Yamaha BD-S673 käyttöohje
G
BD-SOITIN
BD-S673
KÄYTTÖOHJE
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
1
Sisältö
1. Johdanto
Laitteen toiminnot ............................................... 2
Mukana toimitetut tarvikkeet ............................. 2
Levyt ja tiedostot................................................ 3
Levyjä/tiedostoja, joita voi soittaa tässä soittimessa ...... 3
Levyn laittaminen soittimeen ......................................... 4
Varoituksia levyistä ........................................................ 4
Tietoa 3D-videon katselemisesta.................................... 4
Cinavia-tekniikkaa........................................................... 4
Laitteen rakenne.................................................. 5
Etulevy ............................................................................ 5
Kauko-ohjain .................................................................. 6
2. Kytkennät
4. Asetukset
SETUP-valikko .................................................. 28
SETUP-valikon käyttö ...................................................30
Yleistä ............................................................................31
Display - Näyttöasetukset ............................................. 33
Audio - Ääniasetukset................................................... 35
System Information - Järjestelmätiedot ........................ 35
Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät
ääniformaatit............................................................. 36
Eteenpäin lähtevät videoformaatit ................................ 37
Ohjelmistopäivitys ........................................................ 38
Vianmääritys ...................................................... 39
Äänen kytkennät .............................................. 14
Virta .............................................................................. 39
Perustoiminnot ...............................................................39
Levyjen toisto.................................................................39
Kuva .............................................................................. 40
Ääni............................................................................... 40
Verkko........................................................................... 40
Kuvaruutuviestit............................................................ 41
Kytkentä digitaaliseen audioliittimeen ......................... 14
Kytkentä audioliittimiin................................................ 15
Sanasto .............................................................. 42
Tekniset tiedot .................................................. 43
Verkko- JA USB-kytkentä ................................ 16
Yleistä ............................................................................43
Audio-osa ...................................................................... 43
Tulot/lähdöt ................................................................... 43
Tekijänoikeudet............................................................. 44
Kuvan kytkennät .............................................. 13
Kytkentä komponentti/videoliittimiin .......................... 13
NETWORK-liitännän käyttö........................................ 16
USB-liitännän käyttö ..................................................... 16
Muut kytkennät ................................................. 17
3. Levyjen toisto
Hakemisto .......................................................... 45
(käyttöohjeen lopussa)
Information about software ....................................i
Käyttöönottovelho/Helppo käyttöönotto........ 18
Initial Wizard/Easy Setup............................................. 18
HOME/MEDIA -valikko ..................................... 18
Valokuvien/musiikin/videoiden toisto.......................... 18
Verkkosisällön käyttö ................................................... 20
Verkkopalvelujen käyttö .................................. 21
YouTube™ ........................................................ 21
Valokuvien toisto Picasa™-verkkoalbumista 22
Videoiden toisto Netflix™-palvelusta .............. 23
Netflixin avaaminen ..................................................... 23
Lisätoiminnot.................................................... 24
On Screen -valikko ....................................................... 24
Status-valikko ............................................................... 25
Kirjanmerkit................................................................... 26
Soittoohjelma................................................................. 26
Haku levyltä................................................................... 26
BONUSVIEW™ tai BD-LIVE™ ................................ 27
Kuva kuvassa
(toinen ääni/kuva) ..................................................... 27
BD-Live™ .................................................................... 27
5
■ Tietoja käyttöohjeesta
– Tässä käyttöohjeessa neuvotaan ohjaamaan
toimintoja kauko-ohjaimella paitsi silloin, kun sitä ei
voi käyttää. Joitakin toimintoja voi käynnistää myös
etulevyn painikkeilla.
– Huomautuksissa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja
käyttöohjeista. Vinkit helpottavat laitteen käyttöä.
– Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa.
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
parannusten ja muiden vastaavien muutosten myötä.
Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudata
ensisijaisesti laitteen antamia vaihtoehtoja.
Käyttöohjeessa käytetyt tunnukset.
Tunnuksilla ilmaistaan, jos tietty painike/toiminto
vaikuttaa vain tietyn formaatin mukaiseen tallenteeseen.
Lisätietoja toistokelpoisesta levystä ja formaatista, katso
sivu page 3.
BD : BD-Video
DVD : DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR
CD : Audio CD
VIDEO : Videotiedostot
MUSIC : Audiotiedostot
PHOTO : Valokuvatiedostot
1 Fi
suomi
Kytkentä REMOTE CONTROL -liittimiin.................. 17
Verkkojohto ................................................................... 17
4
5. Lisätietoa
Takalevy ....................................................................... 10
HDMI-kytkentä ............................................................ 12
Kytkentä Blu-ray 3D -levyjen katselua varten ............. 12
3
Ohjelmistopäivitys............................................ 38
Johdanto kytkentöihin ..................................... 10
HDMI-kytkentä ................................................... 12
2
Important notes for users in the
U.K.
Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp
plug. To change a fuse in this type of plug proceed
as follows:
1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,
A.S.T.
3 Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your jack outlets,
it should be cut off and an appropriate plug fitted in
its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a
value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the
fuse at the distribution board should not be greater
than 5 Amp.
Note: The severed plug must be disposed to avoid a
possible shock hazard should it be inserted into a 13
Amp jack elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the
following code:
blue = neutral (N), brown = live (L).
• As these colours may not correspond with the
colour markings identifying the terminals in your
plug, proceed as follows:
– Connect the blue wire to the terminal marked N
or coloured black
– Connect the brown wire to the terminal marked
L or coloured red.
– Do not connect either wire to the earth terminal
in the plug, marked E (or e) or coloured green (or
green and yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that
the cord grip is clamped over the sheath of the lead not simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require
consent. See Copyright Act 1956 and The
Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
Varoitus-i Fi
VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai
asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai
muille vaarallisille toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse
for stråling.
Bemærk: Netafbryderen p er sekundært indkoblet og
ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel
er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i
stikkontakten.
N
Observer: Nettbryteren p er sekundert innkoplet. Den
innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren p är sekundärt kopplad och inte
bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är
därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i
vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina
tippu-ja roiskevedelle.
Toiminnanvalitsin p on kytketty toisiopuolelle, eikä se
kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke
on pistorasiassa.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS
OHITETTAESSA OLET ALTTIINA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD.
BETRAKTA EJ STRÅLEN.
Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da
Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
(Directiva RTT).
O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs
odhgias EU R&TTE 1999/5/E.
Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU’s direktiv
1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.
Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i
R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.
Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU
R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.
• We, the manufacturer (Yamaha Corporation) hereby declare
that this equipment (Blu-ray Disc Player), model BD-S673
is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
• This product is limited to indoor use only.
• Frequencies used by this product may be prohibited to use in
some counties. As a user of this product, you have
responsibilities to use this product only in the intended
countries and confirm that this product is set to use
frequencies and channels that are allowed to use in your
country. Violators may be punishable by law of the country.
For information about laws of each country, please refer to
“ERC/REC 70-03”.
• Nous, le fabricant (Yamaha Corporation) déclarons que cet
équipement (Lecteur Blu-ray Disc), modèle BD-S673, est
conforme aux exigences essentielles et autres dispositions
pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE.
• Ce produit est uniquement destiné à une utilisation en
intérieur.
• Les fréquences utilisées par l’appareil pourraient être
interdites dans certains pays. En tant qu’utilisateur du
produit, c’est à vous qu’il incombe d’employer l’appareil là
où la loi vous y autorise, et de vérifier que ce produit
fonctionne sur des fréquences et canaux dont l’utilisation est
permise dans votre pays. Toute violation pourrait entraîner
des poursuites conformément à la loi du pays. Pour en
savoir plus sur les lois de chaque pays, lisez “ERC/REC 7003”.
• Wir, der Hersteller (Yamaha Corporation), erklären hiermit,
dass dieses Gerät (Blu-ray Disc-Player), Modell BD-S673
die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG
erfüllt.
• Dieses Gerät ist ausschließlich auf den Gebrauch in
geschlossenen Räumen ausgelegt.
• Gewisse in diesem Gerät verwendete Frequenzen mögen in
manchen Ländern nicht zulässig sein. Als Benutzer dieses
Geräts obliegt es Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass
dieses Gerät nur in Ländern eingesetzt wird, für die es
bestimmt ist, und dass es auf Frequenzen und Kanäle
eingestellt ist, die in Ihrem Land zulässig sind.
Gesetzesverletzungen sind je nach Land entsprechend
strafbar. Näheres zu den Gesetzen einzelner Länder finden
Sie unter „ERC/REC 70-03“.
• Vi, tillverkaren (Yamaha Corporation) deklarerar härmed att
denna utrustning (Blu-ray Disc-spelare), modell BD-S673
uppfyller huvuddelarna i kraven och andra relevanta delar
av direktiv 1999/5/EC.
• Den här produkten får bara användas inomhus.
• Frekvenser som används av den här produkten kan vara
förbjudna att använda i vissa länder. Som användare av den
här produkten är det ditt ansvar att bara använda produkten i
avsedda länder och kontrollera att produkten är inställd på
att använda frekvenser och kanaler som är tillåtna i det
landet. Överträdelser kan beivras enligt landets lagar. För
information om lagarna i resp. land, se “ERC/REC 70-03”.
• Con la presente il produttore (Yamaha Corporation) dichiara
che questa apparecchiatura (lettore Blu-ray Disc), modello
BD-S673 è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva
Europea R&TTE 1999/5/CE.
• Il prodotto è destinato all’utilizzo esclusivo in interni.
• Le frequenze utilizzate dal prodotto in alcuni paesi
potrebbero essere vietate. Come utenti del prodotto, avete la
responsabilità di utilizzarlo esclusivamente nei paesi
previsti, accertandovi che sia impostato per l’uso delle
frequenze e dei canali consentiti dal vostro paese. I
trasgressori potrebbero essere punibili secondo le leggi
vigenti del paese di utilizzo. Per informazioni sulle leggi di
ciascun paese, fare riferimento a “ERC/REC 70-03”.
• Nosotros, el fabricante (Yamaha Corporation) por la
presente declaramos que este equipo (reproductor Blu-ray
Disc), modelo BD-S673 cumple los requisitos principales y
otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE.
• Este producto está limitado para su uso exclusivo en
interiores.
• La utilización de las frecuencias que emplea este producto
puede estar prohibida en algunos países. Como usuario de
este producto, usted es responsable de utilizarlo únicamente
en los países para los que está destinado y confirmar que el
producto está configurado para utilizar frecuencias y canales
cuyo uso está permitido en su país. Los infractores puede ser
condenados por la legislación nacional. Consulte “ERC/
REC 70-03” para obtener información sobre las leyes de
cada país.
• De fabrikant (Yamaha Corporation) verklaart hierbij dat
deze apparatuur (Blu-ray Disc-speler), model BD-S673,
voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
• Dit product kan alleen binnenshuis gebruikt worden.
• Door dit product gebruikte frequenties kunnen mogelijk
verboden zijn in sommige landen. Als gebruiker van dit
product bent u ervoor verantwoordelijk dat dit product
alleen gebruikt wordt in landen waarvoor het bedoeld is en
bevestigt u dat dit product wordt ingesteld om alleen die
frequenties en kanalen te gebruiken die toegestaan zijn in
uw land. Overtreders kunnen gestraft worden door de wetten
van het land. Voor informatie over de wetgeving in elk land,
zie “ERC/REC 70-03”.
AT
BE
CY
CZ
DK
EE
FI
DE
GR
HU
IE
IT
LV
LT
FR
LU
MT
NL
PL
PT
SK
SI
ES
SE
GB
IS
LI
NO
CH
BG
RO
Varoitus-ii Fi
Varoitus: Lue tämä ennen käyttöä.
1
2
3
4
5
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään laitteen
hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta
varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi
laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 10 cm
Taakse: 10 cm
Sivulle: 10 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita, moottoreita tai
muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan (esim.
huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus kondensoituu
laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon tai
vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota jokin
esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se estää
lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila laitteen sisällä
kohoaa liikaa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahinko
laitteelle tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt kaikki
kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä pistotulpasta, älä
vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat
vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla
liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä. Suuremman
jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi aiheuttaa
tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää. YAMAHA
ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat muun kuin
sallitun jännitteen käyttämisestä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto
pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä
avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää
pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen lopusta, ennen kuin
toteat laitteen vialliseksi.
Ennen kuin siirrät laitetta, kytke laite valmiustilaan
painamalla O-painiketta. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
Varoitus-iii Fi
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto voidaan
irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta.
Älä käytä tätä laitetta lähempänä kuin 22 cm sellaisesta
henkilöstä, jolla on sydämentahdistin tai defibrillaattori.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty
pois toimintatilasta O-painikkeella. Laite on silloin
valmiustilassa. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa
vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa
kastua eikä kostua.
Laitteen laserosan säteily voi ylittää luokan 1 rajan.
LASER :
Luokan I laserlaite.
Aallonpituus: 790 nm (CDs)/658 nm (DVDs)/405 nm (BDs)
Laserlähtö
:enint. 1 mW
LASERTURVALLISUUS
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi
laitteen suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa
vain valtuutettu huolto.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä.
Vältä katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on
kytkettynä verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta
tai muista aukoista.
JOHDANTO
Mitä tällä laitteella voi tehdä?
Helpot kieli-, resoluutio- ja kuvasuhdeasetukset
\
p. 18
\
p. 24
\
p. 27
\
p. 18
\
p. 20
\
p. 31
\
p. 21
Tee kieli- ja tv-asetukset.
Valmiiden Blu-ray DiscTM/Blu-ray 3DTM/DVD/CD-levyjen toisto *
Blu-ray-levyjen lisäksi tämä soitin toistaa monia muitakin levyjä.
BONUSVIEWTM-, BD-LiveTM- ja vastaavien tallenteiden toisto *
Nauti uusimpien Blu-ray-levyjen lisäelokuvista.
Video-, musiikki- ja valokuvatiedostojen toisto levyltä / USBmuistilaitteesta*
Voit toistaa levylle/USB-muistilaitteeseen tallentamiasi tiedostoja tällä soittimella.
Video-, musiikki- ja valokuvatiedostojen toisto
kotiverkkopalvelimelta* **
Tietokoneen sisältöä voi toistaa toistaa television tai AV-vahvistimen kautta, jos tämä soitin on
kytketty verkkopalvelimeen.
Ohjaaminen television, AV-vahvistimen tms. kauko-ohjaimella
Jos kytket laitteet toisiinsa HDMI-kaapelilla, voit ohjata laitteita yhdellä kauko-ohjaimella
HDMI Control-ohjaustoiminnon avulla.
Suoratoisto verkkopalveluista**
Voit katsella videoita suoraan internetistä tämän soittimen välityksellä.
* Lisätietoja toistokelpoisesta levystä ja formaatista, katso sivu 3.
** Verkkoasetukset on tehtävä toiminnon käyttämiseksi.
Mukana toimitetut tarvikkeet
Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana:
Kauko-ohjain
2 Fi
Paristot (2)
(AAA, R03, UM-4)
Audio/video-kaapeli
Verkkojohto
1
Levyt ja tiedostot
– Tässä laitteessa voi toistaa levyjä, joiden halkaisija
on 12 cm (5”) ja 8 cm (3”). Älä käytä sovitinta (8 cm
- 12 cm).
– Käytä levyjä, joissa on logo yhteensopivasta
standardista. Standardien vastaisten levyjen
toistokelpoisuutta ei voida taata. Kuvan- ja
äänenlaatua ei voida taata, vaikka levy olisi
toistokelpoinen.
Mediatyyppi
Aluekooditiedot Blu-ray Disc/DVD-levyille
– Blu-ray Disc/DVD-soittimissa ja levyissä on
aluekoodi, joka määrää, minkä alueen laitteella levyä
voi toistaa. Tarkasta tämän soittimen aluekoodi
takalevystä.
– Blu-ray Disc-levy voidaan toistaa tässä soittemessa,
jos siinä on sama aluekoodi tai koodi ABC.
– DVD-levy voidaan toistaa tässä soittemessa, jos
siinä on sama aluekoodi tai koodi ALL.
Esimerkkejä aluekoodeista
Tallennusformaatti
BD-Video
BD-ROM/BD-R/
BD-RE
BD-Video/Datatiedostot
DVD-ROM
DVD-Video
DVD-R/DVD-R
DL/DVD-RW
DVD-Video/DVD-VR/AVCHD/
datatiedostot
DVD+R/DVD+R
DL/DVD+RW
DVD-Video/DVD+VR/AVCHD/
datatiedostot
Aluekoodi “A” tai “ABC”
DVD-Video
Aluekoodi “1” tai “ALL”
1
ALL
CDDA/HDCD
Huom!
CD-R/CD-RW
CDDA/Datatiedostot
USB*
/Datalevy
DLNA
/Datalevy
– Blu-ray Disc/DVD-videotoiminnot voivat hieman
poiketa tämän käyttöohjeen ohjeista eikä kaikkia
toimintoja välttämättä voi toistaa, mikä johtuu levyn
valmistajan laatimista asetuksista.
– Jos levyn toiston aikana näkyviin tulee valikko tai
käyttöohje, noudata niissä näkyviä ohjeita.
– Joidenkin levyjen toisto ei välttämättä ole
mahdollista.
– Viimeistele kaikki tallennemediat, joita haluat
toistaa tässä soittimessa.
– Viimeistely on tallentimessa tehtävä toiminto, joka
käsittelee levyn sellaiseksi, että se soi muissa
soittimissa/tallentimissa ja tässä soittimessa. Vain
viimeisteltyjä levyjä voi toistaa tässä laitteessa:
(Levyä ei voi viimeistellä tässä laitteessa.)
– Levyn tai USB-muistilaitteen tai verkkoyhteyden
kautta haettavien kaikkien tiedostojen toisto ei ole
taattua.
– Tekijänoikeussuojattua tiedostoa ei voi toistaa USBmuistilaitteella ja verkon välityksellä.
Toistettavat
audioformaatit
Toistettavat
videoformaatit
MUSIC
VIDEO
MP3 (.mp3)
WMA (.wma)
AAC (.aac/.m4a)
WAV (.wav)
FLAC (.flac)
DivX (.divx)
MKV, jossa DivXformaatti (.mkv)
MKV + H.264
(.mkv)
MPEG PS (.mpeg/
.mpg)
MPEG TS (.ts)
MPEG-4 (.mp4)
VOB (.vob)
AVI (.avi)
ASF (.asf)
WMV (.wmv)
Toistettavat
valokuvaformaatit
PHOTO
JPEG (.jpeg/.jpg)
GIF (.gif)
PNG (.png)
Huom!
– Edellä olevassa listassa ilmoitettujen tiedostojen
toistoa ei taata, sillä toistokelpoisuuteen vaikuttavat
tiedoston luomistapa ja käytetyt koodekit.
– Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
– Jos käytössä on DLNA, tiedoston on täytettävä
DLNA-palvelimen vaatimukset.
Audiotiedostojen vaatimukset
– Näytetaajuus: 32 - 48 kHz (MP3/WMA), LPCM
44.1 kHz/16 bit/Stereo (WAV), 192 kHz/24 bit
(FLAC)
– Bittinopeus: 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps
(WMA)
WMV-tiedosto
– WMV9, maksimiresoluutio 1 920 × 1 080.
3 Fi
suomi
CD-ROM
* Tämä soitin pystyy käsittelemään USB-muistilaitetta,
joka on alustettu FAT 16/32- ja NTFS-järjestelmään.
Johdanto
■ Levyjä/tiedostoja, joita voi soittaa
tässä soittimessa
Levyt ja tiedostot
■ Levyn laittaminen
– Laita levyn etikettipuoli ylöspäin.
– Jos levy on kaksipuolinen, laita toistettava puoli
alaspäin.
Huom!
– Toisto voi alkaa automaattisesti levystä ja soittimen
asetuksista riippuen.
– Ensin voi tulla näkyviin valikko. Se on levykohtaista.
– Levyn latautumiseen kuluva aika on levykohtaista.
■ Varoituksia levyistä
Vältä naarmuja ja pölyä
– Blu-ray Disc, DVD ja CD-levyt ovat herkkiä pölylle,
sormenjäljille ja etenkin naarmuille. Naarmuuntunutta
levyä ei välttämättä voi toistaa kunnolla. Käsittele
levyjä varoen ja säilytä ne hyvin.
Levyjen säilytys
Laita levy keskelle koteloa. Säilytä kotelo
levyineen pystyssä.
Älä säilytä levyjä auringonpaisteessa,
lähellä lämmönlähdettä tai kosteassa.
Älä pudota levyjä. Suojaa ne voimakkaalta
värähtelyltä ja tärinältä.
Älä säilytä levyjä pölyisessä tai kosteassa
paikassa.
Käsittelyohjeita
– Jos lika on pinttynyt levyyn, pyyhi
kevyesti pehmeällä, (vain vedellä)
kostutetulla liinalla. Pyyhi aina levyn
reiästä suoraan kohti reunaa.
– Älä puhdista levyä sumutteella,
bensiinillä, ohentimella, staattisen
sähkönmuodostuksen estävillä nesteillä
tai muulla liuotteella.
– Älä koske tallennuspintaan.
– Älä liimaa levyyn paperia tai tarroja.
– Jos toistopuoli on likainen tai naarmuinen, soitin
saattaa todeta levyn epäyhteensopivaksi ja avata
levykelkan tai levyn toisto voi epäonnistua. Pyyhi
lika ja pöly pois varovasti pehmeällä liinalla.
Lukupään puhdistus
– Älä käytä myynnissä olevia puhdistuslevyjä. Niiden
käyttö voi vahingoittaa lukupäätä.
– Toimita laite lukupään puhdistusta varten
valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
4 Fi
■ Tietoa 3D-videon katselemisesta
– 3D-videoiden katselu voi aiheuttaa
huonovointisuutta (kuten silmien rasittumista,
väsymyksen tunnetta tai pahoinvointia).
Suosittelemme pitämään säännöllisesti taukoja 3Dvideon katselussa.
– Jos koet huonovointisuutta, lopeta 3D-videoiden
katselu, kunnes vointisi on jälleen hyvä. Ota yhteys
lääkäriin, mikäli koet voimakasta huonoa oloa.
– Lue laitteiden käyttöohjeet (Blu-ray Disc-levy ja
TV) ja/tai varoitukset, jotka tulevat näkyviin
televisioruutuun.
– Lasten (etenkin alle kuusivuotiaiden) näön kehitys
on vielä kesken. Ota yhteys lääkäriin (esimerkiksi
lastenlääkäriin tai silmälääkäriin) ennen kuin annat
pienten lasten katsella 3D-vidoekuvaa.
– Aikuisten täytyy valvoa, että lapset noudattavat
edellä annettuja suosituksia.
■ Cinavia-tekniikka
– Cinavia-tekniikka on osa Blu-ray Disc-soittimesi
sisältämää sisällönsuojausjärjestelmää.
Huom!
– Seuraavat viestit saattavat tulla näkyviin ja toisto
saattaa loppua tai äänentoisto tilapäisesti mykistyä
Blu-ray Disc-soittimesi toiminnan takia, jos toistat
luvatonta kopiota Cinavia-tekniikalla suojatusta
materiaalista.
Viestit näkyvät vain englanniksi.
Toisto loppuu. Toistettavaksi yritetty
ohjelmasisältö on CinaviaTM-suojattu eikä sen
toisto ole sallittu tässä laitteessa.
Lisätietoa http://www.cinavia.com. Message Code
1.
Ääni on väliaikaisesti mykistetty. Älä säädä
toistovoimakkuutta. Toistettavaksi yritetty
ohjelmasisältö on CinaviaTM-suojattu eikä sen
toisto ole sallittu tässä laitteessa.
Lisätietoa http://www.cinavia.com. Message Code
3.
Cinavia Huomautus
Tämä laite käyttää Cinavia-tekniikkaa rajoittaakseen
luvatonta kopiointia kaupalliseen tarkoitukseen tuotetuista
filmi- ja videotalleneista sekä niiden ääniraidoista. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö havaitaan, näkyviin
tulee viesti ja toisto tai kopioiminen keskeytyy.
Listätietoa Cinavia-tekniikasta saat Cinaviaverkkopalvelukeskuksesta
http://www.cinavia.com. Lisätietoja Cinaviasta saat
ilmoittamalla osoitteesi postikortilla seuraavalle taholle:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
1
LAITTEEN RAKENNE
Johdanto
■ Etulevy
USB
1 2
3
4
5 6 7
8
9
0
6
(haku taaksepäin/hyppy
taaksepäin):
Paina: hyppy taaksepäin. Pidä painettuna: haku
taaksepäin.
2 USB-liitin (p. 16)
7
(haku eteenpäin / hyppy eteenpäin):
Paina: hyppy eteenpäin. Pidä painettuna: haku
eteenpäin.
8
(Toisto)
Käynnistää toiston.
9
(Tauko)
Keskeyttää toiston taukotilaan (pause) .
0
(Toiston lopetus)
Lopettaa toiston.
3 Etulevyn näyttö
Toimintatilan tietoja.
4 Levykelkka
5
(avaus)
Avaa tai sulkee levykelkan.
suomi
1 O (Toiminta/valmiustila)
Kytkee laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.
Pidä painettuna etulevyn O-painike noin 5 sekunnin
ajan, niin soitin käynnistyy uudestaan.
Huom!
– Tehtaalla soittimen etulevyn suojaksi on kiinnitetty muovikalvo. Irrota suojakalvo soittimesta, ennen kuin käytät sitä.
5 Fi
LAITTEEN RAKENNE
■ Kauko-ohjain
1 Infrapunasignaalien lähetin: Lähettää
infrapunasignaalit. Suuntaa kohti kaukoohjaussignaalien vastaanotinta (p. 9).
Huom!
–
tulee näkyviin ruudun vasempaan yläreunaan,
mikäli kyseisen painikkeen toimintoa ei voi käyttää.
1
2
C
3
4
PROGRAM
MARKER
DIGEST
ZOOM
R
G
Y
B
SUBTITLE
ANGLE
5
6
7
8
9
0
AUDIO
CLEAR
SEARCH
PIP
SETUP
2ND
AUDIO
HOME
TOP MENU
SHUFFLE
REPEAT
A B
POP-UP MENU
ENTER
RETURN
ON SCREEN
D
E
F
G
H
I
J
K
2 MARKER DVD VIDEO : Lisää Bookmarkkirjanmerkin (p. 26) elokuvan kohtaan. Bookmarkkohtien asetuksen valinnan jälkeen voit siirtyä
haluamaasi kohtaan painamalla DIGEST.
Kirjanmerkkejä voi olla enintään 12.
3
: Avaa tai sulkee levykelkan.
4 PROGRAM DVD CD : Määrittää toistojärjestyksen
(p. 26). Voit valita 15 raitaa (audiolevy) tai nimikettä/
kappaletta (DVD-Video).
5 Numeropainikkeet. Lisää numeron. Toiston aikana
siirtyy numerolla valitsemaasi raitaan/kappaleeseen.
Näitä painikkeita ei välttämättä voi käyttää joidenkin
levyjen ja toistotapojen käytön aikana.
L
6 CLEAR: Poistaa kirjoittamasi numeron/kohteen.
M
7 PIP BD : Kuva kuvassa toimintatilaan/pois
toimintatilasta (p. 27) PIP Mark (
) näkyy
kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa.
Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen valikosta (p. 24).
Huom!
– PIP Mark näkyy vain, kun PIP Mark on käytössä (p.
32).
8 SETUP: Avaa SETUP-valikon (p. 28).
A
B
NETFLIX
STATUS
9 2ND AUDIO BD : Valitse kuva kuvassa -toiminnon
(p. 27) ääniraita tai kommenttiääniraita kuuluviin tai
pois kuuluvista. Secondary Audio Mark (
) näkyy
kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa (p. 35).
Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen valikosta (p. 24).
Huom!
– Secondary Audio Mark näkyy vain, kun Secondary
Audio Mark on käytössä (p. 32).
0 HOME: Avaa HOME-valikon (p. 18).
A NETFLIX: Käynnistää Netflixin (p. 23).
B STATUS: Toistotiedot näkyviin (p. 25).
C DIGEST PHOTO : Valokuvien 12 esikatselukuvaa.
Esikatselukuvien näkyessä voit siirtyä seuraavalle/
edelliselle sivulle
/
-painikkeilla.
DVD
VIDEO : Avaa Bookmark-valintapalkin.
(p. 26).
D O: Kytkee tämän soittimen toimintatilaan tai
valmiustilaan.
E ZOOM DVD VIDEO PHOTO : Kuvan zoomaus
Kuvan koko muuttuu jokaisella painalluksella
(suurenna/pienennä: 3 vaihtoehtoa kummassakin).
6 Fi
LAITTEEN RAKENNE
F Väripainikkeet BD : Käytä näitä painikkeita
ruudulle tulevien ohjeiden mukaan.
1
H ANGLE BD
Johdanto
G SUBTITLE BD DVD VIDEO : Valitsee
tekstityskielen (p. 43), jos vaihtoehtoja on.
Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On Screen valikosta (p. 24).
DVD : Muuttaa kuvakulmaa, jos
tallenteessa on vaihtoehtoja. Angle Mark (
kuvaruudussa, kun toiminto on valittavissa.
Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan
toimintatilan On Screen -valikosta (p. 24).
) näkyy
Huom!
– Angle Mark näkyy vain, kun Angle Mark on
käytössä (p. 32).
I AUDIO BD DVD : Puhekielen / ääniformaatin
valinta. Vaihtoehtoisesti voit valita tämän kohdan On
Screen -valikosta (p. 24).
J SEARCH BD DVD CD VIDEO MUSIC :
Siirtyy määritettyyn kohtaan toiston aikana.
Lisätietoja, Haku levyltä (p. 26). Vaihtoehtoisesti voit
valita tämän kohdan toimintatilan Status-valikosta (p.
25).
K SHUFFLE DVD
CD
VIDEO
MUSIC
PHOTO : Valitse satunnaistoiston kohde (p. 24, ).
DVD
CD
VIDEO
suomi
L REPEAT BD
MUSIC
PHOTO : Uusintatoisto. Uusintatoiston kohde
vaihtuu jokaisella painalluksella seuraavasti.
: Parhaillaan toistuva nimike.
: Parhaillaan toistuva kappale.
: Parhaillaan toistuva kansio.
: Kaikki raidat/tiedostot levyllä.
: Parhaillaan toistuva raita/tiedosto.
M A/B BD DVD CD
määrittämäsi alueen.
VIDEO
MUSIC : Toistaa
1 Määritä aloituskohta painamalla A/B. “A-" näkyy
ruudussa.
2 Määritä lopetuskohta painamalla A/B. “A-B" näkyy
ruudussa. Uusintatoisto alkaa.
3 Uusintatoisto kytkeytyy pois käytöstä, kun painat
A/B. “A-B” häviää näkyvistä ja uusintatoisto
kytkeytyy pois käytöstä.
Huom!
– Levytyyppi voi estää tämän toiminnon käytön.
Jatkuu seuraavalla sivulla.
7 Fi
LAITTEEN RAKENNE
N TOP MENU BD DVD : Avaa päävalikon, jos
levyllä on valikko. Valitse haluamasi kohta TS/WX
ja ENTER-painikkeilla .
PROGRAM
MARKER
DIGEST
ZOOM
R
G
Y
B
Huom!
– Jotkin toiminnot voivat olla erilaisia eri levyillä.
Noudata valikkosivulla olevia ohjeita.
SUBTITLE
O Nuolipainikkeet (TS/WX): Siirtää valintapalkkia
valikossa
ENTER: Valitsee korostetun valikon/kohdan.
ANGLE
AUDIO
CLEAR
SEARCH
SHUFFLE
P RETURN: Paluu edelliselle valikkosivulle tms.
PIP
SETUP
REPEAT
2ND
AUDIO
HOME
A B
Q Toiston ohjauspainikkeet
TOP MENU
POP-UP MENU
N
O
P
BD
R
ENTER
RETURN
DVD
VIDEO
MUSIC
PHOTO
/
ON SCREEN
S
Q
CD
: Toiston lopetus. Lopeta toisto kokonaan (stop)
painamalla kahdesti.
: Toisto taukotilaan (pause)
: Toiston käynnistys.
BD DVD CD VIDEO MUSIC :
Haku taakse-/eteenpäin. Hakunopeus muuttuu
jokaisella painalluksella (haku taakse/eteenpäin: 5
vaihtoehtoa). Palauta normaali toisto painamalla
.
NETFLIX
STATUS
PHOTO : Muuta kuvaesityksen nopeutta (hitaammin/
nopeammin: 3 asetusta).
/
DVD CD VIDEO MUSIC :
Käynnistä hetkellinen haku/uusintatoisto. Hetkellinen
haku ohittaa seuraavat 30 sekuntia. Hetkellinen
uusintatoisto toistaa uudestaan 10 sekuntia
aikaisemmasta kohdasta.
BD
/
: Hyppy taakse/eteen.
Huom!
– Soitin jatkaa toistoa siitä kohdasta, jossa toisto
viimeksi lopetettiin (kaikki levyt eivät tunnista tätä
toimintoa). Jos haluat käynnistää toiston alusta,
paina kahdesti
ja sitten
.
R POP-UP/MENU BD DVD : Avaa
ponnahdusvalikon. Valikkosisältö on levykohtainen.
Lisätietoja ponnahdusvalikon käytöstä on levyn
käyttöohjeessa.
Joiltakin DVD-levyiltä avatuu päävalikko, kun painat
POP-UP/MENU-painiketta.
S ON SCREEN: Avaa On Screen -valikon (p. 24).
8 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Kauko-ohjaimen ID-koodi
2 Keskusyksikön ID-koodi
Pidä painettuna etulevyn
- ja
-painikkeet samanaikaisesti 2 sekunnin
ajan, niin näkyviin tulee parhaillaan käytössä oleva
ID-koodi, seuraavissa tilanteissa:
– Ei levyä laitteessa.
– Levykelkka on kiinni.
– Levyn toisto ei ole käynnissä.
– " NO DISC tulee etulevyn näyttöön.
Pidä painikkeet painettuina vielä 2 sekunnin ajan,
jos haluat vaihtaa koodin (ID1 tai ID2).
Huom!
3
2
Huom!
– Mikäli kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee,
vaihda molemmat paristot.
– Käytä AAA,R03, UM-4-paristoja.
– Laita paristot oikein päin. Napaisuusmerkit ovat
paristotilassa!
– Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää
pitkään aikaan.
– Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä
käytettyjä että uusia paristoja.
– Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim.
alkali- ja mangaanipareja). Lue paristopakkauksen
tiedot tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot
voivat olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
– Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat
vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen
esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila
huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
– Älä hävitä paristoja sekajätteenä. Tarkasta oikea
hävitystapa jätehuolto-ohjeista.
– Pidä paristot lasten ulottumattomissa. Jos lapsi
nielee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
– Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista siitä paristot.
– Älä lataa tai pura mukana toimitettuja paristoja.
Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys
Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
USB
30°
30°
6m
9 Fi
suomi
– Jos paristot ovat poissa kauko-ohjaimesta muutaman
minuutin tai jos tyhjät paristot ovat jääneet kaukoohjaimeen, kauko-ohjaimen ID-koodiksi palautuu
automaattisesti ID1. Jos haluat valita kaukoohjaimeen ID2-koodin, laita kauko-ohjaimeen
paristot ja valitse ID-koodi uudelleen.
– Kun soittimen perusasetukset palautetaan, kaukoohjainkoodiksi palautuu ID1.
1
Johdanto
1 Kauko-ohjaimen ID-koodi
Jos haluat valita ID1-koodin sijasta käyttöön ID2koodin, pidä painettuina punainen väripainike ja
painike 2 samanaikaisesti 7 sekunnin ajan. Jos
haluat valita ID2-koodin sijsta käyttöön ID1koodin, pidä painettuina punainen väripainike ja
painike 1 samanaikaisesti 7 sekunnin ajan.
1
Paristot kauko-ohjaimeen
Voit vaihtaa kauko-ohjaimen ID-koodin estääksesi
ohjainta ohjaamasta muita Yamaha-soittimia, kuten DVDsoitinta. Jos olet vaihtanut kauko-ohjaimen ID-koodia,
valitse sama ID-koodi myös tämän laitteen käytöön. IDkoodin perusasetus on ID1.
KYTKENNÄT
Johdanto kytkentöihin
Paikanna vastaava liitin toisessa laitteessa (video/audiolaitteessa). Suosittelemme, että käytät HDMI-liitäntää, joka
kuljettaa laadukkaan digitaalisen audio- ja videosignaalin yhden kaapelin kautta. Jos käytät muita liittimiä, tee ensin
videokytkentä. Tee sen jälkeen audiokytkentä.
Ohjaa video- ja audiosignaali
AV-vahvistimeen HDMIkaapelilla.
HDMI -liitin
AV-vahvistimessa? *
HDMI-liitin TV:ssä?
Lue AV-vahvistimen
käyttöohje.
HDMI-liitin TV:ssä?
ALOITA
Ohjaa videosignaali televisioon HDMIkaapelilla.
AV-vahvistin käytössä?
Ohjaa videosignaali AV-vahvistimeen.
HDMI-liitin TV:ssä?
Ohjaa video- ja audiosignaali televisioon HDMI-kaapelilla.
Ohjaa videosignaali televisioon.
Kyllä
* Jos teet kytkennän AV-vahvistimeen, jonka HDMI-lähtöliittimestä ei
saa ulos audiosignaalia, lue AV-vahvistimen käyttöohje.
Ei
■ Takalevy
0
9
AC IN
VIDEO OUT
Y
PB
DIGITAL OUT
COAXIAL
HDMI
NETWORK
AUDIO OUT
L
R
OUT
IN
REMOTE CONTROL
PR
VIDEO
COMPONENT
1 2 3
10 Fi
OPTICAL
4
USB
5
6
7
8
(Euroopan malli)
2
Kytkennät
Video- ja audioliitin AVvahvistimessa
A HDMI (p. 12)
Audioliitin AV-vahvistimessa
Videoliitin
televisiossa
A’ HDMI (p. 12)
Ohjaa audiosignaali
AV-vahvistimeen.
D COAXIAL (p. 14)
tai
AV-vahvistimessa
E OPTICAL (p. 14)
B COMPONENT (p. 13)
tai
tai
F L/R (p. 15)
C VIDEO (p. 13)
Video- ja audioliittimet televisiossa
A’ HDMI (p. 12)
suomi
Audioliittimet televisiossa
Videoliittimet televisiossa
Ohjaa audiosignaali
televisioon.
D’ COAXIAL (p. 14)
tai
B’ COMPONENT (p. 13)
E’ OPTICAL (p. 14)
tai
tai
C’ VIDEO (p. 13)
F’ L/R (p. 15)
1 VIDEO (p. 13)
6 AUDIO OUT (L/R) (p. 15)
2 COMPONENT (p. 13)
7 REMOTE CONTROL (OUT/IN) (p. 17)
3 HDMI (p. 12)
8 AC IN (p. 17)
4 OPTICAL (p. 14)
9 NETWORK (p. 16)
5 USB (p. 16)
0 COAXIAL (p. 14)
11 Fi
HDMI -kytkentä
■ Kytkentä HDMI-liittimeen
–
–
–
–
Voit nauttia laadukkaasta digitaalikuvasta ja -äänestä HDMI-kytkennän välityksellä.
Kytke (erikseen myytävä) HDMI-kaapeli kunnolla HDMI-liittimeen.
Eteenpäin lähtevät audio/videoformaatit, lisätietoja 36.
Käytä vain HIGH SPEED HDMI-logolla merkittyä HDMI-kaapelia (logo on ohjeen takakannessa).
Varoitus!
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.
Tämä soitin
VIDEO OUT
Y
PB
DIGITAL OUT
COAXIAL
HDMI
NETWORK
PR
VIDEO
COMPONENT
OPTICAL
USB
Vinkkejä!
– Jos käytät HDMI Control-toimintoa, lue
lisätietoja kohdasta "HDMI Control" (p. 31).
– Lisätietoa HDMI-liittimestä eteenpäin
lähtevistä signaaleista eri toimintatilojen
aikana, katso "HDMI" (p. 35).
– Ellei kuva näy, lue “VIANMÄÄRITYS” (p.
40).
HDMI-liittimeen
■ Kytkentä Blu-ray 3D-levyjen
katselua varten
HDMI-kaapeli
(myydään erikseen)
Jos haluat nauttia Blu-ray 3D-levyistä tällä
soittimella, tarvitset seuraavat laitteet ja kytkennät:
– Televisio ja (halutessasi) AV-vahvistin, jotka
ovat 3D-yhteensopivia.
– Kaikki laitteet on kytkettävä HDMIkaapelilla.
– Blu-ray Disc-levyllä täytyy olla 3DA’
materiaalia.
– Määritä asetukseksi Display Setting - 3D
Output (p. 33) - Auto.
A
HDMI-tuloliittimeen
HDMI IN
AV-vahvistin
12 Fi
TV
Kuvan kytkennät
■ Kytkentä komponentti/videoliittimiin
Varoitus!
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.
Tämä soitin
VIDEO OUT
Y
Tämä soitin
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
COAXIAL
Y
HDMI
PB
PB
DIGITAL OUT
COAXIAL
HDMI
NETWORK
NETWORK
PR
VIDEO
COMPONENT
(vihreä)
(pun)
(sininen
OPTICAL
PR
VIDEO
COMPONENT
USB
OPTICAL
COMPONENTliittimet
USB
(kelt)
VIDEOliittimeen
B
B’
C
C’
Videotuloliittimeen
COMPONENTtuloliittimiin
COMPONENT IN
(kelt)
(kelt)
(vihreä)
Y
(sinine
(vihreä)
(kelt)
PB
(pun)
(vihreä)
(sinine
(pun)
(sinine
PR
VIDEO
AV INPUT
AV-vahvistin
TV
AV-vahvistin
TV
Huom!
– Jos toistat kuvan videonauhurin läpi, kuvanlaatu voi heikentyä kopionsuojauksen takia.
– Jos haluat toistaa Blu-ray 3D-levyjä tällä soittimella, sinun täytyy kytkeä AV-vahvistin, TV ja tämä soitin HDMIkaapeleilla. Ks. s. 12
13 Fi
suomi
Audio/videokaapeli
(mukana)
Komponenttivideokaapeli
(myydään erikseen)
(pun)
2
Kytkennät
– Komponenttiliittimet mahdollistavat tarkan väritoiston ja laadukkaan kuvan.
– Kytke (erikseen myytävä) komponenttivideokaapeli COMPONENT-liittimiin tai videokaapeli VIDEO-liittimeen.
– Eteenpäin lähtevät videoformaatit, lisätietoja 37.
Äänen kytkennät
■ Kytkentä digitaaliseen audioliittimeen
– Kytke äänentoistojärjestelmä tai televisio tämän laitteen COAXIAL/OPTICAL-liittimeen.
– Kytke kunnolla koaksiaalinen digitaaliaudiokaapeli (myydään erikseen) koaksiaaliseen digitaaliaudioliittimeen tai
optinen kaapeli (myydään erikseen) optiseen digitaaliaudioliittimeen.
– Eteenpäin lähtevät audioformaatit, lisätietoja 36.
Varoitus!
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.
Tämä soitin
Tämä soitin
VIDEO OUT
Y
PB
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
COAXIAL
Y
HDMI
PB
DIGITAL OUT
COAXIAL
HDMI
NETWORK
NETWORK
AUDIO OUT
L
R
PR
VIDEO
COMPONENT
OPTICAL
PR
VIDEO
COMPONENT
USB
OPTICAL
COAXIALliittimeen
OPTICALliittimeen
Koaksiaalinen
digitaaliaudiokaapeli
(myydään erikseen)
Optinen kaapeli
(myydään erikseen)
D
D’
E
COAXIALtuloliittimeeen
AV-vahvistin
USB
E’
OPTICALtuloliittimeen
COAXIAL
OPTICAL
AV INPUT
DIGITAL AUDIO IN
TV
AV-vahvistin
TV
Vinkki
– Lisätietoa COAXIAL/OPTICAL-liittimestä eteenpäin lähtevistä signaaleista eri toimintatilojen aikana, katso
Coaxial / Optical (p. 35).
14 Fi
Äänen kytkennät
■ Kytkentä audioliittimiin
– Kytke äänentoistojärjestelmä tai televisio tämän laitteen AUDIO OUT L/R-liittimiin.
– Kytke kunnolla audio/videokaapeli (toimitettu laitteen mukana) AUDIO OUT L/R-liittimiin.
– Eteenpäin lähtevät audioformaatit, lisätietoja 36.
2
Varoitus!
Kytkennät
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki kytkennät.
Tämä soitin
DIGITAL OUT
COAXIAL
DMI
NETWORK
AUDIO OUT
OUT
L
R
IN
REMOTE CONTROL
USB
(pun)
AUDIO OUT L/
R-liittimeen
(valk)
OPTICAL
Audio/video-kaapeli
(mukana)
suomi
F
F’
Audio L/R tuloliittimeen
(valk)
(pun)
AV-vahvistin
R
AUDIO IN
(pun)
L
(valk)
(pun)
(valk)
AUDIO
TV
15 Fi
Verkko- ja USB-kytkentä
■ Kytkentä NETWORK-liittimeen
– Tietokoneen sisältöä voi toistaa, jos tämä soitin kytketään verkkoon.
– BD-Live-yhteensopivan levyn toiston aikana tällä laitteella voi muodostaa internet-yhteyden ja käyttää
interaktiivisia toimintoja. BD-Live-toiminnoista lisätietoa sivulla 27.
Huom!
–
–
–
–
–
Kytke (erikseen myytävä) verkkokaapeli kunnolla NETWORK-liittimeen.
Käytä vain STP (shielded twisted pair) -verkkokaapelia.
Jos haluat käyttää internetiä, sinun täytyy tehdä alla kuvattu laajakaistakytkentä.
Kytke verkkokaapelin toinen liitin hubiin/laajakaistareitittimeen.
Internet-laajakaistakytkentää varten tarvitset sopimuksen internet-palveluntarjoajan kanssa. Lisätietoja internetpalveluntarjoajalta.
– Lue lisätietoja kytkettävän laitteen käyttöohjeesta, sillä internet-yhteys voi vaikuttaa kytkentätapaan.
– Käytä verkkokaapelia/reititintä, joka tukee 10BASE-T/100BASE-TX -järjestelmää.
■ Kytkentä USB-liittimiin
– Kytke USB-muistilaite Local Storage-tallennuslaitteeksi USB-liittimeen takalevyyn (tai etulevyyn) voidaksesi
tallentaa BD-Live-dataa tai päivittääksesi tämän laitteen laiteohjelmiston.
– Kytke (erikseen myytävä) USB-muistilaite kunnolla USB-liittimeen.
VAROITUS!
– Älä irrota USB-muistilaitetta tai irrota
verkkojohtoa silloin, kuin BD-Live (p. 27) tai
ohjelmistopäivitystoiminnot ovat kesken.
– Älä käytä USB-jatkokaapelia, jos kytket USBmuistilaitteen soittimen USB-liittimeen. USBjatkokaapelin käyttö voi estää soitinta
toimimasta kunnolla.
Tämä soitin
VIDEO OUT
Y
PB
DIGITAL OUT
COAXIAL
HDMI
NETWORK
AUDIO OUT
L
R
VIDEO
PR
COMPONENT
OPTICAL
USB
Huom!
– Yamaha ei voi taata, että kaikkien valmistajien
USB-muistilaitteet toimivat tämän soittimen
yhteydessä.
USBliittimeen
NETWORKliittimeen
USB-muistilaite
(myydään erikseen)
Verkkokaapeli
(myydään erikseen)
Vinkki
– Jos haluat tallentaa BDLive-dataa etulevyyn
kytkemääsi USBmuistilaitteeseen, valitse
asetukseksi Local
Storage - Front USB (p.
31).
LANliittimeen
LAN
Internet
Modeemi
Hubi tai
laajakaistareititin
Kytkennän tekemisen jälkeen
– Jos määrität Network-asetukset itse, lue lisätietoja kohdasta Network (p. 32).
– Jos haluat toistaa tietokoneen sisältöä verkon välityksellä, katso “Verkkosisällön käyttö” (p. 20).
16 Fi
PC
Muut kytkennät
■ Kytkentä REMOTE CONTROLliittimiin
– Lisätietoa SCENE-toiminnosta Yamaha AVvahvistimen käyttöohjeessa.
– Voit kytkeä SCENE-toimintoa hyödyntävän
Yamaha-laitteen (kuten CD-soittimen) tämän
laitteen REMOTE CONTROL (OUT)-liittimeen.
2
Kytkennät
– Voit välittää ja vastaanottaa kauko-ohjaussignaalit
tekemällä kytkennän REMOTE CONTROL (OUT/
IN) -liittimiin.
– Kytke kunnolla 3,5 mm:n mono-miniliitinkaapeli
(myydään erikseen) REMOTE CONTROL (OUT/
IN)-liittimiin.
– Jos sinulla on Yamaha AV-vahvistin, joka pystyy
välittämään SCENE-ohjaussignaaleja, voit
hyödyntää SCENE-toimintoa.
Vinkkejä!
■ Verkkojohdon kytkeminen
– Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke mukana
toimitettu verkkojohto soittimen takana olevaan AC
IN-liittimeen. Kytke verkkojohto sitten pistorasiaan.
Varoitus!
Kytke soittimen verkkojohto vasta, kun olet tehnyt kaikki
kytkennät.
AC IN
Tämä soitin
ORK
AUDIO OUT
L
R
OUT
IN
(Euroopan malli)
REMOTE CONTROL
AC-liittimeen
REMOTE
CONTROL
(OUT) liittimeen
Pistorasiaan
3.5 mm monominiplugi-kaapeli
(myydään
erikseen)
3.5 mm mono-miniplugikaapeli
(myydään erikseen)
Huom!
– SÄHKÖISKUVAARAN ESTÄMISEKSI ÄLÄ
KOSKE KAAPELIEN ERISTÄMÄTTÖMIIN
OSIIN SILLOIN, KUN VERKKOJOHTO ON
KYTKETTYNÄ.
REMOTE
CONTROL
(OUT) -liittimeen
REMOTE
CONTRO
L (IN) liittimeen
REMOTE CONTROL IN
Yamaha-laite
REMOTE CONTROL OUT
Infrapunasignaalien
vastaanotin tai Yamahalaite (kuten AV-vahvistin)
17 Fi
suomi
REMOTE
CONTROL (IN)
-liittimeen
TOISTO
Initial Wizard/Easy Setup
■ Initial Wizard/Easy Setup - Helppo käyttöönotto
Initial Wizard/Easy Setup mahdollistaa kieli-, resoluutio- ja kuvasuhdeasetusten tekemisen helposti. Initial Wizard -ruutu
tulee näkyviin, kun käynnistät tämän soittimen ensimmäisen kerran. Samat asetukset voit tehdä SETUP-valikosta System - Easy Setup.
1 Kun Easy Setup-sivu näkyy, käynnistä Easy Setuptoiminto painamalla ENTER.
2 Määritä kieli, resoluutio ja kuvasuhde noudattamalla
kuvaruutuun tulevia viestejä.
Huom!
– Ellei kuva näy Initial Wizard/Easy Setup-toiminnon
käytön jälkeen, katso "VIANMÄÄRITYS" (p. 40).
– Näyttöön tulee varoitus 3D-videon katselusta, kun
soitin kytketään toimintatilaan. Sulje viesti
painamalla ENTER tai poista se kokonaan käytöstä
painamalla CLEAR).
(s. 31).
HOME/MEDIA-valikko
HOME- ja MEDIA-valikon kautta voit selata ja toistaa multimediatiedostoja datalevyltä, USB-muistilaitteesta ja
verkosta.
Huom!
MEDIA-valikon yläreunan kuvakkeet
– Lisätietoja toistokelpoisesta levystä ja formaatista,
katso sivu 3.
: Käynnistää levykelkassa olevan levyn toiston tai
näyttää datalevyn sisällön.
: Näyttää USB-liittimeen kytketyn USBmuistilaitteen sisällön.
: Etsii DLNA-palvelimen (s. 20) verkosta.
: Näyttää kytketyn DLNA-palvelimen sisällön.
■ Valokuvien/musiikin/videoiden
toisto
Perustoiminnot
WX/TS: Siirtää valitsinta.
2: Palaa pääkansioon.
HOME: Siirtyy HOME-valikkoon / sulkee valikon.
ENTER: Vahvistaa kansion/tiedoston.
PIP
SETUP
2ND
AUDIO
HOME
TOP MENU
REPEAT
A B
POP-UP MENU
ENTER
RETURN
18 Fi
ON SCREEN
HOME/MEDIA-valikko
Yhteiset toiminnot valitun kansion toistoon
Esimerkki: Valitse elokuvatiedosto USB-muistilaitteesta
4 Valitse Photo, Music, Video tai AVCHD-kansio, jonka
haluat toistaa. Paina ENTER.
Palaa pääkansioon painamalla W tai valitsemalla
.
Huom!
– Lopeta videotoisto, ennen kuin siirryt MEDIAvalikkoon.
3
1 Paina HOME, niin pääset HOME-valikkoon.
Toisto
Huom!
Vinkki
– HOME-valikon sisältö saattaa olla mallikohtainen.
2 Valitse WX/TS -painikkeilla MEDIA, paina sitten
ENTER. Näkyviin tulee MEDIA-valikko.
– Huomaa, että vain tässä vaiheessa valitemasi
tiedostotyypit näkyvät seuraavassa vaiheessa.
Esimerkiksi jos valitset Photo-kansion (valokuvat),
vain valokuvakansiot näkyvät tämän vaiheen
jälkeen. Jos haluat toistaa muita kuin valokuvia,
palaa tälle tasolle ja valitse tiedostotyyppi uudestaan.
5 Valitse kansio(t), joka sisältää toistettavaksi haluamasi
tiedosto(t).
suomi
3 Valitse kohde, joka sisältää toistettavaksi haluamasi
tiedoston. Paina ENTER.
Jatkuu seuraavalla sivulla. \
19 Fi
HOME/MEDIA-valikko
6 Valitse tiedosto, jonka haluat toistaa. Paina ENTER.
Jos valitset videotiedoston, toisto alkaa.
Jos valitset musiikkitiedoston, toimintatilan sivu tulee
näkyviin ja toisto alkaa.
Jos valitset valokuvan, kuvaesitys alkaa.
■ Verkkosisällön käyttö
Tämä soitin on DLNA-sertifioitu (s. 42). Voit hallita
valokuva-, musiikki- ja videosisältöä, joka on tallennettu
DLNA-palvelimiin kotiverkossasi.
Jaetun sisällön toisto
1 Jos haluat toistaa tietokoneen tiedostoja, asenna
DLNA-palvelinohjelma, kuten Windows Media Player
12, ja jaa toistettavaksi haluamasi tiedostot.
2 Käynnistä DLNA-palvelinohjelman sisältävä tietokone
tai kotiverkkoon kytketty DLNA-laite.
3 Paina HOME, niin HOME-valikko avautuu. Paina
MEDIA, niin pääset MEDIA-valikkoon. Verkkoon
kytketyt DLNA-palvelimet näkyvät listana ruudussa.
Vinkki
– Jos haluat yhdistää kuvaesitykseen musiikin, palaa
HOME-painikkeella HOME-valikkoon musiikin
toiston käynnistämisen jälkeen ja valitse
valokuvatiedosto.
Huom!
– Tiedoston sisältö voi estää toiston.
Valokuvien toisto
Valokuvien toiston aikana kauko-ohjainpainikkeet
toimivat seuraavasti.
: Lopeta kuvaesitys ja palaa tiedostojen
selailunäyttöön.
: Kuvaesityksen keskeyttäminen.
: Kuvaesityksen käynnistäminen.
: Siirtyy seuraavaan valokuvaan.
: Siirtyy edelliseen valokuvaan.
: Nopeuttaa kuvaesitystä (3 vaihtoehtoa).
: Hidastaa kuvaesitystä (3 vaihtoehtoa).
5: Kääntää valokuvan.
a: Kääntää valokuvasta peilikuvan.
2: Kääntää valokuvan vastapäivään.
3: Kääntää valokuvan myötäpäivään.
ZOOM: Suurentaa/pienentää valokuvaa ( 3 vaihtoehtoa).
TS/WX: Siirrä suurennettua kuvaa kuvaruudussa.
DIGEST: Esikatselukuvat (p. 6). Esikatselukuvien
näkyessä voit siirtyä seuraavalle/edelliselle sivulle
/
-painikkeilla.
20 Fi
Huom!
– Ellei DLNA-palvelimesi näy listassa, valitse DLNA
Search käynnistääksesi haun.
– DLNA-palvelimesta riippuen tämä soitin saattaa
tarvita luvan myöntämisen palvelimelta.
– Jotta voisit toistaa DLNA-palvelimella olevan
tiedoston, tämän soittimen ja palvelimen on oltava
kytkettynä samaan tukiasemaan (access point).
– Tiedostovaatimukset eivät välttämättä ole
yhteneväiset. Rajoitukset saattavat johtua tiedoston
ominaisuuksista ja DLNA-palvelimen
ominaisuuksista.
4 Valitse tiedosto, jonka haluat toistaa.
Huom!
– Kotiverkon ominaisuudet saattavat vaikuttaa toiston
ja yhteyden laatuun.
– Mediapalvelimen siirrettävän levyn, kuten USBmuistilaitteen tai DVD-aseman, sisältämiä tiedostoja
ei välttämättä voi jakaa oikein.
Verkkopalvelujen käyttö
Voit heti ryhtyä katselemaan videoita seuraavasta verkkopalvelusta.
– YouTube
– Picasa (s. 22)
– Netflix (s. 23)
3
Huom!
Toisto
– Kolmannen osapuolen tuottaman materiaalin katselemista varten tarvitset nopean internetyhteyden. Lisäksi sinun
täytyy ehkä rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja maksaa ohjelman käyttöoikeudesta.
– Muiden palveluntarjoajien palveluja voidaan muuttaa, lakkauttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa ilman
erillistä ilmoitusta, eikä Yamaha ole missään vastuussa sellaisista tapauksista.
– Osa sisällöstä voi olla käytettävissä vain tietyissä maissa tai tietyillä kielillä.
– Yamaha ei anna ymmärtää eikä takaa, että ohjelmapalvelu jatkuu tai on saatavilla jatkossa, eikä mitään suoraa tai
välillistä takuuta sellaisesta anneta.
Videoiden toisto YouTubeTM-palvelusta
Voit katsella videoita suoraan YouTube-palvelusta internetistä tämän soittimen välityksellä.
Tämä palvelu voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta.
1 Paina HOME, niin HOME-valikko avautuu.
suomi
Vinkki
– HOME-valikon sisältö saattaa olla mallikohtainen.
2 Valitse WX/TS -painikkeilla YouTube, paina sitten
ENTER.
Vinkki
– Kun haluat sulkea YouTuben, paina RETURN.
21 Fi
Valokuvien toisto PicasaTM-verkkoalbumista
Voit katsella valokuvia suoraan Picasa-verkkoalbumista internetistä tämän soittimen välityksellä.
Tämä palvelu voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta.
1 Rekisteröi käyttäjänimesi ja salasanasi tietokoneeseen,
ennen kuin käytät Picasa-verkkoalbumia.
2 Paina HOME, niin HOME-valikko avautuu.
Valitse WX/TS -painikkeella Picasa, paina sitten
ENTER.
Vinkki
– HOME-valikon sisältö saattaa olla mallikohtainen.
3 Kun avaat Picasa-albumin tämän soittimen kautta
ensimmäisen kerran, valitse uuden käyttäjän kuvake
(New User) ja kirjoita rekisteröimäsi nimi ja salasana.
Vinkki
– Kun haluat sulkea Picasan, paina RETURN.
22 Fi
Videoiden toisto Netflix™-palvelusta
Voit katsella elokuvia ja TV-ohjelmia Netflix-palvelusta internetistä tämän soittimen välityksellä. Netflixin
käyttöoikeuden voit hankkia verkkosivulta www.netflix.com.
Netflix on saatavilla tietyissä maissa. Tarvitset rajoittamattoman jäsenyyden.
Lisätietoja: at www.netflix.com
3
■ Käynnistää Netflixin.
Toisto
1 Paina HOME, niin HOME-valikko avautuu.
Valitse WX/TS-painikkeilla NETFLIX, paina sitten
ENTER.
Netflixin voit käynnistää myös kaukosäätimen
NETFLIX-painikkeella.
Vinkkejä!
– HOME-valikon sisältö saattaa olla mallikohtainen.
– Palaa HOME-sivulle painamalla RETURN.
suomi
Huom!
– Kun ohjelmisto täytyy päivittää, näkyviin tulee
päivitysviesti valitessasi Netflixin. Päivitä siinä
tapauksessa ohjelmisto.
– Lisätietoja Netflixistä: www.netflix.com .
– Jos haluat kytkeä Netflixin pois käytöstä, katso
"Netflix Information" (s. 32).
23 Fi
Lisätoiminnot
Tässä luvussa annetaan ohjeet yleisesti myynnissä olevien
Blu-ray- ja DVD-levyjen, CD-levyjen ja itse
tallennettujen DVD-RW/R -levyjen toistoon.
Huom!
– Toiston perusohjaus, katso sivu 6.
■ On Screen -valikko
Avaa On Screen -valikko painamalla ON SCREEN. Sen
jälkeen valitse TS/WX-painikkeella kohta, ja käynnistä
toiminto painamalla ENTER.
DVD
–
–
–
–
–
–
–
Normal
Shuffle CH (kappale)
Shuffle TT (nimike)
Shuffle All
Random CH (kappale)
Random TT (nimike)
Random All
VIDEO
MUSIC
PHOTO
– Normal
– Shuffle F (kansio)
– Random F (kansio)
Audio BD DVD VIDEO : Näyttää Blu-ray Disc/
DVD-leyvltä valitun puhekielen/ääniraidan. Valitse
haluamasi ääniraita.
Angle BD DVD : Näyttää valittuna olevan
kuvakulman numeron. Jos ohjelmasta on tarjolla eri
kuvakulmia, voit valita mieleisesi.
Subtitle BD DVD VIDEO : Näyttää valittuna olevan
tekstityskielen, mikäli ohjelmassa on tekstitys.
On Screen -valikkokohdat:
Title BD DVD VIDEO : Näyttää parhaillaan toistuvan
nimikkeen numeron. Voit hypätä haluamaasi
nimikkeeseen valitsemalla sen tästä kohdasta.
Chapter BD DVD VIDEO : Näyttää parhaillaan
toistuvan kappaleen numeron. Voit hypätä haluamaasi
kappaleeseen valitsemalla sen tästä kohdasta.
Track/File CD VIDEO MUSIC PHOTO : Näyttää
parhaillaan toistuvan raidan/tiedoston numeron. Voit
hypätä haluamaasi raitaan/tiedostoon valitsemalla sen
tästä kohdasta.
Time BD DVD CD VIDEO MUSIC : Näyttää
toistoon kuluneen ajan. Valitse näyttötapa seuraavista
vaihtoehdoista:
– Nimikkeen, kappaleen, levyn, raidan tai tiedoston
toistoon kulunut aika.
– Nimikkeen, kappaleen, levyn, raidan tai tiedoston
jäljellä oleva toistoaika.
Mode/Play Mode
DVD CD VIDEO MUSIC PHOTO : Näyttää
toistotavan. Valitse toistotapa seuraavista vaihtoehdoista:
Subtitle Style BD : Näyttää valittuna olevan
tekstitystyylin. Toiminto on käytössä vain
videotiedostosta erillään oleville tekstityksille. Valitse
haluamasi tekstitystyyli.
Bitrate BD DVD CD VIDEO MUSIC : Näyttää
audio/videosignaalin bittinopeuden.
Second Video BD : Kuva kuvassa (PIP) toiminto
käyttöön/pois käytöstä (p. 6).
Second Audio BD : Toinen ääni käyttöön / pois
käytöstä (p. 6).
Ins Search
BD
DVD
CD
VIDEO
MUSIC : Ohittaa 30 sekuntia.
Ins Replay
BD DVD CD VIDEO MUSIC : Toistaa ohjelman
uudestaan 10 sekuntia aikaisemmasta kohdasta.
Slide Show PHOTO :
Näyttää kuvaesityksen nopeuden. Voit valita nopeudeksi:
Slow/Medium/Fast.
Transition PHOTO : Näyttää, miten valokuvat tulevat
kuvaruutuun. Voit valita vaihtotavan.
CD
– Normal: Normaali toisto.
– Shuffle: Satunnaistoisto
– Random: Satunnaistoisto ja uusintatoisto
24 Fi
Code Page VIDEO : Valitsee merkistökoodin, jonka
olet lisännyt DivX-videoon (s. 42).
Lisätoiminnot
■ Status- eli toimintatilan valikko
Näyttää useita asetuksia kerralla, esimerkiksi tekstityksen,
kuvakulma-asetuksen ja parhaillaan toistuvan nimikkeen/
kappaleen/raidan. Avaa toimintatilan valikko painamalla
STATUS. Valikkokohdat:
BD
DVD
CD
MUSIC
Esimerkki: Kuvakkeet musiikkitiedoston toiston aikana
VIDEO
Esimerkki: Kuvakkeet Blu-ray Disc-toiston aikana
1
2
3
4
3
5
Toisto
8 7
1
2
3
4
6
(Toiston tila)
(Levytyyppi/videotiedostokuvake)
(Toistuvan nimikkeen numero): Voit hypätä
haluamaasi nimikkeeseen SEARCH -painikkeella (p.
7).
(Toiston tila)
2
(Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (p. 7).
3
(Levytyyppi/musiikkitiedostokuvake)
4 (Albumikuva) MUSIC : Näyttää kuvan, mikäli
tiedosto sisältää sen.
5
(Parhaillaan toistuvan raidan/tiedoston
numero): Voit hypätä haluamaasi raitaan SEARCH painikkeella (p. 7).
6 (Tiedot) MUSIC : Näyttää musiikkitiedot, mikäli
tiedosto sisältää ne.
5
(Toistoon kulunut aika): Voit hypätä
haluamaasi kohtaan SEARCH -painikkeella (p. 7).
7
6
(Valittu tekstityskieli): Voit valita
tekstityskielen SUBTITLE-painikkeella.
8 (Etenemistä kuvaava palkki) MUSIC : Näyttää
parhaillaan soivan kappaleen toistokohdan.
7
(Valittu ääniraita): Voit valita ääniraidan/
formaatin AUDIO-painikkeella.
8
(Toistoon kulunut aika): Voit hypätä
haluamaasi kohtaan SEARCH -painikkeella (p. 7).
PHOTO
(Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (p. 7).
1
(Toiston tila)
2
(Valokuvatiedostokuvake)
3
4
(Parhaillaan näkyvän kuvan
tiedostonumero)
(Uusintatoisto): Näyttää uusintatoistotavan (p. 7).
5 (Kuvaesityksen nopeus)
25 Fi
suomi
(Toistuvan kappaleen numero): Voit hypätä
haluamaasi kappaleeseen SEARCH -painikkeella (p.
7).
1
Lisätoiminnot
■ . Bookmark
DVD
VIDEO
Voit lisätä Bookmark-kirjanmerkin videoon haluamaasi
kohtaan. Bookmark-kirjanmerkin laittamisen jälkeen voit
siirtyä kirjanmerkkikohtaan tällä toiminnolla.
Kirjanmerkkejä voi olla enintään 12.
1 Paina MARKER-painiketta elokuvan toiston aikana,
kun haluat lisätä Bookmark-kirjanmerkin. Bookmarknumero ja toimintatila näkyvät.
2 Paina ENTER, niin pääset ohjelmoimaan
toistojärjestystä.
Jos soittimessa on audiolevy, valitse TS-painikkeella
haluamasi raita ja paina ENTER.
Jos soittimessa on DVD Video -levy,valitse haluamasi
nimike (TT) ja kappale (CH) raidan sijasta.
Poista ohjelmaan jo lisäämäsi raita valitsemalla se ja
painamalla sitten CLEAR.
Peru soitto-ohjelma painamalla RETURN.
2 Bookmark-kirjanmerkin lisäämisen jälkeen paina
DIGEST-painiketta, niin näkyviin tulee Bookmarkvalintapalkki.
3 Valitse WX-painikkeella toistettava Bookmarkkirjanmerkkikohta. Paina ENTER.
Paina CLEAR, jos haluat poistaa valitun Bookmarkkirjanmerkin.
Huom!
– Kun toisto lopetetaan (esim. levy otetaan pois,
painiketta painetaan kahdesti), kirjanmerkit häviävät
automaattisesti
■ Soitto-ohjelma
DVD
CD
Voit määrätä raitojen toistojärjestyksen audiolevyn
raidoille ja DVD-levyn kappaleille.
Paina PROGRAM-painiketta toiston aikana, niin
PROGRAM-ruutu avautuu ja voit ohjelmoida
toistojärjestyksen.
Voit tallentaa soitto-ohjelmaan enintään 15 raitaa/
kappaletta.
3 Kun ohjelma on valmis, vahvista se painamalla
käynnistä soitto-ohjelman toisto.
ja
4 Soitto-ohjelman toisto loppuu, kun lopetat toiston
painamalla kaksi kertaa
.
■ Haku levyltä
BD
DVD
CD
VIDEO
MUSIC
PHOTO
Voit hypätä määrittämääsi kohtaan.
1 Paina SEARCH toiston aikana. Toimintatilan palkki
tulee näkyviin.
2 Valitse TS/WX-painikkeilla yksi seuraavista
kohdista. Paina ENTER.
Esimerkki: CD-levyn raitojen toistojärjestyksen
ohjelmointi
BD DVD :
– Nimikkeen numero (
– Kappaleen numero (
1 Paina PROGRAM toiston aikana.
– Nimikkeen toistoon kulunut aika (
)
– Kappaleen toistoon kulunut aika (
)
)
)
CD :
– Raidan numero (
)
– Raidan toistoon kulunut aika (
– Levyn toistoon kulunut aika (
VIDEO
)
)
MUSIC :
– Tiedoston numero (
)
– Tiedoston toistoon kulunut aika (
)
PHOTO :
– Tiedoston numero (
)
3 Valitse korostamaasi kohtaan haluamasi aika TS- tai
numeropainikkeilla. Paina ENTER. Toisto siirtyy
määrittämääsi kohtaan.
4 Sulje toimintatilan valikko painamalla STATUS.
26 Fi
Lisätoiminnot
■ BONUSVIEWTM ja BD-LiveTM
■ Toiminto BD-LiveTM
Tämä soitin tukee BONUSVIEW (s. 42) (BD-ROM
profiili 1 version 1.1)- ja BD-Live (s. 42) (BD-ROM
profiili 2) -toistotoimintoja.
1.
Määritä verkkoasetukset (s. 32).
2.
Kytke USB-muistilaite tähän soittimeen (s. 16).
Huom!
– Toiminnot ja toistotapa ovat levykohtaisia. Lue
lisätietoja levystä tai mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
■ Kuva kuvassa
(toinen ääni/kuva)
Jos BD-Video-levy sisältää kuva kuvassa -toimintoon
sopivan toisen audio- ja videotiedoston, ne voidaan toistaa
samanaikaisesti pienemmässä kuvaruudussa.
Varsinainen
Toinen video
3
Toisto
BD-Live-data tallentuu USB-muistilaitteeseen, joka
on kytketty tähän laitteeseen. Jos haluat käyttää näitä
toimintoja, kytke nopeutta USB 2.0 High Speed (480
Mbit/s) tukeva USB-laite siihen USB-liittimeen,
jonka valitsit Local Storage-laitteeksi (s. 31).
Perusasetuksen mukaan liitin on takalevyn USBliitin.
– BUDA-kansio muodostuu tarvittaessa
automaattisesti USB-muistilaitteeseen.
– Ellei muistilaitteessa ole riittävästi tilaa, data ei
kopioidu/lataudu. Poista tarpeettomia tiedostoja tai
käytä uutta USB-muistilaitetta.
– Datan lataaminen (lukeminen/kirjoittaminen) voi
vaatia aikaa.
Huom!
– Yamaha ei voi taata, että kaikkien valmistajien USBmuistilaitteet toimivat tämän soittimen yhteydessä.
– Älä käytä USB-jatkokaapelia, jos kytket USBmuistilaitteen soittimen USB-liittimeen. USBjatkokaapelin käyttö voi estää soitinta toimimasta
kunnolla.
Kytke kuva kuvassa -toiminto käyttöön tai pois
käytöstä PIP -painikkeella silloin, kun PIP Mark
(
) tai Secondary Audio Mark (
) näkyy.
Huom!
Käynnistä levyn toisto.
4.
Käynnistä BD-Live noudattamalla levyn
ohjeita.
suomi
– Jos haluat kuulla toisen äänen, varmista, että
asetuksena on Audio Output (Coaxial / Optical tai
HDMI) - PCM tai Reencode (s. 35).
– Levy saattaa vaatia, että toisen ääniraidan
kuuntelemiseksi sinun on otettava toinen ääniraita
käyttöön levyn päävalikon kautta (p. 8).
– Kuva kuvassa -toiminnon käyttämä toinen ääni ja
kuva voivat toistua ja niiden toisto voi loppua
automaattisesti. Se johtuu sisällöstä. Toistoalueissa
saattaa myös olla rajoituksia.
3.
Huom!
– BD-Live-ohjelman toistotapoja jne. käytetään niin
kuin on neuvottu Blu-ray Disc-levyn ohjeessa.
– Jotta voisit nauttia BD-Live-toiminnoista, tee
verkkokytkentä (s. 16) ja Network-asetukset (s. 32).
– Lue kohdasta BD-Live Connection (s. 33) lisätietoja
siitä, miten soitinta rajoitetaan muodostamasta
yhteyttä BD-Live-ohjelmasisältöön.
– Se, miten nopeasti saatavilla olevat ohjelmat
tallentuvat soittimeen kytkettyyn USBmuistilaitteeseen, riippuu internet-yhteysnopeudesta
ja ohjelmien datamäärästä.
– Internetin kautta saatavat BD-Live-ohjelmat eivät
välttämättä näytä yhteyttä; se johtuu
ohjelmantarjoajan toimintatilasta (päivityksestä).
Siinä tapauksessa ota levy hetkeksi pois soittimesta
ja yritä uudelleen.
– Ellei BD-Live-valikkosivu tule näkyviin hetken
kuluttua sen jälkeen, kun olet valinnut BD-Livetoiminnon Blu-ray Disc-levyvalikosta, USBmuistilaitteessa ei välttämättä ole riittävästi tyhjää
tilaa. Siinä tapauksessa ota levy pois soittimesta,
poista sen jälkeen data USB-muistilaitteesta “Local
Storage”-valikon kohdasta Format (s. 31).
27 Fi
ASETUKSET
SETUP-valikko
SETUP-valikon kautta voit kauko-ohjaimella muuttaa erilaisia audio- ja videosignaalin toistoon ja eri toimintoihin
vaikuttavia asetuksia.
Valikko/alavalikko
System
Asetuskohta
Playback
31
Disc Auto Playback
Levyn toiston automaattinen käynnistys.
31
HDMI Control
Toiminto mahdollistaa soittimen ohjaamisen television/
vahvistimen kauko-ohjaimella.
31
Network Control
Ethernet-verkko-ohjaus käyttöön/pois käytöstä.
31
Load Default
Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset, ei kuitenkaan kohtaan
Security.
31
Upgrade
Soittimen päivitys.
31
Easy Setup
Kieli-, resoluutio- ja kuvasuhdeasetukset
31
Local Storage
Local Storage-asetuksen tarkastus (s. 31), Local Storagetallennuskohteen formatointi ja etu- tai takalevyn USBliittimen määritys Local Storage-käyttöön.
31
3D Playback
Message
Näyttöön tulee varoitus 3D-videon katselusta, kun soitin
kytketään toimintatilaan.
31
OSD
Kuvaruutuvalikon kieli.
31
Menu
Ensisijainen levyvalikkokieli.
31
Audio
Ensisijainen puhekieli/ääniraita.
32
Subtitle
Ensisijainen tekstityskieli.
32
Closed Caption
Aputekstit käyttöön/pois käytöstä.
32
Angle Mark
Valitse, näkyykö kuvakulman ilmaisin Angle Mark, kun laite
toistaa Blu-ray Disc/DVD-levyä, jossa on useita
kuvakulmavaihtoehtoja.
32
Valitse, näkyykö kuva kuvassa -ilmaisin PIP Mark, kun laite
toistaa Blu-ray Disc/DVD-levyä, jossa on useita
kuvavaihtoehtoja.
32
Secondary Audio
Mark
Valitse, näkyykö toisen äänen ilmaisin Secondary Audio
Mark, kun laite toistaa Blu-ray Disc/DVD-levyä, jossa on
toinen ääniraita.
32
Last Memory
Tämä laite muistaa levyn viimeisen toistokohdan, vaikka se
kytketään valmiustilaan tai levykelkka avataan.
32
DivX(R) VOD
DRM
DivX(R)-videon rekisteröintikoodi.
Netflix Information
Poistaa tämän soittimen Netflixistä ja näyttää ESN:n
(Electronic Serial Number, elektroninen sarjanumero).
32
Change Password
Parental Control- ja Country Code-toimintojen salasana.
32
Parental Control
Jotkin levyt mahdollistavat Parental Control-lapsilukon
käytön.
32
Country Code
Country Code-maakoodi.
32
Internet Connection
Internetyhteyden käyttö: Enable (sallittu) /Disable (ei
sallittu).
32
PIP Mark
Security
Network
28 Fi
Sivu
Näytönsäästäjä käyttöön/pois käytöstä.
General Setting
Language
Toiminto
Screen Saver
32
Connection Setting
Valitsee yhteydenmuodostustavan verkkoon.
32
Information
Verkkotiedot.
33
Connection Test
Verkkoyhteystesti.
33
IP Setting
IP-asetus: Auto/Manual.
33
BD-Live
Connection
BD-Live-yhteyden käyttö: Permitted (sallittu) /Partial
Permitted (osittain sallittu)/ Prohibited (ei sallittu).
33
DLNA
DLNA-asetus: Enable (käytössä) / Disable (ei käytössä).
33
Proxy Setting
Välityspalvelimen (proxy) asetukset.
33
SETUP-valikko
Valikko/alavalikko
TV
Display Setting
Audio Output
Toiminto
Sivu
Valitsee toistotavaksi 3D- tai 2D-videon.
33
TV Screen
Määritä soittimeen kytkemäsi television kuvasuhde ja sovita
soittimesta lähtevä kuvasignaali sen mukaiseksi.
33
Video Out Select
Eteenpäin lähtevän videosignaalin resoluutio.
34
TV System
TV System: NTSC/PAL/Multi.
34
Color Space
Valitse Color Space: YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/ Full RGB/
RGB.
34
HDMI Deep Color
HDMI Deep Color-vaihtoehdot: 30 bits/36 bits/ 48 bits/Off.
34
HDMI 1080p 24Hz
Valitsee HDMI 1080p 24Hz-asetukseksi auto/off.
34
Lip Sync
Säätää kuvan ja äänen välistä viivettä, esimerkiksi silloin jos
ihmisten huulien liike ei ole tahdistettuna puheeseen.
34
Video Mode
Kuvanlaadun säädöt
34
Color Adjust
Säätää Brightness/Saturation/Hue-asetuksia kullekin värille.
35
Noise Reduction
Noise Reduction-asetuksen taso.
35
De-interlacing
Mode
Videosignaalin tunnistamisen tapa.
Coaxial / Optical
COAXIAL/OPTICAL-liittimestä lähtevä äänityyppi:
Bitstream/PCM/Reencode/Off.
35
HDMI
HDMI-liittimestä eteenpäin lähtevä signaalityyppi:
Bitstream/PCM/Reencode/Off.
35
Downsampling
Digitaalisen audiosignaalin muunnos pienemmäksi: 48K/
96K/192K.
35
Audio Setting
4
Asetukset
Video Process
Asetuskohta
3D Output
35
DRC
DRC: Dynamiikka-alueen supistus.
35
Speaker Setting
2ch Downmix
AUDIO OUT L/R-liittimistä eteenpäin lähtevä audiosignaali.
35
Post Process
UpMix
Ohjaa 2-kanavaisen audiosignaalin moneen kanavaan.
35
Ohjelmistoversio ja MAC-osoite (s. 43).
35
suomi
System
Information
29 Fi
SETUP-valikko
■ Esimerkki SETUP-valikon
käytöstä
4.
Näppäile salasana.
Näppäile salasana numeropainikkeilla.
– Salasanan perusasetus on 0000.
– Pääset seuraavalle valikkosivulle vasta salasanan
näppäiltyäsi.
– Salasanan vaihto, Change Password (s. 32).
Avaa SETUP-valikko, jos haluat säätää tämän soittimen
asetuksia. Tässä luvussa on neuvottu SETUP-valikon
käytön yleisohjeet.
SUBTITLE
ANGLE
AUDIO
CLEAR
PIP
TOP MENU
2ND
SEARCH
SETUP
SHUFFLE
REPEAT
POP-UP MENU
HOME
A B
ENTER
RETURN
ON SCREEN
Esimerkki: Asetus Parental Control
5.
Valitse TS-painikkeella Parental Control-taso
Blu-ray Disc/DVD-levyille. Paina ENTER.
Huom!
– Joitakin asetuksia ei voi muuttaa toiston aikana.
Siinä tapauksessa lopeta toisto painamalla kaksi
kertaa
, ennen kuin avaat valikon.
1.
Valitse seuraava kohta
Avaa SETUP-valikko
Paina SETUP, niin SETUP-valikko avautuu.
Valitse WX-painikkeella General Setting. Paina
sitten ENTER tai T.
2.
Valitse alavalikko.
Valitse TS-painikkeella Security. Paina sitten
ENTER tai nuolipainiketta X.
6.
3.
Valitse valikkokohta
Valitse TS-painikkeella Parental Control. Paina
sitten ENTER tai nuolipainiketta X.
30 Fi
Sulje valikko.
Näkyviin palautuu edellinen valikkotaso, kun painat
W.
SETUP-valikko
■ General Setting
Perusasetuksen merkkinä on “
* ”.
System
Screen Saver
Kytke näytönsäästäjä käyttöön tai pois käytöstä.
Kun se on käytössä, soitin käynnistää näytönsäästäjän,
mikäli mitään toimintoa ei ole käytetty 3 minuuttiin. Sen
jälkeen soitin kytkeytyy valmiustilaan, mikäli mitään
toimintoa ei ole käytetty 27 minuuttiin.
On*, Off
On*, Off
HDMI Control
Voit määrittää soittimen vastaanottamaan ohjaussignaalit
HDMI Control-yhteensopivasta televisiosta/AVvahvistimesta HDMI-kaapelin välityksellä (s. 12).
On, Off*
• Automaattinen ohjelmalähteen valinta
Kun käynnistät ohjelman toiston soittimesta, tämä
soitin valikoituu automaattisesti tulolähteeksi
televisioon (ja AV-vahvistimeen, mikäli tämä soitin
on kytketty televisioon AV-vahvistimen kautta).
Televisio kytkeytyy mallista riippuen automaattisesti
toimintatilaan.
• Automaattinen virransammutus
Jos sammutat television silloin, kun tämä soitin on
perustilassa (stop) eikä SETUP-valikko ole auki, virta
kytkeytyy automaattisesti pois tästä soittimesta.
Huom!
– Kun Network Control-toiminto on käytössä,
virrankulutus valmiustilassa kasvaa verkkoohjauksen takia.
– Kun toiminto on käytössä (On), laitteiston
käynnistymiseen kuluu tavallista enemmän aikaa.
Load Default
Voit palauttaa laitteen kaikki tehdasasetukset, et
kuitenkaan kohtaan Security (s. 32). Lisätietoja
perusasetuksista, 28 (35).
Upgrade
Voit käynnistää ohjelmistopäivityksen manuaalisesti
USB-laitteesta tai verkosta. Lisätietoja
ohjelmistopäivityksestä, Ohjelmistopäivitys (s. 38).
4
Easy Setup
Easy Setup on helpon käyttöönoton asetuskokonaisuus (s.
18).
Local Storage
Voit avata Local Storage-tietueen, formatoida Local
Storage-kohteen ja valita BD-Live-datan
tallennuskohteeksi Front USB/Rear USB.
Jos haluat formatoida (tyhjentää) BUDA-kansion USBmuistilaitteesta, valitse Information ja paina ENTER, kun
“Format” on korostettuna näytössä.
suomi
HDMI Control-toiminto
HDMI Control-ohjaustoiminnon ansiosta voit ohjata
tätä soitinta televisiosi kautta (jos televisio tukee HDMI
Control-yhteisohjaustoimintoja).
Jos kytket soittimen HDMI Control-ohjaustoimintoa
käyttävään televisioon HDMI-kaapelilla ja valitset
asetukseksi SETUP - HDMI Control - ON (s. 31), voit
käyttää ohessa lueteltuja toimintoja.
On, Off*
Asetukset
Disc Auto Playback
Disc Auto Playback -toiminto käyttöön / pois käytöstä.
Kun toiminto on käytössä, levyn toisto käynnistyy
automaattisesti levykelkkaan laittamisen jälkeen.
Network Control
Ethernet-asetusvaihtoehdot: On/Off. Tämä soitin käyttää
Yamaha Network Control -protokollaa (YNC).
Front USB, Rear USB*
Vinkki
– Local Storage on apumuisti, jota käytetään Blu-ray
Disc-levyn toistoa varten.
3D Playback Message
Voit sallia tai estää 3D-videoiden katseluun liittyvän
varoituksen näkymisen TV-ruudussa, kun tämä soitin
käynnistetään.
On*, Off
Huom!
Language
– Television ominaisuudet voivat estää HDMI
Control-ohjaustoiminnon oikean toiminnan.
– Joissakin televisioissa ja AV-vahvistimissa on
käytössä muita kuin edellä mainittuja toimintoja.
– Jotta HDMI Control-ohjaus toimisi, määritä
HDMI Control-ohjausasetukset KAIKISTA
laitteista (tästä soittimesta, televisiosta ja AVvahvistimesta). Lisäksi ehkä täytyy käyttää
muitakin toimintoja.
– Joissakin televisioissa yksittäiset toiminnot voi
määrittää erikseen käyttöön/pois käytöstä.
– Lue lisää asetusohjeita television / AVvahvistimen käyttöohjeista.
– Kun toiminto on käytössä, virrankulutus
valmiustilassa kasvaa HDMI Control-ohjauksen
takia.
OSD
Valitse kuvaruutuvalikkojen kieli. Se vaikuttaa
kuvaruutuviesteihin ja kuvaruutuvalikoihin, kuten
SETUP-valikkoon.
English, Français , Español , Deutsch , Italiano , Svenska ,
,
Nederlandse ,
Menu
Valitse ensisijainen levyvalikkokieli.
English, Français ,
, Español , Deutsch , Italiano ,
Nederlandse , Portuguese, Danish, Svenska , Finnish,
Norwegian,
, Korean, Japanese, More
31 Fi
SETUP-valikko
Audio
Valitse ensisijainen puhekieli/ääniraita Blu-ray Disc/
DVD-levyjen toistoa varten. Lisätietoja, Menu (s. 31).
Security
Change Password
Määritä salasana, jonka avulla voi muuttaa Parental
Control-tasoa ja Country Code-koodia. Katso “Parental
Control” (s. 32) ja “Country Code” (s. 32).
Subtitle
Valitse ensisijainen tekstityskieli (Subtitle).
English, Français ,
, Español , Deutsch , Italiano ,
Nederlandse , Portuguese, Danish, Svenska , Finnish,
Norwegian,
, Korean, Japanese, More, Off
Huom!
– Salasanan perusasetus on 0000.
– Jos unohdat salasanan, katso “Vianmääritys” (s. 39)
ja palauta kaikkiin Security-asetuksiin tehdasasetus.
(Kohdan [Language] perusasetus on mallikohtainen.)
Playback
Closed Caption
Voit valita aputekstit (s. 42) käytettäväksi niitä sisältävän
Blu-ray Disc/DVD-levyn toistoa varten.
On*, Off
Angle Mark
Valitse, näkyykö kuvakulman ilmaisin Angle Mark (
)
, kun laite toistaa Blu-ray Disc/DVD-levyä, jossa on useita
kuvakulmavaihtoehtoja.
On*, Off
PIP Mark
Valitse, näkyykö kuva kuvassa -ilmaisin PIP Mark (
kun laite toistaa Blu-ray Disc-levyä, jossa on kuva
kuvassa -toiminto (s. 27).
Off*, 1–8
),
On*, Off
Secondary Audio Mark
Valitse, näkyykö toisen ääniraidan ilmaisin Secondary
Audio Mark (
) , kun laite toistaa Blu-ray Disc-levyä,
jossa on toinen ääniraita.
On*, Off
Last Memory
Voit sallia tai estää sen, että laite muistaa levyn viimeisen
toistokohdan, vaikka soitin kytketään valmiustilaan tai
levykelkka avataan.
On*,
Off
Huom!
– Kaikki levyt eivät tunnista tätä toimintoa.
DivX(R) VOD DRM
Tarkasta DivX(R)-videon rekisteröintikoodi.
Netflix Information
Poista tämä soitin Netflixistä ja näytä ESN:n (Electronic
Serial Number, elektroninen sarjanumero). Jos haluat
aktivoida soittimen uudestaan, katso "Videoiden toisto
Netflix™-palvelusta" (s. 23). ESN (Electronic Serial
Number, elektroninen sarjanumero) on yksilöivä numero,
joka mahdollistaa suoratoiston Netflixistä.
32 Fi
Parental Control
Joillakin Blu-ray/DVD-levyillä saattaa olla
ikärajoitusluokitus. Parental Control-lapsilukko
määritetään levyn sisällön mukaan.
Salasana (“Change Password”, s. 32) on määritetävä
ennen Parental Control-tason määritystä.
Jos Parental Control-toiminnon käyttöönoton jälkeen
toistat levyä, joka luokitus ylittää asettamasi Parental
Control-tason, tai haluat muuttaa Parental Control-tasoa,
kuvaruutuun tulee ruutu, johon sinun pitää näppäillä
salasana.
Country Code
Voit määrittää kotimaasi Country Code-maakoodin.
Salasana ("Change Password", s. 32) on näppäiltävä,
ennen kuin Country Code-maakoodia käytetään. Tätä
asetusta voidaan hyödyntää Parental Control-toiminnon ja
levytoiston tasoluokituksessa.
Network
Internet Connection
Valitse asetukseksi Enable, jos käytät BD-Live-toimintoa (s.
27), DLNA-toimintoja (s. 20) ja ohjelmistopäivitystä verkosta
(s. 38) ja muita verkkotoimintoja.
Enable*, Disable
Connection Setting
Valitsee yhteydenmuodostustavan verkkoon.
Wired*
Kytkee laitteen verkkoon Ethernet-kaapelilla.
Wireless
Kytkee laitteen verkkoon langattomalla LANyhteydellä.
Voit määrittää langattoman LAN-yhteyden
asetukset. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
Scan
Etsii tukiasemaa. Voit muodostaa yhteyden
löytyneeseen tukiasemaan.
Manual
Voit määrittää tukiaseman tiedot manuaalisesti .
SETUP-valikko
Information
Tarkastele verkkotietoja. Tarkastettavat tiedot: Interface
(Ethernet) (liitäntä), Address Type (osoitetyyppi), IP
Address (IP-osoite), Subnet Mask (aliverkon peite),
Default Gateway (oletusyhdyskäytävä) ja DNS.
■ Display Setting
Connection Test
Voit tehdä internet-yhteystestin. Jos testi epäonnistuu,
tarkista asetuskohta “IP Setting” (s. 33) ja tee testi
uudestaan.
3D Output
Voit valita, antaako soitin eteenpäin 3D- vai 2Dvideosignaalia.
IP Setting
Voit määrittää verkkoasetukset:
Soittimen verkkoasetusten automaattivalinta DHCPpalvelimen mukaan
Manual
Määritä soittimen verkkoasetukset (IP Address,
Subnet Mask, Default Gateway, DNS) itse.
Vinkkejä!
–
–
–
–
Numeropainikkeet:Kirjaimet
WX
Valintapalkin siirtäminen.
CLEAR
Kirjaimen poistaminen.
ENTER
Tallenna asetukset ja sulje
valikko.
TV
Auto*
Soitin valitsee automaattisesti 3D- tai 2D-videon.
Off
Soitin valitsee aina 2D-videosignaalin.
4
Huom!
– Vaikka valitset “3D Output” - “Auto” ja toistat
Blu-ray 3D-levyä, tämä laite valitsee 2D-kuvan,
mikäli kytkentä, television asetukset tms. sitä
edellyttävät (s. 12).
TV Screen
Määritä soittimeen kytkemäsi television kuvasuhde ja
sovita soittimesta lähtevä kuvasignaali sen mukaiseksi.
Jos vaihdat television (esimerkiksi uuteen televisioon), ja
uuden television kuvasuhde on eri kuin vanhan television,
sinun täytyy muuttaa TV Screen-asetusta.
BD-Live Connection
Voit määrittää rajoituksia BD-Live-sisällön käytölle.
16:9 Full
Permitted
Sallii kaikkien BD-Live-levyjen verkkoyhteyden
muodostuksen.
Partial
Permitted*
Sallii yhteydenmuodostuksen vain
omistajasertifioinnin sisältäviltä levyiltä.
16:9 Normal* Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on
16:9. 4:3-videon toiston aikana kuva näkyy kuten
alla.
Prohibited
Estää kaikkien BD-Live-levyjen verkkoyhteyden
muodostuksen.
Enable*, Disable
Proxy Setting
Määritä välityspalvelimen asetukset Proxy Setting. Valitse
Disable normaalia käyttöä varten. Valitse Enable
välityspalvelimen asetukseksi.
Enable
Mahdollistaa välityspalvelimen host- ja
porttiasetukset.
Disable*
Välityspalvelin pois käytöstä. Valitse, ellet käytä
välityspalvelinta.
Proxy Host
Välityspalvelimen isäntä (host).
Proxy Port
Välityspalvelimen portti (port).
Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on
16:9. 4:3-videon toiston aikana kuva näkyy kuten
alla.
4:3 Pan Scan Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on
4:3. 16:9-videon toiston aikana kuva näkyy kuten
alla.
4:3 Letter Box Soitin on kytketty televisioon, jonka kuvasuhde on
4:3. 16:9-videon toiston aikana kuva näkyy kuten
alla.
Alkuperäinen
kuva
16:9 (laajakuva) -televisiosssa
16:9 Full
16:9 Normal
4:3
Alkuperäinen
kuva
4:3-televisiossa
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
33 Fi
suomi
DLNA
Määritä DLNA-asetus (s. 42): Enable (käytössä) / Disable
(ei käytössä). Ellet käytä DLNA-toimintoja, valitse
Disable.
Asetukset
Auto*
Perusasetuksen merkkinä on “ * ”.
SETUP-valikko
Video Out Select
Valitse eteenpäin lähtevän videosignaalin resoluutioksi
HDMI, COMPONENT tai VIDEO. Lisätietoja eteenpäin
lähtevistä formaateista, "Lähtevän kuvan asetukset ja
eteenpäin lähtevät videoformaatit" (s. 37).
HDMI Deep Color
Jos televisio ja/tai AV-vahvistin on yhteensopiva Deep
Color-syvävärien kanssa (s. 42), määritä tämä asetuskohta
television/AV-vahvistimen mukaan. Tämä toiminto on
käytettävissä, kun soitin on kytketty HDMI-kaapelilla.
HDMI
30 bits, 36 bits, 48 bits, Off*
Jos valitset Auto, resoluutioksi määräytyy kytketyn
television suurin sallima resoluutio.
Kun asetuksena on Disc Native, laite käyttää Blu-ray
Disc/DVD-levylle tallennettua alkuperäistä
resoluutiota ja videotaajuutta. Voit käyttää
erillislaitteessa olevaa toimintoa, joka muuntaa
videosignaalin ylöspäin.
Jos toistat muuta kuin Blu-ray Disc- tai DVD-levyä,
resoluutio ja videotaajuus toimivat kuten Autotoiminnon aikana.
Jos Blu-ray Disc/DVD-levyn resoluutio tai
videotaajuus eivät ole yhteensopivia tähän
laitteeseen kytkettyyn televisioon, kuva ei näy. Siinä
tapauksessa lopeta toisto ja valitse muu asetus kuin
Disc Native.
Auto*, Disc Native, 480i/576i, 480p/576p,
720p, 1080i, 1080p
HDMI 1080p 24Hz
BD-Video-levyn 24 Hz:n kuvataajuudella koodattu
ohjelma lähtee eteenpäin muodossa HDMI 1080p 24Hz.
Tämä toiminto saattaa tasoittaa videotoistoa. Tämä
toiminto on valittavissa, jos televisio/AV-vahvistin tukee
tätä toimintoa, ja tämä soitin on kytketty HDMIkaapelilla. Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista,
Lähtevän kuvan asetukset ja eteenpäin lähtevät
videoformaatit (s. 37).
Auto*, Off
Huom!
– Tämä asetus ei ole käytössä, jos eteenpäin lähtevä
resoluutio on muu kuin 1080p.
COMPONENT Voit valita vain 480p/576p tai 480i/576i.
480p/576p, 481i/576i*
VIDEO
Toimii kuten 480i/576i.
Huom!
– Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai
DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä
eteenpäin, valitse asetukseksi Video Out Select Auto tai enemmän kuin 720p.
– Jos TV on kytketty HDMI-kaapelilla, perusasetus
on HDMI.
– Jos TV ei ole kytketty HDMI-kaapelilla, perusasetus
on VIDEO.
TV System
Valitse TV System-asetukseksi PAL, NTSC tai Multi.
Valitse sama TV System-asetus kuin televisioon.
Lisätietoja eteenpäin lähtevistä formaateista, Lähtevän
kuvan asetukset ja eteenpäin lähtevät videoformaatit (s.
37).
NTSC, PAL, Multi
(Kohdan perusasetus on mallikohtainen.)
Color Space
HDMI-liittimestä eteenpäin lähtevä väriavaruus (Color
Space, s. 42). Tämä toiminto on käytettävissä, kun soitin
on kytketty HDMI-kaapelilla.
YCbCr 4:4:4* Asetukseksi Color Space - YCbCr 4:4:4.
YCbCr 4:2:2
Asetukseksi Color Space - YCbCr 4:2:2.
Full RGB
Jos RGB on valittu, ja valkoinen ja musta näyttävät
liian himmeiltä, valitse tämä asetus. Asetus
vaikuttaa, kun siihen kytketty laite tukee RGB 0-255
-signaalialuetta.
RGB
Videosignaali lähtee eteenpäin tavallisena.
Huom!
– Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos televisio
tukee toimintoa.
Lip Sync
Voit määrittää/säätää Lip Sync (s. 43) synkronointiasetuksen.
Auto*
Tämä laite säätää Lip Sync-sykronoinnin
automaattisesti.
Manual
Voit itse säätää Lip Sync-synkronointiasetuksen.
Voit määrittää viiveen erikseen 2D- ja 3D-signaalin
käyttöön.
2D
3D
Off
Tämä laite ei säädä Lip Sync-toimintoa.
Video Process
Video Mode
Voit valita Video Mode-asetuksen seuraavista
vaihtoehdoista.
Standard*
Kuva on kaikkein luonnollisin ja tasapainoinen.
Paras asetus normaaliin käyttöön.
Vivid
Kuva on eloisa ja terävä.
Cinema
Sopiva asetus, jos elokuvaa katsotaan pimeässä
huoneessa.
Custom
Voit säätää kuvaa itse. Paina Valitse asetus
TS-painikkeella. Säädä arvoa WX-painikkeella.
Brightness
Säädä kuvan kirkkautta.
Saturation
Säädä värikylläisyyttä.
Hue
Säädä kuvan sävyä.
Contrast
Säädä kuvan kirkkaiden kohtien voimakkuus
(valkoisen taso).
Sharpness
Säädä kuvassa olevien kohteiden reunojen terävyys.
CTI
Tasoittaa värillisten kohteiden reunoja. Värit
näkyvät paremmin.
34 Fi
Perusasetuksena on 0.
SETUP-valikko
Color Adjust
Säätää Brightness/Saturation/Hue-asetuksia kullekin
värille (Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta). Jos
haluat käyttää tätä toimintoa, valitse asetukseksi Video
Mode - Custom. Lisätietoja, "Video Mode" (s. 34).
Perusasetuksena on 0.
Noise Reduction
Voit määrittää Noise Reduction-tasoksi 0 - 3. 0 on OFFasetus, 3 on suurin taso.
0, 1, 2*, 3
Auto*, Film, Video
Off, On, Auto*
2ch Downmix
Valitse, miten äänikanavat yhdistetään analogiseksi 2kanavaääneksi, Stereo tai Lt/Rt.
Lt/Rt
Valitse tämä asetus, jos soitin on kytketty Dolby Pro
Logic-dekooderiin. Takakaiuttimien ääni
yhdistetään 2-kanavaiseen stereoääneen
Stereo*
Soitin antaa eteenpäin vain kaksikanavaisen
stereoäänen. Ääni toistuu vain etukaiuttimista.
■ Audio Setting
Perusasetuksen merkkinä on “ * ”.
4
Speaker Setting
Asetukset
De-interlacing Mode
Videosignaalin tunnistamisen tapa. Valitse Auto
normaalia käyttöä varten. Jos kuvassa on vaakajuovia,
valitse asetukseksi Film/Video kohinan poistamiseksi.
DRC
Määritä DRC (dynamiikka-alueen supistus)
(s. 42) käyttöön tai pois käytöstä tai automaattiseksi
(Auto). Jos valitset Auto, DRC kytkeytyy automaattisesti
toimintatilaan, jos ohjelmalähteessä on DRC-dataa Dolby
TrueHD-formaatissa. DRC-toiminto vaimentaa
voimakkaita ääniä, kuten räjähdyksiä, ja korostaa
puheääntä. Siitä on hyötyä, kun katselet elokuvia
myöhään illalla.
Audio Output
Coaxial / Optical
Määritä COAXIAL/OPTICAL-liittimestä eteenpäin
lähtevä signaalityyppi. Lisätietoja eteenpäin lähtevistä
formaateista, "Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin
lähtevät ääniformaatit" (s. 36).
Post Process
Bitstream
Digitaalisignaali lähtee eteenpäin ilman
prosessointia. Toinen ääni (secondary audio) ei
kuulu.
Off*, DTS NEO:6
PCM
Eteenpäin lähtee 2-kanavainen PCM-ääni.
■ System Information
Reencode*
Eteenpäin lähtee Bitstream-ääni ja toinen ääni
(Secondary Audio).
Tarkasta ohjelmistoversio ja MAC-osoite (s. 43).
Off
Äänen mykistys.
UpMix
Ohjaa 2-kanavaisen audiosignaalin moneen kanavaan. Jos
haluat kuunnella monikanavaista ääntä, valitse DTS
NEO:6 - Cinema tai Music.
suomi
HDMI
Määritä HDMI-liittimestä eteenpäin lähtevä signaalityyppi.
Lisätietoja, "Coaxial / Optical" (s. 35). Lisätietoja eteenpäin
lähtevistä formaateista, Lähtevän äänen asetukset ja
eteenpäin lähtevät ääniformaatit (s. 36).
Bitstream*, PCM, Reencode, Off
Huom!
– Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai
DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä
eteenpäin, valitse asetukseksi Video Out Select Auto tai enemmän kuin 720p (s. 34).
Downsampling
Voit määrittää digitaalisen audiosignaalin näytetaajuuden
pienentämisen. Toiminto vaikuttaa audiosignaaliin, joka
lähtee eteenpäin COAXIAL/OPTICAL-liittimestä.
48K*
Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin
näytetaajuus on 48 kHz.
96K
Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin
näytetaajuus on 96 kHz.
192K
Eteenpäin lähtevän digitaalisen PCM-äänen suurin
näytetaajuus on 192 kHz.
35 Fi
SETUP-valikko
■ Lähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät ääniformaatit
Ohjelmalähteen
formaatti
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
Dolby Digital
& SA* tai
BCS**
& SA* tai
BCS**
DTS
PCM 5.1ch
, ei SA* tai
BCS**
& SA* or
BCS**
, ei SA* tai
BCS**
& SA* or
BCS**
, ei SA* tai
BCS**
Bitstream
Dolby Digital
PCM 7.1ch
PCM
PCM 2ch
MIXED 2CH
Reencode
–
Dolby Digital
2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
, ei SA* tai
BCS**
& SA* or
BCS**
COAXIAL / OPTICAL
Reencode
PCM 2ch
, ei SA* tai
BCS**
& SA* tai
BCS**
PCM
PCM 2ch
, ei SA* tai
BCS**
& SA* or
Dolby Digital BCS**
Plus
, ei SA* tai
BCS**
Dolby
TrueHD
HDMI
Bitstream
2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 7.1ch
2ch
2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
2ch
2ch
PCM enintään
Dolby Digital Dolby Digital
5.1
PCM 2ch
Dolby Digital
2ch
Dolby Digital
Dolby Digital PCM enintään
Dolby Digital
Plus
7.1
Dolby Digital
Plus
PCM 2ch
Dolby Digital
2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
Dolby Digital
2ch
DTS
PCM 2ch
DTS
2ch
DTS
PCM 2ch
DTS
2ch
DTS
PCM 2ch
DTS
2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby
TrueHD
PCM enintään
7.1
DTS
PCM enintään
5.1
Dolby
TrueHD
DTS
& SA* or
DTS HD High BCS**
Resolution
, ei SA* tai
BCS**
DTS
DTS HD High PCM enintään
Resolution
7.1
DTS HD High
Resolution
& SA* or
BCS**
DTS-HD
Master Audio , ei SA* tai
BCS**
DTS-HD
PCM enintään
Master Audio
7.1
DTS
DTS-HD
Master Audio
* “SA” on Secondary Audio (toinen ääniraita).
** “BCS” on Button Click Sound (painikeäänet, ponnahdusvalikkojen äänitehoste tms.)
Huom!
– Kun kohdassa Coaxial / Optical tai HDMI on asetuksena Bitstream, toissijainen ääniraita (Secondary Audio) ei
lähde eteenpäin. (s. 35)
– Jos haluat ohjata HD-audion (Dolby TrueHD tai DTS-HD Master Audio) HDMI-liitännästä eteenpäin, valitse
asetukseksi Video Out Select - Auto tai enemmän kuin 720p (s. 34).
36 Fi
SETUP-valikko
■ Lähtevän kuvan asetukset ja eteenpäin lähtevät videoformaatit
Jos asetuksena on TV System - NTSC
Video Out Select
Sisältö
Lähtöliitin
HDMI
Auto
HDMI
BD-Video +
1080p/24Hz COMPONENT
sisältö
VIDEO
HDMI
BD-Video
ilman 1080p/ COMPONENT
24Hz-sisältöä
VIDEO
HDMI
VIDEO
HDMI
Muut
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480i/576i
–
1080p 24Hz
1080p 24Hz/
60Hz *4
1080i 60Hz
720p 60Hz
480p
480i
480p
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480p
480i
480p
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480p
480i
480p
480i
480i
480p
480i
480p
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
*2
off
*1
*3
*2
off
*1
*3
*2
*2
*1
*1
*2
*2
off
off
1080p 60Hz 1080i 60Hz
off
off
1080p 60Hz 1080i 60Hz
off
off
1080p 60Hz 1080i 60Hz
off
off
off
720p 60Hz
off
720p 60Hz
off
720p 60Hz
off
480p
480i
480p
480i
480i
480p
480i
480p
480i
480i
480i
480i
480i
480i
480i
4
Asetukset
DVD-Video COMPONENT
*1
COMPONENT
Disc Native
Jos asetuksena on TV System - PAL
Video Out Select
Sisältö
Lähtöliitin
HDMI
Auto
HDMI
BD-Video +
1080p/24Hz COMPONENT
sisältö
VIDEO
HDMI
BD-Video
ilman 1080p/ COMPONENT
24Hz-sisältöä
VIDEO
HDMI
DVD-Video COMPONENT
HDMI
Muut
COMPONENT
VIDEO
VIDEO
1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480i/576i
–
1080p 24Hz
1080p 24Hz/
50Hz *4
1080i 50Hz
720p 50Hz
576p
576i
576p
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576p
576i
576p
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
*2
off
*1
*3
*2
off
*1
*3
*2
*2
*1
*1
*2
*2
off
off
1080p 50Hz 1080i 50Hz
off
off
1080p 50Hz 1080i 50Hz
off
off
1080p 50Hz 1080i 50Hz
off
off
off
720p 50Hz
off
720p 50Hz
off
720p 50Hz
off
576p
576i
576p
576i
576i
576p
576i
576p
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576p
576i
576p
576i
576i
576p
576i
576p
576i
576i
576i
576i
576i
576i
576i
*1 Resoluutioksi valikoituu suurin sallittu resoluutio, jota laitteistoon kytketty televisio tukee. Esimerkki: Jos kytketty
televisio tukee enintään 1080p-resoluutiota, resoluutioksi valikoituu 1080p.
*2 Videosignaali ei välttämättä lähde eteenpäin, koska HDMI-lähdön käyttö on ensisijaista.
*3 Käytetty resoluutio on se, joka on tallennettu levylle.
*4 Jos asetuksena on HDMI 1080p 24Hz - Auto ja kytketty TV tukee 1080p 24Hz -sisältöä, ohjelma toistuu 1080p 24 Hz
-muodossa eikä 1080p 50/60 Hz -muodossa.
Jos asetuksena on TV System - Multi
Kun asetuksena on TV System - Multi, videosignaali lähtee eteenpäin ohjelmalähteen mukaisella taajuudella. Katso
edellä olevista taulukoista, mitkä television käyttämistä näytön tarkkuuksista ja soittimesta eteenpäin lähtevän videon
resoluutioista ovat yhteensopivia.
Huom!
– HDMI 1080p 24Hz-asetus ei ole käytössä, jos eteenpäin lähtevä resoluutio on muu kuin 1080p.
– Jos asetuksena on TV System - NTSC eikä ohjelmalähteen videosignaali ole 60 Hz, eteenpäin lähtevä
videosignaali muutetaan muotoon 60 Hz.
– Jos asetuksena on TV System - PAL eikä ohjelmalähteen videosignaali ole 50 Hz, eteenpäin lähtevä videosignaali
muutetaan muotoon 50 Hz.
37 Fi
suomi
VIDEO
*1
COMPONENT
Disc Native
Ohjelmistopäivitys
Joitakin uusimpia Blu-ray-videolevyjä voi toistaa vain, jos olet päivittänyt tämän soittimen ohjelmiston uusimpaan
versioon. Suosittelemme, että päivität tämän laitteen ohjelmiston päivitystoiminnolla, minkä jälkeen soitin toimii
uusimman ohjelmiston mukaisesti.
Tarkasta ohjelmistopäivitysten saatavuus verkkosivulta
http://download.yamaha.com/
Huom!
– Älä poista USB-muistilaitetta, kytke tätä laitetta valmiustilaan tai irrota verkkojohtoa/LAN-kaapelia
ohjelmistopäivityksen aikana.
■ Ohjelmistopäivitys
3.
1.
Valmistele ohjelmistopäivitys.
Jos haluat tehdä ohjelmistopäivityksen USB Storage
(USB-laitteesta):
1 Tallenna päivitystiedostopaketti oikeaan
kansioon USB-muistilaitteeseen. Lisätietoja
päivitystiedostopaketin mukana toimitetusta
dokumentista.
2 Kytke USB-laite.
Ohita vaihe 2.
Jos haluat tehdä ohjelmistopäivityksen Network
(verkosta):
Varmista, että tämä laite on kytkettynä verkkoon.
2.
Valitse päivitystapa ja käynnistä päivitys
SETUP-valikosta.
1 Paina SETUP, niin SETUP-valikko avautuu.
2 Valitse General Setting > System > Upgrade.
3 Valitse kohde, joka sisältää
päivitystiedostopaketin: USB Storage (USBlaite)/Network (verkko).
Järjestelmä alkaa etsiä päivitystiedostopakettia.
38 Fi
Käynnistä ohjelmistopäivitys näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
Päivitys on valmis. Laitteisto käynnistyy uudestaan.
LISÄTIETOA
Vianmääritys
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, kytke laite
valmiustilaan, irrota verkkojohto ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon tai jälleenmyyjään.
■ Virta
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Ei virtaa.
– Kytke virtajohto kunnolla.
– Kytke laite toimintatilaan painamalla etulevyn O-painiketta.
Laitteesta sammuu virta.
– Virta sammuu automaattisesti, ellei laitetta ole käytetty 30 minuuttiin (ei toistoa).
■ Perustoiminnot
Ongelma
5
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
– Tarkista kauko-ohjaimen toimintaetäisyys. (p. 9)
– Vaihda paristot. (p. 9)
– Tarkasta keskusyksikön ja kauko-ohjaimen ID-asetukset. Keskusyksikön
kaukosäätimen ID-koodi on saattanut muuttua sen jälkeen, kun keskusyksikköön on
palautettu perusasetukset. Siinä tapauksessa tarkasta kaukosäätimen ID-koodi
keskusyksiköstä ja määritä se tarvittaessa uudestaan. (p. 9)
Painikkeet eivät toimi.
– Pidä painettuna etulevyn O-painike noin 5 sekunnin ajan, niin soitin käynnistyy
uudestaan.
– Laitteen palauttaminen tehtaalla säädettyyn tilaan: Irrota verkkojohto poistorasiasta
vähintään 10 sekunnin ajaksi, kytke verkkojohto sitten takaisin, kytke laite sitten
takaisin toimintatilaan.
Salasana on unohtunut.
– Pidä painettuna etulevyn
- ja
-painikkeet samanaikaisesti, kun soittimessa ei ole
levyä ja ohjelmien toisto on lopetettu (stop), jos haluat palauttaa soittimen kaikkiin
Security-asetuksiin (p. 32) perusasetuksen. Kun laitteesta on sammunut virta
automaattisesti, kytke virta painamalla O-painiketta.
Ongelma
suomi
■ Levyn toisto
Lisätietoa
Kauko-ohjain ei toimi.
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Soitin ei toista levyä.
– Ota levy pois ja puhdista se. (p. 4)
– Varmista, että levy on kelkassa oikein (kunnolla levykelkan syvennyksessä,
etikettipuoli ylöspäin). (p. 4)
– Käytä levyä, jota tämä laite tukee. (p. 3)
– Poista levy ja tarkasta, tukeeko tämä laite kyseistä levytyyppiä. (p. 3)
– Tarkasta aluekoodi. (p. 3)
– Tarkista, soiko jokin muu levy.
– CD-R/RW-, DVD+R/RW/R DL- ja DVD-R/RW/R DL-levyt on viimeisteltävä. (p. 3)
Kuvatoisto pysähtyy.
– Soitin lopettaa toiston, jos siihen kohdistuu tärinää tai iskuja.
Soittimesta kuuluu napsuvaa ääntä, kun
toisto käynnistetään tai kun levy
laitetaan soittimeen.
– Äänet eivät ole soittimen toimintahäiriöitä, vaan ne kuuluvat normaaliin toimintatilaan.
39 Fi
Vianmääritys
■ Kuva
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Ei kuvaa.
– Varmista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein. (p. 10)
– Varmista, että kytketystä televisiosta tai AV-vahvistimesta on valittu oikea tulolähde.
(p. 10)
– Kun soittimessa ei ole levyä tai toisto on lopetettu (stop), pidä painettuna etulevyn
ja
-painikkeet samanaikaisesti palauttaaksesi videon resoluutioasetukseksi
perusasetuksen.
Ellei kuva vieläkään näy, pidä painettuna etulevyn
-painike noin 5 sekunnin ajan,
niin käyttöön vaihtuu NTSC/PAL.
– Jos asetuksena on Disc Native, eteenpäin lähtevä signaali ei ole yhteensopiva tähän
laitteeseen kytkettyyn televisioon. Muuta asetus sellaiseksi, että eteenpäin lähtee
signaalia, joka on yhteensopiva kytkettyyn televisioon. (p. 34)
Kuva pysähtyy, eivätkä
ohjauspainikkeet toimi.
– Lopeta toisto painamalla , ja käynnistä se sitten uudelleen.
– Kytke laite hetkeksi pois toimintatilasta.
– Pidä painettuna etulevyn O-painike noin 5 sekunnin ajan, niin soitin käynnistyy
uudestaan.
Eteenpäin lähtevän videosignaalin
resoluutio ei ole haluamasi.
– Määritä haluamasi resoluutio. (p. 34)
Laajakuvamuotoinen ohjelma on
venynyt pystysuunnassa, tai ruudun yläja alareunassa on mustat raidat. Tai 4:3kuva on venynyt vaakasuunnassa.
– Määritä televisiosi kuvasuhde (sivujen suhde). (p. 33)
Kuvassa on palikoitumista
(pikselöitymistä).
– Nopeasti liikkuvassa kuvassa saattaa näkyä palikoitumista, joka johtuu digitaalisen
pakkaustekniikan ominaisuuksista.
Kuvatoistossa on häiriöitä, kun DVDvideota tallennetaan kuvanauhurilla tai
toistuva signaali kulkee kuvanauhurin
läpi.
– Tämä soitin tukee analogista kopionsuojaustekniikkaa. Joillakin levyillä on
kopionestosignaali. Jos yrität toistaa sellaisen levyn ohjelmaa siten, että signaali kulkee
kuvanauhurin kautta, tai jos yrität kopioida ohjelmaa kuvanauhurilla ja toistaa
ohjelmaa, kopionsuojaus estää normaalin toiston.
Ääntä ei kuulu, tai kuva ei toistu
kunnolla.
– Äänisignaali ei välttämättä toistu ja kuva ei välttämättä toistu kunnolla joidenkin
kopiosuojattujen levyjen toiston aikana.
■ Ääniohjelma
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Ei ääntä, tai ääni on säröinen.
–
–
–
–
Vasen ja oikea äänikanava kuuluvat
päinvastaisista kaiuttimista, tai ääni
kuuluu vain toiselta puolelta.
– Tarkasta audiokytkennät. (p. 10)
Ääntä ei kuulu, tai kuva ei toistu
kunnolla.
– Äänisignaali ei välttämättä toistu ja kuva ei välttämättä toistu kunnolla joidenkin
kopiosuojattujen levyjen toiston aikana.
Toivottu äänityyppi / toivottu lukumäärä
äänikanavia ei tule kuuluviin.
– Ks. Audio Output ja ÅgLähtevän äänen asetukset ja eteenpäin lähtevät ääniformaatitÅh.
(p. 35, p. 36)
Kuva kuvassa -kuvan (PIP) ääni ei kuulu
(secondary audio).
– Valitse kohtaan Coaxial / Optical tai HDMI asetukseksi PCM/Reencode. (p. 35)
– Jos haluat kuulla toisen ääniraidan, paina 2ND AUDIO. (p. 6)
– Levy saattaa vaatia, että toinen ääniraita on otettava käyttöön levyn päävalikon kautta
(p. 8).
40 Fi
Kytke audiokaapeli oikein. (p. 10)
Säädä television tai AV-vahvistimen äänenvoimakkuus kovemmalle.
Ääni ei kuulu pysäytyskuvan tai pikahaun (eteen- tai taaksepäin) aikana. (p. 8)
Ääni ei välttämättä kuulu, mikä voi johtua äänentallennuksen tilasta, esimerkiksi jos
ääniraidaksi on tallennettu muuta kuin audiosignaalia tai jos audiosignaali on
standardien vastainen. (p. 3)
Vianmääritys
■ Verkko
Ongelma
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
– Jos yhteys internetiin on tehty langallisesti eli asetuksena on Connection Setting- Wired,
kytke verkkokaapeli kunnolla. (p. 32)
– Kytke toimintatilaan kytkemäsi laite, kuten laajakaistareititin tai modeemi.
– Kytke laajakaistareititin ja/tai modeemi oikein.
– Jos asetuksena on Connection Setting-Wireless ja haluat muodostaa internetyhteyden
ethernet-kaapelilla, valitse Wired-asetus. (p. 32)
– Varmista, että asetuksena on Connection Setting-Wireless, jos haluat muodostaa
internetyhteyden langattoman LAN-verkon kautta. (p. 32)
BD-Live-materiaalia ei voi ladata.
– Varmista, että tämä soitin on kytkettynä internetiin. Katso ÅgConnection TestÅh. (p.
33)
– Kytke USB-laite oikein. Kytke USB-muistilaite tämän soittimen USB-liittimeen. (p. 16)
– Tarkasta, tukeeko Blu-ray Disc-levy BD-Live-toimintoja.
– Kytke USB-laite, joka on formatoitu tiedostojärjestelmään FAT16, FAT32 tai NTFS
– On suositeltavaa käyttää USB-muistilaitetta, jossa on vähintään 2 Gt vapaata tilaa. Ellei
tyhjää tilaa ole tarpeeksi, formatoi USB-muistilaite. (p. 31)
– Lue levyn käyttöohjeet tai ota yhteys levyn valmistajaan.
– Varmista, että tämä soitin pystyy muodostamaan internetyhteyden normaalisti. Katso
ÅgConnection TestÅh. (p. 33)
– Kytke toimintatilaan kytkemäsi laite, kuten laajakaistareititin tai palvelin.
– Varmista, että soitin ja palvelin on kytketty samaan tukiasemaan (access point).
– DLNA-palvelimesta riippuen tämä soitin saattaa tarvita luvan myöntämisen
palvelimelta.
– DLNA-palvelin saattaa vaatia palomuurin asetusten muuttamista.
DLNA-palvelimella olevaa tiedostoa ei
voi toistaa.
– Varmista, että tiedosto on toistokelpoinen. (p. 3)
– Tarkasta DLNA-palvelimesi asetukset.
– Kotiverkon ominaisuudet saattavat vaikuttaa toiston ja yhteyden laatuun.
Internet-yhteyttä ei voi muodostaa
langattoman LAN-verkon kautta.
– Varmista, että LAN-reititin on toimintatilassa.
– Yhteydenmuodostus saattaa onnistua vain normaalia lähempää rakenteiden ja
olosuhteiden takia. Häiritseviä tekijöitä voivat olla seinämateriaalit, radioaaltojen
vastaanotto-olosuhteet ja este soittimen ja langattoman LAN-reitittimen välillä. Siirrä
soitin ja langaton LAN-reititin lähemmäs toisiaan.
– 2.4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet, kuten mikroaaltouuni, Bluetooth ja digitaalinen
langaton laite, saattavat häiritä yhteyttä. Sijoita soitin kauemmas kyseisistä laitteista tai
sammuta ne.
– Ellei internetyhteyttä voi muodostaa langattoman LAN-verkon kautta kahden edellä
mainitun ohjeen avulla, testaa yhteys ethernet-kaapelilla ja valitse asetukseksi
Connection Setting-Wired. (p. 32)
Langatonta verkkoa ei löydy tai se toimii
huonosti.
– Jos Scan-toiminto ei löydä langatonta verkkoa tai yhteys on heikko, palaa RETURNpainikkeella edelliselle valikkosivulle ja käynnistä Scan-toiminto uudestaan. Ellei
haluamaasi reititintä vieläkään löydy, valitse RETURN-painikkeella Manual.
– Varmista, etteivät langatonta verkkoa häiritse mikroaaltouunit, DECT-puhelimet tai
muut lähellä olevat Wi-Fi-laitteet.
– Mikroaaltouunit, DECT-puhelimet (langattomat puhelimet) ja muuta langattomat
laitteet naapurustossa saattavat häiritä langatonta verkkoa. Sammuta sellaiset laitteet.
– Varmista, että verkkosi palomuurit sallivat tämän soittimen langattoman
yhtyedenmuodostuksen.
– Jos langaton verkko ei toimi kunnolla kotonasi, testaa langallista internetyhteyttä.
■ Kuvaruutuviestit
– Seuraavat viestit näkyvät television kuvaruudussa, jos yrität toistaa soittimeen epäsopivaa levyä tai käyttää väärää
toimintoa.
Virheviesti
Mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia
Unsupported File
– Soitin ei tue kyseistä tiedostoa. Ks. “Levyjä ja tiedostoja, joita voi soittaa tässä soittimessa” (p. 3).
Wrong region code!
– Levyn aluekoodi on väärä. Ks. “Aluekooditiedot Blu-ray Disc/DVD-levylle (p. 3.
Network has FAILED.
– Tätä soitinta ei voi kytkeä verkkoon. Tarkasta yhteys (p. 16) ja Network-asetukset (p. 32).
Network is OK, proxy has
FAILED.
– Tätä soitinta ei voi kytkeä välityspalvelimeen. Ks. “Proxy Setting” (p. 33).
BD-Live connection is
prohibited in SETUP menu.
– BD-Live-yhteys on estetty. Ks. “BD-Live Connection” (p. 33).
Upgrade has failed for some
reason!
– Päivitys epäonnistui. Tarkasta, onko päivitystiedosto viallinen tai lukukelvoton.
IP Setting is not valid! Please
resetÅc
– Annettu IP Setting ei ole oikein. Näppäile oikea tieto uudestaan.
41 Fi
suomi
DLNA-palvelinta ei löydy.
5
Lisätietoa
Internet-yhteyttä ei voi muodostaa.
Sanasto
AVCHD
AVCHD on uusi formaatti (standardi) teräväpiirtoisille
videokameroille, joilla voidaan tallentaa ja toistaa
suuriresoluutioista teräväpiirtokuvaa.
BD-Live™
BD-Live on Blu-ray Disc-standardi, joka hyödyntää
verkkoyhteyttä. Se mahdollistaa sen, että soitin
kytkeytyy verkkoon ja lataa esittelyvideoita sekä muuta
dataa.
BDMV
BDMV (Blu-ray Disc Movie) on yksi niistä
sovellusformaateista, joita käytetään BD-ROM:ssa,
joka on yksi Blu-ray Disc -spesifikaatioista. BDMV on
tallennusformaatti, joka vastaa DVD-spesifikaation
DVD-Video-formaattia.
Blu-ray 3DTM
Blu-ray 3D mahdollistaa täyden tarkkuuden 3D-kuvien
katselun.
BONUSVIEWTM
BONUSVIEW-yhteensopivat levyt mahdollistavat
kahden kuvan katselun videon, audion ja tekstitys
apukanavan kautta. Pienempi kuva näkyy upotettuna
varsinaiseen kuvaan. Picture in Picture, PIP, kuva
kuvassa.
Aputekstit (closed caption)
Aputekstitys on tarkoitettu heikkokuuloisille.
Tavallisessa tekstityksessä ei kuvailla kaikkia
äänitapahtumia.
Aputekstityksessä voidaan esimerkiksi ilmoittaa
"puhelin soi" ja "askeleita". Ennen kuin valitset tämän
asetuksen, varmista, että levyllä on aputekstitysdataa.
Color Space
Color Space on näytettävä väriavaruus. RGBväriavaruus perustuu RGB-värimalliin (punainen, vihreä
ja sininen) ja on tyypillisesti käytössä
tietokonenäytöissä. YCbCr-väriavaruus perustuu
luminanssisignaaliin (Y) ja kahteen värierotussignaaliin
(Cb ja Cr).
Deep Color, syväväri
Deep Color -syväväri tarkoittaa näyttölaitteiden eri
värisyvyyksiä, jotka ovat vähintään 24-bittisiä aiempien
HDMI-spesifikaatioiden mukaan. Ylimääräinen
värisyvyys mahdollistaa HDTV- ja muissa
näyttölaitteissa miljoonien sijasta miljardit värit. Lisäksi
se poistaa värien porrastukset ja näin mahdollistaa
tasaiset väriliukumat eri värien välillä. Suurempi
kontrastisuhde mahdollistaa entistä useampien
harmaasävyjen toistamisen mustan ja valkoisen värin
välillä. Deep Color lisää myös käytettävien värien
lukumäärää RGB- ja YCbCr-väriavaruuksien
määrittämissä rajoissa.
42 Fi
DLNA
DLNA (Digital Living Network Alliance) on helppo
tapa jakaa digitaalimediaa kotiverkossa, ja voit nauttia
digitaalisesta sisällöstä. Tämän laitteen kautta voit
nauttia digitaalisesta sisällöstä, joka on tallennettu
DLNA-palvelinohjelman sisältävään tietokoneeseen tai
muuhun DLNA-yhteensopivaan laitteeseen. Ohjelma
toistuu tähän soittimeen kytketyssä televisiossa. Jos
kytket tämän soittimen DLNA-palvelimeesi, sinun on
määritettävä tiettyjä DLNA-palvelin- tai laiteasetuksia.
Lue lisätietoja DLNA-palveinohjelman tai DLNAlaitteen käyttöohjeesta.
DivXR
DivXR on digitaalivideoformaatti, jonka on luonut
DivX, LLC, Rovi Corporationin tytäryhtiö. Tämä on
sertifioitu virallinen DivX CertifiedR-laite, joka toistaa
DivX-videota. divx.com-sivustolta voit lukea lisätietoja
formaatista ja ohjelmistoista, joilla voit muuttaa
tiedostot DivX-videoiksi.
Dolby Digital
Dolby Laboratories Inc.-yhtiön kehittämä ääniformaatti,
joa mahdollistaa elokuvateatterimaisen äänentoiston,
kun laite on kytketty Dolby Digital -vahvistimeen.
Dolby Digital Plus
Dolby Digitalin laajennettu äänijärjestelmä. Tämä
audiokoodausjärjestelmä tukee 7.1-monikanavaista
tilaääntä.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD on häviötön koodaustekniikka, joka
tukee jopa 8 monikanavaäänen kanavaa seuraavan
sukupolven optisilla levyillä. Toistuva ääni vastaa
alkuperäistä bitin tarkkuudella.
DRC (Dynamic Range Control, dynamiikka-alue)
DRC-toiminnolla voit supistaa tallenteen dynamiikkaaluetta (voimakkaimman ja hiljaisimman äänen välistä
eroa), jolloin tallenteen äänenvoimakkuuserot
vähenevät. Käytä tätä toimintoa, jos elokuvan
puheosuuksia on vaikea kuulla tai jos haluat käyttää
laitetta häiritsemättä naapureita.
DTS
DTS, Inc.-yhtiön kehittämä digitaalinen ääniformaatti
elokuvateattereihin.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD High Resolution Audio on uusi tekniikka, joka
on kehitetty seuraavan sukupolven teräväpiirtoisille
optisille levyformaateille.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio on häviötöän
audiopakkaustekniikka, joka on kehitetty seuraavan
sukupolven teräväpiirtoisille optisille levyformaateille.
Sanasto
FLAC
Lip Sync
FLAC (Free Lossless Audio Codec) on avoin
tiedostoformaatti audiotiedostojen häviöttömään
pakkaukseen. Pakkaussuhde on huonompi kuin
häviöllisessä pakkausformaatissa, mutta äänenlaatu on
usein parempi.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on
liitäntä, joka siirtää audio- ja videosignaalin yhden
digitaalisen kaapelin kautta. HDMI-kytkennän kautta
voidaan siirtää perustason (standard) ja teräväpiirtoista
(high definition) videosignaalia sekä monikanavaista
audiosignaalia AV-laitteisiin, kuten HDMI-liittimellä
varustettuihin televisioihin, digitaalisessa muodossa
laadun heikkenemättä.
Letterbox (LB 4:3)
MAC Address (MAC-osoite)
MAC-osoite on yksilöllinen verkkolaitteelle annettu
arvo laitetunnistusta varten.
Pan Scan (PS 4:3)
Kuvakoko, jossa kuvan vasemmasta ja oikeasta reunasta
leikkautuu pala pois, mikä mahdollistaa laajakuvan
(16:9) näyttämisen 4:3 -televisiossa.
Tekstitys
Kuvaruudun alareunassa näkyvä tekstiraita. Useimmilla
DVD- ja Blu-ray-videolevyillä on vaihtoehtoja.
x.v.Color
Lineaarinen PCM
Lineaarinen PCM on signaalin tallennusformaatti, jota
käytetään Audio CD- ja joillakin DVD- ja Blu-raylevyillä. Audio CD-levylle ääni on tallennettu muodossa
44.1 kHz, 16 bittiä. (Äänentallennusmuoto on DVDlevyillä 48 kHz/16 bit - 96 kHz/ 24 bit, Blu-rayvideolevyillä 48 kHz/16 bit – 192 kHz/ 24 bit .)
x.v.Color toistaa entistä laajemman väriavaruuden, joka
näyttää lähes kaikki ihmissilmin havaittavat värit.
5
Lisätietoa
Kuvakoko, jossa on ylä- ja alareunassa on musta raita,
mikä mahdollistaa laajakuvan (16:9) näyttämisen 4:3 televisiossa.
Lip Sync, huulisynkronointi, on tekninen termi, jolla
viitataan audio- ja videosignaalin tahdistamiseen
jälkituotannossa ja ohjelman näyttämisen aikana.
Audio- ja videosignaalin tahdistaminen on tavallisesti
monimutkainen ja käyttäjältä osaamista vaativa säätö,
mutta HDMI sisältää automaattisen tahdistuksen, jonka
avulla tahdistus tapahtuu tarkasti ja automaattisesti
ilman käyttäjän tekemiä säätöjä.
Tekniset tiedot
■ Tulot/lähdöt
Virtalähde
[U.S.A., Canada] .....................................................AC 110-240 V, 60 Hz
[Central, South America] .................................. AC 110-240 V, 50/60 Hz
[Australia] ...............................................................AC 110-240 V, 50 Hz
[U.K., Europe, Russia] ............................................AC 110-240 V, 50 Hz
[China].....................................................................AC 110-240 V, 50 Hz
[Asia]................................................................ AC 110-240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus (normaalitila)................................................................. 20 W
Virrankulutus (valmiustilassa) .................................... 0,5 W tai vähemmän
Mitat (l x k x s, myös ulkonevat osat) ........................... 435 × 86 × 257 mm
(17-1/8 × 3-3/8 × 10-1/8 in)
Paino .....................................................................................2,8 kg (6,2 lbs.)
HDMI-lähtö...................................................................... A-tyypin liitin × 1
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/[email protected],
Deep Color, x.v. Color -tuki
Komponenttivideolähtö ..............................................Y: 1 Vp-p (75 ohm)
PB, PR : 0,7 Vp-p (75 ohm)
Videolähtö ......................................................................1 Vp-p (75 ohm)
Digitaalilähtö.......................................................... Optinen × 1,
koaksiaalinen × 1
Analoginen audiolähtö ..............................................................Mixed 2 ch
×1
USB .................................................................................. A-tyypin liitin × 2
Langaton LAN................................................Standardi: IEEE 802.11 b/g/n
Taajuusalue 2.4GHz kaista
Muut liittimett .............................................................. Remote IN/OUT × 1
Ethernet × 1
■ Audio-osa
Audion lähtötaso (1 kHz, 0 dB)
Blu-ray Disc/DVD/CD-DA.........................................................2 ± 0.3 V
Häiriöetäisyys
Blu-ray Disc/DVD/CD-DA............................................................ 110 dB
Dynamiikka-alue
Blu-ray Disc/DVD ......................................................................... 105 dB
CD-DA ........................................................................................... 100 dB
Harmoninen särö (1 kHz)
Blu-ray Disc/DVD/CD-DA............................................................0.003%
Taajuusvaste
Blu-ray Disc/DVD .......................... 4 Hz - 22 kHz (näytetaajuus 48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (näytetaajuus 96 kHz)
CD-DA ................................................................................ 4 Hz - 20 kHz
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
43 Fi
suomi
■ Yleistä
Tekniset tiedot
■ Tekijänoikeudet
– Audiovisuaalinen materiaali voi sisältää
tekijänoikeuden suojaamaa työtä, jota ei saa
kopioida ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa.
Tutustu laitteen käyttömaassa voimassa olevaan
lainsäädäntöön.
– Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien
suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat
Yhdysvalloissa hyväksytyt patentit ja muut
immateriaalioikeudet, jotka omistaa Rovi
Corporation. Laitteen purkaminen
tutkimistarkoituksessa eli järjestelmän aukikoodaus
ja laitteen avaaminen on kielletty.
– Valmistettu Dolby Laboratories-yhtiön lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratories:n tavaramerkkjä.
– Valmistettu lisenssillä, U.S. patentit 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & muut
yhdysvaltalaiset ja maailmanlaajuiset patentit
myönnetty & haettu. DTS-HD, symboli, & DTS-HD
ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä & DTS-HD Master Audio on DTS,
Inc:n tavaramerkki. Laite sisältää ohjelmiston. ©
DTS, Inc Kaikki oikeudet pidätetään.
– “Blu-ray DiscTM", "Blu+rayTM", "Blu-ray 3DTM",
"BD-LiveTM", "BONUSVIEWTM," ja logot ovat
Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.
–
” on DVD Format/Logo Licensing
Corporationin tavaramerkki.
– “HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
– “x.v.Color" ja "x.v.Color"-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
– “AVCHD" ja AVCHD-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
– Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ja logot
ovat Sun Microsystems, Inc.:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
– Tämä tuote on lisensoitu AVC- ja VC-1patenttiportfolion lisenssin mukaisesti yksityiseen ja
ei-kaupalliseen kuluttajakäyttöön, joka tarkoittaa
lupaa (i) koodata videota AVC-standardin ja VC-1standardin mukaisesti ("AVC/VC-1 Video") ja/tai
(ii) purkaa AVC/VC-1-Videota, jonka on koodannut
kuluttaja yksityisessä ja ei-kaupallisessa toiminnassa
ja/tai joka on hankittu sellaiselta videoohjelmantarjoajalta, joka on lisensoitu tarjoamaan
AVC/VC-1 Videota. Lisenssiä ei myönnetä suoraan
eikä epäsuoraan mihinkään muuhun käyttöön.
Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC.
Katso http://www.mpegla.com.
– Windows Media Player on Microsoft corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki,
rekisteröity Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
– YouTube ja YouTube-logo, Picasa ja Picasa-logo
ovat Google. Inc:n tavaramerkkejä.
– Netflix ja Netflix-logo ovat Netflix, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
44 Fi
– DLNA ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living
Network Alliancen tavaramerkkejä ja/tai
palvelumerkkejä.
– Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
CinaviaTM on Verance Corporationin tavaramerkki.
Sitä suojaavat Yhdysvalloissa patentit U.S. Patent
7,369,677 ja maailmanlaajuiset patentit, joita on
saatu ja haettu Verance Corporationin lisenssillä.
Kaikki oikeudet pidätetään.
– Wi-Fi CERTIFIED-logo on Wi-Fi Alliancen
sertifiointimerkki.
– DivXR, DivX CertifiedR. DivX PlusR HD ja niihin
liittyvät logot ovat Rovi Corporation:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niitä käytetään
lisenssillä.
– DivX CertifiedR-sertifioitu DivXR- ja DivX PlusR
HD (H.264/.MKV) -videoiden toistoon
parhaimmillaan muodossa 1080p HD, myös
premium-sisältöä.
DIVX-VIDEO: DivXR on digitaalivideoformaatti, jonka
on luonut DivX LLC, Rovi Corporationin tytäryhtiö.
Tämä on sertifioitu virallinen DivX CertifiedR-laite,
joka toistaa DivX-videota. divx.com-sivustolta voit
lukea lisätietoja formaatista ja ohjelmistoista, joilla voit
muuttaa tiedostot DivX-videoiksi.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX CertifiedRlaite on rekisteröitävä, jotta sillä voisi ostaa DivX Videoon-Demand (VOD)-elokuvia. Rekisteröintikoodin
laatimiseksi valitse valikosta kohta [DivX VOD].
Sivustolla vod.divx.com on lisää ohjeita laitteen
rekisteröimisestä.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement