ViewSonic
®
DPF8-CAM
Digital Photo Frame
- User Guide
- Guide de l’utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guía del usuario
- Guida dell’utente
- Guia do usuário
- Kullanιcι kιlavuzu
- Gebruikshandleiding
- Pyководство пользователя
- 使用手冊 (繁體)
- 使用手册 (简体)
- 사용자 안내서
- ユーザーガイド
Model No. : VS13784
Nalevingsinformatie
Voor de V.S.A.
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en
(2) dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste
werking kunnen veroorzaken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een
klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn
ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële
installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien
niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan
veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden
in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of
televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de
gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende
maatregelen:
•
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de
ontvanger is aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de
partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het
apparaat te bedienen nietig verklaren.
Voor Canada
•
Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
•
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen
Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de Laagspanningsrichtlijn
2006/95/EG.
De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten
De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2002/96/EC
(WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur.
De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd
gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de
teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving.
Als de batterijen, accumulatoren en de knoopcellen de inbegrepen met dit materiaal,
chemisch symboolHg tonen, betekenen CD, of Pb, dan het dat de batterij een zwaar
metaalinhoud van meer dan 0.0005% Kwik of meer dan, 0.002% Cadmium, of meer
dan 0.004% Lood heeft.
ViewSonic
i
DPF8-CAM
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies volledig door voordat u dit apparaat gebruikt.
2. Bewaar deze instructies op een veilige plaats.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Waarschuwing: stel dit apparaat niet bloot aan
regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te vermijden.
6. Reinig met een zachte, droge doek.
7. B
lokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer het apparaat in overeenstemming met de
instructies van de fabrikant.
8. P
laats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters
of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
9. P
robeer nooit de veiligheidsvoorzieningen van de gepolariseerde of geaarde stekker te
omzeilen. Een gepolariseerde stekker bevat twee pennen waarbij de ene pen iets breder is
dan de andere. Een aardlekstekker bevat twee pennen en een aardklem. De brede pen van de
gepolariseerde stekker en de aardklem van de aardlekstekker zijn bedoeld voor uw veiligheid.
Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u het beste een elektricien raadplegen voor het
vervangen van het stopcontact.
10. Plaats de voedingskabel en de stekker zo, dat er niet kan worden getrapt of dat ze niet gekneld
raken en bescherm het punt waar de kabel uit het apparaat komt. Zorg dat het stopcontact zich
dicht bij het apparaat bevindt zodat het gemakkelijke toegankelijk is.
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
12. Gebruik het toestel alleen met een karretje, standaard, statief, steun of tafel die door
de fabrikant is opgegeven of die bij het toestel wordt verkocht. Wees voorzichtig
wanneer u een karretje gebruikt om het apparaat te verplaatsen om te voorkomen
dat het toestel of het karretje kantelt en eventueel tot verwondingen leidt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende lange tijd niet zult gebruiken.
14. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. Reparatie is vereist is
wanneer het apparaat op enige wijze werd beschadigd, zoals in de volgende gevallen: als
de voedingskabel of stekker beschadigd is, als er vloeistof wordt gemorst of objecten op het
apparaat zijn gevallen, als het apparaat aan regen of vocht is blootgesteld of als het apparaat
niet normaal werkt of als u het hebt laten vallen.
15. Waarschuwing: er is explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door het verkeerde type.
Gooi de gebruikte accu’s weg volgens de instructies.
16. Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd door de fabrikant, omdat anders schade kan
optreden.
ViewSonic
ii
DPF8-CAM
Verklaring van RoHS-naleving
Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2002/95/EC van
het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn) en wordt verondersteld
te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische
aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:
Aanbevolen maximale
concentratie
Huidige concentratie
Lood (Pb)
0.1%
< 0.1%
Kwik (Hg)
0.1%
< 0.1%
Cadmium (Cd)
0.01%
< 0.01%
Zeswaardig chroom (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polybroombifenylen (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polybroomdifenylethers (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Bestanddeel
Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex
van de RoHS-richtlijnen zoals hieronder omschreven:
Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn:
1. Kwik in compacte TL-lampen in een hoeveelheid die niet meer dan 5 mg per lamp bedraagt en
in andere lampen die niet specifiek in de Annex van de RoHS-richtlijn zijn vermeld.
2. Lood in het glas van kathodestraalbuizen, elektronische componenten, TL-lampen en
elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische apparaten).
3. Lood in soldeerapparaten met hoge temperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor
85% of meer van het gewicht lood bevatten).
4. Lood als een toegekend element in staal dat tot 0,35% van zijn gewicht lood bevat, aluminium
tot 0,4% en koper tot 4%.
ViewSonic
iii
DPF8-CAM
Copyright-informatie
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2011. Alle rechten voorbehouden.
ViewSonic, het logo met de drie vogels, OnView, ViewMatch en ViewMeter zijn gedeponeerde
handelsmerken van ViewSonic Corporation.
Disclaimer: ViewSonic Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of
-weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering
van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product.
Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt ViewSonic Corporation zich het
recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document
kan wijzigen zonder kennisgeving.
Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via
enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ViewSonic
Corporation.
Productregistratie
To meet your future needs, and to receive any additional product information as it becomes
available, please register your product on the Internet at: www.viewsonic.com. De ViewSonic
Wizard cd biedt u ook de mogelijkheid het registratieformulier af te drukken, zodat u dit ook via post
of fax naar ViewSonic kunt sturen.
Voor Uw Dossier
Productnaam:
Modelnummer:
Documentnummer:
Serienummer:
Aankoopdatum:
DPF8-CAM
ViewSonic Digital Photo Frame
VS13784
DPF8-CAM_UG_DUT Rev. 1B 02-18-11
_______________________________
_______________________________
Wegwerpen artikel aan het eind van de levensduur
ViewSonic respecteert het milieu en richt zich op groen werken en leven. Dank u dat u deel wilt
uitmaken van slimmer en groener werken met computers. Bezoek de website van ViewSonic als u
hier meer over wilt weten.
VS & Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
ViewSonic
iv
DPF8-CAM
Inhoudsopgave
Aan de slag...................................................................... 2
Inhoud Verpakking................................................................................. 2
Productfuncties...................................................................................... 2
Overzicht Fotolijst.................................................................................. 3
De Voet Opstellen.................................................................................. 4
Aansluiten Op De Wisselstroom............................................................ 5
In/ Uitschakelen Van De Fotoframe....................................................... 5
Intern Geheugen/ Externe Geheugenapparaten Gebruiken.................. 5
Bewerkingen en functies................................................ 6
Beste Opnameomgeving....................................................................... 6
De Taal Instellen.................................................................................... 6
Oude Foto’s Opnieuw Vastleggen......................................................... 7
Uw Bestanden Weergeven.................................................................... 9
Datum/ Tijd/ Wekker Instellen................................................................ 11
Hoofdmenu............................................................................................ 12
Geavanceerde Instelling........................................................................ 13
Bijlage............................................................................... 14
Problemen Oplossen............................................................................. 14
De Afstandsbediening Gebruiken.......................................................... 14
Specificaties.......................................................................................... 15
ViewSonic
1
DPF8-CAM
Aan de slag
Inhoud verpakking
De verpakking bevat de volgende items:
Fotolijst
Lijstvoet
Afstandsbediening
CD
Wisselstroomadapter
USB-kabel
Snelstartgids
Productfuncties
- 20,32 cm (8’’) digitale fotolijst met 5 megapixels camera
- 8’’ TFT LCD-scherm (800x600 pixels)
- Vaste focus
- Afneembare en uittrekbare voet voor het digitaliseren van oude foto's
- Automatische diavoorstelling met meerdere overgangseffecten
- Ondersteunt beelden met een hoge resolutie (JPEG) tot 16 megapixels
- Ondersteunt SD-, SDHC-, MMC-, MS Pro-kaart (tot 32GB) en USB-flashstation
- Slaapmodus als automatische uitschakelfunctie voor energiebesparing
- USB 2.0 hoge snelheid
- Kalender, klok en wekker
ViewSonic
2
DPF8-CAM
Overzicht fotolijst
Infrarode
ontvanger voor
afstandsbediening
LCD-scherm
Knop
Diavoorstelling
/ OK
Cameraknop
(gebruik deze knop
om een foto te
maken)
(gebruik deze knop om
de diavoorstelling af te
spelen/te pauzeren)
Lens
Voedingsindicator
Voedingsschakelaar
Bijsnijden
Knop
KOPIËREN
Knop
VERWIJDEREN
USB-stick-aansluiting
Luidspreker en
ventilatie-openingen
Knop AFSLUITEN
Menunavigatie
Knop MENU
(Knop Omhoog
Knop Omlaag
Knop Links
Knop Rechts)
Gelijkstroomaansluiting/
USB-aansluiting voor pc
SD/SDHC/MMC/
MS Pro kaartsleuf
Steun *
* Volg het schema aan de linkerzijde
om de steun uit te trekken die de
fotolijst zal ondersteunen.
ViewSonic
3
DPF8-CAM
De voet opstellen
1
2
Fotokader
Voet
1)Lijn de markering op de voet uit op de markering op de achterkant van de
fotolijst. Plaats de ring van de voet vervolgens voorzichtig bovenop de lens om de
voet te bevestigen.
2)Draai de voet voorzichtig rechtsom zoals aangegeven tot de markering is
uitgelijnd op de markering .
3)Vouw de voet uit op de tafel volgens de stappen in de afbeeldingen:
4)Plaats de fotolijst op een plat oppervlak, zoals een tafel.
ViewSonic
4
DPF8-CAM
Aansluiten op de wisselstroom
Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde
voedingskabel aan op de fotolijst en sluit
vervolgens de voedingsadapter aan op
een stopcontact.
Opmerking: gebruik uitsluitend de
bijgeleverde voedingskabel.
In/ uitschakelen van de fotoframe
Om de fotolijst in te schakelen, zet u de voedingsschakelaar in de positie ON (AAN).
Wanneer de voeding is ingeschakeld, licht de voedingsindicator op. Om de fotolijst
uit te schakelen, zet u de voedingsschakelaar in de positie OFF (UIT).
Voedingsindicator
Voedingsschakelaar
Intern geheugen/ externe geheugenapparaten
gebruiken
U kunt het interne geheugen of compatibele externe geheugenapparaten (­SD/
SDHC/MMC/MS Pro/USB drive) gebruiken voor het opslaan van de foto's die u hebt
gemaakt.
Opmerking: Als u externe geheugen op de fotolijst aansluit en hem vervolgens inschakelt,
worden eerst de gegevens op de usb-poort gelezen. Als de fotolijst echter al was
ingeschakeld, wordt het laatst geplaatste geheugen het eerste gelezen.
SD/SDHC/MMC/
MS Pro kaartsleuf
USB-stick-aansluiting
ViewSonic
5
DPF8-CAM
Bewerkingen en functies
Beste opnameomgeving
Lichtbron
Foto
Wanneer u een oude foto in de
fotolijst vastlegt, moet de foto goed
verlicht zijn zoals aangegeven.
De lichtbron moet van boven en
achter de gebruiker komen voor het
beste resultaat.
De taal instellen
1)Druk op de knop MENU (
) om het hoofdmenu te openen.
) omhoog/omlaag/links/rechts om
2)Verplaats de Menunavigatie (
Setting (Instelling) te kiezen en druk op
om te bevestigen. Verplaats de
Menunavigatie (
) omhoog of omlaag om Language (Taal) te kiezen en
blijf de Menunavigatie (
taal te openen.
) naar rechts verplaatsen om het submenu voor de
) omhoog of omlaag om de gewenste taal te
3)Verplaats de Menunavigatie (
kiezen en druk op
om te bevestigen.
ViewSonic
6
DPF8-CAM
Oude foto's opnieuw vastleggen
● LCD-indicators in voorbeeldmodus
Voedingsindicator
(
: AC-stroom)
Beeldresolutie
Geheugenapparaat
(
: SD/SDHC/MMC/MS Pro,
: USB-apparaat,
geen indicator : intern geheugen)
Resterend aantal opnamen
● De cameraresolutie selecteren:
U kunt de foto's in twee resoluties maken: 3 of 5 megapixels. De standaard resolutie
is 5 megapixels. Om de lagere resolutie te wijzigen om de fotogrootte klein te houden,
) op de achterkant en gebruikt u de Menunavigatie
drukt u op de knop MENU (
) om Setting (Instelling) te selecteren. Ga naar Camera Resolution
(
(Cameraresolutie) en selecteer 3M. Druk op de knop Diavoorstelling (
) om te
bevestigen. Om terug te keren naar het voorbeeld, drukt u op de achterkant op de
) op de achterkant.
knop EXIT (AFSLUITEN) (
● Oude foto's opnieuw vastleggen
1) Plaats de foto op één lijn met de basislijn op het
voetstuk.
2) Druk op
om de voorbeeldmodus te openen.
3) Druk opnieuw op
om een foto te maken.
Opmerking: Het scherpstelbereik van de
camera is 19 tot 23 cm, ideaal voor het
opnieuw vastleggen van oude foto's die op de
voet zijn geplaatst. De fotolijst is niet geschikt
voor gebruik als een gewone camera om nieuwe foto's te maken.
4) De fotolijst laat de net gemaakte foto automatisch zien en het menu (Opslaan/
Annuleren/Aanpassen)verschijnt.
5) Selecteer volgens uw keuze de optie [Save] (Opslaan), [Cancel] (Annuleren)
) omhoog of omlaag te
of [Adjust] (Aanpassen) door de Menunavigatie (
verplaatsen en druk vervolgens op
om te bevestigen.
ViewSonic
7
DPF8-CAM
● De foto's opslaan of annuleren
Nadat de foto door de camera is gemaakt, gaat de fotolijst automatisch naar de
) geeft de fotogrootte aan die zal worden
weergavemodus. Een geel kader (
opgeslagen in de fotolijst.
De camera is geprogrammeerd om automatisch de fotogrootte die in het gele kader wordt
getoond, te detecteren. In sommige gevallen zijn er aanpassingen nodig.
) op de achterzijde om omhoog of omlaag te gaan en de
Gebruik de Menunavigatie (
functie Save (Opslaan), Cancel (Annuleren) of Adjust (Aanpassen) te selecteren.
A. Als de fotogrootte correct is, selecteert u Save (Opslaan) en drukt u op de knop
Camera (
) om de foto op te slaan.
B. Als de foto u niet bevalt, selecteert u Cancel (Annuleren) en drukt u op de knop
Camera (
) om de foto te annuleren zonder deze op te slaan.
● De foto's aanpassen?
Als de fotogrootte in het gele kader niet 100% overeenkomt met de oude foto's, selecteert
) om naar de modus Photo
u Adjust (Aanpassen) en drukt u op de knop Camera (
Adjust (Foto aanpassen) te gaan.
Bijsnijden
Gebruik de Menunavigatie omhoog/omlaag/links/rechts om de aan
te passen zijde van de foto te kiezen.
Draai aan de knop voor bijsnijden om de rode lijn voor het
aanpassen van de randen van de foto te verplaatsen.
Druk op
(knop Diavoorstelling/OK) om de foto te draaien.
Druk op
(knop EXIT (AFSLUITEN)) om af te sluiten en terug te
keren naar de voorbeeldmodus.
Druk op
(knop Camera) om te bevestigen.
Opmerking: stel eerst de foto opnieuw samen indien dat nodig is en draai vervolgens
de foto. De functie voor draaien zal alleen effectief zijn voor het beeld binnen de
lijnen.
ViewSonic
8
DPF8-CAM
Uw bestanden weergeven
Dit product is een fotolijst voor het weergeven van foto's (JPEG) die u met uw
digitale camera hebt gemaakt. Om uw foto's in actie te zien, zijn slechts enkele
eenvoudige stappen nodig.
1)Sla uw favoriete foto's op een geheugenkaart of USB-station op. (U zult mogelijk
uw computer en een kaartlezer nodig hebben voor deze bewerking.)
2)Stop de kaart in de fotolijst of sluit het USB-station aan op de fotolijst.
3)Schakel de fotolijst in.
4)Wacht tot de diavoorstelling automatisch wordt gestart.
● Weergave diavoorstelling
De fotolijst zal standaard, enkele ogenblikken na het inschakelen, de diavoorstelling
automatisch afspelen. Als de fotolijst in een andere modus is, kunt u eenmaal
op
drukken om te schakelen naar de
diavoorstellingsmodus.
● De functiebalk gebruiken
In de diavoorstellingsmodus kunt u ongeveer
2 seconden op de knop MENU (
)
drukken om de functiebalk weer te geven.
Om een functie uit te voeren, gebruikt u de
) (omhoog/omlaag/links/
Menunavigatie (
rechts) om te schakelen tussen items en drukt
u op
om te bevestigen.
Fotofunctiebalk
De fotofunctiebalk biedt de volgende items:
1 2 3 4 5 6
7
1) Foto draaien: de huidige foto 90° rechtsom draaien.
2) In- of uitzoomen op foto. (of de menunavigatie ( ) omhoog/omlaag
verplaatsen om op de foto in of uit te zoomen.
3) Vorige foto weergeven.
4) Diavoorstelling pauzeren/hervatten.
5) Volgende foto weergeven.
6) Indexweergave:
In de miniatuurmodus kunt u 12 miniatuurafbeeldingen op één pagina weergeven.
Deze functie is handig wanneer u snel door alle foto's wilt zoeken of een
specifieke foto wilt selecteren uit duizenden fotobestanden.
ViewSonic
9
DPF8-CAM
In de indexmodus kunt u:
● Een foto op volledig scherm weergeven.
Gebruik de Menunavigatie (
) (omhoog/omlaag/links/rechts) om
het markeervenster te verplaatsen. U kunt ook de pagina's omhoog of
omlaag schuiven. Druk op
wanneer de gewenste foto is geselecteerd
om te bevestigen. Door deze bewerking schakelt u over naar de
diavoorstellingsmodus.
● Een foto van uw geheugenkaart kopiëren naar het interne
geheugen en omgekeerd. Gebruik de Menunavigatie
(
) (omhoog/omlaag/links/rechts) om het gewenste
bestand te selecteren en druk op de COPY button (knop
KOPIËREN) (
). Het venster YES/NO (JA/NEE)
verschijnt. Verplaats de Menunavigatie (
) omhoog
of omlaag om uw keuze te maken en druk op
om te
bevestigen.
● Een bestand uit het interne/externe geheugenapparaat
verwijderen. Gebruik de Menunavigatie (
) (omhoog/
omlaag/links/rechts) om het gewenste bestand te
selecteren en druk op de Delete button (knop Verwijderen) (
). Het
venster YES/NO (JA/NEE) verschijnt. Verplaats de
Menunavigatie (
) omhoog of omlaag om uw keuze te maken en druk op
om te bevestigen.
7) De bestandsnaam van de huidige foto.
Wanneer de fotofunctiebalk inactief is in de diavoorstellingsmodus, kunt u het
volgende doen:
● Druk op
om de diavoorstelling af te spelen/te pauzeren/te hervatten.
● Verplaats de Menunavigatie (
) naar links of rechts om de vorige of
volgende foto te bekijken.
Verplaats de Menunavigatie (
) omhoog of omlaag om in/uit te zoomen op
de foto indien dat nodig is.
● Druk op
om naar de voorbeeldmodus te gaan voor het maken van een foto.
● Druk op de EXIT button (knop AFSLUITEN) (
) om terug te keren naar het
hoofdmenu.
● Druk op de COPY button (knop KOPIËREN) (
) om een foto van uw
geheugenkaart te kopiëren naar het interne geheugen en omgekeerd.
● Druk op de DELETE button (knop VERWIJDEREN) ( ) om een foto te
verwijderen uit het huidige geheugenapparaat.
ViewSonic
10
DPF8-CAM
Datum/ tijd/ wekker instellen
Wanneer u de fotolijst voor de eerste maal inschakelt, raden wij u aan de tijds- en
taalinstellingen aan te passen. Om de datum/tijd in te stellen, kunt u op de knop MENU (
) drukken om naar het hoofdmenu
te gaan. Verplaats de Menunavigatie
) omhoog/omlaag/links/rechts om
(
Date/Time (Datum/tijd) te kiezen en
om te bevestigen.
druk op
u kunt het volgende doen:
Kalender met analoge klok
Kalender met digitale klok
● verplaats de Menunavigatie (
)
links/rechts om te schakelen tussen de analoge/digitale klok
● verplaats de Menunavigatie (
) omhoog/omlaag om de kalender in/uit te schakelen
● Datum, tijd en wektoon aanpassen:
). De klok schakelt naar het digitale
1) Druk ongeveer 2 seconden op de knop MENU (
formaat en een markeervenster wordt weergegeven.
) omhoog of omlaag om de waarde aan te passen.
2) Verplaats de Menunavigatie (
) naar links of rechts om te schakelen tussen de
Verplaats de Menunavigatie (
items.
) verplaatsen naar links of rechts tot het alarmpictogram
3) Blijf de Menunavigatie (
) omhoog of omlaag om in
is geselecteerd. Verplaats de Menunavigatie (
(gemarkeerd) of uit (grijs weergegeven) uit te schakelen.
Opmerking: Telkens wanneer u de fotolijst inschakelt, wordt de wekfunctie
ingesteld op Off (UIT). De configuratie van de wektijd wordt echter wel
opgeslagen.
) ongeveer twee
4) Wanneer alle instellingen zijn voltooid, houdt u de knop MENU (
seconden om af te sluiten. (U kunt de fotolijst gedurende enkele seconden inactief laten.
Het markeervenster verschijnt.)
● Over de wektijd
Wanneer de klok de ingesteld tijd bereikt en de wekker begint te piepen, kunt u het
volgende doen:
om de wekker uit te schakelen.
1) Druk op
2) Als u op een andere knop drukt, stopt het piepen van de wekker gedurende ongeveer 5
minuten. Na 5 minuten begint de wekker opnieuw te piepen. Met deze sluimerfunctie
kunt u nog wat langer slapen en u kunt de functie twee keer starten (voor een totaal van
10 minuten).
3) Als het alarm gedurende 1 minuut piept en er geen knop wordt ingedrukt, gaat de
wekker naar de sluimerfunctie.
Opmerking: Het volume van de wekker kan niet worden aangepast.
ViewSonic
11
DPF8-CAM
Hoofdmenu
Het hoofdmenu biedt verschillende opties waarmee u de functies van dit product fijn
kunt afstellen. In de volgende tabel vindt u details over het hoofdmenu.
Hoe kan ik...
Actie
Het hoofdmenu openen
Druk op de knop MENU (
De selectiebalk verplaatsen
Gebruik de Menunavigatie (
links/rechts).
Het submenu openen/een item bevestigen
Druk op
Menu afsluiten/terugkeren naar de
diavoorstelling
Druk op de knop EXIT (AFSLUITEN) (
).
) (omhoog/omlaag/
(knop Diavoorstelling/OK).
).
Kaart selecteren
intern geheugen
SD/SDHC/MMC/MS Pro
USB-station
Exit
afsluiten en terugkeren
naar het hoofdmenu
● Camera: naar de cameravoorbeeldmodus gaan.
● Photo (Foto): toont alle foto's die zijn opgeslagen in het interne/externe geheugen.
) of verwijderen (
).
In deze optie kunt u ook een foto kopiëren (
● Date/Time (Datum/Tijd): datum, tijd en wektijd instellen.
(zie hoofdstuk “DATUM/TIJD/WEKKER INSTELLEN”)
● Card Select (Kaart selecteren): het opslagapparaat wijzigen.
ViewSonic
12
DPF8-CAM
Geavanceerde instelling
Gebruik de Menunavigatie (
) op de achterzijde
om omhoog/omlaag/links/rechts te gaan om het item te
selecteren en druk op de knop Diavoorstelling (
)
om de instelling te bevestigen.
Language (Taal):
Stel de taal in die moet worden gebruikt voor het "OSD"
(On Screen Display).
Camera resolution (Cameraresolutie):
stel de fotoresolutie in op 3 of 5 megapixels
Sleep mode (Slaapmodus):
De functie voor automatisch uitschakelen instellen.
Off (Uit)/30min/1hr/2hr/4hr/8hr
Screen setting (Scherminstelling):
Stel Helderheid/Contrast (-4 tot +4) in voor het scherm.
Slideshow speed (Snelheid diavoorstelling):
Stel de snelheid in voor de weergave van de
diavoorstelling.
5 sec/10 sec/15 sec/30 sec/1 min/3 min/5 hr/10 hr/24 hr
Memory size (Geheugengrootte):
deze optie toont de resterende grootte van het huidige apparaat.
Display mode (Weergavemodus):
[Smart ratio] (Intelligente verhouding): de fotolijst zal een foto automatisch
weergeven in de beste verhouding, afhankelijk van zijn intelligent programma.
[Original] (Origineel): een foto weergeven in de originele modus.
[Fit to screen] (Passend op scherm): een foto weergeven in de modus "passend op
scherm"
Slideshow effect (Diavoorstellingseffect):
Stel het patroon in voor de weergave van de diavoorstelling.
Date stamp (Datumstempel):
als de functie voor de datumstempel is ingeschakeld, wordt de datum afgedrukt op
de foto's die u hebt gemaakt.
Date/time (Datum/tijd):
Controleer de status van de datum, tijd en wekker.
Default (Standaard):
Fabrieksinstellingen herstellen. Als de functie voor het herstellen van de
standaardinstellingen is ingeschakeld, worden de huidige instellingen overschreven.
ViewSonic
13
DPF8-CAM
Bijlage
Problemen oplossen
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De voedingsindicator is
niet opgelicht
De voeding is uitgeschakeld
of de voedingsindicator is
defect.
Controleer of de voeding
(wisselstroomadapter) goed is
aangesloten en of de aansluiting
goed werkt.
De fotobestanden staan
niet in de gewenste
volgorde.
De bestanden zijn gesorteerd
op bestandsnaam. Cijfers
hebben een hogere prioriteit
dan letters.
Wijzig de naam van de bestanden.
Opmerking: Omdat er verschillende merken van geheugenkaarten bestaan, moet u de
compatibiliteit meteen controleren op de plaats waar u de geheugenkaart aanschaft. Deze
digitale fotolijst ondersteunt geen valse kaarten. Als de geheugenkaart correct is geplaatst en de
opstartinterface wordt weergegeven, maar de fotolijst de kaart niet kan lezen, moet u de fotolijst
uitschakelen en opnieuw opstarten of de kaart formatteren en de bestanden opnieuw kopiëren.
De afstandsbediening gebruiken
Knop
Zorg dat u de
isolatie verwijdert
voordat u de
afstandsbediening
gebruikt.
1
11
2
3
4
10
5
Beschrijving
1
Indrukken voor standbymodus. Gedurende 2
seconden ingedrukt houden
om in te schakelen.
2
Richtingsknoppen
3
Ontspanknop
4
Invoeren/afspelen/pauzeren
5
Knop Afsluiten
6
Knop Menu
7
Omhoog/rechts
Omlaag/links
9
6
8
8
7
9
Knop Verwijderen
10
Knop Kopiëren
11
Invoeren/bevestigen/
diavoorstelling
ViewSonic
14
DPF8-CAM
Specificaties
Item
Beeldscherm
Foto's maken
Foto
Opslag
Interface
Date / Time (Datum/tijd)
Voeding
Gebruiksomstandigheden
Opslagomstandigheden
ViewSonic
Specificaties
Beeldschermgrootte
20,32 cm (8’’) TFT LCD
Beeldschermresolutie
800x600 RGB
Beeldsensor
5 megapixels CMOS (2592x1944)
Resolutie
Beste modus (5 megapixels) /
Fijne modus (3 megapixels)
Lens
Vaste lens (scherpstelbereik: 19 tot 23 cm)
Oude foto's digitaliseren
Ondersteunt foto's van 9x13cm (3,5’’ x 5’’)
en 10x15cm (4’’ x 6’’)
Fotoformaat
JPEG
Max. resolutie
16 megapixels
Automatische diavoorstelling
Ja
Foto-effect
14 opties
Functie Edit (Bewerken)
Copy (Kopiëren)/ Delete (Verwijderen)
Intern geheugen
128MB (100MB voor opslag)
Extern geheugen
SD/SDHC/MMC/MS Pro, tot 32GB
USB-flashstation
Ja
USB-poort
USB 2.0 hoge snelheid voor pc-aansluiting
en USB-flashstation
Clock / Calendar (Klok/
kalender)
Ja
Wekkermodus / Slaapmodus
Ja
Externe voeding
Wisselstroomingang: 100~240V, 50~60Hz;
Gelijkstroomuitgang: 5V, 1A
Temperatuur
0 tot 40ºC
Vochtigheid
80% RH (niet-condenserend)
Temperatuur
-10 tot 50ºC
Vochtigheid
80% RH (niet-condenserend)
15
DPF8-CAM
Klantenondersteuning
Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische
ondersteuning of productservice.
Opmerking : U zult het serienummer van het product nodig hebben.
Land/Regio
Website
Telefoon
E-mail
Nederland
www.viewsoniceurope.com/nl/
www.viewsoniceurope.com/nl/
support/call-desk/
service_nl@
viewsoniceurope.com
ViewSonic
16
DPF8-CAM
Beperkte Garantie
ViewSonic® Digitale fotolijst
Wat deze garantie dekt:
ViewSonic garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in
materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode
gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal ViewSonic, volgens eigen voorkeur,
het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct
of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of
componenten zijn.
De geldigheidsduur van de garantie:
De ViewSonic ditigale fotolijst wordt gedurende 1 jaar gegarandeerd tegen productiefouten vanaf
de datum van eerste aankoop.
Wie wordt beschermd door de garantie?
deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument.
Wat deze garantie niet dekt:
1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd.
2. Schade, slijtage of storingen die voortvloeien uit:
a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde
productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd.
b. Elke schade aan het product dat is veroorzaakt tijdens de verzending.
c. Verwijdering of installatie van het product.
d. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen.
e. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van
ViewSonic.
f. Normale slijtage.
g. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect.
3. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een “schaduwbeeld” dat
resulteert wanneer gedurende lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven op het
product.
4. Het verwijderen, installeren en instellen van servicewijzigingen.
Service aanvragen:
1. Voor informatie over het ontvangen van reparaties onder garantie, dient u contact
op te nemen met de klantenondersteuning van ViewSonic (raadpleeg onze pagina
Klantenondersteuning).U zult het serienummer van uw product moeten opgeven.
2. Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te
leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een
beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.
3. Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonicservicecentrum of ViewSonic zelf.
4. Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic-servicecentrum in de buurt, moet u
contact opnemen met ViewSonic.
ViewSonic
17
DPF8-CAM
Beperking van impliciete garanties:
Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document,
met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Uitsluiting van schade:
De aansprakelijkheid van ViewSonic is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van
het product. ViewSonic zal niet aansprakelijk zijn voor:
1. Neem contact op met de klantendienst van ViewSonic (zie pagina Klantenondersteuning)
voor informatie over het ontvangen van service onder garantie.
2. Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te
leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een
beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product.
3. Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend ViewSonicservicecentrum of ViewSonic zelf.
4. Voor extra informatie of voor de naam van een ViewSonic-servicecentrum in de buurt, moet u
contact opnemen met ViewSonic.
4.3: ViewSonic DPF Warranty
ViewSonic
DPF_LW01 Rev. 1A 06-20-08
18
DPF8-CAM
Download PDF

advertising