PRID_9831_doc_151.238_LED_PAR_64_36x1W_RGB_DMX.pdf

PRID_9831_doc_151.238_LED_PAR_64_36x1W_RGB_DMX.pdf
User Manual
151.238 LED PAR 64-36x1W RGB DMX
www.beamzlighting.com
ENGLISH
Congratulations to the purchase of this Beamz light effect. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in order to
benefit fully from all features.
Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all
precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to
avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.
- Prior to using the unit, please ask advice from a specialist.
When the unit is switched on for the first time, some smell
may occur. This is normal and will disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do NOT
open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit This
may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as radiators,
etc. Do not place the unit on a vibrating surface. Do not
cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A
faulty or damaged mains lead can cause electrical shock
and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always pull
the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they need to
be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal parts
are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet and DO
NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do NOT
connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to
rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician
only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet
(220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a
longer period of time, unplug it from the mains. The rule is:
Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time,
condensation may occur. Let the unit reach room
temperature before you switch it on. Never use the unit in
humid rooms or outdoors.
- During operation, the housing becomes very hot. Do not
touch it during operation and immediately after.
- To prevent accidents in companies, you must follow the
applicable guide lines and follow the instructions.
- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is ceiling
mount. Use a truss system with clamps. Make sure nobody
stands in the mounting area. Mount the effect at least 50cm
away from inflammable material and leave at least 1 meter
space on every side to ensure sufficient cooling.
- This unit contains high intensity LEDs. Do not look into the
LED light to prevent damage to your eyes.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This
shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave the
unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The residues
of these sprays cause deposits of dust and grease. In case
of malfunction, always seek advice from a specialist.
- Only operate the unit with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a qualified
technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the
varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause
interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious
damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains
and/or other equipment. Unplug all leads and cables prior to
moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when
people walk on it. Check the mains lead before every use
for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power
outlet match. If you travel, make sure that the mains voltage
of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can transport
the unit in safe conditions
This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient
magnitude to cause a shock hazard.
This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should read
and adhere to.
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic attacks
should be aware of the effects that this light effect may have on them.
The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and their
guarantee!
NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and
35°C/95°F.
www.beamzlighting.com
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding
zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens
kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het
ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te
voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is,
dit in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een
deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer
inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal
en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande
onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het
effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond
plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet.
Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot
elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan
het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit
apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp.
uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het
apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld
te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige
(onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het
stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden
ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een
vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz
(geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook
wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt.
Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil
gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst
op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te
stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet aan
bij gebruik en direct na gebruik..
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening
worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en
moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op
hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem met
clamps . Ga nooit onder het apparaat staan bij ophanging.
Monteer minimaal 50 cm van brandbare objecten en laat
tenminste 1meter vrij aan weerszijden voor een deugdelijke
ventilatie.
- Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de
LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten
worden
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te
reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat
smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde
een deskundige.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het
apparaat.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een des- kundige
raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische
oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een
droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die
bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden
gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of
ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer
verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u
dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan
raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer
vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz.
Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan
naar de netspanning in het land waar u verblijft.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig
is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te
volgen.
KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS. Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden met de
effecten die dit toestel creëert.
Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden doorgevoerd ; deze kunnen de CE status te
niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!
OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur
tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.
www.beamzlighting.com
DEUTSCH
Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig
durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die Anleitung
vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt.
Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere
Bezugnahme auf.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im
Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von
einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung
kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und
verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher
NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät
dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten
führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern
aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen
Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu
Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker
ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor
Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose
stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der
Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem
Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar
sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt
werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden.
Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das Gerät
darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder
Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit
220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker
abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker
abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich
Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst
auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien
benutzen.
- Das Gehäuse wird sehr warm. Während des Betriebs und
gleich danach nicht das Gehäuse anfassen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die
geltenden Richtlinien beachtet und die
Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Wenn das Gerät an der Decke befestigt werden soll, muss
es mit einer zusätzlichen Sicherheitskette abgesichert
werden. Benutzen Sie ein Traversen system mit Haken.
Während der Montage darf sich niemand im Bereich
darunter aufhalten. Das Gerät muss mindestens 50cm von
brennbaren Materialien entfernt angebracht werden.
Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m an jeder Seite
des Geräts frei, um ausreichende Kühlung zu
gewährleisten.
- Das Gerät besitzt eine hochintensive LED. Niemals direkt in
die LED blicken, um die Augen nicht zu beschädigen.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und
ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer
erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese
hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und
Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen
Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen
Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack
beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch
abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die
Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um
starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu
vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen,
erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel
abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt
werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das
Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen
überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC /
50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen
Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des
Geräts entspricht.
Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung
einen Stromschlag verursachen.
Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt
eingehalten werden müssen.
NIEMALS DIREKT IN DIE LINSE BLICKEN. Dies kann Ihre Augen verletzen. Epileptiker müssen die
Auswirkungen berücksichtigen, die die Effekte dieses gerat auf ihre Gesundheit haben können.
Das Gerät ist CE geprüft. Daher dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei
Veränderungen am Gerät jeglicher Garantieanspruch!
HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C
liegen.
www.beamzlighting.com
ESPAÑOL
Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Beamz. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para
disfrutar al completo de sus prestaciones.
Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca
fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar
descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.
- Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele
sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.
- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato Podría producir descargas eléctricas y fallos en el
funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape
los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una
descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo
encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente.
La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes
de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o inmediatamente
después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- Asegure el aparato con una cadena de seguridad extra si el aparato se monta en un techo. Utilice un sistema de truss con
ganchos. Asegúrese de que nadie permanece en el área de montaje. Monte el efecto a una distancia de al menos 50cm de
materiales inflamables y deje un espacio de al menos 1 metro a cada lado para permitir que haya suficiente ventilación.
- Este aparato contiene LEDs de alta luminosidad. No mire a la luz del LED para evitar daños en su vista.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa.
En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones
peligrosas.
www.beamzlighting.com
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y
conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación
antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar,
asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.
Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud
como para producir una descarga eléctrica.
Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la
letra.
NO MIRE DIRECTAMENTE A LA S LENTES. Puede dañarle la vista. Las personas propensas a tener ataques epilépticos
deben tener en cuenta los efectos que este efecto de luces puede tener en ellos. Este aparato ha obtenido el certificado CE. Está
prohibido hacer cambios en el aparato. ¡Invalidaría el certificado CE y su garantía!
NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre
5°C/41°F y 35°C/95°F.
www.beamzlighting.com
1. Safety Instruction
Please read the instruction carefully which including important
information about the installation, operation and maintenance.
■Please keep this User Manual for future consultation. If you sell the unit to another user, be sure that they also receive this
instruction booklet.
■ Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the unit.
■ Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the unit.
■ It’s important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric
shock.
■ The unit is for indoor use only and use only in a dry location.
■ The unit must be installed in a location with adequate ventilation, at least 50cm from
adjacent surfaces. Be sure that no ventilation slots are blocked.
■Disconnect mains power before fuse replacement or servicing.
■ Replace fuse only with the same type.
■ Make sure there are not flammable materials close to the unit while operating as it is fire hazard.
■Use safety cable when fixes this unit.
■ In the event of serious operating problem, stop using the unit immediately. Never try to repair the unit by yourself. Repair
carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance
center and always use the same type spare parts.
■
Do not touch any wire during operation as high voltage might be causing electric shock.
2. Technical Specification
• It can be operated by DMX512 control or can be used as an individual unit without
controller.
• It can be linked together as many as required in master/slave mode, and perform the great
built-in programmed lighting shows triggered by music.
• Please use a 3 pin XLR cable/plug when connecting them together.
• Fan cooled.
Supply Voltage: AC110~240V 50/60HZ
Power: 45W
LED: 36×1W LED RGB
Fuse: 3A
Control Signal:DMX signal
Channel:6 Channel
Function:DMX, Master-Slave, Auto, Sound active.
Dimensions per unit: 220 X 220 X325mm
Weight (per unit): 3.2 kg
3. Installation
www.beamzlighting.com
The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and
slipping while operating. Always ensure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a
weight of 10 times of the unit’s weight. Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when
installing the fixture.
The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one
pass by or under it.
4. How To Control The Unit
Four ways to operation:
A. Master/Slave operation
B. Easy sound active and Auto mode
C. Universal DMX controller
Master/Slave operation
The unit can be linked together in daisy chain as many as you need in master/slave mode to perform the great built-in
pre-programmed lighting shows triggered by music.
In Master/Slave mode refer to the DMX settings below:
Master unit: when working at Auto or Sound Control mode operation
Slave units: DMX start address MUST be set to d001.
LED digital display Menu function as below:
DMX code setting: d001~d512
CH1
0~255
Red
CH2
0~255
Green
CH3
0~255
Blue
CH4
11~255
LED Strobe(From slow to fast)
11~50
Auto1 DMX(Strobe)
51~100
Auto2 DMX(No Strobe)
101~150
Auto3 DMX (smooth changing color)
151~200
Sound1 DMX (Strobe)
201~250
Sound2 DMX (No Strobe)
251~255
Sound3 DMX (smooth changing color)
0~255
Auto DMX/ Sound DMX Speed (Slow--Fast)
CH5
CH6
www.beamzlighting.com
Manual setting mode:
A1 Mode
Auto1 setting (Red)
Speed 0~9
A2 Mode
Auto2 setting (Green)
Speed 0~9
A3 Mode
Auto3 setting (Blue)
Speed 0~9
A4 Mode
Auto4 setting (Strobe)
Speed 0~9
A5 Mode
Auto5 setting (No Strobe)
Speed 0~9
A6Mode
Auto6 setting (Smooth)
Speed 0~9
A7Mode
Auto7 setting (Fade)
Speed 0~9
A8Mode
Auto8 setting (combined effect)
Speed 0~9
S1 Mode
Sound active1 setting (Red)
Speed 0~9
S2 Mode
Sound active2 setting (Green)
Speed 0~9
S3 Mode
Sound active3 setting (Blue)
Speed 0~9
S4 Mode
Sound active4 setting (Strobe)
Speed 0~9
S5 Mode
Sound active5 setting (No Strobe)
Speed 0~9
S6 Mode
Sound active6 setting (Smooth)
Speed 0~9
S7 Mode
Sound active7 setting (Fade)
Speed 0~9
S8 Mode
Sound active8 setting (combined effect)
Speed 0~9
d Mode
DMX setting.
6. Fixture Cleaning
The cleaning of internal and external optical lenses and/or mirrors must be carried out
periodically to optimize light output. Cleaning frequency depends on the environment in
which the fixture operates: damp, smoky or particularly dirty surrounding can cause greater accumulation of dirt on the unit’s
optics.
Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
Always dry the parts carefully.
Clean the external optics at least every 20 days. Clean the internal optics at least every 30/60 days.
www.beamzlighting.com
Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local
authorities or your dealer about the way to proceed. The specifications are typical. The actual values can
slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.
WARRANTY CONDITIONS
The date the product leaves the importer is considered to be the date the warranty begins. Only companies approved by Tronios are
allowed to work on the equipment. During warranty period (defective) equipment must be returned to the dealer by pre-paid mail in
the original box. Potentiometers have a limited lifetime and are not covered by the manufacturer for more than normal use.
For all service enquiries, refer to your local distributor,as he is best able to help you.
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit. This would
also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or
disrespect of the warnings contained in this manual. Tronios cannot be held responsible for personal injuries caused by a
disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.
ES
 Las especificaciones y el diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIEN
Al fin de la vida útil del conjunto, tenga en cuenta que ontiene materiales que pueden ser reciclados/ procesados.
No deseche el conjunto a un contenedor normal de basura, sino llévelo a un depósito para pequeños desperdicios químicos. Esto aplica también
a las baterías.
NL
Afgedankte artikelen !!
Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of
www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de
WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk
depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl
.
Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking.
* Onder voorbehoud :
Specificaties zijn specifiek, toestel kan hiervan afwijken. Specificaties kunnen veranderd worden zonder kennisgeving.
Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in élk geval vervalt de totale garantie.
Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie.
Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van het
gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Tronios geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als
gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen . Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.
DE
Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem sammelpunkt für das
Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).
Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern
gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen.
Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
Die Spezifikationen sind typisch. Die Werte können leicht von einem Gerät zum anderen ändern. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden. Alle (fehlerhafte) Ware bitte immer in der Originalverpackung an den Fachhändler senden.
*Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
www.beamzlighting.com
www.beamzlighting.com
CE Declaration of Conformity
Importer:
Tel :
Fax :
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
0031546589299
0031546589298
The Netherlands
Product number:
151.238
Product Description:
Beamz, LED PAR 64 Can 36x 1W RGB DMX
Regulatory Requirement:
EN 60598-1/-2
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2/-3-3
The product meets the requirements stated in the above mentioned Standards. This
certificate does not cover the aspects that may be relevant such as performance and
fitness for purpose.
Almelo,
26-02-2013
Signature :
www.beamzlighting.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement