Styczeń 2011
Monitor LED
serii VH228
Podręcznik
użytkownika
Table of contents
Uwagi iii
Informacje związane z bezpieczeństwem................................................... v
Dbanie i czyszczenie................................................................................... vi
1.1
Witamy!.......................................................................................... 1-1
1.2
Zawartość opakowania................................................................. 1-1
1.3
Montaż podstawy monitora.......................................................... 1-2
1.4
Wprowadzenie do monitora......................................................... 1-2
1.4.1
Przód monitora LED......................................................... 1-2
1.4.2
Tył monitora LED............................................................. 1-7
2.1
dłączanie wspornika/podstawy
O
(do montażu ściennego VESA).................................................... 2-1
2.2
Regulacja monitora....................................................................... 2-2
3.1Menu OSD (On-Screen Display [menu ekranowe]).................... 3-1
3.1.1
Jak wykonać ponowną konfigurację................................ 3-1
3.1.2
Przedstawienie funkcji OSD............................................. 3-1
3.2
Specyfikacje.................................................................................. 3-5
3.3
Rozwiązywanie problemów (FAQ)............................................... 3-6
3.4
Lista obsługiwanego taktowania......................................................3-7
Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać,
przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji
otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany,
modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez
pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.
ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE “JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO
Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMIPRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. WŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ
DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA
JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA LUB UTRATĄ DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET,
JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU
JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.
SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS
DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,
KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I
OPROGRAMOWANIEM.
Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu
identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
ii
Uwagi
Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal
Communications Commission (Federalna Komisja Łączności)
Urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie
wymaga spełnienia następujących dwóch warunków:
• Urządzenie to nie może powodować żadnych szkodliwych zakłóceń i
• Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami nieprzewidywalnymi.
Urządzenie to zostało poddane testom, które określiły, że spełnia
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, określone przez część 15
przepisów FCC. Wymagania te zostały ustanowione w celu zapewnienia
właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami urządzeń w
instalacji domowej. Urządzenie to generuje, wykorzystuje, może emitować
energię częstotliwości radiowej, zakłócające komunikację radiową, jeśli
nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami
producenta. Jednakże, nie można zagwarantować, że zakłócenia nie
wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie wpływa na jakość
odbioru radia lub telewizji, co można sprawdzić poprzez wyłączenie
i włączenie urządzeń, użytkownik powinien spróbować samodzielnie
usunąć zakłócenia poprzez zastosowanie jednej lub więcej następujących
czynności:
• Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z różnych
obwodów.
• Skonsultowanie się z dostawcą i doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Jako partner Energy Star® , nasza firma wykazała, że
ten product spełnia zalecenia Energy Star® dotyczące
efektywności energetycznej.
Oświadczenie Canadian Department of Communications
(Kanadyjski Departament Komunikacji)
To urządzenie cyfrowe nie przekracza ograniczeń klasy B dla emisji
zakłóceń radiowych, ustalonych przez Radio Interference Regulations
of the CanadianDepartment of Communications (Przepisy dotyczące
zakłóceń radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji).
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.
iii
Oszczędzanie energii w monitorze
Monitor ASUS obsługuje tryb oszczędzania energii. Jeśli monitor nie
wykrywa sygnału synchronizacji poziomej i/lub sygnału synchronizacji
pionowej, przechodzi do trybu oszczędzania energii (oczekiwanie).
Po przejściu monitora do trybu oszczędzania energii (oczekiwanie), ekran
będzie pusty i zostanie wyłączone podświetlenie, a dioda LED zasilania
zaświeci się światłem “bursztynowym”.
Informacje dotyczące wskazań trybu oszczędzania energii (oczekiwanie),
znajdują się w podręczniku użytkownika.
iv
Informacje związane z bezpieczeństwem
• Przed wykonaniem ustawień monitora należy uważnie przeczytać całą,
dostarczoną w opakowaniu dokumentację.
• Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nigdy nie
należy narażać monitora na działanie deszczu lub wilgoci.
• Nigdy nie należy otwierać obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie
napięcie wewnątrz monitora może spowodować poważne obrażenia
fizyczne.
• W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawiać go samemu.
Należy skontaktować się z technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
• Przed rozpoczęciem uzywania produktu należy sprawdzić, czy
wszystkie kable są prawidłowo podłączone oraz, czy nie są
uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia należy jak
najszybciej skontaktować się z dostawcą.
• Szczeliny i otwory w tylnej lub górnej części obudowy, służą do
wentylacji. Nie należy zakrywać tych szczelin. Nigdy nie należy
umieszczać tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub źródłem
ciepła, dopóki nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
• Monitor należy zasilać wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego
na etykiecie. Przy braku pewności co do typu zasilania w sieci
domowej należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem
energetycznym.
• Należy używać właściwą wtyczkę zasilania, zgodną z lokalnymi
standardami.
• Nie należy przeciążać listw zasilających lub przedłużaczy.
Przeciążenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy
trzymać urządzenia w miejscu, gdzie może ono się zamoczyć.
Monitora należy ustawić na stabilnej powierzchni.
• Urządzenei należy odłączyć od zasilania podczas burzy z
wyładowaniami atmosferycznymi lub, jeśli nie będzie długo używane.
Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami
napięcia.
• Nigdy nie należy wpychać do szczelin obudowy monitora żadnych
obiektów lub wlewać płynów.
• Aby zapewnić oczekiwane działanie, monitor należy używać wyłącznie
z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach prądu
zmiennego 100-240V.
• W przypadku wystąpienia problemów technicznych z monitorem należy
skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze
sprzedawcą.
v
Dbanie i czyszczenie
•
Przed zmianą pozycji monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu
zasilającego. Podczas zmiany pozycji monitora należy stosować właściwe
techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia należy chwycić
za krawędzie monitora. Nie należy podnosić wyświetlacza za podstawę lub za
przewód.
•
Czyszczenie. Wyłącz monitor i odłącz przewód zasilający. Oczyść
powierzchnię monitora pozbawioną luźnych włókien, nie szorstką szmatką.
Trudniejsze do usunięcia plamy, można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym
środku do czyszczenia.
•
Należy unikać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton.
Należy używać środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia ekranów
LED. Nigdy nie należy spryskiwać środkiem czyszczącym bezpośrednio
ekranu, ponieważ może on dostać się do wnętrza monitora i spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
Następujące objawy są normalne podczas działania monitora:
•
Ze względu na naturę światła jarzeniowego, podczas początkowego używania
ekran może migać. Wyłącz przełącznik zasilania i włącz go ponownie, aby
upewnić się, że miganie zniknęło.
•
W zależności od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie może wystąpić
lekkie zróżnicowanie jasności.
•
Kilkugodzinne wyświetlanie tego samego obrazu, może spowodować
utrzymywanie się poobrazu, po przełączeniu obrazu. Właściwy ekran zostanie
powoli przywrócony, po wyłączeniu zasilania na kilka godzin.
•
Gdy ekran stanie się czarny lub zacznie migać albo gdy nie można dłużej
pracować należy skontaktować się z dostawcą lub punktem naprawy. Nie
należy naprawiać wyświetlacza samodzielnie!
Konwencje stosowane w tym podręczniku
PRZESTROGA: Informacja zapobiegająca odniesieniu obrażeń podczas
wykonywania zadania.
OSTRZEŻENIE: Informacja zapobiegająca uszkodzeniu komponentów
podczas wykonywania zadania.
WAŻNE: Informacja, którą NALEŻY wziąć pod rozwagę w celu
dokończenia zadania.
UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w dokończeniu
zadania.
vi
Gdzie można znaleźć więcej informacji
W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania,
sprawdź następujące źródła.
1.
Strony sieci web ASUS
Ogólnoświatowe strony sieci web ASUS zapewniają zaktualizowane
informacje o urządzeniach i programowych produktach ASUS. Sprawdź
http://www.asus.com
2.
Opcjonalna dokumentacja
Opakowanie z produktem może zawierać opcjonalną dokumentację,
która mogła zostać dodana przez dostawcę. Te dokumenty nie są części
standardowego opakowania.
1.1
Witamy!
Dziękujemy za zakupienie monitora LED ASUS® serii VH228!
Najnowszy szerokoekranowy monitor LED ASUS zapewnia wyraźny, szerszy i
jasny wyświetlacz, plus funkcje zwiększające doznania podczas oglądania.
Dzięki tym funkcjom, można korzystać z wygodnego i ładnego obrazu, jaki
zapewnia seria VH228!
1.2
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy w opakowaniu z monitorem LED serii VH228 znajdują się
następujące elementy:
Monitor LED
Wspornik i podstawa monitora
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Przewód zasilający
Kabel VGA
Kabel DVI (VH228H/T/N)
Kabel audio (VH228H/T/S)
Jeśli którekolwiek z podanych wyżej elementów są uszkodzone lub, gdy ich
brak należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.
Monitor LED ASUS serii VH228
1-1
1.3
Montaż podstawy monitora
W celu montażu podstawy monitora:
1.
Połącz podstawę z monitorem. Kliknięcie oznacza prawidłowe połączenie.
2.
Wyreguluj kąt nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.
Zalecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby zabezpieczyć
monitor przed uszkodzeniem.
2
1
1-2
1.4
Wprowadzenie do monitora
1.4.1
Przód monitora LED
1.4.1.1
VH228H/T
Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu
1.
2.
3.
Przycisk:
•
Automatyczna regulacja optymalnej pozycji obrazu, zegara i fazy,
poprzez długie naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla
trybu VGA).
•
Użyj przycisku skrótu do przełączenia pomiędzy sześcioma wstępnie
ustawionymi trybami video (Scenery Mode [Tryb Sceneria], Standard
Mode [Tryb Standardowy], Theater Mode [Tryb Kino domowe], Game
Mode (Tryb Gry), Night View Mode [Tryb Nocny widok] oraz sRGB
Mode [Tryb RGB]) z technologią inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™.
•
Wyjście z menu OSD lub przejście z powrotem do poprzedniego menu,
przy aktywnym menu OSD.
Przycisk
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość wybranej funkcji lub
przejść do następnej funkcji.
•
Jest to także przycisk skrótu do regulacji głośności.
Przycisk MENU:
•
4.
5.
:
•
Naciśnij ten przycisk, aby przejść/wybrać podświetloną ikonę (funkcję),
przy uaktywnionym OSD.
Przycisk
:
•
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość wybranej funkcji lub
przejść w prawo/w górę do następnej funkcji.
•
Jest to także przycisk skrótu do regulacji jasności.
Przycisk wyboru wejścia
•
:
Użyj ten przycisk skrótu do przełączania pomiędzy sygnałem wejścia
VGA, DVI, HDMI (VH228H).
Naciśnij
(przycisk wyboru wejścia) w celu
wyświetlenia sygnałów HDMI, po podłączeniu do
monitora kabla HDMI. (VH228H)
6.
Przycisk zasilania
•
7.
:
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.
Wskaźnik zasilania.
Stan
Niebieski
Bursztynowy
WYŁĄCZONY
Opis
WŁĄCZONY
Tryb wstrzymania
WYŁĄCZONY
Monitor LED ASUS serii VH228
1-3
1.4.1.2 VH228N
1.
2.
3.
Przycisk:
•
Automatyczna regulacja optymalnej pozycji obrazu, zegara i fazy,
poprzez długie naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla
trybu VGA).
•
Użyj przycisku skrótu do przełączenia pomiędzy sześcioma wstępnie
ustawionymi trybami video (Scenery Mode [Tryb Sceneria], Standard
Mode [Tryb Standardowy], Theater Mode [Tryb Kino domowe], Game
Mode (Tryb Gry), Night View Mode [Tryb Nocny widok] oraz sRGB
Mode [Tryb RGB]) z technologią inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™.
•
Wyjście z menu OSD lub przejście z powrotem do poprzedniego menu,
przy aktywnym menu OSD.
Przycisk
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość wybranej funkcji lub
przejść do następnej funkcji.
•
Jest to także przycisk skrótu do regulacji współczynnika kontrastu.
Przycisk MENU:
•
4.
5.
Przycisk
•
Jest to także przycisk skrótu do regulacji jasności.
Przycisk wyboru wejścia
:
Użyj ten przycisk skrótu do przełączania pomiędzy sygnałem wejścia
VGA, DVI.
Przycisk zasilania
:
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.
Wskaźnik zasilania:
Stan
Niebieski
Bursztynowy
WYŁĄCZONY
1-4
:
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość wybranej funkcji lub
przejść w prawo/w górę do następnej funkcji.
•
7.
Naciśnij ten przycisk, aby przejść/wybrać podświetloną ikonę (funkcję),
przy uaktywnionym OSD.
•
•
6.
:
•
Opis
WŁĄCZONY
Tryb wstrzymania
WYŁĄCZONY
Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu
1.4.1.3 VH228S
1.
2.
3.
Przycisk:
•
Użyj przycisku skrótu do przełączenia pomiędzy sześcioma wstępnie
ustawionymi trybami video (Scenery Mode [Tryb Sceneria], Standard
Mode [Tryb Standardowy], Theater Mode [Tryb Kino domowe], Game
Mode (Tryb Gry), Night View Mode [Tryb Nocny widok] oraz sRGB
Mode [Tryb RGB]) z technologią inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™.
•
Wyjście z menu OSD lub przejście z powrotem do poprzedniego menu,
przy aktywnym menu OSD.
Przycisk
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość wybranej funkcji lub
przejść do następnej funkcji.
•
Jest to także przycisk skrótu do regulacji głośności.
Przycisk MENU:
•
4.
5.
:
•
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość wybranej funkcji lub
przejść w prawo/w górę do następnej funkcji.
•
Jest to także przycisk skrótu do regulacji jasności.
Przycisk
:
Automatyczna regulacja optymalnej pozycji obrazu, zegara i fazy.
Przycisk zasilania
•
7.
Naciśnij ten przycisk, aby przejść/wybrać podświetloną ikonę (funkcję),
przy uaktywnionym OSD.
Przycisk
•
6.
:
•
:
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.
Wskaźnik zasilania:
Stan
Niebieski
Bursztynowy
WYŁĄCZONY
Opis
WŁĄCZONY
Tryb wstrzymania
WYŁĄCZONY
Monitor LED ASUS serii VH228
1-5
1.4.1.4 VH228D
1.
2.
3.
Przycisk:
•
Użyj przycisku skrótu do przełączenia pomiędzy sześcioma wstępnie
ustawionymi trybami video (Scenery Mode [Tryb Sceneria], Standard
Mode [Tryb Standardowy], Theater Mode [Tryb Kino domowe], Game
Mode (Tryb Gry), Night View Mode [Tryb Nocny widok] oraz sRGB
Mode [Tryb RGB]) z technologią inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™.
•
Wyjście z menu OSD lub przejście z powrotem do poprzedniego menu,
przy aktywnym menu OSD.
Przycisk
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość wybranej funkcji lub
przejść do następnej funkcji.
•
Jest to także przycisk skrótu do regulacji współczynnika kontrastu.
Przycisk MENU:
•
4.
5.
Przycisk
:
Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć wartość wybranej funkcji lub
przejść w prawo/w górę do następnej funkcji.
•
Jest to także przycisk skrótu do regulacji jasności.
Przycisk
:
Automatyczna regulacja optymalnej pozycji obrazu, zegara i fazy.
Przycisk zasilania
•
7.
Naciśnij ten przycisk, aby przejść/wybrać podświetloną ikonę (funkcję),
przy uaktywnionym OSD.
•
•
6.
:
•
Wskaźnik zasilania.
Stan
Niebieski
Bursztynowy
WYŁĄCZONY
1-6
:
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.
Opis
WŁĄCZONY
Tryb wstrzymania
WYŁĄCZONY
Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu
1.4.2
Tył monitora LED
Otwory na śruby do
montażu ściennego VESA
1.4.2.1 VH228H
1
Port AC-IN
2
Port HDMI-IN
3
Port DVI
4
Port VGA
5
Port liniowego wejścia audio
6
Wyjściowy port słuchawkowy
7
Port SPDIF Out dla HDMI
1.4.2.2 VH228T/N/S/D
1
Port AC-IN
2
Port liniowego wejścia audio (VH228T/N)
3
Port DVI (VH228T/S)
4
Port VGA
Monitor LED ASUS serii VH228
1-7
2.1
dłączanie wspornika/podstawy
O
(do montażu ściennego VESA)
Odłączana podstawa monitora LED serii VH228 jest specjalnie zaprojektowana do
montażu ściennego VESA.
W celu odłączenia wspornika/podstawy:
2-1
1.
Zdejmij pokrywę wspornika. 2.
Ustaw monitor ekranem skierowanym w dół na stole.
3.
Użyj śrubokręta do odkręcenia trzech śrub w podstawie monitora,
według rysunków poniżej.
4.
Odłącz wspornik od monitora.
•
alecamy przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem, aby
Z
zabezpieczyć monitor przed uszkodzeniem.
•
Podczas odkręcania śrub należy przytrzymać podstawę monitora.
•
Zestaw do montażu ściennego VESA ( 100 x 100 mm) należy zakupić
oddzielnie.
•
Nalezy używać wyłącznie wsporników do montażu na ścianie z certyfikatem
UL o minimalnej wadze/obciążeniu 20 kg (Wielkość śrub: M4 x 12 mm).
Rozdział 2: Ustawienia
2.2
Regulacja monitora
•
Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się, aby spojrzeć na pełny ekran
monitora, a następnie wyregulować monitor pod najbardziej wygodnym kątem.
•
Przytrzymaj podstawę, aby zabezpieczyć monitor przed upadkiem podczas
zmiany jego kąta nachylenia.
•
Kąt nachylenia monitora, można regulować pod kątem -5˚ do 20˚.
-5 ~ 20
Monitor LED ASUS serii VH228
2-2
3.1Menu OSD (On-Screen Display [menu
ekranowe])
3.1.1
Jak wykonać ponowną konfigurację
VH228
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
Menu
Exit
1.
Naciśnij przycisk MENU, aby uaktywnić menu OSD.
2.
Naciśnij  i  w celu przechodzenia pomiędzy funkcjami. Podświetl i
uaktywnij wymaganą funkcję, naciskając przycisk MENU. Jeśli wybrana
funkcja posiada podmenu, ponownie naciśnij  i  w celu przechodzenia
pomiędzy funkcjami podmenu. Podświetl i uaktywnij wymaganą funkcję
podmenu, naciskając przycisk MENU.
3.
Naciśnij  i  w celu zmiany ustawień wybranej funkcji.
4.
Aby opuścić menu OSD, naciśnij przycisk
czynność 3 w celu regulacji innej funkcji.
3.1.2
1.
. Powtórz czynność 2 i
Przedstawienie funkcji OSD
Splendid
Ta funkcja zawiera sześć podfunkcji, które można wybrać według preferencji.
Każdy tryb posiada opcję Reset, która umożliwia zachowanie ustawień lub
powrót do trybu ustawień wstępnych.
VH228
Splendid
Scenery Mode
Color
Standard Mode
Image
Theater Mode
Input Select
Game Mode
System Setup
Night View Mode
sRGB
Move
•
Menu
Exit
Scenery Mode (Tryb Sceneria): Jest to najlepszy wybór do wyświetlania
zdjęć scenerii z technologią inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™.
Monitor LED ASUS serii VH228
3-1
•
Standard Mode (Tryb Standardowy): Jest to najlepszy wybór do
edycji dokumentów z technologią inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™.
•
Theater Mode (Tryb Teatr): Jest to najlepszy wybór do oglądania filmów
z technologią inteligentnego przetwarzania video SPLENDID™.
•
Game Mode (Tryb Gry): Jest to najlepszy wybór do grania w gry z
technologią inteligentnego przetwarzania video SPLENDID™.
•
Night View Mode (Tryb widok nocny): Jest to najlepszy wybór do
grania w gry z ciemnymi scenami lub oglądania filmów z ciemnymi
scenami z technologią inteligentnego przetwarzania video SPLENDID™.
•
sRGB
2.
•
W trybie Standard Mode (Tryb Standardowy), użytkownik nie może
konfigurować funkcji Saturation (Nasycenie), Color Temp. (Temperatura
barwowa), Skin Tone (Odcień skóry), Sharpness (Wyostrzenie) i
ASCR.
•
Przy sygnale sRGB, użytkownik nie może konfigurować funkcji Saturation
(Nasycenie), Color Temp. (Temperatura barwowa), Skin Tone
(Odcień skóry), Sharpness (Ostrość), Brightness (Jasność), Contrast
(Kontrast) i ASCR.
Kolor
Ta funkcja umożliwia wybór preferowanego koloru obrazu.
VH228
Splendid
Brightness
90
Color
Contrast
80
Image
Saturation
Input Select
Color Temp.
System Setup
Skin Tone
50
User Mode
Natural
Smart View
Move
3-2
Menu
OFF
Exit
•
Brightness (Jasność): Zakres regulacji wynosi 0 do 100. Przycisk
to także przycisk skrótu do uaktywniania tej funkcji.
•
Contrast (Kontrast): Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
•
•
Saturation (Nasycenie): Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
Color Temp. (Temperatura barwowa): Zawiera trzy wstępnie ustawione
tryby kolorów (Cool [Chłodne], Normal [Normalne], Warm [Ciepłe]) oraz
jeden User Mode (Tryb Użytkownika).
•
Skin Tone (Odcień skóry): Zawiera trzy tryby kolorów, obejmujące
Reddish (Czerwonawe), Natural (Naturalne) oraz Yellowish (Żółtawe).
•
Smart View: Uniwersalne pozycje oglądania dzięki technologii Smart
View.
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
W trybie User Mode (Tryb Użytkownika), użytkownik może konfigurować kolory
R (Czerwony), G (Zielony) i B (Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.
3.
Obraz
Ta główna funkcja umożliwia regulację sharpness (wyostrzenia), aspect
control (współczynnika kształtu), ASCR, position (pozycji) (wyłącznie VGA), i
focus (ostrości) (wyłącznie VGA).
VH228
Splendid
Sharpness
Color
Aspect Control
Full
Image
ASCR
OFF
Input Select
Position
System Setup
Focus
Move
•
•
•
•
•
4.
Menu
50
Exit
Sharpness (Wyostrzenie): Regulacja wysotrzenia obrazu. Zakres
regulacji wynosi 0 do 100.
Aspect Control (Współczynnik kształtu): Regulacja współczynnika
kształtu do wartości “Full (Pełny)”, “4:3” lub “Over Scan” (Dostępna
wyłącznie dla wejścia HDMI).
ASCR: Wybierz ON (Włączenie) lub OFF (Wyłączenie) w celu włączenia
lub wyłączenia funkcji współczynnika kontrastu dynamicznego.
Position (Pozycja): Regulacja pozycji poziomej (H-Position) i pozycji
pionowej (V-Position) obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100
(Dostępna wyłącznie dla wejścia VGA).
Focus (Ostrość): Zmniejsza liniowe zakłócenia poziome i liniowe
zakłócenia pionowe obrazu, poprzez oddzielną regulację (Phase) oraz
(Clock). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (Dostępna wyłącznie dla
wejścia VGA).
•
Phase (Faza) reguluje fazę sygnału zegara pikseli. Przy nieprawidłowej
regulacji fazy na ekranie pojawiają się poziome zakłócenia.
•
Clock (Zegar) (częstotliwość pikseli) steruje liczbą pikseli zeskanowaną w
jednym ruchu poziomym. Jeśli częstotliwość nie jest prawidłowa, na ekranie
wyświetlane są pionowe pasy i obraz nie jest proporcjonalny.
Wybór wejścia
Wybór źródła wejścia spośród VGA, DVI (VH228H/T/N), HDMI (VH228H).
VH228
Splendid
VGA
Color
DVI
Image
HDMI
Input Select
System Setup
Move
Monitor LED ASUS serii VH228
Menu
Exit
3-3
5.
Ustawienia systemu
Regulacja konfiguracji systemu.
VH228
Splendid
Splendid Demo Mode
Color
Volume
Image
ECO Mode
Input Select
OSD Setup
System Setup
Language
OFF
50
OFF
English
Information
1/2
Move
Menu
Exit
VH228
Splendid
All Reset
Color
Image
Input Select
System Setup
2/2
Move
Exit
•
Splendid Demo Mode (Tryb Demo Splendid): Uaktywnienie trybu demo
dla funkcji Splendid.
•
Volume (Głośność): Regulacja poziomu głośności wyjścia. Przycisk
jest także przyciskiem skrótu do uaktywaniania tej funkcji.
ECO Mode (Tryb ECO): Tryb oszczędzania energii.
•
•
•
•
•
3-4
Menu
OSD Setup (Ustawienia OSD): Regulacja pozycji poziomej (H-Position),
pozycji pionowej (V-Position), OSD Timeout (Czas zakończenia wyświetlania
OSD), DDD/CI oraz Transparency (Przezroczystość) ekranu OSD.
Language (Język): Wybór języka OSD. Możliwości wyboru to
English (Angielski), French (Francuski), German (Niemiecki), Spanish
(Hiszpański), Italian (Włoski), Dutch (Holenderski), Russian (Rosyjski),
Traditional Chinese (Tradycyjny Chiński), Simplified Chinese
(Uproszczony Chiński) i Japanese (Japoński),Korean(Koreańczyk).
Information (Informacje): Wyświetla informacje o monitorze.
All Reset (Reset wszystkich ustawień): Ustaw na “Yes (Tak)”, aby
przywrócić domyślny tryb fabryczny wszystkich ustawień.
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
3.2
Specyfikacje
Model
VH228H
VH228T
Wielkość panela
VH228N
VH228S
VH228D
21.5”W (54.7 cm)
Maks. rozdzielczość
1920x1080 (Full HD)
Jasność (typ.)
250 cd/m
2
Współczynnik kontrastu (typ.)
1000:1
Współczynnik dynamicznego
kontrastu ASUS (ASCR)
50,000,000:1
Kąt widzenia (CR≥10)
170°(H)/160°(V)
Nasycenie kolorów (NTSC) 72%
Kolory wyświetlacza
16.7 M
Czas odpowiedzi
5ms (On/Off)
Głośnik stereo
2W x 2
RMS
2W x 2
RMS
--
2W x 2
RMS
--
Wejście HDMI
Tak
--
--
--
--
Wejście DVI
Tak
Tak
Tak
--
--
Wejście D-Sub
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Liniowe wejście audio
Tak
Tak
--
Tak
--
Wyjście słuchawkowe
Tak
--
--
--
--
Wyjście SPIDIF
Tak
--
--
--
--
Parametry napięcia
AC 100-240V
Tryb włączenia: <55W,
Zużycie energii
tryb wstrzymania: <1W,
tryb wyłączenia: <1W
Nachylenie
Montaż na ścianie VESA
-5° ~ +20°
100x100 mm
Wymiary fizyczne (SxWxG)
515(W)x400(H)x220(D)mm
Wymiary opakowania (SxWxG)
588(W)x452(H)x162(D)mm
*Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Monitor LED ASUS serii VH228
3-5
3.3
Rozwiązywanie problemów (FAQ)
Problem
Możliwe rozwiązanie
WŁĄCZONA dioda LED zasilania • Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor
znajduje się w trybie WŁĄCZENIE.
• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo
podłączony do monitora i do gniazda zasilania.
Pomarańczowe światło diody
• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie
LED zasilania i brak obrazu na
WŁĄCZENIE.
ekranie
• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo
podłączony do monitora i komputera.
• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest
wygięta żadna szpilka złącza.
• Podłącz komputer do innego dostępnego monitora,
aby sprawdzić, czy działa prawidłowo komputer.
Obraz na ekranie jest za jasny
• Wyreguluj ustawienia Contrast (Kontrast) i
lub za ciemny
Brightness (Jasność) przez OSD.
Obraz ekranowy nie jest
• Naciśnij na dwie sekundy przycisk
, aby
wyśrodkowany lub ma
automatycznie wyregulować obraz (wyłącznie dla
nieprawidłową wielkość
trybu VGA).
Obraz ekranowy drży lub na
obrazie wyświetlane są falujące
wzory
Defekty kolorów na obrazie
ekranowym (biały nie wygląda
jak biały)
Obraz ekranowy jest zamazany
lub rozmyty
Brak dźwięku lub słaby dźwięk
(VH228H/T/S)
3-6
• Wyreguluj ustawienia H-Position lub V-Position
przez OSD (wyłącznie dla trybu VGA).
• Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo
podłączony do monitora i komputera.
• Odsuń urządzenia elektryczne, które mogą
powodować zakłócenia elektryczne.
• Sprawdź kabel sygnałowy i upewnij się, że nie jest
wygięta żadna szpilka złącza.
• Wykonaj Reset przez OSD.
• Wyreguluj ustawienia kolorów R/G/B lub wybierz
Color Temperature (Temperatura barwowa) przez
OSD.
• Naciśnij na dwie sekundy przycisk
, aby
automatycznie wyregulować obraz (wyłącznie dla
trybu VGA).
• Wyreguluj ustawienia Phase i Clock przez OSD.
• Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo
podłączony do monitora i komputera.
• Wyreguluj ustawienia głośności monitora i
komputera.
• Upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany i
aktywny sterownik karty dźwiękowej komputera.
Rozdział 3: Ogólne instrukcje
3.4
Lista obsługiwanego taktowania
Rozdzielczość
640x480
640x480
640x480
640x480
640x350
720x400
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
848x480
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1280x720
1280x800
1280x960
1280x1024
1280x1024
1366x768
1440x900
1680x1050
1680x1050
1920x1080
1920x1080
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800
1440x900
1440x900
640x480P(HDMI)
720x480P(HDMI)
720x576P(HDMI)
1280x720P(HDMI)
1280x720P(HDMI)
1440x480P(HDMI)
1440x576P (HDMI)
1920x1080i(HDMI)
1920x1080i(HDMI)
1920x1080i(HDMI)
1920x1080P(HDMI)
1920x1080P(HDMI)
Częstotliwość
odświeżania
60Hz
72Hz
75Hz
67Hz
70Hz
70Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
70Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
75Hz
60Hz
75Hz
59.94/60Hz
59.94/60Hz
50Hz
50Hz
59.94/60Hz
59.94/ 60 Hz
50Hz
50Hz
50Hz
59.94/60Hz
50Hz
59.94/60Hz
Częstotliwość pozioma
31.469 kHz
37.861 kHz
37.5 kHz
35 kHz
31.469 kHz
31.469 kHz
35.156 kHz
37.879 kHz
48.077 kHz
46.875 kHz
49.725 kHz
31.02 kHz
48.363 kHz
56.476 kHz
60.023 kHz
67.5 kHz
44.772 kHz
49.702kHz
60 kHz
63.981 kHz
79.976 kHz
47.712kHz
55.935 kHz
65.29 kHz
64.674 kHz
67.5 kHz
66.587 kHz
44.444kHz
56.456kHz
49.306kHz
62.795kHz
55.469kHz
70.635kHz
31.469/31.5 kHz
31.469 / 31.5 kHz
31.25 kHz
37.5 kHz
44.955/45 kHz
31.469/ 31.5 kHz
31.25 kHz
31.25 kHz
28.125kHz
33.716/33.75 kHz
56.25 kHz
67.433/67.5 kHz
* Tryby nie wymienione w tabelach powyżej mogą nie być obsługiwane. Dla uzyskania optymalnej
rozdzielczości, zaleca się wybór trybu wymienionego w zamieszczonych powyżej tabelach.
Monitor LED ASUS serii VH228
3-7
Download PDF

advertising