Bang & Olufsen | BeoVision MX 4200 | BeoVision MX 4200

BeoVision MX 4200
BeoVision MX 4200
Vejledning
Brugervejledning
BeoVision Avant
Denne vejledning indeholder alt, hvad du har brug for at vide om dit Bang &
Olufsen produkt.
Guide
Oplysningerne på CD-ROM’en findes også på
Bang & Olufsens website;
www.bang-olufsen.com
eller du kan kontakte din forhandler.
Vi forventer, at din Bang & Olufsen forhandler leverer, installerer og sætter
produktet op. De oplysninger, der er nødvendige for at installere og sætte
produktet op, findes i vejledningen og på CD-ROM’en. De kan være nyttige, hvis
du flytter produktet eller udvider systemet på et senere tidspunkt.
Vejledningen og CD-ROM’en indeholder begge et indeks, der kan hjælpe dig med
at finde et emne, du gerne vil vide mere om.
Forklaring på de symboler, der
anvendes i vejledningerne
Knapper på Beo4
fjernbetjeningen
Den vedlagte CD-ROM indeholder en fil i PDFformat. For at kunne læse PDF-filen skal
programmet Acrobat Reader være installeret på
computeren. Hvis du ikke har programmet, kan du
installere det fra CD-ROM’en. Vælg derefter filen
på det sprog, du ønsker. Håndbogen åbnes.
TV
LIST
▲
▼
Displayvisninger på Beo4
fjernbetjeningen
STORE
Displayvisninger på
fjernsynsskærmen
TV 12
Indhold
Præsentation af dit Bang & Olufsen fjernsyn, 4
Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen og henter menuerne frem på
fjernsynsskærmen.
Daglig brug, 7
Få alt at vide om den daglige brug af fjernsynet, herunder hvordan du opretter og
bruger grupper, og hvordan du bruger tekst-tv-funktionerne.
Avancerede funktioner, 17
Alt, hvad du behøver at vide om brugen af fjernsynet udover daglig brug, f.eks.
hvordan du bruger funktionerne Timer-afspilning og Timer stand-by,
PIN-kodesystemet og en tilsluttet BeoCord V 8000 videobåndoptager.
Indstilling af programmer og foretrukne grundindstillinger, 29
Find ud af, hvordan du indstiller programmer. Dette kapitel indeholder også
oplysninger om indstillinger for klokkeslæt, dato, standpositioner, billede og lyd.
Placering, tilslutning og vedligeholdelse, 43
Find ud af, hvordan du håndterer og placerer fjernsynet, tilslutter ekstra
videoudstyr, og find ud af, hvor stikkene og nærbetjeningspanelet er placeret.
Indeks, 50
3
Præsentation af BeoVision MX 4200 og Beo4
4
Beo4 fjernbetjeningen giver dig
adgang til alle funktioner. Når en
funktion bruges eller ændres,
informeres du herom via
displayvisninger på Beo4 eller på
fjernsynsskærmen.
Tænd for fjernsynet
TV
TV
FORMAT
Tænd for en tilsluttet set-top boks
SAT
Vælg programmer, tekst-tv-sider eller indtast
data i skærmmenuer
0–9
Indtast oplysninger i skærmmenuer. Tryk på
ss eller tt, mens f.eks. fjernsynet er tændt, for
at vælge en programgruppe, du har oprettet
ss tt
MENU
TEXT
Godkend og gem instruktioner eller
indstillinger
Gå trinvist op eller ned gennem programmer
eller menupunkter
Få vist ekstra funktioner i Beo4’s display, f.eks.
FORMAT
∧
∨
TV
LIGHT
RADIO
SAT
DVD
CD
V TAPE
RECORD
A TAPE
7
8
9
4
5
6
1
2
3
TEXT
0
MENU
GO
▲
▼
LIST
GO
LIST
STOP
Hvis du vil have yderligere oplysninger om,
hvordan du føjer ekstra funktioner til dem, der er
vist i Beo4’s display, skal du se kapitlet ‘Tilpasning
af Beo4’ på CD-ROM’en.
EXIT
Beo4 viser den kilde, du har valgt, eller de
ekstra funktioner, der er tilgængelige, når du
trykker på knappen LIST
Hent hovedmenuen frem
Tænd for tekst-tv
Juster lydstyrken; tryk i midten for at fjerne
lyden fra højttalerne
EXIT
Forlad alle skærmmenuer
•
Sæt fjernsynet på stand-by
5
Viste oplysninger og menuer
Oplysninger om den valgte kilde vises øverst
på skærmen. Skærmmenuerne giver dig
mulighed for at justere indstillingerne.
TV
Menunavn
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
Menumuligheder
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
Indhold i menuer
back
Informationsfelt
1 DR1
2 TV2
3........
select
GO
back
Sådan bruger du menuer...
Tryk for at tænde for fjernsynet
TV
Tryk for at hente menuen
TV SETUP frem
MENU
Tryk for at skifte mellem
valgmulighederne i menuen
▲
Tryk for at få vist forskellige
indstillinger
ss tt
Tryk for at hente en menu frem
eller gemme en indstilling, som
du har foretaget
GO
Tryk for at forlade alle menuer
EXIT
▼
select
GO
6
Daglig brug
Dette kapitel indeholder oplysninger
om fjernsynets grundlæggende
funktioner.
Hvis du ønsker oplysninger om
mere avanceret betjening, f.eks.
Timer-afspilning, Timer stand-by,
samt brug af PIN-kodesystemet, skal
du se kapitlet ‘Avancerede
funktioner’ på side 17.
Se fjernsyn, 8
•
•
•
•
Vælg et tv-program
Hent en tv-liste frem
Juster billedformat
Drej fjernsynet
Justering af lyden, 10
• Juster eller fjern lyden fra højttalerne
• Skift lydtype eller sprog
• Juster højttalerbalance eller -kombination
Tekst-tv, 12
• Grundlæggende funktioner i tekst-tv
• Gem foretrukne tekst-tv-sider
• Daglig brug af MEMO-sider
Brug af grupper, 14
• Vælg programmer i en gruppe
• Opret grupper
• Flyt programmer i en gruppe
7
Se fjernsyn
8
Funktionerne på disse sider bruges
dagligt.
Vælg et tv-program ved at indtaste
programnummeret og skift til et
andet program eller en anden kilde.
Hent en liste over tv-programmer
frem på skærmen eller juster
fjernsynets position, hvis det er
udstyret med et motorstyret
vægbeslag (fås som ekstraudstyr).
Du kan også vælge et program fra
en gruppe programmer, du har
oprettet. For yderligere oplysninger
om grupper, se kapitlet ‘Brug af
grupper’ på side 14.
Du kan desuden justere lydstyrken
eller ændre lydtype eller sprog.
Vælg et tv-program
Hent en tv-liste frem
Når du tænder for fjernsynet, vises det
program, du sidst så, på skærmen.
Alle dine tv-programmer står i en liste, du kan
hente frem på skærmen. Listen indeholder
programnumre og -navne og kan indeholde
op til 99 tv-programmer. Du kan også hente
en programliste over grupper af programmer
frem.
Tryk for at tænde for fjernsynet
Tryk for at tænde for fjernsynet
TV
TV
TV 2
BBC
Tryk på et programnummer for
at gå direkte til det pågældende
program
0–9
Tryk på knappen, og hold den
nede for at hente en tv-liste frem
på skærmen
GO
Tryk for at skifte fra program til
program
▲
For at vælge kanal skal du
indtaste programnummeret,
eller…
0–9
Tryk for at sætte fjernsynet på
stand-by
•
...tryk, indtil det ønskede
program fremhæves
▲
Tryk for at tænde for det valgte
program
GO
Tryk for at forlade menuen
EXIT
Hent programlisten for en
specifik gruppe frem…
Tryk for at tænde for fjernsynet
TV
Ved at trykke på 0 kan du skifte
mellem det aktuelle og forrige
tv-program.
▼
▼
BBC
BEMÆRK! Set-top boksprogammer er kun
tilgængelige, hvis der er tilsluttet en set-top boks.
Tryk på ss eller tt flere gange for
at gå trinvist gennem dine
grupper
ss tt
Tryk for at hente den valgte
gruppe frem
GO
Tryk på knappen, og hold den
nede for at hente programlisten
for denne gruppe frem
GO
Tryk på ss eller tt for at få vist
programlisterne for de andre
grupper
ss tt
MY GROUP
9
TV PROGRAM LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DR2
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
more
select
GO
Fjernsynsprogramlisten hentes nu frem. Den giver
dig et overblik over alle de tilgængelige tvprogrammer.
NEWS
DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN
group
select
GO
Liste over grupper… Tv-programmer, som er
valgt til en bestemt gruppe, vises også i
programlisterne over alle indstillede tvprogrammer.
Juster billedformat
Drej fjernsynet
Billedet på skærmen ændres efter det format,
du vælger, til et billede i bredformat (16:9)
eller til et billede i standardformat (4:3). Det
billedformat, du vælger, gemmes ikke. Når du
skifter til et andet program eller sætter
fjernsynet på stand-by, genskabes
standardbilledformatet 4:3.
Hvis du har et motorstyret vægbeslag, kan du
dreje fjernsynet ved hjælp af Beo4
fjernbetjeningen.
Tryk flere gange, indtil FORMAT
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk på 1 eller 2 for at vælge et
billedformat: FORMAT 1 for et
4:3 billede eller FORMAT 2 for et
16:9 billede
1–2
FORMAT
Tryk flere gange, indtil STAND
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk for at dreje fjernsynet til
venstre eller højre, eller…
ss tt
...brug taltasterne til at vælge
en forudindstillet position.
1 repræsenterer den yderste
venstre position, 9 repræsenterer
den yderste højre position
1–9
Hvis du ønsker yderligere
oplysninger om programmering
af positioner, skal du se kapitlet
‘Programmering af positioner,
som fjernsynet skal dreje til’ på
side 38.
STAND
Justering af lyden
10
Der er flere lydjusteringsmuligheder i
dit fjernsyn.
Juster eller fjern lyden fra
højttalerne
Du kan til enhver tid justere eller
fjerne lyden helt fra højttalerne.
Du kan til enhver tid justere eller fjerne lyden
fra højttalerne.
Hvis programmer udsendes med
forskellige lydtyper eller sprog, kan
du vælge mellem disse lydtyper og
sprog.
Hvis der er tilsluttet højttalere til
fjernsynet, kan du justere
højttalerbalancen.
Se kapitlet ‘Stikpanelet’ på side 46
for at få yderligere oplysninger om,
hvordan du tilslutter højttalere.
Tryk for at skrue op eller ned for
lydstyrken
Skift lydtype eller sprog
∧
∨
Navnene på de forskellige tilgængelige
lydtyper bliver vist i displayet, efterhånden
som du går frem.
Tryk flere gange, indtil SOUND
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk for hente den aktuelle
lydtype frem på skærmen
GO
Tryk flere gange for at skifte til
en anden lydtype eller et andet
sprog i et flersproget program
GO
GO
Tryk for at forlade funktionen
SOUND
EXIT
SOUND
VOL 26
Tryk på midten af knappen for
helt at fjerne lyden fra
højttalerne
∧
∨
Tryk for at få lyden tilbage
∧
∨
Hvis du lytter til høj musik over
længere tid, kan det medføre
høreskade!
MUTE
For at få vist SOUND på Beo4
skal du først føje den til Beo4’s
liste over funktioner. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger,
skal du se kapitlet ‘Tilpasning af
Beo4’ på CD-ROM’en.
Du kan gemme din foretrukne
lydtype, når du indstiller tvprogrammer. Hvis du vil have
yderligere oplysninger, skal du se
kapitlet ‘Redigering af indstillede
tv-programmer’ på side 32.
STEREO
11
Juster højttalerbalance eller
-kombination
Hvis du slutter højttalere til fjernsynet, kan du
til enhver tid justere balancen og vælge en
højttalerkombination.
Tryk flere gange, indtil SPEAKER
vises i Beo4’s display
LIST
Tryk for at justere balancen
mellem venstre og højre højttaler
ss tt
Tryk for at vælge en
højttalerkombination
1–3
Tryk for at fjerne SPEAKER fra
Beo4’s display og vende tilbage
til den kilde, du var i gang med
at bruge
EXIT
SPEAKER
Højttalerkombinationer
SPEAKER 1
Kun lyd i fjernsynets højttalere. Til programmer
med dialog, f.eks. tv-nyheder.
SPEAKER 2
Stereolyd i de to eksterne fronthøjttalere.
SPEAKER 3
Fjernsynets højttalere og eksterne
fronthøjttalere er aktive.
Tekst-tv
12
Hvis du vælger et program, og det
pågældende program omfatter en
tekst-tv-tjeneste, giver fjernsynet dig
adgang til tekst-tv-sider og evt.
tilhørende undersider.
Ved hjælp af piletasterne på Beo4,
menulinien øverst på skærmen og
den fremhævede markør kan du
med et enkelt skridt gå til den
ønskede side. Når du finder siden,
kan du midlertidigt standse bladring i
undersider, så du kan læse dem i dit
eget tempo.
Fjernsynet kan huske dine foretrukne
sider, tage dig med tilbage til den
forrige side, vise skjulte meddelelser
og hjælpe dig med at skifte til et
andet programs tekst-tv-tjeneste.
For at få dine foretrukne tekst-tvsider vist først, når du henter tekst-tv
frem, skal du gemme dem som
MEMO-sider.
Hvis du gemmer undertekstsiden i
tekst-tv som MEMO-side nummer 9,
kan du automatisk aktivere
underteksterne til det bestemte
program.
Grundlæggende funktioner i
tekst-tv
Find vej gennem tekst-tv-sider ved hjælp af
menulinien øverst på tekst-tv-siden.
PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34
PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34
Sådan vender du tilbage til den forrige side…
> Når du bruger POINT til at gå til en anden side,
skifter POINT på menulinien til RETURN.
> Mens du befinder dig på den nye side, skal du
trykke på GO for at gå tilbage til den forrige
side.
RETURN fører dig kun ét trin tilbage. Gå tilbage til
andre tidligere viste sider ved hjælp af
funktionerne PAGE eller MEMO.
> Tryk på TEXT for at få adgang til tekst-tv og på
EXIT for at forlade tekst-tv.
> Hvis du trykker på EXIT og forlader tekst-tv, før
du har fundet den ønskede side, vises TEXT i
displayet, når siden er fundet.
> Tryk på GO for at få vist siden.
Hvis du skifter til et andet program eller forlader
tekst-tv ved at vælge en ny kilde, får du ikke
besked, når siden er fundet.
Sådan går du til en ny side…
> Indtast nummeret på den side, du ønsker at få
vist, eller…
> ...tryk på ss for at flytte den fremhævede
markør til PAGE.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre mellem siderne,
og hold knappen nede for at øge hastigheden.
> Tryk på GO for at skifte mellem indekssider
(100, 200, 300...).
Sådan bruger du synlige sidehenvisninger…
> Tryk på tt for at flytte markøren til POINT på
menulinien.
> Tryk på GO eller ▼ for at placere markøren på
siden.
> Flyt markøren via piletasterne til en
sidehenvisning, og tryk på GO.
Sådan går du til en anden tekst-tv-tjeneste…
> Tryk på tt for at flytte den fremhævede markør
til PROGRAM. Hvis der er oprettet MEMO-sider,
vil MEMO være fremhævet, når du aktiverer
tekst-tv. Mens MEMO er fremhævet, skal du
trykke på ▲ eller ▼ for at finde PROGRAM.
> Tryk på GO for at hente en programliste frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at finde det ønskede
program.
> Tryk på GO for at skifte til en anden
tekst-tv-tjeneste.
Sådan stopper du bladring i undersider…
> Tryk på STOP for at stoppe bladring i undersider,
eller…
> ...flyt markøren til HALT, og tryk på GO. HALT
erstattes af fire cifre.
> Brug ▼ eller ▲ for at gå til den ønskede
underside, eller indtast dens nummer.
> Tryk på GO for at begynde at bladre igen.
Sådan får du vist skjulte meddelelser og
lignende…
> Flyt markøren på menulinien til t.
> Tryk på GO for at skifte fra SETUP til REVEAL.
> Tryk på GO igen for at få vist skjulte meddelelser
på den aktuelle side.
13
Gem foretrukne tekst-tv-sider
Daglig brug af MEMO-sider
Hver kanals tekst-tv-tjeneste kan have ni
MEMO-sider.
Det kan være, at du gerne vil kunne slå
hurtigt op på dine MEMO-sider i tekst-tv,
f.eks. hvis du er på vej ud ad døren på arbejde
og ønsker oplysninger om trafikken fra en
tekst-tv-tjeneste.
PAGE MEMO1
POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34
PAGE MEMO2
POINT HALT REC SETUP
P100 BBC
S100
Ons 13 Oct
12:39:34
Sådan opretter du en MEMO-side…
> Hent en side frem, du bruger ofte.
> Tryk på ss eller tt for at flytte markøren langs
menulinien til SETUP. Tryk derefter på GO. De ni
tilgængelige MEMO-steder vises med tal. Det
første er fremhævet.
> Tryk på GO for at gemme den aktuelle side.
Markøren går til det næste tilgængelige MEMOsted.
> Brug taltasterne på Beo4 til at vælge den næste
tekst-tv-side, som du vil gemme.
> Gentag proceduren for hver enkelt af de sider,
du ønsker at gemme.
> Hvis du ønsker at forlade MEMO-opsætningen,
skal du trykke på ss eller tt for at flytte
markøren til BACK. Tryk derefter på GO.
> Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.
Gem siden med tekst-tv-undertekster som MEMOside 9, hvis du ønsker, at tekst-tv automatisk skal
vise undertekster for et bestemt program.
Sådan sletter du en MEMO-side…
> Tryk på ss eller tt for at flytte markøren til
SETUP. Tryk derefter på GO.
> Flyt markøren til den MEMO-side, du ønsker at
slette. Tryk derefter på den gule knap.
> Tryk på den gule knap igen for at bekræfte
valget.
Sådan får du vist MEMO-sider…
> Tryk på TEXT for at hente tekst-tv frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem MEMOsider.
> Tryk på EXIT for at forlade tekst-tv.
Brug af grupper
14
Hvis du har gemt mange
programmer og ønsker at få hurtig
adgang til dine favoritter uden at
skulle gennemgå listen hver gang,
kan du anbringe dem i en gruppe.
Du behøver ikke længere at gå
trinvist gennem programmer, du ikke
bruger.
Vælg programmer i en gruppe
Opret grupper
Du kan få adgang til dine grupper ved at
aktivere gruppefunktionen. Tryk på
piletasterne for at vælge den gruppe, du
søger. Gå derefter trinvist gennem
programmerne i denne gruppe.
Du kan oprette op til otte forskellige grupper.
Hver gruppe kan omfatte op til 18
programmer. Det samme program kan
gemmes i mere end én gruppe.
Tryk for at tænde for fjernsynet
TV
Navngiv grupperne efter de personer,
som ser dem – ‘Far’ eller ‘Mette’ –
eller efter den type programmer, du
har medtaget i gruppen, f.eks.
‘Nyheder’ eller ‘Sport’.
Gå til venstre eller højre, indtil
dine grupper vises
Når du finder den ønskede
gruppe, skal du trykke på GO for
at vælge gruppen
GO
Når du har oprettet og valgt en
bestemt gruppe, går du kun trinvist
gennem de tv- eller STB*programmer, der hører til denne
bestemte gruppe. Skift til en anden
gruppe for at se en anden type
programmer eller skift fra GROUPS til
TV for at se alle indstillede tvprogrammer.
Gå trinvist op eller ned gennem
programmerne i den bestemte
gruppe
▲
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
PROGRAM GROUPS
ss tt
TUNING
GROUP1
MY GROUP
NEWS
TIMER RECORDING
...
PLAY TIMER
...
OPTIONS
...
STAND POSITIONS
...
...
GROUP1
. . .
. . .
▼
back
...
...
select
name
new group
PROGRAM GROUPS
Brug taltasterne til at indtaste
nummeret på det program, du
gerne vil se
Gå til venstre eller højre for at
skifte til en anden gruppe – og
tryk på GO for at hente den frem
Tryk på GO, og hold knappen
nede i gruppefunktionen for at
få vist en programliste for den
aktuelle gruppe. Tryk på TV for
at vælge alle tilgængelige tvprogrammer.
1–9
A
TV 2
BBC
character
ss tt
SPORT
GO
next
accept
GO
PROGRAM GROUPS
MY GROUP
...
name
move
create
GO
COPY TV
TO MY GROUP
1 DR2
2 TV2
3........
4 EUROSPORT
5 ZDF
6 ARD
7........
..
..
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4
DR2
SKY NEWS
ZDF
RADIO 2
BBC
copy
accept
*BEMÆRK! For at modtage set-top
boksprogrammer (STB) skal der være tilsluttet en
set-top boks. Hvis du ønsker yderligere oplysninger
om, hvordan du opretter grupper af set-top
boksprogrammer, skal du se kapitlet
‘Betjening af set-top boks’ på side 22.
GO
GO
move
create group
GO
15
Flyt programmer i en gruppe
Du kan ændre den rækkefølge, hvori
programmerne vises i en gruppe, og du kan
også slette programmer i en gruppe.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. PROGRAM GROUPS er allerede
fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
PROGRAM GROUPS frem.
> Tryk på ▼ for at flytte markøren til en ledig
gruppe, og tryk på den grønne knap for at
kunne navngive en ny gruppe.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge karakterer.
> Tryk på ss eller tt for at flytte mellem forrige og
næste karakterfelt.
> Tryk på GO for at gemme navnet. Tryk på GO
igen for at kunne kopiere programmer ind i den
nye gruppe.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at finde et program, du
ønsker at kopiere til den nye gruppe.
> Tryk på tt for at kopiere et tv-program til din
gruppe.
> Tryk på GO for at gemme din gruppe, når du er
færdig med at kopiere programmer.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle menuer.
Set-top boksprogrammer kan ikke kombineres
med tv-programmer i samme gruppe. Se kapitlet
‘Betjening af set-top boks’ på side 22, hvis du vil
have yderligere oplysninger om, hvordan du
opretter STB-programgrupper.
NEWS
DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN
group
select
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. PROGRAM GROUPS er allerede
fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
PROGRAM GROUPS frem.
> Tryk på ▼ for at fremhæve en gruppe, og tryk
på GO for at vælge den.
> Tryk på ▼ for at fremhæve det program, du vil
flytte eller slette.
> Tryk på tt for at flytte programmet ud af listen,
og tryk på ▲ eller ▼ for at flytte det til den nye
position.
> Tryk på ss for at flytte programmet tilbage til
listen, eller tryk på den gule knap for at slette
det. Når du sletter et program på listen, rykkes
de resterende programmer sammen.
> Hvis programmet bytter plads med et andet
program, skal det pågældende program flyttes
til en ny position.
> Når du er færdig med at flytte eller slette
programmer i en gruppe, skal du trykke på GO
for at gemme gruppen.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle menuer.
16
Avancerede funktioner
Find ud af, hvordan du betjener dit
fjernsyn ud over daglig brug.
I dette kapitel får du også
oplysninger om, hvordan du betjener
tilsluttet videoudstyr og en tilsluttet
set-top boks.
Få fjernsynet til at starte og stoppe automatisk, 18
• Før du starter…
• Timer-afspilning og Timer stand-by
• Få vist, rediger eller slet en Timer
PIN-kodesystemet, 20
•
•
•
•
Aktiver PIN-kodesystemet
Skift eller slet din PIN-kode
Brug din PIN-kode
Hvis du har glemt din PIN-kode…
Betjening af set-top boks, 22
•
•
•
•
•
•
Set-top Box Controller menu
Generel betjening med Beo4
Brug set-top boksens egen menu
Brug en set-top boks i et linkrum
Opret en programgruppe
Flyt eller slet programmer i en gruppe
Hvis du har en BeoCord V 8000…, 26
•
•
•
•
Afspil og søg gennem et bånd
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv
Optag via skærmmenu
Kontroller allerede indstillede optagelser
17
Få fjernsynet til at starte og stoppe automatisk
18
Hvis fjernsynet er udstyret med en
Master Link enhed (fås som
ekstraudstyr), kan du få fjernsynet til
at tænde eller slukke automatisk via
funktionerne Timer-afspilning og
Timer stand-by.
Du kan indtaste op til seks
Timer-indstillinger og hente en
skærmliste frem over de
Timer-indstillinger, du har indtastet.
Du kan redigere eller slette dine
Timer-indstillinger via denne liste.
Hvis fjernsynet er integreret med et
Bang & Olufsen musik- eller
videosystem via et Master Link kabel,
kan disse systemer også udføre
Timer-afspilnings- eller Timer
stand-by-funktioner.
Hvis du ønsker at indtaste Timerindstillinger, skal det indbyggede ur
stilles på det korrekte klokkeslæt. Se
‘Indstilling af tidspunkt og dato’ på
side 39 for at få yderligere
oplysninger.
Før du starter…
Timer-afspilning og Timer stand-by
Hvis du tilslutter et Bang & Olufsen musik- eller
videoprodukt til fjernsynet med et Master Link
kabel, kan produktet blive omfattet eller
udeladt af de tidsprogrammerede funktioner
via Play Timer. Du kan f.eks. indstille fjernsynets
Play Timer til ON og et musiksystems Play Timer
til OFF, hvis de tidsprogrammerede funktioner
kun skal gælde for fjernsynet.
Du kan programmere fjernsynet til automatisk
at tænde eller slukke på en bestemt dato eller
samme tidspunkt og samme dag fra uge til
uge.
Sådan aktiverer du Play Timer…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
PLAY TIMER.
> Tryk på GO for at hente menuen PLAY TIMER
frem. TIMER ON/OFF er allerede fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen TIMER ON/OFF
frem.
> Tryk på ss eller tt for at få vist ON.
> Tryk på GO for at gemme indstillingen.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
TIMER SETUP
PLAY TIMER
OPTIONS
TIMER ON / OFF
STAND POSITIONS
TIMER INDEX
TIMER ON / OFF
PLAY TIMER PROGRAMMING
TIMER INDEX
PLAY TIMER PROGRAMMING SOURCE
PROGRAM
START TIME
back
select GO
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan
du slår Play Timer til eller fra på et tilsluttet Bang &
Olufsen musik- eller videoprodukt, skal du se den
vejledning, der følger med det pågældende
produkt.
back
select
TIMER PROGRAMMING
SOURCE
TV
PROGRAM
18 BBC
START TIME
15:40
STOP TIME
16:40
DAYS
M . . TF . S
...
store
Systemet
M…
T…
W…
T…
F…
S…
S…
BEMÆRK! Hvis fjernsynet er sat op i et linkrum,
skal Timer-programmeringen foretages via
systemet i dit hovedrum.
GO
skriver:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
GO
19
Få vist, rediger eller slet en Timer
Hent en skærmliste frem over de Timerindstillinger, du har indtastet. Du kan redigere
eller slette dine Timer-indstillinger via denne
liste.
Sådan indtaster du indstillinger for Timerafspilning eller Timer stand-by…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
PLAY TIMER.
> Tryk på GO for at hente menuen PLAY TIMER
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve
PLAY TIMER PROGRAMMING.
> Tryk på GO for at hente menuen
TIMER PROGRAMMING frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne.
> Brug taltasterne til at indtaste oplysninger, eller
tryk på ss eller tt for at få vist valgmulighederne
for hvert punkt. Når DAYS er fremhævet, skal du
trykke på tt én gang for at kunne gå gennem
dagene og trykke på ▲ eller ▼ for at fjerne
uønskede dage. Tryk på tt for at gå til den
næste dag, og tryk på ss for at gå tilbage til den
forrige dag. Når de(n) ugedag(e), du ønsker,
vises, skal du trykke på GO for at acceptere
dagen(e).
> Når du har indtastet de nødvendige oplysninger,
skal du trykke på GO for at gemme Timerindstillingerne.
> Tryk på EXIT for at forlade alle menuer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
TIMER SETUP
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS
TIMER ON / OFF
TIMER INDEX
TIMER ON / OFF
PLAY TIMER PROGRAMMING
TIMER INDEX
PLAY TIMER PROGRAMMING
15:40-16:40
TV 18
BBC
M . . TF . .
back
select GO
back
select
GO
PLAY TIMER INDEX
15:40-16:40
BBC
TV 18
M . . TF . .
6:00 - 7:00
ZDF
TV 3
MTWTF . .
20:00-22:00
CNN
TV 15
MT . . . S .
delete
edit
GO
Sådan får du vist, kan redigere eller slette
dine Timer-indstillinger…
> Vælg TIMER INDEX fra menuen TIMER SETUP for
at hente din liste over Timer-indstillinger frem.
Den første Timer-indstilling på listen er allerede
fremhævet.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at flytte markøren til den
Timer-indstilling, du ønsker at redigere.
> For at redigere en indstilling skal du trykke på
GO og følge den procedure, der er beskrevet til
venstre.
> For at kunne slette en valgt indstilling skal du
trykke på den gule knap.
> Hvis du ændrer mening, skal du trykke på ss for
at flytte indstillingen tilbage på listen. Du kan
også trykke på EXIT for at forlade alle menuer.
> Tryk på den gule knap endnu en gang for at
slette indstillingen.
PIN-kodesystemet
20
Du vælger selv, om PIN-kodesystemet
skal være aktiveret. PIN-kodesystemet
bliver deaktiveret, når du sletter din
PIN-kode.
Aktiver PIN-kodesystemet
Hent menuen TV SETUP frem på skærmen,
aktiver menuen PINCODE og vælg fra de
forskellige undermenuer.
Formålet med PIN-kodesystemet er at
gøre normal brug af fjernsynet
umulig for personer, der ikke kender
PIN-koden.
TV SETUP
Når strømmen til fjernsynet har
været afbrudt i 15–30 minutter,
træder PIN-kodesystemet i kraft.
PROGRAM GROUPS
Når der atter tilsluttes strøm til
fjernsynet, og der bliver tændt for
det, slukker fjernsynet automatisk
efter fem minutter. Fjernsynet vender
tilbage til normal, når PIN-koden
indtastes.
OPTIONS
Hvis du mister eller glemmer din
kode, skal du kontakte din Bang &
Olufsen forhandler for at få en
masterkode, der deaktiverer
PIN-koden.
PINCODE
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
PINCODE
0. . .
CONFIRM PINCODE
. . . .
STAND POSITIONS
GROUP1
. . .
. . .
back
select
next
accept
GO
GO
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
PINCODE
TUNING
DELETE PINCODE
TIMER RECORDING
NEW PINCODE
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSITIONS
GROUP1
. . .
. . .
back
select
GO
select
GO
Sådan aktiverer du PIN-kodesystemet…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem.
> Tryk på ss to gange efterfulgt af STOP. Menuen
PINCODE vises på skærmen.
> Brug taltasterne eller ▲ ▼ på Beo4 til at
indtaste de fire cifre i din kode. Tryk på ss for at
gå tilbage til forkert indtastede cifre, og brug
▲ eller ▼ for at ændre dem.
> Tryk på GO, når det sidste ciffer er fundet.
> Indtast din kode igen for at bekræfte den. Tryk
derefter på GO igen. Hvis de to koder ikke er
identiske, nulstilles indlæsefelterne, og du skal
indtaste koden igen.
Sådan ændrer eller sletter du din PIN-kode…
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem.
> Tryk på ss to gange efterfulgt af STOP. Menuen
PINCODE vises på skærmen.
> Indtast den korrekte PIN-kode for at kunne
ændre eller slette PIN-kodefunktioner.
> Hvis du ønsker at ændre din kode, skal du
indtaste cifrene på din nye kode ved hjælp af
taltasterne eller ▲ ▼ og trykke på GO.
Indtast koden igen for at bekræfte den.
> Hvis du ønsker at slette din kode, skal du vælge
DELETE PINCODE og trykke på GO.
Sådan annullerer du en tidligere indtastet
kode…
> Tryk på STOP. Den indtastede kode annulleres,
og indlæsefelterne nulstilles.
BEMÆRK! Du kan ændre din PIN-kode op til fem
gange inden for tre timer.
21
Brug din PIN-kode
Hvis strømmen til fjernsynet har været afbrudt
i 15–30 minutter, bliver du bedt om at
indtaste PIN-koden, når du tænder det igen.
Hvis du ikke indtaster PIN-koden, skifter
fjernsynet automatisk til stand-by efter ca.
fem minutter.
PINCODE
PINCODE
0. . .
next
accept
GO
Mens fjernsynet er tændt…
> Indtast kodecifrene ved hjælp af taltasterne
eller ▲ ▼.
> Tryk på GO, når det sidste ciffer er indtastet.
> Fjernsynet starter derefter igen.
Hvis du indtaster fem forkerte koder, slukker
fjernsynet i tre timer. I det tidsrum er betjening
ikke mulig.
Ca. 30 sekunder, før systemet automatisk skifter til
stand-by, er det ikke muligt at betjene det med
fjernbetjeningen. Man kan derfor heller ikke
indtaste en PIN-kode i dette tidsrum.
MASTERCODE
MASTERCODE
0. . . .
next
accept
GO
Hvis du har glemt din PIN-kode…
> Kontakt en Bang & Olufsen forhandler, der kan
fremskaffe en femcifret Masterkode.
> Når fjernsynet beder dig om at angive din PINkode, skal du trykke på ss og holde knappen
nede for at hente menuen MASTERCODE frem.
> Når du indtaster cifrene i koden ved hjælp af
taltasterne eller ▲ ▼ og trykker på GO,
deaktiverer du PIN-koden og genaktiverer
fjernsynet.
Betjening af set-top boks
22
Den indbyggede Set-top Box
Controller fungerer som ‘tolk’
mellem den set-top boks, du har
valgt, og Beo4 fjernbetjeningen. Når
du har tilsluttet en set-top boks, kan
du bruge Beo4 fjernbetjeningen til at
få adgang til de programmer og
funktioner, din set-top boks tilbyder.
Set-top Box Controller menu
Nogle funktioner er direkte
tilgængelige via Beo4, når du tænder
for set-top boksen. Yderligere
funktioner er tilgængelige via en
Set-top Box Controller menu, som du
henter frem på skærmen.
Hvis din set-top boks er
registreret som STB (SAT)…
Tryk for at tænde for set-top
boksen
Desuden kan du bruge gruppefunktionen i fjernsynet til at få hurtig
og separat adgang til dine
set-top boksprogrammer.
Nogle af knapperne på set-top boksens
fjernbetjening er ikke umiddelbart
tilgængelige på Beo4. For at finde ud af,
hvilke knapper på Beo4 der aktiverer særlige
tjenester eller funktioner i din set-top boks,
skal du hente Set-top Box Controller menuen
frem på skærmen.
Hvis din set-top boks er
registreret som STB (V.AUX)…
Tryk flere gange, indtil V.AUX
vises i Beo4’s display
Tryk for at tænde for set-top
boksen
SAT
LIST
V.AUX
Se kapitlet ‘Brug af grupper’ på side
14, hvis du vil have yderligere
oplysninger om, hvordan du opretter
grupper af tv-programmer.
MENU
Tryk på den taltast, der aktiverer
den ønskede funktion, eller…
1–9
Hvis du vælger en funktion fra
Set-top Box Controller menuen,
mens du befinder dig i
funktionen GROUPS, forlader du
denne funktion. Derefter er alle
set-top boksprogrammer
tilgængelige.
2
MENU
3
TEXT
4
INFO
5
WIDE
MENU
3
TEXT
4
INFO
5
WIDE
Eksempel på en Set-top Box Controller menu –
tasterne på Beo4 er vist til venstre i menuen, og
set-top boksens taster er vist til højre.
Tryk for at hente Set-top Box
Controller menuen frem
...tryk på en af de farvede
knapper for at aktivere en
funktion
GUIDE
GUIDE
2
GO
Derefter…
For at fylde en gruppe med set-top
boksprogrammer skal du indlæse
programnumrene og give hvert
enkelt program et navn. Når du har
oprettet og valgt en gruppe, kan du
gå trinvist gennem de set-top
boksprogrammer, du har gemt i
denne bestemte gruppe.
1
1
23
Generel betjening med Beo4
Brug set-top boksens egen menu
Brug en set-top boks i et linkrum
Hvis du ved, hvilken knap på Beo4 der
aktiverer den ønskede funktion, kan du hente
funktionen frem uden først at aktivere
Set-top Box Controller menuen.
Når du har aktiveret set-top boksen, kan du
betjene set-top boksens egne menuer, f.eks.
Program guide, via Beo4.
Når din set-top boks er tilsluttet fjernsynet i
hovedrummet, kan du betjene set-top boksen
fra fjernsynet i linkrummet. Set-top Box
Controller menuen kan dog ikke vises på
fjernsynsskærmen i linkrummet.
Mens set-top boksen er
aktiveret…
Tryk på GO og derefter på den
taltast, der aktiverer den ønskede
funktion
Mens set-top boksens egen
menu vises…
Flytter markøren op eller ned
Hvis din set-top boks er
registreret som STB (SAT)…
Tryk for at tænde for set-top
boksen i hovedrummet
Tryk på GO og derefter på
▲ eller ▼ for at gå trinvist op
eller ned gennem programmerne
Tryk på GO, og hold knappen
nede for at hente Program guide
eller ‘Now/Next’ banner frem på
skærmen, afhængig af din
set-top boks
GO
0–9
▲
▼
Flytter markøren
ss tt
Vælger og aktiverer en funktion
GO
GO
GO
▲
▼
GO
Tryk på GO og derefter på
ss eller tt for at skifte mellem
menusiderne eller skifte mellem
programlister
GO
Forlader menuer eller vender
tilbage til en tidligere menu
STOP
Forlader menuer, vælger eller
forlader forskellige funktioner,
f.eks. radio
EXIT
Brug de farvede knapper som
angivet i set-top boksens menuer
Når set-top boksen er valgt som
kilde, skal du trykke på MENU to
gange for at hente fjernsynets
hovedmenu frem.
ss tt
Hvis din set-top boks er
registreret som STB (V.AUX)…
Tryk flere gange, indtil V.AUX
vises i Beo4’s display
SAT
LIST
V.AUX
Tryk for at tænde for set-top
boksen i hovedrummet
GO
Tryk for at vælge en funktion,
og…
...tryk på den taltast, der
aktiverer den ønskede funktion
GO
Tryk på en af de farvede knapper
for at aktivere en funktion
1–9
24
>> Betjening af set-top boks
Opret en programgruppe
Det er muligt at oprette i alt otte forskellige
programgrupper. Du kan oprette grupper
med op til 18 set-top boksprogrammer. Det
samme program kan gemmes i mere end én
gruppe.
STB SETUP
STB NEWS
PROGRAM GROUPS
PROGRAM GROUPS
TIMER RECORDING
GROUP1
PLAY TIMER
...
OPTIONS
...
STAND POSITIONS
...
STB NEWS
NEW?
0100 . . . . . . . .
accept
GO
number
next
accept
GO
next
accept
GO
move
accept
GO
accept
GO
...
GROUP1
. . .
. . .
STB NEWS
...
0315 A
...
...
back
select
GO
character
name
PROGRAM GROUPS
move
select
GO
STB NEWS
N
BBC1
...
character
next
accept
GO
edit
PROGRAM GROUPS
STB NEWS
STB NEWS
BBC1
...
NEW?
name
move
select
GO
25
Flyt eller slet programmer i en
gruppe
Du kan ændre den rækkefølge, hvori
programmerne vises i en gruppe, og du kan
også slette programmer i en gruppe.
Sådan opretter du en gruppe…
> Tryk på SAT på Beo4 for at vælge STB som din
kilde.
> Tryk på MENU to gange for at hente menuen
STB SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede
fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
PROGRAM GROUPS frem.
> Tryk på den grønne knap for at navngive din
gruppe, og følg vejledningen nederst på
menuen; ▲ eller ▼ for karakterer, og tt eller ss
for at gå til det næste eller forrige karakterfelt.
> Tryk på GO for at godkende navnet på din
gruppe.
> Tryk på GO for at oprette en gruppe og vælge
programmer.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge nummeret på det
set-top boksprogram du ønsker.
> Tryk på ss og tt for at skifte mellem
nummerfelterne. Når du har indtastet
nummeret, skal du indtaste navnet på
programmet. Følg den vejledning, som vises
nederst på menuen; ▲ eller ▼ for karakterer og
tt eller ss for at gå til det næste eller forrige
karakterfelt.
> Tryk på GO for at godkende navnet på
programmet og fortsæt med at indtaste
nummeret på det næste program i gruppen.
Hvis du ikke navngiver set-top boksprogrammet,
vises kun programnummeret, når du henter
set-top boksprogramgruppen frem på skærmen.
NEWS
DR2
TV2
EUROSPRT
ZDF
RTL7
BBC
CNN
group
select
GO
> Tryk på SAT for at vælge STB som din kilde.
> Tryk på MENU to gange for at hente menuen
STB SETUP frem. PROGRAM GROUPS er allerede
fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
PROGRAM GROUPS frem.
> Tryk på ▼ for at fremhæve en gruppe, og tryk
på GO for at vælge den.
> Tryk på ▼ for at fremhæve det program, du vil
flytte eller slette.
> Tryk på tt for at flytte programmet ud af listen,
og tryk på ▲ eller ▼ for at flytte det til den nye
position.
> Tryk på ss for at flytte programmet tilbage til
listen, eller tryk på den gule knap for at slette
det. Når du sletter et program på listen, rykkes
de resterende programmer sammen.
> Hvis programmet bytter plads med et andet
program, skal det pågældende program flyttes
til en ny position.
> Når du er færdig med at flytte eller slette
programmer i en gruppe, skal du trykke på GO
for at gemme gruppen.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle menuer
direkte.
Hvis du har en BeoCord V 8000…
26
Ved hjælp af Beo4 fjernbetjeningen
kan du afspille og søge gennem et
videobånd, uanset om BeoCord
V 8000 er tilsluttet systemet i
hovedrummet og betjenes via et
fjernsyn i et linkrum, eller om det er
tilsluttet direkte til det fjernsyn, du
bruger.
Afspil og søg gennem et bånd
Der kan imidlertid kun optages som
beskrevet, hvis videobåndoptageren
er tilsluttet direkte til fjernsynet.
Sæt et bånd i videobåndoptageren…
> Tryk på V TAPE for at aktivere
videobåndoptageren – båndet starter derefter
automatisk…
Fra optagemenuen kan du også
kontrollere, redigere eller slette alle
tidsprogrammerede optagelser, der
venter på at blive udført.
Du kan få yderligere oplysninger om
videobåndoptageren i den
vejledning, der følger med den.
Bemærk dog, at nogle af de
funktioner, der beskrives i
videobåndoptagerens vejledning,
ikke er tilgængelige, når apparatet er
tilsluttet fjernsynet.
Når du har valgt videobåndoptageren via
Beo4, udføres al betjening ved hjælp af Beo4.
Afspilningen af det videobånd, du har sat i,
starter automatisk.
V. TAPE
PLAY
Tidsprogrammeret optagelse via
tekst-tv
Optagelser programmeres let via tekst-tv.
TV RECORD
NOW
TELETEXT
RECORD LIST
MENU
2:42
PAGE
Mens videobåndet afspilles…
> Tryk på ss eller tt for at spole tilbage eller frem
på båndet.
> Tryk på ss eller tt igen for at spole hurtigere.
> Tryk på ss eller tt en tredje gang for at spole
hurtigt tilbage eller frem på båndet, eller…
> ...tryk på ss eller tt, og hold tasten nede i to
sekunder for at spole hurtigt tilbage eller frem
på båndet.
> Tryk på GO for at starte eller genoptage
afspilningen.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå trinvist frem eller
tilbage gennem de forskellige spor eller
optagelser på et bånd.
Sådan sætter du båndet på pause eller
stopper det…
> Tryk på GO for at sætte båndet på pause. Tryk
på GO igen for at genoptage afspilningen.
> Tryk på STOP for at stoppe båndet helt.
> Tryk på stand-by knappen • for at sætte
fjernsynet og videobåndoptageren på stand-by.
MEMO
POINT
back
HALT
select
GO
PAGE PROGRAM POINT HALT REC SETUP
P202 BBC
S202
Ons 13 Oct
12:39:34
Menulinien på tekst-tv-siden.
18:30-21:00
P202 BBC
13. OCT
S202
P1
BBC
Ons 13 Oct
OK?
Statuslinien for en optagelse kan vises over
tekst-tv-siden med angivelse af både start- og
stoptidspunkt, eller over det program, du ønsker
at optage.
PROGRAMMING STORED
Optagelsen er nu gemt.
27
Optag via skærmmenu
Brug menuen til at indstille en
tidsprogrammeret optagelse. Indtast start- og
stoptidspunkter for optagelsen og kontroller,
at indtastningerne er korrekte. Du kan
indstille op til seks tidsprogrammerede
optagelser.
Sæt et bånd i til optagelse…
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på RECORD for at hente menuen
TV RECORD frem.
> Tryk på ▼ for at gå til TELETEXT. Tryk derefter på
GO.
> Find den ønskede tekst-tv-side.
> Tryk på RECORD for at kunne vælge et
program, der skal optages, eller brug tt til at gå
til REC på menulinien i tekst-tv. Tryk derefter på
GO.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå til starttidspunktet
eller programtitlen.
> Tryk på GO for at vælge det ønskede
starttidspunkt, eller vælg blot programtitlen.
> Tryk eventuelt på GO for at vælge
stoptidspunkt. Du kan ændre stoptidspunktet
ved at trykke på ▼ og medtage to eller tre
programmer i træk.
> Kontroller statuslinien for optagelsen og brug
eventuelt ▲ eller ▼ eller taltasterne til at ændre,
og ss eller tt til at flytte mellem de indlæste
data.
> Tryk på GO for at gemme den
tidsprogrammerede optagelse.
PROGRAMMING STORED angiver, at optagelsen
er gemt.
Du kan også hente menuen til programmering af
en Timer-optagelse frem via hovedmenuen SETUP
for den relevante kilde, f.eks. TV, eller
hovedmenuen SETUP for V.TAPE.
Kontroller allerede programmerede
optagelser
Du kan kontrollere de optagelser, der venter
på at blive udført. Du kan også redigere eller
slette dem. Hvis de tidsprogrammerede
optagelser overlapper hinanden, vises det,
både når optagelsen gemmes og på listen
over tidsprogrammerede optagelser.
TV RECORD
TV RECORD
NOW
NOW
TELETEXT
TELETEXT
RECORD LIST
RECORD LIST
TV RECORD
MENU
SOURCE
PROGRAM
START TIME
PROGRAM
18 BBC
START TIME
15:40
STOP TIME
16:40
DATE
back
GO
select PDC
/ VPS
RECORD LIST
MENU
20:00-21:00
SUPER CH
TV3
..
7 MAY
back
OFF
store
GO
Sæt et bånd i til optagelse…
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet, eller SAT
for at tænde for en set-top boks, hvis en sådan
er tilgængelig.
> Tryk på RECORD på Beo4 for at hente
optagemenuen frem.
> Tryk på ▼, indtil MENU fremhæves.
> Tryk på GO for at hente skærmmenuen til
tidsprogrammering af optagelser frem.
START TIME er fremhævet.
> Brug taltasterne eller ss eller tt til at indtaste
oplysninger om Timer-optagelsen; stoptidspunkt,
dato, eventuelt flere forskellige programnumre,
og aktiver funktionen PDC / VPS, hvis den er
tilgængelig.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem
menumulighederne.
> Tryk på GO for at gemme optagelsen.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle menuer
direkte.
Hvis PDC / VPS er en mulighed i menuen, kan du
sætte den på OFF eller AUTO. Den mulighed, du
vælger, gælder kun for denne bestemte optagelse.
Se den vejledning, der følger med BeoCord
V 8000, for at få yderligere oplysninger.
select
20:00-21:00
SUPER CH
TV 3
FRI 7 MAY
TALK SHOW
SKY
SAT 110
SUN 15 SEP
20:00-22:00
MEJRUP
RADIO 15
FRI 7 APR
GO
delete
edit
GO
> Tryk på RECORD for at hente optagemenuen
frem.
> Tryk på ▼, indtil RECORD LIST fremhæves.
> Tryk på GO for at hente listen over optagelser
frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at fremhæve en optagelse.
Sådan redigerer du en fremhævet optagelse…
> Tryk på GO for at kunne redigere optagelsen.
> Tryk på ss eller tt for at ændre start- og
stoptidspunkt, dato eller programnummer.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå trinvist gennem
valgmulighederne.
> Tryk på GO for at gemme optagelsen og vende
tilbage til listen.
Sådan sletter du en fremhævet optagelse…
> Tryk på den gule knap for at slette optagelsen.
> Tryk på den gule knap igen for at bekræfte, eller
tryk på ss for at flytte den tilbage på listen.
> Vælg en anden optagelse, der skal slettes, eller
tryk på EXIT for at forlade alle menuer.
Overlappende optagelser angives med OVERLAP.
En rød prik viser de optagelser, som overlapper
hinanden.
28
Indstilling af programmer og foretrukne grundindstillinger
Find ud af, hvordan du gennemfører
førstegangsopsætningen og indstiller
alle tilgængelige programmer
automatisk. Du kan også finde
oplysninger om, hvordan du
redigerer indstillede programmer og
justerer andre tilgængelige
indstillinger, f.eks. tidspunkt, dato,
billede og lyd.
Se kapitlet ‘Placering, tilslutning og
vedligeholdelse’ på side 43 for at få
oplysninger om, hvordan du placerer
fjernsynet og tilslutter ekstra
videoudstyr.
Førstegangsopsætning af fjernsynet, 30
•
•
•
•
Vælg menusprog
Gem alle programmer og indstillinger
Registrer ekstraudstyr før automatisk indstilling
Bestem midterpositionen
Redigering af indstillede tv-programmer, 32
•
•
•
•
Flyt indstillede programmer
Navngiv indstillede programmer
Slet indstillede programmer
Juster indstillede programmer
Genindstil eller tilføj programmer, 36
• Genindstil via den automatiske indstilling
• Tilføj nye tv-programmer
Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til, 38
Indstilling af tidspunkt og dato, 39
Justering af billed- og lydindstillinger, 40
• Juster lysstyrke, farve eller kontrast
• Juster balance, bas, diskant eller loudness
Valg af menusprog, 42
29
Førstegangsopsætning af fjernsynet
30
Den opsætningsprocedure, som
beskrives her, aktiveres kun, når
fjernsynet tilsluttes lysnettet og
tændes første gang.
Denne procedure omfatter valg af
menusprog, automatisk indstilling af
tv-programmer, bestemmelse af
midterposition for det motorstyrede
vægbeslag – hvis fjernsynet er
udstyret med et – og registrering af
ekstraudstyr, du evt. har tilsluttet.
Vælg menusprog
Første gang, du tænder for fjernsynet, skal du
vælge det sprog, du ønsker, alle menuerne
skal vises på.
Gem alle programmer og
indstillinger
Når du har valgt menusprog, vises en menu
for programindstilling på skærmen.
AUTO TUNE
MENU LANGUAGE
DANSK
CHECK AERIAL CONNECTION
DEUTSCH
TV
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
select
accept
GO
start
Menusproget for opsætningen vises. Hvis du
ønsker at ændre menusprog på et senere
tidspunkt, kan du finde punktet under OPTIONS i
menuen TV SETUP.
Når menuen for automatisk indstilling toner frem,
vises meddelelsen CHECK AERIAL CONNECTION
for at minde dig om, at du skal kontrollere, at tvantennen er korrekt tilsluttet.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
Sprogmenuen vises.
> Tryk på ▲ eller ▼ for om nødvendigt at skifte
mellem de viste sprog.
> Tryk på GO for at gemme dit valg.
> Tryk på GO for at starte automatisk indstilling.
Fjernsynet indstiller alle tilgængelige
programmer.
31
Registrer ekstraudstyr før
automatisk indstilling
Hvis en videobåndoptager, dekoder eller
andet ekstraudstyr er tilsluttet fjernsynet,
registreres tilslutningen af fjernsynet. Du kan
kontrollere og bekræfte registreringen af det
pågældende udstyr.
V. TAPE
AV
DECODER
Hvis fjernsynet er udstyret med et motorstyret
vægbeslag (fås som ekstraudstyr), vises
menuen STAND ADJUSTMENT på skærmen.
Når du har bestemt midterpositionen, skal du
vælge dine yndlingspositioner, som fjernsynet
skal dreje til, når det tændes, og når det står
på stand-by.
STAND ADJUSTMENT
CONNECTIONS
V. TAPE
Bestem midterpositionen
CENTRE POSITION
ADJUSTING . . .
store
GO
Når menuen CONNECTIONS vises…
> Tryk om nødvendigt på ss eller tt for at vælge
den option, der svarer til det, du har tilsluttet til
stikket V.TAPE.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne: V.TAPE og AV.
> Tryk på GO for at gemme denne opsætning.
adjust
GO
Når menuen STAND ADJUSTMENT vises…
Sørg for, at der er plads nok til, at fjernsynet kan
dreje til højre og venstre.
> Tryk på GO for at starte justeringen af beslaget.
> Hvis justeringen afbrydes, vises teksten
‘ADJUSTMENT FAILED’ på skærmen. Afhjælp
årsagen til, at fjernsynet ikke kan dreje, og tryk
på GO for at starte justeringen igen.
> Når justeringen er udført, vises teksten
‘ADJUSTMENT OK’, efterfulgt af menuen
STAND POSITIONS.
> For at gemme en standposition for fjernsynet,
når det er tændt, skal du trykke på ss eller tt for
at dreje det til den position, du ønsker, når du
ser tv.
> For at gemme en standposition for fjernsynet,
når det står på stand-by, skal du trykke på ▼ for
at gå til TV STANDBY.
> Tryk på ss eller tt for at dreje fjernsynet til den
ønskede position.
> Tryk på GO for at gemme positionerne.
BEMÆRK! Hvis du ønsker yderligere oplysninger
om programmering af standpositioner, skal du se
kapitlet ‘Programmering af positioner, som
fjernsynet skal dreje til’ på side 38.
Redigering af indstillede tv-programmer
32
Du kan til enhver tid foretage
justeringer i dine indstillede tvprogrammer eller indstille
programmer, der ikke blev gemt
under den automatiske indstilling.
Desuden kan du redigere din
programliste ved at omdøbe
programmer, flytte dem rundt på
listen eller slette uønskede
programmer fra tv-listen og dermed
begrænse den tid, du bruger på at
skifte program.
Flyt indstillede programmer
Når den automatiske programindstilling er
udført, vises menuen EDIT PROGRAMS
automatisk, og du kan ændre den
rækkefølge, programmerne vises i.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
1 DR1
2 TV2
3. . .
select
GO
back
select
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
NRK
TV4
more
name
move
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
NRK
TV4
move
move
delete
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
DR1
........
BBC
NRK
TV4
move
move
delete
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem. EDIT PROGRAMS er allerede fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
EDIT PROGRAMS frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem din liste
over programmer.
> Tryk på tt en gang for at kunne flytte
programmet. Programmet fjernes derefter fra
listen.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at flytte programmet til
den nye position.
> Tryk på ss for at flytte programmet tilbage på
listen. Hvis det bytter plads med et andet
program, fjernes dette program fra listen og kan
placeres et andet sted.
> Når du har flyttet de relevante programmer, skal
du trykke på ▲ for at gå tilbage gennem de
forrige menuer eller trykke på EXIT for at
forlade alle menuer.
33
Navngiv indstillede programmer
Når den automatiske indstilling af
programmer er udført, vises menuen
EDIT PROGRAMS, og du kan navngive de
indstillede tv-programmer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
1 DR1
2 TV2
3. . .
select
GO
back
select
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
DR1
A
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV 4
character
next
accept
NRK
TV4
more
name
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
GO
move
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem. EDIT PROGRAMS er allerede fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
EDIT PROGRAMS frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at vælge det program, du
ønsker at navngive.
> Tryk på den grønne knap for at kunne navngive
programmet. Navngivningsmenuen er nu
aktiveret.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at finde de enkelte
karakterer i navnet.
> Tryk på tt for at gå til den næste karakter.
Efterhånden som du går frem, foreslår fjernsynet
mulige navne – men du kan stadig bruge
▼ eller ▲, og ss eller tt til at indtaste eller
redigere karakterer i det navn, du vælger.
> Gentag om nødvendigt proceduren og navngiv
andre programmer.
> Når du har navngivet de relevante programmer,
skal du trykke på GO for at godkende den
redigerede liste, eller på EXIT for at forlade alle
menuer.
34
>> Redigering af indstillede tv-programmer
Slet indstillede programmer
Når den automatiske indstilling af
programmer er udført, kan du slette
uønskede tv-programmer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
select
GO
1 DR1
2 TV2
3. . .
back
select
GO
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV4
more
name
move
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV4
move
move
delete
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
NRK
TV4
move
delete
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem. EDIT PROGRAMS er allerede fremhævet.
> Tryk på GO for at hente menuen
EDIT PROGRAMS frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå til det program, du
ønsker at slette.
> Tryk på tt for at fjerne programmet fra listen.
> Tryk på den gule knap for at kunne slette
programmet, som derefter vises med rødt.
> Tryk på den gule knap for endeligt at slette
programmet, eller tryk på ss to gange for at
flytte programmet tilbage på listen.
> Når du har slettet de relevante programmer, skal
du trykke på EXIT for at forlade alle menuer.
35
Juster indstillede programmer
Du kan gemme tv-programmer på deres egne
programnumre. Du kan finindstille
programmodtagelsen, angive tilstedeværelsen
af kodede programmer og vælge passende
lydtyper til de enkelte programmer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITION
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
SEARCH
FREQUENCY
PROGRAM NUMBER
select
GO
back
select
GO
TV MANUAL TUNING
SEARCH
...
FREQUENCY
210
PROGRAM NUMBER
1
NAME
DR1
EXTRA
start
store
GO
TV MANUAL TUNING
FINE TUNE
0
DECODER
OFF
TV SYSTEM
B/G
SOUND
STEREO
accept
TV MANUAL TUNING
SEARCH
...
FREQUENCY
210
PROGRAM NUMBER 1
NAME
DR1
EXTRA
TUNING STORED
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem, og tryk derefter på ▼ for at fremhæve
MANUAL TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen
MANUAL TUNING frem.
> Tryk på ▼ eller ▲ for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på tt eller ss for at få vist valgmulighederne
for hvert punkt.
> Hvis du vælger NAME, skal du trykke på den
grønne knap for at starte navngivningsproceduren. Brug ▼ eller ▲, og tt for at
indtaste karaktererne i det navn, du vælger.
> For at hente ekstramenuen
TV MANUAL TUNING frem skal du gå til EXTRA
og derefter trykke på GO. Finindstil om
nødvendigt, eller vælg lydtype (dekoderinput og
tv-system, hvis det er relevant).
> Når du er færdig med at redigere, skal du trykke
på GO for at godkende indstillingerne.
> Tryk på GO for at gemme det indstillede
program.
> Tryk på EXIT for at forlade alle menuer.
Hvis punktet SYSTEM vises på menuen, skal du
sikre dig, at det korrekte sendesystem vises, før du
begynder at indstille kanalerne:
B/G… for PAL/SECAM BG
I…
for PAL I
L…
for SECAM L
M…
for NTSC M
D/K… for PAL/SECAM D/K
Hvis programmer udsendes med to sprog, og du
ønsker begge sprog, kan du gemme programmet
to gange, en gang med hvert sprog.
Genindstil eller tilføj programmer
36
Du kan få fjernsynet til at finde tvprogrammerne for dig.
Genindstil via den automatiske
indstilling
Du kan forudindstille op til
99 forskellige tv-kanaler med deres
egne programnumre, og give det
enkelte program et navn.
Du kan indstille alle dine tv-programmer
igen ved at lade fjernsynet indstille alle
programmerne automatisk.
Du kan indstille nye programmer
eller indstille tidligere slettede
programmer.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TV TUNING
TUNING
Når du indstiller programmer via
menuen ADD PROGRAM, ændres
tidligere indstillede programmer ikke.
Det betyder, at du kan beholde
programnavne, deres rækkefølge på
tv-listen og eventuelle særlige
indstillinger, som du har gemt for
disse programmer, f.eks. dekodereller sendesystemindstillinger.
Bemærk! Hvis du indstiller alle dine tv-programmer
igen, forsvinder alle de grupper og indstillinger, du
har foretaget! Grupper, der indeholder STBprogrammer, bliver ikke påvirket af
genindstillingen.
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAMS
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
1 DR1
2 TV2
3. . .
select
GO
back
select
TV AUTO TUNING
1 ........
DELETES PROGRAM GROUPS
start
TV AUTO TUNING
1 DR1
2 TV2
3 ........
start
EDIT TV PROGRAMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
..
17
18
DR1
TV2
........
EUROSPRT
ZDF
RTL7
........
BBC
........
NRK
TV4
more
name
move
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem, og tryk derefter på ▼ for at fremhæve
AUTO TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen AUTO TUNING
frem.
> Tryk på tt for at starte den automatiske
indstilling.
> Når den automatiske indstilling af kanaler er
udført, vises menuen EDIT PROGRAMS. Du kan
herefter ændre programrækkefølge, slette
programmer eller give dem et andet navn.
37
Tilføj nye tv-programmer
Du kan tilføje et nyt program eller opdatere
et indstillet program, der f.eks. er blevet
flyttet af sendestationen.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TV TUNING
TIMER RECORDING
EDIT PROGRAMS
PLAY TIMER
ADD PROGRAM
OPTIONS
AUTO TUNING
STAND POSITIONS
MANUAL TUNING
LINK FREQUENCY
EDIT PROGRAM
ADD PROGRAM
AUTO TUNING
back
19 . . . . . . . .
20 . . . . . . . .
21 . . . . . . . .
select
GO
back
select
ADD TV PROGRAM
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
........
........
CNN
N3
........
SAT 1
SVT 2
NRK
TV4
........
start
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem, og tryk på ▼ for at fremhæve TUNING.
> Tryk på GO for at hente menuen TV TUNING
frem, og tryk derefter på ▼ for at fremhæve
ADD PROGRAM.
> Tryk på GO for at hente menuen
ADD PROGRAM frem.
> Tryk på tt for at starte. Nye programmer tilføjes
automatisk, efterhånden som de findes.
> Når indstillingen er udført, og nye programmer
er tilføjet, vises menuen EDIT PROGRAMS. Du
kan herefter ændre programrækkefølge, slette
programmer eller give dem et andet navn.
Markøren fremhæver det første af de nye
programmer, der netop er føjet til listen.
Programmering af positioner, som fjernsynet skal dreje til
38
Hvis fjernsynet er udstyret med det
motorstyrede vægbeslag (fås som
ekstraudstyr), kan du dreje det via
Beo4 fjernbetjeningen.
Du kan desuden programmere
fjernsynet til automatisk at dreje til
din yndlingsposition, når du tænder
for fjernsynet, og til at dreje væk til
en stand-by position, når du slukker
for det.
Vælg en position, som fjernsynet skal dreje til,
når du henholdsvis tænder og slukker for det.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen TV SETUP
frem. Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
STAND POSITIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen
STAND POSITIONS frem.
> For at gemme en standposition for fjernsynet,
når det er tændt, skal du trykke på ss eller tt for
at dreje det til den position, du ønsker, når du
ser tv.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
STAND POSTIONS
STAND POSITIONS
TV ON
TV STANDBY
TV ON
TV STANDBY
Fjernsynet kan også drejes manuelt.
back
select
GO
. . . . .
. . . .
. .
. .
. .
. .
left
BEMÆRK! Se kapitlet ‘Førstegangsopsætning af
fjernsynet’ på side 30, hvis du ønsker oplysninger
om førstegangsinstallation af det motorstyrede
vægbeslag.
right
store
GO
Sådan gemmer du en standposition for
fjernsynet, når det er slukket og står i
stand-by…
> Tryk på ▼ for at gå til TV STANDBY.
> Tryk på ss eller tt for at dreje fjernsynet til den
ønskede position.
> Tryk på GO for at gemme positionerne.
Indstilling af tidspunkt og dato
Hvis fjernsynet er udstyret med
Master Link enheden (ekstraudstyr),
kan du vælge indstillingerne for det
indbyggede ur.
Når du programmerer fjernsynet til at
tænde eller slukke automatisk på et
bestemt tidspunkt, eller når du
programmerer en Timer-optagelse af
et program på en tilsluttet BeoCord
V 8000 videobåndoptager, sørger
uret for, at der tændes og slukkes for
disse funktioner på de rigtige
tidspunkter.
Den letteste måde at stille uret på er
ved at synkronisere det med en
indstillet tv-kanals tekst-tv via
menuen CLOCK. Hvis du vælger at
synkronisere uret, bliver
synkroniseringen udført med den
tekst-tv-tjeneste, som tilbydes af den
tv-kanal, du er i gang med at se. Hvis
tekst-tv ikke er tilgængelig, kan du
indstille uret manuelt.
Før du synkroniserer uret med et indstillet
program, skal du sikre dig, at det program, du
ser, tilbyder en tekst-tv-tjeneste.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
TIME
DATE
MONTH
back
select
GO
CLOCK
TIME
20:00
DATE
23
MONTH
APR
YEAR
2001
SYNCHRONISE
YES
store
Forkortelser for måneder
Jan… Januar
Jul…
Feb… Februar
Aug…
Mar… Marts
Sep…
Apr… April
Oct…
May… Maj
Nov…
Jun… Juni
Dec…
Forkortelser for ugedage
M…
Mandag
T…
Tirsdag
W…
Onsdag
T…
Torsdag
F…
Fredag
S…
Lørdag
S…
Søndag
Juli
August
September
Oktober
November
December
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen
TV SETUP frem. Tryk derefter på ▼ for at
fremhæve OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve CLOCK.
> Tryk på GO for at hente menuen CLOCK frem.
> Tryk på ss eller tt for at se dine valgmuligheder
for det enkelte menupunkt.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne. Du behøver kun at indtaste
tidspunktet manuelt, hvis SYNCHRONISE er
indstillet på NO.
> Tryk på GO for at gemme dine ur- og
kalendervalg, eller…
> ...tryk på EXIT for at forlade alle menuer uden
at gemme.
Hvis uret ikke opdateres ved overgangen fra
sommer- til vintertid, skal du blot vælge den kanal,
du oprindeligt synkroniserede uret med.
GO
39
Justering af billed- og lydindstillinger
40
Billed- og lydindstillinger er fra
fabrikkens side indstillet på de
neutrale værdier, der passer til de
fleste tv- og lyttesituationer. Hvis du
ønsker det, kan du dog justere
indstillingerne, som du kan lide dem.
Juster lysstyrke, farve eller kontrast
Juster billedindstillingerne via menuen
PICTURE. Midlertidige indstillinger annulleres,
når du slukker for fjernsynet.
Du kan justere lysstyrke, farve eller
kontrast. Lydindstillinger omfatter
balance, bas, diskant og loudness.
Du kan gemme billed- og
lydindstillingerne midlertidigt – indtil
du slukker for fjernsynet – eller du
kan gemme dem permanent.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
STAND POSITIONS
Hvis du vil have yderligere
oplysninger om, hvordan du ændrer
billedformat, skal du se kapitlet ‘Se
fjernsyn’ på side 8.
OPTIONS
OPTIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOUR
back
select
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen
TV SETUP frem. Tryk derefter på ▼ for at
fremhæve OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve PICTURE.
> Tryk på GO for at hente menuen PICTURE frem.
BRIGHTNESS er allerede fremhævet.
> Tryk på ss eller tt for at justere BRIGHTNESS.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på ss eller tt for at justere værdierne.
> Tryk på EXIT for at gemme indstillingerne, indtil
du slukker for fjernsynet, eller…
> ...tryk på GO for at gemme indstillingerne
permanent.
PICTURE
BRIGHTNESS
........
CONTRAST
........
COLOUR
........
TINT
........
store
GO
Videokilder, der gør brug af NTSC-signaler, har en
fjerde justeringsmulighed – Tint (farvetone eller
nuance) – der kan justeres.
41
Juster balance, bas, diskant eller
loudness
Du kan til enhver tid justere lydstyrke, vælge
højttalerfunktion eller justere højttalerbalancen direkte på Beo4 fjernbetjeningen
uden at hente en menu frem. Du skal dog
hente menuen SOUND frem for at kunne
justere bas, diskant eller loudness.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
CENTRE
BALANCE
BASS
back
select
GO
SOUND
CENTRE
........
BALANCE
........
BASS
........
TREBLE
........
LOUDNESS
YES
DEFAULT
SPEAKER1
store
GO
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen
TV SETUP frem. Tryk derefter på ▼ for at
fremhæve OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve SOUND.
> Tryk på GO for at hente menuen SOUND frem.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et punkt, der skal
justeres.
> Tryk på ss eller tt for at justere værdierne eller
vælge en indstilling.
> Tryk på ▲ eller ▼ for at gå gennem
menupunkterne.
> Tryk på EXIT for at gemme indstillingerne, indtil
du slukker for fjernsynet.
> Tryk på GO for at gemme indstillingerne
permanent.
Bemærk, at CENTRE, LOUDNESS og DEFAULT kun
er tilgængelige, hvis du tilslutter højttalere til
fjernsynet. Hvis du tilslutter hovedtelefoner til
fjernsynet via stikpanelet på fronten, er disse
valgmuligheder ikke tilgængelige.
Valg af menusprog
42
Det menusprog, du vælger under
førstegangsopsætningen af
fjernsynet, kan til enhver tid ændres.
Når du har valgt menusprog, vises
alle menuer og displaymeddelelser på
dette sprog.
Vælg sprog til skærmmenuer
Du kan vælge sprog til skærmmenuer via
menuen TV SETUP. Teksten på skærmen
ændres, når du går fra sprog til sprog.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
> Tryk på MENU for at hente menuen
TV SETUP frem. Tryk derefter på ▼ for at
fremhæve OPTIONS.
> Tryk på GO for at hente menuen OPTIONS frem.
Tryk derefter på ▼ for at fremhæve
MENU LANGUAGE.
> Tryk på GO for at hente menuen
MENU LANGUAGE frem.
> Brug ▼ og ▲ for at gå til det valgte sprog.
> Tryk på GO for at foretage dit valg.
> Tryk på ▲ for at gå tilbage gennem de forrige
menuer, eller på EXIT for at forlade alle menuer
direkte.
TV SETUP
PROGRAM GROUPS
TUNING
TIMER RECORDING
PLAY TIMER
OPTIONS
OPTIONS
STAND POSITIONS
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CONNECTIONS
SOUND
PICTURE
CLOCK
back
GO
select BEOLINK
MENU LANGUAGE
DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
back
select
GO
MENU LANGUAGE
DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA
select
accept
GO
Placering, tilslutning og vedligeholdelse
I dette kapitel får du oplysninger om,
hvordan du skal placere, tilslutte og
vedligeholde dit fjernsyn. Her får du
også en oversigt over stikpanelerne
og nærbetjeningspanelet.
Opsætning af fjernsynet, 44
• Placer fjernsynet i hjemmet
• Gennemfør tilslutninger
Stikpanelet, 46
Det anbefales at følge nedenstående
fremgangsmåde, når du sætter
fjernsynet op:
– Pak fjernsynet ud og placer det
som beskrevet og illustreret på
næste side
– Overvej, hvilke omgivelser der er
bedst for fjernsynet. Retningslinier
er angivet på næste side
– Tilslut kabler og ekstraudstyr som
beskrevet på de følgende sider.
• AV- og antennestikpanel
Vedligeholdelse af fjernsynet, 47
•
•
•
•
Rengør kabinetoverflader
Kontrastskærmen
Rengør Beo4
Skift batterier på Beo4
Stikpanelet på fronten, 48
•
•
•
•
Stikpanelet på fronten
Tænd/sluk for strømmen
Se videooptagelser på fjernsynet
Kopier fra et videokamera
43
Opsætning af fjernsynet
44
Se modstående side for oplysninger
om, hvordan du fastgør kabler og
trækker dem bag på fjernsynet.
Se side 45–46 og 48–49 for at få
yderligere oplysninger om
stikpanelerne på fronten.
Placer fjernsynet i hjemmet
– Anbring ikke fjernsynet i direkte sollys eller
direkte under kunstig belysning (f.eks. en
spot), da det kan reducere fjernbetjeningsmodtagerens følsomhed.
– Sørg for, at fjernsynet sættes op, placeres
og tilsluttes i overensstemmelse med denne
vejledning.
– Fjernsynet er udelukkende beregnet til
indendørs brug i tørre omgivelser ved en
temperatur på mellem 10 og 40° C.
– Anbring ikke genstande oven på fjernsynet.
– Forsøg aldrig at åbne fjernsynet. Dette skal
overlades til kvalificeret servicepersonale.
– Anbring altid fjernsynet på en solid og jævn
overflade. Hvis det anbringes på et tungt,
blødt tæppe, skal det sikres godt, så det
ikke vælter.
– Hvis fjernsynet anbringes på en Bang &
Olufsen stand med hjul, skal man altid være
meget forsigtig, når man flytter det. Man
skal især være forsigtig, når fjernsynet
flyttes på sin stand, f.eks. hen over ujævne
overflader som et tæppe eller et kabel på
gulvet.
– Der skal være mindst 5 cm fri luft over og
på hver side af fjernsynet for at sikre
tilstrækkelig ventilation.
Du kan placere fjernsynet på følgende
specialudviklede stande og vægbeslag:
– Stand, typenummer 4088
– Vægbeslag, typenummer 4114
– Motorstyret vægbeslag, typenummer 4089
Forsøg ikke at placere fjernsynet på andre stande
eller vægbeslag end dem, der er nævnt ovenfor!
Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få
yderligere oplysninger.
Fjernsynet kan også placeres på gulvet i en oprejst
stilling eller vippet let bagud.
Hvis du har et motorstyret vægbeslag, skal der
være plads nok rundt om fjernsynet, til at det kan
dreje frit. Fjernsynet kan også drejes manuelt.
45
Gennemfør tilslutninger
Når du har stillet fjernsynet op, skal du blot
tilslutte antennen og sætte stikket i
stikkontakten.
Hvis du skal tilslutte højttalere, et
musiksystem eller andet udstyr til fjernsynet,
skal du derimod ikke tænde for strømmen
endnu!
Når tilslutningerne er gennemført og kablerne
er sikret, som beskrevet på denne side, skal du
tænde for netafbryderen på forsiden af
fjernsynet. En lille rød lampe tændes over
skærmen. Systemet er i stand-by og klar til at
blive brugt. Hvis fjernsynet er sat op separat,
kan du nu indstille programmer som
beskrevet i kapitlet ‘Førstegangsopsætning af
fjernsynet’ på side 30.
Se kapitlet ‘Stikpanelet’ på side 46 for at få
yderligere oplysninger om, hvordan du
tilslutter udstyr til fjernsynet.
Antennetilslutning
Brug et antennekabel til at tilslutte den
eksterne antenne (eller dit kabel-tv-net) til
stikket mærket TV på stikpanelet bag på
fjernsynet.
Stikpanel
Stand-by lampe
Hvis fjernsynet er udstyret med den indbyggede
system modulator, vil du bemærke, at tv-stikket,
som vist på illustrationen, er optaget, og at der
sidder et ekstra, ledigt tv-stik lige under stikket
mærket LINK. Sæt i stedet din eksterne tv-antenne
i dette stik.
Tilslutning til lysnet
Sæt den ene ende af det medfølgende
netkabel i stikket mærket ~ bag på fjernsynet
og den anden ende i en stikkontakt.
Netafbryder
BeoVision MX 4200
Fjernsynet er beregnet til at stå på stand-by,
når det ikke er i brug. For at gøre det lettere
at bruge fjernbetjeningen er det vigtigt, at du
lader hovedkontakten være tændt (angivet
med det røde stand-by lys på forsiden).
Den leverede netledning og stikket er specielt
beregnet til fjernsynet og skal behandles
forsigtigt. Kablerne må ikke bøjes, drejes eller
udsættes for tryk eller slag. Hvis du ændrer
stikket eller på nogen måde beskadiger
netledningen, vil det påvirke tv-billedet
negativt!
A
VIGTIGT! Du skal fastgøre netkablet og det
eksterne antennekabel til fjernsynet ved hjælp af
kabelbinderen (A). Hvis du ikke gør det, kan
ledningen blive rykket ud af stikket.
Stikpanelet
46
Stikpanelet på fjernsynet giver dig
mulighed for både at tilslutte
indgangskabler og forskelligt
ekstraudstyr, f.eks. en videobåndoptager eller et kompatibelt
musiksystem fra Bang & Olufsen.
AV- og antennestikpanel
Stikkene V.TAPE og AV er beregnet til
tilslutning af ekstraudstyr.
AV
21-benet stik til AV-tilslutning af andet udstyr,
f.eks. en DVD-afspiller, en set-top boks eller
en ekstra dekoder.
Alt udstyr, som du tilslutter disse stik,
skal registreres i menuen
CONNECTIONS. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, skal du se
kapitlet ‘Registrer ekstraudstyr før
automatisk indstilling’ på side 31.
STAND
V.TAPE
21-benet stik til tilslutning af en BeoCord
V 8000 videobåndoptager, set-top boks,
primær dekoder eller en ekstra
videobåndoptager. Du kan også tilslutte andre
former for ekstraudstyr.
AV
V. TAPE
MASTER LINK
LINK
TV
TV
IR
OUT
POWER LINK
Stikket kan bruges til en AV 2 Expander, som
giver mulighed for samtidig at tilslutte en
dekoder eller andet videoudstyr, der ikke er
fra Bang & Olufsen.
STAND
Til tilslutning af et motorstyret vægbeslag.
MASTER LINK
Stik til tilslutning af et kompatibelt Bang &
Olufsen musiksystem. Dette stik virker kun,
hvis fjernsynet er udstyret med Master Link
enheden.
Stikket bruges også til fordeling af lyd i hele
huset via BeoLink.
LINK TV
Antenneudgangsstik til fordeling af
videosignaler til andre rum. Kun tilgængelig,
hvis fjernsynet er udstyret med den
indbyggede system modulator.
TV
Antenneindgangsstik fra dit eksterne
antenne- eller kabel-tv-net. Hvis fjernsynet er
udstyret med den indbyggede system
modulator, skal du tilslutte den eksterne tvantenne til stikket mærket LINK.
POWER LINK
Til tilslutning af eksterne højttalere fra
Bang & Olufsen.
IR-OUT
Til tilslutning af en set-top boks.
~
Tilslutning til lysnet.
Vedligeholdelse af fjernsynet
Almindelig vedligeholdelse, f.eks.
rengøring af BeoVision MX 4200, er
brugerens ansvar. Følg vejledningen
til højre for at opnå det bedste
resultat. Kontakt din Bang & Olufsen
forhandler for at få nærmere
oplysninger om almindelig
vedligeholdelse.
Evt. defekte dele dækkes i
garantiperioden.
47
Rengør kabinetoverflader
Tør støv af overfladerne med en tør, blød
klud. Fedtpletter eller vanskeligt snavs fjernes
med en grundigt opvredet, blød og fnugfri
klud dyppet i vand tilsat nogle få dråber mildt
vaskemiddel, f.eks. et opvaskemiddel.
Kontrastskærmen
Brug en mild vinduesrens til rengøring af
skærmen. For at sikre det bedst mulige
skærmbillede skal du sørge for at undgå spor
af rengøringsmidlet på skærmen.
Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til
rengøring af fjernsynet! Hvis frontglasset revner
eller på anden måde beskadiges, skal det straks
udskiftes, da det ellers kan forårsage personskade.
Du kan bestille nyt frontglas hos din Bang &
Olufsen forhandler.
Rengør Beo4
Tør Beo4 fjernbetjeningen med en blød,
fnugfri og grundigt opvredet klud.
2
1
Skift batterier på Beo4
Når teksten BATTERY vises i Beo4’s display,
skal batterierne i fjernbetjeningen skiftes.
Beo4 bruger tre batterier. Det anbefales kun
at bruge 1,5 volt (størrelse AAA) alkalinebatterier. Skift batterierne som vist på denne
side. Læg en finger oven på batterierne, indtil
låget er sat på plads.
Når du har skiftet batterierne, skal du vente
ca. 10 sekunder, indtil displayet viser TV. Så er
Beo4 fjernbetjeningen atter klar til brug.
3
2
1
Stikpanelet på fronten
48
Fjernsynets stikpanel er placeret på
forsiden af fjernsynet, under
skærmen.
Her kan du tænde og slukke helt for
fjernsynet. Når du slukker for
systemet, slukkes kontrollampen på
forsiden af fjernsynet også.
Du kan tilslutte hovedtelefoner og
f.eks. lytte til et tv-program, eller du
kan tilslutte et videokamera og se
dine hjemmevideooptagelser på
fjernsynet. Hvis der f.eks. er tilsluttet
en BeoCord V 8000 videobåndoptager, kan du kopiere
videooptagelser til et videobånd.
Stikpanelet på fronten
Tænd/sluk for strømmen
Netafbryder
Hovedtelefoner
L
R VIDEO
L – R – VIDEO
Disse stik bruges til tilslutning af et
videokamera:
L – R: Til tilslutning af lyd (henholdsvis venstre
og højre lydkanal).
VIDEO: Til videosignalet.
PHONES
Du kan sætte stereohovedtelefoner i stikket
mærket PHONES. Når du tilslutter
hovedtelefonerne, fjernes lyden fra
fjernsynets højttalere. Lyden vender tilbage
igen, når du frakobler hovedtelefonerne.
Hvis du ønsker at slukke helt for strømmen til
fjernsynet, skal du trykke på netafbryderen på
stikpanelet på fronten i højre side af
fjernsynet – lige under skærmen. Når
fjernsynet slukkes på denne måde, går lyset i
den røde stand-by-lampe ud. I denne tilstand
kan fjernsynet ikke betjenes.
49
Se videokameraoptagelser på
fjernsynet
Hvis du vil se dine videokameraoptagelser,
skal du tilslutte videokameraet og tænde for
fjernsynet. Når du starter afspilningen på dit
kamera, registrerer fjernsynet automatisk
signalet, og du kan se billederne fra
videokameraet på skærmen.
Sådan ser du optagelser fra et videokamera…
> Tilslut dit videokamera og start afspilningen på
videokameraet.
> Tryk på TV for at tænde for fjernsynet.
Videokameraets signal vises automatisk.
Hvis signalet fra videokameraet er slukket…
> Tryk på LIST flere gange, indtil CAMCORD vises i
Beo4’s display, og tryk på GO.
For at få vist CAMCORD på Beo4 skal du føje den
til Beo4’s liste over funktioner. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, skal du se kapitlet
‘Tilpasning af Beo4’ på CD-ROM’en.
Kopier fra et videokamera
Hvis du f.eks. har tilsluttet en BeoCord V 8000
videobåndoptager til fjernsynet, og du
tilslutter videokameraet til stikpanelet på
fronten, kan du kopiere dine videooptagelser
over på et videobånd.
Sådan kopierer du en optagelse fra et
videokamera…
> Tilslut dit videokamera og start afspilningen på
videokameraet.
> Tryk på RECORD to gange for at starte
optagelsen.
Hvis du vælger en anden kilde eller slukker for
fjernsynet, mens du optager fra et videokamera,
afbrydes optagelsen. Du kan ikke se tvprogrammer, mens du optager.
50
Indeks
Beo4 fjernbetjening
Højttalere
Præsentation af Beo4, 4
Rengør Beo4, 47
Skift batterier på Beo4, 47
Tilpas Beo4, CD-ROM s. 15
Juster højttalerbalance eller -kombination, 11
Tilslut højttalere, 46
Indstille
Betjening i linkrum, CD-ROM s. 14
Det finder du i menuen LINK FREQUENCY,
CD-ROM s. 20
Det finder du i menuen MODULATOR SETUP,
CD-ROM s. 20
Fjernsynet i et linkrum, CD-ROM s. 13
Fordel lyd og billede med BeoLink,
CD-ROM s. 11
Link frekvens, CD-ROM s. 12
Linkstik, 46, CD-ROM s. 11
Linktilslutninger, CD-ROM s. 11
System modulator, CD-ROM s. 12
Det finder du i ekstramenuen
TV MANUAL TUNING, CD-ROM s. 19
Det finder du i menuen ADD PROGRAMS,
CD-ROM s. 18
Det finder du i menuen AUTO TUNING,
CD-ROM s. 19
Det finder du i menuen TV MANUAL TUNING,
CD-ROM s. 19
Flyt indstillede programmer, 32
Genindstil eller tilføj programmer, 36
Juster indstillede programmer, 34
Navngiv indstillede programmer, 33
Slet indstillede programmer, 34
Tilføj nye tv-programmer, 37
Billede
Kontakt
Det finder du i menuen PICTURE,
CD-ROM s. 23
Juster billedformat, 9
Juster lysstyrke, farve eller kontrast, 40
Kontakt Bang & Olufsen, 54
BeoLink
Dekoder
Stikpanel, 46
Tilslut en dekoder, CD-ROM s. 3
Lyd
Det finder du i menuen SOUND ADJUSTMENT,
CD-ROM s. 22
Juster balance, bas, diskant eller loudness,
CD-ROM s. 41
Juster eller fjern lyden fra højttalerne, 10
Juster højttalerbalance eller -kombination, 11
Skift lydtype eller sprog, 10
Displays og menuer
Skærmmenuer, CD-ROM s. 17
Viste oplysninger og menuer, 5
Grupper
Det finder du i menuen PROGRAM GROUPS,
CD-ROM s. 18
Flyt programmer i en gruppe, 15
Opret grupper, 14
Vælg programmer i en gruppe, 14
Hovedtelefoner
Stikpanelet på fronten, 48
Master Link
Brug et integreret musik-/videosystem,
CD-ROM s. 10
Programmer Options, CD-ROM s. 9
Tilslut og betjen et musiksystem, CD-ROM s. 9
PIN-kode
Aktiver PIN-kodesystemet, 20
Brug din PIN-kode, 21
Har du glemt din PIN-kode?, 21
Skift eller slet din PIN-kode, 20
51
Placering
Tilslutninger
Ur
Sæt fjernsynet op, 44
Det finder du i menuen CLOCK, CD-ROM s. 23
Indstil tidspunkt og dato, 39
Betjen en set-top boks, 22
Tilslut en set-top boks, CD-ROM s. 4
Antenne- og lysnettilslutning, 45
Dekoder, CD-ROM s. 3
Det finder du i menuen CONNECTIONS,
CD-ROM s. 22
Ekstra videoudstyr, 46, CD-ROM s. 3
Hovedtelefoner, 48
Linksystemer i hele dit hjem, CD-ROM s. 11
Linktilslutninger, CD-ROM s. 11
Musiksystem – tilslut til fjernsynet, 46,
CD-ROM s. 9
Stikpanel på fronten, 48
Registrer ekstra videoudstyr, CD-ROM s. 7
Set-top boks, CD-ROM s. 4
Stikpanel, 46
Tilslut fjernsynet, 45
Tilslut højttalere, 46
Sokkel
Timer
Bestem midterpositionen, 31
Det finder du i menuen STAND POSITIONS,
CD-ROM s. 22
Drej fjernsynet, 9
Programmer positioner, som fjernsynet skal
dreje til, 38
Det finder du i menuen PLAY TIMER,
CD-ROM s. 21
Det finder du i menuen TIMER ON/OFF,
CD-ROM s. 21
Få fjernsynet til at starte og stoppe
automatisk, 18
Få vist, rediger eller slet en Timer, 19
Indstil tidspunkt og dato, 39
Tænd for Timer-afspilningsfunktionen, 18
Placering af fjernsynet
Det finder du i menuen STAND POSITIONS,
CD-ROM s. 22
Drej fjernsynet, 9
Programmer positioner, som fjernsynet skal
dreje til, 38
Set-top boks
Sprog
Det finder du i menuen MENU LANGUAGE,
CD-ROM s. 23
Skift lydtype eller sprog, 10
Vælg menusprog, 42
Stikpaneler
Det finder du i menuen CONNECTIONS,
CD-ROM s. 22
Stikpanel på fronten, 48
Stikpanel på bagsiden, 46
Tilslut ekstra videoudstyr, 46, CD-ROM s. 3
Tekst-tv
Aktiver undertekster fra tekst-tv, 13
Gem foretrukne tekst-tv-sider, 13
Grundlæggende tekst-tv-funktioner, 12
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv, 26
Tv-programmer
Det finder du i ekstramenuen
TV MANUAL TUNING, CD-ROM s. 19
Det finder du i menuen ADD PROGRAMS,
CD-ROM s. 18
Det finder du i menuen AUTO TUNING,
CD-ROM s. 19
Det finder du i menuen TV MANUAL TUNING,
CD-ROM s. 19
Flyt indstillede programmer, 32
Genindstil eller tilføj programmer, 36
Hent en tv-liste frem, 8
Juster indstillede programmer, 34
Navngiv indstillede programmer, 33
Slet indstillede programmer, 34
Tilføj nye tv-programmer, 37
Vælg et tv-program, 8
Undertekster
Undertekster fra tekst-tv, 13
Vedligeholdelse
Sæt fjernsynet op, 44
Vedligehold fjernsynet, 47
Videobåndoptager
– BeoCord V 8000
Det finder du i menuen TV RECORD,
CD-ROM s. 20
Hvis du har en BeoCord V 8000…, 26
Tidsprogrammeret optagelse via tekst-tv, 26
Timer-optagelse via BeoCord V 8000, 27
Videokamera
Kopier fra et videokamera til et videobånd, 49
Se videokameraoptagelser, 49
Tilslut et videokamera, 48
52
53
54
Til orientering…
Dine behov som bruger får størst mulig
opmærksomhed, når et Bang & Olufsen
produkt designes og udvikles, og vi bestræber
os på at gøre det nemt og behageligt at
betjene vores produkter.
Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at
fortælle os om dine oplevelser med dit
Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller
negative ting, du anser for vigtige, vil kunne
hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre
vores produkter yderligere.
På forhånd tak!
Skriv til:
Bang & Olufsen a/s
Kundeservice
Afd. 7210
Peter Bangsvej 15
DK–7600 Struer
eller send en fax til:
Bang & Olufsen
Kundeservice
+45 97 85 39 11 (fax)
eller send en e-mail til:
beoinfo1@bang-olufsen.dk
Besøg vores website på…
www.bang-olufsen.com
Tekniske specifikationer, funktioner og brug
deraf kan ændres uden varsel.
3508639
0306
Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer
Dette produkt opfylder betingelserne i
EU-direktiverne 89/336 og 73/23.
Til det norske marked:
Mekaniske og elektroniske komponenter i
produktene slites ved bruk. Det må derfor
påregnes reparasjoner og utskiftning af
komponenter innenfor kjøpslovens
reklamasjonstid, som må regnes som vedlikehold
av produktene. Slik vedligehold gir ikke grunnlag
for å rette mangelskrav mot forhandler eller
leverandør, og må bekostes af kjøper.
www.bang-olufsen.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising