PRID_8206_doc_Microsoft_Word___153.170_Plasma_bol.pdf

PRID_8206_doc_Microsoft_Word___153.170_Plasma_bol.pdf
153.170
Plasma Ball 20cm
INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ENGLISH
Congratulations to the purchase of this Beamz light effect. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to benefit fully from
all features.
Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions to avoid fire and/or
electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.
- Prior to using the unit, please ask advice from a specialist. When
the unit is switched on for the first time, some smell may occur. This
is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT open
the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit This may
cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators, etc. Do
not place the unit on a vibrating surface. Do not cover the
ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A faulty or
damaged mains lead can cause electrical shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always pull the plug,
never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to be
replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal parts are
visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO NOT
switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT connect the unit to
a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to rain and
moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220-240Vac/50Hz)
protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a longer
period of time, unplug it from the mains. The rule is: Unplug it from
the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time,
condensation may occur. Let the unit reach room temperature
before you switch it on. Never use the unit in humid rooms or
outdoors.
- During operation, the housing becomes very hot. Do not touch it
during operation and immediately after.
- To prevent accidents in companies, you must follow the applicable
guide lines and follow the instructions.
- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is ceiling mount.
Use a truss system with clamps. Make sure nobody stands in the
mounting area. Mount the effect at least 50cm away from
inflammable material and leave at least 1 meter space on every
side to ensure sufficient cooling.
- This unit contains high intensity LEDs. Do not look into the LED
light to prevent damage to your eyes.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This shortens the
life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the unit
unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues of
these sprays cause deposits of dust and grease. In case of
malfunction, always seek advice from a specialist.
- Only operate the unit with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified
technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the varnish.
Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious damage
and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains and/or other
equipment. Unplug all leads and cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when people
walk on it. Check the mains lead before every use for damages and
faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power outlet
match. If you travel, make sure that the mains voltage of the country
is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can transport the unit
in safe conditions
This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient magnitude to cause
a shock hazard.
This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read and adhere to.
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic attacks should be aware of
the effects that this light effect may have on them.
The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and their guarantee!
NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and 35°C/95°F.
General description:
This Lighteffect generates a dazzling light show of lightning in the globe. Touching the glass will attract lightning to your fingertips.
Placing:
Remove the device from the box and place it on a solid surface. Then insert the adapter plug into the unit (side) and insert the adapter into the
outlet. The device is ready for use.
Use:
On the back of the device is a switch with 3 positions. (Off / sound activated / on).
If the ball is touched with the fingertips, the produced beam will focus itself to this point. In this way the pattern in the Plasma Ball will be
influenced continuously and you will have endless fun.
Specifications:
Power supply: ............................................................220-240 Vac / 50 Hz (via adaptor)
Ball diameter: ....................................................................................................... 20 cm
Weight: ................................................................................................................ 0.7 kg
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen,
aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen.
Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties /
modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor
toekomstig gebruik.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de
originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een
deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan
een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen;
open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit
kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren
etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek
ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het
snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken
of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer,
maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet
bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in
het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het
apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te
worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen
zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden
geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit
geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of
een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard)
stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer
het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij
geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken
kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op
kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet aan bij
gebruik en direct na gebruik..
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden
gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de
aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op hoogte
wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem met clamps . Ga nooit
onder het apparaat staan bij ophanging. Monteer minimaal 50 cm
van brandbare objecten en laat tenminste 1meter vrij aan
weerszijden voor een deugdelijke ventilatie.
- Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de LED om
oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag
het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen.
Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof
ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een des- kundige
raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische
oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek
om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen
zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt
om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te
voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijdert.
Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat
verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken
wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder
gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u
reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de
netspanning in het land waar u verblijft.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij
aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.
KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS. Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden met de effecten die dit
toestel creëert.
Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden doorgevoerd ; deze kunnen de CE status te niet doen met
alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!
OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de
5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.
Algemene beschrijving:
Dit lichteffect genereert een flitsend schouwspel van bliksems in de glazen bol. Bij het aanraken van het glas zullen de bliksemflitsen naar uw
vingertoppen trekken.
Opstellen:
Haal het apparaat voorzichtig uit de doos en zet deze op een stevige ondergrond. Steek vervolgens de adapterplug in het toestel (zijkant) en
plaats dan de adapter in het stopcontact. Het apparaat is gereed voor gebruik.
Gebruik:
Op de achterzijde van het apparaat bevindt zich een schakelaar met 3 standen. (Uit/geluidsbestuurd/aan).
Indien de bol wordt aangeraakt met de vingertoppen zal de geproduceerde lichtbundel zich naar dit punt concentreren. Op deze wijze is het
patroon in de Plasma Ball continu te beïnvloeden en heeft u eindeloos plezier.
Specificaties:
Aansluitspanning .........................................................220-240 Vac / 50 Hz (via adapter)
Diameter bol .......................................................................................................... 20 cm
Gewicht .................................................................................................................. 0,7kg
DEUTSCH
Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig durchzulesen, damit sie die
Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme
durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer
und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden.
Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher
transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem
Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas
Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS
das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen.
Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern
aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die
Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es
nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und
Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen,
niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und
Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken
oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der
Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem
Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf
der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät
darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an
Ihren Fachhändler. Das Gerät darf nicht an einen Dimmer
angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen
ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V
AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen.
Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich
Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf
Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten. Das Gerät
nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
- Das Gehäuse wird sehr warm. Während des Betriebs und gleich
danach nicht das Gehäuse anfassen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die
geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen
befolgt werden.
- Wenn das Gerät an der Decke befestigt werden soll, muss es mit
einer zusätzlichen Sicherheitskette abgesichert werden. Benutzen
Sie ein Traversen system mit Haken. Während der Montage darf
sich niemand im Bereich darunter aufhalten. Das Gerät muss
mindestens 50cm von brennbaren Materialien entfernt angebracht
werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m an jeder Seite
des Geräts frei, um ausreichende Kühlung zu gewährleisten.
- Das Gerät besitzt eine hochintensive LED. Niemals direkt in die
LED blicken, um die Augen nicht zu beschädigen.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und ausschalten.
Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät
niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen
Rückstände, die zu Staub- und Fettansammlungen führen. Bei
Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen Fachmann um
Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack
beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die
Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke
Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das
Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie
das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden
kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem
Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz.
Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die
örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.
Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen
Stromschlag verursachen.
Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden
müssen.
NIEMALS DIREKT IN DIE LINSE BLICKEN. Dies kann Ihre Augen verletzen. Epileptiker müssen die
Auswirkungen berücksichtigen, die die Effekte dieses gerat auf ihre Gesundheit haben können.
Das Gerät ist CE geprüft. Daher dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei
Veränderungen am Gerät jeglicher Garantieanspruch!
HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C
liegen.
Allgemeine Beschreibung:
Dieser Lichteffekt erzeugt eine blendende Lichtshow und zeigt Blitze in der ganzen Globus. Reagiert auf Berührung des Glases mit Ihren
Fingerspitzen.
Plazierung:
Entfernen Sie das Gerät aus dem Karton und stellen Sie es auf einer festen Oberfläche. Dann stecken Sie den Adapter-Stecker seitlich in das
Gerät und stecken Sie den Adapter in die Steckdose. Das Gerät ist nun einsatzbereit.
Verwendung:
Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein Schalter mit 3 Positionen. (Aus / Sound gesteuert / Ein).
Wenn der Ball mit den Fingerspitzen berührt wird, wird der erzeugte Strahl sich zu diesem Punkt konzentrieren. Auf diese Weise werden die
Motive im Plasma Ball ständig beeinflusst, und Sie werden jede Menge Spass daran haben.
Technische Daten:
Stromversorgung: ................................................... 220-240 Vac / 50 Hz (über Netzteil)
Globus Durchmesser: .......................................................................................... 20 cm
Gewicht: ................................................................................................................. 0,7kg
ESPAÑOL
Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Beamz. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al
completo de sus prestaciones. Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se
produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas.
Guarde el manual para futuras consultas.
- Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las
Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele sentirse
directrices aplicables y seguir las instrucciones.
cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.
- Asegure el aparato con una cadena de seguridad extra si el
- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO
aparato se monta en un techo. Utilice un sistema de truss con
abra la carcasa.
ganchos. Asegúrese de que nadie permanece en el área de
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato
montaje. Monte el efecto a una distancia de al menos 50cm de
Podría producir descargas eléctricas y fallos en el
materiales inflamables y deje un espacio de al menos 1 metro a
funcionamiento.
cada lado para permitir que haya suficiente ventilación.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores,
- Este aparato contiene LEDs de alta luminosidad. No mire a la luz
etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los
del LED para evitar daños en su vista.
agujeros de ventilación.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
vida.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el
daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una
aparato sin vigilancia.
descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre
residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En
tire de la clavija, nunca del cable.
caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados,
- No fuerce los controles.
necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes
cualificado antes de encenderlo otra vez.
internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el
encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a
barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
un reostato o dimmer.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el
interferencias.
aparato a la lluvia y a la humedad.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente
modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
por técnicos cualificados.
Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra
(220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un
antes de mover el aparato.
periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse
La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse
de cada uso por si hay daños o defectos.
condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que
encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o
la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que
en el exterior.
el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta muchísimo.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en
No la toque durante el funcionamiento o inmediatamente
condiciones seguras.
después.
Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para
producir una descarga eléctrica.
Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.
NO MIRE DIRECTAMENTE A LA S LENTES. Puede dañarle la vista. Las personas propensas a tener ataques epilépticos deben tener en
cuenta los efectos que este efecto de luces puede tener en ellos. Este aparato ha obtenido el certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el
aparato. ¡Invalidaría el certificado CE y su garantía!
NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.
Descripcion General:
Este efecto genera luces movibles como rayos dentro de la bola. Tocando la superficie de la bola atraeremos los rayos a nuestros dedos.
Colocacion:
Saque la unidad del embalaje y coloquela en superficie estable. Conecte el adaptador de corriente en el lateral y conecte a la pared. La unidad
esta lista.
Uso:
En la trasera de la unidad hay un conmutador de 3 posiciones. (Off / activado por sonido / on).
Si toca la bola con los dedos el foco se centrara en este punto. Por lo tanto puede jugar con los patrones de esta bola cambiando a su voluntad el
efecto.
Especificaciones:
Alimentacion: ........................................... 220-240 Vac / 50 Hz (via adaptador)
Diametro de la bola: ..................................................................................... 20 cm
Peso: ................................................................................................................ 0.7 kg
www.tronios.com
Copyright © 2011 by TRONIOS the Netherlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement