PRID_10001_doc_152_924.pdf

PRID_10001_doc_152_924.pdf
Ref. Nr. 152.921
Kore MovingHead FAT Beam Laser Green
Ref. Nr. 152.924
Carpo MovingHead FAT Beam Laser Red
MovingHead FAT Beam Laser
MANUAL
ENGLISH
Congratulations to the purchase of this Beamz light effect. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in
order to benefit fully from all features.
Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all precautions
to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to avoid electrical
shock. Keep the manual for future reference.
- Prior to using the unit, please ask advice from a
specialist. When the unit is switched on for the first time,
some smell may occur. This is normal and will disappear
after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do
NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit
This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as
radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating
surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it. A
faulty or damaged mains lead can cause electrical shock
and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always
pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they
need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal
parts are visible, do NOT plug the unit into a mains outlet
and DO NOT switch the unit on. Contact your dealer. Do
NOT connect the unit to a rheostat or dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the unit to
rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified technician
only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet
(220-240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used for a
longer period of time, unplug it from the mains. The rule
is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of time,
condensation may occur. Let the unit reach room
temperature before you switch it on. Never use the unit
in humid rooms or outdoors.
- During operation, the housing becomes very hot. Do not
touch it during operation and immediately after.
- To prevent accidents in companies, you must follow the
applicable guide lines and follow the instructions.
- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is
ceiling mount. Use a truss system with clamps. Make
sure nobody stands in the mounting area. Mount the
effect at least 50cm away from inflammable material and
leave at least 1 meter space on every side to ensure
sufficient cooling.
- This unit contains high intensity LEDs. Do not look into
the LED light to prevent damage to your eyes.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This
shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not leave
the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The
residues of these sprays cause deposits of dust and
grease. In case of malfunction, always seek advice from
a specialist.
- Only operate the unit with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a
qualified technician before you switch the unit on again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage the
varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause
interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise serious
damage and/or dangerous radiation may occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the mains
and/or other equipment. Unplug all leads and cables
prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged when
people walk on it. Check the mains lead before every
use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if power
outlet match. If you travel, make sure that the mains
voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can
transport the unit in safe conditions
This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of
sufficient magnitude to cause a shock hazard.
This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he
should read and adhere to.
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic
attacks should be aware of the effects that this light effect may have on them.
The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate
and their guarantee!
NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F
and 35°C/95°F.
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding
zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel
eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen.
Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een
elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect
is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst
een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer
inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is
normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande
onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in
het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of
defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond
plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet.
Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot
elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet
aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit
apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen
resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in
het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman
hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige
(onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het
stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT
worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de
dealer.
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een
vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz
(geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo
ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet
gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker
verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil
gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat
-
-
-
-
eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in
werking te stellen.
Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet
aan bij gebruik en direct na gebruik..
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening
worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen
en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden
gevolgd.
Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat
op hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem
met clamps . Ga nooit onder het apparaat staan bij
ophanging. Monteer minimaal 50 cm van brandbare
objecten en laat tenminste 1meter vrij aan weerszijden
voor een deugdelijke ventilatie.
Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de
LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten
worden
Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te
reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat
smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen
tijde een deskundige.
Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het
apparaat.
Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
Tracht het apparaat niet schoon te maken met
chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen.
Gebruik een droge doek om schoon te maken.
Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die
bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden
gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of
ontoelaatbare straling te voorkomen.
Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer
verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren
voordat u dit product gaat verplaatsen.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan
raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer
vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz.
Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer
dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product
aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of
op te volgen.
KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS. Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden
met de effecten die dit toestel creëert.
Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden doorgevoerd ; deze kunnen de CE
status te niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!
OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de
temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.
DEUTSCH
Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig
durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die
Anleitung vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher
Garantieanspruch verfällt. Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden.
Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren
Sie diese Anleitung für spätere Bezugnahme auf.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im
Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst
von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten
Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal
und verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher
NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät
dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten
führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie
Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende
Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze
abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und
beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur
kann zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker
ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor
Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose
stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw.
der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie
von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar
sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt
werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden.
Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das
Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder
Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit
220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den
Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch
Netzstecker abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann
sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das
Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es
einschalten. Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im
Freien benutzen.
- Das Gehäuse wird sehr warm. Während des Betriebs und
gleich danach nicht das Gehäuse anfassen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen
die geltenden Richtlinien beachtet und die
Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Wenn das Gerät an der Decke befestigt werden soll,
muss es mit einer zusätzlichen Sicherheitskette
abgesichert werden. Benutzen Sie ein Traversen system
mit Haken. Während der Montage darf sich niemand im
Bereich darunter aufhalten. Das Gerät muss mindestens
50cm von brennbaren Materialien entfernt angebracht
werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m an
jeder Seite des Geräts frei, um ausreichende Kühlung zu
gewährleisten.
- Das Gerät besitzt eine hochintensive LED. Niemals
direkt in die LED blicken, um die Augen nicht zu
beschädigen.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und
ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer
erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese
hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und
Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen
Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen
Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder
einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den
Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen
Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen,
die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden,
um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu
vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen,
erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel
abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt
werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das
Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen
überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC /
50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen,
prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den
Anforderungen des Geräts entspricht.
Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei
Berührung einen Stromschlag verursachen.
Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt
eingehalten werden müssen.
NIEMALS DIREKT IN DIE LINSE BLICKEN. Dies kann Ihre Augen verletzen. Epileptiker müssen die
Auswirkungen berücksichtigen, die die Effekte dieses gerat auf ihre Gesundheit haben können.
Das Gerät ist CE geprüft. Daher dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei
Veränderungen am Gerät jeglicher Garantieanspruch!
HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C
liegen.
ESPAÑOL
Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Beamz. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el
aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.
Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego
o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas
eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas.
- Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un
profesional. Cuando el aparato se enciende por
primera vez, suele sentirse cierto olor. Esto es normal
y desaparece al poco tiempo.
- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo
tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro
del aparato Podría producir descargas eléctricas y
fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo
radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies
vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso
continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo
dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación
puede producir una descarga eléctrica o fallo en el
funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente,
siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos
mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están
dañados, necesitan reemplazarse por un técnico
cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse
sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma
de corriente y NO lo encienda. Contacte con su
distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o
dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no
exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo
exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma
de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible
de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse
durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de
la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no
lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede
producirse condensación. Deje el aparato a
temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca
utilice el aparato en ambientes húmedos o en el
exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta
muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o
inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir
las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- Asegure el aparato con una cadena de seguridad extra
si el aparato se monta en un techo. Utilice un sistema de
truss con ganchos. Asegúrese de que nadie permanece
en el área de montaje. Monte el efecto a una distancia
de al menos 50cm de materiales inflamables y deje un
espacio de al menos 1 metro a cada lado para permitir
que haya suficiente ventilación.
- Este aparato contiene LEDs de alta luminosidad. No
mire a la luz del LED para evitar daños en su vista.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su
tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No
deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los
interruptores. Los residuos de estos sprays producen
depósitos de polvo y grasa. En caso de mal
funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique
un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato.
Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que
pueden producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones,
de otro modo pueden producirse daños serios y/o
radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de
corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los
cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede
dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de
alimentación antes de cada uso por si hay daños o
defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz.
Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene
que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el
adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el
aparato en condiciones seguras.
Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente
magnitud como para producir una descarga eléctrica.
Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al
pie de la letra.
NO MIRE DIRECTAMENTE A LA S LENTES. Puede dañarle la vista. Las personas propensas a tener ataques
epilépticos deben tener en cuenta los efectos que este efecto de luces puede tener en ellos. Este aparato ha obtenido el
certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el aparato. ¡Invalidaría el certificado CE y su garantía!
NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de
entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.
FEATURES








High performance Green or Red laser
A single bright fat beam laser diode. Multi-lasers can work synchronously to rotate, strobe in 360o in large
places. It gives a great visual impact
It adopts high-grade optical technology and bright fat beam laser diodes, so it has long working life and low
consumption
Beam diameter 10mm
Moving angle: X-540° and Y-180°
Control mode: Auto, Sound activation, DMX (6 channel)
Speed and adjustable strobe
Air cooling
1) Lens
2) Display and Menu buttons
1) IEC Connector/fuse F5A
2) DMX Signal IN
3) DMX Signal OUT
CONNECTIONS
First connect all signal leads prior to connecting the mains lead to a mains outlet!!
Connection if several moving heads must operate together (Master/Slave):
IN
N
OUT
IN
OUT
IN
DMX
IN
OUT
DMX
OUT
Connect the moving heads via 3-pin XLR leads as indicated in the illustration above if you want to operate them in
Master-Slave mode.
The wiring of an XLR connector is indicated below:
1. Earth
2. Signal –
3. Signal +
An end-of-line resistor of 120Ω/1W must be connected on the last unit of the
chain (DMX OUT between pin 2 & 3).
SETTINGS
You can allocate the DMX addresses to the moving head via the control panel on top of the unit. Please keep in mind
that the moving head has 5 channels when it is connected to a controller. If you use several units (Master-slave) you
need to be aware of the following:
The address of the first unit is 1(001). For the second unit it is 1+5= 6(006) and for the third 6+5= 11(011) etc.
Make sure that the channels don’t overlap otherwise the units will not work properly. NB: If two units have the same
address, the both operate in the same way.
Once all units have got an address, you can start operation via the controller. The unit will recognize immediately if it
receives data or not. If it doesn’t receive any data, the LED will not flash. If the system doesn’t work, check the XLR
connectors and the leads. It is also possible that the controller is faulty.
Connect an end-of-line resistor of 120Ω/1W to the last unit in order to ensure proper data transmission.
MODE 1:
Standard mode. DMX512 signal: search the desired address via the UP/DOWN buttons.
DMX mode: Channel 1 - Channel 512
MODE 2:
: Press the ESC button until one the previous messages displays and
search for the desired function via the UP/DOWN buttons.
the master auto mode,
is the master sound control mode.
is the “easy” controller mode and
is the slave mode. Press ENTER to save the function. Then
changes into
,
changes into
and
is
changes into
.
,
Master mode: Auto mode
Master mode: Sound controlled mode
Master mode: “Easy”controller mode
Slave mode: Slave
MODE 3:
and
: Press the ESC button until one the previous messages displays and search for the
desired function via the UP/DOWN buttons.
is positive PAN mode and
is negative PAN mode.
Press ENTER to save the function. On the display appears -DMX- or -Master/Slave- mode depending on what has
been previously selected.
MODE 4:
and
: Press the ESC button until one the previous messages displays and search for the desired
function via the UP/DOWN buttons.
is positive TILT mode and
is negative TILT mode. Press
ENTER to save the function. On the display appears -DMX- or -Master/Slave- mode depending on what has been
previously selected.
MODE 5:
and
: Press the ESC button until one the previous messages displays and search for the
desired function via the UP/DOWN buttons.
is positive LED mode and
is negative LED mode.
Press ENTER to save the function. On the display appears -DMX- or -Master/Slave- mode depending on what has
been previously selected.
MODE 6:
Select the scanning angle for PAN (for Master/Slave and Sound Control) and press the ESC button until
is displayed. Press ENTER to save the function. On the display appears -DMX- or -Master/Slave- mode
depending on what has been previously selected.
MODE 7:
Select the scanning angle for TILT (for Master/Slave and Sound Control) and press the ESC button until
is displayed. Press ENTER to save the function. On the display appears -DMX- or -Master/Slave- mode
depending on what has been previously selected.
MODE 8:
Press the ESC button until
is displayed. Press ENTER to reset the system.
MODE 9:
Press the ESC button until
mode).
is displayed. Press ENTER to switch back to the standard mode (default
Standalone-Mode
The units are not connected to a controller but can execute preset sequences that can be different from one unit to
the other. This mode applies to a single unit (MASTER) or for all units (Master-Slave). All units need to have the same
address n.1 “001”. When the Master unit runs a programme, all other units will follow. The programme cannot be
applied to a Slave unit. It must always be applied to the Master unit.
(The controller must NOT be connected as this would corrupt the data and the stand-alone mode wouldn’t work
properly).
N.B.: Make sure that a 120Ω resistor is connected to the input of the Master unit and the output of the last Slave unit
to ensure proper data transmission.
DMX-Protocol
Channel 1:
Pan, The moving head can rotate horizontally up to 540° and stop in any position.
Channel 2:
Pan fine adjustment 16 bit
Channel 3:
Tilt, The moving head can rotate vertically up to 270° and stop in any position.
Channel 4:
Tilt fine adjustment 16 bit
Channel 5:
X-Y speed settings
Channel 6:
Strobe settings:
0-7
close
8-134
open
135-238
strobe from slow to fast
239- 255
opening the light
IF A PROBLEM OCCURS
If a problem occurs, following solutions might be helpful.
The units don’t work
DMX problem
No unit reacts to the controller
Some units don’t react
The shutter closes immediately
No light
Light goes on and off
Fuse(s) blown / no mains power
Check the mains power – Faulty plug / lead
Check the wiring and connectors. Interchange units to eliminate the problem.
Check if the controller is faulty.
Faulty controller / XLR leads from the controller are faulty;
Check Controller OUT with unit 1-OUT
Bad data transmission/ Check 120Ω resistor / Wrong address / 1 unit is faulty
and disturbs the others / eliminate the problem by placing the 120Ω resistor
into an other (preceding) unit / remove the connectors from the suspicious unit
and connect them together to find out if the unit is really faulty.
The gobos have lost the index position. Bring the unit to your dealer
All Led’s are faulty. Bring the unit to your dealer.
Unit is too hot. Check the fans, ventilation holes, lens
SPECIFICATIONS
Type nr ........................................................... 152.921 – 152.924
Laser Power 152.921 ......................................... 120 mW (green)
Laser Power 152.924 ............................................. 300 mW (red)
Power supply .......................................................... 230Vac/50Hz
Power rating .......................................................................... 50W
Dimensions .................................................. 177 x 177 x 250 mm
Weight .................................................................................. 3.5kg
Minimum distance to:
Inflammable surfaces ........................................................ 50 cm
Other light effects ............................................................... 130cm
Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your
local authorities or your dealer about the way to proceed.
Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern
muss an einem sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Schutze unserer Umwelt.
Afgedankte artikelen !!
Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van
de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een
gemeentelijk depot of uw dealer.
CE Declaration of Conformity
Importer:
Tel :
Fax :
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
0031546589299
0031546589298
The Netherlands
Product number:
152.921, 152.924
Product Description:
Beamz Kore Laser MovingHead FATBeam Green
Beamz, Carpo Laser MovingHead FATBeam Red
Regulatory Requirement:
EN 60598-1/-2-17
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2/-3-3
The product meets the requirements stated in the above mentioned Standards.
13-12-2012
Signature :
www.tronios.com
Copyright © 2012 by TRONIOS the Netherlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement