Yamaha | P-255 | Druk op de knop - Verhoog Muziek

NEDERLANDS
P 255
SVENSKA
Gebruikershandleiding
Brugervejledning
Bruksanvisning
DANSK
DIGITAL PIANO
NL
Zorg ervoor dat u Voorzorgsmaatregelen op pag. 4-5 hebt gelezen voordat u dit instrument gebruikt.
Før du tager instrumentet i brug, skal du læse "Sikkerhedsforskrifter" på side 4-5.
Läs ”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER” på sidorna 4–5 innan du börjar använda instrumentet.
DA
SV
2
Inhoudsopgave
VOORZICHTIG ......................................................4
Handleidingen van de P-255..................................6
Meegeleverde accessoires ....................................6
Belangrijkste eigenschappen
7
Paneelregelaars en functies
8
10
Het instrument inschakelen....................................10
Automatisch uitschakelen ......................................10
Het volume aanpassen ..........................................11
De muziekstandaard bevestigen............................11
Een hoofdtelefoon gebruiken .................................11
Pedalen aansluiten (sustainpedaal) .......................11
Een optionele pedalenconsole gebruiken ..............12
Algemene bediening
Voices selecteren en bespelen
13
Voices selecteren...................................................13
Luisteren naar de voicedemosongs .......................13
Twee voices stapelen met de Dual-modus ............14
Het toetsenbord indelen met de splitmodus...........14
Reverb toevoegen..................................................15
Effecten toevoegen ................................................16
Transponeren.........................................................16
Het instrument stemmen ........................................17
De aanslaggevoeligheid veranderen......................17
De klank aanpassen...............................................17
Het totaalgeluid versterken ....................................18
Het bedieningspaneel vergrendelen ......................18
De metronoom gebruiken
19
Ritmetracks afspelen
20
Songs afspelen
21
30
Werken met USB-flashstations.............................. 30
Bestanden beheren op een USB-flashstation........ 31
Een gebruikerssong opgenomen op het instrument
kopiëren naar een USB-flashstation ................. 32
Een gebruikerssong verwijderen ........................... 33
Een USB-flashstation formatteren ......................... 33
Andere apparatuur aansluiten
Aan de slag
Configuratie
USB-flashstations gebruiken
34
Audioapparatuur aansluiten................................... 34
Aansluiten op een computer .................................. 34
Andere MIDI-apparaten aansluiten........................ 35
Een iPad of iPhone aansluiten............................... 35
Live optreden
36
Optreden op een podium met een band ................ 36
Alleen zingen en spelen......................................... 38
Het instrument aanpassen met
functieparameters
40
Basishandelingen met functieparameters.............. 41
Beschrijvingen van functieparameters................... 41
De fabrieksinstellingen terugzetten........................ 48
Appendix
Displayberichten.................................................. 49
Problemen oplossen ........................................... 50
Voicelijst .............................................................. 51
50 pianosongs (vooraf ingestelde songs) ........... 52
Specificaties ........................................................ 53
Index ................................................................... 54
Ondersteunde songtypes .......................................21
Een song afspelen .................................................21
Handige afspeelfuncties.........................................23
Toetsenspel opnemen
25
Eenvoudig opnemen van alle partijen (MIDI- of
audio-songs)......................................................25
Afzonderlijke partijen opnemen (MIDI-songs) ........27
Opgenomen partijen afzonderlijk verwijderen
(MIDI-songs)......................................................28
Voice(s) en tempo enz. veranderen na de opname
(MIDI-songs)......................................................28
P-255 Gebruikershandleiding
3
VOORZICHTIG
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT
Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.
WAARSCHUWING
Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van elektrische
schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:
Waarschuwing tegen water
Spanningsvoorziening/netadapter
• Stel het instrument niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een
vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof
bevatten op het instrument. Wanneer een vloeistof, zoals water, in het instrument lekt,
schakelt u het instrument onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact.
Laat het instrument vervolgens nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
• Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming en kachels.
Verbuig of beschadig het snoer ook niet en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
• Gebruik het instrument uitsluitend op de voorgeschreven elektrische spanning. De vereiste
spanning wordt vermeld op het naamplaatje van het instrument.
• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven adapter (pagina 53). Gebruik van een andere adapter
kan beschadiging of oververhitting veroorzaken.
• Steek/verwijder nooit een stekker in/uit het stopcontact wanneer u natte handen hebt.
• Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder vuil of stof dat zich erop heeft
verzameld.
Waarschuwing tegen brand
• Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het apparaat.
Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.
Niet openen
• Dit instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Maak het instrument
nooit open en probeer niet de inwendige onderdelen te demonteren of te wijzigen. Als het
instrument defect lijkt, stopt u onmiddellijk met het gebruik ervan en laat u het instrument
nakijken door bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
Als u onregelmatigheden opmerkt
• Als een van de volgende storingen optreedt, schakelt u de POWER-schakelaar onmiddellijk uit
en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Laat het instrument vervolgens nakijken door
bevoegd Yamaha-servicepersoneel.
- Het netsnoer of de stekker raakt versleten of beschadigd.
- Het instrument verspreidt een ongebruikelijke geur of er komt rook uit het instrument.
- Er is een voorwerp gevallen in het instrument.
- Het geluid valt plotseling weg tijdens het gebruik van het instrument.
VOORZICHTIG
Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om lichamelijk letsel bij uzelf en anderen of beschadiging van het
instrument en andere eigendommen te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:
Aansluitingen
Spanningsvoorziening/netadapter
• Sluit het instrument niet via een verdeelstekker aan op het stopcontact. Dit kan leiden tot een
verminderde geluidskwaliteit of oververhitting in het stopcontact.
• Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer wanneer u de stekker verwijdert uit het
instrument of het stopcontact. Het snoer kan beschadigd raken als u eraan trekt.
• Schakel de stroomtoevoer naar alle onderdelen uit voordat u het instrument aansluit op andere
elektronische componenten. Stel alle volumeniveaus in op het laagste niveau voordat u de
stroomtoevoer naar alle onderdelen in- of uitschakelt.
• Zorg dat het volume van alle componenten is ingesteld op het laagsteniveau en voer het volume
tijdens het bespelen van het instrument geleidelijk op tot het gewenste niveau.
• Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of als u het instrument gedurende
langere tijd niet gebruikt.
Zorgvuldig behandelen
Locatie
• Steek geen vinger of hand in de openingen van de of het instrument.
• Plaats het instrument niet op een onstabiele plek waar het per ongeluk kan omvallen.
• Verwijder voordat u het instrument verplaatst alle aangesloten snoeren, om beschadiging van
de kabels te voorkomen en letsel bij personen die erover zouden kunnen struikelen.
• Let erop tijdens het opstellen van het instrument dat het te gebruiken stopcontact gemakkelijk
bereikbaar is. Als er een storing optreedt of het instrument niet correct werkt, schakelt u de
POWER-schakelaar onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Ook wanneer
de POWER-schakelaar is uitgeschakeld, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom naar
het instrument. Verwijder de stekker uit het stopcontact als u het instrument gedurende langere
tijd niet gebruikt.
• Steek nooit papieren, metalen of andere voorwerpen in de openingen van de het paneel of het
toetsenbord en laat geen voorwerpen vallen in deze openingen. Dit kan lichamelijk letsel bij
u of anderen, schade aan het instrument of andere eigendommen of een verstoring van de
werking veroorzaken.
• Leun niet op het instrument, plaats er geen zware voorwerpen op en ga voorzichtig om met
de knoppen, schakelaars en aansluitingen.
• Gebruik het instrument/apparaat of een hoofdtelefoon niet te lang op een hoog of oncomfortabel
geluidsniveau, aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts
als u ruis in uw oren of gehoorverlies constateert.
• Gebruik uitsluitend de/het voor het instrument bedoelde standaard. Gebruik uitsluitend de
meegeleverde schroeven om de standaard of het rek te bevestigen. Als u dit niet doet, kunnen
de inwendige onderdelen beschadigd raken en kan het instrument omvallen.
Yamaha is noch aansprakelijk voor ontstane schade door oneigenlijk gebruik of modificatie van het instrument, noch voor verlies of beschadiging van gegevens.
Schakel het instrument altijd uit als u het niet gebruikt.
Zelfs als de [
] (Standby/On)-schakelaar op stand-by staat (display is uit), loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom door het instrument.
Als u het instrument gedurende een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het netsnoer uit het stopcontact haalt.
DMI-5
4
P-255 Gebruikershandleiding
1/1
Let op
Volg de hierna beschreven richtlijnen om te voorkomen dat het instrument
beschadigd of defect raakt, of dat data of andere eigendommen beschadigd
raken.
̈ Behandeling en onderhoud
• Gebruik het instrument niet in de nabijheid van een tv, radio, stereoapparatuur, mobiele telefoon
of andere elektrische apparaten. Anders kan instrument, de tv of radio ruis genereren. Wanneer
u het instrument samen met een toepassing op uw iPad, iPhone of iPod touch gebruikt, raden
we u aan om de 'Vliegtuigmodus' op uw apparaat in te schakelen om ruis veroorzaakt door
communicatie te voorkomen.
• Stel het instrument niet bloot aan grote hoeveelheden stof of trillingen, of aan extreme koude
of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een verwarming of overdag in een auto) om eventuele
vervorming van het paneel, beschadiging van de interne componenten of instabiele werking
te voorkomen. (Getest werkingstemperatuurbereik: 5° – 40 °C)
• Plaats geen vinyl, plastic of rubberen voorwerpen op het instrument, aangezien dit verkleuring
van het paneel of het toetsenbord tot gevolg kan hebben.
• Gebruik bij het schoonmaken van het instrument een zachte, droge of licht bevochtigde doek.
Gebruik geen verfverdunners, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of met chemicaliën
geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.
̈ Data opslaan
• Opgeslagen data kunnen verloren gaan ten gevolge van een storing of foutieve handeling.
Bewaar belangrijke data in een USB-flashgeheugen of op een extern apparaat zoals een
computer.
• Om gegevensverlies door mediabeschadiging te voorkomen, adviseren wij u belangrijke
gegevens in twee USB-flashgeheugens op te slaan.
Informatie
̈ Auteursrechten
• Het kopiëren van commercieel verkrijgbare muziekdata, inclusief maar niet beperkt tot
MIDI-data en/of audiodata, is strikt verboden, behalve voor persoonlijk gebruik.
• Dit product bevat en gaat vergezeld van computerprogramma's en inhoud waarvan Yamaha alle
auteursrechten heeft of waarvoor Yamaha over de licenties beschikt om gebruik te mogen maken
van de auteursrechten van derden. Onder dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal
vallen, zonder enige beperkingen, alle computersoftware, stijlbestanden, MIDI-bestanden,
WAVE-data, bladmuziek en geluidsopnamen. Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijke
programma's en inhoud, afgezien van persoonlijk gebruik door de koper, is verboden volgens
de geldende wettelijke bepalingen. Elke schending van auteursrechten heeft strafrechtelijke
gevolgen. HET IS VERBODEN ILLEGALE KOPIEËN TE MAKEN, DISTRIBUEREN OF
GEBRUIKEN.
̈ Functies/data die bij het instrument zijn meegeleverd
• Sommige vooraf ingestelde songs zijn ingekort of bewerkt en zijn daarom niet precies hetzelfde
als het origineel.
̈ Deze handleiding
• De afbeeldingen en displays zoals die in deze handleiding te zien zijn, zijn uitsluitend bedoeld
voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins afwijken van de werkelijkheid.
• Apple, Mac, Macintosh, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen.
• De namen van bedrijven en producten in deze handleiding zijn de (geregistreerde)
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
P-255 Gebruikershandleiding
5
Dank u voor de aankoop van de digitale piano P-255 van Yamaha. We raden u aan om deze
gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen om optimaal gebruik te maken van de geavanceerde functies
van het instrument. Bewaar deze handleiding bovendien op een veilige plaats zodat u ze indien nodig
opnieuw kunt raadplegen.
Handleidingen van de P-255
De volgende handleidingen zijn beschikbaar voor uw digitale piano.
Papieren formaat
Digitaal formaat (PDF)
Gebruikershandleiding (dit boek)
Deze handleiding beschrijft het gebruik
van de P-255.
iPhone/iPad Connection Manual
(Handleiding voor het aansluiten
van een iPhone/iPad)
Deze handleiding beschrijft hoe u uw
digitale piano kunt aansluiten op smart
devices zoals een iPad of iPhone.
Computer-related Operations
(Computergerelateerde handelingen)
Deze handleiding beschrijft hoe u uw
digitale piano op een computer kunt
aansluiten.
MIDI Reference
Deze handleiding bevat de indeling van
MIDI-data en het MIDI-implementatieoverzicht van het instrument.
MIDI Basics (MIDI-basiskennis)
Deze handleiding bevat een beschrijving
van de basiseigenschappen van MIDI.
De bovenstaande handleidingen in digitaal formaat
kunnen worden gedownload van de webpagina
Yamaha Downloads. Ga daarvoor naar de pagina
Downloads met de onderstaande URL, voer 'P-255'
in het veld Modelnaam in en klik op Zoeken.
Yamaha Downloads
http://download.yamaha.com/
Meegeleverde accessoires
̌ Gebruikershandleiding (dit boek)
̌ Online productregistratie*1
̌ Netadapter*2
̌ Voetschakelaar
̌ Muziekstandaard
*1 U hebt de PRODUCT ID op dit blad nodig bij het invullen van het gebruikersregistratieformulier.
*2 Wordt mogelijk niet meegeleverd in uw regio. Neem hiervoor contact op met uw Yamaha-dealer.
6
P-255 Gebruikershandleiding
Belangrijkste eigenschappen
Uitstekend geluid van een concertvleugel getrouw gereproduceerd door de Pure CF
Sound Engine
Om de P-255 het best mogelijke pianogeluid te geven, hebben we eerst de Yamaha-concertvleugel
met de beste tonen en akoestische kenmerken geselecteerd. Deskundige stemmers hebben er
vervolgens nauwgezet voor gezorgd dat de geselecteerde piano perfect was gestemd en
uiteindelijk werd onze Pure CF Sound Engine-technologie gebruikt om de volledige levensduur
van elke noot minutieus vast te leggen.
Graded Hammer-toetsenbord met toetsbedekking van synthetisch ivoor voor een
authentiek gevoel
Het GH-toetsenbord (Graded Hammer) werd ontwikkeld om het gevoel van een echte vleugel na
te bootsen en is voorzien van toetsen met een natuurlijk gewicht, waarbij de toetsen in het lage
bereik zwaarder aanvoelen dan de toetsen in het hoge bereik. Daardoor voelt het toetsenbord
perfect in balans over zijn volledige lengte. Bovendien heeft de afwerking van synthetisch ivoor
op de witte toetsen uitstekende vochtabsorberende eigenschappen, waardoor u altijd comfortabel
kunt spelen zonder dat de toetsen glad worden.
Tien verschillende ingebouwde ritmetracks
Het toetsenbord bespelen in combinatie met een van de tien basisritmetracks die in uw P-255
zijn geïntegreerd, is een fantastische manier om extra variatie in uw spel te brengen en deze
automatische ritmes maken het spelen zo nog leuker. De ritmetracks van de digitale piano
omvatten een aantal verschillende patronen uit jazz, popmuziek en dergelijke en bieden voor
elk wat wils.
Live Music Toolbox voor optreden op een podium
De P-255 is voorzien van een aantal functies die van pas komen wanneer u op een podium
optreedt. Deze functies staan bekend onder de naam Live Music Toolbox. U kunt bijvoorbeeld
Sound Boost (geluidsversterking) gebruiken om het instrument luider te laten klinken en zijn
aanwezigheid te versterken (pagina 18) en de functie voor paneelvergrendeling schakelt de
knoppen op het bedieningspaneel uit zodat u deze niet per ongeluk indrukt tijdens het spelen
(pagina 18). Bovendien kunt u de ingebouwde luidsprekers uitschakelen als er alternatieven
beschikbaar zijn op het podium (pagina 44). Met deze tools kunt u uw digitale piano
gemakkelijker opstellen op een podium en wordt optreden veel aangenamer.
Het instrument bedienen met P-255 Controller op uw iPad, iPhone of iPod
Met de speciaal ontwikkelde app P-255 Controller, geschikt voor uw iPad, iPhone of iPod, kunt
u uw digitale piano op afstand bedienen voor nog meer comfort en flexibiliteit. Door verschillende
parameters op het scherm weer te geven, kunt u met deze app op een visuele, meer intuïtieve
manier instellingen maken. Meer informatie vindt u op de volgende website.
http://www.yamaha.com/kbdapps/
P-255 Gebruikershandleiding
7
Paneelregelaars en functies
@1
q
w
e
r
t y
u
i
o
!0
!1
@0
]-schakelaar (stand-by/aan) ....................Pagina 10
Met deze schakelaar kunt u het instrument inschakelen
of het in de stand-bymodus zetten.
o [TEMPO]-knop ............................... Pagina's 19, 20, 22
w [MASTER VOLUME]-schuif ...........................Pagina 11
!0 [METRONOME]-knop ................................... Pagina 19
q [
Met deze schuif kunt u het totaalvolume van het
instrument aanpassen.
Met deze knop kunt u de metronoom in- en uitschakelen.
!1 [RHYTHM]-knop ............................................Pagina 20
e [DEMO]-knop..................................................Pagina 13
Met deze knop kunt u ritmetracks in- en uitschakelen.
Met deze knop kunt u demotracks voor afzonderlijke
voices afspelen.
!2 Display .......................................................... Pagina 10
r [TRANSPOSE]-knop ......................................Pagina 16
Met deze knop kunt u de toonhoogte van het volledige
toetsenbord verhogen of verlagen. Op deze manier kunt
u uw spel afstemmen op de toonsoort van een ander
instrument of een zanger zonder dat u iets anders hoeft
te spelen op het toetsenbord.
t [SELECT]-knop ............................................ Pagina 21
Met deze knop kunt u de categorie van de song die u wilt
afspelen selecteren.
y [REC]-knop ................................................... Pagina 25
Met deze knop kunt u uw toetsenbordspel opnemen.
u [PLAY/STOP]-knop ....................................... Pagina 22
Met deze knop kunt u het afspelen van pianosongs
(50 inbegrepen), opnamen van uw eigen spel of songs
opgeslagen op een USB-flashstation starten en stoppen.
i [LEFT]- en [RIGHT]-knoppen ....................... Pagina 23
Met deze knoppen kunt u het afspelen van de linker- en
rechterhandpartijen in- en uitschakelen. Op die manier
kunt u de uitgeschakelde partijen oefenen.
8
Met deze knop kunt u het tempo van het instrument
aanpassen.
P-255 Gebruikershandleiding
De display geeft het huidige tempo weer wanneer de
digitale piano is ingeschakeld. Daarna toont deze nuttige
informatie relevant voor de bewerking die u op dat
moment uitvoert.
LET OP
• Er scrollen streepjes ('-') over de display wanneer
het instrument data leest. Zet het instrument op dat
moment niet uit. Als u dat toch doet, kunnen de data
beschadigd worden.
!3 [FUNCTION]-knop ....................................... Pagina 40
Met deze knop krijgt u toegang tot andere bijzonder
handige functies.
!4 [-/NO]- en [+/YES]-knoppen
Met deze knoppen kunt u waarden instellen en songs
of andere items op de display selecteren. Bepaalde
instellingen, zoals transponeren en tempo, kunnen
worden teruggezet naar hun standaardwaarden door
beide knoppen tegelijk in te drukken.
!5 Voiceknoppen ................................................ Pagina 13
Met deze knoppen kunt u verschillende voices selecteren.
Paneelregelaars en functies
@7
@8
@2
@3
@4
@5
@6
!9
!7
!2 !3
!4
!5
!6 [SPLIT]-knop ..................................................Pagina 14
Met deze knop kunt u verschillende voices toewijzen aan
de linker- en rechterkant van het toetsenbord.
!7 [REVERB]- en [EFFECT]-knoppen .....Pagina's 15, 16
Met deze knoppen kunt reverb en andere effecten
toepassen op het geluid geproduceerd door de
digitale piano.
!8 [SOUND BOOST]-knop .................................Pagina 18
Met deze knop kunt u het instrument luider laten klinken
en zijn aanwezigheid versterken in liveomgevingen.
!9 [EQ] (Equalizer)-schuiven ............................Pagina 17
Gebruik de schuiven Low, Mid en High om de toon van
het geluid geproduceerd door het instrument in de
overeenkomstige frequentiebereiken aan te passen.
@0 [PHONES]-aansluitingen ..............................Pagina 11
Op elk van deze audioaansluitingen kunt u een
stereohoofdtelefoon aansluiten.
@1 [USB TO DEVICE]-aansluiting ..................... Pagina 30
Via deze aansluiting kunt u een USB-flashstation op uw
digitale piano aansluiten. U kunt dan uw opgenomen
songs opslaan op het flashstation en de songs die erop
zijn opgeslagen afspelen.
@2 [AUX IN]-aansluiting ..................................... Pagina 34
Stereo uitgevoerd van een ander instrument of
audioapparaat kan via deze aansluiting worden
ingevoerd en worden uitgevoerd via de luidsprekers
van de digitale piano, samen met zijn eigen geluid.
!8
!6
Daarnaast kan dit geluid ook worden uitgevoerd via
de [PHONES]-aansluitingen (@0) en de AUX OUTaansluitingen (@3).
@3 [L/L+R]- en [R] AUX OUT-aansluitingen .....Pagina 34
Via deze aansluitingen kunt u uw digitale piano
aansluiten op versterkers en dergelijke om met
een hoger volume te spelen.
@4 [SUSTAIN PEDAL]-aansluiting .................... Pagina 11
Via deze aansluiting kunt u de voetschakelaar die bij
uw digitale piano werd geleverd of een optionele
voetschakelaar of optioneel pedaal (apart verkrijgbaar)
aansluiten.
@5 [IN]- en [OUT] MIDI-aansluitingen ...............Pagina 35
Via deze aansluitingen kunt u het instrument op andere
apparaten aansluiten om data via MIDI uit te wisselen.
@6 [USB TO HOST]-aansluiting ................ Pagina's 34, 35
Via deze aansluiting kunt u het instrument op een
iPhone, iPad of computer aansluiten.
@7 [PEDAL UNIT]-aansluiting ........................... Pagina 12
Via deze aansluiting kunt u een optionele
pedalenconsole (apart verkrijgbaar) aansluiten.
@8 [DC IN]-aansluiting........................................ Pagina 10
Via deze aansluiting kunt u de netadapter die bij uw
digitale piano werd geleverd aansluiten.
P-255 Gebruikershandleiding
9
Aan de slag
Configuratie
Het instrument inschakelen
Automatisch uitschakelen
1
Steek het uiteinde van het netsnoer in de meegeleverde
netadapter zoals getoond in de afbeelding.
2
Steek de DC-stekker van de netadapter in de
[DC IN]-aansluiting op het achterpaneel.
Stopcontact
[DC IN]-aansluiting
3
2
De uitvoering van de stekker kan
per land/regio verschillen.
3
De automatische uitschakelfunctie schakelt uw digitale piano
automatisch uit na een ingestelde periode van inactiviteit om
energie te besparen. Het instrument wordt standaard na
30 minuten uitgeschakeld als het niet wordt bediend.
De automatische uitschakelfunctie
uitschakelen
Om de automatische uitschakelfunctie uit te schakelen,
stelt u de overeenkomstige functieparameter op 'Off' in of
schakelt u het instrument in terwijl u de toets uiterst links
op het toetsenbord ingedrukt houdt. Als u de functie
op deze manier uitschakelt, wordt het instrument niet
automatisch uitgeschakeld.
Steek het netsnoer van de netadapter in een
huishoudelijk stopcontact.
Toets uiterst links
WAARSCHUWING
• Gebruik enkel de correcte netadapter (pagina 53).
Als u een andere adapter gebruikt, kan het instrument
beschadigd raken, kan het oververhit raken of kan er
brand ontstaan.
WAARSCHUWING
• Gebruik een spanningsvoorziening met de juiste
spanning.
VOORZICHTIG
• Trek de netadapter uit het stopcontact tijdens onweer
of als het instrument gedurende een lange periode niet
wordt gebruikt.
4
Druk op de [
De automatische uitschakeltijd veranderen
1
Druk op de knop [FUNCTION] om de
functieparameters te gebruiken.
2
Druk herhaaldelijk op de knop [FUNCTION] tot
functieparameter F8.8 wordt weergegeven. Druk
daarna op de knop [-/NO] of [+/YES] om die
functieparameter te selecteren.
3
Stel de gewenste automatische uitschakeltijd in met
de knoppen [-/NO] en [+/YES].
]-schakelaar (stand-by/aan).
• Beschikbare instellingen: OFF, 5, 10, 15, 30, 60 en 120 minuten
• Standaardinstelling: 30 minuten
Display
120
Toont normaal het
huidige tempo.
[
]-schakelaar (stand-by/aan)
De digitale piano wordt ingeschakeld en de display
in het midden van het bedieningspaneel licht op.
Druk opnieuw op de [ ]-schakelaar (stand-by/
aan) om het instrument uit te schakelen.
VOORZICHTIG
• De digitale piano blijft geladen en verbruikt een kleine
hoeveelheid stroom, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld.
Trek daarom de netadapter uit het stopcontact als het
instrument gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
OPMERKING
• Voer de bovenstaande procedure omgekeerd uit om de netadapter los te koppelen.
Als u uw instrument voor livemuziek, zoals op een
podium, wilt gebruiken, lees dan het gedeelte Live
optreden (pagina 36).
10
P-255 Gebruikershandleiding
4
Druk op de knop [FUNCTION] om terug te keren naar
het vorige scherm.
OPMERKING
• Voordat de automatische uitschakelfunctie het instrument uitschakelt, wordt er
automatisch een back-up gemaakt van niet-opgeslagen data. Zie pagina 46 voor
meer informatie over de data waarvan op dat moment een back-up wordt gemaakt.
LET OP
• In bepaalde werkingsmodi schakelt de automatische
uitschakelfunctie de digitale piano niet uit als de
ingestelde tijd is verstreken. We raden u daarom aan
om het instrument altijd handmatig uit te schakelen
als u het niet meer gebruikt.
• Als uw digitale piano op andere apparatuur zoals
versterkers, luidsprekers of een computer is
aangesloten, maar u deze gedurende een langere
tijd niet meer wilt gebruiken, raden we u aan om alle
apparaten uit te schakelen zoals beschreven in de
bijbehorende gebruikershandleidingen. Zo voorkomt
u dat de andere apparatuur beschadigd wordt. Als u niet
wilt dat het instrument automatisch wordt uitgeschakeld
als het op andere apparatuur is aangesloten, moet u de
automatische uitschakelfunctie uitschakelen.
Als u uw instrument voor livemuziek, zoals op een
podium, wilt gebruiken, raden we u aan om de
automatische uitschakelfunctie uit te schakelen.
(Zie pagina 37, 39.)
Configuratie
Het volume aanpassen
Om het volume aan te passen, gebruikt u de schuif
[MASTER VOLUME] aan de linkerkant van het
bedieningspaneel terwijl u het toetsenbord bespeelt
om de instelling te controleren.
Zachter
Harder
Pedalen aansluiten (sustainpedaal)
Wanneer de FC4-voetschakelaar die bij uw digitale piano
werd geleverd op de [SUSTAIN PEDAL]-aansluiting is
aangesloten, werkt deze op dezelfde manier als het
demperpedaal van een akoestische piano – alle noten die
worden gespeeld wanneer het pedaal wordt ingedrukt,
klinken langer door dan normaal nadat u de betreffende
toetsen loslaat. U kunt ook een FC3-voetpedaal of een
FC5-voetschakelaar aansluiten (apart verkrijgbaar).
De FC3 ondersteunt het halfdemperpedaaleffect.
FC4
De muziekstandaard bevestigen
Om de muziekstandaard te bevestigen, steekt u deze in de
gleuf aan de achterkant van het bedieningspaneel.
Halfdemperpedaaleffect
Uw digitale piano kan de lengte van sustain aanpassen
afhankelijk van hoe ver het pedaal wordt ingedrukt. Dat
betekent dat hoe verder het pedaal wordt ingedrukt, hoe
langer de noten blijven doorklinken. Als er bijvoorbeeld
te veel sustain wordt toegepast wanneer u het pedaal
indrukt, kunt u het niveau verlagen (en het geluid
helderder maken) door het pedaal lichtjes omhoog
te laten komen.
Een hoofdtelefoon gebruiken
Uw digitale piano beschikt over twee [PHONES]aansluitingen, zodat u twee hoofdtelefoons tegelijk
kunt aansluiten. Als u slechts één hoofdtelefoon wilt
aansluiten, kunt u elk van beide aansluitingen gebruiken.
Er wordt geen geluid weergegeven via de luidsprekers
van het instrument wanneer er een hoofdtelefoon op een
of beide aansluitingen is aangesloten.
OPMERKING
• Schakel het instrument niet in wanneer u een voetschakelaar of pedaal gebruikt. Als
u dat toch doet, kunnen de aan- en uit-posities van de schakelaar of het pedaal worden
verwisseld.
• Schakel de digitale piano uit voordat u een voetschakelaar of pedaal aansluit of
loskoppelt.
Voorpaneel
Standaard
stereotelefoonstekker
VOORZICHTIG
• Vermijd het langdurige gebruik op een hoog volume van de
hoofdtelefoon om gehoorschade te voorkomen.
P-255 Gebruikershandleiding
11
Configuratie
Een optionele pedalenconsole
gebruiken
U kunt een LP-255-pedalenconsole (apart verkrijgbaar)
aansluiten als u de digitale piano met een volledige set
van drie pedalen wilt bespelen. In dat geval stelt u het
instrument en de pedalenconsole op een L-255keyboardstandaard (apart verkrijgbaar) op.
Sostenutopedaal
Het pedaal in het midden van de pedalenconsole is
het sostenutopedaal. Als u een noot of akkoord op het
toetsenbord speelt en dit pedaal indrukt voordat u de
toetsen loslaat, blijven de betreffende noten doorklinken
zolang u het pedaal ingedrukt houdt. Dit heeft geen
effect op noten die worden gespeeld terwijl het pedaal
ingedrukt is, waardoor u een staccato melodie over een
aangehouden akkoord kunt spelen.
Als u het sostenutopedaal hier indrukt, blijven de noten
geproduceerd door toetsen die op dit moment ingedrukt
worden gehouden – maar niet nieuw gespeelde noten –
doorklinken tot het pedaal wordt losgelaten.
L-255
(apart verkrijgbaar)
LP-255
(apart verkrijgbaar)
Softpedaal
OPMERKING
• Schakel de digitale piano uit voordat u een pedalenconsole aansluit of loskoppelt.
Demperpedaal
Het demperpedaal bevindt zich rechts op de
pedalenconsole en zorgt ervoor dat noten langer dan
normaal blijven doorklinken nadat u de overeenkomstige
toetsen loslaat. Dit pedaal ondersteunt het
halfdemperpedaaleffect – hoe verder u het indrukt,
hoe langer de noten blijven doorklinken.
Het softpedaal bevindt zich links op de pedalenconsole
en verlaagt het volume licht en verzacht de klankkleur
van noten die worden gespeeld terwijl het pedaal
ingedrukt is. Dit effect houdt aan tot het pedaal wordt
losgelaten. Omdat het softpedaal geen effect heeft op de
noten die al gespeeld worden, moet u het indrukken net
voor de noten die moeten worden verzacht.
OPMERKING
• Wanneer de voice Jazz Organ is geselecteerd, zal het pedaal aan de linkerkant de
snelheid van het effect van een roterende luidspreker controleren.
Pedalen gebruiken voor start- en stopbewerkingen
U kunt het midden- of linkerpedaal zo configureren dat het
op dezelfde manier werkt als de knop [PLAY/STOP] op het
bedieningspaneel met behulp van de overeenkomstige
functieparameter (pagina 40).
Als u het demperpedaal hier indrukt, blijven de noten
die u op dat moment speelt en alle daaropvolgende
noten langer dan normaal doorklinken.
Demperpedaalresonantie
De demperresonantiefunctie van uw digitale piano bootst
het effect van resonantie tussen afzonderlijke pianosnaren
na wanneer het demperpedaal wordt ingedrukt.
U kunt de diepte van deze resonantie instellen met
de overeenkomstige functieparameter (pagina 40).
12
P-255 Gebruikershandleiding
Algemene bediening
Voices selecteren en bespelen
Voices selecteren
Met de volgende procedure kunt u het instrumentgeluid
(zoals een piano of orgel) selecteren dat wordt gebruikt
wanneer u het toetsenbord bespeelt.
1
Druk op een voiceknop om een voice
uit de overeenkomstige categorie te
selecteren.
U kunt door de voices in de categorie bladeren
door meerdere keren op de knop te drukken.
Raadpleeg de voicelijst (pagina 51) voor meer
informatie over de beschikbare voices.
Luisteren naar de voicedemosongs
Het instrument bevat een aantal demosongs om
u vertrouwd te maken met het geluid van elke
voice. U kunt deze songs afspelen zoals hieronder
beschreven. Raadpleeg de lijst met voicedemosongs
voor de namen van de afzonderlijke demosongs.
Lijst met voicedemosongs
Voiceknop
[PIANO]
Display
Voicenaam
Ballad
GP3 Grand
Pipe
or3 Organ
Principal
[ORGAN]
Titel
Intermezzo, 6 Stücke,
op.118-2
J.
Brahms
Herr Christ, der ein'ge
Gottes-Sohn, BWV.601
J. S.
Bach
Triosonate Nr.6, BWV.530
J. S.
Bach
Concerto a cembalo
obbligato, 2 violini, viola e
continuo No.7, BWV.1058
J. S.
Bach
Gigue, Französische
Suiten Nr.5, BWV.816
J. S.
Bach
Pipe
or4 Organ
Tutti
Harpsic
OPMERKING
• Wanneer u op een voiceknop drukt, wordt de meest recent geselecteerde
voice weergegeven op de display.
• Hoewel uw digitale piano de geluidssterkte van voices kan aanpassen op
basis van uw aanslagsterkte, ondersteunen bepaalde voices deze functie
voor aanslaggevoeligheid niet. Raadpleeg de voicelijst (pagina 51) voor
meer informatie.
2
Bespeel het toetsenbord om te horen
hoe de geselecteerde voice klinkt.
[CLV./
VIB.]
CL1 hord 8'
Harpsic
CL2 hord
8'+4'
Componist
• De bovengenoemde demonstratiesongs zijn korte, gearrangeerde
uittreksels van de oorspronkelijke composities.
• Alle andere songs zijn van Yamaha (© 2013 Yamaha Corporation).
1
Druk op de knop [DEMO] om het
afspelen te starten.
De demosong Grand Piano wordt afgespeeld
en alle demosongs worden achtereenvolgens
afgespeeld tot u het afspelen stopt. U kunt indien
nodig tijdens het afspelen op een voiceknop
drukken om naar de overeenkomstige demosong
te gaan.
2
Druk op de knop [PLAY/STOP] of
[DEMO] om het afspelen te stoppen.
OPMERKING
• Demosongs kunnen niet worden afgespeeld tijdens het opnemen
(pagina 25) of bestandsbewerkingen (pagina 30).
OPMERKING
• De digitale piano verzendt geen MIDI-data wanneer demosongs worden
afgespeeld. Bovendien ontvangt de digitale piano dan ook geen MIDI-data.
OPMERKING
• Het tempo van demosongs kan niet worden aangepast. Ook de functie
voor het annuleren van partijen (pagina 23) en de functie A-B herhaling
(pagina 23) kunnen niet worden gebruikt voor deze songs.
P-255 Gebruikershandleiding
13
Voices selecteren en bespelen
Twee voices stapelen met de
Dual-modus
Als u de Dual-modus gebruikt zoals hieronder
beschreven, kunt u twee voices op het toetsenbord
stapelen en deze samen afspelen. Door op die manier
verschillende soorten voices te combineren, kunt u een
samengestelde voice met meer kleur en structuur maken.
1
Selecteer de twee voices die u wilt
stapelen met de overeenkomstige
voiceknoppen.
Uw digitale piano zet de geselecteerde voices
klaar om te worden afgespeeld.
Zie pagina 13 voor meer informatie over het
selecteren van voices.
Het toetsenbord indelen met
de splitmodus
Met de splitmodus kunt u, zoals hieronder beschreven,
het toetsenbord indelen in een linker- en rechterkant
en verschillende voices toewijzen aan elke kant.
U kunt bijvoorbeeld met uw linkerhand een baspartij
spelen met de voice Wood Bass of Electric Bass en
tegelijkertijd met uw rechterhand een melodie met een
andere voice spelen.
1
Activeer de splitmodus.
Druk op de knop [SPLIT] en controleer of deze
oplicht.
OPMERKING
• Twee verschillende voices die bij dezelfde voiceknop horen – zoals Grand
Piano en Live Grand – kunnen niet worden gestapeld.
• De Dual- en splitmodus kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.
De voice Wood Bass wordt nu standaard
toegewezen aan de linkerkant van het toetsenbord.
OPMERKING
2
Activeer de Dual-modus.
Druk de voiceknoppen voor de twee geselecteerde
voices tegelijkertijd in en controleer of ze allebei
oplichten.
Voice 1
Voice 2
Voice 1 en Voice 2
Van de twee voices die u wilt stapelen, wordt
de voice geselecteerd met de voiceknop aan de
linkerkant Voice 1 en de andere Voice 2 genoemd.
Als u de Dual-modus activeert, worden de
octaafinstellingen, volumebalans en reverb- en
effecttypes en -diepte van de voices automatisch
geoptimaliseerd. U kunt deze instellingen indien
nodig veranderen met de overeenkomstige
functieparameters (pagina 40). Bovendien kunt
u deze instellingen afzonderlijk veranderen voor
voice 1 en voice 2.
OPMERKING
• U kunt direct naar functieparameter F3.1 (pagina 42) springen door op de
knop [FUNCTION] te drukken terwijl u de knoppen voor de twee gestapelde
voices ingedrukt houdt.
3
14
Verlaat de Dual-modus.
Druk op een willekeurige voiceknop om naar de
normale afspeelmodus terug te keren.
P-255 Gebruikershandleiding
• De Dual- en splitmodus kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.
2
Stel het splitpunt in.
Het splitpunt is de plaats waar het toetsenbord
wordt gesplitst. Om dit punt in te stellen, drukt
u op de betreffende toets en houdt u de knop
[SPLIT] ingedrukt. U kunt het splitpunt ook
verplaatsen door op de knoppen [-/NO] en
[+/YES] te drukken terwijl u de knop [SPLIT]
ingedrukt houdt. Als u de standaardinstelling
van het splitpunt F#2 wilt herstellen, drukt
u gelijktijdig op de knoppen [-/NO] en [+/YES]
terwijl u de knop [SPLIT] ingedrukt houdt.
F#2 (standaardinstelling)
A-1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
OPMERKING
• De toets die het splitpunt bepaalt, maakt deel uit van de linkerkant van het
toetsenbord.
• Het splitpunt kan ook worden ingesteld met de overeenkomstige
functieparameter (pagina 40).
Wanneer u de knop [SPLIT] ingedrukt houdt,
geeft de display het huidige splitpunt weer.
Voorbeeld van splitpunten weergegeven op
de display
F2
F#2
Eb2
F 2 F~2 E_2
Duidt een
Duidt een
boventoets aan (#). benedentoets aan (b).
Voices selecteren en bespelen
3
4
Selecteer een voice voor de rechterkant.
Gebruik de overeenkomstige voiceknop om een
voice te selecteren.
Selecteer een voice voor de linkerkant.
Gebruik de overeenkomstige voiceknop en houd
tegelijk de knop [SPLIT] ingedrukt om een voice
te selecteren. (Wanneer u de knop [SPLIT]
ingedrukt houdt, licht de voiceknop van de
voice voor de linkerkant op.)
Bespeel het toetsenbord en luister naar de
geproduceerde geluiden.
Als u de splitmodus activeert, worden de
octaafinstellingen, volumebalans en reverb- en
effecttypes en -diepte van de voices automatisch
geoptimaliseerd. U kunt deze instellingen indien
nodig veranderen met de overeenkomstige
functieparameters (pagina 40). Bovendien kunt
u deze instellingen afzonderlijk veranderen voor
de linker- en rechtervoices.
Reverb toevoegen
Met de reverbfunctie van de digitale piano kunt u de
akoestiek van een concertzaal aan individuele voices
toevoegen. Telkens wanneer u een voice selecteert,
wordt automatisch de meest geschikte reverb
ingesteld; het reverbtype en de reverbdiepte kunt
u vrij instellen.
Het reverbtype instellen
Wanneer u op de knop [REVERB] drukt en deze weer
loslaat, wordt het huidige reverbtype op de display
weergegeven. U kunt door de verschillende types
bladeren door meermaals op de knop [REVERB]
te drukken.
Reverbtypes
Display
5
Verlaat de splitmodus.
Druk nogmaals op de knop [SPLIT] en controleer
of het lampje uitgaat.
Type
Beschrijving
rt1
Room
(Kamer)
Deze instelling voegt een reverb-effect toe
dat overeenkomt met het type van
akoestische nagalm die u in een kleine
ruimte zou horen.
rt2
Hall 1
(Zaal 1)
Deze instelling bootst de natuurlijke
akoestiek van een kleine concertzaal na.
rt3
Hall 2
(Zaal 2)
Deze instelling bootst de natuurlijke
akoestiek van een grote concertzaal na.
rt4
Stage
(Podium)
Deze instelling bootst een reverb-effect
na dat overeenkomt met dat van een
omgeving met livemuziek.
Off (Uit)
Met deze instelling wordt geen reverb op
de voice toegepast en gaat het lampje van
de knop [REVERB] uit. In dit geval wordt
echter nog steeds het resonantie-effect van
een zangbodem vergelijkbaar met dat van
een akoestische piano op bepaalde voices
toegepast – meer bepaald op Grand Piano,
Live Grand, Ballad Grand en Bright Grand.
OFF
De reverbdiepte instellen
U kunt de instelling veranderen door op de knoppen
[-/NO] en [+/YES] te drukken terwijl u de knop
[REVERB] ingedrukt houdt.
• Beschikbare instellingen: 0 (geen effect) – 20 (maximale
reverbdiepte)
Als u de standaard reverbdiepte van de voice wilt
herstellen, drukt u de knoppen [-/NO] en [+/YES]
tegelijk in terwijl u de knop [REVERB] ingedrukt
houdt.
P-255 Gebruikershandleiding
15
Voices selecteren en bespelen
Effecten toevoegen
Transponeren
Met de effectfunctie van de digitale piano kunt
u verschillende geluidseffecten aan individuele voices
toevoegen. Wanneer u een voice selecteert, wordt
automatisch het meest geschikte effect ingesteld; het
effecttype en de effectdiepte kunt u vrij instellen.
Het effecttype instellen
Wanneer u op de knop [EFFECT] drukt en deze weer
loslaat, wordt het huidige effecttype op de display
weergegeven. U kunt door de verschillende types
bladeren door meermaals op de knop [EFFECT] te
drukken.
Effecttypes
Display
De transponeerwaarde instellen
Type
Beschrijving
Et1
Chorus
Deze instelling laat het geluid van de
voice voller en breder klinken.
Et2
Phaser
Deze instelling voegt een
onderscheidend, uitgestrekt effect toe
aan het geluid.
Et3
Tremolo
Deze instelling voegt een trillende
volume-effect toe aan het geluid.
Et4
Rotary
speaker
(Roterende
luidspreker)
Deze instelling produceert het vibratoeffect van een roterende luidspreker.
Off (Uit)
Met deze instelling wordt geen effect op
de voice toegepast en gaat het lampje
van de knop [EFFECT] uit.
OFF
De effectdiepte aanpassen
U kunt de instelling veranderen door op de knoppen
[-/NO] en [+/YES] te drukken terwijl u de knop
[EFFECT] ingedrukt houdt.
• Beschikbare instellingen: 0 (geen effect) – 20 (maximale
reverbdiepte)
Als u de standaard effectdiepte van de voice wilt
herstellen, drukt u de knoppen [-/NO] en [+/YES]
tegelijk in terwijl u de knop [EFFECT] ingedrukt
houdt.
16
Met de transponeerfunctie kunt u de toonhoogte van
zowel het toetsenbord als het afspelen van songs
aanpassen. Op die manier kunt u uw spel afstemmen
op de toonsoort van een ander instrument of een
zanger zonder dat u iets anders hoeft te spelen op
het toetsenbord. De transponeerinstellingen worden
aangepast met eenheden van een halve noot. Als
u bijvoorbeeld de transponeerwaarde instelt op 5,
krijgt u bij het spelen van de toets C de toonhoogte F.
Op die manier kunt u de song spelen in C-majeur,
terwijl de digitale piano de song naar F-majeur
transponeert.
P-255 Gebruikershandleiding
Gebruik de knoppen [-/NO] en [+/YES] en houd
tegelijk de knop [TRANSPOSE] ingedrukt om de
transponeerwaarde aan te passen met eenheden
van een halve noot. Om de niet-getransponeerde
standaardinstelling (0) te herstellen, drukt u de
knoppen [-/NO] en [+/YES] tegelijk in en houdt
u de knop [TRANSPOSE] ingedrukt.
5
Transponeerwaarde
• Beschikbare instellingen: -12 (een octaaf lager) tot 0 (normale
toonhoogte) tot 12 (een octaaf hoger)
Transponeren in- en uitschakelen
U kunt op de knop [TRANSPOSE] drukken om
transponeren in en uit te schakelen. De knop licht op
wanneer het instrument wordt getransponeerd. Het
lampje gaat uit wanneer het transponeren wordt
uitgeschakeld of de transponeerwaarde 0 is.
OPMERKING
• Het afspelen van audiosongs kan niet worden getransponeerd.
Voices selecteren en bespelen
Het instrument stemmen
Met de stemmingsinstelling kunt u de toonhoogte van
het gehele instrument nauwkeurig aanpassen. Dit is
bijzonder handig als u met andere instrumenten of
opgenomen muziek wilt meespelen op uw digitale
piano.
Stemmen wordt ingesteld met functieparameter F1.
Zie pagina 41 voor meer informatie.
De klank aanpassen
Met de equalizerfunctie van uw digitale piano kunt
u de klank van het gehele instrument aanpassen door
de versterking in drie verschillende frequentiebanden
te verhogen of verlagen. De sectie [EQ] op het
bedieningspaneel bevat een schuif voor elk van deze
banden, waardoor u probleemloos de klank aan uw
wensen kunt aanpassen.
De aanslaggevoeligheid veranderen
De mate waarin het instrument de verschillen in de
kracht van uw spel weergeeft in het geproduceerde
geluid wordt aanslaggevoeligheid genoemd en
deze instelling kan worden aangepast. (De
aanslaggevoeligheid veranderen heeft geen effect
op de gewichten van de toetsen.)
De aanslaggevoeligheid wordt ingesteld met
functieparameter F6.8. Zie pagina 45 voor meer
informatie.
• LOW-schuif ..... Om de klank in de lage
frequentieband aan te passen.
• MID-schuif ...... Om de klank in de
middenfrequentieband aan
te passen.
• HIGH-schuif ... Om de klank in de hoge
frequentieband aan te passen.
Wanneer u een schuif omhoog beweegt, wordt het
volume van de betreffende frequentieband verhoogd
en omgekeerd.
• Beweeg de LOW-schuif omhoog en omlaag om de
volheid en punch van het geluid aan te passen.
• Beweeg de MID-schuif omhoog en omlaag om de
zuiverheid van het geluid aan te passen.
• Beweeg de HIGH-schuif omhoog en omlaag om de
helderheid van het geluid aan te passen.
OPMERKING
• De equalizerfunctie heeft geen effect op audiosongs of geluid dat binnenkomt via
de [AUX IN]-aansluiting.
P-255 Gebruikershandleiding
17
Voices selecteren en bespelen
Het totaalgeluid versterken
Met de functie Sound Boost (Geluidsversterking)
van uw instrument kunt u wanneer u met andere
instrumenten meespeelt het volume van het
instrument versterken en de aanwezigheid van uw
performance vergroten zonder deze minder expressief
te maken. Deze functie is vooral handig als niet alleen
de hard gespeelde noten, maar ook de zacht gespeelde
noten duidelijk hoorbaar moeten zijn.
Het bedieningspaneel vergrendelen
Zoals hieronder beschreven kunt u met de
paneelvergrendelingsfunctie de knoppen op het
bedieningspaneel van uw digitale piano tijdelijk
uitschakelen zodat ze niet onopzettelijk kunnen
worden bediend tijdens een performance.
Met de knop [SOUND BOOST] kunt u deze functie
in- en uitschakelen. De knop licht op wanneer het
geluid wordt versterkt.
1
Het type Sound Boost (Geluidsversterking)
instellen
U kunt het type Sound Boost (Geluidsversterking)
toegepast op het geluid van het instrument veranderen
met de knoppen [-/NO] en [+/YES] terwijl u de
knop [SOUND BOOST] ingedrukt houdt. Om de
standaardinstelling te herstellen, drukt u de knoppen
[-/NO] en [+/YES] tegelijk in en houdt u de knop
[SOUND BOOST] ingedrukt.
• Beschikbare instellingen: 1 (minimale versterking) –
3 (maximale versterking)
• Standaardinstelling: 2
Lijst met types Sound Boost (Geluidsversterking)
Display/type
1
Beschrijving
Dit type zorgt voor een vlotte dynamiek en is
ideaal voor soloperformances van opgewekte
songs en dergelijke.
2
Dit type produceert een ronder, helderder
geluid dan type 1. Daarom is dit type de
perfecte keuze wanneer er gelijktijdig
gezongen en gespeeld wordt.
3
Behalve een helderder, krachtiger geluid dan
type 2, heeft dit type ook een duidelijkere
aanslag. Daarom is dit type een uitstekende
keuze wanneer u bijvoorbeeld met een band
speelt.
OPMERKING
• U kunt indien nodig de equalizer (EQ) gebruiken om het effect van de
geluidsversterkingsfunctie verder te accentueren (pagina 17).
• Als u live met een band speelt:
............................................................Zie pagina 36.
• Als u alleen zingt en speelt:
............................................................Zie pagina 38.
18
P-255 Gebruikershandleiding
Vergrendel het bedieningspaneel.
Druk de knoppen [EFFECT] en [SOUND
BOOST] tegelijk in. Alle knoppen op het
bedieningspaneel, met uitzondering van de
[ ]-schakelaar (stand-by/aan), worden
uitgeschakeld. Het bericht '---' wordt op
de display weergegeven wanneer het
bedieningspaneel vergrendeld is.
Bedieningspaneel vergrendeld:
2
Ontgrendel het bedieningspaneel.
Druk de knoppen [EFFECT] en [SOUND
BOOST] opnieuw tegelijk in. Het
bedieningspaneel wordt ontgrendeld en de
display keert terug naar het normale scherm
met het tempo of songnummer.
OPMERKING
• Het bedieningspaneel vergrendelen heeft geen effect op de
[ ]-schakelaar (stand-by/aan), de [MASTER VOLUME]-schuif, de
[EQ]-schuiven of aangesloten pedalen (pedalenconsole of sustainpedaal).
De metronoom gebruiken
Op uw digitale piano meespelen met de ingebouwde metronoom is een goede manier om uw timing te
perfectioneren. Hieronder leest u hoe u deze functie gebruikt.
1
Zet de metronoom aan.
Druk op de knop [METRONOME] en controleer
of de metronoom begint te spelen.
2
Zet de metronoom uit.
U kunt de metronoom stoppen door nogmaals op
de knop [METRONOME] te drukken.
120.
De aanduiding Beat (tel)
knippert in de maat wanneer
de metronoom speelt.
OPMERKING
• U kunt het metronoomvolume instellen met de overeenkomstige
functieparameter (pagina 40).
Het tempo aanpassen
U kunt het metronoomtempo aanpassen met de
knoppen [-/NO] en [+/YES] terwijl u de knop
[TEMPO] ingedrukt houdt. Instellingen tussen
5 en 500 tellen per minuut (bpm) worden
ondersteund. Als u de standaardinstelling van
120 bpm wilt herstellen, drukt u de knoppen
[-/NO] en [+/YES] tegelijk in terwijl u de knop
[TEMPO] ingedrukt houdt.
De maatsoort instellen
Wanneer u de knop [METRONOME] ingedrukt
houdt, geeft de display de huidige maatsoort
weer. U kunt deze instelling veranderen met de
knoppen [-/NO] en [+/YES] terwijl u de knop
[METRONOME] ingedrukt houdt. Instellingen
tussen 0 en 15 worden ondersteund – u kunt
bijvoorbeeld 4 instellen als u een metronoom met
vier tellen per maat wenst. De eerste tel van elke
maat wordt geaccentueerd met een belgeluid en
voor de andere tellen hoort u tikgeluiden. Als de
maatsoort op 0 is ingesteld, hoort u voor elke tel
tikgeluiden. Als u de standaardinstelling 0 wilt
herstellen, drukt u de knoppen [-/NO] en [+/YES]
tegelijk in terwijl u de knop [METRONOME]
ingedrukt houdt.
0
Maatsoort
OPMERKING
• Als een MIDI-song (pagina 21) is geselecteerd:
Elke MIDI-song heeft zijn eigen standaardinstellingen voor tempo en
maatsoort. Wanneer u een van deze songs selecteert, worden het tempo
en de maatsoort van de song toegepast en worden alle instellingen
geannuleerd die u op het instrument hebt gemaakt.
P-255 Gebruikershandleiding
19
Ritmetracks afspelen
De ritmefunctie van uw digitale piano bevat tien verschillende ritmetracks waarmee u kunt meespelen. Hieronder
leest u hoe u deze functie gebruikt.
1
Schakel een ritmetrack in.
Druk op de knop [RHYTHM] en controleer of een
ritmetrack begint te spelen. Als het afspelen van
de intro is ingeschakeld met de overeenkomstige
functieparameter (pagina 40), wordt de Introsectie van de ritmetrack eerst afgespeeld.
120.
Een ritmetrack selecteren
Wanneer u de knop [RHYTHM] ingedrukt houdt,
geeft de display het nummer van de huidige ritmetrack
weer. Raadpleeg de lijst met ritmetracks voor de
betreffende namen.
U kunt ritmetracks 1 tot 10 selecteren met de knoppen
[-/NO] en [+/YES] terwijl u de knop [RHYTHM]
ingedrukt houdt.
De aanduiding Beat (tel)
knippert in de maat terwijl de
ritmetrack wordt afgespeeld.
OPMERKING
• Een ritmetrack kan niet samen met de metronoom worden afgespeeld.
OPMERKING
• Het volume van de ritmetrack kan worden ingesteld met de
overeenkomstige functieparameter (pagina 40).
Het tempo aanpassen
U kunt het tempo van de ritmetrack aanpassen met
de knoppen [-/NO] en [+/YES] terwijl u de knop
[TEMPO] ingedrukt houdt. Instellingen tussen
5 en 500 tellen per minuut (bpm) worden
ondersteund. Als u de standaardinstelling van
120 bpm wilt herstellen, drukt u de knoppen
[-/NO] en [+/YES] tegelijk in terwijl u de knop
[TEMPO] ingedrukt houdt.
2
20
Zet de ritmetrack uit.
U kunt een ritmetrack stoppen door nogmaals
op de knop [RHYTHM] te drukken. Als het
afspelen van het einde is ingeschakeld met de
overeenkomstige functieparameter (pagina 40),
wordt de Ending-sectie van de ritmetrack eerst
afgespeeld.
P-255 Gebruikershandleiding
Als u de standaardinstelling 1 wilt herstellen, drukt
u de knoppen [-/NO] en [+/YES] tegelijk in terwijl
u de knop [RHYTHM] ingedrukt houdt.
Lijst met ritmetracks
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tracknaam
8 Beat 1
8 Beat 2
16 Beat 1
16 Beat 2
Shake
12/8
Shuffle
Swing
Bossanova
Jazz Waltz
Songs afspelen
Uw digitale piano kan vooraf ingestelde songs, opgenomen gebruikerssongs en commercieel verkrijgbare songs
afspelen. Deze songs kunnen twee verschillende indelingen hebben – MIDI of audio.
MIDI- en audiosongs
MIDI-songs bevatten data gemaakt door het bespelen en loslaten van toetsen op te nemen – ze bevatten eigenlijk geen
echte audio. Deze data zijn vergelijkbaar met bladmuziek omdat deze aangeven wanneer de toetsen moeten worden
bespeeld en hoe hard deze moeten worden bespeeld om een specifiek stuk muziek weer te geven. Met deze data kan de
toongenerator van uw digitale piano het geluid van de opgenomen performance reproduceren. MIDI-songs zijn kleiner dan
audiosongs omdat ze minder data bevatten. Bovendien kunt u de voice die wordt gebruikt voor het afspelen en een aantal
andere parameters veranderen.
Audiosongs daarentegen bevatten echte opnamen van het geluid van een performance en ze slaan audiodata op ongeveer
dezelfde manier op als een cassetterecorder of digitale dictafoon. Audiosongs kunnen worden afgespeeld op draagbare
muziekspelers en heel wat andere soorten apparaten. Zo kunt u anderen gemakkelijk laten horen wat u gespeeld hebt.
Ondersteunde songtypes
Lijst met songcategorieën
Categorie
Audiosongs
opgeslagen
Aud* op een USBflashstation
Songnummers
A.00 tot A.99
Beschrijving
Gebruikerssongs in
geluidsindeling opgenomen
met het instrument zelf
(pagina 25).
Geïmporteerde songs in
geluidsindeling die werden
001 tot 999**
gekocht of aangemaakt op
een computer.
S.00 tot S.99
Gebruikerssongs in MIDIindeling opgenomen met het
instrument zelf (pagina 25).
MIDI-songs
opgeslagen
Sng* op een USBGeïmporteerde songs in
flashstation 001 tot 999** MIDI-indeling die werden
gekocht of aangemaakt op
een computer.
U.00 tot U.09
USr
Gebruikerssongs in MIDIindeling opgenomen met het
instrument zelf (pagina 25).
MIDI-songs
opgeslagen
Geïmporteerde songs in MIDIop het
indeling die werden opgenomen
instrument 001 tot 700** of aangemaakt op een computer
en daarna overgedragen naar
het instrument.
Vooraf
PrE ingestelde
songs (MIDI)
P.01 tot P.50
Ondersteunde songdata-indelingen
Standard-MIDI-bestandsindelingen 0 en 1
Standard-MIDI-bestandsindelingen (SMF) zijn de
meest gebruikte MIDI-indelingen voor het opslaan van
sequencedata. SMF-indeling 0 wordt gebruikt voor MIDIsongs opgenomen met dit instrument.
Waveform-audiobestandsindeling
De audiobestandsindeling Waveform (WAV), herkenbaar
aan de bestandsextensie .wav, is een van de meest
voorkomende indelingen gebruikt door computers om
audiodata op te nemen. Uw digitale piano ondersteunt
het afspelen en opnemen van 44,1-kHz, 16-bits, stereo
.wav-bestanden.
Een song afspelen
Als u een song die is opgeslagen op een USBflashstation wilt afspelen, leest u het gedeelte 'Met USBflashstations werken' (pagina 30), sluit u uw flashstation
op de [USB TO DEVICE]-aansluiting aan en volgt u de
onderstaande procedure.
1
Uw digitale piano bevat
50 vooraf ingestelde
pianosongs. Deze komen
overeen met de bladmuziek in
het boek '50 Greats for the
Piano', dat is meegeleverd voor
uw gemak en luisterplezier.
*: wordt alleen weergegeven wanneer een USB-flashstation op het instrument is
aangesloten.
**: wordt alleen weergegeven wanneer het USB-flashstation data in de betreffende
indeling bevat.
Gebruikerssongs en geïmporteerde songs
Gebruikerssongs zijn songs die zijn opgenomen met het
instrument zelf; songs die op een andere manier zijn
aangemaakt, worden geïmporteerde songs genoemd.
Songs die zich in een map met de naam USER FILES op
een USB-flashstation bevinden, worden als gebruikerssongs
beschouwd en worden op dezelfde manier behandeld.
Songs die zich buiten deze map bevinden, worden als
geïmporteerde songs behandeld. Als het USB-flashstation
dat op het instrument is aangesloten geen map USER
FILES bevat, dan wordt deze map automatisch aangemaakt
als u een song op dat station opneemt. De opgenomen
gebruikerssong wordt dan in die map opgeslagen.
Selecteer de correcte songcategorie met
de knop [SELECT].
U kunt door de beschikbare categorieën (Aud,
Sng, USr en PrE) bladeren door telkens op de
knop te drukken; Aud en Sng worden alleen
weergegeven wanneer een USB-flashstation
op het instrument is aangesloten. Als u een
geïmporteerde song (001 tot 999) wilt afspelen,
moet u de overeenkomstige categorie kiezen.
OPMERKING
• Als het USB-flashstation dat op het instrument is aangesloten een groot
aantal mappen bevat, duurt het mogelijk even voordat de inhoud voor
songselectie wordt weergegeven.
2
Gebruik de knoppen [-/NO] en [+/YES]
om een songnummer, 'rnd' (willekeurig)
of 'ALL' te selecteren.
U kunt indien nodig de knoppen [-/NO] en [+/YES]
tegelijk indrukken om geïmporteerde songs (001
P-255 Gebruikershandleiding
21
Songs afspelen
tot 999) weer te geven. (Geïmporteerde songs
wordt alleen weergegeven wanneer het USBflashstation data uit de geselecteerde rubriek bevat.)
Het afspeelvolume instellen (MIDI- of audiosongs)
Druk op de knop [FUNCTION] terwijl een song
wordt afgespeeld om het huidige afspeelvolume
weer te geven. U kunt dan het volume aanpassen
met de knoppen [-/NO] en [+/YES].
• Songnummer.......... Om een specifieke song
voor afspelen te selecteren.
Zie de tabel op pagina 21
voor meer informatie.
• rnd (willekeurig)... Wanneer u alle songs in de
geselecteerde categorie
onafgebroken en in
willekeurige volgorde
wilt afspelen.
• ALL......................... Wanneer u alle songs in de
geselecteerde categorie
onafgebroken en in
volgorde wilt afspelen.
Het tempo van MIDI-songs aanpassen
U kunt het afspeeltempo van een MIDI-song
aanpassen met de knoppen [-/NO] en [+/YES]
terwijl u de knop [TEMPO] ingedrukt houdt. Als
u het standaardtempo wilt herstellen, drukt u de
knoppen [-/NO] en [+/YES] tegelijk in terwijl
u de knop [TEMPO] ingedrukt houdt.
Terugspoelen en snel vooruitspoelen
Om een song terug te spoelen tijdens het afspelen,
houdt u de knop [-/NO] ingedrukt; om snel vooruit
te spoelen, houdt u de knop [+/YES] ingedrukt.
OPMERKING
• Als de geselecteerde song data bevat, licht de knop [RIGHT] en/of
[LEFT] op.
3
Druk op de knop [PLAY/STOP] om het
afspelen te starten.
Wanneer het afspelen is gestart, geeft de display
het huidige maatnummer voor MIDI-songs of de
verstreken tijd voor audiosongs weer.
Scherm voor MIDI-songs
1.
2.
Huidig maatnummer
Scherm voor audiosongs
0.01
0.02
Verstreken tijd
Minuten. Als de song
langer dan tien minuten
heeft gespeeld, wordt het
cijfer voor de tientallen
niet weergegeven.
Seconden
OPMERKING
• Songs kunnen samen met de metronoom of een ritmetrack worden
afgespeeld. In dat geval wordt de metronoom of het ritmetrack
uitgeschakeld wanneer de song gestopt is. In het geval van MIDI-songs
speelt uw digitale piano de huidige geselecteerde begeleidingstrack af en
niet de begeleidingstrack die werd gebruikt bij de opname. Bij audiosongs
worden de huidige geselecteerde begeleidingstrack en de opgenomen
begeleidingstrack samen afgespeeld.
U kunt het toetsenbord blijven bespelen en de
toegewezen voice(s) veranderen terwijl songs
worden afgespeeld.
Niet-afspeelbare songs
Als de lampjes van de knoppen [RIGHT] en
[LEFT] uitgaan wanneer u een song selecteert,
betekent dat dat de song geen data bevat en niet
kan worden afgespeeld.
22
P-255 Gebruikershandleiding
4
Druk opnieuw op de knop [PLAY/STOP]
als u de song wilt stoppen.
Als u een specifieke song hebt geselecteerd met het
songnummer in stap 2 hierboven, stopt de song
automatisch nadat deze eenmaal volledig is afgespeeld.
Reverb- en effecttypes tijdens het afspelen
(MIDI-songs)
Wanneer u een song selecteert of een nieuwe song start
tijdens het continu afspelen, worden de meest geschikte
reverb- en effecttypes automatisch geselecteerd.
MIDI-songs met geluiden die niet op het
instrument voorkomen
Wanneer u MIDI-songs afspeelt waarvoor
instrumenten nodig zijn die niet op uw digitale piano
voorkomen (zoals XG- of GM-songs), klinken deze
mogelijk niet zoals oorspronkelijk bedoeld. Als
MIDI-kanalen 1 en 2 in dat geval pianogeluiden
gebruiken, kunt u alle andere kanalen (3 tot 16)
dempen door de afspeelkanalen voor songs in te
stellen op '1&2' met de overeenkomstige
functieparameter (pagina 40). Op die manier zou
de song beter moeten worden weergegeven.
Geïmporteerde songs die niet kunnen
worden geselecteerd of geladen
Als een geïmporteerde song van een USB-flashstation
niet kan worden geselecteerd of geladen, moet
u mogelijk de tekencode veranderen met de
overeenkomstige functieparameter (pagina 40).
Songs afspelen
Handige afspeelfuncties
Partij annuleren (MIDI-songs)
De vooraf ingestelde songs van uw digitale piano
en bepaalde andere MIDI-songs zijn ingedeeld in
linkerhand- en rechterhandpartijen. Wanneer u dit
type song afspeelt, kunt u zoals hieronder beschreven
een van deze partijen uitschakelen om ze zelf te leren
spelen. Als u afzonderlijke partijen op deze manier
oefent, krijgt u moeilijke stukken gemakkelijker onder
de knie.
A-B herhaling (MIDI-songs)
Met de functie A-B herhaling op uw digitale piano
kunt u, zoals hieronder beschreven, een loop instellen
voor het afspelen van een specifiek deel van een
MIDI-song. Dit kan bijzonder handig zijn wanneer
u moeilijke stukken oefent. Bovendien kunt u, zoals
hierboven beschreven, ook individuele partijen
uitschakelen als u deze functie gebruikt.
1
1
2
3
Schakel de partij die u wilt oefenen uit.
Wanneer een song met linker- en rechterhandpartijen wordt geselecteerd, lichten de knoppen
[LEFT] en [RIGHT] allebei op. Om een van
deze partijen uit te schakelen, drukt u op de
overeenkomstige knop en controleert u of
het lampje uitgaat. U kunt elke partij in- en
uitschakelen met de overeenkomstige knop.
Start de song.
Druk op de knop [PLAY/STOP] om het afspelen
te starten. Oefen de partij die u zojuist hebt
uitgeschakeld en gebruik de andere partij als
leidraad.
Stop het afspelen.
Een song stopt automatisch nadat deze volledig is
afgespeeld en in dat geval keert de afspeelpositie
terug naar het begin van de song. Druk op de knop
[PLAY/STOP] als u de song wilt stoppen voordat
deze afgelopen is.
Speel de song af en stel het startpunt (A)
en eindpunt (B) van de loop in.
Selecteer en start de song die u wilt oefenen.
Terwijl u luistert, stelt u punt A in door op de knop
[PLAY/STOP] te drukken terwijl u de knop
[FUNCTION] ingedrukt houdt. Het bericht 'A-'
wordt weergegeven op de display om aan te geven
dat punt A is ingesteld.
Daarna stelt u punt B in door opnieuw op de knop
[PLAY/STOP] te drukken terwijl u de knop
[FUNCTION] ingedrukt houdt. Het bericht 'A-b'
wordt weergegeven op de display om aan te geven
dat punten A en B zijn ingesteld. Het afspelen
begint nu opnieuw vanaf punt A en de loop begint
automatisch.
2
Stop het afspelen.
Wanneer u de song stopt met de knop [PLAY/STOP],
worden de instellingen van punt A en B behouden.
De instellingen van punt A en B annuleren
Om zowel punt A als punt B te verwijderen, drukt
u opnieuw op de knop [PLAY/STOP] terwijl u de
knop [FUNCTION] ingedrukt houdt. U kunt deze
instellingen ook annuleren door een andere song
te selecteren.
OPMERKING
• De linker- en rechterhandpartijen kunnen ook worden in- en uitgeschakeld
tijdens het afspelen.
• Wanneer een andere song wordt geselecteerd, worden zowel de linker- als
rechterhandpartijen automatisch ingeschakeld.
OPMERKING
• A-B herhaling kan niet samen met een ritmetrack worden gebruikt. De
punten A en B van een song worden verwijderd als een ritmetrack wordt
ingeschakeld.
• U kunt tijdens het loopen op de knop [FUNCTION] drukken om het huidige
afspeelvolume voor MIDI-songs weer te geven (pagina 22). Druk opnieuw
op de knop [FUNCTION] om naar de normale display terug te keren.
OPMERKING
• Loopen aan het begin van een song:
Als u punt A aan het begin van een song wilt instellen, drukt u op de knop
[PLAY/STOP] terwijl u de knop [FUNCTION] ingedrukt houdt voordat u het
afspelen start.
• Loopen aan het einde van een song:
Als u punt B aan het einde van de song wilt instellen, stelt u punt A op de
normale manier in en laat u de song tot het einde afspelen. Punt B wordt
dan automatisch aan het einde ingesteld.
• Terugkeer van B naar A signaleren
Wanneer het afspelen punt B bereikt terwijl A-B herhaling is ingeschakeld,
hoort u een klikgeluid voordat het afspelen terugkeert naar punt A om u te
helpen maat te houden.
P-255 Gebruikershandleiding
23
Songs afspelen
Automatisch starten wanneer u een toets
aanslaat
Met de functie voor automatisch starten op uw digitale
piano kunt u het afspelen laten starten zodra u een
toets aanslaat.
Om deze functie in te schakelen, houdt u de knop
[PLAY/STOP] minstens een seconde ingedrukt.
De knop [PLAY/STOP] begint te knipperen aan het
huidige tempo om aan te geven dat het instrument in
stand-by staat tot er een toets wordt aangeslagen.
(Als u de functie voor automatisch starten wilt
uitschakelen, houdt u de knop [PLAY/STOP] opnieuw
minstens een seconde ingedrukt.) De huidige song
start automatisch zodra u een toets aanslaat.
Starten en stoppen met een pedaal
Als u een pedalenconsole* (zie pagina 12) op uw
digitale piano hebt aangesloten, kunt u het middenof linkerpedaal zo configureren dat het op dezelfde
manier werkt als de knop [PLAY/STOP] op het
bedieningspaneel met de overeenkomstige
functieparameter (pagina 40). Dit kan heel handig
zijn als u het afspelen wilt starten of stoppen zonder
dat u uw handen van het toetsenbord hoeft te halen.
(*: apart verkrijgbaar.)
24
P-255 Gebruikershandleiding
Toetsenspel opnemen
Uw digitale piano biedt twee verschillende methoden om uw toetsenspel op te nemen. De gebruikte methode is
afhankelijk van uw vereisten, zoals hieronder beschreven.
MIDI-opname
Wanneer u een performance opslaat met MIDI, wordt deze als een MIDI-song (SMF-indeling 0) op het instrument
of een USB-flashstation opgeslagen. Met deze methode kunt u twee partijen afzonderlijk opnemen. Zo kunt
u bijvoorbeeld een song maken door eerst de linkerhandpartij op te nemen en daarna de rechterhandpartij op te
nemen. U kunt ook de twee partijen van een duet combineren om een song te vormen. Bovendien kunt u indien
nodig een van de partijen opnieuw opnemen en zelfs voices en tempo veranderen. Er kunnen maximaal tien
MIDI-opnames op het instrument zelf worden opgeslagen.
Audio-opname
Performances opgenomen in geluidsindeling worden opgeslagen op een USB-flashstation in de vorm van een
audiosong. Met deze methode kunnen geen afzonderlijke partijen worden opgenomen. Audio-opnames gemaakt
met uw digitale piano worden opgeslagen in 44,1-kHz, 16-bits, stereo .wav-indeling, wat overeenkomt met
standaardaudio met cd-kwaliteit. Daarom kunt u deze zonder problemen overzetten naar een draagbare muziekspeler
en afspelen met een computer. De totale beschikbare opnameduur is afhankelijk van de grootte van het gebruikte
USB-flashstation. Het instrument zelf ondersteunt afzonderlijke opnames met een lengte van maximaal 80 minuten.
Eenvoudig opnemen van alle partijen
(MIDI- of audiosongs)
1
2
Sluit indien nodig een
USB-flashgeheugen aan op de
[USB TO DEVICE]-aansluiting.
Songs in MIDI-indeling kunnen op het instrument
zelf of op een USB-flashstation worden
opgenomen. Audiosongs moeten op een USBflashstation worden opgenomen. Lees het gedeelte
'Met USB-flashstations werken' (pagina 30)
voordat u songs op een USB-flashstation opneemt.
Selecteer de opnamemethode.
Opnemen in MIDI-indeling:
Druk zoveel keer als nodig op de knop [SELECT]
tot 'USr' wordt weergegeven als u op het instrument
zelf wilt opnemen of tot 'Sng' wordt weergegeven
als u op een USB-flashstation wilt opnemen.
USr
Om een MIDI-song op het
instrument zelf op te nemen
Sng
Om een MIDI-song op een
USB-flashstation op te nemen
Opnemen in geluidsindeling:
Druk zoveel keer als nodig op de knop [SELECT]
tot 'Aud' wordt weergegeven (om uw opname op
een USB-flashstation op te slaan).
Aud
Om een audiosong op een USB-flashstation op te nemen
OPMERKING
• Opnemen is niet mogelijk tijdens het afspelen van een song (pagina 21) of
bestandsbewerkingen (pagina 30).
3
Selecteer een songnummer voor de
opname met de knoppen [-/NO] en [+/YES].
• U.00 tot U.09 ... Gebruikerssongs in MIDIindeling opgeslagen op het
instrument zelf
• S.00 tot S.99 ... Gebruikerssongs in MIDIindeling opgeslagen op een
USB-flashstation
• A.00 tot A.99 ... Gebruikerssongs in
geluidsindeling opgeslagen
op een USB-flashstation
Als u de opnamemodus activeert zonder een
songnummer te selecteren, wordt uw performance
op de momenteel geselecteerde song opgenomen.
Als de huidige song echter een geïmporteerde song
in geluidsindeling is, wordt een songnummer van
het type A geselecteerd; voor een geïmporteerde
song in MIDI-indeling wordt een songnummer
van het type U geselecteerd. Als momenteel een
vooraf ingestelde song is geselecteerd, wordt een
songnummer van het type U geselecteerd voor de
opname. Als de betreffende song al data bevat,
zullen deze worden overschreven.
P-255 Gebruikershandleiding
25
Toetsenspel opnemen
Standaard verlichtingspatroon van de
partijknoppen:
OPMERKING
• Wanneer het interne geheugen van de digitale piano of het USB-flashstation
bijna vol is, wordt het bericht 'Enp' weergegeven nadat u op de knop
[REC] hebt gedrukt. In dat geval kunt u wel beginnen opnemen, maar
hierdoor kan het geheugen volledig vol raken voordat u klaar bent met
opnemen. We raden u daarom aan overbodige bestanden te verwijderen
(pagina 33) om geheugenruimte vrij te maken voordat u doorgaat.
Bij het opnemen van MIDI-data:
Als de geselecteerde song data bevat, licht de
knop [RIGHT] en/of [LEFT] op.
6
Uit: geen data
Brandt (groen): bevat data
Bij het opnemen van audiodata:
Er is geen onderscheid tussen de verschillende
partijen.
Start de opname.
De opname begint als u een toets aanslaat of op de
knop [PLAY/STOP] drukt.
Als de ritmetrack moet worden opgenomen, start
de opname zodra u op de knop [RHYTHM] drukt.
Bij het opnemen van MIDI-data:
Het huidige maatnummer wordt op de display
weergegeven tijdens de opname.
1.
Beide lampjes branden (groen): partijen
bevatten data
2.
Huidig maatnummer
Beide lampjes uit: geen data in de partijen
Bij het opnemen van audiodata:
De verstreken tijd wordt op de display
weergegeven tijdens de opname.
LET OP
• Als u op een song opneemt, worden bestaande data
overschreven.
4
OPMERKING
• Uw digitale piano ondersteunt ook opnemen in combinatie met een
ritmetrack (pagina 20). In dat geval wordt de ritmetrack op de rechterpartij
opgenomen.
• U kunt ook opnemen terwijl de metronoom (pagina 19) is ingeschakeld,
maar de metronoom wordt niet opgenomen.
• Wanneer u audio opneemt, kunnen bepaalde combinaties van de [EQ]schuif en instellingen voor Sound Boost (Geluidsversterking) vervorming
van de opgenomen data veroorzaken.
5
0.01.
Stel de voice in die u voor de opname
wilt gebruiken en stel de maatsoort in.
Om een voice te selecteren, gebruikt u de
overeenkomstige voiceknop (pagina 13). U kunt
desgewenst ook de maatsoort (pagina 19), de
effectfunctie (pagina 16) en andere parameters
instellen.
Verstreken tijd
Minuten. Als de opname langer dan Seconden
tien minuten duurt, wordt het cijfer
voor de tientallen niet weergegeven.
OPMERKING
• Wanneer u audio opneemt, wordt geluid ingevoerd via de
[AUX IN]-aansluiting ook opgenomen.
7
Druk op de knop [REC] om de
opnamemodus te activeren.
De knoppen [REC] en [RIGHT] knipperen als
MIDI-data wordt opgenomen; de knoppen [REC],
[LEFT] en [RIGHT] knipperen als audiodata
wordt opgenomen. Bovendien knippert het lampje
van de knop [PLAY/STOP] in het huidige tempo.
Als u de opnamemodus wilt uitschakelen, drukt
u opnieuw op de knop [REC].
Bij het opnemen van MIDI-data:
0.02.
Om de opname te stoppen, drukt u op de
knop [PLAY/STOP] of [REC].
Als u de opname hebt gestopt, scrollen er streepjes
('-') over de display om aan te geven dat de
opgenomen data worden opgeslagen. Wanneer
de data zijn opgeslagen, wordt het bericht 'End'
weergegeven, gevolgd door het songnummer.
Bovendien verlaat het instrument automatisch
de opnamemodus.
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen of het
USB-flashstation nooit verwijderen terwijl er streepjes
('-') over de display scrollen. Als u dat toch doet,
kunnen alle songdata (pagina 21), inclusief
geïmporteerde songs, worden verwijderd.
OPMERKING
• Het bericht 'FUL' wordt weergegeven als het geheugen vol raakt tijdens
het opnemen. Het instrument stopt dan automatisch met opnemen.
Uw performance tot dat moment wordt opgenomen en bewaard.
8
Druk op de knop [PLAY/STOP] om de
opgenomen performance af te spelen.
Bij het opnemen van audiodata:
Druk opnieuw op de knop [PLAY/STOP] om het
afspelen te stoppen.
26
P-255 Gebruikershandleiding
Toetsenspel opnemen
Als de andere partij al data bevat:
Die partij start met afspelen wanneer u begint op
te nemen.
Afzonderlijke partijen opnemen
(MIDI-songs)
Wanneer u in MIDI-indeling opneemt, kunt u de
linker- en rechterhandpartij afzonderlijk opnemen,
zoals hieronder beschreven.
1
Stel de digitale piano in voor opnemen.
Voor meer informatie leest u stappen 1 en 3 van
het gedeelte 'Eenvoudig opnemen van alle
partijen (MIDI- of audiosongs)' (pagina 25).
Als u al een van de partijen hebt opgenomen,
kunt u die partij afspelen terwijl u de andere partij
opneemt. Als u het afspelen van een opgenomen
partij wilt stoppen, drukt u op de betreffende
partijknop en controleert u of het groene lampje
uitgaat.
4
Start de opname.
De opname start automatisch zodra u een noot op
het toetsenbord speelt. Als de ritmetrack moet
worden opgenomen, start de opname zodra u op
de knop [RHYTHM] drukt. U kunt ook op de
knop [PLAY/STOP] drukken om de opname te
starten als u een lege sectie wilt opnemen voordat
uw performance begint.
5
Om de opname te stoppen, drukt u op de
knop [PLAY/STOP] of [REC].
Als u de opname hebt gestopt, scrollen er streepjes
('-') over de display om aan te geven dat de
opgenomen data worden opgeslagen. Wanneer
de data zijn opgeslagen, wordt het bericht 'End'
weergegeven, gevolgd door het songnummer.
De knop van de opgenomen partij licht daarna
groen op en het instrument verlaat automatisch
de opnamemodus.
LET OP
• Als de geselecteerde song data bevat, licht(en) de
overeenkomstige partijknop(pen) groen op. Als u op
een dergelijke partij opneemt, worden de bestaande
data overschreven.
2
Druk op de knop [REC] om de
opnamemodus te activeren.
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen terwijl er
streepjes ('-') over de display scrollen. Als u dat toch
doet, kunnen alle songdata (pagina 21), inclusief
geïmporteerde songs, worden verwijderd.
6
Wanneer het interne geheugen van de digitale
piano of het USB-flashstation bijna vol is, wordt
het bericht 'Enp' weergegeven nadat u op de knop
[REC] hebt gedrukt. In dat geval kunt u wel
beginnen opnemen, maar hierdoor kan het
geheugen volledig vol raken voordat u klaar bent
met opnemen. We raden u daarom aan overbodige
bestanden te verwijderen (pagina 33) om
geheugenruimte vrij te maken voordat u doorgaat.
3
Selecteer de partij die u wilt opnemen.
Druk op de knop [LEFT] of [RIGHT] en
controleer of het lampje van de knop rood begint
te knipperen. Als u de ritmetrack wilt opnemen,
drukt u op de knop [RIGHT] om die partij te
selecteren.
Speel uw opname af.
U kunt de performance die u net hebt opgenomen
afspelen door op de knop [PLAY/STOP] te drukken.
Druk opnieuw op de knop [PLAY/STOP] om het
afspelen te stoppen.
U kunt indien nodig stappen 2 t/m 5 herhalen om
de andere partij op te nemen en uw song te
voltooien.
Als u de opnamemodus wilt uitschakelen, drukt
u op de knop [REC].
P-255 Gebruikershandleiding
27
Toetsenspel opnemen
Opgenomen partijen afzonderlijk
verwijderen (MIDI-songs)
Met de volgende procedure kunt u de linker- en
rechterpartij van een opgenomen gebruikerssong in
MIDI-indeling afzonderlijk verwijderen. Voer deze
procedure eenmaal voor elke partij uit als u beide
partijen wilt verwijderen. In het geval van
gebruikerssongs opgenomen op een USB-flashstation,
kunt u beide partijen tegelijk verwijderen volgens
de procedure beschreven op pagina 33.
1
Selecteer de gebruikerssong waarvan
u een partij wilt verwijderen.
Voor meer informatie leest u stappen 1 en 2 van
het gedeelte 'Eenvoudig opnemen van alle partijen
(MIDI- of audiosongs)' (pagina 25).
OPMERKING
• Als u een audiosong wilt verwijderen die op een USB-flashstation is
opgenomen, raadpleegt u pagina 33.
2
Druk op de knop [REC] om de
opnamemodus te activeren.
Voice(s) en tempo enz. veranderen
na de opname (MIDI-songs)
Voor songs opgenomen in MIDI-indeling kunt u
achteraf verschillende instellingen veranderen, zoals
hieronder beschreven. U kunt bijvoorbeeld de voice(s)
veranderen om een andere ambiance te creëren of het
songtempo aanpassen aan uw voorkeur.
Data in een MIDI-opname
Een MIDI-opname bestaat uit verschillende datatypes.
De datatypes aangeduid met een sterretje ('*') kunnen
op een later tijdstip worden veranderd.
Data opgenomen voor elke partij
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gespeelde noten
Voice*
Pedaalbewerkingen (demper, soft en sostenuto)
Reverbdiepte*
Effectdiepte*
Voice van Dual-modus*
Volumebalans van Dual-modus*
Ontstemming van Dual-modus*
Octaafverschuiving van Dual-modus
Voice van splitmodus*
Volumebalans van splitmodus*
Octaafverschuiving van splitmodus
Ritme (alleen rechterpartij)
Data opgenomen voor de song
3
Selecteer de partij die u wilt verwijderen
door op de knop [RIGHT] of [LEFT] te
drukken en controleer of deze begint
te knipperen.
Als u de rechterpartij verwijdert:
4
Verwijder de opgenomen partij.
Druk op de knop [PLAY/STOP] om de opname te
starten. Druk daarna opnieuw op de knop [PLAY/
STOP] om de opname te stoppen zonder andere
bewerkingen uit te voeren. Het instrument verwijdert
nu de geselecteerde partij en het lampje gaat uit.
U kunt de andere partij op dezelfde manier
verwijderen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tempo*
Maatsoort
Reverbtype (of instelling 'OFF')*
Effecttype (of instelling 'OFF')*
Stemmingssysteem*
Resonantiediepte van demperpedaal*
Effectdiepte van softpedaal*
Diepte van snaarresonantie*
Sustainsamplediepte*
Volume van toets-los-sampling*
1
Selecteer de gebruikerssong waarvan
u de instellingen wilt veranderen.
Voor meer informatie leest u stappen 1 en 2 van
het gedeelte 'Eenvoudig opnemen van alle partijen
(MIDI- of audiosongs)' (pagina 25).
2
Verander de voice(s), het ritme en/of
andere instellingen naar wens.
Als u bijvoorbeeld de voice wilt veranderen van
Jazz Organ 1, die was geselecteerd bij de opname,
naar Jazz Organ 2, gebruikt u de knop [ORGAN]
om 'or2' te selecteren.
OPMERKING
• Als u beide opgenomen partijen van een song verwijdert, worden de
maatsoort en het tempo van de metronoom teruggezet naar hun
standaardinstellingen. Als u in dat geval op dezelfde song wilt opnemen,
moet u deze parameters herstellen.
28
P-255 Gebruikershandleiding
OPMERKING
• Als u het tempo, de reverb of het effect wilt veranderen, kunt u dat in stap 3
doen.
Toetsenspel opnemen
3
Activeer de opnamemodus en selecteer
de partij waarvan u instellingen hebt
veranderd.
Druk op de knop [REC] en druk vervolgens op de
knop [RIGHT] of [LEFT]. (Als u instellingen hebt
veranderd die gemeenschappelijk zijn voor beide
partijen, selecteert u de linker- of rechterpartij.)
Controleer of het lampje op de knop van de
geselecteerde partij rood knippert.
Als u het tempo, de reverb of het effect wilt
veranderen, kunt u dat in deze stap doen.
Als u het proces wilt annuleren zonder
instellingen te veranderen, drukt u opnieuw
op de knop [REC].
LET OP
• U mag op dit moment niet op het toetsenbord spelen of
op de knop [PLAY/STOP] drukken. Als u dat toch doet,
start de opname en worden de reeds opgenomen data
verwijderd.
4
Sla uw wijzingen op.
Druk op de knop [PLAY/STOP] terwijl u de knop
[REC] ingedrukt houdt. Er scrollen streepjes ('-')
over de display om aan te geven dat data worden
opgeslagen. Wanneer dit proces voltooid is, wordt
het bericht 'End' weergegeven, gevolgd door het
songnummer. Bovendien verlaat het instrument
automatisch de opnamemodus.
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen terwijl er
streepjes ('-') over de display scrollen. Als u dat toch
doet, kunnen alle songdata (pagina 21), inclusief
geïmporteerde songs, worden verwijderd.
P-255 Gebruikershandleiding
29
USB-flashstations gebruiken
Wanneer een USB-flashstation op uw digitale piano is aangesloten, kunt u het instrument voor de volgende taken
gebruiken.
• Songs opgeslagen op het USB-flashstation beluisteren ............................................................. Pagina 21
• Uw performances opnemen op het USB-flashstation................................................................. Pagina 25
• Gebruikerssongs opgenomen op de digitale piano zelf kopiëren naar het USB-flashstation..... Pagina 32
• Songs van het USB-flashstation verwijderen ............................................................................. Pagina 33
• Het USB-flashstation formatteren .............................................................................................. Pagina 33
• Back-upbestanden maken ........................................................................................................... Pagina 47
Werken met USB-flashstations
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van
de [USB TO DEVICE]-aansluiting
Ga voorzichtig om met het USB-apparaat tijdens het
aansluiten op deze aansluiting. Volg de onderstaande
belangrijke voorzorgsmaatregelen.
Zie de gebruikershandleiding bij het USB-apparaat voor
meer informatie over het gebruik van USB-apparaten.
̈ Compatibele USB-apparaten
• USB-flashgeheugen
Andere USB-apparaten, zoals een computertoetsenbord
of muis, kunnen niet worden gebruikt.
Het instrument ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle
in de handel verkrijgbare USB-apparaten. Yamaha kan
de werking niet garanderen van USB-apparaten die
u aanschaft.
Hoewel u USB-apparaten 1.1 tot 3.0 op dit instrument kunt
gebruiken, kan de hoeveelheid tijd nodig om data op te slaan
op of te laden van een USB-apparaat verschillen afhankelijk
van het type data of de status van het instrument.
Ga voordat u een USB-apparaat aanschaft voor gebruik
met dit instrument naar de volgende webpagina:
http://download.yamaha.com/
LET OP
• De maximale spanning van de [USB TO DEVICE]aansluiting is 5 V/500 mA. Sluit geen USB-apparaten met
een hogere spanning op het instrument aan, want dat kan
het instrument zelf beschadigen.
̈ Een USB-apparaat
aansluiten
Zorg als u een USB-apparaat
aansluit op de [USB TO
DEVICE]-aansluiting dat
u de juiste aansluiting op het
apparaat gebruikt en in de
juiste richting aansluit.
LET OP
• Zorg ervoor dat u geen USB-apparaat aansluit of
loskoppelt tijdens afspelen/opnemen, bestandsbeheer
(bewerkingen zoals opslaan, kopiëren, verwijderen en
formatteren) of wanneer u toegang hebt tot het USBapparaat. Als u dat niet doet, loopt u het risico dat het
instrument vastloopt of dat het USB-apparaat en de data
beschadigd worden.
• Wacht enkele seconden tussen het aansluiten en
loskoppelen van het USB-apparaat (en omgekeerd).
OPMERKING
• Gebruik bij het aansluiten een USB-kabel van maximaal 3 meter.
30
P-255 Gebruikershandleiding
USB-flashgeheugen gebruiken
Als u het instrument aansluit op een USB-flashgeheugen,
kunt u het aangesloten USB-flashgeheugen gebruiken
voor zowel het opslaan van de door u gemaakte
data als het lezen van data in het aangesloten
USB-flashgeheugen.
̈ Aantal USB-flashgeheugens dat u kunt
gebruiken
Er kan slechts één USB-flashgeheugenapparaat worden
aangesloten op de [USB TO DEVICE]-aansluiting.
̈ USB-flashgeheugen formatteren
U mag het USB-opslagapparaat enkel formatteren met
dit instrument (pagina 33). Een USB-opslagapparaat
dat op een ander apparaat is geformatteerd, werkt
mogelijk niet correct.
LET OP
• Met de formatteerbewerking worden alle reeds
bestaande data overschreven. Zorg ervoor dat het
USB-flashgeheugen dat u formatteert geen belangrijke
data bevat.
̈ Uw data beveiligen (schrijfbeveiliging)
Gebruik de schrijfbeveiliging van elk USBflashgeheugen om te voorkomen dat belangrijke
data onopzettelijk worden gewist. Als u data in het
USB-flashgeheugen wilt opslaan, moet u de
schrijfbeveiliging uitschakelen.
̈ Het instrument uitschakelen
Wanneer u het instrument uitschakelt, moet u ervoor
zorgen dat het instrument GEEN toegang heeft tot
het USB-flashgeheugen door afspelen/opnemen of
bestandsbeheer (bewerkingen zoals opslaan, kopiëren,
verwijderen en formatteren). Als u dat niet doet,
kunnen het USB-flashgeheugen en de data beschadigd
worden.
USB-flashstations gebruiken
Bestanden beheren op een
USB-flashstation
Gebruikerssongs zijn songs opgenomen met het
instrument zelf; geïmporteerde songs zijn songs die
op een ander apparaat zijn gemaakt. Gebruikerssongs
worden opgeslagen in een map USER FILES op een
USB-flashstation; geïmporteerde songs worden
buiten deze map opgeslagen. Daarom worden
gebruikerssongs als geïmporteerde songs beschouwd
als de naam van de map wordt veranderd of als ze naar
een andere locatie buiten de map worden verplaatst
met een computer.
De status van de schrijfbeveiliging controleren
Voordat u een USB-flashstation gebruikt, moet
u controleren of dit niet beveiligd is tegen schrijven.
Uw digitale piano kan geen data lezen op een USBflashstation met schrijfbeveiliging.
OPMERKING
• Er kunnen geen bestandsbewerkingen worden uitgevoerd tijdens:
• Song afspelen (pagina 21)
• Opnemen (pagina 25)
OPMERKING
• Uw digitale piano kan maximaal 999 geïmporteerde songs op een USBflashstation herkennen en afspelen.
Wanneer u bestanden op een USB-flashstation
organiseert met een computer of een ander apparaat,
mag u geïmporteerde songs enkel op het eerste,
tweede of derde hiërarchische mapniveau plaatsen.
Uw digitale piano kan songs op een lager niveau niet
selecteren of afspelen.
USBflashstation
Eerste
niveau
Tweede niveau
Vierde niveau
Deze songs
kunnen worden
afgespeeld.
Songbestand
Map USER
FILES
Derde niveau
Gebruikerssong
(MIDI)
USERSONG
xx.mid
Gebruikerssong
(audio)
USERAUDIO
xx.wav
Songmap
Songbestand
Songmap
Songbestand
Deze songs
kunnen niet
worden
afgespeeld.
Songmap
Songbestand
Songmap
P-255 Gebruikershandleiding
31
USB-flashstations gebruiken
Een gebruikerssong opgenomen op
het instrument kopiëren naar een
USB-flashstation
Met de volgende procedure kunt u gebruikerssongs in
MIDI-indeling (pagina 25) die zijn opgenomen op de
digitale piano naar een USB-flashstation kopiëren.
Gebruikerssongs die op deze manier worden
gekopieerd, worden in SMF-indeling opgeslagen
in de map USER FILES op het USB-flashstation.
Bovendien krijgen deze songs automatisch de naam
USERSONGxx.mid (xx is een volgnummer).
1
Sluit het USB-flashstation aan.
2
Selecteer de gebruikerssong die u wilt
kopiëren.
Zie pagina 21 voor meer informatie.
3
Druk op de knop [REC] terwijl u de knop
[FUNCTION] ingedrukt houdt.
Nadat het bericht 'CPY' op de display is
weergegeven, wordt het laagste beschikbare
gebruikerssongnummer (bv. 'S.00') op de
kopieerbestemming weergegeven. Daarna
wordt het bericht 'n Y' (nee/ja) weergegeven.
Songnummers
CPY
S.00
n Y
Voorbeeld voor 'S.00'
Om deze bewerking te annuleren, drukt u op de
knop [-/NO] terwijl 'n Y' wordt weergegeven.
OPMERKING
• U kunt geen gebruikerssong kopiëren als er onvoldoende ruimte vrij is
op het USB-flashstation. Maak in dat geval geheugenruimte vrij door
overbodige bestanden te verwijderen (pagina 33).
32
P-255 Gebruikershandleiding
4
Druk op de knop [+/YES] om de song te
kopiëren.
Wanneer de song gekopieerd is, wordt het bericht
'End' weergegeven. Als u de kopieerbewerking
op dit moment wilt annuleren, drukt u op de
knop [-/NO].
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen of het USBflashstation nooit verwijderen terwijl er streepjes ('-')
over de display scrollen.
USB-flashstations gebruiken
Een gebruikerssong verwijderen
Met de volgende procedure kunt u een gebruikerssong
in MIDI-indeling (S.**) of een gebruikerssong in
geluidsindeling (A.**) van een USB-flashstation of
een gebruikerssong (U.**) opgeslagen op de piano zelf
verwijderen.
1
Sluit het USB-flashstation aan.
2
Selecteer de song die u wilt verwijderen.
Zie pagina 21 voor meer informatie.
3
Druk op de knop [SELECT] terwijl u de
knop [FUNCTION] ingedrukt houdt.
Een USB-flashstation formatteren
Zoals hieronder beschreven, kunt u een USBflashstation formatteren met de overeenkomstige
functieparameter.
LET OP
• Wanneer u een USB-flashstation formatteert, worden alle
gegevens verwijderd. Voordat u een USB-flashstation
formatteert, moet u controleren of het station geen
onvervangbare data bevat.
1
Sluit het USB-flashstation aan.
2
Druk zoveel keer op de knop
[FUNCTION] als nodig om
functieparameter F8.9 te selecteren.
F8.9
Het bericht 'dEL' wordt weergegeven, gevolgd
door het bericht 'n Y' (nee/ja).
4
Druk op de knop [+/YES] om de song te
verwijderen.
Er scrollen streepjes ('-') over de display terwijl de
song wordt verwijderd. Wanneer de bewerking
voltooid is, wordt het bericht 'End' weergegeven.
Als u de verwijderbewerking op dit moment wilt
annuleren, drukt u op de knop [-/NO].
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen of het
USB-flashstation nooit verwijderen terwijl er streepjes
('-') over de display scrollen.
3
Druk op de knop [+/YES] om het USBflashstation te formatteren.
Het bericht 'n Y' (nee/ja) wordt weergegeven om
te bevestigen of u wilt doorgaan. Als u wilt
doorgaan, drukt u opnieuw op de knop [+/YES].
Het bericht '- - -' wordt weergegeven tijdens het
opslaan. Wanneer de data zijn opgeslagen, wordt
het bericht 'End' weergegeven. De display keert
terug naar het oorspronkelijke scherm. Als u de
formatteerbewerking wilt annuleren, drukt u op
de knop [-/NO] terwijl 'For' of 'n Y' wordt
weergegeven.
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen of het
USB-flashstation nooit verwijderen terwijl er streepjes
('-') over de display scrollen.
P-255 Gebruikershandleiding
33
Andere apparatuur aansluiten
VOORZICHTIG
• Wanneer u andere apparatuur op uw digitale piano aansluit, moet u er eerst voor zorgen dat alle apparaten zijn uitgeschakeld. Bovendien
moet u alle volumeniveaus op het minimum (0) instellen voordat u apparaten in- of uitschakelt. Als u deze voorzorgsmaatregelen niet volgt,
kan dat tot elektrische schokken, gehoorschade of beschadiging van apparatuur leiden.
LET OP
• Om beschadiging van een audioapparaat dat u wilt beluisteren via de ingebouwde luidsprekers van de digitale piano te voorkomen, moet
u eerst het audioapparaat en daarna pas de digitale piano inschakelen. Bovendien moet u altijd eerst de digitale piano uitschakelen,
gevolgd door het audioapparaat.
Raadpleeg het gedeelte Paneelregelaars en functies (pagina 8) voor meer informatie over de locatie van de
aansluitingen.
Audioapparatuur aansluiten
[AUX IN]-aansluiting – Een draagbare
muziekspeler beluisteren via de luidsprekers
van de digitale piano
Door de hoofdtelefoonaansluiting van een
audioapparaat zoals een draagbare muziekspeler op
de [AUX IN]-aansluiting van de digitale piano aan
te sluiten met een stereo audiokabel, zoals hieronder
weergegeven, kunt u de audio van dat apparaat
weergeven via de ingebouwde luidsprekers.
Draagbare
muziekspeler
Digitale
piano
Aansluiten op een computer
Als de [USB TO HOST]-aansluiting van uw digitale piano
met een USB-kabel op een computer is aangesloten, kunt
u MIDI-data met de computer uitwisselen en veel meer
doen met de muzieksoftware op uw computer. Voor meer
informatie over hoe u een computer kunt aansluiten en
data kunt uitwisselen, raadpleegt u de PDF-handleiding
Computer-related Operations (Computergerelateerde
handelingen), die u gratis kunt downloaden van de website
van Yamaha.
[USB TO HOST]-aansluiting
Digitale piano
Computer
Hoofdtelefoonaansluiting
Stereo mini-aansluiting
USB-kabel
Stereo mini-aansluiting
Stereo audiokabel
Signaalbaan
[L/L+R]- en [R] AUX OUT-aansluitingen –
De digitale piano beluisteren via externe
luidsprekers
Als u het volume van de digitale piano wilt verhogen
tot boven de limiet van de ingebouwde luidsprekers,
kunt u deze via de [L/L+R]- en [R] AUX OUTaansluitingen op versterkers aansluiten. Het volume
van het geluid uitgevoerd via deze aansluitingen kan
worden geregeld met de schuif [MASTER VOLUME]
van het instrument. U kunt desgewenst de ingebouwde
luidsprekers van uw digitale piano uitschakelen als u
externe luidsprekers gebruikt. Zie pagina 44 voor
meer informatie.
LET OP
• Gebruik een USB A-B-kabel. Gebruik een kabel van maximaal
3 meter. U kunt geen USB 3.0-kabels gebruiken voor uw
digitale piano.
OPMERKING
• Kort nadat de USB-verbinding is gemaakt, begint uw digitale piano met het
uitwisselen van MIDI-data.
• Wanneer u uw digitale piano via USB op een computer aansluit, moet u dat
direct met één kabel en niet via een USB-hub doen.
OPMERKING
• Raadpleeg de gebruikershandleidingen die bij uw computer en de sequencer
werden geleverd voor meer informatie over het configureren voor gebruik
met MIDI.
Soorten bestanden die u met een computer kunt
uitwisselen
Songs:
• Bestanden met een .mid-extensie (SMF-indeling
0 of 1)
OPMERKING
• Met de overeenkomstige functieparameter (pagina 40) kunt u bepalen of het
volume van het geluid uitgevoerd via de AUX OUT-aansluitingen kan worden
aangepast met de schuif [MASTER VOLUME].
• Kies kabels en stekkers met de laagst mogelijke weerstand.
• U mag de AUX OUT-aansluitingen van de digitale piano nooit direct of indirect
aansluiten op de [AUX IN]-aansluiting. Als u bijvoorbeeld de AUX OUTaansluitingen op versterkers of iets dergelijks hebt aangesloten, mag u het geluid
van de luidsprekers nooit terug naar de [AUX IN]-aansluiting van de digitale
piano sturen.
• Gebruik de [L/L+R] AUX OUT-aansluiting alleen als u het geluid van de digitale
piano in mono wilt weergeven.
34
P-255 Gebruikershandleiding
OPMERKING
• Sommige MIDI-bestanden in SMF-indeling 0 of 1 bevatten mogelijk data
die niet worden ondersteund door uw digitale piano. In dat geval worden
de bestanden mogelijk niet afgespeeld zoals oorspronkelijk bedoeld.
Andere apparatuur aansluiten
Andere MIDI-apparaten aansluiten
Een iPad of iPhone aansluiten
Als u de MIDI-aansluitingen van uw digitale piano
en een ander MIDI-apparaat (zoals een keyboard,
synthesizer of sequencer) verbindt met een USBkabel, kunt u het andere apparaat bedienen met de
digitale piano en omgekeerd.
VOORZICHTIG
• Wanneer u andere apparatuur op uw digitale piano aansluit,
moet u er eerst voor zorgen dat alle apparaten zijn
uitgeschakeld.
• [IN] MIDI-aansluiting......... Voor de invoer van
MIDI-data van een ander apparaat
• [OUT] MIDI-aansluiting..... Voor de uitvoer van
MIDI-data naar een ander apparaat
Digitale piano
Ander MIDIapparaat
Als u een iPad of iPhone op uw digitale piano hebt
aangesloten, kunt u heel wat verschillende apps
gebruiken om de functionaliteit van uw instrument
op leuke nieuwe manieren uit te breiden. Om een
dergelijke verbinding te maken, hebt u een Yamaha
i-UX1 USB-MIDI-interface of i-MX1 MIDI-interface
nodig. Meer informatie over het aansluiten van de
apparaten vindt u in de iPhone/iPad Connection
Manual (Handleiding voor het aansluiten van een
iPhone/iPad), die u gratis kunt downloaden van de
website van Yamaha (pagina 6).
Apps
P-255 Controller is een gratis app die speciaal werd
ontwikkeld voor uw digitale piano en waarmee u uw
instrument nog gemakkelijker kunt bedienen. Raadpleeg
de volgende webpagina van Yamaha voor meer informatie
over deze en andere ondersteunde toepassingen.
http://www.yamaha.com/kbdapps/
OPMERKING
MIDI
IN
MIDI
OUT
MIDIverzending
MIDI
IN
MIDI
OUT
MIDI-kabel
MIDI-ontvangst
De MIDI-instellingen van de digitale piano – zoals
verzendkanaal, ontvangstkanaal en type data
verzonden en ontvangen – kunnen worden
geconfigureerd met de overeenkomstige
functieparameters (pagina 40).
• Om het risico op ruis van andere communicatie te voorkomen wanneer u uw
digitale piano met een iPad- of iPhone-app gebruikt, kunt u het beste eerst de
vliegtuigmodus en daarna Wi-Fi inschakelen.
LET OP
• Plaats uw iPad of iPhone op een stabiel oppervlak om te
voorkomen dat deze omvalt en beschadigd wordt.
OPMERKING
• MIDI Basics (MIDI-basiskennis) kan gratis worden gedownload op de webpagina
Yamaha Downloads (zie pagina 6) en bevat een inleiding op de grondbeginselen
van MIDI.
OPMERKING
• De MIDI-data verzonden en ontvangen door MIDI-apparaten verschillen van
model tot model en aangesloten MIDI-apparaten kunnen alleen de types MIDIdata uitwisselen die ze allebei ondersteunen. Raadpleeg de PDF-handleiding
MIDI Reference (MIDI-naslaginformatie) voor meer informatie over de MIDI-data
die uw digitale piano ondersteunt.
P-255 Gebruikershandleiding
35
Live optreden
Uw digitale piano bevat een aantal handige functies die u kunt gebruiken als u deze op een podium gebruikt om
live op te treden. Om u een praktische beschrijving te geven van de aansluitingen en instellingen die in dit soort
situaties vereist zijn, concentreren we ons op twee typische gebruiksmodi.
• Optreden op een podium met een band
• Alleen zingen en spelen
Optreden op een podium met
een band
De volgende beschrijving gaat over samen met andere
muzikanten optreden op een podium in een livemuziekclub, een concertzaal of een vergelijkbare plaats.
Sluit uw voetschakelaar of pedaal aan.
Wanneer de meegeleverde voetschakelaar op de
[SUSTAIN PEDAL]-aansluiting is aangesloten,
kunt u deze gebruiken om sustain in en uit te
schakelen. (Zie pagina 11.)
Achterpaneel van de P-255
Meegeleverde
voetschakelaar
Podiumopstelling en signaalbaan
Het geluid van uw digitale piano wordt naar een PAmixer gestuurd zodat het volume kan worden gebalanceerd met dat van de andere instrumenten. Daar wordt
het gemixte geluid versterkt en naar de luidsprekers
vooraan gestuurd zodat het publiek het kan horen. Op
de vloer voor de muzikanten worden monitorluidsprekers geplaatst, zodat ze hun eigen geluid en dat van de
andere instrumenten duidelijker kunnen horen.
P-255
DI-box
Gitaar
Bas
Voetschakelaar of pedaal
Sluit de uitgang van het instrument op de
PA-mixer aan.
Om uw instrument te kunnen horen, moet het op de
ingangen van de PA-mixer worden aangesloten. Normaal
gebeurt deze verbinding via een DI-box (direct box) die
zich op het podium bevindt.
Zoals beschreven in de opmerking links, moet u ervoor
zorgen dat uw digitale piano uitgeschakeld is en wachten
op toestemming van de PA-operator voordat u het
instrument op een DI-box aansluit. Wanneer
u toestemming hebt gekregen, sluit u de [L/L+R]- en [R]
AUX OUT-aansluitingen op het achterpaneel van het
instrument aan op de ingangen van de DI-box met
standaard mono audiokabels (apart verkrijgbaar).
x
z
Drums
Ja!
Doe maar
OK?
Monitorluidspreker
Stemmicrofoon
Luidspreker
vooraan
PA-mixer
Luidspreker
vooraan
c
Achterpaneel van
de P-255
Naar de PA-mixer
DI-box
Ingang
('IN' enz.)
DI-box
Ingang
('IN' enz.)
Vermogensversterker
Naar de
PA-mixer
Vorm van
stekker
Eén
lijn
LET OP
Lees het volgende voordat u uw instrument opstelt.
• Zorg ervoor dat het instrument is uitgeschakeld voordat
u aansluitingen maakt. Bovendien moet u altijd wachten op
toestemming van de PA-operator voordat u kabels aansluit
of loskoppelt. Als u uw instrument aansluit of loskoppelt
wanneer de operator niet klaar is, kan dat het PA-systeem
beschadigen.
• Schakel uw digitale piano pas in als u alle vereiste
aansluitingen hebt gemaakt. U moet de schuif [MASTER
VOLUME] altijd op de MIN-positie zetten en wachten op
toestemming van de PA-operator voordat u het instrument
in- of uitschakelt. Als u uw digitale piano in- of uitschakelt
wanneer de operator niet klaar is, kan dat het PA-systeem
beschadigen.
36
P-255 Gebruikershandleiding
Standaard mono audiokabel
(apart verkrijgbaar)
OPMERKING
• Als slechts een van de kanalen van de DI-box beschikbaar is voor gebruik met uw
digitale piano, kunt u de [L/L+R] AUX OUT-aansluiting verbinden met een
standaard mono audiokabel. In deze configuratie worden de linker- en
rechtersignalen gemixt en via het instrument uitgevoerd in mono.
Achterpaneel
van de P-255
DI-box
Naar de PA-mixer
Ingang
('IN' enz.)
Standaard mono audiokabel
(apart verkrijgbaar)
Live optreden
Als er geen DI-boxen worden gebruikt, sluit u de
[L/L+R]- en [R] AUX OUT-aansluitingen op het
achterpaneel van het instrument aan op de ingangen
van de PA-mixer (of een submixer op het podium) met
standaard mono audiokabels (apart verkrijgbaar).
OPMERKING
• Als slechts een van de kanalen van de mixer beschikbaar is voor gebruik met
uw digitale piano, kunt u de [L/L+R] AUX OUT-aansluiting verbinden met
de overeenkomstige ingang met een standaard mono audiokabel. In deze
configuratie worden de linker- en rechtersignalen gemixt en via het instrument
uitgevoerd in mono.
Uw instrument is nu volledig aangesloten. De volgende
stap is het balanceren van de speelgeluiden.
Geluidsinstelling
Nadat alle instrumenten en microfoons zijn aangesloten, vraagt
de PA-operator elke muzikant om beurtelings zijn of haar
instrument te bespelen. U bereidt zich hier als volgt op voor.
Schakel uw digitale piano in.
Zoals beschreven in de opmerking op de vorige
pagina, moet u eerst de schuif [MASTER VOLUME]
op de MIN-positie zetten en daarna aan de PAoperator vragen of u het instrument mag inschakelen.
Wanneer deze u toestemming geeft, drukt u op de
[ ]-schakelaar (stand-by/aan) om het instrument
in te schakelen.
z
x
OK?
Ja!
Doe
maar
c
Controleer uw instellingen.
Zodra uw digitale piano ingeschakeld is, controleert
u of deze als volgt is ingesteld.
•
•
•
•
Afgestemd op de andere instrumenten (pagina 41).
Automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld (pagina 10).
Voetschakelaar werkt correct als sustainpedaal (pagina 11).
Reverb uitgeschakeld (de PA-operator zorgt normaal voor de
juiste hoeveelheid reverb met de PA-mixer).
OFF
• De functie Sound Boost (geluidsversterking) ingeschakeld als
u uw digitale piano moeilijk kunt horen in de totale mix. Deze
functie is ontwikkeld om de aanwezigheid van uw instrument
te versterken wanneer u in een band speelt, zonder dat het
geluid minder natuurlijk of expressief klinkt. U kunt uit drie verschillende soorten geluidsversterking kiezen. (Zie pagina 18.)
1
2
3
• Ingebouwde luidsprekers indien nodig uitgeschakeld: U hoeft
deze luidsprekers niet te gebruiken als u uw eigen geluid kunt
horen via een monitorluidspreker op het podium. (Zie pagina 44.)
Bepaal de beste volumes voor de digitale piano.
Wanneer de PA-operator u vraagt om een geluid te
spelen, bespeelt u de digitale piano zoals u dat tijdens
uw optreden zou doen en bepaalt u de beste
instellingen voor het volgende.
• Volume wanneer u begeleiding speelt
• Volume wanneer u het luidst speelt, zoals tijdens een
keyboardsolo
• Volume van elke gebruikte voice
De schuif [MASTER VOLUME] moet ongeveer
tussen 5 en 7 worden ingesteld voor het spelen van
begeleiding en op 8 of 9 als u luider moet spelen.
Als het volume te hoog is ingesteld, kan het geluid
vervormd worden; als het te laag is ingesteld, valt
achtergrondruis meer op.
Wanneer het volume nauwkeurig moet worden
afgesteld voor verschillende voices of moet worden
verhoogd om een solo te spelen, doet u dit best zelf
met de schuif [MASTER VOLUME]. U moet de
[EQ]-schuiven op dezelfde manier gebruiken om de
toon goed gebalanceerd te houden.
Balanceer het totaalgeluid van de band.
Nadat de volumes van de verschillende instrumenten
zijn ingesteld, laat de PA-operator iedereen samen
spelen om het totaalgeluid van de band te balanceren.
Op dat moment moet u naar de dichtstbijzijnde
monitorluidspreker luisteren en ervoor zorgen dat
u alles kunt horen wat u nodig hebt om goed te
kunnen spelen. Als u bijvoorbeeld uw eigen geluid,
de zanger of een ander instrument niet goed genoeg
kunt horen, moet u de PA-operator vragen om het
betreffende niveau te verhogen in de monitormix.
De configuratie is nu voltooid. U bent nu klaar om
live te spelen.
Vergrendel het bedieningspaneel om fouten te
voorkomen.
Met de paneelvergrendelingsfunctie van uw digitale
piano kunt u de knoppen op het bedieningspaneel
tijdelijk uitschakelen zodat deze niet onopzettelijk
kunnen worden bediend tijdens een optreden. Druk
de knoppen [EFFECT] en [SOUND BOOST] tegelijk
in om deze functie in te schakelen.
De volgende functies blijven normaal werken
wanneer het bedieningspaneel vergrendeld is.
•
•
•
•
•
Stand-by/aan-schakelaar
[MASTER VOLUME]-schuif
[EQ]-schuiven
[SUSTAIN PEDAL]-aansluiting
Pedalenconsole
Optreden
Wanneer u live speelt, moet u zich proberen te
ontspannen en naar uw monitorluidspreker luisteren
om een zo goed mogelijk optreden te geven.
P-255 Gebruikershandleiding
37
Live optreden
Alleen zingen en spelen
De volgende beschrijving gaat over performances
waarbij het geluid van de digitale piano q wordt
uitgevoerd via een keyboardversterker w en
performances waarbij uw stem wordt versterkt met
een microfoon r en een PA-set t (d.w.z. een
versterker en luidsprekers).
Sluit de uitgang van het instrument op de
keyboardversterker aan.
Het geluid moet normaal in mono naar
keyboardversterkers worden verzonden. Daarom moet
u de [L/L+R] AUX OUT-aansluiting van de digitale
piano op de ingang van de versterker aansluiten met
een standaard mono audiokabel (apart verkrijgbaar).
De keyboardversterker mixt uw linker- en
rechtersignalen en voert ze samen in mono uit.
Vereiste apparatuur en aansluitingen
q Toetsenbord (d.w.z. uw digitale piano)
w Keyboardversterker
e Twee* standaard mono audiokabels
Keyboardversterker
Achterpaneel van de P-255
* Er is slechts één kabel vereist voor mono uitvoer.
r Stemmicrofoon
t PA-set voor zang (versterker + luidsprekers)
y Keyboardstandaard enz. (indien nodig)
INGANG
Standaard mono audiokabel
(apart verkrijgbaar)
r Stemmicrofoon
t Versterker
voor zang
q P-255
t Luidspreker
voor zang
t Luidspreker
voor zang
y
OPMERKING
• Als de PA-mixer de invoer van stereosignalen ondersteunt, raadpleegt u het
gedeelte De ingang van het instrument op de PA-mixer aansluiten (pagina 36).
Sluit de stemmicrofoon aan.
Als u de stemmicrofoon op een stem- of
keyboardversterker wilt aansluiten, raadpleegt
u de gebruikershandleiding van elke versterker.
Uw apparatuur is nu volledig aangesloten.
e*
w Keyboardversterker
*: Vorm van stekkers op standaard mono audiokabel e.
Eén lijn
Geluidsinstelling
Voordat u begint te spelen, controleert u best de
aansluitingen door te spelen en te zingen.
OPMERKING
• Als uw keyboardversterker meerdere ingangen heeft, kunt u zowel de
stemmicrofoon als de digitale piano erop aansluiten. Raadpleeg de meegeleverde
gebruikershandleiding voor meer informatie.
LET OP
Lees het volgende voordat u uw instrument opstelt.
• Zorg ervoor dat de digitale piano, de keyboardversterker en
alle andere apparaten uitgeschakeld zijn voordat u kabels
aansluit of loskoppelt. Muziekapparatuur kan permanent
beschadigd worden als u kabels aansluit en loskoppelt
terwijl deze ingeschakeld is.
Sluit uw voetschakelaar of pedaal aan.
Wanneer de meegeleverde voetschakelaar op de
[SUSTAIN PEDAL]-aansluiting is aangesloten,
kunt u deze gebruiken om sustain in en uit te
schakelen. (Zie pagina 11.)
Schakel uw digitale piano in.
LET OP
• Wanneer u de apparatuur inschakelt, moet u er eerst voor
zorgen dat de schuif [MASTER VOLUME] van uw digitale
piano op de MIN-positie is ingesteld en het volume van
de keyboardversterker volledig is uitgezet. Daarna
moet u de digitale piano inschakelen, gevolgd door de
keyboardversterker. Bij het uitschakelen moet u het volume
van beide apparaten opnieuw op het minimum instellen en
daarna de keyboardversterker uitschakelen, gevolgd door
de digitale piano.
Inschakelen
z P-255
inschakelen
Uitschakelen
x keyboard-
z Keyboard-
versterker
inschakelen
versterker
uitschakelen
x P-255
uitschakelen
Achterpaneel van de P-255
Stel het volume en de klankkleur in.
Meegeleverde
voetschakelaar
38
P-255 Gebruikershandleiding
• U moet de schuif [MASTER VOLUME] van uw digitale piano
ongeveer op 8 of 9 instellen en daarna het totaalvolume
aanpassen met de keyboardversterker. Als de schuif te hoog
is ingesteld, kan het geluid vervormd worden; als deze te laag
is ingesteld, valt achtergrondruis meer op.
Live optreden
• We raden u aan om de [EQ]-schuiven op hun centrale posities
te zetten en de totaalklank met de keyboardversterker aan te
passen. Deze aanpak biedt het maximaal instelbare bereik als
u de klankkleur wilt aanpassen tijdens uw performance.
• We raden u aan om de functie Sound Boost (geluidsversterking)
in te schakelen. Deze functie versterkt de aanwezigheid van uw
instrument zodat het hele publiek niet alleen de hard gespeelde
noten, maar ook de zacht gespeelde noten duidelijk kan horen.
U kunt uit drie verschillende soorten geluidsversterking kiezen.
(Zie pagina 18.)
1
2
3
Controleer uw instellingen.
Zodra uw digitale piano ingeschakeld is, controleert
u of deze als volgt is ingesteld.
• Automatische uitschakelfunctie uitgeschakeld (pagina 10)
• Voetschakelaar werkt correct als sustainpedaal (pagina 11)
• Ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld als u deze niet hoeft
te horen (pagina 44)
De configuratie is nu voltooid. U bent nu klaar om
live te spelen.
Vergrendel het bedieningspaneel om fouten te
voorkomen.
Met de paneelvergrendelingsfunctie van uw digitale
piano kunt u de knoppen op het bedieningspaneel
tijdelijk uitschakelen zodat deze niet onopzettelijk
kunnen worden bediend tijdens een optreden. Druk de
knoppen [EFFECT] en [SOUND BOOST] tegelijk in
om deze functie in te schakelen. De volgende functies
blijven normaal werken wanneer het bedieningspaneel
vergrendeld is.
•
•
•
•
•
Stand-by/aan-schakelaar
[MASTER VOLUME]-schuif
[EQ]-schuiven
[SUSTAIN PEDAL]-aansluiting
Pedalenconsole
Andere handige functies
Dankzij zijn digitale design biedt de P-255 een
uitgebreide aantal handige functies, zoals hieronder
beschreven. Wanneer u deze op een doeltreffende
manier gebruikt, kunt u uw performances veel
aangenamer maken.
Dual-modus: twee gestapelde voices
Met de Dual-modus kan elke toets gelijktijdig het
geluid van twee verschillende voices produceren.
(Zie pagina 14.)
Splitmodus: een voice voor de linkerkant, een andere
voice voor de rechterkant
Met de splitmodus van uw digitale piano kunt u het
toetsenbord verdelen op een vrij te selecteren punt
en verschillende voices toewijzen aan de linker- en
rechterkant. (Zie pagina 14.)
Transponeren
Met de transponeerfunctie kunt u de toonhoogte van de
noten gespeeld op het toetsenbord verhogen of verlagen
in eenheden van een halve noot. Zo kunt u de toonsoort
veranderen zonder dat u iets anders hoeft te spelen op
het toetsenbord. (Zie pagina 16.)
Aanslaggevoeligheid
Met de aanslaggevoeligheidsfunctie van uw digitale piano
kunt u de mate waarin de speelsterkte invloed heeft op
het geproduceerde geluid aanpassen. (Zie pagina 45.)
Ritmetracks
Meespelen met een van de vele ritmetracks voelt net
alsof u uw eigen band hebt. (Zie pagina 20.)
Reverb
Reverb aan het geluid toevoegen is een leuke manier om
een gevoel van diepte en ruimte te creëren. (Zie pagina 15.)
Effecten
De effectfunctie van de digitale piano kan uw geluid op
verschillende manieren verbeteren voor meer
expressieve performances. (Zie pagina 16.)
Meespelen met een opname
Als u een song hebt gemaakt door uw eigen spel op te
nemen, kunt u met die song meespelen als begeleiding.
(Zie pagina 21.)
Muziek van een audiospeler
Als er een audiospeler op uw digitale piano is
aangesloten, kunt u meespelen met uw favoriete liedjes
of achtergrondtracks of effectgeluiden gebruiken tijdens
uw liveoptredens. (Zie pagina 34.)
Uitgebreide MIDI- en computerondersteuning
Uw digitale piano kan eenvoudig worden geïntegreerd
met andere MIDI-instrumenten of een computer. Op die
manier kunt u MIDI-speeldata uitvoeren terwijl u speelt,
spelen met voices die alleen op andere apparaten
voorkomen en uw toetsenbordspel op heel wat andere
manieren verbeteren. (Zie pagina 35.)
Optreden
Wanneer u live speelt, moet u zich proberen te
ontspannen en naar het totaalgeluid van uw
performance proberen te luisteren zodat u indien
nodig kleine aanpassingen kunt doen. U kunt
bijvoorbeeld de schuif [MASTER VOLUME]
gebruiken om de volumes van de zang en digitale
piano goed gebalanceerd te houden.
Ondersteuning voor apps voor smart devices
Met de speciaal ontwikkelde app P-255 Controller kunt
u uw instrument op een meer eenvoudige en intuïtieve
manier instellen. (Zie pagina 35.)
Wij bij Yamaha lanceren voortdurende opwindende
nieuwe apps voor smart devices. Meer informatie
hierover vindt u op de volgende webpagina van Yamaha.
http://www.yamaha.com/kbdapps/
P-255 Gebruikershandleiding
39
Het instrument aanpassen met functieparameters
Met de functieparameters van uw digitale piano kunt u het instrument stemmen, het metronoomvolume aanpassen
en nog heel wat andere handige instellingen configureren.
Functieparameters
Functie
Stemmen
Instellingen voor het
stemmingssysteem
Instellingen voor de
Dual-modus
Instellingen voor de
splitmodus
Instellingen voor
pedalen en speciale
geluidseffecten
Volume-instellingen
MIDI-functieinstellingen
Back-up en andere
instellingen
40
Stemmingssysteem
Functienummer
Standaardinstelling
Back-upparameter
(pagina 46)
Pagina
F1.
440 Hz
F8.3
41
F2.1
1 (gelijkzwevende
temperatuur)
F8.3
C
42
Grondtoon
F2.2
Dual-balans
F3.1
42
Ontstemming in de Dual-modus
F3.2
Octaafverschuiving voice 1
F3.3
Octaafverschuiving voice 2
F3.4
Effectdiepte voice 1
F3.5
Effectdiepte voice 2
F3.6
Standaardinstellingen herstellen
F3.7
–
Splitpunt
F4.1
F#2
Splitbalans
F4.2
Octaafverschuiving rechtervoice
F4.3
Octaafverschuiving linkervoice
F4.4
Effectdiepte rechtervoice
F4.5
Effectdiepte linkervoice
F4.6
Demperpedaalbereik
F4.7
1 (R)
Standaardinstellingen herstellen
F4.8
–
–
43
Pedaalfunctie [PLAY/STOP]
F5.1
OFF
F8.4
43
Resonantiediepte demperpedaal
F5.2
Voicespecifieke
standaardinstellingen
F8.1
43
42
42
Elke combinatie van
voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
F8.1
42
42
42
42
–
42
43
43
Elke combinatie van
voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
43
F8.1
43
43
43
43
Effectdiepte softpedaal
F5.3
5
43
Diepte snaarresonantie
F5.4
5
44
Sustainsamplediepte
F5.5
5
Volume toets-los-sampling
F5.6
5
Status intro aan/uit
F5.7
ON
Status einde aan/uit
F5.8
ON
Metronoomvolume
F6.1
15
Afspeelvolume ritmes
F6.2
16
Afspeelvolume audiosongs
F6.3
16
Afspeelvolume MIDI-songs
F6.4
20
Status luidspreker aan/uit
F6.5
ON
–
44
Volumeregeling AUX OUT
F6.6
1 (variabel)
–
44
Vast volume AUX OUT
F6.7
15
F8.4
44
Aanslaggevoeligheid
F6.8
2
Vast volume aanslaggevoeligheid
F6.9
64
MIDI-verzendkanaal
F7.1
1
MIDI-ontvangstkanaal
F7.2
ALL
Afspeelkanalen MIDI-songs
F7.3
ALL
F8.4
45
Status lokale besturing aan/uit
F7.4
ON
F8.2
45
Status programmawijziging aan/uit
F7.5
ON
F8.2
46
Status regelaarwijziging aan/uit
F7.6
ON
F8.2
46
Standaardinstellingen verzenden
F7.7
–
–
46
Back-up voiceconfiguratie
F8.1
OFF
46
Back-up MIDI-configuratie
F8.2
ON
47
Back-up stemmingsconfiguratie
F8.3
ON
47
Back-up overige
F8.4
ON
Tekencode
F8.5
Int
Opslaan
F8.6
–
47
Laden
F8.7
–
47
Automatisch uitschakelen
F8.8
30
47
USB-flashstation formatteren
F8.9
–
47
P-255 Gebruikershandleiding
F8.4
44
44
44
44
F8.1
44
44
F8.4
44
44
F8.1
F8.2
45
45
45
45
47
–
47
Het instrument aanpassen met functieparameters
Basishandelingen met
functieparameters
1
Druk zoveel keer op de knop
[FUNCTION] als nodig om de parameter
die u wilt instellen te selecteren.
Telkens als u op de knop [FUNCTION] drukt,
verhoogt de waarde van het weergegeven
parameternummer met één. U kunt het
weergegeven nummer ook verlagen door op
de knop [-/NO] te drukken terwijl u de knop
[FUNCTION] ingedrukt houdt.
F * .*
Als u gedurende drie seconden niets doet wanneer
het nummer van een functieparameter wordt
weergegeven, keert de display terug naar het
vorige scherm.
Beschrijvingen van functieparameters
F1. Stemmen
Met de stemmingsinstelling kunt u de toonhoogte van het
gehele instrument nauwkeurig aanpassen. Dit is bijzonder
handig als u met andere instrumenten of opgenomen
muziek wilt meespelen op uw digitale piano.
OPMERKING
• Het afspelen van audiosongs kan niet worden gestemd.
Gebruik de knoppen [-/NO] en [+/YES] om de toonhoogte
van de toets A3 te verlagen en verhogen in eenheden van
ongeveer 0,2 Hz. De stemmingswaarde wordt weergegeven
als een getal met twee cijfers en één decimaal – met andere
woorden, er wordt geen waarde weergegeven voor de
kolom met honderdtallen.
Voorbeeld: 440,2 Hz wordt weergegeven als '40.2'.
• Beschikbare instellingen: 414,8 t/m 466,8 (Hz)
• Standaardinstelling: 440,0 (Hz)
Hertz
Hertz (Hz) is de eenheid van de toonhoogte van geluid. De
toonhoogte van een geluid wordt bepaald door de frequentie
van de geluidsgolven. De eenheid Hertz drukt deze frequentie
uit als het aantal oscillaties per seconde.
OPMERKING
• U kunt geen functieparameters instellen tijdens het afspelen van een song
(pagina 21), opnemen (pagina 25) of bestandsbewerkingen (pagina 30).
F2. Instellingen voor het
stemmingssysteem
2
Druk op de knop [-/NO] of [+/YES] om
parameterinstelling in te schakelen.
Als u eenmaal op de knop [-/NO] of [+/YES]
drukt, wordt de huidige instelling voor de
geselecteerde functieparameter weergegeven.
40.0
Voorbeeld:
waarde wanneer F.1 is geselecteerd
3
4
Wijzig de instelling met de knoppen
[-/NO] en [+/YES].
U kunt desgewenst de standaardinstelling van de
parameter herstellen door de knoppen [-/NO] en
[+/YES] tegelijk in te drukken.
Druk op de knop [FUNCTION] om de
nieuwe instelling toe te passen.
De display keert na drie seconden terug naar het
vorige scherm.
Uw digitale piano ondersteunt een aantal verschillende
stemmingssystemen. Hoewel het stemmingssysteem
Gelijkzwevende temperatuur de standaard is geworden voor
piano's, werden door de eeuwen heen een groot aantal
andere systemen ontwikkeld die ongetwijfeld aan de basis
hebben gelegen van het ontstaan van nieuwe muziekstijlen.
Door andere stemmingssystemen te selecteren, kunt
u genieten van de unieke harmonischen (boventonen)
van muziek uit de betreffende perioden. Uw digitale piano
kan in totaal de volgende zeven systemen nabootsen.
Gelijkzwevende temperatuur
Het toonhoogtebereik van elk octaaf is gelijk onderverdeeld in
twaalf delen, waarbij de toonhoogte tussen elke halve toon
gelijkmatig is verdeeld. Dat is vandaag het meest populaire
stemmingssysteem voor piano's.
Reine majeur en reine mineur
Deze twee stemmingssystemen houden de zuivere wiskundige
intervallen van elke stemschaal in stand, vooral voor drieklanken
(bestaande uit de grondtoon, terts en kwint). Deze kenmerken
zijn vandaag nog te horen in vocale harmonieën, zoals bij koren
en a capella zang.
Pythagoreaans
Dit stemmingssysteem is uitgevonden door de beroemde Griekse
filosoof Pythagoras en wordt samengesteld door een serie reine
kwinten, die zijn samengebracht in een enkel octaaf. De tertsen
in dit stemmingssysteem zijn niet zo vloeiend, maar de kwarten
en kwinten zijn prachtig en geschikt voor sommige solo's.
Middentoon
Dit stemmingssysteem is gemaakt als een verbetering van
de Pythagoreaanse stemming, door het majeur tertsinterval
vloeiender te maken. Het was vooral populair van het tweede
deel van de 16e eeuw tot het einde van de 18e eeuw. Een van
de bekendste gebruikers was Handel.
P-255 Gebruikershandleiding
41
Het instrument aanpassen met functieparameters
Werckmeister
Kirnberger
De stemmingssystemen Werckmeister en Kirnberger
verbeteren de stemmingssystemen Middentoon en
Pythagoreaans door ze op verschillende manieren te
combineren. Ze vallen beide op door de manier waarop
modulatie de nuances van muziekcomposities kan veranderen.
Deze systemen werden vaak gebruikt in de periode van Bach
en Beethoven en worden ook vandaag nog gebruikt om de
klavecimbelmuziek uit die periodes na te bootsen.
F2.1 Stemmingssysteem
• Beschikbare instellingen: 1.... Gelijkzwevende temperatuur
2.... Reine majeur
3.... Reine mineur
4.... Pythagoreaans
5.... Middentoon
6.... Werckmeister
7.... Kirnberger
• Standaardinstelling:
1.... (Gelijkzwevende temperatuur)
F2.2 Grondtoon
Als u een ander stemmingssysteem dan gelijkzwevende
temperatuur selecteert, moet u ook de noot bepalen
waarop dit gebaseerd is. (U kunt een grondtoon voor
gelijkzwevende temperatuur opgeven, maar deze instelling
heeft geen effect. Dit is alleen relevant voor andere
stemmingssystemen.)
• Beschikbare instellingen: C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb en B
• Standaardinstelling: C
Voorbeelden van grondtonen weergegeven op de display
F#
F~
G
Ab
G
Streepje ('-') bovenaan
voor boventoets
A_
Streepje ('-') onderaan
voor benedentoets
F3. Instellingen voor de
Dual-modus
Met de volgende parameters kunt u de volumebalans tussen
de twee geselecteerde voices aanpassen en een aantal
andere instellingen voor de Dual-modus opgeven, zodat
uw instrument optimaal is afgestemd op het stuk dat u wilt
spelen. U kunt instellingen maken voor elke combinatie
van voices, zoals hieronder beschreven.
1
2
Activeer de Dual-modus, selecteer de voices
die u wilt gebruiken en gebruik dan de knop
[FUNCTION] om de functieparameter(s) die
u wilt instellen te selecteren.
Wijzig de instelling(en) met de knoppen [-/NO]
en [+/YES].
Sneltoets:
U kunt direct naar functieparameter F3.1 springen door op de
knop [FUNCTION] te drukken terwijl u de voiceknoppen voor
de twee voices in de Dual-modus ingedrukt houdt.
42
P-255 Gebruikershandleiding
F3.1 Dual-balans
Met deze parameter kunt u de volumebalans tussen de
gestapelde voices optimaliseren. U kunt deze bijvoorbeeld
zo instellen dat de ene voice als hoofdgeluid klinkt en de
andere een subtiel accent of een gestructureerd nageluid
geeft.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 20 (Hoe hoger de waarde, hoe
luider het volume van voice 1; 10 staat voor een gelijke
balans.)
• Standaardinstelling: Elke combinatie van voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
F3.2 Ontstemming in de Dual-modus
Met deze parameter kunt u de twee voices licht ontstemmen
ten opzichte van elkaar om hun gecombineerde geluid
voller te maken.
• Beschikbare instellingen: -20 tot 0 tot 20 (Hoe meer positief de
waarde, hoe hoger de toonhoogte van voice 1 en hoe lager
de toonhoogte van voice 2. Hoe meer negatief de waarde,
hoe hoger de toonhoogte van voice 2 en hoe lager de
toonhoogte van voice 1.)
• Standaardinstelling: Elke combinatie van voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
OPMERKING
• De werkelijk mate van ontstemming is hoger voor lagere noten dan hogere
noten – ±60 cents voor A-1 komt bijvoorbeeld overeen met ±5 centen voor C7.
(100 cents komt overeen met één halve noot.)
F3.3 Octaafverschuiving voice 1
F3.4 Octaafverschuiving voice 2
Met deze parameters kunt u de toonhoogte van voice 1 en
voice 2 verhogen of verlagen in eenheden van één octaaf. In
bepaalde gevallen kan dit het gecombineerde geluid van de
voices verbeteren.
• Beschikbare instellingen: -1, 0 en 1
• Standaardinstelling: Elke combinatie van voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
OPMERKING
• Raadpleeg pagina 14 voor meer informatie over wat er met voice 1 en voice 2
wordt bedoeld.
F3.5 Effectdiepte voice 1
F3.6 Effectdiepte voice 2
Gebruik deze parameters om de diepte van het effect voor
voice 1 en voice 2 in te stellen.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 20
• Standaardinstelling: Elke combinatie van voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
OPMERKING
• Raadpleeg pagina 14 voor meer informatie over wat er met voice 1 en voice 2
wordt bedoeld.
F3.7 Standaardinstellingen herstellen
Als u op de knop [+/YES] drukt terwijl deze functieparameter wordt weergegeven, kunt u alle instellingen van de
Dual-modus terugzetten naar de standaardinstellingen voor
de overeenkomstige voicecombinaties.
Het instrument aanpassen met functieparameters
F4. Instellingen voor de splitmodus
Met de volgende parameters kunt u het splitpunt aanpassen
en verschillende andere instellingen voor de splitmodus
maken, zodat het instrument optimaal is afgestemd op het
stuk dat u wilt spelen. U kunt instellingen maken voor elke
combinatie van voices, zoals hieronder beschreven.
1
2
Activeer de splitmodus, selecteer de voices
die u wilt gebruiken en gebruik dan de knop
[FUNCTION] om de functieparameter(s) die
u wilt instellen te selecteren.
Wijzig de instelling(en) met de knoppen [-/NO]
en [+/YES].
Sneltoets:
U kunt direct naar functieparameter F4.1 springen door op
de knop [FUNCTION] te drukken terwijl u de knop [SPLIT]
ingedrukt houdt.
F4.1 Splitpunt
Met deze parameter kunt u de locatie bepalen waar het
toetsenbord in de linker- en rechterkant wordt gesplitst.
De toets die het splitpunt bepaalt, maakt deel uit van de
linkerkant van het toetsenbord.
• Beschikbare instellingen: A-1 tot C7 (volledige toetsenbord)
• Standaardinstelling: F#2
OPMERKING
• In plaats van de knoppen [-/NO] en [+/YES] te gebruiken, kunt u het splitpunt
ook instellen door op de overeenkomstige toets te drukken. Wanneer
functieparameter F4.1 niet wordt weergegeven, kunt u dit ook doen door op
de toets te drukken terwijl u de knop [SPLIT] ingedrukt houdt (pagina 14).
Voorbeeld van splitpunten weergegeven op de display
F2
F#2
Eb2
F 2 F~2 E_2
Duidt een
boventoets aan (#).
Duidt een
benedentoets aan (b).
F4.2 Splitbalans
Met deze parameter kunt u de volumebalans tussen de
gesplitste voices optimaliseren. U kunt instellingen maken
voor elke combinatie van voices.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 20 (Hoe hoger de waarde, hoe
luider het volume van de rechtervoice; 10 staat voor een
gelijke balans.)
• Standaardinstelling: Elke combinatie van voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
F4.3 Octaafverschuiving rechtervoice
F4.5 Effectdiepte rechtervoice
F4.6 Effectdiepte linkervoice
Met deze parameters kunt u de diepte van het effect voor de
linker- en rechtervoices instellen.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 20
• Standaardinstelling: Elke combinatie van voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
F4.7 Demperpedaalbereik
Met deze parameters kunt u bepalen of het demperpedaal
effect heeft op beide voices ('ALL'), alleen de rechtervoice
('1') of alleen de linkervoice ('2').
• Beschikbare instellingen: ALL (beide voices), 1 (alleen
rechtervoice) en 2 (alleen linkervoice)
• Standaardinstelling: 1
F4.8 Standaardinstellingen herstellen
Als u op de knop [+/YES] drukt terwijl deze
functieparameter wordt weergegeven, kunt u alle instellingen
van de splitmodus terugzetten naar de standaardinstellingen
voor de overeenkomstige voicecombinaties.
F5. Instellingen voor pedalen en
speciale geluidseffecten
Met de volgende parameters kunt u de functionaliteit van de
knop [PLAY/STOP] aan een pedaal toewijzen, de diepte
van het resonantie-effect van het demperpedaal aanpassen
en een aantal andere handige instellingen configureren.
F5.1 Pedaalfunctie [PLAY/STOP]
Als u een pedalenconsole* (zie pagina 12) op uw digitale
piano hebt aangesloten, kunt u met deze parameter het
midden- of linkerpedaal zo configureren dat het op dezelfde
manier werkt als de knop [PLAY/STOP] op het
bedieningspaneel. Wanneer deze functionaliteit aan een
pedaal is toegewezen, wordt de oorspronkelijke functie
van het pedaal (d.w.z. soft of sostenuto) uitgeschakeld.
(*: apart verkrijgbaar.)
• Beschikbare instellingen: OFF, 1 (linkerpedaal) en 2 (rechterpedaal)
• Standaardinstelling: OFF
F5.2 Resonantiediepte demperpedaal
Met deze parameter kunt u de diepte van het resonantieeffect aanpassen dat op bepaalde voices wordt toegepast –
meer bepaald Grand Piano, Live Grand, Ballad Grand en
Bright Grand – wanneer het demperpedaal wordt gebruikt.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 10
• Standaardinstelling: Verschillend voor elke voice
F4.4 Octaafverschuiving linkervoice
F5.3 Effectdiepte softpedaal
Met deze parameters kunt u de toonhoogte van de linker- en
rechtervoices verhogen of verlagen in eenheden van één
octaaf. Zo kunt u het notenbereik van elke kant van het
toetsenbord beter afstemmen op de stukken die u wilt spelen.
U kunt instellingen maken voor elke combinatie van voices.
Als u een pedalenconsole* (zie pagina 12) op het instrument hebt aangesloten, verlaagt het softpedaal het volume
licht en verzacht het de klankkleur van de noten gespeeld
wanneer het pedaal wordt gebruikt; met deze parameter
kunt u de diepte van dat effect aanpassen. (*: apart verkrijgbaar.)
• Beschikbare instellingen: -1, 0 en 1
• Standaardinstelling: Elke combinatie van voices heeft zijn eigen
standaardinstelling.
• Beschikbare instellingen: 1 tot 10
• Standaardinstelling: 5
P-255 Gebruikershandleiding
43
Het instrument aanpassen met functieparameters
F5.4 Diepte snaarresonantie
F6.2 Afspeelvolume ritmes
Met deze parameter kunt u de diepte van het
snaarresonantie-effect aanpassen dat op bepaalde voices
wordt toegepast – meer bepaald Grand Piano, Ballad Grand
en Bright Grand.
Met deze parameter kunt u de volumes van de ritmetrack
(pagina 20) en het geluid geproduceerd door het
toetsenbord balanceren.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 10
• Standaardinstelling: 5
F5.5 Sustainsamplediepte demperpedaal
Met deze parameter kunt u de diepte van de sustainsamples
aanpassen die op bepaalde voices worden toegepast – meer
bepaald Grand Piano, Ballad Grand en Bright Grand – wanneer het demperpedaal wordt gebruikt.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 10
• Standaardinstelling: 5
F5.6Volume toets-los-sampling
Met deze parameter kunt u het volume van het toets-losgeluid (d.w.z. een subtiel geluid dat u hoort wanneer de
toetsen worden losgelaten) voor bepaalde voices aanpassen
– meer bepaald Grand Piano, Ballad Grand, Bright Grand,
Stage E.Piano, Harpsichord en Clavi.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 10
• Standaardinstelling: 5
F5.7 Status intro aan/uit
Met deze parameter kunt u bepalen of er eerst een Introsectie moet worden afgespeeld wanneer u een ritmetrack
start.
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: ON
F5.8 Status einde aan/uit
Met deze parameter kunt u bepalen of er een Ending-sectie
moet worden afgespeeld wanneer u een ritmetrack stopt.
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: ON
F6. Volume-instellingen
F6.1 Metronoomvolume
Met deze parameter kunt u het volume van de ingebouwde
metronoom instellen.
• Beschikbare instellingen: 1 tot 20
• Standaardinstelling: 15
Sneltoets:
U kunt direct naar functieparameter F6.1 springen door op de
knop [FUNCTION] te drukken terwijl u de knop [METRONOME]
ingedrukt houdt.
• Beschikbare instellingen: 1 tot 20
• Standaardinstelling: 16
F6.3 Afspeelvolume audiosongs
• Beschikbare instellingen: 1 tot 20
• Standaardinstelling: 16
Sneltoets:
U kunt direct naar functieparameter F6.3 springen door op
de knop [FUNCTION] te drukken terwijl een audiosong wordt
afgespeeld. U kunt het volume van de song dan instellen met
de knoppen [-/NO] en [+/YES].
F6.4 Afspeelvolume MIDI-songs
Met deze parameter kunt u de volumes balanceren van het
geluid geproduceerd door het toetsenbord en een MIDIsong waarmee u meespeelt.
• Beschikbare instellingen: 1 tot 20
• Standaardinstelling: 20
Sneltoets:
U kunt direct naar functieparameter F6.4 springen door op
de knop [FUNCTION] te drukken terwijl een MIDI-song wordt
afgespeeld. U kunt het volume van de song dan instellen met
de knoppen [-/NO] en [+/YES].
F6.5 Status luidspreker aan/uit
Met deze parameter kunt u bepalen of de ingebouwde
luidsprekers van de digitale piano ook geluid moeten
produceren wanneer externe luidsprekers zijn aangesloten
(pagina 34).
• Beschikbare instellingen:
ON (Als er geen hoofdtelefoon is aangesloten, blijven de
luidsprekers geluid geven.)
OFF (De luidsprekers geven geen geluid.)
• Standaardinstelling: ON
F6.6 Volumeregeling AUX OUT
Met deze parameter kunt u bepalen hoe het volume van
geluid uitgevoerd via de AUX OUT-aansluiting wordt
gecontroleerd. Wanneer de parameter op '1' (variabel) is
ingesteld, kunt u het volume aanpassen met de schuif
[MASTER VOLUME]; wanneer deze op '2' (vast) is ingesteld, heeft de schuif geen effect en wordt het volume vastgezet op het niveau ingesteld door functieparameter F6.7.
• Beschikbare instellingen: 1 (variabel) en 2 (vast)
• Standaardinstelling: 1
OPMERKING
• Wanneer deze parameter op '2' (vast) is ingesteld, wordt het volume van de
hoofdtelefoon ook vastgezet op het niveau ingesteld door functieparameter F6.7.
F6.7 Vast volume AUX OUT
Met deze parameter kunt u het volume instellen dat moet
worden gebruikt wanneer functieparameter F6.6 op '2'
(vast) is ingesteld.
• Beschikbare instellingen: 0 tot 20
• Standaardinstelling: 15
44
P-255 Gebruikershandleiding
Het instrument aanpassen met functieparameters
F6.8 Aanslaggevoeligheid
Met deze parameter kunt u de mate aanpassen waarin de
digitale piano de verschillen in de speelsterkte weergeeft
in het geproduceerde geluid.
• Beschikbare
instellingen: 1 .........Soft: hiermee kunt u luide geluiden
produceren wanneer u zacht speelt.
2 .........Medium: bootst de standaardreactie van
een piano na.
3 .........Hard: vereist een behoorlijk harde aanslag
op het toetsenbord om luide geluiden
te produceren.
OFF ....Vast: Alle noten worden met hetzelfde
volume afgespeeld, onafhankelijk van hoe
hard of zacht er op het toetsenbord wordt
gespeeld. Het vaste volume kan worden
ingesteld met functieparameter F6.9.
• Standaardinstelling: 2
OPMERKING
• De aanslaggevoeligheid veranderen heeft geen effect op de gewichten van
de toetsen.
OPMERKING
• De aanslaggevoeligheidsinstelling geldt voor alle voices. Sommige voices
reageren echter niet op de verschillen in speelsterkte en ondervinden geen effect
van deze instelling. Raadpleeg de voicelijst (pagina 51) voor meer informatie.
F6.9 Vast volume aanslaggevoeligheid
Met deze parameter kunt u het volume instellen dat moet
worden gebruikt wanneer functieparameter F6.8 op 'OFF'
(vast) is ingesteld.
• Beschikbare instellingen: 1 (minimumvolume) tot 127 (maximumvolume)
• Standaardinstelling: 64
Songdata
Uw digitale piano verzendt normaal geen songdata via de
[OUT] MIDI-aansluiting. Als u echter '1&2' hebt geselecteerd als
de afspeelkanalen voor MIDI-songs met functieparameter F7.3
en u een niet-beveiligde MIDI-song afspeelt, worden data van
kanalen 3 tot 16 verzonden.
F7.2 MIDI-ontvangstkanaal
Om twee MIDI-apparaten data met elkaar te laten
uitwisselen, moet het MIDI-verzendkanaal (1 tot 16) op
het verzendende apparaat overeenkomen met het MIDIontvangstkanaal op het ontvangende apparaat. Met
functieparameter F7.2 kunt u het MIDI-kanaal instellen
waarlangs de digitale piano de data ontvangt die door een
ander MIDI-apparaat werden verzonden.
• Beschikbare instellingen: ALL, 1 tot 16, en 1&2
• Standaardinstelling: ALL
Betekenis van de instelling 'ALL'
Als u 'ALL' voor deze parameter instelt, worden alle data van
het verzendende apparaat ontvangen, ongeacht het kanaal.
Hierdoor kan uw digitale piano een song met meerdere kanalen
van een sequencer of een vergelijkbaar apparaat afspelen.
Betekenis van de instelling '1&2'
Als u deze parameter op '1&2' instelt, ontvangt en speelt uw
digitale piano alleen data verzonden via MIDI-kanalen 1 en 2
van een sequencer of een vergelijkbaar apparaat af.
OPMERKING
• De instellingen van het bedieningspaneel en toetsenbordvoices van uw digitale
piano ondervinden geen effect van programmawijzigingsberichten ontvangen van
andere MIDI-apparaten.
OPMERKING
• Er worden geen MIDI-data ontvangen tijdens het afspelen van demotracks of
uitvoeren van bestandsbewerkingen.
OPMERKING
• Het vaste volume van de aanslaggevoeligheid geldt voor alle voices.
F7. MIDI-functie-instellingen
Met de volgende parameters kunt u MIDI-gerelateerde
instellingen maken en deze naar andere apparaten verzenden.
Raadpleeg de PDF-handleiding MIDI Basics (MIDIbasiskennis) (pagina 6) voor meer informatie over MIDI. De
hieronder beschreven MIDI-instellingen hebben niet alleen
invloed op de uitwisseling van MIDI-data via de MIDIaansluitingen, maar ook via de [USB TO HOST]-aansluiting.
F7.1 MIDI-verzendkanaal
Om twee MIDI-apparaten data met elkaar te laten uitwisselen,
moet het MIDI-verzendkanaal (1 tot 16) op het verzendende
apparaat overeenkomen met het MIDI-ontvangstkanaal op het
ontvangende apparaat. Met functieparameter F7.1 kunt u het
MIDI-kanaal instellen waarlangs de digitale piano de data
verzendt die u produceert door het toetsenbord te bespelen.
• Beschikbare instellingen: 1 tot 16 en OFF (geen data verzonden)
• Standaardinstelling: 1
Voice 2 van de Dual-modus en de linkervoice van de
splitmodus
verzenden data via het kanaal dat volgt op het kanaal ingesteld
met deze parameter. (Voice 1 en het rechterkanaal gebruiken
het kanaal dat hier is ingesteld.) Er worden geen data
verzonden door voices wanneer 'OFF' is geselecteerd.
F7.3 Afspeelkanalen MIDI-songs
Als deze parameter op de display wordt weergegeven, kunt
u de knoppen [-/NO] en [+/YES] gebruiken om de
afspeelkanalen voor MIDI-songs te selecteren.
• Beschikbare instellingen: ALL en 1&2
• Standaardinstelling: ALL
Wanneer 'ALL' is geselecteerd, worden alle kanalen (1 tot
16) afgespeeld. Als u '1&2' selecteert, worden data op
kanalen 1 en 2 afgespeeld, maar data op de andere kanalen
(3 tot 16) worden naar het aangesloten MIDI-apparaat
verzonden.
F7.4 Status lokale besturing aan/uit
Met deze parameter kunt u bepalen of de interne
toongenerator van de digitale piano geluid mag produceren
als reactie op het bespelen van het toetsenbord. Normaal
reageert de toongenerator op signalen van het toetsenbord
en is lokale besturing ingeschakeld. Als u lokale besturing
uitschakelt, wordt de toongenerator van het instrument in
feite losgekoppeld van het toetsenbord. In dat geval wordt
er geen geluid geproduceerd als reactie op het bespelen
van het toetsenbord en worden er geen MIDI-speeldata
verzonden. De interne toongenerator reageert echter wel
op MIDI-data ontvangen van een ander MIDI-apparaat.
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: ON
P-255 Gebruikershandleiding
45
Het instrument aanpassen met functieparameters
F7.5 Status programmawijziging aan/uit
MIDI-programmawijzigingsberichten kunnen van het ene
MIDI-apparaat naar een ander worden verzonden om
de voice te veranderen. Uw digitale piano kan dus een
programmawijzigingsbericht gebruiken om de voice te
veranderen die op een aangesloten apparaat wordt gebruikt.
(Wanneer een nieuwe voice wordt geselecteerd met
het bedieningspaneel, wordt het overeenkomstige
programmawijzigingsnummer verzonden.) Intussen
kan uw digitale piano, na ontvangst van een
programmawijzigingsbericht van een aangesloten MIDIapparaat, de voice veranderen die wordt gebruikt om de
ontvangen MIDI-data af te spelen (maar niet de voice gespeeld
met het toetsenbord). Deze parameter moet op 'ON' worden
ingesteld als u MIDI-programmawijzigingsberichten wilt
verzenden en ontvangen. Daarbij worden de voices op de
digitale piano aan de voices op aangesloten apparaten
gekoppeld. Als u de voices echter niet op deze manier wilt
koppelen, moet u deze parameter op 'OFF' instellen.
OPMERKING
• Raadpleeg de PDF-handleiding MIDI Reference voor meer informatie over de
MIDI-programmawijzigingsnummers die bij de voices van het instrument horen.
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: ON
F7.6 Status regelaarwijziging aan/uit
MIDI-apparaten gebruiken regelaarwijzigingsberichten om
elkaar te informeren over handelingen met het demperpedaal,
volumewijzigingen en andere handelingen met betrekking tot
de expressiviteit van een performance. Uw digitale piano kan
met andere woorden regelaarwijzigingsberichten via MIDI
verzenden om het geluid van een performance die op een
aangesloten apparaat wordt afgespeeld te beïnvloeden.
(Wanneer u het demperpedaal van het instrument gebruikt,
verzendt dit de overeenkomstige regelaarwijzigingsberichten.)
Na ontvangst van een regelaarwijzigingsbericht van een
aangesloten MIDI-apparaat kan uw digitale piano het geluid
van de afgespeelde MIDI-performance veranderen (maar niet
het geluid gespeeld via het toetsenbord). Met deze parameter
kunt u de uitwisseling van MIDI-regelaarwijzigingsberichten
desgewenst in- en uitschakelen.
OPMERKING
• Raadpleeg de PDF-handleiding MIDI Reference voor meer informatie over de
regelaarwijzigingsdata die uw digitale piano ondersteunt.
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: ON
F7.7 Standaardinstellingen verzenden
Met deze parameter kunt u, zoals hieronder beschreven,
de standaardinstellingen – d.w.z. de huidige status van de
instellingen van het bedieningspaneel – verzenden naar een
aangesloten sequencer of ander apparaat. U kunt deze
data bijvoorbeeld verzenden voordat u een performance
opneemt op de sequencer of het apparaat, en zo de huidige
instellingen van uw digitale piano bij het begin van de
opname opslaan. Bovendien kunt u deze data ook naar de
toongenerator van een ander instrument verzenden om dit
op dezelfde manier te configureren als de digitale piano.
1
46
Stel het bedieningspaneel zoals gewenst in.
P-255 Gebruikershandleiding
2
Sluit de sequencer aan en configureer deze voor het
ontvangen en opnemen van de data van de
standaardinstellingen.
3
Selecteer functieparameter F7.7 met de knop
[FUNCTION].
4
Druk op de knop [+/YES] om de data te verzenden.
Het bericht 'End' wordt weergegeven wanneer de data
verzonden zijn.
De data van de standaardinstellingen bevatten de volgende
instellingen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Voice(s)
Reverbtype en -diepte
Effecttype en -diepte
Splitpunt
Stemmingssysteem (F2.1)
Dual-balans (F3.1)
Relatieve voiceontstemming (F3.2)
Dual-balans (F4.2)
Bepaalde instellingen van de pedalen en speciale geluidseffecten
(F5.2 tot F5.6)
F8. Back-up en andere instellingen
Met de back-upfunctie van uw digitale piano kunt u
voiceselecties, reverbtype en heel wat andere instellingen
opslaan zodat deze bewaard blijven wanneer u het
instrument uitschakelt. Als deze functie is ingeschakeld,
worden uw vorige instellingen automatisch hersteld
wanneer u de digitale piano inschakelt. Als deze functie
is uitgeschakeld, gaan de instellingen opgeslagen in het
interne geheugen van het instrument verloren en worden
de betreffende standaardinstellingen (pagina 48) hersteld
wanneer u het instrument de volgende keer inschakelt. De
speeldata opgeslagen in het interne geheugen, de ingestelde
tekencode en de aan/uit-status van de back-upfunctie
worden echter automatisch bewaard. Zoals hieronder
beschreven kunt u de back-upfunctie afzonderlijk in- of
uitschakelen voor verschillende soorten instellingen (d.w.z.
voice, MIDI, stemmen en overige). De instellingen van de
betreffende functieparameter worden ook bewaard.
LET OP
• De instellingen van het instrument opslaan kan enkele
seconden duren. Daarom worden instellingen die net voor
het uitschakelen van de digitale piano worden veranderd
mogelijk niet bewaard.
F8.1 Back-up voiceconfiguratie
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: OFF
Bewaarde data
• Voiceselectie
• Aan/uit-status van de Dual-modus en de overeenkomstige voices
• Instellingen van de Dual-modus F3.1 tot en met F3.6 (voor elke
combinatie van voices)
• Aan/uit-status van de splitmodus en de overeenkomstige voices
• Instellingen van de splitmodus F4.1 tot en met F4.7 (voor elke
combinatie van voices)
• Reverbtype en -diepte (voor elke voice)
• Effecttype en -diepte (voor elke voice)
• Resonantiediepte van het demperpedaal (F5.2)
• Metronoomvolume (F6.1)
• Instellingen van de aanslaggevoeligheid, inclusief vast volume
(F6.8 en F6.9).
Het instrument aanpassen met functieparameters
F8.2 Back-up MIDI-configuratie
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: ON
Bewaarde data
• MIDI-functie-instellingen F7.1, F7.2 en F7.4 tot F7.6
F8.3 Back-up stemmingsconfiguratie
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: ON
Bewaarde data
• Transponeerinstelling (pagina 16)
• Stemmen (F1)
• Stemmingssysteem en grondtoon (F2.1 en F2.2)
F8.4 Back-up overige
• Beschikbare instellingen: ON en OFF
• Standaardinstelling: ON
Bewaarde data
• Instellingen van de pedalen en speciale geluidseffecten F5.1 en
F5.3 tot F5.8
• Afspeelvolume ritmes (F6.2)
• Afspeelvolume audiosongs (F6.3)
• Afspeelvolume MIDI-songs (F6.4)
• Vast volume AUX OUT (F6.7)
• Afspeelkanalen voor MIDI-songs (F7.3)
F8.5 Tekencode
Als uw digitale piano een geïmporteerde song niet kan
laden, kan er een probleem zijn met de tekencode gebruikt
voor de naam van het betreffende bestand. Met deze
parameter kunt u in dat geval de tekencode veranderen.
wordt de digitale piano automatisch uitgeschakeld
en opnieuw ingeschakeld.
Als u het opslaan of laden wilt annuleren, drukt u op de
knop [-/NO].
Naam van het back-upbestand
P-255.bup
LET OP
• Schakel het instrument niet uit tijdens het opslaan of laden
van back-updata. Als u dat toch doet, kunnen belangrijke
data definitief verloren gaan.
• Wijzig de naam van het back-upbestand niet met een computer; anders kan het bestand niet meer worden geladen.
F8.8 Automatisch uitschakelen
Met deze parameter kunt u de periode van inactiviteit
instellen waarna de automatische uitschakelfunctie
(pagina 10) de digitale piano automatisch uitschakelt.
• Beschikbare instellingen: OFF, 5, 10, 15, 30, 60 en 120 (minuten)
• Standaardinstelling: 30 (minuten)
F8.9 USB-flashstation formatteren
Raadpleeg pagina 33 voor een beschrijving van de formatteerprocedure.
LET OP
• Wanneer u een USB-flashstation formatteert, worden alle
gegevens verwijderd. Voordat u een USB-flashstation formatteert, moet u controleren of het station geen onvervangbare data bevat.
• Beschikbare instellingen: n (nee) en Y (ja)
• Beschikbare instellingen: Int (Internationaal) en JA (Japans)
• Standaardinstelling: Int
F8.6
F8.7 Opslaan, laden
Zoals hieronder beschreven kunnen de instellingen van uw
digitale piano, naast de songs opgenomen en/of opgeslagen
op het instrument (bv. van MIDI van de gebruiker) als een
enkel bestand op een USB-flashstation worden opgeslagen
(met de bestandsextensie .bup). U kunt elk van de
bestanden op een USB-flashstation natuurlijk ook opnieuw
in de digitale piano inlezen om de instellingen en songs
terug te zetten.
1
2
Sluit een USB-flashstation aan.
Houd de knop [FUNCTION] ingedrukt en gebruik de
knoppen [-/NO] en [+/YES] om de gewenste functie
te selecteren.
F8.6 ..........Back-updata opslaan
F8.7 ..........Back-updata laden
3
Het bericht 'bUP' (opslaan) of 'rSt' (laden) wordt
weergegeven als u op de knop [+/YES] drukt,
gevolgd door het bericht 'n Y' (nee/ja). Druk op de
knop [+/YES] om de geselecteerde bewerking uit te
voeren. (U moet opnieuw op de knop drukken om
uw selectie te bevestigen bij het laden.) Wanneer
de bewerking voltooid is, wordt het bericht 'End'
weergegeven. Nadat de back-updata zijn geladen,
P-255 Gebruikershandleiding
47
Het instrument aanpassen met functieparameters
De fabrieksinstellingen terugzetten
Om uw digitale piano terug te zetten naar de
fabrieksinstellingen, schakelt u het instrument in
terwijl u de toets uiterst rechts op het toetsenbord (C7)
ingedrukt houdt. Door deze bewerking worden alle
back-updata opgeslagen in het interne geheugen van
het instrument (inclusief individuele instellingen voor
back-up aan/uit gemaakt met functieparameters)
overschreven. De gebruikerssongs en geïmporteerde
songs die in het interne geheugen zijn opgeslagen,
blijven behouden.
C7
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen terwijl het
bericht 'CLr' op de display wordt weergegeven. Als u dat
toch doet, kunnen alle songdata (pagina 21), inclusief
geïmporteerde songs, worden verwijderd.
OPMERKING
• Standaardinstellingen
De term 'standaardinstellingen' in deze handleiding verwijst naar de instellingen
op het moment dat u de digitale piano voor het eerst inschakelde, d.w.z. de
instellingen gemaakt voor de verzending uit de fabriek.
48
P-255 Gebruikershandleiding
Appendix
Displayberichten
Bericht
Beschrijving
De digitale piano wordt teruggezet naar zijn standaardinstellingen – dat zijn de instellingen op het moment dat deze
voor het eerst werd ingeschakeld.
CLr
con
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen terwijl het bericht 'Clr' op de display wordt weergegeven. Als u dat
toch doet, kunnen alle songdata (pagina 21), inclusief geïmporteerde songs, worden verwijderd.
De digitale piano is op een computer aangesloten en wordt met een toepassing gebruikt. U kunt het instrument niet
bedienen wanneer dit bericht wordt weergegeven.
De ingestelde tekencode (pagina 47) is niet geschikt voor de naam van de geselecteerde songfile. Wijzig de
tekencode.
De song kan niet worden geselecteerd omdat de data-indeling niet wordt ondersteund door uw digitale piano of er een
probleem is met de data zelf.
E01
Er kan geen USB-flashstation worden gevonden of er is een probleem met het USB-flashstation dat momenteel is
aangesloten. Koppel het USB-flashstation los en sluit het opnieuw aan en herhaal dan de bewerking die u probeerde
uit te voeren. Als dit bericht regelmatig verschijnt terwijl er geen andere problemen zijn, is het USB-flashstation
mogelijk defect.
De back-updata kunnen niet worden geladen, er zijn geen back-updata beschikbaar of de back-updata zijn
beschadigd.
E02
Het USB-flashstation is beveiligd tegen schrijven.
E03
Het USB-flashstation is bijna vol of het aantal bestanden en/of mappen is hoger dan het aantal dat wordt ondersteund.
E04
Het afspelen of opnemen van een audiosong is mislukt. Als u een USB-flashstation gebruikt waarop meerdere keren
data zijn opgenomen en verwijderd, moet u eerst controleren of het geen onvervangbare data bevat, het flashstation
formatteren (pagina 33) en het daarna loskoppelen en opnieuw aansluiten.
EEE
Er is een probleem met de digitale piano. Neem contact op met uw Yamaha-leverancier of een erkende Yamahadistributeur voor hulp.
End
De geselecteerde bewerking is voltooid.
Enp
Het interne geheugen van de digitale piano of het USB-flashstation is bijna vol. Verwijder overbodige bestanden
(pagina 33) om geheugenruimte vrij te maken voordat u start met opnemen.
FCL
Het interne geheugen van de digitale piano is geformatteerd omdat het was uitgeschakeld tijdens het uitvoeren van
een bewerking. De instellingen van het instrument en songs die erop zijn opgenomen of opgeslagen, zijn verloren
gegaan.
LET OP
• U mag de digitale piano nooit uitschakelen terwijl het bericht 'FCL' op de display wordt weergegeven.
For
Het USB-flashstation wordt dadelijk geformatteerd.
FUL
De bewerking kan niet worden voltooid omdat het interne geheugen van de digitale piano of het USB-flashstation
bijna vol is. Als dit bericht wordt weergegeven tijdens een opname, worden de speeldata mogelijk niet correct
opgeslagen.
n Y
Dit bericht wordt weergegeven om te bevestigen of u al dan niet wilt doorgaan.
n~Y
Dit bericht wordt weergegeven om te bevestigen of u al dan niet data wilt overschrijven of verwijderen of een
USB-flashstation wilt formatteren.
Pro
De geselecteerde song is beveiligd of alleen-lezen; daarom kunnen de data niet worden verwijderd of overschreven.
Als u een alleen-lezenbestand wilt wijzigen, moet u de schrijfbeveiliging verwijderen met een computer.
UnF
Het aangesloten USB-flashstation is niet correct geformatteerd. Controleer of het flashstation geen onvervangbare
data bevat en formatteer het (pagina 33).
Uoc
De verbinding met het USB-flashstation werd verbroken vanwege abnormale elektrische stroom. Koppel het USBflashstation los van de [USB TO DEVICE]-aansluiting en schakel daarna de digitale piano uit en dan opnieuw in.
UU1
Er is geen communicatie met het USB-flashstation mogelijk. Koppel het flashstation los en sluit het opnieuw aan. Als
dit bericht wordt weergegeven terwijl het USB-flashstation correct is aangesloten, is het flashstation mogelijk defect.
UU2
Het aangesloten USB-flashstation kan niet met uw digitale piano worden gebruikt of het aantal aangesloten
flashstations overschrijdt de ondersteunde limiet. Raadpleeg het gedeelte 'Met USB-flashstations werken'
(pagina 30).
---
Het bedieningspaneel is vergrendeld (pagina 18). Druk de knoppen [EFFECT] en [SOUND BOOST] tegelijk in om het
te ontgrendelen.
Druk op de knop [-/NO] om berichten te wissen.
P-255 Gebruikershandleiding
49
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
De digitale piano wordt onverwacht uitgeschakeld.
Dit wijst niet op een probleem. De automatische uitschakelfunctie schakelt het
instrument uit na de ingestelde periode van inactiviteit. U kunt deze functie
indien nodig uitschakelen om te voorkomen dat de digitale piano opnieuw
wordt uitgeschakeld (pagina 10).
De digitale piano schakelt niet in.
Het instrument is mogelijk niet correct aangesloten. Zorg ervoor dat de
netadapter correct op de digitale piano en een huishoudelijk stopcontact is
aangesloten (pagina 10).
Er is een klik of plop te horen als de digitale piano
wordt in- of uitgeschakeld.
Dit soort geluid kan voorkomen wanneer een apparaat wordt opgeladen en
wijst niet op een probleem.
Er is ruis te horen van de digitale piano.
Ruis kan worden veroorzaakt door interferentie wanneer een mobiele telefoon
in de buurt van het instrument wordt gebruikt. Schakel mobiele telefoons die
zich dicht bij de digitale piano bevinden uit.
Er is ruis te horen van de ingebouwde luidsprekers
en/of hoofdtelefoon van de digitale piano wanneer
deze wordt gebruikt met een iPad-, iPhone- of iPod
touch-app.
Om ruis van andere communicatie te voorkomen wanneer u het instrument
met een iPad, iPhone of iPod touch gebruikt, raden we u aan om de
vliegtuigmodus van het apparaat in te schakelen.
Het mastervolume van de digitale piano staat mogelijk helemaal uit. Probeer
de schuif [MASTER VOLUME] naar rechts te bewegen (pagina 11).
Het totale volume is laag of er is geen geluid
te horen.
Koppel de hoofdtelefoon los als deze op het instrument is aangesloten
(pagina 11).
De luidsprekers van de digitale piano zijn uitgeschakeld. Schakel deze
opnieuw in (pagina 44).
Schakel lokale besturing in als deze is uitgeschakeld (pagina 45).
50
Het geluid is vervormd.
Het volume is te hoog ingesteld.
• Verlaag het volume met de schuif [MASTER VOLUME] (pagina 11).
• Beweeg de [EQ]-schuiven omlaag (pagina 17).
• Schakel de functie Sound Boost (geluidsversterking) uit (pagina 18).
De pedalen hebben geen effect.
Het pedaalsnoer is mogelijk niet goed aangesloten op de [SUSTAIN PEDAL]aansluiting of de [PEDAL UNIT]-aansluiting. Steek de stekker van het snoer
stevig in de juiste aansluiting terwijl de digitale piano uitgeschakeld is.
Wanneer de stekker volledig in de aansluiting is gestoken, mag er geen
metalen gedeelte van de stekker meer zichtbaar zijn (pagina's 11, 12).
De toonhoogte of toon van een pianovoice klinkt
raar in een specifiek frequentiebereik.
De pianovoices van het instrument zijn zorgvuldig ontwikkeld om de geluiden
van een echte piano zo getrouw mogelijk na te bootsen. In bepaalde
frequentiebereiken kan het daarom lijken of de harmonischen (boventonen)
geaccentueerd zijn of de toonhoogte niet helemaal correct is. Dit wijst echter
niet op een probleem.
Het toetsenbord maakt een mechanisch geluid
wanneer het wordt bespeeld.
Het toetsenbord van uw digitale piano is specifiek ontwikkeld om het gevoel
van het toetsenbord van een echte piano te simuleren. Ook echte piano's
kunnen een mechanisch geluid maken wanneer ze worden bespeeld en dit
wijst niet op een probleem.
Het USB-flashstation dat op de digitale piano is
aangesloten, blokkeert en/of stopt met werken.
Als er een bericht op de display wordt weergegeven, kunt u het gedeelte
Displayberichten (pagina 49) raadplegen voor meer informatie. Als er geen
bericht wordt weergegeven, is het USB-flashstation mogelijk defect.
P-255 Gebruikershandleiding
Voicelijst
Voice
-knop
Voicenaam
Display
Aanslaggevoeligheid
Stereosampling
Toets-lossampling
Sustain
sampling
Snaarresonantie
Grand Piano
GP1
O
O
O
O
O
Live Grand
GP2
O
O
–
–
–
Ballad Grand
GP3
O
O
O
O
O
Bright Grand
GP4
O
O
O
O
O
Stage E.Piano
EP1
O
–
O
–
–
DX E.Piano
EP2
O
–
–
–
–
Vintage E.Piano
EP3
O
–
–
–
–
Synth Piano
EP4
O
–
–
–
–
Jazz Organ 1
or1
–
–
–
–
–
Jazz Organ 2
or2
–
–
–
–
–
Pipe Organ Principal
or3
–
O
–
–
–
Pipe Organ Tutti
or4
–
O
–
–
–
Harpsichord 8’
CL1
–
O
O
–
–
Harpsichord 8'+4'
CL2
–
O
O
–
–
Clavi
CL3
O
–
O
–
–
Vibraphone
CL4
O
O
–
–
–
Strings
o 1
O
O
–
–
–
Slow Strings
o 2
O
O
–
–
–
Choir
o 3
O
–
–
–
–
Slow Choir
o 4
O
–
–
–
–
Synth Pad
o 5
O
–
–
–
–
Wood Bass
o 6
O
–
–
–
–
Bass & Cymbal
o 7
O
–
–
–
–
E.Bass
o 8
O
–
–
–
–
[PIANO]
[E.PIANO]
[ORGAN]
[CLV./VIB.]
[OTHERS]
Beschrijving
Dit geluid is gesampled van een concertvleugel. Er
worden verschillende samples gebruikt afhankelijk van de
speelsterkte en de overgang tussen tonen is soepeler.
Zelfs de veranderingen in de klankkleur die door het
demperpedaal worden geproduceerd en de subtiele geluiden
van het loslaten van een toets worden gereproduceerd. Het
harmonisch meetrillen van de snaren (snaarresonantie) van
een akoestische piano is ook gesimuleerd. Deze voice is niet
alleen geschikt voor klassieke composities, maar ook voor
pianostukken van elke andere stijl.
Ruimtelijke en pure piano met een heldere reverb. Geschikt
voor populaire muziek.
Warme en zachte pianoklank. Geschikt voor ontspannende
muziek.
Heldere pianoklank. Geschikt voor heldere expressie en
goede hoorbaarheid bij samenspel met andere instrumenten
in een ensemble.
Het geluid van een elektrische piano die gebruikmaakt van
hamers die op metalen 'staafjes' slaan. Zachte klank
wanneer er licht wordt gespeeld en een agressieve klank
wanneer er hard wordt gespeeld.
Een elektronisch pianogeluid gecreëerd via FM-synthese.
Extreem 'muzikale' reactie met variërende klankkleur
afhankelijk van de toetsenbordaanslag. Geschikt voor
gangbare populaire muziek.
Een licht afwijkend geluid van een elektronische piano, zoals
dat vaak te horen is in rockmuziek en populaire muziek.
Een synthetisch gegenereerd type geluid van een
elektronische piano, zoals dat vaak te horen is in populaire
muziek. Gebruikt in de Dual-modus past deze voice goed bij
een voice van een akoestische piano.
Het geluid van een elektronisch orgel van het type 'toonwiel'.
Vaak te horen in jazz- en rockmuziek. De rotary speed van
het effect 'ROTARY SP' regelt u met het linkerpedaal.
Het geluid van een elektronisch orgel van het type 'toonwiel'
zonder aanslagen. Selecteer de normale voice of de variatie
op basis van de melodieën. De rotary speed van het effect
'ROTARY SP' regelt u met het linkerpedaal.
Dit is een typisch geluid van een pijporgel (8 voet + 4 voet +
2 voet). Geschikt voor kerkmuziek uit de barokperiode.
Dit is het volle orgelgeluid dat vaak wordt geassocieerd met
de 'Toccata en Fuga' van Bach.
Het perfecte instrument voor barokmuziek. Aangezien bij
een klavecimbel de snaren worden getokkeld, is deze voice
niet aanslaggevoelig. Er is echter een karakteristiek
bijkomend geluid als de toetsen worden losgelaten.
Menging met dezelfde voice, maar dan een octaaf hoger
voor een helderdere klank.
Dit is de voice van een toetsenbord dat geluid produceert
door met magnetische opnemertjes tegen de snaren te
slaan. Deze funky sound is populair in zwarte hedendaagse
muziek. Vanwege de unieke structuur produceert het
instrument een merkwaardig geluid als u de toetsen loslaat.
Vibrafoon bespeeld met relatief zachte mallets. De klank
wordt metaliger naarmate u harder speelt.
Stereo gesampled, grootschalig strijkersensemble met
realistische nagalm. Combineer deze voice eens met piano
in de Dual-modus.
Ruimtelijk strijkersensemble met langzame aanslag.
Combineer deze voice eens met een piano of elektronische
piano in de Dual-modus.
Een grote, ruimtelijke voice van een koor. Perfect voor het
scheppen van rijke harmonieën in langzame stukken.
Een voice van een koor met een langzame aanslag.
Combineer deze voice eens met een piano of elektronische
piano in de Dual-modus.
Een warm, zacht en ruimtelijke synthesizergeluid.
Ideaal voor continuopartijen in de achtergrond van een
ensemble.
Een staande bas gespeeld met de vingers, zonder strijkstok.
Ideaal voor jazz- en latinmuziek.
Toevoeging van een cimbaalvoice aan het basgeluid. Ideaal
voor lopende baslijnen in jazzmelodieën.
Elektronische bas voor uiteenlopende muziekstijlen, zoals
jazz, rock, pop en meer.
Toets-los-sampling:
Deze functie reproduceert de delicate geluiden die worden geproduceerd wanneer toetsen worden losgelaten.
Sustain sampling:
Deze functie reproduceert een authentiek sustaingeluid wanneer het demperpedaal wordt ingedrukt.
Snaarresonantie:
Deze functie simuleert de snaarresonantie van een echte piano.
P-255 Gebruikershandleiding
51
50 pianosongs (vooraf ingestelde songs)
Songnr.
P.01
P.02
P.03
P.04
P.05
P.06
P.07
P.08
P.09
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21
P.22
P.23
P.24
P.25
P.26
P.27
P.28
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38
P.39
P.40
P.41
P.42
P.43
P.44
P.45
P.46
P.47
P.48
P.49
P.50
52
Titel
Invention No. 1
Componist
J.S.Bach
Invention No. 8
J.S.Bach
Gavotte
J.S.Bach
Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)
J.S.Bach
Menuett G dur BWV.Anh.114
J.S.Bach
Le Coucou
L-C.Daquin
Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.
W.A.Mozart
Turkish March
W.A.Mozart
Menuett G dur
W.A.Mozart
Little Serenade
J.Haydn
Perpetuum mobile
C.M.v.Weber
Ecossaise
L.v.Beethoven
Für Elise
L.v.Beethoven
Marcia alla Turca
L.v.Beethoven
Piano Sonate op.13 “Pathétique” 2nd mov.
L.v.Beethoven
Piano Sonate op.27-2 “Mondschein” 1st mov.
L.v.Beethoven
Piano Sonate op.49-2 1st mov.
L.v.Beethoven
Impromptu op.90-2
F.P.Schubert
Moments Musicaux op.94-3
F.P.Schubert
Frühlingslied op.62-2
J.L.F.Mendelssohn
Jägerlied op.19b-3
J.L.F.Mendelssohn
Fantaisie-Impromptu
F.F.Chopin
Prelude op.28-15 “Raindrop”
F.F.Chopin
Etude op.10-5 “Black keys”
F.F.Chopin
Etude op.10-3 “Chanson de l'adieu”
F.F.Chopin
Etude op.10-12 “Revolutionary”
F.F.Chopin
Valse op.64-1 “Petit chien”
F.F.Chopin
Valse op.64-2
F.F.Chopin
Valse op.69-1 “L'adieu”
F.F.Chopin
Nocturne op.9-2
F.F.Chopin
Träumerei
R.Schumann
Fröhlicher Landmann
R.Schumann
La prière d'une Vierge
T.Badarzewska
Dolly’s Dreaming and Awakening
T.Oesten
Arabesque
J.F.Burgmüller
Pastorale
J.F.Burgmüller
La chevaleresque
J.F.Burgmüller
Liebesträume Nr.3
F.Liszt
Blumenlied
G.Lange
Barcarolle
P.I.Tchaikovsky
Melody in F
A.Rubinstein
Humoresque
A.Dvořák
Tango (España)
I.Albéniz
The Entertainer
S.Joplin
Maple Leaf Rag
S.Joplin
La Fille aux Cheveux de Lin
C.A.Debussy
Arabesque 1
C.A.Debussy
Clair de lune
C.A.Debussy
Rêverie
C.A.Debussy
Cakewalk
C.A.Debussy
P-255 Gebruikershandleiding
Specificaties
Grootte/gewicht
Bedieningsinterface
Voices/
toongeneratie
Effecten/
functies
Ritmes
Songs (MIDI)
Songs (audio)
Algemene
functies
Opslag
Aansluitingen
Versterkers en
luidsprekers
Spanningsvoorziening
Afmetingen
Gewicht
Aantal toetsen
(B x D x H)
Toetsenbordtype
Aanslagreactie
Display
Paneeltaal
Pianogeluid
Sustainsamples
PianoklankToets-los-samples
opwekkingseffecten
Snaarresonantie
Aantal polyfonie (max.)
Aantal voices
Reverb
Type
Effect
Dual
Split
functies
EQ (Equalizer)
SOUND BOOST
Aantal vooraf ingestelde ritmes
Aantal songs
Opnemen
Aantal tracks
Datacapaciteit (max.)
Afspelen
Datacapaciteit (max.)
Vooraf ingesteld
Aantal songs
Opnemen
Data-indeling
Afspelen
Lengte opnemen/afspelen (max.)
Data-indeling
Metronoom
Tempobereik
Transponeren
Stemmen
Stemschaaltype
Intern geheugen
Extern apparaat
DC IN
Hoofdtelefoon
Sustainpedaal
MIDI
AUX IN (stereo-mini)
AUX OUT
PEDAL UNIT
USB TO DEVICE
USB TO HOST
Versterkers
Luidsprekers
Spanningsvoorziening
Stroomverbruik
Automatische uitschakelfunctie
Meegeleverde accessoires
Optionele accessoires
(beschikbaarheid verschilt per land/regio)
1333 mm x 351 mm x 148 mm
17,3 kg
88
GH-toetsenbord (Graded Hammer) met toetsbedekking van
synthetisch ivoor
Soft, Medium, Hard, Fixed
LED met 7 tekens
Engels
Pure CF Sound Engine
Ja
Ja
Ja
256
24
4 typen
4 typen
Ja
Ja
3-bands
3 typen
10
10
2
ca. 1,5 MB (ca. 550 kB/song)
ca. 550 kB/song
24 voicedemosongs, 50 vooraf ingestelde pianosongs
SMF (Indeling 0)
SMF (indeling 0, indeling 1)
80 minuten/song
.wav (44,1 kHz samplefrequentie, 16-bits resolutie, stereo)
Ja
5 – 500
-12 tot 0, 0 tot +12
414,8 – 440 – 466,8 Hz
7 typen
ca. 1,5 MB
USB-flashgeheugen (optioneel)
DC IN 16 V
×2
Ja
[IN][OUT]
Ja
[L/L+R][R]
Ja
Ja
Ja
15 W x 2
(10 cm + 2,5 cm) × 2
Netadapter (PA-300C of een equivalent aanbevolen door Yamaha)
15 W (bij gebruik van de PA-300C)
Ja
Gebruikershandleiding, netadapter PA-300C of een equivalent
aanbevolen door Yamaha (bijgeleverd op niet, verschilt per land),
voetschakelaar FC4, muziekstandaard, online productregistratie
Keyboardstandaard L-255, pedalenconsole LP-255, voetpedaal
FC3, voetschakelaar FC5, USB-MIDI-interface voor iPhone/iPod
touch/iPad (i-UX1), MIDI-interface voor iPhone/iPod touch/iPad
(i-MX1), hoofdtelefoon HPE-150/HPE-30, netadapter PA-300C of
een equivalent aanbevolen door Yamaha
* Specificaties en beschrijvingen in deze gebruikersgebruikershandleiding zijn uitsluitend voor informatiedoeleinden. Yamaha Corp. behoudt zich het recht voor om
producten of hun specificaties op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te modificeren. Aangezien specificaties, apparatuur en opties
per locatie kunnen verschillen, kunt u het best contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.
P-255 Gebruikershandleiding
53
Index
Nummers
G
R
50 pianosongs (vooraf ingestelde
songs) ............................................ 52
Gebruikerssongs ............................21
Geïmporteerde songs .....................21
Geluidsinstelling .....................37, 38
Reverb ........................................... 15
Reverbtype .................................... 15
Ritme ........................................ 7, 20
H
S
Halfdemper ....................................11
Hoofdtelefoon ...............................11
Snaarresonantie ............................. 44
Snel vooruitspoelen ...................... 22
Song .............................................. 21
Sound Boost
(Geluidsversterking) ..................... 18
Specificaties .................................. 53
Splitmodus .............................. 14, 43
Splitpunt ....................................... 43
Stemmen ................................. 17, 41
Stemmingssysteem ....................... 41
Sustainpedaal ................................ 11
A
Aanslaggevoeligheid ............... 17, 45
Aansluiten ..................................... 34
Aansluiten (MIDI-apparaat) ......... 35
Aansluiten (USB-flashstations) .... 30
A-B herhaling ............................... 23
Afspeelvolume audiosongs ........... 44
Afspeelvolume MIDI-songs ......... 44
Afspeelvolume ritmes ................... 44
Apps .............................................. 35
Audioapparatuur ........................... 34
Audio-opname .............................. 25
Audiosong ..................................... 21
Automatisch starten ...................... 24
Automatisch uitschakelen ....... 10, 47
Intro aan/uit ...................................44
iPhone/iPad ...................................35
iPhone/iPad Connection Manual
(Handleiding voor het aansluiten
van een iPhone/iPad) .......................6
K
Kopiëren ........................................32
B
L
Back-up ......................................... 46
Bestanden beheren (USBflashstations) ................................. 31
Lijst met ritmetracks .....................20
Lijst met songcategorieën .............21
Live Music Toolbox ........................7
Live optreden ................................36
Luidspreker aan/uit .......................44
C
Computer ...................................... 34
Computer-related Operations
(Computergerelateerde
handelingen) ................................... 6
D
De klank aanpassen i EQ ............ 17
Demosongs ................................... 13
Demperpedaal ............................... 43
Demperpedaal, resonantie ............ 43
Demperpedaalresonantie .............. 12
Digitaal formaat .............................. 6
Displayberichten ........................... 49
Dual-modus ............................ 14, 42
Maatsoort ......................................19
Meegeleverde accessoires ...............6
Metronoom ....................................19
Metronoomvolume ........................44
MIDI-functie-instellingen .............45
MIDI-opname ................................25
MIDI-song .....................................21
Muziekstandaard ...........................11
O
Opnemen .......................................25
Opnemen, afzonderlijke partijen ...27
P
Effect ............................................. 16
Effecttype ...................................... 16
Einde aan/uit ................................. 44
EQ ................................................. 17
Equalizer i EQ ............................ 17
Externe luidsprekers ..................... 34
P-255 Controller ........................7, 35
PA-mixer .......................................36
Paneelvergrendeling ................18, 37
Papieren formaat .............................6
Partij (afspelen) .............................23
Partij (opnemen) ............................27
Pedaal ......................................11, 43
Pedaal (apart verkrijgbaar) ............12
Pedalenconsole ..............................12
Podiumopstelling ..........................36
Problemen oplossen ......................50
Fabrieksinstellingen ...................... 48
Formatteren
(USB-flashstations) ................ 33, 47
Functie .......................................... 40
Functieparameters ......................... 40
P-255 Gebruikershandleiding
T
Tekencode ..................................... 47
Tempo ..................................... 19, 20
Tempo (MIDI-song) ..................... 22
Terugspoelen ................................. 22
Toonhoogte ................................... 16
Transponeren ................................ 16
U
M
E
F
54
I
USB-flashstations ......................... 30
V
Verlichting van partijknoppen ...... 26
Verwijderen (gebruikerssong) ...... 33
Verwijderen (partij) ...................... 28
Voeding ......................................... 10
Voetpedaal .................................... 11
Voetschakelaar (pedaal) .... 11, 36, 38
Voice ............................................. 13
Voicedemosongs ........................... 13
Voicelijst ....................................... 51
Volume .......................................... 11
Volume AUX OUT ....................... 44
Volume-instellingen ...................... 44
Vooraf ingestelde song ................. 21
Z
Zingen ........................................... 38
OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som
den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har
stängts av.
ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt,
sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også
selvom der er slukket på apparatets afbryder.
Het modelnummer, het serienummer, de stroomvereisten, enz.
worden vermeld op of in de nabijheid van het naamplaatje, dat zich
aan de onderzijde van het toestel bevindt. Het is raadzaam dit
serienummer in de hieronder gereserveerde ruimte te noteren.
Bewaar ook deze handleiding als permanent aankoopbewijs om
identificatie in geval van diefstal te vergemakkelijken.
Modelnummer
VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko
laitetta verkosta.
Serienummer
(standby)
(bottom_nl_01)
Modelnummeret, serienummeret, strømkrav osv. er angivet på eller
i nærheden af navneskiltet på undersiden af enheden. Du skal
notere dette serienummer nedenfor og gemme denne vejledning
som et købsbevis og et middel til identifikation i tilfælde af tyveri.
Modelnr.
Serienr.
(bottom_da_01)
Modellnummer, serienummer, strömförsörjning osv. finns på eller
i närheten av namnetiketten som sitter på enhetens undersida.
Du bör anteckna serienumret i utrymmet nedan och förvara den här
bruksanvisningen som ett bevis på ditt köp och för att underlätta
identifiering i händelse av stöld.
Modellnummer
Serienummer
(bottom_sv_01)
55
Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude apparaten.
Dit teken op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische
producten niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval.
Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten deze naar daarvoor bestemde
verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de instructies 2002/96/EC.
Door deze producten juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en voorkomt u mogelijke negatieve
effecten op de menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking.
Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de artikelen heeft gekocht.
[Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie]
Mocht u elektrische en elektronisch apparatuur willen weggooien, neem dan alstublieft contact op met uw dealer of leverancier
voor meer informatie.
[Informatie over verwijdering in ander landen buiten de Europese Unie]
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Mocht u artikelen weg willen gooien, neem dan alstublieft contact op met uw
plaatselijke overheidsinstantie of dealer en vraag naar de juiste manier van verwijderen.
(weee_eu_nl_01)
Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr
Dette symbol på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter
ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald.
Aflever gamle produkter på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til
lokal lovgivning og direktivet 2002/96/EF.
Ved at bortskaffe disse produkter på korrekt vis er du med til at spare værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige
virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.
Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter ved at kontakte dine lokale myndigheder, de
kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.
[For erhvervsbrugere i EU]
Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk
udstyr.
[Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU]
Dette symbol har kun gyldighed i EU. Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler, og spørg efter den korrekte
bortskaffelsesmetode.
(weee_eu_da_01)
Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning
Denna symbol, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och
elektroniska produkterna inte ska blandas med allmänt hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter, vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser,
i enlighet med din nationella lagstiftning och direktiven 2002/96/EC.
Genom att slänga dessa produkter på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga
negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.
För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter, vänligen kontakta din lokala kommun, ditt
sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.
[För företagare inom EU]
Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer
information.
[Information om sophantering i andra länder utanför EU]
Denna symbol gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller
försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.
(weee_eu_sv_01)
56
MEMO
57
58
For details of products, please contact your nearest Yamaha
representative or the authorized distributor listed below.
Kontakt den nærmeste Yamaha-repræsentant eller autoriserede
distributør på nedenstående liste for at få detaljerede oplysninger
om produkterne.
Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw
dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde
distributeur uit het onderstaande overzicht.
NORTH AMERICA
CANADA
Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311
U.S.A.
Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011
CENTRAL & SOUTH AMERICA
MEXICO
Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 “Prisma Insurgentes”,
Col. San Jose Insurgentes, Del. Benito Juarez,
03900, Mexico, D.F.
Tel: 55-5804-0600
BRAZIL
Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 São Paulo, SP. BRAZIL
Tel: 011-3704-1377
NETHERLANDS/BELGIUM/
LUXEMBOURG
Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, Netherlands
Tel: 0347-358 040
FRANCE
Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activites Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: 01-64-61-4000
ITALY
Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771
SPAIN/PORTUGAL
Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España
Ctra. de la Coruna km. 17,200, 28231
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: +34-91-639-88-88
GREECE
Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160
SWEDEN
ARGENTINA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 54-11-4119-7000
VENEZUELA
Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Venezuela
C.C. Manzanares Plaza P4
Ofic. 0401- Manzanares-Baruta
Caracas Venezuela
Tel: 58-212-943-1877
PANAMA AND OTHER LATIN
AMERICAN COUNTRIES/
CARIBBEAN COUNTRIES
Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso No.7, Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel: +507-269-5311
EUROPE
THE UNITED KINGDOM/IRELAND
Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: 01908-366700
GERMANY
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030
SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 044-387-8080
AUSTRIA
Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900
CZECH REPUBLIC/HUNGARY/
ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Austria (Central Eastern Europe Office)
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900
POLAND/LITHUANIA/LATVIA/ESTONIA
Yamaha Music Europe GmbH
Branch Poland Office
ul. Wrotkowa 14 02-553 Warsaw, Poland
Tel: 022-500-2925
BULGARIA
Dinacord Bulgaria LTD.
Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: 02-978-20-25
MALTA
Olimpus Music Ltd.
The Emporium, Level 3, St. Louis Street Msida
MSD06
Tel: 02133-2144
DMI7
Kontakta närmaste Yamaha-representant eller auktoriserade distributör
i listan nedan om du vill ha mer information om produkterna.
Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia
J. A. Wettergrensgata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46 31 89 34 00
DENMARK
Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland – filial
Denmark
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00
FINLAND
F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511
NORWAY
Yamaha Music Europe GmbH Germany Norwegian Branch
Grini Næringspark 1, N-1361 Østerås, Norway
Tel: 67 16 78 00
ICELAND
Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000
RUSSIA
Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, bld. 7, Kievskaya street, Moscow,
121059, Russia
Tel: 495 626 5005
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030
AFRICA
SOUTH AFRICA
Global Music Instruments
Unit 4, 130 Boeing Road East Bedfordview 2008
Postnet Suite 130, Private Bag X10020 Edenvale
1610, South Africa
Tel: 27-11-454-1131
OTHER AFRICAN COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868
MIDDLE EAST
TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi
Maslak Meydan Sokak No:5 Spring Giz Plaza
Bağımsız Böl. No:3, 34398 Şişli, İstanbul
Tel: +90-212-999-8010
OTHER COUNTRIES
Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868
ASIA
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211
HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688
INDIA
Yamaha Music India Pvt. Ltd.
Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector
47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India
Tel: 0124-485-3300
INDONESIA
PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 021-520-2577
KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 02-3467-3300
MALAYSIA
Yamaha Music (Malaysia) Sdn., Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 03-78030900
PHILIPPINES
Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551
SINGAPORE
Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: 65-6747-4374
TAIWAN
Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.
3F, No.6, Section 2 Nan-Jing East Road, Taipei,
Taiwan R.O.C.
Tel: 02-2511-8688
THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2622
VIETNAM
Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-8-3818-1122
OTHER ASIAN COUNTRIES
Yamaha Corporation
Market Development Section
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
OCEANIA
AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111
NEW ZEALAND
Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: 9-634-0099
COUNTRIES AND TRUST
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation
Market Development Section
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312
Yamaha Global Site
http://www.yamaha.com/
Yamaha Downloads
http://download.yamaha.com/
C.S.G., DMI Development Division
© 2013 Yamaha Corporation
310MV***.*-01A0
Printed in Europe
Download PDF

advertising