Gebruikershandleiding - Roland Central Europe

Gebruikershandleiding - Roland Central Europe
Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, leest u de secties getiteld ‘Het
apparaat op een veilige manier gebruiken’ en ‘Belangrijke opmerkingen’
(p.4, p. 6). In deze secties vindt u belangrijke informatie over het op juiste
wijze gebruiken van het apparaat. Bovendien kunt u de
gebruikershandleiding in zijn geheel doorlezen om een goed beeld te
krijgen van alles dat uw nieuwe apparaat te bieden heeft. Bewaar deze
handleiding zodat u er later aan kunt refereren.
Copyright © 2009 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION
gereproduceerd worden.
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
4
WAARSCHUWING
• Het apparaat mag niet geopend worden en interne
wijzigingen mogen niet uitgevoerd worden. (Behalve
wanneer in deze handleiding specifieke instructies
worden gegeven die opgevolgd dienen te worden om
door de gebruiker te installeren opties op hun plaats aan
te brengen. Zie p.8).
.................................................................................................
• Probeer het product niet te repareren of onderdelen te
vervangen (behalve wanneer daartoe specifieke
instructies in de handleiding worden gegeven). Voor alle
onderhoud gaat u naar een handelaar, een Roland
Service Centrum of een erkend Roland distributeur, die u
op de ‘Informatie’ pagina kunt vinden.
.....................................................................................................
• Het apparaat mag nooit geïnstalleerd worden op
plaatsen die:
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten voertuig,
dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte genererende apparatuur) of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes of
natte vloeren hebben) of
• plaatsen waar stoom of rook kan optreden, of
• die aan zout blootstaan, of
• vochtig zijn of
• aan regen onderhevig zijn, of
• stoffig of zanderig zijn, of
• aan een hoge mate van vibratie en schokken onderhevig zijn.
.....................................................................................................
WAARSCHUWING
• In huishoudens met kleine kinderen dient een
volwassene toezicht te houden totdat het kind in staat is
de regels voor veilig gebruik van het product op te
volgen.
......................................................................................................
• Bescherm het product tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!).
......................................................................................................
• Voordat de ARX-03 wordt geïnstalleerd, moet u de
(Fantom-G6/G7/G8, Cakewalk VS-700R) altijd
uitschakelen en het netsnoer uit het stopcontact halen.
VOORZICHTIG
• Installeer de uitbreidingskaart alleen in het gespecificeerde product (Fantom-G6/G7/G8, Cakewalk
VS-700R). Verwijder alleen de gespecificeerde
schroeven tijdens de installatie.
......................................................................................................
5
Belangrijke opmerkingen
Wanneer u de ARX-03 SuperNATURAL uitbreidingskaart van een
erkende Roland handelaar koopt, heeft u de bijbehorende geluiden
en samples onder licentie bij Roland Corporation, deze zijn niet aan
u verkocht, en bedoeld voor commercieel gebruik bij
muziekproductie, publieke uitvoeringen, uitzendingen, enz.
Het is u toegestaan alle bijgeleverde frases en/of samples voor een
commerciële of niet commerciële opname te gebruiken, zonder dat
u een extra vergoeding voor licentie hoeft te betalen. U dient zich
echter strikt te houden aan de volgende bonificatie richtlijnen wat
betreft muziek opnames waarin materiaal van de ARX-03 wordt
gebruikt.
Het reproduceren of dupliceren van deze collectie of elke
geluidsopname die de ARX-03 bevat, ofwel in de staat waarin deze
zich op de uitbreidingskaart bevinden, ofwel door opnieuw
formatteren, mixen, filteren, opnieuw synthetiseren, verwerken of
andersoortige bewerking voor gebruik in een ander product voor
wederverkoop, is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming
van Roland. Het onbevoegd weggeven, ruilen, uitlenen, verhuren,
opnieuw uitgeven, opnieuw distribueren of wederverkopen van de
geluiden in de ARX-03 is ten strengste verboden.
Om kort te gaan: wees creatief met de toepassing van de ARX-03
geluiden, en houd deze bibliotheek alleen voor eigen gebruik. DEZE
MAG NIET GEKOPIEERD WORDEN.
Roland houdt voortdurend toezicht op de uitgave van andere
Soundware voor controle van auteursrecht overtredingen, en alle
piraterij en auteursrecht overtredingen worden geheel volgens de
wet vervolgd.
HET AUTEURSRECHT VAN DEZE BIBLIOTHEEK IS
GEGARANDEERD 100% BESCHERMD.
6
Plaatsing
• Dit apparaat kan storingen in de ontvangst van radio en televisie
veroorzaken. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dit soort
ontvangers.
Aanvullende voorzorgsmaatregelen
• Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het volume van dit
apparaat op een redelijk niveau te houden (in het bijzonder laat op
de avond).
• Wanneer het product verplaatst moet worden, verpakt u het in de
originele doos (met schokabsorberend materiaal), indien mogelijk.
Anders dient u soortgelijke verpakkingsmaterialen te gebruiken.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patent
portfolio dat zich bezig houdt met microprocessor architectuur,
ontwikkelt door Technology Properties Limited (TPL). Roland heeft een
licentie voor gebruik van deze technologie van de TPL groep.
Index
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN.. 4
Belangrijke opmerkingen ............................................ 6
De uitbreidingskaart in uw product installeren ............. 8
Installatie in uw product .........................................................9
Bevestiging na installatie......................................................11
De kaart uit het product verwijderen.....................................12
Installation de la carte d’expansion dans un appareil. 13
Installer la carte dans un appareil ........................................13
Retirer la carte de l’appareil.................................................16
Introductie ................................................................ 17
Hoofdkenmerken .................................................................17
ARX serie SuperNATURAL uitbreidingskaarten .............. 17
Roland SuperNATURAL technologie ............................17
ARX-03 Brass............................................................18
De structuur van ARX-03 Brass .............................................19
Verschillende manieren voor het spelen van de ARX-03 ........20
Een solo spelen.........................................................20
Een sectie spelen.......................................................20
Een Patch creëren ..................................................... 23
Hoofdscherm .......................................................................23
Patch selectie en indicator ..........................................23
Player Select instelling ...............................................24
Speler instellingen (Player Edit) .............................................25
Een instrument selecteren (Inst/Level scherm)................. 25
Gevoel-instellingen (Feeling scherm) ............................26
Adem-instellingen (Breath scherm) ...............................27
Equalizer instellingen (EQ scherm)...............................28
Section instellingen (Section) .................................................29
Speel instellingen (Section Style scherm)....................... 29
Toonhoogte instellingen (Tune/Key Shift scherm)........... 30
Vibrato instellingen (Vibrato screen) ............................ 31
Volume balans instellingen (MIXER) ......................................31
Volume en pan instellingen (Level/Pan scherm) ............. 31
Equalizer instellingen (EQ scherm) .............................. 32
Effect instellingen (Effects) .....................................................33
Effecten toepassen (Routing scherm) ............................ 33
Multi-effect instellingen (MFX scherm)........................... 34
Multi-effect regeling (MFX Control scherm).................... 35
Reverb instellingen (Reverb scherm) ............................. 36
Controller toewijzingen (CONTROL) ......................................38
Bender instellingen (Bend/Hold scherm)....................... 38
Controller toewijzingen voor elke Patch
(Control Assign 1 scherm) .......................................... 39
Controller toewijzingen voor individuele instrumenten
(Control Assign 2 scherm) .......................................... 39
Een Patch initialiseren (Utility scherm) ...................................41
Een Patch opslaan (op de Fantom-G) ....................................41
Multi-effect Lijst ......................................................... 42
Multi-effect types..................................................................42
Multi-effect parameters ........................................................42
OVER Note ..........................................................................53
Specificaties .............................................................. 54
Index........................................................................ 55
7
De uitbreidingskaart in uw product installeren
Waarschuwingen bij de installatie
• Voordat u de uitbreidingskaart (die hierna ‘de kaart’ genoemd zal
worden) installeert, dient u de procedure voor het installeren van
uitbreidingskaarten in de gebruikershandleiding van het product,
waarin u deze installeert zorgvuldig door te lezen.
• Om schade aan interne componenten, die door statische elektriciteit
veroorzaakt kan worden, te vermijden, neemt u als u met de kaart aan
het werk gaat het volgende in acht:
• Voordat u de kaart aanraakt, pakt u altijd eerst een metalen object
vast, zodat statische elektriciteit die u mogelijk bij u draagt
ontladen kan worden.
• Houd de kaart alleen bij de randen vast. Raak de elektronische
componenten of aansluitingen niet aan.
• Bewaar de zak, waarin de kaart oorspronkelijk is verpakt, en
bewaar de kaart daar in als deze vervoerd moet worden.
• Raak de printplaten of aansluitpunten niet aan.
• Gebruik geen overmatige kracht voor het installeren van een uitbreidingskaart. Als deze de eerste keer niet goed lijkt te passen,
verwijdert u de kaart en probeert u het opnieuw.
• Nadat de uitbreidingskaart geïnstalleerd is, controleert u uw werk een
tweede maal.
8
3. Steek de kaart in de niet afsluitbare kaarthouders,
totdat u een klik hoort.
Installatie in uw product
1. Zoals in de handleiding van uw product wordt
beschreven, opent u de ruimte waarin de
uitbreidingskaart geïnstalleerd zal worden.
2. Plaats de kaart op gelijke hoogte met de opening van
uw product, zoals in de illustratie wordt getoond.
Aansluiting
van kaart
Opening van het product
Pas de gaten van de
kaart in de houders
Aansluiting
van product
Niet
afsluitbare houders
Afsluitbare houders
Kaart
Kaart
(uitbreidingskaart)
Roland logo
Gaten voor de niet
afsluitbare houders
Niet afsluitbare houders
9
4. Druk de kaart voorzichtig op zijn plaats.
6. Controleer of de kaarthouders vergrendeld zijn.
5. Van bovenaf drukt u op de kaart op de drie locaties die
in de illustratie worden aangegeven, totdat de
afsluitbare kaarthouders op hun plaats klikken.
Rand van de
kaart, waar het
logo is aangebracht
In de buurt van de
uitsparingen in de kaart
10
7. Breng de installatie opening voor de uitbreidingskaart
in zijn oorspronkelijke staat terug.
Bevestiging na installatie
Nadat de uitbreidingskaart is geïnstalleerd, moet de volgende
procedure worden uitgevoerd om de installatie te bevestigen.
Deze installatie procedure hoeft alleen de eerste keer dat u het
apparaat aanzet, nadat de uitbreidingskaart is geïnstalleerd,
uitgevoerd te worden.
1. Zet het apparaat aan, volgens de aanwijzingen in de
gebruikershandleiding.
2. Als de uitbreidingskaart correct is geïnstalleerd, zal een
installatie bevestigingsscherm verschijnen.
Druk op de [F8] (Execute) knop om met de installatie te
beginnen.
* Het scherm dat hier wordt getoond is zichtbaar als de kaart in
de Fantom-G is geïnstalleerd.
Wanneer het installatie bevestigingsscherm niet verschijnt als
het apparaat voor de eerste keer wordt aangezet nadat de
uitbreidingskaart is geïnstalleerd, is de kaart mogelijk niet
correct geïnstalleerd. Controleer opnieuw of de kaart op
juiste wijze geïnstalleerd is.
Het kan vijf tot tien minuten duren, voordat de installatie is
voltooid.
Zet tijdens dit installatie proces nooit de stroom uit.
3. Wanneer het Power Off scherm verschijnt, dat aangeeft
dat de installatie is voltooid, zet u de stroom van het
apparaat uit en dan weer aan, volgens de
aanwijzingen in de gebruikershandleiding.
Hiermee is het installatie proces van de uitbreidingskaart
voltooid.
11
De kaart uit het product
verwijderen
3. Controleer of de twee afsluitbare kaarthouders
ontgrendeld zijn, trek de kaart dan voorzichtig omhoog
en maak het koppelstuk los.
1. Open, volgens de beschrijving in de gebruikershandleiding, de ruimte waarin de uitbreidingskaart is
geïnstalleerd.
2. Ontgrendel de afsluitbare kaarthouders.
4. Haal de kaart uit de niet afsluitbare houders los, en
verwijder de kaart.
12
Installation de la carte d’expansion dans un appareil
Mises en garde relatives à l’installation
• Avant d’installer cette carte d’expansion (la carte), il faut lire attentivement la procédure d’installation des cartes d’expansion décrite
dans le guide d’utilisation de l’appareil dans lequel la carte sera
installée.
• Veuillez suivre attentivement les instructions suivantes quand vous
manipulez la carte afin d’éviter tout risque d’endommagement des
pièces internes par l’électricité statique.
• Toujours toucher un objet métallique relié à la terre avant de
manipuler la carte pour vous décharger de l’électricité statique que
vous auriez pu accumuler.
Installer la carte dans un appareil
1. Suivre les instructions données dans le guide
d’utilisation de l’appareil pour dégager la fente où la
carte d’expansion doit être installée.
2. Orienter la carte de façon à ce qu’elle s’aligne avec la
vente de l’appareil, comme le montre l’illustration.
Fente de l’appareil
• Lorsque vous manipulez la carte, la tenir par les côtés. Évitez de
toucher aux composants ou aux connecteurs.
• Conservez le sachet d’origine dans lequel était la carte lors de
l’envoi et remettez la carte dedans si vous devez la ranger ou la
transporter.
• Ne pas toucher aux circuits imprimés ou aux connecteurs.
• Ne jamais forcer lors de l’installation de la carte de circuits imprimés.
Si la carte s’ajuste mal au premier essai, enlevez la carte et recommencez l’installation.
Supports non bloqués
Supports bloqués
Carte
(carte d’expansion)
• Quand l’installation de la carte de circuits imprimés est terminée,
revérifiez si tout est bien installé.
Logo Roland
Trous de retenue des
supports non bloqués
13
3. Insérer la carte dans les supports non bloqués jusqu’à
ce qu’un clic se fasse entendre.
Connecteur
de la carte
Aligner les trous de la
carte et les supports
Connecteur
de l’appareil
Carte
Supports non bloqués
14
4. Abaisser la carte délicatement.
5. Appuyer sur la carte aux trois points indiqués sur
l’illustration jusqu’à ce que les supports se bloquent en
place.
6. S’assurer que les supports de carte sont bien bloqués.
Bord de la carte
où se trouve le logo
Près des découpes
de la carte
7. Suivre les instructions données dans le guide
d’utilisation et vérifier que la carte d’expansion est
installée correctement.
15
Retirer la carte de l’appareil
1. Suivre les instructions données dans le guide
d’utilisation de l’appareil pour dégager la fente où la
carte d’expansion a été installée.
3. Vérifier que les deux supports de carte sont débloqués
puis tirer délicatement sur la carte et déconnecter le
connecteur.
2. Débloquer les supports de carte.
4. Retirer la carte des supports débloqués, et la retirer
ensuite complètement.
16
Introductie
Hoofdkenmerken
ARX serie SuperNATURAL
uitbreidingskaarten
De ARX serie SuperNATURAL uitbreidingskaarten vertegenwoordigen een verdere evolutie in Roland’s lijn van uitbreidingen, welke
begon met de SR-JV80 serie en SRX serie – een geheel nieuw type
uitbreidingskaart. SuperNATURAL biedt natuurlijke, uitermate expressieve geluiden en effecten, samen met een speciaal daarvoor
bestemde grafische gebruikersinterface, hetgeen samenkomt in een
uitgebreide toepassingsomgeving, die een onovertroffen mate van
expressieve speelbaarheid en personalisatie biedt.
Roland SuperNATURAL technologie
Roland’s eigen geluidsgeneratie technologie die de klankveranderingen en uitvoeringstechnieken die kenmerkend zijn voor een akoestisch instrument op realistische wijze reproduceert, zodat u muziek
kunt uitvoeren die natuurlijk en uitermate expressief klinkt.
17
ARX-03 Brass
Brass (koper) geluiden van hoge kwaliteit
met gebruik van SuperNATURAL
technologie
Het ARX-03 Brass uitbreidingskaart gebruikt SuperNATURAL technologie voor het voortbrengen van hoge kwaliteit koperinstrument
geluiden en nieuwe, meer intuïtieve bewerkingsmogelijkheden.
Verscheidene expressieve uitvoeringskenmerken van koper instrumenten die op een toetsenbord moeilijk te spelen waren, kunnen nu
zonder speciale handelingen gereproduceerd worden, en met een
realistische klank op expressieve wijze gespeeld worden.
Kopersecties met zes spelers creëren met
het nieuwe ‘Section’ onderdeel.
Behalve het solo spelen van elk instrument kunt u het Section
onderdeel gebruiken om blazerssecties bestaande uit maximaal zes
‘spelers’ te creëren. Met deze functie kan de uitvoering van elke
speler in de sectie gebruikmaken van de onderscheidende karakteristieken van het gebruikte instrument. Behalve het specificeren van het
type en de volumebalans van elk instrument, kunt u ook instellingen
voor het karakter van elke speler maken, zoals de nauwkeurigheid en
persoonlijkheid van de uitvoering.
Dit is fundamenteel anders dan de conventionele methode van het
‘geluiden selecteren’. Het is een nieuwe vorm van bewerking
waarmee hoge kwaliteit koperinstrument geluiden geproduceerd
kunnen worden door het creëren van uw eigen blazerssectie.
18
Stereo Reverb van de Fantom-G
In de ARX-03 zijn drie types Reverb van de Fantom-G ingebouwd.
Deze prachtige weerkaatsing zal de verbazingwekkende koperblazers geluiden nog verder verbeteren.
Multi-effecten, die aan de vereisten van
diverse muzikale stijlen tegemoetkomen
De ARX-03 bevat vijftien multi-effecten, die voor koperblazers
geluiden zijn geoptimaliseerd. Hieronder valt ook een Lo-Fi effect,
waarmee het ‘Oldies’ geluid van de jaren zestig verkregen kan
worden. Een comp/limiter, die in rock stijlen wordt gebruikt,
verbetert de dynamiek van het geluid, en meerdere Delays die
bijzonder effectief zijn voor solo uitvoeringen.
De structuur van ARX-03 Brass
Basis structuur
De ARX serie van SuperNATURAL uitbreidingskaarten ontvangt
uitvoeringsdata en besturing van een apparaat dat de ARX serie
ondersteunt, produceert geluid in respons op deze data, en verzendt
het als een stereo geluidssignaal naar het ondersteunende apparaat.
De ARX serie ondersteunt maximaal zestien parts, maar het ARX-03
Brass product is met slechts één part ontworpen.
Player
.
Van ARX compatibel apparaat
(Uitvoeringsdata)
ARX-03 Brass
Patch 50
Patch 01
PLAYER 06
De ‘Player’ is de kleinste eenheid van geluid op de ARX-03 Brass.
Voor elke speler kunt u een instrument van acht types selecteren,
zoals een trompet, trombone of sax.
PLAYER 01
Inst
* De ARX-03 Brass kan maximaal zes spelers tegelijkertijd gebruiken.
Feeling
Patch
Instellingen voor zes spelers, MFX (multi-effect) instellingen, en Reverb
instellingen kunnen collectief als een ‘Patch’ worden opgeslagen.
EQ
De ARX-03 Brass bevat vijftig van dit soort Patches.
* Als de ARX-03 in een Fantom-G is geïnstalleerd, wordt de Patch
data in het Fantom-G project opgeslagen.
* Als u de ARX-03 in een Fantom-G6/G7/G8 heeft geïnstalleerd,
zal een Factory Reset voor de Fantom-G6/G7/G8 de
uitbreidingskaarten op hun fabrieksinstellingen terugzetten.
MIXER / MASTER EQ REVERB MFX
Naar ARX compatibel apparaat
(Geluidssignaal)
19
Verschillende manieren voor het spelen van de ARX-03
Een solo spelen
Door de Player select parameter (p. 24) op een specifieke speler van
1 tot 6 in te stellen, kunt u een solo voor de gespecificeerde speler
spelen. Als u solo speelt, kan het gevoel van adem, dat kenmerkend
is voor blaasinstrumenten, worden uitgedrukt.
Een sectie spelen
Door de Player select parameter (p. 24) op ‘ALL’ in te stellen, kunt u
een sectie uitvoering spelen, die uit maximaal zes spelers bestaat. De
ARX-03 verdeelt de noten automatisch over de zes spelers, volgens
de noten die u op het toetsenbord speelt, zodat u de blazerssectie
zelf kunt nabootsen.
Voor het spelen van een sectie kunt u uit één van de twee uitvoeringsmodes kiezen.
* Voor details over het afwisselen tussen uitvoeringsmodes kijkt u
bij ‘Player instellingen (Player Edit)’ (p.25).
* Unisono mode (p.21)
* Stack mode (p.22).
20
Unisono mode
Als u een enkele toets of meerdere toetsen gelijktijdig met een
ensemble instelling van vier spelers speelt, worden de verscheidene
instrumenten als volgt toegewezen.
Als u individuele noten speelt
Als u meerdere noten gelijktijdig speelt
Elk instrument wordt automatisch aan een gespeelde noot toegewezen.
Eenheden van instrumenten die automatisch aan een noot die u speelt
worden toegewezen, worden een groep genoemd.
Voorbeeld: als u twee noten speelt
Alle toegewezen instrumenten klinken op dezelfde toonhoogte. Elk
instrument klinkt binnen een octaaf dat daarvoor geschikt is.
Voorbeeld: als u drie noten speelt
21
Stack mode
Hiermee kunt u elk instrument opeenvolgend stapelen in de volgorde
die u met ‘Playing settings (Section Style scherm)’ (p.29) heeft gespecificeerd.
Als u ook een tweede noot speelt…
Het eerste instrument blijft klinken, en het tweede instrument wordt
toegevoegd.
Met gebruik van deze mode kunt u de bel geluiden die door een
koperblazers ensemble worden gespeeld simuleren.
Als u individuele noten speelt
Alleen het eerste instrument zal klinken.
1
1
Als u aanvullend een derde en vierde noot speelt…
De geluiden van het derde en vierde instrument zullen opeenvolgend
gestapeld worden.
1
22
2
2
3
4
Een Patch creëren
Over deze handleiding
• De scherm afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt zijn afkomstig van een Fantom-G waarin de ARX-03 is geïnstalleerd.
De verscheidene hier beschreven procedures gaan er ook van uit dat u de ARX-03 gebruikt terwijl deze in een Fantom-G is geïnstalleerd.
• Voor details over de manier, waarop de cursor wordt verplaatst of een waarde wordt bewerkt, raadpleegt u de gebruikershandleiding
van het apparaat waarin u de ARX-03 heeft geïnstalleerd.
Hoofdscherm
Dit scherm wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het selecteren van
Patches. Door de Player Setting te veranderen kunt u afwisselen
tussen het spelen van de sectie (ALL) of het spelen van een solo (1-6).
Patch selectie en indicator
Verplaats de cursor naar Patch Number/Name en verander de
waarde om een Patch te selecteren (001-050).
fig.01-004.eps
PATCH nummer/naam
1
2
5
3
4
6 7
De indicators tonen de volgende informatie:
Nr.
Indicator
Omschrijving
1
L/R niveau indicator
Links/rechts niveaus van het geluid.
2
Speler indicator
De spelers die op dat moment spelen zijn
verlicht.
3
Sectie groep indicator
De indicators zijn verlicht op dezelfde hoogte
voor spelers binnen dezelfde groep.
4
Sectie Play Mode
indicator
Play mode status *1
5
Variatie indicator
Uitvoeringsvariatie status *1
6
MFX schakelaar
Zet het multi-effect aan/uitt *2
7
Reverb schakelaar
Zet Reverb aan/uit *2
*1 Deze instelling kan niet in het hoofdscherm worden veranderd. U
kunt dit in het ‘Playing settings (Section Style scherm)’ (p.29)
aanpassen.
Deze parameters kunnen met gebruik van een gespecificeerde
controller bestuurd worden (p.39).
*2 Deze instelling kan niet in het hoofdscherm worden veranderd. U
kunt dit in het ‘Applying effects (Routing scherm)’ (p.33)
aanpassen.
23
Player Select instelling
Als de sectie wordt gespeeld (Player Select = ALL)
Als een solo (1-6) wordt gespeeld
U kunt een sectie uitvoering bestaande uit maximaal zes spelers
spelen. U kunt de mute instelling en de instrument niveau instelling
voor elke speler veranderen.
U kunt een solo voor de gespecificeerde speler spelen.
U kunt het instrument niveau van de geselecteerde speler
aanpassen.
fig.01-004.eps
fig.01-004.eps
1
3
3
4
Nr.
24
4
2
5
1
2
Parameter
Waarde
Omschrijving
No.
Selecteert de speler
• All: sectie uitvoering
• Solo1-Solo6: Solo uitvoering
1
Parameter
Waarde
Omschrijving
1
Player Select
All,
Solo1–
Solo6
2
Master Level
0–127
Past het volume van de gehele Patch
aan.
2
Master Level
0–127
Past het volume van de gehele
Patch aan.
3
Play/Standby
PLAY,
STANDBY
Zet het geluid van elke speler aan/uit.
3
Inst Pan
L64–63R
Past de pan van elk instrument aan.
4
Inst Pan
L64–63R
Past de pan van elk instrument aan.
4
Inst Level
0–127
Past het volume van elk instrument
aan.
5
Inst Level
0–127
Past het volume van elk instrument aan.
Player Select
All,
Solo1–
Solo6
Selecteert de speler
• All: sectie uitvoering
• Solo1-Solo6: Solo uitvoering
Speler instellingen (Player Edit)
In de Player Edit schermen kunt u een Patch creëren door een
instrument voor de speler te kiezen, en de nauwkeurigheid (Stability)
en persoonlijkheid (Personality) van de uitvoerende te specificeren,
net alsof u een producent bent die instructies geeft aan een
muzikant, die een blaasinstrument bespeelt, of een koper ensemble.
Een instrument selecteren
(Inst/Level scherm)
Parameter
Op de Fantom-G
van hoofdscherm
F3>F3
Omschrijving
Inst Type
Selecteert één van acht
instrument types.
Inst Number
Beschikbare
waardes verschillen,
afhankelijk van het
geselecteerde
instrument type.
Selecteert een variatie van het
met Inst Type geselecteerde
instrument
Play/Standby
PLAY, STANDBY
Zet het geluid van elke speler
aan/uit *1
Inst Level
0-127
Past het volume van elk
instrument aan.
Inst Pan
L64-63R
Past de pan van elk instrument
aan.
In dit scherm kunt u uit acht instrument types en variaties kiezen.
Huidige speler
Waarde
Trompet,
gedempte trompet,
bugel, trombone,
sopraan sax, alt sax,
tenor sax,
bariton sax
*1 Dit wordt niet getoond voor solo uitvoeringen
Huidige speler (PLAYER 1–PLAYER 6)
Geeft het nummer van de op dat moment geselecteerde speler aan.
* Bij solo uitvoeringen wordt dit niet getoond.
25
Gevoel-instellingen (Feeling scherm)
Hier kan de klank aangepast worden door instellingen te maken, die
aspecten van de persoonlijkheid van de uitvoerende regelen, zoals
de nauwkeurigheid van de uitvoering (Stability) en de mate, waarin
het spel op de voorgrond wordt geplaatst (Personality).
instabiel zijn. Er is ook meer spreiding tussen de timing van de noten
van elke speler.
Met de maximale waarde
De toonhoogte aan het begin van elke noot en de timing van de
noten zullen beiden accuraat zijn.
fig.02-001.eps
* Met een Player select instelling van 1-6, heeft deze parameter
geen invloed op de spreiding van de noot timing.
Van het
hoofdscherm
F3>F4 (op de
Fantom-G)
Personality
Hiermee wordt het volume en de timing van het eind van elke noot
aangepast, gerelateerd aan uw uitvoering op het toetsenbord, zodat
de gespecificeerd speler meer prominent in het ensemble aanwezig
is.
Met een waarde van 0
Het volume en de timing zijn zoals u op het toetsenbord speelt.
Met de maximale waarde
Parameter
Waarde
Omschrijving
Stability
0–127
Past de nauwkeurigheid van de speler aan.
Personality
0–10
Past de aanwezigheid van de speler aan.
Stability
(nauwkeurigheid van de uitvoering)
Hiermee wordt de nauwkeurigheid van de uitvoering aangepast,
gerelateerd aan uw spel op het toetsenbord.
Met een waarde van 0
De aanvankelijke toonhoogte aan het begin van elke noot zal
26
Het volume is iets harder dan de uitvoering op het toetsenbord.
Bovendien is het eind van de noot iets later, zodat het betreffende
instrument prominenter in het ensemble aanwezig is.
* Met een Player select instelling van 1-6 heeft deze parameter
geen invloed op het volume. Alleen de timing van het eind van de
noten wordt beïnvloed.
Adem-instellingen (Breath scherm)
Hier kunt u de klank aanpassen door instellingen te maken die
kenmerkend zijn voor blaasinstrumenten, zoals ‘Growl’ (grom) (als
een sax instrument is geselecteerd), ‘Turbid’ (troebelheid) (als
trompet, gedempte trompet, bugel of trombone is geselecteerd), en
‘Noise’ (ruis).
Grom (Grom gevoeligheid)
Dit past het volume van de onderscheidende nuance (grom) aan, dat
optreedt als er hard op een sax wordt geblazen.
Met een waarde van 0
De hoeveelheid grom aan het begin van elke noot is minimaal.
Met de maximale waarde
Het begin van elke noot heeft de maximale hoeveelheid grom.
Hoe sterker u het toetsenbord bespeelt, hoe sterker dit effect zal zijn.
fig.02-001.eps
Van hoofdscherm
F3>F5 (op de
Fantom-G)
Troebel (Turbidity)
Dit past het volume van de onderscheidende nuance (troebel) aan,
die optreedt als er zacht op een trompet of trombone wordt
geblazen.
Met een waarde van 0
De hoeveelheid troebel aan het begin van elke noot is minimaal.
Met de maximale waarde
Het begin van elke noot heeft de maximale hoeveelheid troebel. Hoe
zachter u het toetsenbord bespeelt, des te sterker dit effect zal zijn.
Parameter
Waarde
Omschrijving
0–127
Past de hoeveelheid grom voor sterk
gespeelde noten van elk instrument aan
(geldig voor sopraan sax, alt sax, tenor sax
en bariton sax).
Turbid
0–127
Past de troebelheid (turbidity) voor zacht
gespeelde noten van elk instrument aan
(geldig voor trompet, gedempte trompet,
bugel en trombone)
Noise
0–127
Past de hoeveelheid breath noise
(ademgeruis) voor elk instrument aan.
Growl
Ruis (hoeveelheid Breath Noise)
Hiermee wordt de hoeveelheid ademruis voor elk instrument
aangepast.
Met een waarde van 0
De hoeveelheid ademruis is minimaal.
Met de maximale waarde
De maximale hoeveelheid ademruis is hoorbaar.
27
Equalizer instellingen (EQ scherm)
Hier kunnen de equalizer instellingen voor elk instrument worden
aangepast.
Instellingen voor elke Patch
Parameter
Waarde
Play/Standby
PLAY, STANDBY
Low Freq
200, 400 Hz
Mid Freq
200, 250, 315, 400, 500,
630, 800, 1000, 1250, 1600,
2000, 2500, 3150, 4000,
5000, 6300, 8000 Hz
High Freq
2000, 4000, 8000 Hz
fig.signal-flow.eps
Van hoofdscherm
F3>F6 (op de
Fantom-G)
Low Gain
-15–+15 dB
Mid Gain
-15–+15 dB
Mid Q
28
0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
High Gain
-15–+15 dB
EQ Switch
BYPASS, ON
Omschrijving
Zet het geluid van elke
speler aan/uit.
Middenfrequentie van de
lage reeks
Middenfrequentie van de
middenreeks
Middenfrequentie van de
hoge reeks
Hoeveelheid boost/cut
voor de lage reeks
Hoeveelheid boost/cut
voor de middenreeks
Breedte van de
middenreeks.
Hogere waardes maken de
breedte smaller.
Hoeveelheid boost/cut
voor de hoge reeks.
Zet de EQ aan/uit.
Section instellingen (Section)
Speel instellingen (Section Style scherm)
Hier kunnen de basis instellingen voor het spelen van een sectie worden
Parameter
Waarde
Auto Portamento
Switch
OFF, ON
Variation Select
NORMAL,
STACCATO,
FALL, DOIT
Selecteert de uitvoeringsvariatie
• Normal
• Staccato
• Fall
• Doit
gemaakt.
Van hoofdscherm
F4>F3 (op de
Fantom-G)
Omschrijving
Voegt automatisch een vloeiende
verandering in toonhoogte toe als u een
snelle frase als een legato speelt.
* Als de Stack Play Order instellingen identiek zijn, klinken de
instrumenten in de volgorde van hun speler nummer.
* Staccato, Fall en Doit kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Degene die het laatst werd gespecificeerd krijgt prioriteit.
*1 Deze instelling is alleen geldig voor sectie spel.
Parameter
Waarde
Omschrijving
PLAY,
STANDBY
Zet het geluid van elke speler aan/uit.
Stack Play Order
1–6
Specificeert de volgorde, waarin elk
instrument hoorbaar is als u speelt met
gebruik van Stack mode
Zie ‘Stack mode’ (p.22). *1
Section Play Mode
UNISON,
STACK
Schakelt tussen Unison en Stack mode *1
*2
Play/Standby
*2 Als een meervoudig aantal toetsen gelijktijdig wordt gespeeld in
de Unison mode, worden de instrumenten op volgorde
toegewezen, volgens het speler nummer, beginnend vanaf de
hoogste reeks.
‘Section Play Mode’ en ‘Variation Select’ parameters kunnen
bestuurd worden met gebruik van een gespecificeerde controller
(p.39).
29
Toonhoogte instellingen (Tune/Key
Shift scherm)
Hier kunnen instellingen voor de toonhoogte (stemming en toonsoort)
worden gemaakt.
.
Instellingen voor elk instrument
Parameter
Play/Standby
Waarde
PLAY,
STANDBY
Inst Key Shift
-48–48
Inst Fine Tune
-50–50
Van hoofdscherm
F4>F4 (op de
Fantom-G)
Omschrijving
Zet het geluid van elke speler aan/uit
Past de toonhoogte van het geluid aan
Deze instelling is in stappen van halve
tonen.
Past de toonhoogte van het geluid aan
Deze instelling is in stappen van een cent
* 1 cent = 1/100ste van een halve toon
Instellingen voor elk Patch
Parameter
Unison Key Shift
Mode
Waarde
NONE,
FIXED,
AUTO
Omschrijving
Specificeert de ‘Inst Key Shift’ instelling.
NONE:
De ‘Inst Key Shift’ instelling wordt
genegeerd.
FIXED:
De ‘Inst Key Shift’ instelling wordt
toegepast.
AUTO:
De ‘Inst Key Shift’ instelling wordt alleen
toegepast als u individuele noten in de
Unison mode speelt. De ‘Inst Key Shift’
instelling zal genegeerd worden als u
akkoorden in de Unison mode speelt of als
u zich in de Stack mode bevindt.
* De ‘Unison Key Shift Mode’ instelling is alleen geldig bij sectie
spel.
* De ‘Inst Key Shift’ instelling is van toepassing op solo spel,
ongeacht de instelling van de ‘Unison Key Shift Mode’.
30
Vibrato instellingen (Vibrato screen)
Hier kunnen instellingen voor het vibrato worden gemaakt.
Volume balans instellingen (MIXER)
.
Volume en pan instellingen (Level/Pan scherm)
Van hoofdscherm
F4>F5 (op de
Fantom-G)
Hier kunnen de volume en pan instellingen voor elk instrument
worden gemaakt.
Van hoofdscherm
F5>F3 (op de
Fantom-G)
Instellingen voor elk instrument
Parameter
Waarde
Omschrijving
Play/Standby
PLAY, STANDBY
Zet het geluid van elke speler
aan/uit.
Inst Vibrato Depth
0–127
Past de vibrato diepte aan.
Instellingen voor elk instrument
Parameter
Waarde
Play/Standby
PLAY, STANDBY
Output Assign DRY, MFX
Selecteert of het originele signaal zonder
verdere verwerking uitgevoerd zal
worden, of via MFX.
DRY:
Uitvoer zonder verdere verwerking.
MFX:
Uitvoer via multi-effect.
Reverb Send
Level
0–127
Specificeert het niveau van het signaal dat
naar het Reverb effect wordt gestuurd.
Inst Pan
L64–63R
Past de pan van elk instrument aan.
Inst Level
0–127
Past het volume van elk instrument aan.
Instellingen voor elke Patch
Parameter
Waarde
Omschrijving
Vibrato Rate
0–127
Past de vibrato snelheid aan.
Vibrato Delay Time
0–127
Past de vertragingstijd totdat
het vibrato toegepast begint te
worden aan.
Vibrato Depth
0–127
Past de vibrato diepte aan.
Omschrijving
Zet het geluid van elke speler aan/uit.
31
Equalizer instellingen (EQ scherm)
Hier kunnen de equalizer instellingen voor elk instrument worden
aangepast.
fig.signal-flow.eps
Op de Fantom-G
Van hoofdscherm
F5>F4
Parameter
Waarde
Mid Gain
-15–+15 dB
Low Freq
200, 400 Hz
Low Gain
-15–+15 dB
EQ Switch
BYPASS, ON
MASTER instellingen (instellingen voor elke Patch)
Parameter
Instellingen voor elk instrument
Parameter
Play/Standby
PLAY, STANDBY
High Freq
2000, 4000, 8000 Hz
High Gain
32
Waarde
-15-–+15 dB
Mid Q
0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
Mid Freq
200, 250, 315, 400, 500,
630, 800, 1000, 1250, 1600,
2000, 2500, 3150, 4000,
5000, 6300, 8000 Hz
Omschrijving
Zet het geluid van elke
speler aan/uit.
Middenfrequentie van de
hoge reeks.
Hoeveelheid boost/cut voor
de hoge reeks.
Breedte van de
middenreeks.
Hogere waardes maken de
breedte smaller.
Middenfrequentie van de
middenreeks.
Omschrijving
Hoeveelheid boost/cut van
de middenreeks.
Middenfrequentie van de
lage reeks.
Hoeveelheid boost/cut voor
de lage reeks.
Zet de EQ aan/uit.
Waarde
Omschrijving
MASTER EQ Switch BYPASS, ON
Zet de EQ aan/uit.
MASTER Low Freq
200, 400 Hz
Middenfrequentie van de
lage reeks.
MASTER High Freq
2000, 4000, 8000 Hz
Middenfrequentie van de
hoge reeks.
MASTER Low Gain
-15–+15 dB
Hoeveelheid boost/cut voor
de lage reeks.
MASTER High Gain
-15–+15 dB
Hoeveelheid boost/cut voor
de hoge reeks.
Master Level
0–127
Past het volume van de
gehele Patch aan.
MASTER Pan
L64–63R
Past de pan van de gehele
Patch aan.
Effect instellingen (Effects)
Effecten toepassen (Routing scherm)
Hier kunnen multi-effect (MFX) en Reverb instellingen worden
gemaakt.
Op de Fantom-G
Van hoofdscherm
F6>F3
Signaalstroom
Inst
Inst
Level
Pan
Output
Assign
EQ
MFX
naar MFX
naar Out
DRY
naar Reverb
Parameter
Waarde
Inst Level
0–127
Output Assign
DRY, MFX
Reverb Send Level
0–127
MFX Switch
OFF, ON
MFX Type
00 (THRU),
01–15
MFX Output Level
0–127
MFX Reverb Send
Level
0–127
Reverb Switch
Reverb Type
Reverb zend niveau
Reverb Level
OFF, ON
0 (OFF),
1 (ROOM),
2 (HALL),
3 (PLATE),
4 (STUDIO),
5 (CHURCH),
6 (SRV ROOM),
7 (SRV HALL),
8 (SRV PLATE)
0–127
Omschrijving
Past het volume van elk instrument
aan.
Selecteert of het originele signaal
zonder verdere verwerking
uitgevoerd zal worden, of via MFX.
DRY: Uitvoer zonder verdere
verwerking.
MFX: Uitvoer via multi-effect.
Specificeert het niveau van het
signaal dat naar het Reverb effect
wordt gestuurd.
Zet het multi-effect aan/uit.
Selecteert het multi-effect type.
Voor details over elk type kijkt u bij
‘Multi-effect lijst’ (p.42).
Specificeert het volume van het geluid
dat door het multi-effect is gegaan.
Specificeert de hoeveelheid Reverb
die op het geluid dat door het multieffect is gegaan wordt toegepast.
Zet dit op 0 als u geen Reverb wilt
toepassen.
Zet de Reverb aan/uit.
Selecteert het type Reverb
Voor details over elk type, zie ‘Reverb
instellingen (Reverb scherm)’ (p.36).
Specificeert het volume van het geluid
waarop Reverb is toegepast.
33
Multi-effect instellingen (MFX scherm)
In het Effects/MFX scherm kunnen de multi-effect parameters worden
bewerkt.
In dit scherm kunt u gedetailleerde instellingen maken voor het multieffect dat met ‘MFX Type’ is geselecteerd (p.34). Meer over
parameters die u kunt bewerken vindt u in de ‘Multi-effect Lijst’
(p.42).
Van Hoofdscherm
F6>F4
(op de Fantom-G)
34
Parameter
Waarde
Omschrijving
MFX Type
00 (THRU), 01–15
Selecteert het type multi-effect.
Voor details over elk type, zie
‘Multi-effect Lijst’ (p.42).
MFX Switch
OFF, ON
Zet het multi-effect aan/uit.
Control
Assign 1–4
Depends on the MFX Type
Met multi-effect regeling kunt u
MIDI berichten gebruiken om
de parameters van het multieffect te besturen.
Voor details over Control Assign 1-4 kijkt u bij ‘Multi-effect control
(MFX Control scherm)’ (p.35).
Multi-effect regeling
(MFX Control scherm)
Als u een extern MIDI apparaat wilt gebruiken om multi-effect
parameters te besturen, zoals het volume of vertragingstijd van het
effect, zou u normaalgesproken de apparaat specifieke types MIDI
berichten, ‘system exclusive’ berichten genoemd, moeten
verzenden. Echter, system exclusive berichten hebben vaak
gecompliceerde instellingen, en vergen een grotere hoeveelheid
data die verzonden moet worden.
Dit is de reden dat u met de ARX-03 uitbreidingskaart conventionele
MIDI berichten kunt gebruiken, zoals control berichten, voor
besturing van een aantal belangrijke multi-effect parameters. U kunt
bijvoorbeeld de pitch bend hendel gebruiken om de hoeveelheid
vervorming te veranderen, of het toetsenbord gebruiken om de
Delay tijd te veranderen. De parameters die op deze manier
bestuurd kunnen worden zijn voor elk multi-effect type van te voren
gespecificeerd. Voor elk multi-effect type worden dit soort
parameters met een ‘#’ symbool in de ‘Multi-effect parameters’ lijst
(p.42) aangegeven.
Van Hoofdscherm
F6>F5
(op de Fantom-G)
MFX Control Sens 1–4
Waarde
-63–+63
Multi-effect regeling verwijst naar dit vermogen van het gebruik van
MIDFI berichten om multi-effect parameters in Realtime te besturen.
Met de ARX-03 uitbreidingskaart kunt u vier multi-effect
regelingsinstellingen tegelijkertijd gebruiken.
Om multi-effect regeling te gebruiken, moet u specificeren welke
MIDI bron (Source 1-4) door welke parameter bestuurd zal worden
(Control Assign 1-4), en in welke mate (Sens 1-4).
Omschrijving
Specificeert de diepte van multi-effect regeling.
Selecteer een positieve (+) waarde als u de parameter in
positieve richting (hogere waarde, naar rechts, sneller,
enz.) wilt wijzigen, gerelateerd aan zijn huidige
instelling. Selecteer een negatieve (-) waarde als u de
parameter in negatieve richting (lagere waarde, naar
links, langzamer, enz.) wilt wijzigen, gerelateerd aan
zijn huidige instelling. Voor zowel ‘+’ als ‘-‘ instellingen
staan hogere waardes een bredere regeling bereik toe.
Selecteer ‘0’ als u de parameter niet wilt wijzigen.
MFX Control Source 1–4
Waarde
OFF
CC 01–CC95
PITCH BEND
AFTERTOUCH
AUDIO
Omschrijving
Multi-effect regeling wordt niet gebruikt.
Control Change.
Pitch Bend.
Aftertouch.
Niveau van het signaal dat op MFX wordt ingevoerd.
35
Reverb instellingen (Reverb scherm)
Parameter
Van Hoofdscherm
F6>F6
(op de Fantom-G)
Waarde
Reverb Type
00
01
02
03
04
05
06
07
08
Reverb Switch
OFF, ON
In het Effects/Reverb scherm kunt u het type Reverb, en de manier
waarop het klinkt specificeren.
(OFF),
(ROOM),
(HALL),
(PLATE),
(STUDIO),
(CHURCH),
(SRV ROOM),
(SRV HALL),
(SRV PLATE)
Omschrijving
Reverb type
Zet de Reverb aan/uit.
Type: 1 (ROOM)/ 4 (STUDIO)
Pre Delay
0–100 ms
Delay tijd van het originele
geluid totdat de Reverb hoorbaar
wordt.
Time
0.1–3.0 sec.
Tijd waarbinnen het Reverb
geluid wegsterft.
Low Damp Freq
20–1000 Hz
Frequentie waaronder de lage
reeks van het Reverb geluid
gedempt zal worden.
Low Damp
1–100%
Hoeveelheid afzwakking voor LF
Damp
(100%: geen effect)
High Damp Freq
1000–10000 Hz
Frequentie waarboven de hoge
reeks van het Reverb geluid
gedempt zal worden.
High Damp
1–100%
Hoeveelheid afzwakking voor
HF Damp
(100%: geen effect)
High Cut Freq
1000–10000 Hz
Frequentie waarboven de hoge
reeks van het uiteindelijke
uitvoergeluid afgekapt zal
worden.
Type: 2 (HALL)/ 3 (PLATE)/5 (CHURCH)
36
Parameter
Waarde
Omschrijving
Pre Delay
0–100 ms
Delay tijd van het originele
geluid tot de Reverb hoorbaar
wordt.
Time
0.1–6.0 sec.
Tijd waarbinnen het Reverb
geluid wegsterft.
Low Damp Freq
20–1000 Hz
Frequentie waaronder de lage
reeks van het Reverb geluid
gedempt zal worden.
Low Damp
High Damp Freq
High Damp
High Cut Freq
1–100%
1000–10000 Hz
1–100 %
1000–10000 Hz
Hoeveelheid afzwakking voor LF
Damp
(100%: geen effect)
Frequentie waarboven de hoge
reeks van het Reverb geluid
gedempt zal worden.
Hoeveelheid afzwakking voor
HF Damp
(100%: geen effect)
Frequentie waarboven de hoge
reeks van het uiteindelijke
uitvoergeluid afgekapt zal
worden.
Parameter
Waarde
Omschrijving
Diffusion
0–127
Verandering in Reverb dichtheid
na bepaalde tijd.
Met hogere waardes zal het
geluid na een bepaalde tijd
compacter worden.
Dit is in het bijzonder merkbaar
bij langere Reverb tijden.
LF Damp Freq
50–4000 Hz
Frequentie waarboven de lage
reeks van het Reverb geluid
gedempt zal worden.
LF Damp Gain
-36–0 dB
Hoeveelheid afzwakking voor LF
Damp
(0: geen effect)
HF Damp Freq
4000 Hz–12500
Hz
Frequentie waarboven de hoge
reeks van het Reverb geluid
gedempt zal worden
HF Damp Gain
-36–0 dB
Hoeveelheid afzwakking voor
HF Damp
(0: geen effect)
Type: 6 (SRV ROOM)/ 7 (SRV HALL)/ 8 (SRV PLATE)
Pre Delay
0.0–100 ms
Delay tijd van het originele
geluid, totdat de Reverb
hoorbaar wordt.
Time
0–127
Tijd waarbinnen het Reverb
geluid wegsterft.
Size
1–8
Grootte van kamer of zaal.
High Cut Freq
160 Hz–12500 Hz,
BYPASS
Frequentie waarboven de hoge
reeks van het uiteindelijke
uitvoergeluid afgekapt zal
worden
(BYPASS: no cut)
Density
0–127
Dichtheid van de weerkaatsing.
37
Controller toewijzingen (CONTROL)
Hier kunt u controllers toewijzen om tussen Unison mode en Stack
mode te schakelen of om tussen uitvoeringsvariaties af te wisselen.
Parameter
U kunt bijvoorbeeld een pedaal gebruiken om tussen de Unison en
Stack mode te schakelen.
Bend Range
Down
Waarde
0–12
Bender instellingen (Bend/Hold scherm)
Hier kunt u de Bender reeks voor elk instrument specificeren.
Omschrijving
Specificeert de hoeveelheid toonhoogte
verandering voor BendDown
Deze instelling is in stappen van halve tonen
(geldig als Bender mode op ‘NORMAL’,
‘LOCK1’ of ‘LOCK2’ staat)
Instellingen voor elke Patch
.
Parameter
Waarde
Bender Mode
NORMAL,
LOCK1,
LOCK2,
COMBI
Hold Mode
NORMAL,
LEGATO,
ACCOMP
Van Hoofdscherm
F7>F3
(op de Fantom-G)
Instellingen voor elk instrument
Parameter
Play/Standby
Bend Range
Up
38
Waarde
PLAY,
STANDBY
0–12
Omschrijving
Zet het geluid van elke speler aan/uit.
Specificeert de hoeveelheid toonhoogte
verandering voor BendUp
Deze instelling is in stappen van halve tonen
(geldig als Bender mode op ‘NORMAL’,
‘LOCK1’ of ‘LOCK2’ staat)
Omschrijving
Specificeert wat er gebeurt als u de Bender
bedient.
NORMAL: normale werking
LOCK1: Bend wordt alleen op de eerst
gespeelde toets toegepast.
LOCK2: Er wordt geen verandering
geproduceerd door de Bender in het midden
terug te zetten.
COMBI: In deze mode kunnen de subtiele
veranderingen in toonhoogte, kenmerkend voor
een koperinstrument, uitgedrukt worden.
De proportie van breath noise neemt toe als u de
Bender in de Down richting beweegt. Hiermee
kan het gevoel van adem aan het begin of eind
van een noot vrijelijk worden bestuurd.
Schakelt de mode waarin het demper pedaal zal
werken.
NORMAL: werkt als een conventioneel demper
pedaal.
LEGATO: laat de huidig klinkende noot
doorklinken totdat de volgende noot wordt
gespeeld.
ACCOMP: Produceert een sostenuto-achtig
effect.
Controller toewijzingen voor elke
Patch (Control Assign 1 scherm)
Hier kunnen uitvoeringscontrollers voor individuele Patches
toegewezen worden.
Parameter
Omschrijving
Staccato Controller
Assign
Specificeert het nummer van de
controller die ‘Staccato’ aan zal
zetten.
Fall Controller
Assign
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de
controller die ‘Fall’ aan zal zetten.
Doit Controller
Assign
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de
controller die ‘Doit’ aan zal zetten.
Unison/Stack
Controller Assign
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de
controller die tussen Unison mode en
Stack mode zal schakelen.
.
Van Hoofdscherm
F7>F4
(op de Fantom-G)
Waarde
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Controller toewijzingen voor
individuele instrumenten (Control
Assign 2 scherm)
Hier kunt u uitvoeringscontrollers voor individuele instrumenten
toewijzen.
In dit scherm kunnen volume en klank, vibrato en toonhoogte aan de
gewenste control change berichten worden toegewezen.
Hiermee kan een vloeiende verandering geproduceerd worden met
gebruik van voortdurende controllers zoals een expressie pedaal of
modulatie hendel.
39
Parameter
Van Hoofdscherm
F7>F5
(op de Fantom-G)
Parameter
40
Waarde
Omschrijving
Dynamics
Control 1
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de controller
1 die de dynamiek beïnvloed (volume/
klank)
Dynamics
Control 2
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de controller
2 die de dynamiek beïnvloed (volume/
klank)
Vibrato
Control 1
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de controller
1 die op de vibrato diepte van invloed is.
Vibrato
Control 2
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de controller
2 die op de vibrato diepte van invloed is.
Pitch Control 1
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de controller
1 die op de toonhoogte van invloed is.
Waarde
Omschrijving
Pitch Control 2
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de controller
2 die op de toonhoogte van invloed is.
Portamento
Control
OFF,
CC1–CC95,
PITCH BEND,
AFTERTOUCH
Specificeert het nummer van de controller
die portamento aan/uit zal zetten.
Dynamics
Control 1Sens
0–127
Specificeert de mate waarin controller
nummer 1 de dynamiek (volume/klank)
zal veranderen.
Dynamics
Control 2Sens
0–127
Specificeert de mate waarin controller
nummer 2 de dynamiek (volume/klank)
zal veranderen.
Vibrato
Control 1Sens
0–127
Specificeert de mate waarin controller
nummer 1 de vibrato diepte zal
veranderen.
Vibrato
Control 2Sens
0–127
Specificeert de mate waarin controller
nummer 2 de vibrato diepte zal
veranderen.
Pitch Control
1Sens
-64–63
Specificeert de mate en richting waarin
controller nummer 1 de toonhoogte zal
veranderen.
Pitch Control
2Sens
-64–63
Specificeert de mate en richting waarin
controller nummer 2 de toonhoogte zal
veranderen.
Een Patch initialiseren (Utility
scherm)
In het Utility scherm kan een Patch geïnitialiseerd worden.
Met deze operatie worden de instellingen van de huidige Patch
opnieuw op hun standaard waardes ingesteld.
Patch Init initialiseert de instellingen van de huidige Patch.
Een Patch opslaan (op de Fantom-G)
Een Patch die u gecreëerd heeft is tijdelijk. Deze zal verloren gaan
als u een andere Patch selecteert. Om de bewerkte Patch op te
slaan, gaat u als volgt verder.
1. Druk op [WRITE] op de Fantom-G.
2. Geef de Patch een naam.
Voor details over het toewijzen van een naam kijkt u in de
gebruikershandleiding van de Fantom-G.
1. Selecteer de Patch die u wilt initialiseren.
fig.01-101.eps
2. In het Utility scherm kiest u Patch Init.
3. Wanneer het bevestigingsscherm verschijnt, drukt u op
de [F7] (OK) knop.
Indien u besluit te annuleren, drukt u op de [F8] (EXIT) knop.
3. Als u de naam heeft toegewezen, drukt u op de [F8]
(OK) knop.
4. Selecteer een Patch nummer, en druk op de [F8] (WRITE)
knop.
5. Wanneer het bevestigingsscherm verschijnt, drukt u op
de [F7] (OK) knop om de Patch op te slaan.
* Als u de ARX-03 in een Fantom-G6/G7/G8 heeft geïnstalleerd,
zullen de uitbreidingskaarten in de fabrieksstatus worden
teruggezet als een Factory Reset voor de Fantom-G6/G7/G8
wordt uitgevoerd.
41
Multi-effect Lijst
Multi-effect types
Multi-effect parameters
Er zijn 15 types multi-effecten:
12
13
14
FILTER (3 types)
STEREO EQ
ENHANCER
AUTO WAH
CHORUS (1 types)
HEXA-CHORUS
DYNAMICS (2 types)
COMPRESSOR
LIMITER
LOFI (4 types)
LOFI COMPRESS
TELEPHONE
PHONOGRAPH
TAPE ECHO
REVERB (1 type)
GATED REVERB
DELAY (4 types)
STEREO DELAY
MODULATION DELAY
TRIPLE TAP DELAY
15
REVERSE DELAY
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
42
p. 43
p. 43
p. 44
p. 44
p. 45
p. 45
p.
p.
p.
p.
46
46
47
48
p. 49
p. 50
p. 51
p. 52
p. 52
Elk multi-effect heeft ‘Control Assign’ parameters. Deze geven de
parameters aan die via ‘Multi-effect Control (MFX Control scherm)’ (p.35)
bestuurd kunnen worden.
Voor details over de ‘noot’ die voor sommige parameters geselecteerd
kan worden, kijkt u bij ‘Over Note’ (p.53).
Met een kruis ‘#’ gemarkeerde parameters kunnen met gebruik van een
gespecificeerde controller worden bestuurd.
01: STEREO EQ (Stereo Equalizer)
02: ENHANCER
Dit is een 4-band stereo equalizer (laag, mid x 2, hoog)
Regelt de boventoonstructuur van de hoge frequenties, en maakt het geluid
sprankelend en helder.
fig.MFX01
L in
4-Band EQ
L out
fig.MFX03
L in
R in
4-Band EQ
High Freq
High Gain #
Mid1 Freq
Waarde
200, 400 Hz
-15–+15 dB
2000, 4000,
8000 Hz
-15–+15 dB
200–8000 Hz
Mid1 Q
0.5, 1.0, 2.0,
4.0, 8.0
Mid1 Gain
Mid2 Freq
-15–+15 dB
200–8000 Hz
Mid2 Q
0.5, 1.0, 2.0, 4.0,
8.0
Mid2 Gain
Level #
-15– +15 dB
0–127
2-Band
EQ
R out
Mix
R out
R in
Parameter
Low Freq
Low Gain #
2-Band
EQ
L out
Mix
Enhancer
Omschrijving
Frequentie van de lage reeks.
Gain van de lage frequentiereeks.
Frequentie van de hoge reeks.
Gain van de hoge frequentiereeks.
Frequentie van de middenreeks 1
Breedte van de middenreeks 1
Selecteer een hogere Q waarde om
middenreeks 1 smaller te maken.
Gain van middenreeks 1.
Frequentie van middenreeks 2.
Breedte van de middenreeks 2
Selecteer een hogere Q waarde om
middenreeks 2 smaller te maken.
Gain van middenreeks 2.
Uitgangsniveau.
Enhancer
Parameter
Sens #
Waarde
0–127
Mix #
0–127
Low Gain
-15– +15 dB
High Gain
-15– +15 dB
Level
0–127
Omschrijving
Gevoeligheid van de Enhancer.
Niveau van de boventonen die door de
Enhancer worden gegenereerd.
Gain van de lage frequentiereeks van frequenties.
Gain van de hoge frequentiereeks van frequenties.
Uitgangsniveau.
43
03: AUTO WAH
04: HEXA-CHORUS
Een filter dat aan en uitgezet wordt om een cyclische verandering in timbre
te creëren.
Gebruikt een zes-fase Chorus (zes lagen aan Chorus geluid om het geluid
rijker en ruimtelijker te maken.
fig.MFX08
fig.MFX17
L in
L out
L in
L out
Balance D
Balance W
Auto Wah
Hexa Chorus
R in
Parameter
Filter Type
Waarde
LPF, BPF
Depth #
0.05–
10.00 Hz,
note
0–127
Sens
0–127
Manual #
0–127
Peak
0–127
Level
0–127
Rate #
Balance W
R out
Omschrijving
Type filter
LPF:
Het Wah effect wordt over een brede frequentiereeks toegepast.
BPF:
Het Wah effect wordt over een smalle frequentiereeks toegepast.
Modulatie frequentie.
Modulatie diepte.
Past de gevoeligheid waarmee het filter
wordt bestuurd aan.
Past de middenfrequentie waarop het
Wah effect wordt toegepast aan.
Past de hoeveelheid Wah effect dat in de
reeks van de middenfrequentie optreedt
aan.
Stel een hogere waarde voor Q in om de
te beïnvloeden reeks smaller te maken.
Uitgangsniveau
R in
Parameter
Pre Delay
Rate #
Depth
Pre Delay
Deviation
Depth
Deviation
Pan
Deviation
Balance #
Level
44
R out
Balance D
Waarde
0.0–100.0 ms
0.05–10.00 Hz,
note
0–127
0–20
-20– +20
0–20
D100:0W–
D0:100W
0–127
Omschrijving
Past de Delay tijd vanaf het directe geluid
totdat het Chorus geluid hoorbaar is aan.
Modulatie frequentie.
Modulatie diepte.
Past de verschillen in Pre Delay tussen elk
Chorus geluid aan.
Past het verschil in modulatiediepte tussen elk Chorus geluid aan.
Past het verschil in stereo locatie tussen
elk Chorus geluid aan.
0: Alle Chorus stapelingen bevinden zich
in het midden.
20:
De Chorus stapelingen zijn op intervallen
van 60 graden, relatief aan het midden,
uit elkaar geplaatst.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het Chorus geluid (W).
Uitgangsniveau.
05: COMPRESSOR
06: LIMITER
Maakt hoge niveaus plat en duwt lage niveaus omhoog, zodat fluctuaties
in volume worden gladgestreken.
Onderdrukt signalen die een gespecificeerd volumeniveau overschrijden,
en voorkomt dat vervorming optreedt.
fig.MFX26
fig.MFX27
L in
Compressor
R in
Compressor
Parameter
Waarde
Attack #
0–127
Threshold #
0–127
Post Gain
Low Gain
High Gain
Level #
0–18 dB
-15– +15 dB
-15– +15 dB
0–127
2-Band EQ
L out
L in
Limiter
2-Band EQ
L out
2-Band EQ
R out
R in
Limiter
2-Band EQ
R out
Omschrijving
Tijd vanaf het moment dat het volume binnen het drempelwaarde niveau omhoog
gaat, totdat het Compressor effect wordt
toegepast.
Past het volume waarop compressie
begint aan.
Past de uitgangsgain aan.
Gain van de lage frequentiereeks.
Gain van de hoge frequentiereeks.
Uitgangsniveau.
Parameter
Waarde
Release #
0–127
Threshold #
0–127
Ratio
Post Gain
Low Gain
High Gain
Level #
1.5:1, 2:1, 4:1,
100:1
0–18 dB
-15– +15 dB
-15– +15 dB
0–127
Omschrijving
Past de tijd aan nadat het signaal volume
tot onder het drempelwaarde niveau
daalt, totdat compressie niet langer
wordt toegepast.
Past het volume waarop compressie
begint aan.
Compressie ratio.
Past de uitgangsgain aan.
Gain van de lage frequentiereeks.
Gain van de hoge frequentiereeks.
Uitgangsniveau.
45
07: LOFI COMPRESS (Lo-Fi Compress)
08: TELEPHONE
Dit is een effect dat de geluidskwaliteit opzettelijk verslechtert, voor
creatieve doeleinden.
Produceert een gedempt geluid, gelijkend op het geluid wat door een
telefoon te horen is.
fig.MFX31
fig.MFX33
L in
Compressor
Lo-Fi
L out
R in
Compressor
Lo-Fi
R out
Parameter
Pre Filter
Type
1–6
LoFi Typ
1–9
Post Filter
Type
OFF, LPF, HPF
Post Filter Cutoff
Balance #
Level #
46
Waarde
200–8000 Hz
D100:0W–
D0:100W
0–127
Omschrijving
Selecteert het type filter dat op het geluid
wordt toegepast voordat het door het Lo-Fi
effect gaat.
Verslechtert de geluidskwaliteit. De geluidskwaliteit neemt af naarmate deze
waarde toeneemt.
Selecteert het type filter dat op het geluid
wordt toegepast nadat het door het Lo-Fi
effect is gegaan.
OFF:
Er wordt geen filter gebruikt.
LPF:
kapt de frequentiereeks boven de Cutoff
af.
HPF:
Kapt de frequentiereeks onder de Cutoff
af.
Basisfrequentie van het Post filter.
Volumebalans tussen het directe geluid (D)
en het effectgeluid (W).
Uitgangsniveau
L in
Telephone
L out
R in
Telephone
R out
Parameter
Voice Quality #
Treble
Balance #
Level
Waarde
0–15
-15– +15 dB
D100:0–
D0:100W
0–127
Omschrijving
Geluidskwaliteit van de telefoonstem.
Bandbreedte van de telefoonstem.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W).
Uitgangsniveau
09: PHONOGRAPH
Simuleert een geluid, dat op een analoge langspeelplaat is opgenomen en
op een platenspeler wordt afgespeeld. Dit effect simuleert tevens de
verscheidene types ruis die typerend zijn voor een langspeelplaat, en zelfs
de onregelmatigheden in rotatie van een oude draaitafel.
Parameter
Signal Distortion
Waarde
0–127
Frequency Range
0–127
Disc Type
LP, EP, SP
Scratch Noise
Level
0–127
Dust Noise Level
0–127
Hiss Noise Level
Total Noise Level
#
0–127
Omschrijving
Diepte van vervorming.
Frequentie respons van het afspeel
systeem.
Als deze waarde afneemt wordt de
impressie van een oud systeem met een
ondermaatse frequentie respons
geproduceerd.
Roterende snelheid van de draaitafel.
Dit is van invloed op de frequentie van de
scratch ruis.
Hoeveelheid ruis door krassen op de
langspeelplaat.
Volume van ruis door stof op de
langspeelplaat.
Volume van voortdurende ‘gesis’.
0–127
Volume van algehele ruis.
Wow
0–127
Flutter
0–127
Random
0–127
Total Wow/Flutter
#
0–127
fig.MFX34
Balance D
L in
L out
Phonograph
Balance W
Phonograph
Balance W
R in
R out
Balance D
Balance #
Level
D100:0W–
D0:100W
0–127
Diepte van lange cyclus roterende
onregelmatigheid.
Diepte van korte cyclus roterende
onregelmatigheid.
Diepte van onbepaalde cyclus roterende
onregelmatigheid.
Diepte van algehele roterende
onregelmatigheid.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W).
Uitgangsniveau
47
10: TAPE ECHO
Een virtuele band echo die een realistisch band Delay geluid produceert.
Dit simuleert de band echo sectie van een Roland RE-201 Space Echo.
Parameter
Mode
S, M, L, S+M,
S+L, M+L,
S+M+L
Repeat Rate #
0–127
Intensity #
0–127
Bass
-15– +15
Treble
-15– +15
Head S Pan
Head M Pan
Head L Pan
L64–63R
fig.MFX35
L in
L out
Waarde
Direct Level
Echo Level
Tape Echo
Echo Level
R in
R out
Direct Level
Tape Distortion
0–5
Wow/Flutter Rate
0–127
Wow/Flutter
Depth
Echo Level #
Direct Level #
Level
48
Omschrijving
Combinatie van te gebruiken
afspeelkoppen.
Selecteer uit drie verschillende koppen
met verschillende Delay tijden.
S: kort
M: midden
L: lang
Band snelheid
Als deze waarde toeneemt wordt de
spatiering van vertraagde geluiden
korter.
Hoeveelheid Delay herhalingen.
Boost/cut voor de lage reeks van het
echo geluid.
Boost/cut voor de hoge reeks van het
echo geluid.
Onafhankelijke panning voor de korte,
midden en lange afspeelkoppen.
Hoeveelheid bandafhankelijke
vervorming die toegevoegd wordt
Dit simuleert de lichte
klankveranderingen die gedetecteerd
kunnen worden met signaalanalyse
apparatuur. Als deze waarde toeneemt
zal de vervorming toenemen.
Snelheid van wow/flutter (complexe
variatie in toonhoogte veroorzaakt door
versleten band en roterende
onregelmatigheid)
0–127
Diepte van wow/flutter
0–127
0–127
0–127
Volume van het echo geluids
Volume van het originele geluid
Uitgangsniveau
11: GATED REVERB
Dit is een speciaal type Reverb waarin het weerkaatsende geluid afgekapt
wordt voordat het zijn natuurlijke lengte heeft bereikt.
fig.MFX38
L in
Balance D
2-Band
EQ
L out
Balance W
Gated Reverb
Balance W
R in
Balance D
Parameter
Waarde
Type
NORMAL,
REVERSE
Pre Delay
0.0–100.0 ms
Time
5–500 ms
Pan #
Low Gain
High Gain
L64–63R
-15– +15 dB
-15– +15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127
Balance #
Level #
2-Band
EQ
R out
Omschrijving
Type Reverb
NORMAL: Conventionele Gated Reverb
REVERSE:
Omgekeerde Reverb
Past de Delay tijd vanaf het directe geluid
totdat het Reverb geluid hoorbaar is aan.
Past de tijd vanaf het moment dat de Reverb hoorbaar wordt totdat deze verdwijnt aan.
Stereo locatie van Pitch Shift.
Gain van de lage frequentiereeks.
Gain van de hoge frequentiereeks.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het Reverb geluid (W).
Uitgangsniveau.
49
12: STEREO DELAY
Parameter
Dit is een stereo Delay.
Feedback Mode
Als de Feedback mode NORMAL is:
Balance D
L in
Delay
2-Band
EQ
L out
Balance W
Feedback
Feedback
Delay
R in
Balance D
Balance W
2-Band
EQ
L in
Delay
R in
Balance D
50
Past de tijd totdat het Delay geluid hoorbaar is aan.
NORMAL,
INVERT
Fase van het vertraagde geluid.
Feedback #
-98– +98 %
HF Damp
200–8000 Hz,
BYPASS
Balance #
2-Band
EQ
Level
L out
Balance W
Feedback
Feedback
Delay
0–2000 ms,
note
Low Gain
High Gain
fig.MFX39b
Balance W
2-Band
EQ
R out
Omschrijving
Selecteert de manier waarop Delay geluid in het effect wordt teruggevoerd. (Zie
de algoritme figuren).
Delay Left
Delay Right
Phase Left
Phase Right
R out
Als de Feedback mode CROSS is:
Balance D
Waarde
NORMAL,
CROSS
-15– +15 dB
-15– +15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127
Past de hoeveelheid van het Delay geluid
dat in het effect wordt teruggevoerd aan.
Negatieve (-) instellingen keren de fase
om.
Past de frequentie waarboven geluid dat
in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties
wilt uitfilteren, zet u deze parameter op
BYPASS.
Gain van de lage frequentiereeks.
Gain van de hoge frequentiereeks.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het Delay geluid (W).
Uitgangsniveau.
13: MODULATION DELAY
Parameter
Voegt modulatie aan het vertraagde geluid toe.
Als de Feedback mode NORMAL is:
fig.MFX40a
Balance D
L in
Delay
Modulation
2-Band
EQ
L out
Balance W
Feedback
Feedback
Delay
Modulation
R in
Balance D
2-Band
EQ
R out
2-Band
EQ
L out
fig.MFX40b
Balance D
Delay
Feedback Mode
Delay Left
Delay Right
0–2000 ms,
note
Feedback #
-98– +98%
HF Damp
200–8000 Hz,
BYPASS
Balance W
Als de Feedback mode CROSS is:
L in
Waarde
NORMAL,
CROSS
Modulation
Balance W
Modulation
Balance W
Rate #
Depth
Phase
Low Gain
High Gain
Balance #
Level
0.05–10.00 Hz,
note
0–127
0-180 deg
-15– +15 dB
-15– +15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127
Omschrijving
Selecteert de manier waarop Delay geluid in het effect wordt teruggevoerd. (Zie
de algoritme figuren).
Past de tijd totdat het Delay geluid hoorbaar is aan.
Past de hoeveelheid van het Delay geluid
dat in het effect wordt teruggevoerd aan.
Negatieve (-) instellingen keren de fase
om.
Past de frequentie waarboven geluid dat
in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties
wilt uitfilteren, zet u deze parameter op
BYPASS.
Modulatie frequentie
Modulatie diepte
Ruimtelijke spreiding van het geluid
Gain van de lage frequentiereeks.
Gain van de hoge frequentiereeks.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het Delay geluid (W).
Uitgangsniveau.
Feedback
Feedback
Delay
R in
Balance D
2-Band
EQ
R out
51
14: TRIPLE TAP DELAY
15: REVERSE DELAY
Produceert drie Delay geluiden: midden, links en rechts.
Voegt het invoergeluid omgekeerd als een Delay toe.
fig.MFX41
fig.MFX44
Balance D
2-Band
EQ
L in
L out
L in
D2
Balance W
Left Tap
Rev. Delay
Triple Tap Delay
Feedback
Center Tap
R in
R in
Balance D
Parameter
Delay Left
Delay Center
Delay Right
Feedback #
-98– +98 %
HF Damp
200–8000
Hz, BYPASS
Left Level
Right Level
Center Level
Low Gain
High Gain
Balance #
Level
52
Waarde
0–4000 ms,
note
Feedback 1
Delay
D4
Feedback 4
Balance W
Right Tap
2-Band
EQ
1
D1
R out
Omschrijving
Parameter
0–127
Delay 1–4
0-2000 ms,
note
Past de tijd totdat het middelste, linker en rechter Delay geluid hoorbaar is aan.
Feedback 1 #
Past de hoeveelheid van het Delay geluid dat in
het effect wordt teruggevoerd aan.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
Past de frequentie waarboven geluid dat in het
effect wordt teruggevoerd wordt uitgefilterd. Als
u geen hoge frequenties wilt uitfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
Feedback 4 #
0–127
Volume van elke Delay.
-15– +15 dB
-15– +15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127
Gain van de lage frequentiereeks.
Gain van de hoge frequentiereeks.
Volumebalans tussen het directe geluid (D) en
het Delay geluid (W).
Uitgangsniveau.
Waarde
Threshold
-98– +98 %
HF Damp 1
HF Damp 4
200–8000 Hz,
BYPASS
Pan 1–3
L64–63R
Level 1–3
0–127
Balance #
Low Gain
High Gain
Level
D100:0W–
D0:100W
-15– +15 dB
-15– +15 dB
0–127
2-Band
EQ
L out
2-Band
EQ
R out
2
D3
3
Omschrijving
Volumeniveau waarop de omgekeerde
Delay begint.
Past de tijd totdat Delays 1-4 hoorbaar
zijn aan.
Past de hoeveelheid van het Delay geluid
dat in het effect wordt teruggevoerd aan.
Negatieve (-) instellingen keren de fase
om.
Past de frequentie waarboven geluid dat
in het effect wordt teruggevoerd wordt
uitgefilterd. Als u geen hoge frequenties
wilt uitfilteren, zet u deze parameter op
BYPASS.
Stereo locatie van het geluid van Delays
1-3.
Uitgangsniveau van de Delays 1-3 geluiden.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het Delay geluid (W).
Gain van de lage frequentiereeks.
Gain van de hoge frequentiereeks.
Uitgangsniveau.
OVER Note
Waarde
1/64T (
Sommige parameters (zoals Rate of Delay Time) kunnen in een nootwaarde
worden ingesteld, in plaats van een tijdswaarde.
1/64 (
Dit soort parameters bieden een Sync SW (Sync schakelaar) waarmee u
kunt afwisselen tussen het instellen van de parameter als een nootwaarde
of als een numerieke waarde.
1/32 (
Als u deze als een nootwaarde wilt instellen, zet u de Sync SW op ON.
* Als de Sync SW van een parameter die in Control Assign voor multieffect regeling gekozen is op ON staat, kunt u multi-effect regeling niet
gebruiken voor besturing van de betreffende parameter.
)
Vierenzestigste noot
)
1/32T (
Omschrijving
Vierenzestigste triool
)
Tweeëndertigste triool
Tweeëndertigste noot
)
1/16T (
)
Zestiende triool
1/32. (
)
Gepuncteerde tweeëndertigste noot
1/16 (
)
Zestiende noot
1/8T (
)
Achtste noot triool
1/16. (
1/8 (
)
Gepuncteerde zestiende noot
Achtste noot
)
1/4T (
)
Kwartentriool
1/8. (
)
Gepuncteerde achtste noot
1/4 (
Kwartnoot
)
1/2T (
)
Halve noot triool
1/4. (
)
Gepuncteerde kwartnoot
1/2 (
Halve noot
)
)
Hele noot triool
)
Gepuncteerde halve noot
1/1T (
1/2. (
1/1 (
Hele noot
)
2/1T (
)
Dubbele noot triool
1/1. (
)
Gepuncteerde hele noot
2/1 (
)
Dubbele noot
53
Specificaties
ARX-03 Brass
Maximale polyfonie
14 stemmen (varieert volgens de geluidsgenerator belasting)
Accessoires
Schroevendraaier
1 part
Gebruikersgeheugen
Patch: 50 (inclusief vooraf geladen data)
(C #0 = 66, CC#32 = 0, PC = 1-50)
Effecten
6 systemen (1 systeem per instrument)
MASTER EQ:1 systeem
Multi-effecten (MFX): 1 systeem, 15 types
STEREO EQ, ENHANCER, AUTO WAH, HEXA-CHORUS,
COMPRESSOR, LIMITER, LOFI COMPRESS, TELEPHONE,
PHONOGRAPH, TAPE ECHO, GATED REVERB, STEREO
DELAY, MODULATION DELAY, TRIPLE TAP DELAY, REVERSE
DELAY
Reverb:
1 systeem, 8 types
ROOM, HALL, PLATE, STUDIO, CHURCH, SRV ROOM, SRV
HALL, SRV PLATE
Gebruikersspecifieke functies
Stability, Personality, Growl, Turbid, Noise, Control Assign
54
6-kanaals Mixer scherm
Gebruikershandleiding
Parts
EQ:
Diversen
* In het kader van productverbetering kunnen de specificaties en/of het
uiterlijk van dit product zonder voorafgaande mededeling gewijzigd
worden.
Index
B
Grom ......................................................................................... 27
LIMITER .................................................................................45
LOFI COMPRESS....................................................................46
MODULATION DELAY ............................................................51
PHONOGRAPH .....................................................................47
REVERSE DELAY .....................................................................52
STEREO DELAY ......................................................................50
STEREO EQ ...........................................................................43
TAPE ECHO ..........................................................................48
TELEPHONE ..........................................................................46
TRIPLE TAP DELAY ..................................................................52
MFX Control scherm .....................................................................35
MFX Control Sens 1-4 ...................................................................35
MFX Control Source 1-4 ................................................................35
MFX scherm.................................................................................34
MIXER.........................................................................................31
Multi-effecten ...............................................................................42
I
N
Inst/Level scherm ......................................................................... 25
Instrument ............................................................................. 19, 25
Noise .........................................................................................27
L
Patch .........................................................................................19
Opslaan (Save) ......................................................................41
Patch Init .....................................................................................41
Patch selectie ...............................................................................23
Personality (persoonlijkheid) ..........................................................26
Player (speler) ..............................................................................19
Player Edit ...................................................................................25
Player Select ................................................................................24
Bend/Hold scherm....................................................................... 38
Breath (adem) scherm................................................................... 27
C
CONTROL .................................................................................. 38
Control Assign 1 scherm ............................................................... 39
Control Assign 2 scherm ............................................................... 40
E
Effecten ...................................................................................... 33
EQ scherm ............................................................................ 28, 32
F
Feeling (gevoel) scherm ................................................................ 26
G
Level/Pan scherm
M
MFX
AUTO WAH ......................................................................... 44
COMPRESSOR ...................................................................... 45
ENHANCER.......................................................................... 43
GATED REVERB ..................................................................... 49
HEXA-CHORUS ..................................................................... 44
P
55
R
Reverb scherm ............................................................................. 36
Routing scherm ............................................................................ 33
S
Sectie ................................................................................... 20, 29
Section Style scherm..................................................................... 29
Selecteren, een instrument............................................................. 25
Solo ........................................................................................... 20
Stability ...................................................................................... 26
Stack mode ................................................................................. 22
SuperNATURAL ........................................................................... 17
T
Tune/Key Shift scherm.................................................................. 30
Turbid ........................................................................................ 27
U
Unison mode ............................................................................... 21
Utility scherm............................................................................... 41
V
Vibrato scherm ............................................................................ 31
56
Voor EU-Landen
Dit product voldoet aan de voorwaarden van de Europese richtlijnen 2004/108/EC.
57
Voor EU-Landen
58
59
Informatie
AFRICA
Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
erkend Roland distributeur in uw land, zoals hieronder getoond.
ASIA
EGYPT
CHINA
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar Al Askalany
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: (022)-418-5531
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800
REUNION
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili
Chaoyang District Beijing
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429
SOUTH AFRICA
T.O.M.S. Sound & Music
(Pty)Ltd.
2 ASTRON ROAD DENVER
JOHANNESBURG ZA 2195,
SOUTH AFRICA
TEL: (011)417 3400
Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800
Cape Town, SOUTH AFRICA
TEL: (021) 799 4900
HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen
Wan, New Territories,
HONG KONG
TEL: 2415 0911
Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863
INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
411, Nirman Kendra
Mahalaxmi Flats Compound
Off. Dr. Edwin Moses Road,
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051
INDONESIA
PT Citra IntiRama
Jl. Cideng Timur No. 15J-15O
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170
60
KOREA
THAILAND
BRAZIL
ECUADOR
MEXICO
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855
Theera Music Co. , Ltd.
100-108 Soi Verng
Nakornkasem, New
Road,Sumpantawongse,
Bangkok 10100 THAILAND
TEL: (02) 224-8821
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL:(593-4)2302364
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar
de los Padres 01780 Mexico
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699
MALAYSIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima, 47301 Petaling
Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263
VIET NAM
Suoi Nhac Company, Ltd
370 Cach Mang Thang Tam St.
Dist.3, Ho Chi Minh City,
VIET NAM
TEL: 9316540
PHILIPPINES
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801
SINGAPORE
SWEE LEE MUSIC
COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676
TAIWAN
ROLAND TAIWAN
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung
Shan N.Road Sec.2, Taipei,
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA
For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715
CENTRAL/LATIN
AMERICA
ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700
BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100
CHILE
EL SALVADOR
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final
Alameda Juan Pablo II,
Edificio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788
COLOMBIA
GUATEMALA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888
COSTA RICA
JUAN Bansbach Instrumentos
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado
10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211
HONDURAS
CURACAO
MARTINIQUE
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860
DOMINICAN REPUBLIC
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo,
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029
Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222
NICARAGUA
Bansbach Instrumentos
Musicales Nicaragua
Altamira D'Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557
PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE
PANAMA
TEL: 315-0101
PARAGUAY
Distribuidora De
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147
PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388
TRINIDAD
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868) 638 6385
URUGUAY
CZECH REP.
IRELAND
SLOVAKIA
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa
1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335
CZECH REPUBLIC
DISTRIBUTOR s.r.o
Voctárova 247/16
CZ - 180 00 PRAHA 8,
CZECH REP.
TEL: (2) 830 20270
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444
DAN Acoustic s.r.o.
Povazská 18.
SK - 940 01 Nové Zámky
TEL: (035) 6424 330
VENEZUELA
DENMARK
Instrumentos Musicales
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200
EUROPE
AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260
BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811
CROATIA
ART-CENTAR
Degenova 3.
HR - 10000 Zagreb
TEL: (1) 466 8493
FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial
Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020
GERMANY
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844
Norderstedt, GERMANY
TEL: (040) 52 60090
GREECE/CYPRUS
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400
HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area ‘DEPO’ Pf.83
H-2046 Torokbalint,
HUNGARY
TEL: (23) 511011
ITALY
Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300
NORWAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo
NORWAY
TEL: 2273 0074
POLAND
ROLAND POLSKA SP. Z O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03 664 Warszawa
POLAND
TEL: (022) 679 4419
PORTUGAL
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60
ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni,
ROMANIA
TEL: (266) 364 609
RUSSIA
MuTek
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA
TEL: (095) 981-4967
SPAIN
Roland Iberia, S.L.
Paseo García Faria, 33-35
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00
SWEDEN
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr.
S-131 30 Nacka SWEDEN
TEL: (0)8 702 00 20
SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen,
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383
UKRAINE
EURHYTHMICS Ltd.
P.O.Box: 37-a.
Nedecey Str. 30
UA - 89600 Mukachevo,
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40
UNITED KINGDOM
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701
MIDDLE EAST
BAHRAIN
Moon Stores
No.1231&1249 Rumaytha
Building Road 3931, Manama
339 BAHRAIN
TEL: 17 813 942
IRAN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021)-2285-4169
ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons
Ltd.
8 Retzif Ha'alia Hashnia St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666
JORDAN
MUSIC HOUSE CO. LTD.
FREDDY FOR MUSIC
P. O. Box 922846
Amman 11192 JORDAN
TEL: (06) 5692696
KUWAIT
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI
& SONS CO.
Al-Yousifi Service Center
P.O.Box 126 (Safat) 13002
KUWAIT
TEL: 00 965 802929
OMAN
TALENTZ CENTRE L.L.C.
Malatan House No.1
Al Noor Street, Ruwi
SULTANATE OF OMAN
TEL: 2478 3443
QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio &
Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554
SAUDI ARABIA
aDawliah Universal
Electronics APL
Behind Pizza Inn
Prince Turkey Street
aDawliah Building,
PO BOX 2154,
Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 8643601
SYRIA
Technical Light & Sound
Center
Rawda, Abdul Qader Jazairi St.
Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520,
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384
TURKEY
ZUHAL DIS TICARET A.S.
Galip Dede Cad. No.37
Beyoglu - Istanbul / TURKEY
TEL: (0212) 249 85 10
LEBANON
U.A.E.
Chahine S.A.L.
George Zeidan St., Chahine
Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 165857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Ground Floor, Dubai,
U.A.E.
TEL: (04) 3360715
NORTH AMERICA
CANADA
Roland Canada Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way
Richmond B. C., V6V 2M4
CANADA
TEL: (604) 270 6626
Roland Canada Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6
CANADA
TEL: (905) 362 9707
U. S. A.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement