Yamaha TSX-130 käyttöohje

Yamaha TSX-130 käyttöohje
G
AUDIOMINISARJA
TSX-130
KÄYTTÖOHJE
Julkaisija:
Musta Pörssi Oy
Kutojantie 4
02630 Espoo
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai
varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme
vastaa muutoksista.
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures
other than those specified herein may result in hazardous
radiation exposure.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de commandes et l’emploi de réglages ou de
méthodes autres que ceux décrits ci-dessous, peuvent
entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die Einstellung
bzw. die Ausführung von anderen als in dieser Anleitung
beschriebenen Vorgängen kann zu Gefährdung durch
gefährliche Strahlung führen.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande av
åtgärder på annat sätt än så som beskrivs häri kan resultera i
farlig strålning.
ATTENZIONE
L’uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure non
specificati in questo manuale possono risultare in esposizione
a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos que
no se especifican enste manual pueden causar una exposición
peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures
anders dan beschreven in dit document kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke stralen.
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Èñïîëüçîâàíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ èëè ïðîèçâåäåíèå íàñòðîåê èëè
âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, íå óêàçàííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ìîæåò
îòðàçèòüñÿ íà âûäåëåíèè îïàñíîé ðàäèàöèè.
CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT! UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT
AUS, WENN DECKEL GEÖFFNET UND WENN
SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT IST.
NICHT DEM STRAHL AUSSETSEN!
VARNING OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRR ÄR URKOPPLAD. STRÅLEN ÄR
FARLIG.
ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
VAROITUS! SUOJAKOTEL OA EI SAA AVATA. LAITE
SISÄLTÄÄ LASERDIODIN, JOKA LÄHETTÄÄ
(NÄKYMÄTÖNTÄ) SILMILLE VAARALLISTA LASER
SÄTEILYÄ.
ADVARSEL USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR DENNE
DELEN ER ÅPEN OG SIKKERHETSSPERREN ER
UTKOBLET. UNNGÅ UTSETTELSE FOR STRÅLING.
i
● Arvokilpi on laitteen pohjassa.
VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille
vaarallisille toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
Bemærk: Netafbryderen SYSTEM OFF/Standby er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i
stikkontakten.
N
Observer: Nettbryteren SYSTEM OFF/Standby er sekundert
innkoplet. Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet
så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren SYSTEM OFF/Standby är sekundärt
kopplad och inte bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda
nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter
i vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
■ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the plug
supplied with this appliance, it should be cut off and an
appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions
described below.
Note
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a
plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live
socket outlet.
■ Special Instructions for U.K. Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN
ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this
apparatus may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the
terminal which is marked with the letter N or coloured
BLACK. The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked with the letter L
or coloured RED.
Make sure that neither core is connected to the earth
terminal of the three pin plug.
Huom. Toiminnanvalitsin SYSTEM OFF/Standby on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina
silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA
EJ STRÅLEN.
ii
Varoitus: Lue tämä ennen käyttöä.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään
laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan, jossa laitteen yläpuolelle jää
vähintään 15 cm sekä vasemmalle ja oikealle puolelle
sekä taakse jää vähintään 10 cm tyhjää tilaa. Suojaa laite
auringonpaisteelta, kuumuudelta, tärinältä, pölyltä,
kosteudelta ja kylmältä.
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita,
moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan tai kuumasta kylmään). Älä sijoita
laitetta kosteaan tilaan (esim. huoneeseen, jossa on
ilmankostutin). Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja
voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa
laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota
jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä Älä sijoita laitteen
päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä, koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää.
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat kaatuessaan
aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai
vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se
estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila
laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt
kaikki kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä
pistotulpasta, älä vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä.
Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. Yamaha Ei ole vastuussa vahingoista, jotka
ovat seurausta muun kuin laitteeseen merkityn jännitteen
käytöstä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja
ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä
avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet kohdasta
“TROUBLESHOOTING” ennen kuin toteat, että laite on
viallinen.
Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla ON/
OFF-painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
iii Fi
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto
voidaan irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois
toimintatilasta ON/OFF -painikkeella. Tässä toimintatilassa
laite kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa kastua eikä
kostua.
LASERTURVALLISUUS
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen
suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain
valtuutettu huolto.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä
katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä
verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.
Laitteen laserosan säteily voi ylittää luokan 1 rajan.
LASER
Tyyppi
Aallonpituus
Antoteho
Säteen poikkeama
Puolijohdelaser GaAS/GaAlAs
780 nm
10 mW
60 astetta
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran.
Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla
tyypillä.
Laitteen huolto
Puhdista laite puhtaalla, kuivalla liinalla
SISÄLTÖ
LISÄTIETOA
VALMISTELUT ENNEN LAITTEEN
KÄYTTÖÄ
.............................................................................. 2
Laitteisto toimintatilaan/pois toimintatilasta ............ 4
Kellonajan säätö......................................................... 4
KÄYTTÖ
VIANMÄÄRITYS.................................................17
Yleistä ...................................................................... 17
iPod™ ...................................................................... 18
Levyjen toisto .......................................................... 18
USB-laite ................................................................. 19
Radio........................................................................ 19
Kauko-ohjain .......................................................... 19
KÄYTTÖÖNOTTO
KÄYTTÖÖNOTTO
LEVYT JA USB-LAITTEET...............................20
Hälytystoiminnot ....................................................... 5
Uniajastin................................................................... 8
Himmennin ................................................................ 8
DSP-ääniohjelma ....................................................... 8
Levytiedot ................................................................ 20
CD-levyjen käsittely ................................................ 20
MP3- ja WMA-tiedostot .......................................... 20
SANASTO .............................................................21
TEKNISET TIEDOT ...........................................21
KÄYTTÖ
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA ........................ 5
PERUSTOIMINNOT............................................. 9
MUSIIKIN KUUNTELU ..................................... 10
LISÄTIETOA
iPod™ ...................................................................... 10
CD............................................................................ 12
USB-laite ................................................................ 13
FM-RADIO ........................................................... 14
Antennien kytkeminen............................................. 14
Radioasemien viritys ............................................... 14
Radioasemien tallennus ........................................... 14
Muistipaikka-asema................................................. 15
RDS-asemat ............................................................. 15
■ Tietoja käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa neuvotaan käyttämään laitteessa olevia painikkeita sellaisten toimintojen osalta, joita voi ohjata
myös kauko-ohjaimella.
• Merkki ☞ tarkoittaa viittausta kyseiselle sivulle.
• Huomautuksissa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja käyttöohjeista. y tarkoittaa vinkkiä.
• Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa. Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten ja muiden
vastaavien muutosten myötä. Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudatetaan ensisijaisesti laitteen antamia
vaihtoehtoja.
■ Mukana toimitetut tarvikkeet
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat tarvikkeet. Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet.
Kauko-ohjain
FM-sisäantenni
(1,4 m (55-1/8”))
Käyttöohje
G
DESKTOP AUDIO SYSTEM
SYSTEME AUDIO DESKTOP
TSX-130
OWNER’S MANUAL
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUKSANVISNING
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRUIKSAANWIJZING
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Suomi
1 Fi
KÄYTTÖÖNOTTO
VALMISTELUT ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1 Ohjelmalähdepainikkeet: USB, CD, FM, iPod (☞ S. 9)
2 ON/OFF: Järjestelmä toimintatilaan/ pois toimintatilasta
(☞ S. 4)
3 VOLUME: Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet (☞
S. 9)
4 Äänentoiston ohjauspainikkeet (☞ S. 9)
5 iPod -telakka (☞ S. 10)
6 USB -liitin (☞ S. 13)
7 OPEN/CLOSE
12)
: Levykelkan avaus / sulku (☞ P.
8 Hälytyksen säätöpainikkeet (☞ S. 5)
9 SNOOZE/SLEEP (☞ S. 7, 8)
0 Kaiuttimet
A Levykelkka (☞ P. 12)
B Etulevyn näyttö (☞ S. 4)
C Pistorasiaan
D FM-ohjauspainikkeet (☞ S. 14)
E CLOCK SET (☞ S. 4)
F FUNCTION
G DISPLAY (☞ S. 11, 12, 13)
H FOLDER S/T (☞ S. 9)
I DSP: DSP-toimintatilan valinta (☞ S. 8)
J Infrapunasignaalien lähetin (☞ S. 3)
K SLEEP: Uniajastin (☞ S. 8)
L MENU S/T /Keski -painikkeet* (☞ S. 10)
M RANDOM/REPEAT: Toistotavan valinta
ohjelmalähteelle iPod/CD/USB (☞ S. 10, 12)
* Kauko-ohjaimen keskellä olevaa pyöreää painiketta
nimitetään tässä käyttöohjeessa Keskipainikkeeksi.
2 Fi
VALMISTELUT ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
■ Kauko-ohjain
1 Poista pariston eristekalvo, ennen kuin käytät kauko-ohjainta.
2 Poista läpinäkyvä kalvo, ennen kuin käytät kauko-ohjainta.
KÄYTTÖÖNOTTO
■ Kauko-ohjaimen käyttö
Kauko-ohjain toimii enintään 6 m päässä tästä laitteesta. Osoita
sillä suoraan kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta.
Huom!
Enintään 6
m
• Älä kaada nestettä kauko-ohjaimen päälle.
• Älä pudota kauko-ohjainta.
• On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa seuraavissa olosuhteissa:
– kuumassa tai kosteassa paikassa, kuten lähellä lämmitintä tai kylpyhuoneessa
– erittäin kylmässä paikassa
– pölyisessä paikassa
■ Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen
Mikäli kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee, vaihda paristo.
Avaa kansi puikolla.
Vaihda paristo
uuteen CR2025 -paristoon.
Sulje kansi.
Huom!
•
•
•
•
•
Laita paristo paristotilaan siellä olevien napaisuusmerkkien (+ ja –) suuntaisesti.
Poista tyhjentyneet paristot heti kauko-ohjaimesta. Tyhjä paristo voi räjähtää tai vuotaa happoa.
Hävitä vuotaneet paristot heti. Suojaa iho ja vaatteet paristosta vuotaneelta hapolta.
Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet paristot kauko-ohjaimeen.
Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Suomi
3 Fi
VALMISTELUT ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
Laitteisto toimintatilaan/pois
toimintatilasta
1
Kytke verkkojohto pistorasiaan.
2
Kytke laite toimintatilaan painamalla
ON/OFF.
Kellonajan säätö
Kelloa ei ole säädetty oikeaan aikaan tehtaalla.
Kun laite on toimintatilassa: “Hello” tulee näkyviin, ja sen
jälkeen näkyviin tulee kellonaika ja muuta tietoa.
1
Paina CLOCK SET.
2
Valitse asetus MENU S/Tpainikkeilla. Vahvista valintasi
painamalla Keskipainiketta.
Esimerkki: iPod-toistotapa
Kun laite ei ole toimintatilassa: “Good-bye” tulee
näkyviin, ja sen jälkeen näkyviin tulee päivämäärä ja
kellonaika.
y
• Tässä laitteessa on automaattinen virrankatkaisutoiminto, joka
sammuttaa laitteen automaattisesti, jos laite on ollut
toimintatilassa 1 tunnin ajan toistotoimintoja ja muita
toimintoja käyttämättä. Toiminto ei toimi, jos ohjelmalähteenä
on FM.
• Kytke laite valmiustilaan painamalla yli 3 sekunnin ajan laitteen
päällä olevaa ON/OFF -painiketta. Kaikki etulevyn näytön
tiedot eivät näy valmiustilassa. Näin voidaan vähentää
virrankulutusta. Kytke valmiustila pois käytöstä painamalla
ON/OFF.
• Hälytystoimintoja voi käyttää, vaikka laite olisi sammutettu/
valmiustilassa.
• Muistin varmistuspiiri estää tallennettuja tietoja, kuten
kellonaikaa, katoamasta, kun tämä laite sammutetaan /
kytketään valmiustilaan.
4 Fi
Voit määrittää kohdat YEAR (vuosi) → MONTH
(kuukausi) → DAY (päivä) → TIME (kellonaika).
Huom!
• Tätä toimintoa voi käyttää vain kauko-ohjaimella.
• Joissakin maissa myytävissä laitemalleissa kellossa on 12
tunnin näyttö (AM/PM). Esimerkiksi: 4:00PM
• Valitse 12 tai 24 tunnin kellonäyttö: Valitse FUNCTION →
MENU S/T → Keskipainike - TIME FORMAT. Valitse
MENU S/T → Keskipainike - 12H/24H.
• Kellon asetukset häviävät muistista, jos verkkojohto on viikon
irti pistorasiasta.
KÄYTTÖ
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
Hälytystoiminnot
2
Määritä hälytyksen kellonaika.
Tässä laitteessa on kaksi hälytystoimintoa. Hälytysmerkki
näkyy kellon vasemmalla/oikealla puolella etulevyn
näytössä. Kun hälytin on käytössä, hälytysmerkki ja
kellonaika näkyvät.
Voit määrätä, että hälytystoiminto käynnistää musiikin
toiston muusta ohjelmalähteestä kuin asetuksen tekemisen
aikana käytössä olleesta ohjelmalähteestä.
Tämän toiminnon voi käynnistää vain laitteen päällä olevista
painikkeista.
1 Hälytyksen kellonaikaa säätäessäsi hälytysmerkki
vilkkuu.
2 Lisäksi parhaillaan säätämäsi kohta vilkkuu.
3 Oikealla puolella oleva >-merkki tarkoittaa, että
valittuna olevassa valikkokohdassa on lisää
vaihtoehtoja. Avaa alavalikko painamalla
ENTER.
3
KÄYTTÖ
Huom!
Valitse ja määritä kohdat TYPE →
BEEP → SOURCE → VOLUME.
■ Hälytysajan säätö ja musiikkilähteen
valinta
Huom!
Jos haluat perua hälytyksen säätämisen kesken toiminnon, paina
SETUP1/SETUP2. Hälytys ei silloin kytkeydy käyttöön.
1
Valitse säädettäväksi ALARM1 tai
ALARM2.
Jos haluat säätää ALARM1-hälytyksen, valitse
SETUP1. SETUP2 on ALARM2-hälytys.
1 Kun olet määrittänyt hälytyksen kellonajan,
valitse hälytystyypiksi BEEP/BEEP+MUSIC/
MUSIC.
– BEEP: pelkkä hälytysääni (piippaus)
– BEEP+MUSIC: hälytysääni ja valitsemasi
ohjelmalähteen musiikki (iPod/FM/CD/USB)
– MUSIC: pelkkä musiikki
Jos valitset asetukseksi TYPE - BEEP+MUSIC,
hälytyshetkellä laite alkaa toistaa musiikkia
valitsemastasi ohjelmalähteestä (iPod/FM/CD/
USB) ja lisäksi hälytysääni (piippaus) soi samaan
aikaan. Musiikin äänenvoimakkuus kasvaa
miellyttävästi vähitellen. Hälytysääni alkaa soida
hälytyshetkellä.
Suomi
5 Fi
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
2 Valitse hälytysääni.
Laitteen muistissa on 5 erilaista hälytysääntä.
Laite ohittaa BEEP-kohdan automaattisesti, jos
valitset MUSIC/BEEP+MUSIC vaiheessa 1.
y
Voit esikuunnella parhaillaan näkyvää hälytysääntä
painamalla SNOOZE/SLEEP hälytysäänen valinnan
aikana. Sammuta hälytysääni painamalla uudestaan
SNOOZE/SLEEP.
CD
Audio CD: Valitse raidan numero.
MP3/WMA CD: Valitse kansion numero.
Musiikin toisto alkaa valitun kansion alusta.
(☞ S. 20).
USB (MP3/WMA -tiedostot)
Valitse kansion numero. Musiikin toisto alkaa
valitun kansion alusta (☞ S. 20).
FM
Valitse muistipaikkanumero/taajuus.
3 Valitse musiikkilähteeksi iPod/FM/CD/USB tai
LAST SET.
LAST SET
Käytä viimeksi käytettyä ohjelmalähdettä.
Huom!
Laite ohittaa SOURCE-kohdan automaattisesti,
jos valitset BEEP vaiheessa 1.
iPod
Voit valita toistotavaksi PLAYLIST tai RESUME
PLAY.
Musiikin toisto alkaa soittolistan alusta. Ennen
kuin käytät tätä toimintoa, laadi soittolista iPodiin
(☞ S. 7).
Mikäli SOURCE-kohdan valinta on jätetty kesken tai
valitsemasi ohjelmalähde ei ole käytettävissä, laite käyttää
hälytyshetkellä hälytysääntä. Mikäli laite ei esimerkiksi
pysty lukemaan tiedostoja iPodista, laite käyttää
hälytysääntä.
4 Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus.
Määritä äänenvoimakkuus ENTER-painikkeella
vaiheessa 4. Sen jälkeen hälytyksen asetus on
valmis. Hälytys kytkeytyy automaattisesti käyttöön.
Valitse PLAYLIST.
■ Hälytyksen kytkeminen käyttöön / pois
käytöstä
Valitse haluamasi soittolista.
Voit kytkeä hälytyksen käyttöön / pois käytöstä
ALARM1/ALARM2-painikkeilla, mutta hälytyksen
asetukset jäävät muistiin.
Kytke hälytys käyttöön / pois käytöstä
Valitse RESUME PLAY, jos haluat laitteen
hälytyshetkellä toistavan sitä ohjelmalähdettä, jota
olet kuunnellut viimeisellä käyttökerralla.
6 Fi
Kun hälytin on käytössä, hälytysmerkki ja kellonaika
näkyvät.
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
■ Torkkutoiminto
■ Hälytysäänen sammuttaminen
Hälytysäänen, musiikin tai molempien soidessa voit
sammuttaa ne hetkeksi torkkutoiminnolla.
Voit sammuttaa hälyttimen äänen kolmella tavalla.
Kun sammutat hälyttimen, myös tämä laite sammuu.
Käynnistä torkkutoiminto.
Paina ALARM1 / ALARM2.
Paina ON/OFF.
Toiminnon toimintatapaan vaikuttaa kohdassa TYPE
määrittämästi hälytystyyppi (☞ S. 5).
MUSIC: Musiikki lakkaa kuulumasta, kun painat
SNOOZE/SLEEP, ja jatkuu 5 minuutin kuluttua.
KÄYTTÖ
BEEP: Hälytysääni lakkaa kuulumasta, kun painat
SNOOZE/SLEEP, ja jatkuu 5 minuutin kuluttua.
Pidä painettuna SNOOZE/SLEEP 2
sekuntia.
BEEP+MUSIC: Kun painat kerran SNOOZE/SLEEP,
hälytysääni loppuu, mutta musiikin toisto jatkuu.
Hälytysääni alkaa kuulua uudestaan 5 minuutin kuluttua.
y
Torkun voit käynnistää myös painamalla kauko-ohjaimen
SLEEP -painiketta laitteessa olevan SNOOZE/SLEEP painikkeen sijasta.
y
• Ellet sammuta hälytintä, se sammuu automaattisesti 60
minuutin kuluttua.
• Kun sammutat hälyttimen, hälytinmerkki häviää näkyvistä. Jos
haluat käynnistää hälytystoiminnon uudelleen, paina
ALARM1/ALARM2.
• Vaikka sammutat hälyttimen, hälytyksen kellonaika ja muut
asetukset jäävät muistiin, joten hälytys on helppo ottaa käyttöön
seuraavalla kerralla.
Huom!
Hälytyksen soidessa vain seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
torkku, hälytyksen sammutus ja äänenvoimakkuuden säätö.
■ PLAYLIST - Soittolista
Voit koota iPodin musiikkikirjaston suosikkikappaleet
samaan listaan. Se on soittolista. Laite toistaa soittolistan
kappaleet, jos valitset käyttöön soittolistan toiston.
Kappaleen poistaminen soittolistasta ei poista kappaletta
musiikkikirjastosta.
y
Lisätietoja iPod:n käyttöohjeesta.
Suomi
7 Fi
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
Uniajastin
2
Valitse haluamasi himmennystaso.
Ohjelmoi laite sammumaan tietyn ajan kuluttua.
Valitse uniajastin.
Painele painiketta.
DSP-ääniohjelma
Kun uniajastin on käytössä, SLEEP-merkkivalo palaa.
Valitse ääniohjelma ympäristön ja tunnelman perusteella.
y
Toiminnon voit käynnistää myös kauko-ohjaimen SLEEPpainikkeella.
Himmennin
Voit muuttaa etulevyn näytön kirkkautta.
Jos valitset asetukseksi DIMMER - AUTO, näytön
kirkkaus muuttuu automaattisesti huoneen kirkkauden
perusteella. Jos huoneessa on hämärää, etulevykin
himmenee.
Valitse DSP-ohjelma.
Painele painiketta.
Asetus vaihtuu seuraavassa järjestyksessä aina, kun painat
DSP:
NORMAL: normaali ääni
↓
MILD: luonnollinen, pehmeä ääni
↓
y
Perusasetus: AUTO.
1
Valtse FUNCTION-valikosta kohta
DIMMER.
HEAVY: voimakas ääni
(perusasetus)
↓
LIVE: leveä äänikuva, realistinen ääni
↓
Takaisin kohtaan NORMAL
y
Kun olet vahvistanut DIMMER-kohdan valinnan
Keskipainikkeella, < tulee näkyviin etulevyn vasempaan
reunaan. Voit palata FUNCTION-vaikkoon painamalla
kauko-ohjaimen MENU-painiketta.
8 Fi
PERUSTOIMINNOT
: Valitse ohjelmalähde painelemalla tulolähteen valintapainiketta.*1*2
KÄYTTÖ
: Säädä äänenvoimakkuus.
: Käynnistä toisto /
keskeytä toisto*2
: Lopeta toisto, *2
: Hyppy taakse/eteen.
: Mykistä äänentoisto.
Paina uudelleen, niin
ääni palautuu kuuluviin.
:Kansion valinta.*3
*1 Vaikka laite olisi sammutettuna, voit käynnistää haluamasi ohjelmalähteen toiston painamalla tulolähteen valintapainiketta. Sinun ei
siis tarvitse painaa ON/OFF.
*2 Toisto jatkuu keskeytyskohdasta.
(Paitsi ohjelmalähteissä CD/USB, joiden toisto alkaa viimeksi kuunnellun raidan alusta uudelleen.)
Vain CD/USB:
Jos painat musiikin toiston lopettamisen jälkeen, keskeytyskohta häviää muistista ja musiikin toisto alkaa ensimmäisen raidan/
tiedoston alusta seuraavalla kerralla.
*3 Vain MP3/WMA (CD ja USB)
Suomi
9 Fi
MUSIIKIN KUUNTELU
■ Musiikin valinta iPodista kaukoohjaimella
iPod™
Toimintoa voi ohjata myös iPodista vain, kun asetuksena
on LIST DISP - iPod (☞ S. 11).
Huom!
• Tämä laite on yhteensopiva seuraaviin iPod-malleihin: iPod
touch, iPod (Click Wheel myös iPod classic), iPod nano, iPod
mini.
• Voit poistaa iPod-laitteen milloin tahansa haluat.
• iPodin malli ja ohjelmistoversio saattavat estää joidenkin
toimintojen käytön.
■ Normaali toisto
1
Kytke iPod-soittimesi iPodtelakkaan.
MENU: Palaa edelliseen valikkoon
Keski: Valinnan vahvistaminen
S/T: Valitsee valikkokohtia
■ Satunnais/uusintatoisto
iPod
Telakkasovitin
Kun olet tehnyt edellä kuvatut vaiheet 1 ja 2, voit valita
käyttöön satunnais- tai uusintatoiston.
Huom!
• Tarvitset yhteensopivan telakkasovittimen (ei toimiteta
tämän laitteen mukana).
• iPodia ei välttämättä voi kytkeä iPod-telakkaan, jos se on
suojakotelossaan.
2
Jos haluat käynnistää iPodin
satunnaistoiston, paina RANDOM.
Painele painiketta.
Valitse iPod.
Toisto alkaa.
Huom!
Et voi valita ALBUM, jos käytössä on iPod touch.
y
Lisätietoja iPodin käytöstä on iPodin käyttöohjeessa.
Valitse uusintatoisto.
Painele painiketta.
10 Fi
MUSIIKIN KUUNTELU
■ Toistotietue
■ Toistolistan tietueen näyttöpaikka
LIST DISP-kohdassa määräät, näyykö toistolista tämän
laitteen etulevyn näytössä vai iPodissa.
Esimerkki: Jos asetuksena on LIST DISP - F.PANEL
Jos valitset LIST DISP - iPod, voit ohjata toistoa ja
tarkastella valikkoja iPodissa.
KÄYTTÖ
Valitse iPodin toiston aikana näkyvä
toistotietue.
Painele painiketta.
Valitse näyttötietue näin:
Kappaleen numero ja toistoon kulunut aika
(perusasetus)
↓
Kappaleen numero ja jäljellä oleva toistoaika
↓
Kappaleen nimi
↓
Esittäjän nimi
↓
Albumin nimi
↓
y
Perusasetus: iPod.
Huom!
Jos asetuksena on LIST DISP - F.PANEL, toistotoiminnot ja
valikko näkyvät vain tässä laitteessa. Näitä toimintoja ei voi
käyttää iPodista.
1
Valtse FUNCTION-valikosta kohta
LIST DISP.
2
Valitse iPod/F.PANEL.
Perusasetuksen palautus
Huom!
• Tominto vaikuttaa ohjelmalähteisiin: iPod touch, iPod classic,
iPod 5. sukupolvi tai uudempi, iPod nano. Näissäkin iPodmalleissa ohjelmistoversio saattaa estää toiminnon käytön.
• Ellei laitetta aiota käyttää pitkään aikaan tai aiot irrottaa
verkkojohdon, irrota iPod tästä laitteesta.
Suomi
11 Fi
MUSIIKIN KUUNTELU
CD-levyn kuuntelu
Valitse uusintatoisto.
■ Normaali toisto
1
Painele painiketta.
Avaa levykelkka ja laita levy
kelkkaan.
Jos valitsemasi musiikkilähde sisältää kansioita, voit
valita myös FOLDER.
■ Toistotietue
2
Valitse CD-levyn toiston aikana näkyvä
toistotietue.
Sulje levykelkka.
Painele painiketta.
Valitse näyttötietue näin:
3
Parhaillaan toistuvan raidan toistoon kulunut
aika (perusasetus)
↓
Valitse CD.
Toisto alkaa.
■ Satunnaistoisto/uusintatoisto
Kun olet tehnyt edellä kuvatut vaiheet 1 ja 3, voit valita
käyttöön satunnais- tai uusintatoiston.
Parhaillaan toistuvan raidan jäljellä oleva
toistoaika*1
↓
Levyn kokonaistoistoaika*1
↓
Levyn jäljellä oleva toistoaika*1
↓
Raidan nimi*2
↓
Esittäjän nimi*2
↓
Albumin nimi*2
↓
Valitse satunnaistoisto.
Painele painiketta.
12 Fi
Tiedoston nimi*3
↓
Perusasetuksen palautus
*1 Vain Audio CD -levyille
*2 Vain jos valitulla raidalla on tietoa
*3 Vain MP3/WMA CD -levyille
MUSIIKIN KUUNTELU
USB-laitteen kuuntelu
Huom!
■ Toistotietue
Voit poistaa USB-laitteen milloin tahansa haluat.
■ Normaali toisto
1
Kytke USB-laitteesi USB-liittimeen.
Valitse USB:n toiston aikana näkyvä
toistotietue.
KÄYTTÖ
Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim.
flash-muisteja tai kannettavia audiosoittimia), jotka
on alustettu FAT16- tai FAT32tiedostojärjestelmään.
Painele painiketta.
Valitse näyttötietue näin:
Parhaillaan toistuvan raidan toistoon kulunut
aika (perusasetus)
↓
Huom!
• Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne
täyttäisivät tekniset vaatimukset.
• Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita
(kuten USB-latureita, USB-hubeja), tietokoneita,
kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä tms.
• YAMAHA ei ole vastuussa kytkennän aikana
tapahtuvasta USB-laitteen sisältämän datan
vahingoittumisesta tai katoamisesta.
• Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole
taattua.
2
Valitse USB.
Toisto alkaa.
Raidan nimi*
↓
Esittäjän nimi*
↓
Albumin nimi*
↓
Tiedostonimi
↓
Perusasetuksen palautus
* Vain jos valitussa tiedostossa on tietoa
y
MP3/WMA-tiedostot: lue lisää ☞ S. 20.
Huom!
Tunnistamiseen saattaa kestää yli 30 sekuntia (se johtuu
tiedostojen/kansioiden lukumäärästä).
■ Satunnaistoisto/uusintatoisto
Kun olet tehnyt edellä kuvatut vaiheet 1 ja 2, voit valita
käyttöön satunnais- tai uusintatoiston.
Toimi kuten CD-levyjen toiston aikana (☞ S. 12).
Suomi
13 Fi
FM-RADIO
Antennien kytkeminen
FM-sisäantenni
(mukana)
Radioasemien tallennus
Voit tallentaa FM-suosikkiasemasi muistipaikoille.
■ Automaattitallennus
1
Pidä painettuna MEMORY 2 sekuntia
tai pidempään, kun ohjelmalähteenä
on FM.
2
Käynnistä automaattitallennus.
Huom!
• Antenni kannattaa suoristaa.
• Jos kuuluvuus on huono, muuta antennin sijaintikorkeutta,
suuntausta tai sijaintia.
• Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun FM-antennin sijasta,
vastaanotto paranee.
Radioasemien viritys
■ Käyttäjän ohjaama tallennus
1
2
1
Viritä kuuluviin haluamasi
radioasema.
2
Paina MEMORY.
Kytke FM-radio toimintatilaan.
Käynnistä automaattiviritys.
Pidä painettuna.
y
Jos asemalta vastaanotettava signaali on heikko, ohjaa
virittämistä itse painelemalla TUNING<</>>-painikkeita.
Huom!
Jos virität aseman viritystaajuuden itse, viritin valitsee
käyttöön monoäänen.
14 Fi
FM-RADIO
3
Valitse muistipaikka, jolle haluat
tallentaa aseman.
RDS-asemat
Huom!
■ Aseman valinta ohjelmatyypin
perusteella
Vahvista tallennus.
1
Valitse FM-aseman kuuntelun aikana
FUNCTION-valikosta PTY SEEK.
2
Valitse ohjelmatyyppi.
3
Käynnistä haku.
KÄYTTÖ
4
Jos haluat keskeyttää käyttäjän ohjaaman tallennuksen,
paina uudelleen MEMORY.
y
• Voit tallentaa muistiin enintään 30 FM-asemaa.
• Voit poistaa muistiin tallennetun aseman valitsemalla
FUNCTION → MENU S/T → Keski -painikkeella PRESET
DELETE.
Huom!
Kun käynnistät automaattisen asematallennuksen, kaikki
muistipaikat tyhjenevät ja laite tallentaa muistipaikoille uudet
asemat.
Muistipaikka-aseman kuuntelu
Valitse FM-muistipaikka-asema
kuuluviin.
y
Vaihtoehtoisesti voit valita muistipaikka-aseman laitteen päällä
olevalla
/
-painikkeella.
Suomi
15 Fi
FM-RADIO
■ Ohjelmatyypit
■ Kellonajan automaattisäätö
Ohjelmatyyppi
Kuvaus
Tämä toiminto säätää kellon automaattisesti RDS-tietojen
perusteella.
News
Uutiset
Current Affairs
Ajankohtaisohjelma
Information
Tiedot
Sport
Urheilu
Education
Opetus
Drama
Draama
Cultures
Kulttuuri
Science
Tiede
Varied Speech
Sekalaista
Pop Music
Popmusiikki
Rock Music
Rockmusiikki
Easy Listening
Easy listening
Light Classics M
Kevyt klassinen
Serious Classics
Klassinen
Huom!
Other Music
Muu musiikki
Kellonaika saattaa olla eri eri asemilla.
■ RDS-tiedon valinta
RDS-aseman vastaanoton aikana voit
valita RDS-tietueen.
Painele painiketta.
Kanavan (lähettäjän) nimi
↓
Ohjelmatyyppi
↓
Asemaan liittyvää tekstitietoa
↓
kellonaika
↓
Perustietue
↓
Toimintatilan näyttö
Huom!
Jos RDS-aseman signaali on heikko, tämä laite ei välttämättä
pysty vastaanottamaan RDS-dataa kunnolla. Etenkin RT
(radioteksti) vie laajan kaistanleveyden, joten sen vastaanotto
saattaa olla heikompaa muihin datatyyppeihin verrattuna.
16 Fi
1
Valitse FM-aseman kuuntelun aikana
FUNCTION-valikosta AUTO CLOCK.
2
Valitse haluamasi asetus.
LISÄTIETOA
VIANMÄÄRITYS
Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelma, tarkasta ensin seuraavat kohdat. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai
ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun
Yamaha-huoltoon.
Yleistä
Ongelma
Virta kytkeytyy, mutta
sammuu heti.
Kaiuttimet eivät toista ääntä.
Syy
Ratkaisu
Verkkojohto on ehkä kytketty väärin.
Varmista, että verkkojohto on kytketty
kunnolla pistorasiaan.
Laite on saanut ulkoisen sähköiskun
(esim. salamasta tai liiallisesta
staattisesta sähköstä).
Sammuta tämä laite. Irrota verkkojohto.
Odota 30 sekuntia. Kytke verkkojohto
uudelleen. Kytke laite toimintatilaan.
Äänenvoimakkuus on ehkä säädetty
minimiin.
Säädä äänenvoimakkuus (☞ S. 9).
Kytke toiminto pois käytöstä (☞ S. 9).
Käyttöön on valittu väärä
ohjelmalähde.
Valitse oikea ohjelmalähde
(☞ S. 9).
Levytyyppi ei ole yhteensopiva
laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee.
(☞ S. 20).
Ääni lakkaa yhtäkkiä
kuulumasta.
Uniajastin (☞ S. 8) on sammuttanut
laitteen.
Kytke tämä laite toimintatilaan ja
käynnistä ohjelman toisto.
Laite ei toimi normaalisti.
Laite on saanut ulkoisen sähköiskun
(esim. salamasta tai liiallisesta
staattisesta sähköstä), tai virranjakelu
on katkennut.
Sammuta tämä laite. Irrota verkkojohto.
Odota 30 sekuntia. Kytke verkkojohto
uudelleen. Kytke laite toimintatilaan.
Lähellä olevista digitaali- ja
suurtaajuuslaitteista
aiheutuu kohinaa.
Laite on liian lähellä digitaalista tai
suurtaajuuksista laitetta.
Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Kellonaika on hävinnyt
muistista.
Verkkojohto on ollut yli viikon irti
pistorasiasta.
Kytke verkkojohto kunnolla
pistorasiaan ja ajasta kello uudestaan.
(☞ S. 4).
LISÄTIETOA
Äänentoisto on mykistetty.
Suomi
17 Fi
VIANMÄÄRITYS
iPod™
Ongelma
Syy
Ratkaisu
“iPod Connect Error tulee
etulevyn näyttöön.
Tämän laitteen ja iPodin välillä on
tiedonsiirto-ongelma.
Sammuta tämä laite ja kytke iPod
uudelleen.
iPod ei lataudu.
iPod on asetettu väärin iPodtelakkaan.
Poista iPod laitteesta, laita se sitten
takaisin iPod-telakkaan.
Toimintaa ei voi ohjata
iPodista.
Asetuksena on LIST DISP F.PANEL.
Valitse asetuksksi FUNCTION- LIST
DISP - iPod (☞ S. 11).
Toistotieto ei näy etulevyn
näytössä.
Kyseinen iPod ei pysty näyttämään
toistotietoja.
Toimintoa pystyvät käyttämään vain
seuraavat iPod-versiot: iPod touch,
iPod classic, iPod 5. sukupolvi tai
uudempi, iPod nano.
“Unknown iPod" tulee
laitteen etulevyn näyttöön,
kun olet valinnut
ohjelmalähteeksi iPod.
Laite ei tunnista kyseistä iPodsoitinta.
Tuettuja ovat vain seuraavat
laiteversiot: iPod touch, iPod (Click
Wheel, myös iPod classic), iPod nano,
iPod mini.
“iPod Not Connected" tulee
laitteen etulevyn näyttöön,
kun olet valinnut
ohjelmalähteeksi iPod.
iPod ei toista ääntä.
iPodin ääni kuuluu, mutta
sitä ei voi ohjata laitteesta
tai kauko-ohjaimella.
Levyn toisto
Ongelma
Painike ei toimi.
Syy
Levytyyppi ei ole yhteensopiva
laitteeseen.
Ratkaisu
Poista levy ja tarkasta, tukeeko tämä laite
kyseistä levytyyppiä.
(☞ S. 20).
Toisto ei käynnisty
automaattisesti, kun painat
6 (laitteessa) tai
(kauko-ohjaimessa).
Levy voi olla likainen.
Puhdista levy.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva
laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee.
(☞ S. 20).
Laite on siirretty kylmästä
lämpimään, ja siksi sen sisään on
tiivistynyt kosteutta.
Anna laitteen palautua
huoneenlämpöiseksi tunnin tai kahden
tunnin ajan. Yritä sitten uudestaan.
“No Disc” tulee näkyviin
näyttöön, vaikka
levykelkassa on levy.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva
laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee.
(☞ S. 20).
Levy voi olla likainen.
Ota levy pois laitteesta ja puhdista se.
Levy voi olla väärin päin.
Ota levy pois laitteesta. Laita se
takaisin niin, että etikettipuoli on
ylöspäin.
18 Fi
VIANMÄÄRITYS
USB-toisto
Ongelma
MP3/WMA-tiedosto ei toistu
USB-laitteesta.
Syy
Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.
Ratkaisu
Sammuta tämä laite hetkeksi, kytke se
sitten takaisin toimintatilaan (☞ S. 4).
Irrota laite silloin, kun tässä laitteessa ei
ole virtaa. Kytke laite sitten uudestaan
tähän laitteeseen, ja kytke tämä laite
toimintatilaan (☞ S. 4).
Kytke verkkolaite, jos sellainen on
toimitettu erillislaitteen mukana.
“USB Over Current” tulee
etulevyn näyttöön.
Elleivät edellä mainitut ratkaisut
poista ongelmaa, USB-laite ei ole
toistokelpoinen tässä laitteessa.
Kokeile, toimiiko jokin muu USB-laite
Kytketty USB-laite ei ole
yhteensopiva tähän laitteeseen.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite
uudelleen tähän laitteeseen. Jos viesti
palaa näyttöön, USB-laite ei ole
yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
LISÄTIETOA
Radio
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Muistipaikalle tallennettu
asema ei kuulu.
Muisti on tyhjentynyt.
Tallenna radioasemat uudelleen
muistipaikoille (☞ S. 14).
Stereolähetyksen aikana kuuluu
liikaa kohinaa.
FM-antenni on ehkä kytketty väärin.
Kytke FM-antenni oikein (☞ S. 14).
Valitsemasi radioasema saattaa sijaita
kaukana, tai olet alueella, jossa
radioaaltojen kuuluvuus on huono.
Yritä virittää asema kuuluviin itse signaalin
laadun parantamiseksi (☞ S. 14) tai käytä
monikanavaista ulkoantennia.
Radioaaltojen vastaanotto on
heikkoa jopa ulkoantennilla.
(Ääni on säröinen.)
Monitiesäröä tai muuta radiohäiriötä on
vastaanotossa.
Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai
sijaintia.
Kauko-ohjain
Ongelma
Kauko-ohjain ei toimi oikein.
Syy
Ratkaisu
Lisätietoa kauko-ohjaimen
toimintaetäisyydestä, katso “Kaukoohjaimen käyttö” (☞ S. 3).
Tämän laitteen kaukoohjaussignaalien vastaanotin ei kestä
auringonpaistetta eikä siihen saa
paistaa valo (esim. loistelampun
valo).
Muuta valaistusta tai käännä tätä
laitetta.
Paristo on tyhjä.
Vaihda paristo uuteen.
(☞ S. 3).
Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan
signaalivastaanottimen välissä on
este.
Poista esteet.
Suomi
Kauko-ohjainta yritetään käyttää
liian kaukana laitteesta.
19 Fi
LEVYT JA USB-LAITTEET
Levytiedot
Tämä laite on suunniteltu toistamaan audiosignaalia
seuraavilta levytyypeiltä: CD, CD-R*, CD-RW*. Tämä
laite toistaa myös halkaisijaltaan 8 cm:n (3") CD-levyjä.
• Älä laita levyä
auringonpaisteeseen tai
kuumaan, kosteaan tai
pölyiseen tilaan.
Varoitus!
• Jos levy likaantuu, pyyhi
puhtaalla, kuivalla liinalla
levyn keskeltä suoraan kohti
reunaa. Älä puhdista
vinyylilevyn puhdistusaineella
tai maalinohentimella.
• Älä käytä myynnissä olevia
linssinpuhdistimia. Ne voivat
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
* ISO 9660
y
Laite toistaa levyjä, joissa on jokin yllä olevista logoista. Levyn
logo on painettu levyyn ja levykoteloon.
Huom!
• Älä laita soittimeen muuntyyppisiä levyjä. Laite voi mennä
rikki.
• CD-R/RW -levyjä voi toistaa vain viimeisteltynä.
• Tallennusvaihe ja levyn ominaisuudet voivat estää toiston.
• Älä laita soittimeen erikoismuotoiltua (esim. sydämen
muotoista) levyä.
• Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on paljon
naarmuja.
CD-levyjen käsittely
• Älä koske levyn pintaan. Tartu
levyyn reunasta ja keskeltä.
• Älä jätä levyä levykelkkaan käytön
jälkeen.
• Älä kirjoita levyyn lyijykynällä tai
muulla teräväkärkisellä kynällä.
• Älä liimaa levyyn teippiä, etikettejä, liimaa tms.
• Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn
naarmuuntuminen.
• Älä käytä levyä, jonka pintaan on painettu etiketti kotikäyttöön
tarkoitetulla etiketinpainajalla.
• Laita laitteeseen vain yksi levy kerrallaan. Muuten tämä laite ja
levyt voivat mennä rikki.
• Jos haluat toistaa 8 cm:n levyä, älä käytä sovitinta (8 cm).
• Älä laita levytilaan mitään vierasesineitä.
• Älä laita soittimeen halkeillutta, vääntynyttä tai liimattua levyä.
20 Fi
MP3/WMA-tiedostot
Voit soittaa MP3- ja WMA-tiedostoja CD-R- ja CD-RWlevyiltä sekä USB-laitteesta. Kansio = albumi, tiedosto = raita
Kansiojärjestystä laite ei huomioi.
Huom!
• Tämä laite pystyy toistamaan:
– MP3-tiedostot (fs 8-48 kHz, 8-320 kbps ja vaihtelevan
bittinopeuden MP3-tiedostot (CBR ja VBR))
– WMA-tiedostot (fs 22,5-48 kHz, 16-320 kbps ja vaihtelevan
bittinopeuden WMA-tiedostot (CBR ja VBR))
• Laitteen näyttämien kansioiden/tiedostojen
enimmäislukumäärät:
Tiedostojen enimmäislukumäärä:
– 511 (datalevyt)
– 9 959 (USB-laitteet)
Kansioiden enimmäismäärä:
– 255 (datalevyt/USB-laitteet)
Tiedostojen enimmäislukumäärä kansiossa:
– 511 (datalevyt)
– 255 (USB-laitteet)
• Jos USB-laite on jaettu osiin (eng. partitions), vain
ensimmäisen osan sisältö näkyy.
• Jotkin tiedostot eivät välttämättä toimi kunnolla. Se johtuu
USB-laitteen teknisistä ominaisuuksista.
• Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
• Kansionumerointi tapahtuu automaattisesti.
SANASTO
■ MP3 (MPEG Audio Layer-3)
■ PCM (Pulse Code Modulation)
Yksi MPEGin käyttämistä audiopakkausmenetelmistä.
Siinä käytetään palautumatonta pakkausmenetelmää, jolla
saadaan tehokas pakkaussuhde poistamalla äänestä niitä
taajuuksia, joita ihmiskorva ei kuule. Pakkaustehoksi
ilmoitetaan 1/11 (128 kilobittiä sekunnissa), mutta samalla
säilyy musiikki-CD-tasoinen laatu.
Signaali, joka on muutettu digitaaliseksi ilman pakkausta.
CD-levylle tallennetaan 16-bittinen ääni näytetaajuudella
44.1 kHz.
■ WMA (Windows Media Audio)
■ Raita
CD voidaan jakaa osiin (raidoiksi). Osat on numeroitu
raidoiksi.
Microsoft Corporationin kehittämä äänenpakkaustapa.
Siinä käytetään palautumatonta pakkausmenetelmää, jolla
saadaan tehokas pakkaussuhde poistamalla äänestä niitä
taajuuksia, joita ihmiskorva ei kuule. Pakkaustehoksi
ilmoitetaan 1/22 (64 kilobittiä sekunnissa), mutta samalla
säilyy musiikki-CD-tasoinen laatu.
LISÄTIETOA
TEKNISET TIEDOT
■ SOITINOSA
■ VIRITINOSA
iPod
• Viritysalue
[USA] ............................................................ 87,50 - 107,90 MHz
[muut mallit] .................................................. 87,50 - 108,00 MHz
• Tuettuja: iPod.....iPod touch, iPod (Click Wheel myös iPod classic),
iPod nano, iPod mini
CD
• Media ......................................................................... CD, CD-R/RW
• Audioformaatti............................................. Audio CD, MP3, WMA
USB
• Audioformaatti................................................................MP3, WMA
■ VAHVISTINOSA
• Minimi RMS-lähtöteho / kanava ..................................15 W + 15 W
(6 Ω 1 kHz, 10% THD)
• Elementti..................... 8 cm (3") täyden taajuusalueen elementti x 2
■ YLEISTÄ
• Virransyöttö
[U.S.A.] ............................................................. AC 120 V , 60 Hz
Muut mallit........................AC 110 to 120/220 to 240 V, 50/60 Hz
• Virrankulutus............................................................................. 20 W
• Virrankulutus valmiustilassa............................ 1,0 W tai vähemmän
• Mitat (l x k x s) ................................................ 350 × 120 × 240 mm
(13 3/4 × 4 3/4 × 9 7/16 in)
• Paino ....................................................................................... 4,0 kg
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
iPod™
“iPod on Apple, Inc.,in tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Suomi
21 Fi
Rajoitettu takuu Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä
Kiitos, kun valitsit Yamaha-tuotteen. On epätodennäköistä, että Yamaha-tuotteesi tarvitsisi takuuhuoltoa, mutta mikäli niin tapahtuu, ota yhteys
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Ongelmatilanteessa ota yhteys Yamaha-edustajaan omassa kotimaassasi. Täydelliset tiedot löydät kotisivuiltamme
(http://www.yamaha-hifi.com// tai http://www.yamaha-uk.com// Iso-Britannia).
Takaamme, että tuotteessa ei ilmene valmistus- eikä materiaalivirheitä ensimmäistä ostopäivää seuraavan kahden vuoden aikana. Yamaha lupaa seuraavien
ehtojen ja rajoitusten mukaisesti korjata viallisen tuotteen tai sen osan tai oman harkintansa mukaan korvata sen uudella ilman osa- tai työkustannuksia.
Yamaha pidättää oikeuden korvata tuotteen tuotteella, joka vastaa alkuperäistä ominaisuuksiltaan ja/tai arvoltaan ja kunnoltaan, mikäli alkuperäisen mallin
valmistus on lopetettu tai korjaaminen arvioidaan kannattamattomaksi.
Ehdot
1. Viallisen tuotteen mukana on EHDOTTOMASTI toimitettava alkuperäinen lasku tai kassakuitti (jossa näkyy ostopäivä, tuotekoodi ja jälleenmyyjän
nimi) sekä tarkka kuvaus viasta. Mikäli edellä mainittu selvä todiste ostotapahtumasta puuttuu, Yamaha pidättää oikeuden kieltäytyä tarjoamasta
ilmaista huoltoa ja tuote voidaan palauttaa asiakkaan kustannuksella.
2. Tuote on EHDOTTOMASTI oltava ostettu VALTUUTETULTA Yamaha-myyjältä Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsistä.
3. Tuotetta ei ole saanut mitenkään muuntaa tai muuttaa, ellei Yamaha ole antanut siihen kirjallista lupaa.
4. Tämä takuu ei kata seuraavia:
a. Määräaikaishuolto ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset ja osanvaihdot.
b. Vaurio, jonka on aiheuttanut:
(1) Korjaus, jonka tekee asiakas itse tai valtuuttamaton kolmas taho.
(2) Puutteellinen pakkaus tai käsittelyvirhe, kun tuote toimitetaan asiakkaan luota. Huomaa, että on asiakkaan velvollisuus huolehtia tuotteen
asianmukaisesta pakkaamisesta ennen tuotteen lähettämistä korjaukseen.
(3) Väärinkäyttö, jolla tarkoitetaan muiden muassa (a) tuotteen käyttöä muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen tai käyttöä tavalla, joka ei
vastaa Yamahan antamia ohjeita oikeasta käytöstä, huollosta tai säilytyksestä ja (b) tuotteen asennusta ja käyttöä tavalla, joka ei vastaa niitä
teknisiä ja turvallisuutta koskevia standardeja, jotka ovat voimassa maassa, jossa laitetta käytetään.
(4) Onnettomuus, salama, vesi, tuli, riittämätön ilmanvaihto, paristojen vuotaminen tai mikä tahansa syy, johon Yamaha ei ole voinut vaikuttaa.
(5) Vika järjestelmässä, johon tämä tuote on liitetty ja/tai yhteensopimattomuus kolmannen tahon tuotteiden kanssa.
(6) Euroopan talousalueelle (ETA) ja/tai Sveitsiin tuotu (ei Yamahan tuoma) tuote, joka ei vastaa teknisiä ja turvallisuutta koskevia standardeja, jotka
ovat voimassa käyttömaassa ja/tai teknisiä tietoja, jotka on annettu tuotteelle, jota Yamaha myy Euroopan talousalueella (ETA) ja/tai Sveitsissä.
(7) Muut kuin AV (audiovisuaali) -tuotteet.
(Tuotteet, joita “Yamaha AV Guarantee Statement” koskee, on ilmoitettu verkkosivullamme http://www.yamaha-hifi.com/ / tai
http://www.yamaha-uk.com// Ison-Britannian asukkaita varten.)
5. Jos takuu eroaa tuotteen osto- ja käyttömaassa voimassa olevassa takuusta, voimassa on käyttömaan takuu.
6. Yamaha ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, olivatpa ne seurausta joko suoraan, välillisesti tai muulla tavoin, vaan ainoastaan tuotteen
korjaamisesta tai vaihtamisesta.
7. Ota aina turvakopiot asetuskokonaisuuksista ja datasta, sillä Yamaha ei ole vastuussa asetuksien tai datan muutoksista tai katoamisesta.
8. Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lainmukaisiin oikeuksiin, jotka perustuvat voimassa oleviin kansallisiin lakeihin, eikä asiakkaan jälleenmyyjää
kohtaan voimassa oleviin oikeuksiin, jotka liittyvät heidän väliseensä myynti/ostosopimukseen.
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
ja käytetyt paristot
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely
voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen
kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement