Yamaha R-N500 käyttöohje
R-N500
Verkkovastaanotin
Käyttöohje
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa
muutoksista.
English
Varoitus: Lue nämä varoitukset ennen käyttöä.
Varoitus: Lue nämä varoitukset ennen käyttöä.
1 Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen
hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
varten.
2 Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi
laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 30 cm
Taakse: 20 cm
Sivuille: 20 cm
3 Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai
muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
4 Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim.
huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu
laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai
vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
5 Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin
esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
6 Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää
lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä
kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko
laitteelle tai sen käyttäjälle.
7 Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki
kytkennät.
8 Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
9 Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
10 Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä
vedä johdosta.
11 Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat
vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla
liinalla.
12 Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman
jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa tulipalon
tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. Yamaha ei ole
vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta muun kuin
laitteeseen merkityn jännitteen käytöstä.
13 Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto
pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
14 Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamaha-huoltoon. Älä avaa
laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
16 Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen kohdasta
"“Troubleshooting”" ennen kuin toteat, että laite on viallinen.
17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta virta tästä laitteesta
painamalla O-painike alas-asentoon. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
i Fi
18
19
20
21
22
Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan
irrottaa helposti.
Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
Kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan, laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka kytkisit laitteen valmiustilaan painamalla
O-painiketta. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa altistua
sateelle eikä kosteudelle.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran.
Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla.
Tämä merkki on kiinnitettävä laitteeseen, jonka kansi saattaa
kuumentua käytön aikana.
Sisältö
LISÄÄ TOIMINTOJA
Hyödyllisiä toimintoja ................................................ 2
Mukana toimitetut tarvikkeet .................................. 3
Laitteen rakenne ......................................................... 4
Eri ohjelmalähteiden toistoasetukset
(OPTION-valikko) ................................................30
Etulevy .......................................................................... 4
Etulevyn näyttö.............................................................. 6
Takalevy ....................................................................... 7
Kauko-ohjain ................................................................ 8
Kauko-ohjaimen käyttö ................................................ 9
Toimintaan liittyvät asetukset (SETUP-valikko) ...31
Kytkennät .................................................................. 10
PERUSTOIMINNOT
Toisto ......................................................................... 14
Ohjelmalähteen toisto .................................................. 14
Uniajastin..................................................................... 16
Viritin (FM/AM) ....................................................... 17
Musiikin toisto iPodista ........................................... 21
iPod-kytkentä............................................................... 21
iPodin ohjelman toisto ................................................ 21
Musiikin toisto
USB-muistilaitteelta ............................................. 23
Musiikin toisto
mediapalvelimelta (PC/NAS) .............................. 25
Muiden laitteiden ohjaaminen
kauko-ohjaimella...................................................36
Television kauko-ohjauskoodi..................................... 36
Kauko-ohjauskoodit
ohjelmaa toistaville laitteille ................................... 37
Kauko-ohjauskoodien palautus.................................... 38
Laiteohjelmiston (firmware) päivitys verkosta ......39
LISÄTIETOA
Vianmääritys .............................................................40
Virheviestit etulevyn näytössä..................................45
Tavaramerkit.............................................................46
Tekniset tiedot ..........................................................47
Hakemisto ..................................................................48
(käyttöohjeen lopussa)
Tietoja ohjelmistoista (Software)
Kauko-ohjainkoodit
LISÄTIETOA
USB-muistilaitteen kytkentä........................................ 23
USB-laitteen ohjelman toisto....................................... 23
ADVANCED SETUP -valikon asetukset.................... 34
Kaiutinimpedanssin asetus (SP IMP.) ........................ 34
Kauko-ohjaimen ID-koodi (REMOTE ID) ................ 34
Perusasetuksien palautus (INIT) ................................. 35
Laiteohjelmiston päivitys (UPDATE) ........................ 35
Laiteohjelmiston version tarkastus (VERSION) ........ 35
LISÄÄ
TOIMINTOJA
FM/AM-radio .............................................................. 17
Asemien tallennus automaattisesti (vain FM -asemat) 18
Käyttäjän ohjaama asemien viritys muistipaikoille..... 18
Muistissa olevan aseman kuuntelu .............................. 19
Muistipaikan tyhjentäminen ........................................ 19
RDS.............................................................................. 20
Järjestelmäasetukset
(Advanced Setup -valikko) ...................................34
PERUSKÄYTTÖ
Kytkennät: kaiuttimet ja erillislaitteet ......................... 10
Kaiuttimien kytkeminen .............................................. 11
FM- ja AM-antennit..................................................... 12
Verkkokytkentä............................................................ 13
Verkkojohdon kytkentä ............................................... 13
SETUP-valikon asetukset ........................................... 31
Network Setup - Verkkoasetukset ............................... 32
Max Volume - Enimmäisäänenvoimakkuus................ 33
Initial Volume - Aloitusäänenvoimakkuus.................. 33
AutoPowerStdby - Automaattinen valmiustilatoiminto .
33
ECO Mode - Ekotila .................................................... 33
DC OUT - Virransyöttö ............................................... 33
VALMISTELU
VALMISTELU
OPTION-valikon asetukset.......................................... 30
JOHDANTO
JOHDANTO
Musiikkitiedostojen jakamisasetukset ......................... 25
Musiikin toisto tietokoneelta ....................................... 26
Internet-radion kuuntelu ......................................... 27
Musiikin toisto iTunesista/iPodista
verkon kautta (AirPlay) ....................................... 28
iTunesin/iPodin ohjelman toisto .................................. 28
Etulevyn näyttötietueiden tarkastelu...................... 29
Suomi
1 Fi
JOHDANTO
Hyödyllisiä toimintoja
Hyödyllisiä toimintoja
Tällä laitteella voit käyttää seuraavia toimintoja:
Soita musiikkia iPodista ja USB-laitteesta
-> s.21, 23
Soita musiikkia verkkolähteistä (PC/NAS, AirPlay)
-> s.25, 28
Kuuntele musiikkia verkon suoratoistopalveluista
-> s. 27
Kuuntele musiikkia FM/AM-radioasemilta
-> s. 17
Tehosta bassoääniä kytkemällä tähän laitteeseen subwoofer
-> s. 10
Määritä kaiutinimpedanssi
-> s. 11
Ohjaa tämän laitteen kauko-ohjaimella muita laitteita, kuten CDsoitinta, BD/DVD-soitinta tai televisiota
-> s. 36
Käytä tätä laitetta ekotilassa (virransäästötoiminto)
-> s. 33
• ! on vinkki.
• Tässä käyttöohjeessa laitteen käyttöä kuvataan pääasiassa kauko-ohjaimen painikkeilla.
• Tässä käyttöohjeessa laitteita “iPod”, “iPhone” ja "iPad" kutsutaan nimellä “iPod.” “iPod” tarkoittaa “iPod”-, “iPhone” ja "iPad"laitetta, ellei toisin mainita.
Helppo käyttö ja musiikin toisto langattomasti iPhonesta tai Android-laitteesta.
Älypuhelimelle/tabletille tarkoitetulla sovelluksella “NP Controller” voit ohjata tätä laitetta iPhonesta, iPadista, iPod
touchista ja Android-laitteesta.
Ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
Perustoiminnot, kuten virran kytkentä/sammutus ja äänenvoimakkuuden säätö
Ohjelmalähteen valinta
FM-viritintietojen näyttö
Kappaleen valinta ja toiston aloitus/lopetus
Musiikin toisto iPhone- tai Android-laitteesta
Sovelluksen ja uusimmat tiedot saat App Store- tai Google Play -verkkosivulta. Käytä hakusanana “NP Controller.”
Lisätietoja Yamahan verkkosivulta.
2 Fi
Mukana toimitetut tarvikkeet
Mukana toimitetut tarvikkeet
Tarkista, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana.
AM-antenni
FM-antenni
JOHDANTO
Kauko-ohjain
Paristot (x2)
(AAA, R03, UM-4)
CODE SET
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
SPEAKERS
ID
DIMMER
A
B
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
PHONO
LINE1
LINE2
LINE3
TUNER
CD
USB
NET
FM
AM
PRESET
TUNING
MEMORY
SHUFFLE
REPEAT
MODE
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
ENTER
DISPLAY
VOLUME
RETURN
TOP
MENU
POP-UP
MENU
MUTE
DISC SKIP
1
2
3
5
6
7
4
8
9
0
+10
ENT
TV
TV INPUT
TV VOL
TV CH
TV MUTE
■
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Huomautuksia kaukosäätimistä ja paristoista.
Älä kaada vettä tai mitään nestettä kauko-ohjaimen päälle.
Älä pudota kauko-ohjainta.
On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa seuraavissa olosuhteissa:
– kosteassa, kuten kylpyhuoneessa
– kuumassa, kuten lähellä lämmitintä tai hellaa
– erittäin kylmässä
– pölyisessä paikassa
Laita paristot paristotilaan siellä olevien napaisuusmerkkien (+ ja -) suuntaisesti.
Vaihda kaikki paristot, jos kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee.
Poista tyhjentyneet paristot heti kauko-ohjaimesta. Tyhjä paristo voi räjähtää tai vuotaa happoa.
Hävitä vuotaneet paristot aikailematta, mutta älä koske paristoista vuotaneeseen aineeseen. Jos paristoista vuotanutta ainetta joutuu
iholle, silmiin tai suuhun, huuhtele se heti pois vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet
paristot.
Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja. Se voi aiheuttaa uusien paristojen toimintaiän
lyhenemisen tai vanhojen paristojen vuotamista.
Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Lue paristopakkauksen tiedot tarkkaan. Samanväriset ja muotoiset paristot voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet paristot kauko-ohjaimeen.
Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Suuhun laitettu paristo voi olla vaarallinen.
Kun paristot alkavat olla tyhjät, kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin paristot mahdollisimman
pian.
Jos et aio käyttää tätä laitetta pitkään aikaan, poista paristot laitteesta. Muuten paristot tyhjenevät ja voivat sen jälkeen vuotaa
nestettä, joka saattaa vaurioittaa laitetta.
Älä laita paristoja kotitalouden sekajätteen sekaan. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Suomi
3 Fi
LAITTEEN RAKENNE
LAITTEEN RAKENNE
Etulevy
12
3
C
D
4 5 6 7 8 9
E
F
G
H
:
I
A
J
B
K
L
M
1 O (Power - Virta)
Tämä laite toimintatilaan / pois toimintatilasta
(valmiustilaan).
ohjelmalähteenä on TUNER (p.19).
Huom!
9 PRESET </>
Valitsee muistipaikalle tallennetun FM/AM-aseman, kun
ohjelmalähteenä on TUNER (p.19).
Valmiustilassa laite käyttää pienen määrän sähköä voidakseen
vastaanottaa kauko-ohjaimesta tulevat infrapunasignaalit.
2 Virran merkkivalo
Valon merkitys:
Kirkas valo: Laitteessa on virta.
Himmeä valo: Valmiustila
3 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Vastaanottaa kauko-ohjaussignaalit.
Huom!
Valitse kauko-ohjaimen ID-tunnus (ID1 - ID2), jos käytössäsi on
useita Yamaha-vahvistimia (p.34).
4 DIMMER
Etulevyn näytön kirkkauden säätö. Valitse yksi viidestä
vaihtoehdosta painelemalla tätä painiketta.
!
8 Etulevyn näyttö
Tietoja laitteen toimintatilasta.
0 FM- ja AM- painikkeet
Valitsee FM- tai AM-taajuuskaistan (p.17).
A TUNING << / >>
Valitsee viritystaajuuden, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (p.17).
B PURE DIRECT ja merkkivalo
Mahdollistaa puhtaimman mahdollisen äänentoiston
ohjelmalähteestä (p.14). Yläpuolella oleva merkkivalo
syttyy ja etulevyn näyttö sammuu, kun tämä toiminto
kytketään käyttöön.
C PHONES-liitin
Laite antaa audiosignaalin eteenpäin kuulokkeisiin.
5 DISPLAY
Valitsee etulevyn näytön tietueen (p.29).
D SPEAKERS A/B
Kytkee toimintatilaan tai valmiustilaan takalevyn
vastaavaan kaiutinliitäntään SPEAKERS A ja/tai
SPEAKERS B kytketyt kaiuttimet.
6 MEMORY
Tallentaa parhaillaan viritettynä olevan FM/AM-aseman
muistipaikalle, kun ohjelmalähteenä on TUNER (p.18).
E USB-liitin
USB-muistilaitteen (p.23) tai iPod-laitteen kytkentä
(p.21).
7 CLEAR
Poistaa muistipaikalta FM/AM-aseman, kun
F INPUT-valitsin
Valitse ohjelmalähde, jota haluat kuunnella.
Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
4 Fi
LAITTEEN RAKENNE
G BASS-säädin
Bassotaajuuksien kuuluvuus. Keskiasento on tasainen
vaste (p.15).
JOHDANTO
H TREBLE-säädin
Korkeiden taajuuksien kuuluvuus. Keskiasento on
tasainen vaste (p.15).
I BALANCE-säädin
Korjaa säädöllä kaiutinsijoittelusta tai huoneen
ominaisuuksista aiheutuvaa äänimaiseman epätasapainoa
(p.15).
J LOUDNESS-säädin
Jos äänenvoimakkuus on suuri, kuuloaisti menettää
herkkyytensä korkeille ja matalille taajuuksille. Loudnesstoiminto ylläpitää sävykkyyttä kaikilla
äänenvoimakkuuksilla (p.15).
K SELECT/ENTER (monivalintasäädin)
Valitse säädintä kääntämällä numero tai asetus. Vahvista
valinta painamalla säädintä.
L RETURN
Palauttaa näyttöön edellisen tietueen.
M VOLUME-säädin
Voimista tai vaimenna äänenvoimakkutta.
Suomi
5 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Etulevyn näyttö
1
2
3
4
5
SLEEP
STEREO
TUNED
8
1 Vaihtuvan tiedon näyttö
Tämänhetkinen toimintatila (ohjelmalähteen nimi,
äänentoisto-ohjelman nimi jne.)
Voit vaihtaa tietuetta painamalla DISPLAY (p.29).
2 STEREO
Palaa, kun viritin vastaanottaa FM-stereosignaalia.
3 TUNED
Palaa, kun viritin vastaanottaa FM/AM-radiosignaalia.
4 Kaiuttimien ilmaisimet
“SP A” palaa, kun SPEAKERS A-lähtö on käytössä. “SP
B” palaa, kun SPEAKERS B-lähtö on käytössä.
5 SLEEP
Palaa, kun uniajastin on käytössä.
6 MUTE
Vilkkuu, kun äänentoisto on mykistetty.
7 Äänenvoimakkuuden ilmaisin
Käytössä oleva äänenvoimakkuus.
8 Nuolet
Ilmoittaa, mitä kauko-ohjaimen nuolipainikkeita voit
käyttää nyt.
!
Voit säätää etulevyn näytön kirkkautta kaukosäätimen DIMMERpainikkeella (p.8).
6 Fi
SP A
SP B
6
7
VOL.
MUTE
8
LAITTEEN RAKENNE
RAKENNE
LAITTEEN
Takalevy
1
2 3
4
5
6
7
8
JOHDANTO
9
:
A
B
1 PHONO-liittimet
Liitin levysoittimelle (p.10).
2 OPTICAL 1-2 -liittimet
Kytkentäliitin audiolaitteille, joissa on optinen
digitaalinen lähtö (p.10).
3 ANTENNA-liittimet
Liitin FM- ja AM-antenneille (p.12).
4 COAXIAL 1-2 -liittimet
Kytkentäliitin audiolaitteille, joissa on koaksiaalinen
digitaalinen lähtö (p.10).
B REMOTE IN/OUT -liittimet
Jos käytössäsi on Yamaha-laite, joka tukee REMOTEkytkentää, kuten tämä laite, infrapunalähetintä ei tarvita.
Kauko-ohjaussignaalit siirtyvät eteenpäin, jos teet
kytkennän infrapunavastaanottimesta ja toisen laitteen
REMOTE IN/OUT-liittimestä tämän laitteen REMOTE
IN-liittimiin monokaapelilla (miniliitin).
Voit kytkeä enintään kuusi Yamaha-laitetta (tämä laite
sisältyy lukuun).
R-N500 - takalevy
5 SPEAKERS-liittimet
Kaiuttimien kytkentä (p.11).
6 NETWORK-liitin
Liitin, jonka välityksellä laite voidaan kytkeä internetverkkoon (p.13).
7 DC OUT-liitin
Virransyöttö Yamaha AV -lisälaitteeseen. Lisätietoja
lisälaitteen käyttöohjeesta.
Infrapunavastaanotin
8 Verkkojohto
Pistorasiaan (p.13).
REMOTE
IN
OUT
9 LINE 1-3 -liittimet
Kytkentäliitin analogisille audiolaitteille (p.10).
0 CD -liittimet
Kytkentäliitin CD-soittimelle (p.10).
Kauko-ohjain
Yamaha-laite
(enintään 6 laitetta, mukaan
lukien tämä laite)
Suomi
A SUBWOOFER PRE OUT -liitin
Kytkentäliitin aktiivisubwooferille (subwooferille, jossa
on sisäinen vahvistin) (p.10).
7 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Kauko-ohjain
Näin ohjaat kauko-ohjaimella tämän laitteen, Yamahalaitteen tai muiden valmistajien laitteiden toimintaa.
1
2
3
4
5
6
7
8
CODE SET
SOURCE
RECEIVER
E
SLEEP
SPEAKERS
ID
DIMMER
A
B
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
FM
AM
PRESET
TUNING
F
7 Ohjelmalähteen valintapainikkeet
Ohjelmalähteen valinta.
COAX 1-2
COAXIAL 1-2 -liittimet
OPT 1-2
OPTICAL 1-2 -liittimet
LINE 1-3
LINE 1-3 -liittimet
PHONO
PHONO -liittimet
TUNER
FM/AM-viritin
CD
CD -liittimet
USB
USB-liitin
NET
NETWORK-liitin (valitse haluamasi verkkolähde
painelemalla painiketta)
8 Radion ohjauspainikkeet
FM/AM radion kuuntelu (p.17)
FM
FM-radio.
AM
AM-radio.
MEMORY
FM/AM-asemien tallennus muistipaikoille.
PRESET
Muistissa olevan aseman kuuntelu.
TUNING
Valitse radiotaajuus.
MEMORY
9 Valikkojen ohjauspainikkeet
SHUFFLE
9
:
A
REPEAT
H
0 SETUP
VOLUME
I
A Valikkojen ohjauspainikkeet
MUTE
J
MODE
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
ENTER
RETURN
DISPLAY
TOP
MENU
B
G
SHUFFLE
REPEAT
HOME
NOW PLAYING
POP-UP
MENU
Satunnaistoiston valinta.
Uusintatoiston valinta.
Tuo etulevyn näyttöön ylimmän tason valikko.
Tuo etulevyn näyttöön toistoon liittyviä tietoja.
Avaa “SETUP” -valikon (p.31).
NuolipainikkeetValitse valikko tai asetus.
ENTER
Vahvista tekemäsi valinta.
RETURN
Siirry edelliseen toimintatilaan.
DISPLAY
Valitse etulevyn näytön tietue.
B Erillislaitteen ohjauspainikkeet
DISC SKIP
Ohjaa erillislaitteen ohjelman toistoa, valikkoja ja muita
toimintoja (p.37).
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+10
ENT
TV
D
TV INPUT
TV VOL
TV CH
TV MUTE
C Numerot
Näppäile numeroita, kuten radiotaajuus.
D TV:n ohjauspainikkeet
Television ohjelmalähde, äänenvoimakkuus ja muut TVtoiminnot (p.36).
E CODE SET
Tallenna erillislaitteiden kauko-ohjauskoodeja tähän kaukoohjaimeen (p.36).
F SPEAKERS A/B
1 Infrapunasignaalien lähetin
Kytke takalevyn vastaavaan kaiutinliitäntään (SPEAKERS A ja/tai
SPEAKERS B) kytketyt kaiuttimet toimintaan tai pois toiminnasta.
Lähettää infrapunasignaalit.
G MODE
2 SLEEP
Valitse FM-radiovastaanottoon äänityyppi “Stereo” tai “Mono” (p.17).
Valitse iPodin ohjaustila (p.22).
Uniajastin (p.16).
3 SOURCE O
Erillislaite toimintatilaan / pois toimintatilasta.
4 RECEIVER O
Tämä laite toimintatilaan / pois toimintatilasta (valmiustilaan).
5 DIMMER
Etulevyn näytön kirkkauden säätö. Valitse yksi viidestä
vaihtoehdosta painelemalla tätä painiketta.
6 ID
Valitse kauko-ohjaimen ohjauskoodi (p.34).
8 Fi
H OPTION
Avaa “OPTION” -valikko (p.30).
I VOLUME-painikkeet
Säädä äänenvoimakkuus.
J MUTE
Äänen mykistys.
!
Jos haluat ohjata erillislaitteita kauko-ohjaimella, tallenna ensin
kunkin laitteen kauko-ohjauskoodi (p.36).
LAITTEEN RAKENNE
Kauko-ohjaimen käyttö
■ Paristot kauko-ohjaimeen
JOHDANTO
AAA, R03, UM-4 -paristot
■ Toimintaetäisyys
Kauko-ohjain lähettää suoria infrapunasäteitä.
Osoita kauko-ohjaimella suoraan tämän laitteen
etulevyssä olevaa kauko-ohjainsignaalien vastaanotinta.
Noin
6m
30°
30°
Kauko-ohjain
Suomi
9 Fi
KÄYTTÖÖNOTTO
Kytkennät
Kytkennät
Kytkennät: kaiuttimet ja erillislaitteet
VAROITUS
• Kytke tämä ja muut laitteet verkkosähköön vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki tarvittavat kytkennät.
• Tee kaikki kytkennät oikein: L-liittimestä (left, vasen) L-liittimeen, R-liittimestä (right, oikea) R-liittimeen, “+”-liittimestä
“+”-liittimeen, “–”-liittimestä “–”-liittimeen. Jos teet kytkennät väärin, kaiuttimista ei kuulu ääntä. Jos kaiutinkytkentöjen
napaisuus on väärä, ääni kuulostaa luonnottomalta ja siitä puuttuu basso. Lue lisätietoja jokaisen laitteen käyttöohjeesta.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskea toisiinsa tai tämän laitteen metalliosiin. Tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki.
SPEAKERS A -kaiuttimet
Levysoitin
DVD-soitin tms.
Audiolähtöliitin
GND
Audiotuloliitin
Audiolähtöliitin
CD-tallennin tms.
O
Audiolähtöliitin
(digitaalinen
optinen)
CD-soitin tms.
C
Audiolähtöliitin
(digitaalinen
koaksiaalinen)
Audiolähtöliitin
CD-soitin
Subwoofer
SPEAKERS B -kaiuttimet
!
• PHONO-liittimeen voi kytkeä vain levysoittimen, jossa on MM-äänirasia.
• Kytke levysoitin GND-liittimeen kohinan vähentämiseksi. Joidenkin levysoittimien ääni kohisee vähemmän, kun jätät GNDkytkennän tekemättä.
Tallentimien kytkeminen
Voit kytkeä audiotallentimia LINE 2-3 (REC) -liittimiin. Tämä liitäntä antaa eteenpäin ohjelmalähteeksi valittua analogista
audiosignaalia.
Huom!
• Muista, että LINE 2-3 (REC) -liittimiin voi kytkeä vain tallentavan laitteen.
• Jos valitset ohjelmalähteeksi LINE2, LINE 2 (REC)-liittimien äänentoisto mykistyy. Jos valitset ohjelmalähteeksi LINE3, LINE 3
(REC)-liittimien äänentoisto mykistyy.
10 Fi
Kytkennät
Kaiuttimien kytkentä
10 mm
(3/8")
a
■ Kaiutinimpedanssi
Perusasetuksen käytön aikana laite pystyy käyttämään 8ohmisia kaiuttimia. Jos käytössäsi on 4-6 ohmin
kaiuttimet, aseta tämän laitteen kaiutinimpedanssiksi "4 Ω
MIN".
Kytke virtajohto pistorasiaan ennen kuin
kytket kaiuttimet tähän laitteeseen.
2
Pidä painettuna etulevyn RETURN-painike, ja
paina sitten O (virta) -painiketta.
O (Power - Virta)
RETURN
c
d
■ Kaksoisjohdotettavat kaiuttimet (bi-wirekytkentä)
Bi-wire-kytkentä erottaa bassoelementin yhdistetystä
keskiäänisestä/diskanttielementistä. Näin kytkettävässä
kaiuttimessa on neljä liitintä. Kahden liitinsarjan ansiosta
kaiutin voidaan jakaa kahteen toisistaan erilliseen osaan.
Tämän kytkennän aikana keski- ja ylätaajuuksia toistava
elementti kytketään yhteen liitinsarjaan, matalia ääniä
toistava elementti toiseen liitinsarjaan.
VALMISTELU
1
b
Tämä laite
Kaiutin
SELECT/ENTER
3
Tarkasta, että "SP IMP." tulee etulevyn
näyttöön.
SPIMP.8MIN
4
Kytke toinen kaiutin toiseen liitinsarjaan samalla tavalla.
Valitse SELECT/ENTER-painikkeella kohta 4
Ω MIN.
5
Sammuta laite painamalla O (virta) -painiketta ja
irrota sitten virtajohto pistorasiasta.
Nyt voit kytkeä kaiuttimet laitteeseen.
■ Kaiutinkaapelien kytkeminen
Huom!
Bi-wire-kytkentää käyttäessäsi poista kaiuttimessa liittimiä
yhdistävä silta tai kaapeli.
!
Bi-wire-kytkentää käyttääksesi sinun on painettava etulevyn tai
kauko-ohjaimen SPEAKERS A- ja SPEAKERS B-painiketta,
jotta etulevyn näytössä palavat sekä SP A että B -merkkivalot.
Kaiutinkaapeleissa on kaksi johdinta. Kytke toinen
kaapeli laitteen ja kaiuttimen - (negatiivinen) liittimiin,
toinen + (positiivinen) liittimiin. Jos johtimet ovat
kytkennän helpottamiseksi eriväriset, kytke musta johdin
negatiiviseen ja toinen johdin positiiviseen liittimeen.
a Poista noin 10 mm eristettä jokaisen kaiutinkaapelin päästä ja kierrä
johtimet tiukasti yhteen.
b Kierrä kaiutinliitin auki.
c Työnnä paljas johdin liittimen sivussa (yläoikealla tai
alavasemmalla) olevaan aukkoon.
SPEAKERS A/B
d Kierrä liitin kiinni.
CODE SET
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
DIMMER
A
B
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
SPEAKERS A/B
11 En
Suomi
SPEAKERS
ID
Kytkennät
FM- ja AM-antennit
FM- ja AM-antennit toimitetaan laitteen mukana. Yleensä nämä antennit antavat riittävän hyvän kuuluvuuden. Kytke
kumpikin antenni sille tarkoitettuun liittimeen.
Huom!
Jos radio kuuluu huonosti, kytke ulkoantenni. Kysy lisää Yahama-myyjältä tai -huollosta.
AM-antenni
(mukana)
AM-ulkoantenni
Käytä 5-10 m vinyylikuorikaapelia,
jonka ohjaat ulos ikkunasta.
• AM-antennin tulee olla
kytkettynä, vaikka tähän
laitteeseen kytkettäisiin
AM-ulkoantenni.
• AM-antenni tulee sijoittaa
kauas tästä laitteesta.
■ Mukana toimitetun AM-antennin
kokoaminen
12 En
FM-antenni
(mukana)
FM-ulkoantenni
■ AM-antennin johtojen kytkeminen
Kytkennät
Verkkokytkentä
Voit kuunnella tämän laitteen kautta internet-radiota sekä mediapalvelimelle, kuten tietokoneelle tai NAS (Network
Attached Storage) -palvelimelle, tallennettua musiikkia.
Kytke tämä laite reitittimeen erikseen myytävällä STP-verkkokaapelilla (CAT-5 tai tunnusluvultaan suurempi suora
kaapeli).
Network Attached Storage
(NAS)
Internet
WAN
LAN
VALMISTELU
Modeemi
PC
Reititin
Verkkokaapeli
Mobiililaite
(kuten iPhone)
Tämä laite (takaa)
!
• Jos käytössä on DHCP-toimintoa tukeva reititin,
verkkoasetukset (IP-osoite jne.) määrittyvät automaattisesti
tälle laitteelle ilman, että muutat tämän laitteen
verkkoasetuksia. Sinun täytyy muuttaa verkkoasetuksia vain,
jos reititin ei tue DHCP-toimintoa tai haluat tehdä
verkkoasetukset itse (s.32).
• Voit tarkastaa verkkoasetukset (IP-osoite jne.) “SETUP” valikon kohdassa “Information” (s.32).
Verkkojohdon kytkentä
Kun olet tehnyt kaikki edellä luetellut vaiheet, kytke
virtajohto laitteeseen ja pistorasiaan.
Pistorasiaan
Huom!
• Tietokoneeseen asennettu turvaohjelmisto tai verkkolaitteiston
palomuuriasetukset voivat estää tämän laitteen yhteyden
verkkolaitteistoon tai internetiin. Tee siinä tapauksessa
tarvittavat muutokset turvaohjelmiston tai palomuurin
asetuksiin.
• Jokainen palvelin on kytkettävä samaan aliverkkoon kuin tämä
laite.
• Jos haluat käyttää internet-palveluja, suosittelemme
laajakaistayhteyttä.
Suomi
13 En
PERUSTOIMINNOT
TOISTO
Toisto
VAROITUS
Noudata erityistä varovaisuutta, kun toista CD-levyltä DTS-ääntä. Jos toistat CD-levylle koodattua DTS-ääntä CD-soittimella, joka ei ole DTSyhteensopiva, laitteisto toistaa vain häiriöääntä, joka voi rikkoa kaiuttimet. Tarkasta, pystyykö CD-soittimesi toistamaan CD DTS -ääntä. Tarkasta myös
CD-soittimesta tulevan äänen taso (voimakkuus), ennen kuin käynnistät CD DTS -äänen toiston.
Ohjelmalähteen toisto
!
Voit säätää äänensävyä BASS-, TREBLE-, BALANCE- ja
LOUDNESS-säätimillä ja etulevyn PURE DIRECT-kytkimellä.
O (Power - Virta)
6
Kytke laite käytön jälkeen valmiustilaan
painamalla etulevyn O (virta) -painiketta (tai
kauko-ohjaimen RECEIVER O-painiketta).
■ PURE DIRECT-kytkin
SPEAKERS A/B
INPUT-valitsin
VOLUME
CODE SET
SOURCE
RECEIVER
SLEEP
RECEIVER A
Ohjaa tulosignaalin audiolaitteista BASS-, TREBLE-,
BALANCE- ja LOUDNESS-säätöpiirien ohi.
Äänisignaalissa ei tapahdu mitään muutoksia ja kuuluviin
tulee puhtain mahdollinen äänisignaali kaikista
ohjelmalähteistä.
PURE DIRECT-ilmaisin syttyy ja etulevyn näyttö
sammuu muutaman sekunnin kuluttua.
SPEAKERS
ID
DIMMER
A
B
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
PURE DIRECT-kytkin
SPEAKERS A/B
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
FM
HOME
AM
PLAYING
SETUP
OPTION
ENTER
DISPLAY
Ohjelmalähteen
valintapainikkeet
VOLUME
VOLUME
RETURN
Huom!
1
Käynnistä tämä laite painamalla etulevyn O
(virta) -painiketta tai kauko-ohjaimen
RECEIVER O-painiketta.
2
Valitse kuunneltava ohjelmalähde etulevyn
INPUT-säätimellä (tai kauko-ohjaimen
ohjelmalähteenvalintapainikkeilla).
3
Valitse A- ja/tai B-kaiuttimet painamalla
etulevyn tai kauko-ohjaimen SPEAKERS Atai SPEAKERS B-painiketta.
Kun kaiutinsarja A tai B on kytketty käyttöön, etulevyn näytössä
näkyy vastaavasti ilmaisin SP A tai SP B (s.6).
Huom!
• Jos olet kytkenyt yhden kaiutinparin bi-wire-kytkennällä tai jos käytät
samanaikaisesti kahta kaiutinparia (A ja B), varmista, että etulevyn
näytössä näkyy sekä SP A että SP B.
• Jos käytät kuulokkeita, sammuta kaiuttimet.
4
Käynnistä ohjelmalähteen toisto.
5
Säädä äänenvoimakkuus etulevyn VOLUMEsäätimellä (tai kauko-ohjaimen VOLUME +/–painikkeella).
14 Fi
• BASS-, TREBLE-, BALANCE- ja LOUDNESS-säätimet eivät
toimi, jos PURE DIRECT-toiminto on käytössä.
• Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
Toisto
■ BASS- ja TREBLE-säätö
■ LOUDNESS-säätö
TREBLE
BASS
LOUDNESS
BASS- ja TREBLE säätävät korkeiden ja matalien
taajuuksien vastetta.
Keskiasento on neutraali vaihtoehto.
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
ENTER
DISPLAY
TREBLE
Ellei äänessä ole mielestäsi riittävästi diskanttia (korkeita
taajuuksia), voimista diskanttia kääntämällä säädintä
myötäpäivään. Jos äänessä on mielestäsi liian paljon
diskanttia, vaimenna diskanttia kääntämällä säädintä
vastapäivään.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB (20 kHz)
TOP
MENU
VOLUME +/–
RETURN
POP-UP
MENU
MUTE
Jos äänenvoimakkuus on hyvin pieni, kuuloaisti menettää
herkkyytensä korkeille ja matalille taajuuksille. Loudnesstoiminto ylläpitää äänen sävykkyyttä kaikilla
äänenvoimakkuuksilla.
PERUSKÄYTTÖ
BASS
Ellei äänessä ole mielestäsi riittävästi bassoa (matalia
taajuuksia), voimista bassoa kääntämällä säädintä
myötäpäivään. Jos äänessä on mielestäsi liian paljon
bassoa, vaimenna bassoa kääntämällä säädintä
vastapäivään.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB (20 Hz)
VOLUME
VOLUME
VAROITUS
Jos PURE DIRECT-toiminto valitaan käyttöön, kun
LOUDNESS-säätö on tietyllä tasolla, laitteeseen tuleva
signaali ohittaa LOUDNESS-säätöpiirin. Sen seurauksena
äänenvoimakkuus kasvaa äkillisesti. Suojaa kuulosi ja
kaiuttimesi vahingoilta: muista painaa PURE DIRECTkytkintä vasta sitten, kun olet hiljentänyt äänenvoimakkuutta, tai vasta sitten, kun olet tarkastanut, että
LOUDNESS-säätö on sopivalla tasolla.
1
Laita LOUDNESS-säädin FLAT-asentoon.
2
Valitse etulevyn VOLUME-säätimellä (tai
kauko-ohjaimen VOLUME +/- -painikkeella)
suurin sallimasi äänenvoimakkuus.
3
Käännä LOUDNESS-säädintä, kunnes
äänenvoimakkuus on sopiva.
■ BALANCE-säätö
BALANCE
Korjaa BALANCE-säädöllä kaiutinsijoittelusta tai
huoneen ominaisuuksista aiheutuvaa äänimaiseman
epätasapainoa muuttamalla vasemman ja oikean
kaiuttimen välistä tasapainoa.
!
15 Fi
Suomi
Kun olet tehnyt LOUDNESS-säädön, nauti musiikista
haluamallasi äänenvoimakkuudella. Jos LOUDNESS-säädön
vaikutus on liian voimakas tai heikko, muuta LOUDNESSsäätöä.
Toisto
Uniajastin
Uniajastin kytkee tämän laitteen automaattisesti
valmiustilaan valitsemasi ajan kuluttua. Ajastin on
hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun menet nukkumaan ja
haluat vielä jonkin aikaa toistaa tai tallentaa jotakin
ohjelmaa.
CODE SET
SOURCE
RECEIVER
RECEIVER A
SLEEP
SLEEP
SPEAKERS
ID
DIMMER
A
B
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
Huom!
Uniajastin voidaan ottaa käyttöön vain kauko-ohjaimella.
1
Määritä toiminta-aika painelemalla SLEEP.
Etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu aina, kun
painat SLEEP.
SLEEP vilkkuu toiminta-aikaa määrittäessäsi.
SLEEP
VOL.
SP A
Sleep120min.
SW
L
R
Kun uniajastin on käytössä, etulevyn näytössä on
SLEEP.
!
• Jos haluat kytkeä uniajastimen pois käytöstä, valitse “Sleep
Off”.
• Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa uniajastimen kytkemällä tämän
laitteen valmiustilaan painamalla kauko-ohjaimen RECEIVER
O-painiketta.
16 Fi
FM/AM RADION KUUNTELU
FM/AM radion kuuntelu
muistipaikoilta. Valitse viritystavaksi haku viritystaajuuksilta
käyttämällä TUNING / -painikkeita ennen kuin painat
numeropainikkeita.
• “Wrong Station!” tulee etulevyn näyttöön, jos valitsemasi
viritystaajuus on vastaanottoalueen ulkopuolella. Näppäile
viritystaajuus oikein.
FM/AM-radio
TUNER
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
FM
AM
PRESET
TUNING
FM
AM
TUNING H / I
MEMORY
!
Monoäänen valinta käyttöön saattaa parantaa heikosti kuuluvan
FM-radiosignaalin kuuluvutta.
SHUFFLE
REPEAT
MODE
MODE
■ Huonosti kuuluvan FM-aseman äänen
parantaminen
NOW
PLAYING
HOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+10
ENT
TV VOL
TV CH
Jos kuunneltavan FM-aseman signaali on liian heikko,
valitse FM-taajuusalueen vastaanottotavaksi mono, niin
signaalin laatu paranee.
Numerot
TV
TV INPUT
1
Valitse ohjelmalähteeksi "TUNER"
painamalla "TUNER".
2
Valitse taajuuskaista (FM tai AM)
painelemalla FM tai AM.
3
PERUSKÄYTTÖ
1
Valitse MODE-painiketta painelemalla
“Stereo” (automaattinen stereoäänentoisto)
tai “Mono” (monoäänen toisto), kun tämä
laite on viritetty FM-radioasemalle.
Kun valittuna on Mono, FM-lähetys kuuluu monona.
Huom!
Etulevyn näyttöön tulee STEREO, jos radioaseman ääni kuuluu
stereona.
Käynnistä viritys pitämällä painettuna
TUNING  /  yli 1 sekuntia.
Käynnistä haku kohti suurempia taajuuksia
painamalla .
Käynnistä haku kohti pienempiä taajuuksia
painamalla .
Kun asema löytyy, etulevyn näyttöön tulee aseman
viritystaajuus.
Aseman lähettämän ohjelman vastaanoton aikana
etulevyn näytössä on “TUNED”. Jos kuuntelet
stereolähetystä, näytössä on myös "STEREO".
VOL.
STEREO
TUNED
SP A
FM98.50MHz
L
SL
SW
C
R
SR
Taajuus
Ellei virityshaku pysähdy haluamasi aseman kohdalle
sen takia, että aseman signaali on heikko, yritä
virittää asema kuuluviin seuraavalla tavalla.
TUNING  /:
Suurempi/pienempi taajuus.
Suomi
Numerot:
Näppäile oikea viritystaajuus. Esim. taajuuden 98.50
MHz valinta: paina “9”, “8”, “5” ja “0” (tai ENT).
Huom!
• Kauko-ohjaimen numeropainike hakee muistipaikalle
tallennetun aseman, mikäli toimintatilana on aseman haku
17 Fi
FM/AM radion kuuntelu
Asemien tallennus automaattisesti
(vain FM -asemat)
VOL.
SP A
01:FM87.50MHz
Viritin hakee ja tallentaa automaattisesti FM-asemat
muistipaikoille. Viritin hakee automaattisesti kuuluviin
FM-aseman, jonka signaali on voimakas, ja tallentaa 40
asemaa löytöjärjestyksessä. Tallennetun aseman
virittäminen kuunneltavaksi käy helposti valitsemalla
aseman muistipaikkanumero.
Huom!
• Jos muistipaikalla on jo kanava, sen tiedot häviävät.
• Jos haluamasi aseman kuuluvuus on huono, yritä virittää se
kuuluviin itse ja tallenna se muistipaikalle.
Muistipaikkanumero
Kun asemat on tallennettu muistipaikoille, “FINISH”
tulee näkyviin ja näyttö palautuu perustilaan.
Käyttäjän ohjaama asemahaku
Voit tallentaa muistiin 40 FM/AM-asemaa (yhteensä 40).
Tallennetun aseman virittäminen kuunneltavaksi käy
helposti valitsemalla aseman muistipaikkanumero.
!
• Automaattihaun muistipaikoille tallentamat FM-asemat
kuuluvat stereona.
• Automaattihaku tallentaa muistipaikoille vain RDS-asemat.
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
FM
AM
PRESET
TUNING
MEMORY
TUNER
TUNER
CD
FM
AM
FM
AM
NET
PRESET
TUNING
PRESET F / G
MEMORY
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
OPTION
Nuolipainikkeet
/
ENTER
USB
ENTER
DISPLAY
MEMORY
SHUFFLE
REPEAT
PRESET F / G
MODE
■ Radioaseman tallennus muistipaikalle
manuaalisesti
Valitse asemat itse ja tallenna ne muistipaikoille.
VOLUME
RETURN
RETURN
TOP
MENU
Taajuus
POP-UP
MENU
1
Viritä haluamasi radioasema kuuluviin
kohdan “FM/AM-radio” (s.17) ohjeiden
mukaisesti.
2
Pidä painettuna MEMORY yli kahden
sekunnin ajan.
Ensimmäisellä tallennuskerralla asema tallentuu
automaattisesti muistipaikalle "01". Seuraava asema
tallentuu viimeksi tallennetun muistipaikan jälkeen
seuraavalle tyhjälle muistipaikalle.
MUTE
1
Valitse ohjelmalähteeksi "TUNER"
painamalla "TUNER".
2
Paina kauko-ohjaimen painiketta OPTION .
Näkyviin tulee "OPTION"-valikko (s.30).
3
Valitse  /  -painikkeilla “Auto Preset”.
Paina sitten ENTER.
VOL.
STEREO
TUNED
01:FM98.50MHz
VOL.
SP A
AutoPreset
Automaattinen FM-asemahaku alkaa noin 5 sekunnin
kuluttua alimmasta viritystaajuudesta ylöspäin.
Haku alkaa heti, jos pidät painettuna ENTERpainikkeen.
R
SR
!
Jos haluat valita muistipaikan, jolle asema tallentuu, paina
MEMORY-painiketta kerran aseman virittämisen jälkeen, valitse
sitten muistipaikkanumero PRESET  /  -painikkeilla ja paina
sitten uudestaan MEMORY.
VOL.
STEREO
TUNED
02:Empty
“"Empty" (tyhjä muistipaikka) tai tallentamasi taajuus
18 Fi
SW
C
Muistipaikkanumero
!
• Ennen haun alkamista voit määrittää ensimmäisen muistipaikan
painamalla kauko-ohjaimen PRESET  /  tai nuolipainiketta
( / ).
• Jos haluat perua haun, paina FM, AM tai RETURN.
L
SL
L
SL
SW
C
R
SR
FM/AM radion kuuntelu
Muistissa olevan aseman
kuuntelu
Muistipaikan tyhjentäminen
Poista tallennettu radioasema muistipaikalta.
Voit hakea muistipaikalle tallennetun aseman kuuluviin.
TUNER
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
PRESET
TUNING
FM
AM
MEMORY
TUNER
TUNER
CD
FM
AM
USB
NET
PRESET
TUNING
MEMORY
PRESET F / G
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
OPTION
SHUFFLE
REPEAT
Nuolipainikkeet 
MODE
ENTER
ENTER
DISPLAY
NOW
PLAYING
HOME
TOP
MENU
1
2
3
5
6
7
8
9
0
+10
ENT
1
Valitse TUNER ohjelmalähteeksi painamalla
TUNER.
2
Paina "OPTION"-painiketta.
3
Valitse nuolipainikkeilla "Clear Preset" ja
paina ENTER.
TV CH
Valitse TUNER ohjelmalähteeksi painamalla
TUNER.
Valitse PRESET  /  -painikkeilla
muistipaikka.
VOL.
!
• Viritin ohittaa tyhjät muistipaikat.
• Jos näyttöön tulee “No Presets”, muistissa ei ole asemia.
• Voit valita muistipaikan suoraan painamalla kauko-ohjaimen
numeropainikkeita. “Empty” näkyy näytössä, jos valitsemasi
muistipaikka on tyhjä. “Wrong Num.” tulee näkyviin, jos
näppäilet väärän numeron.
• Kauko-ohjaimen numeropainike hakee viritystaajuuden, mikäli
toimintatilana on haku viritystaajuuksilta. Valitse viritystavaksi
haku muistipaikoilta käyttämällä PRESET /-painikkeita
ennen kuin painat numeropainikkeita.
PERUSKÄYTTÖ
2
MUTE
Numerot
TV
TV VOL
POP-UP
MENU
4
TV INPUT
1
VOLUME
RETURN
ClearPreset
4
Valitse nuolipainikkeilla ( / ) tyhjennettävä
muistipaikka. Paina sitten ENTER.
CLEAR
VOL.
STEREO
TUNED
SP A
01:FM98.50MHz
SW
C
L
SL
R
SR
Tyhjennettävä muistipaikka
Kun muistipaikka on tyhjennetty, näkyviin tulee
ensin “Cleared”, sitten seuraava täytetty
muistipaikka.
CLEAR
VOL.
SP A
01:Cleared
5
Toista vaihetta 4, kunnes haluamasi
muistipaikat on tyhjennetty.
6
Sulje valikko painamalla OPTION.
L
SL
SW
C
R
SR
!
Voit tyhjentää muistipaikan myös käyttämällä etulevyn ohjaimia.
a Paina etulevyn CLEAR -painiketta.
c Paina SELECT/ENTER- tai CLEAR-painiketta, niin
muistipaikka tyhjenee.
19 Fi
Suomi
b Valitse tyhjennettävä muistipaikka SELECT/ENTER-säätimellä.
FM/AM radion kuuntelu
RDS (Radio Data System) -viritin
Radio Data System (Radio Data System) on FMradioasemien tiedonsiirtojärjestelmä, joka on käytössä jo
monessa maassa. Tämä laite pystyy vastaanottamaan
erilaista Radio Data System-dataa, kuten “Program
Service”, “Program Type,” “Radio Text” ja “Clock Time”,
kun se vastaanottaa Radio Data System -lähetystä.
■ Automaattiset liikennetiedotteet
Kun ohjelmalähteenä on "TUNER", laite vastaanottaa
liikennetiedotteita automaattisesti. Ota toiminto käyttöön
seuraavien ohjeiden avulla.
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
OPTION
Nuolipainikkeet 
ENTER
■ RDS (Radio Data System) -tietojen
valinta
ENTER
DISPLAY
VOLUME
RETURN
RETURN
TOP
MENU
POP-UP
MENU
MUTE
DISC SKIP
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
ENTER
DISPLAY
1
Kun ohjelmalähteenä on TUNER, paina
OPTION.
2
Valitse nuolipainikkeilla "TrafficProgram" ja
paina ENTER.
Liikennetiedoteasemien haku alkaa 5 sekunnin
kuluessa. Jos painat ENTER, haku alkaa heti.
VOLUME
RETURN
DISPLAY
TOP
MENU
POP-UP
MENU
MUTE
DISC SKIP
1
Viritä RDS (Radio Data System) -asema
kuuluviin.
!
Suosittelemme, että käytät Auto Preset-automaattihakua ja tallennusta RDS (Radio Data System) -asemien virittämiseksi
(s.18).
2
!
• Käynnistä haku nykyisestä taajuudesta ylöspäin/alaspäin
nuolipainikkeilla (), kun näytössä on “READY”.
• Jos haluat perua haun, paina RETURN.
• Suluissa olevat tekstit viittaavat etulevyn näytön tietueisiin.
Seuraava tietue näkyy n. 3 sekunnin ajan haun
päätyttyä.
Paina "DISPLAY"-painiketta.
Näyttötietue vaihtuu joka painalluksella.
INFO
FINISH
SP A
ProgramType
Liikennetiedoteasema (taajuus)
Huom!
Tietueen nimi
Vastaava tieto tulee näkyviin n. 3 sekunnin kuluttua.
9850
VOL.
STEREO
TUNED
SP A
CLASSICS
Informaatio
Program Service
Radioaseman nimi
Program Type
Nykyinen ohjelmatyyppi
Radio Text
Tietoa radio-ohjelmasta
Clock Time
Kellonaika
Frequency
Taajuus
Huom!
“Program Service,” “Program Type,” “Radio Text” ja “Clock
Time” eivät tule näkyviin, ellei radioasema lähetä RDS (Radio
Data System) -tietoja.
20 Fi
SP A
TPFM101.30MHz
VOL.
STEREO
TUNED
VOL.
STEREO
TUNED
“TP Not Found” tulee näkyviin 3 sekunniksi, jos laite ei löytänyt
yhtään liikennetiedoteasemaa.
MUSIIKIN TOISTO IPODISTA
Musiikin toisto iPodista
Voit toistaa iPodiin tallentamaasi musiikkia, jos kytket iPodin tähän laitteeseen iPodin mukana toimitetulla USBkaapelilla.
Huom!
Tämä laite ei välttämättä tunnista iPodia ja jotkin toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä iPodin mallin ja sen laiteohjelmiston
version takia.
iPodin ohjelman toisto
Käynnistä toisto iPodista ja ohjaa sitä seuraavien ohjeiden
mukaan.
Yhteensopivat ("Made for")
Huom!
• iPod touch (1., 2., 3., 4., 5. laitesukupolvi)
• iPod nano (2., 3., 4., 5., 6. ja 7. laitesukupolvi)
• iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G,
iPhone
• iPad (4. laitesukupolvi), iPad mini, iPad (3. laitesukupolvi),
iPad 2, iPad
(elokuu 2013)
Alaviiva "_" näkyy sellaisten merkkien tilalla, joita tämä laite ei
pysty näyttämään.
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
FM
AM
PRESET
TUNING
USB
MEMORY
SHUFFLE
Kytke iPod tähän laitteeseen USB-kaapelilla (toimitettu
iPodin mukana).
1
SHUFFLE
REPEAT
MODE
MODE
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
Nuolipainikkeet 
ENTER
RETURN
Kytke USB-kaapeli iPodiin.
DISPLAY
2
REPEAT
HOME
ENTER
HOME
NOW PLAYING
VOLUME
RETURN
DISPLAY
TOP
MENU
POP-UP
MENU
MUTE
DISC SKIP
Kytke USB-kaapeli USB-liittimeen.
1
Tämä laite (edestä)
1
PERUSKÄYTTÖ
iPodin kytkeminen
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
2
3
4
Valitse USB ohjelmalähteeksi painamalla
USB.
VOL.
SP A
SW
Music
2
USB
VOL.
SP A
Connected
L
SL
SW
C
R
SR
R
L
Valitse asetuskohta nuolipainikkeilla ja paina
ENTER.
Kun valitset kappaleen, toisto käynnistyy ja
toistotietue tulee näkyviin.
VOL.
SP A
!
iPod latautuu ollessaan kytkettynä tähän laitteeseen. Vaikka
kytket tämän laitteen valmiustilaan iPodin latauksen aikana,
iPodin lataus jatkuu (enintään 4 tuntia).
Jos ”SETUP"-valikossa on asetus "“NET Standby” (s.32)- On",
lataus jatkuu rajattoman kauan.
Huom!
Irrota iPod USB-liittimestä, ellei sitä käytetä.
Track#1
SW
L
R
!
• Palaa edelliseen toimintatilaan painamalla RETURN.
• Voit vaihtaa etulevyn näytössä näkyvää toistotietuetta
painamalla useita kertoja DISPLAY-painiketta (s.29).
• Jos haluat valita toistettavan tiedoston ja ohjata toistoa suoraan
iPodista, ota käyttöön iPodin helppo käyttötila (s.22).
Suomi
21 Fi
Musiikin toisto iPodista
Ohjaa toistoa seuraavilla kauko-ohjaimen painikkeilla.
■ Uusinta- ja satunnaistoisto
Voit muuttaa iPodin satunnais- ja uusintatoiston asetuksia.
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
Toiminto

Jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.

Lopettaa toiston.
II
Keskeyttää toiston väliaikaisesti.
1
Asetuskohta
I
Hyppy taakse/eteen.
I

Haku taaksepäin/eteenpäin niin kauan, kun
painike on painettuna.

HOME
Repeat
Avaa iPodin päävalikon.
Näyttää tietoja parhaillaan soivasta
kappaleesta.
NOW PLAYING
Ota iPodin helppo käyttötila käyttöön
painamalla MODE.
Helpon käyttötilan aikana etulevyn näytössä näkyy
vain ohjelmalähteen nimi. Jos haluat tarkastella
toistotietoja, näet ne iPodin näytöltä.
!
Jos haluat poistaa helpon käyttötilan käytöstä, paina uudestaan
MODE.
2
Käynnistä toisto kauko-ohjaimella tai
iPodista.
Kauko-ohjaimen
painikkeet
Toiminto
Nuolipainikkeet
Valitse haluamasi kohta.
ENTER
Vahvistaa valinnan.
RETURN
Siirtyy edelliseen toimintatilaan.

Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
II
Aloittaa toiston/keskeyttää toiston
väliaikaisesti.

Lopettaa toiston.
I
I


22 Fi
Hyppy taakse/eteen.
Haku taaksepäin/eteenpäin niin kauan,
kun painike on painettuna.
Asetus
Toiminto
Off
Lopettaa uusintatoiston.
One
Uusintatoistaa parhaillaan toistuvan
kappaleen.
All
Kaikkien kappaleiden uusintatoisto.
Off
Lopettaa satunnaistoiston.
Songs
Toistaa kappaleet satunnaisessa
järjestyksessä.
Albums
Toistaa albumit satunnaisessa
järjestyksessä.
Shuffle
■ Toiston ohjaus iPodista tai kaukoohjaimella (iPodin helppo käyttötila)
1
kun ohjelmalähteenä on “USB,” valitse
toistotapa painelemalla REPEAT tai
SHUFFLE.
!
• Vaihtoehtoisesti voit säätää uusintatoiston/satunnaistoiston
"OPTION"-valikossa (s.30).
• Uusintatoiston/satunnaistoiston toiminta tai näyttötietue
saattavat olla erilaisia iPodin tyypin tai laiteohjelmiston takia.
MUSIIKIN TOISTO USB-MUISTILAITTEESTA
Musiikin toisto USB-muistilaitteesta
Voit toistaa tällä laitteella musiikkia, joka on tallennettu USB-muistilaitteeseen. Lisätietoja USB-muistilaitteen
käyttöohjeessa.
Laite pystyy käsittelemään USB-massamuistilaitteita (jotka on alustettu tiedostojärjestelmään FAT16 tai FAT32).
Huom!
• Tämä laite tukee vain formaatteja WAV (vain PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC ja FLAC (vain 1- ja 2-kanavainen audio).
• Tämä laite on yhteensopiva enintään 192 kHz näytetaajuuteen WAV- ja FLAC-tiedostojen osalta ja 48 kHz näytetaajuuteen muiden
tiedostojen osalta.
• Joidenkin valmistajien USB-muistilaitteet ja mallit saattavat estää joidenkin toimintojen käytön.
• Laite ei toista DRM (Digital Rights Management) -suojattuja tiedostoja.
USB-muistilaitteen kytkeminen
1
USB-muistilaitteen ohjelman toisto
Kytke USB-muistilaite USB-liittimeen.
Käynnistä USB-toisto ja ohjaa sitä seuraavien ohjeiden
mukaan.
Tämä laite (edestä)
Huom!
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
FM
AM
PRESET
TUNING
PERUSKÄYTTÖ
Alaviiva "_" näkyy sellaisten merkkien tilalla, joita tämä laite ei
pysty näyttämään.
USB
MEMORY
SHUFFLE
USB-muistilaite
REPEAT
SHUFFLE
REPEAT
MODE
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
Nuolipainikkeet 
USB
ENTER
RETURN
VOL.
SP A
Connected
L
SL
SW
C
DISPLAY
R
SR
ENTER
HOME
NOW PLAYING
VOLUME
RETURN
DISPLAY
TOP
MENU
POP-UP
MENU
MUTE
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
DISC SKIP
!
Paljon dataa sisältävän USB-muistilaitteen lukeminen saattaa
kestää tavallista kauemmin. Siinä tapauksessa näytössä on
“Loading...”.
1
1
3
4
Valitse USB ohjelmalähteeksi painamalla USB.
Huom!
• Irrota USB-muistilaite USB-liittimestä, ellei sitä käytetä.
• Lopeta ohjelman toisto USB-muistilaitteesta ennen kuin irrotat
sen USB-liittimestä.
• Et voi kytkeä PC-tietokonetta tämän laitteen USB-liittimeen.
2
VOL.
SP A
SW
Blues
2
R
L
Valitse asetuskohta nuolipainikkeilla ja paina
ENTER.
Kun valitset kappaleen, toisto käynnistyy ja
toistotietue tulee näkyviin.
VOL.
SP A
Track#3
SW
R
L
• Palaa edelliseen toimintatilaan painamalla RETURN.
• Voit vaihtaa etulevyn näytössä näkyvää toistotietuetta
painamalla useita kertoja DISPLAY-painiketta (s.29).
• Jos valitset tiedoston, jota tämä laite ei tue, tiedoston nimen
yläpuolelle tulee .
23 Fi
Suomi
!
Musiikin toisto USB-muistilaitteesta
Ohjaa toistoa seuraavilla kauko-ohjaimen painikkeilla.
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
Toiminto

Jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.

Lopettaa toiston.
II
Keskeyttää toiston väliaikaisesti.
I
Hyppy taakse/eteen.
I
HOME
Näyttää USB-laitteen päävalikon.
NOW PLAYING
Näyttää tietoja parhaillaan soivasta
kappaleesta.
■ Uusinta- ja satunnaistoisto
Voit muuttaa USB-muistilaitteen satunnais- ja
uusintatoiston asetuksia.
1
kun ohjelmalähteenä on “USB,” valitse
toistotapa painelemalla REPEAT tai
SHUFFLE.
Asetuskohta
Repeat
Asetus
Toiminto
Off
Lopettaa uusintatoiston.
One
Uusintatoistaa parhaillaan toistuvan
kappaleen.
All
Uusintatoistaa albumin (kansion)
kappaleet.
Off
Lopettaa satunnaistoiston.
On
Toistaa albumin (kansion) kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
Shuffle
!
Vaihtoehtoisesti voit säätää uusintatoiston/satunnaistoiston
"OPTION"-valikossa (s.30).
24 Fi
MUSIIKIN TOISTO MEDIAPALVELIMELTA (PC/NAS)
Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS)
Voit toistaa tällä laitteella tietokoneelle tai DLNA-yhteensopivalle NAS-palvelimelle tallennettua musiikkia.
Huom!
• Voidaksesi käyttää tätä toimintoa on tämän laitteen ja tietokoneen oltava kytkettyinä samaan reitittimeen (s.13). Voit tarkastaa tälle
laitteelle määritetyt verkkoasetukset (kuten IP-osoitteen) "SETUP"-valikon kohdassa “Information” (s.32)".
• Tämä laite pystyy toistamaan vain formaatteja WAV (vain PCM), MP3, WMA, MPEG-4 AAC ja FLAC.
• Tämä laite on yhteensopiva enintään 192 kHz näytetaajuuteen WAV- ja FLAC-tiedostojen osalta ja 48 kHz näytetaajuuteen muiden
tiedostojen osalta.
• Jotta voisit toistaa FLAC-tiedostoja, sinun pitää asentaa tietokoneellesi palvelinohjelma, joka tukee FLAC-tiedostojen jakamista
DLNA:n välityksellä, tai käyttää NAS-palvelinta, joka tukee FLAC-tiedostoja.
Musiikkitiedostojen
jakamisasetukset
4
Valitse “Allowed” (Sallittu) pudotusvalikosta,
joka on kohdan “R-N500” vieressä.
5
Poistu klikkaamalla “OK”.
1
Käynnistä Windows Media Player 12 ohjelma tietokoneessa.
2
Valitse "Stream" (Virtauta). Valitse "Turn on
media streaming" (Ota median virtautus
käyttöön).
Tietokoneen ohjausikkuna tulee näkyviin.
(esimerkissä englanninkielinen versio)
PERUSKÄYTTÖ
Jos haluat toistaa musiikkia tietokoneelta tällä laitteella,
salli median jakaminen tämän laitteen ja tietokoneen
välillä (Windows Media Player 11 tai uudempi). Tässä
ohjeessa esimerkkinä on Windows Media Player -soitin
Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.
!
Lisätietoja median jakamisesta voit lukea Windows Media
Player -soittimen ohjeesta.
• Windows Media Player 11
a Käynnistä Windows Media Player 11 -ohjelma tietokoneessa.
b Valitse "Library" (Kirjasto). Valitse "Media Sharing" (Median
jakaminen).
c Valitse kohta “Share my media to” (Jaa media seuraaville).
Valitse “R-N500” -kuvake ja napsauta “Allow” (Sallittu).
3
Napsauta “Turn on media streaming” ((Ota
median virtautus käyttöön).
d Poistu napsauttamalla “OK”.
• NAS-palvelin tai tietokone, jossa muu DLNApalvelinohjelmisto
Määritä median jakamisen asetukset toisen laitteen tai
ohjelmiston käyttöohjeiden avulla.
Suomi
25 Fi
Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/NAS)
Ohjaa toistoa seuraavilla kauko-ohjaimen painikkeilla.
Musiikin toisto tietokoneelta
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
Käynnistä toisto tietokoneelta ja ohjaa sitä seuraavien
ohjeiden mukaan.
Huom!
Alaviiva "_" näkyy sellaisten merkkien tilalla, joita tämä laite ei
pysty näyttämään.
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
FM
AM

Jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.

Lopettaa toiston.
II
Keskeyttää toiston väliaikaisesti.
I
Hyppy taakse/eteen.
NET
I
PRESET
TUNING
MEMORY
SHUFFLE
Nuolipainikkeet
ENTER
RETURN
DISPLAY
REPEAT
MODE
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
Näyttää musiikkipalvelimen
juurihakemiston.
HOME
SHUFFLE
REPEAT
NOW PLAYING
HOME
NOW PLAYING
Näyttää tietoja parhaillaan soivasta
kappaleesta.
!
ENTER
RETURN
DISPLAY
TOP
MENU
1
Voit ohjata toistoa myös DLNA-yhteensopivalla DMCohjelmalla (Digital Media Controller). Lisätietoja, ks. “DMC
Control” (s.32).
OPTION
VOLUME
POP-UP
MENU
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
MUTE
DISC SKIP
1
Toiminto
2
3
■ Uusinta- ja satunnaistoisto
Voit muuttaa tietokoneen satunnais- ja uusintatoiston
asetuksia.
4
Valitse ohjelmalähteeksi “SERVER”
painelemalla NET.
1
VOL.
kun ohjelmalähteenä on “SERVER”, valitse
toistotapa painelemalla REPEAT tai
SHUFFLE.
SP A
Asetuskohta
SW
NASA
R
L
Musiikkipalvelimen nimi
!
Repeat
Jos tietokone toistaa tämän laitteen kautta valittua
musiikkitiedostoa, toistonäkymä tulee näkyviin.
2
3
Valitse musiikkipalvelin /nuolipainikkeilla. Paina ENTER.
VOL.
SP A
SW
L
!
• Palaa edelliseen toimintatilaan painamalla RETURN.
• Voit vaihtaa etulevyn näytössä näkyvää toistotietuetta
painamalla useita kertoja DISPLAY-painiketta (s.29).
• Jos valitset tiedoston, jota tämä laite ei tue, tiedoston nimen
yläpuolelle tulee .
26 Fi
R
Toiminto
Off
Lopettaa uusintatoiston.
One
Parhaillaan toistuvan kappaleen
uusintatoisto.
All
Uusintatoistaa albumin (kansion)
kappaleet.
Off
Lopettaa satunnaistoiston.
On
Toistaa albumin (kansion) kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä.
Shuffle
Valitse asetuskohta nuolipainikkeilla ja paina
ENTER.
Kun valitset kappaleen, toisto käynnistyy ja
toistotietue tulee näkyviin.
Song01
Asetus
!
Vaihtoehtoisesti voit säätää uusintatoiston/satunnaistoiston
"OPTION"-valikossa (s.30).
INTERNETRADION KUUNTELU
Internetradion kuuntelu
Voit kuunnella internet-radioasemia eri puolilta maailmaa.
!
Huom!
• Voidaksesi käyttää tätä toimintoa on tämän laitteen ja
tietokoneen oltava kytkettyinä internetiin (s.13). Voit tarkastaa
tälle laitteelle määritetyt verkkoasetukset (kuten IP-osoitteen)
"SETUP"-valikon kohdassa "“Information” (s.32)".
• Joitakin internet-radioasemia ei välttämättä voi kuunnella.
• Tämä laite käyttää internetradioasemien vTunertietokantapalvelua.
• Tämä palvelu voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta.
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
USB
NET
FM
AM
PRESET
TUNING
NET
• Palaa edelliseen toimintatilaan painamalla RETURN.
• Voit vaihtaa etulevyn näytössä näkyvää toistotietuetta
painamalla useita kertoja DISPLAY-painiketta (s.29).
• Voit rekisteröidä internet-radioasemasuosikkisi Bookmarks
(Kirjanmerkki) -kansioon seuraavan verkkosivun kautta, jos
avaat verkkosivun tietokoneen verkkoselaimella.
– Ennen kuin rekisteröit internetradioaseman, käynnistä tästä
laitteesta minkä tahansa internetradioaseman kuuntelu.
– Rekisteröinti edellyttää tilin luomista. Tilin luomista varten
tarvitset tämän laitteen vTuner ID-tunnisteen (tämän laitteen
MAC-osoitteen) sekä sähköpostiosoitteen. Voit tarkastaa
tämän laitteen vTuner ID -tunnisteen SETUP-valikkokohdasta
"Network Setup"- "Information" (s.32).
http://yradio.vtuner.com/
MEMORY
• Lopeta toisto erillislaitteen ohjauspainikkeella (s) .
• Asema saattaa estää joidenkin tietojen näytön.
Nuolipainikkeet
ENTER
RETURN
DISPLAY
REPEAT
MODE
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
ENTER
HOME
NOW PLAYING
VOLUME
RETURN
DISPLAY
TOP
MENU
POP-UP
MENU
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
MUTE
DISC SKIP
1
1
PERUSKÄYTTÖ
SHUFFLE
2
3
4
Valitse ohjelmalähteeksi “NET RADIO”
painelemalla NET.
Asemalista näkyy etulevyn näytössä.
VOL.
SP A
SW
Bookmarks
2
R
L
Valitse asetuskohta nuolipainikkeilla ja paina
ENTER.
Kun valitset internetradioaseman, toisto käynnistyy ja
toistonäkymä tulee näkyviin.
VOL.
SP A
JazzST
SW
L
R
Jos haluat nähdä asemalistan toiston aikana, paina
HOME. Toistonäkymä palautuu näkyviin, kun painat
NOW PLAYING.
Suomi
27 Fi
MUSIIKIN TOISTO ITUNESISTA/IPODISTA VERKON VÄLITYKSELLÄ (AIRPLAY)
Musiikin toisto iTunesista/iPodista verkon välityksellä
(AirPlay)
AirPlay-toiminto mahdollistaa musiikin toiston iTunesista/iPodista
verkon välityksellä.
PC
iTunes
Tämä laite
Käynnistä toisto
iTunesista.
tai iPodista
Reititin
Toisto käynnistyy
iPod
Huom!
Voidaksesi käyttää tätä toimintoa on tämän laitteen ja tietokoneen/
iPodin oltava kytkettyinä samaan reitittimeen (s.13). Voit tarkastaa
tälle laitteelle määritetyt verkkoasetukset (kuten IP-osoitteen)
"SETUP"-valikon kohdassa "“Information” (s.32)".
AirPlay toimii seuraavien laitteiden kanssa: iPhone, iPad, iPod joissa
iOS 4.3.3 tai uudempi, Mac jossa OS X Mountain Lion, Mac ja PC
jossa iTunes 10.2.2 tai uudempi.
(elokuu 2013)
3
Valitse kappale ja käynnistä toisto.
Tämä laite valitsee automaattisesti ohjelmalähteeksi
“AirPlay” ja käynnistää toiston. Toistotietue ei näy
etulevyn näytössä.
!
• Voit vaihtaa etulevyn näytössä näkyvää toistotietuetta painamalla
useita kertoja DISPLAY-painiketta (s.29).
• Jos haluat, että tämä laite käynnistyy automaattisesti toimintatilaan,
kun käynnistät toiston iTunesista/iPodista, valitse “SETUP”valikkoon asetus “NET Standby” (s.32) - “On”.
• Voit muuttaa tämän laitteen verkkonimeä, joka näkyy iTunesissa/
iPodissa. Tee se “SETUP”-valikon kohdassa “Network Name”
(s.33).
• Jos toiston aikana vaihdat tämän laitteen ohjelmalähdettä, iTunes-/
iPod-ohjelman toisto loppuu automaattisesti.
• Voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta iTunesin/iPodin kautta
toiston aikana. Jos haluat estää äänenvoimakkuuden säädön
iTunesin/iPodin kautta, valitse "OPTION"-valikossa asetus
“Vol.Interlock” (s.30) - “Off”.
Varoitus!
• Jos äänenvoimakkuutta säädetään iTunesista/iPodista, toistuvan
ohjelman äänenvoimakkuus voi muuttua odottamattoman suureksi.
Tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki. Jos
äänenvoimakkuus kasvaa yllättäen toiston aikana, lopeta heti toisto
iTunesista/iPodista.
iTunesin/iPodin ohjelman toisto
Ohjaa toistoa seuraavilla kauko-ohjaimen painikkeilla.
Tämä laite pystyy toistamaan musiikkia iTunesista/
iPodista.
1
Kytke tämä laite toimintatilaan. Käynnistä
iTunes tietokoneesta tai avaa iPodin
toistonäkymä.
Jos iTunes/iPod tunnistaa tämän laitteen, näkyviin
tulee AirPlay-kuvake (
).
iTunes (Esimerkki)
iPod (Esimerkki)
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet

Jatkaa toistoa keskeytyskohdasta.

Lopettaa toiston.
II
Keskeyttää toiston väliaikaisesti.
I
I
Hyppy taakse/eteen.
Repeat
Muuttaa uusintatoiston asetusta
Shuffle
Muuttaa satunnaistoiston asetusta
Huom!
Jos haluat ohjata iTunes-ohjelman toistoa tämän laitteen kaukoohjaimella, sinun on sallittava kauko-ohjaus etukäteen iTunesin
asetusten kautta.
Huom!
Ellei kuvake näy, tarkista, että laite ja tietokone/iPod on kytketty
reitittimeen oikein.
2
iTunes (esimerkissä englanninkielinen versio)
Valitse iTunesista/iPodista napsauttamalla
(näpäyttämällä) AirPlay-kuvake ja valitse
tämä laite (tämän laitteen verkkonimi) ääntä
toistavaksi laitteeksi.
iTunes (Esimerkki)
iPod (Esimerkki)
Valitse tämä
kohta
28 Fi
Tämän laitteen verkkonimi
ETULEVYN NÄYTTÖTIETUEIDEN TARKASTELU
Etulevyn näyttötietueiden tarkastelu
Jos valitset ohjelmalähteeksi USB-laiteen tai verkkolähteen, voit vaihtaa etulevyn näytössä näkyvää toistotietuetta.
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
ENTER
VOLUME
RETURN
DISPLAY
DISPLAY
TOP
MENU
1
POP-UP
MENU
MUTE
Paina "DISPLAY"-painiketta.
Näyttötietue vaihtuu joka painalluksella.
VOL.
SP A
Song
Tietueen nimi
PERUSKÄYTTÖ
Vastaava tieto tulee näkyviin n. 3 sekunnin kuluttua.
VOL.
SP A
Track#1
Tieto
Ohjelmalähde
Tietueen sisältö
USB (iPod)
SERVER
AirPlay
Song (kappaleen nimi), Artist (esittäjän
nimi), Album (albumin nimi), Time
NET RADIO
Song (kappaleen nimi), Album (albumin
nimi), Station (aseman nimi), Time
Suomi
29 Fi
LISÄÄ TOIMINTOJA
Eri ohjelmalähteiden toistoasetukset (OPTION-valikko)
Eri ohjelmalähteiden toistoasetukset (OPTION-valikko)
Voit määrittää erilaiset toistoasetukset eri ohjelmalähteille. Tämän valikon kautta voit helposti muuttaa asetuksia toiston
aikana.
■ Volume Trim
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
Nuolipainikkeet
ENTER
ENTER
RETURN
DISPLAY
TOP
MENU
Korjaa ohjelmalähteiden välisiä äänenvoimakkuuden
eroja. Jos äänenvoimakkuuden erot eri ohjelmalähteiden
välillä häiritsevät sinua ohjelmalähdettä vaihdettaessa,
korjaa eroja tällä toiminnolla.
OPTION
VOLUME
RETURN
POP-UP
MENU
!
MUTE
Tämä asetus määritetään erikseen kullekin ohjelmalähteelle.
1
Säätöalue
-10,0 dB - +10,0 dB (0.5 dB tarkkuudella)
Paina "OPTION"-painiketta.
VOL.
SP A
Perusasetus
0,0 dB
VolumeTrim
■ Signal Info
2
Valitse asetuskohta nuolipainikkeilla ja paina
ENTER.
Tarkastele tietoja audiosignaalista.
Vaihtoehdot
!
Palaa edelliseen näkymään painamalla RETURN.
3
4
FORMAT
Tulosignaalin audioformaatti.
CHAN
Jos laitteeseen tulee muuta kuin kaksikanavaista
audiosignaalia, merkintänä on “---.”
SAMPL
Näytteistyksessä digitaalisesta tulosignaalista
otettujen näytteiden lukumäärä sekunnissa.
Valitse asetus nuolipainikkeilla (/).
Sulje valikko painamalla OPTION.
!
Vaihda etulevyn näytön tietuetta nuolipainikkeilla ().
OPTION-valikon asetukset
■ Vol.Interlock
!
Salli/estä äänenvoimakkuuden säätö iTunesista/iPodista
AirPlay-toiminnon avulla.
Valittavissa olevat kohdat ovat ohjelmalähdekohtaisia.
Asetuskohta
Toiminto
Sivu
Asetukset
Volume Trim
Korjaa ohjelmalähteiden välisiä
äänenvoimakkuuden eroja.
30
Signal Info
Tarkastele tietoja audiosignaalista.
30
Auto Preset
Käynnistä laite hakemaan ja
tallentamaan muistipaikoille hyvin
kuuluvat FM-asemat.
18
(perusasetus)
Clear Preset
Poista tallennettu radioasema
muistipaikalta.
19
Full
Käynnistä laite hakemaan
TrafficProgram automaattisesti liikennetietoa RDSjärjestelmästä.
Ltd
20
Repeat
Määritä uusintatoiston asetukset
22, 24,
ohjelmalähteille iPod, USB-muistilaite ja
26
mediapalvelin.
Shuffle
Määritä satunnaistoiston asetukset
ohjelmalähteille iPod, USB-muistilaite ja
mediapalvelin.
22, 24,
26
Vol.Interlock
Salli/estä äänenvoimakkuuden säätö
iTunesista/iPodista AirPlay-toiminnon
avulla.
30
30 Fi
Off
Estää äänenvoimakkuuden säädön iTunesista/
iPodista.
Sallii äänenvoimakkuuden säädön iTunesista/
iPodista tietyissä rajoissa (-80,0 dB - 0,0 dB,
mykistys).
Sallii äänenvoimakkuuden säädön iTunesista/
iPodista koko äänialueella (-80,0 dB - +16,5 dB,
mykistys).
Laitteen asetukset (SETUP-valikko)
Laitteen asetukset (SETUP-valikko)
Voit säätää tämän laitteen asetuksia.
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
SETUP-valikon asetukset
SETUP
Nuolipainikkeet
ENTER
RETURN
ENTER
DISPLAY
TOP
MENU
1
Valikkokohta
VOLUME
POP-UP
MENU
32
IP Address
Määritä verkkoasetukset (IPosoite jne.).
32
MAC Filter
Valitse MAC-osoitteen
suodatin, joka rajoittaa
muiden laitteiden pääsyä
tähän laitteeseen verkon
kautta.
32
Toiston ohjaus DLNAyhteensopivalla DMCohjelmalla käyttöön - pois
käytöstä (Digital Media
Controller).
32
Salli/estä tämän laitteen
käynnistäminen jonkin
verkkolaitteen kautta.
32
Paina "SETUP"-painiketta.
VOL.
NetworkSetup
2
Valitse valikko nuolipainikkeilla (/).
Network
Setup
DMC Control
VOL.
SP A
InitialVolume
NET Standby
3
Paina "ENTER"-painiketta.
Muuta tämän laitteen
Network Name verkkonimeä, joka näkyy
muissa verkkolaitteissa.
VOL.
SP A
4
Valitse asetus nuolipainikkeilla (/) ja paina
ENTER.
Päivitä tämän laitteen
laiteohjelmisto verkon kautta.
33
Max Volume
Määritä suurin sallittu
äänenvoimakkuus.
33
Initial Volume
Laitteiston äänenvoimakkuus
käynnistyshetkellä.
33
AutoPowerStdby
Valitse aika, jonka kuluttua
laite kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan.
33
ECO Mode
ECO-toiminto
(virransäästötoiminto)
käyttöön/pois käytöstä .
33
DC OUT
Virransyöttötapa DC OUT liittimestä.
33
Update
!
Palaa edelliseen näkymään painamalla RETURN.
5
33
Sulje valikko painamalla SETUP.
LISÄÄ
TOIMINTOJA
IniVol.+16.5dB
Sivu
Information
MUTE
SP A
Toiminto
Tietoja tämän laitteen
verkkoasetuksista.
RETURN
Suomi
31 Fi
Laitteen asetukset (SETUP-valikko)
Network Setup - Verkkoasetukset
5
Sulje valikko painamalla SETUP.
Määritä verkkoasetukset.
■ MAC Filter
■ Information
Valitse MAC-osoitteen suodatin rajoittaaksesi muiden
laitteiden pääsyä tähän laitteeseen verkon kautta.
Tietoja tämän laitteen verkkoasetuksista.
Filter
MAC-osoitteen suodatus pois käytöstä/käyttöön.
NewFwAvailable
Tulee näkyviin, jos saatavilla on
laiteohjelmiston päivitys tälle laitteelle (s. 39).
STATUS
NETWORK-liittimen käyttötila
Off
MAC
MAC-osoite
(perusasetus)
IP
IP address
Aliverkon peite
GTWY
Oletusyhdyskäytävän IP-osoite
DNS P
Ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite
DNS S
Toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite
VTUNER
Internet-radion ID-koodi (vTuner)
■ IP Address
Määritä verkkoasetukset (IP-osoite jne.).
DHCP
Valitse, onko käytössä DHCP-palvelin.
On
(perusasetus)
Tämän laitteen verkkoasetukset (IP-osoite jne.)
määritetään automaattisesti DHCP-palvelimen
avulla.
1
Valitse asetukseksi “Filter - On”.
2
Valitse nuolipainikkeilla (/) MAC-osoitteen
numerot (01-10).
3
Valitse nuolipainikkeilla (/) muokattavaksi
haluamasi kohta. Valitse arvo
nuolipainikkeilla (/).
4
Sulje valikko painamalla SETUP.
!
Tee verkkoasetukset itse
Kun käytössä on “AirPlay” (s. 28) ja “DMC Control” (s.32), et
voi rajoittaa pääsyä verkkolaitteista MAC-osoitteen
suodatuksesta huolimatta.
1
Valitse asetukseksi “DHCP - Off”.
2
Valitse asetuskohta nuolipainikkeilla (/).
Address
Määritä IP-osoite.
Subnet
Mask
Määritä aliverkon peite.
Default
Gateway
Määritä oletusyhdyskäytävän IP-osoite.
DNS
Server(P)
Määritä ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
DNS
Server(S)
Määritä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
3
MAC-osoitteen suodattimen asetukset
DHCP-palvelin ei käytössä. Tee verkkoasetukset
itse. Lisätietoja, "Verkkoasetusten säätäminen"
Off
MAC-osoitteen suodatus käyttöön. Määritä
"MAC Address 01-10" -kohdassa niiden
verkkolaitteiden MAC-osoitteet, joiden pääsyn
sallit tähän laitteeseen verkon kautta.
On
SUBNET
MAC-osoitteen suodatus pois käytöstä.
■ DMC Control
Valitse toiston ohjaus DLNA-yhteensopivalla DMCohjelmalla käyttöön - pois käytöstä (Digital Media
Controller).
Disable
Valitse muokattava kohta nuolipainikkeilla
(/).
Enable
(perusasetus)
Estä DMC-ohjelmaa ohjaamasta toistoa.
Salli toiston ohjaus DMC-ohjelmalla.
!
DMC (Digital Media Controller) on laite, joka voi ohjata verkon
muita laitteita verkon välityksellä. Kun sallit toiminnon, tämän
laitteen toistoa voi ohjata DMC-ohjelmilla (esim. Windows
Media Player 12), jos laitteet ovat samassa verkossa.
■ NET Standby
Salli tämän laitteen käynnistäminen verkon kautta toisesta
verkkolaitteesta (verkon valmiustila).
VOL.
SP A
Address1192
(Esimerkki: IP-osoite)
Valitse muokattava kohta (Address1, Address2...)
nuolipainikkeilla ().
4
Muuta numeroa nuolipainikkeilla (/) tai
numeropainikkeilla.
32 Fi
Off
(perusasetus)
On
Estä verkon valmiustilan käyttö.
Salli verkon valmiustilan käyttö. (Laite kuluttaa
enemmän virtaa kuin asetuksella "Off".)
Laitteen asetukset (SETUP-valikko)
■ Network Name
Muuta tämän laitteen verkkonimeä, joka näkyy muissa
verkkolaitteissa.
1
Valitse “Network Name”.
Initial Volume - Aloitusäänenvoimakkuus
Aseta laitteiston äänenvoimakkuus käynnistyshetkellä.
Off (perusasetus)
Laite ottaa käyttöön äänenvoimakkuuden,
joka oli käytössä viimeksi laitetta
käytettäessä
Mute
Äänentoisto on mykistetty.
-80,0 dB +16,5 dB (0.5 dB
tarkkuudella)
Äänentoisto valitulla voimakkuudella.
VOL.
SP A
NetworkName
2
Aloita nimen kirjoitus painamalla ENTER.
VOL.
AutoPowerStdby - Autom. valmiustila
SP A
Valitse aika, jonka kuluttua laite kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan. Ellei laitetta ole käytetty tiettyyn aikaan,
laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
R-N500XXXXXX
Verkkonimi
3
Valitse nuolipainikkeilla (/) muokattavaksi
haluamasi kohta. Valitse kirjain
nuolipainikkeilla (/).
Off
Laite ei kytkeydy valmiustilaan
automaattisesti.
2 hours,
4 hours,
8 hours
(perusasetus),
12 hours
Ellei laitetta ole käytetty valitsemaasi aikaan,
laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Esimerkki: Jos valitset “2 hours”, tämä laite
kytkeytyy valmiustilaan, ellet käytä sitä 2
tuntiin.
VOL.
SP A
R-N500XXXXXX
Vahvista uusi nimi painamalla ENTER.
5
Sulje valikko painamalla SETUP.
■ Update
Päivitä tämän laitteen laiteohjelmisto verkon kautta.
ECO Mode - Ekotila
ECO-toiminto (virransäästötoiminto) käyttöön/pois
käytöstä.
Kun virransäästötoiminto on sallittu, laite vähentää
virrankulutusta.
Off
(perusasetus)
Perform
Update
Päivitä tämän laitteen laiteohjelmisto. Lisätietoja,
ks. “Laiteohjelmiston (firmware) päivitys
verkosta” (s.39).
Version
Tarkasta tähän laitteeseen asennettuna olevan
laiteohjelmiston versio.
Huom!
ID
Tarkasta järjestemän ID-numero.
Max Volume - Suurin
äänenvoimakkuus
Määritä suurin sallittu äänenvoimakkuus.
Säätöalue
-30.0 dB - +15.0 dB (5.0 dB tarkkuudella), +16.5 dB
Perusasetus
+16.5 dB
LISÄÄ
TOIMINTOJA
4
!
Juuri ennen valmiustilaan kytkeytymistä näyttöön tulee
“AutoPowerStdby”, minkä jälkeen etulevyn näytössä näkyy laskuri.
On
ECO-toiminto pois käytöstä.
ECO-toiminto käyttöön.
• Muista käynnistää laite uudestaan painamalla ENTER
asetuksen valinnan jälkeen. Uusi asetus valikoituu käyttöön sen
jälkeen, kun olet käynnistänyt tämän laitteen uudestaan.
• Jos asetuksena on "ECO Mode- On", etulevyn näyttö saattaa
pimentyä.
• Jos haluat käyttöön suuren äänenvoimakkuuden, valitse ensin
asetus "ECO Mode - Off".
DC OUT - DC-lähtö
DC OUT-liittimen asetus.
Power Mode
Valitse virransyöttötapa Yamaha AV -lisälaitteeseen, joka
on kytketty DC OUT-liittimeen.
(perusasetus)
Sync
Virransyöttö DC OUT-liittimestä koko ajan
riippumatta tämän laitteen toimintatilasta (virta
päällä/valmiustilassa).
Virransyöttö DC OUT-liittimestä vain silloin, kun
tämä laite on toimintatilassa.
33 Fi
Suomi
Cont
Järjestelmäasetukset (ADVANCED SETUP-valikko)
Järjestelmäasetukset (ADVANCED SETUP-valikko)
Tee järjestelmäasetukset laitteen etulevyn näytön valikoiden kautta.
Kaiutinimpedanssin asetuksen
muuttaminen (SP IMP.)
1
Sammuta tämä laite.
2
Pidä painettuna etulevyn RETURN-painike, ja
paina sitten O (virta) -painiketta.
SPIMP.8MIN
RETURN
O (Power - Virta)
Muuta laitteen kaiutinimpedanssin asetus vastaamaan
kytkettyjen kaiuttimien impedanssia.
Asetukset
SELECT/ENTER
4 Ω MIN
Valitse, jos laitteeseen on kytketty 4 ohm
kaiuttimet.
8Ω
MIN(perusa
setus)
Valitse, jos laitteeseen on kytketty 8 ohm tai
suuremmat kaiuttimet.
3
Valitse valikkokohta kääntämällä SELECT/
ENTER-valitsinta.
4
Valitse asetus SELECT/ENTER-painikkeella.
Kauko-ohjaimen ID-koodin
valinta (REMOTE ID)
5
Sammuta ja käynnistä tämä laite uudestaan
painamalla O (virta) -painiketta.
Uudet asetukset valikoituvat nyt käyttöön.
REMOTEIDID2
Muuta laitteen kauko-ohjaimen ID-koodi vastaamaan
kauko-ohjaimen ID-koodia (perusasetus: ID2). Jos
käytössäsi on useampi kuin yksi Yamaha AV-vahvistin,
voit määrittää jokaiselle oman ID-koodin.
ADVANCED SETUP-valikon
asetukset
Asetuskohta
Toiminto
Sivu
SP IMP.
Muuta kaiutinimpedanssin asetusta.
34
REMOTE ID
Tämän laitteen kauko-ohjaimen IDnumero.
34
INIT
Palauta laitteen perusasetukset.
35
UPDATE
Laiteohjelmiston (firmware) päivitys.
35
VERSION
Tarkasta tähän laitteeseen asennettuna
olevan laiteohjelmiston versio.
35
Asetukset
ID1, ID2 (perusasetus)
■ Kauko-ohjaimen ID-koodin muuttaminen
1
Jos haluat valita asetuksen ID1, pidä
painettuna ID-painike ja numeropainike 1
samaan aikaan yli 3 sekunnin ajan.
Jos haluat valita asetuksen ID2, pidä
painettuna ID-painike ja numeropainike 2
samaan aikaan yli 3 sekunnin ajan.
Kun kauko-ohjauskoodin tallennus on onnistunut,
etulevyn näyttöön tulee "Rem: Success".
Jos näkyviin tulee "Rem: Fail", tallennus on
epäonnistunut. Toista vaiheesta 1.
!
Tallennetut kauko-ohjauskoodit (s. 36) eivät häviä muistista,
vaikka vaihtaisit kauko-ohjauksen ID-koodin.
34 Fi
Järjestelmäasetukset (ADVANCED SETUP-valikko)
Laitteen perusasetusten palautus
(INIT)
Ohjelmistoversion tarkastaminen
(VERSION)
INITCANCEL
Palauttaa laitteen perusasetukset.
Vaihtoehdot
VERSIONxx.xx
Tarkasta tähän laitteeseen asennettuna olevan
laiteohjelmiston versio.
!
ALL
Palauttaa laitteen perusasetukset.
CANCEL
Ei palauta perusasetuksia.
• Voit tarkastaa laiteohjelmiston version myös "SETUP"-valikon
kohdassa “Update” (s.33).
• Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin laiteohjelmiston versio
tulee näkyviin.
Laiteohjelmiston (firmware)
päivitys (UPDATE)
UPDATEUSB
Uusia laiteohjelmistoja julkaistaan ajoittain
lisätoimintojen ja parannusten vuoksi. Uusimman
laiteohjelmiston voit ladata verkkosivustoltamme. Jos
tämä laite on kytketty internetiin, voit ladata
laiteohjelmiston suoraan verkossa. Päivitysten mukana
saat lisätietoja aiheesta.
LISÄÄ
TOIMINTOJA
■ Laiteohjelmiston päivittäminen
Älä tee tätä päivitystä, ellei laiteohjelmiston päivittäminen
ole välttämätöntä. Muista lukea päivityksen mukana
toimitettu tieto ennen kuin päivität laiteohjelmiston.
1
Valitse "USB" tai "NETWORK" painelemalla
SELECT/ENTER-painiketta. Aloita
laiteohjelmiston päivitys painamalla
DISPLAY.
Vaihtoehdot
USB
Päivitä laiteohjelmisto USB-muistilaitteen avulla.
NETWORK
Päivitä tämän laitteen laiteohjelmisto verkon
kautta.
!
Jos tämä laite tunnistaa, että verkosta on saatavilla uudempi
laiteohjelmisto, "NewFwAvailable" tulee näkyviin
valikkokohtaan "Network Setup" - "Information". Siinä
tapauksessa voit päivittää tämän laitteen laiteohjelmiston myös
kohdan “Laiteohjelmiston (firmware) päivitys verkosta” (s.39)
mukaisesti.
Suomi
35 Fi
Muiden laitteiden ohjaaminen kauko-ohjaimella
Muiden laitteiden ohjaaminen kauko-ohjaimella
Jos ohjelmoit erillislaitteen (CD-soitin jne.) kauko-ohjauskoodin, voit ohjata erillislaitetta tämän laitteen kaukoohjaimella.
Huom!
• Et voi ohjata erillislaitetta, jossa ei ole kauko-ohjaussignaalien tunnistinta.
• Varmista, että erillislaitteen kauko-ohjauksen ID-tunnus on "ID1”. Jos valittuna on jokin muu ID-tunnus, kauko-ohjaustoiminnot eivät
välttämättä toimi kunnolla.
• Jos laitteen kauko-ohjain on ilman paristoja yli 2 minuuttia, koodit saattavat hävitä muistista. Vaihda silloin kaikki paristot uusiin ja
määritä koodit uudestaan.
Television kauko-ohjainkoodin
tallennus
Tämän laitteen kauko-ohjaimella voit ohjata televisiota,
jos olet ohjelmoinut sen kauko-ohjauskoodin.
!
Voit tallentaa television kauko-ohjauskoodin myös
ohjelmalähteen valintapainikkeelle (s. 37). Silloin voit ohjata
televisiota nuoli- ja numeropainikkeilla (jotkin televisiot estävät
tämän toiminnon hyödyntämisen).
4
Valitse numeropainikkeilla nelinumeroinen
kauko-ohjainkoodi.
Kun kauko-ohjauskoodin tallennus on onnistunut,
etulevyn näyttöön tulee "Rem: Success".
Jos näkyviin tulee "Rem: Fail", tallennus on
epäonnistunut. Toista vaiheesta 2.
■ TV:n toiminnot
Jos olet ohjelmoinut käyttöön television ohjauskoodin,
voit ohjata sitä television ohjauspainikkeilla minkä
tahansa ohjelmalähteen ollessa valittuna.
CODE SET
CODE SET
SOURCE
INPUT
Television kanavan (videotulon)
valinta.
MUTE
Mykistää television
äänenvoimakkuuden.
TV VOL
Säädä television äänenvoimakkuus.
TV CH
Television kanavan valinta.
TV O
Käynnistää/ sammuttaa television.
RECEIVER
SLEEP
TV:n
ohjauspainikkeet
SPEAKERS
ID
DIMMER
A
B
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+10
ENT
TV VOL
TV CH
TV
TV INPUT
TV MUTE
1
Numerot
TV:n
ohjauspainikkeet
TV A
Television kauko-ohjauskoodit ovat
kohdassa “LIST OF REMOTE CONTROL
CODES” (tämän käyttöohjeen lopussa).
!
Jos koodeja on useita, kokeile ensin ensimmäistä koodia. Ellei se
toimi, kokeile muita koodeja.
2
Paina CODE SET -painiketta teräväkärkisellä
esineellä, kuten kuulakärkikynällä.
Käytä jokaisen vaiheen suorittamiseen aikaa enintään
1 minuutti. Muuten asetuksen tekeminen keskeytyy.
Jos niin tapahtuu, aloita uudelleen vaiheesta 2.
3
Paina "TV O"-painiketta.
36 Fi
Muiden laitteiden ohjaaminen kauko-ohjaimella
Ohjelmalähdelaitteen kaukoohjauskoodin tallennus
Tämän laitteen kauko-ohjaimella voit ohjata
ohjelmalähdelaitteita, jos olet ohjelmoinut niiden kaukoohjauskoodit. Kauko-ohjaimella ohjattavan laitteen voit
valita myös painamalla ohjelmalähteen valintapainiketta,
koska kyseisten ohjelmalähteiden ohjauskoodit on
ohjelmoitu valintapainikkeille.
CODE SET
SOURCE
■ Ohjelmaa toistavan laitteen ohjaus
Kun erillislaitteen kauko-ohjauskoodi on otettu käyttöön,
erillislaitetta voidaan ohjata seuraavilla painikkeilla.
Valitse ensin oikea ohjelmalähde tai SCENEtoimintosarja.
CODE SET
SOURCE
SOURCE A
SPEAKERS
CODE SET
ID
DIMMER
A
B
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
RECEIVER
SLEEP
Valikkojen
ohjauspainikkeet
SPEAKERS
ID
RECEIVER
SLEEP
DIMMER
A
B
ENTER
COAX1
COAX2
OPT1
OPT2
LINE1
LINE2
LINE3
PHONO
TUNER
CD
FM
AM
1
2
USB
NET
PRESET
TUNING
3
VOLUME
RETURN
DISPLAY
DISPLAY
TOP
MENU
Ohjelmalähteen
valintapainikkeet
POP-UP
MENU
MUTE
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
DISC SKIP
1
2
3
5
6
7
4
8
9
0
+10
ENT
TV VOL
TV CH
5
6
7
8
9
0
+10
ENT
Numerot
TV
TV INPUT
TV
TV MUTE
TV INPUT
TV VOL
Numerot
4
TV:n
ohjauspainikkeet
TV CH
TV MUTE
1
Ohjelmalähdelaitteiden kauko-ohjauskoodit
ovat kohdassa “LIST OF REMOTE CONTROL
CODES” (tämän käyttöohjeen lopussa).
!
Jos koodeja on useita, kokeile ensin ensimmäistä koodia. Ellei se
toimi, kokeile muita koodeja.
2
3
Paina CODE SET -painiketta teräväkärkisellä
esineellä, kuten kuulakärkikynällä.
Käytä jokaisen vaiheen suorittamiseen aikaa enintään
1 minuutti. Muuten asetuksen tekeminen keskeytyy.
Jos niin tapahtuu, aloita uudelleen vaiheesta 2.
Paina ohjelmalähteen valintapainiketta.
Esimerkki: Määritä CD-liittimeen kytketyn
ohjelmalähdelaitteen kauko-ohjauskoodi painamalla
CD.
Valikkojen
ohjauspa
inikkeet
Nuolipainikkeet
Valitse haluamasi kohta.
ENTER
Vahvistaa tekemäsi valinnan.
RETURN
Siirtyy edelliseen toimintatilaan.
DISPLAY
Erillislaitteen
ohjauspainikkeet
LISÄÄ
TOIMINTOJA
Kytkee ohjelmalähdelaitteen
käyttöön tai pois käytöstä.
SOURCE O
Näyttötietueen valinta.
TOP MENU
Avaa aloitusvalikon.
POP-UP
MENU
Avaa ponnahdusvalikon.

Lopettaa toiston.
II
Keskeyttää toiston väliaikaisesti.

Käynnistää valitun kappaleen/
videon toiston.


Haku taaksepäin/eteenpäin niin
kauan, kun painike on painettuna.
I
4
I
Hyppy taakse/eteen.
Numerot
Numerot.
TV:n ohjauspainikkeet
Television ohjaus (s. 36).
Suomi
Valitse numeropainikkeilla nelinumeroinen
kauko-ohjainkoodi.
Kun kauko-ohjauskoodin tallennus on onnistunut,
etulevyn näyttöön tulee "Rem: Success".
Jos näkyviin tulee "Rem: Fail", tallennus on
epäonnistunut. Toista vaiheesta 2.
Huom!
Nämä painikkeet toimivat vain, kun vastaava toiminto on
ohjelmalähdelaitteessa ja kyseistä laitetta voi ohjata
infrapunakauko-ohjaimella.
37 Fi
Muiden laitteiden ohjaaminen kauko-ohjaimella
Alkuperäisten kaukoohjauskoodien palautus
Voit palauttaa käyttöön ohjelmalähteen
valintapainikkeelle tehtaalla tallennetun koodin.
CODE SET
SOURCE
RECEIVER
CODE SET
SLEEP
SPEAKERS
ID
DIMMER
A
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
B
SETUP
ENTER
VOLUME
RETURN
DISPLAY
TOP
MENU
POP-UP
MENU
MUTE
DISC SKIP
1
2
3
5
6
7
4
8
9
0
+10
ENT
TV VOL
TV CH
Numerot
TV
TV INPUT
TV MUTE
1
Paina CODE SET -painiketta teräväkärkisellä
esineellä, kuten kuulakärkikynällä.
Käytä jokaisen vaiheen suorittamiseen aikaa enintään
1 minuutti. Muuten asetuksen tekeminen keskeytyy.
Jos niin tapahtuu, aloita uudelleen vaiheesta 1.
2
Paina "SETUP"-painiketta.
3
Näppäile numeropainikkeilla “9981”.
Kun kauko-ohjauskoodin tallennus on onnistunut,
etulevyn näyttöön tulee "Rem: Success".
Jos näkyviin tulee "Rem: Fail", tallennus on
epäonnistunut. Toista vaiheesta 1.
38 Fi
Laiteohjelmiston (firmware) päivitys verkosta
Laiteohjelmiston (firmware) päivitys verkosta
Uusia laiteohjelmistoja julkaistaan ajoittain lisätoimintojen ja parannusten vuoksi. Jos tämä laite on kytketty internetiin,
voit ladata laiteohjelmiston suoraan verkosta ja päivittää sen.
Huom!
• Älä käytä tätä laitetta tai irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia laiteohjelmiston päivityksen aikana. Laiteohjelmiston päivitys kestää
noin 20 minuuttia tai enemmän (internetyhteyden nopeus vaikuttaa siihen).
• Jos tällä laitteella on yhteys langattomaan verkkoon langattoman verkkosovittimen välityksellä, päivitys verkon kautta ei
välttämättä ole mahdollista langattoman yhteyden tilan takia. Tässä tapauksessa päivitä laiteohjelmisto USB-muistilaitteen avulla
(s. 35).
!
Vaihtoehtoisesti voit päivittää laiteohjelmiston USBmuistilaitteen kautta “ADVANCED SETUP” -valikosta (s. 35).
SETUP
Nuolipainikkeet

ENTER
HOME
NOW
PLAYING
SETUP
OPTION
ENTER
DISPLAY
TOP
MENU
7
Jos etulevyn näyttöön tulee “UPDATE
SUCCESS”, paina etulevyn O (virta) painiketta.
Laiteohjelmistopäivitys on valmis.
VOLUME
RETURN
POP-UP
MENU
MUTE
Paina "SETUP"-painiketta.
2
Valitse nuolipainikkeilla "Network Setup" ja
paina ENTER.
3
Valitse nuolipainikkeilla "Information" ja
paina ENTER.
Jos saatavilla on uusi ohjelmisto, etulevyn näyttöön
tulee "NewFwAvailable".
LISÄÄ
TOIMINTOJA
1
VOL.
SP A
NewFwAvailable
4
Paina RETURN, jos haluat palata edelliseen
toimintatilaan.
5
Valitse nuolipainikkeilla "Update" ja paina
ENTER.
VOL.
SP A
PerformUpdate
6
Suomi
Käynnistä laiteohjelmiston päivitys
painamalla ENTER-painiketta.
Tämä laite käynnistyy uudestaan ja laiteohjelmiston
päivitys alkaa.
!
Jos haluat perua toiminnon laiteohjelmistoa päivittämättä, paina
SETUP.
39 Fi
LISÄTIETOA
Vianmääritys
Vianmääritys
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, kytke laite
valmiustilaan, irrota verkkojohto ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
■ Yleistä
Ongelma
Laite ei kytkeydy
toimintatilaan.
Syy
Toimenpide
katso
sivu
Laitteen suojapiiri on aktivoitunut kolme
kertaa. Mikäli laite on tässä tilassa,
laitteessa oleva valmiustilan ilmaisin
vilkkuu, kun yrität käynnistää laitteen.
Virrankytkentä on estetty turvallisuussyistä. Ota
yhteys lähimpään Yamaha-jälleenmyyjään tai
Yamaha-huoltoon ja toimita laite huoltoon.
Verkkojohto ei ole kytketty tai sitä ei ole
kytketty kunnolla.
Kytke verkkojohto kunnolla.
Impedanssiasetus on väärä.
Valitse asetus, joka vastaa kaiuttimien impedanssia.
11
Oikosulku tms. on laukaissut suojapiirin.
Tarkasta, etteivät kaiutinkaapelit koske toisiaan.
Kytke sitten laite toimintatilaan.
10
Laite on altistunut voimakkaalle ulkoiselle
sähköiskulle (esim. salama tai voimakas
staattinen sähköisyys).
Kytke vahvistin valmiustilaan. Irrota verkkojohto
pistorasiasta ja kytke se takaisin 30 sekunnin
kuluttua. Laitteen pitäisi nyt toimia normaalisti.
—
Väärät lähtö- tai tulokytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
10
Ohjelmaa toistavaa laitetta ei ole valittu
vahvistimen ohjelmalähteeksi.
Valitse oikea tulolähde etulevyn INPUT-valitsimella
(tai kauko-ohjaimessa olevalla ohjelmalähteen
valintapainikkeella).
14
SPEAKERS A/B-valitsin ei ole oikeassa
kohdassa.
Valitse käyttöön SPEAKERS A tai SPEAKERS B.
Kaiutinjohdot on kytketty huonosti.
Kytke kaapelit kunnolla.
10
Äänentoisto on mykistetty.
Kytke mykistys pois käytöstä.
8
Max Volume tai Initial Volume -asetus on
liian pieni.
Valitse suurempi arvo.
Ohjelmalähteeksi valittu laite on
sammutettu tai ohjelman toisto ei ole
käynnissä.
Kytke laite toimintatilaan ja varmista, että ohjelman
toisto on käynnissä.
Digitaaliseen audiotuloliitäntään
(COAXIAL 1-2/OPTICAL 1-2 liitäntään) kytketty laite antaa oman
asetuksensa mukaisesti eteenpäin muuta
äänityyppiä kuin PCM.
Valitse kytketystä laitteesta audiotuloasetus, jonka
aikana laite antaa eteenpäin PCM-ääntä.
Oikosulku tms. on laukaissut suojapiirin.
Valitse asetus, joka vastaa kaiuttimien impedanssia.
11
Tarkasta, etteivät kaiutinkaapelit koske toisiaan.
Kytke sitten laite toimintatilaan.
10
Tämä laite on ylikuumentunut.
Varmista, etteivät kansilevyn aukot peity.
—
Automaattinen valmiustilatoiminto on
sammuttanut tämän laitteen.
Säädä automaattiseen valmiustilatoimintoon
(“AutoPowerStdby”-asetus “SETUP”-valikossa)
pitempi toiminta-aika tai valitse toiminto pois
käytöstä.
34
Ääni kuuluu vain
kaiutinparin toisesta
kaiuttimesta.
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
10
Väärä BALANCE-asetus.
Laita BALANCE-säädin oikeaan asentoon.
15
Ei bassoa, ei
tilantuntua.
+/– -johdot on kytketty vääriin liittimiin
vahvistimeen tai kaiuttimeen.
Kytke kaapelit samanmerkkisiin liittimiin +/–.
Ei ääntä.
Ääni lakkaa yhtäkkiä
kuulumasta.
40 Fi
—
—
14
33
—
—
10
Vianmääritys
Ongelma
Kuuluu hurinaa.
Syy
Toimenpide
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke audiokaapelit hyvin. Jos ongelma ei häviä,
kaapelit voivat olla vialliset.
Levysoitin ei ole kytkettynä GNDliittimeen.
Tee GND-kytkentä levysoittimesta tähän laitteeseen.
Levysoittimen
äänenvoimakkuus on
hiljainen.
Levysoittimessa on MC-äänirasia.
Kytke levysoitin vahvistimeen MC-esivahvistimen
kautta.
Äänenlaatu
huononee, kun
kuuntelet
kuulokkeilla, jotka on
kytketty cdsoittimeen tai
kasettidekkiin (joka
on kytketty
vahvistimeen).
Vahvistimessa ei ole virtaa, tai se on
valmiustilassa.
Ääni on hiljainen.
LOUDNESS-toiminto on käytössä.
katso
sivu
10
10
—
Kytke laite toimintatilaan.
14
Vaimenna äänenvoimakkuutta, laita LOUDNESSsäädin FLAT-asentoon, säädä äänenvoimakkuus
sitten uudestaan.
15
LISÄTIETOJA
Suomi
41 Fi
Vianmääritys
■ Viritin
Ongelma
FM
FM/
AM
AM
42 Fi
Syy
Toimenpide
katso
sivu
FM-radio
kohisee
voimakkaasti.
Johtuu FM-stereolähetyksestä. Esiintyy
joskus, kun lähetysasema on kaukana tai
antenni vastaanottaa heikkoa signaalia.
Tarkasta antennikytkennät.
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
12
Valitse monoääni.
17
Ääni säröytyy
eikä hyvää
ääntä saa
hyvälläkään
antennilla.
Signaali sisältää monitiesäröä.
Minimoi häiriöt sijoittamalla antenni toiseen
paikkaan.
Automaattinen
viritystoiminto
ei löydä
asemaa.
Aseman lähetyssignaali on heikko.
NO PRESETS
tulee näkyviin.
Muistipaikoille ei ole tallennettu yhtään
asemaa.
Tallenna muistipaikoille asemia, joita haluat valita
kuunneltavaksi.
WRONG
STATION tulee
näkyviin.
Olet näppäillyt väärän FM/AMviritystaajuuden.
Näppäile oikea viritystaajuus.
Automaattinen
viritystoiminto
ei löydä
asemaa.
Aseman lähetyssignaali on heikko tai
antennikytkennät ovat löysässä.
Kiristä AM-antennin kytkennät ja käännä sitä.
Asemat eivät
tallennu
automaattisesti
muistiin.
AM-asemia ei voi tallentaa
automaattisesti.
Tallenna asema muistiin itse.
Rätiseviä ja
sihiseviä ääniä
kuuluu
jatkuvasti.
Häiriöt johtuvat salamoinnista,
loistevalaisimista, moottoreista,
termostaateista ja muista sähkölaitteista.
Käytä ulkoantennia ja maajohtoa.
Se auttaa jonkin verran, mutta häiriöitä on vaikea
poistaa kokonaan.
Kuuluu
hurisevaa ja
vinkuvaa ääntä
TV on liian lähellä.
Siirrä laitteet kauemmas toisistaan.
—
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
Viritä asema kuuluviin itse.
12
17
18
17
Viritä asema kuuluviin itse.
—
17
18
—
—
Vianmääritys
■ USB ja verkko
Ongelma
Tämä laite ei tunnista
USB-muistilaitetta.
Syy
Toimenpide
katso
sivu
USB-laitetta ei ole kytketty USBliittimeen kunnolla.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen
tähän laitteeseen. Kytke sitten laite uudelleen
toimintatilaan.
—
USB-laitteen tiedostojärjestelmä ei ole
FAT16 tai FAT32.
Käytä USB-laitetta, joka käyttää tiedostojärjestelmää
FAT16 tai FAT32.
—
USB-laitteen tiedostot
ja kansiot eivät näy.
USB-laitteen sisältämä data on suojattu
salauksella.
Käytä USB-laitetta, jonka dataa ei ole salattu.
Verkkotoiminnot eivät
toimi.
Verkkoasetusten (IP-osoite) haku ei toimi
kunnolla.
Salli reitittimesi DHCP-palvelintoiminto, ja valitse
tämän laitteen "SETUP"-valikossa asetus "DHCP" "On". Jos haluat määrittää verkkoasetukset itse,
varmista, että käytät vain tämän laitteen käytössä
olevaa IP-osoitetta.
32
Median jakamisasetuksissa on virhe.
Määritä jakamisasetukset ja salli musiikkisisällön
jakaminen tämän laitteen kanssa.
—
Tietokoneeseen asennettu
tietoturvaohjelmisto estää tämän laitteen
yhteyden tietokoneeseen.
Tarkista tietokoneesi tietoturvaohjelmiston asetukset.
Tämä laite ja tietokone eivät ole samassa
verkossa.
Tarkista verkkokytkennät ja reitittimesi asetukset.
Niiden tulee sallia laitteiden pääsy samaan verkkoon
13
MAC-osoitteen suodatintoiminto on otettu
käyttöön tästä laitteesta.
Kytke "SETUP"-valikon “MAC Filter” -toiminto pois
käytöstä tai määritä tietokoneen MAC-osoite
salliaksesi sen yhteydenmuodostus tähän laitteeseen.
32
Tietokoneella olevia
tiedostoja ei voi
tarkastella tai toistaa.
Tämä laite tai mediapalvelin ei tue
kyseisiä tiedostoja.
Käytä tiedostoformaattia, jota tämä laite ja
mediapalvelin tukevat. Tämän laitteen tukemat
tiedostoformaatit (ks. Musiikin toisto
mediapalvelimelta).
25
Internet-radio ei
kuulu.
Valitsemasi Internet-radioasema ei ole
juuri nyt käytettävissä.
Radioasemassa on verkkohäiriö, tai palvelu on
lakkautettu. Yritä kuunnella asemaa uudelleen
myöhemmin tai valitse toinen asema.
—
Valitsemasi internet-radioasema ei ole
juuri nyt käytettävissä.
Jotkin internet-radiot eivät lähetä ohjelmaa ympäri
vuorokauden. Yritä kuunnella asemaa uudelleen
myöhemmin tai valitse toinen asema.
—
Verkkolaitteistosi (reititin jne.)
palomuuriasetukset rajoittavat pääsyä
verkkoon.
Tarkasta verkkolaitteistosi palomuuriasetukset.
Internet-radio kuuluu vain, kun se kulkee
radioaseman määräämän portin kautta.
Porttinumeroon vaikuttaa internetradioasema.
—
MAC-osoitteen suodatintoiminto on otettu
käyttöön tästä laitteesta.
Kytke "Network Setup"-valikon “MAC Filter” toiminto pois käytöstä tai määritä älypuhelimen/
tabletin MAC-osoite salliaksesi sen
yhteydenmuodostus tähän laitteeseen.
32
Tämä laite ja älypuhelin/tabletti eivät ole
samassa verkossa.
Tarkista verkkokytkennät ja reitittimesi asetukset.
Kytke tämä laite ja älypuhelin/tabletti samaan
verkkoon.
—
Verkon tila saattaa estää sen.
Käynnistä laiteohjelmiston päivitys verkon kautta
uudestaan tai päivitä se USB-muistilaitteen avulla.
Tämä laite ei tunnista
tietokonetta.
Laiteohjelmiston
päivitys verkon kautta
epäonnistui.
—
LISÄTIETOJA
Älypuhelimen/tabletin
“NP Controller” sovellus ei tunnista
tätä laitetta.
—
35
Suomi
43 Fi
Vianmääritys
■ Kauko-ohjain
Ongelma
Kauko-ohjain ei toimi.
44 Fi
Syy
Toimenpide
katso
sivu
Väärä käyttöetäisyys tai -kulma.
Kauko-ohjain toimii enintään 6 metrin päässä
laitteesta ja enintään 30 asteen kulmassa etulevystä.
Suora auringonvalo tai lamppu (loistevalo
tms.) osuu soittimessa olevaan kaukoohjaussignaalien vastaanottimeen.
Sijoita laite tarvittaessa muualle.
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda kaikki paristot.
—
Tämän laitteen ja kauko-ohjaimen kaukoohjauskoodit eivät vastaa toisiaan.
Määritä tämän laitteen tai kauko-ohjaimen kaukoohjauskoodi.
34
Kauko-ohjauskoodi on väärin ohjelmoitu.
Ohjelmoi saman valmistajan toinen koodi. LIST OF
REMOTE CONTROL CODES, käyttöohjeen
lopussa.
—
9
—
Jotkin mallit eivät tottele kauko-ohjausta,
vaikka koodi on oikein.
Käytä laitteen omaa kauko-ohjainta.
Et painanut sen laitteen valintapainiketta,
jota yrität ohjata.
Valitse ohjattava laite painamalla sitä vastaavaa
ohjelmalähteen valintapainiketta, ja paina vasta sitten
haluamaasi ohjauspainiketta kauko-ohjaimesta.
—
—
Virheviestit etulevyn näytössä
Virheviestit etulevyn näytössä
Viesti
Syy
Toimenpide
Access denied
Pääsy tietokoneeseen on estetty.
Määritä jakamisasetukset ja salli musiikkisisällön jakaminen tämän
laitteen kanssa (s.25).
Access error
Laite ei voi lukea USB-laitetta.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen.
Jos ongelma ei häviä, käytä toista USB-laitetta.
Laite ei voi lukea iPodia.
Kytke iPod hetkeksi pois toimintatilasta ja sitten takaisin
toimintatilaan.
Tämä laite ei tue kyseistä iPodia.
Käytä iPodia, jota tämä laite tukee (s. 21).
Tämän laitteen ja verkon välisellä
signaalitiellä on ongelma.
Varmista, että reititin ja modeemi ovat toimintatilassa.
Check SP Wires
Kaiutinkaapelit ovat aiheuttaneet
oikosulun.
Kierrä jokaisen kaiutinkaapelin johtimien paljaat päät tiukasti
yhteen ja kytke ne kunnolla tähän laitteeseen ja kaiuttimiin.
No content
Valitussa kansiossa ei ole toistokelpoisia
tiedostoja.
Valitse kansio, jossa on toistokelpoisia tiedostoja.
No device
Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen.
Jos ongelma ei häviä, käytä toista USB-laitetta.
Tarkasta vahvistimen ja reitittimen (tai hubin) välinen kytkentä
(s.13).
Kytke iPod hetkeksi pois toimintatilasta.
Tämä laite valmistautuu verkkoyhteyden
muodostamiseen.
Odota, kunnes viesti häviää. Jos viesti on näkyvissä yli 3 minuutin
kuluttua, sammuta laite hetkeksi.
RemID Mismatch
Kauko-ohjaimen ja keskusyksikön IDkoodi on eri.
Muuta kauko-ohjaimen tai keskusyksikön ID-koodi (s. 34).
Unable to play
Laite ei voi toistaa iPodiin tallennettuja
kappaleita.
Tarkasta kappaleiden datatyyppi. Jos kappaleita ei voi toistaa
iPodissa, kappaleiden data tai tallennusalue voi olla viallinen.
Laite ei voi toistaa tietokoneelle
tallennettuja kappaleita.
Tarkista, että toistettavien kappaleiden tiedostomuoto on
yhteensopiva tähän laitteeseen. Lisätietoja laiteyhteensopivista
tiedostoformaateista, ks. “Musiikin toisto mediapalvelimelta (PC/
NAS)” (s.25). Jos laite tukee kyseistä formaattia, mutta ei toista
mitään tiedostoja, verkko on saattanut kuormittua liiallisesta
tiedonsiirrosta.
Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui.
Päivitä laiteohjelmisto uudestaan.
Version error
LISÄTIETOJA
Laite ei tunnista iPodia.
Please wait
Suomi
45 Fi
Tavaramerkit
Tavaramerkit
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad” tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi
merkinnän mukaisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja että valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen
suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
MPEG Layer-3 -audiokoodaustekniikkaan on Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin lisenssi.
DLNA™ ja DLNA CERTIFIED™ ovat Digital Living Network Alliance:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.
Windows™
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Internet Explorer, Windows Media Audio ja Windows Media Player ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Android™
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Tämä vahvistin tukee verkkoyhteyksiä.
46 Fi
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
AUDIO-OSA
FM-OSA
• Pienin RMS-lähtöteho
(20 Hz - 20 kHz, 0.04% THD, 8 Ω) ...........................80W + 80W
• Dynaaminen teho / kanava (IHF)
(8/6/4/2 Ω) ..................................................... 105/125/150/178 W
• Maksimilähtöteho / kanava [malli Europe]
(1 kHz, 0.7% THD, 4 Ω) .................................................... 105 W
• IEC-teho [malli Europe] (1 kHz, 0.04% THD, 8 Ω) .................84 W
• Tehokaistaleveys
(0.06% THD, 40W, 8 Ω) ........................................ 10 Hz - 50 kHz
• Vaimennuskerroin (SPEAKERS A)
1 kHz, 8 Ω .......................................................... 150 tai enemmän
• Maksimilähtöteho (JEITA)
[mallit Asia ja General]
(1 kHz, 10% THD, 8 Ω) ................................................... 115 W
• Tuloherkkyys / Tuloimpedanssi
PHONO (MM) ........................................................ 3.5 mV/47 kΩ
CD, jne. ................................................................. 200 mV/47 kΩ
• Maksimitulotaso
PHONO (MM) (1 kHz, 0.003% THD) .......... 60 mV tai enemmän
CD, jne. (1 kHz, 0.5% THD) .......................... 2,2 V tai enemmän
• Lähtötaso /Lähtöimpedanssi
CD, jne. (tulo 1 kHz, 200 mV)
REC OUT ........................................................... 200 mV/1.0 kΩ
Subwoofer OUT ......................................................4.0 V/1.2 kΩ
Rajataajuus.......................................................................... 90 Hz
CD, jne. (tulo1 kHz, 200 mV, 8 Ω)
PHONES ............................................................ 410 mV/470 Ω
• Taajuusvaste
CD, jne. (20 Hz - 20 kHz).............................................. 0 ± 0.5 dB
CD, jne., PURE DIRECT - ON (10 Hz - 100 kHz) .......0 ± 1.0 dB
• RIAA taajuuspoikkeama
PHONO (MM) ..................................................................± 0.5 dB
• Harmoninen kokonaissärö
PHONO (MM) REC (20 Hz - 20 kHz, 3 V) ................ 0.025 % tai
vähemmän
CD, jne. SPEAKERS
(20 Hz - 20 kHz, 40,0 W, 8 Ω) ............... 0.015% tai vähemmän
• Häiriöetäisyys (IHF-A-verkko)
PHONO (MM) (5 mV tulo suljettu) ............... 87 dB tai enemmän
CD, jne., PURE DIRECT - ON
(200 mV, Tulo suljettu) ............................... 100 dB tai enemmän
• Jäännöskohina (IHF-A Network) ........................................... 30 µV
• Kanavaerottelu
CD, jne. (5.1 kΩ tulo suljettu, 1/10 kHz) .. 65/50 dB tai enemmän
• Sävynsäätöominaisuudet
BASS
Korostus/vaimennus (20 Hz) .......................................... ±10 dB
Muuttumistaajuus ........................................................... 350 Hz
TREBLE
Korostus/vaimennus (20 kHz) ........................................ ±10 dB
Muuttumistaajuus .......................................................... 3,5 kHz
• Portaaton loudness-säätö
Vaimennus (1 kHz) .............................................................. –30 dB
• Vahvistuksen seurantavirhe (+16,5 - -80 dB) . 0.5 dB tai vähemmän
• Digitaalinen tulo
OPTICAL
COAXIAL
Tuetut audiosignaalin näytetaajuudet .................... 32 kHz - 192 kHz
• Viritysalue
[mallit U.S.A., Canada].......................................87,5 - 107,9 MHz
[mallit Asia ja General]................ 87,5/87,50 - 108,0/108,00 MHz
[mallit Europe, Korea, Australia] ................ 87,50 to 108,00 MHz
• 50 dB Vaimennusherkkyys (IHF, 1 kHz, 100 % MOD.)
Mono ................................................................ 3.0 µV (20.8 dBf)
• Häiriöetäisyys (IHF)
Mono/Stereo .............................................................. 71 dB/69 dB
• Harmoninen särö (1 kHz)
Mono/Stereo ................................................................ 0,3%/0.5%
Antennitulo......................................................75 Ω balansoimaton
AM-osa
• Viritysalue
[mallit U.S.A., Canada]......................................... 530 - 1 710 kHz
[mallit Asia ja General].......................... 530/531 - 1710/1611 kHz
[mallit Europe, Korea, Australia] ....................... 531 to 1 611 kHz
YLEISTÄ
• Virtalähde
[U.S.A., Canada] ................................................ AC 120 V, 60 Hz
[General] ...................................AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz
[Korea] .................................................................... AC220V 60Hz
[Australia] ............................................................AC 240 V, 50 Hz
[U.K., Europe] .................................................... AC 230 V, 50 Hz
[Asia]...................................................... AC 220-240 V, 50/60 Hz
• Virrankulutus........................................................................... 190 W
• Virrankulutus valmiustilassa ............................ 0,1 W tai vähemmän
Verkon valmiustila - ON (tavanomainen) ................................ 2.0 W
• Maksimitehonkulutus
[General] ................................................................................. 380 W
• Mitat (l × k × s) ............................................. 435 × 151 × 387 mm
(17-1/8" × 6" × 15-1/4")
• Paino.........................................................................9,8 kg (21,6 lbs)
* Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
LISÄTIETOJA
Suomi
47 Fi
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja
käytettyjen paristojen keräyksestä ja
hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai
dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi
hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään,
kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin
kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat
säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti
haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen
keräyksestä ja kierrätyksestä saat
paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea
jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä
(kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin
yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen
aineeseen liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Information concernant la collecte et le
traitement des piles usagées et des déchets
d’équipements électriques et électroniques
Les symboles sur les produits, l’emballage et/ou les
documents joints signifient que les produits
électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles
ne doivent pas être mélangés avec les déchets
domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage
appropriés des déchets d’équipements électriques et
électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer
aux points de collecte prévus à cet effet,
conformément à la réglementation nationale et aux
Directives 2002/96/EC et 2006/66/EC.
En vous débarrassant correctement des déchets
d’équipements électriques et électroniques et des piles
usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de
précieuses ressources et à la prévention de potentiels
effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient
advenir lors d’un traitement inapproprié des déchets.
Pour plus d’informations à propos de la collecte et du
recyclage des déchets d’équipements électriques et
électroniques et des piles usagées, veuillez contacter
votre municipalité, votre service de traitement des
déchets ou le point de vente où vous avez acheté les
produits.
[Information sur le traitement dans d’autres
pays en dehors de l’Union Européenne]
Ces symboles sont seulement valables dans l’Union
Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de
déchets d’équipements électriques et électroniques ou
de piles usagées, veuillez contacter les autorités
locales ou votre fournisseur et demander la méthode
de traitement appropriée.
Note pour le symbole “pile” (les deux
symboles du bas):
Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un
symbole chimique. Dans ce cas il respecte les
exigences établies par la Directive pour le produit
chimique en question.
Verbraucherinformation zur Sammlung und
Entsorgung alter Elektrogeräte und benutzter
Batterien
Befinden sich diese Symbole auf den Produkten, der
Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so
sollten benutzte elektrische Geräte und Batterien nicht
mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen
Bestimmungen und den Richtlinien 2002/96/EC und
2006/66/EC, bringen Sie bitte alte Geräte und
benutzte Batterien zur fachgerechten Entsorgung,
Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den
entsprechenden Sammelstellen.
Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte
und Batterien helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu
schützen und verhindern mögliche negative
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und
die Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte
Müllentsorgung auftreten könnten.
Für weitere Informationen zum Sammeln und
Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte und Batterien,
kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder
Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst
oder die Verkaufsstelle der Artikel.
[Entsorgungsinformation für Länder
außerhalb der Europäischen Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen
Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren
möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen
Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der
sachgerechten Entsorgungsmethode.
Anmerkung zum Batteriesymbol (untere zwei
Symbolbeispiele):
Dieses Symbol kann auch in Kombination mit einem
chemischen Symbol verwendet werden. In diesem
Fall entspricht dies den Anforderungen der Direktive
zur Verwendung chemischer Stoffe.
Användarinformation beträffande insamling och
kassering av gammal utrustning och använda
batterier
De symboler, som finns på produkterna, emballaget
och/eller bifogade dokument talar om att de använda
elektriska och elektroniska produkterna, samt
batterierna, inte ska blandas med allmänt
hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av
gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag
dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med
din nationella lagstiftning och direktiven 2002/96/EC
samt 2006/66/EC.
Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt
sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla
resurser och förhindra möjliga negativa effekter på
mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle
kunna uppstå p.g.a. felaktig sophantering.
För mer information om insamling och återvinning av
gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din
lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller
inköpsstället för dina varor.
[Information om sophantering i andra länder
utanför EU]
Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill
slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala
myndigheter eller försäljare och fråga efter det
korrekta sättet att slänga dem.
Kommentar ang. batterisymbolen (de två
nedersta symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i kombination
med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer
den med de krav som har ställts genom direktiven för
den aktuella kemikalien.
i EEA
Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo
smaltimento di vecchia attrezzatura e batterie
usate
Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio, e/o sui
documenti che li accompagnano significano che i
prodotti e le batterie elettriche e elettroniche non
dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici
generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di
vecchi prodotti e batterie usate, li porti, prego, ai punti
di raccolta appropriati, in accordo con la Sua
legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE e
2006/66/CE.
Smaltendo correttamente questi prodotti e batterie, Lei
aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire alcuni
potenziali effetti negativi sulla salute umana e
l’ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal
trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio
di vecchi prodotti e batterie, prego contatti la Sua
amministrazione comunale locale, il Suo servizio di
smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha
acquistato gli articoli.
[Informazioni sullo smaltimento negli altri
Paesi al di fuori dell’Unione europea]
Questi simboli sono validi solamente nell’Unione
europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli,
prego contatti le Sue autorità locali o il rivenditore e
richieda la corretta modalità di smaltimento.
Noti per il simbolo della batteria (sul fondo
due esempi di simbolo):
È probabile che questo simbolo sia usato in
combinazione con un simbolo chimico. In questo caso
è conforme al requisito stabilito dalla direttiva per gli
elementi chimici contenuti.
Información para usuarios sobre recolección y
disposición de equipamiento viejo y baterías
usadas
Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o
documentación que se acompañe significan que los
productos electrónicos y eléctricos usados y las
baterías usadas no deben ser mezclados con desechos
domésticos corrientes.
Para el tratamiento, recuperación y reciclado
apropiado de los productos viejos y las baterías
usadas, por favor llévelos a puntos de recolección
aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las
directivas 2002/96/EC y 2006/66/EC.
Al disponer de estos productos y baterías
correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a
prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la
salud humana y el medio ambiente, el cual podría
surgir de un inapropiado manejo de los desechos.
Para más información sobre recolección y reciclado de
productos viejos y baterías, por favor contacte a su
municipio local, su servicio de gestión de residuos o el
punto de venta en el cual usted adquirió los artículos.
[Información sobre la disposición en otros
países fuera de la Unión Europea]
Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea.
Si desea deshacerse de estos artículos, por favor
contacte a sus autoridades locales y pregunte por el
método correcto de disposición.
Nota sobre el símbolo de la batería (ejemplos
de dos símbolos de la parte inferior):
Este símbolo podría ser utilizado en combinación con
un símbolo químico. En este caso el mismo obedece a
un requerimiento dispuesto por la Directiva para el
elemento químico involucrado.
ii EEA
Informatie voor gebruikers over inzameling en
verwijdering van oude apparaten en gebruikte
batterijen
Deze tekens op de producten, verpakkingen en/of
bijgaande documenten betekenen dat gebruikte elektrische
en elektronische producten en batterijen niet mogen
worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval.
Breng alstublieft voor de juiste behandeling,
herwinning en hergebruik van oude producten en
gebruikte batterijen deze naar daarvoor bestemde
verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale
wetgeving en de instructies 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct te verwijderen,
helpt u natuurlijke rijkdommen te beschermen en
voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de
menselijke gezondheid en de omgeving, die zich zouden
kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking.
Voor meer informatie over het inzamelen en
hergebruik van oude producten en batterijen kunt u
contact opnemen met uw plaatselijke
gemeentebestuur, uw afvalverwerkingsbedrijf of het
verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht.
[Informatie over verwijdering in andere
landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie.
Mocht u artikelen weg willen gooien, neem dan alstublieft
contact op met uw plaatselijke overheidsinstantie of
dealer en vraag naar de juiste manier van verwijderen.
Opmerking bij het batterijteken (onderste
twee voorbeelden):
Dit teken wordt mogelijk gebruikt in combinatie met
een scheikundig symbool. In dat geval voldoet het aan
de eis en de richtlijn, die is opgesteld voor het
betreffende chemisch product.
■ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the plug
supplied with this appliance, it should be cut off and an appropriate
3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions described
below.
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a plug
with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live socket
outlet.
■ Special Instructions for U.K. Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN
ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus
may not correspond with the coloured markings identifying
the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the
terminal which is marked with the letter N or coloured
BLACK. The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked with the letter L or
coloured RED.
Make sure that neither core is connected to the earth terminal
of the three pin plug.
iii EEA
❚ Tietoa ohjelmistosta
❚ Information sur le logiciel
❚ Information uber Software
❚ Information om programvara
❚ Informazioni sul software
❚ Información sobre el software
❚ Informatie over software
❚
Tässä laitteessa on seuraavat ilmaiset ohjelmistot.
Ohjelmistojen lisätiedot (tekijänoikeus jne.) ovat ohessa.
■ About ASN.1 object dumping code
ASN.1 object dumping code, copyright Peter Gutmann
<[email protected]>, based on ASN.1 dump
program by David Kemp <[email protected]>,
with contributions from various people including Matthew
Hamrick <[email protected]>, Bruno Couillard
<[email protected]>, Hallvard Furuseth
<[email protected]>, Geoff Thorpe
<[email protected]>, David Boyce
<[email protected]>, John Hughes
<[email protected]>, Life is hard, and then you
die <[email protected]>, Hans-Olof Hermansson
<[email protected]>, Tor Rustad
<[email protected]>, Kjetil Barvik
<[email protected]>, James Sweeny
<[email protected]>, and several other people whose
names I’ve misplaced.
This code grew slowly over time without much design or
planning, with features being tacked on as required.
It’s not representative of my normal coding style.
■ About FLAC codec Library
Copyright © 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008,2009 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the
names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without
specific prior written permission.
i
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE FOUNDATION OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
■ About libexpat
Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source
Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat
maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the “Software”), to deal in the
Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice
shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
■ About The Independent JPEG Group’s
JPEG software
The Independent JPEG Group’s JPEG software
Copyright © 1991-2010, Thomas G. Lane, Guido
Vollbeding.
All Rights Reserved except as specified below.
The authors make NO WARRANTY or representation,
either express or implied, with respect to this software, its
quality, accuracy, merchantability, or fitness for a
particular purpose. This software is provided “AS IS”, and
you, its user, assume the entire risk as to its quality and
accuracy.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and
distribute this software (or portions thereof) for any
purpose, without fee, subject to these conditions:
(1) If any part of the source code for this software is
distributed, then this README file must be included,
with this copyright and no-warranty notice unaltered;
and any additions, deletions, or changes to the original
files must be clearly indicated in accompanying
documentation.
Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice
shall be included in all copies or substantial portions of the
Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
■ About Network
Copyright © 1988 Stephen Deering.
(2) If only executable code is distributed, then the
accompanying documentation must state that “this
software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group”.
Copyright © 1992, 1993
(3) Permission for use of this software is granted only if
the user accepts full responsibility for any undesirable
consequences; the authors accept NO LIABILITY for
damages of any kind.
Copyright © 1985, 1986, 1993
These conditions apply to any software derived from or
based on the IJG code, not just to the unmodified library.
If you use our work, you ought to acknowledge us.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Permission is NOT granted for the use of any IJG author’s
name or company name in advertising or publicity relating
to this software or products derived from it. This software
may be referred to only as “the Independent JPEG
Group’s software”.
1. Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
We specifically permit and encourage the use of this
software as the basis of commercial products, provided
that all warranty or liability claims are assumed by the
product vendor.
■ About JsonCpp
The Regents of the University of California. All rights
reserved.
The Regents of the University of California. All rights
reserved.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of
this software must display the following
acknowledgement:
Copyright © 2007-2010 Baptiste Lepilleur
Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the “Software”), to deal in the
This product includes software developed by the
University of California, Berkeley and its contributors.
ii
4. Neither the name of the University nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Copyright © 1982, 1986 Regents of the University of
California.
All rights reserved.
Copyright © 1982, 1986, 1988 Regents of the University
of California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms are
permitted provided that the above copyright notice and
this paragraph are duplicated in all such forms and that
any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge
that the software was developed by the University of
California, Berkeley. The name of the University may not
be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND
WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
■ About PNG Reference Library
ibpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.5,
December 9, 2010, are Copyright © 2004, 2006-2010
Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to
the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the
following individual added to the list of Contributing
Authors
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 October 3, 2002, are Copyright © 2000-2002 Glenn
Randers-Pehrson, and are distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the
following individuals added to the list of Contributing
Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your
enjoyment of the library or against infringement.
There is no warranty that our efforts or the library will
fulfill any of your particular purposes or needs. This
library is provided with all faults, and the entire risk of
satisfactory quality, performance, accuracy, and effort
is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March
20, 2000, are Copyright © 1998, 1999 Glenn RandersPehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997,
are Copyright © 1996, 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license
as libpng-0.88, with the following individuals added to the
list of Contributing Authors:
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January
1996, are Copyright © 1995, 1996 Guy Eric Schalnat,
Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license,
“Contributing Authors” is defined as the following set of
individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
iii
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The
Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all
warranties, expressed or implied, including, without
limitation, the warranties of merchantability and of fitness
for any purpose. The Contributing Authors and Group 42,
Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages, which may
result from the use of the PNG Reference Library, even if
advised of the possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and
distribute this source code, or portions hereof, for any
purpose, without fee, subject to the following restrictions:
1. The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and
must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered
from any source or altered source distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright
holder(s) nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
■ About zlib Library
The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically
permit, without fee, and encourage the use of this source
code as a component to supporting the PNG file format in
commercial products. If you use this source code in a
product, acknowledgment is not required but would be
appreciated.
■ About RC4 Algorithm
Copyright notice:
© 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ‘as-is’, without any express or
implied warranty. In no event will the authors be held
liable for any damages arising from the use of this
software.
Copyright Mocana Corp 2003-2005. All Rights Reserved.
Proprietary and Confidential Material.
■ About WPA Supplicant
Copyright © 2003-2008, Jouni Malinen <[email protected]> and
contributors
All Rights Reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the
above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Permission is granted to anyone to use this software for
any purpose, including commercial applications, and to
alter it and redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented;
you must not claim that you wrote the original software.
If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would
be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such,
and must not be misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered from any
source distribution.
Älä pura, dekompiloi tai käännä konekielellä
Yamaha AV-laitteissa olevia ohjelmistoja.
iv
KAUKO-OHJAUSKOODIT
LISTE DES CODES DE COMMANDE
LISTE DER FERNBEDIENUNGSCODES
LISTA ÖVER FJÄRRKONTROLLKODER
TV
A.R. Systems
Acme
Acura
ADC
Admiral
0320
0342
0323, 0343
0337
0054, 0178, 0336,
0337, 0339, 0346,
0347
Advent
0158
Adventura
0057
Adyson
0277, 0282, 0342
Agashi
0277, 0282
Agazi
0337
Aiko
0277, 0282, 0320,
0323, 0342, 0343
Aim
0320
Aiwa
0078, 0379
Akai
0050, 0055, 0109,
0159, 0181, 0277,
0282, 0320, 0323,
0340, 0343, 0349,
0350
Akiba
0320, 0340
Akura
0320, 0323, 0337,
0340
Alaron
0277
Alba
0161, 0277, 0320,
0323, 0340, 0342,
0343, 0344, 0349,
0351, 0372, 0382
Albatron
0140
Alcyon
0171
Alleron
0059
Allorgan
0282
Allstar
0320, 0350
America Action 0179
AMOi
0276
Amplivision
0161, 0282, 0321,
0342
Amstrad
0320, 0323, 0337,
0340, 0343
Amtron
0058
Anam
0179, 0343
Anam National 0052, 0058
Anglo
0323, 0343
Anitech
0171, 0320, 0323,
0337, 0343
Ansonic
0161, 0168, 0320,
0323, 0341, 0343
AOC
0008, 0026, 0050,
0053
Apex
0039, 0111, 0217
Arcam
0277, 0282
Arcam Delta
0342
Aristona
0320, 0349, 0350
Arthur Martin 0321
ASA
0339, 0347
Asberg
0171, 0320, 0350
Astra
0343
Asuka
0277, 0282, 0337,
0340, 0342
Atlantic
0277, 0320, 0342,
0349, 0350
Atori
0323, 0343
Auchan
0321
Audiosonic
0161, 0282, 0320,
0340, 0342, 0343,
0349, 0350
v
AudioTon
Audiovox
Ausind
Autovox
0161, 0282, 0342
0058, 0179, 0194
0171
0171, 0282, 0337,
0339, 0342
Aventura
0051
Awa
0277, 0282
Axion
0156
Baird
0282
Bang & Olufsen 0180, 0339
Basic Line
0282, 0320, 0323,
0340, 0343, 0350
Bastide
0282, 0342
Baur
0320, 0349
Bazin
0282
Beko
0161, 0269, 0294,
0302, 0311, 0320,
0328, 0351
Belcor
0008
Bell & Howell 0019, 0054
Benq
0097, 0242, 0361
Beon
0320, 0349, 0350
Best
0161
Bestar
0161, 0320, 0350
BGH
0400
Binatone
0282, 0342
Blue Sky
0320, 0340
Blue Star
0348
Boots
0282, 0342
BPL
0320, 0348
Bradford
0058, 0179
Brandt
0322, 0345
Brillian
0182
Brinkmann
0320
Brionvega
0320, 0339, 0349,
0350
Britannia
0277, 0282, 0342
Brockwood
0008
Broksonic
0109, 0179
Bruns
0339
BTC
0340
Bush
0269, 0282, 0283,
0304, 0320, 0323,
0328, 0332, 0340,
0343, 0344, 0346,
0348, 0349, 0350,
0372, 0382, 0463,
0470, 0472
byd:sign
0093
Candle
0008, 0026, 0050,
0057
Capsonic
0337
Carena
0320
Carnivale
0050
Carrefour
0344
Carver
0010
Cascade
0320, 0323, 0343
Casio
0367
Cathay
0320, 0349, 0350
CCE
0183, 0282
Celebrity
0055, 0107
Celera
0039
Centurion
0320, 0349, 0350
Century
0339
CGE
0161, 0171
Changhong
0039
Chimei
0273
Cimline
0323, 0343
Citizen
0007, 0008, 0026,
0050, 0058
LISTA DEI CODICI DI TELECOMANDO
LISTA DE CÓDIGOS DE MANDO A DISTANCIA
LIJST MET AFSTANDSBEDIENINGSCODES
City
Clarion
Clarivox
Clatronic
0323, 0343
0179
0349
0161, 0171, 0282,
0320, 0323, 0337,
0340, 0342, 0343,
0350, 0351
CMS
0277
CMS Hightec 0282
Coby
0197
Colortyme
0008, 0026
Commercial Solutions
0021
Concerto
0008, 0026
Concorde
0323, 0343
Condor
0161, 0277, 0320,
0323, 0342, 0350,
0351
Contec
0179, 0277, 0323,
0342, 0343, 0344
Contec/Cony 0012, 0058
Continental Edison
0345
Cosmel
0323, 0343
Craig
0058, 0179
Crosley
0010, 0037, 0171,
0339
Crown
0058, 0161, 0171,
0179, 0320, 0323,
0343, 0349, 0350,
0351
CS Electronics 0277, 0340, 0342
CTC Clatronic 0341
CTX
0205
Curtis Mathes 0007, 0008, 0010,
0019, 0021, 0026,
0049, 0050, 0178
CXC
0058, 0179
Cybertron
0340
Cytron
0152
Daewoo
0007, 0008, 0026,
0037, 0053, 0167,
0266, 0275, 0277,
0282, 0315, 0320,
0323, 0331, 0335,
0342, 0343, 0350,
0381, 0465
Dainichi
0277, 0340
Dansai
0277, 0282, 0320,
0337, 0349, 0350
Dantax
0161, 0349
Dawa
0320
Daytron
0007, 0008, 0026,
0323, 0343
De Graaf
0346
Decca
0282, 0320, 0342,
0349, 0350
Dell
0145, 0245
Denver
0358, 0362
Desmet
0320, 0349, 0350
Diamant
0320
Diamond
0277
DiamondVision 0135, 0143
Dimensia
0049
Disney
0219
Dixi
0282, 0320, 0323,
0343, 0349, 0350
Dream Vision 0461, 0498
DTS
0323, 0343
Dual
0282, 0320, 0342
Dual-Tec
Dumont
0342, 0343
0008, 0030, 0062,
0282, 0339, 0341,
0342
Durabrand
0031, 0051, 0179,
0215
Dux
0349
Dwin
0178
Dynatron
0320, 0349, 0350
Dynex
0228, 0231
EIZO
0509
Elbe
0161, 0168, 0282,
0320
Elcit
0339
Electa
0348
ELECTRO TECH 0343
Electroband
0055, 0107
Electrograph
0176
Electrohome
0008, 0026, 0052,
0055
Element
0230
Elin
0277, 0320, 0323,
0342, 0349, 0350
Elite
0320, 0340, 0350
Elman
0341
Elta
0277, 0323, 0343
Emerson
0000, 0007, 0008,
0012, 0013, 0019,
0026, 0031, 0037,
0051, 0058, 0059,
0161, 0179, 0320,
0339
Emprex
0154
Envision
0008, 0026, 0050
Epson
0155, 0206, 0359
Erres
0320, 0349, 0350
ESA
0051
ESC
0282
Etron
0343
Eurofeel
0282
Euro-Feel
0337
Euroline
0349
Euroman
0161, 0277, 0282
Euromann
0320, 0337, 0342,
0350
Europhon
0277, 0282, 0320,
0341, 0342, 0350
Expert
0321
Exquisit
0320
Fenner
0323, 0343
Ferguson
0322, 0345, 0349
Fidelity
0277, 0320, 0342,
0346
Filsai
0282
Finlandia
0346
Finlux
0171, 0282, 0320,
0339, 0341, 0342,
0349, 0350
FIRST LINE 0342, 0343, 0350
Firstline
0277, 0282, 0320,
0323
Fisher
0019, 0161, 0282,
0339, 0342, 0344,
0351
Flint
0320, 0350
Formenti
0171, 0277, 0336,
0339, 0342, 0349
Formenti/Phoenix 0277
Fortress
0336, 0339
Fraba
0161, 0320
Friac
Frontech
0161
0282, 0323, 0337,
0343, 0346, 0347
Fujitsu
0059, 0069, 0074,
0075, 0282
Fujitsu General 0282
Fujitsu Siemens 0504, 0505, 0507,
0510, 0511
Funai
0051, 0058, 0059,
0112, 0113, 0115,
0118, 0119, 0179,
0337, 0488, 0489
Futuretech
0058, 0179
Galaxi
0320, 0351
Galaxis
0161, 0320
Gateway
0176, 0177, 0241
GBC
0323, 0343, 0344
GE
0008, 0021, 0023,
0026, 0027, 0031,
0034, 0049, 0052,
0056, 0209
Geant Casino 0321
GEC
0282, 0320, 0342,
0347, 0349, 0350
Geloso
0323, 0343, 0346
General Technic 0323, 0343
Genexxa
0320, 0340, 0347,
0350
GFM
0128, 0227
Giant
0282
Gibralter
0008, 0030, 0050,
0062
GoldHand
0277
Goldline
0320
GoldStar
0007, 0008, 0012,
0026, 0031, 0050,
0053, 0161, 0277,
0282, 0320, 0323,
0342, 0343, 0346,
0349, 0350
Goodmans
0246, 0272, 0282,
0320, 0323, 0337,
0343, 0344, 0349,
0350, 0462, 0473,
0477
Gorenje
0161, 0351
GPM
0340
GPX
0129
Gradiente
0240
Graetz
0347
Granada
0171, 0282, 0320,
0321, 0342, 0344,
0346, 0349, 0350
Grandin
0340, 0343, 0348,
0349
Gronic
0282
Grundig
0160, 0161, 0171,
0310, 0320
Grunpy
0058, 0059, 0179
Haier
0157, 0233
Halifax
0277, 0282, 0337,
0342
Hallmark
0008, 0026, 0031
Hampton
0277, 0282, 0342
Hanseatic
0161, 0168, 0282,
0320, 0323, 0342,
0343, 0344, 0349,
0350
Hantarex
0320, 0323, 0343
Hantor
0320
Harman/Kardon 0010
Harvard
0058, 0179
Harwood
0320, 0323
Havermy
0178
HCM
0282, 0320, 0323,
0337, 0342, 0343,
0348
Hema
0282, 0323
Hewlett Packard 0192
Higashi
0277
HiLine
0320
Hinari
0320, 0323, 0340,
0343, 0344, 0349,
0350
Hisawa
0321, 0340, 0348
Hisense
0247
Hitachi
0008, 0012, 0026,
0066, 0084, 0092,
0093, 0120, 0172,
0173, 0255, 0270,
0271, 0282, 0320,
0335, 0338, 0342,
0344, 0346, 0347,
0365, 0382, 0448,
0456, 0467, 0482,
0484, 0487
Hornyphon
0320, 0350
Hoshai
0340
Huanyu
0277, 0342
Hygashi
0277, 0282, 0342
Hyper
0277, 0282, 0323,
0342, 0343
Hypson
0282, 0320, 0321,
0337, 0342, 0348,
0349, 0350
Hyundai
0141
Iberia
0320
ICE
0277, 0282, 0320,
0323, 0337, 0340,
0342, 0343, 0350
ICeS
0277
Ilo
0148, 0153
IMA
0058
Imperial
0161, 0171, 0320,
0347, 0350, 0351
Indiana
0320, 0349, 0350
Infinity
0010
InFocus
0250, 0327, 0363,
0479, 0508
Ingelen
0347
Ingersol
0323, 0343
Initial
0153
Inno Hit
0171, 0282, 0320,
0323, 0340, 0342,
0343, 0349, 0350
Innovation
0337, 0343
Insignia
0131, 0228, 0236,
0238
Inteq
0030
Interactive
0161
Interbuy
0323, 0343
Interfunk
0161, 0320, 0339,
0347, 0349, 0350
International
0277
Intervision
0161, 0282, 0320,
0337, 0341, 0342
Irradio
0171, 0320, 0323,
0340, 0343, 0349,
0350
Isukai
0320, 0340
ITC
0282, 0342
ITS
0277, 0320, 0340,
0348, 0350
ITT
0343, 0347
ITV
0320, 0343, 0349
Janeil
0057
JBL
0010
JC Penney
0007, 0008, 0026,
0027, 0049, 0053,
0056
JCB
0055, 0107
Jensen
0008, 0026
JVC
0012, 0014, 0015,
0056, 0064, 0065,
0067, 0169, 0174,
0297, 0314, 0344,
0350, 0375
Kaisui
0277, 0282, 0320,
0323, 0340, 0342,
0343, 0348
Kamosonic
0342
Kamp
0277, 0342
Kapsch
0347
Karcher
0161, 0320, 0342,
0343, 0349
Kawasho
0008, 0026, 0055,
0277
KEC
0179
Kendo
0161, 0320, 0341,
0346
Kenwood
0008, 0026, 0050
KIC
0282
Kingsley
0277, 0342
KLH
0039
Kloss Novabeam 0057, 0058
Kneissel
0161, 0168, 0320
Kolster
0320, 0350
Konka
0340
Korpel
0320, 0349, 0350
Korting
0161, 0339
Kosmos
0320
Koyoda
0343
KTV
0007, 0050, 0058,
0179, 0183, 0282,
0342
Kyoto
0277, 0282
Lasat
0161
Lenco
0323, 0343
Lenoir
0323, 0342, 0343
Leyco
0320, 0337, 0349,
0350
LG
0031, 0053, 0066,
0116, 0117, 0140,
0161, 0164, 0175,
0195, 0269, 0277,
0282, 0300, 0309,
0317, 0320, 0323,
0328, 0342, 0343,
0346, 0349, 0350,
0366, 0368, 0377,
0466, 0471, 0478
LG/GoldStar
0164
Liesenk
0349
Liesenkotter
0320
Life
0337, 0343
Lifetec
0320, 0323, 0337,
0343
Lloyds
0323
Loewe
0161, 0168, 0265,
0320, 0330, 0352
Loewe Opta
0339, 0349, 0350
Logik
0054
Luma
0320, 0323, 0346,
0349
Lumatron
0282, 0320, 0346,
0349, 0350
Lux May
0350
Luxman
0008, 0026
Luxor
0282, 0342, 0346
LXI
0010, 0019, 0021,
0026, 0027, 0031,
0049, 0111
M Electronic
0342, 0343, 0345,
0347, 0349, 0350
MAG
0096
Magnadyne
0339, 0341, 0349
Magnafon
0171, 0277, 0341,
0342
Magnavox
0008, 0009, 0010,
0013, 0026, 0032,
0033, 0048, 0050,
0128, 0211, 0212,
0224, 0226, 0239
Magnum
0337, 0343
Majestic
0054
Mandor
0337
Manesth
0282, 0320, 0337,
0342, 0349, 0350
Marantz
0008, 0010, 0026,
0050, 0204, 0320,
0349, 0350
Marelli
0339
Mark
0277, 0282, 0320,
0323, 0349, 0350
Masuda
0282
Matsui
0282, 0320, 0323,
0342, 0343, 0344,
0346, 0349, 0350,
0455
Matsushita
0017
Maxent
0147, 0176
Mediator
0320, 0349, 0350
Medion
0320, 0337, 0343
Megapower
0140
Megatron
0026, 0031
MElectronic
0277, 0282, 0320,
0323
Melvox
0321
Memorex
0019, 0026, 0031,
0053, 0054, 0137,
0215, 0323, 0343
Memphis
0323, 0343
Mercury
0320, 0323
Metz
0339
MGA
0008, 0026, 0031,
0050, 0053
Micromaxx
0337, 0343
Microstar
0337, 0343
Midland
0007, 0021, 0023,
0027, 0030, 0056,
0062
Minerva
0171
Minoka
0320, 0350
Mintek
0153
Mitsubishi
0008, 0026, 0031,
0053, 0066, 0084,
0093, 0098, 0150,
0178, 0289, 0320,
0339, 0344, 0350,
0376
Mivar
0161, 0168, 0171,
0277, 0282, 0342
Monivision
0140
Montgomery Ward
0054
Motion
0171
Motorola
0052, 0178
MTC
0008, 0026, 0050,
0053, 0161, 0277
Multi System 0349
Multitech
0058, 0161, 0179,
0183, 0277, 0282,
0320, 0323, 0341,
0342, 0343, 0344,
0346, 0349
Murphy
0277, 0342
NAD
0026, 0031, 0111
vi
Naonis
NEC
Neckermann
NEI
Net-TV
Neufunk
New Tech
New World
NewTech
Nicamagic
Nikkai
Nikko
Nobliko
Nokia
Norcent
Nordic
Nordmende
Nordvision
Novatronic
Oceanic
Okano
Olevia
ONCEAS
Onwa
Opera
Oppo
Optimus
Optoma
Optonica
Orbit
Orion
Orline
Osaki
Oso
Otto Versand
Pael
Palladium
Palsonic
Panama
Panasonic
Panavision
Pathe Cinema
Pausa
Penney
Perdio
Perfekt
vii
0346
0008, 0026, 0050,
0052, 0053, 0072,
0103, 0282, 0344
0161, 0282, 0320,
0339, 0342, 0346,
0349, 0350, 0351
0320, 0349, 0350
0176
0320, 0323
0343, 0350
0340
0282, 0320, 0323
0277, 0342
0277, 0282, 0320,
0323, 0337, 0340,
0342, 0349, 0350
0026, 0031, 0050
0171, 0277, 0341,
0342
0347
0201
0282
0339, 0345, 0347,
0350
0349
0320
0321, 0347
0161, 0320, 0351
0102, 0199, 0200,
0207, 0222
0342
0058, 0179
0320
0130
0017, 0019
0144
0178
0320, 0350
0043, 0146, 0283,
0320, 0323, 0328,
0343, 0349, 0350
0320
0282, 0320, 0337,
0340, 0342
0340
0282, 0320, 0336,
0342, 0344, 0348,
0349, 0350
0277, 0342
0161, 0282, 0320,
0342, 0351
0282
0277, 0282, 0320,
0323, 0337, 0342,
0343
0016, 0017, 0020,
0022, 0023, 0035,
0052, 0056, 0084,
0085, 0133, 0163,
0193, 0284, 0286,
0290, 0292, 0320,
0325, 0347, 0356,
0483, 0485, 0490
0320
0161, 0168, 0277,
0321, 0342
0323, 0343
0021, 0023, 0031,
0050, 0111
0277, 0320
0320
Philco
0008, 0009, 0010,
0012, 0026, 0050,
0052, 0053, 0161,
0171, 0320, 0339
Philharmonic 0282, 0342
Philips
0008, 0009, 0010,
0011, 0012, 0032,
0048, 0049, 0052,
0122, 0128, 0134,
0186, 0187, 0213,
0221, 0224, 0226,
0239, 0256, 0257,
0259, 0261, 0263,
0267, 0280, 0281,
0287, 0296, 0299,
0301, 0303, 0305,
0313, 0319, 0320,
0324, 0333, 0339,
0342, 0349, 0350,
0353, 0357, 0360,
0380, 0383, 0452,
0459, 0460
Philips Magnavox 0011, 0032, 0033
Phoenix
0161, 0277, 0320,
0339, 0349, 0350
Phonola
0277, 0320, 0339,
0349, 0350
Pilot
0007, 0008, 0050
Pioneer
0008, 0026, 0094,
0095, 0161, 0320,
0345, 0347, 0349,
0350, 0458, 0480
Plantron
0320, 0323, 0337,
0350
Playsonic
0282
Polaroid
0039, 0142, 0202,
0234
Poppy
0323, 0343
Portland
0007, 0008, 0026,
0053
Prandoni-Prince 0171, 0346
Precision
0282, 0342
Prima
0157, 0243, 0323,
0343, 0347
Princeton
0140
Prism
0023, 0056
Profex
0323, 0343
Profi-Tronic
0320, 0350
Proline
0320, 0350
Proscan
0021, 0027, 0049
Prosonic
0161, 0277, 0282,
0320, 0342, 0349
Protech
0282, 0337, 0341,
0342, 0343, 0349,
0350
Proton
0008, 0012, 0026,
0031
Protron
0196
PROVIEW
0096, 0246
Provision
0320, 0349
Pulsar
0008, 0030, 0062
Pye
0256, 0320, 0349,
0350, 0378
Pymi
0323, 0343
Quandra Vision 0321
Quasar
0017, 0023, 0052,
0056
Quelle
0282, 0320, 0337,
0342, 0349, 0350
Questa
0344
Radialva
0320
RadioShack
0019, 0021, 0031,
0050, 0179, 0320
RadioShack/Realistic
0007, 0008, 0012,
0026, 0049, 0058
Radiola
0282, 0320, 0349,
0350
Radiomarelli 0320, 0339
Radiotone
0161, 0320, 0323,
0350
Rank
0344
RCA
0008, 0021, 0024,
0025, 0026, 0027,
0042, 0049, 0052,
0053, 0063, 0136,
0225
Realistic
0019, 0031, 0050,
0179
Recor
0320
Redstar
0320
Reflex
0320
Revox
0161, 0320, 0349,
0350
Rex
0337, 0346, 0347
RFT
0161, 0168, 0339
Rhapsody
0277
R-Line
0320, 0349, 0350
Roadstar
0323, 0337, 0340,
0343
Robotron
0339
Rowa
0277, 0282, 0400,
0403, 0494
Royal Lux
0161
RTF
0339
Runco
0030, 0050, 0062
Saba
0298, 0322, 0339,
0345, 0347
Saisho
0282, 0323, 0337,
0342, 0343
Salora
0346, 0347
Sambers
0171, 0341
Sampo
0007, 0008, 0026,
0050, 0176, 0400
Samsung
0004, 0005, 0006,
0007, 0008, 0012,
0026, 0031, 0036,
0050, 0053, 0076,
0077, 0079, 0114,
0124, 0125, 0126,
0127, 0139, 0161,
0183, 0185, 0190,
0191, 0258, 0264,
0277, 0282, 0320,
0323, 0334, 0337,
0342, 0343, 0349,
0350, 0351, 0373,
0453, 0468
Sandra
0277, 0282, 0342
Sansui
0043, 0109, 0320,
0350, 0400
Sanyo
0008, 0019, 0068,
0070, 0071, 0099,
0161, 0168, 0223,
0237, 0277, 0282,
0288, 0295, 0323,
0342, 0344, 0369,
0469
SBR
0320, 0349
Sceptre
0235, 0244
Schaub Lorenz 0347
Schneider
0282, 0316, 0318,
0320, 0333, 0340,
0342, 0349, 0350,
0382
Scotch
0026, 0031
Scott
0008, 0012, 0026,
0031, 0058, 0059,
0149, 0179
Sears
0008, 0010, 0019,
0021, 0026, 0027,
0031, 0049, 0051,
0059, 0111
SEG
0277, 0282, 0320,
0323, 0337, 0341,
0342, 0344, 0349,
0382
SEI
0320
SEI-Sinudyne 0339, 0341, 0347
Seleco
0344, 0346, 0347
Sencora
0323, 0343
Sentra
0323
Serino
0277
Sharp
0000, 0001, 0002,
0003, 0007, 0008,
0012, 0026, 0060,
0088, 0089, 0091,
0138, 0165, 0170,
0178, 0198, 0229,
0262, 0278, 0279,
0291, 0308, 0312,
0336, 0344, 0354,
0370, 0449, 0450,
0451, 0464, 0474,
0476, 0481
Sheng Chia
0178
Shogun
0008
Siarem
0320, 0339, 0341
Sierra
0320, 0350
Siesta
0161
Signature
0054
Silva
0277
Silver
0344
Singer
0321, 0339, 0341
Sinudyne
0320, 0339, 0341,
0349
Skantic
0347
Skyworth
0402, 0492, 0493,
0495
Solavox
0347
Sonitron
0161, 0282
Sonoko
0282, 0320, 0323,
0337, 0342, 0343,
0349, 0350
Sonolor
0321, 0347
Sontec
0161, 0320, 0349,
0350
Sony
0038, 0044, 0045,
0047, 0055, 0090,
0104, 0105, 0107,
0110, 0123, 0184,
0220, 0248, 0249,
0251, 0252, 0254,
0326, 0343, 0344,
0371, 0374, 0457,
0475, 0486
Sound & Vision 0340, 0341
Soundesign
0008, 0026, 0031,
0058, 0059, 0179
Soundwave
0320, 0349, 0350
Squareview
0051
SSS
0008, 0058, 0179
Standard
0282, 0320, 0323,
0340, 0342, 0343,
0350
Starlite
0058, 0179, 0320,
0323, 0349
Stenway
0348
Stern
0346, 0347
Strato
0320, 0323
Stylandia
0282
Sunkai
Sunstar
Sunwood
0343
0320, 0323
0320, 0323, 0343,
0350
Superla
0277, 0282, 0342
Superscan
0013, 0178
SuperTech
0277, 0320, 0323
Supra
0323, 0343
Supre-Macy
0057
Supreme
0055, 0107
Susumu
0340
Sutron
0323, 0343
SVA
0151
Sydney
0277, 0282, 0342
Sylvania
0008, 0009, 0010,
0011, 0013, 0026,
0048, 0050, 0051,
0128, 0227, 0253
Symphonic
0051, 0058, 0062,
0128, 0179, 0215
Syntax
0199
Syntax-Brillian 0199
Sysline
0349
Sytong
0277
Tandy
0178, 0282, 0336,
0340, 0342, 0347
Tashiko
0277, 0282, 0342,
0344, 0346
Tatung
0052, 0177, 0282,
0320, 0342, 0349,
0350
TCM
0337, 0343
TCL
0400, 0401, 0403,
0406, 0494
Teac
0282, 0320, 0400
Tec
0282, 0323, 0342,
0343
Technics
0017, 0023, 0056
TechniSat
0274, 0496, 0497,
0499
Techwood
0008, 0023, 0026,
0056
TEDELEX
0282
Teknika
0007, 0008, 0010,
0012, 0026, 0053,
0054, 0058, 0059,
0179
Teleavia
0345
Telecor
0282, 0320
Telefunken
0320, 0322, 0345,
0350
Telegazi
0320
Telemeister
0320
Telesonic
0320
Telestar
0320
Teletech
0320, 0323, 0343,
0349
Teleton
0282, 0342
Televideon
0277
Televiso
0321
Tensai
0282, 0320, 0323,
0340, 0343, 0350
Tesmet
0350
Tevion
0337, 0343
Texet
0277, 0282, 0323,
0342
Thomson
0162, 0188, 0189,
0285, 0320, 0322,
0342, 0345, 0350
Thorn
0320, 0349
TMK
0008, 0026, 0031
TNCi
0030
Tokai
0282, 0320, 0350
Tokyo
0277, 0342
Tomashi
0348
Toshiba
0018, 0019, 0040,
0041, 0046, 0073,
0100, 0103, 0108,
0109, 0111, 0121,
0132, 0166, 0208,
0210, 0214, 0217,
0260, 0268, 0282,
0283, 0293, 0304,
0306, 0307, 0329,
0344, 0355, 0454,
0491
Totevision
0007
Towada
0282, 0347
Trakton
0282
Trans Continens 0282, 0320
Transtec
0277
Trident
0282
Triumph
0320
Uher
0161, 0171, 0320,
0347, 0350
Ultravox
0277, 0320, 0339,
0341, 0342
Unic Line
0320
United
0349
Universum
0161, 0171, 0282,
0320, 0337, 0349,
0350, 0351
Univox
0320
Vector Research 0050
Vestel
0282, 0320, 0346,
0347, 0349, 0350,
0351
Vexa
0320, 0323, 0343,
0349
Victor
0015, 0344, 0350
VIDEOLOGIC 0277
Videologique 0277, 0282, 0340,
0342
VideoSystem 0320, 0350
Videotechnic 0277, 0282
Vidikron
0010
Vidtech
0008, 0026, 0031,
0053
Viewsonic
0176, 0203, 0232,
0364
Viking
0057
Viore
0148
Visiola
0277, 0342
Vision
0282, 0320, 0350
Vizio
0008, 0177, 0218,
0242, 0500, 0501,
0502, 0503, 0506
Vortec
0320, 0349, 0350
Voxson
0171, 0320, 0339,
0346, 0347, 0350
Waltham
0282, 0320, 0342
Wards
0008, 0009, 0010,
0026, 0031, 0048,
0049, 0050, 0053,
0054, 0059
Watson
0320, 0349, 0350
Watt Radio
0277, 0341, 0342
Waycon
0111
Wega
0320, 0339, 0344
Wegavox
0323
Weltblick
0282, 0320, 0349,
0350
Westinghouse 0107, 0216, 0220
White Westinghouse
0037, 0090, 0277,
0320, 0341, 0342,
0349
Wincom
0101, 0106
Xrypton
0320
Yamaha
Yamishi
Yokan
Yoko
Yorx
Zanussi
Zenith
0008, 0026, 0050,
0053, 0080, 0081,
0082, 0083, 0086,
0087
0282, 0320
0320
0161, 0277, 0282,
0320, 0323, 0337,
0340, 0342, 0343,
0349, 0350
0340
0282, 0346
0008, 0028, 0029,
0030, 0031, 0054,
0061, 0062
VCR
ABS
Adventura
Adyson
Aiwa
1016
1069
1008
1024, 1026, 1027,
1069
Akai
1021, 1027
Akiba
1008, 1029
Akura
1008, 1027, 1029
Alba
1008, 1009, 1024,
1025, 1029, 1030
Alienware
1016
Ambassador
1030
American High 1068
Amstrad
1008, 1009, 1026
Anitech
1008, 1029
Apex
1088
ASA
1028, 1031
Asha
1070
Asuka
1008, 1026, 1028,
1029, 1031
Audio Dynamics1064
Audiosonic
1009
Audiovox
1071
Baird
1009, 1025, 1026,
1027
Bang & Olufsen 1017
Basic Line
1008, 1009, 1024,
1025, 1029, 1030
Baur
1028
Beaumark
1070
Bell & Howell 1065
Bestar
1009, 1025, 1030
Black Panther Line
1009, 1025
Blaupunkt
1028
Bondstec
1008, 1030
Broksonic
1100
Bush
1008, 1009, 1024,
1025, 1029, 1049,
1051, 1063, 1217
Calix
1071
Candle
1070, 1071
Canon
1068
Cathay
1009
Catron
1030
CGE
1026, 1027
Cimline
1008, 1024, 1029
CineVision
1104
Citizen
1070, 1071
Clatronic
1008, 1030
Colortyme
1064
Condor
1009, 1025, 1030
Craig
1070, 1071
Crown
1008, 1009, 1025,
1029, 1030
Curtis Mathes 1064, 1068, 1070
Cybernex
1070
CyberPower
1016
Daewoo
1009, 1025, 1030,
1038, 1069, 1223
Dansai
1008, 1009, 1029
Dantax
1024
Daytron
1009, 1025
DBX
1064
De Graaf
1028
Decca
1026, 1027, 1028
Dell
1016
Denko
1008
DiamondVision 1096
DigiFusion
1014
DIRECTV
1019, 1105, 1110,
1111, 1113, 1116,
1122
Dish Network 1018
Dishpro
1018
Dual
1009, 1027, 1028
Dumont
1026, 1028
Durabrand
1114
Dynatech
1069
Echostar
1018
Elbe
1009
Elcatech
1008
Electrohome
1071
Electrophonic 1071
Elsay
1008
Elta
1008, 1009, 1029
Emerson
1008, 1020, 1068,
1069, 1071
ESC
1009, 1025
Etzuko
1008, 1029
Expressvu
1018
Ferguson
1027
Fidelity
1008, 1026
Finlandia
1028
Finlux
1026, 1027, 1028
Firstline
1008, 1024, 1029,
1031
Fisher
1065
Flint
1024
Formenti/Phoenix 1028
Frontech
1030
Fuji
1068
Fujitsu
1026
Funai
1026, 1069
Galaxy
1026
Garrard
1069
Gateway
1016
GBC
1029, 1030
GE
1068, 1070
GEC
1028
Geloso
1029
General
1030
General Technic 1024
GOI
1018
GoldHand
1008, 1029
Goldstar
1026, 1031, 1064,
1071
Goodmans
1008, 1009, 1025,
1026, 1029, 1030,
1031
Gradiente
1069
Graetz
1027
Granada
1028
Grandin
1008, 1009, 1025,
1026, 1029, 1030,
1031
Grundig
1028, 1029
Hanseatic
1009, 1028, 1031
Harley Davidson1069
Harman/Kardon 1064
Harwood
1008
HCM
1008, 1029
Headquarter
1065
viii
Hewlett Packard1016
Hinari
1008, 1009, 1024,
1029
Hisawa
1024
Hitachi
1011, 1026, 1027,
1028, 1046, 1062
HNS
1110
Howard Computers
1016
HP
1016
HTS
1018
Hughes
1111, 1113, 1122
Hughes Network Systems
1110, 1116
Humax
1012, 1110, 1113
Hush
1016
Hypson
1008, 1009, 1024,
1029
iBUYPOWER 1016
Impego
1030
Imperial
1026
Inno Hit
1008, 1009, 1025,
1028, 1029, 1030
Innovation
1024
Instant Replay 1068
Interbuy
1008, 1031
Interfunk
1028
Intervision
1009, 1026
Irradio
1008, 1029, 1031
ITT
1027
ITV
1009, 1025, 1031
JC Penney
1064, 1065, 1068,
1070, 1071
JCL
1068
JVC
1007, 1018, 1027,
1039, 1064, 1065,
1066, 1067, 1078,
1089, 1092, 1093,
1094, 1095, 1113,
1208, 1209, 1212,
1213, 1215, 1218
Kaisui
1008, 1029
Karcher
1028
Kendo
1008, 1024, 1025,
1030
Kenwood
1027, 1064, 1065
Kodak
1068, 1071
Korpel
1008, 1029
Kyoto
1008
Lenco
1025
Leyco
1008, 1029
LG
1010, 1026, 1031,
1047, 1054, 1056,
1071, 1103, 1221
Lifetec
1024
Linksys
1016
Lloyd’s
1069
Loewe Opta
1028, 1031
Logik
1008, 1029
Lumatron
1009, 1025
Luxor
1008
LXI
1071
M Electronic 1026
Magnavox
1020, 1068, 1114,
1126
Magnin
1071
Manesth
1008, 1029
Marantz
1028, 1064, 1065,
1068
Mark
1009
Marta
1071
Matsui
1024, 1031
Matsushita
1068
Media Center PC 1016
Mediator
1028
ix
Medion
MEI
Memorex
1024
1068
1023, 1026, 1031,
1065, 1068, 1069,
1070, 1071, 1098,
1114
Memphis
1008, 1029
MGN Technology 1070
Micromaxx
1024
Microsoft
1016
Microstar
1024
Migros
1026
Mind
1016
Mitsubishi
1026, 1028, 1079
Motorola
1068
MTC
1070
Multitech
1008, 1026, 1028,
1029, 1030, 1069,
1070
Murphy
1026
NEC
1027, 1064, 1065
Neckermann
1027, 1028
NEI
1028
Nesco
1008, 1029
Nikkai
1008, 1009, 1030
Nikko
1071
Niveus Media 1016
Noblex
1070
Nokia
1009, 1027
Nordmende
1027
Northgate
1016
Oceanic
1026, 1027
Okano
1008, 1009, 1024
Olympus
1068
Optimus
1071
Orion
1023, 1024, 1051,
1115, 1217
Orson
1026
Osaki
1008, 1026, 1029,
1031
Otto Versand 1028
Palladium
1008, 1027, 1029,
1031
Panasonic
1000, 1022, 1044,
1055, 1068, 1072,
1085, 1090, 1091,
1120, 1121, 1214
Pathe Marconi 1027
Perdio
1026
Philco
1008, 1068
Philips
1006, 1013, 1028,
1035, 1040, 1045,
1046, 1050, 1058,
1059, 1061, 1068,
1076, 1101, 1110,
1113, 1116, 1117,
1122, 1126, 1210,
1211
Philips Magnavox 1076
Phonola
1028
Pilot
1071
Pioneer
1028, 1036
Polaroid
1088, 1099
Portland
1009, 1025, 1030
Prinz
1026
Profex
1029
Proline
1026
Proscan
1019
Prosonic
1009, 1024
Pulsar
1114
Pye
1028, 1102
Quarter
1065
Quartz
1065
Quasar
1068
Quelle
1026, 1028
Radialva
1008
RadioShack
1071
RadioShack/Realistic
1065, 1068, 1069,
1070, 1071
Radiola
1028
Radix
1071
Randex
1071
RCA
1019, 1068, 1070,
1075, 1110, 1113,
1122, 1125
Realistic
1065, 1068, 1069,
1070, 1071
ReplayTV
1022, 1123
Rex
1027
RFT
1008, 1028, 1030
Ricavision
1016
Roadstar
1008, 1009, 1025,
1029, 1031
Royal
1008
Runco
1114
Saba
1027
Saisho
1024, 1029
Samsung
1002, 1034, 1041,
1043, 1057, 1060,
1070, 1084, 1110,
1116, 1122, 1124,
1220, 1222
Samurai
1008, 1030
Sanky
1114
Sansui
1023, 1027, 1106,
1115
Sanyo
1032, 1065, 1070
Saville
1009
SBR
1028
Schaub Lorenz 1026, 1027
Schneider
1008, 1009, 1024,
1025, 1026, 1028,
1029, 1030, 1031
Sears
1065, 1068, 1071
SEG
1008, 1009, 1029
SEI-Sinudyne 1028
Seleco
1027
Sentra
1008, 1030
Sentron
1008, 1029
Sharp
1003, 1033, 1077,
1107, 1127, 1219
Shintom
1008, 1029
Shivaki
1031
Shogun
1070
Siemens
1031
Silva
1031
Silver
1009
Singer
1068
Sinudyne
1028
Solavox
1030
Sonic Blue
1022, 1123
Sonneclair
1008
Sonoko
1009, 1025
Sontec
1031
Sony
1001, 1016, 1048,
1053, 1073, 1074,
1080, 1081, 1082,
1083, 1108, 1118,
1216
Stack
1016
Stack 9
1016
Standard
1009, 1025
Stern
1009
STS
1068
Sunkai
1024
Sunstar
1026
Suntronic
1026
Sunwood
1008, 1029
Superscan
1020
Sylvania
1020, 1068, 1069,
1102, 1126
Symphonic
1008, 1069, 1126
Systemax
1016
Tagar Systems 1016
Taisho
1024
Tandberg
1009
Tandy
1065
Tashiko
1026, 1071
Tatung
1026, 1027, 1028
TCM
1015, 1024, 1042
Teac
1009, 1069
Tec
1008, 1009, 1030
Technics
1068
Teknika
1068, 1069, 1071
Teleavia
1027
Telefunken
1027
Teletech
1008, 1009
Tenosal
1008, 1029
Tensai
1008, 1026, 1029,
1031
Tevion
1024
Thomson
1005, 1027
Thorn
1027
Tivo
1108, 1110, 1111,
1113, 1117, 1118,
1119, 1122
TMK
1070
Tokai
1008, 1029, 1031
Tonsai
1029
Toshiba
1004, 1016, 1027,
1028, 1037, 1049,
1052, 1086, 1087,
1097, 1109, 1112,
1194
Totevision
1070, 1071
Touch
1016
Towada
1008, 1029
Towika
1008, 1029
TVA
1030
Uher
1031
UltimateTV
1019
Ultravox
1009
Unitech
1070
United Quick Star 1009, 1025
Universum
1026, 1028, 1031
Vector Research 1064
Video Concepts 1064
Videon
1024
Videosonic
1070
Viewsonic
1016
Voodoo
1016
Wards
1068, 1069, 1070,
1071
Weltblick
1031
XR-1000
1068, 1069
Yamaha
1064, 1065
Yamishi
1008, 1029
Yokan
1008, 1029
Yoko
1008, 1029, 1030,
1031
Zenith
1114
ZT Group
1016
DVD
4Kus
Accurian
Advent
AEG
Airis
Aiwa
Akai
Akura
2051
2142
2155, 2251
2362
2364
2322
2145, 2177, 2179,
2248
2356
Alba
2064, 2165, 2186,
2337, 2346
Alco
2149
Alize
2361
Allegro
2133
Amitech
2362
Amphion MediaWorks
2195
AMW
2195, 2363
Apex
2030, 2124, 2125,
2126, 2127, 2130,
2131
Apple
2241
Arrgo
2138
Asono
2364
Aspire
2152, 2222
Astar
2240
ATACOM
2364
Audiovox
2061, 2149
Avious
2367
Awa
2363
Axion
2249
Bang & Olufsen 2128
Baze
2367
BBK
2364
Bellagio
2363
Best Buy
2359
Blaupunkt
2131
Blue Parade
2157
Boghe
2382
Brainwave
2362
Brandt
2148, 2188
Broksonic
2145, 2146
Bush
2064, 2110, 2170,
2268, 2290, 2346,
2358, 2367, 2383
California Audio Labs
2151
Cambridge Audio 2354
CAT
2352, 2353
CAVS
2192
Centrum
2353
CGV
2354, 2362
Changhong
2140
Cinetec
2363
CineVision
2133, 2237
Clatronic
2358, 2367
Coby
2031, 2046, 2360
Conia
2383
Continental Edison
2363
Crown
2362
C-Tech
2355
Curtis Mathes 2139
CVG
2377
CyberHome
2022, 2098, 2138,
2187, 2336
Cytron
2244
Daenyx
2363
Daewoo
2001, 2133, 2276,
2298, 2330, 2362,
2363, 2377
Daewoo International
2363
Dalton
2357
Dansai
2362, 2381
Daytek
2184, 2195, 2363
Dayton
2363
DEC
2358
Decca
2362
Denon
2059, 2151, 2193,
2332
Denver
2356, 2358, 2360,
2370
Denzel
2380
Desay
2205
Diamond
2354, 2355
DiamondVision 2225, 2232
Disney
2010, 2028
DK Digital
2339
Dmtech
2176
Dual
2380
DUNE
2509
Durabrand
2136
DVX
2355
Easy Home
2359
Eclipse
2354
E-Dem
2364
Electrohome
2362
Elin
2362
Elta
2341, 2361, 2362
Emerson
2129, 2137, 2150
Enterprise
2129
Enzer
2380
Epson
2247
ESA
2137
Finlux
2354, 2362, 2367
Fintec
2377
Fisher
2134
Funai
2137
Gateway
2051
GE
2029, 2131, 2156
Gericom
2351
GFM
2226
Giec
2382
Global Solutions2355
Global Sphere 2355
Go Video
2133, 2213
Goodmans
2165, 2280, 2291,
2358, 2371, 2376,
2382
GPX
2227
Gradiente
2151
Graetz
2380
Greenhill
2131
Grundig
2349
Grunkel
2362, 2366
GVG
2377
H&B
2358
H_her
2364
Haaz
2354, 2355
Haier
2254
Harman/Kardon 2047, 2135
HiMAX
2359
Hitachi
2062, 2090, 2115,
2274, 2316, 2359,
2380
Hiteker
2130
Home Tech Industries
2364
Hyundai
2366
Ilo
2245
Initial
2131, 2245
Innovation
2182
Insignia
2002, 2137, 2253
Integra
2157
Irradio
2053
iSymphony
2246
JBL
2135
JVC
2020, 2096, 2097,
2099, 2100, 2101,
2102, 2103, 2106,
2107, 2160, 2257,
2260, 2262, 2263,
2321, 2324, 2326,
2327, 2343, 2464,
2465, 2468, 2469,
2471
Jwin
2198
Kansai
2360
Kawasaki
Kennex
Kenwood
KeyPlug
Kiiro
Kingavon
Kiss
KLH
Koda
Koss
KXD
Landel
Lasonic
Lawson
Lecson
Lenco
Lenoxx
LG
Life
Lifetec
Limit
Liquid Video
Liteon
Loewe
LogicLab
Magnavox
Magnex
Majestic
Marantz
Marquant
Matsui
McIntosh
Mecotek
Medion
Memorex
MiCO
Micromaxx
Microsoft
Microstar
Minoka
Minowa
Mintek
Mitsubishi
Mizuda
Monyka
Mustek
Mx Onda
Mystral
Naiko
Nesa
Neufunk
Nevir
Next Base
Nexxtech
NU-TEC
Onkyo
Oopla
Oppo
Optim
Optimus
Orava
Orbit
Orion
Oritron
P&B
Pacific
2149
2362
2041, 2151, 2348
2362
2362
2358
2380
2131, 2149
2358
2013, 2148, 2158
2359
2143
2132
2355
2381
2358, 2362, 2367
2136, 2153
2002, 2033, 2038,
2057, 2129, 2133,
2189, 2191, 2223,
2238, 2270, 2288,
2335, 2373, 2375
2182
2182
2355
2158
2043, 2051, 2142
2320
2355
2025, 2050, 2137,
2150, 2159, 2224,
2230, 2358
2367
2360
2328
2362
2148, 2378
2199
2362
2182
2028, 2145, 2234
2354, 2382
2182
2156
2182
2362
2367
2131, 2245
2003
2358, 2359
2380
2186
2354
2366
2362
2131
2380
2362
2143
2243
2383
2159, 2368
2051
2196, 2255
2381
2180
2358
2363
2073, 2110
2148, 2158
2358
2355
Panasonic
Parasound
peeKTON
Philips
Phonotrend
Pioneer
Pointer
Polaroid
Portland
Powerpoint
Prima
Proceed
Proscan
Prosonic
Protron
Provision
Pye
Qwestar
Raite
RCA
RedStar
Regent
Reoc
Rimax
Rio
Roadstar
Ronin
Rotel
Rowa
Rownsonic
Saba
Sabaki
Saivod
Sampo
Samsung
2011, 2024, 2034,
2042, 2058, 2062,
2066, 2067, 2093,
2116, 2117, 2118,
2119, 2120, 2121,
2122, 2123, 2151,
2159, 2164, 2166,
2167, 2172, 2173,
2175, 2209, 2214,
2275, 2277, 2278,
2281, 2282, 2283,
2301, 2374, 2470
2197
2364
2008, 2012, 2025,
2044, 2050, 2051,
2053, 2060, 2072,
2108, 2111, 2147,
2159, 2163, 2169,
2174, 2181, 2185,
2230, 2261, 2266,
2267, 2286, 2287,
2289, 2295, 2300,
2302, 2317, 2328,
2338, 2342, 2350,
2467
2367
2016, 2017, 2018,
2019, 2035, 2092,
2094, 2095, 2109,
2157, 2180, 2190,
2212, 2269, 2272,
2299, 2304, 2305,
2306, 2307, 2308,
2309, 2310, 2311,
2344, 2345, 2347,
2379
2362
2125, 2215, 2235
2362
2363
2252
2130
2156
2360, 2377
2202
2358
2144
2148
2380
2021, 2029, 2104,
2105, 2131, 2149,
2156, 2157, 2229
2356, 2360, 2362
2153
2355
2361
2133
2331, 2358
2363
2203
2154, 2383
2353
2148, 2188
2355
2362
2141
2000, 2045, 2077,
2112, 2113, 2114,
2115, 2151, 2200,
2216, 2219, 2228,
2264, 2265, 2271,
2279, 2294, 2303,
2329, 2365
x
Sansui
Sanyo
ScanMagic
Schaub Lorenz
Schneider
Scientific Labs
Scott
Seeltech
SEG
Sharp
Shinsonic
Sigmatek
Silva
Singer
Skymaster
Skyworth
Slim Art
SM Electronic
Sonic Blue
Sontech
Sony
Soundmaster
Soundmax
Spectra
Spectroniq
Standard
Star Cluster
Starmedia
Sungale
Sunkai
Superscan
Supervision
Sylvania
Symphonic
Synn
T.D.E. Systems
Tatung
TCM
Teac
Tec
Technics
Technika
Telefunken
Tensai
Tevion
Theta Digital
Thomson
Tokai
Top Suxess
2073, 2145, 2354,
2355, 2362
2134, 2145, 2217,
2292
2186
2362
2176
2355
2161, 2357
2364
2161, 2355, 2363,
2380
2006, 2040, 2088,
2091, 2182, 2194,
2220, 2221, 2231,
2236, 2293, 2340
2245
2359, 2364
2356
2354, 2355
2325, 2355
2356
2362
2355
2133
2366
2004, 2005, 2007,
2009, 2014, 2015,
2023, 2026, 2027,
2052, 2068, 2069,
2070, 2071, 2074,
2075, 2084, 2085,
2087, 2168, 2171,
2208, 2210, 2211,
2258, 2273, 2284,
2285, 2312, 2313,
2314, 2315, 2318,
2319, 2466
2355
2355
2363
2201
2355
2355
2358, 2364
2204
2362
2150
2355
2012, 2137, 2150,
2178, 2230, 2239
2108, 2230
2355
2366
2001, 2362
2182, 2297
2149, 2333, 2355,
2383
2356
2151
2362, 2367
2353
2362
2182, 2355, 2357
2157
2183, 2188, 2334,
2372
2356, 2380
2364
Toshiba
2032, 2036, 2037,
2039, 2048, 2049,
2054, 2055, 2072,
2073, 2076, 2078,
2079, 2086, 2145,
2159, 2218, 2233,
2256, 2259, 2296,
2369, 2508
TRANScontinents2363, 2367
Transonic
2367
Trio
2362
Trutech
2242
TruVision
2359
TSM
2364
Umax
2361
United
2367
Urban Concepts 2159
US Logic
2245
Venturer
2149
Viewmaster
2364
Vocopro
2206
VocoStar
2207
Waitec
2364
Welltech
2382
Westinghouse 2063, 2250
Wharfedale
2354, 2355
Woxter
2361, 2364
Xbox
2156, 2183
Xlogic
2355, 2362
XMS
2362
Xoro
2382
Yamada
2051, 2361, 2363
Yamaha
2056, 2064, 2065,
2080, 2081, 2082,
2083, 2089, 2118,
2151, 2323
Yamakawa
2363, 2380
Yukai
2186
Zenith
2002, 2129, 2133,
2159, 2223
Blu-ray-soitin
Denon
Hitachi
JVC
LG
Marantz (US)
Mitsubishi
Onkyo
Panasonic
Philips
Pioneer
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Yamaha
DVR
Bush
Hitachi
Panasonic
Philips
xi
2452, 2500, 2501
2460, 2461, 2463
2472, 2473, 2475,
2478, 2496, 2499,
2511
2033, 2456, 2457
2454, 2455
2450, 2451
2504
2011, 2209, 2214,
2476, 2477, 2479
2510
2212, 2506
2045, 2113, 2498
2194, 2220, 2221,
2497, 2502, 2503
2075, 2453, 2458,
2459, 2507
2462
2064, 2448, 2449,
2474, 2505
2110
2090
2066, 2067, 2093,
2116, 2117, 2119,
2120, 2122, 2123
2108, 2111
Pioneer
RCA
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Victor
Yamaha
2016, 2017, 2018,
2019, 2092, 2094,
2095, 2109
2105
2113, 2219
2088, 2091
2084, 2085, 2087
2086
2475
2089, 2118
DVD-tallennin
Aspire
Astar
Broksonic
Go Video
Hitachi
Insignia
Irradio
JVC
LG
Liteon
Panasonic
Philips
Pioneer
Pye
Samsung
Sansui
Sanyo
Sony
Sylvania
Toshiba
Yamaha
2222
2240
2146
2213
2062
2002
2053
2100, 2101, 2106,
2107
2033, 2057, 2223,
2238
2043
2011, 2034, 2058,
2062, 2116, 2117,
2119, 2120, 2121,
2123
2008, 2044, 2050,
2051, 2147
2017, 2035
2144
2000, 2112, 2216
2073
2217
2004, 2005, 2007,
2052, 2068, 2069,
2074, 2208, 2210,
2211
2239
2032, 2036, 2037,
2039, 2049, 2054,
2055, 2076
2056
Kaapeliviritin
ABC
3002, 3003, 3017,
3066, 3067, 3086,
3093, 3119, 3122
ADB
3020
Adelphia
3081
Alcatel
3016
Americast
3124
Amstrad
3022, 3098
Antronix
3065, 3070
Archer
3070
Arcon
3098
AT&T
3095
Axis
3098
Bell South
3124
Cable Vision
3092
Cabletenna
3065
Cabletime
3104
Cableview
3087
Clearmaster
3127
ClearMax
3127
Clyde Cablevision3105
Colour Voice 3068
Comcast
3084, 3088, 3117
Comcrypt
3107
Comtronics
3069
Contec
3074
Coolmax
3127
COX
3084
Cryptovision
3110
Director
3084
Eastern
3075
Everquest
3123
Fidelity
3098
Filmnet
3107
Filmnet Cablecrypt
3111
Filmnet Comcrypt
3111
Finlux
3097
FIOS
3005
Focus
3126
Foxtel
3022
France Telecom 3100, 3101
Freebox
3023
GC Electronics 3070
GE
3066, 3093
GEC
3105
Gemini
3072, 3123
General Instrument
3017, 3025, 3066,
3084, 3090, 3096,
3117
Goldstar
3120
Gooding
3099
Grundig
3098, 3099
Hamlin
3073, 3078
Hirschmann
3097
Hitachi
3066
HomeChoice 3106
Humax
3021, 3080, 3083
ITT Nokia
3097
Jasco
3123
Jerrold
3017, 3018, 3025,
3066, 3072, 3084,
3090, 3096, 3119,
3123
JVC
3099
Kabel Deutschland
3024, 3027, 3121
Macab
3101
Magnavox
3079
Maspro
3099
Matsui
3099
MegaCable
3117
Memorex
3076, 3122
Minerva
3099
Mnet
3107
Motorola
3025, 3026, 3084,
3088, 3090, 3095,
3117
Movie Time
3077, 3109
Mr Zapp
3101
Multichoice
3107
Multitech
3127
NEC
3064
NET Brazil
3085
Nokia
3097
Noos
3101
NSC
3077
Oak
3074
Pace
3006, 3089, 3121
Palladium
3099
Panasonic
3112, 3118, 3122
Paragon
3122
Philips
3068, 3071, 3079,
3099, 3100, 3101,
3103
Pioneer
3001, 3006, 3094,
3098, 3114, 3116,
3120
Popular Mechanics
3126
Proscan
3066, 3093
Pulsar
3122
PVP Stereo Visual Matrix
3018
Quasar
3122
RadioShack
3123, 3127
RCA
3030, 3031, 3087,
3118
Realistic
3070
Recoton
3126
Regal
3078
Regency
3075
Rembrandt
3066
Runco
3122
Sagem
3101
Samsung
3069, 3089, 3114,
3120
SAT
3098
Scientific Atlanta 3000, 3001, 3002,
3003, 3006, 3028,
3029, 3081, 3086,
3089, 3094, 3095,
3108
Signal
3072, 3123
Signature
3066
Sony
3092, 3125
Sprucer
3118
Standard Component
3115
Starcom
3017, 3072, 3119,
3123
Stargate
3072, 3123
Starquest
3072, 3123
Supercable
3090
Supermax
3127
Tele+1
3107, 3111
TELENET
3004
Telepiu
3107
Thomson
3082, 3091
TIME WARNER 3084
Tocom
3067
Torx
3017
Toshiba
3122
Tristar
3127
Tudi
3102
Tusa
3072, 3123
TV86
3077
Unika
3065, 3070
United Cable 3018, 3119
Universal
3065, 3070
Universum
3097, 3099
V2
3127
Verizon Fios
3007
Videoway
3019
View Star
3074, 3077, 3079
Viewmaster
3127
Vision
3127
Visiopass
3097, 3100, 3101
Vortex View
3127
Wittenberg
3098
Zenith
3113, 3122, 3124
Zentek
3126
Satelliittiviritin
AB Sat
AccessHD
ADB
AGS
Akai
Alba
Aldes
Allsat
Allsonic
4216, 4217
4104
4220
4216
4053, 4055
4001, 4004, 4006,
4007, 4062, 4217
4005, 4007, 4010
4048, 4053, 4055
4005, 4008, 4024
Alltech
Alpha
Alpha Digital
Alphastar
Amitronica
Amstrad
4217
4053
4104
4077
4217
4011, 4035, 4217,
4218
Anglo
4217
Ankaro
4005, 4008, 4024,
4217
Anttron
4001, 4004
Apollo
4001
Armstrong
4011, 4053
Artec
4100
Asat
4053, 4055
ASLF
4217
Astacom
4216
Astra
4009, 4011, 4054,
4217, 4219
Astro
4004, 4008, 4010,
4015, 4024, 4213,
4218, 4219
AudioTon
4004, 4048
Aurora
4222, 4246
Austar
4222, 4246
Axiel
4216
Axis
4008, 4009, 4024,
4050
BBK
4205
Best
4008, 4024
Blaupunkt
4015
Blue Sky
4217
Boca
4011, 4054, 4059,
4217
Boston
4216
Brain Wave
4013
Broadcast
4012
Broco
4217
BSkyB
4035, 4041
BT
4216
Bubu Sat
4217
Bush
4006, 4045
Cambridge
4218
Canal Satellite 4213
Canal+
4213
CaptiveWorks 4099
Channel Master 4007, 4110
Chaparral
4075
CHEROKEE 4216
Chess
4212, 4217
CityCom
4006, 4215, 4219
Clatronic
4013
CNT
4010
Comag
4080, 4081, 4082,
4083, 4086
Commlink
4005
Comtech
4050
Condor
4008, 4024, 4219
Connexions
4014, 4024
Conrad
4024, 4215, 4218,
4219
Conrad Electronic 4217, 4219
Contec
4050
Coolsat
4096
Cosat
4048
Coship
4109
Crown
4011
Daeryung
4014
Daewoo
4057, 4217
DDC
4007
Delega
4007
Dew
4050
Diamond
4051
Digiality
4219
Digital Stream 4105
DIRECTV
4056, 4064, 4067,
4068, 4070, 4071,
4074, 4107, 4116,
4119, 4121, 4122,
4123, 4127, 4192,
4193, 4194, 4195,
4196, 4197, 4198,
4199, 4200, 4201,
4202, 4203, 4206,
4207, 4221
Discoverer
4212
Discovery
4216
Diseqc
4216
Dish Network 4018, 4065, 4089,
4092, 4094, 4095,
4117
Dishpro
4018, 4117
Distrisat
4053
Ditristrad
4048
DNT
4014, 4053, 4055
Drake
4072
DStv
4222, 4246
Dune
4024, 4240, 4242
Echostar
4014, 4018, 4065,
4089, 4117, 4217
Einhell
4001, 4005, 4011,
4217, 4218
Elap
4216, 4217
Elekta
4010
Elsat
4217
Elta
4001, 4008, 4024,
4048, 4053, 4055
Emanon
4001
Emme Esse
4008, 4024
Engel
4217
Ep Sat
4006
EURIEULT
4031
Eurodec
4052
Europa
4053, 4218, 4219
Europhon
4219
Eurosat
4011
Eurosky
4008, 4011, 4215,
4218, 4219, 4024
Eurostar
4011, 4215, 4219
Eutelsat
4217
Exator
4001, 4004
Expressvu
4117
Fenner
4024, 4212, 4217
Ferguson
4006, 4052, 4214
Fidelity
4218
Finlandia
4006
Finlux
4006
FinnSat
4050, 4052
Flair Mate
4217
Foxtel
4204, 4222, 4244,
4245, 4246, 4247
Freecom
4001, 4049, 4218
FTEmaximal 4024, 4217
Fuba
4001, 4008, 4014,
4015, 4024, 4055,
4215
Galaxis
4005, 4008, 4009,
4024, 4048, 4050,
4215, 4222, 4246
GE
4066, 4093, 4111,
4197
General Instrument
4019, 4073
GMI
4011
GOI
4117
Goldbox
4213
GoldStar
4049
Goodmans
4002, 4006, 4029
Goodmind
4111
Grandin
4031
Grothusen
Grundig
4001, 4049
4004, 4006, 4015,
4035, 4211, 4218,
4222, 4246
Hänsel & Gretel 4219
Hantor
4001, 4013
Hanuri
4010
Hauppauge
4044
Heliocom
4219
Helium
4219
Hinari
4007
Hirschmann
4015, 4024, 4210,
4216, 4218, 4219
Hisawa
4013
Hisense
4016
Hitachi
4006, 4114, 4199,
4203
Homecast
4084, 4085, 4087
Houston
4048
HTS
4117
Hughes
4064, 4068, 4192,
4194, 4196, 4202
Hughes Network Systems
4071
Humax
4025, 4030, 4060,
4097
Huth
4005, 4011, 4012,
4013, 4048, 4050,
4219, 4223
Hypson
4031
Ilo
4016
Imex
4031
Innovation
4008
Insignia
4107
Intertronic
4011
Intervision
4048, 4219
ITT Nokia
4006
Jerrold
4019
Johansson
4013
JOK
4216
JSR
4048
JVC
4029, 4065, 4089,
4117
Kamm
4217
Kathrein
4015, 4034, 4042,
4053, 4055, 4063,
4215, 4216, 4217
Kathrein Eurostar 4215
Klap
4216
Konig
4219
Kosmos
4049
KR
4004
Kreiselmeyer 4015
K-SAT
4217
Kyostar
4001
L&S Electronic 4024
Lasat
4008, 4010, 4024,
4054, 4212, 4215,
4219
Lasonic
4108
Lenco
4001, 4024, 4049,
4215, 4217, 4219
Leng
4013
Lennox
4048
Lenson
4218
Lexus
4053
LG
4049, 4103, 4107
Lifesat
4008, 4024, 4212,
4217
Lifetec
4008
Lorenzen
4219
Lorraine
4049
Lupus
4008, 4024
Luxor
4218
Lyonnaise
4052
xii
Macab
Magnavox
Manata
Manhattan
4052
4127, 4101
4031, 4216, 4217
4006, 4010, 4048,
4216
Marantz
4055
Mascom
4010
Maspro
4006, 4217
Matsui
4216
Max
4219
Mediabox
4213
Mediamarkt
4011
Mediasat
4009, 4213, 4218
Medion
4008, 4024, 4217
Medison
4217
Mega
4053, 4055
Memorex
4127
Metronic
4001, 4004, 4005,
4010, 4028, 4031,
4217
Metz
4015
Micro electronic 4217, 4218, 4219
Micro Technology 4217
MicroGem
4106
Micromaxx
4008, 4024
Microstar
4008
Microtec
4217
Minerva
4015
Mitsubishi
4006, 4015, 4202
Mitsumi
4054
Morgan’s
4011, 4053, 4054,
4055, 4217
Motorola
4019, 4088, 4090,
4091
Multichoice
4222, 4246
Multitec
4212
Muratto
4049
Mysat
4217
Navex
4013
Neuhaus
4009, 4048, 4217,
4218, 4219
Neusat
4217
Next Level
4019
NextWave
4223
Nikko
4011, 4217
Nokia
4006, 4040
Nordmende
4001, 4006, 4007,
4010, 4052
Nova
4222
Novis
4013
Oceanic
4051
Octagon
4001, 4004, 4050
Okano
4011
Optex
4048
Optus
4204, 4213, 4222,
4223, 4246
Orbitech
4001, 4212, 4213,
4218
OSat
4004
Otto Versand 4015
Pace
4006, 4015, 4035,
4043, 4047, 4204,
4216, 4243
Pacific
4051
Packsat
4216
Palcom
4007
Palladium
4011, 4218
Palsat
4212, 4218
Panasat
4222, 4246
Panasonic
4006, 4035, 4036,
4121, 4124, 4126,
4198, 4221
Panda
4006, 4219
Pansat
4125
Patriot
4216
xiii
Paysat
PCT
Philco
Philips
Phoenix
Phonotrend
Pioneer
Polsat
Predki
Premiere
Priesner
Primestar
Profile
Promax
Prosat
Proscan
Protek
Proton
Provision
Quadral
Quelle
Quiero
RadioShack
Radiola
Radix
Rainbow
RCA
Realistic
Redpoint
Redstar
RFT
Roadstar
Roch
Rover
Saba
Sabre
Sagem
Sakura
Samsung
SAT
Sat Cruiser
Sat Partner
Sat Team
Satcom
Satec
Satelco
Satford
Satmaster
Satplus
Schneider
Schwaiger
SCS
Seemann
SEG
Seleco
Servi Sat
Siemens
Silva
Skantin
Skardin
4127
4110
4101
4006, 4033, 4053,
4055, 4061, 4068,
4071, 4127, 4196,
4201, 4202, 4203,
4206, 4213, 4216
4050
4006, 4005, 4048
4046, 4213
4052
4013
4048, 4213
4011
4076
4216
4006
4005, 4007
4066, 4093, 4122,
4197
4051
4016
4010
4005, 4007, 4008,
4216, 4024
4015, 4215, 4219
4052
4019
4053, 4055
4014, 4037
4004
4066, 4093, 4112,
4113, 4116, 4118,
4119, 4197, 4122,
4207
4078
4009
4008, 4024
4005, 4053, 4055
4217
4031
4024, 4217
4010, 4215, 4216,
4219
4006
4023, 4052
4050
4000, 4001, 4003,
4032, 4064, 4069,
4071, 4120, 4123,
4196, 4200
4007, 4218
4223
4001, 4004, 4010,
4013, 4049, 4218
4217
4012, 4219
4217
4024
4012
4012
4212
4008, 4212, 4216
4051, 4212, 4219
4215
4009, 4011, 4014
4001, 4008, 4013,
4024
4048
4031, 4217
4015
4049
4217
4009
Skinsat
SKR
Sky Italia
Skymaster
4218
4217
4204
4005, 4017, 4022,
4212, 4217
Skymax
4053, 4055
SkySat
4212, 4217, 4218,
4219
Skyvision
4048
SM Electronic 4212, 4217
Smart
4215, 4217
Sony
4067, 4070, 4213
SR
4011, 4054
Star Choice
4019
Starland
4217
Starring
4013
Start Trak
4001
Strong
4001, 4004, 4008,
4024, 4049, 4222,
4246
STS
4115
STVI
4031
Sumida
4011
Sunny Sound 4024
Sunsat
4217
Sunstar
4011, 4024, 4054
Supermax
4223
Tandberg
4052
Tandy
4004
Tantec
4006
TCM
4008
Techniland
4012
TechniSat
4014, 4021, 4026,
4027, 4038, 4039,
4053, 4212, 4213,
4218
Technology
4222
Technosat
4223
Technowelt
4219
Teco
4011, 4054
Telanor
4007
Telasat
4215, 4219
Telecom
4217
Telefunken
4001, 4017, 4216
Teleka
4004, 4011, 4014,
4218, 4219
Telemaster
4010
TELENET
4241
Telesat
4219
Telestar
4212, 4213, 4218
Televes
4006, 4218
Telewire
4048
Tempo
4223
Tevion
4008, 4217
Thomson
4006, 4020, 4052,
4058, 4208, 4213,
4215, 4216, 4217,
4219
Thorens
4051
Thorn
4006
Tivax
4104
Tivo
4196
Tokai
4053
Tonna
4006, 4012, 4048,
4217, 4218
Toshiba
4194, 4202, 4203
Triad
4049
Triasat
4218
Triax
4015, 4215, 4217,
4218
Turnsat
4217
Tvonics
4214
Twinner
4031, 4217
UEC
4204, 4222, 4246
Uher
4212
UltimateTV
Uniden
Unisat
Unitor
Universum
US Digital
Variosat
Vega
Ventana
Viewsat
Visiosat
Voom
Vortec
Welltech
WeTeKom
Wevasat
Wewa
Winersat
Wisi
Woorisat
Worldsat
Xrypton
XSat
Zehnder
Zenith
Zodiac
4070
4079, 4127
4011, 4050, 4053
4013
4015, 4215, 4219
4016
4015
4024
4053, 4055
4098
4013, 4048, 4216,
4217
4019
4001
4212
4212, 4218
4006
4006
4013
4006, 4014, 4015,
4218, 4219
4010
4216
4024
4217
4008, 4209, 4010,
4215, 4024
4102, 4107, 4195
4004
CD
Yamaha
5082, 5095, 5114
CD-tallennin
Yamaha
5083
MD
Yamaha
5080, 5081, 5086
Kasettidekki
Yamaha
5084, 5087
Viritin
Yamaha
5066, 5085, 5088,
5090, 5092
LD
Yamaha
2080
Vahvistin
Yamaha
5019, 5020, 5098
Apple TV
Apple
2241
“Apple TV” is a trademark or
registered mark of Apple Inc.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement