Zanussi | ZEE3921IXA | User manual | Zanussi ZEE3921IXA User manual

HR
EN
EL
PT
ES
Upute za uporabu
User manual
Οδηγίες Χρήσης
Manual de instruções
Manual de instrucciones
2
11
21
31
40
Puna grijača ploča
Hob
Αυτόνομη εστία
Sólido disco eléctrico da placa
Placa de cocción sólida
ZEE3921I
Sadržaj
Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sigurnosne upute _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korisni savjeti i preporuke _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
3
5
5
5
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Rješavanje problema _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Briga za okoliš _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Zadržava se pravo na izmjene.
Informacije o sigurnosti
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje
i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
Sigurnost djece i slabijih osoba
Upozorenje Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe
smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom
odrasle osoba odgovorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za djecu, preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
Opća sigurnost
• Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Ne dodirujte grijače.
2
www.zanussi.com
• Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za daljinsko
upravljanje.
• Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
• Vatru nikada ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim prekrivačem.
• Stvari ne držite na površinama za kuhanje.
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
• Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopce ne
stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će se zagrijati.
Sigurnosne upute
Instalacija
Upozorenje Ovaj uređaj mora postaviti
kvalificirana osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporučenih s uređajem.
• Održavajte minimalnu udaljenost od drugih
uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je
težak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom za
brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način se sprječava
pad vrućeg posuđa kada se vrata ili prozor
otvore.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladica uvjerite se da je prostor, između dna uređaja i
gornje ladice, dovoljan za cirkulaciju zraka.
• Dno uređaja može postati vruće. Preporučamo da ispod uređaja postavite nezawww.zanussi.com
paljivu pregradnu ploču kako biste spriječili
pristup donjoj strani.
Spajanje na električnu mrežu
Upozorenje Opasnost od požara i
strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu mora izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li
uređaj isključen iz električne mreže.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli zapletu.
• Provjerite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruje vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj na utičnice u blizini
• Provjerite je li uređaj pravilno postavljen.
Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti pregrijavanja priključka.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od strujnog
udara.
• Koristite spojnice na kabelu.
3
• Pazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili
kabel napajanja. Za zamjenu oštećenog
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Električna instalacija mora imati izolacijski
uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima.
Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke, osigurače
(osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta),
sklopke i releje zemnog spoja.
Uporaba
Upozorenje Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Uređajem ne upravljajte pomoću vanjskog
tajmera ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili
kada je u doticaju s vodom.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Zagrijat će se.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Nemojte koristiti uređaj kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Upozorenje Opasnost od požara ili
eksplozije.
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili zagrijane
predmete držite dalje od masti i ulja kad
kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje, koje sadrži ostatke hrane,
može uzrokovati vatru pri nižim temperaturama nego ulje koje se koristi prvi put.
• Zapaljive predmete ili predmete namočene
zapaljivim sredstvima ne stavljajte u, pored
ili na uređaj.
4
• Vatru ne pokušavajte ugasiti vodom. Uređaj isključite i plamen pokrijte poklopcem ili
protupožarnim prekrivačem.
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Nemojte dopustiti da posuđe presuši.
• Ne dopustite da se posuđe ohladi na
grijaćoj ploči.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Ne dozvolite da kisele tekućine, na primjer
vinski ocat, limunov sok ili sredstvo za
uklanjanje kamenca, dođu u kontakt s
pločom. To može uzrokovati matirane
mrlje.
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
• Uređaj redovito očistite kako biste spriječili
propadanje materijala površine.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
Odlaganje
Upozorenje Opasnost od ozljede ili
gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju uređaja kontaktirajte komunalnu službu.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
www.zanussi.com
Opis proizvoda
Izgled površine za kuhanje
180
1
mm
145
mm
2
3
1 Stražnja zona kuhanja 1500 W
2 Prednja zona kuhanja 1000 W
3 Indikator napajanja
4 Regulatori
4
Upravljački gumbi električnih zona
kuhanja
Simbol
Funkcija
0
položaj "OFF"
(Isključeno)
Simbol
Funkcija
1
minimalna toplina
6
maksimalna toplina
Svakodnevna uporaba
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Za uključivanje i povećavanje stupnja topline
okrenite regulator u smjeru suprotno od
kazaljke na satu. Za smanjenje stupnja
topline okrenite regulator u smjeru kazaljke
na satu. Za isključivanje okrenite regulator na
0.
Indikatorsko svjetlo aktivira se kada se uključi
bilo koje od polja i ostaje uključeno dok se
polja ne isključe.
Prije prve uporabe
Na svaku zonu kuhanja stavite posudu s vodom, podesite na maksimalan položaj i pustite uređaj da radi 10 minuta. Ovaj postupak
treba obaviti zbog spaljivanja ostataka u uređaju. Nakon toga pustite da uređaj 20 minuta
radi u maksimalnom položaju. Tijekom tog
perioda može se osjetiti neugodan miris i
pojaviti dim. To je sasvim normalno. Osigurajte dovoljan protok zraka.
Brza grijaća ploča
Crvena točka u sredini ploče označava brzu
grijaču ploču. Brza grijaća ploča zagrijava se
brže od običnih ploča.
Crvena ploča je obojana na površini i nakon
nekog vremena se može izbrisati. To nema
nikakav utjecaj na učinkovitost uređaja.
Prilikom prvog korištenja brza grijača ploča
se može dimiti i imati miris. Dim i miris nestaju nakon nekog vremena.
Korisni savjeti i preporuke
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Ušteda energije
www.zanussi.com
• Ako je moguće, posuđe uvijek poklopite poklopcem.
• Posuđe postavite na čvrstu grijaću
ploču prije uključivanja.
5
• Čvrstu grijaću ploču isključite prije završetka kuhanja, da iskoristite preostalu toplinu.
• Za zadovoljavajuće rezultate, promjer
posuda i zone kuhanja moraju imati
iste dimenzije.
Suđe za kuhanje
• Dno posuđa za kuhanje treba biti što
je moguće deblje i ravnije.
Koristite lonce i posude s dnom koje odgovara dimenzijama zone kuhanja.
Područje
kuhanja
Promjeri posuđa za kuhanje
Prednje
maks. 145 mm
Stražnje
maks. 180 mm
Postavka
topline:
Koristite za:
2
Lagano vrenje
3
Vrenje
4
Pečenje / završno pečenje
5
Priprema za ključanje
6
Priprema za ključanje / brzo prženje / prženje
Podaci o akrilamidima
Važno rema najnovijim znanstvenim
spoznajama, ako hrana puno potamni
(naročito ona koja sadrži škrob), akrilamidi
mogu dovesti zdravlje u opasnost. Stoga
preporučujemo da kuhate na nižim
temperaturama i da ne tamnite previše hranu.
Primjeri načina kuhanja
Postavka
topline:
Koristite za:
1
Držanje na toplom
Čišćenje i održavanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Očistite uređaj nakon svake uporabe.
Uvijek koristite posuđe za kuhanje s čistim
dnom.
Upozorenje Prije bilo kakvog održavanja
ili čišćenja morate isključiti ploču za
kuhanje iz napajanja.
Ploču za kuhanje je najbolje očistiti dok
je još topla jer se tada prljavština može
lakše ukloniti nego kad se ohladi.
Upozorenje Oštra i gruba sredstva za
čišćenje oštećuju uređaj.
Za vašu sigurnost, nemojte čistiti ovaj uređaj
parnim čistačima ili čistačima pod visokim
tlakom.
6
Ogrebotine ili tamne mrlje ne utječu na
rad uređaja.
Uklanjanje prljavštine:
1. Za uklanjanje prljavštine koristite fini prašak za čišćenje ili jastučić za ribanje.
2. Uređaj očistite vlažnom krpom i s malo
deterdženta.
3. Grijaću ploču zagrijte na nisku temperaturu i pustite da se osuši.
4. Za održavanje grijaćih ploča, ploče, radi
sprječavanja hrđanja, premažite s par
kapi maslinova ulja na kuhinjskoj krpi.
Važno Za rubove od nehrđajućeg čelika na
ploči za kuhanje koristite sredstvo za čišćenje
nehrđajućeg čelika.
www.zanussi.com
Rub ploče od nehrđajućeg čelika može
donekle izgubiti boju uslijed toplinskog
opterećenja.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi.
• Provjerite osigurač u električnoj instalaciji kućanstva u kutiji s osiguračima. Ako osigurači stalno izbacuju, obratite se ovlaštenom
električaru.
Zona kuhanja se ne grije.
• Provjerite je li uređaj priključen na napajanje i je li električno napajanje uključeno.
• Provjerite jeste li okrenuli odgovarajući regulator.
• Provjerite osigurač u električnoj instalaciji kućanstva u kutiji s osiguračima. Ako osigurači stalno izbacuju, obratite se ovlaštenom
električaru.
Učinkovitost ploče za kuhanje
nije zadovoljavajuća.
•
•
•
•
Provjerite je li ploča za kuhanje čista i suha.
Provjerite odgovara li veličina posuđa veličini zone kuhanja.
Provjerite je li dno posuđa ravno.
Provjerite odgovara li stupanj kuhanja vrsti kuhanja.
Ako postoji pogreška, najprije pokušajte sami
pronaći rješenje. Ako ne možete sami pronaći
rješenje problema, obratite se dobavljaču ili
najbližoj servisnoj službi.
Ako ste nepravilno rukovali uređajem ili
postavljanje nije izvršio registrirani tehni1
čar, rad servisera službe za kupce ili dobavljača neće biti besplatan, čak ni za
vrijeme jamstvenog roka.
Naljepnice u vrećici s priborom
Samoljepive naljepnice nalijepite kao što je
prikazano dolje:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Nalijepite na jamstveni list i pošaljite ovaj
dio
www.zanussi.com
7
2 Nalijepite na jamstvenii list i zadržite ovaj
dio
3 Nalijepite na knjižicu s uputama
Ovi podaci su potrebni za brzu i učinkovitu pomoć. Ovi podaci dostupni su na isporučenoj nazivnoj pločici.
• Opis modela .................
• Broj proizvoda (PNC) .................
• Serijski broj (S.N.) .................
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
Na raspolaganju su u servisnom centru i trgovinama s originalnim rezervnim dijelovima.
Postavljanje
Upozorenje Pogledajte poglavlja
Sigurnost.
Postavljanje
Upozorenje Pažljivo pročitajte i slijedite
upute. Postoji opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
• Provjerite da na uređaju nema oštećenja
nastalih u prijevozu. Ne priključujte oštećeni uređaj. Ako je potrebno, kontaktirajte
prodavača.
• Ugradbeene uređaje instalirajte tek nakon
što ste ih postavili u odgovarajuće ormariće
i radne površine. Provjerite da su ugradbeni ormarići i površine u skladu sa standardima.
• Pridržavajte se svih zakona i normi koje
vrijede u zemlji u kojoj uređaj koristite (sigurnosnih normi, normi recikliranja, pravila
o sigurnosti rada s električnim uređajima
itd.)!
Upozorenje Opasnost od ozljeda
uzrokovanih električnom strujom.
• Stezaljka električnog priključka je pod naponom.
• Isključite napon sa stezaljke mrežnog
priključka.
• Ako je pričvrsni nosač pored priključnog
bloka, ne dozvolite da priključni kabel dođe
u kontakt s rubom nosača.
• Ovaj uređaj opremljen je kabelom napajanja. On se treba isporučiti s odgovarajućim utikačem koji može izdržati opterećenje navedeno na nazivnoj pločici uređaja. Provjerite jeste li postavili utikač u odgovarajuću utičnicu.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu
sa zaštitom od strujnog udara.
• Osigurajte da se utičnici nakon postavljanja
može lako pristupiti.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i
povucite utikač.
• Postoji opasnost od požara ako se uređaj
priključuje produžnim kabelom, adapterom
ili višestrukom priključnicom. Provjerite je li
priključak uzemljenja u skladu sa standardima i propisima.
• Ne dozvolite da se kabel napajanja zagrije
na temperaturu višu od 90° C.
Obavezno priključite plavi neutralni kabel na
stezaljku označenu slovom "N". Smeđi (ili crni) kabel faze priključite na stezaljku sa
slovom "L". Kabel faze uvijek mora biti
priključen.
Zamjena električnog kabela
Za zamjenu kabela za priključivanje koristite
samo H05V2V2-F T90 ili odgovarajuću vrstu.
Provjerite je li presjek kabela u skladu s naponom i radnom temperaturom. Žuto-zelena
žica uzemljenja mora biti otprilike 2 cm dulja
od smeđe (ili crne) žice faze.
Spajanje na električnu mrežu
• Nazivni napon i vrsta napajanja na nazivnoj
pločici trebaju biti u skladu s naponom i
snagom lokalne niskonaponske mreže.
8
www.zanussi.com
Sklapanje
min. 650 mm
30 mm
a
60 mm
min. 100 mm
40-50 mm
490 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
55 mm
30 mm
270 mm
a) Ploča koja se može ukloniti
b) Mjesto za priključke
A
B
A) brtva koja se treba ukloniti
B) isporučeni nosači
Pozor Uređaj postavite isključivo na
ravnu površine.
Mogućnosti ugradnje
Kuhinjski element s pećnicom
Dimenzije otvora ploče za kuhanje moraju
odgovarati prikazu i kuhinjski element mora
biti opremljen otvorima za provjetravanje
kako bi omogućio neprekidan dovod zraka.
Spajanje na električnu mrežu ploče za
kuhanje i pećnice mora se postaviti odvojeno
radi sigurnosnih razloga i radi omogućavanja
jednostavnog uklanjanja pećnice iz
kuhinjskog elementa.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Na kuhinjski element s vratima
Ploča koja se postavlja ispod ploče za
kuhanje mora se lako uklanjati i omogućavati
jednostavan pristup u slučaju intervencije servisa.
Tehnički podaci
Dimenzije ploče za kuhanje
Širina:
290 mm
Duljina:
510 mm
Dimenzije otvora za ploču
Širina:
270 mm
Duljina:
490 mm
Stražnja zona kuhanja
180 mm
1.5 kW
Prednja zona kuhanja
145 mm
1.0 kW
Ukupna nazivna snaga
2.5 kW
Električno napajanje
230 V ~ 50 Hz
Nazivne vrijednosti ploče za
kuhanje
www.zanussi.com
9
Briga za okoliš
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen
prikladnim sabirnim točkama za recikliranje
elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice na okoliš i
zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
10
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
za odvoženje otpada iz domaćinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Pakiranje
Materijali za pakiranje su prihvatljivi za
okoliš i mogu se reciklirati. Plastične
komponente posebno su označene:
>PE<,>PS< itd. Bacite materijale za pakiranje
u kućanski otpad na odgovarajućem
lokalnom odlagalištu.
www.zanussi.com
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11
12
14
14
14
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Troubleshooting _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
15
16
19
19
Subject to change without notice.
Safety information
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always
keep the instructions with the appliance for future reference.
Children and vulnerable people safety
Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised by an adult or a person who is responsible for their safety.
• Do not let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep children and pets away from the appliance when it operates
or when it cools down. Accessible parts are hot.
• If the appliance has a child safety device, we recommend that you
activate it.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
General Safety
• The appliance and its accessible parts become hot during use.
Do not touch the heating elements.
• Do not operate the appliance by means of an external timer or
separate remote-control system.
www.zanussi.com
11
• Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous
and may result in fire.
• Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
• Do not store items on the cooking surfaces.
• Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
• Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not
be placed on the hob surface since they can get hot.
Safety instructions
Installation
Warning! Only a qualified person must
install this appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Keep the minimum distance from the other
appliances and units.
• Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety
gloves.
• Seal the cut surfaces with a sealant to prevent moisture to cause swelling.
• Protect the bottom of the appliance from
steam and moisture.
• Do not install the appliance adjacent to a
door or under a window. This prevents hot
cookware to fall from the appliance when the
door or the window is opened.
• If the appliance is installed above drawers
make sure that the space, between the bottom of the appliance and the upper drawer,
is sufficient for air circulation.
• The bottom of the appliance can get hot. We
recommend to install a non-combustile separation panel under the appliance to prevent
access to the bottom.
Electrical connection
12
Warning! Risk of fire and electrical shock.
• All electrical connections must be made by a
qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Before carrying out any operation make sure
that the appliance is disconnected from the
power supply.
• Use the correct electricity mains cable.
• Do not let the electricity mains cable tangle.
• Make sure the mains cable or plug (if applicable) does not touch the hot appliance or
hot cookware, when you connect the appliance to the near sockets
• Make sure the appliance is installed correctly. Loose and incorrect electricity mains cable or plug (if applicable) can make the terminal become too hot.
• Make sure that a shock protection is installed.
• Use the strain relief clamp on cable.
• Make sure not to cause damage to the mains
plug (if applicable) or to the mains cable.
Contact the Service or an electrician to
change a damaged mains cable.
• The electrical installation must have an isolation device which lets you disconnect the appliance from the mains at all poles. The isolation device must have a contact opening
width of minimum 3 mm.
• Use only correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses rewww.zanussi.com
moved from the holder), earth leakage trips
and contactors.
Use
Warning! Risk of injury, burns or electric
shock.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of this appliance.
• Do not use an external timer or a separate remote-control system to operate the appliance.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Do not operate the appliance with wet hands
or when it has contact with water.
• Do not put cutlery or saucepan lids on the
cooking zones. They become hot.
• Set the cooking zone to “off” after use.
• Do not use the appliance as a work or as a
storage surface.
Warning! Risk of fire or explosion.
• Fats and oil when heated can release flammable vapours. Keep flames or heated objects away from fats and oils when you cook
with them.
• The vapours that very hot oil releases can
cause spontaneous combustion.
• Used oil, that can contain food remnants, can
cause fire at a lower temperature than oil
used for the first time.
• Do not put flammable products or items that
are wet with flammable products in, near or
on the appliance.
• Do not try to extinguish a fire with water. Disconnect the appliance and cover the flame
with a lid or a fire blanket.
www.zanussi.com
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Do not keep hot cookware on the control
panel.
• Do not let cookware to boil dry.
• Do not let cookware cool down on the hotplate.
• Do not activate the cooking zones with empty cookware or without cookware.
• Do not put aluminium foil on the appliance.
• Do not let acid liquids, for example vinegar,
lemon juice or limescale remover touch the
hob. This can cause matt patches.
Care and Cleaning
Warning! Risk of damage to the
appliance.
• Clean regularly the appliance to prevent the
deterioration of the surface material.
• Do not use water spray and steam to clean
the appliance.
• Clean the appliance with a moist soft cloth.
Only use neutral detergents. Do not use
abrasive products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.
Disposal
Warning! Risk of injury or suffocation.
• Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
13
Product description
Cooking surface layout
1
180
mm
2
145
mm
3
1 Rear cooking zone 1500 W
2 Front cooking zone 1000 W
3 Power indicator
4 Control knobs
4
Electric cooking zones control knobs
Symbol
Function
Symbol
Function
1
minimum heat
0
off position
6
maximum heat
Daily use
Warning! Refer to the Safety chapters.
To switch on and increase the heat setting turn
the knob counterclockwise. To decrease the
heat setting turn the knob clockwise. To switch
off turn the knob to the 0.
Power indicator is activated when either of the
zones are turned on, and will stay on until the
cooking zones are switched off.
Before first use
Put cookware containing water on each cooking zone, set the maximum position and operate
the appliance for 10 min. This is to burn off the
residue in the appliance. After that, operate the
appliance at minimum position for 20 min. During this period, an odour and smoke can occur.
This is normal. Make sure that the airflow is sufficient.
Rapid hot plate
A red dot in the middle of the plate shows a
rapid hot plate. A rapid hot plate heats up faster
than usual plates.
The red dot is painted on the surface and can
come off after some time. It does not have an
effect on the performance of the appliance.
The rapid hot plate can smoke and make an
odour when you use it for the first time. The
smoke and an odour will go off after a while.
Helpful hints and tips
Warning! Refer to the Safety chapters.
Energy saving
• If possible, always put the lids on the
cookware.
• Put cookware on a solid hotplate before
you start it.
14
• Stop the solid hotplate before the end
of the cooking time to use residual heat.
• For satisfactory results, the diameter of
pans and cooking zones must have the
same dimensions.
Cookware
www.zanussi.com
• The bottom of the cookware must be as
thick and flat as possible.
Use pots and pans with bottom applicable
to the dimension of cooking zone.
Cooking area
Diameters of cookware
Front
max. 145 mm
Rear
max. 180 mm
Heat
setting:
Use to:
3
Simmering
4
Frying / browning
5
Bringing to the boil
6
Bringing to the boil / quick frying /
deep-frying
Information on acrylamides
Examples of cooking applications
Heat
setting:
Use to:
1
Keeping warm
2
Gentle simmering
Important! According to the newest scientific
knowledge, if you brown food (specially the one
which contains starch), acrylamides can pose a
health risk. Thus, we recommend that you cook
at the lowest temperatures and do not brown
food too much.
Care and cleaning
Warning! Refer to the Safety chapters.
Clean the appliance after each use.
Always use cookware with clean bottom.
Warning! Before any maintenance or
cleaning can be carried out, you must
disconnect the hob from the electricity supply.
The hob is best cleaned while it is still
warm, as spillage can be removed more
easily than if it is left to cool.
Warning! Sharp objects and abrasive
cleaning agents will damage the
appliance.
For your safety, do not clean the appliance with
steam blasters or high-pressure cleaners.
Removing the dirt:
1. Use the fine scouring powder or a scouring
pad to remove the dirt.
2. Clean the appliance with a damp cloth and
some detergent.
3. Heat the hotplate to a low temperature and
leave to dry.
4. To maintain the hotplates, wipe the plates
with a drop of olive oil on a kitchen towel to
prevent rust.
Important! For stainless steel edges of the
hob use cleaner for stainless steel.
The stainless steel edge of the plate can
be slightly discoloured as a result of the
thermal load.
Scratches or dark stains have no effect on
how the appliance operates.
Troubleshooting
Problem
The appliance does not operate.
www.zanussi.com
Possible cause and remedy
• Examine the fuse in the electrical system of the house in the fuse box.
If the fuses blow time after time, speak to an authorised electrician.
15
Problem
Possible cause and remedy
The cooking zone does not heat
up.
• Make sure that the appliance is plugged in and the electrical supply
is switched on.
• Make sure that you turn the correct control knob.
• Examine the fuse in the electrical system of the house in the fuse box.
If the fuses blow time after time, speak to an authorised electrician.
The effectiveness of the hob is not
satisfactory.
•
•
•
•
Make sure that the hob is clean and dry.
Make sure that the cookware is the correct size for the cooking zone.
Make sure that the cookware has a flat bottom.
Make sure that the heat setting is correct for this type of cooking.
If there is a fault, first try to find a solution to the
problem yourself. If you cannot find a solution to
the problem yourself, speak your dealer or the
local Service Force Centre.
If you operated the appliance incorrectly,
or the installation was not carried out by a
1
registered engineer, the visit from the customer
service technician or dealer may not take place
free of charge, even during the warranty period.
Labels supplied with the accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated below:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Stick it on Guarantee Card and send this
part
2 Stick it on Guarantee Card and keep this
part
3 Stick it on instruction booklet
These data are necessary to help you
quickly and correctly. These data are
available on the supplied rating plate.
• Model description .................
• Product number (PNC) .................
• Serial Number (S.N.) .................
Use the original spare parts only. They are
available at Service Force Centre and approved
spare parts shops.
Installation
16
www.zanussi.com
Warning! Refer to the Safety chapters.
Important safety requirements
Install the hob accordingly to the IEE Wiring
Regulations (Current Edition).
For appliances installed in the Republic of Ireland please refer to the ETCI Rules for Electrical Installations.
Detailed recommendations are contained in the
British Standards Codes Of Practice: B.S.
6172/ B.S. 5440, Par. 2 and B.S. 6891 Current Editions.
Location
The appliance is of the type X and it has to be
assembled in or adjacent to furniture according
to the regulations in force (I.E.C. 335.2.6).
Make sure that there is a minimum distance of
55 mm between the rear cut out edge and the
wall.
The minimum distance of 100 mm must be left
between the side edges of the cut out and adjacent cabinets or walls.
The minimum distance (in line) between the
edges of the hob and flammable materials
above the hob is 400 mm. If the distance is
smaller, separate the flammable materials from
the edges of the hob by a minimum of 50 mm
Do not fit a cooker hood or combustible material lower than 650 mm above the hob.
For appliances installed in the Republic of Ireland please refer to NSAI- Domestic Gas Installation I.S 813 Current Edition Section 7Permitted Locations of Appliance.
Installation
Warning! Read and follow the
instructions carefully. There is a risk of
injury or damage to the appliance.
• Make sure that there is no damage to the appliance from the transportation. Do not connect a damaged appliance. Speak to the
supplier if necessary.
• Install built-in appliances only after you assemble the appliance into correct built-in
units and work surfaces. Make sure that
built-in units and surfaces obey the standards.
www.zanussi.com
• Obey all orders and standards in force in the
country where you use the appliance (safety
standards, recycling standards, electrical
safety standards etc.)
Warning! Risk of injury from electrical
current.
• The electrical mains terminal is live.
• Make electrical mains terminal free of voltage.
• If the fixing bracket is near to the terminal
block, do not let the connection cable come
in contact with the edge of the bracket.
Electrical connection
• Do not pull the mains cable to disconnect
the appliance. Always pull the mains plug (if
applicable).
• The appliance must not be connected with
an extension cable, an adapter or a multiple
socket. There is a risk of fire.
• Do not let the power cable to heat up to a
temperature of more than 90° C. The cable
should be guided by means of clamps fixed
to the side of the cabinet, in order to avoid
any contact with the equipment beneath the
cooktop.
• Make sure that there is access to the mains
plug after the installation.
Electrical Requirements
Permanent electrical installation must agree
with the latest I.E.E. Regulations and local Electricity Board regulations. For your own safety
the installation must be done by a qualified
electrician (e.g. your local Electricity Board, or a
contractor who is on the roll of the National Inspection Council for Electrical Installation Contracting [NICEIC]).
The manufacturer refuses to be held responsible, if these safety measures are not
abided by.
Supply connections:
This hob has to be connected to 230 — 240 V
( 50 Hz) electricity supply.
Before carrying out the connection, make sure:
17
1.
The limiter valve and the electrical system
can take the appliance load (see the rating
plate)
2. The supply system is equipped with an efficient earth connection in compliance with
the current standards and regulations
3. The outlet or omnipolar switch used for
connection is easily accessible with the
appliance installed.
The appliance is supplied with a 3 core flexible
power cable requiring a 13 amp plug fitted with
a 13 amp or 3 amp fuse dependent on the
load. You must purchase and install the plug.
The wires in the cord are coloured as follows:
Green and yellow
- Earth
Blue
- Neutral
Brown
- Live
Replacement of the connection cable
1. Connect the green and yellow (earth) wire
to the terminal which is marked with the
, or colletter 'E', or the earth symbol
oured green and yellow.
2. Connect the blue (neutral) wire to the terminal which is marked with the letter 'N' or
coloured blue.
3. Connect the brown (live) wire to the terminal which is marked with the letter 'L' and is
always connected to the network phase.
There must be no cut or stray strands of wire
present. The cord clamp must be correctly attached to the outer sheath.
To replace the connection cable use only
H05V2V2-F T90 or equivalent type. Make
sure that the cable section is applicable to the
voltage load and the working temperature. The
yellow/green earth wire (B) must be approximately 2 cm longer than the live and neutral
wire (A).
18
A
B
Warning! A cut off plug inserted into a 13
amp socket is a serious safety (shock)
hazard. Ensure that the cut off plug is disposed
of safely.
Important! The replacement of electric cable
must be carried out exclusively by the service
force centre or by personnel with similar
competencies, in accordance with the current
regulations.
Building In
min. 600 mm
min. 650 mm
40-50 mm
min. 100 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
If several 30 cm hobs are to be installed side by
side into the same cut out, an assembly kit including a support side bracket and supplementary seals is available at our Service Centres.
The relevant installation instructions are supplied within the kit package.
www.zanussi.com
b) Space for connections
A
Kitchen unit with oven
The hob recess dimensions must obey the indication and the kitchen unit must be equipped
with vents to let a continuous supply of air. The
electrical connection of the hob and the oven
must be installed separately for safety reasons
and to let easy remove oven from the unit.
B
A) supplied seal
B) supplied bracket
Caution! Install the appliance only on a
worktop with flat surface.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Possibilities for insertion
Kitchen unit with door
The panel installed below the hob must be easy
to remove and let an easy access in case a
technical assistance intervention is necessary.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
a) Removable panel
Technical information
Hob dimensions
Hot plate rating
Width:
290 mm
Length:
510 mm
Hob recess dimensions
Width:
270 mm
Length:
490 mm
Rear cooking zone 180
mm
1.5 kW
Front cooking zone 145
mm
1.0 kW
Total rating
2.5 kW
Electric supply
230 V ~ 50 Hz
Environment concerns
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may not
www.zanussi.com
be treated as household waste. Instead it
should be taken to the appropriate collection
point for the recycling of electrical and
19
electronic equipment. By ensuring this product
is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. For more detailed
information about recycling of this product,
please contact your local council, your
household waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
20
Packaging material
The packaging materials are friendly to the
environment and can be recycled. The
plastic components are identified by marking:
>PE<,>PS<, etc. Discard the packaging materials as household waste at the waste disposal
facilities in your municipality.
www.zanussi.com
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _
Οδηγίες για την ασφάλεια _ _ _ _ _ _ _ _
Περιγραφή προϊόντος _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Καθημερινή χρήση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Χρήσιμες συμβουλές _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21
22
24
24
25
Φροντίδα και καθάρισμα _ _ _ _ _ _ _ _ _
Αντιμετωπιση προβληματων _ _ _ _ _ _ _
Εγκατάσταση _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Τεχνικα στοιχεια _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Περιβαλλοντικά θέματα _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26
26
28
29
30
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί
με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή
μόνιμης αναπηρίας.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εάν επιβλέπονται από ενήλικα ή άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
www.zanussi.com
21
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη
χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή
με χωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
• Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει πυρκαγιά.
• Μην προσπαθήσετε ποτέ να σβήσετε μια φωτιά με νερό. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια καλύψτε τη φλόγα
με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
• Μη φυλάσσετε αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
• Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής.
• Τα μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια
και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια των
εστιών, καθώς ενδέχεται να θερμανθούν υπερβολικά.
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εγκατάσταση
αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που
παρέχονται με τη συσκευή.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από τις άλλες συσκευές και μονάδες.
• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας.
• Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες με
υλικό στεγανοποίησης, ώστε να αποτραπεί
η διόγκωσή τους από την υγρασία.
22
• Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής
από ατμούς και υγρασία.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι, αποτρέπεται η πτώση ζεστών μαγειρικών σκευών
από τη συσκευή κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου.
• Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη επάνω
από συρτάρια, διασφαλίστε ότι ο χώρος
ανάμεσα στο κάτω μέρος της συσκευής και
το επάνω συρτάρι είναι επαρκής για την
κυκλοφορία αέρα.
• Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να
θερμανθεί πολύ. Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε ένα άκαυστο διαχωριστικό πλαίσιο κάτω από τη συσκευή για να αποφεύγεται η πρόσβαση στο κάτω μέρος.
Ηλεκτρική σύνδεση
www.zanussi.com
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς
και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο ρεύματος.
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο ρεύματος να
μπερδεύεται.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή το
φις (κατά περίπτωση) δεν έρχονται σε επαφή με τη ζεστή συσκευή ή με ζεστά μαγειρικά σκεύη κατά τη σύνδεση της συσκευής
στην πρίζα ρεύματος
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο ρεύματος ή το φις (κατά περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν σε
υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί προστασία από την ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε το συνδετήρα ανακούφισης
καταπόνησης στο καλώδιο.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις
τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή στο καλώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή
ενός κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος.
• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να προβλέπεται μονωτική διάταξη
που να επιτρέπει την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος από όλους
τους πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 χιλιοστών μεταξύ των επαφών.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές διατάξεις
απομόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες
από την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Χρήση
www.zanussi.com
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων ή
ηλεκτροπληξίας.
• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό
περιβάλλον.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της
συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού
για τη λειτουργία της συσκευής.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση
όταν μαγειρεύετε.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή με νερό.
• Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις ζώνες
μαγειρέματος. Τα αντικείμενα αυτά θερμαίνονται.
• Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός λειτουργίας μετά από τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή απόθεσης αντικειμένων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς ή έκρηξης.
• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται. Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά αντικείμενα
μακριά από λίπη και λάδι όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν ακαριαία ανάφλεξη.
• Το χρησιμοποιημένο λάδι που περιέχει
υπολείμματα τροφίμων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι που χρησιμοποιείται για
πρώτη φορά.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη
συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα υλικά.
• Μην προσπαθήσετε να σβήσετε μια φωτιά
με νερό. Αποσυνδέστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα με ένα καπάκι ή μια πυρίμαχη κουβέρτα.
23
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
• Μην αφήνετε να στεγνώσουν τα μαγειρικά
σκεύη καθώς μαγειρεύετε.
• Μην αφήνετε τα μαγειρικά σκεύη να κρυώνουν επάνω στην εστία.
• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος
με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.
• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
• Μην αφήνετε όξινα υγρά να έρθουν σε
επαφή με την εστία, όπως ξύδι, λεμόνι ή
προϊόντα αφαίρεσης των αλάτων. Τα υλικά
αυτά μπορούν να αφήσουν θαμπές κηλίδες.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό
πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά
προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το.
Περιγραφή προϊόντος
Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1
180
mm
2
145
mm
3
1 Πίσω ζώνη μαγειρέματος 1500 W
2 Μπροστινή ζώνη μαγειρέματος 1000 W
3 Ένδειξη λειτουργίας
4 Διακόπτες λειτουργιών
4
Ηλεκτρικοί διακόπτες μαγειρικών ζωνών
Σύμβολο
Λειτουργία
Σύμβολο
Λειτουργία
1
ελάχιστη σκάλα
0
θέση απενεργοποίησης
6
μέγιστη σκάλα
Καθημερινή χρήση
24
www.zanussi.com
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Για να ενεργοποιήσετε την εστία και να αυξήσετε τη ρύθμιση της σκάλας μαγειρέματος,
περιστρέψτε το διακόπτη προς τα αριστερά.
Για να μειώσετε τη σκάλα μαγειρέματος, περιστρέψτε το διακόπτη προς τα δεξιά. Για απενεργοποίηση, γυρίστε το διακόπτη στη θέση
0.
Η λυχνία λειτουργίας ανάβει όταν ενεργοποιείται οποιαδήποτε από τις δύο ζώνες και
παραμένει αναμμένη μέχρι να απενεργοποιηθούν οι μαγειρικές ζώνες.
Πριν από την πρώτη χρήση
Τοποθετήστε ένα μαγειρικό σκεύος με νερό
σε κάθε ζώνη μαγειρέματος, ρυθμίστε το διακόπτη στη μέγιστη σκάλα και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία για 10 λεπτά. Με αυτόν
τον τρόπο καίγονται τυχόν κατασκευαστικά
κατάλοιπα της συσκευής. Μόλις συμπληρωθεί αυτό το διάστημα, αφήστε τη συσκευή να
λειτουργήσει στην ελάχιστη σκάλα για 20 λεπτά. Στο διάστημα αυτό, μπορεί να υπάρξουν
αναθυμιάσεις και οσμές. Αυτό είναι φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
Ταχεία εστία
Η ταχεία εστία υποδεικνύεται με μια κόκκινη
κουκκίδα στο μέσο της. Η ταχεία εστία θερμαίνεται ταχύτερα από τις συνήθεις εστίες.
Η κόκκινη κουκκίδα είναι βαμμένη επάνω
στην επιφάνεια και μπορεί να ξεθωριάσει με
το πέρασμα του χρόνου. Αυτό δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της συσκευής.
Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία την ταχεία εστία, ενδέχεται να υπάρξουν
αναθυμιάσεις και οσμές. Αυτές οι αναθυμιάσεις και οι οσμές θα εξαφανιστούν σύντομα.
Χρήσιμες συμβουλές
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Εξοικονόμηση ενέργειας
• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα
τα μαγειρικά σκεύη με το καπάκι.
• Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη επάνω στην αυτόνομη εστία πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
• Απενεργοποιήστε την αυτόνομη εστία
πριν από το τέλος του χρόνου μαγειρέματος, για να εκμεταλλευτείτε την
υπολειπόμενη θερμότητα.
• Για ικανοποιητική απόδοση, η διάμετρος των μαγειρικών σκευών και οι
ζώνες μαγειρέματος πρέπει να έχουν
τις ίδιες διαστάσεις.
Σκεύη
• Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει να έχει μεγάλο πάχος και να είναι
επίπεδη.
www.zanussi.com
Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με διαστάσεις πυθμένα αντίστοιχες με εκείνες
της ζώνης μαγειρέματος.
Περιοχή μαγειρέματος
Διάμετρος μαγειρικών
σκευών
Εμπρόσθια
πλευρά
145 mm κατά μέγιστο
Πίσω πλευρά
180 mm κατά μέγιστο
Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών
Σκάλα
μαγειρέματος:
Χρήση:
1
Για να διατηρείτε ζεστό το φαγητό
2
Για πολύ σιγανό βράσιμο
3
Για σιγανό βράσιμο
4
Για τηγάνισμα / ρόδισμα
5
Για βράσιμο
6
Για βράσιμο / γρήγορο τηγάνισμα /
βαθύ τηγάνισμα
25
Πληροφορίες για τα ακρυλαμίδια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σύμφωνα με τις νεότερες
επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των
τροφίμων (ιδίως όσων περιέχουν άμυλο),
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας λόγω
των ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό,
συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη
χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να
αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα.
Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με καθαρό πάτο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή
καθαρισμού, πρέπει να αποσυνδέετε την
εστία από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
Οι εστίες είναι καλύτερο να καθαρίζονται
όσο είναι ακόμη ζεστές, καθώς έτσι θα
αφαιρεθούν ευκολότερα τυχόν κατάλοιπα
από το μαγείρεμα, παρά αν τα αφήσετε να
κρυώσουν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα καυστικά και τα
ισχυρά καθαριστικά μέσα προκαλούν
φθορές στη συσκευή.
Για τη δική σας ασφάλεια, μην καθαρίζετε τη
συσκευή με συσκευές καθαρισμού ατμού ή
υψηλής πίεσης.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες δεν
επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής.
Αφαίρεση της βρωμιάς:
1. Χρησιμοποιήστε λεπτή σκόνη τριψίματος
ή σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα βρεγμένο
πανί και λίγο απορρυπαντικό.
3. Θερμάνετε την εστία σε χαμηλή θερμοκρασία και αφήστε τη να στεγνώσει.
4. Για τη συντήρηση των εστιών, αλείψτε τις
εστίες με μια σταγόνα ελαιόλαδο σε μια
πετσέτα κουζίνας για να αποφύγετε τη
σκουριά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για τα άκρα της εστίας από
ανοξείδωτο ατσάλι, χρησιμοποιείτε
καθαριστικό ανοξείδωτων σκευών.
Το περίγραμμα της εστίας από ανοξείδωτο ατσάλι μπορεί να αποχρωματιστεί
ελαφρώς λόγω του θερμικού φορτίου.
Αντιμετωπιση προβληματων
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
• Εξετάστε την ασφάλεια στο κουτί ασφαλειών του οικιακού ηλεκτρικού πίνακα. Εάν οι ασφάλειες καίγονται επαναλαμβανόμενα, επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η ζώνη μαγειρέματος δεν θερμαίνεται.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ότι η
ηλεκτρική τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το σωστό διακόπτη.
• Εξετάστε την ασφάλεια στο κουτί ασφαλειών του οικιακού ηλεκτρικού πίνακα. Εάν οι ασφάλειες καίγονται επαναλαμβανόμενα, επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
26
www.zanussi.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση
Η αποτελεσματικότητα της εστίας
δεν είναι ικανοποιητική.
• Βεβαιωθείτε ότι η εστία είναι καθαρή και στεγνή.
• Βεβαιωθείτε ότι το μαγειρικό σκεύος έχει το σωστό μέγεθος για τη
συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος.
• Βεβαιωθείτε ότι η βάση του μαγειρικού σκεύους είναι επίπεδη.
• Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα μαγειρέματος είναι σωστή για το συγκεκριμένο είδος μαγειρέματος.
Εάν υπάρχει κάποια βλάβη, προσπαθήστε
αρχικά να αποκαταστήσετε το πρόβλημα μόνοι σας. Αν δεν μπορέσετε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις.
Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης της
συσκευής ή εκτέλεσης της εγκατάστασης
από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό, η επίσκεψη
1
του τεχνικού του κέντρου σέρβις ή του προμηθευτή χρεώνεται κανονικά, ακόμη και εντός
της περιόδου εγγύησης.
Ετικέτες που παρέχονται στη σακούλα με
τα εξαρτήματα
Κολλήστε τις αυτοκόλλητες ετικέτες όπως
υποδεικνύεται παρακάτω:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης και
αποστείλετε αυτό το τμήμα
2 Κολλήστε την στην Κάρτα εγγύησης και
κρατήστε αυτό το τμήμα
3 Κολλήστε την στο φυλλάδιο οδηγιών
Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα
για την άμεση και σωστή παροχή υποστήριξης από το κέντρο σέρβις. Αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην παρεχόμενη πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
• Περιγραφή μοντέλου .................
www.zanussi.com
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
• Κωδικός προϊόντος (PNC) .................
• Αριθμός σειράς (S.N.) .................
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το κέντρο
σέρβις και από εγκεκριμένα καταστήματα
ανταλλακτικών.
27
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα
κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε και
ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή
πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί
ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη συνδέετε τη
συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή, εάν απαιτείται.
• Εγκαταστήστε τις εντοιχιζόμενες συσκευές
μόνο εάν διασφαλίζεται η τοποθέτησή τους
σε σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα
ντουλάπια και πάγκους εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι τα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και οι
πάγκοι πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα.
• Τηρείτε όλες τις διατάξεις και τα πρότυπα
που ισχύουν στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή (πρότυπα ασφαλείας,
πρότυπα ανακύκλωσης, πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας κ.λπ.)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος
τραυματισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα.
• Ο ακροδέκτης του ηλεκτρικού δικτύου βρίσκεται υπό τάση.
• Διακόψτε την τάση στον ακροδέκτη του
ηλεκτρικού δικτύου.
• Εάν ο βραχίονας στερέωσης βρίσκεται κοντά στο μπλοκ ακροδεκτών, μην επιτρέπετε στο καλώδιο σύνδεσης να έρχεται σε
επαφή με το άκρο του βραχίονα.
Ηλεκτρική σύνδεση
• Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση και ο
τύπος ηλεκτρικής ισχύος που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στην τάση και την ισχύ
του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου.
• Η συσκευή παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας. Σε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί ένα
κατάλληλο φις, ικανό να υποστηρίξει το
28
φορτίο που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Βεβαιωθείτε ότι
έχετε εγκαταστήσει φις σε κατάλληλη πρίζα.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της
ηλεκτροπληξίας.
• Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε
πάντα το φις τροφοδοσίας.
• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς όταν η συσκευή συνδέεται στο ρεύμα με μπαλαντέζα,
προσαρμογέα ή πολύπριζο. Βεβαιωθείτε
ότι η γείωση πληροί τις απαιτήσεις των
προτύπων και των κανονισμών.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να
θερμαίνεται σε θερμοκρασία υψηλότερη
από 90 °C.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το μπλε ουδέτερο καλώδιο στον ακροδέκτη με τη σήμανση
«N». Συνδέστε το καφέ (ή μαύρο) καλώδιο
φάσης στον ακροδέκτη με τη σήμανση «L».
Διατηρείτε το καλώδιο φάσης συνδεδεμένο
διαρκώς.
Αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης
Για την αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης, χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο
H05V2V2-F T90 ή αντίστοιχου τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η διατομή του καλωδίου είναι
συμβατή με την τάση του ρεύματος και τη
θερμοκρασία λειτουργίας. Το κίτρινο/πράσινο
καλώδιο γείωσης θα πρέπει να είναι κατά 2
cm περίπου μεγαλύτερο σε μήκος από το καφέ (ή μαύρο) καλώδιο φάσης.
www.zanussi.com
Συναρμολόγηση
min. 650 mm
30 mm
min. 100 mm
40-50 mm
a
60 mm
490 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
55 mm
30 mm
270 mm
a) Αφαιρούμενο πάνελ
b) Χώρος για συνδέσεις
A
B
A) στεγανοποιητικό προς αφαίρεση
B) παρεχόμενοι βραχίονες
ΠΡΟΣΟΧΗ Εγκαθιστάτε τη συσκευή
μόνο σε πάγκους εργασίας με επίπεδη
επιφάνεια.
Μονάδα κουζίνας με φούρνο
Οι εσωτερικές διαστάσεις της υποδοχής για
την εστία πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ενδείξεις, ενώ η μονάδα κουζίνας πρέπει να
διαθέτει ανοίγματα που να επιτρέπουν τη
συνεχή παροχή αέρα. Η ηλεκτρική σύνδεση
της εστίας πρέπει να είναι ξεχωριστή από την
ηλεκτρική σύνδεση του φούρνου για λόγους
ασφαλείας και για να επιτρέπεται η εύκολη
αφαίρεση του φούρνου από τη μονάδα.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Δυνατότητες εισαγωγής
Μονάδα κουζίνας με πόρτα
Το πάνελ που εγκαθίσταται κάτω από την
εστία πρέπει να αφαιρείται εύκολα και να παρέχει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε
περίπτωση που χρειαστεί κάποια τεχνική παρέμβαση.
Τεχνικα στοιχεια
Διαστάσεις εστίας
Χαρακτηριστικά εστιών
Πλάτος:
290 mm
Μήκος:
510 mm
Διαστάσεις εσοχής εστίας
Πλάτος:
270 mm
Μήκος:
490 mm
www.zanussi.com
Πίσω ζώνη μαγειρέματος 180 mm
1.5 kW
Εμπρός ζώνη μαγειρέματος 145 mm
1.0 kW
Συνολική κατανάλωση
2.5 kW
Ηλεκτρική τροφοδοσία
230 V ~ 50 Hz
29
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα . Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από
ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του
προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες
30
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του
προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το
δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Υλικό συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς
το περιβάλλον και μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά συστατικά προσδιορίζονται από τη σήμανση: >PE<,>PS<, κλπ.
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας ως οικιακά
απορρίμματα στις εγκατάστασεις διάθεσης
απορριμμάτων του δήμου σας.
www.zanussi.com
Índice
Informações de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instruções de segurança _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrição do produto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilização diária _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sugestões e conselhos úteis _ _ _ _ _ _ _ _
31
32
34
34
35
Manutenção e limpeza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Resolução de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalação _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Informação técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Preocupações ambientais _ _ _ _ _ _ _ _ _
35
36
37
39
39
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
Informações de segurança
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar
o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões ou danos resultantes da instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
Advertência Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade
permanente.
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais
e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento se forem supervisionadas por um adulto que seja responsável pela sua segurança.
• Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das
crianças.
• Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando este estiver a funcionar ou a arrefecer. As partes
acessíveis estão quentes.
• Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças,
recomendamos que o active.
• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efectuadas por
crianças sem supervisão.
www.zanussi.com
31
Segurança geral
• O aparelho fica quente durante a utilização. Não toque nos aquecimentos.
• Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
• Deixar alimentos com gorduras ou óleos na placa, sem vigilância,
pode ser perigoso e provocar um incêndio.
• Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com uma tampa de tacho ou
manta de incêndio.
• Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.
• Não use uma máquina de limpar a vapor para limpar o aparelho.
• Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não
devem ser colocados na superfície da placa, uma vez que podem
ficar quentes.
Instruções de segurança
Instalação
Advertência A instalação deste aparelho
só deve ser efectuada por uma pessoa
qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se este estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas relativamente
a outros aparelhos e unidades.
• Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque é pesado. Use sempre luvas
de protecção.
• Vede as superfícies cortadas com um vedante para impedir que a humidade cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho contra
vapor e humidade.
32
• Não instale o aparelho ao lado de uma porta
ou debaixo de uma janela. Isso evita que a
abertura de portas ou janelas faça cair algum
tacho quente do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima de gavetas, certifique-se de que o espaço entre o
fundo do aparelho e a gaveta superior é suficiente para permitir a circulação de ar.
• A parte inferior do aparelho pode ficar quente. Recomendamos a instalação de um painel de separação não combustível debaixo
do aparelho para evitar o acesso à parte inferior.
Ligação eléctrica
Advertência Risco de incêndio e choque
eléctrico.
• Todas as ligações eléctricas têm de ser
efectuadas por um electricista qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
www.zanussi.com
• Antes de efectuar qualquer operação de manutenção, certifique-se de que o aparelho
está desligado da corrente eléctrica.
• Utilize um cabo de alimentação eléctrica
adequado.
• Não permita que o cabo de alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que o cabo e a ficha de alimentação (se aplicável) não entram em contacto com o aparelho ou com algum tacho
quente quando ligar o aparelho a uma tomada.
• Certifique-se de que o aparelho é instalado
correctamente. Ligações de cabo de alimentação e ficha (se aplicável) soltas ou incorrectas podem provocar o sobreaquecimento
dos terminais.
• Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
• Utilize a braçadeira de fixação para libertar
tensão do cabo.
• Certifique-se de que não causa danos na ficha (se aplicável) e no cabo de alimentação.
Contacte a Assistência Técnica ou um electricista para substituir o cabo de alimentação
se estiver danificado.
• A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento
deve ter uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
• Utilize apenas dispositivos de isolamento
correctos: disjuntores de protecção, fusíveis
(os fusíveis de rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
Utilização
Advertência Risco de ferimentos,
queimaduras ou choque eléctrico.
• Utilize este aparelho apenas em ambiente
doméstico.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Não utilize um temporizador externo ou um
sistema de controlo remoto separado para
activar/desactivar o aparelho.
www.zanussi.com
• Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.
• Não utilize o aparelho com as mãos húmidas
ou se este tiver estado em contacto com
água.
• Não coloque talheres ou tampas de panelas
sobre as zonas de cozedura. Ficam quentes.
• Desligue (off) a zona de cozedura após cada
utilização.
• Não utilize o aparelho como superfície de
trabalho ou armazenamento.
Advertência Risco de incêndio ou
explosão.
• As gorduras e os óleos podem libertar vapores inflamáveis quando aquecidos. Mantenha
as chamas e os objectos aquecidos afastados das gorduras e dos óleos quando cozinhar com este tipo de produtos.
• Os vapores que o óleo muito quente liberta
podem causar combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos de alimentos, pode inflamar a uma temperatura inferior à de um óleo usado pela primeira vez.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou objectos molhados com produtos inflamáveis, no
interior, ao lado ou em cima do aparelho.
• Não tente extinguir o fogo com água. Desligue o aparelho e cubra a chama com uma
tampa de tacho ou uma manta de incêndio.
Advertência Risco de danos no aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente sobre o
painel de comandos.
• Não deixe que nenhum tacho ferva até ficar
sem água.
• Não deixe um tacho a arrefecer sobre uma
zona de cozedura.
• Não active zonas de cozedura com um tacho
vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no aparelho.
• Não permita que líquidos ácidos, como vinagre, sumo de limão ou agente anticalcário,
entrem em contacto com a placa. Isso provoca manchas baças.
Manutenção e limpeza
33
Advertência Risco de danos no aparelho.
• Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
• Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros.
Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objectos metálicos.
Advertência Risco de ferimentos e
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal para
saber como eliminar o aparelho correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica e elimine-o.
Eliminação
Descrição do produto
Disposição da mesa de trabalho
180
1
mm
145
mm
2
3
1 Zona de cozedura posterior 1500 W
2 Zona de cozedura frente 1000 W
3 Indicador de funcionamento
4 Botões de comando
4
Botões de controlo das zonas de
cozedura eléctricas
Símbolo
Função
0
posição off (desligado)
Símbolo
Função
1
aquecimento mínimo
6
aquecimento máximo
Utilização diária
Advertência Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Para ligar e aumentar o grau de cozedura, rode
o botão para a esquerda. Para diminuir o grau
de cozedura, rode o botão para a direita. Para
desligar, rode o botão para 0.
O indicador de funcionamento é activado quando alguma das zonas é ligada e irá permanecer
aceso até as zonas de cozedura serem desligadas.
34
Antes da primeira utilização
Coloque um tacho com água em cada zona de
cozedura, regule para o máximo e deixe o aparelho funcionar durante 10 minutos. Isto deverá
queimar os resíduos do aparelho. Após isso,
deixe o aparelho funcionar na regulação mínima
durante 20 minutos. É possível que sinta algum
cheiro ou observe algum fumo durante esse
período. Isto é normal. Certifique-se de que a
circulação de ar é suficiente.
www.zanussi.com
Disco eléctrico rápido
Um ponto vermelho no centro do disco identifica um disco eléctrico rápido. Um disco eléctrico rápido aquece mais rapidamente do que os
discos normais.
O ponto vermelho está pintado na superfície e
pode desaparecer após algum tempo. Tal não
compromete o funcionamento do aparelho.
O disco eléctrico rápido pode libertar fumo e
um odor aquando da primeira utilização. O fumo e odor irão desaparecer passado algum
tempo.
Sugestões e conselhos úteis
Advertência Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Poupança de energia
• Sempre que possível, coloque as tampas nos tachos.
• Coloque o tacho num disco eléctrico
antes de ligá-lo.
• Desligue o disco eléctrico antes do fim
do tempo de cozedura para utilizar o calor residual.
• Para obter resultados satisfatórios, os
fundos dos tachos deverão ter dimensões idênticas às das zonas de cozedura.
Tacho
• A base do tacho deve ser o mais espessa e nivelada possível.
Utilize tachos e panelas com a parte inferior adequada à dimensão da zona de cozedura.
Área de cozedura
Diâmetros de tacho
Frente
máx. de 145 mm
Área de cozedura
Diâmetros de tacho
Posterior
máx. de 180 mm
Exemplos de aplicações de cozinha
Regulação do
aquecimento:
Utilize para:
1
Manter quente
2
Lume muito brando
3
Lume brando
4
Fritar/dourar
5
Levar à fervura
6
Levar à fervura/fritura rápida/fritura
prolongada
Informação relativa à acrilamida
Importante De acordo com os conhecimentos
científicos mais recentes, se deixar tostar
alimentos (especialmente alimentos que
contenham amido), a acrilamida pode
representar um risco para a saúde. Assim,
aconselhamos que cozinhe a baixa
temperaturas e não deixe tostar demais os
alimentos.
Manutenção e limpeza
Advertência Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Limpe o aparelho após cada utilização.
Utilize sempre tachos com a base limpa.
www.zanussi.com
Advertência Antes de proceder a
qualquer trabalho de manutenção ou
limpeza, é necessário desligar a placa da
alimentação eléctrica.
35
É mais fácil limpar a placa quando ainda
está morna, uma vez que é possível eliminar os salpicos mais facilmente do que após o
seu arrefecimento.
2.
3.
4.
Advertência Os objectos aguçados e os
produtos de limpeza abrasivos danificam o
aparelho.
Para sua segurança, não limpe o aparelho com
máquinas de limpeza a vapor ou a alta pressão.
Riscos ou manchas escuras não comprometem o funcionamento do aparelho.
Remoção da sujidade:
1. Utilize o pó de limpeza ou um esfregão para remover a sujidade.
Limpe o aparelho com um pano húmido e
algum detergente.
Aqueça o disco eléctrico a uma temperatura baixa e deixe-o secar.
Para manter os discos eléctricos em bom
estado e evitar ferrugem, limpe-os com
uma gota de azeite e um pano de cozinha.
Importante Para as extremidades de aço
inoxidável, utilize um detergente indicado para
aço inoxidável.
A margem de aço inoxidável do disco poderá apresentar-se ligeiramente descolorada em resultado da carga térmica.
Resolução de problemas
Problema
Possível causa e solução
O aparelho não funciona.
• Verifique o disjuntor no quadro eléctrico da sua casa. Se o disjuntor
disparar repetidamente, contacte um electricista qualificado.
A zona de cozedura não aquece.
• Certifique-se de que o aparelho está ligado à alimentação eléctrica e
que esta tem corrente.
• Certifique-se de que rodou o botão de comando correcto.
• Verifique o disjuntor no quadro eléctrico da sua casa. Se o disjuntor
disparar repetidamente, contacte um electricista qualificado.
A eficácia da placa não é satisfatória.
• Certifique-se de que a placa está limpa e seca.
• Certifique-se de que utiliza um tacho com a dimensão correcta para
a zona de cozedura.
• Certifique-se de que o tacho tem a base plana.
• Certifique-se de que a regulação de calor é a correcta para o tipo de
cozedura.
36
www.zanussi.com
Se existir uma falha, tente primeiro encontrar
uma solução para o problema. Se não conseguir encontrar uma solução para o problema,
contacte o seu fornecedor ou o centro de assistência local.
Se tiver utilizado o aparelho de forma incorrecta ou se a instalação não tiver sido
executada por um engenheiro qualificado, a vi1
sita do técnico do serviço de assistência ou do
fornecedor pode não ser gratuita, mesmo durante o período de garantia.
Etiquetas fornecidas juntamente com o
saco de acessórios
Coloque os autocolantes tal como indicado
abaixo:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Cole-o no Cartão de Garantia e envie esta
parte
2 Cole-o no Cartão de Garantia e guarde
esta parte
3 Cole-o no manual de instruções
Estes dados são necessários para o ajudar rapidamente e correctamente. Estes
dados estão disponíveis na placa de características fornecida.
• Descrição do modelo ................
• Número do produto (PNC) .................
• Número de série (S.N.) ........................................
Utilize apenas peças sobresselentes originais.
Estas peças sobresselentes estão disponíveis
junto do centro de assistência e lojas autorizadas para a venda das mesmas.
Instalação
Advertência Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Instalação
Advertência Leia atentamente e siga as
instruções. Existe o risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
www.zanussi.com
• Certifique-se de que o aparelho não foi danificado durante o transporte. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Contacte o fornecedor se for necessário.
• Instale os aparelhos de encastrar apenas
após a montagem do aparelho em móveis de
encastre adequados e superfícies de trabalho adequadas. Certifique-se de que os mó-
37
veis de encastre e as superfícies cumprem
as normas.
• Respeite todos os regulamentos e todas as
normas vigentes no país onde vai utilizar o
aparelho (normas de segurança, normas de
reciclagem, normas de segurança eléctrica,
etc.)
Advertência Risco de ferimentos devido
à corrente eléctrica.
• Os terminais da rede eléctrica estão sob tensão.
• Retire a tensão dos terminais da rede eléctrica.
• Se o suporte de fixação estiver próximo do
bloco de terminais, não permita que o cabo
de ligação entre em contacto com a extremidade do suporte.
Ligação eléctrica
• Certifique-se de que a voltagem nominal e o
tipo de alimentação apresentados na placa
de características estão em conformidade
com a voltagem e a potência da corrente
eléctrica local.
• Este aparelho é fornecido com um cabo de
alimentação. Este tem de ser fornecido com
uma ficha adequada e capaz de suportar a
carga assinalada na placa de características.
Certifique-se de que instala a ficha numa tomada correcta.
• Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
• Certifique-se de que a ficha fica acessível
após a instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
• Existe o risco de incêndio quando o aparelho
é ligado com uma extensão eléctrica, um
adaptador ou uma tomada múltipla. Certifique-se de que a ligação à terra cumpre as
normas e os regulamentos aplicáveis.
• Não permita que alguma parte do cabo de
alimentação atinja uma temperatura superior
a 90 °C.
Certifique-se de que liga o cabo azul do neutro
no terminal identificado com a letra “N”. Ligue o
cabo de fase castanho (ou preto) no terminal
38
identificado com a letra “L”. Mantenha o cabo
de fase sempre ligado.
Substituição do cabo de ligação
Para substituir o cabo de ligação, utilize apenas
um do tipo H05V2V2-F T90 ou equivalente.
Certifique-se de que a secção do cabo é adequada à voltagem e à temperatura de funcionamento. O cabo de terra amarelo/verde tem de
ser aproximadamente 2 cm mais comprido do
que o cabo de fase castanho (ou preto).
Montagem
min. 650 mm
min. 100 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
A
B
A) vedante para remover
B) suportes fornecidos
Cuidado Instale o aparelho apenas numa
bancada que tenha a superfície plana.
Possibilidade de encastrar
Unidade de cozinha com porta
O painel instalado por baixo da placa tem de
ser de fácil remoção e permitir um acesso fácil
no caso de ser necessária a intervenção da assistência técnica.
www.zanussi.com
cozinha deve estar equipado com aberturas de
ventilação para permitir um fornecimento de ar
contínuo. As ligações eléctricas da placa e do
forno devem ser efectuadas separadamente
por razões de segurança e para permitir a fácil
remoção do forno do móvel.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
a) Painel amovível
b) Espaço para ligações
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Unidade de cozinha com forno
As dimensões da cavidade destinada à placa
devem respeitar as indicações e o móvel de
Informação técnica
Dimensões da placa
Largura:
290 mm
Comprimento:
510 mm
Dimensões da cavidade da
placa
Largura:
270 mm
Comprimento:
490 mm
Potência nominal do disco
eléctrico
Zona de cozedura posterior 180 mm
1.5 kW
Zona de cozedura dianteira 145 mm
1.0 kW
Potência nominal total
2.5 kW
Alimentação eléctrica
230 V ~ 50 Hz
Preocupações ambientais
O símbolo no produto ou na embalagem
indica que este produto não pode ser tratado
como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser
entregue ao centro de recolha selectiva para a
reciclagem de equipamento eléctrico e
electrónico. Ao garantir uma eliminação
adequada deste produto, irá ajudar a evitar
eventuais consequências negativas para o meio
ambiente e para a saúde pública, que, de outra
forma, poderiam ser provocadas por um
tratamento incorrecto do produto. Para obter
informações mais pormenorizadas sobre a
www.zanussi.com
reciclagem deste produto, contacte os serviços
municipalizados locais, o centro de recolha
selectiva da sua área de residência ou o
estabelecimento onde adquiriu o produto.
Material de embalagem
O material de embalagem é ecológico e
pode ser reciclado. Os componentes de
plástico são identificados por marcas:
>PE<,>PS<, etc. Elimine o material de embalagem como resíduo doméstico nas instalações
de eliminação de resíduos da sua zona.
39
Índice de materias
Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _
Instrucciones de seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descripción del producto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
40
41
43
43
44
Mantenimiento y limpieza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Solución de problemas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Información técnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aspectos medioambientales _ _ _ _ _ _ _ _
44
45
46
48
48
Salvo modificaciones.
Información sobre seguridad
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de los daños y
lesiones causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde
siempre las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas.
Seguridad de niños y personas vulnerables
Advertencia Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o
incapacidad permanente.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante
y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales
estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con la supervisión de una persona que se responsabilice de su seguridad.
• No deje que los niños jueguen con el aparato.
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños.
• Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas de fácil acceso están
calientes.
• Si el aparato dispone de dispositivo de seguridad para niños, se
recomienda activarlo.
• Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento de
usuario sin la supervisión adecuada.
40
www.zanussi.com
Seguridad general
• El aparato y las piezas accesibles se calientan mucho durante el
funcionamiento. No toque las resistencias.
• No accione el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia independiente.
• Cocinar con grasa o aceite sin estar presente puede resultar peligroso, ya que podría ocasionarse un incendio.
• Nunca intente apagar un fuego con agua; apague el aparato y cubra la llama con una tapa o una manta ignífuga.
• No utilice las superficies de cocción para almacenar alimentos.
• No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.
• No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas o
tapas sobre la superficie de cocción para evitar que se calienten.
Instrucciones de seguridad
Instalación
Advertencia Sólo un electricista
cualificado puede instalar el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato dañado.
• Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima entre el
aparato y los demás electrodomésticos y
mobiliario.
• El aparato es pesado, tenga cuidado siempre
cuando lo mueva. Utilice siempre guantes de
protección.
• Proteja las superficies cortadas con un material sellante para evitar que la humedad las
hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato del vapor
y la humedad.
• No instale el aparato junto a una puerta o debajo de una ventana. De esta forma se evita
que los recipientes calientes caigan del aparato cuando la puerta o la ventana estén
abiertas.
www.zanussi.com
• Cuando instale el aparato encima de cajones, asegúrese de que hay suficiente espacio entre la parte inferior del aparato y el cajón superior para que circule el aire.
• La base del aparato se puede calentar. Se
recomienda colocar un panel de separación
incombustible bajo el aparato para evitar acceder a la base.
Conexión eléctrica
Advertencia Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas deben realizarlas electricistas cualificados.
• El aparato debe quedar conectado a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de operación, compruebe que el aparato esté desenchufado de la corriente eléctrica.
• Utilice el cable de red eléctrica adecuado.
• Coloque los cables eléctricos de forma que
no se puedan enredar.
• Asegúrese de que el cable o el enchufe (en
su caso) no toquen el aparato caliente ni
41
•
•
•
•
•
•
utensilios de cocina calientes cuando conecte el aparato a las tomas cercanas.
Asegúrese de que el aparato está instalado
correctamente. Un cable de red o enchufe
(en su caso) flojo o inadecuado puede provocar que el terminal se caliente en exceso.
Asegúrese de que hay instalada una protección contra descargas eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del cable.
Asegúrese de no provocar daños en el enchufe (en su caso) ni en el cable de red.
Póngase en contacto con un electricista o
con el servicio técnico para cambiar un cable
de red dañado.
La instalación eléctrica debe tener un dispositivo de aislamiento que permita desconectar el aparato de todos los polos de la red. El
dispositivo de aislamiento debe tener una
apertura de contacto con una anchura mínima de 3 mm.
Use únicamente dispositivos de aislamiento
apropiados: línea con protección contra los
cortocircuitos, fusibles (tipo tornillo que puedan retirarse del soporte), dispositivos de fuga a tierra y contactores.
Uso
Advertencia Riesgo de lesiones,
quemaduras o descargas eléctricas.
• Utilice este aparato en entornos domésticos.
• No cambie las especificaciones de este aparato.
• No utilice un temporizador externo ni un sistema de mando a distancia separado para
utilizar el aparato.
• No deje nunca el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
• No utilice el aparato con las manos mojadas
ni cuando entre en contacto con el agua.
• No coloque cubiertos ni tapaderas sobre las
zonas de cocción. Pueden alcanzar temperaturas elevadas.
• Apague las zonas de cocción después de
cada uso.
• No utilice el aparato como superficie de trabajo ni de almacenamiento.
42
Advertencia Existe peligro de explosión o
incendio.
• Las grasas o aceites calientes pueden generar vapores inflamables. Mantenga las llamas
u objetos calientes alejados de grasas y
aceites cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites muy calientes pueden provocar combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener restos
de alimentos, puede provocar incendios a
temperaturas más bajas que el aceite que se
utiliza por primera vez.
• No coloque productos inflamables ni objetos
mojados con productos inflamables dentro,
cerca o encima del aparato.
• No intente apagar un fuego con agua. Desconecte el aparato y cubra la llama con una
tapa o una manta ignífuga.
Advertencia Podría dañar el aparato.
• No coloque ningún utensilio de cocina caliente en el panel de control.
• No deje que el contenido de los utensilios de
cocina hierva hasta evaporarse.
• No deje enfriar los utensilios de cocina sobre
la placa de cocción.
• No encienda las zonas de cocción sin utensilios de cocina o con éstos vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre el aparato.
• No permita que líquidos ácidos, como por
ejemplo vinagre, zumo de limón o desincrustantes de cal toquen la placa de cocción. De
lo contrario, podrían aparecer manchas opacas.
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Podría dañar el aparato.
• Limpie periódicamente el aparato para evitar
el deterioro del material de la superficie.
• No utilice pulverizadores ni vapor de agua
para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice sólo detergentes neutros. No
www.zanussi.com
utilice productos abrasivos, estropajos duros,
disolventes ni objetos de metal.
Desecho
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
Advertencia Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Póngase en contacto con las autoridades locales para saber cómo desechar correctamente el aparato.
Descripción del producto
Disposición de las zonas de cocción
180
1
mm
145
mm
2
3
1 Zona de cocción trasera 1500 W
2 Zona de cocción delantera 1000 W
3 Indicador de suministro eléctrico
4 Mandos de control
4
Mandos de las zonas de cocción eléctrica
Símbolo
Función
Símbolo
Función
1
calor mínimo
0
apagado
6
calor máximo
Uso diario
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Si desea encender encender y aumentar el calor seleccionado, gire el mando hacia la izquierda. Si desea reducir el calor seleccionado, gire
el mando hacia la derecha. Si desea apagar, gire el mando hasta la posición 0.
El indicador de alimentación se activa cuando
se enciende una de las zonas, y permanece activado hasta que se desconectan las zonas de
cocción.
Antes del primer uso
Coloque los utensilios de cocina con agua en
cada zona de cocción, programe la posición
www.zanussi.com
máxima y active el aparato durante 10 minutos.
De este modo se eliminan los residuos del aparato. A continuación, active el aparato en la posición máxima durante 20 minutos. Durante este tiempo, podría desprender humo u olores.
Esto es totalmente normal. Asegúrese de que
haya una buena ventilación.
Placa rápida
El punto rojo en el centro de la placa denota la
placa rápida. La placa rápida se calienta antes
que las normales.
El punto rojo está pintado en la superficie y
puede difuminarse hasta desaparecer tras cierto tiempo de uso. Esto no afecta al funcionamiento del aparato.
43
La placa rápida puede desprender humos y
olores la primera vez que se use. Los humos y
olores desaparecerán transcurrido un cierto
tiempo.
Consejos útiles
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Ahorro energético
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los recipientes tapados.
• Coloque el recipiente en la placa de
cocción sólida antes de encenderla.
• Apague la placa de cocción sólida antes de finalizar del tiempo de cocción
seleccionado para aprovechar el calor
residual.
• Para lograr resultados satisfactorios, el
diámetro de los recipientes y las zonas
de cocción deben tener las mismas dimensiones.
Recipientes para cocinar
• Utilice recipientes con la base más
gruesa y plana posible.
Utilice recipientes cuya base sea adecuada al tamaño de la zona de cocción.
Zona de cocción
Diámetro de los utensilios
de cocina
Frontal
máx. 145 mm
Zona de cocción
Diámetro de los utensilios
de cocina
Posterior
máx. 180 mm
Ejemplos de aplicaciones de cocción
Nivel
de calor:
Utilícelo para:
1
Mantener caliente
2
Suavemente cocer a fuego lento
3
Cocer a fuego lento
4
Freír / dorar
5
Llevar a ebullición
6
Llevar a ebullición / freír rápidamente /
freír en abundante aceite
Información sobre acrilamidas
Importante Según los nuevos
descubrimientos científicos, el tostado
intensivo de los alimentos, especialmente de
los productos que contienen almidón, puede
ser un riesgo para la salud. Por esta razón, se
recomienda cocinar a bajas temperaturas y no
tostar excesivamente los alimentos.
Mantenimiento y limpieza
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Limpie el aparato después de cada uso.
Use siempre recipientes con la base limpia.
Advertencia Ante de realizar cualquier
operación de mantenimiento o limpieza,
debe desconectar la encimera de la corriente
eléctrica.
Se aconseja limpiar la plancha mientras
esté caliente; las salpicaduras se eliminan
mejor si no se han enfriado totalmente.
Advertencia Los productos de limpieza
corrosivos y abrasivos dañan al aparato
Por razones de seguridad, no limpie el aparato
con limpiadores de vapor ni a alta presión.
Los arañazos o las marcas oscuras no
afectan al funcionamiento normal del aparato.
44
www.zanussi.com
Eliminar la suciedad
1. Utilice polvo abrasivo fino o un estropajo
para eliminar la suciedad.
2. Limpie el aparato con un paño suave humedecido con agua y detergente.
3. Caliente la placa a baja temperatura y deje
que se seque.
4. Para mantener las placas en buen estado,
límpielas con una gota de aceite de oliva
en papel absorbente para evitar la oxidación.
Importante Para los bordes de acero
inoxidable de la placa, utilice un limpiador
especial para acero inoxidable.
El borde de acero inoxidable de la placa
se puede decolorar ligeramente a consecuencia de la carga térmica.
Solución de problemas
Problema
Posible causa y solución
El aparato no funciona.
• Examine el fusible del sistema eléctrico de la vivienda en la caja de
fusibles. Si los fusibles se disparan repetidamente, consulte a un
electricista homologado.
La zona de cocción no se calienta.
• Asegúrese de que el aparato esté enchufado y de que el interruptor
eléctrico esté encendido.
• Asegúrese de que gira el mando adecuado.
• Examine el fusible del sistema eléctrico de la vivienda en la caja de
fusibles. Si los fusibles se disparan repetidamente, consulte a un
electricista homologado.
La efectividad de la placa no es
satisfactoria.
• Asegúrese de que la placa está limpia y seca.
• Asegúrese de que los recipientes de cocina tienen el tamaño adecuado para la zona de cocción.
• Asegúrese de que los recipientes tengan la base plana.
• Asegúrese de que la temperatura seleccionada es la adecuada para
el tipo de cocción.
www.zanussi.com
45
En caso de fallo, trate primero de solucionar el
problema por sus medios. Si no logra subsanar
el problema, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico local.
visita del técnico del servicio o del distribuidor,
incluso en el caso de que aparato se encuentre
aún en garantía.
Si el aparato se ha utilizado de forma incorrecta o si la instalación no ha sido realizada por un técnico homologado, se facturará la
1
Etiquetas incluidas en la bolsa de
accesorios
Pegue las etiquetas adhesivas como se muestra a continuación:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Péguela en la etiqueta de garantía y envíe
esta parte
2 Péguela en la etiqueta de garantía y guarde esta parte
3 Péguela en el manual de instrucciones
Estos datos son necesarios para poder
ayudarle de manera rápida y correcta. Estos datos están disponibles en la placa
de características suministrada.
• Descripción del modelo ................
• Número de producto (PNC) .................
• Número de serie (S.N.) .................
Utilice sólo piezas de recambio originales. Pueden obtenerse del Centro de servicio técnico y
en las tiendas de repuestos autorizadas.
Instalación
Advertencia Consulte los capítulos sobre
seguridad.
Instalación
Advertencia Lea atentamente y siga las
instrucciones. Existe riesgo de lesiones o
de daños al aparato.
• Asegúrese de que el aparato no ha sufrido
daños durante el transporte. No enchufe el
46
aparato si está dañado. Hable con el proveedor si es necesario.
• Instale los aparatos empotrados solo una vez
encastrados en los muebles adecuados y las
superficies de trabajo apropiadas. Asegúrese
de que las unidades y superficies integradas
cumplen con las normas.
• Siga rigurosamente las ordenanzas y normas
(por ejemplo, de seguridad, eliminación de
residuos, instalaciones eléctricas, etc.) viwww.zanussi.com
gentes en el país donde se vaya a utilizar el
aparato.
Advertencia Peligro de lesiones por
corriente eléctrica.
• La regleta de conexión a la red tiene corriente.
• Desconecte de la tensión la regleta de conexión a la red.
• Si la abrazadera de sujeción se encuentra
cerca de la regleta de conexiones, no permita que el cable de conexión entre en contacto con el borde de la abrazadera.
Conexión eléctrica
• Asegúrese de que el voltaje nominal y el tipo
de suministro que indica la placa de datos
técnicos coinciden con los del lugar donde
se va a instalar el aparato.
• Este aparato se suministra con un cable de
alimentación. Debe estar equipado con un
enchufe adecuado capaz de soportar la carga indicada en la placa de características.
Asegúrese de instalar el enchufe en una toma correcta.
• Utilice siempre una toma con aislamiento de
conexión a tierra correctamente instalada.
• Asegúrese de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez instalado el aparato.
• No desconecte el aparato tirando del cable
de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.
• Hay riesgo de incendio si se conecta el aparato con un cable de prolongación, adaptador o conexión múltiple. Asegúrese de que la
conexión a tierra cumple con los reglamentos
y las normas vigentes.
• No deje que el cable de alimentación se caliente a más de 90° C.
Asegúrese de conectar el cable neutro azul al
borne que tiene la letra "N". Conecte el cable
de fase de color marrón (o negro) al borne con
la letra "L". Mantenga el cable de fase conectado en todo momento.
www.zanussi.com
Sustitución del cable de conexión
Si desea cambiar el cable de conexión, utilice
únicamente H05V2V2-F T90 o un tipo equivalente. Asegúrese de que la sección de cable
sea adecuada para la tensión y la temperatura
de funcionamiento. El cable de puesta a tierra
de color amarillo/verde debe ser unos 2 cm
más largo que el cable de fase marrón (o negro).
Montaje
min. 650 mm
min. 100 mm
40-50 mm
490 mm
55 mm
30 mm
270 mm
A
B
A) junta para retirar
B) abrazaderas suministradas
Precaución Coloque el aparato
únicamente sobre encimeras de superficie
plana.
Posibilidades de inserción
Unidad de cocina con puerta
El panel instalado debajo de la placa debe poder retirarse fácilmente y permitir el acceso en
caso de que sea necesario realizar una intervención de asistencia técnica.
47
cocina debe contar con ventilaciones que permitan un suministro continuo de aire. La conexión eléctrica de la encimera y el horno debe
instalarse por separado para garantizar la seguridad y poder retirar fácilmente el horno de la
unidad.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
a) Panel extraíble
b) Espacio para las conexiones
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
Unidad de cocina con horno
Las dimensiones del hueco para la encimera
deben respetar las indicaciones y el mueble de
Información técnica
Dimensiones de la encimera
Régimen de la placa
Anchura:
290 mm
510 mm
Zona de cocción trasera
180 mm
1.5 kW
Longitud:
Zona de cocción delantera 145 mm
1.0 kW
Régimen total
2.5 kW
Dimensiones del hueco para la
encimera
Anchura:
270 mm
Longitud:
490 mm
Suministro eléctrico
230 V ~ 50 Hz
Aspectos medioambientales
El símbolo que aparece en el aparato o en
su embalaje, indica que este producto no se
puede tratar como un residuo normal del hogar.
Se deberá entregar, sin coste para el poseedor,
bien al distribuidor, en el acto de la compra de
un nuevo producto similar al que se deshecha,
bien a un punto municipal de recolección
selectiva de equipos eléctricos y electrónicos
para su reciclaje. Al asegurarse de que este
producto se desecha correctamente, usted
ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud
pública, lo cual podría ocurrir si este producto
48
no se gestionara de forma adecuada. Para
obtener información más detallada sobre el
reciclaje de este producto, póngase en
contacto con el Ayuntamiento de su Municipio,
ó con la tienda donde lo compró.
Material de embalaje
Los materiales de embalaje son ecológicos y totalmente reciclables. Los componentes de plástico se identifican con marcados:
>PE<,>PS<, etc. Deseche los materiales de
embalaje como residuos domésticos en el contenedor correspondiente de su municipio.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
49
50
www.zanussi.com
www.zanussi.com
51
397221603-A-372012
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising