De’Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia 5711811281 /07.13 10

De’Longhi Appliances  via Seitz, 47  31100 Treviso Italia 5711811281 /07.13 10
De’Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia
5711811281/07.13
10
DO32852
FORNO ELETTRICO
ELECTRIC OVEN
FOUR ÉLECTRIQUE
ELEKTROBACKOFEN
ELEKTRISCHE OVEN
HORNO ELÉCTRICO
FORNO ELÉCTRICO
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ
VILLANYSÜTŐ
ELEKTRICKÁ TROUBA
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
ELEKTRICKÁ RÚRA
ELEKTRISK OVN
ELEKTRISK UGN
ELEKTRISK OVN
SÄHKÖUUNI
ELEKTRIČNA PEĆNICA
ELEKTRIČNA PEČICA
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА
CUPTOR ELECTRIC
ELEKTRİKLİ FIRIN
‫فرن كهربائي‬
‫فربرقی‬
IT pag. 4
NL EN FR page 10
page 16
ES PT pag. 28
pág. 34
pág. 40
RU HU CS стр. 52
PL str. 76
FI old. 58
NO sid. 82
HR str. 64
SV sid. 88
SL siv. 100
str. 106
str. 112
RO TR IR стр. 124
say. 130
8
ELECTRICAL CONNECTION (UK ONLY)
DE
S.22
EL
σελ. 46
SK
str. 70
DA
sid. 94
BG
pag. 118
AR
2
A) If your appliance comes fitted with a plug, it will incorporate a 13 Amp fuse. If it does not fit your socket, the plug
should be cut off from the mains lead, and an appropriate
plug fitted, as below.
WARNING: Very carefully dispose of the cut off plug after
removing the fuse: do not insert in a 13 Amp socket elsewhere in the house as this could cause a shock hazard.
With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be protected by a 15 Amp fuse. If the plug is a
moulded-on type, the fuse cover must be re-fitted when
changing the fuse using a 13 Amp Asta approved fuse to
BS 1362. In the event of losing the fuse cover, the plug
must NOT be used until a replacement fuse cover can be
obtained from your nearest electrical dealer. The colour of
the correct replacement fuse cover is that as marked on the
base of the plug.
B) If your appliance is not fitted with a plug, please follow the
instructions provided below:
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
IMPORTANT
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the
following code:
Green and yellow: Earth
Blue:
Neutral
Brown:
Live
As the colours of the wires in the mains lead may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in
your plug, proceed as follows:
The green and yellow wire must be connected to the terminal
in the plug marked with the letter E or the earth symbol
or
coloured green or green and yellow.
The blue wire must be connected to the terminal marked with
the letter N or coloured black.
The brown wire must be connected to the terminal marked with
the letter L or coloured red.
A
B
C
L
D
M
N
O
E
P
Q
F
R
S
I
(*)
H
G
3
AVVERTENZE DI SICUREZZA
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l’apparecchio.
Conservare queste istruzioni.
Nota Bene:
Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti
per l’utente.
• Prima di utilizzare il forno per la prima volta, togliere tutto
il contenuto cartaceo al suo interno come cartoni di protezione, libretti, sacchetti in plastica, ecc.
• L’apparecchio deve essere posto ad una distanza di almeno
20cm dalla presa elettrica alla quale verrà collegato.
• Prima del primo utilizzo, far funzionare il forno a vuoto, con
termostato al massimo, per almeno 15 minuti per eliminare l’odore di nuovo ed eventuale fumo dovuto alla presenza
di sostanze protettive applicate alle resistenze prima del
trasporto. Aerare la stanza.
• Lavare con cura tutti gli accessori prima dell’utilizzo.
• Il forno è dotato di un sistema di ripristino del timer in caso
di interruzioni di corrente fino a 5 s.
•
•
•
-
-
Attenzione!
La mancata osservanza delle avvertenze potrebbe causare lesioni o danni all’apparecchio.
• Questo forno è stato progettato per cuocere cibi.
Non deve essere mai utilizzato per altri scopi e non deve
essere modificato o manomesso in alcun modo.
• Una volta estratto l’apparecchio dall’imballo, assicurarsi
che la porta sia integra e correttamente funzionante.
Essendo di vetro, la porta del forno è fragile.
Se appare visibilmente scheggiata, rigata o graffiata deve
essere sostituita.
Evitare di sbattere o urtare violentemente la porta durante
l’utilizzo, le operazioni di pulizia e gli spostamenti dell’apparecchio. Non versare liquidi freddi sul vetro quando l’apparecchio è caldo.
• Posizionare l’apparecchio su un piano orizzontale ad una
altezza di almeno 85 cm, fuori dalla portata dei bambini.
•
•
•
•
•
•
•
•
relative all’uso sicuro dell’apparecchio ed
abbiano compreso i pericoli ad esso inerenti. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l’apparecchio.
La pulizia e la manutenzione da parte
dell’utente non possono essere eseguite
dai bambini, a meno che abbiano più di
8 anni e siano costantemente sorvegliati.
Tenere l’apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
Non spostare l’apparecchio mentre è in funzione.
Non utilizzare l’apparecchio se:
Il cavo di alimentazione è difettoso
l’apparecchio è caduto, presenta danni visibili o anomalie
di funzionamento. In questi casi, per evitare qualsiasi rischio, l’apparecchio deve essere portato al centro di assistenza post-vendita più vicino.
Non posizionare mai l’apparecchio nelle vicinanze di fonti
di calore.
Non utilizzare l’apparecchio come fonte di calore.
Non mettere mai carta, cartone o plastica all’interno
dell’apparecchio e non posare mai niente al di sopra dello
stesso (utensili, griglie, altri oggetti).
Non introdurre niente nelle bocchette di ventilazione. Assicurarsi che non siano ostruite.
Questo forno non è stato concepito per l’incasso.
Una volta aperta la porta, non appoggiarvi mai oggetti
pesanti, tegami bollenti o contenitori.
Non tirare la maniglia verso il basso.
Ogni utilizzo professionale, non appropriato o non conforme alle istruzioni per l’uso invalida la responsabilità e la
garanzia del fabbricante.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all’uso domestico.
Non è previsto l’uso in: ambienti adibiti
a cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro, agriturismi,
hotel, motel e altre strutture ricettive,
affitta camere.
L’apparecchio può essere utilizzato da
bambini di età non inferiore agli 8 anni
e da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza,
purché sotto sorveglianza oppure dopo
che le stesse abbiano ricevuto istruzioni
•
4
•
Quando non lo si usa e comunque prima di pulirlo, scollegare sempre l’apparecchio.
•
L’apparecchio non deve essere fatto funzionare per mezzo di un timer esterno o
con un sistema di comando a distanza
separato.
•
•
•
- La presa di corrente abbia una portata minima di
16A e sia dotata di filo di terra.
La casa costruttrice declina ogni responsabilità qualora questa norma antinfortunistica importante
non venisse rispettata.
• Non lasciare pendere il cavo di alimentazione ed evitare
che tocchi le parti calde del forno.
Non scollegare mai l’apparecchio tirando il cavo di alimentazione.
• Se si vuole utilizzare una prolunga, verificare che sia in
buono stato, munita di una spina con messa a terra e con
un cavo conduttore di sezione come minimo uguale a quella del cavo di alimentazione fornito con l’apparecchio.
• Al fine di evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere mai in acqua il cavo di alimentazione, la spina
l’apparecchio nel suo complesso.
L’apparecchio deve essere posto e fatto funzionare con la
parte posteriore accostata alla parete.
Non usare parti metalliche spigolose o taglienti per pulire
la leccarda.
Prima della pulizia spegnere sempre l’apparecchio portando su ‘0’ il timer e rimuovere la spina dalla presa di corrente.
Pericolo Scottature!
La mancata osservanza delle avvertenze potrebbe causare scottature o ustioni.
• Quando l’apparecchio è in funzione, la
temperatura della porta e delle superfici
esterne accessibili può essere molto elevata. Utilizzare sempre le manopole, le
maniglie ed i pulsanti. Non toccare mai
le parti metalliche o il vetro. Utilizzare
dei guanti da forno se necessario.
• Questo apparecchio elettrico funziona a
temperature elevate che possono provocare bruciature.
•
•
•
•
•
•
•
•
Non lasciare prodotti infiammabili nelle vicinanze del forno o al di sotto del piano di lavoro su cui è posizionato.
Non fare funzionare mai l’apparecchio al di sotto di un
mobile pensile o di uno scaffale o in vicinanza di materiali
infiammabili come tende, tapparelle, ecc.
Se il cibo o altre parti del forno prendessero fuoco,
non tentare mai di spegnere le fiamme con acqua.
Tenere la porta chiusa, staccare la spina e soffocare
le fiamme con un panno umido.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito dal costruttore, dal suo
Centro assistenza o comunque da una
persona con qualifica similare, in modo
da eliminare ogni rischio.
Per proteggere l’incolumità personale, non cercare di
smontare l’apparecchio da soli. Contattare sempre il Centro
assistenza.
L’apparecchio è conforme alle seguenti direttive CE:
Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successive modifiche;
Direttiva EMC 2004/108/CE e successive modifiche
I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti
alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento
Europeo (CE) N°1935/2004.
Smaltimento
Ai sensi della direttiva Europea 2002/96/CE, non smaltire l’apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnarlo ad un centro
di raccolta differenziata e riciclaggio autorizzato.
Pericolo!
La mancata osservanza delle avvertenze potrebbe causare lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.
• Prima di inserire la spina nella presa di corrente,
verificare che:
- La tensione di rete corrisponda al valore indicato
nella targhetta.
5
Descrizione apparecchio
Regolazione orologio
A Resistenza superiore
B Luce interna
C Sede per girarrosto
D Ganci per supporto spiedo
E Porta in vetro
F Griglia - (*) Solo in alcuni modelli
G Leccarda
H Supporto spiedo
I Spiedo
L Display
M Manopola timer
N Pulsante start/pausa
O Spia rossa ON
P Pulsante temperatura interna
Q Manopola temperatura/peso
R Pulsante ON/stand-by
S Selettore funzioni
Quando l’apparecchio viene collegato per la prima volta alla
presa della corrente o dopo un’interruzione dell’alimentazione,
emette un segnale acustico e sul display appaiono quattro lineette (“-- : --”).
Per regolare l’orologio, procedere come segue:
Premere il pulsante start/pausa (N) per almeno 3 secondi.
L’ora inizierà a lampeggiare.
Dati tecnici
Tensione: 220-240 V ~ 50/60Hz
Potenza assorbita: 2200 W
Dimensioni LxHxP: 530 x 340 x 450
Peso: 16.2 kg
Regolare l’ora con la manopola del timer (M).
Display
2
1
3
4
Premere il pulsante start/pausa (N). I minuti inizieranno a
lampeggiare.
1 Indicatore funzione selezionata
2 Indicatore timer
3 Icona funzione
4 Indicatore temperatura/peso
Regolare i minuti con la manopola del timer (M).
6
5 minuti il programma di cottura riprende a funzionare,
altrimenti il forno si spegne.
è possibile in qualsiasi momento interrompere la funzione
di cottura tenendo premuto per 1 secondo il pulsante ON/
stand-by (R). Il forno andrà in stand-by.
Nelle funzioni di cottura tradizionale e a convezione, quando
viene raggiunta la prima temperatura impostata il forno
emette un singolo segnale acustico.
Durante queste funzioni, è possibile visualizzare la
temperatura interna premendo l’apposito pulsante (P). La
temperatura viene visualizzata per 5 secondi.
Premere il pulsante start/pausa (N). Viene visualizzata l’ora
impostata.
Se si desidera modificare l’ora successivamente, ripetere la procedura sopra descritta.
Messaggi del display
Il forno deve essere collocato al chiuso, in un ambiente privo di
correnti d’aria e lontano da fonti di calore e luce diretta del sole.
Il display indica eventuali problemi del forno.
Se sul display compare la scritta “ERR” lampeggiante, l’apparecchio non è riuscito a regolare la temperatura.
Annotare il codice di errore visualizzato e portare l’apparecchio
presso un centro assistenza De’Longhi.
Funzioni del forno
Quando il forno si trova in stand-by, sul display appare l’ora oppure --:--.
• Premere il pulsante ON/stand-by (R).
Il forno si accende.
In questo stato è possibile selezionare la funzione desiderata.
La funzione selezionata automaticamente è Cottura tradizionale.
I valori modificabili lampeggiano.
• Ruotare la manopola del selettore funzioni (S) per
selezionare la funzione desiderata.
• Ruotare la manopola temperatura/peso (Q) per regolare
la temperatura, se necessario (per alcuni programmi non è
necessario).
Per la funzione Pizza, regolare il peso.
Per la funzione biscotti, selezionare il numero di teglie.
• Ruotare la manopola timer (M) per impostare il tempo, se
necessario.
Le funzioni Pizza e Biscotti hanno il tempo preimpostato.
- Nella funzione Pizza il tempo cambia in base al peso impostato.
- Nella funzione Biscotti il tempo di cottura può essere
regolato.
• Premere il pulsante start/pausa (N) per iniziare la
cottura.
La spia rossa ON (O) si accende.
Allo scadere del tempo impostato, sul display appare “END”
e viene emesso un segnale acustico (3 beep).
Premere il pulsante ON/stand-by (R) per resettare il forno.
È possibile mettere in pausa il processo di cottura premendo
il pulsante start/pausa (N). La spia a led (O) che si trova intorno al pulsante start/pausa
(N) inizierà a lampeggiare.
Premendo nuovamente il pulsante start/pausa (N) entro
7
3
233
122
11
Tabella riassuntiva
Programma
BAKE
(COTTURA TRADIZIONALE)
CONVECTION
Posizione griglia
BROIL/GRILL
80°C - 220°C
33
2323
1212
11
33
223
3112
21
1
-
DEFROST
(SCONGELAMENTO)
Fresca
1 Surgelata
2 Surgelate
Note/Consigli
3
32
2313
122
11
80°C - 220°C
(CONVEZIONE)
PIZZA
Temperatura
33
2323
1212
11
-
33
232
121
1
-
33
322
211
1
-
33
2332
1221
11
-
8
Ideale per la cottura di verdure
ripiene, pesce, dolci.
Griglia/leccarda in posizione 1
o 2.
Ideale per la cottura di lasagne,
carne, pizza, torte e crostate,
pane e tutti i cibi per i quali si
desidera una superficie dorata
e croccante.
Griglia//leccarda in posizione
1 o 2.
Ideale per tostare il pane e dorare i cibi.
Griglia in posizione 3.
Leccarda in posizione 2.
Posizionare il cibo direttamente
sopra la griglia o la leccarda.
Ideale per la cottura di 1
pizza fresca posizionata sulla
leccarda.
La mozzarella va aggiunta solo
prima della fine della cottura,
quando il forno emette un
segnale acustico.
Posizionare la pizza direttamente sopra la griglia.
Utilizzare il peso totale delle 2
pizze.
Griglia in posizione 1 e 2.
Vanno invertite a metà cottura.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(BISCOTTI)
2P
33
22
11
-
Usare la leccarda imburrata o
ricoperta con carta da forno.
Griglia in posizione 1 e 2.
Rivestire le griglie con carta
d’alluminio.
Le griglie vanno girate ed invertite quando il forno emette un
segnale acustico.
Posizionare il cibo direttamente
KEEP WARM
(MANTENIMENTO IN CALDO)
ROTISSERIE
(GIRARROSTO)
GRATIN
(GRATINATURA)
3 sopra la griglia o la leccarda.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
9
3
23
12
1
Mettere dell’acqua sulla leccarda per evitare schizzi di grasso.
Griglia/leccarda in posizione 1
o 2.
A seconda dell’altezza della pietanza usare la posizione 1 o 2.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children, unless they
are more than eight years old and under
constant supervision.
• Keep the appliance and power cable
away from children under eight years of
age.
IMPORTANT SAFEGUARDS
Read all the instructions carefully before using the appliance.
Keep these instructions
Please note:
This symbol identifies important advice or information for the
user.
• Before using the oven for the first time, remove any paper
and other material inside the oven such as protective cardboard, booklets, plastic bags, etc.
• The appliance must be kept at a distance of at least 20 cm
from the mains power socket to which it is connected.
• Before using for the first time, operate the oven empty
with the thermostat at maximum for at least 15 minutes
to eliminate the “new” smell and any smoke caused by the
presence of protective substances applied to the heating
elements before transport.
Ventilate the room.
• Wash all accessories thoroughly before use.
• The oven has a power failure backup which resumes the
timer in the event of power failure lasting up to about 5 s.
•
•
-
-
•
•
•
Important!
Failure to observe the warning could result in injury or damage
to the appliance.
• This oven is designed to cook food.
It must never be used for other purposes, modified or tampered with in any way.
• When you have unpacked the appliance, make sure the
door is undamaged and working correctly. The door is
made from glass and is therefore fragile. If it is visibly
chipped, scored or scratched, it should be replaced. While
using, cleaning or moving the appliance, avoid slamming
or knocking the door violently. Do not pour cold liquid onto
the glass while the appliance is hot.
• Place the appliance on a horizontal surface at a height of at
least 85 cm and out of reach of children.
•
•
•
•
•
Do not move the appliance while in use.
Do not use the appliance if:
The power cable is faulty
the appliance has been dropped, is visibly damaged or
malfunctioning.
In these cases, to avoid all risk take the appliance to your
nearest authorised customer services.
Never position the appliance near heat sources.
Do not use the appliance as a heat source.
Never place paper, cardboard or plastic inside the oven and
never rest anything on top of the appliance (utensils, wire
racks, other objects).
Never insert anything into the ventilation openings. Make
sure they are unobstructed.
This oven is not designed for built-in installation.
Do not rest heavy objects, boiling pans or containers on the
open door.
Do not pull the handle downwards.
Professional or inappropriate use, or failure to observe the
instructions absolves the manufacturer from all responsibility and invalidates the guarantee.
This is a household appliance only.
It is not intended to be used in: staff
kitchen areas in shops, offices and other
working environments; farm houses; by
clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
•
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
10
•
When not in use and before cleaning, always unplug the
appliance.
•
The appliance must not be operated by
a timer or a separate remote control sy-
•
•
•
stem.
The appliance must be placed and operated with the back
next to the wall.
Do not use pointed or sharp metal objects to clean the drip
pan.
Before cleaning, always turn the appliance off by setting
the timer to “0” and unplugging it from the mains socket.
•
•
Danger of burns!
Failure to observe the warning could result
in scalds or burns.
• When in operation, the door and accessible external surfaces could become very
hot.
Always use the knobs, handles and buttons.
Never touch metal parts or the glass.
Use oven gloves if necessary.
• This electrical appliance operates at high
temperatures which could cause burns.
•
•
•
•
•
•
•
Do not leave inflammable products near the oven or under
the work surface where it is located.
Never operate the appliance under a wall cupboard or shelf
or near inflammable materials such as curtains, blinds,
etc.
If food or other parts of the oven catch fire, never
try and put out the flames with water.
Close the door, unplug from the mains and smother
the flames with a damp cloth.
condition, that the plug is earthed and that the cross section of the wires is at least equal to that of the power cable
provided with the appliance.
To avoid all risk of electric shock, never immerse the power
cable, plug or appliance itself in water.
If the power cable is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, the
manufacturer’s customer services or a
qualified electrician in order to eliminate
all risk.
For your personal safety, never take the appliance to pieces
on your own.
Always contact Customer Services.
The appliance complies with the following EC directives:
Low Voltage Directive 2006/95/EC and subsequent
amendments;
EMC Directive 2004/108/EC and subsequent amendments
Materials and accessories coming into contact with food
conform to European regulation (EC) no. 1935/2004.
Disposal
In compliance with European directive 2002/96/EC, the appliance must not be disposed of with household waste, but taken to
an authorised waste separation and recycling centre.
Danger!
Failure to observe the warning may result in life threatening
injury by electric shock.
• Before plugging into the mains, make sure that:
- The mains voltage corresponds to the voltage indicated on the rating plate.
- The mains socket has a minimum rating of 16A and
an earth wire.
The manufacturer declines all liability in the event
that this important accident-prevention rule is not
respected.
• Do not let the power cable dangle and avoid touching hot
parts of the oven.
Never unplug the appliance by pulling on the power cable.
• If you intend to use an extension, make sure it is in good
11
Description of appliance
Setting the clock
A Top element
B Internal light
C Spit roast housing
D Spit support hooks
E Glass door
F Wire rack - (*) certain models only
G Drip pan
H Spit support
ISpit
LDisplay
M Timer dial
N Start/pause button
O Red on light
P Cavity temperature button
Q Temperature/weight dial
R On/stand-by button
S Function selection dial
The first time the appliance is connected to the mains electricity
supply or after it has been without power for some time, it emits
a beep and four dashes (“-- : --”) appear on the display.
To set the time, proceed as follows:
Press the Start/pause button (N) for at least 3 seconds.
The hour flashes.
Technical specification
Voltage: 220-240 V ~ 50/60Hz
Absorbed power: 2200 W
Size LxHxP: 530 x 340 x 450
Weight: 16.2 kg
Set the required hour with Timer dial (M).
Display
2
1
3
4
1
2
3
4
Press the Start/pause button (N). The minutes flash.
Function selected indicator
Timer indicator
Function icon
Temperature/Weight indicator
Set the required minutes with Timer dial (M).
12
Display messages
The appliance must be installed indoors in a room without draughts and away from sources of heat and direct sunlight.
The display indicates any problems with the appliance.
If “ERR” flashes on the display; the appliance has failed to regulate the temperature.
Note the error code on the timer display and take the appliance
to De’Longhi customer services.
Press the Start/pause button (N). The set time is displayed.
If you want to change the time later, repeat the setting procedure described above.
Oven function
In the stand-by state, the Display shows the set time or --:--.
• Press the On/stand-by button (R).
The oven turns on. This is the Function selecting state. The
Default selected function is Bake. The modifiable values
flash.
• Rotate the Function selection dial (S) to select the function wanted.
• Rotate the Temperature/weight dial (Q) to set the temperature if needed (not required in some programmes). In the
Pizza function set the weight. In the Cookies function set the
number of sheets.
• Rotate the Timer dial (M) to set the timer if needed. In the
Both Pizza and Cookies functions have a preset timer.
- In “Pizza” function the time will change depending on the
selected weight.
- In “Biskuit” function it is possible to modify the cooking time.
• Press the Start/pause button (N) to start cooking.
The red ON light (O) turns on.
When the timer expires, the display shows “End” and emits a
acoustic signal (three ‘beeps’). Press the On/stand-by button
(R) to reset the oven.
During the cooking process you can pause the oven by pressing the Start/pause button (N).
The red ON light (O) that is located around the edge of the
Start/pause button (N) starts to blink.
Within 5 minutes, press the Start/pause button (N) to resume
the cooking programme, otherwise the oven turns off.
It is possible to interrupt the cooking process at any time by
pressing for 1 second the ON/stand-by button ( R ). The oven
goes into stand-by condition.
In the Bake and Convection functions, the oven emits a single
beep when the first target temperature is reached.
During these functions it is possible to view the cavity temperature by pressing the cavity temperature button (P).
The temperature is displayed for 5 seconds.
13
3
32
231
123
12
1
Summary table
Programme
BAKE
Wire rack position
33
223
1123
123
12
1
80°C - 220°C
BROIL/GRILL
33
232
1231
123
12
1
-
DEFROST
33
232
1213
123
121
-
Fresh
1 Frozen
2 Frozen
Notes/Tips
33 Ideal for cooking stuffed vege223 tables, fish and pound cake.
1123
Rack/ drip pan in position 1 or 2
123
12
1
80°C - 220°C
CONVECTION
PIZZA
Temperature
33
22
131
2
1
-
33
322
21313
122
11
-
33
232
1321
21
1
-
14
33
2
Ideal for lasagne, meat, pizza,
pies, cakes, bread and all foods
which must have a brown or
crisp surface. Rack/ drip pan in
position 1 or 2
Ideal for toasting bread
and browning food. Rack in
position 3.
Drip pan in position 2
Place the food directly on the
rack or drip pan.
Ideal for cooking 1 fresh pizza
placed on the drip pan.
Add the mozzarella only at the
end of cooking when the oven
emits a beeps.
Place the pizza directly on
the rack.
Use the total weight of the 2
pizzas.
Rack in position 1 and 2
Turn halfway through cooking.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
2P
33
22
11
-
Use the drip pan coated with
butter or covered with greaseproof paper.
Rack in position 1 and 2
Cover the racks with tinfoil.
Turn the biscuits and reverse
the racks when the oven emits
two beeps.
Place the food directly on the
KEEP WARM
ROTISSERIE
GRATIN
3 rack or drip pan in position 1.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
15
3
23
12
1
Add water to the drip pan to
avoid splashes of fat.
Rack/ drip pan in position 1 or 2
Use position 1 or 2, depending
on the height of the dish being
prepared
ou ne disposant pas de l’expérience ou
des connaissances nécessaires, à condition de les surveiller ou qu’elles aient
reçues les instructions concernant l’utilisation sûre de l’appareil et qu’elles aient
compris les dangers inhérents à celui-ci.
Surveillez les enfants afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien à la charge de
l’utilisateur ne peuvent pas être effectués par des enfants, sauf s’ils ont plus
de 8 ans et qu’ils sont constamment surveillés.
• Ne laissez pas l’appareil et son cordon à
la portée des enfants de moins de 8 ans.
AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ
Lire soigneusement ce mode d’emploi
avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice.
N.B :
Ce symbole indique des conseils et des informations importantes pour l’utilisateur.
• Avant la première utilisation, retirez tous les papiers, cartons de protection, livrets, sacs en plastique etc. qui se
trouvent dans le four.
• L’appareil doit être placé à 20 cm au moins de la prise électrique sur laquelle il est branché.
• Avant la première utilisation, faites fonctionner le four à
vide, thermostat au maximum, pendant au moins 15 minutes pour éliminer l’odeur de neuf et éventuellement la
fumée due aux graisses de protection appliquées sur les
résistances avant le transport.
Aérez la pièce.
• Lavez soigneusement tous les accessoires avant l’utilisation.
• Le four est doté d’un système de rétablissement du minuteur en cas de coupure du courant jusqu’à 5s.
•
•
-
-
Attention!
Le non-respect des consignes pourrait provoquer des lésions ou
des dommages à l’appareil.
• Ce four est destiné à la cuisson des aliments.
Il ne doit jamais être utilisé pour un autre usage et il ne doit
en aucun cas être modifié ni transformé.
• Après avoir déballé l’appareil, vérifiez que la porte n’est pas
endommagée et qu’elle fonctionne correctement.
La porte du four est fragile puisqu’elle est en verre.
Si elle est visiblement ébréchée, griffée ou rayée, il faut la
faire remplacer.
Pendant l’utilisation, les opérations de nettoyage et les
déplacements de l’appareil, évitez de claquer la porte et de
la heurter violemment
Évitez de verser des liquides froids sur le verre chaud de
l’appareil.
• Posez l’appareil sur un plan horizontal à une hauteur de 85
cm au moins, hors de la portée des enfants.
•
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
Ne déplacez pas l’appareil pendant qu’il est en marche.
N’utilisez pas l’appareil si :
Le cordon d’alimentation est défectueux
L’appareil est tombé ou s’il présente des dégâts visibles ou
des anomalies de fonctionnement.
Le cas échéant, afin d’éviter tout risque, faites-le vérifier
par le Centre de Service Après-vente le plus proche.
N’installez jamais l’appareil à proximité de sources de chaleur.
N’utilisez pas l’appareil comme source de chaleur.
Ne mettez jamais de papier, carton ou plastique dans le
four et ne posez jamais rien dessus (ustensiles, grilles ou
autres objets).
N’introduisez rien dans les bouches de ventilation. Assurez-vous qu’elles ne sont pas obstruées.
Ce four n’a pas été conçu pour être encastré.
Une fois la porte ouverte, n’y appuyez jamais des objets
lourds, des casseroles ou récipients brûlants.
Ne tirez pas la poignée vers le bas.
La responsabilité du fabricant ne sera pas engagée en cas
d’usage professionnel, non approprié ou non conforme au
mode d’emploi, et la garantie sera annulée.
Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique.
Il ne doit pas être utilisé dans les: les cuisines réservées au personnel des maga•
16
•
•
•
•
•
sins, bureaux et autres environnement
professionnels, dans les gîtes ruraux,
hôtels, motels et autres structures d’accueil, les meublés ou chambres d’hôtes.
Danger!
Le non-respect des avertissements pourrait entraîner une décharge électrique et des blessures graves, voire mortelles.
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez si :
- La tension de réseau correspond à celle indiquée sur
la plaque signalétique.
- La prise de courant peut supporter au moins 16A et
qu’elle est munie d’une mise à la terre.
Le fabricant décline toute responsabilité si l’installation n’est pas conforme aux normes de sécurité.
• Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation et veillez à
ce qu’il ne soit pas en contact avec les surfaces chaudes du
four.
Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l’appareil.
• Si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous qu’elle est
en bon état, que sa fiche est munie de mise à la terre et
que la section du conducteur est au moins égale à celle du
cordon d’alimentation fourni avec l’appareil.
• Afin d’éviter tout risque de décharge électrique, ne plongez
jamais dans l’eau le câble d’alimentation et la fiche de l’appareil dans son ensemble.
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer et lorsque vous ne l’utilisez pas.
L’appareil ne doit pas fonctionner au
moyen d’une minuterie externe ou d’un
système séparé de télécommande.
L’appareil doit être positionné et fonctionner le dos contre
le mur.
N’utilisez pas de parties métalliques anguleuses ou tranchantes pour nettoyer la lèchefrite.
Éteignez toujours l’appareil en plaçant la minuterie sur «
0 » et débranchez la fiche de la prise après utilisation et
avant tout nettoyage.
Danger Brûlures!
Le non-respect des consignes pourrait provoquer des brûlures.
• Quand l’appareil est en marche, la température de la porte et la carrosserie
peut être très élevée.
Ne touchez que les boutons, les poignées
et les touches.
Ne touchez jamais les parties métalliques ni la vitre.
Utilisez des gants isolants si nécessaire.
• Cet appareil électrique fonctionne à des
températures élevées qui peuvent provoquer des brûlures.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez jamais de produits inflammables à proximité du
four ni sous le plan de travail sur lequel il est posé.
Ne faites jamais marcher l’appareil sous un meuble suspendu ou une étagère, ni à proximité de matières inflammables (rideaux, stores, etc.)
Si les aliments ou d’autres pièces du four prennent
feu, n’essayez surtout pas d’éteindre les flammes
avec de l’eau.
Laissez la porte fermée, débranchez l’appareil et
étouffez les flammes avec un chiffon humide.
Afin d’éviter tout risque, si le câble d’alimentation est détérioré, faites-le remplacer exclusivement par le constructeur,
dans un centre de service ou par une personne qualifiée.
Pour votre protection, ne tentez pas de démonter vousmême l’appareil.
Contactez toujours le centre de service.
L’appareil est conforme aux directives CE suivantes :
Directive basse tension 2006/95/CE et ses modifications
ultérieures;
Directive CEM 2004/108/CE et ses amendements
Les matières et les objets destinés au contact avec des produits alimentaires sont conformes au règlement européen
(CE) N°1935/2004.
Élimination
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, l’appareil
ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais rapporté à un centre de collecte et de recyclage agréé.
17
Description appareil
Réglage de l’horloge
A Résistance supérieure
B Éclairage interne
C Logement pour tournebroche
D Crochets de support de la broche
E Porte en verre
F Grille – (*) seulement sur certains modèles)
G Lèchefrite
H Support de la broche
I Broche
L Écran
M Bouton du minuteur
N Touche marche/pause
O Voyant rouge MARCHE
P Touche température interne
Q Bouton température/poids
R Touche ON/stand-by
S Sélecteur de fonctions
Quand l’appareil est branché la première fois sur la prise de courant ou après une coupure, il émet un signal sonore et l’écran
affiche quatre tirets (“-- : --”).
Pour régler l’horloge procédez de la façon suivante :
appuyez sur la touche marche/pause (N) pendant au moins 3
secondes.
L’heure commencera à clignoter.
Caractéristiques techniques
Tension: 220-240 V ~ 50/60Hz Puissance absorbée: 2200 W
Dimensions LxHxP: 530 x 340 x 450
Poids: 16.2 kg
Réglez l’heure avec le bouton du minuteur (M).
Écran
2
1
3
4
Appuyez sur la touche marche/pause (N). Les minutes commenceront à clignoter.
1 Indicateur fonction sélectionnée
2 Indicateur minuteur
3 Icône fonction
4 Indicateur température/poids
Réglez les minutes le bouton du minuteur (M).
18
Appuyez sur la touche marche/pause (N).
L’heure réglée est affichée.
pause (N) dans un délai de 5 minutes pour reprendre le
programme de cuisson, sinon le four s’éteint.
Il est possible à chaque moment de interrompre la fonction
de cuisson en pressant sur le bouton ON/Stand-by.
Le four se met en stand-by.
Dans les fonctions de cuisson traditionnelle et à convection,
lorsque la première température réglée est atteinte le four
émet un seul signal sonore.
Durant ces fonctions, il est possible d’afficher la température
interne en appuyant sur la touche (P) prévue à cet effet.
La température est visualisée pour 5 secondes.
Messages de l’écran
Si vous souhaitez modifier l’heure par la suite, répétez la procédure décrite ci-dessus.
Le four doit être placé à l’intérieur, dans un lieu exempt de courants d’air et loin des sources de chaleur et de la lumière directe
du soleil.
L’écran indique les éventuels problèmes du four.
Si l’inscription «ERR» clignote sur l’écran, l’appareil n’est pas parvenu à régler la température.
Notez le code d’erreur affiché et portez l’appareil dans un centre
de service De’Longhi.
Fonctions du four
Lorsqu’il se trouve en stand-by, l’écran affiche l’heure ou --:--.
• Appuyez sur la touche MARCHE/stand-by (R).
Le four s’allume.
Dans cet état, vous pouvez sélectionner la fonction désirée.
La fonction sélectionnée automatiquement est Cuisson
traditionnelle.
Les valeurs pouvant être modifiées clignotent.
• Tournez le bouton du sélecteur de fonctions (S) pour
sélectionner la fonction désirée.
• Tournez le bouton température/poids (Q) pour régler la
température, si nécessaire (pour certains programmes, cette
opération n’est pas nécessaire).
Pour la fonction Pizza, réglez le poids.
Pour la fonction biscuits, sélectionnez le nombre de plaques.
• Tournez le bouton minuteur (M) pour régler le minuteur,
si nécessaire.
Les fonctions pizza et biscuits ont le temps prédéfini.
- Dans la fonction pizza le temps varie selon le poids sélectionné.
- Dans la fonction biscuits le temps de cuisson peut être
modifié.
• Appuyez sur la touche marche/pause (N) pour commencer la cuisson.
Le voyant rouge MARCHE (O) s’allume.
Lorsque le temps réglé est écoulé, l’écran affiche « END » et
un signal sonore (3 beep) est émis.
Appuyez sur la touche MARCHE/stand-by (R) pour réinitialiser le four.
Il est possible de mettre en pause le processus de cuisson en
poussant sur le bouton marche/pause (N). Le voyant rouge qui se trouve autout tour la touche marche/
pause (N) commencera à clignoter.
Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche marche/
19
Tableau récapitulatif
Programme
BAKE
(CUISSON TRADITIONNEL)
CONVECTION
Température
Position grille
33
232
121
1
3
323
2312
121
1
80°C - 220°C
33
232
121
1
80°C - 220°C
Notes/Conseils
Idéale pour la cuisson de légumes farcis, poisson, gâteaux.
Grille/lèchefrite en position 1
ou 2.
Idéal pour la cuisson des lasagnes, de la viande, des pizzas,
des tartes salées et sucrées,
du pain et de tous les aliments
pour lesquels vous souhaitez
une surface dorée et croquante.
Grille/ lèchefrite en position 1
ou 2.
Idéal pour griller le pain et faire
BROIL/GRILL
-
DEFROST
(DÉCONGÉLATION)
Fraîche
PIZZA
33 dorer les aliments.
2323 Grille en position 3.
1212 Lèchefrite en position 2.
11
1 Surgelée
2 Surgelées
33
232
121
1
-
3
323
212
11
-
33
323
221
211
1
-
33
232
121
1
-
20
Placez les aliments directement
sur la grille ou la lèchefrite.
Idéale pour la cuisson d’une
pizza fraîche traditionnelle sur
la lèchefrite.
La mozzarella doit être ajoutée
uniquement avant la fin de la
cuisson, lorsque le four émet
un signal sonore.
Placez la pizza directement sur
la grille.
Utilisez le poids total des 2
pizzas
Grille en position 1 et 2.
Vous devrez les intervertir à micuisson.
212
11
Utilisez la lèchefrite beurrée ou
recouverte de papier sulfurisé.
1P
3
32
21
1
-
COOKIES
(BISCUITS)
2P
3
2
1
-
Grille en position 1 et 2.
Revêtez les grilles de papier
aluminium.
Les biscuits doivent être retournés et les grilles doivent être
inversées lorsque le four émet
un signal sonore.
Placez les aliments directement
KEEP WARM
(MAINTIEN AU CHAUD)
ROTISSERIE
(TOURNEBROCHE)
GRATIN
3 sur la grille ou la lèchefrite en
2 position 1.
133
22
11
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
21
3
23
12
1
Mettez de l’eau sur la lèchefrite
pour éviter les projections de
graisse.
Grille/lèchefrite en position 1
ou 2.
Selon la hauteur des aliments,
utilisez la position 1 ou 2.
Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der
Sinnesorgane verwendet werden, sofern
sie überwacht werden oder im sicheren
Gebrauch des Gerätes geschult wurden
und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Sorgen Sie dafür, dass
Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten, für
die der Benutzer zuständig ist, dürfen
nicht von Kindern ausgeführt werden, es
sei denn sie sind mindestens acht Jahre
alt und werden ständig beaufsichtigt.
• Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern
unter acht Jahren.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes
alle Anweisungen aufmerksam durch.
Diese Bedienungsanleitung gut aufbewahren.
Hinweis:
Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen
für den Benutzer hin.
• Vor der ersten Inbetriebnahme des Backofens entfernen
Sie bitte das darin enthaltene Papiermaterial, wie z.B.
Schutzkartons, Beiblätter, Plastiktüten, usw.
• Das Gerät muss in einem Abstand von mindestens 20 cm
von der Steckdose aufgestellt werden, an die es angeschlossen wird.
• Zur Beseitigung des Geruchs nach »Neu« und des Rauchs,
der auf das Vorhandensein von Schutzsubstanzen zurückzuführen ist, die vor dem Transport auf die Heizelemente
aufgetragen wurden, den Backofen vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 15 Minuten lang mit Thermostat
auf höchster Stufe leer laufen lassen. Den Raum lüften.
• Spülen Sie vor dem Gebrauch alle Zubehörteile sorgfältig
ab.
• Der Backofen ist mit einem System zur Rücksetzung der
Zeitschaltuhr bei Stromausfall von mehr als 5 Sek. ausgestattet.
•
•
-
-
Achtung!
La mancata osservanza delle avvertenze potrebbe causare lesioni o danni all’apparecchio.
• Dieser Backofen wurde für die Zubereitung von Nahrungsmitteln konzipiert. Er darf für keine anderen Zwecke
eingesetzt und in keiner Weise verändert bzw. umgerüstet
werden.
• Nach dem Auspacken des Gerätes die Backofentür auf
Unversehrtheit und richtige Funktion überprüfen. Die
Backofentür besteht aus Glas und ist zerbrechlich. Wenn
sie sichtbar gesplittert, beschädigt oder zerkratzt ist, muss
sie ausgetauscht werden. Die Backofentür während des
Gebrauchs, der Reinigung und dem Verstellen des Gerätes
nicht zuschlagen oder heftig dagegen stoßen.
Keine kalten Flüssigkeiten auf das Glas schütten, wenn das
Gerät heiß ist.
• Stellen Sie das Gerät auf einer mindestens 85 cm hohen
waagrechten Fläche und außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät nicht verstellen, während es in Betrieb ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn:
Das Netzkabel defekt ist
das Gerät heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden bzw.
Betriebsstörungen aufweist. In diesem Fall ist das Gerät zur
nächsten Kundendienststelle zu bringen, um jedes Risiko
auszuschließen.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen
auf.
Verwenden Sie das Gerät nicht als Heizquelle.
Niemals Papier, Karton oder Plastik in den Backofen legen
und nichts darauf ablegen (Utensilien, Roste oder andere
Gegenstände).
Stecken Sie nichts in die Belüftungsöffnungen. Sicherstellen, dass sie nicht verstopft sind.
Dieser Backofen ist nicht zum Einbau geeignet.
Keine schweren Gegenstände, heißen Töpfe oder Behälter
auf der offenen Backofentür abstellen.
Den Griff nicht nach unten ziehen.
Jeder gewerbliche, unsachgemäße oder von der Bedienungsanleitung abweichende Gebrauch befreit den Hersteller von jeglicher Haftung und den Garantieleistungen.
Dieses Gerät wurde ausschließlich für
den Hausgebrauch konzipiert.
Der Gebrauch ist nicht vorgesehen: in
•
Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren
und von Personen mit eingeschränkten
22
•
•
•
•
•
Küchenbereichen für das Personal von
Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen, in landwirtschaftlichen
touristischen Einrichtungen, Hotels,
Motels und anderen Unterkünften sowie
Zimmervermietungen.
•
Gefahr!
Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Verletzungen
durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.
• Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken,
überprüfen dass:
- Die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Die Steckdose über eine Mindestleistung von mindestens 16A verfügt und mit einem Erdleiter versehen ist. Die Herstellerfirma übernimmt keine
Haftung, falls diese wichtige Unfallverhütungsvorschrift nicht beachtet wird.
• Lassen Sie das Netzkabel nicht herunter baumeln, und vermeiden Sie, dass es mit den heißen Teilen des Backofens
in Berührung kommt. Niemals das Gerät durch Ziehen des
Netzkabels vom Stromnetz trennen.
• Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden möchten,
sollten Sie unbedingt überprüfen, dass es sich in einwandfreiem Zustand befindet und mit einem Stecker ausgerüstet ist, der über eine Erdung und einen Leiter verfügt, der
mindestens den gleichen Querschnitt aufweist wie das mit
dem Gerät gelieferte Netzkabel.
• Um jede Stromschlaggefahr zu vermeiden, dürfen das
Netzkabel, der Stecker und das ganze Gerät nie ins Wasser
getaucht werden.
Bei Nichtgebrauch und auf jeden Fall vor der Reinigung das
Gerät stets vom Stromnetz trennen.
Das Gerät darf nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder mit einem separaten
Fernbedienungssystem betrieben werden.
Das Gerät muss mit der Rückseite zur Wand aufgestellt und
betrieben werden.
Keine scharfen oder spitzen Metallteile für die Reinigung
der Fettschale verwenden.
Vor der Reinigung die Zeitschaltuhr auf ‘0’ drehen, um das
Gerät auszuschalten, und den Stecker aus der Steckdose
ziehen.
Verbrennungsgefahr!
Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann
zu Verbrennungen oder Verbrühungen führen.
• Backofentür und Außenflächen können
bei Betrieb des Gerätes sehr hohe Temperaturen erreichen. Verwenden Sie
stets die Drehknöpfe und Tasten, und
fassen Sie das Gerät stets an den Griffen
an. Berühren Sie niemals die Metall- oder
Glasteile. Verwenden Sie gegebenenfalls
Ofenhandschuhe.
• Dieses Elektrogerät funktioniert bei hohen Temperaturen, die Verbrennungen
verursachen können.
•
•
Sollten Nahrungsmittel oder Teile des Backofens
Feuer fangen, niemals versuchen, die Flammen mit
Wasser zu löschen. Die Backofentür geschlossen
halten, Stecker ziehen und die Flammen mit einem
feuchten Tuch ersticken.
•
•
•
Niemals entflammbare Produkte in der Nähe des Backofens
oder unter der Arbeitplatte, auf der er steht, aufbewahren.
Betreiben Sie das Gerät niemals unter Hängeschränken,
Regalen oder in der Nähe von entflammbaren Materialien,
wie Vorhänge, Jalousien, usw.
•
•
23
Wenn das Netzkabel beschädigt ist,
muss es vom Hersteller oder seinem
technischen Kundendienst bzw. von
einer Person mit einer gleichwertigen
Qualifikation ausgewechselt werden,
um jegliches Risiko auszuschließen.
Versuchen Sie zu Ihrem eigenen Schutz nie das Gerät selbst
auseinanderzubauen. Kontaktieren Sie immer den Kundendienst.
Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und spätere Änderungen;
EMV-Richtlinie 2004/108/EG und spätere Änderungen;
Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der
Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 überein.
Entsorgung
1 Anzeige gewählte Funktion
2 Anzeige Zeitschaltuhr
3 Symbol Funktion
4 Anzeige Temperatur/Gewicht
Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EG darf das Gerät
nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.
Einstellung der Uhr
Wenn das Gerät zum ersten Mal an die Steckdose angeschlossen wird oder nach einer Unterbrechung der Stromversorgung,
ertönt ein akustisches Signal und am Display erscheinen vier
Striche (“-- : --”).
Zur Einstellung der Uhr wie folgt vorgehen:
Gerätebeschreibung
A Heizelement Oberhitze
B Innenbeleuchtung
C Aufnahme für Grillspieß
D Grillspießhalterung
E Glastür
F Grillrost - (*) Nur bei einigen Modellen
G Fettschale
H Grillspießablage
I Grillspieß
L Display
M Drehknopf Zeitschaltuhr
N Taste Start/Pause
O Rote Kontrolllampe EIN
P Taste Innentemperatur
Q Drehknopf Temperatur/Gewicht
R Taste EIN/Bereitschaft
S Funktionswahlschalter
die Taste Start/Pause (N) für mindestens 3 Sekunden drücken.
Die Stunden beginnen zu blinken.
Die Stunden mit dem Drehknopf der Zeitschaltuhr (M)
einstellen.
Technische Daten
Spannung: 220-240 V ~ 50/60Hz Leistungsaufnahme: 2200 W
Maße BxHxT: 530 x 340 x 450
Gewicht: 16.2 kg
Display
2
1
3
Die Taste Start/Pause (N) drücken. Die Minuten beginnen zu
blinken.
4
24
Nach Ablauf der eingestellten Zeit erscheint auf dem Display
“END” und es ertönt ein dreifaches akustisches Signal (3
Pieptöne).
Die Taste EIN/Bereitschaft (R) drücken, um den Backofen
zurückzusetzen.
Es ist möglich das Kochverfahren einzustellen, indem man
die Start/Pause Taste drückt (N).
Die Rote Kontrollampe (O) die sich um den Rand der START/
PAUSE Taste befindet fängt an zu blinken.
Bei erneutem Drücken der Taste Start/Pause (N) innerhalb
von 5 Minuten nimmt das Garprogramm den Betrieb wieder
auf, andernfalls schaltet sich der Backofen aus.
Es ist möglich in jedem Moment das Kochverfahren zu
unterbrechen, wenn man 1 Sekunde lang die ON/stand-by
Taste (R) gedrückt hält. Der Ofen schaltet auf stand-by.
Bei den Funktionen traditionelles Garen und Konvektion
gibt der Backofen ein einziges akustisches Signal, wenn die
zuerst eingestellte Temperatur erreicht ist.
Während dieser Funktionen kann die Innentemperatur
angezeigt werden, indem die entsprechende Taste (P)
gedrückt wird.
Die Temperatur wird für 5 Sekunden gezeigt.
Die Minuten mit dem Drehknopf der Zeitschaltuhr (M) einstellen.
Die Taste Start/Pause (N) drücken.
Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.
Wenn die Uhrzeit später geändert werden soll, den oben beschriebenen Ablauf wiederholen.
Displaymeldungen
Backofenfunktionen
Der Backoffen muss in einem geschlossenen und zugluftfreien
Raum, fern von Wärmequellen und ohne direkte Sonneneinstrahlung aufgestellt werden.
Das Display zeigt mögliche Betriebsstörungen des Backofens
an.
Wenn auf dem Display der blinkende Text “ERR” erscheint, ist es
dem Gerät nicht gelungen, die Temperatur zu regeln.
Notieren Sie den angezeigten Fehlercode und bringen Sie das
Gerät zu einem Kundendienstzentrum von De’Longhi.
Wenn sich der Backofen in Bereitschaft befindet, erscheint auf
dem Display die Uhrzeit oder --:--.
• Die Taste EIN/Bereitschaft (R) drücken.
Der Backofen schaltet sich ein.
In diesem Status kann die gewünschte Funktion gewählt
werden.
Die Funktion Traditionelles Garen wird automatisch gewählt.
Die veränderbaren Werte blinken.
• Den Drehknopf des Funktionswahlschalters (S) drehen,
um die gewünschte Funktion zu wählen.
• Den Drehknopf für Temperatur/Gewicht (Q) drehen, um
die Temperatur einzustellen, falls erforderlich (bei einigen
Programmen ist dies nicht erforderlich).
Bei der Funktion Pizza das Gewicht einstellen.
Bei der Funktion Kekse die Anzahl der Bleche auswählen.
• Den Drehknopf der Zeitschaltuhr (M) drehen, um die
Zeitschaltuhr einzustellen, falls erforderlich.
Für die Funktionen Pizza und Kekse ist die Zeitdauer schon
eingestellt.
- In Pizza Funktion die Zeit ändert sich abhängig vom gewählten Gewicht.
- In Kekse Funktion kann die Zeitdauer geändert werden.
• Die Taste Start/Pause (N) drücken, um den Garvorgang zu
starten.
Die rote Kontrolllampe EIN (O) schaltet sich ein.
25
3
23
132
21
1
Übersichtstabelle
Programm
BAKE
(TRADITIONELLES GAREN)
CONVECTION
(KONVEKTION)
BROIL/GRILL
Temperatur
Einschubhöhe Rost
Hinweise/Tipps
3
23
132
2313
122
11
Ideal zum Garen von gefülltem
Gemüse, Fisch, Gebäck.
Rost/Fettschale auf Einschubhöhe 1 oder 2.
80°C - 220°C
3
23
1323
2312
121
1
Ideal zum Garen von Lasagne,
Fleisch, Pizza, Kuchen und Mürbeteigkuchen, Brot und allen
Speisen, die oben goldbraun
und knusprig sein sollen.
Rost/Fettschale auf Einschubhöhe 1 oder 2.
-
3
23
1323
1232
12
11
Ideal zum Toasten von Brot und
zum goldbraunen Garen von
Speisen.
Rost auf Einschubhöhe 3.
Fettschale auf Einschubhöhe 2.
80°C - 220°C
Die Speisen direkt auf den Rost
DEFROST
(AUFTAUEN)
-
Frisch
PIZZA
3 oder die Fettschale legen.
23
1323
2312
121
1
1 Tiefgekühlt
2 Tiefgekühlt
3
233
12323
121
21
1
-
33
223
1312
21
11
-
3
233
12323
121
21
1
-
26
3
2
Ideal zum Garen von einer frischen Pizza auf der Fettschale.
Der Mozzarella wird erst kurz
vor Ende der Garzeit auf die
Pizza gelegt, wenn der Backofen ein akustisches Signal gibt.
Die Pizza direkt auf den Rost
legen.
Das Gesamtgewicht beider Pizzen verwenden
Rost auf Einschubhöhe 1 und 2.
Sie müssen bei halber Garzeit
vertauscht werden.
212
11
1P
3
32
21
1
-
COOKIES
(KEKSE)
2P
3
2
1
-
Die Fettpfanne mit Butter
einfetten oder mit Backpapier
auslegen.
Rost auf Einschubhöhe 1 und 2.
Auf die Roste Aluminiumfolie
legen.
Die Keke müssen gewendet und
die Roste vertauscht werden,
wenn der Backofen ein akustisches Signal gibt (2 Pieptöne).
Die Speisen direkt auf den Rost
KEEP WARM
(WARMHALTEN)
ROTISSERIE
(GRILLSPIESS)
GRATIN
(GRATINIEREN)
3 oder in die Fettschale legen.
23
132
21
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
123
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
27
3
23
12
1
Die Fettpfanne mit Wasser
füllen, um Fettspritzer zu vermeiden.
Rost/Fettschale auf Einschubhöhe 1 oder 2.
Je nach Höhe des Gerichts Einschubhöhe 1 oder 2 verwenden.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees aandachtig alle gebruiksaanwijzingen alvorens het apparaat te gebruiken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzingen.
Nota Bene:
Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de
gebruiker.
• Voordat u de oven voor de eerste keer gebruikt, dient al
het verpakkingsmateriaal, papier, beschermingskarton,
handleidingen, plastic zakken, enz. uit de oven te worden
gehaald.
• Het apparaat dient geplaatst te worden op minstens 20 cm
afstand van het stopcontact waarop het wordt aangesloten.
• Voordat de oven voor de eerste keer gebruikt wordt, moet
men hem minstens 15 minuten met de thermostaat in de
maximumstand leeg laten werken om de nieuwgeur, en
ook eventuele rook die veroorzaakt wordt door de beschermende middelen die vóór het transport op de weerstanden
zijn aangebracht, te verwijderen. Ventileer het vertrek.
• Was alle accessoires zorgvuldig af vóór ze te gebruiken.
• De oven is voorzien van een systeem voor het resetten van
de timer in geval van stroomonderbrekingen tot 5 seconden.
•
• Verplaats het apparaat niet tijdens de werking.
• Gebruik het apparaat niet wanneer:
- Het netsnoer beschadigd is.
- het apparaat gevallen is, zichtbare schade vertoont of niet
goed werkt. In deze gevallen dient u het apparaat naar het
dichtstbijzijnde servicecentrum te brengen om elk risico te
vermijden.
• Zet het apparaat nooit vlakbij een warmtebron.
• Gebruik het apparaat niet als warmtebron.
• Doe nooit papier, karton of plastic in het apparaat en plaats er geen voorwerpen op (keukengerei, roosters, andere
voorwerpen).
• Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen. Controleer of deze niet verstopt of afgedekt zijn.
• Deze oven is niet ontworpen om ingebouwd te worden.
• Plaats nooit zware voorwerpen, hete pannen of andere
recipiënten op de geopende deur. Trek de handgreep niet
omlaag.
• Elk beroepsmatig, oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet
conform de gebruiksaanwijzingen is, doet de aansprakelijkheid en de garantie van de fabrikant vervallen.
Opgelet!
Veronachtzaming van de waarschuwingen kan letsel of schade
aan het apparaat veroorzaken.
• Deze oven is ontworpen voor het bereiden van voedsel.
Hij mag nooit gebruikt worden voor andere doeleinden
en mag op geen enkele manier gewijzigd of eigenhandig
gerepareerd worden.
• Controleer, zodra het apparaat uit de verpakking is gehaald, of de deur intact is en correct werkt. Aangezien de deur
van de oven van glas is, is hij breekbaar. Als de deur zichtbare krassen, scheuren of afsplinteringen vertoont, moet
hij vervangen worden. Vermijd om tijdens het gebruik, de
reiniging of de verplaatsing van het apparaat, met de deur
te smijten of er hard tegen te stoten. Schenk geen koude
vloeistoffen op het glas wanneer het apparaat heet is.
• Plaats het apparaat op een horizontaal vlak, op een hoogte
van minstens 85 cm, en buiten het bereik van kinderen.
•
tuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder
streng toezicht staan en bekend zijn met
het veilig gebruik van het apparaat en de
risico’s die eraan verbonden zijn. Houd
toezicht op kinderen en zorg ervoor dat
ze niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet verricht
worden door kinderen, tenzij ze ouder
zijn dan 8 jaar en voortdurend onder toezicht staan.
Houd het apparaat en netsnoer buiten
het bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.
•
Het apparaat mag gebruikt worden door
kinderen ouder dan 8 jaar en personen
met verstandelijke, lichamelijke en zin28
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik in de
volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keuken voor
het personeel van winkels, kantoren en
andere werkomgevingen, vakantieboer-
•
•
•
•
•
derijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.
van letsels door elektrische schokken met gevaar voor het leven.
• Alvorens de stekker in het stopcontact te steken,
dient u na te gaan of:
- De netspanning overeenkomt met de spanningswaarde aangeduid op het typeplaatje.
- Het stopcontact een minimaal vermogen van 16A
heeft en voorzien is van een aardleiding.
De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af indien
dit belangrijke veiligheidsvoorschrift niet in acht
wordt genomen.
• Laat het netsnoer niet hangen en zorg ervoor dat het niet
in contact komt met de hete delen van de oven. Koppel het
apparaat nooit af door aan het netsnoer te trekken.
• Indien u gebruik wilt maken van een verlengsnoer, controleer dan of dit snoer in goede staat verkeert en voorzien is
van een stekker met aarding en een geleidingskabel met
een doorsnede die minstens gelijk is aan die van het netsnoer van het apparaat.
• Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in
water onder om elektrische schokken te voorkomen.
Wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en alvorens het
te reinigen, altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.
Het apparaat mag niet werken door middel van een externe timer of een apart
systeem voor afstandsbediening.
Het apparaat moet met de achterkant tegen de wand worden gezet en ook in deze stand werken.
Gebruik geen scherpe of snijdende metalen voorwerpen
om de lekplaat te reinigen.
Schakel het apparaat vóór het reinigen altijd uit door de
timer op ‘0’ te zetten en de stekker uit het stopcontact te
halen.
Gevaar voor brandwonden!
Veronachtzaming van de waarschuwingen
kan brandwonden of verbrandingen veroorzaken.
• Wanneer het apparaat in werking is, kan
de temperatuur van de deur en de buitenste oppervlakken zeer hoog worden.
Gebruik altijd de draaiknoppen, de handgrepen en de drukknoppen. Raak nooit
de metalen delen of het glas aan.
Gebruik indien nodig ovenwanten.
• Dit elektrische apparaat werkt bij hoge
temperaturen die brandwonden kunnen
veroorzaken.
•
•
•
•
•
•
•
•
Plaats nooit brandbare producten in de buurt van de oven
of onder het meubel waarop de oven staat.
Laat het apparaat nooit werken onder een keukenkastje
of een plank, of in de buurt van brandbaar materiaal zoals
gordijnen, rolluiken, enz.
Als voedsel of andere delen van de oven vlam
mochten vatten, probeer dan nooit de vlammen
met water te doven. Houd de deur gesloten, haal
de stekker uit het stopcontact en doof de vlammen
met een vochtige doek.
Wanneer het netsnoer beschadigd is,
moet het door de fabrikant of door zijn
technische servicedienst of in elk geval
door iemand met een soortgelijke vakbekwaamheid vervangen worden, om
elk risico te voorkomen.
Om persoonlijk letsel te voorkomen, mag men niet proberen om het apparaat eigenhandig uit elkaar te halen.
Neem altijd contact op met het Servicecentrum.
Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere wijzigingen;
EMC-richtlijn 2004/108/EG en latere wijzigingen
De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met
levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voorschriften van de Europese verordening nr. 1935/2004.
Verwerking
Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat
niet samen met het huishoudelijk afval worden verwerkt, maar
moet het naar een erkend inzamel- en recyclingcentrum gebracht worden.
Gevaar!
Veronachtzaming van de waarschuwingen kan de oorzaak zijn
29
Beschrijving van het apparaat
Instelling van de klok
A Bovenste weerstand
B Intern lampje
C Zitting voor draaispit
D Haakjes voor houder braadspit
E Glazen deur
F Rooster - (*) Alleen bij sommige modellen
G Lekplaat
H Houder braadspit
I Braadspit
L Display
M Timerknop
N Start-/pauzeknop
O Rood controlelampje ON
P Drukknop binnentemperatuur
Q Draaiknop temperatuur/gewicht
R Drukknop ON/stand-by
S Functieschakelaar
Wanneer het apparaat voor het eerst op het stopcontact wordt
aangesloten of na een onderbreking in de stroomtoevoer, klinkt
een geluidssignaal en verschijnen op het display vier streepjes
(“-- : --”).
Ga als volgt te werk om de klok in te stellen:
druk minstens 3 seconden op de start-/pauzeknop.
De uren beginnen te knipperen.
Technische gegevens
Spanning: 220-240 V ~ 50/60Hz
Stroomverbruik: 2200 W
Afmetingen LxHxD: 530 x 340 x 450
Gewicht: 16.2 kg
Stel de uren in met de timerknop (M).
Display
2
1
3
4
Druk op de start-/pauzeknop (N). De minuten beginnen te
knipperen.
1 Aanduiding gekozen functie
2 Aanduiding timer
3 Functiepictogram
4 Aanduiding temperatuur/gewicht
Stel de minuten in met de timerknop (M).
30
Tijdens deze functies kan de binnentemperatuur worden
bekeken door op de hiervoor bestemde knop (P) te drukken.
Meldingen van het display
De oven moet in een tochtvrije ruimte binnenshuis worden gezet, uit de buurt van warmtebronnen en niet rechtstreeks in het
zonlicht.
Het display geeft eventuele problemen van de oven aan.
Als op het display het opschrift “ERR” begint te knipperen, is het
apparaat er niet in geslaagd om de temperatuur te regelen.
Neem nota van de weergegeven foutcode en breng het apparaat naar een De’Longhi servicecentrum.
Druk op de start-/pauzeknop (N).
De ingestelde tijd wordt weergegeven.
Herhaal de hierboven beschreven methode als de tijd gewijzigd
moet worden.
Functies van de oven
Wanneer de oven in stand-by staat, verschijnt op het display de
tijd of --:--.
• Druk op de drukknop ON/stand-by (R).
De oven wordt ingeschakeld.
In deze toestand kan de gewenste functie gekozen worden.
De automatisch gekozen functie is Bakken.
De waarden die gewijzigd kunnen worden, knipperen.
• Draai de knop van de functieschakelaar (S) om de
gewenste functie te kiezen.
• Draai de temperatuur-/gewichtknop (Q) om de temperatuur eventueel in te stellen (bij sommige programma’s is
dit niet nodig).
Stel het gewicht in voor de functie Pizza.
Stel het aantal platen voor de functie Koekjes in.
• Draai de timerknop (M) om de timer in te stellen, indien
nodig.
De functies Pizza en Koekjes hebben een vaste timerwaarde.
• Druk op de start-/pauzeknop (N) om de bereiding te
starten.
Het rode controlelampje ON (O) gaat branden.
Na het verstrijken van de ingestelde tijd, verschijnt op het
display “END” en klinken drie geluidssignalen (3 beep).
Druk op de drukknop ON/stand-by (R) om de oven te
resetten.
Het bereidingsproces kan onderbroken worden door op de
start-/pauzeknop (N) te drukken. Het ledlampje onder de start-/pauzeknop (N) begint te
knipperen.
Door opnieuw, binnen 5 minuten, op de start/pauzeknop
(N) te drukken, hervat het bereidingsprogramma zijn
werking, en anders gaat de oven uit.
Bij de functies Bakken en Convectie wordt een geluidssignaal afgegeven wanneer de eerst ingestelde temperatuur
wordt bereikt.
31
3
233
1223
112
1
Overzichtstabel
Programma
BAKE
(BAKKEN)
CONVECTION
(CONVECTIE)
BROIL/GRILL
Stand rooster
80°C - 220°C
80°C - 220°C
33
223
11233
122
1
1
33
223
11323
21
12
1
33
22
1133
22
11
-
Vers
1 Diepvries
2 Diepvries
Opmerkingen/Tips
3
323
2132
1231
12
1
-
DEFROST
(ONTDOOIEN)
PIZZA
Temperatuur
333
223
1112
1
-
33
3223
21132
121
1
-
33
232
121
1
-
32
33
Ideaal voor het bereiden van
gevulde groentes, vis, cake.
Rooster/ lekplaat in stand 1 of
2.
Ideaal voor het bereiden van
lasagne, vlees, pizza, taarten
en cake, brood en al het voedsel
waarvoor men een krokant en
goudbruin korstje wenst.
Rooster/lekplaat in stand 1 of 2.
Ideaal voor het roosteren van
brood en het bruin bakken van
voedsel.
Rooster in stand 3.
Lekplaat in stand 2.
Leg het voedsel rechtstreeks op
het rooster of de lekplaat.
Ideaal voor het bakken van 1
verse pizza op de lekplaat.
De mozzarella moet aan het
einde van de bakperiode
worden toegevoegd, wanneer
de oven drie geluidssignalen
afgeeft.
Leg de pizza rechtstreeks op
het rooster.
Gebruik het totale gewicht van
de 2 pizza’s
Rooster in stand 1 en 2.
Verwissel de pizza’s halverwege
de bereidingstijd van plaats.
212
11
1P
3
32
21
1
-
COOKIES
(KOEKJES)
2P
3
2
1
-
Gebruik de lekplaat ingevet
met boter of afgedekt met
ovenpapier.
Rooster in stand 1 en 2.
Bekleed de roosters met aluminiumfolie.
De koekjes moeten omgedraaid
worden en de roosters verwisseld worden wanneer de oven
twee geluidssignalen afgeeft.
Leg het voedsel rechtstreeks
KEEP WARM
(WARMHOUDEN)
ROTISSERIE
(DRAAISPIT)
GRATIN
(GRATINEREN)
3 op het rooster of de lekplaat in
23 stand 1.
132
21
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
123
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
33
3
23
12
1
Doe water in de lekplaat om
vetspatten te voorkomen.
Rooster/ lekplaat in stand 1 of
2.
Gebruik, afhankelijk van de
hoogte van het gerecht, stand
1 of 2.
mientos necesarios, si están vigilados o
han sido instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y si son conscientes
de los peligros inherentes
Vigile a los niños para asegurarse de que
no jueguen con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no pueden ser realizados por niños a no ser que
sean mayores de 8 años y estén permanentemente vigilados.
• Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de niños
menores de 8 años.
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.
Guarde estas instrucciones.
Nota:
Este símbolo indica consejos e información importantes para el
usuario.
• Antes de utilizar el horno por primera vez, saque de su
interior todo el material de papel, tal como cartones de
protección, manuales, bolsas de plástico, etc.
• Sitúe el aparato a 20 cm de distancia por lo menos del enchufe al que lo conectará.
• Antes de la primera utilización, haga funcionar el horno en
vacío con el termostato al máximo, durante 15 minutos por
lo menos, para eliminar el olor a nuevo y el humo producido por la presencia de substancias protectoras aplicadas en
las resistencias antes del transporte.
Ventile la habitación.
• Lave meticulosamente todos los accesorios antes de utilizarlos.
• El horno incorpora un sistema de restablecimiento del timer en caso de apagones de hasta 5 s.
•
•
-
-
¡Atención!
El incumplimiento de las advertencias podría provocar lesiones
o desperfectos al aparato.
• Este horno se ha diseñado para la cocción de alimentos.
No debe utilizarlo nunca para otros fines ni modificarlo o
alterarlo de ninguna forma.
• Cuando haya desembalado el aparato asegúrese de la integridad de la puerta y de que funcione correctamente.
La puerta del horno es frágil porque es de cristal.
Si aparece visiblemente astillada, rayada o arañada deberá
sustituirse.
No dé portazos ni impacte de forma violenta contra ésta
durante la utilización, las operaciones de limpieza ni cuando cambie el horno de lugar.
No vierta líquidos fríos sobre el cristal con el aparato aún
caliente.
• Coloque el aparato sobre una superficie horizontal a una
altura de 85 cm por lo menos, fuera del alcance de los
niños.
•
•
•
•
•
•
•
•
No cambie el aparato de sitio cuando esté encendido.
No utilice el aparato si:
su cable de alimentación está defectuoso
se le ha caído el aparato, presenta desperfectos visibles o
anomalías de funcionamiento.
En estos casos, para evitar cualquier riesgo, lleve el aparato
al centro de asistencia posventa más cercano.
No coloque nunca el aparato cerca de fuentes de calor.
No utilice el aparato como fuente de calor.
No ponga nunca papel, cartón o plástico dentro del aparato
y no apoye nunca nada encima de éste (utensilios, parrillas, otros objetos).
No introduzca nada por las boquillas de ventilación. Asegúrese de que no estén obstruidas.
Este horno no ha sido concebido para empotrarse.
No apoye nunca objetos pesados, sartenes hirviendo o recipientes sobre la puerta abierta.
No tire del asa hacia abajo.
Cualquier utilización profesional, no apropiada o no conforme a las instrucciones para el uso anula la responsabilidad y la garantía del fabricante.
Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
No se contempla el uso en: entornos
usados como cocina para el personal
de tiendas, oficinas y otros entornos de
trabajo, casas rurales, hoteles, moteles y
otras estructuras de hospedaje, particu•
El aparato puede ser usado por niños a
partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o sin experiencia y conoci34
lares que alquilan habitaciones.
•
Cuando no lo use y de todas formas antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato de la corriente.
•
No haga funcionar el aparato con un timer externo o con un sistema de mando
a distancia separado.
•
•
•
La tensión de la red corresponda al valor indicado
en la placa.
- El enchufe de corriente tenga una capacidad mínima de 16A y esté equipado con un hilo de tierra.
El fabricante queda eximido de toda responsabilidad si esta norma importante para la prevención de
accidentes no es respetada.
• No deje colgar el cable de alimentación y evite que entre en
contacto con las partes calientes del horno.
No tire nunca del cable de alimentación para desenchufar
el aparato.
• Si quiere utilizar un alargador, compruebe que esté en
buen estado, que tenga una clavija con puesta a tierra y un
cable conductor con una sección por lo menos igual que la
del cable de alimentación suministrado con el aparato.
• Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no sumerja nunca
el cable de alimentación, la clavija o el conjunto del aparato en el agua.
-
El aparato debe situarse para funcionar con la parte trasera
junto a la pared.
No use partes metálicas puntiagudas o cortantes para limpiar la bandeja.
Antes de limpiar el aparato, gire siempre el timer para situarlo en 0 y desenchúfelo de la corriente para apagarlo.
¡Peligro de quemaduras!
El incumplimiento de las advertencias podría ser la causa de quemaduras o ustiones.
• Cuando el aparato está encendido, la
temperatura de la puerta y de las superficies externas accesibles puede llegar a
ser muy elevada.
Utilice siempre los mandos, las asas y
los botones. No toque nunca las partes
metálicas o el cristal. Utilice guantes de
horno si es necesario.
• Este aparato eléctrico funciona a temperaturas altas que pueden provocar quemaduras.
•
•
•
•
•
•
•
•
No deje productos inflamables cerca del horno o debajo de
la superficie sobre la que está colocado.
No haga funcionar nunca el aparato situado debajo de un
mueble colgante o de un estante o cerca de materiales inflamables (cortinas, persianas, etc.).
Si un alimento u otras partes del horno prendiesen fuego, no intente nunca apagar las llamas con
agua.
Deje la puerta cerrada, desenchufe el aparato y sofoque las llamas con un paño húmedo.
Si el cable de alimentación se estropea,
deberá ser sustituido por el fabricante o
por su centro de asistencia técnica o, en
todo caso, por una persona cualificada
para eliminar cualquier riesgo.
No desmonte usted mismo el aparato para no poner en
peligro su integridad personal.
Póngase siempre en contacto con el centro de asistencia.
El aparato cumple las siguientes directivas CE:
Directiva Baja Tensión 2006/95 /CE y sucesivas enmiendas;
Directiva EMC 2004/108/CE y sucesivas enmiendas;
Los materiales y los objetos destinados al contacto con
productos alimentarios cumplen las especificaciones del
Reglamento Europeo (CE) N.° 1935/2004.
Eliminación
En cumplimiento de la directiva europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a
un centro oficial de recogida selectiva y reciclaje.
¡Peligro!
El incumplimiento de las advertencias podría causar lesiones
provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.
• Antes de enchufar el aparato a la corriente compruebe que:
35
Descripción del aparato
Ajustar el reloj
A Resistencia superior
B Luz interior
C Alojamiento para asador rotativo
D Ganchos para soporte asador
E Puerta de cristal
F Parrilla - (*) Solamente en algunos modelos
G Bandeja
H Soporte asador
I Asador
L Pantalla
M Mando del timer
N Botón start/pausa
O Indicador luminoso rojo ON
P Botón temperatura interna
Q Mando temperatura/peso
R Botón ON/stand-by
S Selector de funciones
Cuando enchufe el aparato por primera vez a la corriente, o después de un corte de corriente, emite una señal acústica y en la
pantalla aparecerán cuatro guiones (“-- : --”).
Para poner en hora el reloj, efectúe las siguientes operaciones:
presione el botón start/pausa (N) 3 segundos por lo menos.
La hora empezará a parpadear.
Datos técnicos
Tensión: 220-240 V ~ 50/60Hz
Potenzia consumida: 2200 W
Dimensiones LxHxP: 530 x 340 x 450
Peso: 16.2 kg
Programe la hora con el mando del timer (M).
Pantalla
2
1
3
4
Presione el botón start/pausa (N). Los minutos empezarán a
parpadear.
1 Indicador de la función seleccionada
2 Indicador del timer
3 Icono función
4 Indicador de temperatura/peso
Programe los minutos con el mando del timer (M).
36
temperatura interna al presionar el botón específico (P).
Mensajes de la pantalla
El horno se ha de colocar en un espacio cerrado, en un entorno
sin corrientes de aire y alejado de fuentes de calor y no expuesto
a la luz directa del sol.
La pantalla indica los problemas del horno.
Si el mensaje “ERR” aparece en la pantalla, significa que el aparato no ha conseguido regular la temperatura.
Anote el código de error visualizado y lleve su aparato a un centro de asistencia De’Longhi.
Presione el botón start/pausa (N).
Aparece la hora programada.
Si quiere modificar la hora posteriormente, repita el procedimiento descrito anteriormente.
Funciones del horno
Cuando el horno se encuentra en stand-by, en la pantalla aparece la hora o --:--.
• Presione el botón ON/Stand-by (R).
El horno se enciende.
En este estado puede seleccionar una función.
La función seleccionada automáticamente es Cocción
tradicional.
Los valores modificables parpadean.
• Gire el mando del selector de funciones (S) para seleccionar una función.
• Gire el mando temperatura/peso (Q) para regular la
temperatura cuando sea necesario (en algunos programas
no lo es).
Regule el peso para la función Pizza.
Para la función galletas, seleccione el número de fuentes.
• Gire el mando del timer (M) para programar el timer
cuando sea necesario.
En las funciones Pizza y Galletas el timer es fijo.
• Presione el botón start/pausa (N) para iniciar la cocción.
El indicador luminoso rojo ON (O) se enciende.
Al finalizar el tiempo programado, en la pantalla se lee
“END” y se oye una señal acústica (3 beep).
Presione el botón ON/stand-by (R) para restablecer el horno.
Presione el botón start/pausa (N) si quiere interrumpir la
cocción.
El indicador con led, situado bajo el botón start/pausa (N),
empieza a parpadear.
Al presionar de nuevo el botón start/pausa (N) en los 5
minutos siguientes, el programa de cocción se reanuda sino
el horno se apaga.
Con las funciones de cocción tradicional y convección al
alcanzarse la primera temperatura programada, el horno
emite una señal acústica individual.
Durante la activación de estas funciones, puede ver la
37
3
2
313
22
11
Tabla resumen
Programma
BAKE
(COCCIÓN TRADICIONAL)
CONVECTION
Temperatura
Posición de la parrilla
80°C - 220°C
BROIL/GRILL
Notas/Consejos
Ideal para la cocción de verduras
rellenas, pescado y postres.
Parrilla/ bandeja en la posición
1 o 2.
3
23
123
3123
212
11
Ideal para la cocción de lasañas,
carne, pizzas, tartas y pasteles,
pan y todos los alimentos cuyas
superficies tengan que estar
doradas o crujientes.
Parrilla/ bandeja en la posición
1 o 2.
-
3
23
123
3123
212
11
Ideal para tostar pan y dorar
alimentos.
Parrilla en la posición 3.
Bandeja en la posición 2.
-
3 tamente sobre la parrilla o la
23 bandeja.
132
323
12
121
1
-
Ideal para cocer una 1 pizza
fresca en la bandeja.
Añada la mozzarella solo al
final de la cocción cuando el
horno emite una señal acústica.
80°C - 220°C
(CONVECCIÓN )
3
23
132
2313
212
11
Coloque los alimentos direc-
DEFROST
(DESCONGELACIÓN )
Fresca
PIZZA
1 Congelada
2 Congeladas
3
23
1323
2312
121
1
33
223
1312
21
1
-
3
233
1223
1312
21
1
-
38
3
2
Coloque la pizza directamente
sobre la parrilla.
Utilice el peso total de las 2
pizzas.
Parrilla en la posición 1 y 2.
Invierta en la mitad de la cocción.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(GALLETAS)
2P
33
22
11
-
Use la bandeja untada con
mantequilla o cubierta con papel de horno.
Parrilla en la posición 1 y 2.
Forre las parrillas con papel de
aluminio.
Gire e invierta las parrillas
cuando el horno emite una
señal acústica.
Coloque los alimentos direc-
KEEP WARM
(MANTENER CALIENTE)
ROTISSERIE
(ASADOR ROTATIVO)
GRATIN
(GRATINAR)
3 tamente sobre la parrilla o la
2 bandeja en la posición 1.
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
39
3
23
12
1
Eche agua en la bandeja para
evitar salpicaduras de grasa.
Parrilla/bandeja en la posición
1 o 2.
Use la posición 1 o 2 según la
altura del plato.
uso seguro do aparelho e de terem compreendido os perigos inerentes.
Vigie as crianças, certificando-se de que
elas não brincam com o aparelho.
A limpeza e a manutenção que cabem ao
utilizador não podem ser realizadas pelas crianças, a menos que tenham mais
de 8 anos e sejam constantemente vigiadas.
• Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças
de idade inferior a 8 anos.
ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA
Leia atentamente todas as instruções
antes de utilizar o aparelho.
Conserve estas instruções.
Nota:
Este símbolo evidencia conselhos e informações importantes
para o utilizador.
• Antes de utilizar o forno pela primeira vez, retire todos os
materiais que se encontram no seu interior, tais como as
caixas de proteção, os manuais, os sacos de plástico, etc.
• O aparelho deve ser posto a uma distância de pelo menos
20cm da tomada elétrica à qual será ligado.
• Antes da primeira utilização, ligue o forno vazio, com o termostato no máximo, durante pelo menos 15 minutos para
eliminar o cheiro a novo e o eventual fumo resultante das
substâncias de proteção aplicadas às resistências antes do
transporte. Areje a divisão.
• Lave cuidadosamente todos os acessórios antes da utilização.
• O forno é dotado de um sistema de restabelecimento do
temporizador em caso de interrupções de corrente até 5 s.
•
Não desloque o aparelho quando este estiver em funcionamento.
• Não utilize o aparelho se:
- O cabo de alimentação estiver com defeito.
- O aparelho tiver caído ou apresentar danos visíveis ou
anomalias de funcionamento. Nestes casos, para evitar
qualquer risco, o aparelho deve ser levado ao centro de
assistência pós-venda mais próximo.
• Nunca coloque o aparelho junto a fontes de calor.
• Não utilize o aparelho como fonte de calor.
• Nunca coloque papel, cartão ou plástico no interior do aparelho e nunca pouse nada por cima do mesmo (utensílios,
grelhas, outros objetos).
• Não introduza nada nos orifícios de ventilação. Certifiquese de que não estão obstruídos.
• Este forno não foi concebido como forno de encastrar.
• Uma vez aberta a porta, nunca pouse objetos pesados, tabuleiros quentes ou recipientes sobre a mesma.
Não puxe a pega para baixo.
• Qualquer utilização profissional, que não seja adequada
ou que não esteja em conformidade com as instruções de
utilização invalida a responsabilidade e a garantia do fabricante.
Atenção!
A inobservância das advertências pode provocar lesões ou danos
no aparelho.
• Este forno foi concebido para cozinhar alimentos.
Nunca deverá ser utilizado para outros fins e não deverá ser
modificado nem adulterado de nenhuma forma.
• Uma vez retirado o aparelho da embalagem, certifique-se
de que a porta está em bom estado e a funcionar corretamente. Sendo de vidro, a porta do forno é frágil.
Se estiver visivelmente lascada, arranhada ou riscada deve
ser substituída. Evite bater ou chocar violentamente com
a porta durante a utilização, as operações de limpeza e as
deslocações do aparelho. Não deite líquidos frios no vidro
quando o aparelho estiver quente.
• Coloque o aparelho numa superfície horizontal a uma altura de pelo menos 85 cm, fora do alcance das crianças.
•
O aparelho pode ser utilizado por crianças
de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou os necessários conhecimentos, desde que estejam sob vigilância ou depois
de terem recebido instruções relativas ao
Este aparelho destina-se apenas a um
uso doméstico.
Não está prevista a sua utilização em:
espaços utilizados como cozinhas para
o pessoal de lojas, escritórios e outros
locais de trabalho, unidades de turismo
•
40
•
•
•
•
•
rural, hotéis, motéis e outras estruturas
de alojamento, quartos para alugar.
tação, certifique-se de que:
A tensão da rede corresponde ao valor indicado na
chapa de características.
- A tomada de alimentação tem uma capacidade mínima de 16A e dispõe de fio terra.
O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade caso esta importante norma de segurança não
seja respeitada.
• Não deixe o cabo de alimentação pendurado e evite que o
mesmo toque nas partes quentes do forno. Nunca desligue
o aparelho puxando pelo cabo de alimentação.
• Se desejar utilizar uma extensão, certifique-se de que ela
está em bom estado, de que ela possui uma ficha com
ligação de terra e um cabo condutor cuja secção seja, no
mínimo, igual à do cabo de alimentação fornecido com o
aparelho.
• A fim de evitar o risco de choques elétricos, nunca mergulhe o cabo de alimentação, a ficha do mesmo ou o próprio
aparelho em água.
-
Retire sempre a ficha da tomada quando não utilizar o aparelho e antes da sua limpeza.
O aparelho não deve ser posto a funcionar através de um temporizador externo
ou com um sistema de comando à distância separado.
O aparelho deve ser posto a funcionar com a parte traseira
encostada à parede.
Não utilize partes metálicas com arestas vivas ou cortantes
para limpar a pingadeira.
Antes da limpeza, desligue sempre o aparelho colocando o
temporizador no ‘0’ e retire a ficha da tomada de alimentação.
Perigo de queimaduras!
A inobservância das advertências pode provocar abrasões ou queimaduras.
• Quando o aparelho está a funcionar, a
temperatura da porta e das superfícies
externas acessíveis pode ser muito elevada. Utilize sempre os manípulos, as
pegas e os botões. Nunca toque nas partes metálicas ou no vidro. Utilize luvas de
forno, se necessário.
• Este aparelho elétrico funciona a temperaturas elevadas que podem provocar
queimaduras.
•
•
•
•
•
•
•
•
Não deixe produtos inflamáveis junto ao forno ou por baixo
da bancada em que o mesmo se encontra.
Nunca utilize o aparelho por baixo de um móvel suspenso
ou de uma prateleira ou junto a materiais inflamáveis, tais
como cortinas, persianas, etc.
Se os alimentos ou outras partes do forno se incendiarem, nunca tente apagar as chamas com água.
Mantenha a porta fechada, retire a ficha da tomada
e apague as chamas com um pano húmido.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu Centro de assistência ou,
então, por uma pessoa que possua uma
qualificação análoga, de forma a eliminar qualquer risco.
Para proteger a integridade física pessoal, não tente desmontar o aparelho sozinho.
Contacte sempre o Centro de assistência.
O aparelho está em conformidade com as seguintes
diretivas CE:
Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e posteriores alterações;
Diretiva EMC 2004/108/CE e posteriores alterações
Os materiais e os objetos destinados ao contacto com produtos alimentares estão em conformidade com as disposições do regulamento Europeu (CE) N°1935/2004.
Eliminação
Nos termos da diretiva Europeia 2002/96/CE, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num
centro de recolha seletiva e reciclagem autorizado.
Perigo!
A inobservância das advertências pode causar lesões, por choques elétricos, com risco de vida.
• Antes de introduzir a ficha na tomada de alimen41
Descrição do aparelho
Regulação do relógio
A Resistência superior
B Luz interna
C Encaixe para o espeto
D Ganchos para o suporte do espeto
E Porta de vidro
F Grelha - (*) Apenas em alguns modelos
G Pingadeira
H Suporte do espeto
I Espeto
L Visor
M Botão do temporizador
N Botão start/pausa
O Luz piloto vermelha ON
P Botão da temperatura interna
Q Botão da temperatura/peso
R Botão ON/stand-by
S Seletor de funções
Quando o aparelho é ligado pela primeira vez à tomada de alimentação ou, então, após um corte de corrente, emite um sinal
sonoro e aparecem no visor quatro traços (“-- : --”).
Para regular o relógio, proceda da seguinte forma:
prima o botão start/pausa (N) durante pelo menos 3 segundos. A hora começará a piscar.
Dados técnicos
Tensão: 220-240 V ~ 50/60Hz
Potência absorvida: 2200 W
Dimensões CxAxP: 530 x 340 x 450
Peso: 16.2 kg
Regule a hora com o botão do temporizador (M).
Visor
2
1
3
4
Prima o botão start/pausa (N). Os minutos começarão a piscar.
1 Indicador da função selecionada
2 Indicador do temporizador
3 Ícone da função
4 Indicador de temperatura/peso
Regule os minutos com o botão do temporizador (M).
42
Mensagens do visor
O forno deve ser instalado num local fechado, num ambiente
sem correntes de ar e ao abrigo de fontes de calor e da luz direta
do sol.
O visor indica eventuais problemas do forno.
Se aparecer no visor a indicação “ERR” intermitente, é porque o
aparelho não conseguiu regular a temperatura.
Anote o código de erro apresentado e leve o aparelho a um centro de assistência De’Longhi.
Prima o botão start/pausa (N).
É apresentada a hora programada.
Se depois desejar alterar a hora, repita o procedimento acima
descrito.
Funções do forno
Quando il forno si trova in stand-by, sul display appare l’ora oppure --:--.
• Prima o botão ON/stand-by (R).
O forno liga-se.
Neste estado é possível selecionar a função desejada.
A função automaticamente selecionada é Cozedura tradicional. Os valores alteráveis começam a piscar.
• Rode o botão do seletor de funções (S) para selecionar a
função desejada.
• Rode o botão da temperatura/peso (Q) para regular a
temperatura, se necessário (para alguns programas não é
necessário).
Para a função Pizza, regule o peso.
Para a função Biscoitos, selecione o número de placas.
• Rode o botão do temporizador (M) para regular o temporizador, se necessário.
As funções Pizza e Biscoitos têm o temporizador fixo.
• Prima o botão start/pausa (N) para iniciar a cozedura.
A luz piloto vermelha ON (O) acende-se.
No fim do tempo programado, aparece “END” no visor e é
emitido um sinal sonoro (3 beep).
Prima o botão ON/stand-by (R) para fazer o reset do forno.
É possível interromper o processo de cozedura premindo o
botão start/pausa (N). A luz piloto de LEDs que está sob o botão start/pausa (N)
começará a piscar.
Premindo novamente o botão start/pausa (N) no espaço de
5 minutos, o programa de cozedura recomeça a funcionar, se
não, o forno desliga-se.
Nas funções de cozedura tradicional e por convecção, quando se atinge a primeira temperatura definida o forno emite
um único sinal sonoro.
Durante estas funções, é possível visualizar a temperatura
interna premindo o respetivo botão (P).
43
3
23
132
21
1
Tabela de resumo
Programa
BAKE
(COZEDURA TRADICIONAL)
CONVECTION
(CONVECÇÃO )
BROIL/GRILL
Temperatura
Posição da grelha
Notas/Conselhos
3
23
132
2313
122
11
Ideal para a cozedura de legumes recheados, peixe, sobremesas.
Grelha/pingadeira na posição
1 ou 2.
80°C - 220°C
3
23
1323
2312
121
1
Ideal para a cozedura de lasanha, carne, pizza, bolos e tartes,
pão e todos os alimentos para
os quais se deseja obter uma
superfície dourada e crocante.
Grelha/pingadeira na posição
1 ou 2.
-
3
23
1323
1232
12
11
80°C - 220°C
Ideal para torrar pão e dourar os
alimentos.
Grelha na posição 3.
Pingadeira a posição 2.
Coloque os alimentos direta-
DEFROST
(DESCONGELAÇÃO)
Fresca
PIZZA
1 Congelada
2 Congeladas
3 mente sobre a grelha ou a pin23 gadeira.
1323
2312
121
1
-
3
233
12323
121
21
1
-
33
223
1312
21
11
-
3
233
12323
121
21
1
-
44
3
2
Ideal para a cozedura de 1 pizza
fresca posta sobre a pingadeira.
A mozzarella só deve ser
acrescentada antes do fim
da cozedura, quando o forno
emite um sinal sonoro.
Coloque a pizza diretamente
sobre a grelha.
Utilize o peso total das 2 pizzas
Grelha na posição 1 e 2.
Devem ser invertidas a meio da
cozedura.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(BISCOITOS)
2P
33
22
11
-
Use a pingadeira untada com
manteiga ou revestida com papel de forno.
Grelha na posição 1 e 2.
Revista as grelhas com papel de
alumínio.
Os biscoitos devem ser virados
e as grelhas invertidas quando
o forno emitir um sinal sonoro.
Coloque os alimentos direta-
KEEP WARM
(MANTER QUENTE)
ROTISSERIE
(ESPETO)
GRATIN
(GRATINAR)
3 mente sobre a grelha ou a pin2 gadeira na posição 1.
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
45
3
23
12
1
Deite água sobre a pingadeira
para evitar salpicos de gordura.
Grelha/pingadeira na posição
1 ou 2.
Consoante a altura dos alimentos, use a posição 1 ou 2.
ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και
στους κινδύνους που αυτή επιφέρει.
Παρακολουθείτε τα παιδιά και
βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση
από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται
από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας άνω
των 8 ετών και επιβλέπονται συνεχώς.
• Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο
πρέπει να φυλάσσονται μακριά από
παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Φυλάξτε τις οδηγίες.
Σημείωση:
Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές συμβουλές και
πληροφορίες για το χρήστη.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, βγάλτε
όλα τα υλικά που περιέχει στο εσωτερικό του, όπως χαρτόνια
προστασίας, εγχειρίδια, πλαστικές σακούλες κλπ.
• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση
τουλάχιστον 20 cm από την πρίζα του ρεύματος στην οποία
θα συνδεθεί.
• Πριν την πρώτη χρήση, αφήστε το φούρνο να λειτουργήσει
άδειος, με το θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία,
τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να φύγει η οσμή “καινούργιου”
και ενδεχομένως ο καπνός από την παρουσία προϊόντων για
την προστασία των αντιστάσεων στη μεταφορά.
Αερίζετε το δωμάτιο.
• Πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα πριν τη χρήση.
• Ο φούρνος διαθέτει ένα σύστημα επαναφοράς του
χρονοδιακόπτη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος που
διαρκεί έως 5 δευτερόλεπτα.
•
•
-
-
•
•
Προσοχή!
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί προκαλέσει
τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.
• Ο φούρνος έχει μελετηθεί για μαγείρεμα φαγητών. Ποτέ
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς ούτε να
τροποποιείται ή να μεταβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο.
• Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε
ότι η πόρτα είναι ανέπαφη και λειτουργεί σωστά. Η
πόρτα είναι κρυστάλλινη και συνεπώς εύθραυστη. Εάν
παρουσιάζει εμφανείς ρωγμές ή χαρακιές πρέπει να
αντικατασταθεί. Αποφεύγετε τα βιαία χτυπήματα και το
απότομο κλείσιμο της πόρτας κατά τη χρήση, τον καθαρισμό
και τις μετακινήσεις της συσκευής. Μη ρίχνετε κρύα υγρά
πάνω στο κρύσταλλο όταν η συσκευή είναι ζεστή.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια με ύψος
τουλάχιστον 85 cm, σε σημείο απροσπέλαστο στα παιδιά.
•
•
•
•
•
•
Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:
Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι ελαττωματικό
Η συσκευή έχει πέσει, παρουσιάζει εμφανείς βλάβες ή
ανωμαλίες λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, για την
αποφυγή κάθε κινδύνου, η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί
στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές
θερμότητας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θέρμανση του
περιβάλλοντος.
Μη βάζετε ποτέ χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό στο θάλαμο της
συσκευής και μην ακουμπάτε τίποτα στο πάνω μέρος της
(εργαλεία, σχάρες, άλλα αντικείμενα).
Μη βάζετε κανένα αντικείμενο στα στόμια αερισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτονται.
Ο φούρνος αυτός δεν είναι κατάλληλος για εντοιχισμένη
εγκατάσταση.
Όταν ανοίγετε την πόρτα, μην ακουμπάτε επάνω βαριά
αντικείμενα, καυτά τηγάνια ή δοχεία. Μην τραβάτε το
χερούλι προς τα κάτω.
Κάθε επαγγελματική και ακατάλληλη χρήση κατά παράβαση
των οδηγιών, απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε
ευθύνη και υποχρέωση εγγύησης.
Η παρούσα συσκευή προορίζεται
αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Δεν προορίζεται για χρήση: σε κουζίνες
για προσωπικό καταστημάτων, γραφείων
και άλλων χώρων εργασίας, μονάδες
αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και
άλλες μονάδες φιλοξενίας, ενοικιαζόμενα
•
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και
από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές
ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία
ή γνώση, αρκεί να επιβλέπονται με
προσοχή και να εκπαιδεύονται στον
46
δωμάτια.
•
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται
και οπωσδήποτε πριν τον καθαρισμό.
•
Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω
ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω
ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχου εξ’
αποστάσεως.
•
•
•
θανάσιμη ηλεκτροπληξία.
• Η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που
αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
• Η πρίζα του ρεύματος έχει ελάχιστη παροχή 16A
και διαθέτει αγωγό γείωσης. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί
αυτός ο σημαντικός κανόνας ασφαλείας.
• Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται και να
έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες του φούρνου. Μην
αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το ηλεκτρικό
καλώδιο.
• Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προέκταση, βεβαιωθείτε
ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, διαθέτει φις με γείωση
και αγωγό γείωσης με διατομή τουλάχιστον ίση με τη
διατομή του αγωγού γείωσης του ηλεκτρικού καλωδίου της
συσκευής.
• Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, ποτέ μη βυθίζετε σε νερό
το ηλεκτρικό καλώδιο, το φις ή ολόκληρη τη συσκευή.
Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί
με την πίσω πλευρά κοντά στον τοίχο.
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά μεταλλικά εργαλεία
για να καθαρίσετε τη λιποδόχη.
Πριν τον καθαρισμό, σβήνετε πάντα τη συσκευή βάζοντας
το χρονοδιακόπτη στη θέση “0” και αποσυνδέετε το φις από
την πρίζα του ρεύματος.
Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί
προκαλέσει εγκαύματα.
• Όταν η συσκευή λειτουργεί, η
θερμοκρασία της πόρτας και των
εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών
μπορεί να είναι πολύ υψηλή.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τους διακόπτες,
τις χειρολαβές και τα πλήκτρα. Μην
αγγίζετε ποτέ τις μεταλλικές επιφάνειες ή
το κρύσταλλο. Εν ανάγκη χρησιμοποιήστε
γάντια φούρνου.
• Ο ηλεκτρικός φούρνος λειτουργεί σε
πολύ υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν
να προκαλέσουν εγκαύματα.
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην αφήνετε εύφλεκτα προϊόντα κοντά στο φούρνο ή κάτω
από την επιφάνεια εργασίας στην οποία έχει τοποθετηθεί.
Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί κάτω από
ντουλάπι ή ράφι ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες,
ρολά, κλπ.
Σε περίπτωση που το φαγητό ή εξαρτήματα του
φούρνου πάρουν φωτιά, μην επιχειρείτε ποτέ να
σβήσετε τις φλόγες με νερό. Αφήστε την πόρτα
κλειστή, αποσυνδέστε το φις και σβήστε τις φλόγες
με ένα βρεγμένο πανί.
Σε περίπτωση φθοράς του ηλεκτρικού
καλωδίου, η αντικατάσταση θα πρέπει
να γίνει από τον κατασκευαστή, από
το εξουσιοδοτημένο Σέρβις του ή από
εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να
αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
Για να προστατεύσετε τη σωματική σας ακεραιότητα, μην
προσπαθείτε να ανοίξετε τη συσκευή από μόνοι σας.
Απευθύνεστε πάντα στο Σέρβις.
Η συσκευή συμμορφούται με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές
οδηγίες (ΕΚ):
Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ και μετέπειτα
τροποποιήσεις,
Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις
Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν
σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1935/2004.
Απόρριψη
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή
πρέπει να διατίθεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα και
κατά συνέπεια πρέπει να παραδίδεται σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.
Κίνδυνος!
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει
47
Περιγραφή της συσκευής
Ρύθμιση ρολογιού
A Πάνω αντίσταση
B Εσωτερική λάμπα
C Υποδοχή σούβλας
D Γάντζοι στήριξης σούβλας
E Κρυστάλλινη πόρτα
F Σχάρα - (*) Μόνο σε ορισμένα μοντέλα
G Λιποδόχη
H Στήριγμα σούβλας
Ι Σούβλα
L Οθόνη
Μ Χρονοδιακόπτης
N Πλήκτρο Start/Pause
Ο Κόκκινη λυχνία ON
P Πλήκτρο εσωτερικής θερμοκρασίας
Q Διακόπτης θερμοκρασίας/βάρους
R Πλήκτρο ON/stand-by
S Διακόπτης επιλογής λειτουργιών
Όταν η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά στην πρίζα του
ρεύματος ή μετά από διακοπή της παροχής, εκπέμπει ένα
ηχητικό σήμα και στην οθόνη θα εμφανιστούν τέσσερις γραμμές
(“-- : --”).
Για να ρυθμίσετε το ρολόι, συνεχίστε ως εξής:
πιέστε το πλήκτρο Start/Pause (N) τουλάχιστον επί 3
δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη της ώρας αρχίζει να αναβοσβήνει.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση: 220-240 V ~ 50/60Hz
Ισχύς: 2200 W
Διαστάσεις ΠxΥxΒ: 530 x 340 x 450
Βάρος: 16.2 kg
Ρυθμίστε την ώρα με το χρονοδιακόπτη (M).
Οθόνη
2
1
3
4
Πιέστε το πλήκτρο Start/Pause (N). Η ένδειξη των λεπτών
αρχίζει να αναβοσβήνει.
1 Ένδειξη επιλεγμένης λειτουργίας
2 Ένδειξη χρονοδιακόπτη
3 Εικονίδιο λειτουργίας
4 Ένδειξη θερμοκρασίας/βάρους
Ρυθμίστε τα λεπτά με το χρονοδιακόπτη (M).
48
φούρνος σβήνει.
Στις λειτουργίες στατικού φούρνου ή με συναγωγή, όταν
ο φούρνος φτάσει στην πρώτη επιλεγμένη θερμοκρασία
εκπέμπει ένα μονό ηχητικό σήμα.
Με τις λειτουργίες αυτές μπορείτε να εμφανίσετε την
εσωτερική θερμοκρασία πιέζοντας το ειδικό πλήκτρο (P).
Πιέστε το πλήκτρο Start/Pause (N).
Εμφανίζεται η επιλεγμένη ώρα.
Μηνύματα στην οθόνη
Ο φούρνος πρέπει να τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο χωρίς
ρεύματα αέρα και μακριά από εστίες θερμότητας και την άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.
Η οθόνη εμφανίζει μηνύματα για ενδεχόμενα προβλήματα του
φούρνου.
Εάν στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη “ERR”, η συσκευή
επισημαίνει ότι δεν κατάφερε να ρυθμίσει τη θερμοκρασία.
Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται και
απευθυνθείτε στο Σέρβις της De’Longhi.
Εάν θελήσετε να αλλάξετε πάλι την ώρα, επαναλάβετε την ίδια
διαδικασία.
Λειτουργίες του φούρνου
Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση stand-by, στην οθόνη
εμφανίζεται η ώρα ή η ένδειξη --:--.
• Πιέστε το πλήκτρο ON/Stand-by (R).
Ο φούρνος ανάβει.
Στην κατάσταση αυτή μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή
λειτουργία.
Η λειτουργία που επιλέγεται αυτόματα είναι το Στατικό
ψήσιμο.
Οι τιμές που μπορούν να ρυθμιστούν αναβοσβήνουν.
• Γυρίστε το διακόπτη επιλογής λειτουργιών (S) για να
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
• Γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας/βάρους (Q) για να
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όταν χρειάζεται (σε ορισμένα
προγράμματα δεν είναι αναγκαία).
Για τη λειτουργία Πίτσα επιλέξτε το βάρος.
Για τη λειτουργία Μπισκότα επιλέξτε τον αριθμό ταψιών.
• Εάν χρειάζεται, γυρίστε το χρονοδιακόπτη (M) για να τον
ρυθμίσετε.
Οι λειτουργίες Πίτσα και Μπισκότα έχουν σταθερό χρόνο.
• Πιέστε το πλήκτρο Start/Pause (N) για να αρχίσει το
ψήσιμο.
Η κόκκινη λυχνία ON (O) ανάβει.
Με την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη “END” και ενεργοποιείται ένα τριπλό
ηχητικό σήμα.
Πιέστε το πλήκτρο ON/Stand-by (R) για την επαναφορά των
ρυθμίσεων του φούρνου.
Μπορείτε να διακόψετε το ψήσιμο πιέζοντας το πλήκτρο
Start/Pause (N). Η λυχνία κάτω από το πλήκτρο Start/Pause (N) αρχίζει να
αναβοσβήνει.
Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο Start/Pause (N) εντός 5 λεπτών,
το πρόγραμμα ψησίματος συνεχίζεται, διαφορετικά ο
49
23
123
123
12
1
Περιληπτικός πίνακας
Πρόγραμμα
Θερμοκρασία
Θέση σχάρας
BAKE
(ΨΗΣΙΜΟ
ΦΟΥΡΝΟ)
ΣΕ
ΣΤΑΤΙΚΟ
CONVECTION
(ΣΥΝΑΓΩΓΗ )
BROIL/GRILL
(ΓΚΡΙΛ)
DEFROST
(ΞΕΠΑΓΩΜΑ)
(ΠΙΤΣΑ)
80°C - 220°C
3
23
3123
212
1331
2
21
1
Ιδανικό για λαζάνια, κρέας,
πίτσα, γλυκά και τάρτες, για
ψωμί και όλα φαγητά που
θέλετε να έχουν τραγανή και
ρόδινη επιφάνεια.
Σχάρα/λιποδόχη στη θέση 1 ή 2.
-
3
23
1323
1223
123
1
12
1
Ιδανικό για να ξεροψήσετε
ψωμί και για το ρόδισμα των
φαγητών.
Σχάρα στη θέση 3.
λιποδόχη στη θέση 2.
1 Κατεψυγμένη
Τοποθετήστε
το
φαγητό
3 απευθείας πάνω στη σχάρα ή
23 στη λιποδόχη.
3123
212
1331
22
11
-
Φρέσκια
PIZZA
80°C - 220°C
Σημειώσεις/Συμβουλές
3
23 Ιδανικό για να ψήνετε γεμιστά
312
231 λαχανικά, ψάρι, γλυκά.
123 Σχάρα/λιποδόχη στη θέση 1 ή 2.
123
12
1
3
233
1232
1213
12
1
-
Ιδανικό για ψήσιμο 1 φρέσκιας
πίτσα στη λιποδόχη.
Η μοτσαρέλα πρέπει να
προστεθεί λίγο πριν το τέλος
του ψησίματος, όταν ο φούρνος
εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.
Τοποθετήστε την πίτσα
απευθείας πάνω στη σχάρα.
33
223
3112
2313
122
11 Χρησιμοποιήστε το συνολικό
-
βάρος για τις 2 πίτσες
2 Κατεψυγμένες
3 Σχάρα στη θέση 1 και 2.
233 Αντιστρέψτε τη θέση στα μισά
1232 του ψησίματος.
1213
12
1
-
50
3
2
13
212
11
1P
3
32
21
1
-
COOKIES
(ΜΠΙΣΚΟΤΑ)
2P
3
2
1
-
Χρησιμοποιήστε βουτυρωμένη
λιποδόχη ή σκεπασμένη με
χαρτί φούρνου.
Σχάρα στη θέση 1 και 2.
Καλύψτε τις σχάρες με
αλουμινόχαρτο.
Τα μπισκότα θέλουν γύρισμα και
οι σχάρες αντιστροφή της θέσης
τους όταν ο φούρνος εκπέμψει
ένα ηχητικό σήμα.
Τοποθετήστε
KEEP WARM
(ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΕΣΤΩΝ
ΦΑΓΗΤΩΝ)
ROTISSERIE
(ΣΟΥΒΛΑ)
GRATIN
(ΓΚΡΑΤΙΝΑΡΙΣΜΑ)
το
φαγητό
3 απευθείας πάνω στη σχάρα ή
2 στη λιποδόχη.
133
22
11
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
51
3
23
12
1
Ρίξτε νερό στη λιποδόχη για
να αποφύγετε πιτσιλίσματα
λίπους.
Σχάρα/λιποδόχη στη θέση 1 ή 2.
Ανάλογα με το ύψος του
φαγητού, χρησιμοποιήστε τη
θέση 1 ή 2.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
До
использования
прибора
внимательно прочтите инструкции.
Храните эти инструкции.
Примечание:
Этот символ выделяет советы и информацию, важную для
пользователя.
• До использования печи в первый раз удалите из нее
все упаковочные и бумажные материалы, такие как
защитный картон, описания, пластиковые пакеты и
т.д.
• Прибор должен быть расположен на расстоянии не
менее 20 см от электрической розетки, к которой он
будет подключен.
• До первого использования для того, чтобы устранить
запах “нового” прибора и появление небольшого
количества дыма, вызванного наличием защитной
смазки, нанесенной до перевозки на сопротивления,
включите печь не менее чем на 15 минут вхолостую
с температурой, установленной на максимальное
значение. Проветрите комнату.
• До использования тщательно промойте все
аксессуары.
• Печь оснащена системой восстановления работы
таймера в случае прерывания напряжения,
длительностью до 5 секунд.
•
Внимание!
Несоблюдение предупреждений может привести к
ранениям или повреждению прибора.
• Печь разработана для приготовления пищи.
Она ни в коем случае не должна использоваться для
других целей, и не должна подвергаться модификации
или каким-либо переделкам.
• После того, как прибор вынут из упаковки убедитесь,
что его дверца не повреждена и правильно работает.
Так как дверца изготовлена из стекла, она хрупкая.
Если на ней видны сколы, трещины или царапины,
дверца должна быть заменена.
Избегайте сильных ударов или закрытия дверцы
во время использования, операций по уходу или
перемещению прибора. Не допускайте попадания
холодных жидкостей на дверцу, когда прибор нагрет.
• Установите прибор на горизонтальной плоской
поверхности на высоте не менее 85 см вне досягаемости
детьми.
•
•
•
-
-
•
•
•
•
•
•
Прибор может использоваться детьми
с 8 лет и людьми с ограниченными
•
52
физическими,
чувствительными
или умственными способностями,
или при отсутствии у них опыта
или необходимых знаний при
условии, что за этими людьми
ведется контроль, либо после того,
как они обучены безопасному
использованию прибором и знают
о рисках, связанных с ним. Следите
за детьми, убедитесь в том, что
прибор не служит им игрушкой.
Операции очистке и обслуживанию,
выполняемые
пользователем,
не могут выполняться детьми, за
исключением детей старше 8 лет при
условии постоянного наблюдения за
ними.
Храните
прибор
и
шнур
электропитания вне досягаемости
детьми младше 8 лет.
Не передвигайте работающий прибор.
Не используйте прибор, если:
неисправен шнур электропитания,
произошло падение прибора или видны повреждения
или неисправности. В таких случаях для того, чтобы
избежать любых рисков, прибор должен быть
отправлен в ближайший технический сервисный
центр.
Ни в коем случае не устанавливайте прибор рядом с
источником тепла.
Не используйте прибор, как нагревательный.
Ни в коем случае не помещайте в прибор бумагу, картон
или пластик и ничего не кладите на него (инструменты,
решетки, другие предметы).
Не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия. Убедитесь, что они свободны.
Эта печь не является встраиваемой.
После того, как дверца открыта, ни в коем случае не
ставьте на нее тяжелые предметы, горячие сковород
воли емкости. Не тяните за ручку вниз.
Любое не надлежащее использование, в
При необходимости пользуйтесь
защитными перчатками.
• Этот электроприбор работает при
высокой температуре, которая может
вызвать ожоги.
профессиональных целях или не соответствующее
инструкциям по эксплуатации освобождает
производителя от ответственности и гарантийных
обязательств.
•
Этот прибор предназначен только
для использования в домашнем
хозяйстве. Его использование не
предусматривается в помещениях
предназначенных для приготовления
пищи для персонала магазинов,
офисов и других рабочих мест, для
агротуризма, гостиниц, мотелей и
других структур, предназначенных
для приема гостей, комнат сдаваемых
в наем.
•
Если прибор не используется и в любом случае до
выполнения ухода, отключите его от электросети.
•
Прибор нельзя включать через
внешний таймер или через систему
с
отдельным
дистанционным
управлением.
•
•
•
•
•
•
Не оставляйте воспламеняющихся продуктов вблизи
печи или под мебелью, на которой она находится.
Ни в коем случае не устанавливайте прибор для работы
под навесной мебелью или шкафом, либо вблизи
воспламеняющихся материалов, таких как занавеси,
занавески и т.д.
В случае, если продукты или их части в печи
загорятся, ни в коем случае не пытайтесь
потушить огонь водой. Держите дверцу
закрытой, выньте вилку, и затушите пламя
влажной тканью.
Опасность!
Несоблюдение предупреждения может послужить причиной
поражения электрическим током, опасным для жизни.
• До того, как вставить вилку в розетку
электропитания, убедитесь, что:
- Напряжение питания сети соответствует
значению, указанному на табличке с
техническими характеристиками.
- Розетка электропитания рассчитана на
минимальный ток 16 А и имеет провод
заземления. Производитель не несет никакой
ответственности в случае, если эта важная
норма безопасности не соблюдается.
• Избегайте касания шнура электропитания горячих
частей печи и не оставляйте его в висячем положении.
Не отключайте прибор, потянув за шнур
электропитания.
• Если вы хотите использовать удлинитель, убедитесь,
что он исправен, имеет вилку с заземлением, а провода
имеют сечение, как минимум, равное сечению шнура
питания, поставленного с прибором.
• Для того, чтобы избежать любой опасности поражения
электрическим током, ни в коем случае не погружайте
шнур и вилку питания в воду.
Прибор должен быть установлен и работать с задней
частью, придвинутой к стене.
Для очистки поддона не используйте металлические
острые или режущие приспособления.
До начала очистки обязательно выключите прибор,
переведя таймер в положение “0” или выньте вилку из
розетки электропитания.
Опасность ожога!
Несоблюдение предупреждений может
вызвать ожоги.
• Когда прибор работает, температура
дверцы и внешней поверхности
может быть очень высокой.
Пользуйтесь прибором, касаясь
только регуляторов, ручек и кнопок.
Ни в коем случае не касайтесь
металлических или стеклянных частей.
•
53
Если
шнур
электропитания
поврежден, он должен быть заменен
производителем, его сервисной
технической службой, или, в любом
случае,
квалифицированным
•
•
•
•
специалистом, что позволит избежать
какого бы то ни было риска.
Размеры: ДЛ.хВЫС.хГЛ.: 530 x 340 x 450
Вес: 16,2 кг
В целях личной безопасности не пытайтесь
самостоятельно разобрать прибор.
Обязательно свяжитесь с сервисным центром.
Дисплей
Прибор соответствует следующим постановлениям
ЕС:
Директиве по низкому напряжению 2006/95/EС и
последующим дополнениям.
Директиве ЕМС 2004/108/EС и последующим
дополнениям.
Материалы и предметы, предназначенные для
контакта с пищевыми продуктами, соответствуют
требованиям директивы ЕС № 1935/2004.
2
1
3
4
Утилизация
В соответствии с европейской директивой 2002/96/
EC не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
отходами, а передавайте его в уполномоченные центры
дифференциального сбора отходов.
1 Индикатор выбранного режима
2 Индикатор таймера
3 Пиктограмма режима
4 Индикатор температура/вес
Регулировка часов
Когда прибор в первый раз подключается к электрической
сети или после прерывания электропитания, он издает
звуковой сигнал и на дисплее появляются символы (“-- :
--”).
Для регулировки времени выполните следующее:
Описание прибора
A Верхнее нагревательное сопротивление
В Внутреннее освещение
С Гнездо для вертела
D Крепление держателя шампура
Е Стеклянная дверца
F Решетка (*) только для определенных моделей
G Противень
Н Держатель шампура
I Шампур
L Дисплей
М Ручка таймера
N Кнопка старт/пауза
О Красный индикатор ВКЛ
Р Кнопка внутренней температуры
Q Ручка температуры/веса
R Кнопка ON/stand-by (ВКЛ/ожидание)
S Переключатель режимов
нажмите кнопку старт/пауза N и удерживайте ее не менее
3 секунд.
Значение часов начнет мигать.
Технические данные
При помощи ручки таймера М отрегулируйте значение
часов.
Напряжение электропитания: 220-240 V ~ 50/60Hz Гц
Потребляемая мощность: 2200 Вт
54
чтобы выбрать требуемый режим.
• Поверните ручку температура/вес Q для того, чтобы,
если это необходимо (для некоторых программ такой
необходимости нет), задать температуру.
Для режимы Пицца задайте вес.
Для режима печенье задайте количество противней.
• При необходимости поверните ручку таймера М,
чтобы установить таймер.
Режимы Пицца и Печенье имеют фиксированный
таймер.
• Чтобы начать готовку, нажмите кнопку старт/пауза N.
Загорится красная индикаторная лампа включения О.
После окончания заданного времени на дисплее
появится сообщение “END” (закончено) и прибор издает
три звуковых сигнала. Чтобы сбросить установки,
нажмите кнопку ВКЛ/ожидание R.
Можно прервать процесс приготовления, нажав кнопку
старт/пауза N. Светодиодный индикатор, находящийся под кнопкой
старт/пауза N начнет мигать.
При повторном нажатии кнопки старт/пауза N в течение
5 минут программа готовки продолжит работу, в
противном случае печь выключится.
В режимах традиционной или конвекционной жарки,
когда достигается первая заданная температура, печь
издает один звуковой сигнал.
В этих режимах можно отобразить температуру в печи,
нажав специальную кнопку Р.
Нажмите кнопку старт/пауза N. Значение минут начнет
мигать.
При помощи ручки таймера М отрегулируйте значение
минут.
Сообщения на дисплее
Печь устанавливается в закрытом помещении без
сквозняков и вдали от источников тепла и прямого
солнечного света.
На дисплее показываются проблемы, возникающие при
работе печи.
Если на дисплее появляется мигающее сообщение “ERR”, это
означает, что прибор не смог отрегулировать температуру.
Запишите код показанной ошибки и отнесите прибор в
сервисный центр De’Longhi.
Нажмите кнопку старт/пауза N.
На индикаторе будет показано заданное время.
Если в дальнейшем потребуется изменить время, повторите
процедуру, описанную выше. Режимы работы печи
Когда печь находится в режиме ожидания, на дисплее
появляется значение времени или --:--.
• Нажмите кнопку ВКЛ/ожидание R.
Печь включится. После этого можно задать
требуемый режим. Автоматически выбирается режим
“Традиционная жарка”.
Значения, которые можно изменить, мигают.
• Поверните ручку переключателя режимов S, для того,
55
33
232
121
1
Сводная таблица
Программа
BAKE
(ТРАДИЦИОННАЯ ЖАРКА)
CONVECTION
Положение решетки
3
323
2312
121
1
80°C - 220°C
33
232
121
1
80°C - 220°C
(КОНВЕКЦИЯ)
BROIL/GRILL
33
2323
1212
11
-
(ГРИЛЬ)
DEFROST
(РАЗМОРОЗКА)
Свежая
ПИЦЦА
Температура
1 замороженная
2 замороженные
33
232
121
1
-
3
323
212
11
-
33
323
221
211
1
-
33
232
121
1
-
56
Замечания/Советы
Идеальный режим для готовки
овощей с начинкой, рыбы,
выпечки. Решетка/противень в
положении 1 или 2.
Идеальный
режим
для
приготовления лазанье, мяса,
пиццы, тортов и кростаты,
хлеба и всех блюд, у которых
поверхность должна иметь
золотистую и хрустящую
корочку. Решетка/противень в
положении 1 или 2.
Идеальный
режим
для
поджаривания хлеба и создания
корочки у блюд.
Решетка в положении 3.
противень в положении 2.
Поставьте продукты прямо на
решетку или противень.
Идеальный
режим
для
приготовления 1 свежей
пиццы, которая помещается
на противень. Моццарелла
добавляется только после
окончания готовки, когда печь
издает звуковой сигнал .
Положите пиццу прямо на
решетку.
Укажите общий вес 2 пицц.
Решетка в положении 1 и 2.
Переворачиваются на половине
готовности.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(ПЕЧЕНЬЕ)
2P
33
22
11
-
Используйте
противень,
смазанный
маслом
или
покрытый
бумагой
для
выпечки.
Решетка в положении 1 и 2.
Покройте решетки алюминиевой
фольгой.
Печенье переворачивается и
решетки переставляются, когда
печь издает звуковой сигнал.
Поставьте продукты прямо на
KEEP WARM
(ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ)
ROTISSERIE
(ВЕРТЕЛ)
GRATIN
(ПАНИРОВКА)
3 решетку или противень.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
57
3
23
12
1
Налейте в противень воду, чтобы
избежать
разбрызгивания
жира.
Решетка/противень
в
положении 1 или 2.
В зависимости от высоты блюда
используйте положение 1 или 2.
a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását 8 évnél fiatalabb gyermekek nem, 8 évnél időseb gyermekek
felnőtt felügyelete mellett végezhetik.
• Tartsa a készüléket és a tápvezetéket
távol 8 éves kor alatti gyermekektől.
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A készülék használata előtt olvassa el
figyelmesen a használati utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót.
Megjegyzés:
Ez a jelzés a felhasználó számára fontos tanácsokat és információkat jelöl.
• A sütő első használatának megkezdése előtt távolítsa el a
készülék belsejéből a papír borításokat, a használati útmutatót, műanyag tasakokat, stb.
• A készüléket legalább 20 cm-es távolságra kell elhelyezni
attól a csatlakozótól, amelyben csatlakoztatni kívánja.
• Az első használat előtt hagyja, hogy a készülék legalább 15
percig a legmagasabb fokozaton üresen működjön. Ezzel
eltávolíthatja a készülékből az „új” szagot, és a fűtőszálakat
védő anyagot, amelynek távozását némi füst is kíséri. A
helyiség szellőztetése.
• Használat előtt mossa el gondosan a készülék tartozékait.
• A sütőben egy időzítő újraindító rendszer van 5 percen túl
tartó áramkimaradás esetére.
•
•
-
-
•
•
•
•
Figyelem!
Az előírások figyelmen kívül hagyása sérülést okozhatnak a készüléken.
• A sütő ételek sütésére tervezett készülék.
Ne használja más célra, ne módosítsa és ne szerelje szét.
• Miután kicsomagolta a készüléket, ellenőrizze, hogy az
ajtaja nem sérült-e és megfelelően működik-e. A sütő
ajtaja üvegből van, ezért törékeny.
Amennyiben eltörik, megkarcolódik, ki kell cserélni.
Használat, tisztítás és a készülék mozdítása során ne csukja
be erőteljesen az ajtót. Ne öntsön hideg folyadékot a meleg készülékre.
• Helyezze a készüléket egy legalább 85 cm magas sík felületre, távol gyermekektől.
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek valamint csökkent szellemi, fizikai vagy
érzékszervi képességű vagy elégtelen
tapasztalattal rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyeletük biztosított és megfelelő utasításokat kaptak a készülék használatához, és
ismerik a használatból eredő veszélyeket.
Ne engedje, hogy gyermekek játszanak
•
•
•
A készüléket működés közben ne mozgassa.
Ne használja a készüléket ha:
a tápvezeték sérült
a készülék leesett, látható sérülései vannak vagy rendellenesen működik. Ezekben az esetekben a kockázatok
elkerülése érdekében vigye a készüléket a legközelebbi
vevőszolgálatra.
Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe.
Ne használja a készüléket hőforrásként.
Ne tegyen a készülék belsejébe papírt, kartont vagy
műanyagot. Ne helyezzen semmit a készülék tetejére (konyhai eszközöket, rácsokat, más tárgyakat).
A készülék szellőző nyílásait hagyja szabadon. Ellenőrizze,
hogy nincsenek-e eltömődve.
A készülék nem beépíthető.
Ha a készülék ajtaja nyitva van, ne helyezzen nehéz tárgyakat, forró tepsit vagy edényeket az ajtóra.
Ne húzza a fogantyút lefelé.
A készülék professzionális, nem rendeltetésszerű vagy a
használati utasításnak nem megfelelő használata esetén a
gyártót semmilyen felelősség vagy jótállási kötelezettség
nem terheli.
A készülék kizárólag házi használatra
készült. Nem használható: üzletek, irodák és egyéb munkahelyek konyhává
alakított helyiségeiben, szállodákban,
motelekben vagy egyéb vendéglátó
egységekben ill. kiadó szobákban.
A készülék tisztítása előtt, vagy ha a készüléket nem
használja, minden esetben húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
A készülék nem üzemeltethető külső
időzítővel vagy külső vezérlő rendszerrel.
• A készüléket úgy helyezze el és úgy üzemeltesse, hogy a
készülék hátsó fala a fal felé nézzen.
• A sütő tisztításához ne használjon éles tárgyakat vagy egyéb
58
vágóeszközöket.
A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Ehhez állítsa az
időzítőt nullára (0), és húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
•
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében sose mártsa
vízbe vagy más folyadékba a hálózati csatlakozó kábelt, a
villás dugót vagy a készüléket.
Égésveszély!
Az előírások figyelmen kívül hagyása égési
sérülést okozhat.
• A működés közben a készülék ajtaja vagy
egyéb könnyen hozzáférhető külső felületei átforrósodhatnak. Mindig a gombokat illetve a fogantyúkat fogja meg. A
készülék fém vagy üveg részeihez nyúlni
tilos. Szükség esetén viseljen kesztyűt.
• A készülék magas hőmérsékleten
működik, mely égési sérüléseket
okozhat.
•
Ha a tápkábel sérült, minden veszély
megelőzése érdekében cseréltesse ki a
gyártóval vagy a hivatalos márka szervizzel, vagy egy hasonlóan szakképzett
személlyel.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne tegyen gyúlékony termékeket a sütő közelébe vagy a
munkafelület alá ahová a készüléket helyezte.
Ne helyezze a sütőt falra szerelt szekrények vagy polcok alá
vagy gyúlékony anyagok közelébe (függönyök, reluxák,
stb.).
Ha az étel vagy a sütő valamely alkatrésze kigyulladna, a tűz eloltásához vizet használni tilos.
Tartsa a sütő ajtaját zárva, húzza ki a csatlakozót
a konnektorból, és egy nedves ruha segítségével
fojtsa el a lángokat.
Személyi épségének megőrzése érdekében ne próbálja
egyedül szétszerelni a készüléket. Minden esetben lépjen
kapcsolatba a Szerviz szolgálattal.
A készülék megfelel az alábbi CE irányelveknek:
2006/95/EK alacsony feszültséggel kapcsolatos irányelv és
módosításai;
EMC 2004/108/EK Irányelv és módosításai
Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő tárgyak és anyagok
megfelelnek az Európai Unió 1935/2004 rendeletében foglaltak előírásoknak.
A készülék selejtezése
A 2002/96/EK irányelvnek megfelelően háztartási hulladékkal
együtt nem selejtezhető. A készülék hasznos élettartama végén
vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.
Veszély!
Az előírások figyelmen kívül hagyása áramütésből származó
életveszélyes sérüléseket okozhat.
• Mielőtt a készüléket csatlakoztatná, ellenőrizze,
hogy:
- a hálózati feszültség megfelel-e az készülék azonosító tábláján lévő értékeknek.
- az elektromos hálózat földelt, teljesítménye 16A.
A gyártó visszautasít minden felelősséget, a fenti
balesetvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása
esetén esetén.
• Ne hagyja a tápvezetéket lógni, és ügyeljen arra, hogy ne
érjen a sütő forró felületeihez.
Amikor a csatlakozót kihúzza a konnektorból, ne a vezetéknél fogva húzza meg.
• Hosszabbító használata előtt ellenőrizze, hogy az jó állapotban legyen, rendelkezzen földelt villásdugóval és a kábelvezeték keresztmetszete legalább akkora legyen mint a
készülék hálózati csatlakozókábeléé.
59
A készülék leírása
Óra beállítása
A Felső fűtőszálas
B Belső fény
C Nyársforgató tartó
D Nyárs tartó villa
E Üvegajtó
F Grillrács (csak néhány modellen)
G Zsírfogó tálca
H Nyárs tartó
I Nyárs
L Kijelző
M Időzítő gomb
N Start/szünet gomb
O Bekapcsolt állapotot jelző piros led
P Belső hőmérséklet nyomógomb
Q Hőmérséklet/súly beállító gomb
R ON/stand by beállító gomb
S Funkció választó gomb
A készülék első csatlakozásakor vagy áramkimaradás után a készülék hangjelzést bocsát ki és a kijelzőn négy szaggatott vonal
jelenik meg (“-- : --”).
Az óra beállításához az alábbiak szerint járjon el:
Nyomja meg a start/szünet gombot (N) legalább 3 másodpercig.
Az óra villogni kezd.
Műszaki adatok
Feszültség: 220-240 V ~ 50/60Hz
Felvett teljesítmény: 2200 W
Méretek: HxMxSZ: 530 x 340 x 450
Tömeg: 16.2 kg
Szabályozza az órát az időzítő beállító gombbal (M)
Kijelző
2
1
3
4
Nyomja meg a start/szünet gombot (N) A percek világítani
kezdenek.
1 Kiválasztott funkció jelző
2 Időzítő jelző
3 Funkció ikon
4 Hőmérséklet/súly jelző
Állítsa be a percet az időzítő beállító gombbal (M)
60
Kijelző üzenetek
A készüléket zárt térben kell elhelyezni, huzat mentes helyre,
távol közvetlen hőforrástól és közvetlen napfénytől.
A kijelző jelzi a sütő esetleges problémáit.
Ha a sütőn az “ERR” felirat villog, a készülék nem tudta beállítani
a megfelelő időt.
Jegyezze fel a kijelzett hiba kódját és vigye el a készüléket a
De’Longhi szakszervizbe.
Nyomja meg a start/szünet gombot (N) Megjelenik a beállított
óra.
Ha szeretné, állítsa be a következő időt, ismételje meg a fenti
eljárást.
Sütő funkciók
Készenléti üzemmódban a kijelzőn az idő jelenik meg vagy a --:--.
• Nyomja meg az ON/stand by (R) gombot
A sütő bekapcsol
Kiválasztható a kívánt funkció.
Az automatikusan kiválasztott funkció a Hagyományos sütés.
A módosítandó értékek villognak.
• Fordítsa el a funkció választó gombot (S) a kívánt funkció
kiválasztásához.
• Fordítsa el a hőmérséklet/súly (Q) gombot a hőmérséklet
szabályozásához, amennyiben szükséges (néhány program
esetében nem szükséges)
Pizza funkcióhoz állítsa be a súlyt.
Biscotti funkcióhoz válassza ki a lapok számát.
• Fordítsa el az időzítő gombot (M) az időzítő beállításához,
amennyiben szükséges.
Pizza és Biscott funkciókhoz fix időzítő van beállítva.
• Nyomja meg a start/szünet (N) gombot a sütés kezdéséhez.
A piros ON led bekapcsol.
A beállított idő lejártát a kijelzőn megjelenő “END” felirat és
három hangjelzés jelzi.
Nyomja meg az ON/stand by (R) gombot a sütő
újraindításához.
Lehetőség van a sütés megszakítására, a start/szünet (N)
gomb megnyomásával.
A start/szünet gomb alatt lévő led jelző (N) villogni kezd.
Ha a start/szünet gombot 5 másodpercen belül újra megnyomja a sütő program továbbindul, egyéb esetben a sütő
kikapcsol.
Hagyományos vagy légkeveréses sütési funkciók esetében
az első beállított hőmérsékletet elérve a sütő hangjelzést
bocsát ki.
A megfelelő gomb megnyomásával (P) ezek alatt a funkciók
alatt lehetőség van a belső hőmérséklet megjelenítésére.
61
2
31
23
123
12
1
Összefoglaló táblázat
Program
BAKE
(HAGYOMÁNYOS SÜTÉS)
CONVECTION
Grillrács állása
80°C - 220°C
BROIL/GRILL
3
23
123
312
231
123
12
1
-
DEFROST
(OLVASZTÁS)
-
1 Gyorsfagyasztott
-
2 Gyorsfagyasztott
Megjegyzés/Tanácsok
Ideális töltött zöldségek, halak,
édességek sütéséhez.
Grillrács/tálcára 1 vagy 2
állásban
Ideális lasagna, hús, pizza,
torták és rácsos sütemények,
kenyér és egyéb aranybarnára
süthető ételek sütésére,
Grillrács/tálcára 1 vagy 2
állásban
Ideális
kenyérpirításhoz
és csőben sütött ételek
készítéséhez. Grilovací mřížka
v poloze 3.
Helyezze az ételt közvetlenül a
3 grillrácsra vagy a tálcára.
23
132
32
123
113
22
11
-
Friss
3
23
132
231
231
123
12
1
3
23
132
2312
31
123
12
1
80°C - 220°C
(LÉGKEVERÉS)
PIZZA
Hőmérséklet
Ideális 1 friss tálcára helyezett
pizza sütésére.
A mozzarellát csak a sütés vége
előtt tegye fel, amikor a sütő
hangjelzést adott.
3
23
3123
212
131
2
1 Helyezze a pizzát közvetlenül a
grillrács tetejére.
33
223
1312
2313
212
11 Használja a 2 pizza teljes
3
323
2123
1123
12
1
-
62
3
2
133
2
súlyát.
Grillrács 1 vagy 2 állásban.
A sütés felénél fordulnak meg.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(BISCOTTI)
2P
33
22
11
-
Használja a vajjal megkent vagy
sütőpapírral bélelt tálcát.
Grillrács 1 vagy 2 állásban
Fedje be a grillrácsot
alufóliával.
Amikor a sütő 2 hangjelzést ad,
a biscottik és a grillrács megfordulnak.
Helyezze az ételt közvetlenül a
KEEP WARM
(MELEGEN TARTÁS)
ROTISSERIE
(NYÁRSFORGATÓ)
GRATIN
(CSŐBEN SÜTÉS)
3 grillrács vagy a tálca tetejére.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
63
3
23
12
1
Öntsön vizet a tálcára a zsír
fröccsenés elkerülése miatt.
Grillrács/tálcára 1 vagy 2
állásban
Az étel magasságától függően
használja az 1 vagy állást.
nebezpečí. Mějte děti pod dohledem
a nedovolte, aby si s přístrojem hrály.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti,
pokud nemají více než 8 let a nejsou pod
neustálým dohledem.
• Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo
dosah dětí mladších 8 let.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Pečlivě si přečtěte všechny pokyny před
použitím spotřebiče.
Tyto pokyny uschovejte.
Poznámka:
Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.
• Před použitím trouby poprvé odstraňte zevnitř veškerý
papír jako ochrannou lepenku, příručky, plastové sáčky,
atd.
• Přístroj musí být umístěn ve vzdálenosti alespoň 20 cm od
elektrické zásuvky, do které bude připojen.
• Před prvním použitím nechte pracovat troubu prázdnou s
termostatem na maximum po dobu alespoň 15 minut, aby
se odstranil pach novosti a eventuální kouře způsobené
přítomností ochranných látek, které se aplikují na topná
tělesa před dopravou. Vyvětrejte místnost.
• Pečlivě umyjte veškeré příslušenství před použitím.
• Trouba je vybavena systémem resetování časovače v
případě výpadků napájení až do 5 s.
•
•
-
-
•
•
•
Upozornění!
Nedodržování těchto upozornění může vést ke zranění nebo k
poškození přístroje.
• Tato trouba je určena k přípravě pokrmů.
Nikdy nesmí být používána pro jiné účely a v žádném
případě nesmí být modifikována nebo poškozována.
• Po vybalení přístroje z obalu zkontrolujte integritu a správnou funkčnost dvířek. Dvířka jsou ze skla a jsou křehká.
Pokud jsou viditelně prasklá, poškrábaná nebo s rýhami, je
nezbytné je vyměnit.
Vyhýbejte se bouchání s dvířky nebo jejich prudkému zavírání v průběhu normálního provozu, čištění a manipulace
s přístrojem. Vyhýbejte se vylití studených tekutin na sklo,
když je přístroj horký.
• Přístroj umístěte na vodorovné rovině ve výšce minimálně
85 cm, mimo dosah dětí.
•
•
•
•
•
Nepřemísťujte přístroj, když je v provozu.
Nepoužívejte přístroj, pokud:
Napájecí kabel je vadný.
Přístroj upadl nebo jsou na něm viditelné škody nebo provozní anomálie. V těchto případech, aby se zamezilo riziku,
musí být přístroj zanesen do nejbližší poprodejní servisní
služby.
Nikdy nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla.
Nepoužívejte přístroj jako zdroj tepla.
Nikdy nedávejte papír, karton nebo plast dovnitř trouby
a nikdy nic nepokládejte na přístroj (kuchyňske nářadí,
mřížky, jiné předměty).
Nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů.
Ujistěte se, že nejsou ucpány.
Tato trouba není navržena pro vestavění.
Když otevřete dvířka, nepokládejte na ně žádné těžké
předměty, horké pánve či nádoby.
Netahejte za rukojeť směrem dolů.
Každé profesionální použití, které není vhodné anebo není
v souladu s pokyny pro použití, zbavuje výrobce jakékoliv
odpovědnosti a ruší nárok na záruku.
Tento přístroj je určen výhradně k použití
v domácnosti.
Není určen pro použití v: prostředí
používaném jako kuchyně pro pracovníky
obchodů, kanceláří a jiných pracovních
prostředí, agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích strukturách, v
pronajímaných pokojích.
•
Přístroj mohou používat děti starší 8 let a
osoby s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo
s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem odpovědné osoby a pokud obdrželi
pokyny o správném a bezpečném
použití a jsou si vědomi s tím spojeného
•
Pokud přístroj nepoužíváte a vždy před každým čištěním, je
nezbytné jej odpojit.
•
Přístroj nesmí být provozován pomocí
externího časovače nebo se systémem
samostatného dálkového ovládání.
•
64
Přístroj musí být umístěn a provozován se zadní stranou
•
•
přisunutou ke zdi.
Nikdy nepoužívejte kovové zašpičatělé anebo ostré
předměty pro čištění plechu.
Před čištěním vždy přístroj vypněte umístěním časovače na
“0” a vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
Nebezpečí popálenin!
Nerespektování může být příčinou opaření
nebo popálení.
• Když je přístroj v provozu, může být teplota dvířek a přístupných vnějších povrchů
velmi vysoká. Vždy používejte otočné
knoflíky, kliky a tlačítka. Nikdy se nedotýkejte kovových částí nebo skla trouby.
Používejte rukavice, je-li zapotřebí.
• Tento elektrický spotřebič pracuje při vysokých teplotách, které mohou způsobit
popáleniny.
•
•
•
•
Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny,
to samé platí pro zástrčku kabelu a samotný přístroj. •
Je-li napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou
osobou, aby bylo vyloučeno jakékoli riziko.
•
•
•
•
Pro vaši bezpečnost nikdy nedemontujte přístroj sami.
Obraťte se vždy na autorizované servisní středisko.
Přístroj odpovídá následujícím směrnicím ES:
Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES, ve znění pozdějších
předpisů;
Směrnice o Elektromagnetické Kompatibilitě EMC
2004/108/ES, ve znění pozdějších předpisů;
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují
předpisy Evropského nařízení (CE) č. 1935/2004.
Likvidace
V souladu s evropskou Směrnicí 2002/96/ES nevyhazujte přístroj
společně do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do střediska
pro sběr a recyklaci tříděného odpadu.
Nikdy neumísťujte hořlavé předměty v blízkosti trouby
anebo pod nábytkem, na kterém je trouba umístěna.
Nikdy neuvádějte troubu do provozu, pokud je umístěna
pod závěsným nábytkem anebo policí, anebo v blízkosti
hořlavých materiálů jako jsou záclony, závěsy, rolety apod.
Pokud se stane, že se potraviny nebo jiné části
trouby zapálí, nesnažte se uhasit plameny vodou.
Nechte dvířka zavřená, odpojte zástrčku a uduste
plameny vlhkým hadříkem.
Nebezpečí!
Nedodržování těchto upozornění může vést k poranění
elektrickým proudem s ohrožením života.
• Před zasunutím zástrčky do elektrické zásuvky
zkontrolujte, zda:
- Síťové napětí odpovídá hodnotě, uvedené na typovém štítku.
- Proudová zásuvka má minimální průtok 16A a je vybavena zemnícím vodičem.
Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti, pokud toto
důležité bezpečnostní pravidlo není respektováno.
• Nenechávejte napájecí kabel viset a dávejte pozor, aby se
nedotýkal horkých částí trouby.
Nikdy neodpojujte přístroj taháním za napájecí kabel.
• Pokud chcete použít prodlužovací šňůru, ujistěte se, že je
v dobrém stavu, je vybavena uzemněnou zástrčkou a kabelem s vodičem o průřezu alespoň stejném jako napájecí
kabel dodávaný se spotřebičem.
65
Popis přístroje
Nastavení hodin
A Horní odpor
B Vnitřní osvětlení
C Místo na gril
D Háčky na podpěru rožně
E Skleněné dvířka
F Mřížka - (*) Pouze některé modely
G Pečící plech
H Podpěra rožně
I Rožeň
L Displej
M Knoflík časovače
N Tlačítko start/pauza
O Červená kontrolka ON
P Tlačítko vnitřní teploty
Q Knoflík teplota/váha
R Tlačítko ON/stand-by
S Volič funkcí
Když je přístroj připojen poprvé k napájení nebo po přerušení
napájení, ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí čtyři pomlčky
(“-- : --”).
Pro nastavení hodin postupujte následovně:
Stiskněte tlačítko start/pauza (N) nejméně po dobu 3 sekund.
Hodina začne blikat.
Technické údaje
Napětí: 220-240 V ~ 50/60Hz
Příkon: 2200 W
Rozměry ŠxVxH: 530 x 340 x 450
Hmotnost: 16,2 kg
Nastavte hodinu knoflíkem časovače (M).
Displej
2
1
3
4
Stiskněte tlačítko start/pauza (N). Minuty začnou blikat.
1 Indikátor zvolené funkce
2 Indikátor časovače
3 Ikona funkce
4 Indikátor teplota/váha
Nastavte minuty knoflíkem časovače (M).
66
schopen nastavit teplotu.
Zapište si chybový kód a odneste přístroj do servisního střediska
společnosti De’Longhi.
Stiskněte tlačítko start/pauza (N). Zobrazí se nastavený čas.
Chcete-li změnit čas později, opakujte výše uvedený postup.
Funkce trouby
Když je trouba v režimu stand-by, na displeji se objeví čas nebo
--:--.
• Stiskněte tlačítko ON/stand-by (R).
Trouba se zapne.
V tomto stavu lze vybrat požadovanou funkci.
Automaticky zvolená funkce je tradiční pečení.
Upravitelné hodnoty blikají.
• Otočte knoflíkem voliče funkcí (S) pro zvolení
požadované funkce.
• Otočte knoflíkem teplota/váha (Q) pro nastavení teploty,
je-li zapotřebí (u některých programů tohle není nutné).
Pro funkci Pizza nastavte váhu.
Pro funkci Sušenky zvolte číslo grilovací mřížky.
• Otočte knoflíkem časovače (M) pro jeho nastavení, je-li
zapotřebí.
Funkce Pizza a Sušenky mají pevně nastavený časovač.
• Stiskněte tlačítko start/pauza (N) pro zahájení pečení.
Červená kontrolka ON (O) se rozsvítí.
Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí “End
(Konec)” a ozve se trojí pípnutí (3 pípnutí)).
Stiskněte tlačítko ON/stand-by (R) pro resetování trouby.
Pečení lze přerušit stisknutím tlačítka start/pauza (N).
Kontrolka led pod tlačítkem start/pauza (N) začne blikat.
Opětovným stisknutím tlačítka start/pauza (N) do 5 minut
se program pečení uvede do provozu, jinak se trouba vypne.
U tradičního nebo horkovzdušného pečení, když trouba
dosáhne první nastavenou teplotu, vydá jedno pípnutí.
Během těchto funkcí lze zobrazit vnitřní teplotu stisknutím
příslušného tlačítka (P).
Zprávy na displeji
Trouba musí být umístěna v interiéru v prostředí bez průvanu a
daleko od zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
Na displeji se zobrazí eventuální poruchy trouby.
Pokud se na displeji objeví blikající nápis “ERR”, přístroj není
67
3
2
313
22
11
Souhrnná tabulka
Program
BAKE
(TRADIČNÍ PEČENÍ)
CONVECTION
(HORKOVZDUŠNÉ PEČENÍ)
BROIL/GRILL
Teplota
Poloha grilovací mřížky
3
23
132
2313
212
11
80°C - 220°C
Poznámky/Rady
Ideální pro pečení zeleniny, ryb,
koláčů.
Grilovací/ Pečící plech mřížka v
poloze 1 nebo 2.
3
23
123
3123
212
11
Ideální pro pečení lasagní,
masa, pizzy, dortů a koláčů,
chleba a všech pokrmů, u
kterých chcete dosáhnout zlatavý a křupavý povrch.
Grilovací/ Pečící plech mřížka v
poloze 1 nebo 2.
-
3
23
123
3123
212
11
Ideální pro opékání chleba a
gratinování pokrmů
Grilovací mřížka v poloze 3.
Pečící plech mřížka v poloze 2.
-
3 vací mřížku nebo pečící plech.
23
132
323
12
121
1
80°C - 220°C
Umístěte pokrm přímo na grilo-
DEFROST
(ROZMRAZOVÁNÍ)
Čerstvá
PIZZA
1 mražená
2 mražené
3
23
1323
2312
121
1
-
33
223
1312
21
1
-
3
233
1223
1312
21
1
-
68
3
2
Ideální pro pečení 1 čerstvé
pizzy umístěné na plechu.
Mozzarella se přidává těsně
před koncem pečení, když
trouba vydá zvukový signál.
Umístěte pizzu přímo na
grilovací mřížku.
Použijte celkovou hmotnost 2
pizzí.
Grilovací mřížka v poloze 1 a 2.
Mřížky se musí vyměnit v
polovině pečení.
21
1
Použijte pečící plech vymazaný
1P
3 nebo potažený pergamenem.
23
132
21
1
-
COOKIES
(SUŠENKY)
2P
Grilovací mřížka v poloze 1 a 2.
Obložte mřížky hliníkovou fólií.
Sušenky musí být obráceny a
mřížky vyměněny, když trouba
vydá zvukový signál.
-
3
23
12
1
-
3 vací mřížku nebo pečící plech.
2
13
232
11
Umístěte pokrm přímo na grilo-
KEEP WARM
(UDRŽOVÁNÍ V TEPLU)
ROTISSERIE
(OTÁČIVÝ ROŽEŇ)
GRATIN
(GRATINOVÁNÍ)
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
69
3
23
12
1
Nalijte vodu na pekáč, aby se
zabránilo stříkání tuku.
Grilovací/ Pečící plech mřížka v
poloze 1 nebo 2.
V závislosti na výšce pokrmu
použijte polohu 1 nebo 2.
osoby a pokiaľ obdržali pokyny o správnom a bezpečnom použití a sú si vedomé
s tým spojeného nebezpečenstva. Dohliadajte na deti a ubezpečte sa, že sa
s prístrojom nehrajú. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú
viac ako 8 rokov a nie sú pod neustálym
dohľadom.
• Udržujte prístroj a prívodný kábel mimo
dosahu detí mladších ako 8 rokov.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
pred použitím spotrebiča.
Tieto pokyny uschovajte.
Poznámka:
Tento symbol upozorňuje na informácie dôležité pre užívateľa.
• Pred prvým použitím rúry odstráňte z vnútra všetok papierový obal, ako sú ochranné kartóny, príručky, plastické
sáčky, atď.
• Prístroj musí byť umiestnený vo vzdialenosti najmenej 20
cm od elektrickej zásuvky, do ktorej bude pripojený.
• Pred prvým použitím nechajte fungovať prístroj naprázdno s termostatom nastaveným na maximum po dobu
aspoň 15 minút, aby sa odstránil zápach novosti a trochu
dymu, ktorý sa vytvára v dôsledku prítomnosti ochranných
látok, aplikovaných na odporoch pred prepravou. Vyvetrajte miestnosť.
• Pred použitím dôkladne umyte všetky jednotlivé komponenty.
• Rúra je vybavená systémom resetovania časovača v prípade výpadkov napájania až do 5 s.
•
•
-
-
•
•
•
Pozor!
Nerešpektovanie môže byť príčinou úrazu alebo poškodenia
prístroja.
• Táto rúra bola projektovaná na prípravu pokrmov.
Nesmie byť používaná na iné účely, nesmie byť modifikovaná alebo iným spôsobom poškodzovaná.
• Po vybratí prístroja z obalu skontrolujte integritu a
funkčnosť dvierok. Nakoľko sú dvierka zo skla, sú krehké.
V prípade viditeľného poškrabania, prasknutia alebo
odštiepenia sa musia vymeniť.
Vyhýbajte sa búchaniu s dvierkami alebo ich prudkému
zatváraniu v priebehu normálnej prevádzky, čistenia a
manipulácie s prístrojom. Vyhýbajte se vyliatiu studených
tekutín na sklo, keď je prístroj horúci.
• Umiestnite prístroj na vodorovnú plochu vo výške aspoň 85
cm, mimo dosahu detí.
•
•
•
•
•
•
Prístroj môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými
schopnosťami alebo s nedostatočnými
skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ sú
pod starostlivým dohľadom zodpovednej
•
70
Nepresúvajte prístroj, kým je v prevádzke.
Nepoužívajte prístroj, ak:
Napájací kábel je poškodený.
Prístroj padol na zem alebo sú na ňom viditeľné škody
či anomálie fungovania. V takýchto prípadoch, aby sa
predišlo akémukoľvek riziku, je potrebné odniesť prístroj
do najbližšieho strediska zákazníckej popredajnej služby.
Nikdy neumiestňujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla.
Nepoužívajte prístroj ako zdroj tepla.
Nikdy nevkladajte do vnútra prístroja papier, kartón alebo
plastický materiál a neukladajte na prístroj žiadne predmety (kuchynské pomôcky, mriežky, iné predmety).
Nevkladajte žiadne predmety do ventilačných otvorov. Uistite sa, či nie sú upchané.
Táto rúra nebola projektovaná na zabudovanie.
Keď sú dvierka otvorené, nikdy neklaďte na ne ťažké predmety, horúce hrnce a nádoby.
Neťahajte rukoväťou smerom nadol.
Každé profesionálne použitie, ktoré nie je vhodné a nie je v
súlade s pokynmi na použitie, zbavuje výrobcu akejkoľvek
zodpovednosti a vedie k zrušeniu záruky.
Tento prístroj je určený výhradne k
použitiu v domácnosti. Nie je určený na
použitie v: prostredí používanom ako
kuchyňa pracovníkmi v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných priestoroch, agroturistike, v hoteloch, moteloch
a iných ubytovacích zariadeniach, prenajímaných izbách.
Ak sa prístroj nepoužíva a vždy pred jeho čistením je vždy
potrebné odpojiť ho od siete.
•
•
•
•
Prístroj nesmie byť uvádzaný do prevádzky pomocou vonkajšieho časovača
alebo pomocou samostatného systému
diaľkového ovládania.
•
•
Prístroj musí byť umiestnený a prevádzkovaný so zadnou
časťou opretou o stenu.
Nikdy nepoužívajte kovové zašpicatené alebo ostré predmety na čistenie plechu.
Pred čistením vždy prístroj vypnite uvedením časovača na
‘0’ a odpojte zástrčku zo zásuvky.
•
•
Nebezpečenstvo popálenín!
Nedodržanie pokynov môže byť príčinou
popálenín alebo oparení.
• Keď je prístroj v prevádzke, môže byť teplota dvierok a jeho vonkajších povrchových plôch veľmi vysoká. Používajte vždy
gombíky, rukoväte a tlačidlá. Nikdy sa
nedotýkajte kovových alebo sklenených
častí rúry. V prípade potreby použite kuchynské rukavice.
• Tento elektrický prístroj funguje pri vysokých teplotách, ktoré môžu spôsobiť
popáleniny.
•
•
•
•
•
•
•
vé normy nie sú rešpektované.
Nenechávajte voľne visieť napájací kábel a dávajte pozor,
aby sa nedotýkal teplých častí rúry.
Nikdy neodpájajte prístroj ťahaním za napájací kábel.
Pokiaľ je potrebné použiť predlžovaciu šnúru, skontrolujte,
či je v dobrom stave, či je vybavená zástrčkou s uzemnením
a s prierezom minimálne takého typu, ako je napájací kábel
prístroja.
Aby sa predišlo zásahom elektrického prúdu, nikdy neponárajte napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny, ani
jeho zástrčku a celkovo prístroj ako taký.
Ak je napájací kábel poškodený, musí
byť vymenený výlučne výrobcom alebo
príslušným strediskom technickej služby
a v každom prípade kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
Pre osobnú bezpečnosť nikdy nedemontujte prístroj sami.
Obráťte na autorizované stredisko servisnej služby.
Prístroj zodpovedá nasledujúcim smerniciam EÚ:
Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES v znení nasl. predpisov.
Smernice o Elektromagnetickej Kompatibilite EMC
2004/108/ES v znení nasl. predpisov.
Materiály a predmety určené pre styk s potravinami sú
v súlade s požiadavkami európskeho nariadenia (CE) č.
1935/2004.
Likvidácia
Nikdy neumiestňujte horľavé predmety v blízkosti rúry alebo pod nábytkom, na ktorom je rúra umiestnená.
Nikdy nenechajte prístroj fungovať pod závesným kusom
nábytku alebo policou, v blízkosti horľavých materiálov ako
záclony, rolety, atď.
Pokiaľ sa stane, že pokrm alebo niektoré časti pece
sa vznietia, nesnažte sa uhasiť plameň vodou.
Nechajte dvierka zavreté, odpojte zástrčku a uduste
plameň vlhkou handrou.
V súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES sa prístroj nesmie likvidovať spolu s domácim odpadom, ale je potrebné
ho odovzdať do zberných stredísk určených pre triedený zber a
recykláciu.
Nebezpečenstvo!
Nedodržanie pokynov môže byť príčinou zranení spôsobených
elektrickým prúdom s ohrozením života.
• Pred zasunutím zástrčky do elektrickej zásuvky
skontrolujte, či:
- Sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na
identifikačnom štítku.
- Elektrická zásuvka má minimálny výkon 16A a je
vybavená uzemňovacím vodičom. Výrobca nenesie
žiadnu zodpovednosť v prípade, že tieto protiúrazo71
Popis prístroja
Nastavenie hodín
A Horný odpor
B Vnútorné osvetlenie
C Miesto na gril
D Háčiky na podperu ražňa
E Sklenené dvierka
F Mriežka - (*) Len niektoré modely
G Plech
H Podpera ražňa
I Ražeň
L Displej
M Gombík časovača
N Tlačidlo štart/pauza
O Červená kontrolka ON
P Tlačidlo vnútorná teplota
Q Gombík teplota/váha
R Tlačidlo ON/stand-by
S Volič funkcií
Keď je prístroj pripojený po prvýkrát k napájaniu alebo po
prerušení napájania, ozve sa pípnutie a na displeji sa zobrazia
štyri pomlčky (“-- : --”).
Pre nastavenie hodín postupujte nasledovne:
Stlačte tlačidlo štart/pauza (N) po dobu aspoň 3 sekundy.
Hodina začne blikať.
Technické údaje
Napätie: 220-240 V ~ 50/60Hz
Príkon: 2200 W
Rozmery ŠxVxH: 530 x 340 x 450
Hmotnosť: 16.2 kg
Nastavte hodinu gombíkom časovača (M).
Displej
2
1
3
4
Stlačte tlačidlo štart/pauza (N) . Minúty začnú blikať.
1 Indikátor zvolenej funkcie
2 Indikátor časovača
3 Ikona funkcie
4 Indikátor teplota/váha
Nastavte minúty gombíkom časovača (M).
72
Na displeji sa zobrazia eventuálne poruchy rúry.
Pokiaľ sa na displeji objaví blikajúci nápis “ERR”, prístroj nie je
schopný nastaviť teplotu.
Zapíšte si chybový kód a odneste prístroj do servisného strediska spoločnosti De’Longhi.
Stlačte tlačidlo štart/pauza (N). Zobrazí sa nastavený čas.
Ak následne chcete zmeniť čas, zopakujte vyššie uvedený postup.
Funkcie rúry
Keď je rúra v režime stand-by, na displeji sa objaví čas alebo --:--.
• Stlačte tlačidlo ON/stand-by (R).
Rúra sa zapne.
V tomto stave je možné zvoliť požadovanú funkciu.
Automaticky zvolená funkcia je tradičné pečenie.
Upraviteľné hodnoty blikajú.
• Otočte gombíkom voliča funkcií (S) pre voľbu požadovanej
funkcie.
• Otočte gombíkom teploty/váhy (Q) pre prípadné nastavenie teploty (u niektorých programov toto nie je potrebné).
Pre funkciu Pizza nastavte váhu.
Pre funkciu Sušienky zvoľte číslo grilovacej mriežky.
• Otočte gombíkom časovača (M) pre jeho nastavenie, ak je
potrebné.
Funkcie Pizza a Sušienky majú pevne nastavený časovač.
• Stlačte tlačidlo štart/pauza (N) pre zahájenie pečenia.
Červená kontrolka ON (O) sa rozsvieti.
Po uplynutí nastaveného času sa na displeji zobrazí “End
(Koniec)” a ozve sa trojité pípnutie.
Stlačte tlačidlo ON/stand-by (R) pre resetovanie rúry.
Pečenie je možné prerušiť stlačením tlačidla štart/pauza (N).
Kontrolka led, ktorá sa nachádza pod tlačidlom štart/pauza
(N) začne blikať.
Opätovným stlačením tlačidla štart/pauza (N) do 5 minút sa
program pečenia uvedie do prevádzky, inak sa rúra vypne.
U tradičného alebo teplovzdušného pečenia, keď rúra
dosiahne prvú nastavenú teplotu, vydá jedno pípnutie.
Počas týchto funkcií je možné zobraziť vnútornú teplotu
stlačením príslušného tlačidla (P).
Správy na displeji
Rúra musí byť umiestnená v interiéri v prostredí bez prievanu a
ďaleko od zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
73
3
2
133
22
11
ZHRŇUJÚCA TABUĽKA
Program
BAKE
(TRADIČNÉ PEČENIE)
CONVECTION
(TEPLOVZDUŠNÉ PEČENIE)
BROIL/GRILL
Teplota
Poloha grilovacej mriežky
3
23
132
2133
12
11
80°C - 220°C
Poznámky/Rady
Ideálne pre pečenie zeleniny,
rýb, koláčov.
Grilovacia/ Plech mriežka v polohe 1 alebo 2
3
23
123
12332
121
1
Ideálne pre pečenie lasagní,
mäsa, pizze, tort a koláčov,
chleba a všetkých pokrmov, u
ktorých chcete dosiahnuť zlatavý a chrumkavý povrch.
Grilovacia/ Plech mriežka v polohe 1 alebo 2.
-
3
23
123
1233
122
11
Ideálne pre opekanie chleba a
gratinovanie pokrmov.
Grilovacia mriežka v polohe 3.
Plech mriežka v polohe 2.
-
3 vaciu mriežku alebo pekáč.
23
132
21332
121
1
80°C - 220°C
Položte pokrm priamo na grilo-
DEFROST
(ROZMRAZOVANIE)
Čerstvá
PIZZA
1 Mrazená
2 Mrazené
3
23
1233
1223
112
1
-
33
223
1132
21
1
-
3
233
1223
1123
121
-
74
3
2
Ideálne pre pečenie 1 čerstvej
pizze položenej na plechu.
Mozzarella sa pridáva tesne
pred koncom pečenia, keď rúra
vydá zvukový signál.
Položte pizzu priamo na
grilovaciu mriežku.
Použite celkovú váhu 2 pizzí.
Grilovacia mriežka v polohe 1
a 2.
Musia sa vymeniť v polovici
pečenia.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(SUŠIENKY)
2P
33
22
11
-
Použite pekáč vymazaný alebo
obložený pergamenom.
Grilovacia mriežka v polohe 1
a 2.
Obložte mriežky hliníkovou
fóliou. Sušienky musia byť
obrátené a mriežky vymenené,
keď rúra vydá zvukový signál.
Položte pokrm priamo na grilo-
KEEP WARM
(UDRŽOVANIE V TEPLE)
ROTISSERIE
(OTÁČIVÝ RAŽEŇ)
GRATIN
(GRATINOVANIE)
3 vaciu mriežku alebo pekáč.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
75
3
23
12
1
Nalejte vodu na pekáč, aby sa
zabránilo striekaniu tuku.
Grilovacia/ Plech mriežka v polohe 1 alebo 2.
V závislosti na výške pokrmu
použite polohu 1 alebo 2.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do użytkowania
urządzenia należy uważnie przeczytać
całą instrukcję.
Zachować niniejszą instrukcję.
Zwróć uwagę:
Symbol ten podkreśla ważne porady i informacje dla
użytkownika.
• Przed przystąpieniem do pierwszego użycia należy wyjąć
wszystkie elementy papierowe znajdujące się wewnątrz
urządzenia, takie jak papierowe zabezpieczenia, instrukcje
obsługi, plastikowe torebki, itp.
• Urządzenie musi zostać ustawione w odległości przynajmniej 20cm od gniazdka elektrycznego, do którego jest
podłączone.
• Przed pierwszym użyciem należy włączyć puste urządzenie,
z termostatem ustawionym w maksymalnej pozycji, na co
najmniej 15 minut, aby usunąć zapach nowości i niewielką
ilość dymu powstałego na skutek obecności substancji
zabezpieczających, umieszczonych na grzałkach przed
transportem. Przewietrzyć pomieszczenie.
• Przed przystąpieniem do użytkowania dokładnie umyć
wszystkie akcesoria.
• Piekarnik wyposażony jest w system przywracający odmierzanie czasu, w przypadku przerwania zasilania do 5
sekund.
•
•
•
-
-
•
•
•
Uwaga!
Brak przestrzegania ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub
uszkodzenie urządzenia.
• Piekarnik przeznaczony jest do przygotowywania potraw.
Nie należy go używać do innych celów ani też w jakikolwiek sposób modyfikować bądź naprawiać.
• Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy upewnić się,
że drzwiczki są nienaruszone i że prawidłowo działają.
Drzwiczki piekarnika są delikatne, gdyż wykonane są
ze szkła. Jeśli są widocznie porysowane, zadrapane lub
pęknięte, muszą zostać wymienione.Unikać trzaskania lub
silnego uderzania drzwiczkami podczas użytkowania, czyszczenia i przenoszenia urządzenia. Nie wlewać na szkło
zimnych płynów, gdy urządzenie jest gorące.
• Ustawić urządzenie w poziomie, na wysokości co najmniej
85 cm, poza zasięgiem dzieci.
•
Urządzenie może być używane przez
dzieci powyżej 8 lat i przez osoby o
ograniczonych możliwościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o
•
•
•
•
•
76
niewystarczającym doświadczeniu i
wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym
użytkowaniu urządzenia i o ryzyku,
które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły
się urządzeniem. Czynności czyszczenia i
konserwacji nie mogą być wykonywane
przez dzieci, chyba że mają powyżej 8 lat
i są stale nadzorowane.
Trzymać urządzenie i kabel zasilający z
dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
Nie przenosić urządzenia, kiedy jest włączone.
Nie używać urządzenia, jeżeli:
Przewód zasilający jest uszkodzony
urządzenie upadło, są na nim widoczne uszkodzenia lub
nieprawidłowo funkcjonuje. W takich przypadkach, aby
uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa, urządzenie należy
oddać do najbliższego serwisu technicznego.
Nigdy nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
Nie używać urządzenia jako źródła ciepła.
Nigdy nie wkładać papieru, kartonu lub plastiku do
wnętrza urządzenia i nigdy nic na nim nie stawiać (naczyń
kuchennych, rusztów, innych przedmiotów).
Nie wprowadzać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne. Upewnić się, że nie są zatkane.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do zabudowy.
Po otwarciu drzwiczek, nigdy nie opierać na nich ciężkich
przedmiotów, gorących garnków lub pojemników.
Nie ciągnąć uchwytu w dół.
Jakiekolwiek wykorzystanie do celów profesjonalnych,
użycie niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją obsługi
zwalnia producenta z odpowiedzialności i z obowiązku
gwarancyjnego.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku domowego. Nie przewidziano
użycia w: pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla pracowników
sklepu, biurach i innych miejscach pracy,
gospodarstwach agroturystycznych, hotelach, motelach i innych obiektach rek-
reacyjnych, wynajmowanych pokojach.
•
Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane, a w każdym
razie przed jego czyszczeniem, należy je zawsze odłączyć
od źródła zasilania.
•
Urządzenie nie może być włączane przy
pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub przy pomocy oddzielnego
urządzenia zdalnego sterowania.
•
•
•
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy
sprawdzić czy:
- Napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
- Gniazdko zasilające ma obciążenie równe 16A i
wyposażone jest w przewód uziemiający. Producent
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy niniejsza zasada bezpieczeństwa nie będzie przestrzegana.
• Przewód zasilający nie powinien zwisać ani dotykać
gorących części piekarnika. Nigdy nie wyłączać urządzenia
ciągnąc za przewód zasilający.
• W przypadku korzystania z przedłużacza, należy sprawdzić,
czy jest w dobrym stanie, czy jest wyposażony we wtyczkę
z uziemieniem i z przewodem odcinającym z minimalnym
zasilaniem równym zasilaniu kabla zasilającego dostarczanego wraz z urządzeniem.
• Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem,
nigdy nie zanurzać kabla zasilającego, wtyczki czy całego
urządzenia w wodzie lub innym płynie.
•
Urządzenie należy ustawić i uruchomić po przystawieniu
jego tylnej części do ściany.
Do czyszczenia blachy nie należy używać metalowych ostrych lub tnących przedmiotów.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć
urządzenie, ustawiając na ‘0’regulator czasowy i wyciągając
wtyczkę z gniazdka.
Ryzyko oparzenia!
Brak przestrzegania ostrzeżeń może
spowodować oparzenia.
• W czasie działania urządzenia temperatura drzwiczek i dostępnych powierzchni
zewnętrznych może być bardzo wysoka.
Obsługiwać urządzenie dotykając jedynie pokręteł, uchwytów i przycisków.
Nigdy nie dotykać metalowych części ani
szyby. W razie potrzeby używać rękawic.
• Niniejsze urządzenie elektryczne działa
w wysokich temperaturach, które mogą
spowodować oparzenia.
•
•
•
•
•
•
Nie ustawiać nigdy w pobliżu urządzenia lub tuż pod
meblem, na którym jest umieszczone, przedmiotów
łatwopalnych.
Nigdy nie używać urządzenia umieszczonego pod
wiszącymi półkami lub szafkami, czy też w pobliżu
materiałów łatwopalnych takich jak firanki, żaluzje, itp.
Jeżeli potrawy lub inne części urządzenia zapalą
się, nigdy nie należy próbować gasić ognia wodą.
Otworzyć drzwiczki, wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilającego i zdusić płomienie wilgotną szmatką.
•
•
W przypadku uszkodzenia kabla
zasilającego, jego wymiany powinien
dokonać producent lub jego serwis
techniczny bądź też osoba posiadająca
podobne kwalifikacje, aby uniknąć wszelkiego ryzyka.
Aby nie narazić się na niebezpieczeństwo, nie demontować
lub nie próbować naprawiać samemu urządzenia.
Należy zawsze skontaktować się z serwisem technicznym.
Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami
europejskimi:
Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE wraz z
późniejszymi zmianami;
Dyrektywa EMC 2004/108/WE wraz z późniejszymi zmianami
Materiały i wyposażenie przeznaczone do kontaktu z
żywnością spełniają wymogi dyrektywy WE 1935/2004.
Utylizacja
Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie
może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do
autoryzowanego punktu zbiórki i recyklingu odpadów.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować obrażenia
stwarzające zagrożenie dla życia, na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
77
Opis urządzenia
Regulacja zegara
A Górna grzałka
B Wewnętrzne światło
C Siedzisko rożna obrotowego
D Haki wspornika rożna
E Przeszklone drzwiczki
F Kratka - (*) Tylko w niektórych modelach
G Blacha
H Wspornik rożna
I Rożen
L Wyświetlacz
M Pokrętło regulatora czasowego
N Przycisk start/pauza
O Czerwona lampka ON
P Przycisk wewnętrznej temperatury
Q Pokrętło temperatura/waga
R Przycisk ON/stand-by
S Przełącznik funkcji
Kiedy urządzenie zostaje pierwszy raz podłączone do gniazdka
lub po przerwaniu zasilania, wydaje sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawiają się cztery kreski (“-- : --”).
W celu ustawienia zegara należy postępować następująco:
trzymać wciśnięty przycisk start/pauza (N) przez przynajmniej
3 sekundy.
Zaczyna migać godzina.
Dane techniczne
Napięcie: 220-240 V ~ 50/60Hz
Pobierana moc: 2200 W
Wymiary LxHxP: 530 x 340 x 450
Waga: 16.2 kg
Wyregulować godzinę przy pomocy pokrętła regulatora
czasowego (M).
Wyświetlacz
2
1
3
4
Wcisnąć przycisk start/pauza (N). Zaczynają migać minuty.
1 Wskaźnik wybranej funkcji
2 Wskaźnik regulatora czasowego
3 Ikona funkcji
4 Wskaźnik temperatury/wagi
Wyregulować minuty przy pomocy pokrętła regulatora
czasowego (M).
78
kiedy osiągnięta zostaje ustawiona temperatura, piekarnik
wydaje pojedynczy sygnał dźwiękowy.
W funkcjach tych możliwa jest wizualizacja temperatury
wewnętrznej, po wciśnięciu odpowiedniego przycisku (P).
Komunikaty na wyświetlaczu
Wcisnąć przycisk start/pauza (N).
Wyświetlona zostaje ustawiona godzina.
Piekarnik musi zostać umieszczony w pomieszczeniu pozbawionym przeciągów i z dala od źródeł ciepła oraz promieni
słonecznych.
Wyświetlacz wskazuje możliwe problemy piekarnika.
Jeśli na wyświetlaczu pojawi się migający napis “ERR”,
urządzenie nie było w stanie wyregulować temperatury.
Zanotować kod wyświetlonego błędu i zanieść urządzenie do
serwisu technicznego De’Longhi.
Jeśli chce się zmienić ustawioną godzinę, należy powtórzyć
powyższą procedurę. Funkcje piekarnika
Kiedy piekarnik znajduje się w trybie stand-by, na wyświetlaczu
pojawia się godzina lub --:--.
• Wcisnąć przycisk ON/stand-by (R).
Piekarnik włącza się.
W tym momencie można wybrać żądaną funkcję. Funkcja wybierana automatycznie to pieczenie tradycyjne.
Wartości, które można zmienić migają.
• Przekręcić pokrętło przełącznika funkcji (S) w celu
wybrania żądanej funkcji.
• Przekręcić pokrętło temperatury/wagi (Q) w celu
wyregulowania temperatury, jeśli jest to konieczne (dla
niektórych programów nie jest to konieczne).
W przypadku funkcji Pizza, wyregulować wagę.
W przypadku funkcji ciasteczek, wybrać liczbę blach.
• Przekręcić pokrętło regulatora czasowego (M) w celu
ustawienia regulatora czasowego, jeśli to konieczne.
Funkcje Pizza i Ciasteczka mają ustawiony stały czas.
• Wcisnąć przycisk start/pauza (N) w celu rozpoczęcia
pieczenia.
Zapala się czerwona lampka ON (O).
Po upływie ustawionego czasu, na wyświetlaczu pojawi się
napis “END” i zostanie wydany trzykrotny sygnał dźwiękowy
(3 beep).
Wcisnąć przycisk ON/stand-by (R) w celu zresetowania
piekarnika.
Można przerwać proces pieczenia wciskając przycisk start/
pauza (N).
Lamka kontrolna LED, która znajduje się pod przyciskiem
start/pauza (N), rozpocznie miganie.
Wciskając ponownie przycisk start/pauza (N) w ciągu 5
minut, program pieczenia powraca do funkcjonowania, w
przeciwnym razie wyłącza się.
W funkcjach pieczenia tradycyjnego i konwekcyjnego,
79
3
23
132
21
1
Tabela podsumowująca
Program
BAKE
(PIECZENIE TRADYCYJNE)
CONVECTION
(PIECZENIE KONWEKCYJNE )
BROIL/GRILL
Temperatura
Pozycja kratki
Uwagi/Zalecenia
3
23
132
3123
212
11
80°C - 220°C
3
23
1323
123212
11
80°C - 220°C
3
23
312
3231
122
11
-
Idealne do faszerowanych
warzyw, ryb, deserów zapiekanych.
Kratka/ Blacha w pozycji 1 lub
2.
Idealne do lasagne, mięsa,
pizzy, tortów i ciast, chleba
i wszystkich potraw, które
powinny mieć złotą i chrupiącą
powierzchnię.
Kratka/ Blacha w pozycji 1 lub
2.
Idealny do opiekania chleba i
zapiekania potraw.
Kratka w pozycji 3.
Blacha w pozycji 2.
Umieścić zamrożone jedzenie
DEFROST
(ODMRAŻANIE)
-
Świeża
PIZZA
3 bezpośrednio na kratce lub na
23 blasze.
1323
3212
211
1
1 mrożona
2 mrożone
3
233
3122
321
121
1
-
33
2233
13122
21
11
-
3
323
2312
312
112
1
-
80
3
Idealna do pieczenia 1 świeżej
pizzy ustawionej na blasze
Mozzarella powinna zostać
dodana pod koniec pieczenia,
kiedy piekarnik wyda sygnał
dźwiękowy.
Umieścić pizzę bezpośrednio
na kratce
Ustawić całkowitą wagę 2 pizz.
Kratka w pozycji 1 i 2.
Powinny zostać przełożone w
połowie pieczenia.
212
11
1P
3
32
21
1
-
COOKIES
( C I A 2P
3
2
1
-
Użyć blachy wysmarowanej
masłem lub zakrytej papierem
do pieczenia.
Kratka w pozycji 1 i 2.
Przykryć
kratki
folią
aluminiową.
Ciasteczka powinny zostać
obrócone, a kratki przełożone,
gdy piekarnik wydaje sygnał
dźwiękowy.
Ustawić jedzenie bezpośrednio
KEEP WARM
(UTRZYMYWANIE W CIEPLE)
ROTISSERIE
(ROŻEN OBROTOWY)
GRATIN
(ZAPIEKANIE)
3 na kratce lub na blasze.
2
133
22
11
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
81
3
23
12
1
Wlać na blachę wodę w celu
uniknięcia rozpryskiwania się
tłuszczu.
Kratka/ Blacha w pozycji 1 lub
2.
W zależności od wysokości potrawy, użyć pozycji 1 lub 2.
Overvåk barn og sørg for at de ikke leker
med apparatet. Brukerens vask og vedlikehold kan ikke utføres av barn, med
mindre de ikke er over 8 år og under konstant tilsyn.
• Hold apparatet og strømledningen på
avstand fra barn under 8 år.
SIKKERHETSANVISNINGER
Les alle instruksjonene nøye før bruk
av apparatet.
Ta vare på denne bruksanvisningen.
Merk:
Dette symbolet fremhever råd og informasjon som er viktig for
brukeren.
• Før førstegangsbruk av ovnen, fjern alt papirinnhold fra
innsiden, slik som beskyttelsespapp, hefter, plastposer
osv.
• Apparatet må plasseres i en avstand på minst 20 cm fra
kontakten den skal kobles til.
• Før førstegangsbruk, la ovnen være tom med termostaten
på maks. i minst 15 minutter, for å fjerne lukten av nytt
og eventuelt røyk, grunnet beskyttelsesmidler anvendt før
transporten. Luft rommet.
• Vask nøye alle tilleggsdelene før bruk.
• Ovnen er utstyrt med et gjennopprettingssystem av tidsinnstilleren, i tilfelle strømbrudd i opptil 5 sekunder.
•
•
-
-
•
•
•
•
Vær oppmerksom!
Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til skader på apparatet.
• Denne ovnen er laget for å steke matvarer.
Den må ikke benyttes til andre formål og må ikke endres
eller ødelegges på noen måte.
• Når apparatet først er tatt ut av emballasjen, sjekk at døren
er intakt og fungerer korrekt. Ettersom ovnens dør er av
glass, er den skjør.
Dersom den fremstår splintret, risset eller ripet, må den
byttes ut.
Unngå å slå eller støte døren med voldsomhet ved bruk,
vasking eller flytting av apparetet. Ikke hell kald væske på
glasset når apparatet er varmt.
• Plasser apparatet på en horisontal overflate i en høyde på
minst 85 cm. utenfor barns rekkevidde.
•
•
•
•
Ikke flytt på apparatet mens det er i funksjon.
Ikke bruk apparatet dersom:
Strømledningen er defekt
Apparatet har falt og viser tydelig skade eller funksjonsavvik. I disse tilfellene, for å unngå enhver form for risiko, må
apparatet bringes til nærmeste ettersalg servicesenter.
Plasser aldri apparatet i nærheten av varmekilder.
Bruk aldri apparatet som varmekilde.
Legg aldri papir, papp eller plastikk på innsiden av apparatet og plasser aldri noe oppå denne (redskap, rister eller
andre gjenstander).
Før aldri noe inn i ventilasjonsåpningene. Påse at de ikke er
tette.
Denne ovnen er ikke egnet som innbyggingsovn.
Når døren først er åpnet, må tunge gjenstander, varme
panner eller beholdere aldri legges oppå.
Dra aldri håndtaket nedover.
Enhver profesjonell bruk som ikke er hensiktsmessig eller i
samsvar med bruksanvisningene, ugyldiggjøre ansvaret og
garantien fra produsenten.
Dette apparatet er kun tiltenkt husholdningsbruk.
Ovnen er ikke tiltenkt bruk i: rom som
benyttes som kjøkken for butikkpersonale, kontor eller andre arbeidsomgivelser, gårder, hotel, motel eller andre
overnattingslokaler, romutleie.
•
Apparatet kan brukes av barn over 8 år
og av personer med begrensede fysiske,
sansemessige eller mentale ferdigheter,
eller uten erfaring eller den nødvendige
kunnskap, dersom dette foregår under
tilsyn eller etter at disse har fått instruksjoner om sikker bruk av apparatet og
har forstått de medfølgende farene.
•
Når den ikke er i bruk, og uansett før vasking, koble alltid
fra apparatet.
•
Apparatet må aldri settes i funksjon ved
hjelp av en ekstern timer eller med et
annet fjernkontrollsystem.
•
•
82
Apparatet må plasseres og settes i funksjon med baksiden
i nærheten av veggen.
Ikke bruk kantete og skarpe metallgjenstander for å ren-
•
gjøre stekebrettet.
Før rengjøring slå alltid av apparatet ved å sette timeren på
‘0’. Trekk ut støpslet av stikkontakten.
•
Fare for brannskade!
Manglende overholdelse av instruksjonene
kan medføre forbrenninger og brannskader.
• Når apparatet er i bruk, kan dørens og
de utvendige overflatenes temperatur
være meget høy. Bruk alltid bryterne,
håndtakene og knappene. Rør aldri metalldelene eller glasset. Bruk stekevotter
dersom det er nødvendig.
• Dette elektriske apparatet driftes ved høy
temperatur som kan medføre brannskader.
•
•
•
•
•
•
•
Dersom strømledningen er skadet, leveres den tilbake til produsenten og deres
servicesenter eller uansett til en person
med liknende kvalifikasjoner, for å unngå enhver risiko.
For å beskytte personsikkerheten, ikke forsøk å demontere
apparatet på egenhånd. Kontakt alltid kundesupport.
Apparatet er i samsvar med følgende EU-direktiver:
Direktiv om lavspenning 2006/95/CE med senere endringer;
Direktiv EMC 2004/108/CE med senere endringer
Materialer og gjenstander som er beregnet til bruk sammen med næringsmidler er i samsvar med forskriftene i
EU-forordning (EC) 1935/2004.
Kassering
I henhold til europeisk direktiv 2002/96/CE, skal ikke apparatet
kastes sammen med husholdningsavfall. Det skal leveres til et
innsamlingssenter for spesialavfall.
Ikke legg brannfarlige produkter i nærheten av ovnen eller
under arbeidsbenken den er plassert på.
Sett aldri apparatet i funksjon under et skap eller hylle eller
i nærheten av tennbart materiale som gardiner, persienner
osv.
Dersom maten eller andre deler av ovnen skulle ta
fyr, forsøk aldri å slokke flammene med vann
Hold døren lukket, trekk ut støpslet av kontakten
og kvel flammene med en fuktet klut.
Fare!
Manglende overholdelse av instruksjonene kan være årsaken til
elektrisk sjokk med fare for livet.
• Før støpslet settes inn i stikkontakten, sjekk følgende:
- Strømspenningen tilsvarer den verdien som er oppgitt på merkeskiltet.
- Stikkontakten har en ytelse på 16A og at den er
utstyrt med en jordledning.
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom
denne viktige sikkerhetsforskriften ikke blir fulgt.
• Ikke la strømledningen henge fritt og unngå at den kommer i kontakt med ovnens varme deler.
Koble aldri fra apparatet ved å dra i strømledningen.
• Dersom man ønsker å bruke en skjøteledning, sjekk at denne er i god stand og utstyrt med et jordet støpsel og med
en lederkabel med et tverrsnitt som er som er mest mulig
lik til strømledningen som følger med apparatet.
• For å ungå enhver risiko for elektrisk støt, stikk aldri strømledningen ned i vann eller apparatets støpsel i sin helhet.
83
Beskrivelse av apparatet
Klokkejustering
A Øvre element
B Innvendig lys
C Posisjon for grillpinne
D Feste for grillspyd
E Glassdør
F Rist - (*) Kun på noen modeller
G Bakeplate
H Spydstøtte
I Spyd
L Display
M Timer-bryter
N Start/Pause-knapp
O Rødt lys ON
P Knapp innvending temperatur
Q Bryter temperatur/vekt
R ON/stand-by-knapp
S Funksjonsvelger
Når apparatet kobles til stikkontakten for første gang eller etter
et avbrudd av strømforsyningen, avgis et lydsignal og på displayet vises fire streker (“-- : --”).
For å justere klokken, gjør som følgende:
Trykk på knappen start/pause (N) i minst 3 sekunder. .
Klokkeslettet vil begynne å blinke.
Tekniske egenskaper
Spenning: 220-240 V ~ 50/60Hz
Strømforbruk: 2200 W
Dimensjoner LxHxB: 530 x 340 x 450
Vekt: 16.2 kg
Juster klokkeslett med timer-bryteren (M).
Display
2
1
3
4
Trykk på knappen start/pause (N). Minuttene vil begynne å
blinke.
1 Anviser for valgt funksjon
2 Timer-anviser
3 Funksjons-anviser
4 Temperatur/vekt-anviser
Juster minuttene med timer-bryteren (M).
84
Beskjeder i displayet
Ovnen må plasseres innedørs i et miljø fritt for lufttrekk og på
avstand fra varmekilder og direkte sollys.
Displayet viser eventuelle problemer med ovnen.
Hvis displayet viser blinkende “ERR”, har ikke apparatet vært i
stand til å justere temperaturen.
Noter feilkoden som vises og bring apparatet til et De’ Longhi
servicesenter.
Trykk på knappen start/pause (N). Det innstilte klokkeslettet
vises.
Dersom man senere ønsker å endre klokkeslettet, gjenta ovennevnte prosedyre.
Ovnens funksjoner
Når ovnen befinner seg i stand-by, vises klokkeslettet på displayet eller --:--.
• Trykk på knappen ON/Stand-by (R).
Ovnen slås på.
I denne tilstanden er det mulig å velge den ønskede
funksjonen.
Funksjonen som velges automatisk er standard steking.
De justerbare verdiene blinker.
• Drei bryteren for funksjonsvalg (S) for å velge ønsket
funksjon.
• Drei bryteren for temperatur/vekt (Q) for å justere temperatur, dersom det er nødvendig (for noen programmer er
ikke dette nødvendig).
For pizza-funksjon, juster vekten.
For kjeks-funksjon, velg antall plater.
• Drei timer-bryteren (M) for å stille inn timeren, dersom
det er nødvendig.
Pizza- og kjeksfunksjonen har fast timer.
• Trykk på start/pause-knappen (N) for å starte stekingen.
Den røde lampen ON (O) slås på.
Når den innstilte tiden går ut, vises “END” på displayet og
det avgis et trippelt lydsignal (3 beep).
Trykk på knappen ON/stand-by for resette ovnen.
Det er mulig å avbryte stekeprosessen ved å trykke på start/
pause-knappen (N).
Led-lampen som befinner seg under start/pause-knappen
(N) begynner å blinke.
Ved å trykke en gang til på start/pause-knappen (N) innen 5
minutter, vil stekeprogrammet gjenopptas, ellers vil ovnen
slås av.
I standard stekefunskjon og konveksjon, når den første innstilte temperaturen oppnås, avgir ovnen et enkelt lydsignal.
Under disse funksjonene er det mulig å se den innvendige
temperaturen ved trykke på knappen (P).
85
3
2
313
22
11
Oppsummerende tabell
Program
BAKE
(STANDARD STEKING)
CONVECTION
Temperatur
Rist-posisjon
80°C - 220°C
BROIL/GRILL
Merknader/tips
Ideell for steking av fylte grønnsaker, fisk og kaker.
Rist/Bakeplate i posisjon 1 eller
2.
3
23
123
3123
212
11
Ideell for steking av lasagne,
kjøtt, pizza, kaker eller paier,
brød eller andre matvarer man
ønsker å gi en gyllen og sprø
overflate.
Rist/Bakeplate i posisjon 1 eller
2.
-
3
23
123
3123
212
11
Ideell for riste brød og brune
retter.
Rist i posisjon 3.
Bakeplate i posisjon 2.
-
3 ten risten eller bakeplaten.
23
132
323
12
121
1
80°C - 220°C
(KONVEKSJON)
3
23
132
2313
212
11
Plasser maten direkte oppå en-
DEFROST
(TINE)
Fersk
PIZZA
1 Frossen
2 Frossen
3
23
1323
2312
121
1
-
33
223
1312
21
1
-
3
233
1223
1312
21
1
-
86
3
2
Ideell for steking av 1 fersk
pizza plassert på bakeplaten.
Mozzarellaen bør legges på
helt på slutten av stekingen,
når ovnen avgir et lydsignal.
Plasser pizzaen direkte oppå
risten.
Bruk den totale vekten av 2
pizzaer.
Rist i posisjon 1 og 2.
Vendes om halvveis i stekingen.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(KJEKS)
2P
33
22
11
-
Bruk bakeplaten innsmurt med
smør eller dekket med bakepapir.
Rist i posisjon 1 og 2.
Dekk ristene med aluminiumsfolie.
Kjeksene må snus og ristene
vendes når ovnen avgir et lydsignal (2 pip).
Plasser maten direkte oppå en-
KEEP WARM
(HOLDES VARM)
ROTISSERIE
(GRILLSTEKING)
GRATIN
(GRATINERING)
3 ten risten eller bakeplaten.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
87
3
23
12
1
Hell vann på bakeplaten for å
unngå fettsprut.
Rist/Bakeplate i posisjon 1 eller
2.
Avhengig av høyden på matretten, benytt posisjon 1 eller 2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk.
Förvara bruksanvisningen för framtida
bruk.
Observera:
Denna symbol framhäver riktlinjer och information som är viktiga för användaren.
• Innan apparaten används första gången ska allt material
avlägsnas från dess insida som t.ex. skyddskartonger, bruksanvisningar, plastpåsar osv.
• Apparaten ska ställas på minst 20 cm avstånd från eluttaget som den ska anslutas till.
• Innan ugnen används första gången ska den tomköras
med termostaten i maxläge i minst 15 minuter för att få
bort lukten av ny produkt och för att få bort eventuell rök
som orsakas av de skyddsämnen som applicerats på värmeelementen innan transporten. Lufta rummet.
• Tvätta samtliga tillbehör noga innan användning.
• Ugnen är försedd med en återställningsfunktion av timern
i fall om strömavbrott upp till 5 sek.
•
•
•
-
-
•
•
•
Varning!
Försummelse av dessa föreskrifter kan orsaka skador på personer eller på apparaten.
• Denna ugn har utarbetats för tillagning av mat.
Ugnen får inte användas till andra ändamål och inga ändringar och ingen åverkan får lov att utföras på den.
• När apparaten tagits ut från emballaget ska man kontrollera att luckan inte har skadats och att den fungerar som den
ska. Ugnsluckan är ömtålig eftersom den är av glas.
Om man kan se sprickor eller repor på den ska den bytas
ut.
Undvik att smälla igen eller slå emot luckan under användning, rengöring och när du flyttar på apparaten. Häll
inte kall vätska på glaset när apparaten är varm.
• Ställ apparaten på plan yta minst 85 cm över golvet utom
räckhåll för barn.
•
•
•
•
•
har förstått de faror som är förknippade
med den. Barn ska hållas under uppsikt
så att de inte leker med apparaten. De
rengörings- och underhållsåtgärder som
ombesörjs av användaren får inte utföras
av barn om de inte är över 8 år och övervakas noga.
Håll apparaten och elsladden på avstånd
från barn under 8 år.
Flytta inte på apparaten när den är i funktion.
Använd inte apparaten i följande fall:
Om det är fel på nätsladden.
Om apparaten har tappats på golvet, har synliga skador
eller inte fungerar som den ska. För att undvika onödiga
risker ska man i dessa fall ta apparaten till närmsta serviceverkstad.
Ställ inte apparaten i närheten av värmekällor.
Använd inte apparaten som värmekälla.
Lägg inte in papper, kartong eller plast inuti apparaten och
placera inte något ovanpå den (verktyg, galler eller andra
föremål).
För inte in något i ventilationsöppningarna. Försäkra dig
om att de inte är igentäppta.
Denna ugn är inte avsedd för inbyggd installation.
När luckan är öppen ska man inte lägga tunga föremål,
heta kastruller eller burkar på den.
Dra inte handtaget nedåt.
Vid yrkesmässig eller felaktig användning eller vid användning som inte överensstämmer med bruksanvisningarna frånsäger sig tillverkaren allt ansvar och alla garantiskyldigheter.
Denna apparat är endast avsedd för
hemmabruk.
Den är inte avsedd att användas i: köksutrustade utrymmen för affärspersonal,
kontor eller andra arbetsmiljöer, anläggningar för gårdsturism, hotell, motell
och andra inkvarteringsanläggningar,
uthyrningsrum.
•
Apparaten får lov att användas av barn
över 8 år och av personer med nedsatt
fysisk eller mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck, eller utan erfarenhet eller kunnighet, förutsatt att de övervakas
eller har fått lämpliga instruktioner om
en säker användning av apparaten och
88
•
När apparaten inte används och när den rengörs ska man
alltid ta ut apparatens kontakt från eluttaget.
•
Apparaten är inte avsedd att användas
•
•
•
med hjälp av extern timer eller med separat fjärrkontroll.
•
Apparaten ska ställas upp och användas med baksidan
stående mot en vägg.
Använd inte spetsiga eller vassa metallföremål för att rengöra ugnspannan.
Innan rengöring ska man alltid stänga av apparaten genom
att sätta timern på “0” och ta ut kontakten från eluttaget.
•
Risk för brännskada!
Försummelse av dessa föreskrifter kan ge
upphov till brännskada.
• När apparaten används kan det hända
att luckan och apparatens utvändiga ytor
blir mycket varma. Använd alltid vreden,
handtagen och knapparna. Vidrör inte
metalldelarna eller glaset. Använd ugnsvantar vid behov.
• Denna elektriska apparat kan bli mycket
varm och kan orsaka brännskada.
•
•
•
•
•
•
•
och att dess ledning har minst samma tvärsnitt som den
som medföljer apparaten.
För att undvika risk för elektrisk stöt får inte elsladden,
apparatens kontakt eller själva apparaten doppas ned i
vatten.
Om elkabeln är skadad ska den bytas ut
av tillverkaren eller av tillverkarens tekniska servicecenter, eller av en person
med likvärdig behörighet, för att förebygga eventuella risker.
För att värna om din egen säkerhet ska du aldrig försöka ta
isär apparaten själv. Kontakta alltid ett servicecenter.
Apparaten uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och senare ändringar.
EMC-direktivet 2004/108/EG och senare ändringar.
De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.
Kassering
I enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG får inte apparaten bortskaffas tillsammans med hushållsavfallet utan ska
lämnas in till en auktoriserad insamlingsstation.
Lägg inte brandfarliga produkter i närheten av ugnen eller
under möbeln som ugnen står på.
Använd inte ugnen under ett väggskåp eller under hyllor
eller i närheten av brandfarligt material som t.ex. gardiner,
persienner osv.
Om det händer att mat eller någon del av ugnen fattar eld ska du inte försöka släcka elden med vatten.
Lämna luckan stängd, ta ut kontakten och kväv elden med en fuktig trasa.
Fara!
Försummelse av dessa föreskrifter kan orsaka elstöt med risk
för död.
• Innan kontakten sätts in i eluttaget ska följande
kontrolleras:
- Att nätspänningen överensstämmer med värdet
som anges på märkskylten.
- Att eluttaget har en minimikapacitet på 16A och är
kopplat till jord.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar vid försummelse av denna viktiga olyckförebyggande föreskrift.
• Låt inte elsladden hänga fritt och undvik att den kommer i
kontakt med ugnens varma delar.
Frånkoppla inte apparaten genom att dra i elsladden.
• Vid behov att använda förlängningssladd ska man kontrollera att den är i gott skick, är försedd med jordanslutning
89
Beskrivning av apparaten
Ställa klockan
A Övre värmeelement
B Innerbelysning
C Plats för grillspett
D Krokar för grillspettshållare
E Glaslucka
F Galler - (*) enbart på vissa modeller
G Ugnspanna
H Grillspettshållare
I Grillspett
L Display
M Timervred
N Start/paus-knapp
O Röd lampa TILL
P Knapp för inre temperatur
Q Vred för temperatur/vikt
R TILL/standby-knapp
S Funktionsväljare
Första gången som apparaten ansluts till eluttaget eller efter
ett strömavbrott avges en ljudsignal och på displayen visas fyra
streck (“-- : --”).
Gör på följande sätt för att ställa klockan:
Tryck in start/paus-knappen (N) i minst 3 sekunder.
Timmarna börjar blinka.
Tekniska specifikationer
Spänning: 220-240 V ~ 50/60Hz
Effektförbrukning: 2200 W
Mått LxHxB: 530 x 340 x 450
Vikt : 16.2 kg
Ställ in timmen med hjälp av timer-vredet (M).
Display
2
1
3
4
Tryck in start/paus-knappen (N). Minuterna börjar blinka.
1 Visning av vald funktion
2 Visning av timer
3 Funktionsikon
4 Visning av temperatur/vikt
Ställ in minuterna med hjälp av timer-vredet (M).
90
Eventuella problem visas på ugnens display.
Om displayen visar det blinkande meddelandet “ERR” betyder
det att ugnen misslyckats att reglera temperaturen.
Skriv ned felkoden som visas och lämna in apparaten till ett servicecenter De’Longhi.
Tryck in start/paus-knappen (N). Inställt klockslag visas.
Vid behov att ställa om klockan upprepas ovan beskrivet förfarande.
Ugnens funktioner
När ugnen är i standby visar displayen klockslaget eller --:--.
• Tryck på knappen TILL/Standby (R).
Ugnen sätts på.
I detta tillstånd kan man välja önskad funktion.
Automatiskt ställs den traditionella ugnsfunktionen in.
De ändringsbara värdena blinkar.
• Vrid på funktionsväljarens vred (S) för att välja önskad
funktion.
• Vrid på temperatur/vikt-vredet (Q) för att eventuellt
ställa in temperaturen (för vissa program behövs det inte).
För Pizza-funktionen ställs vikten in.
För kak-funktionen ställs antalet plåtar in.
• Vrid på timer-vredet (M) för att eventuellt ställa in timern.
Med funktionerna Pizza och Kakor är timern fast.
• Tryck in start/paus-knappen (N) för att starta ugnsfunktionen. Den röda kontrollampan TILL (O) tänds.
När inställd tid löpt ut visas texten “End” på displayen och
tre pipsignaler avges (3 beep).
Tryck på knappen TILL/Standby (R) för att återställa ugnen.
Man kan avbryta ugnsfunktionen genom att trycka på start/
paus-knappen (N).
Lysdioden strax under start/paus-knappen (N) börjar blinka.
Om man trycker en gång till på start/paus-knappen (N)
inom 5 minuter startar ugnsfunktionen igen, annars stängs
ugnen av.
När den första inställda temperaturen uppnås med traditionell ugnsfunktion och konvektionsugn avger ugnen en enda
pipsignal.
I dessa två funktionslägena kan man visa innertemperaturen genom att trycka på avsedd knapp (P).
Meddelanden på displayen
Ugnen ska placeras inomhus, i ett rum utan luftdrag och långt
från värmekällor och direkt solljus.
91
3
23
132
21
1
Sammanfattande tabell
Program
Temperatur
Plåtläge
Perfekt för att laga fyllda grönsaker, fisk, efterrätter.
Galler/ Ugnspanna i läge 1 eller
2.
80°C - 220°C
3
23
1323
2132
121
1
Perfekt för att laga lasagne,
kött, pizza, tårtor och pajer,
bröd och all slags mat som man
vill ha en brun och krispig yta
på.
Galler/ Ugnspanna i läge 1 eller
2.
-
3
23
1323
1232
12
11
BAKE
(TRADITIONELL
80°C - 220°C
UGNSFUNKTION)
CONVECTION
(KONVEKTION)
BROIL/GRILL
Anmärkning/råd
3
23
132
2133
122
11
Perfekt för att rosta bröd och
bryning av rätter.
Galler i läge 3.
Ugnspanna i läge 2.
Placera maten direkt på gallret
DEFROST
(UPPTINING)
3 eller på ugnspannan.
23
1323
2132
121
1
-
Färsk
3
233
12323
121
12
1
-
Perfekt för att laga 1 färsk pizza
placerad på ugnspannan.
Mozzarella-osten läggs inte på
förrän pizzan nästan är klar, när
ugnen avger en ljudsignal.
Placera pizzan direkt på gallret.
PIZZA
1 Fryst
2 Fryst
33
223
1312
21
1
-
3
233
12323
121
121
-
92
3
2
Använd den totala vikten av 2
pizzor.
Galler i läge 1och 2.
Byt läge efter halva tiden.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(KAKOR)
2P
33
22
11
-
Använd smörad ugnspanna eller med bakplåtspapper.
Galler i läge 1 och 2.
Täck gallren med aluminiumfolie.
Man ska vända på kakorna och
byta plats på gallren när ugnen
avger en ljudsignal.
Placera maten direkt på gallret
KEEP WARM
(HÅLLA MATEN VARM)
ROTISSERIE
(ROTERANDE GRILLSPETT)
GRATIN
(GRATINERING)
3 eller på ugnspannan.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
93
3
23
12
1
Lägg vatten i ugnspannan för
att förhindra att fettet skvätter
ned ugnen.
Galler/ Ugnspanna i läge 1 eller
2.
Beroende på matens höjd används läget 1 eller 2.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Læs omhyggeligt hele brugsanvisningen, inden maskinen tages i brug.
Gem brugsanvisningen.
Bemærk:
Dette symbol understreger råd og nyttige informationer for
brugeren.
• Fjern alt papir og anden emballage inden i ovnen, såsom
beskyttelsespap, brochurer, plastposer o.s.v., før den tages
i brug.
• Apparatet skal anbringes mindst 20 cm fra den stikkontakt,
det skal kobles til.
• Inden første anvendelse skal ovnen tændes med termostaten på maksimum i mindst 15 minutter og uden indhold for
at fjerne lugten og en smule røg, som skyldes beskyttende
midler, der er påført varmelegemerne inden transporten.
Luft ud i lokalet.
• Vask omhyggeligt alt tilbehør inden brug.
• Ovnen er forsynet med et system til nulstilling af timeren i
tilfælde af strømafbrydelser op til 5 sek.
•
•
•
-
-
•
•
•
Pas på!
Manglende overholdelse af anvisningerne kan forårsage personskader eller skader på apparatet.
• Denne ovn er udformet til madtilberedning.
Den må aldrig bruges til andre formål, og den må ikke ændres eller manipuleres på nogen måde.
• Når apparatet er taget ud af emballagen, skal man sikre, at
lågen er hel og fungerer korrekt.
Ovnlågen er skrøbelig, da den er af glas.
Hvis den har synlige skår, revner eller ridser, skal den udskiftes.
Undgå at smække lågen eller støde hårdt ind i den, når
apparatet anvendes, rengøres og flyttes. Hæld ikke kolde
væsker på glasset, når apparatet er varmt.
• Placér apparatet på et vandret plan i en højde på mindst 85
cm, uden for børns rækkevidde.
•
•
•
•
•
rer. Hold øje med børn for at sikre, at de
ikke leger med apparatet. Den rengøring
og vedligeholdelse, som påhviler brugeren, må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år og er under konstant
opsyn.
Hold apparatet og strømkablet uden for
rækkevidde af børn under 8 år.
Apparatet må ikke flyttes, mens det er tændt.
Apparatet må ikke anvendes, hvis:
Strømkablet er defekt
Apparatet er faldet ned, har synlige skader eller driftsuregelmæssigheder. For at forhindre enhver risiko skal apparatet i disse tilfælde bringes til det nærmeste servicecenter.
Apparatet må aldrig anbringes i nærheden af varmekilder.
Apparatet må ikke anvendes som varmekilde.
Kom aldrig papir, karton eller plastik ind i ovnen og anbring aldrig noget oven på den (redskaber, riste eller andre
genstande).
Kom ikke noget ind i ventilationsåbningerne. Sørg for at de
ikke er blokerede.
Denne ovn er ikke beregnet til indbygning.
Der må aldrig anbringes tunge genstande, varme gryder
eller beholdere på den åbne låge.
Træk ikke håndtaget nedad.
Enhver kommerciel benyttelse, der er uhensigtsmæssig
eller i uoverensstemmelse med brugsanvisningerne, medfører bortfald af fabrikantens ansvar og garanti.
Apparatet er udelukkende beregnet til
husstandsbrug.
Den er ikke beregnet til brug i: køkkenrum for butiks-, kontorpersonale eller
andre arbejdsområder, agriturismi (gårde med værelsesudlejning), hoteller,
moteller og andre indkvarteringssteder,
værelsesudlejninger.
•
Apparatet må bruges af børn over 8 år,
personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller psykiske funktionsevner, eller personer uden den nødvendige
erfaring eller viden, så længe disse er
under opsyn eller har fået de nødvendige
instruktioner i sikker brug af apparatet
og har forstået hvilke risici det indebæ94
•
Tag altid stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke anvendes, og inden det rengøres.
•
Apparatet må ikke anvendes med en
ekstern timer eller med et separat fjernbetjeningssystem.
•
Apparatet skal anbringes og anvendes med bagsiden mod
væggen.
Brug ikke skarpe og skærende metalgenstande til at rengøre bradepanden med.
Sluk apparatet ved at sætte timeren på ‘0’ og tag stikket ud
af stikkontakten inden rengøring.
•
Fare for Forbrænding!
Manglende overholdelse af anvisningerne
kan forårsage personskader eller skader på
apparatet.
• Når apparatet er tændt, kan døren og de
tilgængelige, udvendige overflader være
meget varme. Anvend altid knopperne,
håndtagene og knapperne. Rør aldrig
ved metaldelene eller ovndøren. Brug
handsker, hvis det bliver nødvendigt.
• Dette elektriske apparat arbejder ved
høje temperaturer, som kan forårsage
forbrændinger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis man vil anvende en forlængerledning, skal det kontrolleres, at den er i god stand, er udstyret med et jordet
stik og et kabel med et tværsnit, som mindst svarer til
tværsnittet af strømkablet, som leveres med apparatet.
For at undgå enhver risiko for elektrisk stød må el-kablet,
stikket og hele apparatet aldrig nedsænkes i vand.
Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal
det udskiftes af fabrikanten, dennes
servicecenter eller af en person med tilsvarende kvalifikationer for at forebygge
enhver risiko.
Af hensyn til den personlige sikkerhed må man ikke selv
forsøge at skille apparatet ad. Kontakt altid servicecenteret.
Maskinen er i overensstemmelse med følgende EFdirektiver:
Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer;
Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer
Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
er i overensstemmelse med EU-forordning nr. 1935/2004.
Bortskaffelse
Anbring aldrig brændbare produkter i nærheden af ovnen
eller under den bordplade, den er anbragt på.
Anvend aldrig apparatet under et overskab eller en hylde
eller i nærheden af brandbare materialer, såsom gardiner,
persienner o.s.v.
Hvis maden i ovnen, eller andre dele af ovnen, skulle bryde i brand, må man aldrig forsøge at slukke
ilden med vand.
Hold døren lukket, tag stikket ud og kvæl flammerne med et fugtigt klæde.
I henhold til Direktiv 2002/96/EF må apparatet ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en
godkendt genbrugsstation.
Fare!
Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser som følge af
elektrisk stød med fare for livet.
• Før stikket indsættes i stikkontakten, skal det kontrolleres, at:
- Netspændingen svarer til værdien angivet på apparatets skilt.
- Stikkontakten har en minimumkapacitet på 16 A og
er udstyret med jordforbindelse.
Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar, hvis denne
vigtige sikkerhedsregel ikke overholdes.
• Lad ikke ledningen hænge ned og undgå, at den rører ved
ovnens varme dele.
Afbryd aldrig apparatet ved at trække i strømkablet.
95
Beskrivelse af apparatet
Regulering af ur
A Øvre varmelegeme
B Indvendigt lys
C Holder til stegespyd
D Kroge til spydholder
E Glaslåge
F Rist - (*) Kun på nogle modeller
G Bradepande
H Holder til stegespyd
I Stegespyd
L Display
M Timerknap
N Start/pause-knap
O Rød ON kontrollampe
P Indvendig temperaturknap
Q Temperatur/vægt-knap
R ON/stand-by-knap
S Funktiosnvælger
Når apparatet kobles til strømforsyningen første gang, eller efter strømafbrydelse, giver det et lydsignal, og på displayet vises
fire streger (“-- : --”).
For at regulerer uret gøres følgende:
Tryk på knappen start/pause (N) i mindst 3 sekunder.
Timetallet begynder at blinke.
Tekniske data
Spænding: 220-240 V ~ 50/60Hz maks.
Effektforbrug: 2200 W
Mål BxHxD: 530 x 340 x 450
Vægt: 16.2 kg
Reguler timetallet ved hjælp af timer-knappen (M).
Display
2
1
3
4
Tryk på knappen start/pause (N). Minutterne begynder at
blinke.
1 Indikator for valgt funktion
2 Timer-indikator
3 Funktionsikon
4 Temperatur-/vægt-indikator
Reguler minutterne med timer-knappen (M).
96
I løbet af disse funktioner er det muligt at vise den indvendige temperatur ved at trykke på den dertil indrettede knap
(P).
Displayets meddelelser
Ovnen skal stå indendørs i omgivelser uden gennemtræk og
langt fra varmekilder og direkte sollys.
Displayet angiver eventuelle problemer med ovnen.
Hvis teksten “ERR” blinker på displayet, har apparatet ikke kunnet regulere temperaturen.
Noter den viste fejlkode og bring apparatet til et De’Longhi servicecenter.
Tryk på knappen start/pause (N). Det indstillede klokkeslæt
vises.
Hvis man ønsker at ændre klokkeslættet efterfølgende, gentages ovenstående procedure.
Ovnens funktioner
Når ovnen er i stand-by, vises klokkeslættet eller --:-- på displayet.
• Tryk på knappen ON/stand-by (R).
Ovnen tændes.
I denne tilstand kan man vælge den ønskede funktion.
Den funktion, som vælges automatisk, er Traditionel madlavning.
De værdier, som kan ændres, blinker.
• Drej funktionsvælgerens knap (S) for at vælge den
ønskede funktion.
• Drej knappen temperatur/vægt (Q) for at regulere temperaturen, hvis det er nødvendigt (for nogle programmer er
det ikke nødvendigt).
Ved Pizza-funktionen reguleres vægten.
Ved småkage-funktionen vælges antallet af bageplader.
• Drej timer-knappen (M) for at indstille timeren, hvis det
er nødvendigt.
Funktionerne Pizza og Småkager har fast timer.
• Tryk på knappen start/pause (N) for at starte madlavningen.
Den røde ON signallampe tændes.
Når den indstillede tid er gået, står der “END” på displayet og
der gives et tredobbelt lydsignal (3 Beep).
Tryk på knappen ON/stand-by (R) for at nulstille ovnen.
Det er muligt at afbryde madlavningen ved at trykke på
knappen start/pause (N).
Den røde signallampe, som sidder under knappen start/
pause (N), begynder at blinke.
Når man trykker på knappen start/pause (N), før der er gået
5 minutter, starter madlavningsprogrammet igen, og ellers
slukker ovnen.
Når funktionerne traditionel madlavning og varmluftsovn
bruges, gives et enkelt lydsignal, når den første indstillede
temperatur er nået.
97
3
23
132
21
1
Oversigtstabel
Program
Temperatur
Ristens placering
3
233
1223
1312
21
1
BAKE
(TRADITIONEL
80°C - 220°C
MADLAVNING)
CONVECTION
3
233
1232
312
121
1
80°C - 220°C
(VARMLUFT)
Bemærkninger/Tips
Ideel til tilberedning af fyldte
grøntsager, fisk, sandkage.
Rist/Bradepande i position 1
eller 2.
Ideel til tilberedning af lasagne,
kød, pizza, kager og tærter,
brød og alle madvarer, hvor
man ønsker en gylden og sprød
overflade.
Rist/Bradepande i position 1
eller 2.
Ideel til at riste brød og brune
BROIL/GRILL
3 retter.
233
1232 Rist i position 3.
132 Bradepande i position 2.
12
11
-
DEFROST
(OPTØNING)
3
233
12323
121
21
1
-
Frisk
33
2323
123123
121
21
1
-
Sæt maden direkte på risten
eller i bradepanden.
Ideel til tilberedning af frisk
pizza i bradepanden.
Mozzarella skal først tilsættes
ved slutningen af tilberedningen, når ovnen giver et
lydsignal.
Placer pizzaen direkte på risten.
PIZZA
1 Frossen
2 Frosne
3
233
122
11
-
33
2323
12312
121
1
-
98
3
2
Anvend de 2 pizzaers samlede
vægt.
Rist i position 1 og 2.
De skal drejes halvvejs gennem
tilberedningen
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(SMÅKAGER)
2P
33
22
11
-
Brug en bradepande smurt
med smør eller dækket med
bagepapir.
Rist i position 1 og 2.
Beklæd ristene med aluminiumsfolie.
Småkagerne skal vendes og ristene drejes, når ovnen giver et
lydsignal (2 bip).
Sæt maden direkte på risten
KEEP WARM
(HOLDER MADEN VARM)
ROTISSERIE
(SPYDSTEGNING)
GRATIN
(GRATINERING)
3 eller bradepanden.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
99
3
23
12
1
Kom vand på bradepanden for
at undgå fedtstænk.
Rist/Bradepande i position 1
eller 2.
Position 1 eller 2 bruges afhængig af rettens højde.
liittyvät vaarat. Varmista, etteivät lapset
pääse leikkimään laitteella. Lapset eivät
saa suorittaa laitteen puhdistusta tai
huoltoa, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja
siinäkin tapauksessa heitä on valvottava
koko toimenpiteen ajan.
• Pidä laitetta ja virtajohtoa alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
TURVALLISUUSVAROITUKSET
Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti
läpi ennen laitteen käyttöönottoa.
Säilytä nämä ohjeet.
Tärkeää:
Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää
tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.
• Ennen uunin ensimmäistä käyttökertaa, ota kaikki paperimateriaalit kuten suojapahvit, ohjekirjat, muovipussit tms.
sen sisältä pois.
• Laite tulee asettaa vähintään 20 cm päähän pistorasiasta,
johon se kytketään.
• Ennen ensimmäistä käyttökertaa anna uunin toimia
tyhjänä termostaatti maksimiasennossa vähintään 15 minuuttia poistaaksesi uuden tuoksun ja mahdollisen savun,
joka johtuu ennen laitteen kuljetusta sen vastuksiin levitetyistä suoja-aineista. Tuuleta huone.
• Puhdista kaikki lisävarusteet huolella ennen käyttöä.
• Uuni on varustettu ajastimen palautusjärjestelmällä alle 5
sekunnin sähkökatkon sattuessa.
•
•
-
-
•
•
•
Huomio!
Varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai laitevian.
• Tämä uuni on suunniteltu ruokien kypsentämiseen.
Sitä ei saa koskaan käyttää muihin tarkoituksiin eikä sitä
saa muuttaa tai peukaloida millään tavoin.
• Kun laite on otettu ulos pakkauksestaan, varmista että luukku on ehjä ja toimii oikein.
Koska uunin luukku on lasia, se voi särkyä helposti.
Jos se on selvästi lohjennut, urilla tai naarmuuntunut, se
on vaihdettava.
Vältä luukun lyömistä tai iskemistä voimakkaasti käytön,
puhdistuksen ja laitteen liikuttamisen aikana. Älä kaada
kylmiä nesteitä lasille, kun laite on kuuma.
• Aseta laite vaakasuoralle pinnalle ja vähintään 85 cm korkeudelle, pois lasten ulottuvilta.
•
•
•
•
•
•
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistiin
perustuvat tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, tai henkilöt, joilla ei kokemusta
tai tarpeellista tuntemusta, jos heitä valvotaan tai sen jälkeen, kun he ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja ymmärtäneet sen käyttöön
•
•
•
100
Älä koskaan siirrä laitetta sen toiminnan aikana.
Älä käytä laitetta, jos:
Siihen kuuluva virtajohto on vioittunut
Se on pudonnut tai siinä esiintyy näkyviä vahinkoja tai
toimintahäiriöitä. Näissä tapauksissa, välttääksesi riskitekijöiden syntymistä, laite tulee toimittaa lähimpään
myynninjälkeiseen huoltoon.
Älä aseta laitetta koskaan lähelle lämmönlähteitä.
Älä käytä laitetta lämmönlähteenä.
Älä koskaan aseta paperia, pahvia tai muovia laitteen sisälle äläkä laita mitään sen päälle (keittiövälineitä, ritilöitä,
muita esineitä).
Älä aseta mitään tuuletusaukkoihin. Tarkista, etteivät ne
ole tukossa.
Tätä uunia ei ole tarkoitettu uppoasennettavaksi.
Kun luukku on avattu, älä koskaan aseta sen päälle painavia esineitä, kuumia kattiloita tai astioita.
Älä vedä kahvaa alasuuntaan.
Kaikenlainen ammattikäyttö, sopimaton käyttö tai käyttöohjeiden vastainen käyttö mitätöi valmistajan vastuun
ja hänen myöntämänsä takuun.
Tämä keitin on tarkoitettu ainoastaan
kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää tiloissa, jotka on tarkoitettu kauppa-, toimisto- ja muun henkilökunnan keittiöksi,
maatilamatkailupaikoissa, hotelleissa,
motelleissa ja muissa lomapaikoissa,
B&B:ssä.
Kun sitä ei käytetä ja joka tapauksessa ennen sen puhdistamista, kytke laite aina irti sähköverkosta.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukoohjausjärjestelmän kanssa.
Laite on asetettava ja sitä on käytettävä takaosa vasten
•
•
seinää asetettuna.
Älä käytä teräviä tai leikkaavia metallikappaleita uunipellin puhdistamiseen.
Sammuta laite aina ennen laitteen puhdistamista kääntämällä ajastin kohtaan ‘0’ ja kytke pistoke irti pistorasiasta.
Palovammojen vaara!
Varoitusten noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa palovammoja.
• Kun laite toimii, luukun ja ulkoisten
osien lämpötila voi olla erittäin korkea.
Käytä aina nuppeja, kahvoja ja painikkeita. Älä koskaan koske metalliosiin tai
lasiin. Käytä tarvittaessa patakinnasta.
• Tämä sähkölaite toimii korkeilla lämpötiloilla, jotka voivat aiheuttaa palovammoja.
•
•
•
•
Välttääksesi sähköiskuvaaran, älä koskaan upota virtajohtoa, pistoketta tai kokonaista laitetta veteen.
•
Anna vahingoittuneen virtajohdon
vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen
huoltokeskuksen tai vastaavan ammattipätevyyden omaavan henkilön suoritettavaksi, jotta vältyt onnettomuuksilta.
•
•
•
•
Henkilökohtaisen turvallisuutesi vuoksi, älä yritä purkaa
laitetta yksin. Ota aina yhteyttä huoltokeskukseen.
Laite vastaa seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:
Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY ja seuraavat muutokset;
EMC-direktiivi 2004/108/EY ja seuraavat muutokset;
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tarvikkeet vastaavat Euroopan yhteisön asetuksen
1935/2004 vaatimuksia.
Hävittäminen
Euroopan yhteisön direktiivin 2002/96/EY nojalla, älä hävitä
laitetta kotitalousjätteiden mukana vaan toimita se viralliseen
jätteiden keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Älä käytä syttyviä tuotteita uunin lähellä tai työtason alla,
jolle uuni on sijoitettu.
Älä koskaan käytä laitetta seinään asennetun kaapiston tai
hyllykön alla tai tulenarkojen materiaalien kuten verhot,
sälekaihtimet jne. läheisyydessä.
Jos ruoka tai uuniin kuuluvat osat syttyvät palamaan, älä koskaan yritä sammuttaa liekkejä vedellä.
Pidä luukku kiinni, kytke pistoke irti pistorasiasta ja
tukahduta liekit kostealla liinalla.
Vaara!
Varoitusten laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia sähköiskuja.
• Ennen kuin kytket pistokkeen pistorasiaan, tarkista
että:
- Verkkojännite vastaa kilvessä annettua arvoa.
- Pistorasian minimikuormitus on 16A ja siinä on maadoitusjohto.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tämän tärkeän turvallisuusmääräyksen noudattamatta jättämisestä.
• Älä koskaan jätä virtajohtoa roikkumaan ja vältä sen joutumista kosketuksiin uunin kuumien osien kanssa.
Älä koskaan kytke laitetta irti virtajohdosta vetämällä.
• Jos haluat käyttää jatkojohtoa tarkista, että sen kunto on
hyvä, että siinä on maadoitettu pistoke ja johto, jonka läpimitta on vähintään yhtä suuri laitteen mukana toimitetun
virtajohdon läpimittaan nähden.
101
Laitteen kuvaus
Kellon säätäminen
AYlävastus
B Sisävalo
C Paahtovartaan pesä
D Vartaan kannattimen tapit
E Lasiluukku
F Ritilä - (*) Vain joissakin malleissa
G Uunipelti
H Vartaan kannatin
I Varras
L Näyttö
M Ajastimen nuppi
N Start/pause -painike
O Punainen merkkivalo ON
P Sisäisen lämpötilan painike
Q Lämpötila/paino-nuppi
R ON/stand-by-painike
S Toimintojen valitsin
Kun laite yhdistetään ensimmäistä kertaa virtapistokkeeseen,
tai sähkökatkon jälkeen, se antaa äänimerkin ja näytölle ilmestyy neljä viivaa (“-- : --”).
Kellon säätämiseksi, toimi seuraavalla tavalla:
Paina start/pause -painiketta (N) vähintään 3 sekuntia.
Tunnin osoitin alkaa vilkkua.
Tekniset tiedot
Jännite: 220-240 V ~ 50/60Hz
Sähkönkulutus: 2200 W
Mitat LxKxS: 530 x 340 x 450
Paino: 16.2 kg
Säädä aika ajastimen nupilla (M).
Display
2
1
3
4
Paina painiketta start/pause (N). Minuuttien osoitin alkaa
vilkkua
1 Valitun toiminnon osoitin
2 Ajastimen osoitin
3 Toiminnon kuvake
4 Lämpötilan/painon osoitin
Säädä minuutit ajastimen nupilla (M).
102
Näytön viestit
Uuni on sijoitettava sisätiloihin, ympäristöön, jossa ei ole ilmavirtausta ja kauas lämmön lähteistä ja suoralta auringonvalolta.
Näyttö ilmoittaa mahdolliset uunin ongelmat.
Jos näytölle ilmestyy vilkkuva viesti “ERR”, laite ei ole pystynyt
säätämään lämpötilaa.
Ota ylös näytetty virhekoodi ja vie laite De’Longhin huoltopalveluun.
Paina painiketta start/pause (N). Asetettu aika tulee näkyviin.
Jos aikaa halutaan muuttaa jatkossa, toista edellä kuvattu toimenpide.
Uunin toiminnot
Kun uuni on stand-by -tilassa, näytöllä näkyy aika tai --:--.
• Paina ON/Stand-by -painiketta (R).
Uuni käynnistyy.
Tässä tilassa on mahdollista valita haluttu toiminto.
Automaattisesti valittu toiminto on Perinteinen kypsennys.
Muokattavat arvot vilkkuvat.
• Käännä toimintojen valintanuppia (S) valitaksesi
halutun toiminnon.
• Käännä lämpötilan/painon nuppia (Q) lämpötilan
säätämiseksi, tarvittaessa (ei tarpeellista joissakin ohjelmissa).
Pizza-toimintoa varten, säädä paino.
Keksit-toimintoa varten, valitse levyjen määrä.
• Käännä ajastimen nuppia (M) ajastimen asettamiseksi
tarvittaessa.
Pizza- ja Keksit-toiminnoissa on kiinteä ajastin.
• Paina start/pause-painiketta (N) kypsennyksen aloittamiseksi.
Punainen merkkivalo ON (O) syttyy.
Asetetun ajan päätyttyä, näytölle ilmestyy teksti “END” ja
laite antaa kolminkertaisen äänimerkin (3 beep).
Paina painiketta ON/stand-by (R) uunin nollaamiseksi.
Toiminto on mahdollista keskeyttää painamalla painiketta
start/pause (N).
Start/pause -painikkeen (N) alla sijaitseva led-valo alkaa
vilkkua.
Painamalla uudestaan painiketta start/pause (N) viiden
minuutin sisällä, kypsennys jatkuu. Muussa tapauksessa
uuni sammuu.
Perinteisessä ja kiertoilman kypsennystoiminnoissa, kun
ensimmäinen asetettu lämpötila saavutetaan, uuni antaa
yksittäisen merkkiäänen.
Näiden ohjelmien aikana on mahdollista seurata sisäistä
lämpötilaa painamalla tarkoitusta vastaavaa painiketta (P).
103
Yhteenvetotaulukko
Ohjelma
BAKE
(PERINTEINEN KYPSENNYS)
CONVECTION
(KIERTOILMA)
BROIL/GRILL
DEFROST
(SULATUS)
Ritilän asento
3
23
1323
2312
121
1
80°C - 220°C
80°C - 220°C
3
233
13232
2121
11
-
3
233
13232
1221
1
1
3
23
3123
212
11
-
Tuore
PIZZA
Lämpötila
1 Pakastettu
2 Pakastettua
33
2332
1221
11
33
2332
12321
121
1
-
33
223
1312
21
1
-
3
233
1232
121
1
-
104
Huomautuksia/vinkkejä
Sopii erityisesti täytettyjen
kasvisten, kalan, jälkiruokien
kypsennykseen.
Ritilä/Uunipelti asennossa 1
tai 2.
Sopii erityisesti lasagnen, lihan,
pizzan, kakkujen ja piirakoiden,
leivän ja kaikkien sellaisten
ruokien kypsennykseen, joihin
halutaan rapea ja kullankeltainen kuori.
Ritilä/Uunipelti asennossa 1
tai 2.
Ihanteellinen leivän paahtamiseen ja tummumisen ruokia.
Ritilä asennossa 3.
Uunipelti asennossa 2.
Aseta ruoka suoraan ritilän tai
uunipellin päälle.
Sopii erityisesti yhden
tuoreen pizzan kypsennykseen
uunipellillä.
Mozzarella-juusto on lisättävä
vasta kypsennyksen lopussa,
kun uuni antaa äänimerkin.
Aseta pizza suoraan ritilän
päälle.
Käytä kahden pizzan kokonaispainoa.
Ritilä asennossa 1 ja 2.
Ritilöiden paikkoja vaihdetaan
kypsennyksen puolivälissä.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(KEKSIT)
2P
33
22
11
-
Käytä voideltua tai leivinpaperilla peitettyä uunipeltiä.
Ritilä asennossa 1 ja 2.
Peitä ritilät foliopaperilla.
Keksejä on käännettävä ja ritilöiden paikkaa vaihdettava,
kun uuni antaa äänimerkin
(kaksi piippausta).
Aseta ruoka suoraan ritilän tai
KEEP WARM
(SÄILYTTÄMINEN
KUUMANA)
ROTISSERIE
(PAAHTOVARRAS)
GRATIN
(GRATINOINTI)
3 uunipellin päälle.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
105
3
23
12
1
Laita uunipellille vettä välttääksesi rasvan roiskumista.
Ritilä/Uunipelti asennossa 1
tai 2.
Astian korkeudesta riippuen
käytä asentoa 1 tai 2.
dajte djecu kako se ne bi igrala s aparatom. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i
održavanje aparata osim pod uvjetom da
su starija od 8 godina te da ih se stalno
nadgleda.
• Držite aparat i kabel za napajanje daleko
od dohvata djece mlađe od 8 godina.
SIGURNOSNA UPOZORENJA
Pozorno pročitajte ove upute prije nego
što počnete koristiti aparat.
Čuvajte ove upute.
Napomena:
Ovaj simbol ističe savjete i važne informacije za korisnika.
• Prije nego što počnete koristiti pećnicu po prvi put, izvadite
iz njezine unutrašnjosti sav paprinati materijal kao što je
zaštitni karton, knjižice, plastične vrećice itd.
• Aparat se mora postaviti na udaljenost od barem 20 cm od
električne utičnice na koju će se ukopčati.
• Prije prve uporabe, neka pećnica radi na prazno i to s termostatom na maksimumu u trajanju od barem 15 minuta
da bi se odstranio miris novog i eventualni dim koji je posljedica postojanja zaštitnih tvari nanesenih na otpornike
prije prijevoza. Provjetrite prostoriju.
• Dobro operite svu dodatnu opremu prije uporabe.
• Pećnica je opremljena sustavom resetiranja timera u
slučaju da nestane struje sve do 5 sek.
• Ne pomičite aparat dok radi.
• Ne koristite aparat ako:
- je njegov kabel za napajanje oštećen
- je pao ili ima na sebi vidljiva oštećenja te pokazuje anomalije u radu. U tim slučajevima, da biste spriječili nastajanje
bilo kojeg rizika, aparat se mora odnijeti u najbliži postprodajni servisni centar.
• Ne postavljajte aparat u blizinu izvora topline.
• Ne koristite aparat kao izvor topline.
• Nikada ne unosite papir, karton ili plastiku u aparat i ne
postavljajte ništa iznad njega (alat, rešetke, druge predmete).
• Ne unosite ništa u otvore za ventilaciju. Uvjerite se da nisu
začepljeni.
• Ova pećnica nije dizajnirana da bi se mogla ugrađivati.
• Nakon što otvorite vrata, ne naslanjajte teške predmete,
vruće tave ili posude.
Ne povlačite ručicu dolje.
• Svako neprikladno, neprofesionalno korištenje ovog aparata te ono koje nije u skladu sa uputama o uporabi ne obavezuje proizvođača ni u pogledu odgovornosti ni jamstva.
Pozor!
Nepoštivanje upozorenja može dovesti do povreda ili oštećenja
aparata.
• Ova je pećnica dizajnirana da bi pekla hranu.
Ona se ne smije nikada koristiti u druge svrhe te se ne smije
mijenjati ili uništavati ni u kojem slučaju.
• Nakon što izvadite aparat iz ambalažnog materijala, uvjerite se da su vrata cjelovita i da dobro funkcioniraju.
Budući da su vrata staklena, ona su i lako lomljiva.
Ako ona budu vidljivo okrznuta, ogrebana ili iscrtana moraju se zamijeniti.
Ne lupajte vratima i ne udarajte silom u njih tijekom
korištenja, operacija čišćenja i pomicanja aparata. Ne polijevajte hladnim tekućinama staklo kada je aparat vruć.
• Postavite aparat na vodoravnu površinu na visinu od barem
85 cm daleko od dohvata djece.
•
Ovaj je aparat namijenjen isključivo
kućanskoj uporabi.
Ne predviđa se njegovo korištenje u :ambijentima koji su pretvoreni u kuhinje a
koje koristi osoblje zaposleno u trgovinama, uredima i drugim radnim zonama,
seoskom turizmu, hotelima, motelima
i drugim prihvatnim strukturama, iznajmljenim sobama.
•
Aparat mogu koristiti djeca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim tjelesnim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima
ili one koje nemaju dovoljno iskustva ili
znanja ali pod uvjetom da ih se nadgleda ili da su dobili upute glede sigurnog
korištenja aparata te da su razumjeli
kojim se opasnostima izlažu. Nadgle106
•
Kada ga ne koristite i u svakom slučaju prije nego što ga
počnete čistiti, uvijek iskopčajte aparat.
•
Aparat ne smije raditi uz pomoć vanjskog timera ili zasebnog daljinskog
•
•
•
upravljača.
Aparat se mora postaviti i može početi raditi kada se njegovom stražnjom stranom nasloni na zid.
Ne koristite oštre metalne predmete ili one koje sijeku da
biste očistili posudu.
Prije čišćenja uvijek isključite aparat na način da timer postavite na ‘0’ i iskopčajte utikač iz utičnice za struju.
•
•
Opasnost od opekotina!
Nepoštivanje upozorenja može dovesti do
opekotina.
• Kada aparat radi, temperatura vrata i
vanjskih površina kojima je moguć pristup može biti vrlo visoka. Uvijek koristite ručice, tipke i drške. Nikada ne dirajte metalne dijelove ili staklo pećnice.
Koristite rukavice za pećnicu ako to bude
potrebno.
• Ovaj električni aparat radi na visokoj
temperaturi koja može dovesti do stvaranja opekotina.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne ostavljajte zapaljive proizvode u blizini pećnice ili ispod
radne površine na kojoj se nalazi pećnica.
Neka aparat nikada ne radi ispod visećeg namještaja ili polica kao niti blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese,
zaklopi, itd.
Ako se dogodi da se hrana ili neki dijelovi pećnice
zapale, ne pokušavajte ugasiti vatru vodom.
Držite vrata zatvorenim, iskopčajte utikač i ugušite
plamen vlažnom krpom.
Nikada ne iskopčavajte aparat na način da povlačite kabel
za napajanje.
Ako želite koristiti produžetak, uvjerite se da je u dobrom
stanju, opremljen utikačem i uzemljenjem te mora imati
kabel provodnik minimalnog presjeka jednakog kablu za
napajanje aparata.
Da biste spriječili bilo koji rizik od strujnog udara, nikada
ne uranjajte u vodu kabel za napajanje, utičnicu aparata i
općenito sam aparat.
Ako je kabel za napajanje oštećen, treba
ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser
ili bilo koja druga osoba sa sličnom kvalifikacijom na način da se spriječi nastajanje bilo kojeg rizika.
Da biste zaštitili svoju osobnu sigurnost, ne pokušavajte
sami rastavljati aparat. Kontaktirajte uvijek Servisera.
Aparat je u skladu sa slijedećim smjernicama CE:
Smjernica o Niskom Naponu 2006/95/CE i naknadne dopune.
Smjernica EMC 2004/108/CE i naknadne dopune;
Materijali i predmeti namijenjeni dodiru s prehrambenim
proizvodima su u skladu sa propisima Europskog pravilnika
(CE) Br°1935/2004.
Odlaganje
U skladu sa europskom smjernicom 2002/96/EC, nemojte odlagati aparat zajedno s kućanskim otpadom nego ga dostavite u
diferencijalni sabirni centar.
Opasnost!
Nepoštivanje ovoga može biti uzrok povreda od strujnog udara
koji je opasan po život.
• Prije nego što ukopčate utikač u strujnu utičnicu,
provjerite slijedeće:
- Mrežni napon se mora podudarati sa vrijednosti navedenom na pločici sa značajkama.
- Strujna utičnica mora imati minimalnu nosivost od
16A te mora biti opremljena žicom za uzemljenje.
Tvrtka proizvođač otklanja sa sebe bilo koju odgovornost u slučaju da se ovaj propis o spriječavanju
nesreća ne bude poštovao.
• Nikada ne ostavljajte kabel za napajanje da visi na način da
ne bi dirao vruće dijelove pećnice.
107
Opis aparata
Prilagodba sata
A Gornji otpornik
B Unutrašnje svjetlo
C Mjesto za Rotisserie
D Kuke za podržavanje ražnja
E Staklena vrata
F Rešetka - (*) Samo na nekim modelima
G Posuda
H Podrška Ražnja
I Ražanj
L Zaslon
M Ručica timera
N Tipka start/pauza
O Crveno ind.svjetlo ON
P Tipka unutrašnje temperature
Q Tipka temperatura/težina
R Tipka ON/stand-by
S Izbornik funkcija
Kada se aparat poveže po prvi put na strujnu utičnicu ili nakon
prekida u napajanju strujom, ispušta se zvučni signal a na zaslonu se pojavljuju četiri linije (“-- : --”).
Da biste regulirali vrijeme, postupite na slijedeći način:
Pritisnite tipku start/pauza (N) u trajanju od barem 3 sekunde.
Vrijeme će početi treperiti.
Tehnički podaci
Napon: 220-240 V ~ 50/60Hz Potrošnja energije: 2200 W
Dimenzije LxHxP: 530 x 340 x 450
Težina: 16.2 kg
Regulirajte vrijeme uz pomoć tipke timera (M).
Zaslon
2
1
3
4
Pritisnite tipku start/pauza (N). Minuti će početi treperiti.
1 Indikator odabrane funkcije
2 Indikator timera
3 Ikona funkcije
4 Indikator temperatura /težina
Regulirajte minute uz pomoć ručice timera (M).
108
Poruke na zaslonu
Pećnica se mora postaviti u zatvoreni prostor i to onaj u kojem
nema propuha te daleko od izvora topline i izravne sunčeve
svjetlosti.
Zaslon prikazuje eventualne probleme pećnice.
Ako se na zaslonu pojavi natpis “ERR” koji treperi, aparat nije
uspio regulirati temperaturu.
Zabilježite šifru prikazane greške i odnesite aparat serviseru
tvrtke De’Longhi
Pritisnite tipku start/pauza (N). Prikazuje se postavljeno
vrijeme.
Ako želite izmijeniti vrijeme naknadno, ponovite gore opisanu
proceduru.
Funkcije pećnice
Kada se pećnica nalazi u stanju stand-by, na zaslonu se pojavljuje vrijeme ili --:--.
• Pritisnite tipku ON/stand-by (R) .
Pećnica se uključuje.
U ovom je stanju moguće odabrati željenu funkciju.
Automatski odabrana funkcija je Tradicionalno pečenje.
Izmjenjive vrijednosti trepere.
• Okrenite ručicu izbornika funkcija (S) da biste odabrali
željenu funkciju.
• Okrenite ručicu temperatura/težina (Q) da biste regulirali
temperaturu, ako je to potrebno (za neke programe to nije
potrebno).
Kada je riječ o funkciji Pizza, regululirajte težinu.
Kada je riječ o funkcijim keks, odaberite broj ploča.
• Okrenite ručicu timera (M) da biste postavili timer ako je
to potrebno.
Funkcije Pizza i Keks imaju fiksni timer.
• Pritisnite tipku start/pausa (N) da biste počeli s pečenjem.
Crveno indikaciono svjetlo ON (0) se uključuje.
Na isteku postavljenog vremena, na zaslonu se pojavljuje
“END” i ispušta se trostruki zvučni signal (3 beep).
Pritisnite tipku On/stand-by (R) da biste resetirali pećnicu.
Moguće je prekinuti proces pečenja na način da pritisnete
tipku start/pauza (N).
Indikaciono svjetlo na led koje se nalazi ispod tipke start/
pauza (N) će početi treperiti.
Pritisnete li ponovno tipku start/pauza (N) u roku od 5 minuta, program pečenja ponovno počinje raditi, u suprotnom
slučaju pećnica će se isključiti.
U funkcijama tradicionalnog pečenja i onog konvekcijskog,
kada se dostigne prva postavljena temperatura, pećnica
ispušta jedan zvučni signal.
Tijekom ovih funkcija se može prikazati unutrašnja temperatura na način da se pritisne prikladna tipka (P).
109
3
2
313
22
11
Tablica sa sažetkom
Program
BAKE
(TRADICIONALNO PEČENJE)
CONVECTION
Temperatura
Položaj rešetke
80°C - 220°C
BROIL/GRILL
Napomene/Savjeti
Idealno za pečenje punjenog
povrća, ribe, kolača.
Rešetka/Posuda u položaju 1
ili 2.
3
23
123
3123
212
11
Idealno za pečenje lazanja,
mesa, pizza, torti i kolača,
kruha i sve vrste hrane za koju
se želi da ima hrskavu površinu
zlatne boje.
Rešetka/Posuda u položaju 1
ili 2.
-
3
23
123
3123
212
11
Idealno za toasting kruh i Browning jela.
Rešetka u položaju 3.
Posuda u položaju 2.
-
3 rešetke ili posude.
23
132
323
12
121
1
80°C - 220°C
(KONVEKCIJA)
3
23
132
2313
212
11
Postavite hranu izravno iznad
DEFROST
(ODMRZAVANJE)
Svježa
PIZZA
1 Smrznuta
2 Smrznute
3
23
1323
2312
121
1
-
33
223
11323
21
11
-
3
233
1223
1312
21
1
-
110
3
2
Idealno za pečenje 1 svježe
pizze stavljene na posudu.
Mozzarella se dodaje tek
malo prije kraja pečenja kada
pećnica ispusti zvučni signal.
Stavite pizzu izravno na
rešetku.
Koristite ukupnu težinu 2 pizze.
Rešetka u položaju 1 i 2.
One se moraju obrnuti u pola
pečenja.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(KEKS)
2P
33
22
11
-
Koristite posudu koju ste nauljili
ili prekrili papirom za pečenje.
Rešetka u položaju 1 i 2.
Obložite rešetke aluminijskom
folijom.
Keks se mora okretati a rešetke
obrnuti kada pećnica ispusti
zvučni signal.
Postavite hranu izravno iznad
KEEP WARM
(ODRŽAVANJE TOPLIM)
ROTISSERIE
GRATIN
(GRATINIRANJE)
3 rešetke ili posude.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
111
3
23
12
1
Stavite vodu u posudu kako ne
bi došlo do prskanja masnoće.
Rešetka/Posuda u položaju 1
ili 2.
S obzirom na visinu hrane koristite položaj 1 ili 2.
VARNOSTNA OPOZORILA
Pred uporabo aparata pozorno preberite celotna navodila.
Ta navodila shranite.
Opomba:
Ta simbol spremlja nasvete in informacije, pomembne za uporabnika.
• Pred prvo uporabo aparata vzemite vso vsebino iz njegove
notranjosti, kot so zaščitna kartonska embalaža, knjižice,
plastične vrečke ipd.
• Aparat mora biti postavljen najmanj 20 cm od električne
vtičnice, v katero bo priključen.
• Pred prvo uporabo pustite aparat delovati najmanj 15 minut brez kakršnih koli jedi, pri tem pa termostat nastavite
na najvišjo vrednost, tako da se odstranijo vonj po novem
in dimni plini, ki so posledica nanosa zaščitnih sredstev na
upore pred prevozom. Prezračite sobo.
• Temeljito operite vse pripomočke, preden jih uporabite.
• Pečica je opremljena s sistemom za obnovitev timerja v
primeru prekinitev toka do 5 s.
•
• Ne premikajte aparata medtem ko deluje.
• Aparata ne uporabljajte, če:
- je njegov napajalni kabel poškodovan,
- vam je aparat padel ali so na njem vidne poškodbe ali nepravilnosti v delovanju. V teh primerih aparat odpeljite k
najbližjemu pooblaščenemu serviserju, ki nudi poprodajne
storitve, da se izognete vsakršnemu tveganju.
• Aparata ne postavljajte v bližino virov toplote.
• Aparata ne uporabljajte kot vir ogrevanja.
• V aparat nikoli ne dajajte papirja, kartona ali plastike in
nanj nikoli ne odlagajte ničesar (orodja, rešetk, drugih
predmetov).
• V prezračevalne odprtine ne vstavljajte ničesar Prepričajte
se, da jih nič ne ovira.
• Ta pečica ni bila zasnovana za vgradnjo.
• Na odprta vrata pečice nikoli ne odlagajte težkih predmetov, vročih pekačev ali posod. Ročaja ne vlecite navzdol.
• V primeru kakršne koli profesionalne ali neprimerne uporabe oziroma take, ki ne bi bila skladna z navodili za uporabo,
je proizvajalec oproščen vsakršne odgovornosti in jamstva. Pozor!
Neupoštevanje opozoril lahko na aparatu povzroči škodo ali ga
poškoduje.
• Ta pečica je bila zasnovana za peko jedi.
Prepovedana je uporaba pečice v druge namene, kakršna
koli predelava slednje ali nepooblaščeni posegi na njej.
• Ko ste aparat vzeli iz embalaže se prepričajte, da so vrata cela in da pravilno delujejo. Vrata pečice so narejena iz
stekla ter zato lomljiva. Če so na njih vidni rezi, risi ali praske, jih je treba zamenjati.
Med čiščenjem ali premikanjem aparata se v vrata ne zaletavajte ter poskrbite, da ne pride do udarcev. Ko je aparat
vroč, na steklo ne zlivajte mrzlih tekočin.
• Aparat postavite na ravno površino, na višino najmanj 85
cm, izven dosega otrok.
•
Čiščenja in vzdrževanja aparata, za katera je odgovoren uporabnik, ne smejo
izvrševati otroci, razen če so stari več kot
8 let in nenehno pod nadzorom.
Aparat in napajalni kabel shranjujte
izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
•
Aparat lahko uporabljajo otroci, stari več kot 8 let in osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, senzoričnimi, ali duševnimi
sposobnostmi, če so bile prej ustrezno poučene o varni uporabi aparata in
so razumele nevarnosti, ki iz uporabe
izhajajo. Otroci naj bodo ves čas pod
nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
•
•
•
•
•
112
Ta aparat je namenjen izključno domači
uporabi. Uporaba ni predvidena v: čajnih
kuhinjah za zaposlene v trgovinah, uradih in drugih delovnih področjih, na
turističnih kmetijah, v hotelih, motelih
in drugih namestitvenih objektih ter v
sobah, namenjenih oddajanju.
Ko aparata ne uporabljate in pred vsakršnim čiščenjem,
vselej izključite električno napajanje.
Prepovedana je uporaba aparata z
zunanjim časovnikom ali z ločenim
daljinskim upravljalnikom.
Aparat je treba postaviti tako, da je zadnja stranica pomaknjena ob steno in v tem položaju mora tudi delovati.
Za čiščenje pekača ne uporabljajte ostrih ali koničastih kovinskih instrumentov.
Pred čiščenjem aparat vselej izključite, tako da časovnik po-
maknete na oznako ‘0’ in vtič izvlečete iz omrežne vtičnice.
•
Nevarnost opeklin!
Neupoštevanje opozoril lahko privede do
opeklin ali ožganin.
• Ko aparat deluje, se vrata in zunanje
površine lahko močno segrejejo. Vedno
uporabljajte vrtljive gumbe, ročaje in tipke. Nikoli se ne dotikajte kovinskih delov ali stekla. Če je potrebno, uporabite
rokavice.
• Ta električni aparat deluje na visoki temperaturi, ki lahko povzroči opekline.
•
•
•
•
•
•
•
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga
proizvajalec ali njegov pooblaščeni servis oziroma primerno usposobljena oseba zamenja, tako da se prepreči vsakršno
tveganje.
V izogib poškodbam aparata nikoli ne razstavljajte sami. Vedno kontaktirajte Center za pomoč kupcem.
Aparat je skladen z naslednjimi direktivami ES:
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeči popravki
Direktiva EMC 2004/108/CE s sledečimi popravki;
Materiali in predmeti, namenjeni za stik z živili, so skladni
z določbami Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št.
1935/2004.
Odlaganje
V bližini pečice ali pod delovno površino pečice nikoli ne
puščajte vnetljivih reči.
Aparat naj nikoli ne deluje pod stensko omarico ali predalnikom ali v bližini vnetljivih predmetov, kot so zavese,
žaluzije ipd.
Če bi se jedi ali deli pečice vneli, požara nikoli ne poskusite pogasiti z vodo.
Ne odpirajte vrat, vtič izvlecite iz omrežnega napajanja in poskusite zadušiti plamen z vlažno krpo.
V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES se naprave
ne sme odlagati med gospodinjske odpadke, temveč
jo je treba odnesti v pristojni zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov.
Nevarnost!
Neupoštevanje navodil ima lahko za posledico električni udar z
možnostjo hudih poškodb, tudi smrtnih.
• Preden aparat priključite na električno omrežje,
preverite ali:
- Omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je navedena
na tablici izdelka.
- Je omrežna vtičnica ozemljena in njena moč znaša
najmanj 16 A.
Proizvajalec zanika vsakršno odgovornost v primeru, da ta ukrep proti nesrečam ne bi bil upoštevan.
• Napajalnega kabla ne pustite viseti in pazite, da se ne bi
dotikal vročih delov pečice.
Aparata nikoli ne izklapljajte iz električnega omrežja tako,
da bi vlekli za napajalni kabel.
• Če bi bilo potrebno uporabiti podaljšek, se prepričajte, da
je brezhibno ohranjen, opremljen z ozemljenim vtičem in s
kablom, katerega presek je vsaj tak kot presek napajalnega
kabla, s katerim je opremljen aparat.
• Da bi se izognili vsakemu tveganju električnega udara,
napajalnega kabla ter vtiča aparata nikoli ne potapljajte v
vodo.
113
Opis aparata
Nastavitev ure
A Zgornji upor
B Notranja lučka
C Ležišče za vrtljivi žar
D Kljuke za držalo za žar
E Steklena vrata
F Rešetka - (*) Samo pri nekaterih modelih
G Pekač
H Držalo za žar
I Žar
L Prikazovalnik
M Vrtljivi gumb za timer
N Gumb za start/pavzo
O Rdeča signalna lučka ON
P Gumb za nastavitev notranje temperature
Q Vrtljivi gumb za nastavitev temperature/teže
R Gumb ON/Stand-by
S Izbirno stikalo za funkcije
Ko aparat prvič povežete z električno vtičnico ali po prekinitvi
napajanja, se zasliši zvočni signal in se na prikazovalniku pojavijo štiri črtice (“-- : --”).
Za nastavitev ure sledite naslednjemu postopku:
Pritisnite gumb start/pavza (N) najmanj za 3 sekunde.
Ura bo začela utripati.
Tehnični podatki
Napetost 220-240 V ~ 50/60Hz Priključna moč: 2200 W
Mere LxHxP: 530 x 340 x 450
Teža: 16.2 kg
Nastavite čas z vrtljivim gumbom timerja (M).
Prikazovalnik
2
1
3
4
Pritisnite gumb start/pavza (N). Minute bodo začele utripati.
1 Indikator izbrane funkcije
2 Indikator timerja
3 Ikona funkcije
4 Indikator temperature/teže
Nastavite minute z vrtljivim gumbom timerja (M).
114
videti notranjo temperaturo pečice.
Sporočila na prikazovalniku
Pečica mora biti postavljena v zaprtem prostoru, zaščitena pred
prepihom, daleč od virov toplote in zaščitena pred neposredno
sončno svetlobo.
Na prikazovalniku so vidne morebitne težave pečice.
Če se na prikazovalniku pojavi napis “ERR” to pomeni, da aparat
ni uspel nastaviti temperature.
Zabeležite si kodo napake in odnesite aparat v center za pomoč
kupcem De’Longhi
Pritisnite gumb start/pavza (N). Pojavila se bo ura, ki ste jo
nastavili.
Če želite uro kasneje spremeniti, ponovite zgoraj opisani postopek.
Funkcije pečice
Ko je pečica v režimu stand-by, se na prikazovalniku pojavi ura
ali --:--.
• Pritisnite gumb ON/stand-by (R). Pečica se prižge.
V tem stanju je mogoče izbrati želeno funkcijo.
Avtomatsko izbrana je funkcija “Tradicionalno pečenje”.
Nastavljive vrednosti utripajo.
• Obrnite vrtljivi gumb stikala za izbiro funkcij (S) ter
izberite želeno funkcijo.
• Obrnite vrtljivi gumb za nastavitev temperature/teže
(Q) ter po poptrebi nastavite temperaturo v določenih
programih (v nekaterih programih nastavitev temperature
ni potrebna).
Pri funkciji Pica nastavite težo.
Pri funkciji za peko piškotov nastavite število pekačev.
• Obrnite vrtljivi gumb timerja (M) za nastavitev timerja, če
je potrebno.
Funkciji Pica in Piškoti imata fiksno nastavljen timer.
• Za začetek peke pritisnite gumb start/pavza (N) najmanj
za 3 sekunde.
Rdeča signalna lučka ON (O) se prižge.
Ko se nastavljen čas izteče, se na prikazovalniku prikaže
“END” (“Konec”) in se zaslišijo trije zvočni signali (3 Beep).
Za ponastavitev pečice pritisnite gumb ON/stand-bz (R).
Proces peke je mogoče prekiniti s pritiskom na gumb start/
pavza (N).
Signalna LED lučka, ki se nahaja pod gumbom start/pavza
(N), bo začela utripati.
V času 5 minut ponovno pritisnite gumb start/pavza (N)
ter tako nadaljujte z nastavljeno peko, sicer se bo pečica
ugasnila.
Pečica odda zvočni signal pri običajnih in konvekcijskih
funkcijah kuhanja, ko je dosežena prva nastavljena temperatura.
Med temi funkcijami je s pritiskom na gumb (P) mogoče
115
3
2
313
22
11
Pregledna tabela
Program
BAKE
(TRADICIONALNO PEČENJE)
CONVECTION
(KONVEKCIJSKO PEČENJE)
BROIL/GRILL
(ZAPEKANJE/ŽAR)
Temperatura
Položaj žara
80°C - 220°C
3
23
132
2313
212
11
Opombe/Nasveti
Idealno za pečenje polnjene
zelenjave, rib, sladic.
Rešetka/Pekač v položaju 1 ali
2.
3
23
123
3123
212
11
Idealno za pečenje lazanje,
mesa, pic, tort, pit, kruha in
vseh jedi, pri katerih želite
doseči zlato zapečeno in hrustljavo skorjico (površino).
Rešetka/Pekač v položaju 1 ali
2.
-
3
23
123
3123
212
11
Idealno za peko kruha in Browning jedi.
Kozolec v položaju 3.
Pekač v položaju 2.
-
3 rešetko ali na pekač.
23
132
323
12
121
1
80°C - 220°C
Hrano položite neposredno na
DEFROST
(ODMRZOVANJE)
Sveža
PICA
1 Zmrznjena
2 Zmrznjeni
3
23
1323
2312
121
1
-
33
223
11323
21
11
-
3
233
1223
1312
21
1
-
116
3
2
Idealno za pečenje ene sveže
pice, ki jo položite na pekač.
Mocarelo dodajte tik pred
koncem peke, ko zaslišite
zvočni signal.
Pico položite neposredno na
rešetko.
Upoštevajte skupno težo 2 pic.
Rešetka v položaju 1 in 2.
Po polovici peke zamenjajte
njun položaj.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(PIŠKOTI)
2P
33
22
11
-
Uporabite namaščen pekač ali
pa pekač obložite s papirjem
za peko.
Rešetka v položaju 1 in 2.
Rešetke obložite z aluminijasto
folijo.
Obrnite piškote in zamenjajte
položaj rešetk, ko zaslišite
zvočni signal.
Hrano položite neposredno na
KEEP WARM
(OHRANJANJE TOPLOTE)
ROTISSERIE
(VRTLJIVI ŽAR)
GRATIN
(GRATINIRANJE)
3 žar ali na pekač.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
117
3
23
12
1
V pekač dajte vodo in se tako
izognite brizgom maščobe.
Rešetka/Pekač v položaju 1 ali
2.
Glede na višino jedi izberite
položaj 1 ali 2.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно всички
указания преди използване на
уреда.
Съхранявайте тези инструкции
Важно:
Този символ указва съвети и важна информация за
потребителя.
• Преди първоначално използване на фурната, извадете
цялата хартиена опаковка отвътре, като предпазни
картони, книжки, пластмасови пликчета и друго.
• Уредът трябва да се поставя на растояние поне 20см от
електрическият контакт, където се включва.
• Преди първоначално използване, включете уреда
на празно, с термостат на максумум, за най-малко
15 минути за премахване на миризмата и дима, в
резултат на защитните вещества, прилагани като
покритие преди транспортиране. Проветрете стаята.
• Мийте внимателно всички аксесоари преди
използване.
• Уредът има система за възстановяване с таймер при
прекъсване на тока до 5 сек.
•
•
•
-
-
•
Внимание!
Неспазването на изискванията, може да стане или е причина
за наранявания или щети на уреда.
• Тази фурна е проектирана за готвене на храни.
Не трябва да се използва за други цели и не трябва, по
никакъв начин да се променят характеристиките на
уреда.
• След изваждане на уреда от опаковката, проверете
вратата и целостта и.
Предвид че вратата е стъклена и чуплива.
Препоръчва се смяна, когато е видимо напукана,
надраскана или друго. Избягвайте удряне на вратата,
силно удряне по време на работа, операции по
почистване. Не изливайте студени течности върху
стъклото, когато уредът е топъл.
• Поставете уреда на хоризонтален плот, на височина
най-малко 85 см, далеч от достъпа на деца.
•
•
•
•
•
•
•
освен в случай на осигурен внимателен контрол и обучение от
страна на отговорно лице за тяхната
безопасност. Наблюдавайте децата,
за да се уверите, че не си играят с
уреда. Операциите по почистване и
поддръжка, не могат да се извършват
от деца, освен ако са на възраст над 8
години и под постоянно наблюдение. Дръжте уреда и захранващият кабел
далеч от достъпа на деца, на възраст
под 8 години.
Не местете уреда докато работи.
Не използвайте уреда когато:
Захранващият кабел е дефектен
Уредът е паднал или е с налични видими щети или
аномалии при работа. В тези случаи, за избягване на
всякакви рискове, уредът трябва трябва да се занесе в
най-близкия център за следпродажбен сервиз.
Не поставяйте уреда в близост до източници на
топлина.
Не използвайте уреда като топлинен източник.
Не поставяйте в никакъв случай, картон или пластмаса
вътре в уреда, и не поставяйте нищо върху него
(инструменти, решетки, други предмети).
Не вмъквайте нищо във вентилационните отвори. Проверете да не са запушени.
Тази фурна не е проектирана за вграждане.
След отваряне на вратата не слагайте върху нея никога
тежки предмети, горещи тави или съдове.
Не дърпайте дръжката надолу.
За всяко неправилно приложение или несъответстващо
на указанията за употреба, производителя не носи
отговорност и не дава гаранция.
Този уред е предназначен единствено
за домакински цели.
Уредът може да се използва и за Не се предвижда използване в:
среди приспособени като кухненско
деца на възраст по-голяма от 8 помещение за работещите в магазини,
години и от лица, с намални психоофиси и други работни помещения,
физико-сензорни способности или
селскостопански еко туризъм, хотели,
с недостатъчен опит и познание,
•
118
•
•
•
•
•
мотели и други хотелски структури,
стаи под наем.
Опасност!
Неспазването може да бъде или е причина за електрически
удар с опасност за живота.
• Преди вкарване на щепсела в електрическият
контакт, проверете дали::
- Преди вкарване на щепсела в електрическият
контакт, проверете дали:.
- Електрическият контакт е с мощност 16A и дали
разполага със заземителен проводник.
Фирмата производител отхвърля всякаква
отговорност, в случаи, когато тази норма за
охрана на труда не бъде спазена.
• Не оставяйте да виси захранващият кабел и избягвайте
да се докосва до горещите части на пещта. Никога не
изключвайте уреда с дърпане на захранващият кабел.
• Когато искате да използвате удължител, проверете
дали е в добро състояние, с наличен щепсел със
заземяване и с проводник, с минимално сечение
равно на захранващият кабел доставен с уреда.
• С цел избягване на всякакви рискове от електрически
удар, никога не потапяйте във вода или друг вид течност,
захранващият кабел, щепсела му или целият уред.
Когато не се използва и при всички случаи преди
почистване, винаги разкачвайте уреда.
Уредът не трябва да се пуска в
действие чрез външен таймер, или
с отделна система за дистанционно
управление.
Уредът трябва да се поставя и пуска в действие със
задна част опряна до стената.
Не използвайте остри или режещи метални части за
почистване на тавата за приготвяне на хляб.
Преди почистването винаги изключвайте уреда
като доведете до ‘0’ таймера и извадите щепсела от
електрическият контакт.
Опасност от изгаряне!
Неспазването на изискванията, може да
е или да стане причина за опарвания или
изгаряния.
• Когато
уредът
е
включен,
температурата на вратата и на
външните достъпни повърхности
може да е много висока. Винаги
използвайте дръжките, лостовете
и бутоните. Никога не пипайте
металните части или стъклото. Ако се
налага използвайте ръкавици.
• Този електрически уред работи при
високи температури, които могат да
доведат до изгаряния.
•
•
•
•
•
•
Никога не съхранявайте запалими продукти в близост
до фурната или под мебела, на който е поставена.
Никога не пускайте в действие уреда, под стенен шкаф
или чекмедже или в близост до запалими материали
като тенди, серанди с тенди, други.
Ако се случи храна или други части във фурната
да се запалят, никога не се опитвайте да угасите
пламъка с вода. Дръжте вратата затворена,
изключете щепсела и потушете пламъците с
влажна кърпа.
•
•
Когато захранващият кабел е
повреден, той трябва да се смени
от производителя или от негов
сервизен технически център, или
при всички случаи от лице с подобна
квалификация, с цел избягване
всякакви рискове.
За лична безопасност, никога не демонтирайте уреда
сами; Винаги се обръщайте към оторизиран сервизен
център.
Уредът отговаря на следните директиви CE:
Директива Ниско Напрежение 2006/95/CE и
последващите поправки;
Директива EMC 2004/108/CE и последващите поправки
Материалите и предметите, предназначени за
използване с хранителни продукти, отговарят на
предписанията на Европейки правилник N°1935/2004.
Изхвърляне
Съгласно Европейска директива 2002/96/EC, не изхвърляйте
уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в
официален център за разделно събиране.
119
Описание на уреда
Настройка на часа
A Горни Покрития
B Вътрешна лампичка
C Грил поставка
D Куки за закачване на шиша
E Стъклена врата
F Скара - (*) Само при някои модели
G Тава
H Носач за шиша
I Шиш
L Екран
M Ръкохватка таймер
N Бутон start/pausa (старт/пауза)
O Червен индикатор ON
P Бутон вътрешна температура
Q Ръкохватка температура/тегло
R Бутон ON/stand-by
S Функционален ключ
При първоначално свързване на уреда към електрическият
контакт или след прекъсване на захранването, издава
звуков сигнал и на екрана се появяват четири тирета (“-- :
--”).
За настройка на часа направете следното:
Натиснете бутона start/pausa (N) за около 3 секунди.
Часа започва да мига.
Технически данни
Напрежение: 220-240 V~ 50/60Hz
Работна мощност: 2200 W
Размери Дълж x Вис x Дълб: 530 x 340 x 450
Тегло: 16.2 kg
Настройте часа с ръкохватката на таймера (M).
Екран
2
1
3
4
Натиснете бутона start/pausa (N). Минутите започват да
мигат.
1 Индикатор за избраната функция
2 Индикатор таймер
3 Функционална икона
4 Индикатор температура/тегло
Настройте минутите с ръкохватката на таймера (M).
120
съответният бутон (Р).
Съобщения на екрана
Фурната трябва да се постави на закрито, на място без
въздушни течения и далеч от източници на топлина и пряка
слънчева светлина.
Екрана указва за налични проблеми с фурната.
При поява на екрана на мигащ надпис “ERR” , уредът не е
успял да настрои темопературата.
Запишете изведеният код за грешка и занесете уреда в
сервизен център на De’Longhi.
Натиснете бутона start/pausa (N). Извежда се зададеният
час.
Когато искате последваща промяна на часа, повторете
процедурата по-горе.
Действие на пещта
Когато фурната е на stand-by, на екрана се появява часа или
--:--.
• Натиснете бутона ON/stand-by (R).
Фурната изключва.
В това положение може да се избере желаната функция.
Автоматичната избрана функция е Традиционно печене.
Стойностите за промяна мигат.
• Завъртете ръкохватката на функционален ключ (S) за
избиране на желаната функция.
• Завъртете ръкохватката температура/тегло (Q) за
регулиране на температурата, ако се налага, за някои
програми не се налага.
За функция Пица, регулирайте теглото.
За функция бисквити, изберете номера на плочите.
• Завъртете ръкохватката таймер (M) за задаване на
таймера, ако се налага.
Функцийте Пица и Бисквити имат постоянен таймер.
• Натиснете бутона start/pausa (N) за начало на
печенето.
Светва червеният индикатор ON (O).
След изтичане на зададеното време, на екрана се
появява “END” и се издава троен звуков сигнал (3 Beep).
Натиснете бутона ON/stand-by (R) за ресет на фурната.
Процесът на печене може да се спре с натискане на
бутона start/pausa (N).
Индикаторът led, разположен под бутона start/pausa (N)
почва да мига.
С повторно натискане на бутона start/pausa (N) след 5
минути програмата за печене започва да действа, в
противен случай фурната изключва.
При традиционното готвене и с конвекция, след
достигане на зададената температура, фурната издава
един звуков сигнал. По време на това действие, може
да се изведе вътрешната температура с натискане на
121
3
23
123
121
Обобщена таблица
Програма
Печене
(ТРАДИЦИОННО ПЕЧЕНЕ)
Конвекция
(КОНВЕКЦИЯ)
Broil /Грил
Температура
Положение скара
Note/Съвети
3
23
132
2313
122
11
Идеална за печене на пълнени
зеленчуци, риба, сладкиши.
Скара/Тава на положение 1
или 2.
80°C - 220°C
3
23
1323
2312
121
1
Идеална за печене на лазаня,
месо, пица, питки и сладкиши,
хляб и всякакви храни за
които се иска получаване на
твърда и хрупкава кора.
Скара/Тава на положение 1
или 2.
-
3
23
1323
1223
12
11
80°C - 220°C
Идеален за печене на хляб и
запичане ястия.
Rack в позиция 3.
Тава на положение 2.
Поставете храната директно
Defrost
(РАЗМРАЗЯВАНЕ)
Прясна
ПИЦА
1 Замразена
2 Замразени
храни
3 върху скарата или тава.
23
1323
2312
211
1
-
3
233
12323
121
21
1
-
33
223
1312
21
1
-
3
233
12323
121
21
1
-
122
3
2
Идеално за приготвяне на
прясна пица върху тава,
Моцарелата се добавя преди
края на печенето, след
издаване на звуков сигнал от
фурната.
Поставете пицата директно
на скарата.
Използвайте общо тегло за 2
пици.
Скара на положение 1 и 2.
Обръщат се по средста на
печенето.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(БИСКВИТИ)
2P
33
22
11
-
Използвайте тава намазана с
мазнина и с хартия за печене.
Скара на положение 1 и 2.
Поставете хартия за печене
върху скарата.
Бисквитите се обръщат
а скарите се въртят, след
звуков сигнал на фурната.
Поставете храната директно
KEEP WARM
(ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛО)
ROTISSERIE
(ПЕЧЕНО)
GRATIN
(ЗАПЕЧЕНО)
3 върху скарата или тава.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
123
3
23
12
1
Поръсете с вода тавата за да
няма пръски от мазнина.
Скара/Тава на положение 1
или 2.
В зависимост от височината
на ястието поставете на
позиция 1 или 2.
AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni
înainte de a utiliza aparatul.
Păstraţi aceste instrucţiuni.
Nota Bene:
Acest simbol indică sfaturile şi informaţiile importante pentru
utilizator.
• Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată, îndepărtaţi
toate obiectele din interior, cum sunt cartoane de protecţie,
manuale, pungi din plastic, etc.
• Aparatul trebuie amplasat la o distanţă de cel puţin 20 cm
faţă de priza electrică la care va fi conectat.
• Înainte de prima utilizare, lăsaţi cuptorul să funcţioneze în
gol, cu termostatul setat la maxim, timp de cel puţin 15
minute pentru a elimina mirosul de nou şi, eventual, fumul datorat prezenţei substanţelor de protecţie aplicate pe
rezistenţe înainte de transport. Aerisiţi încăperea.
• Spălaţi cu grijă toate accesoriile înainte de a le utiliza.
• Cuptorul este prevăzut cu un sistem de restabilire a timerului în cazul întreruperilor de curent cu durata mai mare de
5 s.
•
•
•
-
-
Atenţie!
Nerespectarea acestor avertismente poate cauza leziuni sau
daune aparatului.
• Acest cuptor a fost proiectat pentru gătirea mâncărurilor.
Nu trebuie utilizat niciodată în alte scopuri şi nu trebuie să
fie modificat în niciun fel.
• După ce aţi scos aparatul din ambalaj, asiguraţi-vă ca uşa
să fie integră şi să funcţioneze corect.
Dat fiind faptul că uşa cuptorului este fabricată din sticlă,
aceasta este fragilă. Dacă este ciobită sau dacă prezintă
linii sau zgârieturi vizibile, uşa trebuie înlocuită.
Nu trântiţi şi nu loviţi uşa cu violenţă în timpul utilizării, al
curăţării sau în timpul mutării aparatului. Nu vărsaţi lichide
reci pe sticlă atunci când aparatul este cald.
• Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală, la o înălţime
de cel puţin 85 cm şi nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul poate fi utilizat de copiii cu
vârsta de cel puţin 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse, de către persoane fără
experienţă sau fără cunoştinţele necesare, cu condiţia să fie supravegheate; de
asemenea, acestea pot utiliza aparatul
•
124
dacă au primit instrucţiunile necesare cu privire la utilizarea în condiţii de
siguranţă şi dacă au înţeles pericolele pe
care le prezintă aparatul. Supravegheaţi
copiii, aveţi grijă să nu se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de către
utilizator nu poate fi realizată de către
copii cu excepţia cazului în care au împlinit 8 ani şi numai sub supraveghere
constantă.
Păstraţi aparatul şi cablul de alimentare
departe de copiii cu vârsta mai mică de 8
ani.
Nu mutaţi aparatul în timp ce este în funcţiune.
Nu utilizaţi aparatul dacă:
Cablul de alimentare este deteriorat
Aparatul a căzut sau prezintă defecte vizibile sau defecte
de funcţionare. În aceste cazuri, pentru a evita orice riscuri,
aparatul trebuie prezentat la cel mai apropiat centru de
asistenţă.
Nu aşezaţi aparatul în apropierea surselor de căldură.
Nu utilizaţi aparatul ca şi sursă de căldură.
Nu aşezaţi niciodată hârtie, carton sau plastic în interiorul
aparatului şi nu aşezaţi niciodată nimic deasupra acestuia
(ustensile, grill, alte obiecte).
Nu introduceţi nimic în gurile de ventilaţie. Asiguraţi-vă ca
acestea să nu fie blocate.
Acest cuptor nu a fost proiectat pentru încastrare.
După deschiderea uşii nu aşezaţi niciodată pe aceasta obiecte grele, oale fierbinţi sau alte recipiente. Nu trageţi de
mâner în jos.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea şi garanţia îşi
pierde valabilitatea în cazul utilizărilor profesionale, neadecvate sau neconforme cu instrucţiunile de utilizare.
Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic. Nu este prevăzută utilizarea acestuia în: ambiente folosite ca şi bucătării
pentru personalul din magazine, birouri
şi alte zone de lucru, pensiuni agroturistice, hoteluri, moteluri şi alte structuri
pentru recepţia oaspeţilor.
•
Când nu este folosit şi, oricum, înainte de curăţare, scoateţi
întotdeauna aparatul din priză.
•
Aparatul nu trebuie pus în funcţiune cu
ajutorul unui temporizator extern sau al
unui sistem de comandă la distanţă separat.
•
•
•
aparatului.
- Priza de curent să aibă o capacitate de 16A şi să
fie prevăzută cu împământare. Producătorul nu îşi
asumă responsabilitatea în cazul în care această
normă de protecţie împotriva accidentelor nu este
respectată.
• • Nu lăsaţi atârnat cablul de alimentare şi evitaţi să atingeţi
părţile calde ale cuptorului.
Nu deconectaţi niciodată aparatul trăgând cablul de alimentare din priză.
• Dacă doriţi să utilizaţi un prelungitor, verificaţi ca acesta să
fie în stare bună, să fie dotat cu un ştecher cu împământare
şi cu un cablu conductor cu secţiunea minimă egală cu cea
a cablului de alimentare livrat împreună cu aparatul.
• Pentru a preveni riscurile de electrocutare, nu introduceţi
niciodată în apă cablul de alimentare, ştecherul sau aparatul în general.
Aparatul trebuie aşezat şi pus în funcţiune cu partea
posterioară apropiată de perete.
Nu utilizaţi obiecte metalice cu colţuri sau tăioase pentru a
curăţa tigaia.
Înainte de curăţare opriţi întotdeauna aparatul: duceţi
timer-ul în poziţia “0” şi scoateţi ştecherul din priză.
Pericol de Arsuri!
Nerespectarea avertismentelor poate cauza
arsuri.
• Când aparatul este în funcţiune, temperatura uşii şi a suprafeţelor externe accesibile poate fi foarte ridicată. Utilizaţi
întotdeauna manetele, mânerele sau
butoanele. Nu atingeţi niciodată părţile
metalice sau sticla cuptorului. Utilizaţi
mănuşi pentru cuptor dacă este necesar.
• Acest aparat electric funcţionează la
temperaturi ridicate care pot provoca
arsuri.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu lăsaţi produse inflamabile în apropierea cuptorului sau
sub planul de lucru pe care este amplasat.
Nu puneţi aparatul în funcţiune dacă se află sub un obiect
de mobilier suspendat, sub un raft sau în apropierea materialelor inflamabile, cum ar fi perdele, jaluzele etc.
Dacă se întâmplă ca alimentele sau alte părţi ale
cuptorului să ia foc, nu încercaţi să stingeţi flacăra
cu apă.
Ţineţi uşa închisă, scoateţi ştecherul din priză şi
înăbuşiţi flacăra cu un material textil umed.
În cazul în care cablul de alimentare
este deteriorat, acesta trebuie înlocuit
de către Centrul de asistenţă sau de o
persoană cu pregătire similară, astfel încât să fie eliminate orice fel de riscuri.
Pentru siguranţa dumneavoastră nu încercaţi să demontaţi
aparatul singuri. Contactaţi întotdeauna Centrul de
asistenţă.
Aparatul este conform prevederilor următoarelor directive CE:
Directiva Joasă Tensiune 2006/95/CE şi modificările succesive;
Directiva EMC 2004/108/CE şi modificările succesive.
Materialele şi obiectele destinate contactului cu produsele
alimentare sunt conforme cu prevederile regulamentului
European (CE) Nr. 1935/2004.
Scoaterea definitivă din uz
Conform Directivei Europene 2002/96/CE, aparatul
nu trebuie eliminat împreună cu deşeurile menajere,
ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare
separată a deşeurilor şi de reciclare.
Pericol!
Nerespectarea avertismentelor poate cauza leziuni provocate de
electrocutări punând în pericol viaţa utilizatorului.
• Înainte de a introduce ştecherul în priză verificaţi
ca:
- Tensiunea reţelei de alimentare cu curent electric
să corespundă cu cea indicată pe plăcuţa cu date a
125
Descrierea aparatului
Reglarea ceasului
A Rezistenţă superioară
B Lumină interior
C Locaş pentru rotisor
D Cârlige pentru suportul rotisorului
L Uşă din sticlă
C Grill - (*) Numai anumite modele
G Tavă
H Suport rotisor
I Rotisor
L Display
M Buton rotativ timer
N Buton start/pauză
O Led roşu ON
P Buton temperatură internă
Q Buton rotativ temperatură/greutate
R Buton ON/stand-by
S Selector funcţii
Când aparatul este conectat pentru prima dată la priza de alimentare cu energie electrică sau în urma întreruperii alimentării,
acesta emite un semnal acustic, iar pe display apar patru linii
(“-- : --”).
Pentru a regla ceasul, procedaţi după cum urmează:
Apăsaţi butonul start/pauză (N) timp de cel puţin 3 secunde.
Ora începe să pâlpâie.
Date tehnice
Tensiune: 220-240 V ~ 50/60Hz
Consum: 2200 W
Dimensiuni LxÎxA: 530 x 340 x 450
Greutate: 16.2 kg
Reglaţi ora cu ajutorul butonului rotativ al timer-ului (M).
Display
2
1
3
4
Apăsaţi butonul start/pauză (N). Minutele încep să pâlpâie.
1 Indicator funcţie selectată
2 Indicator timer
3 Simbol funcţie
4 Indicator temperatură/greutate
Reglaţi ora cu ajutorul butonului rotativ al timer-ului (M).
126
Mesaje afişate pe display.
Cuptorul trebuie amplasat la loc închis, într-o încăpere fără
curenţi de aer şi departe de surse de căldură şi de lumina directă
a soarelui.
Pe display sunt afişate eventuale probleme ale cuptorului.
Dacă pe display apare mesajul “ERR” intermitent, înseamnă că
aparatul nu a reuşit să regleze temperatura.
Notaţi codul de eroare afişat şi duceţi aparatul la un centru de
asistenţă De’Longhi.
Apăsaţi butonul start/pauză (N) Este afişată ora setată.
Dacă se doreşte din nou modificarea orei, repetaţi procedura
descrisă mai sus.
Funcţiile cuptorului
Când cuptorul se află în stand-by, pe display apare ora sau --:--.
• Apăsaţi butonul ON/stand-by (R).
Cuptorul porneşte.
În această modalitate se poate selecta funcţia dorită.
Funcţia selectată automat este “Gătire tradiţională”.
Valorile care pot fi modificate pâlpâie.
• Rotiţi butonul rotativ de selectare a funcţiilor (S) pentru
a selecta funcţia dorită.
• Rotiţi butonul rotativ temperatură/greutate (Q) pentru
a regla temperatura, numai dacă este necesar (pentru
anumite programe nu este necesar).
Pentru funcţia Pizza, reglaţi greutatea.
Pentru funcţia biscuiţi, selectaţi numărul de plăci.
• Rotiţi butonul rotativ al timer-ului (M) pentru a-l seta,
dacă este necesar.
Funcţiile Pizza şi Biscuiţi au timer-ul fix.
• Apăsaţi butonul start/pauză (N) pentru a începe procesul
de gătire.
Se aprinde ledul roşu ON (O).
La expirarea timpului setat, pe display apare “END” şi este
emis un semnal acustic triplu (3 Beep).
Apăsaţi butonul On/stand-by (R) pentru a reseta cuptorul.
Este posibilă întreruperea procesului de gătire apăsând
butonul start/pauză (N).
Ledul care se află sub butonul start/pauză (N) va începe să
pâlpâie.
Apăsând din nou butonul start/pauză (N) în interval de 5
minute, programul de gătire va relua funcţionarea, în caz
contrar cuptorul se stinge.
În cazul funcţiilor gătire tradiţională şi cu convecţie, când
este atinsă prima temperatură setată, cuptorul emite un
singur semnal acustic.
În timpul acestor funcţii este posibilă vizualizarea temperaturii interne apăsând butonul (P).
127
3
32
231
123
12
1
Tabel recapitulativ
Program
Bake
(GĂTIRE TRADIŢIONALĂ)
Convection
Poziţie grill
BROIL /GRILL
80°C - 220°C
33
223
1123
123
12
1
33
232
1231
123
12
1
-
DEFROST
(DECONGELARE)
Proaspătă
1 Congelată
2 Congelate
Note/Sfaturi
33 Ideal pentru găti legume um223 plute, peşte şi dulciuri.
1123
Grill/ Tavă în poziţie 1 sau 2.
123
12
1
80°C - 220°C
(CONVECŢIE)
PIZZA
Temperatura
33
232
1213
123
121
-
33
22
131
2
1
-
33
322
21313
122
11
-
33
232
1321
21
1
-
128
33
2
Ideal pentru a găti lasagne,
carne, pizza, tort şi tarte, pâine şi toate mâncărurile pentru
care se doreşte obţinerea unei
suprafeţe aurii şi crocante.
Grill/ Tavă în poziţie 1 sau 2.
Ideal pentru prăjit pâine și
mâncăruri rumenire.
Rack în poziția 3.
Tavă în poziţie 2.
Amplasaţi mâncarea direct deasupra grillului sau a tăvii.
Ideal pentru gătirea unei pizza
proaspete amplasate pe tavă.
Brânza mozzarella trebuie
adăugată numai înainte de
sfârşitul procesului de gătire,
când cuptorul emite un semnal
acustic.
Amplasaţi pizza direct deasupra grillului.
Utilizaţi greutatea totală a celor
2 pizze.
Grill în poziţie 1 şi 2.
Trebuie inversate la jumătatea
timpului de gătire.
2
1
1P
3
23
12
1
-
COOKIES
(BISCUIŢI))
2P
33
22
11
-
Utilizaţi tava unsă cu unt sau
acoperită cu hârtie pentru
cuptor.
Grill în poziţie 1 şi 2.
Acoperiţi grillul cu folie de aluminiu.
Biscuiţii trebuie rotiţi şi grillurile inversate când cuptorul
emite un semnal acustic.
Amplasaţi mâncarea direct dea-
KEEP WARM
(PĂSTRAREA LA CALD)
ROTISSERIE
(ROTISOR)
GRATIN
(GRATINARE)
3 supra grillului sau a tăvii.
2
13
2
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
132
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
129
3
23
12
1
Puneţi apă în tavă pentru a evita stropirea cu grăsime.
Grill/ Tavă în poziţie 1 sau 2.
În funcţie de înălţimea felului
de mâncare, utilizaţi înălţimea
1 sau 2.
GÜVENLİK UYARILARI
Cihazı kullanmadan önce talimatları
dikkatle okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Önemli Not:
Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.
• Fırının ilk kullanımından önce, içindeki koruma kartonları,
kitapçıkları, plastik torbaları, vs. çıkarın.
• Cihaz, fişinin takılacağı elektrik prizinden en az 20cm mesafeye yerleştirilmelidir.
• İlk kullanımdan önce, yeni kokusunu ve nakliyeden önce
rezistansları korumak için uygulanan koruyucu maddeye
bağlı dumanı gidermek için, cihazı en azından 15 dakika
termostat azami seviyede olacak şekilde çalıştırın. Odayı
havalandırın.
• Kullanmadan önce tüm aksesuarları özenli bir şekilde
yıkayın.
• Fırın, 5 sn. süren elektrik kesintileri durumunda timer reset
sistemi ile donatılmıştır.
•
•
•
-
-
•
•
•
Dikkat!
Uyarılara riayet edilmemesi yaralanma veya cihaz hasarlarına
neden olabilir.
• Bu fırın yiyecek pişirmek için tasarlanmıştır.
Farklı amaçlar için kullanılamaz, modifiye edilemez ve hiç
bir şekilde kurcalanamaz.
• Cihazı ambalajından çıkardığınızda kapağın sağlam ve
doğru şekilde çalıştığından emin olun.
Cam malzemeden yapıldığından, fırın kapağı kırılgandır.
Görünür şekilde çatlak veya çizik ise değiştirilmelidir.
Kullanım, temizlik operasyonları ve cihazın yerinin
değiştirilmesi sırasından kapağı şiddetli şekilde çarpmaktan kaçının. Cihaz sıcakken kapak üzerine soğuk sıvılar
dökmeyin.
• Cihazı en az 85 cm. yükseklikte, çocukların ulaşamayacakları
yatay bir zemine yerleştirin.
•
•
•
•
•
ile oynamadıklarından emin olmak
için izleyin. Kullanıcının yapması gereken temizlik ve bakım operasyonlar
8 yaşını geçmemiş çocuklar tarafından
sürekli gözlemlenmedikleri durumda
yapılamaz.
Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşın
altındaki çocuklardan uzak tutun.
Çalışır durumdaki cihazı yerinden oynatmayın.
Cihazın kullanılmaması gerekli durumlar:
Elektrik kablosu kusurlu ise
Cihaz düşmüş ve hasar veya çalışma kusurları görülüyorsa.
Bu tür durumlarda her türlü riski önlemek için cihaz en
yakın satış sonrası servis merkezine götürülmelidir.
Cihazı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
Cihazı asla bir ısı kaynağı olarak kullanmayın.
Cihazın içine asla kağıt, karton veya plastik koymayın ve
üzerinde hiç bir nesne bırakmayın (aletler, ızgaralar, diğer
nesneler).
Havalandırma ağızların hiç bir şey sokmayın. Tıkanmamış
olduklarından emin olun.
Bu fırın ankastre kullanım için üretilmemiştir.
Kapak açıkken üzerine asla ağır nesneler, sıcak tencere
veya kaplar koymayın.
Kolu aşağı doğru çekmeyin.
Uygunsuz veya talimatlara uymayan her türlü profesyonel kullanım ne üretici ne de garanti yükümlülüğünde
değildir.
Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma
yöneliktir.
Kullanımın öngörülmediği yerler: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli
için mutfak olarak tayin edilen yerler,
çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
•
Cihaz gözetim altında olmaları veya
cihazın güvenli kullanıma ilişkin eğitimi
almaları ve içerdiği tehlikeleri anlamış
olmaları koşulu ile 8 yaşın altında olmayan çocuklar, düşük fiziksel, zihinsel
ve algısal kapasiteli veya gerekli bilgi ve
tecrübe sahibi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir. Küçük çocukları, cihaz
•
Cihazı kullanmadığınızda ve temizlemeden önce mutlaka
prizden çıkarın.
•
Cihaz harici bir zaman ayarı veya ayrı
bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile
çalıştırılmamalıdır.
•
130
Cihaz arka kısmı duvara yanaşmış şekilde durmamalı ve
çalıştırılmalıdır.
•
•
Tepsi temizliğinde sivri veya kesici nesneler kullanmayın.
Temizlemeden önce mutlaka zaman ayarı düğmesini ‘0’ konumuna getirerek cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden
çıkarın.
•
Yanma tehlikesi!
Uyarılara riayet edilmemesi yanma ve yaralanmalara neden olabilir.
• Cihaz kullanılırken, kapağın ve dış yüzeylerin sıcaklıkları çok yüksek olabilir.
Daima manivela, kulp ve düğmeleri
kullanın. Asla fırının metal ve cam
kısımlarına dokunmayın. Gerektiğinde
fırın eldiveni kullanın.
• Bu elektrikli cihaz yanıklara sebep olabilecek yüksek sıcaklıklarda çalışır.
•
•
•
•
•
•
•
Yanıcı ürünleri fırının yanında veya yerleştirildiği yerin
altında saklamayın.
Cihazı asla asılı bir mobilya veya raf ya da perde, kepenk,
vs. gibi yanıcı maddelerin yakınına yerleştirmeyin.
Yiyeceklerin ya da fırının diğer bölümlerinin alev
alması halinde, ateşi asla su ile söndürmeyi denemeyin. Kapağı kapalı tutun, fişi çekin ve nemli bir
bez ile ateşi boğun.
Tehlike!
İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik
çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.
• Fişi prize takmadan önce kontrol edilmesi gerekenler:
- Şebeke geriliminin özellikler plakasında belirtilene
tekabül etmesi.
- Akım prizinin en azından 16A gücünde ve toprak hat
teli ile donatılmış olmasını. Üretici firma bu önemli
kaza önleyici güvenlik kuralına riayet edilmediğinde
her türlü sorumluluğu reddeder.
• Elektrik kablosunu sarkıtmayın ve fırının sıcak kısımlarına
değdirmeyin.
Cihazı asla elektrik kablosundan çekerek kapatmayın.
• Uzatma kablosu kullanılacak ise iyi durumda olmasına,
toprak hatlı bir fiş ile ve en azından cihaza tahsis edilen
elektrik kablosuna eşit bir iletken kablo ile donatılmış
olmasına dikkat edin.
• Her türlü elektrik çarpması riskini önlemek için elektrik
kablosunu, cihaz fişini ve tamamını asla suya daldırmayın.
131
Eğer elektrik kablosu kusurlu ise her türlü
riskin önüne geçmek için değişim üretici
veya teknik hizmet servisi ya da eşdeğer
uzmanlıkta bir personel tarafından
yapılmalıdır.
Kişisel sağlığınızı korumak için cihazı asla yalnız başınıza
sökmeyin. Daima bir Teknik servis ile temas kurun.
Cihaz, aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:
Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikler;
EMC Direktifi 2004/108/CE ve sonradan yapılan
değişiklikler;
Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa (CE) N°1935/2004 kararname talimatları
ile uyum içindedir.
Cihazın tanımı
Saat ayarı
A Üst rezistans
B İç aydınlatma lambası
C Piliç çevirme şişi yuvası
D Şiş tutma kancaları
E Cam kapak
F Izgara - (*) Sadece bazı modellerde
G Tepsi
H Şiş desteği
I Şiş
L Gösterge ekranı
M Timer düğmesi
N Start/mola düğmesi
O Kırmızı ON ikaz lambası
P İç ısı düğmesi
Q Isı/ağırlık düğmesi
R Pulsante ON/stand-by
S Fonksiyonlar selektörü
Cihaz ilk kez elektrik akım prizine bağlandığında veya bir elektrik
kesintisinin ardından, bir akustik sinyal verir ve display üzerinde
(“--: --”) çizgileri belirir.
Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:
En az 3 saniye start/mola düğmesine (N) basın.
Saat yanıp sönmeye başlayacaktır.
Teknik veriler
Gerilim: 220-240 V~ 50/60Hz
Emilen güç: 2200 W
Boyutlar UxYxG: 530 x 340 x 450
Ağırlık: 16.2 kg
Timer düğmesi (M) ile saati ayarlayın.
Display
2
1
3
4
Start/mola düğmesine (N) basın. Dakikalar yanıp sönmeye
başlayacaktır.
1 Seçilen fonksiyon göstergesi
2 Timer göstergesi
3 Fonksiyon ikonu
4 Isı/ağırlık göstergesi
Timer düğmesi (M) ile dakikaları ayarlayın.
132
Display mesajları
Fırın kapalı bir ortamda, hava akımları, ısı kaynakları ve direkt
güneş ışığı olmayan bir yere yerleştirilmelidir.
Display, fırındaki olası problemleri bildirir.
Eğer display üzerinde yanıp sönen “ERR” ibaresi belirirse cihazın
ısıyı ayarlayamadığının göstergesidir.
Görüntülenen hata kodunu not alın ve cihazı bir De’Longhi teknik servisine götürün.
Start/mola (N) düğmesine basın. Ayarlanan saat görüntülenir.
Saat daha sonra değiştirilmek isteniyorsa yukarıda açıklanan
prosedürü tekrarlayın.
Fırın fonksiyonları
Fırın stand-by konumundayken, display üzerinde saat veya --:-belirir.
• ON/stand-by (R) düğmesine basın.
Fırın çalışır.
Bu durumda arzu edilen fonksiyon seçilebilir.
Otomatik olarak seçilen fonksiyon Geleneksel pişirme
yöntemidir.
Değiştirilebilir değerler yanıp sönerler.
• Fonksiyonlar selektörünün (S) düğmesini arzu edilen
fonksiyonu seçmek için döndürün.
• Gerekliyse, ısı/ağırlık (Q) düğmesini ısıyı ayarlamak için
çevirin (bazı programlar için gerekli değildir).
Pizza fonksiyonu için ağırlığı ayarlayın.
Bisküvi fonksiyonu için tabla sayısını seçin.
• Gerekliyse, timer ayarı için timer düğmesini (M) çevirin.
Pizza ve Bisküvi fonksiyonlarında timer sabittir.
• Pişirmeye başlamak için start/mola (N) düğmesine basın.
Kırmızı ikaz lambası ON (O) yanar.
Ayarlanan süre dolduğunda, display üzerinde “END” ibaresi
belirir ve üç kademeli bir akustik sinyal verilir (3 Beep).
Fırın resetlemek için ON/stand-by (R) düğmesine basın.
Pişirme işlemini, start/mola (N) düğmesine basarak kesmek
mümkündür.
Start/mola (N) düğmesi altında bulunan led ikaz lambası
yanıp sönmeye başlar.
5 dakika içinde yeniden start/mola (N) düğmesine
basıldığında pişirme programı çalışmaya başlar, aksi halde
fırın kapanır.
Geleneksel ve konveksiyon pişirme fonksiyonlarında, ayarlanan ilk ısıya ulaşıldığında fırın tek bir akustik sinyal verir.
Bu fonksiyonlar sırasında ilgili düğmeye (P) basarak iç ısıyı
görüntülemek mümkündür.
133
Özetleyici tablo
Program
BAKE
(GELENEKSEL PİŞİRME)
CONVECTION
(KONVEKSİYON)
BROIL/GRILL
Isı
Izgara konumu
3
323
3212
211
1
3
23
1323
2312
121
1
80°C - 220°C
Notlar/Tavsiyeler
Doldurulmuş
sebzelerin, balıkların, keklerin
pişirilmesi için idealdir.
Izgara/ Tepsi 1. veya 2. pozisyonda.
Lazanya, et, pizza, kek veya
turta, ekmek ve altın gibi
kızarmış ve gevrek bir yüzeye sahip olması istenen
her yiyeceğin pişirilmesi için
idealdir.
Izgara/ Tepsi 1. veya 2. pozisyonda.
80°C - 220°C
3
23
312
321
21
1
-
3
23
312
321
12
1
-
3 ızgara veya tepsi üzerine
23 yerleştirin.
1323
212
11
-
Tepsi üzerine yerleştirilmiş
1 taze pizza pişirmek için
idealdir.
Mozzarella peyniri pişme
sonunda, fırın akustik sinyal
vermeden önce eklenir .
Ekmek ve kızartma yemekleri kızartmak için ideal.
Izgara 3. pozisyonda.
Tepsi 2. pozisyonda
Yiyeceği
DEFROST
(BUZ ÇÖZME)
Taze
PIZZA
1 Dondurulmuş
2 Dondurulmuş
33
2332
12321
121
1
33
232
1321
21
1
-
3
323
2312
121
1
-
134
doğrudan
Pizza’yı doğrudan ızgara
üzerine yerleştirin.
Toplam 2 pizza ağırlığı
kullanın.
Izgara 1. ve 2. pozisyonda.
Pişirmenin yarısında yer
değiştirirler.
212
11
1P
3
32
21
1
-
COOKIES
(BİSKÜVİLER)
2P
3
2
1
-
Tepsiyi yağlanmış veya fırın
kağıdı ile kaplanmış olarak
kullanın.
Izgara 1. ve 2. pozisyonda.
Izgaraları alüminyum folyo
ile kaplayın.
Bisküviler
çevrilmelidir
ve ızgaraların yeri fırın
akustik sinyal verdiğinde
değiştirilmelidir.
Yiyeceği
KEEP WARM
(SICAK TUTMA)
ROTISSERIE
(PİLİÇ ÇEVİRME)
GRATIN
(GRATEN)
doğrudan
3 ızgara veya tepsi üzerine
23 yerleştirin.
132
21
1
-
3
23
123
12
1
-
3
23
123
12
1
80°C - 220°C
3
23
12
1
33
232
121
1
135
3
23
12
1
Yağ sıçramalarını önlemek
için tepsiye su koyun.
Izgara/ Tepsi 1. veya 2. pozisyonda.
Yiyeceğin
yüksekliğine
görü 1. veya 2. pozisyonu
kullanın.
10 cm M
in
85 cm Min
10 cm
Min
3 beep
20min
°C
1 sec
136
Bake
°C
°C
3 beep
1 sec
137
beep
Convection
°C
°C
beep
3 beep
1 sec
138
Broil/grill
F G
3
2
1
1/2
3 beep
1 sec
139
Defrost
3 beep
1 sec
140
Fresh pizza
3 beep-beep
3 beep
1 sec
141
Frozen pizza
3 beep
1 sec
142
2 frozen pizzas
1/2
3 beep
1 sec
143
Cookies 1 P
°C
°C
3 beep
1 sec
144
beep
Cookies 2 P
°C
beep
°C
145
Cookies 2 P
3 beep-beep
3 beep
1 sec
146
Keep warm
3
2
1
F
G
3 beep
1 sec
147
Rotisserie
D
1
G
3
2
1
C
I
148
2
H
Rotisserie
3 beep
1 sec
149
Gratin
3
2
1
F
G
3 beep
1 sec
150
ABRASIVE
CORROSIVE
ACID
20min
°C
151
kg
3
2
1
BAKE
700g
500g
1500g
1300g
700g
1000g
1200g
1100g
1250g
750g
3
2
1
3
32
21
1
3
32
132
21
1
3
32
123
12
31
2
1
3
32
213
12
31
2
13
2
13
321
23
21
13
2
13
23
312
231
12
31
2
13
2
13
232
311
32
213
12
13
2
13
2
313
22
31
12
31
23
12
13
2
31
32312
21
313
22
11
3
2
13
32
12
31
2
13
2
1
3
23
12
31
2
13
2 152
1
3
2
45-50 min
180 °C
CONVECTION
30-35 min
BAKE
180 °C
35-40 min
BAKE
180 °C
35-40 min
GRATIN
200 °C
30-35 min
BAKE
100-105 min
190 °C
CONVECTION
80-85 min
BAKE
65-70 min
190 °C
CONVECTION
50-55 min
BAKE
90-95 min
190 °C
CONVECTION
75-80 min
BAKE
180 °C
55-60 min
ROTISSERIE
220 °C
90-95 min
ROTISSERIE
220 °C
100-105 min
GRILL
220 °C
25-30 min
kg
1000g
1000g
1000g
1000g
6
850g
850g
900g
12
900g
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
33
221
1
3
2
1
3
2
1
33
322
121
13
2
1
3
2
1
33
232
1213
312
21
13
2
1
3
32
3213
212
311
23
123
21
13
2
31
32
21
31
2
13
23
312
231
12
3
12
31
2
1
3
2
313
232
2131
12
13
2
31
2
13
32
132
21
13
2
1
3
2
31
32312
231
123
12
BAKE
200 °C
BAKE
25-30 min
65-70 min
200 °C
CONVECTION
45-50 min
BAKE
55-60 min
200 °C
CONVECTION
GRATIN
45-50 min
220 °C
BAKE
15-20 min
20-22 min
180 °C
CONVECTION
13-15 min
BAKE
40-45 min
180 °C
CONVECTION
30-35 min
BAKE
40-45 min
180 °C
CONVECTION
30-35 min
BAKE
35-40 min
180 °C
CONVECTION
153
25-30 min
CONVECTION
170 °C
20-25 min
BAKE
160 °C
85-90 min
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1P‬‬
‫‪-‬‬
‫‪COOkIES‬‬
‫)کلوچه(‬
‫‪2P‬‬
‫‪kEEP WARM‬‬
‫)گرم نگه داشتن(‬
‫‪ROTISSERIE‬‬
‫)جوجهگردان(‬
‫‪GRATIN‬‬
‫)خوراک ته دیگ دار(‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪132‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪80°C - 220°C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪123‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪132‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪33‬‬
‫‪232‬‬
‫‪121‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1154‬‬
‫‪13‬‬
‫‪27‬‬
‫از سینی روغنگیر چرب شده با‬
‫کره یا پوشانده شده با کاغذ روغنی‬
‫استفادهکنید‪.‬‬
‫توری در موقعیت ‪ 1‬یا ‪2‬‬
‫توری ها را با ورقه آلومینیومی نازک‬
‫بپوشانید‪.‬‬
‫بیسكویت ها را برگردانید و قفسه‬
‫ها را زمانی که فر دو بوق می زند‬
‫برعکسکنید‪.‬‬
‫غذا را بصورت مستقیم بر روی‬
‫توری یا سینی روغنگیر قرار دهید‪.‬‬
‫جهت جلوگیری از پاشیدن چربی‪،‬‬
‫به سینی روغنگیر آب اضافهکنید‪.‬‬
‫توری در موقعیت ‪ 1‬یا ‪2‬‬
‫بسته به ارتفاع ظرف غذا از‬
‫موقعیت ‪ 1‬یا ‪ 2‬استفادهکنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪31‬‬
‫‪23‬‬
‫‪123‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫جدول خالصه‬
‫دما‬
‫برنامه‬
‫‪BAkE‬‬
‫‪80°C - 220°C‬‬
‫)شیرینی پزی(‬
‫‪CONVECTION‬‬
‫‪80°C - 220°C‬‬
‫)هواپزی(‬
‫‪BROIL/GRILL‬‬
‫‪-‬‬
‫)کبابکردن‪/‬بریانکردن(‬
‫‪DEFROST‬‬
‫‪-‬‬
‫)یخ زدایی(‬
‫‪Fresh‬‬
‫)هزات(‬
‫‪PIZZA‬‬
‫‪1 Frozen‬‬
‫)پیتزا(‬
‫)هدز خی(‬
‫‪2 Frozen‬‬
‫)هدز خی(‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫موقعیت توری سیمی‬
‫توجه‪/‬نکته‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪132‬‬
‫‪231‬‬
‫‪231‬‬
‫‪123‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫ایده آل برای پخت سبزیجات شكم‬
‫پر‪ ،‬ماهی وکیک پاوند‪.‬‬
‫توری در موقعیت ‪ 1‬یا ‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪132‬‬
‫‪2312‬‬
‫‪31‬‬
‫‪312‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫ایده آل برای طبخ الزانیا‪ ،‬گوشت‪،‬‬
‫پیتزا‪ ،‬پای ها‪ ،‬کیک ها‪ ،‬نان و تمام‬
‫غذاهایی که بایستی سطح قهوه ای‬
‫و برشته ای داشته باشند‪ .‬توری در‬
‫موقعیت ‪ 1‬یا ‪.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪123‬‬
‫‪312‬‬
‫‪231‬‬
‫‪123‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪132‬‬
‫‪32‬‬
‫‪123‬‬
‫‪113‬‬
‫‪22‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪3123‬‬
‫‪212‬‬
‫‪131‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪33‬‬
‫‪223‬‬
‫‪1312‬‬
‫‪2313‬‬
‫‪212‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪323‬‬
‫‪2123‬‬
‫‪1123‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪12‬‬
‫‪133‬‬
‫‪2‬‬
‫ایده ال برای تُ ست کردن نان و‬
‫برشته کردن غذا‪ .‬توری در موقعیت‬
‫‪ 2‬یا ‪.3‬‬
‫غذا را بصورت مستقیم بر روی‬
‫توری و سینی روغنگیر قرار دهید‪.‬‬
‫ایده آل برای پخت ‪ 1‬یک پیتزای‬
‫تازه بر روی سینی روغنگیر‪.‬‬
‫پنیر موزارال را فقط در انتهای پخت‬
‫و زمانیكه فر سه بوق می زند اضافه‬
‫کنید‪.‬‬
‫پیتزا را بصورت مستقیم بر روی‬
‫توری قرار دهید‪.‬‬
‫از وزنکل ‪ 2‬پیتزا استفاده کنید‪.‬‬
‫توری در موقعیت ‪ 1‬یا ‪2‬‬
‫در طول طبخ آن را برگردانید‪.‬‬
‫پیام های نمایشگر‬
‫دستگاه باید در یک محل سرپوشیده و در اتاقی بدون وزش‬
‫جریان باد و دور از منابع گرمایی و نور مستقیم خورشید‬
‫قرار داده شود‪.‬‬
‫نمایشگر تمامی نقص های دستگاه را نمایش می دهد‪.‬‬
‫اگر «‪ »ERR‬بر روی نمایشگر چشمک بزند‪ ،‬دستگاه برای‬
‫تنظیم دما ناموفق بوده است‪.‬‬
‫به کد خطا بر روی صفحه نمایش زمان سنج توجه داشته‬
‫باشید و دستگاه را به خدمات مشتری دلونگی (‪)De’Longhi‬‬
‫ببرید‪.‬‬
‫دکمه شروع‪/‬توقف (‪ )N‬را فشار دهید‪ .‬زمان تنظیم شده‬
‫نمایش داده می شود‪.‬‬
‫چنانچه می خواهید بعدا ً زمان را تغییر دهید‪ ،‬مراحل تنظیم‬
‫شرح داده شده در باال را تکرار کنید‪.‬‬
‫عملكرد فر‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬نمایشگر زمان تنظیم شده یا ‪ --:--‬را‬
‫نشان می دهد‪.‬‬
‫• دکمه روشن‪/‬آماده به کار (‪ )R‬را فشار دهید‪.‬‬
‫فر روشن می شود‪ .‬این حالت انتخاب عملكرد است‪.‬‬
‫عملكرد انتخاب شده پیش فرض شیرینی پزی (‪)Bake‬‬
‫است‪ .‬مقادیر قابل تغییر چشمک می زند‪.‬‬
‫• برای انتخاب عملكرد دلخواه گردونه مدرج انتخاب‬
‫عملكرد (‪ )S‬را بچرخانید‪.‬‬
‫• برای تنظیم دمای مورد نیاز (در برخی برنامه ها به این‬
‫عملكرد نیازی نیست) گردونه مدرج دما‪/‬وزن (‪ )Q‬را‬
‫بچرخانید‪ .‬در عملكرد طبخ پیتزا (‪ )Pizza‬وزن را تنظیم‬
‫کنید‪ .‬در عملكرد پخت کلوچه (‪ )Cookies‬تعداد سینی را‬
‫تنظیمکنید‪.‬‬
‫• در صورت نیاز‪ ،‬برای تنظیم زمان سنج گردونه آن (‪)M‬‬
‫را بچرخانید‪ .‬در عملكرد طبخ پیتزا و کلوچه زمان سنج‬
‫تنظیم است‪.‬‬
‫• برای شروع پخت دکمه شروع‪/‬توقف (‪ )N‬را فشار دهید‪.‬‬
‫تشغيل خاصية الضوء األحمر‬
‫زمانیكه زمان سنج به انتها می رسد‪ ،‬نمایشگر «پایان»‬
‫”‪ “EnD‬را نشان میدهد و سه «بوق» می زند‪ .‬برای‬
‫تنظیم مجدد فر دکمه روشن‪/‬آماده به کار (‪ )R‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫در طول روند پخت می توانید فر را با فشار دکمه شروع‪/‬‬
‫توقف (‪ )N‬متوقفکنید‪.‬‬
‫نور ال ای دی زیر دکمه شروع‪/‬توقف (‪ )N‬چشمک می زند‪.‬‬
‫برای شروع مجدد برنامه پخت‪ ،‬طی ‪ 5‬دقیقه‪ ،‬دکمه‬
‫روشن‪/‬توقف (‪ )N‬را فشار دهید‪ ،‬در غیر اینصورت فر‬
‫خاموش می شود‪.‬‬
‫در عملكردهای شیرینی پزی و هواپزی (‪،)Convection‬‬
‫زمانیكه فر به اولین دمای هدف می رسد یک بوق می زند‪.‬‬
‫در طول این عملكردها می توانید با فشار دادن دکمه‬
‫دمای محفظه (‪ )P‬دمای محفظه را ببینید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪156‬‬
‫‪25‬‬
‫تنظیم ساعت‬
‫اولین باری که دستگاه به منبع برق اصلی وصل شده یا بعد‬
‫از اینکه برای مدت زمانی بدون برق است‪ ،‬یكبار بوق زده‬
‫و چهار خط تیره («‪ )»--:--‬بر روی نمایشگر ظاهر می‬
‫شود‪.‬‬
‫برای تنظیم ساعت‪ ،‬به صورت زیر عملکنید‪:‬‬
‫شرح دستگاه‬
‫‪ A‬المنت فوقانی‬
‫‪ B‬چراغ داخلی‬
‫‪ C‬محفظهکباب ساز‬
‫‪ D‬قالب های محافظ سیخ‬
‫‪ E‬درب شیشه ای‬
‫‪ F‬توری سیمی ‪ )*( -‬فقط مدل های خاص‬
‫‪ G‬سینی روغنگیر‬
‫‪ H‬محافظ سیخ‬
‫‪ I‬سیخ‬
‫‪ L‬نمایشگر‬
‫‪ M‬گردونه زمان سنج‬
‫‪ N‬دکمه شروع‪/‬توقف‬
‫‪ O‬چراغ قرمز حالت روشن‬
‫‪ P‬دکمه دمای محفظه‬
‫‪ Q‬گردونه مدرج دما‪ /‬وزن‬
‫‪ R‬دکمه روشن‪ /‬آماده به کار‬
‫‪ S‬گردونه انتخاب عملكرد‬
‫دکمه شروع‪/‬توقف (‪ )N‬را به مدت حداقل ‪ 3‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫ساعت چشمک می زند‪.‬‬
‫مشخصات فنی‬
‫ولتاژ‪ 220-240:‬ولت ~ ‪ 50/60‬هرتز حداکثر ‪ 16‬آمپر‬
‫برق مصرفی‪ 2200 :‬وات‬
‫اندازه طول‪x‬ارتفاع‪x‬عرض‪530x340x450 :‬‬
‫وزن‪16.2 :‬کیلوگرم‬
‫ساعت مورد نیاز را باگردونه زمان سنج (‪ )M‬تنظیمکنید‪.‬‬
‫نمایشگر‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه شروع‪/‬توقف (‪ )N‬را فشار دهید‪ .‬زمان تنظیم شده‬
‫نمایش داده می شود‪.‬‬
‫نشانگر عملكرد انتخاب شده‬
‫نشانگر زمان سنج‬
‫عالمت عملكرد‬
‫نشانگر دما‪ /‬وزن‬
‫دقیقه های مورد نیاز را باگردونه زمان سنج (‪ )M‬تنظیمکنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪157‬‬
‫‪24‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دمای دستگاه برقی در زمان کار بسیار باال است‪ ،‬که‬
‫ممكن است موجب سوختگی شود‪.‬‬
‫محصوالت اشتعالزا را نزدیک فر یا زیر جایی که‬
‫دستگاه قرار دارد رها نکنید‪.‬‬
‫هرگز دستگاه را زیر کابینت دیواری یا قفسه یا نزدیک‬
‫مواد اشتعالزا مانند پرده‪ ،‬و نورگیر و غیره قرار ندهید‪.‬‬
‫چنانچه غذا یا سایر بخش های فر آتش گرفت‪ ،‬هرگز‬
‫تالش نکنید شعله ها را با آب خاموشکنید‪.‬‬
‫درب را ببندید‪ ،‬کابل برق اصلی را بكشید و شعله ها‬
‫را با پارچه مرطوب خاموشکنید‪.‬‬
‫خطر!‬
‫عدم رعایت نکات هشداری ممكن است موجب برق‬
‫گرفتگی و صدمات جانی شود‪.‬‬
‫• قبل از اتصال به برق‪ ،‬مطمئن شوید که‪:‬‬
‫ ولتاژ برق با ولتاژ نشان داده شده بر روی صفحه‬‫مشخصات تطابق دارد‪.‬‬
‫ دوشاخه برق دارای توان ‪ 16‬آمپر و اتصال زمین است‪.‬‬‫در صورت عدم رعایت این نکته پیشگیری از حوادث‪،‬‬
‫شرکت سازنده هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد‪.‬‬
‫• از آویزان شدن کابل برق و لمس قسمت های داغ فر‬
‫خودداریکنید‪.‬‬
‫هرگز دستگاه را باکشیدنکابل برق از پریز نکشید‪.‬‬
‫• چنانچه می خواهید از سیم سیار استفادهکنید‪ ،‬مطمئن‬
‫شوید که سالم باشد‪ ،‬اتصال زمین وجود دارد و سطح‬
‫مقطع سیم ها حداقل باکابل برق دستگاه یكسان است‪.‬‬
‫• برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی‪ ،‬هرگز کابل برق‪،‬‬
‫دوشاخه یا دستگاه را در آب وارد نکنید‪.‬‬
‫• اگر کابل برق خراب شده است‪ ،‬باید به منظور رفع‬
‫تمام خطرها توسط شرکت سازنده‪ ،‬خدمات مشتری یا‬
‫برقکار ماهر تعویض شود‪.‬‬
‫• برای ایمنی شخصی خود‪ ،‬هرگز خودتان قطعات‬
‫دستگاه را باز نکنید‪.‬‬
‫همیشه با خدمات مشتری تماس بگیرید‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دستگاه با بخشنامه استاندارد ‪ EC‬مطابقت دارد‪:‬‬
‫بخشنامه ولتاژ پایین ‪ 2006/95/EC‬و اصالحیه های‬
‫متعاقب؛‬
‫بخشنامه ‪ 2004/108/EC EMC‬و اصالحیه های متعاقب‬
‫مواد و لوازمات جانبی که با مواد غذایی درون‬
‫دستگاه تماس دارند با مقررات اروپایی(‪ )EC‬شماره‬
‫‪1935/2004‬مطابقت دارند‪.‬‬
‫دوراندازی‬
‫طبق بخشنامه اروپایی ‪ ،2002/96/EC‬دستگاه نباید‬
‫با زباله خانگی دور ریخته شود‪ ،‬بلكه باید به مرکز‬
‫مجاز جداسازی و بازیافت زباله تحویل داده‬
‫شود‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪158‬‬
‫‪23‬‬
‫نکات ایمنی مهم‬
‫•‬
‫قبل از استفاده از دستگاه دستورالعمل ها را به دقت‬
‫بخوانید‪.‬‬
‫این دستورالعمل ها را نگه دارید‬
‫•‬
‫•‬
‫‬‫‪-‬‬
‫لطفا ًتوجهکنید‪:‬‬
‫این عالمت نشان دهنده نکته یا اطالعات مهمی برای کاربر‬
‫است‪.‬‬
‫• قبل از اولین استفاده از فر‪ ،‬هرگونه کاغذ و سایر مواد‬
‫درون فر مانند مقوا‪ ،‬دفترچه‪ ،‬کیسه های پالستیكی‪ ،‬و‬
‫غیره را بردارید‪.‬‬
‫• دستگاه باید در فاصله حداقل ‪ 20‬سانتی متری از پریز‬
‫برق اصلی که به آن متصل است قرار گیرد‪.‬‬
‫• قبل از اولین استفاده‪ ،‬برای زدودن بوی «نویی» دستگاه‬
‫و هر گونه دود تولید شده به دلیل وجود مواد محافظتی‬
‫بكار رفته برای قطعات گرم کننده قبل از حمل‪ ،‬فر‬
‫گاز خالی را برای حداقل ‪ 15‬دقیقه با بیشترین درجه‬
‫ترموستات راه اندازیکنید‪.‬‬
‫اتاق را تهویهکنید‪.‬‬
‫ً‬
‫کامال بشویید‪.‬‬
‫• تمام لوازمات جانبی را قبل از استفاده‬
‫• فر دارای پشتیبانی قطع انرژی است که اگر قطع برق‬
‫بیشتر از‪ 5‬ثانیه طول بكشد‪ ،‬زمان سنج مجدد راه اندازی‬
‫می شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نکته مهم!‬
‫عدم رعایت نکات هشداری ممكن است باعث آسیب و یا‬
‫خرابی دستگاه شود‪.‬‬
‫• عدم رعایت نکات هشداری ممكن است باعث آسیب‬
‫و یا خرابی دستگاه شود‪.‬‬
‫این فر به منظور پخت غذا طراحی شده است‪.‬‬
‫هرگز نباید به هیچ وجه برای اهداف دیگر استفاده‪،‬‬
‫تغییر و یا دستکاری شود‪.‬‬
‫• هنگامی که بسته بندی دستگاه را باز کردید‪ ،‬مطمئن‬
‫شوید درب آن سالم است و به درستی کار می کند‪.‬‬
‫درب شیشه ای و بنابراین شكستنی است‪ .‬اگر لب پریده‬
‫و یا خراشیده باشد باید آن را تعویض کرد‪ .‬در زمان‬
‫استفاده‪ ،‬تمیزکاری و جابجایی دستگاه‪ ،‬از کوبیدن یا‬
‫ضربه زدن به درب شدیدا ً خودداری کنید‪ .‬زمانی که‬
‫دستگاهگرم است مایع سرد بر روی شیشه نریزید‪.‬‬
‫• دستگاه را بر روی سطح افقی در ارتفاع حداقل ‪85‬‬
‫سانتی متری و دور از دسترس کودکان قرار دهید‪.‬‬
‫• این دستگاه می تواند با نظارت یا آموزش مربوط به‬
‫استفاده از دستگاه به طریق امن و با اطالع از خطرات‬
‫مربوطه‪ ،‬توسط کودکان هشت سال به باال و افرادی با‬
‫ناتوانایی های فیزیكی‪ ،‬حسی یا روحی یا افراد کمتجربه‬
‫و کم اطالع مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بیش از هشت سال داشته و تحت نظارت مداوم باشند‪.‬‬
‫دستگاه و کابل برق را دور از دسترس کودکان زیر‬
‫هشت سال نگه دارید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دستگاه آن را جابجا نکنید‪.‬‬
‫از دستگاه استفاده نکنید اگر‪:‬‬
‫کابل برق معیوب است‬
‫دستگاه از بلندی افتاده‪ ،‬آسیب دیده و یا بدرستی کار‬
‫نمیکند‪.‬‬
‫در این موارد‪ ،‬برای جلوگیری از تمام خطرات‪ ،‬دستگاه‬
‫را به نزدیكترین مرکز مجاز خدمات مشتری ببرید‪.‬‬
‫هرگز دستگاه را در نزدیكی منابع حرارتی قرار ندهید‪.‬‬
‫از دستگاه به عنوان یک منبع حرارتی استفاده نکنید‪.‬‬
‫هرگز کاغذ‪ ،‬مقوا یا پالستیک درون فر قرار ندهید و‬
‫هرگز چیزی در باالی دستگاه (لوازم آشپزخانه‪ ،‬توری‬
‫سیمی و اشیا دیگر) نگذارید‪.‬‬
‫هرگز درون منافذ تهویه چیزی وارد نکنید‪ .‬از باز بودن‬
‫آنها اطمینان یابید‪.‬‬
‫این فر برای نصب توکار طراحی نشده است‪.‬‬
‫اشیا سنگین‪ ،‬قابلمه های در حال جوش یا ظروف را‬
‫روی در باز نگذارید‪.‬‬
‫دسته را به پایین نکشید‪.‬‬
‫استفاده غیرحرفه ای یا نامناسب‪ ،‬یا عدم رعایت‬
‫دستورالعمل ها شرکت سازنده را از تمام مسئولیت ها‬
‫مبرا و ضمانتنامه را باطل میکند‪.‬‬
‫این دستگاه صرف ًا خانگی است‪.‬‬
‫برای استفاده از موارد زیر در نظر گرفته نشده است‪:‬‬
‫آشپزخانهکارکنان در فروشگاهها‪ ،‬ادارات و سایر محیط‬
‫های کاری؛ خانه مزرعه ها؛ استفاده مشتریان در هتل‬
‫ها‪ ،‬متل ها و دیگر انواع محیط های مسكونی؛ انواع‬
‫مسافرخانه‪.‬‬
‫زمانیكه از دستگاه استفاده نمی کنید یا قبل از تمیز‬
‫کردن‪ ،‬همیشه دستگاه را از برق بكشید‪.‬‬
‫دستگاه نباید با زمان سنج یا سیستم کنترل بی سیم‬
‫مجزا راه اندازی شود‪.‬‬
‫دستگاه باید پشت به دیوار قرار داده شده و در این‬
‫حالت از آن استفاده شود‪.‬‬
‫از اشیا فلزی نوک دار یا تیز برای تمیز کردن سینی‬
‫روغنگیر استفاده نکنید‪.‬‬
‫قبل از تمیز کردن‪ ،‬همیشه دستگاه زمان سنج را در‬
‫حالت «‪ »0‬قرار داده و آن را از پریز برق اصلی بكشید‪.‬‬
‫خطر سوختگی!‬
‫عدم رعایت نکات هشداری ممكن است موجب تاولزدگی‬
‫یا سوختگی شود‪.‬‬
‫•‬
‫کودکان باید برای اطمینان از این امر که با دستگاه بازی‬
‫نمی کنند‪ ،‬تحت مراقبت باشند‪ .‬تمیزکاری و نگهداری‬
‫از دستگاه‪ ،‬نباید توسط کودکان انجام شود‪ ،‬مگر اینکه‬
‫‪22‬‬
‫‪8‬‬
‫‪159‬‬
‫در زمان راه اندازی‪ ،‬درب و سطوح خارجی در دسترس‬
‫ممكن است بسیار داغ شوند‪.‬‬
‫همیشه از دستگیره‪ ،‬دسته و دکمه ها استفادهکنید‪.‬‬
‫هرگز قسمت های فلزی و شیشه را لمس نکنید‪.‬‬
‫در صورت نیاز از دستکش های فر استفادهکنید‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1P‬‬
‫‪-‬‬
‫‪COOkIES‬‬
‫)البسكويت(‬
‫‪2P‬‬
‫‪kEEP WARM‬‬
‫)احتفظ بالحرارة(‬
‫‪ROTISSERIE‬‬
‫)المشواة(‬
‫‪GRATIN‬‬
‫)كسرات الخبز الجاف(‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪132‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪123‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3 80°C - 220°C‬‬
‫‪23‬‬
‫‪132‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪33‬‬
‫‪232‬‬
‫‪121‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1160‬‬
‫‪7‬‬
‫‪21‬‬
‫استخدام حاوية التقطير المغلفة‬
‫بالزبدة أو المتغطية بورق الشحوم‪.‬‬
‫الحمالةيف وضع ‪ 1‬أو ‪2‬‬
‫غطي الحماالت برقائق القصدير‪.‬‬
‫قم بتدوير البسكويت وعكس‬
‫الرفوف عندما تصدر عن الفرن‬
‫صفارتين‪.‬‬
‫ضع الطعام مباشرة على الحمالة أويف ‬
‫حاوية التقطير‬
‫اضف بعض المياه إلى لحاوية‬
‫التقطير و ذلك لتجنب بقع الدهون‪.‬‬
‫الحمالةيف وضع ‪ 1‬أو ‪2‬‬
‫استخدم الوضعية ‪ 1‬أو ‪ ,2‬حسب‬
‫ارتفاع الطبق الذي‬
‫يجري إعداده‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪312‬‬
‫‪231‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫الجدول المختصر‬
‫البرمامج‬
‫‪BAkE‬‬
‫)الخبز(‬
‫‪CONVECTION‬‬
‫)النقل الحراري(‬
‫‪BROIL/GRILL‬‬
‫درجة الحرارة ‪3‬‬
‫‪321‬‬
‫‪233‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3112‬‬
‫‪231 80°C - 220°C‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫هذا الجهاز مثالييف طهي الخضار‬
‫المحشو واألسماك و الكعك‪.‬‬
‫الحمالة يف وضع ‪ 1‬أو ‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪321‬‬
‫‪233‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3121 80°C - 220°C‬‬
‫‪231‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫إنه جهاز رائعيف طهي الالزانيا و‬
‫اللحوم و البيتزا والفطائر والكعك‬
‫والخبز وجميع األطعمة التي يجب‬
‫أن يكون سطحها بني اللون أو تكون‬
‫هشة‪ .‬الحمالةيف وضع ‪ 1‬أو ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫)شواء‪ /‬شواية(‬
‫‪DEFROST‬‬
‫‪-‬‬
‫)إزالة الصقيع(‬
‫‪Fresh‬‬
‫)طازج(‬
‫‪PIZZA‬‬
‫‪1 Frozen‬‬
‫)البيتزا(‬
‫)المجمد(‬
‫‪2 Frozen‬‬
‫)المجمد(‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪231‬‬
‫‪3‬‬
‫‪31212‬‬
‫‪231‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪321‬‬
‫‪233‬‬
‫‪2‬‬
‫‪33121‬‬
‫‪221‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2133‬‬
‫‪2‬‬
‫‪31211‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪332‬‬
‫‪231‬‬
‫‪3‬‬
‫‪331221‬‬
‫‪221‬‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪332‬‬
‫‪2231‬‬
‫‪3112‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪206‬‬
‫‪2161‬‬
‫‪331‬‬
‫‪2‬‬
‫مكان حمالة السلك‬
‫مالحظات ‪ /‬نصائح‬
‫إنه جهاز مثالي لتحمير الخبز‬
‫وإنضاج الطعام‪ .‬الحمالة يف وضع‬
‫‪ 2‬أو ‪3‬‬
‫ضع الطعام مباشرة على الحمالة‬
‫أويف حاوية التقطير‬
‫إنه جهاز مثالي لطهي عدد ‪ 1‬بيتزا‬
‫توضع على حاوية التقطير‪.‬‬
‫أضف جبنة موزاريال فقطيف نهاية‬
‫الطهي عندما تصدر عن الفرن ثالثة‬
‫الصفافير‪.‬‬
‫ضع البيتزا مباشرة على الحمالة‪.‬‬
‫استخدم مجموع وزن عدد ‪ 2‬بيتزا‪.‬‬
‫الحمالةيف وضع ‪ 1‬أو ‪2‬‬
‫أدر حتى المنتصف من خالل‬
‫الطهي‪.‬‬
‫رسائل الشاشة‬
‫ينبغي تركيب الجهاز داخل حجرة خالية من تيارات الهواء و‬
‫بعيدة عن مصادر الحرارة و أشعة الشمس المباشرة‪.‬‬
‫تشير الشاشة إلى أية مشكالت قد تحدث مع الجهاز‪.‬‬
‫إذا أومضت الشاشة بهذ الرسالة “‪ ,”ERR‬فهذا يعني أن الجهاز‬
‫قد فشليف تنظيم درجة الحرارة‪.‬‬
‫الحظ رمز الخطأ الظاهر على شاشة العداد ثم احمل الجهاز‬
‫و توجه به إلى أحد مراكز خدمة شركة ‪De’Longhi‬‬
‫اضغط على زر التشغيل‪/‬اإليقاف ‪ )N( Start/pause‬سيتم‬
‫عرض ضبط الوقت‬
‫إذا اردت تعديل الوقت الحق ًا‪ ,‬قم بتكرار إجراءات الضبط‬
‫التي تم شرحها أعاله‪.‬‬
‫وظيفة الفرن‬
‫في حالة ‪ ,stand-by‬ستظهر شاشة ضبط الوقت أو ‪.--:--‬‬
‫• اضغط على زر )‪.On/stand-by(R‬‬
‫شغل الفرن‪ .‬هذه هي حالة اختيار الوظيفة‪ .‬وظيفة‬
‫تحديد االفتراضي هو خبز‪ .‬عندئذ تومض القيم القابلة‬
‫للتغيير‪.‬‬
‫• أدر مؤشر اختيار الوظيفة (‪ )S‬الختيار الوظيفة المطلوبة‪.‬‬
‫• أدر مؤشر درجة الحرارة‪/‬الوزن (‪ )Q‬لضبط درجة حرارة‬
‫عند اللزوم (ليس مطلوبايف بعض البرامج)‪ .‬اضبط الوزنيف ‬
‫وظيفة البيتزا‪ .‬اضبط عدد األطباقيف ظيفة البسكويت ‪.‬‬
‫• أدر مؤشر الوقت (‪ )M‬لضبط عداد الوقت إذا لزم األمر‪.‬يف ‬
‫ظيفة البيتزا و البسكويت‪ ,‬تم تثبيت عداد الوقت‪.‬‬
‫• اضغط على زر التشغيل‪/‬اإليقاف ‪ )N( Start/pause‬لبدء‬
‫الطهي‪.‬‬
‫تشغيل خاصية الضوء األحمر‬
‫عندما تنتهي مدة صالحية عداد الوقت‪ ,‬تعرض الشاشة‬
‫هذه الرسالة ”‪ “EnD‬و تصدر ثالث صفارات‪ ).‬لطبط‬
‫الفرن‪ .‬اضغط على زر التشغيل‪/‬االحتياطي ‪On/stand-by‬‬
‫(‪ )R‬لضبط الفرنز‬
‫يمكنك إيقاف الفرن بالضغط على زر ‪)N( Start/pause‬‬
‫أثناء عملية طهي الطعام‪.‬‬
‫يومض الموحد الضوئي المثبت أسفل زر ‪)N( Start/pause‬‬
‫خالل مدة ‪ 5‬دقائق‪ ,‬اضغط على زر ‪)N( Start/pause‬‬
‫الستئناف برنامج طهي الطعام‪ ،‬وإال سينطفئ الفرن‬
‫في وظائف الخبز و النقل الحراري‪ ,‬تصدر عن الجهاز‬
‫صفارة واحدة عند بداية الوصول إلى درجة الحرارة‬
‫المستهدفة‪.‬‬
‫أثناء القيام بهذه الوظائف‪ ,‬يكون من الممكن رؤية درجة‬
‫حرارة التجويف من الداخل بالضغط على زر درجة حرارة‬
‫التجويف‪.)P(.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪162‬‬
‫ضبط الساعة‬
‫أول مرة يتم فيها توصيل قابس الجهاز إلى مصدر التيار‬
‫الكهربائي أو بعد فصله من التيار الكهربائي لبعض الوقت‪,‬‬
‫يصدر عنه صوت وأربعة شرطات (“‪ : --‬يظهر على‬
‫الشاشة‪.‬‬
‫لضبط الوقت بدقة‪ ،‬اتبع التعليمات التالية‪:‬‬
‫وصــفالجهــاز‬
‫‪ A‬العنصر العلوي‬
‫‪ B‬اللمبة الداخلية‬
‫‪ C‬غطاء الشواء المزييت‬
‫‪ D‬حامل خطاطيف الصنارة المزييت‬
‫‪ E‬الباب الزجاجي‬
‫‪ F‬حمالة السلك ‪ )*(-‬فقطيف بعض الموديالت‬
‫‪ G‬حاوية التقطير‬
‫‪ H‬داعم التزييت‬
‫‪ I‬التزييت‬
‫‪ L‬الشاشة‬
‫‪ M‬مؤشر عداد الوقت‬
‫‪ N‬زر التشغيل ‪ /‬اإليقاف‬
‫‪ O‬أحمر على الضوء‬
‫‪ P‬زر درجة حرارة التجويف‬
‫‪ Q‬درجة الحرارة ‪ /‬مؤشر الوزن‬
‫‪ R‬زر التشغيل ‪On/stand-by‬‬
‫‪ S‬مؤشر اختيار الوظيفة‬
‫اضغط على زر التشغيل‪/‬اإليقاف (‪ )N‬لمدة ‪ 3‬ثواني على األقل‪.‬‬
‫عندئذ تومض الساعة‬
‫المواصفاتالفنية‬
‫الفولت‪ 220-240:‬فولت ~ ‪ 50/60‬هرتز كحد أقصى‪ 16‬أمبير‬
‫الطاقـة المستهلكة‪ 2200 :‬وات‬
‫الحجم ط‪x‬ع‪x‬ف‪530x340x450 :‬‬
‫الوزن‪16.2 kg :‬‬
‫اضبط الساعة المطلوبة عن طريق مؤشر عداد الوقت (‪.)M‬‬
‫الشاشة‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫اضغط على زر التشغيل‪/‬اإليقاف (‪ )N‬عندئذ تومض الدقائق‬
‫مؤشر اختيار الوظيفة‬
‫مؤشر عداد الوقت‬
‫رمز الوظيفة‬
‫درجة الحرارة‪ /‬مؤشر الوزن‬
‫اضبط الدقائق المطلوبة عن طريق مؤشر عداد الوقت (‪.)M‬‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪163‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫و لذلك استخدم فقط المقابض أوالحامالت و‬
‫المفاتيح‪.‬‬
‫يمنع منع ًا بات ًا لمس األجزاء المعدنية أو الزجاج‪.‬‬
‫و لذلك ينصح عند الضرورة باستعمال قفازات الفرن‪.‬‬
‫يعمل الجهاز على درجة حرارة مرتفعة و لذلك قد‬
‫يصيبك ببعض الحروق‪.‬‬
‫ال تترك منتجات قابلة لالشتعال بالقرب من الجهاز و ال‬
‫حتى تحت المسطح الموضوع عليه الجهاز‪.‬‬
‫ال تشغل الجهاز أبدا ً تحت دوالب أو رفوف الحائط‬
‫أو بالقرب من أي مواد قابلة لالشتعال مثل الستائر أو‬
‫األباجورات و ما شابه‪.‬‬
‫في حالة اشتعال النيرانيف الطعام أويف بعض أجزائه‪ ,‬ال‬
‫تحاول مطلق ًا إخماد النيران بالمياه‪.‬‬
‫اغلق الباب و افصل القابس من مصدر التيار الكهربائي‬
‫الرئيسي و اخمد النيران بقطعة قماش مبللة‪.‬‬
‫•‬
‫التخلص من الجهاز‬
‫طبق ًا لالئحة األوربية رقم ‪ ,2002/96/EC‬ال يمكن التخلص‬
‫من الجهاز عن طريق إلقائهيف سلة مهمالت المنزل‪ ,‬و لكن‬
‫يجب تسليمه إلى أحد مراكز تجميع و فصل و إعادة تدوير‬
‫المخلفات‬
‫خطــر!‬
‫عدم مراعاة هذه التحذيرات قد يعرض حياتك للخطر نتيجة‬
‫الصدمةالكهربائية‪.‬‬
‫• قبلتوصيلالجهازبالتيارالكهربائي‪,‬يجبالتحققمن‪:‬‬
‫أن فولت التيار الكهربائي يتوافق مع الفولت المشار‬
‫‬‫ٌ‬
‫إليه على لوحة تعريف الجهاز‪.‬‬
‫ القابس الرئيسي مزود بالتصنيف األدنى و هو ‪ 16A‬و‬‫بطرف أرضي‪.‬‬
‫فإن الشركة المنتجة غير مسئولة ال من قريب و‬
‫و لذلك ٌ‬
‫ال من بعيد عن أي حوادث قد تنتج عن إهمال قواعد‬
‫األمان هذه‪.‬‬
‫• ال تجعل كابل التغذية يتدلى فوق الفرن كما يجب‬
‫التحقق من ٌأن كابل التغذية ال يتالمس مباشر ًة مع أجزاء‬
‫الجهاز الساخنة‪.‬‬
‫يمنع منع ًا بات ًا فصل الجهاز عن طريق نزعكابل التغذية‪.‬‬
‫• إذا كنت تنوي استعمال وصلة سلك إضافية‪ ,‬تأكد من‬
‫نوع و جودة السك و من أن القابس مزود بطرف أرضي‬
‫و أن المقطع العرضي للسلك مساي ًا للقيم المشار إليها‬
‫علىكابل التغذية المرفق مع الجهاز‪.‬‬
‫• لتالفي خطر التعرض لصدماتكهربائية‪ ,‬ال تغمر الكابل‬
‫أو القابس أو الجهاز نفسه مطلق ًايف المياه‪,‬‬
‫• في حال تلف كابل التغذية‪ ,‬يجب استبداله من قبل‬
‫الشركة المصنعة أو من قبل أحد مراكز الخدمة المعتمدة‬
‫أو على يد كهربائي كفء و ذلك بغرض تجنب كافة‬
‫األخطار المحتملة‪.‬‬
‫• من أجل سالمتك الشخصية‪ ,‬ال تفكك بنفسك الجهاز‬
‫إلى قطع‬
‫اتصل دائم ًا بأحد مراكز الخدمة‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫تخضع المواد و المرفقات المستخدمة و التي لها‬
‫احتكاك مباشر مع األطعمة لالئحة االقتصادية األوربية‬
‫(‪ )EC‬رقم ‪1935/2004‬‬
‫يخضع الجهاز لتعليمات اللوائح األوروبية التالية‪:‬‬
‫تعليمات الجهد الكهربائي المنخفض ‪2006/95/EC‬‬
‫لالئحة األوروبية والتعديالت الالحقة لها؛‬
‫الئحة ‪ EMC‬األوربية رقم ‪ 2004/108/EC‬و تعديالتها‬
‫الالحقة‬
‫‪3‬‬
‫‪164‬‬
‫‪17‬‬
‫إجراءات حماية هامة‬
‫ُيرجى قراءة إرشادات االستعمال بعناية قبل استعمال‬
‫•‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫ي ُرجى االحتفاظ بهذه اإلرشادات‬
‫•‬
‫•‬
‫‬‫‪-‬‬
‫يرجـى مالحظـة‪:‬‬
‫يشير هذا الرمز إلى إرشادات أو معلومات هامة للمستخدم‪.‬‬
‫• قم بإزالة أي أوراق أو أي مواد أخرى مثل كارتونة‬
‫التغليف‪,‬كتيب اإلرشادات‪ ,‬أي مواد بالستيكية‪ ,‬أكياس‬
‫و ما شابه قبل استعمال الفرن ألول مرة‪.‬‬
‫• يجب ترك مسافة ال تقل عن ‪ 20‬سم بين الجهاز و مقبس‬
‫التيار الكهربائي الرئيسي الذي يتم توصيل الجهاز فيه‪.‬‬
‫• قبل استعمال الجهاز ألول مرة‪ ,‬شغل الفرن على الحد‬
‫األقصى بينما يكون فارغ ًا لمدة ‪ 15‬دقيقة على األقل و‬
‫ذلك بغرض التخلص من الرائحة التي تصاحب دائما‬
‫المنتجات ا»لجديدة» و التي ترجع إلى وجود مواد‬
‫الحماية حول عناصر التسخين قبل عملية النقل‪.‬‬
‫قم بتهوية الغرفة‬
‫• اغسل كافة االكسسورات المرفقة مع الجهاز جيدا ً قبل‬
‫االستعمال‪.‬‬
‫• لقد تم تزويد الفرن بداعم انقطاع التيار الكهربائي الذي‬
‫يمكنه من استئناف عمل عداد الوقتيف حال انقطاع التيار‬
‫الكهربائي لمدة تصل إلى حوالي ‪ 5‬ثواني‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫هــام!‬
‫عدم مراعاة هذا التنبيه قد يؤدي إلى إصابتك أو إلى تلف‬
‫الجهاز‪.‬‬
‫• لقد تم تصميم و إنتاج هذا الفرن بغرض طهي الطعام‪.‬‬
‫و لذلك يمنع منع ًا بات ًا استعمال الجهازيف أغراض أخرى‬
‫كما يمنع تعديله أو العبث به بأي شكل من األشكال‪.‬‬
‫• عندما تقوم بتفكيك الجهاز‪ ,‬تأكد من عدم تلف الباب‬
‫و من أنه يعمل بشكل جيد‪ .‬الباب مصنوع من الزجاج‬
‫وبالتالي فهو هش‪ .‬قم باستبدال الباب إذا كان به بعض‬
‫الكسور أو الخدوش أو التلف‪ .‬أثناء استعمال أو تنظيف‬
‫أو تحريك الجهاز‪ ,‬تجنب غلق الباب بعنف أو طرقه‬
‫بشدة ‪ .‬ال تصب أي سوائل على الباب الزجاجي عندما‬
‫يكون الجهاز ساخن ًا‪.‬‬
‫• ضع الجهاز على سطح أفقي على أن يكون على إرتفاعه‬
‫ال يقل عن ‪ 85‬سم على األقل و بعيدا ً عن متناول أيدي‬
‫األطفال‪.‬‬
‫• يمكن السماح لألطفال الذين هم فوق سن ال ‪ 8‬سنوات‬
‫و كذلك األشخاص الذين ال يتمتعون بقدرات جسدية‬
‫ونفسية وحسية كاملة أو ألشخاص محدودي الخبرة‬
‫و المعرفة من استعمال الجهاز بشرط متابعتهم بدقة‬
‫وتدريبهم أوال ً علىكيفية استعمال الجهاز بشكل آمن و‬
‫تحذيرهم من مخاطرة‪.‬‬
‫يجب مالحظة األطفال لضمان عدم العبث بالجهاز‪ .‬ال‬
‫يجب السماح لألطفال بالقيام بتنظيف و صيانة الجهاز‪,‬‬
‫تلك الصيانة التي ينبغي على المستخدم القيام بها‪ ,‬إال إذا‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫كانوا فوق سن الثمانية سنوات و بشرط أن يكونوا تحت‬
‫أشراف و مراقبة ذويهم‬
‫حافظ على الجهاز و كابل التغذية الكهربائية بعيدا ً عن‬
‫متناول أيدي األطفال الذين هم دون الثماني سنوات‪.‬‬
‫ال تحرك الجهاز أثناء التشغيل‪.‬‬
‫ال تستخدم الجهاز إذا‪:‬‬
‫كانكابل التغذية به تلف أو خلل‬
‫سقط الجهاز على األرض و الحظت عليه أثار تلف‬
‫واضح أو سوء تشغيل‪.‬‬
‫في تلك الحالة‪ ,‬احمل الجهاز إلى أقرب مركز خدمة‬
‫معتمد لتجنبكافة المخاطر ‪.‬‬
‫يمنع منع ًا بات ًا وضع الجهاز بالقرب من مصادر الطاقة‪.‬‬
‫ال تستعمل الجهاز كمصدر للحرارة‪.‬‬
‫ال تضع ورق أو كرتون أو بالستك داخل الفرن و ال‬
‫تترك أي شيء فوق الجهاز (مثل أوعية المطبخ‪ ,‬أسالك‬
‫أو أشياء أخرى)‪.‬‬
‫ال تدخل أي شيئيف فتحات التهوية‪ .‬و تأكد من أنها غير‬
‫مسدودة‪.‬‬
‫لم يتم تصميم هذا الفرن للتركيب المدمج‪.‬‬
‫ال تضع أي أشياء ثقيلة أو إناء للغليان أو أي حاويات‬
‫أخرىيف الباب المفتوح‪.‬‬
‫ال تسحب المقبض ألسفل‪.‬‬
‫استعمال الجهازيف أغراض مهنية أو غير مناسبة‪ ,‬أو عدم‬
‫مراعاة تنبيهات األمانكل هذه العوامل تؤدي إلى تحلل‬
‫الشركة المصنعة من أي مسئولية عن النتائج الضارة و‬
‫أيض ًا إسقاط الضمان‪.‬‬
‫هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط‪.‬‬
‫لالستخداميف مناطق مطابخ الموظفينيف ‬
‫‪:‬‬
‫إنه غير مخصص‬
‫المحالت‪ ،‬والمكاتب وغيرها من أماكن العمل؛ وبيوت‬
‫المزارع؛ االستخدام من قبل الزبائنيف الفنادق‪ ،‬والنُزل‬
‫وغيرها من األماكن ذات الطابع السكني؛ وأماكن مثل‬
‫نُزل المبيت واإلفطار‪.‬‬
‫ييجب فصل الكابل من التيار الكهربائييف حالة عدم‬
‫استعمال الجهاز و قبل الشروعيف تنظيفه‪.‬‬
‫ال يحب تشغيل الجهاز عن طريق عداد الوقت أو‬
‫بواسطة نظام التحكم عن بعد المنفصل‪.‬‬
‫يجب تثبيت و تشغيل الجهاز مع وضع الجزء الخلفي‬
‫بجانب جدار‪.‬‬
‫ال تستخدم أي آالت معدنية مدببة أو حادةيف تنظيف‬
‫حاوية التقطير‪.‬‬
‫قبل تنظيف الجهاز‪ ,‬قم بإيقاف الجهاز عن طريق تدوير‬
‫عداد الوقت على وضعية “‪ ”0‬و افصل القابس من‬
‫مصدر التيار الكهربائي الرئيسي‪.‬‬
‫خطر اإلصابة بالحروق!‬
‫يؤدي عدم مراعاة تنبيهات األمان إلى اإلصابة بالحروق‪.‬‬
‫•‬
‫‪16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪165‬‬
‫أثناء تشغيل الفرن‪ ,‬يصبح الباب و األسطح الخارجية‬
‫التي يمكن الوصول إليها ساخنة للغاية‪.‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project