SC-4141 - Scarlett

SC-4141 - Scarlett
SC-4141
INSTRUCTION MANUAL
GB
RUS
CZ
BG
PL
RO
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
CR
D
FOOD PROCESSOR-BLENDER ........................................................................4
............................................................4
KUCHY SKÝ ROBOT ...........................................................................................5
.................................................................6
ROBOT KUCHENNY-BLENDER ........................................................................6
ROBOT DE BUC
RIE-BLENDER.................................................................7
................................................................8
.....................................................8
KÖÖGIKOMBAIN-BLENDER...............................................................................9
VIRTUVES PROCESSORS-BLENDERS ..........................................................10
VIRTUV S KOMBAINAS-MAI YTUVAS .........................................................10
KONYHAI ROBOTGÉP-BLENDER ....................................................................11
.................................................................12
KUHINJSKI PROCESOR-MIJE ALICA ............................................................12
KÜCHENMASCHINE-BLENDER ........................................................................13
www.scarlett.ru
IM001
GB DESCRIPTION
RUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Motor unit
Blender jug lid
Stopper
Glass jug
Jug base
Plastic blade
Collar
Speed control switch
Pulse button
CZ POPIS
1. T leso spot ebi e
2. Víko na mixér
3. Zátka
4. Mísa
5. Základ misky
6. Nástavec na míchání
7. T snicí krou ek
8. P epína rychlostí
9. Tla ítko re imu pulse
PL OPIS
1. Obudowa
2. Pokrywa blendera
3. Za lepka
4. Czasza
5. Podpora czaszy
6. Ko cówka do wymieszania
7. Pier cie uszczelniaj cy
8. Prze cznik szybko ci
9. Przycisk warunków impulsowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UA
SCG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RO DESCRIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Korpus
Blenderi kaas
Ettesöötmispress
Anum
Anuma alus
Otsik segamiseks
Lukustusrõngas
Kiiruste ümberlüliti
Impulssre iimi nupp
LT APRA YMAS
1. Korpusas
2. Mai ytuvo dangtis
3. Sklend
4. Maisto ruo imo indas
5. Dubens pagrindas
6. Mai ymo peilis
7. Sandarinimo iedas
8. Grei
perjungiklis
9. Impulso re imo mygtukas
www.scarlett.ru
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Corp
Capacul blenderului
Capac
Cup
Temelia cupei
Accesoriu pentru emulsionare
Inel garnitur
Comutatorul de viteze
Butonul pentru regimul impulsionar
Korpuss
Blendera v ks
Aizb znis
Kauss
Trauka pamatne
Uzliktnis samais anai
Bl vri is
trumu p rsl gs
Impulsu re ma poga
LEÍRÁS
Készülékház
A blender fedele
Zárócsavar
Csésze
Csészealj
Kever tartozék
Tömít gy
Sebességváltó
Impulzus üzemmód gomb
SC-4141
IM001
KZ
CR OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tijelo
Poklopac mije alice
Brtva
Posuda
Osnova posude
Pribor za mije anje
Prsten za brtvljenje
Mjenja brzina
Tipka impulsnog re ima
D GERÄTEBESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Gehäuse
Blenderdeckel
Stopfen
Schale
Schalenunterlage
Mixeraufsatz
Dichtring
Schalter der Geschwindigkeitsstufen
Taste des Impulsbetriebs
mm
315
220-240 V / 50 Hz
300 W
2.65 / 2.85 kg
195
226
www.scarlett.ru
3
SC-4141
IM001
· When processing is finished, switch off, and then
unplug the appliance and wait until the motor stops
before removing food and attachments.
CLEANING AND CARE
· Switch off and unplug the appliance.
· Wash the accessories immediately without soaking
them in water for long periods; wash in warm sudsy
water after each use. Dry all accessories with a clean
soft cloth.
· Wipe housing with a damp cloth.
· Do not use scouring pads, abrasive and harsh
detergents.
· DO NOT IMMERSE THE MOTOR UNIT IN ANY
LIQUID OR WASH IN A DISHWASHER.
CAUTION: The blades are extremely sharp and
therefore dangerous. Handle with caution!
STORAGE
· Be sure that the appliance is unplugged.
· Complete all requirements of Chapter CLEANING
AND CARE.
· Keep the appliance in a dry clean place.
GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
· Before the first connecting of the appliance check that
voltage indicated on the rating label corresponds to
the mains voltage in your home.
· For home use only. Do not use for industrial purposes.
Do not use the appliance for any other purposes than
described in this instruction manual.
· Do not use outdoors.
· Always unplug the appliance from the power supply
before cleaning and when not in use.
· To prevent risk of electric shock and fire, do not
immerse the appliance in water or in any other liquids.
· This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a
person responsible for their safety.
· Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
· Do not leave the appliance switched on when not in use.
· Do not use other attachments than those supplied.
· Do not operate after malfunction or cord damage.
· Do not attempt to repair, adjust or replace parts in the
appliance. Check and repair the malfunctioning
appliance in the nearest service center only.
· Keep the cord away from sharp edges and hot
surfaces.
· Do not pull, twist, or wrap the power cord around
appliance.
· Never attempt to take food or liquid out from the
container when the blade is moving. Always wait until
the motor stops completely.
· Do not overload the appliance with food.
FOOD PROCESSOR ASSEMBLING
· Before the first use, wash all removable parts in warm
soapy water, rinse thoroughly and dry. Wipe the
housing with a damp cloth.
· Place the motor unit on a level surface.
CAUTION: Do not operate continuously longer than
3 minutes with less than 1 minute intermission.
BLENDER
· Place blender on the base.
· Put ingredients into blender jar, and close it with the lid.
· Insert stopper into the lid and then put the lid onto the
blender jug. Make sure all parts securely fit.
· Plug-in, turn the switch/press buttons to recommended
speed:
"1"(low speed) for liquid ingredients mainly.
"2" (high speed) for heavier processing, i.e. liquid
and solid ingredients mixtures.
- pulse mode. Press and retain the Pulse button
food processor will operate while this button is
pressed.
· Blender could process fruit juices, ice-cocktail, etc.
CAUTIONS:
· Avoid operating the empty blender.
· Never place hot ingredients into blender jar (> 70 ºC).
· Ingredients must be cut into small pieces before
processing in blender jug.
· Never fill blender jug with liquid over maximum level
marked.
· You may add extra ingredients from the top of the jar
after pulling the stopper out.
www.scarlett.ru
RUS
·
,
,
,
.
·
.
.
·
·
.
,
·
.
,
.
·
·
·
.
.
,
.
·
.
.
·
.
·
.
,
.
·
,
.
·
.
·
.
·
.
.
·
,
.
:
3
-
4
.,
1
.
SC-4141
IM001
·
·
· V dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky p ed
ním a
v p ípad , e elektrický p ístroj nepou íváte.
· Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a po áru
nepono ujte p ístroj do vody nebo jiných tekutin.
· Nedovolujte, aby si d ti hrály se spot ebi em.
· Nikdy nenechávejte zapnutý spot ebi bez dozoru.
· Pou ívejte spot ebi výhradn s p íslu enstvím
z dodávky.
· Nepou ívejte spot ebi s po kozeným napájecím
kabelem.
· Nesmíte sami provád t jakékoliv opravy p ístroje.
Pokud je to nutno, obra te se na nejbli í servisní
st edisko.
· Dávejte pozor a chra te sí ový kabel p ed ostrými
hranami a horkem.
· Netáhn te za napájecí kabel, nep ekrucujte jej a
neotá ejte kolem t lesa spot ebi e.
· Vyndávejte potraviny a tekutiny pouze po tom, co se
motor úpln zastaví.
· Nep et ujte procesor potravinami.
ÍPRAVA K PRÁCI
· P ed prvním pou itím umyjte v echny snímatelné ásti
teplou vodou s mycím prost edkem a dob e je vysu te.
leso spot ebi e ot ete jemným trochu vlhkým
hadrem.
· Postavte procesor na rovnou, pevnou plochu.
UPOZORN NÍ: Maximální doba nep etr itého
provozu nesmí být del í ne 3 min., minimální
estávka mezi zapnutími 1 min.
MIXÉR
· Nastavte nádobu/blender na t leso spot ebi e.
· Dejte v echny ingredienty do konvice a zav ete ji
víkem.
· Dejte odm rnou nádobu do otvoru na víku a víkem
zav ete konvici. P ekontrolujte, zda je v echno dob e
upevn no.
· Zapojte procesor do elektrické sít a pomocí
epína e rychlostí zvolte provozní re im:
(nízká rychlost) pro tekutiny.
(vysoká rychlost) pro sou asné opracování
tekutin a tvrdých potravin.
« » - re im pulse . Stiskn te tla ítko re imu pulse
procesor bude pracovat, dokud toto tla ítko bude
stisknuto.
· Mixér je ur en pro míchání rozmanitých áv, koktejl
s ledem aj.
UPOZORN NÍ:
· Nezapínejte procesor s prázdným mixérem.
· Nedávejte do mixéru horké potraviny (> 70 ºC).
· P idávejte potraviny postupn , men ími dávkami.
· Nenapl ujte mixér vý e maximální rysky.
· Pro p idání potravin za míchání, vytáhn te z víka
speciální zátku.
· Po ukon ení práce nejd íve odpojte spot ebi od
elektrické sít a po kejte, a se úpln zastaví.
Teprve potom m ete vyndat potryviny a
nástavce.
NÍ A ÚDR BA
· Po ukon ení práce vypn te spot ebi a odpojte jej od
elektrické sít .
· Hned umyjte v echny snímatelné ásti teplou
mýdlovou vodou a ot ete suchým istým ru níkem.
· T leso spot ebi e ot ete jemným vlhkým hadrem.
· Nepou ívejte kovové houby, brusné nebo úto né
isticí prost edky.
.
.
·
.
,
.
·
(
(
:
.
)
)
.
« »
.
,
.
·
,
.
:
·
·
·
.
(> 70 ºC).
,
.
·
.
·
,
.
·
,
,
,
.
·
.
·
(
)
,
.
·
·
.
,
.
·
,
.
:
.
!
·
,
.
·
·
.
.
CZ NÁVOD K POU ITÍ
BEZPE NOSTNÍ POKYNY
· P ed prvním pou itím spot ebi e zkontrolujte, zda
technické údaje uvedené na nálepce odpovídají
parametr m elektrické sít .
· Pou ívejte pouze v domácnosti v souladu s tímto
Návodem k pou ití. Spot ebi není ur en pro
pr myslové ú ely.
· Pou ívejte spot ebi pouze ve vnit ních prostorách.
www.scarlett.ru
5
SC-4141
· NEPONO UJTE T LESO SPOT EBI E DO
JAKÝCHKOLIV TEKUTIN, A TAKÉ NEMYJTE JEJ
VODOU NEBO V MY CE NÁDOBÍ.
VAROVÁNÍ: Ost í jsou velice ostrá a jsou nebezpe ná.
Davejte pozor!
SKLADOVÁNÍ
· P ed
ním v dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
· Spln te pokyny ásti
NÍ A ÚDR BA.
· Skladujte spot ebi v suchém a istém míst .
IM001
·
,
.
:
·
·
·
·
·
BG
·
.
(> 70 ºC).
.
,
.
,
.
,
,
·
,
.
.
·
·
·
.
.
·
·
.
·
·
,
,
·
.
,
.
(
)
,
.
.
,
.
·
,
.
·
·
·
·
·
.
.
:
.
.
!
.
.
·
.
-
·
.
·
,
·
.
·
,
,
.
·
.
.
·
,
.
:
3
.,
-
1
·
.
.
·
·
.
.
.
·
:
(
(
)
.
)
.
« »-
.
.
RODKI BEZPIECZE STWA
· Przed pierwszym w czeniem sprawd , czy
charakterystyki techniczne urz dzenia podane na
nalepce odpowiadaj parametrom sieci elektrycznej.
· Stosowa tylko do u ytku domowego zgodnie z
niniejsz Instrukcj obs ugi. Urz dzenie nie jest
przeznaczone do zastosowania przemys owego.
· Nie u ytkowa poza pomieszczeniami.
· Zawsze od czaj urz dzenie od sieci zasilania, je li
nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.
· eby unikn pora enia pr dem elektrycznym i
zapalenia si , nie zanurzaj urz dzenie w wodzie lub w
innych p ynach.
· Nie pozwalaj dzieciom bawi si z urz dzeniem.
· Nie pozostawiaj w czonego urz dzenia bez opieki.
· Nie u ywaj akcesoriów, nie do czonych do kompletu
dostawy.
· Nie u ywaj urz dzenia z uszkodzonym kablem
zasilaj cym.
· Nie próbuj samodzielnie naprawia urz dzenie. W
przypadku zaistnienia usterek, zwracaj si do
najbli szego serwisu.
· Uwa aj, eby kabel zasilaj cy nie dotyka ostrych
kraw dzi i gor cych powierzchni.
· Nie ci gnij kabla zasilaj cego, nie przekr caj go i nie
nawijaj na adne przedmioty.
· Wyci gaj produkty i p yny tylko po ca kowitym
zatrzymaniu silnika.
.
·
.
PL INSTRUKCJA OBS UGI
.
·
,
,
.
.
www.scarlett.ru
6
SC-4141
· Nie wolno prze adowywa robota produktami.
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
· Przed pierwszym u yciem wymyj wszystkie
zdejmowane cz ci ciep wod z dodatkiem rodku
myj cego i starannie wysusz. Przetrzyj zewn trzn
cz
obudowy za pomoc mi kkiej troch wilgotnej
szmatki.
· Ustaw robot na równej trwa ej powierzchni.
UWAGA: Czas ci ej pracy robota nie powinien
przekracza 3 min., natomiast przerwa pomi dzy
czeniami nie mniej ni 1 min.
BLENDER
· Ustaw szklank /blender na obudowie.
· W
pozosta e sk adniki do dzbana i przykryj go
pokryw .
· Wstaw szklank pomiarow do otworu w pokrywie i
przykryj ni dzban. Przekonaj si , e wszystkie cz ci
trwale zamocowane.
· Pod cz robot do sieci elektrycznej i za pomoc
prze cznika szybko ci ustaw tryb roboczy:
(niska szybko ) do ciek ych produktów.
(wysoka szybko ) do wspólnej obróbki
ciek ych i twardych produktów.
« » - warunki impulsowe. Naci nij i utrzymuj
przycisk warunków impulsowych robót b dzie
dzia , póki b dzie naci ni ty ten przycisk.
· Blender przeznaczony jest do wymieszania ró nego
rodzaju soków, koktajli z lodem i in.
UWAGA:
· Nie w czaj robota z pustym blenderem.
· Nie wk adaj do blendera gor cych sk adników
(> 70 ºC).
· Dodawaj sk adniki stopniowo, ma ymi porcjami.
· Nie wype niaj blendera powy ej znaku poziomu
maksymalnego.
· eby doda sk adniki do blendera w procesie
wymieszania, wyci gnij z pokrywy specjaln za lepk .
· Po uko czeniu pracy, zanim wyci gniesz produkty
i ko cówki, od cz urz dzenie od sieci elektrycznej
i zaczekaj, póki silnik elektryczny ca kowicie si
zatrzyma.
CZYSZCZENIE I OBS UGA
· Po sko czeniu pracy wy cz urz dzenie i od cz go od
sieci elektrycznej.
· Wszystkie zdejmowane cz ci natychmiast wymyj
ciep wod mydlan (nie pogr aj c na d ugo w
wodzie), a potem przetrzyj suchym czystym
cznikiem.
· Przetrzyj obudow mi kk wilgotn szmatk .
· Nie u ywaj szorstkich g bek, ciernych i agresywnych
rodków czyszcz cych.
· NIE WOLNO ZANURZA OBUDOWY URZ DZENIA
W DOWOLNYCH P YNACH ORAZ MY WOD
LUB W ZMYWARCE DO NACZY .
UWAGA: Ostrza tn ce s bardzo ostre i niebezpieczne.
Pos uguj si nimi bardzo ostro nie!
PRZECHOWYWANIE
· Przed przechowywaniem przekonaj si , e urz dzenie
od czone jest od sieci elektrycznej.
· Wykonaj wymagania rozdzia u CZYSZCZENIE I
OBS UGA.
· Przechowuj urz dzenie w suchym czystym miejscu.
www.scarlett.ru
RO INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
IM001
MASURI DE SIGURAN
· Inainte de a pune aparatul in functiune pentru prima
data, verificati dac datele tehnice ale aparatului ce
sunt mentionate pe etichet , corespund cu parametrii
sursei de curent electric.
· Folositi-l numai în scopuri casnice în conformitate cu
indicatiile din Manualul de utilizare. Aparatul nu este
destinat pentru uzul industrial.
· Nu folosi i aparatul în exterior.
· Deconectati intotdeauna aparatul de la sursa de
curent inainte de opera iunea de cur ire sau atunci
când nu-l mai folosi i.
· Pentru a evitarea electrocutarea cu curent electric i
cauzarea de arsuri, nu introduce i aparatul în ap sau
în alte lichide.
· Nu l sa i copiii s se joace cu aparatul.
· Nu pune i aparatul în func iune f
o verificare în
prealabil.
· Nu folosi i alte accesorii decât cele ce sunt în
componen a setului de livrare.
· Nu folosi i aparatul cu cablul de alimentare defect.
· Nu încerca i s repara i singuri aparatul. În cazul
apari iei unei defec iuni, adresa i-v celui mai apropiat
Centru de service.
· Verifica i s nu intre în contact cablul de alimentare cu
margini ascu ite si suprafe e fierbinti.
· Nu trageti de cablul de alimentare, nu-l for i sau
suci in jurul aparatului.
· Scoate i produsele i lichidele numai dup oprirea
complet a motorului.
· Nu supra alimenta i robotul de buc rie cu produse.
PREGATIREA PENTRU LUCRU
· Înainte de prima întrebuin are, sp la i toate p ile
deta abile cu ap i detergent de vase i sterge i-le
bine.Corpul exterior pute i s -l terge i cu o cârp
umed .
· A eza i robotul de buc rie pe o suprafa neted i
curat .
NOT : Timpul de func ionare continu al robotului
nu trebuie s dep easc 3 min., iar pauzele dintre
conect ri s nu fie mai mici de 1 min.
BLENDERUL
· Fixa i paharul/blenderul de corp.
· Introduce i ingredientele în cup i inchide i capacul.
· A eza i recipientul gradat în orificiul de pe capac i
inchide i cu el cupa. Verifica i ca toate p ole s fie
bine fixate.
· Conecta i robotul la sursa de curent i cu ajutorul
intrerup torului pentru viteze stabili i regimul de lucru:
(vitez mic ) pentru produse lichide.
(vitez mare) pentru amestecul lichidelor cu
produse dure.
« » - regim impulsionar. Ap sa i i i men ineti
ap sat butonul de regim impulsionar - robotul va
func iona atâta timp cât acest buton este ap sat.
· Mixerul/blenderul este destinat pentru amestecul
diferitelor sucuri, cocteiuri cu ghea
i altele.
ATEN IE:
· Nu porni i robotul cu mixerul gol.
· Nu introduce i in mixer ingrediente fierbin i (> 70 ºC).
· Introduce i ingredientele treptat, în cantit i nu prea
mari.
· Nu înc rca i mixerul mai mult decât semnul de marcaj.
· Pentru a introduce ingrediente în mixer în timpul
func ionarii, scoate i din capac special .
7
SC-4141
· Dup încheierea lucrului, mai întâi scoate i
produsele i accesoriile, deconecta i aparatul de la
surs i a tepta i ca electromotorul s se
opreasc complet.
CUR IRE I ÎNTRE INERE
· Dup terminarea lucrului deconecta i aparatul de la
sursa de curent.
· Apoi sp la i (nu înmuia i prea mult timp) toate p ile
demontabile cu ap cald dup care sterge i-le cu o
cârpa uscat si curat .
· Corpul îl terge i cu o cârp moale i umed .
· Nu folosi i bure i duri, detergenti abrazivi i agresivi.
· SE INTERZICE INTRODUCEREA CORPULUI
ROBOTULUI ÎN LICHIDE DE ORICE FEL SAU
SP LAREA CU AP SAU ÎN MASINA DE SP LAT
VASE.
ATEN IE: Lamele cutitelor sunt foarte ascu ite si
repreyinta un pericol. Umbla i cu ele cu foarte mare
grija!
STRARE
· Inainte de depozitare verifica i ca aparatul s fie scos
din priz .
· Îndeplini i toate punctele de la CUR IRE I
ÎNTRE INERE.
· P stra i aparatul la loc curat i uscat.
3
·
·
.
:
(
(
)).
,
·
,
·
.
(> 70 ºC).
,
.
.
·
.
,
·
.
·
,
,
·
.
.
·
(
.
),
.
·
·
.
.
.
,
.
·
.
,
,
.
.
·
·
.
,
.
,
·
.
·
·
,
·
·
·
.
:
.
·
.
.
« »-
,
·
·
,
.
·
,
·
.,
.
.
·
,
1
.
·
UA
·
IM001
:
:
.
!
.
.
·
.
·
,
.
·
,
.
·
·
,
.
.
.
SCG
.
·
.
·
,
·
.
.
·
,
.
.
,
·
·
.
.
.
.
www.scarlett.ru
8
SC-4141
·
,
.
·
·
·
.
.
.
:
.
.
·
.
·
·
.
,
.
·
,
.
.
·
.
:
3
1
.,
.
·
·
·
.
.
.
.
·
:
(
(
)
.
)
.
« »-
.
.
·
,
:
.
·
·
·
·
·
,
.
(> 70 ºC).
.
.
,
.
·
,
,
.
·
.
(
)
,
·
·
www.scarlett.ru
.
OHUTUSNÕUANDED
· Enne seadme esimest vooluvõrku lülitamist
kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed
vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
· Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte
tööstuslikuks kasutamiseks.
· Ärge kasutage seadet väljas.
· Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle
puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.
· Elektrilöögi saamise ja süttimise vältimiseks ärge
asetage seadet vette ega teistesse vedelikesse.
· Ärge laske lastel seadmega mängida.
· Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
· Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
· Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.
· Ärge püüdke antud seadet iseseisvalt remontida. Vea
kõrvaldamiseks pöörduge lähima teeninduskeskuse
poole.
· Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja
kuumi pindu.
· Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega
ümber korpuse.
· Enne toiduainete ja vedelike väljavõtmist oodake, kuni
mootor on lõplikult seiskunud.
· Ärge koormake köögikombaini toiduainetega üle.
ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS
· Enne esmakasutamist peske kõik eemaldatavad osad
sooja seebiveega ning kuivatage hoolikalt. Puhastage
väliskorpus pehme niiske lapiga.
· Asetage köögikombain tasasele kindlale pinnale.
MÄRKUS: Köögikombaini katkestamatu kasutamise
aeg ei tohi ületada 3 min., ning vaheaeg
sisselülitamise vahel vähemalt 1 min.
BLENDER
· Asetage blender korpusele.
· Pange koostisosad kannu ja kaanetage see.
· Asetage ettesöötmispress ja sulgege kannu kaas.
Veenduge, et kõik osad on kindlalt fikseerunud.
PIEZ ME: Blenderi käivitamiseks vajutage anum
käega alla.
· Ühendage köögikombain vooluvõrku ja valige kiiruste
ümberlülitiga töötlemisre iim:
1 (madal kiirus) - vedelate toiduainete jaoks.
2 (kõrge kiirus) vedelate ja kõvade toiduainete
üheaegseks töötlemiseks.
- impulssre iim. Piespiediet un turiet impulsu
re ma pogu procesors str
s tik ilgi, kam r b s
nospiesta poga.
· Blender on mõeldud mitmesuguste mahlade, jääga
kokteilide segamiseks.
TÄHELEPANU:
· Ärge lülitage tühja blenderiga köögikombaini sisse.
.
·
.
EST KASUTUSJUHEND
.
·
.
·
.
·
!
·
.
·
·
IM001
·
,
.
.
,
.
9
SC-4141
IM001
· Ärge pange kuumi koostisaineid (> 70 ºC) blenderi
sisse.
· Lisage koostisained järk-järgult väikeste
portsioonidega.
· Ärge täitke blenderi üle maksimaalse tähise.
· Koostiosade lisamiseks segamisprotsessi ajal võtke
kaanest välja spetsiaalne ettesöötmispress.
· Töö lõpetamisel, enne toiduainete ja otsikute
väljavõtmist, eemaldage seade vooluvõrgust ning
oodake, kuni mootor on lõplikult seiskunud.
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
· Pärast kasutamist lülitage seade välja ja eemaldage
see vooluvõrgust.
· Peske kõik eemaldatavad osad kohe sooja
seebiveega (mitte leotes kauaks), mille järel kuivatage
pehme kuiva rätikuga. Ärge kasutage selleks
nõudepesumasinat.
· Puhastage väliskorpus pehme niiske lapiga.
· Ärge kasutage küürimisharja, abrasiivseid
puhastusvahendeid ja organilisi lahuseid.
· ON KEELATUD ASETADA KÖÖGIKOMBAINI
KORPUST VEDELIKESSE, SAMUTI KA PESTA
VEES VÕI NÕUDEPESUMASINAS.
TÄHLEPANU: Lõiketerad on äärmiselt teravad ja
ohtlikud. Käituge nendega ettevaatlikult!
HOIDMINE
· Enne hoiule panekut veenduge, et seade on
vooluvõrgust eemaldatud.
· Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
· Hoidke seadet kuivas puhtas kohas.
PIEZ ME: Procesora nep rtrauktas darb bas laiks
nedr kst p rsniegt 3 min., bet p rtraukums starp
iesl
an m nedr kst b t maz ks par 1 min.
BLENDERIS
· Uzst diet gl zi/blenderi uz korpusu.
· Iepildiet sast vda as kaus un piesedziet to ar v ku.
· Ievietojiet m
anas gl ti v ka atver un aizveriet ar
to kausu. P rliecinieties, ka visas da as ir dro i
piefiks tas.
· Pievienojiet procesoru elektrot klam un ar trumu
rsl gu izv lieties darb bas re mu:
(mazs trums)
idriem produktiem.
(liels trums) - idro un cieto produktu kop gai
apstr dei.
« » - impulsu re ms. Piespiediet un turiet impulsu
re ma pogu procesors str
s tik ilgi, kam r b s
nospiesta poga.
· Blenderis paredz ts da du sulu, koktei u ar ledu u.c.
pagatavo anai.
UZMAN BU:
· Neiedarbiniet procesoru ar tuk u blenderi.
· Nelieciet blender karstus produktus (> 70 ºC).
· Pievienojiet sast vda as pak peniski, neliel m dev m.
· Nepiepildiet blenderi augst k par maksim lo atz mi.
· Sast vda u iepild anai blender samais anas
proces iz emiet no v ka speci lu aizb zni-gl ti.
· Beidzot darbu, pirms produktu un uzlikt u
iz em anas, atvienojiet ier ci no elektrot kla un
sagaidiet elektromotora piln gu apst anos.
ANA UN KOP ANA
· P c darba pabeig anas izsl dziet ier ci un atsl dziet
to no elektrot kla.
· Uzreiz (ilgi nem rc jot) nomazg jiet visas no emam s
da as ar siltu ziepj deni, p c tam noslaukiet ar sausu
ru dvieli.
· Korpusu noslaukiet ar m kstu mitru lupati u.
· Neizmantojiet cietus s us, abraz vos un agres vos
anas l dzek us.
· AIZLIEGTS M RKT PROCESORA KORPUSU
JEBK DOS
IDRUMOS UN MAZG T TO AR
DENI VAI TRAUKU MAZG JAM MA
.
UZMAN BU: Griez jasme i ir oti asi un b stami. Esiet ar
tiem sevi i piesardz gi!
GLAB ANA
· Pirms glab anas p rliecinieties, ka ier ce ir atvienota
no elektrot kla.
· Izpildiet sada as T
ANA UN KOP ANA pras bas.
· Glab jiet ier ci saus un t viet .
LV LIETO ANAS INSTRUKCIJA
DRO BAS NOR
JUMI
· Pirms pirmreiz s iesl
anas p rbaudiet, vai
izstr
juma tehniskais raksturojums, kas ir nor ts
uz uzl mes, atbilst elektrot kla parametriem.
· Izmantot tikai sadz ves nol kos saska ar o
Lieto anas instrukciju. Izstr
jums nav paredz ts
pnieciskai izmanto anai.
· Neizmantot rpus telp m.
· Vienm r atvienojiet ier ci no elektrot kla pirms t anas
un ja J s to nelietojat.
· Lai izvair tos no elektrostr vas trieciena un
uzliesmo anas, nem rciet ier ci den un citos
idrumos.
· Ne aujiet b rniem sp ties ar ier ci.
· Neatst jiet iesl gtu ier ci bez uzraudz bas.
· Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ier ces
pieg des komplekt .
· Neizmantojiet ier ci ar boj tu elektrovadu.
· Nem iniet patst gi remont t ier ci. Boj jumu
gad jum griezieties Servisa centr .
· Sekojiet, lai elektrovads neskartos kl t as m mal m
un karst m virsm m.
· Nevelciet, nep rgrieziet un ne uz k neuztiniet
elektrovadu.
· emiet
produktus un idrumus tikai p c motora
piln gas apst an s.
· Nep rslogojiet procesoru ar produktiem.
SAGATAVO ANA DARBAM
· Pirms pirmreiz s lieto anas nomazg jiet visas
no emam s da as ar siltu deni un mazg anas
dzekli un r gi no
jiet. Korpusu no rpuses
noslaukiet ar m kstu, samitrin tu lupati u.
· Novietojiet procesoru uz l dzenas, stabilas virsmas.
www.scarlett.ru
LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA
SAUGUMO PRIEMON S
· Prie pirm naudojim patikrinkite, ar ant lipduko
nurodytos technin s gaminio charakteristikos atitinka
elektros tinklo parametrus.
· Naudoti tik buitiniais tikslais, pagal
Vartojimo
Instrukcij . Prietaisas n ra skirtas pramoniniam
naudojimui.
· Naudoti tik patalpose.
· Prie valydami prietais arba jo nesinaudodami visada
junkite j i elektros tinklo.
· Siekdami i vengti gaisro ar elektros traumos
nenardinkite prietaiso vanden bei kitus skys ius.
· Neleiskite vaikams aisti su prietaisu.
· Nepalikite jungto prietaiso be prie ros.
· Nenaudokite ne einan
prietaiso komplekt
reikmen .
10
SC-4141
IM001
· Atlikite visus "VALYMAS IR PRIE
RA" skyriaus
reikalavimus.
· Laikykite prietais sausoje varioje vietoje.
· Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas buvo
pa eistas.
· Nebandykite savaranki kai remontuoti prietaiso.
Atsiradus gedimams kreipkit s Serviso centr .
· Pasir pinkite, kad maitinimo laidas neliest a tri
kra
ir kar
pavir .
· Netraukite u maitinimo laido, nepersukin kite ir
nevyniokite jo.
· Produktus ir skys ius i imkite tik varikliui pilnai
sustojus.
· Neperkraukite kombaino produktais.
PRIE PIRM
NAUDOJIM
· Prie pirm naudojim i plaukite visas nuimamas
detales iltu vandeniu su plovimo priemone ir
kruop iai i
iovinkite. Korpus nu luostykite mink tu
dr gnu skudur liu.
· Pastatykite virtuv s kombain ant lygaus ir stabilaus
pavir iaus.
PASTABA: Nepertraukiamo veikimo trukm neturi
vir yti 3 min., o pertrauka tarp jungim turi b ti ne
ma esn kaip 1 min.
MAI YTUVAS
· Pastatykite mai ytuv ant korpuso.
· Nenuimdami indo i imkite visus produktus ir antgalius,
denkite ir u fiksuokite indo
·
kite ingredientus sot ir u denkite j dang .
· statykite matavimo stiklin dang io ang ir u denkite
juo sot . sitikinkite, kad visos dalys patikimai
sifiksavo.
· junkite virtuv s kombain elektros tinkl ir grei
perjungikliu nustatykite veikimo re im :
"1" (Ma as greitis) skystiems produktams.
"2" (Didelis greitis) kartu apdoroti skystus ir kietus
produktus.
"P" impulso re imas. Paspauskite ir laikykite
impulso re imo mygtuk
virtuv s kombainas veiks
tol, kol is mygtukas bus paspaustas.
· Mai ytuvas skirtas vairioms sultims, kokteiliams su
ledu ir kt. mai yti.
MESIO:
· Ne junkite virtuv s kombaino, jeigu mai ytuvas yra
tu ias.
· Ned kite mai ytuv kar
ingredient (> 70 ºC).
· Ingredientus kraukite palaipsniui, ma omis porcijomis.
· Jeigu mai ytuvui veikiant reikia krauti j papildom
ingredient , i imkite i dang io speciali stiklin .
· Baig darb prie i imdami produktus ir antgalius
junkite prietais i elektros tinklo ir palaukite kol
elektros variklis visi kai sustos.
VALYMAS IR PRIE
RA
· Baig darb i junkite prietais ir i traukite jo ki tuk i
elektros lizdo.
· Tuojau pat (neu mirkydami ilgam) i plaukite visas
nuimamas dalis iltu vandeniu su plovimo priemone, o
po to nu luostykite jas sausu variu rank luos iu.
Nenaudokite tam ind plovimo ma inos.
· Korpus nu luostykite mink tu dr gnu skudur liu.
· Nenaudokite iurk
kempini , veitimo milteli ir
agresyvi valymo priemoni .
· DRAUD IAMA MIRKYTI VIRTUV S KOMBAINO
KORPUS BET KOKIAME SKYSTYJE, PLAUTI J
VANDENIU ARBA IND PLOVIMO MA INOJE.
LAIKYMAS
· Prie pad dami prietais laikymo viet sitikinkite,
kad jis yra i jungtas i elektros tinklo.
www.scarlett.ru
H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
· A készülék használata el tt, ellen rizze egyezik-e a
szaki jellemzésben feltüntetett elektromos
feszültség a házi elektromos hálózattal.
· Nem való ipari csak házi használatra.
· Házon kívül nem használható.
· Használaton kívül és tisztítás közben mindig
függetlenítse az elektromos hálózattól.
· Áramütés elkerülése céljából ne eressze a készüléket
vízbe vagy más folyadékba.
· Gyerekekt l távol tartani.
· Felügyelet nélkül ne hagyja a készüléket bekapcsolva.
· Ne használjon géphez nem tartozó tartozékot.
· Ne használja a készüléket sérült csatlakozóval.
· Ne próbálja egyedül javítani a készüléket. A
meghibásodás felfedezésekor forduljon szervizbe.
· Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró
felülettel.
· Ne húzza, tekerje a vezetéket.
· Ne próbálja kiszedni a konténerb l a végterméket
vagy a folyadékot addig, amíg a vjnjh m ködik, várja
meg amíg a motor teljesen leáll.
· Ne terhelje túl a készüléket élelmiszerrel.
EL KÉSZÍTÉS
· Mossa meg mosogatószeres meleg vízzel a
szeletel gép azon részeit, melyek érintkezni fognak az
élelmiszerrel, és törölje szárazra ket. Törölje meg
kívülr l a készülékházat puha, nedves törl kend vel.
· Állítsa a szeletel gépet egyenes, száraz felületre.
MEGJEGYZÉS: A folytonos m ködés ne legyen több
3 percnél, legalább 1 perces szünettartással a
következ bekapcsolás el tt.
BLENDER
· Helyezze a poharat/blendert a készülékházra.
· Rakja a kancsóba a hozzávalókat.
· Helyezze a mér poharat a fedél nyílásába és zárja le
a fed vel a kancsót. Gy
djön meg arról, hogy az
összes elem biztosan rögzítve van.
· Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a
sebességváltóval válasszon sebességet:
(alacsony sebesség) folyékony élelmiszer
részére.
(magas sebesség) folyékony és kemény
élelmiszer résére.
« » impulzus üzemmód. Nyomja meg és tartsa az
impulzus-gombot a szeletel gép addig fog m ködni
ebben az üzemmódban, amíg a gomb le lesz nyomva.
· A blender különféle gyümölcslevek, jeges koktélek,
stb. keverésére van tervezve.
FIGYELEM:
· Ne m ködtesse a gépet üres blenderrel.
· Ne rakjon a blenderbe forró hozzávalót (> 70 ºC).
· Fokozatosan, kisebb adagonként adagolja az
élelmiszert.
· Ne töltse meg a blendert a maximális jelz n felül.
· Ha keverés közben kíván hozzávalót adagolni, vegye
ki a fed
l a speciális pohár-zárócsavart.
· Miután elvégezte a munkát miel tt kivenné az
élelmiszert és a tartozékot, áramtalanítsa a
készüléket és várja meg, amíg teljesen leáll a
motor.
11
SC-4141
IM001
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
· Miután elvégezte a munkát, kapcsolja ki és
áramtalanítsa a készüléket.
· Nyomban (nem áztatva) mossa meg a levehet
tartozékokat meleg, szappanos vízben, és törölje meg
száraz, tiszta törl kend vel.
· A készülékházat törölje meg puha nedves
törl kend vel.
· Ne használjon súrolószert, súroló szivacsot és
agresszív tisztítószert.
· A KÉSZÜLÉKHÁZAT VÍZBE, VAGY ÉGYÉB
FOLYADÉKBA MERÍTENI, ILLETVE VÍZZEL, VAGY
MOSOGATÓGÉPBEN MOSNI TILOS.
FIGYELEM: A pengék nagyon élesek, ezért
veszélyesek. Fokozott figyelemmel kezelje ket!
TÁROLÁS
· Tárolás el tt gy
djön meg, hogy a készülék
áramtalanítva van.
· Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész
lépéseit.
· Száraz, h vös helyen tárolja.
·
·
.
,
.
·
,
.
.
·
,
:
(
(
)
.
« »-
.
,
.
·
,
.
:
·
·
·
·
KZ
·
.
(> 70 ºC).
,
.
.
·
.
,
.
·
·
,
.
.
,
·
.
·
·
,
.
(
)
.
·
·
·
.
.
.
.
,
.
·
,
.
·
-
,
·
·
.
·
.
.
:
.
·
,
.
!
.
·
,
·
.
·
.
·
.
·
·
.
.
.
CR UPUTA ZA RUKOVANJE
·
,
·
.
.
·
·
.
)
SIGURNOSNE MJERE
· Prije prve uporabe provjerite da li tehni ke
karakteristike proizvoda, nazna ene na naljepnici,
odgovaraju parametrima elektri ne mre e.
· Upotrebljavati samo u doma instvu, u skladu s ovom
Uputom za rukovanje. Ure aj nije namijenjen za
profesionalnu uporabu.
· Ne upotrebljavati vani.
.
.
,
.
:
3
,
1
.
www.scarlett.ru
12
SC-4141
IM001
· ZABRANJUJE SE STAVLJATI TIJELO
PROCESORA U BILO KOJE TEKU INE, A
TAKO ER PRATI VODOM ILI U MA INI ZA
PRANJE SUDOVA.
PAZITE:
trice su vrlo o tre i predstavljaju opasnost.
Budite s njima vrlo oprezni!
UVANJE
· Prije uvanja uvjerite se da je ure aj isklju en iz
elektri ne mre e.
· Ispunite zahtjeve odjeljka
ENJE I ODR AVANJE.
· uvajte ure aj na prohladnom i suhom mjestu.
· Uvijek isklju ite ure aj iz mre e napajanja prije
enja ili kad ga ne upotrebljavate.
· Kako biste izbjegli o te enje elektri nom strujom i
zapaljenje, ne stavljajte ure aj u vodu ili druge
teku ine.
· Ne dozvoljavajte deci igru s ure ajem.
· Ne ostavljajte uklju en ure aj bez kontrole.
· Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu
ure aja.
· Ne koristite ure aj s o te enim kablom.
· Ne popravljajte ure aj samostalno. U slu aju problema
obratite se u servisni centar.
· Pazite da kabel ne dodiruje o tre ivice ili vru e.
· Ne vucite kabel, ne presavijajte i nigdje ne
namotavajte.
· Vadite namirnice i teku ine samo nakon potpunog
zaustavljanja motora.
· Ne stavljajte u procesor preveliku koli inu proizvoda.
PRIPREME ZA RAD
· Prije prve uporabe isperite sve dijelove koji se skidaju
toplom vodom s deterd entom i dobro osu ite.
Vanjsku povr inu tijela obri ite mekanom malo
vla nom tkaninom.
· Namjestite procesor na ravnu stabilnu povr inu.
NAPOMENA: Vrijeme neprekidnog rada procesora
ne smije biti ve e od 3 min., dok je minimalna
pauza izme u dva uklju enja 1 min.
MIJE ALICA
· Postavite
u/mije alicu na trup ure aja.
· Stavite sastojke u bokal i zatvorite ga poklopcem.
· Stavite
u za mjerenje u otvor poklopca i zatvorite
bokal poklopcem. Provjerite, jesu li svi dijelovi sigurno
fiksirani.
· Priklju ite ure aj elektri noj mre i i pomo u mjenja a
brzina odredite radni re im:
(mala brzina) za teku e proizvode.
(velika brzina) za zajedni ku obradu teku ih i
vrstih proizvoda.
« » - impulsni re im. Pritisnite i dr ite tipku
impulsnog re ima procesor e raditi dok je tipka
pritisnuta.
· Mije alica je namijenjena za mije anje raznovrsnih
sokova, koktela s ledom itd.
PAZITE:
· Ne uklju ujte procesor kad je mije alica prazna.
· Ne stavljajte u mije alicu vru e sastojke (> 70 ºC).
· Dodavajte sastojke postepeno, malim porcijama.
· Ne punite mije alicu vi e od maksimalne oznake.
· Radi dodavanja sastojaka u mije alicu u vrijeme
mije anja izvadite iz poklopca specijalnu brtvuicu.
· Nakon zavr etka rada prije nego to izvla iti
proizvode i pribore isklju ite ure aj iz mre e
napajanja i sa ekajte dok se elektromotor potpuno
zaustavi.
ENJE I ODR AVANJE
· Nakon zavr etka rada isklju ite ure aj iz elektri ne
mre e.
· Odmah (bez dugog kva enja) isperite sve dijelove, koji
se skidaju, toplom vodom s deterd entom, posle ega
obri ite suhom istom tkaninom.
· Tijelo obri ite mekanom vla nom tkaninom.
· Ne upotrebljavajte vrste spu ve, abrazivna i
agresivna sredstva za
enje.
www.scarlett.ru
D BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE
· Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass
die technischen Daten des Gerätes, die auf dem
Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des
Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
· Das Gerät ist nur für Haushaltsgebrauch bestimmt. Es
ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
· Das Gerät eignet sich nicht für Außenbetrieb.
· Ziehen Sie den Stecker jedes Mal vor der Reinigung
und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird.
· Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen
und Brandgefahr auszuschließen, tauchen Sie das
Gerät niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten.
· Halten Sie die Kinder davon ab, mit dem Gerät zu
spielen.
· Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
unbeaufsichtigt stehen.
· Benutzen Sie keine Teile, die im Zubehörsatz nicht
enthalten sind.
· Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn das
Netzkabel beschädigt ist.
· Versuchen Sie niemals, das Gerät selbständig zu
reparieren. Bei Beschädigungen wenden Sie sich an
den Kundendienst.
· Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen
Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung
kommt.
· Das Netzkabel darf nicht angespannt, verdreht oder
um etwas gewickelt werden.
· Nehmen Sie die Lebensmittel und Flüssigkeiten erst
dann heraus, wenn das Triebwerk endgültig zum
Stillstand gekommen ist.
· Überladen Sie die Küchenmaschine nicht mit
Produkten.
VORBEREITUNG
· Vor dem ersten Gebrauch waschen Sie alle
abnehmbaren Teile mit warmem Wasser und einem
Reinigungsmittel, wischen Sie anschließend das Gerät
trocken. Das Gehäuse wischen Sie von außen mit
einem weichen leicht angefeuchten Tuch ab.
· Stellen Sie die Küchenmaschine auf eine ebene und
rutschfeste Oberfläche auf.
BEMERKUNG: Die Dauer des ununterbrochen n
Betriebs der Küchenmaschine soll 3 Minuten nicht
überschreiten, mit obligatorischen
Zwischenpausen von mind. 1 Minuten.
BLENDER
· Der Blender aufs Gehäuse einstellen.
· Legen Sie die Zutaten in den Krug und schließen ihn
mit dem Deckel zu.
13
SC-4141
IM001
· Fügen Sie den Meßbecher in die Öffnung im Deckel
und decken Sie damit den Krug zu. Vergewissern Sie
sich, dass alle Teile sicher befestigt sind.
· Schließen Sie die Küchenmaschine ans Netz und
wählen Sie mit dem Geschwindigkeitsschalter die
nötige Betriebsweise aus.
(niedrige Geschwindigkeit) für flüssige
Produkte.
(hohe Geschwindigkeit) für gleichzeitige
Bearbeitung von flüssigen und festen Produkten.
« » - Impulsbetrieb. Drücken Sie auf den
Impulsbetriebknopf und halten ihn fest - die
Küchenmaschine wird arbeiten, solange dieser
Knopf betätigt wird.
· Blender ist für Mixen von verschiedenen Säften,
Cocktails mit Eis u. a. bestimmt.
ACHTUNG:
· Schalten Sie die Küchenmaschine nicht beim leeren
Blender ein.
· Geben Sie nicht in den Blender heiße Zutaten (> 70
ºC).
· Geben Sie die Zutaten allmählich, in kleineren
Portionen.
· Beim Einfüllen darf der maximal zulässige Stand nicht
überschritten werden.
· Um Zutaten während des Mixens in den Blender
nachzugeben, ziehen Sie aus dem Deckel den
speziellen Stopfen heraus.
· Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose und warten, bis der
Elektromotor endgültig zum Stillstand gekommen
ist, bevor Produkte und Aufsätze
herausgenommen werden dürfen.
REINIGUNG UND PFLEGE
· Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose.
· Gleich danach spülen Sie alle abnehmbaren Teile
(ohne Sie für längere Zeit im Wasser zu lassen) mit
warmem Seifenwasser und wischen sie anschließend
mit einem trockenen und sauberen Tuch.
· Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen
feuchten Tuch.
· Verzichten Sie auf harte Schwämme, scheuernde und
aggressive Reinigungsmittel.
· DAS GEHÄUSE DER KÜCHENMASCHINE DARF
KEINESFALLS IN EINE FLÜSSIGKEIT GETAUCHT
WERDEN SOWIE MIT WASSER GEWASCHEN
ODER IN EINER SPÜLMASCHINE GESPÜLT
WERDEN.
ACHTUNG: Schneideklingen sind extrem scharf und
können gefährlich sein. Setzen Sie sie äußerst
vorsichtig ein!
AUFBEWAHRUNG
· Vor der Aufbewahrung vergewissern Sie sich, dass
der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
· Befolgen Sie die Vorschriften aus dem Teil
REINIGUNG UND PFLEGE.
· Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen,
trockenen Ort auf.
www.scarlett.ru
14
SC-4141
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement