null User manual

null  User manual
LED FlatPAR-186x10mm RGBW, IR, DMX
Ref. nr.: 151.284
INSTRUCTION MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
V1.0
ENGLISH
Congratulations to the purchase of this Beamz light effect. Please read this manual thoroughly prior to using the unit in
order to benefit fully from all features.
Read the manual prior to using the unit. Follow the instructions in order not to invalidate the warranty. Take all
precautions to avoid fire and/or electrical shock. Repairs must only be carried out by a qualified technician in order to
avoid electrical shock. Keep the manual for future reference.
- Prior to using the unit, please ask advice from a
specialist. When the unit is switched on for the first
time, some smell may occur. This is normal and will
disappear after a while.
- The unit contains voltage carrying parts. Therefore do
NOT open the housing.
- Do not place metal objects or pour liquids into the unit
This may cause electrical shock and malfunction.
- Do not place the unit near heat sources such as
radiators, etc. Do not place the unit on a vibrating
surface. Do not cover the ventilation holes.
- The unit is not suitable for continuous use.
- Be careful with the mains lead and do not damage it.
A faulty or damaged mains lead can cause electrical
shock and malfunction.
- When unplugging the unit from a mains outlet, always
pull the plug, never the lead.
- Do not plug or unplug the unit with wet hands.
- If the plug and/or the mains lead are damaged, they
need to be replaced by a qualified technician.
- If the unit is damaged to such an extent that internal
parts are visible, do NOT plug the unit into a mains
outlet and DO NOT switch the unit on. Contact your
dealer. Do NOT connect the unit to a rheostat or
dimmer.
- To avoid fire and shock hazard, do not expose the
unit to rain and moisture.
- All repairs should be carried out by a qualified
technician only.
- Connect the unit to an earthed mains outlet (220240Vac/50Hz) protected by a 10-16A fuse.
- During a thunderstorm or if the unit will not be used
for a longer period of time, unplug it from the mains.
The rule is: Unplug it from the mains when not in use.
- If the unit has not been used for a longer period of
time, condensation may occur. Let the unit reach
room temperature before you switch it on. Never use
the unit in humid rooms or outdoors.
- During operation, the housing becomes very hot. Do
not touch it during operation and immediately after.
- To prevent accidents in companies, you must follow
the applicable guide lines and follow the instructions.
- Secure the unit with an extra safety chain if the unit is
ceiling mount. Use a truss system with clamps. Make
sure nobody stands in the mounting area. Mount the
effect at least 50cm away from inflammable material
and leave at least 1 meter space on every side to
ensure sufficient cooling.
- This unit contains high intensity LEDs. Do not look
into the LED light to prevent damage to your eyes.
- Do not repeatedly switch the fixture on and off. This
shortens the life time.
- Keep the unit out of the reach of children. Do not
leave the unit unattended.
- Do not use cleaning sprays to clean switches. The
residues of these sprays cause deposits of dust and
grease. In case of malfunction, always seek advice
from a specialist.
- Only operate the unit with clean hands.
- Do not force the controls.
- If the unit has fallen, always have it checked by a
qualified technician before you switch the unit on
again.
- Do not use chemicals to clean the unit. They damage
the varnish. Only clean the unit with a dry cloth.
- Keep away from electronic equipment that may cause
interference.
- Only use original spares for repairs, otherwise
serious damage and/or dangerous radiation may
occur.
- Switch the unit off prior to unplugging it from the
mains and/or other equipment. Unplug all leads and
cables prior to moving the unit.
- Make sure that the mains lead cannot be damaged
when people walk on it. Check the mains lead before
every use for damages and faults!
- The mains voltage is 220-240Vac/50Hz. Check if
power outlet match. If you travel, make sure that the
mains voltage of the country is suitable for this unit.
- Keep the original packing material so that you can
transport the unit in safe conditions
This mark attracts the attention of the user to high voltages that are present inside the housing and that are of sufficient
magnitude to cause a shock hazard.
This mark attracts the attention of the user to important instructions that are contained in the manual and that he should
read and adhere to.
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LENS. This can damage your eyes. Persons who are subject to epileptic attacks
should be aware of the effects that this light effect may have on them.
The unit has been certified CE. It is prohibited to make any changes to the unit. They would invalidate the CE certificate and
their guarantee!
NOTE: To make sure that the unit will function normally, it must be used in rooms with a temperature between 5°C/41°F and
35°C/95°F.
Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your
local authorities or your dealer about the way to proceed.
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Beamz lichteffect. Neemt U a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding
zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.
Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens
kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is
het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te
voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.
- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is,
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
dit in de originele verpakking kunt opsturen om
- De behuizing wordt zeer warm, raak deze dan ook niet aan
beschadigingen te voorkomen.
bij gebruik en direct na gebruik..
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening
een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer
worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en
inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal
moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
en verdwijnt na een poos.
- Zorg voor een extra veiligheidsketting als het apparaat op
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande
hoogte wordt gehangen. Gebruik een truss-systeem met
onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
clamps . Ga nooit onder het apparaat staan bij ophanging.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het
Monteer minimaal 50 cm van brandbare objecten en laat
effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
tenminste 1meter vrij aan weerszijden voor een deugdelijke
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals
ventilatie.
radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond
- Dit apparaat bezit een high intensity LED; kijk nooit in de
plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
LED om oogbeschadigingen te voorkomen.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet.
Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten
Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot
worden
elektrische schokken of defecten.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan
reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat
het snoer, maar aan de stekker.
smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit
een deskundige.
apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Zorg dat uw handen schoon zijn tijdens het gebruik.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het
uit en in het stopcontact.
apparaat.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het - Bij een ongeval met dit product altijd eerst een desapparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld
kundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
te worden.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige
oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een
(onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het
droge doek om schoon te maken.
stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die
worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de
bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
dealer.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden
- Sluit het apparaat nooit op een dimmer aan.
gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een
ontoelaatbare straling te voorkomen.
vakman of een deskundige.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz
verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u
(geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A
dit product gaat verplaatsen.
meterkastgroep.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook
raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer
wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt
vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz.
Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil
naar de netspanning in het land waar u verblijft. gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst
op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te
stellen.
Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig
is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.
Deze instructiemarkering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te
volgen.
KIJK NOOIT DIRECT IN DE LENS. Dit kan uw ogen beschadigen. Daarnaast dienen epileptici rekening te houden met de
effecten die dit toestel creëert. Dit apparaat is CE goedgekeurd ; er mogen geen veranderingen modificaties worden
doorgevoerd ; deze kunnen de CE status te niet doen met alle gevolgen van dien. Tevens vervalt de garantie!
OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur
tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.
Afgedankte artikelen !!
Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de
WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een
gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl
DEUTSCH
Vielen Dank für den Kauf dieses Beamz gerat. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung sorgfältig
durchzulesen, damit sie die Möglichkeiten, die unser Produkt bietet, sofort voll ausnutzen können. Lesen Sie erst die Anleitung
vollständig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Befolgen Sie die Anweisung, da sonst jeglicher Garantieanspruch verfällt.
Treffen Sie stets alle Sicherheits-vorkehrungen um Feuer und/oder Stromschlag zu vermeiden. Reparaturen dürfen nur von
qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, um Stromschlag zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere
Bezugnahme auf.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im
Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst
von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten
Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und
verschwindet nach einer Weile
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher
NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät
dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten
führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern
aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen.
Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und
beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann
zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker
ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor
Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose
stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der
Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von
einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar
sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt
werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden.
Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler. Das
Gerät darf nicht an einen Dimmer angeschlossen werden.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder
Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit
220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker
abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker
abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich
Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst
auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien
benutzen.
- Das Gehäuse wird sehr warm. Während des Betriebs und
gleich danach nicht das Gehäuse anfassen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die
geltenden Richtlinien beachtet und die
Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Wenn das Gerät an der Decke befestigt werden soll, muss
es mit einer zusätzlichen Sicherheitskette abgesichert
werden. Benutzen Sie ein Traversen system mit Haken.
Während der Montage darf sich niemand im Bereich
darunter aufhalten. Das Gerät muss mindestens 50cm von
brennbaren Materialien entfernt angebracht werden.
Lassen Sie einen Mindestabstand von 1m an jeder Seite
des Geräts frei, um ausreichende Kühlung zu
gewährleisten.
- Das Gerät besitzt eine hochintensive LED. Niemals direkt
in die LED blicken, um die Augen nicht zu beschädigen.
- Niemals das Gerät kurz hintereinander ein- und
ausschalten. Dadurch verkürzt sich die Lebensdauer
erheblich.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese
hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und
Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen
Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nur mit sauberen Händen bedienen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen
Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den
Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen
Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen,
die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden,
um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu
vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen,
erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel
abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt
werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das
Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen
überprüfen.
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC /
50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen
Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des
Geräts entspricht.
Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung
einen Stromschlag verursachen.
Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt
eingehalten werden müssen.
NIEMALS DIREKT IN DIE LINSE BLICKEN. Dies kann Ihre Augen verletzen. Epileptiker müssen die
Auswirkungen berücksichtigen, die die Effekte dieses gerat auf ihre Gesundheit haben können.
Das Gerät ist CE geprüft. Daher dürfen KEINE Veränderungen vorgenommen werden. Außerdem verfällt bei
Veränderungen am Gerät jeglicher Garantieanspruch!
HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C
liegen.
ESPAÑOL
Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Beamz. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato
para disfrutar al completo de sus prestaciones.
Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o
una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas.
Guarde el manual para futuras consultas.
Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele
sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.
- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo
tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del
aparato Podría producir descargas eléctricas y fallos en
el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo
radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies
vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo
dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación
puede producir una descarga eléctrica o fallo en el
funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente,
siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos
mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados,
necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse
sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de
corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor.
NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga
el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo
exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de
tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 1016A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse
durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la
toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va
a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede
producirse condensación. Deje el aparato a temperatura
ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato
en ambientes húmedos o en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta
muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o
inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir
las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- Asegure el aparato con una cadena de seguridad extra
si el aparato se monta en un techo. Utilice un sistema de
truss con ganchos. Asegúrese de que nadie permanece
en el área de montaje. Monte el efecto a una distancia
de al menos 50cm de materiales inflamables y deje un
espacio de al menos 1 metro a cada lado para permitir
que haya suficiente ventilación.
- Este aparato contiene LEDs de alta luminosidad. No
mire a la luz del LED para evitar daños en su vista.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su
tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No
deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los
interruptores. Los residuos de estos sprays producen
depósitos de polvo y grasa. En caso de mal
funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique
un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato.
Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden
producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones,
de otro modo pueden producirse daños serios y/o
radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de
corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los
cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede
dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de
alimentación antes de cada uso por si hay daños o
defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz.
Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene
que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el
adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el
aparato en condiciones seguras.
Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud
como para producir una descarga eléctrica.
Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de
la letra.
NO MIRE DIRECTAMENTE A LA S LENTES. Puede dañarle la vista. Las personas propensas a tener ataques epilépticos
deben tener en cuenta los efectos que este efecto de luces puede tener en ellos. Este aparato ha obtenido el certificado CE.
Está prohibido hacer cambios en el aparato. ¡Invalidaría el certificado CE y su garantía!
NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre
5°C/41°F y 35°C/95°F.
INSTALLATION
CAUTION: Please consider the respective national norms during the
installation! The installation must only be carried out by
an authorized employee or dealers!
Attention:

The installation of the fixture has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1
hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This
secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the
main attachment fails.

Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during rigging, de-rigging and
servicing.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an
expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled
person once a year.

The fixture should be installed in the position where persons cannot reach and where persons may walk by or
be seated.
CAUTION: When installing the device, make sure there is no highly
in inflammable material (decoration articles, etc.) in
between a distance of min o.5 meter.
POWERSUPPLY
On the label on the backside of the light effect is indicated on this type of power supply must be connected. Check
that the mains voltage corresponds to this, all other voltages than specified, the light effect can be irreparably
damaged. The light effect must also be directly connected to the mains and may be used. No dimmer or adjustable
power supply.
HOW TO CONTROL THE UNIT
The LED FlatPAR-186 x10mm RGBW IR DMX has five operating modes:
A. Slave Mode: Set the “Master” unit to your desired mode of operation. Set the “Slave” unit in DMX mode address
D001 unit will now follow the “Master”.
B. DMX control mode: This function will allow you to control each individual fixtures traits with a standard DMX 512
controller .
C. Manual RGBW Mode: Adjust one of the four colours to mix your desired colour.
D. Auto/Sound Mode: There are 3 Auto Modes to choose and sound modes which will react to sound.
E. IR mode: The unit can be controlled using the IR remote control
After you have selected your desired mode or setting you have to confirm it by pressing the ENTER button.
MODE
MENU
UP - DOWN
DMX Adress
(ch. 1-512)
IR Controll
(ON/OFF)
AUTO 1
(instant)
AUTO 2
(fade smooth)
AUTO 3
(fade in/out)
SOUND Mode
MANUAL
(colour Red)
MANUAL
(colour Green)
MANUAL
(colour Blue)
MANUAL
(colour White)
FLASH
A. MASTER/SLAVE MODE
Daisy chain your units via the XLR connector on the rear of the unit. Use standard XLR data cables to link your units
together. The first unit in the chain (master) will use the female XLR connector only. The last unit in the chain will use
the male XLR connector only. Connect the first “Slave” unit to the “Master. Set the “Master” unit to your desired mode
of operation. Set all the “Slave” unit(s) to the DMX mode D001.
B. DMX MODE
If control by DMX controller, then you need to set the address code to control the light, the address code value is 1512, the light could receive the signal accordingly.
DMX CHANNELS
7 Channels
Channel
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
Function
Master Dimming
LED Red
LED Green
LED Blue
LED White
CH6
Auto / Sound
Mode
CH7
Value
000-255
000-255
000-255
000-255
000-255
000-050
051-100
101-150
151-200
201-255
000-003
004-255
Function
Dimming 0-100%
No function
Auto 1 Instant
Auto 2 Fade smooth
Auto 3 Fade in/out
Sound mode
No function
Strobe / Speed
C. MANUAL RGBW MODE
Switch the unit on and press the MENU button until “rXXX” is displayed you are in Red dimming mode. Press the UP
and DOWN buttons to adjust intensity of the RED LEDs and confirm setting by pressing the ENTER button. When
“gXXX” is displayed you are in Green dimming mode, “bXXX” is Blue mode, “uXXX” is White mode.
D. AUTO/SOUND MODE
Auto Mode: There are 3 types of Auto Modes to choose from;
- Instant (PXXX)
- Smooth (LXXX)
- Fade (EXXX)
The running speed is adjustable in all 3 modes (000-255).
E. AUTO/SOUND MODE
Press mode key until Iron or IroF is displayed; then press Up or Down
button to choose Iron. Press ENTER to lock
To switch off the lights:
Press OFF on the remote control. This will turn off all the lights until the
button ON is pressed again [1].
Manual Color Control
You can set R/G/B/W colours with the remote by pushing either the Red
<R> button for red, the Green <G> button for green, the Blue <B> button for
blue or the White <W> button for white [3].
Each colour intensity is then adjustable using the Light Up and Down [2]
buttons
Preset colour mode:
Press one of the twelve preset colours on the remote control. [4]
With the RGBW buttons and Brightness up/down buttons colours can be
separately dimmed. No dimming possible with fixed colours
AUTO/SOUND on the IRC.
Press one of the four program buttons to choose between the different auto
programs. [5]
- Flash = Auto mode
- Strobe = Strobe
- Fade = Fade
- Smooth= Sound mode.
FIXTURE CLEANING
The cleaning of internal and external optical lenses and/or mirrors must be carried out periodically to optimize light
output. Cleaning frequency depends on the environment in which the fixture operates: damp, smoky or particularly dirty
surrounding can cause greater accumulation of dirt on the unit’s optics.








Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during servicing
Housings, fixations and installations spots( ceiling, truss, suspensions) should be totally free from any
deformation
The mains cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately when even a small
problem is detected
In order to protect the fixture from overheat the cooling fans (if any) and ventilation openings should be cleaned
monthly.
The interior of the fixture should be cleaned annually using a vacuum cleaner or air-jet.
Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
Always dry the parts carefully.
Clean the external optics at least every 20 days. Clean the internal optics at least every 30/60 days.
ATTENTION: We strongly recommend internal cleaning to be carried out by qualified
TECHNICAL SPECIFICATION
Rated voltage
Rated power
LED
Fuse
Control Signal
Channel
Function
Dimensions per unit
Weight (per unit)
: AC100~240V 50/60Hz
: 40W
: 186x10mm (42x Red, 42x Green,42x Blue, 60xWhite)
: F2A
: DMX signal
: 7Channels
: DMX, IR, Auto, Sound active and Master-Slave.
: 218 x 218 x 72mm
: 1.2kg
The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be
changed without prior notice.
CE Declaration of Conformity
Importer:
TRONIOS BV
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
Tel :
0031546589299
Fax :
0031546589298
The Netherlands
Product number:
151.284
Product Description:
LED FlatPAR-186 x10mm RGBW, IR, DMX
Regulatory Requirement:
EN 60598-1/-2-17
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2/-3-3
The product meets the requirements stated in Directives 2006/95 and 2004/108/EC and
conforms to the above mentioned Declarations.
Almelo, 28-06-2014
Signature:
P. Feldman
www.tronios.com
Copyright © 2014 by TRONIOS the Netherlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement