Yamaha BD-S677 käyttöohje
BD-S677
Verkkoon kytkettävä BD-soitin
Käyttöohje
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa
muutoksista.
■ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the
plug supplied with this appliance, it should be cut off and
an appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the
instructions described below.
Note
– The plug severed from the mains lead must be
destroyed, as a plug with bared flexible cord is
hazardous if engaged in a live socket outlet.
■ Special Instructions for U.K. Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED
IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING
CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this
apparatus may not correspond with the coloured
markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected
to the terminal which is marked with the letter N or
coloured BLACK. The wire which is coloured
BROWN must be connected to the terminal which is
marked with the letter L or coloured RED.
Make sure that neither core is connected to the earth
terminal of the three pin plug.
Varoitus-i Fi
OBSERVERA
Apparaten kopplas inte bort från växelströmskällan
(nätet) så länge som den är ansluten till vägguttaget,
även om själva apparaten har stängts av.
ADVARSEL
Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt,
sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t
endt - også selvom der or slukket på apparatets
afbryder.
VAROITUS
Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita
koko laitetta verkosta.
• Hereby, Yamaha Music Europe GmbH, declares that this
BD-S677 is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
• This product is limited to indoor use only.
• Par la présente, Yamaha Music Europe GmbH déclare que
lappareil BD-S677 est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE.
• Ce produit est uniquement destiné à une utilisation en
intérieur.
• Hiermit erklärt Yamaha Music Europe GmbH, dass sich das
Gerät BD-S677 in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
• Dieses Gerät ist ausschließlich auf den Gebrauch in
geschlossenen Räumen ausgelegt.
• Härmed intygar Yamaha Music Europe GmbH att denna
BD-S677 står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
• Den här produkten får bara användas inomhus.
• Con la presente Yamaha Music Europe GmbH dichiara che
questo BD-S677 è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/
CE.
• Il prodotto è destinato all’utilizzo esclusivo in interni.
• Por la presente, Yamaha Music Europe GmbH, declara que
este BD-S677 cumple con los requisitos esenciales y otras
exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
• Este producto está limitado para su uso exclusivo en
interiores.
• Hierbij verklaart Yamaha Music Europe GmbH dat het
toestel l BD-S677 in overeenstemming is met de essentiële
eisen en de andere relevante bepalin-gen van richtlijn 1999/
5/EG.
• Dit product kan alleen binnenshuis gebruikt worden.
С настоящето, Yamaha Music Europe GmbH, декларира, че
BD-S677 е в съответствие съссъществените изисквания и
другитеприложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Yamaha Music Europe GmbH tímto prohlašuje, že BD-S677
splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni
Směrnice 1999/5/ES.
Undertegnede Yamaha Music Europe GmbH erklærer herved,
at følgende udstyr BD-S677 overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Käesolevaga kinnitab Yamaha Music Europe GmbH seadme
BD-S677 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
sätetele.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Yamaha Music Europe GmbH
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BD-S677 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Ar šo Yamaha Music Europe GmbH deklarē, ka BD-S677
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Yamaha Music Europe GmbH deklaruoja, kad šis BDS677 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
A Yamaha Music Europe GmbH ezzennel kijelenti, hogy a
BD-S677 típusú beren-dezés teljesíti az alapvető
követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben
meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
Niniejszym Yamaha Music Europe GmbH deklaruje że BDS677 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi
właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Eu, Yamaha Music Europe GmbH, declaro que o BD-S677
cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes
da Directiva 1999/5/EC.
Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH, declară că
aparatul BD-S677 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi
cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Yamaha Music Europe GmbH týmto vyhlasuje, že BD-S677
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Yamaha Music Europe GmbH izjavlja, da je ta BD-S677 v
skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi
dolo?ili direktive 1999/5/ES.
Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa täten että BD-S677
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstr. 22-34 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0
Varoitus-ii Fi
Varoitus: Lue tämä ennen käyttöä.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen
hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi
laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 10 cm
Taakse: 10 cm
Sivulle: 10 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai
muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim.
huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu
laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai
vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin
esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää
lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä
kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko
laitteelle tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki
kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä
vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat
vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla
liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman
jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA
ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin
sallitun jännitteen käyttämisestä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto
pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä
avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen lopusta, ennen kuin
toteat laitteen vialliseksi.
Ennen kuin siirrät laitetta, kytke laite valmiustilaan
painamalla O-painiketta. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
Varoitus-iii Fi
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan
irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta.
Käytä tätä laitetta vain yli 22 cm:n etäisyydellä
sellaisesta henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai
defibrillaattori.
Radioaallot voivat vaikuttaa sähkötoimisiin
lääketieteellisiin laitteisiin. Älä käytä tätä laitetta
lääketieteellisten laitteiden lähellä tai
sairaanhoitolaitoksissa.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty
pois toimintatilasta O-painikkeella. Laite on silloin
valmiustilassa. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa
vähän sähköä.
Varmista, että verkkojohto ja pistoke ovat helposti
käytettävissä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa
altistua sateelle eikä kosteudelle.
LASERTURVALLISUUS
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi
laitteen suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa
vain valtuutettu huolto.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä.
Vältä katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on
kytkettynä verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta
tai muista aukoista.
1
Sisältö
1. Johdanto
5. Lisätietoa
Laitteen toiminnot ............................................... 2
Vianmääritys ...................................................... 38
Laaja valikoima levyjä ja tiedostoformaatteja................ 2
Tehostetut verkkotoiminnot............................................. 2
Helppo käyttöönotto ja toiminnot................................... 2
Virta .............................................................................. 38
Perustoiminnot ...............................................................38
Levyjen toisto.................................................................38
Kuva .............................................................................. 39
Ääni............................................................................... 39
Verkko........................................................................... 39
Kuvaruutuviestit............................................................ 40
Mukana toimitetut tarvikkeet ............................. 2
Levyt ja tiedostot................................................ 3
Levyjä/tiedostoja, joita voi soittaa tässä soittimessa ...... 3
Levyn laittaminen soittimeen ......................................... 4
Varoituksia levyistä ........................................................ 5
Tietoa 3D-videon katselemisesta.................................... 5
Cinavia-tekniikkaa........................................................... 5
Laitteen rakenne.................................................. 6
Etulevy ............................................................................ 6
Takalevy ......................................................................... 7
Kauko-ohjain .................................................................. 8
2. Kytkennät
Kuvan/äänen kytkennät ................................... 11
Kytkentä televisioon AV-vastaanottimen kautta ........... 12
Kytkentä suoraan televisioon......................................... 12
Kytkentä televisioon ja audiolaitteistoon ...................... 13
Verkkokytkennät .............................................. 14
Langaton kytkentä ........................................................ 14
Langallinen kytkentä .................................................... 14
DLNA-palvelimen asetukset ........................................ 15
USB.................................................................... 16
Muut kytkennät ................................................. 17
Kytkentä REMOTE CONTROL-liittimiin................... 17
Verkkojohto ................................................................... 17
3. Levyjen toisto
Easy Setup -asetukset ................................................... 18
Langattoman kytkennän asetukset................................ 18
HOME-valikko ................................................... 19
Valokuvien/musiikin/videoiden toisto.......................... 19
Verkkopalvelujen käyttö .................................. 21
Dropbox™ .................................................................... 21
Picasa™ -verkkoalbumit .............................................. 21
YouTube™ ................................................................... 21
Älypuhelimen kuvat ja videot
televisioon (Miracast™) ............................... 22
Tämän soittimen ohjaaminen mobiililaitteesta
(AV CONTROLLER) ...................................... 22
Lisätoiminnot.................................................... 23
On Screen -valikko ....................................................... 23
Status-valikko ............................................................... 24
Soittoohjelma................................................................. 25
Haku levyltä................................................................... 25
BONUSVIEW™ tai BD-LIVE™ ................................ 25
Kuva kuvassa (toinen ääni/kuva)................................... 26
BD-Live™ .................................................................... 26
4. Asetukset
Setup-valikko ..................................................... 27
Yleistä ............................................................................43
Audio-osa ...................................................................... 43
Tulot/lähdöt................................................................... 43
Tekijänoikeudet............................................................. 43
3
4
5
Hakemisto .......................................................... 45
(käyttöohjeen lopussa)
Information about third party software licenses...i
Uusia ohjelmistoja julkaistaan ajoittain lisätoimintojen
ja parannusten vuoksi. Suosittelemme soittimen
ohjelmistoversion päivittämistä säännöllisesti.
Lisätietoja ohjelmiston aputiedostossa (s. 37).
■ Tietoja käyttöohjeesta
– Tässä käyttöohjeessa neuvotaan ohjaamaan
toimintoja kauko-ohjaimella paitsi silloin, kun sitä ei
voi käyttää. Joitakin toimintoja voi käynnistää myös
etulevyn painikkeilla.
– Huomautuksissa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja
käyttöohjeista. Vinkit helpottavat laitteen käyttöä.
– Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa.
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
parannusten ja muiden vastaavien muutosten myötä.
Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudata
ensisijaisesti laitteen antamia vaihtoehtoja.
Käyttöohjeessa käytetyt tunnukset.
Tunnuksilla ilmaistaan, jos tietty painike/toiminto
vaikuttaa vain tietyn formaatin mukaiseen tallenteeseen.
Lisätietoja toistokelpoisista levyistä ja formaateista, katso
sivu s. 3.
BD : BD-Video
DVD : DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR
CD : Audio CD, Super Audio CD
VIDEO : Videotiedostot
MUSIC : Audiotiedostot
PHOTO : Valokuvatiedostot
SETUP-valikon käyttö.................................................. 29
General - Yleistä............................................................ 30
Display - Näyttöasetukset............................................. 32
Audio - Ääniasetukset .................................................. 34
System Information - Järjestelmätiedot........................ 34
Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät
ääniformaatit ............................................................ 35
Eteenpäin lähtevät HDMI-videoformaatit .................... 36
Ohjelmistopäivitys ........................................... 37
Ohjelmistopäivitys........................................................ 37
1 Fi
suomi
Käyttöönottoasetukset ..................................... 18
Sanasto .............................................................. 41
Tekniset tiedot .................................................. 43
2
JOHDANTO
Mitä tällä laitteella voi tehdä?
Erilaiset levyt
Ohjelman suoratoisto
verkosta
5#%&
USB-laitteen
sisältö
Langaton verkko
(WPS tuettu)
PC/NAS-sisältö
(DLNA)
Älypuhelimen sisältö
(Miracast)
■ Laaja valikoima levyjä ja tiedostoformaatteja
– Blu-ray Disc™, DVDs, SA-CD ja CD (s. 23)
– Blu-ray 3D™ (s. 11), BONUSVIEW™ ja BD-Live™ (s. 25)
– Video, musiikki ja valokuvat, DVD-R/RW-levyt, CD-R/RW-levyt ja USB-muistilaitteet (s. 19)
■ Tehostetut verkkotoiminnot
–
–
–
–
DLNA-palvelimen (PC tai NAS) sisältö (s. 19)
Suoratoisto verkkopalveluista (s. 21)
Tämän soittimen ohjaaminen mobiililaitteella (AV CONTROLLER) verkon välityksellä (s. 22)
Älypuhelimen kuvat ja videot TV-ruutuun (Miracast™) (s. 22)
■ Helppo käyttöönotto ja toiminnot
–
–
–
–
Nopea ja helppo käyttöönotto (s. 18)
Automaattinen langattoman verkon käyttöönotto WPS-toiminnolla (Wi-Fi suojattu vastaanotto) (s. 18)
Ohjelmiston päivitys verkon tai USB:n kautta (s. 37)
Käytä television, AV-vahvistimen ja tämän soittimen yhteisohjaustoimintoja (HDMI Control) (s. 30)
Mukana toimitetut tarvikkeet
Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana:
Kauko-ohjain
2 Fi
Paristot (2)
(AAA, R03, UM-4)
Verkkojohto
1
Levyt ja tiedostot
– Tässä laitteessa voi toistaa levyjä, joiden halkaisija
on 12 cm (5”) ja 8 cm (3”). Älä käytä sovitinta (8 cm
-> 12 cm).
– Käytä levyjä, joissa on logo yhteensopivasta
standardista. Standardien vastaisten levyjen
toistokelpoisuutta ei voida taata. Kuvan- ja
äänenlaatua ei voida taata, vaikka levy olisi
toistokelpoinen.
Mediatyyppi
Aluekooditiedot: Blu-ray-levy/DVD-videot
BD-Video/datatiedostot
DVD-ROM,
DVD-Video
DVD-R/DVD-R
DL/DVD-RW
DVD-Video/DVD-VR/AVCHD/
datatiedostot
DVD+R/DVD+R
DL/DVD+RW
DVD-Video/DVD+VR/AVCHD/
datatiedostot
CD-ROM
CDDA/HDCD
CD-R/CD-RW
CDDA/datatiedostot
SA-CD
SA-CD
USB*
/Datalevy
Aluekooditiedot
* Tämä soitin pystyy käsittelemään USB-muistilaitetta,
joka on alustettu FAT 16/32- ja NTFS-järjestelmään.
Toistettavat
videoformaatit
MUSIC
VIDEO
MP3 (.mp3)
WMA (.wma) *2
AAC (.aac/.m4a)
WAV (.wav) *3
FLAC (.flac) *3
ALAC (.m4a) *3
DivX (.divx)
MKV, jossa DivXformaatti (.mkv)
MKV, jossa H.264
(.mkv)
MPEG PS (.mpeg/
.mpg)
MPEG TS (.ts)
MPEG-4 (.mp4)
VOB (.vob)
AVI (.avi)
ASF (.asf)
WMV (.wmv) *4
U.S.A., Canada
BD-Video
Aluekoodi “A” tai
“ABC"
Toistettavat
valokuvaformaatit
PHOTO
1
Eurooppa
JPEG (.jpeg/.jpg)
GIF (.gif)
PNG (.png)
*1 Näytetaajuus 32-48 kHz (stereo) ja bittinopeus 8-320
kbps
*2 Näytetaajuus 32-48 kHz (stereo) ja bittinopeus 32-192
kbps
*3 Näytetaajuus enintään 192 kHz/24 bit (LPCM/stereo)
*4 WMV9 (maksimiresoluutio: 1 920 x 1,080)
DVD-Video
Aluenumero “1” tai
“ALL”
Aluekoodi “B” tai
“ABC"
Aluenumero “2” tai
“ALL”
2
Asia, Taiwan, Korea
Aluekoodi “A” tai
“ABC"
Aluekoodi “A” tai
“ABC"
Aluekoodi “B” tai
“ABC"
ALL
Aluenumero “4” tai
“ALL”
4
Australia
ALL
Aluenumero “3” tai
“ALL”
3
Keski- ja EteläAmerikka
ALL
ALL
Aluenumero “4” tai
“ALL”
4
ALL
3 Fi
suomi
Toistettavat
audioformaatit
– Blu-ray/DVD-soittimissa ja levyissä on aluekoodi,
joka määrää, minkä alueen laitteella levyä voi
toistaa. Tarkasta tämän soittimen aluekoodi
takalevystä.
– Blu-ray-levy voidaan toistaa tässä soittemessa, jos
siinä on sama aluekoodi tai koodi "ABC".
– DVD-levy voidaan toistaa tässä soittemessa, jos
siinä on sama aluekoodi tai koodi "ALL".
Alue
/Datalevy
*1
– Edellä olevassa listassa ilmoitettujen tiedostojen
toistoa ei taata, sillä toistokelpoisuuteen vaikuttavat
tiedoston luomistapa ja käytetyt koodekit.
– Ei voida taata, että kaikki levyllä tai USBmuistilaitteella olevat tai verkkoyhteyden kautta
haettavat tiedostot ovat toistettavissa.
– Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
– Jos käytössä on DLNA, tiedoston on täytettävä
DLNA-palvelimen vaatimukset.
Tallennusformaatti
BD-ROM/BD-R/
BD-RE
DLNA
Huom!
Johdanto
■ Levyjä/tiedostoja, joita voi soittaa
tässä soittimessa
Levyt ja tiedostot
Aluekooditiedot
Alue
Venäjä
BD-Video
Aluekoodi “C” tai
“ABC"
DVD-Video
Aluenumero “5” tai
“ALL”
5
ALL
Super Audio CD (SA-CD)
– Nykyiseen CD-standardiin perustuva
audioformaatti, mutta enemmän informaatiota eli
laadukkaampi ääni. SACD-levytyyppejä on kolme:
yksikerroksinen, kaksikerroksinen ja hybridilevy.
Hybridilevyä voidaan toistaa tavallisella CDsoittimella ja SACD-soittimella, koska levyllä on
sekä tavallinen CD-ääni että SACD-ääni.
Huom!
– Blu-ray-/DVD-videotoiminnot voivat hieman
poiketa tämän käyttöohjeen ohjeista eikä kaikkia
toimintoja välttämättä voi toistaa, mikä johtuu levyn
valmistajan laatimista asetuksista.
– Jos levyn toiston aikana näkyviin tulee valikko tai
käyttöohje, noudata niissä näkyviä ohjeita.
– Joidenkin levyjen toisto ei välttämättä ole
mahdollista.
– Viimeistele kaikki tallennemediat, joita haluat
toistaa tässä soittimessa.
– Viimeistely on tallentimessa tehtävä toiminto, joka
käsittelee levyn sellaiseksi, että se soi muissa
soittimissa/tallentimissa ja tässä soittimessa. Vain
viimeisteltyjä levyjä voi toistaa tässä laitteessa:
(Levyä ei voi viimeistellä tässä laitteessa.)
Super Audio CD
Dual Layer -levy
Hybridilevy
Single Layer -levy
HD-kerros
HD-kerros
CD-kerros
HD-kerros
Hybrid Super Audio CD
1 CD-kerros, jota voi toistaa
kaikissa CD-soittimissa
HD (High Density) -kerros sisältää
2 - High Quality DSD Stereo
3 - High Quality DSD Multi-channel
Huom!
– Tämä laite ei näytä levyllä olevaa tekstidataa
etulevyn näytössä.
■ Levyn laittaminen
– Laita levyn etikettipuoli ylöspäin.
– Jos levy on kaksipuolinen, laita toistettava puoli
alaspäin.
Huom!
– Toisto voi joidenkin levyjen tapauksessa ja tiettyjen
asetuksien aikana alkaa automaattisesti.
– Ensin voi tulla näkyviin valikko. Se on levykohtaista.
– Levyn latautumiseen kuluva aika on levykohtaista.
4 Fi
Levyt ja tiedostot
■ Varoituksia levyistä
– Blu-ray-, DVD- ja CD -levyt ovat herkkiä pölylle,
sormenjäljille ja etenkin naarmuille. Naarmuuntunutta
levyä ei välttämättä voi toistaa kunnolla. Käsittele
levyjä varoen ja säilytä ne hyvin.
Levyjen säilytys
Laita levy keskelle koteloa. Säilytä kotelo
levyineen pystyssä.
Älä säilytä levyjä auringonpaisteessa,
lähellä lämmönlähdettä tai kosteassa.
Älä pudota levyjä. Suojaa ne voimakkaalta
värähtelyltä ja tärinältä.
– 3D-videoiden katselu voi aiheuttaa
huonovointisuutta (kuten silmien rasittumista,
väsymyksen tunnetta tai pahoinvointia).
Suosittelemme pitämään säännöllisesti taukoja 3Dvideon katselussa.
– Jos koet huonovointisuutta, lopeta 3D-videoiden
katselu, kunnes vointisi on jälleen hyvä. Ota yhteys
lääkäriin, mikäli koet voimakasta huonovointisuutta.
– Lue laitteiden käyttöohjeet (Blu-ray-levy ja TV) ja/
tai varoitukset, jotka tulevat näkyviin
televisioruutuun.
– Lasten (etenkin alle kuusivuotiaiden) näön kehitys
on vielä kesken. Ota yhteys lääkäriin (esimerkiksi
lastenlääkäriin tai silmälääkäriin) ennen kuin annat
pienten lasten katsella 3D-videokuvaa.
– Aikuisten täytyy valvoa, että lapset noudattavat
edellä annettuja suosituksia.
1
Johdanto
Vältä naarmuja ja pölyä
■ Tietoa 3D-videon katselemisesta
■ Cinavia-tekniikkaa
Älä säilytä levyjä pölyisessä tai kosteassa
paikassa.
Käsittelyohjeita
– Jos lika on pinttynyt levyyn, pyyhi
kevyesti pehmeällä, (vain vedellä)
kostutetulla liinalla. Pyyhi aina levyn
reiästä suoraan kohti reunaa.
Lukupään puhdistus
– Älä käytä myynnissä olevia puhdistuslevyjä. Niiden
käyttö voi vahingoittaa lukupäätä.
– Toimita laite lukupään puhdistusta varten
valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
Huom!
– Seuraavat viestit saattavat tulla näkyviin ja toisto
saattaa loppua tai äänentoisto tilapäisesti mykistyä
Blu-ray-soittimesi toiminnan takia, jos toistat
luvatonta kopiota Cinavia-tekniikalla suojatusta
materiaalista.
Viestit näkyvät vain englanniksi.
Playback stopped. The content being played is
protected by Cinavia® and is not authorized for
playback on this device.
Lisätietoa http://www.cinavia.com.
Message Code 1.
Audio outputs temporarily muted. Do not adjust
the playback volume. The content being played
is protected by Cinavia® and is not authorized
for playback on this device.
Lisätietoa http://www.cinavia.com.
Message Code 3.
Cinavia
Tämä laite käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen
joidenkin kaupalliseen käyttöön tuotettujen filmien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden
käyttöä. Kun luvattoman kopion kielletty käyttö
havaitaan, näkyviin tulee viesti ja toisto tai kopioiminen
keskeytyy.
Listätietoa Cinavia-tekniikasta saat verkkopalvelukeskuksesta Cinavia Online Consumer Information
Center:
http://www.cinavia.com. Lisätietoja Cinaviasta postitse
saat, jos lähetät pyynnön postikortilla ja palautusosoitteen
seuraavaan osoitteeseen: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
5 Fi
suomi
– Älä puhdista levyä sumutteella,
bensiinillä, ohentimella, staattisen
sähkönmuodostuksen estävillä nesteillä
tai muulla liuotteella.
– Älä koske tallennuspintaan.
– Älä liimaa levyyn paperia tai tarroja.
– Jos toistopuoli on likainen tai naarmuinen, soitin
saattaa todeta levyn epäyhteensopivaksi ja avata
levykelkan tai levyn toisto voi epäonnistua. Pyyhi
lika ja pöly pois varovasti pehmeällä liinalla.
– Cinavia-tekniikka on osa Blu-ray-soittimesi
sisältämää sisällönsuojausjärjestelmää.
LAITTEEN RAKENNE
■ Etulevy
5#%&
USB
1 2
34
5
6 7 8
9
0
A
1 O (Toiminta/valmiustila)
Kytkee laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.
Pidä painettuna etulevyn p-painike noin 5 sekunnin
ajan, niin soitin käynnistyy uudestaan.
7
(haku taaksepäin/hyppy
taaksepäin):
Paina: hyppy taaksepäin. Pidä painettuna: haku
taaksepäin.
2 USB-liitin (s. 16)
8
3 SA-CD-merkkivalo
Valo syttyy, kun SA-CD-levy on soittimessa ja
SA-CD-kerros (s. 4) on valittu.
(haku eteenpäin / hyppy eteenpäin)
Paina: hyppy eteenpäin. Pidä painettuna: haku
eteenpäin.
9
4 Etulevyn näyttö
Toimintatilan tietoja.
(Toisto)
Käynnistää toiston.
0
(Tauko)
Keskeyttää toiston taukotilaan (pause).
A
(Toiston lopetus)
Lopettaa toiston.
5 Levykelkka
6
(avaus)
Avaa tai sulkee levykelkan.
Huom!
– Irrota suojakalvo etulevystä, ennen kuin käytät soitinta.
6 Fi
LAITTEEN RAKENNE
■ Takalevy
1
Johdanto
AC IN
DIGITAL OUT
COAXIAL
NETWORK
AUDIO OUT
OUT
IN
REMOTE CONTROL
HDMI
1
2
OPTICAL
3
USB
4 5
6
7
1 AUDIO OUT (L/R) (s. 13)
5 NETWORK (s. 14)
2 HDMI (s. 11)
6 REMOTE CONTROL (OUT/IN) (s. 17)
3 DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL) (s. 13)
7 AC IN (s. 17)
4 USB (s. 16)
suomi
7 Fi
LAITTEEN RAKENNE
1 Infrapunasignaalien lähetin: Lähettää
infrapunasignaalit. Suuntaa kohti kaukoohjaussignaalien vastaanotinta (s. 10).
■ Kauko-ohjain
Huom!
–
tulee näkyviin ruudun vasempaan yläreunaan,
mikäli painamasi painikkeen toimintoa ei voi
käyttää.
ZOOM
PROGRAM
SHUFFLE
RED
GREEN
YELLOW
REPEAT
BLUE
REPEAT A/B
SUBTITTLE
5
ANGLE
7
8
9
0
A
CLEAR
SEARCH
PIP
MIRACAST
2ND
AUDIO
HOME
TOP MENU
SETUP
POP-UP MENU
E
M
ENTER
RETURN
PROGRAM DVD CD : Määrittää toistojärjestyksen
(s. 25). Voit valita 15 raitaa (audiolevy) tai nimikettä/
kappaletta (DVD-Video).
SHUFFLE DVD CD VIDEO MUSIC
Valitse satunnaistoiston kohde (s. 23, ).
REPEAT BD
DVD
CD
VIDEO
PHOTO :
MUSIC
PHOTO : Uusintatoisto. Uusintatoiston kohde vaihtuu
jokaisella painalluksella seuraavasti.
: Parhaillaan toistuva nimike.
SETUP
: Parhaillaan toistuva kansio.
ON SCREEN
D
E
F
AUDIO
G
H
I
J
K
L
: Parhaillaan toistuva kappale.
B
C
: Avaa tai sulkee levykelkan.
ZOOM DVD VIDEO PHOTO : Kuvan zoomaus
Kuvan koko muuttuu jokaisella painalluksella
(suurenna/pienennä: 3 vaihtoehtoa kummassakin).
3
6
3
4 Väripainikkeet BD : Käytä näitä painikkeita
ruudulle tulevien ohjeiden mukaan.
1
2
4
2 O: Kytkee tämän soittimen toimintatilaan tai
valmiustilaan.
STATUS
N
: Kaikki raidat/tiedostot levyllä.
: Parhaillaan toistuva raita/tiedosto.
5 Numeropainikkeet. Lisää numeron. Toiston aikana
siirtyy numerolla valitsemaasi raitaan/kappaleeseen.
Näitä painikkeita ei välttämättä voi käyttää joidenkin
levyjen ja toistotapojen käytön aikana.
6 CLEAR: Poistaa kirjoittamasi numeron/kohteen.
7 PIP BD : Kuva kuvassa toimintatilaan/pois
toimintatilasta (s. 26) PIP-merkki (
) näkyy
kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa.
Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen valikosta (s. 23).
Huom!
– PIP-merkki näkyy vain, kun “PIP Mark” on käytössä
(“on”) (s. 31).
8 MIRACAST: Toiston käynnistys (s. 22).
9 2ND AUDIO BD : Valitse kuva kuvassa -toiminnon
(s. 26) ääniraita tai kommenttiääniraita kuuluviin tai
pois kuuluvista. Secondary Audio -merkki (
)
näkyy kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa
(s. 34). Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On
Screen -valikosta (s. 23).
Huom!
– Secondary Audio -merkki näkyy vain, kun
“Secondary Audio Mark” on käytössä (“on”) (s. 31).
0 HOME: Avaa HOME-valikon (s. 19).
8 Fi
LAITTEEN RAKENNE
I ANGLE BD
tallenteessa on vaihtoehtoja. Angle Mark (
) näkyy
kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa.
Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen valikosta (s. 23).
Huom!
– Jotkin toiminnot voivat olla erilaisia eri levyillä.
Noudata valikkosivulla olevia ohjeita.
Huom!
B Nuolipainikkeet (): Siirtää valintapalkkia
valikossa
ENTER: Valitsee korostetun valikon/kohdan.
C RETURN: Paluu edelliselle valikkosivulle tms.
D Ohjauspainikkeet
BD
DVD
CD
VIDEO
MUSIC
PHOTO
1
– Angle Mark -merkki näkyy vain, kun ”Angle Mark”
on käytössä (“on”) (s. 31).
J AUDIO BD DVD : Puhekielen / ääniformaatin
valinta. Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On
Screen -valikosta (s. 23).
K SEARCH BD DVD CD VIDEO MUSIC :
Siirtyy määritettyyn kohtaan toiston aikana.
Lisätietoja, Haku levyltä (s. 25). Vaihtoehtoisesti voit
valita tämän kohdan toimintatilan Status-valikosta
(s. 24).
: Toiston lopetus.
: Toisto taukotilaan (pause)
: Toiston käynnistys.
/
DVD : Muuttaa kuvakulmaa, jos
Johdanto
A TOP MENU BD DVD : Avaa päävalikon, jos
levyllä on valikko. Valitse haluamasi kohta nuoli- ja
ENTER-painikkeilla .
: Hyppy taakse/eteen.
L YouTube: Toiston käynnistys (s. 21).
/
BD DVD CD VIDEO MUSIC :
Haku taakse-/eteenpäin. Hakunopeus muuttuu
jokaisella painalluksella (haku taakse/eteenpäin: 5
vaihtoehtoa). Palauta normaali toisto painamalla
.
PHOTO : Muuta kuvaesityksen nopeutta (hitaammin/
nopeammin: 3 asetusta).
M POP-UP/MENU BD DVD : Avaa
ponnahdusvalikon. Valikkosisältö on levykohtainen.
Lisätietoja ponnahdusvalikon käytöstä on levyn
käyttöohjeessa.
Joiltakin DVD-levyiltä avatuu päävalikko, kun painat
POP-UP/MENU-painiketta.
N ON SCREEN: Avaa On Screen -valikon (s. 23).
/
suomi
BD DVD CD VIDEO MUSIC :
Käynnistä hetkellinen haku/uusintatoisto. Hetkellinen
haku ohittaa seuraavat 30 sekuntia. Hetkellinen
uusintatoisto toistaa uudestaan 10 sekuntia
aikaisemmasta kohdasta.
E SETUP: Avaa SETUP-valikon (s. 27).
F STATUS: Toistotiedot näkyviin (s. 24).
G REPEAT A/B BD DVD CD
Toistaa määrittämäsi alueen.
VIDEO
MUSIC :
1 Määritä aloituskohta painamalla REPEAT A/B .
"A-" näkyy ruudussa.
2 Määritä lopetuskohta painamalla REPEAT A/B .
"A-B" näkyy ruudussa. Uusintatoisto alkaa.
3 Uusintatoisto kytkeytyy pois käytöstä, kun painat
REPEAT A/B. "A-B" häviää näkyvistä ja
uusintatoisto kytkeytyy pois käytöstä.
Huom!
– Levytyyppi voi estää tämän toiminnon käytön.
H SUBTITLE BD DVD VIDEO : Valitsee
tekstityskielen (s. 42), jos vaihtoehtoja on.
Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen valikosta (s. 23).
9 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Paristot kauko-ohjaimeen
1
Kauko-ohjaimen ID-koodi
Jos käytät useita Yamaha-laitteita, tämän laitteen kaukoohjain voi ohjata myös muita Yamaha-laitteita tai muiden
laitteiden kauko-ohjaimet tätä laitetta. Siinä tapauksessa
kauko-ohjaimen ID-koodin muuttaminen estää ei-toivotun
käytön. Jos olet vaihtanut kauko-ohjaimen ID-koodia,
valitse sama ID-koodi myös tämän laitteen käytöön.
Perusasetus: ID1.
3
2
Huom!
– Mikäli kauko-ohjain toimii vain lähempänä laitetta
kuin ennen, vaihda paristot.
– Käytä paristotyyppiä AAA, R03, UM-4.
– Laita paristot oikein päin. Napaisuusmerkit ovat
paristotilassa.
– Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää
pitkään aikaan.
– Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä
käytettyjä että uusia paristoja.
– Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim.
alkali- ja mangaanipareja). Lue paristopakkauksen
tiedot tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot
voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
– Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat
vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen
esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila
huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
– Älä hävitä paristoja sekajätteenä. Tarkasta oikea
hävitystapa jätehuolto-ohjeista.
– Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Jos lapsi
nielee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
– Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista siitä paristot.
– Älä lataa tai pura mukana toimitettuja paristoja.
Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys
Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
SA-CD
USB
30°
6m
10 Fi
30°
1 Kauko-ohjaimen ID-koodi
Jos haluat valita koodin ID1 sijasta käyttöön koodin
ID2, pidä painettuina punainen väripainike ja
numeropainike 2 samanaikaisesti 7 sekunnin ajan.
Jos haluat valita koodin ID2 sijasta käyttöön koodin
ID1, pidä painettuina punainen väripainike ja
numeropainike 1 samanaikaisesti 7 sekunnin ajan.
2 Keskusyksikön ID-koodi
Pidä painettuina etulevyn
- ja
-painikkeet samanaikaisesti 2 sekunnin
ajan, niin näkyviin tulee parhaillaan käytössä oleva
ID-koodi, seuraavissa tilanteissa:
– Ei levyä laitteessa.
– Levykelkka on kiinni.
– Levyn toisto ei ole käynnissä.
– "NO DISC" on etulevyn näytössä.
Pidä painikkeet painettuina vielä 2 sekunnin ajan,
jos haluat vaihtaa koodin (ID1 tai ID2).
Huom!
– Jos paristot ovat poissa kauko-ohjaimesta muutaman
minuutin tai jos tyhjät paristot ovat jääneet kaukoohjaimeen, kauko-ohjaimen ID-koodiksi palautuu
automaattisesti ID1. Jos haluat valita kaukoohjaimeen koodin ID2, laita kauko-ohjaimeen
paristot ja valitse ID-koodi uudelleen.
– Kun soittimen perusasetukset palautetaan, kaukoohjainkoodiksi palautuu ID1.
KYTKENNÄT
Kuvan/äänen kytkennät
Tee video/audiokytkennät sen mukaan, mitä laitteita haluat käyttää.
2
Vinkkejä!
Kytkennät
– Eteenpäin lähtevät audio/videoformaatit, lisätietoja 35.
– Hanki kytkentöihin tarvittavat kaapelit. Kaapelien määrä ja tyyppi on laitekohtaista.
Videon/audion toisto televisiosta ja AV-vastaanottimesta
Kytkentä televisioon AV-vastaanottimen kautta (s. 12).
TV
AV-vahvistin
Tämä soitin
5#%&
USB
Video/audio(HDMI)
Video (HDMI)
Kaiuttimet
♪
Audiosignaali
♪
Videon/audion toisto vain televisiosta
“Kytkentä suoraan televisioon” (s. 12).
TV
Tämä soitin
5#%&
♪
USB
♪
suomi
Video/audio(HDMI)
Videon/audion toisto televisiosta ja audiolaitteistosta
“Kytkentä suoraan televisioon ja audiolaitteistoon” (s. 13).
TV
Tämä soitin
Video (HDMI)
5#%&
USB
Audiolaitteisto
(kuten sound bar -kaiutin)
Audiosignaali
(koaksiaalinen, optinen tai
♪
♪
HDMI
Kytkentä Blu-ray 3D -levyjen katselua varten
Jos haluat laadukkaan videosignaalin ja digitaalisen
äänisignaalin HDMI-liittimestä, osta HIGH SPEED
HDMI -kaapeli, jossa on HDMI-logo (kuva
englanninkielisen käyttöohjeen takakannessa).
Jos haluat toistaa Blu-ray 3D -ohjelmaa tällä soittimella,
järjestelmäsi on oltava seuraavanlainen.
– Television ja (järjestelmään mahdollisesti kuuluvan)
AV-vastaanottimen täytyy tukea 3D-toimintoa.
– Asetuksena on “Display Setting” (s. 32) - “3D
Output” - “Auto”.
Vinkkejä!
– Lisätietoa HDMI Control -toiminnosta, “HDMI
Control” (s. 30).
– HDMI-liittimen lähtöasetukset: kohta “HDMI” (s.
34) valikossa “Audio Setting”.
11 Fi
Kuvan/äänen kytkennät
■ Kytkentä televisioon AVvastaanottimen kautta
■ Kytkentä suoraan televisioon
Kytke tämä soitin ja televisio toisiinsa HDMI-kaapelilla.
Kytke tämä soitin AV-vastaanottimeen ja AV-vastaanotin
televisioon HDMI-kaapeleilla.
Kaiuttimien kytkennästä on lisätietoja AV-vastaanottimen
ja kaiuttimien käyttöohjeessa.
Varoitus!
Varoitus!
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki
kytkennät.
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki
kytkennät.
Tämä soitin
Tämä soitin
DIGITAL OUT
COAXIAL
DIGITAL OUT
COAXIAL
NETWORK
NETWORK
AUDIO OUT
AUDIO OUT
HDMI
OPTICAL
OPTICAL
HDMI
USB
HDMI-liitin
USB
HDMI-liitin
HDMI
HDMI
HDMI-kaapeli
HDMI-kaapeli
HDMI-tuloliitin
HDMI IN
AV-vahvistin
Kaiuttimien
kytkentä
Kaiuttimet
HDMI-lähtöliitin
HDMI OUT
HDMI-tuloliitin
HDMI IN
HDMI-kaapeli
HDMI-tuloliitin
HDMI IN
TV
12 Fi
TV
Kuvan/äänen kytkennät
■ Kytkentä televisioon ja audiolaitteistoon
Kytke tämä soitin ja televisio toisiinsa HDMI-kaapelilla. Kytke soitin ja audiolaite toisiinsa audiokaapelilla
(digitaalisesti optisella kaapelilla tai koaksiaalikaapelilla, tai stereokaapelilla).
2
Varoitus!
Kytkennät
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.
Tämä soitin
DIGITAL OUT
COAXIAL
NETWORK
AUDIO OUT
HDMI
AUDIO OUT
OPTICAL
USB
COAXIAL
OPTICAL, COAXIAL tai
AUDIO OUT L/R -liittimet
HDMIlähtö
HDMI
OPTICAL
Audiokaapeli
(digitaalinen optinen, digitaalinen
koaksiaalinen tai stereokaapeli)
HDMI-kaapeli
suomi
HDMI-tuloliitin
HDMI IN
AUDIO
COAXIAL
OPTICAL
Audiotuloliitin
(digitaalinen optinen,
digitaalinen koaksiaalinen tai
analoginen stereo)
TV
Audiolaitteisto
(kuten sound bar -kaiutin)
Vinkkejä!
– COAXIAL/OPTICAL-liittimen lähtöasetukset: kohta “Coaxial/Optical” (s. 34) valikossa "Audio Setting".
– Jos toistettava audiosignaali kuuluu sekä television kaiuttimista että audiolaitteistosta, mutta haluat estää äänen
kuulumisen televisiosta, valitse asetukseksi "Audio Setting" - "HDMI" - "Off".
– SACD-levyn audiosignaalia ei saa ulos COAXIAL- tai OPTICAL-liittimestä (s. 35).
13 Fi
Verkkokytkentä
Kytke tämä soitin verkkoon (johdon avulla tai langattomasti), niin voit käyttää seuraavia toimintoja.
– DLNA-palvelimen (PC tai NAS) sisällön toisto (s. 19)
– Eri verkkopalveluiden sisällön toisto (s. 21)
– BD-Live-yhteensopivien levyjen toisto (s. 25)
– Tämän soittimen ohjaaminen mobiililaitteella (AV CONTROLLER) (s. 22)
Huom!
– Jos haluat käyttää verkkopalveluja tai BD-Live-toimintoa, tarvitset laajakaistayhteyden.
– Lue lisätietoja kytkettävän laitteen käyttöohjeesta, sillä verkkoyhteys voi vaikuttaa kytkentätapaan.
– Käytä verkkokaapelia/reititintä, joka tukee 10BASE-T/100BASE-TX -järjestelmää.
Vinkki
– Jos käytössä on DHCP-toimintoa tukeva reititin, verkkoasetukset (IP-osoite jne.) määrittyvät automaattisesti tälle
soittimelle ilman, että muutat tämän laitteen verkkoasetuksia. Sinun täytyy muuttaa verkkoasetuksia vain, jos
reititin ei tue DHCP-toimintoa tai haluat määrittää verkkoasetukset itse (s. 32).
■ Langaton kytkentä
■ Kaapelikytkentä
Jos käytät tämän soittimen Wi-Fi-ominaisuutta, et voi
kytkeä tätä soitinta omaan verkkoosi (reitittimeen)
langattomasti. Jos haluat käyttää Wi-Fi-ominaisuutta, lue
“Langattoman kytkennän asetukset” (s. 18) ja määritä
langattoman yhteyden asetukset.
Kytke tämä soitin verkkoosi (reitittimeen) erikseen
myytävällä STP (Shielded Twisted Pair)verkkokaapelilla.
Tämä soitin
Tämä soitin
DIGITAL OUT
COAXIAL
NETWORK
5#%&
AUDIO OUT
USB
OUT
REMOTE C
HDMI
OPTICAL
USB
NETWORK
NETWORK liitin
Internet
Modeemi
Reititin
PC
Verkkokaapeli
LAN-liitin
LAN
Internet
14 Fi
Modeemi
Reititin
PC
Verkkokytkentä
■ DLNA-palvelimen asetukset
Huom!
– Voit käyttää DLNA-toimintoja vain, jos kaikki laitteet on kytketty samaan verkkoon.
– Jos haluat käyttää NAS-palvelinta DLNA-palvelimena, NAS-palvelimen täytyy olla DLNA-yhteensopiva.
2
Kytkennät
DLNA mahdollistaa multimediasisällön (esimerksi videoiden, musiikin ja valokuvien) jakamisen verkkoon kytketyltä
DLNA-palvelimelta (tietokoneelta tai NAS-palvelimelta). Voit toistaa sisältöä tämän soittimen kautta.
Lisäksi voit käyttää mobiililaitetta (kuten älypuhelinta tai tablettia) langattomana ohjaimena ja ohjata tätä soitinta verkon
välityksellä.
Jos haluat hyödyntää DLNA-toimintoja, valmistele DLNA-palvelin käyttöön seuraavalla tavalla verkkoyhteyden
muodostamisen jälkeen (s. 14).
DLNA
5#%&
USB
Tämä soitin
DLNA-palvelin
(PC tai NAS)
suomi
Kauko-ohjain
Ohjain
(mobiililaite)
Median jakoasetukset DLNA-palvelimella
Mobiililaitteen käyttö mediaohjaimena
Jotta voisit toistaa DLNA-palvelimelle (tietokoneelle tai
NAS-palvelimelle) tallennettuja multimediatiedostoja,
sinun on ensin määritettävä DLNA-palvelimeen
asennetun DLNA-palvelinohjelmiston
medianjakamisasetukset.
Jos sinulla on mobiililaite (kuten älypuhelin tai tabletti),
joka tukee Digital Media Controller (DMC) ominaisuutta, voit ohjata tätä soitinta kyseisellä
älypuhelimella tai tabletilla verkon välityksellä.
Vinkkejä!
Vinkki
– Lisätietoja DLNA-palvelimen asetuksista ja DLNApalvelimesi tukemista tiedostoformaateista saat
DLNA-palvelimen ja sen ohjelmiston käyttöohjeista.
1 Käynnistä DLNA-palvelin (PC tai NAS) ja tämä soitin.
2 Jos käytät tietokonetta DLNA-palvelimena, varmista,
että tietokoneeseen on asennettu DLNApalvelinohjelmisto (kuten Windows Media Player 12).
– Jos haluat sallia tämän soittimen ohjaamisen
mobiililaitteella, valitse asetukseksi SETUP - DMC
Control (s. 32) - Enable (perusasetus).
– Tiedon siitä, tukeeko mobiiliaite DMC-toimintoa,
löydät mobiililaitteen ja sen ohjelmiston
käyttöohjeesta.
3 Salli DLNA-palvelimen medianjakaminen ja salli
median jako tähän soittimeen.
Tarvittavat DLNA-palvelinasetukset ovat nyt valmiit.
Jos haluat nauttia DLNA-palvelinsisällöstä tämän
soittimen kautta, valitse DLNA-palvelin ja
multimediatiedosto HOME-valikosta (s. 19).
15 Fi
USB-kytkentä
Jos kytket USB-muistilaitteen tämän soittimen etulevyn USB-littimeen, voit toistaa USB-muistilaitteeseen tallennettuja
multimediatiedostoja (s. 19).
Huom!
– Yamaha ei voi taata, että kaikkien valmistajien USB-muistilaitteet toimivat tämän soittimen yhteydessä.
– Kytke USB-muistilaite johonkin tämän laitteen USB-liittimistä (etulevyyn/takalevyyn) BD-Live-toiminnon ollessa
käytössä (s. 26).
Tämä soitin
Tämä soitin
DIGITAL OUT
COAXIAL
NETWORK
AUDIO OUT
USB
HDMI
OPTICAL
USB
USB
USB-liitin (edessä)
USB-muistilaite
16 Fi
USB-liitin (takana)
USB
USB-muistilaite
Muut kytkennät
■ Kytkentä REMOTE CONTROL liittimiin
– Lisätietoa SCENE-toiminnosta Yamaha AVvahvistimen käyttöohjeessa.
– Voit kytkeä SCENE-toimintoa hyödyntävän
Yamaha-laitteen (kuten CD-soittimen) tämän
laitteen REMOTE CONTROL (OUT)-liittimeen.
2
Kytkennät
– Voit välittää ja vastaanottaa kauko-ohjaussignaalit
tekemällä kytkennän REMOTE CONTROL (OUT/
IN) -liittimiin.
– Kytke kunnolla 3,5 mm:n miniliitinkaapeli
(myydään erikseen) REMOTE CONTROL (OUT/
IN)-liittimeen.
– Jos sinulla on Yamaha AV-vahvistin, joka pystyy
välittämään SCENE-ohjaussignaaleja REMOTE
OUT-liitännästä, voit ohjata tätä soitinta SCENEtoiminnoilla.
Vinkkejä!
■ Verkkojohdon kytkeminen
– Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke mukana
toimitettu verkkojohto soittimen takana olevaan AC
IN-liittimeen. Kytke verkkojohto sitten pistorasiaan.
Varoitus!
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki
kytkennät.
AC IN
Tämä soitin
NETWORK
OUT
IN
REMOTE CONTROL
USB
Pistorasiaan
suomi
REMOTE
CONTROL
(OUT) liittimeen
REMOTE
CONTROL (IN)
-liittimeen
3.5 mm monominiplugi-kaapeli
3.5 mm mono-miniplugikaapeli
REMOTE
CONTROL
(IN) liittimeen
REMOTE
CONTROL
(OUT) liittimeen
REMOTE CONTROL IN
Yamaha-laite
REMOTE CONTROL OUT
Infrapunasignaalien
vastaanotin tai Yamahalaite (kuten AV-vahvistin)
17 Fi
TOISTO
Käyttöönotto
■ Easy Setup -asetukset
Easy Setup mahdollistaa kieli-, resoluutio- ja
kuvasuhdeasetusten tekemisen helposti. Easy Setup-ruutu
tulee näkyviin, kun käynnistät tämän soittimen
ensimmäisen kerran laitteen. Samat asetukset voit tehdä
SETUP-valikosta - System - Easy Setup.
3 Valitse -painiketta painelemalla “Yes”. Paina
ENTER.
1 Kun Easy Setup-sivu näkyy, käynnistä ENTERtoiminto painamalla Easy Setup.
4 Valitse -painikkeella yksi seuraavista
asetuskohdista. Paina ENTER.
2 Määritä kieli, resoluutio ja kuvasuhde noudattamalla
kuvaruutuun tulevia viestejä.
Huom!
– Ellei kuva näy Easy Setup-toiminnon käytön
jälkeen, katso "VIANMÄÄRITYS" (s. 38).
– Näyttöön tulee varoitus 3D-videon katselusta, kun
soitin kytketään toimintatilaan. Sulje viesti
painamalla ENTER tai poista se kokonaan käytöstä
painamalla CLEAR). (s. 30).
■ Langattoman kytkennän
asetukset
Jos haluat kytkeä tämän soittimen verkkoosi (reitittimeesi)
langattomasti, tee langattoman yhteyden asetukset
seuraavalla tavalla.
Jos reititin (tukiasema) tukee WPS (Wi-Fi Protected
Setup) -toimintoa, voit hyödyntää automaattista
asetusvalinta soittimen kytkemiseksi reitittimeen, eikä
sinun silloin tarvitse kirjoittaa verkkotietoja (kuten
SSID:tä) itse.
1 Paina SETUP, niin SETUP-valikko avautuu.
2 Valitse General Setting - Network - Connection setting
- Wireless.
18 Fi
Scan: Valitse, jos haluat etsiä käytettävissä olevia
langattomia verkkoja. Kun verkkolista tulee näkyviin,
valitse se SSID, johon haluat muodostaa yhteyden, ja
kirjoita salasana.
Manual: Valitse, jos haluat kirjoittaa verkkotiedot (kuten
SSID:n) itse.
Auto: Valitse, jos haluat käyttää WPS-toimintoa. Valitse
PBC-tunnistus (Push Button Configuration, PBCpainiketta painamalla) tai PIN-kooditunnistus. Noudata
sen jälkeen ruutuun tulevia ohjeita.
Huom!
– Lisätietoja reitittimestä (tukiasemasta) saat sen
käyttöohjeesta.
– Ellei WPS-toiminto toimi, valitse “Scan” tai
“Manual” ja määritä langattoman yhteyden
asetukset.
– 2.4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet, kuten
mikroaaltouuni, Bluetooth, tai digitaalinen langaton
laite, saattavat häiritä yhteyttä. Sijoita soitin
kauemmas kyseisistä laitteista tai sammuta ne.
– Langattoman verkkoyhteyden nopeuteen vaikuttaa
verkkoympäristö (reitittimen tyyppi, etäisyys
reitittimestä ja tästä soittimesta, sijoituspaikka jne.).
Jos ääni tai kuva "pätkii" toiston aikana, siirrä tämän
soitin lähemmäs reititintä tai käännä soitin tai
reitittimen antenni hieman eri asentoon.
HOME-valikko
HOME-valikossa voit vaikuttaa soittimen seuraaviin perustoimintoihin:
– erilaisten levyjen, USB-laitteiden ja DLNA-palvelimiesi (PC/NAS) sisältämien multimediatiedostojen selailu ja
toisto
– verkkopalvelujen käyttö (s. 21)
– SETUP-valikon avaaminen (s. 27)
3
Toisto
Vinkkejä!
– Lisätietoja toistokelpoisesta levystä ja formaatista, katso sivu 3.
– Jos haluat toistaa DLNA-palvelimen sisältöä soittimella, sinun täytyy määrittää DLNA-palvelimen
medianjakoasetukset (s. 15).
■ Valokuvien/musiikin/videoiden toisto
2 Valitse -painikkeella kohde, joka sisältää
toistettavaksi haluamasi tiedoston. Paina ENTER.
Perustoiminnot
: Siirtää valitsinta.
: Palaa pääkansioon.
HOME: Siirtyy HOME-valikkoon / sulkee valikon.
ENTER: Vahvistaa kansion/tiedoston.
PIP
MIRACAST
2ND
AUDIO
HOME
TOP MENU
SETUP
POP-UP MENU
ENTER
ON SCREEN
Yhteiset toiminnot valitun kansion toistoon
Esimerkki: Valitse elokuvatiedosto USB-muistilaitteesta
Huom!
– Lopeta videotoisto, ennen kuin siirryt HOMEvalikkoon.
Huom!
– Ellei DLNA-palvelimesi ole listassa, varmista, että
DLNA-palvelin on toimintatilassa ja päivitä lista
valitsemalla DLNA Search.
3 Valitse Photo, Music, Video tai AVCHD-kansio, jonka
haluat toistaa. Paina ENTER.
Palaa pääkansioon painamalla RETURN tai
valitsemalla
.
1 Paina HOME, niin pääset HOME-valikkoon.
Jatkuu seuraavalla sivulla. \
19 Fi
suomi
RETURN
HOME-valikko
Huom!
Valokuvien toisto
– Huomaa, että vain tässä vaiheessa valitsemasi
tiedostotyypit näkyvät seuraavassa vaiheessa. Jos
valitset esimerkiksi Photo-kansion (valokuvat), vain
valokuvakansiot näkyvät tämän vaiheen jälkeen.
Valokuvien toiston aikana kauko-ohjainpainikkeet
toimivat seuraavasti.
: Lopettaa kuvaesityksen ja palaa tiedostojen
selailunäyttöön.
: Keskeyttää kuvaesityksen.
: Käynnistää kuvaesityksen.
: Siirtyy seuraavaan valokuvaan.
: Siirtyy edelliseen valokuvaan.
: Nopeuttaa kuvaesitystä (3 vaihtoehtoa).
: Hidastaa kuvaesitystä (3 vaihtoehtoa).
 Kääntää valokuvan.
 Kääntää valokuvasta peilikuvan.
 Kääntää valokuvan vastapäivään.
 Kääntää valokuvan myötäpäivään.
ZOOM: Suurentaa/pienentää valokuvaa (zoom in/out: 3
vaihtoehtoa).
 Siirtää suurennettua kuvaa kuvaruudussa.
4 Valitse kansio, joka sisältää toistettavaksi haluamasi
tiedostot.
5 Valitse tiedosto, jonka haluat toistaa. Paina ENTER.
Jos valitset videotiedoston, toisto alkaa.
Jos valitset musiikkitiedoston, toimintatilan sivu tulee
näkyviin ja toisto alkaa.
Jos valitset valokuvan, kuvaesitys alkaa.
Vinkki
– Jos haluat yhdistää kuvaesitykseen musiikin, palaa
HOME-painikkeella HOME-valikkoon musiikin
toiston käynnistämisen jälkeen ja valitse
valokuvatiedosto.
Huom!
– Tiedoston sisältö voi estää toiston.
20 Fi
Verkkopalvelujen käyttö
Voit
–
–
–
toistaa multimediasisältöä (kuten valokuvia ja videoita) seuraavien verkkopalvelujen avulla.
Dropbox
Picasa verkkoalbumit
YouTube
3
Huom!
Toisto
– Kolmannen osapuolen tuottaman materiaalin katselemista varten tarvitset nopean internetyhteyden. Lisäksi sinun
täytyy ehkä rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja maksaa ohjelman käyttöoikeudesta.
– Muiden palveluntarjoajien palveluja voidaan muuttaa, lakkauttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa ilman
erillistä ilmoitusta, eikä Yamaha ole missään vastuussa sellaisista tapauksista.
– Osa sisällöstä voi olla käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä kielillä.
– Yamaha ei anna ymmärtää eikä takaa, että ohjelmapalvelu jatkuu tai on saatavilla jatkossa, eikä mitään suoraa tai
välillistä takuuta sellaisesta anneta.
1 Paina HOME, niin pääset HOME-valikkoon.
Huom!
Vinkki
– Palaa suoraan YouTube-valikkosivulle painamalla
YouTube.
2 Valitse -painikkeella Network Services. Paina
ENTER.
– Vaiheen 4 jälkeen sinun on noudatettava
palvelukohtaisia toimintaohjeita.
■ Noin Dropbox™
Dropbox on verkkopalvelu, jonka kautta voit tallentaa
tiedostoja Dropbox-palveluun ja käsitellä tallennettuja
tiedostoja eri tietokoneilta, puhelimista ja tableteista. Voit
esimerkiksi tallentaa sinne valokuvia ja toistaa sieltä
videoita missä tahansa oletkin.
Lisätietoja www.dropbox.com
suomi
Dropbox on Dropbox Inc:n tavaramerkki.
■ Picasa™ -verkkoalbumit
3 Valitse  -painikkeilla haluamasi
verkkopalvelu, paina sitten ENTER.
Picasa-verkkoalbumi on verkkopalvelu, jonka avulla voit
jakaa valokuvia ystävien ja sukulaisten kanssa sekä
julkisesti.
Lisätietoja picasaweb.google.com
Picasa ja Picasa-logo ovat Google. Inc:n tavaramerkkejä.
■ Lisätietoja: YouTube™
YouTube on verkkopalvelu, jonka kautta voit etsiä,
katsella ja jakaa eri käyttäjien luomia videoita.
Lisätietoja www.youtube.com
4 Valitse-painikkeilla kohde. Vahvista valinta
(tai käynnistä toisto) painamalla ENTER.
YouTube ja YouTube-logo ovat Google. Inc:n
tavaramerkkejä.
Vinkki
– Poistu verkkopalvelusta painamalla HOME.
21 Fi
Älypuhelimen kuvat ja videot
televisioon (Miracast™)
Miracast on ratkaisu sujuvaan videotoistoon eri laitteiden välillä ilman kaapeleita ja tukiaseman kautta muodostettua
verkkoyhteyttä (Wi-Fi Direct). Voit esimerkiksi näyttää Miracast-yhteensopivasta laitteesta (kuten älypuhelimesta)
kuvia television kuvaruudussa, jos televisio on kytketty tähän soittimeen.
Huom!
– Tiedon siitä, onko laitteesi Miracast-yhteensopiva, saat kyseisen laitteen käyttöohjeesta.
– Kun Miracast-toiminto on sallittu tästä soittimesta, muut verkkotoiminnot (kuten DLNA) eivät ole käytettävissä.
♪
♪
1 Paina "MIRACAST"-painiketta.
2 Noin 60 sekunnin kuluessa sinun on sallittava
Miracast-toiminto valitsemalla tämä laite
yhteyslaitteeksi älypuhelimesta.
Lisätietoja älypuhelimen käyttöohjeesta.
5#%&
USB
Tämä soitin
TV
3 Kun haluat sulkea Miracastn, paina MIRACAST.
Vinkki
Miracastyhteensopivat laitteet
(älypuhelin jne.)
– Voit poistua Miracast-toiminnosta painamalla
HOME tai RETURN.
Laiteympäristö saattaa aiheuttaa sen, että audion/videon toisto "pätkii" tai TV-ruudussa on kohinaa. Tee siinä
tapauksessa näin:
– Siirrä Miracast-laite lähemmäs tätä soitinta.
– Sammuta muut langattomat laitteet, joita ei käytetä.
– Siirrä Miracast-laite ja tämä soitin kauemmas mikroaaltouunista, Bluetooth-laitteista ja muista langattomista
laitteista.
Tämän soittimen ohjaaminen mobiililaitteella (AV
CONTROLLER)
Mobiililaitteen “AV CONTROLLER”-sovelluksen ansiosta voit käyttää mobiililaitetta tämän soittimen kaukoohjaimena.
AV CONTROLLER
– Voit ohjata Yamaha Blu-ray Disc™ -soittimen perustoimintoja (kuten Play, Pause, Skip, Power, nuolipainikkeet).
– “AV CONTROLLER”-sovelluksesta on saatavilla monia erikielisiä versioita.
– Lisätietoja AV CONTROLLER-sovelluksesta saat Yamahan verkkosivulta:
22 Fi
Lisätoiminnot
Tässä luvussa annetaan ohjeet yleisesti myynnissä olevien
Blu-ray-, DVD Video- (esim. elokuvat), CD- ja itse
tallennettujen DVD-RW/R -levyjen toistoon.
Huom!
– Toiston perusohjaus, katso sivu 8.
Avaa On Screen -valikko painamalla ON SCREEN. Sen
jälkeen valitse -painikkeella kohta, ja käynnistä
toiminto painamalla ENTER.
–
–
–
–
–
–
–
Normal
Shuffle CH (kappale)
Shuffle TT (nimike)
Shuffle All (kaikki)
Random CH (kappale)
Random TT (nimike)
Random All (kaikki)
VIDEO
MUSIC
3
Toisto
■ On Screen -valikko
DVD
PHOTO
– Normal
– Shuffle F (kansio)
– Random F (kansio)
Audio BD DVD VIDEO : Näyttää Blu-ray/DVDlevyltä valitun puhekielen/ääniraidan. Valitse haluamasi
ääniraita.
Angle BD DVD : Näyttää valittuna olevan
kuvakulman numeron. Jos ohjelmasta on tarjolla eri
kuvakulmia, voit valita mieleisesi.
Subtitle BD DVD VIDEO : Näyttää valittuna olevan
tekstityskielen, mikäli ohjelmassa on tekstitys.
On Screen -valikkokohdat:
Title BD DVD VIDEO : Näyttää parhaillaan toistuvan
nimikkeen numeron. Voit hypätä haluamaasi
nimikkeeseen valitsemalla sen tästä kohdasta.
Track/File CD VIDEO MUSIC PHOTO : Näyttää
parhaillaan toistuvan raidan/tiedoston numeron. Voit
hypätä haluamaasi raitaan/tiedostoon valitsemalla sen
tästä kohdasta.
Time BD DVD CD VIDEO MUSIC : Näyttää
toistoon kuluneen ajan. Valitse näyttötapa seuraavista
vaihtoehdoista:
– Nimikkeen, kappaleen, levyn, raidan tai tiedoston
toistoon kulunut aika.
– Nimikkeen, kappaleen, levyn, raidan tai tiedoston
jäljellä oleva toistoaika.
Bitrate BD DVD CD VIDEO MUSIC : Näyttää
audio/videosignaalin bittinopeuden.
Second Video BD : Kuva kuvassa (PIP) toiminto
käyttöön/pois käytöstä (s. 8).
Second Audio BD : Toinen ääni käyttöön / pois
käytöstä (s. 8).
Ins Search
BD
DVD CD VIDEO MUSIC PHOTO : Näyttää
toistotavan. Valitse toistotapa seuraavista vaihtoehdoista:
CD
– Normal: Normaali toisto.
– Shuffle: Satunnaistoisto
– Random: Satunnaistoisto ja uusintatoisto
CD
VIDEO
MUSIC : Ohittaa 30 sekuntia.
Ins Replay
BD DVD CD VIDEO MUSIC : Toistaa ohjelman
uudestaan 10 sekuntia aikaisemmasta kohdasta.
CC Select
BD
Mode/Play Mode
DVD
DVD
VIDEO : Aputekstien käyttötila.
Slide Show PHOTO :
Näyttää kuvaesityksen nopeuden. Voit valita nopeudeksi:
Slow/Medium/Fast.
Transition PHOTO : Näyttää, miten valokuvat tulevat
kuvaruutuun. Voit valita vaihtotavan.
Code Page VIDEO : Valitsee merkistökoodin, jonka
olet lisännyt DivX-videoon (s. 41).
23 Fi
suomi
Chapter BD DVD VIDEO : Näyttää parhaillaan
toistuvan kappaleen numeron. Voit hypätä haluamaasi
kappaleeseen valitsemalla sen tästä kohdasta.
Subtitle Style BD : Näyttää valittuna olevan
tekstitystyylin. Toiminto on käytössä vain
videotiedostosta erillään oleville tekstityksille. Valitse
haluamasi tekstitystyyli.
Lisätoiminnot
■ Status- eli toimintatilan valikko
Näyttää useita asetuksia kerralla, esimerkiksi tekstityksen,
kuvakulma-asetuksen ja parhaillaan toistuvan nimikkeen/
kappaleen/raidan. Avaa toimintatilan valikko painamalla
STATUS. Valikkokohdat:
BD
DVD
DVD
CD
MUSIC
Esimerkki: Kuvakkeet musiikkitiedoston toiston aikana
VIDEO
Esimerkki: Kuvakkeet Blu-ray-levyn toiston aikana
1
2
6 7
1
3
4
5
8
(Toiston tila)
2
(Levytyyppi/videotiedostokuvake)
3
(Toistuvan nimikkeen numero): Voit hypätä
haluamaasi nimikkeeseen SEARCH -painikkeella
(s. 9).
4
(Toistuvan kappaleen numero): Voit hypätä
haluamaasi kappaleeseen SEARCH -painikkeella
(s. 9).
5
(Toistoon kulunut aika): Voit hypätä
haluamaasi kohtaan SEARCH -painikkeella (s. 9).
(Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (s. 8).
6
7
(Valittu ääniraita): Voit valita ääniraidan/
formaatin AUDIO-painikkeella.
8
(Valittu tekstityskieli): Voit valita
tekstityskielen SUBTITLE-painikkeella.
1
(Toiston tila)
2
(Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (s. 8).
3
(Levytyyppi/musiikkitiedostokuvake)
4 (Albumikuva) MUSIC : Näyttää kuvan, mikäli
tiedosto sisältää sen.
5
(Parhaillaan toistuvan raidan/tiedoston
numero): Voit hypätä haluamaasi raitaan SEARCH painikkeella (s. 9).
6 (Tiedot) MUSIC : Näyttää musiikkitiedot, mikäli
tiedosto sisältää ne.
7
(Toistoon kulunut aika): Voit hypätä
haluamaasi kohtaan SEARCH -painikkeella (s. 9).
8 (Etenemistä kuvaava palkki) MUSIC : Näyttää
parhaillaan soivan kappaleen toistokohdan.
PHOTO
1
2
3
1
(Toiston tila)
2
(Valokuvatiedostokuvake)
3
4
5
(Parhaillaan näkyvän kuvan
tiedostonumero)
(Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (s. 8).
5 (Kuvaesityksen nopeus)
24 Fi
4
Lisätoiminnot
■ Soitto-ohjelma
DVD
■ Haku levyltä
CD
Voit määrätä raitojen toistojärjestyksen audiolevyn
raidoille ja DVD-levyn kappaleille.
Paina PROGRAM-painiketta toiston aikana, niin
PROGRAM-ruutu avautuu ja voit ohjelmoida
toistojärjestyksen.
Voit tallentaa soitto-ohjelmaan enintään 15 raitaa/
kappaletta.
BD
DVD
CD
VIDEO
MUSIC
PHOTO
Voit hypätä määrittämääsi kohtaan.
1 Paina SEARCH toiston aikana. Toimintatilan palkki
tulee näkyviin.
2 Valitse -painikkeilla yksi seuraavista
kohdista. Paina ENTER.
BD
– Nimikkeen numero (
– Kappaleen numero (
1 Paina PROGRAM toiston aikana.
)
)
– Nimikkeen toistoon kulunut aika (
)
– Kappaleen toistoon kulunut aika (
CD :
– Raidan numero ( )
)
– Raidan toistoon kulunut aika (
– Levyn toistoon kulunut aika (
VIDEO MUSIC :
– Tiedoston numero (
)
)
– Tiedoston toistoon kulunut aika (
PHOTO :
– Tiedoston numero (
)
)
)
3 Valitse korostamaasi kohtaan haluamasi aika - tai
numeropainikkeilla. Paina ENTER. Toisto siirtyy
määrittämääsi kohtaan.
4 Sulje toimintatilan valikko painamalla STATUS.
■ BONUSVIEW™ ja BD-Live™
Tämä soitin tukee BONUSVIEW (s. 41) (BD-ROM
Profile 1 Version 1.1) JA BD-Live (s. 41) (BD-ROM
Profile 2) -toistotoimintoja.
Huom!
– Toiminnot ja toistotapa ovat levykohtaisia. Lue
lisätietoja levystä tai mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
3 Kun ohjelma on valmis, vahvista se painamalla
käynnistä soitto-ohjelman toisto.
ja
4 Soitto-ohjelman toisto loppuu, kun lopetat toiston
painamalla
.
25 Fi
suomi
2 Paina ENTER, niin pääset ohjelmoimaan
toistojärjestystä.
Jos soittimessa on audiolevy, valitse -painikkeella
haluamasi raita ja paina ENTER.
Jos soittimessa on DVD-Video-levy,valitse haluamasi
nimike (TT) ja kappale (CH) raidan sijasta.
Poista ohjelmaan jo lisäämäsi raita valitsemalla se ja
painamalla sitten CLEAR.
Peru soitto-ohjelma painamalla RETURN.
3
DVD :
Toisto
Esimerkki: CD-levyn raitojen toistojärjestyksen
ohjelmointi
Lisätoiminnot
– Älä kytke USB-muistilaittetta tämän soittimen USBliittimeen USB-jatkokaapelilla. USB-jatkokaapelin
käyttö voi estää soitinta toimimasta kunnolla.
■ Kuva kuvassa
(toinen ääni/kuva)
Jos BD-Video-levy sisältää kuva kuvassa -toimintoon
sopivan toisen audio- ja videotiedoston, ne voidaan toistaa
samanaikaisesti pienemmässä kuvaruudussa.
Varsinainen video Toinen video
3.
Käynnistä levyn toisto.
4.
Käynnistä BD-Live noudattamalla levyn
ohjeita.
Huom!
Kytke kuva kuvassa toiminto käyttöön tai pois
käytöstä PIP-painikkeella silloin, kun
(PIP) tai
(Secondary Audio) näkyy.
Huom!
– Jos haluat kuulla toisen äänen, varmista, että
asetuksena on Audio Output (Coaxial / Optical tai
HDMI) - PCM tai Reencode (s. 34).
– Levy saattaa vaatia, että toisen ääniraidan
kuuntelemiseksi sinun on otettava toinen ääniraita
käyttöön levyn päävalikon kautta (s. 9).
– Kuva kuvassa -toiminnon käyttämä toinen ääni ja
kuva voivat toistua ja niiden toisto voi myös loppua
automaattisesti. Se johtuu sisällöstä. Toistoalueissa
saattaa myös olla rajoituksia.
■ BD-Live™
1.
Määritä verkkoasetukset (s. 31).
2.
Kytke USB-muistilaite tähän soittimeen (s. 16).
–
–
–
–
–
BD-Live-data tallentuu USB-muistilaitteeseen, joka
on kytketty tähän soittimeen. Kytke USB 2.0 High
Speed (480 Mbit/s) -nopeutta tukeva USBmuistilaite soittimen johonkin USB-liittimeen
(eteen/taakse), jos haluat käyttää USB-muistilaitetta
Local Storage -tallennuskohteena.
Local Storage on käytössä apumuistina Blu-raylevyn toiston aikana.
USB-muistilaitteessa on oltava tyhjää tilaa vähintään
2 Gt.
BUDA-kansio muodostuu tarvittaessa
automaattisesti USB-muistilaitteeseen.
Ellei muistilaitteessa ole riittävästi tilaa, data ei
kopioidu/lataudu. Poista tarpeettomia tiedostoja tai
käytä uutta USB-muistilaitetta.
Datan lataaminen (lukeminen/kirjoittaminen) voi
vaatia aikaa.
Huom!
– Yamaha ei voi taata, että kaikkien valmistajien USBmuistilaitteet toimivat tämän soittimen kanssa.
26 Fi
– Älä irrota USB-muistilaitetta tai verkkojohtoa BDLive-toimintojen aikana.
– BD-Live-ohjelman toistotapoja jne. käytät niin kuin
on neuvottu Blu-ray-levyn ohjeessa.
– Jotta voisit nauttia BD-Live-toiminnoista, tee
verkkokytkentä (s. 14) ja verkkoasetukset (s. 31).
– Lue kohdasta BD-Live Connection (s. 32) lisätietoja
siitä, miten soitinta rajoitetaan muodostamasta
yhteyttä BD Live-ohjelmasisältöön.
– Internet-yhteysnopeus ja ohjelmien datamäärä
vaikkuttavat siihen, miten nopeasti saatavilla olevat
ohjelmat tallentuvat soittimeen kytkettyyn USBmuistilaitteeseen.
– Internetin kautta saatavat BD-Live-ohjelmat eivät
välttämättä näytä yhteyttä; se johtuu
ohjelmantarjoajan toimintatilasta (päivityksestä).
Siinä tapauksessa ota levy hetkeksi pois soittimesta
ja yritä uudelleen.
– Ellei BD-Live-valikkosivu tule näkyviin hetken
kuluttua sen jälkeen, kun olet valinnut BD-Livetoiminnon Blu-ray-levyvalikosta, USBmuistilaitteessa ei välttämättä ole riittävästi tyhjää
tilaa. Siinä tapauksessa ota levy pois soittimesta,
poista sen jälkeen data USB-muistilaitteesta Local
Storage-kohdan valikkoa “Format” (s. 30).
ASETUKSET
SETUP-valikko
SETUP-valikon kautta voit kauko-ohjaimella muuttaa erilaisia audio- ja videosignaalin toistoon ja eri toimintoihin
vaikuttavia asetuksia.
Valikko/alavalikko
System
General Setting
Playback
Toiminto mahdollistaa soittimen ohjaamisen television/
vahvistimen kauko-ohjaimella.
30
Load Default
Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset, ei kuitenkaan kohtaan
"Security".
30
Upgrade
Soittimen päivitys.
30
Upgrade
Notification
Valitse, tuleeko näyttöön ilmoitus, jos soitin tunnistaa
internetissä saatavilla olevan uuden ohjelmistoversion.
30
3D Playback
Message
Näyttöön tulee varoitus 3D-videon katselusta, kun soitin
kytketään toimintatilaan.
30
Local Storage
Ilmoittaa soittimeen kytketyn USB-muistilaitteen vapaan
tilan tai formatoi USB-muistilaitteen “BUDA” -kansion.
30
30
Easy Setup
Kieli-, resoluutio- ja kuvasuhdeasetukset
30
OSD
Kuvaruutuvalikon kieli.
30
Menu
Ensisijainen levyvalikkokieli.
31
Audio
Ensisijainen puhekieli/ääniraita.
31
Subtitle
Ensisijainen tekstityskieli.
31
Disc Auto Playback
Levyn toiston automaattinen käynnistys.
31
Angle Mark
Valitse, näkyykö kuvakulman ilmaisin Angle Mark, kun laite
toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on useita
kuvakulmavaihtoehtoja.
31
Valitse, näkyykö kuva kuvassa -ilmaisin PIP Mark, kun laite
toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on kuva kuvassa -toiminto
(PIP, Picture in Picture).
31
Secondary Audio
Mark
Valitse, näkyykö vaihtoehtoisen audioraidan ilmaisin
Secondary Audio Mark, kun laite toistaa Blu-ray-/DVDlevyä, jossa on vaihtoehtoinen audioraita.
31
Last Memory
Soitin muistaa levyn viimeisen toistokohdan (Blu-ray tai
DVD-levyltä), vaikka soitin kytketään valmiustilaan tai
levykelkka avataan.
31
DivX(R) VOD
DRM
DivX(R) -videon rekisteröintikoodi.
DivX Subtitle
Valitse, näytetäänkö DivX(R)-videon tekstitys.
31
Change Password
Parental Control- ja Country Code-toimintojen salasana.
31
Parental Control
Jotkin levyt mahdollistavat Parental Control-lapsilukon
käytön.
31
Country Code
Country Code-maakoodi.
31
Connection Setting
Valitsee yhteydenmuodostustavan verkkoon.
31
Information
Verkkotiedot.
31
31
Connection Test
Verkkoyhteystesti.
32
IP Setting
IP-asetus: Auto/Manual.
32
Proxy Setting
Välityspalvelimen (proxy) asetukset.
32
Network Control
Määritä ohjaus niille laitteille, jotka on kytketty Ethernetverkon kautta. Vaihtoehdot: On/Off.
32
Network Standby
Salli tämän soittimen käynnistäminen toisesta
verkkolaitteesta.
32
DMC Control
Salli soittimen hallinta (p. 15) DLNA-yhteensopivalla
digitaalisella mediaohjaimella (DMC, Digital Media
Controller).
32
Valitse BD-Live-yhteys: Permitted/Partial Permitted/
Prohibited.
32
BD-Live
Connection
27 Fi
4
suomi
Network
Sivu
HDMI Control
PIP Mark
Security
Toiminto
Virransäästötoiminto käyttöön / pois käytöstä.
Asetukset
Language
Asetuskohta
Auto Power
Standby
SETUP-valikko
Valikko/alavalikko
TV
Display Setting
Video Process
Closed Caption
Audio Output
Audio Setting
SACD Output
Asetuskohta
Toiminto
Sivu
3D Output
Valitsee toistotavaksi 3D- tai 2D-videon.
32
TV Screen
Määritä soittimeen kytkemäsi television kuvasuhde ja sovita
soittimesta lähtevä kuvasignaali sen mukaiseksi.
32
HDMI Resolution
Määritä eteenpäin lähtevän HDMI-videosignaalin resoluutio.
33
TV System
Valitse TV-järjestelmä: NTSC/PAL/Multi.
33
Color Space
Valitse väriavaruus: YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/Full RGB/
RGB.
33
HDMI Deep Color
Valitse HDMI Deep Color: 30 bit/36 bit/48 bit/Off.
33
HDMI 1080p 24Hz
Valitse HDMI 1080p 24Hz: auto/off.
33
Noise Reduction
Valitse kohinanvaimennuksen taso.
33
De-interlacing
Mode
Videosignaalin tunnistamisen tapa.
CC Attribute
Määritä aputekstien ulkonäkö.
Font color
Font size
Font style
Font opacity
Font edge
Font edge color
BG color
BG opacity
Window color
Window opacity
Valitse fontti, tausta ja ikkuna aputeksteille, kun asetuksena
on CC Attribute - Custom.
Coaxial / Optical
COAXIAL/OPTICAL-liittimestä lähtevä äänityyppi:
Bitstream/PCM/Reencode/Off.
34
HDMI
HDMI-liittimestä eteenpäin lähtevä signaalityyppi:
Bitstream/PCM/Reencode/Off.
34
Downsampling
Digitaalisen audiosignaalin muunnos pienemmäksi: 48K/
96K/192K.
34
DRC
Dynamiikka-alueen supistus (DRC).
34
SACD Priority
Valitse ensisijaisesti toistettava audioraita (2-kanavainen tai
monikanavainen sisältö), jos levyllä on molempia.
34
SACD/CD Layer
Valitse SA-CD/CD-hybridilevyltä toistettava ohjelmakerros.
34
33
33
33
Speaker Setting
2ch Downmix
AUDIO OUT L/R-liittimistä eteenpäin lähtevä audiosignaali.
34
Post Process
UpMix
Ohjaa 2-kanavaisen audiosignaalin moneen kanavaan.
34
Ohjelmistoversio ja MAC-osoite (p. 42).
34
System
Information
28 Fi
SETUP-valikko
■ Esimerkki SETUP-valikon
käytöstä
4.
Valitse sopiva asetus.
Valitse -painikkeella On tai Off. Paina sitten
ENTER.
Avaa SETUP-valikko, jos haluat säätää tämän soittimen
asetuksia. Tässä luvussa on neuvottu SETUP-valikon
käytön yleisohjeet.
REPEAT A/B
SUBTITTLE
ANGLE
CLEAR
SEARCH
MIRACAST
2ND
AUDIO
HOME
TOP MENU
4
Asetukset
PIP
AUDIO
SETUP
POP-UP MENU
Vinkki
– Näppäile numerot (kuten salasana)
numeropainikkeilla.
ENTER
RETURN
ON SCREEN
5.
Sulje valikko.
Näkyviin palautuu edellinen valikkotaso, kun painat
.
SETUP
STATUS
Esimerkki: Disc Auto Playback
1.
suomi
Huom!
– Joitakin asetuksia ei voi muuttaa toiston aikana.
Siinä tapauksessa lopeta toisto painamalla
,
ennen kuin avaat valikon.
Avaa SETUP-valikko
Paina SETUP, niin SETUP-valikko avautuu.
Valitse -painikkeella General Setting. Paina
sitten ENTER tai .
2.
Valitse alavalikko.
Valitse -painikkeella Playback. Paina sitten
ENTER tai nuolipainiketta .
3.
Valitse valikkokohta
Valitse -painikkeella Disc Auto Playback. Paina
sitten ENTER tai nuolipainiketta .
29 Fi
SETUP-valikko
■ General Setting
Perusasetuksen merkkinä on “ * ”.
System
Auto Power Standby
Virransäästötoiminto käyttöön / pois käytöstä.
Kun se on käytössä, soitin käynnistää näytönsäästäjän,
mikäli mitään toimintoa ei ole käytetty 5 minuuttiin. Sen
jälkeen soitin kytkeytyy valmiustilaan, mikäli mitään
toimintoa ei ole käytetty 15 minuuttiin.
On*, Off
HDMI Control
Voit määrittää soittimen vastaanottamaan ohjaussignaalit
HDMI Control -yhteensopivasta televisiosta/AVvahvistimesta HDMI-kaapelin välityksellä (p. 11).
On, Off*
HDMI Control -ohjauksen käyttö
HDMI Control -ohjaustoiminnon ansiosta voit ohjata
tätä soitinta televisiosi kautta (jos televisio tukee HDMI
Control -yhteisohjausta).
Jos kytket soittimen HDMI Control -ohjaustoimintoa
käyttävään televisioon HDMI-kaapelilla ja valitset
asetukseksi SETUP - HDMI Control - ON (p. 30), voit
käyttää ohessa lueteltuja toimintoja.
• Automaattinen ohjelmalähteen valinta
Kun käynnistät ohjelman toiston soittimesta, tämä
soitin valikoituu automaattisesti tulolähteeksi
televisioon (ja AV-vahvistimeen, mikäli tämä soitin
on kytketty televisioon AV-vahvistimen kautta).
Televisio kytkeytyy mallista riippuen automaattisesti
toimintatilaan.
• Automaattinen virransammutus
Jos sammutat television silloin, kun tämä soitin on
perustilassa (stop) eikä SETUP-valikko ole auki, virta
kytkeytyy automaattisesti pois tästä soittimesta.
Huom!
– Television ominaisuudet voivat estää HDMIohjaustoiminnon oikean toiminnan.
– Joissakin televisioissa ja AV-vahvistimissa on
käytössä muita kuin edellä mainittuja toimintoja.
– Jotta HDMI-ohjaus toimisi, määritä HDMIohjausasetukset KAIKISTA laitteista (tästä
soittimesta, televisiosta ja AV-vahvistimesta).
Lisäksi ehkä täytyy käyttää muitakin toimintoja.
– Joissakin televisioissa yksittäiset toiminnot voi
määrittää erikseen käyttöön/pois käytöstä.
– Lue lisää asetusohjeita television / AVvahvistimen käyttöohjeista.
– Kun toiminto on käytössä, virrankulutus
valmiustilassa kasvaa HDMI-ohjauksen takia.
30 Fi
Load Default
Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset, ei kuitenkaan
kohtaan "Security" (p. 31). Lisätietoja perusasetuksista, 27
(34).
Upgrade
Voit käynnistää ohjelmistopäivityksen manuaalisesti
kohdasta USB Storage tai Network. Lisätietoja
ohjelmistopäivityksestä, Ohjelmistopäivitys (p. 37).
Upgrade Notification
Valitse, tuleeko näyttöön ilmoitus, jos soitin tunnistaa
internetissä saatavilla olevan uuden ohjelmistoversion.
On*, Off
3D Playback Message
Voit sallia tai estää 3D-videoiden katseluun liittyvän
varoituksen näkymisen TV-ruudussa, kun tämä soitin
käynnistetään.
On*, Off
Local Storage
Tarkasta soittimeen kytketyn USB-muistilaitteen vapaa
tila tai formatoi (tyhjennä) USB-muistilaitteen “BUDA”
kansio. Tee se valitsemalla Format.
Vinkki
– BD-Live-toimintoa (p. 26) käyttääksesi sinun täytyy
kytkeä (vähintään 2 Gt tyhjää tilaa sisältävä) USBmuistilaite soittimen johonkin USB-liittimeen
(eteen/taakse), jotta voit käyttä USB-muistilaitetta
Local Storage -tallennuskohteena.
Easy Setup
Easy Setup on helpon käyttöönoton asetuskokonaisuus
(p. 18).
Language
OSD
Valitse kuvaruutuvalikkojen kieli. Se vaikuttaa
kuvaruutuviesteihin ja kuvaruutuvalikoihin, kuten
SETUP-valikkoon.
English, Français, Español, Deutsch, Italiano, Svenska,
Nederlandse, Polski, Pycc???, ??
SETUP-valikko
Menu
Valitse ensisijainen levyvalikkokieli.
Security
English, Français, ??, Español, Deutsch, Italiano,
Nederlandse, Portuguese, Danish, Svenska, Finnish,
Norwegian, Polski, Pycc???, Korean, Japanese, More
Audio
Valitse ensisijaisesti käytettävä audioraita Blu-ray-levyn/
DVD-levyn toistoa varten. Lisätietoja, Menu (p. 31).
Subtitle
Valitse ensisijainen tekstityskieli.
Playback
Disc Auto Playback
Disc Auto Playback -toiminto käyttöön / pois käytöstä.
Kun toiminto on käytössä, levyn toisto käynnistyy
automaattisesti levykelkkaan laittamisen jälkeen.
Country Code
Voit määrittää oman maakoodisi. Salasana (“Change
Password”, p. 31) on näppäiltävä, ennen kuin maakoodia
käytetään. Tätä asetusta voit hyödyntää rajoitustason ja
levytoiston tasoluokituksessa.
Angle Mark
Valitse, näkyykö kuvakulman ilmaisin Angle Mark
(
), kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on
useita kuvakulmavaihtoehtoja.
Network
On*, Off
Secondary Audio Mark
Valitse, näkyykö toisen audioraidan ilmaisin Secondary
Audio Mark (
), kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä,
jossa on toinen audioraita..
On*, Off
Huom!
– Kaikki levyt eivät tunnista tätä toimintoa.
DivX(R) VOD DRM
DivX(R) -videon rekisteröintikoodi.
DivX Subtitle
Valitse, näytetäänkö DivX(R)-videon tekstitys.
On, Off*
Connection Setting
Määrittää yhteydenmuodostustavan verkkoon.
suomi
),
On*, Off
Last Memory
Tämä soitin voi tallentaa muistiin levyn viimeisen
toistokohdan (Blu-ray tai DVD-levyltä), vaikka soitin
kytketään valmiustilaan tai levykelkka avataan.
4
Off*, 1–8
On*, Off
On*, Off
– Salasanan perusasetus on 0000.
– Jos unohdat salasanan, katso “Vianmääritys” (p. 38)
ja palauta kaikkiin Security-asetuksiin tehdasasetus.
Parental Control
Joillakin Blu-ray-/DVD-levyillä saattaa olla
ikärajoitusluokitus. Parental Control-lapsilukko
määritetään levyn sisällön mukaan.
Salasana (katso “Change Password”, p. 31) täytyy antaa
ennen rajoitustason määritystä.
Jos Parental Control -toiminnon käyttöönoton jälkeen
toistat levyä, joka luokitus ylittää asettamasi rajoitustason,
tai jos haluat muuttaa rajoitustasoa, kuvaruutuun tulee
ruutu, johon sinun pitää näppäillä salasana.
(Kohdan [Language] perusasetus on mallikohtainen.)
PIP Mark
Valitse, näkyykö kuva kuvassa -ilmaisin PIP Mark (
kun laite toistaa Blu-ray-/DVD-levyä, jossa on kuva
kuvassa -toiminto (p. 26, Picture in Picture, PIP).
Huom!
Asetukset
English, Français, ??, Español, Deutsch, Italiano,
Nederlandse, Portuguese, Danish, Svenska, Finnish,
Norwegian, Polski, Pycc???, Korean, Japanese, More, Off
Change Password
Määritä salasana lapsilukkoon (Parental Control Level) ja
maa-asetukseen (Country Code). Katso “Parental Control”
(p. 31) ja “Country Code” (p. 31).
Wired*
Verkkokytkentä Ethernet-kaapelilla.
Wireless
Verkkokytkentä langattomalla LAN-yhteydellä.
Voit määrittää langattoman LAN-yhteyden
asetukset. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
Scan
Etsii tukiasemaa. Voit muodostaa yhteyden
löytyneeseen tukiasemaan.
Manual
Voit määrittää tukiaseman tiedot manuaalisesti .
Auto
Jos reititin (tukiasema) tukee WPS (Wi-Fi Protected
Setup) -toimintoa, voit hyödyntää automaattista
asetusvalintaa soittimen kytkemiseksi tukiasemaan
kirjoittamatta mitään tietoja itse. Valitse PBC (Push
Button Configuration)-tunnistus tai PINkooditunnistus.
Information
Tarkastele verkkotietoja. Tarkastettavat tiedot: Interface
(Ethernet) (liitäntä), Address Type (osoitetyyppi), IP
Address (IP-osoite), Subnet Mask (aliverkon peite),
Default Gateway (oletusyhdyskäytävä) ja DNS.
Connection Test
Voit tehdä internet-yhteystestin. Jos testi epäonnistuu,
tarkista asetuskohta “IP Setting” (p. 32) ja tee testi
uudestaan.
31 Fi
SETUP-valikko
IP Setting
Voit määrittää verkkoasetukset:
BD-Live Connection
Voit määrittää rajoituksia BD-Live-sisällön käytölle.
Auto*
Soittimen verkkoasetusten automaattivalinta DHCPpalvelimen mukaan
Permitted
Sallii kaikkien BD-Live-levyjen verkkoyhteyden
muodostuksen.
Manual
Määritä soittimen verkkoasetukset (IP Address,
Subnet Mask, Default Gateway, DNS) itse.
Partial
Permitted*
Sallii yhteydenmuodostuksen vain
omistajasertifioinnin sisältäviltä levyiltä.
Prohibited
Estää kaikkien BD-Live-levyjen verkkoyhteyden
muodostuksen.
Vinkkejä!
–
–
–
–
Numeric keys

CLEAR
ENTER
Kirjaimet.
Valintapalkin siirtäminen.
Kirjaimen poistaminen.
Tallenna asetukset ja sulje
valikko.
Proxy Setting
Määritä välityspalvelimen asetukset Proxy Setting. Valitse
Disable normaalia käyttöä varten. Valitse Enable
välityspalvelimen asetukseksi.
Disable*
Välityspalvelin pois käytöstä. Valitse, ellet käytä
välityspalvelinta.
Enable
Mahdollistaa välityspalvelimen host- ja
porttiasetukset.
Proxy Host
Välityspalvelimen isäntä (host).
Proxy Port
Välityspalvelimen portti (port).
Network Control
Määritä ohjaus niille laitteille, jotka on kytketty Ethernetverkon kautta. Vaihtoehdot: On/Off. Kun valittuna on On
with filter, määritä niiden laitteiden MAC-osoitteet, joilla
on pääsy tähän soittimeen verkon välityksellä. Tämän
soittimen käytössä on Yamaha Network Control protocol
(YNC).
On*, On with filter, Off
Huom!
– Kun Network Control-toiminto on käytössä,
virrankulutus valmiustilassa kasvaa verkkoohjauksen takia.
– Kun toiminto on käytössä (On), laitteiston
käynnistymiseen kuluu tavallista enemmän aikaa.
Network Standby
Salli tämän soittimen käynnistäminen toisesta
verkkolaitteesta, kuten "AV CONTROLLER" (p. 22).
On, Off*
Huom!
– Tämä asetus on käytettävissä vain, kun "Network
Control" on sallittu.
DMC Control
Valitse soittimen hallinta DLNA-yhteensopivalla
digitaalisella mediaohjaimella (DMC, p. 15, Digital
Media Controller).
Enable*, Disable
■ Display Setting
Perusasetuksen merkkinä on “ * ”.
TV
3D Output
Voit valita, antaako soitin eteenpäin 3D- vai 2Dvideosignaalia.
Auto*
Soitin valitsee automaattisesti 3D- tai 2D-videon.
Off
Soitin valitsee aina 2D-videosignaalin.
Huom!
– Vaikka valitset “3D Output” - “Auto” ja toistat
Blu-ray-levyä, tämä laite valitsee 2D-kuvan, mikäli
kytkentä, television asetukset tai muu sitä
edellyttävät.
TV Screen
Määritä soittimeen kytkemäsi television kuvasuhde ja
sovita soittimesta lähtevä kuvasignaali sen mukaiseksi.
Jos vaihdat television (esimerkiksi uuteen televisioon), ja
uuden television kuvasuhde on eri kuin vanhan television,
sinun täytyy muuttaa TV Screen-asetusta.
16:9 Full
Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on
16:9. 4:3-videon toiston aikana kuva näkyy kuten
alla.
16:9 Normal* Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on
16:9. 4:3-videon toiston aikana kuva näkyy kuten
alla.
4:3 Pan Scan Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on
4:3. 16:9-videon toiston aikana kuva näkyy kuten
alla.
4:3 Letter Box Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on
4:3. 16:9-videon toiston aikana kuva näkyy kuten
alla.
Alkuperäinen
kuva
16:9 Full
16:9 Normal
4:3
Alkuperäinen
kuva
32 Fi
16:9 (laajakuva) -televisiosssa
16:9
4:3-televisiossa
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
SETUP-valikko
Auto*, Disc Native, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
Huom!
– Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai
DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä
eteenpäin, valitse asetukseksi HDMI Resolution Auto tai enemmän kuin 720p.
TV System
Valitse TV System-asetukseksi PAL, NTSC tai Multi.
Valitse sama TV System-asetus kuin televisioon.
Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista, Eteenpäin
lähtevät HDMI-videoformaatit (p. 36).
NTSC, PAL, Multi
(Kohdan perusasetus on mallikohtainen.)
YCbCr 4:4:4* Väriavaruus: YCbCr 4:4:4.
YCbCr 4:2:2
Väriavaruus: YCbCr 4:2:2.
Full RGB
Jos RGB on valittu, ja valkoinen ja musta näyttävät
liian himmeiltä, valitse tämä asetus. Asetus
vaikuttaa, kun siihen kytketty laite tukee RGB 0-255
-signaalialuetta.
RGB
Videosignaali lähtee eteenpäin tavallisena.
Auto*, Off
Huom!
– Tämä asetus ei ole käytössä, jos eteenpäin lähtevä
resoluutio on muu kuin 1080p.
Video Process
Noise Reduction
Voit määrittää Noise Reduction-tasoki 0 - 3. 0 on OFFasetus, 3 on suurin taso.
4
0, 1, 2*, 3
De-interlacing Mode
Videosignaalin tunnistamisen tapa. Valitse Auto
normaalia käyttöä varten. Jos kuvassa on vaakajuovia,
valitse asetukseksi Film/Video kohinan poistamiseksi.
Auto*, Film, Video
Closed Caption
CC Attribute
Määritä aputekstien ulkonäkö. Jos valittuna on Auto, laite
toistaa oletuksena digitaaliset aputekstit. Jos valittuna on
Custom, voit muokata aputekstin ulkonäköä (Font color,
Font size, jne.).
Auto, Custom
Font color, Font size, Font style,
Font opacity, Font edge, Font edge color, BG color, BG
opacity, Window color, Window opacity
Valitse fontti, tausta ja ikkuna aputeksteille, kun
asetuksena on CC Attribute - Custom.
Huom!
– Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos televisio
tukee toimintoa.
HDMI Deep Color
Jos televisio ja/tai AV-vahvistin on yhteensopiva Deep
Color -syvävärien kanssa (p. 41), määritä tämä
asetuskohta television/AV-vahvistimen mukaan. Tämä
toiminto on käytettävissä, kun soitin on kytketty HDMIkaapelilla.
30 bits, 36 bits, 48 bits, Off*
33 Fi
suomi
Color Space
HDMI-liittimestä eteenpäin lähtevä väriavaruus (p. 41).
Tämä toiminto on käytettävissä, kun soitin on kytketty
HDMI-kaapelilla.
HDMI 1080p 24Hz
BD-Video-levyn 24 Hz:n kuvataajuudella koodattu
ohjelma lähtee eteenpäin muodossa HDMI 1080p 24Hz.
Tämä toiminto saattaa tasoittaa videotoistoa. Toiminto on
käytettävissä, kun TV/AV-vastaanotin tukee tätä
toimintoa. Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista,
Eteenpäin lähtevät HDMI-videoformaatit (p. 36).
Asetukset
HDMI Resolution
Määritä eteenpäin lähtevän HDMI-videosignaalin
resoluutio. Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista,
(p. 36).
Jos valitset Auto, resoluutioksi määräytyy kytketyn
television suurin sallima resoluutio.
Kun asetuksena on Disc Native, laite käyttää Blu-ray/
DVD-levylle tallennettua alkuperäistä resoluutiota ja
videotaajuutta. Voit käyttää erillislaitteessa olevaa
toimintoa, joka muuntaa videosignaalin ylöspäin.
Jos laite toistaa muuta kuin Blu-ray Disc/DVD-levyä,
resoluutio ja videotaajuus ovat samat kuin asetuksen Auto
aikana.
Jos Blu-ray/DVD-levyn resoluutio tai videotaajuus eivät
ole yhteensopivia tähän laitteeseen kytkettyyn televisioon,
kuva ei näy. Siinä tapauksessa lopeta toisto ja valitse muu
asetus kuin Disc Native.
SETUP-valikko
■ Audio Setting
Perusasetuksen merkkinä on “ * ”.
Audio Output
Coaxial / Optical
Määritä COAXIAL/OPTICAL-liittimestä eteenpäin
lähtevä signaalityyppi. Lisätietoja eteenpäin lähtevistä
formaateista, “Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin
lähtevät ääniformaatit” (p. 35).
Bitstream
Digitaalisignaali lähtee eteenpäin ilman
prosessointia. Toinen ääni (secondary audio) ei
kuulu.
PCM
Eteenpäin lähtee 2-kanavainen PCM-ääni.
Reencode*
Eteenpäin lähtee bittivirtaääni (Bitstream) ja toinen
ääni (Secondary Audio).
Off
Äänen mykistys.
HDMI
Määritä HDMI-liittimestä eteenpäin lähtevä signaalityyppi.
Lisätietoja, Coaxial / Optical (p. 34). Lisätietoja eteenpäin
lähtevistä formaateista, Lähtevän äänen asetukset ja
eteenpäin lähtevät ääniformaatit (p. 35).
Bitstream*,
PCM, Reencode, Off
Huom!
– Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai
DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä
eteenpäin, valitse kohtaan "HDMI Resolution"
asetus "Auto" tai enemmän kuin 720p (p. 33).
Downsampling
Voit määrittää digitaalisen audiosignaalin näytetaajuuden
pienentämisen. Toiminto vaikuttaa audiosignaaliin, joka
lähtee eteenpäin COAXIAL/OPTICAL-liittimestä.
48K*
Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin
näytetaajuus on 48 kHz.
96K
Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin
näytetaajuus on 96 kHz.
192K
Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin
näytetaajuus on 192 kHz.
DRC
Määritä DRC (dynamiikka-alueen supistus)
(p. 41) käyttöön tai pois käytöstä tai automaattiseksi
(Auto). Kun asetuksena on Auto, DRC käynnistyy
automaattisesti, jos ohjelmalähteessä on DRCinformaatiota Dolby TrueHD-muodossa. DRC vaimentaa
kovia ääniä (kuten räjähdyksiä) ja voimistaa puheääntä.
Siitä on hyötyä, kun katselet elokuvia myöhään illalla.
Off, On, Auto*
34 Fi
SACD Output
SACD Priority
Valitse ensisijaisesti toistettava audioraita (2-kanavainen
tai monikanavainen sisältö), jos levyllä on molempia.
Multi-ch*, 2-ch
SACD/CD Layer
Valitse SA-CD/CD-hybridilevyltä toistettava
ohjelmakerros.
SACD*, CD
Vinkki
– SA-CD-merkkivalo palaa etulevyssä, kun
soittimessa on SA-CD-levy ja valittuna on SA-CDosuuden toisto.
Huom!
– Asetusta voi muuttaa vain, kun soittimessa ei ole
leyvä.
– Audiosignaali ei lähde eteenpäin COAXIAL- tai
OPTICAL-littimestä (p. 13), kun valittuna on SACD-kerros
Speaker Setting
2ch Downmix
Valitse, miten äänikanavat yhdistetään analogiseksi 2kanavaääneksi, Stereo tai Lt/Rt.
Stereo*
Soitin antaa eteenpäin vain kaksikanavaisen
stereoäänen. Ääni toistuu vain etukaiuttimista.
Lt/Rt
Valitse tämä asetus, jos soitin on kytketty Dolby Pro
Logic-dekooderiin. Takakaiuttimien ääni
yhdistetään 2-kanavaiseen stereoääneen.
Post Process
UpMix
Ohjaa 2-kanavaisen audiosignaalin moneen kanavaan. Jos
haluat kuunnella monikanavaista ääntä, valitse DTS
NEO:6 - Cinema tai Music.
Off*, DTS NEO:6
■ System Information
Tarkasta ohjelmistoversio ja MAC-osoite (p. 42).
SETUP-valikko
■ Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät ääniformaatit
HDMI
Ohjelmalähteen
formaatti
PCM 2ch
PCM 5.1ch
Dolby Digital
jossa SA tai
BCS*1
DTS
PCM 5.1ch
jossa ei SA tai
BCS*1
PCM 7.1ch
ei SA tai
BCS*1
PCM 2ch
MIXED 2CH
Reencode
–
Dolby Digital
2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
2ch
2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
2ch
2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM,
Dolby Digital
Plus
enintään 7.1ch Dolby Digital
Plus
PCM 2ch
Dolby Digital
2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
Dolby Digital
2ch
DTS
PCM 2ch*2
DTS*3
2ch*2
DTS
PCM 2ch*2
DTS*3
2ch*2
DTS
PCM 2ch*2
DTS*3
2ch*2
PCM,
enintään 7.1ch
DTS
PCM,
enintään
5.1ch*2
DTS-HD High
Resolution
PCM,
enintään
7.1ch*2
DTS-HD
Master Audio
PCM,
enintään
7.1ch*2
ei SA tai
BCS*1
Dolby Digital
Dolby
TrueHD
DTS*3
DTS*3
DTS HD High
Resolution*3
DTS*3
DTS-HD
Master
Audio*3
*1 “SA” on Secondary Audio (toinen ääniraita). “BCS” on Button Click Sound (painikeäänet, ponnahdusvalikkojen
äänitehoste tms.)
*2 USB-, DLNA- ja verkkotoimintoja varten ei voi valita PCM tai mixed 2ch (mykistetty).
*3 USB-, DLNA- ja verkkopalveluja varten ei voi valita Reencode (eteenpäin lähtevä audiosignaali on samaa formaattia
kuin bittivirtasignaali).
Huom!
– Kun kohdassa Coaxial / Optical tai HDMI on asetuksena Bitstream, toissijainen ääniraita (Secondary Audio) ei
lähde eteenpäin. (p. 34)
– Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä eteenpäin, valitse
kohtaan "Auto" asetus "p. 33" tai enemmän kuin 720p (HDMI Resolution).
SA-CD-levyltä saatavat formaatit
SACD Priority-asetus (p. 34)
Multi-ch
2-ch
4
HDMI
COAXIAL / OPTICAL
MIXED 2CH
PCM, enintään 5.1ch
Ei toista
2ch
PCM, enintään 2ch
Ei toista
2ch
35 Fi
suomi
Dolby
TrueHD
jossa SA tai
BCS*1
DTS-HD
Master Audio ei SA tai
BCS*1
PCM
PCM,
Dolby Digital Dolby Digital
enintään 5.1ch
Dolby Digital
ei SA tai
BCS*1
jossa SA tai
BCS*1
Dolby Digital
PCM 7.1ch
jossa SA tai
BCS*1
jossa SA tai
DTS-HD High BCS*1
Resolution
ei SA tai
BCS*1
Bitstream
PCM 5.1ch
jossa SA tai
BCS*1
ei SA tai
BCS*1
COAXIAL / OPTICAL
Reencode
PCM 2ch
jossa SA tai
BCS*1
jossa SA tai
Dolby Digital BCS*1
Plus
ei SA tai
BCS*1
Dolby
TrueHD
PCM 2ch
ei SA tai
BCS*1
jossa SA tai
BCS*1
PCM
Asetukset
PCM 7.1ch
Bitstream
SETUP-valikko
■ Eteenpäin lähtevät HDMI-videoformaatit
Jos asetuksena on TV System - NTSC
Sisältö
HDMI Resolution
Auto
Disc Native
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
BD-Video ja
1080p/24Hz -sisältö
*1
1080p 24Hz
1080p 24Hz/
60Hz *3
1080i 60Hz
720p 60Hz
480p
480i
BD-Video ilman
1080p/24Hz-sisältöä
*1
*2
1080p 60Hz
1080i 60Hz
720p 60Hz
480p
480i
DVD-Video
*1
*2
1080p 60Hz
1080i 60Hz
720p 60Hz
480p
480i
Muut
*1
*1
1080p 60Hz
1080i 60Hz
720p 60Hz
480p
480i
Disc Native
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
1080i 50Hz
720p 50Hz
576p
576i
Jos asetuksena on TV System - PAL
Sisältö
HDMI Resolution
Auto
BD-Video ja
1080p/24Hz -sisältö
*1
1080p 24Hz
1080p 24Hz/
50Hz *3
BD-Video ilman
1080p/24Hz-sisältöä
*1
*2
1080p 50Hz
1080i 50Hz
720p 50Hz
576p
576i
DVD-Video
*1
*2
1080p 50Hz
1080i 50Hz
720p 50Hz
576p
576i
Muut
*1
*1
1080p 50Hz
1080i 50Hz
720p 50Hz
576p
576i
*1 Resoluutioksi valikoituu suurin sallittu resoluutio, jota laitteistoon kytketty televisio tukee. Esimerkki: Jos kytketty
televisio tukee enintään 1080p-resoluutiota, resoluutioksi valikoituu 1080p.
*2 Käytetty resoluutio ja taajuus ovat ne, jotka on tallennettu levylle.
*3 Jos asetuksena on HDMI 1080p 24Hz - Auto ja kytketty TV tukee 1080p 24Hz -sisältöä, ohjelma toistuu 1080p 24
Hz -muodossa eikä 1080p 50/60 Hz -muodossa.
Jos asetuksena on TV System - Multi
Kun asetuksena on TV System - Multi, videosignaali lähtee eteenpäin ohjelmalähteen mukaisella taajuudella. Katso
edellä olevista taulukoista, mitkä television käyttämistä näytön tarkkuuksista ja soittimesta eteenpäin lähtevän videon
resoluutioista ovat yhteensopivia.
Huom!
– HDMI 1080p 24Hz-asetus ei ole käytössä, jos eteenpäin lähtevä resoluutio on muu kuin 1080p.
– Jos asetuksena on TV System - NTSC eikä ohjelmalähteen videosignaali ole 60 Hz, eteenpäin lähtevä
videosignaali muutetaan muotoon 60 Hz.
– Jos asetuksena on TV System - PAL eikä ohjelmalähteen videosignaali ole 50 Hz, eteenpäin lähtevä videosignaali
muutetaan muotoon 50 Hz.
36 Fi
Ohjelmistopäivitys
Uusia ohjelmistoja julkaistaan ajoittain lisätoimintojen ja parannusten vuoksi. Suosittelemme soittimen
ohjelmistoversion päivittämistä säännöllisesti.
Tarkasta ohjelmistopäivitysten saatavuus verkkosivulta
http://download.yamaha.com/
Huom!
– Älä poista USB-muistilaitetta, kytke tätä soitinta valmiustilaan tai irrota virtajohtoa/verkkokaapelia
ohjelmistopäivityksen aikana.
4
1.
Valmistele ohjelmistopäivitys.
Jos haluat tehdä ohjelmistopäivityksen USBlaitteelta (USB Storage):
3.
Käynnistä ohjelmistopäivitys näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
Asetukset
■ Ohjelmistopäivitys
Päivitys on valmis. Laitteisto käynnistyy uudestaan.
1 Tallenna päivitystiedostopaketti oikeaan
kansioon USB-muistilaitteeseen. Lisätietoja
päivitystiedostopaketin mukana toimitetusta
dokumentista.
2 Kytke USB-laite.
Jos haluat tehdä ohjelmistopäivityksen verkosta
(Network):
Varmista, että tämä laite on kytkettynä verkkoon.
2.
suomi
Valitse päivitystapa ja käynnistä päivitys
SETUP-valikosta.
1 Paina SETUP, niin SETUP-valikko avautuu.
2 Valitse General Setting = System = Upgrade.
3 Valitse kohde, joka sisältää
päivitystiedostopaketin: USB Storage (USBlaite)/Network (verkko).
Järjestelmä alkaa etsiä päivitystiedostopakettia.
37 Fi
LISÄTIETOA
Vianmääritys
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä
soitin, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
■ Virta
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Ei virtaa.
– Kytke virtajohto kunnolla.
– Kytke laite toimintatilaan painamalla etulevyn O-painiketta.
Laitteesta sammuu virta.
– Soitin sammuu automaattisesti, jos se on ollut käyttämättömänä 20 minuuttia (ei
toistoa), kun asetuksena on "Auto Power Standby (s. 30)" - "on".
■ Perustoiminnot
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Kauko-ohjain ei toimi.
– Tarkista kauko-ohjaimen toimintaetäisyys. (s. 10)
– Vaihda paristot. (s. 10)
– Tarkasta keskusyksikön ja kauko-ohjaimen ID-asetukset. Keskusyksikön
kaukosäätimen ID-koodi on saattanut muuttua sen jälkeen, kun keskusyksikköön on
palautettu perusasetukset. Siinä tapauksessa tarkasta kaukosäätimen ID-koodi
keskusyksiköstä ja määritä se tarvittaessa uudestaan. (s. 10)
Painikkeet eivät toimi.
– Pidä painettuna etulevyn O-painike noin 5 sekunnin ajan, niin soitin käynnistyy
uudestaan.
– Laitteen palauttaminen tehtaalla säädettyyn tilaan: Irrota verkkojohto poistorasiasta
vähintään 30 sekunnin ajaksi, kytke verkkojohto sitten takaisin, kytke laite sitten
takaisin toimintatilaan.
Salasana on unohtunut.
– Pidä painettuna etulevyn
-,
- ja
-painikkeet samanaikaisesti, kun soittimessa
ei ole levyä ja ohjelmien toisto on lopetettu (stop), jos haluat palauttaa perusasetuksen
soittimen kaikkiin asetuskohtiin (myös Security, s. 31). Kun laitteesta on sammunut
virta automaattisesti, kytke virta painamalla O-painiketta.
■ Levyn toisto
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Soitin ei toista levyä.
– Ota levy pois ja puhdista se. (s. 5)
– Varmista, että levy on kelkassa oikein (kunnolla levykelkan syvennyksessä,
etikettipuoli ylöspäin). (s. 5)
– Käytä levyä, jota tämä laite tukee. (s. 3)
– Poista levy ja tarkasta, tukeeko tämä laite kyseistä levytyyppiä. (s. 3)
– Tarkasta aluekoodi. (s. 3)
– Tarkista, soiko jokin muu levy.
– CD-R/RW-, DVD+R/RW/R DL- ja DVD-R/RW/R DL -levy soi vain viimeisteltynä. (s.
3)
Kuvatoisto pysähtyy.
– Soitin lopettaa toiston, jos siihen kohdistuu tärinää tai iskuja.
Soittimesta kuuluu napsuvaa ääntä, kun
toisto yritetään käynnistää tai kun levy
laitetaan soittimeen.
– Äänet eivät ole soittimen toimintahäiriöitä, vaan ne kuuluvat normaaliin toimintatilaan.
Blu-ray-levyn toiston aloittaminen
kestää jonkin aikaa.
– Soitin etsii USB-muistilaitetta, jota käytetään Local Storage-tallennusmediana BDLive -toimintojen käyttöä varten (s. 26), kun soittimessa on Blu-ray-levy. Voit lyhentää
odotusaikaa siten, että annat USB-muistilaitteen olla kytkettynä tämän laitteen USBliittimeen (edessä/takana) (p. 16).
38 Fi
Vianmääritys
■ Kuva
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Ei kuvaa.
– Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein. (p. 11)
– Varmista, että kytketystä televisiosta tai AV-vahvistimesta on valittu oikea tulolähde.
– Kun soittimessa ei ole levyä tai toisto on lopetettu (stop), pidä painettuna etulevyn
ja
-painikkeet samanaikaisesti palauttaaksesi videon resoluutioasetukseksi
perusasetuksen.
Ellei kuva vieläkään näy, pidä painettuna etulevyn
-painike noin 5 sekunnin ajan,
niin käyttöön vaihtuu NTSC/PAL.
– Jos asetuksena on Disc Native, eteenpäin lähtevä signaali ei ole yhteensopiva tähän
laitteeseen kytkettyyn televisioon. Muuta asetus sellaiseksi, että eteenpäin lähtee
signaalia, joka on yhteensopiva kytkettyyn televisioon. (s. 33)
– Tarkasta, että toistettavaksi haluamasi levy tai tiedosto on yhteensopiva tämän soittimen
kanssa (s. 3).
Kuva pysähtyy, eivätkä
ohjauspainikkeet toimi.
– Lopeta toisto painamalla , ja käynnistä se sitten uudelleen.
– Kytke laite hetkeksi pois toimintatilasta.
– Pidä painettuna etulevyn O-painike noin 5 sekunnin ajan, niin soitin käynnistyy
uudestaan.
Eteenpäin lähtevän videosignaalin
resoluutio ei ole haluamasi.
– Määritä haluamasi resoluutio. (s. 33)
Laajakuvamuotoinen ohjelma on
venynyt pystysuunnassa, tai ruudun yläja alareunassa on mustat raidat. Tai 4:3kuva on venynyt vaakasuunnassa.
– Määritä televisiosi kuvasuhde (sivujen suhde). (s. 32)
Kuvassa on palikoitumista
(pikselöitymistä).
– Nopeasti liikkuvassa kuvassa saattaa näkyä palikoitumista, joka johtuu digitaalisen
pakkaustekniikan ominaisuuksista.
5
Lisätietoa
■ Ääni
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
–
–
–
–
Kytke audiokaapeli oikein. (p. 11)
Säädä television tai AV-vahvistimen äänenvoimakkuus kovemmalle.
Ääni ei kuulu pysäytyskuvan tai pikahaun (eteen- tai taaksepäin) aikana. (s. 9)
Ääni ei välttämättä kuulu, mikä voi johtua äänentallennuksen tilasta, esimerkiksi jos
ääniraidaksi on tallennettu muuta kuin audiosignaalia tai jos audiosignaali on
standardien vastainen. (s. 3)
– Tarkasta, että toistettavaksi haluamasi levy tai tiedosto on yhteensopiva tämän soittimen
kanssa (s. 3).
Vasen ja oikea äänikanava kuuluvat
päinvastaisista kaiuttimista, tai ääni
kuuluu vain toiselta puolelta.
– Tarkasta audiokytkennät. (p. 13)
Toivottu äänityyppi / toivottu lukumäärä
äänikanavia ei tule kuuluviin.
– Katso Audio Output -asetus ja “Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät
ääniformaatit”. (s. 34, s. 35)
Kuva kuvassa -kuvan (PIP) ääni ei kuulu
(secondary audio).
– Valitse "PCM/Reencode"-kohtaan Coaxial / Optical tai HDMI. (s. 34)
– Jos haluat kuulla toisen ääniraidan, paina 2ND AUDIO. (s. 8)
– Levy saattaa vaatia, että toinen ääniraita on otettava käyttöön levyn päävalikon kautta
(s. 9).
■ Verkko
Ongelma
Internet-yhteyttä ei voi muodostaa.
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
– Jos yhteys internetiin on tehty johdolla eli asetuksena on Connection Setting- Wired,
kytke verkkokaapeli kunnolla. (s. 31)
– Kytke toimintatilaan kytkemäsi laite, kuten laajakaistareititin tai modeemi.
– Kytke laajakaistareititin ja/tai modeemi oikein.
– Jos asetuksena on Connection Setting-Wireless ja haluat muodostaa internetyhteyden
ethernet-kaapelilla, valitse Wired-asetus. (s. 31)
– Valitse oikein Connection Setting-Wireless, jos haluat muodostaa internetyhteyden
langattoman LAN-verkon kautta. (s. 31)
39 Fi
suomi
Ei ääntä, tai ääni on säröinen.
Vianmääritys
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
BD-Live-materiaalia ei voi ladata.
– Varmista, että tämä soitin on kytkettynä internetiin. Katso “Connection Test”. (s. 31)
– Kytke USB-laite oikein. Kytke USB-muistilaite tämän soittimen USB-liittimeen.
(p. 16)
– Tarkasta, tukeeko Blu-ray-levy BD-Live-toimintoja.
– Kytke USB-laite, joka on formatoitu tiedostojärjestelmään FAT16, FAT32 tai NTSF.
– On suositeltavaa käyttää USB-muistilaitetta, jossa on vähintään 2 Gt vapaata tilaa. Ellei
tyhjää tilaa ole tarpeeksi, formatoi USB-muistilaite. (s. 30)
– Lue levyn käyttöohjeet tai ota yhteys levyn valmistajaan.
DLNA-palvelinta ei löydy.
– Varmista, että tämä soitin pystyy muodostamaan internetyhteyden normaalisti. Katso
“Connection Test”. (s. 31)
– Kytke toimintatilaan kytkemäsi laite, kuten laajakaistareititin tai palvelin.
– Varmista, että soitin ja palvelin on kytketty samaan reitittimeen (tai tukiasemaan).
– DLNA-palvelimesta riippuen tämä soitin saattaa tarvita luvan myöntämisen
palvelimelta.
– DLNA-palvelin saattaa vaatia palomuurin asetusten muuttamista.
DLNA-palvelimella olevaa tiedostoa ei
voi toistaa.
– Varmista, että tiedosto on toistokelpoinen. (s. 3)
– Tarkasta DLNA-palvelimesi asetukset.
– Kotiverkon ominaisuudet saattavat vaikuttaa toiston ja yhteyden laatuun.
Internet-yhteyttä ei voi muodostaa
langattoman LAN-verkon kautta.
– Varmista, että LAN-reititin on toimintatilassa.
– Yhteydenmuodostus saattaa onnistua vain normaalia lähempää rakenteiden ja
olosuhteiden takia. Häiritseviä tekijöitä voivat olla seinämateriaalit, radioaaltojen
vastaanotto-olosuhteet ja este soittimen ja langattoman LAN-reitittimen välillä. Siirrä
soitin ja langaton LAN-reititin lähemmäs toisiaan.
– 2.4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet, kuten mikroaaltouuni, Bluetooth, ja digitaalinen
langaton laite, saattavat häiritä yhteyttä. Sijoita soitin kauemmas kyseisistä laitteista tai
sammuta ne.
– Ellei internetyhteyttä voi muodostaa langattoman LAN-verkon kautta kahden edellä
mainitun ohjeen avulla, testaa yhteys ethernet-kaapelilla ja valitse asetukseksi
Connection Setting-Wired. (s. 31)
Langatonta verkkoa ei löydy tai se toimii
huonosti.
– Varmista, että LAN-reititin on toimintatilassa.
– Siirrä tämä soitin lähemäms reititintä tai käännä vähän tätä soitinta tai langattoman
LAN-reitittimen antennia.
– Jos langatonta yhteyttä ei voida muodostaa WPS-toiminnolla, valitse toinen tapa (Scan
tai Manual) (s. 18).
– Varmista, etteivät langatonta verkkoa häiritse mikroaaltouunit, digitaaliset johdottomat
puhelimet tai muut lähellä olevat Wi-Fi-laitteet.
– Mikroaaltouunit, digitaaliset johdottomat puhelimet ja muut langattomat laitteet
lähistöllä saattavat häiritä langatonta verkkoa. Sammuta sellaiset laitteet.
– Varmista, että verkkosi palomuurit sallivat tämän soittimen langattoman
yhtyedenmuodostuksen.
– Jos langaton verkko ei toimi kunnolla kotonasi, testaa langallista internetyhteyttä.
■ Kuvaruutuviestit
– Seuraavat viestit näkyvät television kuvaruudussa, jos yrität toistaa soittimeen epäsopivaa levyä tai käyttää väärää
toimintoa.
Virheviesti
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Unsupported File
– Soitin ei tue kyseistä tiedostoa. Ks. “Levyjä/tiedostoja, joita voi soittaa tässä soittimessa” (s. 3).
Wrong region code!
– Levyn aluekoodi on väärä. Ks. “Aluekooditiedot: Blu-ray-levy/DVD-videot” (s. 3.
Network has FAILED.
– Tätä soitinta ei voi kytkeä verkkoon. Tarkasta yhteys (p. 14) ja Network-asetus (s. 31).
Network is OK, proxy has
FAILED.
– Tätä soitinta ei voi kytkeä välityspalvelimeen. Ks. “Proxy Setting” (s. 32).
BD-Live connection is
prohibited in SETUP menu.
– BD-Live connection on estetty. Ks. “BD-Live Connection” (s. 32).
Upgrade has failed for some
reason!
– Päivitys epäonnistui. Tarkasta, onko päivitystiedosto viallinen tai lukukelvoton.
IP Setting is not valid! Please
reset…
– Annettu IP Setting (IP asetus) ei ole oikein. Näppäile oikea tieto uudestaan.
40 Fi
Sanasto
AVCHD
AVCHD on uusi formaatti (standardi) teräväpiirtoisille
videokameroille, joilla voidaan tallentaa ja toistaa
suuriresoluutioista teräväpiirtokuvaa.
BD-Live™
BD-Live on Blu-ray-standardi, joka hyödyntää
verkkoyhteyttä. Se mahdollistaa sen, että soitin
kytkeytyy verkkoon ja lataa esittelyvideoita sekä muuta
dataa.
BDMV
Blu-ray 3D™
Blu-ray 3D mahdollistaa täysteräväpiirtoisten 3Dkuvien katselun.
BONUSVIEW™
BONUSVIEW -yhteensopivat levyt mahdollistavat
kahden kuvan katselun videon, audion ja tekstitys
apukanavan kautta. Pienempi kuva näkyy upotettuna
varsinaiseen kuvaan. Picture in Picture, PIP, kuva
kuvassa.
Aputekstit (closed caption)
Väriavaruus
Color Space (väriavaruus) on näytettävä väriavaruus.
RGB-väriavaruus perustuu RGB-värimalliin (punainen,
vihreä ja sininen) ja on tyypillisesti käytössä
tietokonenäytöissä. YCbCr-väriavaruus perustuu
luminanssisignaaliin (Y) ja kahteen värierotussignaaliin
(Cb ja Cr).
Deep Color, syväväri
Deep Color -syväväri tarkoittaa näyttölaitteiden eri
värisyvyyksiä, jotka ovat vähintään 24-bittisiä aiempien
HDMI-spesifikaatioiden mukaan. Ylimääräinen
värisyvyys mahdollistaa HDTV- ja muissa
näyttölaitteissa miljoonien sijasta miljardit värit. Lisäksi
se poistaa värien porrastukset ja näin mahdollistaa
tasaiset väriliukumat eri värien välillä. Suurempi
kontrastisuhde mahdollistaa entistä useampien
harmaasävyjen toistamisen mustan ja valkoisen värin
välillä. Deep Color lisää myös käytettävien värien
lukumäärää RGB- ja YCbCr-väriavaruuksien
määrittämissä rajoissa.
DivX®
DivX® on digitaalivideoformaatti, jonka on luonut
DivX LLC, Rovi Corporationin tytäryhtiö. Tämä on
virallinen sertifioitu DivX Certified® -laite, joka toistaa
DivX-videota. divx.com-sivustolta voit lukea lisätietoja
formaatista ja ohjelmistoista, joilla voit muuttaa
tiedostot DivX-videoiksi.
5
Dolby Digital
Dolby Laboratoriesin kehittämä ääniformaatti, joa
mahdollistaa elokuvateatterimaisen äänentoiston, kun
laite on kytketty Dolby Digital -vahvistimeen.
Dolby Digital Plus
Dolby Digitalin laajennettu äänijärjestelmä. Tämä
audiokoodausjärjestelmä tukee 7.1-monikanavaista
tilaääntä.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD on häviötön koodaustekniikka, joka
tukee jopa 8 monikanavaäänen kanavaa seuraavan
sukupolven optisilla levyillä. Toistuva ääni vastaa
alkuperäistä bitin tarkkuudella.
DRC (Dynamic Range Control, dynamiikka-alue)
DRC-toiminnolla voit supistaa tallenteen dynamiikkaaluetta (voimakkaimman ja hiljaisimman äänen välistä
eroa), jolloin tallenteen äänenvoimakkuuserot
vähenevät. Käytä tätä toimintoa, jos elokuvan
puheosuuksia on vaikea kuulla tai jos haluat käyttää
laitetta häiritsemättä naapureita.
DTS
DTS Inc.:n kehittämä digitaalinen ääniformaatti
elokuvateattereihin.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD High Resolution Audio on uusi tekniikka, joka
on kehitetty seuraavan sukupolven teräväpiirtoisille
optisille levyformaateille.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio on häviötön
audiopakkaustekniikka, joka on kehitetty seuraavan
sukupolven teräväpiirtoisille optisille levyformaateille.
41 Fi
suomi
Aputekstitys on tarkoitettu heikkokuuloisille.
Tavallisessa tekstityksessä ei kuvailla kaikkia
äänitapahtumia.
Aputekstityksessä voidaan esimerkiksi ilmoittaa
"puhelin soi" ja "askeleita". Ennen kuin valitset tämän
asetuksen, varmista, että levyllä on aputekstitysdataa.
DLNA (Digital Living Network Alliance) on helppo
tapa jakaa digitaalimediaa kotiverkossa, ja voit nauttia
digitaalisesta sisällöstä. Tämän laitteen kautta voit
nauttia digitaalisesta sisällöstä, joka on tallennettu
DLNA-palvelinohjelman sisältävään tietokoneeseen tai
muuhun DLNA-yhteensopivaan laitteeseen. Ohjelma
toistuu tähän soittimeen kytketyssä televisiossa. Jos
kytket tämän soittimen DLNA-palvelimeesi, sinun on
määritettävä tiettyjä DLNA-palvelin tai laiteasetuksia.
Lue lisätietoja DLNA-palveinohjelman tai DLNAlaitteen käyttöohjeesta.
Lisätietoa
BDMV (Blu-ray Disc Movie) on yksi niistä
sovellusformaateista, joita käytetään BD-ROM:ssa, joka
on yksi Blu-ray-levyjen spesifikaatioista. BDMV on
tallennusformaatti, joka vastaa DVD-spesifikaation
DVD-video-formaattia.
DLNA
Sanasto
FLAC
FLAC (Free Lossless Audio Codec) on avoin
tiedostoformaatti audiotiedostojen häviöttömään
pakkaukseen. Pakkaussuhde on huonompi kuin
häviöllisessä pakkausformaatissa, mutta äänenlaatu on
usein parempi.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on
liitäntä, joka siirtää audio- ja videosignaalin yhden
digitaalisen kaapelin kautta. HDMI-kytkennän kautta
voidaan siirtää perustason (standard) ja teräväpiirtoista
(high definition) videosignaalia sekä monikanavaista
audiosignaalia AV-laitteisiin, kuten HDMI-liittimellä
varustettuihin televisioihin, digitaalisessa muodossa
laadun heikkenemättä.
Letterbox (LB 4:3)
Kuvakoko, jossa on ylä- ja alareunassa on musta raita,
mikä mahdollistaa laajakuvan (16:9) näyttämisen 4:3 televisiossa.
Lineaarinen PCM
Lineaarinen PCM on signaalin tallennusformaatti, jota
käytetään Audio CD- ja joillakin DVD- ja Blu-ray levyillä. Audio CD -levylle ääni on tallennettu
muodossa 44.1 kHz, 16 bittiä. (Äänentallennusmuoto on
DVD-levyillä 48 kHz/16 bit - 96 kHz/ 24 bit, Blu-rayvideolevyillä 48 kHz/16 bit – 192 kHz/ 24 bit)
42 Fi
MAC Address (MAC-osoite)
MAC-osoite on yksilöllinen verkkolaitteelle annettu
arvo laitetunnistusta varten.
Pan Scan (PS 4:3)
Kuvakoko, jossa on vasemmassa ja oikeassa reunassa
on musta raita, mikä mahdollistaa laajakuvan (16:9)
näyttämisen 4:3 -televisiossa.
Tekstitys
Kuvaruudun alareunassa näkyvä tekstiraita. Useimmilla
DVD- ja Blu-ray-levyillä on numeroituja vaihtoehtoja.
x.v.Color
x.v.Color toistaa entistä laajemman väriavaruuden, joka
näyttää lähes kaikki ihmissilmin havaittavat värit.
Tekniset tiedot
■ Yleistä
■ Tekijänoikeudet
Huom!
– Audiovisuaalinen materiaali voi olla tekijänoikeuden
suojaamaa työtä, jota ei saa kopioida ilman
tekijänoikeuden omistajan lupaa. Tutustu laitteen
käyttömaassa voimassa olevaan lainsäädäntöön.
“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™”, “Blu-ray 3D™”, “BDLive™”, “BONUSVIEW™” ja logot ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
■ Audio-osa
■ Tulot/lähdöt
HDMI-lähtö ...............................................................................A-tyyppi x 1
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/[email protected],
Deep Color, x.v. Color -tuki
Digitaalilähtö................................................Optinen × 1, koaksiaalinen × 1
Analoginen audiolähtö ..........................................................Mixed 2 ch × 1
USB ...........................................................................................A-tyyppi x 2
Langaton LAN................................................Standardi: IEEE 802.11 b/g/n
Taajuusalue 2.4GHz kaista
Muut liittimett...............................................................Remote IN/OUT × 1
Ethernet × 1
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
on DVD Format/Logo Licensing Corporationin
tavaramerkki.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. "Dolby" ja
kaksois-D -symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä, U.S. patentit 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 & muut yhdysvaltalaiset ja maailmanlaajuiset
patentit myönnetty & haettu. DTS-HD, symboli ja DTSHD sekä symboli yhdessä ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja DTS-HD Master Audio on DTS, Inc:n
tavaramerkki.
Laite sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
x.v.Color™
“x.v.Color” ja x.v.Color-logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
“AVCHD” ja “AVCHD” -logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Jatkuu seuraavalla sivulla. \
43 Fi
suomi
Audion lähtötaso (1 kHz, 0 dB)
Blu-ray Disc/DVD/CD-DA......................................................... 2 ± 0.3 V
Häiriöetäisyys
Blu-ray Disc/DVD/CD-DA............................................................ 115 dB
Dynamiikka-alue
Blu-ray Disc/DVD ......................................................................... 105 dB
CD-DA ........................................................................................... 100 dB
Harmoninen särö (1 kHz)
Blu-ray Disc/DVD/CD-DA............................................................0.003%
Taajuusvaste
Blu-ray Disc/DVD .......................... 4 Hz - 22 kHz (näytetaajuus 48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (näytetaajuus 96 kHz)
CD-DA ................................................................................ 4 Hz - 20 kHz
5
Lisätietoa
Virtalähde
(mallit Europe, Russia, Australia)
................................................................................ AC 110–240 V, 50 Hz
[Asia, Central & South America]
...........................................................................AC 110–240 V, 50/60 Hz
[muut mallit]........................................................... AC 110–240 V, 60 Hz
Virrankulutus........................................................................................ 17 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
HDMI Control Off, Network Standby Off.................. 0.2 W (tyypillinen)
HDMI Control On, Network Standby Off .................. 0,3 W (tyypillinen)
HDMI Control Off, Network Standby On .................. 5,5 W (tyypillinen)
HDMI Control On, Network Standby On ................... 5,5 W (tyypillinen)
Mitat (l x k x s, myös ulkonevat osat) ........................... 435 × 86 × 257 mm
(17-1/8 × 3-3/8 × 10-1/8 in)
Paino .....................................................................................2,7 kg (6,0 lbs.)
Tekniset tiedot
Java on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Oracle
ja/tai sen tytäryhtiöt.
DLNA™ ja DLNA CERTIFIED™ ovat Digital Network
Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Luvaton
käyttö on ehdottomasti kielletty.
Wi-Fi CERTIFIED -logo on Wi-Fi Alliancen
sertifiointimerkki.
Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark on Wi-Fi Alliancen
merkki.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct” ja
“Miracast”ovat merkkejä tai rekisteröityjä merkkejä, jtoka
omistaa Wi-Fi Alliance.
Tämä tuote on lisensoitu AVC- ja VC-1-patenttiportfolion
lisenssin mukaisesti yksityiseen ja ei-kaupalliseen
kuluttajakäyttöön, joka tarkoittaa lupaa (i) koodata videota
AVC-standardin ja VC-1-standardin mukaisesti ("AVC/
VC-1 Video") ja/tai (ii) purkaa AVC/VC-1-Videota, jonka
on koodannut kuluttaja yksityisessä ja ei-kaupallisessa
toiminnassa ja/tai joka on hankittu sellaiselta videoohjelmantarjoajalta, joka on lisensoitu tarjoamaan AVC/
VC-1 Videota. Lisenssiä ei myönnetä suoraan eikä
epäsuoraan mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja antaa
MPEG LA, LLC. Katso http://www.mpegla.com.
This product is licensed under the MVC patent portfolio
license for the personal use of a consumer or other uses in
which it does not receive remuneration to (i) encode video
in compliance with the MVC Standard (“MVC Video”)
and/or (ii) decode MVC Video that was encoded by a
consumer engaged in a personal activity and/or was
obtained from a video provider licensed to provide MVC
Video. Lisenssiä ei myönnetä suoraan eikä epäsuoraan
mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja antaa MPEG LA,
LLC. See http://www.mpegla.com
Windows Media Player on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
Copyright 2004-2012 Verance Corporation. Cinavia® on
Verance Corporationin tavaramerkki. 7,369,677 &
yhdysvaltalaisten ja maailmanlaajuisten patenttien &
haettujen patenttien mukaisesti suojattu Verance
Corporationin lisenssillä. Kaikki oikeudet pidätetään.
44 Fi
DivX®, DivX Certified® ja DivX Plus® HD ovat
logoineen Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.
DivX Certified® -sertifioitu toistamaan DivX®- ja DivX
Plus® HD (H.264/.MKV) vidota parhaimmillaan
muodossa 1080p HD, myös premium-sisältöä.
DivX-video DivX® on digitaalivideoformaatti, jonka on
luonut DivX LLC, Rovi Corporationin tytäryhtiö. Tämä
on virallinen sertifioitu DivX Certified® -laite, joka on
läpäissyt tiukat testit DivX-videoiden toistoa varten.
divx.com-sivustolta voit lukea lisätietoja formaatista ja
ohjelmistoista, joilla voit muuttaa tiedostot DivXvideoiksi.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND Tämä DivX Certified ®laite on rekisteröitävä, jotta voisit toistaa hankkimaasi
DivX Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa.
Rekisteröintikoodin laatimiseksi valitse laitteen valikosta
kohta the DivX VOD. Sivustolla vod.divx.com on lisää
ohjeita laitteen rekisteröimisestä.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement