Acer P5270 - XGA DLP Projector User manual

Acer P5270 - XGA DLP Projector User manual
SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2008
PROJECTORS
LCD PROJECTOR
Free
XGA
Micro-Portable
Targus Wireless
Presenter
Panasonic PT-LB51SEA
P2-PT-LB51SEA
Free
Remote Control
Projector Type
Resolution
LCD Projector
SVGA (800 x 600)
Brightness
Contrast
Lamp
Image Size (Diagonal)
Digital Features
Audio
Dimension
2,000 ANSI (max.) lumens
400:1
165 watts (UHM)
33 - 300 inch
Daylight View 2, Customizable function key, 2-sec speed start, Auto search,
Real-time keystone correction, Direct power off, Anti-theft functions
(RCA x 1, L-R) Audio monitor out (M3 x 1, stereo)
297 x 57 x 210 mm
1.8 kg.
2 Years (Lamp: 6 à´×͹/ 1,000
Weight
Warranty
Network
ªÑèÇâÁ§)
-
33,900.-
SRP
XGA
P2-PT-LB51EA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Image Size (Diagonal)
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera
Panasonic PT-LB51EA
Remote Control
LCD Projector
XGA (1,024 x 768)
2,000 ANSI (max.) lumens
400:1
165 watts (UHM)
33 - 300 inch
Daylight View 2, Customizable function key, 2-sec speed start,
Auto search, Real-time keystone correction, Direct power off, Anti-theft functions
(RCA x 1, L-R) Audio monitor out (M3 x 1, stereo)
297 x 57 x 210 mm
1.8 kg.
2 Years (Lamp: 6 à´×͹/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
-
45,900.-
SRP
XGA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Image Size (Diagonal)
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera
Panasonic PT-LB60EA
P2-PT-LB60EA
Remote Control
LCD Projector
XGA (1,024 x 768)
3,200 ANSI (max.) lumens
400:1
220 watts (UHM)
33 - 300 inch
Keystone Collection, Freeze, Zoom
5+5 watt stereo speaker
327 x 75 x 233 mm
2.5 kg.
2 Years (Lamp: 6 à´×͹/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
-
115,000.- (ÃÇÁ Vat áÅŒÇ)
SRP
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2643-0780
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
ÃÇÁ·Ñ駢éÍ ¼Ô´ ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PROJECTORS
Micro-Portable
Free Fax
59
SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2008
PROJECTORS
LCD PROJECTOR
XGA
Panasonic PT-LB60NTEA
P2-PT-LB60NTEA
Remote Control
Free
Projector Type
Resolution
LCD Projector
XGA (1,024x768)
3,200 ANSI (max.) lumens
Brightness
Contrast
Lamp
400:1
220 watts (UHM)
33 - 300 inch
Image Size (Diagonal)
Digital Features
Audio
Keystone Collection, Freeze, Zoom
5+5 watt stereo speaker
327 x 75 x 233 mm
Dimension
Weight
Warranty
2 Years (Lamp:
Camera or Network
802.11b/g Wireless Connectivity
2.6 kg.
6 à´×͹/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
131,500.- (ÃÇÁ Vat áÅŒÇ)
SRP
Free
Targus Wireless
Presenter
PROJECTORS
60
XGA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Image Size (Diagonal)
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera
Toshiba x2000
T7-TLP-X2000
Remote Control
LCD Projector
XGA (1,024x768)
2,000 ANSI (max.) lumens
400:1
180 W (TLPLW11LAMP)
33-300 inch
Digital keystone
built-in 1-watt mono speaker
288 x 92 x 247mm
2.8 kg.
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
N/A
34,486.-
SRP
XGA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Image Size (Diagonal)
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera
Toshiba xc2000
T7-TLP- XC2000A
Remote Control
LCD Projector
XGA (1,024x768)
2,000 ANSI (max.) lumens
400:1
180 W (TLPLW11LAMP)
33-300 inch
Auto keystone
built-in 1-watt mono speaker
370 x 92 x 249 mm
4.0 kg.
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
built-in visualizer 3.0 Pixel
69,900.-
SRP
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2643-0780
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
ÃÇÁ·Ñ駢éÍ ¼Ô´ ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2008
PROJECTORS
DLP PROJECTOR
ÃѺ¿Ãշѹ·Õ Acer Projector screen
70" X 70"
ÁÙŤ‹Ò 3,000 ºÒ·
àÁ×èÍ«×éÍ Acer Projector ·Ø¡ÃØè¹
(¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´)
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Throw Distance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
Acer X1160
Acer X1260
A1-EYJ5601014
A1-EYJ5901013#BAG
Remote Control + Bag
DLP™ (Advanced 6-segments Color Wheel)
Native SVGA (800 x 600)
2,000 ANSI Lumens
2000:1
4,000 Hours (Standard)
50"@2m (1.95 ~ 2.15:1)
2X
N/A
267 x 187 x 80 mm (10.5" x 7.4" x 3.1")
5 lbs (2.3Kg)
2 Years
-
18,990.-
SRP
XGA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Throw Distance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
SRP
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Image Size (Diagonal)
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
Lamp
SRP
3,990.-
29,900.-
(ÃÇÁ Vat)
Acer P1165E
ÃѺ¿Ãշѹ·Õ Acer Projector screen
70" X 70"
ÁÙŤ‹Ò 3,000 ºÒ·
àÁ×èÍ«×éÍ Acer Projector ·Ø¡ÃØè¹
(¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´)
A1-EYJ5201004
(ÃÇÁ Vat)
Acer P1265
A1-EYJ5301004
DLP™
Native SVGA (800 x 600)
2,400 ANSI Lumens
2000:1
3,000 Hours (Standard), 4,000 Hours (ECO)
50"@2m (1.95 ~ 2.15:1)
2X
One Internal Speaker with 2 watts Output
299 x 229 x 93 mm (11.8" x 9.0" x 3.7")
6.6 lbs (3.0Kg)
2 Years
-
23,900.-
XGA
Remote Control + Bag
DLP™ (Advanced 6-segments Color Wheel)
Native XGA (1,024 x 768)
2,000 ANSI Lumens
2000:
Lamp
SRP
4,000 Hours (Standard)
3,990.50"@2m (1.95 ~ 2.15:1)
2X
One Internal Speaker with 2 watts Output
267 x 187 x 80 mm (10.5" x 7.4" x 3.1")
5 lbs (2.3Kg)
2 Years
-
DLP™
Native XGA (1,024 x 768)
2,400 ANSI Lumens
2000:1
3,000 Hours (Standard), 4,000 Hours (ECO)
50"@2m (1.95 ~ 2.15:1)
2X
One Internal Speaker with 2 watts Output
299 x 229 x 93 mm (11.8" x 9.0" x 3.7")
6.6 lbs (3.0Kg)
2 Years
-
Lamp
SRP
7,590.-
(ÃÇÁ Vat)
35,900.-
Acer P5270
(ÃÇÁ Vat)
Acer PD323
A1-EYJ5501004
A1-EYJ3501003
Remote Control + Bag
Remote Control + Bag
DLP Projector
XGA (1,024 x 768)
3,000 ANSI Lumens (Standard)
2000:1
220 W user replaceable UHP lamp
23" (58cm) ~ 300" (762cm
2x
One Internal Speaker with 2 watts Output
299 x 229 x 93 mm (11.8" x 9.0" x 3.7")
6.6 lbs (3.0Kg)
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
-
DLP Projector
XGA (1,024 x 768)
2,000 ANSI Lumens (Standard)
2000 : 1
200 Watts P-VIP lamp (2000 hrs)
27.7” (0.7m) ~ 302” (7.68m)
Digital Zoom, Digital Keystone
One Internal Speaker with 1 watts Output
216 x 169 x 62 mm
2.9 lbs (1.3Kg)
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
-
65,327.-
70,000.-
SRP
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2643-0780
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
ÃÇÁ·Ñ駢éÍ ¼Ô´ ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PROJECTORS
SVGA
61
SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2008
PROJECTORS
DLP PROJECTOR
XGA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Throw Distance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
SRP
PROJECTORS
62
XGA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Throw Distance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
P5260i
P5280
A1-EYJ5401012
A1-EYJ6201004
Remote Control + Bag + Screen 70”x70”
Remote Control + Bag + Screen 70”x70”
DLP (Advanced 6-segments Color Wheel)
Native XGA (1,024 x 768)
2,700 ANSI Lumens
2000:1
3,000 Hours (Standard), 4,000 Hours (ECO)
50"@2m (1.95 ~ 2.15:1)
One Internal Speaker with 2 watts Output
299 x 229 x 93 mm (11.8" x 9.0" x 3.7")
6.4 lbs (2.9 Kg)
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
Network Audio/Network Interface
DLP (Advanced 6-segments Color Wheel)
Native XGA (1,024 x 768)
3,500 ANSI Lumens
2000:1
2,000 Hours (Standard), 3,000 Hours (ECO)
50"@2m (1.95 ~ 2.15:1)
One Internal Speaker with 2 watts Output
299 x 229 x 93 mm (11.8" x 9.0" x 3.7")
6.6 lbs (3.0Kg)
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
Network Audio/Network Interface
70,935.-
84,019.-
(ÃÇÁ Vat)
PD727
P7270i
A1-EYJ5001004
A1-EYJ6301012
Remote Control + Bag + Screen 70”x70”
DLP(Advanced 5-segments Color Wheel)
Native XGA (1,024 x 768)
4,000 ANSI Lumens (Standard)
2500:1
2,000 Hours (Standard), 3,000 Hours (ECO)
49"@2m (2.0 ~ 2.4:1)
Two Internal Speaker with 3 watts Output
404 x 315 x 120 mm (15.9" x 12.4" x 4.7")
11.9 lbs (5.4Kg)
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
Network Audio/Network Interface
Remote Control + Bag + Screen 70”x70”
DLP (Advanced 6-segments Color Wheel)
Native XGA (1,024 x 768),
4,000 ANSI Lumens (Standard)
'2300:1
2,000 Hours (Standard), 3,000 Hours (ECO)
63"@2m (1.57 ~ 1.89:1)
2 Internal Speakers each with 3 watts Output
350 x 282 x 119 mm (13.9" x 11.1" x 4.68")
8.8 lbs (4.0Kg)
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
Network Audio/Network Interface
140,093.- (ÃÇÁ Vat)
SRP
(ÃÇÁ Vat)
149,439.- (ÃÇÁ Vat)
ÃѺ¿Ãշѹ·Õ Acer Projector screen
70" X 70"
ÁÙŤ‹Ò 3,000 ºÒ·
àÁ×èÍ«×éÍ Acer Projector ·Ø¡ÃØè¹
XGA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Throw Distance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
A1-EYJ6401012
Remote Control + Bag + Screen 70”x70”
DLP (Advanced 6-segments Color Wheel)
Native XGA (1,024 x 768)
4,500 ANSI Lumens
2300:1
2,000 Hours (Standard), 3,000 Hours (ECO)
63"@2m (1.57 ~ 1.89:1)
Two Internal Speaker with 3 watts Output
404 x 315 x 120 mm (15.9" x 12.4" x 4.7")
12 lbs (5.4Kg)
2 Years (Lamp: 1 »Õ/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
-
149,439.-
SRP
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2643-0780
Email address : [email protected]
(¨Ó¹Ç¹¨Ó¡Ñ´)
P7280
(ÃÇÁ Vat)
ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
ÃÇÁ·Ñ駢éÍ ¼Ô´ ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2008
PROJECTORS
DLP PROJECTOR
Free
SVGA
Targus Wireless
Presenter
Toshiba TDP-S8
T7-TDP-S8
Free
Projector Type
DLP Projector
800x600 (SVGA)
2000 lm
2000:1
200 W (TLPLW 6LAMP)
1.3m - 11.0m
Digital Keystone
Integrated Liud Speaker
239 x 107 x 207 mm.
2.0 Kg.
2 Years
-
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
ProjectionDistance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
XGA
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Projection Distance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
SRP
Toshiba TDP-P9
Toshiba T355 / Toshiba TW355
T7-TDP-P9
T7-TDP-T355 / T7-TDP-TW355
Remote Control + Bag
DLP Projector
1024x768 (XGA)
2000 lm
2000:1
180 Watts
1.6 - 12m.
Auto keystone
Mono 1x1 w.
210 x 65 x 165 mm.
1.3 kg.
2 Years
-
DLP Projector
XGA (1024 x 768)
3500 ANSI lumens
2000 : 1
275 Watts
1.3 - 12.1m / 1.2 - 13.8m.
Auto Keystone (Ver/ Hor)
Stereo 2 x 4 w.
340 x 115 x 328 mm
4.9 kg. / 5.5 kg.
2 Years (Lamp: 6 à´×͹/ 1,000 ªÑèÇâÁ§)
N/A / 802.11b/g Wireless Conectivity
65,900.-
139,900.- / 159,900.-
XGA
Toshiba TLP-WX2200
T7-TLP-WX2200
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Projection Distance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
LCD Projector
1280x800 (WXGA)
2200 lm
600:1
205W (TLPLW 11LAMP)
1.30m - 12.00m
Digital Zoom, Auto keystone
1 W. mono
288 x 82 x 247 mm.
2.8 kg.
2 Years
-
45,900.-
SRP
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2643-0780
Email address : [email protected]
ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
ÃÇÁ·Ñ駢éÍ ¼Ô´ ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PROJECTORS
24,206.-
SRP
63
SUGGESTED RETAIL PRICE : March 2008
PROJECTORS
Home Theater Projector
WVGA
Toshiba TDP-EX20
Toshiba TDP-EW25
T7-TDP-EX20
T7-TDP-EW25
Free
Projector Type
Resolution
Brightness
Contrast
Lamp
Throw Distance
Digital Features
Audio
Dimension
Weight
Warranty
Camera or Network
DLP Projector
1024x768 (XGA
2300 lm
2000:1
275 W (TLPLW 15LAMP)
0.5m - 1.5m
Auto zoom/focus
1W mono
337 x 118 x 265 mm.
4.2 kg.
2 Years
WLAN Vista Capable, NCE4
DLP Projector
1280x800 (WXGA)
2600 lm
2000:1
Auto zoom/focus
4.2 kg.
2 Years
WLAN Vista Capable, NCE4
79,900.-
89,900.-
SRP
Toshiba TLPC001
document camera
T7-TLPC001
PROJECTORS
Sensor:
Effective pixel
Optics
Arm
Shooting distance
Focus range
Pixel correction
Indicator
Control panel
Switch
Remote control
Zoom
Input / Output
Power supply
Dimensions
Weight
Accessories
64
Promotion ¾ÔàÈÉ µŒÍ§«×é;ÌÍÁ
âµªÔºÒ Projector à·‹Ò¹Ñé¹
SRP
1/2" 3 mio. pixels (CMOS Sensor)
2,048 x 1,536 pixels
Lens: Fixed focus lens 9.6 mm Iris: F= 3.0
flexible 55 cm
432 mm (A4 format)
0.10 m - - (manual focus)
yes
power, input, AWB lock
up /down/ right / left, zoom (+ / -), camera gain (+ / -),
Power, Input, AWB (auto / lock)
light (on / off), flicker less (50 / 60Hz)
up /down/ right / left, zoom (+ / -), camera gain (+ / -), input select
up to 400 %
D-sub 15 pin (VGA) / 15 pin (VGA)
DC 15 V (or 12 V) (6.5 mm / D)
(B x H x T) 340 x 270 x 80 mm
1.9 kg.
card remote, owners manual (also by CD-ROM),
VGA-cable (2 m), AC-adapter, bag
19,900.-
Lamp for Acer Projector
Mod el
Part Number
PD100/ PD100D/ PD100S/
A1-ECJ2101001
PD120P/ PD120PD/ XD1170D/
XD1270D/ XD1250P/ XD1170D/ XD1270D/ XD1250P
XD1280D
A1-ECJ4301001
XD1150/XD1150D/XD1250
A1-ECJ3901001
PD112
A1-ECJ0201002
PD116
A1-ECJ0401002
PD116P/ PD116PD/ PD523/
A1-ECJ1001001
PD521D/PD525/PD525D
PD311/323
A1-ECJ3401001
PD322
A1-ECJ1901001
PD523PD/PD525PD/PD527D
A1-ECJ2701001
PD723/PD723P
A1-ECJ1101001
PD725/PD725P
A1-ECJ0901001
PD726/PD726W/PW730/PD727
A1-ECJ2901001
PD528
P1165/P1265/P5260i
P5270/P5370W
X1160/X1260
P5280
PD113P/PD123/PH110
P1165E
P5260E
A1-ECJ4800001
A1-ECJ5200001
A1-ECJ5500001
A1-ECJ5600001
A1-ECJ6200001
A1-ECJ1202001
A1-ECJ6100001
A1-ECJ6000001
SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
TEL. 0-2640-3000 FAX 0-2643-0780
Email address : [email protected]
Description
SRP
Lamp Module for PD100/ PD100D/ PD100S/ PD100PD/
PD120/PD120D/PD120P/PD120PD/
7,093
Lamp Module for Projector XD1280D
Lamp Module for Projector XD1150/XD1150D/XD1250
Lamp Module for PD112
Lamp Module for PD116
Lamp Module for DLP SVGA PD116p/PD116pd
7,748
6,533
12,140
12,047
8,215
Lamp Module for DLP PD311 PD323
Lamp Module for DLP XGA PD322
Lamp Module for DLP PD523PD/PD525PD/PD527D
Lamp Module for DLP XGA PD723
Lamp Module for DLP XGA PD725
Lamp Module for DLP PROJECTOR PD726,
PD726W, PW730, PD727
Lamp Module for DLP PROJECTOR PD528
Lamp Module P1165/P1265/P5260i
Lamp Module P5270/P370W
Lamp Module X1160/X1260
Lamp Module P5280 (Phillips 260W)
Lamp Module for DLP PD113P/PD123/PH110
Lamp Module for P1165E
Lamp Module for P5260E
6,533
12,047
7,748
12,888
14,570
12,140
8,963
6,533
7,748
3,729
8,963
7,935
6,533
7,093
ÃÒ¤Ò¨Ó˹èÒ·Ñé§ËÁ´ÂѧäÁèÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ 7% : ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§â´ÂäÁèµèéͧá¨é§ãËé·ÃÒºÅèǧ˹éÒ
ÃÇÁ·Ñ駢éÍ ¼Ô´ ¾ÅÒ´¢Í§ÃÒÂÅÐàÍÕ´µèÒ§æ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¡ÒþÔÁ¾ì
All Prices and Specification Subject To Change Without Prior Notice and Excluding Vat 7%
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement