ELCOM Euro-2100TE User manual

ELCOM Euro-2100TE User manual
Elcom JODO
Čítačka žurnálu
Používateľská príručka
verzia príručky 1.2
Tento manuál neprešiel jazykovou korektúrou.
Tento manuál a ani žiadna z jeho častí nesmú byť kopírované, alebo inak šírené bez
súhlasu firmy Elcom.
Všetky práva vyhradené.
© 2010, Elcom, spol. s.r.o., Prešov
Obsah
OBSAH
ÚVOD...............................................................................................................................4
Dôležité upozornenia.........................................................................................................................5
Zapojenie zariadenia JODO..............................................................................................................8
Rýchly štart........................................................................................................................................8
Minimálne požiadavky na operačný systém.................................................................................8
Inštalácia ovládačov zariadenia JODO.........................................................................................9
Konfigurácia JODO pre použitie s registračnou pokladnicou ....................................................10
Možnosti použitia.............................................................................................................................12
USB kľúč.....................................................................................................................................12
Virtuálny COM port......................................................................................................................13
Replikátor portov.........................................................................................................................14
Zoznam podporovaných pokladníc.................................................................................................15
Spôsoby napájania zariadenia JODO.............................................................................................15
INŠTALÁCIA OVLÁDAČA.........................................................................................17
Podmienky inštalácie......................................................................................................................18
Postup inštalácie.............................................................................................................................18
Zistenie komunikačného portu........................................................................................................21
Aplikácia Jodocon...........................................................................................................................22
SŤAHOVANIE ŽURNÁLOV.......................................................................................23
Spustenie zálohovania....................................................................................................................24
Bezpečnosť zálohovania.................................................................................................................24
Formát ukladania žurnálov..............................................................................................................24
Podpora konverzie textového žurnálu.............................................................................................26
KONFIGURÁCIA REPLIKOVANÝCH PORTOV NA ZARIADENÍ JODO..........28
Nastavenie pokladníc s podporou pre replikované porty................................................................29
KONFIGURÁCIA ZARIADENIA JODO....................................................................32
Režim JODO...................................................................................................................................33
MODE=0......................................................................................................................................33
MODE=1......................................................................................................................................34
MODE=2......................................................................................................................................35
Konfigurácia JODO prepojkami......................................................................................................36
Konfigurácia JODO konfiguračným súborom config.txt.................................................................36
Aktualizácia Firmware.....................................................................................................................39
Výmena Micro SD karty..................................................................................................................42
Detekcia pokladnice........................................................................................................................42
Indikácia chybových stavov............................................................................................................43
3
ÚVOD
Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali produkt JODO. Skôr než začnete zariadenie
používať, prečítajte si tento návod na použitie, aby ste sa oboznámili s jeho
vlastnosťami a funkciami. Túto príručku si odložte aj pre jej použitie v
budúcnosti. Príručka Vám pomôže pri riešení niektorých problémov.
Zariadenie JODO (obchodný názov) je čítačka žurnálu resp. kontrolného
záznamu určená na sťahovanie a mazanie textového a binárneho žurnálu z
fiskálnych a nefiskálnych verzií elektronických pokladníc spoločnosti ELCOM a
jeho následné uloženie na pamäťovú kartu, nachádzajúcu sa v zariadení. Vo
svojej podstate sa zariadenie JODO tvári ako PC pripojený k pokladnici.
Doplnkovými funkciami je podpora USB, ktorá poskytuje prístup k uloženým
súborom na karte z PC – tzv. mass storage a podpora virtuálneho COM portu
na PC, pomocou ktorého je možné komunikovať s pripojenou pokladnicou.
Ďalšou vlastnosťou je možnosť replikácie jedného sériového portu – táto
funkcionalita však vyžaduje SW podporu na strane pokladnice.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
• Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
• Produkt používajte a skladujte na takom mieste, na ktorom nebude
vystavený priamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod
0°C a nad 45°C) a vysokej vlhkosti. Takéto podmienky by mohli spôsobiť
poškodenie alebo zničenie krytu a elektronických súčiastok.
• Pre správnu činnosť zariadenia JODO je nutné minimálne raz za rok pripojiť
k zariadeniu adaptér (súčasť dodávky) a dobiť internú batériu. Čas na
dobytie batérie je minimálne 2 hodiny.
• Pri nabíjaní batérie môže dôjsť k zohriatiu vonkajšieho krytu zariadenia,
preto neodporúčame umiestňovať zariadenie blízko horľavých látok.
• Pri prenášaní zariadenia z chladného prostredia do teplého a naopak,
zariadenie nezapínajte minimálne 20 minút.
5
Úvod
• Zariadenie nesmie byť obsluhované osobou, ktorá má mokré ruky. Voda by
mohla preniknúť do vnútra zariadenia a spôsobiť zlyhanie súčiastok.
• Zariadenie čistite suchou, mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace
prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií
môže viesť k zničeniu krytu zariadenia alebo jeho farby.
• Zabráňte poliatiu zariadenia nápojmi. Tekutiny môžu poškodiť funkčnosť
zariadenia.
• Zariadenie pripojte cez dodaný adaptér do štandardnej sieťovej zásuvky
(230V±10%). Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie zapojené v
rovnakom sieťovom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu funkčnosť
zariadenia. V takomto prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky
odporúčané výrobcom zariadenia.
Upozornenie: Adaptér je určený len pre interiérové použitie!
• Pri výmene Micro SD karty za inú, používajte výhradne karty dodávané
spoločnosťou ELCOM. Pri kartách od iných výrobcov, ktoré spoločnosť
ELCOM neschválila, nemusí zariadenie JODO pracovať správne.
• Pri otváraní krytu zariadenia dbajte na to, aby ste sa nedostali do kontaktu
so súčiastkami osadenými na plošnom spoji. Prípadný výboj statickej
elektriny môže poškodiť zariadenie.
• Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného
technika. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.
• Ak má byť zariadenie úplne odpojené od napájania, vytiahnite sieťovú
zástrčku adaptéra a odpojte komunikačný kábel (USB, COM).
• Pre napájanie zariadenia používajte dodaný typ adaptéra, alebo zdroj
výhradne doporučený autorizovaným predajcom Elcom. Použitie iného
zdroja môže viesť k poškodeniu zdroja alebo zariadenia JODO.
• Pre komunikáciu zariadenia s počítačom používajte len program doporučený
vašim predajcom a originálny prepojovací kábel.
• V prípade obsluhy a používania zariadenia iným spôsobom, než uvedeným v
6
Úvod
tomto návode, predajca nezodpovedá za správne údaje, prípadne
poškodenie zariadenia.
• Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po
ukončení svojej životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu.
Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na
recyklovanie elektrických alebo elektronických komponentov. Správnou
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské
zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta.
• Výrobok prispieva k ochrane životného prostredia používaním
bezolovnatej technológie pri jeho výrobe.
7
Úvod
ZAPOJENIE ZARIADENIA JODO
Obrázok 1.1 Zapojenie zariadenia JODO
Tlačidlo má nasledovné funkcie:
• spustenie sťahovania elektronického žurnálu z pokladnice – jedno
krátke stlačenie pri napájanom zariadení JODO
• prepnutie do read/write režimu mass storage (pozri ďalej) – odpojte
napájanie zariadenia JODO a následne pripojte napájanie so súčasne
stlačeným tlačidlom.
RÝCHLY ŠTART
Minimálne požiadavky na operačný systém
Zariadenie JODO je podporované operačným systémom Windows XP
SP3 , WINDOWS VISTA alebo Windows 7. V prípade používania operačného
systému WINDOWS XP SP2 je potrebné nainštalovať hotfixy KB918365 a
KB935892, ktoré je možné pre danú lokalizáciu stiahnuť z internetovej stránky
spoločnosti Microsoft.
8
Úvod
Inštalácia ovládačov zariadenia JODO
1. Pomocou USB kábla pripojte zariadenie JODO k počítaču (USB kábel je
súčasťou balenia).
Obrázok 1.2 Zapojenie JODO a PC
napájanie nie je nutné
2. Windows zobrazí správu o detekcii nového zariadenia. Medzi vymeniteľnými
zariadeniami sa zobrazí pamäťová karta JODO, na ktorej sú ovládače,
dokumentácia a inštalačný program pre konfiguráciu JODO.
3. Windows inicializuje dialóg na inštaláciu nového zariadenia. Ovládač je
dostupný na pamäťovej karte zariadenia JODO v priečinku Support\Driver.
Detailný popis inštalácie ovládača je uvedený v tejto používateľskej príručke
(viď. kap.2). Tento krok je možné preskočiť a ovládače nainštalovať neskôr,
odporúčame však toto vykonať pri prvom pripojení JODO k PC.
9
Úvod
Konfigurácia JODO pre použitie s registračnou pokladnicou
1.
2.
3.
Pomocou USB kábla pripojte zariadenie JODO k počítaču (USB kábel je
súčasťou balenia).
Podržte tlačidlo na zariadení JODO a pripojte B koniec USB kábla k
zariadeniu JODO, umožní sa tým zápis na Micro SD kartu.
Spustite konfiguračný program “Jodocon.exe“, ktorého inštalačný program
nájdete v adresári Support\Utility.
Obrázok 1.3 Konfigurátor Jodocon
4.
Po spustení programu „Jodocon.exe“ je nutné vykonať nasledovné
nastavenia:
- z rolovacej ponuky vybrať diskovú jednotku zodpovedajúcu pamäťovej
karte zariadenia JODO,
- nastaviť režim pokladnice na hodnoty 0, 1 alebo 2 (detailný popis režimov
je uvedený v samostatnej kapitole),
- zvoliť lokalizáciu pokladnice (národnú verziu pokladnice, s ktorou bude
zariadenie JODO spolupracovať, inak môžu byť národné znaky
zobrazované v žurnáloch nesprávne). V prípade slovenských fiskálnych
pokladníc konverzia znakov sa vykoná v pokladnici,
– zvoliť typ pokladnice. Pokiaľ sa zvolí konkrétna pokladnica, bude
zariadenie JODO spolupracovať len so zvoleným typom pokladnice, pri
10
Úvod
5.
nastavení „Auto“ bude možné komunikovať s rôznymi typmi pokladníc bez
nutnosti meniť toto nastavenie,
– zvoliť formát dátumu, ktorý sa používa ako formát podadresára, do
ktorého budú uložené stiahnuté žurnály.
Kliknite na tlačidlo KONFIGUROVAŤ – na pamäťovú kartu zariadenia
JODO sa uloží konfiguračný súbor. Zariadenie JODO je pripravené na
prácu s pokladnicou. Prepojte zariadenie JODO s registračnou
pokladnicou, tak ako je to zobrazené na obr. 1.4 (iné možnosti sú popísané
v používateľskej príručke v kapitole Možnosti použitia).
UPOZORNENIE: po úprave a zaslaní nastavení do zariadenia JODO je
potrebné odpojiť a znovu pripojiť napájanie zariadenia na aktualizáciu
nastavení.
Obrázok 1.4 Zapojenie JODO s registračnou pokladnicou
11
Úvod
MOŽNOSTI POUŽITIA
USB kľúč
Mass storage umožňuje prístup na pamäťovú kartu čítačky pomocou USB bez
nutnosti jej rozoberania a čítania karty v externej čítačke pamäťových kariet.
Obrázok 1.5 Pripojenie zariadenia JODO k PC pomocou USB kábla (súčasť
balenia)
Mass storage môže pracovať v dvoch režimoch:
Read-only (štandardný režim zariadenia JODO po pripojení napájania)
- z karty je možné kopírovať súbory resp. je možné ich prezerať,
- nie je možné kopírovanie na kartu príp. modifikácia/mazanie súborov,
- sťahovanie žurnálov z pokladnice je plne funkčné.
Read-Write (používateľom vyvolaný režim – pripojenie zariadenia JODO na
napájanie so stlačeným tlačidlom).
- z karty je možné kopírovať súbory resp. je možné ich prezerať,
- na kartu je možné kopírovať súbory resp. modifikovať a mazať súbory,
- sťahovanie žurnálov je zakázané – nie je možné spustiť sťahovanie.
Zmena režimu je možná iba opätovným pripojením napájania k zariadeniu
JODO.
12
Úvod
Obrázok 1.6 Čítanie a sťahovanie žurnálov bez použitia PC
Virtuálny COM port
Port je dostupný na PC, ak je čítačka pripojená pomocou USB. Port umožňuje
použitie zariadenia JODO ako prevodníka USB/RS-232.
Obrázok 1.7 Využitie virtuálneho COM portu
napájanie nie je nutné
napájanie nie je nutné
13
Úvod
Replikátor portov
Poskytuje samostatný RS-232 port, ktorý je možné použiť na pripojenie
zariadenia. Konfiguráciu a používanie tohto portu musí podporovať softvér
pokladnice.
Obrázok 1.8 Použitie replikovaného portu bez použitia PC
Obrázok 1.9 Použite replikovaného portu a virtuálneho COM portu súčasne
14
Úvod
ZOZNAM PODPOROVANÝCH POKLADNÍC
Čítačkou JODO je možné sťahovať textový a binárny žurnál z nasledovných
slovenských fiskálnych verzií registračných pokladníc:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Euro-100T
Euro-200TX
Euro-200TE
Euro-500TX Handy
Euro-500TE Handy
Euro-500T Handy
Euro-1000T
Euro-2000T Alpha
Euro-2000TE Alpha
Euro-2100TE Alpha
Elcom-500FP
Z ostatných jazykových verzií a slovenských nefiskálnych registračných
pokladníc, sú čítačkou JODO podporované tieto:
•
•
•
•
•
Euro-200TE
Euro-500TE Handy
Euro-2000TE Alpha
Euro-2100TE
Euro-2500TX (so zapnutým elektronickým žurnálom)
SPÔSOBY NAPÁJANIA ZARIADENIA JODO
JODO je možné napájať niekoľkými spôsobmi:
1.
napájanie adaptérom (adaptér je súčasť dodávky),
2.
napájanie cez USB z PC,
3.
napájanie z pokladnice (len pri Euro-200TE a Euro-2100TE)
špeciálnym sériovým káblom s pripojeným +5V na pin 9. Pri iných
pokladniciach treba prepojiť 5V pin z portu pre snímač čiarových kódov
15
Úvod
na pin 9 zariadenia JODO,
4.
kombináciou uvedených
poškodeniu zariadenia.
spôsobov
napájania
nemôže
dôjsť
k
Súčasťou balenia zakúpeného zariadenia JODO je:
• USB kábel
• Micro SD karta 2GB
• Sieťový adaptér
Pre zabezpečenie komunikácie registračnej pokladnice a zariadenia JODO je
nutné si zakúpiť komunikačný kábel pre príslušnú registračnú pokladnicu.
Odporúčame používať originálny kábel od spoločnosti Elcom.
16
INŠTALÁCIA OVLÁDAČA
Inštalácia ovládača
PODMIENKY INŠTALÁCIE
Funkciu zariadenia JODO ako USB kľúča (mass storage) je možné použiť aj
bez inštalácie servisných balíkov a hotfixov. Pre možnosť využiť virtuálny COM
port je nutné inštalovať potrebné ovládače a systémové záplaty. Pre operačný
systém Win XP Servis Pack 2 sú potrebné hotfixy KB918365 a KB935892. Pre
operačný systém Win XP Service Pack 3 a MS VISTA nie je nutná inštalácia
hotfixov.
Aktualizácie operačného systému sú dostupné na internetovej stránke
spoločnosti Microsoft. Ovládače sú dostupné na internetovej stránke
www.elcom.eu a aj na pamäťovej karte JODO v adresári Support\Driver.
POSTUP INŠTALÁCIE
1.Prepojte zariadenie JODO prostredníctvom USB kábla s počítačom. Na
počítači sa zobrazí správa o nájdení nového zariadenia.
Obrázok 2.1 Správa o nájdení nového zariadenia
2. V ďalšom okne je potrebné zaškrtnúť tretiu možnosť a stlačiť „Ďalšie“ (Next).
Obrázok 2.2 Postup pridávania hardvéru
18
Inštalácia ovládača
3. Zvoľte druhú možnosť a stlačte „Ďalšie“ (Next).
Obrázok 2.3 Postup pridávania hardvéru
4. Zvoľte možnosť zadávania vlastnej cesty a v prehliadači priečinkov zvoľte
adresár, v ktorom sa nachádza dodávaný ovládač. Následne stlačte „Ďalšie“
(Next).
Obrázok 2.4 Postup pridávania hardvéru
19
Inštalácia ovládača
5. Počas inštalácie ovládača systém môže zobraziť bezpečnostné hlásenie,
ktoré treba potvrdiť stlačením tlačidla „Pokračovať“ (Continue Anyway).
Obrázok 2.5 Postup pridávania hardvéru
6. Po úspešnej inštalácií sa zobrazí správa o dokončení rozpoznávania
hardvéru.
Obrázok 2.6 Postup pridávania hardvéru
20
Inštalácia ovládača
ZISTENIE KOMUNIKAČNÉHO PORTU
1. Po úspešnej inštalácii je potrebné zistiť číslo virtuálneho komunikačného
COM portu. Kliknite pravým tlačidlom myši na „Môj počítač“ (My Computer) a
zvoľte „Vlastnosti“ (Properties). Alternatívnou cestou je možné nájsť položku v
menu „Ovládací panel“ (Control Panel), v ktorom je potrebné zvoliť „Systém“
(System).
Obrázok 2.7 Vlastnosti počítača
2. V novootvorenom okne zvoľte záložku „Hardvér“ (Hardware) a „Správca
zariadení“ (Device Manager). Následne sa otvorí nové okno, v ktorom je
potrebné zvoliť Porty (Com / LPT). V riadku „Journal Downloader Port“ je v
zátvorke zobrazené nastavenie virtuálneho komunikačného portu.
Cez tento port je možné napr. aplikáciou Euro2A komunikovať s pokladnicou
cez zariadenie JODO (viď obr.1.7).
Obrázok 2.8 Správca zariadení
21
Inštalácia ovládača
APLIKÁCIA JODOCON
Pre zmenu konfigurácie je možné použiť aplikáciu Jodocon (inštalátor je na
Micro SD karte). Aplikácia obsahuje len základné nastavenie parametrov:
nastavenie režimu, národnej verzie pokladnice, typ pokladnice (odporúčané je
nastaviť na „Auto“ ), režim (režim 0 je štandardný a odporúčaný) a formát
dátumu, ktorý sa použije v názve priečinkov. Pre pokročilejšie nastavenie je
nutné meniť nastavenie priamo v súbore config.txt na pamäťovej karte.
Obrázok 2.9 Konfigurátor Jodocon
22
SŤAHOVANIE ŽURNÁLOV
Sťahovanie žurnálov
SPUSTENIE ZÁLOHOVANIA
Sťahovanie je možné spustiť nasledujúcimi spôsobmi alebo ich kombináciou
(konfigurovateľné v config.txt):
•
•
•
stlačením tlačidla na zariadení JODO,
sťahovanie žurnálov na príkaz pokladnice. Príkaz je zaslaný pokladnicou pri
90% zaplnení pamäte žurnálu, po vykonaní dennej Z uzávierky alebo po
ukončení účtenky. Dané správanie sa nastavuje v rozšírených príznakoch
pokladnice.
po uplynutí nastaveného časového intervalu (štandardne vypnuté parameter EVTIME).
BEZPEČNOSŤ ZÁLOHOVANIA
Sťahovanie a ukladanie žurnálu je bezpečné – kontrolné záznamy nemôžu byť
z pokladnice vymazané skôr, ako boli bezpečne uložené na pamäťovú kartu.
Pri sťahovaní a ukladaní žurnálu neodpájajte komunikačné káble a
napájanie, inak bude prenos prerušený a prenos sa musí začať od znova.
FORMÁT UKLADANIA ŽURNÁLOV
Použitie so slovenskými fiskálnymi verziami (okrem Euro-2500TX):
POKLADNICA.TYPNUM\DATUM\NNNN.bin
POKLADNICA.TYPNUM\DATUM\NNNN.txt
TYP – typ pokladnice: - E – TE
- X – TX
-T–T
- U – nezistený typ
NUM - dvojmiestne číslo pokladnice,
NNNN - poradové číslo stiahnutia žurnálu v danom obchodnom dni,
DATUM - dátum stiahnutia žurnálu z pokladnice, formát je závislý od nastavenia
FMTNAME v config.txt.
24
Sťahovanie žurnálov
Príklad s Euro-200TE Model F:
textový žurnál - EURO200.E01\100303\0001.txt
binárny žurnál - EURO200.E01\100303\0001.bin
Použitie s ostatnými národnými verziami (vrátane slovenských
nefiskálnych):
POKLADNICA.TYPNUM\DATUM\hhmmss.txt
POKLADNICA.TYPNUM\DATUM\hhmmss.bin
TYP – typ pokladnice: - E – TE,
- X – TX,
- T – T,
- U – nezistený typ.
NUM - dvojmiestne číslo pokladnice,
DATUM - dátum stiahnutia žurnálu z pokladnice, formát je závislý od nastavenia
FMTNAME v config.txt.
hh – hodina
mm – minúta
ss – sekunda
Príklad s Euro-2100TE:
textový žurnál: EURO2100.E01\020609\123357.txt
binárny žurnál: EURO2100.E01\020609\123357.bin
V prípade použitia s Euro-2500TX žurnály sú ukladané do podadresárov
vo formáte:
POKLADNICA.NUM\DATUM\hhmmss.txt
POKLADNICA.NUM\DATUM\hhmmss.bin
NUM - trojmiestne číslo pokladnice,
DATUM - dátum stiahnutia žurnálu z pokladnice, formát je závislý od nastavenia
FMTNAME v config.txt.
25
Sťahovanie žurnálov
hh – hodina
mm – minúta
ss – sekunda
Príklad:
textový žurnál: EURO2500.001\020609\123357.txt
binárny žurnál: EURO2500.001\020609\123357.bin
UPOZORNENIE:
Tento formát nie je možné meniť. V prípade že sa zariadenie JODO používa s
viacerými pokladnicami rovnakého typu, je potrebné v každej pokladnici
nastaviť iné číslo pokladnice. V opačnom prípade budú súbory z viacerých
pokladníc ukladané do toho istého adresára a bude ťažké ich rozlíšiť.
PODPORA KONVERZIE TEXTOVÉHO ŽURNÁLU
Štandardne sú kontrolné záznamy sťahované a ukladané bez akejkoľvek
modifikácie. V prípade textového žurnálu to znamená, že v ľubovoľnom
textovom editore nie je priamo čitateľný tak, ako bol vytlačený na účtenku (je to
jeden dlhý riadok textu kódovaný v znakovej sade príslušnej pokladnice).
Zariadenie JODO podporuje možnosť konverzie znakov textového žurnálu zo
znakovej sady pokladnice do znakovej sady, ktorú požaduje používateľ.
Zároveň je možné do žurnálu doplniť konce riadkov. Spomínaná funkčnosť je
konfigurovateľná (súborom config.txt) a umožňuje uloženie textového žurnálu v
čitateľnej forme.
Poznámka: Táto funkcia sa používa len v prípade nefiskálnych slovenských
pokladníc alebo iných národných verziách pokladníc. V prípade fiskálnych
pokladníc je zakázané upravovať štruktúru obsahu elektronického žurnálu.
26
Sťahovanie žurnálov
Tabuľka 3.1 Konverzia textového žurnálu
Prednasta Význam
vené
Hodnoty
TABLEFILE=
Cesta k súboru obsahujúceho konverznú
tabuľku, na základe ktorej bude upravený
obsah elektronického žurnálu. Diakritika v
neformátovanom texte je zobrazená v
nesprávnej forme a preto je potrebné
konvertovať znaky podľa konverznej tabuľky,
aby žurnál bol čitateľný na počítači.
Názov súboru s
konverznou tabuľkou
napr.: table_sk.txt
LINETERM=
Ukončovací znak (pokiaľ nie je nastavený
ukončovací znak, riadky žurnálu budú uložené
v jednom riadku)
CRLF (doporučené
pre Windows)
CR
LF
27
KONFIGURÁCIA REPLIKOVANÝCH
PORTOV NA ZARIADENÍ JODO
Konfigurácia replikovaných portov na zariadení JODO
NASTAVENIE POKLADNÍC S PODPOROU
PRE REPLIKOVANÉ PORTY
Tabuľka 4.1 Slovenské fiskálne pokladnice a pokladnice podporujúce
replikovanie portov
Pokladnica
Zariadenie pripojené k
pokladnici
prostredníctvom JODO
Port na
JODO
Config.txt
alebo
prepojky
JODO
Príznak na pokladnici
SF5a: A ● ● ● ●
Euro-100T
PC
USB
MODE 0
A: 1 – COM1
3 – COM3
4 – COM4
SF5a: A ● ● ● ● 0 1
SF5b: ● ● ● 7 B ● ●
Váha č.1
COM2
MODE1
A: 1 – COM1
2 – COM2
B: 0 - CAS Morcan, MARTES T
1 - euro váhy, MARTES M
2 - Macca K
3 - DIBAL
4 - Motex R
6 – Mettler Toledo
7 - ACOM
8 - CAS Morcan TP2
SF5a: A ● ● ● ● 0 1
SF5b: ● ● ● ● ● 7 B
Euro200TX/TE
Váha č.2
COM2
MODE1
A: 1 – COM1
2 – COM2
B: 0 - CAS Morcan, MARTES T
1 - euro váhy, MARTES M
2 - Macca K
3 - DIBAL
4 - Motex R
6 – Mettler Toledo
7 - ACOM
8 - CAS Morcan TP2
SF5a: A ● ● ● ● 0 1
SF5b: 7 B ● ● ● ● ●
Skener
COM2
MODE1
PC
COM2
MODE2
A: 1 – COM1
2 – COM2
B: 0 - 1 200 Bd
1 - 2 400 Bd
2 - 4 800 Bd
3 - 9 600 Bd
4 - 19 200 Bd
SF5a: A ● ● ● ● 1 1
A: 1 – COM1
2 – COM2
29
Konfigurácia replikovaných portov na zariadení JODO
Pokladnica
Zariadenie pripojené k
pokladnici
prostredníctvom JODO
Port na
JODO
Config.txt
alebo
prepojky
JODO
PC
USB
MODE0
Príznak na pokladnici
SF5a: A ● ● ● ● 0 0
A: 1 – COM1
2 – COM2
SF5a: A ● ● ● ● 0 1
PC
USB
MODE1
Euro200TX/TE
A: 1 – COM1
2 – COM2
3 – COM3
4 – COM4
SF5a: A ● ● 7 B 0 1
Platobný terminál
COM2
MODE 1
A: 1 – COM1
2 – COM2
B: 1 - Bull Amadeo, KeyCorp
2 - Dionica
7 - Ingenico - First data
SF5a: 1 ● ● ● ● 0 1
SF5b: ● ● ● 1 A ● ●
Váha č.1
COM2
MODE1
A: 0 - CAS Morcan, MARTES T
1 - euro váhy, MARTES M
2 - Macca K
3 - DIBAL
4 - Motex R
6 – Mettler Toledo
7 - ACOM
8 - CAS Morcan TP2
SF5a: 1 ● ● ● ● 0 1
SF5b: ● ● ● ● ● 1 A
Euro-2100TE
MODE1
A: 0 - CAS Morcan, MARTES T
1 - euro váhy, MARTES M
2 - Macca K
3 - DIBAL
4 - Motex R
6 – Mettler Toledo
7 - ACOM
8 - CAS Morcan TP2
Váha č.2
COM2
PC
COM2
MODE2
SF5a: 1 ● ● ● ● 1 1
PC
USB
MODE0
SF5a: 1 ● ● ● ● 0 0
PC
USB
MODE1
SF5a: 1 ● ● ● ● 0 1
SF5a: 1 ● ● 1 A 0 1
Platobný terminál
COM2
MODE 1
A: 1 - Bull Amadeo, KeyCorp
2 - Dionica
7 - Ingenico - First data
30
Konfigurácia replikovaných portov na zariadení JODO
V prípade použitia zariadenia JODO so slovenskými nefiskálnými a inými
národnými verziami pokladníc bez podpory replikovaného portu je potrebné
nastaviť v JODO na „Mode 0“ v konfiguračnom súbore alebo prepojkami.
Východzí režim zariadenia JODO režim je „Mode 0“ pokiaľ nebol inak
nastavený konfiguračným súborom config.txt z MicroSD karty alebo prepojkami.
31
KONFIGURÁCIA ZARIADENIA
JODO
Konfigurácia zariadenia JODO
Správanie JODO je možné konfigurovať prepojkami na doske alebo
zmenou v konfiguračnom súbore config.txt, ktorý je uložený v koreňovom
adresári pamäťovej karty. Ak sa na pamäťovej karte po zapnutí JODO tento
súbor nenachádza, je vytvorený nový súbor so štandardným nastavením.
Všetky konfiguračné možnosti sú v súbore popísané formou komentárov, čo
umožňuje jednoduchú konfiguráciu. Konfigurácia prepojkami sa uplatní iba v
prípade, že v zariadení JODO nie je prítomná pamäťová karta. Prepojky
umožňujú iba základnú konfiguráciu – nastavenie módu 0 alebo 1 a výber
komunikačnej rýchlosti v týchto režimoch.
REŽIM JODO
MODE=0
Je režim kompatibility s pokladnicami, ktorých aplikácia nemá implementovanú
podporu replikovania sériových portov (napr. slovenské nefiskalne pokladnice s
podporou elektronického žurnálu a iné národné verzie pokladníc bez podpory
replikovaných portov).
Replikovaný port COM2 na zariadení JODO v tomto režime nie je možné
použiť. JODO v tomto režime vytvára prepojenie medzi USB a COM1 portom.
Toto prepojenie je možné použiť na komunikáciu s pokladnicou. V prípade, že
nastane udalosť pre sťahovanie žurnálov (napr. stlačenie tlačidla), je toto
spojenie prerušené a je vytvorené spojenie medzi „Reader unit“ a COM1.
Blokové znázornenie módu 0 je na obr.5.1. Zelenou farbou je znázornená
komunikačná cesta pre sťahovanie žurnálov a komunikáciu s PC.
V prípade udalosti je prepnutý prepínač „EVENT“ po dobu sťahovania žurnálov.
Obrázok 5.1 Bloková schéma pre režim 0
33
Konfigurácia zariadenia JODO
Tento režim umožňuje používať JODO aj ako prevodník USB/RS232 (COM1).
Aby prevodník nebol ovplyvňovaný ďalšími funkciami JODO, odporúčame v
tomto prípade používať JODO bez pamäťovej karty s nastavenými prepojkami,
alebo podržať stlačené tlačidlo počas zapínania.
Konfiguračnú voľbu BAUD je v tomto prípade potrebné nastaviť na rýchlosť
nakonfigurovanú v pokladnici pre komunikáciu s PC.
MODE=1
V tomto režime JODO umožňuje súčasné použitie portu COM2 a USB. Tento
režim je možné používať iba s pokladnicami, ktorých SW podporuje
replikovanie portov pomocou JODO. USB sa v tomto režime používa pre
komunikáciu s pokladnicou. COM2 je možné využiť pre pripojenie ďalšieho
externého zariadenia k pokladnici (napr. platobného terminálu). Podobne ako v
móde 0, je po prijatí udalosti (napr. stlačenie tlačidla) prerušená komunikačná
cesta medzi USB a COM1 a je vytvorené spojenie medzi „Reader unit“ a COM1
na dobu sťahovania žurnálov (je prepnutý prepínač „EVENT“). Blokové
znázornenie je na obr.5.2. Zelenou farbou je znázornená komunikačná cesta
pre sťahovanie žurnálov a komunikáciu s PC. Červenou farbou je znázornená
nezávislá komunikácia pokladnice so zariadením pripojeným na COM2.
Obrázok 5.2 Bloková schéma pre režim 1
34
Konfigurácia zariadenia JODO
Pre nastavenie pokladnice pre tento režim pozri používateľskú príručku
konkrétnej pokladnice.
Konfiguračnú voľbu BAUD je v tomto prípade potrebné nastaviť na rýchlosť
komunikácie s JODO – štandardne 38400 pre väčšinu pokladníc (nekonfiguruje
sa v pokladnici).
MODE=2
Režim je podobný ako mód 1, ale cesta pre komunikáciu s PC je tvorená
prepojením COM2 a COM1 (prepínač „MODE“ v druhej polohe). Tento režim je
možné používať iba s pokladnicami, ktorých SW podporuje replikovanie portov
pomocou JODO. V tomto režime JODO umožňuje súčasné použitie portu
COM2 a USB. Použitie portu USB je v tomto režime skôr teoretické pre nejakú
inú komunikáciu medzi PC a pokladnicou, nakoľko pokladnica s PC komunikuje
prostredníctvom COM2. Po prijatí udalosti (napr. stlačenie tlačidla) je prerušená
komunikačná cesta medzi COM2 a COM1 a je vytvorené spojenie medzi
„Reader unit“ a COM1 na dobu sťahovania žurnálov (je prepnutý prepínač
„EVENT“). Blokové znázornenie je na obr.5.3. Zelenou farbou je znázornená
komunikačná cesta pre sťahovanie žurnálov a komunikáciu s PC. Červenou
farbou je znázornená možnosť nezávislej komunikácie pokladnice s PC v
prípade, že je by bolo PC pripojené aj na USB.
Obrázok 5.3 Bloková schéma pre režim 2
Pre nastavenie pokladnice pre tento režim pozri používateľskú príručku
konkrétnej pokladnice.
35
Konfigurácia zariadenia JODO
Konfiguračnú voľbu BAUD je v tomto prípade potrebné nastaviť na rýchlosť
komunikácie s JODO – štandardne 38400 pre väčšinu pokladníc (nekonfiguruje
sa v pokladnici).
Poznámka: Pre funkčnú komunikáciu v týchto módoch je potrebné tak JODO
ako aj podklanicu nakonfigurovať do rovnakého módu.
KO NFIGU RÁCI A JODO PREPOJ K A MI
Tabuľka 5.1 Nastavenie prepojok
PREPOJKA
OFF
ON
XT1
BAUD=38400
BAUD=57600
XT2
MODE=1
MODE=0
KONFIGURÁCIA JODO KONFIGURAČNÝM SÚBOROM
CONFIG.TXT
Konfiguračný súbor je možné editovať priamo cez zariadenie JODO, ak pri
štarte bolo podržané tlačidlo a následne pripojené napájanie (write režim).
Parametre config.txt sú uvedené v tabuľke 5.2.
Tabuľka 5.2 Konfigurácia súborom config.txt
Funkcia
Význam
Hodnoty
MODE
JODO režim
0 - štandardné a odporúčané
1 - podpora replikovaného portu
2 - podpora replikovaného portu
BAUD
Nastavenie rýchlosti prenosu
medzi registračnou pokladnicou a od 1200 do 115200
zariadením JODO, v MODE 0 je
potrebné nastaviť rovnakú rýchlosť 38400 - štandardné
ako nastavenie rýchlosti pre
komunikáciu s PC v pokladnici.
V MODE 1 a MODE 2 odporúčame
nastaviť rýchlosť na 38400 baud.
36
Konfigurácia zariadenia JODO
ECRTYPE
Spôsob detekcie pokladnice
EVBUTTON Nastavuje funkciu tlačidla, ktoré
spúšťa sťahovanie žurnálu z
pokladnice
EVEXTERN Určuje vypnutie/zapnutie
správania zariadenia JODO na
príkaz prichádzajúci z pokladnice
AUTO – autodetekcia pokladnice štandardné
6 - Euro-2000TE 2400 PLU
7 - Euro-2000TE 6000 PLU
20 - Euro-500TE Handy 2400 PLU
21 - Euro-500TE Handy 5400 PLU
28 - Euro-200TE 2400/10000 PLU
29 - Euro-2100TE (len verzie 1.xx)
18000 PLU
66 - Euro-2100TE (verzie >= 2.00)
18000 PLU
240 - Euro-2500TX
Slovenské fiskálne verzie pokladníc:
67 - Euro-100T
70 - Euro-200TE
71 - Euro-200TX
72 - Euro-2100TE
74 – Euro-1000T
75 - Euro-2000T
76 - Euro-2000TE
77 - Euro-500T
78 - Euro-500TE
79 – Euro-500TX
80 - Elcom-500FP
0 – tlačidlo na sťahovanie zakázané
1 – tlačidlo na sťahovanie povolené (štandardné)
0 - sťahovanie na príkaz z
pokladnice nie je povolené
1- povolené - (štandardné)
EVTIME
Parameter pre automatické
sťahovanie žurnálu v časových
intervaloch. Čas sa počíta od
zapnutia JODO alebo od
posledného stiahnutia žurnálu.
0 – sťahovanie v intervaloch
zakázané - štandardné
1-70000 – časový interval [min]
FMTNAME
Parameter určuje formát názvu
priečinka, v ktorom budu uložené
súbory žurnálov
Parameter povoľuje / zakazuje
logovanie udalosti do súboru
jodo.log
0 - zakázané
1 - povolené (štandardné)
LOG
0 - zakázané
1 - povolené (štandardné)
37
Konfigurácia zariadenia JODO
Tabuľka 5.3 Nastavenie čísla pokladnice v sieti
Funkcia
Význam
Hodnoty
ECRNUM
Číslo pokladnice v sieti pokladníc
1-99
prázdne,99 - autodetekcia
Tabuľka 5.4 Nastavenie názvu a čísla pokladnice Euro-2500TX v sieti
Funkcia
Význam
Hodnoty
ECRNAME
Názov pokladnice v sieti pokladníc
názov nastavený na pokladnici
štandardné - ECR0
ECRNUM
Linková adresa pokladnice Euro2500TX
2-250
štandardné - 2
Zariadenie JODO má implementovanú podporu autodetekcie typu pokladnice.
Ak je v konfiguračnom súbore nastavený parameter ECRTYPE na AUTO, tak
sa typ pokladnice zistí automaticky.
38
Konfigurácia zariadenia JODO
AKTUALIZÁCIA FIRMWARE
JODO umožňuje preprogramovanie firmware na novšiu verziu. Pre úspešný
update je nutné použiť správny prepojovací kábel - tzv. Null modem (krížený
kábel, pozri obr. 5.4).
Postup pri programovaní je následovný:
1. Otvorte zariadenie JODO a prepnite prepojky označené ako XT3 a XT4
do polohy H.
2. Prostredníctvom prepojovacieho kábla pripojte JODO ku pokladnici cez
ECR port (COM1) a ku počítaču cez sériový port PC.
3. Pripojte zdroj napätia (USB, adaptér …).
4. Na počítači spustite update súbor s novým firmware, vyberte sériový
port, na ktorý je pripojené zariadenie JODO a kliknite na tlačidlo
„Update“. Prebehne programovanie. Programovanie je možné v
prípade chyby zopakovať. Pred začatím nového programovania je
potrebné odpojiť a znovu pripojiť zariadenie JODO k zdroju napätia.
5. V prípade úspešného programovania odpojte zdroj napätia, nastavte
XT3 a XT4 do polohy L a zatvorte čítačku JODO.
Poznámka: Po úspešnej aktualizácií firmware je potrebné nahradiť pôvodný
konfiguračný súbor config.txt novým konfiguračným súbom, ktorý podporuje
novo inštalovaný firmware. V prvom kroku je potrebné vymazať starý
konfiguračný súbor z Micro SD karty prostredníctvom počítača pripojením cez
USB rozhranie. Pred pripojením USB kábla, odpojte zdroj napájania od
zariadenia JODO. Podržte stlačené tlačidlo na zariadení JODO a prepojte USB
káblom zariadenie JODO s počítačom. Týmto sa zapne write režim Micro SD
karty (tlačidlo na zariadení uvoľníme). Následne je potrebné prostredníctvom
počítača vymazať konfiguračný súbor „config.txt“. Po tejto operácii je potrebné
čítačku odpojiť a znovu so zatlačeným tlačidlom ju pripojiť k zdroju napájania.
Týmto sa zariadenie JODO reštartuje a vytvorí nový konfiguračný súbor,
vygenerovaný novým firmware-om. Tento nový konfiguračný súbor editujte za
pomoci aplikácie Jodocon alebo to urobte manuálne otvorením config.txt
súboru v textovom editore.
39
Konfigurácia zariadenia JODO
Obrázok 5.4 Schéma zapojenia prepojovacieho kábla pre aktualizáciu firmware
Obrázok 5.5 Schéma zapojenia prepojovacích káblov pre Euro-500TE Handy
40
Konfigurácia zariadenia JODO
Obrázok 5.6 Schéma zapojenia prepojovacích káblov pre Euro-200TE
a Euro-2100TE
Obrázok 5.7 Schéma zapojenia prepojovacích káblov pre Euro-2000
a Euro-2500TX
41
Konfigurácia zariadenia JODO
VÝMENA MICRO SD KARTY (SÚČASŤ BALENIA)
Odpojte zariadenie JODO od zdroja napájania ako aj ostatných pripojených
káblov. Na spodnej strane zariadenia odmontujte skrutku. Nadvihnite vrchný
kryt na strane USB cca o 1,5 cm a uvoľnite kryt zo západiek na strane
napájania. Po otvorení krytu môžete uskutočniť výmenu MicroSD karty. Pri
zmontovaní vrchného krytu najprv kryt zasuňte do západiek na strane
napájania a jemným tlakom zatvorte kryt.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte hrubú silu, mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia. Namontujte zospodu skrutku, zariadenie je pripravené na použitie.
DETEKCIA POKLADNICE
JODO má implementovanú podporu autodetekcie typu pokladnice. Ak je v
konfiguračnom súbore nastavený parameter ECRTYPE na AUTO, tak sa typ
pokladnice zistí automaticky.
42
Konfigurácia zariadenia JODO
INDIKÁCIA CHYBOVÝCH STAVOV
Na indikáciu stavov zariadenia JODO sú použité dve LED diódy – červená a
zelená. Význam jednotlivých LED diód:
Zelená – indikuje pripravenosť resp. činnosť zariadenia JODO
Červená – indikuje chybové stavy
Tabuľka 5.5 Možné chybové stavy
Zelená LED
Červená LED Popis stavu
trvalo svieti
zhasnutá
1. Zariadenie JODO je pripravené na sťahovanie pokladnica bola detekovaná, posledné sťahovanie
skončilo úspešne. 2. Zariadenie JODO je v read/write
režime MASS STORAGE.
nepravidelne
bliká
zhasnutá
Zariadenie JODO komunikuje s pokladnicou –
sťahovanie žurnálov alebo komunikácia pomocou
virtuálneho portu.
trvalo svieti
bliká
Zariadenie JODO je pripravené na sťahovanie avšak
posledné sťahovanie skončilo s chybou (nebolo
úspešné, žurnály sú pravdepodobne stále v
pokladnici).
zhasnutá
trvalo svieti
Zariadenie JODO nie je schopné sťahovať a ukladať
žurnály – pokladnica nebola detekovaná (opätovná
detekcia bude vyvolaná jedným z možných spôsobov
spustenia sťahovania), neprítomnosť/porucha
pamäťovej karty.
nepravidelne
bliká
trvalo svieti
Zariadenie JODO nie je schopné sťahovať a ukladať
žurnály, prebieha detekcia pokladnice alebo iná
komunikácia (cez virtuálny port).
trvalo svieti
trvalo svieti
Hardware zariadenia JODO má poruchu. Tento stav
môže nastať aj vtedy, ak je záložná batéria vybitá. Ak
je zariadenie JODO pripojené na zdroj napätia,
batéria je dobíjaná a JODO po dostatočnom nabití
batérie môže bezproblémovo pracovať.
nepodstatné
rýchlo bliká
Prebieha spracovanie žurnálov v internom systéme. V
prípade prerušenia napájania v tomto stave, pri
opätovnom pripojení Jodo k napájaniu, sa v tejto
činnosti bude pokračovať.
43
Elcom JODO
Journal downloader
User manual
version 1.1
This manual was not subject to any language revision.
This manual or any part of it may not be copied, reproduced or otherwise distributed
without the consent of the Elcom company.
All rights reserved.
© 2010, Elcom, spol. s.r.o., Prešov
Table of content
TABLE OF CONTENT
I N T R O D U C T I O N ...............................................................................48
I M P O RTA N T N O T I C E S .................................................................................49
C O N N E C T I N G T H E J O D O D E V I C E .................................................................52
Q U I C K S TA RT .............................................................................................52
Minimum requirements for the operating system.......................................................................52
Installation of the JODO journal downloader drivers..................................................................53
Configuring JODO for use with a cash register .........................................................................54
P O S S I B I L I T Y OF U S I N G ...............................................................................56
Usb storage device......................................................................................................................56
Virtual COM port..........................................................................................................................57
Replicator ports...........................................................................................................................57
L I S T O F C A S H R E G I S T E R S S U P P O RT E D .......................................................59
W AY S OF P O W E R I N G T H E J O D O D E V I C E ......................................................59
I N S TA L L AT I O N OF T H E D R I V E R ........................................................61
C O N D I T I O N S FO R I N S TA L L AT I O N ................................................................62
I N S TA L L AT I O N P R O C E D U R E ........................................................................62
A S S I G N I N G A C O M M U N I C AT I O N P O RT .........................................................65
T H E J O D O C O N A P P L I C AT I O N ......................................................................66
D O W N L O A D I N G J O U R N A L S ..............................................................67
I N I T I A L I Z I N G B A C K U P ................................................................................68
B A C K U P S E C U R I T Y ....................................................................................68
F O R M AT OF T H E S TO R E D J O U R N A L S ...........................................................68
S U P P O RT FO R T H E C O N V E R S I O N O F A T E X T J O U R N A L ................................70
C O N F I G U R I N G T H E J O D O D E V I C E ....................................................71
C O N F I G U R I N G J O D O U S I N G T H E C O N F I G U R AT I O N FI L E C O N F I G.T X T ............72
FIRMWARE UPDATE.................................................................................................................73
E R R O R M E S S A G E S .....................................................................................76
47
I NT R O D U C T I O N
Introduction
The JODO journal downloader (trade name) is reader for a journal or control
record intended for downloading text and binary journals from the TE line of
electronic cash registers made by the ELCOM company and the subsequent
storage of data on a memory card. In essence, JODO looks like a PC
connected to the cash register. Additional functions are USB support, which
offers access to the stored file from a PC – so-called mass storage – and
support from a virtual COM port on the PC, through which it is possible to
communicate with a connected cash register. An additional feature is the
possibility of replicating a single serial port – this functionality, however, requires
software support on the side of the cash register.
Thank you for choosing JODO. Please read this user manual before you begin
using the device in order to become familiar with its features and functions. Also
keep this manual for future use. It will help you solve any problems that may
arise.
IMPORTANT NOTICES
• Do not leave switched-on equipment unattended!
• Use and store the product in a place where it will not be exposed to direct
sunlight, unusual changes in temperature (below 0°C and over 45°C) or high
humidity. Such conditions could cause damage to the casing and electronic
components.
• For proper functioning of the JODO journal downloader it is essential at least
once each year to connect the power adapter (included) and fully charge the
battery. The time needed for fully charging is at least 2 hours.
• Charging the battery can lead to the warming of the device’s external cover;
therefore, we recommend keeping the device away from flammable
materials.
• When moving the device from a cold environment to a warm one, or vice
versa, do not switch it on for at least 20 minutes.
49
Introduction
• The device may not be handled by a person with wet hands. Water could
penetrate to the device interior and cause the failure of components.
• Clean the device with a soft, dry cloth. Never use cleaning agents such as
petrol and other solvents. The use of such chemicals may cause damage or
discoloration to the device cover.
• Protect the device from being doused or sprinkled with fluids or beverages.
Liquids can damage the functionality of the device.
• Connect the device to a standard electrical socket (230V±10%) using
the adapter provided. Some electrical equipment connected may produce
interference in the same network circuit and cause the improper functioning
of the device. In such a case, use a special anti-jamming device
recommended by the device manufacturer.
Notice: The adapter is designed for interior use only!
• When switching out one Micro SD card for another, only use cards supplied
by the ELCOM company. The use of cards from other manufacturers may
cause the JODO journal downloader to malfunction.
• When opening the device cover, take care not to come into contact with the
components placed on the connectors as static electricity can damage the
device.
• If the device is not working properly, take it to an authorised service center
technician. Do not attempt to repair the device yourself.
• If the equipment is to be fully disconnected from an electrical network,
unplug the adapter from its electric outlet.
• When connecting the device to a power source, use the adapter provided or
another resource exclusively recommended by an authorised Elcom dealer.
The use of another resource may lead to damage to the resource or to the
JODO journal downloader.
• For communication between the device and a computer, use only the
program recommended by your authorised dealer and the original
connection cable.
50
Introduction
• If the device is handled and used in ways different than those described in
these instructions, the dealer cannot be responsible for any incorrect data or
damage that may result.
•
A symbol on the product or on its packaging indicates that this
product, upon completion of its use, should not be treated as common
household waste. Instead it should be handed over to a special takeback scheme for the recycling of electrical equipment and electronic
components. By ensuring the proper disposal of this product, you will
help preserve natural resources and help prevent potential negative
consequences to the environment and on human health. You can get further
details from your local office or from the nearest waste-collection centre.
• The product contributes to environmental protection through the
use of non-lead technology during its production.
51
Introduction
CONNECTING THE JODO DEVICE
Figure 1.1 Connecting the JODO journal downloader
The key has the following functions:
• initiates downloading of the electronic journal – one short press upon
connecting the JODO journal downloader,
• switches into read/write mode for mass storage (see below)
– disconnect the JODO journal downloa-der from the power supply and
then reconnect it the while pressing the key at the same time.
QUICK START
Minimum requirements for the operating system
The JODO journal downloader is supported by the WINDOWS XP SP3
or WINDOWS VISTA operating systems. If the WINDOWS XP SP2 operating
system is being used, it will be necessary to install hotfixes KB918365 and
KB935892, which can be downloaded in the relevant localized form from the
Web pages of the Microsoft Corporation. The driver for Jodo (jodo.inf) is
located on the Jodo internal MicroSD card.
52
Introduction
Installation of the JODO journal downloader drivers
1.
Using a USB cable, connect the JODO journal downloader to the computer
(the USB cable is included in the package).
Figure 1.2 Connecting JODO and a PC
2.
Windows will display a message about finding new hardware. The JODO
memory card, on which are located the device drivers, help documentation
and the configuration program, will be among the items depicted.
3.
Windows will launch the dialog for installation of a new device. The device
driver is accessible on the JODO journal downloader memory card, in the
folder Support/Driver/. A detailed description for installing the driver is
located in the user manual, also available on the JODO journal downloader
memory card in the directory Support. (This step can be skipped and the
drivers installed later, but we recommend doing this upon first connection).
53
Introduction
Configuring JODO for use with a cash register
1.
2.
3.
Using a USB cable connect the JODO journal downloader to the computer
(the USB cable is included in the package (fig. 1.1)).
Hold down the key on the JODO journal downloader and connect the B
end of the USB cable to the JODO journal downloader. This enables
recording on the Micro SD card.
Launch the cionfiguration program “Jodocon.exe“ You‘ll find the installation
program in the directory Support/ Utility/.
Figure 1.3 Configuring the Jodocon program
4.
After launching the Jodocon.exe program, it will be necessary to perform
the following:
- select the drive unit associated with the memory card of the JODO journal
downloader from the rollover list,
- set the cash register mode to the value 0, 1 or 2 (a detailed description of
the modes is in the manual),
- select the localization for a cash register (the national version of the
cash register with which the JODO journal downloader will interact;
otherwise national symbols may be depicted incorrectly in the journals),
- select the cash register type. If a specific cash register is selected, the
JODO journal downloader will cooperate only with the selected type of
54
Introduction
5.
cash register; with the Auto setting, however, it will be possible to
communicate with different types of cash registers without having to
change this setting.
Click the CONFIGURE key – the configuration file is stored on the memory
card of the JODO journal downloader. The JODO journal downloader is
designed to work with a cash register. Connect the JODO journal
downloader with a cash register as is shown in figure 1.4 (other
possibilities are described in the user manual in the chapter “Possibilities
for use”).
Fi gure 1.4 C o nne ctin g J O D O with a n c a s h re gi ster
55
Introduction
POSSIBILITY OF USING
Usb storage device
Mass storage allows access to the reader memory card using a USB without
the necessity of disassembling it and reading cards in an external memory card
reader.
Figure 1.5 Connecting the JODO journal downloader to a PC using a USB cable
(included in the package)
Mass storage can operate in two modes:
Read-only (the standard mode of the JODO journal downloader upon
connecting to a power supply)
it is possible to copy files from the card or to look at them,
it is not possible to copy files to the card, or to modify/delete files,
downloading of journals is fully functional.
Read-Write (user-selected mode – connecting the JODO journal downloader to
a power supply while pres-sing the key).
it is possible to copy files from the card or to look at them,
it is possible to copy files to the card or modify or delete files,
downloading of journals is prohibited – it is not possible to initiate
downloading.
A change in the mode is possible only by repeated connecting of the power
supply to the JODO journal downloader.
56
Introduction
Figure 1.6 reading and downloading of journals without using a PC
Virtual COM port
The port is accessible on a PC if the reader is connected via a USB. The port
allows for the use of JODO as a USB/RS-232 converter.
Figure 1.7 Use of a virtual COM port
Power supply not required
Replicator ports
Offers an independent RS-232 port, which can be used for connecting the
device. The configuration and use of this port must be supported by the
cash register software.
57
Introduction
Figure 1.8 Using a replicator port without using a PC
scales, scanner,
payment terminal
Figure 1.9 Using a replicator port and a virtual COM port at the same time
scales, scanner,
payment terminal
power supply not required
58
Introduction
LIST OF CASH REGISTERS SUPPORTED
With the JODO journal downloader it’s possible to download text or binary
journals from the following cash registers:
• Euro-200TE,
• Euro-500TE Handy,
• Euro-2000TE,
• Euro-2100TE,
•
Euro-2500TX (with switched-on electronic journal).
JODO is supported with following Slovak fiscal cash registers:
•
•
•
•
•
•
•
•
Euro-100T,
Euro-200TX,
Euro-200TE,
Euro-500TX Handy,
Euro-500TE Handy,
Euro-1000T,
Euro-2000TE,
Euro-2100TE.
WAYS OF POWERING THE JODO DEVICE
JODO can be powered in a number of ways:
1. connection with an adapter (the adapter is included),
2. USB connection from a PC,
3. power supply from the cash register (only with the Euro-200TE and the
Euro-2100TE) through a special serial cable with a connection of +5V at
pin 9. With other cash registers, it’s necessary to connect the 5V pin from
the port for the bar code scanner at pin 9 of the JODO journal downloader,
4. no harm can come to the device using a combination of the listed methods
for powering the device.
59
Introduction
The JODO journal downloader includes:
• a USB cable
• a 2GB Micro SD card
• a network adapter
For ensuring communication between a cash register and the JODO journal
downloader it is necessary to purchase a communication cable for the relevant
cash register. We recommend using the original cable supplied by the Elcom
company.
60
INSTALLATION OF THE DRIVER
Instalation of the driver
CONDITIONS FOR INSTALLATION
It is possible to use the JODO device as a USB key (mass storage) device even
without the installation of service packs and hotfixes. To use the virtual COM
port it is necessary to install the required drivers and system patches. For the
Win XP Service Pack 2 operating system, hotfixes KB918365 and KB935892
are necessary. It is not necessary to install the hotfixes for the Win XP Service
Pack 3 and MS VISTA operating systems.
The required files are available at www.elcom.eu and www.microsoft.com in the
support section. The driver for Jodo (jodo.inf) is located on the Jodo internal
MicroSD card.
INSTALLATION PROCEDURE
1.Connect the JODO device through the USB cable to the computer.
A message will appear on the computer about finding a new device.
Figure 2.1 Message about finding a new device
2. In the subsequent window, check the third item and press “Next”.
Figure 2.2 Procedure for adding hardware
62
Instalation of the driver
3. Select the second item and press “Next”.
Figure 2.3 Procedure for adding hardware
4. Select the possibility of entering your own path and in browse folders select
the directory where “jodo.inf“is located, then press “Next”.
Figure 2.4 Procedure for adding hardware
63
Instalation of the driver
5. During driver installation the system may display a notice which needs
to be confirmed by pressing “Continue anyway”.
Figure 2.5 Procedure for adding hardware
6. After successful installation a message on completion of hardware
recognition appears.
Figure 2.6 Procedure for adding hardware
64
Instalation of the driver
ASSIGNING A COMMUNICATION PORT
1. After successful installation it is necessary to assign a number for the virtual
communication COM port. Right click on “My Computer” and select
“Properties”. An alternative method is possible by finding the item on the
“Control Panel” menu, where you have to select ”System”.
Figure 2.7 Computer properties
2. In the newly opened window, select the “Hardware” tab and then “Device
Manager”. A new window will open in which you need to select the Ports (Com /
LPT). The settings for the virtual communication port are depicted in
parentheses on the Journal Downloader Port line.
Figure 2.8 Device manager
65
Instalation of the driver
THE JODOCON APPLICATION
The Jodocon application (stored on the Micro SD card) may also be used to
change the configuration. The application contains only the basic settings for
parameters: settings for the mode, national versions for cash registers and the
type of cash register (mode 0 is standard and is recommended). For more
advanced set-tings it is necessary to change the settings directly in the
config.txt file located on the memory card.
Figure 2.9 Jodocon configurator
66
DOWNLOADING JOURNALS
Downloading journals
INITIALIZING BACKUP
Downloading can be initialized in the following ways or by their combination
(configurable in config.txt):
• p r e s si n g th e k e y o n th e J O D O d e vic e
•
•
the command is sent by the cash register when the journal is 90% full or
during a daily report.
passing of the pre-set time interval (standardly prohibited – parameter
EVTIME)
BACKUP SECURITY
The downloading and storing of a journal is secure – the control record cannot
be deleted from the cash register before it has been safely stored on a memory
card. When downloading and storing a journal do not disconnect the
communication cable or power supply; otherwise the transfer will be
interrupted and must be restarted from the beginning.
FORMAT OF THE STORED JOURNALS
Slovak version of fiscal cash register (except of Euro-2500TX), are stored
in the format:
CASHREGISTER.TYPENUM\DATE\NNNN.bin
CASHREGISTER.TYPENUM\DATE\NNNN.txt
TYPE - cash register type:
- E - TE
- X - TX
-T–T
- U – unknown type
NUM - cash register number on two digits
NNNN - order number of journal download in particular sale day
DATE - date of journal download from cash register, the format depends on
FMTNAME setting in config.txt
68
Downloading journals
Example:
text journal - EURO200.E01\100303\0001.txt
binary journal – EURO200.E01\100303\0001.bin
Other regional version of fiscal cash register (include slovak non-fiscal),
are stored in the format:
CASHREGISTER.TYPENUM\DATE\hhmmss .bin
CASHREGISTER.TYPENUM\DATE\hhmmss .txt
TYPE - cash register type:
- E – TE
- X - TX
-T–T
- U – unknown type
NUM - cash register number on two digits
hh – hour
mm – minute
ss – second
DATE - date of journal download from cash register, the format depends on
FMTNAME setting in config.txt
Example:
text journal - EURO200.E01\100303\123357.txt
binary journal – EURO200.E01\100303\123357.bin
Euro-2500TX cash register, are stored in the format:
CASHREGISTER.NUM\DATE\hhmmss .bin
CASHREGISTER.NUM\DATE\hhmmss .txt
NUM - cash register number on three digits
hh – hour
mm – minute
ss – second
DATE - date of journal download from cash register, the format depends on
FMTNAME setting in config.txt
69
Downloading journals
Example:
text journal - EURO2500.002\100303\123357.txt
binary journal - EURO2500.002\100303\123357.bin
ATTENTION:
This format cannot be changed. If the JODO device is used with more than one
cash register, it is necessary to set a different cash register number in each
register. Otherwise, the files from various cash registers will be stored in the
same directory and it will be difficult to differentiate them.
SUPPORT FOR THE CONVERSION OF A TEXT JOURNAL
Control records are usually downloaded and stored without any modification.
With a text journal, this means that in an arbitrary text editor the journal is not
directly readable as if printed out on a receipt (it is one long single line of text
coded in a series of symbols for the relevant cash register).The JODO device
supports the conversion of symbols from the character set of a cash register’s
text journal into the character set required by the user. At the same time, it is
possible to add a termination to the journal lines. The mentioned functionality
can be configured and allows for the storing of a text journal in a readable form.
Table 3.1 Conversion of a text journal
Preset
Meaning
Value
TABLEFILE=
The path to the file containing the conversion
table, on the basis of which the contents of
the electronic journal will be modified.
Diacritics in an unformatted text are depicted
incorrectly and therefore it is necessary to
convert signs according to the conversion table
in order for the journal to be readable on a
computer.
Name of the file with
the conversion table,
for example:
table_sk.txt
LINETERM=
Termination symbol (if no termination symbol is
set, the lines of the journal will be stored in a
single line)
CRLF
(recommended for
Windows)
CR
LF
70
Downloading journals
CONFIGURING THE JODO
DEVICE
71
Downloading journals
The behavior of the JODO device can be configured by jumpers on the circuit
board or by a change in the configuration file config.txt, which is stored in the
root directory of the memory card. If this file is not found on the memory card
after switching on the device, a new file is configured having the standard
settings. Configuration of the jumpers is possible only when no memory card is
present in the JODO device. Jumpers only allow for a basic configuration
– setting of mode 0 or 1 and selection of a communication speed in these
modes. All possible configurations are described in the file in the form of
comments, which allows for simple configurations.
CONFIGURING JODO USING THE CONFIGURATION FILE
CONFIG.TXT
T h e c o n fi g u r a ti o n fil e c a n b e e d i t e d d i r e c tl y t h r o u g h t h e J O D O d e v i c e , if d u r i n g
s t a rt u p th e k e y is h el d d o w n a n d t h e n t h e p o w e r s u p ply c o n n e c t e d. T h e
p a r a m e t e r s o f c o n fi g.t x t a r e p r e s e n t e d i n t a b l e 4. 1.
Table 4.1 Configuration using the file config.txt
Meaning
Values
MODE
JODO mode
0 - standard and recommended
1 - support for a replication port
2 - not supported
BAUD
Setting the transfer speed between the
cash register and the JODO device, in
MODE 0 the speed is set the same as
the communication speed in the cash
register; in MODE 1 and MODE 2 we
recommend setting the speed at 38400
from 1200 to 115200
38400 - standard
Function
ECRTYPE
Method of detecting the cash register
AUTO – auto detection of a cash register –
standard
6 - Euro-2000TE 2400 PLU
7 - Euro-2000TE 6000 PLU
20 - Euro-500TE Handy 2400 PLU
21 - Euro-500TE Handy 5400 PLU
28 - Euro-200TE 2400/10000 PLU
29 - Euro-2100TE (only version 1.xx) 18000
PLU
66 - Euro-2100TE (version >= 2.00) 18000 PLU
240 - Euro-2500TX
Slovak fiscal version of cash registers
67 - Euro-100T
70 - Euro-200TE
71 - Euro-200TX
72 - Euro-2100TE
74 - Euro-1000T
76 - Euro-2000TE
72
Downloading journals
78 - Euro-500TE
79 – Euro-500TX
EVBUTTON
Sets the function of the key which
initiates the downloading of the
journal from the cash register
0 – key for downloading - prohibited
1 – key for downloading - permitted standard
EVEXTERN
Determines the switching on/switching off of behavior of the JODO
device on a command coming
from a cash register
0 - downloading on command from a cash
register is not permitted
1- allowed - standard
EVTIME
Parameter for automatic downloading
of the journal in time intervals (valid
only with continually switched on
JODO device)
0 – downloading in intervals
prohibited –
standard 1-70000 – time interval [min]
LOG
This parameter allows/denies
logging of activity into jodo.log
0 Denied
1 Allowed (default)
FMTNAME
Parameter which is setting the
format of directory name, in which
the journal files will be stored
0 DDMMYY (default)
1 YYMMDD
Table 4.2 Setting a cash register number in a network
Function
Meaning
Value
ECRNUM
number of the cash register in the cash
register network
1-99
Table 4.2 Setting a cash register number in a network
Function
Meaning
Value
ECRNUM
number of the cash register in the cash
register network
name set for a register - standard ECR0
ECRNUM
Standard line address of the cash register
Euro-2500TX
2-250
standard - 2
T h e J O D O d e v i c e i n c l u d e s s u p p o r t f o r a u t o d e t e c ti o n o f t h e c a s h r e g i s t e r t y p e .
If i n t h e s e t ti n g f o r t h e p a r a m e t e r E C R T Y P E i s s e t t o A U T O t h e c o n fi g u r a ti o n
fil e, t h e n t h e t y p e o f c a s h r e g i s t e r i s d e t e c t e d a u t o m a t i c a lly.
FIRMWARE UPDATE
JODO allows the overwriting of the firmware to the latest version. For a
successful update it is essential to use the proper connection cable – a so-
73
Downloading journals
called Null modem (cross cable, see the fig. below).
The procedure when programming is as follows:
1. Open the JODO device and switch the jumpers marked as XT3 and XT4 to
position H.
2.
By connecting a cable connect the JODO to the cash register through
ECR port (COM 1) and to PC via serial PC port.
3. Connect to a power source (USB, adapter …).
4. On the computer, start the update file with new firmware, select the serial
port to which the JODO device is connected and click ”Update“. The
programming will run. Programming can be repeated in the case of an error. In
such case, before start of programming, restart Jodo.
5. In case of successful programming, disconnect the power supply, set XT3
and XT4 to position L and close the JODO journal downloader.
Figure 4.1 Schematic for connecting a patch cable for the updating of firmware
74
Downloading journals
Figure 4.2 Schematic for connecting patch cables for the Euro-500TE Handy
Figure 4.3 Schematic for connecting patch cables for the Euro-200TE and Euro2100TE
75
Downloading journals
Figure 4.4 Schematic for connecting patch cables for the Euro-2000 and Euro2500TX
CHANGING MICRO SD CARDS
Disconnect the JODO device from the power source and all other cables. Remove the
screw on the bottom of the device. Lift the cover on the side of the USB by about 1.5
cm and loosen the cover from the latches on the side of the power supply. After opening
the cover you can configure the JODO device as well as change the Micro SD card.
When removing the top cover, first shift the cover to the latches on the side of the
power supply and with light pressure open the cover. ATTENTION: Do not use strong
force as it can cause damage to the device. Place the bottom screw back in and the
device is ready for use.
ERROR MESSAGES
Two LED diodes – red and green – are used to indicate the status of the JODO
device. The meaning of individual LED diodes:
Green – indicates the JODO device is prepared or active
Red – indicates an error
76
Downloading journals
Table 4.4 Possible errors
Green LED
Red LED
Description
continuously
lighted
unlighted
1. The JODO device is prepared for downloading – a
cash register was detected, the last download was
completed successfully.
2. The JODO device is in read/write MASS
STORAGE mode.
blinks
irregularly
unlighted
The JODO device is communicating with the cash
register – downloading of journals or communication
through the virtual port.
continuously
lighted
blinking
The JODO device is prepared for downloading,
however the last download ended with an error (it
was not successful; the journals are probably still in
the cash register).
unlighted
continuously
lighted
The JODO device is not able to download and store
the journals – the cash register was not detected
(repeated detection will be invoked by one of the
many possible methods for initiating a download),
absence/malfunction of a memory card.
blinks
irregularly
continuously
lighted
The JODO device is not able to download and store
the journals, detection of a cash register or another
communication is running (virtual port).
continuously
lighted
continuously
lighted
Malfunction of the JODO hardware. This state can
occur also if the battery is exhausted. If the JODO
device is connected to a power source, the battery is
charging and after sufficient charging of the battery
JODO can function without problems.
nepodstatné
quick blinking Jodo is processing data in his internal system. If Jodo
is disconnected from the current supply in that phase,
after reconnecting it, the operation will be continued
until all operations are finished.
77
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement