advertisement

AEG SKS91240F0 User manual
SKS91240F0
NL
EN
FR
DE
KOELKAST
REFRIGERATOR
RЙFRIGЙRATEUR
KÜHLSCHRANK
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
22
41
61
2
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit
apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te
presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone
apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten
de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al
uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te
laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de
hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal
kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
Inhoud
3
INHOUD
4
6
10
10
12
13
15
18
18
19
21
Veiligheidsinformatie
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Problemen oplossen
Technische gegevens
Montage
Geluiden
Het milieu
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Belangrijke informatie over uw persoonlijke
veiligheid en informatie over het voorkomen
van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
4
Veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van
belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt
verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen
uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door
het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen)
met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon
of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van
het apparaat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel
door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.
• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat
vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor
dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt
dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als
ingebouwde modellen.
• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.
• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.
• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij
ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.
• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.
• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is
een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.
Veiligheidsinformatie
5
Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het
apparaat niet beschadigd zijn geraakt.
Indien het koelcircuit beschadigd is:
– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren
• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een
elektrische schok veroorzaken.
WAARSCHUWING!
Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen
uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
1.
2.
•
•
•
•
Het netsnoer mag niet verlengd worden.
Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit
raken en brand veroorzaken.
3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.
4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.
6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje1) voor de
binnenverlichting.
Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn,
dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.
Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.
Gloeilampjes2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.
Dagelijks gebruik
• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.
• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat
met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.
• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.
1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien.
2) Als er is voorzien in een lamp.
6
Bedieningspaneel
Installatie
Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.
• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan
als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u
het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.
• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie
terugvloeien in de compressor.
• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de
installatie opvolgen.
• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en
brandwonden veroorzaken.
• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.
• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.
• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)
Onderhoud
• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er
dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
Bescherming van het milieu
Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit
en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het
normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat
moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de
achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die
voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.
BEDIENINGSPANEEL
1
1 ON/OFF-toets
3) Indien er een wateraansluiting voorzien is.
2
3
4
5
6
Bedieningspaneel
7
2 Mode-toets
3 OK-toets
4 Toets temperatuur lager
5 Toets temperatuur hoger
6 Display
Het ingestelde geluid van de toetsen kan harder worden gezet door een paar seconden gelijktijdig te drukken op de toets Mode en de toets Temperatuur lager. De wijziging kan weer
ongedaan worden gemaakt.
Display
7
COOL
MATIC
1
1
2
3
4
5
6
7
2
FROST
MATIC
3 4 5
6
Timerfunctie
COOLMATIC-functie
Minute Minder -functie
Kinderslotfunctie
Alarmlampje
temperatuurlampje
FROSTMATIC-functie
Inschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de ON/OFF -toets van het apparaat als het display uit is.
3. Het alarm kan na een paar seconden afgaan.
Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm.
4. a) If "dEMo" verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand.
Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".
5. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.
Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.
Uitschakelen
Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:
1. Druk de ON/OFF-toets van het apparaat gedurende 5 seconden in.
2. Het display wordt uitgeschakeld.
3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.
Temperatuurregeling
De ingestelde temperatuur van de koelkast kan worden aangepast door op de thermostaatknoppen te drukken.
8
Bedieningspaneel
Standaard ingestelde temperatuur:
• +5°C voor de koelkast
Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur.
De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.
Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.
Minute Minder-functie
DeMinute Minder -functie wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet
afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze
snel te laten afkoelen.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het Minute Minder -lampje knippert.
De timer toont gedurende enkele seconden de ingestelde waarde (30 minuten).
2. Druk op de timerknop om de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.
3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het Minute Minder -lampje wordt getoond.
De timer begint te knipperen (min).
Op het einde van de aftelling knippert het Minute Minder -lampje en klinkt een alarm:
1. Verwijder alle drankjes uit het vriesvak.
2. Druk op de OK -knop om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen.
U kunt de functie op elk moment uitzetten.
1. Druk op de Mode-knop tot het Minute Minder -indicatielampje knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het Minute Minder -indicatielampje gaat uit.
U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door op de knop Temperatuur
kouder en de knop Temperatuur warmer te drukken.
Kinderslot-functie
Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.
3. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.
Voor uitschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.
2. Druk op de OK-knop om te bevestigen.
3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.
Bedieningspaneel
9
Alarm bij open deur
Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:
• Een knipperend alarmlampje
• Zoemer
Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.
Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op de alarmknop te drukken.
COOLMATIC-functie
Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen,
in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de COOLMATIC-functie in te schakelen om deze
producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm
wordt.
Om de functie aan te zetten:
1. Druk op de Mode-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
Het COOLMATIC-lampje wordt getoond.
De COOLMATIC-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de Mode-knop tot het COOLMATIC-lampje knippert.
2. Druk op de OK-toets om te bevestigen.
3. Het COOLMATIC-lampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.
FROSTMATIC-functie
Voor inschakeling van de functie:
1. Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.
Het indicatielampje FROSTMATIC knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
Het FROSTMATIC-indicatielampje wordt weergegeven.
Deze functie stopt automatisch na 52 uur.
Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:
1. Druk op de knop Mode tot het indicatielampje FROSTMATIC knippert.
2. Druk op de toets OK om te bevestigen.
3. Het FROSTMATIC-indicatielampje gaat uit.
De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.
10
Het eerste gebruik
HET EERSTE GEBRUIK
De binnenkant schoonmaken
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een
nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.
If “dEMo” verschijnt op het display, het apparaat staat in de demonstratiestand. Raadpleeg
de paragraaf "Problemen oplossen".
DAGELIJKS GEBRUIK
Vers voedsel invriezen
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.
Activeer om vers voedsel in te vriezen de FROSTMATIC-functie ten minste 24 uur voordat u
het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven
op het typeplaatje.4)
Het invriesproces duurt 24 uur: voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe.
Het bewaren van ingevroren voedsel
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, het
apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling laten werken voordat u er producten in
plaatst.
In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen
dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet
het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is)
Ontdooien
Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op
kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig
is.
Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.
4) Raadpleeg "Technische gegevens
Dagelijks gebruik
11
Kalender ingevroren voedsel
De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan
De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levensmiddelen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is,
hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren.
Verplaatsbare schappen
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal geleiders zodat de schappen op de gewenste plaats gezet kunnen worden.
Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de
voorste halve schappen over de achterste worden
geplaatst.
Het plaatsen van de deurschappen
Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken,
kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.
Het schuifvak plaatsen
Het schuifvak kan op verschillende hoogtes worden geplaatst.
Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk:
12
Nuttige aanwijzingen en tips
1.
2.
3.
til het plateau met het schuifvak naar
boven gericht uit de houders in de deur
verwijder de opsluitbeugel uit de geleiding onder het plateau
Om het schuifvak op een andere hoogte
terug te plaatsen, doet u hetzelfde in
omgekeerde volgorde.
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
Tips voor energiebesparing
• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur
staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor
er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.
Tips voor het koelen van vers voedsel
Om de beste prestatie te verkrijgen:
• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast
• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft
• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren
Nuttige tips voor het koelen
Nuttige tips:
Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade.
Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.
Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.
Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.
Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic
zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.
Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in
de deur.
Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.
Onderhoud en reiniging
13
Tips voor het invriezen
Om u te helpen het voedsel zo goed mogelijk in te vriezen, volgen hier een paar belangrijke
tips:
• Druk voor het invriezen van de maximale hoeveelheid voedsel (zoals aangegeven op het
typeplaatje) 24 uur voordat u begint met invriezen op de FROSTMATIC schakelaar, of 4
tot 6 uur van tevoren bij kleinere hoeveelheden. Het lampje gaat branden.
• De FROSTMATIC schakelaar hoeft niet te worden ingedrukt voor het invriezen van kleine
hoeveelheden.
• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit
in;
• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren
en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;
• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht
zijn;
• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;
• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang
houdbaar;
• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de
huid vastvriezen;
• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe
lang het al bewaard is.
Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:
• er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte
wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;
• ervoor te zorgen dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar
uw vriezer gebracht worden;
• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.
ONDERHOUD EN REINIGING
LET OP!
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact
trekken.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen
uitgevoerd worden door bevoegde technici.
14
Onderhoud en reiniging
Periodieke reiniging
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:
• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.
• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat
ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.
• spoel ze af en maak ze grondig droog.
Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.
Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.
Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat
schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.
Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in
dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de
buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.
Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.
Het ontdooien van de koelkast
Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch
van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een
speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar
het verdampt.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken, om te voorkomen dat het
water overloopt en op het voedsel in de koelkast
gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.
Problemen oplossen
15
De vriezer ontdooien
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen rond het bovenste vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg
het op een koele plaats.
3. Open de deur.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken.
5. Schakel het apparaat in.
6. Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur
in deze instelling werken.
7. Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.
WAARSCHUWING!
Gebruik nooit scherpe metalen voorwerpen om de rijp van de verdamper te krabben, deze
zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het
ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de
veilige bewaartijd verkorten.
Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
• trek de stekker uit het stopcontact
• verwijder al het voedsel,
• ontdooi de koelkast5), en maak het apparaat en alle accessoires schoon,
• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te
voorkomen.
Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om
te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
WAARSCHUWING!
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen.
Alleen een gekwalificeerd elektrotechnicus of een bevoegd persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn.
Tijdens een normale gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
5) Indien nodig,
16
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai Het apparaat staat niet stabiel
Controleer of het apparaat stabiel
staat (alle vier de voetjes moeten
op de vloer staan).
Het apparaat werkt niet.
Het lampje brandt niet.
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het stopcontact.
Het apparaat krijgt geen stroom.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.
Het lampje staat in de stand-by
stand.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is niet goed ingesteld.
Stel een hogere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De deur is te vaak geopend.
Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.
Het lampje werkt niet.
De compressor werkt continu.
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
De omgevingstemperatuur is te
hoog.
Verlaag de omgevingstemperatuur.
De compressor start niet
onmiddellijk na het drukken op de COOLMATIC of
de FROSTMATIC schakelaar, of na het veranderen
van de temperatuur.
Dit is normaal, er is geen storing.
De compressor start na enige tijd.
Er loopt water over de
achterkant van de koelkast.
Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dit is normaal.
Er loopt water in de koelkast.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat water in de wateropvangbak kan
stromen.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De thermostaatknop is niet goed Stel een hogere/lagere temperaingesteld.
tuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
17
Oplossing
De temperatuur van het product Laat het product afkoelen tot kais te hoog.
mertemperatuur voordat u het
opbergt.
De temperatuur in de
koelkast is te hoog.
Er zijn veel producten tegelijk
opgeborgen.
Berg minder producten tegelijk
op.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig
is.
De temperatuur in de vrie- Producten zijn te dicht op elkaar
zer is te hoog.
geplaatst.
Er is te veel rijpvorming.
Berg de producten zo op dat er
een koude luchtcirculatie is.
Het product is niet goed verpakt. Verpak het op de juiste manier.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De thermostaatknop is niet goed Stel een hogere temperatuur in.
ingesteld.
Er wordt een vierkantje
boven- of onderin het
temperatuurdisplay weergegeven.
Er is een fout opgetreden in de
temperatuurmeting.
dEMo verschijnt op het
display.
Het apparaat staat in de demon- Houd de knop OK ongeveer 10 sestratiestand (dEMo)
conden ingedrukt tot er een lang
zoemgeluid klinkt en het display
even uit gaat: het apparaat gaat
weer werken.
Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft
werken om uw levensmiddelen
koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).
Het lampje vervangen
Het apparaat is uitgerust met een LED-binnenlampje dat een lange levensduur heeft.
Alleen een onderhoudsmonteur mag de verlichting vervangen. Neem contact op met uw
servicecentrum.
De deur sluiten
1.
2.
3.
Maak de afdichtingen van de deur schoon.
Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".
Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.
18
Technische gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van de uitsparing
Hoogte
1225 mm
Breedte
560 mm
Diepte
550 mm
Tijdsduur
12 h
Spanning
230-240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat
en op het energielabel.
MONTAGE
Opstelling
WAARSCHUWING!
Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er
dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen
raken.
De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.
Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Elektrische aansluiting
Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
Geluiden
19
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
Ventilatievereisten
De luchtstroom achter het apparaat moet voldoende zijn.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
GELUIDEN
Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
20
Geluiden
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
Het milieu
CRACK!
21
CRACK!
HET MILIEU
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
22
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have
created it to give you impeccable performance for many
years, with innovative technologies that help make life
simpler – features you might not find on ordinary
appliances. Please spend a few minutes reading to get the
very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to
keep all your AEG appliances looking spotless and
working perfectly. Along with a wide range of accessories
designed and built to the high quality standards you
would expect, from specialist cookware to cutlery baskets,
from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
Contents
23
CONTENTS
24
26
29
30
31
33
35
37
37
38
40
Safety information
Control panel
First use
Daily use
Helpful hints and tips
Care and cleaning
What to do if…
Technical data
Installation
Noises
Environmental concerns
The following symbols are used in this user
manual:
Important information concerning your
personal safety and information on how to
avoid damaging the appliance.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
24
Safety information
SAFETY INFORMATION
In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using
the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid
unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the
manufacturer is not responsible for damages caused by omission.
Children and vulnerable people safety
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection
cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a
spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before
you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.
General safety
WARNING!
Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of
obstruction.
• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household
as explained in this instruction booklet.
• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.
• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.
• Do not damage the refrigerant circuit.
• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition
Safety information
25
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage
to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.
WARNING!
Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified
service agent or qualified service personnel to avoid hazard.
1.
2.
•
•
•
•
Power cord must not be lengthened.
Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
4. Do not pull the mains cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of
electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the lamp cover6) of interior lighting.
This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/
wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.
Bulb lamps7) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.
Daily use
• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.
• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.
• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer
to relevant instructions.
Care and cleaning
• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the
mains socket.
• Do not clean the appliance with metal objects.
• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean
the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.
Installation
For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.
• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it.
In that case retain packing.
6) If the lamp cover is foreseen.
7) If the lamp is foreseen.
26
Control panel
• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil
to flow back in the compressor.
• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or
catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.
• The appliance must not be located close to radiators or cookers.
• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
• Connect to potable water supply only. 8)
Service
• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by
a qualified electrician or competent person.
• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare
parts must be used.
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together
with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local
authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.
CONTROL PANEL
1
2
3
4
5
6
1 ON/OFF button
2 Mode button
3 OK button
4 Temperature colder button
5 Temperature warmer button
6 Display
It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together
Mode button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.
8) If a water connection is foreseen.
Control panel
27
Display
7
COOL
MATIC
1
1
2
3
4
5
6
7
2
FROST
MATIC
3 4 5
6
Timer function
COOLMATIC function
Minute Minder function
Child Lock function
Alarm indicator
Temperature indicator
FROSTMATIC function
Switching on
To switch on the appliance do these steps:
1. Connect the mains plug to the power socket.
2. Press the appliance ON/OFF button if the display is off.
3. The alarm buzzer could operate after few seconds.
To reset the alarm refer to "High temperature alarm".
4. a) If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode. Refer
to "WHAT TO DO IF..." paragraph.
5. The temperature indicators show the set default temperature.
To select a different set temperature refer to "Temperature regulation".
Switching off
To switch off the appliance do these steps:
1. Press the appliance ON/OFF button for 5 seconds.
2. The display switches off.
3. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.
Temperature regulation
The set temperature of the fridge may be adjusted by pressing the temperature button.
Set default temperature:
• +5°C for the fridge
The temperature indicator shows the set temperature.
The set temperature will be reached within 24 hours.
After a power failure the set temperature remains stored.
28
Control panel
Minute Minder function
The Minute Minder function is to be used to set an acoustic alarm at the preferred time,
useful for example when a recipe requires to cool down a mixture for a certain lenght of
time, or when a reminder is needed in order not to forget the bottles placed in the freezer
for fast cooling.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The Minute Minder indicator flashes.
The Timer shows the set value (30 minutes) for a few seconds.
2. Press the Timer regulator button to change the Timer set value from 1 to 90 minutes.
3. Press the OK button to confirm.
The Minute Minder indicator is shown.
The Timer start to flash (min).
At the end of the countdown the Minute Minder indicator flashes and an audible alarm
sounds:
1. Remove any drinks contained in the freezer compartment.
2. Press OK button to switch off the sound and terminate the function.
It is possible to deactivate the function at any time during the countdown:
1. Press the Mode button until the Minute Minder indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Minute Minder indicator goes off.
It is possible to change the time during the countdown and at the end by pressing the Temperature colder button and the Temperature warmer button.
Child Lock function
To lock the buttons from unintentional operation select the Child Lock function.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
2. The Child Lock indicator flashes.
3. Press the OK button to confirm.
The Child Lock indicator is shown.
To switch off the function:
1. Press the Mode button until the Child Lock indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The Child Lock indicator goes off.
Door open alarm
An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm
conditions are indicated by:
• flashing Alarm light
• acoustic buzzer
When normal conditions are restored (door closed), the alarm will stop.
During the alarm, the buzzer can be switched off by pressing alarm button.
First use
29
COOLMATIC function
If you need to insert a large amount of warm food, for example after doing the grocery
shopping, we suggest activating the COOLMATIC function to chill the products more rapidly
and to avoid warming the other food which is already in the refrigerator.
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The COOLMATIC indicator is shown.
The COOLMATIC function shuts off automatically after approximately 6 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the COOLMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The COOLMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different fridge set temperature.
FROSTMATIC function
To switch on the function:
1. Press the Mode button until the corresponding icon appears.
The FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
The FROSTMATIC indicator is shown.
This function stops automatically after 52 hours.
To switch off the function before its automatic end:
1. Press the Mode button until the FROSTMATIC indicator flashes.
2. Press the OK button to confirm.
3. The FROSTMATIC indicator goes off.
The function switches off by selecting a different freezer set temperature.
FIRST USE
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories
with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brandnew product, then dry thoroughly.
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
If “dEMo” appears on the Display, the appliance is in demonstration mode: refer to “WHAT
TO DO IF...” paragraph.
30
Daily use
DAILY USE
Freezing fresh food
The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deepfrozen food for a long time.
To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the
food to be frozen in the freezer compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating
plate. 9)
The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
Storage of frozen food
When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.
In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has
been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking
will take longer.
Frozen Food Calendar
The symbols show different types of frozen goods.
The numbers indicate storage times in months for the appropriate types of frozen goods.
Whether the upper or lower value of the indicated storage time is valid depends on the
quality of the foods and treating before freezing.
9) Refer to "Technical data".
Helpful hints and tips
31
Movable shelves
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be positioned as desired.
For better use of space, the front half-shelves can
lie over the rear ones.
Positioning the door shelves
To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.
Positioning the sliding box
The sliding box can be placed at different heights.
To make these adjustments proceed as follow:
1. lift the shelf with the sliding box upwards and out of the holders in the
door
2. remove the retaining bracket out of the
guide under the shelf
3. Reverse the above operation to insert
the sliding box at a different height.
HELPFUL HINTS AND TIPS
Hints for energy saving
• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing
frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator toward
32
Helpful hints and tips
warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.
Hints for fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
• position food so that air can circulate freely around it
Hints for refrigeration
Useful hints:
Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable
drawer.
For safety, store in this way only one or two days at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:
• To freeze the maximum quantity shown on the rating plate press the FROSTMATIC switch
24 hours prior to freezing, or 4 to 6 hours for smaller quantities. The light will light up .
• The FROSTMATIC switch not need not be pressed for freezing of small quantities.
• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to
make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are
airtight;
• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a
rise in temperature of the latter;
• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can
possibly cause the skin to be freeze burnt;
• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep
tab of the storage time.
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance, you should:
• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
Care and cleaning
33
• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the
shortest possible time;
• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.
CARE AND CLEANING
CAUTION!
Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.
This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized technicians.
Periodic cleaning
The equipment has to be cleaned regularly:
• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from
debris.
• rinse and dry thoroughly.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes
to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.
Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a
brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity
consumption.
Take care of not to damage the cooling system.
Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the
plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of
this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.
After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.
Defrosting of the refrigerator
Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out
through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.
34
Care and cleaning
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use
the special cleaner provided, which you will find
already inserted into the drain hole.
Defrosting the freezer
A certain amount of frost will always form around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about 3-5 mm.
To remove the frost, do these steps:
1. Switch off the appliance.
2. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool
place.
3. Open the door.
4. When defrosting is completed, dry the interior thoroughly.
5. Switch on the appliance.
6. Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run the appliance
for two or three hours using this setting.
7. Reload the previously removed food into the compartment.
WARNING!
Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it.
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process
other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food
packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.
Periods of non-operation
When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:
• disconnect the appliance from electricity supply
• remove all food
• defrost10) and clean the appliance and all accessories
10) If foreseen.
What to do if…
35
• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.
If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food
inside from spoiling in case of a power failure.
WHAT TO DO IF…
WARNING!
Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.
Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in
this manual.
There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy
The appliance is not supported
properly
Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on
the floor)
The appliance does not
operate. The lamp does
not operate.
The appliance is switched off.
Switch on the appliance.
The mains plug is not connected
to the mains socket correctly.
Connect the mains plug to the
mains socket correctly.
The appliance has no power.
There is no voltage in the mains
socket.
Connect a different electrical appliance to the mains socket.
Contact a qualified electrician.
The lamp is in stand-by.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
The temperature is not set correctly.
Set a higher temperature.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The door has been opened too
frequently.
Do not keep the door open longer
than necessary.
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
The room temperature is too
high.
Decrease the room temperature.
This is normal, no error has occurred.
The compressor starts after a period of time.
The lamp does not work.
The compressor operates
continually.
The compressor does not
start immediately after
pressing the COOLMATIC
or FROSTMATIC switch, or
after changing the temperature.
36
What to do if…
Problem
Possible cause
Solution
Water flows on the rear
plate of the refrigerator.
During the automatic defrosting
process, frost defrosts on the
rear plate.
This is correct.
Water flows into the refrigerator.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Products prevent that water
flows into the water collector.
Make sure that products do not
touch the rear plate.
The temperature in the
appliance is too low/high.
The temperature regulator is not Set a higher/lower temperature.
set correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The product temperature is too
high.
Let the product temperature decrease to room temperature before storage.
Many products are stored at the
same time.
Store less products at the same
time.
The temperature in the refrigerator is too high.
There is no cold air circulation in Make sure that there is cold air
the appliance.
circulation in the appliance.
The temperature in the
freezer is too high.
Products are too near to each
other.
Store products so that there is
cold air circulation.
There is too much frost.
Food is not wrapped correctly.
Wrap the food correctly.
The door is not closed correctly.
Refer to "Closing the door".
The temperature regulator is not Set a higher temperature.
set correctly.
Upper or lower square is
shown in the temperature
Display.
An error has occurred in measuring the temperature.
Call your service representative
(the cooling system will continue
to keep food products cold, but
temperature adjustment will not
be possible).
dEMo appears on the Display.
The appliance is in demonstration mode (dEMo).
Keep pressed approximately 10
sec. the OK button since a long
sound of buzzer is heard and the
Display shut off for a short while:
appliance start works regularly.
Replacing the lamp
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Service Center
Closing the door
1.
2.
3.
Clean the door gaskets.
If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".
If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.
Technical data
37
TECHNICAL DATA
Dimension of the recess
Height
1225 mm
Width
560 mm
Depth
550 mm
Rising Time
12 h
Voltage
230-240 V
Frequency
50 Hz
The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the
appliance and in the energy label.
INSTALLATION
Positioning
WARNING!
If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must ensure
that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.
The appliance shall have the plug accessible after installation.
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
Climate class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a
separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.
38
Noises
Ventilation requirements
The airflow behind the appliance must be sufficient.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
NOISES
There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
Noises
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
39
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
40
Environmental concerns
CRACK!
CRACK!
ENVIRONMENTAL CONCERNS
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point
for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed information about recycling of this product,
please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
41
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé
pour vous offrir la meilleure performance pour une
longue durée, avec des technologies innovantes qui vous
simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne
trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils.
Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice
afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce
qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent
parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires
conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus
élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux
range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge
délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
42
Sommaire
SOMMAIRE
43
46
49
49
51
52
54
57
57
58
60
Consignes de sécurité
Bandeau de commande
Première utilisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Entretien et nettoyage
En cas d'anomalie de
fonctionnement
Caractéristiques techniques
Installation
Bruits
En matière de sauvegarde de
l'environnement
Les symboles suivants sont utilisés dans ce
manuel:
Informations importantes pour votre sécurité
et pour éviter d’abîmer l’appareil.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
Consignes de sécurité
43
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne
qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser
avec son fonctionnement et sa sécurité.
Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité
figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages
dus au non-respect de ces instructions.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en
l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation
de l'appareil sans danger.
Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au
ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que
des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.
• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une
fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en
débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi
leur vie en danger.
Consignes générales de sécurité
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
• Les appareils sont destinés uniquement à la conservation des aliments et/ou des boissons
dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.
• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel
pour accélérer le processus de dégivrage.
• Ne faites pas fonctionner d'appareils électriques (comme des sorbetières électriques, ...) à
l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.
• N'endommagez pas le circuit frigorifique.
44
Consignes de sécurité
• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant
un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.
Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du
circuit frigorifique n'est endommagée.
Si le circuit frigorifique est endommagé :
– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage
– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil
• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.
AVERTISSEMENT
Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement
du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.
1.
•
•
•
•
L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple
ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).
2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.
3. Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.
4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.
5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque
d'électrocution ou d'incendie.
6. Votre appareil ne doit pas être utilisé sans le diffuseur de l'ampoule d'éclairage.11)
pour l'éclairage intérieur.
Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.
Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).
Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.
Les ampoules 12) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques destinées uniquement à un usage sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas adaptées à l'éclairage
d'une habitation.
Utilisation quotidienne
• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil
• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).
• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électriquement.
11) Si l'appareil est équipé d'un diffuseur d'éclairage.
12) Si l'ampoule d'éclairage est prévue.
Consignes de sécurité
45
• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.
• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas
de l’appareil
Installation
Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions
fournies dans cette notice.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il
est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages
constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.
• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que
le circuit frigorifique soit stabilisé.
• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe.
Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre
Installation).
• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).
• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou
rayons solaires trop intenses).
• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.
• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 13)
Maintenance
• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés
par un électricien qualifié ou une personne compétente.
• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé,
exclusivement avec des pièces d'origine.
Protection de l'environnement
Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au
niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole
sont recyclables.
13) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.
46
Bandeau de commande
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
5
6
1 Touche ON/OFF
2 Touche Mode
3 Touche OK
4 Touche Température plus froide
5 Touche Température plus chaude
6 Indicateur
Pour augmenter le volume défini lors de l'activation ou désactivation des touches, appuyez
simultanément sur les touches Mode et Température plus froide pendant plusieurs secondes. Ce changement est réversible.
Affichage
7
COOL
MATIC
1
1
2
3
4
5
6
7
2
FROST
MATIC
3 4 5
6
Fonction minuteur
Fonction COOLMATIC
Fonction Minute Minder
Fonction Sécurité enfants
Voyant d'alarme
Indicateur de température
Fonction FROSTMATIC
Mise en fonctionnement
Pour mettre en fonctionnement l'appareil, procédez comme suit :
1. Branchez électriquement l'appareil.
2. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint.
3. L'alarme sonore peut se déclencher au bout de quelques secondes.
Pour réinitialiser l'alarme, reportez-vous au paragraphe « Alarme de température ».
4. a) Si "dEMo" s'affiche, l'appareil est en mode démonstration. Reportez-vous au paragraphe « EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ».
5. Les indicateurs de température indiquent la température programmée par défaut.
Pour sélectionner une température de consigne différente, reportez-vous au paragraphe
« Réglage de la température ».
Bandeau de commande
47
Mise à l'arrêt
Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme suit :
1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes.
2. L'affichage est désactivé.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.
Réglage de la température
La température de consigne du réfrigérateur est réglée en appuyant sur la touche de température.
Réglage de la température par défaut :
• + 5 °C dans le compartiment réfrigérateur
L'indicateur de température indique la température programmée.
La température programmée sera atteinte en 24 heures.
Après une coupure de courant, la température programmée reste activée.
Fonction Minute Minder
La fonction Minute Minder est à utiliser pour le réglage d'une alarme sonore à une heure
désirée, ce qui est utile, par exemple, lorsque l'on souhaite refroidir une préparation pendant un certain temps dans le cadre d'une recette de cuisine, ou lorsque l'on refroidit des
bouteilles rapidement dans le congélateur.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur Minute Minder clignote.
La minuterie affiche pendant quelques secondes la valeur de consigne (30 minutes).
2. Appuyez sur le bouton de réglage de la minuterie pour modifier la valeur de consigne
(1 à 90 minutes).
3. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
L'indicateur Minute Minder s'affiche.
La minuterie se met à clignoter (min).
À la fin du décompte, l'indicateur Minute Minder clignote et un signal sonore retentit :
1. Retirez les boissons placées dans le compartiment de congélation.
2. Appuyez sur la touche OK pour arrêter le signal sonore et désactiver la fonction.
Il est possible de désactiver cette fonction à tout moment pendant le décompte :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur Minute Minder clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur Minute Minder s'éteint.
Il est possible de modifier l'heure à tout moment, pendant et à la fin du décompte en appuyant simultanément sur la touche de réglage pour obtenir plus de froid et sur la touche
de réglage pour obtenir moins de froid.
48
Bandeau de commande
Fonction Sécurité enfants
Pour verrouiller les touches afin de prévenir les erreurs de manipulation, sélectionnez la
fonction Sécurité enfants.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le symbole correspondant apparaisse.
2. Le voyant Sécurité enfants clignote.
3. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
Le voyant Sécurité enfants apparaît.
Pour désactiver la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Sécurité enfants clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmation.
3. Le voyant Sécurité enfants s'éteint.
Alarme porte ouverte
Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes. Les
conditions d'alarme porte ouverte sont signalées par :
• le clignotement du voyant de l'alarme.
• une alarme sonore
Au rétablissement des conditions normales (porte fermée), l'alarme s'arrête.
Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur le bouton
Alarme.
Fonction COOLMATIC
Si vous devez ranger une grande quantité d'aliments dans votre réfrigérateur, par exemple
après avoir fait vos courses, nous vous suggérons d'activer la fonction COOLMATIC : elle
permet de refroidir rapidement les aliments tout en évitant le réchauffement des denrées
déjà stockées dans le réfrigérateur.
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
L'indicateur COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur COOLMATIC s'affiche.
La fonction COOLMATIC se désactive automatiquement au bout d'environ 6 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que l'indicateur COOLMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur COOLMATIC s'éteint.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
Fonction FROSTMATIC
Pour activer la fonction :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant correspondant apparaisse.
Première utilisation
49
L'indicateur FROSTMATIC clignote.
Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
L'indicateur FROSTMATIC s'affiche.
Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures.
Pour désactiver la fonction avant sa désactivation automatique :
1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'indicateur FROSTMATIC clignote.
2. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
3. L'indicateur FROSTMATIC s'éteint.
2.
La fonction se désactive en sélectionnant une température de consigne différente.
PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyer l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires
avec de l'eau tiède et un savon inodore (produit utilisé pour la vaisselle) puis séchez soigneusement.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques, ni d'éponges avec grattoir pour procéder au nettoyage intérieur et extérieur de votre appareil.
Si “dEMo” s'affiche, l'appareil est en mode démonstration : reportez-vous au paragraphe
« EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ».
UTILISATION QUOTIDIENNE
Congélation d'aliments frais
Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver à
long terme des aliments surgelés ou congelés.
Activez la fonction FROSTMATIC 24 heures avant d'introduire les denrées fraîches à congeler dans le compartiment congélateur.
La quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur
la plaque signalétique. 14)
Le processus de congélation prend 24 heures : vous ne devez ajouter aucune autre denrée à
congeler au cours de cette période.
Conservation des aliments congelés
À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position Max
pendant 2 heures environ, avant d'introduire les produits dans le compartiment.
14) Consultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
50
Utilisation quotidienne
En cas de dégivrage involontaire, par exemple en cas de panne de courant, si le courant a
été interrompu pendant un délai supérieur à celui indiqué dans le tableau des caractéristiques techniques sous " Durée d'augmentation ", les aliments décongelés doivent être consommés rapidement ou cuisinés immédiatement puis à nouveau congelés ( une fois refroidis).
La décongélation
Les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le compartiment réfrigérateur ou à température ambiante, avant d'être utilisés, en fonction du temps disponible pour
cette opération.
Les petites pièces peuvent même être cuites sans décongélation préalable : dans ce cas, la
cuisson est plus longue.
Calendrier des aliments congelés
Les symboles indiquent différents types d'aliments congelés
Les numéros indiquent les temps de conservation en mois correspondant aux différents types d'aliments congelés. La validité du temps de stockage maximum ou minimum indiqué
dépend de la qualité des aliments et de leur traitement avant la congélation.
Clayettes amovibles
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières pour que les clayettes puissent
être placées en fonction des besoins.
Pour exploiter au mieux l'espace, vous pouvez placer les demi-clayettes avant au dessus des clayettes arrière.
Emplacement des balconnets de la porte
En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent
être positionnés à différentes hauteurs.
Positionnement du bac coulissant
Le bac coulissant peut être positionné à différentes hauteurs.
Pour les ajuster, procédez comme suit :
Conseils utiles
1.
2.
3.
51
soulevez l'ensemble balconnet et bac
coulissant pour l'extraire des supports
de la porte
retirez la patte de fixation de la glissière
située sous le balconnet
Pour glisser le bac coulissant à une hauteur différente, suivez cette même procédure mais dans l'ordre inverse.
CONSEILS UTILES
Conseils pour l'économie d'énergie
• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.
• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la
position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de
façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.
Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches
Pour obtenir les meilleures performances possibles :
• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.
• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.
Conseils pour la réfrigération
Conseils utiles :
Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.
La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.
Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.
Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).
Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins
d'air possible.
Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux
bouteilles.
52
Entretien et nettoyage
Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont
pas correctement emballés.
Conseils pour la congélation
Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :
• (si vous congelez la quantité maximale de denrées fraîches indiquée sur la plaque signalétique) appuyez sur la touche FROSTMATIC 24 heures avant de congeler les aliments, ou
4 à 6 heures (si l'appareil est vide ou après un dégivrage par exemple). Le voyant s'allume ;
• il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche FROSTMATIC pour congeler de petites
quantités ;
• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées) ;
• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation ;
• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurezvous que les emballages sont étanches ;
• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour
éviter une remontée en température de ces derniers ;
• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel
réduit la durée de conservation des aliments ;
• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures ;
• l'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce
Pour une bonne conservation des produits surgelés et congelés, vous devez :
• vous assurer qu'ils ont bien été conservés au magasin ;
• prévoir un temps réduit au minimum pour leur transport du magasin d'alimentation à
votre domicile ;
• éviter d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laisser ouverte que le temps
nécessaire.
• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés.
• respecter la durée de conservation indiquée par le fabricant.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
ATTENTION
débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.
Entretien et nettoyage
53
Nettoyage périodique
Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :
• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.
• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.
• Rincez et séchez soigneusement.
Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur
de l'appareil.
Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.
Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec
une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.
Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.
De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des
produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans
cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.
Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.
Dégivrage du réfrigérateur
Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à
chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où
elle s'évapore.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler sur les aliments qui se trouvent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de
dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.
54
En cas d'anomalie de fonctionnement
Dégivrage du compartiment congélateur
Une certaine quantité de givre se forme toujours autour du compartiment supérieur.
Dégivrez le compartiment congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.
Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :
1. Mettez l'appareil à l'arrêt.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier
journal et conservez-les dans un endroit frais.
3. Ouvrez la porte.
4. Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur.
5. Mettez l'appareil en fonctionnement.
6. Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant
deux ou trois heures en utilisant ce réglage.
7. Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.
AVERTISSEMENT
N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour
gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés
par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil. Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de conservation.
En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation
Prenez les précautions suivantes :
• débranchez l'appareil
• retirez tous les aliments
• dégivrez15) et nettoyez l'appareil et tous les accessoires
• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier
régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de
panne de courant.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez son cordon d'alimentation de la prise de courant.
La résolution des problèmes non mentionnés dans la présente notice doit être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.
15) Si cela est prévu.
En cas d'anomalie de fonctionnement
55
L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant).
Anomalie
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Vérifiez la stabilité (les quatre
pieds doivent être en contact
avec le sol).
L'appareil ne fonctionne
pas. L'ampoule ne fonctionne pas.
L'appareil est à l'arrêt.
Remettez en fonctionnement
l'appareil.
La fiche du cordon d’alimentation n'est pas correctement
branchée à la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du cordon d’alimentation dans la
prise de courant.
Le courant n'arrive pas à l'appa- Branchez un autre appareil élecreil. La prise de courant n'est pas trique à la prise de courant.
alimentée.
Faites appel à un électricien qualifié.
L'ampoule ne fonctionne
pas.
L'ampoule est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'ampoule est défectueuse.
Consultez le paragraphe « Remplacement de l'ampoule ».
Le compresseur fonctionne La température n'est pas réglée
en permanence.
correctement.
Augmentez la température.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La porte a été ouverte trop souvent.
Ne laissez pas la porte ouverte
plus longtemps que nécessaire.
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
placer dans l'appareil.
La température ambiante est
trop élevée.
Réduisez la température ambiante.
Le compresseur ne démarre pas immédiatement
après avoir activé la fonction COOLMATIC ou
FROSTMATIC , ou après
avoir modifié la température.
Ce phénomène est normal, il ne
s'agit pas d'une anomalie.
Le compresseur démarre au bout
d'un certain temps.
De l'eau s'écoule sur la
plaque arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur l'évaporateur.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le
réfrigérateur.
L'orifice d'évacuation de l'eau
est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'évacuation de
l'eau.
56
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
La température à l'intérieur de l'appareil est trop
basse/élevée.
Cause possible
Solution
Des denrées empêchent l'eau de
s'écouler dans le réservoir d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Modifiez le réglage de température pour obtenir moins de froid/
plus de froid.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
La température du produit est
trop élevée.
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le
placer dans l'appareil.
Trop de produits sont conservés
en même temps.
Conservez moins de produits en
même temps.
La température du réfrigé- L'air froid ne circule pas dans
rateur est trop élevée.
l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
La température du congélateur est trop élevée.
Les produits sont trop près les
uns des autres.
Rangez les produits de façon à
permettre la circulation de l'air
froid.
Il y a trop de givre.
Les aliments ne sont pas correctement emballés.
Emballez les aliments correctement.
La porte n'est pas correctement
fermée.
Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».
Le thermostat n'est pas correctement réglé.
Augmentez la température.
Un carré supérieur ou inférieur apparaît sur l'afficheur de température.
Une erreur s'est produite en me- Faites appel au Service Aprèssurant la température
vente (le système de réfrigération
continue de maintenir les aliments au froid, mais le réglage de
la température n'est pas possible).
dEMo s’affiche sur le ban- L'appareil est en mode démonsdeau.
tration (dEMo).
Maintenez la touche OK appuyée
pendant environ 10 secondes
puisqu'un long signal sonore retentit et que l'affichage s'éteint
pendant un petit moment : l'appareil se met à fonctionner régulièrement.
Remplacement de l'ampoule
L'appareil est équipé d'une ampoule d'intérieur à diode DEL longue durée.
Le remplacement du dispositif d'éclairage doit uniquement être effectué par un technicien
du service après-vente. Contactez votre service après-vente.
Fermeture de la porte
1.
2.
Nettoyez les joints de la porte.
Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".
Caractéristiques techniques
3.
57
Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de la niche d'encastrement
Hauteur
1225 mm
Largeur
560 mm
Profondeur
550 mm
Temps de levée
12 h
Tension
230-240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche
à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
INSTALLATION
Emplacement
AVERTISSEMENT
Si l'appareil qui doit être mis au rebut est équipé d'un dispositif de fermeture, rendez celuici inutilisable de manière à ce que les enfants ne puissent pas rester enfermés à l'intérieur
de l'appareil.
La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.
Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10°C à +32°C
N
+16°C à +32°C
ST
+16°C à +38°C
T
+16°C à +43°C
Branchement électrique
Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque
signalétique correspondent à celles de votre réseau.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement
pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appa-
58
Bruits
reil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à
un électricien qualifié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
Cet appareil est conforme aux directives communautaires.
Ventilation
La circulation d'air derrière l'appareil doit être suffisante.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BRUITS
L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
Bruits
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
59
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
60
En matière de sauvegarde de l'environnement
CRACK!
CRACK!
EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
61
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden
haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von
seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen
Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren
können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie
sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein
makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer
AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten
Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu
Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
62
Inhalt
INHALT
63
65
69
69
71
72
74
77
77
78
80
Sicherheitshinweise
Bedienfeld
Erste Inbetriebnahme
Täglicher Gebrauch
Praktische Tipps und Hinweise
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn …
Technische Daten
Montage
Geräusche
Hinweise zum Umweltschutz
In dieser Benutzerinformation werden
folgende Symbole verwendet:
Wichtige Hinweise zur Sicherheit von
Personen und Informationen zur
Vermeidung von Geräteschäden
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
Sicherheitshinweise
63
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation
und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch,
einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben
Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.
Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen
• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des
Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine
verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel
(so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor
elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.
• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappverschluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät
nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.
Allgemeine Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.
• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem
normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrieben
wird.
• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu
beschleunigen.
• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn
solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und
sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.
64
Sicherheitshinweise
Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.
Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:
– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden
– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften
• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.
WARNUNG!
Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen zur Vermeidung von Gefahren
nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.
1.
2.
•
•
•
•
Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite gequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker
überhitzt und kann einen Brand verursachen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts frei zugänglich ist.
4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und
Stromschlaggefahr.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung16) der Innenbeleuchtung.
Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu
Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.
Das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
Die Leuchtmittel17) für dieses Gerät sind Speziallampen, die ausschließlich für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.
Täglicher Gebrauch
• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.
• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.
• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an
die betreffenden Anweisungen.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.
• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser
auf dem Boden des Geräts an.
16) Falls Lampenabdeckung vorhanden.
17) Falls Lampe vorhanden.
Bedienfeld
65
Montage
Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden
Abschnitte.
• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die
Verpackung auf.
• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen,
damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht
Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.
• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.
• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.
• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.
• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 18)
Kundendienst
• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von
einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.
• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.
Umweltschutz
Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase.
Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses
Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.
BEDIENFELD
1
1 Taste ON/OFF
2 Taste Mode
18) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist.
2
3
4
5
6
66
Bedienfeld
3 Taste OK
4 Taste zur Verringerung der Temperatur
5 Taste zur Erhöhung der Temperatur
6 Display
Der voreingestellte Tastenton lässt sich durch gleichzeitiges Drücken der Taste Mode und
der Taste zur Verringerung der Temperatur für mehrere Sekunden auf einen lauten Ton einstellen. Diese Änderung kann wieder rückgängig gemacht werden.
Display
7
COOL
MATIC
1
1
2
3
4
5
6
7
2
FROST
MATIC
3 4 5
6
Timer-Funktion
Funktion COOLMATIC
Funktion Minute Minder
Kindersicherung
Alarmanzeige
Temperatur-Kontrolllampe
Funktion FROSTMATIC
Einschalten des Geräts
Zum Einschalten des Geräts:
1. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
2. Drücken Sie die Taste ON/OFF , wenn das Display ausgeschaltet ist.
3. Nach ein paar Sekunden ertönt möglicherweise ein akustisches Alarmsignal.
Wie Sie den Alarm ausschalten, erfahren Sie unter „Temperaturwarnung“.
4. a) Wenn „dEMo“ auf dem Display angezeigt wird, befindet sich das Gerät im DemoModus. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
5. Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an.
Informationen zur Auswahl einer anderen Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.
Ausschalten
Zum Ausschalten des Gerätes:
1. Halten Sie die Taste ON/OFF 5 Sekunden gedrückt.
2. Das Display wird ausgeschaltet.
3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen.
Temperaturregelung
Die Temperatur des Kühlschranks lässt sich durch Drücken des Temperaturreglers einstellen.
Stellen Sie die Standardtemperatur ein:
• +5 °C für den Kühlschrank
Bedienfeld
67
Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur.
Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.
Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur gespeichert.
Funktion Minute Minder
Mit der Funktion Minute Minder lässt sich ein Alarmton einstellen, der zu der gewünschten
Zeit ertönt. Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine gewisse Zeit abkühlen
muss oder Sie die Flaschen, die Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt
haben, nicht vergessen möchten.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige Minute Minder blinkt.
Der Timer zeigt den eingestellten Wert (30 Minuten) ein paar Sekunden lang an.
2. Drücken Sie die Einstelltaste des Timers, um den eingestellten Wert des Timers auf 1 bis
90 Minuten zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige Minute Minder leuchtet.
Der Timer beginnt zu blinken (min). .
Am Ende der eingestellten Zeit blinkt die Anzeige Minute Minder und es ertönt ein Alarmton.
1. Entnehmen Sie die Getränke aus dem Gefrierraum.
2. Schalten Sie den Alarmton und die Funktion mit der Taste OK aus.
Die Funktion kann jederzeit während des Countdowns deaktiviert werden:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige Minute Minder blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige Minute Minder erlischt.
Die Zeit kann während des Countdowns geändert werden, indem Sie die Tasten zur Erhöhung und Verringerung der Temperatur drücken.
Funktion Kindersicherung
Wählen Sie die Kindersicherung, um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu
verriegeln.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
2. Die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige „Kindersicherung“ leuchtet.
Zum Ausschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige „Kindersicherung“ blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige „Kindersicherung“ erlischt.
68
Bedienfeld
Alarm „Tür offen“
Es ertönt ein Signalton, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm „Tür offen“
wird wie folgt angezeigt:
• Blinkende Alarmleuchte
• Akustisches Signal
Sobald der Normalbetrieb wiederhergestellt (und die Tür geschlossen) ist, erlischt der Alarm.
Während des Alarms kann der Summer durch Drücken der Alarmtaste ausgeschaltet werden.
Funktion COOLMATIC
Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen warmer Lebensmittel einlegen
möchten, empfehlen wir die Aktivierung der Funktion COOLMATIC, um die Produkte schneller zu kühlen und zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel
erwärmt werden.
Zum Einschalten der Funktion:
1. Die Taste Mode drücken, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige COOLMATIC leuchtet.
Die Funktion COOLMATIC wird nach etwa 6 Stunden automatisch abgeschaltet.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung:
1. Die Taste Mode drücken, bis die Anzeige COOLMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige COOLMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur für den Kühlraum ausgeschaltet.
Funktion FROSTMATIC
Zum Einschalten der Funktion:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis das entsprechende Symbol angezeigt wird.
Die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
Die Anzeige FROSTMATIC leuchtet.
Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden.
Zum Ausschalten der Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung:
1. Drücken Sie die Taste Mode, bis die Anzeige FROSTMATIC blinkt.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
3. Die Anzeige FROSTMATIC erlischt.
Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet.
Erste Inbetriebnahme
69
ERSTE INBETRIEBNAHME
Reinigen des Innenraums
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten
durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig
nachtrocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt wird.
Wenn “dEMo” auf dem Display angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Demo-Modus.
Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
TÄGLICHER GEBRAUCH
Einfrieren frischer Lebensmittel
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von
gefrorenen und tiefgefrorenen Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.
Um frische Lebensmittel einzufrieren, aktivieren Sie bitte die FROSTMATIC Funktion mindestens 24 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf
dem Typschild angegeben. 19)
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in den Gefrierraum.
Lagerung gefrorener Produkte
Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät
nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen,
bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach legen.
Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit
den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und nach dem Abkühlen erneut eingefroren werden.
Auftauen
Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Gefriergutteile können sogar direkt aus dem Gefrierfach entnommen und anschließend sofort gekocht werden: in diesem Fall dauert der Garvorgang allerdings etwas länger.
Gefrierkalender
19) Siehe hierzu "Technische Daten"
70
Täglicher Gebrauch
Die Symbole zeigen verschiedene Arten gefrorener Lebensmittel.
Die Zahlen geben die Lagerdauer in Monaten für das Gefriergut an. Es hängt von der Qualität der Lebensmittel und ihrer Behandlung vor dem Einfrieren ab, ob der obere oder der
untere Wert für die angezeigte Lagerzeit gilt.
Verstellbare Ablagen/Einsätze
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Anzahl
von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen
bieten.
Zur besseren Raumnutzung können die vorderen
Halbteile der Ablagen auf die rückwärtigen hinaufgelegt werden.
Positionierung der Türeinsätze
Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen Sie
das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.
Anbringen der verschiebbaren Schublade
Die verschiebbare Schublade kann in verschiedenen Höhen eingesetzt werden.
Bitte nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor:
1. Heben Sie die Ablage mit der verschiebbaren Schublade an und ziehen Sie sie
aus den Türhalterungen.
2. Nehmen Sie den Haltebügel aus der
Führung unter der Ablage heraus.
3. Das Einsetzen in eine andere Höhe bitte
in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.
Praktische Tipps und Hinweise
71
PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE
Energiespartipps
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige
Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb
des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen Sie
in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.
Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
So erzielen Sie beste Ergebnisse:
• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn
diese stark riechen.
• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.
Hinweise für die Kühlung
Tipps:
Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese
Weise.
Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage gelegt
werden.
Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die
speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).
Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in
Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tür auf.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt
werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.
Hinweise zum Einfrieren
Im Folgenden finden Sie einige wertvolle Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:
• Wenn Sie die auf dem Typenschild angegebene zulässige Höchstmenge einfrieren möchten, drücken Sie 24 Stunden (bei kleineren Mengen 4 bis 6 Stunden) vor der Einlagerung
frischen Gefrierguts die FROSTMATIC -Taste. Die Kontrolllampe leuchtet auf.
• Zum Einfrieren geringer Mengen brauchen Sie die FROSTMATIC -Taste nicht zu drücken.
• Frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter
Qualität ein.
72
Reinigung und Pflege
• Teilen Sie die Lebensmittel in kleinere Portionen ein, damit diese schnell und vollständig
gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen.
• Verpacken Sie die einzufrierenden Lebensmittelportionen stets luftdicht in Alufolie oder
in lebensmittelechte Gefrierbeutel und achten Sie darauf, dass die Verpackung so wenig
Luft wie möglich enthält.
• Achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass
diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann.
• Weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere. Salz verkürzt
die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach.
• Werden Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können sie
zu Frostbrand auf der Haut führen.
• Es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen
genauen Überblick über die Lagerzeit zu haben.
Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte
So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät:
• Prüfen Sie sorgfältig, dass die im Handel erworbenen gefrorenen Lebensmittel sachgerecht gelagert wurden.
• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest
möglichen Zeit in Ihren Gefrierschrank zu bringen.
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt
notwendig.
• Abgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes
Einfrieren.
• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen
von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.
Regelmäßige Reinigung
Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:
• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas
Neutralseife.
• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren
Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.
• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
Reinigung und Pflege
73
Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten Sie
darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.
Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark
parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums
beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.
Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht
weniger Strom.
Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.
Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten
Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur
mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.
Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.
Abtauen des Kühlschranks
Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch
aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in
einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es
verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung des Tauwassers in der Mitte des Kühlschrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt
und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföffnung befindet.
Abtauen des Gefrierfaches
Im Innern des Gefrierfachs wird sich stets etwas Reif bilden.
Tauen Sie das Gefrierfach ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht
hat.
Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:
1. Schalten Sie das Gerät aus.
74
Was tun, wenn …
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten
Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort.
Öffnen Sie die Tür.
Wenn das Gefrierfach vollständig abgetaut ist, wischen Sie das Fachinnere sorgfältig
trocken.
Schalten Sie das Gerät ein.
Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser
Einstellung laufen.
Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.
WARNUNG!
Verwenden Sie niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte. Benutzen Sie keine mechanischen
oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu
ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des Gefrierguts
während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.
Stillstandzeiten
Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:
• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung
• entnehmen Sie alle Lebensmittel
• tauen Sie das Gerät ab20), Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile
• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten
Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.
WAS TUN, WENN …
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.
Eine Fehlersuche, die von der in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Fehlersuche abweicht, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft durchgeführt werden.
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kältekreislauf).
Problem
Das Gerät ist zu laut.
20) Falls dies vorgesehen ist.
Mögliche Ursache
Unebenheiten im Boden sind
nicht ausgeglichen worden
Abhilfe
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht (alle vier Füße müssen
fest auf dem Boden stehen).
Was tun, wenn …
Problem
Das Gerät funktioniert
nicht. Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe funktioniert
nicht.
Der Kompressor arbeitet
ständig.
Mögliche Ursache
75
Abhilfe
Das Gerät ist abgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein.
Der Netzstecker ist nicht richtig
in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.
Das Gerät bekommt keinen
Strom. Es liegt keine Spannung
an der Netzsteckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes Gerät
an dieser Steckdose funktioniert.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Lassen Sie die Tür nicht länger als
erforderlich offen.
Die Temperatur der Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Senken Sie die Raumtemperatur.
Der Kompressor schaltet
Das ist keine Störung, sondern
sich nicht sofort ein, nach- normal.
dem Sie die Funktion
COOLMATIC oder FROSTMATIC eingeschaltet oder
die Temperatur auf einen
anderen Wert eingestellt
haben.
Der Kompressor schaltet sich
nach einer Weile ein.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks
herunter.
Beim automatischen Abtauen
fließt das abgetaute Wasser an
der Rückwand des Geräts herunter.
Das ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Ablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser in
den Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere
Temperatur ein.
Die Temperatur im Gerät
ist zu hoch/niedrig.
76
Was tun, wenn …
Problem
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der Lebensmittel
ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät legen.
Es wurden zu viele Lebensmittel
auf einmal eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel
auf einmal ein.
Die Temperatur im Kühlschrank ist zu hoch.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht
zirkulieren.
Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft
im Gerät zirkulieren kann.
Die Temperatur im Gefrierraum ist zu hoch.
Die Lebensmittel liegen zu dicht
aneinander.
Lagern Sie die Lebensmittel so,
dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.
Es bildet sich zu viel Reif
oder Eis.
Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel
richtig.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe hierzu „Schließen der Tür“.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.
Die Temperaturanzeige
zeigt oben oder unten ein
Quadrat an.
Beim Messen der Temperatur ist
ein Fehler aufgetreten.
Bitte wenden Sie sich an Ihren
Kundendienstmitarbeiter (das
Kühlsystem hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin
kühl, doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).
Das Display zeigt dEMo
an.
Das Gerät befindet sich im Demo-Modus (dEMo).
Halten Sie die OK-Taste ca. 10 Sekunden gedrückt, bis ein langer
Signalton ertönt und das Display
eine kurze Zeit ausgeschaltet
wird. Danach arbeitet das Gerät
wieder normal.
Austauschen der Lampe
Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Die Beleuchtung darf nur von einem Fachmann ausgetauscht werden. Wenden Sie sich
hierzu an den Kundendienst.
Schließen der Tür
1.
2.
3.
Reinigen Sie die Türdichtungen.
Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage".
Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kundendienst.
Technische Daten
77
TECHNISCHE DATEN
Abmessung der Aussparung
Höhe
1225 mm
Breite
560 mm
Tiefe
550 mm
Ausfalldauer
12 h
Spannung
230-240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
MONTAGE
Aufstellung
WARNUNG!
Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür
besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu verhindern, dass sich spielende Kinder darin einschließen können.
Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.
Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:
Klimaklasse
Umgebungstemperatur
SN
+10°C bis + 32°C
N
+16°C bis + 32°C
ST
+16°C bis + 38°C
T
+16°C bis + 43°C
Elektrischer Anschluss
Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein
sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie
dafür einen qualifizierten Elektriker.
78
Geräusche
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
Anforderungen an die Belüftung
Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein.
50 mm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
GERÄUSCHE
Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
Geräusche
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
79
BRRR!
BLUBB!
HISSS!
SSSRRR!
80
Hinweise zum Umweltschutz
CRACK!
CRACK!
HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
81
82
83
www.aeg.com/shop
222356551-A-122011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement