Raymarine | SmartPilot X5 | SmartPilot X-5

SmartPilot X-5
Sportpilot
Installasjonsmanual
Dokumentnummer: 87076-1-NO
Dato: Mars 2008
SeaTalk er et registrert varemerke for Raymarine Ltd.
Raymarine, SeaTalkng, SmartPilot, AutoLearn, AutoRelease, AutoTack, AutoTrim, GyroPlus og WindTrim er varemerker for
Raymarine Ltd
© Håndbokens innhold copyright Raymarine plc
i
Innhold
Generell informasjon...................................................................................................v
Sikkerhet .................................................................................................................. v
EMC retningslinjer ................................................................................................... v
Vasking under trykk .................................................................................................. v
Dokumentasjon ........................................................................................................ v
Garanti .....................................................................................................................vi
Deponering av produktet ..........................................................................................vi
Kapittel 1:Installasjon og systemoversikt .......................................................... 1
1.1 Installasjonsoversikt ....................................................................................... 1
Planlegging .................................................................................................... 1
Installasjon ..................................................................................................... 1
1.2 Sikker og vellykket installasjon ....................................................................... 1
Autorisert installasjon ..................................................................................... 1
Få hjelp........................................................................................................... 2
Systemoversikt .............................................................................................. 2
Maritime elektroniske systemer ...................................................................... 2
Eksempel SeaTalk System ............................................................................. 3
1.3 Verktøy og utstyr ............................................................................................ 4
Medfølgende deler ......................................................................................... 4
Vertøy og utstyr som IKKE følger med ............................................................ 5
1.4 Tegne et koblingsskjema. ............................................................................... 5
Kapittel 2:Installere systemet ................................................................................ 7
2.1 Forholdsregler ............................................................................................... 7
EMC veiledning .............................................................................................. 7
Ferrittkjerner ............................................................................................... 7
Kobling til annet enn Raymarine utstyr ....................................................... 8
Kompasset.................................................................................................. 8
2.2 Generelle retningslinjer for kabling ................................................................. 8
Krav til strømkabel .......................................................................................... 8
2.3 SPX-5 Sportpilot kurskomputer ...................................................................... 9
Montering ....................................................................................................... 9
Koblingsoversikt ............................................................................................11
2.4 Montere SportDrive drivenhet ........................................................................11
Steg 1 -Ta av rattet .........................................................................................11
Steg 2 - Sjekk rattstammens diameter........................................................... 12
Steg 3 - Forbered montering av låsbeslag..................................................... 13
Steg 4 - Monter drivenhet.............................................................................. 16
Introduksjon .............................................................................................. 16
Montasje på en 3/4” rattstamme ............................................................... 17
Montasje på en 1” rattstamme .................................................................. 18
Sport Drive kabeltrekk .................................................................................. 19
2.5 Kobling av strøm- og drivenhetskabler til kurskomputeren............................ 19
Strømforsyning ............................................................................................. 19
Strømbryter/sikring ................................................................................... 19
Kabel......................................................................................................... 20
Tilkoblingsprosedyre .................................................................................... 20
2.6 Fluxgate-kompass ....................................................................................... 20
Kompassmontering ...................................................................................... 21
Plassering ................................................................................................. 21
Montering.................................................................................................. 21
ii
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
Tilkobling av kompasset................................................................................ 22
2.7 Kontrollenhet ............................................................................................... 23
Montering .................................................................................................. 23
Koble til SeaTalk .......................................................................................... 23
SeaTalk strømtilførsel ............................................................................... 23
2.8 Kobling til jord ............................................................................................... 25
2.9 Andre tilkoblinger.......................................................................................... 26
Rorføler ........................................................................................................ 26
SeaTalkng koblinger ...................................................................................... 27
SeaTalkng strøm........................................................................................ 27
Se også..................................................................................................... 27
NMEA 0183 utstyr......................................................................................... 28
Brofunksjon ............................................................................................... 28
NMEA 0183 / kobling til annen fabrikants utstyr ....................................... 28
2.10Sluttsjekk .................................................................................................... 29
Sikring av kabler ........................................................................................... 29
2.11Klargjøing av systemet før bruk ................................................................... 29
Kapittel 3:Klargjøring og oppsett......................................................................... 31
Krav .............................................................................................................. 31
Rorføler ........................................................................................................ 31
3.1 Klargjøring ................................................................................................... 31
Sjekk og oppsett ved kai ............................................................................... 31
Steg 1 - Slå på systemet........................................................................... 32
Steg 2 - Sjekk dataforbindelser................................................................. 32
Kontrollenhet ...........................................................................................32
SeaTalk og NMEA GPS eller kartplotter...................................................33
Andre NMEA koblinger ............................................................................33
Steg 3 - Sjekk rorfølerens funksjon........................................................... 33
Steg 4 - Sjekk autopilotens styrefølsomhet .............................................. 33
‘Dealer calibration’ innstillinger ..................................................................... 34
Innledning ................................................................................................. 34
Gå inn i ‘Dealer Calibration’ ...................................................................... 34
Sette båttype............................................................................................. 35
Sette drivenhet.......................................................................................... 35
Rette inn rorindikatoren ............................................................................ 36
Sette rorgrenser ........................................................................................ 36
Lagre de nye verdiene .............................................................................. 36
Kalibrering til sjøs ......................................................................................... 36
Sjøforhold ................................................................................................. 36
Komme igang............................................................................................ 37
Svinge kompasset .................................................................................... 37
Rette opp kompasskurs ............................................................................ 38
Rette opp rorindikatoren ........................................................................... 39
AutoLearn (Autolære) ............................................................................... 39
Klargjøring er ferdig ...................................................................................... 42
3.2 Manuelt oppsett ........................................................................................... 43
Sjekke SPX-5 Sportpilot operasjon ............................................................... 43
Justerbare parametere ............................................................................. 43
Response level (responsnivå) .................................................................. 43
Rudder gain (rorutslag)................................................................................. 44
Sjekke ....................................................................................................... 44
Justere ...................................................................................................... 44
Counter rudder (motror)................................................................................ 45
Sjekke ....................................................................................................... 45
iii
Justere ...................................................................................................... 45
AutoTrim....................................................................................................... 45
Justere ...................................................................................................... 45
Rudder damping (rordemping)...................................................................... 46
Kapittel 4:SmartPilot X-5 Sportpilot settings .................................................. 47
4.1 Introduksjon ................................................................................................. 47
Kalibreringstyper .......................................................................................... 47
Display Calibration.................................................................................... 47
User calibration......................................................................................... 47
Seatrial calibration .................................................................................... 47
Dealer Calibration ..................................................................................... 47
Velge karibreringstyper................................................................................. 48
Justere kalibreringsverdier ........................................................................... 48
4.2 Display calibration ........................................................................................ 49
RUDD BAR skjerm ....................................................................................... 49
HDG skjerm .................................................................................................. 49
Datasider ..................................................................................................... 49
Sette opp datasider................................................................................... 50
4.3 User calibration ............................................................................................ 51
Response (responsnivå) .............................................................................. 51
4.4 Dealer calibration ......................................................................................... 52
Seatrial calibration lock ................................................................................ 52
Vessel (båttype)............................................................................................ 53
Drive type (type drivenhet)............................................................................ 54
Align rudder (rette inn roret) .......................................................................... 54
Rudder limit (grense for rorutslag) ................................................................ 54
Rudder gain (rorutslag)................................................................................. 54
Counter rudder (motror)................................................................................ 55
Rudder damping (rordemping)...................................................................... 55
AutoTrim ...................................................................................................... 55
Response (responsnivå) .............................................................................. 55
Turn rate limit (dreiebegrensning) ................................................................. 56
Off course angle (ute av kurs alarm) ............................................................. 56
PowerSteer (styrestikke) .............................................................................. 56
Cruise speed (marsjfart) ............................................................................... 57
Latitude (breddegrad)................................................................................... 57
System reset (tilbakestilling) ......................................................................... 57
4.5 Systemets standardverdier .......................................................................... 58
Appendix 1:NMEA 0183 setninger ...................................................................... 59
NMEA0183 til kurskomputer................................................................................... 59
NMEA0183 fra kurskomputerr* .............................................................................. 59
Appendix 2:SPX-5 Sportpilot spesifikasjoner ................................................. 61
Kurskomputer ........................................................................................................ 61
SportDrive .............................................................................................................. 62
Kontrollenhet (ST6002) .......................................................................................... 63
Index ............................................................................................................................. 65
iv
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
Generell informasjon
v
Generell informasjon
Contents
Sikkerhet
ADVARSEL: Installasjon og bruk av produktet.
Utstyret må installeres og brukes i henhold til de instruksjoner
Raymarine gir. Hvis ikke disse instruksjoner blir fulgt, kan dette
medføre personskade, skade på båt og/eller at produktet ikke virker
som det skal.
ADVARSEL: Slå av strøm.
Vær sikker på at ikke strøm er satt på apparatet før du begynner å
installere produktet.
ADVARSEL: Navigasjon.
Selv om Raymarine har konstruert produktet for å være mest mulig
nøyaktig og pålitelig, så kan mange faktorer innvirke på ytelsen. Derfor
bør det brukes som et hjelpemiddel i navigasjonen, og aldri erstatte
sunn fornuft og omdømme i navigasjonen. Hold alltid utkikk og vær
forberedt på å reagere på situasjoner som kan oppstå.
EMC retningslinjer
Alle Raymarine produkter og tilleggsutstyr er produsert etter de beste
industristandarder for bruk i maritimt miljø.
Raymarines produkter tilfredstiller kravene i Electromagnetic Compatibility (EMC)
standard, men det er samtidig svært viktig at også installasjonen utføres korrekt slik at
ikke yteevnen svekkes.
Vasking under trykk
Raymarines produkter er konstruert vanntette til CFR46 / IPX6 standard. Dette betyr
at hvis produktet installeres og brukes etter forskriftene, kan det brukes under de
fleste vær og sjøforhold. Men hvis produktet blir utsatt for vanntrykk som overgår
CFR46 / IPX6 standarden, bortfaller garantien.
Dokumentasjon
Denne håndboken er del av en serie bøker som omhandler SmartPilot X-5
produktene. Bøkene kan lastes ned fra www.raymarine.com/handbooks.
vi
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
Tittel
Delenummer
SmartPilot X-5 Sport Bruksanvisning
81293
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
87076
ST6002 Kontrollenhet installasjonsark
87058
ST6002 SmartPilot Kontrollenhet - Sport Hurtig-guide
86131
Fluxgate kcompass installatsjonsark
87011
Garantibestemmelser
80017
Så langt vi kan bedømme, var informasjonen i produktdokumentasjonen korrekt da
den gikk i trykken. Raymarine kan, imidlertid, ikke holdes ansvarlig for unøyaktigheter
eller utelatelser som måtte finnes i dokumentene.
I tillegg er det Raymarine’s policy å ha kontinuerlig videreutvikling og oppdatering av
produktene.Som et resultat av dette, kan avvik oppstå mellom produktet og
håndbøkene fra tid til annen. Raymarine kan ikke påta seg ansvar for et slikt avvik.
Garanti
For å registrere ditt nye Raymarine produkt, bør du avsette et par minutter på å fylle ut
garantikortet. Det er viktig at du fyller ut eierinformasjon og sender kortet til oss hvis
du vil dra nytte av alle garantifordeler. Du kan også registrere opplysningene på
Internet påwww.raymarine.com etter at du har fulgt ’Login or create an account’
linken.
Deponering av produktet
Waste Electrical and Electronic (WEEE) Directive
WEEE Directive regulerer gjenbruk av elektrisk og elektronisk avfall.
Selv om WEEE direktivet ikke gjelder alle Raymarines produkter, støtter vi
direktivet som del av vår miljøpolitikk, og vi ber deg være oppmerksom på
hvordan du gjør deg av med produktet. Symbolet med en søppekasse med et kryss
over indikerer at dette produktet IKKE skal kastes sammen med vanlig søppel.
Kontakt din forhandler, Belamarin, eller slå opp på Raymarines nettsider for ytterligere informasjon.
Kapittel 1: Installasjon og systemoversikt
1
Kapittel 1: Installasjon og systemoversikt
Dette kapittelet gir en oversikt over installasjon og nettverkkonfigurasjon for en SPX.5
Sport Autopilot.
SmartPilot X-5 (SPX-5) Sportpilot er ment som et hjelpemiddel for å styre lystfartøyer
med et fullt lastet vekt på maksimum:
• 2000 kg med mekanisk styring.
• 3500 kg med servoassistert styring.
1.1 Installasjonsoversikt
Installasjon av en SPX -5 Sportpilot skjer i to trinn, nemlig å planlegge installasjonen,
for så å installere og montere komponentene.
Det er viktig å gjøre en grundig planlegging for å forsikre at alle komponenter i
systemet, inkludert kabler og tilbehør, er korrekt spesifisert og lokalisert.
Her er en oversikt over oppgavene.
Planlegging
1.
2.
3.
4.
5.
Forstå systemet.
Sjekk at alle komponeter er tilstede.
Finn ut hvor komponentene skal stå
Planlegg kabelstrekk og koblinger.
Lag et koblingskjema.
Installasjon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Monter SPX-5 Course Computer (kurskomputer).
Installer SportDrive drivenhet.
Installer kontrollenheten (betjeningsenheten).
Installer kompasset.
Monter strøm- og jordkabler
Sett inn evt. andre kabler i kurskomputeren.
Til slutt: se etter at alle komponenter og kabler sitter fast
1.2 Sikker og vellykket installasjon
For å oppnå en sikker og vellykket installasjon av ditt SPX5 Sport system, må
installasjon og kalibrering utføres av en profesjonell og kompetent installatør, som
følger denne installasjonsanvisningen.
Autorisert installasjon
Raymarine anbefaler autorisert installasjon utført av en godkjent Raymarine
installatør. En slik installasjon kvalifiserer for utvidelse av garantibestemmelsene.
Kontakt nærmeste Raymarine forhandler for flere detaljer, eller les
garantidokumentet som ligger i pakken.
2
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
Få hjelp
Dersom du trenger ytterligere hjep, kontakt din forhandler, eller gå til Raymarines
hjemmeside www.raymarine.com.
Systemoversikt
SPX-5 Rattsystem består av en rekke komponenter som er koblet sammen ved bruk
av en Raymarine SeaTalk bus.
SPX-5 Sport system - hovedkomponenter
SmartPilot X-5 computer
SportDrivenhet
ST6002 kontrollpanel
Fluxgate
kompass
D10369-1
Maritime elektroniske systemer
Autopiloten kan være en del av et større elektronisk system i båten din. Det kan
kobles til annet utstyr via et antall maritime elektroniske protokoller. Dette kan være:
•
•
•
•
SeaTalk.
SeaTalkng
NMEA 0183
NMEA2000 (via SeaTalkng)
Kapittel 1: Installasjon og systemoversikt
3
Eksempel SeaTalk system
SeaTalk tillater sammekobling av kompatible produkter gjennom en enhetlig databus.
Dette muliggjør deling av informasjon mellom båtens elektroniske instrumenter
ST60+ fart
instrument
ST60+ dybde
instrument
ST6002
SmartKontrollenhet
SeaTalk
kabel
SeaTalk
kabel
ST6002
SmartKontrollpanel
SeaTalk
kabel
SeaTalk
kabel
SeaTalk
kabel
GPS
Dybdegiver
Fartsgiver
SeaTalk
3veis koblingsblokk
Kurscomputer
12 V dc
SeaTalk eller NMEA
SeaTalk kabel overfører:
- 12V spenning fra kurscomputer
- Data til og fra kurscomputer
D10628-1
4
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
1.3 Verktøy og utstyr
Før du begynner installasjonen, bør du forsikre deg om at du har alle komponenter og
verktøy du trenger.
Medfølgende deler:
So
lde
Ku
rsc
om
put
Sm
art
kon ST60 Pilot
tro 00
llpa
nel
kse
l
kni
Gjengestag (x2)
Fingermutter (x2)
er
Pa
5/8 inch,
låsemutter
5/8 tommer
tetteskive
Akslingadapter
ng
SeaTalk kabel,
4 m (13 ft)
Kabelsko
(1/8" x 2)
Kabelsko
(1/4" x 1)
Rattaksel
Skråhodet skrue,
M5 x 12 (x4)
SportDriver
Skråhodet skrue,
M4 x 25 (x4)
Kile
M4
skive (x4)
Kile (standard)
M4 sprengskive (x4)
Flathodet skrue,
No 8 x 3/4 inch (x7)
M4
mutter (x4)
3 mm allen nøkkel
Fluxgatekompass
med 8 m (26 ft) kabel
Kompass
advarselsmerke
Kabelstrips
(x12)
Dokumentmappe
D10662-1
Fastnøkkel
Kapittel 1: Installasjon og systemoversikt
5
Verktøy og deler som IKKE følger med
Du trenger å supplere med følgende utstyr:
Verktøy:
• Flat skrutrekker
• Drill (helst batteridrevet).
• Avtrekker (evt. - for å dra av rattet).
• 4 mm bor.
• Fastnøkler, evt. skiftenøkkel.
Kabler / utstyr:
•
•
•
Strømkabel og sikring.
Andre datakabler (f.eks. for tilkobling av GPS eller kartplotter).
Jordingsskjerm.Se side 25.
1.4 Tegne et koblingsskjema
Som del av installasjonsforberedelsene for din SPX-5 Sportpilot, anbefaler vi at du
lager en skjematisk tegning av systemet du skal installere. Dette vil hjelpe deg til å
installere et sikkert og optimalt system, spesielt hvis du ønsker å koble autopiloten til
andre elektroniske system i båten.
Det skjematiske diagrammet bør inneholde:
• Plassering av alle komponentene. Se side v og side 7 for EMC retningslinjer som
måtte påvirke plassering av enkelte komponenter.
• Koblinger, kabeltyper, ruter og lengder.
Når du har laget dette diagrammet, er du klar til å begynne installasjonen av SPX-5
Sportpilot.
6
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
7
Kapittel 2: Installere systemet
Før du starter installeringen bør du sjekke at du har følgende:
• Alt nødvendig utstyr og verktøy du trenger for å installere en SPX-5 Sportpilot.
• Korrekt type og lengde strømkabel.
• Diagram med detaljer om koblinger og plasseringer i systemet
Du bør okså sjekke at eksisterende elektronisk utstyr, slik som GPS er installert og
virker som det skal.
2.1 Forholdsregler
ADVARSEL: Installer ved kai.
Av sikkerhetsgrunner bør båten ligge til kai under
installasjonen.
EMC veiledning
Raymarine produkter og tilleggsutstyr tilfredstiller Electromagnetic Compatibility
(EMC) krav. Dette er for at utstyr ikke skal innvirke på hverandre og forstyrre
operasjonen.
En forutsetning for at dette skal fungere, er at utstyret blir installert korrekt.
For best EMC ytelse foreslår vi at:
•
•
•
•
Raymarine utstyr og deres kabler er:
• Minst 3 ft (1 m) fra ethvert utstyr som sender, eller kabler som overfører
radiosignaler (f.eks. VHF radio, kabler og antenner). Hvis det dreier seg om
SSB, bør avstanden økes til 7 ft (2 m).
• Mer enn 7 ft (2 m) fra en radarantenne ( i strålen). En radarstråle kan antas å
spre seg 20 grader oppover og nedover fra en horisontal antenne.
Produktet får strøm fra et annet batteri enn startbatteriet. Dette er viktig for å
unngå at utstyret oppfører seg unormalt, eller data blir borte under oppstart av
motor.
Bare Raymarine godkjente kabler brukes.
Kabler ikke er forkortet etter forlenget (hvis det ikke er spesifikt forklart i installasjonsmanualen).
Husk
Hvis andre faktorer hindrer forslagene ovenfor, sørg alltid for å ha mest mulig avstand
fra andre elektriske komponenter.
Dette vil gi den best mulige EMC ytelse for installasjonen.
Ferrittkjerner
Noen Raymarine kabler er utstyrt med ferritkjerner for å undertrykke støy. Disse er
viktige for korrekt EMC ytelse. Hvis en ferrittkjerne blir fjernet under installasjonen,
må den settes tilbake på samme plass så snart installasjonen er ferdig.
Bruk bare ferrittkjerner av korrekt type fra autoriserte Raymarine forhandlere.
8
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
Kobling til annet enn Raymarine utstyr
Hvis Raymarine utstyr skal kobles til annet utstyr ved bruk av kabler som ikke er levert
av Raymarine, MÅ en Raymarine ferritkjerne alltid monteres på kabelen, nærmest
Raymarine enheten.
Kompasset
Kompasset er meget følsomt overfor magnetisk påvirkning og elektriske støykilder
slik som generator og VHF. For at kompasset skal fungere godt, er det viktig at det
plasseres korrekt.
2.2 Generelle retningslinjer for kabling
•
•
•
•
•
Legg ikke vekselstrøms- og likestrømskabler sammen.
Hold deg til EMC retningslinjer (se side 7).
Bruk kabelgjennomføringer for å beskytte kablene.
Merk alle kabler.
Hold Fluxgate-kompassets kabler vekk fra andre kabler.
Krav til strømkabel
En oversikt over strømkabler er vist på følgende tegning.
Drivenhet
Fordelingspanel
KursComputer
Kabel A
Kabel B
D10679-1
FORSIKTIG: Strømkabel.
Bruk av feil tykkelse på strømkabelen kan begrense strømtilgangen
til drivenheten, og forårsake feil på SPX-5 Sportpilot. Sørg for at du
bruker korrekt tykkelse. Hvis du er i tvil, bruk en tykkere kabel.
Kravet til strømkabel er avhengig av den totale lengde av strømkretsen. På tegningen
ovenfor er dette den totale lengde av Kabel A + Kabel B.
Kapittel 2: Installere systemet
9
Korrekt kabeldimensjon er gitt i følgende tabell:
Total kabellengde (A + B)
Tverrsnitt
AWG
Opp til 2.5 m (8 ft)
1.0 mm2
18
Opp til 4.0 m (13 ft)
1.5
mm2
16
Opp til 6.0 m (22 ft)
2.5 mm2
14
2.3 SPX-5 Sportpilot kurskomputer
Montering
Kurskomputeren må plasseres på en solid vertikal vegg, fri for vibrasjoner
10° 10°
°C
°F
Max 55
130
Min-10
14
D10373-1
or
10
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
170 mm (6.7 in)
MO
VE NTE
RT R
IIK
AL
T
237 mm (9.33 in)
56 mm
(2.2 in)
D10375-1
Kapittel 2: Installere systemet
11
Koblingsoversikt
Kurskomputeren kan ha følgende tilkoblinger:
SeaTalk sikring
(2 A)
Power sikring
(15A)
2
15
Merk: Ekstra
sikringer finner
du under lokket
A
NMEA 0183
inngang/utgang
Fluxgate
kompass ingang
Rorføler
inngang
SeaTalkng
inngang/utgang
SeaTalk
inngang/utgang
B
Power
inngang
(12 V)
RF jordtilkobling
Drivermotor
utganger
D10374-1
2.4 Montere SportDrive drivenheten
SportDrive passer over båtens rattaksel, og rattet festes til SportDrive. Et
tilpasningstykke følger med i pakken for å feste SportDrive til 3/4 in (19 mm) eller 1 in
(25 mm) rattaksel. Rekkefølgen de forskjellige komponenter monteres er avhengig
av akselens diameter. Du bør derfor være sikker på diameteren før du begynner
installasjonen.
Steg 1 – Ta av rattet
FORSIKTIG: Vri rattet hele veien medsols.
Før du demonterer rattet, er det svært viktig at du har rotert rattet hele veien
til høyre. Hvis ikke, kan du påføre SportDrive skade ved et senere tidspunkt
under installasjonen
1. Vri rattet medsols til det stopper i endestoppen.
2. Fjern kapslen på navet.
3. Med rattet fullt til høyre endstopp, bruk den medfølgende pipenøkket, eller en
annen passende pipe, for å skru av navmutter og skiver.
4. Ta rattet forsiktig av (en avtrekker vil hjelpe).
12
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
5. Ta av, og oppbevar evt fjær/skive..
Kile
Låsemutter
Skive
D10376-1
Steg 2 - Sjekk rattstammens diameter
Siden monteringsrekkefølgen på komponentene er avhengig av rattstammes
diameter, er det svært viktig at denne er fastslått før monteringen begynner.
Som første estimat, hvis du kan tre tilpasningsstykket ned over rattstammens kon, da
er rattstammen 3/4” diameter. Hvis tilpasningsstykket er for liten, er rattstammen 1”
diameter.
Følgensde e skisse viser den generelle sammensetning av hovedkomponentene for
hver akselstørrelse.
Kapittel 2: Installere systemet
13
Foring
3/4"
rattaksling
Ratt
(3/4" aksling)
3/4” rattaksling
Ratt
(1" aksling)
Foring
1” rattaksling
1"
rattaksling
D10663-1
Steg 3– Forbered montering av låsbeslag
1. Hvis rattakselen er 1” diameter, fortsett fra steg 2. Hvis akselen er 3/4” diameter,
tre tilpasningsstykket (medfølgende) ned på akselens kon, med kilesporene
innrettet.
2. Plasser SPX-5 Sport Drive midlertidig på rattakselen, med låsearmen nedover
14
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
3. Ved hjelp av skissen nedenfor, finn en hensiktmessig flate å skru fast låsearmen
på.
Merk: Hvis dashbordet ikke rekker nedenfor SPX-5 Sport Drive, kan det hande du må bygge
ned et solid feste fra undersiden av dashbordet som igjen låsearmen kan festes til.
D10378-1
Kapittel 2: Installere systemet
15
4. Hold låsearmen på flaten du vil plassere den, og merk hvor festeskruene skal
sitte.
D10379-1
5. FjernSPX-5 Sport Drive fra akselen og bor fire 4 mm hull til festeskruene.
D10380-1
16
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
Steg 4 - Monter Sport Pilot drive
Introduksjon
1. Skru låsearmen godt fast til festepunktet ved hjelp av medfølgende fire M4 skruer,
muttere og skiver som vist nedenfor.
M4 skive
M4 mutter
M4 sprengskive
D10664-1
2. MonterSPX-5 Sport Drive drive som beskrevet i instruksjonene for 3/4 “ eller 1” rattaksel som vist nedenfor.
Kapittel 2: Installere systemet
17
Montasje på en 3/4“ rattstamme
Montasje på 3/4” rattstamme
Overettmerke
Overettmerke
Kile (stor)
Kile Låsemutter
(liten)
(liten)
Skive
3/4"
aksling
Tetteskive Sport Drivenhet
Skruer
Låsemutter
(stor)
Foring
Aksling
D10669-1
For å montere Sport Pilot drive på en 3/4“ rattstamme, se illustrasjonen ovenfor og:
1. Sørg for at tilpasningsstykket som ble montert under avsnittet Forbered montasje
av låsbeslag fremdeles er på plass på rattstammen.
2. Sett den største av de to kileskivene i kilesporet. Om nødvendig, bruk en liten
hammer for å få den helt på plass.
3. Tre SPX-5 Sport Drive på rattstammen slik at kileskiven som ble montert i steg 2
låser i drivenhetens spor.
Merk: Bruk IKKE den orginale rattmutteren og skiven til å feste drivenheten .
4. Sett på den 5/8“ tetningsskiven på rattstammen slik at tetningssiden vender mot
SportDrive.
5. Bruk den medfølgende pipenøkkelen til å skru fast drivenheten med den 5/8“ låsemutteren som også følger med.
6. Med rattet hardt over til styrbord, stram låsemutteren godt til (ca. 30 Nm).
7. Rett opp rattbeslaget etter overettmerkene på beslaget og drivenheten. Med hjelp
av medfølgende sekskantnøkkel, fest rattbeslaget til drivenheten med de fire
forsenkede skruene.
8. Sett den minste av de to kileskivene på plass i sporet på rattbeslaget.Om nødvendig, bruk en liten hammer for å få den helt på plass.
9. Tre rattet inn på rattbeslaget slik at kileskiven treffer sporet i rattet.
10. Ssett på den originale skiven og låsemutteren og skru til rattet.
18
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
11. Sett tilbake navkapselen..
Montasje på en 1“ rattstamme.
Montasje på 1” rattstamme
Overettmerke
Skive
Overettmerke
Kile (liten)
Foring
Kile Låsemutter
(stor)
(liten)
Skruer
Aksling Tetteskive
SportPilot
1" aksling
Låsemutter
(stor)
D10670-1
For å montere Sport Pilot drive på en 1” rattstamme, se illustrasjonen ovenfor og:
1. Sett den minste av de to kileskivene på plass i sporet på rattstammen.Om
nødvendig, bruk en liten hammer for å få den helt på plass
2. Tre SPX-5 Sport Drive på reattstammen slik at kileskiven som ble montert i steg 1
låser i drivenhetens spor.
Merk: Bruk IKKE den originale rattmutteren og skiven til å feste drivenheten .
3. Sett på den 5/8“ tetningsskiven på rattstammen slik at tetningssiden vender mot
SportDrive.
4. Bruk den medfølgende pipenøkkelen til å skru fast drivenheten med den 5/8“ låsemutteren som også følger med.
5. Med rattet hardt over til styrbord, stram låsemutteren godt til (ca. 30 Nm).
6. Rett opp rattbeslaget etter overettmerkene på beslaget og drivenheten. Med hjelp
av medfølgende sekskantnøkkel, fest rattbeslaget til drivenheten med de fire
forsenkede skruene.
7. Med kilesporene overett, tre tilpasningsstykket inn pårattbeslaget så langt den
går.
8. Sett den største av de to kileskivene på plass i sporet på rattbeslaget. Om nødvendig, bruk en liten hammer for å få den helt på plass.
9. Tre rattet inn på rattbeslaget slik at kileskiven treffer sporet i rattet..
Kapittel 2: Installere systemet
19
10. Sett på den originale skiven og låsemutteren og skru til rattet..
11. Sett tilbake navkapselen.
Sport drive kabeltrekk
Vi anbefaler at skottgjennomføringen av kabelen til SPX-5 SportDrive er valgt slik at
sjansen for vanninntrengning er minimum. Det følger med en vanntett gjennomføring,
men hvis ikke denne passer til tykkelsen av skottet, må du selv skaffe en tilsvarende
med riktig tykkelse. Deretter:
1. Bor et hull til gjennomføringen der du vil ha den.
2. Fjern evt. fliser fra hullkanten og monter gjennomføringen.
3. Tre den frie enden av kabelen gjennom hullet med den spiralrullede delen utenfor.
Watertight
grommet
D10671-1
2.5 Kobling av strøm- og drivenhetskabler til
kurskomputeren
Strømforsyning
SPX-5 Sportpilot trenger 12 V dc.
FORSIKTIG: Sørg for korrekt spenning.
Du må IKKE koble 24 V spenning på kurskomputeren. Den kan da bli
ødelagt.
Strømbryten/sikring
Beskytt strømforsyningen til SPX-5 Sportpilot med en 10 A sikring eller bryter
20
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
Kabel
Bruk informasjonen som er gitt i Krav til strømkabel på side 8 & 9, og skaff tilveie den
korrekte kabeltype og lengde for å hente strøm fra båtens distribusjonspanel til
kurskomputeren.
Tilkoblingsprosedyre
A
Brown
Rød
B
Blue
Sort
Distribusjonspanel
Drivenhet
Sikring
og bryter
Spenningstilførsel
D10385-1
Ved kurskomputeren, finn frem de frie endene av kablene fra distribusjonspanelet
(strøm) og fra drivehenten. Se etter at all strøm er avslått. Studer tegningen ovenfor
og sett på kablene på riktige terminaler slik:
1. Ta av 8-10 mm isolasjon fra enden på hver ledning
2. Bruk en liten skrutrekker til å løse skruene på terminalblokken.
3. Sett inn de avisolerte ledningsendene i de riktige terminaler og trekk til skruene.
2.6 Fluxgate-kompass
Merk: Hvis du skal bruke et separat NMEA kompass, må du IKKE installere Fluxgate-kompasset som følger med din SPX-5 Sportpilot. Istedet, kobl NMEA kompasset til NMEA inngangen på
kurskomputeren.
Bruk instruksjonene nedenfor til å installere Fluxgate-kompasset.
Kapittel 2: Installere systemet
21
Etter at du har montert Fluxgatekompasset, se etter at du fester lappen med
”Compass safe area” ved siden av kompasset.
Kompasset inneholder en selvstabiliserende mekanisme. Dette gjør at kompasset gir
nøyaktige kurser, selv på rulling og stamping på opp til +/- 35°..
Merk: Raslingen som kan høres når kompasset ristes er normal. Dette skyldes opphenget inne
i kompasshuset..
Kompassmontering
Plassering
For best ytelse, monter kompasset:
• med Raymarine logo fremover i båten.
• så nær som mulig båtens senter for rulling og stamping for å minimere bevegelser.
• minst 0.8 m afra båtens styrekompass for å unngå gjensidig deviasjon på
kompassene.
• så langt som mulig vekk fra jernansamlinger, slik som motor, generator, ,
verktøykasse, høyttalere, eller andre magnetiske enheter.
D10386-1
Merk: For å sjekke om en plassering er god nok, tape et vanlig håndkompass på stedet og styr
båten i en 360 graders sirkel. Kursen på håndkompasset bør ikke være mer enn 10° forskjellig
fra styrekompasset på noen kurs..
Montering
1. Monter Fluxgatekompasset på et vertikalt skott, med kabelen nedover.
2. Sett den medfølgende advarselslappen på en klart synlig plass nær kompasset.
22
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
Ver
ti
kal
D10387-1
Tilkobling av kompasset
Trekk kompasskabelen til kurskomputeren og fest den med jevne mellomrom ved
hjelp av klips/strips.
Kobl til kurskomputeren som vist på tegningen nedenfor.
Screen
Green
Red
Yellow
Blue
Cable, 8 metres (26 ft)
Fluxgate compass
D10388-1
Kapittel 2: Installere systemet
23
2.7 Kontrollenhet
Montering
ST6002 kontrollenhet blir levert med en 4 m kabel for kobling til SeaTalk bus. Se etter
at plasseringen er mindre enn 4 m fra nærmeste koblingspunkt. Du kan kjøpe en
lengre kabel hvis du ønsker.
Monter kontrollenheten i henhold til medfølgende monteringsseddel.
Koble til SeaTalk
Kontrollenheten skal kobles til ‘SeaTalk’ på kurskomputeren som vist i tegningen
nedenfor.
Pilot Kontrollpanel
Rød
Kobl kun til Rød ledning hvis SeaTalk
skal tilføres spenning fra
kurscomputer. Se SeaTalk spenningstilkobling nedenfor for detaljer.
Gul
Skjerm
SeaTalk
D10619-1
Merk: Du vil trenge ekstra kabel hvis du skal koble kontrollenheten til et annet SeaTalk instru-
ment.
SeaTalk strømtilførsel
Nøyaktig hvordan koblingene blir gjort, er avhengig av hvordan strøm blir tilført til
SeaTalk:
• Hvis 12 V er levert av kurskomputeren, fest den røde ledningen , den gule
ledningen og skjermen til kurskomputeren.
• Hvis 12 V er tilført av en annen ekstern enhet, fest kun den gule ledningen og
skjermen til kurskomputeren. IKKE fest den røde ledningen.
24
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
SeaTalk power supplied by Course Computer
Yellow
Red
SeaTalk
Course Computer
Pilot
Controller
SeaTalk instruments
Screen
SeaTalk
D10644-1
SeaTalk tilført spenning fra annet sted
SeaTalk
Kurscomputer
Pilot
Kontrollpanel
SeaTalk instrumenter
SeaTalk
SeaTalk
Gul
Kobl ikke til rød ledning
(kutt av og isoler)
Skjerm
SeaTalk 12 V spenningstilførsel
(via bryter/sikring)
D10645-1
Kapittel 2: Installere systemet
25
2.8 Kobling til jord
FORSIKTIG: Jording.
SPX-5 Sportpilot MÅ jordes til båtens jord. Hvis ikke kan det
forårsake problemer med piloten eller annet elektronisk utstyr i
båten.
For å jorde din SPX-5 Sportpilot:
• Bruk en dedikert jordplate (f.eks. dynaplate) i kontakt med vannet.
• Bruk en flettet kobberkabel, 30 A (1/4 tomme) eller større. (eventuelt en 4 mm
kabel eller større).
Hold lengden av jordingskabelen til et minimum
Merk: Hvis du ikke har tilgang til en jordingsplate, kan du koble jordledningen direkte til batteriets minuspol.
Kurscomputer
A
Båtens
jordingspunkt
B
Foretrukket
jordingsmetode
Båtens batteri
D10608-1
Alternativ jordingsmetode
26
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
2.9 Andre tilkoblinger
Rorføler
En valgfri rorføler kan kobles til autopiloten. Denne kan forbedre autopilotens
nøyaktinghet og ytelse. Hvis du har en slik, skal du koble den til kurskomputeren som
vist på tegningen nedenfo.
Skjerm
Rød
Blå
Grønn
Rorføler
D10393-1
Kapittel 2: Installere systemet
27
SeaTalkng koblinger
For å koble autopiloten til et SeaTalkng backbone, bruk en enkel forgreningskabel
(spur). Forgreningskabler er tilgjengelige fra din Raymarine forhandler.
SeaTalkng forgreningskabel
lengde
Delenummer
1 ft 3 in (400 mm)
A06038,
3 ft 3 in (1 m)
A06039
9 ft 10 in (3 m)
A06040
16 ft 4 in (5 m)
A06041
A
Rød
B
Sort
Hvit
Kutt
skjerm
Kutt &
isoler gul
Blå
SeaTalkng spur kabel
D10394-1
SeaTalkng strøm
Kurskomputeren leverer IKKE 12 V til SeaTalkng. SeaTalkng systemet må ha sin egen
strømtilførsel.
Se også
For mer informasjon om SeaTalkng system, se SeaTalkng Referansemanual. Du kan
finne denne på Raymarine hjemmeside www.raymarine.com/handbooks
28
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
NMEA 0183 utstyr
SPX-5 Sportpilot kan kobles, via NMEA porten, til NMEA utstyr slik som GPS eller
kartplotter.
+ve
INN
-ve
INN
+ve
UT
-ve
UT
+ve
UT
-ve
UT
+ve
INN
-ve
INN
Skjerm ikke tilkoblet
NMEA UTSTYR
D10539-1
Brofunksjon
SPX-5 Sportpilot kan fungere som en databro mellom SeaTalk og NMEA, noe som
muliggjør deling av data mellom NMEA og SeaTalk enheter.
For eksempel kan informasjon fra en NMEA GPS deles med et SeaTalk instrument,
for å ha et eget “Course Over Ground” display.
NMEA 0183 / kobling til annet fabrikants utstyr
•
•
•
Hvis du kobler Raymarine utstyr til annet utstyr ved bruk av en ikke-Raymarine
kabel, MÅ du sette en dertil egnet ferritkjerne på kabelen, nær Raymarine
enheten.
Hvis du kobler til en annen fabrikants utstyr, må du følge denne fabrikantens
kabelinstruksjoner.
Du må ikke koble mer enn EN komponent til kurskomputerens NMEA input.
Kapittel 2: Installere systemet
29
2.10Sluttsjekk
Før du slår på strømmen bør du forsikre deg at utstyr og kabler er godt festet
Sikring av kabler
For å unngå belastning på koblingsblokkene, bruk strips til å feste kablene til
kurskomputeren som vist nedenfor
D10396-1
2.11Klargjøring av systemet før bruk
Autopiloten må klargjøres før bruk. For nye installasjoner medfører dette kalibrering
av systemet; noe som er av avgjørende betydning for sikkerheten
Se Kapittel 3:, Klargjøring og oppsett
30
SmartPilot X-5 Sportpilot Installasjonsmanual
31
Kapittel 3: Klargjøring og oppsett
Dette kapittelet beskriver klargjørings- og oppsettprosedyrer for Raymarine SPX-5
Sportpilot.
Krav
Klargjøringsprosedyrene er påbudt og må utføres før SPX-5 Sportpilot brukes til å
styre båten.
Disse består av en rekke kontroller og oppsett som kan utføres ved kai, etterfulgt av
en kort prøve på sjøen.
Senere beskrives oppsettprosedyrer som kan brukes til å finjustere din SPX-5
Sportpilot for optimal ytelse. Disse er ikke påbudt, og det kan hende du ikke trenger å
bruke dem dersom du synes din SPX-5 Sportpilot virker akseptabelt etter
klargjøringen.
For å klargjøre og sette opp SPX-5 Sportpilot brukes ST6002 Kontrollenhet:
• standby & auto velger de forskjellige operasjoner.
• +1, -1, +10 & -10 setter kursendringer.
• disp & track gir tilgang til utvidede funksjoner.
Merk: Systemet er også kompatibelt med ST7002, ST8002, S100 Smartcontroller og ST70 Pi-
lot kontrollenheter.
Rorføler
Standard SPX-5 Sportpilot kommer uten rorføler og kan defor ikke vise rorutslaget på
kontrollenheten. SPX-5 Sportpilot er, imidlertid, kompatibel med Raymarine rorføler
og denne kan monteres etter eget valg.
Display i standard SPX-5 Sport system
3.1 Klargjøring
Klargjøringsprosessen består av:
• Sjekk og oppsett ved kai.
• Kalibrering til sjøs.
Sjekk og oppsett ved kai
Dette består av:
1. Slå på systemet.
2. Sjekk av SeaTalk og NMEA 0183 tilkoblinger.
Display i SPX-5 Sport system med
rorføler montert som ekstrautstyr D10806-1
32
SmartPilot X-5 Sport installation & Setup Guide
3. Sjekk av evt. rorføler og pilotens styringsparametere.
4. ‘Dealer calibration’ oppsett. Disse er:
• Sjekk av pilotens styringsfølsomhet.
• Sette båttype og type drivenhet.
• Sette grenser for rorutslag, hvis rorføler er montert
ADVARSEL:
Av sikkerhetshensyn MÅ du utføre disse kontrollene før du gjør kalibrering
til sjøs.
Med båten godt fortøyd, utfør disse prosedyrene før du gjør prøver på sjøen.
Steg 1 - Slå på systemet
1. Slå på systemet mens du holder øye med drivenheten. Dersom drivenheten
beveger seg, slå av strømmen øyeblikkelig og skjekk at alle koblinger er gjort
korrekt.
2. Når kontrollenheten og kurskomputeren slås på , vil kontrollenheten gi et pip og
vise kontrollenhet-type noen sekunder, før STANDBY skjermen vises.
En CALIBRATE REQUIRED melding kan også vises. Dette skjer hvis:
• båttype ikke er valgt.
• kompasset ikke er kalibrert.
Dette vil bli gjort senere under klargjøringen.
3. Sjekk at STANDBY skjermen viser en virkelig kompasskurs.
TRUE
D10524-1
Problemer ved oppstart
• Hvis kontrollenheten ikke piper, eller hvis sjermen er blank, slå av strømmen og
sjekk sikringer på 12 v forsyningen og i kurskomputeren.
• Hvis skjermen viser SEATALK FAIL eller NO PILOT , sjekk the SeaTalk tilkoblingene.
• Hvis STANDBY skjermen ikke viser en virkelig kompasskurs, sjekk
kompasstilkoblingene.
Steg 2 - Sjekk dataforbindelser
Kontrollenhet
Sjekk Smartpilot kontrollenhetens forbindelser slik:
• Med kontrollenheten påslått, sjekk at skjermen viser STANDBY.
• His ikke dette er tilfelle, eller hvis det vises NO PILOT, sjekk kabling og koblinger
mellom kontrollenheten og de andre enhetene.
Kapittel 3: Klargjøring og oppsett
33
SeaTalk og NMEA GPS eller kartplotter
Hvis du har koblet SPX-5 Sportpilot til en kartplotter eller GPS (f.eks.. via NMEA eller
SeaTalk), sjekk forbindelsene ved å velge standard navigasjonsdata på
kontrollenheten:
1. Trykk disp for å vise den første datasiden (XTE), og sjekk at denne siden viser
forventet data.
1. Trykk disp igjen for å vise neste dataside i rekken (BTW, DTW etc.)
Hvis skjermen viser bindestreker istedenfor tall, se etter at:
• GPS eller kartplotter er påslått og sender ut veipunktdata.
• GPS eller kartplotter er satt opp til å sende data i riktig format.
• det ikke er feil på kabelen. Sjekk etter brudd, kortslutning eller ombyttede
ledninger.
Andre NMEA koblinger
For å sjekke andre NMEA koblinger kan det hende du må sette opp nødvendig
dataside ved hjelp av Skjermkalibrering i ‘Dealer calibration’ modus.
Datasider vises ved å trykke disp knappen (i Standby eller Auto modus).
Detaljer om gyldige NMEA setninger kan du finne i Appendix 1: NMEA 0183 setninger
Steg 3 - Sjekk rorfølerens funksjon
Hvis en rorføler er montert, kan du sjekke om den fungerer slik:
1. Drei rattet helt til styrbord.
2. Sjekk at rorindikatoren beveger seg til styrbord.
Hvis rorindikatoren beveger seg feil vei:
i. Skru av strømmen.
ii. Bytt om den røde og grønne ledningen på RUDDER input på SPX kurskomputer.
iii. Slå på strømmen og sjekk igjen.
Steg 4 - Sjekke autopilotens styrefølsomhet
Slik sjekker du styrefølsomheten:
1. Sentrer roret manuelt, og trykk auto (slik at SPX-5 Sportpilot er i Auto modus).
2. Sjekk at skjermen viser AUTO.
Vær klar til å trykke standby hvis roret går hardt over.
3. Trykk +10 en gang.
D10646-1
34
SmartPilot X-5 Sport installation & Setup Guide
4. Sjekk at roret beveger seg noen grader til styrbord og stopper.
Hvis roret går hardt over, trykk standby øyeblikkelig for å stoppe bevegelsen
5. Hvis roret gå til babord eller går hardt over til siden:
i. Trykk standby.
ii. Slå av strømmenr.
iii. Reverser ledningene fra drivenheten på SPX-5 Sporpilot kurskomputer.
iv. Skru på strømmen og sjekk igjen.
Merk: Hvis roret går mer enn 10 grader for så å gå tilbake, eller hvis roret begynner å jage fram
og tilbake, må du øke rordempingen manuelt(Se side 55).
‘Dealer calibration’ innstillinger
Innledning
ADVARSEL: Bruk ‘ Dealer calibration’ korrekt.
Uvettig bruk av ‘Dealer calibration’ kan ødelegge SPX-5
Sportpilots ytelse og derfor påvirke båtens
manøvreringsdyktighet alvorlig. Ikke juster ‘Dealer calibration’
settinger med mindre du blir bedt om det.
For å gå videre i klargjøringsprosedyrene må du utføre enkelte ‘Dealer calibration’
settinger. Hva du må gjøre, og hvilke skjermer du vil se, er avhengig av om du har en
rorføler montert.
Sammenhengen vises nedenfor:
Menykart
Gå til
DEALER
CALIBRATION
Nei
Rudder ref
fitted
Ja
CAL skjermbilde
CAL skjermbilde
CAL skjermbilde
CAL skjermbilde
Avslutt
DEALER
CALIBRATION
D10807-1
Gå inn i ‘Dealer calibration’
Start ‘Dealer calibration’ slik:
1. Se etter at autopiloten står i ‘Standby’ mode.
2. Hold nede standby i to sekunder for å gå inn i ’Calibration mode’.
Kapittel 3: Klargjøring og oppsett
35
2 sek
Ved CAL ? bildet, trykk raskt
x3
-1
+
+1
samtitdig for å gå til DEALER CAL
D10540-1
3.
4.
5.
6.
Når skjermen viser DISPLAY CAL, trykk disp til DEALER CAL skjermbildet vises.
Trykk auto. Skjermen vil vise CAL?.
Trykk -1 og +1 samtidig for å gå til ‘Dealer calibration’.
I ‘Dealer calibration’, bla til ‘Båttype’ skjermbilde ved hjelp av disp . Dette
skjermbildet viser enten VESSEL eller en av båttypene (DISPLACE, SEMI
DISPLACE, PLANING, STERN DRV, WORK BOAT eller SAIL BOAT).
Sette båttype
Når du velger båttype, vil SPX-5 Sportpilot automatisk velge de standardverdier som
passer best til båten. Noen av disse blir sjekket senere i klargjøringen og andre burde
ikke trenge justering. Standardverdier for hver båttype er listet på side 58.
Sett båttype etter følgende tabell.
1. Bruk -1 eller +1 for å velge riktig båt:
0
Valg
Merknad
DISPLACE
Motorbåt som ikke planer.
(Typisk under 15 knop toppfart)
SEMI DISPLACE
Hurtigere båter som ikke planer
PLANING
Planende båter med innebordsmotor(er) og fast
aksel.
(IKKE båter med drev eller påhengsmotor)
STERN DRV
Båter med drev eller utenbordsmotor
WORK BOAT
Taubåt, fiskebåt,etc.
SAIL BOAT
Ikke aktuelt for SPX-5 Sportpilot.
2. Trykk disp for å bekrefte valget og fortsette til valg av drivenhet type.
Sette type drivenhet
Med DRIVE TYP på skjermen velg type slik:
1. Bruke -1 eller +1 for å velge type 3.
2. Trykk disp for å bekrefte valget og gå videre til neste kalibrering.
36
SmartPilot X-5 Sport installation & Setup Guide
Rette inn rorindikatoren
Dersom en rorføler er montert, vil ALIGN RUDDER siden vises. Hvis dette er tilfelle, rett
inn rorindikatoren slik:
1. Bruk rattet til å sentrere roret.
2. Bruk -1 og +1 for å justere rorindikatoren slik at den viser midtstilling.
Du kan bare justere ±9°. Hvis feilen er større, må du justere rorfølerens fysiske
stilling.
3. Trykk disp for å bekrefte korrekt innretting og gå til neste kalibrering Se Oppsettkart ovenfor.
Merk: Du kan også justere rorindikatoren underveis mens du gjør kalibrering til sjøs (se side
39).
Sette rorgrenser
Hvis en rorføler er montert, vil RUDDER LIMIT siden vises. I dette tilfelle, sett
rorgrensene slik:
1. Bruk rattet til å bevege roret:
• til babord endestopp og noter rorvinkelen på skjermen.
• til styrbord endestopp og noter rorvinkelen på skjermen.
2. Bruk -1, +1, -10 og +10 til å sette rorgrensen til 5° mindre enn fullt utslag.
Lagre de nye verdiene
Når du er fornøyd med de nye settingene, hold nede standby i to sekunder for å
lagre, forlate ‘Dealer calibration’ og gå tilbake til Standby modus...
Kalibrering til sjøs
Når du er ferdig med sjekkene ved kai, må du gjøre kalibrering til sjøs for sette opp
kompass og autopilot-styring.
Viktig
Hvis du trenger å overta styringen på et hvilket som helst tidpunkt, trykk standbyknappen. Sett ALDRI sikkerheten i fare.
EMC hensyn
Sjekk installasjonen før går til sjøs for å være sikker på at systemet ikke er påvirket av
radiostråling, start av motor, etc. Dette er spesielt viktig før en kalibrering til sjøs.
Sjøforhold
Kalibrering til sjøs må alltid utføres:
• under forhod med lite vind og lite sjø.
• i åpent farvann, slik at båten har nok manøvreringsrom.
For å oppnå optimal ytelse av autopiloten må kurs over grunn (COG), fart over grunn
(SOG) og breddegrad (LAT) data være tilgjengelig for SPX-5 Sportpilot system (f.eks.
via SeaTalk). Se etter at utstyr som leverer dette (f.eks. GPS), er slått på og virker
tilfredstillende før du starter kalibreringene til sjøs.
Prosedyrene består av:
• Kompasskalibrering.
• Å bruke AutoLearn-funksjonen til å sette styrekarakteristikk for SPX-5 Sportpilot.
Kapittel 3: Klargjøring og oppsett
37
Komme igang
Start kalibrering til sjøs slik:
1. Fra Standby modus, hold standby inne i 2 sekunder. Trykk så disp to ganger for
å komme til SEATRIAL CAL skjermen.
2. Utfør ‘Seatrial calibration’ funksjonene som beskrevet nedenfor, i samme
rekkefølge:
i. Svinge kompasset
ii. Rette opp kompasskurs.
iii. Rette opp rorindikatoren (kun hvis rorføler er montert).
iv. AutoLearn. (Auto-lære)
Svinge kompasset
Merk: Dette avsnittet gjelder ikke hvis du har koblet et NMEA kompass til din SPX pilot.. Se
håndboken som fulgte med NMEA kompasset for informasjon om kalibrering.
Automatisk kartlegging av magnetisk deviasjon (ofte kalt “svinge kompasset”) utføres
ved å svinge båten i langsomme sirkler, slik at autopilpten kan bestemme
deviasjonen ved forskjellige kurser, og bruke disse for å korrigere kurser senere.
Denne prosedyren skal redusere magnetiske feil til noen få grader..
Magnetisk deviasjon kan forårsake betydlige kompassfeil. Derfor MÅ du utføre
denne prosedyren før du kan gjøre noen andre kalibreringer til sjøs.
For å svinge kompasset:
1. Med piloten i Standby modus, start kalibreringen slik:
i. Hold nede standby i to sekunder for å gå inn i Calibration modus.
ii. Når du ser DISPLAY CAL skjermen, trykk disp til du ser SEATRIAL CAL skjermbildet.
iii. Trykk auto for å gå til ‘Seatrial calibration’.
Merk: Hvis du ikke kommer til ‘Seatrial calibration’, må du låse opp kalibreringslåsen (se side
52).
2. Bruk disp for å bla gjennom de forskjellige bilder til du ser SWING COMPASS.
2 sek
x2
D10541-1
3. Når du er klar til å begynne, trykk +1 for å velge SWING COMPASS ON.
4. Trykk auto for å starte kalibreringen.
Kontrollenheten vil vise TURN BOAT.
38
SmartPilot X-5 Sport installation & Setup Guide
Start å
svinge båten
(se nedenfor)
Styr båten sakte i sirkel:
• båtens fart lavere enn 2 knop
• hver sirkel tar minimum 2 minutter
Minimum
2 sirkler
Autopilot kurs
Fortsett å gå i ring til
DEVIATION skjermbildet kommer
D10474-1
5. Begynn å svinge båten i stødige, langsomme sirkler. Hold hastigheten konstant
under 5 knop og vinkelhastigheten på ca 3° per sekund. Det vil da ta ca. 2 minutter
for å gå en komplett sirkel. Gå minst 2 slike sirkler sammehengende.
Hvis du svinger for fort, vil skjermen vise en TOO FAST melding. Dersom dette
skjer, styr båten i en større sirkel
Merk: Du kan avbryte prosessen ved å trykke standby eller disp. Hvis du siden vil gjenta kor-
reksjon av deviasjonen, må du gå til SWING COMPASS skjermen.
6. Fortsett å svinge båten langsomt rundt til kontrollenheten piper og viser
DEVIATION skjermbildet. Dette indikerer at SPX-5 Sportpiloten har fullført
korreksjonen.
Merk: Dette skjermbildet viser den største deviasjonen som ble funnet over en full 360° sirkel
(ikke som øst/vest misvisning)).
Hvis deviasjonsverdien er over 15°, eller skjermen ikke viser noen verdi, er
kompasset påvirket av noe i båten. Du kan forsøke å flytte kompasset til et bedre sted.
Høyere deviasjonsverdier kan aksepteres på stålbåter.
Rette opp kompasskurs
Når du har deviasjonsverdien på skjermen, trykk disp for å gå til kursoppretting
(ALIGN HDG) og så:
1. Styr båten på en stø kurs og med en hastighet som gjør det mulig å holde kursen.
2. Hvis du har en GPS tilkoblet SPX-5 Sportpilot:
i. Øk båtfarten til mer enn 3 knop.
ii. Trykk auto. SPX-5 Sportpilot vil da sette kompasskurset til å stemme overens
med COG (kurs over grunn) mottatt fra GPS.
Mange faktorer kan forårsake en forskjell mellom kurs og COG. Det kan derfor hende
du må finjustere kursen slik at den stemmer med båtens kompass eller en kjent kurs i
kartet. For å gjøre dette:
1. Bruk -1, +1, -10 og +10 for å justere den viste kursen til den stemmer overens
med båtens kompass (eller en kjent kurs i kartet).
2. Hold nede standby i 2 sekunder for å gå ut av ‘Seatrial calibration’ og lagre de nye
kompass-innstillingene.
Kapittel 3: Klargjøring og oppsett
39
Justere autopilotens kompasskurs
a Kursjustering:
b Finjustering:
Hvis COG er tilgjengelig fra GPS, trykk
for å sette autopilotens kompasskurs
lik COG. Nå kan du finjustere kompasskursen (se nedenfor).
Hvis COG ikke er tilgjengelig (eller atter at du har satt kurs lik COG),
juster autopilotens kompasskurs manuelt:
Styrekompass
Autopilot kurs
eller
=
eller
Kjent
kompasskurs
Juster autopilotens kompasskurs slik at den stemmer med båtens styrekompass
Lagre forandringer
2 sek
For å:
• lagre deviasjonskorreksjonen
• lagre kompassjusteringen
• gå til STANDBY modus
D10777-1
Selv om kompasskalibreringen fjerner det meste av feil, kan det hende det gjenstår
en liten feil (typisk en 2-3 grader). Etter at du har gjort ferdig kompasskalibreringen,
kan du gjøre ytterligere justeringer, uten ‘svinge kompasset’ igjen.
Skjekk den viste kursen mot et antall kjente kurser, lag en deviasjonskurve og finn den
justeringsverdi som vil gi den laveste gjennomsnittlige feil. Deretter kan du slå inn
denne verdien i ‘Heading Alignment’ skjermbildet, som beskrevet ovenfor.
Hvis den gjennomsnittlige kursfeil er større enn 5°, bør du vurdere å kjøre gjennom
‘svinge kompasset’ en gang til; da under mer ideelle forhold og med langsomme,
jevne sirkler.
Rette opp rorindikatoren
Hvis du har en rorføler montert kan du følge denne prosedyren for å justere
rorindikatoren på kontrollenheten:
1. Gå til ALIGN RUDDER skjermen i ‘Seatrial calibration’:
i. Fra Standby , hold nede standby i 2 sekunder og trykk disp to ganger for å se
SEATRIAL CAL skjermbildet.
i. Trykk auto for å gå inn i ‘Seatrial calibration’ og trykk så disp tre ganger for å
se ALIGN RUDDER skjermbildet.
2. Styr rett fram og bruk så -1, +1, -10 og +10 (eller evt. skruknapp) for å sette rorindikatoren til null (senter).
40
SmartPilot X-5 Sport installation & Setup Guide
AutoLearn (Autolære)
ADVARSEL: Sørg for nok manøvreringsrom.
AutoLearn prosessen tar båten gjennom en serie manøvre som kan
resultere i plutselige, skarpe svinger, spesielt på lettmanøvrerbare, raske
båter. Pass derfor på at det er RIKELIG MED PLASS PÅ SJØEN foran båten
før AutoLearn startes.
Neste steg i kalibrering til sjøs er å gjennomføre en AutoLearn rutine. AutoLearn er en
selv-lærende kalibreringsfunksjon som automatisk justerer rorutslag, motror og Auto
Trim for optimal ytelse av båten.
Hvis du trenger å overta rattet på et hvilket som helst tidpunkt under Autolearn, trykk
standby-knappen. Sett ALDRI sikkerheten i fare.
M
in
st
0.
25
nm
(5
00
m
)f
ri
pl
as
s
til
M
fri ins
pl t 0
as .0
s 4
til n
m m
an (1
øv 00
re m
rin )
g
m
an
øv
re
rin
g
nd
Vi
1 minutt
(omtrentlig)
D5495-2
Vær sikker på at du har nok manøvreringsrom og start AutoLearn slik:
1. Hvis du ikke er i ‘Seatrial calibration’:
i. Fra Standby modus, hold nede standby i 2 sekunder. Trykk så disp to gangerfor å se SEATRIAL CAL skjermen.
ii. Trykk auto for å gå inn i ‘Seatrial calibration’. Trykk så disp fire ganger for å se
AUTOLEARN skjermen.
2. Hvis du allerede er i ‘Seatrial calibration’, trykk disp til du ser AUTOLEARN
skjermen.
Kapittel 3: Klargjøring og oppsett
41
3. Med AUTOLEARN på skjermen, forbered å starte AutoLearn:
Gå inn i Seatrial kalibrering
2 sek
x2
Gjør klar for AutoLære
• styr rett frem i marsjfart
(planende båt – akkurat i plan)
• gå rett mot vind og bølger
x4
SJEKK!
Før du fortsetter må du
sjekke at du har nok ledig
plass forrover og til siden.
Start
AutoLære
AutoLære foregår
D10545-1
•
4.
5.
6.
7.
Styr på en rett linje (roret i senter), og med typisk marsjfart for båten. For
planende båter, sett farten like over plan..
Hvis det ikke er helt stille, styr mot vind og bølger.
Når du er klar til å starte AutoLearn, trykk +1. .
Trykk auto. Skjermen vil vise CLEAR TO MANEUVER meldingen.
Se etter at det er sikkert å fortsette, og trykk så auto for å starte AutoLearn
manøvrene:
• Båten vil begynne en serie siksak-svinger og skjermen vil vise LEARNING
sammen med et nummer som vise hvilket steg AutoLearn som utføres. Dette
nummeret øker etterhvert som AutoLearn går fremover.
• En typisk AutoLearn er ferdig etter 7 til 27 steg (avhengig av båtens karakeristikk og sjøforhold).
Merk: For å stoppe AutoLearn, trykk standby eller disp.
42
SmartPilot X-5 Sport installation & Setup Guide
AutoLære ferdig
AutoLære uten feil
Merk: Hvis du ser
LRN FAIL melding,
trykk disp for å gå til
AUTOLEARN skjermbildet og gjenta fra Steg 2
Etter
7 til 27
stepp
!
Hvis du må avbryte AutoLære, trykk
eller
Lagre nytt oppsett
2 sek
For å:
• lagre AutoLære kalibreringen
• gå tilbake til STANDBY modus
D10546-1
8. Når SPX-5 Sportpilot er ferdig med læreprosessen, vil kontrollenheten pipe, og
skjermen vil vise enten LRN PASS eller LRN FAIL:
• LRN PASS = AutoLearn avsluttet som den skulle.
• LRN FAIL = AutoLearn feilet og bør gjøres om igjen. En feilkode vil også vises: :
1 = AutoLearn er ikke utført
2 = AutoLearn ble avbrutt manuelt.
4 = AutoLearn feilet, sannsynligvis på grunn av drivenhet eller kompass.
5 = AutoLearn feilet, sannsynligvis på grunn av motoren strømbegrensning.
6 = AutoLearn feilet, båten går sannsynligvis i sirkel.
9. Hvis AutoLearn var vellykket, hold nede standby i 2 sekunder for å lagre de nye
verdiene.
Klargjøring er ferdig
Din SPX-5 Sportpilot er nå fedig til bruk.
Etter å ha brukt din SPX-5 Sportpilot en stund, kan det hende du ønsker å endre
verdien på noen av parameterne for å forbedre autopilotytelsen på båten. Hvis du
føler dette er nødvendig, kan du bruke den passende prosedyren under Manuelt
oppsett nedenfor.
Kapittel 3: Klargjøring og oppsett
43
3.2 Manuelt oppsett
Sjekke SPX-5 Sportpilot operasjon
Før du justerer noen av settingen manuelt, bør du gjøre deg kjent med SPX-5
Sportpilots basis virkemåte på denne måten:
1. Styr på en kompasskurs og hold kursen stødig på vanlig marsjfart. Om nødvendig,
styr båten manuelt en liten stund for å kjenne på hvordan båten oppfører seg.
2. Trykk auto for å låse til kursen. SPX-5 Sportpilot skulle nå holde denne kursen
hvis sjøforholdene er rolige.
3. Bruk -1, +1, -10 og +10 og legg merke til hvordan SPX-5 Sportpilot endrer kurs til
styrbord og babord.
4. Trykk standby for å gå tilbake til manuell styring.
Justerbare parametere
Hvis du føler at du trenger å finjustere SPX-5 Sportpilots ytelse, kan du gjøre dette ved
å bruke en eller flere av prosedyrene nedenfor til å justere:
• Responsenivå (Response level).
• Rorutslag (Rudder gain).
• AutoTrim.
Over tid kan det hende du ønsker å gjenta disse justeringene under forskjellige
sjøforhold og kurser for å oppnå optimal operasjon av båten til dine preferanser.
Gjør disse justeringene når båten går i marsjfart. Mer informasjon om justerbare
parametere kan du finne i Kapittel 4: SmartPilot X-5 Sport settinger.
Response level (responsnivå)
Før du gjør noen form for manuell setting, sett responsnivå til 5, slik:
1. Gå inn i ‘Dealer calibration’ som beskrevet på side 34.
2. Bruk disp for å bla til RESPONSE skjermbildet.
3. Bruk -1 eller +1 eller up og down piltaster for å sette responsnivå til 5.
4. Hold nede standby i 2 sekunder for å lagre verdien og forlate ‘Dealer calibration’.
44
SmartPilot X-5 Sport installation & Setup Guide
Rudder gain (rorutslag)
Båter kan variere mye med hensyn til rorfølsomhet, og ved å justere ‘Rudder gain’ kan
du endre SPX-5 Sportpilot karakteristikk for dette. Rudder gain er et mål for hvor mye
ror autopiloten skal gi for å korrigere kursavvik – høyere verdi gir større rorutslag.
Sjekke
Utfør følgende test for å se om ‘Rudder gain’ er satt riktig:
1. Sett RESPONSE til nivå 5 (se ovenfor).
2. Kjør båten i marsjfart i åpent, rolig vann.
Det er lettere å observere rorutslag på relativt flatt vann, hvor ikke bølger påvirker
styringen.
3. Trykk auto for å gå i Auto modus. Legg så kursen om 40°:
• Hvis rorutslag er justert korrekt, vil 40° kursendring resultere i en stabil sving
med en overstyring på mindre enn 5°
• Hvis rorutslaget er satt for høyt, vil 40° kursendring resultere i en kraftig
overskyting av kursen på (mer enn 5°) og det vil være tendenser til at båten
stryrer en ‘S’ kurs, som (A)
Korriger denne overstyringen ved å redusere ‘rudder gain’.
• Hvis ‘Rudder gain’ er for lav, vil båtens styring med autopilot virke treg – det vil
ta lang tid å utføre 40° svingen og det vil ikke være noen overstyring (B).
Korriger denne understyringen ved å øke ‘rudder gain’.
Ny
kurs
B
Ny
kurs
A
Rorforsterkning
for lav
Rorforsterkning
for høy
Ny
kurs
Korrekt
rorforsterkning
D3262-3
Justere
For å justere ‘Rudder gain’:
1. Gå til i ‘Dealer calibration’, se side 34.
2. Bruk evt. disp for å komme til RUDD GAIN skjermen.
3. Bruk -1 eller +1 for å justere ‘rudder gain.
4. Hold nede standby i 2 sekunder for å lagre endringen.
5. Trykk auto for å sjekke SPX-5 Sportpilot i Auto modus.
Kapittel 3: Klargjøring og oppsett
45
Counter rudder (motror)
‘Counter rudder’ avgjør hvor mye ror SPX-5 Sportpilot må sette for å hindre båten fra
å fravike kursen under en manøver. Høyere motror-setting vil resultere i at mer
rorutslag vil bli brukt til dette.
Sjekke
For å sjekke motror setting:
1. Sett RESPONSE til nivå 5 , som beskrevet ovenfor.
2. Kjør båten for i marsjfart i åpent, rolig vann.
3. Trykk auto for å sette SPX-5 Sportpilot til Auto modus. Gjør så en 90° kursendring:
• Hvis ‘rudder gain’ og ‘counter rudder’ begger er korrekt, vil båten gjøre en jevn
sving med minimal overstyring.
• Hvis ‘counter rudder’ er for lav, vil båten fremdeles styre over.
• Hvis counter rudder er for høy, vil piloten ‘kjempe mot’ svingen og gjøre mange
små og skarpe svinger: dette gir en ’mekanisk følelse under manøveren.
Justere
For å justere ‘motror:
1. Gå til ‘Dealer calibration’ som beskrevet på side 34.
1. Bla til COUNT RUD skjermen.
2. Bruk -1 eller +1 for å justere verdien.
3. Trykk og hold standby i 2 sekunder for å lagre endringen.
4. Trykk auto for å sjekke SPX-5 Sportpilot ytelse i Auto modus.
AutoTrim
Det kan også hende du ønsker å justere AutoTrim settingen. AutoTrim bestemmer
hvor fort SPX-5 Sportpilot legger til ror for å å justere for endringer i trim , f.eks. ved at
vind eller strøm varierer.
Øking av AutoTrim nivå reduserer tiden SPX-5 Sportpilot tar for å gå tilbake til kurs,
men gjør båten mer ustabil. Hvis autopiloten:
• gir ustabil kurs, og båten ‘slynger seg’ rundt den satte kursen, senk AutoTrim
nivået.
• ligger utenfor kursen i lange perioder, øk AutoTrim level.
Justere
Før du tenker på å endre AutoTrim setting, bør du ha god erfaring i bruk av SPX-5
Sportpilot.
Hvis du må justere AutoTrim, gå opp et nivå av gangen, og bruk den laveste
akseptable verdien. Settingen kan settes fra OFF (ingen trimkorreksjon) til 4 (raskest
trimkorreksjon).
For å justere AutoTrim
1. Gå til ‘Dealer calibration’ som beskrevet på side 34.
1. Bruk evt. disp for å bla til AUTOTRIM skjermen.
2. Bruk -1 eller +1 for å justere AutoTrim nivå.
46
SmartPilot X-5 Sport installation & Setup Guide
3. Hold nede standby i 2 sekunder for å lagre endringen
4. Trykk auto for å sjekke SPX-5 Sportpilots ytelse i Auto modus.
Rudder damping (rordemping)
Dersom du har montert en rorføler, kan du sette en rordemping for å hindre SPX-5
Sportpilot å ‘jage’ frem og tilbake. For å sette rordemping:
1. Gå til ‘Dealer calibration’ som beskrevet på side 34
2. Bruk evt. disp for å bla til RUDD DAMP siden.
3. Bruk -1, +1, -10 og +10 fo for å justere rordempingen til ‘jagingen’ stopper. Bruk
lavest mulig verdi.
4. Hold nede standby i 2 sekunder for å lagre endringen.
47
Kapittel 4: SmartPilot X-5 Sportpilot
settinger
4.1 Introduksjon
Dette kapittelet beskriver SPX-5 Sportpilots kalibreringsettinger og standard
fabrikksettinger. Kalibreringsettingene kan justeres til å passe din båt og de forhold du
opererer i. De fleste av disse vil være justert optimalt under klargjørings-prosedyrene,
og vil ikke trenge ytterligere justering.
Hvis du endrer kalibreringene etter at SPX-5 Sportpilot er klargjort, trenger du ikke å
gå igjennom klargjøringsprosedyrene på nytt. Allikevel, FORSØK IKKE å justere
autopilot-settingene manuelt FØR du har vært igjennomn klargjøringen som
beskrevet i Kapittel 3.
Kalibreringstyper
Det er fire kalibreringstyper; nemlig ‘Display calibration’, ‘User calibration’, ‘Seatrial
calibration’ og ‘Dealer calibration’.
Hver kalibreringstype har en serie skjermbilder for å sette kalibreringsverdier.
Display calibration
Verdiene i ‘Display calibration’ har effekt på SPX-5 Sportpilot kontrollenhet. De blir
lagret i kontrollenheten og virker ikke inn på andre enheter som måtte være oppkoblet
via SeaTalk.
Du kan justere ‘Display calibration’ settinger så ofte du vil – f.eks. for å legge til eller
endre hvilke data du vil ha på skjermen.
User calibration
‘User calibration’ inneholder settinger som du kanskje ønsker å justere jevnlig i
henhold til skiftende forhold.
Seatrial calibration
‘Seatrial calibration’ brukes KUN under klargjøring av SPX-5 Sportpilot, som
beskrevet i Kapittel 3. Derfor er de ikke beskrevet igjen her. Gå ikke inn i ‘Seatrial
calibration’ under normal operasjon.
Dealer calibration
‘Dealer calibration’ inneholder poster som kan ha betydlig effekt på autopilotens
funksjon, og som kan påvirke båtens sikkerhet.
Etter at du har utført klarjøringen og kalibreringen til sjøs, skulle du normalt ikke ha
behov for å endre ‘Dealer calibration’ verdier.
48
SmartPilot X-5 Sportpilot installasjonsmanual
Velge kalibreringstyper
Gå inn i
Kalibreringsmodus
2 sekunder
2 sekunder
(lagrer oppsett)
Kalibreringsmodus
for å gå til display
kalibreringsmodus
for å gå til user
kalibreringsmodus
for å gå til seatrial
kalibreringsmodus
CAL ?
+
for å gå til dealer
kalibreringsmodus
D10647-1
Justere kalibreringsverdier
For å justere kalibreringsverdier:
1. Gå til ønsket kalibreringstype (se diagrammet ovenfor).
2. Trykk disp for å bla gjennom de forskjellige parametere. For å se på forrige
justering, trykk og hold disp i 1 sekund.
3. Bruk -1, +1, -10 og +10 for å endre verdien.
Når du har gjort de nodvendige justeringer, trykk og hold standby i 2 sekunder for å
lagre og gå ut av kalibreringen
Kapittel 4: SmartPilot X-5 Sportpilot settinger
49
4.2 Display calibration
Display calibration’ gir mulighet til å velge hvilken informasjon du vil se på
kontrollenhetens skjerm
Gå til Display
kalibrering
2 sekunder
(lagre forandringer)
Display Kalibrering
For å justere
RUDD BAR parameter er kun
justerbart hvis det er montert
på egen rorføler
eller
eller
Datasider
Trykk disp
for neste side
D10602-1
RUDD BAR skjerm
Dette skjermbildet gir deg adgang til de andre ‘Display calibration’ skjermbildene.
HDG skjerm
Du kan velge om du vil bruke magnetisk eller rettvisende kursdata.:
Valgene er:
•
•
HDG MAG - Magnetisk kurs. Hvis du velger denne, vil skjermen indikere MAG for
kursen ved vanlig bruk.
HDG TRUE - Rettvisende kurs. Hvis du velger dette, vil skjermen indikere TRUE for
kursen ved vanlig bruk.
Datasider
Kontrollenheten har opp til 15 brukerdefinerte datasider. Hver side kan konfigureres
til å vise data som finnes på SeaTalk/NMEA systemet, og kan sees under normal
operasjon (se SmartPilot X-5 Sportpilot bruksanvisning).
50
SmartPilot X-5 Sportpilot installasjonsmanual
Standard setting for datasider er:
Dataside
Standard setting
1
XTE (Cross Track Error)
2
BTW (Bearing to Waypoint) - se merknad nedenfor
3
DTW (Distance to Waypoint) - se merknad nedenfor
4
RESPONSE
Resten av sidene
NOT USED (se Sette opp datasider nedenfor)
Sette opp datasider
Når du setter opp datasider, anbefaler vi at:
• du setter datasider du ikke trenger til NOT USED, siden disse ikke vil bli vist under
normal operasjon. Du vil da kun ha tilgjengelig de sidene du ønsker å bla
gjennom.
• du beholder BTW og DTW datasidene. Hvis din SPX-5 Sportpilot mottar en mannover-bord (MOB) melding, vil disse sidene vise kurs og avstand tilbake til
ulykkesstedet.
.
Tilgjengelige datasider
Vist som
Fart
SPEED KTS
Log
LOG XXXX.X
Trip
TRIP XXX.X
Gj.snitlig fart
AV. SPD
Vindretning
WIND PORT
Vindhastighet
WIND KTS
Dybde i meter
DEPTH M - se merknad nedenfor
Dybde i fot
DEPTH FT - se merknad nedenfor
Dybde i favner
DEPTH FA - se merknad nedenfor
Kurs
HEADING
Vanntemperatur, Celcius C
WATER °C - se merknad nedenfor
Vanntemperatur, Fahrenheit F
WATER °F - se merknak nedenfor
Kurs over grunn
COG
Fart over grunn, knop
SOG KTS
Kursavvik
XTE
Avstand til veipunkt
DTW
Kapittel 4: SmartPilot X-5 Sportpilot settinger
51
Tilgjengelige datasider
Vist som
Kurs til veipunkt
BTW
Rorutslag
RUDD GAIN
Responsnivå
RESPONSE
WKlokke
WATCH - bruk til å kontrollere stoppeklokker
Universal Time Coordinated
UTC
Merk: Det finnes 3 datasider for dybde (meter, fot og fatvner) og 2 datasider for vanntemperatur
(°C og °F). SPX-5 Sportpilot vil vise dybde- og vanntemperaturdata med enheter i de datasider
du velger.
4.3 User calibration
Gå til User
Calibration
User Calibration
For å justere
eller
2 sekunder
(lagre forandringer)
eller
D10469-1
For informasjon om hvordan du får adgang til ‘User calibration’, se Velge
kalibreringstyper,på side 48.
Response (responsnivå)
‘User calibration’ gir tilgang til å sette responsnivå.
Denne setter standard responsnivå for SPX-5 Sportpilot. Responsnivået kontrollerer
sammenhengen mellom styringsnøyaktighet og roraktivitet. Du kan gjøre
midlertidige justeringer til responsnivå under normal operasjon, som beskrevet i
Smart Pilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning.
52
SmartPilot X-5 Sportpilot installasjonsmanual
Skjerntekst
Valg
RESPONSE
Område = 1 til 9
Nivå 1 til 3 minimerer autopilotens aktivitet. Dette sparer strøm, men
kan forårsake kortvarige avvik fra kurs.
Nivå 4 til 6 skal gi god kursnøyaktighet med gode , veldefinerte
kursendringer under normale forhold.
Nivå 7til 9 gir den beste kursnøyaktighet på bekostning av mye
roraktivitet (og strømforbruk). Dette kan også lede til ubehaglig
gange i høy sjø siden autopiloten vil forsøke å ‘kjempe mot’ bølgene.
4.4 Dealer calibration
For beskrivelse om hvordan du kommer til ‘Dealer calibration’, se Velge
kalibreringstyper.
ADVARSEL: Dealer calibration.
Endring av Dealer calibration verdier kan ha stor virkning på
hvordan SPX-5 Sportpilot oppfører seg, og har dermed effekt på
båtens sikkerhet.
Noen ‘Dealer calibration’ verdier blir justert under klargjøringsprosedyrene (se
Kapittel 3: Klargjøring). Når SPX-5 Sportpilot en gang har blitt klargjort, skulle det
normalt ikke være nødvendig å endre verdiene igjen.
Hvis du likevel ønsker å gjøre en endring på en verdi, vær oppmerksom på at noen
verdier kan ha en betydlig effekt på autopilotens operasjon, og således påvirke
båtens sikkerhet.
Seatrial calibration lock
Dette skjermbildet kontrollerer tilgangen til ‘Seatrial calibration.
Skjermbilde
Valg
CAL LOCK OFF
Kalibreringen er åpen – ‘Seatrial calibration’ kan utføres (standard)
CAL LOCK ON
Kalibreringen er låst – ‘Seatrial calibration’ kan ikke utføres
Kapittel 4: SmartPilot X-5 Sportpilot settinger
53
.
Gå til
Dealer Calibration
+
Dealer Calibration
2 sekunder
(lagre)
For å justere
eller
eller
For å avslutte og lagre
2 sekunder
D10470-1
Vessel (båttype)
Valg av båttype gir SPX-5 Sportpilot mulighet til selv å sette de riktige verdier på andre
parametere, slik at de passer best mulig for båttypen. Se tabellen på side 58 for
standardverdier.
Valg
Båttype
DISPLACE
Ikke planende båter (deplasementbåter)
(Typisk toppfart under 16 knop)
SEMI DISPLACE
Halvplanende båter
(Typisk15-20 knop toppfart)
PLANING
Planende båter med innenbordsmotorer og aksel. (IKKE båter med
påhengsmotor)
54
SmartPilot X-5 Sportpilot installasjonsmanual
Valg
Båttype
STERN DRV
Båter med drev eller utenbordsmotor;i Mercury Verado og Volvo Penta
IPS inkludert.
WORK BOAT
Slepebåter, fiskebåter, etc
SAIL BOAT
Ikke aktuelt for SPX-5 Sportpilot
Drive type (type drivenhet)
‘Drive type’ settingen kontrollerer hvordan hvordan SPX-5 Sportpilot system driver
styresystemet.
Den korrekte setting for SPX-5 Sportpilot er 3. Dette er vedien som settes under
klargjøring av SPX-5 Sportpilot.
Align rudder (rette inn roret)
‘Align rudder’ skjermbildet vises bare om det er montert rorføler.
Hvis rorføler er montert, kan du bruke denne skjermen for å kalibrere skjermebildet for
rorutslaget. Denne skal være satt ved klargjøring av SPX-5 Sportpilot (se side 34)
Skjermtekst
Område
ALIGN RUD
-9° til +9° i 1° steg
Rudder limit (grense for rorutslag)
‘Rudder limit’ skjermbildet vises kun hvis det er montert rorføler.
Hvis rorføler er montert, kan du bruke denne skjermen til å sette endepunktene for
autopilotens kontrollområde til like innenfor de fysiske grensene for rorutslaget.
Dermed unngår du at autopiloten vil stange mot endestoppene for roret og og påføres
ekstra belastning.
Denne skal være satt ved klargjøring av SPX-5 Sportpilot (se side 34)
Skjermtekst
Område
RUD LIMIT
10° til 40° i steg på 1°
Rudder gain
‘Rudder gain’ er et mål for hvor mye rorutslag autopiloten skal gi for å korrigere
kursavvik – høyere verdi gir større rorutslag.
Verdien blir satt automatisk som del av ‘AutoLearn’ prosessen. (se side 41).
.
Skjermtekst
Område
RUDD GAIN
1 til 9
Kapittel 4: SmartPilot X-5 Sportpilot settinger
55
Counter rudder (motror)
‘Counter rudder’ er hvor mye ror SPX-5 Sportpilot må sette for å hindre båten fra å
fravike kursen under en manøver. Høyere motror-setting vil resultere i at mer
rorutslag vil bli brukt til dette. Verdien blir satt automatisk som del av ‘AutoLearn’
prosessen (se side 43).
Rudder damping (rordemping)
Hvis SPX-5 Sportpilot ‘jager’fram og tilbake ved posisjonering av roret, kan du justere
rordemping for å minimere dette. Høyere demping reduserer jaging. Juster
dempingen et nivå av gangen til autopiloten slutter å jage, og bruk alltid den laveste
akseptable verdi.
Skjermtekst
Område
RUDD DAMP
1 til 9
AutoTrim
AutoTrim bestemmer hvor fort SPX-5 Sportpilot legger til ror for å justere for endringer
i trim , f.eks. ved at vinden varierer eller motorene trekker ujevnt.
Standard verdi av AutoTrim blir satt automatisk som del av AutoLearn prosessen
(se side 43).
Hvis du trenger å justere AutoTrim, gå opp et nivå av gangen, og bruk den laveste
akseptable verdien.
Øking av AutoTrim nivå reduserer tiden SPX-5 Sportpilot tar for å gå tilbake til kurs,
men gjør båten mer ustabil. Hvis autopiloten:
• gir ustabil kurs, og båten ‘slynger seg’ rundt den satte kursen, senk AutoTrim
nivået.
• ligger utenfor kursen i lange perioder, øk AutoTrim nivået
Setting
Effekt
AUTO TRIM OFF
Ingen trimkorreksjon
AUTO TRIM 1 til 4
Auto trim brukes:
1 = Langsomst, 4 = Hurtigst
Response (responsnivå)
Denne setter standard responsnivå for SPX-5 Sportpilot. Responsnivået kontrollerer
sammenhengen mellom styringsnøyaktighet og roraktivitet. Du kan gjøre
midlertidige justeringer til responsnivå under normal operasjon, som beskrevet i
SmartPilot X-5 Sportpilot Bruksanvisning.
56
SmartPilot X-5 Sportpilot installasjonsmanual
Skjermtekst
Valg
RESPONSE
Område = 1 til 9
Nivå 1 til 3 minimerer autopilotens aktivitet. Dette sparer strøm, men
kan forårsake kortvarige avvik fra kurs.
Nivå 4 til 6 skal gi god kursnøyaktighet med gode , veldefinerte
kursendringer under normale forhold.
Nivå 7til 9 gir den beste kursnøyaktighet på bekostning av mye
roraktivitet (og strømforbruk). Dette kan også lede til ubehaglig
gange i høy sjø siden autopiloten vil forsøke å ‘kjempe mot’ bølgene.
Turn rate limit (dreiebegrensning)
Denne begrenser båtens svinghastighet under SPX-5 Sportpilot kontroll.
Skjermtekst
Område
TURN RATE
1° til 30° per sekund i trinn på 1°
Off course angle (ute av kurs alarm)
Dette skjermbildet bestemmer hvilket kursavvik som skal brukes av OFF COURSE
alarm (se Bruksanvisningen). OFF COURSE alarmen lyder når kursavviket blir større
enn den gitte verdi over en periode på mer enn 20 sekunder.
Skjermtekst
Område
OFF COURSE
15° til 40° i 1° steg
Låst kurs
Aktuell kurs
15° minimum
D3264-3
PowerSteer (styrestikke)
Hvis du har en styrestikke (joystick) koblet til din SPX-5 Sportpilot, kan du bruke
denne skjermen til å velge ønsket joystick modus. For detaljert informasjon om dette,
se bruksanvisningen som følger med styrestikka.
Kapittel 4: SmartPilot X-5 Sportpilot settinger
57
Valg
OFF
Styrestikke AV
1
1 = Proporsjonal styring
Med proporsjonal styring vil rorutslaget følge styrestikkas utslag – jo lengre
stikka er beveget fra senter, jo mer rorutslag.
2
2 = Bang-bang styring
Med Bang-bang styring beveger roret seg kontinuerlig i den retning styrestikka
peker. For å forbedre kontrollen, vil hastigheten roret beveger seg med følge
vinkelen til styrestikka. For maksimum rorhastighet, trykk stikka hardt over.
Hvis du setter stikka tilbake til senter, vil roret forbli i nåværede posisjon.
Cruise speed (marsjfart)
Sett ‘cruise speed’ til båtens typiske marsjfart. Hvis ikke fart gjennom vannet eller fart
over grunn (SOG) er tilgjengelig via SeaTalk eller NMEA, vil SPX-5 Sportpilot bruke
‘cruise speed’ verdien til å kalkulere kursendringer.
Skjermtekst
Område
CRUISE SP
4 til 60 knop
Latitude (breddegrad)
Hvis gyldige posisjonsdata er tilgjengelige via SeaTalk eller NMEA, vil SPX-5
Sportpilot bruke disse data som kalibreringsverdi.
Sckjermtekst
Område
LATITUDE
0° til 80° i 1° steg
System reset (tilbakestilling)
FORSIKTIG: Dine settinger forsvinner ved System Reset.
Utfør IKKE System RESET medmindre du får beskjed om det fra en
Raymarine forhandler. Hvis du utfører en System Reset vil du miste
alle SPX-5 Sportpilots kalbreringsverdier. Du vil da bli nødt til å kjøre
full klargjøringsprosess av autopiloten.
System Reset setter ‘User calibration’, ‘Seatrial calibration’ og ‘Dealer calibration’
tilbake til fabrikkens standardverdier.
Merk: Display calibration’ verdier vil ikke endres siden disse er lagret i den enkelte kontrollen-
het.
For å utføre System Reset:
1. Velg SystemReset (RESET) skjermbildet i ‘Dealer calibration’.
2. Trykk +1, deretter trykk auto.
3. Skjermen vil vise en ‘ARE YOU SURE’ melding. Enten:
• Trykk auto for å kansellere tilbakestillingen
eller
58
SmartPilot X-5 Sportpilot installasjonsmanual
• Trykk +1 igjen for å velge YES for å tilbakestille SPX-5 Sportpilot.
4. Du vil nå se CAL LOCK skjermen:
• Hold nede standby i 2 sekunders for å lagre de nye verdiene. Slå deretter
SPX-5 Sportpilot kurskomputer AV og PÅ igjen.
Hvis du har satt tilbake systemets parametere må du utføre SPX-5 Sportpilot
klargjøringsprosess før du kan bruke SPX-5 Sportpilot igjen.
4.5 Systemets standardverdier
Båttype
Fabrikk
instilling
Ikke planende Halvplanende
Planende
Drev
Arbeidsbåt
Calibration Lock
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Vessel Type
0
DISPLACE
SEMI
DISPLACE
PLANING
STERN
DRV
WORK
BOAT
Drive Type
3
4
4
4
3
4
Rudder Alignment 0
0
0
0
0
0
Rudder Limit
30
30
30
20
20
30
Rudder Gain
4
5
4
4
4
5
Counter Rudder
4
3
5
5
5
2
Rudder Damping
2
2
2
2
2
3
AutoTrim
2
2
3
3
3
2
Response:
5
5
5
5
5
5
Turn Rate Limit
7
7
7
7
5
7
Off Course Angle
20
20
20
20
20
20
Power Steer
(Joystick)
OFF
Cruise Speed
8
8
8
8
20
8
Latitude
0
0
0
0
0
0
Autopilot Reset
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
59
Appendix 1: NMEA 0183 setninger
SPX-5 Sportpilot kurskomputer støtter følgende NMEA0183 setninger:
NMEA0183 til kurskomputer
Header
Data inn
APB
Kursavvik(XTE), kurs til veipunkt, veipunkt nummer
BWC
BWR
Kurs til veipunkt, avstand til veipunkt, veipunkt nummer, tid
GGA
GLL
Lengdegrad/breddegrad, tid
HDG
HDM
HDT
Kurs
MWV
Relativ vindvinkel, relativ vindhastighet
RMA
Kurs over grunn(COG), fart over grunn (SOG), lengdegrad/breddegrad, deviasjon
RMB
Kursavvik (XTE), kurs til veipunkt, avstand til veipunkt, veipunkt nummer
RMC
Kurs over grunn (COG), fart over grunn (SOG), lengdegrad/breddegrad, tid, deviasjon
VHW
Fart gjennom vannet, kurs
VTG
Kurs over grunn (COG), fart over grunn (SOG)
XTE
Kursavvik
ZDA
Tid, dato
NMEA0183 fra kurskomputer*
Header
Data ut
HDG
Kurs
Kurskomputeren vil bare sende disse setningene hvis den har mottatt tilsvarende
data.
60
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
61
Appendix 2:
SPX-5 Sportpilot spesifikasjoner
Kurskomputer
Spenningsforsyning
12 V dc
(20 A sikring på distribusjonspanelet)
(15 A varmebryter på distribusjonspanelet)
Spenningsområde
11 V til 16 V DC
Strømforbruk (standby)
200 mA
Rategyro
Innebygget
Bruksomgivelser
• temperatur i bruk
• temperatur avslått
• fuktighetsgrense
• vannbeskyttelse
-10°C til 55°C (14°F til 131°F)
-20°C til 70°C (-4°F til 158°F)
80%
Tåler drypp når montert vertikalt
Lagringsomgivelser (pakket):
• temperaturområde
• fuktighetsgrensett
-25°C til 55°C (-13°F til 131°F)
75%
Dimensjoner:
Bredde: 240 mm , høyde: 170 mm , dybde: 55 mm
Input
Fluxgate kompass, NMEA 0183 v3.01, SeaTalk (x2), SeaTalkng
og strøm
Output
NMEA 0183 v3.01, SeaTalk (x2), drivenhetsmotor og SeaTalkng
Raymarine drivenhet kompatibilitet:
Sport Drive (følger med produktet)
Ouput til drivenhet:
5 A nominelt
10 A Maks.
SeaTalk output
2A ved 12 V (sikring 2A)
NMEA 0183 v2.3 input/output
Se Appendix 1:, NMEA 0183 setninger
NMEA rask kursoppdatering (output)
HDG
5 Hz 0.1° nøyaktighet
Sikringer
12V terminaler
SeaTalk terminaler
Standard bilsikringer for sikring av:
15 A
2A
EMC godkjenninger:
Europe 2004/108/EC (EMC)
Australia og New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2
62
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
SportDrive
Spenningsforsyning
12 V dc
Spenningsområde
10 V til 16 V dc
Bruksomgivelser
• temperatur i bruk
• temperatur avslått
• fuktighetsgrense
• vannbeskyttelse
-10°C til 55°C (14°F til 131°F)
-20°C til 70°C (-4°F til 158°F)
80%
Over dekk
Lagringsomgivelser (pakket):
• temperaturområde
• fuktighetsgrense
-25°C til 55°C (-13°F til 131°F)
75%
Input
Strøm fra kurskomputeren.
Styringsbelastning:
• Maks. vedvarende
• Maks. topp
7 Nm
15 Nm
Manuelt dreiemoment
3 Nm
Vedlikehold
Raymarine godkjent service hver 500 time motorgang.
Sjekk en gang i året at ikke låsebeslag og skruer ikke har arbeidet seg løs.
CE godkjennninger
2004/108/EC (EMC).
EN29775 Section 7.2.2 .
BSEN28848
Australia og New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2.
63
Kontrollenhet (ST6002)
Spenningsforsyning
12 V dc via SeaTalk
Spenningsområde:
10 V til 16 V dc
Strømforbruk (Standby modus)
60 mA (mindre enn200 mA med lys)
Bruksomgivelser:
• temperatur i bruk
• temperatur avslått
• fuktighetsgrense
• vannbeskyttelse
-10°C til 55°C (14°F til 131°F)
-20°C til 70°C (-4°F til 158°F)
95% RH
IPX6
Lagringsomgivelser (pakket):
• temperaturområde
• fuktighetsgrense
-25°C til 55°C (-13°F til 131°F)
75% RH
Dimensjoner:
• bredde
• høyde
• dybde
110 mm (4.33 in)
115 mm (4.53 in)
41 mm (1.62 in)
Tastatur:
8 belyste knapper
Liquid Crystal Display (LCD):
Viser kurs, låst kurs og navigasjonsdata, og opp til 15 valgfrie
datasider
LCD belysning:
3 nivåer + av
Input koblinger:
SeaTalk (x2) og NMEA 0183
Output koblinger:
SeaTalk (x2)
CE godkjenninger:
Europe 2004/108/EC (EMC).
Australia og New Zealand: C-Tick, Compliance Level 2.
64
SmartPilot X-5 Sport Installasjonsmanual
Download PDF

advertising