Spis treści Spis treści ........................................1 Uwaga dotycząca użytkowania .......2

Spis treści Spis treści ........................................1 Uwaga dotycząca użytkowania .......2
Spis treści
Spis treści.........................................1
Uwaga dotycząca użytkowania........2
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa...................................2
Środki ostrożności...............................3
Ostrzeżenia dotyczące ochrony oczu....5
Właściwości produktu..........................5
Wprowadzenie..................................6
Omówienie zawartości opakowania.....6
Omówienie produktu............................7
Główny rozdział.................................... 7
Panel sterowania.................................. 8
Połączenia wejścia/wyjścia................... 9
Pilot zdalnego sterowania................... 10
Instalacja........................................ 11
Podłączanie projektora......................11
Podłączenie do komputera/
notebooka........................................... 11
Podłączenie do źródeł video............... 12
Włączanie/wyłączanie zasilania
projektora...........................................13
Włączanie zasilania projektora........... 13
Wyłączanie zasilania projektora......... 14
Wskaźnik ostrzeżeń............................ 14
WYŚWIETLANIE | 3D......................... 34
USTAWIENIA...................................... 35
USTAWIENIA | Sygnał (RGB)............. 37
USTAWIENIA | Zabezpieczenie.......... 38
USTAWIENIA | Zaawansowane.......... 40
OPCJE................................................ 41
OPCJE | Zaawansowane.................... 42
OPCJE | Ustawienia lampy................. 43
Dodatki...........................................44
Rozwiązywanie problemów...............44
Wymiana lampy.................................49
Tryby zgodności.................................51
Zgodność komputera.......................... 51
Zgodność video.................................. 53
Lista funkcji komend RS232 i
protokołów.........................................54
Przydział pinów RS232....................... 54
Lista funkcji protokołu RS232............. 55
Instalacja przy montażu ściennym.....59
Ogólnoświatowe biura Optoma..........60
Uwagi związane z przepisami i
bezpieczeństwem..............................62
Regulacja projektowanego obrazu....15
Regulacja wysokości projektora ........ 15
Regulacja zoomu/ostrości projektora.... 16
Regulacja rozmiaru projektowanego
obrazu................................................. 16
Elementy sterowania użytkownika.18
Panel sterowania i pilot zdalnego
sterowania.........................................18
Panel sterowania................................ 18
Pilot zdalnego sterowania................... 19
Menu ekranowe.................................24
Posługiwanie się projektorem ............ 24
Drzewo menu...................................... 25
OBRAZ............................................... 27
OBRAZ | Zaawansowane................... 29
WYŚWIETLANIE................................ 31
1
Polski
Uwaga dotycząca użytkowania
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w obrębie trójkąta
równobocznego, ma ostrzegać użytkownika o obecności nieizolowanego
“niebezpiecznego napięcia” w obrębie obudowy produktu, o takiej wartości,
że może ono spowodować porażenie prądem elektrycznym osób.
Znak wykrzyknika w obrębie trójkąta równobocznego, sygnalizuje
użytkownikowi obecność w towarzyszącej urządzeniu literaturze,
ważnych operacji i instrukcji konserwacyjnych (obsługa).
OSTRZEŻENIE: W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ TEGO URZĄDZENIA NA ODDZIAŁYWANIE DESZCZU
LUB WILGOCI. WEWNĄTRZ OBUDOWY ZNAJDUJĄ SIĘ ELEMENTY BĘDĄCE POD
NIEBEZPIECZNYM, WYSOKIM NAPIĘCIEM. NIE NALEŻY OTWIERAĆ OBUDOWY.
NAPRAWĘ MOŻNA POWIERZYĆ WYŁĄCZNIE WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.
Ograniczenia emisji klasy B
To urządzenie cyfrowe klasy B, spełnia wszelkie wymagania kanadyjskich przepisów
dotyczących urządzeń powodujących zakłócenia.
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
1. Nie należy blokować szczelin wentylacyjnych. Aby zapewnić właściwe działanie
projektora i zabezpieczyć go przed przegrzaniem zaleca się ustawienie jego
instalację w miejscu, gdzie nie będzie blokowana wentylacja. Przykładowo, nie
należy umieszczać projektora na zatłoczonym stoliku do kawy, sofie, łóżku, itd.
Nie należy ustawiać projektora w zamkniętych miejscach, takich jak biblioteczka
lub szafka, gdzie utrudniony jest przepływ powietrza.
2. Nie należy używać projektora w pobliżu wody lub w miejscach wilgotnych. W celu
zmniejszenia zagrożenia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać tego projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
3. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, podgrzewacze,
piece lub inne urządzenia, włącznie ze wzmacniaczami, które wytwarzają ciepło.
4. Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie suchą szmatką.
5. Należy stosować wyłącznie dodatki/akcesoria zalecane przez producenta.
6. Nie należy używać urządzenia uszkodzonego fizycznie lub przerobionego.
Uszkodzenie fizyczne/nadużycie może mieć miejsce po (ale nie tylko):
 Upuszczeniu urządzenia.
 Uszkodzeniu przewodu zasilacza lub wtyki.
 Wylaniu płynu do projektora.
 Narażeniu projektora na oddziaływanie deszczu lub wilgoci.
 Upuszczeniu czegoś na projektor lub poluzowaniu elementów w jego
wnętrzu.
Nie należy próbować naprawiać tego urządzenia samodzielnie. Otwieranie lub
zdejmowanie pokryw, może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcia
lub inne niebezpieczeństwa. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy
skontaktować się z firmą Optoma.
7. Nie należy dopuścić do przedostania się do projektora obiektów lub płynów. Mogą
one dotknąć do miejsc pod niebezpiecznym napięciem i spowodować pożar lub
porażenie prądem.
8. Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na obudowie projektora.
9. Urządzenie może naprawiać wyłącznie odpowiedni personel serwisu.
Polski
2
Uwaga dotycząca użytkowania
Środki ostrożności
Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń,
środków ostrożności i zaleceń dotyczących
konserwacji, zamieszczonych w tym podręczniku.
▀■ Ostrzeżenie- Nie wolno zaglądać w obiektyw projektora,
gdy włączona jest lampa. Jasne światło może
spowodować obrażenia i uszkodzić wzrok.
▀■ Ostrzeżenie- W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie należy
narażać tego projektora na oddziaływanie deszczu
lub wilgoci.
▀■ Ostrzeżenie- Nie należy otwierać, ani rozmontowywać tego
projektora, gdyż może to spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
▀■ Ostrzeżenie- Podczas wymiany lampy należy zaczekać
na ochłodzenie urządzenia. Należy wykonać
instrukcje opisane na stronach 49-50.
▀■ Ostrzeżenie- Projektor ten może sam wykrywać cykl
żywotności lampy. Po wyświetleniu komunikatów z
ostrzeżeniem należy wymienić lampę.
▀■ Ostrzeżenie- Po wymianie modułu lampy (patrz, strona 43)
należy wyzerować funkcję “Kasuj licznik lampy” z
menu ekranowego “Opcje | Ustawienia lampy”.
▀■ Ostrzeżenie- Po wyłączeniu projektora, a przed odłączeniem
Po osiągnięciu
końca żywotności
lampy, projektor
nie włączy
się, do czasu
wymiany modułu
lampy. Aby
wymienić lampę
należy wykonać
procedury
wymienione w
części “Wymiana
lampy” na
stronach 49-50.
zasilania należy sprawdzić, czy został zakończony
cykl chłodzenia. Należy zaczekać 90 sekund na
ochłodzenie projektora.
▀■ Ostrzeżenie- Nie należy zakładać pokrywy obiektywu podczas
działania projektora.
▀■ Ostrzeżenie- Gdy zbliża się koniec żywotności lampy, na
ekranie wyświetlany jest komunikat “Ostrzeżenie
o lampie: Przekroczony czas żywotności lampy.”.
Należy skontaktować się z lokalnym dostawcą
lub z punktem serwisowym w celu jak najszybszej
wymiany lampy.
▀■ Ostrzeżenie- Nie należy zaglądać w promień lasera pilota
zdalnego sterowania i kierować promienia w
oczy innych osób. Wskaźnik laserowy może
spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
3
Polski
Uwaga dotycząca użytkowania
Należy:
 Przed czyszczeniem produktu wyłączyć urządzenie i
odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda zasilania prądem
zmiennym.
 Do czyszczenia obudowy wyświetlacza należy stosować
miękką, suchą szmatkę zwilżoną w łagodnym detergencie.
 Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas należy
odłączyć go od gniazda prądu zmiennego.
Nie należy:
 Blokować szczelin i otworów wentylacyjnych urządzenia.
 Stosować do czyszczenia środków czyszczących o
własnościach ściernych, wosków lub rozpuszczalników.
 Używać produktu w następujących warunkach:
-W miejscach ekstremalnie gorących, zimnych lub
wilgotnych.
Należy upewnić się, czy temperatura pomieszczenia
mieści się w granicach 5 - 40°C.
Wilgotność względna 5 - 40°C, 80% (maks.),
Polski
4
bez kondensacji.
-W miejscach, w których może wystąpić nadmierne
zapylenie i zabrudzenie.
-W pobliżu jakichkolwiek urządzeń, które generują silne pole
magnetyczne.
- W bezpośrednim świetle słonecznym.
Uwaga dotycząca użytkowania
Ostrzeżenia dotyczące ochrony oczu
▀■ Należy unikać bezpośredniego patrzenia/zaglądania w wiązkę
projektora. O ile to możliwie należy stawać tyłem do wiązki.
▀■ Podczas stosowania projektora w klasach szkolnych, należy
zwrócić uwagę uczniom, aby nie patrzyli na wiązkę światła,
gdy poproszą o wskazanie czegoś na ekranie.
▀■ Aby zminimalizować zużycie prądu przez lampę, należy w celu
zmniejszenia poziomu światła otoczenia, stosować zasłony w
pomieszczeniu projekcji.
Właściwości produktu
▀■ Natywna rozdzielczość SVGA (800 x 600)/
Natywna rozdzielczość XGA (1024 x 768)/
Natywna rozdzielczość WXGA (1280 x 800)
Loop through
w monitorze
obsługuje tylko
złącze wejścia
VGA1-In/YPbPr.
▀■ Zgodność z HD - Obsugiwane 720p i 1080p
▀■ Pętla wyjścia monitora VGA
(działa w trybie wstrzymania > 1W)
▀■ Technologia BrilliantColorTM
▀■ Listawa zabezpieczenia i blokada Kensington
▀■ Sterowanie RS232
▀■ Natychmiastowe wyłączenie
▀■ Wbudowane głośniki
▀■ Szybkie przywracanie oraz tryb Eko+
5
Polski
Wprowadzenie
Omówienie zawartości
opakowania
Rozpakuj i sprawdź zawartość opakowania, aby
upewnić się, że znajdują si ę w nim wszystkie
wymienione poniżej części. Jeśli czegokolwiek
brakuje, należy skontaktować się z najbliższym
punktem serwisowym.
Z powodu
różnych
zastosowań w
każdym kraju,
w niektórych
regionach
mogą być
dostarczane inne
akcesoria.
Projektor
Przewód zasilający
2 x baterie AAA
Pilot zdalnego sterowania
na podczerwień
Dokumentacja:
Podręcznik użytkownika

Karta gwarancyjna

Karta szybkiego uruchomienia

Karta WEEE

(wyłącznie dla EMEA)

Karta STOP
(wyłącznie dla USA)
Polski
6
Kabel VGA
Wprowadzenie
Omówienie produktu
Główny rozdział
4
10
1
11
10
3
6
Interfejs zależy
od specyfikacji
modela.
2
5
7
8
9
1. Panel sterowania
2. Pierścień ostrości
3. Głośnik
4. Pokrętło zoomu
5. Obiektyw
6.Odbiorniki podczerwieni
7. Połączenia wejścia/
wyjścia
8. Gniazdo zasilania
9. Nóżki regulacji nachylenia
10.Wentylacja (wejście)
11. Wentylacja (wyjście)
7
Polski
Wprowadzenie
Panel sterowania
1
4
10
2
3
5
/
9
6
/
8
7
1. Moc LED
2. Dioda LED lampy
3. Dioda LED temperatury
4. Wprowadź / Pomoc
5. Menu
6. Resynchronizacja
7. Korekcja Trapez
8. Cztery kierunkowe przyciski wyboru
9. Źródło
10.Zasilania / czuwania przycisk
Polski
8
Wprowadzenie
Połączenia wejścia/wyjścia
1
2
3
4
5
6
VGA-OUT
VGA1-IN / YPbPr
7
8
AUDIO-IN
HDMI
USB
VIDEO
S-VIDEO
RS-232C
AUDIO OUT
VGA2-IN / YPbPr
12
Interfejs zależy
od specyfikacji
modela.
Loop through
w monitorze
obsługuje tylko
złącze wejścia
VGA1-In/YPbPr.
11
10
9
1.Złącze USB (Połączenie z komputerem PC dla funkcji zdalnej myszy)
2. Złącze HDMI
3. Złącze wejścia Composite Video
4. Złącze wejścia S-Video
5. Złącze wyjścia VGA (Wyjście loop-through monitora)
6.Złącze wejścia VGA1-In/YPbPr (Analogowy sygnał PC/
Wejście komponetowe wideo/HDTV/YPbPr)
7. Złącze RS-232 (typu DIN 9-pin)
8. Złącze wejścia audio (3,5 mm gniazdo mini jack)
9. Złącze wyjścia audio (3,5 mm gniazdo mini jack)
10.Port blokady Kensington™
11.Złącze wejścia VGA2-In/YPbPr (Analogowy sygnał PC/
Wejście komponetowe wideo/HDTV/YPbPr)
12.Gniazdo zasilania
9
Polski
Wprowadzenie
Pilot zdalnego sterowania
1
Interfejs zależy
od specyfikacji
modelu.
2
7
3
8
4
9
5
6
10
20
11
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
18
19
26
28
29
Polski
10
27
1. Wskaźnik LED
2. Zasilanie Wł/Wył
3. Źródło
4.Kliknięcie lewym przyciskiem myszy
5. Wprowadź
6.Cztery kierunkowe
przyciski wyboru/ kontroler myszy
7. Przełącznik
8. Resynchronizacja
9.Kliknięcie prawym przyciskiem myszy
10.Strona w górę
11. Strona w dół
12. Głośność +/13.Menu
14.Zoom
15.Wyciszenie AV
16.Wideo
17.3D
18.VGA
19.USB
20.Wskaźnik laseru
21.Trapez +/22.Jasność
23.HDMI
24.S-Video
25.Kontrast
26.Keypad numeryczny
(do wprowadzania
hasła)
27.Zamrozić
28.Tryb
29.Eko+
Instalacja
Podłączanie projektora
Podłączenie do komputera/notebooka
MOLEX
2
Interfejs zależy
od specyfikacji
modela.
3
4
5
6
molex
AUDIO-IN
VIDEO
1
S-VIDEO
VGA-OUT
VGA1-IN / YPbPr
RS-232C
AUDIO OUT
VGA2-IN / YPbPr
PS50426E
(*) Akcesoria
opcjonalne
HDMI
USB
R
Ze względu
na różnice
zastosowań w
każdym kraju,
w niektórych
regionach mogą
być dostarczane
inne akcesoria.
7
8
Wyjście audio
1........................................................................................ Przewód zasilający
2....................................................................................................*Kabel USB
3...........................................................................................*Kabel DVI/HDMI
4..................................................................................................... Kabel VGA
5................................................................................................ *Kabel RS232
6..................................................................................... *Kabel wejścia audio
7......................................................................................*Kabel wyjścia audio
8.......................................................................................*Kabel wejścia VGA
11
Polski
Instalacja
Podłączenie do źródeł video
Odtwarzacz DVD, przystawka
multimedialna, odbiornik HDTV
4
2
5
3
Interfejs zależy
od specyfikacji
modela.
1
AUDIO-IN
HDMI
USB
VIDEO
S-VIDEO
VGA-OUT
VGA1-IN / YPbPr
RS-232C
AUDIO OUT
VGA2-IN / YPbPr
R
PS50426E
Wyjście Composite Video
6
Wyjście S-Video
5
7
Ze względu
na różnice
zastosowań w
każdym kraju,
w niektórych
regionach mogą
być dostarczane
inne akcesoria.
(*) Akcesoria
opcjonalne
Polski
12
Wyjście audio
1........................................................................................ Przewód zasilający
2..................................................................................................*Kabel HDMI
3........................................ *Adapter 15-pinowe do 3 RCA Component/HDTV
4............................................................................. *Kabel Component 3 RCA
5............................................................................ *Gnaizdo kabla audio/RCA
6.............................................................................................. *Kabel S-Video
7................................................................................*Kabel Composite Video
Instalacja
Włączanie/wyłączanie zasilania projektora
Włączanie zasilania projektora

Gdy trb Tryb zasilania (Czuwanie)
ustawiony został
na Eko (< 0,5 W),
wyjście VGA, Audio pass-through
zostaną deaktywowane gdy projektor znajduje się
w trybie czuwania.
1. Zdejmij pokrywę obiektywu. (opcjonalne) 
2. Podłącz pewnie przewód zasilający i kabel sygnałowy. Po
podłączeniu, dioda LED Włączenie/ wstrzymanie zmieni
kolor na bursztynowy.
3. Włącz lampę naciskając przycisk “ ” na projektorze lub na
pilocie. Dioda LED Włączenie/Wstrzymanie zmieni kolor na
zielony. 
Przez około 10 sekund wyświetlany będzie ekran startowy.
Podczas pierwszego użycia projektora, pojawi się polecenie
wybrania preferowanego języka i trybu oszczędzania energii.
4. Włącz i podłącz źródło wyświetlania na ekranie (komputer,
notebook, odtwarzacz video, itd). Projector automatycznie
wykryje źródło. Jeśli nie wykryje, naciśnij przycisk menu i
przejdź do “OPCJE”.
Upewnij się, że “Blokada źródła” jest ustawiona na “Wył”.
Przy podłączeniu w tym samym czasie wielu źródeł, do
przełączania pomiędzy wejściami należy użyć przycisku
“Źródło” w panelu sterowania lub bezpośrednich przycisków
źródła pilota zdalnego sterowania.
2
WŁĄCZENIE/WSTRZYMANIE
/
Najpierw należy
włączyć projektor,
a następnie
wybrać źródła
sygnałów.
/
1
Nakładka obiektywu (opcjonalne)
13
Polski
Instalacja
Wyłączanie zasilania projektora
1. Naciśnij przycisk “ ” na pilocie zdalnego sterowania
lub w panelu sterowania w celu wyłączenia projektora.
Na ekranie pojawi się następujący komunikat.
Ponownie wciśnij przycisk “ ” aby potwierdzić, w
przeciwnym wypadku wiadomość zniknie po 15 sekundach.
Gdy wciśniesz przycisk “ ” po raz drugi, wiatrak zacznie
chłodzić system i nastąpi zatrzaśnięcie.
2. Wentylatory chłodzące będą kontynuować działanie przez
około 10 sekund w celu wykonania cyklu chłodzenia, a
dioda LED Włączenie/Wstrzymanie zacznie migać zielonym
światłem. Gdy dioda LED Włączenie/Wstrzymanie zacznie
świecić stałym bursztynowym światłem oznacza to, że
projektor przeszedł do trybu wstrzymania.
Aby z powrotem włączyć projektor, należy zaczekać do
zakończenia przez projektor cyklu chłodzenia i przejścia do
trybu oczekiwania. W trybie oczekiwania, wystarczy nacisnąć
przycisk “ ” , aby ponownie uruchomić projektor.
3. Odłącz przewód zasilający z gniazda zasilania i od projektora.
4. Nie należy włączać projektora natychmiast po wykonaniu
procedury wyłączenia zasilania.
Wskaźnik ostrzeżeń
Po pojawieniu się wskaźników ostrzeżenia (patrz
poniżej), projektor zostanie automatycznie wyłączony:
 Wskaźnik “Lampa” zmieni kolor na czerwony, a wskaźnik
Jeśli pojawiają
“Włączenie/Wstrzymanie” zacznie migać bursztynowym światłem.
się tego rodzaju
problemy z
 Wskaźnik “Temperatura” zmieni kolor na czerwony, a wskaźnik
projektorem
“Włączenie/Wstrzymanie” zacznie migać bursztynowym światłem.
skontaktuj się
Oznacza to przegrzanie projektora. W normalnych warunkach,
z najbliższym
projektor można ponownie włączyć.
punktem
serwisowym .
 Wskaźnik LED “Temperatura” zmieni kolor na czerwony, a
Dalsze informacje
wskaźnik “Włączenie/Wstrzymanie” zacznie migać bursztynowym
znajdują się na
światłem.
stronach 60-61.
Polski
14
Odłącz przewód zasilający od projektora, zaczekaj 30 sekund i
spróbuj ponownie. Jeśli wskaźnik ostrzeżenia zaświeci się ponownie,
skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym w celu uzyskania
pomocy.
Instalacja
Regulacja projektowanego obrazu
Regulacja wysokości projektora
Projektor jest wyposażony w nóżki podnoszenia, do
regulacji wysokości obrazu.
1.Zlokalizuj nóżkę regulacji, pod projektorem.
2.Obróć pokrętło regulujące zgodnie z ruchem wskazówek
zegara aby podnieść projektor oraz w kierunku
przeciwnym aby opuścić projektor. W razie potrzeby
czynność można powtórzyć z pozostałą nogą.
Nóżki regulacji nachylenia
Pierścień do regulacji nachylenia
15
Polski
Instalacja
Regulacja zoomu/ostrości projektora
Obrót pokrętła zoom umożliwia powiększenie lub zmniejszenie.
Aby ustawić ostrość obrazu, należy obracać pierścień ostrości,
aż do uzyskania wyraźnego obrazu.
Serie SVGA/XGA: Projektor uzyskuje ostrość w odległości
od 3,28 do 39,4 stóp (1,0 do 12,0 metrów)
Serie WXGA: Projektor uzyskuje ostrość w odległości od
3,28 do 39,4 stóp (1,0 do 12,0 metrów)
Pokrętło
zoomu
Pierścień
ostrości
Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu
Serie SVGA/XGA: Rozmiar obrazu do projekcji od 22,9 do
300,0 (0,6 do 7,6 metrów).
Serie WXGA: Rozmiar obrazu do projekcji od 27,2 do 301,0
(0,7 do 7,6 metrów).
Widok z góry
Ekran
Wysokość
Ekran (S)
Odległość projekcji (D)
Ekran
Widok z boku
Wyrównanie (Hd)
Odległość projekcji (D)
Polski
16
Ekran (W)
Prz
eką
tna
Szerokość
Instalacja
SVGA/XGA
Rozmiar ekranu S x W
Odległość projekcji (D)
Długość
przekątnej (cal)
(m)
(cal)
(m)
(stopa)
rozmiar ekranu
4:3
Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość szerokość
tele
szerokość
tele
Wyrównanie (Hd)
(m)
(stopa)
30,00
0,61
0,46
24,00
18,00
1,19
1,31
3,90
4,30
0,07
0,22
40,00
0,81
0,61
32,00
24,00
1,58
1,75
5,20
5,73
0,09
0,30
60,00
1,22
0,91
48,00
36,00
2,38
2,62
7,80
8,60
0,14
0,45
70,00
1,42
1,07
56,00
42,00
2,77
3,06
9,10
10,03
0,16
0,52
80,00
1,63
1,22
64,00
48,00
3,17
3,50
10,40
11,46
0,18
0,60
90,00
1,83
1,37
72,00
54,00
3,57
3,93
11,70
12,90
0,21
0,67
100,00
2,03
1,52
80,00
60,00
3,96
4,37
13,00
14,33
0,23
0,75
120,00
2,44
1,83
96,00
72,00
4,75
5,24
15,60
17,20
0,27
0,90
150,00
3,05
2,29
120,00
90,00
5,94
6,55
19,50
21,49
0,34
1,12
180,00
3,66
2,74
144,00
108,00
7,13
7,86
23,39
25,79
0,41
1,35
250,00
5,08
3,81
200,00
150,00
9,91
10,92
32,49
35,82
0,57
1,87
300,00
6,10
4,57
240,00
180,00
11,89
13,11
38,99
42,99
0,69
2,25
Ta tabela pełni wyłącznie rolę odniesienia dla użytkownika.
WXGA
Rozmiar ekranu S x W
Odległość projekcji (D)
Długość
przekątnej (cal)
(m)
(cal)
(m)
(stopa)
rozmiar ekranu
16:10
Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość szerokość
tele
szerokość
tele
Wyrównanie (Hd)
(m)
(stopa)
30,00
0,65
0,40
25,44
15,90
1,00
1,10
3,29
3,60
0,05
0,16
40,00
0,86
0,54
33,92
21,20
1,34
1,46
4,38
4,80
0,07
0,22
60,00
1,29
0,81
50,88
31,80
2,00
2,20
6,57
7,21
0,10
0,33
70,00
1,51
0,94
59,36
37,10
2,34
2,56
7,67
8,41
0,12
0,38
80,00
1,72
1,08
67,84
42,40
2,67
2,93
8,76
9,61
0,13
0,44
90,00
1,94
1,21
76,32
47,70
3,00
3,30
9,86
10,81
0,15
0,49
100,00
2,15
1,35
84,80
53,00
3,34
3,66
10,95
12,01
0,17
0,55
120,00
2,58
1,62
101,76
63,60
4,01
4,39
13,14
14,41
0,20
0,66
150,00
3,23
2,02
127,20
79,50
5,01
5,49
16,43
18,02
0,25
0,82
180,00
3,88
2,42
152,64
95,40
6,01
6,59
19,71
21,62
0,30
0,99
250,00
5,38
3,37
212,00
132,50
8,35
9,15
27,38
30,03
0,42
1,37
300,00
6,46
4,04
254,40
159,00
10,02
10,98
32,85
36,03
0,50
1,64
Ta tabela pełni wyłącznie rolę odniesienia dla użytkownika.
17
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Panel sterowania i pilot zdalnego sterowania
Panel sterowania
/
/
Stosowanie panela sterowania
Zasilanie
Sprawdź informacje w części “Włączanie/wyłączanie
zasilania projektora” na stronach 13-14.
Resynchronizacja
Automatyczna synchronizacja projektora ze źródłem
wejścia.
Wprowadź /
Pomoc
Polski
/
Potwierdzenie wyboru elementu.
enu Pomoc (dostępne tylko gdy menu na ekranie nie
M
pokazało się).
Źródło
Naciśnij “Źródło”, aby wybrać sygnał wejścia.
Menu
Naciśnij “Menu”, aby uruchomić menu ekranowe (OSD). Aby
zakończyć wyświetlanie OSD, ponownie naciśnij “Menu”.
Cztery kierunkowe
przyciski wyboru
Użyj
do wyboru elementów lub wykonania
regulacji wybranych parametrów.
Trapez
Użyj
do regulacji zniekształcenia obrazu
spowodowanego nachyleniem projektora. (±40 stopni)
Dioda LED
lampy
Wskazuje stan lampy projektora.
Dioda LED
temperatury
Wskazuje stan temperatury projektora.
Klawisz
włączenia/
wstrzymania i
LED
Wskazanie stanu projektora.
18
Elementy sterowania użytkownika
Pilot zdalnego sterowania
Stosowanie pilota zdalnego sterowania
Zasilanie
Sprawdź informacje w części “Włączanie/
wyłączanie zasilania projektora” na
stronach 13-14.
Lewy przycisk
Kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Prawy przycisk
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy.
Strona +
Użyj tego przycisku do przemieszczenia o
stronę w górę.
Strona -
Użyj tego przycisku do przemieszczenia o
stronę w dół.
Wprowadź
Potwierdzenie wyboru elementu.
Źródło
Naciśnij “Źródło”, aby wybrać sygnał
wejścia.
Resynchronizacja
Automatyczna synchronizacja projektora ze
źródłem wejścia.
Cztery kierunkowe
przyciski wyboru
Użyj
do wyboru elementów lub
wykonania regulacji wybranych parametrów.
Sterowanie PC/
Mysz
Użyj
dla emulacji myszy USB poprzez USB gdy wciśniesz przycisk „Przełącz”.
Trapez +/-
Regulacja zniekształcenia obrazu
spowodowanego nachyleniem projektora.
Głośność +/-
Regulacja w celu zwiększenia/zmniejszenia
głośności.
Jasność
Regulacja jasności obrazu.
3D
Naciśnij “3D”, aby włączyć/wyłączyć menu
OSD 3D.
Menu
Naciśnij “Menu”, aby uruchomić menu
ekranowe (OSD). Aby opuścić OSD,
naciśnij ponownie “Menu”.
19
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Stosowanie pilota zdalnego sterowania
HDMI
Naciśnij “HDMI” w celu wyboru źródła
HDMI.
Zamrozić
Naciśnij “Zamrozić”, aby zatrzymać obraz
na ekranie.
Naciśnij ponownie, aby odblokować.
Wyciszenie AV
Tymaczasowe wyłączenie/włączenie audio
i video.
S-Video
Naciśnij “S-Video”, aby wybrac źródło
S-Video.
VGA
Naciśnij “VGA” w celu wyboru źródeł VGA.
Wideo
Naciśnij “Video” w celu wyboru źródła
Composite Wideo.
Przełącznik
Przełącznik myszy USB.
Kontrast
Kontrola stopnia różnicy pomiędzy
najjaśniejszymi i najciemniejszymi
częściami obrazu.
Tryb
Wybierz tryb wyświetlenia z Prezentacja, Jasny, Film, sRGB, Tablica, Klasa,
Użytkownik oraz 3D.
Zoom
Eko+
Wyciszenie AV:
Oszczędza aż do
70% prądu lamp
gdy zastosuje się
wyciszenie AV.
Polski
20
Powiększ obraz.
Wciśnij
przycisk aby zmienić zoom.
Gdy tryb Eko+ zostanie aktywowany, poziom jasności zawartości zostanie automatycznie wykryty w celu znacznej redukcji
zużycia prądu lamp (aż do 70%) podczas
okresów nieaktywnych.
Elementy sterowania użytkownika
Używanie przycisku Pomoc
Funkcja Pomoc umożliwia łatwe ustawienia i działanie.
Wciśnij „?” klawisz na pilocie lub wciśnij klawisz „POMOC”
na panelu kontrolnym aby otworzyć Menu Pomoc.
/
/
21
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Przycisk menu pomocy działa wyłącznie wtedy, gdy nie
wykryte zostało żadne źródło wejścia.
W celu uzyskania
dalszych
szczegółowych
informacji,
sprawdź część
“Rozwiązywanie
problemów” na
stronach 44-48.
Jeśli wykryto źródło wejścia i naciśnięty zostanie przycisk pomocy,
pojawią sięnastępujące strony pomagając w zdiagnozowaniu problemów.
Polski
22
Elementy sterowania użytkownika
23
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Menu ekranowe
Projektor posiada wielojęzyczne menu ekranowe (OSD), które
umożliwiają wykonanie regulacji i zmianę różnych ustawień.
Posługiwanie się projektorem
1. Aby otworzyć menu OSD, naciśnij “Menu” na pilocie zdalnego
sterowania lub w bloku przycisków projektora.
2. Po wyświetleniu OSD, użyj przycisków
do wyboru dowolnego
elementu w menu głównym. Podczas dokonywania wyboru na
określonej stronie, naciśnij
lub “Wprowadź”, aby przejść do
podmenu.
3. Użyj
przycisków do wybrania wymaganego elementu i
wyreguluj ustawienia
przyciskiem.
4. Wybierz następny element do regulacji w podmenu i wyreguluj w
sposób opisany powyżej.
5. Naciśnij “Wprowadź” w celu potwierdzenia, po czym ekran
powróci do menu głównego.
6. Aby zakończyć, ponownie naciśnij “MENU”. Menu OSD zostanie
zamknięte, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia.
Menu główne
Podmenu
Ustawienia
Polski
24
Elementy sterowania użytkownika
Drzewo menu
Main Menu
Sub Menu
OBRAZ
Tryb wyĞwietlania
#1
#1
Settings
JasnoĞü
Kontrast
OstroĞü
Kolor
OdcieĔ
Zaawansowane
Gamma
BrilliantColor™
Temp. koloru
Ustawienia kolorów
PrzestrzeĔ barw
#6
ħródáo wejĞcia
WyjĞcie
Format
EKRAN
#3
#2
Maska krawĊdzi
PowiĊksz
PrzesuniĊcie poziome
PrzesuniĊcie pionowe
Trapez (pion)
3D
#4
USTAWIENIA
#3
3D
Odwrócona synch. 3D
WyjĞcie
Prezentacja / Jasny / Film / sRGB /
Tablica / Klasa / UĪytkownika / 3D
-50~50
-50~50
1~15
-50~50
-50~50
Film / Wideo / Grafika / Standardowy
0~10
Ciepáe / ĝredni / Zimne
Wzmocn. czerwony / Wzmocn. zielony /
Wzmocn. niebieski / Odchyl. czerwony /
Odchyl. zielony / Odchyl. niebieski / Cyjan
/ Magenta / ĩóáty / Skasuj / WyjĞcie
AUTO / RGB / YUV
AUTO / RGB (0-255) / RGB (16-235) /
YUV
VGA1 / VGA2 / Wideo / S-Video / HDMI
4:3 / 16:9 or 16:10 / LBX / Natywny /
AUTO
4:3 / 16:9-I / 16:9-II / Natywny / AUTO
0~10
-5~25 (80%~200%)
-50~50
-50~50
-40~40
Wyá / DLP-Link / PodczerwieĔ
Wá / Wyá
JĊzyk
English / Deutsch / Français / Italiano /
Español / Português / Svenska /
Nederlands / Norsk/Dansk / Polski /
Suomi / Ɋɭɫɫɤɢɣ / İȜȜȘȞȚțȐ / Magyar /
ýeština / αέΎϓ / ϲΑήϋ̵ /腎誎襦肫 / 亞૕襦
肫 / 螔膩蓳 /䞲ῃ㠊 / ࡷࡎ࡙ / Türkçe / ViӋt
/ Bahasa Indonesia /
Românå
Typ ekranu
Projekcja
16:10 / 16:9
PoáoĪenie menu
#5
Sygnaá
Zabezpieczenia
AUTO
Faza (VGA)
CzĊstotliwoĞü (VGA)
Pozycja poziom (VGA)
Pozycja pion (VGA)
WyjĞcie
Zabezpieczenia
Timer zabezpieczający
ZmieĔ hasáo
WyjĞcie
Wá / Wyá
0~31
-5~5
-5~5
-5~5
Wá / Wyá
Miesiąc / DzieĔ / Godzina
25
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Main Menu
Sub Menu
USTAWIENIA
ID projektora
Wycisz
GáoĞnoĞü
Zaawansowane
OPCJE
Settings
Logo
Ukryte napisy
WyjĞcie
Blokada Ĩródáa
DuĪa wysokoĞü
Ukryj informacje
Blokuj klawisze
Wzorzec testowy
Kolor táa
Zaawansowane
Wáącz przy zasilaniu
Auto wyáączenie (min)
Wyáącznik czasowy (min)
Szybki restart
Tryb zasilania (Czuwanie)
Ustawienia lampy
WyjĞcie
Licznik lampy
Info. o lampie
Tryb jasnoĞci
Kasuj licznik lampy
WyjĞcie
0~99
Wá / Wyá
0~10
Optoma / Neutralny
Wyá / CC1 / CC2
Wá / Wyá
Wá / Wyá
Wá / Wyá
Wá / Wyá
Brak / Siatka / Wzorzec bieli
Czarny / Czerwony / Niebieski / Zielony /
Biaáy
Wá / Wyá
0~180
0~995
Wá / Wyá
Aktywny / Eko.
Wá / Wyá
Jasny / Eko. / Eco+
Tak / Nie
Skasuj
Proszę wziąć pod uwagę, iż menu wyświetlane na ekranie (OSD) może się
różnić w zależności od typu sygnału i modela projektora którego używasz.
(#1) “Kolor” lub “Odcień” są obsługiwane wyłącznie w trybie Video.
(#2) Wyłącznie dla XGA.
(#3) Tylko dla modelu WXGA. W zależności od ustawień ekranu 16:9 lub
16:10.
(#4) Funkcja “Odwrócona synch. 3D” jest dostępna wyłącznie przy
włączonym trybie 3D.
(#5) “Sygnał” jest obsługiwany wyłącznie dla analogowego sygnału VGA
(RGB).
(#6) Tylko dla źródła urządzenia HDMI.
Polski
26
Elementy sterowania użytkownika
OBRAZ
Tryb wyświetlania
Dostępnych jest wiele wstępnych ustawień fabrycznych,
zoptymalizowanych dla różnych typów obrazów.
Prezentacja: Dobre kolory i jasność z wejścia PC .
Jasny: Maksymalna jasność z wejścia PC.
Film: Do kina domowego.
sRGB: Standardowa dokładność kolorów.
Tablica: Ten tryb należy wybrać w celu uzyskania optymalnych
ustawień kolorów podczas projekcji na tablicy (zielona).
Klasa: Ten tryb jest zalecany do projekcji w klasie szkolnej.
Użytkownika: Ustawienia użytkownika.
3D: Rekomendowane ustawienia dla trybu 3D udostępnione.
Wszelkie dalsze regulacje wykonane przez użytkownika w trybie
3D, zostaną zapisane w tym trybie do dalszego używania.
Jasność
Regulacja jasności obrazu.
Naciśnij w celu przyciemnienia obrazu.
Naciśnij w celu rozjaśnienia obrazu.
Kontrast
Kontrast reguluje stopień różnicy pomiędzy najjaśniejszymi a
najciemniejszymi obszarami obrazu.
Naciśnij
Naciśnij
w celu zmniejszenia kontrastu.
w celu zwiększenia kontrastu.
27
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Ostrość
Regulacja ostrości obrazu.
Naciśnij
Naciśnij
Kolor
Funkcje “Kolor”
lub “Odcień” są
obsługiwane
wyłącznie w trybie
Video.
w celu zmniejszenia ostrości.
w celu zwiększenia ostrości.
Zmiana obrazu video z czarno-białego do całkowicie nasyconych
kolorów.
Naciśnij w celu zmniejszenia nasycenia obrazu.
Naciśnij , aby zwiększyć nasycenie obrazu.
Odcień
Regulacja balansu kolorów czerwonego i zielonego.
Polski
28
Naciśnij
Naciśnij
, aby zwiększyć ilość koloru zielonego obrazu.
, aby zwiększyć ilość koloru czerwonego obrazu.
Elementy sterowania użytkownika
OBRAZ |
Zaawansowane
Gamma
Ustawienie to umożliwia wybór tabeli korekcji gamma, z
dokładnymi wartościami umożliwiającymi uzyskanie najlepszej
jakości wejścia obrazu.
Film: dla kina domowego.
Wideo: dla źródła video lub TV.
Grafika: dla źródeł obrazu.
Standardowy: dla źródła PC lub komputer.
BrilliantColor™
Ten regulowany element wykorzystuje nowy algorytm
przetwarzania kolorów i systemowe przetwarzanie w celu
podwyższenia jasności przy jednoczesnym zapewnianiu realnych,
bardziej żywych kolorów obrazu. Zakres regulacji wynosi “0”
do “10”. Jeśli preferowane jest większe uwydatnienie kolorów
obrazu, regulację należy wykonać regulację w kierunku ustawienia
maksymalnego. Dla uzyskania bardziej równego i naturalnego
obrazu należy wykonać regulację w kierunku ustawienia
minimalnego.
Temp. koloru
Jeśli ustawisz na temperaturę zimną, obraz będzie będzie
wyglądał bardziej niebieski (chłodny obraz)
Jeśli ustawisz na temperaturę ciepłą, obraz będzie wyglądał
bardziej czerwono (ciepły obraz)
Kolor
Wciśnij
w następnym menu jak poniżej i następnie użyj
aby wybrać pozycję.
29
lub
Polski
Elementy sterowania użytkownika
Wzmocn. czerwony/Wzmocn. zielony/Wzmocn. niebieski/Odchyl.
Resetuj: Wybierz „Tak”, aby przywrócić ustawienia fabryczne dla
czerwony/Odchyl. zielony/Odchyl. niebieski/Cyjan/Magenta/Żółty:
Uży lub aby wybrać kolory: czerwony, zielony, niebieski,
cyjanowy, magnetę i żółty.
regulacji koloru.
Przestrzeń barw
(*) Wyłącznie dla
HDMI.
Wybierz odpowiedni typ matrycy kolorów spośród AUTO, RGB,
RGB (0-255)(*), RGB (16-235)(*) lub YUV.
Źródło wejścia
Użyj tej opcji do włączenia/wyłączenia źródeł wejścia. Naciśnij
, aby przejść do podmenu i wybrać wymagane źródła. Naciśnij
“Wprowadź”, aby zakończyć wybór. Projektor nie będzie wyszukiwał
wejść, których zaznaczenie zostało usunięte.
Polski
30
Elementy sterowania użytkownika
WYŚWIETLANIE
Format
Użyj tej funkcji do wyboru wymaganego współczynnika proporcji.
SVGA/XGA
4:3: TTen format jest przeznaczony do źródeł wejścia 4×3.
16:9-I: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia
16x9, takich jak HDTV i DVD, rozszerzonych do telewizji
szerokoekranowej. (576i/p)
16:9-II: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia
16x9, takich jak HDTV i DVD, rozszerzonych do telewizji
szerokoekranowej. (480i/p)
Natywny: Ten format wyświetla oryginalny obraz bez
skalowania.
AUTOMATYCZNY: Automatyczny wybór odpowiedniego formatu
wyświetlania. Gdy wejście nastawione jest 4:3, obraz wyświetlony
jest w 4:3. Gdy wejście nastawione jest powyżej 16:9, obraz
zostanie wyświetlony w 16:9-I.
Zmiana rozmiaru obrazu
Współczynnik
proporcji
(wykryto źródło)
Model SVGA
Model XGA
4:3
800 x 600 wyśrodkowany
1024 x 768 wyśrodkowany
16:9-I
800 x 450 wyśrodkowany
1024 x 576 wyśrodkowany
16:9-II
800 x 480 wyśrodkowany
854 x 480 wyśrodkowany
Natywny
Brak zmiany rozmiaru obrazu, odwzorowanie
1:1 z wyśrodkowaniem. Niniejszy format
pokazuje oryginalny obraz bez skalowania.
31
Polski
Elementy sterowania użytkownika
WXGA
4:3: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia 4 x 3.
16:9: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia 16 x 9,
takich jak HDTV i DVD, rozszerzonych do telewizji szerokoekra-
16:9 lub 16:10
zależą od
ustawienia „Typ
ekranu”.
nowej.
16:10: Ten format jest przeznaczony do źródeł wejścia 16 x 10,
takich jak szerokoekranowe laptopy.
LBX: Ten format nie jest przeznaczony dla źródeł innych niż
16 x 9, letterbox oraz dla użytkowników, którzy wykorzystują
zewnętrzny obiektyw 16 x 9 do wyświetlania w proporcji 2,35:1,
przy pełnej rozdzielczości.
Natywny: Ten format wyświetla oryginalny obraz bez skalowania.
AUTOMATYCZNY: Automatyczny wybór odpowiedniego formatu
wyświetlania.
Obraz 16:10
480i/p
576i/p
PC
4:3
1066 x 800 wyśrodkowany
1280 x 800 wyśrodkowany
LBX
1280 x 960 wyśrodkowany, następnie wyświetlony obraz
jest wyśrodkowany na 1280 x 800.
Obraz 16:9
Odwzorowanie
wyśrodkowania
1:1.
480i/p
576i/p
4:3
Wyświetl
odwzorowanie
wyśrodkowania
1:1 (960 x 540)
1280 x 800
1080i/p
1280 x 720
wyśrodkowany
720p
Odwzorowanie
wyśrodkowania
1:1.
PC
960 x 720 center
16:9
1280 x 720 center
LBX
1280 x 960 wyśrodkowany, następnie wyświetlony obraz
jest wyśrodkowany na 1280 x 720.
Natywny
32
720p
16:10
Natywny
Polski
1080i/p
Odwzorowanie
wyśrodkowania
1:1.
Wyświetl
odwzorowanie
wyśrodkowania
1:1 (960 x 540)
1280 x 720
1280 x 720
wyśrodkowany
Odwzorowanie
wyśrodkowania
1:1.
Elementy sterowania użytkownika
Maska krawędzi
Każde I/O posiada
inne ustawienia
„Maska krawędzi”.
Funkcja Maska krawędzi usuwa zakłócenia na obrazie video. Funkcja
Maska krawędzi usuwa zakłócenia kodowania video z krawędzi źródła
video.
Powiększ
“Maska krawędzi” i „Powiększ” nie
mogą być włączone
w tym samym
czasie.
Naciśnij w celu zmniejszenia rozmiaru obrazu.
Naciśnij , aby powiększyć obraz na ekranie projekcji.
Przesunięcie poziome
Przesuwa projektowany obraz w poziomie.
Przesunięcie pionowe
Przesuwa projektowany obraz w pionie.
Trapez (pion)
Naciśnij lub w celu regulacji pionowego zniekształcenia
obrazu. Jeśli obraz ma kształt trapezoidalny, opcja ta pomoże w
przywróceniu kształtu prostokątnego.
33
Polski
Elementy sterowania użytkownika
WYŚWIETLANIE | 3D
3D
Wył: Wybierz „Wył” aby wyłączyć ustawienia 3D dla obrazów 3D.
DLP Link: Wybierz “DLP Link” dla użycia zoptymalizowanych
Opcje “IR” mogą się
różnić w zależności
od modelu.
“Odwrócona synch.
3D” jest dostępna
tylko gdy tryb 3D
jest odblokowany i
jest ona dla tylko dla DLP link glass.
Kompatybilne źródło 3D, zawartość 3D
i aktywne okulary
przesłaniające 3D
są niezbędne dla
oglądania 3D.
Polski
34
ustawień dla obrazów 3D DLP Link.
IR: Wybierz “IR” dla użycia zoptymalizowanych ustawień dla
obrazów 3D opartych na IR.
Odwrócona synch. 3D
Wybierz opcję “Wł.”, aby odwrócić lewą i prawą zawartość
klatki.
Wybierz opcję “Wył.” w celu uzyskania domyślnej zawartości
klatki.
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIA
Język
Wybór wielojęzycznego menu OSD. Naciśnij
Opcje
“USTAWIENIA”
mogą się różnić
w zależności od
modelu.
lub
w celu
lub przycisk
przejścia do podmenu, a następnie użyj przycisku
w celu wyboru preferowanego języka. Naciśnij “Wprowadź”,
aby zakończyć wybór.
Projekcja

Przód-biurko
To jest wybór domyślny. Obraz jest projektowany prosto na ekran.
Opcje Tył-biurko
i Tył-sufit są
używane z ekranem
przezroczystym.

Przód-sufit
Po wybraniu tej opcji, obraz będzie wyświetlany górą w dół.

Tył-biurko
Po wybraniu tej opcji, obraz będzie wyświetlany odwrotnie.
35
Polski
Elementy sterowania użytkownika

Tył-sufit
Po wybraniu tej opcji, obraz będzie odwrócony górą w dół.
Położenie menu
Wybór położenia menu na wyświetlanym ekranie.
„Typ ekranu”
dostępny tylko dla
WXGA.
Typ ekranu
Wybierz typ obrazu spośród 16:10 lub 16:9.
ID projektora
Definicję ID można ustawić w menu (zakres 0~99) i umożliwić
indywidualne sterowanie projektorem przez użytkownika przez RS232.
Kompletna lista komend RS232 znajduje się na stronie 55-58.
Wycisz
Wybierz “Wł” w celu włączenia wyciszenia.
Wybierz “Wył” w celu wyłączenia wyciszenia.
Głośność
Naciśnij
Naciśnij
Polski
36
w celu zmniejszenia głośności.
w celu zwiększenia głośności.
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIA |
Sygnał (RGB)
Opcja “Sygnał” jest
obsługiwanawyłącznie
dla analogowego
sygnału VGA
(RGB).
AUTOMATYCZNY
Automatycznie wybiera sygnał. Jeśli użyjesz tej funkcji
faza,składniki częstotliwości wyszarzą się, a jeśli sygnał nie jest
automatyczny faza i składniki częstotliwości ukażą się jako manualne i zostaną zachowane przy następnym włączeniu projektora.
Faza
Synchronizuje taktowanie sygnału wyświetlania karty graficznej.
Użyj tej funkcji do poprawienia niestabilnego lub migającego obrazu.
Częstotliwość
Zmienia częstotliwość wyświetlania danych w celu dopasowania
częstotliwości karty graficznej komputera. Funkcję tą należy użyć
wyłącznie wtedy, gdy obraz miga w pionei.
Pozycja poziom
Naciśnij
Naciśnij
w celu przesunięcia obrazu w lewo.
w celu przesunięcia obrazu w prawo.
Pozycja pion
Naciśnij
Naciśnij
w celu przesunięcia obrazu w dół.
w celu przesunięcia obrazu w górę.
37
Polski
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIA |
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie
Wł: Wybierz “Wł”, aby używać sprawdzania zabezpieczenia
przy włączaniu projektora.
ybierz “Wył”, aby można było włączać projektor bez
Wył: W
sprawdzania hasła.
Timer zabezpieczający

Domyślna wartość
kodu hasła wynosi
“1234” (pierwsze
użycie).
Użyj tej funkcji aby ustawić jak długo (Mięsiąc/Dzień/Godzina)
projektor będzie używany. Gdy dany czas upłynie zostaniesz
poproszony aby wprowadzić ponownie hasło.
Zmień hasło
Pierwsze użycie:
1. Naciśnij “
” , aby ustawić hasło.
2. Hasło musi zawierać 4 cyfry.
3. Użyj przycisków numerycznych pilota zdalnego sterowania
do wprowadzenia nowego hasła, a następnie naciśnij
przycisk “ ” w celu potwierdzenia hasła.
Zmiana hasła:
1. Naciśnij “
”, aby wprowadzić stare hasło.
2. Użyj przycisku numerycznego do wprowadzenia aktualnego
hasła, a następnie naciśnij “ ” w celu potwierdzenia.
3. Wprowadź nowe hasło (długość 4 cyfry) przyciskami
numerycznymi pilota zdalnego sterowania, a następnie
naciśnij “ ” w celu potwierdzenia.
Polski
38
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i w celu potwierdzenia
naciśnij “ ”.
Elementy sterowania użytkownika
Po 3 krotnym wprowadzeniu nieprawidłowego hasła, projektor
wyłączy się automatycznie.
Jeśli hasło zostanie zapomniane należy skonataktować się z
lokalnym biurem w celu uzyskania pomocy.
39
Polski
Elementy sterowania użytkownika
USTAWIENIA |
Zaawansowane
Logo
Użyj tej funkcji do ustawienia wymaganego ekranu startowego.
Jeśli wykonane zostały zmiany, zostaną one wprowadzone przy
następnym włączeniu zasilania projektora.
Domyślne: Domyślny ekran startowy.
Neutralny: Logo nie zostanie wyświetlone na ekranie
startowym.
Ukryte napisy
Użyj tej funkcji aby ustawić pożądany ekran startowy. Jeśli
zmiany zostaną dokonane, nabiorą one mocy za kolejnym
włączeniem projektora.
Wył: wybierz “Wył”, aby wyłączyć funkcję ukrytych napisów.
CC1: Język CC1: Amerykański angielski.
CC2: Język CC2 (w zależności od kanału TV użytkwonika):
Hiszpański, Francuski, Portugalski, Niemiecki, Duński.
Polski
40
Elementy sterowania użytkownika
OPCJE
Blokada źródła
Wł: Projektor wyszuka wyłącznie bieżące połączenie wejścia.
Wył: Po utraceniu bieżącego sygnału, projektor wyszuka inne
sygnały.
Duża wysokość
Po wybraniu “Wł”, zwiększane są obroty wentylatora. Funkcja ta
jest użyteczna w miejscach o dużej wysokości nad poziomem
morza, gdzie jest rozrzedzone powietrze.
Ukryj informacje
Wł: Wybierz “Wł”, aby ukryć komunikaty z informacjami.
Wył: Wybierz “Wył”, aby pokazać komunikat „szukanie”.
Blokuj klawisze
Po włączeniu funkcji blokady keypada, nastąpi blokada panela

Aby wyłączyć
sterowania, jednakże projektor można nadal obsługiwać przez
blokadę keypada,
pilota zdalnego sterowania. Poprzez wybranie “Wył”, można
naciśnij i przytrzymaj
ponownie używać panela sterowania.
przycisk “Wprowadź”
na projektorze przez Wzorzec testowy
5 sekund.
Wyświetla wzorzec testowy. Dostępne wzorce: Siatka, biały i brak wzorca.
Kolor tła
Użyj tej funkcji do wyświetlenia ekranu “Czarny”, “Czerwony”,
“Niebieski”, “Zielony” lub “Biały”, przy braku sygnału.
Skasuj
Wybierz “Tak”, aby przywrócić parametry wyświetlania wszystkich
menu do domyślnych ustawień fabrycznych.
41
Polski
Elementy sterowania użytkownika
OPCJE |
Zaawansowane
Włącz przy zasilaniu
Wybierz “Wł”, aby uaktywnić tryb Bezp. Włączenie. Projektor
zostanie włączony automatycznie po dostarczeniu zasilania
prądem zmiennym, bez naciskania przycisku “ ” w panelu
sterowania projektora lub na pilocie zdalnego sterowania.
Auto wyłączenie (min)
Ustawia odliczanie czasu do automatycznego wyłączenia. Licznik
rozpoczyna odliczanie, przy braku wprowadzonego sygnału do
wejścia projektora. Po zakończeniu odliczania, projektor wyłączy
się automatycznie (w minutach).
Wyłącznik czasowy (min)

Gdy trb Tryb zasilania (Czuwanie)
ustawiony został
na Eko (< 0,5 W),
wyjście VGA, Audio pass-through
zostaną deaktywowane gdy projektor znajduje się
w trybie czuwania.
Ustawia odliczanie czasu do automatycznego wyłączenia.
Wyłącznik czasowy rozpoczyna odliczanie, przy braku
wprowadzonego sygnału do wejścia projektora. Po zakończeniu
odliczania, projektor wyłączy się automatycznie (w minutach).
Szybki restart
Włącz: Gdy projektor zostanie przypadkowo wyłączony, nin-
iejsza cecha pozwala na natychmiastowe przywrócenie
prądu projektora, jeżeli zostanie wybrana w przeciągu
100 sekund.
iatrak zacznie chłodzenie systemu natychmiast po
Wyłącz: W
wyłączeniu przez użytkownika urządzenia.
Tryb zasilania (Czuwanie)
ybierz “Eko.” w celu dalszych oszczędności energii
Eko.: W
< 0,5 W.
Polski
42
Aktywny: Wybierz “Aktywny” w celu powrotu do trybu
wstrzymania i nastąpi właczenie portu wyjścia VGA.
Elementy sterowania użytkownika
OPCJE |
Ustawienia lampy
Licznik lampy
Wyświetla czas projekcji.
Info. o lampie
Funkcję tą należy wybrać w celu wyświetlania lub ukrycia
komunikatu o potrzebie zmiany lampy.
Komunikat ten pojawia się na 30 godzin przed sugerowanym
czasem wymiany lampy.
Tryb jasności

Gdy temperatura
otoczenia przkracza
40°C podczas
operowania, projektor przełączy się
automatycznie na
tryb Eko.
Jasny: Wybierz “Jasny”, aby zwiększyć jasność.
ybierz „Eko.”, aby przyciemnić światło lampy projektora,
Eko.: W
co obniża zużycie energii i wydłuża żywotność lampy.
dy tryb Eko+ zostanie aktywowany, poziom jasności
Eko+: G
zawartości zostanie automatycznie wykryty w celu
znacznej redukcji zużycia prądu lamp (aż do 70%)
podczas okresów nieaktywnych.
Kasuj licznik lampy
Zerowanie licznika czasu działania lampy po wymianie lampy.
43
Polski
Dodatki
Rozwiązywanie problemów
Jeśli wystąpią problemy z działaniem projektora
należy sprawdzić następujące informacje. Jeśli
problem utrzymuje się należy skontaktować się z
lokalnym dostawcą lub z punktem serwisowym.
Brak obrazu na ekranie
Sprawdź czy są prawidłowo i pewnie połączone wszystkie kable i
połączenia zasilania, zgodnie z opisem w części “Instalacja”.
Upewnij się, że szpilki złącza nie są wygięte lub złamane.
Sprawdź, czy lampa projektora została prawidłowo zainstalowana.
Sprawdź część “Wymiana lampy”.
Upewnij się, że zdjęta została pokrywa obiektywu oraz, że został
włączony projektor.
Upewnij się, że nie jest włączona funkcja “Wyciszenie AV”.
Obraz częściowy, przesunięty lub nieprawidłowo
wyświetlany
Naciśnij “Resynchronizacja” na pilocie zdalnego sterowania.
Jeśli używany jest komputer PC:
W systemach operacyjnych Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7:
1. Poprzez ikonę “Mój komputer”, otwórz folder “Panel sterowania”,
a następnie kliknij dwukrotnie ikonę “Ekran”.
2. Wybierz zakładkę “Ustawienia”.
3. Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości wyświetlania jest niższe
lub równe od UXGA (1600 x 1200).
4. Kliknij przycisk “Zaawansowane właściwości”.
Jeśli projektor nadal nie wyświetla całego obrazu, konieczna
będzie także zmiana używanego monitora. Sprawdź
następujące czynności.
5. Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości wyświetlania jest niższe
lub równe od UXGA (1600 x 1200).
6. Wybierz przycisk “Zmień” w zakładce “Monitor”.
Polski
44
Dodatki
7. Kliknij “Pokaż wszystkie urządzenia”. Następnie, wybierz
“Standardowe typy monitorów” w oknie SP; wybierz wymagany
tryb rozdzielczości w oknie “Modele”.
8. Sprawdź, czy ustawienie rozdzielczości monitora jest niższe
lub równe od UXGA (1600 x 1200).
Jeśli używany jest komputer notebook:
1. Najpierw, wykonaj czynności wymienione powyżej w celu
regulacji rozdzielczości komputera.
2. Naciśnij odpowiednie wymienione poniżej przyciski, zależne
od producenta komputera notebook w celu wysłania sygnału z
komputera notebook do projektora. Na przykład: [Fn]+[F4]
Acer  [Fn]+[F5]
Asus  [Fn]+[F8]
Dell  [Fn]+[F8]
Gateway  [Fn]+[F4]
IBM/Lenovo 
HP/Compaq 
NEC 
Toshiba 
[Fn]+[F7]
[Fn]+[F4]
[Fn]+[F3]
[Fn]+[F5]
Mac Apple:
System Preference  Display  Arrangement  Mirror
display
W przypadku trudności ze zmianą rozdzielczości lub przy
zatrzymywaniu działania monitora należy ponownie uruchomić
cały sprzęt, włącznie z projektorem.
Ekran komputera notebook lub komputera PowerBook nie
wyświetla prezentacji
Jeśli używany jest komputer notebook
Niektóre notebooki mogą wyłączać ich własne ekrany, gdy
używane jest drugie urządzenie wyświetalnia. Każdy z nich
stosuje własną metodę reaktywacji. Sprawdź podręcznik
komputera w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Niestabilny lub migający obraz
Użyj opcji “Faza” do poprawienia wyświetlania. Dalsze informacje
znajdują się na stronie 37.
Zmień
ustawienie kolorów monitora w komputerze.

Pionowy, migający pasek na obrazie
Użyj ustawienia “Częstotliwość” do wykonania regulacji. Dalsze
informacje znajdują się na stronie 37.
Sprawdź i skonfiguruj ponownie tryb wyświetlania karty graficznej
w celu uzyskania jej zgodności z projektorem.
45
Polski
Dodatki
Brak ostrości obrazu
Sprawdź, czy zdjęta została pokrywa obiektywu.
Wyreguluj ostrość pokrętłem na obiektywie projektora.
Upewnij się, że ekran projekcji znajduje się w wymaganym
zakresie odległości. Patrz, strona 17.
Rozciągnięty obraz przy wyświetlaniu tytułu DVD w
formacie 16:9
Podczas odtwarzania anamorficznego DVD lub DVD 16:9,
projektor pokaże najlepszy obraz, po ustawieniu trybu
wyświetlania w OSD na 16:9.
Podczas
odtwarzania tytułów DVD w formacie 4;3, należy zmienić

format na 4:3 w menu OSD projektora.
Jeśli obraz jest nadal rozciągnięty, będzie potrzebna także
regulacja współczynnika proporcji poprzez następujące
czynności:
 Należy ustawić format wyświetlania odtwarzacza DVD na
współczynnik proporcji 16:9 (szeroki).
Obraz za mały lub za duży
Przysuń lub odsuń projektor od ekranu.
Naciśnij przycisk “Menu” na pilocie zdalnego sterowania lub w
panelu sterowania, przejdź do“Wyświetlanie  Format” i
wypróbuj różne ustawienia.
Obraz ma zniekształcone brzegi
Jeśli jest to możliwe, zmień pozycję projektora tak aby ekran
został wyśrodkowany poziomo oraz poniżej poziomu ekranu.
Naciśnij
przycisk „Klawiatura +/-” na pilocie, lub wciśnij “
/

na panelu projektora aż boki staną się poziome.
Odwrócony obraz
Wybierz “USTAWIENIA  Projekcja” w menu OSD i wyreguluj
kierunek projekcji.
Polski
46
”
Dodatki
Projektor przestaje reagować na wszystkie elementy
sterowania
Jeśli to możliwe, wyłącz projektor, a następnie odłącz przewód
zasilający i zaczekaj co najmniej 60 sekund przed ponownym
podłączeniem zasilania.
Sprawdź, czy nie jest uaktywnione ustawienie “Blokuj klaw.”, przez
próbę sterowanie projektorem przez pilota zdalnego steriowania.
Przepaliła się lampa generując trzaskający dźwięk
Po osiągnięciu przez lampę końca żywotności, może się ona
przepalić generując wysoki, trzaskający dźwięk. W takim przypadku,
projektor nie włączy się dopóki nie zostanie wymieniona lampa. Aby
wymienić lampę należy wykonać procedury wymienione w części
“Wymiana lampy” na stronach 49-50.
Komunikat diody LED
Komunikat
Stałe światło 
Brak światła 
WŁĄCZENIE/
WSTRZYMANIE
LED
Dioda LED
temperatury
Dioda LED
lampy
(Zielony/
Bursztynowy)
(Czerwony)
(Czerwony)
Stan oczekiwania
(Wejście przewodu
zasilającego)
Bursztynowy
Włączenie zasilania
(Rozgrzewanie)
Migające
zielone
Świecenie lampy
Zielony
Wyłączenie zasilania
(Chłodzenie)
Migające
zielone
Szybkie przywracanie (100 sek.)
Migające
zielone
Błąd (Nadmierna
temperatura)
Migający
bursztynowy
Błąd (Awaria
wentylatora)
Migający
bursztynowy
Błąd (Awaria lampy)
Migający
bursztynowy
Miganie
* WŁĄCZENIE/WSTRZYMANIE LED jest WŁĄCZONE gdy MENU NA EKRANIE pojawi
się, jest WYŁĄCZONE gdy MENU NA EKRANIE zniknie.
47
Polski
Dodatki
Komunikaty ekranowe
Ostrzeżenie dotyczące temperatury:
Awaria wentylatora:
Ostrzeżenie o lampie:
Poza zasięgiem:
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa
Sprawdź, czy kąt działania pilota zdalnego sterowania mieści się w
zakresie ±15° w poziomie i w pionie w odniesieniu do odbiorników
podczerwieni w projektorzetor.
Upewnij się, że pomiędzy pilotem zdalnego remote sterowania a
projektorem nie ma żadnych przeszkód. Przesuń się na odległość
7 m (±0°) od projektora.
 Upewnij się, że są prawidłowo włożone baterie.
 Baterie po ich wyczerpaniu należy wymienić.
Polski
48
Dodatki
Wymiana lampy
Projektor automatycznie wykrywa stan żywotności lampy.
Gdy żywotność lampy zbliża się do końca, wyświetlany jest
komunikat ostrzegawczy.
Po zobaczeniu tego komunikatu należy skontaktować się
z lokalnym dostawcąlub z punktem serwisowym w celu jak
najszybszej wymiany lampy. Przed wymianą lampy należy
upewnić się, że projektor chłodził się, przez co najmniej 30
minut.
Ostrzeżenie: Przy montażu sufitowym należy zachować
ostrożność podczas otwierania panela dostępu do lampy.
Podczas wymiany żarówki przy montażu sufitowym, zaleca
się zakładanie okularów ochronnych. “Należy zachować
ostrożność, aby zapobiec wypadnięciu z projektora luźnych
elementów”.
Ostrzeżenie: Wnęka lampy może być gorąca! Przed
wymianą lampy, należy zaczekać na jej ostygnięcie.
Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć zagrożenie osobistych
obrażeń, nie wolno upuścić modułu lampy lub dotykać
do żarówki lampy. Żarówka może być uszkodzona i po
upuszczeniu może spowodować obrażenia.
49
Polski
Dodatki
3
Nie można odkręcić
śrub na pokrywie
lampy i nie można
wyjąć lampy.
4
Nie można włączyć
projektora , jeśli
pokrywa lampy nie
zostanie założona
z powrotem na
projektor.
Nie należy dotykać
powierzchni lampy.
Tłuszcz z rąk
może spowodować
pęknięcie lampy.
Użyj suchej szmatki
do oczyszczenia
modułu lampy, po
jej przypadkowym
dotknięciu.
2
5
1
Procedura wymiany lampy:
1. Wyłącz zasilanie projektora naciskając przycisk “ ”.
2. Zaczekaj na ochłodzenie się projektora, przez co najmniej 30 minut.
3. Odłącz przewód zasilający.
4. Odkręć jedną śrubę na pokrywie. 1
5. Podnieś do góry i zdejmij pokrywę. 2
6. Odkręcić dwie śruby na module lampy. 3
7. Unieś uchwyt lampy oraz powoli i ostrożnie wyjmij lampę. 4
W celu założenia modułu lampy, wykonaj wymienione czynności w
kolejności odwrotnej.
8. Włącz projektor i powymianie modułu lampy, wykonaj funkcję “Kasuj licznik
lampy”.
Kasowanie licznika lampy: (i) Naciśnij “Menu”  (ii) Wybierz “OPCJE”  (iii)
Wybierz “Ustawienia lampy”  (iv) Wybierz “Kasuj
licznik lampy”  (v) Wybierz “Tak”.
Polski
50
Dodatki
Tryby zgodności
 Zgodność komputera
Analogowy/Cyfrowy
Tryb
Zgodność z
rozdzielczością
szerokoekranową
(WXGA),
zależy od modeli
komputera
notebook/PC.
Sygnały wejścia
120Hz zależą
od obsługi kart
graficznych.
Proszę być
świadomym,
iż używając
rozdzielczości
innej niż natywna
800 x 1024
(SVGA), 1024
x 768 (modelu XGA), 1280
x 800 (modelu WXGA) może
spowodować
utracenie
wyrazistości
obrazu.
Rozdzielczość
Synchronizacja Synchronizacja
pozioma (kHz)
pionowa (Hz)
SVGA/
XGA
WXGA
VGA
640 × 350
31,50
70
V
V
VGA
640 × 350
37,90
85
V
V
VGA
720 × 350
31,50
70
V
VGA
640 × 400
31,50
70
V
VGA
640 × 400
37,90
85
V
V
VGA
720 × 400
31,50
70
V
V
VGA
720 × 400
37,90
85
V
V
720 × 576
-
50
V
720 × 576
-
60
V
VGA
640 × 480
31,50
60
V
V
VGA
640 × 480
-
67
V
V
VGA
640 × 480
37,90
72
V
V
VGA
640 × 480
37,50
75
V
V
VGA
640 × 480
43,30
85
V
SVGA
800 × 600
35,20
56
V
V
SVGA
800 × 600
37,90
60
V
V
SVGA
800 × 600
46,90
75
V
V
SVGA
800 × 600
48,10
72
V
V
SVGA
800 × 600
-
80
V
SVGA
800 × 600
53,70
85
V
800 × 600
-
120
832 × 624
-
72
SVGA
V
V
832 × 624
-
75
V
XGA
1024 × 576
-
50
V
XGA
1024 × 576
-
60
V
XGA
1024 × 768
48,40
60
V
V
XGA
1024 × 768
56,50
70
V
V
XGA
1024 × 768
57,70
72
V
51
V
Polski
Dodatki
Analogowy/Cyfrowy
52
WXGA
75
V
V
85
V
Rozdzielczość
XGA
1024 × 768
60,00
XGA
1024 × 768
68,70
XGA
1024 × 768
-
120
1152 × 864
-
60
V
1152 × 864
-
70
V
1152 × 864
-
75
V
1152 × 864
-
85
V
HD720
Polski
SVGA/
XGA
Tryb
Synchronizacja Synchronizacja
pozioma (kHz)
pionowa (Hz)
V
1152 × 870
-
75
V
1280 x 720
-
50
V
HD720
1280 x 720
-
60
V
HD720
1280 x 720
-
75
V
V
HD720
1280 x 720
-
85
HD720
1280 x 720
-
120
WXGA
1280 x 768
47,40
60
V
WXGA
1280 x 768
-
70
V
WXGA
1280 x 768
-
75
V
V
V
WXGA
1280 x 768
-
85
V
WXGA-800
1280 x 800
-
60
V
V
SXGA
1280 x 1024
64,00
60
V
V
SXGA
1280 x 1024
80,00
75
V
SXGA
1280 x 1024
91,10
85
V
1366 x 768
60
-
1400 x 900
60
55,935
SXGA+
1400 x 1050
-
60
1680 x 1050
60
-
UXGA
1600 × 1200
75,00
60
V
V
V
V
V
V
V
V
HDTV
1920 x 1080
33,80
30
V
HDTV
1920 × 1080
28,10
25
V
HDTV
1920 x 1080i
-
50/60
V
V
HDTV
1920 x 1080p
-
24/25/30/50/60
V
V
HDTV
1280 x 720
45,00
60
V
V
HDTV
1280 x 720p
-
50/60
V
V
Dodatki
Analogowy/Cyfrowy
Tryb
Rozdzielczość
Synchronizacja Synchronizacja
pozioma (kHz)
pionowa (Hz)
SVGA/
XGA
WXGA
SDTV
720 × 576
31,30
50
V
SDTV
720 × 576i
-
50
V
V
V
SDTV
720 × 576p
-
50
V
SDTV
720 × 480
31,50
60
V
SDTV
720 × 480i
-
60
V
V
SDTV
720 × 480p
-
60
V
V
 Zgodność komputera
Tryb
Rozdzielczość
Synchronizacja
pionowa (Hz)
Synchronizacja
pozioma (kHz)
MAC LC 13”
640 × 480
66,66
34,98
MAC II 13”
640 × 480
66,68
35,00
MAC 16”
832 × 624
74,55
49,73
MAC 19”
1024 × 768
75
60,24
MAC
1152 × 870
75,06
68,68
MAC G4
640 × 480
60
31,35
i MAC DV
1024 × 768
75
60,00
i MAC DV
1152 × 870
75
68,49
 Zgodność video
NTSC
M/J, 3.58MHz, 4.43 MHz
PAL
B, D, G, H, I, M, N (4.43 MHz)
SECAM
B, D, G, K, K1, L (4.25/4.4 MHz)
SDTV
480i/p, 576i/p,
HDTV
[email protected]/60Hz, [email protected]/60Hz, [email protected]/60Hz
53
Polski
Dodatki
Lista funkcji komend RS232 i
protokołów
Przydział pinów RS232
9
RS232 została
uziemiona.
5
Nr pinu
Polski
54
8
4
7
3
6
2
Spec.
(od projektora)
1
N/A
2
RXD
3
TXD
4
N/A
5
GND
6
N/A
7
N/A
8
N/A
9
N/A
1
Dodatki
Lista funkcji protokołu RS232
XX=00-99, projector's ID,
Baud Rate : 9600
XX=00 is for all projectors
Data Bits: 8
Parity: None
ES555/EX555/ES556/EX556/EW556
RS232 & Telnet Command
1.Optoma
Jest<CR>
po wszystStop Bits: 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kich
Baud
Ratekomendach
: 9600
Note : There is a <CR> after all ASCII commands
Flow Control : None
Data
Bits: 8
0D is the HEX code for <CR> in ASCII code
ASCII.
Parity: None
UART16550 FIFO: Disable
Stop Bits: 1
: None
2.Flow
0DControl
to kod
HEX dla
Projector Return (Pass): P
UART16550 FIFO: Disable
<CR>Return
w kodzie
Projector
(Pass): P ASCII.
Projector Return (Fail): F
Projector Return (Fail): F
XX=01ˀ99, projector's ID, XX=00 is for all projectors
Note : the ~XX must be set as ~00 when use on telnet command no matter what ID projector has.
eg: telnet with ~0004 1 can execute Freeze function but ~3804 1 can't.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEND to projector (telnet supported)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 ASCII Code
HEX Code
Function
Description
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX00 1
7E 30 30 30 30 20 31 0D
Power ON
~XX00 0
7E 30 30 30 30 20 30 0D
Power OFF
(0/2 for backward compatible)
~XX00 1 ~nnnn
7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D Power ON with Password
~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30)
~9999 (a=7E 39 39 39 39)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX01 1
7E 30 30 30 31 20 31 0D
Resync
~XX02 1
7E 30 30 30 32 20 31 0D
AV Mute
On
~XX02 0
7E 30 30 30 32 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX03 1
7E 30 30 30 33 20 31 0D
Mute
On
~XX03 0
7E 30 30 30 33 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX04 1
7E 30 30 30 34 20 31 0D
Freeze
~XX04 0
7E 30 30 30 34 20 30 0D
Unfreeze
(0/2 for backward compatible)
~XX05 1
7E 30 30 30 35 20 31 0D
Zoom Plus
~XX06 1
7E 30 30 30 36 20 31 0D
Zoom Minus
~XX12 1
7E 30 30 31 32 20 31 0D
Direct Source Commands
HDMI (for ES556/EX556/EW556)
~XX12 5
7E 30 30 31 32 20 35 0D
VGA1
~XX12 6
7E 30 30 31 32 20 36 0D
VGA 2
~XX12 8
7E 30 30 31 32 20 38 0D
VGA1 Component
~XX12 9
7E 30 30 31 32 20 39 0D
S-Video
~XX12 10
7E 30 30 31 32 20 31 30 0D
Video
~XX12 13
7E 30 30 31 32 20 31 33 0D
VGA 2 Component
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX20 1
7E 30 30 32 30 20 31 0D
Display Mode
Presentation
~XX20 2
7E 30 30 32 30 20 32 0D
Bright
~XX20 3
7E 30 30 32 30 20 33 0D
Movie
~XX20 4
7E 30 30 32 30 20 34 0D
sRGB
~XX20 5
7E 30 30 32 30 20 35 0D
User
~XX20 7
7E 30 30 32 30 20 37 0D
Blackboard
~XX20 8
7E 30 30 32 30 20 38 0D
Classroom
~XX20 9
7E 30 30 32 30 20 39 0D
3D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX21 n
7E 30 30 32 31 20 a 0D
Brightness
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n
7E 30 30 32 32 20 a 0D
Contrast
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX23 n
7E 30 30 32 33 20 a 0D
Sharpness
n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX24 n
7E 30 30 32 34 20 a 0D
Color Settings
Red Gain
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n
7E 30 30 32 35 20 a 0D
Green Gain
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n
7E 30 30 32 36 20 a 0D
Blue Gain
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n
7E 30 30 32 37 20 a 0D
Red Bias
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n
7E 30 30 32 38 20 a 0D
Green Bias
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n
7E 30 30 32 39 20 a 0D
Blue Bias
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX30 n
7E 30 30 33 30 20 a 0D
Cyan
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX31 n
7E 30 30 33 31 20 a 0D
Yellow
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX32 n
7E 30 30 33 32 20 a 0D
Magenta
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 1
7E 30 30 33 33 20 31 0D
Reset
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX34 n
7E 30 30 33 34 20 a 0D
BrilliantColorTM
n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1
7E 30 30 33 35 20 31 0D
Degamma
Film
~XX35 2
7E 30 30 33 35 20 32 0D
Video
~XX35 3
7E 30 30 33 35 20 33 0D
Graphics
~XX35 4
7E 30 30 33 35 20 34 0D
Standard
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX36 1
7E 30 30 33 36 20 31 0D
Color Temp.
Warm
~XX36 2
7E 30 30 33 36 20 32 0D
Medium
~XX36 3
7E 30 30 33 36 20 33 0D
Cold
~XX37 1
7E 30 30 33 37 20 31 0D
Color Space
Auto
~XX37 2
7E 30 30 33 37 20 32 0D
RGB\ RGB(0-255)
~XX37 3
7E 30 30 33 37 20 33 0D
YUV
~XX37 4
7E 30 30 33 37 20 34 0D
RGB(16 - 235)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55
Polski
Dodatki
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX45 n
7E 30 30 34 34 20 a 0D
Color (Saturation)
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX44 n
7E 30 30 34 35 20 a 0D
Tint
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX60 1
7E 30 30 36 30 20 31 0D
Format
4:3
~XX60 2
7E 30 30 36 30 20 32 0D
16:9-l
~XX60 3
7E 30 30 36 30 20 33 0D
16:9-ll/16:10(EW556)
~XX60 5
7E 30 30 36 30 20 35 0D
LBX
~XX60 6
7E 30 30 36 30 20 36 0D
Native
~XX60 7
7E 30 30 36 30 20 37 0D
Auto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX61 n
7E 30 30 36 31 20 a 0D
Edge mask
n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX62 n
7E 30 30 36 32 20 a 0D
Zoom
n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
~XX63 n
7E 30 30 36 33 20 a 0D
H Image Shift
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX64 n
7E 30 30 36 34 20 a 0D
V Image Shift
n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX66 n
7E 30 30 36 36 20 a 0D
V Keystone
n = -40 (a=2D 34 30) ~ 40 (a=34 30)
~XX230 3
7E 30 30 32 33 30 20 31 0D
3D Mode
IR
~XX230 1
7E 30 30 32 33 30 20 31 0D
3D Mode
DLP-Link
~XX230 0
7E 30 30 32 33 30 20 30 0D
3D Mode
Off (0/2 for backward compatible)
~XX231 1
7E 30 30 32 33 31 20 31 0D
3D Sync Invert
On
~XX231 0
7E 30 30 32 33 31 20 30 0D
3D Sync Invert
Off (0/2 for backward compatible)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX70 1
7E 30 30 37 30 20 31 0D
Language
English
~XX70 2
7E 30 30 37 30 20 32 0D
German
~XX70 3
7E 30 30 37 30 20 33 0D
French
~XX70 4
7E 30 30 37 30 20 34 0D
Italian
~XX70 5
7E 30 30 37 30 20 35 0D
Spanish
~XX70 6
7E 30 30 37 30 20 36 0D
Portuguese
~XX70 7
7E 30 30 37 30 20 37 0D
Polish
~XX70 8
7E 30 30 37 30 20 38 0D
Dutch
~XX70 9
7E 30 30 37 30 20 39 0D
Swedish
~XX70 10
7E 30 30 37 30 20 31 30 0D
Norwegian/Danish
~XX70 11
7E 30 30 37 30 20 31 31 0D
Finnish
~XX70 12
7E 30 30 37 30 20 31 32 0D
Greek
~XX70 13
7E 30 30 37 30 20 31 33 0D
Traditional Chinese
~XX70 14
7E 30 30 37 30 20 31 34 0D
Simplified Chinese
~XX70 15
7E 30 30 37 30 20 31 35 0D
Japanese
~XX70 16
7E 30 30 37 30 20 31 36 0D
Korean
~XX70 17
7E 30 30 37 30 20 31 37 0D
Russian
~XX70 18
7E 30 30 37 30 20 31 38 0D
Hungarian
~XX70 19
7E 30 30 37 30 20 31 39 0D
Czechoslovak
~XX70 20
7E 30 30 37 30 20 32 30 0D
Arabic
~XX70 21
7E 30 30 37 30 20 32 31 0D
Thai
~XX70 22
7E 30 30 37 30 20 32 32 0D
Turkish
~XX70 23
7E 30 30 37 30 20 32 33 0D
Farsi
~XX70 25
7E 30 30 37 30 20 32 35 0D
Vietnamese
~XX70 26
7E 30 30 37 30 20 32 36 0D
Indonesia
~XX70 27
7E 30 30 37 30 20 32 37 0D
Romanian
~XX71 1
7E 30 30 37 31 20 31 0D
Projection
Front-Desktop
~XX71 2
7E 30 30 37 31 20 32 0D
Rear-Desktop
~XX71 3
7E 30 30 37 31 20 33 0D
Front-Ceiling
~XX71 4
7E 30 30 37 31 20 34 0D
Rear-Ceiling
~XX72 1
7E 30 30 37 32 20 31 0D
Menu Location
Top Left
~XX72 2
7E 30 30 37 32 20 32 0D
Top Right
~XX72 3
7E 30 30 37 32 20 33 0D
Centre
~XX72 4
7E 30 30 37 32 20 34 0D
Bottom Left
~XX72 5
7E 30 30 37 32 20 35 0D
Bottom Right
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ʳ(EW556 only)
~XX90 1
7E 30 30 39 31 20 31 0D
Screen Type
16:10
~XX90 0
7E 30 30 39 31 20 30 0D
16:9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX73 n
7E 30 30 37 33 20 a 0D
Signal
Frequency
n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX91 n
7E 30 30 39 31 20 a 0D
Automatic
n = 0 disable; n = 1 enable
~XX74 n
7E 30 30 37 34 20 a 0D
Phase
n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX75 n
7E 30 30 37 35 20 a 0D
H. Position
n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n
7E 30 30 37 36 20 a 0D
V. Position
n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX77 n
7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D Security
Security Timer
Month/Day/Hour n = mm/dd/hh
mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32)
dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30)
hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1
7E 30 30 37 38 20 31 0D
Security Settings
Enable
~XX78 0 ~nnnn
7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D
Disable(0/2 for backward compatible)
~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30)
~9999 (a=7E 39 39 39 39)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX79 n
7E 30 30 37 39 20 a 0D
Projector ID
n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polski
56
Dodatki
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(for ES556/EX555/EX556/EW556)
~XX80 1
7E 30 30 38 30 20 31 0D
Mute
On
~XX80 0
7E 30 30 38 30 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX81 n
7E 30 30 38 31 20 a 0D
Volume
n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX82 1
7E 30 30 38 32 20 31 0D
Logo
Default
~XX82 3
7E 30 30 38 32 20 33 0D
Neutral
~XX88 0
7E 30 30 38 38 20 30 0D
Closed Captioning
Off
~XX88 1
7E 30 30 38 38 20 31 0D
cc1
~XX88 2
7E 30 30 38 38 20 32 0D
cc2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX100 1
7E 30 30 31 30 30 20 31 0D
Source Lock
On
~XX100 0
7E 30 30 31 30 30 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX100 3
7E 30 30 31 30 30 20 33 0D
Next Source
~XX101 1
7E 30 30 31 30 31 20 31 0D
High Altitude
On
~XX101 0
7E 30 30 31 30 31 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX102 1
7E 30 30 31 30 32 20 31 0D
Information Hide
On
~XX102 0
7E 30 30 31 30 32 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX103 1
7E 30 30 31 30 33 20 31 0D
Keypad Lock
On
~XX103 0
7E 30 30 31 30 33 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX104 1
7E 30 30 31 30 34 20 31 0D
Background Color
Blue
~XX104 2
7E 30 30 31 30 34 20 32 0D
Black
~XX104 3
7E 30 30 31 30 34 20 33 0D
Red
~XX104 4
7E 30 30 31 30 34 20 34 0D
Green
~XX104 5
7E 30 30 31 30 34 20 35 0D
White
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX105 1
7E 30 30 31 30 35 20 31 0D
Advanced
Direct Power On
On
~XX105 0
7E 30 30 31 30 35 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX106 n
7E 30 30 31 30 36 20 a 0D
Auto Power Off (min) n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)
~XX107 n
7E 30 30 31 30 37 20 a 0D
Sleep Timer (min)
n = 0 (a=30) ~ 995 (a=39 39 39)
~XX115 1
7E 30 30 31 31 35 20 31 0D
Quick Resume
On
~XX115 0
7E 30 30 31 31 35 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX114 1
7E 30 30 31 31 34 20 31 0D
Power Mode(Standby) Eco.(<=0.5W)
~XX114 0
7E 30 30 31 31 34 20 30 0D
Active (0/2 for backward compatible)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX109 1
7E 30 30 31 30 39 20 31 0D
Lamp Reminder
On
~XX109 0
7E 30 30 31 30 39 20 30 0D
Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1
7E 30 30 31 31 30 20 31 0D
Brightness Mode
Bright
~XX110 2
7E 30 30 31 31 30 20 32 0D
Eco
~XX110 3
7E 30 30 31 31 30 20 33 0D
Eco+
~XX111 1
7E 30 30 31 31 31 20 31 0D
Lamp Reset
Yes
~XX111 0
7E 30 30 31 31 31 20 30 0D
No (0/2 for backward compatible)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX195 0
7E 30 30 31 39 35 20 30 0D
Test pattern
None
~XX195 1
7E 30 30 31 39 35 20 31 0D
Grid
~XX195 2
7E 30 30 31 39 35 20 32 0D
White Pattern
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX112 1
7E 30 30 31 31 32 20 31 0D
Reset
Yes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX99 1
7E 30 30 39 39 20 31 0D
RS232 Alert Reset
Reset System Alert
~XX210 n
7E 30 30 32 30 30 20 n 0D
Display message on the OSD
n: 1-30 characters
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEND to emulate Remote
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX140 10
7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D
Up
~XX140 11
7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D
Left
~XX140 12
7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D
Enter (for projection MENU)
~XX140 13
7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D
Right
~XX140 14
7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D
Down
~XX140 15
7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D
Keystone +
~XX140 16
7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D
Keystone –
~XX140 17
7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D
Volume –
~XX140 18
7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D
Volume +
~XX140 19
7E 30 30 31 34 30 20 31 39 0D
Brightness
~XX140 20
7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D
Menu
~XX140 21
7E 30 30 31 34 30 20 32 31 0D
Zoom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEND from projector automatically
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------System status
INFOn
n : 0/1/2/3/4/6/7/8 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/
Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/
Lamp Hours Running Out/Cover Open
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57
Polski
Dodatki
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------READ from projector (telnet supported)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~XX121 1
7E 30 30 31 32 31 20 31 0D
Input Source
OKn
n : 0/1/2/3/4/5 = None/VGA1/VGA2/S-Video/Video/HDMI
~XX122 1
7E 30 30 31 32 32 20 31 0D
Software Version
OKdddd
dddd: FW version
~XX123 1
7E 30 30 31 32 33 20 31 0D
Display Mode
OKn
n : 0/1/2/3/4/5/7/8 = None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/
Blackboard/Classroom/3D
~XX124 1
7E 30 30 31 32 34 20 31 0D
Power State
OKn
n : 0/1 = Off/On
~XX125 1
7E 30 30 31 32 35 20 31 0D
Brightness
OKn
~XX126 1
7E 30 30 31 32 36 20 31 0D
Contrast
OKn
~XX127 1
7E 30 30 31 32 37 20 31 0D
Aspect Ratio
OKn
(EW556) n: 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9 or 16:10 */LBX/Native/AUTO
(ES555/ES556/EX555/EX556) n: 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9-I/16:9-II/
Native/AUTO
* 16:9 or 16:10 depend on Screen Type setting
~XX128 1
7E 30 30 31 32 38 20 31 0D
Color Temperature
OKn
n : 0/1/2 = Warm/Medium/Cold
~XX129 1
7E 30 30 31 32 39 20 31 0D
Projection Mode
OKn
n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/Rear-Desktop/Front-Ceiling/
Rear-Ceiling
~XX150 1
7E 30 30 31 35 30 20 31 0D
Information
OKabbbbccdddde
a : 0/1 = Off/On
bbbb: LampHour
cc: source 00/01/02/03/04/05= None/VGA1/VGA2/S-Video/
Video/HDMI
dddd: FW version
e : Display mode 0/1/2/3/4/5/6/7/8
None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/
Blackboard/Classroom/3D
~XX151 1
7E 30 30 31 35 31 20 31 0D
Model name
OKn
n:1/2/3/4/5 =ES555/ES556/EX555/EX556/EW556
~XX108 1
7E 30 30 31 30 38 20 31 0D
Lamp Hours
OKbbbb
bbbb: LampHour
~XX108 2
7E 30 30 31 30 38 20 31 0D
Cumulative Lamp Hours
OKbbbbb
bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polski
58
Dodatki
Instalacja przy montażu ściennym
1. Aby zapobiec uszkodzeniu projektora należy używać
zestawu do montażu sufitowego Optoma.
2. W celu zastosowania zestawu do montażu sufitowego
innych firm należy upewnić się, że śruby do połączenia
zestawu z projectorem, spełniają następujące specyfikacje:
Należy pamiętać,
że uszkodzenie
spowodowane
nieprawidłową
instalacją
spowoduje
unieważnienie
gwarancji.
Typ śruby: M4*3
Maksymalna długość śruby: 11mm
Minimalna długość śruby: 8mm
9,00
34,23 42,77
Ostrzeżenie:
1. Po zakupieniu
zestawu do montażu
sufitowego z
innej firmy należy
sprawdzić, czy
używany jest
prawidłowy rozmair
śruby. Rozmiary śrub
zależę od grubości
płyty montażowej.
2. Nalezy zachować
co najmniej 10 cm
odstęp pomiędzy
sufitem i dolną
cześcią projektora.
3. Należy unikać
instalowania
projektora w pobliżu
źródła ciepła.
216,20
288,00
55,00
55,00
70,80
64,00
82,30
220,09
75,23
70,80
62,56
Obiektyw
Jednostka: mm
59
Polski
Dodatki
Ogólnoświatowe biura Optoma
USA
W celu uzyskania naprawy lub pomocy technicznej należy
skontaktować się z biurem lokalnym.
3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com
Kanada
2420 Meadowpine Blvd., Suite #105
Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada
www.optoma.ca
888-289-6786
510-897-8601
[email protected]
888-289-6786
510-897-8601
[email protected]
Europa
42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, UK
+44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu +44 (0) 1923 691 888
Tel. serwisu: +44 (0)1923 691865
[email protected]
Francja
Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France Hiszpania
C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid,
Spain Niemcy
Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany Skandynawia
Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway
Polski
60
+33 1 41 46 12 20
+33 1 41 46 94 35
[email protected]
+34 91 499 06 06
+34 91 670 08 32
+49 (0) 211 506 6670
+49 (0) 211 506 66799
[email protected]
+47 32 98 89 90
+47 32 98 89 99
[email protected]
Dodatki
Benelux BV
Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands
Ameryka Łacińska
3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com
+31 (0) 36 820 0253
+31 (0) 36 548 9052
www.optoma.nl
888-289-6786
510-897-8601
[email protected]
Korea
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA
+82+2+34430004
+82+2+34430005
Japonia
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエスエム
サポートセンター:0120-380-495
Taiwan
5F., No. 108, Minchiuan Rd. Shindian City, Taipei Taiwan 231, R.O.C.
www.optoma.com.tw
[email protected]
www.os-worldwide.com
+886-2-2218-2360
+886-2-2218-2313
[email protected]
asia.optoma.com
Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Chiny
5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China
+852-2396-8968
+852-2370-1222
www.optoma.com.hk
+86-21-62947376
+86-21-62947375
www.optoma.com.cn
61
Polski
Dodatki
Uwagi związane z przepisami i
bezpieczeństwem
Ten dodatek zawiera ogólne uwagi dotyczące projektora.
Uwaga związana z FCC
To urządzenie zostało poddane testo, które wykazały, że
spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie
z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te określono w celu
zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi
zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o
czestotliwości radiowej oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i
nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować
szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej.
Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią
w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe
zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić
poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może
podjąć próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej
następujących środków:
• Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem i
odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego
obwodu niż odbiornik.
• Kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV
w celu uzyskania pomocy.
Uwaga: Kable ekranowane
W celu utrzymania zgodności z przepisami FCC,
wszystkie połączenia z innymi urządzeniami
komputerowymi muszą być wykonane z wykorzystaniem
kabli ekranowanych.
Przestroga
Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnej
zgody producenta, mogą spowodować pozbawienie
użytkownika prawa do używania tego komputera przez
Federal Communications Commission (Federalna
Komisja ds. Komunikacji).
Polski
62
Dodatki
Warunki działania
Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego
działanie podlega następującym dwóm warunkom:
1.To urządzenie nie może powodować szkodliwych
zakłóceń oraz
2.Tto urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane
zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą
powodować nieoczekiwane działanie.
Uwaga: Użytkownicy z Kanady
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne ze kanadyjskim
standardem ICES-003.
Remarque a l’intention des utilisateurs
canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la
norme NMB-003 du Canada.
Deklaracja zgodności dla krajów UE
• Dyrektywa EMC 2004/108/EC (włącznie z poprawkami)
• Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC
• Dyrektywa R & TTE 1999/5/EC (jeśli produkt ma funkcję
RF)
Instrukcje dotyczące usuwania
Tego urządzenia elektronicznego po
zużyciu nie należy wyrzucać do śmieci. Aby
zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić
możliwie największe zabezpieczenie
środowiska naturalnego, urządzenie to
należy poddać recyklingowi.
63
Polski
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement