AEG S53400CSW0 User manual
S53400CSS0
S53400CSW0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
22
41
61
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
MILIEUBESCHERMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het
apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de
veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst
of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur
gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te
houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt
is.
1.1 Veiligheid van kinderen en
kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
dit onder toezicht gebeurt van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke
persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen. Gevaar voor
verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de
stekker uit het stopcontact, snij de
voedingskabel door (zo dicht mogelijk
bij het apparaat) en verwijder de deur
om te voorkomen dat kinderen een
elektrische schok krijgen of zichzelf in
het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van
een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is
van een veerslot (slot) op de deur of
het deksel, zorg er dan voor dat u het
slot onbruikbaar maakt voordat u het
oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten
kunnen raken.
1.2 Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij
van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals
uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in
koelkasten, tenzij ze voor dit doel
goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat
weliswaar milieuvriendelijk is, maar
ook uiterst ontvlambaar.
Controleer of de onderdelen van het
koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd
zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen
vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich
bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te
brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.
Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok veroorzaken.
4
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen
door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Het netsnoer mag niet verlengd
worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker
niet platgedrukt of beschadigd
wordt door de achterkant van het
apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker
van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem
dan niet in het stopcontact. Dan
bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien
van toepassing) van het lampje.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en
raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot
aan direct zonlicht.
De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn
niet geschikt voor de verlichting van
ruimtes.
1.
•
•
•
•
1.3 Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof
onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of
vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• Zet geen levensmiddelen direct tegen
de luchtopening in de achterwand.
(Als het apparaat rijpvrij is)
• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
• U dient zich strikt te houden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat met betrekking tot het
bewaren van voedsel. Raadpleeg de
betreffende aanwijzingen.
• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze
veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade
toebrengen aan het apparaat.
• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het
apparaat geconsumeerd worden.
1.4 Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet schoon met
metalen voorwerpen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om
ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.
1.5 Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de
desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of
er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is.
Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten
voordat u het apparaat aansluit, dan
kan de olie terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate
luchtcirculatie te zijn, anders kan dit
tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instruc-
NEDERLANDS
•
•
•
•
ties met betrekking tot de installatie
opvolgen.
De achterkant dient zo mogelijk tegen
een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen
(compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voorzien van een wateraansluiting).
1.6 Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd elektricien of
competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhouds-
5
centrum en er dient alleen gebruik te
worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
1.7 Bescherming van het
milieu
Dit apparaat bevat geen gassen
die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en
evenmin in de isolatiematerialen.
Het apparaat mag niet worden
weggegooid bij het normale
huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij
de lokale overheidsinstanties
kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid,
vooral aan de achterkant bij de
warmtewisselaar. De materialen
die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het
zijn recyclebaar.
symbool
6
www.aeg.com
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16 15 14 13 12
1 Fruitlades
9 Deurrooster
2 Glazen plateau
10 Deurrooster
3 Glazen plateau
11 Flessenrek
4 Glazen plateau
12 Vrieskorf
5 Flessenrek
6 Glazen plateau
13 Vrieskorf
7 Thermostaat
15 Koudemodule
8 Boterschap
16 Typeplaatje
14 Vrieskorf
3. BEDIENING
3.1 Inschakelen
3.2 Uitschakelen
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.
Draai de thermostaatknop op de stand
"O" om het apparaat uit te schakelen.
NEDERLANDS
3.3 Temperatuurregeling
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in
werking te stellen:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te
verkrijgen.
• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te
verkrijgen.
Een gemiddelde instelling is over
het algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het
feit dat de temperatuur in het apparaat
afhankelijk is van:
7
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard
wordt
• plaatsing van het apparaat.
Als de omgevingstemperatuur
hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling
staat, kan het apparaat continu
werken waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In
dat geval moet de knop op een
hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te
beperken.
4. DAGELIJKS GEBRUIK
4.1 Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor
een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Om vers voedsel in te vriezen moet de
gemiddelde instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter
op een hogere stand instellen om de
maximale koude te kunnen verkrijgen.
In deze omstandigheden kan de
temperatuur in de koelkast tot
onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op
een warmere stand instellen.
Zet het verse voedsel dat u in wilt vriezen op het bovenste vak.
4.2 Het bewaren van
ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na
een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat minstens 2 uur laten werken voordat u er producten in
plaatst.
De vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste lade die nodig is voor een
goede luchtcirculatie. Het voedsel kan
op alle schappen tot 15 mm ver naar de
deur uitsteken.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de
stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'tijdsduur' is vermeld, moet het
ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk
bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).
4.3 Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel
kunt, voordat het gebruikt wordt, in het
koelvak of op kamertemperatuur laten
ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks
vanuit de vriezer gekookt worden als ze
8
www.aeg.com
nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
4.4 Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien
van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet
kunnen worden.
4.5 Flessenrek
Plaats de flessen (met de openingen
naar voren gericht) in het voorgeplaatste
schap.
Als het schap horizontaal geplaatst is,
mogen alleen afgesloten flessen worden
neergezet.
Dit schap voor een flessenhouder kan
worden gekanteld om vooraf geopende
flessen te bewaren. Trek hiervoor de
houder omhoog zodat deze omhoog
draait en op het niveau erboven kan
worden geplaatst.
4.6 Het plaatsen van de deurplateaus
1
2
3
Om het bewaren van voedselpakketten
van verschillende afmetingen mogelijk te
maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren,
gaat u als volgt te werk:
trek het schap geleidelijk in de richting
van de pijlen totdat het los komt en
plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.
NEDERLANDS
9
4.7 Vriesmandjes uit de vriezer verwijderen
2
1
De vriesmandjes hebben een limietstop
om te voorkomen dat ze per ongeluk
verschuiven of vallen. Trek de korf naar u
toe om het uit de vriezer te halen, tot
het niet verder kan, verwijder de korf
door de voorkant naar boven te kantelen.
Bij het terugzetten tilt u de voorkant van
de korf een beetje op en schuift u hem
gekanteld in de vriezer. Zodra het mandje over de eindpunten heen is, kunt u
hem terug op zijn plaats schuiven.
5. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
5.1 Normale bedrijfsgeluiden
• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.
• Als de compressor aan staat, wordt
het koelmiddel rondgepompt en dan
zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is
normaal.
• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit
is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch
verschijnsel. Dat is normaal.
• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje"
van de thermostaat horen. Dat is normaal.
5.2 Tips voor
energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog
is, de thermostaatknop op een lage
temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor
continu aan staan waardoor er ijs op
de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar
een warmere instelling om de koelkast
automatisch te laten ontdooien en zo
elektriciteitsverbruik te besparen.
5.3 Tips voor het koelen van
vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in
het bijzonder als het een sterke geur
heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de
lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
5.4 Nuttige tips voor het
koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen,
boven de groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts
een of maximaal twee dagen op deze
manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.:
deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet
worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de
speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
10 www.aeg.com
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden
om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop
hebben en opgeslagen worden in het
flessenrek in de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in
de koelkast bewaard worden.
5.5 Tips voor het invriezen
Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een
paar belangrijke tips:
• de maximale hoeveelheid voedsel die
in 24 uur ingevroren kan worden. is
vermeld op het typeplaatje;
• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg
gedurende deze periode niet meer in
te vriezen voedsel toe;
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;
• bereid het voedsel in kleine porties
voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien
die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of
plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel,
om te voorkomen dat dit laatste warm
wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te
bergen dan dikke; zout maakt voedsel
minder lang houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd wordt, kan
het aan de huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is;
5.6 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, dient u:
• verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen;
• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open
te laten staan dan strikt noodzakelijk
• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren;
• bewaar het voedsel niet langer dan de
door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
6.1 De binnenkant
schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt, wast u de binnenkant en
de interne accessoires met lauwwarm
water en een beetje neutrale zeep om
de typische geur van een nieuw product
weg te nemen. Droog daarna grondig
af.
Gebruik geen oplosmiddelen of
schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat
bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde
technici.
NEDERLANDS
6.2 Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires
schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig
en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van
restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de
kast en verplaats of beschadig ze
niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de
binnenkant schoon te maken,
aangezien deze het oppervlak
beschadigen en een sterke geur
achterlaten.
11
Maak de condensor (zwart rooster) en de
compressor op de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie
van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn
kunnen aantasten/beschadigen. Daarom
wordt het aanbevolen de buitenkant van
dit apparaat alleen schoon te maken
met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
6.3 Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het
koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt
via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor,
waar het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje
van het dooiwater in het midden van het
koelvak regelmatig schoon te maken om
te voorkomen dat het water overloopt
en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
Gebruik daarvoor de speciale reiniger,
die al in het afvoergaatje zit.
12 www.aeg.com
6.4 De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd
vormen op de schappen van de vriezer
en rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt
heeft.
• Maak het afvoerkanaal aan de onderkant van het apparaat uit de ruststand
los, duw het volgens de afbeelding en
plaats het in de onderste vrieslade zodat u het water kunt opvangen
• schraap het ijs voorzichtig los als dit
begint te dooien. Gebruik een houten
of kunststof schraper
• als al het ijs is gesmolten, maak het
vak droog en schoon en plaats het afvoerkanaal weer terug op zijn plek.
• zet de koelkast aan en leg de ingevroren levensmiddelen terug.
Wij adviseren u het apparaat enkele
uren op de hoogste stand van de thermostaat te laten werken zodat de bewaartemperatuur zo snel mogelijk bereikt wordt.
Volg onderstaande aanwijzingen om
de rijp te verwijderen:
• trek de stekker uit het stopcontact of
schakel het apparaat uit
• verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats
• verwijder de vriesladen
• breng isolatiemateriaal aan rond de lades, bijv. dikke doeken of kranten.
Het ontdooien kan versneld worden
door kommen met heet water (niet kokend) in de vriezer te zetten
Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant
zijn aanbevolen. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd
verkorten.
7. PROBLEEMOPLOSSING
LET OP!
Voordat u storingen opspoort,
de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het opsporen van storingen die
niet in deze handleiding vermeld
zijn, dient te worden verricht
door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.
Bij de werking van het apparaat
zijn bepaalde geluiden te horen
die heel normaal zijn (compressor- en circulatiegeluid).
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt
lawaai.
Het apparaat wordt niet
goed ondersteund.
Controleer of het apparaat
stabiel staat (alle vier de
voetjes moeten op de
vloer staan).
NEDERLANDS
13
Probleem
Mogelijke oorzaak
De compressor
werkt continu.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
Oplossing
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak open
gedaan.
Laat de deur niet langer
open staan dan noodzakelijk.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
De kamertemperatuur is
te hoog.
Verlaag de kamertemperatuur.
Er loopt water over
Tijdens het automatische
de achterkant van de ontdooiproces ontdooit
koelkast.
de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de
koelkast.
Maak de waterafvoer
schoon.
De waterafvoer is verstopt.
Producten verhinderen
Zorg ervoor dat de prohet water om in de water- ducten de achterwand niet
opvangbak te lopen.
raken.
Er loopt water over
de vloer.
De dooiwaterafvoer loopt Maak de dooiwaterafvoer
niet in de verdamperbak vast op de verdamperbak.
boven de compressor.
Er is te veel rijp en
ijs.
De producten zijn niet op
de juiste wijze verpakt.
Pak de producten beter in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
laag.
De thermostaatknop staat Stel een hogere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De temperatuur in
het apparaat is te
hoog.
De thermostaatknop staat Stel een lagere temperamisschien niet goed.
tuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het
product is te hoog.
Laat het product afkoelen
tot kamertemperatuur
voordat u het opbergt.
Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk op.
14 www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De temperatuur in
de koelkast is te
hoog.
Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat is.
De temperatuur in
het vriesvak is te
hoog.
Producten liggen te dicht
op elkaar.
Berg de producten zodanig op dat er koude lucht
kan circuleren.
Het apparaat werkt
niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed
in het stopcontact.
Steek de stekker goed in
het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen
stroom. Er staat geen
spanning op het stopcontact.
Sluit een ander elektrisch
apparaat aan op het stopcontact. Neem contact op
met een gekwalificeerd
elektricien.
Het lampje werkt
niet.
Het lampje staat in stand- Sluit en open de deur.
by.
Het lampje is stuk.
Als het apparaat nog steeds niet naar
behoren werkt na uitvoeren van de bo-
Zie 'Het lampje vervangen'.
venstaande controles, neem dan contact
op met een onderhoudsdienst.
7.1 Het lampje vervangen
1
2
7.2 De deur sluiten
1.
Maak de afdichtingen van de deur
schoon.
Het apparaat is uitgerust met een LEDbinnenlampje dat een lange levensduur
heeft.
1. Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact.
2. Druk het beweegbare deel in om de
afdekking van het lampje (1) los te haken.
3. Verwijder de afdekking van het lampje
(2).
4. Vervang de lamp indien nodig door
een lamp met dezelfde eigenschappen en vermogen. Aangeraden wordt
om Osram PARATHOM SPECIAL T26
0.8 Watt te gebruiken.
5. Plaats de afdekking van het lampje terug.
6. Het apparaat aansluiten.
7. Open de deur. Controleer of het
lampje gaat branden.
2.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
NEDERLANDS
3.
15
Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op
met de klantenservice.
8. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Lees voor uw eigen veiligheid en
correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens
het apparaat te installeren.
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
8.1 Opstelling
ST
+16°C tot + 38°C
Installeer dit apparaat op een plaats
waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
T
+16°C tot + 43°C
100 mm
min
8.2 Locatie
B
20 mm
A
Het apparaat moet ver van hittebronnen,
zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht
enz., vandaan worden geïnstalleerd.
Zorg er voor dat de lucht vrij kan circuleren aan de achterkant van de kast. Als
het apparaat onder een wandkast wordt
geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de kast en de
wandkast ten minste 100 mm bedragen
om optimale prestaties te garanderen.
Voor de beste prestatie kunt u het apparaat echter beter niet onder een wandkast zetten. De afstelbare voetjes aan de
onderkant van het apparaat garanderen
een nauwkeurig horizontale uitlijning.
WAARSCHUWING!
De stroomtoevoer aan het apparaat moet verbroken kunnen worden; de stekker moet daarom na
de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
8.3 Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het
voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact
voor dit doel. Als het stopcontact niet
geaard is, sluit het apparaat dan aan op
een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels,
raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
16 www.aeg.com
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
8.4 Nivellering
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas
staat wanneer u het plaatst. Deze stand
kan bereikt worden met de twee afstelbare voetjes die aan de voorkant en onderkant van het apparaat bevestigd zijn
8.5 Afstandhouders achterkant
2
1
3
4
U vindt de twee afstandhouders in de
zak van de gebruikershandleiding.
Volg deze stappen om de afstandhouders te installeren:
1. Draai de schroef los.
2. Plaats de afstandhouder onder de
schroef.
3. Draai de afstandshouder in de juiste
positie.
4. Draai de schroeven opnieuw aan.
8.6 Het verwijderen van de geleiders van de schappen
A
B
C
Uw apparaat is voorzien van borgklemmen voor de schappen die het mogelijk
maken de schappen vast te zetten tijdens transport
Om deze te verwijderen gaat u als volgt
te werk
1. Trek de schaphouders in de richting
van de pijl (A)
2. Til het schap aan de achterkant op
en duw het naar voren tot het vrij
komt (B)
3. Verwijder de borgklemmen (C)
NEDERLANDS
17
8.7 Omkeerbaarheid van de deur
A
E
WAARSCHUWING!
Voordat werkzaamheden worden
uitgevoerd, moet u zich ervan
verzekeren dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken.
B
Om de volgende handelingen uit
te voeren, raden we aan dit te
doen met de hulp van iemand
anders die de deuren van het apparaat tijdens de werkzaamheden stevig vasthoudt.
F
C
D
• Verwijder het afstandsstuk (A) en verplaats ze naar de andere kant van het
scharnier (B).
• Verwijder de deuren.
• Verwijder de linkerpen van het deksel
van het middelste scharnier (C, D) en
verplaats deze naar de andere kant.
• Monteer de pen van het middelste
scharnier (B) in het linkergat van de
onderste deur.
• Verwijder, met behulp van een gereedschap, het deksel (A). Schroef het
onderste scharnier (B) en het afstandsstuk (C) los en monteer ze aan de andere kant.
A
B
C
1
• Monteer het deksel (1) op de andere
kant.
18 www.aeg.com
• Verwijder de pluggen aan de bovenzijde van beide deuren en verplaats deze naar de andere kant
• Zet de onderste deur terug op het onderste scharnier.
• Breng het middelste scharnier aan in
de linkeropening van de onderste
deur.
• Schroef het onderste scharnier los en
monteer het aan de andere kant.
• Bevestig de bovenste deur op het bovenste scharnier.
• Plaats de bovenste deur weer op het
middelste scharnier en kantel beide
deuren enigszins.
• Schroef het middelste scharnier terug
vast. Vergeet het kunststof afstandsstuk niet.
2
1
B
C
A
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
• Verwijder de afdekkingen (B). Verwijder de afdekpennen (A).
• Schroef de handgrepen (C) los en bevestig ze aan de tegenovergestelde
zijde.
• Zet de pennen (A) terug aan de andere kant.
Voer een eindcontrole uit en verzeker u
ervan dat:
• alle schroeven zijn aangedraaid.
• De magnetische afdichtstrip vast zit
aan de kast.
• De deur goed open en dicht gaat.
Als de omgevingstemperatuur laag is
(bijv. in de winter), kan het zijn dat het
deurrubber niet precies op de kast past.
Wacht in dat geval tot de deurrubber
zich op een natuurlijke wijze zet.
Als u bovenstaande handelingen liever
niet zelf uitvoert, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Een vakman van de klantenservice zal de
draairichting van de deuren op uw kosten veranderen.
NEDERLANDS
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
!
BB
U
BL
19
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
20 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNISCHE GEGEVENS
Afmeting
Hoogte
1750 mm
Breedte
595 mm
Diepte
658 mm
maximale bewaartijd bij
stroomuitval
20 h
Voltage
230 V
Frequentie
50 Hz
NEDERLANDS
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van
het apparaat en op het energielabel.
10. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
21
22 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
25
26
26
28
29
31
33
39
39
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
23
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing
and first using the appliance, read this
user manual carefully, including its hints
and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to
ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these
instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or
sold, so that everyone using it through
its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep
the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
1.1 Children and vulnerable
people safety
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from
children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance
pull the plug out of the socket, cut the
connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the
door to prevent playing children to
suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic
door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on
the door or lid, be sure to make that
spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for
a child.
1.2 General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
• The appliance is intended for keeping
foodstuff and/or beverages in a normal household as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances
(such as ice cream makers) inside of
refrigerating appliances, unless they
are approved for this purpose by the
manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is
contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a
high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation
of the appliance, be certain that none
of the components of the refrigerant
circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of
ignition
– thoroughly ventilate the room in
which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any
way. Any damage to the cord may
cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power
cord, plug, compressor) must be
replaced by a certified service
agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
Power cord must not be lengthened.
24 www.aeg.com
2.
•
•
•
•
Make sure that the power plug is
not squashed or damaged by the
back of the appliance. A squashed
or damaged power plug may
overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to
the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose,
do not insert the power plug.
There is a risk of electric shock or
fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover (if
foreseen) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should
be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from
the freezer compartment if your hands
are damp/wet, as this could cause skin
abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps (if foreseen) used in this
appliance are special purpose lamps
selected for household appliances use
only. They are not suitable for household room illumination.
1.3 Daily Use
• Do not put hot pot on the plastic parts
in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid
in the appliance, because they may
explode.
• Do not place food products directly
against the air outlet on the rear wall.
(If the appliance is Frost Free)
• Frozen food must not be re-frozen
once it has been thawed out.
• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
• Appliance's manufacturers storage
recommendations should be strictly
adhered to. Refer to relevant instructions.
• Do not place carbonated or fizzy
drinks in the freezer compartment as it
creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
1.4 Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
• Do not clean the appliance with metal
objects.
• Do not use sharp objects to remove
frost from the appliance. Use a plastic
scraper.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is
blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
1.5 Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in
specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if
there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged.
Report possible damages immediately
to the place you bought it. In that case
retain packing.
• It is advisable to wait at least four
hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in
the compressor.
• Adequate air circulation should be
around the appliance, lacking this
leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions
relevant to installation.
• Wherever possible the back of the
product should be against a wall to
avoid touching or catching warm parts
(compressor, condenser) to prevent
possible burn.
• The appliance must not be located
close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only
(If a water connection is foreseen).
ENGLISH
ant circuit or insulation materials.
The appliance shall not be discarded together with the urban
refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable
gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from
your local authorities. Avoid
damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on
this appliance marked by the
are recyclable.
symbol
1.6 Service
• Any electrical work required to do the
servicing of the appliance should be
carried out by a qualified electrician or
competent person.
• This product must be serviced by an
authorized Service Centre, and only
genuine spare parts must be used.
1.7 Environment Protection
This appliance does not contain
gasses which could damage the
ozone layer, in either its refriger-
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
2
3
4
5
6
25
7
8
9
10
16 15 14 13 12
1 Fruit drawers
5 Bottle rack
2 Glass shelf
3 Glass shelf
6 Glass shelf
4 Glass shelf
8 Butter shelf
7 Thermostat
11
26 www.aeg.com
9 Door shelf
13 Freezer basket
10 Door shelf
11 Bottle shelf
14 Freezer basket
12 Freezer basket
16 Rating plate
15 Cold module
3. OPERATION
3.1 Switching on
Insert the plug into the wall socket.
Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.
3.2 Switching off
To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.
3.3 Temperature regulation
The temperature is automatically regulated.
To operate the appliance, proceed as
follows:
• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.
• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the
maximum coldness.
A medium setting is generally
the most suitable.
However, the exact setting should be
chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
• room temperature
• how often the door is opened
• the quantity of food stored
• the location of the appliance.
If the ambient temperature is
high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to
the lowest temperatures, it may
run continuously causing frost to
form on the rear wall. In this case
the dial must be set to a higher
temperature to allow automatic
defrosting and therefore reduced
energy consumption.
4. DAILY USE
4.1 Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for
freezing fresh food and storing frozen
and deep-frozen food for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary
to change the medium setting.
However, for a faster freezing operation,
turn the temperature regulator toward
higher settings to obtain the maximum
coldness.
In this condition, the refrigerator
compartment temperature might
drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to
a warmer setting.
Place the fresh food to be frozen on the
top compartment.
4.2 Storage of frozen food
When first starting-up or after a period
out of use, before putting the products
in the compartment let the appliance run
at least 2 hours.
The freezer drawers ensure that it is
quick and easy to find the food package
you want. If large quantities of food are
to be stored, remove all drawers except
for the bottom drawer which needs to
be in place to provide good air circulation. On all shelves it is possible to place
ENGLISH
food that protrude until 15 mm from the
door.
In the event of accidental defrosting, for example due to a
power failure, if the power has
been off for longer that the value
shown in the technical characteristics chart under "rising time",
the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after
cooling).
27
4.3 Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still
frozen, directly from the freezer: in this
case, cooking will take longer.
4.4 Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the
shelves can be positioned as desired.
4.5 Bottle rack
Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf.
If the shelf is positioned horizontally,
place only closed bottles.
This bottle holder shelf can be tilted in
order to store previously opened bottles. To obtain this result, pull the shelf
up so it can rotate upwards and be
placed on the next higher level.
4.6 Positioning the door shelves
1
2
3
To permit storage of food packages of
various sizes, the door shelves can be
placed at different heights.
To make these adjustments proceed as
follows:
gradually pull the shelf in the direction of
the arrows until it comes free, then reposition as required.
28 www.aeg.com
4.7 Removal of freezing baskets from the freezer
2
1
The freezing baskets have a limit stop to
prevent their accidental removal or falling out. At the time of its removal from
the freezer, pull the basket towards yourself and, upon reaching the end point,
remove the basket by tilting its front upwards.
At the time of putting it back, slightly lift
the front of the basket to insert it into
the freezer. Once you are over the end
points, push the baskets back in their
position.
5. HELPFUL HINTS AND TIPS
5.1 Normal Operating Sounds
• You may hear a faint gurgling and a
bubbling sound when the refrigerant
is pumped through the coils or tubing.
This is correct.
• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and
you will hear a whirring sound and a
pulsating noise from the compressor.
This is correct.
• The thermic dilatation might cause a
sudden cracking noise. It is natural,
not dangerous physical phenomenon.
This is correct.
• When the compressor switches on or
switches off, you will hear a faint
"click" of the temperature regulator.
This is correct.
5.2 Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or
leave it open longer than absolutely
necessary.
• If the ambient temperature is high and
the Temperature Regulator is set to
low temperature and the appliance is
fully loaded, the compressor may run
continuously, causing frost or ice on
the evaporator. If this happens, set the
Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
5.3 Hints for fresh food
refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly
if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate
freely around it
5.4 Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags
and place on the glass shelf above the
vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or
two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these
should be covered and may be placed
on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be
thoroughly cleaned and placed in the
special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be
placed in special airtight containers or
wrapped in aluminium foil or polythene
bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap
and should be stored in the bottle rack
on the door.
ENGLISH
Bananas, potatoes, onions and garlic, if
not packed, must not be kept in the refrigerator.
5.5 Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important
hints:
• the maximum quantity of food which
can be frozen in 24 hrs. is shown on
the rating plate;
• the freezing process takes 24 hours.
No further food to be frozen should
be added during this period;
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or
polythene and make sure that the
packages are airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to
touch food which is already frozen,
thus avoiding a rise in temperature of
the latter;
• lean foods store better and longer
than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
29
• water ices, if consumed immediately
after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin
to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in
date on each individual pack to enable
you to keep tab of the storage time.
5.6 Hints for storage of frozen
food
To obtain the best performance from
this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored
by the retailer;
• be sure that frozen foodstuffs are
transferred from the foodstore to the
freezer in the shortest possible time;
• not open the door frequently or leave
it open longer than absolutely necessary;
• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
6. CARE AND CLEANING
6.1 Cleaning the interior
Before using the appliance for the first
time, wash the interior and all internal
accessories with lukewarm water and
some neutral soap so as to remove the
typical smell of a brand-new product,
then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by
authorized technicians.
6.2 Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral
soap.
• regularly check the door seals and
wipe clean to ensure they are clean
and free from debris.
• rinse and dry thoroughly.
30 www.aeg.com
Do not pull, move or damage
any pipes and/or cables inside
the cabinet.
Never use detergents, abrasive
powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to
clean the interior as this will damage the surface and leave a
strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance
with a brush. This operation will improve
the performance of the appliance and
save electricity consumption.
Take care of not to damage the
cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/
damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended
that the outer casing of this appliance is
only cleaned with warm water with a little
washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment
to the mains supply.
6.3 Defrosting the refrigerator
Frost is automatically eliminated from
the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain
hole into a special container at the back
of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the
defrost water drain hole in the middle of
the refrigerator compartment channel to
prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which
you will find already inserted into the
drain hole.
6.4 Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form
on the freezer shelves and around the
top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer
reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, follow the
instructions below:
• pull out the plug from the wall socket
or switch off the appliance
• remove any stored food, wrap it in
several layers of newspaper and put it
in a cool place
• remove the freezer drawers
• put insulating material around the
drawers, e.g. blankets or newspapers.
Defrosting can be accelerated by placing bowls with hot water (not boiling) inside the freeze
• Loosen the drainage channel from its
resting position, push it in according
to the illustration and place it in the
bottom freezer drawer where water
can collect
• carefully scrape off the ice when it
starts to thaw. Use a wood or a plastic
scraper
ENGLISH
• when all the ice has melted, clean and
wipe the cabinet dry, then put the
drainage channel back in place.
• switch on the cabinet and replace the
frozen foodstuff.
It is recommended to operate the appliance at the highest position of the
thermostatic control for some hours
so that it can reach the sufficient storing temperature as soon as possible.
31
Never use sharp metal tools to
scrape off frost from the evaporator as you could damage it. Do
not use a mechanical device or
any artificial means to speed up
the thawing process other than
those recommended by the
manufacturer. A temperature rise
of the frozen food packs, during
defrosting, may shorten their
safe storage life.
7. TROUBLESHOOTING
CAUTION!
Before troubleshooting, disconnect the power supply.
Only a qualified electrician or
competent person must do the
troubleshooting that is not in this
manual.
There are some sounds during
normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is
noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance
stands stable (all the four
feet should be on the
floor).
The compressor operates continually.
The Temperature regula- Set a warmer temperature.
tor may be set incorrectly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The door has been
opened too frequently.
Do not keep the door
open longer than necessary.
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
The room temperature is
too high.
Decrease the room temperature.
Water flows on the
rear plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.
This is correct.
Water flows into the
refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that wa- Make sure that products
ter flows into the water
do not touch the rear
collector.
plate.
32 www.aeg.com
Problem
Possible cause
Water flows on the
ground.
The melting water outlet Attach the melting water
does not flow in the evap- outlet to the evaporative
orative tray above the
tray.
compressor.
There is too much
frost and ice.
Products are not wrapped Wrap the products better.
properly.
The door is not closed
correctly.
Solution
Refer to "Closing the
door".
The Temperature regula- Set a higher temperature.
tor may be set incorrectly.
The temperature in
the appliance is too
low.
The Temperature regula- Set a higher temperature.
tor may be set incorrectly.
The temperature in
the appliance is too
high.
The Temperature regula- Set a lower temperature.
tor may be set incorrectly.
The door is not closed
correctly.
Refer to "Closing the
door".
The product temperature
is too high.
Let the product temperature decrease to room
temperature before storage.
Many products are stored Store less products at the
at the same time.
same time.
The temperature in
the refrigeration is
too high.
There is no cold air circulation in the appliance.
Make sure that there is
cold air circulation in the
appliance.
The temperature in
the freezer is too
high.
Products are too near to
each other.
Store products so that
there is cold air circulation.
The appliance does
not operate.
The appliance is switched Switch on the appliance.
off.
The lamp does not
work.
The mains plug is not
connected to the mains
socket correctly.
Connect the mains plug to
the mains socket correctly.
The appliance has no
power. There is no voltage in the mains socket.
Connect a different electrical appliance to the mains
socket. Contact a qualified
electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the
lamp".
ENGLISH
33
If your appliance is still not working
properly after making the above checks,
contact the After Sales Centre.
7.1 Replacing the lamp
1
2
7.2 Closing the door
1.
2.
The appliance is equipped with a longlife
LED interior light.
1. Disconnect the appliance.
2. Push the movable part to unhook the
lamp cover (1).
3. Remove the lamp cover (2).
4. If needed replace the lamp with a
light of similar characteristic and power. It is suggested to use Osram PARATHOM SPECIAL T26 0.8 Watts.
5. Install the lamp cover.
6. Connect the appliance.
7. Open the door. Make sure that the
lamp comes on.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer
to "Installation".
If necessary, replace the defective
door gaskets. Contact the Service
Center.
8. INSTALLATION
WARNING!
Read the "Safety Information"
carefully for your safety and correct operation of the appliance
before installing the appliance.
8.1 Positioning
Install this appliance at a location where
the ambient temperature corresponds to
the climate class indicated on the rating
plate of the appliance:
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
34 www.aeg.com
100 mm
min
8.2 Location
B
20 mm
A
The appliance should be installed well
away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure
that air can circulate freely around the
back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned
below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the
cabinet and the wall unit must be at least
100 mm . Ideally, however, the appliance
should not be positioned below overhanging wall units. Accurate levelling is
ensured by one or more adjustable feet
at the base of the cabinet.
WARNING!
It must be possible to disconnect
the appliance from the mains
power supply; the plug must
therefore be easily accessible after installation.
8.3 Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating
plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The
power supply cable plug is provided
with a contact for this purpose. If the do-
mestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate
earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are
not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
8.4 Levelling
When placing the appliance ensure that
it stands level. This can be achieved by
two adjustable feet at the bottom in
front.
ENGLISH
35
8.5 Rear spacers
2
1
3
4
You can find the two spacers in the bag
with documentation.
Do these steps to install the spacers:
1. Release the screw.
2. Engage the spacer below the screw.
3. Turn the spacer to the right position.
4. Tighten again the screws.
8.6 Removing the shelf holders
A
B
C
Your appliance is equipped with shelf retainers that make it possible to secure
the shelves during transportation.
To remove them proceed as follows:
1. Move the shelf holders in the direction of the arrow (A).
2. Raise the shelf from the rear and
push it forward until it is freed (B).
3. Remove the retainers (C).
36 www.aeg.com
8.7 Door reversibility
A
E
WARNING!
Before carrying out any operations, remove the plug from the
power socket.
B
To carry out the following operations, we suggest that this be
made with another person that
will keep a firm hold on the doors
of the appliance during the operations.
F
C
D
• Remove the spacer (A) and move to
the other side of the hinge pivot (B).
• Remove the doors.
• Remove the left-hand cover pin of the
middle hinge (C,D) and move to the
other side.
• Fit the pin of the middle hinge (B) into
the left-hand hole of the lower door.
• Remove using a tool the cover (A). Unscrew the lower hinge pivot (B) and
the spacer (C) and place them on the
opposite side.
A
B
C
1
• Re-insert the cover (1) on the opposite
side.
ENGLISH
37
• Remove the plugs on the upper side
of both doors and move them to the
other side
• Re-insert the lower door on the lower
hinge pivot .
• Insert the middle hinge into the left
drill of the lower door.
• Unscrew the upper hinge pivot and
place it on the opposite side.
• Fit the upper door on the upper door
pivot.
• Re-insert the upper door on the middle hinge pivot slightly tilting both
doors.
• Re-screw the middle hinge . Do not
forget the plastic spacer .
2
1
B
C
A
• Remove the covers (B). Remove the
cover pins (A).
• Unscrew the handles (C) and fix them
on the opposite side.
• Re-insert the cover pins (A) on the opposite side.
Do a final check to make sure that:
• All screws are tightened.
• The magnetic seal adheres to the cabinet.
• The door opens and closes correctly.
If the ambient temperature is cold (i.e. in
Winter), the gasket may not fit perfectly
to the cabinet. In that case, wait for the
natural fitting of the gasket.
In case you do not want to carry out the
above mentioned operations, contact
the nearest After Sales Service Force.
The After Sales Service specialist will carry out the reversibility of the doors at
your cost.
There are some sounds during normal
running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
K!
IC
CL
CR
AC
K!
38 www.aeg.com
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
ENGLISH
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNICAL DATA
Dimension
Height
1750 mm
Width
595 mm
Depth
658 mm
Rising Time
20 h
Voltage
230 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in
the rating plate on the internal left side
of the appliance and in the energy label.
10. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
39
40 www.aeg.com
facility or contact your municipal
office.
FRANÇAIS
41
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
45
45
46
48
49
51
54
59
60
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
42 www.aeg.com
1.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer
et d'utiliser l'appareil pour la première
fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité.
Conservez cette notice avec l'appareil. Si
l'appareil doit être vendu ou cédé à une
autre personne, veillez à remettre cette
notice au nouveau propriétaire, afin qu'il
puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des
biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au nonrespect de ces instructions.
1.1 Sécurité des enfants et
des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque
d'expérience et de connaissance les
empêchent d'utiliser l'appareil sans
risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une
personne responsable qui puisse leur
assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec
l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut,
veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil
pour éviter les risques d'électrocution.
Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures
magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort,
nous vous conseillons de rendre celleci inutilisable avant de vous en débar-
rasser. Ceci afin d'éviter aux enfants
de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
1.2 Consignes générales de
sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil
ou la structure intégrée, ne soient pas
obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments
et/ou des boissons dans le cadre d’un
usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques,
d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils
électriques (comme des sorbetières
électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du
fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
• Le circuit frigorifique de l’appareil
contient de l’isobutane (R600a), un gaz
naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais
qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation
de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est
endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se
trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de
l'appareil. Si le câble d'alimentation
est endommagé, il peut causer un
court circuit, un incendie et/ou une
électrocution.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou
interventions sur votre appareil,
ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent
être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise n'est
pas écrasée ou endommagée par
l'arrière de l'appareil. Une prise de
courant écrasée ou endommagée
peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de
l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en
tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou
d'incendie.
6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de
l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention
lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits
congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de
l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules (si présentes) utilisées
dans cet appareil sont des ampoules
spécifiques uniquement destinées à
être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une
habitation.
1.3 Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur
les parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez pas de gaz ou de liquides
inflammables dans l'appareil (risque
d'explosion).
• Ne placez pas d'aliments directement
contre la sortie d'air sur la paroi arrière
de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)
43
• Un produit décongelé ne doit jamais
être recongelé.
• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.
• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression
se formant à l'intérieur du contenant
pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.
• Ne consommez pas certains produits
tels que les bâtonnets glacés dès leur
sortie de l'appareil, car ils peuvent
provoquer des brûlures.
1.4 Entretien et nettoyage
• Avant toute opération d'entretien,
mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.
• N'utilisez pas d'objets métalliques
pour nettoyer l'appareil.
• N'utilisez pas d'objet tranchant pour
gratter la couche de givre. Utilisez une
spatule en plastique.
• Contrôlez régulièrement l'orifice
d'évacuation de l'eau de dégivrage
dans le compartiment réfrigérateur.
Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est
bouché, l'eau s'écoulera en bas de
l'appareil.
1.5 Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. Ne branchez
pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur
de l'appareil les dommages constatés.
Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins
quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique
soit stabilisé.
44 www.aeg.com
• Veillez à ce que l'air circule librement
autour de l'appareil pour éviter qu'il
ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur
et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil
loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste
accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement
sur le réseau d'eau est prévu.)
1.6 Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien
qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et
réparé que par un Service après-vente
autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
1.7 Protection de
l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas
détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du
condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés
sont recyclapar le symbole
bles.
FRANÇAIS
45
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16 15 14 13 12
1 Bacs à fruits
9 Balconnet de porte
2 Clayette en verre
10 Balconnet de porte
3 Clayette en verre
11 Compartiment à bouteilles
4 Clayette en verre
12 Panier de congélation
5 Porte-bouteilles
6 Clayette en verre
13 Panier de congélation
7 Thermostat
15 Module de refroidissement
8 Compartiment à beurre
16 Plaque signalétique
14 Panier de congélation
3. CONSEILS UTILES
3.1 Mise en fonctionnement
3.2 Mise à l'arrêt
Branchez l'appareil sur une prise murale.
Tournez le bouton du thermostat dans le
sens des aiguilles d'une montre sur une
position moyenne.
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez
le bouton du thermostat sur la position
"O".
46 www.aeg.com
3.3 Réglage de la température
La température est réglée automatiquement.
Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :
• tournez le bouton du thermostat vers
le bas pour obtenir un réglage de
froid minimum.
• tournez le bouton du thermostat vers
le haut pour obtenir un réglage de
froid maximum.
Une position moyenne est la plus
indiquée.
Toutefois, le réglage doit être choisi en
tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées stockées
• l'emplacement de l'appareil.
Si le thermostat est réglé sur la
position de froid maximum, lorsque la température ambiante est
élevée et que l'appareil est plein,
il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque
de formation excessive de givre
sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet
inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
4.1 Congélation d'aliments
frais
Le compartiment congélateur est idéal
pour congeler des denrées fraîches et
conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.
Pour congeler les denrées fraîches, il
n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le bouton du thermostat
vers le haut pour obtenir un réglage de
froid maximum.
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur peut
chuter au-dessous de 0°C. Si cela
se produit, repositionnez le bouton du thermostat sur un réglage
plus chaud.
Placez les denrées fraîches à congeler
dans le compartiment supérieur.
pendant 2 heures environ, avant d’introduire les produits dans le compartiment.
Les tiroirs de congélation vous permettent de trouver facilement et rapidement
les aliments dont vous avez besoin. Si
vous devez stocker une grande quantité
d'aliments, retirez tous les tiroirs et le
bac à glace sauf le tiroir inférieur qui doit
être en place afin de permettre une circulation d'air optimale. Des denrées alimentaires peuvent être stockées sur chaque clayette en respectant un espace de
15 mm max. à partir de la porte.
En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une
coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'il
n'est prévu au paragraphe « Autonomie de fonctionnement », au
chapitre Caractéristiques techniques, consommez rapidement
les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de
les recongeler (une fois refroidis).
4.2 Conservation d'aliments
congelés
4.3 Décongélation
À la mise en service ou après un arrêt
prolongé, faites fonctionner l'appareil
Avant utilisation, les aliments surgelés
ou congelés peuvent être décongelés
dans le compartiment du réfrigérateur
FRANÇAIS
ou à température ambiante en fonction
du temps disponible pour cette opération.
Les petites portions peuvent même être
cuites sans décongélation préalable (la
47
cuisson sera cependant un peu plus longue).
4.4 Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières pour que
les clayettes puissent être placées en
fonction des besoins.
4.5 Compartiment à bouteilles
Placez les bouteilles (ouverture vers
l'avant) sur la clayette prévue à cet effet.
Si la clayette est en position horizontale,
placez uniquement des bouteilles non
entamées.
Cette clayette peut être inclinée afin de
pouvoir y placer des bouteilles déjà ouvertes. Pour cela, tirez la clayette vers le
haut afin qu'elle puisse glisser vers le
haut et être placée sur le niveau supérieur.
4.6 Mettez en place les balconnets de la porte.
1
2
3
En fonction de la taille des emballages
des aliments conservés, les balconnets
de la porte peuvent être positionnés à
différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
tirez progressivement sur le balconnet
dans le sens des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le selon vos besoins.
48 www.aeg.com
4.7 Retrait des bacs de congélation du congélateur
2
1
Certains bacs de congélation sont équipés d'une butée afin d'empêcher leur
retrait accidentel ou leur chute. Pour retirer le bac du congélateur, tirez-le vers
vous et, lorsque vous atteignez la butée,
retirez-le en inclinant la partie avant vers
le haut.
Pour le remettre, relevez légèrement
l'avant du bac et insérez-le dans le congélateur. Dès que vous avez dépassé la
butée, poussez le bac dans la bonne position.
5. CONSEILS UTILES
5.1 Bruits de fonctionnement
normaux
• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut
produire un bruit de gargouillis ou de
bouillonnement. Ce phénomène est
normal.
• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.
• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement. C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène
est normal.
• Un léger claquement se produit lors
de la mise en fonctionnement/à l'arrêt
du compresseur. Ce phénomène est
normal.
5.2 Conseils pour l'économie
d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou
plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée,
le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne
en régime continu, d'où un risque de
formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la
position du dispositif de réglage de
température de façon à obtenir des
périodes d'arrêt du compresseur et
ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
5.3 Conseils pour la
réfrigération de denrées
fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore
chauds ou de liquides en évaporation
dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont
aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
5.4 Conseils pour la
réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la
dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du
bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2
jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placezles bien couverts sur une clayette.
FRANÇAIS
Fruits et légumes : placez-les une fois
nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes
fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des
récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène,
pour emmagasiner le moins d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placezle dans le balconnet de la contreporte
réservé aux bouteilles.
Bananes, pommes de terre, oignons et
ail ne se conservent pas au réfrigérateur,
s'ils ne sont pas correctement emballés.
5.5 Conseils pour la
congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici
quelques conseils importants :
• la quantité maximale de denrées que
vous pouvez congeler par 24 heures
est indiquée sur la plaque signalétique.
• le temps de congélation est de 24
heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette
période.
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et
uniforme, adaptés à l'importance de la
consommation.
• enveloppez les aliments dans des
feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages
sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non
congelés, toucher des aliments déjà
49
congelés pour éviter une remontée en
température de ces derniers.
• les aliments maigres se conservent
mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de
conservation des aliments
• la température très basse à laquelle se
trouvent les bâtonnets glacés, s'ils
sont consommés dès leur sortie du
compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.
• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
5.6 Conseils pour la
conservation des produits
surgelés et congelés du
commerce
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont
été correctement entreposées par le
revendeur ;
• prévoyez un temps réduit au minimum
pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;
• évitez d'ouvrir trop souvent la porte
du congélateur et ne la laissez ouverte
que le temps nécessaire ;
• une fois décongelés, les aliments se
détériorent rapidement et ne peuvent
pas être recongelés ;
• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
6.1 Nettoyage intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge
métallique pour ne pas abîmer la
finition.
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute
opération d'entretien.
50 www.aeg.com
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne
doivent donc être effectués que
par du personnel autorisé.
6.2 Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de
porte et nettoyez-les en les essuyant
pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles
qui se trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits
abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer
l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et
le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur.
Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager
le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine
recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent
attaquer/endommager les pièces en
plastique utilisées dans cet appareil. Il
est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
6.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque fois que le compresseur s'arrête.
L'eau de dégivrage est collectée, via un
orifice d'évacuation, dans un récipient
spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder
et de couler à l'intérieur de l'appareil.
Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage avec le bâtonnet spécial se
trouvant déjà dans l'orifice.
FRANÇAIS
6.4 Dégivrage du congélateur
Une certaine quantité de givre se forme
toujours sur les clayettes du congélateur
et autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est comprise
entre 3 et 5 mm.
51
• Dégagez la gouttière d'évacuation de
son emplacement, introduisez-la comme indiqué sur l'illustration et recueillez l'eau dans le tiroir inférieur du congélateur.
• retirez soigneusement le givre lorsqu'il
commence à fondre. Utilisez un grattoir en plastique ou en bois.
• lorsque tout le givre a fondu, nettoyez
et essuyez l'appareil, puis remettez la
gouttière d'évacuation en place.
• rallumez l'appareil et replacez les aliments congelés à l'intérieur.
Il est recommandé de placer le thermostat de l'appareil sur la position
Max pendant quelques heures pour
que la température de stockage suffisante puisse être atteinte le plus rapidement possible.
Pour enlever le givre, suivez les
instructions ci-dessous :
• débranchez la prise de courant ou
éteignez l'appareil
• sortez les denrées congelées, enveloppez-les dans plusieurs feuilles de
papier journal et conservez-les dans
un endroit frais
• enlevez les paniers de congélation
• enveloppez-les de papier journal.
Pour accélérer le dégivrage, placez un
récipient d'eau chaude (non bouillante)
dans le congélateur.
N'utilisez en aucun cas d'objets
métalliques ou tranchants pour
gratter la couche de givre sur
l'évaporateur, car vous risqueriez
de le détériorer. N'utilisez aucun
dispositif mécanique ou autre
moyen artificiel pour accélérer le
processus de dégivrage hormis
ceux recommandés dans cette
notice d'utilisation. Une élévation
de la température des denrées
congelées, pendant le dégivrage, peut réduire leur durée de
conservation.
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
ATTENTION
Avant d'essayer de résoudre un
quelconque problème, débranchez l'appareil.
Tout problème non mentionné
dans le présent manuel, doit être
exclusivement confié à un électricien qualifié ou une personne
compétente.
L'appareil émet certains bruits
pendant son fonctionnement
(compresseur, circuit de réfrigérant).
Anomalie
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas bien
appuyé.
Vérifiez la stabilité de l'appareil (les quatre pieds
doivent reposer par terre).
52 www.aeg.com
Anomalie
Cause possible
Solution
Le compresseur
fonctionne en continu.
Le bouton du thermostat
n'est peut-être pas bien
réglé.
Choisissez une température plus élevée.
La porte n'est pas bien
fermée.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
La porte a été ouverte
trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que
nécessaire.
La température du produit est trop élevée.
Laissez la température du
produit rejoindre la température ambiante avant
de le stocker.
La température ambiante
est trop élevée.
Abaissez la température
de la pièce.
De l'eau coule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond
sur la plaque arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau coule dans
le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de
l'eau est obstrué.
Nettoyez l'orifice.
Des produits empêchent
que l'eau coule dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne touchent pas la
plaque arrière.
De l'eau coule sur le
sol.
L'eau de dégivrage ne
coule pas dans le plateau
d'évaporation situé au
dessus du compresseur.
Fixez le tuyau de sortie de
l'eau au plateau d'évaporation.
Il y a trop de givre.
Les produits ne sont pas
bien enveloppés.
Enveloppez mieux les produits.
La porte n'est pas bien
fermée.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
Le bouton du thermostat
n'est peut-être pas bien
réglé.
Choisissez une température plus élevée.
La température de
l'appareil est trop
basse.
Le bouton du thermostat
n'est peut-être pas bien
réglé.
Choisissez une température plus élevée.
La température de
l'appareil est trop
élevée.
Le bouton du thermostat
n'est peut-être pas bien
réglé.
Choisissez une température plus basse.
La porte n'est pas bien
fermée.
Consultez le paragraphe
"Fermeture de la porte".
La température du produit est trop élevée.
Laissez la température du
produit rejoindre la température ambiante avant
de le stocker.
FRANÇAIS
Anomalie
53
Cause possible
Solution
Trop de produits ont été
introduits ensemble.
Introduisez moins de produits en même temps.
La température du
réfrigérateur est
trop élevée.
Il n'y a aucune circulation
d'air froid dans l'appareil.
Assurez-vous qu'il y ait une
circulation d'air froid dans
l'appareil.
La température du
congélateur est trop
élevée.
Les produits sont trop
près les uns des autres.
Stockez les produits de façon à permettre la circulation de l'air froid.
L'appareil ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Mettez l'appareil en marche.
La fiche n'est pas correctement branchée sur la
prise.
Branchez correctement la
fiche sur la prise.
Le courant n'arrive pas à
l'appareil. La prise n'est
pas alimentée.
Branchez un autre appareil
électrique sur la prise. Faites appel à un électricien
qualifié.
L'ampoule est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe
« Remplacement de l'ampoule ».
L'ampoule ne fonctionne pas.
En cas d'anomalie de fonctionnement et
si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, contactez
le service après-vente de votre magasin
vendeur.
7.1 Remplacement de l'éclairage
1
2
7.2 Fermeture de la porte
1.
Nettoyez les joints de la porte.
L'appareil est équipé d'un éclairage à LED
longue durée.
1. Débranchez l'appareil.
2. Poussez la pièce amovible pour décrocher le diffuseur (1).
3. Enlevez le diffuseur (2).
4. Si nécessaire, remplacez l'ampoule
par une ampoule dont les caractéristiques et la puissance sont identiques.
Il est recommandé d'utiliser une ampoule Osram PARATHOM SPECIAL
T26 0,8 W.
5. Installez le diffuseur de l'ampoule.
6. Branchez la prise d'alimentation.
7. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.
2.
Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».
54 www.aeg.com
3.
Si nécessaire, remplacez les joints de
porte défectueux. Contactez votre
service après-vente.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Pour votre sécurité et le bon
fonctionnement de l'appareil,
veuillez lire attentivement les
"Consignes de sécurité" avant
d'installer l'appareil.
Classe Température ambiante
climatique
SN
+10 à + 32 °C
N
+16 à + 32 °C
8.1 Emplacement
ST
+16 à + 38 °C
Installez cet appareil à un endroit où la
température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
T
+16 à + 43 °C
100 mm
min
8.2 Emplacement
B
20 mm
A
L'appareil ne doit pas être installé près
d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air
circule librement à l'arrière de l'appareil.
Pour garantir un rendement optimal si
l'appareil est installé sous un élément
suspendu, la distance entre le haut de
l'appareil et l'élément suspendu doit
être de 100 mm minimum. Si possible,
évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise de niveau se
fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds
réglables à la base de l'appareil.
AVERTISSEMENT
L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; il est
donc nécessaire que la prise reste accessible après l'installation.
8.3 Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil,
si la tension et la fréquence indiquées
sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte
un logement pour mise à la terre. Si la
prise de courant murale n'est pas mise à
la terre, branchez l'appareil sur une prise
de terre conformément aux normes en
vigueur, en demandant conseil à un
électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité
en cas d'incident suite au non-respect
des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives
communautaires.
FRANÇAIS
55
8.4 Mise de niveau
Lorsque vous installez l'appareil, veillez à
le placer de niveau. Servez-vous des
deux pieds réglables se trouvant à
l’avant de l’appareil.
8.5 Entretoises arrière
2
1
3
4
Vous trouverez deux entretoises dans le
même sachet que la notice d'utilisation.
Pour installer les entretoises, procédez
comme suit :
1. Desserrez la vis.
2. Faites glisser l'entretoise sous la vis.
3. Tournez l'entretoise en position correcte.
4. Resserrez la vis.
8.6 Retrait des dispositifs de retenue des clayettes
A
B
C
L'appareil est équipé de dispositifs de
retenue des clayettes afin de maintenir
celles-ci en place lors du transport de
l'appareil.
Pour les enlever, procédez comme suit :
1. Faites glisser les dispositifs de retenue des clayettes dans le sens de la
flèche (A).
2. Soulevez la clayette de l'arrière et
poussez-la vers l'avant pour la dégager (B).
3. Enlevez les dispositifs de retenue
(C).
56 www.aeg.com
8.7 Réversibilité de la porte
A
E
AVERTISSEMENT
Avant toute opération, débranchez la fiche de la prise de courant.
B
Pour effectuer les opérations suivantes, il est conseillé de se faire
aider par une autre personne
pour maintenir fermement les
portes lors de toute manipulation
de l'appareil.
F
C
D
• Retirez l'entretoise (A) et placez-la de
l'autre côté du gond de charnière (B).
• Enlevez les portes.
• Retirez la goupille du cache gauche
de la charnière centrale (C, D) et placez-la de l'autre côté
• Insérez la goupille de la charnière centrale (B) dans le trou gauche de la porte inférieure.
• Retirez le cache (A) à l'aide d'un outil.
Dévissez le gond de la charnière inférieure (B) et l'entretoise (C) et placezles du côté opposé
A
B
C
1
• Réinsérez le cache (1) du côté opposé
FRANÇAIS
57
• Enlevez les caches situés sur l'arête supérieure des deux portes et placez-les
sur le côté opposé
• Replacez la porte inférieure sur le
gond de la charnière inférieure.
• Insérez la charnière centrale dans le
trou gauche de la porte inférieure.
• Dévissez le gond de la charnière supérieure et placez-le sur le côté opposé.
• Installez la porte supérieure sur le
gond supérieur.
• Replacez la porte supérieure sur le
gond de la charnière centrale en inclinant légèrement les deux portes.
• Revissez la charnière centrale. N'oubliez pas l'entretoise en plastique.
2
1
B
C
A
L'appareil émet certains bruits pendant
son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).
• Retirez les caches (B). Retirez les goupilles du cache (A).
• Dévissez les poignées (C) et remontezles sur le côté opposé.
• Réinsérez les goupilles du cache (A)
sur le côté opposé.
Faites une dernière vérification pour
vous assurer que :
• Toutes les vis sont bien serrées.
• Le joint magnétique adhère bien à
l'appareil.
• La porte s'ouvre et se ferme correctement.
Si la température ambiante est basse
(par exemple, en hiver), il se peut que le
joint n'adhère pas parfaitement. Dans ce
cas, attendez que le joint reprenne sa
taille naturelle.
Si vous ne souhaitez pas effectuer personnellement les opérations décrites cidessus, contactez votre service aprèsvente. Un technicien du service aprèsvente procédera à la réversibilité des
portes à vos frais.
58 www.aeg.com
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
FRANÇAIS
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimension
Hauteur
1750 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
658 mm
Autonomie de fonctionnement
20 h
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
59
60 www.aeg.com
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté gauche à l'intérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
DEUTSCH
61
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UMWELTTIPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
65
65
66
68
69
71
74
80
81
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
62 www.aeg.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die
optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation
aufmerksam durch, einschließlich der
Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern
und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und
den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über
Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden
Benutzerinformation, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder
Haftung freigestellt ist.
1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische,
sensorische Fähigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerätes
ausschließen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerät herumspielen
können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des
Gerätes den Netzstecker, schneiden
Sie das Netzkabel (so nah wie möglich
am Gerät) ab und entfernen Sie die
Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind
und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer
Türdichtung ein älteres Modell mit
Schnappverschluss (Türlasche) an der
Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung
von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht
ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im
Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches
Gas, das jedoch leicht entflammbar
ist.
Achten Sie beim Transport und bei
der Aufstellung des Gerätes darauf,
nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung
des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken
vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein
defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse
und einen Brand verursachen und/
oder zu Stromschlägen führen.
DEUTSCH
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) dürfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Geräterückseite geklemmt oder beschädigt wird. Ein geklemmter oder
beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in
eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung (wenn vorgesehen) der internen Beleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit
nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel (wenn vorgesehen) in
diesem Gerät sind Speziallampen, die
nur für Haushaltsgeräte geeignet sind.
Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
1.3 Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die
Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen
Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät.
Explosionsgefahr.
• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt
vor den Luftauslass in der Rückwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)
• Ein aufgetautes Produkt darf nicht
wieder eingefroren werden.
63
• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten
werden. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.
• Keine kohlensäurehaltigen Getränke
oder Sprudel in den Tiefkühlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den
Behältern zur Explosion führen und
das Gerät beschädigen kann.
• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.
1.4 Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen
Abständen. Reinigen Sie den Ablauf,
falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem
Boden des Geräts an.
1.5 Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in
Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem
Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den
Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderen-
64 www.aeg.com
•
•
•
•
falls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
Das Gerät sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch Berührung von
heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite
gegen eine Wand aufgestellt werden.
Das Gerät darf nicht in der Nähe von
Heizkörpern oder Kochern installiert
werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur
mit dem Trinkwasseranschluss.
1.6 Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen
diese nur von einem qualifizierten
Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und
Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
1.7 Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschädigenden Gase. Das
Gerät darf nicht wie normaler
Hausmüll entsorgt werden. Die
Isolierung enthält entzündliche
Gase: das Gerät muss gemäß
den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese
bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der
Nähe des Wärmetauschers. Die
Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet
wurden und mit dem Symbol
markiert sind, können recycelt
werden.
DEUTSCH
65
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16 15 14 13 12
1 Obst- und Gemüseschubladen
9 Türablage
2 Glasablage
10 Türablage
3 Glasablage
11 Flaschenhalter
4 Glasablage
12 Gefrierkorb
5 Flaschenhalter
6 Glasablage
13 Gefrierkorb
7 Thermostat
15 Kältemodul
8 Butterfach
16 Typenschild
14 Gefrierkorb
3. BETRIEB
3.1 Einschalten des Geräts
3.2 Ausschalten des Geräts
Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Geräts in die Position
"O".
66 www.aeg.com
3.3 Temperaturregelung
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine niedrigere Einstellung, um die
minimal mögliche Kühlung zu erreichen.
• drehen Sie den Temperaturregler auf
eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.
eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die
Temperatur im Innern des Gerätes von
verschiedenen Faktoren abhängt:
• von der Raumtemperatur
• von der Häufigkeit der Türöffnung
• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel
• und vom Standort des Geräts.
Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste Temperatur eingestellt, so
kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen.
In diesem Fall muss eine höhere
Temperatur gewählt werden, die
ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen
niedrigeren Energieverbrauch.
4. TÄGLICHER GEBRAUCH
4.1 Einfrieren frischer
Lebensmittel
Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum
Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren
Zeitraum.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel
ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung
zu erreichen.
In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie
den Temperaturregler auf eine
wärmere Einstellung.
Legen Sie die einzufrierenden frischen
Lebensmittel in das obere Fach.
ge Zeit nicht benutzt wurde, mindestens
2 Stunden lang eingeschaltet, bevor sie
Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierschubladen sorgen dafür,
dass Sie die Lebensmittel schnell und
einfach finden. Wenn große Mengen an
Lebensmitteln gelagert werden sollen,
entfernen Sie die Schubladen, ausgenommen die untere Schublade, die an
ihrem Platz bleiben muss, um eine gute
Luftzirkulation zu garantieren. Alle Lebensmittel müssen mit einem Mindestabstand von 15 mm von der Gerätetür
gelagert werden.
Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der länger dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe „Ausfalldauer“) zu einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und nach dem
Abkühlen erneut eingefroren
werden.
4.2 Lagerung gefrorener
Lebensmittel
4.3 Auftauen
Lassen Sie das Gerät bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät eini-
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je
DEUTSCH
nach der zur Verfügung stehenden Zeit
im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Teile können sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und an-
67
schließend sofort gekocht werden. In
diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.
4.4 Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten
für das Einsetzen der Ablagen bieten.
4.5 Flaschenhalter
Im voreingestellten Flaschenhalter können Flaschen (mit der Öffnung nach
vorn) gelagert werden.
Legen Sie nur verschlossene Flaschen in
den Flaschenhalter, wenn er sich in horizontaler Stellung befindet.
Sie können den Flaschenhalter nach
oben kippen, damit dort auch bereits
geöffnete Flaschen gelagert werden
können. Ziehen Sie dazu den Flaschenhalter nach oben und lassen Sie ihn in
die nächsthöhere Stellung einrasten.
4.6 Positionieren der Türablagen
1
2
3
Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, wodurch
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Ziehen Sie die Ablage langsam in Pfeilrichtung, bis sie sich herausheben lässt,
und setzen Sie sie dann nach Wunsch
wieder ein.
68 www.aeg.com
4.7 Entnahme von Gefrierkörben aus dem Gefrierschrank
2
1
Die Gefrierkörbe sind mit einem Anschlag ausgestattet, der die versehentliche Entnahme oder ein Herausfallen verhindert. Um einen Gefrierkorb aus dem
Gefrierschrank zu nehmen, ziehen Sie
den Korb zu sich, bis er den Anschlag erreicht. Dann kippen Sie den Korb mit der
Vorderseite nach oben, bis er sich herausnehmen lässt.
Wenn Sie den Gefrierkorb wieder zurück
in das Gerät einschieben möchten, heben Sie die Vorderseite des Korbs leicht
an und setzen ihn in das Gefriergerät
ein. Sobald der Gefrierkorb über den
Anschlag hinweg ist, schieben Sie ihn
wieder in seine ursprüngliche Position.
5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
5.1 Normale
Betriebsgeräusche
• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.
• Bei eingeschaltetem Kompressor wird
das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes
Geräusch vom Kompressor. Das ist
normal.
• Die thermische Ausdehnung kann ein
plötzliches Krachen verursachen. Das
ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist
normal.
• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des
Temperaturreglers zu hören. Das ist
normal.
zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen.
Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung
ein, die ein automatisches Abtauen
und damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch ermöglicht.
5.3 Hinweise für die Kühlung
frischer Lebensmittel
So erzielen Sie die besten Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten
in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder
verpacken Sie diese entsprechend,
besonders wenn sie stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
5.2 Energiespartipps
5.4 Hinweise für die Kühlung
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie diese nicht länger offen als
unbedingt notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur
hoch ist und der Temperaturregler auf
eine niedrige Temperatur eingestellt
und das Gerät voll beladen ist, kann es
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch
in lebensmittelechte Tüten und legen
Sie diese auf die Glasablage über der
Gemüseschublade.
DEUTSCH
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei
Tage auf diese Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: diese können abgedeckt auf eine
Ablage gelegt werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie
Obst und Gemüse gründlich und legen
Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in
der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und
Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank
aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
5.5 Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem
Typschild angegeben;
• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden
Lebensmittel in das Gefrierfach;
• frieren Sie ausschließlich frische und
gründlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualität ein;
• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollständig gefrieren und Sie später
nur die Menge auftauen müssen, die
Sie gerade benötigen;
• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Alumini-
•
•
•
•
69
umfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so
wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;
achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;
weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere;
Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;
werden Gefrierwürfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf
der Haut führen;
es empfiehlt sich, das Einfrierdatum
auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über
die Lagerzeit zu haben.
5.6 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse
mit Ihrem Gerät:
• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in
der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und
lassen Sie die Tür nicht länger offen
als notwendig.
• Aufgetaute Lebensmittel verderben
sehr schnell und eignen sich nicht für
ein erneutes Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
6.1 Reinigung des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen „Neuge-
ruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
70 www.aeg.com
Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur
durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
6.2 Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehörteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen
und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen
sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder
Wachspolituren, da diese die
Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der
Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät
verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
6.3 Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten des Kompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft
durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung des Tauwassers in der
Mitte des Kühlschrankkanals, damit das
Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft.
Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits
in der Ablauföffnung befindet.
DEUTSCH
6.4 Abtauen des Gefriergeräts
Auf den Ablagen des Gefriergeräts und
im Innern des oberen Fachs bildet sich
stets etwas Reif.
Tauen Sie das Gefriergerät ab, wenn die
Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.
Entfernen Sie den Reif wie
nachstehend erläutert:
• Ziehen Sie zur Unterbrechung der
Stromversorgung den Netzstecker aus
der Wandsteckdose oder schalten Sie
das Gerät aus.
• Verpacken Sie das gesamte Gefriergut
in mehrere Schichten Zeitungspapier
und lagern Sie es an einem kühlen
Ort.
• Nehmen Sie die Gefrierschubladen
heraus.
• Wickeln Sie die Gefrierschubladen in
wärmeisolierendes Material wie z. B.
Decken oder Zeitungen ein.
Stellen Sie Schalen mit heißem Wasser
(das nicht kochen darf) in das Gerät, um
den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Lösen Sie den Ablaufkanal unten im
Gerät aus seiner Halterung und drü-
71
cken Sie ihn wie in der Abbildung ersichtlich nach innen. Stellen Sie eine
Schüssel unter den Auslass, um das
Wasser aufzufangen.
• Es ist möglich, die Eisschicht vorsichtig
mit dem Eiskratzer zu entfernen, wenn
sie anzutauen beginnt. Verwenden Sie
einen Schaber aus Holz oder Kunststoff.
• Wischen Sie das Gerät aus, wenn das
Eis komplett abgetaut ist. Trocknen
Sie es dann gründlich und setzen Sie
den Ablaufkanal wieder an seine ursprüngliche Stelle.
• Setzen Sie die Schubladen mit den Lebensmitteln wieder ein und schalten
Sie das Gefriergerät ein.
Es wird empfohlen, das Gerät jetzt einige Stunden lang mit der höchsten
Einstellung des Temperaturreglers laufen zu lassen, damit es die erforderliche Lagertemperatur schnellstmöglich
erreicht.
Entfernen Sie Reif und Eis vom
Verdampfer bitte niemals mit
scharfen metallischen Gegenständen, da dieser dadurch beschädigt werden könnte. Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische
oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts während
des Abtauens des Geräts kann
die Lagerzeit dieser Lebensmittel
verkürzen.
7. FEHLERSUCHE
VORSICHT!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.
Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
nicht beschrieben ist, darf nur
von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Geräusche
(Kompressor und Kühlkreislauf)
72 www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät ist zu laut. Das Gerät ist nicht korrekt Prüfen Sie, ob das Gerät
abgestützt.
stabil steht (alle vier Füße
müssen fest auf dem Boden stehen).
Der Kompressor arbeitet ständig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine wärmere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen
der Tür".
Die Tür wurde zu häufig
geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht
länger als unbedingt erforderlich offen.
Die Produkttemperatur ist Lassen Sie die Produktzu hoch.
temperatur auf Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie die Produkte einlagern.
Die Raumtemperatur ist
zu hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Wasser fließt auf die
hintere Platte des
Kühlschranks.
Beim automatischen Abtauen schmilzt der Frost
auf der hinteren Platte.
Das ist normal.
Wasser fließt in den
Kühlschrank.
Der Wasserabflusskanal
ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserabflusskanal.
Die eingelegten Produkte Stellen Sie sicher, dass die
verhindern, dass das Was- Produkte nicht die hintere
ser zum Kollektor fließt.
Platte berühren.
Wasser fließt auf
den Boden.
Der Tauwasserablauf läuft Befestigen Sie den Taunicht in die Verdampferwasserablauf an der Verschale über dem Komdampferschale.
pressor.
Zu hohe Reif- und
Eisbildung.
Das Gefriergut ist nicht
korrekt verpackt.
Verpacken Sie die Produkte besser.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen
der Tür".
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu niedrig.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine höhere
Temperatur ein.
Die Temperatur im
Gerät ist zu hoch.
Der Temperaturregler
kann falsch eingestellt
sein.
Stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig
geschlossen.
Siehe hierzu "Schließen
der Tür".
DEUTSCH
Störung
Mögliche Ursache
73
Abhilfe
Die Produkttemperatur ist Lassen Sie die Produktzu hoch.
temperatur auf Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie die Produkte einlagern.
Es wurden gleichzeitig zu
viele Produkte zum Eingefrieren eingelegt.
Legen Sie gleichzeitig weniger Produkte zum Eingefrieren ein.
Die Temperatur im
Kühlschrank ist zu
hoch.
Es zirkuliert keine Kaltluft
im Innern des Gerätes.
Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerät zirkuliert.
Die Temperatur im
Gefrierschrank ist zu
hoch.
Die einzufrierenden Pack- Stellen Sie sicher, dass die
ungen liegen zu dicht an- Kaltluft im Gerät zirkuliert
einander.
und die Produkte dies
nicht verhindern.
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht
richtig in die Steckdose
gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine
Spannung an der Netzsteckdose an.
Versuchen Sie bitte, ob ein
anderes Gerät an dieser
Steckdose funktioniert.
Kontaktieren Sie einen
qualifizierten Elektriker.
Die Lampe ist im Standby-Modus.
Öffnen und schließen Sie
die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu "Ersetzen der
Lampe".
Die Lampe funktioniert nicht.
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, falls Ihr Gerät nach dem Durch-
führen der oben genannten Überprüfungen noch immer nicht korrekt arbeitet.
74 www.aeg.com
7.1 Austauschen der Lampe
2
1
7.2 Schließen der Tür
1.
2.
Das Gerät ist mit einer langlebigen LEDInnenbeleuchtung ausgestattet.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Drücken Sie das bewegliche Teil, um
die Lampenabdeckung auszuhängen
(1).
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung
ab (2).
4. Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit
gleichwertigen Eigenschaften und
derselben Leistung. Es wird empfohlen Osram PARATHOM SPECIAL T26
0,8 Watt zu verwenden.
5. Bringen Sie die Lampenabdeckung
an.
6. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
7. Öffnen sie die Tür. Prüfen Sie, ob die
Lampe eingeschaltet wird.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.
Siehe hierzu „Montage“.
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden
Sie sich hierzu an den Kundendienst.
8. MONTAGE
WARNUNG!
Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um
Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
mit der Klimaklasse übereinstimmt, die
auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
8.1 Aufstellung
ST
+16°C bis + 38°C
Installieren Sie dieses Gerät an einem
Ort, an dem die Umgebungstemperatur
T
+16°C bis + 43°C
DEUTSCH
75
100 mm
min
8.2 Aufstellort
B
20 mm
A
Das Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Wärmequellen wie Heizungen,
Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
aufgestellt werden. Vergewissern Sie
sich, dass Luft an der Rückseite des Gehäuses frei zirkulieren kann. Um einwandfreien Betrieb sicherzustellen, sollte der
Abstand zwischen der Oberseite des
Gehäuses und dem Hängeschrank mindestens 100 mm betragen, wenn das
Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wurde. Allerdings sollte die Aufstellung des Geräts unter einem Hängeschrank nach Möglichkeit vermieden
werden. Die ordnungsgemäße waagrechte Ausrichtung des Gerätes kann mit
Hilfe eines oder mehrerer verstellbarer
Füße am Sockel des Gehäuses erfolgen.
WARNUNG!
Es muss möglich sein, das Gerät
von der Hauptstromversorgung
zu trennen; daher sollte der Stecker nach der Installation leicht
zugänglich sein.
8.3 Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung
und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit
den auf dem Typenschild angegebenen
Anschlusswerten übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls
die Steckdose Ihres Hausanschlusses
nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das
Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die
durch Missachtung der oben genannten
Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
8.4 Ausrichten
Bei der Aufstellung des Geräts ist dieses
waagerecht auszurichten. Dies lässt sich
mit zwei Schraubfüßen am vorderen Sockel des Gerätes erreichen.
76 www.aeg.com
8.5 Hintere Distanzstücke
2
1
3
4
Die beiden Distanzstücke befinden sich
im Beutel mit den Unterlagen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Distanzstücke anzubringen:
1. Lösen Sie die Schraube.
2. Setzen Sie das Distanzstück unter
dem Schraubenkopf ein.
3. Drehen Sie das Distanzstück in die
richtige Position.
4. Ziehen Sie die Schrauben wieder
fest.
8.6 Entfernen der Ablagensicherungen
A
B
C
Das Gerät ist mit Ablagensicherungen
ausgestattet, die zum Sichern der Ablagen während des Transports dienen.
Entfernen Sie diese Sicherungen wie
folgt:
1. Schieben Sie die Ablagensicherungen in Pfeilrichtung (A).
2. Heben Sie die Ablage hinten an und
drücken Sie sie nach vorn, bis sie
sich herausnehmen lässt (B).
3. Entfernen Sie die Sicherungen (C).
DEUTSCH
77
8.7 Wechseln des Türanschlags
A
E
WARNUNG!
Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
B
Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sollten von mindestens
zwei Personen durchgeführt werden, um ein Herunterfallen der
Türen zu vermeiden.
F
C
D
• Entfernen Sie das Distanzstück (A),
und befestigen Sie es an der anderen
Seite des Scharnierhaltestifts (B).
• Entfernen Sie die Türen.
• Entfernen Sie den linken Stift des mittleren Scharniers (C, D), und befestigen
Sie ihn an der anderen Seite.
• Befestigen Sie den Stift des mittleren
Scharniers (B) in der linken Bohrung
der unteren Tür.
• Entfernen Sie die Abdeckung (A) mit
einem geeigneten Werkzeug. Lösen
Sie den Haltestift (B) des unteren
Scharniers, entfernen Sie das Distanzstück (C), und montieren Sie sie an der
gegenüberliegenden Seite.
A
B
C
1
• Bringen Sie die Abdeckung (1) an der
gegenüberliegenden Seite wieder an.
78 www.aeg.com
• Entfernen Sie die Kappen an der
Oberseite beider Türen, und befestigen Sie diese an der anderen Seite.
• Hängen Sie die untere Tür wieder am
unteren Scharnier ein.
• Setzen Sie das mittlere Scharnier in
die linke Bohrung der unteren Tür ein.
• Lösen Sie den Haltestift des oberen
Scharniers, und montieren Sie ihn an
der gegenüberliegenden Seite.
• Setzen Sie die obere Tür in den Haltestift des oberen Scharniers ein.
• Hängen Sie die obere Tür wieder in
den Haltestift des mittleren Scharniers
ein. Dabei beide Türen leicht neigen.
• Schrauben Sie das mittlere Scharnier
wieder fest. Das Kunststoff-Distanzstück nicht vergessen.
2
1
B
C
A
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor
und Kühlkreislauf).
• Nehmen Sie die Abdeckungen (B) ab.
Nehmen Sie die Haltestifte der Abdeckungen (A) ab.
• Schrauben Sie die Griffe (C), ab und
montieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite.
• Bringen Sie die Abdeckstifte (A) an
der gegenüberliegenden Seite wieder
an.
Führen Sie eine Endkontrolle durch, um
sicherzustellen, dass:
• Alle Schrauben fest angezogen sind.
• Der magnetische Dichtungsstreifen
am Gerät anliegt.
• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und
schließt.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen
(z. B. im Winter) kann es vorkommen,
dass die Türdichtung nicht richtig am
Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall
ab, bis sich die Dichtung allmählich anpasst.
Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn Sie bei den oben beschriebenen
Schritten Unterstützung benötigen. Ein
Kundendiensttechniker wird die Türen
dann auf Ihre Kosten umbauen.
DEUTSCH
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
BRRR!
!
BB
U
BL
79
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
80 www.aeg.com
HISSS!
HISSS!
SSSRRR!
SSSRRR!
CRACK!
CRACK!
9. TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Höhe
1750 mm
Breite
595 mm
Tiefe
658 mm
Lagerzeit bei Störung
20 Std.
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
DEUTSCH
Die technischen Daten befinden sich auf
dem Typenschild im Innern des Gerätes
auf der linken Seite sowie auf der Energieplakette.
10. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
81
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
82 www.aeg.com
DEUTSCH
83
280150758-A-242012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement