Bruksanvisning

Bruksanvisning
Bruksanvisning
TV-Dex
Innehållsförteckning
paketinnehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
din nya tv-dex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TV-Controller (handenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TV-Base (basenhet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
lysdioder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komma igång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ansluta enheter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
använda mer än en basenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Överföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
justera volymen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tystnadsfunktion (mute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inaktivera hörapparatmikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
laddning av batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
skötselråd och varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
säkerhetsvarning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
information om gällande regelverk . . . . . . . . . . . . . . . 26
2
3
paketinnehåll
din nya tv-dex
Vi hoppas du kommer att trivas med DEX™ TVController och TV-Base. I denna bruksanvisning
­beskrivs hur enheterna ska hanteras. Läs igenom
den noga innan du börjar använda enheterna.
Bruksanvisning
TV-Controller .
(handenhet)
1.TV-Controller (handenhet)
2.TV-Base (basenhet)
Box 1:
Nätenhet med mini
USB
1.
Box 2:
Halssnodd
2.
Box 3:
a. 3,5 mm kontakt (båda ändar)
b. 3,5 mm kontakt och phono-kontakt
a. b.
Box 4:
a. TV-Base (basenhet)
b. SCART-adapter
a. b.
4
5
TV-Controller (handenhet)
TV-Base (basenhet)
Handenheten har fyra knappar:
På baksidan av basenheten finns följande ingångar:
1.På/av
2.Inaktivera hörapparatmikrofon
3.Volymökning
4.Volymsänkning
1.Ström
2.TV
3.Audio
1.
2.
3.
1.
3.
På undersidan av basenheten finns en omkopplare
med två lägen:
4.
2.
1.HEARING AID
2.HEARING AIDS
1.
1. Monaural/binaural omkopplare
Inställningen som utförs av din audionom anger om
du använder hörapparat på endast ett öra (monaural) eller på båda öronen (binaural).
6
7
lysdioder
Komma igång
På handenheten finns två lysdioder (LEDs)
Hoppa över steg 5+6 om du enbart vill överföra
från TV:n och steg 3+4 om du enbart vill överföra
från en audiokälla.
1.Konstant grönt ljus: Överföring
2.Ändring från grönt till rött: .
Överföring avstängd
3.Konstant rött ljus: .
Hörapparatmikrofon inaktiverad
4.Blinkande rött och grönt ljus: Batteriladdning
2.
Ansluta enheter:
1. Anslut nätenhetens mini-USB kontakt till
basenheten. .
(Nätenheten finns i fyra versioner. Den enhet
du har kan därför se annorlunda ut än på
bilden).
2. Anslut andra änden till vägguttaget.
1.
POWER
TV
4.
3.
1.
2.
8
9
AUDIO
3a. Använd sladden med phono-kontakter och
anslut 3,5 mm kontakten till basenheten.
Om det inte finns AUDIO OUT på TV:n, ska en
SCART-adapter användas:
4a. Anslut de två phono-kontakterna i andra
änden av sladden till AUDIO OUT på TV:n. För
ytterligare information hänvisas till
användarmanualen för TV:n.
3b. Anslut phono-kontakterna till motsvarande
uttag på den medföljande SCART-adaptern
(rött till rött och vitt till vitt)
4b.Anslut SCART-adaptern till SCART-uttaget på
TV:n.
POWER TV AUDIO
4b.
3b.
3a.
4a.
10
11
5. Anslut sladden med 3,5 mm kontakter i båda
ändar till basenheten.
7.Placera handenheten i basenheten och låt den
ladda i åtta timmar (första gången). 6. Anslut andra änden till ljudkällan .
(t.ex. radioapparat).
POWER TV AUDIO
6.
5.
12
13
användning
När handenheten används, rekommenderar vi att
den hänger runt halsen i den medföljande halssnodden.
Upp till 1.0 m
använda mer än en basenhet
Om du endast använder en basenhet länkas denna
automatiskt till handenheten vid första laddningen. Om du använder mer än en basenhet, kan du skifta
mellan dessa genom att placera handenheten i
­önskad basenhet i ungefär 5 sekunder. Upp till 10 m
14
15
Placera handenheten i avsedd hållare enligt bilden. Överföring
Då antingen TV eller audio är ansluten
• För att starta överföring från den anslutna källan,
tryck en gång på handenhetens på/av-knapp. En
akustisk signal hörs i hörapparaterna och lysdioden som indikerar överföringen lyser grönt. • För att avbryta överföring, tryck ännu en gång på
knappen. Masterprogrammet kopplas in i hörapparaterna, vilket indikeras genom ett röstmeddelande eller en tonsignal. Det gröna ljuset i lysdioden skiftar kortvarigt till rött och slocknar sedan.
Säkerhetsspännet på halssnodden måste placeras
bakom nacken (1).
16
Då både TV och audio är anslutna:
• För att starta överföring från TV:n, tryck en gång
på handenhetens på/av-knapp. En akustisk signal
hörs i hörapparaterna och lysdioden som indikerar överföringen lyser grönt.
• Tryck ännu en gång på knappen för att överföra
ljud från audiokällan istället. En akustisk signal
hörs i hörapparaterna.
• För att avbryta överföring, tryck en tredje gång
på knappen. Masterprogrammet kopplas in i hörapparaterna, vilket indikeras genom ett röstmeddelande eller en tonsignal. Det gröna lysdiodljuset skiftar kortvarigt till rött och slocknar sedan.
17
Om du bär omkring handenheten och hamnar utanför dess räckvidd, avbryts överföringen och Masterprogrammet kopplas in i hörapparaterna. För att
indikera att överföringen har avbrutits, blinkar lysdioden i långsamma intervaller. Förändringen indikeras av ett röstmeddelande. Om hörapparaterna
är inställda för att indikera med tonsignaler istället,
hörs inte någon akustisk indikering.
Om du kommer innanför räckvidden igen, uppfångar handenheten signalen från TV/Audio och återstartar överföringen. Ett ljud kommer att höras i
hörapparaterna. Lysdioden lyser snarare med ett
fast sken än ett blinkande.
Observera att lysdioden kan fortsätta att vara röd
om du har stängt av hörapparatmikrofonerna under
överföringen.
18
justera volymen
Tryck på plusknappen (+) för att öka volymen för
det överförda TV- eller audioljudet. Tryck på minusknappen (-) för att minska volymen. ÖKA
MINSKA
Tystnadsfunktion (mute)
Du kan använda TV- eller audioenhetens mutefunktion för att stänga av det överförda ljudet.
Inaktivera hörapparatmikrofon
För att stänga av hörapparatmikrofonerna medan överföring pågår, klicka
en gång på knappen ”inaktivera hörapparatmikrofon”. Det gör att du enbart hör det överförda ljudet. För att återaktivera
hörapparatmikrofonerna, tryck ännu en gång på
knappen. En akustisk indikering hörs i hörapparaterna och den röda lysdioden slocknar.
19
laddning av batteri
Handenheten använder ett laddbart batteri. Kapaciteten för ett fulladdat batteri är ungefär 10 timmars överföring, men avtar med tiden. När batteriet blir för svagt, avbryts överföringen. Ladda batteriet genom att placera handenheten i basenheten
och låt ladda i ungefär 4 timmar.
felsökning
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Handenheten
fungerar inte
Batteriet är urladdat
Ladda batteriet
Basenhet har inte
valts
Placera handenheten
i basenheten i minst
5 sekunder
Batteriet behöver
bytas ut
Kontakta din
audionom
Du kan även ladda batteriet med hjälp av bifogad
nätenhet med mini USB.
Om batteriet behöver bytas, kontakta din audionom.
20
Den gröna
dioden på
handenheten
lyser till
kortvarigt och
slocknar
sedan
Kontakten för
Anslut kontakten
anslutning av TV eller enligt anvisningar på
audio är inte
sidan 10/12
inkopplad i
basenheten
Basenheten är inte
ansluten till det
elektriska nätet.
Anslut basenheten
enligt anvisningar på
sidan 9
Inget ljud
överförs trots
att den gröna
dioden lyser
TV/audio-källan är
inte igångsatt
Starta TV/audiokällan
Ljudkällan är inte rätt Anslut ljudkällan till
ansluten till
basenheten enligt
basenheten
anvisningar på
sidorna 10, 11, 12
21
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Överföring
avbruten
Batteriet i
handenheten är
urladdat
Ladda handenheten
Handenheten är
utanför räckvidden
Flytta innanför
räckvidden
Vid överföring
från TV/audio
försvinner
vissa delar av
ljudbilden
Monaural/binaural
omkopplaren på
undersidan av
basenheten är inte
korrekt inställd
Kontrollera att
omkopplaren är i rätt
läge. Se sidan 6. Volymen på
det överförda
ljudet ändras
när du
justerar
volymen på
ljudkällan
Basenheten är inte
ansluten till rätt
utgång
Anslut basenheten till
rätt TV/audio utgång. Se bruksanvisning för
TV-/audioenheten.
22
skötselråd och varningar
• TV-DEX enheterna är värdefulla föremål som bör
behandlas varsamt. • Utsätt inte TV-DEX enheterna för extrem värme
eller hög luftfuktighet.
• Försök inte att öppna eller reparera TV-DEX enheterna själv. (Detta ska endast göras av auktoriserad personal).
• Rengör enheterna med en mjuk tygduk. Rengör
dem aldrig med vatten, lösningsmedel eller andra
vätskor.
• Medtag inte TV-DEX enheterna vid röntgen, skanning eller strålbehandling och placera dem aldrig
i en mikrovågsugn. Dessa typer av strålning kan
skada enheterna. Däremot är strålning från exempelvis rumsövervakning, inbrottslarm eller mobiltelefoner svagare och kan inte skada TV-DEX enheterna.
• Förvara TV-DEX enheterna samt dess delar och
tillbehör oåtkomliga för barn och andra som skulle kunna svälja delar av utrustningen eller på annat sätt skada sig själva med dessa föremål. Vid
en sväljningsolycka, kontakta omedelbart läkare. • Använd inte TV-DEX enheterna ombord på flygplan eller inom sjukhus utan tillåtelse.
23
• Använd inte TV-DEX enheterna i gruvor eller andra områden med explosiva gaser.
• Trots att TV-DEX enheterna är konstruerade för
att uppfylla strängaste internationella krav om
elektromagnetisk kompatibilitet, kan risken att
orsaka störningar på annan utrustning, exempelvis medicinsk utrustning, inte uteslutas.
• Om du bär handenheten runt halsen måste halssnoddens säkerhetsspänne vara placerad bakom
nacken. • TV-DEX enheterna är tillverkade av moderna icke
allergiframkallande material. Dock kan det i sällsynta fall förekomma hudirritation. Om det uppstår hudirritation, kontakta din audionom.
säkerhetsvarning
Denna utrustning drivs med en extern nätenhet.
• Anslut endast med en nätenhet som är kompatibel med TV-DEX. • Nätenheten måste ha en utgång på 5VDC, 500mA
samt mini USB kontakt.
• Nätenheten måste ha en ingångsspänning som
överensstämmer med regionens nätspänning
samt vara försedd med stickkontakt som är kompatibel växelströmsuttagen i regionen.
• Nätenheten måste vara avsedd för elektronik­
utrustning och vara försedd med certifieringssymboler som är godkända för regionen.
För att garantera säker och effektiv användning av
TV-DEX, rekommenderar Widex starkt att du alltid
använder en nätenhet som levererats av Widex
återförsäljare.
24
25
information om gällande
regelverk
Härmed intygar Widex A/S att denna TV-DEX
hand­enhet och TV-DEX basenhet står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av
­direktiv 1999/5/EG.
En kopia av konformitetsdeklarationen finns under:
http://www.widex.com
Federal Communications Commission .
and Industry Canada Statement
FCC ID: TTY-TVB .
FCC ID: TTY-TVC .
IC: 5676B-TVB .
IC: 5676B-TVC
This device complies with part 15 of the FCC Rules and
with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation. NOTE:
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment
generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is
26
27
encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and
receiver.
Hörapparater, tillbehör och batterier bör
inte kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall. Vänligen kontakta Widex
återförsäljare eller din hörcentral för råd
om hur du hanterar detta.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit
­different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV ­technician for help.
NOTE:
This equipment complies with FCC radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled environment. This
transmitter must not be co-located or operating in
­conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment as per IC RSS-102 Issue 3.
Changes or modifications to the equipment not
­expressly approved by Widex could void the user’s
­authority to operate the equipment.
28
29
30
31
AB Widex
Box 160 15
200 25 Malmö
Tel 040 - 680 14 00
Fax 040 - 680 14 01
E-post: [email protected]
Hemsida: www.widex.se
Webbutik: www.horselbutiken.se
¡9 514 0130 012Z¤ ¡#01v¤
Printed by HTO / 2010-09 .
9 514 0130 012 #01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement