9yyULQJHEUXLNQDPH
Hartelijk dank voor de aankoop van deze nieuwe digitale draadloze telefoon
COCOON 1100
'5$$'/2=(7(/()221
Gebruiksdoel:
Dit product moet binnenshuis worden aangesloten op een analoge telefoonlijn.
U heeft een Cocoon 1100 gekocht, een product dat gefabriceerd is volgens de DECT norm
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications). DECT-technologie wordt gekenmerkt
door een hoge mate van beveiliging tegen onderscheppingen (afluisteren) alsook door een
digitale transmissie van hoge kwaliteit. Deze telefoon is ontworpen voor een brede reeks van
toepassingen. Deze telefoon kan bijvoorbeeld worden gebruikt binnen een netwerk van
basisstations en handsets, die samen een telefoonsysteem vormen dat:
- tot 5 handsets per basisstation bedient.
- intercom tussen 2 handsets mogelijk maakt.
- het bedienen van een handset bij maximaal 4 basisstations mogelijk maakt.
Nummerweergave is een service van de telefoonmaatschappij. Wanneer u geabonneerd
bent op de dienst nummerweergave, laat deze telefoon het telefoonnummer van de beller
zien.
%HODQJULMN
Om ’Caller ID’ (nummerweergave) te kunnen gebruiken, moet deze dienst worden
geactiveerd op uw telefoonlijn. Normaal gezien moet u van uw telefoonmaatschappij een
apart abonnement krijgen om deze functie te activeren. Indien U geen
nummerweergavefunctie hebt op uw telefoonlijn, zullen de inkomende telefoonnummers
NIET op de display van uw toestel verschijnen.
Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn.
Dit wordt bevestigd door de CE-markering.
+$1'/(,',1*
9
De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd
onder voorbehoud van wijzigingen
Dit product werkt alleen op herlaadbare batterijen. Als u niet herlaadbare
batterijen in de handset stopt en deze op de basis plaatst, zal de handset
beschadigd raken. Deze beschadiging wordt NIET gedekt door de garantie.
Cocoon 1100
1
15
2
3
▲
14
INT
5
▲
▲
OK
12
11
1
4
10
9
2
ABC
3
DEF
5
JKL
6
7
8
TUV
9
*
0
#
GHI
PQRS
MNO
6
WXYZ
7
8
16
17
Cocoon 1100
4
R
▲
13
9HLOLJKHLGVDGYLHV
$IYRHUHQYDQKHWWRHVWHOPLOLHX
5HLQLJHQ
(&2PRGXVODJHVWUDOLQJ
5.1
5.2
,QVWDOODWLH
Het basisstation installeren
De batterijen installeren
7
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
9HUWURXZGUDNHQPHWXZWHOHIRRQ
Toetsen/LED
Scherm (LCD)
Symbolen
Displaytoetsen
LED van het basisstation
Door het menu bladeren
Menuoverzicht
8
9
10
10
10
11
11
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
'HKDQGVHWJHEUXLNHQ
De handset aan- en afzetten
De menutaal veranderen
Telefoneren
Oproepen ontvangen
Opties lijst nummerherhaling
Handenvrije functie activeren/deactiveren
Waarschuwing buiten bereik
Het luidsprekervolume instellen
Indicatie gespreksduur op de display
De microfoon uitschakelen (mute)
Pauze-toets
Een verloren handset lokaliseren (paging)
Het alfanumerieke toetsenbord van de handset gebruiken
Het belvolume op de handset instellen
De belmelodie op de handset instellen
Het toetsenbord vergrendelen
Toetstonen aan / uitschakelen
Schermcontrast
De naam van de handset wijzigen
Auto beantwoorden
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
18
6WDQGDDUGLQVWHOOLQJHQKDQGVHW+DQGVHWUHVHW
9.1
9.2
9.3
.ORNHQDODUPLQVWHOOHQ
Datum en tijd
Uurweergave
De alarmfunctie gebruiken
18
19
19
10.1
10.2
10.3
10.4
+HW7HOHIRRQERHN
Een nummer en een naam toevoegen aan het Telefoonboek
Een nummer opzoeken in het telefoonboek
Een naam of nummer in het telefoonboek wijzigen
Eén of alle ingevoerde invoeren wissen
20
20
20
21
10.5
10.6
10.7
10.8
Een naam of nummer in het telefoonboek bekijken
Een telefoonboekinvoer naar een andere handset kopiëren
Alle nummers in het telefoonboek naar een andere handset kopiëren
Alle nummers in het telefoonboek aan een andere hanset toevoegen
21
21
22
22
11.1
11.2
11.3
11.4
'HEDVLVJHEUXLNHQ
De belmelodie en het belvolume van het basistoestel instellen
De R-toets (flash)
De PIN-code wijzigen (systeem PIN-code)
De kiesmodus instellen
22
23
23
24
+XOSPLGGHOHQ7RROV
12.1 Afspraak (Appointment)
12.2 Stopwatch
24
25
13.1
13.2
13.3
13.4
([WUDKDQGVHWVHQEDVLVVWDWLRQV
Een nieuwe handset toevoegen
Een handset verwijderen
Een basisstation selecteren
Meerdere handsets gebruiken
25
26
26
27
14.1
14.2
14.3
14.4
1XPPHUZHHUJDYH&/,3
De oproeplijst
Een nummer kiezen uit de oproeplijst
Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek
Nummers uit de oproeplijst wissen
28
29
29
29
,QGLFDWLHYRLFHPDLO
3UREOHPHQYHUKHOSHQ
7HFKQLFDOFKDUDFWHULVWLFV
18.1
18.2
18.3
*DUDQWLH
Garantieperiode
Afwikkeling van garantieclaims
Garantiebeperkingen
31
31
32
6HUYLFHDGUHVHQRQGHUVWHXQLQJ
&RQIRUPLWHLWVYHUNODULQJHQIDEULNDQW
Cocoon 1100
9HLOLJKHLGVDGYLHV
1('(5/$1'6
Leef steeds de volgende veiligheidsmaatregelen na bij het gebruik van elektrische
apparatuur. Lees de onderstaande informatie over de veiligheid en een correct gebruik
zorgvuldig door. Leer alle functies van het toestel kennen. Bewaar deze instructies
zorgvuldig en geef ze indien nodig door aan derden.
(OHNWULVFKHYHLOLJKHLGHQEHVFKHUPLQJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik het toestel niet als de stroomstekker, stroomkabel of het toestel zelf beschadigd
is.
Wanneer het toestel is gevallen, moet u het alvorens u het gebruikt laten nakijken door
een elektricien.
In het toestel zijn gevaarlijke spanningen aanwezig. Open nooit de behuizing en steek
geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
Zorg ervoor dat het toestel niet in contact komt met water. Haal in geval van nood de
stekker uit het stopcontact.
Haal ook de stekker uit het stopcontact als er een defect optreedt tijdens het gebruik of
voordat u het toestel gaat schoonmaken.
Raak de laad- en stekkercontacten niet aan met scherpe en metalen voorwerpen.
Voer zelf geen aanpassingen of reparaties uit aan het toestel. Laat reparaties aan het
toestel of de stroomkabel alleen uitvoeren door een gespecialiseerd
onderhoudscentrum. Slechte reparaties kunnen leiden tot een aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker.
Kinderen onderschatten vaak de gevaren van elektrische apparatuur. Laat kinderen
daarom nooit zonder toezicht in de buurt van elektrische apparatuur.
Het toestel mag niet worden gebruikt in een vochtige ruimte (bv. badkamers) of ruimten
met veel stof.
Apparaten die tijdens een onweersbui met het stopcontact verbonden zijn, kunnen door
blikseminslag worden beschadigd. Verwijder daarom tijdens een storm de stekker uit
het stopcontact.
Om het toestel volledig van de stroomvoorziening af te koppelen, moet u de stekker uit
het stopcontact trekken. Trek hierbij altijd aan de stekker zelf en nooit aan de kabel.
Bescherm de stroomkabel tegen hete oppervlakken of andere schadelijke bronnen en
zorg ervoor dat de kabel niet klem komt te zitten.
Controleer de stroomkabel regelmatig op schade.
Rol de stroomkabel voor gebruik helemaal uit.
Ga na of niemand over de stroomkabel kan struikelen.
De werking van medische toestellen kan worden beïnvloed.
De handset kan een onaangenaam zoemend geluid veroorzaken in hoorapparaten.
Geef deze telefoon samen met de handleiding door aan derden.
%UDQGYHLOLJKHLG
•
De warmte die zich in het toestel opbouwt, kan leiden tot een defect en/of brand in het
toestel. Stel dit toestel daarom niet bloot aan hoge temperaturen:
– direct zonlicht en de verwarming
– de ventilatiegaten mogen niet bedekt worden
([SORVLHJHYDDU
•
Gooi de batterijen nooit in vuur.
Cocoon 1100
5
Cocoon 1100
9HUJLIWLJLQJVJHYDDU
•
Houd de batterijen uit de buurt van kinderen.
2SPHUNLQJ
•
•
•
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Gebruik geen andere laders, omdat dit de
batterijcellen kan beschadigen.
Het wandstopcontact moet in de buurt en toegankelijk zijn.
Gebruik alleen oplaadbare batterijen van hetzelfde type. Plaats de batterijen met de
juiste polariteit in het batterijgedeelte (de polariteit staat in de handset weergegeven).
Gebruik nooit normale niet-oplaadbare batterijen!
2PGDWGH]HWHOHIRRQQLHWNDQZRUGHQJHEUXLNWWLMGHQVHHQVWURRPXLWYDO
PRHWXHHQWHOHIRRQJHEUXLNHQGLHQLHWDIKDQNHOLMNLVYDQKHW
HOHNWULFLWHLWVQHWELMQRRGJHYDOOHQEYHHQPRELHOHWHOHIRRQ
$IYRHUHQYDQKHWWRHVWHOPLOLHX
Na afloop van de levenscyclus van het product mag u het niet met het normale
huishoudelijke afval weggooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen
voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid
door het symbool op het product, in de handleiding en/of op de verpakking.
Sommige materialen waaruit het product is vervaardigd, kunnen worden
hergebruikt als u ze naar een inzamelpunt brengt. Door onderdelen of grondstoffen van
gebruikte producten te hergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming
van het milieu. Wend u tot de plaatselijke overheid voor meer informatie over de
inzamelpunten bij u in de buurt.
5HLQLJHQ
Reinig de telefoon met een vochtige doek of met een antistatische doek. Gebruik nooit
reinigingsmiddelen of agressieve oplosmiddelen.
(&2PRGXVODJHVWUDOLQJ
Deze draadloze telefoon (conform de DECT-norm) vergemakkelijkt de lage-stralingswerking.
De stralingsintensiteit van het radiosignaal tussen het basisstation en de handset wordt
verminderd tot een minimum wanneer de handset in het basisstation staat.
De intensiteit van het radiosignaal wordt alleen naar de normale sterkte verhoogd wanneer
de handset van het basisstation wordt genomen of als er een oproep wordt ontvangen.
Dit betekent niet dat de normale DECT-straling schadelijk is voor de gezondheid.
De lage-stralingsmodus voorkomt een onnodige DECT-stralingsbelasting wanneer er geen
communicatie is vereist tussen het basisstation en de handset. Om technische redenen
kunnen er geen extra handsets in de lage-stralingsmodus worden gebruikt (een extra
handset die niet in de directe omgeving van het basisstation staat, zal altijd "zoeken naar het
basisstation" als gevolg van het zwakke radiosignaal). De lage-stralingsmodus is actief in de
fabrieksinstellingen. De lage-stralingsmodus wordt automatisch uitgeschakeld als u een
extra handset aanmeldt. De lage-stralingsmodus wordt automatisch weer ingeschakeld als
u alle extra handsets afmeldt (er mag slechts één handset zijn aangemeld op het
basisstation). De procedure voor het aan- en afmelden van handsets wordt uitgelegd in de
gebruikshandleiding.
6
Cocoon 1100
,QVWDOODWLH
9RRUGDWXGHWHOHIRRQYRRUKHWHHUVWJHEUXLNWPRHWXFRQWUROHUHQRI
GHEDWWHULMHQ]LMQRSJHODGHQ'HWHOHIRRQ]DOQLHWRSWLPDDOZHUNHQDOV
XGLWQLHWGRHW
+HWEDVLVVWDWLRQLQVWDOOHUHQ
Volg deze stappen voor de installatie:
• Steek de stroomstekker van de adapter in het stopcontact en de stroomplug in de
aansluiting aan de onderkant van het basisstation.
• Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact en de telefoonplug in de connector
aan de onderzijde van het basisstation. Gebruik de meegeleverde telefoonkabel.
Made by Topcom
Grauwmeer 17,
3001 Heverlee
Belgium
S/N
WEEE:
Topcom Europe NV
ART.-Nr. 41160
Cocoon 1100
6V DC 200mA
Made in China
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
Telefoonstopcontact
Telefoonkabel
Onderkant van het basisstation
Stroomkabel
'HEDWWHULMHQLQVWDOOHUHQ
Open het batterijvak door het naar achter te schuiven, zoals weergegeven in de
afbeelding hieronder.
Plaats de batterijen en let daarbij op deSRODULWHLWHQ.
Sluit het batterijvak.
Laat de handset 16 uur in het basisstation staan wanneer de batterijen voor het eerst
worden opgeladen. De Lijn/Laad-indicator
(LED) 16 op het basisstation licht op.
Cocoon 1100
7
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
Cocoon 1100
Batterijdeksel
Onderaanzicht van de handset
-
+
+
1100
Cocoon
-
Oplaadbare
batterijen
9HUWURXZGUDNHQPHWXZWHOHIRRQ
7RHWVHQ/('
+DQGVHW
Cocoon 1100
1
15
2
14
INT
1
4
10
9
5
OK
12
11
4
R
▲
13
2
ABC
3
DEF
5
JKL
6
7
8
TUV
9
*
0
#
GHI
PQRS
8
3
▲
▲
Display
Rechter displaytoets
Omhoog/Nummerherhalingstoets
Rechts/Flash-toets
Opleggen/UIT-toets
Alfanumerieke toetsen
Toetsenbordvergrendeling Pauze-toets 3
Microfoon
Beltoon uit-toets
OK-toets
Omlaag/Oproeplog-toets
Opnemen/AAN/Handenvrij-toets
Links/INT-toets
Linker displaytoets
▲
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
MNO
6
WXYZ
7
8
Cocoon 1100
Cocoon 1100
16.
17.
1('(5/$1'6
%DVLVVWDWLRQ
In gebruik / Handset laadindicator
(LED)
Paging-toets
16
17
Cocoon 1100
6FKHUP/&'
Symbolenlijn
Tekstregels
Softmenu/Keuzemenu
Batterij indicator:
•
De batterijen zijn volledig opgeladen
•
De batterijen zijn 25% leeg
•
De batterijen zijn half leeg (50%)
•
De batterijen zijn 75% leeg
•
De batterijen zijn zwak. U hoort waarschuwingssignalen en het batterijsymbool
op de display begint te knipperen.
Cocoon 1100
9
Cocoon 1100
6\PEROHQ
Ingehaakt
Van de haak
Rinkelt
Interne communicatie tussen 2 handsets
Handenvrije luidspreker AAN
Toetsenbord vergrendeld
ABC
Hoofdletter
abc
Kleine letter
Mogelijke scrollrichting
Nummers in oproeplijst (constant)
Nieuwe onbeantwoorde oproepen (knipperen)
Voicemail-bericht
Beltoon handset uit
Alarm ingesteld
Handset Binnen bereik (constant)
Buiten bereik (knippert)
* Als 'Nummerweergave oproeper' beschikbaar is op de telefoonlijn.
'LVSOD\WRHWVHQ
De displaytoetsen (soft keys) staan onder de display 2 15 . De functie van deze 2 toetsen
verandert naargelang de gebruiksmodus. De werkelijke functie wordt weergegeven als
pictogram of tekst direct boven de 2 toetsen. De meest belangrijke zijn:
Telefoonboek (Phonebook)
Microfoon uit (Mute)
OK/Bevestigen (OK/Confirm)
Terug (Back)
Menu
Annuleren (Cancel)
Wissen (Delete)
/('YDQKHWEDVLVVWDWLRQ
De LED
16 geeft de volgende status weer:
• Uit: de handset staat niet in het basisstation om op te laden.
• Aan: handset is bezig met laden.
• Langzaam knipperen: opgenomen of tijdens het bellen.
• Snel knipperen: tijdens de aanmelding.
10
Cocoon 1100
Cocoon 1100
'RRUKHWPHQXEODGHUHQ
De handset heeft een gebruiksvriendelijk menusysteem. Elk menu toont een lijst met opties.
Wanneer de handset wordt ingeschakeld en in de stand-bymodus staat, drukt u op de linker
15 om het hoofdmenu te openen.
displaytoets
12 toets om naar de gewenste menuoptie te
Druk op de Omhoog
3 of Omlaag
bladeren. Druk op de soft menu key
2 om de overige opties te bekijken of de
weergegeven instelling te bevestigen.
$IVOXLWHQRIHHQQLYHDXLQKHWPHQXWHUXJJDDQ
15 om naar het vorige niveau in het menu terug te gaan.
Druk op de soft menu key
5 om op een willekeurig moment te annuleren en terug
Druk op de Opleggen-toets
te keren naar de stand-bymodus. De handset keert automatisch terug naar de stand-by
modus indien er gedurende 20 seconden geen toets wordt ingedrukt.
0HQXRYHU]LFKW
0HQX
6XEPHQXLWHPV
Telefoonboek (Phonebook)
Handset
Beltoon (Ring Tone)
Belvolume (Ringer Volume)
Handset naam (Handset Name)
Toetstoon (Keypad Beep)
Contrast
Autom. Aanne. (Auto Talk)
Kies Basis (Select Base)
Taal (Language)
Aanmelden (Registration)
Basisinstellingen (Base settings)
Beltoon (Ring Tone)
Belvolume (Ringer Volume)
Kiesmode (Dial Mode)
Recall (Recall)
Systeem PIN (System PIN)
Alarm/Klok (Time)
Zet Alarm (Set Alarm)
Dag & Tijd (Date and Time)
Tijdformaat (Set Time Format)
Hulpmiddelen (Tools)
Afspraak (Appointment)
Stop Watch (Stop Watch)
Cocoon 1100
11
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
•
•
'HKDQGVHWJHEUXLNHQ
'HKDQGVHWDDQHQDI]HWWHQ
Druk op de Opnemen-toets
13 om de handset in te schakelen.
5 om de handset weer uit te schakelen.
Druk op de Uit-toets
'HPHQXWDDOYHUDQGHUHQ
De telefoon heeft 15 display talen.
Om de taal in te stellen, gaat u als volgt te werk:
• Druk op de displaytoets
15 .
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• De ingestelde taal verschijnt op de display.
•
Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
selecteren die u wilt gebruiken.
• Druk op
2 om uw selectie te bevestigen of druk op
te verlaten.
12 tot ‘+DQGVHW’ is
12 tot ‘7DDO’ (Language)
12 om de taal te
15 om het menu
7HOHIRQHUHQ
7.3.1 Externe oproep
13 .
• Druk op de Opnemen-toets
• De Lijn/Handset indicator
(LED) 16 op het basistoestel knippert en het
Oproepsymbool
verschijnt op de display.
• U hoort de kiestoon. Vorm het gewenste telefoonnummer.
• Het nummer verschijnt op de display en wordt opgebeld.
5 om de verbinding te verbreken.
• Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets
7.3.2 Blokkiezen
• Vorm het gewenste telefoonnummer. U kunt het nummer corrigeren door op de
15 toets te drukken.
13 .
• Druk op de Opnemen-toets
• De Lijn/Handset indicator
(LED) 16 op het basistoestel knippert en het
Oproepsymbool
verschijnt op de display.
• Het telefoonnummer wordt automatisch gevormd.
5 om de verbinding te verbreken
• Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets
7.3.3 Terugbellen van het laatst gevormde nummer
• Druk op de Herkies-toets
3 .
13 . Het nummer dat u als laatste hebt opgebeld,
• Druk op de Opnemen-toets
wordt automatisch gevormd.
12
Cocoon 1100
7.3.4 Terugbellen van één van de 10 laatst gevormde nummers
• Druk op de Herkies-toets
3 . Het nummer dat u het laatst hebt opgebeld, verschijnt
op de display.
• Druk enkele keren op de Herkies-toets
3 tot het gewenste nummer op de display
verschijnt.
13 .
• Druk op de Opnemen-toets
• Het nummer dat op de display staat, wordt automatisch gevormd.
5 om de verbinding te verbreken.
• Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets
7.3.5 Een geprogrammeerd nummer uit het Telefoonboek bellen
Het toestel beschikt over een Telefoonboek waarin u telefoonnummers met naam kunt
opslaan. (Zie ook “10 Het Telefoonboek” ). Om een nummer uit het Telefoonboek te bellen,
gaat u als volgt te werk::
• Druk op de displaytoets
2 . Het eerste nummer in het Telefoonboek verschijnt
op de display.
12 om het
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
telefoonnummer te selecteren dat u wilt bellen.
13 .
• Druk op de Opnemen-toets
• Het nummer dat op de display staat, wordt automatisch gevormd.
5 om de verbinding te verbreken.
• Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets
2SURHSHQRQWYDQJHQ
Bij een interne of externe binnenkomende oproep begint de handset te rinkelen. U kunt de
beltoon van de handset tijdelijk uitschakelen door op de displaytoets ‘6WLO’ (Silent) 15 te
drukken.
• Alle aangemelde handsets zullen beginnen rinkelen wanneer u een oproep ontvangt.
• Het Oproep-symbool
knippert op de display
• Het telefoonnummer van de oproeper verschijnt op de display als u geabonneerd bent
op de dienst nummerweergave (CLIP). Raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.
De naam van de oproeper verschijnt ook op de display als:
– het nummer, samen met de naam, is geprogrammeerd in het Telefoonboek
– het netwerk de naam, samen met het telefoonnummer, doorstuurt
13 om de externe oproep aan te nemen.
• Druk op de Opnemen-toets
2)
• Neem de handset van het basisstation (als de optie Auto beantwoorden actief is, zie
§“7.20 Auto beantwoorden” ).
• Tijdens het gesprek verschijnt het
symbool op de display en begint de oproeptimer
te lopen.
5 om de verbinding te verbreken
• Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets
of plaats de handset terug op het basistoestel.
2SWLHVOLMVWQXPPHUKHUKDOLQJ
Wanneer u door de lijst nummerherhaling (zie §“7.3.4 Terugbellen van één van de 10 laatst
gevormde nummers” ) scrollt, heeft u de volgende opties:
Wanneer het gewenste nummer op de display verschijnt, drukt u op ‘2SWLHV’ (Option) 2 en
selecteert u met de Omhoog- en Omlaag-toetsen
3 /
12 de volgende opties:
• ‘2SURHSZLVVHQ’ (Delete Call): om een nummer uit de oproeplijst te wissen. Druk op
2 om te bevestigen.
Cocoon 1100
13
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
Cocoon 1100
•
•
‘1XPPHUEHZDUHQ’ (Save number): om het nummer in het telefoonboekgeheugen op te
2 om te bevestigen. Voer een naam in (Zie ook §“10.1 Een
slaan. Druk op
nummer en een naam toevoegen aan het Telefoonboek” ) en druk op ‘2SVO’(Save) 2 .
Pas het nummer aan en druk opnieuw op ‘2SVO’ (Save) 2 . Selecteer de gewenste
melodie op ‘2SVO’ (Save) 2 om te bevestigen.
‘$OOHRSURHSHQZLVVHQ’ (Delete all calls): om alle nummers te wissen uit de lijst
2 om te bevestigen.
nummerherhaling. Druk op
+DQGHQYULMHIXQFWLHDFWLYHUHQGHDFWLYHUHQ
Deze functie laat u toe een gesprek te voeren zonder dat u de hoorn in de hand hoeft te
13 om de handenvrijnemen. Als u in gesprek bent, drukt u op de Handenvrij-toets
13 om de handenvrijfunctie te activeren. Druk opnieuw op de Handenvrij-toets
functie uit te schakelen.
2SPHUNLQJ$OVXKDQGHQYULMDDQKHWWHOHIRQHUHQEHQWHQXZLOWKHW
YROXPHDDQSDVVHQGUXNGDQPHHUPDDOVRSGH2PKRRJRI2PODDJ
WRHWV 3 12
/DQJGXULJJHEUXLNYDQGHKDQGHQYULMIXQFWLHKHHIWWRWJHYROJGDWGH
EDWWHULMHQVQHOOHUOHHJ]XOOHQ]LMQ
:DDUVFKXZLQJEXLWHQEHUHLN
Als de handset te ver van het basistoestel verwijderd is (buiten bereik), hoort u een
waarschuwingssignaal.
• ‘=RHNHQ’ (Searching) verschijnt op de display en het symbool
knippert op de display.
• Ga dichter bij het basistoestel staan.
• Zodra u terug binnen het bereik van de basis bent, weerklinkt een signaal en stopt het
symbool
met knipperen.
+HWOXLGVSUHNHUYROXPHLQVWHOOHQ
12 kunt u tijdens het gesprek het volume
Met de Omhoog- en Omlaag-toetsen
3 /
van de luidspreker regelen. U kunt kiezen uit 5 niveaus. De telefoon is standaard ingesteld
op niveau ‘3’:
‘9ROXPH’
‘9ROXPH’
‘9ROXPH’
‘9ROXPH’
‘9ROXPH’
+HWKDQGHQYULMYROXPHNDQRSGH]HOIGHPDQLHUZRUGHQLQJHVWHOGDOV
KLHUERYHQEHVFKUHYHQ
14
Cocoon 1100
Cocoon 1100
,QGLFDWLHJHVSUHNVGXXURSGHGLVSOD\
Tijdens een externe oproep wordt de gespreksduur op de display weergegeven:
V.b. "01:10:40" voor 1 uur, 10 minuten en 40 seconden.
Na elke oproep blijft de gespreksduur nog 2 seconden zichtbaar op de display.
'HPLFURIRRQXLWVFKDNHOHQPXWH
15 .
Om de microfoon uit te schakelen tijdens een oproep drukt u op de displaytoets
U kunt nu vrij spreken zonder dat de beller u kan horen. Om de microfoon opnieuw in te
schakelen, drukt u opnieuw op de displaytoets ‘8LW’ (Off) 15 .
3DX]HWRHWV
Als u een telefoonnummer vormt en u wilt een pauze aan dit nummer toevoegen, druk dan
op de gewenste plaats in het nummer, op de Pauzetoets 3 8 . Als u dit nummer vormt of
herhaalt, dan wordt deze pauze (van 3 seconden) automatisch ingevoegd.
(HQYHUORUHQKDQGVHWORNDOLVHUHQSDJLQJ
Als u een handset niet meer terugvindt, druk dan kort op de Paging-toets
17 op het
basisstation.
Alle handsets die aangemeld zijn op het basisstation, zullen beginnen rinkelen waardoor u
de verloren handset kunt traceren. Om het signaal te stoppen drukt u kort op een willekeurige
toets van een willekeurig handset.
+HWDOIDQXPHULHNHWRHWVHQERUGYDQGHKDQGVHWJHEUXLNHQ
Gebruik het alfanumerieke toetsenbord om tekst in te voeren. Om een letter te selecteren,
drukt u op de overeenkomstige toets 6 . V.b. als u op de alfanumerieke toets ‘5’ drukt,
verschijnt het eerste teken ‘J’ op de display. Om de andere tekens van deze toets te
selecteren, moet u de toets meermaals indrukken.
Druk één keer op de toets ‘2’ om de letter ‘a’ te selecteren. Als u de ‘A’ en ‘B’ na elkaar wilt
selecteren, drukt u eerst één keer op de ‘2’ om de ‘A’ te selecteren, wacht 2 seconden tot de
cursor op de volgende positie staat en druk dan twee keer op de ‘2’ om de ‘B’ te selecteren.
15 .
Verkeerd ingevoerde tekens kunt u wissen met behulp van de Wistoets (Delete)
Het teken vóór de cursor wordt gewist. Om alle tekens te wissen, houdt u de Wistoets
15 2 seconden ingedrukt.
(Delete)
U kunt de cursor verplaatsen met de Links- en Rechts-toetsen INT 14 / R 4 . U kunt
10 toets ingedrukt te houden. In de
switchen tussen hoofdletter en kleine letter door de
linker bovenhoek verschijnt een ‘abc’ voor kleine letter en een ‘ABC’ voor hoofdletter
U kunt de tekenset van het Engels (ABC) veranderen in Latijn (AÀÁ), Grieks () of
Russisch () door de #-toets 7 2 seconden ingedrukt te houden.
*
+HWEHOYROXPHRSGHKDQGVHWLQVWHOOHQ
U kunt het belvolume van een binnenkomende oproep (interne en externe) instellen op 6
niveaus (niveau ‘1’ tot ‘5’ en ‘8LW’ (Off)).
Als u niveau ‘8LW’ (Off) selecteert,verschijnt het symbool
op de display. De handset zal niet
rinkelen wanneer er een oproep binnenkomt. Niveau ‘5’ is het hoogste niveau. De telefoon
is standaard ingesteld op niveau ‘3’.
Cocoon 1100
15
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
7.14.1 Het belvolume instellen voor interne en externe oproepen (0-5
15 .
• Druk op de displaytoets ‘0HQX’
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
12 tot ‘+DQGVHW’ is
geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
12 tot ‘%HOYROXPH’
(Ringer volume) is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Het huidige volume wordt weergegeven en is hoorbaar.
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
12 om het gewenste
volume te selecteren.
15 om het menu
• Druk op
2 om uw selectie te bevestigen of druk op
te verlaten.
‡
8NXQWKHWEHOYROXPHYDQGHKDQGVHWWLMGHQVKHWULQNHOHQ
XLWVFKDNHOHQGRRURSGHGLVSOD\WRHWVµ6WLO¶6LOHQWWHGUXNNHQ
‡
:DQQHHUXGH
10 WRHWVVHFRQGHQLQJHGUXNWKRXGWNXQXGH
EHOWRRQYDQGHKDQGVHWXLWVFKDNHOHQ+HW V\PERROHQ
µ%HOYROXPH8LW¶5LQJHU2IIYHUVFKLMQWRSGHGLVSOD\20GHEHOWRRQ
RSQLHXZWHDFWLYHUHQKRXGWXGH
10 WRHWVRSQLHXZ
VHFRQGHQLQJHGUXNW
*
*
'HEHOPHORGLHRSGHKDQGVHWLQVWHOOHQ
U kunt de belmelodie voor een binnenkomende oproep (interne en externe) wijzigen. Het
toestel heeft 18 belmelodietjes waaruit u kunt kiezen (1-18). Standaard is de externe
belmelodie ingesteld op ‘10’ en de interne belmelodie op ‘1’.
7.15.1 Een belmelodie voor interne of externe oproepen (1-18) instellen
15 .
• Druk op de linker displaytoets
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
12 tot ‘+DQGVHW’ is
geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
12 tot ‘%HOWRRQ’ (Ring
Tone) is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Selecteer ‘([WHUQ’ (External) of ‘,QWHUQ’ (Internal) en druk op
2 .
• De huidige melodie wordt weergegeven en is hoorbaar.
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
12 om de gewenste
melodie te selecteren.
15 om het menu
• Druk op
2 om uw selectie te bevestigen of druk op
te verlaten.
+HWWRHWVHQERUGYHUJUHQGHOHQ
Als u het toetsenbord vergrendelt, kunt u geen telefoonnummers meer vormen. U kunt alleen
nog binnenkomende oproepen beantwoorden.
Om toetsenbord vergrendelen te activeren:
• Houd de
-toets 7 3 seconden ingedrukt.
16
Cocoon 1100
• ‘7RHWVHQJHEORNNHHUG’ (Keypad locked) en het icoontje
verschijnen op de display.
Om toetsenbord vergrendelen te deactiveren:
• Druk op ‘.ODYLHU9ULMJHYHQ’ (Keypad Unlocked) 15 gevolgd door de
-toets 7 om
het toetsenbord te ontgrendelen.
7RHWVWRQHQDDQXLWVFKDNHOHQ
U kunt de handset zodanig instellen dat u een piep hoort telkens wanneer u op een toets
drukt.
15 .
• Druk op de linker displaytoets
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
12 tot ‘+DQGVHW’ is
geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
12 tot ‘7RHWVWRRQ’
(Keypad Beep) is geselecteerd..
• Selecteer
– ‘$DQ’ (On): om de toetstonen in te schakelen
– ‘8LW’ (Uit): om de toetstonen uit te schakelen
15 om het menu
• Druk op
2 om uw selectie te bevestigen of druk op
te verlaten.
6FKHUPFRQWUDVW
Het schermcontrast wijzigen:
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 tot ‘+DQGVHW’ is
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 tot ‘&RQWUDVW’ is
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 .
• Selecteer het contrast met de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
15 om het menu
• Druk op
2 om uw selectie te bevestigen of druk op
te verlaten.
'HQDDPYDQGHKDQGVHWZLM]LJHQ
U kunt de naam van de handset die wordt weergegeven op de handset in standby-modus
wijzigen
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 tot ‘+DQGVHW’ is
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 tot ‘1DDP’ (Handset
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Name) is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Druk op
15 om elke letter van de naam te wissen en voer met behulp van het
alfanumerieke toetsenbord de juiste naam in.
• Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 om de nieuwe naam voor de handset in te stellen.
Cocoon 1100
17
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
Cocoon 1100
$XWREHDQWZRRUGHQ
Als een oproep binnenkomt en de handset zich op het basistoestel bevindt, zal de telefoon
automatisch de oproep beantwoorden wanneer de handset uit de basis wordt genomen.
Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld.
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 tot ‘+DQGVHW’ is
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 tot ‘$XWRP$DQQH’
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Auto Talk) is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Selecteer ‘$DQ’ (On) of ‘8LW’ (Off) en druk op
2 om te bevestigen.
6WDQGDDUGLQVWHOOLQJHQKDQGVHW+DQGVHWUHVHW
U kunt alle standaardinstellingen van de handset herstellen en alle nummers uit het
telefoonboek, de oproeplijst, de VIP-lijst en de herkieslijst wissen.
2PGHLQVWHOOLQJHQWHKHUVWHOOHQ
•
•
Houd de flash toets 5 4 ongeveer 10 seconden ingedrukt tot ‘+DQGV5HVHW"’
(Handset Reset?) verschijnt.
15 om te stoppen.
Druk op
2 om te bevestigen of op
'HVWDQGDDUGLQVWHOOLQJHQ]LMQ
Selectie Basis (Base Select):
Toetstoon (Key Beep):
Melodie externe oproep:
Melodie interne oproep:
Belvolume:
Volume oortje:
Handenvrij:
LCD-contrast:
Tijdformaat:
Naam handset:
Telefoonboek:
Oproeplijst:
Lijst nummerherhaling:
Auto beantwoorden:
•
•
•
•
18
Automatisch (Auto select)
Aan (On)
Melodie 10
Melodie 1
Volume 3
Volume 3
Volume 3
6
24 uur
Handset
Leeg
Leeg
Leeg
Uit
.ORNHQDODUPLQVWHOOHQ
'DWXPHQWLMG
15 .
Druk op de linker displaytoets
Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
(Time) is geselecteerd.
Druk op
2 om te bevestigen.
Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
and Time) is geselecteerd.
3 /
12 tot ‘$ODUP.ORN’
3 /
12 tot ‘'DJ7LMG’ (Date
Cocoon 1100
Cocoon 1100
Druk op
2 om te bevestigen.
Voer de laatste 2 cijfers van het jaar in en druk op ‘2SVO’ (Save) 2 .
Voer de maand in en druk op ‘2SVO’ (Save) 2 .
Voer de dag in en druk op ‘2SVO’ (Save) 2 .
Voer het uur in en druk op ‘2SVO’ (Save) 2 .
Voer de minuten in en druk op ‘2SVO’ (Save) 2 .
1('(5/$1'6
•
•
•
•
•
•
'HGDWXPHQWLMGJDDQYHUORUHQELMVWURRPXLWYDOYDQKHWEDVLVVWDWLRQ
$OVXJHDERQQHHUGEHQWRSGHGLHQVWQXPPHUZHHUJDYH&/,3HQGH
WHOHIRRQPDDWVFKDSSLMVWXXUWGHGDWXPHQWLMGGRRU]DOXZNORN
DXWRPDWLVFKLQJHVWHOGZRUGHQELMHHQELQQHQNRPHQGHRSURHS
•
•
•
•
•
•
8XUZHHUJDYH
15 .
Druk op de linker displaytoets
12 tot ‘$ODUP.ORN’
Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Time) is geselecteerd.
Druk op
2 om te bevestigen.
12 tot ‘7LMGIRUPDDW’ (Set
Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Time Format) is geselecteerd.
Druk op
2 om te bevestigen.
Selecteer het formaat (12u of 24u) en druk op ‘2SVO’ (Save)
2 .
'HDODUPIXQFWLHJHEUXLNHQ
Stel de datum en de tijd in en gebruik uw handset als wekker. U kunt verschillende
alarminstellingen hebben voor elke handset die op uw basisstation is aangemeld. Het alarm
rinkelt alleen op de handset, niet op het basisstation of op een andere handset. Als er een
alarm is ingesteld, verschijnt het pictogram “alarm ingesteld"
verschijnt in standby-modus
op de display.
9.3.1 Het alarm instellen
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 tot ‘$ODUP.ORN’
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Time) is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 tot ‘=HW$ODUP’ (Set
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Alarm) is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 en selecteer een van
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
de 4 types instellingen: ‘(HQNHHU¶(Once), ‘'DJHOLMNVDDQ¶(On Daily), ‘0DWRWYULMGDJ¶
(Mon to Fri) of ‘8,7’(OFF). Bevestig met
2 . Als u ‘(HQNHHU’(Once),
‘'DJHOLMNVDDQ’(On Daily) of ‘0DWRWYULMGDJ¶(Mon to Fri) selecteert, verschijnt op de
display:
7,-'KU
07:00
• Voer het uur in waarop u wilt dat de telefoon rinkelt en bevestig door
op ‘2SVO’ (Save) 2 . te drukken. Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
Cocoon 1100
19
Cocoon 1100
•
12 en selecteer een van de 18 alarmmelodieën en bevestig door op ‘2SVO’
3 /
(Save) 2 te drukken.
Om de alarmfunctie uit te schakelen, selecteert u ‘8LW’ (Off) en bevestigt u
met
2 .
9.3.2 Het alarm uitschakelen
• Als het alarm af gaat, kan u op de linker displaytoets ‘6WRS’ 15 drukken om het uit te
schakelen.
• Druk op de rechter displaytoets ‘=]]’ (Snooze) 15 om het alarm na 5 minuten te
herhalen.
+HW7HOHIRRQERHN
In het telefoonboek kunnen 200 telefoonnummers en namen worden opgeslagen. U kunt
namen invoeren die tot 16 karakters lang zijn. Nummers mogen max. 24 cijfers lang zijn.
(HQQXPPHUHQHHQQDDPWRHYRHJHQDDQKHW7HOHIRRQERHN
•
•
•
•
•
•
Druk op de displaytoets
2 .
Druk op ‘2SWLHV’ (Option) 2 , selecteer ‘1LHXZH,QYRHU’ (New entry) en druk op
2 om te bevestigen.
‘1DDP’ (Name) verschijnt op de display. Voer de naam in met behulp van de
alfanumerieke toetsen
Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 en voer het telefoonnummer in.
Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 en selecteer een melodie.
Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 om het nummer in het telefoonboek op te slaan of druk op
15 om te annuleren.
(HQQXPPHURS]RHNHQLQKHWWHOHIRRQERHN
•
•
•
•
•
Druk op de displaytoets
2 .
Voer de eerste letter van de gewenste naam in via het alfanumerieke toetsenbord.
De eerste naam in de lijst met deze letter verschijnt op de display.
12 meermaals om door de andere
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
nummers in het telefoonboek te bladeren.
Als het gewenste nummer op de display verschijnt, wordt het nummer automatisch
13 drukt.
gevormd wanneer u op de Opnemen-toets
(HQQDDPRIQXPPHULQKHWWHOHIRRQERHNZLM]LJHQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Druk op de displaytoets
2 .
Voer de eerste letter van de gewenste naam in.
De eerste naam in de lijst met deze letter verschijnt op de display.
12 meermaals om te bladeren en het
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
nummer in het telefoonboek te selecteren
Eens het gewenste nummer op de display verschijnt, drukt u op ‘2SWLHV’ (Option) 2 .
12 meermaals en selecteer ‘%HZHUN
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
,QYRHU’ (Edit Entry).
Druk op
2 om te bevestigen.
Druk op
15 om elke letter van de naam te wissen en voer met behulp van het
alfanumerieke toetsenbord de juiste naam in.
Druk op ‘2SVO (Save) 2 .
Cocoon 1100
•
•
•
Druk op
15 om elk nummer één voor één te wissen en voer met behulp van het
toetsenbord het juiste nummer in.
Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 en kies een belmelodie.
Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.
(pQRIDOOHLQJHYRHUGHLQYRHUHQZLVVHQ
•
•
•
•
Druk op de displaytoets
2 .
Voer de eerste letter van de gewenste naam in met de alfanumerieke toetsen of druk op
12 om te bladeren en het nummer in het
de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
telefoonboek te selecteren.
Eens het gewenste nummer op de display verschijnt, drukt u op ‘2SWLHV’ (Option) 2 .
12 en selecteer ‘:LV,QYRHU’ (Delete
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Entry). Druk op
2 om te bevestigen.
OF
• Selecteer ‘:LV$OOHV’ (Delete All) om alle invoeren te wissen en druk op de OK-toets
OK 11 of
2 .
15 om te annuleren.
• Druk op
2 om te bevestigen of
(HQQDDPRIQXPPHULQKHWWHOHIRRQERHNEHNLMNHQ
•
•
•
•
•
•
Druk op de displaytoets
2 .
Voer de eerste letter van de gewenste naam in met de alfanumerieke toetsen of druk op
12 om te bladeren en het nummer in het
de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
telefoonboek te selecteren.
Druk op ‘2SWLHV’ (Option) 2 .
12 en selecteer ‘%HZHUN,QYRHU’
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Edit Entry) en druk op de OK-toets OK
2 .
11 of
De naam, telefoonnummer en belmelodie van de geselecteerde invoer verschijnen op
de display.
15 om terug te keren naar de lijst met invoeren, of druk op de
Druk op
13 om het weergegeven telefoonnummer op te bellen.
Opnemen-toets
(HQWHOHIRRQERHNLQYRHUQDDUHHQDQGHUHKDQGVHWNRSLsUHQ
'H]HIXQFWLHV]LMQDOOHHQPRJHOLMNZDQQHHUPHHUGDQKDQGVHWLV
DDQJHPHOGRSGHEDVLV
•
•
•
•
•
•
•
Druk op de displaytoets
2 .
Voer de eerste letter van de gewenste naam in met de alfanumerieke toetsen of druk op
12 om te bladeren en het nummer in het
de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
telefoonboek te selecteren.
Druk op ‘2SWLHV’ (Option) 2 .
12 en selecteer ‘.RSLH,QYRHU’
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Copy Entry) en druk op de OK-toets OK
2 .
11 of
De beschikbare handsets (alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld) worden
weergegeven.
Druk meermaals op de naar links of naar rechts toets INT 14 / R 4 om de gewenste
handset te selecteren. Druk op de OK-toets OK
2 om te bevestigen.
11 of
‘.RSLHHUQDDU+DQGVHW[’ (Copying to handset x) verschijnt in de display.
Cocoon 1100
21
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
Cocoon 1100
•
•
‘2QWYDQJ5HFRUG7HOHIRRQERHN"’ (Receive phonebook record) verschijnt in de display
van de bestemmingshandset.
15 om
Druk op de bestemmingshandset op
2 om te bevestigen of op
de overdracht te annuleren.
$OOHQXPPHUVLQKHWWHOHIRRQERHNQDDUHHQDQGHUHKDQGVHWNRSLsUHQ
'RRUDOOHLQJHYRHUGHLWHPVYDQHHQKDQGVHWQDDUHHQDQGHUHWH
NRSLsUHQZLVWXDOOHEHVWDDQGHUHFRUGVLQGHEHVWHPPLQJVKDQGVHW
•
•
•
•
•
•
•
•
Druk op de displaytoets
2 .
Druk op ‘2SWLHV’ (Option) 2 .
12 en selecteer ‘.RSLHHU$OOHV’
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Copy All) en druk op de OK-toets OK
2 .
11 of
De beschikbare handsets (alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld) worden
weergegeven.
Druk meermaals op de naar links of naar rechts toets INT 14 / R 4 om de gewenste
handset te selecteren. Druk op de OK-toets OK
2 om te bevestigen.
11 of
‘.RSLHHUQDDU+DQGVHW[’ (Copying to handset x) verschijnt in de display.
‘9HUYDQJ$OOH5HFRUGV"’ (Replace All Phonebook Record?) verschijnt in de display van
de bestemmingshandset.
15 om
Druk op de bestemmingshandset op
2 om te bevestigen of op
de overdracht te annuleren.
$OOHQXPPHUVLQKHWWHOHIRRQERHNDDQHHQDQGHUHKDQVHWWRHYRHJHQ
•
•
•
•
•
•
•
•
Druk op de displaytoets
2 .
Druk op ‘2SWLHV’ (Option) 2 .
12 en selecteer ‘.RSLHHU9RHJWRH’
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Copy append) en druk op de OK-toets OK
of
2 .
11
De beschikbare handsets (alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld) worden
weergegeven.
Druk meermaals op de naar links of naar rechts toets INT 14 / R 4 om de gewenste
handset te selecteren. Druk op de OK-toets OK
2 om te bevestigen.
11 of
‘.RSLHHUQDDU+DQGVHW[’ (Copying to handset x) verschijnt in de display.
‘2QWYDQJ5HFRUG7HOHIRRQERHN"’ (Receive phonebook record?) verschijnt in de
display van de bestemmingshandset.
15 om
Druk op de bestemmingshandset op
2 om te bevestigen of op
de overdracht te annuleren.
'HEDVLVJHEUXLNHQ
'HEHOPHORGLHHQKHWEHOYROXPHYDQKHWEDVLVWRHVWHOLQVWHOOHQ
11.1.1 De melodie van het basistoestel instellen
15 .
• Druk op de linker displaytoets
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Settings).
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
22
12 en selecteer ‘%DVLVLQVW’ (Base
12 en selecteer ‘%HOWRRQ’ (Ring Tone).
Cocoon 1100
•
•
•
•
Druk op
2 om te bevestigen.
De huidige melodie wordt weergegeven en is hoorbaar.
12 en selecteer de gewenste
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
melodie (1-9).
15 om het
Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 om uw selectie te bevestigen of druk op
menu te verlaten.
11.1.2 Het belvolume van het basistoestel instellen
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘%DVLVLQVW’ (Base
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Settings).
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 en selecteer ‘%HOYROXPH’ (Ringer
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Volume).
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Het huidige volume wordt weergegeven en is hoorbaar.
12 en selecteer het gewenste
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
volume (0-5).
15 om het
• Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 om uw selectie te bevestigen of druk op
menu te verlaten.
'H5WRHWVIODVK
Druk op de Flash-toets R 4 om gebruik te maken van bepaalde diensten op uw buitenlijn
zoals "2e oproep" (als deze functie door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden); of om
oproepen door te verbinden als u een binnenhuiscentrale (PABX) gebruikt. De Flash-toets R
is een korte onderbreking op de lijn. U kunt de flashtijd instellen op 100ms of 300ms:
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘%DVLV
• Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
LQVW’ (Base Settings).
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 en selecteer ‘5HFDOO’.
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 om de gewenste doorschakeltijd
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
te selecteren:
– ‘/DQJ’ (Long) = 300ms
– ‘.RUW’ (Short)= 100ms
15 om het
• Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 om uw selectie te bevestigen of druk op
menu te verlaten.
'H3,1FRGHZLM]LJHQV\VWHHP3,1FRGH
Sommige functies zijn enkel beschikbaar voor gebruikers die de PIN-code van het
basistoestel kennen. De pincode bestaat uit 4 cijfers. De standaard pincode is ‘0000’. Om de
standaard pincode te wijzigen en uw eigen geheime code in te stellen, gaat u als volgt te
werk:
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘%DVLVLQVW.’ (Base
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Settings).
• Druk op
2 om te bevestigen.
Cocoon 1100
23
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
Cocoon 1100
•
•
•
•
12 en selecteer ‘6\VWHHP3,1’
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(System PIN).
Druk op
2 en voer de oude pincode in.
Druk op
2 . Als een verkeerde pincode wordt ingevoerd, verschijnt ‘)RXWLHYH
3,1’ (Incorrect PIN). Als de juiste pincode wordt ingevoerd, zal de telefoon u vragen de
nieuwe pincode in te voeren. Voer de nieuwe pincode in en druk op ‘2SVO’ (Save)
2 .
Voer de nieuwe pincode nogmaals in om te bevestigen en druk op ‘2SVO’ (Save)
2 .
'HNLHVPRGXVLQVWHOOHQ
Er zijn twee kiesmodi die kunnen worden gebruikt op een telefoonlijn:
• DTMF/Toonkiezen (wordt het vaakst gebruikt)
• Pulskiezen (bij oudere installaties)
De kiesmodus wijzigen:
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘%DVLVLQVW’ (Base
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Settings).
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 en selecteer ‘.LHVPRGXV’ (Dial
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Mode).
• Druk op
2 en selecteer de kiesmodus met de Omhoog- en Omlaag-toetsen
12
/
en
druk
op ‘2SVO’ (Save) 2 om te bevestigen.
3
+XOSPLGGHOHQ7RROV
$IVSUDDN$SSRLQWPHQW
U kunt 5 afspraken of herinneringen instellen die u een naam en een alarm op dag en tijd
kunt geven.
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘+XOSPLGGHOHQ’
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Tools) en druk op de OK-toets OK
of
2 om te bevestigen.
11
• Selecteer ‘$IVSUDNHQ’ (Appointments) en druk op
2 om te bevestigen.
12 om één van de 5 afspraken te
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
selecgteeren en druk op de OK-toets OK
2 .
11 of
12 en selecteer :
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
– %HZHUN’ (Edit). Druk op de OK-toets OK
2 om de afspraak te
11 of
wijzigen.
Bewerk de naam van de afspraak en selecteer ‘2SVO’ (Save) 2 .
Bewerk de dag van de afspraak en selecteer ‘2SVO’ (Save) 2 .
Bewerk de tijd en selecteer ‘2SVO’ (Save). 2 .
12 om de gewenste
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
alarmmelodie te selecteren en druk op ‘2SVO’ (Save) 2 .
OF
– ‘:LV’ (Delete) om de afspraak te wissen. Druk op
2 om te bevestigen of
15 om te annuleren.
24
Cocoon 1100
Cocoon 1100
•
•
•
•
15 .
Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘+XOSPLGGHOHQ’
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
OK
(Tools) en druk op de OK-toets
2 om te bevestigen.
11 of
12 en selecteer ‘6WRSZDWFK’ (Stop
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Watch). Druk op de OK-toets OK
2 om te bevestigen.
11 of
Selecteer ‘6WDUW’ 2 om de stopwatch te starten. Selecteer ‘6WRS’ 15 om de stopwatch
te stoppen. Selecteer nogmaals ‘6WDUW’ 15 om opnieuw te starten. Selecteer ‘5HVHW’ 2
om de teller te resetten naar 00:00.
([WUDKDQGVHWVHQEDVLVVWDWLRQV
U kunt 5 handsets aanmelden bij één basisstation. Elke handset kan max. 4 basisstations
registreren en de gebruiker kan een basisstation naar keuze gebruiken. Standaard is
handset 1 aangemeld op basisstation 1.
(HQQLHXZHKDQGVHWWRHYRHJHQ
$OOHHQQRGLJZDQQHHUXGHDDQPHOGLQJYDQHHQKDQGVHWKHEW
YHUZLMGHUGRIZDQQHHUX]LFKHHQQLHXZHKHEWDDQJHVFKDIW
'HODJHVWUDOLQJVPRGXVZRUGWDXWRPDWLVFKXLWJHVFKDNHOGDOVXHHQ
H[WUDKDQGVHWDDQPHOGW
Houd de Paging-toets
17 op het basisstation gedurende 10 seconden ingedrukt totdatl
Lijn/Handset laadindicator (LED)
16 op het basisstation snel begint te knipperen. Het
basisstation staat gedurende 3 minuten in aanmeldmodus. Gaat u als volgt te werk om de
hanset aan te melden:
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘+DQGVHW’.
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 en selecteer ‘$DQPHOGHQ’
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Registration).
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Selecteer "Handset Aanm." (Register) en druk op
2 .
• Selecteer het nummer van het basisstation dat moet worden gekoppeld aan de handset
12 en druk op
(1 - 4) med de Omhoog- of Omlaag-toets
2 .
3 /
• Voer de systeem-PIN in (standaard 0000) en druk op
2 .
• De handset zoekt nu naar een basisstation en wordt aangemeld wanneer dat is
gevonden. Het standby-scherm verschijnt wanneer de registratie geslaagd is en de
naam en het nummer van de handset worden weergegeven.
(ONHKDQGVHWNDQRSYHUVFKLOOHQGH'(&7EDVLVVWDWLRQVZRUGHQ
DDQJHPHOG(ONEDVLVWRHVWHONULMJWHHQQXPPHUYDQWRWLQGH
KDQGVHWWRHJHZH]HQ:DQQHHUXHHQQLHXZHKDQGVHWDDQPHOGWNXQW
XHHQQXPPHUYRRUKHWEDVLVWRHVWHOWRHZLM]HQ:HUDGHQXDDQµ¶WH
JHEUXLNHQ
Cocoon 1100
25
1('(5/$1'6
6WRSZDWFK
Cocoon 1100
(HQKDQGVHWYHUZLMGHUHQ
U kunt de aanmelding van een handset op een basisstation annuleren. Dat moet u doen als
een handset beschadigd is en moet worden vervangen door een nieuwe.
8NXQWDOOHHQGHDDQPHOGLQJYDQHHQDQGHUHKDQGVHWDQQXOHUHQQLHW
GLHYDQGHKDQGVHWGLHXJHEUXLNWRPGHKDQGVHWWHYHUZLMGHUHQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15 .
Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘+DQGVHW’.
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Druk op
2 om te bevestigen.
12 en selecteer ‘$DQPHOGHQ’
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
(Registration).
Druk op
2 om te bevestigen.
Selecteer ‘+DQGVHW$IP.’ (De-register) en druk op
2 .
Voer de systeem-PIN in (standaard 0000) en druk op
2 .
Voer het nummer van de handset die u wenst te verwijderen in met de alfanumerieke
toetsen (‘1’-’5’).
Druk op de OK-toets OK 11 om de handset te verwijderen.
(HQEDVLVVWDWLRQVHOHFWHUHQ
Als uw handset is aangemeld op verschillende basisstations (max. 4), moet u een
basistoestel selecteren omdat de handset met slechts één basistoestel tegelijk kan
communiceren. Er zijn twee mogelijkheden:
13.3.1 Automatische selectie
Als u de handset instelt op automatische selectie ‘$XWR’, zal de handset automatisch het
dichtstbijzijnde basistoestel in stand-by kiezen:
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘+DQGVHW’.
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 en selecteer µ.LHV%DVLV’ (Select
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Base).
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Selecteer ‘$XWR’ en druk op
2 om te bevestigen.
$OVXDXWRPDWLVFKHEDVLVVHOHFWLHKHEWJHVHOHFWHHUGHQGHKDQGVHW
EXLWHQEHUHLNLVYDQKHWKXLGLJHEDVLVVWDWLRQ]DOGHKDQGVHWDOOHHQ
]RHNHQQDDUKHWVWHUNVWHEDVLVVWDWLRQLQGHVWDQGE\PRGXV
QLHWWLMGHQVYHUELQGLQJHQ
13.3.2 Manuele selectie
Als u de handset instelt op manuele selectie (manual selection), zal de handset enkel het
door u ingestelde basistoestel kiezen.
15 .
• Druk op de linker displaytoets
12 en selecteer ‘+DQGVHW’.
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
• Druk op
2 om te bevestigen.
12 en selecteer µ.LHV%DVLV’ (Select
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
Base).
26
Cocoon 1100
•
•
•
Druk op
2 om te bevestigen.
Selecteer ‘0DQXHHO’ (Manual) en druk op
2 om te bevestigen.
Selecteer het gewenste basisstation met de Omhoog- of Omlaag-toets
en druk op
2 .
3
/
12
9RRUDOHHUXHHQEDVLVVWDWLRQNXQWVHOHFWHUHQPRHWGHKDQGVHWHHUVW
RSKHWEDVLVVWDWLRQZRUGHQDDQJHPHOG
0HHUGHUHKDQGVHWVJHEUXLNHQ
'H]HIXQFWLHV]LMQDOOHHQPRJHOLMNZDQQHHUPHHUGDQKDQGVHWLV
DDQJHPHOGRSGHEDVLV
13.4.1 Een andere handset bellen
• Druk op de ,17-toets 14 .
• ‘,QWHUQB” (Internal_) verschijnt op de display.
• Vorm het nummer van de handset die u wilt bellen.
• Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets
5 om de verbinding te verbreken.
13.4.2 Een Interne oproep ontvangen
• Het symbool voor interne oproep
en het nummer van de opbellende handset
verschijnen op de display.
13 om de interne oproep aan te nemen.
• Druk op de Opnemen-toets
OF
• Neem de handset van het basisstation (als de optie Auto beantwoorden actief is, zie
§“7.20 Auto beantwoorden” )
• Tijdens het gesprek verschijnen het nummer van de handset van de oproeper en het
symbool
op de display.
• Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets
5 om de verbinding te verbreken.
13.4.3 Een externe oproep ontvangen tijdens een interne oproep
Als u een externe oproep ontvangt tijdens een interne oproep, hoort u een signaal 2e oproep
(dubbele pieptoon) op beide handsets die worden gebruikt voor de interne oproep.
• Druk op de Opleggen-toets
5 om de interne oproep te beëindigen.
13 om de externe oproep aan te nemen.
• Druk op de Opnemen-toets
• Druk, na het gesprek, op de Opleggen-toets
5 om de verbinding te verbreken.
13.4.4 Een oproep doorschakelen naar een andere handset
• U heeft een externe oproeper aan de lijn.
• Druk op de ,17-toets 14 . ‘,QWHUQB” (Internal_) verschijnt op de display
• Vorm het nummer van de handset naar waar u de oproep wilt doorschakelen.
• Als de handset die u opbelt, antwoordt, kunt u een intern gesprek voeren. Druk op de
Opleggen-toets
5 om de externe oproep door te schakelen.
• Als de handset die u opbelt niet antwoordt, drukt u op de toets ‘(LQGH’ (End) 15 om
opnieuw met de externe oproeper te spreken.
13.4.5 Conferentiegesprek (twee interne handsets en één externe oproeper)
U kunt een telefoongesprek voeren met één interne en één externe oproeper tegelijkertijd.
• Druk op de ,17-toets 14 terwijl u aan de lijn bent met een externe oproeper. De externe
lijn wordt in wachtstand geplaatst.
Cocoon 1100
27
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
Cocoon 1100
•
•
•
Vorm het nummer van de handset die u bij het gesprek wilt betrekken. U kunt switchen
tussen de interne en externe lijn door op de ,17-toets 14 te drukken.
Eens de opgebelde handset antwoordt, drukt u op de displaytoets ‘&RQI’ 2 .
Nu bent u in verbinding met één externe en één interne oproeper (conferentiegesprek).
1XPPHUZHHUJDYH&/,3
'H]HGLHQVWZHUNWDOOHHQZDQQHHUXHURSJHDERQQHHUGEHQW:HQGX
WRWXZWHOHIRRQPDDWVFKDSSLMYRRUPHHULQIRUPDWLH
Wanneer u een oproep ontvangt, verschijnen het telefoonnummer van de oproeper, de
datum en de tijd op de display of de handset. Als de naam is geprogrammeerd in het
telefoonboek, wordt de naam in het telefoonboek weergegeven!
De telefoon kan 30 oproepen opslaan in een Oproeplijst die later kan worden ingekeken. Als
het geheugen vol is, vervangen de nieuwe oproepen automatisch de oudste oproepen in het
geheugen. Het symbool
op de display knippert als er in de oproeplijst onbeantwoorde
oproepen staan. Naast het symbool
kan u het aantal nieuwe oproepen zien. Als de
12 drukt, verschijnt ‘2SURHSOLMVWOHHJ’ (Call
oproeplijst leeg is en u op de Oproeplog-toets
List Empty).
U kunt de informatie over een binnenkomende oproep als volgt inzien:
12 . De naam (indien die door de telefoonmaatschappij
• Druk op de Oproeplog-toets
wordt meegestuurd of in het telefoonboekgeheugen staat) van de oproeper wordt op de
eerste regel weergegeven. Het telefoonnummer van de oproeper verschijnt op de 2e
regel, en de datum en tijd verschijnen op de 3e regel. Op de 4e regel ziet u ook een
indicatie van:
– ‘1LHXZ’ (New): Nieuwe of onbeantwoorde oproepen
– ‘2XG’ (Old): Bekeken of beantwoorde oproepen
'HRSURHSOLMVW
De ontvangen oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst (max. 30 nummers).
12 om de meest recente oproep te zien.
• Druk kort op de Oproeplog-toets
• Het telefoonnummer en de naam van de laatste oproeper verschijnt op de display. Als er
geen naam beschikbaar is, verschijnt GEEN NAAM op de eerste regel.
• De datum en het tijdstip waarop de oproep werd ontvangen worden bij elke oproep
meegegeven.
12 om naar andere nummers in de lijst te bladeren.
• Druk op de Oproeplog-toets
28
‡
$OVGH2PKRRJRI2PODDJWRHWV 3 / 12 JHGXUHQGH
VHFRQGHQQLHWZRUGWLQJHGUXNWNHHUWGHWHOHIRRQWHUXJQDDU
VWDQGE\PRGXV
‡
:DQQHHUHHQRSURHSZRUGWRQWYDQJHQEOLMIWKHWQXPPHUYDQGH
RSURHSHUVHFRQGHQQDGHODDWVWHEHOWRRQRSGHGLVSOD\
‡
1XPPHUZHHUJDYHLVQLHWEHVFKLNEDDUZDQQHHUXLQJHVSUHNEHQW
PHWHHQRSURHSHUHQHUNRPWHHQWZHHGHRSURHSELQQHQ
Cocoon 1100
Cocoon 1100
•
•
•
12 om de oproeplijst te openen.
Druk op de Oproeplog-toets
12 om het gewenste nummer op te
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
zoeken.
13
Eens het gekozen nummer op de display staat, drukt u op de Opnemen-toets
en het nummer wordt automatisch gevormd.
(HQQXPPHUXLWGHRSURHSOLMVWRSVODDQLQKHWWHOHIRRQERHN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12 om de oproeplijst te openen.
Druk op de Oproeplog-toets
12 om het gewenste nummer op te
Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
zoeken.
Druk op ‘2SWLHV’(Option) 2 .
12 tot ‘1XPPHU
Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
EHZDUHQ’ (Save Number) is geselecteerd.
Druk op
2 om te bevestigen.
‘1DDP’ (Name) wordt weergegeven. Gebruik de Alfanumerieke toetsen om een naam
toe te voegen. Of indien de naam door het netwerk wordt meegestuurd, kunt u kunt de
naam bewerken of toevoegen vooraleer u hem opslaat. Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 om te
bevestigen.
Het telefoonnummer wordt weergegeven. Pas het nummer indien nodig aan en druk
nogmaals op ‘2SVO’ (Save) 2 om het nummer in het telefoonboek op te slaan.
12 om de gewenste
Druk meermaals op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
belmelodie te selecteren.
Druk op ‘2SVO’ (Save) 2 .
De telefoon keert terug naar de oproeplijst.
1XPPHUVXLWGHRSURHSOLMVWZLVVHQ
14.4.1 Eén nummer wissen
12 om de oproeplijst te openen.
• Druk op de Oproeplog-toets
12 om het gewenste nummer op te
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
zoeken
• Druk op ‘2SWLHV’(Option) 2 .
12 tot "2SURHSZLVVHQ" (Delete call)
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• De oproep wordt gewist en de volgende oproep verschijnt op de display.
14.4.2 Alle nummers wissen
12 om de oproeplijst te openen.
• Druk op de Oproeplog-toets
• Druk op ‘2SWLHV’(Option) 2 .
12 tot "$OOHRSUZLVVHQ" (Delete all
• Druk op de Omhoog- of Omlaag-toets
3 /
calls) is geselecteerd.
• Druk op
2 om te bevestigen.
• Alle oproepen worden gewist.
(QNHOGHRXGHRSURHSHQZRUGHQJHZLVW'HQLHXZHGZ]RQJHOH]HQ
RIRQEHDQWZRRUGHRSURHSHQEOLMYHQEHKRXGHQ
Cocoon 1100
29
1('(5/$1'6
(HQQXPPHUNLH]HQXLWGHRSURHSOLMVW
Cocoon 1100
,QGLFDWLHYRLFHPDLO
Deze functie werkt enkel als u beschikt over de voicemail- of phonemail-dienst, en als het
netwerk deze indicatie doorstuurt samen met de Caller-ID/CLIP informatie!
Als u een nieuw bericht ontvangt in uw voicemailsysteem, verschijnt het
-pictogram op de
display. Nadat u uw berichten beluisterd heeft, zal het -pictogram verdwijnen.
3UREOHPHQYHUKHOSHQ
6\PSWRRP
0RJHOLMNHRRU]DDN
2SORVVLQJ
Geen weergave
Verkeerd geplaatste
batterijen
Controleer de plaatsing van
de batterijen
Batterijen niet opgeladen
Laad de batterijen op
Handset uitgeschakeld
Schakel de handset in
Telefoonkabel is slecht
aangesloten
Controleer de aansluiting van
de telefoonkabel
De lijn is bezet door een
andere handset
Wacht totdat de andere
handset het gesprek heeft
beëindigd
Handset is buiten bereik
Breng de handset dichter in de
buurt van het basisstation
Het basisstation heeft geen
stroom
Controleer de aansluiting van
de stroomkabel bij het
basisstation
De handset is niet
geregistreerd op het
basisstation
Meld de handset aan bij het
basisstation
Geen toon
Het pictogram
knippert
Basisstation of handset laat Het beltoonvolume staat uit
geen beltoon horen
of is te laag
Pas het volume van de
beltoon aan
Er is kiestoon, maar men kan Verkeerd kiessysteem
geen nummer vormen
Kiessysteem aanpassen.
(puls/toon)
De flashtijd is te kort of te
Niet mogelijk om een
lang
gesprek naar de
binnencentrale (PABX) door
te schakelen
De flashtijd veranderen
De telefoon reageert niet op Gebruikersfout
het indrukken van de toetsen
Verwijder de batterijen en
plaats ze na 1 minuut weer
terug
30
Cocoon 1100
7HFKQLFDOFKDUDFWHULVWLFV
Standaard
DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP ( Generic Access Profile )
Frequentieband
1880 MHz tot 1900 MHz
Aantal kanalen
120 duplexkanalen
Modulatie
GFSK
Codering
32 kbit/s
Zendvermogen
10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)
Bereik
300 m in openlucht / 50 m maximum binnenshuis
Voeding basis
In: 230V AC / 50Hz - Uit: 6V DC / 200mA
Batterijen Handset
2 oplaadbare batterijen AAA, NiMh 600mAh
Autonomie handset
100 uur in stand-by
Gesprekstijd handset
10 uur
Laadduur
6-8 uur
Kiessysteem
Toon / Puls
Normale gebruiksomstandigheden +5 °C to +45 °C
Flashtijd
100ms of 300ms
Afmetingen
Basisstation: 89 mm x 127 mm X 86 mm
(Hoogte x breedte x diepte)
Handset:154 mm x 44 mm x 22 mm
Display: 24mm x 29mm
Gewicht
Basisstation incl. adapter: 244 g
Handset incl. 2 batterijen: 100 g
*DUDQWLH
*DUDQWLHSHULRGH
Op de toestellen wordt een garantie van 36 maanden verleend. De garantieperiode gaat in
op de dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht. Er is geen garantie op standaard of
oplaadbare batterijen (type AA/AAA). Kleine onderdelen of defecten die een
verwaarloosbaar effect hebben op de werking of waarde van het toestel zijn niet gedekt door
de garantie. De garantie moet worden bewezen door voorlegging van het originele
aankoopbewijs of kopie waarop de datum van aankoop en het toesteltype staat.
$IZLNNHOLQJYDQJDUDQWLHFODLPV
Een defect toestel moet, samen met een geldig aankoopbewijs en een ingevulde
onderhoudskaart, worden teruggestuurd naar een erkende hersteldienst.
Als het toestel tijdens de garantieperiode een defect vertoont, zal de hersteldienst eventuele
defecten te wijten aan materiaal- of productiefouten gratis herstellen, door defecte toestellen
of onderdelen van defecte toestellen ofwel te herstellen ofwel te vervangen. In het geval dat
het toestel wordt vervangen, kan de kleur en het model verschillend zijn van het
oorspronkelijk gekochte toestel. De oorspronkelijke aankoopdatum is bepalend voor het
begin van de garantieperiode. De garantieperiode wordt niet verlengd als het toestel wordt
vervangen of hersteld door de hersteldienst.
Cocoon 1100
31
1('(5/$1'6
Cocoon 1100
Cocoon 1100
*DUDQWLHEHSHUNLQJHQ
Schade of defecten te wijten aan onoordeelkundig gebruik of bediening en schade te wijten
aan het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires worden niet gedekt door de
garantie. De garantie dekt geen schade te wijten aan externe factoren, zoals bliksem, water
en brand, noch enige transportschade.
Er kan geen garantie worden ingeroepen als het serienummer op het toestel is gewijzigd,
verwijderd of onleesbaar gemaakt.
Garantieclaims zijn ongeldig indien het toestel hersteld, gewijzigd of aangepast werd door de
koper. Dit toestel mag uitsluitend gebruikt worden met herlaadbare batterijen. Indien U de
meegeleverde batterijen wenst te vervangen moet U nagaan of de gebruikte batterijen wel
geschikt en herlaadbaar zijn. In GEEN enkel geval mogen Alkaline batterijen in de handsets
gebruikt worden.
Indien U Alkaline batterijen gebruikt en de handset op de basis plaatst, dan zullen deze
batterijen opwarmen en mogelijk exploderen. Eventuele schade die hierdoor ontstaat is niet
verhaalbaar op de fabrikant en tevens is de schade aan het toestel niet gedekt door de
garantievoorwaarden. Eventuele herstelkosten zullen U aangerekend worden.
6HUYLFHDGUHVHQRQGHUVWHXQLQJ
Zie bijlage (Service address and support numbers) of www.ucom.be.
&RQIRUPLWHLWVYHUNODULQJHQIDEULNDQW
Topcom Europe Nv.
Grauwmeer 17
3001 Heverlee
België
32
Cocoon 1100
RETOURFICHE
Vul dit formulier in DRUKLETTERS in en voeg het bij het product wanneer u het
terugstuurt voor reparatie.
Gegevens klant
Naam:
Familienaam:
Straat:
Nr.:
Postbus:
Plaats:
Postcode:
Land:
Tel.:
E-mail:
Gegevens product
Naam model:
Serienummer:
Aankoopdatum:
(DD/MM/JJJJ)
Beschrijving defect:
(Origineel aankoopbewijs moet bij deze retourfiche worden gevoegd om in aanmerking te
komen voor garantie)
Gegevens product
Naam model:
Serienummer:
Aankoopdatum:
Beschrijving defect:
(Houd deze strook bij voor later gebruik).
(DD/MM/JJJJ)
&RFRRQ
MD2600208W
Download PDF

advertising