BeoTime - Radio & TV

BeoTime - Radio & TV
BeoTime
Vejledning
Dette produkt overholder
bestemmelserne i
direktiverne 2004/108/EF
og 2006/95/EF.
Tekniske specifikationer, funktioner
og brugen af disse kan ændres
uden varsel.
Til det norske marked!
Mekaniske og elektroniske
komponenter i produktene slites
ved bruk. Det må derfor påregnes
reparasjoner og utskiftning av
komponenter innenfor kjøpslovens
reklama­sjonstid, som må regnes
som vedlikehold av produktene.
Slik vedlikehold gir ikke grunn­lag
for å rette mangels­krav mot
forhandler eller leverandør, og må
bekostes av kjøper.
Kun til det amerikanske marked:
BEMÆRK! Dette udstyr er blevet
testet og vurderes at stemme
overens med begrænsningerne for
digitale klasse B-enheder i henhold
til del 15 i FCC-reglerne (Federal
Communications Commissions).
Formålet med disse begrænsninger
er at yde beskyttelse mod skadelig
interferens i forbindelse med
boliginstallationer.
Udstyret genererer, bruger og kan
udsende radiofrekvensenergier og
kan desuden forårsage skadelig
interferens i radiokommunikation,
hvis ikke det installeres korrekt og
bruges i overensstemmelse med
denne vejledning. Dog er der ingen
garanti for, at der ikke opstår
interferens i en given installation.
Såfremt udstyret forårsager
skadelig interferens i en radio- eller
fjernsynsmodtagelse, hvilket kan
konstateres ved at tænde og slukke
for det, opfordres brugeren til selv
at forsøge at fjerne interferensen
ved at udføre et eller flere af
følgende skridt:
– Drej eller flyt antennen.
– Flyt det udstyr, der forstyrrer,
længere væk fra modtageren.
– Slut udstyret til en stikkontakt på
et andet kredsløb end det,
modtageren er tilsluttet.
– Kontakt forhandleren eller en
erfaren radio/tv-tekniker for at få
hjælp.
Kun til det canadiske marked:
Dette digitale klasse B-apparat
opfylder alle krav i de canadiske
bestemmelser om
interferensskabende udstyr.
Indhold
Beskrivelse af vækkeuret, 4
Sådan bruger du vækkeuret og ser indholdet af menuen.
Daglig brug, 8
Sådan bruger du de daglige funktioner, f.eks. slår alarmen til og fra,
vælger en kanal eller en kilde, indstiller lys og justerer lydstyrke.
Indstil klokkeslæt og tidsformat, 10
Sådan indstiller du klokkeslættet og vælger tidsformatet.
Indstil et alarmtidspunkt, 11
Sådan indstiller du alarmtidspunktet.
Vælg en alarmkilde, 12
Sådan vælger du en kilde, der skal afspilles, når alarmen går i gang, samt
eventuelt en tilgængelig kanal, et musiknummer eller en station.
Indstil et tidspunkt for alarmafbrydelse, 14
Sådan får du kilder, der blev tændt på alarmtidspunktet, til at slukke igen
efter et stykke tid.
Indstil en Sleep Timer, 15
Sådan indstiller du en Sleep Timer.
Opsætning af vækkeuret, 16
Sådan placerer du vækkeuret og monterer det på vægbeslaget (ekstraudstyr).
Vedligeholdelse, 18
Sådan rengør du vækkeuret og skifter batterierne.
3
Beskrivelse af vækkeuret
4
BeoTime er et vækkeur, der kan
vække dig om morgenen til
lyden af en valgt Bang & Olufsen
kilde og den indbyggede alarm.
Vækkeuret har også en Sleep
Timer funktion, og du kan bruge
det til almindelig betjening af
dine Bang & Olufsen AVprodukter samt til at styre
belysningen via et kompatibelt
system.
Funktioner på navigationspanelet
I menutilstand: Naviger i menuens
valgmuligheder
I dvaletilstand: Naviger i kanaler,
numre eller stationer
I menutilstand: Naviger i displayene
I dvaletilstand: Juster lydstyrken
Åbn eller luk en menu. Hold knappen
inde for at slukke produkter og
belysning
I menutilstand: Naviger i menuens
valgmuligheder
I dvaletilstand: Naviger i kanaler,
numre eller stationer
5
Navigationspanel
Display 2
7:30
RADIO
Berøringssensor
Display 1
Berøringssensor ...
Rør ved vækkeuret for at sætte
alarmen på snooze og tænde for
baglyset i displayene, så du
nemmere kan se klokkeslættet.
TIME
FORMAT
Display 1 ...
Her finder du menuens første niveau.
Display 2 ...
Her finder du menuens andet niveau.
Display 3 ...
Her finder du menuens tredje
niveau, hvis det er tilgængeligt.
Indstillingerne gemmes, når du
lukker menuen i et display.
30
30
24-HOUR
11
Display 3
30
Alarmknap
Hvis der er pile i et display,
indeholder menuen flere muligheder.
Alarmknap ...
Aktiver og deaktiver alarmen. Tryk
på alarmknappen for at slå alarmen
til og fra.
6
>> Beskrivelse af vækkeuret ...
MENU
7:30
RADIO
11
30
11
30
7:30
RADIO
Vækkeurets placering
Baglys i displayet
Vækkeuret har en vippesensor,
Displayene lyser op, når vækkeuret
så du kan placere det med
berøres, og når alarmen går i gang.
alarmknappen enten til venstre
eller højre til henholdsvis højrehåndet
og venstrehåndet betjening. Uanset
om du placerer vækkeuret med
alarmknappen til venstre eller højre,
tilpasses teksten i displayene urets
placering. Mulighederne i
hovedmenuen vil altid blive vist
i Display 1 ved siden af
navigationspanelet.
LIGHT
SOURCE
ALARM TIME
SLEEP TIMER
ALARM SOURCE
ALARM TIME OUT
TOUCH ENABLE
TIME
TIME FORMAT
Et kort stykke tid efter berøring af
vækkeuret, forsvinder lyset gradvist.
Menuen findes i Display 1.
7
Når vækkeuret bruges alene, vil du
bare høre alarmlyden, når alarmen
går i gang.
7:30
RADI
O
7
30
Når vækkeuret bruges med et
Bang & Olufsen AV-produkt eller i
et linkrum, kan du stille vækkeuret
til at tænde for produktet, eller
slukke for produktet via funktionen
Sleep Timer. Du kan også bruge
vækkeuret til almindelig betjening
af dine Bang & Olufsen produkter.
7:30
RADI
O
7
30
Daglig brug
8
Slå alarmen til eller fra, og betjen
tilsluttet Bang & Olufsen udstyr
samt kompatible systemer til at
styre belysningen.
Se oplysninger om indstilling af
alarmtidspunktet på side 11 i
denne vejledning.
Slå alarmen til og fra
>Tryk på alarmknappen for at
aktivere alarmfunktionen.
>Tryk igen for at deaktivere
alarmfunktionen.
Udskyd alarmen (snooze)
Du kan udskyde alarmen enten
ved at:
– røre ved vækkeuret og dermed
aktivere berøringssensoren
– trykke på en vilkårlig knap på
navigationspanelet.
Alarmen starter tre gange med
10 minutters interval, hvorefter
den udskydes til næste dag.
Vælg og tænd for en kilde
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
SOURCE.
>Tryk på eller for at åbne
Display 2.
>Tryk på eller for at vælge
den kilde, du vil tænde for.
>Tryk på , mens Display 2 er
valgt for at tænde for kilden og
lukke menuen.
>Tryk på eller for at gå til
Display 1, og tryk på for at lukke
menuen uden at tænde for kilden.
Sluk for en kilde ...
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
SOURCE.
>Tryk på eller for at åbne
Display 2.
>Tryk på eller for at vælge
den kilde, du vil slukke for.
>Tryk på eller for at åbne
Display 3.
>Tryk på for at slukke for kilden
og lukke menuen.
Du kan slukke for alle tilsluttede
kilder, hvis du trykker på og
holder den inde i mere end 1½
sekund. Hvis du holder knappen
inde i mere end 3 sekunder,
slukkes lyset også.
9
Vælg en kanal
>Tryk på eller i dvaletilstand
for at skifte kanal, nummer eller
station på den valgte kilde.
Juster lydstyrken
>Tryk på eller i dvaletilstand for
at skrue op eller ned for lydstyrken
på den valgte kilde.
ADVARSEL! Hvis du lytter til høj
musik i længere tid, kan det
medføre høreskade!
Vælg en lysindstilling
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
LIGHT.
>Tryk på eller for at åbne
Display 2.
>Tryk på eller for at vælge
den lysindstilling, du vil bruge.
Mulighederne er ON, 1-9, RED,
GREEN, YELLOW og BLUE.
>Tryk på , mens Display 2 er
valgt for at vælge lysindstillingen
og lukke menuen.
Juster lysstyrken ...
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
LIGHT.
>Tryk på eller for at åbne
Display 3, og vælg OFF.
>Tryk på eller for at justere
lysstyrken op eller ned.
>Tryk på eller for at vælge
Display 1, og tryk derefter på
for at lukke menuen uden at vælge
en lysstyrke og slukke for lyset.
Sluk for lyset ...
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
LIGHT.
>Tryk på eller for at åbne
Display 3.
>Tryk på for at slukke for lyset
og lukke menuen.
LIGHT
ON
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
Du kan slukke for alle tilsluttede
kilder og lyset, hvis du trykker på
og holder den inde i mere end 3
sekunder. Tilgængelige
lysindstillinger: Se den vejledning,
der følger med systemet til kontrol
af belysningen, for at få yderligere
oplysninger om lysindstillinger.
Indstil klokkeslæt og tidsformat
10
Sørg for, at uret er indstillet til
det rigtige klokkeslæt, så
alarmen tændes og afbrydes på
det rigtige tidspunkt.
Vælg tidsformat ...
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
TIME FORMAT.
>Tryk på eller for at åbne
Display 2 og eller for at
vælge det ønskede tidsformat.
>Tryk på for at forlade menuen.
Indstil klokkeslættet ...
>Tryk på i dvaletilstand for at
TIME
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
TIME.
>Tryk på eller for at åbne
Display 2 og eller for at
vælge timer eller minutter.
>Tryk på eller for at åbne
Display 3 og eller for at
vælge timer eller minutter.
>Tryk på for at lukke menuen.
Vækkeuret skifter ikke automatisk
til og fra sommertid.
TIME
FORMAT
24-HOUR
Vækkeuret kan vise klokkeslættet
både i 12- og 24-timers format.
11
30
Eksempel på et klokkeslæt.
Indstil et alarmtidspunkt
Du kan få vækkeuret til at vække
dig på et bestemt tidspunkt ved
at indstille, hvornår alarmen
skal gå i gang.
Se oplysninger om snoozefunktion og slukning af
alarmlyden på side 8.
Indstil et alarmtidspunkt ...
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
ALARM TIME.
>Tryk på eller for at åbne
Display 2 og eller for at
vælge timer eller minutter.
>Tryk på eller for at åbne
Display 3 og eller for at
vælge timer eller minutter.
>Tryk på for at lukke menuen.
11
7:00
RADIO
11
Tryk på alarmknappen for at
aktivere alarmfunktionen. Når
alarmfunktionen er aktiveret,
vises det valgte alarmtidspunkt
og alarmkilden i Display 1.
3
Vælg en alarmkilde
12
Vælg den kilde, der skal tændes, Vælg en alarmkilde og kanal ...
for at
når alarmen begynder.
>Tryk på i dvaletilstandALARM
SOURCE
åbne menuen i Display 1.
Når den valgte alarmkilde
>Tryk på eller for at vælge
tændes, vil du også høre en
ALARM SOURCE.
almindelig alarmlyd, så du er
>Tryk på eller for at åbne
Display 2 og eller for at
sikker på at blive vækket.
vælge den ønskede alarmkilde
Du kan udskyde alarmlyden ved
eller NONE.
at røre ved vækkeuret, men lyden >Tryk på eller for at åbne
fra alarmkilden udskydes ikke.
Display 3 og eller for at
vælge ønsket kanal, nummer
Lyden fra alarmkilden fortsætter,
eller station. Valgmulighederne
indtil et indstillet tidspunkt for
er 01-99 eller NONE.
alarmafbrydelse, eller indtil du
>Tryk på for at lukke menuen.
slukker for kilden.
Afhængigt af den valgte audioeller videokilde kan du også på
forhånd vælge en kanal, et
nummer eller en station, der
skal afspilles. Du kan vælge
mellem 99 forskellige kanaler,
numre eller stationer.
TV
09
Vælg NONE i Display 2, hvis du
ønsker at deaktivere funktionen
med alarmkilde. Vælg NONE i
Display 3, hvis du ønsker, at kilden
skal tænde for den kanal, den
station eller det nummer, du sidst
har set eller hørt.
13
ALARM SOURCE
TV
DTV
V.MEM
DVD
RADIO
CD
A.MEM
DTV2
N.RADIO
N.MUSIC
V.AUX
L-TV
L-DTV
L-V.MEM
L-DVD
L-RADIO
L-CD
L-A.MEM
L-DTV2
L-N.RA
L-N.MUS
L-V.AUX
NONE
Mulige kilder: Kilderne er
organiseret, så den sidst anvendte
kilde vises først, og den næstsidst
anvendte kilde vises som nummer
to etc.
Indstil et tidspunkt for alarmafbrydelse
14
Indstil et tidspunkt for
alarmafbrydelse, hvis tilsluttede
audio- og videoprodukter skal
slukkes, et vist tidsrum efter
alarmen er blevet slået fra.
Vælg et tidspunkt for
alarmafbrydelse ...
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
ALARM TIME OUT.
>Tryk på eller for at åbne
7:00
Display 2 og eller for at
vælge det ønskede tidspunkt for
alarmafbrydelse.
>Tryk på for at lukke menuen.
Når alarmen er blevet afbrudt,
er funktionen for alarmafbrydelse
stadig aktiv, og det samme
afbrydelsestidspunkt anvendes,
næste gang alarmen slås fra. Vælg
NONE i Display 2, hvis du ønsker at
deaktivere funktionen for
alarmafbrydelse.
ALARM
TIMEOUT
30 MIN
15
OFF
En vandret linje i Display 1 viser
den tid, der er tilbage, inden
tilsluttede AV-produkter slukkes.
Mulighederne er NONE, INSTANT,
15 MIN, 30 MIN, 45 MIN, 60 MIN,
90 MIN og 120 MIN.
Indstil en Sleep Timer
Indstil en Sleep Timer for at
slukke for alle tilsluttede AVprodukter efter et bestemt
tidsrum.
Indstil en Sleep Timer ...
>Tryk på i dvaletilstand for at
åbne menuen i Display 1.
>Tryk på eller for at vælge
SLEEP TIMER.
>Tryk på eller for at åbne
at
Display 2 og eller for
7:00
vælge den ønskede Sleep Timerperiode.
>Tryk på for at lukke menuen.
15
SLEEP
TIMER
15
15 MIN
OFF
En vandret linje i Display 1 viser
Når en Sleep Timer er blevet udført, den tid, der er tilbage, inden
deaktiveres funktionen, til du
tilsluttede AV-produkter slukkes.
aktiverer den igen.
Mulighederne er OFF, 15 MIN,
30 MIN, 45 MIN, 60 MIN, 90 MIN
og 120 MIN.
Opsætning af vækkeuret
16
Vækkeuret er designet til at
blive placeret enten på et bord
eller i et magnetisk vægbeslag,
så det er nemt at få adgang til.
Vækkeuret bør placeres, så alle
de Bang & Olufsen produkter,
det skal styre, er inden for
synsvidde.
Forholdsregler
– Sørg for, at produktet placeres i
overensstemmelse med
instruktionerne i denne vejledning.
Brug kun tilbehør, der er godkendt
af Bang & Olufsen, for at undgå
personskader!
– Forsøg aldrig at åbne produktet.
Produktet må kun åbnes af en
uddannet servicetekniker.
– Produktet er udelukkende
beregnet til indendørs brug under
tørre forhold og inden for et
temperaturområde på 10-40° C.  
– Anbring ikke produktet i direkte
sollys, da det kan reducere IRsenderens følsomhed.
Inden du monterer
vægbeslaget ...
Afprøv, om der er forbindelse
mellem vækkeuret, dine Bang &
Olufsen AV-produkter og lyset.
>Tænd de produkter og den
belysning, som vækkeuret skal
styre.
>Hold vækkeuret på det sted, hvor
du vil installere vægbeslaget.
>Tryk på , og hold den inde i
3 sekunder. Hvis alle produkter
og lyset slukkes efter 3 sekunder,
er der forbindelse mellem
vækkeuret, produkterne og lyset.
17
11
30
Sæt vækkeuret fast på vægbeslaget
som vist på illustrationen. Kontroller,
at beslaget holder fat om vækkeurets
batteridel, så den indbyggede
magnet kan fastholde det.
7:30
RADIO
7:30
RADIO
11
30
∅ 5 mm
Vægbeslag: Brug vægstykket som Tryk holderen til vækkeuret fast på
skabelon til at markere de steder,
vægstykket, til der lyder et klik.
hvor hullerne skal bores. Brug de
medfølgende skruer og rawlplugs til Montering er afprøvet på en
at fastgøre vægbeslaget på væggen. gipsvæg.
Vækkeuret kan placeres vandret
med alarmknappen til venstre eller
til højre. Den indbyggede sensor
sørger for at tilpasse teksten i
displayene efter vækkeurets
placering.
Vedligeholdelse
18
Almindelig vedligeholdelse,
såsom rengøring, er brugerens
ansvar. Følg vejledningen til
højre for at opnå det bedste
resultat. Kontakt din Bang &
Olufsen forhandler for at få
nærmere oplysninger om
almindelig vedligeholdelse.
Udskift batterierne
Hvis batterierne er ved at være brugt,
viser Display 1 advarslen BATTERY
LOW i dvaletilstand, ca. 1 uge før
batterierne løber tør. Når BATTERY
LOW vises i displayet, deaktiveres
IR-senderen, og det højeste
alarmniveau reduceres.
Batterierne må ikke udsættes for
høj varme, f.eks. solskin, ild eller
lignende.
Vækkeuret bruger tre batterier. Det
anbefales at bruge 1,5 volt alkaline
batterier (størrelse AA). Brug ikke
genopladelige batterier!
Udskift batterierne som vist på
illustrationen.
Det indstillede klokkeslæt vises i ca.
4 minutter uden batterier.
Rengøring
Tør støv af overfladerne med en tør,
blød klud. Pletter og snavs kan
fjernes med en fugtig blød klud og
en opløsning af vand og et mildt
rengøringsmiddel, f.eks.
opvaskemiddel.
19
Batteriværktøjet kan opbevares i
vægbeslaget til fremtidig brug.
International garanti
Bang & Olufsen produkter, som er
købt hos en autoriseret Bang &
Olufsen forhandler, er omfattet af
en garanti. Yderligere oplysninger
om denne internationale garanti
kan findes under Kundeservice på
www.bang-olufsen.com
Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) –
Miljøbeskyttelse
Elektrisk og elektronisk udstyr,
reservedele og batterier, der er
mærket med dette symbol, må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald, og
alt elektrisk og elektronisk udstyr,
alle reservedele samt alle batterier
skal indsamles og bortskaffes
separat.
Når elektrisk og elektronisk udstyr
samt batterier bortskaffes ved
hjælp af de indsamlingssystemer,
der anvendes i dit land, beskyttes
miljøet og andre menneskers helbred.
Desuden bidrages der til en
betryggende og rationel anvendelse
af naturlige ressourcer.
0906
Indsamling af elektrisk og
elektronisk udstyr, batterier og
affald forhindrer mulig forurening
af naturen med farlige stoffer, som
kan være indeholdt i elektriske og
elektroniske produkter og udstyr.
Din Bang & Olufsen forhandler kan
rådgive dig om den korrekte
bortskaffelsesmetode i dit land.
I tilfælde af, at et produkt er for
lille til at vise dette symbol, er det i
stedet vist i vejledningen, på
garantibeviset eller på emballagen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement