Acer | PD726W | manuálu - Projektory

Manuál pro
Promítací stroj Acer série PD724/ PD726
Instrukce pro užívaní a likvidaci
zařízení
Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. Na znížení
možného znečištění životního prostředí a pro zabezpečení co nejvyšší míry
jeho ochrany toto zařízení, prosím, recyklujte.
USA
Pro elektronické výrobky obsahující monitor nebo displej LCD/CRT, nebo lampu se špeciálně vysokotlakovou rtutí:
Lampa(y) uvnitř tohoto výrobku obsahuje(í) rtuť, a proto musí být tento výrobek
recyklován anebo zlikvidován podle místních, státních anebo federálních
zákonů. Víc informací získáte, když se kontaktujete na Alianci elektronického
průmyslu (Electronic Industries Alliance) na internetové stránce www.eiae.
org. Pro získaní specifických infomací o likvidaci lamp navštívte internetovou
stránku www.lamprecycle.org.
Obsah
Obsah............................................................................................................ 1
Upozornění.................................................................................................... 3
Opatření................................................................................................................3
Úvod.............................................................................................................. 5
Vlastnosti výrobku.................................................................................................5
Přehled balení.......................................................................................................6
Přehled výrobku ...................................................................................................7
Hlavní jednotka...............................................................................................................7
Kontrolní panel................................................................................................................8
Připojovací otvory...........................................................................................................9
Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem...................................................................10
Instalace...................................................................................................... 11
Připojení projektoru.............................................................................................11
Zapnutí/vypnutí projektoru...................................................................................13
Zapnutí projektoru.........................................................................................................13
Vypnutí projektoru.........................................................................................................14
Varovné indikátory........................................................................................................14
Nastavení promítaného obrazu...........................................................................15
Nastavení výšky promítaného obrazu...........................................................................15
Nastavení objektivu / ohniska projektoru......................................................................16
Nastavení velikosti promítaného obrazu.......................................................................16
Ovládání...................................................................................................... 17
Kontrolní panel & dálkové ovládání.....................................................................17
Nabídka...............................................................................................................21
Jak obsluhovat..............................................................................................................21
Barva (počítačový / video mód)....................................................................................22
Obraz(počítačový / video mód).....................................................................................24
Správa(počítačový / video mód)...................................................................................26
Zvuk(počítačový / video mód).......................................................................................32
Časomíra(počítačový / video mód)...............................................................................33
Jazyk(počítačový / video mód)......................................................................................34
Bezdrátové promítání.................................................................................. 35
Úvod....................................................................................................................35
Systémové požadavky .................................................................................................35
Rozhraní počítače I/O ..................................................................................................35
Nastavení vašeho WPG......................................................................................36
... Čestina
Obsah
Připojení k WPG poprvé......................................................................................36
Přijímání programového vybavení (softvéru) ..............................................................37
Připojení na promítací stroj.................................................................................39
Použití funkce audio............................................................................................40
Konfigurace pro váš Acer WPG...........................................................................42
Identifikátor promítacího stroje......................................................................................42
Nastavení konfiguračního hesla....................................................................................42
Vyšší verze firemních výrobků......................................................................................44
Nastavení sítě .............................................................................................................44
Kontroly promítání...............................................................................................45
Skrýt . ...........................................................................................................................45
Zadržet..........................................................................................................................45
Dálkové řízení promítacího stroje.................................................................................45
Vysvětlení aktuálních funkcí..........................................................................................45
Dodatky....................................................................................................... 46
Odstranění problémů...........................................................................................46
Výměna lampy.....................................................................................................49
Specifikace..........................................................................................................51
Kompatibilní režimy.............................................................................................52
Regulace a bezpečnostní oznámení............................................................54
Čestina ... Upozornění
Opatření
Řiďte se všemi varováními, opatřeními a údržbou, jak je doporučováno v této
uživatelské nápovědě k co největší životnosti Vašeho přístroje.
Varování-
Varování-
Varování-
Varování-
Varování-
Varování-
Varování-
Varování-
Varování-
Varování-
Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa
svítí. Světlo může poškodit Vaše oči.
K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým
prou dem nevystavujte výrobek vlivu deště či vlhkosti.
Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli
možnému zasažení elektrickým proudem.
Když měníte lampu, umožněte jednotce ochlazení
ařiďte se instrukcemi.
Tento výrobek sám zjistí závadu lampy. Při výměně
lampy se prosím ubezpečte, že zobrazuje výstražné
zprávy.
Poté co vyměníte modul lampy, obnovte v menu
funkci “Lamp Hour Reset” (Obnovení hodin lampy)
ve pod menu “Management” (Správa) (odkaz na
stranu 28).
Když vypnete projektor, zajistìte prosím pøed odpojením energie, aby projektor dokonèil svùj chladící
cyklus.
Nejprve zapněte projektor a potom zdroj.
Nenasazujte víčko na objektiv, když je projektor v
provozu.
Když lampa docílí ke konci své životnosti, vyhoří a
ožná hlasitě bouchne. Jestliže se toto stane, projektor se novu nerozsvítí, dokud modul lampy nebude
vyměněn. výměny lampy se řiďte postupem, který je
v kapitole “Výměna lampy”.
... Čestina
Upozornění
Proveďte:
 Před čištěním výrobek vypněte.
 K očištění krytu použijte jemný hadřík mírně navlhčený čistícím
rostředkem.
 Odpojte kabel ze zásuvky, jestliže není výrobek dlouho
používán.
Nedělejte:
 Zablokujte otvory na jednotce sloužící k větrání.
 K čištění jednotky používejte drsné čistící prostředky, vosky ebo
rozpouštědla.
 Používejte přístroj v následujících podmínkách:
-
-
-
-
Čestina ... V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
V oblastech náchylných k nadměrnému prachu a špíně.
Blízko přístrojů, které vytváří silné magnetické pole.
Místo na přímém slunečním světle.
Úvod
Vlastnosti výrobku
Toto je projektor XGA 0,7” DLPTM s jedním čipem. Vynikající
charakteristika zahrnuje:
uPravý XGA, 1024 X 768 adresovatelných pixelů
u Čip DLPTM technologie
u Kompatibilní s NTSC3,58/NTSC 4,43/PAL/SECAM a
HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
u Nejmodernější připojení HDMI a DVI pro digitální
signál s funkcí HDCP a podporou formátu rozlišení
480p, 576p, 720p a 1080i
u Tlačítko Acer Empowering pro snadné ovládání
následujících funkcí: Acer eView Management, Acer
Timer Management a Acer eOpening Management.
u Plně funkční dálkové ovládání s laserovým ukazatelem
u Pokročilý digitální základ a vysoká kvalita obrazu
u Pro uživatele přátelský kontrolní panel
u SXGA, XGA komprese a VGA,SVGA sstanovení
rozměrů.
uPodpora vstupu HDMI, který je kompatibilní se standardem HDMI 1.0
uPodpora HDCP 1.1 na vstupu HDMI
u Mac kompatibilní
... Čestina
Úvod
Přehled balení
Tento projektor má části zobrazené níže. Zkontrolujte, da
je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce.
Napájecí šňůra 1,8m
Napájecí šňůra 1,8m
VGA kabel 1,8m
Kombinovaný video kabel
2,0m
USB kabel 1,8m
S-video kabel 1,8m
Zvukový kabel s konektory jack / jack 1,8m
Čestina ... Dálkové ovládání s
3x kabel komponentniho
laserovým ukazatelem
Videa/RCA 1,8m
Odpojitelný držák kabelu
2 x baterie
Karta rychlého startu
Nápověda pro uživatele
Přenosná taška
Úvod
Přehled výrobku
Hlavní jednotka
9
1
4
Dva snímače dálkového ovládání na předním
panelu a na horním víku.
2
6
3
4
5
6
9
7
3
8
10
1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kroužek ohniska/Kroužek objektivu
Transfokátor
Tlačítko zdviže
Přijímač dálkového ovládání
Spínač krytu objektivu
Zdvižná noha
Připojovací otvory
Energetická zdířka
Kontrolní panel
Odpojitelný držák kabelu
... Čestina
Úvod
Kontrolní panel
1
3
5
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Čestina ... 4
8
9
Pomocný indikátor
Indikátor lampy
Zdroj a Indikátor LED ( Indikátor napájení)
Zdroj
Synchronizace
Zplnomocňující klávesa
Menu
Zpět
Čtyři směrové klávesy výběru (Základ)
6
2
Úvod
Připojovací otvory
1
2
4
3
5
6
17
Jen pro typ
PD724W/
PD726W
10
16
15
14
13
7
8
9
11
12
1. USB konektor
2. Konektor HDMI
3. Vstupní konektor DVI
4. Konektor vstupu VGA (analogový počítačový signál)
5. Konektor vstupu komponentního videa
6. S-video vstupní konektor
7. RS232 konektor
8. KensingtonTM otvor
9. Zásuvka pro připojení napájecího kabelu
10. Konektor výstupu VGA (monitorová smyčka)
11. Zvukový vstupní konektor
12. Infračervený přijímač dálkového ovladače
Nížeuvedené položky jsou jen pro typ PD724W/PD726W:
13. Lan (lokální síť) (RJ45 Otvor pro 10/100M Ethernet)
14. Konektor pro zvukový výstup
15. Knoflík pro vynulování
16. Indikátor stavu
17. Anténa
... Čestina
Úvod
Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem
30
1
2
3
5
4
6
7
9
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
24
21
23
25
27
29
Čestina ... 10
16
1. Laserové ukazovátko
2. Vypínač
3. Laser tlačítko
4. Zdroj
5. Opakovaná synchronizace
6. Zmrazení
7. Skrytí
8. Zrušení hlasitosti
9. Aspekční poměr
10.Základ/Čtyři směrové
klávesy výběru
11. Zpět
12. Digitální zoom
13. Menu
14. Levé kliknutí myší
15. Pravé kliknutí myší
22
26
28
16. Myš
17. Hlasitost +/18.O stránku nahoru/ O
stránku dolů
19. Zplnomocňující klávesa
20. RGB
21. Jasnost
22. Kontrast
23. Barva
24. VGA
25. Komponent
26. S-Video
27. Video
27. HDMI
28. DVI
30. Přenášecí indikátor
Instalace
Připojení projektoru
Přehrávač DVD
RGB
9
USB
DVD přehrávač,
5
4
8
Settop Box, HDTV
7
2
přijímač
DVI
Počítač
6
S-video výstup
RS232
10
7
3
1
Video výstup
1.................................................................................................................Napájecí šňůra
2........................................................................................................................VGA kabel
3............................................................................................ Kombinovaný video kabel
4......................................................................................................................... USB kabel
5................................................................................... HDMI kabel(Volitelný doplnìk)
6...................................................................................................................S-Video kabel
7... Zvukový kabel s konektory jack/jack nebo zvukový kabel s konektory jack/RCA
8.......................................................................................DVI kabel (Volitelný doplnìk)
9.........................................................................3x kabel komponentniho Videa/RCA
10.������������������������������������������������������������������������������ RS232 Kabel (Volitelný doplnìk)
v Aby projektor správně fungoval s počítačem, musí být časování
režimu zobrazení kompatibilní s projektorem. Odkaz na kapitolu
“Kompatibilní režimy” na stranì 52.
11 ... Čestina
Instalace
Připojení projektoru
Pro bezdrátovou funkci
4
3
2
1
Internet
1.................................................................................................................Napájecí šňůra
2....................................................................................................Kabel Lan (lokální síť)
3....................................................................... Zvukový kabel s konektory jack / jack
4.............................................................................................................................. Anténa
(jen pro typ PD724W/PD726W, uživatel potřebuje připojit anténu)
Čestina ... 12
Instalace
Zapnutí/vypnutí projektoru
Zapnutí projektoru
Sejměte kryt
objektivu a zapněte
projektor.
Nejprve zapněte
projektor a potom
zdroje signálu.
1. Zapnutí projektoru
2. Zajistěte, aby byla napájecí šňůra a signální kabel správně
připojeny. Indikátor napájení začne blikat oranžově.
3. Stisknutím tlačítka “Vypínač” na ovládacím panelu zapněte
lampu.Indikátor napájení začne svítit oranžově.
4. Zapněte Váš zdroj (počítač, notebook, videopřehrávač, atd.).
Projektor najde Váš zdroj automaticky.
vKdyž se na displeji zobrazí symboly “Lock” (Zámek) a “Sourse”
(Zdroj) znamená to, že promítací stroj je zajištěn na tomhle typu
zdroje a není možné tento typ vstupního signálu najít.
vJestliže se ukáže na obrazovce “No Signal” (Žádný signál), ujistěte
se, že jsou signální kabely správně připojeny.
vJestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko
“Zdroj” na dálkovém ovládání nebo na kontrolním panelu.
1 Vypínač
r Pokud před zapnutím projektoru nesejmete kryt objektivu, ozve se
souvislý výstražný signál (dvojité pípání) v intervalu 3 sekund.
r Pokud po zaznění pěti výstražných signálů nesejmete kryt objektivu,
projektor se nezapne a automaticky přejde do pohotovostního režimu.
r Pokud náhodou nasadíte kryt objektivu, když je projektor zapnutý,
uslyšíte stejný signál. Pokud po zaznění pěti výstražných signálů
nesejmete kryt objektivu, projektor automaticky přejde do
pohotovostního režimu.
13 ... Čestina
Instalace
Vypnutí projektoru
1. K vypnutí projektorové lampy ztiskněte tlačítko “Vypínač”,
uvidíte zprávu. “Please press power button again to complete the
shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector
fan is still running.” (Stiskněte prosím znovu tlačítko Zapnutí k
dokončení vypínacího procesu. Varování: NEVYPÍNEJTE, dokud
projektorový větrák ještě pracuje.) zobrazenou na projektorovém
plátně. Ztiskněte znovu tlačítko“Vypínač” k potvrzení, jinak
zpráva zmizí po 5 sekundách.
2. Chladící ventilátory poběží přibližně 30 sekund do konce
chladícího intervalu a indikátor napájení bude rychle blikat
oranžově. Jakmile indikátor napájení začne blikat pomalu,
projektor se nachází v pohotovostním režimu. Jestliže si přejete
projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně
nedokončí chladící cyklus a nevstoupí do pohotovostního režimu.
K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním
režimu tlačítko “Vypínač” .
3. Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a projektoru.
4. Nezapínejte okamžitě projektor při proceduře vypnutí.
5. Podle potřeby nasaďte na objektiv kryt, aby se zabránilo vniknutí
prachu.
Varovné indikátory
 Když indikátor “LAMPA” svítí oranžově, projektor se automaticky vypne. Kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora
nebo servisní centrum.
 Když indikátor “TEPLOTA” svítí oranžově přibližně 20 sekund,
znamená to, že se projektor přehřívá. Na projektorovém plátně
uvidíte zprávu “Projector Overheated. Lamp will automatically
turn off soon.” (Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.). Projektor se sám automaticky vypne.
Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout, poté
co vychladne. Jestliže problém zůstává, kontaktujte Vašeho prodejce nebo naše servisní centrum.
Čestina ... 14
 Když indikátor “TEPLOTA” bliká oranžově přibližně 30 sekund,
zobrazí se zpráva “Fan fail. Lamp will automatically turn off
soon.” (Selhání ventilátoru. Za okamžik se lampa automaticky
vypne). kontaktujte prosím Vašeho prodejce nebo naše servisní
centrum.
Instalace
Nastavení promítaného obrazu
Nastavení výšky promítaného obrazu
Tento projektor je vybaven polohovacími nožkami pro
nastavení výšky obrazu.
Zvýšení obrazu:
1.Ztiskněte Tlačítko zdviže .
2.Zvedněte obraz do požadovaného zobrazovacího úhlu
 , poté uvolněte tlačítko a zajistěte podpěrné nožky v
požadované pozici.
3.Použijte k doladění úhlu obrazu.
Snížení obrazu:
1.Ztiskněte Tlačítko zdviže.
2.Snižte obraz, poté uvolněte tlačítko a zajistěte podpěrné
nožky v požadované pozici.
3.Použijte  k doladění úhlu obrazu.
1
2
Tlačítko zdviže
Zdvižná noha
3
Kolo nastavení sklonu
15 ... Čestina
Instalace
Nastavení objektivu / ohniska projektoru
K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet kroužkem objektivu. K zaostření obrazu otáčejte kroužkem ohniska, dokud
nebude obraz čistý. Projektor zaostřuje ve vzdálenosti 3,94 až
39,43 stop (1,2 až 12,02 metrů).
Kroužek objektivu
Kroužek ohniska
Nastavení velikosti promítaného obrazu
299,9"(761,85cm)
172,1"(437,13cm)
172,1"(437,13cm)
250,38"
(635,97cm)
143,7"
(364,9cm)
122,9"(312,23cm)
143,7"
(364,9cm)
73,8"(187,34cm)
102,6"
29,5" (74,94cm)
(260,64cm) 61,57"
(156,39cm) 24,63"
(62,55cm)
3,94'(1,2m)
9,84'(3,0m)
16,40'(5,0m)
22,97'(7,0m)
32,81'(10,0m)
40,03'(12,2m)
Obraz (diagonála)
Velikost
obrazu
Max.
29,50"(74,9cm)
73,76"(187,3cm)
122,93"(312,2cm) 172,10"(437,1cm)
245,85"(624,5cm)
299,94"(761,9cm)
Min.
24,63"(62,6cm)
61,57"(156,4cm)
102,62"(260,6cm) 143,66"(364,9cm)
205,23"(521,3cm)
250,38"(636,0cm)
Max.(WxH)
23,60" x 17,70"
(60,0 x 45,0cm)
59,00" x 44,25"
98,34" x 73,76" 137,68" x 103,26" 196,68" x 147,51" 239,95" x 179,96"
(149,9 x 112,4cm) (249,8 x 187,3cm) (349,7 x 114,93cm) (499,6 x 374,7cm) (609,5 x 457,1cm)
Min.(WxH)
19,70" x 14,78"
(50,0 x 37,5cm)
49,26" x 36,94"
73,76" x 82,09" 103,26" x 114,93"
(125,1 x 93,8cm) (187,30 x 208,5cm) (262,3 x 291,9cm)
Vzdálenost
3,94'(1.2m)
9,84'(3,0m)
16,40'(5,0m)
Tato tabulka je uživatelské doporuèení.
Čestina ... 16
22,97'(7,0m)
164,18" x 123,14"
(417,0 x 312,8cm)
200,31" x 150,23"
(508,8 x 381,6cm)
32,81'(10,0m)
40,03'(12,2m)
Ovládání
Kontrolní panel & dálkové ovládání
Zde jsou dva způsoby, jak můžete ovládat funkce:
dálkové ovládání a kontrolní panel.
Kontrolní panel
Používání kontrolního panelu
Vypínač
Odkaz na kapitolu “Zapnutí/vypnutí projektoru” na stranách
13-14.
Resync (Opakovaná synchronizace)
Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.
Menu
Ztiskněte “Menu” ke spuštění (OSD) menu. K ukončení OSD,
ztiskněte znovu “Menu”.
Potvrďte Váš výběr položky.
Source (Bron)
Druk op “Bron” om te kiezen uit de bronnen RGB, Component-p,
Component-i, S-Video, Composiet, DVI/A,Video, HDTV en
HDMI.
Čtyři směrové klávesy výběru
Použijte
k výběru nebo přizpůsobení položek.
Základ
Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (± 16
stupňů).
Zplnomocňující klávesa
Klávesa pro umožní Acer poskytuje tři unikátní funkce Acer, kterými
jsou “Řízení Acer eView” , “Řízení Acer eTimer” and “Řízení Acer
eOpening” . Stlačte klávesu “e” po dobu delší než jedna sekunda,
čím se spustí displej hlavní ponuky na obrazovce pro modifikaci této
funkce.
Back (Zpět)
Návrat na předchozí krok pro ovládání ponuky (menu) OSD.
17 ... Čestina
Ovládání
Používání dálkového ovládání
Dálkové ovládání Vypínač
Odkaz na kapitolu “Zapnutí/vypnutí projektoru” na stranách
13-14.
Laser Button (Laser tlačítko)
Zaměřte ovládání na promítaný obraz, ztiskněte a držte toto
tlačítko k aktivování laserového ukazatele.
Resync (Opakovaná synchronizace)
 Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.
Source (Bron)
Druk op “Bron” om te kiezen uit de bronnen RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composiet, DVI/A,Video,
HDTV en HDMI.
Freeze (Zmrazení)
 Ztiskněte “Zmrazení” k zastavení obrazu.
Hide (Skrytí)
Okamžitě vypne obraz. Ztiskněte “Skrytí” ke skrytí obrazu,
ztiskněte znovu pro obnovení obrazu.
Aspect Ratio (Aspekční poměr)
Použijte tuto funkci na výběr aspekčního poměru podle vašich
požadavků(Auto/4:3/16:9/1:1 )
Mute (Zrušení hlasitosti)
 Použijte tuto klávesu pro zrušení hlasitosti.
Čtyři směrové klávesy výběru
Použijte
pro výběr položek anebo změnu ve
vámi vybraných položkách pro ovládání ponuky (menu) OSD.
Základ
 Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (±
16 stupňů).
Menu
Ztiskněte “Menu” ke spuštění menu. K ukončení OSD,
ztiskněte znovu “Menu”.
Zoom
 Přiblížit / oddálit.
Back (Zpět)
Návrat na předchozí krok pro ovládání ponuky (menu) OSD.
(Myš) / Pravé kliknutí myší / Levé kliknutí myší
Čestina ... 18
Tyto funkce jsou rovnaké jak při použití myší u počítačů typu
PC (osobní počítač) tak u typu Mac. Tyto funkce jsou k dispozici
pouze, pokud je projektor připojen k počítači prostřednictvím
kabelu USB.
Ovládání
Zplnomocňující klávesa
Klávesa pro umožní Acer poskytuje tři unikátní funkce Acer,
kterými jsou “Acer eView Management” (Řízení Acer eView), “Acer
eTimer Management” (Řízení Acer eTimer) and “Acer eOpening
Management” (Řízení Acer eOpening). Stlačte klávesu “e” po dobu
delší než jedna sekunda, čím se spustí displej hlavní ponuky na
obrazovce pro modifikaci této funkce.
Acer eView Management
Stisknutím
“e” spustíte podnabídku “Acer eView

Managemet ”.
“Acer eView Managemet ” slouží k výběru režimu
zobrazení. Další podrobnosti jsou k dispozici v části
Nabídka na obrazovce (OSD).
Acer eTimer Management
Stisknutím
“e” spustíte podnabídku “Acer eTimer

Management ”.
“Acer eTimer Management” nabízí funkci
upozorňování pro řízení času prezentace. Další
podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka na
obrazovce (OSD).
Acer eOpening Management
Stisknutím
“e” spustíte podnabídku “Acer eOpening

Management ”.
“Acer eOpening Management ” umožňuje uživateli
nastavit jako úvodní obrazovku vlastní obrázek.
Další podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka
na obrazovce (OSD).
Volume (Hlasitost)
Zvýšit/Znížit hlasitost.
Page Up(pouze počítačový mód)
Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku nahoru. Tato funkce je
dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB kabel.
Page Down(pouze počítačový mód)
Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku dolů. Tato funkce je
dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB kabel.
RGB
Stisknutím položky “RGB” provedete optimalizaci barev TrueColor.
Brightness (Jasnost)
4Stisknutím položky “Jasnost” nastavte jas obrazu.
19 ... Čestina
Ovládání
Color (Barva)
4 Stisknutím položky “ Barva” nastavte teplotu barev obrazu.
Contrast (Kontrast)
4 Stisknutím položky “Kontrast” upravte rozdíl mezi
nejsvětlejšími a nejtmavšími částmi obrazu.
VGA
4 Stlačte klávesu “VGA”, čím změníte zdroj na VGA-In konektor
(přípojku). Tento konektor podporuje Analogový RGB, YPbPr
(480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a RGBsync.
Component (Komponent)
4 Stlačte klávesu “Komponent”, čím změníte současný kom-
ponent na komponent konektoru. Tento konektor podporuje
YPbPr (480p/576p/720p/1080i) a YCbCr (480i/576i).
Video
4 Stlačte klávesu “Video”, čím změníte současný zdroj na zdro
Kompozitního Videa.
S-Video
4 Stlačte klávesu “S-Video”, čím změníte současný zdroj na zdroj
S-Video.
DVI
4 Stlačte klávesu “DVI”, čím změníte zdroj na DVI konektor.
Tento konektor podporuje digitální RGB, Analogový RGB,
YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a HDC
signál.
HDMI
4 Stisknutím položky “HDMI” změňte zdroj na HDMI.
Tento konektor podporuje přenášení všech standardních
videoformátů spotřební elektroniky a formátů s vysokým
rozlišením.
Čestina ... 20
Ovládání
Nabídka
Projektor má vícejazyčné menu, které Vám umožňuje úpravu
obrazu a rozmanité nastavení. Projektor automaticky nalezne
zdroj.
Jak obsluhovat
1. Chcete-li otevřít nabídku obrazovky, stiskněte tlačítko Menu
(Nabíd ka) na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu.
klávesy k výběru v hlavním
2. Když se OSD zobrazí, použijte
menu. Po výbìru požadované položky v hlavním menu, ztiskněte
k otevření podmenu.
3. Použijte
klávesy k výběru požadované položky a upravte
nastavení pomocí
kláves.
4. Zvolte další položku zobrazenou v podmenu a nastavte stejně, jak
je popsáno výše.
5. Stlačte klávesu “Nabídka” anebo klávesu “Zpět” na dálkovém
řízení anebo kontrolném panelu a obrazovka se vrátí do hlavní
ponuky (menu).
6. Chcete-li ukončit nabídku OSD, stiskněte znovu tlačítko “Nabídka” na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. Ponuka
OSD se zavře a promítací stroj automaticky uloží nová nastavení.
OSD menu se zavře a projektor automaticky uloží nové nastavení.
Hlavní menu
Nastavení
Podmenu
21 ... Čestina
Ovládání
Color(Barva)
(počítačový / video
mód)
Display mode(Mód zobrazení)
Zde je mnoho firemních předvoleb optimalizovaných na různé typy
obrazu.
Bright (Jasnost) : Slouží pro optimalizaci jasu.
PC : pro poèítaè nebo notebook.
Video : pro přehrávání videa v jasně osvětleném prostředí.
Theater (Domácí kino): pro používání systému domácího kina v
temné místnosti.
sRGB : Slouží pro optimalizaci vyladění barev.
User (Uživatel) : zapamatování uživatelského nastavení.
Brightness (Jasnost)
Nastavte jasnost obrazu.
Stiskněte ke ztemnění obrazu.
Stiskněte k zesvětlení obrazu.
Contrast (Kontrast)
Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a ejtmavší částí
obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu.
Stiskněte ke snížení kontrastu.
Stiskněte ke zvýšení kontrastu.
Color Temperture (Teplotní zabarvení)
Nastavení teplotního zabarvení. Při vyšší teplotě vypadá obrazovka
chladněji; při nižší teplotě vypadá obrazovka tepleji.
Čestina ... 22
Ovládání
Color(Barva)
(počítačový / video
mód)
White Segment (Bílý segment)
Použijte bílý segment k nastavení nejvyšší úrovně DMD čipu. 0
je pro minimální segment a 10 je pro maximální segment. Jestliže
preferujete ostřejší obraz, nastavte na maximum. Pro hladký a
přirozenější obraz nastavte na minimum.
Degamma
Způsobí tmavou scenérii. S vyšší gamma hodnotou bude vypadat
tmavá scenérie jasněji.
Color R (Barva R)
Nastavení červené barvy.
Color G (Barva G)
Nastavení zelené barvy.
Color B (Barva B)
Nastavení modré barvy.
Saturation (Sytost)
Nastaví obraz z černé a bílé k úplně syté barvě.
4Stiskněte ke snížení množství barvy v obraze.
Funkce “Saturation”
(Sytost) a “Tint”
(Zbarvení) nejsou
podporovány v
počítačovém nebo DVI
módu.
4Stiskněte ke zvýšení množství barvy v obraze.
Tint (Zbarvení)
Nastaví barevnou rovnováhu červené a zelené.
Stiskněte
Stiskněte
ke zvýšení množství zelené v obraze.
ke zvýšení množství èervené v obraze.
23 ... Čestina
Ovládání
Image (Obraz)
(počítačový / video
mód)
H. Keystone (vodorovné lichoběžníkové zkreslení)
Stisknutím tlačítka nebo upravte vodorovné
lichoběžníkové zkreslení obrazu a obdélníkovitý tvar obrazu.
V. Keystone (svislé lichoběžníkové zkreslení)
Stisknutím tlačítka nebo upravte svislé lichoběžníkové
zkreslení obrazu a obdélníkovitý tvar obrazu.
Aspect Ratio (Poměr stran obrazu)
Použijte tuto funkci ke zvolení požadovaného poměru stran.
Auto : Udržuje obraz podle originálního poměru a maximalizuje
obraz podle původních horizontálních nebo vertikálních
pixelů.
16:9
:
Vstupní
zdroj bude naškálován tak, aby zodpovídal šířce

obrazovky a zužen na výšku tak, aby se zobrazovaný obraz
přiblížil poměru 16:9.
4:3 : Vstupní zdroj bude naškálován tak, aby zodpovídal
rozměrům promítací obrazovky a stane sa z něj poměr 4:3.
1:1
:
Zachová obraz na středu zobrazení s původním rozlišením

obrazových bodů (bez změny měřítka).
Projection (Projekce)
Přední desktop
4
Předem nastavené.
Čestina ... 24
4
Přední strop
Když zvolíte tuto funkci, pro stropní projekci otočí
projektor obraz vzhůru nohama.
4
Zadní desktop
Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že
můžete promítat za průsvitné plátno.
Ovládání
Image (Obraz)
(počítačový / video
mód)
4
Zadní strop
Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí a otočí
obraz vzhůru no hama ve stejnou dobu. Můžete
promítat za průsvitné plátno při stropní projekci.
H. Position (Vodorovná poloha)
Ztiskněte k pohybu obrazu doleva.
Ztiskněte k pohybu obrazu doprava.
V. Position (Svislé poloha)
Funkce “H. Positio“
(Vodorovná poloha) , Ztiskněte k pohybu obrazu dolù.
”V. Position“ (Svislé
poloha), ”Frequency”
Ztiskněte k pohybu obrazu nahoru.
(Frekvence) a “Tracking”
Frequency (Frekvence)
(Seřizování) nejsou
podporovány v režimu “Frequency” (Frekvence) mění frekvenci obrazových dat tak, aby
DVI a Video.
se shodovala s frekvencí Vaší počítačové grafické karty. Vertikální
blikající lišta slouží k nastavení této funkce.
Tracking (Seřizování)
Funkce “Sharpness”
(Ostrost) není
podporována v režimu
DVI a Počítač.
Funkce “Signal
Type” (Typ signálu) je
k dispozici pouze pro
zdroje komponentního
signálu, signálu HDMI
a SCART.
“Tracking” (Seřizování) synchronizuje signální načasování obrazu
s grafickou kartou. Jestliže máte kolísavý nebo blikající obraz,
použijte tuto funkci k nápravě.
Sharpness (Ostrost)
Slouží k nastavení ostrosti obrazu.
Stisknutím tlačítka snížíte ostrost.
Stisknutím tlačítka zvýšíte ostrost.
Signal Type (Typ signálu)
Stisknutím tlačítka
YCbCr.
nebo
změňte zdroj na RGB, YPbPr nebo
25 ... Čestina
Ovládání
Management (Správa)
(počítačový / video
mód)
ECO Mode (ECO mód)
Zvolte “On” (Zapnuto) ke ztlumení projektorové lampy, která bude
mít nižší spotřebu energie, zvětšuje životnost lampy a snižuje hluk.
Zvolte ”Off” (Vypnuto) k návratu k normálnímu módu.
Auto Shutdown (Automatické vypnutí)(minuty)
Není-li po nastaveném času k dispozici žádný vstupní signál,
projektor se automaticky vypne.
Source Lock (Zdroj zamknutí)
Když je zdroj zamknutí vypnutý, promítací stroj bude vyhledávat
jiné signály, jestli se ztratil současný vstupní signál. Když je zdroj
zamknutí zapnutý, zamkne “Zámek” současný kanál zdroje
dříve, než stlačíte klávesu “Zdroj” na dálkovém řízení pro uložení
nasledujícího kanálu.
Menu Location (Ponuka (Menu))
Zvolte pozici ponuky (menu) na obrazovce displeje.
Startup Screen (Počáteční Obrazovka)
Použijte tuto funkci pro výběr počáteční obrazovky podle vlastní
žádosti. Jestliže změníte nastavení, projeví se nové nastavení po
ukončení nabídky OSD.
4Acer : Standardní počáteční obrazovka promítacího stroje Acer.
4User (Uživatel) : P očáteční obrazovka přizpůsobena uživateli,
Čestina ... 26
stáhnuta z osobního počítače do promítacího
stroje pomocí kablu USB (univerzální sériová
přípojka) a pomůcky Acer eOpening Management (Řízení Acer eOpening) (zmínka v
nížeuvedené části).
Ovládání
Management (Správa)
(počítačový / video
mód)
Pomůcka Acer eOpening Management (Řízení
Acer eOpening) je pomůckou osobního
počítače určenou pro uživatele na změnu
standardní počáteční obrazovky na promítacím
stroji Acer pro žádané zobrazení. Nástroj Acer
eOpening Management můžete nainstalovat
z dodaného disku CD. Připojte projektor k
počítači prostřednictvím dodaného kabelu USB,
spusťte nástroj Acer eOpening Management
a stáhněte požadovaný obrázek z počítače do
projektoru. Než začne přenos obrazu, projektor
musí nejdříve vstoupit do re žimu “Režim
stahování”. Řid’te se následujícími pokyny pro
spuštění režimu “Režim stahování”.
1. Jestliže byl napájecí kabel projektoru odpojen, zapojte jej.
2. Zapnutí projektoru
3. Mezi počítačem a projektorem musí být připojen kabel USB.
Lamp Hour Elapse(Vypršení doby lampy)
Zobrazí uplynulý provozní čas lampy (v hodinách).
Lamp Reminding(Upozornění lampy)
Zvolte tuto funkci, aby se ukázala nebo skryla varovná zpráva,
pokud se zobrazí zpráva pro výměnu lampy. Zpráva se objeví 30
hodin před koncem životnosti.
27 ... Čestina
Ovládání
Management (Správa
(počítačový / video
mód)
Lamp Hour Reset(Obnovení hodin lampy)
Ztiskněte
tlačítko a poté zvolením “Yes ”otáčejte hodinové
počítadlo lampy do 0 hodin.
Security (Zabezpečení)
Stisknutím tlačítka
přejděte na nastavení “Security”(Zabezpečení).
Pokud je funkce “Security” (Zabezpečení) aktivována,před
nastavením zabezpečení musíte zadat “Administratorassword”
(Heslo správce).
Security (Zabezpečení)
Tento projektor je vybaven skvělou funkcí zabezpečení,
která správci umožňuje řídit používání požadavků
projektoru.
Výběrem možnosti “On” (Zapnuto) aktivujete funkci
zabezpečení. Uživatel musí zadat heslo v závislosti
na režimu “Security Mode” (Režim zabezpečení).
Podrobnosti viz část “Uživatelské heslo”.
Výběrem možnosti “Off” může uživatel zapnout
projektor bez hesla.
Čestina ... 28
Po aktivaci funkce zabezpečení projektor po zapnutí
požádá uživatele o zadání hesla. Pro tento dialog lze
použít uživatelské heslo “User Password” i heslo
správce “Administrator Password”.
Ovládání
Management (Správa
(počítačový / video
mód)
Timeout(Min.) (Časový limit (min.))
Po aktivaci funkce zabezpečení může správce nastavit
časový limit.
Stisknutím tlačítka
časového limitu.
nebo
vyberte délku
Rozsah časového limitu je 10 až 990 minut.
Po vypršení časového limitu projektor znovu požádá
uživatele o zadání hesla.
Tovární nastavení položky “Timeout(Min.)” (Časový
limit (min.)) je “Off” (Vypnuto).
User Password (Uživatelské heslo)
Stisknutím tlačítka
můžete změnit uživatelské
heslo “User Password”.
Pomocí tlačítek
,
,
nebo
vyberte znak a
potvrďte stisknutím tlačítka “MENU” (NABÍDKA).
Stisknutím tlačítka
vybraného znaku.
odstraňte znak po potvrzení
Stisknutím tlačítka “MENU” (NABÍDKA) dokončete
nastavení hesla.
Zadejte heslo znovu do pole “Confirm Password
(Potvrzení hesla).
Heslo může obsahovat 4 - 8 znaků.
29 ... Čestina
Ovládání
Management (Správa
(počítačový / video
mód)
Projektor nabízí dvě možnosti režimu “Security
Mode” (Režim zabezpečení).
Vyberete-li možnost “Request password only after
plugging power cord” (Požadovat heslo pouze
po připojení napájecího kabelu), bude projektor
požadovat po uživateli heslo pouze při prvním
připojení napájecího kabelu projektoru.
Vyberete-li možnost “Always request password
while projector turns on” (Požadovat heslo při
každém spuštění projektoru), bude uživatel muset
zadat heslo při každém spuštění projektoru.
Administrator Password (Heslo správce)
“Heslo správce” (Administrator Password) lze zadat
v dialogovém okně “Enter Administrator Password”
(Zadejte heslo správce) i “Enter Password” (Zadejte
heslo).
Stisknutím tlačítka
můžete změnit
“heslo správce” (Administrator Password).
Čestina ... 30
Tovární nastavení “hesla správce” (Administrator
Password) je “1234”.
Ovládání
Management (Správa
(počítačový / video
mód)
Pokud správce zapomene “Administrator Password”
(Heslo správce), zjistěte “Administrator Password”
(Heslo správce) podle následujících pokynů:
1.Je-li zobrazeno dialogové okno “Enter Password”
(Zadejte heslo) nebo “Enter Administrator Password”
(Zadejte heslo správce), stiskněte a podržte tlačítko
“MENU” déle než 4 sekundy.
Reset
2.Zapište si ID pro odemknutí a kontaktujte servisní
středisko Acer. Vydají vám nové heslo správce podle
odblokovacího ID.
3.Po zadání nového hesla správce poskytnutého
střediskem Acer do projektoru bude staré heslo
správce nahrazeno novým heslem správce.
Stlačte klávesu
po zvolení klávesy “Yes”, čím se vrátíte na
parametry displeje ve všech ponukách na výrobní standardní
nastavení.
31 ... Čestina
Ovládání
Audio (Zvuk)
(počítačový / video
mód)
Volume(Hlasitost)
Stisknutím tlačítka
Stisknutím tlačítka
Mute(Ztlumit)
snížíte hlasitost.
zvýšíte hlasitost.
Funkci zapněte volbou “On” (Zapnuto).
Funkci vypněte volbou “Off” (Vypnuto).
Power On/Off Volume (Hlasitost při zapnutí/
vypnutí)
Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti při zapnutí/vypnutí.
Alarm Volume (Hlasitost výstrahy)
Slouží k nastavení hlasitosti, dojde-li k chybám projektoru.
Čestina ... 32
Ovládání
Timer (Časomíra)
(počítačový / video
mód)
Timer Start (Spuštění časovače)
Stisknutím to start/stop timer.
Timer Period (Doba časovače)
Stisknutím Timer Period (Doba časovače)
Timer Volume (Hlasitost časovače)
Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti, když je aktivována
funkce časovače a vyprší nastavený čas.
Timer Display (Zobrazení časovače)
Stisknutím zvolte režim zobrazení časovače na obrazovce.
Timer Location (Umístění časovače)
Zvolte umístění časovače na obrazovce.
33 ... Čestina
Ovládání
Language (Jazyk)
(počítačový / video
mód)
Language (Jazyk)
Zvolte vícejazyčné OSD menu . Použijte
zvolení Vámi preferovaného jazyka.
Stlačte klávesu
Čestina ... 34
, čím potvrdíte volbu.
nebo
klávesy ke
Bezdrátové promítání
Úvod
Tato kapitola vám představí funkci bezdrátového promítání pro tento promítací
stroj. Funkce bezdrátového promítání je možná jen u modelu, který je vybaven
modulem integrovaného Acer-u pro bezdrátové prezentace (Acer Wireless
Presentation Gateway (WPG)). Acer pro bezdrátové prezentace umožňuje
více uživatelům bezdrátové připojení na promítací stroj Acer. Tim se odstrání
potřeba připájení a odpájení kablů, umožňujíc tak efektívnější zacházení s časem
při obchodních střetnutích, hlavně v případech, když je na střetnutí více než
jeden prednášejíci anebo spoluúčastník.
Na spuštění bezdrátového promítání musíte změnit typ vstupního zdroje na
“Wireless” (bezdrátový) stlačením klávesy “Wireless” na dálkovém řízení anebo klávesy “Source” (zdroj) na kontrolném panelu anebo dálkovém řízení.
Systémové požadavky:
- Operační systém: Windows® 2000 anebo Windows® XP
- CPU (centrální procesorová jednotka): Intel® Pentium® III při 750 MHz anebo
ekvivalent s 128 MB paměti RAM
- Bezdrátová LAN (lokální síť): IEEE 802.11b/g umožněn
- Internetový prohlížeč: Internet Explorer 5.0 anebo vyšší verze
Rozhraní počítače I/O:
1
2
3
4
5
Číslo
Položka
Popis
1
Anténový konektor
Stav LED
(elektroluminiscenční
dioda)
Pro připojení na externí anténu.
2
3
4
5
Ukazuje stav WPG.
Rychlé stlačení přestavovací klávesy přestaví WPG
beze změn na nastaveních kteréhokoliv uživatele.
Přestavovací klávesa
Stlačte a držte přestavovací klávesu po dobu delší než
čtyři sekundy, čím se přestaví WPG do standardních
výrobních nastavení.
Konektor na zvukový
Pro výstup zvukových signálů přijatých bezdrátově z
výstup
osobního počítače.
Ethernet konektor RJ-45 Pro připojení WPG na internet přez LAN (lokální síť).
35 ... čestina
Bezdrátové promítání
Nastavení vašeho WPG
Zkontrolujte LED (elektroluminiscenční dioda) na zjišětní mechanického stavu.
• Červená znamená, že WPG přijímá energii, ale je pasivní.
• Zelená znamená, že WPG se momentálně používá a promítá
zobrazení.
Můžete se rovněž rozhodnout pro použití kablu LAN na připojení k otvoru
LAN (RJ-45) na straně pomůcky technického vybavení počítače. Umožní vám
to připojení k internetu na získání interaktivního obsahu anebo na přijímání
vyšších verzí firemních výrobků podle jejich dostupnosti.
Připojení k WPG poprvé
Jestliže se k WPG připájíte poprvé, budete si muset stáhnout a
nainstalovat ovládač z WPG. Programové vybavení je uloženo ve
WPG, takže není potřeba použití instalačního kompaktního disku.
Přesvědčte se, že máte na svém počítači povolení na přístup na stupni
adminstrátora, aby jste mohli toto programové vybavení instalovat.
Aby jste mohli úspěšně přijímat toto programové vybavení,
ujistěte se, že váš prohližeč je nastaven na spuštění patřiční internetové stránky. Jestliže je váš prohlížeč nastaven na spuštění
prázdní stránky, nebudete moci toto programové vybavení
přijímat. Přesvědčíte se tak, že zvolíte Nástroje > Internet Options (Ponuka internetu). Přesvědčte se, že v textovém rámečku
je zobrazena internetová stránka.
čestina ... 36
Bezdrátové promítání
Přijímání programového vybavení (softvéru)
1)
Zapněte svůj přenosný počítač a aktivujte bezdrátovou LAN (lokální
síť).
2)
Uskutečněte snímání pro zjištění přítomnosti WLAN AP použitím
preferenčního správce WLAN.
3)
Vyberte AP označeného “AcerProjector” v seznamu možných AP.
Připojte se na tento AP. Jestliže existuje více než jeden WPG v seznamu, určte, který WPG je ten, ke kterému se chcete připojiť ze SSID
v seznamu v levém horním rohu obrazovky.
4)
Jestliže se zobrazí jakékoliv bezpečnostní upozornění, označte
“Connect Anyway” (připojení v každém případě).
5)
Jakmlile jste sa připojili, otevřete svůj internetový prohlížeč. Automaticky se přenesete na úvodní stránku Acer WPG, kde si budete
moci stáhnout ovládač.
37 ... čestina
Bezdrátové promítání
6) Klikněte na linku, aby jste si mohli stáhnout a nainstalovat ovládač.
Jestliže se zobrazí jakékoliv bezpečnostní upozornění, klikněte na
“OK”, čím budete pokračovat v instalačním procesu. Během instalace ovládače je možné, že vaše obrazovka bude blikat.
7) Jakmile je instalace kompletní, otevře se programové vybavení Acer
Wireless Projection Gateway.
čestina ... 38
Bezdrátové promítání
Připojení na promítací stroj
Po nainstalování programového vybavení se lze připojit na jakýkoliv
promítací stroj, který je vybaven programem Acer WPG. Aby jste sa mohli
připojit k promítacímu stroji, jednoduše klikněte dvakrát na ikonu Acer WPG
na pracovní ploše vašeho počítače, čím spustíte aplikaci.
Aplikace automaticky zjistí dostupné WPG. Každý WPG je identifikovatelný
pomocí indikátoru “AcerProjector” v SSID. Když je promítací stroj nainstalován na trvalém místě, lze mu přiradit specifický SSID, například, číslo
místnosti, ve které je promítací stroj nainstalován (zmínka později v části
“Configuration” (konfigurace) v této příručce).
Jestliže existuje množství WPG v rámci rozsahu přijímače vašeho přenosního
počítače (mohou se nacházet v jiných místnostech) a tato položka je odblokována (zmínka později v části “Configuration” (konfigurace) v této příručce)
budete moci identifikovat ten správný WPG pomocí “Projector ID” (identifikátoru promítacího stroje) označeného v levém horním rohu na promítací obrazovce. Identifikátor promítacího stroje pozůstává ze čtyř náhodně vytvořených
číslic. Zadáním těchto čísel do aplikace WPG ve vašem přenosním počítači se
omezí vaše připojení jenom na ten jediný promítací stroj.
Jenom jeden uživatel může kdykoliv používat WPG; jestliže chce další uživatel
používat promítací stroj, budete muset kliknout na “Disconnect” (zrušit spojení), čím zastavíte používání promítacího stroje a umožníte někomu jinému,
aby ho mohl používat.
39 ... čestina
Bezdrátové promítání
Použití funkce audio
Jestliže je označení “Wireless” (bezdrátové) pro vstupní zdroj, lze přehrávat
obsah audio přes interní reproduktory promítacího stroje. Rovněž lze připojit
externí reproduktory ku konektoru WPG pro zvukový výstup, čím získáte
lepší zvukovou kvalitu.
Váš zvukový ovládač může používat jinou terminologii pro některé
nastavení, které jsou požadované níže.
Jestli chcete používat některé specifické zvukové vlastnosti na WPG,
přesvedčte se, prosím, že v žádném zvukovém nastavení není blokovaná
hlasitost.
Pro zvukové nastavení je nutné uskutečnit nasledující kroky:
1) Otevřete zvukové kontroly ve Windows® dvojitým kliknutím na ikonu
reproduktoru v seznamu úloh.
2) Zvolte Options (Možnosti) > Properties (Vlastnosti).
3) Zvolte Recording (Nahrávání) v části “Adjust volume for” (nastavení
hlasitosti pro).
čestina ... 40
Bezdrátové promítání
4)
Ujistěte se, že Mono Mix, Stereo Mix a/nebo Wave-out Mix jsou
označeny.
5)
Klikněte na OK, čím se otevře okénko “Recording Mix” (nahrávání
mixu). Ujistěte se, že Mono Mix, Stereo Mix anebo Wave-out Mix jsou
označeny.
41 ... čestina
Bezdrátové promítání
Konfigurace pro váš Acer WPG
Pro změnu konfiguračního nastavení je nutné připojit se k Acer WPG. Jakmile
jste připojeny, klikněte na konfigurační ikonu v pravém horním rohu na obrazovce Acer WPG.
Identifikátor promítacího stroje
Zkontrolujte tuto funkci, aby jste umožnili identifikaci promítacího stroje.
Když je tato funkce umožněna, 4-místní číslo se objeví ihned po zapnutí
promítacího stroje nebo když promítací stroj nepřijímá žádný signál.
Nastavení konfiguračního hesla
Použijte tuto funkci pro nastavení hesla, čím omezíte přístup ke konfiguračním
ponukám. Je to užitečné a vhodné v případě, kdy WPG používá množství lidí
a vy nechcete, aby osoby, které nemají povolení, uskutečňovali konfigurační
změny.
Při prvním kliknutí na tuto linku se zobrazí následující zpráva:
čestina ... 42
Bezdrátové promítání
Klikněte na “Nastavit nové heslo”, čím nastavíte nové heslo.
Vložte heslo — může mit nejvíc 16 znaků.
Jakmile bylo heslo nastaveno, musíte ho vložit předtím, než se uskuteční
jakékoliv změny na konfiguraci vašeho Acer WPG.
43 ... čestina
Bezdrátové promítání
Můžete rovněž změnit nebo vymazat heslo kliknutím na “Configuration password setup” (nastavení konfigurace hesla).
Vyšší verze firemních výrobků
Klikněte na tuto linku, aby jste zjistili, jestli jsou dostupné vyšší verze firemních výrobků. Na tento účel se budete muset připojit k síti, která obsahuje
otevřené připojení k internetu.
Nastavení sítě
Klikněte na tuto linku, čím uskutečníte nastavení sítě.
Tu lze nastavit zakázkovo přizpůsobený SSID na identifikaci Acer WPG.
Rovněž můžete změnit adresu IP — buď nastavením na automatické získání
adresy IP nebo na manuální nastavení statické adresy IP.
Když je to nevyhnutné, lze taky nastavit kanál RF, který se používá na
připojení k přenosným počítačům.
čestina ... 44
Bezdrátové promítání
Kontroly promítání
Použijte kontroly promítání pro provedení různých funkcí.
Skrýt
Tato funkce zobrazí prázdnou obrazovku, aby jste mohli uskutečnit změny na
dokumentu nebo vyhledat důvěrné informace podle potřeby bez toho, aby to
vidělo vaše publikum.
Zadržet
Tato funkce zadrží promítaný obraz, aby jste mohli uskutečnit změny na dokumentu nebo vyhledat důvěrné informace podle potřeby bez toho, aby to
vidělo vaše publikum.
Dálkové řízení promítacího stroje
Pomocí WPG lze vykonávat velké množství rovnakých funkcí, které vám
umožňuje dálkové řízení, přímo z vašeho přenosního počítače.
Vysvětlení aktuálních funkcí
Klikněte na tuto klávesu a uvidíte, jaké aktuální funkce jsou vám k dispozici.
Kombinace kláves <Ctrl> + <Shift> + <E> přepne mezi plným režimem a
zjednodušeným režimem.
45 ... čestina
Dodatky
Odstranění problémů
Jestliže máte potíže s projektorem, podívejte se na
následu jící informace. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora nebo
servisní centrum.
Problém: Žádný obraz se neobjevuje na plátně.
Ujistěte se, že jsou všechny kabely a spojení správně a pevně
připojeny, jak je popsáno v kapitole “Instalace”.
 Ujistěte se, že nejsou hroty konektorů ohnuté nebo zlomené.
Zkontrolujte, zda je projekční lampa správně nainstalovaná.
Podívejte se prosím do kapitoly “Výměna lampy”
Ujistěte
se, že jste sundali víčko na objektiv a zda je projektor zap

nutý.
Ujistěte se, že není zapnuta vlastnost “Skrytí”.
Problém: Neúplný, rolující nebo nesprávný obraz.
 Ztiskněte tlačítko “Opakovaná synchronizace” na dálkovém ov
ládání.
 Jestliže používáte PC:
Pokud je rozlišení Vašeho počítače vyšší než 1024 x 768. Následu
jte kroky popsané níže.
Pro Windows 3.x:
1. Klikněte na ikonu “Windows Setup”v hlavní skupině.
2. Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení menší nebo stejné s
1024 x 768.
Pro Windows 95,98,2000,XP:
1. Otevřete ikonu “Můj počítač”, složku “Ovládací panely” a
potom dvakrát klikněte na ikonu “Obrazovka”.
2. Zvolte “Nastavení”.
3. Ve složce “Oblast obrazovky” naleznete nastavení rozlišení.
Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení menší nebo stejné s
1024 x 768.
Pokud projektor ještě nepromítá celý obraz, potřebujete tedy
změnit obra zovku monitoru, který používáte. Následujte tyto
kroky.
čestina ... 46
4. Postupujte podle kroků 1-2. Klikněte na tlačítko “Upřesnit”.
5. Zvolte tlačítko “Změnit” ve složce “Monitor”.
Dodatky
6. Klikněte na “Ukaž zařízení”. Potom zvolte “Standardní
typy monitorů” v položce “Výrobci”; zvolte rozlišení, které
potřebujete v položce “Typy”.
7. Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení monitoru menší nebo
stejné s1024 x 768.
Jestliže používáte notebook:
1. Potřebujete nejprve provést stejné kroky jako u nastavení
rozlišení počítače.
2. Přepněte displej notebooku do módu “external display only”
nebo “CRT only”.
Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo zamrznutím moni
toru, restartujte všechna zařízení a projektor.
Problém: Obrazovka notebooku nebo PowerBook počítač
nezobrazuje Vaší prezentaci.
Jestliže používáte notebook:
Některé notebooky mohou deaktivovat své obrazovky, když je
druhé zařízení v činnosti. Podívejte se do dokumentace počítače
na informace, jak reaktivovat displej monitoru.
Jestliže používáte Apple PowerBook: V ovládacích panelech
otevřete PowerBook Display a zvolíte vid eozrcadlení na“On”.
Problém: Obraz má vertikální blikající pruh
Použijte “Tracking(Seřizování)” k seřízení. Podívejte se na stranu
25.
Změňte
barevné nastavení monitoru na Vašim počítači.

Problém: Obraz má vertikální blikající pruh
Použijte “Frequency(Frekvence)” k seřízení. Podívejte se na stranu
25.
Zkontrolujte a změňte zobrazovací mód Vaší grafické karty tak,
aby byl kompatibilní s výrobkem. Podívejte se na stranu 27.
Problém: Obraz je nezaostřený
Upravte podle potřeby kroužek ohniska. Podívejte se na stranu
16.
Ujistěte
se, že je promítací obrazovka v požadované vzdálenosti

3,94 až 39,43 stop (1,2 až 12,02 metrů) od projektoru.
47 ... čestina
Dodatky
Problém: Obraz je roztáhnutý v zobrazení 16:9 DVD.
Projektor automaticky najde 16:9 DVD a nastaví poměr stran
na celou obrazovku s původním nastavením 4:3.
Jestliže je obraz ještě roztáhnutý, potřebujete tedy nastavit poměr
stran následovně:
Zvolte prosím poměr stran 4:3 na Vašem DVD přehrávači, jestliže
přehráváte v 16:9 DVD.
Pokud nemůžete zvolit poměr stran 4:3 na Vašem DVD
přehrávači, zvolte prosím poměr stran 4:3 v menu.
Problém: Obraz je obrácený.
Zvolte “Image (Obraz)” v OSD a upravte. Podívejte se na stranu
24, 25.
Problém: Lampa vyhořela nebo praskla
Když lampa dospěje ke konci své životnosti, vyhoří nebo hlasitě
praskne. Pokud se toto stane, projektor nebude svítit, dokud se
lampa nevymění. K výměně lampy následujte procedury v kapitole “Výměna lampy”. Podívejte se na stranu 49.
Problém: Zprávy indikátorů
Zpráva
Pohotovost
Power dioda
oranžově
Teplota
dioda
Bliká pomalu
(vstupní napájecí šňůr)
Lampa svítí
Zapnutí
Vypnutí (chlazení)
Bliká rychle
Chyba (lampa nefunguje)
Chyba (termika nefunguje)
Oranžový
Chyba (větrák nefunguje)
Oranžový
Chyba (nadměrná teplota)
Oranžový
Bliká rychle
Chyba
(porucha lampy)
=>svítí
čestina ... 48
=>nesvítí
Lampa
dioda
Dodatky
Výměna lampy
Projektor sám zjistí životnost lampy. Zobrazí se varovná zpráva
“Lamp is approaching the end of its useful life in full power
operation. Replacement suggested! (Končí životnost lampy v
plném provozu. Doporučujeme vyměnit lampu)! ” Když uvidíte
tuto zprávu, vyměňte okamžitě lampu.
Před výměnou lampy se ujistěte, že se projektor v posledních 30
minutách ochladil.
Varování:
Komora lampy
je horká! Před
výměnou lampy ji
nechte vychladit!
1
3
2
Varování: K
omezení rizika
zranění neupusťte
modul lampy
nebo nesahejte na
žárovku lampy.
Žárovka se může
rozbít a způsobit
zranění.
4
Procedura výměny lampy:
1. Vypněte projektor ztisknutím tlačítka Zapnutí.
2. Nechte projektor v posledních 30 minutách vychladit.
3. Odpojte napájecí šňůru.
4. Sejměte kryt.
5. Sundejte kryt.
6. Sundejte 3 šrouby z modulu lampy.
7. Vyndejte modul lampy. 
K vrácení modulu lampy obraťte předchozí kroky.
49 ... čestina
Dodatky
Problém: Zprávové upozornění
 “Lamp is approaching the end of its useful life in full power opera-
tion. Replacement Suggested! (Lampa se blíží ke konci životnosti v
plné výkonnosti. Navrhnutí výměny!)” Zobrazí se okolo 10 sekund,
poté co je životnost lampy ukončena.
 “Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.)”
Zobrazí se, pokud je teplotní systém přehříván.
 “Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.(Větrák selhává.
Lampa bude brzy automaticky vypnuta.)” Zobrazí se, pokud je
větrák mimo provoz.
čestina ... 50
Dodatky
Specifikace
Specifikace upřesněné níže podléhají změně bez oznámení. Ve věci konečných specifikací
se odvolávejte na marketingové specifikace firmy Acer.
- Čip DLPTM technologie z Texas Instruments
-Lampa 260 W pro PD724, kterou může vyměnit sám
uživatel
Lampa 300 W pro PD726, kterou může vyměnit sám
uživatel
Počet pixelů
- 1024 pixelů(H) X 768 linií(V)
Barva displeje
- 16,7M barev
Poměr kontrastu
- 2500:1 (Full On/Full Off)
Jednotnost
- 90%
Stupeň hluku
-28dB (A) (standardní režim / 26dB (A) (režim ECO)
pro PD724
30dB (A) (standardní režim / 28dB (A) (režim ECO)
pro PD726
Promítací objektiv
- F/2,4~2,6 f=28,0~33,6mm s 1,2x manuální zoom čočka
Velikost promítací obrazovky - 25 až 300 stupňů diagonálně
(úhlopř.)
Vzdálenost projekce
- 3,94 až 39,43 stop (1,2 až 12,02 metrů)
Video kompatibilita
- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM a HDTV kompatibilní
- Kombinované video & S-video způsobilost
H. frekvence
- 31,5kHz~100kHz horizontálnì
V. frekvence
- 56Hz~85Hz vertikálně
Zdroj energie
- Univerzální AC vstup 100-240V ; Vstupní frekvence
50/60Hz
I/O konektory
- Zdroj: AC vstupní zásuvka
- Jeden konektor DVI
- Jeden 15-pin D-sub pro VGA, komponent a HDTV
signál
- Jeden vstup HDMI pro digitální video
- RS232: pro dálkové ovládání projektoru
- Výstup VGA: 1x 15kolíkový D-sub
- Video vstup:
Jeden kombinovaný video RCA vstup
Jeden S-video vstup
 Jedna sada (3 RCA) vstupu komponentního videa
jeden konektor USB
- USB:
- Audio vstup: Telefonní konektor pro audio vstup
-Zvukový výstup: Jeden telefonní konektor pro
bezdrátový zvukový výstup (jen pro typ /PD724W/
PD726W)
-Výstup LAN: Jeden otvor LAN (konektor RJ45 pro
Ethernet 10/100M) (jen pro typ /PD724W/PD726W)
Váha
- 7,6 lbs (3,5kg)
Rozměry
- 13,9 x 11,10 x 4,68 palců (350 x 282 x 119 mm)
Prostředí
- Operaèní teplota: 41~95 °F (5~ 35 °C)
Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)
- Skladná teplota: -4~140 °F (-20~60 °C)
Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)
Bezpečnostní směrnice
- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, 51 ... čestina
cUL, ETL-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC
Lehký ventil
Lampa
Dodatky
Kompatibilní režimy
Mód
Rozlišení
VGA - analogový
VGA
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
SVGA
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
XGA
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
SXGA
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
QuadVGA
1280x960
QuadVGA
1280x960
SXGA+
1400x1050
MAC LC 13”
640x480
MAC II 13”
640x480
MAC 16”
832x624
MAC 19”
1024x768
MAC
1152x870
MAC G4
640x480
i Mac DV
1024x768
i Mac DV
1152x870
i Mac DV
1280x960
VGA - analogový – rozšířené časování
WXGA
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1360 x 768
DVI – digitální
VGA
čestina ... 52
640x480
640x480
640x480
640x480
720x400
720x400
V.frekvence
(Hz)
H.frekvence
(kHz)
60
72
75
85
70
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
60
75
60
66,66
66,68
74,55
75
75,06
60
75
75
75
31,5
37,9
37,5
43,3
31,5
37,9
35,2
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
63,98
76,97
79,98
59,7
75,23
63,98
34,98
35
49,725
60,24
68,68
31,35
60
68,49
75
60
75
85
60
48,36
57,6
68,63
47,72
60
72
75
85
70
85
31,5
37,9
37,5
43,3
31,5
37,9
Dodatky
Mód
DVI – digitální
SVGA(Komprimovaný)
XGA(Nativní)
SXGA(Komprimovaný)
SXGA+(Komprimovaný)
UXGA(Komprimovaný)
HDMI – digitální
(1) Signál počítače.
(2) Videosignál.
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
Rozlišení
V.frekvence
(Hz)
H.frekvence
(kHz)
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1600x1200
56
60
72
75
85
43,4
60
70
75
85
70
75
85
60
75
85
60
60
35,2
37,9
48,1
46,9
53,7
35,5
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
63,98
79,98
91,1
63,98
75
*Podpora nad formát časování digitálního
signálu DVI.
704 x 480
704 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
59,94(29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,5
33,75
704 x 480
704 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
59,94(29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,5
33,75
YPbPr – analogový
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
53 ... čestina
Dodatky
Regulace a bezpečnostní oznámení
Tento dodatek uvádí všeobecné oznámení pro váš promítací stroj Acer.
Oznámení Federální komise pro komunikaci
Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určeném pro
Třídu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise
pro komunikaci. Tyto limity se stanovují na to, aby zabezpečili přiměřenou
ochranu proti škodlivému zasahování v instalacích pro místní obyvatelstvo.
Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a
může způsobovat škodlivé zasahování do rádiové komunikace, jestli není
nainstalováno a používáno podle instrukcí.
Neexistuje však ani žádné ubezpečení, že zasahování se nevyskytne v určité
instalaci. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového
nebo televizního příjmu, což je možné skontrolovat vypnutím nebo zapnutím
zařízení, uživateli sa doporučuje opravit zasahování jedním z následujících
kroků:
• Změňte polohu přijímací antény.
• Zvětšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte zařízení do zásuvky na obvodě jiném než tom, na kterém je
připojený přijímač.
• Poraďte se s distributorem nebo zkušeným technikem – opravářem
na rádiá a televizní přijímače, který vám poskytne pomoc.
Oznámení: Kryté kably
Všechny spojení na jiné počítačové zařízení se musí uskutečnit použitím
krytých kablů tak, aby se zabezpečila souladovost s předpisy Federální komise
pro komunikaci.
Upozornění
Změny nebo modifikace, které nejsou vysloveně odsouhlaseny výrobcem,
můžou zrušiť právomoci uživatele na používání tohoto počítače, které jsou
udělovány Federální komisí pro komunikaci.
čestina ... 54
Dodatky
Podmínky pro užívání
Toto zařízení se podřizuje Části 15 v Ustanoveních Federální komise pro komunikaci. Užívání se podřizuje následujícím dvěm podmínkám:
1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijat jakékoliv zasahování, včetně zasahování, které
může způsobovat nežádoucí používání.
Notice: Canadian users
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Prohlášení shody pro členské státy EU
Acer timto prohlašuje, že tento promítací stroj Acer je v souladu se základními
požadavkami a ostatními patřičnými nařízeními Směrnice 1999/5/EC. (Další
informace získáte na internetové stránce http:// global.acer.com.)
Соответствует сертификатам, обязательным в РФ
55 ... čestina
Dodatky
Důležité bezpečnostní instrukce
Pečlivě si přečtěte tyto instrukce. Uschovejte je pro budoucí použití.
1. Řiďte se všemi výstrahami a instrukcemi uvedenými na tomto výrobku.
2. Odpojte tento výrobek ze zásuvky v stěne předtím, než začněte s jeho
čištěním. Nepoužívejte těkuté čistící prostředky nebo aerosolové čističe.
Při čištění používejte hadr navlhčený ve vodě.
3. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
4. Neklaďte tento výrobek na neustálený vozík, stojan nebo stůl. Při pádu
může být výrobek poškozen.
5. S tímto výrobkem by se mělo manipulovat z příkonního zdroje označeného
na obalu výrobku. Jestli si nejste jisti příkonovým typem, poraďte se s
vaším distributorem nebo místní firmou síťové komunikace.
6. Zabraňte, aby jakékoliv předměty leželi na elektrickém drátě.
Neumístňujte tento výrobek v blízkosti oblastí, kde lidi běžně chodí a
mohli by šlápnout na elektrický drát.
7. Nikdy násilím nevtlačujte předměty jakéhokoli druhu do štěrbin v krytu.
Mohlo by dojít ke kontaktu s nebezpečnými částmi pod napětím nebo ke
zkratu a tím ke vzniku nebezpečí ohně nebo elektrického šoku. Nikdy
nepolévejte výrobek žádným druhem tekutiny.
8. Nepokoušejte se sami o opravu výrobku, protože otevřením nebo odejmutím krytu se vystavujete nebezpečí kontaktu s vysokým napětím a
jiným nebezpečím. Všechny opravy přenechejte servisním technikům.
9. Odpojte výrobek od sítě a přenechejte opravy kvalifikovaným servisním
technikům, jde-li o tyto případy :
a. Síťový kabel nebo zástrčka jsou poškozeny nebo rozedřeny.
b. Do výrobku se vylila tekutina.
c. Výrobek byl vystaven vodě nebo dešti. d.Výrobok nepracuje správně, přestože byly dodrženy všechny provozní instrukce. Nastavte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozních instrukcích, protože nesprávné nastavení jiných
ovládacích prvků by mohlo mít za následek poškození výrobku,
přičemž uvedení výrobku do původního stavi velmi často vyžaduje
intenzivní páci kvalifikovaného technika.
e. Výrobek spadl na zem nebo byl poškozen jeho obal. Výrobek vykazuje výrazné změny v provozu, které naznačují nutnost opravy.
10. Na zabránění rizika nečekaného elektrického šoku používejte adaptér
střídavého proudu jenom v případě, kdy je zásuvka v stěne bezpečně
uzemněna.
čestina ... 56
Dodatky
Kanada — Zařízení pro rádiovou komunikaci s nízkým
příkonem, které se nepodřizují licenčním požadavkům
(RSS-210)
a. Běžné informační zařízení se podřizuje následujúcím dvěm podmínkám:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat zasahování, a
2. Toto zařízení musí přijat jakékoliv zasahování, včetně zasahování,
které může způsobovat nežádoucí řízení tohoto zařízení.
b. Řízení v pásmu 2,4 GHz pro zabránění rádiového zasahování do
licenčního poskytování služeb, toto zařízení je určeno pro užívání
vevnitř a na instalování venku, podřizujíc se licenčním požadavkům a
nařízením.
57 ... čestina
Download PDF

advertising