Samsung CTN464NC Series User manual

advertisement

Samsung CTN464NC Series User manual
CTN464KC Seria
CTN464TC Seria
CTN464NC Seria
CTN464EC Seria
CTN464DC Seria
CTN464FC Seria
Płyta indukcyjna
instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
wyobraź sobie możliwości
POLSKA
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej,
należy zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:34:45
korzystanie z instrukcji
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących
bezpieczeństwa zawartych w poniższym rozdziale. Instrukcję należy
zachować w celu wykorzystania w przyszłości. Przekazując to urządzenie
innemu użytkownikowi, należy pamiętać o przekazaniu wraz z nim niniejszej
instrukcji obsługi.
Ważne symbole ostrzegawcze.
W instrukcji obsługi stosowane są następujące symbole:
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić
do poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić
do drobnych obrażeń lub uszkodzenia mienia.
PRZESTROGA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub
obrażenia ciała, w trakcie korzystania z płyty grzejnej należy
przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności.
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
NIE dotykać.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione, aby zapobiec
porażeniu prądem.
Skontaktować się z centrum serwisowym.
Uwaga
Ważne
2_ korzystanie z instrukcji
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:34:46
To urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące normy dotyczące
parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa. Uważamy jednak,
że odpowiedzialnością producenta jest umożliwienie użytkownikom
zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa zamieszczonymi poniżej.
OSTRZEŻENIE
Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie powinno zostać prawidłowo zamontowane i uziemione przez wykwalifikowanego
pracownika technicznego.
Urządzenie powinno być serwisowane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione mogą spowodować obrażenia ciała
lub poważną awarię urządzenia. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować
się z lokalnym centrum serwisowym. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować
uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
Urządzenia przeznaczone do zabudowy mogą być używane wyłącznie po zamontowaniu w
szafkach i miejscach roboczych zgodnych z odpowiednimi standardami. Zapewnia to właściwą
ochronę przed kontaktem z podzespołami elektrycznymi, zgodnie z podstawowymi normami
bezpieczeństwa.
instrukcjedotyczącebezpieczeństwa
instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia bądź pojawienia się uszkodzeń, pęknięć
lub zarysowań należy:
- wyłączyć wszystkie pola grzejne;
- odłączyć płytę od sieci elektrycznej;
- skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE
Bezpieczeństwo dzieci
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby o
ograniczonej sprawności bez odpowiedniego nadzoru osoby dorosłej.
Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Pola grzejne nagrzewają się podczas gotowania. Nie należy pozwalać małym dzieciom
przebywać w pobliżu urządzenia.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa _3
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:34:46
OSTRZEŻENIE
Bezpieczeństwo podczas użytkowania
Niniejsze urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie do gotowania i smażenia żywności w
gospodarstwie domowym. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych lub
przemysłowych.
Nigdy nie należy używać płyty grzejnej do ogrzewania pomieszczenia.
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń elektrycznych do gniazdek
znajdujących w pobliżu płyty grzejnej. Przewody zasilające nie mogą stykać się z płytą.
W przypadku nadmiernego nagrzania tłuszcz i olej mogą się szybko zapalić. Nigdy nie należy
pozostawiać naczyń bez nadzoru podczas przygotowywania potraw z użyciem tłuszczu lub
oleju, np. podczas smażenia frytek.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć płyty grzejne.
Panele sterowania zawsze powinny być czyste i suche.
Nigdy nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów na płycie grzejnej, ponieważ może to
być przyczyną pożaru.
Nie należy używać płyty grzejnej do podgrzewania folii aluminiowej, produktów zawiniętych w
folię aluminiową lub zamrożonej żywności zapakowanej w aluminium.
Nieuważne korzystanie z urządzenia może być przyczyną pożaru.
Przewody urządzeń elektrycznych nie powinny dotykać gorących powierzchni płyty ani naczyń
kuchennych.
Nie należy używać płyty grzejnej do suszenia odzieży.
Nigdy nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych, takich jak aerozole czy detergenty, w
szufladach lub szafkach znajdujących się pod płytą grzejną.
OSTRZEŻENIE: Osoby posiadające rozrusznik serca lub aktywne implanty serca muszą
dbać o to, aby ich górna część ciała znajdowała się zawsze w odległości co najmniej 30 cm
od włączonych pól płyty indukcyjnej. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z
producentem urządzenia lub lekarzem.
OSTRZEŻENIE
Bezpieczeństwo podczas czyszczenia
Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy czyścić urządzenia strumieniem pary ani
oczyszczarkami wysokociśnieniowymi.
Płytę grzejną należy czyścić zgodnie z instrukcjami czyszczenia i konserwacji, które
przedstawiono w niniejszej instrukcji obsługi.
4_ instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:34:47
OSTRZEŻENIE
Ważne ostrzeżenia dotyczące instalacji
Instalacja urządzenia musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanych pracowników serwisu,
odpowiednio przeszkolonych przez producenta. Patrz rozdział „Instalowanie płyty grzejnej”.
- Niedostosowanie się do tych zasad, dzielenie gniazdka ściennego z innymi urządzeniami poprzez listwę
lub wykorzystanie przedłużacza może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
- Nie należy korzystać z transformatora. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Instalacja urządzenia musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika lub pracowników
serwisu.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z
urządzeniem lub obrażeń ciała.
Urządzenie powinno umożliwiać odłączenie od zasilania po montażu. Odłączenie można osiągnąć poprzez
umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu, zgodnie z
odpowiednimi zasadami. (Tylko model wbudowany.)
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub materiałów łatwopalnych.
Nie wolno instalować urządzenia w wilgotnym, tłustym lub zakurzonym miejscu, ani tam, gdzie urządzenie
byłoby narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź wody (deszcz).
Nie wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wycieku gazu.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach drogowych, przyczepach itp.
instrukcjedotyczącebezpieczeństwa
Podłącz przewód zasilający do właściwego gniazdka ściennego, które będzie używane tylko do zasilania
tego urządzenia. Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Oprócz tego, nie należy korzystać
z przedłużacza.
Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.
Nie zapewniają go rury gazowe, plastikowe rury wodociągowe, ani linie telefoniczne.
- Stosowanie takich rozwiązań może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, wybuchu,
problemów z urządzeniem lub obrażeń ciała.
- Nigdy nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazdka pozbawionego prawidłowego
uziemienia, zgodnego z przepisami lokalnymi i krajowymi.
PRZESTROGA
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
Urządzenie powinno być ustawione w sposób zapewniający dostęp do wtyczki zasilania.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub pożaru spowodowanego upływem prądu.
Urządzenie należy umieścić na twardym podłożu zdolnym do utrzymania jego wagi.
- W przeciwnym wypadku może dojść do anormalnych drgań, hałasów lub problemów z urządzeniem.
Urządzenie należy instalować zachowując właściwą odległość od ściany.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem urządzenia.
Minimalna wymagana wysokość wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią płyty grzejnej.
OSTRZEŻENIE
Ważne ostrzeżenia dotyczące elektryczności
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy regularnie usuwać z końcówki wtyczki zasilania
i punktów styku przy użyciu suchej szmatki.
- Odłącz wtyczkę zasilania i wyczyść ją używając suchej szmatki.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa _5
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:34:47
Włącz wtyczkę zasilania do gniazdka ściennego zachowując właściwe ułożenie - przewód powinien zwisać
w kierunku podłogi.
- W przypadku przeciwnego ustawienia wtyczki może dojść do uszkodzenia przewodów elektrycznych
wewnątrz kabla, co grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie należy używać uszkodzonych
przewodów lub wtyczek, a także obluzowanych gniazdek elektrycznych.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego.
Nie zginać nadmiernie i nie wiązać przewodu zasilającego.
Nie zahaczać przewodu zasilającego o metalowe przedmioty, nie kłaść na nim ciężkich
przedmiotów, nie prowadzić go pomiędzy przedmiotami i nie wpychać go w przestrzeń za
urządzeniem.
- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie ciągnąć za przewód zasilający podczas odłączania wtyczki zasilania.
- Aby odłączyć wtyczkę zasilania z sieci należy chwycić ją i wyciągnąć z gniazdka.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego, należy skontaktować się z
najbliższym serwisem.
PRZESTROGA
Ostrzeżenia dotyczące elektryczności
W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, a także podczas burzy,
należy wyłączać wtyczkę zasilania z sieci.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
W przypadku gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, a także podczas burzy,
należy wyłączać wtyczkę zasilania z sieci.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
OSTRZEŻENIE
Ważne ostrzeżenia dotyczące użytkowania
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.), należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, bez dotykania wtyczki zasilania. Nie dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego.
- Nie używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.
Urządzenie podczas pracy ulega nagrzaniu. Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w
celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi wewnątrz płyty.
ZAWSZE podczas zdejmowania potraw z płyty należy używać rękawic kuchennych w celu
uniknięcia przypadkowych oparzeń.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy
wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
Nie wolno dopuścić, aby dzieci bawiły się urządzeniem
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z płyty grzejnej tylko po przekazaniu im odpowiednich
informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie z kuchenki oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego z
niewłaściwym jej użyciem.
6_ instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:34:47
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci), nie powinny korzystać z urządzenia
bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Aby
uniknąć poparzenia, dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.
Na powierzchni płyty nie należy kłaść metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i
pokrywki, ponieważ może to doprowadzić do ich silnego rozgrzania.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą
żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego, jeżeli urządzenie pracuje.
- Podłączenie wtyczki zasilania do gniazdka ściennego może wywołać iskrę i spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Żaden element opakowania nie powinien znaleźć się w zasięgu dzieci, ponieważ stanowi dla
nich zagrożenie.
- Jeżeli dziecko ubierze worek na głowę, może dojść do uduszenia.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub
obrażeń ciała.
instrukcjedotyczącebezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć zasilanie, by uniknąć
porażenia prądem elektrycznym. Nie używaj płyty do czasu wymiany szklanej powierzchni.
Nigdy nie należy wykorzystywać urządzenia do innych celów niż gotowanie.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.
Nie wolno podgrzewać pojemników plastikowych lub papierowych i nie wolno używać funkcji
płyty grzejnej.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru.
Nie podgrzewać jedzenia nadmiernie.
- Może to spowodować pożar.
Nie podgrzewać jedzenia opakowanego w papier lub gazetę.
- Może to spowodować pożar.
Nie używaj i nie umieszczaj łatwopalnych aerozoli lub przedmiotów w pobliżu płyty grzejnej.
- Może to spowodować pożar lub wybuch.
Aby podgrzać napoje, takie jak kawa, herbata, alkohol lub woda, bądź też dania, takie jak curry
lub zupa, użyj ustawienia niskiego poziomu zasilania i zamieszaj zawartość przy podgrzewaniu.
- Korzystanie z ustawienia wysokiego poziomu zasilania może spowodować, że zawartość
wykipi, co może spowodować poważne poparzenia.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa _7
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:34:47
Nie wkładać palców, obcych substancji ani metalowych przedmiotów, takich jak szpilki czy igły,
do wejść, gniazdek i innych otworów. W przypadku znalezienia się w nich obcych substancji
należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka ściennego i skontaktować się z dostawcą
produktu lub najbliższym serwisem.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia
ciała.
NIE WOLNO napełniać naczynia do jego maksymalnej objętości i należy używać naczyń, których
górna część jest szersza od dolnej, aby uniknąć wykipienia wrzącego płynu. Butelki o wąskich
szyjkach mogą eksplodować w przypadku przegrzania.
NIE WOLNO podgrzewać pożywienia dla dziecka w butelce z założonym smoczkiem, ponieważ
w przypadku przegrzania może ona wybuchnąć.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy unikać ich kontaktu z
gorącymi powierzchniami.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być podgrzewane w szczelnie
zamkniętych pojemnikach, gdyż może to spowodować ich wybuch.
Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozkładać ani przerabiać urządzenia.
- Nie można używać bezpieczników (np. miedzianych, z drutu stalowego itp.) innych niż
standardowe.
- Jeżeli konieczna jest naprawa urządzenia lub ponowny montaż, należy skontaktować się z
najbliższym serwisem.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z
urządzeniem lub obrażeń ciała.
Jeżeli do urządzenia dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast
odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
Jeśli urządzenie zostało zalane, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
Jeżeli urządzenie wydaje dziwny dźwięk, swąd spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć
wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
PRZESTROGA
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Należy zachować ostrożność, ponieważ po podgrzaniu napoje i jedzenie mogą być bardzo
gorące.
- Należy sprawdzić, czy produkty są wystarczająco schłodzone, zwłaszcza w przypadku
karmienia dzieci.
Podczas podgrzewania płynów, takich jak woda i inne napoje, należy zachować ostrożność.
- Należy unikać używania śliskich pojemników z wąską szyjką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do nagłego wylania się jego zawartości i poparzeń.
Bezpośrednio po gotowaniu nie należy brać do rąk jedzenia, ani innych produktów.
- Należy używać rękawic kuchennych, które chronią przed poparzeniami.
Jeżeli powierzchnia jest pęknięta, należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
8_ instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:34:47
Przyrządzenie mniejszych ilości pożywienia wymaga krótszego czasu gotowania czy podgrzewania.
W przypadku zastosowania normalnych czasów gotowania mogą one zostać zbyt mocno
podgrzane lub nawet przypalone.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Nie należy stawać na urządzeniu, ani umieszczać na nim przedmiotów (np. prania, pokrywy
piekarnika, zapalonych świec, zapalonych papierosów, naczyń, substancji chemicznych,
metalowych przedmiotów itd.).
- Może to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, problemów z urządzeniem lub
obrażeń ciała.
Nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
Nie należy rozpylać na powierzchni urządzenia lotnych substancji, np. środków owadobójczych.
- Są one nie tylko szkodliwe dla ludzi, ale też mogą przyczynić się do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru lub problemów z urządzeniem.
Nie należy umieszczać urządzenia nad zlewem, a także szklanymi i innymi wrażliwymi
przedmiotami.
- Może to doprowadzić do uszkodzenia zlewu lub szklanego przedmiotu.
Zdejmując opakowanie z jedzenia, które dopiero zostało wyjęte z urządzenia, należy zachować
ostrożność.
instrukcjedotyczącebezpieczeństwa
Każdy rozlany płyn należy usunąć przed otwarciem pokrywki, a powierzchnia płyty grzejnej powinna
wystygnąć przed zamknięciem pokrywki (wyłącznie modele wyposażone w pokrywkę).
- Jeżeli jedzenie jest gorące, podczas zdejmowania opakowania może dojść do poparzenia parą.
Urządzenia nie należy odłączać od sieci, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy pewnie
chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazdka.
- *Uszkodzenie przewodu może doprowadzić do zwarcia, pożaru i/lub porażenia prądem
elektrycznym
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z zewnętrznym urządzeniem
wyłączającym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
Nie wolno wpatrywać się w elementy płyty grzejnej (wyłącznie modele wyposażone w lampę
halogenową).
Po użyciu należy wyłączyć płytę grzejną za pomocą jego przycisku; nie należy polegać wyłącznie
na czujniku wykrywającym obecność naczyń (wyłącznie modele wyposażone w czujnik obecności
naczyń).
OSTRZEŻENIE
Ważne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia
Nie należy czyścić urządzenia bezpośrednio spryskując je wodą.
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika, ani alkoholu.
- Grozi to odbarwieniem, zniekształceniem, uszkodzeniem, porażeniem prądem elektrycznym lub
pożarem.
Przed każdym czyszczeniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi zawsze odłącz urządzenie
od gniazdka ściennego.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek wysokociśnieniowych ani urządzeń do
czyszczenia strumieniem pary.
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa _9
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:34:47
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenia dotyczące czyszczenia
Płytę grzejną należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie płyty grzejnej może spowodować uszkodzenia jej powierzchni
i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
Należy uważać, aby nie zrobić sobie krzywdy podczas czyszczenia wnętrza i obudowy
urządzenia.
- Zagrożenie stanowią ostre krawędzie.
Nie czyścić urządzenia parą.
- Może to doprowadzić do korozji.
instrukcje dotyczące utylizacji
OSTRZEŻENIE
Utylizacja opakowania
Wszystkie materiały użyte do zapakowania urządzenia podlegają recyklingowi. Karton i
elementy wykonane z twardej pianki zostały odpowiednio oznaczone. Opakowania i starsze
urządzenia należy utylizować z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
OSTRZEŻENIE
Właściwa utylizacja zużytego urządzenia
OSTRZEŻENIE: Przed utylizacją zużytego urządzenia należy uniemożliwić jego działanie w taki
sposób, aby nie mogło stać się źródłem zagrożenia.
W tym celu wykwalifikowany pracownik techniczny powinien odłączyć urządzenie od sieci
zasilania i usunąć przewód zasilający.
Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
Informacje o datach zbiórek oraz publicznych miejscach utylizacji odpadów można uzyskać w
lokalnym zakładzie utylizacji lub u władz lokalnych.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa
domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów
innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu
tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
10_ instrukcje dotyczące utylizacji
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:34:47
spis treści
12
16
12
12
13
14
Przepisy i zgodność z normami
Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora
Podłączanie zasilania sieciowego
Montaż w blacie kuchennym
elementy i funkcje
urządzenia
16
16
17
17
18
19
19
20
Pola grzejne
Panel sterowania
Elementy urządzenia
Podgrzewanie indukcyjne
Podstawowe właściwości urządzenia
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
Wskaźnik pozostałego ciepła:
Wykrywanie temperatury
Wprowadzenie
20
Pierwsze czyszczenie
korzystanie z płyty
grzejnej
20
21
21
21
22
Naczynia do gotowania na płycie indukcyjnej
Test przydatności
Wielkość naczyń
Hałasy podczas pracy
Korzystanie z właściwych naczyń
kuchennych
Korzystanie z przycisków z czujnikami
dotykowymi
Włączanie urządzenia
Wybieranie pola grzejnego i ustawienia mocy
podgrzewania
Wyłączanie urządzenia
Wyłączanie pól grzejnych
Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed
dziećmi
Wyłącznik czasowy
Funkcja zwiększania mocy podgrzewania
Funkcja panelu grzejnego
Automatyczne nagrzewanie
Zarządzanie energią
Zalecane ustawienia dla gotowania
określonych rodzajów żywności
20
20
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
czyszczenie i konserwacja
29
30
30
Płyta grzejna
Rama płyty grzejnej (opcja)
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia:
gwarancja i serwis
31
32
Często zadawane pytania i rozwiązywanie
problemów
Serwis
33
33
Dane techniczne
Pola grzejne
29
31
33
dane techniczne
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 11
spis treści
montaż płyty grzejnej
spis treści _11
2012-11-29 �� 5:34:47
montaż płyty grzejnej
OSTRZEŻENIE
Nowe urządzenie powinno zostać zamontowane i uziemione przez
wykwalifikowany personel techniczny, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek szkód wynikających z nieprawidłowego
montażu urządzenia.
Dane techniczne można znaleźć w końcowej części tej instrukcji obsługi.
Przepisy i zgodność z normami
To urządzenie spełnia następujące normy:
• EN 60335 - 1 i EN 60335 - 2 - 6: normy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych
do użytku w gospodarstwach domowych i innych zastosowaniach tego typu;
• EN 60350 lub DIN 44546 / 44547 / 44548: normy dotyczące działania kuchenek
elektrycznych, płyt grzejnych, piekarników i opiekaczy do użytku w gospodarstwie domowym;
• EN 55011;
• EN 55014-2;
• EN 61000 - 3 - 2;
• EN 61000 - 3 - 3: normy dotyczące podstawowych wymagań w zakresie zgodności
elektromagnetycznej (EMC).
To urządzenie spełnia wymagania następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
• 2006/95/EC: dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych;
• 2004/108/EEC: dyrektywa dotycząca zgodności elektromagnetycznej.
Instrukcje bezpieczeństwa dla instalatora
• Urządzenie musi zostać podłączone do instalacji elektrycznej, która umożliwia jego odłączenie
od zasilania na wszystkich biegunach z szerokością otwarcia styków co najmniej 3 mm. Jako
urządzenia izolacyjne można stosować przerywacze do ochrony linii, bezpieczniki (bezpieczniki
wkręcane należy usunąć z uchwytu), wyłączniki prądu upływowego i styczniki.
• To urządzenie spełnia wymagania normy EN 60335 - 2 - 6 w zakresie ochrony
przeciwpożarowej. Ten typ urządzenia może być zainstalowany obok wysokiej szafki lub
ściany po jednej stronie.
• Pod płytą grzejną nie należy umieszczać szuflad.
• Montaż musi zapewniać ochronę płyty przed wstrząsami.
• Zabudowa, w której zamontowane jest urządzenie, musi spełniać wymagania normy DIN
68930 w zakresie stabilności.
• Aby zapewnić ochronę przed wilgocią, wszystkie powierzchnie cięte muszą być uszczelnione
przy użyciu właściwego uszczelniacza.
• W przypadku powierzchni roboczych z kafelkami ceramicznymi złącza w miejscu osadzenia
płyty grzejnej muszą być całkowicie wypełnione zaprawą.
• W przypadku powierzchni ceramicznych lub wykonanych z kamienia naturalnego bądź
sztucznego sprężyny z mechanizmem migowym należy przymocować z użyciem odpowiedniej
żywicy lub mieszanego spoiwa.
• Uszczelnienie w okolicy powierzchni roboczej powinno być wykonane poprawnie i nie
zawierać niewypełnionych przestrzeni. Nie należy stosować dodatkowego uszczelniacza
silikonowego, ponieważ może to utrudnić demontaż podczas serwisowania.
• Podczas demontażu należy naciskać na płytę grzewczą od spodu.
• Płytę oddzielającą należy zamontować pod płytą grzewczą.
• Nie należy zakrywać otworu wentylacyjnego znajdującego się pomiędzy blatem roboczym a
przednią częścią urządzenia.
12_ montaż płyty grzejnej
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:34:47
Podłączanie zasilania sieciowego
Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy jego napięcie znamionowe,
wskazane na tabliczce znamionowej, odpowiada napięciu w gniazdku elektrycznym.
Tabliczka znamionowa znajduje się na dolnej części obudowy płyty grzewczej.
Przed podłączeniem przewodów należy wyłączyć zasilanie obwodu.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Po podłączeniu płyty grzejnej do sieci zasilania należy sprawdzić, czy wszystkie
pola grzejne są gotowe do użycia, włączając je kolejno na krótki czas z
zastosowaniem maksymalnego ustawienia mocy i przy użyciu odpowiednich
naczyń kuchennych.
Przy pierwszym włączeniu płyty grzejnej włączają się wszystkie wyświetlacze i
zostaje aktywowana funkcja zabezpieczenia przed dziećmi.
Należy zwrócić uwagę na zgodność połączeń faz i przewodu neutralnego sieci
domowej oraz urządzenia (schematy połączeń). W przeciwnym razie możliwe
jest uszkodzenie podzespołów płyty grzejnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń
wynikających z nieprawidłowego montażu urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać
wymieniony na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub w
autoryzowanym serwisie.
• 1N ~
montaż płyty grzejnej
Napięcie elementu grzejnego wynosi 230 VAC. Urządzenie może także pracować w
sieciach o napięciu 220 lub 240 VAC.
Płytę grzewczą należy podłączyć do zasilania przy użyciu urządzenia, które umożliwia
jej odłączenie od zasilania na wszystkich biegunach z szerokością otwarcia styków
co najmniej 3 mm (np. automatyczny przerywacz do ochrony linii, wyłącznik prądu
upływowego lub bezpiecznik).
Połączenia przewodowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
OSTRZEŻENIE
przepisami, dbając o odpowiednie dokręcenie śrub zaciskowych.
• 2N ~
220-240 V ~
Niebieski
Czarny
Brązowy
Zielony/Żółto
Niebieski
Czarny
Szary
L
380-415 V ~
Zielony/Żółto
220-240 V ~
Szary
Brązowy
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Niebieski
Czarny
Brązowy
Szary
L1 N1
Zielony/Żółto
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić odpowiednie
połączenie, postępuj według
schematu okablowania w pobliżu
gniazd.
L2 N2
2 X 1N ~
montaż płyty grzejnej _13
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:34:48
Montaż w blacie kuchennym
Przed rozpoczęciem montażu należy spisać numer seryjny urządzenia z tabliczki
znamionowej. Numer ten będzie wymagany w przypadku konieczności wezwania
pracownika serwisu. Numer seryjny nie będzie dostępny po wykonaniu montażu,
ponieważ tabliczka znamionowa znajduje się w spodniej części urządzenia.
Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania w zakresie minimalnej odległości i
odstępu urządzenia od innych zabudowy pomieszczenie.
Przed zamocowaniem płyty grzejnej na wspornikach należy zamontować je po obu
stronach urządzenia przy użyciu dostarczonych śrub.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90°
R3
min. 20
560±1
490±1
600
50
Płyta indukcyjna
min. 5 mm
20 mm
Panel izolacyjny
Otwór
wentylacyjny
Piekarnik
14_ montaż płyty grzejnej
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:34:49
montaż płyty grzejnej
90° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
montaż płyty grzejnej _15
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:34:49
elementy i funkcje urządzenia
16
0
m
m
Pola grzejne
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pole indukcyjne 1400 W z funkcją zwiększania mocy do 2000 W
Pole indukcyjne 2200 W z funkcją zwiększania mocy do 3200 W
Przedni panel indukcyjny 1800 W z funkcją zwiększania mocy do 2600 W
Tylny panel indukcyjny 1800 W z funkcją zwiększania mocy do 2600 W
Duży panel indukcyjny 3600 W z funkcją zwiększania mocy do 4600 W
Panel sterowania
Panel sterowania
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Przyciski pól grzejnych
Przyciski ustawień podgrzewania
Czujnik sterowania funkcją blokady
Czujnik sterowania włączaniem/wyłączaniem urządzenia
Czujnik wyłacznika
Wskaźniki ustawień podgrzewania i ciepła pól grzejnych
Utrzymywanie temperatury
Automatyczne nagrzewanie
Przycisk podstawowego panelu grzejnego
16_ elementy i funkcje urządzenia
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:34:50
Elementy urządzenia
Wsporniki montażowe
Śruby montażowe
Podgrzewanie indukcyjne
• Zasada działania podgrzewania indukcyjnego: Po umieszczeniu naczynia na polu
grzejnym i włączeniu urządzenia układy elektroniczne płyty indukcyjnej rozpoczną
generowanie prądów indukcyjnych w spodniej części naczynia, co spowoduje stały
wzrost temperatury w naczyniu.
elementy i funkcje urządzenia
Płyta indukcyjna
Prądy indukcyjne
Cewka indukcji
Układy elektroniczne
• Szybsze gotowanie i smażenie: Dzięki bezpośredniemu ogrzewaniu naczyń, a nie
płyty szklanej urządzenia, możliwe jest uzyskanie większej wydajności gotowania niż
w innych systemach, ponieważ nie występuje utrata ciepła. Większość zużywanej
przez urządzenie energii jest przekształcana w ciepło.
elementy i funkcje urządzenia _17
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:34:50
Podstawowe właściwości urządzenia
• Powierzchnia do gotowania ze szkła ceramicznego: urządzenie jest wyposażone w
powierzchnię do gotowania ze szkła ceramicznego i cztery pola grzejne o szybkim czasie reakcji.
• Przyciski z czujnikami dotykowymi: urządzenie jest obsługiwane za pomocą przycisków z
czujnikami dotykowymi.
• Łatwe czyszczenie: zaletą powierzchni do gotowania ze szkła ceramicznego i czujników
sterowania jest łatwy dostęp do powierzchni podczas czyszczenia. Gładkie i płaskie
powierzchnie umożliwiają łatwe czyszczenie urządzenia.
• Czujnik włączania/wyłączania: czujnik włączania/wyłączania (On / Off) stanowi dodatkowy
wyłącznik zasilania urządzenia. Dotknięcie tego czujnika powoduje całkowite włączenie lub
wyłączenie zasilania płyty grzejnej.
• Wskaźniki sterowania i funkcji urządzenia: wyświetlacze cyfrowe oraz wskaźniki informują o
wprowadzonych ustawieniach i włączonych funkcjach urządzenia, a także wskazują obecność
pozostałego ciepła w poszczególnych polach grzejnych.
• Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa: zapewnia ona automatyczne wyłączenie pól grzejnych
po upływie określonego czasu, jeśli żadne ustawienia nie zostaną zmienione przez użytkownika.
• Wskaźnik pozostałego ciepła: ikona pozostałego ciepła pojawia się na wyświetlaczu, gdy
poziom rozgrzania pola wskazuje na ryzyko poparzenia.
• Zwiększanie mocy podgrzewania : za pomocą tej funkcji można podgrzać zawartość
naczynia szybciej niż w przypadku maksymalnego poziomu mocy „ ”.
(Na wyświetlaczu widoczne będzie oznaczenie „ ”.)
• Automatyczne wykrywanie naczyń : wszystkie pola grzejne są wyposażone w system
automatycznego wykrywania naczyń. System ten został skalibrowany w celu rozpoznawania
naczyń o średnicy minimalnie mniejszej niż dane pole płyty indukcyjnej. Naczynia należy
zawsze umieszczać po środku każdego pola grzejnego. Konieczne jest także korzystanie z
odpowiednich naczyń do gotowania.
• Wyświetlacze cyfrowe : cztery pola wyświetlacza są przypisane do czterech stref gotowania.
Zawierają one następujące informacje:
-
: włączenie urządzenia;
do ,
-
: wybór mocy podgrzewania;
-
: pozostałe ciepło;
-
: włączenie funkcji zabezpieczenia przed dziećmi;
-
: komunikat o błędzie; czujnik był dotykany przez ponad 8 sekund.
-
: komunikat o błędzie; powierzchnia kuchenki jest przegrzana ze względu
na niepoprawną obsługę (na przykład gotowanie przy użyciu pustego naczynia);
-
: komunikat o błędzie informujący, że użyte naczynie jest niewłaściwe bądź
zbyt małe, lub że nie umieszczono żadnego naczynia na polu grzejnym.
• Utrzymywanie temperatury
: Tej funkcji należy używać do utrzymywania
temperatury przygotowywanych posiłków. (Na wyświetlaczu widoczne będzie
oznaczenie „ ”.)
• Automatyczne nagrzewanie
: Tej funkcji należy używać do grzania na
najwyższym poziomie mocy przez określoną ilość czasu. (Na wyświetlaczu widoczne
będzie oznaczenie „ ”.)
Po zakończeniu pole grzejne automatycznie przełączy się na niższy poziom zasilania.
W trakcie pracy nigdy nie pozostawiaj płyty grzejnej bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE Może to spowodować pożar.
• Przycisk podstawowego panelu grzejnego
: za pomocą tej funkcji można rozszerzyć
strefę gotowania na całą prawą stronę płyty grzejnej.
18_ elementy i funkcje urządzenia
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:34:53
Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa
Ustawienie mocy podgrzewania
Wyłączenie
1-3
Po 6 godzinach
4-6
Po 5 godzinach
7-9
Po 4 godzinach
10-15
Po 1,5 godziny
Jeśli płyta ulegnie przegrzaniu ze względu na niepoprawną obsługę urządzenia,
. i płyta zostanie wyłączona.
zostanie wyświetlony symbol
Jeśli użyte naczynie jest niewłaściwe bądź zbyt małe, lub nie umieszczono żadnego
naczynia na polu grzejnym, zostanie wyświetlone oznaczenie . Po upływie
1 minut dane pole grzejne zostanie wyłączone.
elementy i funkcje urządzenia
Jeśli jedno z pól grzejnych nie zostanie wyłączone lub ustawienie podgrzewania nie
zostanie zmienione przez dłuższy czas, pole grzejne wyłączy się automatycznie.
Obecność pozostałego ciepła jest oznaczana na wyświetlaczach cyfrowych
(„gorący”).
poszczególnych pól grzejnych za pomocą litery
Pola grzejne wyłączają się automatycznie po upływie następującego czasu:
Jeśli jedno lub więcej pól grzejnych wyłączy się przed upływem wskazanego
czasu, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w części „Rozwiązywanie
problemów”.
Inne przyczyny samoczynnego wyłączenia się pól grzejnych
Wszystkie pola wyłączają się wówczas, gdy na panel sterowania przedostanie się
ciecz gotowana w urządzeniu.
Funkcja wyłącznika automatycznego zostanie także uruchomiona w przypadku
umieszczenia na panelu sterowania wilgotnej ściereczki. W obu tych przypadkach
konieczne jest ponowne włączenie urządzenia przy użyciu głównego przycisku
po usunięciu cieczy lub ściereczki.
włączania/wyłączania
Wskaźnik pozostałego ciepła:
Po wyłączeniu danego pola grzejnego lub całej płyty obecność pozostałego ciepła
(„gorący”) na wyświetlaczu cyfrowym
jest wskazywana za pomocą oznaczenia
poszczególnych pól grzejnych. Po wyłączeniu pola grzejnego wskaźnik pozostałego
ciepła zgaśnie dopiero po schłodzeniu się jej powierzchni.
Ciepło to można wykorzystać do odmrażania żywności lub utrzymania jego temperatury.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Gdy wskaźnik pozostałego ciepła jest podświetlony, istnieje ryzyko poparzenia.
Przerwa w zasilaniu powoduje zgaśnięcie oznaczenia ; informacja o pozostałym
cieple nie będzie wówczas dostępna w urządzeniu. W dalszym ciągu istnieje
jednak ryzyko poparzenia. Aby go uniknąć, należy zachować ostrożność w
pobliżu płyty grzejnej.
elementy i funkcje urządzenia _19
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:34:53
Wykrywanie temperatury
Jeśli z dowolnej przyczyny temperatura jakiegokolwiek pola grzejnego przekroczy
poziom bezpieczeństwa, poziom mocy podgrzewania dla tego pola zostanie
zmniejszony automatycznie.
Po zakończeniu korzystania z płyty grzejnej jej wentylator będzie kontynuował pracę
do momentu schłodzenia układów elektronicznych. Wentylator włącza się i wyłącza w
zależności od temperatury układów elektronicznych.
Wprowadzenie
Pierwsze czyszczenie
Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego wilgotną ściereczką z użyciem środka do
czyszczenia ceramicznych blatów roboczych.
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać substancji żrących lub środków mogących porysować
powierzchnię, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
korzystanie z płyty grzejnej
Naczynia do gotowania na płycie indukcyjnej
Płytę indukcyjną należy włączać dopiero po umieszczeniu naczynia z podstawą
magnetyczną na jednym z pól grzejnych. Można stosować następujące naczynia
kuchenne:
Tworzywo naczynia
Tworzywo naczynia
Stosowanie
Stal, stal emaliowana
Tak
Żeliwo
Tak
Stal nierdzewna
Jeśli odpowiednio oznaczone przez producenta
Aluminium, miedź, brąz
Nie
Szkło, ceramika, porcelana
Nie
Naczynia na płyty indukcyjne posiadają odpowiednie oznaczenie
producenta.
Niektóre naczynia mogą powodować hałas podczas ich użytkowania w
polach indukcyjnych. Nie wskazuje to na uszkodzenie urządzenia ani w
żaden sposób nie wpływa na jego działanie.
20_ Wprowadzenie
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:34:53
Test przydatności
Naczynie może być używane do gotowania
indukcyjnego, jeśli posiada odpowiednie
oznaczenie producenta a magnes przyczepia
się do jego spodniej części.
Pole indukcyjne ma możliwość automatycznego dostosowania się do wielkości spodniej
części naczynia. Magnetyczna część dna naczynia musi jednak posiadać określoną
minimalną średnicę, w zależności od wielkości danego pola grzejnego.
Średnica pól grzejnych
Minimalna średnica dna naczynia
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Przedni lub tylny panel grzejny
120 mm
Duży panel grzejny
180 mm, naczynia owalne, rondle do gotowania ryb
korzystanie z płyty grzejnej
Wielkość naczyń
Hałasy podczas pracy
Jeśli słychać.
• Dźwięk pękania: przybory kuchenne są wykonane z różnych materiałów.
• Gwizd: wykorzystywane są więcej niż dwa pole grzejne oraz przybory
kuchenne są wykonane z różnych materiałów.
• Buczenie: wykorzystywane są wysokie poziomy zasilania.
• Kliknięcie: występuje zmiana napięcia.
• Syk, brzęczenie: Wiatrak pracuje poprawnie.
Powyższe hałasy są normalne i nie wskazują na żadne usterki.
korzystanie z płyty grzejnej _21
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:34:54
Korzystanie z właściwych naczyń
kuchennych
Naczynia lepszej jakości pozwalają uzyskać lepsze rezultaty gotowania.
• Można je rozpoznać, sprawdzając ich jakość ich podstawy. Dno powinno być
maksymalnie grube i płaskie.
• Kupując nowe naczynia, należy zwrócić szczególną uwagę na średnicę dna.
Producenci często podają tylko średnicę górnej krawędzi naczyń.
• Nie należy używać naczyń, które mają uszkodzone dno o ostrych krawędziach
lub wgniecenia. Przesuwanie takich naczyń po powierzchni płyty grzejnej może
spowodować jej trwałe zarysowanie.
• Dno zimnego naczynia jest zwykle lekko wygięte do środka (wklęsłe). Dno naczynia
nie powinno być wypukłe.
• Aby móc korzystać z naczyń specjalnego rodzaju, na przykład woka, naczynia
do gotowania ciśnieniowego lub na wolnym ogniu, należy przestrzegać instrukcji
producenta.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Przestrzeganie następujących zasad użytkowania pozwala oszczędzać
energię elektryczną:
• Naczynia i garnki należy zawsze
umieszczać na płycie przed
włączeniem pola grzejnego.
• Obecność zabrudzeń na płycie i
dnie naczynia zwiększaj zużycie
energii.
• Jeśli to możliwe, należy szczelnie
przykrywać użytkowane naczynia
za pomocą pokrywki.
Prawidłowo!
Nieprawidłowo!
• Pola grzejne należy wyłączać
przed zakończeniem gotowania,
aby wykorzystać pozostałe ciepło
do odmrażania lub utrzymania
temperatury żywności.
Korzystanie z przycisków z czujnikami
dotykowymi
Aby użyć przycisku z czujnikiem dotykowym, dotknij żądany panel końcem palca
wskazującego tak, aby włączyć lub wyłączyć żądany wyświetlacz, bądź aby włączyć
żądaną funkcję urządzenia.
Upewnij się, że dotykasz tylko jednego panelu czujnika podczas obsługi urządzenia. Zbyt
płaskie umieszczenie palca na panelu może spowodować naciśnięcie także sąsiedniego
przycisku.
22_ korzystanie z płyty grzejnej
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:34:56
Włączanie urządzenia
1. Dotykaj przycisku funkcji zabezpieczenia przed dziećmi
3 sekundy.
ok.
1 sek.
Po uaktywnieniu się przycisku włączania/wyłączania
w ciągu 10 sekund
wybierz ustawienie mocy podgrzewania, aby włączyć płytę grzejną. W
przeciwnym razie urządzenie wyłączy się ze względów bezpieczeństwa.
Wybieranie pola grzejnego i ustawienia mocy
podgrzewania
1. Aby wybrać pole grzejne, dotknij przycisku
żądanego pola.
korzystanie z płyty grzejnej
2. Urządzenie jest włączane przy użyciu przycisku
włączania/wyłączania .
Dotykaj przycisku włączania/wyłączania
przez około jedną sekundę.
Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się
oznaczenie .
przez około
2. Aby ustawić lub dostosować poziom mocy
gotowania, dotknij
przycisków mocy podgrzewania.
Jeśli więcej niż jeden przycisk z czujnikiem będzie naciskany przez ponad
8 sekund, na wyświetlaczu ustawienia mocy podgrzewania pojawi się
oznaczenie
. Aby zresetować ustawienia, dotknij przycisku
włączania/wyłączania .
Wyłączanie urządzenia
Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, użyj funkcji
włączania/wyłączania .
Dotknij przycisku włączania/wyłączania .
Po wyłączeniu jednego pola grzejnego lub całej powierzchni gotowania
obecność pozostałego ciepła będzie wskazywana na wyświetlaczu
cyfrowym odpowiedniego pola za pomocą oznaczenia
(„gorący”).
korzystanie z płyty grzejnej _23
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:34:57
Wyłączanie pól grzejnych
Aby wyłączyć pola grzejne, przywróć ustawienie
, dotykając czujnika przycisku
na panelu
sterowania.
Aby szybciej wyłączyć dane pole, dotknij jego przycisku dwukrotnie.
Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed
dziećmi
Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi uniemożliwia przypadkowe włączenie pól
grzejnych i uaktywnienie powierzchni gotowania.
Możliwe jest także zablokowanie panelu sterowania (z wyjątkiem przycisku
włączania/wyłączania ), co pozwala zapobiec przypadkowej zmianie
ustawień, na przykład podczas przecierania panelu ściereczką.
Włączanie i wyłączanie funkcji zabezpieczenia przed
dziećmi
1. Dotykaj przycisku zabezpieczenia przed
dziećmi przez około 3 sekundy.
Jako potwierdzenie zostanie odtworzony sygnał
dźwiękowy.
ok.
3 sek.
2. Dotknij dowolnego czujnika przycisku
sterowania.
Na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie
wskazujące włączenie funkcji zabezpieczenia
przed dziećmi.
3. Aby wyłączyć tę funkcję, dotykaj przycisku zabezpieczenia przed dziećmi
przez około 3 sekundy.
Jako potwierdzenie zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy.
Ze względów bezpieczeństwa po kliku minutach od wyłączenia urządzenia
uruchamia się funkcja zabezpieczenia przed dziećmi.
24_ korzystanie z płyty grzejnej
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:34:58
Wyłącznik czasowy
Istnieją dwa sposoby korzystania z wyłącznika czasowego:
Ustawianie funkcji wyłącznika bezpieczeństwa
Pola grzejne, dla których chcesz zastosować funkcję wyłącznika bezpieczeństwa,
muszą być włączone.
1. Używając przycisku wyłącznika czasowego
, wybierz pole, dla którego chcesz ustawić
czas wyłączenia.
Dotknięcie tego przycisku po wybraniu
pierwszego aktywnego pola grzejnego
spowoduje, że odpowiedni wskaźnik zacznie
migać z małą częstotliwością.
Przykład: przedni wskaźnik po lewej stronie odpowiada przedniemu polu po
zostanie wyświetlony na ekranie wyłącznika czasowego.
lewej stronie.
Wybierz następne aktywne pole grzejne, dotykając ponownie
.
przycisku wyłącznika czasowego
korzystanie z płyty grzejnej
Użycie wyłącznika czasowego jako funkcji wyłącznika bezpieczeństwa:
Jeśli dla pola grzejnego ustawiono określony czas działania, zostanie ono wyłączone po
upływie tego czasu. Funkcja ta może być używana dla wielu pól jednocześnie.
Użycie wyłącznika czasowego jako licznika czasu:
Licznika czasu nie można używać po włączeniu pola grzejnego.
2. Użyj przycisków ustawień wyłącznika
lub
), aby ustawić
czasowego (
żądany czas gotowania, na przykład
15 minut, po upływie którego pole
wyłączy się automatycznie. Oznaczenie
pojawi się na wyświetlaczu wyłącznika
czasowego.
Aby wyświetlić pozostały czas dla dowolnego pola grzewczego, użyj przycisku
.
sterowania wyłącznikiem czasowym
Odpowiedni wskaźnik sterowania zacznie migać z małą częstotliwością.
Ustawienia można zresetować za pomocą przycisków ustawienia wyłącznika
lub
). Po upływie określonego czasu pole grzejne zostanie
czasowego (
wyłączone automatycznie. Jako potwierdzenie zostanie odtworzony sygnał
dźwiękowy, a na wyświetlaczu wyłącznika czasowego pojawi się oznaczenie.
Aby szybciej dostosować ustawienia, dotykaj dowolnego przycisku
do momentu osiągnięcia żądanej wartości.
, ustawienie czasu
Jeśli jako pierwszy zostanie wybrany przycisk
rozpocznie się od 99 minut. Jeśli jako pierwszy zostanie wybrany
, ustawienie czasu rozpocznie się od 1 minuty.
przycisk
lub
korzystanie z płyty grzejnej _25
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:35:00
Licznik czasu
Aby możliwe było użycie licznika czasu, urządzenie musi być włączone, ale
należy wyłączyć wszystkie pola grzejne.
.
1. Dotknij przycisku wyłącznika czasowego
.
Na jego wyświetlaczu pojawi się oznaczenie
2. Ustaw żądany czas za pomocą przycisków ustawiania wyłącznika
lub
).
czasowego (
Funkcja licznika czasu zostanie włączona, a pozostały czas gotowania pojawi
się na wyświetlaczu wyłącznika czasowego.
Aby dostosować wartość czasu, dotknij przycisku wyłącznika czasowego
, a następnie zmień ustawienie za pomocą przycisków ustawiania
lub
).
wyłącznika czasowego (
Funkcja zwiększania mocy podgrzewania
Funkcja ta
umożliwia zwiększenie mocy podgrzewania dla każdego pola
grzejnego. (na przykład w celu zagotowania dużej ilości wody).
Funkcja zwiększania mocy podgrzewania jest włączana na maksymalnie
5 minut dla każdego pola grzejnego.
Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przywrócony poprzedni poziom
mocy pól grzejnych .
W niektórych przypadkach funkcja zwiększania mocy może zostać wyłączona
automatycznie, aby chronić wewnętrzne podzespoły elektroniczne urządzenia.
Funkcja panelu grzejnego
Funkcja panelu grzejnego umożliwia korzystanie z całej prawej strefy płyty
grzejnej w celu użycia większych naczyń do gotowania. (na przykład owalnych
naczyń lub rondli do gotowania ryb).
1. Dotknij przycisk dużego panelu grzejnego.
2. Dotknij przycisków ustawiania mocy
podgrzewania (
lub
). Zostaną
zmienione wszystkie ustawienia
podgrzewania dla prawej strony płyty grzejnej
(panel przedni i tylny).
26_ korzystanie z płyty grzejnej
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:35:01
Automatyczne nagrzewanie
1. Dotknij przycisku dla odpowiedniego pola
grzejnego.
3. Ustaw żądany poziom zasilania, który będzie
wykorzystany po nagrzaniu urządzenia.
Pole grzejne włączy się automatycznie na
najwyższym poziomie mocy, a następnie
przełączy się na wcześniej wybrany poziom
mocy do gotowania.
Czas automatycznego nagrzewania zależy od wybranego poziomu mocy do
gotowania (patrz tabela).
OSTRZEŻENIE
Poziom mocy
do gotowania
Czas automatycznego
nagrzewania (ok.)
[min : sek.]
Poziom mocy
do gotowania
Czas automatycznego
nagrzewania (ok.)
[min : sek.]
1
2
0 : 15
9
0 : 50
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
korzystanie z płyty grzejnej
2. Dotknij przycisku Automatyczne
nagrzewanie.
Nigdy nie pozostawiaj działającej płyty grzejnej bez nadzoru. Może to
spowodować pożar.
W przypadku smażenia jedzenia wybierany jest zwykle wyższy poziom mocy do
gotowania, dlatego do nagrzania patelni wystarczy krótki czas nagrzewania.
Funkcji automatycznego nagrzewania nie należy używać do gotowania jedzenia w
dużej ilości wody (na przykład makaronu).
Przykryj patelnię pokrywką.
korzystanie z płyty grzejnej _27
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:35:01
Zarządzanie energią
Pola grzejne mogą korzystać z maksymalnej mocy
podgrzewania.
Jeśli zakres ten zostanie przekroczony poprzez
włączenie funkcji zwiększania mocy, funkcja
zarządzania energią automatycznie zredukuje
ustawienie podgrzewania innego połączonego pola
grzejnego.
• Lewa strona: pola nr 1 i nr 2 stanowią połączone
pola grzejne;
• Prawa strona: pola nr 3 i nr 4 stanowią połączone
pola grzejne.
Wskaźnik dla danego pola grzejnego zmienia się z
wybranego ustawienia podgrzewania na maksymalne
możliwe ustawienie mocy podgrzewania.
• Przykład
Ostatnie ustawienie
podgrzewania dla pola
grzejnego (nr 3)
Zwiększanie mocy
Ustawienie podgrzewania połączonego pola grzejnego (nr 4)
Pierwotne ustawienie
Automatycznie zmienione
podgrzewania
ustawienie podgrzewania
poziom 15
poziom 13
Po włączeniu funkcji dużego panelu grzejnego funkcja zarządzania energią
automatycznie redukuje ustawienie podgrzewania lewej strony płyty (pola nr 1 i nr 2).
Jeśli używane są wszystkie pola grzejne po lewej stronie płyty (nr 1 i nr 2),
.
maksymalne ustawienie podgrzewania dużego panelu grzejnego wynosi
dla dużego panelu, należy wyłączyć pole
Aby użyć funkcji zwiększania mocy
grzejne po lewej stronie.
Zalecane ustawienia dla gotowania
określonych rodzajów żywności
Wartości w poniższej tabeli stanowią jedynie wskazówki dotyczące gotowania.
Ustawienia mocy podgrzewania wymagane dla różnych metod gotowania są zależne
od wielu czynników, takich jak jakość używanych naczyń oraz typ i ilość gotowanej
żywności.
Ustawienie
przełącznika
14-15
10-13
Metoda
gotowania
Podgrzewanie
Gotowanie saute
Smażenie
Intensywne
Smażenie
8-9
Smażenie
6-7
Gotowanie
Gotowanie na parze
Duszenie
Gotowanie
Roztapianie
3-5
1-2
Przykłady użycia
Podgrzewanie dużej ilości płynu, gotowanie
makaronu, smażenie mięsa (podsmażanie gulaszu,
opiekanie mięsa)
Steki, polędwica wołowa, smażone ziemniaki,
kiełbaski, naleśniki
Sznycle / kotlety, wątróbka, ryby, kotlety mielone,
jajka sadzone
Gotowanie do 1,5 litra płynu, ziemniaki, warzywa
Gotowanie na parze lub duszenie małych ilości
warzyw, gotowanie ryżu i potraw mlecznych
Roztapianie masła, żelatyny, czekolady
Przedstawione w powyższej tabeli ustawienia mocy podgrzewania stanowią tylko
wskazówki dotyczące gotowania.
Ustawienia te należy dostosować w zależności od używanych naczyń i
przyrządzanych potraw.
28_ korzystanie z płyty grzejnej
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:35:02
czyszczenie i konserwacja
Płyta grzejna
Środków czyszczących nie należy stosować na podgrzanej powierzchni ze
szkła ceramicznego. Po zakończeniu czyszczenia substancje te należy usunąć
za pomocą odpowiedniej ilości czystej wody, ponieważ mogą po rozgrzaniu
się powierzchni mogą one wykazywać działanie żrące. Nie należy używać
agresywnych środków czyszczących, takich jak aerozole do czyszczenia grilla lub
piekarnika, szorstkie gąbki i ścierne środki do mycia naczyń.
Powierzchnię ze szkła ceramicznego należy czyścić po każdym użyciu, kiedy
jest lekko ciepła w dotyku. Zapobiegnie to przypaleniu się rozlanych płynów na
powierzchni płyty. Kamień, ślady wody i tłuszczu oraz metaliczne odbarwienia
należy czyścić za pomocą dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do
szkła ceramicznego lub stali nierdzewnej.
Lekkie zabrudzenia
czyszczenie i konserwacja
OSTRZEŻENIE
1. Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego za pomocą ściereczki zwilżonej
wodą.
2. Wytrzyj do sucha za pomocą suchej ściereczki. Na powierzchni nie należy
pozostawiać resztek środka czyszczącego.
3. Raz w tygodniu wyczyść dokładnie całą powierzchnię gotowania za pomocą
dostępnych w sprzedaży środków czyszczących do szkła ceramicznego lub
stali nierdzewnej.
4. Przetrzyj powierzchnię ze szkła ceramicznego odpowiednią ilością
czystej wody, a następnie wytrzyj do sucha za pomocą czystej ściereczki
niepozostawiającej włókien na powierzchni płyty.
Silne zabrudzenia
1. Aby usunąć przypalone jedzenie i trudne do usunięcia plamy, użyj skrobaka
do szkła.
2. Przyłóż skrobak pod lekkim kątem do powierzchni ze szkła ceramicznego.
3. Wyczyść zabrudzenia, usuwając je za pomocą ostrza.
Skrobaki do szkła i środki do czyszczenia
szkła ceramicznego są dostępne w sklepach
specjalistycznych.
czyszczenie i konserwacja _29
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:35:02
Trudne do usunięcia zabrudzenia
1. Spalony cukier, rozpuszczony plastik, folię aluminiową i inne tworzywa tego
typu należy natychmiast usuwać skrobakiem do szkła przed ich zastygnięciem.
OSTRZEŻENIE
Użycie skrobaka do szkła w gorącym polu grzejnym może być przyczyną
poparzeń.
2. Wyczyść standardowo płytę po jej schłodzeniu się.
Jeśli rozpuszczone tworzywo w polu grzejnym zdążyło zastygnąć, podgrzej
je ponownie w celu czyszczenia.
Usunięcie zarysowań lub ciemnych plam,
spowodowanych na przykład przez naczynia
z ostrymi krawędziami, nie jest możliwe. Ich
obecność nie wpływa jednak na działanie płyty
grzejnej.
Rama płyty grzejnej (opcja)
OSTRZEŻENIE
Do czyszczenia ramy nie należy używać octu, soku cytrynowego ani środka do
usuwania plam. Może to spowodować pojawienie się ciemnych plam.
1. Przetrzyj ramę za pomocą ściereczki zwilżonej wodą.
2. Zwilż zaschnięte zabrudzenia wilgotną ściereczką. Przetrzyj powierzchnię i wytrzyj ją
do sucha.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia:
• Nie płyty grzejnej jako powierzchni roboczej i nie przechowuj na niej żadnych
przedmiotów.
• Nie używaj strefy gotowania bez naczyń lub jeśli naczynia są puste.
• Szkło ceramiczne jest bardzo wytrzymałe i odporne na zmiany temperatury, ale
nie jest niezniszczalne.
Uszkodzenie może być spowodowane upuszczeniem ostrego lub ciężkiego
przedmiotu na powierzchnię płyty.
• Nie umieszczaj naczyń na ramie płyty grzejnej. Może to spowodować
zarysowanie płyty i zniszczenie jej obudowy.
• Unikaj rozlewania na ramę kuchenki kwaśnych płynów, na przykład octu, soku
cytrynowego lub odkamieniaczy, ponieważ mogą one spowodować powstanie
ciemnych plam.
• Jeśli cukier lub substancja zawierająca cukier zetknie się z gorącym polem
grzejnym, a następnie rozpuści się, należy usunąć ją natychmiast za pomocą
skrobaka kuchennego i nie dopuścić do jej zastygnięcia. Zastygnięcie substancji
może spowodować uszkodzenie powierzchni płyty podczas czyszczenia.
• Wszystkie przedmioty i tworzywa, które mogą ulec rozpuszczeniu, takie jak
plastik, folia aluminiowa i folia do pieczenia, należy przechowywać z dala od
powierzchni ze szkła ceramicznego. Jeśli tworzywo tego typu rozpuści się na
płycie grzejnej, należy usunąć je natychmiast za pomocą skrobaka.
30_ czyszczenie i konserwacja
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:35:02
gwarancja i serwis
Drobne awarie urządzenia mogą wynikać z niepoprawnego użytkowania urządzenia.
Problemów tych można uniknąć, korzystając z instrukcji zamieszczonych poniżej. Nie należy
podejmować dalszych prób naprawy, jeśli poniższe instrukcje nie okażą się przydatne.
Naprawy urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych
OSTRZEŻENIE pracowników serwisu. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stanowić
poważne zagrożenie dla zdrowia użytkownika. Jeśli urządzenie wymaga naprawy,
należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.
Co należy zrobić, jeśli pola grzejne nie działają?
gwarancja i serwis
Często zadawane pytania i rozwiązywanie
problemów
Wykonaj następujące czynności:
• Sprawdź, czy bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej (skrzynce z
bezpiecznikami) jest włączony. Jeśli bezpiecznik wyłącza się kilkakrotnie,
wezwij wykwalifikowanego elektryka.
• Sprawdź, czy zasilanie urządzenia zostało włączone poprawnie.
• Sprawdź, czy wskaźniki przycisków na panelu sterowania są podświetlone.
• Sprawdź, czy pole grzejne jest włączone.
• Sprawdź, czy podano właściwe ustawienia mocy podgrzewania dla pól płyty
grzejnej.
Co należy zrobić, jeśli pola grzejne nie włączają się?
Wykonaj następujące czynności:
• Sprawdź, czy upłynęło ponad 10 sekund od momentu użycia przycisku
włączania/wyłączania danego pola grzejnego (patrz część „Włączanie
urządzenia”).
• Panel sterowania jest wilgotny lub częściowo zakryty mokrą ściereczką.
Co należy zrobić, jeśli wyświetlacz nagle gaśnie, a widoczny
jest tylko wskaźnik pozostałego ciepła ?
Istnieją dwie możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Przypadkowo użyto przycisku włączania/wyłączania.
• Panel sterowania jest wilgotny lub częściowo zakryty mokrą ściereczką.
Co należy zrobić, jeśli po wyłączeniu pól grzejnych wskaźnik
pozostałego ciepła nie pojawia się na wyświetlaczu?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Pole grzejne było używana przez krótki czas i nie rozgrzało się wystarczająco.
Jeśli pole grzejne jest gorące, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Co należy zrobić, jeśli pole grzejne nie włącza lub nie wyłącza się?
Może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:
• Panel sterowania jest wilgotny lub częściowo zakryty mokrą ściereczką.
• Włączono funkcję zabezpieczenia przed dziećmi.
Co należy zrobić, jeśli świeci się wskaźnik
?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Panel sterowania jest wilgotny lub częściowo zakryty mokrą ściereczką. Aby
zresetować ustawienia, dotknij przycisku włączania/wyłączania.
gwarancja i serwis _31
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:35:03
Co należy zrobić, jeśli świeci się wskaźnik
?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Płyta przegrzała się ze względu na niepoprawną obsługę urządzenia.
• Po schłodzeniu się płyty dotknij przycisku włączania/wyłączania, aby
zresetować urządzenie.
Co należy zrobić, jeśli świeci się wskaźnik
?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Użyto niewłaściwego lub zbyt małego naczynia, bądź nie umieszczono
żadnego naczynia w polu grzejnym.
• Po użyciu odpowiedniego naczynie komunikat przestanie być wyświetlany.
Co należy zrobić, gdy wentylator wciąż działa po wyłączeniu
kuchenki?
Możliwe przyczyny takiej sytuacji:
• Po zakończeniu korzystania z płyty grzejnej jej wentylator będzie kontynuował
schładzanie.
• Po pełnym schłodzeniu części elektrycznych, wentylator wyłączy się
samoistnie.
Jeśli zamówiono wizytę technika serwisowego w wyniku błędu w obsłudze
urządzenia, może być ona odpłatna nawet w okresie obowiązywania gwarancji.
Serwis
Przed skontaktowaniem się z producentem w celu skorzystania z pomocy technicznej lub
serwisu, należy zapoznać się z informacjami w części „Rozwiązywanie problemów”. Jeśli nadal
konieczna jest pomoc techniczna, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Czy wystąpiła usterka techniczna?
Jeśli tak, należy skontaktować się z centrum serwisowym.
Należy przygotować informacje niezbędne podczas rozmowy z pracownikiem
obsługi klienta. Ułatwi to proces diagnozowania problemu, a także pozwoli
podjąć decyzję o konieczności odbycia wizyty serwisowej u klienta.
Należy zapisać następujące informacje:
• Jak objawia się problem z urządzeniem?
• W jakich okolicznościach występuje?
Przed połączeniem należy przygotować informacje o modelu i numerze seryjnym
urządzenia. Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej:
• Opis modelu
• Numer seryjny (15 cyfr)
Zalecamy zapisanie tych informacji w celu łatwiejszego użycia w celach
referencyjnych.
Model:
Numer seryjny:
W jakich przypadkach należy uiścić opłatę za serwis, także w
okresie obowiązywania gwarancji?
• Jeśli użytkownik mógł rozwiązać problem samodzielnie, stosując jedno z
rozwiązań przedstawionych w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”.
• Jeśli serwisant musi odbyć kilka wizyt serwisowych, ponieważ nie uzyskał
wszystkich niezbędnych informacji przed ich odbyciem i konieczne było
dodatkowe dowożenie części zamiennych. Przygotowanie się do rozmowy
telefonicznej w sposób opisany powyżej pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów.
32_ gwarancja i serwis
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:35:03
dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary wycięcia blatu
roboczego
Szerokość
575 mm
Głębokość
505 mm
Wysokość
56 mm
Szerokość
560 mm
Głębokość
490 mm
Promień
narożnika
3 mm
dane techniczne
Wymiary urządzenia
220 - 240 VAC, 50/60 Hz
Napięcie:
7,2 kW
Maksymalna moc obciążenia
Waga
Netto
11,3 kg
Brutto
14,2 kg
Pola grzejne
Pozycja
Średnica
Moc
Tył, lewa strona
160 mm
1400 W / zwiększanie mocy do 2000 W
Przód, lewa strona
210 mm
2200 W / zwiększanie mocy do 3200 W
Przedni panel grzejny
-
1800 W / zwiększanie mocy do 2600 W
Tylny panel grzejny
-
1800 W / zwiększanie mocy do 2600 W
Duży panel grzejny
-
3600 W / zwiększanie mocy do 4600 W
dane techniczne _33
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:35:03
nota
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:35:03
nota
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:35:03
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kod produktu: DG68-00330A-02
CTN464KC01_XEO_00330A-02-PL_121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:35:03
CTN464KC Sorozatot
CTN464TC Sorozatot
CTN464NC Sorozatot
CTN464EC Sorozatot
CTN464DC Sorozatot
CTN464FC Sorozatot
Indukciós főzőlap
használati útmutató
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készült.
képzelje el a lehetőségeket
MAGYAR
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük,
regisztrálja termékét a következő webhelyen:
www.samsung.com/register
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:32:46
az útmutató használata
A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót, különös
tekintettel a következő fejezetben található biztonsági előírásokra. Tartsa
meg az útmutatót későbbi használatra. Ha a készüléket másnak adja át,
mellékelje hozzá az útmutatót is.
Fontos biztonsági jelzések és
óvintézkedések.
A következő jelzésekkel találkozhat a használati útmutatóban:
VIGYÁZAT
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos
személyi sérülést vagy halált okozhat.
FIGYELEM
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb személyi
sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
FIGYELEM
A főzőlap használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély,
áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében kövesse
az alábbi biztonsági előírásokat.
NE kísérelje meg.
NE szerelje szét.
NE érintse meg.
Pontosan kövesse az utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék
földelve legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Megjegyzés
Fontos
2_ az útmutató használata
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:32:47
biztonsági előírások
VIGYÁZAT
Elektromos biztonság
Győződjön meg róla, hogy a készülék elhelyezése megfelelő, és hogy annak földelését képzett
szakember végezte.
A készülék javítását csak képzett szakember végezheti. A nem megfelelően képzett személyek
által végzett javítás személyi sérülést vagy a készülék komoly meghibásodását eredményezheti.
Ha a készülék javításra szorul, forduljon a helyi szervizközponthoz. Ha nem a fenti utasítások
szerint jár el, személyi és anyagi kár keletkezhet, a garancia pedig érvénytelenné válhat.
biztonsági előírások
A készülék biztonsági szempontból valamennyi jelenleg elfogadott műszaki
és biztonsági szabványnak megfelel. A készülék gyártójaként ugyanakkor
úgy véljük, hogy a mi felelősségünk a biztonsági előírások ismertetése.
A szintbe szerelt készülékek csak a vonatkozó előírásoknak megfelelő konyhaszekrénybe vagy
munkalapra szerelve használhatók. Ez az elektromos berendezésekre vonatkozó alapvető
érintésvédelmi előírásoknak való megfelelést is biztosítja.
Ha a készülék meghibásodik, eltörik, illetve repedés vagy hasadás keletkezik rajta, tegye a
következőket:
- kapcsolja ki az összes főzési területet;
- áramtalanítsa a főzőlapot; és
- forduljon a helyi szervizközponthoz.
VIGYÁZAT
A gyermekek biztonsága
A készüléket a biztonságos működtetés érdekében gyermekek és segítségre szoruló személyek
kizárólag megfelelő felügyelet mellett üzemeltethetik.
Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Főzéskor a főzési területek felforrósodnak. A kisgyermekeket tartsa távol a készüléktől.
biztonsági előírások _3
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:32:47
VIGYÁZAT
Biztonságos használat
A készülék csak otthoni célú főzéshez és olajban sütéshez alkalmazható. Az eszközt nem
kereskedelmi vagy ipari célú használathoz tervezték.
Soha se használja helyiségek fűtésére a főzőlapot.
Ha a főzőlap közelében található csatlakozókhoz csatlakoztat elektromos készülékeket, legyen
óvatos. Ügyeljen rá, hogy a vezetékek ne érjenek a főzőlaphoz.
A túlhevített zsír és olaj könnyen tüzet foghat. Ha zsírban vagy olajban sült ételt, például sült
krumplit készít, sose hagyja őrizetlenül a tűzhelyet.
Használat után kapcsolja ki a főzési területeket.
Ügyeljen rá, hogy a kezelőpanelek mindig tiszták és szárazok legyenek.
Soha ne hagyjon gyúlékony tárgyakat a főzőfelületen. mert ez tüzet okozhat.
A főzőlapon ne melegítsen alufóliát, alufóliába csomagolt termékeket vagy alumíniumedénybe
csomagolt fagyasztott ételt.
A készülék használata során legyen óvatos, különben könnyen égési sérüléseket szerezhet.
Az elektromos készülékek vezetékei nem érhetnek hozzá a főzőlap forró felületéhez és a forró
edényekhez.
Ne próbáljon ruhát szárítani a főzőlapon.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat – például aeroszolos sprayt vagy tisztítószert – a főzőlap alatti
fiókokban vagy szekrényekben.
VIGYÁZAT: Pacemakert és aktív szívimplantátumot használó személyeknek a felsőtestüket
legkevesebb 30 cm-es távolságra kell tartaniuk a működő indukciós főzőfelületektől. Ha
bármilyen kétsége merülne fel, forduljon orvosához vagy a készülék gyártójához.
VIGYÁZAT
Biztonságos tisztítás
Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
Biztonsági okokból ne használjon gőztisztítót vagy nagynyomású mosót a készülék
tisztításához.
A főzőlap tisztításakor tartsa be az útmutató tisztítási és karbantartási előírásait.
4_ biztonsági előírások
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:32:47
VIGYÁZAT
Az üzembe helyezés során felmerülő komoly
veszélyekre figyelmeztető jelzések
A készülék üzembe helyezését csak a gyártó által felkészített, képzett szakember végezheti. Lásd a
„Főzőlap üzembe helyezése” című részt.
- Ennek elmulasztása, illetve a fali aljzat elosztóval vagy hosszabbítóval történő megosztott
használata áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon elektromos áramátalakítót. Az tüzet vagy áramütést okozhat.
A készülék üzembe helyezését csak szakképzett szerelő vagy szervizközpont végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás az üzembe helyezés után bármikor
megszüntethető legyen. A tápellátás megszüntetéséhez a dugasznak hozzáférhetőnek kell lennie,
vagy a bekötési előírásoknak megfelelően kapcsolót kell beiktatni a fix vezetékek közé. (Csak a
beépíthető modell esetén.)
biztonsági előírások
Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő fali aljzathoz. A fali aljzathoz ne csatlakoztasson másik
berendezést. Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Ezenkívül ne használjon hosszabbítót.
Ne használja a készüléket fűtőtest és gyúlékony anyag mellett.
Ne használja a készüléket párás, olajos vagy poros helyen, illetve ahol közvetlen napsugárzásnak vagy
víznek (esőnek) van kitéve.
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol előfordulhat gázszivárgás.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy hasonló járművekben.
Gondoskodjon a készülék megfelelő földeléséről.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízvezetékhez vagy telefonkábelhez.
- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat, illetve a készülék meghibásodását eredményezheti.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg
róla, hogy az megfelel a helyi és országos előírásoknak.
FIGYELEM
Az üzembe helyezésre vonatkozó
figyelmeztető jelzések
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a fali aljzat hozzáférhető legyen.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat az elektromos szivárgás miatt.
Olyan felületre helyezze a készüléket, amely elbírja a készülék súlyát.
- Ennek elmulasztása rendellenes vibrálást, zajt vagy meghibásodást okozhat.
A készülék és a fal között hagyjon elegendő távolságot.
- Ennek elmulasztása a túlmelegedés miatt tüzet okozhat.
A főzőlap teteje fölött maradjon meg a minimálisan előírt szabad hely.
VIGYÁZAT
Az elektromosság veszélyeire figyelmeztető
jelzések
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, például port vagy vizet, a
csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
- Húzza ki a tápcsatlakozót, és száraz ruhával tisztítsa meg.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
biztonsági előírások _5
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:32:47
A megfelelő irányban csatlakoztassa a tápcsatlakozót a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé
induljon.
- Ha az ellenkező irányba csatlakoztatja a tápcsatlakozót a fali aljzathoz, a kábelben futó elektromos
vezetékek megsérülhetnek, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz. Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült
tápkábelt vagy meglazult fali aljzatot.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne húzza meg, és nem hajlítsa meg túlságosan a tápkábelt.
Ne csavarja meg vagy kötözze össze a tápkábelt.
Ne hurkolja át a tápkábelt fém tárgyon, ne helyezzen a tápkábelre nehéz tárgyat, ne szorítsa be
a tápkábelt tárgyak közé vagy a készülék háta mögé.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne a kábelnél fogva húzza ki a tápcsatlakozót.
- A tápkábelt a csatlakozónál fogva húzza ki.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
A készülék vagy a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
FIGYELEM
Az elektromossággal kapcsolatos
figyelmeztető jelzések
Ha hosszú időn keresztül nem használja a készüléket, továbbá vihar/villámlás idején húzza ki a
készülék tápcsatlakozóját.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha hosszú időn keresztül nem használja a készüléket, továbbá vihar/villámlás idején húzza ki a
készülék tápcsatlakozóját.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
VIGYÁZAT
A használat során felmerülő komoly
veszélyekre figyelmeztető jelzések
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a
tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.
- Ne használjon ventilátort.
- Egy kipattanó szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a főzőlap belsejében található
fűtőelemekhez.
Az égési sérülések elkerülése érdekében MINDIG használjon edényfogó kesztyűt, amikor leveszi
az ételt a főzőlapról.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és a bébiételes üvegek
tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és fogyasztás előtt ellenőrizze azok hőmérsékletét.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a főzőlapot, ha megfelelő
útmutatást kaptak, amelynek révén biztonságosan tudják használni a főzőlapot, és tisztában
vannak a helytelen használat veszélyeivel.
6_ biztonsági előírások
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:32:47
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a
felügyeletet, és elmagyarázza neki az eszköz használatát.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a használat során felforrósodhatnak. Az égési sérülések
elkerülése érdekében kisgyerekek ne tartózkodjanak a készülék közelében.
Ne helyezzen fémtárgyakat – például kést, villát, kanalat, merőkanalat – a főzőlap felületére,
mert felforrósodhatnak.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően – az áramütés elkerülése érdekében – a készüléket ki
kell kapcsolni.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
- Ez áramütést okozhat.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
biztonsági előírások
VIGYÁZAT: Ha a készülék felülete megrepedt, az áramütés veszélyének elkerülése érdekében
kapcsolja ki a készüléket . Ne használja a főzőlapot, amíg az üveglapot ki nem cserélik.
- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy
tüzet okozhat.
A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mivel a csomagolóanyagok veszélyesek
lehetnek a gyermekek számára.
- Ha a gyerekek a fejükre húznak egy zacskót, megfulladhatnak.
- Ennek elmulasztása áramütést égési vagy személyi sérülést okozhat.
A készüléket csak főzési célokra használja.
- Ennek elmulasztása tüzet okozhat.
Műanyag és papírzacskót ne melegítsen, és ezeket a főzőlap egyik funkciójával se használja.
- Ennek elmulasztása tüzet okozhat.
Ne melegítse túl az ételt.
- Ez tüzet okozhat.
Ne melegítsen papírba vagy újságpapírba csomagolt ételt.
- Ez tüzet okozhat.
Ne használjon vagy tároljon gyúlékony sprayt vagy tárgyakat a főzőlap közelében.
- Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
Folyadékok, például kávé, tea, egyéb italok vagy víz, illetve ételek, például curry, leves vagy
pörkölt melegítése esetén használjon alacsony teljesítményfokozatot, és melegítés közben
többször keverje meg a sütő tartalmát.
- Magas teljesítményfokozat használata esetén a sütő tartalma figyelmeztetés nélkül
túlforrósodhat és kifuthat, ami súlyos égési sérülésekhez vezethet.
biztonsági előírások _7
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:32:47
Ne dugja be az ujját, és ne helyezzen idegen anyagokat vagy fém tárgyakat, például tűt, a
készülék nyílásaiba. Ha bármely nyílásba idegen anyag kerül, húzza ki a tápcsatlakozót a fali
aljzatból, és forduljon a márkakereskedéshez vagy a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy sérülést okozhat.
NE töltse teli az edényt. A folyadék kifutásának megelőzése érdekében olyan edényt válasszon,
amely felül szélesebb, mint alul. A szűk nyakú üvegek szintén felrobbanhatnak, ha túlhevítik
azokat.
NE melegítsen cumisüveget cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés esetén felrobbanhat.
Ne merítse a hálózati tápkábelt vagy csatlakozót vízbe, és tartsa őket meleg felületektől távol.
Ne üzemeltesse a készüléket sérült tápkábellel vagy -csatlakozóval.
VIGYÁZAT: Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel ezek
könnyen felrobbanhatnak.
Ne próbálja önállóan megjavítani. szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.
- Ne használjon a szabványos biztosítéktól eltérő biztosítékot (pl. réz, acéldrót stb.).
- Ha a készülék javításra vagy átszerelésre szorul, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, meghibásodást vagy személyi sérülést okozhat.
Ha idegen anyag, például víz kerül a készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon
a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a készüléket nagyobb mennyiségű víz éri, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
FIGYELEM
A használattal kapcsolatos
figyelmeztető jelzések
Legyen óvatos, mivel melegítés után az ételek és az italok nagyon forróak lehetnek.
- Gyermeknek szánt étel esetén különösképpen vigyázzon, hogy az étel kellőképpen lehűljön.
Folyadékok, például víz vagy egyéb italok melegítésekor különös óvatossággal járjon el.
- Ne használjon ingatag, keskeny nyakú edényt.
- Ennek elmulasztása az edény tartalmának hirtelen kicsordulását okozhatja, ami égési
sérülésekkel járhat.
Főzés közben vagy közvetlenül főzés után ne fogja meg az ételt vagy az edényt.
- Használjon edényfogó kesztyűt, mert a forró eszközökkel megégetheti magát.
Ha a berendezés felületén repedés keletkezik, kapcsolja ki a készüléket.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
8_ biztonsági előírások
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:32:47
Kisebb mennyiségű étel rövidebb elkészítési vagy melegítési időt igényel.
Normál időbeállítással túlmelegedhetnek vagy megéghetnek.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
A kifröccsent ételt törölje le a fedőlapról, mielőtt felhajtja. A főzőlap felületé hagyja kihűlni, mielőtt
lehajtja a fedőlapot (csak a fedőlappal rendelkező modellek esetében).
- Ez áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat, illetve a készülék meghibásodását
eredményezheti.
Nedves kézzel ne üzemeltesse a készüléket.
- Ez áramütést okozhat.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.
- Amellett, hogy ez az emberi szervezetre is ártalmas, áramütést, tüzet, vagy meghibásodást
okozhat.
biztonsági előírások
Ne álljon rá a készülék tetejére, és ne helyezzen tárgyakat (pl. ruhát, hőelosztót, égő gyertyát,
égő cigarettát, edényt, vegyszereket, fém tárgyakat stb.) a készülékre.
Ne tegye a készüléket törékeny tárgy, például mosogató vagy üvegtárgy fölé.
- Ez a mosogató vagy az üvegtárgy sérülését okozhatja.
A készülékből kivett ételek csomagolását óvatosan távolítsa el.
- Ha forró az étel, a csomagolás eltávolításakor forró gőz csaphat fel, és megégetheti magát.
A készüléket soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a fali aljzatból, mindig a csatlakozót fogja
meg, és annál fogva húzza ki egy határozott, egyenes mozdulattal.
- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló távirányító rendszer segítségével.
Ne nézzen bele a főzőlap világításába (csak a halogénizzóval rendelkező modellek esetén).
Használat után ne hagyatkozzon kizárólag az edényérzékelőre, hanem manuálisan is kapcsolja
ki a főzőlapot (csak az edényérzékelővel rendelkező modellek esetén).
VIGYÁZAT
A tisztítás során felmerülő komoly
veszélyekre figyelmeztető jelzések
Tisztításkor ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre.
Ne használjon benzolt, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
- Ez elszíneződést, eldeformálódást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás előtt szüntesse meg a készülék tápellátását.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.
Saját biztonsága érdekében ne használjon nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
biztonsági előírások _9
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:32:47
VIGYÁZAT
A tisztítással kapcsolatos figyelmeztető
jelzések
A főzőlapot rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell távolítani.
A főzőlap tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
Vigyázzon, hogy a készülék (külső/belső) tisztítása közben nehogy megsérüljön.
- A készülék éles sarkai megsérthetik.
Ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval.
- Ez rozsdásodáshoz vezethet.
hulladékkezelésre
vonatkozó előírások
VIGYÁZAT
A csomagolóanyag selejtezése
A készülék csomagolása teljes mértékben újrahasznosítható anyagokból készült. A kartonból és
a hungarocellből készült részek megfelelő jelöléssel vannak ellátva. A csomagolóanyagokat és a
használt készülékeket a biztonsági és a környezetvédelmi szabályok figyelembe vételével selejtezze le.
VIGYÁZAT
A használt készülék megfelelő selejtezése
VIGYÁZAT: A használt készülékek leselejtezése előtt tegye azokat működésképtelenné, mert
úgy már nem jelentenek potenciális veszélyforrást.
Ennek érdekében kérjen meg egy képesített villanyszerelőt, hogy áramtalanítsa a készüléket és
távolítsa el a tápvezetéket.
A készüléket tilos a háztartási hulladék közé tenni.
A készülékek begyűjtéséről és a nyilvános gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi hulladékgyűjtő
központnál vagy az önkormányzatnál.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén
a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon
az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot
arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból
biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
10_ hulladékkezelésre vonatkozó előírások
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:32:48
tartalom
a főzőlap felszerelése
alkatrészek és funkcióik
a használat megkezdése
előtt
20
20
a főzőlap használata
13
14
16
16
17
17
18
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
Előírások és megfelelőség
A felszerelésre vonatkozó biztonsági
előírások
Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
Munkalapra szerelés
Főzési területek
Kezelőpanel
Alkatrészek
Indukciós főzés
A készülék legfontosabb jellemzői
Biztonsági kikapcsolás
Fennmaradó hő ikon
A hőmérséklet érzékelése
Első tisztítás
Az indukciós főzési területekhez
használható edények
Megfelelőségi teszt
Edényméretek
Működés közben hallható hangok
A megfelelő edény
Az érintőgombok használata
A készülék bekapcsolása
A főzési terület kiválasztása és a
hőmérsékleti fokozat beállítása
A készülék kikapcsolása
A főzési terület kikapcsolása
A gyermekzár használata
Időzítés
Teljesítménynövelő gomb
Az áthidaló főzőlap beállítása
Automatikus felmelegítés
Teljesítményszabályzás
Javasolt beállítások az egyes ételek
főzéséhez
Főzőlap
A főzőlap kerete (opcionális)
A készülék meghibásodásának
megelőzése
tisztítás és karbantartás
29
30
30
garancia és szervizelés
31
32
GYIK és hibaelhárítás
Karbantartás
műszaki adatok
33
33
Műszaki adatok
Főzési felületek
29
31
33
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 11
tartalom
12
16
12
12
tartalom _11
2012-11-29 �� 5:32:48
a főzőlap felszerelése
VIGYÁZAT
Győződjön meg róla, hogy a készülék elhelyezése megfelelő, és hogy a földelését
képzett szakember végezte. Kérjük, tartsa be ezt az utasítást. A garancia a nem
megfelelő felszerelésből adódó károkra nem terjed ki. A műszaki adatok a jelen
kézikönyv végén találhatók.
Előírások és megfelelőség
A készülék megfelel a következő szabványoknak:
• EN 60335-1 és EN 60335-2-6, a háztartási és hasonló célú elektromos készülékek
biztonsága tekintetében;
• EN 60350 vagy DIN 44546/44547/44548, a háztartási használatra szánt elektromos
tűzhelyek, főzőlapok, sütők és grillsütők üzemeltetési tulajdonságai tekintetében;
• EN 55011
• EN 55014-2
• EN 61000-3-2; és
• EN 61000-3-3, az elektromágneses kompatibilitás (EMC) alapkövetelményei tekintetében.
A készülék megfelel az EU következő előírásainak:
• 2006/95/EC (alacsony feszültségre vonatkozó irányelv)
• 2004/108/EEC (elektromágneses kompatibilitási irányelv)
A felszerelésre vonatkozó biztonsági előírások
• A készülék beszerelése során olyan eszközt kell alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy a
készülék valamennyi pólusával lecsatlakozzon az elektromos hálózatról, és a pólusok
egymástól való távolsága min. 3 mm legyen. Erre a célra megfelelő szigetelőeszközöket,
például vezetékvédő megszakítóeszközöket, biztosítékokat (a csavaros biztosítékokat el
kell távolítani a foglalatból), földzárlatkioldókat és védőkapcsolókat kell alkalmazni.
• Tűzvédelmi szempontból a készülék megfelel az EN 60335-2-6 szabványnak. Ez a fajta
készülék magas szekrényre szerelhető fel, vagy oly módon, hogy csak az egyik oldala
érintkezzen a fallal.
• A főzőlap alá nem szabad fiókokat szerelni.
• A beszerelés során az érintésvédelemre is ügyelni kell.
• Annak a konyhai egységnek, ahová a készüléket beszerelik, meg kell felelniük a DIN
68930 szabvány előírásainak.
• A nedvesség elleni védelem érdekében a vágásfelületeket megfelelő szigetelőanyaggal
kell szigetelni.
• A csempével borított munkalapon a főzőlap melletti illesztéseket teljesen fel kell tölteni
fugával.
• A természetes vagy mesterséges kőből ill. kerámiából készült burkolatok esetében a
pillanatnyitásra szolgáló rugókat megfelelő műgyantával vagy kevert ragasztóval kell
beragasztani.
• Ellenőrizze, hogy a munkalap és a főzőlap közti szigetelés megfelelő-e, és nincsenek-e
benne hézagok. Nem szabad azonban további szilikonszigetelést felvinni, mert ez
megnehezíti a készülék eltávolítását javíttatás esetén.
• Az eltávolításhoz alulról felfelé kell megnyomni a főzőlapot.
• A főzőlap alá egy lemezt kell beszerelni.
• A fedél és a készülék előlapjának a fedél által takart része közötti szellőzőnyílást tilos letakarni.
12_ a főzőlap felszerelése
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:32:48
Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz
• 1N ~
a főzőlap felszerelése
A készülék hálózatra kötése előtt ellenőrizze, hogy a készülék névleges feszültsége
(a készüléken lévő táblán látható) megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Ez a tábla a
főzőlap alsó felén található.
Mielőtt csatlakoztatná a vezetékeket a hálózathoz, áramtalanítsa a
VIGYÁZAT hálózatot.
A felső fűtőelem feszültsége 230 V~. A készülék 220 V~ vagy 240 V~ feszültségű
hálózaton is kifogástalanul működik.
A készülék beszerelése során olyan eszközt kell alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy a készülék
valamennyi pólusával lecsatlakozzon az elektromos hálózatról, és a pólusok egymástól való
távolsága min. 3 mm legyen. Erre a célra megfelelő szigetelőeszközöket, például a vezetékvédő
megszakítóeszközöket, földzárlatkioldókat és biztosítékokat kell alkalmazni.
A kábelcsatlakozásoknak meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak, és
VIGYÁZAT a terminálok csavarjait erősen meg kell húzni.
Miután a főzőlapot csatlakoztatta a fali aljzathoz, ellenőrizze, hogy minden főzési
VIGYÁZAT
terület használatra készen áll-e. Ehhez helyezzen egy-egy megfelelő edényt a
főzési területekre, majd kapcsolja őket egymás után maximális fokozatra.
Amikor először helyezi áram alá a főzőlapot, az összes kijelző világít, és bekapcsol
a gyermekzár.
Ügyeljen az épületbekötés és a készülék (lásd a kapcsolási rajzokat) fázis- és
VIGYÁZAT
nullvezetékének elhelyezkedésére és a készülék ennek megfelelő beszerelésére;
ellenkező esetben a készülék egyes alkatrészei megsérülhetnek. A garancia nem
terjed ki a nem megfelelő beszerelésből származó károkra.
Ha a csatlakozókábel sérült, ki kell cserélni a gyártótól vagy szervizképviselettől
VIGYÁZAT
beszerezhető speciális kábelre vagy szerelékre.
• 2N ~
220-240 V ~
Kék
Fekete
Barna
Zöld/Sárga
Kék
Fekete
Szürke
L
380-415 V ~
Zöld/Sárga
220-240 V ~
Szürke
Barna
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Kék
Fekete
Barna
Szürke
L1 N1
Zöld/Sárga
VIGYÁZAT
A tápellátás megfelelő
csatlakoztatása érdekében tartsa
be a csatlakozók mellett elhelyezett
bekötési rajzok utasításait.
L2 N2
2 X 1N ~
a főzőlap felszerelése _13
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:32:49
Munkalapra szerelés
Felszerelés előtt jegyezze fel a készülék típusszámát (a készüléken lévő táblán
található).
Erre a számra szervizeléskor van szükség, és a készülék beszerelése után már nem
olvasható le, mert a készülék alján található.
Fordítson különös figyelmet a minimális hely- és távolságigényre.
Mielőtt a tartóhevederekre szerelné a főzőlapot, a mellékelt csavarokkal erősítse
meg a tartóhevedereket.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
R3
min. 20
560±1
490±1
600
50
Indukciós főzőlap
min. 5 mm
20 mm
Szigetelőlap
szellőzőnyílás
Sütő
14_ a főzőlap felszerelése
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:32:49
a főzőlap felszerelése
90° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
a főzőlap felszerelése _15
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:32:49
alkatrészek és funkcióik
16
0
m
m
Főzési területek
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1400 W-os indukciós főzőfelület 2000 W teljesítménynöveléssel
2200 W-os indukciós főzőfelület 3200 W teljesítménynöveléssel
Hátsó áthidaló indukciós főzőlap 1800 W teljesítménynövelő funkcióval 2600 W
Első áthidaló indukciós főzőlap 1800 W teljesítménynövelő funkcióval 2600 W
Teljes áthidaló indukciós főzőlap 3600 W teljesítménynövelő funkcióval 4600 W
Kezelőpanel
Kezelőpanel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Főzési terület választógombok
Hőbeállító gombok
Lezárás gomb
Be-/kikapcsoló gomb
Időzítő gomb
A hőbeállítások és a maradék hő jelzései
Melegen tartás
Automatikus felmelegítés
A teljes áthidaló főzőlap kiválasztógombja
16_ alkatrészek és funkcióik
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:32:50
Alkatrészek
Tartóhevederek
Csavarok
Indukciós főzés
• Az indukciós főzés alapelve: Ha edényt helyez a főzési területre és bekapcsolja azt,
az indukciós főzőlap elektromos áramkörei „indukált áramot” fejlesztenek az edény
alatt, így annak azonnal nő a hőmérséklete.
alkatrészek és funkcióik
Indukciós főzőlap
Indukált áram
Indukciós tekercs
Elektromos áramkörök
• Gyorsabb főzés és sütés: Mivel nem az üveg, hanem közvetlenül az edény
melegszik és ezáltal nem vész el hő, az egyéb rendszerekhez képest magasabb a
hatékonyság. Az elnyelt energia legnagyobb része hővé alakul.
alkatrészek és funkcióik _17
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:32:51
A készülék legfontosabb jellemzői
• Kerámiaüveg főzőfelület: A készüléken egy kerámiaüveg főzőfelület és négy
gyorsreagálású főzési terület található.
• Érintőgombok: A készülék vezérlése az érintőgombokkal történik.
• Könnyen tisztítható: A kerámiaüveg főzőlap és az érintőgombok legnagyobb előnye
a tisztíthatóság. A sima, lapos felületet könnyű tisztán tartani.
• Be/Ki kapcsoló: Az Be/Ki kapcsoló a készülék főkapcsolója. A kapcsoló
megnyomásával kapcsolhatja ki és be a készülék áramellátását.
• A beállítások és funkciók jelzőfényei: A digitális kijelzők és ikonok a készülék
beállításait és aktivált funkcióit, valamint az egyes főzési területeken fennmaradó hőt
mutatják.
• Biztonsági kikapcsolás: A biztonsági kikapcsoló funkció gondoskodik róla, hogy
ha a főzési területek hőmérsékleti fokozatát egy ideje már nem módosították, azok
automatikusan kikapcsoljanak.
• Fennmaradó hő ikon: A fennmaradó hő ikon akkor jelenik meg a kijelzőn, ha a
főzési terület olyan forró, hogy égési sérülést okozhat.
: A funkció használatával az edény tartalma a maximális
• Teljesítménynövelés
fokozattól gyorsabban melegíthető meg ‘ ’. (A kijelzőn ‘ ’ jelzés látható.)
• Automatikus edényérzékelés : Az egyes főzési területeket automatikus
edényérzékelő rendszerrel látták el. A rendszer úgy van beállítva, hogy a főzési terület
méretétől csak minimálisan kisebb átmérőjű edényeket ismerjen fel. Az edényt mindig
a főzési terület közepére kell helyezni. Megfelelő edényeket használjon.
• Digitális kijelzők: A négy főzési területhez négy kijelző tartozik.
Ezeken a következő jelzések jelenhetnek meg:
– a készülék be van kapcsolva,
-
– ,
– a választott hőmérsékleti fokozatok megjelenítése,
-
– fennmaradó hő jelenléte,
-
– a gyermekzár aktív; illetve
-
– hibaüzenet: az érintőgombot 8 másodpercnél hosszabb ideig
-
tartották lenyomva.
– hibaüzenet: a főzőlap a nem megfelelő üzemeltetés miatt
-
túlmelegedett. (Például: üres edényt próbáltak melegíteni rajta)
– hibaüzenet: az edény nem megfelelő vagy túl kicsi, illetve nem lett edény
-
helyezve a főzési területre.
• Melegen tartás
jelzés látható.)
: Az étel melegen tartására szolgáló funkció. (A kijelzőn „ ”
: A funkcióval beállíthatja a legmagasabb melegítési
• Automatikus felmelegítés
teljesítményt egy adott időre. (A kijelzõn megjelenik az „ ” jelzés.)
A főzés befejezése után a főzőlap automatikusan alacsonyabb teljesítményfokozatra
kapcsol.
VIGYÁZAT
Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a főzőlapot.
Ez tüzet okozhat.
• A teljes áthidaló főzőlap kiválasztógombja
jobb oldala főzőlapként működik.
: Ezzel a funkcióval a tűzhely teljes
18_ alkatrészek és funkcióik
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:32:53
Biztonsági kikapcsolás
Hőmérsékleti fokozat
Kikapcsolás
1-3
6 óra után
4-6
5 óra után
7-9
4 óra után
10-15
1,5 óra után
Ha a főzőlap rendellenes üzemeltetés miatt túlmelegszik, a
kijelzőn. Ezután a főzőlap kikapcsol.
ikon jelenik meg a
Ha az edény nem megfelelő vagy túl kicsi, illetve nem lett edény helyezve a főzési
jelzés látható. 1 perc elteltével a megfelelő főzési terület kikapcsol.
területre, a
alkatrészek és funkcióik
Ha a főzési területek valamelyikét elfelejtik lekapcsolni, vagy a hőmérsékleti fokozatot
hosszabb ideig nem állítják át, a főzési terület automatikusan kikapcsol.
A fennmaradó hőt a megfelelő főzési területhez tartozó digitális kijelzőn megjelenő
(a. m. hot = meleg) jelzés mutatja.
A főzési területek a következő időszakokat követően automatikusan kikapcsolnak.
Ha egy vagy több főzőlap a megadott idő eltelte előtt kapcsol le, lapozza fel a
Hibaelhárítás c. részt.
A főzőlap kikapcsolásának egyéb okai
Ha valamelyik edényből a benne lévő folyadék kifut és a kezelőpanelre kerül,
valamennyi főzési terület automatikusan kikapcsol.
Az automatikus kikapcsoló funkció olyankor is aktiválódik, ha nedves rongy
kerül a kezelőpanelre. Ezekben az esetekben a folyadék vagy a nedves rongy
segítségével kapcsolhatja vissza a
eltávolítása után az Be/Ki kapcsoló
készüléket.
Fennmaradó hő ikon
Az egyes főzési területek vagy a főzőlap kikapcsolása után a fennmaradó hő jelenlétét a
(a. m. hot = meleg)
megfelelő főzési területekhez tartozó digitális kijelzőn megjelenő
jelzés mutatja. A főzési terület kikapcsolása után a fennmaradó hő ikon csak akkor tűnik
el, ha a főzési terület lehűlt.
A fennmaradó hőt ételek kiolvasztására vagy melegen tartására használhatja fel.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT
Ha a fennmaradó hő ikon világít, égési sérülés veszélye áll fenn.
jelzés kialszik, és a készülék nem
Ha a készülék áramellátása megszakad, a
mutatja a fennmaradó hő jelenlétét. Így olyankor is megégetheti magát, ha a jelzés
nem világít. Ezért legyen mindig óvatos, ha a főzőlap környékén tartózkodik.
alkatrészek és funkcióik _19
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:32:54
A hőmérséklet érzékelése
Ha valamelyik főzési terület hőmérséklete valamilyen okból túllépi a biztonságos szintet, a
főzési terület automatikusan alacsonyabb fogyasztási fokozatra kapcsol.
Ha már nem használja a főzőlapot, a hűtőventilátor tovább működik addig, amíg a
főzőlap elektronikája le nem hűl. Az elektronika hőmérsékletétől függően a hűtőventilátor
be- és kikapcsol.
a használat megkezdése
előtt
Első tisztítás
A kerámiaüveg felületet törölje át nedves ronggyal és kerámialapos tűzhely tisztítására
szolgáló folyadékkal.
VIGYÁZAT
Ne használjon súrolószert vagy túl érdes szivacsot. Ezzel felsértheti a felületet.
a főzőlap használata
Az indukciós főzési területekhez
használható edények
Az indukciós főzőlap csak akkor kapcsolható be, ha mágneses aljú edényt helyeztek
valamelyik főzési területre. A következő edénytípusokat használhatja:
Edény anyaga
Edény anyaga
Megfelelő
Acél, zománcozott acél
Igen
Öntöttvas
Igen
Rozsdamentes acél
Ha a gyártó is feltünteti
Alumínium, réz, sárgaréz
Nem
Üveg, kerámia, porcelán
Nem
A gyártó feltünteti, ha az edény használható indukciós főzőlappal.
Bizonyos edények indukciós főzési felületen használva zajt bocsátanak ki.
Ez a hang nem a készülék hibáját jelzi és a működést semmilyen módon
nem befolyásolja.
20_ a használat megkezdése előtt
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:32:54
Megfelelőségi teszt
Egy edény akkor alkalmas indukciós főzőlapon
történő használatra, ha az edény alján mágnes
található, illetve ha a gyártó feltüntette azt a
címkén.
Az indukciós főzési területek egy bizonyos mértékig automatikusan alkalmazkodnak az
edény aljának méretéhez. Ugyanakkor fontos, hogy az edény aljának mágneses területe
elérje az adott főzési területnek megfelelő minimális átmérőt.
A főzési terület átmérője
Az edény aljának minimális átmérője
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Első vagy hátsó áthidaló főzőlap
120 mm
A teljes áthidaló főzőlap
180 mm, ovális, kacsatál
a főzőlap használata
Edényméretek
Működés közben hallható hangok
Ha a következőt hallja.
• Pattogás: az edény különböző anyagokból készült.
• Fütyülés: kettőnél több főzőlapot használ, és az edények különböző
anyagokból készültek.
• Zúgás: magas teljesítményfokozatokat használ.
• Kattogás: elektromos kapcsolás.
• Sistergés, sercegés: üzemel a ventilátor.
Ezek a hangok nem rendellenesek, nem utalnak meghibásodásra.
a főzőlap használata _21
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:32:54
A megfelelő edény
Minél jobb minőségű edényeket használ, annál finomabb lesz a bennük főzött étel.
• A jó minőségű edényeket az aljukról ismerheti föl. Minél vastagabb és laposabb az
edény alja, annál jobb az edény minősége.
• Új edények vásárlásakor az edény aljának átmérőjét is ellenőrizze. Sokszor a gyártók
csak az edény felső szélének átmérőjét adják meg.
• Ne használjon olyan edényt, amelynek sérült az alja, és durva szélű karcolások
vagy sorják vannak rajta. Ha egy ilyen edényt végighúz a készülék felületén, olyan
karcolásokat okozhat, melyeket később nem lehet eltávolítani.
• Olyan edényeket vásároljon, melyeknek az alja hideg állapotban befelé hajlik
(homorú). Soha ne használjon kifelé hajló (domború) aljú edényt.
• Ha különleges edényfajtát – például kuktát, párolóedényt vagy wokot – szeretne
használni a készüléken, kövesse a gyártó utasításait.
Energiatakarékossági tippek
Az alábbi utasítások betartásával jelentős energiát takaríthat meg.
• Az edényeket már a készülék
bekapcsolása előtt helyezze a
főzési területre.
• Ha a főzési terület vagy az edény
alja piszkos, megnő a készülék
fogyasztása.
• Amikor csak lehetséges,
teljesen fedje le a fazekakat és a
serpenyőket.
Helyes!
Helytelen!
• A főzési területeket a főzési idő
lejárta előtt kapcsolja ki, így a
fennmaradó hőt más ételek
melegítésére vagy kiolvasztására
használhatja.
Az érintőgombok használata
Az érintőgombok használatához érintse meg a megfelelő panelt az ujja hegyével, és
addig tartsa lenyomva, amíg a megfelelő jelzőfények ki nem gyulladnak vagy el nem
alszanak, illetve amíg a kívánt funkció be nem kapcsol.
A készülék használatakor ügyeljen rá, hogy egyszerre csak egy kezelőpanelt érintsen
meg. Ha ujja túlzottan rálapul a panelre, véletlenül a szomszédos érzékelőket is
aktiválhatja.
22_ a főzőlap használata
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:32:55
A készülék bekapcsolása
1. Tartsa az ujját a Lezárás
gombon kb. 3 másodpercig.
gombbal kapcsolható
2. A készülék az Be/Ki
gombot 1
be. Érintse meg az Be/Ki
jelzés
másodpercig. A digitális kijelzőkön a
fog látszani.
kb. 1
másodperc
A főzési terület kiválasztása és a
hőmérsékleti fokozat beállítása
a főzőlap használata
Miután az Be/Ki
gombbal bekapcsolta a készüléket,
kb. 10 másodpercen belül meg kell adnia a hőmérsékleti fokozatot. Ha ezt
nem teszi meg, a készülék biztonsági okokból kikapcsol.
1. A főzési terület kiválasztásához nyomja meg a
kívánt főzési területhez tartozó gombot.
2. A főzés teljesítményszintjének
megadásához és módosításához érintse
meg a Hőmérsékleti fokozat beállítása
gombokat.
Ha valamelyik gombot 8 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a kijelzőn
jelzés jelenik meg. A visszaállításhoz érintse meg a Be/Ki
az
gombot.
A készülék kikapcsolása
A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg
gombot. Érintse meg az Be/Ki
az Be/Ki
gombot.
A főzési terület vagy a teljes főzőfelület kikapcsolása után fennmaradó hőt a
megfelelő főzési területekhez tartozó digitális kijelzőkön megjelenő
betű
(a. m. hot = forró) jelzi.
a főzőlap használata _23
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:32:56
A főzési terület kikapcsolása
A főzési felület kikapcsolásához állítsa vissza a
vezérlőgombjával.
beállítást a kezelőpanel
A gyorsabb kikapcsoláshoz érintse meg kétszer a megfelelő főzési
területhez tartozó gombot.
A gyermekzár használata
A gyermekzár védelmet nyújt a főzőterület és a főzőfelület véletlen bekapcsolása
ellen.
kivételével – zárolható,
Sütés közben a kezelőpanel is – az Be/Ki kapcsoló
így megelőzheti a beállítások véletlen megváltoztatását, pl. a panel letörlésekor.
A gyermekzár be- és kikapcsolása
1. Tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a
Lezárás gombot.
A bekapcsolást hang jelzi.
kb. 3
másodperc
2. Érintse meg valamelyik gombot.
betű megjelenése mutatja, hogy
A kijelzőn az
a gyermekzár be van kapcsolva.
3. A gyerekzár kikapcsolásához tartsa lenyomva ismét a Lezárás
3 másodpercig.
A műveletet hangjelzés igazolja vissza.
gombot
A berendezés kikapcsolása után néhány perccel biztonsági okokból
automatikusan bekapcsol a gyermekzár.
24_ a főzőlap használata
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:32:57
Időzítés
Az időzítés kétféleképpen használható:
Biztonsági kikapcsolás beállítása
Bekapcsolva kell lennie annak a főzőzónának, melyhez Ön használni akarja a
biztonsági kikapcsolást.
, érintőkapcsolója
1. Válassza ki az Időzítés
segítségével azt a főzőzónát, amelyhez be
akarja állítani a biztonsági kikapcsolási időt.
Az első aktív főzőzóna választása után az
Időzítés érintőkapcsolójának megérintésére
lassan villog a megfelelő jelzőfény.
Például, a bal első jelzőfény a bal első
jelenik meg.
főzőzónának felel meg. Az időzítés kijelzőn
érintőkapcsolójának újabb
A soron következő aktív főzőzóna az Időzítés
megérintésével választható ki.
a főzőlap használata
Az időzítés használata biztonsági kikapcsolásként:
Ha be lett állítva egy időtartam egy főzőzónához, akkor kikapcsol a főzőzóna ezen
időtartam letelte után. Ez a funkció egyidejűleg több főzőzónához is használható.
Az időzítés használata visszaszámláláshoz:
Nem használható a visszaszámlálásos időzítés, ha már be lett kapcsolva egy főzőzóna.
2. Állítsa be az Időzítés-beállítás
érintőkapcsolóival a kívánt
vagy
időtartamot, például 15 percet, mely
után a főzőzóna automatikusan ki fog
kapcsolni. A biztonsági kikapcsolás
most aktiválva van.
Bármelyik főzőzónánál a hátralévő idő kijelzéséhez nyomja meg az Időzítés
érintőkapcsolóját.
A megfelelő jelzőfény lassan villog.
vagy
érintőkapcsolóival reszetelhetők. A
A beállítások az Időzítés-beállítás
beállított időtartam letelte után automatikusan kikapcsol a főzőzóna, megszólal
egy hangjelzés, és jelez az időzítés kijelző.
vagy
A beállítás meggyorsításához érintse meg az Időzítés-beállítás
érintőkapcsolóját, míg meg nem jelenik a kívánt érték.
érintőkapcsolóját érinti meg, az időtartam
Ha először az Időzítés-beállítás
érintőkapcsolóját
99 perccel kezdődik el; ha először az Időzítés-beállítás
érinti meg, az időtartam 1 perccel kezdődik.
a főzőlap használata _25
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:32:58
Visszaszámlálásos időzítés
A visszaszámlálásos időzítés használatához a készüléknek bekapcsolva, de a
főzőzónáknak kikapcsolva kell lenniük.
1. Érintse meg az Időzítés
érintőkapcsolóját.
jelenik meg az időzítés kijelzőn.
vagy
2. Állítsa be a kívánt időtartamot az Időzítés-beállítás
érintőkapcsolójával.
Ekkor aktiválódik a visszaszámlálásos időzítés funkció, és az időzítés kijelzőn
megjelenik a hátralévő idő.
.érintőkapcsolóját
A hátralévő idő módosításához érintse meg az Időzítés
vagy
és változtassa meg a beállítást az Időzítés-beállítás
érintőkapcsolójával.
Teljesítménynövelő gomb
A teljesítménynövelés funkcióval
fokozható az egyes főzési területek
teljesítménye. (Például nagy mennyiségű víz felforralásához)
A teljesítménynövelés funkció főzési területenként maximum 10 percig
használható.
Az adott idő leteltével a főzési területek teljesítménye automatikusan visszaáll a
-es teljesítményfokozatra.
Bizonyos esetekben a teljesítménynövelés funkció automatikusan
kikapcsolhat a főzőlap belső elektromos alkatrészei védelme érdekében.
Az áthidaló főzőlap beállítása
Az áthidaló funkció segítségével nagy edények használata esetén a teljes jobb
oldal főzőlappá alakítható
(például ovális tálak, kacsatálak esetén).
1. Érintse meg az Áthidaló főzőlap gombot.
2. Érintse meg a hőmérséklet-szabályozó
gombokat. (
vagy
).
Egyszerre változik a jobb oldali (első, hátsó)
főzőlapok hőmérsékletbeállítás-kijelzése.
26_ a főzőlap használata
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:32:59
Automatikus felmelegítés
1. Érintse meg a megfelelő főzőlap gombját.
a főzőlap használata
2. Érintse meg az Automatikus
felmelegítés gombot.
3. Állítsa be a víz felforrása után használni kívánt
teljesítményfokozatot.
A főzőlap automatikusan a legmagasabb
teljesítményre kapcsol, majd átvált az Ön
által korábban kiválasztott folyamatos
teljesítményszintre.
Az automatikus felmelegítési idő attól függ,
melyik folyamatos teljesítményszint került
kiválasztásra (lásd a táblázatot).
VIGYÁZAT
Folyamatos
teljesítményszint
Automatikus
felmelegítési idő
(kb.) [perc : msp]
Folyamatos
teljesítményszint
Automatikus
felmelegítési idő
(kb.) [perc : msp]
1
2
0 : 15
9
0 : 50
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a főzőlapot. Ellenkező esetben
tűz keletkezhet.
Mivel a magasabb folyamatos teljesítményszintek általában az ételek pirítására
alkalmasak, a serpenyő előzetes felmelegítéséhez viszonylag rövidebb
felmelegítési idő is elég.
Az automatikus felmelegítés funkció nem alkalmas nagy mennyiségű vízben főtt
ételek esetében. (például tészták)
Helyezzen egy fedőt a serpenyőre.
a főzőlap használata _27
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:32:59
Teljesítményszabályzás
Az egyes főzési területek teljesítménye maximálva van.
Ha a teljesítménynövelés funkció bekapcsolásával
a készülék túllépi ezt az értéket, a
teljesítményszabályzás automatikusan csökkenti
az adott oldalon található másik főzési terület
hőmérsékleti fokozatát.
• A bal oldalon: Az 1. és 2. főzési terület tartozik
össze
• A jobb oldalon: A 3. és 4. főzési terület tartozik
össze
A főzési terület kijelzése a beállított hőmérsékleti
fokozatról a maximálisan lehetséges hőmérsékleti
fokozatra vált.
• Például:
A (3.) főzési terület utolsó
beállítása
Teljesítménynövelés
Az ehhez tartozó főzési terület (4.) hőmérsékleti fokozata
automatikusan módosított
eredeti hőmérsékleti fokozat
hőmérsékleti fokozat
15. fokozat
13. fokozat
Ha a teljes áthidaló főzőlap funkciót használja, az Energiakezelő funkció
automatikusan lecsökkenti a tűzhely bal oldalának (1. és 2. sz.) hőfok-beállítását.
A bal oldali főzőlapok használata esetén (1. és 2. sz.), a teljes áthidaló főzőlap
”.
legnagyobb megengedett hőfokbeállítása „
Ha a teljes áthidaló főzőlapra szeretné alkalmazni a teljesítménynövelő funkciót
kapcsolja ki az egyik bal oldali főzőlapot.
,
Javasolt beállítások az egyes ételek
főzéséhez
Az alábbi táblázatban szereplő értékek csak tájékoztató jellegűek. Az egyes főzési
eljárásokhoz szükséges hőmérsékleti fokozat számos tényezőtől függ, például a használt
edény minőségétől, valamint a készített étel típusától és mennyiségétől.
Fokozat
14-15
10-13
Elkészítési módszer
Melegítés
Hirtelen sütés
Olajban sütés
Alapos főzés
Olajban sütés
8-9
Olajban sütés
6-7
Főzés
Gőzölés
Párolás
Főzés
Olvasztás
3-5
1-2
Lehetséges felhasználás
Nagy mennyiségű folyadék melegítése, tészta főzése,
hús pirítása (pörkölt készítése, hús párolása)
Hússzeletek, hátszín, rösti, kolbász, palacsinta, gofri
Rántott szelet, rántott borda, máj, hal, fasírozott,
omlett
Max. 1,5 liter folyadék, burgonya, zöldség főzése
Kis mennyiségű zöldség párolása, rizs és tejes ételek
főzése
Vaj, zselatin, csokoládé olvasztása
A fenti táblázatban szereplő hőmérsékleti fokozatok csak tájékoztató jellegűek.
A hőmérsékleti beállítások megadásakor figyelembe kell venni az edény és az
elkészítendő étel sajátosságait is.
28_ a főzőlap használata
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:33:00
tisztítás és karbantartás
Főzőlap
A forró kerámiaüvegre nem kerülhet tisztítószer. A tisztítást követően a tisztítószert
megfelelő mennyiségű tiszta vízzel le kell mosni, mert a készülék felforrósodása
után kimarhatják a felületet. Ne használjon maró hatású tisztítószereket és durva
tisztítóeszközöket, például grillsütő- vagy sütőtisztító sprayt, dörzsiszivacsot vagy
serpenyőtisztító fémszivacsot.
A kerámiaüveg felületet minden egyes használat után, még langyosan törölje le.
Így megakadályozhatja, hogy a kiömlött étel ráégjen a felületre. A vízkő, a vízés zsírfoltok és a fémedények okozta elszíneződést kereskedelmi forgalomban
kapható kerámiaüveg-tisztítóval vagy rozsdamentes acélfelületekhez készült
tisztítószerrel távolíthatja el.
Könnyű szennyeződés eltávolítása
tisztítás és karbantartás
VIGYÁZAT
1. Törölje át a kerámiaüveg felületet egy nedves ronggyal.
2. Egy tiszta ronggyal törölje szárazra. Ügyeljen rá, hogy ne maradjon tisztítószer
a felületen.
3. Hetente egyszer törölje át az egész kerámiaüveg főzőfelületet kereskedelmi
forgalomban kapható kerámiaüveg-tisztítóval vagy rozsdamentes
acélfelületekhez készült tisztítószerrel.
4. Bő vízzel tisztítsa meg a kerámiaüveg felületet, majd szöszmentes, tiszta
ronggyal törölje szárazra.
Makacs szennyeződés eltávolítása
1. A felületre égett ételmaradékot és a makacs foltokat üvegkaparóval
távolíthatja el.
2. Az üvegkaparót helyezze kissé ferdén a kerámiaüveg felületre.
3. A kaparó pengéjével kaparja le a szennyeződést.
Az üvegkaparót és a kerámiaüveg tisztítására
szolgáló tisztítószert a megfelelő szaküzletekben
vásárolhatja meg.
tisztítás és karbantartás _29
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:33:00
Különösen makacs szennyeződés
1. A ráégett cukrot, olvadt műanyagot, alumíniumfóliát vagy más anyagokat
üvegkaparóval távolítsa el, akkor, amikor még a készülék forró.
VIGYÁZAT
Ha a forró főzési területen használja az üvegkaparót, könnyen megégetheti
magát.
2. Ha a főzőlap lehűlt, tisztítsa le a megszokott módon.
Ha a főzőlapra olvadt anyag időközben megszilárdult, a tisztításhoz ismét
melegítse föl.
Az éles szélű edények stb. által okozott
karcolások vagy sötét szennyeződések nem
távolíthatók el. A sérülések ugyanakkor a főzőlap
működésére nincsenek hatással.
A főzőlap kerete (opcionális)
VIGYÁZAT
A főzőlap keretének tisztítása során ne használjon ecetet, citromlevet vagy
vízkőoldót, mert homályos foltok jelenhetnek meg a felületén.
1. Nedves ronggyal törölje le a keretet.
2. Nedvesítse meg a rászáradt szennyeződést egy nedves ronggyal. Törölje szárazra.
A készülék meghibásodásának megelőzése
• Ne használja a főzőlapot tároló- vagy munkafelületként.
• Ha a főzési területen nincs edény vagy az edény üres, ne kapcsolja be a
főzési területet.
• A kerámiaüveg nagyon kemény és a hőmérsékleti hatásokkal szemben
ellenálló, de nem törhetetlen.
Ha éles vagy kemény tárgyat ejtenek a főzőlapra, könnyen megsérülhet.
• Az edényeket ne tegye rá a főzőlap keretére. Ezzel felsértheti vagy
megkarcolhatja a fényezést.
• Ügyeljen rá, hogy nehogy savas folyadék, például ecet, citromlé
vagy vízkőoldó csöppenjen a főzőlap keretére, mert homályos foltok
keletkezhetnek a felületén.
• Ha a főzőlap felületére cukor vagy cukortartalmú anyag kerül és ráolvad,
azonnal távolítsa el konyhai kaparóval, olyankor, amikor még forró. Ha kihűlés
után próbálja meg eltávolítani, a készülék felülete megsérülhet.
• Az olyan anyagokat, amelyek hő hatására megolvadhatnak – például
műanyag, alufólia vagy sütőfólia – tartsa távol a kerámiaüveg felülettől. Ha
efféle anyag olvad rá a főzési területre, távolítsa el azonnal konyhai kaparóval.
30_ tisztítás és karbantartás
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:33:00
garancia és szervizelés
GYIK és hibaelhárítás
Mi a teendő, ha a főzési területek nem működnek?
Ellenőrizze, hogy az alábbi esetek valamelyike fennáll-e:
• A házi vezetékek biztosítéka (biztosítékdoboz) nem csapódott-e le.
Ha a biztosíték egymás után többször lecsapódik, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
• A készülék valóban be van kapcsolva.
• A kezelőpanelen található ikonok világítanak.
• A főzési terület be van kapcsolva.
• A főzési területek be vannak állítva a kívánt hőmérsékleti fokozatra.
garancia és szervizelés
Előfordulhat, hogy a készülék rendellenes működését egy kisebb meghibásodás okozza,
amit az alábbi utasításokkal Ön is elháríthat. Ha az egyes eseteknél megadott utasítások
nem járnak sikerrel, ne próbálkozzon további javításokkal.
A készülék javítását csak képzett szakember végezheti. A nem megfelelően
VIGYÁZAT
végrehajtott javítás jelentős személyi sérülés veszélyével járhat. Ha a készülék
javításra szorul, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Mi a teendő, ha a főzési területek nem kapcsolnak be?
Ellenőrizze, hogy az alábbi esetek valamelyike fennáll-e:
• 10 másodpercnél hosszabb idő telt el az Be/Ki gomb megnyomása és a
kívánt főzési terület bekapcsolása között (lásd A készülék bekapcsolása c.
fejezetet).
• A kezelőpanelen nedves rongy vagy folyadék található.
Mit tegyek, ha a kijelzőn a (fennmaradó hő) ikon kivételével
valamennyi jelzőfény kialszik?
Ezt a jelenséget két lehetséges ok eredményezheti:
• Véletlenül megnyomta az Be/Ki gombot.
• A kezelőpanelen nedves rongy vagy folyadék található.
Mi a teendő, ha a főzési területek kikapcsolása után a
fennmaradó hő jelzés nem jelenik meg a kijelzőn?
Ellenőrizze, hogy az alábbi eset fennáll-e:
• A főzési területet csak rövid ideig használta, így nem melegedett föl eléggé.
Ha a főzési terület még mindig forró, hívja a helyi szervizközpontot.
Mi a teendő, ha a főzési területet nem lehet ki- vagy
bekapcsolni?
Ezt a következők egyike okozhatja:
• A kezelőpanelen nedves rongy vagy folyadék található.
• A gyermekzár be van kapcsolva.
Mit tegyek, ha a
kijelző világít?
Ellenőrizze a következőket:
• A kezelőpanelen nedves rongy vagy folyadék található. A visszaállításhoz
érintse meg az Be/Ki gombot.
garancia és szervizelés _31
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:33:01
Mit tegyek, ha a
kijelző világít?
Ellenőrizze a következőket:
• A főzőlap a nem megfelelő üzemeltetés miatt túlmelegedett.
• Ha a főzőlap lehűlt, az újraindításhoz nyomja meg az Be/Ki gombot.
Mit tegyek, ha világít a
kijelzés?
Ellenőrizze a következőket:
• Az edény nem megfelelő vagy túl kicsi, illetve nem lett edény helyezve a főzési
területre
• Ha megfelelő edényt használ, a megjelenő üzenet automatikusan eltűnik.
Mi a teendő, ha a hűtőventilátor a főzőlap kikapcsolása után is
működik?
Ellenőrizze a következőket:
• A főzőlap használata után a hűtőventilátor addig működik, amíg a készülék le
nem hűl.
• Miután a főzőlap elektromos alkatrészei lehűltek, a hűtőventilátor kikapcsol.
Ha olyan hiba miatt fordul a szervizhez, amit a készülék nem megfelelő
üzemeltetése okozott, a szerelők a garancia ideje alatt is felszámítják a javítási díjat.
Karbantartás
Mielőtt az ügyfélszolgálathoz vagy a szervizhez fordulna, olvassa el a Hibaelhárítás c.
fejezetet.
Ha további segítségre van szüksége, járjon el az alábbi utasítások szerint:
Műszaki hibáról van szó?
Ha igen, forduljon a szervizközponthoz.
Mielőtt a szerviz munkatársaihoz fordul, jegyezze fel a szükséges adatokat. Így
könnyebben azonosíthatják a problémát, és könnyebb lesz eldönteni, hogy
szükséges-e kiszállnia a szerviz munkatársainak.
Jegyezze föl az alábbi adatokat:
• Miben nyilvánul meg a probléma?
• Milyen körülmények között jelenik meg a probléma?
Híváskor adja meg a készülék típusát és sorozatszámát. Ezek az adatok a
készülék adattábláján találhatók, a következőképpen:
• Típus leírása
• Szériaszám (15 számjegy)
Az egyszerűbb hozzáférés miatt azt ajánljuk, hogy jegyezze fel az adatokat a
megadott helyre:
Típus:
Sorozatszám:
Milyen esetekben kell a garancia ideje alatt is javítási díjat fizetni?
• Ha a Hibaelhárítás c. fejezetben felsorolt megoldások egyikével Ön is
orvosolhatta volna a problémát.
• Ha a szerviz munkatársának többször is ki kell szállnia, mert a kiszállást
megelőzően nem kapta meg az összes szükséges információt, és emiatt
például külön alkatrészeket kell beszereznie. Ha a telefonhívás előtt
összegyűjti a fenti információkat, nem kell kifizetnie ezeket a költségeket.
32_ garancia és szervizelés
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:33:01
műszaki adatok
Műszaki adatok
A fedél méretei
575 mm
Mélység
505 mm
Magasság
56 mm
Szélesség
560 mm
Mélység
490 mm
A sarok sugara
műszaki adatok
A készülék méretei
Szélesség
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Csatlakozási feszültség
Csatlakoztatott maximális terhelés teljesítménye
7,2 kW
Nettó
11,3 kg
Bruttó
14,2 kg
Hely
Átmérő
Teljesítmény
Bal hátsó
160 mm
1400 W/2000 W növelés
Bal első
210 mm
2200 W/3200 W növelés
Első áthidaló főzőlap
-
1800 W/2600 W növelés
Hátsó áthidaló főzőlap
-
1800 W/2600 W növelés
A teljes áthidaló főzőlap
-
3600 W/4600 W növelés
Súly
Főzési felületek
műszaki adatok _33
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:33:01
megjegyzés
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:33:01
megjegyzés
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:33:01
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
MACEDONIA
MONTENEGRO
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
023 207 777
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
www.samsung.com
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Kódszám: DG68-00330A-02
CTN464KC01_XEO_00330A-02-HU_121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:33:01
CTN464KC Séria
CTN464TC Séria
CTN464NC Séria
CTN464EC Séria
CTN464DC Séria
CTN464FC Séria
Indukčná platňa
používateľská príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
predstavte si tie možnosti
SLOVENČINA
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Samsung.
Ak chcete získať kompletnejší servis, zaregistrujte si svoj
produkt na lokalite
www.samsung.com/register
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:36:23
používanie tejto príručky
Nájdite si čas, aby ste si prečítali túto príručku vlastníka a pred použitím
spotrebiča venujte obzvlášť pozornosť bezpečnostným informáciám
uvedeným v nasledujúcej časti. Uchovajte si túto príručku pre referenciu
do budúcnosti. Ak prenášate vlastníctvo nad spotrebičom, nezabudnite
odovzdať príručku novému vlastníkovi.
Dôležité bezpečnostné symboly a
bezpečnostné opatrenia
V texte používateľskej príručky sú použité nasledujúce symboly:
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo škody na
majetku.
UPOZORNENIE
Ak sa má obmedziť riziko požiaru, výbuchu, zásahu
elektrickým prúdom alebo fyzického zranenia, pri používaní
platne postupujte podľa týchto bezpečnostných pokynov:
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Explicitne dodržiavajte pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je uzemnené, aby ste predišli zásahu
elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc, volajte servisné stredisko.
Poznámka
Dôležité
2_ používanie tejto príručky
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:36:24
bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Elektrická bezpečnosť
Uistite sa, že spotrebič je správne nainštalovaný a uzemnený kvalifikovaným technikom.
Spotrebič by mal opravovať len kvalifikovaný personál servisu. Opravy realizované jednotlivcami
bez kvalifikácie môžu viesť k ujme na zdraví a vážnym poruchám. Ak váš spotrebič vyžaduje
opravu, kontaktujte mieste servisné stredisko. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k
poškodeniu a strate platnosti záruky.
bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné aspekty tohto spotrebiča spĺňajú požiadavky všetkých
akceptovaných technických a bezpečnostných štandardov. Avšak, ako
výrobcovia tiež veríme, že je našou zodpovednosťou vás oboznámiť s
nasledujúcimi bezpečnostnými pokynmi.
Vstavané spotrebiče možno prevádzkovať len po nainštalovaní do výklenkov a pracovných
priestorov, ktoré vyhovujú príslušným štandardom. Tým sa v prípade elektrických zariadení
zaručí dostatočná ochrana proti kontaktu v súlade s požiadavkami nevyhnutných
bezpečnostných štandardov.
Ak váš spotrebič zlyhá, prípadne ak pukne, praskne alebo sa vytvoria štrbiny:
- vypnite všetky varné zóny,
- odpojte platňu od sieťového napájania a
- kontaktujte svoje miestne servisné stredisko.
VAROVANIE
Bezpečnosť detí
Tento spotrebič nie je určený pre používanie malými deťmi alebo nemohúcimi ľuďmi bez
adekvátneho dohľadu zodpovednej dospelej osoby.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Počas varenia budú zóny varenia horúce. Malé deti vždy držte v bezpečnej vzdialenosti od
spotrebiča.
bezpečnostné pokyny _3
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:36:25
VAROVANIE
Bezpečnosť počas používania
Tento spotrebič sa má používať len na bežné varenie a smaženie vo vašej domácnosti. Nie je
určený na komerčné a priemyselné použitie.
Platňu nikdy nepoužívajte na ohrievanie miestnosti.
Keď elektrické spotrebiče pripájate k sieťovým zásuvkám v blízkosti platne, postupujte opatrne.
Sieťové káble sa nesmú dostať do kontaktu s platňou.
Prehriaty tuk a olej sa môže rýchlo vznietiť. Povrchové jednotky nikdy nenechávajte bez dozoru
počas prípravy jedál na tuku alebo oleji, napr. pri pražení zemiačikov.
Varné zóny po použití vypnite.
Ovládacie panely uchovajte vždy čisté a suché.
Na platňu nikdy neumiestňujte horľavé predmety. Môžu spôsobiť požiar.
Nepoužívajte platňu na zahriatie hliníkovej fólie, produktov zabalených do hliníkovej fólie alebo
mrazených jedál zabalených do hliníkového riadu na varenie.
Ak sa spotrebič používa neopatrne, môže dôjsť k popáleniu.
Káble z elektrických spotrebičov sa nesmú dotýkať horúceho povrchu platne ani kuchynského
náčinia.
Platňu nepoužívajte na sušenie bielizne.
V zásuvkách alebo poličkám pod platňou nikdy neskladujte horľavé materiály, ako sú aerosóly a
čistiace prostriedky.
VAROVANIE: Používatelia s kardiostimulátormi a aktívnymi srdcovými implantátmi musia
vrchnú časť tela udržiavať minimálne v 30 cm vzdialenosti od zón indukčného varenia, pokiaľ
je zariadenie v zapnutom stave. Ak máte pochybnosti, mali by ste sa poradiť s výrobcom
zariadenia alebo s lekárom.
VAROVANIE
Bezpečnosť pri čistení
Pred čistením vždy vypnite spotrebič.
Z bezpečnostných dôvodov nečistite spotrebič prúdovou tryskou alebo čističom pod vysokým
tlakom.
Platňu čistite v súlade s pokynmi pre čistenie a starostlivosť, ktoré sú uvedené v tejto príručke.
4_ bezpečnostné pokyny
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:36:25
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre inštaláciu
Zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.
Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).
Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov ani podobných dopravných
prostriedkov.
bezpečnostné pokyny
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný servisný technik vyškolený výrobcom
špecializujúci sa na platne sporákov. Pozrite si časť „Inštalácia platne“.
Pripojte napájací kábel k príslušnej sieťovej zásuvke a príslušnú zásuvku používajte len pre
toto zariadenie. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Taktiež nepoužívajte
predlžovací kábel.
- Ak nedodržíte uvedené pokyny a sieťovú zásuvku budete zdieľať s inými zariadeniami
pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla, môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže to spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám
produktu alebo ujme na zdraví.
Spotrebič je potrebné nainštalovať tak, aby ho po inštalácii bolo možné ľahko odpojiť od zdroja
napájania. Odpojenie je možné zabezpečiť ľahkou dostupnosťou zástrčky alebo zapojením
vypínača do napájacieho obvodu v súlade s elektrikárskymi zásadami. (Len vstavaný model.)
Toto zariadenie sa musí správne uzemniť. Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu,
plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a
zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.
UPOZORNENIE
Výstražné značky pre inštaláciu
Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k
napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku
elektrickej energie.
Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, zvukom alebo problémom s
produktom.
Zariadenie inštalujte tak, aby ste zachovali dostatočný odstup od steny.
- V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru z dôvodu prehriatia.
Minimálna výška voľného priestoru nevyhnutného nad vrchným okrajom platne.
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre zapojenie
do elektriny
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte
všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).
- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
bezpečnostné pokyny _5
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:36:25
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný
k podlahe.
- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu
poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte poškodenú napájaciu
zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel neťahajte ani ho nadmerne neohýbajte.
Napájací kábel neprekrúcajte.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, neumiestňujte naň ťažké predmety, nevkladajte
ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.
- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Keď sa zariadenie alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
UPOZORNENIE
Výstražné značky pre zapojenie do
elektriny
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre používanie
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte
sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných
prvkov vo vnútri platne.
Pri zložení kuchynského riadu z platne VŽDY používajte chňapky, aby ste predišli
neúmyselnému popáleniu.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou sa musí zamiešať alebo
zatriasť a teplota sa musí skontrolovať pred konzumáciou, aby sa predchádzalo popáleninám.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať platňu bez dozoru len v prípade, ak ste im dali
dostatočné pokyny na to, aby vedeli používať platňu bezpečným spôsobom a pochopili riziká
nesprávneho používania.
6_ bezpečnostné pokyny
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:36:25
Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo
strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Aby ste predišli popáleninám,
nedovoľte prístup malých detí.
Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a veká, by sa nemali ukladať na povrch platne,
pretože sa môžu zohriať na vysokú teplotu.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo zariadenie vypnuté a predišlo sa
možnosti zásahu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Ak povrch praskne, vypnite spotrebič, aby ste sa vyhli možnosti zásahu
elektrickým prúdom. Platňu nepoužívajte, kým sa nevymení sklenený povrch.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a
následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne
nebezpečné.
- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, popáleniu alebo ujme na
zdraví.
Toto zariadenie nikdy nepoužívajte na iné účely ako je varenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
Nikdy neohrievajte plastové alebo papierové nádoby a nepoužívajte ich spolu s funkciou platne.
- V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
Jedlo nadmerne neohrievajte.
- Môže to spôsobiť požiar.
Neohrievajte jedlo zabalené v papieri napr. z novín alebo časopisov.
- Môže to spôsobiť požiar.
V blízkosti platne nepoužívajte horľavé spreje ani predmety.
- Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
Na zohrievanie nápojov ako sú káva, čaj, liehoviny, voda alebo jedál ako je karí, polievka alebo
omáčka používajte nastavenie nízkeho výkonu a počas zohrievania jedlo/nápoj miešajte.
- Ak by ste použili nastavenie vysokého výkonu, jedlo/nápoj by mohlo bez varovania
vykypieť a spôsobiť vážne popáleniny.
bezpečnostné pokyny _7
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:36:25
Do vstupných a výstupných prieduchov nestrkajte prsty, cudzie látky ani kovové predmety
(napr. špendlíky alebo ihly). Ak do týchto otvorov vložíte cudzie látky, odpojte sieťovú zástrčku
od sieťovej zásuvky a kontaktujte poskytovateľa zariadenia alebo najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo ujme na zdraví.
NIKDY nádobu nenapĺňajte po horný okraj a vyberte si nádobu, ktorá je širšia pri hornom okraji
ako pri dolnom, čím zabránite prevretiu kvapaliny cez okraj. Fľašky s úzkymi hrdlami môžu
v prípade prehriatia vybuchnúť.
NIKDY neohrievajte detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia môže
fľaška vybuchnúť.
Sieťový kábel alebo zástrčku neponárajte do vody a sieťový kábel uchovávajte mimo
ohrievaných povrchov.
Neprevádzkujte toto zariadenie, ak má poškodený sieťový kábel alebo zástrčku.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať v uzatvorených nádobách,
pretože môžu vybuchnúť.
Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
- Nepoužívajte iné (napr. s medeným alebo oceľovým drôtom atď.) ako štandardné poistky.
- Keď je potrebné opraviť alebo preinštalovať zariadenie, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu
alebo ujme na zdraví.
Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte sieťovú zástrčku a obráťte
sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Ak dôjde k vytopeniu spotrebiča vodou, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
UPOZORNENIE
Výstražné značky pre používanie
Dávajte pozor, pretože nápoje a jedlá môžu byť po zohriatí veľmi horúce.
- Najmä pri kŕmení dieťaťa skontrolujte, či jedlo dostatočne vychladlo.
Dávajte pozor pri zohrievaní kvapalín (napr. vody) a iných nápojov.
- Nepoužívajte klzké nádoby s úzkym hrdlom.
- V opačnom prípade môže dôjsť k náhlemu vykypeniu obsahu a popáleniu.
Počas varenia alebo bezprostredne po dovarení tam neponechávajte žiadne jedlo ani zvyšky.
- Používajte kuchynské chňapky, keďže jedlo môže byť veľmi horúce a mohli by ste sa popáliť.
Keď povrch praskne, vypnite vypínač zariadenia.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
8_ bezpečnostné pokyny
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:36:25
Malé množstvá jedla vyžadujú kratšie časy varenia alebo ohrievania.
Umožnenie normálnych časov môže spôsobiť ich prehriatie alebo zhorenie.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Pred otvorením veka by ste z neho mali odstrániť vyliate zvyšky a pred zatvorením veka by ste
mali povrch platne nechať vychladnúť (vzťahuje sa len na model vybavený vekom).
- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu
na zdraví.
Zariadenie neobsluhujte mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.
Zariadenie neumiestňujte na krehké predmety (napr. na kuchynský drez alebo sklenené
predmety).
bezpečnostné pokyny
Nestavajte sa na vrchnú časť zariadenia ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň,
veko platne, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).
- Mohlo by to spôsobiť poškodenie drezu alebo skleneného predmetu.
Pri odstraňovaní obalu z jedál bezprostredne vybratých zo zariadenia postupujte opatrne.
- Ak je jedlo horúce, po odstránení obalu môže dôjsť k úniku horúcej pary, ktorá vás môže
popáliť.
Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel, vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju
priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom externého časovača ani samostatného
systému diaľkového ovládania.
Na prvky platne sa nepozerajte z tesnej blízkosti (vzťahuje sa len na model vybavený
halogénovou žiarovkou).
Po použití vypnite prvok platne pomocou príslušného ovládacieho prvku a nespoliehajte sa na
detektor hrncov (vzťahuje sa len na model vybavený detektorom hrncov).
VAROVANIE
Dôležité výstražné značky pre čistenie
Zariadenie nečistite tak, že naň budete priamo striekať prúd vody.
Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
Pred varením alebo výkonom údržby odpojte zariadenie od sieťovej zásuvky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné čistiace prostriedky, ani parné
čističe.
bezpečnostné pokyny _9
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:36:25
VAROVANIE
Výstražné značky pre čistenie
Platňa sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať akékoľvek zvyšky jedál.
Zlyhanie pri udržiavaní platne v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú
situáciu.
Dávajte si pozor, aby sa počas čistenia zariadenia (vonkajšia/vnútorná časť) nezranili.
- Na ostrých hranách zariadenia by ste si mohli ublížiť.
Zariadenie nečistite pomocou parného čističa.
- Môže to spôsobiť koróziu.
pokyny pre likvidáciu
VAROVANIE
Likvidácia baliaceho materiálu
Všetky materiály použité na balenie spotrebiča sú plne recyklovateľné. Vrecká a diely z
polystyrénu sú príslušne označené. Baliace materiály a staré spotrebiče likvidujte s ohľadom na
bezpečnosť a životné prostredie.
VAROVANIE
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča
VAROVANIE: Pred likvidáciou vášho starého spotrebiča ho znefunkčnite, aby nemohlo
predstavovať zdroj nebezpečenstva.
Aby ste to vykonali, požiadajte kvalifikovaného technika, aby spotrebič odpojil od sieťového
napájania a odpojte sieťový kábel.
Spotrebič sa nemôže likvidovať v komunálnom odpade.
Informácie o dňoch zberu a miestach na likvidáciu odpadu sú dostupné na vašom miestnom
oddelení pre odpady alebo miestnom úrade.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť
s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v
mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
10_ bezpečnostné pokyny
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:36:25
obsah
inštalácia platne
kým začnete
13
14
16
16
17
17
18
19
19
20
20
používanie platne
20
diely a funkcie
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
čistenie a údržba
29
30
30
záruka a servis
31
29
31
33
technické údaje
Nariadenia a súlad
Bezpečnostné pokyny pre inštalujúcu
osobu
Pripojenie k sieťovému napájaniu
Inštalácia na protiľahlý povrch
Varné zóny
Ovládací panel
Komponenty
Indukčný ohrev
Kľúčové funkcie vášho spotrebiča
Bezpečnostné vypnutie
Indikátor zvyškového tepla
Detekcia teploty
Úvodné čistenie
obsah
12
16
12
12
Kuchynský riad vhodný pre indukčné
varné zóny
Test vhodnosti
Veľkosť hrncov
Zvuky pri prevádzke
Používanie vhodného náčinia na varenie
Používanie dotykom ovládaných
snímačov
Zapnutie spotrebiča
Výber varnej zóny a nastavenia ohrevu
Vypnutie spotrebiča
Vypnutie varnej zóny
Používanie detskej bezpečnostnej zámky
Časovač
Ovládanie zvýšenia výkonu
Ovládanie mostíka
Automatické zahrievanie
Správa výkonu
Odporúčané nastavenia pre varenie
špecifických jedál
Platňa
Rám platne (voliteľná možnosť)
Aby ste predišli poškodeniu vášho
spotrebiča
32
Najčastejšie problémy a riešenie
problémov
Servis
33
33
Technické údaje
Varné kruhy
obsah _11
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 11
2012-11-29 �� 5:36:25
inštalácia platne
VAROVANIE
Uistite sa, že nový spotrebič nainštaloval a uzemnil len kvalifikovaný personál.
Dodržujte tieto pokyny. Záruka sa nebude vzťahovať na žiadne poškodenie, ktoré
sa vyskytne ako následok nesprávnej inštalácie. Technické údaje sa nachádzajú
na konci tejto príručky.
Nariadenia a súlad
Tento spotrebič je v súlade s nasledujúcimi normami:
• EN 60335-1 a EN 60335-2-6, vzťahujúce sa na bezpečnosť elektrických spotrebičov pre
domáce používanie a podobné procesy;
• EN 60350 alebo DIN 44546/44547/44548, ktoré sa vzťahujú na prevádzkové funkcie
elektrických sporákov, platní, rúr a grilov pre domáce použitie;
• EN 55011
• EN 55014-2
• EN 61000-3-2; a
• EN 61000-3-3, ktorá sa vzťahuje na základné požiadavky na elektromagnetickú
kompatibilitu (EMC).
Tento spotrebič je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ:
• 2006/95/ES, Smernica o slaboprúde
• 2004/108/EHS, Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
Bezpečnostné pokyny pre inštalujúcu osobu
• Do elektrickej inštalácie sa musí zapojiť zariadenie, ktoré umožňuje odpojenie spotrebiča od
siete vo všetkých póloch so šírkou roztvorenia kontaktu s veľkosťou aspoň 3 mm. Vhodné
izolačné zariadenia zahŕňajú ochranné prerušovače linky, poistky (zaskrutkovávacie poistky
je potrebné odpojiť od držiaka), odpojovače zemného spojenia a relé.
• S ohľadom na ochranu pred požiarom je tento spotrebič v súlade s normou EN 60335-2-6.
Tento typ spotrebiča sa môže nainštalovať s vysokým príborníkom alebo stenou na jednej strane.
• Pod platňou sa nemôžu nachádzať zásuvky.
• Inštalácia musí zaručovať ochranu pred zásahom elektrickým prúdom.
• Kuchyňa, v ktorej je spotrebič namontovaný, musí byť v súlade s požiadavkami na
stabilitu normy DIN 68930.
• Na ochranu pred vlhkosťou sa musia všetky obrobené povrchy utesniť vhodným
tesniacim prostriedkom.
• Na obložených pracovných povrchoch musia byť spoje v oblasti, kde je platňa položená,
úplne vyplnené injektážnou maltou.
• Na prirodzenom povrchu, umelom kameni alebo keramických povrchoch musia byť
privarené zacvakávacie pružiny s použitou vhodnou umelou živicou alebo zmiešaným
lepiacim prostriedkom.
• Zaistite, aby tesnenie správne priliehalo oproti pracovnému povrchu bez akýchkoľvek
medzier. Nemôžete použiť dodatočný silikónový tesniaci prostriedok; týmto spôsobom by
sa podstatne sťažilo vyberanie pri vykonávaní servisu.
• Platňa sa pri vyberaní musí vytlačiť zospodu.
• Pod platňu sa má namontovať doska.
• Ventilačná medzera medzi pracovnou plochou a prednou stranou zariadenia pod ňou sa
nesmie prikrývať.
12_ inštalácia platne
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:36:25
Pripojenie k sieťovému napájaniu
Pred pripojením skontrolujte, či nominálne napätie spotrebiča, uvedené na menovitom
štítku, zodpovedá dostupnému sieťovému napätiu. Výkonnostný štítok sa nachádza na
dolnom puzdre platne.
VAROVANIE
Vypnite napájanie k okruhu skôr, ako k nemu pripojíte káble.
VAROVANIE
Po pripojení platne k sieťovému napájaniu skontrolujte, či všetky varné zóny
sú pripravené na použitie tak, že na krátky čas každú zapnete pri maximálnom
nastavení s vhodným kuchynským náčiním.
inštalácia platne
Napätie ohrevného prvku je 230 V~, striedavý prúd. Spotrebič tiež perfektne funguje pri
starších sieťach s AC 220 V~ alebo AC 240 V~.
Platňa sa musí pripojiť k sieti s použitím zariadenia, ktoré umožňuje odpojenie zariadenia
od siete pri všetkých póloch so šírkou roztvorenia kontaktu aspoň 3 mm, napr.
automatický ochranný prerušovač linky, odpojovače zemného spojenia alebo poistka.
Káblové spojenia sa musia vytvoriť v súlade s normami a skrutky svoriek
VAROVANIE sa musia bezpečne dotiahnuť.
Keď sa platňa po prvýkrát zapne, aktivujú sa všetky zobrazovacie kontrolky a
bezpečnostná detská zámka.
VAROVANIE
VAROVANIE
Dávajte pozor (súlad) na priradenie fázy a nulového bodu pripojenia domácnosti a
zariadenia (schémy zapojenia); v opačnom prípade môžete poškodiť komponenty.
Záruka sa nevzťahuje na škodu spôsobenú nesprávnou inštaláciou.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo
montážny prvok, ktorý je dostupný od výrobcu alebo jeho servisného technika.
• 1N ~
• 2N ~
220-240 V ~
Modrý
Čierny
Hnedý
Zelený/Žltý
Modrý
Čierny
Sivý
L
380-415 V ~
Zelený/Žltý
220-240 V ~
Sivý
Hnedý
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Modrý
Čierny
Hnedý
Sivý
L1 N1
Zelený/Žltý
VAROVANIE
Za účelom správneho pripojenia
prívodu postupujte podľa schémy
zapojenia, ktorá je pripevnená v
blízkosti konektorov.
L2 N2
2 X 1N ~
inštalácia platne _13
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:36:26
Inštalácia na protiľahlý povrch
Pred inštaláciou si zaznamenajte sériové číslo na menovitom štítku spotrebiča.
Toto číslo sa bude vyžadovať v prípade požiadaviek o servis a po inštalácii už k
nemu nebudete mať prístup, pretože sa nachádza na originálnom menovitom štítku
na spodnej strane spotrebiča.
Venujte dodatočnú pozornosť požiadavkám na minimálny priestor a vôľu.
Pred namontovaním platne na držiaky ich zaistite na obidvoch stranách pomocou
dodaných skrutiek.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
R3
min. 20
560±1
490±1
600
50
Indukčná platňa
Min. 5 mm
20 mm
Izolačný panel
ventilačná
medzera
Rúra
14_ inštalácia platne
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:36:27
inštalácia platne
90° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
inštalácia platne _15
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:36:27
diely a funkcie
16
0
m
m
Varné zóny
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zóna indukčného varenia 1400 W so možnosťou zvýšenia výkonu na 2000 W
Zóna indukčného varenia 2200 W so možnosťou zvýšenia výkonu na 3200 W
Indukčná zadná oblasť mostíka 1800 W so zvýšením výkonu na 2600 W
Indukčná predná oblasť mostíka 1800 W so zvýšením výkonu na 2600 W
Indukčná úplná oblasť mostíka 3600 W so zvýšením výkonu na 4600 W
Ovládací panel
Ovládací panel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Voliče zóny varenia
Voliče nastavenia teploty
Ovládací snímač uzamknutia
Ovládací snímač zapnutia/vypnutia
Kontrolný senzor časovača
Indikátory pre nastavenia teploty a zvyškové teplo
Uchovanie v teplom stave
Automatické zahrievanie
Prvok na výber úplnej oblasti mostíka
16_ diely a funkcie
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:36:28
Komponenty
Inštalačné držiaky
Skrutky
Indukčný ohrev
• Princíp indukčného ohrevu: Keď riad postavíte do varnej oblasti a zapnete ju,
elektronické obvody na indukčnej platni vytvárajú „indukčné prúdy“ na spodnej strane
riadu, ktoré okamžite zdvíhajú teplotu riadu.
diely a funkcie
Indukčná platňa
Indukčné prúdy
Indukčná cievka
Elektronické obvody
• Vyššia rýchlosť varenia a vyprážania: Keďže hrniec sa ohrieva priamo a sklo
zostáva studené, dosahuje sa vyššia efektívnosť ako u iných systémov a žiadne teplo
neuniká. Väčšina absorbovanej energie sa pretvára na teplo.
diely a funkcie _17
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:36:29
Kľúčové funkcie vášho spotrebiča
• Keramický sklenený varný povrch : Spotrebič má keramický sklenený varný
povrch a štyri varné zóny s rýchlou odozvou.
• Dotykom ovládané snímače: Váš spotrebič sa ovláda pomocou dotykom
ovládaných snímačov.
• Ľahké čistenie: Výhodou keramického skleneného varného povrchu a ovládacích
snímačov je ich prístupnosť pri čistení. Hladký rovný povrch sa jednoducho čistí.
• Snímač zapnutia/vypnutia: Ovládací snímač „zapnutia/vypnutia“ poskytuje
zariadeniu oddelený spínač napájania. Dotykom tohto snímača sa kompletne zapne
alebo vypne napájanie.
• Indikátory ovládania a funkcií: Digitálne displeje a indikátory poskytujú informácie
o nastaveniach a aktivovaných funkciách, ako aj prítomnosť zvyškového tepla na
rôznych varných zónach.
• Bezpečnostné vypnutie: Bezpečnostné vypínanie zaručuje, že všetky varné zóny sa
po určitom čase vypnú automaticky, ak sa nezmenilo nastavenie.
• Indikátor zvyškového tepla: Na displeji sa zobrazí ikona pre zvyškové teplo, ak je
varná zóna tak horúca, že tu hrozí riziko popálenia.
• Zvýšenie výkonu
: Táto funkcia slúži na rýchlejší ohrev obsahu hrnca pri
maximálnej úrovni výkonu „ “. (Na displeji sa zobrazí „ “.)
• Automatická detekcia hrnca : Každá varná zóna je vybavená systémom
automatickej detekcie hrnca. Tento systém je nakalibrovaný tak, aby rozpoznával
hrnce s priemerom, ktorý je mierne menší ako samotná varná zóna. Hrnce sa musia
vždy umiestňovať do stredu varnej zóny. A mali by ste používať vhodné nádoby na
varenie.
• Digitálne displeje: Políčka štyroch displejov sú priradené štyrom varným zónam.
Zobrazujú nasledujúce informácie:
spotrebič sa zapol,
-
až ,
úroveň zvoleného tepelného nastavenia,
-
zvyškové teplo,
-
je aktivovaná detská zámka a
-
správa o chybe, tlačidlo dotykového snímača sa stlačilo na dlhšie ako
-
8 sekúnd.
správa o chybe, keď sa platňa prehreje z dôvodu netypickej prevádzky.
-
(príklad: prevádzka s prázdnym hrncom)
správa o chybe, nádoba na varenie je nevhodná alebo príliš malá alebo sa
-
na varnú zónu neumiestnila žiadna nádoba.
: Táto funkcia slúži na uchovanie uvareného jedla v
• Uchovanie v teplom stave
teplom stave. (Na displeji sa zobrazí „ “.)
• Automatické zahrievanie
: Túto funkciu používajte na zahrievanie pri
maximálnom výkone po určitú dobu. (Na displeji sa zobrazí „ “.)
Po dokončení sa varná oblasť automaticky prepne na nižšiu úroveň výkonu.
VAROVANIE
Počas používania nikdy neodchádzajte od sporáka.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru.
• Prvok na výber úplnej oblasti mostíka oblasti na celú pravú stranu.
: Táto funkcia slúži na rozšírenie varnej
18_ diely a funkcie
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:36:31
Bezpečnostné vypnutie
Nastavenie teploty
Vypnutie
1-3
Po 6 hodine
4-6
Po 5 hodine
7-9
Po 4 hodine
10-15
Po 1,5 hodine
Ak sa platňa prehreje z dôvodu netypickej prevádzky, zobrazí sa
Následne sa platňa vypne.
diely a funkcie
Ak sa jedna z varných zón nevypne alebo sa v rámci dlhšej doby neupraví nastavenie
tepla, daná príslušná varná zóna sa automaticky sama vypne.
(označujúce „horúce“)
Akékoľvek zvyškové teplo bude naznačované prostredníctvom
na digitálnych displejoch zodpovedajúcich príslušným varným zónam.
Varné zóny sa sami vypnú pri nasledujúcej dobe prevádzky.
.
Ak je nádoba na varenie nevhodná alebo príliš malá, prípadne sa na varnú zónu
neumiestnila žiadna nádoba, zobrazí sa . A po 1 minúte sa príslušná varná zóna
vypne.
Ak by sa pred uplynutím uvedeného času vypla jedna alebo viacero varných zón,
pozrite si časť „Riešenie problémov“.
Iné dôvody, prečo sa varná zóna sama vypne
Všetky varné zóny sa okamžite sami vypnú, ak vrie na nich kvapalina a je rozliata
cez ovládací panel.
Automatické vypnutie sa tiež aktivuje, ak na ovládací panel položíte vlhkú
handričku. V každom z týchto prípadov bude potrebné spotrebič opätovne
potom, čo ste odstránili
zapnúť s použitím hlavného snímača napájania
kvapalinu alebo handričku.
Indikátor zvyškového tepla
Keď sa vypne jednotlivá varná zóna alebo platňa, prítomnosť zvyškového tepla sa
označujúce „horúce“) na digitálnom displeji príslušných
zobrazí prostredníctvom
varných zón. Dokonca aj po vypnutí varnej zóny sa indikátor zvyškového tepla vypne len
potom, čo sa varná zóna schladila.
Zvyškové teplo môžete použiť na rozmrazovanie alebo udržiavanie ohriateho jedla.
VAROVANIE
VAROVANIE
Kým je indikátor zvyškového tepla rozsvietený, hrozí tu riziko popálenín.
a informácie o zvyškovom
Ak sa sieťové napájanie preruší, vypne sa symbol
teple už nebudú dostupné. Avšak stále sa budete môcť popáliť. Tomuto sa
môžete vyhnúť tak, že vždy si budete v blízkosti platne dávať pozor.
diely a funkcie _19
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:36:32
Detekcia teploty
Ak by z ľubovoľného dôvodu došlo k prekročeniu úrovne bezpečných teplôt na niektorej
z varných zón, v tom prípade varná zóna automaticky prejde na nižšiu úroveň výkonu.
Chladiaci ventilátor zostane v činnosti aj po skončení používania platne, kým sa
nevychladí elektronika platne. Chladiaci ventilátor sa bude automaticky zapínať a vypínať
podľa teploty elektroniky.
kým začnete
Úvodné čistenie
Utrite keramický sklenený povrch pomocou vlhkej handričky a čističom na sklo pre
keramické varné povrchy.
VAROVANIE
Nepoužívajte žieravé alebo drsné čistiace prostriedky. Mohol by sa poškodiť
povrch.
používanie platne
Kuchynský riad vhodný pre indukčné varné zóny
Indukčná platňa sa dá zapnúť len v prípade, keď sa na varné zóny umiestni kuchynská
nádoba s magnetickým dnom. Môžete používať nasledovný vhodný riad.
Materiál kuchynského riadu
Materiál kuchynského riadu
Vhodný
Oceľ, smaltovaná oceľ
Áno
Liatina
Áno
Nehrdzavejúca oceľ
S vhodným označením od výrobcu
Hliník, meď, mosadz
Nie
Sklo, keramika, porcelán
Nie
Kuchynský riad vhodný pre indukčné platne býva od výrobcu označený
príslušným štítkom.
Niektoré kuchynské nádoby môžu pri používaní na zónach indukčného
varenia vydávať rôzne zvuky. Tieto zvuky nepredstavujú poruchu a nemajú
žiaden vplyv na prevádzku.
20_ kým začnete
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:36:32
Test vhodnosti
Riad je vhodný na indukčné varenie, ak magnet
priťahuje dno riadu a ak výrobca riadu označil
tento riad ako vhodný na tieto účely.
Zóny indukčného varenia sa do istej miery automaticky prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Magnetická časť dna riadu však musí mať minimálny priemer v závislosti od veľkosti varnej zóny.
Priemer varných zón
Minimálny priemer dna kuchynskej nádoby
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Predný alebo zadný mostík
120 mm
Úplný mostík
180 mm, oválny tvar, plech na ryby
používanie platne
Veľkosť hrncov
Zvuky pri prevádzke
Ak počujete.
• praskanie: riad je vyrobený z rôznych materiálov.
• pískanie: používate viac ako dve varné oblasti a riad je vyrobený z rôznych
materiálov.
• hmkanie: používate vysoké úrovne výkonu.
• klikanie: dochádza k prepínaniu v elektrickom systéme.
• syčanie, bzučanie: prevádzka ventilátora.
Zvuky sú normálnym prejavom zariadenia a nie sú príznakom poruchy.
používanie platne _21
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:36:32
Používanie vhodného náčinia na varenie
Lepšie panvice zabezpečujú lepšie výsledky.
• Dobré panvice rozpoznáte podľa dna. Dno by malo byť čo najhrubšie a najplochejšie.
• Pri kúpe nových panvíc venujte dodatočnú pozornosť priemeru dna. Výrobcovia
často poskytujú len priemer horného okraja.
• Nepoužívajte panvice, ktoré majú poškodené dná s drsnými hranami alebo drsnými
okrajmi. Môže sa vytvoriť trvalé poškriabanie, ak sa tieto panvice posunú po povrchu.
• V studenom stave sú dná panvíc preliačené mierne dovnútra (konkávne). Nikdy by
nemali byť preliačené dovonka (vyduté).
• Ak si želáte použiť špeciálny typ panvice, napríklad tlakový hrniec, panvicu na
podusenie, prípadne wok, dodržujte pokyny od výrobcu.
Tipy pre úsporu energie
Dodržiavaním nasledujúcich bodov môžete ušetriť cennú energiu.
• Hrnce a panvice vždy položte pred
zapnutím varnej zóny.
• Špinavé varné zóny a dná panvíc
zvyšujú spotrebu.
Správne!
• Ak je to možné, na hrnce a panvice
položte poriadne pokrievky, aby ich
úplne zakryli.
• Varné zóny pred skončením varenia
vypnite, aby ste využili zvyškové
teplo na udržanie teplého jedla
alebo na rozmrazovanie.
Nesprávne!
Používanie dotykom ovládaných snímačov
Aby ste obsluhovali dotykom ovládané snímače, dotknite sa príslušného panelu špičkou
ukazováka, kým sa príslušný displej nerozsvieti alebo nevypne, prípadne dovtedy, kým
sa nespustí požadovaná funkcia.
Pri obsluhe spotrebiča dávajte pozor, aby ste sa dotýkali len jedného dotykového panela.
Ak prst na panel umiestnite príliš plocho, môžete aktivovať aj susedný senzor.
22_ používanie platne
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:36:32
Zapnutie spotrebiča
1. Približne na 3 sekundy sa dotknite snímača Uzamknuté
približne
1 sekundy
Po zapnutí spotrebiča aktiváciou ovládacieho snímača
musíte približne do 10 sekúnd vybrať nastavenie
„zapnutia/vypnutia
teploty. Inak sa z bezpečnostných dôvodov spotrebič sám vypne.
používanie platne
2. Spotrebič sa zapne pomocou ovládacieho
snímača zapnutia/vypnutia .
Dotknite sa na 1 sekundu ovládacieho
snímača zapnutia/vypnutia .
Na digitálnom displeji sa zobrazí .
.
Výber varnej zóny a nastavenia ohrevu
1. Ak chcete vybrať varnú zónu, dotknite sa
príslušného klávesu varnej zóny.
2. Aby ste nastavili a upravili úroveň výkonu
pre varenie, dotknite sa voličov nastavenia
ohrevu.
Ak sa na dlhšie ako 8 sekúnd stlačí viacero snímačov, na displeji nastavenia
tepla sa zobrazí
. Pre vynulovanie sa dotknite snímača zapnutia/
vypnutia .
Vypnutie spotrebiča
Ak chcete spotrebič úplne vypnúť, použite
ovládací snímač zapnutia/vypnutia .
Dotknite sa ovládacieho snímača zapnutia/
vypnutia .
Po vypnutí jednej varnej zóny alebo celého varného povrchu sa prítomnosť
zvyškového tepla bude zobrazovať na digitálnych displejoch príslušných
(označujúce „horúce“).
varných zón vo forme
používanie platne _23
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:36:34
Vypnutie varnej zóny
Aby ste vypli varnú zónu, prepnite nastavenie
s použitím ovládacieho snímača
na
ovládacieho panelu.
Ak chcete vypnutie urýchliť, dvakrát sa dotknite klávesu príslušnej varnej
zóny.
Používanie detskej bezpečnostnej zámky
Detskú bezpečnostnú zámku môžete používať na ochranu pred mimovoľným
zapnutím varnej zóny a aktiváciou varného povrchu.
môže
Ovládací panel sa s výnimkou ovládacieho snímača zapnutia/vypnutia
zamknúť, aby sa nastavenia neúmyselne nezmenili, napríklad pretretím panela
handričkou.
Zapnutie/vypnutie detskej bezpečnostnej zámky
1. Na približne 3 sekundy sa dotknite snímača
ovládania uzamknutia .
Ako potvrdenie zaznie akustický signál.
približne
3 sekundy
2. Dotknite sa akéhokoľvek snímača ovládania.
Na displeji sa zobrazí , čím sa naznačuje, že sa
aktivovala detská bezpečnostná zámka.
3. Ak chcete bezpečnostnú zámku vypnúť, znovu sa dotknite snímača
ovládania zámky a podržte ho stlačený 3 sekundy.
Na potvrdenie zaznie zvukový signál.
Po vypnutí zariadenia sa v priebehu niekoľkých minút z bezpečnostných
dôvodov automaticky aktivuje detská bezpečnostná zámka.
24_ používanie platne
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:36:35
Časovač
Dostupné sú dve možnosti používania časovača:
Nastavenie bezpečnostnej poistky
Varná zóna, pre ktorú chcete nastaviť bezpečnostnú poistku, musí byť zapnutá.
, zvoľte varnú
1. Senzorom pre časovač
zónu, pre ktorú sa má bezpečnostná poistka
aplikovať.
Po zvolení prvej aktívnej zóny stláčaním
senzora pre časovač bude príslušný indikátor
pomaly blikať.
Napríklad predný ľavý indikátor zodpovedá
.
prednej ľavej varnej zóne. Na displeji časovača sa zobrazí
sa zvolí ďalšia aktívna varná zóna.
Ďalším stlačením senzora pre časovač
používanie platne
Používanie časovača ako bezpečnostného vypínača:
Ak pre varnú zónu nastavíte určitý čas, po jeho uplynutí sa zóna vypne. Túto funkciu
môžete použiť pre viacero zón súčasne.
Používanie odpočítavacieho časovača:
Odpočítavací časovač nie je možné používať, keď je varná zóna zapnutá.
2. Pomocou senzorov pre časovač
nastavte požadovaný čas
alebo
(napr. 15 minút), po uplynutí ktorého sa
varná zóna automaticky vypne.
Bezpečnostná poistka je zapnutá.
Ak chcete zobraziť zostávajúci čas do vypnutia danej varnej zóny, stlačte senzor
.
pre časovač
Príslušný indikátor bude pomaly blikať. Nastavenia môžete zmeniť senzormi pre
alebo
. Po uplynutí nastaveného času sa varná zóna automaticky
časovač
vypne, ako potvrdenie zaznie zvukový signál a na displeji časovača bude
indikované.
alebo
Nastavenie vykonáte rýchlejšie, ak budete senzor pre časovač
držať zatlačený, kým nenastavíte príslušnú hodnotu.
Ak senzor pre časovač
stlačíte prvýkrát, čas je nastavený na 99 minút;
ak senzor pre časovač
stlačíte prvýkrát, čas je nastavený na 1 minútu.
používanie platne _25
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:36:36
Odpočítavací časovač
Aby odpočítavací časovač fungoval, zariadenie musí byť zapnuté, ale všetky
varné zóny musia byť vypnuté.
1. Stlačte senzor pre časovač
.
.
Na displeji časovača sa zobrazí
alebo
nastavte želaný čas.
2. Pomocou senzora pre časovač
Odpočítavací časovač je zapnutý a na displeji časovača je zobrazený
zostávajúci čas.
a zmeňte
Ak chcete nastaviť zostávajúci čas, stlačte senzor pre časovač
alebo
.
nastavenie pomocou senzora pre časovač
Ovládanie zvýšenia výkonu
Funkcia zvýšenia výkonu
sprístupňuje pre jednotlivé varné zóny dodatočný
prívod energie. (príklad: privedenie veľkého množstva vody do varu)
Funkcia zvýšenia výkonu sa aktivuje na maximálne 10 minút pre každú varnú zónu.
Keď tento čas uplynie, varné zóny sa vrátia na pôvodnú úroveň výkonu .
Za určitých okolností sa funkcia zvýšenia výkonu môže automaticky
deaktivovať za účelom ochrany interných elektronických súčiastok varnej
platne.
Ovládanie mostíka
Funkcia mostíka dokáže prevádzkovať celú pravú varnú oblasť za účelom
používania veľkého riadu.
(napríklad: oválny riad, plech na prípravu rýb)
1. Dotknite sa senzorového tlačidla úplnej zóny
mostíka.
2. Dotknite sa prvkov na výber ohrevu. (
alebo
).
Displej nastavenia ohrevu na pravej strane
(vpredu, vzadu) sa bude meniť zároveň.
26_ používanie platne
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:36:37
Automatické zahrievanie
1. Dotknite sa príslušného tlačidla varnej zóny.
používanie platne
2. Dotknite sa tlačidla Automatické
zahrievanie.
3. Nastavte požadovanú úroveň výkonu, ktorá sa
použije po automatickom zahriatí.
Varná zóna sa automaticky zapne na najvyšší
výkon a potom sa prepne na pokračujúcu
úroveň výkonu, ktorú ste predtým vybrali.
Čas automatického zahrievania závisí od
pokračujúceho výkonu, ktorý ste vybrali
(pozrite si tabuľku).
VAROVANIE
Pokračujúca
úroveň výkonu
Doba automatického
zahrievania
(približne) [min.: sek.]
Pokračujúca
úroveň výkonu
Doba automatického
zahrievania
(približne) [min.: sek.]
1
2
0 : 15
9
0 : 50
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Počas používania nikdy neodchádzajte od sporáka. Môže prísť k požiaru.
Keďže nastavenie vyššej pokračujúcej úrovne výkonu sa bežne používa na
vyprážanie jedál, na počiatočné zahriatie hrnca je potrebný relatívne krátky čas
zahriatia.
Automatické zahrievanie nie je vhodné na jedlo, ktoré sa varí vo veľkom množstve
vody. (napríklad: cestoviny)
Zakryte hrniec pokrievkou.
používanie platne _27
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:36:38
Správa výkonu
Varné zóny majú k dispozícii maximálny výkon.
Ak sa prekročí tento rozsah napájania zapnutím
funkcie zvýšenia výkonu, funkcia správy napájania
automaticky zníži nastavenie ohrevu u inej párovej
varnej zóny.
• Ľavá strana: Č.1 a č.2 tvoria párovú varnú zónu
• Pravá strana: Č.3 a č.4 tvoria párovú varnú zónu
Indikátor pre túto varnú zónu sa zmení z
nakonfigurovaného nastavenia ohrevu na maximálne
možné nastavenie ohrevu.
• Príklad
Posledné nastavenie ohrevu
varnej zóny (č. 3)
Zvýšenie výkonu
Nastavenie ohrevu druhej párovej varnej zóny (č.4)
automaticky zmenené
pôvodné nastavenie ohrevu
nastavenie ohrevu
15-úrovňové
13-úrovňové
Keď sa aktivuje funkcia úplnej zóny mostíka, funkcia úspory energie automaticky
zníži nastavenie ohrevu na ľavej strane (č. 1 a č.2).
Ak sa používajú všetky varné oblasti na ľavej strane (č.1 a č.2), pre úplnú oblasť
“.
mostíka je možné zvoliť maximálne nastavenie ohrevu „
Ak chcete použiť funkciu zvýšenia výkonu pre celú oblasť mostíka , vypnite jednu
z ľavých varných oblastí.
Odporúčané nastavenia pre varenie
špecifických jedál
Údaje v nižšie uvedenej tabuľke slúžia len ako pomôcky. Nastavenia teploty potrebné
pre rôzne metódy varenia závisia od rôznych premenných, vrátane kvality používaného
náčinia na varenie a typu a množstva vareného jedla.
Nastavenie
spínača
Metóda varenia
Príklady používania
Zahrievanie
Opekanie
Vyprážanie
Intenzívne
Vyprážanie
Ohrievanie veľkého množstva kvapalín, varenie
cestovín, opekanie mäsa (varenie gulášu, dusenie
mäsa)
Stejk, sviečkovica, opekané jedlá, omáčky,
palacinky/lievance
Vyprážanie
Rezeň/soté, pečienka, ryba, fašírky, volské oká
6-7
Varenie
Varenie až do 1,5 l kvapaliny, zemiakov, zeleniny
3-5
Varenie na pare
Dusenie
Varenie
1-2
Roztápanie
14-15
10-13
8-9
Varenie na pare a dusenie malého množstva
zeleniny, varenie ryže a mliečnych jedál
Roztápanie masla, rozpúšťanie želatíny, roztápanie
čokolády
Nastavenia teploty zobrazené vo vyššie uvedenej tabuľke sa poskytujú len ako
pomôcky pre vašu referenciu.
Tepelné nastavenia budete musieť nastaviť podľa špecifického náčinia na varenie a
jedál.
28_ používanie platne
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:36:38
čistenie a údržba
Platňa
Čistiace prostriedky sa nemôžu dostať do kontaktu s ohrievaným keramickým
skleneným povrchom: Všetky čistiace prostriedky sa musia po čistení odstrániť s
dostatočnými množstvami čistej vody, pretože môžu mať žieravý efekt pri zahriatí
povrchu. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, ako napríklad spreje
na grily alebo rúry, drôtenky alebo agresívne čistiace prostriedky na panvice.
Keramický sklenený povrch čistite po každom použití, keď je ešte stále teplý na
dotyk. Týmto spôsobom sa zabráni v zapečeniu škvŕn na povrchu. Pomocou
komerčne dostupných čistiacich prostriedkov na keramické sklo alebo
nehrdzavejúcu oceľ odstráňte povlaky, stopy po vode, vyfrknuté mastnoty a
kovové odfarbenie.
čistenie a údržba
VAROVANIE
Jemné znečistenie
1. Vlhkou handričkou utrite keramický sklenený povrch.
2. Vydrhnite dosucha čistou handričkou. Na povrchu nemôžu ostať zvyšky
čistiaceho prostriedku.
3. Raz za týždeň poriadne vyčistite celý keramický sklenený varný povrch s
keramicky dostupným čistiacim prostriedkom na čistenie keramického skla
alebo nehrdzavejúcej ocele.
4. Keramický sklenený povrch utrite pomocou dostatočného množstva čistej
vody a utrite ho dosucha čistou handričkou nepúšťajúcou vlákna.
Zažraté znečistenie
1. Aby ste odstránili jedlo, ktoré sa vyvarilo a zažraté škvrny, použite škrabku na
sklo.
2. Škrabku na sklo priložte pod uhlom na keramický sklenený povrch.
3. Znečistenie odstráňte jeho zoškrabnutím pomocou čepele.
Škrabky na sklo a čistiace prostriedky na
keramické sklo sú dostupné u špecializovaných
maloobchodných predajcov.
čistenie a údržba _29
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:36:38
Problematické znečistenie
1. Okamžite odstráňte prihorený cukor, roztopené plasty, hliníkovú fóliu alebo iné
materiály pomocou škrabky na sklo zatiaľ, čo je stále horúce.
VAROVANIE
Existuje riziko popálenia, keď sa škrabka na sklo používa na horúcej varnej
zóne:
2. Keď sa platňa schladí, vyčistite ju normálnym spôsobom.
Ak sa umožní schladenie varnej zóny, na ktorej sa niečo roztopilo, za účelom
čistenia ju opätovne vyčistite.
Škrabance alebo tmavé škvrny na keramickom
sklenenom povrchu, ktoré spôsobila, napríklad
panvica s ostrými hranami, sa nedajú odstrániť.
Avšak, nenarúšajú fungovanie platne.
Rám platne (voliteľná možnosť)
VAROVANIE
Na rám platne nepoužívajte ocot, citrónovú šťavu alebo odstraňovač vodného
kameňa, pretože v opačnom prípade by sa objavili kalné škvrny.
1. Rám utrite vlhkou handričkou.
2. Vysušené zvyšky navlhčite mokrou handričkou. Utrite a vydrhnite dosucha.
Aby ste predišli poškodeniu vášho spotrebiča
• Platňu nepoužívajte ako pracovný povrch alebo na odkladanie.
• Nepoužívajte varnú zónu, ak na platni nie je žiadna panvica alebo ak je
panvica prázdna.
• Keramické sklo je veľmi tvrdé a odolné voči teplotným zmenám, ale nie je
nerozbitné. Môže sa poškodiť obzvlášť ostrými alebo tvrdými objektmi, ktoré
padnú na platňu.
• Na rám platne nedávajte panvice. Môže sa vyskytnúť poškriabanie a
poškodenie povrchovej úpravy.
• Predchádzajte rozliatiu leptavých kvapalín, napríklad octu, citrónovej šťavy
a odstraňovačov vodného kameňa na rám platne, pretože takéto kvapaliny
môžu spôsobiť kalné škvrny.
• Ak sa s horúcou varnou zónou dostane do kontaktu cukor alebo prípravok
obsahujúci cukor a roztopí sa, musí sa okamžite odstrániť kuchynskou
škrabkou zatiaľ, čo je stále horúci. Ak sa nechá schladiť, pri odstraňovaní
môže poškodiť povrch.
• Všetky predmety a materiály, ktoré by sa mohli roztopiť, napríklad plasty,
hliníkovú fóliu a fólie do rúry uchovajte z dosahu keramického skleneného
povrchu. Ak sa niečo tohto druhu roztopí na varnom povrchu, musí sa
okamžite odstrániť pomocou škrabky.
30_ čistenie a údržba
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:36:39
záruka a servis
Najčastejšie problémy a riešenie problémov
záruka a servis
Z menšej chyby, ktorú môžete sami odstrániť pomocou nasledujúcich pokynov,
môže vzniknúť porucha. Nepokúšajte sa vykonávať akékoľvek dodatočné opravy, ak
nasledujúce pokyny nepomôžu v ktoromkoľvek špecifickom prípade.
Opravu spotrebiča môže uskutočniť len kvalifikovaný servisný technik. Nesprávne
VAROVANIE
vykonané opravy môžu mať za následok vytvorenie značného rizika pre
používateľa. Ak je váš spotrebič potrebné opraviť, kontaktujte svoje zákaznícke
servisné stredisko.
Čo môžem urobiť, ak nefungujú varné zóny?
Skontrolujte nasledujúce možnosti:
• Či je funkčná poistka domáceho rozvodu (poistková skriňa). Ak poistky
niekoľkokrát vypadnú, zavolajte autorizovaného elektrikára.
• Či je spotrebič správne zapnutý.
• Či svietia indikátory ovládania na ovládacom paneli.
• Či je zapnutá varná zóna.
• Či sú varné zóny nastavené na požadované teplotné nastavenia.
Čo môžem urobiť, ak sa nezapnú varné zóny?
Skontrolujte nasledujúce možnosti:
• Či uplynul čas 10 sekúnd po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia a či sa varná
zóna zapne (pozrite si časť „Zapnutie spotrebiča“).
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý kvapalinou.
Čo mám robiť, ak sa odrazu vypne zobrazenie s výnimkou
indikátora zvyškového tepla ?
Môže to byť výsledok jednej z dvoch možností:
• Náhodne sa aktivoval snímač zapnutia/vypnutia.
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý kvapalinou.
Čo mám robiť, ak sa po vypnutí varných zón nezobrazí na
displeji zvyškové teplo?
Skontrolujte nasledujúce možnosti:
• Varná zóna sa používala len krátko, a preto sa dostatočne nezohriala. Ak je
varná zóna horúca, zavolajte do zákazníckeho servisného strediska.
Čo mám robiť, ak sa varná zóna nezapne alebo nevypne?
Môže to byť spôsobené jednou z nasledujúcich možností:
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý kvapalinou.
• Je zapnutá detská bezpečnostná zámka.
Čo mám robiť, ak sa rozsvieti zobrazenie
?
Skontrolujte nasledovné:
• Ovládací panel je čiastočne zakrytý vlhkou handričkou alebo pokrytý
kvapalinou. Pre vynulovanie sa dotknite snímača „zapnutia/vypnutia“.
záruka a servis _31
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:36:39
Čo mám robiť, ak sa rozsvieti zobrazenie
?
Skontrolujte nasledovné:
• Platňa sa prehrieva z dôvodu netypickej prevádzky.
• Po vychladnutí platne ju vynulujte stlačením ovládacieho snímača „zapnutia/
vypnutia“.
Čo mám robiť, ak sa rozsvieti zobrazenie
?
Skontrolujte nasledovné:
• Nádoba na varenie je nevhodná alebo príliš malá, prípadne sa na varnú zónu
neumiestnila žiadna nádoba
• Ak použijete vhodnú nádobu, zobrazená správa automaticky zmizne.
Čo mám robiť, ak chladiaci ventilátor pracuje aj po vypnutí
platne?
Skontrolujte nasledovné:
• Po skončení používania platne sa chladiaci ventilátor automaticky uvedie do
činnosti, aby zariadenie vychladil.
• Po vychladení elektroniky platne sa chladiaci ventilátor vypne.
Ak telefonicky žiadate o servis z dôvodu chyby spôsobenej pri prevádzke
zariadenia, návšteva technika zo zákazníckeho strediska môže byť spoplatnená aj
počas záručnej doby.
Servis
Pred požiadaním o pomoc alebo servis si pozrite časť „Riešenie problémov“.
Ak stále potrebujete pomoc, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Je to technická porucha?
Ak áno, kontaktujte zákaznícke servisné stredisko.
Na diskusiu sa pripravte vopred. Týmto sa zjednoduší proces diagnostikovania
problému a tiež sa zjednoduší rozhodnutie, či je potrebná návšteva zákazníckeho
servisu.
Zaznamenajte si nasledujúce informácie.
• Akej formy je daný problém?
• Za akých okolností sa daný problém vyskytne?
Pri volaní poznajte model a sériové číslo vášho zariadenia. Táto informácia sa
nachádza na menovitom štítku nasledovne:
• Popis modelu
• Kód sériového čísla (15 číslic)
Odporúčame, aby ste sem z dôvodu jednoduchej referencie zaznamenali dané
informácie.
Model:
Sériové číslo:
Kedy sa vyskytne spoplatnenie aj počas záručnej doby?
• Ak ste mohli odstrániť problém aj sami, použitím riešení uvedených v časti
„Riešenie problémov“.
• Ak technik zákazníckeho servisu musí uskutočniť viacero servisných hovorov,
pretože sa mu neposkytli všetky dôležité informácie pred jeho návštevou
a ako dôsledok toho, že napríklad musí uskutočniť dodatočnú cestu pre
náhradné diely. Príprava telefónneho hovoru podľa vyššie opísaného postupu
vám ušetrí výdavky za tieto cesty.
32_ záruka a servis
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:36:39
technické údaje
Technické údaje
Rozmery výrezu v pracovnej
doske
575 mm
Hĺbka
505 mm
Výška
56 mm
Šírka
560 mm
Hĺbka
490 mm
Polomer rohu
technické údaje
Rozmery zariadenia
Šírka
3 mm
220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Pripojovacie napätie
Maximálne zaťaženie v pripojenom stave
Hmotnosť
7,2 kW
Čistá
11,3 kg
Hrubá
14,2 kg
Varné kruhy
Poloha
Priemer
Príkon
Ľavý zadný
160 mm
1400 W/so zvýšením výkonu 2000 W
Ľavý predný
210 mm
2200 W/so zvýšením výkonu 3200 W
Predný mostík
-
1800 W/so zvýšením výkonu 2600 W
Zadný mostík
-
1800 W/so zvýšením výkonu 2600 W
Úplný mostík
-
3600 W/so zvýšením výkonu 4600 W
technické údaje _33
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:36:39
poznámka
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:36:39
poznámka
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:36:39
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kód č.: DG68-00330A-02
CTN464KC01_XEO_00330A-02-SK_121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:36:39
CTN464KC Série
CTN464TC Série
CTN464NC Série
CTN464EC Série
CTN464DC Série
CTN464FC Série
Indukční varná deska
uživatelská příručka
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
možnosti bez hranic
ČEŠTINA
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup
k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:28:50
používání této příručky
Než spotřebič začnete používat, přečtěte si tuto příručku. Zejména se
věnujte bezpečnostním informacím, které jsou obsaženy v následující části.
Tuto příručku si uschovejte, abyste do ní mohli v budoucnu nahlédnout.
Jestliže dojde k převodu vlastnictví spotřebiče na jiného uživatele,
nezapomeňte novému vlastníkovi předat tuto příručku.
Důležité bezpečnostní symboly a pokyny.
V textu této uživatelské příručky se používají následující symboly:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit vážná
zranění nebo úmrtí osob.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit lehké
zranění osob nebo škodu na majetku.
UPOZORNĚNÍ
Abyste omezili riziko požáru, výbuchu, úrazu elektrickým
proudem nebo zranění osob při používání varné desky, dodržujte
tato základní bezpečnostní opatření.
Neprovádějte.
Nerozebírejte.
Nedotýkejte se.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
Zaznamenat
Důležité
2_ používání této příručky
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:28:51
bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pokyny pro připojení k
napájení
Spotřebič musí být správně nainstalován a uzemněn kvalifikovaným technikem.
Servis spotřebiče by měl být prováděn pouze kvalifikovanými pracovníky servisu. Opravy
provedené jednotlivci bez řádné kvalifikace mohou mít za následek zranění nebo závažné
poruchy. Jestliže je třeba spotřebič opravit, kontaktujte místní servisní středisko. Jestliže se
nebudete držet těchto pokynů, může to mít za následek poškození zařízení a ztrátu záruky.
bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní parametry tohoto spotřebiče jsou v souladu se všemi
přijatými technickými a bezpečnostními normami. Jako výrobci ovšem
zastáváme názor, že je naší zodpovědností, abychom vás seznámili
s následujícími bezpečnostními pokyny.
Vestavěné spotřebiče lze používat pouze poté, co byly nainstalovány do skříněk nebo
pracovních prostor, které jsou v souladu s příslušnými normami. Tento postup u elektrických
zařízení zajistí dostatečnou ochranu proti vodivému spojení v souladu se základními
bezpečnostními normami.
Jestliže dojde k poruše nebo se na spotřebiči objeví trhliny nebo praskliny, postupujte takto:
- Vypněte všechny varné zóny.
- Odpojte varnou desku od elektrické sítě.
- Kontaktujte místní servisní středisko.
VAROVÁNÍ
Bezpečnost dětí
Tento spotřebič by neměly používat děti či nespolehlivé osoby bez vhodného dozoru
zodpovědné dospělé osoby.
Nenechávejte malé děti bez dohledu, zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.
Při vaření budou varné zóny horké. Vždy dbejte na to, aby se děti nedostaly do blízkosti
spotřebiče.
bezpečnostní pokyny _3
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:28:51
VAROVÁNÍ
Bezpečnost během používání
Tento spotřebič je určen výhradně pro běžné domácí vaření a smažení. Není určen pro komerční
nebo průmyslové použití.
Varnou desku nikdy nepoužívejte k vytápění místnosti.
Při připojení elektrických spotřebičů do zásuvek v blízkosti varné desky postupuje opatrně.
Hlavní přívod nesmí s varnou deskou přijít do styku.
Přehřátý tuk nebo olej může velice rychle vzplanout. Při přípravě jídel na tuku nebo oleji, např.
při smažení chipsů, nikdy neponechávejte povrchová zařízení bez dozoru.
Až je přestanete používat, varné zóny vypněte.
Ovládací panely vždy uchovávejte čisté a suché.
Na varnou desku nikdy nepokládejte hořlavé předměty, protože by mohly způsobit požár.
Varnou desku nepoužívejte k ohřívání hliníkové fólie, produktů balených v hliníkové fólii nebo
zmrazených jídel balených do hliníkového nádobí.
Při nepozornosti se můžete od spotřebiče popálit.
Horký povrch varné desky nebo horké kuchyňské nádoby nesmí vejít do styku s kabely
elektrických spotřebičů.
Varnou desku nepoužívejte k sušení šatstva.
V policích nebo zásuvkách pod varnou deskou nikdy neukládejte hořlavé materiály, například
spreje nebo čisticí prostředky.
VAROVÁNÍ: Uživatelé s kardiostimulátory a aktivními srdečními implantáty musí být po zapnutí
vařiče vzdáleni horní polovinou těla minimálně 30 cm od indukčních varných zón. V případě, že
si nejste jisti, zda se to týká i vás, obraťte se na výrobce zařízení nebo na lékaře.
VAROVÁNÍ
Bezpečnost při čištění
Před čištěním spotřebič vždy vypněte.
Z bezpečnostních důvodů nečistěte spotřebič parními nebo vysokotlakými čističi.
Varnou desku čistěte podle pokynů pro čištění a péči v této příručce.
4_ bezpečnostní pokyny
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:28:51
VAROVÁNÍ
Důležité výstražné symboly pro instalaci
Instalaci spotřebiče musí provést odborný technik s kvalifikací pro varné desky, proškolený
výrobcem. Nahlédněte do části „Instalace varné desky“.
- Nedodržení tohoto doporučení a sdílení zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo
prodloužení přívodního kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Nepoužívejte elektrické transformátory. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést ke vzniku úrazu elektrickým proudem, požáru,
výbuchu, potížím se spotřebičem nebo ke zranění.
Po instalaci by měla být zachována možnost odpojení spotřebiče od zdroje napájení. Toho
lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky nebo (v případě pevného připojení) začleněním
vypínače odpovídajícího pravidlům pro kabeláž. (pouze vestavěné modely)
bezpečnostní pokyny
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné zásuvky a používejte tuto zásuvku pouze pro
tento spotřebič. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Kromě toho také
nepoužívejte prodlužovací kabel.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů. Spotřebič neinstalujte ve
vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu
záření a vodě (dešťové kapky). Spotřebič neinstalujte na místě, kde může dojít k úniku plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Spotřebič není určen pro instalaci v silničních vozidlech, karavanech a podobných vozidlech.
Spotřebič musí být řádně uzemněn. Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému
vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu
nebo potížím se spotřebičem.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda
zásuvka odpovídá místním a celostátním předpisům.
UPOZORNĚNÍ
Výstražné symboly pro instalaci
Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
z důvodu úniku elektrického proudu.
Spotřebič instalujte na rovném pevném povrchu s dostatečnou nosností.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést ke vzniku abnormálních vibrací nebo k potížím se
spotřebičem.
Spotřebič umístěte do správné vzdálenosti od stěny.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k přehřátí a požáru.
Musí být dodržena minimální výška nezbytného volného prostoru nad povrchem varné desky.
VAROVÁNÍ
Důležité výstražné symboly pro elektroinstalaci
Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od
veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
bezpečnostní pokyny _5
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:28:51
Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky správným způsobem tak, aby
napájecí kabel směřoval k podlaze.
- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou
poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku
napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty,
nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Jestliže je třeba spotřebič nebo napájecí kabel opravit, kontaktujte místní servisní středisko.
UPOZORNĚNÍ
Výstražné symboly pro elektroinstalaci
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
VAROVÁNÍ
Důležité výstražné symboly pro používání
V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se
zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
Přístroj se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles uvnitř varné
desky.
VŽDY při odebírání pokrmu z varné desky používejte kuchyňské rukavice, aby nedošlo
k popálení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu eliminace rizika popálení je nutné obsah dětských lahví před podáváním
promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho teplotu.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či
servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat varnou desku bez dozoru pouze v případě, že jste je
odpovídajícím způsobem poučili, jak ji bezpečně používat a jaká jsou rizika nesprávného použití.
6_ bezpečnostní pokyny
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:28:51
Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické,
smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou
mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání
přístroje dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
VAROVÁNÍ: Během používání se mohou zahřát přístupné součásti. Chraňte své děti před
popálením.
Na povrch varné desky nepokládejte kovové předměty (např. nože, vidličky, lžičky nebo
pokličky), protože by došlo k jejich zahřátí.
VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické
zásuvky.
bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Pokud jsou na povrchu praskliny, spotřebič vypněte, abyste zabránili riziku úrazu
elektrickým proudem. Varnou desku nepoužívejte, dokud nebude skleněný povrch vyměněn.
- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření
a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti
nebezpečné.
- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely než vaření.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést ke vzniku požáru.
Nikdy neohřívejte plastové nebo papírové nádoby a nepoužívejte je s funkcí varné desky.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést ke vzniku požáru.
Potraviny nadměrně nezahřívejte.
- Mohlo by dojít k požáru.
Neohřívejte potraviny zabalené v papíru, jaký se používá na časopisy nebo noviny.
- Mohlo by dojít k požáru.
Do okolí varné desky neumisťujte spreje s hořlavou náplní ani hořlavé předměty.
- Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo k výbuchu.
Pokud ohříváte nápoje jako káva, čaj, alkohol či voda, nebo pokrmy, jako jsou omáčky, polévky
či guláš, používejte nastavení pro nízký výkon a při ohřívání jejich obsah míchejte.
- Při použití nastavení pro vysoký výkon může dojít k nečekanému varu a vzkypění a
vážnému opaření.
bezpečnostní pokyny _7
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:28:51
Do vstupních a výstupních otvorů spotřebiče nevkládejte prsty, kovové ani jiné předměty
(špendlíky, jehly apod.). Vnikne-li do těchto otvorů cizí předmět, odpojte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte místní servisní středisko nebo dodavatele svého výrobku.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
NIKDY nenaplňujte nádoby až po okraj a volte nádoby, které jsou nahoře širší než dole, abyste
zamezili přetečení tekutiny. Láhve s úzkým hrdlem mohou při přehřátí také explodovat.
NIKDY neohřívejte dětskou láhev s nasazenou savičkou, protože láhev by mohla při přehřátí
explodovat.
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody a dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal
do blízkosti horkých povrchů.
Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, tento přístroj nepoužívejte.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože
takové nádoby jsou náchylné k explozi.
Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát
apod.).
- Pokud je vyžadována oprava nebo opětovná instalace spotřebiče, obraťte se na nejbližší
servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím
s výrobkem nebo ke zranění.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka, například voda, odpojte zástrčku napájecího
kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud se do spotřebiče dostane voda, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě
odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.
UPOZORNĚNÍ
Výstražné symboly pro používání
Buďte opatrní, protože nápoje nebo pokrmy mohou být po ohřevu velmi horké.
- Zvláště před krmením dětí zkontrolujte, zda pokrm dostatečně vychladl.
Buďte opatrní při ohřívání tekutin, jako je voda nebo jiné nápoje.
- Nepoužívejte kluzké nádoby s úzkým hrdlem.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k náhlému přetečení obsahu a popálení.
Nedotýkejte se pokrmu ani jakékoli jiné části během nebo ihned po ukončení ohřevu.
- Použijte kuchyňské rukavice, protože pokrm nebo nádobí mohou být horké a způsobit
popálení.
Jestliže se na povrchu objeví praskliny, spotřebič vypněte.
- Pokud tak neučiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
8_ bezpečnostní pokyny
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:28:51
Menší množství pokrmu vyžaduje kratší dobu vaření nebo ohřívání.
Při použití běžné doby se pokrm může přehřát a spálit.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
Než kryt otevřete, odstraňte z něj všechny rozlité tekutiny. Nechte povrch varné desky
vychladnout, než kryt zavřete. (Platí pouze pro model s krytem.)
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.
Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár
nebo potíže s výrobkem.
Nestavte spotřebič na křehké předměty, jako je například keramický dřez nebo předměty ze
skla.
bezpečnostní pokyny
Nestoupejte na horní povrch spotřebiče ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, kryt
varné desky, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
- Mohlo by dojít k poškození dřezu nebo skleněného předmětu.
Při snímání obalu pokrmu právě vytaženého ze spotřebiče buďte opatrní.
- Pokud je pokrm horký, může se při snímání obalu náhle uvolnit horká pára a způsobit
opaření.
Neodpojujte spotřebič od sítě zatažením za napájecí kabel. Pevně uchopte zástrčku a vytáhněte
ji přímým pohybem ze zásuvky.
- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo samostatnými systémy
dálkového ovládání.
Nedívejte se dlouze na topná tělesa varné desky. (Platí pouze pro modely s halogenovou
žárovkou.)
Po skončení používání topného tělesa varné desky nespoléhejte na funkci rozpoznání hrnce.
(Platí pouze pro model s funkcí rozpoznání hrnce.)
VAROVÁNÍ
Důležité výstražné symboly pro čištění
Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo
požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové čisticí přístroje na vodu nebo páru.
bezpečnostní pokyny _9
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:28:51
VAROVÁNÍ
Výstražné symboly pro čištění
Varnou desku je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky potravin.
Pokud varná deska nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Během čištění spotřebiče (vnitřních i vnějších částí) buďte opatrní, abyste si nezpůsobili zranění.
- Ostré hrany spotřebiče mohou způsobit zranění.
Nečistěte spotřebič parním čističem.
- Mohlo by dojít ke korozi.
pokyny pro likvidaci
VAROVÁNÍ
Likvidace obalového materiálu
Veškeré materiály použité k zabalení tohoto spotřebiče jsou plně recyklovatelné. Fólie a části
z tvrdé pěny jsou patřičně označeny. Obalové materiály a staré spotřebiče zlikvidujte s ohledem
na bezpečnost a na životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Řádná likvidace starého spotřebiče
VAROVÁNÍ: Než starý spotřebič zlikvidujete, zařiďte, aby jej nebylo možno používat a spotřebič
se nemohl stát zdrojem nebezpečí.
Požádejte kvalifikovaného technika, aby spotřebič odpojil od sítě a odebral hlavní přívod.
Spotřebič nesmí být likvidován společně s domácím odpadem.
Informace o datech odvozu a veřejných sběrných střediscích odpadu jsou dostupné na místním
odboru pro odvoz odpadu či obecním úřadě.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na
životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem
udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní
smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
10_ pokyny pro likvidaci
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:28:52
obsah
instalace varné desky
než začnete
14
16
16
17
17
18
19
19
20
20
používání varné desky
20
součásti a funkce
20
20
Směrnice a soulad s předpisy
Bezpečnostní pokyny pro instalaci
Připojení k hlavnímu přívodu elektrické
energie
Instalace do kuchyňské desky
Varné zóny
Ovládací panel
Součásti
Indukční ohřev
Hlavní funkce vašeho spotřebiče
Bezpečnostní vypnutí
Indikátor zbytkového tepla
Zjišťování teploty
Počáteční čištění
čištění a údržba
29
30
30
Nádobí pro použití s indukčními varnými
zónami
Ověření vhodnosti
Rozměr dna nádoby
Provozní hluk
Používání vhodného nádobí na vaření
Používání dotykových senzorů ovládání
Zapnutí spotřebiče
Výběr varné zóny a nastavení intenzity
ohřevu
Vypnutí spotřebiče
Vypnutí varné zóny
Používání dětské bezpečnostní pojistky
Časovač
Ovládání zvýšení výkonu
Ovládání propojení
Automatické zahřátí
Řízení výkonu
Doporučená nastavení pro vaření
konkrétních druhů potravin
Varná deska
Rámeček varné desky (volitelné)
Postupy, jak předejít poškození zařízení
záruka a servis
31
32
Nejčastější dotazy a odstraňování závad
Servis
technické údaje
33
33
Technické údaje
Varné plotýnky
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
29
31
33
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 11
obsah
12
16
12
12
13
obsah _11
2012-11-29 �� 5:28:52
instalace varné desky
VAROVÁNÍ
Nový spotřebič musí být nainstalován a uzemněn výhradně kvalifikovaným
technikem. Dodržujte tento pokyn. Na případná poškození v důsledku nesprávné
instalace se záruka nevztahuje. Technické údaje jsou uvedeny na konci této
příručky.
Směrnice a soulad s předpisy
Tento spotřebič vyhovuje následujícím normám:
• normy EN 60335-1 a EN 60335-2-6 týkající se bezpečnosti elektrických spotřebičů pro
domácnost a obdobné účely,
• normy EN 60350 nebo DIN 44546/44547/44548 týkající se provozních funkcí elektrických
sporáků, varných desek, trub a grilů pro domácnost,
• norma EN 55011,
• norma EN 55014-2,
• norma EN 61000-3-2,
• norma EN 61000-3-3 týkající se základních požadavků na elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC).
Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnicím Evropské unie:
• 2006/95/ES (Směrnice o nízkém napětí),
• 2004/108/EEC (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě).
Bezpečnostní pokyny pro instalaci
• Elektrická instalace varné desky musí umožňovat odpojení spotřebiče od hlavního přívodu
na obou pólech s odstupem kontaktů minimálně 3 mm. Mezi vhodná izolační zařízení
patří samočinné ochranné pojistkové spínače, pojistky (šroubovací pojistky je třeba
vyjmout z objímky), ochranné jističe a stykače.
• V rámci protipožární ochrany tento spotřebič vyhovuje normě EN 60335-2-6. Tento typ
spotřebiče lze nainstalovat tak, že bude po straně závěsná skříňka nebo stěna.
• Pod varnou deskou nesmí být zásuvky.
• Instalace musí zaručovat ochranu proti nárazu.
• Kuchyňská linka, do které je spotřebič instalován, musí vyhovovat požadavkům stability
podle normy DIN 68930.
• V rámci ochrany proti vlhkosti je třeba všechny obrobené plochy utěsnit vhodným
těsnicím prostředkem.
• Na pracovních plochách tvořených dlaždicemi musí být všechny spáry v oblasti, kde se
nachází varná deska, zcela vyplněny spárovací hmotou.
• Na kuchyňské desce z přírodního nebo umělého kamene nebo na keramické kuchyňské
desce je třeba fixační pružiny zatmelit vhodnou umělou pryskyřicí nebo tmelem.
• Ujistěte se, že je spoj oproti pracovní desce řádně usazen a že nejsou žádné mezery.
Není třeba používat další tmelení silikonem, protože by se při provádění servisu ztížilo
odstranění desky.
• Při odstraňování je třeba varnou desku vytlačit zespodu.
• Pod varnou desku je třeba umístit lištu.
• Ventilační prostor mezi pracovní deskou a čelní plochou pod ní uložené varné desky
nesmí být zakrytý.
12_ instalace varné desky
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:28:52
Připojení k hlavnímu přívodu elektrické
energie
Napětí topného tělesa je 230 V st. Tento spotřebič také bezchybně funguje v elektrických
sítích s napětím 220 V st. nebo 240 V st.
Varnou desku je třeba do hlavního přívodu zapojit pomocí zařízení, které umožňuje
odpojení spotřebiče od hlavního přívodu na obou pólech a které má šířku odstupu kontaktů
minimálně 3 mm (například automatické pojistkové spínače, ochranné jističe nebo pojistky).
Kabely musí být zapojeny v souladu s předpisy. Šroubky svorek je třeba
VAROVÁNÍ pevně utáhnout.
VAROVÁNÍ
Jakmile je varná deska připojena k síťovému přívodu, použijte vhodné nádobí
na vaření a krátce postupně zapněte všechny varné zóny na maximální výkon
a zkontrolujte, zda jsou připraveny k použití.
instalace varné desky
Před připojením zkontrolujte, zda jmenovité napětí spotřebiče (napětí uvedené na
výkonnostním štítku) odpovídá napájecímu napětí v síti. Výkonnostní štítek s údaji je
umístěn na spodní straně varné desky.
Než dráty zapojíte do obvodu, vypněte napájení obvodu.
VAROVÁNÍ
Při prvním zapnutí varné desky svítí všechny kontrolky a je aktivována funkce
dětské bezpečnostní pojistky.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Věnujte pozornost rozmístění fází a nulových vodičů v domácnosti (schémata
zapojení) při zapojování spotřebičů. V opačném případě může dojít k poškození
komponent. Na škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace se záruka
nevztahuje.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn za speciální kabel nebo součást,
kterou získáte od výrobce nebo poskytovatele autorizovaného servisu.
• 1N ~
• 2N ~
220-240 V ~
Modrý
Černá
Hnědá
Zelená/Žlutá
Modrý
Černá
Šedá
L
380-415 V ~
Zelená/Žlutá
220-240 V ~
Šedá
Hnědá
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Modrý
Černá
Hnědá
Šedá
L1 N1
Zelená/Žlutá
VAROVÁNÍ
Při připojování napájení se řiďte
schématem kabeláže u konektorů.
L2 N2
2 X 1N ~
instalace varné desky _13
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:28:53
Instalace do kuchyňské desky
Před instalací si poznamenejte sériové číslo spotřebiče uvedené na výkonnostním
štítku.
Toto číslo je nutné uschovat pro případ opravy a po instalaci již nebude přístupné,
neboť je uvedeno na původním výkonnostním štítku na spodní straně spotřebiče.
Věnujte zvláštní pozornost požadavkům na minimální prostor a vůli.
Před montáží varné desky na držáky zajistěte tyto držáky na obou stranách
dodanými šrouby.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
R3
min. 20
560±1
490±1
600
50
Indukční varná deska
min. 5 mm
20 mm
Izolační deska
ventilační
prostor
Trouba
14_ instalace varné desky
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:28:53
instalace varné desky
90° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
instalace varné desky _15
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:28:53
součásti a funkce
16
0
m
m
Varné zóny
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indukční varná zóna 1400 W (2000 W s funkcí zvýšení výkonu)
Indukční varná zóna 2200 W (3200 W s funkcí zvýšení výkonu)
Zadní část indukční spojené zóny 1800 W, při zvýšení výkonu 2600 W
Přední část indukční spojené zóny 1800 W, při zvýšení výkonu 2600 W
Celá indukční spojená zóna 3600 W, při zvýšení výkonu 4600 W
ovládací panel
Ovládací panel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Voliče varných zón
Voliče výkonu
Senzor ovládání bezpečnostní pojistky
Senzor „Zapnout/Vypnout“
Senzor ovládání časovače
Indikátory intenzity ohřevu a zbytkového tepla
Udržování teploty
Automatické zahřátí
Volič celé spojené zóny
16_ součásti a funkce
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:28:54
Součásti
Instalační držáky
Šrouby
Indukční ohřev
• Princip indukčního ohřevu: Po vložení kovového nádobí na varnou desku a jejím
zapnutí začnou elektronické obvody vytvářet indukční proudy, které okamžitě zvýší
teplotu dna nádoby.
součásti a funkce
Indukční varná deska
Indukční proudy
Indukční cívka
Elektronické obvody
• Vyšší rychlost vaření a smažení: Díky tomu, že dochází k přímému ohřevu hrnce a
nikoli skleněné desky, je účinnost tohoto způsobu ohřevu vyšší než u jiných systémů,
neboť zde nedochází k tepelným ztrátám. Většina přenesené energie se transformuje
na teplo.
součásti a funkce _17
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:28:55
Hlavní funkce vašeho spotřebiče
• Sklokeramický varný povrch: Spotřebič disponuje sklokeramickým varným
povrchem a čtyřmi varnými zónami s rychlým nástupem.
• Dotykové senzory ovládání: Spotřebič je obsluhován pomocí dotykových senzorů
ovládání.
• Snadné čištění: Výhodou sklokeramického varného povrchu a senzorů ovládání je
jejich snadná přístupnost pro čištění. Hladký a rovný povrch lze snadno vyčistit.
• Senzor Zapnout/Vypnout: Senzor Zapnout/Vypnout slouží jako samostatný hlavní
vypínač. Když se dotknete tohoto senzoru, zcela zapnete nebo vypnete přívod
elektrické energie.
• Indikátory ovládání a funkcí: Digitální displeje a indikátory poskytují informace
o nastaveních a aktivovaných funkcích i o přítomnosti zbytkového tepla na některé
z varných zón.
• Bezpečnostní vypnutí: Pokud nedošlo ke změně nastavení, zajišťuje bezpečnostní
vypnutí, že se varné zóny po určité době automaticky vypnou.
• Indikátor zbytkového tepla: Jestliže je některá varná zóna horká tak, že by mohlo
dojít k popálení, objeví se na displeji ikona zbytkového tepla.
• Zvýšení výkonu
: Tuto funkci použijte k rychlejšímu ohřevu, než jaký poskytuje
maximální výkonový stupeň . (Na displeji se zobrazí symbol .)
• Automatické rozpoznání hrnce: Všechny varné zóny jsou vybaveny systémem
automatického rozpoznání hrnce. Systém je kalibrován tak, aby rozpoznal hrnce
a pánve s o něco menším průměrem, než je průměr varné zóny. Nádoby musí být
umístěny ve středu varné zóny. Zároveň je nutné používat vhodné nádobí.
• Digitální displeje: Čtyři pole displejů odpovídají čtyřem varným zónám.
Ukazují následující informace:
: zařízení bylo zapnuto;
-
až
( ): vybrané nastavení intenzity ohřevu;
-
: zbytkové teplo;
-
: je aktivována dětská pojistka;
-
: chybová zpráva, tlačítko dotykového senzoru bylo stisknuto po dobu
-
více než 8 sekund;
: chybová zpráva, varná deska je v důsledku nadměrného používání
-
přehřátá (např. při použití prázdného nádobí).
chybová zpráva, nádobí je nevhodné nebo příliš malé, nebo na varnou
-
plochu nebylo umístěno žádné nádobí.
• Udržování teploty
: Tuto funkci využijte, chcete-li udržet své pokrmy teplé. (Na
displeji se zobrazí symbol „ “.)
• Automatické zahřátí
: Tuto funkci použijte ke krátkodobému zahřátí na nejvyšší
výkonový stupeň. (Na displeji se zobrazí symbol „ “.) Po dokončení varná zóna
automaticky přejde na nižší intenzitu ohřevu.
VAROVÁNÍ
Je-li varná deska používána, nikdy ji nenechte bez dozoru.
Mohlo by dojít k požáru.
• Volič celé spojené zóny
pravou stranu.
: Tuto funkci použijte k rozšíření varné zóny na celou
18_ součásti a funkce
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:28:58
Bezpečnostní vypnutí
Nastavení intenzity ohřevu
Vypnutí
1-3
Po 6 hodině
4-6
Po 5 hodině
7-9
Po 4 hodině
10-15
Po 1,5 hodině
součásti a funkce
Jestliže není po dlouhou dobu některá z varných zón vypnuta nebo neupravíte nastavení
intenzity ohřevu, tato konkrétní varná zóna se automaticky vypne.
Na digitálních displejích odpovídajících těmto konkrétním varným zónám bude symbolem
označeno jakékoli zbytkové teplo.
Varné zóny se automaticky vypnou po následující době:
Jestliže je v důsledku nadměrného používání deska přehřátá, zobrazí se symbol
a deska se vypne.
Pokud je nádobí nevhodné nebo příliš malé, nebo na varnou plochu nebylo
umístěno žádné nádobí, zobrazí se symbol . Po uplynutí 1 minuty bude
odpovídající varná zóna vypnuta.
Pokud by došlo k tomu, že se některá varná zóna vypne dřív, než vyprší určená
doba, přejděte do části „Odstraňování závad“.
Další důvody vypnutí varné zóny
Jestliže dojde k přetečení tekutiny z nádoby a jejímu rozlití na ovládací panel,
všechny varné zóny se okamžitě automaticky vypnou.
Automatické vypnutí se aktivuje také tehdy, jestliže na ovládací panel položíte
vlhkou utěrku. V obou těchto případech je třeba nejdříve tekutinu nebo utěrku
odstranit a poté spotřebič zapnout pomocí senzoru Zapnout/Vypnout .
Indikátor zbytkového tepla
Když je jednotlivá varná zóna nebo varná deska vypnuta, ukazuje na digitálním displeji
přítomnost zbytkového tepla. Dokonce i po vypnutí
příslušné varné zóny symbol
varné zóny přestane indikátor zbytkového tepla svítit až poté, co varná zóna vychladne.
Zbytkové teplo lze používat k rozmrazování nebo uchovávání teploty pokrmů.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Pokud indikátor zbytkového tepla svítí, můžete se spálit.
přestane svítit a informace
Pokud dojde k přerušení přívodu napájení, symbol
o zbytkovém teplu již nebude k dispozici. Přesto se stále můžete spálit. Můžete
tomu předejít tím, že budete při pohybu u varné desky vždy dbát zvýšené
opatrnosti.
součásti a funkce _19
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:28:59
Zjišťování teploty
Jestliže z jakékoli příčiny dojde k tomu, že teplota některé varné zóny překročí
bezpečnou úroveň, varná zóna automaticky přejde na nižší intenzitu ohřevu.
Po skončení používání varné desky zůstane zapnutý chladicí ventilátor, dokud
se dostatečně neochladí elektronické součásti spotřebiče. Chladicí ventilátor se
automaticky zapíná a vypíná v závislosti na teplotě elektronických součástí.
než začnete
Počáteční čištění
Utřete sklokeramický povrch navlhčenou utěrkou a čisticím prostředkem
na sklokeramické desky.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte žíraviny ani prostředky s brusnými částicemi. Mohlo by dojít
k poškození povrchu.
používání varné desky
Nádobí pro použití s indukčními varnými zónami
Indukční varnou desku lze použít pouze tehdy, je-li na varnou zónu položeno nádobí
s kovovým dnem. Lze použít nádobí označené za vhodné v následující tabulce.
Materiál nádobí
Materiál nádobí
Vhodné
Ocel, smaltovaná ocel
Ano
Litina
Ano
Nerezová ocel
Pokud to výrobce povoluje
Hliník, měď, mosaz
Ne
Sklo, keramika, porcelán
Ne
Vhodnost použití nádobí s indukční varnou deskou určuje výrobce.
Určité nádobí může při použití s indukční varnou zónou vydávat zvuky. Tyto
zvuky neznačí závadu spotřebiče a nemají žádný vliv na jeho funkci.
20_ než začnete
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:28:59
Ověření vhodnosti
Nádobí je vhodné pro indukční vaření, pokud
jeho dno reaguje na magnet a pokud je nádobí
výrobcem označeno jako vhodné pro tyto
účely.
Indukční varné zóny jsou schopné se do určité míry automaticky přizpůsobit rozměru
dna nádoby. Spodní kovová část nádoby však musí mít minimální průměr, který se
odvozuje od velikosti varné zóny.
Průměr varných zón
Minimální průměr dna nádoby
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Přední nebo zadní část
120 mm
Celá spojená zóna
180 mm, oválná, pekáč
používání varné desky
Rozměr dna nádoby
Provozní hluk
Pokud slyšíte.
• Praskání: nádobí je vyrobeno z různých materiálů.
• Pískání: používáte víc než dvě varné zóny a nádobí je vyrobeno z různých
materiálů.
• Hučení: používáte vysokou intenzitu ohřevu.
• Klapání: dochází k elektrickému spínání.
• Syčení, bzučení: ventilátor je v provozu.
Tento hluk je normální a nenaznačuje žádné vady.
používání varné desky _21
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:28:59
Používání vhodného nádobí na vaření
Čím lepší nádobí použijete, tím lepších dosáhnete výsledků.
• Dobré nádobí poznáte podle dna. Dno hrnce by mělo být maximálně silné a ploché.
• Při koupi nového nádobí věnujte zvláštní pozornost průměru dna. Výrobci často
udávají pouze průměr horního okraje.
• Nepoužívejte nádobí, které má poškozené dno s ostrými okraji nebo otřepy. Jestliže
takovým nádobím přejedete po povrchu, můžete desku trvale poškrábat.
• Za chladu jsou dna hrnců běžně mírně vydutá směrem dovnitř. Nikdy by ale neměla
být vydutá směrem ven (vypouklá).
• Jestliže chcete použít speciální druh hrnce nebo pánve, například tlakový hrnec,
plochý hrnec na vaření vody nebo pánev wok, dodržujte pokyny výrobce.
Tipy, jak šetřit energii
Jestliže se budete držet následujících pokynů, dokážete ušetřit cennou
energii.
• Hrnce a pánve vždy nejdříve
položte na varné zóny a teprve poté
je zapněte.
• Jestliže jsou varné zóny nebo dna
hrnců špinavé, spotřeba energie se
zvyšuje.
• Kdykoli je to možné, položte
pokličku na hrnec tak, aby jej zcela
zakrývala.
Správně
Špatně
• Varné zóny vypínejte před koncem
vaření. Zbytkové teplo používejte
k uchování teploty pokrmů nebo
k rozmrazování.
Používání dotykových senzorů ovládání
Dotykové senzory ovládání obsluhujete tak, že se požadovaného panelu dotknete
prstem, až se rozsvítí nebo zhasnou příslušné displeje nebo se aktivuje požadovaná
funkce.
Při používání spotřebiče byste se měli dotýkat pouze jednoho panelu senzoru. Jestliže
prst přitisknete na panel příliš silně, mohou se aktivovat i okolní senzory.
22_ používání varné desky
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:28:59
Zapnutí spotřebiče
1. Po dobu přibližně 3 sekund se dotkněte senzoru ovládání bezpečnostní
pojistky .
přibližně 1 s
je do
Po zapnutí spotřebiče stisknutím senzoru Zapnout/Vypnout
přibližně 10 sekund nutné zvolit nastavení intenzity ohřevu. V opačném
případě se spotřebič sám z bezpečnostních důvodů vypne.
Výběr varné zóny a nastavení intenzity ohřevu
používání varné desky
2. Spotřebič se zapíná pomocí senzoru Zapnout/
Vypnout .
Na 1 sekundu stiskněte senzor
Zapnout/Vypnout .
Na displeji se zobrazí symbol .
1. Varnou zónu vyberete tak, že se dotknete
příslušného tlačítka varné zóny.
2. Nastavení a regulace intenzity ohřevu vaření
se provádí stisknutím tlačítka voličů intenzity
ohřevu.
Stisknete-li více než jeden senzor po dobu delší než 8 sekund, zobrazí se
na displeji nastavení intenzity ohřevu symbol
. Chybovou zprávu zrušíte
stisknutím senzoru Zapnout/Vypnout .
Vypnutí spotřebiče
K úplnému vypnutí spotřebiče slouží senzor
Zapnout/Vypnout .
Stiskněte senzor Zapnout/Vypnout .
Po vypnutí jedné varné zóny nebo celého varného povrchu bude zbytkové
teplo indikováno na digitálním displeji prostřednictvím symbolu .
používání varné desky _23
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:29:01
Vypnutí varné zóny
Chcete-li varnou zónu vypnout, nastavte
voliče intenzity ohřevu na
pomocí senzoru
ovládacím panelu nulovou intenzitu ohřevu .
Chcete-li varnou zónu vypnout rychleji, dotkněte se dvakrát tlačítka
příslušné varné zóny.
Používání dětské bezpečnostní pojistky
Na ochranu proti neúmyslnému zapnutí varné zóny a aktivaci varného povrchu
lze použít funkci dětské bezpečnostní pojistky.
lze také zablokovat ovládací panel, aby
Kromě senzoru Zapnout/Vypnout
nedošlo k neúmyslné změně nastavení, například po utření panelu utěrkou.
Zapnutí a vypnutí dětské bezpečnostní pojistky
1. Přibližně na 3 sekundy stiskněte senzor
ovládání bezpečnostní pojistky .
Na potvrzení se ozve zvukový signál.
přibližně 3 s
2. Stiskněte libovolný senzor ovládání.
Na displeji se zobrazí symbol , který znamená,
že byla aktivována dětská bezpečnostní pojistka.
3. Chcete-li bezpečnostní pojistku vypnout, znovu přibližně na 3 sekundy
stiskněte senzor ovládání bezpečnostní pojistky .
Na potvrzení se ozve zvukový signál.
Po vypnutí spotřebiče se z bezpečnostních důvodů za pár minut
automaticky aktivuje dětská pojistka.
24_ používání varné desky
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:29:02
Časovač
Existují dva způsoby, jak používat časovač:
Nastavení bezpečnostního vypnutí
Plotýnka, pro kterou chcete nastavit bezpečnostní vypnutí, musí být zapnutá.
zvolte
1. Pomocí ovladače časovače
plotýnku, pro kterou chcete nastavit
bezpečnostní vypnutí. Po zvolení první aktivní
plotýnky začne po stisknutí ovladače časovače
pomalu blikat odpovídající kontrolka. Např.
přední levá kontrolka odpovídá přední levé
plotýnce. Na displeji časovače se zobrazí
. Další aktivní plotýnku zvolíte opět stisknutím ovladače časovače
. The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff must be
switched on.
používání varné desky
Použití časovače jako bezpečnostního vypnutí:
Pokud jste pro některou z plotýnek nastavili určitý časový interval, plotýnka se po
uplynutí tohoto intervalu sama vypne. Tuto funkci můžete použít zároveň pro několik
plotýnek najednou.
Používání časovače k odpočítávání:
Odpočítávací časovač nelze použít, pokud zapnete plotýnku.
nebo
použijte
2. Nastavení času
k nastavení požadovaného časového
intervalu, např. 15 minut, po jejichž
uplynutí se plotýnka automaticky sama
vypne.
Nyní je aktivováno bezpečnostní
vypnutí.
Čas zbývající do vypnutí kterékoliv z plotýnek zobrazíte pomocí ovladače
.
časovače
Odpovídající kontrolka začne pomalu blikat.
. Na uplynutí
nebo
Nastavení resetujete pomocí ovladačů nastavení času
nastaveného časového intervalu se plotýnka automaticky sama vypne, ozve se
akustický signál a rozsvítí se displej časovače.
Nastavení provedete rychleji podržením jakéhokoliv z ovladačů nastavení
nebo
, dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
času
, nastavení času začne
Pokud nejdřív stisknete ovladač nastavení času
,
na 99 minutách. Pokud nejdřív stisknete ovladač nastavení času
nastavení času začne na 1 minutě.
používání varné desky _25
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:29:03
Odpočítávací časovač
Pokud chcete použít odpočítávací časovač, musíte zařízení zapnout, ale všechny
plotýnky musí být vypnuté.
.
1. Stiskněte ovladač časovače
.
Na displeji časovače se zobrazí
2. Nastavte požadovaný časový interval pomocí ovladačů nastavení času
.
nebo
Nyní je aktivní funkce odpočítávání a na displeji časovače se zobrazí zbývající
čas.
Pokud chcete upravit zbývající čas, stiskněte ovladač časovače a změňte
nebo
.
nastavení pomocí ovladačů nastavení času
Ovládání zvýšení výkonu
Funkce zvýšení výkonu
umožňuje použít v jednotlivých varných zónách
přídavný výkon (např. při vaření většího množství vody).
Funkce zvýšení výkonu se aktivuje maximálně na 10 minut pro každou varnou
zónu.
Po uplynutí této doby se výkon varné zóny automaticky nastaví na výkonový
stupeň .
V některých případech se funkce zvýšení výkonu může automaticky vypnout
kvůli ochraně elektronických součástí spotřebiče.
Ovládání propojení
Díky funkci propojení můžete pracovat s celou pravou varnou zónou, používáte-li
velké nádobí. (např. oválné nádobí, pekáč)
1. Stiskněte tlačítko celé spojené zóny.
2. Stiskněte voliče nastavení teploty. (
nebo
).
Nastavení teploty pravé strany (přední i zadní
části) bude změněno najednou.
26_ používání varné desky
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:29:04
Automatické zahřátí
1. Dotkněte se tlačítka příslušné varné zóny.
používání varné desky
2. Stiskněte tlačítko Automatické
zahřátí.
3. Nastavte, jaký výkonový stupeň má být
nastaven po ukončení automatického zahřátí.
Varná zóna se automaticky přepne na nejvyšší
výkonový stupeň a poté na pokračovací
výkonový stupeň, který jste dříve vybrali.
Doba automatického zahřátí závisí na výběru
pokračovacího výkonového stupně (viz
tabulka).
WARNING
Pokračovací
výkonový
stupeň
Doba automatického
zahřátí (přibl.) [min : s]
Pokračovací
výkonový
stupeň
Doba automatického
zahřátí (přibl.) [min : s]
1
2
0 : 15
9
0 : 50
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Je-li varná deska používána, nikdy ji nenechte bez dozoru. Mohlo by dojít k požáru.
Protože vyšší pokračovací výkonové stupně se většinou používají ke smažení, k
samotnému předehřátí pánve je třeba relativně krátká doba.
Automatické zahřátí není vhodné k přípravě potravin ve velkém množství vody.
(např. těstoviny)
Zakryjte pánev poklicí.
používání varné desky _27
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:29:05
Řízení výkonu
Varné zóny povolují určitý maximální celkový výkon.
Pokud je tento maximální výkon překročen při použití
funkce zvýšení výkonu u jedné zóny, funkce řízení
výkonu automaticky sníží výkon párové zóny.
• Levá strana: Zóna 1 a 2 jsou párové zóny.
• Pravá strana: Zóna 3 a 4 jsou párové zóny.
Výkon a indikátor ovlivněné zóny se změní
z původního nastavení na maximální povolenou
hodnotu.
• Příklad:
Nastavení párové varné zóny 4
automaticky změněné
původní nastavení výkonu
nastavení
stupeň 15
stupeň 13
Aktuální nastavení varné
zóny 3
zvýšení výkonu
Pokud aktivujete funkci celé spojené zóny, funkce řízení výkonu automaticky sníží
nastavení teploty levé strany (zóny č. 1 a 2).
Pokud používáte obě varné zóny na levé straně (č. 1 i 2), maximální možné
nastavení teploty celé spojené zóny je „ “.
Chcete-li použít u celé spojené zóny zvýšení výkonu
zón na levé straně.
, vypněte jednu z varných
Doporučená nastavení pro vaření
konkrétních druhů potravin
Čísla v níže uvedené tabulce jsou orientační. Nastavení výkonu pro různé způsoby vaření
závisí na mnoha faktorech, včetně kvality používaného nádobí a typu a množství vařené
potraviny.
Nastavení spínače
14-15
10-13
Způsob vaření
Příklady použití
Ohřívání
Příprava omáček
Smažení
Intenzivní
smažení
Ohřívání velkého množství kapalin, vaření nudlí,
prudké smažení masa (osmahnutí na guláš,
dušení masa)
Steaky, roštěná, sekaná, klobásy, palačinky a
lívance
Řízky, plátky masa, játra, ryby, karbanátky,
smažená vajíčka
Vaření až 1,5 l tekutin, brambor, zeleniny
8-9
Smažení
6-7
Vaření ve vodě
Vaření v páře
Dušení
Vaření ve vodě
3-5
1-2
Rozehřívání
Vaření v páře a dušení menšího množství
zeleniny, vaření rýže a mléčných jídel
Rozehřátí másla, rozpouštění želatiny,
rozpouštění čokolády
Nastavení výkonu ve výše uvedené tabulce jsou pouze pro vaši orientaci.
Nastavení intenzity ohřevu je nutné změnit v závislosti na konkrétním druhu nádobí
a potravin.
28_ používání varné desky
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:29:06
čištění a údržba
Varná deska
Čisticí prostředky nesmí vejít do styku se zahřátým sklokeramickým povrchem.
Po čištění je třeba pomocí dostatečného množství čisté vody čisticí prostředky
odstranit. Jakmile se povrch začne zahřívat, mohly by totiž působit jako žíravina.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (například čisticí spreje na gril nebo
trouby, houbičky na nádobí nebo brusné čisticí prostředky na pánve).
Po každém používání sklokeramický povrch vyčistěte, dokud je ještě teplý na
dotek. Tímto postupem předejdete tomu, aby se rozlité tekutiny připalovaly na
povrch. Šmouhy, skvrny od vody, vykapaný tuk nebo kovové zabarvení odstraňujte
pomocí běžně prodávaných čisticích prostředků na keramické sklo nebo nerezovou
ocel.
čištění a údržba
VAROVÁNÍ
Mírné znečištění
1. Utřete sklokeramický povrch vlhkou utěrkou.
2. Čistým hadříkem jej vytřete do sucha. Na povrchu nesmí zůstat zbytky
čisticího prostředku.
3. Jednou týdně celý sklokeramický varný povrch pečlivě vyčistěte pomocí
běžně prodávaných čisticích prostředků na keramické sklo nebo nerezovou
ocel.
4. S použitím dostatečného množství čisté vody očistěte sklokeramický povrch
a vytřete jej do sucha čistým hadříkem, který nepouští chlupy.
Silné znečištění
1. Pokrmy, které přetekly z hrnce, nebo připečené tekutiny odstraňte pomocí
škrabky na sklokeramické desky.
2. Škrabku na sklokeramické desky přiložte ke sklokeramickému povrchu pod
úhlem.
3. Hranou škrabky odstraňte znečištění.
Škrabky a čisticí prostředky na sklokeramické
desky jsou k dostání u specializovaných
prodejců.
čištění a údržba _29
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:29:06
Problematické znečištění
1. Připečený cukr, roztavené plastické hmoty, hliníkovou fólii či jiné materiály
odstraňte škrabkou na sklokeramické desky okamžitě, dokud jsou stále horké.
VAROVÁNÍ
Při používání škrabky na sklokeramické desky na horké varné zóně se
můžete popálit.
2. Až varná deska vychladne, běžným způsobem ji vyčistěte.
Jestliže varná zóna, na které se něco roztavilo, stačila vychladnout, před
čištěním ji opět zahřejte.
Škrábance nebo černé šmouhy na povrchu
sklokeramické desky, které mohou být například
způsobeny pánví s ostrými rohy, nelze odstranit.
Funkci varné desky nicméně nezhoršují.
Rámeček varné desky (volitelné)
VAROVÁNÍ
Na rámeček varné desky nepoužívejte ocet, citrónovou šťávu nebo odrezovací
lázeň, protože by se mohly objevit matné šmouhy.
1. Rámeček utřete vlhkou utěrkou.
2. Suché nečistoty zvlhčete vlhkou utěrkou. Setřete a vydrhněte do sucha.
Postupy, jak předejít poškození zařízení
• Varnou desku nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací prostor.
• Varnou zónu nepoužívejte, pokud na ní není žádný hrnec nebo pokud je tento
hrnec prázdný.
• Přestože je keramická deska velice pevná a odolná proti prudké změně
teplot, není nerozbitná. Jestliže na desku upustíte zvláště ostrý nebo tvrdý
předmět, může se deska poškodit.
• Nepokládejte na rámeček varné desky hrnce. Mohlo by dojít k poškrábání
nebo poškození povrchové úpravy.
• Dejte pozor, abyste na rámeček varné desky nevylili kyselé tekutiny, například
ocet, citrónovou šťávu nebo prostředky proti vodnímu kameni. Tyto tekutiny
by mohly způsobit matné skvrny.
• Jestliže s horkými varnými zónami vejde do styku cukr nebo připravované
jídlo obsahující cukr a tento cukr se roztaví, je třeba jej pomocí kuchyňské
škrabky okamžitě vyčistit, dokud je stále horký. Jestliže cukr necháte
zchladnout, může při odstraňování poškodit povrch.
• Všechny předměty a materiály, které by se mohly roztavit (například plast,
hliníková fólie nebo fólie na pečení), uchovávejte mimo sklokeramický povrch.
Jestliže se k varné desce připeče materiál tohoto typu, je třeba jej okamžitě
odstranit škrabkou.
30_ čištění a údržba
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:29:06
záruka a servis
Nejčastější dotazy a odstraňování závad
VAROVÁNÍ
Spotřebič smí opravovat výhradně kvalifikovaný technik. Nesprávně provedené
opravy mohou uživatele významně ohrozit. Jestliže je třeba spotřebič opravit,
kontaktujte zákaznické servisní středisko.
Jak mám postupovat, pokud varné zóny nefungují?
záruka a servis
Pokud v důsledku drobné chyby, kterou jste pomocí následujících pokynů opravili sami,
dojde k závadě, nepokoušejte se spotřebič dále opravit, pokud následující pokyny
neobsahují pomoc pro váš konkrétní případ.
Zkontrolujte následující možnosti:
• Pojistka v pojistkové skříňce domácí elektrické sítě je neporušená. Jestliže se
pojistky vícekrát přepálí, kontaktujte autorizovaného elektrikáře.
• Zařízení je správně zapnuto.
• Indikátory ovládání na ovládacím panelu svítí.
• Varná zóna je zapnuta.
• Varné zóny jsou nastaveny na požadované nastavení intenzity ohřevu.
Jak mám postupovat, pokud se varné zóny nezapnou?
Zkontrolujte následující možnosti:
• Mezi stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout a zapnutím požadované varné zóny
(viz část „Zapnutí spotřebiče“) uběhlo více než 10 sekund.
• Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo tekutinou.
Jak mám postupovat, jestliže displej náhle přestane svítit
(s výjimkou indikátoru zbytkového tepla )?
K této situaci mohlo dojít ze dvou důvodů:
• Došlo k náhodnému stisknutí senzoru Zapnout/Vypnout.
• Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo tekutinou.
Jak mám postupovat, pokud se po vypnutí varných zón na
displeji nezobrazí symbol zbytkové teploty?
Zkontrolujte následující možnost:
• Varná zóna byla používána pouze krátce, takže se dostatečně neohřála.
Pokud je varná zóna horká, kontaktujte zákaznické servisní středisko.
Jak mám postupovat, pokud nejde zapnout nebo vypnout
varnou zónu?
K této situaci mohlo dojít z jednoho z následujících důvodů:
• Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo tekutinou.
• Je zapnuta dětská pojistka.
Jak mám postupovat, pokud na displeji svítí symbol
?
Zkontrolujte následující možnost:
• Ovládací panel je částečně zakrytý vlhkou utěrkou nebo tekutinou. Symbol
resetujete stisknutím senzoru Zapnout/Vypnout.
záruka a servis _31
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:29:06
Jak mám postupovat, pokud na displeji svítí symbol
?
Zkontrolujte následující možnost:
• Varná deska je v důsledku nadměrného používání přehřátá.
• Varnou desku po zchladnutí resetujte stisknutím senzoru Zapnout/Vypnout.
Jak mám postupovat, pokud na displeji svítí symbol
?
Zkontrolujte následující možnost:
• Nádobí je nevhodné nebo příliš malé, nebo na varnou plochu nebylo
umístěno žádné nádobí.
• Pokud používáte vhodné nádobí, zobrazená zpráva automaticky zmizí.
Co mám dělat v případě, že chladicí ventilátor zůstane spuštěn
po vypnutí varné desky?
Zkontrolujte následující možnost:
• Po skončení používání varné desky zůstane chladicí ventilátor sám spuštěn z
důvodu chlazení.
• Po ochlazení elektroniky varné desky se chladicí ventilátor vypne.
Jestliže požádáte o servisní opravu z důvodu chyby při používání spotřebiče,
může být návštěva technika zákaznického servisu zpoplatněna i během
záručního období.
Servis
Než vyhledáte telefonicky pomoc nebo servis, podívejte se do části „Odstraňování závad“.
Jestliže stále potřebujete pomoc, postupujte podle následujících pokynů.
Jedná se o technickou závadu?
Jestliže ano, kontaktujte zákaznické servisní středisko.
Na rozhovor se vždy připravte dopředu. Zjednodušíte tím proces diagnostiky
problému a lze snadněji rozhodnout, zda je nezbytné provést opravu u zákazníka.
Poznamenejte si následující informace:
• Jakým způsobem se problém projevuje?
• Za jakých okolností k problému dochází?
Během telefonického hovoru budete potřebovat znát model a sériové číslo
spotřebiče. Tyto informace jsou uvedeny na výkonnostním štítku takto:
• Označení modelu
• Sériové číslo (15 číslic)
Doporučujeme, abyste si na tomto místě tyto informace poznamenali a měli je tak
snadno k dispozici.
Model:
Sériové číslo:
Za jakých okolností účtujete náklady i během záručního období?
• Pokud zákazník mohl problém vyřešit sám tím, že by použil některé řešení,
které je uvedeno v části „Odstraňování závad“.
• Pokud musí technik zákaznického servisu navštívit zákazníka několikrát,
protože mu nebyly před návštěvou poskytnuty řádné informace a musí
v důsledku toho například provést další cesty pro náhradní díly. Jestliže si svůj
telefonický hovor připravíte výše uvedeným způsobem, vyhnete se placení za
tyto cesty.
32_ záruka a servis
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:29:06
technické údaje
Technické údaje
Rozměry výřezu v kuchyňské desce
575 mm
Hloubka
505 mm
Výška
56 mm
Šířka
560 mm
Hloubka
490 mm
Zaoblení rohů
technické údaje
Rozměry spotřebiče
Šířka
3 mm
220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Napětí pro připojení
7,2 kW
Maximální příkon
Hmotnost
Čistá
11,3 kg
Hrubá
14,2 kg
Varné plotýnky
Poloha
Průměr
Napájení
Zadní vlevo
160 mm
1400 W / 2000 W (zvýšení výkonu)
Přední vlevo
210 mm
2200 W / 3200 W (zvýšení výkonu)
Přední část
-
1800 W / 2600 W (zvýšení výkonu)
zadní část
-
1800 W / 2600 W (zvýšení výkonu)
Celá spojená zóna
-
3600 W / 4600 W (zvýšení výkonu)
technické údaje _33
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:29:07
poznámka
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:29:07
poznámka
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:29:07
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Kód č.: DG68-00330A-02
CTN464KC01_XEO_00330A-02-CS_121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:29:07
CTN464KC Series
CTN464TC Series
CTN464NC Series
CTN464EC Series
CTN464DC Series
CTN464FC Series
Induction Hob
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
ENGLISH
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 1
2012-11-29 �� 5:30:55
using this manual
Please take the time to read this owner’s manual, paying particular attention
to the safety information contained in the following section, before using
your appliance. Keep this manual for future reference. If transferring
ownership of the appliance, please remember to pass the manual on to
the new owner.
Important safety symbols and precautions.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual :
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe personal
injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor personal
injury or property damage.
CAUTION
To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury
when using your hob, follow these basic safety precaution
Do NOT attempt.
Do NOT disassemble.
Do NOT touch.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug from the wall socket.
Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
Call the service center for help.
Note
Important
2_ using this manual
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 2
2012-11-29 �� 5:30:56
safety instructions
WARNING
Electrical safety
Be sure the appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.
The appliance should be serviced only by qualified service personnel. Repairs carried out by
unqualified individuals may cause injury or serious malfunction. If your appliance is in need
of repair, contact your local service centre. Failure to follow these instructions may result in
damage and void the warranty.
safety instructions
The safety aspects of this appliance comply with all accepted technical
and safety standards. However, as manufacturers we also believe it is our
responsibility to familiarize you with the following safety instructions.
Flush - mounted appliances may be operated only after they have been installed in cabinets
and workplaces that conform to the relevant standards. This ensures sufficient protection
against contact for electrical units as required by the essential safety standards.
If your appliance malfunctions or if fractures, cracks or splits appear:
- switch off all cooking zones;
- disconnect the hob from the mains supply; and
- contact your local service centre.
WARNING
Child safety
This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without the adequate
supervision of a responsible adult.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The cooking zones will become hot when you cook. Always keep small children away from the
appliance.
safety instructions _3
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 3
2012-11-29 �� 5:30:56
WARNING
Safety during use
This appliance is to be used only for normal cooking and frying in the home. It is not designed
for commercial or industrial use.
Never use the hob for heating the room.
Take care when plugging electrical appliances into mains sockets near the hob. Mains leads
must not come into contact with the hob.
Overheated fat and oil can catch fire quickly. Never leave surface units unattended when
preparing foods in fat or oil, for example, when cooking chips.
Turn the cooking zones off after use.
Always keep the control panels clean and dry.
Never place combustible items on the hob. It may cause fire.
Do not use the hob to heat aluminium foil, products wrapped in aluminium foil or frozen foods
packaged in aluminium cookware.
There is the risk of burns from the appliance if used carelessly.
Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the hob or hot cookware.
Do not use the hob to dry clothes.
Never store flammable materials such as aerosols and detergents in draws or cupboards under
the hob.
WARNING : Users with Pacemakers and Active Heart Implants must keep their upper body at
a minimum distance of 30cm from induction cooking zones when turned on. If in doubt, you
should consult the manufacturer of your device or your doctor.
WARNING
Safety when cleaning
Always turn the appliance off before cleaning.
For safety reasons do not clean the appliance with a steam jet or high - pressure cleaner.
Clean the hob in accordance with the cleaning and care instructions contained in this manual.
4_ safety instructions
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 4
2012-11-29 �� 5:30:56
WARNING
Severe warning signs for installation
The installation of this appliance must be performed by a qualified hob service technician
trained by the manufacturer. Please see the section “Installing your Hob”.
Plug the power cord into the proper wall socket or higher and use the socket for this appliance
only. Plug the power plug into the wall socket firmly. In addition, do not use an extension cord.
The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service
company.
- Failing to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or
injury.
Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation.
The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch
in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
safety instructions
- Failure to do so and sharing a wall socket with other appliances using a power strip or
extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Do not use an electric transformer. It may result in electric shock or fire.
Do not install this appliance near a heater, inflammable material.
Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct
sunlight and water (rain drops).
Do not install this appliance in a location where gas may leak.
- This may result in electric shock or fire.
The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.
This appliance must be properly grounded.
Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.
- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it
is in accordance with local and national codes.
CAUTION
Caution signs for installation
This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.
Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.
- Failure to do so may result in abnormal vibrations, noise, or problems with the product.
Install the appliance while maintaining the proper distance from the wall.
- Failure to do so may result in fire due to overheating.
The minimum height of free space necessary above the top surface of the hob
WARNING
Severe warning signs for electric
Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and
contact points using a dry cloth on a regular basis.
- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
safety instructions _5
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 5
2012-11-29 �� 5:30:56
Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the
floor.
- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within
the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged
power cord or loose wall socket.
- This may result in electric shock or fire.
Do not pull or excessively bend the power cord.
Do not twist or tie the power cord.
Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert
the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- This may result in electric shock or fire.
Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.
- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
When the appliance or the cord is damaged, contact your nearest service centre.
CAUTION
Caution signs for electric
Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during
a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during
a thunder/lightning storm.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
WARNING
Severe warning signs for using
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without
touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.
- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating
elements inside the hob.
ALWAYS use hob gloves when removing a dish from the hob to avoid unintentional burn.
WARNING : The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and
the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
WARNING : Only allow children to use the hob without supervision when adequate instructions
have been given so that the child is able to use the hob in a safe way and understands the
hazards of improper use.
6_ safety instructions
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 6
2012-11-29 �� 5:30:56
The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
WARNING : Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children
should be kept away.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob
surface since they can get hot.
WARNING : Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the
possibility of electric shock.
Do not touch the power plug with wet hands.
- This may result in electric shock.
safety instructions
WARNING : If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric
shock. Do not use your hob until the glass surface has been replaced.
Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.
- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric
shock or fire.
Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be
dangerous to children.
- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.
- Failing to do so may result in electric shock, burns or injury.
Never use this appliance for purposes other than cooking.
- Failure to do so may result in fire.
Never heat plastic or paper containers and do not use them with the hob function.
- Failure to do so may result in fire.
Do not over-heat food.
- This may result in fire.
Do not heat food wrapped in paper such as magazines or newspaper.
- This may result in fire.
Do not use or place inflammable sprays or objects near the hob.
- This may result in fire or an explosion.
To heat beverages such as coffee, tea, liquor or water or dishes such as curry, soup or stew,
use a low power setting and make sure to stir the contents while heating them.
- Using a high power setting can cause the contents to boil over without warning and
cause serious burns.
safety instructions _7
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 7
2012-11-29 �� 5:30:56
Do not insert fingers, foreign substances or metal objects such as pins or needles into the inlet,
outlet, and holes. If foreign substances are inserted into any of these holes, unplug the power
plug from the wall socket and contact your product provider or nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or injury.
NEVER fill the container to the top and choose a container that is wider at the top than at the
bottom to prevent the liquid from boiling over. Bottles with narrow necks may also explode if
overheated.
NEVER heat a babys bottle with the teat on, as the bottle may explode if overheated.
Do not immerse the power cable or plug in water and keep the power cable away from heated
surfaces.
Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug.
WARNING : Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are
liable to explode.
Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.
- Do not use any fuse(such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and
contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
If the appliance is flooded, please contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug
immediately and contact your nearest service centre.
- Failing to do so may result in electric shock or fire.
CAUTION
Caution signs for using
Take care as beverages or food may be very hot after heating.
- Especially when feeding a child, check that it has cooled sufficiently.
Take care when heating liquids such as water or other beverages.
- Avoid using a slippery container with a narrow neck.
- Failing to do so may result in an abrupt overflow of the contents and cause burns.
Do not hold food or any part thereof during or immediately after cooking.
- Use cooking gloves because it may be very hot and you could burn yourself.
When the surface is cracked, turn the power switch of the appliance off.
- Failure to do so may result in electric shock.
8_ safety instructions
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 8
2012-11-29 �� 5:30:56
Small amounts of food require shorter cooking or heating time.
If normal times are allowed they may overheat and burn.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Any spillage should be removed from the lid before opening and the hob surface should be
allowed to cool before closing the lid (Model which has lid only).
- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.
Do not operate the appliance with wet hands.
- This may result in electric shock.
Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with
the product.
Do not place the appliance over a fragile object such as a sink or glass object.
safety instructions
Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, hob cover, lighted
candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
- This may result in damage to the sink or glass object.
Take care when removing the wrapping from food that has just been taken out of the appliance.
- If the food is hot, hot steam may be emitted abruptly when removing the wrapping and you
may burn yourself.
Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull
straight out from the outlet.
- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock
Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remotecontrol system.
Do not stare at the hob elements (Model which was installed halogen lamp only).
After use, switch off the hob element by its control and do not rely on the pan detector (Model
which was installed pan detector only).
WARNING
Severe warning signs for cleaning
Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.
- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.
Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
safety instructions _9
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 9
2012-11-29 �� 5:30:56
WARNING
Caution signs for cleaning
The hob should be cleaned regularly and any food deposits removed.
Failure to maintain the hob in a clean condition could lead to deterioration of the surface that
could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
Take care not to hurt yourself when cleaning the appliance (external/internal).
- You may hurt yourself on the sharp edges of the appliance.
Do not clean the appliance with a steam cleaner.
- This may result in corrosion.
disposal instructions
WARNING
Disposing of the packaging material
All materials used to package the appliance are fully recyclable. Sheet and hard foam parts
are appropriately marked. Please dispose of packaging materials and old appliances with due
regard to safety and the environment.
WARNING
Proper disposal of your old appliance
WARNING : Before disposing of your old appliance, make it inoperable so that it cannot be a
source of danger.
To do this, have a qualified technician disconnect the appliance from the mains supply and
remove the mains lead.
The appliance may not be disposed of in the household rubbish.
Information about collection dates and public refuse disposal sites is available from your local
refuse department or council.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types
of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
10_ disposal instructions
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 10
2012-11-29 �� 5:30:57
contents
12
12
13
14
Regulations and compliance
Safety instructions for the installer
Connecting to the mains power supply
Installing into the countertop
parts and features
16
16
17
17
18
19
19
20
20
Cooking zones
Control panel
Components
Induction heating
The key features of your appliance
Safety shutoff
Residual heat indicator
Temperature detection
Initial cleaning
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
Cookware for induction cooking zones
Suitability test
Size of pans
Operating noises
Using suitable cookware
Using the touch control sensors
Switching the appliance on
Select cooking zone and heat setting
Switching the appliance off
Switching a cooking zone off
Using the child safety lock
Timer
Power boost control
Bridge Control
Auto heat up
Power Management
Suggested settings for cooking
specific foods
12
16
before you begin
20
20
hob use
cleaning and care
29
31
33
warranty and service
technical data
Contents
installing the hob
29 Hob
30 Hob frame (option)
30 To avoid damaging your appliance
31 FAQs and troubleshooting
32 Service
33 Technical data
33 Cooking zones
Contents _11
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 11
2012-11-29 �� 5:30:57
installing the hob
WARNING
Be sure the new appliance is installed and grounded only by qualified personnel.
Please observe this instruction. The warranty will not cover any damage that may
occur as a result of improper installation.
Technical data is provided at the end of this manual.
Regulations and compliance
This appliance meets the following standards:
• EN 60335 - 1 and EN 60335 - 2 - 6, relating to the safety of electrical appliances for
household use and similar purposes;
• EN 60350, or DIN 44546 / 44547 / 44548, relating to the operating features of electric
cookers, hobs, ovens, and grills for household use;
• EN 55011
• EN 55014-2
• EN 61000 - 3 - 2; and
• EN 61000 - 3 - 3, relating to basic requirements for electromagnetic compatibility (EMC).
This appliance complies with the following EU Directives:
• 2006/95/EC, Low Voltage Directive
• 2004/108/EEC, Electromagnetic Compatibility Directive
Safety instructions for the installer
• A device must be provided in the electrical installation that allows the appliance to be
disconnected from the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm.
Suitable isolation devices include line protecting cut - outs, fuses (screw type fuses are to
be removed from the holder), earth leakage trips and contactors.
• With respect to fire protection, this appliance corresponds to EN 60335 - 2 - 6. This type
of appliance may be installed with a high cupboard or wall on one side.
• Drawers may not be fitted underneath the hob.
• The installation must guarantee shock protection.
• The kitchen unit in which the appliance is fitted must satisfy the stability requirements of
DIN 68930.
• For protection against moisture, all cut surfaces are to be sealed with a suitable sealant.
• On tiled work surfaces, the joints in the area where the hob sits must be completely filled
with grout.
• On natural, artificial stone, or ceramic tops, the snap action springs must be bonded in
place with a suitable artificial resin or mixed adhesive.
• Ensure that the seal is correctly seated against the work surface without any gaps.
Additional silicon sealant must not be applied; this would make removal more difficult
when servicing.
• The hob must be pressed out from below when removed.
• A board is to be installed underneath the hob.
• The ventilation gap between the worktop and front of the unit underneath it must not be
covered.
12_ installing the hob
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 12
2012-11-29 �� 5:30:57
Connecting to the mains power supply
Before connecting, check that the nominal voltage of the appliance, that is, the voltage
stated on the rating plate, corresponds to the available supply voltage. The rating plate is
located on the lower casing of the hob.
Shut off power to circuit before connecting wires to circuit.
WARNING
WARNING
Once the hob is connected to the mains supply, check that all cooking zones are
ready for use by briefly switching each on in turn at the maximum setting with suitable cookware.
installing the hob
The heating element voltage is AC 230 V~. The appliance also works perfectly on
networks with AC 220 V~ or AC 240 V~.
The hob is to be connected to the mains using a device that allows the appliance to be
disconnected from the mains at all poles with a contact opening width of at least 3 mm,
eg. automatic line protecting cut - out, earth leakage trips or fuse.
The cable connections must be made in accordance with regulations and
WARNING
the terminal screws tightened securely.
When the hob is powered on for the first time, all displays light and the child safety
lock is activated.
WARNING
WARNING
Pay attention (conformity) to phase and neutral allocation of house connection and
appliance (connection schemes); otherwise, components can be damaged.
Warranty does not cover damage resulting from improper installation.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly
available from the manufacturer or its service agent.
• 1N ~
• 2N ~
220-240 V ~
380-415 V ~
Green/Yellow
220-240 V ~
Blue
Black
Brown
Blue
Black
Gray
L
Green/Yellow
Gray
Brown
N
L1 L2
1N ~
N
2N ~
• 2 x 1N ~
220-240 V ~
220-240 V ~
Blue
Black
Brown
Gray
L1 N1
Green/Yellow
WARNING
For correct supply connection, follow
the wiring diagram attached near the
terminals.
L2 N2
2 X 1N ~
installing the hob _13
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 13
2012-11-29 �� 5:30:58
Installing into the countertop
Make a note of the serial number on the appliance rating plate prior to installation.
This number will be required in the case of requests for service and is no longer
accessible after installation, as it is on the original rating plate on the underside of
the appliance.
Pay special attention to the minimum space and clearance requirements.
Secure the brackets at both sides with the provided screws before mounting the
hob onto the brackets.
Min. 50 mm
Min. 5 mm
560 mm
ø6
x4
90 °
R3
min. 20
560±1
490±1
600
50
Induction Hob
min. 5 mm
20 mm
Insulation Panel
ventilation gap
Oven
14_ installing the hob
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 14
2012-11-29 �� 5:30:58
installing the hob
90 ° x 4
ø2
=
490±1
100
100
=
installing the hob _15
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 15
2012-11-29 �� 5:30:59
parts and features
16
0
m
m
Cooking zones
1
3
5
2
21
0
4
m
m
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Induction cooking zone 1400 W with Power Boost 2000 W
Induction cooking zone 2200 W with Power Boost 3200 W
Induction rear Bridge zone 1800 W with Power Boost 2600 W
Induction front Bridge zone 1800 W with Power Boost 2600 W
Induction complete Bridge zone 3600 W with Power Boost 4600 W
Control panel
Control panel
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
9
3
8
4
2
Cooking zone selectors
Heat setting selectors
Lock control sensor
On/Off control sensor
Timer control sensor
Indicators for heat settings and residual heat
Keep warm
Auto heat up
Complete Bridge zone selector
16_ parts and features
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 16
2012-11-29 �� 5:30:59
Components
Installation brackets
Screws
Induction heating
• The Principle of Induction Heating: When you place your cookware on a cooking
zone and you turn it on, the electronic circuits in your induction hob produce
“induced currents” in the bottom of the cookware which instantly raise cookware’s
temperature.
parts and features
Induction hob
Induced currents
Induction coil
Electronic circuits
• Greater speed in cooking and frying: As the pan is heated directly and not the
glass, the efficiency is greater than in other systems because no heat is lost. Most of
the energy absorbed is transformed into heat.
parts and features _17
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 17
2012-11-29 �� 5:31:00
The key features of your appliance
• Ceramic glass cooking surface : The appliance has a ceramic glass cooking surface and four rapid - response cooking zones.
• Touch control sensors : Your appliance is operated using touch control sensors.
• Easy cleaning : The advantage of the ceramic glass cooking surface and the control
sensors is their accessibility for cleaning. The smooth, flat surface is easy to clean.
• On/Off sensor : The “On/Off” control sensor provides the appliance with a separate
mains switch. Touching this sensor switches the power supply on or off completely.
• Control and function indicators : Digital displays and indicator lights provide
information about settings and activated functions, as well as the presence of
residual heat in the various cooking zones.
• Safety shutoff : A safety shutoff ensures that cooking zones switch off automatically
after a period of time if the setting has not been changed.
• Residual heat indicator : An icon for residual heat appears in the display if the
cooking zone is so hot that there is a risk of burning.
: Use this function to heat up the contents of the pan faster than
• Power Boost
maximum power level ‘ ’. (The display will show ‘ ’.)
• Auto Pan-Detection : Each cooking zone incorporates an automatic pan-detection
system, the system is calibrated in order to recognize pans of a diameter just slightly
smaller than the cooking zone. Pans must always be placed centrally on each
cooking zone. And you should use suitable cookware.
• Digital displays : The four display fields are assigned to the four cooking zones.
They show the following information:
the appliance has been switched on,
-
to ,
selected heat settings,
-
residual heat,
-
the child lock is activated; and
-
error message, the touch sensor button has been touched for longer
-
than 8 seconds.
error message, when the hob is overheated because of abnormal
-
operation. (example : operation with empty cookware)
error message, cookware is unsuitable or too small or no cookware has
-
been placed on the cooking zone.
• Keep warm
: Use this function to keep warm cooked food. (The display will
show ‘ ’.)
• Auto heat up
: Use this function to heat at the highest power level for a certain
period of time. (The display will show ‘ ’.)
After completion, cooking zone will automatically reduce to a lower power level.
Never leave the hob unattended when in use.
WARNING
This may result in fire.
• Complete Bridge zone selector
: Use this function to expand cooking zone into
complete right side.
18_ parts and features
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 18
2012-11-29 �� 5:31:03
Safety shutoff
Heat setting
Switch off
1-3
After 6 hours
4-6
After 5 hours
7-9
After 4 hours
10-15
After 1.5 hours
If the Hob is overheated because of abnormal operation,
And the Hob will be switched off.
will be displayed.
parts and features
If one of the cooking zones is not switched off or the heat setting is not adjusted after an
extended period of time, that particular cooking zone will automatically switch itself off.
(for “hot”) in the digital displays
Any residual warmth will be indicated with
corresponding to the particular cooking zones.
The cooking zones switch themselves off at the following times.
If cookware is unsuitable or too small or no cookware has been placed on the
will be displayed. And after 1 minute the corresponding cooking
cooking zone,
zone will be switched off.
Should one or more of the cooking zones switch off before the indicated time has
elapsed, see the section “Troubleshooting”.
Other reasons why a cooking zone will switch itself off
All cooking zones will immediately switch themselves off if liquid boils over and
lands on the control panel.
The automatic shutoff will also be activated if you place a damp cloth on the
control panel. In both of these instances, the appliance will need to be switched
sensor after the liquid or the cloth
on again using the main On/Off control
has been removed .
Residual heat indicator
When an individual cooking zone or the hob is turned off, the presence of residual heat is
(for “hot”) in the digital display of the appropriate cooking zones. Even
shown with an
after the cooking zone has been switched off, the residual heat indicator goes out only
after the cooking zone has cooled.
You can use the residual heat for thawing or keeping food warm.
WARNING
WARNING
As long as the residual heat indicator is illuminated, there is a risk of burns.
symbol will go out and information about
If the power supply is interrupted, the
residual heat will no longer be available. However, it may still be possible to burn
yourself. This can be avoided by always taking care when near the hob.
parts and features _19
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 19
2012-11-29 �� 5:31:03
Temperature detection
If for any reason the temperatures on any of the cooking zones were to exceed the
safety levels, should this happen then the cooking zone will automatically reduce to a
lower power level.
When you have finished using the hob, the cooling fan will continue to run until the hob’s
electronics has cooled down. And the cooling fan switched itself on and off depending
upon the termperature of the electronics.
before you begin
Initial cleaning
Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth and ceramic cooktop glass cleaner.
WARNING
Do not use caustic or abrasive cleaners. The surface could be damaged.
hob use
Cookware for induction cooking zones
The induction hob can only be turned on when a cookware with a magnetic base is
placed on one of the cooking zones. You can use the following suitable cookware.
Cookware material
Cookware material
Suitable
Steel, Enamelled steel
Yes
Cast iron
Yes
Stainless steel
If appropriately labelled by the manufacturer
Aluminium, Copper, Brass
No
Glass, Ceramic, Porcelain
No
Cookware for induction hob is labelled as suitable by the manufacturer.
Certain cookware can make noise when being used on induction cooking
zones. These noise are not a fault in the appliance and do not affect
operation in any way.
20_ before you begin
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 20
2012-11-29 �� 5:31:04
Suitability test
Cookware is suitable for induction cooking,
if a magnet sticks to the bottom of the
cookware and cookware is labelled as
suitable by the cookware manufacturer.
hob use
Size of pans
Induction cooking zones adapt automatically to the size of the bottom of the cookware
up to a cerain limit. However the magnetic part of the bottom of the cookware must
have a minimum diameter depending upon the size of the cooking zone.
Diameter of cooking zones
Minimum diameter of the bottom of the cookware
210 mm
140 mm
160 mm
100 mm
Front or Rear Bridge
120 mm
Complete Bridge
180 mm, oval, fish kettle
Operating noises
If you can hear.
• Cracking noise : cookware is made of different materials.
• Whistling : you use more than two cooking zones and the cookware. is made
of different materials.
• Humming : you use high power levels.
• Clicking : electric switching occurs.
• Hissing, Buzzing : the fan operates.
The noise are normal and do not refer to any defects.
hob use _21
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 21
2012-11-29 �� 5:31:04
Using suitable cookware
Better pans produce better results.
• You can recognise good pans by their bases. The base should be as thick and flat as
possible.
• When buying new pans, pay particular attention to the diameter of the base.
Manufacturers often give only the diameter of the upper rim.
• Do not use pans which have damaged bases with rough edges or burrs. Permanent
scratching can occur if these pan are slid across the surface.
• When cold, pan bases are normally bowed slightly inwards (concave). They should
never be bowed outwards (convex).
• If you wish to use a special type of pan, for example, a pressure cooker, a simmering
pan, or a wok, please observe the manufacturer’s instructions.
Energy saving tips
You can save valuable energy by observing the following points.
• Always position pots and pans
before switching on the cooking
zone.
• Dirty cooking zones and pan bases
increase power consumption.
• When possible, position the lids
firmly on the pots and pans to
cover completely.
Right!
Wrong!
• Switch the cooking zones off before
the end of the cooking time to use
the residual heat for keeping foods
warm or for thawing.
Using the touch control sensors
To operate the touch control sensors, touch the desired panel with the tip of your
pointed finger until the relevant displays illuminate or go out, or until the desired function
is activated.
Ensure that you are touching only one sensor panel when operating the appliance. If
your finger is too flat on the panel, an adjacent sensor may be actuated as well.
22_ hob use
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 22
2012-11-29 �� 5:31:04
Switching the appliance on
1. Touch the Lock control
sensor for approximately 3 seconds.
approx
1 sec.
hob use
2. The appliance is switched on using the On/Off
sensor.
control
sensor for 1
Touch the On/Off control
second.
The digital displays will show .
sensor has been actuated to switch on
After the On/Off control
your appliance, a heat setting must be selected within approximately 10
seconds. Otherwise, the appliance will switch itself off for safety reasons.
Select cooking zone and heat setting
1. For selecting the cooking zone, touch the
corresponding cooking zone’s key.
2. For setting and adjusting the power level,
touch the Heat setting selectors.
If more than one sensor is pressed for longer than 8 seconds,
will
show in the heat setting display. To reset, touch the On/Off control
sensor.
Switching the appliance off
To completely switch off the appliance, use the
sensor.
On/Off control
sensor.
Touch the On/Off control
After switching off a single cooking zone or the entire cooking surface,
the presence of residual heat will be indicated in the digital displays of the
corresponding cooking zones in the form of an
(for “hot”).
hob use _23
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 23
2012-11-29 �� 5:31:05
Switching a cooking zone off
To switch off a cooking zone, return the setting to
by using the control panel’s
control sensor.
To switch off more quickly, touch the corresponding cooking zone’s key
twice.
Using the child safety lock
You can use the child safety lock to safeguard against unintentionally turning on a
cooking zone and activating the cooking surface.
sensor, can
Also the control panel, with the exception of the On/Off control
be locked in order to prevent the settings from being changed unintentionally, for
example, by wiping over the panel with a cloth.
Switching the child safety lock on / off
1. Touch the Lock control sensor for
approximately 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
approx
3 sec.
2. Touch any control sensor .
will appear in the displays, indicating the child
safety lock has been activated.
3. For switching the child safety lock off, touch the Lock control
again for 3 seconds.
An acoustic signal will sound as confirmation.
sensor
After switching off the appliance, child safety lock will be activated
automatically within some minutes for safety reasons.
24_ hob use
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 24
2012-11-29 �� 5:31:06
Timer
There are two ways to use the timer:
hob use
Using the timer as a safety shutoff:
If a specific time is set for a cooking zone, the cooking zone will shut itself off once
this period of time has elapsed. This function can be used for multiple cooking zones
simultaneously.
Using the timer to count down:
The countdown timer cannot be used if a cooking zone has been switched on.
Setting the safety shutoff
The cooking zone(s) for which you want to apply the safety shutoff must be
switched on.
sensor, select the
1. Using the Timer control
cooking zone for which the safety shutoff time
is to be set.
After the first active cooking zone is selected,
touching the timer’s control sensor will cause
the corresponding indicator to flash slowly.
For example, the front left indicator
corresponds to the front left cooking zone.
will appear in the timer display.
The next active cooking zone is selected by touching the Timer control
sensor again.
2. Use the Timer setting selectors (
or
) to set the desired amount
of time, for example, 15 minutes,
after which the cooking zone will
automatically switch itself off.
The safety shutoff is now activated.
To display the time remaining for any of the cooking zones, use the Timer
sensor.
control
The corresponding control indicator will begin to blink slowly.
or
). After the
The settings are reset using the Timer setting selectors (
set period of time has elapsed, the cooking zone automatically switches itself off,
an acoustic signal sounds as confirmation and the timer display indicates .
or
control
To make the settings more quickly, touch any of the
sensors until the desired value is reached.
control sensor is touched first, the time setting will begin at 99
If the
control sensor is touched first, the time setting will begin
minutes; if the
at 1 minute.
hob use _25
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 25
2012-11-29 �� 5:31:08
Countdown timer
For the countdown timer to be used, the appliance must be switched on but all
the cooking zones must be switched off.
sensor.
1. Touch the Timer control
will appear in the timer display.
or
).
2. Set the desired period of time using the Timer setting selectors (
The countdown timer function is now activated and the remaining time
appears in the timer display.
sensor. and change
To adjust the remaining time, touch the Timer control
or
).
the setting using the Timer setting selectors (
Power boost control
The power boost function
makes additional power available to the each
cooking zones. (example : bring a large volume of water to the boil)
The power boost function is activated for maximum 10 minutes for each cooking
zones.
After these times, the cooking zones automatically return to power level
In certain circumstances, the Power boost function may be deactivated
automatically to protect the internal electronic components of the hob.
Bridge Control
The bridge function can operate complete right side cooking zone for using large
size cookware. (example : oval cookware, fish kettle)
1. Touch the complete Bridge zone sensor key.
2. Touch the heat setting selectors (
or
).
Heat setting display of right side(front, rear)
will be changed together.
26_ hob use
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 26
2012-11-29 �� 5:31:09
Auto heat up
1. Touch the corresponding cooking zone’s key.
hob use
2. Touch the Auto heat up key.
3. Set the desired power level which will be used
after Auto heat up.
The cooking zone switches on automatically
at the highest power level and then switches
to the continued power level which you have
previously selected.
Auto heat up time depends on which
continued power level has been chosen (see
chart).
WARNING
Continued
power level
Auto heat up time
(approx.) [min : sec]
Continued
power level
Auto heat up time
(approx.) [min : sec]
1
2
0 : 15
9
0 : 50
0 : 15
10
0 : 50
3
0 : 30
11
0 : 50
4
0 : 30
12
0 : 50
5
0 : 30
13
0 : 50
6
4 : 00
14
2 : 50
7
4 : 00
15
2 : 50
8
0 : 50
P
-
Never leave the hob unattended when in use. This may result in fire.
As the higher continued power level settings are generally used for frying food, only
a relatively short heat-up time is needed to heat up the pan initially.
Auto heat up is not suitable for food that is cooked in a large volume of water.
(example: pasta)
Place a lid on the pan.
hob use _27
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 27
2012-11-29 �� 5:31:10
Power Management
The cooking zones have a maximum power available to
them.
If this power range is exceeded by switching on the
power boost function , Power Management automatically
reduced the heat setting of paired another cooking zone.
• Left side : No.1 and No.2 is paired cooking zone
• Right side : No.3 and No.4 is paired cooking zone
The indicator for this cooking zone changes from the heat
setting set to maximum possible heat setting.
• Example
Paired another cooking zone’s heat setting (No.4)
Last heat setting of cooking
zone (No.3)
original heat setting
automatically changed heat
setting
Power Boost
15 level
13 level
When the complete Bridge zone function is activated, Power Management
automatically reduce the heat setting of left side(No.1 and No.2).
If the all left side(No.1 and No.2) cooking zones are used, maximum possible heat
setting of complete Bridge zone is
.
To use the power boost function
left side cooking zone.
for complete Bridge zone, switch off one of the
Suggested settings for cooking specific
foods
The figures in the table below are guidelines. The heat settings required for various
cooking methods depend on a number of variables, including the quality of the
cookware being used and the type and amount of food being cooked.
Switch Setting
14-15
10-13
Cookingmethod
Warming
Sautéing
Frying
Intensive
Frying
Examples for Use
Warming large amounts of liquid, boiling noodles,
searing meat, (browning goulash,braising meat)
Steak, sirloin, hash browns, sausages, pancakes /
griddle cakes
8-9
Frying
Schnitzel / chops, liver, fish, rissoles, fried eggs
6-7
Boiling
Cooking up to 1.5 l liquid, potatoes, vegetables
3-5
Steaming
Stewing
Boiling
1-2
Melting
Steaming and stewing of small amounts of
vegetables, boiling rice and milk dishes
Melting butter, dissolving gelatine, melting chocolate
The heat settings indicated in the table above are provided only as guidelines for
your reference.
You will need to adjust the heat settings according to specific cookware and foods.
28_ hob use
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 28
2012-11-29 �� 5:31:10
cleaning and care
Hob
Cleaning agents must not come into contact with a heated ceramic glass surface:
All cleaning agents must be removed with adequate amounts of clean water after
cleaning because they can have a caustic effect when the surface becomes hot.
Do not use any aggressive cleaners such as grill or oven sprays, scouring pads or
abrasive pan cleaners.
Clean the ceramic glass surface after each use when it is still warm to the touch.
This will prevent spillage from becoming burnt onto the surface. Remove scales,
watermarks, fat drippings and metallic discolouration with the use of a commercially
available ceramic glass or stainless steel cleaner.
cleaning and care
WARNING
Light Soiling
1. Wipe the ceramic glass surface with a damp cloth.
2. Rub dry with a clean cloth. Remnants of cleaning agent must not be left on
the surface.
3. Thoroughly clean the entire ceramic glass cooking surface once a week with
a commercially available ceramic glass or stainless steel cleaner.
4. Wipe the ceramic glass surface using adequate amounts of clean water and
rub dry with a clean lint - free cloth.
Stubborn Soiling
1. To remove food that has boiled over and stubborn splashes, use a glass
scraper.
2. Place the glass scraper at an angle to the ceramic glass surface.
3. Remove soiling by scraping with the blade.
Glass scrapers and ceramic glass cleaners are
available from specialty retailers.
cleaning and care _29
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 29
2012-11-29 �� 5:31:11
Problem Dirt
1. Remove burnt-on sugar, melted plastic, aluminium foil or other materials with
a glass scraper immediately and while still hot.
WARNING
There is a risk of burning yourself when the glass scraper is used on a hot
cooking zone:
2. Clean the hob as normal when it has cooled down.
If the cooking zone on which something has melted has been allowed to
cool, warm it up again for cleaning.
Scratches or dark blemishes on the ceramic
glass surface, caused, for example, by a pan
with sharp edges, cannot be removed. However,
they do not impair the function of the hob.
Hob frame (option)
WARNING
Do not use vinegar, lemon juice or scale remover on the hob frame; otherwise dull
blemishes will appear.
1. Wipe the frame with a damp cloth.
2. Moisten dried debris with a wet cloth. Wipe and rub dry.
To avoid damaging your appliance
• Do not use the hob as a work surface or for storage.
• Do not operate a cooking zone if there is no pan on the hob or if the pan is
empty.
• Ceramic glass is very tough and resistant to temperature shock, but it is not
unbreakable.
It can be damaged by a particularly sharp or hard object dropping onto the
hob.
• Do not place pans on the hob frame. Scratching and damage to the finish
may occur.
• Avoid spilling acidic liquids, for example, vinegar, lemon juice and descaling
agents, onto the hob frame, since such liquids can cause dull spots.
• If sugar or a preparation containing sugar comes into contact with a hot
cooking zone and melts, it should be cleaned off immediately with a kitchen
scraper while it is still hot. If allowed to cool, it may damage the surface when
removed.
• Keep all items and materials that could melt, for example, plastics, aluminium
foil and oven foils, away from the ceramic glass surface. If something of this
nature melts onto the hob, it must be removed immediately with a scraper.
30_ cleaning and care
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 30
2012-11-29 �� 5:31:11
warranty and service
FAQs and troubleshooting
WARNING
Repairs to the appliance are to be performed only by a qualified service technician.
Improperly effected repairs may result in considerable risk to the user. If your
appliance needs repair, please contact your customer service centre.
What should I do if the cooking zones are not functioning?
Check for the following possibilities:
• The fuse in the house wiring (fuse box) is intact. If the fuses trip a number of
times, call an authorised electrician.
• The appliance is properly switched on.
• The control indicators in the control panel are illuminated.
• The cooking zone is switched on.
• The cooking zones are set at the desired heat settings.
warranty and service
A fault may result from a minor error that you can correct yourself with the help of the
following instructions. Do not attempt any further repairs if the following instructions do
not help in each specific case.
What should I do if the cooking zones will not switch on?
Check for the following possibilities:
• A period of more than 10 seconds has elapsed between when the On/Off
button was actuated and the desired cooking zone switches on (see the
section “Switching the appliance on”).
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if the display except for
indicator suddenly disappears?
the residual warmth
This could be a result of one of two possibilities:
• The On/Off sensor was accidentally actuated.
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
What should I do if, after the cooking zones have been switched
off, residual warmth is not indicated in the display?
Check for the following possibility:
• The cooking zone was only briefly used and therefore did not become hot
enough. If the cooking zone is hot, please call the customer service centre.
What should I do if the cooking zone will not switch on or off?
This could be due to one of the following possibilities:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid.
• The child safety lock is on.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The control panel is partially covered by a damp cloth or liquid. To reset,
press the “On/Off” control sensor.
warranty and service _31
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 31
2012-11-29 �� 5:31:11
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• The hob is overheated because of abnormal operation.
• After hob is cooled down, press the “On/Off” control sensor for resetting.
What should I do if the
display is illuminated?
Check for the following:
• Cookware is unsuitable or too small or no cookware has been placed on the
cooking zone
• If you use suitable cookware, displayed message will automatically disapear.
What should I do if the cooling fan runs after the hob is turned
off?
Check for the following:
• When you have finished using the hob, the cooling fan runs by itself for
cooling down.
• After the hob’s electronics has cooled down, the cooling fan will be turned off.
If you request a service call because of an error made in operating the appliance,
the visit from the customer service technician may incur a charge even during the
warranty period.
Service
Before calling for assistance or service, please check the section “Troubleshooting.”
If you still need help, follow the instructions below.
Is it a technical fault?
If so, please contact your customer service centre.
Always prepare in advance for the discussion. This will ease the process of
diagnosing the problem and also make it easier to decide if a customer service
visit is necessary.
Please take note of the following information.
• What form does the problem take?
• Under what circumstances does the problem occur?
When calling, please know the model and serial number of your appliance. This
information is provided on the rating plate as follows:
• Model description
• S/N code (15 digits)
We recommend that you record the information here for easy reference.
Model:
Serial number:
When do you incur costs even during the warranty period?
• if you could have remedied the problem yourself by applying one of the
solutions provided in the section “Troubleshooting”.
• if the customer service technician has to make several service calls because
he was not provided with all of the relevant information before his visit and as
a result, for example, has to make additional trips for parts. Preparing for your
phone call as described above will save you the cost of these trips.
32_ warranty and service
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 32
2012-11-29 �� 5:31:11
technical data
Technical data
Worktop cut - out dimensions
575 mm
Depth
505 mm
Height
56 mm
Width
560 mm
Depth
490 mm
Corner radius
technical data
Appliance dimensions
Width
3 mm
220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Connection voltage
Maximum connected load power
Weight
7.2 kW
Net
11.3 kg
Gross
14.2 kg
Cooking zones
Position
Diameter
Power
Rear left
160 mm
1400 W / Boost 2000 W
Front left
210 mm
2200 W / Boost 3200 W
Front Bridge
-
1800 W / Boost 2600 W
Rear Bridge
-
1800 W / Boost 2600 W
Complete Bridge
-
3600 W / Boost 4600 W
technical data _33
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 33
2012-11-29 �� 5:31:11
note
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 34
2012-11-29 �� 5:31:12
note
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 35
2012-11-29 �� 5:31:12
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
HUNGARY
05 133 1999
07001 33 11 , normal tariff
062 - SAMSUNG (062-726-7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
MACEDONIA
023 207 777
MONTENEGRO
020 405 888
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (0800-726-786)
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
Code No.: DG68-00330A-02
CTN464KC01_XEO_00330A-02-EN_121129.indd 36
2012-11-29 �� 5:31:12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement