Electrolux | EUFX23700W | Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Frysskåp Fryseskap

Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Frysskåp
Fryseskap
Fryseskab
EUFX23700
We were thinking of you
when we made this product
Välkommen till Electrolux värld
Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas
skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett
sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på
omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa denna
bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi lovar att
den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till!
3
Följande symboler finns i din bruksanvisning.
Viktigt information rörande din personliga säkerhet och
information hur man undviker att skada produkten.
Allmän information och tips
Miljö information
Skrotning av gamla skåp
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
4
Innehåll
Skrotning av gamla skåp . . . . . . . . . . 4
Inredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . 6
RÅD och TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Så kan du spara energi . . . . . . . . . .
Skåpet och miljö . . . . . . . . . . . . . . . .
Miljövänligt användning . . . . . . . . . .
11
12
12
12
SKÖTSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tag bort ventilationsgallret . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avfrosta frysskåpet . . . . . . . . . . . . . .
Om skåpet inte ska användas . . . .
Vid längre semester eller bortavaro
12
12
12
12
12
12
13
ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Innan skåpet startas för
första gången . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrollpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Igångsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funktionsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Välja/stänga av/starta . . . . . . . . . . . . . 8
Inställning av temperatur . . . . . . . . . . 8
Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Barnlåsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ecofunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Infrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Snabbkylningsfunktion . . . . . . . . . . . . 9
Användning av frysskåpet . . . . . . . . 10
Inställning av temperatur . . . . . . . . . 10
Förvaring av frysta matvaror . . . . . . 10
Temperaturlarm . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dörrlarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5
OM NÅGOT INTE FUNGERAR . . . . 13
TEKNISK INFORMATION . . . . . . . . 14
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningssladd . . . . . . . . . . . . . . .
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tag bort transportstöd . . . . . . . . . . .
Ställ skåpet på plats . . . . . . . . . . . . .
Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
15
15
16
SÄKERHETSINFORMATION
Ditt nya fryskåp kan ha andra
funktioner jämfört med ditt gamla
skåp.
Denna produkt är inte avsedd att
användas av personer (inklusive barn)
med nedsättningar eller begränsningar
vad avser fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller av personer i avsaknad
av erforderliga kunskaper, såvida inte
det sker under överinseende av en
ansvarig vuxen person eller efter
instruktioner från densamma.
Läs noga igenom anvisningarna, så du
snabbt lär dig hur ditt nya skåp
fungerar och ska skötas. Spara
bruksanvisningen, den måste finnas
med om skåpet säljs eller överlåts till
annan person.
Användning
· Skåpet är avsett för förvaring av
matvaror för normalt hushållsbruk
enligt denna bruksanvisning.
· Förvara aldrig explosiva gaser eller
vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan
sprängas och skada person och
egendom.
· Låt inte vassa föremål komma i
kontakt med kylsystemet bakom och
inuti skåpet. Punkteras kylsystemet
förstörs skåp och matvaror.
· Förvara inte kolsyrade drycker,
flaskor och burkar av glas i
frysutrymme, då glasförpackningarna
kan gå sönder.
· Skåpet är tungt. Skåpets kanter och
utskjutande metalldelar på skåpets
baksida kan vara vassa. Var försiktig
då skåpet flyttas. Använd handskar.
Barn
· Håll uppsikt över små barn så att de
inte kommer åt skåpets inredning eller
reglage.
Varning!
Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras i skåpets inhägnad eller i
inbyggnadsutrymmet.
Varning!
Använd inga mekaniska eller andra
verktyg för att påskynda
avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Varning!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Varning!
Använd inga elektriska maskiner inne i
förvaringsutrymmet såvida de inte är av
en typ som rekommenderas av
tillverkaren.
6
Viktigt
ANVÄNDNING
Skåpet måste stå upprätt i ca 4
timmar, innan stickkontakten sätts i
vägguttaget och skåpet startas för
första gången. Kompressorn kan
annars skadas. Oljan måste få tid att
rinna tillbaka till kompressorn.
Innan skåpet startas för
första gången
Installera och rengör skåpet enligt
anvisningarna i avsnittet "Installation".
Kontrollpanel
A B
A - Strömbrytare för skåpet
B - Temperaturväljare
C - Temperatur- och funktionsdisplay
C
D E
D - Funktionsväljare
E - Kvitteringsknapp
Display - C
indikerar att temperaturlarm eller
dörrlarm (vissa modeller) utlösts
positiv temperaturindikator
negativ temperaturindikator
temperaturindikator
indikerar att barnlåsfunktionen
är aktiv
indikerar att timerfunktionen
är aktiv
indikerar att snabbkylningsfunktionen är aktiv
7
indikerar att infrysningsfunktionen
är aktiv
indikerar att Eco-funktionen
är aktiv
Igångsättning
Om displayen inte lyser när skåpet
anslutits till vägguttaget och dörren
öppnats, tryck på strömbrytaren (A) för
att starta skåpet.
Omedelbart när skåpet startas blinkar
temperaturindikatorn och en larmton
hörs. Tryck på kvitteringsknappen (E)
och larmet tystnar (se även avsnittet
"Temperaturlarm") medan larmsymbolen
fortsätter att blinka och
temeraturindikatorn
visar den
högsta uppnådda temperaturen.
För en korrekt matförvaring välj "Eco
mode" som följande temperaturinställning:
ca -18°C i frysdelen
· Vänta till dess att frysens
temperatur har nått
-18°C innan matvaror läggs in.
· För att välja en annan temperatur,
se avsnittet "Inställning av temperatur".
Viktigt
Om dörren lämnas öppen mer än ca
sju minuter släcks belysningen
automatiskt. Den tänds åter efter att
dörren stängts och öppnats på nytt.
Funktionsmeny
Genom att trycka på funktionsväljarknappen (D) nås funktionsmenyn. Vald
funktion bekräftas med kvitteringsknappen (E). Om funktion ej kvitteras
inom några sekunder lämnar displayen
funktionsläget och återgår till normalt
läge.
Följande funktioner kan väljas:
Eco-funktion
Infrysningsfunktion
Snabbkylningsfunktion
Välja/stänga av/starta
Temperaturinställning
Skåpets temperatur kan regleras
genom att aktuell önskad temperatur
väljs med temperaturväljareknappen
(B).
Vid tryck på knappen (B) blinkar aktuell
skåpstemperatur i temperaturindikatorn och vid tryck en gång till kan
önskad temperatur väljas. Vald
temperatur bekräftas antingen genom
ett tryck på kvitteringsknappen E (en
ton hörs) eller att vänta några sekunder
(ingen ton hörs). Temperaturindikatorn
visar under några sekunder den nya
önskade temperaturen varefter den
återgår till att visa aktuell
skåpstemperatur.
Den nya önskade temperaturen nås
inom 24 timmar.
Temperaturminnet gör att
temperaturen inte behöver ställas in på
nytt efter att skåpet varit avstängt.
Observera
När skåpet startats stämmer inte
inledningsvis temperaturvisningen med
den inställda.
Avstängning
Stäng av skåpet genom att trycka på
strömbrytaren (A) i mer än 1 sekund.
Därefter visas en nedräkning "3-2-1" i
displayen.
Barnlåsfunktion
8
Barnlåsfunktion
Funktionen för barnlås aktiveras
genom att trycka flera gånger på
funktionsknappen (D) till dess att
symbolen
visas. Den valda
funktionen bekräftas med knapp E
inom några sekunder, varpå en ton
hörs och symbolen lyser konstant.
Så länge funktionen är aktiverad
påverkas skåpets inställningar inte av
knapptryckningar på kontrollpanelen.
Funktionen kan alltid deaktiveras
genom att trycka på knappen D till
dess att låssymbolen blinkar och
sedan bekräfta valet med knapp E.
Ecofunktion
Ecofunktionen aktiveras genom
upprepade tryck på funktionsknappen
D till dess att symbolen
visas i
displayen. Den valda funktionen
bekräftas med knapp E inom några
sekunder, varpå en ton hörs och
symbolen lyser konstant.
Med Ecofunktionen aktiverad ställs
temperaturerna automatiskt in för
optimal matförvaring (ca +5°C i
kyldelen och ca -18°C i frysdelen).
Funktionen kan alltid deaktiveras
genom att ändra temperaturen.
Infrysning
Frysutrymmet är avsett för infrysning av
matvaror samt lagring av djupfrysta
varor. På dataskylten anges den
största mängd varor som kan frysas in
per dygn.
För att kunna nyttja full infrysningskapacitet tas fryslådorna ur skåpet,
och matvarorna placeras direkt på
9
hyllan. Med bibehållen inredning
minskar infrysningskapaciteten något.
Vid infrysning av större mängder
matvaror startas infrysningsfunktionen
ca 24 timmar innan varorna läggs in.
Infrysningsfunktionen aktiveras genom
upprepade tryck på funktionsknappen
D till dess att symbolen
visas i
displayen. Den valda funktionen
bekräftas med knapp E inom några
sekunder, varpå en ton hörs och en
kort animering startar i displayen.
Placera varorna som ska frysas in i de
kallaste utrymmena i frysen, märkta
med
.
Infrysningen pågår ca 24 timmar.
Under denna period skall ytterligare
varor ej frysas in.
Funktionen deaktiveras automatiskt
efter ca 52 timmar. Funktionen kan
alltid deaktiveras genom att trycka på
knappen D till dess att aktuell symbol
blinkar och sedan bekräfta valet med
knapp E.
Snabbkylningsfunktion
Snabbkylningsfunktionen används som
säkerhetsvarning när du placerar
drycker i frysutrymmet. Funktionen
aktiveras genom upprepade tryck på
funktionsknappen D till dess att
symbolen
visas i displayen. Den
valda funktionen bekräftas med knapp
E inom några sekunder, varpå en ton
hörs och symbolen lyser konstant.
Denna funktion innebär att en timer
med förvalt värde 30 minuter startar.
Det förvalda värdet kan ändras mellan
1 och 90 minuter genom upprepade
tryck på temperaturväljarknappen (B).
När timern nått vald tid visas detta
genom att:
Avvikelser upp till 5°C mellan olika
platser i frysutrymmet är normalt.
Under drift visas den varmaste
temperaturen i skåpet i displayen.
blinkar i
- symbolen
temperaturindikatorn
- symbolen
blinkar
Förvaring av frysta matvaror
- symbolen
blinkar
- en alarmton ljuder till dess att
knappen E trycks in.
Glöm inte att ta ut drycken ur frysen
vid timertidens utgång.
Funktionen kan alltid deaktiveras
genom att trycka på knappen D till
dess att aktuell symbol blinkar och
sedan bekräfta valet med knapp E.
När skåpet första gången startas, eller
startas på nytt efter ett längre uppehåll
bör det gå minst 12 timmar innan
matvaror läggs in. Vid stora mängder
varor kan fryslådorna (med undantag
för den nedersta) avlägsnas för att få
bästa resultat. Tillse dock att
lastningsgränserna markerade med
symbolen inte överskrids.
Användning av frysskåpet
Frysen är försedd med symbolen
vilket innebär att den är
lämplig för infrysning samt
långtidsförvaring av frysta och
djupfrysta matvaror.
Temperaturinställning
Frysdelens temperatur kan ställas in
mellan -15°C och -24°C. En
temperatur på -18°C ger god
hållbarhet på de frysta varorna.
Energiförbrukningen ökar med en
kallare temperatur.
Observera
När skåpet startats stämmer inte
inledningsvis temperaturvisningen med
den inställda.
Observera!
Avvikelser mellan den verkliga och den
önskade temperaturen är fullt normalt,
speciellt när:
- inställningen ändrats nyligen.
- dörren varit öppen en längre tid.
- varma varor har ställts in i skåpet.
Viktigt
Vid oavsiktlig upptining av matvaror,
t.ex. i samband med ett strömavbrott
som varat längre än den i tekniska
data angivna temperaturstegringstiden bör varorna konsumeras
snarast, alternativt tillagas och
därefter frysas in.
Temperaturlarm
En temperaturhöjning i frysen (t.ex.
efter ett strömavbrott) indikeras av:
- blinkande temperaturindikator
- larmsymbolen
blinkar
- larmtonen ljuder
När skåpet åter nått normal temperatur
tystnar ljudsignalen.
Temperaturindikatorn fortsätter att
blinka för att visa att temperaturlarmet
varit utlöst.
Vid en tryckning på knappen "E"
kvitteras larmet, och den högst
uppnådda temperaturen i skåpet visas
en kort stund i temperaturindikatorn
innan displayen återgår till visning av
aktuell temperatur.
10
Larmsignalen kan alltid stängas av
genom att trycka på knappen "E".
Dörrlarm
Om dörren lämnas öppen längre än
ca 1,5 minuter utlöses dörrlarmet.
Dörrlarm indikeras genom
- larmsymbolen
blinkar
- larmtonen ljuder
Larmsignalen kan alltid stängas av
genom att trycka på knappen "E".
Larmet upphör automatiskt när
dörren åter är stängd.
Inredning
Fryslådor
Fryslådor gör det snabbt och lätt att
hitta rätt vara. För att erhålla maximalt
utrymme kan all inredning, förutom
den översta luckan och den nedersta
lådan tas ut och hyllorna fyllas med
varor fram till den markerade
lastgränsen.
Iskuber
Fyll islådan till max 3/4, eftersom
vattnet utvidgas när det fryser. Lossa
isbitarna genom att vrida på islådan.
Isbitarna torkar ut och får sämre smak
om de förvaras länge. Kasta därför
gamla isbitar och frys nya vid behov.
11
Utdragbar hylla
Fryshyllorna är utdragbara. Tas en av
hyllorna ut kan extra stora matvaror
förvaras i frysen.
Vissa hyllor behöver lyftas upp i
bakkanten innan de går att dra ut.
RÅD och TIPS
Så kan du spara energi
· Följ noggrant informationen om hur
skåpet ska placeras i avsnittet
"Installation". Rätt uppställt förbrukar
skåpet mindre energi.
· Öppna inte skåpet onödigt ofta eller
länge.
· Kontrollera regelbundet att dörren är
ordentligt stängd.
· Tina frysta varor i kylskåpet, då
kommer kylan till nytta och kvaliten på
maten blir bättre.
· Dammsug och rengör dammfiltret
samt dammsug kylsystemet genom
ventilationsgallret ungefär en gång om
året.
· Låt varorna svalna till rumstemperatur
innan de läggs in i frysen för infrysning.
· Slå in alla varor i täta förpackningar,
så undviks uttorkning av matvaror.
· Följ noggrant råden om infrysningen i
avsnittet "Att använda frysen". Då
undviks onödig energiförbrukning.
· Undvik att ha för kall temperatur i
frysen. Lämplig temperatur är -18˚C till
-20˚C .
· Se till att dörrens tätningslist är hel
och ren.
Skåpet och miljön
· Isoleringen och köldmediet i skåpet
är helt oskadliga för ozonlagret.
· Alla delar i emballaget kan återvinnas.
· Skåpet är konstruerat så att det lätt
kan demonteras för återvinning.
Miljövänlig användning
· Förvara varorna i burkar och kärl som
kan användas flera gånger. Använd så
lite engångsmaterial som möjligt.
· Använd ett milt och miljövänligt
handdiskmedel och vatten vid
rengöring.
· Följ råden under rubriken "Så kan du
spara energi".
SKÖTSEL
Tag bort ventilationsgallret
För att komma åt dammfiltret samt
kylsystemet så måste sockeln tas bort.
Kontakta din köksåterförsäljaren.
Rengöring
Rengör skåpet regelbundet.
Stäng av skåpet och dra ur
stickkontakten från vägguttaget.
Rengör invändigt
Tag ut lösa delar och handdiska dem.
Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt
handdiskmedel utspätt med ljummet
vatten. Stäng inte dörren förrän det är
torrt i skåpet.
Rengör utvändigt
Tag bort sockeln, rengör dammfiltret
och dammsug under skåpet.
Belysning
Belysning tänds automatiskt när dörren
öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara
strömlöst.
Dra ur stickkontakten.
Avfrostning
Avfrostning av produkten är inte
nödvändligt.
Avfrostning av varuutrymme och
förångare utförs automatiskt med ett
intervall (normalt 24 t.) beroende på
belastning.
Använd aldrig hårtork eller andra värme
apparater för att påskynda avfrostningen. Värmen kan skada plasten i
skåpet. Det kan komma fukt i el
apparaten, vilket kan göra den
strömförande.
Om skåpet inte ska användas
Stäng av skåpet och dra ur
stickkontakten från vägguttaget.
Rengör skåpet enligt anvisningarna i
avsnittet "Rengöring". Stäng inte
dörren: en unken och instängd lukt
kan då uppkomma.
12
Vid längre semester eller bortavaro
Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte
förstörs vid ett ev. strömavbrott.
OM NÅGOT INTE FUNGERAR
Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att
rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i
onödan.
Problem
Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
” ” visas i temperaturfönstret.
Tillkalla service.
Ljudlarm + röd varningssymbol
blinkar. (Det är för varmt i
frysen)
Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen.
Larmet kan bero på:
Att skåpet nyss startats och inte är kallt ännu.
Se avsnittet "Igångsättning och inställning av
temperatur".
Att dörren varit öppen så länge att
dörröppningslarmet har utlösts.
Det är för varmt i frysen.
Ställ in en kallare temperatur.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att
tätningslisten är hel och ren.
Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några
timmar och kontrollera sedan att
indikeringslampan slutat att blinka gult och
istället lyser grönt.
Fördela varorna så att den kalla luften kan
cirkulera mellan dem.
Det bildas mycket frost och is.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att
tätningslisten är hel och ren.
Kompressorn går kontinuerligt.
Ställ in en varmare temperatur.
Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att
tätningslisten är hel och ren.
Det är varmare än normal rumstemperatur
där skåpet står placerat.
Det är för kallt i frysen.
Ställ in en varmare temperatur.
Infrysningen kan vara på.
Temperaturfönstret visar skåpets varmaste
varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets
temperatur och (medel-)temperatur som
mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal.
13
Skåpet går inte alls. Varken
kyla eller belysning fungerar.
Inga signallampor lyser.
Skåpet är inte påslaget.
Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova
genom att ansluta en annan apparat.)
Säkringen är sönder.
Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
Skåpets ljudnivå är störande.
I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett
pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas
runt i kylsystemet. När kompressorn startar
och stannar kan knäppande ljud höras från
termostaten.
Om ljudnivån upplevs som störande:
Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att
de inte vidrör varandra.
Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet
och rören) om de fallit bort.
Följ noga instruktionerna i avsnittet "Ställ
skåpet på plats".
Strömavbrott
Öppna inte skåpet i onödan, förutom om
avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna
om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är
de frysta varorna fortfarande hårda efter
strömbrottet kan de frysas om direkt. Har
matvarorna tinat men fortfarande är friska och
luktar gott kan de användas, men de bör
tillagas innan de fryses om eller konsumeras.
TEKNISK INFORMATION
Modell
EUFX23700W
Nettovolym frys l
215
Energiförbrukning kWh/år
300
Infrysningskapacitet kg/24 timmar
16
Temperaturstegring timmar
12
Dimension mm
Höjd
1875-1913
Bredd
595
Djup
561
14
INSTALLATION
Anslutningssladd
Tag inte ur stickkontakten genom att
dra i sladden.
· skador på sladden kan orsaka
elektrisk stöt, kortslutning och risk för
brand.
· Om anslutningssladden till
produkten skadas får den bytas endast
av leverantören legitimerat serviceföretag eller en behörig person för att
undvika fara.
Packa upp
Packa upp skåpet och kontrollera att
det är felfritt och utan transportskador.
Eventuella transportskador ska
omedelbart anmälas. I Sverige görs
anmälan till Electrolux Logistics
Distributionskontor, se fraktsedeln, eller
till återförsäljaren om skåpet levererats
direkt från butik. I Finland görs
anmälan till återförsäljaren. Lämna
emballaget för återvinning. Kontakta
kommunen eller återförsäljaren för
information.
Låt inte barn leka med emballaget.
Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.
Tag bort transportstöd
Tag bort transportstöden som sitter
· på dörrsidorna
· på nedre gångleden
På vissa modeller ligger en
ljuddämpande dyna under skåpet. Tag
inte bort den.
15
Ställ skåpet på plats
Monteringsanvisning ligger i
tillbehörsatsen.
OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet
vid behov.
Kontrollera att anslutningssladd
och/eller stickkontakt inte kommer i
kläm bakom skåpet.
· en skadad sladd och/eller kontakt
kan överhettas och orsaka brand.
Kontrollera att skåpet eller något annat
inte står på sladden.
· det kan orsaka kortslutning och risk
för brand.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
· risk för elektrisk stöt eller brand
För att skåpet ska fungera på bästa
möjliga sätt ska:
· skåpet stå på en torr och sval plats
som är fri från direkt solljus.
· skåpet stå plant uppställt. Det får inte
luta mot omslutande väggar. Justera
fötterna vid behov.
· skåpet ska stå på en plats med en
omgivningstemperatur motsvarande
den klimatklass* som skåpet är avsett
för.
* se dataskylt inuti skåpet.
Klimatklass
SN
för omgivningstemperatur
+10°C till +32°C
N
+16°C till +32°C
ST
+16°C till +38°C
T
+16°C till +43°C
Om skåpet ska placeras i ett hörn med
gångjärnssidan mot väggen måste
avståndet mellan vägg och skåp vara
minst 150 mm + höjd på handtag för
att dörren ska kunna öppnas så
mycket att hyllorna kan tas ut.
Stickproppen skall vara åtkomlig efter
att produkten ställts på plats.
Elanslutning
Skåpet ska anslutas till ett jordat
eluttag.
Spänning: 230 V.
Säkring: 10 A.
Se även dataskylten på vänster sida i
skåpet.
16
Velkommen til Electrolux verden.
Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt fra Electrolux. Vi håper det vil gi deg mye
glede i årene som kommer. Electrolux ambisjon er å tilby et bredt og variert
utvalg av kvalitetsprodukter som gjør livet mer behagelig. På forsiden av denne
bruksanvisningen finner du noen eksempler på hva du kan velge i. Ta deg noen
minutter til å lese gjennom innholdet i denne bruksanvisningen, slik at du kan dra
nytte av alle fordelene med den nye maskinen din. Vi lover at den vil gi deg en
enestående brukeropplevelse og gjøre hverdagen din litt enklere.
Lykke til!
17
Noen avsnitt i bruksanvisningen er merket med spesielle symboler. Disse
symbolene har følgende betydning:
Her finner du viktige opplysninger om sikkerhet og skapets
funksjon.
Her finner du opplysninger om skapets betjening og praktiske
bruk
Her finner du opplysninger som er av betydning for miljøet.
Ved skroting av skapet
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for
korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative
konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For
nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
18
SIKKERHET
Ditt nye fryseskap kan ha andre
funksjoner enn det forrige.
Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli brukt av personer (også barn) med
redusert fysisk eller psykisk helse eller
som mangler erfaring eller kunnskaper
om bruken, dersom de ikke er gitt
innføring eller instruksjon om bruken av
apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet
Les nøye gjennom disse
instruksjonene for å lære hvordan
skapet virker og hvordan man skal ta
vare på det. Ta vare på
bruksanvisningen. Den vil være nyttig
dersom skapet selges eller det blir gitt
bort senere.
Slik brukes skapet
· Skapet er beregnet for oppbevaring
av matvarer i en normal husholdning.
Bruken er beskrevet i denne
bruksanvisningen.
· Ikke oppbevar eksplosive gasser
eller væsker i kjøleskapet eller
frysedelen. De kan eksplodere og
forårsake person- og materielle skader.
· Still ikke opp varer slik at
luftehullene i bakveggen dekkes til.
· Ikke oppbevar kullsyreholdige
drikker eller flasker i frysedelen.
Glassflasker kan sprekke.
· Skapet er tungt. Kantene og
utstående deler kan være skarpe. Vær
forsiktig når skapet flyttes, og bruk
alltid hansker.
19
Barn
· Pass på slik at ikke små barn kan
komme til skapets betjeningsorganer
eller innsiden av skapet.
ADVARSEL!
Hold ventilasjonsåpningene i
apparatets kabinett eller i den
innebygde strukturen fri for
blokkeringer.
ADVARSEL!
Ikke bruk andre mekaniske redskaper
for å få fortgang i tineprosessen enn
de som er anbefalt av produsenten.
ADVARSEL!
Ikke ødelegg kjølekretsen.
ADVARSEL!
Ikke bruk elektriske apparater inni
rommet der matvarene oppbevares,
dersom apparatene ikke er uttrykkelig
anbefalt av produsenten
INNHOLD
Ved skroting av skapet . . . . . . . . . . . 18
Skapet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . . 26
For å verne miljøet . . . . . . . . . . . . . . 26
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
BRUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningsorganer . . . . . . . . . . . . . .
DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funksjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . .
Velg / Slå av / Slå på . . . . . . . . . . . .
Velge temperatur . . . . . . . . . . . . . . .
Barnesikringsfunksjon . . . . . . . . . . .
Eco mode-funksjon . . . . . . . . . . . . .
Innfrysing av ferske matvarer . . . . .
Drinks Chill Funksjon . . . . . . . . . . . .
Bruke fryseseksjonen . . . . . . . . . . . .
Velge temperatur . . . . . . . . . . . . . . .
Oppbevaring av frosne matvarer . .
Unormal temperatur-alarm . . . . . . .
Lydsignal Dør åpen . . . . . . . . . . . . .
Innsiden av skapet . . . . . . . . . . . . . .
NYTTIG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energisparetips . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fjerning av ventilasjonsgrillen . . . . . 26
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bytte av lyspære . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Når skapet ikke skal brukes . . . . . . 27
HVIS SKAPET IKKE FUNGERER
TILFREDSSTILLENDE . . . . . . . . . . . 27
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . 29
INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tilslutningsledning . . . . . . . . . . . . . . 29
Oppakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fjerning av transportstøttene . . . . . 29
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Installasjon av skapet . . . . . . . . . . . . 30
Nettilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
20
BRUKE
Før pluggen settes i stikkontakten og
skapet skrus på for første gang, la det
stå oppreist i ca. 4 timer . Ellers kan
kompressoren bli skadet. Denne tiden
vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til
kompressoren.
Plassér og vask skapet som beskrevet
i kapittelet "Installasjon".
Betjeningsorganer
A B
C
D E
A - Apparatets PÅ/AV-knapp
D - Funksjonsknapp
B - Temperaturvelger
E - Bekreftelse-knapp
C - Temperatur- og funksjonsdisplay
DISPLAY
unormal temperatur-alarm og
indikator og lydsignal for Dør
åpen (hvis utstyrt)
positivt temperaturdisplay
negativt temperaturdisplay
temperaturdisplay
hvis på, er funksjonen Child Lock
aktivert
hvis på, er funksjonen timer
aktivert
hvis på, er funksjonen Drinks
Chill aktivert
21
hvis på, er funksjonen Action
Freeze aktivert
hvis på, er funksjonen Eco mode
aktivert
Første gangs start
Når støpselet er satt inn i stikkontakten
og døren og åpnes, trykk på tasten (A)
for å slå apparatet på, hvis displayet
ikke er tent.
Så snart apparatet er slått på er det i
alarm-modus, temperaturvisningen
blinker, og det høres et lydsignal.
Trykk på tast (E), og lydsignalet slutter
(les også avsnittet om "Unormal
temperatur-alarm") ikonet
blinker
fremdeles og i displayet
viser den
varmeste temperaturen som oppnås.
For å oppbevare maten best mulig,
velg Eco mode-funksjonen, som
garanterer at følgende temperatur er
innstilt:
-18°C i fryseseksjonen
· Vent til innvendig temperatur i
seksjonen når -18°C før du legger
matvarene inn i fryseseksjonen.
· For å velge en annen temperatur,
se "Regulere temperaturen".
Viktigt
Hvis døren blir stående på gløtt noen
minutter, vil den innvendige
belysningen slå seg av elektronisk;
deretter kan lampefunksjonen
nullstilles ved at selve døren lukkes
og åpnes.
Funksjonsmeny
Når tasten D aktiveres, settes
funksjonsmenyen i gang. Hver
funksjon kan bekreftes ved å trykke på
knapp E. Hvis det ikke bekreftes etter
et par sekunder, vil displayet forlate
menyen og gå tilbake til normal drift.
Følgende funksjoner vises:
Barnesikringsfunksjon
Eco mode-funksjon
Action Freeze-funksjon
Drinks Chill-funksjon
Velg / Slå av / Slå på
Velge temperatur
Temperaturen kan reguleres ved å
trykke på tasten (B) for å stille inn
ønsket temperatur.
Når du trykker på tasten B, blinker den
aktuelt innstilte temperaturen I i
displayet, og når du trykker på tasten
B en gang til, kan du endre den.
Du bekrefter valg av temperatur enten
ved å trykke på tasten E (det høres et
lydsignal) eller ved å vente et par
sekunder (det høres ikke et lydsignal).
Deretter viser displayet temperaturen
inni seksjonen igjen.
Den siste innstilte temperaturen må
oppnås etter 24 timer.
Selv om apparatet ikke brukes over en
lengre periode, må du likevel ikke stille
inn temperaturen igjen, fordi den er
lagret.
OBS!
I løpet av stabilitetsperioden ved
første gangs igangsetting kan ikke
den viste temperaturen samsvare
med innstillingstemperaturen. I løpet
av denne tiden er det mulig at
temperaturen som vises er forskjellig
fra innstillingstemperaturen.
Slå av
Apparatet slås av ved at tasten (A)
trykkes inn i mer enn 1 sekund.
Deretter kommer det til syne en
nedtelling av temperaturen fra -3 -2 -1.
22
Barnesikringsfunksjon
Barnesikringsfunksjonen aktiveres ved
å trykke på tasten D (flere ganger om
nødvendig) til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Du må bekrefte valget ved å trykke på
tasten E innen få sekunder. Det høres
et lydsignal, og ikonet forblir tent.
Så lenge denne funksjonen er aktivert,
er det ikke mulig å foreta noen
innstillinger med tastene.
Du kan deaktivere funksjonen når du
vil ved å trykke på tasten D til
tilsvarende ikon blinker. Trykk så på
tast E.
Eco mode-funksjon
Økomodus-funksjonen aktiveres ved å
trykke på tast D (flere ganger om
nødvendig) til tilsvarende ikon
kommer til syne.
Du må bekrefte valget ved å trykke på
tasten E innen få sekunder. Det høres
et lydsignal, og ikonet forblir tent.
Nå er de valgte temperaturene
automatisk innstilt (+ 5°C kjøledelen og
- 18°C frysedelen), som er den beste
betingelsen for å oppbevare matvarer.
Det er mulig å deaktivere funksjonen
når du vil ved å endre den valgte
temperaturen i en av seksjonene.
Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for
oppbevaring over lengre tid av ferdig
frosne matvarer og for å fryse ferske
matvarer.
Maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av 24 timer er oppført
på serienummerplaten.
Hvis du vil fryse inn den mengden
matvarer som er oppført på
serienummerplaten, plasseres maten
23
direkte i kontakt med kjøleoverflaten
(fjern skuffen og kurven).
Dersom maten fryses i skuffene eller
kurvene, må maksimalmengden
reduseres litt.
Plasser den maten som skal fryses i
bunnen av seksjonen, siden dette er
.
det kaldeste punktet
Når du vil fryse ferske matvarer, må du
aktivere hurtigfrys-funksjonen. Trykk på
tasten D (flere ganger om nødvendig) til
tilsvarende ikon
kommer til syne.
Du må bekrefte valget ved å trykke på
tast E innen få sekunder. Det høres et
lydsignal, og i displayet vises noen
symboler med linjer.
Etter en forkjølingsfase på 24 timer,
plasseres matvarene i frysedelen.
Innfrysingen tar ca. 24 timer. I løpet av
denne perioden må du ikke legge
annen mat inn i fryseren.
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Du kan deaktivere funksjonen når du
vil ved å trykke på tasten D til
tilsvarende ikon blinker. Trykk så på
tast E.
Drinks Chill Funksjon
Drinks chill funksjonen , til brug for
hurtig nedkjøling af drikkevarer i frysere
aktiveres ved å trykke på tast D (flere
ganger om nødvendig) til tilsvarende
ikon
kommer til syne.
Du må bekrefte valget ved å trykke
på tasten E innen få sekunder. Det
høres et lydsignal, og ikonet forblir
tent.
Nå er timeren i drift, og den er innstilt
på en verdi på 30 minutter fra
fabrikken, men du kan stille inn denne
verdien på mellom 1 og 90 min ved å
trykke på tasten B for å stille inn så
mange minutter du vil bruke.
Når den valgte tiden er ute :
- blinker ikonet i temperaturdisplayet
- blinker
ikonet ;
- blinker
ikonet;
- høres det et lydsignal til du trykker på
tast E.
Drikken tages ut av fryseren.
Du kan deaktivere funksjonen når du
vil ved å trykke på tasten D til
tilsvarende ikon blinker. Trykk så på
tast E.
Bruke fryseseksjonen
Fryseseksjonen er utstyrt med et
symbol
som betyr at den
er egnet for innfrysing av fersk mat
og for å oppbevare frosne matvarer
over lengre tid.
Velge temperatur
Temperaturen kan reguleres mellom
-15°C og -24°C.
Vi foreslår å stille inn den innvendige
temperaturen på omlag -18°C, som
garanterer korrekt oppbevaring av
frosne matvarer.
OBS!
I løpet av stabilitetsperioden ved
første gangs igangsetting kan ikke
den viste temperaturen samsvare
med innstillingstemperaturen. I løpet
av denne tiden er det mulig at
temperaturen som vises er forskjellig
fra innstillingstemperaturen.
OBS!
Det er normalt at det er en forskjell
mellom den temperaturen som vises
og temperaturinnstillingen. Særlig
dersom:
- du nettopp har valgt en ny innstilling
- døren har stått åpen en stund
- du har lagt romtemperert mat inn i
seksjonen.
Forskjeller på opptil 5°C inni seksjonen
er helt normalt.
Ved normal drift viser displayet den
høyeste temperaturen inni seksjonen.
Oppbevaring av frosne matvarer
Når apparatet slås på for første gang
eller etter en periode der det ikke var i
bruk, må du la apparatet stå på i minst
12 timer, før du legger inn matvarer.
For at apparatet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
fjerne alle skuffer og kurver fra
apparatet og plassere maten i
kjølehyllene, dersom du skal
oppbevare større mengde matvarer.
Pass på at du ikke overskrider
maksimal mengde oppbevarte
matvarer (oppført på siden av øvre
seksjon
(etter modell).
Viktig
Dersom det oppstår tining, f.eks. på
grunn av strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger enn den
verdien som er oppført i tabellen over
tekniske egenskaper under "stigetid",
må den tinte maten brukes opp så
raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen (etter
avkjøling).
24
Unormal temperatur-alarm
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd)
vises ved:
- blinkende temperatur;
- ikonet
blinker ;
- det høres et lydsignal.
Når normale driftsforhold er
gjenopprettet:
- lydsignalet slår seg av;
- temperaturverdien fortsetter å blinke;
Når du trykker på tasten "E" for å
deaktivere alarmen, kommer den
høyeste temperaturen som ble nådd i
seksjonen til syne i nnoen sekunder.
deretter går apparatet tilbake til normal
drift og viser temperaturen til valgte
seksjon.
I løpet av en alarmfase kan lydsignalet
slås av ved å trykke på tasten E.
Lydsignal Dør åpen
Det høres et lydsignal hvis døren blir
stående åpen i omlag 1,5 minutter.
Alarmen for Åpen dør vises ved:
- ikonet
blinker
- det høres et lydsignal
Trykk på tasten (E) for å stoppe
lydsignalet.
Når normale driftsforhold er
gjenopprettet (døren er lukket):
- lydsignalet stopper.
Innsiden av skapet
Fryseskuffer
Fryseskapets skuffer gjør det raskt og
enkelt å finne den matvaren som
ønskes. For å få maksimal plass kan all
innredning, utenom den øverste luken
og den nederste skuffen tas ut og
25
fylles med varer fram til den markerte
lastegrensen.
Isterninger
Fyll isbrettet maksimalt ¾ siden vannet
utvider seg når det fryser. Ta ut
isterningene ved å vri på brettet.
Dersom isterninger oppbevares i lang
tid vil de tørke ut og få dårlig smak.
Derfor bør gamle isterninger kastes og
nye lages når det trengs.
Tilbaketrekkelig hylle
Frysehyllene er uttrekkbare. Tas en av
hyllene ut kan ekstra store matvarer
oppbevares i fryseren.
Noen hyller må løftes fra baksiden for å
tas ut.
NYTTIG RÅD
Energisparetips
· Pass på hvor skapet plasseres. Se
kapittelet "Installasjon". Når skapet er
installert riktig vil det bruke mindre
strøm.
· Unngå å åpne skapet ofte og lenge
om gangen.
· Sjekk nå og da at døren er ordentlig
lukket.
· Støvsug kompressoren og rengjør
støvfilter og støvsug kjølesystemet
genom ventilasjonsgrillen omtrent en
gang i året.
· Kjøl ned matvarer i kjøleskapet før de
legges i fryseren.
· Legg alle matvarer i tett emballasje for
å unngå unødvendig isdannelse.
· Frossen mat kan tines i kjøleskapet.
Kulden fra de frosne produktene vil bli
godt brukt inne i kjøleskapet.
· Følg rådene om frysing av produkter i
kapittelet "Slik brukes fryseskapet".
Dette vil gi lavere strømforbruk.
· Ikke velg for lav temperatur i fryseren.
En passende temperatur er mellom
-18°C og -20°C.
· Pass på at dørlisten er hel og alltid
ren. Vask med mildt såpevann.
Skapet og miljøet
· Dørlisten og kjølevæsken som er
brukt i dette skapet skader ikke
ozonlaget.
· Alle delene i emballasjen kan
gjenvinnes.
· Skapet er laget for lett å kunne tas fra
hverandre og gjenvinnes.
For å verne miljøet
· Gi emballasjen og vrakede kjøleskap
og frysere til en gjenvinningsstasjon.
Kontakt din kommune eller den
nærmeste forhandleren for mer
informasjon.
· Ha matvarer i emballasje som kan
brukes flere ganger. Kutt ned på
engangsemballasje så mye som mulig.
· Når skapet vaskes - bruk et mildt
oppvaskmiddel.
· Følg rådene i kapitelet
"Energisparetips".
VEDLIKEHOLD
Fjerning av ventilasjonsgrillen
For å komma åt støvfilter og
kjølesystemet så måtte sokler tas bort.
Kontakte din forhandler.
Rengjøring
Rengjør skapet regelmessig.
Skru av skapet og dra ut pluggen fra
kontakten.
Rengjøring innsiden
Ta ut eventuelle løse deler og vask de
for hånd. Vask skapet, innsiden og
dørlisten. Bruk en myk klut og et mildt
vaskemiddel og i lunkent vann. Ikke
lukk døren før innsiden av skapet er
helt tørt.
Rengjøring utsiden
Bruk vann og et nøytralt
rengjøringsmiddel for rengjøring av
utsiden av døren som er gjort i rustfritt
stål, og som er blitt belagt med et
spesielt anti-fingeravtrykkbelegg. Ikke
bruk skuremidler.
Ta bort sokler, rengjør støvfilter og
støvsug under skapet.
Avriming
Avriming av produktet er ikke
nødvendig. Avriming av varerommet og
fordampere skjer automatisk med et
intervall (normalt 24 t.) avhengig av
belastning.
26
pluggen dras ut av kontakten.
Bruk aldri en hårtørker eller annet
elektrisk utstyr for å påskynde
avisingen. Varmen kan skade plasten i
skapet, og fuktigheten kan få det
elektriske utstyret til å kortslutte.
Bytte av lyspære
Lyset tennes automatisk når døren
åpnes. Før lyspæren byttes ut må
Når skapet ikke skal brukes
Skru av skapet og dra ut pluggen fra
kontakten.
Gjør skapet rent som beskrevet i
kapittelet "Rengjøring". Ikke lukk
døren: det vil føre til en innestengt lukt.
Dersom skapet beholdes på, spør
noen om å sjekke det nå og da, for å
unngå at maten ødelegges dersom det
er et strømbrudd.
HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE
Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv. For å
unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge veiledningen
nedenfor.
Problem
Mulig årsak / Løsning
” ” vises i temperaturdisplayet. Ring din servicerepresentant.
Lydalarm + blinkende rød
varsellampe. (Det er for varmt
inne i fryseren.)
Slå av lydalarmen ved å trykke inn
avbruddsknappen for alarmen. Skapet nylig
er slått på og temperaturen enda er for høy.
Se kapitlet "Slå på og stille inn temperaturen".
Døren kan ha vært åpen så lenge at "åpen
dør" alarmen gikk av.
Det er for varmt inne i fryseren.
Still inn en lavere temperatur.
Sørg for god tett innpakning av matvarene.
Kontroller at døren er skikkelig lukket og at
dørlisten er hel og ren.
Dersom det er lagt varme matvarer ned i
fryseren må du vente noen timer før du
kontrollerer temperaturen på nytt.
Fordel matvarene slik at den kalde luften kan
sirkulere rundt dem.
Det er for kaldt inne i fryseren.
Still inn en høyere temperatur.
Hurtiginnfrysing kan være slått på.
Temperaturvisningen viser den høyeste
temperaturen inne i skapet. Dermed er det
naturlig med en forskjell mellom vist
temperatur og (gjennomsnittlig) temperatur
som er målt på en annen måte.
27
Det produseres for mye rim og
is.
Kontroller at døren er skikkelig lukket og at
dørlisten er hel og ren.
Kompressoren går kontinuerlig. Still inn en høyere temperatur.
Kontroller at døren er skikkelig lukket og at
dørlisten er hel og ren.
Temperaturen hvor skapet er plassert er over
vanlig romtemperatur.
Skapdøren fungerer ikke i det
hele tatt. Kjøling eller
innvendige lys fungerer ikke.
Ingen varsellamper lyser.
Skapet er ikke slått på.
Det kommer ikke strøm frem til skapet. (Prøv
å kople noe annet elektrisk utstyr til
strømuttaket.)
Sikringen har gått.
Pluggen er ikke satt skikkelig på plass.
Strømbrudd
Skapet må ikke åpnes unødig, med unntak
av når strømavbruddet ser ut til å bli langvarig
, slik at matvarene bør flyttes til et annet skap
som fungerer. Dersom de nedfryste varene
fortsatt er harde etter strømbruddet, kan de
fryses ned igjen med det samme. Har de
begynt å tine, men fortsatt er friske og lukter
greit, kan de brukes. De bør imidlertid
bearbeides før de fryses på nytt eller spises.
Skapets lydnivå er for høyt.
Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd. Det
høres en pulserende lyd når kjølemiddelet
pumpes inne i kjølerørene. Du vil høre en
tikkende lyd fra termostaten når
kompressoren slås av og på. Lydnivået
varierer med hvordan skapet brukes.
Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet og
pass på at de ikke berører hver andre.
Dersom støtputene (mellom skapveggene og
rørene) løsner, må du sette dem tilbake på
plass igjen.
Følg nøye veiledningen i kapittel "Installasjon
av skapet".
Skyldes feilen en av årsakene ovenfor bør du ta kontakt med ditt Electrolux
servicesenter. Service og reparasjoner må utføres av et autorisert servicesenter.
Bruk kun reservedeler som leveres fra slike sentra.
28
TEKNISKE DATA
Modell
EUFX23700W
Nettovolum Fryseren
215
Energiforbruk kWh/år
300
Frysekapasitet kg/24 timer
16
Temperaturstige timer
12
Dimension mm
Høyde
1875-1913
Bredde
595
Dybde
561
INSTALLASJON
Tilslutningsledning
Ikke trekk ut støpselet ved å dra i
ledningen - vær spesiellt forsiktig hvis
skapet/boksen trekkes ut av en nisje
· Skadet støpsel kan gi elektrisk støt
eller skape kortslutning og brann.
· Om produktets tilslutningsledning
skades får den kun byttes av
serviceforetak som er godkjent av
leverandøren eller av fagpersonell for å
unngå fare.
Oppakking
Pakk opp skapet og sjekk at det er
feilfritt og uten transportskader.
Eventuelle transportskader må
umiddelbart rapporteres til
forhandleren, eller den som er
ansvarlig for transporten. Emballasjen
kan resirkuleres. For mer informasjon
kontaktes Deres kommune eller
forhandleren.
29
Ikke la barn leke med emballasjen.
Plastfilmen kan medføre kvelningsfare.
Fjerning av transportstøttene
Fjern tapen og transportsikringen fra
siden av dørene
På visse modeller ligger det et
lyddempende underlag under skapet.
Ikke fjern dette underlaget.
Rengjøring
Vask innsiden av skapet med lunkent
vann, et mildt vaskemiddel og en myk
klut.
Installasjon av skapet
Monteringsinstruksjon er med separat
OBS! Skapet er tungt, beskytt gulvet
ved behov.
Kontroller at støpselet og/eller
tilslutningsledning bak på skabet ikke
er flatklemt eller skadet.
· et skadet støpsel og
tilslutningsledning kan forårsake
overoppheting og branntilløp.
Plasser ikke tunge ting eller selve
skapet oppø ledningen.
· dette kan forørsake kortslutning eller
brann.
Hvis veggkontakten er løs eller skadet
må ikke støpselet plugges inn.
· feil her kan gi elektrisk støt eller
brann.
For å sikre at skapet fungerer som
ønsket, sjekk at:
· Skapet er plassert på et tørt, kjølig
sted og ikke er i direkte sollys.
· Skapet står rett og på alle fire hjørner.
Skapet bør ikke lenes mot vegger.
Dersom det er nødvendig justeres
føttene med den medfølgende
fastnøkkelen.
· Skapet står på et sted med en
omgivelses- temperatur som tilsvarer
den klimatklassen* som skapet er
konstruert for.
* Se dataskiltet i skapet.
Klimafor en omgivelseklassen
temperatur på
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
Dersom skapet er plassert i et hjørne
og siden med hengslene er mot
veggen, må rommet mellom veggen
og skapet være minst 150 mm +
høyden på håndtaket for å kunne
åpne døren nok slik at hyllene kan taes
ut.
Støpselet må være tilgjengelig etter
installasjon av kabinettet.
Nettilkobling
Skapet skal kobles til en jordet
stikkontakt.
Spenning: 230 V.
Sikring: 10 A.
Se dataskiltet på venstre side i skapet.
30
Velkommen i Electrolux´ verden
Tak fordi du valgte et førsteklasses produkt, som du forhåbentlig får stor glæde
af fremover. Vores ambition er at tilbyde en bred vifte af produkter, som forenkler
dit liv. Du kan se nogle eksempler på forsiden af denne brugsanvisning. Vi håber,
du vil bruge nogle minutter på at læse denne vejledning igennem, så du kan
udnytte de fordele, som din nyerhvervelse byder på. Til gengæld kan vi love dig
et produkt, der er særdeles brugervenligt og giver tryghed i hverdagen.
God fornøjelse!
31
Følgende symboler bruges i denne vejledning
Vigtige oplysninger vedrørende personlig sikkerhed og oplysninger
om, hvordan det undgås at beskadige apparatet
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Destruktion af gamle skabe
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en
affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til
at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette
produkt.
32
INFORMATION OM SIKKERHED
Deres nye fryser kan have andre
funktioner end den tidligere model.
Maskinen er ikke beregnet til at bruges
af personer (herunder børn), der har
fysiske eller sansemæssige handicaps,
eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, med mindre den,
der har ansvaret for deres sikkerhed,
først har instrueret dem eller har
kontrolleret, at de kan betjene den
korrekt
Gennemlæs omhyggeligt denne
brugsanvisning for at lære, hvordan
skabet virker og om plejen af det. Gem
denne brugsanvisning. Den vil være
uundværlig, hvis skabet senere
sælges, eller foræres til andre.
Anvendelse
· Formålet med skabet er at
opbevare almindelige madvarer til
husholdningen, som omtalt i denne
vejledning.
· Opbevar ikke eksplosive gasser
eller væsker i i fryseskabet. De kan
eksplodere og medføre skader på
personer eller ejendom.
· Stil ikke varer så at lufthullerne i
bagvæggen dækkes.
· Anbring ikke kulsyreholdige
drikkevarer eller flasker i fryseren.
Glasflaskerne kan gå i stykker.
· Skabet er meget tungt. Kanter og
dele, man normalt ikke kommer til, kan
være meget skarpe. Vær forsigtig ved
flytning at skabet.
Anvend altid handsker.
33
Børn
· Vær opmærksom på at små børn
ikke leger med skabet og
kontrolknapperne, eller det indvendige
i skabet.
ADVARSEL!
Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i
apparatets kabinet og i et evt.
indbygningselement.
ADVARSEL!
Brug íkke mekanisk udstyr eller andre
midler til at fremskynde afrimningen,
bortset fra de midler, der anbefales af
producenten.
ADVARSEL!
Kølekredsløbet må ikke beskadiges.
ADVARSEL!
Brug ikke el-udstyr i apparatets rum til
madvarer, med mindre de er af den
type, som producenten anbefaler.
INDHOLD
Destruktion af gamle skabe . . . . . 32
INFORMATION OM
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Inden skabet tages i
anvendelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . .
DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsknappen . . . . . . . . . . . . . .
Vælg/Sluk/Tænd . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af temperatur . . . . . . . . .
Slukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øko funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indfrysning af ferske madvarer . . . .
Funktion til hurtig nedkøling af
drikkevarer Drinks chill. . . . . . . .
Brug af fryseskabet . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af temperatur . . . . . . . . .
Opbevaring af frosne madvarer . . .
Alarm ved for høj temperatur . . . . .
35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
Alarm for åben dør . . . . . . . . . . . . . . 39
Skabets indvendige dele . . . . . . . . . 39
RÅD OG VEJLEDNING . . . . . . . . . .
Energibesparelse . . . . . . . . . . . . . . .
Skabet og miljøet . . . . . . . . . . . . . . .
Beskyt miljøet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
40
40
VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . .
Afmontering af ventilationsristen . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af pæren . . . . . . . . . . . .
Når skabet ikke skal anvendes . . . .
40
40
40
40
41
HVIS SKABET IKKE FUNGERER
TILFRESSTILLENDE . . . . . . . . . . . . 41
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . 43
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutningsledningen . . . . . . . . . . . .
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjern transportsikringerne . . . . . . . .
Placering af skabet . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk tilslutning . . . . . . . . . . . . . .
43
43
43
43
44
44
34
BRUK
Inden skabet tages i anvendelse
Inden stikket sættes i stikkontakten for
første gang, skal man lade skabet stå
oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren
kan beskadiges. Dette giver olien mulig
for at returnere til kompressoren.
Anbring skabet, som omtalt i afsnittet
"Placering af skabet".
Betjeningspanel
A B
C
D E
A - Apparatets Tænd-/Slukknap
D - Funktionsknap
B - Temperaturvælgere
E - Bekræftelseknap
C - Temperatur- og funktionsindikator
DISPLAY
Alarm ved for høj temperatur og
alarm for åben dør.
Lyser når Drinks chill funktionen e
tilkoblet
Positiv temperaturindikator
Lyser når hurtig nedfrysning er
tilkoblet
Negativ temperaturindikator
Temperaturindikator
Lyser når børnesikringen er
tilkoblet
Lyser når Timerfunktionen er
tilkoblet
35
Lyser når øko funktionen er
tilkoblet
Følgende funktioner kan indstilles:
Drift
Hvis displayet ikke lyser og døren
åbnes, når stikket sættes i
stikkontakten, tryk på knappen (A), for
at tænde apparat.
Så snart der tændes for skabet lyder
alarmen og temperaturvisningen
blinker. Tryk på knappen (E) og
alarmen slukker. (Se også afsnittet
"Alarm ved for høj temepratur")
Symbolet
blinker stadig og
temperaturindikatoren
vil vise den
varmeste temperatur, som er opnået.
Vælg Øko funktionen for at opnå den
bedste opbevaring. Ved Øko funktion
er følgende Temperaturer garanteret:
omtrent-18°C i fryseren
· Vent med at lægge madvarer i
fryseren indtil temperaturen er nede på
- 18ºC
· Se afsnittet " Temperaturindstilling"
for at ændre temperaturen.
Vigtigt
Hvis døren står på klem i nogle
minutter, vil lyset i skabet slukke
automatisk. Når døren lukkes og
åbnes igen, tænder lyset igen i
skabet.
Funktionsknappen
Funktionsknappen D indeholder alle de
funktioner skabet kan indstilles til.
Når en funktion er valgt med knap D,
skal den bekræftes med knap E. Hvis
den valgte funktion ikke bekræftes i
løbet af nogle få sekunder vil skabet gå
tilbage til den tidligere indstillede
funktion
Børnesikring
Øko funktion
Hurtig indfrysning
Drinks chill funktion
Vælg/Sluk/Tænd
Indstilling af temperatur
Temperaturen kan indstilles ved at
trykke på knap (B) for den ønskede
temperatur.
Ved tryk på tasten B blinker den
aktuelle temperaturindstilling på
indikatoren, og hvis der igen trykkes på
tasten B, er det muligt at ændre den.
Valg af temperatur bekræftes enten
med tryk på knap E (summeren lyder)
eller ved at vente et par sekunder
(summeren lyder ikke). Indikatoren
viser igen temperaturen inde i rummet.
Den nye valgte temperatur skal være
nået indenfor 24 timer.
Hvis skabet ikke har været brugt i
længere tid, og skal køre igen på den
tidligere indstillede temperatur, er det
ikke nødvendigt at vælge temperatur
igen. Den sidst indstillede temperatur
er lagret.
Vigtigt
Når skabet tændes første gang, kan
displayet ikke korrespondere med den
indstillede temperatur. I
stabiliseringsperioden er det muligt at
displayet viser en anden temperatur
end den indstillede.
Slukning
Sluk skabet ved at trykke på knap (A) i
mindst 1 sekund. Displayet viser
nedtælling og slukker.
36
Børnesikring
Børnesikring aktiveres ved at trykke på
knap (D) indtil symbolet for
børnesikring
ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
Så længe denne funktion er aktiveret,
sker der ingen ændringer i
indstillingerne, ligegyldigt hvilke
knapper der trykkes på.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Øko funktion
Øko funktionen aktiveres ved at trykke
på knap (D) indtil symbolet for Øko
ses i displayet.
funktion
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
På denne indstilling er temperaturerne
automatisk indstillet På +5ºC og -18ºC.
De bedste temperaturer til køling og
frysning af madvarer.
Indfrysning af ferske madvarer
Frostrummet er velegnet til
langtidsopbevaring af købte frostvarer
samt til nedfrysning af friske madvarer.
Den maksimale mængde madvarer,
der kan nedfryses i løbet af 24 timer er
angivet på pladen med serienummeret.
For at indfryse den angivne mængde,
skal madvarerne være i direkte kontakt
med fladerne i fryseren. (fjern skuffer
eller kurve). Når madvarerne indfryses i
skufferne eller kurvene, vil mængde,
der kan indfryses være mindre.
37
Ved nedfrysning af friske madvarer
anbefales det at anvende funktionen
Hurtig
nedfrysning.
Hurtig nedfrysning aktiveres ved at
trykke på knap (D) indtil symbolet
for Hurtig nedfrysning ses i displayet.
Bekræft indstillingen ved at trykke på
knap (E) indenfor få sekunder. Alarmen
lyder og symbolet lyser.
Funktionen frakobles, når
temperaturen i køle- og/eller frysedelen
ændres.
Efter 24 timers indfrysning kan
madvarerne lægges i skuffer Eller
kurve. Indfrysningen tager 24 timer. I
løbet af dette tidsrum må der ikke
sættes andre madvarer i fryseren.
Denne funktion standser automatisk
efter 52 timer.
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Funktion til hurtig nedkøling af
drikkevarer Drinks chill.
Funktionen til afkøling af drikkevarer
kan bruges som en sikkerhedsadvarsel, når der anbringes flasker i
fryserummet. Den aktiveres ved at der
trykkes på tasten D (om nødvendigt
flere gange) indtil det tilsvarende ikon
ses.
.
Quick chill funktionen er automatisk
indstillet til at køre i 30 min. Det kan
ændres fra 1 min til 90 min ved at
trykke på knap B indtil den ønskede tid
vises i displayet.
Ved nedfrysning af friske madvarer
anbefales det at anvende funktionen
Efter den valgte tid er der følgende
indikatorer:
Sluttidspunktet er angivet ved at:
- Symbolet
blinker på indikatoren
;
- Symbolet
blinker;
blinker;
- Symbolet
- Der høres en alarm indtil der trykkes
på knap E.
Drikken tages ud af fryserummet
Funktionen kan frakobles ved at trykke
på knap D indtil symbolet blinker og
derefter på knap E.
Brug af fryseskabet
Det 4-stjernede
fryseskab
er beregnet til nedfrysning af ferske
madvarer og til opbevaring af is og
dybfrosne varer.
Indstilling af temperatur
Temperaturen kan reguleres imellem
-15°C og -24°C. Det anbefales
temperatur er på cirka -18°C, da der
derved sikres ordentlig nedfrysning og
opbevaring af de frosne madvarer.
Vigtigt
Når skabet tændes første gang, kan
displayet ikke korrespondere med
den indstillede temperatur. I
stabiliseringsperioden er det muligt at
displayet viser en anden temperatur
end den indstillede.
Vigtigt
Der kan forekomme uoverensstemmelser mellem vist og indstillet
temperatur. Det kan f.eks. være hvis:
- Der for nylig er valgt en ny indstilling
- Døren har stået åben i længere tid
- Der er sat varm mad ind i skabet.
Forskelle på op til 5ºC inde i fryseren er
normalt. Ved normal brug viser
displayet den varmeste temperatur
inde i skabet.
Opbevaring af frosne madvarer
Hvis apparatet tændes for første gang
eller efter en længere
stilstandsperiode, skal det køre mindst
12 timer på indstillingen hurtig
nedfrysning. Derefter indstilles til
normal drift igen. Hvis De har brug for
at opbevare store mængder madvarer,
kan alle skuffer og kurve tages ud, og
madvarerne kan anbringes direkte på
hylderne. Der må ikke anbringes mere
end den tilladte mængde som er
angivet på siden øverst i apparatet (alt
efter model)
Viktigt!
Hvis madvarerne optøes ved et uheld
(som følge af strømsvigt) og
tidsrummet for strømafbrydelsen er
længere end den angivne tid for
optøning, er det nødvendigt at
tilberede og spise madvarerne straks.
Alarm ved for høj temperatur
Temperaturstigninger i frostrummet (for
eksempel på grund af strømsvigt)
angives ved, at:
- temperaturen blinker;
blinker;
- symbol
- der høres en alarm.
Når de normale forhold genoprettes:
- frakobles lydsignalet;
- bliver temperaturen ved med at
blinke;
38
Når man trykker på knappen "E" for
at slå alarmen fra, vises den højeste
temperatur, der er blevet målt
i rummet
i nogle sekunder
Derefter går skabet tilbage til normal
drift og viser temperaturen i fryseren.
I alarmperioden kan alarmen slås fra
ved at trykke på knappen E.
Alarm for åben dør
Der høres en alarm, hvis døren er åben
i ca. 1,5 minutter.
Døralarm vises på følgende måde:
blinker
- Symbol
Tryk på knappen (E) for at frakoble
alarmen.
Når skabet er i normal drift, (døren er
lukket):
- stopper alarmen.
Skabets indvendige dele
Frostskufferne
Frostskufferne gør det lettere og
hurtigere at finde de ønskede
madvarer. For at opnå maksimal plads
kan al indmad, foruden den øverste
låge og den nederste hylde, tages ud
og fyldes med varer frem til den
markerede lastningsgrænse.
Isterninger
Fyld isbakkerne til maks. ¾, da vandet
udvider sig, når det fryser. Frigør
isterningerne ved at vride isbakken.
Hvis isterningerne gemmes for længe,
vil de tørre ud, og smagen vil blive
forringet. Smid derfor de gamle
39
isterninger bort og lav nogle nye, når
der opstår behov for det.
Udtagelig hylde
Frysehylderne kan trækkes ud. Tages
en af hylderne ud kan ekstra store
madvarer opbevares i fryseren.
Nogle hylder skal løftes op mod
bagkanten for, at man kan tage dem
ud.
RÅD OG VEJLEDNING
Energibesparelse
· Vær omhyggelig med placering af
skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis
det placeres korrekt vil skabet forbruge
mindst energi.
· Undgå at åbne skabet unødvendigt
og i for lang tid af gangen.
· Kontrollér jævnligt om døren er
lukket.
· Optø frosne madvarer i køleskabet.
Kulden fra de frosne varer "anvendes" i
køleskabet.
· Støvsug kompressoren og
kølesystemet bag på skabet ca. en
gang om året.
· Lad madvarer køle ned i køleskab,
forud for indfrysning i fryseren.
· Anbring madvarer i tætte beholdere
for at undgå unødig frostdannelse.
· Følg anvisningerne om frysevarer i
afsnittet "Sådan anvendes
fryseskabet". Dette vil forhindre spild af
energi.
· Sæt ikke temperaturen for lavt i
fryseren. En passende temperatur
ligger mellem -18°C og -20°C.
· Kontroller at dørpakningen altid er hel
og ren.
Rengøring indvendigt
Tag alle løse dele ud, og vask dem af i
hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen,
foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt
håndopvaskemiddel i lunkent vand.
Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.
Skabet og miljøet
· Isolationen i skabet og kølemidlet i
skabet vil ikke beskadige ozonlaget.
· Al indpakningsmateriale kan
genbruges.
· Skabet er designet til let at kunne
demonteres og efterfølgende
genanvendes.
Beskyt miljøet
· Aflever indpakningsmateriale,
kasserede køleskabe og frysere på en
genbrugsstation. Kontakt evt.
kommunen for yderligere information.
· Opbevar madvarer i beholdere, der
kan genanvendes. Begræns brugen af
engangsmaterialer så meget som
muligt.
· Ved rengøring af skabet anvendes en
mild opløsning af håndopvaskemiddel.
· Følg anvisningerne i afsnittet
"Energibesparelse".
VEDLIGEHOLDELSE
Afmontering af ventilationsristen
For at komma åt støvfiltret og
kølesystemet måtte sokkel tas bort.
Kontakte dit køkkenforhandler.
Rengøring udvendigt
Tag bort sokkel, rengør støvfiltret og
støvsug under skabet.
Afrimning
Afrimning af produktet er ikke
nødvendig. Afrimning af varerummet
og fordampere sker automatisk med et
interval (normalt 24 t. afhængig af
belastning.
Anvend aldrig en hårtørrer eller en
varmeovn til at fremme afrimningen.
For megen varme kan ødelægge
plastikken indvendigt, og den fugtige
luft kan give elektrisk overgang.
Udskiftning af pæren
Lyset tænder automatisk, når døren
åbnes. Inden udskiftning af pæren,
skal man tage stikket ud af
stikkontakten.
Rengøring
Rengør skabet med jævne mellemrum.
Sluk for strømmen til skabet . Eller
alternativt tag sikringen ud.
40
Når skabet ikke skal
anvendes
Sluk for strømmen til skabet . Eller
alternativt tag sikringen ud.
Tag alle løse dele ud, og vask dem af i
hånden. Rengøring indvendigt og
udvendigt samt af dørpakningen,
foretages med en blød klud og en
opløsning af et mildt
håndopvaskemiddel i lunkent vand.
Luk ikke døren før skabet er helt tørt
indvendig.
Hvis skabet skal stå tændt, så spørg
en nabo eller en bekendt om at se
efter det en gang i mellem, for at
forhindre madvarerne i skabet i at blive
ødelagt i tilfælde af strømsvigt.
HVIS SKABET IKKE FUNGERER TILFRESSTILLENDE
Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette selv. For
at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning gennemlæses
og følges.
Problem
”
Mulig årsag / Løsning
”ses på temperaturdisplayet. Tilkald en servicetekniker.
Alarm + rød blinkende
advarselslampe. (Der er for
varmt i fryseren).
Sluk for alarmen ved at trykke på
alarmknappen.
Alarmen kan være blevet udløst da skabet
lige er blevet tændt og temperaturen stadig er
for høj. Se afsnittet “Tilslutning og indstilling af
temperaturen”.
Lågen kan have været åben så længe, at
alarmen for 'dør åben' er gået i gang.
Der er for varmt i fryseren.
Indstil til en lavere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Der er blevet anbragt varme madvarer i
fryseren, vent et par timer og kontrollér
temperaturen igen.
Fordel madvarerne således at den kolde luft
frit kan cirkulere omkring dem.
Der er for koldt i fryseren.
Indstil en højere temperatur.
Indfrysningen kan være tændt.
Temperaturdisplayet viser den højeste
temperatur i skabet. Der vil derfor være en
forskel i temperaturen som vises på displayet
og den målte (gennemsnits-)temperatur,
hvilket er normalt.
41
Der produceres for meget rim.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Kompressoren kører uafbrudt.
Indstil en højere temperatur.
Kontrollér at døren er helt lukket og at
dørpakningen er hel og ren.
Temperaturen, hvor skabet er anbragt, er
over normal rumtemperatur.
Skabet virker ikke. Kølingen
eller interiørlampen virker ikke.
Ingen af indikatorlamperne
lyser.
Der er ikke tændt for skabet.
Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at
tilslutte et andet elektrisk apparat til
stikkontakten).
Der er gået en sikring.
Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten
Strømsvigt
Åben ikke skabet unødvendigt, undtagen, i
tilfælde, hvor en strømafbrydelse varer for
længe. Flyt madvarerne til et andet skab. I
tilfælde, hvor de frosne varer stadig er hårde
efter en strømafbrydelse, kan de straks
nedfryses igen. Hvis madvarerne har været
optøet men stadig er friske kan de stadig
anvendes, men skal tilberedes inden de
spises eller nedfryses.
Lydniveauet i skabet er for højt. Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra sig.
En pulserende lyd høres, når kølemidlet
pumpes rundt i kølerørene. En tikkende lyd
kan høres fra termostaten, når kompressoren
tænder og slukker. Lydniveauet afhænger af
betjeningen af skabet.
Hvis du mener, at lydniveauet ikke er korrekt:
Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet.
Kontrollér at de ikke rører hinanden.
Hvis et mellemstykke (mellem skabets væg
og rørerne) har løsnet sig, sættes det på
plads igen.
Følg nøje vejledningerne i afsnittet “Placering
af skabet”.
42
TEKNISKE DATA
Model
EUFX23700W
Nettovolume Fryseskab
215
Energiforbrug kWh/år
300
Indfrysningskapacitet 24 timer
16
Temperaturstegring timer
12
Dimension mm
Højde
1875-1913
Bredde
595
Dybde
561
INSTALLATION
Tilslutningsledningen
Træk ikke stikket ud ved at hive i
ledningen, vær akstra opmærksom når
skabet trækkes ud af skabet.
· En ødelagt ledning kan forårsag
kortslutning og brand.
· Hvis tilslutningsledningen til
produktet beskadiges, må det kun
byttes af leverandøren, autoriseret
servicevirksomhed eller en behørig
person for at undgå fare.
Udpakning
Kontroller at produktet er ubeskadiget,
og at alle dele er medleveret.
Eventuelle transportskader, fra en
transport som De ikke selv har
foretaget, skal anmeldes til
forhandleren inden 7 dage fra
modtagelsen
Placer indpakningsmaterialet så små
børn ikke kan komme til skade med
det under leg.
43
Fjern transportsikringerne
Tag transportsikringerne af, som sidder
på dørsiderne
Nogle modeller er monteret med
dæmpeplader under skabet. Fjern ikke
disse plader.
Placering af skabet
Monteringsanvisning er med separat
Kontrollér at tilslutningsledning og/eller
stikkontakten ikke er ødelagt eller i
klemme bak skabets bagvæg.
· en øbelagt tilslutningsledning og
stikkontakten kan overophede og
forårsake brand.
Stil ikke produktet eller andre tunge
ting ovenpå ledningen.
· der er risiko for kortslutning og
brand.
Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis
stik- kontaken er ødelagt.
· der er risiko for kortslutning og
brand.
For at sikre at skabet fungerer som det
skal, bør man sikre at:
· skabet placeres på et tørt, koldt
sted, der ikke er udsat for direkte
sollys.
· skabet står oprejst og hviler på alle
fire fødder/hjul. Skabet bør ikke læne
op ad en væg. Om nødvendigt
indstilles fødderne med den
medfølgende indstillingsnøgle.
· skabet placeres på et sted, hvor
omgivelsestemperatur svarer til den
klimaklasse*, som skabet er
konstrueret til.
* Se typeskiltet, som findes inde i
skabet.
Klimaklasse
Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og
den hængslede side vender ind mod
væggen, skal der være en afstand på
mindst 150 mm + højden på
håndtaget mellem væggen og skabet
for at døren skal kunne åbnes
tilstrækkeligt til at frostskufferne kan
tages ud.
El-stikket skal være tilgængeligt efter
produktets installation.
Elektrisk tilslutning
Tilslut skabet til en jordet stikkontakt.
Spænding: 230 V.
Sikring: 10 A.
Der henvises til mærkepladen på
venstre inderside i skabet.
med omgivelsestemperaturer på
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
44
45
46
47
www.electrolux.com
www.electrolux.se
www.electrolux.no
www.electrolux.dk
8184083-01/5 042008
Download PDF

advertising