Polar Electro | FS3 | FITNESS

FITNESS
Manufactured by
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi
User Manual
Bruksanvisning
Brugerhåndbog
Käyttöohje
Brukerveiledning
17927467.00 ENG/SWE/DNK/FIN/NOR B
Polar FS1/FS2/FS3™
Kære ejer,
Tillykke med dit køb af en ny Polar FS1/FS2/FS3™ Fitness-pulsmåler!
Denne manual indeholder oplysninger om, hvordan du bruger og vedligeholder dit produkt. Du
bør læse manualen grundigt for at blive fortrolig med de forskellige funktioner, så du kan få det
optimale udbytte af din Polar-pulsmåler.
På vores websteder kan du finde dit personlige træningsprogram og din onlinedagbog samt en bred
vifte af træningsrelaterede råd og baggrundsoplysninger:
www.polarpersonaltrainer.com
www.polar.fi
56
HURTIG VEJLEDNING
Ur-menuen
I menuen EXE
I menuen
(Træning) kan du FILE (Fil) kan du
måle din puls.
se de seneste
træningsoplysninger.
I menuen ZONE
(Zone) kan
du angive din
pulszone manuelt.
I menuen TIME
(Klokkeslæt)
kan du angive
klokkeslættet.
I menuen DATE
(Dato) kan du
angive datoen.
(FS2/FS3)
I menuen USER
(Bruger) kan du
angive alder.
(FS3)
Vent 3 sek.
Vent 3 sek.
Vent 3 sek.
Vent 3 sek.
Vent 3 sek.
Vent 3 sek.
Puls
Samlet
træningsvarighed
Pulszonealarm
TIL/FRA
Vælg 12-timers/
24-timers format
Angiv
måned/dag
eller
Angiv
dag/måned
Angiv alder
Hjerteberøringsfunktion*
Varighed af træning
Klokkeslæt
Gennemsnitspuls
Maksimumpuls
Træningsdato
Vælg AM/PM
Angiv øvre
grænseværdi (før eller efter middag)
for 12-timers format
Angiv nedre
Angiv ugedag
Angiv timer
grænseværdi
Aktuel puls
Angiv minutter
Du kan gå tilbage til ur-menuen fra samtlige menuer (med undtagelse af træningsmenuen) ved at trykke på frontknappen og holde den nede.
*Ændringer, der registreres af hjerteberøringsfunktionen, vises i træningsmenuen.
DANSK
57
INDHOLD
Oplysninger, der gælder specifikt for FS2/FS3-produkterne, er skrevet med gråt skrift.
Oplysninger, der kun gælder for FS3-produktet, er rammet ind.
Alle andre oplysninger gælder for samtlige tre produkter: FS1, FS2 og FS3.
1.
5.
PULSZONE .................................................................73
6.
VEDLIGEHOLDELSE ....................................................74
7.
2. TRÆNING ..................................................................62
2.1 MÅLING AF PULS ........................................................62
2.2 FUNKTIONER UNDER TRÆNING ........................64
2.3 AFBRYDELSE AF TRÆNINGSREGISTRERINGEN 65
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER .............................75
7.1 POLAR PULSMÅLER OG INTERFERENS ..............75
7.2 MINIMERING AF POTENTIELLE RISICI
VED TRÆNING MED DIN PULSMÅLER ...............76
8.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL .....................................77
3.
MENU AF LAGREDE TRÆNINGSOPLYSNINGER ...........66
9.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER ....................................78
4.
INDSTILLINGER .........................................................67
4.1 INDSTILLING AF KLOKKESLÆT ..........................67
4.2 INDSTILLING AF DATO (FS2/FS3) ......................68
4.3 BRUGERINDSTILLINGER (FS3) ..........................70
4.4 PULSZONEVÆRDIER ........................................71
10. INTERNATIONAL POLAR GARANTI ..............................79
58
INTRODUKTION TIL PULSMÅLERNE
FS1, FS2 OG FS3 .......................................................59
1.1 PULSMÅLERENS KOMPONENTER ......................59
1.2 MODTAGERENS FRONTKNAP
OG DISPLAYSYMBOLER ....................................60
11. ANSVARSFRASKRIVELSE............................................80
1. INTRODUKTION TIL PULSMÅLERNE FS1, FS2 OG FS3
Følgende kapitel indeholder oplysninger om funktionerne på FS1/FS2/FS3-pulsmåleren, og om hvordan du kommer i gang
med at bruge din pulsmåler.
1.1 PULSMÅLERENS KOMPONENTER
Modtager
Modtageren viser din puls, træningens varighed og det
aktuelle klokkeslæt. Du kan også benytte modtageren som
et ur.
Polar-sender
Bær senderen under træningen. Elektrodeområderne findes
bag på senderen. Disse elektroder registrerer din puls konstant
og overfører den til modtageren.
Elastisk bælte
Det elastiske bælte benyttes til at fastgøre senderen rundt
om brystkassen.
Polar-webtjenester
www.polarpersonaltrainer.com er en komplet webtjeneste,
der er skræddersyet til dig, som vil nå dine træningsmål.
Den gratis registrering giver dig bl.a. adgang til en træningsdagbog, test og beregningsprogrammer samt nyttige artikler.
Du kan desuden få de seneste produkttips og support online
på www.polar.fi.
DANSK
59
1.2 MODTAGERENS FRONTKNAP OG DISPLAYSYMBOLER
Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du betjener modtageren og en symbolvejledning, der gør dig i stand til
at forstå oplysningerne på displayet.
Polar-pulsmålerne FS1, FS2 og FS3 har én frontknap.
Funktioner, der udføres via frontknappen:
• Start og stop pulsmåling og stopur.
• Gå frem til næste menu.
• Vælg markeringen/den ønskede værdi.
• Gå tilbage til ur-menuen fra samtlige menuer (med undtagelse af træningsmenuen) ved at trykke på knappen
og holde den nede.
• Aktiver pulszonealarmen i træningsmenuen ved at trykke på knappen og holde den nede.
• Tænd baggrundslyset (FS2/FS3)
- Du kan aktivere natindstillingen i ur-menuen ved at trykke på frontknappen og holde den nede. Når natindstillingen
er aktiveret, kan du tænde baggrundslyset med et tryk på frontknappen i samtlige menuer. Natindstillingen deaktiveres
automatisk efter fem minutter, hvis du ikke trykker på frontknappen. Hvis du trykker på frontknappen, inden der er gået
fem minutter, aktiveres baggrundslyset igen, og timeout-perioden nulstilles. Hvis du begynder at træne, mens
natindstillingen er aktiveret, forbliver indstillingen aktiveret, indtil du stopper træningen. Under træningen kan du
aktivere baggrundslyset med hjerteberøringsfunktionen.
60
Displaysymboler
Ursymbolet angiver det aktuelle klokkeslæt i menuerne Træning og Indstilling af Klokkeslæt.
Symbolet for pulszonealarmen angiver, at alarmen er slået til, når menuen Træning
er aktiveret.
Hjertesymbolet angiver, at din puls måles, og at den ligger inden for pulszonen.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Ugedagsindikatoren angiver den aktuelle ugedag i ur-menuen. Ugedagene er angivet på
rammen om displayet (FS2/FS3).
Batterisymbolet i ur-menuen angiver, at modtagerens batteri er ved at være brugt op.
Yderligere oplysninger findes i kapitlet Vedligeholdelse på side 74.
Menuniveauindikatoren viser antallet af menuelementer. Når du navigerer i menuerne,
angiver
symbol hvor du er på det aktuelle menuniveau.
DANSK
61
2. TRÆNING
Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du starter
med at bruge pulsmåleren for første gang, og hvordan du
bærer senderen.
Inden træning anbefales det, at du indstiller pulszonen og
pulszonealarmen. Yderligere oplysninger findes i kapitlet
Pulszoneværdier på side 71.
2.1 MÅLING AF PULS
Du skal bære senderen for at kunne måle din puls.
Kontroller, at du ikke er i nærheden af andre personer med
pulsmålere eller andre kilder til elektromagnetisk interferens
(yderligere oplysninger om interferens findes i kapitlet
Sikkerhedsforanstaltninger på side 75).
1. Fastgør den ene ende af
senderen til det elastiske
bælte.
62
2. Juster længden på senderens
bælte, så det sidder godt
og behageligt. Fastgør bæltet
omkring brystet, lige under
brystmusklerne, og fastgør
bæltet til senderen.
3. Træk senderen væk fra brystet,
og fugt de to sænkede
elektrodeområder på
bagsiden. Kontroller, at de
fugtige elektrodeområder er
i tæt kontakt med huden og
at Polar-logoet er placeret
midt på brystet og vender
opad.
4. Bær modtageren som et armbåndsur.
5. Tryk på frontknappen, mens
ur-menuen er aktiveret, for
at åbne menuen. EXE
(Træning) vises. Hvis du
ønsker at benytte lyset under
træning, skal du blot aktivere
natfunktion ved at trykke
og holde frontknappen nede
i Ur-menuen. (FS2/FS3).
6. Efter tre sekunder åbnes
menuen EXE (Træning), og
stopuret aktiveres. Stopuret
vises, og omridset af hjerte
symbolet blinker, indtil
pulsen registreres.
DANSK
7. Pulsen og hjertesymbolet
vises efter 15 sekunder.
Et blinkende hjertesymbol angiver, at pulsen registreres.
Hjertesymbolet blinker i takt med din puls.
Bemærk:
• Modtageren skal have tilstrækkelig tid til at opfange signalet.
• Hvis modtageren ikke registrerer din puls, forsvinder
hjertesymbolets blinkende omrids fra displayet, men stopuret
er fortsat aktiveret. Kontroller, at senderens elektroder er
fugtet, og at bæltet sidder stramt nok.
63
2.2 FUNKTIONER UNDER TRÆNING
Menu af træningsoplysninger
Hjerteberøringsfunktion
Hvis du holder modtageren tæt
på Polar-logoet på senderen,
kan du skifte mellem følgende
oplysninger på displayet
(puls/Træningsvarighed/Klokkeslæt) under træning.
Hold modtageren tæt op til logoet indtil de ønskede
informationer vises.
Hvis din træningspuls er uden for pulszonen, blinker din
pulsværdi på displayet, og pulsalarmen går i gang
(hvis alarmen er slået til).
2. Træningens varighed
(Vises som minutter og sekunder,
indtil du har trænet i en time.
Herefter vises varigheden
som timer og minutter).
3. Klokkeslæt
1. Din aktuelle puls
symbolet angiver, at din
puls er inden for pulszonen.
Oplysning af displayet (FS2/FS3)
symbolet angiver, at din puls er under pulszonens
nedre grænseværdi.
symbolet angiver, at din puls er over pulszonens
øvre grænseværdi.
64
Hvis du har aktiveret natindstillingen i ur-menuen inden
træningsstart, ved at trykke på frontknappen og holde den
nede, aktiverer hjerteberøringsfunktionen baggrundslyset.
Bemærk: Hvis du har aktiveret natindstilling, vil første gang du
benytter hjerteberøringsfunktion tænde baggrundslyset. For at
ændre displayinformationen, skal du blot beholde modtageren tæt
på logoet indtil de ønskede informationer vises.
Indikator for træningstid
Aktivering/deaktivering af pulszonealarmen
Hver af de seks indikatorer for træningstiden repræsenterer
10 minutters træning. Når du begynder at træne, vises
i starten minut- og sekundangivelser på displayet, og
den første træningstidsindikator begynder at blinke. Den
grafiske afbildning af træningsvarigheden kan ses hele
tiden i alle træningsmenuer.
I menuen EXE (Træning) kan du slå pulszonealarmen ON
(Til) eller OFF (Fra) ved at trykke på frontknappen og holde
den nede. Symbolet for pulszonealarmen vises eller
forsvinder, alt efter hvilken indstilling du vælger.
Bemærk: Det anbefales, at du aktiverer eller deaktiverer pulszonealarmen, inden du starter træningen, for at undgå, at du ved et
uheld kommer til at afbryde træningsregistreringen.
2.3 AFBRYDELSE AF
TRÆNINGSREGISTRERINGEN
Efter 10 minutters
træning begynder den
anden indikator at
blinke.
Efter en times træning
startes der forfra, og den
første indikator blinker
igen.
DANSK
Tryk på frontknappen for at
stoppe registrering af træningen.
STOP vises på displayet, og
modtageren vender automatisk
tilbage til ur-menuen.
65
3. MENU AF LAGREDE TRÆNINGSOPLYSNINGER
Dine træningsoplysninger lagres i modtagerens
hukommelse, indtil næste gang du starter stopuret.
Herefter erstattes de tidligere træningsoplysninger af de
nye. Træningsfilen under FILE (Fil) er beskyttet, så den ikke
kan åbnes ved et uheld, og træningsoplysningerne gemmes
først i filen, når træningsregistreringen har været aktiveret
i mere end et minut.
1. Tryk på frontknappen, mens
ur-menuen er aktiveret, indtil
FILE (Fil) vises på displayet.
2. Vent tre sekunder for at få
adgang til træningsfilen.
Den samlede træningstid
(TOTAL) vises.
3. Tryk på frontknappen.
Din gennemsnitspuls (AVG)
i det aktuelle træningspas
vises.
4. Tryk på frontknappen.
Din maksimumpuls (MAX)
i det aktuelle træningspas
vises (FS2/FS3).
5. Tryk på frontknappen.
Datoen for dit seneste
træningspas vises (FS2/FS3).
6. Tryk på frontknappen for at vende tilbage til ur-menuen.
66
4. INDSTILLINGER
4.1 INDSTILLING AF KLOKKESLÆT
1. Tryk på frontknappen, mens ur-menuen er aktiveret,
indtil TIME (Klokkeslæt) vises på displayet. Vent tre
sekunder for at få adgang til tidsindstillingerne.
2. 12h (12 t.) eller 24h (24 t.)
blinker. Tryk på frontknappen
for at vælge 12h eller 24h
(12-timers eller 24 timers
format).
Vent, indtil OK? vises.
Tryk på frontknappen for at
bekræfte dit valg.
Hvis du ikke bekræfter dit
valg inden for tre sekunder,
vender modtageren tilbage til
den menu, hvor du kan vælge
tidsangivelsesformat.
DANSK
3. Hvis du valgte 12-timers format, blinker
AM (Før middag) eller PM (Efter middag).
Tryk på frontknappen for at
vælge AM eller PM.
Vent, indtil OK? vises.
Tryk på frontknappen for at
bekræfte dit valg.
4. Timerne blinker på displayet.
vises på displayet, kan
Når
du øge værdien ved at trykke på
frontknappen.
Hvis du øger værdien, skifter
modtageren til reduceringstilstand
efter to sekunder.
Når
vises på displayet, kan du reducere værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du reducerer værdien, skifter modtageren til øgningstilstand
efter to sekunder.
67
Når den ønskede værdi vises på displayet, skal du vente,
indtil modtageren skifter til minutindstillingen.
4.2 INDSTILLING AF DATO (FS2/FS3)
Datomenuen afhænger af, hvilken tidsangivelse du har
valgt (12-timers eller 24-timers format).
5. Minutterne blinker på displayet.
vises på displayet,
Når
kan du øge værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du øger værdien, skifter
modtageren til reduceringsefter to sekunder.
tilstand
Når
vises på displayet, kan du reducere værdien ved
at trykke på frontknappen.
Hvis du reducerer værdien, skifter modtageren til øgningstilstand
efter to sekunder.
Når den ønskede værdi vises på displayet, skal du vente,
indtil OK? vises. Tryk på frontknappen for at bekræfte dit
valg. Modtageren vender tilbage til ur-menuen.
12-timers format:
MÅNED - DAG
24-timers format:
DAG - MÅNED
1. Tryk på frontknappen, mens ur-menuen er aktiveret,
indtil DATE (Dato) vises på displayet.
Vent tre sekunder for at få adgang til datoindstillingerne.
2. Værdien for måneden (i 12-timers format) eller dagen
(i 24-timers format) blinker.
Når
vises på displayet,
kan du øge værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du øger værdien, skifter
modtageren til reduceringstilstand
efter to sekunder.
Når
vises på displayet, kan du reducere værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du reducerer værdien, skifter modtageren til øgningstilstand
efter to sekunder.
68
Når den ønskede værdi vises på displayet, skal du vente,
indtil modtageren skifter til datoindstillingen (i 12-timers
format) eller månedsindstillingen (i 24-timers format).
3. Værdien for dagen (i 12-timers format) eller måneden
(i 24-timers format) blinker.
Når
vises på displayet,
kan du øge værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du øger værdien, skifter
modtageren til reduceringstilstand
efter to sekunder.
vises på displayet, kan du reducere værdien ved at
Når
trykke på frontknappen.
Hvis du reducerer værdien, skifter modtageren til øgningstilstand
efter to sekunder.
Når den ønskede værdi vises på displayet, skal du vente,
indtil OK? vises. Tryk på frontknappen for at bekræfte dit
valg
4. DAY (Dag) vises på displayet. Ugedagsindikatoren
blinker. Ugedagene er angivet på rammen om displayet.
vises på displayet, skal du trykke på frontknappen
Når
for at vælge ugedagen.
Ugedagsindikator
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
MON = Mandag
TUE = Tirsdag
WED = Onsdag
THU = Torsdag
FRI = Fredag
SAT = Lørdag
SUN = Søndag
Hvis du vil flytte ugedagsindikatoren til den forrige ugedag,
skal du vente, indtil
vises på displayet, og derefter
trykke på frontknappen.
Vent, indtil OK? vises, og tryk derefter på frontknappen
for at bekræfte dit valg. Modtageren vender tilbage til
ur-menuen.
Bemærk: I et skudår vil uret ikke vise den 29. februar. Indstil selv
datoen i dato indstillingsmenuen.
DANSK
69
4.3 BRUGERINDSTILLINGER (FS3)
Indstilling af alder
1. Tryk på frontknappen, mens ur-menuen er aktiveret,
indtil USER (Bruger) vises på displayet. Vent tre
sekunder for at få adgang til brugerindstillingerne.
2. AGE (Alder) vises i to sekunder.
Årstalscifrene blinker.
Når
vises på displayet,
kan du øge værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du øger værdien, skifter
modtageren til reduceringsefter to sekunder.
tilstand
Når
vises på displayet, kan du reducere værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du reducerer værdien, skifter modtageren til øgningstilstand
efter to sekunder.
70
3. Når den ønskede værdi vises på displayet, skal du vente,
indtil OK? vises. Tryk på frontknappen for at bekræfte
dit valg.
ZONE SET (Zone indstillet) vises på displayet, når de
aldersbaserede pulsgrænseværdier er angivet.
Modtageren vender tilbage til ur-menuen.
Bemærk: Når du angiver din alder, bliver de aktuelle pulszonegrænseværdier erstattet af de aldersbaserede grænseværdier
(hvis du tidligere har angivet pulsgrænseværdierne manuelt).
Du kan eventuelt bagefter ændre de aldersbaserede pulszonegrænseværdier i menuen ZONE (Zone).
Bemærk: Hvis du ikke ændrer værdien inden for tre sekunder,
vises OK? på displayet. Tryk på frontknappen for at bekræfte dit
valg. Hvis du ikke bekræfter dit valg inden for tre sekunder, vender
modtageren tilbage til den menu, hvor du kan vælge køn.
4.4 PULSZONEVÆRDIER
Inden træning anbefales det, at du indstiller grænseværdierne
for din pulszone og pulszonealarmen. På denne måde
kan du sikre dig, at du træner med den korrekte intensitet.
For yderligere oplysninger om din individuelle pulszone, se
kapitel 5.
Polar-pulsmåleren beregner automatisk grænseværdierne for
din pulszone på grundlag af din alder, hvis du har angivet
brugeroplysninger (FS3).
Aktivering/deaktivering af den hørbare
pulszonealarm
1. Tryk på frontknappen, mens ur-menuen er aktiveret,
indtil ZONE (Zone) vises på displayet. Vent tre sekunder
for at få adgang til indstillingerne for pulszonealarmen.
2. BEEP (Bip) vises i to sekunder. ON (Til) eller OFF (Fra)
blinker.
Tryk på frontknappen for at
vælge ON (Til) eller OFF (Fra).
Vent, indtil OK? vises.
Tryk på frontknappen for at
bekræfte dit valg.
DANSK
Modtageren skifter til den menu, hvor du kan angive
pulszoneindstillinger manuelt.
Manuel angivelse af pulszone
3. HIGH (Øvre) vises i to sekunder.
Standardindstillingen 160 for den øvre pulszonegrænse
blinker.
Hvis du har angivet brugerindstillinger, vises en
aldersbaseret grænseværdi (FS3).
Når
vises på displayet, kan
du øge værdien ved at trykke på
frontknappen.
Hvis du øger værdien, skifter
modtageren til reduceringsefter to sekunder.
tilstand
Når
vises på displayet, kan du reducere værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du reducerer værdien, skifter modtageren til øgningstilstand
efter to sekunder.
71
4. Når den ønskede værdi vises på displayet, skal du vente,
indtil OK? vises.
Tryk på frontknappen for at bekræfte dit valg.
5. LOW (Nedre) vises i to sekunder.
Standardindstillingen 80 for den nedre pulszonegrænse
blinker.
Hvis du har angivet brugerindstillinger, vises en
aldersbaseret grænseværdi (FS3).
Når
vises på displayet,
kan du øge værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du øger værdien, skifter
modtageren til reduceringstilstand
efter to sekunder.
Når
vises på displayet, kan du reducere værdien ved at
trykke på frontknappen.
Hvis du reducerer værdien, skifter modtageren til øgningstilstand
efter to sekunder.
72
6. Når den ønskede værdi vises på displayet, skal du vente,
indtil OK? vises. Tryk på frontknappen for at bekræfte dit
valg. Modtageren vender tilbage til ur-menuen.
5. PULSZONE
Pulsværdien er et præcist mål for motionsintensiteten.
Maksimumpulsen, eller HRmaks, er det højeste antal pulsslag
pr. minut under maksimal anstrengelse.
Træningsintensiteterne kan udtrykkes som en procentdel af
HRmaks. Der er tre forskellige træningszoner: hård, moderat
og let.
MODERAT
Fordele: Forbedrer den aerobe kondition.
Sådan føles det: God, lettere anstrengt vejrtrækning,
moderat svedafgivelse.
Anbefales til: Alle personer og til træningspas af
moderat længde.
HRmaks = Maksimumpuls (220 - alder)
Slag pr. minut
Procentdel af
maksimumpuls
HÅRD
80-90%
MODERAT
70-80%
LET
60-70%
HRmaks
HRmaks
200
190
180
171
160
152
140
133
120
114
HRmaks
180
162
144
126
108
HRmaks
170
153
136
119
102
HRmaks
160
144
128
112
96
20
30
40
50
DANSK
HÅRD
Fordele: Sikrer maksimal ydeevne.
Sådan føles det: Anstrengt åndedræt, voldsom
svedafgivelse og muskeltræthed.
Anbefales til: Personer i god form og til korte
træningspas.
60 Alder
LET
Fordele: Hjælper i vægt kontrol. Forbedrer den
grundlæggende udholdenhed og er god til restituerende
træning.
Sådan føles det: Komfortabelt, let åndedræt, let
svedafgivelse, lille muskelbelastning.
Anbefales til: Alle personer og til længere træningspas.
73
6. VEDLIGEHOLDELSE
Din Polar pulsmåler er et højteknologisk instrument med avanceret
design og udførelse, som skal behandles med omtanke. Hvis du
følger nedenstående retningslinjer, vil du få glæde af produktet i
mange år.
Opbevar pulsmåleren på et køligt og tørt sted. Hvis senderen er
fugtig, bør du ikke opbevare den i lufttæt materiale, som f.eks. en
plasticpose eller sportstaske.
Service
I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du får service
foretaget på et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien bortfalder,
hvis reparationer er udført af andre end Polar Electro
Vedligeholdelse af Polar pulsmåleren
• Hold pulsmåleren ren. Rens produkt jævnligt med en mild
sæbe opløsning, men brug aldrig rensevæske eller nogen form
for hårde børster.
• Gem aldrig senderen væk mens den er våd. Sved og fugt
kan holde senderen aktiveret således at batterilevetiden
forkortes væsentligt.
• Hold pulsmåleren væk fra ekstrem kulde eller varme.
Driftstemperaturen er -10 °C til +50 °C.
• Udsæt ikke pulsmåleren for direkte sollys i længere perioder,
f.eks. ved at efterlade den i en bil.
• Bøj eller stræk ikke senderen. Dette kan beskadige elektroderne.
• Senderen må KUN aftørres med et håndklæde. For hård
behandling kan beskadige elektroderne.
74
Senderens batterier
Senderens batteri har en beregnet gennemsnitlig levetid på 2.500
timer. Kontakt din autoriserede Polarforhandler for at få udskiftet
senderen, hvis du har mistanke om, at dens batteri er helt afladet.
Polar genbruger brugte sendere.
Batterier på modtager
Modtagerens batteri har en beregnet gennemsnitlig levetid på
i ur-menuen angiver, at
2 år ved normal brug. Symbolet
batteriet har lav kapacitet og bør udskiftes. Vær opmærksom på, at
overdreven brug af alarmsignalerne og baggrundslyset (FS2/FS3)
medfører, at batteriet bruges hurtigere. Åbn ikke modtageren selv.
Modtagerens batteri bør kun udskiftes af et autoriseret Polarservicecenter af hensyn til vandtæthed og brugen af originale
komponenter. Samtidig får du et fuldt periodisk eftersyn af Polar
pulsmåleren.
Bemærk:
• Under kolde forhold kan batteriindikatoren fremkomme,
men den slukker igen under normale temperaturer.
• Vandtætheden kan ikke garanteres efter uautoriseret service.
• Lydsignalerne og baggrundslys (FS2/FS3) deaktiveres, når
batteriet er ved at være brugt, for at forlænge batteriets
levetid.
7. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
7.1 POLAR PULSMÅLER OG INTERFERENS
Elektromagnetisk interferens
Forstyrrelser kan forekomme nær højspændingskabler, trafiklys,
kørestrømsledninger til elektrificerede jernbaner, trolleybusser eller
sporvogne, fjernsyn, biler, trådløse cykelcomputere, visse former for
træningsudstyr eller mobiltelefoner eller når du går igennem
elektriske sikkerhedsporte.
Træningsudstyr
Mange former for træningsudstyr med elektroniske eller elektriske
komponenter, f.eks. LED-displays, motorer og elektriske bremser,
kan af og til give forstyrrende signaler. Du kan prøve at løse
sådanne problemer ved at placere modtageren et andet sted:
1. Fjern senderen fra brystet, og brug træningsudstyret som
normalt.
2. Bevæg modtageren rundt, indtil du finder et område, hvor
den ikke længere viser tilfældige data, eller hvor hjertesymbolet
ikke længere blinker. Interferens er ofte værst lige foran udstyrets
displaypanel, mens der på siderne af displayet er relativt få
forstyrrelser.
3. Sæt senderen tilbage på brystet, og lad modtageren blive I det
interferensfrie område.
4. Hvis Polar pulsmåleren stadig ikke kan fungere sammen med
træningsudstyret, kan udstyret være for elektrisk støjende til
trådløs pulsmåling.
DANSK
Anden interferens
Polar-modtageren opfanger signaler inden for en afstand af 1 m.
Samtidige ikke-kodede signaler fra flere sendere kan være årsag til
fejlagtige registreringer.
Brug af din Polar pulsmåler i vand
Polar pulsmåleren er vandtæt og kan benyttes til svømning.
Tryk ikke på modtagerens knapper under vand, hvis du vil bevare
vandtætheden.
Brugere, der måler deres puls under vandet, kan opleve interferens
på grund af følgende:
• Vand i svømmebassiner med et højt klorindhold og havvand
er meget ledende. Elektroderne på Polar-senderen kan
kortslutte, hvilket forhindrer senderen i at registrere
EKG-signaler.
• Hvis man springer i vandet eller bevæger sine muskler kraftigt
under konkurrencesvømning, kan det bevirke, at senderen på
grund af vandmodstanden flyttes til et sted på kroppen,
hvor EKG-signalet ikke kan opfanges.
• EKG-signalets styrke varierer afhængigt af den enkeltes
vævstype. For mange mennesker er det langt vanskeligere
at måle pulsen i vand end i andre sammenhænge.
75
7.2 MINIMERING AF POTENTIELLE RISICI
VED TRÆNING MED DIN PULSMÅLER
Motion kan indebære en risiko, især for personer med stillesiddende
arbejde.
Før du starter et egentligt træningsprogram, anbefales det, at
du besvarer følgende spørgsmål om din helbredstilstand. Hvis
du svarer ja på et eller flere af spørgsmålene, anbefaler vi, at du
kontakter en læge, før du starter på træningsprogrammet.
•
•
•
•
•
•
•
Er det mere end fem år siden, du sidst trænede regelmæssigt?
Har du forhøjet blodtryk?
Har du forhøjet kolesterolindhold i blodet?
Har du symptomer på nogen form for sygdom?
Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin?
Har du tidligere haft åndedrætsproblemer?
Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk
behandling?
• Bruger du pacemaker eller andre indopererede elektroniske
apparater?
• Ryger du?
• Er du gravid?
Bemærk, at pulsen, ud over træningsintensiteten, også kan påvirkes
af medicin til hjerteproblemer, blodtryk, psykiske lidelser, astma,
åndedrætsbesvær osv. ,samt af visse energidrikke, alkohol og nikotin.
76
Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under
træningen. Hvis du føler en uventet smerte eller træthed, som kan
skyldes træningens intensitetsniveau, anbefales det at standse
træningen eller fortsætte ved lavere intensitet.
Advarsel til personer med pacemaker eller andet indopereret
elektronisk udstyr. Personer, som bruger pacemaker, anvender
Polar-pulsmåleren på egen risiko. Før den anvendes, anbefaler vi
altid en træningstest under en læges tilsyn. Testen skal godtgøre,
at det er sikkert at anvende pacemakeren og pulsmåleren samtidig.
Er du allergisk overfor materiale, der kommer i kontakt med
huden, eller mistænker du en allergisk reaktion ved at benytte
produktet, kontroller da venligst listen med materialer i “tekniske
specifikationer” afsnittet. For at undgå hudreaktion med senderen,
kan den bæres udenpå en t-shirt. Denne skal gennemfugtes godt
under elektroderne for at sikre problemfri benyttelse.
Bemærk: En kombineret påvirkning af fugt og slitage kan bevirke
en sort farveafsmitning fra senderens overflade, som kan plette
især lys-farvede tøjstykker.
8. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvad skal jeg gøre, hvis...
...ingen pulsvisning (--)?
1. Kontrollér, at elektroderne på senderen er fugtige, og at du bærer
senderen som foreskrevet.
2. Kontrollér, at senderen er ren.
3. Kontrollér, at der ikke er kilder til elektromagnetisk stråling tæt
på modtageren, f.eks. fjernsyn, mobiltelefoner, computer
skærme osv.
4. Har der været noget med dit hjerte, som kan have ændret kurven
på hjertekardiogrammet? I dette tilfælde skal du kontakte din
læge.
...hjertesymbolet blinker uregelmæssigt?
1. Kontroller, at modtageren er inden for overførselsområdet og ikke
er mere end 1 meter fra Polar-senderen, som du bærer.
2. Kontroller, at det elastiske bælte ikke har løsnet sig under
træningen.
3. Sørg for, at elektroderne på senderen er fugtige.
4. Kontroller, at der ikke er andre pulsmålere inden for
modtagelsesområdet (1 meter).
5. Hjertearytmi kan forårsage uregelmæssige resultater.
I dette tilfælde skal du kontakte din læge.
DANSK
...pulsmålingerne viser tilfældige eller ekstremt høje resultater?
Kraftige elektromagnetiske signaler kan være årsag til uregelmæssige
og fejlagtige måleresultater. Derfor skal du holde dig på afstand
af mulige interferenskilder, f.eks. højspændingsledninger, trafiklys,
kørestrømsledninger til elektriske jernbaner eller sporvogne, biler,
cykelcomputere, visse former for motordrevet træningsudstyr
(f.eks. udstyr til konditionstest) og mobiltelefoner.
Hvis pulsmålingen stadig er uregelmæssig eller fejlagtig, selvom
du befinder dig på afstand af disse interferenskilder, skal du sænke
tempoet og kontrollere pulsen manuelt. Hvis du mener, at din puls
svarer til det høje måleresultat på displayet, har du muligvis et
tilfælde af hjertearytmi. I de fleste tilfælde er hjertearytmi er ikke
nogen alvorlig tilstand, men kontakt under alle omstændigheder
din læge.
...displayet bliver utydeligt?
Utydelige cifre på displayet når lyset aktiveres (FS2/FS3), eller
er som regel de første tegn på, at
en lav batteriindikator
batteriet er ved at være brugt op. Få batterierne kontrolleret.
...modtagerens batteri skal udskiftes?
Det anbefales, at al service udføres af et autoriseret Polarservicecenter. Garantien bortfalder, hvis reparationer er udført
at andre end Polar Electro. Polar-servicecentret tester dit urs
vandtæthed efter udskiftning af batteriet og foretager et fuldt
periodisk eftersyn af Polar pulsmåleren.
77
9. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Pulsmåleren FS1/FS2/FS3 er designet til
• at hjælpe brugeren med at nå sine personlige træningsmål.
• at indikere niveauet for den fysiologiske belastning og intensitet under træningspasset.
Ingen andre former for anvendelse er tilsigtet. Pulsen vises på displayet som antal pulsslag i minuttet (bpm).
Vandtæthed i Polars produkter testes i henhold til ISO STANDARD 2281. Produkterne opdeles i 3 forskellige kategorier i forhold til deres
vandtæthed. Kontroller vandtætheden på dit Polar produkt på bagdækslet af uret og sammenlign med nedenstående skema. Bemærk venligst
at definitionerne ikke nødvendigvis passer til produkter fra andre producenter.
Graveret på
urkassens bagside
Vandsprøjt, sved,
regndråber mm.
Badning og
svømning
Water resistant
X
Water resistant 50m
X
X
Water resistant 100m
X
X
Modtager
Batteritype:
Batteriets levetid:
Driftstemperatur:
Materiale til
håndledsrem:
Bagplademateriale:
78
CR 2025
Gennemsnitligt 2 år (1 t./dag, 7 dage/uge)
-10° C til +50° C
Termoplastisk polyurethane (TPU)
Rustfrit stål i overensstemmelse med
EU-reglerne om frigivelse af nikkel fra
produkter (EU-direktiv 94/27/EU og
ændringen 1999/C 205/05).
Snorkling
(ikke med flasker)
Dykning med
flasker
Vandtæthedskarakteristik
Vandsprøjt,
regndråber mm.
Minimum for badning
og svømning
X
Urets nøjagtighed:
Nøjagtighed ved
pulsmåling:
Pulsmålingsinterval:
Ur:
Træningsvarighed:
Pulszonegrænser:
Menu af træningstid
Menu af træningstid
For regelmæssig brug i
forbindelse med vand
Bedre end ± 2,0 sek./dag
± 1% eller ± 1 slag i minuttet, hvad end
der måtte være størst - gældende under
stabile forhold
15-240 slag i minuttet
12-timers/24-timers format
0 - 23:59
30-199 slag i minuttet
< 1 t.: mm:ss
> 1 t.: tt:mm
10. INTERNATIONAL POLAR GARANTI
Sender
Batteritype:
Batteriets levetid:
Driftstemperatur:
Materiale:
Vandtæthed:
Elastisk bælte
Spændemateriale:
Stofmateriale:
Indbygget litiumelement
Gennemsnitligt 2500 timer i brug
-10° C til +50° C
Polyurethan
Water resistant 100 m
Polyurethan
Nylon, polyester og naturgummi samt en
mindre mængde latex
DANSK
• Denne begrænsede Internationale Polar garanti er udstedt af
Polar Electro Inc. for brugere som har købt produktet i USA eller
Canada. Denne Internationale Polar garanti er udstedt af Polar
Electro Oy for brugere som har købt produktet i andre lande.
• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy garanterer til den oprindelige
bruger/køber at dette produkt vil være fri for materielle eller
produktionsmæssige defekter i 2 år fra købsdatoen.
• Gem venligst købsbevis, kvittering eller stemplet Polar
international garantikort som bevis for købsdatoen.
• Garantien dækker ikke batterier, skader grundet forkert brug,
misbrug, ulykker, forkert anvendelse i forhold til vejledningen,
manglende vedligeholdelse, kommercielt brug, beskadiget
opbevaringsæske og elastisk bælte.
• Garantien dækker ikke enhver skade/tab, omkostning, direkte
eller indirekte eller fejlagtigt, som følge af eller specielt opstået
af eller som kan relateres til produktet. Under garantiperioden
vil produktet blive enten ombyttet eller repareret af et autoriseret
Polar servicecenter uden beregning.
• Garantien påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder i henhold
til gældende lovgivning og ej heller forbrugerens rettigheder
overfor forhandleren, der måtte opstå som følge af deres
salgs-/ købekontrakt.
79
11. ANSVARSFRASKRIVELSE
0537
Denne CE-mærkning viser, at produktet
overholder bestemmelserne i direktiv 93/42/EØF.
Denne overstreget affaldsspand på hjul viser at Polar
produkter er elektronisk udstyr, som er indeholdt i direktiv
2002/96/EC fra det EU og fra direktivet om affald bestående
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEE). Disse produkter skal
behandles seperat i EU-landene. Polar opfordrer dig til at minimere
mulige effekter fra affald på miljøet og menneskers helbred også
uden for EU ved at følge lokale affalds regler og når det er muligt, at
aflevere det ved seperat elektronikaffaldssteder.
Polar Electro Oy er et ISO 9001:2000-certificeret firma.
Copyright © 2006 Polar Electro Oy, 90440 Kempele, Finland.
Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne brugerhåndbog
må anvendes eller gengives i nogen form eller på nogen måde uden
forudgående skriftlig tilladelse fra Polar Electro Oy.
Navne og logoer, der er markeret med symbolet™ i denne brugerhåndbog eller på produktemballagen, er varemærker tilhørende
Polar Electro Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet ®
i denne brugerhåndbog eller på produktemballagen er varemærker
tilhørende Polar Electro Oy.
80
• Materialet i denne vejledning er kun til informationsbrug.
De beskrevne produkter kan ændres uden varsel, i overensstem
melse med producentens fortsatte udviklingsprogram.
• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy giver ingen garantier med
henmenu til denne vejledning eller med hensyn til produkterne
beskrevet heri. Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy kan ikke
stilles til ansvar for nogen skade eller tab, udgift, direkte eller
indirekte eller ved uheld som følge af eller specielt opstået af
eller som kan relateres til brug af dette materiale eller produkter
beskrevet heri.
Dette produkt er beskyttet af et eller flere af følgende patenter:
FI 68734, DE 3439238, GB 2149514, HK 812/1989, US 4625733,
FI 88223, DE 4215549, FR 92.06120, GB 2257523, HK 113/1996,
SG 9591671-4, US 5491474, FI 88972, FR 92.09150, GB 2258587,
HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI 4150, DE 20008882.3,
FR 0006504, US 6477397, F1 4069, DE 29910633, GB 2339833,
US 6272365, US 6361502
Andre patenter venter.
Download PDF