Denver | SC-15 | TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC

TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM
DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING
Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye
babyalarm.
Indholdet i pakken
Oversigt over KAMERAET:
1. Antenne
2. ON/OFF (tænd / sluk)
3. Knap til justering af hældningen (Justerer kameraets hældning opad eller nedad, således at du får det
bedst mulige overblik)
4. LED lysdioder til nat-funktion: Giver et sort og hvidt billede af barnet, selv i et mørkelagt rum.
5. Mikrofon
6. Kanalvælger 1, 2, 3, 4
7. Power Indikator
8. Kameraets Linse
9. AC Adapter
10. Stik til AC Adapter
DEN HÅNDHOLDTE MONITOR:
1. Power Indikator
5. Højttaler
9. Stik til øretelefoner
13. Video udgang
2. Farve Display
6. Knappen OP / NED
10. Antenne
14. Stik til AC Adapter
3. Digitalt Vækkeur
7. Volumen
11. Bælteklips / støtteben
4. Funktion
8. ON/OFF (tænd / sluk)
12. Batterirum
AC Adapter:
En AC Adapter er en transformator, der omdanner
strøm fra ledningsnettet til strøm med lav spænding,
således at du kan slutte din babyalarm til en almindelig
stikkontakt. Forbind AC Adapterne til stikkene mærket
AC på henholdsvis Forældre- og Babyenhed. Begge
kan nu tilsluttes en almindelig stikkontakt i dit hjem. Det
anbefales, at du slukker begge enheder, inden du
sætter stikkene til adapterne i stikkontakten eller tager dem ud.
1
Pleje og Vedligeholdelse
1. Babyalarmen er udelukkende beregnet til indendørs brug. Placér ikke
babyalarmen i direkte sollys. Baby- og Forældreenhed kan tage skade,
hvis de anvendes uden døre.
2. Rengør FORSIGTIGT Baby- og Forældreenhedernes overflader med en
klud fugtet med vand eller med et mildt rengøringsmiddel. Dyp ikke
nogen del af enhederne i vand.
3. Pas på ikke at tabe eller støde enhederne, da de elektroniske
komponenter i enhederne kan tage skade, hvis de udsættes for stød eller slag.
Forsigtig:
1. Husk altid, at du anvender offentlige frekvenser, når du anvender din
babyalarm. Du kan risikere, at lyde og billeder transmitteres til andre
modtageenheder. Det kan også ske, at samtaler, der føres i nærheden af
babyalarmen, ja selv i tilstødende værelser, kan blive transmitteret. Af
hensyn til privatlivets fred bør du derfor altid slukke babyalarmen, når
den ikke er i brug.
2. Det kan forekomme, at Forældreenheden modtager forstyrrende lyd eller
billed fra en anden signalproducerende enhed i nærheden, inkl. andre
audio eller video overvågningsenheder, der også sender på frekvenser
indenfor 2,4 GHz området. For at minimere potentielle problemer mest
muligt, er der fire uafhængige kanaler at vælge imellem.
3.
Hvis der opstår forstyrrelser under modtagelsen af signaler på
Forældreenheden, skal du blot stille både Baby- og Forældreenhed over
på en anden kanal. Valg af kanal er almindeligvis noget, der kun skal
foretages én gang, når alarmen tages i brug første gang. Hvis der er
tilbagevendende forstyrrelser på alle fire kanaler, skal du kigge i afsnittet
om Fejlfinding efter løsningsforslag.
Sådan tester du
Det er meget vigtigt at teste dels optagelsen via Babyenheden og dels
Forældreenhedens modtagelse, inden du anvender anlægget samt hver
gang, du har flyttet rundt på enten Forældre- eller Babyenhed.
1. Placér Babyenheden i det værelse, hvor den skal anvendes. Placér den på
en sådan måde, at den giver det bedst mulige overblik over det barn, der
skal overvåges (på et bord, en kommode eller ophængt på væggen). Tænd
Babyenheden ved at skubbe knappen ON / OFF over på positionen ON.
2
2. Ret kameraets linse imod det område, der skal vises på
Forældreenhedens skærm. Mens du tester kan det være en god idé at
placere en genstand, f.eks. en dukke eller anden figur, i det område, der
skal overvåges.
3. Placér Forældreenheden på det sted i huset, hvorfra du vil udføre
overvågningen. Som det er gældende for alt audio udstyr, kan der opstå
feedback eller høres en høj hyletone, hvis Forældre- og Babyenhederne
befinder sig for tæt på hinanden.
4. Indstil begge enheder til samme kanal.
Sådan tester du kvaliteten af de overførte billeder
5. Kontrollér billedekvaliteten på Forældreenhedens skærm. Sørg for at
kontrollere kvaliteten med enhederne placeret de forskellige steder, du
ønsker at anvende dem.
6. Hvis det er nødvendigt at justere Lysstyrke, Kontrast eller Farve, skal du
kigge i afsnittet om betjening af alarmen.
7. Babyalarmen skifter automatisk til nat-funktion, når den placeres i et
totalt mørkelagt værelse. Når nat-funktionen er aktiv, sendes billederne
udelukkende i sort og hvidt.
Sådan tester du lydkvaliteten
8. Foretag testen ved at opholde dig på det sted, hvor barnet skal
overvåges, og hvisk og tal med normal stemmeføring. Under lydtesten
bør du have dit barns lydniveau i tankerne og teste ved omtrent samme
lydstyrke.
9. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem Babyenhed og
Forældreenhed, da der ellers kan opstå støj p.g.a. feedback. Det er
tilstrækkeligt at placere Babyenheden i et andet værelse end
Forældreenheden.
Placering og opsætning af Babyenheden
Du kan placere og justere kameraet, således at du opnår den bedst mulige
overvågning af dit barn. Babyenheden kan nemt monteres på en væg, eller
den kan simpelthen placeres på en stabil, plan overflade som f.eks. en
kommode, et bord eller på en reol.
3
VIGTIGT: Når du har valgt det sted, du vil placere Baby Monitoren, skal du INDEN du monterer den fast på væggen - teste modtagelsen. Hvis der
optræder interferens eller andre problemer, skal du kigge i afsnittet om
Fejlfinding.
ADVARSEL:
Når du vælger placering til Babyenheden, skal du tage følgende i
betragtning:
- Sørg for at placere Babyenheden således, at ledningen til AC adapteren er
UDEN FOR BARNETS RÆKKEVIDDE, så barnet ikke kan få fat i den og
komme til skade.
- Placér Babyenheden på et sted, hvor ledningen fra AC adapteren kan nå
en standard stikkontakt. Derved undgår du, at ledningen snos eller
overophedes. Stræk ledningen til AC adapteren helt ud. Benyt ALDRIG en
forlængerledning.
- Du får det bedste overblik ved at placere Babyenheden ca. 1 meter fra
barnet.
- Placér Babyenheden på en sådan måde, at intet spærrer for kameraets
linse. Tip og drej enheden ved hjælp af indstillingsskruerne, indtil du får det
billedudsnit, du ønsker.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring Babyenheden, hvis den monteres
på en væg. Placér IKKE enheden direkte over en radiator eller anden
varmekilde, eller på et sted hvor den udsættes for direkte sollys.
Sådan lægger du batterier i Forældreenheden
ADVARSEL!
- Bland aldrig forskellige batterityper, f.eks. alkaliske batterier, de medfølgende
genopladelige batterier og andre genopladelige batterier.
- Nedsænk aldrig nogen del af Baby Monitoren i vand.
- Bortskaf brugte batterier på miljømæssigt forsvarlig vis.
- Bland aldrig gamle batterier med nye.
- Genopladelige batterier bør kun oplades, når der er voksne til stede.
- Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Kortslut ALDRIG de forskellige terminaler på enheden.
- Læg batterier i enheden i overensstemmelse med tegningerne inde i
batterirummet.
- De medfølgende genopladelige batterier er produktspecifikke og kan ikke
anvendes i andre enheder.
FORSIGTIG: Batterier kan eksplodere, hvis du anvender en forkert
batteritype. Erstat altid batterierne med andre af samme type, mærke og
størrelse.
4
1. Træk bælteklipsen på bagsiden af Forældreenheden nedad og løft den
op, således at du får adgang til dækslet til batterirummet. Det er ikke
nødvendigt at fjerne bælteklipsen helt for at lægge batterier i enheden
(Fig. A)
2. Læg de medfølgende genopladelige batterier i batterirummet (Fig. B).
Sæt dækslet tilbage på batterirummet og sæt bælteklipsen på plads
igen.
3. Inden enheden tages i brug første gang anbefaler vi, at du oplader
batterierne i 10 timer. Herefter er den anbefalede ladetid ligeledes 10
timer. Anvend udelukkende den medfølgende 6V AC adapter til
opladning af de medfølgende genopladelige batterier. Sæt opladeren i
en standard stikkontakt. Når batterierne er under opladning, blinker
power indikatoren rødt. Når batterierne er færdige med at lade, skifter
lyset i power indikatoren til grønt.
4. Du kan i stedet for de medfølgende genopladelige batterier vælge at
anvende 3 alkaliske batterier str. AA, eller du kan vælge at forsyne
enheden med strøm direkte fra den medfølgende 6V AC adapter.
5
Bemærk:
- Babyalarmen fungerer ikke, hvis batterierne er lagt forkert i den.
- Power indikatoren blinker grønt, og du hører en lav advarselslyd (2
bip-toner) som angivelse af, at batteriniveauet er lavt. Det anbefales, at du
i så fald skifter batterierne eller sørger for at lade de genopladelige
batterier op. Gør du ikke det, vil monitoren automatisk slukke efter 2
minutter.
Betjening
Forældreenheden
1.
2.
3.
Når batterierne er lagt korrekt i enheden, vises uret, og du kan se tallene
.
Skub knappen ON/OFF over på positionen ON for at tænde. Power indikatoren lyser
grønt. Når indikatoren lyser, skal du kunne se farvebilleder på skærmen og høre lyd
fra højttaleren, hvis Forældreenhed og Babyenhed begge er indstillet til samme
kanal.
Justér lydstyrken ved at dreje på knappen volume.
Babyenheden
1. Forbind Babyenheden til den medfølgende 9V AC adapter. Sæt stikket til adapteren
i nærmeste stikkontakt og tænd på kontakten.
2. Tænd enheden ved at skubbe knappen ON/OFF over på positionen ON. Power
indikatoren lyser grønt.
3.
4.
fra samme kanal til
Skub kanalvælgeren
samme kanal på begge enheder, indtil du opnår
den bedst mulige gengivelse af billed og lyd på
Forældreenheden.
Justér fokus ved at dreje kameralinsen med
eller mod uret, indtil billedet står skarpt på
monitoren.
EN GENNEMGANG AF KONTROLPANELET
Symboler, der vises på displayet
Funktion / Indstilling
Valg af kanal
Colour (farve)
Brightness (lysstyrke)
Contrast (kontrast)
Indstilling af uret
Indstilling af alarmen
6
A.
Indstillinger for billed
I)
Indstilling af farve
/
, indtil "
" vises på displayet.
1. Tryk på knappen
2. Tryk på knappen
for at få adgang til indstilling af farven.
eller
og indstil farven til det ønskede niveau fra
3. Tryk på knappen
1 til 8. Niveau 8 er højeste niveau.
4. Tryk på knappen
for at bekræfte dit valg, eller undlad at betjene
enheden i 5 sekunder, hvis du vil afbryde og vende tilbage til de normale
funktioner.
II) Indstilling af lysstyrke
/
, indtil "
" vises på displayet.
1. Tryk på knappen
2. Tryk på knappen
for at få adgang til indstilling af lysstyrken.
eller
og indstil lysstyrken til det ønskede
3. Tryk på knappen
niveau fra 1 til 8. Niveau 8 er det lyseste niveau.
for at bekræfte dit valg, eller undlad at betjene
4. Tryk på knappen
enheden i 5 sekunder, hvis du vil afbryde og vende tilbage til de normale
funktioner.
III) Indstilling af kontrast
/
, indtil "Ct" vises på displayet.
1. Tryk på knappen
2. Tryk på knappen
for at få adgang til indstilling af kontrasten.
eller
og indstil billedkontrasten til det ønskede
3. Tryk på knappen
niveau fra 1 til 8. Niveau 8 er højeste niveau.
4. Tryk på knappen
for at bekræfte dit valg, eller undlad at betjene
enheden i 5 sekunder, hvis du vil afbryde og vende tilbage til de normale
funktioner.
B. Valg af kanal
1.
2.
3.
4.
/
, indtil " " vises på displayet.
Tryk på knappen
Tryk på knappen
for at få adgang til at vælge kanal.
eller
for at vælge den ønskede kanal.
Tryk på knappen
Gentag trin 3, indtil du finder den indstilling, der giver det skarpeste
billede og den klareste lyd på Forældreenheden, og tryk dernæst på
for at bekræfte din indstilling. Sørg for, at Babyenheden er
knappen
indstillet til samme kanal som Forældreenheden.
7
C. Uret
I)
Indstilling af uret
/
, indtil " " vises på displayet.
1. Tryk på knappen
for at få adgang til indstilling af uret.
2. Tryk på knappen
og vælg det ciffer i HOUR (timetal) eller MINUTE
3. Tryk på knappen
(minuttal), som du vil indstille.
4. Tryk på knappen
og vælg det ønskede tal til placering på den valgte
cifferposition.
5. Tryk på knappen
for at bekræfte indstillingen af uret.
II) Sådan slår du alarmen til
/
, indtil "
" vises på displayet.
Tryk på knappen
Tryk på knappen
for at få adgang til indstilling af alarmen.
Symbolet " " vises i øverste højre hjørne af displayet.
Tryk på knappen
for at få adgang til at indsætte vækketidspunkt,
/
for at afbryde indstillingen af alarmen.
eller tryk på knappen
Hvis du afbryder, forsvinder symbolet " " fra displayet.
for at vælge det ciffer i vækketidspunktet, du vil
5. Tryk på knappen
ændre.
og vælg det ønskede tal til placering på den valgte
6. Tryk på knappen
cifferposition.
for at bekræfte din indstilling. Symbolet " " vises
7. Tryk på knappen
på displayet.
1.
2.
3.
4.
III) Sådan slår du alarmen fra
1. Tryk på knappen
D.
/
eller
for at slå alarmen fra.
Sådan forbinder du Forældreenheden til et TV
Hvis du forbinder Forældreenheden til et TV, kan billedet fra Babyenhedens
kamera vises på TV-skærmen.
1. Forbind Forældreenheden til et TV ved hjælp af det medfølgende TV
kabel. (Gælder systemet PAL)
2. Tænd TV'et og indstil det til videokanalen. Du skal nu kunne se
billederne fra Babyenhedens kamera på TV-skærmen.
8
Fejlfinding
Problem
Power
indikatoren
på
Babyenhe
den lyser
ikke
Der
kommer
hverken
lyd eller
billed fra
Forældre-e
nheden
Mulig årsag
Babyenheden
er ikke tændt
(indstillet til
ON)
AC adapteren
er ikke korrekt
forbundet
Der er slukket
for strømmen,
eller
batterierne er
flade.
AC adapteren
er ikke korrekt
forbundet
Billedet
flimrer ved
lav
belysning
Billedet
flimrer ved
lav
belysning
En genstand
befinder sig for
tæt på
Babyenheden
Baby- eller
Forældreenhed
en befinder sig
for tæt på en
koncentration
af metal.
Interferens fra
f.eks. andre
monitorer,
trådløse
telefoner eller
mobiltelefoner
i nærheden.
Mulig løsning
-Skub knappen ON/OFF over på
positionen ON.
-Kontrollér sikringerne og sørg for, at
HFI-relæet er slået til.
-Kontrollér, om der er tændt på
stikkontakten.
-Kontrollér, om stikkene til AC adapteren
er korrekt sat i henholdsvis terminalen på
enheden og en stikkontakt.
-Tænd både Forældre- og Babyenhed.
-Erstat batterierne med nye, eller lad de
medfølgende genopladelige batterier op.
-Lad monitoren køre udelukkende med
strøm fra adapteren for at se, om
Forældreenheden stadig fungerer.
-Kontrollér sikringerne og sørg for, at
HFI-relæet er slået til.
-Kontrollér, om stikket er sat i stikkontakten
og der er tændt for denne. Kontrollér, om
stikkene til AC adapteren er korrekt sat i
henholdsvis terminalen på enheden og en
stikkontakt.
-Kontrollér, at adapteren er forbundet til
stikket mærket AC.
-Fjern den genstand, der befinder sig for
tæt på Babyenheden, eller flyt
Babyenheden længere væk fra den
genstand, der giver forstyrrelsen.
-Test modtagelsen ved at flytte enten
Baby- eller Forældreenheden rundt
mellem forskellige placeringer i boligen.
-Skift kanal på Baby- og Forældreenhed.
-Find støjkilden og sluk for den.
9
Audio
feedback
(hyletone)
Billedet er
mørkt, når
nat-funktio
nen
anvendes
Forældreenhed -Flyt Forældreenheden længere væk fra
en står for tæt på Babyenheden.
Babyenheden
Der er skruet for -Skru ned for lydstyrken på monitoren.
højt op for lyden.
Der er slukket
-Kontrollér power indikatoren på Baby- og /
for strømmen .
eller Forældreenhed.
-Kontrollér om adapterne er korrekt
tilsluttet henholdsvis Forældre- og
Babyenhed.
Batterierne kan -Erstat batterierne med nye, eller lad de
være flade.
medfølgende genopladelige batterier op.
Tekniske specifikationer
I.
Håndholdt Forældreenhed
1.
Strømstyrke til den håndholdte forældreenhed: Jævnstrøm 6V eller de
3 medfølgende genopladelige batterier str. "AA" eller tilsvarende
alkaliske batterier.
Indikator for lav strømstyrke: ≤3,4V
Temperaturområde: 0° C - 50° C
Strømforbrug: 3,0 W
Frekvensområder: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Maks. rækkevidde (i direkte linje): op til 100 meter (uden forhindringer
mellem enhederne).
Video system: PAL
Antal effektive pixel: 312 (H) x 230 (B)
Display: 1,5" TFD Panel
Mål på den håndholdte enhed: 120 x 77 x 35 mm
Batteriernes levetid : De medfølgende genopladelige batterier: 2 timer
(ved 100% kontinuerlig brug).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10
Babyenhed
Strømstyrke: Vekselstrøm / Jævnstrøm 9,0V 300mA
Temperaturområde: 0°C - 50°C
Strømforbrug: 2,7 W
Frekvensområder: 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bærebølge frekvens: 6,5 MHz
Mikrofonens følsomhed: 1 - 2 meter
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com
11
Download PDF