AEG LAVTHTHERM User manual
LAVATHERM 5127AC
NL Gebruiksaanwijzing
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
EN User manual
2
20
39
58
2
www.aeg.com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BEDIENING VAN HET APPARAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PROBLEEMOPLOSSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren
uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen
maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd
om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.aeg.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in
gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te
voorkomen is het belangrijk ervoor te
zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn
met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het
apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen
die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is
geïnformeerd over het gebruik en de
veiligheid van het apparaat.
- Lees de bedieningsinstructies
voordat u het apparaat gebruikt.
•
•
•
•
1.1 Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te
wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte lichamelijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit
onder toezicht gebeurt van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
persoon instructie hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en
huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de
trommel voor het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of
andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat
toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
•
•
•
•
kleding (als er geen speciaal droogprogramma is), artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens
met vulling van schuimrubber dienen
niet in de droogtrommel te worden
gedroogd.
Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
De stekker van het apparaat dient na
het gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te worden getrokken.
Probeer in geen geval zelf de machine
te repareren. Reparaties die door nietdeskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen
als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine,
boenwas en boenwasverwijderaars
dienen alvorens in de droogtrommel
te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra
hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking
zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water
gewassen zijn.
Brandgevaar:voorwerpen die vlekken
bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar
voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra
spoelcyclus uitvoeren voordat u uw
was in de wasdroger laadt.
Zorg ervoor dat er geen aanstekers of
lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in de
wasdroger geladen worden
4
www.aeg.com
• Het condenswater mag niet worden
gedronken of worden gebruikt om
voeding te bereiden. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan. Het apparaat kan omkantelen.
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Om het risico
op ontbranding te voorkomen, mag u de droogtrommel niet voor het einde van
de droogcyclus stoppen, behalve als alle items snel uit
de droogtrommel worden
gehaald en uitgespreid zodat
de warmte kan ontsnappen.
• Er mogen zich geen pluizen
verzamelen in de droger.
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur
hebben waarbij is gewaarborgd dat
de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd
is, om het terugstromen van gassen
van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
1.2 Montage
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat.
• Controleer bij het uitpakken van het
apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel, gebruik het apparaat
niet en neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten
vóór het gebruik worden verwijderd.
Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere
eigendommen tot gevolg hebben. Zie
•
•
•
•
•
het desbetreffende hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing.
Eventuele voor de installatie van deze
machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien of bekwame persoon.
De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst
Pas de voeten aan als het apparaat op
tapijt, of een gelijkaardig materiaal,
wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie zijn onder het apparaat.
Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer
drukt of staat.
Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES").
1.3 Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik. Het mag
niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogtrommel mag worden gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
de wasdroger.
• Overschrijd de maximale belading
niet. Houd u aan de maximale belading. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de
droogtrommel worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn
geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger
gedroogd worden. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd
voordat u het in de machine doet.
• Gebruik nooit de wasdroger als het
elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant
van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals
NEDERLANDS
5
aangegeven door de fabrikant van de
wasverzachter.
• Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten
(hoofdkussens, jassen, dekbedden,
enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen,
op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren
niet in de trommel kunnen klimmen.
1.4 Kinderbeveiliging
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat u kinderen of huisdieren
in de trommel opsluit. Er bestaat gevaar voor verstikking.
• Deze machine is niet bedoeld voor
gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die
bij elektrische apparaten horen vaak
niet. Houd kinderen uit de buurt om te
voorkomen dat ze met het apparaat
spelen.
WAARSCHUWING!
• Gevaar op verstikking! De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen
een gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt van
kinderen.
1.5 Het apparaat afvoeren
1.6 Verpakkingsmaterialen
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
11
2
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Bedieningspaneel
2 Vuldeur (omkeerbaar)
6
www.aeg.com
3 Luchtstroomsleuven
8 Typeplaatje
4 Verstelbare voetjes
5 Condensordeur
9 Schuifknop voor het openen van de
6 Condenserkap
7 Vergrendelingsknoppen
condenserdeur
10 Filter
11 Waterreservoir
3. ACCESSOIRES
3.1 Tussenstuk
Naam accessoire: SKP11, STA8, STA9
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgevoegde folder.
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
3.2 Afvoerset
Naam accessoire: DK11.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier
(kan bij sommige soorten droogautomaten al zijn aangebracht)
Het accessoire voor afvoer van het gecondenseerde water naar een wasbak,
sifon, goot, etc. Na installatie wordt het
waterreservoir automatisch geleegd. Het
waterreservoir moet in het apparaat blijven zitten.
De geïnstalleerde slang moet worden
aangebracht op een hoogte van minimaal 50 cm en maximaal 1 meter van de
grond af. De slang mag geen lus bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.
NEDERLANDS
7
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
1 Programmaknop
4
5
6
7
8
9
7 De indicatielampjes:
voer het water uit het reservoir af,
reinig
het filter en
reinig de condensator
8 Druktoets Start/Pauze
9 De cyclus-indicatielampjes: Drogen ,
Afkoeling , Anti-kreuk/Einde
2 Druktoets Ann/Uit
3 Druktoets Behoedzaam
4 Druktoets Zoemer
5 Druktoets Anti-kreuk
6 Druktoets Startuitstel
5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Maak de trommel van de droogtrommel
met een vochtige doek schoon of stel
een kort programma in (bv. tijdspro-
gramma van 30 minuten) met vochtige
kleding.
6. PROGRAMMA’S
Programma’s
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbatielre functies markering
Katoen
Extra
Droog
7 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: extra droog.
alles
Droog
7 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: intensief droog.
alles
7 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: kastdroog.
alles
Kastdroog
2)
8
www.aeg.com
Programma’s
Strijkdroog
2)
Jeans
Kussens
Fijne Was
TexBeschikbatielre functies markering
Lading1)
Eigenschappen
7 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: geschikt voor strijken.
alles
7 kg
Voor het drogen van vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts van
verschillende materiaaldiktes (bijv.
bij de kraag, manchetten en naden).
alles
Voor het drogen van een éénper1,5 kg soonsdekbed (met veren, dons of
synthetische vullingen).
2 kg
Voor het drogen van fijne stoffen
Alles behalve Antikreuk 3)
alles3)
Synthetica
Extra
Droog
3 kg
Om synthetische kleding te drogen. Droogtegraad: extra droog.
alles
2)
3 kg
Om synthetische kleding te drogen. Droogtegraad: kastdroog.
alles
Strijkdroog
3 kg
Om synthetische kleding te drogen. Droogtegraad: geschikt voor
strijken.
alles
1 kg
(of 5
overhemden)
Om easy care textiel zoals hemden en bloezen te drogen, met
een minimum aan moeite. Het resultaat kan variëren, afhankelijk
van de verschillende soorten textiel en afwerking. Plaats het textiel
recht in de droogautomaat. Na
het programma verwijdert u onmiddellijk het gedroogd textiel en
hangt u het aan een kleerhanger.
alles3)
Sportkleding
2 kg
Voor het drogen van sportkleding, dun textiel, polyester, microvezel die niet gestreken hoeft
te worden.
alles
60 min.
3 kg
Tijdprogramma om afzonderlijke
stukken wasgoed te drogen.
alles
30 min.
1 kg
Tijdprogramma om afzonderlijke
stukken wasgoed te drogen.
alles
Kastdroog
Strijkvrij
NEDERLANDS
9
1) Maximaal gewicht van droge kleding
2) Uitsluitend voor testinstituten:
Gebruik voor de prestatietest de standaardprogramma's die worden gespecificeerd in
het EN 61121-document.
3) Behoedzaam standaard geactiveerd
7. BEDIENING VAN HET APPARAAT
7.1 Wasgoed voorbereiden
Droog uitsluitend textiel dat in
de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer of het textiel in de droogtrommel mag
worden gedroogd. Controleer
de textielmarkering op de kleding.
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken
(bijv.van schorten) - het wasgoed kan
verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's
Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren kunnen ontrokken worden
• katoenen jersey en gebreide artikelen
alleen met de geschikte programma's
- artikelen kunnen krimpen
Overschrijd de maximale belading van 7kg niet.
7.2 Wasgoed in de machine
doen
1.
2.
3.
Trek de deur van het apparaat open
Wasgoed losjes in de machine doen.
Sluit de deur van het apparaat.
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de manchet terecht komen.
7.3 Het apparaat inschakelen
Druk op de Ann/Uit knop om de machine te activeren of te deactiveren.
7.4 Auto stand-byfunctie
Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat:
• wanneer niet binnen 5 minuten op de
Start/Pauze -knop is gedrukt.
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de knop voor Aan/Uit om de
machine te activeren.
10 www.aeg.com
7.5 Een programma instellen
7.10 De functie Startuitstel
Met deze toets kunt u de start
van een droogprogramma 6 uur
uitstellen.
1.
Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk op de toets Startuitstel .
3.
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen.
7.6 Speciale functies
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale functies kiezen.
Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige
drukknop.
Wanneer de functie is geactiveerd wordt
de LED boven de drukknop zichtbaar.
7.7 De functie Behoedzaam
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose).
Voor stoffen met het symbool
op het
wasvoorschrift. Programma met lagere
temperatuur.
7.8 De functie Zoemer
Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt
u de zoemer horen:
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
7.9 De Anti-kreuk functie
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten)
op het einde van de droogcyclus, tot 90
minuten. Deze functie zal voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed
kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze .
7.11 Een programma starten
Om het programma te activeren, drukt u
op de toets Start/Pauze . De LED boven
de drukknop verandert van kleur en
wordt rood.
7.12 Een programma
veranderen
Voor het wijzigen van een programma,
draait u de programmakeuzeknop naar
Stop en stelt u het programma opnieuw
in.
7.13 Aan het einde van het
programma
Als de droogcyclus voltooid is, knippert
het LED-lampje boven de Start/Pauze toets. Als de Zoemer actief is, klinkt er
gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de
knop voor Ann/Uit om het apparaat
uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus:
• maak de filter schoon
• ledig het waterreservoir
(Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
NEDERLANDS
11
8. AANWIJZINGEN EN TIPS
8.1 Milieutips
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de droogtrommel wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het condenswater (bv. met een koffiefilter) om
kleine pluisjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Houd u aan de laadvolumes die in het
programma-overzicht worden aanbevolen.
• Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Centrifugeer het wasgoed goed voordat u het in de droger stopt.
8.2 Waterhardheid en
geleiding
Waterhardheid kan verschillen voor verschillende locaties. De waterhardheid
heeft invloed op de watergeleiding en
de werking van de geleidingssensor in
het apparaat. Als u de waarde van de
waterconductiviteit kent, kunt u de sensor aanpassen voor betere droogresultaten.
De sensorgeleiding wijzigen:
1. Draai de programmakeuzeknop naar
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijk op de toetsen Behoedzaam en Anti-kreuk en houd deze in-
gedrukt tot het LED-lampje boven
de druktoetsen brandt.
3. Druk herhaaldelijk op de toets Start/
Pauze tot u het gewenste niveau
heeft ingesteld.
– het LED-lampje Anti-kreuk/Einde
lage conductiviteit <300 μS/cm
– het LED-lampje Afkoeling gemiddelde conductiviteit 300-600 μS/
cm
– het LED-lampje Drogen hoge conductiviteit <600 μS/cm
4. Om de instelling te onthouden drukt
u tegelijkertijd op de toetsen voor
Behoedzaam en Anti-kreuk .
8.3 Lampje - waterreservoir
vol
Het controlelampje is standaard altijd
aan. Wordt zichtbaar aan het einde van
de cyclus of als het waterreservoir vol is.
Als u externe apparatuur gebruikt om
het reservoir te legen, kan het lampje uit
zijn.
Het lampje in- of uitschakelen:
1. Draai de programmakeuzeknop naar
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijk op de toetsen Behoedzaam en Startuitstel en houd deze
ingedrukt tot het LED-lampje boven
de druktoetsen knippert (3x).
– Als het LED-lampje
uit is - Het
LED-lampje is permanent uit
– Als het LED-lampje
aan is - Het
LED-lampje is geactiveerd
9. ONDERHOUD EN REINIGING
9.1 Het filter schoonmaken
Aan het einde van elke cyclus gaat de
LED van het filter branden om u te waarschuwen dat het filter gereinigd moet
worden.
Het filter vangt de pluizen op. De
pluizen ontstaan tijdens het drogen van de kleding in de droogautomaat.
12 www.aeg.com
Het filter reinigen:
1.
2.
Open de deur.
Trek aan het filter.
3.
Open het filter.
4.
Maak het filter schoon met een
vochtige hand.
5.
Maak, indien nodig, het filter schoon
met warm water en een borstel.
Sluit het filter.
6.
Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger
worden gebruikt.
7. Zet het filter in de filterhouder.
LET OP!
Gebruik de droogautomaat nooit
zonder filter of met beschadigde
of verstopte filters.
Maak het filter na elke droogcyclus schoon. Een verstopte filter
verlengt de cyclustijd en veroorzaakt een hoger energieverbruik.
NEDERLANDS
9.2 Maak het
condenswaterreservoir leeg
13
gen moet het condenswaterreservoir
worden geleegd en drukt u op de startknop.
Leeg het condenswaterreservoir na elke
droogcyclus.
Wanneer het condenswaterreservoir vol
is, breekt het programma automatisch af
en brandt de condenswaterreservoir legen-LED. Om het programma te vervol-
Om het condenswaterreservoir
automatisch te legen kunt u waterafvoerset installeren (zie
hoofdstuk: ACCESSOIRES)
Maak het condenswaterreservoir leeg:
1.
Verwijder het condenswaterreservoir
en houd het horizontaal.
2.
Schuif de kunststof aansluiting uit en
laat het condenswater weglopen in
een gootsteen of iets dergelijks.
3. Schuif de kunststof aansluiting in en
zet het waterreservoir terug.
WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het
condenswater is niet geschikt als
drinkwater of voor het bereiden
van voedsel.
9.3 Reiniging van de
condensor
Wanneer de condensorLED brandt,
moet de condensor worden gereinigd.
Het condenswater kan gebruikt
worden als gedistilleerd water,
bijv. voor stoomstrijken. Filter het
condenswater indien nodig (bijv.
door een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te
verwijderen.
De condensor reinigen:
1.
2.
Open de vuldeur.
Verplaats de ontgrendelingsknop
onderaan de deuropening en open
de condensordeur.
14 www.aeg.com
3.
Draai de 2 vergrendelingen in horizontale positie om het deksel van de
condensor te ontgrendelen.
4.
Laat het deksel van de condensor
zakken.
5.
Pak de hendel en trek de condensor
uit het onderste compartiment. Verplaats de condensor horizontaal om
morsen van het resterende water te
voorkomen.
6.
Reinig de condensor in verticale positie boven een badkuip of gootsteen. Spoel door met een handdouche.
7.
Plaats de condensor terug in het onderste compartiment.
8.
Sluit het deksel van de condensor.
9.
Draai de 2 vergrendelingen terug tot
ze vastklikken.
10.
Sluit de condensordeur.
NEDERLANDS
LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet
terwijl de condensor geblokkeerd is door pluizen. Dit zou
schade kunnen veroorzaken aan
de droogauomaat. Het verhoogt
ook het energieverbruik
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de condensor te reinigen. De beschadigde condensor
zou lekken kunnen veroorzaken.
Gebruik de droogautomaat niet
zonder de condensor.
9.4 De trommel reinigen
15
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon
te maken.
9.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak
met een zachte doek.
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat
u het reinigt.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reinigen.
Droog het gereinigde oppervlak met
een zachte doek.
10. PROBLEEMOPLOSSING
10.1 Probleemoplossing
Probleem
De droogautomaat
werkt niet.
Onbevredigende
droogresultaten.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de vuldeur.
De toets Ann/Uit is niet ingedrukt.
Druk op de toets Ann/Uit .
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Het apparaat staat in de standby-modus.
Druk op de toets Ann/Uit .
Onjuiste programmakeuze.
Kies voor het toepasselijke programma. 1)
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon. 2)
De condensor is verstopt.
De condensor reinigen. 2)
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
16 www.aeg.com
De vuldeur
sluit niet.
Programma
niet actief.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin
het apparaat.
Aanslag op de binnenkant van
de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Te hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in3).
Het filter zit niet op zijn plaats
vast.
Zet het filter in de correcte
stand.
Het wasgoed zit vast tussen
deur en pakking.
Plaats het wasgoed correct in
de trommel.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir2) , druk
op de toets Start/Pauze .
Te weinig wasgoed.
Droogcyclus
te kort.
De was is te droog.
Kies voor het tijdprogramma.
Selecteer het tijdprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra Droog )
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon.
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Droogcyclus Het wasgoed is niet voldoende Zorg dat het wasgoed goed is
te lang 4)
gecentrifugeerd.
gecentrifugeerd.
Zeer hoge kamertemperatuur dit is geen fout van het apparaat.
Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.
1) volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
2) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
3) zie het gedeelte WATERHARDHEID in het hoofdstuk AANWIJZINGEN EN TIPS
4) Notitie: Na maximaal 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
11. TECHNISCHE INFORMATIE
hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 540 mm (maximaal 575
mm)
inhoud trommel
104 l
maximale diepte met vuldeur open
1030 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
NEDERLANDS
gewicht toestel
37 kg
max. belading
7 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
16 A
totaal vermogen
2800 W
energie-efficiëntieklasse
B
energieverbruik kWh/cyclus1)
3,92 kWh
jaarlijks energieverbruik2)
272 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
17
1) 7 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
2) Het totale elektriciteisverbruik voor drogen:
150 kg katoenwas met kastdroog programma
+ 280 kg met strijkdroog programma
+ 150 kg synthetische was met kastdroog programma.
Dit is het gemiddelde verbruik voor een 4-persoonshuishouden bij correct gebruik van
de wasdroger.
12. MONTAGE
12.1 Plaatsing van het
apparaat
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar
geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Er moet luchtcirculatie zijn rondom het
apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van
het apparaat vrij zijn.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droogtrommel op een stabiel en vlak oppervlak worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan
of het waterpas staat. Is dit niet het
geval, stel dan de stelpootjes af totdat
dit wel het geval is.
• Verwijder de stelpootjes niet. Belemmer de speling tussen het apparaat en
de vloer niet met hoogpolig tapijt,
houten strips of dergelijke. Dit kan de
temperatuur laten stijgen, die de
werking van het apparaat kan belemmeren.
18 www.aeg.com
• De temperatuur van de warme
lucht in de droogtrommel kan
tot 60 °C oplopen. Het apparaat mag niet op een vloer
worden geplaatst die niet tegen hoge temperaturen bestendig is.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5
°C en niet hoger dan +35 °C,
omdat dit de prestaties van
het apparaat kan beïnvloeden.
• Als u het apparaat moet verplaatsen, dan dient u het vertikaal te verplaatsen.
• Het apparaat mag niet worden
geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de
tegenovergestelde zijde als
die van het apparaat op zo'n
manier dat dat de deur van de
droger niet helemaal geopend
kan worden.
Het is mogelijk de hoogte van de droogtrommel aan te passen. Hierdoor moet u
de voeten bijstellen (zie afbeelding).
15mm
12.2 Ontpakken
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
De polystyreenblokkeringen verwijderen:
1. Open de vuldeur.
2. Trek de kunststofslang met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.
12.3 Plaatsing onder een
aanrecht
Het apparaat kan losstaand of onder het
aanrecht in de keuken met correcte
ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
600 mm
> 850 mm
540 mm
12.4 Omkeren van de vuldeur
De vuldeur kan door de gebruiker aan
de andere kant worden geplaatst. Het
kan helpen om eenvoudig wasgoed te
plaatsen en te verwijderen of als er een
limiet is voor de installatie van het apparaat. (zie de afzonderlijke folder).
12.5 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
• Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming met
de geldende bedradingsvoorschriften.
• Controleer of de elektrische gegevens
op het typeplaatje overeenkomen met
de stroomvoorziening.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
NEDERLANDS
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Indien de voedingskabel moet worden
vervangen, dan MOET dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en
kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• De stekker moet droog zijn.
13. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het
symbool . Gooi de verpakking in
een geschikte verzamelcontainer om
het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
19
elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u
in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
20 www.aeg.com
SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BANDEAU DE COMMANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILISATION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONSEILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
24
25
25
25
27
29
30
34
35
36
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui
vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur
des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser
au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.aeg.com/productregistration
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre
appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
FRANÇAIS
1.
21
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et pour garantir
une utilisation correcte de l'appareil,
lisez attentivement cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.
Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui
utilise l'appareil connaisse bien son
fonctionnement et ses options de sécurité. Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et
des avertissements s'y rapportant.
•
•
•
- Lisez la notice d'utilisation avant
d'utiliser l'appareil.
1.1 Consignes de sécurité
générales
• Ne modifiez pas les caractéristiques
techniques de cet appareil, de quelque manière que ce soit.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques ou
sensorielles, ou le manque d'expérience ou de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne
responsable qui puisse leur assurer
une utilisation de l'appareil sans danger.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour. Pour éviter tout risque d'accident, contrôlez l'intérieur du
tambour avant chaque utilisation de
l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de
monnaie, les épingles de sûreté, les
clous, les vis, les cailloux ou tout autre
objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Les pièces contenant de l'éponge de
caoutchouc (mousse de latex), les
•
•
•
•
•
•
bonnets de bains, les tissus imperméables (s'il n'existe pas de programme de séchage spécial), les articles
renforcés de caoutchouc ou les vêtements et les taies d'oreiller rembourrés d'éponge de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèchelinge.
Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil installé.
Débranchez toujours l'appareil après
son utilisation, nettoyage et entretien.
N'essayez en aucun cas de réparer
l'appareil vous-même. Les réparations
effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures
ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente. Exigez des pièces de rechange certifiées par le constructeur.
Le linge sale, taché d'huile culinaire,
d'acétone, d'essence, de kérosène, de
produit détachant, de térébenthine,
de cire ou de décapant pour cire doit
être lavé à l'eau chaude avec une plus
grande quantité de lessive avant
d'être séché dans le sèche-linge.
Risque d'explosion ! Ne séchez jamais du linge qui serait entré en contact avec des solvants inflammables
(essence, alcool dénaturé, fluide de
nettoyage à sec et similaire). Ces substances sont volatiles et pourraient
causer une explosion. Ne séchez que
du linge lavé à l'eau.
Risque d'incendie ! Le linge taché ou
imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut être à l'origine d'un incendie et ne doit pas être placé dans le
sèche-linge.
Si le linge a été lavé avec un produit
détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre
dans le sèche-linge.
Vérifiez que les poches des vêtements
à sécher ne contiennent pas de briquet à gaz ni d'allumettes avant de les
placer dans l'appareil.
L'eau de condensation est impropre à
la consommation. Elle peut entraîner
22 www.aeg.com
des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez
pas sur la porte de chargement. L'appareil peut basculer.
AVERTISSEMENT
• Risque d'incendie ! Pour prévenir tout risque d'auto-combustion, ne mettez pas à l'arrêt le sèche-linge avant la fin
du cycle de séchage à moins
de sortir immédiatement
tout le linge et de le déplier
pour mieux dissiper la chaleur.
• Éliminez régulièrement les
peluches présentes autour
du sèche-linge.
• Risque d'électrocution !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute
pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par
une phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge
ne reste longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
• N'utilisez pas le sèche-linge en cas
d'utilisation de produits chimiques industriels pour le nettoyage.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y
compris les feux à l'air libre.
1.2 Installation
• Cet appareil est lourd. Soyez prudent
lorsque vous déplacez l'appareil.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il
n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le service après-vente.
• Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous
les éléments de protection de transport. En cas de non-respect de cette
recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement
endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Tout travail électrique nécessaire à
l'installation de cet appareil ne doit
être exécuté que par un électricien
•
•
•
•
qualifié ou un professionnel compétent.
La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre la paroi.
Si l'appareil est installé sur une moquette ou analogue, réglez les pieds.
L'air doit pouvoir s'écouler librement
en dessous de l'appareil.
Après l'installation de l'appareil, vérifiez qu'il n'écrase pas le câble d'alimentation, ni ne repose sur ce dernier.
Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, vous devez utiliser le
kit de superposition (accessoire en option - voir le chapitre « ACCESSOIRES »).
1.3 Emploi
• Cet appareil est destiné exclusivement
à un usage domestique. Il ne faut pas
l'utiliser à d'autres fins.
• Séchez uniquement les tissus adaptés
au séchage dans le sèche-linge. Suivez
les indications se trouvant sur l'étiquette de chaque vêtement.
• N'introduisez dans le sèche-linge que
du linge propre.
• Ne dépassez pas la charge recommandée. Respectez la charge maximum. Voir le chapitre correspondant
dans cette notice d'utilisation.
• Ne mettez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas les articles entrés en
contact avec des détachants volatiles.
Si de tels détachants sont utilisés
avant le lavage en machine, il faudra
attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les articles dans
l'appareil.
• N'utilisez pas le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de
commande, le plan de travail ou la base sont endommagés et permettent
l'accès à l'intérieur de l'appareil.
• Les adoucissants ou produits équivalents doivent être utilisés selon les instructions du fabricant.
• Risque d'incendie ! Ne séchez pas de
linge endommagé contenant un rembourrage ou remplissage (oreillers,
vestes, duvets, etc.). Le rembourrage
ou remplissage peut en sortir et prendre feu.
FRANÇAIS
1.4 Sécurité enfants
• Cet appareil ne doit pas être utilisé
par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.
• Les enfants ne sont pas toujours conscients des dangers associés à l'utilisation des appareils électriques. Veiller à
ce que les enfants ne jouent pas avec
l'appareil.
AVERTISSEMENT
• Risque d'étouffement ! Les
matériaux d'emballage (par ex.
les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger
pour les enfants - Gardez-les
hors de leur portée.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors
de la portée des enfants.
23
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour.
1.5 Mise au rebut de l'appareil
• Débranchez l'appareil électriquement.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Mettez au rebut le dispositif de verrouillage de porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Il y a un risque
d'étouffement.
1.6 Matériaux d’emballage
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
11
2
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Bandeau de commande
7 Commandes de verrouillage
2 Porte (réversible)
3 Orifices de ventilation
8 Plaque signalétique
4 Pieds réglables
5 Portillon du condenseur
6 Cache du condenseur
9 Levier coulissant pour ouvrir la porte
du condenseur
10 Filtre
11 Bac d'eau de condensation
24 www.aeg.com
3. ACCESSOIRES
3.1 Kit de superposition
Nom de l'accessoire : SKP11, STA8,
STA9
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé. Le kit de superposition
ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge
indiqués dans le livret. Reportez-vous au
livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
3.2 Kit d'évacuation
Nom de l'accessoire : DK11.
Il est disponible chez votre magasin vendeur agréé (peut se fixer à certains types
de sèche-linge)
L'accessoire est destiné à la vidange directe de l'eau de condensation dans une
cuvette, un siphon, une rigole, etc.
Après l'installation, le bac d'eau de condensation est vidangé automatiquement. Le bac d'eau de condensation
doit demeurer dans l'appareil.
Le tuyau doit être installé à une hauteur
comprise entre 50 cm au minimum et
1 m au maximum du niveau du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Si nécessaire, réduisez la longueur du tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie
avec l'accessoire.
FRANÇAIS
25
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
1 Sélecteur de programme
5
6
7
8
9
7 Voyants :
nettoyez le filtre,
nettoyez le condenseur,
vidangez le bac à eau
8 Touche Départ/Pause
9 Voyants de cycle : Séchage , Refroidissement , Anti-froissage/Fin
2 Touche Marche/Arrêt
3 Touche Délicat
4 Touche Alarme
5 Touche Anti-froissage
6 Touche Départ Différé
5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyez le tambour sèche-linge avec un
chiffon humide ou sélectionnez un programme court (par ex. un programme
d'une durée de 30 minutes) avec une
charge de vêtements humides.
6. PROGRAMMES
Programmes
Charge1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
Coton
Très Sec
7 kg
Séchage de vêtements en coton.
Degré de séchage : extra sec.
toutes
Sec
7 kg
Séchage de vêtements en coton.
Degré de séchage : très sec.
toutes
Étiquette
d'entretien
des
textiles
26 www.aeg.com
Programmes
Charge1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
Prêt à Ranger 2)
7 kg
Séchage de vêtements en coton.
Degré de séchage : prêt à ranger.
toutes
Prêt à Repasser 2)
7 kg
Séchage de vêtements en coton.
Degré de séchage : prêt à repasser.
toutes
7 kg
Séchage des vêtements décontractés tels que les jeans, les
sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau
du poignet, du col ou des coutures).
toutes
Jeans
Oreillers
Délicats
Séchage de couettes simples et
1,5 kg d'oreillers (garnissage en plumes,
duvet ou synthétique).
toutes excepté Antifroissage 3)
toutes3)
2 kg
Séchage de textiles délicats.
Très Sec
3 kg
Séchage de vêtements en textiles
synthétiques. Degré de séchage :
extra sec.
toutes
Prêt à Ranger 2)
3 kg
Séchage de vêtements en textiles
synthétiques. Degré de séchage :
prêt à ranger.
toutes
Prêt à Repasser
3 kg
Séchage de vêtements en textiles
synthétiques. Degré de séchage :
prêt à repasser.
toutes
Synthétiques
Étiquette
d'entretien
des
textiles
FRANÇAIS
Programmes
Repassage
Facile
Charge1)
Fonctions
disponibles
Propriétés
Séchage des vêtements faciles à
entretenir, tels que les chemises
et chemisiers ; pour limiter l'effort
de repassage. Les résultats peu1 kg
vent varier en fonction des diffé(ou
rents types de tissus et de fini5 chetions. Mettez le linge directement
mises)
dans le sèche-linge. Une fois le
cycle terminé, sortez le linge sec
immédiatement et accrochez-le
sur un cintre.
27
Étiquette
d'entretien
des
textiles
toutes3)
Textiles
Sports
2 kg
Séchage des tenues de sport, textiles fins, à microfibres, en polyester, ne nécessitant pas de repassage.
toutes
Minuterie
60'
3 kg
Réglez le temps pour le séchage
d'articles individuels.
toutes
Minuterie
30'
1 kg
Réglez le temps pour le séchage
d'articles individuels.
toutes
1) Poids maximal des vêtements secs
2) Uniquement pour les instituts de test :
pour effectuer un test de performance, utilisez les programmes standard spécifiés dans
le document EN 61121.
3) Délicat activé par défaut
7. UTILISATION DE L'APPAREIL
7.1 Préparation du linge
Séchez uniquement le linge
adapté au séchage dans le sèche-linge. Veillez à ce que le linge soit adapté au séchage dans
le sèche-linge. Vérifiez le symbole tissu sur les vêtements.
Symbole
tissu
Propriété
Séchable au sèche-linge
Séchable au sèche-linge à
température standard
Séchable au sèche-linge à
température réduite
28 www.aeg.com
Symbole
tissu
Propriété
Non séchable au sèche-linge
Préparez le linge de manière adéquate :
• fermez les fermetures éclair, boutonner les housses de couettes et nouez
les liens ou rubans (par ex. ceintures
de tabliers) - le linge peut s'entremêler ;
• veillez à vider les poches - retirez les
pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.) ;
• retournez sur l'envers les articles doublés (par ex. les anoraks avec doublure
en coton : la doublure doit être à l'extérieur).
Séchage indépendant :
• coton et lin avec les programmes Coton
• tissus synthétiques et mélangés avec
les programmes Synthétiques
• de manière séparée, les textiles de
couleur vive et ceux de couleur claire les couleurs peuvent déteindre
• lainages et bonneterie uniquement
avec les programmes applicables - les
vêtements peuvent rétrécir
Ne mettez pas une quantité de
linge dépassant la charge maximale de 7 kg.
7.4 Fonction Veille
automatique
Pour réduire la consommation d'énergie, la fonction Veille automatique éteint
l'appareil :
• si la touche Départ/Pause n'a pas été
actionnée dans un délai de 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre l'appareil en fonctionnement.
7.5 Réglage d'un programme
Utilisez le sélecteur pour sélectionner le
programme.
7.6 Fonctions spéciales
Conjointement au programme, vous
pouvez régler 1 ou plusieurs fonctions
spéciales.
Appuyez sur la touche correspondante
pour activer ou désactiver la fonction.
Lorsque la fonction est activée, le voyant
situé au-dessus de la touche s'allume.
7.2 Chargement du linge
1.
2.
Ouvrez la porte de l'appareil
Introduisez le linge, sans le comprimer.
3. Fermez la porte de l'appareil.
ATTENTION
Ne coincez pas de linge entre la
porte de l'appareil et le joint en
caoutchouc.
7.3 Mise en marche de
l'appareil
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer ou éteindre l'appareil.
7.7 Fonction Délicat
Pour sécher plus en douceur les textiles
délicats et sensibles à la chaleur (par ex.
acrylique, viscose). Pour les textiles avec
.
une étiquette présentant le symbole
Ce programme fonctionne à chaleur réduite.
7.8 Fonction Alarme
Lorsque la fonction alarme est activée,
vous pouvez entendre l'alarme :
• à la fin du cycle ;
• au démarrage et à la fin de la phase
anti-froissage ;
• lors de l'interruption du cycle.
FRANÇAIS
29
Le fonction alarme est activée par défaut. Vous pouvez utiliser cette fonction
pour activer ou désactiver le son.
7.12 Changement de
programme
7.9 Fonction Anti-froissage
Pour changer de programme, tournez le
sélecteur de programmes sur Stop puis
sélectionnez à nouveau le programme.
Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à
90 minutes. Cette fonction empêche le
froissage du linge. Le linge peut être retiré au cours de la phase anti-froissage.
7.10 Fonction Départ Différé
Permet de différer le départ du
programme de séchage de
6 heures.
Sélectionnez le programme et les
fonctions de séchage.
2. Appuyez sur la touche Départ Différé
1.
3.
Pour activer la fonction Départ Différé , appuyez sur la touche Départ/
Pause .
7.11 Départ d'un programme
Pour démarrer le programme, appuyez
sur la touche Départ/Pause . Le voyant
situé au-dessus de la touche devient
rouge.
7.13 À la fin du programme
Une fois le cycle de séchage terminé, le
voyant situé au-dessus de la touche Départ/Pause clignote. Si la fonction Alarme est activée, un signal sonore intermittent retentit pendant une minute.
Pour sortir le linge :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant 2 secondes pour éteindre
l'appareil.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
Après chaque cycle de séchage :
• nettoyez le filtre
• vidangez le bac à eau
(Reportez-vous au chapitre ENTRETIEN
ET NETTOYAGE.)
8. CONSEILS
8.1 Conseils écologiques
• N'utilisez pas d'adoucissant pendant
le lavage puis le séchage. Le sèchelinge adoucit automatiquement le linge.
• Utilisez l'eau de condensation comme
eau distillée, par ex. dans un fer à repasser à vapeur. Nettoyez si nécessaire l'eau de condensation (par ex. avec
un filtre à café) pour enlever les éventuelles petites peluches.
• Maintenez toujours dégagées les fentes de circulation d'air au fond de l'appareil.
• Respectez les charges indiquées au
chapitre des programmes.
• Veillez à maintenir une bonne circulation d'air à l'emplacement d'installation de l'appareil.
• Nettoyez le filtre après chaque cycle
de séchage.
• Essorez suffisamment le linge avant de
le sécher.
8.2 Dureté et conductivité de
l'eau
La dureté de l'eau peut varier selon les
endroits. La dureté de l'eau peut affecter
sa conductivité et le fonctionnement du
capteur de conductivité de l'appareil. Si
vous connaissez la valeur de conductivité
de votre eau, vous pouvez régler le cap-
30 www.aeg.com
teur afin d'obtenir de meilleurs résultats
de séchage.
Pour modifier la conductivité du capteur :
1. Tournez le sélecteur de programme
sur un programme disponible.
2. Appuyez simultanément sur les touches Délicat et Anti-froissage et
maintenez-les enfoncées jusqu'à ce
que les voyants se trouvant au-dessus des touches s'allument.
3. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ/Pause jusqu'à atteindre le niveau souhaité.
– le voyant Anti-froissage/Fin correspond à une faible conductivité
< 300 μS/cm
– le voyant Refroidissement correspond à une conductivité moyenne
< 300 - 600 μS/cm
– le voyant Séchage correspond à
une conductivité élevée > 600 μS/
cm
4. Pour mémoriser le réglage, appuyez
simultanément sur les touches Délicat et Anti-Froissage .
8.3 Symbole de rappel de
vidange du bac d'eau de
condensation
Par défaut, le voyant est toujours allumé.
Il s'allume en fin de cycle ou lorsque le
bac d'eau de condensation est plein. Si
vous utilisez un équipement externe
pour vidanger le bac à eau, le voyant
peut être éteint.
Pour activer ou désactiver le voyant :
1. Tournez le sélecteur de programme
sur un programme disponible.
2. Appuyez simultanément sur les touches Délicat et Départ Différé et
maintenez-les enfoncées jusqu'à ce
que les voyants se trouvant au-dessus des touches clignotent (3 fois).
– Si le voyant
est éteint : le voyant est désactivé de façon permanente
– Si le voyant
est allumé : le voyant est activé
9. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Le filtre recueille les peluches.
Des peluches apparaissent lors
du séchage de tissus dans le sèche-linge.
9.1 Nettoyage du filtre
À la fin de chaque cycle, le voyant Filtre
s'allume pour vous indiquer qu'il faut
nettoyer le filtre.
Pour nettoyer le filtre :
1.
2.
Ouvrez le hublot.
Retirez le filtre.
FRANÇAIS
31
3.
Ouvrez le filtre.
4.
Nettoyez le filtre après vous être humecté la main.
5.
Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau
tiède à l'aide d'une brosse.
Refermez le filtre.
6.
Enlevez les peluches du logement
du filtre. Un aspirateur peut être utilisé à cet effet.
7. Insérez le filtre dans son logement.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge sans le filtre ou avec un filtre
endommagé ou obstrué.
Nettoyez le filtre après chaque
cycle de séchage. Un filtre obstrué augmente la durée du cycle
et entraîne une consommation
d'énergie plus élevée.
9.2 Vidange du bac d'eau de
condensation
Vidangez le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme s'arrête automatiquement et le voyant Vidanger le bac
d'eau de condensation s'allume. Pour
poursuivre le programme, vidangez le
bac d'eau de condensation et appuyez
sur la touche Départ.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation automatiquement,
vous pouvez installer un kit de vidange (reportez-vous au chapitre : ACCESSOIRES)
32 www.aeg.com
Pour vidanger le bac d'eau de condensation :
1.
Tirez sur le bac d'eau de condensation et maintenez-le en position horizontale.
2.
Sortez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation dans un évier ou un réceptacle
équivalent.
3. Remettez le raccord en plastique en
place et réinstallez le bac d'eau de
condensation.
AVERTISSEMENT
Risque d'empoisonnement.
L'eau de condensation est impropre à la consommation.
9.3 Nettoyage du condenseur
Si le voyant du condenseur s'allume, le
condenseur doit être nettoyé.
L'eau de condensation récupérée peut être utilisée dans un fer
à repasser à vapeur. Si nécessaire, filtrez l'eau de condensation
(par ex. avec un filtre à café) pour
en éliminer les résidus et les petites peluches.
Pour nettoyer le condenseur :
1.
2.
Ouvrez le hublot.
Déplacez le bouton de déverrouillage situé en bas du hublot et ouvrez
la porte du condenseur.
3.
Tournez les 2 loquets pour déverrouiller le couvercle du condenseur.
FRANÇAIS
ATTENTION
N'utilisez pas le sèche-linge
quand le condenseur est obstrué
par des peluches. Cela peut endommager le sèche-linge. Cela
augmente par ailleurs la consommation d'énergie.
N'utilisez pas d'objets pointus
pour nettoyer le condenseur. Un
condenseur endommagé peut
provoquer des fuites.
N'utilisez pas le sèche-linge sans
le condenseur.
33
4.
Abaissez le couvercle du condenseur.
5.
Saisissez la poignée et sortez le condenseur du compartiment inférieur.
Placez le condenseur en position horizontale pour éviter de renverser
l'eau restante.
6.
Nettoyez le condenseur en position
verticale au-dessus d'une cuvette ou
d'un bac. Rincez-le avec une douchette à main.
7.
Replacez le condenseur à l'intérieur
du compartiment inférieur.
8.
Fermez le couvercle du condenseur.
9.
Verrouillez les 2 loquets jusqu'à ce
qu'ils produisent un clic.
10.
Fermez la porte du condenseur.
9.4 Nettoyage du tambour
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de
le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer la surface interne
du tambour et les nervures de ce dernier. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
34 www.aeg.com
ATTENTION
N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec
un chiffon doux.
9.5 Nettoyage du bandeau de
commande et du boîtier
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
ATTENTION
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage
pour meubles ou autres pouvant
entraîner une corrosion.
10. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
10.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Le sèchelinge ne
fonctionne
pas.
Cause probable
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la
boîte à fusibles (installation domestique).
Le hublot est ouvert.
Fermez le hublot.
Vous n'avez pas appuyé sur la
touche Marche/Arrêt .
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
Vous n'avez pas appuyé sur la
touche Départ/Pause .
Appuyez sur la touche Départ/
Pause .
L'appareil est en mode Veille.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
Sélection d'un programme inapproprié.
Sélectionnez un programme
adapté. 1)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 2)
Le condenseur est obstrué.
Nettoyez le condenseur. 2)
Résultats de Charge excessive.
séchage insatisfaisants. La grille d'aération est obstruée.
Le hublot
ne ferme
pas.
Solution
Respectez la charge maximale.
Nettoyez la grille d'aération qui
se trouve en bas de l'appareil.
Salissure sur la surface interne
du tambour.
Nettoyez la surface interne du
tambour.
La dureté de l'eau est trop élevée.
Réglez la dureté appropriée de
l'eau 3).
Le filtre n'est pas verrouillé en
position.
Mettez le filtre dans la bonne
position.
Le linge est coincé entre le hublot et le joint.
Placez la charge correctement
dans le tambour.
FRANÇAIS
Programme
inactif.
35
Le bac d'eau de condensation
est plein.
Vidangez le bac d'eau de condensation2), puis appuyez sur
la touche Départ/Pause .
Trop petite charge de linge.
Sélectionnez la durée du programme.
Cycle de séchage trop
court.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez la durée du programme ou un niveau de séchage plus élevé (par exemple
Très Sec )
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Charge excessive.
Cycle de séchage trop Le linge n'est pas bien essoré.
long 4)
La température de la pièce est
très élevée ; il ne s'agit pas
d'une anomalie de l'appareil.
Respectez la charge maximale.
Essorez correctement le linge.
Si possible, réduisez la température de la pièce.
1) suivez le descriptif du programme ; reportez-vous au chapitre PROGRAMMES
2) reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
3) reportez-vous à la section DURETÉ DE L'EAU au chapitre CONSEILS
4) Remarque : au bout de 5 heures au maximum, le cycle de séchage se termine
automatiquement (reportez-vous à la section Fin du cycle de séchage).
11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
hauteur x largeur x profondeur
850 x 600 x 540 mm (maximum
575 mm)
capacité du tambour
104 l
profondeur maximale avec hublot ouvert
1030 mm
largeur maximale avec hublot ouvert
950 mm
hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
poids de l'appareil
37 kg
charge maximale
7 kg
tension
230 V
fréquence
50 Hz
fusible nécessaire
16 A
puissance totale
2800 W
classe d'efficacité énergétique
B
36 www.aeg.com
consommation d'énergie en kWh/cycle1)
3,92 kWh
consommation énergétique annuelle2) 272 kWh
type d'utilisation
Domestique
température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
1) 7 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min conformément à la norme EN 61121
2) Somme de la consommation d'énergie requise pour le séchage de :
150 kg de linge en coton avec le programme Prêt à ranger
+ 280 kg avec le programme Prêt à repasser
+ 150 kg de linge en textiles synthétiques avec le programme Prêt à ranger.
Cela correspond à la consommation approximative d'une famille de 4 personnes, dans
le cadre d'une utilisation correcte du sèche-linge.
12. INSTALLATION
12.1 Positionnement de
l'appareil
• Le sèche-linge doit être installé dans
un endroit propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir s'écouler librement
autour de l'appareil. Veillez à ce que
les fentes de circulation d'air au fond
de l'appareil ne soient pas obstruées.
• Pour limiter au minimum les vibrations
et le bruit pendant le fonctionnement
du sèche-linge, il faut l'installer sur
une surface stable et plane.
• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il
est bien d'aplomb à l'aide d'un niveau
à bulle. S'il n'est pas d'aplomb, réglez
les pieds autant que nécessaire.
• Ne retirez pas les pieds. Veillez à ne
pas réduire la circulation de l'air au sol
par des tapis épais, des lames de bois
ou analogues. Cela peut augmenter la
chaleur, laquelle peut perturber le
fonctionnement de l'appareil.
• La température de l'air chaud
produit dans le sèche-linge
peut augmenter jusqu'à 60 °C.
L'appareil ne doit pas être installé sur un sol non résistant
aux températures élevées.
• Pendant le fonctionnement du
sèche-linge, la température
ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à
+35 °C, car cela peut avoir un
effet néfaste sur les performances de l'appareil.
• S'il l'appareil doit être déplacé, il faut le déplacer verticalement.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou
une porte battante dotée
d'une charnière du côté opposé de celle de l'appareil qui
pourrait empêcher l'ouverture
complète du sèche-linge.
Il est possible de régler la hauteur du sèche-linge. Pour ce faire, réglez les pieds
(reportez-vous au schéma).
FRANÇAIS
37
600 mm
15mm
12.2 Déballage
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il
est impératif d'enlever tous les éléments
de protection de transport.
Pour retirer les cales en polystyrène :
1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le tuyau en plastique et les
cales en polystyrène du tambour.
12.3 Installation sous un plan
de travail
L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de
cuisine si un espace correct est disponible (voir schéma).
> 850 mm
540 mm
12.4 Réversibilité de la porte
L'utilisateur peut installer le hublot de
sorte qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Cela
est utile si l'espace autour de l'appareil
est restreint et rend le chargement et le
retrait du linge difficile. (Reportez-vous à
la notice séparée.)
12.5 Branchement électrique
• Branchez l'appareil sur une prise avec
terre, conformément aux normes de
câblage en vigueur.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise antichoc
bien installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
• Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué
par notre service après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à l'arrière de l'appareil.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez
toujours sur la prise principale.
• La prise doit être sèche.
13. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet
effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les
38 www.aeg.com
appareils portant le symbole avec
les ordures ménagères. Emmenez un
tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services
municipaux.
DEUTSCH
39
INHALT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZUBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENFELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEBRAUCH DES GERÄTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHLERSUCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
42
43
44
44
44
46
48
49
53
54
55
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,
damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien,
die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in
gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum
Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
erhalten:
www.aeg.com
Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu
gewährleisten:
www.aeg.com/productregistration
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.
Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
40 www.aeg.com
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für
eine optimale Nutzung des Geräts vor
der Montage und dem ersten Gebrauch die vorliegende Gebrauchsanweisung einschließlich der Ratschläge
und Warnungen aufmerksam durch. Es
ist wichtig, dass zur Vermeidung von
Fehlern und Unfällen alle Personen,
die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf
des Geräts dem neuen Besitzer, sodass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch
und Sicherheit informiert ist.
•
•
•
•
- Vor Gebrauch des Geräts Gebrauchsanweisung lesen.
1.1 Allgemeine
Sicherheitshinweise
• Aus Sicherheitsgründen dürfen keine
Änderungen an den technischen
Merkmalen oder am Gerät selbst vorgenommen werden.
• Personen (einschließlich Kinder), die
aufgrund ihrer eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit
oder Unkenntnis nicht in der Lage
sind, das Gerät sicher zu benutzen,
dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für
ihre Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Stellen Sie sicher, dass keine Kleinkinder oder Haustiere in die Trommel
klettern. Kontrollieren Sie daher vor
dem Gebrauch die Trommel.
• Alle harten und scharfen Gegenstände
wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel,
Schrauben, Steine usw. können das
Gerät schwer beschädigen und gehören nicht in die Maschine.
• Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien (wenn es kein gesondertes Trockenprogramm gibt),
gummibeschichte Wäschestücke, Kleider oder Kissen mit Schaumgummi-
•
•
•
•
•
polster dürfen in dem Gerät nicht getrocknet werden.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nach dem Trocknen und
zum Reinigen und Warten des Geräts
immer den Netzstecker.
Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren.
Reparaturen durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen und
schweren Funktionsstörungen führen.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst. Bestehen Sie immer auf
Original-Ersatzteile.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton,
Benzin, Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen
vor dem Trocknen im Wäschetrockner
in heißem Wasser und zusätzlichem
Waschmittel gewaschen werden.
Explosionsgefahr: Trocknen Sie niemals Wäschestücke, die mit entflammbaren Stoffen (Benzin, Spiritus, Trockenreinigungsmittel oder Ähnlichem)
in Berührung gekommen sind. Da diese Stoffe flüchtig sind, besteht Explosionsgefahr. Trocknen Sie nur mit
Wasser gewaschene Wäschestücke.
Brandgefahr: Wäschestücke, die mit
Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder
getränkt sind, stellen eine Brandgefahr dar und gehören nicht in den Wäschetrockner.
Für Wäsche, die mit Fleckenentferner
behandelt wurde, muss vor dem
Trocknen ein zusätzlicher Spülgang
durchgeführt werden
Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in den Taschen von Wäschestücken geblieben
sind, bevor Sie die Wäsche in die
Trommel legen.
Das Kondenswasser darf nicht getrunken oder für die Zubereitung von
Speisen verwendet werden. Dies kann
bei Mensch und Tier gesundheitliche
Schäden hervorrufen.
DEUTSCH
• Setzen oder lehnen Sie sich nie auf die
Tür. Das Gerät könnte kippen.
WARNUNG!
• Brandgefahr! Damit Wäschestücke sich nicht entzünden,
darf der Wäschetrockner
nicht vor Ende des Trockenganges ausgeschaltet werden, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell
herausgenommen und ausgebreitet, um die Wärme zu
verteilen.
• Flusenansammlungen um den
Wäschetrockner müssen vermieden werden.
• Stromschlaggefahr! Spritzen Sie das
Gerät nicht mit einem Wasserstrahl ab.
• Der letzte Teil eines Trockenzyklus findet ohne Hitze statt (Abkühlzyklus),
um sicherzustellen, dass die Wäsche
eine Temperatur erreicht, bei der sie
nicht beschädigt wird.
• Wäsche, die chemisch gereinigt wurde, darf nicht im Trockner getrocknet
werden.
• Der Raum, in dem der Trockner aufgestellt wird, muss gut belüftet sein, damit keine Gase in den Raum zurückströmen, die von offenem Feuer oder
von anderen Geräten, die mit Brennstoffen arbeiten, stammen.
1.2 Montage
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
• Überzeugen Sie sich beim Auspacken,
dass das Gerät nicht beschädigt ist. In
Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht,
sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial. Bei Missachtung dieser Anweisung können gefährliche Schäden am
Gerät und Sachschäden entstehen.
Siehe den entsprechenden Abschnitt
in der Gebrauchsanweisung.
• Alle Elektroarbeiten, die zur Installation dieses Geräts erforderlich sind,
dürfen nur von einer Elektrofachkraft
oder entsprechend qualifizierten Person ausgeführt werden.
41
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand zeigen.
• Stellen Sie die Füße entsprechend ein,
wenn das Gerät auf einem Teppich
oder etwas Ähnlichem installiert wird.
Unter dem Gerät muss Luft hindurchströmen können.
• Überprüfen Sie nach der Installation,
dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht oder das Netzkabel einklemmt.
• Wird der Trockner auf einer Waschmaschine installiert, muss der Bausatz
Wasch-Trockensäule (Zubehör) verwendet werden. Siehe Kapitel: ZUBEHÖR.
1.3 Gebrauch
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es
darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
• Nur Textilien trocknen, die für Wäschetrockner geeignet sind. Beachten
Sie die Pflegekennzeichen auf den
Textilien.
• Trocknen Sie keine ungewaschenen
Wäschestücke im Trockner.
• Beladen Sie den Wäschetrockner nicht
über die empfohlene Menge hinaus.
Beachten Sie das maximale Fassungsvermögen. Siehe das entsprechende
Kapitel in der Gebrauchsanweisung.
• Tropfnasse Kleidung darf nicht in den
Wäschetrockner geladen werden.
• Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen
sind, dürfen nicht in dem Gerät getrocknet werden. Wenn flüchtige Reinigungsflüssigkeiten verwendet wurden, müssen diese sorgfältig aus dem
Kleidungsstück entfernt werden, bevor
es in das Gerät gegeben wird.
• Benutzen Sie den Wäschetrockner
nicht, wenn das Stromkabel, das Bedienfeld, die Arbeitsplatte oder der
Sockel beschädigt ist, sodass das Geräteinnere zugänglich ist.
• Weichspüler und ähnliche Produkte
müssen den Herstellerangaben entsprechend benutzt werden.
• Brandgefahr! Beschädigte Wäschestücke mit Wattierungen oder Füllungen
(Kopfkissen, Jacken, Bettdecken etc.)
42 www.aeg.com
dürfen nicht getrocknet werden. Die
Wattierung oder Füllung könnte austreten und einen Brand verursachen.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder
Haustiere nicht in die Trommel klettern.
1.4 Sicherheit für Kinder
1.5 Entsorgung des Geräts
• Dieses Gerät darf ohne Aufsicht nicht
von kleinen Kindern oder Behinderten
bedient werden.
• Kinder erkennen häufig nicht die Gefahren, die von elektrischen Geräten
ausgehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät
herumspielen können.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entsorgen Sie die Türverriegelung, damit Kinder oder Haustiere nicht in
dem Gerät eingeschlossen werden
können. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
WARNUNG!
• Erstickungsgefahr! Verpackungen (z. B. Folien, Styropor)
können eine Gefahr für Kinder
darstellen - halten Sie solche
Materialien von Kindern fern.
• Bewahren Sie alle Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
1.6 Verpackungsmaterialien
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in
den entsprechenden Recyclingbehältern.
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
11
2
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Bedienfeld
4 Schraubfüße
2 Einfülltür (Türanschlag wechselbar)
5 Wärmetauschertür
3 Lüftungsschlitze
6 Wärmetauscherabdeckung
DEUTSCH
7 Verriegelungsgriffe
10 Filter
8 Typenschild
9 Schiebetaste zum Öffnen der Wärmetauschertür
11 Behälter
43
3. ZUBEHÖR
3.1 Bausatz Wasch-TrockenSäule
Zubehörbezeichnung: SKP11, STA8,
STA9
Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem Vertragshändler. Der Bausatz Wasch-Trocken-Säule kann nur mit den in der Broschüre aufgeführten Waschmaschinen
verwendet werden. Siehe beiliegende
Broschüre.
Lesen Sie aufmerksam die dem Zubehör
beiliegende Anleitung.
3.2 Bausatz zur Ableitung des
Kondenswassers
Zubehörbezeichnung: DK11.
Erhältlich bei Ihrem lizenzierten Händler
(kann bei einigen Modellen des Wäschetrockners angebracht werden)
Zubehör für die Ableitung des Kondenswassers in ein Waschbecken, einen Siphon, einen Gully o. ä.. Nach der Montage wird der Wasserbehälter automatisch
geleert. Der Wasserbehälter muss im
Gerät bleiben.
Der Schlauch muss mindestens 50 cm
und höchstens 1 m über dem Boden installiert werden. Der Schlauch darf keine
Schleife bilden. Kürzen Sie den Schlauch
bei Bedarf.
Lesen Sie aufmerksam die dem Zubehör
beiliegende Anleitung.
44 www.aeg.com
4. BEDIENFELD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Programmwahlschalter
8 Taste Start/Pause
2 Taste Ein/Aus (Aan/Uit)
9 Phasenkontrolllampen: Trocknen
(Drogen) , Abkühen (Afkoeling) ,
Knitterschutz/Ende (Anti-kreuk/
Einde)
3 Taste Schonen (Behoedzaam)
4 Taste Signal (Zoemer)
5 Taste Knitterschutz (Anti-kreuk)
6 Taste Zeitvorwahl (Startuitstel)
7 Kontrolllampen:
Filter reinigen,
Wärmetauscher reinigen,
Wasserbehälter leeren
5. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Reinigen Sie die Trommel des Wäschetrockners mit einem feuchten Tuch oder
stellen Sie ein kurzes Programm ein (z. B.
30 Minuten Zeitprogramm), für das Sie
das Gerät mit feuchten Tüchern beladen.
6. PROGRAMME
Programme
Beladung1
Wäscheart
)
PfleVerfügbare
gesymFunktionen
bol
Baumwolle (Katoen)
Extratrocken (Extra
Droog)
7 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Extratrocken.
alle
Starktrocken
(Droog)
7 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Starktrocken.
alle
DEUTSCH
Programme
Schranktrocken
(Kastdroog)
Beladung1
)
Jeans
Daunenkissen (Kussens)
Feinwäsche
(Fijne Was)
PfleVerfügbare
gesymFunktionen
bol
7 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Schranktrocken.
alle
7 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Baumwolle. Trockengrad: Bügelwäsche.
alle
7 kg
Zum Trocknen von Freizeitkleidung wie Jeans, Sweatshirts mit
unterschiedlicher Materialstärke
(z. B. am Kragen, an den Manschetten und Nähten).
alle
2)
Bügeltrocken
(Strijkdroog) 2)
Wäscheart
alle außer
Zum Trocknen von Bettdecken
Knitter1,5 kg und Kopfkissen (mit Federn-, Dau- schutz (Antinen- oder synthetischer Füllung).
kreuk) 3)
2 kg
Für Feinwäsche.
alle3)
Mischgewebe (Synthetica)
Extratrocken (Extra
Droog)
Schranktrocken
(Kastdroog)
3 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Mischgewebe. Trockengrad: Extratrocken.
alle
3 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Mischgewebe. Trockengrad: Schranktrocken.
alle
3 kg
Zum Trocknen von Kleidungsstücken aus Mischgewebe. Trockengrad: Bügelwäsche.
alle
2)
Bügeltrocken
(Strijkdroog)
45
46 www.aeg.com
Programme
Beladung1
PfleVerfügbare
gesymFunktionen
bol
Wäscheart
)
Leichtbügeln
(Strijkvrij)
1 kg
(oder
5
Hemden)
Zum Trocknen von pflegeleichten
Textilien (z. B. Hemden und Blusen); das Bügeln wird erheblich
erleichtert. Die Ergebnisse können je nach Gewebeart und -veredelungen unterschiedlich ausfallen. Legen Sie die Kleidung direkt
in den Trockner. Nehmen Sie die
Textilien nach dem Trocknen sofort aus dem Trockner und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.
Sportkleidung
(Sportkleding)
2 kg
Für dünne, bügelfreie Sportkleidung aus Polyester oder Mikrofaser.
alle
60 min.
3 kg
Zeitprogramm zum Trocknen einzelner Wäschestücke.
alle
30 min.
1 kg
Zeitprogramm zum Trocknen einzelner Wäschestücke.
alle
alle3)
1) Höchstgewicht der trockenen Wäsche
2) Nur für Prüfinstitute:
Verwenden Sie für die Leistungsprüfung die im Dokument EN 61121 angegebenen
Standardprogramme.
3) Schonen (Behoedzaam) ist standardmäßig eingeschaltet
7. GEBRAUCH DES GERÄTS
7.1 Vorbereiten der Wäsche
Nur Textilien trocknen, die für
Wäschetrockner geeignet sind.
Vergewissern Sie sich, dass die
Wäsche für Wäschetrockner geeignet ist. Achten Sie auf das
Pflegesymbol an den Kleidungsstücken.
Pflegesymbol
Eigenschaften
Pflegesymbol
Eigenschaften
Kann im Trockner mit Standardtemperatur getrocknet
werden
Kann im Trockner mit reduzierter Temperatur getrocknet werden
Kann nicht im Wäschetrockner getrocknet werden
Kann im Wäschetrockner
getrocknet werden
Bereiten Sie die Wäsche vor:
DEUTSCH
• Reißverschlüsse schließen, Bettbezüge
zuknöpfen, lose Gürtel oder Bänder (z.
B. von Schürzen) zusammenbinden,
damit die Wäsche sich nicht verheddert
• darauf achten, dass die Taschen leer
sind und Metallgegenstände (Heftklammern, Sicherheitsnadeln usw.)
entfernen
• Wäschestücke mit zwei Stoffschichten
nach links wenden (z. B. sollte bei mit
Baumwolle gefütterten Anoraks die
Baumwollschicht außen liegen)
Trocknen Sie nur:
• Baumwolle und Leinen mit Baumwolle
(Katoen) -Programmen
• Mischgewebe mit Mischgewebe (Synthetica) -Programmen
• Textilien mit dunklen Farben getrennt
von Textilien mit hellen Farben - Textilien könnten sonst abfärben
• Trikotwäsche und Strickwaren nur mit
den entsprechenden Programmen die Wäschestücke könnten sonst einlaufen
Trocknen Sie nicht mehr Wäsche
als das maximale Fassungsvermögen von 7kg.
7.2 Einfüllen der Wäsche
1.
2.
3.
Ziehen Sie die Gerätetür auf.
Legen Sie die Wäsche locker ein.
Schließen Sie die Gerätetür.
VORSICHT!
Die Wäsche nicht zwischen Gerätetür und Gummidichtung einklemmen.
7.3 Einschalten des Geräts
Schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus
(Aan/Uit) -Taste ein oder aus.
7.4 Standby-Automatik
Die automatische Standbyfunktion schaltet das Gerät automatisch in folgenden
Fällen aus, um den Energieverbrauch zu
senken:
• Wenn die Start/Pause -Taste nicht innerhalb von 5 Min. betätigt wird.
• 5 Min. nach Programmende.
47
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit) -Taste,
um das Gerät einzuschalten.
7.5 Einstellen eines
Programms
Wählen Sie das gewünschte Programm
mit dem Programmwahlschalter aus.
7.6 Sonderfunktionen
Zusammen mit dem Programm können
Sie eine oder mehrere Sonderfunktionen
einstellen.
Drücken Sie die entsprechende Taste,
um die Funktion ein- oder auszuschalten.
Ist die Funktion aktiviert, leuchtet die
Kontrolllampe über der Taste auf.
7.7 Funktion Schonen
(Behoedzaam)
Zum sanften Trocknen empfindlicher
und temperaturempfindlicher Textilien
(z. B. Acryl, Viskose). Für Textilien mit
dem Symbol
auf dem Etikett. Für dieses Programm wird die Temperatur reduziert.
7.8 Funktion Signal (Zoemer)
Wenn die Funktion Signal aktiviert ist, ertönt das Signal:
• am Programmende
• zu Beginn und Ende der Knitterschutzphase
• bei einer Unterbrechung des Programms
Das Signal ist standardmäßig aktiviert.
Mit dieser Funktion können Sie den Ton
ein- oder ausschalten.
48 www.aeg.com
7.9 Funktion Knitterschutz
(Anti-kreuk)
Verlängert die Knitterschutzphase (30
Minuten) am Ende des Trockenprogramms auf 90 Minuten. Diese Funktion
schützt die Textilien vor Knitterfalten.
Während der Knitterschutzphase kann
Wäsche entnommen werden.
7.10 Funktion Zeitvorwahl
(Startuitstel)
Der Start des Trockenprogramms
lässt sich um 6 Stunden verzögern.
1.
Wählen Sie ein Trockenprogramm
und die Funktionen.
2. Drücken Sie die Taste Zeitvorwahl
(Startuitstel) .
3.
Drücken Sie die Taste Start/Pause ,
um die Funktion Zeitvorwahl (Startuitstel) zu aktivieren.
7.11 Starten eines Programms
Zum Einschalten eines Programms drücken Sie die Taste Start/Pause . Die Kontrolllampe über der Taste wechselt die
Farbe und leuchtet nun rot.
7.12 Ändern eines Programms
Zum Ändern eines Programms drehen
Sie den Programmwahlschalter auf Stop
und stellen Sie dann das Programm neu
ein.
7.13 Am Programmende
Nach Abschluss des Trockenprogramms
blinkt die Kontrolllampe über der Taste
Start/Pause . Ist die Funktion Signal (Zoemer) eingeschaltet, ertönt etwa eine
Minute lang eine akustische Signalfolge.
So entnehmen Sie die Wäsche:
1. Halten Sie die Ein/Aus (Aan/Uit) Taste 2 Sekunden gedrückt, um das
Gerät auszuschalten.
2. Öffnen Sie die Gerätetür.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
Nach jedem Trockenprogramm:
• Filter reinigen
• Wasserbehälter leeren
(Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE.)
8. TIPPS UND HINWEISE
8.1 Umwelttipps
• Benutzen Sie keinen Weichspüler für
Wäsche, die Sie anschließend in den
Trockner geben. Im Wäschetrockner
wird die Wäsche automatisch weich.
• Das Kondenswasser kann als destilliertes Wasser verwendet werden, z. B.
zum Bügeln mit einem Dampfbügeleisen. Reinigen Sie das Kondensat zuvor
(z. B. mit einem Kaffeefilter), um eventuelle Rückstände oder Flusen zu entfernen.
• Halten Sie die Lüftungsschlitze unten
am Gerät stets frei.
• Halten Sie sich an die in der Programmtabelle aufgeführten Füllmengen.
• Achten Sie darauf, dass am Installationsort des Geräts eine gute Luftzirkulation herrscht.
• Reinigen Sie den Filter nach jedem
Trockenprogramm.
• Schleudern Sie die Wäsche vor dem
Trocknen gut.
8.2 Wasserhärte und
Leitfähigkeit
Die Wasserhärte kann sich von Ort zu
Ort unterscheiden. Die Wasserhärte
wirkt sich auf die Leitfähigkeit und die
Funktionsweise des Leitfähigkeitssensors
aus. Wenn Sie den Wert der Leitfähigkeit
des Wassers kennen, können Sie den
Sensor für bessere Trockenergebnisse
einstellen.
DEUTSCH
So ändern Sie die Einstellung des Leitfähigkeitssensors:
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein verfügbares Programm.
2. Halten Sie die Tasten Schonen (Behoedzaam) und Knitterschutz (Antikreuk) gleichzeitig gedrückt, bis die
Kontrolllampen über den Tasten
leuchten.
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause
wiederholt, bis der gewünschte
Grad eingestellt ist.
– Kontrolllampe Knitterschutz /Ende
(Anti-kreuk/Einde) - geringe Leitfähigkeit < 300 μS/cm
– Kontrolllampe Abkühen (Afkoeling) - mittlere Leitfähigkeit
300-600 μS/cm
– Kontrolllampe Trocknen (Drogen)
- hohe Leitfähigkeit > 600 μS/cm
4. Drücken Sie zur Speicherung der
Einstellung gleichzeitig die Tasten
Schonen (Behoedzaam) und Knitterschutz (Anti-kreuk) .
49
Programms oder wenn der Wasserbehälter voll ist. Wenn Sie ein externes Abpumpsystem für den Behälter benutzen,
kann die Kontrolllampe ausgeschaltet
werden.
Ein- oder Ausschalten der Kontrolllampe:
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ein verfügbares Programm.
2. Halten Sie die Tasten Schonen (Behoedzaam) und Zeitvorwahl (Startuitstel) gleichzeitig gedrückt, bis die
Kontrolllampen über den Tasten
leuchten (3 x).
– Kontrolllampe
ausgeschaltet Die Kontrolllampe ist dauerhaft
ausgeschaltet
– Kontrolllampe
eingeschaltet Die Kontrolllampe ist eingeschaltet
8.3 Kontrolllampe
„Wasserbehälter leeren“
Die Kontrolllampe ist standardmäßig
eingeschaltet. Sie leuchtet am Ende des
9. REINIGUNG UND PFLEGE
Der Filter hält Flusen zurück. Die
Flusen lösen sich während des
Trockengangs von der Wäsche.
9.1 Filter reinigen
Sobald die LED Filter leuchtet, muss der
Wärmetauscher gereinigt werden.
So reinigen Sie den Filter:
1.
2.
Öffnen Sie die Tür.
Ziehen Sie den Filter heraus.
50 www.aeg.com
3.
Öffnen Sie den Filter.
4.
Reinigen Sie den Filter mit der
feuchten Hand.
5.
Reinigen Sie den Filter bei Bedarf
mit einer Bürste und warmem Wasser.
Schließen Sie den Filter.
6.
Entfernen Sie die Flusen vom Filtersockel. Hierfür können Sie einen
Staubsauger benutzen.
7. Setzen Sie den Filter in den Filtersockel.
VORSICHT!
Benutzen Sie den Trockner nie
ohne oder mit einem beschädigten oder verstopften Filter.
Reinigen Sie den Filter nach jedem Trockenprogramm. Ein verstopfter Filter verlängert den Trockengang und erhöht den Energieverbrauch.
9.2 Leeren des
Kondensatbehälters
Der Kondensatbehälter muss nach jedem Trockengang entleert werden.
Ist der Kondensatbehälter voll, bricht
das Programm automatisch ab und die
Kontrolllampe Kondensatbehälter leeren
leuchtet. Zur Fortsetzung des Programms leeren Sie den Kondensatbehälter und drücken Sie die Starttaste.
Sie können auch den Bausatz zur
externen Ableitung des Kondenswassers installieren (siehe
Kapitel: ZUBEHÖR).
DEUTSCH
51
So leeren Sie den Kondensatbehälter:
1.
Ziehen Sie den Kondensatbehälter
heraus und halten Sie ihn waagerecht.
2.
Ziehen Sie die Kunststoffverbindung
heraus und entleeren Sie den Kondensatbehälter in ein Waschbecken.
3. Schieben Sie die Kunststoffverbindung ein und setzen Sie den Kondensatbehälter ein.
WARNUNG!
Vergiftungsgefahr! Das Kondenswasser darf nicht getrunken oder
für die Zubereitung von Speisen
verwendet werden.
Das Kondenswasser kann als destilliertes Wasser verwendet werden, z. B. zum Bügeln mit einem
Dampfbügeleisen. Filtern Sie das
Kondenswasser gegebenenfalls
(z. B. mit einem Kaffeefilter), um
eventuelle Rückstände oder Flusen zurückzuhalten.
9.3 Reinigen des
Wärmetauschers
Sobald die LED Wärmetauscher leuchtet, muss der Wärmetauscher gereinigt
werden.
So reinigen Sie den Wärmetauscher:
1.
2.
Öffnen Sie die Einfülltür.
Schieben Sie den Entriegelungsknopf am unteren Rand der Einfüllöffnung zur Seite und öffnen Sie die
Wärmetauschertür.
3.
Drehen Sie beide Verriegelungsgriffe, um die Wärmetauscherabdeckung zu entriegeln.
52 www.aeg.com
4.
Klappen Sie die Wärmetauscherabdeckung nach unten.
5.
Ziehen Sie den Wärmetauscher am
Griff aus dem unteren Fach heraus.
Halten Sie den Wärmetauscher waagerecht, um das verbliebene Wasser
nicht zu verschütten.
6.
Reinigen Sie den Wärmetauscher in
senkrechter Lage über einem Becken. Spülen Sie ihn gründlich mit
einer Handbrause.
7.
Setzen Sie den Wärmetauscher wieder in das untere Fach ein.
8.
Schließen Sie die Wärmetauscherabdeckung.
9.
Drehen Sie beide Verriegelungsgriffe, bis sie einrasten.
10.
Schließen Sie die Wärmetauschertür.
DEUTSCH
VORSICHT!
Benutzen Sie den Wäschetrockner nie mit einem von Flusen zugesetzten Wärmetauscher. Dies
könnte zur Beschädigung des
Wäschetrockners führen. Außerdem erhöht sich auch der Energieverbrauch.
Verwenden Sie für die Reinigung
des Wärmetauschers keine scharfen Gegenstände. Ein beschädigter Wärmetauscher kann zu Undichtigkeiten führen.
Benutzen Sie den Trockner nie
ohne den Wärmetauscher.
9.4 Reinigen der Trommel
53
Trommelinnenflächen und Wäscheabweiser. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen Tuch.
VORSICHT!
Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Metallschwämmchen
zum Reinigen der Trommel.
9.5 Bedienfeld und Gehäuse
reinigen
Verwenden Sie einen handelsüblichen
neutralen Reiniger zur Reinigung des Bedienfelds und Gehäuses.
Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten
Flächen mit einem weichen Tuch.
WARNUNG!
Ziehen Sie vor der Reinigung des
Geräts den Netzstecker.
Verwenden Sie einen handelsüblichen
neutralen Reiniger zur Reinigung der
VORSICHT!
Verwenden Sie keine Möbelreiniger oder Reinigungsmittel, die
eine Korrosion des Geräts verursachen können.
10. FEHLERSUCHE
10.1 Fehlersuche
Problem
Der Wäschetrockner funktioniert nicht.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Der Wäschetrockner ist nicht
an die Stromversorgung angeschlossen.
Stecken Sie den Netzstecker in
die Steckdose. Kontrollieren
Sie die Sicherung der Hausinstallation.
Die Einfülltür ist offen.
Schließen Sie die Einfülltür.
Die Ein/Aus -Taste wurde nicht
gedrückt.
Drücken Sie die Ein/Aus -Taste.
Die Start/Pause -Taste wurde
nicht gedrückt.
Drücken Sie die Start/Pause Taste.
Das Gerät befindet sich im
Standby-Modus.
Drücken Sie die Ein/Aus -Taste.
Es wurde ein falsches ProNicht zufrie- gramm eingestellt.
denstellen- Der Filter ist verstopft.
de Trockenergebnisse. Der Wärmetauscher ist verstopft.
Wählen Sie ein geeignetes Programm. 1)
Reinigen Sie den Filter. 2)
Reinigen Sie den Wärmetauscher. 2)
54 www.aeg.com
Die Einfülltür schließt
nicht.
Das Programm ist
ausgeschaltet.
Der Trockengang
ist zu kurz.
Die Beladung des Geräts ist zu
hoch.
Stellen Sie sicher, dass das maximale Fassungsvermögen
nicht überschritten wurde.
Das Lüftungsgitter ist verstopft.
Reinigen Sie das Lüftungsgitter
am Boden des Geräts.
Die Innenflächen der Trommel
sind verschmutzt.
Reinigen Sie die Innenflächen
der Trommel.
Die Wasserhärte ist zu hoch.
Stellen Sie die entsprechende
Wasserhärte ein3).
Der Filter ist nicht eingerastet.
Setzen Sie den Filter korrekt
ein.
Zwischen der Tür und der Dich- Laden Sie die Wäsche richtig in
tung ist Wäsche eingeklemmt. die Trommel.
Der Wasserbehälter ist voll.
Leeren Sie den Wasserbehälter2), drücken Sie die Taste
Start/Pause .
Es befindet sich nicht genügend Wäsche in der Trommel.
Wählen Sie ein Zeitprogramm.
Die Wäsche ist zu trocken.
Wählen Sie ein Zeitprogramm
oder eine höhere Trocknungsstufe (z. B. Extratrocken ).
Der Filter ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Die Beladung des Geräts ist zu
hoch.
Stellen Sie sicher, dass das maximale Fassungsvermögen
nicht überschritten wurde.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch, es handelt sich nicht um
eine Gerätestörung.
Falls möglich, senken Sie die
Raumtemperatur.
Der Trockengang
Die Wäsche wurde nicht genug Schleudern Sie die Wäsche
ist zu lang.4) geschleudert.
richtig.
1) Lesen Sie die Programmbeschreibung - siehe PROGRAMME
2) Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE
3) Siehe Abschnitt WASSERHÄRTE im Kapitel TIPPS UND HINWEISE
4) Hinweis: Nach spätestens 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen
(siehe Kapitel Ende des Trockengangs).
11. TECHNISCHE DATEN
Höhe x Breite x Tiefe
850 x 600 x 540 mm (maximal 575 mm)
Trommelvolumen
104 Liter
DEUTSCH
maximale Tiefe bei geöffneter Einfülltür
55
1030 mm
maximale Breite bei geöffneter Einfüll950 mm
tür
Höhenverstellbarkeit
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Gewicht des Geräts
37 kg
Max. Fassungsvermögen
7 kg
Elektrische Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Erforderliche Sicherung
16 A
Gesamte Leistungsaufnahme
2800 W
Energie-Effizienzklasse
B
Energieverbrauch kWh/Trockengang
1)
3,92 kWh
Jährlicher Energieverbrauch2)
272 kWh
Verwendungsart
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+ 5 °C bis + 35 °C
1) 7 kg Baumwollwäsche, geschleudert mit 1000 U/min gemäß EN 61121
2) Summe des ungefähren Energieverbrauchs zum Trocknen von:
150 kg Koch-/Buntwäsche mit dem Programm Schranktrocken
+ 280 kg mit dem Programm Bügeltrocken
+ 150 kg pflegeleichte Wäsche mit dem Programm Schranktrocken.
Dieses ist der ungefähre Verbrauch für einen Vierpersonenhaushalt, in dem der
Wäschetrockner richtig eingesetzt wird.
12. MONTAGE
12.1 Aufstellen der Maschine
• Der Wäschetrockner muss an einem
sauberen, staubfreien Ort installiert
werden.
• Die Luft muss frei um das Gerät herum
strömen können. Achten Sie darauf,
dass die Lüftungsschlitze unten am
Gerät nicht blockiert werden.
• Damit Vibrationen und Geräusche auf
ein Minimum reduziert werden, muss
das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche stehen.
• Überprüfen Sie den waagrechten
Stand des Geräts mit einer Wasserwaage, wenn es an seinen Platz gestellt wird. Richten Sie es gegebenen-
falls mit den Schraubfüßen waagerecht aus.
• Entfernen Sie die Füße nicht. Auf keinen Fall den Bodenabstand durch
Florteppiche, Holzleisten oder ähnliche Materialien verringern. Dadurch
kann sich die Temperatur erhöhen und
den Gerätebetrieb beeinträchtigen.
56 www.aeg.com
• Die Temperatur der Heißluft
im Wäschetrockner kann bis
auf 60 °C ansteigen. Das Gerät
darf nicht auf einem Boden installiert werden, der keinen hohen Temperaturen standhält.
• Während des Betriebs des
Trockners muss die Raumtemperatur im Bereich zwischen
+5° C und +35° C liegen. Andere Temperaturen können
unerwünschte Auswirkungen
auf die Geräteleistung haben.
• Falls das Gerät bewegt werden
muss, muss es in senkrechtem
Zustand bewegt werden.
• Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer
Schiebetür oder einer Tür, deren Scharnier sich an der gegenüberliegenden Seite des
Scharniers des Geräts befindet
aufgestellt werden, wenn dadurch die vollständige Öffnung
des Trockners nicht mehr möglich ist.
12.3 Montage als Einbaugerät
Das Gerät kann freistehend oder unter
einer Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den entsprechenden Abmessungen montiert werden (siehe Abbildung).
600 mm
> 850 mm
540 mm
Die Höhe des Wäschetrockners ist verstellbar. Justieren Sie dazu die Füße (siehe Abbildung).
15mm
12.4 Türanschlag der Einfülltür
wechseln
Die Einfülltür kann vom Benutzer an der
gegenüberliegenden Seite angebracht
werden. So kann die Wäsche in einigen
Fällen einfacher eingelegt und entnommen werden. (Siehe separates Blatt.)
12.2 Auspacken
VORSICHT!
Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
Entfernen der Styroporteile:
1. Öffnen Sie die Einfülltür.
2. Ziehen Sie den Kunststoffschlauch
mit den Styroporteilen aus der
Trommel heraus.
12.5 Elektrischer Anschluss
• Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete
Steckdose erfolgen.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den
Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
DEUTSCH
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Es
besteht Brandgefahr.
• Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt
werden muss, lassen Sie dies durch
unseren Kundendienst durchführen.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker
und das Netzkabel hinter dem Gerät
nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Der Stecker muss trocken sein.
13. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem
Symbol . Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
57
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
Geräte mit diesem Symbol nicht
mit dem Hausmüll. Bringen Sie das
Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle
oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
58 www.aeg.com
CONTENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEFORE FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USING THE APPLIANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLESHOOTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
61
62
63
63
63
65
66
67
71
72
73
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable
performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –
features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get
the very best from it.
Visit our website for:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com
Register your product for better service:
www.aeg.com/productregistration
Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice.
ENGLISH
1.
59
SAFETY INSTRUCTIONS
In the interest of your safety and to
ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read
this user manual carefully, including its
hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using
the appliance are thoroughly familiar
with its operation and safety features.
Save these instructions and make sure
that they remain with the appliance if
it is moved or sold, so that everyone
using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.
- Read the instruction manual before the appliance use.
1.1 General safety
• It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with reduced physical and sensory conditions
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible
for their safety.
• Make sure that small children and pets
do not climb inside the drum. To
avoid this, please check into the drum
before using.
• Any objects such as coins, safety pins,
nails, screws, stones or any other hard,
sharp material can cause extensive
damage and must not be placed into
the machine.
• Items such as foam rubber (latex
foam), shower caps, waterproof textiles (if there is no special drying programme), rubber backed articles and
clothes or pillows fitted with foam rubber pads must not be dried in the
tumble dryer.
• Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• Always unplug the appliance after use,
cleaning and maintenance.
• Under no circumstances should you
attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on
genuine spare parts.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone,
petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers
should be washed in hot water with an
extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
• Danger of explosion: Never tumble
dry items that have been in contact
with inflammable solvents (petrol, methylated spirits, dry cleaning fluid and
the like). As these substances are volatile, they could cause an explosion.
Only tumble dry items washed with
water.
• Risk of fire: items that have been
spotted or soaked with vegetable or
cooking oil constitute a fire hazard
and should not be placed in the tumble dryer.
• If you have washed your laundry with
stain remover you must execute an extra rinse cycle before loading your
tumble dryer.
• Please make sure that no gas lighters
or matches have accidentally been left
in pockets of garments incase they are
loaded into appliance
• The condensed water is not applicable
to drink or to prepare food. It can
cause health problems to people and
pets.
• Do not seat or lean on the load door.
The appliance can tilt.
60 www.aeg.com
WARNING!
• Risk of fire! To prevent from
the risk of self combustion
do not stop a tumble dryer
before the end of the drying
cycle unless all items are
quickly removed and spread
out so that the heat is dissipated.
• Lint must not be allowed to
accumulate around the tumble dryer.
• Risk of electric shock! Do not spray
down the appliance with jets of water.
• The final part of a tumble dryer cycle
occurs without heat ( cool down cycle )
to ensure that the items are left at a
temperature that ensures that items
will not be damaged.
• The tumble dryer is not to be used if
industrial chemicals have been used
for cleaning.
• Ensure you have good ventilation in
the installation room to avoid the back
flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including
open fires.
1.2 Installation
• This appliance is heavy. Be careful
when you move the appliance.
• When unpacking the appliance, check
that it is not damaged. If in doubt, do
not use it and contact the Service
Centre.
• All packaging must be removed before use. Dangerous damage can occur to the product and to property if
this is not adhered to. See relevant
section in the user manual.
• Each electrical work necessary to install this appliance must be done by a
qualified electrician or competent person.
• The rear surface of the appliance must
be put against the wall
• If the appliance is installed on the carpet or equivalent, adjust the feet. Air
must flow freely below the appliance.
• After the appliance installation, check
that it is not squeeze or stay on the
electrical supply cable.
• If the tumble dryer is put on top of a
washing machine, it is mandatory to
use the stacking kit (optional accessory - see chapter: "ACCESSORIES").
1.3 Use
• This appliance is for domestic use only. It must not be used for other functions .
• Only dry fabrics which are applicable
to dry in the tumble dryer. Follow the
instructions on each piece of clothing
label.
• Do not dry not washed items in the
tumble dryer.
• Do not put more load than recommended. Obey the maximum load volume. See the related chapter in the
user manual.
• Clothes which are dripping wet must
not be put in the tumble dryer.
• Garments which have been in contact
with volatile petroleum products
should not be machine dried. If volatile cleaning fluids are used, care
should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the appliance.
• Do not use the tumble dryer if the
power supply cable, the control panel,
the working surface or the base are
damaged so that the inside of the
tumble dryer is accessible.
• Fabric softener or equivalent products
must be used as specified by the fabric softener manufacturer.
• Risk of fire! Do not dry the damaged
items which contain padding or fillings
(pillows, jackets, duvets, etc.). The
padding or fillings can get out and
cause the fire.
1.4 Child safety
• This machine is not intended for use
by young children or infirm persons
without supervision.
• Children often do not recognise the
hazards associated with electrical appliances. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
ENGLISH
WARNING!
• Danger of suffocation! The
packaging components (e.g.
plastic film, polystyrene) can
be dangerous to children Keep them out of children’s
reach.
• Keep all detergents in a safe place out
of children’s reach.
• Make sure that children or pets do not
climb inside the drum.
61
• Cut off the mains cable and discard it.
• Discard the door catch. This prevents
children or pets to be closed in the
appliance. There is a risk of suffocation.
1.6 Packaging materials
Recycle the materials with the symbol
. Put the packaging in applicable containers to recycle it.
1.5 Discard the appliance
• Disconnect the mains plug from the
mains socket.
2. PRODUCT DESCRIPTION
1
11
2
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Control panel
7 Lock knobs
2 Load door (reversible)
3 Airflow slots
8 Rating plate
4 Adjustable feet
5 Condenser door
6 Condenser cover
9 Sliding button to open the condens-
er door
10 Filter
11 Water container
62 www.aeg.com
3. ACCESSORIES
3.1 Stacking kit
Accessory name: SKP11, STA8, STA9
Available from your authorized vendor.
Stacking kit can be used only with the
washing machines specified in the leaflet. See the leaflet attached.
Read carefully the instructions supplied
with the accessory.
3.2 Draining kit
Accessory name: DK11.
It is available from your authorized vendor (can be attached to some types of
the tumble dryers)
The accessory for through draining of
the condensed water into a basin, siphon, gully, etc. After the installation,
the water container is drained automatically. The water container must stay in
the appliance.
The installed hose must be on the height
from minimum of 50 cm to maximum of
1 m from floor level. The hose cannot be
in loop. Decrease the length of the hose
if necessary.
Read carefully the instructions supplied
with the accessory.
ENGLISH
63
4. CONTROL PANEL
1
2
3
1 The programme dial
4
5
6
7
8
9
7 The indication lamps:
2 The On/Off (Aan/Uit) push button
3 The Delicate (Behoedzaam) push
button
4 The Buzzer (Zoemer) push button
5 The Anticrease (Anti-kreuk) push
button
6 The Delay Start (Startuitstel) push
button
clean the
filter,
clean the condenser,
drain the water container
8 The Start/Pause push button
9 The cycle indication lamps: Drying
(Drogen) , Cooling (Afkoeling) , Anticrease/End (Anti-kreuk/Einde)
5. BEFORE FIRST USE
Clean the tumble dryer drum with a
moist cloth or set a short programme
(e.g. 30 minutes time programme) with
the load of moist cloths.
6. PROGRAMMES
Programmes
Load1
)
Properties
Available
functions
Cottons (Katoen)
Extra Dry
(Extra
Droog)
7 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: extra dry.
all
Strong Dry
(Droog)
7 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: strong dry.
all
Cupboard
Dry (Kastdroog) 2)
7 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: cupboard dry.
all
Fabric
mark
64 www.aeg.com
Programmes
Load1
Properties
)
Available
functions
Iron Dry
(Strijkdroog) 2)
7 kg
To dry cotton pieces of clothing.
Drying level: applicable to iron.
all
Jeans
7 kg
To dry leisure clothing such as
jeans, sweat-shirts of different material thicknesses (e.g. at the neck,
cuffs and seams).
all
Pillows
(Kussens)
Delicates
(Fijne Was)
To dry single duvet and pillows
1,5 kg (with feather, down or synthetic
fillings).
2 kg
To dry delicate fabrics.
all except
Anticrease
(Anti-kreuk)
3)
all3)
Synthetics (Synthetica)
Extra Dry
(Extra
Droog)
3 kg
To dry synthetic pieces of clothing. Drying level: extra dry.
all
Cupboard
Dry (Kastdroog) 2)
3 kg
To dry synthetic pieces of clothing. Drying level: cupboard dry.
all
Iron Dry
(Strijkdroog)
3 kg
To dry synthetic pieces of clothing. Drying level: applicable to
iron.
all
Easy Iron
(Strijkvrij)
1 kg
(or 5
shirts)
To dry easy care fabrics such
shirts and blouses; for minimum
ironing effort. The results can be
different for to the different types
of fabric and its finish. Put fabrics
in the tumble dryer straight. After
the cycle, immediately remove
dried fabrics and put on a cloths
hanger.
all3)
Sports
(Sportkleding)
2 kg
To dry sportswear, thin fabrics,
microfiber, polyester, which are
not ironed.
all
60 min.
3 kg
Time programme to dry individual
items of laundry.
all
30 min.
1 kg
Time programme to dry individual
items of laundry.
all
1) Maximal weight of dry clothes
2) For test institutes only:
Fabric
mark
ENGLISH
65
To make a performance test use the standard programmes which are specified in the EN
61121 document.
3) Delicate (Behoedzaam) activated by default
7. USING THE APPLIANCE
Do not put more laundry than
the maximum load which is 7kg.
7.1 Preparing the laundry
Dry only the laundry applicable
to dry in the tumble dryer. Make
sure if the laundry is applicable
to dry in the tumble dryer. Do
the check of the fabric mark on
the clothes.
Fabric Property
mark
Applicable to dry in the
tumble dryer
Applicable to dry in the
tumble dryer at standard
temperature
Applicable to dry in the
tumble dryer at decreased
temperature
Not applicable to dry in the
tumble dryer
Correctly prepare the laundry:
• close zips, button up duvet covers and
attach loose ties or ribbons (e.g. ribbons of aprons) - laundry can tangle
• make sure the pockets are empty - remove metal items (paper clips, safety
pins, etc.).
• turn items with 2 fabric layers inside
out (e.g. cotton lined anoraks, the cotton fabric layer must be external).
Dry only:
• cotton and linen with Cottons (Katoen)
programmes
• synthetic and mixtures with Synthetic
(Synthetica) programmes
• separately the strong coloured textiles
and the light coloured textiles - colours can bleed
• cotton jersey and knitwear only with
the applicable programmes - items
can shrink
7.2 Loading the laundry
1.
2.
3.
Pull the appliance door
Load loosely the laundry.
Close the appliance door.
CAUTION!
Do not lock the laundry in between the appliance door and
rubber seal.
7.3 Switching on the appliance
Push the On/Off (Aan/Uit) button to activate or to deactivate the appliance.
7.4 Auto stand-by function
To decrease the energy consumption,
the automatic stand-by function deactivates the appliance:
• if the Start/Pause button was not
pushed in the time of 5 minutes.
• after 5 minutes from the programme
end.
Push the On/Off (Aan/Uit) button to activate the appliance.
7.5 Setting a programme
Use the programme dial to set the programme.
66 www.aeg.com
7.6 Special functions
1.
Together with the programme you can
set 1 or more special functions.
To activate or deactivate the function
push the applicable push button.
When the function is activated the LED
above the push button comes into the
view.
3.
7.7 The Delicate
(Behoedzaam) function
To dry more lightly the sensitive and
temperature sensitive textiles (e.g. acrylic, viscose). For fabrics with the symbol
on the fabric label. Programme operates with decreased heat.
7.8 The Buzzer (Zoemer)
function
When the buzzer function is activated
you can hear the buzzer at the:
• cycle end
• anti-crease phase start and end
• cycle interruption
The buzzer function is by default always
on. You can use this function to activate
or deactivate the sound.
7.9 The Anticrease (Antikreuk) function
Extends anticrease phase (30 minutes) at
the end of the drying cycle to 90 minutes. This function prevents laundry
from creases. Laundry can be removed
during the anticrease phase.
7.10 The Delay Start
(Startuitstel) function
Set the drying programme and functions.
2. Push the Delay Start (Startuitstel)
button.
To activate the Delay Start (Startuitstel) function, push the Start/Pause
button.
7.11 Starting a programme
To activate the programme push the
Start/Pause button. The LED above the
push button changes the color to red.
7.12 Change a programme
To change a programme, turn the programme selector to Stop and then set
the programme again.
7.13 At the end of programme
When the drying cycle is completed, the
LED above the Start/Pause push button
flashes. If the Buzzer (Zoemer) function is
on, an acoustic signal sounds intermittently for one minute.
To remove the laundry:
1. Push the On/Off (Aan/Uit) button for
2 seconds to deactivate the appliance.
2. Open the appliance door.
3. Remove the laundry.
4. Close the appliance door.
After each drying cycle:
• clean the filter
• drain the water container
(See chapter CARE AND CLEANING.)
Let to delay the start of a drying
programme by 6 hours.
8. HINTS AND TIPS
8.1 Ecological hints
• Do not use fabric softener to wash and
then dry. In the tumble dryer laundry
becomes soft automatically.
• Use the condensate as distilled water,
e.g. for steam ironing. If necessary
clean the condensate before (e.g. with
a coffee filter) to remove possible
small pieces of fluff.
ENGLISH
• Always keep the airflow slots on the
bottom of the appliance clear.
• Use the load volumes specified in the
programmes chapter.
• Make sure that is good airflow in the
appliance installation position.
• Clean the filter after each drying cycle.
• Spin good the laundry before drying.
8.2 Water hardness and
conductivity
Water hardness can be different for different locations. Water hardness has an
effect on the water conductivity and the
operation of the conductivity sensor in
the appliance. If you know the value of
the water conductivity you can adjust the
sensor to dry with the better results.
To change the sensor conductivity:
1. Turn the programme dial to available programme.
2. Push at the same time the Delicate
(Behoedzaam) and Anticrease (Antikreuk) buttons and hold down until
the LED above the push buttons are
on.
3. Push the Start Pause button again
and again until you set necessary
level.
– the LED Anticrease/End (Antikreuk/Einde) low conductivity
<300 μS/cm
67
– the LED Cooling (Afkoeling) moderate conductivity 300-600 μS/cm
– the LED Drying (Drogen) high conductivity >600 μS/cm
4. To memorise setting push at the
same time the Delicate (Behoedzaam) and Anticrease (Anti-kreuk)
buttons.
8.3 Water container full —
indication
By default the indication LED is always
on. It comes into the view at the end of
the cycle or when the water container is
full. When you use an external equipment to drain the container, the LED can
be off.
To activate or deactivate the indication:
1. Turn the programme dial to available programme.
2. Push at the same time the Delicate
(Behoedzaam) and Delay Start (Startuitstel) buttons and hold down until
the LED above the push buttons
flashes (3x).
– If the LED
is off - The LED is
permanently off
– If the LED
is on - The LED is
activated
9. CARE AND CLEANING
9.1 Cleaning the filter
At the end of each cycle the filter LED is
on to tell you that the filter must be
cleaned.
The filter collects the fluff. The
fluff occurs while the cloths are
dried in the tumble dryer.
68 www.aeg.com
To clean the filter:
1.
2.
Open the door.
Pull the filter.
3.
Open the filter.
4.
Use a moist hand to clean the filter.
5.
If necessary clean the filter with
warm water using a brush.
Close the filter.
6.
Remove fluff from the filter socket.
For this a vacuum cleaner can be
used.
7. Put the filter inside the filter socket.
CAUTION!
Do not operate the tumble dryer
without the filter or with damaged or blocked filter.
Clean the filter after each drying
cycle. Clogged filter increases
the cycle time and causes higher
energy consumption.
ENGLISH
9.2 Draining the condensed
water container
69
tainer LED is on. To continue the programme, drain the condensed water
container and press the start button.
Drain the condensed water container after each drying cycle.
If the condensed water container is full,
the programme breaks off automatically
and the drain the condensed water con-
To drain the condensed water
container automatically you can
install draining accessory (see
chapter: ACCESSORIES)
To drain the condensed water container:
1.
Pull the condensed water container
and keep it in horizontal position.
2.
Move the plastic connection out and
drain the condensed water container
into a sink or equivalent receptacle.
3. Move plastic connection in and install water container.
WARNING!
Risk of poisoning. The condensed water is not applicable to
drink or to prepare food.
9.3 Cleaning the condenser
If the condenser LED is on, the condenser must be cleaned.
The condensed water can be
used as distilled water, e.g. for
steam ironing. If necessary filter
the condensed water (e.g. with a
coffee filter) to remove possible
residue and small pieces of fluff.
To clean the condenser:
1.
2.
Open the loading door.
Move the release button on the bottom of the door opening and open
the condenser door.
70 www.aeg.com
3.
Turn the 2 blockages to unlock the
condenser lid.
4.
Lower the condenser lid.
5.
Catch the handle and pull the condenser out from the bottom compartment. Move condenser horizontally to do not spill remaining water.
6.
Clean the condenser in vertical position over a basin or paddling. Rinse
through with a hand shower.
7.
Put the condenser back inside the
bottom compartment.
8.
Close the condenser lid.
9.
Lock the 2 blockages until they snap.
10.
Close the condenser door.
ENGLISH
CAUTION!
Do not operate the tumble dryer
when the condenser is blocked
with fluff. This could cause the
damage to the tumble dryer. This
also increases energy consumption.
Do not use sharp objects to
clean the condenser. The damaged condenser could cause
leaks.
Do not operate the tumble dryer
without the condenser.
71
and drum ribs. Dry the cleaned surfaces
with a soft cloth.
CAUTION!
Do not use abrasive materials or
steel wool to clean the drum.
9.5 Cleaning the control panel
and housing
Use a standard neutral soap detergent
to clean the control panel and housing.
Use a moist cloth to clean. Dry the
cleaned surfaces with a soft cloth.
9.4 Cleaning the drum
WARNING!
Disconnect the appliance before
you clean it.
CAUTION!
Do not use furniture cleaning
agents or cleaning agents which
can cause corrosion to clean the
appliance.
Use a standard neutral soap detergent
to clean the inner surface of the drum
10. TROUBLESHOOTING
10.1 Troubleshooting
Problem
Possible cause
The tumble dryer is not connected to mains supply.
Remedy
Connect in at mains socket.
Check fuse in fuse box (domestic installation).
The loading door is opened.
Close the loading door.
The tumble
The On/Off button was not
Push the On/Off button.
dryer does
pushed.
not operate.
The Start/Pause button was not
Push the Start/Pause button.
pushed.
Unsatisfactory drying
results.
The appliance is in the standby
mode.
Push the On/Off button.
Incorrect programme selection.
Do the selection of the applicable programme. 1)
The filter is clogged.
Clean the filter. 2)
The condenser is clogged.
Clean the condenser. 2)
Too high volume of the load.
Obey the maximum load volume.
The airflow grill is clogged.
Clean the airflow grill in the
bottom of the appliance.
72 www.aeg.com
The door
does not
close.
Programme
inactive.
Drying cycle
too short.
Dirt on the inner surface of the
drum.
Clean the inner surface of the
drum.
Too high water hardness.
Set applicable water hardness3).
The filter not locked in the position.
Put the filter in the correct position.
The laundry is locked between
the door and the seal.
Put the load correctly in the
drum.
The water container is full.
Drain the water container2) ,
push the Start/Pause button.
To small laundry volume.
Do the selection of time programme.
The laundry is too much dried.
Do the selection of time programme or higher drying level
(e.g. Extra Dry )
The filter is clogged.
Clean the filter.
Too high volume of the load.
Obey the maximum load volume.
Drying cycle The laundry not spun sufficientSpin correctly the laundry.
too long 4) ly.
Very high room temperature this is not the appliance malfunction.
If possible, lower the room
temperature.
1) follow the programme description — see PROGRAMMES chapter
2) see CARE AND CLEANING chapter
3) see section WATER HARDNESS in HINTS AND TIPS chapter
4) Note: After maximum 5 hours the drying cycle ends automatically (see Drying cycle
complete section).
11. TECHNICAL INFORMATION
height x width x depth
850 x 600 x 540 mm (maximal 575 mm)
drum volume
104 l
maximum depth with the load door
opened
1030 mm
maximum width with the load door
opened
950 mm
adjustable height
850 mm (+ 15 mm - feet regulation)
the appliance weight
37 kg
ENGLISH
maximum load volume
7 kg
voltage
230 V
frequency
50 Hz
necessary fuse
16 A
total power
2800 W
energy efficiency class
B
energy consumption kWh/cycle 1)
3,92 kWh
annual energy consumption2)
272 kWh
type of use
Domestic
permitted ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
73
1) 7 kg of cotton, centrifuged at 1000 rpm with reference to EN 61121
2) The sum of approximate energy consumption to dry:
150 kg of the cotton laundry with cupboard dry programme
+ 280 kg with iron dry programme
+ 150 kg of synthetic laundry with cupboard dry programme.
This is approximate consumption for the 4 person household which correctly use the
tumble dryer.
12. INSTALLATION
12.1 Appliance positioning
• The tumble dryer must be installed in
a clean position, where dirt does not
collect.
• Air must flow freely around the appliance. Make sure that the front airflow
slots in the bottom of the appliance
are not blocked .
• To keep vibration and noise at the
minimum, when the tumble dryer operates, it must be put on a stable and
flat surface.
• When the appliance is put in its permanent position, check if is fully level
with the aid of a spirit level. If it is not,
adjust the feet until it is.
• Do not remove the feet. Do not decrease the floor clearance through
thick carpets, bar of wood or equivalent. This can increase the heat which
can cause interference with the operation of the appliance.
• The temperature of the hot air
which occurs in the tumble dryer can increase to 60 °C. The
appliance must not be installed on the floor which is not resistant to high temperatures.
• When the tumble dryer operates, the room temperature
must not be lower than +5 °C
and higher than +35 °C. This
can cause unwanted effect on
the performance of the appliance.
• If it is necessary to move the
appliance, it must be moved
vertically.
• The appliance must not be installed behind a lockable door,
a sliding door, a door with a
hinge on the opposite side to
that of the appliance in such a
way that a full opening of the
tumble dryer is restricted.
It is possible to adjust the height of the
tumble dryer. To do that adjust the feet
(see picture).
74 www.aeg.com
12.4 The load door reversal
The load door can be installed by the
user in the opposite side. It can help to
easily put and remove the laundry or if
there is a limit to install the appliance.
(see separate leaflet).
15mm
12.5 Electrical connection
12.2 Unpacking
CAUTION!
Before use all parts of the transport
packaging must be removed.
To remove the polystyrene blockages:
1. Open the load door.
2. Pull plastic hose with the polystyrene
blockages out from the drum.
12.3 Installation under a
counter
The appliance can be installed as freestanding or below the kitchen counter
with correct space (see picture).
600 mm
> 850 mm
540 mm
• Connect the machine to an earthed
socket, in accordance with current wiring regulations.
• Make sure that the electrical data on
the rating plate agrees with the power
supply.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Do not use multiple plugs and extension cables. There is a risk of fire.
• Should the appliance power supply
cable need to be replaced, this must
be carried out by our Service Centre.
• Make sure not to squash or cause
damage to the mains plug and cable
behind the appliance.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the
mains plug.
• The plug must be dry.
ENGLISH
13. ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the
symbol . Put the packaging in
applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and
human health and to recycle waste
of electrical and electronic
appliances. Do not dispose
appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the
product to your local recycling
facility or contact your municipal
office.
75
136924130-B-432012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement