Mercedes-Benz | 2009 R320 | Manual de utilizare în română, model 2008 - Mercedes

Manual de utilizare GLK
Comanda nr. 6515 0651 29 Ediþia NA 2008/10b
GLK
Manual de utilizare
Simboluri
Internet
Redacþia
Informaþii suplimentare despre
autovehiculele Mercedes-Benz ºi despre
Daimler AG sunt disponibile în cadrul
urmãtoarelor website-uri:
Puteþi trimite orice întrebãri sau sugestii
referitoare la manualul de utilizare echipei
de redactare a documentaþiei tehnice la
adresa:
Daimler AG, HPC: R822,
D 70546 Stuttgart, Germania
*
Dotãri opþionale
Avertisment
Notã privind protecþia mediului
www.mercedes-benz.com
C
Posibilã deteriorare a
autovehiculului
www.daimler.com
/†
Sugestie
Instrucþiune
( pagina) Trimitere la o paginã
Display
Informaþii pe display-ul
multifuncþional
Data publicãrii: 06.02.2008
Este interzisã retipãrirea, traducerea sau
orice alt tip de reproducere, integralã sau
parþialã, fãrã permisiune scrisã din partea
Daimler AG.
Innent_v.fm Page 1 Wednesday, January 14, 2009 1:27 PM
Vã mulþumim cã aþi ales Mercedes-Benz.
Înainte de a porni la drum, vã recomandãm sã
vã familiarizaþi cu autovehiculul ºi sã parcurgeþi
Manualul de utilizare. Indicaþiile din manual vã
vor ajuta sã beneficiaþi în mod optim de
performanþele autovehiculului ºi sã evitaþi
situaþiile periculoase pentru dumneavoastrã
sau pentru alte persoane.
Dotãrile opþionale sunt marcate cu asterisc*.
Dotãrile autovehiculului pot varia în funcþie de
model, de articolele comandate, de
specificaþiile fiecãrei þãri ºi de disponibilitate.
Mercedes-Benz actualizeazã permanent
autovehiculele produse la cele mai noi
standarde în domeniu ºi, ca urmare, îºi rezervã
dreptul de a efectua în orice moment modificãri
în materie de design, dotãri ºi caracteristici
tehnice. Din acest motiv, orice reclamaþii
bazate pe informaþiile, ilustraþiile sau descrierile
din acest manual sunt considerate nefondate.
Dacã aveþi întrebãri, vã rugãm sã vã adresaþi
unui Centru Autorizat de Vânzare ºi Service
Mercedes-Benz.
Manualul de utilizare, instrucþiunile pe scurt,
caietul de service ºi anexele constituie pãrþi
integrante ale autovehiculului. Acestea trebuie
pãstrate în autovehicul ºi transferate noului
proprietar în cazul vânzãrii autovehiculului.
Echipa de redactare a documentaþiei tehnice
Daimler AG vã doreºte o conducere plãcutã ºi
în siguranþã.
i Informaþii despre funcþiile importante din
dotarea autovehiculului dumneavoastrã sunt
disponibile în limbile germanã ºi englezã în
Manualul de utilizare interactiv publicat pe
Internet, la adresa:
www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung
IVZ.fm Page 2 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Cuprins
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . . . 19
Siguranþa la bord . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Comenzile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Utilizarea autovehiculului . . . . . . . . . . 177
Sfaturi practice . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
2
Cuprins
SIX.fm Page 3 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
A
ABS (sistem de frânare
antiblocare) . . . . . . . . . . . . 217, 225, 228
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . .225, 228
Mesaj afiºat (volan multifuncþional) .217
ABS (sistem de
frânare antiblocare) . . . . . . . . . . . 56, 246
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . 246
ABS pentru teren accidentat . . . . . . . . .59
Accelerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
Accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Note . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Aderenþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Afiºare permanentã . . . . . . . . . . . . . . .121
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . .121
Afiºarea temperaturii exterioare . . . . .104
Airbag cortinã . . . . . . . . . . . 44, 223, 243
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . . . . . .243
Mesaj afiºat (volan multifuncþional) . .223
Airbag . . . . . . . . . 39, 41, 42, 43, 44, 245
ªofer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Declanºare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Airbag lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Airbag pentru genunchii ºoferului. . . . 43
Airbaguri tip cortinã . . . . . . . . . . . . . . 44
Frontal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lampã de avertizare
PASSENGER AIRBAG OFF . . . . . . . . 245
Pasager faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sistem de airbaguri . . . . . . . . . . . . . . 41
Unitatea de comandã . . . . . . . . . . . . 39
Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Alimentare (remorcã) . . . . . . . . . . . . . 203
Asistarea electronicã a tracþiunii . . . . . 58
vezi ETS
Asistenþã la parcare . . . . . . .79, 136, 138
Camerã video pentru mers înapoi . . 138
Oglinda exterioarã de pe partea
pasagerului faþã . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
ASSYST PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
v. Indicatorul pentru revizia tehnicã
ATA (sistem de alarmã antifurt) . . . . . . 60
Dezactivarea alarmei . . . . . . . . . . . . . 60
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux). . . . . . 117
Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . .108, 114
Apelare (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 114
Apelarea autonomiei (computer de
bord, volan multifuncþional de lux) . . . 108
Autovehicul . . . . 120, 262, 263, 264, 291
Deszãvorâre de avarie . . . . . . . 263, 264
Parcare pe perioade îndelungate . . 262
Remorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Setãri individuale . . . . . . . . . . . . . . 120
Transportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Avertizare asupra centurilor
de siguranþã. . . . . . . . . . . . . .82, 261, 270
B
Baterie. . . . . . . . 226, 267, 285, 286, 287
Bateria autovehiculului . . . . . . . . . . 285
Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Demontare/reconectare . . . . . . . . 287
Încãrcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Înlocuire (cheie) . . . . . . . . . . . . . . . 267
Întreþinere (autovehiculului) . . . . . . 281
Lampã martor (cheie) . . . . . . . . . . . 267
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Reconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Verificare (cheie) . . . . . . . . . . . . . . 267
Bec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267, 270, 271
Înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Lampã ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . 271
Lampã de mers înapoi . . . . . . . . . . 271
Lampa plãcuþei de înmatriculare . . 271
Lampã de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Lãmpi de poziþie spate . . . . . . . . . . 271
Lãmpile semnalizatoarelor
de direcþie . . . . . . . . . . . . . . . 270, 271
vezi Lãmpi
Becuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . 268
Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Cifra octanicã minimã . . . . . . . . . . 179
Blocarea selectorului de viteze din
poziþia de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Deblocare manualã
(transmisie automatã) . . . . . . . . . . 265
Bloc de siguranþe . . . . . . . . . . . . 292, 293
Compartimentul pentru bagaje . . . 289
Compartimentul motor . . . . . . . . . . 292
3
SIX.fm Page 4 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Planºa de bord . . . . . . . . . . . . . . . . .292
Brichetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Buton de selectare a programului . . . . 100
Transmisie automatã . . . . . . . . . . . .100
C
Cãlãtorii în strãinãtate . . . . . . . . . . . . 198
Calã de roatã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Utilizare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Camerã video de mers înapoi. . . . . . . 138
Clapeta buºonului rezervorului . . . . . . 178
Deschider/închidere. . . . . . . . . . . . .178
Capacitatea rezervorului . . . . . . . . . . 309
Capacitate de urcare
în rampã (maxim) . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Capotã . . . . . . . . . . . . . . . . 180, 181, 224
Clapetã de desiguranþare . . . . . . . . .181
Deschidere/închidere. . . . . . . . . . . .180
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Cârlig pentru genþi . . . . . . . . . . . . . . . 163
Carburant . . . . . . . . 25, 27, 179, 254, 309
Benzinã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25, 27
Scurgeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Carburant de rezervã . . . . . . . . . . . . . 252
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . .252
Card de memorie (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . . 117
Cârlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Cârlig de remorcare . . . . . . . . . . 199, 202
Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
CD player/magazie CD . . . . . . . . . . . 117
4
Acþionare (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 117
Centuri de siguranþã . . . .80, 82, 83, 224, 250
Fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Lampã de avertizare . . . . . . . . . 82, 250
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 224
Reglarea înãlþimii . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Cheie . . . . . . . . . . . 64, 65, 222, 261, 267
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Înlocuirea bateriei . . . . . . . . . . . . . . 267
Mesaj afiºat (volan multifuncþional) . . 222
Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Reprogramare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Setare implicitã . . . . . . . . . . . . . . 64, 65
Verificarea baterie . . . . . . . . . . . . . . 267
Cheie mecanicã de avarie . . . . . . . . . .261
Pierdere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Circuit de alimentare . . . . . . . . . . . . . .254
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Clapeta buºonului rezervorului. . . . . . .265
Deblocare de avarie . . . . . . . . . . . . . 265
Clapetã de desiguranþare
a capotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Contor de rulaj parþial . . . . . . . . 108, 115
Resetare (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 114
Resetarea contorului de rulaj parþial
(computer bord, volan
multifuncþional) . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Codul vopselei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Compartimente de depozitare . . 169, 170
Cotierã (dedesubt) . . . . . . . . . . . . . . 170
Cotierã spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Sub scaunul ºoferului/pasagerului
din faþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Compartimentul telefonului . . . . . . . . . 170
Computer de rulaj . . . . . . . . . . . .108, 113
Computer de bord
(volan multifuncþional) . . . . . . . . . . . 108
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 113
Computer de bord (volan
multifuncþional de lux) 112, 113, 115, 117,
118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 215
Meniul Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Meniu Computer de rulaj. . . . . . . . . 113
Meniul Navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . 115
Meniul Service . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Meniul Setãri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Meniul Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Prezentare generalã. . . . . . . . . . . . . 112
Submeniul Funcþii de confort . . . . . 124
Submeniul Orã/datã . . . . . . . . . . . . 122
Submeniul Setãri implicite. . . . . . . . 125
Submeniul Autovehicul . . . . . . . . . . 124
Submeniul Display standard . . . . . . 113
Submeniul Iluminare . . . . . . . . . . . . 124
Submeniul Instrumente de bord . . . 121
Computer de bord (volan
multifuncþional) . . . . . 107, 108, 109, 215
Autonomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . 108
Display standard . . . . . . . . . . . . . . . 108
SIX.fm Page 5 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Memoria mesajelor. . . . . . . . . . . . . .109
Mesaje afiºate . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Orã/datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . .107
Computer de bord . . . . . . . . . . . 105, 109
Consumul de carburant . . . . . . . 108, 114
Afiºarea autonomiei (computer de bord,
volan multifuncþional de lux). . .108, 114
Concentraþie de antigel . . . . . . . . . . . .314
Conducere pe teren accidentat . . . . 193, 195
Informaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Conducere pe timp de iarnã. . . . 190, 191
Consolã centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Secþiunea inferioarã . . . . . . . . . . . . . . 32
Consum de carburant. . . 108, 113, 114, 310
Consum curent (computer de bord,
volan multifuncþional) . . . . . . . .108, 114
vezi Computer de rulaj
(computer de bord)
Consum curent de carburant . . . . 108, 114
Computer de bord (volan multifuncþional)
108, 114
Contor de parcurs . . . . . . . . . . . . . . . . .25
v. Contor de rulaj parþial
v. Contor de rulaj total
Contor de rulaj total . . . . . . 25, 108, 115
Resetare (computer de bord,
volan multifuncþional) . . . . . . . . . . . . 108
Resetarea contorului de rulaj parþial
(computer de bord, volan multifuncþional
de lux). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45, 46
În autovehicul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sisteme retenþie. . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Covoraº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Cric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213, 279
Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Cuplu de strângere . . . . . . . . . . . . . . . 284
D
Datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109, 122
Setare (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 122
Setare (computer de bord,
volan multifuncþional) . . . . . . . . . . . 109
Date tehnice . . . . . . . 302, 301, 306, 308
Accelerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Dimensiunile autovehiculului . . . . . . 306
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Sarcinile remorcii . . . . . . . . . . . . . . . 308
Viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Deblocare de avarie. . . . . . . . . . . . . . . 265
Clapeta buºonului rezervorului. . . . . 265
Deszãvorâre. . . . . . . . . . . . . . . . . .66, 263
Deszãvorâre de avarie . . . . . . . . . . . 263
Din interior
(tastã de descuiere centralizatã) . . . . 66
Deszãvorâre de avarie . . . . . . . . .263, 264
Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Hayon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Diesel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Temperaturi exterioare reduse. . . . . 180
Dimensiunile autovehiculului . . . . . . . . 306
Dispozitive de pretensionare
a centurilor de siguranþã . . . . . . . . . . . . 39
Activare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dispozitiv de curãþare cu
înaltã presiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Display multifuncþional . . . .103, 106, 111
Volan multifuncþional . . . . . . . . . . . 106
Volan multifuncþional de lux . . . . . . 111
Display standard . . . . . . . . . . . . . 108, 113
Computer de bord
(volan multifuncþional). . . . . . . . . . . 108
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 113
Dispozitiv de cuplare a remorcii . . . . . 209
Distribuþia electronicã a forþei
de frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
vezi EBV
DSR (Regulator de vitezã la
coborârea pantelor). . . . . . . . . . . . . . . 127
DSR (Regulator de vitezã la
coborârea pantelor)
(autovehicule cu pachet tehnologic
pentru teren accidentat) . . . . . . . . . . . 127
DVD Audio/Video . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Acþionare (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 117
E
EBV (Distribuþia electronicã a forþei
de frânare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
EBV (Sistem electronic de distribuþie
a forþei de frânare) . . . . . . . . . . . 218, 228
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 228
Mesaj afiºat (volan multifuncþional) 218
5
SIX.fm Page 6 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Echipamente electronice
ale motorului . . . . . . . . . . . . . . . 255, 297
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Echipamente electrice/
electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
Emisie-recepþie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
ESP® (Program electronic de control al
stabilitãþii) . . . 57, 58, 217, 219, 225, 246
Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . .58
Lampã de avertizare . . . . . . . . . 57, 246
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . 219, 225
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional) . . . . . . . . 217, 219
Stabilizarea remorcii . . . . . . . . . . . . . .57
ESP® pentru teren accidentat . . . . . . . 59
ETS (asistare electronicã
a tracþiunii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Extinctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
F
Facilitarea pãrãsirii
autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Facilitarea accesului. . . . . . . . . . . . . . . 76
Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 206, 259
Aburire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Sistem de spãlare . . . . . . . . . . . . . . . .88
Faruri pentru faza lungã . . . . . . . . . . . 236
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Faruri pentru faza scurtã . . . . . . 198, 231
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
6
Simetrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Funcþia de confort la închidere . . . . . . .95
Funcþia de închidere la ploaie . . . . . . .159
Trapã panoramicã glisantã . . . . . . . . 159
Filtrul de carburant . . . . . . . . . . 221, 230
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 230
Mesaj afiºat (volan multifuncþional) . . . 221
Filtru de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Fixarea încãrcãturii . . . . . . . . . . . . . . .162
Fluide de lucru . . . . . . . . . . 309, 313, 314
Lichid de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Lichid de rãcire. . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Lichid de spãlare a parbrizului . . . . . 314
Funcþia de facilitare a accesului în
interior/exterior. . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 125
Funcþia de ventilare
pe timp de varã . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Lampã de avertizare. . . . . . . . . . . . . 247
Frânã de parcare . . . . . . . . . . . . . .98, 227
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Frecvenþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Funcþia de memorare. . . . . . . . . . . . . . .78
Funcþionare în modul avarie. . . . . . . . .257
Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . 257
G
Game de viteze . . . . . . . . . . . . . . . 99, 100
Cadranul vitezometrului. . . . . . . . . . . 99
Transmisie automatã . . . . . . . . . . . . 100
Geam cu acþionare electricã . . . . . . . . . 93
vezi Geamuri laterale
Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Geamuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 206
Curãþare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Curãþarea parbrizului . . . . . . . . . . . . 206
Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . 93, 206
Curãþare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . . 93
H
Hayon . . . . . . . . . . . 66, 67, 69, 224, 264
Deschidere/închidere (automatã) . . . 67
Deschidere/închidere (manualã). . . . 62
Deszãvorâre de avarie . . . . . . . . . . . 264
Limitarea unghiului de deschidere. . . 69
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Hayon Easy-Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
I
Iluminare automatã . . . . . . . . . . . . . . . 233
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Iluminare suplimentarã în viraje . . . . . 231
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Iluminarea habitaclului . . . . . .90, 91, 124
Computer de bord
SIX.fm Page 7 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 124
Control manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Iluminare de urgenþã. . . . . . . . . . . . . . 94
Lampã de lecturã . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Sistem de control automat . . . . . . . . . 90
Iluminarea instrumentului
de bord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Iluminarea plãcuþei
de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Indicator pentru revizia tehnicã
ASSYST PLUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Indicator de traseu. . . . . . . . . . . . . . . .115
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 115
Indicator pentru revizia tehnicã . . . . . .204
Afiºarea datei (computer de bord) . .204
Indicator de stare al centurilor
de siguranþã spate . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Inel de remorcare. . . . . . . . . . . . 290, 291
Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Inele de ancorare . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Informaþii privind conducerea . . . . 193, 198
Teren accidentat. . . . . . . . . . . . . . . .193
Urme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Instrucþiuni generale
pentru încãrcare. . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Instrument de bord . . . . 24, 26, 103, 121
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . .121
Prezentare generalã
(volan multifuncþional de lux). . . . . . . 26
Prezentare generalã
(volan multifuncþional) . . . . . . . . . . . . 24
Selectarea limbii (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 121
Î
Încãlzirea lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Încuiere centralizatã . . . . . . . . . . .64, 124
Automatã (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 124
Cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Înlocuirea roþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
vezi Panã
Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor
de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Întreþinere . . . . . 205, 206, 207, 208, 209
Camerã video pentru mers înapoi . . 208
Dispozitiv de curãþare cu
înaltã presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Dispozitiv de tractare . . . . . . . . . . . . 209
Faruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Geamuri laterale . . . . . . . . . . . . . . . 206
Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Ornamente din plastic . . . . . . . . . . . 207
Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Spãlãtorie automatã. . . . . . . . . . . . . 205
Întreþinerea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . 285
J
Jaluzeaua portbagajului . . . . . . . . . . . . 165
Jaluzea rulantă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . 158
Jante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 189
Note generale . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Permutare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
K
Kickdown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101, 103
L
Lãmpi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
vezi Lãmpi martor ºi lampã de avertizare
Lãmpi exterioare . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Stingere temporizatã
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 123
Lãmpi de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Mesaj afiºat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Lãmpi martor ºi de avertizare . . . . . . . 246
Lãmpi de poziþie . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Mesaj afiºat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Lãmpi martor ºi lãmpi de avertizare . . .39,
48, 57, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252
Carburant de rezervã. . . . . . . . . . . . 252
Centurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Diagnoza motorului . . . . . . . . . . . . . 249
ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 246
Frânã (roºu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Lampã martor pentru defecþiune . . 244
PASSENGER AIRBAG OFF
(airbag pasager dezactivat) . . . . 48, 245
SRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 250
Thermotronic (defecþiune). . . . . . . . 244
ABS (galben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
LIM (Speedtronic variabil) . . . . . . . . 134
LIM (TEMPOMAT) . . . . . . . . . . . . . . 130
Lanþuri antiderapante . . . . . . . . . . . . . 190
7
SIX.fm Page 8 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Lichid de frânã . . . . . . . . . . 220, 227, 314
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . . . . . .227
Mesaj afiºat (volan multifuncþional) .220
Lichid de rãcire. . 104, 183, 221, 229, 313
Indicator de temperaturã . . . . . . . . .104
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . . . . . .229
Mesaj afiºat (volan
multifuncþional). . . . . . . . . . . . 221, 229
Rata de amestec . . . . . . . . . . . . . . . .313
Verificarea nivelului. . . . . . . . . . . . . .183
Lichid de spãlare . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Lichid de spãlare a parbrizului . . . . 184, 314
Adãugare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Limbã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Selectare (computer de bord,
volan multifuncþional de lux). . . . . . .121
Limitatoare de forþã pentru centuri . . . . . 39
Activare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Limitator de vitezã . . . . . . . . . . . . . . . 132
Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Lãmpi de poziþie spate . . . . . . . . . . . . 236
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Înlocuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Lãmpi de ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . 238
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Lãmpi pentru mers înapoi. . . . . . . . . . 239
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Luminã de localizare. . . . . . . . . . . . . . 123
Computer de bord
8
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 123
Lumini. . . . .85, 86, 87, 88, 89, 90, 123, 239
Activarea/dezactivarea luminii de
localizare (computer de bord, volan
multifuncþional de lux) . . . . . . . . . . . 123
Activarea/dezactivarea luminilor diurne
(computer de bord, volan multifuncþional
de lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Activarea/dezactivarea stingerii temporizate a lãmpilor exterioare (computer de
bord, volan multifuncþional de lux) . . . . 123
Activarea/dezactivarea sistemului
inteligent de iluminare (computer de
bord, volan multifuncþional de lux) . . . . 123
Claxon optic/flash . . . . . . . . . . . . . . . 87
Comutator de lumini. . . . . . . . . . . . . . 85
Fasciculele farurilor . . . . . . . . . . . . . . 88
Faza lungã a farurilor . . . . . . . . . . . . . 89
Faza scurtã a farurilor . . . . . . . . . . . . 85
Funcþia de iluminare suplimentarã
în viraje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Funcþia de iluminare activã . . . . . . . . 89
Lãmpi ceaþã spate . . . . . . . . . . . . . . . 82
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 239
Mesaj afiºat (volan multifuncþional) . . . 239
Mod Autostradã . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Mod de funcþionare automatã
a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Proiectoare de ceaþã . . . . . . . . . . 86, 90
Semnalizatoare de direcþie. . . . . . . . . 87
Semnalizatoare de avarie . . . . . . . . . . 88
Lumini de frânã adaptive . . . . . . . . . . . .57
Lumini diurne. . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 123
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 123
Lumini de frânã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Adaptive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Lunetã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Curãþare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
M
Maneta selectorului . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Poziþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Marcajul e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Masã proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Masa autovehiculului,
limitã maximã admisã . . . . . . . . . . . . . 306
Masa maximã portbagaj . . . . . . . . . . . 307
Meniu (volan multifuncþional
de lux) . . . . 112, 113, 115, 117, 118, 120
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Computer de rulaj . . . . . . . . . . . . . . 113
Navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Prezentare generalã meniuri . . . . . . 112
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Meniu
(volan multifuncþional) . . . . .107, 108, 109
Computer de bord . . . . . . . . . . . . . . 108
Display standard . . . . . . . . . . . . . . . 108
Memorie de mesaje . . . . . . . . . . . . . 109
Prezentare generalã meniuri . . . . . . 107
Setarea orei/datei. . . . . . . . . . . . . . 109
Mers înapoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Cuplare (transmisie automatã) . . . . . 99
Mesaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215, 246
SIX.fm Page 9 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
vezi Lampã martor ºi lampã de avertizare
vezi Mesaj afiºat
Mesaj afiºat . . . . . . . . 204, 215, 216, 224
Indicator de revizii tehnice . . . . . . . . 204
Mesaje simbol . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Mesaje text. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Modul de funcþionare permanentã
a farurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
vezi Lumini diurne
Motor . . . . . . . . . . . . . . 96, 255, 256, 300
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Funcþionare neuniformã . . . . . . . . . . 256
Pornire cu cheia . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Probleme la pornire . . . . . . . . . . . . .255
Motor diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Conducere pe timp de iarnã . . . . . . . 180
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Acþionare (computer de bord,
volan multifuncþional de lux). . . . . . . 117
Motorinã de iarnã. . . . . . . . . . . . . . . . .180
N
Navigaþie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 115
Nivelul carburantului
în rezervor . . . . . . . . . . . . . . . . . 243, 309
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Rezervor de carburant . . . . . . . . . . . 309
Numãrul de identificare
al autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . .298
O
Oglindã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76, 171
Parasolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
vezi Oglinzi exterioare sau
Oglinzi retrovizoare
Oglindã retrovizoare . . . . . . . . . . . . 76, 78
Mod anti-orbire (manual) . . . . . . . . . . 76
Mod anti-orbire (automat) . . . . . . . . . 78
Reglare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Oglinzi exterioare. . . 77, 78, 79, 125, 260
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Memorarea setãrilor . . . . . . . . . . . . . 78
Mod anti-orbire (automat) . . . . . . . . . 78
Pliere (computer bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 125
Pliere/depliere (automatã) . . . . . . . . 78
Pliere/depliere (electricã) . . . . . . . . . 77
Poziþie de parcare . . . . . . . . . . . . . . . 79
Reglare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Resetare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Oprirea alarmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Orã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109, 122
Setare (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 122
Setare (computer de bord,
volan multifuncþional) . . . . . . . . . . . 109
Ornamente din plastic . . . . . . . . . . . . . 207
Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
P
Padele de schimbare a treptelor de
vitezã situate pe volan. . . . . . . . . . . . . 101
Panou de comandã integrat
în portierã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . 34
Panã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273, 274
Echipamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Pregãtirea autovehiculului. . . . . . . . 273
Trusã TIREFIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
vezi
Parasolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Curãþare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Parktronic . . . . . . . . . .136, 137, 138, 258
Activare/dezactivare. . . . . . . . . . . . 138
Defecþiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Indicator de avertizare. . . . . . . . . . . 137
Raza de acþiune a senzorilor . . . . . . 136
Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . 138
Performanþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Piese originale Mercedes . . . . . . . . . . 296
Plãcuþe de identificare. . . . . . . . . . . . . 298
Planºã de bord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
vezi Instrument de bord
Plasã pentru bagaje. . . . . . . . . . . . . . . 161
Spaþiu destinat picioarelor
dreapta faþã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Plasã de siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Pneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 186
Note generale . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Sens de rotaþie . . . . . . . . . . . . . . . . 186
9
SIX.fm Page 10 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Pneuri de iarnã . . . . . . . . . . . . . . 135, 190
Limitã de vitezã (computer de bord,
volan multifuncþional de lux). . . . . . .135
Podeaua portbagajului . . . . . . . . . . . . 163
compartiment de depozitare. . . . . . .163
deschidere/închidere . . . . . . . . . . . .163
Pornire de pe loc . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Pornire asistatã . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Cabluri pentru pornirea asistatã . . . .288
Portiere. . . . . 65, 222, 225, 240, 263, 264
Deschidere (din interior) . . . . . . . . . . .65
Deszãvorâre de avarie. . . . . . . . . . . .263
Încuiere de avarie . . . . . . . . . . . . . . .264
Mesaj afiºat (volan multifuncþional
de lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225, 240
Mesaj afiºat (volan
multifuncþional). . . . . . . . . . . . 222, 225
Zãvorâre automatã . . . . . . . . . . . . . . .65
Portbagaj de plafon . . . . . . . . . . . . . . 161
Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
vezi Radio
Poziþie de parcare. . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Oglinda exterioarã de pe partea
pasagerului faþã . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Poziþia scaunului ºoferului . . . . . . . . . . 84
Poziþiile cheii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Cheie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Proiector de ceaþã . . . . . . . . . . . . . . . 237
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Presiune în pneuri. . . . . . . . 179, 187, 221
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Tabel (vezi Clapeta buºonului) . . . . .179
vezi Presiune în pneuri
10
Program de schimbare manualã
a treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . . . .102
Program de rulare pe teren accidentat
(autovehicule prevãzute cu pachet tehnologic pentru teren accidentat) . . . . . . .129
Program de schimbare
a treptelor de vitezã . . . . . . . . . . . . . . .102
Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Prizã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172, 173
Compartiment pentru bagaje . . . . . . 173
Compartiment spate . . . . . . . . . . . . 173
Post de conducere . . . . . . . . . . . . . . 172
Profil de rulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Program electronic de control
al stabilitãþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
vezi ESP®
Protecþie antiremorcare . . . . . . . . . . . . .60
Protecþie de siguranþã
pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54, 55
Geamuri laterale (spate). . . . . . . . . . . 55
Portiere spate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Purtarea centurilor de siguranþã . . . . . .80
Putere de emisie (maximã) . . . . . . . . .297
Telefon/Staþie emisie-recepþie . . . . 297
R
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Selectarea unui post (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 117
vezi Instrucþiuni separate pentru sistem
Recomandãri privind
conducerea . . . . 191, 193, 197, 198, 201
Cãlãtorii în strãinãtate . . . . . . . . . . . 198
Conducere pe carosabil umed . . . . . 193
Frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Iarnã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Tractarea unei remorci . . . . . . . . . . 201
Vaduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 197
Reglarea înãlþimii centurii
de siguranþã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Remorcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Remorcã . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203, 232
Alimentare cu energie electricã. . . . 203
Conectori cu 7 pini . . . . . . . . . . . . . 203
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 232
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional) . . . . . . . . . . . 232
Reprogramare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Cheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rezervor de lichid de spãlare
a parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Rezervor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Rezervor de lichid de spãlare
a parbrizului . . . . . . . . . . . . . . . . .184, 314
Roatã de rezervã . . . . . . . . . . . . .213, 279
Loc de depozitare . . . . . . . . . . . . . . 213
Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
vezi Panã
S
Sarcinã maximã pe plafon . . . . . . . . . . 307
Sarcinã pentru remorcã. . . . . . . . . . . . 308
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Sarcinã pe punte,
maximã admisã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
SIX.fm Page 11 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Scaune . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 72, 78, 84
Memorarea setãrilor . . . . . . . . . . . . . . 78
Poziþie corectã a scaunului ºoferului. . . . 84
Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70, 72
Scaun de copil . . . . 48, 49, 51, 53, 222, 245
ISOFIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Poziþii adecvate. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Recomandãri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Recunoaºtere automatã . . . . . . . . . . . 48
Recunoaºtere automatã (defecþiuni) . . . 245
Schemã de corespondenþã
a siguranþelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
Schimbarea vitezelor prin atingere . . . . . . . 99
Scrumierã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Semnale de avertizare sonorã . . . . . . .252
Semnale de avertizare . . . . . . . . . . . . .252
Sonore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Semnalizator de direcþie . . . . . . 232, 234
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . .232, 234
Senzor de ploaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
ªtergãtoare de parbriz . . . . . . . . . . . . 92
Senzor de miºcare în habitaclu . . . . . . .61
Seria motorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 120
Setãri . . . . . . . . . . . . 64, 65, 79, 120, 125
Apelarea unei setãri memorate . . . . . 79
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . . 120
Implicite (cheie) . . . . . . . . . . . . . .64, 65
Implicite (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 125
Siguranþe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Sistem activ de programare a
reviziilor tehnice PLUS . . . . . . . . . . . . . 204
vezi Indicator de revizii tehnice
Sistem antiblocare la frânare. . . . . . . . . 56
vezi ABS
Sistem de asistare la frânãri
de urgenþã BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sistem de avertizare asupra pierderii
de presiune în pneuri . . . . . . . . . . . . . . 188
Sistem de climatizare . . . . . . . .140, 142, 144,
146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156
1-zone Thermatic . . . . . . . . . . . . . . . 142
2-zone Thermatic . . . . . . . . . . . . . . . 144
Activarea/dezactivarea funcþiei de
utilizare a cãldurii reziduale . . . . . . . 156
Activarea/dezactivarea modului
de recirculare a aerului . . . . . . . . . . 155
Activare/dezactivare . . . . . . . . . . . . 148
Control automat. . . . . . . . . . . . . . . . 149
Dezaburirea geamurilor . . . . . . . . . . 154
Dezaburirea parbrizului . . . . . . . . . . 153
Funcþie de rãcire cu
dezumidificarea aerului . . . . . . . . . . 149
Modul de recirculare a aerului cu funcþie
de deschidere/închidere confort . . . 155
Reglarea orificiilor de ventilaþie . . . . 150
Setarea distribuþiei aerului. . . . . . . . 152
Setarea debitului de aer. . . . . . . . . . 153
Setarea temperaturii . . . . . . . . . . . . 150
Setarea temperaturii
(zona din spate a habitaclului) . . . . . 150
Sistem de încãlzire a geamului
spate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Sistem de climatizare zona din spate
a habitaclului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Thermotronic. . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
vezi Sistem de control al climatizãrii
Sistem de frânare . . . . . . . . . . . . . 98, 226
Frânã de parcare . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Mesaj afiºat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Sistem de imobilizare . . . . . . . . . . . . . . 60
Sistem de încãlzire a scaunelor. . . . . . . 74
Sistem inteligent
de iluminare. . . . . . . . . . . . . . 89, 123, 236
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 123
Mesaj afiºat
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 236
Sisteme pentru siguranþa
conducerii . . . . . . . . . . . . . . 55, 56, 57, 59
ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
EBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Lumini de frânã adaptive. . . . . . . . . . 57
Sistem de alarmã antifurt . . . . . . . . . . . 60
vezi ATA
Sistem BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
vezi BAS
Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor
de copil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sistem de operare . . . . . . . . . . . . 105, 109
vezi Computer de bord
11
SIX.fm Page 12 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Sistem PRE-SAFE® . . . . . . . . . . . . 45, 222
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
Sistem de retenþie . . . . . . . . . . . . . . . . 39
vezi SRS
Sistem de siguranþã preventivã
pentru pasageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
vezi PRE-SAFE®
Sistem de spãlare pentru parbriz . . . . 314
Sistem suplimentar de retenþie . . . . . . 39
vezi SRS
Sistem suplimentar de retenþie
(SRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . . .39
Sistem suplimentar de retenþie
(SRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241, 250
Lampã de avertizare . . . . . . . . . . . . .250
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Sisteme antifurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sisteme de retenþie . . . . . . . . . . . . . . . 46
pentru copii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Spãlãtorie automatã . . . . . . . . . . . . . . 205
Spãtarul banchetei . . . . . . . . . . . . . . . 164
Rabatare înainte/înapoi . . . . . . . . . .164
Speedtronic . . . . . . . . 132, 133, 135, 223
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Variabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Speedtronic permanent . . . . . . . . . . . 135
Speedtronic variabil . . . . . . . . . . . . . . 133
Sisteme de asistare
a conducerii . . . . 129, 130, 132, 136, 138
Camerã video pentru mers înapoi. . .138
12
Parktronic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Speedtronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
TEMPOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Sistem de asistenþã la
pornirea în rampã. . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Sisteme de iluminare . . . . . . . . . . . . . . .85
vezi Lumini
Sistem de încãlzire. . . . . . . . . . . 140, 142
vezi Sistem de climatizare
Stingere temporizatã . . . . . . . . . 123, 124
Iluminare habitaclu (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 124
Lãmpi exterioare (volan multifuncþional
de lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Submeniu (volan multifuncþional
de lux) . . . . 113, 121, 122, 123, 124, 125
Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Display standard . . . . . . . . . . . . . . . 113
Funcþii de confort . . . . . . . . . . . . . . . 124
Instrument de bord . . . . . . . . . . . . . 121
Orã/datã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Setare implicitã . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Sisteme de iluminare . . . . . . . . . . . . 123
Suport pentru pahare. . . . . . . . . . . . . .160
Suport pentru schiuri . . . . . . . . . . . . . .161
Suport pentru bãuturi. . . . . . . . . . . . . .160
vezi Suport pentru pahare
Suplimentarea capacitãþii
portbagajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Suport lombar . . . . . . . . . . . . . . . . .73, 74
4 direcþii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
ª
ªtergãtoare de
parbriz . . . . . . . . . . . . . 91, 206, 259, 272
Curãþare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor . . 272
ªtergãtor lunetã. . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Înlocuirea lamei ºtergãtorului . . . . . 272
ªtergãtorul lunetei. . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ªuruburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Cuplu de strângere . . . . . . . . . . . . . 284
T
Telefon mobil . . . . . . . . . . . .118, 173, 297
Computer de bord
(volan multifuncþional de lux) . . . . . 118
Instalare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
vezi
Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
vezi Telefon mobil
Temperaturã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Lichid de rãcire . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Temperaturã exterioarã . . . . . . . . . . 104
TEMPOMAT . . . . . . . . . . . . . . . . .130, 223
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Teren accidentat . . . . 56, 126, 127, 129
4MATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
ABS teren accidentat. . . . . . . . . . . . . 56
DSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Program de rulare pe
teren accidentat . . . . . . . . . . . . . . . 129
Teren accidentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESP® teren accidentat. . . . . . . . . . . . 59
SIX.fm Page 13 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Tetierã . . . . . . . . . . . . 45, 71, 72, 73, 266
Demontare (spate) . . . . . . . . . . . . . . . 73
NECK-PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Reglare (faþã) . . . . . . . . . . . . . . . .71, 75
Reglare (spate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Resetarea tetierelor declanºate . . . . 266
Tetierã NECK-PRO . . . . . . . . . . . . 45, 266
Resetarea tetierelor NECK-PRO
declanºate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Thermatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Lampã martor de defecþiune . . . . . . 244
Thermotronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Lampã martor de defecþiune . . . . . . 244
TopTether. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Torpedou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Tracþiune integralã permanentã . . . . . .126
vezi 4MATIC
Tracþiune integralã
permanentã 4MATIC . . . . . . . . . . . . . .126
Tractarea unei remorci . . . . 57, 138, 201, 308
Dimensiuni de montare . . . . . . . . . .308
ESP® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Parktronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Recomandãri privind conducerea
autovehiculului . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Transmisie automatã . .99, 100, 101, 257, 265
Buton de selectare a programului. . .100
Defecþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Display al cadranului vitezometrului . . 99
Eliberare manualã din poziþia
pentru parcare . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Funcþionare în modul de avarie . . . . 257
Game de viteze . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Poziþiile manetei. . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Recomandãri privind conducerea . . 101
Schimbarea treptelor de vitezã
de cãtre ºofer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tractarea unei remorci. . . . . . . . . . . 101
vezi Transportare (autovehicul)
Transportare (autovehicul). . . . . . . . . . 291
Trapã glisantã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
vezi Trapã panoramicã glisantã
Trapã panoramicã . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Deschidere/închidere . . . . . . . . . . . 156
Trapã panoramicã glisantã. . . . . .158, 159
Funcþie de închidere în caz ploaie . . 159
Resetare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Ridicare/coborâre . . . . . . . . . . . . . . 158
Traseu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
vezi Ghidare destinaþie
Triunghi reflectorizant . . . . . . . . . . . . . 212
Trusã TIREFIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Trusã de scule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Trusã de prim ajutor . . . . . . . . . . . . . . 212
Turometru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
U
Ulei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182, 183
Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Ulei de motor . . . . . . . . . . . 182, 183, 240
Adãugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Consum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Gât de umplere . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Mesaj afiºat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Urcare în rampã . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
V
Vaduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193, 197
Vedere din exterior . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . 20
Verificare
(conducere pe teren accidentat) . . . . . 195
Vitezã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Vitezã maximã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Vitezometru . . . . . . . . . . . . .104, 115, 121
digital (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 115
Segmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Selectarea unitãþilor de mãsurã
afiºate (computer de bord, volan
multifuncþional de lux). . . . . . . . . . . 121
Vitezometru digital . . . . . . . . . . . . . . . 115
Volan . . . . . . . . . . . . . . . .75, 78, 105, 110
Memorarea setãrilor . . . . . . . . . . . . . 78
Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Taste (computer de bord,
volan multifuncþional de lux) . . . . . . 110
Taste (computer de bord,
volan multifuncþional) . . . . . . . . . . . 105
Volan multifuncþional . . . . . . . . . . 28, 105
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . 28
Volan multifuncþional
(12 butoane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
vezi Volan multifuncþional de lux
Volan multifuncþional de lux . . . . . 29, 110
Prezentare generalã . . . . . . . . . . . . . 29
Vehicle tool kit . . . . . . . . . . . . . . . . 221
13
SIX.fm Page 14 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Index
Z
Zãvorâre . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 66, 264
automatã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
din interior (tastã de încuiere
centralizatã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Încuiere de avarie . . . . . . . . . . . . . . .264
Zãvorâre de avarie . . . . . . . . . . . . . . . 264
Autovehicul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
14
Introduction.fm Page 15 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Introducere
Protecþia mediului
Protecþia mediului
HNotã privind protecþia mediului
Daimler aplicã o politicã declaratã de protecþie
integratã a mediului înconjurãtor.
Obiectivele noastre vizeazã utilizarea
resurselor naturale care formeazã baza
existenþei noastre într-o manierã care sã ia în
considerare atât necesitãþile naturii, cât ºi pe
cele ale umanitãþii.
Puteþi contribui ºi dumneavoastrã la protejarea
mediului înconjurãtor utilizând autovehiculul în
mod responsabil din punct de vedere ecologic.
Consumul de carburant ºi rata de uzurã a
motorului, a transmisiei, a frânelor ºi a
pneurilor depind de urmãtorii factori:
앫 condiþiile de utilizare a autovehiculului
앫 stilul personal de conducere
Puteþi controla ambii factori.
Prin urmare, trebuie reþinute urmãtoarele
aspecte:
Condiþiile de utilizare
앫 Evitaþi cãlãtoriile scurte întrucât acestea
cresc consumul de carburant.
앫 Asiguraþi-vã cã presiunea în pneuri are
întotdeauna valoarea corectã.
앫 Evitaþi încãrcarea inutilã a autovehiculului.
앫 Monitorizaþi consumul de carburant al
autovehiculului.
앫
Demontaþi cadrul portbagaj de pe plafon
atunci când nu îl utilizaþi.
앫 Efectuarea periodicã a lucrãrilor de service
la autovehicul contribuie la protejarea
mediului înconjurãtor. Din acest motiv
este indicatã respectarea intervalelor
specificate pentru efectuarea reviziilor
tehnice.
앫 Lucrãrile de întreþinere trebuie
încredinþate întotdeauna unui atelier de
specialitate autorizat, de exemplu, unui
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
Stilul personal de conducere
앫 Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la
pornirea motorului.
앫 Nu încãlziþi motorul în timpul staþionãrii
autovehiculului.
앫 Conduceþi cu atenþie ºi menþineþi
întotdeauna o distanþã adecvatã faþã de
autovehiculul din faþã.
앫 Evitaþi accelerarea bruscã, frecventã a
autovehiculului.
앫 Schimbaþi treptele de vitezã la timp ºi
folosiþi fiecare treaptã numai pânã la 2/3
din turaþia maximã specificatã.
앫 Opriþi motorul când staþionaþi în trafic.
Returnarea autovehiculelor uzate
Mercedes-Benz vã preia autovehiculul marca
Mercedes-Benz, pentru a putea sã-l
dezasambleze într-un mod responsabil din
punctul de vedere al protecþiei mediului,
conform Directivei UE privind Casarea
Autovehiculelor.
Aceasta este valabilã în cazul autovehiculelor
cu o masã maximã admisã de pânã la 3,5 t,
conform reglementãrilor în vigoare la nivel
naþional. De mai mulþi ani, Mercedes Benz
corespunde tuturor cerinþelor legale de
proiectare a autovehiculelor într-un mod care
sã permitã reciclarea ºi reutilizarea. Existã o
reþea de puncte de predare ºi centre de
dezasamblare care sunt în mãsurã sã recicleze
un autovehicul într-o manierã responsabilã din
punctul de vedere al protecþiei mediului.
Opþiunile de reciclare a autovehiculelor ºi
pieselor se aflã într-o continuã dezvoltare ºi
îmbunãtãþire. Prin urmare, autovehiculul
Mercedes-Benz va continua sã satisfacã fãrã
probleme normele de reciclare mai exigente din
viitor. Puteþi obþine detalii suplimentare de pe
pagina de internet Mercedes-Benz din þara în
care vã aflaþi sau sunând la numãrul
corespunzãtor.
15
Introduction.fm Page 16 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Introducere
Siguranþa în exploatare
Siguranþa în exploatare
GPericol de accident ºi rãnire
Observaþii privind siguranþa
Lucrãrile incorecte sau modificãrile aduse
autovehiculului, de exemplu, cabluri electrice
montate sub ornamente, ar putea avea ca
rezultat funcþionarea incorectã a sistemelor de
siguranþã. Este posibil ca sistemele de
siguranþã sã nu mai asigure protecþia
corespunzãtoare a ºoferului ºi a celorlalþi
ocupanþi ai autovehiculului. Puteþi pierde
controlul asupra autovehiculului ºi provoca un
accident.
Prin urmare, lucrãrile sau modificãrile aduse
autovehiculului dumneavoastrã, cum ar fi
dotãrile ulterioare sau conversiile, trebuie
încredinþate întotdeauna unui atelier de
specialitate autorizat.
GPericol de accident ºi rãnire
Lucrãrile efectuate asupra autovehiculului
trebuie încredinþate întotdeauna unui atelier
de specialitate autorizat. Este prioritarã
încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi
sistemele de siguranþã, precum ºi a lucrãrilor
de întreþinere unui atelier de specialitate
autorizat. Atelierul de specialitate trebuie sã
deþinã cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele
aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest
scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la
un centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
GPericol de accident ºi rãnire
Anumite sisteme de siguranþã funcþioneazã
doar atunci când motorul este pornit. Din acest
motiv, nu se recomandã oprirea motorului în
timpul conducerii autovehiculului. În caz
contrar, este posibil ca sistemele de siguranþã
din autovehiculul dumneavoastrã sã nu
funcþioneze corespunzãtor ºi, prin urmare, sã
nu mai protejeze corespunzãtor pasagerii.
Existã, de asemenea, pericolul sã pierdeþi
controlul asupra autovehiculului ºi sã provocaþi
un accident.
16
GPericol de accident
Un impact puternic asupra zonei de sub
caroserie, pneurilor sau jantelor, de exemplu,
la conducerea pe teren accidentat sau la
trecerea cu vitezã ridicatã peste un obstacol,
poate cauza deteriorarea autovehiculului. Ca
urmare, puteþi provoca un accident. Aceastã
posibilitate existã ºi în cazul autovehiculelor
dotate cu elemente de protecþie a zonei de sub
caroserie.
Din acest motiv, treceþi cu vitezã redusã peste
obstacole, evitând sã atingeþi solul când
conduceþi pe teren accidentat ºi, dacã este
necesar, apelaþi la un atelier de specialitate
autorizat pentru verificarea autovehiculului.
GPericol de accident
Dacã lucrãrile asupra echipamentelor
electronice ºi a software-ului aferent sunt
efectuate incorect, aceste sisteme pot înceta
sã funcþioneze. Sistemele electronice sunt
interconectate prin interfeþe. Modificarea
acestor sisteme electronice poate cauza
defecþiuni ale sistemelor care nu au fost
modificate. Astfel de defecþiuni pot periclita
grav siguranþa funcþionalã a autovehiculului ºi,
în consecinþã, siguranþa personalã.
Toate lucrãrile care implicã modificãri aduse
componentelor electronice trebuie efectuate
de cãtre un atelier de specialitate autorizat.
Înregistrarea autovehiculului
Este posibil ca Mercedes-Benz sã solicite
centrelor sale autorizate de vânzãri ºi service sã
efectueze revizii tehnice asupra anumitor
autovehicule, pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi a
siguranþei.
Dacã autovehiculul nu a fost achiziþionat de la
un centru autorizat de vânzare Mercedes-Benz
ºi nu a fost niciodatã verificat la un centru
autorizat de vânzãri ºi service, este posibil sã nu
Introduction.fm Page 17 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Introducere
Siguranþa în exploatare
figureze ca înregistrat pe numele
dumneavoastrã la Mercedes Benz. MercedesBenz vã poate comunica verificãrile programate
numai dacã deþine datele dumneavoastrã de
înregistrare.
Se recomandã înregistrarea autovehiculului la
un centru autorizat de vânzãri ºi service.
În cazul schimbãrii domiciliului sau a
proprietarului autovehiculului, informaþi
Mercedes-Benz cât mai curând posibil.
Utilizarea corectã
Când conduceþi autovehiculul trebuie sã
respectaþi întotdeauna urmãtoarele cerinþe:
앫 notele privind siguranþa din acest manual
앫 secþiunea „Date tehnice” din acest manual
앫 reglementãrile naþionale în materie de trafic
앫 reglementãrile naþionale în materie de
înmatriculare
GPericol de rãnire
Pe autovehicul sunt aplicate diverse etichete
autocolante de avertizare. Scopul acestora
este de a atrage atenþia asupra potenþialelor
pericole. Aºadar, nu îndepãrtaþi niciunul dintre
autocolantele de avertizare, cu excepþia
cazurilor în care acest lucru este specificat
explicit în conþinutul autocolantului.
Dacã le îndepãrtaþi, apare pericolul rãnirii din
cauza imposibilitãþii de a recunoaºte anumite
pericole.
17
Introduction.fm Page 18 Wednesday, January 14, 2009 1:28 PM
Introducere
Siguranþa în exploatare
18
Ataglance.fm Page 19 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Vedere din exterior ..........................................20
Postul de conducere ........................................22
Instrumentul de bord .......................................24
Volanul multifuncþional ....................................28
Consola centralã ..............................................31
Unitatea de comandã din plafonierã ................33
Panoul de comandã integrat în portierã ...........34
Compartimentele de depozitare .......................35
19
Ataglance.fm Page 20 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Vedere din exterior
Vedere din exterior
20
Ataglance.fm Page 21 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Vedere din exterior
Funcþia
1
Funcþia
Pagina
66
Roatã de rezervã*
213
Trusa de scule a
autovehiculului
213
2
Sistemul de încãlzire a
lunetei
154
3
Lãmpi spate
268
4
Deschiderea ºi închiderea
portierelor
64
5
ªtergãtoare de parbriz
91
Curãþarea lamelor
ºtergãtoarelor de parbriz
Funcþia
Pagina
Înlocuirea lamelor
ºtergãtoarelor de parbriz
272
b
Montarea inelului de
remorcare faþã
290
Dezaburirea parbrizului
153
c
Pneuri ºi jante
185
Curãþarea geamurilor
206
187
7
Trapã panoramicã glisantã*
156
Verificarea presiunii în
pneuri
8
Oglinzi exterioare
Panã de cauciuc
273
9
Compartimentul motorului
Clapeta buºonului
rezervorului de carburant
178
Cerinþe privind carburantul
179
Montarea inelului de
remorcare spate
290
Portbagaj
Deschiderea ºi închiderea
autovehiculului
Pagina
6
206
a
77
d
Deschiderea capotei
motorului
180
Ulei de motor
182
Lichid de rãcire
183
Bateria autovehiculului
285
Lãmpi faþã
268
e
* opþional
21
Ataglance.fm Page 22 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Postul de conducere
Postul de conducere
22
Ataglance.fm Page 23 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Postul de conducere
Funcþia
1
Maneta sistemului
Tempomat*:
Pagina
169
• ºtergãtoarele de parbriz
91
8
Încuierea ºi descuierea
torpedoului
169
• ºtergãtorul lunetei
92
e
Deschiderea capotei
motorului
180
f
Frânã de parcare
98
g
Eliberarea frânei de parcare
98
h
Comutatorul de lumini
85
j
Panoul de comandã integrat
în portierã
34
k
Reglarea fasciculului farurilor
88
• Sistemul Speedtronic*
132
9
Consola centralã
31
a
Contactul electronic de
pornire
69
b
Reglarea manualã a volanului
75
c
Reglarea electricã a
volanului*
75
d
Comutatorul combinat:
87
• faza lungã a farurilor
87
• semnalizatoarele de
direcþie
87
24
3
Volan multifuncþional
28
Volan multifuncþional de lux*
29
4
Claxon
137
5
Indicator de avertizare al
sistemului Parktronic*
133
Unitatea de comandã din
plafonierã
33
Pagina
Torpedo
130
Instrumentul de bord
Funcþia
7
• Sistemul Tempomat*
2
6
Funcþia
Pagina
* opþional
23
Ataglance.fm Page 24 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Instrumentul de bord
Instrumentul de bord
Autovehiculele cu volan multifuncþional
(4 taste)
24
Ataglance.fm Page 25 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Instrumentul de bord
Funcþia
1
Lampã de avertizare pentru
nivelul de carburant
252
Sãgeata pentru afiºarea
mesajului privind locaþia
clapetei buºonului
rezervorului: clapeta
buºonului rezervorului de
carburant este situatã în
stânga spate
2
Lampã de avertizare pentru
nivelul lichidului de rãcire
3
Lampã martor pentru
semnalizarea direcþiei
Funcþia
Pagina
9
Afiºarea programului de
schimbare a treptelor de
vitezã
99
a
Afiºarea poziþiei manetei
selectorului/gamei de viteze
99
b
Afiºarea stãrii, partea dreaptã
c
Lampã martor pentru faza
scurtã
85
d
Motorul diesel: lampã martor
a sistemului de preîncãlzire
97
e
Lampã de avertizare pentru
sistemul SRS
250
f
Display multifuncþional
106
g
Contor de rulaj total
108
h
Contor de rulaj parþial
108
Afiºarea temperaturii
exterioare1
104
248
87
4
Lampã de avertizare ESP®
246
5
Lampã de avertizare pentru
sistemul ABS
246
6
Lampã de avertizare pentru
diagnosticarea motorului
249
7
Lampã martor pentru
semnalizarea direcþiei
8
Turometru
87
104
Pagina
j
Vitezometru
k
Lampã de avertizare pentru
sistemul de frânare
247
Funcþia
Pagina
l
Lampã de avertizare pentru
centurile de siguranþã
250
m
Indicatorul de temperaturã a
lichidului de rãcire
104
n
Afiºarea temperaturii
exterioare2
104
În cazul autovehiculelor cu
sistem Speedtronic*: viteza
limitã setatã
132
o
Afiºarea stãrii, partea stângã
p
Ceas
109
q
Reglajul luminozitãþii
103
r
Afiºajul indicatorului nivelului
de carburant
s
Lampã martor pentru faza
lungã
87
1 Exclusiv pentru autovehiculele din Marea
Britanie.
2 În cazul autovehiculelor pentru Marea
Britanie: este afiºatã viteza în km/h în locul
temperaturii exterioare.
* opþional
25
Ataglance.fm Page 26 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Instrumentul de bord
Autovehiculele cu volan multifuncþional
de lux (12 taste*)
* opþional
26
Ataglance.fm Page 27 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Instrumentul de bord
Funcþia
Funcþia
Pagina
1
Lampã martor pentru
semnalizarea direcþiei
2
Lampã de avertizare ESP®
3
Vitezometru
4
Segmente
104
5
Display multifuncþional
111
6
Lampã martor pentru
semnalizarea direcþiei
87
7
Motorul diesel: lampã martor
a sistemului de preîncãlzire
96
8
Turometru
104
9
Lampã de avertizare pentru
sistemul SRS
250
a
Lampã de avertizare pentru
sistemul ABS
246
b
Lampã de avertizare pentru
centurile de siguranþã
250
c
Lampã martor pentru faza
scurtã
85
87
d
Pagina
Funcþia
Pagina
Afiºarea temperaturii
exterioare1
104
o
Lampã de avertizare pentru
diagnosticarea motorului
249
Vitezometru suplimentar
121
p
Reglajul luminozitãþii
103
e
Afiºarea programului de
schimbare a treptelor de
vitezã
99
q
Lampã de avertizare pentru
nivelul de carburant
252
f
Afiºarea poziþiei manetei
selectorului/gamei de viteze
99
g
Ceas
122
h
Contor de rulaj total
113
j
Contor de rulaj parþial
113
k
Lampã martor pentru faza
lungã
l
Indicatorul de temperaturã al
lichidului de rãcire
104
m
Lampã de avertizare pentru
nivelul lichidului de rãcire
248
n
Lampã de avertizare pentru
sistemul de frânare
247
246
87
Sãgeata pentru afiºarea
mesajului privind locaþia
clapetei buºonului
rezervorului: clapeta
buºonului rezervorului de
carburant este situatã în
stânga spate
r
Afiºajul indicatorului nivelului
de carburant
1 În cazul autovehiculelor pentru Marea
Britanie: vitezometrul suplimentar este
afiºat întotdeauna în locul temperaturii
exterioare.
27
Ataglance.fm Page 28 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Volanul multifuncþional
Volanul multifuncþional
Volanul multifuncþional (4 taste)
Funcþia
1
2
Display multifuncþional
106
Utilizarea computerului de
bord
105
• Setarea datei/orei
ç
• Reducerea volumului
• Setarea datei/orei
28
4
í
• Selectarea submeniurilor
• Navigarea prin liste
æ
• Creºterea volumului
3
Funcþia
Pagina
• Confirmarea selecþiei
5
è
• Apãsare scurtã: selectarea
unui meniu
• Apãsare continuã:
selectarea display-ului
standard
Pagina
Ataglance.fm Page 29 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Volanul multifuncþional
Volanul multifuncþional de lux
(12 taste)
Funcþia
1
2
Pagina
Display multifuncþional
111
Utilizarea computerului de
bord
110
s t Acceptarea/
respingerea sau terminarea
unui apel*.
119
æ ç Creºterea/
reducerea volumului
F Comutarea în modul
silenþios
3
! Activarea comenzilor
vocale*
4
L Apãsare scurtã:
selectarea meniului imediat
superior (Înapoi),
dezactivarea comenzilor
vocale* sau ºtergerea de pe
display a mesajelor afiºate
5
L Apãsare continuã:
selectarea display-ului
standard
113
(& Selectarea barei
de meniu ºi a meniurilor
112
* opþional
29
Ataglance.fm Page 30 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Volanul multifuncþional
Funcþia
$% Apãsare scurtã:
selectarea unui submeniu sau
navigarea prin liste. În meniul
Audio*: selectarea unui post,
a unei piese sau a unei scene
video memorate*. În meniul
Tel* (telefon): apelarea
agendei telefonice ºi
selectarea unui nume sau
numãr de telefon.
117,
119
$% Apãsare continuã:
în meniul Audio*: selectarea
postului urmãtor/precedent
ºi selectarea unei piese audio
sau a unei scene video* cu
ajutorul funcþiei de derulare
rapidã. În meniul Tel*
(telefon): pornirea funcþiei de
derulare rapidã a agendei
telefonice.
117,
119
# Confirmarea selecþiei ºi
ascunderea mesajelor afiºate
* opþional
30
Pagina
Ataglance.fm Page 31 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Consola centralã
Consola centralã
Secþiunea superioarã
Funcþia
Funcþia
Pagina
Pagina
1
Semnalizatoare de avarie
88
Sistem Thermotronic*
146
2
Lampã martor pentru
sistemul de alarmã antifurt
(ATA)*
60
Sistemul de încãlzire a lunetei
154
3
5 Lampã de avertizare
PASSENGER AIRBAG OFF
(airbag pasager dezactivat)1
48
4
ESP®
58
5
COMAND APS* sau sistemul
Audio*: vezi instrucþiunile de
utilizare corespunzãtoare
6
Sistem de încãlzire a
scaunelor* pentru scaunul
din dreapta faþã
74
7
Program de rulare pe teren
accidentat*
129
8
DSR (Regulator de vitezã la
coborârea pantelor)*
127
9
Sistem Parktronic*
136
a
Sistem 1-zone Thermatic
142
Sistem 2-zone Thermatic
144
b
Sistemul de încãlzire a
scaunelor* pentru scaunul
stânga faþã
74
1 Lampa de avertizare se va aprinde scurt
când rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire ºi în cazul
autovehiculelor fãrã sistem de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil* pe scaunul
pasagerului din faþã. Totuºi, în acest caz, nu
are nicio funcþie ºi nu indicã faptul cã
scaunul pasagerului din faþã este dotat cu
sistem de recunoaºtere automatã a
scaunului de copil*.
* opþional
31
Ataglance.fm Page 32 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Consola centralã
Secþiunea inferioarã
Funcþia
1
Pagina
Scrumierã*
171
Brichetã*
172
Prizã de 12V
172
2
Maneta selectorului
3
Suport pentru pahare
4
Compartiment de
depozitare/compartimentul
telefonului*
5
Rozeta sistemului COMAND/
Audio*: vezi instrucþiunile de
utilizare separate
6
Buton de selectare a
programului
99
170
100
* opþional
32
Ataglance.fm Page 33 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Unitatea de comandã din plafonierã
Unitatea de comandã din plafonierã
Funcþia
Funcþia
Pagina
Pagina
1
_ Activarea/dezactivarea
iluminãrii zonei din spate a
habitaclului
90
8
X Aprinderea/stingerea
lãmpii de lecturã de pe partea
stângã
90
2
¥ Activarea/dezactivarea
funcþiei de control automat al
iluminãrii habitaclului
90
9
ð Activarea/dezactivarea
iluminãrii zonei din faþã a
habitaclului
90
3
X Aprinderea/stingerea
lãmpii de lecturã de pe partea
dreaptã
90
4
R Dezactivarea protecþiei
antiremorcare*
60
5
Oglindã retrovizoare
6
Deschiderea/închiderea
trapei panoramice glisante cu
jaluzele rulante*
156
7
Q Dezactivarea senzorului
de miºcare în habitaclu*
61
76
* opþional
33
Ataglance.fm Page 34 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Panoul de comandã integrat în portierã
Panoul de comandã integrat în portierã
Funcþia
Funcþia
Pagina
1
Deschiderea portierei
65
2
Memorarea setãrilor pentru
scaun, oglinzi exterioare ºi
volan*
78
3
Selectarea oglinzii exterioare
stânga
77
4
Plierea/deplierea* oglinzii
exterioare*
77
5
Selectarea oglinzii exterioare
dreapta
77
6
Reglarea oglinzilor exterioare
77
7
Deschiderea/închiderea
geamurilor laterale faþã
93
8
Deschiderea/închiderea
geamurilor laterale din spate:
93
Pagina
9
Funcþia de blocare a
comenzilor pentru geamurile
laterale din spate
55
a
Reglarea electricã a
scaunelor*
72
b
Zãvorârea/deszãvorârea
portierei
66
* opþional
34
Ataglance.fm Page 35 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Compartimentele de depozitare
Compartimentele de depozitare
35
Ataglance.fm Page 36 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Prezentare generalã
Compartimentele de depozitare
Funcþia
Funcþia
Pagina
Pagina
8
Compartiment de depozitare
în portierã
Compartiment de depozitare
în portierã
9
Clemã de fixare pe parasolar
171
3
Buzunar pentru hartã
a
161
4
Compartiment de depozitare
în portierã
Plasã pentru bagaje în spaþiul
destinat picioarelor
pasagerului din faþã
Prizã de 12 V
1
Torpedou
2
5
Compartiment de depozitare
sub podeaua portbagajului
6
Compartiment de depozitare
în portierã
7
Buzunar pentru hartã
* opþional
36
169
163
b
c
Funcþia
d
Compartiment de
depozitare/compartimentul
telefonului sub cotierã
e
Compartiment de depozitare
Pagina
170
Scrumierã*
172
Suport pentru pahare integrat
în cotiera scaunelor din spate
160
172
Scrumierã*
171
170
Brichetã*
172
Compartiment de depozitare
în cotiera scaunelor din spate
Suport pentru pahar în
consola centralã
f
Safety.fm Page 37 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor .......................................38
Sistemele pentru siguranþa conducerii.............55
Sistemele antifurt.............................................60
37
Safety.fm Page 38 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Siguranþa pasagerilor
Indicaþii privind siguranþa pasagerilor
Centurile de siguranþã, dispozitivele de
pretensionare ale acestora, limitatoarele de forþã
ale centurilor ºi airbagurile sunt sisteme de
retenþie interconectate. Acestea reduc riscul de
accidentare în situaþii periculoase definite, sporind
astfel siguranþa pasagerilor. Cu toate acestea,
centurile de siguranþã ºi airbagurile nu oferã în
general protecþie împotriva obiectelor care
pãtrund în autovehicul din exterior.
Pentru a garanta faptul cã sistemele de retenþie
pot furniza nivelul maxim de protecþie, trebuie sã
vã asiguraþi cã:
앫
scaunul ºi tetiera sunt reglate
corespunzãtor (컄 pagina 75)
앫 centura de siguranþã a fost fixatã
corespunzãtor (컄 pagina 86)
앫 airbagurile se pot umfla corespunzãtor în
cazul în care sunt declanºate (컄 pagina 41)
앫 volanul este reglat corespunzãtor
(컄 pagina 80)
앫 sistemele de retenþie nu au fost modificate
i Airbagurile suplimenteazã protecþia oferitã
pasagerilor autovehiculului care poartã centuri
de siguranþã. Totuºi, acestea sunt doar un
sistem de retenþie suplimentar, care
completeazã funcþia centurii de siguranþã, fãrã
însã a o substitui. Toþi pasagerii autovehiculului
trebuie sã poarte permanent, în mod corect,
centura de siguranþã, chiar dacã autovehiculul
este dotat cu airbaguri. Aceastã necesitate
38
decurge, pe de o parte, din faptul cã airbagurile
nu sunt declanºate în toate tipurile de
accidente, deoarece, în anumite situaþii,
declanºarea airbagurilor nu ar spori protecþia
oferitã pasagerilor autovehiculului, în condiþiile
în care aceºtia poartã în mod corect centurile
de siguranþã. Pe de altã parte, declanºarea
airbagurilor oferã protecþie suplimentarã numai
în cazul purtãrii corecte a centurilor de
siguranþã, deoarece:
앫 centura de siguranþã ajutã la menþinerea
poziþiei optime a pasagerului faþã de airbag
앫 de exemplu, în cazul unei coliziuni frontale,
centura de siguranþã poate preveni în mai
mare mãsurã proiectarea pasagerului spre
zona de impact, fiind astfel mai indicatã
pentru a proteja împotriva accidentãrii
Prin urmare, în accidentele în care este
declanºat un airbag, acesta asigurã protecþie
suplimentar faþã de centura de siguranþã, însã
numai dacã aceasta este purtatã corect.
G Pericol de accident ºi rãnire
Lucrãrile de întreþinere asupra autovehiculului
trebuie efectuate numai la ateliere de
specialitate autorizate, care deþin
echipamentele ºi cunoºtinþele tehnice
necesare.
În acest scop, Mercedes-Benz recomandã sã
apelaþi la oricare din centrele autorizate de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce
implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã
unui atelier de specialitate autorizat. Dacã
aceste lucrãri nu sunt realizate în mod corect,
siguranþa funcþionalã a autovehiculului ar
putea fi afectatã. Existã pericolul de accident
sau rãnire.
GPericol de rãnire
Este posibil ca sistemul de retenþie sã nu
funcþioneze corespunzãtor în cazul în care
urmãtoarele echipamente au fost modificate
sau dacã lucrãrile asupra acestora nu au fost
efectuate corect:
앫 sistemul de retenþie, alcãtuit din centurile
de siguranþã ºi elementele de ancorare ale
acestora, dispozitivele de pretensionare,
limitatoarele de forþã, airbagurile
앫 cablurile electrice
앫
sistemele electronice interconectate
Este posibil ca airbagurile sau dispozitivele de
pretensionare a centurilor sã nu fie declanºate,
de exemplu în caz de accident, în situaþii în
care decelerarea ar fi suficientã pentru a
declanºa în mod normal aceste sisteme, sau
este posibil ca sistemele sã fie declanºate
când nu este cazul. Nu efectuaþi niciodatã
modificãri la sistemele de retenþie.
Nu efectuaþi niciodatã modificãri la sistemele
electronice sau la software-ul asociat
acestora.
Safety.fm Page 39 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
SRS (Sistemul suplimentar de retenþie)
În eventualitatea unui accident, sistemul SRS
reduce riscul ca pasagerii sã se loveascã de
obiectele aflate în habitaclu. Acesta poate reduce,
de asemenea, forþele la care pasagerii sunt supuºi
în momentul producerii unui accident.
Sistemul SRS este alcãtuit din:
lampã de avertizare pentru SRS =
앫 dispozitive de pretensionare a centurilor
앫 limitatoare de forþã pentru centuri
앫 airbaguri
앫
nu se stinge la câteva secunde de la
pornirea motorului
앫 se aprinde din nou odatã cu pornirea
motorului
În astfel de cazuri, apelaþi imediat la un atelier
de specialitate autorizat pentru verificarea
sistemului SRS.
앫
Lampa de avertizare pentru SRS =
Funcþiile SRS sunt verificate cu regularitate atunci
când puneþi contactul ºi atunci când motorul este
pornit. Astfel, este asiguratã detectarea în timp
util a defecþiunilor.
La punerea contactului, lampa de avertizare =
se aprinde pe instrumentul de bord. Aceasta se
stinge dupã numai câteva secunde de la pornirea
motorului.
G Pericol de rãnire
În cazul în care SRS nu funcþioneazã
corespunzãtor, este posibil ca sistemele
individuale sã fie activate accidental sau ca
acestea sã nu se declanºeze în cazul unui
accident în care are loc o frânare bruscã.
S-a produs o defecþiune dacã lampa de
avertizare =:
앫 nu se aprinde la punerea contactului
Declanºarea dispozitivelor de
pretensionare a centurilor, a limitatoarelor
de forþã pentru centuri ºi a airbagurilor
În cazul unei coliziuni, senzorul integrat în unitatea
de comandã a airbagurilor proceseazã date fizice
importante, cum ar fi durata, direcþia ºi viteza de
decelerare sau de accelerare a autovehiculului. Pe
baza acestor date ºi în funcþie de rata de
decelerare a autovehiculului pe axa longitudinalã
în cazul unei coliziuni, unitatea de comandã a
airbagurilor declanºeazã preventiv dispozitivele de
pretensionare a centurilor.
i
Dispozitivele de pretensionare a centurilor
pot fi activate doar în cazul în care limba
centurii este fixatã corect în catarama de
blocare.
Airbagurile frontale sunt declanºate ulterior doar
dacã deceleraþia autovehiculului pe axa
longitudinalã are o valoare superioarã.
Autovehiculul dumneavoastrã este prevãzut cu
airbaguri faþã adaptive cu declanºare în douã
trepte. Când se atinge primul prag de activare,
airbagul frontal este umplut cu suficient gaz
pentru a minimiza riscul accidentãrii. Acesta este
umflat complet doar la atingerea în decurs de
câteva milisecunde a unui al doilea prag, ca
urmare a faptului cã unitatea de comandã
detecteazã decelerarea suplimentarã a
autovehiculului.
Criterii pentru declanºarea dispozitivelor
de pretensionare ºi a airbagurilor
În primele etape ale unei coliziuni, senzorul unitãþii
de comandã a airbagurilor evalueazã durata,
direcþia ºi rata de accelerare sau decelerare a
autovehiculului, pentru a putea decide dacã este
necesarã declanºarea dispozitivelor de
pretensionare a centurilor ºi/sau a airbagurilor.
Pragurile de activare a dispozitivului de
pretensionare a centurii ºi a airbagului sunt
variabile ºi sunt adaptate ratei de decelerare a
autovehiculului. Acest proces este de naturã
anticipativã, deoarece airbagul trebuie umflat în
timpul coliziunii, nu la sfârºitul acesteia.
i Airbagurile nu sunt declanºate în toate
tipurile de accidente. Acestea sunt controlate
de un sistem complex de senzori combinat cu o
componentã de procesare ºi decizie. Acest
proces este de naturã anticipativã deoarece
umflarea airbagului trebuie sã aibã loc în timpul
impactului ºi trebuie adaptatã pentru a oferi
protecþia suplimentarã calculatã pasagerilor
autovehiculului. Nu toate airbagurile sunt
umflate în caz de accident.
Diversele sisteme airbag funcþioneazã
independent. În ciuda acestui fapt, declanºarea
fiecãrui sistem în parte va depinde de tipul de
accident stabilit de unitatea de comandã în
primele etape ale coliziunii (coliziune frontalã,
39
Safety.fm Page 40 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
impact lateral, rãsturnare) ºi de gravitatea
accidentului (în special de acceleraþie sau
deceleraþie).
Accelerarea sau decelerarea autovehiculului ºi
sensul forþei de impact sunt stabilite în principal
prin:
앫
distribuþia forþelor în timpul coliziunii
unghiul de impact
앫 caracteristicile de deformare ale
autovehiculului
앫 caracteristicile obiectului cu care
autovehiculul a intrat în coliziune, de
exemplu, ale celuilalt autovehicul implicat
앫
Factorii care pot fi detectaþi ºi mãsuraþi doar dupã
ce coliziunea a avut loc nu au un rol decisiv în
declanºarea unui airbag ºi nici nu reprezintã un
indiciu asupra acesteia.
Este posibil ca autovehiculul sã fie deformat în
mod semnificativ, de exemplu la nivelul capotei
sau aripii, fãrã ca airbagul sã se declanºeze. Acest
lucru se întâmplã în cazul în care sunt afectate
numai pãrþile care sunt deformate relativ uºor, iar
decelerarea necesarã nu are loc. Pe de altã parte,
este posibil ca airbagurile sã se declanºeze chiar
dacã autovehiculul suferã numai deformãri
minore. Acest lucru se întâmplã, de exemplu, în
cazul în care sunt afectate pãrþi foarte rigide ale
autovehiculului, precum lonjeroanele,
atingându-se o ratã de decelerare suficient de
ridicatã.
40
Dispozitivele de pretensionare a
centurilor, limitatoarele de forþã pentru
centuri
Centurile de siguranþã pentru scaunele din faþã ºi
pentru scaunele laterale din spate sunt echipate
cu dispozitive de pretensionare.
! Dacã scaunul pasagerului din faþã nu este
ocupat, nu fixaþi limba centurii de siguranþã în
catarama de blocare. În caz contrar, este
posibilã activarea dispozitivului de
pretensionare a centurii în caz de accident.
În cazul în care centura de siguranþã este
prevãzutã cu un limitator de forþã, forþa exercitatã
asupra ocupantului scaunului este redusã.
Dispozitivele de pretensionare tensioneazã
centurile în caz de accident, strângându-le în jurul
corpului.
i Dispozitivele de pretensionare nu
corecteazã poziþiile de ºedere
necorespunzãtoare sau centurile purtate
incorect.
Acestea nu deplaseazã pasagerii cãtre spãtarul
scaunului.
Limitatoarele de forþã ale centurilor pentru
scaunele din faþã sunt sincronizate cu airbagurile
frontale, care asigurã distribuirea forþei exercitate
de limitatoare asupra corpului pasagerilor pe o
suprafaþã mai mare.
Când contactul este pus, dispozitivele de
pretensionare a centurilor sunt activate:
앫
numai dacã sistemele de retenþie sunt
funcþionale (lampa de avertizare = se
aprinde la punerea contactului ºi se stinge
la pornirea motorului) (컄 pagina 39)
앫 pentru fiecare centurã de siguranþã frontalã
în trei puncte a cãrei limbã este cuplatã în
catarama de blocare
앫 în cazul unui impact din faþã sau din spate,
dacã autovehiculul este decelerat sau
accelerat rapid pe axa longitudinalã în
timpul etapelor iniþiale ale impactului
Declanºarea dispozitivelor de pretensionare este
însoþitã de generarea unui zgomot puternic ºi de
eliberarea unei mici cantitãþi de praf. Zgomotul nu
vã va afecta auzul, exceptând situaþiile
excepþionale. Praful eliberat nu este, în general,
periculos pentru sãnãtate. Lampa de avertizare
= se aprinde.
GPericol de rãnire
În cazul în care dispozitivele de pretensionare
au fost declanºate, acestea nu vor mai furniza
protecþie în eventualitatea producerii unui nou
accident. De aceea, este necesar sã vã
adresaþi unui atelier de specialitate autorizat
pentru înlocuirea dispozitivelor de
pretensionare care s-au declanºat.
Respectaþi normele privind siguranþa la
îndepãrtarea dispozitivelor de pretensionare.
Detalii cu privire la aceste norme sunt
disponibile la oricare centru autorizat de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Safety.fm Page 41 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Airbagurile
Umflarea airbagului încetineºte ºi limiteazã
deplasarea pasagerilor în interiorul
autovehiculului.
Declanºarea airbagurilor este însoþitã de
generarea unui zgomot puternic ºi de eliberarea
unei mici cantitãþi de praf. Zgomotul nu vã va
afecta auzul, exceptând situaþiile excepþionale.
Praful eliberat nu este, în general, periculos pentru
sãnãtate. Lampa de avertizare = se aprinde.
Simbolul SRS/AIRBAG indicã amplasarea
airbagurilor.
GPericol de rãnire
Airbagurile asigurã protecþie suplimentarã, dar
nu se substituie centurilor de siguranþã.
Pentru a reduce riscul de rãnire gravã sau chiar
fatalã la umflarea unui airbag, respectaþi
instrucþiunile de mai jos:
앫 pasagerii autovehiculului — în special
femeile însãrcinate — trebuie sã poarte
întotdeauna corect centurile de siguranþã
ºi sã se sprijine pe spãtar, care trebuie
poziþionat aproape vertical. Capul trebuie
sã se poatã sprijini pe tetierã aproximativ
la nivelul ochilor.
앫 copiii cu înãlþimea sub 1,50 m sau cu
vârsta sub 12 ani trebuie protejaþi
corespunzãtor prin intermediul unor
sisteme de retenþie adecvate pentru copii.
앫
앫
앫
앫
toþi pasagerii autovehiculului trebuie sã
adopte o poziþie care sã le permitã sã stea
cât mai departe de airbag posibil. Poziþia
scaunului ºoferului trebuie sã permitã
conducerea în siguranþã a autovehiculului.
Toracele ºoferului trebuie sã fie cât mai
departe posibil faþã de mijlocul capacului
airbagului frontal.
deplasaþi scaunul pasagerului din faþã cât
mai în spate posibil, mai ales în cazul în
care transportaþi un copil într-un sistem de
retenþie instalat pe acest scaun.
pasagerii autovehiculului, în special copiii,
nu trebuie sã-ºi sprijine capul de geamuri
în zona de umflare a airbagurilor laterale/
tip cortinã.
Sistemele de retenþie pentru copii
orientate contrar sensului de deplasare nu
trebuie instalate pe scaunul pasagerului
din faþã decât în cazul în care airbagul
frontal corespunzãtor a fost dezactivat.
Airbagul pasagerului din faþã al unui
autovehicul se dezactiveazã numai atunci
când pe scaunul pasagerului din faþã este
montat un sistem de retenþie pentru copii
prevãzut cu o funcþie de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil*. Lampa de
avertizare 5 PASSENGER AIRBAG OFF
(airbag pasager dezactivat) trebuie sã fie
aprinsã constant.
În cazul în care scaunul pasagerului din faþã al
autovehiculului dumneavoastrã nu este
prevãzut cu un sistem de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil* sau în cazul în
care sistemul de retenþie pentru copii orientat
contrar sensului de deplasare nu este prevãzut
cu o astfel de funcþie, copiii trebuie protejaþi cu
ajutorul unui sistem de retenþie pentru copii
aºezat pe unul dintre scaunele adecvate din
spate. În cazul instalãrii unui sistem de retenþie
pentru copii orientat în sensul de deplasare pe
scaunul pasagerului din faþã, este necesarã
deplasarea scaunului cât mai în spate posibil.
앫 asiguraþi-vã cã buzunarele articolelor de
îmbrãcãminte nu conþin obiecte dure sau
ascuþite.
앫 nu vã aplecaþi în faþã, de exemplu, peste
capacul airbagului frontal al ºoferului, în
special când autovehiculul se aflã în
miºcare.
앫 nu puneþi picioarele pe planºa de bord.
앫 manevraþi volanul numai de coroana
acestuia. Astfel, permiteþi umflarea
completã a airbagului în caz de accident.
Puteþi fi accidentat în cazul în care airbagul
este declanºat ºi mâinile sunt plasate pe
porþiunea centralã a volanului.
앫 nu vã sprijiniþi de portiere când vã aflaþi în
interiorul autovehiculului.
앫 asiguraþi-vã cã între pasagerii
autovehiculului ºi zona de declanºare a
airbagurilor nu se aflã alþi pasageri,
animale sau obiecte.
앫 nu amplasaþi obiecte între spãtarele
scaunelor ºi portiere.
* opþional
41
Safety.fm Page 42 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
앫
nu suspendaþi obiecte dure, de exemplu,
umeraºe, de mânerele de susþinere sau de
cârligele pentru haine.
앫 nu ataºaþi accesorii de portiere, de
exemplu, suporturi pentru pahare.
Riscul de accidentare provocat de un airbag în
expansiune nu poate fi exclus, datã fiind viteza
de umflare foarte ridicatã a airbagului.
GPericol de rãnire
Funcþionalitatea airbagului poate fi garantatã
numai în cazul în care urmãtoarele elemente
nu sunt acoperite cu embleme sau
autocolante:
앫 porþiunea centralã capitonatã a volanului
앫 capacul airbagului pentru genunchi de sub
coloana de direcþie
앫 capacul airbagului frontal pentru
pasagerul din faþã
앫 partea exterioarã a scaunelor din faþã
앫 panoul lateral aflat în apropierea
spãtarului scaunelor din spate
GPericol de rãnire
În timpul umflãrii airbagurilor este eliberatã o
cantitate micã de praf. Praful degajat poate
cauza dificultãþi temporare de respiraþie
persoanelor care suferã de astm sau de alte
boli ale aparatului respirator.
42
Pentru a preveni posibilele dificultãþi de
respiraþie, pãrãsiþi autovehiculul imediat ce
acest lucru se poate realiza în condiþii de
siguranþã. De asemenea, puteþi deschide
geamul pentru a permite pãtrunderea aerului
curat în habitaclu. Praful nu este periculos
pentru sãnãtate ºi nu indicã prezenþa unui
incendiu în autovehicul.
GPericol de rãnire
Dupã declanºarea airbagului, pãrþile
componente ale acestuia sunt fierbinþi. Evitaþi
atingerea acestora, în caz contrar este posibil
sã suferiþi arsuri.
Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
pentru verificarea airbagurilor. În caz contrar,
pasagerii nu vor mai fi protejaþi de airbaguri în
eventualitatea producerii unui nou accident.
Airbagurile frontale
Airbagurile frontale sunt destinate suplimentãrii
protecþiei la nivelul capului ºi pieptului ºoferului
ºi pasagerului faþã.
Safety.fm Page 43 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Airbagul frontal pentru ºofer ºi airbagul frontal
pentru pasagerul faþã sunt declanºate:
앫 în fazele iniþiale ale unui accident care
implicã valori mari ale acceleraþiei sau
deceleraþiei autovehiculului pe axa
longitudinalã
앫 dacã sistemul stabileºte cã declanºarea
airbagului poate oferi protecþie
suplimentarã pe lângã cea oferitã de
centura de siguranþã
앫 numai în cazul în care centura de siguranþã
este fixatã
앫 independent de alte airbaguri din
autovehicul
앫 dacã autovehiculul se rãstoarnã, cu
excepþia situaþiilor în care sistemul
detecteazã o ratã înaltã a deceleraþiei
autovehiculului pe axa longitudinalã
Zona de expansiune a airbagului frontal pentru
ºofer 1 este situatã în faþa volanului; aria de
expansiune a airbagului frontal pentru
pasagerul din faþã 2 este situatã în faþa ºi
deasupra torpedoului.
La autovehiculele cu sistem de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil*, airbagul frontal
pentru pasagerul din faþã 2 este declanºat
numai dacã lampa de avertizare PASSENGER
AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) 5
de pe consola centralã nu este aprinsã
(컄 pagina 48). Aceasta înseamnã cã pe
scaunul pasagerului din faþã nu se aflã un
sistem de retenþie pentru copii cu dispozitiv de
recunoaºtere automatã* sau faptul cã sistemul
de retenþie pentru copii cu dispozitiv de
recunoaºtere automatã* a fost montat
incorect.
Airbagul pentru genunchii ºoferului
i Airbagul pentru genunchii ºoferului este
disponibil numai pentru anumite þãri.
Airbagul pentru genunchii ºoferului poate ajuta
la reducerea riscului de rãnire la nivelul
genunchilor, coapselor ºi pãrþii inferioare a
picioarelor.
1 Airbag pentru genunchii ºoferului
Airbagul pentru genunchii ºoferului 1 este
declanºat întotdeauna împreunã cu airbagul
frontal al ºoferului ºi se umflã sub coloana de
direcþie.
Airbagurile laterale
GPericol de rãnire
În cazul în care doriþi sã folosiþi huse pentru
scaune, Mercedes-Benz vã recomandã ca, din
motive de siguranþã, sã utilizaþi numai huse
aprobate în vederea utilizãrii în autovehiculele
Mercedes-Benz.
1 Airbag frontal ºofer
2 Airbag frontal pasager faþã
* opþional
43
Safety.fm Page 44 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Airbagurile tip cortinã
Husele pentru scaune trebuie sã fie prevãzute
cu o cusãturã cu rupere controlatã pentru
airbagurile laterale. În caz contrar, este posibil
ca airbagurile pentru cap/torace sã nu se
umfle corespunzãtor ºi sã nu ofere protecþia
necesarã în caz de accident. Aceste huse pot fi
procurate de la oricare centru autorizat de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Scopul airbagurilor tip cortinã este de a spori
gradul de protecþie la nivelul capului (dar nu ºi
al toracelui sau braþelor) pasagerilor de pe
partea autovehiculului afectatã de impact.
Airbagurile tip cortinã sunt integrate în rama
plafonului, iar zona de umflare a acestora se
situeazã între portiera din faþã (montantul A) ºi
hayon (montantul C).
GPericol de rãnire
Senzorii pentru comanda airbagurilor sunt
situaþi în portiere. Din acest motiv, nu efectuaþi
modificãri la portiere sau la capitonajul
acestora, de exemplu prin montarea de boxe.
Deteriorarea portierelor poate afecta modul de
acþiune al airbagurilor.
Scopul airbagului lateral este de a spori nivelul
de protecþie oferitã toracelui (dar nu ºi capului,
gâtului sau braþelor) pasagerilor de pe partea
autovehiculului afectatã de impact.
1 Airbag lateral faþã
2 Airbag lateral spate* în capitonajul lateral de
lângã spãtare
Zona de umflare a airbagului lateral este situatã
în imediata apropiere a pernelor laterale ale
spãtarului.
Airbagurile laterale 1 ºi 2 sunt declanºate:
앫 pe partea autovehiculului unde are loc
impactul
앫 în faza iniþialã a unui accident cu valori mari
ale acceleraþiei sau deceleraþiei laterale a
autovehiculului, de exemplu, în cazul unui
impact lateral
앫 independent de utilizarea centurii de
siguranþã
앫 independent de airbagurile frontale
앫 independent de dispozitivele de
pretensionare a centurilor
1 Airbag tip cortinã
Airbagurile tip cortinã 1 sunt declanºate:
în fazele iniþiale ale unui accident care
implicã valori mari ale acceleraþiei sau
deceleraþiei autovehiculului pe axa lateralã
앫 pe partea autovehiculului unde are loc
impactul
앫 independent de airbagurile frontale
앫 indiferent dacã scaunul pasagerului din faþã
este ocupat
앫
* opþional
44
Safety.fm Page 45 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
앫
independent de utilizarea centurii de
siguranþã
앫 dacã autovehiculul se rãstoarnã ºi sistemul
stabileºte cã declanºarea airbagului tip
cortinã poate oferi protecþie suplimentarã
faþã de cea asiguratã de centura de
siguranþã
Sistemul PRE-SAFE®*
Sistemul PRESAFE® iniþiazã mãsuri anticipative
pentru a vã proteja în anumite situaþii
periculoase.
PRESAFE® intervine în caz de:
앫 frânãri de urgenþã, de exemplu, dacã
sistemul de asistare la frânãri de urgenþã
BAS intrã în funcþiune
앫 situaþii critice de conducere care implicã
dinamica autovehiculului, de exemplu,
atunci când acesta subvireazã sau
supravireazã semnificativ din cauza
limitãrilor fizice la care este supus
În situaþiile când conduceþi cu mai mult de
aproximativ 30 km/h, sistemul PRESAFE®
iniþiazã urmãtoarele mãsuri în situaþiile mai sus
menþionate:
앫 Tensioneazã centurile de siguranþã din faþã.
앫 La autovehiculele dotate cu funcþie de
memorare*: regleazã scaunul pasagerului
din faþã în cazul în care acesta se aflã într-o
poziþie necorespunzãtoare.
앫 Dacã autovehiculul derapeazã, închide
trapa panoramicã glisantã* ºi geamurile
laterale, astfel încât sã rãmânã numai un
mic spaþiu.
Dacã situaþia periculoasã este depãºitã fãrã
producerea unui accident, sistemul PRESAFE®
destinde centurile de siguranþã. Astfel, puteþi
reveni la reglajele de dinainte de activarea
sistemului PRE-SAFE®.
Dacã centurile de siguranþã nu se destind:
왘 Deplasaþi spãtarul uºor înapoi pânã la
destinderea corespunzãtoare a centurilor.
Mecanismul de blocare este eliberat.
GPericol de rãnire
Asiguraþi-vã cã nimeni nu va fi accidentat în
momentul în care reglaþi scaunul.
! Înainte de reglarea scaunelor, asiguraþi-vã
cã în zona inferioarã a habitaclului sau în
spatele scaunelor nu sunt prezente obiecte. În
caz contrar, este posibilã deteriorarea
scaunelor sau a respectivelor obiecte.
Tetierele NECK-PRO
Tetierele NECK-PRO sunt destinate
suplimentãrii protecþiei la nivelul capului ºi
gâtului ºoferului ºi pasagerului faþã. În acest
sens, tetierele scaunelor ºoferului ºi
pasagerului din faþã sunt deplasate înainte ºi pe
verticalã în cazul unei coliziuni din spate în
sensul de mers. Aceastã mãsurã asigurã o mai
bunã protecþie capului.
GPericol de rãnire
Husele pentru tetiere împiedicã tetierele
NECK-PRO sã se declanºeze corespunzãtor. În
consecinþã, acestea nu pot asigura gradul de
protecþie pentru care au fost proiectate. Nu
folosiþi huse pentru tetiere.
Dacã tetierele NECK-PRO sunt declanºate în
cazul unui accident, tetiera ºoferului ºi a
pasagerului din faþã trebuie resetate
(컄 pagina 271). Tetierele declanºate sunt
înclinate în faþã.
Prezenþa copiilor la bord
În cazul în care transportaþi un copil în
autovehicul, protejaþi-l prin intermediul unui
sistem de retenþie pentru copii adecvat vârstei
ºi dimensiunilor copilului ºi recomandat pentru
a fi utilizat în autovehiculele Mercedes-Benz.
Este de preferat sã instalaþi acest sistem pe
unul dintre scaunele din spate adecvate.
Asiguraþi-vã de fixarea corespunzãtoare a
copilului în timpul cãlãtoriei.
Puteþi obþine informaþii despre sistemele de
retenþie pentru copii adecvate de la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
i La curãþarea sistemelor de retenþie pentru
copii, este preferabil sã utilizaþi un produs de
întreþinere Mercedes-Benz. Puteþi obþine
informaþii în aceastã privinþã de la oricare
centru autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz.
45
Safety.fm Page 46 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
G Pericol de rãnire
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul,
chiar dacã aceºtia sunt asiguraþi într-un sistem
de retenþie adecvat. Aceºtia se pot accidenta
cu diverse componente ale autovehiculului.
Este, de asemenea, posibil ca aceºtia sã sufere
leziuni grave sau mortale datorate expunerii
prelungite la temperaturi foarte mari sau
scãzute.
Nu expuneþi sistemul de retenþie pentru copii
la lumina directã a soarelui. Este posibil ca
pãrþile metalice ale acestuia sã se încãlzeascã
puternic, provocând arsuri copiilor.
În cazul în care copilul deschide una dintre
portiere, este posibil ca acesta sau alte
persoane sã fie rãnite ca urmare a acestui fapt.
Copilul poate fi rãnit în momentul în care vrea
sã pãrãseascã autovehiculul sau poate fi
accidentat de un alt autovehicul din trafic.
G Pericol de rãnire
Obiectele fixate incorect sau poziþionate
neadecvat sporesc pericolul de accidentare a
copilului în cazul:
앫 unui accident
앫 unei manevre de frânare
앫 unei manevre de schimbare bruscã a
direcþiei
46
Nu transportaþi obiecte grele sau dure în
habitaclu decât în cazul în care acestea sunt
fixate. Puteþi gãsi mai multe informaþii în
secþiunea „Instrucþiuni generale referitoare la
încãrcare” din index.
Sistemele de retenþie pentru copii
Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã
a sistemelor de retenþie pentru copii enumerate
la (컄 pagina 51).
GPericol de rãnire
Pentru reducerea riscului de accidentare gravã
sau fatalã a copilului în cazul unei schimbãri
bruºte a direcþiei, al unei manevre de frânare
sau al unui accident:
앫 copiii cu înãlþimea sub 1,50 m ºi vârsta sub
12 ani trebuie sã fie întotdeauna protejaþi
prin intermediul unor sisteme de retenþie
speciale, montate pe un scaun
corespunzãtor al autovehiculului. Acest
lucru este necesar deoarece centurile de
siguranþã nu sunt proiectate pentru
persoane de dimensiunile acestora.
앫 nu aºezaþi copiii cu vârsta sub doisprezece
ani pe scaunul pasagerului din faþã.
Excepþie: copilul este protejat cu ajutorul
unui sistem de recunoaºtere automatã a
scaunelor pentru copii pentru scaunul
pasagerului din faþã* ºi este aºezat într-un
sistem de retenþie pentru copii prevãzut cu
o funcþie de recunoaºtere automatã a
scaunului de copil.
앫
앫
în cazul instalãrii unui sistem de retenþie
pentru copii orientat în sensul de
deplasare pe scaunul pasagerului din faþã
care nu este echipat cu un sistem de
recunoaºtere automatã a scaunului de
copil, este necesarã deplasarea scaunului
cât mai în spate posibil.
în niciun caz nu permiteþi copiilor sã
cãlãtoreascã în braþele altui pasager. Din
cauza forþelor care apar în momentul unei
manevre de frânare, de schimbare bruscã
a direcþiei sau al unui accident, protejarea
copilului ar fi imposibilã. Copilul poate fi
proiectat în habitaclu ºi poate fi rãnit grav
sau chiar fatal din cauza impactului cu
diverse componente ale autovehiculului.
G Pericol de rãnire
Sistemul de retenþie pentru copii nu îºi poate
îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care nu
este montat pe un scaun adecvat. În
eventualitatea unei manevre de frânare, de
schimbare bruscã a direcþiei sau a unui
accident, copilul nu poate fi protejat. Acest
lucru poate duce la accidentãri grave sau chiar
fatale. De aceea, la instalarea unui sistem de
retenþie pentru copii, este necesarã
respectarea instrucþiunilor de instalare ºi de
utilizare corectã furnizate de producãtorul
sistemului.
Este preferabilã instalarea sistemelor de
retenþie pentru copii pe scaunele din spate.
Copiii beneficiazã în general de un nivel sporit
de protecþie pe scaunele din spate.
* opþional
Safety.fm Page 47 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Baza sistemului de retenþie trebuie sã fie
permanent în contact complet cu perna
scaunului. Nu amplasaþi niciodatã obiecte, de
exemplu perne, sub sistemul de retenþie
pentru copii.
Folosiþi sistemele de retenþie pentru copii
numai împreunã cu husele originale. Înlocuiþi
husele deteriorate numai cu alte huse originale
Mercedes-Benz.
Din motive de siguranþã, utilizaþi numai
sisteme de retenþie pentru copii recomandate
pentru autovehiculele Mercedes-Benz.
Scaun de copil montat pe scaunul
pasagerului din faþã
Simbol de avertizare referitor la sistemele de
retenþie pentru copii orientate contrar sensului
de deplasare
G Pericol de rãnire
앫
nu protejaþi niciodatã copilul prin intermediul
unui sistem de retenþie pentru copii orientat
contrar sensului de deplasare, montat pe
scaunul pasagerului din faþã. Montaþi
sistemul de retenþie pentru copii orientat
contrar sensului de deplasare doar pe unul
dintre scaunele din spate adecvate în acest
scop.
앫
deplasaþi întotdeauna scaunul pasagerului
din faþã cât mai în spate posibil în momentul
în care doriþi sã protejaþi un copil prin
intermediul unui sistem de retenþie pentru
copii orientat în sensul de deplasare,
amplasat pe acest scaun.
Airbagul frontal pentru pasagerul din faþã nu este
dezactivat:
앫
în autovehiculele fãrã sistem de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil instalat pe
scaunul pasagerului din faþã*.
앫
în autovehiculele fãrã sistem de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil montat pe
scaunul pasagerului din faþã*, în cazul în care
pe acest scaun nu a fost amplasat niciun
sistem special de retenþie pentru copii
prevãzut cu funcþie de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil.
앫
în autovehiculele prevãzute cu sistem de
recunoaºtere automatã a scaunului de copil
montat pe scaunul pasagerului din faþã*, în
cazul în care lampa de avertizare 5
PASSENGER AIRBAG OFF (airbag pasager
dezactivat) nu este aprinsã.
În cazul în care airbagul frontal pentru pasagerul
din faþã nu este dezactivat:
앫
Autocolant de avertizare situat pe parasolarul
pasagerului din faþã
copilul protejat prin intermediul unui sistem
de retenþie pentru copii amplasat pe scaunul
pasagerului din faþã ar putea fi rãnit grav sau
chiar mortal în momentul declanºãrii
airbagului pentru pasagerul din faþã. Riscul
este cu atât mai mare în cazul în care copilul
se aflã în imediata apropiere a airbagului
pentru pasagerul din faþã în momentul
declanºãrii acestuia.
Pe planºa de bord ºi pe ambele feþe ale
parasolarului de pe partea pasagerului existã
autocolante de avertizare pentru a vã atrage
atenþia asupra acestui pericol.
Informaþii privind sistemele de retenþie pentru
copii recomandate sunt disponibile la oricare
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
* opþional
47
Safety.fm Page 48 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Sistemul de recunoaºtere automatã a
scaunului de copil amplasat pe scaunul
pasagerului din faþã*
Dacã autovehiculul nu este prevãzut cu sistem de
recunoaºtere automatã a scaunului de copil pe
scaunul pasagerului din faþã, acest fapt va fi
indicat printr-un autocolant special. Acest
autocolant este ataºat pe partea lateralã a planºei
de bord, pe partea pasagerului din faþã.
Autocolantul este vizibil la deschiderea portierei
pasagerului din faþã.
G Pericol de rãnire
Dacã lampa de avertizare 5PASSENGER
AIRBAG OFF nu se aprinde când sistemul de
retenþie pentru copii este instalat, airbagul frontal
al pasagerului din faþã nu a fost dezactivat. În
momentul declanºãrii airbagului frontal aferent
pasagerului din faþã, copilul poate fi accidentat
grav sau chiar fatal.
Procedaþi dupã cum urmeazã:
앫
앫
nu instalaþi un sistem de retenþie pentru copii
orientat contrar sensului de deplasare pe
scaunul pasagerului din faþã.
instalaþi sistemul de retenþie pentru copii
orientat contrar sensului de deplasare pe
unul dintre scaunele din spate.
sau
1 Lampa de avertizare 5 PASSENGER
AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat)
Sistemul de senzori pentru recunoaºterea
sistemelor de retenþie pentru copii integrat în
scaunul pasagerului din faþã detecteazã dacã a
fost instalat un scaun special de copil MercedesBenz cu funcþie de recunoaºtere automatã. În
astfel de cazuri, lampa martor 5 PASSENGER
AIRBAG OFF (airbag pasager dezactivat) 1 se
aprinde. Airbagul pentru pasagerul faþã este
dezactivat.
앫
utilizaþi pe scaunul pasagerului din faþã
exclusiv sisteme de retenþie pentru copii
orientate în sensul de deplasare ºi deplasaþi
scaunul cât mai în spate posibil.
앫
apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
pentru verificarea sistemului de recunoaºtere
automatã a scaunului pentru copil.
Pentru a asigura funcþionarea corectã a
sistemului de recunoaºtere automatã a scaunelor
de copil instalate pe scaunul pasagerului din faþã,
nu amplasaþi niciodatã obiecte (de exemplu,
perne) sub sistemul de retenþie pentru copii. Baza
sistemului trebuie sã fie permanent în contact
complet cu perna scaunului. Un sistem de
retenþie pentru copii instalat incorect nu îºi va
putea îndeplini funcþia de protecþie doritã în caz
de accident ºi poate provoca leziuni.
i Airbagul tip cortinã, airbagul lateral ºi
dispozitivul de pretensionare a centurii de pe
partea pasagerului din faþã sunt încã active chiar
dacã airbagul frontal aferent este dezactivat.
G Pericol de rãnire
Nu amplasaþi echipamente electronice pe scaunul
pasagerului din faþã, de exemplu:
앫
laptopuri în funcþiune
앫
telefoane mobile
앫
carduri cu transponder, de exemplu
permisele de acces
Semnalele de la aceste echipamente
electronice pot cauza interferenþe cu senzorii
sistemului de recunoaºtere automatã a
scaunului de copil. Acest lucru poate duce la
apariþia unei defecþiuni a sistemului. Acest
lucru poate provoca aprinderea lãmpii de
avertizare 5 PASSENGER AIRBAG OFF fãrã
ca un scaun de copil cu funcþie de
recunoaºtere automatã sã fie montat. Acest
lucru înseamnã cã airbagul pasagerului din faþã
nu se va declanºa în eventualitatea producerii
unui accident. Este posibil de asemenea ca
lampa de avertizare 5 PASSENGER AIRBAG
OFF sã nu se aprindã în cazul în care rotiþi
cheia în poziþia 2 în contactul electronic de
pornire.
* opþional
48
Safety.fm Page 49 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Poziþionarea adecvatã a sistemului de
retenþie pentru copii
Categorii de vârstã ºi de greutate
Sistem de retenþie pentru copii
instalat pe scaunul pasagerului din
faþã
Sistem de retenþie pentru copii
instalat pe locurile laterale din
spate
Sistem de retenþie pentru copii
instalat pe scaunul central al
banchetei
Categoria 0: pânã la10 kg;
pânã la aproximativ 9 luni
Universal sau conform
recomandãrilor
Conform recomandãrilor
Categoria 0+: pânã la13 kg;
pânã la aproximativ 18 luni
Autovehiculele cu sistem de
recunoaºtere automatã a scaunelor
de copil* instalate pe scaunul
pasagerului din faþã: conform
recomandãrilor1
Categoria I: de la 9 la18 kg;
între aproximativ 8 luni ºi 4 ani
Universal2 sau conform
recomandãrilor
Universal sau conform
recomandãrilor
Universal sau conform
recomandãrilor
Categoria II/III: de la15 la 36 kg;
între aproximativ 3½ ºi 12 ani
1 Utilizaþi exclusiv sisteme de retenþie pentru copii cu sistem de recunoaºtere automatã a scaunelor de copil.
2 Deplasaþi scaunul pasagerului din faþã în poziþia cea mai îndepãrtatã de bord.
* opþional
49
Safety.fm Page 50 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Sistemele de retenþie pentru copii din categoria
„Universal” pot fi identificate pe baza etichetei
de omologare portocalii.
Exemplu de etichetã de omologare pe un sistem
de retenþie pentru copii
Sistem ISOFIX de fixare a scaunelor de copil
Categoria în
funcþie de
greutate
Carrycot
0: pânã la
10 kg
0+: pânã la 13 kg
Categoria în
funcþie de
dimensiune
F
Echipament
Scaune
laterale spate
I: de la 9 la 18 kg
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A
ISO/L1
ISO/L2
ISO/R1
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3
X1
X1
IL2
IL2
IL2
IL2
IL2
IL2
IUF3
IUF3
IUF3
1 X: poziþie necorespunzãtoare.
2 IL: conform recomandãrilor, consultaþi tabelul urmãtor pentru sistemele ISOFIX de fixare a scaunului de copil.
3 IUF: recomandabil pentru sistemele ISOFIX de fixare a scaunelor de copil orientate în sensul de mers, din categoria Universal, aprobate pentru utilizarea la aceastã
categorie de greutate.
50
Safety.fm Page 51 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Sisteme de retenþie pentru copii
recomandate
Categorii de vârstã ºi de
greutate
Producãtor
Tip
Numãr de omologare
Numãr de comandã
Daimler
Sistem de recunoaºtere
automatã a scaunului de
copil
Categoria 0: pânã la 10 kg;
pânã la aproximativ 9 luni
Britax-Römer
Sistem BABY SAFE
PLUS
E1 03 301146
A 000 970 10 00
Da
Categoria 0+: pânã la 13 kg;
pânã la aproximativ 18 luni
Britax-Römer
Sistem BABY SAFE
PLUS
E1 03 301146
A 000 970 10 00
Da
Categoria I: de la 9 la 18 kg;
între aproximativ 8 luni ºi 4
ani
Britax-Römer
Sistem DUO PLUS
E1 03 301133
A 000 970 11 00
Da
A 000 970 16 00
Nu1
A 000 970 12 00
Da
A 000 970 17 00
Nu1
Categoria II/III: de la 15 la 36 Britax-Römer
kg;
între aproximativ 3½ ºi 12 ani
KID
E1 03 301148
1 La utilizarea sistemelor de retenþie pentru copii care nu sunt prevãzute cu funcþie de recunoaºtere automatã a scaunului de copil, deplasaþi scaunul pasagerului din
faþã cât mai în spate posibil.
51
Safety.fm Page 52 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Sistemul ISOFIX de fixare a scaunelor de copil
Clasa de greutate Categoria de
greutate
Producãtor
Tip
Numãr de
omologare tip
Categorie
Numãr de
Sistem de
comandã Daimler recunoaºtere
automatã a
scaunului de
copil
A
de la 9 la 18 kg
-
-
-
-
-
-
B
de la 9 la 18 kg
-
-
-
-
-
-
B1
de la 9 la 18 kg
Britax-Römer
Sistem DUO
PLUS
E1 03 301133
Universal
A 000 970 11 00 Da
C
de la 9 la 18 kg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pânã la 10 kg
-
-
-
-
-
-
pânã la 13 kg
Britax-Römer
Sistem BABY
SAFE ISOFIX
PLUS
E1 04 301146
Universal
B6 6 86 8224
Nu
F
pânã la 10 kg
-
-
-
-
-
-
G
pânã la 10 kg
-
-
-
-
-
-
pânã la 13 kg
D
de la 9 la 18 kg
pânã la 13 kg
E
52
Safety.fm Page 53 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
Sistemul ISOFIX de fixare a scaunelor de
copil pe scaunele din spate
ISOFIX este un sistem standardizat de fixare a
sistemelor speciale de retenþie pentru copii pe
scaunele din spate. Pe partea dreaptã ºi stângã
a banchetei sunt montate inele de ancorare
pentru douã sisteme de retenþie pentru copii.
GPericol de rãnire
Sistemele de retenþie pentru copii fixate prin
intermediul sistemului ISOFIX nu oferã suficientã
protecþie pentru copiii cu greutatea peste 22 kg.
Din acest motiv, este interzisã transportarea
copiilor a cãror greutate depãºeºte 22 kg într-un
sistem de retenþie pentru copii fixat prin
intermediul unui sistem ISOFIX. În cazul în care
greutatea copilului depãºeºte 22 kg, fixaþi
sistemul de retenþie pentru copii prin intermediul
centurii de siguranþã în trei puncte.
G Pericol de rãnire
Sistemul de retenþie pentru copii nu îºi poate
îndeplini funcþia de protecþie în cazul în care nu
este montat pe un scaun adecvat. În
eventualitatea unei manevre de frânare, de
schimbare bruscã a direcþiei sau a unui accident,
copilul nu poate fi protejat. Acest lucru poate
duce la accidentãri grave sau chiar fatale. De
aceea, la instalarea unui sistem de retenþie pentru
copii, este necesarã respectarea instrucþiunilor
de instalare ºi de utilizare corectã furnizate de
producãtorul sistemului.
Pe scaunele din spate, instalaþi exclusiv sisteme
de retenþie pentru copii cu sistem de fixare ISOFIX
care au fost recomandate pentru autovehiculele
Mercedes-Benz.
Sistemele de retenþie pentru copii instalate
incorect se pot desprinde ºi pot accidenta grav
sau chiar fatal copilul sau alþi pasageri ai
autovehiculului. La instalarea sistemului de
retenþie pentru copii, asiguraþi-vã cã acesta este
fixat în inelele de ancorare de pe ambele pãrþi.
! Când instalaþi sistemul de retenþie pentru
copii, asiguraþi-vã cã centura de siguranþã a
scaunului din mijloc nu este blocatã. În caz
contrar, este posibilã deteriorarea acesteia.
G Pericol de rãnire
Tineþi cont de faptul cã sistemele de retenþie
pentru copii nu îºi pot exercita funcþia de
protecþie în cazul în care acestea sau dispozitivele
lor de retenþie sunt deteriorate sau solicitate
intens în momentul producerii unui accident. În
momentul producerii unui accident, al unei
manevre de frânare sau de schimbare bruscã a
direcþiei, acest lucru poate duce la rãnirea gravã
sau chiar fatalã a copilului protejat prin
intermediul acestor sisteme.
Din acest motiv, dupã deteriorare sau solicitare
intensã în momentul producerii unui accident,
adresaþi-vã imediat unui atelier de specialitate
autorizat pentru verificarea sistemelor de retenþie
pentru copii ºi a dispozitivelor de ancorare ale
acestora.
1 Inele de ancorare
Sistemul TopTether
Sistemul TopTether asigurã un punct
suplimentar de legãturã între sistemul de
retenþie pentru copii asigurat cu ISOFIX ºi
banchetã. Acest sistem ajutã la reducerea
pericolului de rãnire.
Cele trei puncte de ancorare TopTether sunt
situate pe partea din spate a spãtarelor.
53
Safety.fm Page 54 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Siguranþa pasagerilor
왘 Ridicaþi tetiera 3.
왘 Montaþi sistemul de retenþie pentru copii
왘
왘
왘
1
2
3
4
Jaluzea pentru portbagaj
Spãtare
Tetiere
Puncte de ancorare TopTether
왘
왘
ISOFIX cu TopTether*. Respectaþi
instrucþiunile de instalare furnizate de
producãtor.
Ghidaþi centura TopTether*6 pe sub
tetierã 3, între cele douã tije de fixare ale
tetierei.
Ghidaþi centura TopTether*6 în jos printre
jaluzeaua portbagajului 1 ºi spãtarul
banchetei 2.
Prindeþi cârligul TopTether*5 în punctul de
ancorare 4.
Strângeþi centura TopTether*6.
Respectaþi instrucþiunile de instalare
furnizate de producãtor.
Deplasaþi din nou tetiera 3 puþin în jos,
dacã este necesar (컄 pagina 77). Aveþi
grijã sã nu modificaþi traseul corect al
centurii TopTether*6.
Protecþia de siguranþã pentru copii
Dacã în autovehicul cãlãtoresc copii, puteþi
activa protecþia de siguranþã pentru copii
pentru portierele din spate.
Protecþia de siguranþã pentru copii pentru
portierele din spate
Protecþiile de siguranþã pentru copii situate pe
portierele din spate permit blocarea separatã a
fiecãrei portiere. O portierã blocatã nu poate fi
deschisã din interior. Dacã autovehiculul este
deszãvorât, portiera poate fi deschisã numai din
exterior.
GPericol de accident ºi rãnire
În cazul în care în autovehicul cãlãtoresc ºi
copii, activaþi protecþia de siguranþã pentru
copii pentru portierele din spate ºi funcþia de
blocare a comenzilor pentru geamurile laterale
din spate. În caz contrar, copiii pot deschide
geamurile sau portierele în timpul deplasãrii
autovehiculului ºi astfel se pot accidenta sau
pot cauza accidentarea altor persoane.
4 Punct de ancorare TopTether
5 Cârligul sistemului TopTether*
6 Centura TopTether* a sistemului de retenþie
pentru copii ISOFIX
* opþional
54
Safety.fm Page 55 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Sistemele pentru siguranþa conducerii
Sistemele pentru siguranþa conducerii
Prezentare generalã a sistemelor de
conducere
În aceastã secþiune, veþi gãsi informaþii despre
urmãtoarele sisteme pentru siguranþa conducerii:
앫
1 Activarea
2 Dezactivarea
1 Lampã martor
2 Tastã
왘 Pentru activare: ridicaþi maneta de zãvorâre 1.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta 2.
왘 Verificaþi funcþionarea corespunzãtoare a
Lampa martor 1 se aprinde. Geamurile
laterale din spate pot fi acþionate numai
prin intermediul comutatoarelor situate pe
portiera ºoferului.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 2.
Lampa martor 1 se stinge. Geamurile
laterale din spate pot fi acþionate prin
intermediul comutatoarelor aflate în zona
din spate a habitaclului.
protecþiei de siguranþã pentru copii.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi maneta de
zãvorâre 2.
Funcþia de blocare a comenzilor
geamurilor din spate
GPericol de accident ºi rãnire
În cazul în care în autovehicul cãlãtoresc ºi copii,
activaþi protecþia de siguranþã pentru copii pentru
portierele din spate ºi funcþia de blocare a
comenzilor pentru geamurile laterale din spate. În
caz contrar, copiii pot deschide geamurile sau
portierele în timpul deplasãrii autovehiculului ºi
astfel se pot accidenta sau pot cauza
accidentarea altor persoane.
ABS (Anti-lock Braking System - Sistemul
de frânare antiblocare)
앫 BAS (Brake Assist System - Sistemul de
asistare la frânãri de urgenþã)
앫 Lumini de frânã adaptive
앫 ESP® (Electronic Stability Program Programul electronic de control al
stabilitãþii)
앫 EBV (electronic brake-power distribution Distribuþia electronicã a forþei de frânare)
i În condiþii de iarnã, utilizaþi întotdeauna
pneuri de sezon (M+S) ºi, dacã este necesar,
lanþuri antiderapante. Numai în acest mod
puteþi asigura un maximum de eficienþã a
sistemelor pentru siguranþa conducerii descrise
în aceastã secþiune.
G Pericol de accident
Riscul producerii unui accident creºte
semnificativ în cazul în care conduceþi cu
vitezã excesivã. Acest lucru este valabil mai
ales în cazul în care vã deplasaþi pe drumuri
umede sau alunecoase ºi atunci când nu
respectaþi distanþa de siguranþã faþã de
autovehiculul aflat în faþã.
55
Safety.fm Page 56 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Sistemele pentru siguranþa conducerii
Sistemele pentru siguranþa conducerii
descrise în aceastã secþiune nu pot diminua
aceste riscuri ºi nu se pot sustrage legilor
fizicii.
Din acest motiv, trebuie sã vã adaptaþi stilul de
conducere la condiþiile rutiere ºi
meteorologice. Pãstraþi o distanþã suficientã
faþã de ceilalþi participanþi la trafic ºi faþã de
obiectele aflate pe carosabil.
ABS (Sistemul antiblocare la frânare)
Sistemul ABS regleazã presiunea de acþionare a
frânelor astfel încât sã previnã blocarea roþilor la
frânare. Aceasta vã permite sã menþineþi controlul
direcþiei în timpul frânãrii.
Sistemul ABS funcþioneazã când viteza
autovehiculului este de cel puþin 8 km/h,
indiferent de starea suprafeþei carosabilului.
Sistemul ABS intrã în funcþiune când rulaþi pe
suprafeþe alunecoase, chiar ºi atunci când
acþionaþi uºor frânele.
GPericol de accident
Nu apãsaþi pedala de frânã intermitent în
secvenþã rapidã (pompare). Acþionaþi-o ferm ºi
constant. Pomparea pedalei de frânã reduce
efectul de frânare.
Frânarea
În cazul în care sistemul ABS intrã în funcþiune în
timpul frânãrii, veþi simþi o pulsaþie în pedala de
frânã.
56
왘 Dacã intervine sistemul ABS: continuaþi sã
apãsaþi ferm pedala de frânã pânã la
dispariþia cauzei care impune frânarea.
왘 Pentru a acþiona complet frâna: acþionaþi cu
forþã maximã pedala de frânã.
G Pericol de accident
Dacã sistemul ABS este defect, roþile se pot
bloca în momentul frânãrii. Acest fenomen
limiteazã manevrabilitatea autovehiculului în
timpul frânãrii ºi mãreºte spaþiul de frânare.
Dezactivarea sistemului ABS ca urmare a unei
defecþiuni antreneazã de asemenea
dezactivarea sistemelor BAS ºi ESP. În anumite
situaþii, creºte riscul derapãrii autovehiculului.
Prin urmare, trebuie sã vã adaptaþi întotdeauna
stilul de conducere la condiþiile rutiere ºi
meteorologice.
ABS pentru teren accidentat*
(Autovehicule prevãzute cu pachet
tehnologic pentru teren accidentat*)
reduce distanþa de oprire a autovehiculului pe
teren accidentat. Se reduce, în schimb,
capacitatea de manevrare a autovehiculului.
Sistemul de asistare la frânãri
de urgenþã BAS
Sistemul BAS (de asistare la frânãri de urgenþã)
intrã în funcþiune în cazul frânãrii de urgenþã.
Dacã apãsaþi rapid pedala de frânã, sistemul
BAS amplificã automat presiunea de acþionare
a frânelor, scurtând astfel spaþiul de frânare.
왘 Apãsaþi continuu ºi ferm pedala de frânã
pânã la terminarea frânãrii de urgenþã.
Sistemul ABS previne blocarea roþilor.
Frânele vor reveni la regimul normal de
funcþionare dupã eliberarea pedalei de frânã.
Sistemul BAS este dezactivat.
G Pericol de accident
Defecþiunile sistemului BAS nu afecteazã
funcþionalitatea sistemului de frânare. Pe de
altã parte, în aceastã situaþie, forþa de frânare
nu este automat amplificatã în cazul frânãrii de
urgenþã ºi este posibilã creºterea spaþiului de
frânare.
Sistemul ABS special creat pentru deplasarea
pe teren accidentat este activat automat odatã
cu activarea programului de conducere pe
teren accidentat (컄 pagina 135).
La viteze mai mici de 30 km/h, roþile din faþã se
blocheazã secvenþial în timpul acþionãrii frânei.
Acest efect de sãpare pe care roþile îl produc
* opþional
Safety.fm Page 57 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Sistemele pentru siguranþa conducerii
Luminile de frânã adaptive
i Luminile de frânã adaptive sunt disponibile
numai pentru anumite þãri.
Dacã frânaþi brusc de la o vitezã mai mare de
50 km/h sau dacã frânarea este asistatã prin
sistemul BAS, luminile de frânã se aprind rapid
ºi intermitent. În acest mod, participanþii la
trafic aflaþi în spatele dumneavoastrã sunt
avertizaþi într-un mod mai uºor de sesizat.
În cazul în care frânaþi brusc de la o vitezã de
peste 70 km/h pânã la oprirea completã a
autovehiculului, semnalizatoarele de avarie
sunt activate automat. Dacã frâna este
acþionatã din nou, luminile de frânã vor rãmâne
aprinse continuu. Semnalizatoarele de avarie se
sting automat dacã rulaþi cu peste 10 km/h.
Acestea pot fi stinse, de asemenea, cu ajutorul
butonului de acþionare a semnalizatoarelor de
avarie (컄 pagina 93).
Sistemul ESP® monitorizeazã stabilitatea
dinamicã ºi tracþiunea, adicã eficienþa aderenþei
pneurilor pe carosabil.
În cazul în care sistemul ESP® detecteazã cã
autovehiculul se abate de la direcþia doritã de
ºofer, este aplicatã o acþiune de frânare asupra
uneia sau mai multor roþi pentru a stabiliza
autovehiculul. Dacã este necesar, puterea
motorului este de asemenea modificatã, pentru a
menþine autovehiculul pe traseul dorit, în limitele
fizice posibile. Sistemul ESP® îl asistã pe ºofer în
momentul pornirii de pe loc, atunci când
autovehiculul se aflã pe drumuri umede sau
alunecoase. Sistemul ESP® poate realiza de
asemenea stabilizarea autovehiculului în timpul
frânãrii.
Când acesta intervine, lampa de avertizare v
lumineazã intermitent pe instrumentul de bord.
GPericol de accident
Dacã lampa de avertizare v lumineazã
intermitent pe instrumentul de bord, procedaþi
astfel:
앫 nu dezactivaþi în niciun caz sistemul ESP®.
앫 acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât
cât este necesar la pornirea de pe loc.
앫 adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile
rutiere ºi meteorologice curente.
În caz contrar, autovehiculul poate derapa.
* opþional
Sistemul ESP® nu poate diminua pericolul de
accident în cazul în care conduceþi cu vitezã
excesivã. Acesta nu poate anula legile fizicii.
ESP® (Programul electronic de control
al stabilitãþii)
! În cazul în care:
앫
autovehiculul este remorcat cu puntea faþã
sau spate ridicatã
앫 se efectueazã verificarea frânei de parcare
cu ajutorul unui stand dinamometric
contactul trebuie sã fie luat (cheia în poziþia 0
sau 1 în contact). În caz contrar, acþionarea
frânelor de cãtre sistemul ESP® ar provoca
deteriorarea irecuperabilã a sistemului de
frânare de pe puntea faþã/spate.
! Autovehiculele dotate cu sistem 4MATIC*
nu trebuie tractate cu una din punþi ridicatã.
i Utilizaþi numai roþi cu pneuri de
dimensiunile recomandate. Numai astfel
sistemul ESP® va funcþiona corespunzãtor.
Sistemul ESP® de stabilizare a remorcii
În cazul în care remorca începe sã se balanseze,
stabilizarea ansamblului autovehicul/remorcã
este posibilã numai prin acþionarea fermã a
pedalei de frânã.
În acest caz, sistemul ESP® vã oferã asistenþã,
detectând situaþiile în care remorca începe sã se
balanseze. Sistemul ESP® reduce automat viteza
de deplasare prin frânare ºi prin limitarea puterii
furnizate de motor, pânã la stabilizarea
ansamblului autovehicul/remorcã.
Sistemul de stabilizare a remorcii este activ de la
aproximativ 65 km/h.
57
Safety.fm Page 58 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Sistemele pentru siguranþa conducerii
GPericol de accident
În cazul în care condiþiile rutiere ºi
meteorologice sunt nefavorabile, sistemul de
stabilizare a remorcii nu va putea preveni
balansul acesteia, nici reduce pericolul de
accident. Remorcile cu un centru de greutate
prea ridicat se pot rãsturna înainte ca sistemul
ESP® sã detecteze faptul cã remorca se
balanseazã.
Stabilizarea remorcii nu este disponibilã dacã
sistemul ESP® este dezactivat sau oprit din
cauza unei defecþiuni.
ETS (Electronic Traction Support asistarea electronicã a tracþiunii)
Controlul tracþiunii face parte din sistemul ESP®.
Sistemul de control al tracþiunii frâneazã individual
roþile în caz de patinare. Aceasta vã permite sã
porniþi de pe loc sau sã acceleraþi pe suprafeþe
alunecoase, de exemplu, atunci când carosabilul
este alunecos pe o parte.
Sistemul de control al tracþiunii rãmâne activat
chiar ºi dupã ce dezactivaþi ESP®.
GPericol de accident
Sistemul de control al tracþiunii nu poate
diminua pericolul de accident în cazul în care
conduceþi cu vitezã excesivã. Sistemul de
control al tracþiunii nu poate anula legile fizicii.
58
i Dacã frâna este foarte solicitatã, sistemul
de control al tracþiunii se deconecteazã
automat pentru o scurtã perioadã, pentru ca
frânele sã nu se încãlzeascã ºi mai mult. Dacã
sistemul de control al tracþiunii este deconectat
ºi nu se activeazã din aceastã cauzã, lampa de
avertizare v de pe panoul de instrumente se
aprinde. Suplimentar, pe display-ul
multifuncþional sunt afiºate urmãtoarele
mesaje: autovehiculele cu volan multifuncþional
(4 taste) ESP inoperative (sistemul ESP nu
funcþioneazã). Autovehicule cu volan
multifuncþional de lux* (12 taste) ESP currently
unavail. See Owner’s Manual (ESP momentan
indisponibil. Vezi Manualul de utilizare).
Dezactivarea/activarea ESP®
Sistemul ESP® este activat automat când
motorul funcþioneazã.
Dezactivarea acestuia este recomandatã numai
în urmãtoarele cazuri:
앫 când utilizaþi lanþuri antiderapante
앫 când circulaþi printr-un strat mare de
zãpadã
앫 când circulaþi pe nisip sau pietriº
G Pericol de accident
Activaþi sistemul ESP® imediat ce condiþiile
descrise mai sus nu mai sunt valabile. În caz
contrar, sistemul nu va putea stabiliza
autovehiculul dacã acesta începe sã derapeze
sau dacã una dintre roþi patineazã.
Dacã dezactivaþi sistemul ESP®:
앫 sistemul ESP® nu mai amelioreazã
stabilitatea autovehiculului.
앫 cuplul motor nu mai este limitat ºi este
posibilã patinarea roþilor motrice. Patinarea
roþilor are ca efect o acþiune de excavare a
terenului, ceea ce oferã o aderenþã sporitã
pe teren moale.
앫 sistemul de control al tracþiunii este încã
activ.
앫 sistemul ESP® este în continuare funcþional
atunci când frânaþi.
i Dacã sistemul ESP® este dezactivat ºi una
sau mai multe roþi încep sã patineze, lampa de
avertizare v lumineazã intermitent pe
instrumentul de bord. În astfel de situaþii,
sistemul ESP® nu va interveni pentru
stabilizarea autovehiculului.
Safety.fm Page 59 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Sistemele pentru siguranþa conducerii
ABS pentru teren accidentat*
(Autovehicule prevãzute cu pachet
tehnologic pentru teren accidentat*)
Sistemul ABS special creat pentru deplasarea
pe teren accidentat este activat automat odatã
cu activarea programului de conducere pe
teren accidentat (컄 pagina 135). Acesta
intervine mai târziu în situaþiile în care apare o
supravirare sau o subvirare, îmbunãtãþind astfel
tracþiunea autovehiculului.
1 Dezactivarea/activarea ESP®
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 1.
Lampa de avertizare v de pe
instrumentul de bord se aprinde.
G Pericol de accident
Dacã lampa de avertizare v de pe
instrumentul de bord se aprinde ºi rãmâne
aprinsã în timp ce motorul este în funcþiune,
sistemul ESP® este dezactivat sau inaccesibil
ca urmare a unei defecþiuni. În anumite situaþii,
creºte pericolul derapãrii autovehiculului.
Prin urmare, trebuie sã vã adaptaþi întotdeauna
stilul de conducere la condiþiile rutiere ºi
meteorologice.
EBV (electronic brake-power
distribution - distribuþia electronicã a
forþei de frânare)
Sistemul EBV monitorizeazã ºi controleazã
presiunea de acþionare a frânelor la roþile din
spate pentru a îmbunãtãþi stabilitatea
autovehiculului în timpul frânãrii.
GPericol de accident
În cazul defectãrii sistemului EBV, sistemul de
frânare este în continuare disponibil ºi
beneficiazã de întregul efect de amplificare a
frânãrii. Totuºi, roþile din spate se pot bloca în
continuare, de exemplu, la o frânare puternicã.
Puteþi pierde controlul asupra autovehiculului
ºi provoca un accident. Ar trebui, prin urmare,
sã vã adaptaþi stilul de conducere la
manevrabilitatea variabilã a autovehiculului.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta 1.
Lampa de avertizare v de pe
instrumentul de bord se stinge.
* opþional
59
Safety.fm Page 60 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Sistemele antifurt
Sistemele antifurt
Protecþia antiremorcare*
Dacã unghiul de înclinare al autovehiculului
este modificat când protecþia antiremorcare
este activã, va fi declanºatã o alarma opticã ºi
acusticã. Acest lucru se întâmplã, de exemplu,
dacã autovehiculul este ridicat cu cricul pe una
dintre pãrþi.
Sistemul de imobilizare
Sistemul de imobilizare împiedicã pornirea
autovehiculului fãrã o cheie autorizatã.
왘 Pentru activare: scoateþi cheia din
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru dezactivare: rotiþi cheia în poziþia 2
în contact.
Activarea protecþiei antiremorcare
왘 Zãvorâþi autovehiculul cu cheia.
ATA* (sistemul de alarmã antifurt)
Sunt generate semnale de alarmã vizuale ºi
acustice dacã sistemul de alarmã este activat ºi
deschideþi:
앫 una dintre portiere
앫 una dintre portiere cu ajutorul cheii
mecanice de avarie
앫 hayonul
앫 capota motorului
Alarma nu se dezactiveazã nici dacã închideþi
din nou o portierã.
1 Lampã martor
Protecþia antiremorcare este activatã dupã
aproximativ 30 de secunde.
왘 Pentru activare: zãvorâþi autovehiculul cu
Dezactivarea protecþiei antiremorcare
cheia.
Lampa martor 1 lumineazã intermitent.
Sistemul de alarmã este activat dupã
aproximativ 15 secunde.
왘 Pentru dezactivare: deszãvorâþi
autovehiculul cu cheia.
Protecþia antiremorcare este dezactivatã
automat la deszãvorârea autovehiculului.
Dezactivaþi manual protecþia antiremorcare
pentru a preveni o alarmã falsã în cazul în care
autovehiculul:
앫 este transportat
앫 este încãrcat (de exemplu, pe un bac sau
transportor de autovehicule)
앫 este parcat pe o suprafaþã mobilã, de
exemplu, într-un garaj supraetajat
Oprirea alarmei
왘 Introduceþi cheia în contactul electronic de
pornire.
Alarma este opritã.
sau
왘 Apãsaþi tasta Œ sau ‹ de pe cheie.
Alarma este opritã.
* opþional
60
Safety.fm Page 61 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Sistemele antifurt
Senzorul de miºcare în habitaclu*
Dacã senzorul de miºcare în habitaclu este
activat ºi dacã este detectatã o miºcare în
habitaclu în momentul în care autovehiculul
este încuiat, este declanºatã o alarmã vizualã ºi
auditivã. Acest lucru se întâmplã, de exemplu,
în cazul în care cineva sparge geamurile laterale
ale autovehiculului sau pãtrunde în habitaclul
acestuia.
Activarea senzorului de miºcare în
habitaclu
1 Dezactivarea protecþiei antiremorcare
2 Lampã martor
왘 Asiguraþi-vã cã:
왘 Scoateþi cheia din contactul electronic de
앫
pornire.
왘 Apãsaþi tasta 1.
Lampa martor 2 se aprinde pentru o
scurtã perioadã de timp.
왘 Zãvorâþi autovehiculul cu cheia.
Protecþia antiremorcare rãmâne inactivã
pânã la o nouã deszãvorâre ºi zãvorâre a
autovehiculului.
Dezactivarea senzorului de miºcare în
habitaclu
Pentru a preveni o alarmã falsã, dezactivaþi
senzorul de miºcare în habitaclu în cazul în care
zãvorâþi autovehiculul ºi
앫 în habitaclu rãmân persoane sau animale
앫 geamurile rãmân deschise
앫 trapa glisantã panoramicã* rãmâne
deschisã.
앫
geamurile laterale sunt închise
trapa panoramicã glisantã* este închisã
앫 nu existã obiecte, de exemplu, mascote,
agãþate de oglinda retrovizoare sau de
mânerele de susþinere de pe capitonajul
plafonului.
Astfel preveniþi declanºarea alarmelor
false.
왘 Zãvorâþi autovehiculul cu cheia.
Senzorul de miºcare în habitaclu este
activat dupã aproximativ 30 de secunde.
1 Dezactivarea senzorului de miºcare în
habitaclu
2 Lampã martor
* opþional
61
Safety.fm Page 62 Wednesday, January 14, 2009 1:29 PM
Siguranþa la bord
Sistemele antifurt
왘 Scoateþi cheia din contactul electronic de
pornire.
왘 Apãsaþi tasta 1.
Lampa martor 2 se aprinde scurt.
왘 Zãvorâþi autovehiculul cu cheia.
În mod normal, senzorul de miºcare în
habitaclu rãmâne inactiv pânã la o nouã
deszãvorâre ºi zãvorâre a autovehiculului.
62
Controls.fm Page 63 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului...........64
Poziþiile cheii ....................................................69
Scaunele ..........................................................70
Volanul .............................................................75
Oglinzile ...........................................................76
Funcþiile de memorare* ...................................78
Centurile de siguranþã ......................................80
Sistemele de iluminare.....................................85
ªtergãtoarele de parbriz...................................91
Geamurile laterale ............................................93
Conducerea ºi parcarea autovehiculului...........96
Transmisia........................................................98
Instrumentul de bord......................................103
Computerul de bord (autovehicule cu
volan multifuncþional, cu 4 taste) ...................105
Computerul de bord (autovehicule cu volan
multifuncþional de lux, cu 12 taste*) ..............109
Conducerea pe teren accidentat ....................126
Sistemele de asistare a conducerii.................129
Sistemul de climatizare ..................................140
Trapa panoramicã glisantã*
cu jaluzele rulante ..........................................156
Încãrcarea ºi depozitarea ...............................160
Dotãrile ..........................................................171
63
Controls.fm Page 64 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Setãri implicite
Deschiderea ºi închiderea
autovehiculului
왘 Pentru descuierea centralizatã: apãsaþi
Cheia
În dotarea autovehiculului intrã douã chei cu
telecomandã integratã. Fiecare cheie conþine o
cheie mecanicã pentru descuierea de avarie.
Cheia este configuratã din fabricã pentru
încuierea ºi descuierea centralizatã a:
앫 portierelor
앫 hayonului
앫 clapetei buºonului rezervorului de
carburant
GPericol de accident
În cazul în care rãmân copii nesupravegheaþi în
autovehicul, aceºtia pot sã:
앫 deschidã oricând o portierã din interior,
chiar dacã aceasta a fost zãvorâtã
앫 porneascã autovehiculul cu ajutorul cheii
rãmase în interiorul acestuia
앫 elibereze frâna de parcare
Astfel, se pot pune în pericol pe ei sau alte
persoane. Nu lãsaþi niciodatã copiii
nesupravegheaþi în autovehicul. Luaþi
întotdeauna cheia cu dumneavoastrã la
pãrãsirea autovehiculului, chiar dacã lipsiþi
doar pentru scurt timp.
1 j Zãvorârea autovehiculului
2 i Descuierea, deschiderea* sau
închiderea* hayonului
3 k Deszãvorârea autovehiculului
4 Lampa de verificare a bateriei
i De asemenea, puteþi utiliza cheia pentru
deschiderea ºi închiderea geamurilor laterale ºi
a trapei panoramice glisante*. Acestea pot fi
deschise ºi prin intermediul funcþiei de
ventilaþie pe timp de varã (컄 pagina 94) ºi pot fi
închise prin intermediul funcþiei de confort de
închidere (컄 pagina 95).
tasta k.
Semnalizatoarele de direcþie se aprind
scurt o datã. Butoanele de siguranþã de pe
portiere sunt ridicate. Sistemul de alarmã
antifurt* este dezactivat.
La întuneric, iluminarea ambientalã se
aprinde dacã aceastã funcþie este activatã
prin intermediul computerului de bord.
i Dacã nu deschideþi una dintre portiere sau
hayonul dupã deszãvorârea autovehiculului,
acesta este zãvorât din nou dupã aproximativ
40 de secunde.
왘 Pentru încuiere centralizatã: apãsaþi tasta
j.
La închiderea portierelor ºi a hayonului,
semnalizatoarele de direcþie se aprind scurt
de trei ori. Butoanele de siguranþã de pe
portiere sunt coborâte. Sistemul de alarmã
antifurt* ºi sistemul de imobilizare sunt
activate.
Setãri individuale
Funcþia cheii poate fi modificatã astfel încât
prin apãsarea tastei k sã fie deszãvorâte
numai portiera ºoferului ºi clapeta buºonului
rezervorului de carburant. Aceastã funcþie
poate fi utilã în cazul în care cãlãtoriþi adeseori
singur.
* opþional
64
Controls.fm Page 65 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
왘 Pentru modificarea setãrii: apãsaþi simultan
tastele k ºi j pentru aproximativ
ºase secunde pânã când lampa de
verificare a bateriei lumineazã intermitent
de douã ori.
Cheia va funcþiona dupã cum urmeazã:
왘 Pentru deszãvorârea portierei ºoferului:
apãsaþi tasta k o datã.
왘 Pentru descuierea centralizatã: apãsaþi
tasta k de douã ori.
왘 Pentru încuiere centralizatã: apãsaþi tasta
j.
Deszãvorârea portierelor din interior
Puteþi deschide oricând o portierã din interior,
chiar dacã aceasta a fost zãvorâtã.
Revenirea la setãrile implicite
Funcþia de zãvorâre automatã
Autovehiculul va fi zãvorât automat la pornirea
de pe loc.
La autovehiculele dotate cu volan
multifuncþional de lux*, puteþi utiliza
computerul de bord pentru activarea ºi
dezactivarea acestei funcþii (컄 pagina 124).
i Autovehiculul este zãvorât automat la
punerea contactului ºi punerea în miºcare a
roþilor. Prin urmare, este posibil sã rãmâneþi în
exteriorul autovehiculului în timpul tractãrii
acestuia sau în timpul testãrii frânelor pe un
stand dinamometric.
왘 Apãsaþi simultan tastele k ºi j
pentru aproximativ ºase secunde pânã
când lampa de verificare a bateriei
lumineazã intermitent de douã ori.
1 Buton de siguranþã
2 Mânerul portierei
왘 Acþionaþi mânerul portierei 2.
Dacã aceasta este zãvorâtã, butonul de
siguranþã 1 va fi ridicat. Portiera este
deszãvorâtã ºi poate fi deschisã.
1 Dezactivarea
2 Activarea
* opþional
65
Controls.fm Page 66 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 1 pânã
Deschiderea din exterior
când este emis un semnal sonor.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta 2 pânã când
este emis un semnal sonor.
Puteþi deschide hayonul doar dacã acesta a fost
deszãvorât.
왘 Pentru descuierea centralizatã: apãsaþi
tasta k de pe cheie.
Zãvorârea/deszãvorârea
autovehiculului din interior
Autovehiculul poate fi încuiat sau descuiat
centralizat din interior. Aceastã funcþie poate fi
utilizatã, de exemplu, dacã doriþi sã deszãvorâþi
portiera pasagerului din interior sau sã zãvorâþi
autovehiculul înainte de pornirea de pe loc.
GPericol de accident
1 Tastã de deszãvorâre
2 Tastã de zãvorâre
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul.
Aceºtia pot deschide o portierã din interior,
chiar dacã este zãvorâtã, punându-se astfel în
pericol pe sine sau alte persoane.
왘
왘
Pentru deszãvorâre: apãsaþi tasta 1.
Pentru zãvorâre: apãsaþi tasta 2.
Compartimentul pentru bagaje
(autovehicule fãrã hayon EASY-PACK*)
1 Mâner
centralizat din interior dacã a fost zãvorât cu
ajutorul cheii.
GPericol de intoxicare
왘 Ridicaþi hayonul.
i Încuierea centralizatã a autovehiculului
Dacã motorul este pornit ºi hayonul este
deschis, gazele de eºapament pot pãtrunde în
habitaclu. Acestea pot intoxica pasagerii.
Asiguraþi-vã cã hayonul este întotdeauna
închis când motorul este în funcþiune.
i Autovehiculul nu poate fi descuiat
este posibilã doar dacã portiera pasagerului din
faþã este închisã.
왘 Trageþi de mânerul 1.
! Hayonul se deschide înspre spate ºi în sus.
Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi cã
existã spaþiu suficient deasupra ºi în spatele
acestuia.
66
* opþional
Controls.fm Page 67 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Închiderea din exterior
GPericol de rãnire
Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în raza de
acþiune a hayonului în timp ce îl închideþi.
i Nu lãsaþi cheia în compartimentul pentru
bagaje. În caz contrar, puteþi sã rãmâneþi
încuiat în afara autovehiculului.
Compartimentul pentru bagaje
(autovehicule cu hayon EASY-PACK*)
La autovehiculele cu hayon Easy-Pack*,
hayonul se deschide ºi se închide automat.
Puteþi întrerupe procedura de închidere ºi
deschidere automatã în orice moment:
앫 apãsând butonul de acþionare
telecomandatã de lângã scaunul ºoferului
앫 apãsând tasta i de pe cheie
앫 trãgând mânerul hayonului
앫 apãsând butonul de închidere de pe hayon
deschideþi/închideþi complet hayonul cu
ajutorul funcþiei automate dupã ce l-aþi oprit
într-o poziþie intermediarã.
Atunci când deschideþi/închideþi hayonul
apãsând butonul de acþionare telecomandatã
de lângã scaunul ºoferului sau cu ajutorul cheii,
vor fi emise douã semnale sonore.
! Hayonul se deschide înspre spate ºi în sus.
Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi cã
existã spaþiu suficient deasupra ºi în spatele
acestuia.
! Dacã hayonul a fost deschis automat, se
recomandã sã aºteptaþi câteva secunde înainte
de a-l închide manual.
i De asemenea, puteþi închide manual
hayonul dacã acesta este deschis complet.
Deschiderea din exterior
Puteþi deschide hayonul doar dacã acesta a fost
mai întâi deszãvorât.
왘 Pentru descuierea centralizatã: apãsaþi
tasta k de pe cheie.
GPericol de intoxicare
1 Niºe
왘 Trageþi hayonul în jos prin intermediul
niºei 1.
Dacã motorul este pornit ºi hayonul este
deschis, gazele de eºapament pot pãtrunde în
habitaclu. Acestea pot intoxica pasagerii.
Asiguraþi-vã cã hayonul este întotdeauna
închis când motorul este în funcþiune.
왘 Dacã este necesar, zãvorâþi autovehiculul
cu ajutorul tastei ‹ de pe cheie.
* opþional
67
Controls.fm Page 68 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Deschiderea ºi închiderea autovehiculului
Închiderea din exterior prin intermediul
butonului de închidere de pe hayon
왘 Apãsaþi butonul de închidere 1.
Puteþi închide hayonul din exterior cu ajutorul
butonului de închidere situat pe acesta.
Deschiderea ºi închiderea din interiorul
autovehiculului
GPericol de rãnire
1 Mâner
왘 Trageþi mânerul 1, apoi eliberaþi-l.
Hayonul se deschide automat.
i Dacã menþineþi apãsat mânerul 1 în
timpul deschiderii hayonului, acesta poate fi
deschis manual.
Supravegheaþi procedura de închidere a
hayonului pentru a evita accidentarea
persoanelor din apropiere. Apãsaþi din nou
butonul pentru închidere de pe hayon sau
apãsaþi tasta i de pe cheie pentru oprirea
procesului de închidere.
i Nu lãsaþi cheia în compartimentul pentru
Hayonul se închide automat.
Puteþi deschide/închide hayonul de pe scaunul
ºoferului în timpul staþionãrii autovehiculului.
GPericol de rãnire
Supravegheaþi procedura de închidere a
hayonului pentru a evita accidentarea
persoanelor din apropiere. Apãsaþi din nou
comutatorul de acþionare telecomandatã
pentru a întrerupe procedura de închidere.
bagaje. În caz contrar, puteþi sã rãmâneþi
încuiat în afara autovehiculului.
Deschiderea din exterior cu ajutorul cheii
왘 Apãsaþi continuu tasta i de pe cheie
pânã la deschiderea hayonului.
Închiderea din exterior cu ajutorul cheii
왘 Apãsaþi continuu tasta i de pe cheie
pânã la închiderea hayonului.
1 Buton de acþionare telecomandatã
1 Buton de închidere
68
Controls.fm Page 69 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Poziþiile cheii
왘 Pentru deschidere: apãsaþi partea
왘 Menþineþi apãsat butonul de închidere pânã
superioarã a butonului de acþionare
telecomandatã 1 pânã la deschiderea
hayonului.
왘 Pentru închidere: cheia trebuie sã se afle în
poziþia1
1 sau 2 în contact.
왘 Apãsaþi partea inferioarã a butonului de
acþionare telecomandatã 1 pânã la
închiderea hayonului.
când este emis un semnal sonor.
Limitatorul unghiului de deschidere este
activat. La deschiderea hayonului, acesta
se va opri în poziþia memoratã.
i Dacã doriþi sã deschideþi hayonul complet,
apãsaþi din nou butonul de pe mâner dupã ce
acesta s-a oprit automat. Poziþia stocatã nu va
fi ºtearsã din memorie.
Limitarea unghiului de deschidere a
hayonului
Dezactivarea
Puteþi limita unghiul de deschidere a hayonului
în jumãtatea superioarã a intervalului de
deschidere. Aceastã funcþie poate fi utilã, de
exemplu, atunci când nu existã suficient spaþiu
pentru cursa de deschidere a acestuia.
Poziþiile cheii
Cheia
왘 Menþineþi apãsat butonul de închidere de
pe hayon pânã când sunt emise douã
semnale sonore scurte.
Contact electronic de pornire
Activarea
} Scoaterea cheii
왘 Pentru deschiderea hayonului: trageþi
$ Alimentarea unor consumatori
electrici, de exemplu ºtergãtoarele de
parbriz
mânerul sau apãsaþi tasta i de pe
cheie.
왘 Pentru întreruperea procedurii de
deschidere: când hayonul a ajuns în poziþia
doritã, trageþi din nou mânerul sau apãsaþi
tasta i de pe cheie. De asemenea,
puteþi apãsa butonul de închidere de pe
hayon.
% Contact (alimentarea tuturor
consumatorilor) ºi poziþia de mers a
autovehiculului
& Pornirea motorului
i Chiar dacã cheia introdusã este a unui alt
autovehicul, aceasta se va roti în comutatorul
de contact. Totuºi, contactul nu va fi pus.
Motorul nu va putea fi pornit.
69
Controls.fm Page 70 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Scaunele
Scaunele
GPericol de rãnire
De reþinut
Efectuaþi reglarea scaunului cu atenþie, pentru
a evita accidentarea persoanelor din jur.
Respectaþi notele de avertizare referitoare la
sistemul airbag.
Asiguraþi copiii conform recomandãrilor;
consultaþi secþiunea „Prezenþa copiilor la
bord”.
Pentru informaþii privind rabatarea în faþã a
banchetei, consultaþi secþiunea „Suplimentarea
capacitãþii compartimentului pentru bagaje”
(컄 pagina 164).
În funcþie de dotãrile autovehiculului, reglajele
scaunelor pot fi realizate fie manual/electric,
fie complet electric*.
GPericol de rãnire
Scaunele pot fi reglate ºi atunci când cheia
este scoasã din contact. Din acest motiv, copiii
nu trebuie lãsaþi niciodatã nesupravegheaþi în
autovehicul. Aceºtia pot fi accidentaþi de
scaune în timpul deplasãrii acestora.
GPericol de accident
Reglaþi scaunul ºoferului numai în timpul
staþionãrii autovehiculului. În caz contrar,
atenþia dumneavoastrã va fi distrasã de la
condiþiile de drum ºi de trafic ºi este posibil sã
pierdeþi controlul asupra autovehiculului ca
urmare a deplasãrii scaunului. Acest fapt poate
produce un accident.
Reglarea manualã ºi electricã a
scaunelor
! Atunci când deplasaþi scaunele,
asiguraþi-vã cã în zona inferioarã a habitaclului
sau în spatele scaunelor nu sunt prezente
obiecte. În caz contrar, este posibilã
deteriorarea scaunelor sau a respectivelor
obiecte.
i Tetierele scaunelor din faþã sunt prevãzute
cu sistemul NECK-PRO (컄 pagina 49). Din
acest motiv, demontarea acestora nu este
posibilã.
Tetierele scaunelor din spate pot fi demontate
(컄 pagina 72).
Pentru informaþii suplimentare, adresaþi-vã
oricãrui centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
1
2
3
4
Unghiul de înclinare a spãtarului
Înãlþimea scaunului
Unghiul pernei scaunului
Reglarea scaunului în sens longitudinal
Reglarea scaunului în sens longitudinal
왘 Ridicaþi mânerul 4 ºi glisaþi scaunul înainte
sau înapoi.
왘 Eliberaþi din nou mânerul 4.
Asiguraþi-vã de fixarea sonorã a scaunului în
poziþie.
* opþional
70
Controls.fm Page 71 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Scaunele
Unghiul de înclinare a spãtarului
Înclinaþia tetierei
왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate,
în sensul indicat de sãgeata 1.
Înãlþimea scaunului
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în
sensul indicat de sãgeata 2.
Unghiul pernei scaunului
Reglaþi unghiul pânã se realizeazã susþinerea
lejerã a coapselor.
왘 Acþionaþi rozeta 3 în sensul dorit.
1 Buton de eliberare
Reglarea înãlþimii tetierei
왘 Pentru ridicare: trageþi tetiera în poziþia
G Pericol de rãnire
doritã.
왘 Pentru coborâre: apãsaþi butonul de
eliberare 1 în sensul sãgeþii ºi apãsaþi
tetiera în jos pânã la poziþia doritã.
왘 Împingeþi sau trageþi tetiera în direcþia
indicatã de sãgeatã.
Capul trebuie sã se poatã sprijini pe secþiunea
centralã a tetierei, aproximativ la nivelul
ochilor. Puteþi suferi leziuni grave ale zonei
cervicale dacã susþinerea capului de cãtre
tetierã nu se realizeazã corespunzãtor în caz
de accident. Nu cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca
tetiera sã fie reglatã ºi fixatã corespunzãtor.
71
Controls.fm Page 72 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Scaunele
Reglarea electricã a scaunelor*
Înãlþimea scaunului
Înclinaþia tetierei
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în
sensul indicat de sãgeata 3.
Unghiul pernei scaunului
Reglaþi unghiul pânã se realizeazã susþinerea
lejerã a coapselor.
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în
sensul indicat de sãgeata 2.
Unghiul de înclinare a spãtarului
왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate,
1
2
3
4
5
Reglarea înãlþimii tetierei
Unghiul pernei scaunului
Înãlþimea scaunului
Reglarea scaunului în sens longitudinal
Unghiul de înclinare a spãtarului
i La autovehiculele cu funcþie de
memorare*, dacã activaþi sistemul PRESAFE®* scaunul pasagerului din faþã va fi
deplasat într-o poziþie mai bunã în cazul în care
se afla într-una nefavorabilã.
în sensul indicat de sãgeata 5.
Reglarea înãlþimii tetierei
G Pericol de rãnire
Capul trebuie sã se poatã sprijini pe secþiunea
centralã a tetierei, aproximativ la nivelul
ochilor. Puteþi suferi leziuni grave ale zonei
cervicale dacã susþinerea capului de cãtre
tetierã nu se realizeazã corespunzãtor în caz
de accident. Nu cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca
tetiera sã fie reglatã ºi fixatã corespunzãtor.
Reglarea scaunului în sens longitudinal
왘 Deplasaþi comutatorul în faþã sau în spate,
în sensul indicat de sãgeata 4.
왘 Deplasaþi comutatorul în sus sau în jos, în
sensul indicat de sãgeata 1.
왘 Trageþi sau împingeþi marginea inferioarã a
tetierei în direcþia sãgeþilor.
Tetierele scaunelor din spate
Reglarea tetierei pe înãlþime
G Pericol de rãnire
Capul trebuie sã se poatã sprijini pe secþiunea
centralã a tetierei, aproximativ la nivelul
ochilor. Puteþi suferi leziuni grave ale zonei
cervicale dacã susþinerea capului de cãtre
tetierã nu se realizeazã corespunzãtor în caz
de accident. Nu cãlãtoriþi niciodatã fãrã ca
tetiera sã fie reglatã ºi fixatã corespunzãtor.
* opþional
72
Controls.fm Page 73 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Scaunele
Montarea ºi demontarea tetierelor
scaunelor din spate
GPericol de rãnire
Pasagerii trebuie sã cãlãtoreascã numai pe
scaunele care au tetierele montate. Astfel, în
caz de accident, se reduce riscul de rãnire a
pasagerilor din spate.
왘 Pentru remontare: introduceþi tetiera astfel
încât striaþiile de pe tijã sã fie pe partea
stângã când priviþi în sensul de deplasare a
autovehiculului.
왘 Apãsaþi tetiera pânã când auziþi un clic la
fixarea acesteia.
Scaunul cu suport lombar
Suportul lombar pentru scaunul ºoferului poate
fi reglat pentru asigurarea confortului optim.
1 Buton de eliberare
왘 Pentru ridicare: trageþi tetiera în poziþia
doritã.
왘 Pentru coborâre: apãsaþi butonul de
eliberare 1 ºi apãsaþi tetiera în jos pânã la
poziþia doritã.
Reglarea unghiului de înclinare al tetierelor
scaunelor laterale
왘 Trageþi sau împingeþi partea superioarã a
tetierei pânã când aceasta ajunge în poziþia
doritã.
1 Buton de eliberare
왘 Pentru demontare: trageþi tetiera în sus
pânã la oprirea acesteia.
왘 Apãsaþi butonul de eliberare 1 ºi trageþi
tetiera din orificiile de ghidare.
1 Pârghie de reglare
왘 Deplasaþi pârghia de reglare 1 în sensul
indicat de sãgeatã pânã la obþinerea
conturului dorit al spãtarului.
73
Controls.fm Page 74 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Scaunele
Suportul lombar reglabil în 4 direcþii*
Conturul spãtarului poate fi reglat individual
pentru fiecare scaun din faþã astfel încât sã
realizeze o susþinere optimã a spatelui.
i La deszãvorârea sau deschiderea portierei
sau la rotirea cheii în poziþia 1 în contact, poziþia
suportului lombar este verificatã automat, iar
setãrile individuale sunt resetate, dacã este
necesar.
Sistemul de încãlzire a scaunelor*
Cele trei lãmpi martor roºii integrate în tastã
indicã treapta de încãlzire selectatã.
1
2
3
4
Acesta este dezactivat automat dupã
aproximativ 20 de minute de la setarea pe
treapta de încãlzire 1.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru activare: apãsaþi repetat tasta 1
pânã la setarea treptei de încãlzire dorite.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat tasta
1 pânã la stingerea tuturor lãmpilor
martor integrate.
i Dacã tensiunea bateriei este prea scãzutã,
este posibil ca sistemul de încãlzire a scaunelor
sã se dezactiveze.
Suport lombar înãlþat
Contur mai puþin pronunþat
Suport lombar coborât
Contur mai pronunþat
왘 Pentru reglarea poziþiei suportului lombar:
apãsaþi butonul 1 pentru a ridica suportul
lombar ºi butonul 3 pentru a-l coborî.
왘 Pentru reglarea intensitãþii conturului:
apãsaþi butonul 2 pentru a reduce
intensitatea conturului ºi butonul 4 pentru
a-l face mai pronunþat.
1 Tasta de încãlzire a scaunelor
i Sistemul trece automat din treapta de
încãlzire 3 în treapta 2 dupã aproximativ cinci
minute.
Sistemul trece automat din treapta de încãlzire
2 în treapta 1 dupã aproximativ zece minute.
* opþional
74
Controls.fm Page 75 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Volanul
Volanul
De reþinut
În funcþie de dotarea autovehiculului, puteþi
regla poziþia volanului manual sau electric*.
GPericol de rãnire
La reglarea volanului, asiguraþi-vã cã:
puteþi apuca volanul cu braþele uºor îndoite
앫 vã puteþi miºca liber picioarele
앫 puteþi vedea clar toate afiºajele de pe
instrumentul de bord
앫
Reglarea electricã a volanului*
Reglarea manualã a volanului
Reglarea electricã a volanului* poate fi
realizatã când cheia este scoasã din contact.
Din acest motiv, nu lãsaþi copiii
nesupravegheaþi în autovehicul, deoarece
aceºtia pot fi imobilizaþi de volan pe parcursul
cursei de reglare a acestuia.
1 Înãlþimea coloanei de direcþie
2 Reglarea coloanei de direcþie în sens
longitudinal
GPericol de accident
Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii
autovehiculului ºi nu porniþi pânã când
mecanismul de reglare a volanului nu este
blocat în poziþia respectivã. În cazul în care
rulaþi cu mecanismul de reglare fixat
necorespunzãtor, atenþia vã poate fi distrasã
de la condiþiile de drum ºi trafic din cauza
miºcãrilor neaºteptate ale volanului ºi riscaþi
sã produceþi un accident.
Totuºi, manevrabilitatea autovehiculului nu
este afectatã.
왘 Deplasaþi pârghia în sensurile indicate de
1 Clapetã de desiguranþare
2 Înãlþimea coloanei de direcþie
3 Reglarea coloanei de direcþie în sens
longitudinal
왘 Împingeþi pârghia de desiguranþare 1 în
sãgeþile 1 sau 2 pânã la deplasarea
volanului în poziþia doritã.
Puteþi gãsi informaþii suplimentare în secþiunea:
앫 Funcþia de facilitare a accesului/pãrãsirii
autovehiculului (컄 pagina 76)
앫 Memorarea setãrilor (컄 pagina 78)
jos pânã la capãt.
Mecanismul de reglare a coloanei de
direcþie este eliberat.
왘 Reglaþi volanul în poziþia doritã.
왘 Împingeþi pârghia de desiguranþare 1 în
sus pânã la capãt.
Volanul este fixat în poziþia respectivã.
* opþional
75
Controls.fm Page 76 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Oglinzile
Funcþia de facilitare a accesului/
pãrãsirii autovehiculului*
Funcþia de facilitare a accesului/pãrãsirii
autovehiculului simplificã intrarea ºi ieºirea din
autovehicul.
Volanul de deplaseazã în sus dacã:
앫 scoateþi cheia din contact
앫 deschideþi portiera ºoferului când cheia se
aflã în contact sau în poziþia 1.
La introducerea cheii în contactul electronic de
pornire, dacã portiera ºoferului este închisã,
volanul este deplasat automat în poziþia
stabilitã anterior.
G Pericol de rãnire
Asiguraþi-vã cã activarea funcþiei de facilitare a
accesului/pãrãsirii autovehiculului nu va cauza
accidentarea niciunei persoane.
Dacã existã un asemenea pericol, opriþi
procedura de reglare. Pentru întreruperea
procedurii:
앫 apãsaþi comutatorul de reglare a coloanei
de direcþie
앫 apãsaþi una dintre tastele de apelare a
poziþiilor de memorare
Deplasarea coloanei de direcþie se va întrerupe
imediat.
Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
autovehicul. Aceºtia pot deschide portiera
ºoferului, activând astfel funcþia de facilitare a
accesului ºi accidentându-se.
La luarea contactului sau la stocarea unei poziþii
în memorie va fi memoratã ultima poziþie a
volanului (컄 pagina 78).
Puteþi activa ºi dezactiva funcþia de facilitare a
accesului/pãrãsirii autovehiculului prin
intermediul computerului de bord
(컄 pagina 125).
Oglinzile
Oglinda retrovizoare
왘 Reglaþi manual oglinda retrovizoare astfel
încât sã aveþi vizibilitate adecvatã asupra
condiþiilor de trafic.
Oglinda retrovizoare (cu reglare manualã
anti-orbire)
1 Pârghie de reglare anti-orbire
왘 Modul anti-orbire: deplasaþi pârghia 1 în
faþã sau în spate.
* opþional
76
Controls.fm Page 77 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Oglinzile
Oglinzile exterioare
Reglarea oglinzilor exterioare
Plierea ºi deplierea electricã a oglinzilor
exterioare*
G Pericol de accident
Oglinzile exterioare reduc dimensiunile imaginii
reflectate. În realitate, obiectele sunt mai aproape
decât par. Este posibilã aprecierea eronatã a
distanþei faþã de autovehiculele din spate ºi
producerea unui accident, de exemplu, în cazul
schimbãrii benzii de deplasare. Din acest motiv,
este necesar sã verificaþi distanþa faþã de
autovehiculul din spate privind peste umãr.
Oglinda exterioarã convexã asigurã lãrgirea
câmpului vizual.
Oglinzile exterioare sunt încãlzite automat dacã
temperatura exterioarã este scãzutã.
1 Oglinda retrovizoare exterioarã stânga
2 Oglinda retrovizoare exterioarã dreapta
3 Tastã de reglare
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
* opþional
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi tasta 1 pentru reglarea oglinzii
exterioare stânga sau tasta 2 pentru
reglarea celei din dreapta.
Lampa martor de culoare roºie, integratã în
tastã, se aprinde.
Dupã un anumit interval de timp aceasta se
va stinge. Puteþi regla oglinda selectatã prin
intermediul tastei 3 numai atât timp cât
lampa martor este aprinsã.
왘 Apãsaþi tasta de reglare 3 în sus, în jos, la
stânga sau la dreapta pânã la reglarea
oglinzii exterioare în poziþia din care aveþi
vizibilitate adecvatã asupra condiþiilor de
trafic.
1 Plierea ºi deplierea oglinzilor exterioare
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi scurt tasta 1.
Ambele oglinzi exterioare sunt pliate sau
depliate.
i Asiguraþi-vã cã oglinzile exterioare sunt
întotdeauna depliate complet în timpul
deplasãrii autovehiculului; în caz contrar,
acestea pot vibra.
Resetarea oglinzilor exterioare
Dacã bateria a fost deconectatã sau este
descãrcatã, oglinzile trebuie resetate. În caz
contrar, acestea nu se vor mai plia la selectarea
funcþiei „Fold in mirrors when locking” (Plierea
77
Controls.fm Page 78 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Funcþiile de memorare*
oglinzilor la zãvorârea autovehiculului) prin
intermediul computerului de bord
(컄 pagina 125).
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi scurt tasta 1.
Plierea/deplierea automatã a oglinzilor
exterioare*
Când funcþia „Fold in mirrors when locking”
(Plierea oglinzilor la zãvorârea autovehiculului)
este activatã prin intermediul computerului de
bord (컄 pagina 125):
앫 oglinzile exterioare sunt pliate automat
atunci când portierele sunt zãvorâte din
exterior
앫 oglinzile exterioare sunt depliate automat la
deszãvorârea autovehiculului ºi la
deschiderea portierei ºoferului sau a
pasagerului din faþã.
i Dacã aþi activat aceastã funcþie ºi
comandaþi plierea oglinzilor exterioare prin
intermediul tastei 1, oglinzile nu vor fi depliate
automat. În acest caz, acestea pot fi depliate
numai prin intermediul tastei 1.
Oglinzile cu reglare automatã
anti-orbire*
Oglinda retrovizoare ºi oglinda exterioarã de pe
partea ºoferului intrã automat în modul antiorbire când contactul este pus, iar fasciculul
incident al unor faruri cade pe senzorul integrat
în oglinda retrovizoare.
Oglinzile nu intrã în modul anti-orbire dacã este
cuplatã treapta de mers înapoi sau iluminarea
habitaclului este activatã.
GPericol de accident
Dacã fasciculul incident provenind de la
farurile autovehiculului din spate nu atinge
senzorul integrat în oglinda retrovizoare, de
exemplu, dacã este montatã plasa pentru
bagaje, funcþia de reglare automatã anti-orbire
nu este operaþionalã.
Lumina incidentã vã poate orbi temporar. Ca
urmare, este posibil sã fiþi distras de la
urmãrirea condiþiilor de trafic ºi sã provocaþi
un accident. În acest caz, reglaþi oglinda
manual.
Funcþiile de memorare*
Memorarea setãrilor
Prin intermediul tastei de memorare puteþi
înregistra pânã la trei setãri diferite.
Urmãtoarele setãri sunt înregistrate într-o
singurã poziþie de memorie:
앫 poziþia scaunului, a spãtarului ºi a tetierei
앫 postul de conducere: poziþia volanului
앫 postul de conducere: poziþia oglinzilor
exterioare pe partea ºoferului ºi a
pasagerului faþã
GPericol de rãnire
Funcþia de memorare poate fi utilizatã ºi atunci
când cheia este scoasã din contact. Din acest
motiv, copiii nu trebuie lãsaþi niciodatã
nesupravegheaþi în autovehicul. Aceºtia pot fi
accidentaþi dacã deplaseazã scaunul sau
volanul.
G Pericol de accident
Utilizaþi funcþia de memorare pentru postul de
conducere numai în timpul staþionãrii
autovehiculului. În caz contrar, puteþi fi distras
de la urmãrirea condiþiilor de trafic din cauza
deplasãrii automate a volanului ºi a scaunului
ºi puteþi provoca un accident.
* opþional
78
Controls.fm Page 79 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Funcþiile de memorare*
Apelarea unei setãri memorate
G Pericol de accident
Utilizaþi funcþia de memorare pentru postul de
conducere numai în timpul staþionãrii
autovehiculului. În caz contrar, puteþi fi distras
de la urmãrirea condiþiilor de trafic din cauza
deplasãrii automate a volanului ºi a scaunului
ºi puteþi provoca un accident.
M
Tastã de memorare
1, 2, 3 Taste de setare a locaþiilor de memorie
왘 Reglaþi poziþia scaunului (컄 pagina 70).
왘 Pentru postul de conducere, reglaþi volanul
(컄 pagina 75) ºi oglinzile retrovizoare
(컄 pagina 77).
왘 Apãsaþi tasta de memorare M.
왘 Apãsaþi una dintre tastele de setare a
locaþiilor de memorie 1, 2 sau 3 în decurs
de trei secunde dupã acþionarea tastei de
memorare.
Setãrile sunt înregistrate în locaþia de
memorie selectatã. Dupã finalizarea
setãrilor este emis un semnal sonor.
Poziþia de parcare a oglinzii exterioare
de pe partea pasagerului din faþã*
Pentru a facilita parcarea autovehiculului, puteþi
memora pentru oglinda exterioarã de pe partea
pasagerului din faþã o poziþie care sã vã ofere
vizibilitate asupra roþii spate dinspre marginea
carosabilului la selectarea treptei de mers
înapoi.
Setarea ºi memorarea poziþiei de parcare
왘 Apãsaþi continuu tasta 1, 2 sau 3 asociatã
locaþiei de memorie respective pânã când
scaunul, volanul ºi oglinzile retrovizoare
s-au deplasat în poziþiile memorate.
i Procedura de setare este întreruptã
imediat ce eliberaþi tasta asociatã locaþiei de
memorie.
! Dacã doriþi sã deplasaþi scaunul din poziþia
complet rabatatã într-o poziþie memoratã, mai
întâi ridicaþi spãtarul cu ajutorul butonului de pe
scaun. În caz contrar, este posibilã deteriorarea
scaunului.
1 Oglinda exterioarã de pe partea ºoferului
2 Oglinda exterioarã de pe partea pasagerului
din faþã
3 Tastã de reglare
4 Tastã de memorare M
왘 Autovehiculul trebuie sã staþioneze ºi cheia
trebuie sã se afle în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire.
* opþional
79
Controls.fm Page 80 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Centurile de siguranþã
왘 Apãsaþi tasta 2 pentru oglinda exterioarã
앫
de pe partea pasagerului din faþã.
왘 Utilizaþi tasta 3 pentru reglarea oglinzii
exterioare într-o poziþie care vã permite sã
vedeþi roata din spate ºi bordura.
왘 Apãsaþi tasta de memorare M 4 ºi una
dintre sãgeþile de pe tasta de reglare 3 în
interval de trei secunde.
Poziþia de parcare a oglinzii este memoratã
dacã oglinda exterioarã nu se deplaseazã.
i Dacã oglinda se deplaseazã, repetaþi
procedura.
앫
Apelarea poziþiei de parcare memorate
왘 Când cheia se aflã în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire, iar oglinda de pe
partea pasagerului din faþã este activatã,
selectaþi treapta de mers înapoi.
Oglinda se deplaseazã în poziþia pentru
parcare memoratã.
Oglinda exterioarã de pe partea pasagerului din
faþã se deplaseazã înapoi în poziþia iniþialã:
80
la depãºirea vitezei de 10 km/h
la aproximativ zece secunde dupã
decuplarea treptei de mers înapoi
앫 dacã este apãsatã tasta 1 de reglare a
oglinzii exterioare de pe partea ºoferului
Centurile de siguranþã
Purtarea centurilor de siguranþã
Centurile de siguranþã sunt cel mai eficient
mijloc de limitare a deplasãrii pasagerilor din
autovehicul în eventualitatea unui accident.
Astfel, se reduce riscul lovirii de obiectele aflate
în habitaclu.
GPericol de rãnire
O centurã de siguranþã purtatã incorect sau
fixatã incorect în catarama de blocare nu îºi
poate îndeplini funcþia de protecþie. În anumite
circumstanþe, acest fapt poate determina
rãnirea gravã sau chiar fatalã.
Asiguraþi-vã cã toþi pasagerii, în special femeile
însãrcinate, poartã întotdeauna corect
centurile de siguranþã.
앫 Centura de siguranþã trebuie sã fie uºor
tensionatã pe corp ºi trebuie sã nu fie
rãsucitã. De aceea, vã recomandãm sã
evitaþi purtarea de haine voluminoase (de
exemplu, haine de iarnã). Porþiunea de
umãr a centurii de siguranþã trebuie
trecutã peste mijlocul umãrului
dumneavoastrã, în niciun caz peste gât
sau pe sub braþ, ºi trebuie trasã strâns
peste corp. Porþiunea pentru bazin a
centurii trebuie sã treacã peste ºolduri cât
mai jos posibil, respectiv peste articulaþiile
ºoldurilor ºi nu peste abdomen. Dacã este
necesar, trageþi uºor centura de siguranþã
în jos ºi strângeþi-o din nou în sensul de
rulare.
Controls.fm Page 81 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Centurile de siguranþã
앫
앫
앫
앫
Nu treceþi centura de siguranþã peste
obiecte fragile sau ascuþite, mai ales dacã
acestea sunt amplasate pe sau în
îmbrãcãminte, de exemplu, ochelari,
instrumente de scris, chei etc. Centura
poate fi deterioratã, iar în cazul unui
accident se poate rupe ºi pasagerii
autovehiculului pot suferi leziuni.
Centura de siguranþã trebuie purtatã
numai de o singurã persoanã la un
moment dat. Copiii nu trebuie sã
cãlãtoreascã niciodatã în braþele altui
pasager al autovehiculului. Retenþia
acestora nu mai este posibilã în cazul
schimbãrilor bruºte de direcþie, al frânãrii
bruºte sau al unui accident. Aceste situaþii
pot determina accidentarea gravã sau
chiar fatalã a copilului ºi a altor pasageri.
Persoanele cu înãlþimea sub 1,50 m nu pot
purta corect centura de siguranþã. Din
acest motiv, protecþia persoanelor cu
înãlþimea sub 1,50 m trebuie asiguratã
prin intermediul unor sisteme de retenþie
special concepute ºi adecvate.
Copiii cu înãlþimea sub 1,50 m sau cu
vârsta sub 12 ani nu pot purta corect
centura de siguranþã. Aºadar, este
necesarã protejarea acestora prin
intermediul unor sisteme de retenþie
adecvate, amplasate pe scaunele
corespunzãtoare. Puteþi gãsi mai multe
informaþii în subcapitolul „Prezenþa
copiilor la bord” din secþiunea „Siguranþa
la bord” a Manualului de utilizare. Pentru
montarea sistemului de retenþie pentru
copii, urmaþi instrucþiunile de instalare
furnizate de producãtor.
앫
Nu fixaþi niciodatã obiecte cu ajutorul
centurii de siguranþã dacã aceasta este
utilizatã de unul dintre pasagerii
autovehiculului.
GPericol de rãnire
Centurile de siguranþã nu asigurã nivelul de
protecþie vizat decât dacã spãtarul scaunului
se aflã în poziþie aproape verticalã. În anumite
circumstanþe, acest fapt poate determina
rãnirea gravã sau chiar fatalã.
Înainte de începerea cãlãtoriei, asiguraþi-vã cã
scaunul este reglat corespunzãtor, iar spãtarul
se aflã în poziþie aproape verticalã.
Centurile de siguranþã deteriorate sau care au
fost solicitate intens într-un accident trebuie
înlocuite de un atelier de specialitate autorizat.
Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor
respective. În acest scop, Mercedes-Benz
recomandã apelarea la oricare centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Din raþiuni de siguranþã, Mercedes-Benz vã
recomandã sã utilizaþi numai centuri de
siguranþã care au fost special omologate
pentru autovehiculul dumneavoastrã de cãtre
Mercedes-Benz.
G Pericol de rãnire
Centurile de siguranþã murdare sau
deteriorate, precum ºi cele care au fost
solicitate intens într-un accident sau au fost
modificate nu mai oferã nivelul de protecþie
vizat. În anumite circumstanþe, acest fapt
poate determina rãnirea gravã sau chiar fatalã.
Din acest motiv, verificaþi periodic dacã
centurile de siguranþã sunt deteriorate.
81
Controls.fm Page 82 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Centurile de siguranþã
왘 Dacã este necesar, reglaþi înãlþimea
centurii (컄 pagina 83).
왘 Dacã este cazul, trageþi în sus porþiunea
pentru umãr a centurii pentru a o strânge
peste corp.
Centura de siguranþã a scaunului central
spate
Dacã spãtarul scaunului din dreapta spate este
rabatat ºi apoi ridicat, centura scaunului central
se poate bloca. Aceasta nu mai poate fi scoasã.
왘 Pentru eliberarea centurii: trageþi centura
din ghidajul aflat pe spãtarul scaunului circa
20 mm în afarã, apoi lãsaþi-o liberã.
Centura se va retrage ºi se va debloca.
Cuplarea centurii
1
2
3
4
Ghidajul centurii
Limba centurii
Cataramã de blocare
Buton de eliberare
Cuplarea centurii
왘 Reglaþi scaunul ºi deplasaþi spãtarul în
poziþie aproape verticalã (컄 pagina 70).
왘 Trageþi uºor centura de siguranþã din
ghidajul 1.
왘 Treceþi centura peste mijlocul umãrului,
fãrã a o rãsuci.
왘 Introduceþi limba centurii 2 în catarama
3.
82
왘 Apãsaþi butonul de eliberare 4 ºi
conduceþi limba centurii 2 în ghidajul
culisant corespunzãtor 1.
Semnalul de avertizare asupra purtãrii
centurii de siguranþã pentru ºofer ºi
pasagerul din faþã
Lampa de avertizare pentru centura de
siguranþã < aflatã pe instrumentul de bord
vã reaminteºte sã vã asiguraþi cã toþi pasagerii
autovehiculului poartã centurile. Lampa <
poate lumina continuu sau intermitent. Este
posibil de asemenea sã fie emis un semnal
sonor de avertizare.
Lampa de avertizare pentru centura de
siguranþã < se stinge ºi semnalul sonor
înceteazã dupã ce ºoferul ºi pasagerul din faþã
îºi fixeazã centurile de siguranþã.
Numai pentru anumite þãri: indiferent dacã
ºoferul sau pasagerul din faþã ºi-au fixat
centurile de siguranþã, lampa de avertizare
pentru purtarea centurii de siguranþã < se
aprinde timp de ºase secunde dupã pornirea
motorului. Lampa < se stinge dacã ºoferul ºi
pasagerul ºi-au fixat centura de siguranþã.
i Mai multe informaþii privind lampa de
avertizare pentru purtarea centurii de siguranþã
< (컄 pagina 254).
Controls.fm Page 83 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Centurile de siguranþã
Reglarea înãlþimii centurii de siguranþã
Înãlþimea centurii de siguranþã poate fi reglatã
pentru scaunul ºoferului ºi cel al pasagerului
faþã.
Reglaþi înãlþimea centurii astfel încât aceasta sã
treacã peste mijlocul umãrului.
1 Buton de eliberare
왘 Pentru ridicare: deplasaþi ghidajul centurii
în sus.
Acesta se fixeazã în diverse poziþii.
왘 Pentru coborâre: apãsaþi continuu butonul
1.
왘 Deplasaþi ghidajul centurii în jos.
왘 Eliberaþi butonul 1 ºi verificaþi dacã
ghidajul s-a fixat.
Indicatorul de stare al centurilor de
siguranþã spate
Indicatorul de stare al centurilor de siguranþã
spate vã aratã dacã pasagerii din spate ºi-au
fixat centurile de siguranþã. Acelaºi indicator
prezintã numãrul de centuri cuplate în
catarame.
Indicatorul de stare al centurilor de siguranþã
spate este afiºat pe display-ul multifuncþional
timp de circa 30 secunde în urmãtoarele
situaþii:
앫 porniþi de pe loc ºi atingeþi o vitezã de circa
10 km/h
앫 pasagerii din spate fixeazã sau decupleazã
centurile de siguranþã în timpul rulãrii
앫 la urcarea sau coborârea unei persoane
Puteþi anula mesajele imediat dupã afiºarea
acestora (컄 pagina 224).
Pe display-ul multifuncþional sunt afiºate
urmãtoarele mesaje:
Autovehiculele cu volan multifuncþional (4
taste)
앫 < No rr.st.belt engaged (nu este
cuplatã nicio centurã spate)
앫 < 1 rr.st.belt engaged (este cuplatã o
centurã spate)
앫 < 2 rr.st.belt engaged (sunt cuplate
douã centuri spate)
< 3 rr.st.belt engaged (sunt cuplate
trei centuri spate)
Autovehiculele cu volan multifuncþional de lux*
(12 taste)
앫 < No rear seat belt engaged (nu este
cuplatã nicio centurã spate)
앫 < 1 rear seat belt engaged (este cuplatã
o centurã spate)
앫 < 2 rear seat belts engaged (sunt
cuplate douã centuri spate)
앫 < 3 rear seat belts engaged (sunt
cuplate trei centuri spate)
i Indicatorul de stare al centurilor de
siguranþã spate este disponibil numai în
anumite þãri.
앫
* opþional
83
Controls.fm Page 84 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Centurile de siguranþã
Poziþia corectã a scaunului ºoferului
GPericol de accident
Reglaþi scaunul ºoferului numai în timpul
staþionãrii autovehiculului. În caz contrar,
atenþia dumneavoastrã va fi distrasã de la
condiþiile de drum ºi de trafic ºi este posibil sã
pierdeþi controlul asupra autovehiculului ca
urmare a deplasãrii scaunului. Acest fapt poate
produce un accident.
GPericol de accident
1 Volan
2 Centurã de siguranþã
3 Scaun
Reglaþi volanul numai în timpul staþionãrii
autovehiculului ºi nu porniþi pânã când
mecanismul de reglare a volanului nu este
blocat în poziþia respectivã. În cazul în care
rulaþi cu mecanismul de reglare fixat
necorespunzãtor, atenþia vã poate fi distrasã
de la condiþiile de drum ºi trafic din cauza
miºcãrilor neaºteptate ale volanului ºi riscaþi
sã produceþi un accident.
Totuºi, manevrabilitatea autovehiculului nu
este afectatã.
왘 Verificaþi dacã scaunul 3 ºi tetiera sunt
reglate în poziþia corectã (컄 pagina 70).
Asiguraþi-vã cã:
앫 menþineþi corpul cât mai departe de
airbagul frontal pentru ºofer
앫 sunteþi aºezat într-o poziþie verticalã
adecvatã
84
앫
vã puteþi fixa centura de siguranþã în mod
corect
앫 spãtarul scaunului a fost deplasat în poziþie
aproape verticalã
앫 unghiul de înclinare a scaunului este reglat
astfel încât sã se realizeze o susþinere lejerã
a coapselor
앫 puteþi apãsa pedalele cu uºurinþã
앫 tetiera este reglatã astfel încât capul sã se
poatã sprijini pe secþiunea centralã a
acesteia, aproximativ la nivelul ochilor
왘 Verificaþi dacã volanul 1 este reglat în
poziþia corectã (컄 pagina 75).
Asiguraþi-vã cã:
앫 puteþi þine volanul având coatele uºor
îndoite
앫 vã puteþi miºca liber picioarele
앫 puteþi vedea clar toate afiºajele de pe
instrumentul de bord
왘 Verificaþi dacã centura de siguranþã 2 este
fixatã corect (컄 pagina 80).
Aceasta trebuie:
앫 sã stea bine întinsã peste corp
앫 sã treacã peste mijlocul umãrului
앫 sã susþinã zona pelvianã trecând peste
articulaþiile ºoldurilor
Controls.fm Page 85 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de iluminare
! Stingeþi lãmpile de poziþie în momentul
Sistemele de iluminare
pãrãsirii autovehiculului. Astfel se evitã
descãrcarea bateriei.
Comutatorul de lumini
Ca mãsurã de siguranþã, Mercedes-Benz vã
recomandã conducerea autovehiculului cu
luminile aprinse ºi pe timp de zi. Utilizarea
diurnã a farurilor variazã în funcþie de
reglementãrile în vigoare în þara respectivã ºi a
obligaþiilor asumate de fiecare ºofer. În aceste
þãri, farurile pentru faza scurtã sunt aprinse
automat la pornirea motorului.
i În cazul în care conduceþi în þãri unde
traficul se desfãºoarã pe partea opusã a
carosabilului faþã de þara de înmatriculare a
autovehiculului, participanþii la trafic care se
deplaseazã din sens opus pot fi orbiþi de faza
scurtã asimetricã a farurilor. Reglaþi farurile în
modul fazã scurtã simetricã atunci când
conduceþi în aceste þãri. Puteþi obþine informaþii
în aceastã privinþã de la oricare centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Faza scurtã a farurilor
왘 Cheia trebuie sã fie în poziþia 2 în contactul
$ a Lampã de poziþie stânga
% g Lampã de poziþie dreapta
& M Stingere lumini/lumini pentru utilizare
diurnã
( * Mod de funcþionare automatã a
farurilor/lumini pentru utilizare diurnã
) C Lãmpi de poziþie laterale, lampã
plãcuþã de înmatriculare ºi iluminarea
instrumentelor de bord
* B Aprindere faruri pentru fazã scurtã
sau pentru fazã lungã
, ¥ Proiectoare de ceaþã
. † Lampã de ceaþã spate
electronic de pornire ºi motorul trebuie sã
fie în funcþiune.
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini
în poziþia B.
Farurile pentru fazã scurtã, lãmpile de
poziþie ºi lãmpile plãcuþei de înmatriculare
sunt aprinse. Lampa martor pentru lampa
de poziþie, aflatã lângã comutatorul de
lumini, precum ºi lampa martor de culoare
verde pentru faza scurtã se aprind.
Luminile pentru utilizare diurnã
În þãrile unde nu este obligatorie utilizarea
diurnã a luminilor, aceastã setare poate fi
efectuatã prin intermediul computerului de
bord.
La autovehiculele dotate cu volan
multifuncþional de lux*, puteþi utiliza
computerul de bord pentru activarea ºi
dezactivarea acestei funcþii (컄 pagina 123).
i Lãmpile exterioare (cu excepþia lãmpilor de
poziþie) se sting automat la scoaterea cheii din
contact sau la deschiderea portierei ºoferului
atunci când contactul este luat (cheia se aflã în
poziþia 0).
85
Controls.fm Page 86 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de iluminare
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini
în poziþia M sau *.
Farurile pentru fazã scurtã, lãmpile de
poziþie laterale ºi lampa plãcuþei de
înmatriculare se aprind la pornirea
motorului.
i Dacã rotiþi comutatorul de lumini în altã
poziþie decât M sau * se vor aprinde
luminile aferente.
Modul de funcþionare automatã a farurilor
Lãmpile de poziþie laterale, farurile pentru fazã
scurtã ºi lampa plãcuþei de înmatriculare sunt
aprinse sau stinse automat, în funcþie de
intensitatea iluminãrii ambientale.
G Pericol de accident
În cazul în care comutatorul de lumini este rotit
în poziþia *, luminile nu se vor aprinde
automat în condiþii de ceaþã. Acest lucru vã
poate pune în pericol atât pe dumneavoastrã,
cât ºi pe alte persoane. De aceea, în condiþii de
întuneric sau ceaþã, rotiþi comutatorul de
lumini în poziþia B.
Modul de funcþionare automatã a farurilor este
oferit doar ca facilitate. Sunteþi pe deplin
responsabil de iluminarea autovehiculului în
orice moment.
86
GPericol de accident
GPericol de accident
În condiþii de întuneric sau ceaþã, rotiþi
comutatorul de lumini din poziþia * în
poziþia B în timp util. În caz contrar, farurile
pot fi stinse temporar ºi puteþi provoca un
accident.
În condiþii de întuneric sau ceaþã, rotiþi
comutatorul de lumini din poziþia * în
poziþia B în timp util. În caz contrar, farurile
pot fi stinse temporar ºi puteþi provoca un
accident.
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul de lumini în
Când comutatorul de lumini se aflã în poziþia
*, nu puteþi aprinde proiectoarele sau
lãmpile de ceaþã.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru a aprinde proiectoarele de ceaþã:
rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B
sau C.
왘 Trageþi în afarã comutatorul de lumini pânã
la prima treaptã.
Lampa martor de culoare verde ‡
situatã lângã comutatorul de lumini se
aprinde.
왘 Pentru a aprinde lampa de ceaþã: rotiþi
comutatorul de lumini în poziþia B sau
C.
왘 Trageþi în afarã comutatorul de lumini pânã
la a doua treaptã.
Lampa martor de culoare galbenã †
situatã lângã comutatorul de lumini se
aprinde.
poziþia *.
Lãmpile de poziþie laterale se aprind/sting
automat când cheia este adusã în poziþia 1 în
contactul electronic de pornire.
Farurile pentru fazã scurtã, lãmpile de poziþie
laterale ºi lampa plãcuþei de înmatriculare
sunt aprinse automat la pornirea motorului.
La aprinderea farurilor pentru fazã scurtã,
lampa martor situatã lângã comutatorul de
lumini ºi lampa martor de culoare verde
pentru faza scurtã de pe instrumentul de bord
se aprind.
Proiectoarele de ceaþã/lampa de ceaþã
spate
GPericol de accident
Dacã vã aºteptaþi la condiþii de ceaþã, rotiþi
comutatorul de lumini în poziþia B înainte
de a porni în cãlãtorie. În caz contrar, este
posibil ca autovehiculul sã nu fie vizibil în timp
util, situaþie periculoasã atât pentru
dumneavoastrã cât ºi pentru alte persoane.
Controls.fm Page 87 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de iluminare
왘 Pentru a stinge proiectoarele de ceaþã/
lampa de ceaþã: apãsaþi comutatorul de
lumini pânã la capãtul cursei.
Lampa martor se stinge.
Comutatorul combinat (semnalizatoare
de direcþie, faruri pentru fazã lungã ºi
claxon optic/flash)
i Dacã doriþi sã semnalizaþi o modificare
Faza lungã a farurilor
minorã de direcþie, apãsaþi scurt comutatorul
combinat în sensul corespunzãtor.
Semnalizatoarele de direcþie corespunzãtoare
se aprind scurt de trei ori.
왘 Cheia trebuie sã fie în poziþia 2 în contactul
Farurile pentru fazã lungã/claxonul optic/
flash
Semnalizatorul de direcþie
electronic de pornire ºi motorul trebuie sã
fie în funcþiune.
왘 Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia B
sau *1.
왘 Pentru activare: apãsaþi comutatorul
combinat în sensul indicat de sãgeata 1.
Lampa martor A pentru faza lungã se
aprinde pe instrumentul de bord.
왘 Pentru dezactivare: deplasaþi comutatorul
combinat înapoi în poziþia normalã.
Lampa martor A pentru faza lungã de pe
instrumentul de bord se stinge.
Claxonul optic/flash
왘 Pentru activare: deplasaþi scurt
comutatorul combinat în sensul indicat de
sãgeata 2.
1 Semnalizarea schimbãrii direcþiei cãtre
dreapta
2 Semnalizarea schimbãrii direcþiei cãtre
stânga
1 Faza lungã a farurilor
2 Claxon optic/flash
왘 Pentru activare: apãsaþi comutatorul
combinat în sensul indicat de sãgeata 1
sau 2.
Lampa martor aferentã K sau L
lumineazã intermitent pe instrumentul de
bord.
1. În poziþia *, faza lungã a farurilor se activeazã
doar în condiþii de întuneric.
87
Controls.fm Page 88 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de iluminare
Semnalizatoarele de avarie
Reglarea fasciculelor farurilor
(autovehicule cu faruri cu halogen)
Comutatorul pentru reglarea farurilor permite
setarea fasciculelor acestora în funcþie de
gradul de încãrcare a autovehiculului.
Farurile pot fi reglate numai când motorul este
în funcþiune.
왘 Rotiþi rozeta 1 în poziþia care corespunde
încãrcãturii curente a autovehiculului.
Sistemul de spãlare a farurilor*
Farurile sunt spãlate automat dacã se activeazã
funcþia „Wipe with windscreen washer fluid”
(Stergere cu lichid de spãlare a parbrizului) în
timp ce farurile sunt aprinse ºi motorul este
pornit. Farurile vor fi curãþate la fiecare a zecea
ºtergere a parbrizului cu lichid de spãlare. Când
contactul este luat, sistemul de spãlare
automatã a farurilor este resetat ºi contorul
este adus la 0.
1 Tastã de acþionare a semnalizatoarelor de
avarie
Semnalizatoarele de avarie funcþioneazã ºi în
cazul în care contactul este luat. Acestea sunt
activate automat dacã un airbag intrã în
funcþiune sau în caz de frânã bruscã ºi oprire a
autovehiculului de la o vitezã de minim
70 km/h.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta 1.
Toate semnalizatoarele de direcþie
lumineazã intermitent. Dacã aprindeþi
semnalizatoarele de direcþie
corespunzãtoare uneia dintre direcþii cu
ajutorul comutatorului combinat
(컄 pagina 87), va lumina intermitent doar
semnalizatorul situat pe partea respectivã a
autovehiculului.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta 1.
88
1 Comutator pentru reglarea farurilor
Poziþie
Încãrcãturã
0
Scaunele din faþã sunt ocupate
1
Scaunele din faþã ºi din spate sunt
ocupate, portbagajul este încãrcat
2
Scaunele din faþã sunt ocupate ºi
sarcina pe puntea spate este la
valoarea maximã admisã, de
exemplu la tractarea unei remorci
3
Nu este necesar
* opþional
Controls.fm Page 89 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de iluminare
Sistemul inteligent de iluminare
„Intelligent Light System*”
(autovehicule cu faruri bi-xenon*)
Sistemul inteligent de iluminare adapteazã
lumina provenitã de la farurile din faþã la
condiþiile curente de deplasare, astfel încât
drumul este mai bine iluminat.
Autovehiculele cu volan multifuncþional de lux*:
puteþi activa ºi dezactiva sistemul „Intelligent
Light System” prin intermediul computerului de
bord (컄 pagina 123).
Sistemul inteligent de iluminare este activ
numai când este întuneric.
Acesta include:
앫 funcþia de iluminare activã
앫 iluminarea suplimentarã în viraje
앫 modul de iluminare pe autostradã
앫 lumina de ceaþã cu domeniu extins
Iluminarea suplimentarã în viraje
Farurile cu design special ilumineazã zona pe
care o parcurgeþi în momentul efectuãrii unui
viraj.
Dacã rulaþi cu viteze mai mici de 40 km/h,
funcþia de iluminare suplimentarã în viraje este
activatã la aprinderea semnalizatoarelor de
direcþie sau la rotirea volanului. La viteze
cuprinse între 40 km/h ºi 70 km/h, funcþia
este activatã doar la rotirea volanului. Dacã
rulaþi cu viteze mai mari de 70 km/h, aceasta
este dezactivatã.
Lampa martor se stinge. Iluminarea
suplimentarã în viraje poate rãmâne activã
pentru scurt timp.
sau
왘 Stingeþi lampa martor.
Iluminarea suplimentarã în viraje poate
rãmâne activã pentru scurt timp.
Aceasta se va stinge dupã cel mult trei minute.
Modul de iluminare pe autostradã
Activarea
왘 Asiguraþi-vã cã motorul este în funcþiune.
왘 Activaþi faza scurtã a farurilor.
왘 Deconectaþi lampa de ceaþã.
왘 Aprindeþi semnalizatorul de direcþie.
Funcþia de iluminare suplimentarã în viraje
se activeazã pe aceeaºi parte cu lampa
martor, chiar dacã dupã aceea rotiþi volanul
în direcþia opusã.
Funcþia de iluminare activã
În cazul funcþiei de iluminare activã, farurile
pentru fazã scurtã se rotesc în sens lateral.
Unghiul de rotire se modificã în funcþie de
condiþiile curente de rulare. Funcþia de
iluminare activã nu este disponibilã în timpul
staþionãrii autovehiculului.
Dezactivarea
왘 Readuceþi volanul în poziþia de mers înainte.
Modul de iluminare pe autostradã
îmbunãtãþeºte iluminarea drumului prin:
앫 controlul intensitãþii luminoase
앫 reglarea fasciculului farurilor
Acest mod este activat când viteza de
deplasare depãºeºte 110 km/h ºi aþi rulat cel
puþin 1.000 m fãrã a vira puternic.
sau
왘 Rotiþi volanul în direcþia doritã.
Dacã este cuplatã o treaptã de vitezã
pentru deplasarea înainte: lampa pentru
iluminarea suplimentarã în viraje se aprinde
pe partea dinspre interiorul virajului.
Dacã este cuplatã treapta de mers înapoi:
lampa se aprinde pe partea dinspre
exteriorul virajului.
* opþional
89
Controls.fm Page 90 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de iluminare
Lumina de ceaþã cu domeniu extins
Lumina de ceaþã cu domeniu extins reduce
orbirea ºoferului ºi îmbunãtãþeºte iluminarea
marginii carosabilului.
왘 Pentru activare: aprindeþi lampa de ceaþã
spate.
Proiectoarele de ceaþã ºi lampa de ceaþã
sunt aprinse. Lumina de ceaþã cu domeniu
extins este activatã când vã deplasaþi cu o
vitezã sub 70 km/h.
왘 Pentru dezactivare: deconectaþi lampa de
ceaþã spate.
i Lumina de ceaþã cu domeniu extins este
dezactivatã automat când vã deplasaþi cu o
vitezã de peste 100 km/h.
Iluminarea habitaclului
Unitatea de comandã din plafoniera faþã
Unitate de comandã în plafoniera faþã
1 ¦ Activarea/dezactivarea iluminãrii
zonei din spate a habitaclului
2 ¥ Activarea/dezactivarea funcþiei de
control automat al iluminãrii habitaclului
3 X Aprinderea/stingerea lãmpii de
lecturã de pe partea dreaptã
4 ð Activarea/dezactivarea iluminãrii
zonei din faþã a habitaclului
5 X Aprinderea/stingerea lãmpii de
lecturã de pe partea stângã
90
Funcþia de control automat al iluminãrii
habitaclului
왘 Pentru activare/dezactivare: apãsaþi tasta
¥.
Tasta ¥ se ridicã sau coboarã.
Iluminarea habitaclului este pornitã când:
앫 deszãvorâþi autovehiculul
앫 deschideþi o portierã
앫 scoateþi cheia din contactul electronic de
pornire
Dupã o anumitã perioadã, iluminarea se stinge.
Puteþi seta funcþia de stingere temporizatã prin
intermediul computerului de bord
(컄 pagina 123).
i Dacã portiera rãmâne deschisã, iluminarea
habitaclului va fi dezactivatã dupã aproximativ
cinci minute.
Iluminarea de urgenþã în caz de accident
Dacã funcþia de iluminare a habitaclului este
setatã în modul automat, aceasta se va activa în
cazul unui accident.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta de
acþionare a semnalizatoarelor de avarie
(컄 pagina 88).
sau
왘 Zãvorâþi ºi deszãvorâþi autovehiculul cu
cheia.
Controls.fm Page 91 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
ªtergãtoarele de parbriz
Controlul manual
Iluminarea zonei din faþã a habitaclului
왘 Pentru activare/dezactivare: apãsaþi tasta
ð.
Lãmpile de lecturã din zona spate a
habitaclului*
ªtergãtoarele de parbriz
왘 Pentru activare/dezactivare: apãsaþi tasta
Activarea/dezactivarea ºtergãtoarelor
de parbriz
X.
Iluminarea zonei din spate a habitaclului
왘 Pentru activare/dezactivare: apãsaþi tasta
¦.
Lãmpile de lecturã din faþã
왘 Pentru activare/dezactivare: apãsaþi tasta
X.
Unitatea de comandã din plafoniera spate
1 Pornirea ºtergãtoarelor
2 Ciclu unic de ºtergere/curãþare cu lichid de
spãlare
Setãri:
Unitate de comandã în plafoniera spate
1 X Aprinderea/stingerea lãmpii de
lecturã* de pe partea dreaptã
2 X Aprinderea/stingerea lãmpii de
lecturã* de pe partea stângã
M
ªtergãtoare de
parbriz oprite
U
Funcþionare
intermitentã, frecvenþã
redusã
(în cazul
autovehiculelor dotate
cu senzor de ploaie*:
senzorul este setat la
nivelul de sensibilitate
redusã)
* opþional
91
Controls.fm Page 92 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
ªtergãtoarele de parbriz
왘 Deplasaþi scurt comutatorul combinat pânã
Setãri:
V
Funcþionare
intermitentã, frecvenþã
ridicatã
(în cazul
autovehiculelor dotate
cu senzor de ploaie*:
senzorul este setat la
nivelul de sensibilitate
ridicatã)
u
Funcþionare constantã,
frecvenþã redusã
t
Funcþionare constantã,
frecvenþã ridicatã
! În cazul autovehiculelor dotate cu senzor
de ploaie*:
Dacã parbrizul se murdãreºte în condiþii de
vreme uscatã, este posibil ca ºtergãtoarele sã
fie activate accidental. Acest fapt poate
provoca deteriorarea lamelor sau zgârierea
parbrizului.
Din acest motiv, dezactivaþi întotdeauna
ºtergãtoarele de parbriz pe vreme uscatã.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
contactul electronic de pornire.
Puteþi selecta diversele moduri de
funcþionare astfel:
Ciclu unic de ºtergere
la punctul de rezistenþã, în sensul indicat de
sãgeata 2.
ªtergãtorul lunetei
Curãþarea cu lichid de spãlare
왘 Deplasaþi comutatorul combinat dincolo de
punctul de rezistenþã în sensul indicat de
sãgeata 2.
Funcþionare intermitentã/senzor de
ploaie*
왘 În funcþie de intensitatea precipitaþiilor,
rotiþi comutatorul combinat în sensul
indicat de sãgeata 1 pânã în poziþia U
sau V.
ªtergãtoarele de parbriz vor porni la
intervale regulate. La autovehiculele dotate
cu senzor de ploaie*, frecvenþa de ºtergere
adecvatã este setatã automat în funcþie de
intensitatea precipitaþiilor.
Funcþionare constantã
왘 În funcþie de intensitatea precipitaþiilor,
rotiþi comutatorul combinat în sensul
indicat de sãgeata 1 pânã în poziþia u
sau t.
Dezactivarea ºtergãtoarelor de parbriz
왘 Rotiþi comutatorul combinat în poziþia
1
%
&
(
)
Comutator
Curãþarea cu lichid de spãlare
Activarea funcþionãrii intermitente
Dezactivarea funcþionãrii intermitente
Curãþarea cu lichid de spãlare
Funcþionarea intermitentã a ºtergãtorului
lunetei
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru activare: rotiþi comutatorul 1 în
poziþia &.
왘 Pentru dezactivare: rotiþi comutatorul 1 în
poziþia (.
M.
* opþional
92
Controls.fm Page 93 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Geamurile laterale
Curãþarea cu lichid de spãlare
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 în
contactul electronic de pornire.
왘 Rotiþi comutatorul 1 în poziþia % sau )
ºi menþineþi-l în aceastã poziþie pânã când
geamul este curat.
Luneta va fi ºtearsã încã cinci secunde dupã
eliberarea comutatorului.
Geamurile laterale
GPericol de rãnire
Deschiderea ºi închiderea geamurilor
laterale
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul,
chiar dacã aceºtia sunt asiguraþi într-un sistem
de retenþie adecvat. Copiii riscã:
앫 sã se rãneascã grav sau chiar fatal în
diverse componente ale autovehiculului
G Pericol de rãnire
La deschiderea unui geam lateral, asiguraþi-vã cã
nicio persoanã nu poate fi prinsã între geam ºi
cadrul portierei. Nu vã sprijiniþi pe geamurile
laterale ºi nu le atingeþi în timpul deschiderii
acestora. Este posibil sã vã blocaþi între geam ºi
cadrul portierei, ca urmare a miºcãrii
descendente a geamului. Dacã existã un
asemenea pericol, eliberaþi imediat comutatorul
sau trageþi-l în sus pentru a închide geamul.
GPericol de rãnire
Asiguraþi-vã cã nimeni nu poate fi accidentat la
închiderea unui geam lateral. Dacã existã un
asemenea pericol, eliberaþi imediat
comutatorul sau apãsaþi-l pentru a deschide
geamul.
GPericol de rãnire
Copiii se pot accidenta dacã deschid sau
închid singuri geamurile laterale.
Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
autovehicul. Luaþi întotdeauna cheia cu
dumneavoastrã la pãrãsirea autovehiculului,
chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.
앫
sã sufere leziuni grave sau chiar fatale ca
rezultat al expunerii prelungite la
temperaturi foarte ridicate sau foarte
scãzute
În cazul în care copiii deschid o portierã, existã
riscul:
앫 sã rãneascã grav sau chiar fatal alte
persoane
앫 sã pãrãseascã autovehiculul, rãnindu-se
sau fiind accidentaþi grav sau fatal de
autovehiculele din trafic
Dacã în autovehicul cãlãtoresc copii, activaþi
protecþia de siguranþã pentru copii. În caz
contrar, copiii pot deschide geamurile sau
portierele în timpul deplasãrii autovehiculului,
accidentându-se sau cauzând accidentarea
altor persoane.
i Geamurile laterale pot fi deschise sau
închise din exterior utilizând Funcþia de
ventilaþie pe timp de varã (컄 pagina 94) ºi
respectiv Funcþia de confort de închidere
(컄 pagina 95).
93
Controls.fm Page 94 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Geamurile laterale
Butoanele de comandã pentru geamurile
laterale din spate pot fi dezactivate de la postul
de conducere (컄 pagina 55).
În caz de pericol, sistemul PRE-SAFE®* închide
geamurile laterale automat, lãsând doar o micã
deschidere.
Comutatoarele pentru toate geamurile laterale
sunt situate pe portiera ºoferului. De
asemenea, existã câte un comutator pentru
geamurile respective pe portiera pasagerului
din faþã, iar în spate pe pãrþile stânga ºi dreapta.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
i Geamurile încã pot fi acþionate, în interval
de cinci minute pânã la deschiderea uneia
dintre portierele din faþã, atunci când cheia se
aflã în poziþia 0 în contactul electronic de
pornire sau nu se aflã în contact.
왘 Pentru deschidere sau închidere: apãsaþi
comutatorul aferent geamului sau trageþi-l
dincolo de punctul de rezistenþã ºi
menþineþi-l astfel pânã ce geamul ajunge în
poziþia doritã.
왘 Pentru deschidere sau închidere completã:
apãsaþi comutatorul corespunzãtor sau
trageþi-l dincolo de punctul de rezistenþã ºi
eliberaþi-l.
왘 Pentru oprire: apãsaþi sau trageþi scurt
comutatorul corespunzãtor.
Închiderea cu putere, fãrã funcþia de
protecþie la strângere
1
2
3
4
Faþã stânga
Faþã dreapta
Spate dreapta
Spate stânga
GPericol de rãnire
Dacã geamul se blocheazã ºi se redeschide
uºor în timpul închiderii:
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul în sus ºi menþineþi-l astfel pânã
la închiderea completã a geamului.
Geamul este închis cu mai multã putere.
Dacã geamul se blocheazã ºi se redeschide
uºor:
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul în sus ºi menþineþi-l astfel pânã
la închiderea completã a geamului.
Geamul este închis fãrã funcþia de protecþie
la strângere.
Funcþia de ventilaþie pe timp de varã
Aveþi posibilitatea de a aerisi autovehiculului
înainte de a porni într-o cãlãtorie. În acest scop,
utilizaþi cheia pentru a realiza simultan:
앫 deschiderea geamurilor laterale
앫 deschiderea trapei panoramice* ºi a
jaluzelelor rulante*
i Funcþia de ventilaþie pe timp de varã poate
fi activatã doar prin intermediul cheii.
Asiguraþi-vã cã nicio persoanã nu poate fi
blocatã ºi accidentatã grav sau fatal atunci
când închideþi geamul lateral cu putere sau
fãrã activarea funcþiei de protecþie la
strângere.
* opþional
94
Controls.fm Page 95 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Geamurile laterale
Funcþia de confort de închidere
La zãvorârea autovehiculului, puteþi închide
simultan:
앫 geamurile laterale
앫 trapa panoramicã glisantã*
La autovehiculele cu trapã glisantã*, puteþi
închide apoi ºi jaluzelele rulante*.
GPericol de rãnire
왘 Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei
ºoferului.
왘 Deszãvorâþi autovehiculul apãsând tasta
k.
왘 Apãsaþi din nou tasta k pânã când
geamurile laterale ºi trapa panoramicã*
ajung în poziþia doritã.
Dacã jaluzelele rulante* ale trapei* sunt
închise, mai întâi se vor deschide jaluzelele*.
왘 Apãsaþi din nou tasta k pânã când
trapa* ajunge în poziþia doritã.
Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea
persoanelor din jur la utilizarea acestei funcþii.
În cazul apariþiei unui pericol, procedaþi astfel:
앫 eliberaþi tasta j.
앫 menþineþi apãsatã tasta k pânã când
geamurile laterale ºi trapa panoramicã se
deschid din nou.
왘 Orientaþi vârful cheii spre mânerul portierei
ºoferului.
왘 Zãvorâþi autovehiculul apãsând tasta j.
왘 Menþineþi apãsatã tasta j pânã când
geamurile laterale ºi trapa panoramicã
glisantã* sunt complet închise.
왘 Verificaþi dacã geamurile ºi trapa* sunt
închise.
La autovehiculele cu trapã panoramicã
glisantã*:
왘 Apãsaþi din nou tasta j pânã la
închiderea jaluzelelor rulante* ale trapei*.
* opþional
95
Controls.fm Page 96 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Conducerea ºi parcarea autovehiculului
Conducerea ºi parcarea autovehiculului
Transmisia automatã
Pornirea motorului
G Pericol de accident
Nu depozitaþi obiecte în spaþiul destinat
picioarelor ºoferului. Dacã acest spaþiu este
acoperit cu mochete sau covoare, asiguraþi-vã
cã acestea sunt fixate corespunzãtor ºi cã nu
obstrucþioneazã cursa pedalelor.
În caz contrar, obiectele pot fi prinse între
pedale la accelerarea sau frânarea bruscã a
autovehiculului. Nu va mai fi posibilã frânarea,
schimbarea treptei de vitezã sau accelerarea
autovehiculului conform intenþiilor ºoferului.
Aceasta poate antrena riscul producerii unui
accident sau al rãnirii.
P
R
N
D
Poziþia pentru parcare ºi dispozitivul de
blocare a manetei selectorului
Poziþia de mers înapoi
Poziþia neutrã
Poziþia de mers înainte
GPericol de intoxicare
왘 Înainte de a porni autovehiculul, selectaþi
Nu lãsaþi niciodatã motorul în funcþiune în
spaþii închise. Gazele de eºapament conþin
monoxid de carbon. Inhalarea acestora
prezintã un risc pentru sãnãtate ºi poate cauza
pierderea cunoºtinþei sau chiar decesul.
i Motorul poate fi pornit de asemenea când
! Nu apãsaþi pedala de acceleraþie la
pornirea motorului.
96
poziþia P.
maneta selectorului se aflã în poziþia N.
Informaþii suplimentare despre transmisia
automatã (컄 pagina 99).
Pornirea motorului prin intermediul cheii
i Pentru autovehiculele cu transmisie
automatã*:
puteþi utiliza, de asemenea, funcþia „touchstart” (pornire la o atingere). În acest scop,
rotiþi cheia pânã în poziþia 3 ºi apoi eliberaþi-o
imediat. Motorul va porni automat.
왘 Pentru a porni un motor pe benzinã: rotiþi
cheia în poziþia 3 în contactul electronic de
pornire (컄 pagina 69) ºi eliberaþi-o când
porneºte motorul.
왘 Pentru a porni un motor diesel: rotiþi cheia
în poziþia 2 în contactul electronic de
pornire (컄 pagina 69).
Se va aprinde lampa martor a sistemului de
preîncâlzire cu bujie incandescentã q
de pe instrumentul de bord.
왘 Dupã ce lampa martor q se stinge, rotiþi
cheia în poziþia 3 ºi eliberaþi-o când
porneºte motorul.
i Dacã motorul este cald, acesta poate fi
pornit fãrã preîncãlzire.
Controls.fm Page 97 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Conducerea ºi parcarea autovehiculului
Pornirea de pe loc
! Încãlziþi rapid motorul. Nu solicitaþi motorul
la maxim înainte ca acesta sã fi atins
temperatura normalã de funcþionare.
Selectaþi treapta de mers înapoi numai atunci
când autovehiculul staþioneazã.
Pe cât posibil, evitaþi patinarea roþilor motrice la
pornirea de pe loc pe o suprafaþã alunecoasã. În
caz contrar, este posibilã deteriorarea trenului
de rulare.
i Încuierea centralizatã a portierelor este
activatã automat la pornirea de pe loc.
Butoanele de siguranþã de pe portiere sunt
coborâte.
Puteþi deschide portierele din interior în orice
moment.
De asemenea, puteþi dezactiva funcþia de
zãvorâre automatã (컄 pagina 124).
i Maneta selectorului poate fi deplasatã în
poziþia doritã doar apãsând pedala de frânã.
Numai procedând astfel, dispozitivul de blocare
al manetei selectorului este eliberat.
왘 Apãsaþi continuu pedala de frânã.
왘 Trageþi maneta frânei de parcare pentru a o
elibera.
왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia D
sau R.
i Aºteptaþi ca angrenajele sã se cupleze
i Dupã ce luaþi piciorul de pe pedala de
complet înainte de pornirea de pe loc.
왘 Eliberaþi pedala de frânã.
왘 Apãsaþi cu atenþie pedala de acceleraþie.
i Comutarea într-o treaptã superioarã de
vitezã are loc la turaþii mai mari dupã pornirea
la rece. Acest fapt ajutã convertorul catalitic sã
atingã mai rapid temperatura de funcþionare.
frânã, acesta va fi reþinut timp de aproximativ o
secundã.
Sistemul de asistenþã la pornirea în rampã
Acest sistem de asistenþã vã ajutã sã porniþi de
pe loc în rampã. Autovehiculul este reþinut
pentru scurt timp dupã ce ridicaþi piciorul de pe
pedala de frânã. Astfel se asigurã suficient timp
pentru deplasarea piciorului de pe pedala de
frânã pe pedala de acceleraþie în vederea
pornirii de pe loc a autovehiculului, fãrã
deplasarea acestuia înapoi.
GPericol de accident
Nu pãrãsiþi niciodatã autovehiculul cât timp
acesta este reþinut de sistemul de asistenþã la
pornirea în rampã. Dupã aproximativ o
secundã, funcþia de asistenþã nu va mai frâna
autovehiculul, iar acesta se poate deplasa.
Sistemul de asistenþã la pornirea în rampã nu
este disponibil în urmãtoarele situaþii:
앫 porniþi de pe loc pe o suprafaþã orizontalã
sau în pantã
앫 cutia de viteze se aflã în poziþia N
앫 autovehiculul este asigurat cu frâna de
parcare
앫 sistemul ESP® prezintã defecþiuni
Parcarea
GPericol de accident
Scoateþi cheia din contact numai când
autovehiculul staþioneazã, deoarece
acþionarea direcþiei este imposibilã când cheia
nu se aflã în contact.
Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
autovehicul. Aceºtia pot elibera accidental
frâna de parcare. Acest fapt poate cauza un
accident grav sau mortal.
왘 Apãsaþi pedala de frânã.
왘 Porniþi autovehiculul.
97
Controls.fm Page 98 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Transmisia
G Pericol de incendiu
Asiguraþi-vã cã sistemul de evacuare nu intrã
niciodatã în contact cu materiale uºor
inflamabile, cum ar fi iarba uscatã sau
carburantul. În caz contrar, materialul
respectiv se poate aprinde ºi poate incendia
autovehiculul.
Frâna de parcare
왘 Pentru acþionare: apãsaþi ferm pedala
frânei de parcare 2.
Lampa martor 3 de pe instrumentul de
bord se aprinde dacã motorul este în
funcþiune.
i Când parcaþi în pantã cu înclinaþie mare,
bracaþi roþile din faþã spre marginea
carosabilului.
Oprirea motorului
GPericol de accident
Asistarea direcþiei ºi a frânãrii nu este
disponibilã când motorul nu este în funcþiune.
Este necesar un efort mai mare la virare ºi
frânare.
În consecinþã, este posibil sã pierdeþi controlul
asupra autovehiculului, provocând un accident
ºi rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane.
Nu opriþi motorul în timpul deplasãrii.
1 Manetã de eliberare
2 Frânã de parcare
왘 Pentru eliberare: menþineþi apãsatã pedala
de frânã.
Dispozitivul de blocare este eliberat.
왘 Trageþi maneta 1.
왘 Lampa martor 3 de pe instrumentul de
bord se stinge.
98
왘 Deplasaþi maneta selectorului de viteze în
poziþia P.
Oprirea cu ajutorul cheii
왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 (컄 pagina 69) în
contactul electronic de pornire ºi apoi
scoateþi-o.
Sistemul de imobilizare este activat.
i Cheia poate fi scoasã din contact numai
când maneta selectorului se aflã în poziþia P.
Transmisia
Noþiuni de bazã privind transmisia
GPericol de accident
Cursa pedalelor nu trebuie sã fie
obstrucþionatã în niciun fel. Nu depozitaþi
obiecte în spaþiul destinat picioarelor.
Asiguraþi-vã cã mochetele sau covoarele sunt
fixate corespunzãtor ºi cã nu obstrucþioneazã
cursa pedalelor.
GPericol de accident
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã
pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe
alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea
aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate
derapa. Puteþi pierde controlul asupra
autovehiculului ºi provoca un accident.
Controls.fm Page 99 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Transmisia
Transmisia automatã
Gama de viteze ºi programul de schimbare a
treptelor de vitezã (S/C) sau (S/C/M)*
selectate curent sunt afiºate pe cadranul
vitezometrului.
Când maneta selectorului de viteze se aflã în
poziþia D, puteþi influenþa treptele de vitezã
selectate de transmisia automatã prin:
앫 limitarea gamei de viteze
앫 schimbarea manualã a treptei de vitezã
ë
Poziþia neutrã
Eliberarea frânelor permite
deplasarea liberã a autovehiculului,
de exemplu, în scopul împingerii sau
tractãrii acestuia.
Nu deplasaþi maneta selectorului de
viteze în poziþia N în timpul deplasãrii
autovehiculului. În caz contrar,
transmisia automatã poate fi
deterioratã.
Dacã sistemul ESP® este dezactivat
sau prezintã defecþiuni: deplasaþi
maneta schimbãtorului de viteze în
poziþia N numai dacã existã pericolul
derapãrii, de exemplu pe drumuri
acoperite de gheaþã.
ê
Poziþia de mers
Transmisia selecteazã automat
treptele de vitezã. Sunt disponibile
toate treptele pentru deplasarea
înainte.
Poziþiile manetei selectorului de viteze
ì
í
1 Poziþia manetei selectorului/gama de
vitezã
2 Programul de schimbare a vitezelor (S/C)
sau (S/C/M)*
Poziþia de parcare
Previne deplasarea accidentalã a
autovehiculului când acesta este
oprit. Deplasaþi maneta selectorului
de viteze în poziþia P numai când
autovehiculul staþioneazã.
i Cheia poate fi scoasã din contact
numai când maneta selectorului se
aflã în poziþia P. Dacã scoateþi cheia
din contact, maneta selectorului este
blocatã în poziþia P.
Treapta de mers înapoi
Deplasaþi maneta selectorului de
viteze în poziþia R numai când
autovehiculul staþioneazã.
Schimbarea treptelor de vitezã de cãtre
ºofer
Când maneta selectorului de viteze se aflã în
poziþia D, puteþi schimba personal treptele de
vitezã, chiar ºi în cazul autovehiculelor cu
transmisie automatã.
왘 Pentru a comuta într-o treaptã de vitezã
superioarã: deplasaþi maneta selectorului
uºor cãtre dreapta în sensul simbolului D+.
* opþional
99
Controls.fm Page 100 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Transmisia
Transmisia automatã comutã în treapta
imediat superioarã, în funcþie de programul
de schimbare a vitezelor selectat. Acest
lucru extinde de asemenea gama de viteze.
왘 Pentru a comuta într-o treaptã de vitezã
inferioarã: deplasaþi maneta selectorului de
viteze uºor cãtre stânga în sensul
simbolului D–.
Transmisia automatã schimbã în treapta
imediat inferioarã, în funcþie de treapta
selectatã curent. Acest lucru limiteazã, de
asemenea, gama de viteze.
i Pentru a preveni supraturarea motorului,
transmisia automatã nu schimbã într-o treaptã
inferioarã dacã deplasaþi maneta selectorului în
poziþia D– atunci când turaþia este prea mare.
왘 Pentru a extinde complet gama de viteze:
deplasaþi maneta schimbãtorului spre
simbolul D+ ºi menþineþi în aceastã poziþie
pânã când simbolul D este afiºat încã o datã
pe display.
Transmisia automatã comutã din gama de
viteze curentã direct în poziþia D.
왘 Selectarea gamei de viteze celei mai
eficiente: apãsaþi maneta selectorului de
viteze cãtre stânga în sensul simbolului D–.
Transmisia automatã comutã într-o treaptã
care permite accelerarea ºi decelerarea în
condiþii optime. În acest scop, transmisia
comutã într-una din treptele inferioare de
vitezã.
100
Gamele de viteze
Când maneta selectorului se aflã în poziþia D,
este posibilã limitarea sau extinderea gamei de
viteze disponibile pentru transmisia automatã.
왘 Apãsaþi maneta selectorului de viteze uºor
cãtre dreapta, în sensul simbolului D+, sau
cãtre stânga, în sensul simbolului D–.
Gama de viteze selectatã este afiºatã pe
display. Transmisia automatã comutã
numai pânã în treapta de vitezã selectatã.
i Dacã este atinsã turaþia maximã a
motorului pentru gama de viteze respectivã ºi
continuaþi sã acceleraþi, transmisia automatã
comutã în viteza superioarã, chiar dacã gama
de viteze este restricþionatã, pentru a împiedica
supraturarea.
Condiþii de rulare
è
Puteþi utiliza frâna de motor în
aceastã poziþie.
ç
Pentru utilizarea frânei de motor în
pante ºi la deplasarea:
앫 pe drumuri montane abrupte
앫 pe teren accidentat
앫 în condiþii de solicitare intensã
æ
Pentru utilizarea frânei de motor în
pante foarte abrupte ºi pentru
coborârea pe porþiuni lungi în pantã.
Butonul de selectare a programului
1 Butonul de selectare a programului
Controls.fm Page 101 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Transmisia
S Sport
Pentru condiþii normale de
conducere
Recomandãri privind conducerea
autovehiculului
C Confort
Pentru modul confort
Poziþia pedalei de acceleraþie
! Apãsaþi butonul de selectare a programului
1 numai când maneta selectorului se aflã în
poziþia P, N sau D.
왘 Apãsaþi repetat butonul 1 pânã ce pe
cadranul vitezometrului este afiºatã litera
(C/S), corespunzãtoare programului de
schimbare a treptelor pe care doriþi sã îl
selectaþi.
Modul confort C se caracterizeazã prin
urmãtoarele:
앫 creºterea tracþiunii. Astfel este
îmbunãtãþitã stabilitatea autovehiculului pe
carosabil alunecos, de exemplu.
앫 reducerea turaþiei la care transmisia
automatã comutã în treapta superioarã.
Acest fapt face posibilã manevrarea
autovehiculului la turaþii mai mici ºi reduce
probabilitatea ca roþile sã patineze.
Stilul de conducere influenþeazã modul de
schimbare a treptelor de vitezã de cãtre
transmisia automatã:
앫 accelerare redusã: comutare timpurie în
treaptã superioarã
앫 accelerare accentuatã: comutare întârziatã
în treapta superioarã
Padelele pentru schimbarea vitezelor
aflate pe volan
Treptele de vitezã pot fi schimbate fie prin
intermediul padelelor de pe volan, fie cu
ajutorul manetei selectorului.
Kickdown (apãsarea completã a pedalei de
acceleraþie)
Utilizaþi aceastã manevrã pentru accelerare
maximã.
왘 Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de
punctul de rezistenþã.
Transmisia comutã într-o treaptã inferioarã,
în funcþie de turaþia motorului.
왘 Eliberaþi uºor pedala de acceleraþie dupã ce
a fost atinsã viteza doritã.
Transmisia automatã schimbã din nou
într-o treaptã superioarã.
Tractarea unei remorci
왘 În timpul urcãrii pantelor, conduceþi la
* opþional
Padelele de schimbare a treptelor de
vitezã situate pe volan* ºi programul de
schimbare manualã a vitezelor*
turaþii medii ale motorului.
왘 Comutaþi în gama de vitezã 3 sau 2
(컄 pagina 100) în funcþie de înclinaþia
pantei sau rampei, chiar dacã sistemul
TEMPOMAT* este activat.
1 Padela de pe partea stângã: comutare
într-o treaptã inferioarã
2 Padela de pe partea dreaptã: comutare
într-o treaptã superioarã
Pentru comutarea într-o treaptã de vitezã
inferioarã
왘 Trageþi padela din partea dreaptã 2.
101
Controls.fm Page 102 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Transmisia
Transmisia automatã comutã în treapta
imediat superioarã. Dacã nu utilizaþi
programul manual de schimbare a treptelor
de vitezã M, gama de viteze va fi astfel
extinsã.
Comutarea într-o treaptã inferioarã
GPericol de accident
Programul de schimbare manualã a
treptelor de vitezã
Prin intermediul programului de schimbare
manualã M, puteþi comuta treptele de vitezã
prin intermediul padelelor de pe volan sau al
manetei selectorului. Programul M poate fi
selectat prin intermediul butonului de selectare
a programelor.
Dacã maneta selectorului se aflã în poziþia D,
puteþi comuta în orice treaptã inferioarã sau
superioarã. Treapta de vitezã selectatã curent
este afiºatã pe display.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi repetat butonul
de selectare a programului 1 pânã la
afiºarea simbolului S sau C pe afiºaj.
Comutarea într-o treaptã superioarã
왘 Deplasaþi maneta selectorului de viteze
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã
pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe
alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea
aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate
derapa.
uºor cãtre dreapta în sensul simbolului D+.
sau
왘 Trageþi padela de pe partea dreaptã a
volanului (컄 pagina 101).
Transmisia automatã comutã în treapta
imediat superioarã.
왘 Trageþi padela din partea stângã 1.
Transmisia comutã în treapta de vitezã
imediat inferioarã. Dacã nu utilizaþi
programul manual de schimbare a treptelor
de vitezã M, gama de viteze va fi astfel
limitatã.
i Când maneta selectorului se aflã în poziþia
P, N sau R, nu este posibilã schimbarea
vitezelor prin intermediul padelelor de pe volan.
Dacã se selecteazã programul de schimbare
manualã a treptelor de vitezã M ºi reporniþi
motorul, transmisia automatã va selecta un
program de comutare automatã a treptelor de
vitezã. Dacã este selectat programul de
schimbare automatã a treptelor S sau C,
transmisia va reveni la programul respectiv
dupã repornirea motorului.
102
Comutarea într-o treaptã inferioarã
GPericol de accident
1 Buton de selectare a programului
S Sport
Pentru condiþii normale de
conducere
C Confort
Pentru modul confort
M Manual
Pentru schimbarea manualã
a treptelor de vitezã
왘 Pentru activare: apãsaþi repetat butonul 1
pânã la afiºarea simbolului M pe display.
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã
pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe
alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea
aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate
derapa.
왘 Deplasaþi maneta selectorului de viteze
uºor cãtre stânga în sensul simbolului D-.
sau
왘 Trageþi padela de pe partea stângã a
volanului (컄 pagina 101).
Controls.fm Page 103 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Instrumentul de bord
Transmisia comutã în treapta de vitezã
imediat inferioarã.
i Pentru a accelera la maxim, trageþi padela
din partea stângã pânã când transmisia
selecteazã treapta optimã pentru viteza
curentã.
Instrumentul de bord
De reþinut
Prezentarea generalã completã a
instrumentului de bord este disponibilã în
secþiunea „Prezentare generalã” (컄 pagina 22).
Kickdown (apãsarea completã a pedalei de
acceleraþie)
G Pericol de accident
Procesul kickdown poate fi utilizat, de
asemenea, pentru accelerarea la maximum cu
programul de schimbare manualã a treptelor de
viteze M.
왘 Apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de
punctul de rezistenþã.
Transmisia comutã într-o treaptã inferioarã,
în funcþie de turaþia motorului.
i În timpul procesului Kickdown, nu puteþi
schimba vitezele cu padelele de pe volan.
În cazul unei defecþiuni a instrumentului de
bord ºi/sau a display-ului multifuncþional, nu
mai pot fi afiºate niciun fel de mesaje.
Astfel, nu veþi mai putea obþine informaþii
despre condiþiile de rulare, precum viteza
autovehiculului, temperatura exterioarã,
lãmpile de avertizare/martor, mesajele afiºate
sau defecþiunile sistemului. Manevrabilitatea
autovehiculului poate fi afectatã. Din acest
motiv, este necesarã adaptarea
corespunzãtoare a stilului de conducere ºi a
vitezei de deplasare.
Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
autorizat, care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor
necesare. În acest scop, Mercedes-Benz
recomandã apelarea la oricare centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz. Este
prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã
siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier
de specialitate autorizat.
Activarea display-ului multifuncþional
왘 Puneþi contactul.
Display-ul multifuncþional se activeazã ºi la
aprinderea luminilor sau deschiderea portierei
ºoferului.
Reglarea iluminãrii instrumentului de
bord
1 Reglajul luminozitãþii
왘 Diminuarea sau intensificarea iluminãrii:
rotiþi spre stânga sau spre dreapta.
103
Controls.fm Page 104 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Instrumentul de bord
Indicatorul temperaturii lichidului de
rãcire
Indicatorul temperaturii lichidului de rãcire este
situat pe partea stângã a instrumentului de
bord. În condiþii normale de funcþionare ºi cu
respectarea concentraþiei specificate de
antigel/agent anticoroziune, temperatura
lichidului de rãcire poate creºte pânã la 120 °C.
Aceasta poate creºte pânã la limita maximã în
cazul în care temperatura exterioarã este
ridicatã ºi când vã deplasaþi în rampã pe
porþiuni extinse.
Resetarea contorului de rulaj parþial
Autovehicule cu volan multifuncþional (4 taste):
contorul poate fi resetat cu ajutorul meniului
afiºajului standard (컄 pagina 108).
Autovehicule cu volan multifuncþional de lux*
(12 taste): funcþia „Reset values” (Valori
resetate) este afiºatã în cadrul meniului Trip
(Cãlãtorie) al computerului de bord
(컄 pagina 115).
Ceasul
La modelele fãrã sistem audio sau cu sistemul
Audio 20*, puteþi seta ora prin intermediul
computerului de bord.
Autovehicule cu volan multifuncþional (4 taste)
(컄 pagina 109)
Autovehicule cu volan multifuncþional de lux*
(12 taste) (컄 pagina 122).
Vitezometrul cu segmente
(autovehicule cu volan multifuncþional
de lux*, 12 taste)
Segmentele afiºate de vitezometru indicã gama
de viteze disponibilã.
Funcþionarea în modul TEMPOMAT*:
Sunt aprinse segmentele de la viteza memoratã
pânã la viteza maximã.
Funcþionarea în modul Speedtronic* variabil:
Sunt aprinse segmentele de la începutul scalei
pânã la viteza limitã selectatã.
Turometrul
Zona roºie a turometrului indicã plaja de
supraturare a motorului. Pentru protejarea
motorului, alimentarea cu carburant este
întreruptã la atingerea zonei roºii.
! Nu conduceþi autovehiculul cu motorul
supraturat. În caz contrar, motorul va fi
deteriorat.
HNotã privind protecþia mediului
Evitaþi conducerea autovehiculului la turaþii
excesive ale motorului, deoarece consumul de
carburant creºte inutil, iar creºterea emisiilor
poluante dãuneazã mediului înconjurãtor.
Afiºarea temperaturii exterioare
GPericol de accident
În zonele împãdurite sau pe poduri, este posibil
ca suprafaþa carosabilului sã fie acoperitã cu
gheaþã, chiar dacã temperatura se situeazã
deasupra punctului de îngheþ. În cazul
neadaptãrii stilului de conducere, este posibilã
deraparea autovehiculului. Prin urmare,
trebuie sã vã adaptaþi întotdeauna stilul de
conducere ºi viteza la condiþiile meteo.
Modificãrile temperaturii exterioare sunt afiºate
cu o oarecare întârziere.
* opþional
104
Controls.fm Page 105 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional, cu 4 taste)
Computerul de bord (autovehicule cu
volan multifuncþional, cu 4 taste)
1
Display multifuncþional
2
æ
앫 Creºterea volumului
앫 Setarea datei/orei.
3
ç
앫 Reducerea volumului
앫 Setarea datei/orei.
4
í
앫 Selectarea unui submeniu
앫 Navigarea prin liste
앫 Confirmarea selecþiei
5
è
앫 Apãsare scurtã: selectarea unui
meniu
앫 Apãsare continuã: selectarea
display-ului standard
De reþinut
Computerul de bord este activat la rotirea cheii
în poziþia 1 în contactul electronic de pornire.
Puteþi utiliza computerul de bord pentru
accesarea informaþiilor privind autovehiculul,
pentru efectuarea ºi reglarea setãrilor.
GPericol de accident
Utilizaþi computerul de bord numai când
condiþiile de drum ºi de trafic o permit. În caz
contrar, atenþia dumneavoastrã va fi distrasã ºi
nu vã veþi mai putea concentra în mod
corespunzãtor asupra conducerii, provocând
astfel un accident.
Volanul multifuncþional (4 taste)
Pentru utilizarea computerului de bord,
acþionaþi tastele de pe volanul multifuncþional.
Vã puteþi imagina meniurile ca fiind dispuse în
formã de cerc.
105
Controls.fm Page 106 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional, cu 4 taste)
Display-ul multifuncþional
Display-ul multifuncþional afiºeazã valorile ºi
setãrile precum ºi eventualele mesaje
generate.
1 Display multifuncþional
106
Controls.fm Page 107 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional, cu 4 taste)
Meniuri ºi submeniuri
Display standard
Computer de rulaj
Ora/data
Sistem de avertizare
la pierderea presiunii
în pneuri
Autonomia/valoarea
curentã a consumului
Vitezometru digital
Service
Memoria de mesaje
107
Controls.fm Page 108 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional, cu 4 taste)
Funcþia
1 Display standard (컄 pagina 108)
Afiºeazã display-ul standard sau
reseteazã contorul de rulaj parþial
왘 Apãsaþi tasta è în mod repetat pânã la
Computerul de rulaj
sau
왘 Apãsaþi tasta è în mod repetat pânã la
apariþia display-ului standard.
apariþia computerului de rulaj.
왘 Apãsaþi ºi þineþi apãsatã tasta è pânã la
apariþia display-ului standard.
2 Computer de rulaj (컄 pagina 108)
Afiºeazã sau reseteazã computerul de
rulaj
3 Autonomia/valoarea curentã a
consumului (컄 pagina 108)
4 Vitezometru digital
5 Memoria de mesaje (컄 pagina 109)
6 Service (컄 pagina 204)
Afiºeazã data programatã pentru revizia
tehnicã
7 Sistem de avertizare asupra pierderii de
presiune în pneuri (컄 pagina 187)
8 Ora/data (컄 pagina 109)
Numãrul meniurilor disponibile depinde de
echipamentele opþionale instalate în
autovehicul.
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional.
Display-ul principal
Setarea de bazã include afiºarea contorului de
rulaj total ºi parþial pe display-ul
multifuncþional. Acestea sunt informaþiile
afiºate în mod standard.
108
1 Contor de rulaj parþial
2 Contor de rulaj total
왘 Resetarea contorului de rulaj parþial:
apãsaþi tasta è în mod repetat pânã la
apariþia display-ului standard.
왘 Apãsaþi continuu tasta í pânã ce
valoarea este resetatã.
1
2
3
4
Kilometri
Vitezã medie
Durata
Consum mediu de carburant
왘 Resetarea computerului de rulaj: apãsaþi
continuu tasta í pânã ce valoarea este
resetatã.
Afiºarea autonomiei ºi a valorii curente a
consumului
왘 Apãsaþi tasta è în mod repetat pânã la
afiºarea autonomiei aproximative ºi a valorii
curente a consumului de carburant.
Distanþa aproximativã care poate fi parcursã
(autonomia) depinde de conþinutul rezervorului
ºi de stilul de conducere. Dacã în rezervor mai
este doar o cantitate micã de carburant, în locul
autonomiei va fi afiºat simbolul unui
autovehicul care se alimenteazã ¿.
Controls.fm Page 109 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Memoria de mesaje
Ora/data
Computerul de bord memoreazã anumite
mesaje afiºate. Acestea pot fi vizualizate cu
ajutorul acestui meniu.
Acest meniu este disponibil exclusiv pentru
autovehiculele fãrã sistem audio sau cu
Audio 20*.
왘 Apãsaþi tasta è în mod repetat pânã la
afiºarea meniului „Time/date” (Ora/Data).
왘 Pentru setare: apãsaþi í pentru a
selecta valoarea pe care doriþi sã o
modificaþi: ora, minutele, ziua, luna, anul.
왘 Pentru a seta elementul selectat apãsaþi
tastele æ sau ç.
왘 Pentru stocare: apãsaþi tasta í.
Este selectatã urmãtoarea valoare afiºatã.
GPericol de accident
Computerul de bord înregistreazã ºi afiºeazã
numai mesajele ºi avertismentele provenite de
la anumite sisteme. Din acest motiv, trebuie sã
vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã
siguranþã în utilizare. În caz contrar, este
posibilã producerea unui accident ca urmare a
conducerii unui autovehicul nesigur.
왘 Apãsaþi tasta è în mod repetat pânã la
afiºarea meniului Memoria de mesaje.
Dacã nu a fost înregistrat niciun mesaj
afiºat, display-ul va afiºa No messages (Nu
existã mesaje). Dacã existã mesaje, pe
display-ul multifuncþional va apãrea, de
exemplu, textul 2 messages (2 mesaje).
왘 Pentru a derula mesajele afiºate apãsaþi
tasta í.
i Eventualele mesaje sunt descrise în
secþiunea „Sfaturi practice” (컄 pagina 215).
Computerul de bord (autovehicule cu
volan multifuncþional de lux, cu 12
taste*)
De reþinut
Computerul de bord este activat la rotirea cheii
în poziþia1
1 în contactul electronic de pornire.
Puteþi utiliza computerul de bord pentru
accesarea informaþiilor privind autovehiculul,
pentru efectuarea ºi reglarea setãrilor.
GPericol de accident
Utilizaþi computerul de bord numai când
condiþiile de drum ºi de trafic o permit. În caz
contrar, atenþia dumneavoastrã va fi distrasã ºi
nu vã veþi mai putea concentra în mod
corespunzãtor asupra conducerii, provocând
astfel un accident.
Toate mesajele afiºate sunt ºterse la oprirea
motorului.
* opþional
109
Controls.fm Page 110 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Volanul multifuncþional de lux (12 taste)
1
Display multifuncþional
Pentru utilizarea computerului de bord,
acþionaþi tastele de pe volanul multifuncþional
de lux.
2
s Acceptarea sau respingerea unui
t apel*
æ Creºterea/reducerea volumului
ç
F Comutarea în modul silenþios
3
! Activarea comenzilor vocale*
4
L Apãsare scurtã: selectarea
meniului imediat superior (Înapoi),
dezactivarea comenzilor vocale* sau
ºtergerea de pe ecran a mesajelor
afiºate
L Apãsare continuã: selectarea
display-ului standard
5
& Selectarea barei de meniu ºi a
( meniurilor
$ Apãsare scurtã: selectarea unui
% submeniu sau navigarea prin liste.
În meniul Audio*: selectarea unui post, a
unei piese sau a unei scene video
memorate*.
În meniul Tel* (Telefon): apelarea
agendei telefonice ºi selectarea unui
nume sau numãr de telefon.
$ Apãsare continuã: în meniul
% Audio*, selectarea postului
urmãtor/precedent, a unei piese audio
sau a unei scene video* cu ajutorul
funcþiei de derulare rapidã.
În meniul Tel* (Telefon): pornirea
funcþiei de derulare rapidã a agendei
telefonice.
# Confirmarea selecþiei ºi
ascunderea mesajelor afiºate
În meniul Tel* (Telefon): apelarea
agendei telefonice ºi formarea
numãrului.
Funcþiile sunt grupate în meniuri pe criterii
tematice. De exemplu, meniul Settings (Setãri)
conþine funcþii pentru efectuarea setãrilor
referitoare la autovehicul. Acestea pot fi
utilizate fie pentru apelarea unor informaþii, fie
pentru modificarea setãrilor autovehiculului.
Vã puteþi imagina meniurile ca fiind dispuse în
formã de cerc.
* opþional
110
Controls.fm Page 111 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Display-ul multifuncþional
Câmpul descriptiv al display-ului
multifuncþional afiºeazã valorile ºi setãrile,
precum ºi eventualele mesaje generate.
1 Câmpul descriptiv
2 Linia de selectare a meniurilor
왘 Pentru afiºarea liniei meniurilor 2: apãsaþi
tasta ( sau &.
* opþional
111
Controls.fm Page 112 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Meniuri ºi submeniuri
Rulaj
Setãri
Sistem de navigaþie*
Service
Audio*
Telefon*
* opþional
112
Controls.fm Page 113 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Funcþia
Funcþia
1 Meniul Trip (Rulaj) (컄 pagina 113)
앫 Afiºeazã display-ul standard sau
reseteazã contorul de rulaj
(컄 pagina 113)
앫 Afiºeazã sau reseteazã computerul
de rulaj dupã pornire (컄 pagina 114)
앫 Afiºeazã sau reseteazã computerul
de rulaj dupã resetare
(컄 pagina 114)
앫 Afiºeazã autonomia ºi valoarea
curentã a consumului
(컄 pagina 114)
앫 Vitezometrul digital (컄 pagina 115)
5 Meniul Service (컄 pagina 120)
앫 Apeleazã mesajele afiºate
(컄 pagina 120)
앫 Sistem de avertizare asupra pierderii
de presiune în pneuri (컄 pagina 187)
앫 Afiºajul intervalelor pentru
efectuarea reviziilor tehnice ASSYST
PLUS (컄 pagina 204)
2 Meniul Navi* (Sistemul de navigaþie)
(컄 pagina 115)
Numãrul meniurilor disponibile depinde de
echipamentele opþionale instalate în
autovehicul.
Meniurile Audio*, Navi* ºi Tel* sunt afiºate uºor
diferit la autovehiculele cu echipament audio*
faþã de cele cu sistem COMAND APS*.
Exemplele din acest manual sunt valabile în
cazul autovehiculelor dotate cu COMAND
APS*.
3 Meniul Audio* (컄 pagina 117)
앫 Selecteazã un post de radio
(컄 pagina 117)
앫 Acþioneazã player-ul sau sursele
audio (컄 pagina 117)
앫 Acþioneazã player-ul DVD
video* (컄 page 118)
6 Meniul Settings (Setãri) (컄 pagina 120)
앫 Selecteazã submeniul
(컄 pagina 120)
앫 Revine la setãrile implicite (din
fabricã) (컄 pagina 125)
Meniul Trip (Rulaj)
i Prezentarea generalã a meniului
(컄 pagina 112), utilizarea computerului de
bord (컄 pagina 110).
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional de
lux.
Display-ul principal
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Trip.
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
vizualiza display-ul standard cu contorul de
rulaj total ºi parþial.
sau
왘 Apãsaþi tasta L în mod repetat pânã la
apariþia display-ului standard.
sau
왘 Apãsaþi ºi þineþi apãsatã tasta L pânã la
apariþia display-ului standard.
4 Meniul Tel* (Telefon) (컄 pagina 118)
1 Contor de rulaj parþial
2 Contor de rulaj total
* opþional
113
Controls.fm Page 114 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
i Resetaþi contorul de rulaj parþial
(컄 pagina 115).
Computerul de bord dupã pornire
Valorile din submeniul From start (De la pornire)
se referã la începutul cãlãtoriei.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Trip.
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
selecta opþiunea From start (De la pornire).
1
2
3
4
Kilometri
Durata
Vitezã medie
Consum mediu de carburant
Computerul de bord From start (De la pornire)
este resetat automat în cazul în care cãlãtoria
este întreruptã mai mult de 4 ore. Acesta va fi
resetat automat dacã timpul aferent cãlãtoriei
depãºeºte 999 ore sau 9.999 kilometri.
i Resetarea computerului de bord
(컄 pagina 115).
Computerul de bord dupã resetare
Valorile din submeniul From reset (De la
resetare) se referã la ultima resetare a acestui
submeniu.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Trip.
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
selecta meniul From reset (De la resetare).
1
2
3
4
Kilometri
Durata
Vitezã medie
Consum mediu de carburant
Computerul de bord From reset (De la resetare)
va fi resetat automat dacã timpul aferent
cãlãtoriei depãºeºte 9.999 ore sau
99.999 kilometri.
i Resetarea computerului de bord
(컄 pagina 115).
Afiºarea autonomiei ºi a valorii curente a
consumului
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Trip.
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
vizualiza autonomia aproximativã ºi
valoarea curentã a consumului de
carburant.
1 Consumul curent de carburant
2 Autonomia aproximativã
Distanþa aproximativã care poate fi parcursã
(autonomia) depinde de conþinutul rezervorului
ºi de stilul de conducere. Dacã în rezervor mai
este doar o cantitate micã de carburant, în locul
autonomiei va fi afiºat simbolul unui
autovehicul care se alimenteazã ¿.
* opþional
114
Controls.fm Page 115 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Vitezometrul digital
왘 Apãsaþi tasta #.
Funcþia de indicare a traseului inactivã
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Trip.
왘 Apãsaþi tasta ( sau % pentru a
selecta vitezometrul digital.
왘 Apãsaþi tasta % pentru a selecta yes (da)
ºi tasta # pentru confirmare.
Meniul Navigaþie*
i Prezentarea generalã a meniului
1 Vitezometru digital
(컄 pagina 112), utilizarea computerului de
bord (컄 pagina 110).
Resetarea
Display-ul multifuncþional afiºeazã
instrucþiunile de navigaþie în meniul Navi
(Sistemul de navigaþie).
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional de
lux.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Navi.
Puteþi reseta urmãtoarele opþiuni:
앫 contorul de rulaj parþial
앫 computerul de bord dupã pornire
앫 computerul de bord dupã resetare
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Trip.
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru
selectarea funcþiei pe care doriþi sã o
resetaþi.
* opþional
1 Sensul de deplasare
2 ªoseaua pe care vã aflaþi în prezent
ªoseaua pe care vã aflaþi la un moment dat este
afiºatã numai dacã existã în memoria
sistemului Audio 50 APS* sau COMAND APS*.
Funcþia de indicare a traseului activã
Nu este anunþatã nicio schimbare de
direcþie
1 Distanþa pânã la destinaþie
2 Distanþa pânã la urmãtoarea schimbare de
direcþie
3 ªoseaua pe care vã aflaþi în prezent
4 Simbol pentru „urmaþi traiectoria ºoselei”
115
Controls.fm Page 116 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Modificarea direcþiei anunþate fãrã
schimbarea benzii de rulare
Modificarea direcþiei anunþate cu
schimbarea benzii de rulare
Recomandãrile privind banda de rulare sunt
afiºate doar dacã datele relevante sunt
disponibile pe harta digitalã.
Afiºarea recomandãrilor privind banda
1 ªoseaua pe care ajungeþi dupã schimbarea
direcþiei
2 Distanþa pânã la schimbarea direcþiei ºi
reprezentarea graficã a acesteia
3 Simbolul pentru schimbarea direcþiei
Când este anunþatã o schimbare de direcþie,
veþi vedea simbolul aferent acesteia, iar lângã
simbol o reprezentare graficã a distanþei 2.
Dimensiunea acesteia scade pe mãsurã ce vã
apropiaþi de punctul de schimbare a direcþiei
anunþat.
1 ªoseaua pe care ajungeþi dupã schimbarea
direcþiei
2 Distanþa pânã la schimbarea direcþiei ºi
reprezentarea graficã a acesteia
3 Recomandãri privind banda
4 Simbolul pentru schimbarea direcþiei
Pe ºoselele cu benzi multiple, poate fi afiºatã o
recomandare de schimbare a benzii de rulare
3 pentru efectuarea urmãtoarei manevre de
schimbare a direcþiei. În cursul unei manevre de
schimbare a direcþiei pot apãrea benzi
suplimentare.
1 Bandã continuã
2 Bandã nouã în timpul unei manevre de
schimbare a direcþiei
3 Banda recomandatã pentru schimbarea
direcþiei
Pentru informaþii suplimentare legate de
recomandãrile privind benzile, consultaþi
instrucþiunile de utilizare separate.
Indicatorii de stare pentru navigaþie de pe
displayul multifuncþional
Când funcþia de indicare a traseului este activã
poate fi afiºat urmãtorul mesaj:
앫 <: aþi ajuns la destinaþie.
앫 New route... (Traseu nou) sau Calculating
route (Calculare traseu): calcularea unui
nou traseu
앫 Off map (În afara hãrþii) sau Off road (În afara
traseului): autovehiculul este situat în afara
zonei delimitate de harta digitalã (poziþie în
afara hãrþii).
* opþional
116
Controls.fm Page 117 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
앫
No route (Traseu inexistent): nu a putut fi
calculat niciun traseu cãtre destinaþie.
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
instrucþiunile de utilizare separate.
Utilizarea player-ului audio sau a surselor
audio*
Meniul Audio*
i Prezentarea generalã a meniului
(컄 pagina 112), utilizarea computerului de
bord (컄 pagina 110).
Pentru acþionarea sistemului audio* sau
COMAND APS*, utilizaþi funcþiile din meniul
Audio. În cazul în care echipamentul audio* sau
sistemul COMAND APS* este dezactivat,
display-ul multifuncþional va indica Audio off
(Sistemul audio este oprit).
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional de
lux.
Selectarea unui post radio
왘 Activaþi sistemul audio* sau sistemul
COMAND APS* ºi selectaþi radioul.
Consultaþi instrucþiunile de utilizare
separate.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Audio.
1 Gamã de frecvenþã
2 Post
왘 Pentru selectarea unui post memorat:
apãsaþi scurt tasta % sau $.
Datele audio de pe diverse dispozitive sau surse
audio pot fi redate în funcþie de echipamentele
montate în autovehicul.
왘 Activaþi sistemul audio* sau COMAND
APS* ºi selectaþi player-ul sau sursa audio.
Consultaþi instrucþiunile de utilizare
separate.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Audio.
sau
왘 Pentru selectarea unui post cu ajutorul
funcþiei de cãutare: menþineþi apãsatã tasta
% sau $.
i Modul radio DAB*1 (Digital Audio
Broadcasting - difuzare audio digitalã).
Consultaþi instrucþiunile de utilizare separate
pentru sistemul audio* sau COMAND APS*.
Ilustrarea CD player-ului
i Comutarea gamei de frecvenþã ºi
1 Piesa curentã
memorarea noilor posturi de radio este posibilã
numai prin intermediul sistemului audio* sau
COMAND APS*.
왘 Pentru selectarea postului de radio urmãtor
sau anterior: apãsaþi scurt tasta % sau
$.
sau
왘 Pentru a selecta piesa din lista de piese
(derulare rapidã): menþineþi apãsatã tasta
% sau $ pânã când ajungeþi la piesa
doritã.
* opþional
1. Disponibil numai în anumite þãri.
117
Controls.fm Page 118 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
i În cazul redãrii unui CD sau DVD cu
informaþii aferente pieselor, display-ul
multifuncþional indicã numele ºi numãrul piesei.
Piesa este afiºatã în cazul redãrii fiºierelor MP3.
În modul audio AUX, piesa curentã nu este
afiºatã.
Utilizarea DVD-urilor video*
왘 Activaþi sistemul COMAND APS* ºi
selectaþi DVD-ul video. Consultaþi
instrucþiunile de utilizare separate.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Audio.
1 Scena curentã
왘 Pentru selectarea scenei urmãtoare sau
anterioare: apãsaþi scurt tasta % sau
$.
sau
왘 Pentru a selecta o scenã din lista de scene
(derulare rapidã): menþineþi apãsatã tasta
% sau $ pânã când ajungeþi la scena
doritã.
Meniul Tel* (Telefon)
Funcþiile ºi afiºajele depind de echipamentele
opþionale instalate la bordul autovehiculului.
i Prezentarea generalã a meniului
(컄 pagina 112), utilizarea computerului de
bord (컄 pagina 110).
Puteþi aºeza telefonul mobil în suportul aferent*
(컄 pagina 173) sau puteþi stabili o conexiune
Bluetooth cu echipamentul audio* sau sistemul
COMAND APS*. Consultaþi instrucþiunile de
utilizare separate.
GPericol de accident
La utilizarea telefonului mobil în autovehicul,
este necesarã respectarea normelor legale din
þara unde circulaþi.
În cazul în care utilizarea telefonului mobil în
timpul deplasãrii autovehiculului este permisã
de lege, acesta trebuie utilizat numai când
condiþiile de drum ºi trafic o permit. În caz
contrar, existã pericolul distragerii atenþiei de
la condiþiile de trafic ºi producerii unui
accident cu urmãri asupra dumneavoastrã ºi a
altor persoane.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Tel.
Telefonul mobil activat
Codul PIN nu a fost încã introdus
Pe display-ul multifuncþional este afiºat mesajul
Please enter PIN (Introduceþi codul PIN).
왘 Introduceþi codul PIN direct de pe telefon
sau prin intermediul sistemului
Linguatronic*, al echipamentului audio*
sau al sistemului COMAND APS*.
Telefonul mobil va cãuta o reþea. În acest
timp, pe displayul multifuncþional va fi afiºat
mesajul Telephone No Service (Telefonul nu
a gãsit nicio reþea).
Telefonul mobil funcþional
Display-ul multifuncþional afiºeazã numele
operatorului de reþea GSM.
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional de
lux.
왘 Activaþi telefonul mobil ºi echipamentul
audio* sau sistemul COMAND APS*.
Consultaþi instrucþiunile de utilizare
separate.
* opþional
118
Controls.fm Page 119 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Acceptarea unui apel
Apelarea unui numãr din agenda telefonicã
Dacã primiþi un apel când sunteþi în meniul Tel,
display-ul multifuncþional afiºeazã urmãtorul
mesaj:
Pentru informaþii referitoare la introducerea de
numere noi în agendã, consultaþi instrucþiunile
de utilizare separate pentru telefonul mobil,
echipamentul audio* sau sistemul COMAND
APS*.
Dacã telefonul mobil poate recepþiona apeluri,
puteþi cãuta ºi apela, în orice moment, un
numãr din agenda telefonicã a echipamentului
audio* sau a sistemului COMAND APS*.
왘 Copiaþi agenda telefonicã a telefonului
mobil în echipamentul audio* sau sistemul
COMAND APS*. Consultaþi instrucþiunile de
utilizare separate pentru echipamentul
audio* sau sistemul COMAND APS*.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Tel.
왘 Apãsaþi tasta %, $ sau # pentru
a apela agenda telefonicã.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta numele pe care îl cãutaþi.
Pentru a derula rapid lista, menþineþi
apãsatã tasta % sau $ timp de peste
o secundã. Dupã patru secunde viteza de
derulare va creºte.
Derularea rapidã se opreºte când eliberaþi
tasta sau ajungeþi la capãtul listei.
왘 Dacã unui nume îi corespunde un singur
numãr de telefon: apãsaþi tasta s sau
# pentru a apela numãrul.
Pe display-ul multifuncþional va fi afiºat
mesajul Connecting call... (Conectare
apel...) ºi numãrul de telefon apelat. Va fi
왘 Pentru a accepta un apel, apãsaþi tasta
s.
Puteþi accepta un apel chiar dacã nu aþi selectat
meniul Tel.
Respingerea sau terminarea unui apel
왘 Apãsaþi tasta t.
De asemenea, puteþi respinge un apel sau
încheia o convorbire, chiar dacã nu aþi selectat
meniul Tel.
* opþional
afiºat ºi numele persoanei apelate, dacã
acesta este memorat în agenda telefonicã.
Numãrul apelat este memorat în lista NOS.
DIALLED (Numere apelate).
Dacã un apel este preluat, pe display-ul
multifuncþional apare intrarea din agenda
telefonicã.
sau
왘 Dacã unui nume îi corespund mai multe
numere de telefon: apãsaþi tasta s sau
# pentru afiºarea numerelor.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta numãrul pe care doriþi sã îl apelaþi.
왘 Apãsaþi tasta s sau # pentru a apela
numãrul.
Pe display-ul multifuncþional va fi afiºat
mesajul Connecting call... (Conectare
apel...) ºi numãrul de telefon apelat. Va fi
afiºat ºi numele persoanei apelate, dacã
acesta este memorat în agenda telefonicã.
Numãrul apelat este memorat în lista NOS.
DIALLED (Numere apelate).
Dacã un apel este preluat, pe display-ul
multifuncþional apare intrarea din agenda
telefonicã.
sau
왘 Dacã nu mai doriþi sã iniþiaþi apelul: apãsaþi
tasta t.
119
Controls.fm Page 120 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Reapelarea
Computerul de bord memoreazã cele mai
recente nume ºi numere apelate din telefonul
mobil.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Tel.
왘 Apãsaþi tasta s pentru accesarea
ultimului numãr sau nume stocat în meniul
de reapelare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta numãrul sau numele pe care îl
cãutaþi.
왘 Apãsaþi tasta s sau # pentru a apela
numãrul.
Meniul Service
i Prezentarea generalã a meniului
(컄 pagina 112), utilizarea computerului de
bord (컄 pagina 110).
În meniul Service sunt posibile urmãtoarele
acþiuni:
앫 apelarea mesajelor afiºate (컄 pagina 120)
120
앫
repornirea sistemului de avertizare asupra
pierderii de presiune în pneuri
(컄 pagina 187).
앫 apelarea datei programate pentru revizia
tehnicã (컄 pagina 204).
Apelarea mesajelor afiºate
Computerul de bord memoreazã anumite
mesaje afiºate. Acestea pot fi vizualizate cu
ajutorul acestui meniu.
i Eventualele mesaje sunt descrise în
secþiunea „Sfaturi practice” (컄 pagina 215).
Toate mesajele afiºate sunt ºterse la oprirea
motorului.
Meniul Setãri
i Prezentarea generalã a meniului
(컄 pagina 112), utilizarea computerului de
bord (컄 pagina 110).
GPericol de accident
Computerul de bord înregistreazã ºi afiºeazã
numai mesajele ºi avertismentele provenite de
la anumite sisteme. Din acest motiv, trebuie sã
vã asiguraþi personal cã autovehiculul prezintã
siguranþã în utilizare. În caz contrar, este
posibilã producerea unui accident ca urmare a
conducerii unui autovehicul nesigur.
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional de
lux.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Service.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Messages (Mesaje).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
În cazul în care existã mesaje, pe display-ul
multifuncþional poate fi afiºat urmãtorul
text, de exemplu: 2 messages (2 mesaje).
왘 Pentru a derula mesajele afiºate apãsaþi
tasta % sau $.
În meniul Settings (Setãri) sunt posibile
urmãtoarele acþiuni:
앫 modificarea setãrilor instrumentului de
bord (컄 pagina 121)
앫 modificarea setãrilor datei/orei
(컄 pagina 122)
앫 modificarea setãrilor de iluminare
(컄 pagina 123)
앫 modificarea setãrilor autovehiculului
(컄 pagina 124)
앫 modificarea setãrilor de confort
(컄 pagina 124)
* opþional
Controls.fm Page 121 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
앫
revenirea la setãrile implicite
(컄 pagina 125)
Utilizaþi tastele de pe volanul multifuncþional de
lux.
Instrumentul de bord
Meniul Instrument cluster (Instrument de bord)
include urmãtoarele funcþii:
앫 unitãþi de vitezã ºi distanþã
앫 limbã
앫 afiºare permanentã
Selectarea unitãþilor pentru vitezã ºi
distanþã
Funcþia Display Unit Speed-/Odometer (Unitate
de mãsurã pentru afiºare vitezometru/contor
de rulaj) permite selectarea afiºajului în mph
sau km/h.
Unitãþile selectate sunt aplicabile pentru:
앫 contorul de rulaj total ºi parþial
앫 computerul de rulaj
앫 vitezometrul digital din meniul Trip (Rulaj)
앫 sistemul TEMPOMAT*
앫 sistemul Speedtronic*
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Instrument cluster
(Instrument de bord).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Display Unit Speed-/Odometer
(Unitate de mãsurã pentru afiºare
vitezometru/contor de rulaj).
Veþi vedea setarea selectatã: km sau mile.
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
Selectarea limbii
Acest meniu este disponibil numai la
autovehiculele fãrã echipament audio.
Utilizaþi funcþia Language (Limbã) pentru a
selecta limba de afiºare a instrumentului de
bord.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Instrument cluster
(Instrument de bord).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Language (Limbã).
Veþi vedea limba selectatã.
왘 Apãsaþi tasta # pentru a vedea lista
limbilor disponibile.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta limba doritã.
왘 Apãsaþi tasta # pentru a memora limba
selectatã.
Selectarea funcþiei de afiºare permanentã
i În cazul autovehiculelor pentru Marea
Britanie: aceastã funcþie nu este disponibilã.
Cu ajutorul funcþiei Permanent display (Afiºare
permanentã) puteþi selecta dacã pe display-ul
multifuncþional va fi afiºatã temperatura
ambiantã sau viteza în mile.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Instrument cluster
(Instrument de bord).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Permanent display (Afiºare
permanentã).
Veþi vedea setarea selectatã: Outside
temperature (Temperatura exterioarã) sau
Speedometer (mph) (Vitezometru (mph)).
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
* opþional
121
Controls.fm Page 122 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Ora/data
Acest meniu este disponibil exclusiv pentru
autovehiculele fãrã sistem audio sau cu
Audio 20*.
Autovehiculul dumneavoastrã poate avea
urmãtorul sistem audio*:
A:
Audio 20*
B:
Audio 50 APS*
C:
COMAND APS*
왘 Consultaþi instrucþiunile de utilizare
separate pentru a afla ce sistem audio*
este instalat în autovehiculul
dumneavoastrã.
În funcþie de sistemul audio* montat, ora ºi data
sunt primite de la sateliþii GPS ºi, prin urmare,
nu pot fi setate prin intermediul computerului de
bord. Consultaþi urmãtorul tabel.
A B C
Setarea prin intermediul
computerului de bord
modificarea.
Setarea datei
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
X
selecta submeniul Time/Date (Orã/datã).
Recepþia automatã prin sateliþi
GPS
X X
Setaþi o singurã datã fusul orar.
Consultaþi instrucþiunile de
utilizare separate
X X
Meniul Time/date (Orã/datã) permite setarea
orei ºi a datei.
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
왘
왘
Setarea orei
왘
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
왘
왘
왘
왘
왘
왘
왘
122
왘 Apãsaþi tasta # pentru a memora
selecta meniul Settings (Setãri).
Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Time/Date (Orã/datã).
Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Time (Orã).
Veþi vedea ora selectatã curent.
Apãsaþi tasta # pentru a o modifica.
Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta elementul ce trebuie modificat: ore,
minute.
Apãsaþi tasta % sau $ pentru a seta
elementul selectat.
selecta funcþia Date (Datã).
Veþi vedea data selectatã curent.
Apãsaþi tasta # pentru a o modifica.
Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta elementul ce trebuie modificat: zi,
lunã, an.
Apãsaþi tasta % sau $ pentru a seta
elementul selectat.
Apãsaþi tasta # pentru a memora
modificarea.
* opþional
Controls.fm Page 123 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Sistemele de iluminare
Activarea/dezactivarea luminilor diurne
Meniul Lights (Iluminare) dispune de
urmãtoarele funcþii:
앫 Sistem inteligent de iluminare*
앫 Lumini diurne
앫 Stingerea temporizatã a luminii de
localizare sau a luminilor exterioare
앫 Stingerea temporizatã a iluminãrii
habitaclului
Dacã aþi activat funcþia Daylight driving lights
(Lumini diurne) ºi comutatorul de lumini se aflã
în poziþia M sau *, lampa de poziþie, faza
scurtã a farurilor ºi lãmpile plãcuþei de
înmatriculare sunt activate automat când
motorul este pornit.
În þãrile în care utilizarea luminilor diurne este
prevãzutã de lege, setarea implicitã este On
(Activ).
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Light (Iluminare).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Daytime driving lamps
(Lumini diurne).
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
sau Off (Dezactivat).
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
Activarea/dezactivarea sistemului
inteligent de iluminare*
La activarea funcþiei Intell. Light System
(Sistem inteligent de iluminare), se activeazã
urmãtoarele:
앫 modul de iluminare pe autostradã
앫 funcþia de iluminare activã
앫 lumina de ceaþã cu domeniu extins
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Light (Iluminare).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Intell. Light System (Sistem
inteligent de iluminare).
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
sau Off (Dezactivat).
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
Activarea sau dezactivarea funcþiei de
stingere temporizatã a lãmpilor exterioare
Funcþia Surround Lighting (Lumina de localizare)
seteazã activarea lãmpilor exterioare
앫 timp de 40 de secunde dupã ce
autovehiculul este deszãvorât cu ajutorul
cheii.
Lãmpile exterioare se sting din nou când se
deschide portiera ºoferului,
앫 dupã ce coborâþi din autovehicul ºi închideþi
portierele, lãmpile se aprind timp de
15 secunde.
Dacã niciuna dintre portiere nu este
deschisã în acest interval dupã oprirea
motorului sau dacã una dintre portiere nu a
fost închisã dupã deschidere, lãmpile
exterioare se sting dupã 60 de secunde.
Dacã activaþi funcþia Surround Lighting (Lumina
de localizare), se vor aprinde urmãtoarele:
앫 lãmpile de poziþie laterale
앫 lãmpile de poziþie spate
앫 lampa plãcuþei de înmatriculare
앫 proiectoarele de ceaþã
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Light (Iluminare).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Surround lighting (Lumina
de localizare).
* opþional
123
Controls.fm Page 124 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
sau Off (Dezactivat).
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
Pentru a dezactiva temporar funcþia de stingere
temporizatã:
왘 Înainte de a pãrãsi autovehiculul, rotiþi
cheia în poziþia 0 în contact.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contact ºi apoi în
poziþia 0.
Stingerea temporizatã este dezactivatã.
Aceasta este reactivatã odatã cu pornirea
motorului.
Activarea sau dezactivarea funcþiei de
stingere temporizatã a iluminãrii
habitaclului
Activarea/dezactivarea funcþiei de
zãvorâre automatã
Dacã activaþi funcþia Interior lighting delay
sw. off (Stingerea temporizatã a iluminãrii
habitaclului) ºi scoateþi cheia din contact,
iluminarea habitaclului rãmâne activatã timp de
aproximativ 10 secunde dacã este întuneric.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Light (Iluminare).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Interior Lighting Delay
(Stingerea temporizatã a iluminãrii
habitaclului) .
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
sau Off (Dezactivat).
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
Dacã selectaþi funcþia Automatic door locks
(Zãvorâre automatã a portierelor),
autovehiculul este încuiat centralizat la viteze
de peste 15 km/h.
Informaþii suplimentare privind zãvorârea
automatã sunt disponibile în cadrul secþiunii
„Zãvorârea automatã” (컄 pagina 65).
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Vehicle (Autovehicul).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Automatic door locks
(Zãvorârea automatã a portierelor) .
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
sau Off (Dezactivat).
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
Submeniul Vehicle (Autovehicul)
Meniul Convenience (Funcþii de confort)
În submeniul Vehicle (Autovehicul), puteþi
activa/dezactiva funcþia de zãvorâre automatã
sau puteþi seta sistemul Speedtronic
permanent cu funcþia Limit speed (winter
tyres) (Limitã de vitezã cu pneuri de iarnã)
(컄 pagina 135).
În meniul Convenience (Funcþii de confort), puteþi
activa/dezactiva funcþia de facilitare a
accesului în interiorul/exteriorul
autovehiculului* ºi funcþia „Fold in mirrors
when locking” (Plierea oglinzilor la zãvorârea
autovehiculului).
* opþional
124
Controls.fm Page 125 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Computerul de bord (autovehicule cu volan multifuncþional de lux, cu 12 taste*)
Activarea sau dezactivarea funcþiei de
facilitare a accesului în interiorul/
exteriorul autovehiculului*
Puteþi utiliza funcþia Easy-Entry/Exit pentru a
activa sau dezactiva facilitarea accesului în
interiorul/exteriorul autovehiculului
(컄 pagina 76).
G Pericol de rãnire
Dacã funcþia de facilitare a accesului în
interiorul/exteriorul autovehiculului este
activatã, volanul se deplaseazã automat. Existã
riscul accidentãrii ocupanþilor autovehiculului.
Asiguraþi-vã cã activarea funcþiei de facilitare a
accesului în interiorul/exteriorul
autovehiculului nu va cauza accidentarea
niciunei persoane.
Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în autovehicul,
chiar dacã aceºtia sunt asiguraþi într-un sistem
de retenþie adecvat. Aceºtia pot deschide
portiera ºoferului, activând astfel accidental
funcþia de facilitare a accesului în interiorul/
exteriorul autovehiculului, accidentându-se.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Convenience (Funcþii de
confort).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
Activarea sau dezactivarea funcþiei de
„Pliere a oglinzilor la zãvorârea
autovehiculului*”
Revenirea la setãrile implicite
selecta funcþia easy-entry/exit (Facilitarea
accesului în interiorul/exteriorul
autovehiculului).
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
sau Off (Dezactivat).
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
Dacã activaþi funcþia Fold in mirrors when
locking, oglinzile exterioare sunt pliate la
zãvorârea autovehiculului. Oglinzile exterioare
sunt depliate la deschiderea portierei ºoferului
sau a pasagerului din faþã dupã deszãvorârea
autovehiculului.
Dacã aþi activat funcþia ºi comandaþi plierea
oglinzilor exterioare prin intermediul tastei de
pe portierã (컄 pagina 77), acestea nu vor fi
depliate la punerea contactului. În acest scop,
utilizaþi tasta de pe portierã.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Convenience (Funcþii de
confort).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
selecta funcþia Fold in mirrors when locking
(Plierea oglinzilor la zãvorârea
autovehiculului).
Veþi vedea setarea selectatã: On (Activat)
sau Off (Dezactivat).
왘 Apãsaþi tasta # pentru a modifica
setarea.
Majoritatea submeniurilor pot fi resetate la
valorile implicite prin accesarea meniului
Factory Setting (Setãri implicite).
Din motive de siguranþã, nu toate funcþiile pot fi
resetate: funcþia Limit Speed (Winter Tyres)
(Limitã de vitezã cu pneuri de iarnã) din
sistemul Speedtronic permanent poate fi setat
numai din meniul Vehicle (Autovehicul). Funcþia
Daytime driving lamps (Lumini diurne) din meniul
Lights (Iluminare) poate fi resetatã numai dacã
autovehiculul staþioneazã.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Settings (Setãri).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta submeniul Factory setting (Setãri
implicite).
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmare.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Reset all settings?
(Resetare completã?) Selectaþi No (Nu) sau
Yes (Da).
* opþional
125
Controls.fm Page 126 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Conducerea pe teren accidentat
왘 Selectaþi % Yes (Da) dacã doriþi
resetarea tuturor setãrilor.
왘 Apãsaþi tasta # pentru confirmarea
selecþiei.
Display-ul multifuncþional afiºeazã un
mesaj de confirmare.
Conducerea pe teren accidentat
Prezentare generalã a conducerii pe
teren accidentat
Sistemele relevante pentru conducerea pe
teren accidentat sunt prezentate în paginile
urmãtoare:
앫 4MATIC (tracþiune integralã permanentã),
pentru optimizarea tracþiunii
앫 DSR (Regulatorul de vitezã la coborârea
pantelor)* (autovehiculele prevãzute cu
pachet tehnologic pentru teren
accidentat*), care vã asistã la coborârea
pantelor
앫 Programul de conducere pe teren
accidentat* (autovehiculele prevãzute cu
pachet tehnologic pentru teren
accidentat*), care vã asistã la conducerea
pe teren accidentat
Pentru informaþii suplimentare privind
conducerea pe teren accidentat, consultaþi
secþiunea „Utilizarea autovehiculului”
(컄 pagina 193).
Tracþiunea integralã permanentã
4MATIC*
Prin intermediul sistemului 4MATIC sunt
acþionate în permanenþã toate cele patru roþi.
Împreunã cu sistemele ESP® ºi ETS, acesta
îmbunãtãþeºte tracþiunea autovehiculului în
cazul în care una dintre roþi patineazã ca urmare
a unei aderenþe insuficiente.
GPericol de accident
Sistemul 4MATIC nu poate diminua pericolul
de accident în cazul în care conduceþi cu vitezã
excesivã.
În cazul în care una dintre roþi patineazã ca
urmare a unei aderenþe insuficiente:
앫 acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât
cât este necesar la pornirea de pe loc.
앫 în timpul deplasãrii, reduceþi apãsarea
pedalei de acceleraþie.
앫 adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile
de drum ºi trafic.
i În timpul iernii, efectul maxim al sistemului
4MATIC poate fi obþinut numai dacã utilizaþi
pneuri de iarnã (pneuri M + S - noroi ºi zãpadã),
eventual echipate ºi cu lanþuri antiderapante,
dacã acestea sunt necesare.
! Pe standul de testare a frânelor,
autovehiculul va fi pus în funcþiune numai
pentru o scurtã perioadã de timp (maxim 10
* opþional
126
Controls.fm Page 127 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Conducerea pe teren accidentat
secunde). Atunci când efectuaþi acest test,
rotiþi cheia în poziþia 0 sau 1 în contact. În caz
contrar, puteþi deteriora sistemul de tracþiune
sau sistemul de frânare.
! Testele de funcþionare sau de performanþã
pot fi efectuate doar pe un stand dinamometric
cu douã osii. Înainte de verificarea
autovehiculului pe un asemenea stand de
testare, consultaþi un centru autorizat de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz. În caz
contrar, puteþi deteriora sistemul de tracþiune
sau sistemul de fânare.
DSR (Regulatorul de vitezã la coborârea
pantelor)* (autovehiculele prevãzute cu
pachet tehnologic pentru teren
accidentat*)
Pentru informaþii suplimentare privind
conducerea pe teren accidentat, consultaþi
secþiunea „Utilizarea autovehiculului”
(컄 pagina 193).
DSR este un sistem care vã asistã la coborârea
pantelor. Acesta menþine viteza de deplasare la
valoarea selectatã pe computerul de bord. Cu
cât panta este mai abruptã, cu atât frânarea
realizatã de sistemul DSR este mai puternicã.
La conducerea pe un plan orizontal sau în
rampã, efectul frânelor sistemului DSR este
minim sau inexistent.
GPericol de accident
GPericol de accident
Sistemul DSR este conceput doar ca un sistem
de asistare la coborârea pantelor. Sunteþi pe
deplin rãspunzãtor de menþinerea controlului
asupra autovehiculul ºi de evaluarea gradului
de dificultate al pantei.
La activarea sistemului DSR, este posibil ca
autovehiculul sã frâneze brusc datoritã
intervenþiei acestui sistem. Acest lucru
depinde de înclinaþia pantei ºi de diferenþa
între viteza realã ºi viteza setatã. Este posibil
ca sistemul DSR sã nu poatã pãstra
întotdeauna viteza setatã, în funcþie de starea
suprafeþei carosabilului ºi a pneurilor. Puteþi
pierde controlul asupra autovehiculului ºi
provoca un accident.
Selectaþi o vitezã corespunzãtoare pentru
condiþiile de drum ºi, dacã este necesar,
frânaþi manual.
Dacã apãsaþi pedala de acceleraþie când sistemul
DSR este activ, este posibilã depãºirea vitezei
setate. Conduceþi cu atenþie deosebitã pe pante
ºi reþineþi cã sistemul DSR frâneazã autovehiculul
imediat ce eliberaþi pedala de acceleraþie. Este
posibil ca autovehiculul sã fie frânat puternic prin
sistemul DSR, în funcþie de înclinaþia pantei ºi de
diferenþa dintre viteza de deplasare ºi viteza
setatã. Puteþi pierde controlul asupra
autovehiculului ºi provoca un accident.
Activarea/dezactivarea sistemului DSR
Activarea
Puteþi activa sistemul DSR numai când
conduceþi cu o vitezã sub 30 km/h.
Sistemul DSR controleazã viteza
autovehiculului când maneta selectorului se
aflã în poziþiile D, R ºi N. Puteþi conduce cu o
vitezã mai mare sau mai scãzutã decât cea
setatã pe computerul de bord, în orice moment,
prin accelerarea sau frânarea autovehiculului.
1 Lampã martor
2 Activarea/dezactivarea sistemului DSR
* opþional
127
Controls.fm Page 128 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Conducerea pe teren accidentat
왘 Apãsaþi tasta 2.
Dezactivarea
왘 Pentru a mãri sau a reduce viteza setatã în
Lampa martor 1 se aprinde.
Autovehiculele cu volan multifuncþional (4
taste): pe indicatorul de stare din partea
stângã este afiºat un mesaj, de exemplu,
DSR 4 km/h.
Autovehiculele cu volan multifuncþional de lux*
(12 taste): pe display-ul multifuncþional este
afiºat un mesaj, de exemplu, display-ul DSR:
왘 Apãsaþi tasta 2.
trepte de 1 km/h: deplasaþi scurt maneta
sistemului TEMPOMAT în sus, pânã la
punctul de rezistenþã 1 pentru o vitezã
superioarã sau în jos 2 pentru o vitezã
inferioarã.
La autovehiculele cu volan multifuncþional
(4 taste), valoarea setatã este afiºatã pe
indicatorul de stare din partea stângã. La
autovehiculele cu volan multifuncþional*
(12 taste) valoarea este afiºatã pe
display-ul multifuncþional.
왘 Pentru a mãri sau a reduce viteza setatã în
trepte de 2 km/h: deplasaþi scurt maneta
sistemului TEMPOMAT în sus, dincolo de
punctul de rezistenþã 1 pentru o vitezã
superioarã sau în jos 2 pentru o vitezã
inferioarã.
La autovehiculele cu volan multifuncþional
(4 taste), valoarea setatã este afiºatã pe
indicatorul de stare din partea stângã. La
autovehiculele cu volan multifuncþional*
(12 taste) valoarea este afiºatã pe
display-ul multifuncþional.
Lampa martor 1 se stinge.
Pe display-ul multifuncþional apare
pictograma DSR ºi mesajul Off (Dezactivat).
Sistemul DSR se dezactiveazã automat dacã
rulaþi cu peste 35 km/h. Pe display-ul
multifuncþional apare simbolul DSR ºi mesajul
Off (Dezactivat). De asemenea, este generat un
semnal sonor de avertizare.
Schimbarea vitezei setate în timp ce
autovehiculul este în miºcare
3 Display DSR
La activarea sistemului DSR puteþi schimba
viteza setatã la o valoare între 4 km/h ºi
18 km/h în timp ce autovehiculul este în
miºcare.
În cazul în care viteza curentã a autovehiculului
este prea ridicatã, pe display-ul multifuncþional
apare pictograma DSR. În plus, la
autovehiculele cu volan multifuncþional (4
taste), este afiºat mesajul max. 30 km/h, iar la
autovehiculele cu volan multifuncþional* (12
taste), este afiºat mesajul Max. speed 30 km/h
(Viteza maximã 30 km/h).
1 Mãrirea vitezei setate
2 Reducerea vitezei setate
* opþional
128
Controls.fm Page 129 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Programul de conducere pe teren
accidentat* (autovehiculele prevãzute
cu pachet tehnologic pentru teren
accidentat*)
Programul de rulare pe teren accidentat vã
asistã la conducerea pe teren accidentat ºi la
traversarea cursurilor de apã. Caracteristicile
motorului ºi cele de schimbare a vitezelor de
cãtre transmisia automatã sunt adaptate
acestui scop. Totodatã, sunt activate sistemele
ABS, ESP® ºi ETS adaptate special condiþiilor
de rulare pe teren accidentat.
Nu utilizaþi programul de rulare pe teren
accidentat la deplasarea pe suprafeþe cu
zãpadã sau gheaþã sau în cazul în care
autovehiculul este echipat cu lanþuri
antiderapante.
왘 Pentru activare: apãsaþi butonul pentru
teren accidentat 2.
Lampa martor 1 se aprinde.
La autovehiculele dotate cu volan
multifuncþional de lux* (12 taste), afiºajul
pentru teren accidentat apare pe display-ul
multifuncþional.
3 Afiºajul pentru teren accidentat
왘 Pentru activare: apãsaþi butonul pentru
teren accidentat 2.
Lampa martor 1 se stinge. La
autovehiculele dotate cu volan
multifuncþional de lux* (12 taste), se stinge
ºi afiºajul pentru teren accidentat 3.
Sistemele de asistare a conducerii
Prezentare generalã a sistemelor de
asistare a conducerii
În urmãtoarele pagini sunt descrise sistemele
de asistare a conducerii autovehiculului:
앫 sistemele TEMPOMAT* ºi Speedtronic*,
care sunt utilizate pentru controlarea
vitezei autovehiculului
앫 sistemul Parktronic*, care oferã asistenþã
la parcarea autovehiculului ºi la efectuarea
manevrelor
앫 camera video pentru mers înapoi*, care
oferã asistenþã la parcarea autovehiculului
ºi la efectuarea manevrelor
Sistemele de asistare a conducerii ABS, BAS,
luminile de frânã adaptive, sistemele ESP® ºi
EBV (Distribuþia electronicã a forþei de frânare)
sunt prezentate în secþiunea „Sistemele pentru
siguranþa conducerii” (컄 pagina 55).
1 Lampã martor
2 Butonul pentru teren accidentat
* opþional
129
Controls.fm Page 130 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Sistemul TEMPOMAT*
Sistemul TEMPOMAT vã ajutã sã menþineþi o
vitezã de deplasare constantã. Acesta
acþioneazã automat frânele pentru a evita
depãºirea vitezei presetate. La coborârea
pantelor abrupte ºi lungi, în special dacã
autovehiculul este încãrcat sau tractaþi o
remorcã, trebuie sã selectaþi la timp treapta de
vitezã 1, 2 sau 3. Astfel, veþi utiliza frâna de
motor, fãrã a solicita sistemul de frânare la fel
de intens, prevenindu-se încãlzirea ºi uzura
excesivã a frânelor.
GPericol de accident
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã
pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe
alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea
aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate
derapa.
Utilizaþi sistemul TEMPOMAT doar în cazul în
care condiþiile de drum ºi de trafic recomandã
menþinerea unei viteze constante pentru o
perioadã îndelungatã. Puteþi comanda
memorarea oricãrei viteze de deplasare ce
depãºeºte 30 km/h.
GPericol de accident
Sistemul TEMPOMAT nu poate lua în calcul
condiþiile de drum ºi de trafic.
Acordaþi întotdeauna atenþie condiþiilor
curente de trafic, chiar ºi atunci când sistemul
TEMPOMAT este activat.
Acesta este conceput doar ca un sistem de
asistare a conducerii. Sunteþi pe deplin
responsabil de stabilirea vitezei
autovehiculului ºi de frânarea în timp util.
GPericol de accident
Nu utilizaþi sistemul TEMPOMAT:
în condiþii de drum ºi de trafic improprii
pentru menþinerea unei viteze constante
(de exemplu, trafic aglomerat sau drumuri
cu serpentine). În caz contrar, puteþi
provoca un accident.
앫 pe drumuri alunecoase. Frânarea ºi
accelerarea pot provoca pierderea
aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul
poate derapa.
앫 când vizibilitatea este redusã, de exemplu,
din cauza ceþii, ploii intense sau ninsorii
앫
Display-ul TEMPOMAT-ului de pe
vitezometru (autovehiculele cu volan
multifuncþional de lux*, cu 12 taste))
1 Segmente
Maneta sistemului TEMPOMAT
Puteþi controla sistemul TEMPOMAT ºi sistemul
Speedtronic variabil prin intermediul manetei
sistemului TEMPOMAT.
Lampa martor LIM integratã în maneta
sistemului TEMPOMAT indicã sistemul selectat:
앫 lampa martor LIM este stinsã:
sistemul TEMPOMAT este selectat
앫 lampa martor LIM este aprinsã dacã:
sistemul Speedtronic variabil este selectat
La activarea sistemului TEMPOMAT, pe
display-ul multifuncþional se vor aprinde
segmentele din intervalul dintre viteza
presetatã ºi viteza maximã.
* opþional
130
Controls.fm Page 131 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Selectarea sistemului TEMPOMAT
왘 Verificaþi dacã lampa martor LIM 2 este
stinsã.
Dacã este stinsã, sistemul TEMPOMAT este
deja selectat.
În caz contrar, apãsaþi maneta sistemului
TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata 5.
Lampa martor LIM 2 integratã în maneta
sistemului TEMPOMAT se stinge. Sistemul
TEMPOMAT este selectat.
1 Memorarea vitezei curente sau a unei viteze
superioare
2 Lampã martor LIM
3 Memorarea vitezei curente sau apelarea
ultimei viteze memorate
4 Memorarea vitezei curente sau a unei viteze
inferioare
5 Comutarea între sistemele TEMPOMAT ºi
Speedtronic variabil
6 Dezactivarea sistemului TEMPOMAT
La activarea sistemului TEMPOMAT, viteza
memoratã este afiºatã pe display-ul
multifuncþional timp de cinci secunde. La
autovehiculele cu volan multifuncþional cu 4
taste, viteza memoratã este apoi afiºatã
permanent pe indicatorul de stare împreunã cu
simbolul Ñ.
Memorarea ºi menþinerea vitezei curente
Puteþi memora viteza curentã dacã vã deplasaþi
cu peste 30 km/h.
왘 Acceleraþi autovehiculul la viteza doritã.
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT în sus, pânã la punctul de
rezistenþã 1 sau în jos 4.
왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie.
Sistemul TEMPOMAT este activat.
Autovehiculul menþine automat viteza
memoratã.
i Este posibil ca sistemul TEMPOMAT sã nu
poatã menþine viteza memoratã la deplasarea
în rampe. Atunci când autovehiculul ajunge pe
teren plat, se revine la viteza memoratã.
Sistemul TEMPOMAT menþine viteza memoratã
la coborârea pantelor prin acþionarea automatã
a frânelor.
Memorarea vitezei curente sau apelarea
ultimei viteze memorate
GPericol de accident
Selectaþi una dintre vitezele memorate doar
dacã valoarea vitezei respective vã este
cunoscutã ºi dacã aceasta este adecvatã
pentru condiþiile curente. În caz contrar,
accelerarea sau frânarea bruscã poate crea
situaþii periculoase pentru dumneavoastrã sau
pentru alte persoane.
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 3.
왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie.
La prima activare a sistemului TEMPOMAT,
acesta memoreazã viteza curentã sau
regleazã viteza autovehiculului la ultima
vitezã memoratã.
Setarea vitezei
왘 Deplasaþi maneta sistemului TEMPOMAT,
pânã la punctul de rezistenþã 1 pentru o
vitezã superioarã sau în jos 4 pentru o
vitezã inferioarã.
왘 Apãsaþi continuu maneta pânã la atingerea
vitezei dorite.
왘 Eliberaþi maneta sistemului TEMPOMAT.
Noua vitezã este memoratã.
131
Controls.fm Page 132 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
i Sistemul TEMPOMAT nu este dezactivat
dacã apãsaþi pedala de acceleraþie. De
exemplu, dacã acceleraþi scurt pentru a efectua
o depãºire, sistemul readuce viteza la ultima
valoare memoratã dupã terminarea depãºirii.
i Decelerarea autovehiculului prin
intermediul sistemului TEMPOMAT este
asistatã prin acþionarea automatã a frânelor.
La coborârea pantelor lungi, transmisia
automatã comutã de asemenea într-o treaptã
inferioarã.
Efectuarea de reglãri în trepte de câte
1 km/h
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT în sus, pânã la punctul de
rezistenþã 1 pentru o vitezã superioarã sau
în jos 4 pentru o vitezã inferioarã.
Ultima vitezã memoratã este crescutã sau
redusã.
Efectuarea de reglãri în trepte de câte
10 km/h
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT în sus, dincolo de punctul de
rezistenþã 1 pentru o vitezã superioarã sau
în jos 4 pentru o vitezã inferioarã.
Ultima vitezã memoratã este mãritã sau
redusã.
Dezactivarea sistemului TEMPOMAT
Existã mai multe moduri de dezactivare a
sistemului TEMPOMAT:
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT înainte 6.
sau
왘 Frânaþi.
sau
왘 Acþionaþi scurt maneta sistemului în sensul
indicat de sãgeata 5.
Sistemul Speedtronic variabil este selectat.
Se aprinde lampa martor LIM 2 integratã
în maneta sistemului TEMPOMAT.
Sistemul TEMPOMAT este dezactivat automat
dacã:
앫 acþionaþi frâna de parcare
앫 conduceþi cu o vitezã de sub 30 km/h
앫 sistemul ESP® intervine sau dezactivaþi
sistemul ESP®.
앫
deplasaþi maneta selectorului în poziþia N în
timpul conducerii autovehiculului
Dacã sistemul TEMPOMAT este dezactivat, va fi
generat un semnal sonor de avertizare. Pe
display-ul multifuncþional este afiºat mesajul
Cruise control off (Sistemul TEMPOMAT
dezactivat) timp de aproximativ cinci secunde.
i La oprirea motorului, ultima vitezã
memoratã este ºtearsã din memorie.
Sistemul Speedtronic*
Sistemul Speedtronic frâneazã automat
autovehiculul pentru a nu depãºi viteza limitã
setatã. La coborârea pantelor abrupte ºi lungi,
în special dacã autovehiculul este încãrcat sau
tractaþi o remorcã, trebuie sã selectaþi la timp
treapta de vitezã 1, 2 sau 3. Astfel, veþi utiliza
frâna de motor, fãrã a solicita sistemul de
frânare la fel de intens, prevenindu-se încãlzirea
ºi uzura excesivã a frânelor. Dacã este nevoie
de o frânare suplimentarã, apãsaþi pedala de
frânã în mod repetat ºi nu continuu.
GPericol de accident
Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de frânã
în timpul deplasãrii autovehiculului, de
exemplu, nu uzaþi frânele prin aplicarea
constantã ºi uºoarã de presiune asupra
pedalei. Acest fapt provoacã supraîncãlzirea
sistemului de frânare, mãreºte spaþiul de
frânare ºi poate conduce la deteriorarea
completã a frânelor.
* opþional
132
Controls.fm Page 133 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
GPericol de accident
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã
pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe
alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea
aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate
derapa.
Este posibilã setarea unei limite de vitezã
variabile sau permanente:
앫 variabilã pentru limite legale de vitezã, de
exemplu, în zonele locuite
앫 permanentã pentru restricþii de vitezã pe
termen lung, de exemplu, în cazul
conducerii cu pneuri de iarnã
(컄 pagina 135)
GPericol de accident
Sistemul Speedtronic este conceput doar ca
un sistem de asistare a conducerii. Sunteþi pe
deplin responsabil de stabilirea vitezei
autovehiculului ºi de frânarea în timp util.
Sistemul Speedtronic variabil
Puteþi controla sistemul TEMPOMAT* ºi
sistemul Speedtronic* variabil prin intermediul
manetei sistemului TEMPOMAT.
Lampa martor LIM integratã în maneta
sistemului TEMPOMAT indicã sistemul selectat:
앫 lampa martor LIM este stinsã:
este selectat sistemul TEMPOMAT*
앫 lampa martor LIM este aprinsã dacã:
este selectat sistemul Speedtronic variabil
Când motorul este în funcþiune, puteþi utiliza
maneta sistemului TEMPOMAT pentru a limita
viteza autovehiculului la orice valoare ce
depãºeºte 30 km/h.
1 Memorarea vitezei curente sau a unei viteze
superioare
2 Lampã martor LIM
3 Memorarea vitezei curente sau apelarea
ultimei viteze memorate
4 Memorarea vitezei curente sau a unei viteze
inferioare
5 Comutarea între sistemele TEMPOMAT* ºi
Speedtronic variabil
6 Dezactivarea sistemului Speedtronic
variabil
i Viteza indicatã de vitezometru poate diferi
Selectarea sistemului Speedtronic variabil
într-o micã mãsurã de viteza limitã memoratã.
왘 Verificaþi dacã lampa martor LIM 2 este
aprinsã.
Dacã aceasta este aprinsã, sistemul
Speedtronic variabil este deja selectat.
În caz contrar, apãsaþi maneta sistemului
TEMPOMAT în sensul indicat de sãgeata 5.
* opþional
133
Controls.fm Page 134 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Se aprinde lampa martor LIM 2 integratã
în maneta sistemului TEMPOMAT. Este
selectat sistemul Speedtronic variabil.
GPericol de accident
Dacã încredinþaþi conducerea autovehiculului
unei alte persoane, informaþi noul ºofer asupra
limitei de vitezã memorate.
Utilizaþi sistemul Speedtronic numai dacã
sunteþi sigur cã nu va trebui sã acceleraþi brusc
la o vitezã situatã deasupra limitei de vitezã
setate. În caz contrar, puteþi provoca un
accident.
Nu puteþi depãºi viteza memoratã decât
dacã dezactivaþi sistemul Speedtronic
variabil:
앫
prin intermediul manetei sistemului
TEMPOMAT.
앫 acþionând pedala de acceleraþie dincolo de
punctul de rezistenþã (kickdown).
Nu puteþi dezactiva sistemul Speedtronic
variabil prin acþionarea frânelor.
Memorarea vitezei curente
Când motorul este în funcþiune, puteþi utiliza
maneta sistemului TEMPOMAT pentru a limita
viteza autovehiculului la orice valoare ce
depãºeºte 30 km/h.
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT în sus, pânã la punctul de
rezistenþã 1 sau în jos 4.
Viteza curentã este memoratã. Viteza
memoratã este afiºatã pe display-ul
multifuncþional timp de cinci secunde, de
exemplu, Limit 100 km/h (Vitezã maximã
100 km/h).
Autovehicule cu volan multifuncþional (4
taste): viteza memoratã este afiºatã
permanent pe indicatorul de stare, de
exemplu, LIM 100 km/h.
Autovehicule cu volan multifuncþional de
lux* (12 taste): vor fi luminate segmentele
de pe vitezometru situate între începutul
scalei ºi viteza memoratã.
Memorarea vitezei curente sau apelarea
ultimei viteze memorate
GPericol de accident
Selectaþi una dintre vitezele memorate doar
dacã valoarea vitezei respective vã este
cunoscutã ºi dacã aceasta este adecvatã
pentru condiþiile curente de drum ºi trafic. În
caz contrar, frânarea bruscã poate crea situaþii
periculoase pentru dumneavoastrã sau pentru
alte persoane.
Efectuarea de reglãri în trepte de câte
1 km/h
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT în sus, pânã la punctul de
rezistenþã 1 pentru o vitezã superioarã sau
în jos 4 pentru o vitezã inferioarã.
sau
왘 Apãsaþi continuu maneta sistemului
TEMPOMAT în punctul de rezistenþã, pânã
la setarea vitezei dorite. Deplasaþi maneta
în sus 1 pentru o vitezã superioarã sau în
jos 4 pentru o vitezã inferioarã.
Efectuarea de reglãri în trepte de câte
10 km/h
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT în sus, dincolo de punctul de
rezistenþã 1 pentru o vitezã superioarã sau
în jos 4 pentru o vitezã inferioarã.
sau
왘 Apãsaþi continuu maneta sistemului
TEMPOMAT dincolo de punctul de
rezistenþã, pânã la setarea vitezei dorite.
Deplasaþi maneta în sus 1 pentru o vitezã
superioarã sau în jos 4 pentru o vitezã
inferioarã.
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT înspre dumneavoastrã 3.
* opþional
134
Controls.fm Page 135 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Dezactivarea sistemului Speedtronic
variabil
Existã mai multe moduri de dezactivare a
sistemului Speedtronic variabil:
왘 Deplasaþi scurt maneta sistemului
TEMPOMAT înainte 6.
sau
왘 Acþionaþi scurt maneta sistemului în sensul
indicat de sãgeata 5.
Lampa martor LIM 2 integratã în maneta
sistemului TEMPOMAT se stinge. Sistemul
Speedtronic variabil este dezactivat.
Sistemul TEMPOMAT* este selectat.
Sistemul Speedtronic variabil este dezactivat
automat dacã pedala de acceleraþie este
apãsatã complet (kickdown) ºi viteza curentã
de deplasare diferã de valoarea memoratã cu
maxim 20 km/h. În acest caz va fi emis un
avertisment sonor.
GPericol de accident
Nu puteþi dezactiva sistemul Speedtronic
variabil prin acþionarea frânelor.
i La oprirea motorului, ultima vitezã
memoratã este ºtearsã din memorie.
Sistemul Speedtronic permanent
(autovehiculele dotate cu volan
multifuncþional de lux cu 12 taste*)
i Sistemul Speedtronic permanent este
disponibil doar pentru anumite þãri.
Puteþi utiliza computerul de bord pentru a limita
permanent viteza la o valoare situatã între
160 km/h (de exemplu, în vederea utilizãrii
pneurilor de iarnã) ºi viteza maximã a
autovehiculului.
Viteza memoratã este afiºatã pe display-ul
multifuncþional cu puþin timp înainte de
atingerea acestei viteze.
Nu puteþi depãºi viteza limitã memoratã, chiar
dacã apãsaþi pedala de acceleraþie dincolo de
punctul de rezistenþã (kickdown).
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia doritã.
Pot fi selectate urmãtoarele setãri:
앫 Off (Dezactivat)
Sistemul Speedtronic permanent este
dezactivat.
앫 o limitã de vitezã situatã între 230 km/h ºi
160 km/h, în trepte de 10 km/h
왘 Apãsaþi tasta # pentru a memora
modificarea.
Setarea sistemului Speedtronic
permanent
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
evidenþia meniul Settings (Setãri) ºi
selectaþi-l cu #.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
evidenþia submeniul Vehicle (Autovehicul) ºi
selectaþi-l cu #.
왘 Apãsaþi tasta % sau $ pentru a
selecta funcþia Limit speed (winter tyres)
(Limitã de vitezã cu pneuri de iarnã).
Veþi vedea setarea curentã.
왘 Pentru a modifica setarea apãsaþi tasta
#.
* opþional
135
Controls.fm Page 136 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Sistemul Parktronic*
GPericol de accident
Parktronic monitorizeazã zona din jurul
autovehiculului prin intermediul a ºase senzori
situaþi în bara de protecþie faþã ºi a patru
senzori situaþi în bara de protecþie spate.
Parktronic este doar un sistem de asistare a
conducerii, fiind posibil ca acesta sã nu detecteze
toate obstacolele. Acesta nu reprezintã un
substitut pentru conducerea preventivã.
Raza de acþiune a senzorilor
Senzorii nu trebuie sã fie acoperiþi de praf, gheaþã sau
noroi, pentru a nu se reduce capacitatea de
funcþionare a acestora. Curãþaþi-i periodic, având
grijã sã evitaþi zgârierea sau deteriorarea acestora.
Sunteþi în permanenþã responsabil pentru
siguranþã ºi trebuie sã acordaþi în continuare
atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul
autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii de
manevre. În caz contrar, puteþi pune în pericol
atât siguranþa dumneavoastrã, cât ºi pe cea a
altor persoane.
G Pericol de rãnire
Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale în
spaþiul destinat manevrãrii autovehiculului. În caz
contrar, acestea pot fi rãnite.
Parktronic este un sistem electronic de asistare
a parcãrii. Acesta furnizeazã indicaþii vizuale ºi
sonore asupra distanþei dintre autovehicul ºi un
obstacol.
Sistemul Parktronic este activat automat la
punerea contactului ºi eliberarea frânei de
parcare.
Sistemul este dezactivat la viteze ce depãºesc
18 km/h. Acesta este activat din nou la viteze
inferioare acestei limite.
1 Exemplu: senzori în bara de protecþie faþã,
stânga
Vedere lateralã
Vedere de sus
* opþional
136
Controls.fm Page 137 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Senzorii faþã
Centru
Aproximativ 100 cm
Extremitãþi
Aproximativ 60 cm
Dacã existã un obstacol în raza de acþiune a
senzorilor, toate indicatoarele de avertizare se
aprind ºi este emis un semnal sonor. În cazul în
care distanþa scade sub limita minimã, aceasta
nu va mai fi indicatã.
Indicatoarele de avertizare
Senzorii spate
Centru
Aproximativ 120 cm
Extremitãþi
Aproximativ 80 cm
!
La parcarea autovehiculului, acordaþi o
atenþie deosebitã obiectelor situate deasupra
sau sub nivelul senzorilor, cum ar fi vase cu flori
sau bare de remorcare. Sistemul Parktronic nu
detecteazã astfel de obiecte când acestea se
aflã în imediata vecinãtate a autovehiculului.
Este posibilã deteriorarea autovehiculului sau a
obiectelor din jur.
Indicatoarele de avertizare prezintã distanþa
dintre senzori ºi obstacol. Indicatorul de
avertizare pentru zona din faþã este situat pe
planºa de bord, deasupra orificiilor de ventilaþie
centrale. Indicatorul de avertizare pentru zona
din spate este situat în capitonajul zonei din
spate a plafonului.
Sursele de ultrasunete, cum ar fi spãlãtoriile
automate, frânele pneumatice ale unui camion
sau un ciocan pneumatic, pot provoca
funcþionarea defectuoasã a sistemului
Parktronic.
Distanþa minimã
Centru
Aproximativ 20 cm
Extremitãþi
Aproximativ 15 cm
Indicator de avertizare pentru zona din faþã
1 Partea stângã a autovehiculului
2 Partea dreaptã a autovehiculului
3 Segmente indicatoare
Indicatoarele de avertizare pentru fiecare parte
a autovehiculului sunt divizate în cinci
segmente galbene ºi douã segmente roºii.
Sistemul Parktronic este funcþional dacã
segmentele indicatoare galbene 3 sunt
aprinse.
Poziþia manetei selectorului de viteze
determinã care dintre indicatoare este activat:
Poziþia manetei
Indicator de avertizare
D
Este activat indicatorul
pentru zona din faþã
R sau N
Sunt activate
indicatoarele pentru
zonele faþã ºi spate
P
Nu este activat niciun
indicator de avertizare
Pe mãsurã ce autovehiculul se apropie de un
obstacol, se aprind unul sau mai multe
segmente, în funcþie de distanþa dintre
autovehicul ºi obstacol.
De la:
앫 al ºaselea segment, va fi emis un semnal
sonor intermitent timp de aproximativ douã
secunde.
앫 al ºaptelea segment, va fi emis un semnal
sonor timp de aproximativ douã secunde.
Aþi atins distanþa minimã.
* opþional
137
Controls.fm Page 138 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
Activarea/dezactivarea sistemului
Parktronic
Camera video pentru mers înapoi*
Camera video de mers înapoi este un sistem
optic de asistare. Aceasta oferã posibilitatea
vizualizãrii zonei din spatele autovehiculului pe
display-ul sistemului COMAND APS.
G Pericol de rãnire
Asiguraþi-vã cã nu existã persoane sau animale
în spaþiul destinat manevrãrii autovehiculului.
În caz contrar, acestea pot fi rãnite.
Camera video de mers înapoi este integratã în
ornamentul mânerului pentru manevrarea
hayonului.
1 Lampã martor
2 Activarea/dezactivarea sistemului
Parktronic
Atunci când dispozitivul de tractare pentru
remorcã nu este utilizat, rabataþi spre interior
cârligul de remorcare. Raza de acþiune minimã
pentru sistemul Parktronic este calculatã de la
bara de protecþie, nu de la cârligul de remorcare.
138
GPericol de accident
Camera video de mers înapoi este conceputã
ca un sistem de asistenþã, iar afiºarea
obstacolelor poate fi distorsionatã, inexactã
sau chiar inexistentã. Utilizarea acestui sistem
nu vã scuteºte de responsabilitatea de a
efectua orice manevrã cu atenþie. Este posibil
ca imaginile furnizate de camera video sã nu
includã obiectele situate în urmãtoarele zone:
앫 foarte aproape de bara de protecþie spate.
sub nivelul barei de protecþie spate.
deasupra mânerului hayonului.
Sunteþi în permanenþã responsabil pentru
siguranþã ºi trebuie sã acordaþi în continuare
atenþie persoanelor ºi obiectelor aflate în jurul
autovehiculului în timpul parcãrii sau efectuãrii
de manevre. Aceastã indicaþie este valabilã
pentru întreaga zonã din jurul autovehiculului.
În caz contrar, puteþi pune în pericol atât
siguranþa dumneavoastrã, cât ºi pe cea a altor
persoane.
앫
Tractarea unei remorci*
!
Zona din spatele autovehiculului este afiºatã ca
imagine în oglindã, similar cu imaginea din
oglinda retrovizoare.
앫
Dacã lampa martor 1 este aprinsã, sistemul
Parktronic este dezactivat.
i Sistemul Parktronic este activat automat
când rotiþi cheia în poziþia 2 în contact.
Sistemul Parktronic este dezactivat pentru zona
din spate la efectuarea conexiunii electrice
între autovehicul ºi remorcã.
Imaginea oferitã de camera video
1 Camerã video pentru mers înapoi
* opþional
Controls.fm Page 139 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemele de asistare a conducerii
GPericol de accident
Camera video de mers înapoi nu va funcþiona
sau va funcþiona într-o mãsurã limitatã în
urmãtoarele situaþii:
앫 dacã hayonul este deschis.
앫 pe timp de ceaþã, ploaie intensã sau
ninsoare.
앫 noaptea ºi în locuri foarte întunecate.
앫 când camera video este expusã luminii
albe foarte puternice.
앫 dacã zona este iluminatã cu lãmpi
fluorescente (imaginea afiºatã va
tremura).
앫 dacã existã o schimbare bruscã de
temperaturã, de exemplu, la parcarea
autovehiculului într-un garaj încãlzit.
앫 dacã lentilele camerei video sunt murdare
sau obturate.
Activarea camerei video de mers înapoi
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Asiguraþi-vã cã setarea „Activated autom. in
reverse gear” (Transmisie automatã
activatã în treapta de mers înapoi) este
activatã în meniul COMAND APS.
(Consultaþi Instrucþiunile de utilizare
separate pentru sistemul COMAND APS.).
왘 Selectaþi treapta de mers înapoi.
Zona din spatele autovehiculului este
afiºatã pe display-ul COMAND APS.
Zona din spatele autovehiculului afiºatã pe
display-ul COMAND APS poate fi ascunsã.
(Consultaþi Instrucþiunile de utilizare separate
pentru sistemul COMAND APS.)
앫
dacã zona spate a autovehiculului este
deterioratã. În acest caz, apelaþi la un
atelier de specialitate autorizat pentru
verificarea poziþiei ºi a stãrii camerei
video. În acest scop, Mercedes-Benz
recomandã apelarea la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz.
Nu utilizaþi camera video pentru mers înapoi în
astfel de situaþii. În caz contrar, este posibil sã
accidentaþi alte persoane sau sã deterioraþi
bunuri, inclusiv autovehiculul.
139
Controls.fm Page 140 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Sistemul de climatizare
Prezentare generalã a sistemelor de climatizare
Autovehiculul poate fi echipat cu urmãtoarele sisteme de climatizare:
Sistem 1-zone Thermatic
Sistem 2-zone Thermatic
1-zone Thermatic este un sistem automat de
2-zone Thermatic este un sistem automat de
climatizare care combinã un sistem automat de climatizare care combinã un sistem automat de
încãlzire ºi ventilare cu un sistem de rãcire.
încãlzire ºi ventilare cu un sistem de rãcire.
Puteþi seta separat sistemul de climatizare
pentru partea ºoferului ºi pentru partea
pasagerului din faþã.
Sistem Thermotronic*
Sistemul automat de climatizare Thermotronic
combinã un sistem automat de încãlzire ºi
ventilare cu un sistem de rãcire. Puteþi seta
separat sistemul de climatizare pentru partea
ºoferului ºi pentru partea pasagerului din faþã.
* opþional
140
Controls.fm Page 141 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Autovehiculul poate fi echipat cu urmãtoarele sisteme de climatizare:
Sistemul de climatizare pentru zona din spate a habitaclului*1
Sistemul de climatizare pentru zona din spate a habitaclului permite reglarea separatã a temperaturii ºi a debitului de aer pentru zona aferentã.
1 Sistemul de climatizare pentru zona din spate a habitaclului* este disponibil numai împreunã cu sistemul Thermotronic*.
Note generale
Sistemul 1-zone Thermatic/2-zone Thermatic/
Thermotronic* controleazã temperatura ºi
umiditatea din habitaclu ºi filtreazã substanþele
nedorite din aer.
Acest sistem* funcþioneazã doar atunci când
motorul este pornit. Se realizeazã o funcþionare
optimã numai când conduceþi cu geamurile
laterale ºi trapa panoramicã glisantã* închise.
i Atunci când temperatura exterioarã este
ridicatã, efectuaþi ventilarea habitaclului pentru
scurt timp, de exemplu, prin intermediul
funcþiei de ventilaþie pe timp de varã
(컄 pagina 94). Aceasta va permite accelerarea
rãcirii ºi obþinerea mai rapidã a temperaturii
dorite în habitaclu.
i Filtrul integrat reþine majoritatea
particulelor de praf ºi toate particulele de polen.
Utilizarea unui filtru înfundat determinã
reducerea cantitãþii de aer admis în habitaclu.
Din acest motiv, trebuie sã respectaþi
întotdeauna intervalul de înlocuire a filtrului,
care este specificat în Caietul de service.
Deoarece durata de viaþã a filtrului depinde de
influenþele de mediu, cum ar fi gradul de
poluare a aerului, este posibil ca intervalul sã fie
mai scurt decât cel specificat în Caietul de
service.
GPericol de accident
Respectaþi setãrile recomandate în paginile
urmãtoare. În caz contrar, este posibilã
aburirea geamurilor. Ca urmare, este posibil sã
fiþi distras de la urmãrirea condiþiilor de trafic
ºi sã provocaþi un accident.
* opþional
141
Controls.fm Page 142 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Prezentare generalã a funcþiilor
sistemului de climatizare
Sistemul 1-zone Thermatic
Funcþia
Recomandãri/Observaþii
1
Setarea temperaturii
2
U Controlarea automatã a sistemului de climatizare
i Setaþi temperatura la 22 °C.
i Activaþi sistemul automat de climatizare. Lampa martor
3
{ Aerul este distribuit prin orificiile de dezaburire
4
y Dezaburirea parbrizului
(컄 pagina 149)
integratã în tasta U se aprinde.
(컄 pagina 152)
i Aceastã setare trebuie menþinutã doar pânã la curãþarea
completã a parbrizului.
142
(컄 pagina 150)
(컄 pagina 153)
Controls.fm Page 143 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
5
Funcþia
Recomandãri/Observaþii
, Activarea/dezactivarea sistemului Thermatic
i Utilizaþi acest mod de funcþionare numai pentru o
(컄 pagina 155)
perioadã scurtã de timp, de exemplu, într-un tunel. În caz
contrar, geamurile se pot aburi din cauza lipsei de aer
proaspãt.
6
Q Setarea debitului de aer
7
¯ Activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire a
lunetei
i La temperaturi foarte reduse, sistemul de încãlzire a
2 Activarea/dezactivarea funcþiei de rãcire cu
dezumidificarea aerului
i Activaþi funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului a
8
(컄 pagina 153)
(컄 pagina 154)
lunetei este activat numai dupã ce habitaclul este încãlzit.
(컄 pagina 149)
sistemul de climatizare. Lampa martor integratã în tasta
2 se aprinde.
9
a Aerul este direcþionat prin orificiile de ventilaþie
centrale ºi laterale
(컄 pagina 152)
a
Y Aerul este direcþionat cãtre picioare ºi prin orificiile de
ventilaþie centrale ºi laterale
(컄 pagina 152)
143
Controls.fm Page 144 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Sistemul 2-zone Thermatic
Funcþia
Recomandãri/Observaþii
1
Setarea temperaturii, stânga
(컄 pagina 150)
2
U Controlarea automatã a sistemului de climatizare
i Setaþi temperatura la 22 °C.
i Activaþi sistemul automat de climatizare. Lampa martor
3
´ Activarea/dezactivarea sistemului Thermatic
i Activaþi sistemul Thermatic. Lampa martor integratã în
(컄 pagina 148)
4
z Funcþia mono
i Setãrile efectuate pentru partea ºoferului sunt adoptate
(컄 pagina 153)
tasta ´ se stinge.
ºi pentru partea pasagerului din faþã.
144
(컄 pagina 149)
integratã în tasta U se aprinde.
Controls.fm Page 145 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
5
6
Funcþia
Recomandãri/Observaþii
2 Activarea/dezactivarea funcþiei de rãcire cu
dezumidificarea aerului
i Activaþi funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului a
y Dezaburirea parbrizului
(컄 pagina 149)
sistemul de climatizare. Lampa martor integratã în tasta
2 se aprinde.
i Aceastã setare trebuie menþinutã doar pânã la curãþarea
(컄 pagina 153)
completã a parbrizului.
7
, Activarea/dezactivarea sistemului Thermatic
i Utilizaþi acest mod de funcþionare numai pentru o
(컄 pagina 155)
perioadã scurtã de timp, de exemplu, într-un tunel. În caz
contrar, geamurile se pot aburi din cauza lipsei de aer
proaspãt.
8
Setarea temperaturii, dreapta
9
¯ Activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire a
lunetei
i Setaþi temperatura la 22 °C.
i La temperaturi foarte reduse, sistemul de încãlzire a
(컄 pagina 150)
(컄 pagina 154)
lunetei este activat numai dupã ce habitaclul este încãlzit.
a
Q Creºterea debitului de aer
(컄 pagina 153)
b
· Reducerea debitului de aer
(컄 pagina 153)
c
Afiºaj
d
Z Setarea distribuþiei aerului
(컄 pagina 152)
145
Controls.fm Page 146 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Sistemul Thermotronic*
Funcþia
Recomandãri/Observaþii
1
Setarea temperaturii, stânga
(컄 pagina 150)
2
U Controlarea automatã a sistemului de climatizare
i Setaþi temperatura la 22 °C.
i Activaþi sistemul automat de climatizare. Lampa martor
3
´ Activarea/dezactivarea sistemului Thermotronic
i Activaþi sistemul Thermotronic. Lampa martor integratã
(컄 pagina 148)
4
z Funcþia mono
i Setãrile efectuate pentru partea ºoferului sunt adoptate
(컄 pagina 153)
(컄 pagina 149)
integratã în tasta U se aprinde.
în tasta ´ se stinge.
ºi pentru partea pasagerului din faþã.
* opþional
146
Controls.fm Page 147 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
5
6
7
Funcþia
Recomandãri/Observaþii
œ Activarea/dezactivarea sistemului de climatizare cu
funcþie de dezumidificare a aerului
i Activaþi funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului a
(컄 pagina 149)
sistemul de climatizare. Lampa martor integratã în tasta
œ se aprinde.
T Activarea/dezactivarea funcþiei de utilizare a cãldurii
reziduale
i Puteþi utiliza cãldura rezidualã pentru a încãlzi sau
y Dezaburirea parbrizului
i Aceastã setare trebuie menþinutã doar pânã la curãþarea
(컄 pagina 156)
ventila habitaclul autovehiculului dupã luarea contactului.
(컄 pagina 153)
completã a parbrizului.
8
Setarea temperaturii, dreapta
9
¯ Activarea/dezactivarea sistemului de încãlzire a
lunetei
i Setaþi temperatura la 22 °C.
i La temperaturi foarte reduse, sistemul de încãlzire a
(컄 pagina 150)
(컄 pagina 154)
lunetei este activat numai dupã ce habitaclul este încãlzit.
a
Z Reglarea distribuþiei aerului, dreapta
(컄 pagina 152)
b
Q Creºterea debitului de aer
(컄 pagina 153)
c
· Reducerea debitului de aer
(컄 pagina 153)
d
Afiºaj
e
Z Reglarea distribuþiei aerului, stânga
f
, Activarea/dezactivarea sistemului Thermatic
(컄 pagina 152)
i Utilizaþi acest mod de funcþionare numai pentru o
(컄 pagina 155)
perioadã scurtã de timp, de exemplu, într-un tunel. În caz
contrar, geamurile se pot aburi din cauza lipsei de aer
proaspãt.
147
Controls.fm Page 148 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Sistemul de climatizare pentru zona din
spate a habitaclului*
Activarea/dezactivarea sistemului de
climatizare
i Când sistemul de climatizare este
dezactivat, funcþiile de alimentare cu aer ºi de
circulare a aerului sunt de asemenea
dezactivate. Utilizaþi aceastã setare doar pentru
scurt timp, în caz contrar, geamurile se pot
aburi.
i Activaþi sistemul de climatizare în principal
cu ajutorul tastei U.
1
2
3
4
5
Sistemul 1-zone Thermatic
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta U.
Lampa martor integratã în tasta U se
aprinde. Debitul de aer ºi distribuþia
acestuia sunt setate în modul automat.
sau
왘 Pentru activare: rotiþi rozeta 6 spre
dreapta în poziþia doritã (cu excepþia
poziþiei 0) (컄 pagina 142).
왘 Pentru dezactivare: rotiþi rozeta 6 spre
stânga în poziþia 0 (컄 pagina 142).
$ Mãrirea temperaturii
Afiºaj
Q Creºterea debitului de aer
· Reducerea debitului de aer
% Reducerea temperaturii
* opþional
148
Controls.fm Page 149 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Sistemul 2-zone Thermatic/
Thermotronic*
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta U.
Lampa martor integratã în tasta U se
aprinde. Debitul de aer ºi distribuþia
acestuia sunt setate în modul automat.
sau
왘 Apãsaþi tasta ´.
Lampa martor integratã în tasta ´ se
stinge. Setãrile selectate anterior sunt din
nou activate.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ´.
Lampa martor integratã în tasta ´ se
aprinde.
Activarea/dezactivarea funcþiei de
rãcire cu dezumidificarea aerului
Funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului
este disponibilã doar atunci când motorul este
pornit. Aerul din habitaclu este rãcit ºi
dezumidificat în funcþie de temperatura
selectatã. Astfel se previne aburirea
geamurilor.
GPericol de accident
Dacã dezactivaþi funcþia de rãcire cu
dezumidificarea aerului în condiþii de
temperaturi exterioare ridicate, autovehiculul
nu va fi rãcit, iar aerul nu va fi dezumidificat.
Este posibil ca geamurile sã se abureascã mai
rapid ºi sã nu mai puteþi urmãri condiþiile de
trafic ºi sã provocaþi astfel un accident.
HNotã privind protecþia mediului
Sistemul de rãcire utilizeazã agent frigorific
R134A. Acesta nu deterioreazã stratul de
ozon.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta œ.
Lampa martor integratã în tasta œ se
aprinde.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta œ.
Lampa martor integratã în tasta œ se
stinge. Funcþia de rãcire cu dezumidificarea
aerului dispune de o opþiune de dezactivare
temporizatã.
Controlul automat al climatizãrii
În modul automat, temperatura setatã este
menþinutã la nivel constant. Pentru aceasta,
sistemul regleazã automat temperatura aerului
distribuit, debitul ºi distribuþia acestuia.
Sistemul automat de climatizare va atinge un
nivel optim de funcþionare numai dacã funcþia
de rãcire cu dezumidificarea aerului este de
asemenea activatã. Dacã este necesar, funcþia
poate fi dezactivatã.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Setaþi temperatura doritã.
i Atunci când sistemul Thermatic
funcþioneazã în modul de rãcire, este posibilã
scurgerea apei de condens sub autovehicul.
* opþional
149
Controls.fm Page 150 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta U.
Lampa martor integratã în tasta U se
aprinde. Controlul automat al distribuþiei ºi
debitului de aer sunt activate.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta U.
Lampa martor integratã în tasta U se
stinge. Controlul automat al distribuþiei ºi
debitului de aer sunt dezactivate.
Setarea temperaturii
Sistemul 2-zone Thermatic: temperatura pentru
partea ºoferului ºi pentru partea pasagerului
din faþã poate fi setatã individual.
Setarea temperaturii pentru zona din faþã a
habitaclului cu ajutorul sistemului 1-zone
Thermatic
Setarea temperaturii în zona din spate a
habitaclului prin sistemul de climatizare
aferent*
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru creºtere sau reducere: rotiþi rozeta
1 spre dreapta sau spre stânga
(컄 pagina 142). Modificaþi temperatura
numai în trepte mici. Începeþi de la 22 °C.
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru creºtere sau reducere: rotiþi
rozetele 1 ºi 8 spre dreapta sau spre
stânga (컄 pagina 144), (컄 pagina 146).
Modificaþi temperatura numai în trepte
mici. Începeþi de la 22 °C.
Sistemul Thermotronic*: temperatura pentru
fiecare din cele trei zone de climatizare poate fi
reglatã separat. Puteþi selecta setãri diferite ale
debitului de aer pentru partea ºoferului ºi cea a
pasagerului din faþã, precum ºi pentru zona din
spate a habitaclului.
150
contactul electronic de pornire.
Pentru creºtere sau reducere: apãsaþi tasta
$ sau %. Modificaþi temperatura
numai în trepte mici. Începeþi de la 22 °C.
Reglarea orificiilor de ventilaþie
Setarea temperaturii pentru zona din faþã a
habitaclului cu ajutorul sistemului 2-zone
Thermatic/Thermotronic*
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
Zone de climatizare pentru sistemul
Thermotronic*
왘
GPericol de rãnire
Aerul admis prin orificiile de ventilaþie poate fi
foarte fierbinte sau foarte rece. Acesta poate
provoca arsuri sau degerãturi ale pielii
descoperite aflate în imediata apropiere a
orificiilor de ventilaþie. Nu apropiaþi pãrþile
descoperite ale corpului de orificiile de
ventilaþie. Dacã este necesar, redirecþionaþi
debitul de aer spre o altã zonã a habitaclului.
Pentru a asigura un debit de aer nerestricþionat
prin orificiile de ventilaþie, vã rugãm sã
respectaþi urmãtoarele instrucþiuni:
앫 menþineþi prizele de admisie a aerului dintre
parbriz ºi capota motorului curate, fãrã
acumulãri de gheaþã sau zãpadã, pentru a
asigura admisia de aer proaspãt în
habitaclu.
앫 nu acoperiþi niciodatã orificiile de ventilaþie
sau grilele de admisie ºi de ventilaþie din
habitaclu.
* opþional
Controls.fm Page 151 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
i Pentru efectuarea unei ventilaþii fãrã
Reglarea orificiilor de ventilaþie laterale
curenþi de aer nedoriþi, deplasaþi cursoarele
orificiilor de ventilaþie centrale spre centru.
Reglarea orificiilor de ventilaþie centrale
1 Orificiul de ventilaþie central stânga
2 Orificiu de ventilaþie central dreapta
3 Rozetã de reglare a orificiului de ventilaþie
central dreapta
4 Rozetã de reglare a orificiului de ventilaþie
central stânga
왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozetele
3 ºi 4 în sus sau în jos.
1 Orificiu de ventilaþie pentru dezaburirea
geamului lateral
2 Orificiu de ventilaþie lateral
3 Rozetã de reglare pentru orificiul de
ventilaþie lateral
Reglarea orificiului de ventilaþie pentru
torpedou
Torpedoul poate fi ventilat, de exemplu, pentru
rãcirea conþinutului, atunci când sistemul
Thermatic/Thermotronic* este activat. Nivelul
debitului de aer depinde de setãrile debitului ºi
distribuþiei aerului. Temperatura aerului este
aproximativ aceeaºi cu cea a aerului admis prin
orificiile de ventilaþie centrale.
! Închideþi orificiul de ventilaþie pentru
torpedo când modul de încãlzire este activat ºi
activaþi funcþia de rãcire cu dezumidificarea
aerului dacã temperatura exterioarã este
ridicatã. În caz contrar, articolele sensibile la
temperaturã pãstrate în torpedou se pot
deteriora.
왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozeta
3 în sus sau în jos.
i Orificiul de ventilaþie pentru dezaburirea
geamului 1 nu este niciodatã complet închis,
chiar dacã orificiul de ventilaþie lateral 2 este
închis.
1 Rozeta orificiului de ventilaþie
2 Orificiu de ventilaþie
* opþional
151
Controls.fm Page 152 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozeta
1 spre dreapta sau spre stânga.
Reglarea orificiilor de ventilaþie pentru
zona din spate a habitaclului
Setarea distribuþiei aerului
Puteþi regla individual distribuþia aerului pentru
partea ºoferului ºi partea pasagerului din faþã1.
Simbolurile corespunzãtoare funcþiei de
distribuþie a aerului au urmãtoarele semnificaþii:
Simbol
Semnificaþie
{
Aerul este distribuit prin orificiile de
dezaburire
a
Aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie centrale ºi laterale
Y
Aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie pentru zona destinatã
picioarelor
Ú
Aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie centrale ºi laterale ºi cele
pentru zona destinatã picioarelor
Z
Aerul este distribuit în întregul
habitaclu
\
Aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie centrale ºi laterale ºi prin
orificiile de dezaburire
[
Aerul este distribuit prin orificiile de
ventilaþie pentru zona destinatã
picioarelor ºi orificiile de dezaburire
Sistem de climatizare pentru zona din spate a
habitaclului
1 Rozetã de reglare a orificiilor de ventilaþie
pentru zona din spate a habitaclului
2 Orificiu de ventilaþie pentru zona din spate
a habitaclului, dreapta
3 Panou de comandã pentru sistemul de
climatizare a zonei din spate a habitaclului*
4 Orificiu de ventilaþie pentru zona din spate
a habitaclului, stânga
Sistemul 1-zone Thermatic
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi tasta {, Y sau a.
Lampa martor integratã în tasta {,
Y sau a se aprinde.
i Puteþi selecta de asemenea diverse
combinaþii pentru distribuþia aerului, prin
apãsarea mai multor taste.
왘 Pentru deschidere/închidere: rotiþi rozeta
1 în sus sau în jos.
1. În cazul modelelor dotate cu sistem
Thermotronic*.
152
* opþional
Controls.fm Page 153 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Sistemul 2-zone Thermatic/
Thermotronic*
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi în mod repetat tasta Z pânã
când setarea doritã apare pe display.
Lampa martor integratã în tasta U se
stinge. Controlul automat este dezactivat ºi
distribuþia aerului este controlatã în funcþie
de setarea selectatã.
Sistemul 2-zone Thermatic/
Thermotronic*/sistemul de climatizare
pentru zona din spate a habitaclului*
i Funcþia de „dezaburire” trebuie selectatã
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru creºtere sau reducere: apãsaþi tasta
Q sau Ï.
Activarea/dezactivarea funcþiei mono
왘 Pentru creºtere sau reducere: rotiþi rozeta
Funcþia MONO1 poate fi utilizatã pentru
adoptarea setãrilor de temperaturã ºi
distribuþie a aerului configurate pentru postul
de conducere, pentru partea pasagerului din
faþã.
왘 Apãsaþi tasta z.
Lampa martor integratã în comutatorul
z se aprinde sau se stinge.
* opþional
1. În cazul modelelor cu sistem 2-zone Thermatic*.
Setarea debitului de aer
Sistemul 1-zone Thermatic
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
6 spre dreapta sau spre stânga
(컄 pagina 142).
Dezaburirea parbrizului
doar pânã la curãþarea completã a parbrizului.
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta y.
Lampa martor integratã în tasta y se
aprinde.
Sistemul adoptã automat urmãtoarele funcþii:
앫 funcþia de rãcire cu dezumidificarea aerului
앫 debit de aer ridicat2
앫 temperaturã ridicatã2
앫 distribuþia aerului cãtre parbriz ºi geamurile
laterale faþã
앫 modul de recirculare a aerului dezactivat
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta y.
Lampa martor integratã în tasta y se
stinge. Setãrile selectate anterior sunt din
nou activate. Funcþia de rãcire cu
dezumidificarea aerului rãmâne activatã.
Modul de recirculare a aerului rãmâne
dezactivat.
sau
왘 Apãsaþi tasta U.
Lampa martor integratã în tasta y se
stinge. Debitul de aer ºi distribuþia acestuia
sunt setate în modul automat.
sau
2. În funcþie de temperatura exterioarã.
153
Controls.fm Page 154 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
왘 1-zone Thermatic: rotiþi rozeta 1 spre
dreapta sau spre stânga (컄 pagina 142).
2-zone Thermatic/Thermotronic*: rotiþi
rozetele 1 sau 8 spre dreapta sau spre
stânga (컄 pagina 144),(컄 pagina 146).
sau
왘 1-zone Thermatic: rotiþi rozeta 6 spre
dreapta sau spre stânga (컄 pagina 142).
2-zone Thermatic/Thermotronic*: apãsaþi
tasta Q sau ·.
Dezaburirea geamurilor
În cazul aburirii geamurilor pe interior
왘 Activaþi funcþia de rãcire cu dezumidificarea
aerului.
왘 Activaþi modul automat.
왘 În cazul în care geamurile se aburesc în
continuare, activaþi funcþia de dezaburire.
În cazul aburirii geamurilor pe exterior
왘 Activaþi ºtergãtoarele de parbriz.
왘 1-zone Thermatic: apãsaþi tasta Y sau
a.
왘 2-zone Thermatic/Thermotronic*:
menþineþi apãsatã tasta Z pânã când
simbolul Y sau a apare pe display.
i Aceastã setare trebuie menþinutã doar
pânã la curãþarea completã a parbrizului.
Activarea/dezactivarea sistemului de
încãlzire a lunetei
GPericol de accident
Curãþaþi toate geamurile de gheaþã sau zãpadã
înainte de pornirea în cãlãtorie. Vizibilitatea
diminuatã poate crea situaþii periculoase
pentru dumneavoastrã sau pentru alte
persoane.
i La temperaturi foarte reduse, sistemul de
încãlzire a lunetei este activat numai dupã ce
habitaclul este încãlzit.
i
Sistemul de încãlzire a lunetei consumã
multã energie electricã. De aceea, este indicat
sã îl opriþi imediat dupã curãþarea lunetei,
deoarece acesta se dezactiveazã automat
numai dupã câteva minute.
i Dacã tensiunea furnizatã de baterie este
prea scãzutã, este posibilã dezactivarea
sistemului de încãlzire a lunetei.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi tasta ¯.
Lampa martor integratã în tasta ¯ se
aprinde sau se stinge.
* opþional
154
Controls.fm Page 155 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Sistemul de climatizare
Activarea/dezactivarea modului de
recirculare a aerului
Puteþi opri admisia de aer din exterior dacã
acesta antreneazã pãtrunderea mirosurilor
neplãcute în interiorul autovehiculului. Aerul din
habitaclu va fi apoi recirculat.
GPericol de accident
La temperaturi exterioare prea scãzute,
activaþi modul de recirculare a aerului doar
pentru scurt timp. În caz contrar, geamurile se
pot aburi, diminuând vizibilitatea ºi punând
astfel în pericol siguranþa proprie ºi pe cea a
altor persoane. Este posibil sã nu mai puteþi
urmãri condiþiile de trafic ºi sã provocaþi un
accident.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta ,.
Lampa martor integratã în tasta , se
aprinde.
i Modul de recirculare a aerului se activeazã
automat la temperaturi exterioare ridicate.
Când modul de recirculare a aerului este activat
automat lampa martor integratã în tasta ,
este stinsã.
Admisia aerului din exterior are loc dupã
aproximativ 30 de minute.
* opþional
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta ,.
Lampa martor integratã în tasta , se
stinge.
i Modul de recirculare este dezactivat automat:
앫 dupã aproximativ cinci minute, dacã
temperatura exterioarã se situeazã sub
aproximativ 5 °C
앫 dupã aproximativ cinci minute, în cazul în
care dezumidificarea aerului este
dezactivatã
앫 dupã aproximativ 30 de minute, dacã
temperatura exterioarã depãºeºte
aproximativ 5 °C
Modul de recirculare a aerului cu funcþie
de confort de deschidere/închidere a
geamurilor
GPericol de rãnire
La deschiderea sau închiderea geamurilor
laterale, asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în
raza de acþiune dintre geam ºi cadrul portierei.
Nu vã sprijiniþi ºi nu amplasaþi obiecte pe
geamurile laterale în timp ce acestea sunt
deschise sau închise. Ca urmare a miºcãrii
geamului, este posibilã blocarea
dumneavoastrã sau a obiectelor între geam ºi
cadrul portierei. Dacã existã un asemenea
pericol, apãsaþi din nou tasta ,. Dacã este
necesar, apãsaþi comutatorul care opreºte,
deschide sau închide geamul lateral în sens
opus.
Asiguraþi-vã cã nu se aflã nimeni în raza de
acþiune a trapei panoramice glisante* la
deschiderea ºi închiderea acesteia. Dacã
existã un asemenea pericol, apãsaþi din nou
tasta ,. Dacã este necesar, apãsaþi
comutatorul care opreºte, deschide sau
închide trapa panoramicã glisantã* în sens
opus.
왘 Funcþia de confort de închidere: menþineþi
apãsatã tasta , pânã când geamurile
laterale ºi trapa panoramicã glisantã* se
închid.
Lampa martor integratã în tasta , se
aprinde. Modul de recirculare a aerului este
activat.
왘 Funcþia de confort de deschidere: menþineþi
apãsatã tasta , pânã când geamurile
laterale ºi trapa panoramicã glisantã* au
revenit în poziþia originalã.
Lampa martor integratã în tasta , se
stinge. Modul de recirculare a aerului este
dezactivat.
i În cazul deschiderii manuale a unui geam
lateral sau a trapei panoramice glisante* dupã
închiderea prin intermediul funcþiei de confort
de închidere, la deschiderea prin intermediul
respectivei funcþii, acestea vor rãmâne în
poziþia respectivã.
155
Controls.fm Page 156 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Trapa panoramicã glisantã* cu jaluzele rulante
Activarea ºi dezactivarea funcþiei de
utilizare a cãldurii reziduale
Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este
disponibilã numai împreunã cu sistemul
Thermotronic*.
Autovehiculului staþionar poate fi încãlzit timp
de maxim 30 de minute, utilizând cãldura
rezidualã furnizatã de motor dupã oprirea
acestuia. Durata intervalului de încãlzire
depinde de temperatura interioarã setatã.
i Aeroterma funcþioneazã la turaþii reduse,
indiferent de setarea pentru debitul de aer.
i În cazul activãrii funcþiei de utilizare a
cãldurii reziduale la temperaturi ridicate, va fi
activatã numai ventilaþia. Aeroterma
funcþioneazã la turaþii medii.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 0 sau sã
fie scoasã din contact.
왘 Pentru activare: apãsaþi tasta T.
Lampa martor integratã în tasta T se
aprinde.
왘 Pentru dezactivare: apãsaþi tasta T.
Lampa martor integratã în tasta T se
stinge.
i Funcþia de utilizare a cãldurii reziduale este
dezactivatã automat dupã aproximativ 30 de
minute sau în cazul în care:
앫
앫
motorul este pornit
tensiunea furnizatã de baterie scade
Trapa panoramicã glisantã* cu jaluzele
rulante
Trapa panoramicã glisantã
GPericol de rãnire
Luaþi mãsuri pentru a evita accidentarea vreunei
persoane la închiderea trapei panoramice glisante.
Dacã existã pericolul blocãrii, eliberaþi comutatorul
ºi apãsaþi-l scurt în orice direcþie, pentru a opri
deplasarea trapei.
GPericol de rãnire
Copiii se pot accidenta în cazul în care
acþioneazã trapa panoramicã glisantã.
Nu lãsaþi niciodatã copiii nesupravegheaþi în
autovehicul. Luaþi întotdeauna cheia cu
dumneavoastrã la pãrãsirea autovehiculului,
chiar dacã lipsiþi doar pentru scurt timp.
GPericol de rãnire
În caz de accident, este posibilã spargerea
geamului trapei panoramice glisante. Dacã nu
purtaþi centura de siguranþã, existã pericolul
de a fi proiectat prin deschiderea trapei în
cazul rãsturnãrii autovehiculului. Este necesar
sã purtaþi întotdeauna centura de siguranþã
pentru a reduce riscul de accidentare.
* opþional
156
Controls.fm Page 157 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Trapa panoramicã glisantã* cu jaluzele rulante
! Deschideþi trapa panoramicã glisantã
numai dacã aceasta nu este acoperitã de
zãpadã sau gheaþã. În caz contrar, este posibilã
producerea de defecþiuni.
Comutatorul este situat pe unitatea de
comandã frontalã din plafonierã.
i Când trapa panoramicã glisantã este
i Trapa panoramicã glisantã poate fi
deschisã ºi închisã ºi din exterior utilizând
„Funcþia de ventilaþie pe timp de varã”
(컄 pagina 94) ºi respectiv „Funcþia de confort
de închidere” (컄 pagina 95).
왘 Pentru închiderea manualã: trageþi
comutatorul în sensul indicat de sãgeata 2
ºi menþineþi-l în aceastã poziþie pânã când
trapa glisantã se aflã în poziþia doritã.
왘 Pentru deschidere completã: trageþi scurt
comutatorul dincolo de punctul de
rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 2 ºi
eliberaþi-l.
왘 Pentru oprire: apãsaþi sau trageþi
comutatorul în orice sens.
Nu permiteþi obiectelor cu muchii ascuþite sã
iasã în exterior prin deschiderea trapei. În caz
contrar, este posibilã deteriorarea chederelor.
deschisã, este posibilã apariþia zgomotului de
rezonanþã sau a zgomotului obiºnuit produs de
curenþii de aer. Acestea sunt cauzate de mici
variaþii ale presiunii aerului în habitaclu. Pentru
reducerea sau eliminarea acestui zgomot,
modificaþi poziþia trapei panoramice glisante
sau deschideþi puþin un geam lateral.
Închiderea
Închiderea cu putere, fãrã funcþia de
protecþie la strângere
1 Deschiderea
2 Închiderea/coborârea
3 Ridicarea
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
contactul electronic de pornire.
Deschiderea
왘 Pentru deschiderea manualã: apãsaþi
comutatorul în sensul indicat de sãgeata 1
pânã când trapa panoramicã glisantã se
aflã în poziþia doritã.
왘 Pentru deschidere completã: apãsaþi scurt
comutatorul dincolo de punctul de
rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 1 ºi
eliberaþi-l.
왘 Pentru oprire: apãsaþi sau trageþi
comutatorul în orice sens.
GPericol de rãnire
Asiguraþi-vã cã nimeni nu este prins ºi, în acest
fel, rãnit grav sau fatal, în timpul cursei de
închidere a trapei panoramice glisante fãrã
funcþia de protecþie la strângere.
Dacã trapa panoramicã glisantã se blocheazã în
timpul închiderii:
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul pânã la punctul de rezistenþã
în sensul indicat de sãgeata 2, pânã când
trapa panoramicã glisantã se închide.
Trapa panoramicã glisantã este închisã cu
mai multã forþã.
Dacã aceasta se blocheazã din nou în timpul
închiderii:
* opþional
157
Controls.fm Page 158 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Trapa panoramicã glisantã* cu jaluzele rulante
왘 Imediat dupã blocare, trageþi din nou
comutatorul pânã la punctul de rezistenþã
în sensul indicat de sãgeata 2, pânã când
trapa panoramicã glisantã se închide.
Trapa panoramicã glisantã este închisã fãrã
funcþia de protecþie la strângere.
Ridicarea
Trapa panoramicã glisantã poate fi ridicatã
pentru ventilarea habitaclului.
왘 Pentru ridicarea manualã: apãsaþi
comutatorul în sensul indicat de sãgeata 3
pânã când trapa se aflã în poziþia doritã.
왘 Pentru ridicarea completã: apãsaþi scurt
comutatorul dincolo de punctul de
rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 3 ºi
eliberaþi-l.
왘 Pentru oprire: apãsaþi sau trageþi
comutatorul în orice sens.
Coborârea ºi închiderea
왘 Pentru coborârea manualã: trageþi
comutatorul în sensul indicat de sãgeata 2
ºi menþineþi-l în aceastã poziþie pânã când
trapa panoramicã glisantã se aflã în poziþia
doritã.
왘 Pentru coborârea completã: trageþi scurt
comutatorul dincolo de punctul de
rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 2 ºi
eliberaþi-l.
왘 Pentru oprire: apãsaþi sau trageþi
comutatorul în orice sens.
Jaluzelele rulante
Jaluzelele rulante asigurã protecþie împotriva
razelor solare. Cele douã jaluzele rulante pot fi
deschise ºi închise doar simultan, ºi numai
atunci când trapa panoramicã glisantã este
închisã.
GPericol de rãnire
Luaþi mãsuri pentru a preveni accidentarea
persoanelor la deschiderea sau închiderea
jaluzelelor rulante.
Comutatorul este situat pe unitatea de
comandã din plafonierã.
1 Deschiderea
2 Închiderea
3 Deschiderea
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
contactul electronic de pornire.
* opþional
158
Controls.fm Page 159 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Trapa panoramicã glisantã* cu jaluzele rulante
Deschiderea
왘 Pentru deschiderea manualã: apãsaþi
comutatorul în sensul indicat de sãgeata 1
sau 3, pânã când jaluzelele rulante se aflã
în poziþia doritã.
왘 Pentru deschidere completã: apãsaþi scurt
comutatorul dincolo de punctul de
rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 1
sau 3.
왘 Pentru oprire: apãsaþi sau trageþi
comutatorul în orice sens.
Închiderea
왘 Pentru închiderea manualã: trageþi
comutatorul în sensul indicat de sãgeata 2
pânã când jaluzelele rulante se aflã în
poziþia doritã.
왘 Pentru închidere completã: deplasaþi scurt
comutatorul dincolo de punctul de
rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 2.
왘 Pentru oprire: apãsaþi sau trageþi
comutatorul în orice sens.
Funcþia de închidere în caz de ploaie*
Când cheia se aflã în poziþia 0 în contact sau
este scoasã din contact, trapa panoramicã
glisantã se închide automat:
앫 dacã începe sã plouã
앫 la temperaturi exterioare extreme
앫 dupã 6 ore
앫 dacã sursa de energie electricã prezintã
defecþiuni
Partea din spate a trapei panoramice glisante
rãmâne ridicatã pentru a permite ventilarea
habitaclului.
i Dacã trapa panoramicã glisantã este
împiedicatã la închidere cu funcþia de închidere
în caz de ploaie, aceasta se deschide din nou
puþin. Funcþia de închidere în caz de ploaie este
apoi dezactivatã.
Trapa panoramicã glisantã nu se închide dacã:
partea din spate a acesteia este ridicatã
앫 este blocatã
앫 picãturile de ploaie nu ating parbrizul în
zona senzorului de ploaie (de exemplu,
atunci când autovehiculul se aflã sub un
pod sau într-un garaj acoperit)
앫
Resetarea trapei panoramice ºi a
jaluzelelor rulante
Resetaþi trapa panoramicã glisantã ºi jaluzele
rulante dacã nu se deschid lejer.
Comutatorul este situat pe unitatea de
comandã din plafonierã.
1 Deschiderea
2 Închiderea/coborârea
3 Ridicarea
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Trageþi continuu comutatorul pânã la
punctul de rezistenþã în sensul indicat de
sãgeata 2 pânã când jaluzelele rulante
sunt complet închise.
왘 Menþineþi comutatorul tras timp de încã o
secundã.
* opþional
159
Controls.fm Page 160 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
왘 Apãsaþi continuu comutatorul pânã la
왘
왘
왘
왘
왘
punctul de rezistenþã în sensul indicat de
sãgeata 1, pânã când jaluzelele rulante
sunt complet deschise.
Apãsaþi comutatorul pânã la punctul de
rezistenþã în sensul indicat de sãgeata 1,
pânã când trapa panoramicã glisantã este
deschisã aproximativ 10 cm.
Trageþi în mod repetat comutatorul pânã la
punctul de rezistenþã în sensul indicat de
sãgeata 2, pânã când trapa este complet
închisã.
Menþineþi comutatorul tras timp de încã o
secundã.
Verificaþi dacã trapa panoramicã glisantã
poate fi din nou deschisã complet
(컄 pagina 157).
În caz contrar, apelaþi la un atelier de
specialitate calificat.
160
Încãrcarea ºi depozitarea
Suportul pentru pahare integrat în cotiera
scaunelor din spate
Suportul pentru pahare
GPericol de rãnire
Menþineþi suportul pentru pahare închis atunci
când autovehiculul se aflã în miºcare. În caz
contrar, dumneavoastrã sau alþi pasageri ai
autovehiculului puteþi fi accidentaþi de
obiectele proiectate în habitaclu în cazul în
care:
앫 frânaþi brusc
앫 schimbaþi brusc direcþia
앫 sunteþi implicat într-un accident
Utilizaþi suporturile pentru pahare numai
pentru recipiente de dimensiuni potrivite ºi
prevãzute cu capac. În caz contrar, conþinutul
acestora s-ar putea vãrsa.
Suporturile pentru pahare nu trebuie utilizate
pentru recipiente conþinând lichide fierbinþi. În
caz contrar, puteþi suferi arsuri.
1 Buton de eliberare
2 Suport pentru pahare
왘 Pentru deschidere: rabataþi în jos cotiera
din spate.
왘 Ridicaþi capacul cotierei din spate.
왘 Apãsaþi butonul de eliberare 1.
Suportul pentru pahare 2 se rabateazã în
faþã.
왘 Dacã este necesar, rabataþi din nou capacul
cotierei din spate.
왘 Pentru închidere: ridicaþi capacul cotierei
din spate.
왘 Rabataþi suportul pentru pahare 2 în
spate, pânã la fixare.
Controls.fm Page 161 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Portbagajul de plafon*
GPericol de accident ºi rãnire
Dacã sunt fixate incorect, cadrul portbagaj,
suportul pentru schiuri sau încãrcãtura
acestora se poate desprinde de pe plafon.
Aceste obiecte pot fi proiectate în habitaclu ºi
pot duce la accidentarea dumneavoastrã sau a
altor persoane. Respectaþi instrucþiunile de
instalare ale producãtorului ºi instrucþiunile
speciale de utilizare.
Sarcina de pe plafon determinã ridicarea
centrului de greutate al autovehiculului, cu
consecinþe directe asupra manevrabilitãþii.
Respectaþi întotdeauna sarcina maximã pe
plafon de 75 kg. Adaptaþi-vã permanent stilul
de conducere la condiþiile de drum, trafic ºi de
vreme ºi conduceþi cu mai multã prudenþã
atunci când transportaþi încãrcãturi pe plafon.
!
Mercedes-Benz recomandã utilizarea
exclusivã a cadrelor portbagaj de plafon care au
fost testate ºi omologate pentru autovehiculele
Mercedes-Benz. Astfel, preveniþi deteriorarea
autovehiculului.
Depozitaþi sarcina pe cadrul portbagaj astfel
încât autovehiculul sã nu fie deteriorat chiar
dacã se aflã în miºcare.
Asiguraþi-vã cã, în funcþie de nivelul de echipare
al autovehiculului, sunt posibile ridicarea
completã a trapei panoramice glisante* ºi
deschiderea completã a hayonului.
왘 Fixaþi cadrul portbagaj pe barele de pe
acoperiº*.
Respectaþi instrucþiunile de montare
furnizate de producãtor.
Instrucþiuni generale referitoare la
încãrcare
Manevrabilitatea unui autovehicul încãrcat
depinde de distribuþia încãrcãturii. Din acest
motiv, este recomandatã încãrcarea
autovehiculului conform indicaþiilor din
imaginile prezentate în continuare.
Plasa pentru bagaje în spaþiul destinat
picioarelor pasagerului din faþã
GPericol de rãnire
Utilizaþi plasa pentru bagaje numai pentru
obiecte uºoare. Nu utilizaþi plasa pentru
transportarea obiectelor grele, cu muchii
ascuþite sau a obiectelor casante. Este posibil
ca aceasta sã nu poatã asigura corespunzãtor
obiectele în caz de accident.
La transportarea unei încãrcãturi, urmaþi
instrucþiunile prezentate în continuare:
앫 Când transportaþi o încãrcãturã, nu depãºiþi
masa maximã admisã sau sarcina maximã
pe fiecare punte (incluzând pasagerii).
앫 Amplasaþi încãrcãturile grele cât mai în faþã
ºi mai jos posibil în portbagaj.
앫 Încãrcãtura nu trebuie sã depãºeascã
marginea superioarã a spãtarelor.
앫 Amplasaþi întotdeauna încãrcãtura
sprijinitã de spãtarele scaunelor.
* opþional
161
Controls.fm Page 162 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
앫
Dacã este posibil, aºezaþi întotdeauna
încãrcãtura în spatele scaunelor
neocupate.
앫 Fixaþi încãrcãtura prin intermediul unor
dispozitive solide ºi rezistente la uzurã.
Cãptuºiþi muchiile ascuþite pentru a le
proteja.
i Dispozitivele de fixare sunt disponibile la
orice atelier de specialitate autorizat, de
exemplu, la oricare centru autorizat de vânzãri
ºi service Mercedes-Benz.
Fixarea încãrcãturii
Inelele de ancorare
앫
pentru a asigura protecþia, acoperiþi
muchiile ascuþite.
Existã patru inele de ancorare în portbagaj ºi
douã la baza zonei din spate a habitaclului*.
GPericol de rãnire
Utilizaþi exclusiv inelele de ancorare prevãzute.
Sub niciun motiv nu este permisã utilizarea
punctelor de ancorare pentru scaunele de
copil de pe spãtarele locurilor din spate.
Distribuiþi uniform încãrcãtura între inelele de
ancorare.
În caz contrar, dumneavoastrã sau alþi
pasageri ai autovehiculului puteþi fi accidentaþi
de obiectele proiectate în habitaclu în cazul în
care:
앫 frânaþi brusc
앫 schimbaþi brusc direcþia
앫 sunteþi implicat într-un accident
1 Inele de ancorare în portbagaj
Respectaþi instrucþiunile generale referitoare
la încãrcarea autovehiculului.
Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni la fixarea
încãrcãturii:
앫 fixaþi încãrcãtura cu ajutorul inelelor de
ancorare.
앫 nu utilizaþi benzi sau plase elastice pentru
fixarea încãrcãturii, deoarece acestea sunt
concepute exclusiv pentru protecþia
împotriva alunecãrii obiectelor uºoare.
앫 nu treceþi curelele de fixare peste muchii
ascuþite sau colþuri.
1 Inele de ancorare* la baza zonei din spate a
habitaclului
* opþional
162
Controls.fm Page 163 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Compartimentul de depozitare situat
sub podeaua portbagajului
GPericol de rãnire
Nu conduceþi niciodatã cu podeaua
portbagajului deschisã.
În caz contrar, pasagerii autovehiculului pot fi
rãniþi de obiectele proiectate prin habitaclu în
cazul unei frânãri, al unei schimbãri bruºte de
direcþie sau în caz de accident.
Plasa de siguranþã*, cârligul de remorcare*,
roata de rezervã de dimensiuni reduse* etc.
sunt depozitate sub podeaua portbagajului.
왘 Pentru deschidere: deschideþi hayonul.
왘 Menþinând nervurile apãsate, apãsaþi
mânerul 1 în jos 2.
Mânerul 1 se rabateazã în sus.
왘 Ridicaþi podeaua portbagajului cu ajutorul
mânerului 1 pânã când se sprijinã de
jaluzeaua portbagajului.
i De partea inferioarã a podelei portbagajului
este fixatã o chingã cu cârlig. Acest cârlig poate
fi utilizat pentru fixarea podelei portbagajului de
plafon, pentru a facilita încãrcarea ºi
descãrcarea compartimentului de depozitare
situat sub podeaua portbagajului. Cârligul are
numai o funcþie de facilitare a încãrcãrii,
întrucât compartimentul de depozitare situat
sub podeaua portbagajului trebuie sã fie închis
în timpul deplasãrii.
왘 Pentru închidere: rabataþi în jos podeaua
Cârligul pentru genþi
GPericol de rãnire
Utilizaþi cârligele pentru genþi numai pentru
ancorarea obiectelor uºoare. Nu le utilizaþi pentru
transportarea obiectelor grele, cu muchii ascuþite
sau a obiectelor casante. La frânarea bruscã,
schimbarea subitã a direcþiei sau în cazul
producerii unui accident, cârligele pentru haine
nu vor asigura îndeajuns obiectele. Acest lucru
poate provoca rãnirea gravã a dumneavoastrã sau
a altor persoane.
! Cârligul poate suporta o greutate maximã de
5 kg. Nu îl utilizaþi pentru a fixa o încãrcãturã.
Existã un cârlig pentru genþi în partea stângã a
portbagajului ºi douã cârlige în partea dreaptã ºi
stângã a montantului D inferior, de exemplu, pentru
dispozitivele de pretensionare a centurilor.
portbagajului.
왘 Apãsaþi podeaua portbagajului pânã se
fixeazã.
1 Mâner
2 Pentru apãsarea mânerului
1 Cârlig pentru genþi (montantul D)
* opþional
163
Controls.fm Page 164 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Cârligele pentru haine de pe hayon
GPericol de rãnire
În cazul ancorãrii unei încãrcãturi prea mari pe
cârligele pentru haine, este posibil ca hayonul
sã se închidã.
Este posibilã blocarea sau accidentarea
dumneavoastrã sau a altor persoane.
În cazul utilizãrii cârligelor pentru haine,
suspendaþi exclusiv articole uºoare de
îmbrãcãminte de acestea. Asiguraþi-vã cã
nimeni nu va fi accidentat în cursul acestei
operaþiuni.
Suplimentarea capacitãþii portbagajului
Rabatarea înainte a spãtarului banchetei
Scaunele laterale din spate pot fi rabatate în
jos, pentru a suplimenta capacitatea
portbagajului.
G Pericol de rãnire
Nu transportaþi obiecte grele sau dure în
habitaclu sau în portbagaj decât dacã sunt
fixate corespunzãtor.
În caz contrar, pasagerii autovehiculului pot fi
rãniþi de obiectele proiectate prin habitaclu în
cazul unei frânãri, al unei schimbãri bruºte de
direcþie sau în caz de accident.
Atunci când utilizaþi portbagajul cu capacitate
suplimentatã, plasa de siguranþã trebuie sã fie
întotdeauna fixatã.
GPericol de intoxicare
Circulaþi doar cu hayonul închis. În caz contrar,
gazele de eºapament pot pãtrunde în
habitaclu.
1 Spãtarul banchetei
2 Maneta de eliberare a banchetei
! Înainte de a rabata spãtarul banchetei,
asiguraþi-vã cã tetierele sunt coborâte (cea mai
joasã poziþie). În caz contrar, scaunele din faþã,
cotierele ºi Sistemul de divertisment pentru
locurile din spate* ar putea fi deteriorate.
왘 Coborâþi complet tetierele banchetei
(컄 pagina 72).
왘 Dacã este necesar, deplasaþi înainte
scaunul ºoferului sau al pasagerului din
faþã.
1 Cârlige pentru haine
* opþional
164
Controls.fm Page 165 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
왘 Deplasaþi înainte maneta de eliberare 2 a
spãtarului din stânga sau din dreapta.
Spãtarul corespunzãtor al banchetei 1
este deblocat.
왘 Rabataþi spãtarul banchetei 1 înainte.
왘 Dacã este necesar, deplasaþi înapoi scaunul
ºoferului sau al pasagerului din faþã.
Rabatarea înapoi a spãtarului banchetei
Indicatorul de verificare de culoare roºie 2
nu mai este vizibil.
Jaluzeaua portbagajului*
GPericol de rãnire
GPericol de accident ºi rãnire
Asiguraþi-vã cã spãtarul este fixat
corespunzãtor. Indicatoarele de verificare de
culoare roºie de pe partea dreaptã ºi stângã ar
trebui sã nu mai fie vizibile. În caz contrar,
spãtarele nu sunt fixate în poziþia corectã.
Pasagerii ar putea fi rãniþi în eventualitatea
unui accident, de exemplu, de cãtre obiectele
proiectate în faþã din portbagaj.
Jaluzeaua portbagajului nu este un sistem de
retenþie. Încãrcãtura din portbagaj trebuie
fixatã corespunzãtor. Jaluzeaua portbagajului
trebuie sã fie bine fixatã. Dacã bagajele nu
sunt fixate corespunzãtor, acestea pot fi
proiectate peste spãtar, în portbagaj, de
exemplu, în cazul frânãrii puternice, a
schimbãtorilor bruºte de direcþie sau în caz de
accident. Este posibilã producerea unui
accident cu consecinþe asupra dumneavoastrã
sau a altor persoane.
왘 Dacã este cazul, reglaþi poziþia tetierelor
(컄 pagina 72).
왘 Dacã este necesar, deplasaþi înapoi scaunul
ºoferului sau al pasagerului din faþã.
! La încãrcarea autovehiculului, asiguraþi-vã
cã încãrcãtura din portbagaj nu depãºeºte
marginea inferioarã a geamurilor laterale. Nu
amplasaþi obiecte grele pe jaluzeaua
portbagajului.
1 Spãtarul banchetei
2 Indicator de verificare
3 Maneta de eliberare a banchetei
왘 Dacã este necesar, deplasaþi înainte
scaunul ºoferului sau al pasagerului din
faþã.
! Centura de siguranþã nu trebuie sã fie
blocatã.
왘 Rabataþi înapoi spãtarul banchetei 1 pânã
se fixeazã.
* opþional
165
Controls.fm Page 166 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Extinderea ºi rularea jaluzelei
portbagajului
Montarea/demontarea jaluzelei
portbagajului
Plasa de siguranþã*
GPericol de rãnire
1 Jaluzeaua portbagajului
왘 Pentru extindere: trageþi jaluzeaua
portbagajului 1 în spate ºi prindeþi-o în
dispozitivele de fixare din dreapta ºi stânga.
왘 Pentru rulare: desprindeþi jaluzeaua
portbagajului 1 ºi deplasaþi-o în faþã pânã
când este rulatã complet.
i Pentru a facilita încãrcarea portbagajului,
puteþi plia secþiunea solidã a jaluzelei la
aproximativ 45°.
1 Jaluzeaua portbagajului
2 Deblocarea
Asiguraþi-vã cã plasa de siguranþã este fixatã
corespunzãtor în pãrþile superioarã ºi
inferioarã.
Nu utilizaþi o plasã de siguranþã deterioratã.
Aceasta nu poate fixa încãrcãturi foarte grele.
Din acest motiv, trebuie întotdeauna sã fixaþi
încãrcãtura.
În caz contrar, în caz de frânare bruscã,
schimbare bruscã de direcþie, sau accident,
este posibil ca obiectele sã fie proiectate în
habitaclu ºi sã vã accidenteze pe
dumneavoastrã sau alte persoane.
왘 Pentru demontare: asiguraþi-vã cã
jaluzeaua portbagajului 1 este rulatã.
왘 Apãsaþi mânerul din partea dreaptã
왘
왘
왘
왘
inferioarã în sensul indicat de sãgeata 2
sau spre stânga.
Scoateþi jaluzeaua portbagajului 1.
Pentru montare: poziþionaþi jaluzeaua
portbagajului 1 în niºa din partea stângã în
sensul de deplasare al autovehiculului.
Trageþi mânerul în sensul opus celui indicat
de sãgeatã.
Permiteþi jaluzelei 1 sã se fixeze în niºa
corespunzãtoare de pe partea dreaptã.
* opþional
166
Controls.fm Page 167 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Pregãtirea plasei de siguranþã
왘 Introduceþi tija de ghidare 2 în opritorul 1
Plasa de siguranþã este situatã în sertarul de
depozitare din compartimentul situat sub
podeaua portbagajului (컄 pagina 163).
왘 Desfaceþi dispozitivele de fixare cu bandã
Velcro ºi scoateþi plasa de siguranþã.
왘 Derulaþi ºi depliaþi plasa de siguranþã.
Tijele de ghidare inferioare ºi superioare
trebuie sã se fixeze cu un sunet specific.
왘 Glisaþi tija de ghidare 2 înainte în opritorul
în sensul indicat de sãgeatã.
1 în sensul indicat de sãgeatã.
Fixarea plasei de siguranþã
Montarea plasei de siguranþã
1 Dispozitive de fixare din spatele
montantului B
2 Dispozitiv de fixare din spatele montantului
C
앫
Poziþia 1 în spatele scaunului din faþã (cu
suplimentarea capacitãþii portbagajului)
(컄 pagina 164): dispozitivele de fixare din
spatele montantului B 1 ºi inelele de
ancorare* din zona inferioarã din spate
(컄 pagina 162) sunt necesare pentru
fixarea plasei de siguranþã.
Puteþi utiliza plasa de siguranþã în poziþia 1
numai dacã existã inele de ancorare* în
zona inferioarã din spate.
앫 Poziþia 2 în spatele banchetei: dispozitivele
de fixare din spatele montantului C 2 ºi
inelele de ancorare din portbagaj sunt
necesare pentru fixarea plasei de siguranþã
(컄 pagina 162).
Dispozitiv de fixare a retractorului centurii din
spatele scaunelor din faþã
1 Cârlig pentru centurã
2 Inel de ancorare
3 Bandã de tensionare
Tijã de ghidare introdusã în spatele montantului
C
1 Opritor
2 Tijã de ghidare
* opþional
167
Controls.fm Page 168 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
왘 Introduceþi cârligul pentru centurã 1 în
inelul de ancorare 2 în sensul indicat de
sãgeatã.
왘 Trageþi banda de tensionare 3 de capãtul
liber, în sensul indicat de sãgeatã, pânã
când plasa de siguranþã este fixã.
왘 Dupã parcurgerea unei distanþe scurte,
verificaþi ºi, dacã este necesar, fixaþi din
nou plasa.
Demontarea plasei de siguranþã
왘 Desfaceþi cârligul pentru centurã 2 din
inelul de ancorare 3.
Demontarea ºi depozitarea plasei de
siguranþã
왘 Desprindeþi tija de ghidare 2 din suportul
1 (컄 pagina 167).
왘 Apãsaþi butonul roºu de pe partea
superioarã ºi inferioarã a tijelor de ghidare.
왘 Pliaþi plasa de siguranþã ºi rulaþi-o. Rulaþi
dispozitivul de reglaj ºi cârligul pentru curea
în plasa de siguranþã, pentru a preveni
zgomotele.
왘 Aºezaþi plasa de siguranþã în sertarul de
depozitare din compartimentul situat sub
podeaua portbagajului.
1 Sertar de depozitare
2 Dispozitiv de fixare cu bandã Velcro
3 Fantã
왘 Trageþi ambele dispozitive de fixare cu
bandã Velcro 2 prin fanta 3 în sertarul de
depozitare 1 ºi fixaþi plasa de siguranþã.
Dispozitiv de fixare a retractorului centurii din
spatele scaunelor din faþã
1 Dispozitiv de reglaj
2 Cârlig pentru centurã
3 Inel de ancorare
왘 Trageþi dispozitivul de reglaj 1 în sus, în
sensul indicat de sãgeatã, pentru a reduce
tensiunea din banda de tensionare.
168
Controls.fm Page 169 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Compartimentele de depozitare
Torpedoul
GPericol de rãnire
Compartimentele de depozitare trebuie sã fie
închise atunci când sunt încãrcate. Plasele
pentru bagaje nu sunt concepute pentru
fixarea obiectelor grele.
Este posibilã accidentarea dumneavoastrã sau
a altor persoane din cauza obiectelor
proiectate în habitaclu în cazul în care:
앫 frânaþi brusc
앫 schimbaþi brusc direcþia
앫
sunteþi implicat într-un accident
Obiectele cu muchii ascuþite ºi cele fragile nu
trebuie transportate în plasa pentru bagaje.
Nu transportaþi obiecte dure în buzunarele
pentru hãrþi. Obiectele nu trebuie sã iasã din
buzunarele pentru hãrþi.
1 Mâner
2 Capacul torpedoului
왘 Pentru deschidere: trageþi mânerul 1 ºi
deschideþi capacul torpedoului 2.
왘 Pentru închidere: împingeþi în sus capacul
torpedoului 2 pânã se blocheazã.
$ Deszãvorârea
% Zãvorârea
왘 Pentru zãvorâre: introduceþi cheia
mecanicã de avarie (컄 pagina 263) în
încuietoare ºi rotiþi-o cu 90° la dreapta, în
poziþia %.
왘 Pentru deszãvorâre: introduceþi cheia
mecanicã de avarie (컄 pagina 263) în
încuietoare ºi rotiþi-o cu 90° la stânga, în
poziþia $.
i Autovehiculele cu echipament audio* sau
COMAND APS*: mufa AUX se aflã în torpedou.
* opþional
169
Controls.fm Page 170 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Încãrcarea ºi depozitarea
Compartimentul de depozitare/
compartimentul telefonului sub cotierã
Compartimentul de depozitare situat sub
scaunul ºoferului ºi al pasagerului din faþã
(doar la autovehiculele cu scaune
acþionate electric*)
Compartimentul de depozitare situat în
cotiera din spate
GPericol de rãnire
1 Buton dreapta
2 Buton stânga
Încãrcaþi compartimentul de depozitare numai
pânã la capacitatea maximã admisã de 1,5 kg.
În caz contrar, încãrcãtura transportatã poate
fi, de exemplu, proiectatã în afara
compartimentului de depozitare în cazul unei
schimbãri bruºte de direcþie sau al unei frânãri
bruºte ºi este posibilã accidentarea
dumneavoastrã sau a altor persoane.
왘 Pentru deschidere: apãsaþi butonul din
1 Capac
2 Cotiera din spate
왘
partea stângã 2 sau dreaptã 1.
Compartimentul de depozitare se deschide.
i Sub cotierã se gãsesc un compartiment de
depozitare mic ºi unul mare. Compartimentul
mic poate fi extras pentru a fi golit. Suportul
pentru telefon* se gãseºte în compartimentul
de depozitare mai mare.
Rabataþi în jos cotiera din spate 2.
왘 Rabataþi capacul 1 cotierei în sus.
1 Mâner
2 Capac
왘 Pentru deschidere: trageþi mânerul 1 în
sus ºi rabataþi capacul 2 înainte.
170
* opþional
Controls.fm Page 171 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Dotãrile
Dotãrile
Oglinda integratã în parasolar
왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul 1
Parasolarele
Lampa de iluminare a oglinzii 1 funcþioneazã
numai dacã parasolarul este fixat în suportul 2
ºi capacul oglinzii 5 a fost rabatat în sus.
왘 Pentru scoaterea scrumierei: atingeþi
GPericol de accident
Acoperiþi oglinzile din parasolare în timpul
conducerii autovehiculului. În caz contrar, este
posibil sã fiþi orbit de luminile puternice ºi sã
nu puteþi detecta condiþiile de trafic. Ca
urmare, puteþi provoca un accident.
Lumina solarã din lateral
왘 Depliaþi parasolarul.
왘 Scoateþi parasolarul din suportul 2.
왘 Rabataþi parasolarul în lateral.
înainte pânã la fixare.
scrumiera pe nervurile laterale ºi trageþi-o
în sus 2.
왘 Pentru remontarea scrumierei: împingeþi
scrumiera în suport pânã la fixarea sonorã a
acesteia.
왘 Pentru închidere: apãsaþi scurt capacul 1
pe partea din faþã.
Acesta va reveni.
Scrumiera* (autovehiculele prevãzute
cu scrumierã ºi brichetã*)
Scrumiera din postul de conducere
1 Lampã pentru oglindã
2 Suport
3 Clemã de fixare, de exemplu, pentru
tichetele de parcare
4 Oglindã integratã în parasolar
5 Capacul oglinzii
1 Capac
2 Scoaterea scrumierei
3 Scrumierã
* opþional
171
Controls.fm Page 172 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Dotãrile
Scrumiera din zona din spate a habitaclului
Autovehiculele fãrã sistem de divertisment
pentru zona din spate* sunt prevãzute cu o
scrumierã în consola centralã din spate.
Bricheta* (autovehiculele prevãzute cu
scrumierã ºi brichetã*)
GPericol de rãnire ºi incendiu
Pentru manipularea brichetei fierbinþi, utilizaþi
numai mânerul acesteia. În caz contrar, puteþi
suferi arsuri.
Luaþi mãsuri pentru eliminarea pericolului de
accidentare a copiilor ce cãlãtoresc în
autovehicul prin atingerea brichetei fierbinþi
sau de provocare a unui incendiu prin
manipularea acesteia.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Glisaþi capacul 1 înainte pânã la fixare.
왘 Apãsaþi bricheta 2 în interior.
Bricheta 2 este proiectatã automat în
exterior când elementul de încãlzire este
încins la roºu.
Prizele de 12 V
Prizele pot fi utilizate pentru alimentarea
accesoriilor cu un consum maxim de 180 W.
Priza de pe planºa de bord*
Priza este instalatã la autovehiculele prevãzute
cu echipament audio* sau COMAND APS*.
1 Suport
2 Scrumierã
3 Buton de eliberare
왘 Pentru deschidere: trageþi scrumiera de
marginea superioarã 2 pentru a o scoate.
왘 Pentru scoaterea scrumierei: apãsaþi
butonul de eliberare 3 ºi scoateþi
scrumiera deplasând-o în sus.
왘 Pentru remontarea scrumierei: apãsaþi
scrumiera 1 în suport pânã la fixare.
1 Capac
2 Brichetã
1 Prizã
왘 Deschideþi torpedoul (컄 pagina 169).
* opþional
172
Controls.fm Page 173 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Dotãrile
왘 Ridicaþi capacul prizei 1.
La autovehiculele fãrã scrumierã ºi brichetã
este montatã o prizã suplimentarã pe consola
centralã*.
Priza pentru locurile din spate*
Priza din portbagaj
La autovehiculele cu scrumierã ºi brichetã în
consola centralã din spate este montatã o
prizã*.
1 Prizã
왘 Ridicaþi capacul prizei 1.
1 Capac
2 Prizã
왘 Pentru deschidere: glisaþi capacul 1
înainte pânã la fixare.
왘 Ridicaþi capacul prizei 2.
왘 Pentru închidere: apãsaþi scurt capacul 1
pe partea din faþã.
Acesta va reveni.
1 Prizã
2 Compartiment de depozitare
왘 Trageþi compartimentul de depozitare 2 în
exterior, apucând muchia mânerului.
왘 Ridicaþi capacul prizei 1.
Telefonul mobil*
GPericol de accident
Respectaþi normele legale cu privire la
utilizarea telefonului mobil în autovehicul, în
vigoare în þara în care conduceþi.
În cazul în care utilizarea echipamentelor
mobile de comunicaþii în timpul deplasãrii
autovehiculului este permisã de lege, acestea
trebuie utilizate numai când condiþiile de trafic
o permit. În caz contrar, existã pericolul
distragerii atenþiei de la condiþiile de trafic ºi
producerii unui accident cu urmãri asupra
dumneavoastrã ºi a altor persoane.
* opþional
173
Controls.fm Page 174 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Dotãrile
Aparatele de emisie-recepþie sau fax utilizate
fãrã antene exterioare cu coeficient de reflexie
redus pot bruia echipamentele electronice ale
autovehiculului ºi pot afecta negativ siguranþa
funcþionalã a autovehiculului, precum ºi
siguranþa personalã. Din acest motiv, utilizaþi
aceste echipamente numai dacã sunt corect
conectate la o antenã exterioarã, separatã, cu
un coeficient de reflexie redus.
GPericol de rãnire
Radiaþiile electromagnetice excesive pot
dãuna sãnãtãþii. La utilizarea unei antene
exterioare vã recomandãm sã luaþi în calcul
dezbaterile ºtiinþifice privind efectul nociv al
câmpurilor electromagnetice asupra sãnãtãþii.
Pentru a asigura calitatea optimã a recepþiei
telefoanelor mobile în autovehicul ºi pentru a
minimiza interferenþele reciproce între
echipamentele electronice ale autovehiculului
ºi telefoanele mobile, Mercedes-Benz
recomandã utilizarea unei antene exterioare
omologate. O antenã exterioarã dirijeazã
câmpurile electromagnetice emise de un
echipament fãrã fir cãtre exteriorul
autovehiculului. Intensitatea câmpului
magnetic în interiorul autovehiculului este
inferioarã celei dintr-un autovehicul care nu
este prevãzut cu antenã exterioarã.
i Existã diverse suporturi de telefoane
mobile care pot fi instalate la bordul
autovehiculului. În unele cazuri, acestea diferã
în funcþie de þarã. Aceste suporturi de telefon
sunt disponibile la atelierele specializate
autorizate, de exemplu, de la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Funcþiile ºi serviciile disponibile atunci când
utilizaþi telefonul mobil depind de modelul de
telefon ºi operatorul de reþea.
Introducerea telefonului mobil
왘 Deschideþi compartimentul telefonului
(컄 pagina 170).
왘 Aºezaþi suportul telefonului mobil în locaºul
prevãzut, consultaþi instrucþiunile de
instalare separate ale suportului telefonului
mobil.
왘 Introduceþi telefonul mobil în suportul
aferent, consultaþi instrucþiunile de
instalare separate ale suportului telefonului
mobil.
Dacã introduceþi telefonul mobil în suport,
puteþi vorbi cu persoana apelatã numai prin
intermediul sistemului hands-free.
Puteþi utiliza telefonul prin intermediul tastelor
s ºi t de pe volanul multifuncþional de
lux*. Puteþi comanda alte funcþii ale telefonului
mobil prin intermediul computerului de bord
(컄 pagina 118).
Când scoateþi cheia din contact, telefonul mobil
va rãmâne activ, dar nu veþi mai putea utiliza
sistemul hands-free.
Dacã efectuaþi un apel ºi doriþi sã scoateþi cheia
din contact, trebuie mai întâi sã scoateþi
telefonul mobil din suport. În caz contrar,
convorbirea va fi încheiatã.
Covoraºul* de pe partea ºoferului
GPericol de accident
Dacã au fost aºezate covoraºe, asiguraþi-vã cã
existã spaþiu de manevrã suficient în jurul
pedalelor, iar acestea au fost fixate
corespunzãtor.
Covoraºele trebuie întotdeauna fixate prin
intermediul capselor ºi opritoarelor.
Înainte de punerea autovehiculului în miºcare,
asiguraþi-vã de fixarea covoraºelor ºi, dacã
este nevoie, remediaþi situaþia. Covoraºele
fixate necorespunzãtor pot aluneca ºi pot
stânjeni cursa pedalelor.
Nu suprapuneþi mai multe covoraºe.
* opþional
174
Controls.fm Page 175 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Dotãrile
1 Capse
2 Opritoare
왘 Glisaþi înapoi scaunele.
왘 Pentru montare: aºezaþi covoraºul în poziþia
corespunzãtoare.
Apãsaþi capsa 1 pe opritorul 2.
왘 Pentru demontare: trageþi covoraºul din
opritoarele 2.
왘 Îndepãrtaþi covoraºul.
왘
175
Controls.fm Page 176 Wednesday, January 14, 2009 1:30 PM
Comenzile
Dotãrile
176
Operation.fm Page 177 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Primii 1.500 de kilometri................................178
Alimentarea....................................................178
Compartimentul motorului .............................180
Pneurile ºi jantele...........................................185
Conducerea autovehiculului
pe timp de iarnã .............................................190
Recomandãri privind conducerea
autovehiculului ...............................................191
Conducerea pe teren accidentat ....................193
Cãlãtoriile în strãinãtate .................................198
Tractarea unei remorci* .................................199
Service ...........................................................204
Întreþinerea ....................................................205
177
Operation.fm Page 178 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Alimentarea
Primii 1.500 de kilometri
Primii 1.500 de kilometri
Dacã acordaþi de la început suficientã atenþie
motorului, veþi beneficia de performanþe
excelente pe întreaga perioadã de funcþionare.
앫 Prin urmare, se recomandã conducerea
autovehiculului cu diverse viteze de
deplasare ºi turaþii ale motorului pe
parcursul primilor 1.500 km.
앫 În aceastã perioadã, evitaþi solicitarea
intensã a autovehiculului, de exemplu,
accelerarea la maxim. Nu depãºiþi 2/3 din
turaþia maximã admisã a motorului pentru
fiecare treaptã de vitezã.
앫 Schimbaþi treptele de vitezã la timp.
앫 Nu comutaþi manual într-o treaptã de vitezã
inferioarã în scopul frânãrii autovehiculului.
앫 Evitaþi acþionarea completã a pedalei de
acceleraþie dincolo de punctul de rezistenþã
(kickdown).
앫 Utilizaþi treptele de vitezã 3, 2 sau 1 pentru
conducerea cu vitezã redusã, de exemplu,
pe teren accidentat.
Alimentarea
Alimentarea
GPericol de explozie
Carburantul este extrem de inflamabil.
Fumatul, utilizarea focului ºi a flãcãrii deschise
sunt interzise în timpul manipulãrii
carburantului.
Opriþi motorul înainte de a alimenta.
GPericol de rãnire
Evitaþi contactul carburantului cu pielea.
Contactul direct al pielii cu carburanþii ºi
inhalarea vaporilor de carburant pun în pericol
sãnãtatea.
! Nu porniþi motorul dacã aþi alimentat cu un
carburant neadecvat. În caz contrar,
carburantul ar putea pãtrunde în conductele de
alimentare. Este necesarã golirea rezervorului
ºi a conductelor de alimentare. Apelaþi la un
atelier de specialitate autorizat pentru golirea
completã a acestora.
La deschiderea sau închiderea autovehiculului
cu ajutorul cheii, clapeta buºonului rezervorului
este zãvorâtã sau deszãvorâtã automat.
G Pericol de incendiu
Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea
autovehiculelor cu motor diesel. Nu
amestecaþi motorina cu benzina. Acest lucru
deterioreazã sistemul de alimentare cu
carburant ºi motorul, existând ºi posibilitatea
apariþiei unui incendiu.
! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea
autovehiculelor cu motor diesel. Nu utilizaþi
motorinã pentru alimentarea autovehiculelor cu
178
motor pe benzinã. Chiar ºi cantitãþile reduse de
carburant necorespunzãtor cauzeazã
deteriorarea sistemului de injecþie. Defecþiunile
provocate de adãugarea carburantului
neadecvat nu sunt acoperite de garanþie.
1 Deschiderea clapetei buºonului de
alimentare cu carburant
2 Introducerea clapetei buºonului
Operation.fm Page 179 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Alimentarea
3 Tabel cu valorile presiunii în pneuri
4 Tipul de carburant
왘 Scoateþi cheia din contactul electronic de
pornire.
왘 Pentru deschidere: împingeþi clapeta
buºonului de alimentare cu carburant în
sensul indicat de sãgeata 1.
Aceasta se deschide parþial.
왘 Deschideþi clapeta buºonului rezervorului
de carburant.
왘 Rotiþi-o spre stânga ºi scoateþi-o.
왘 Introduceþi clapeta buºonului rezervorului
în suportul situat pe partea interioarã a
acesteia 2.
왘 Umpleþi rezervorul doar pânã la oprirea
pistolului pompei de carburant.
! Umplerea excesivã a rezervorului poate
deteriora sistemul de alimentare.
왘 Pentru închidere: fixaþi la loc clapeta
buºonului ºi rotiþi-o spre dreapta. Veþi auzi
când clapeta buºonului se va închide
corect.
왘 Închideþi clapeta buºonului rezervorului de
carburant.
i În cazul autovehiculelor cu motor diesel:
Dacã rezervorul s-a golit complet, va trebui sã
purjaþi sistemul de alimentare (컄 pagina 259).
Benzina (EN 228)
Motorina (EN 590)
! Utilizaþi exclusiv benzinã premium fãrã
! Utilizaþi exclusiv carburant diesel conform
plumb cu cifra octanicã de minim 95 COR/85
COM, conform standardului european EN 228.
standardului european EN 590.
În caz contrar, este posibilã reducerea puterii
motorului sau deteriorarea acestuia.
Mai multe informaþii sunt disponibile în
secþiunea „Carburant” din index.
i Ca mãsurã temporarã, însã numai în cazul
în care carburantul recomandat nu este
disponibil, puteþi utiliza benzinã standard fãrã
plumb, cu cifra octanicã 91 RON/82,5 MON.
Utilizarea acestui tip de benzinã antreneazã
reducerea performanþei motorului ºi creºterea
consumului de carburant. Evitaþi accelerarea la
maxim a autovehiculului.
În unele þãri, calitatea benzinei disponibile
poate fi inferioarã, determinând depunerea de
calaminã în jurul supapelor de admisie. În astfel
de cazuri, dupã ce consultaþi oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz,
puteþi adãuga în benzinã aditivul (Nr.
A000989254510) recomandat ºi comercializat
de cãtre Mercedes-Benz. Trebuie sã respectaþi
instrucþiunile ºi rapoartele de amestecare
indicate pe recipient.
În caz contrar, puteþi cauza reducerea puterii
motorului sau deteriorarea acestuia.
Mai multe informaþii sunt disponibile în
secþiunea „Carburant” din index.
! Pentru alimentarea autovehiculelor cu filtru
de particule Diesel în þãrile din afara UE, trebuie
utilizatã exclusiv motorinã Euro cu un conþinut
redus de sulf, de maxim 0,005% pe unitate. În
þãrile în care motorina are un conþinut mai mare
de sulf (de exemplu 0,035% pe unitate), uleiul
de motor trebuie schimbat mai frecvent. Puteþi
obþine informaþii suplimentare privind
intervalele de schimbare a uleiului de motor de
la oricare centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
! Utilizarea carburanþilor neconformi
standardului EN 590 poate cauza creºterea
gradului de uzurã ºi deteriorarea motorului ºi a
sistemului de evacuare. Nu alimentaþi cu:
앫 carburant pentru motoare diesel maritime
앫 produse petroliere pentru încãlzire
앫 biodiesel
앫 ulei vegetal
179
Operation.fm Page 180 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Compartimentul motorului
앫
benzinã
parafinã
앫 kerosen
Nu amestecaþi aceste tipuri de carburant cu
motorinã ºi nu utilizaþi aditivi speciali (cu
excepþia: aditivilor de îmbunãtãþire a fluiditãþii —
consultaþi secþiunea „Temperaturi exterioare
reduse”).
앫
Daunele provocate de utilizarea unor carburanþi
sau aditivi necorespunzãtori nu sunt acoperite
de garanþie.
Temperaturi exterioare reduse
Fluiditatea motorinei poate fi insuficientã la
temperaturi ambiante scãzute.
Pentru a evita problemele de funcþionare, în
lunile de iarnã sunt disponibile tipuri de
motorinã cu fluiditate superioarã, pentru
condiþii termice scãzute. La temperaturi mai
mici de -5 °C, autovehiculul trebuie alimentat
cu motorinã pentru sezonul rece.
Motorina de iarnã poate fi utilizatã fãrã
probleme la temperaturi de pânã la -20 °C.
Dacã motorina obiºnuitã (de varã) sau motorina
pentru sezonul rece mai puþin adecvatã pentru
temperaturi reduse sunt singurele tipuri de
carburanþi disponibile (de exemplu, în zonele cu
climã mediteraneanã), trebuie sã adãugaþi
180
aditiv pentru îmbunãtãþirea fluiditãþii, într-o
cantitate corespunzãtoare temperaturii
exterioare.
Adãugaþi aditivul în motorinã în timp util, înainte
ca fluiditatea acesteia sã se diminueze. În caz
contrar, defecþiunile pot fi remediate numai
încãlzind întregul sistem de alimentare, de
exemplu parcând autovehiculul într-un garaj
încãlzit.
G Pericol de incendiu
Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea
autovehiculelor cu motor diesel. Nu
amestecaþi motorina cu benzina. Acest lucru
deterioreazã sistemul de alimentare cu
carburant ºi motorul, existând ºi posibilitatea
izbucnirii unui incendiu.
Aditivii pentru îmbunãtãþirea fluiditãþii
Eficienþa aditivului de îmbunãtãþire a fluiditãþii
nu poate fi garantatã pentru fiecare tip de
carburant. La utilizarea acestui aditiv respectaþi
informaþiile furnizate de producãtorul acestuia.
Utilizaþi numai aditivi de îmbunãtãþire a
fluiditãþii care au fost testaþi ºi aprobaþi de
Mercedes-Benz. Puteþi obþine informaþii despre
agenþii de îmbunãtãþire a fluiditãþii testaþi ºi
aprobaþi de Mercedes-Benz de la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Compartimentul motorului
Capota
GPericol de accident
Nu acþionaþi clapeta de desiguranþare a
capotei motorului în timpul deplasãrii
autovehiculului. În caz contrar, capota se
poate deschide ºi poate împiedica vizibilitatea.
Deschiderea
G Pericol de rãnire
Existã pericolul de accidentare când capota
este deschisã, chiar dacã motorul nu este în
funcþiune.
Unele piese ale motorului se pot încãlzi excesiv.
Pentru a evita pericolul de arsuri, atingeþi doar
componentele motorului descrise în
Instrucþiunile de utilizare ºi respectaþi
indicaþiile referitoare la siguranþã.
GPericol de rãnire
Ventilatorul radiatorului, situat între radiator ºi
motor, poate sã porneascã automat, chiar
dacã cheia a fost scoasã din contact. Evitaþi
zona de rotaþie a paletelor ventilatorului. În caz
contrar, existã riscul de rãnire.
Operation.fm Page 181 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Compartimentul motorului
În cazul autovehiculelor cu motor pe
benzinã:
Sistemul de aprindere electronicã
funcþioneazã la înaltã tensiune. Din acest
motiv, nu atingeþi niciodatã componentele
sistemului de aprindere (bobinele de
inducþie, cablurile, fiºele bujiilor, priza de
verificare) dacã:
앫
motorul este în funcþiune
앫
are loc pornirea motorului
este pus contactul ºi are loc antrenarea
manualã a motorului
앫
În cazul autovehiculelor cu motor diesel:
Sistemul electronic de control al injecþiei
funcþioneazã la înaltã tensiune. Din acest
motiv, nu trebuie niciodatã sã atingeþi
componentele sistemului de injecþie dacã:
앫
앫
앫
GPericol de rãnire
Lamele ºi braþele ºtergãtoarelor de parbriz ar
putea fi puse în miºcare.
Când capota motorului este deschisã, braþele
ºtergãtoarelor ar putea provoca rãnirea
dumneavoastrã sau a altor persoane.
Anterior deschiderii capotei motorului
asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz sunt
dezactivate ºi cheia a fost scoasã din contact.
!
Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz nu
sunt ridicate. În caz contrar, ºtergãtoarele sau
capota motorului pot fi deteriorate.
Mânerul de deblocare a capotei motorului este
situat deasupra grilei radiatorului.
Clapeta de desiguranþare a capotei motorului
este situatã în zona inferioarã a postului de
conducere.
2 Mânerul de deblocare a capotei motorului
motorul este în funcþiune
are loc pornirea motorului
contactul este pus
왘 Introduceþi mâna în spaþiul dintre capota
motorului ºi grila radiatorului, trageþi în sus
mânerul de deblocare a capotei motorului
2 ºi ridicaþi capota.
왘 Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz
Închiderea
sunt dezactivate.
1 Clapeta de desiguranþare a capotei
왘 Acþionaþi clapeta de desiguranþare a
capotei 1.
Capota motorului este eliberatã.
GPericol de rãnire
Închideþi capota motorului cu atenþie, pentru a
evita accidentarea persoanelor din jur.
왘 Coborâþi capota motorului ºi lãsaþi-o sã
cadã liber de la aproximativ 20 cm.
181
Operation.fm Page 182 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Compartimentul motorului
왘 Verificaþi fixarea corespunzãtoare a
capotei.
i În cazul în care capota motorului poate fi
puþin ridicatã, nu este fixatã corespunzãtor.
Deschideþi-o din nou ºi închideþi-o cu mai multã
forþã.
Uleiul de motor
În funcþie de stilul de conducere, autovehiculul
consumã maxim 0,8 l de ulei la 1.000 km.
Consumul de ulei poate depãºi aceastã valoare
când autovehiculul este nou sau în cazul
conducerii acestuia la turaþii ridicate ale
motorului. Estimarea consumului de ulei poate
fi realizatã numai dupã parcurgerea unei
distanþe considerabile cu autovehiculul.
Pentru informaþii suplimentare referitoare la
uleiul de motor, consultaþi secþiunea „Date
tehnice” (컄 pagina 312).
Verificarea nivelului uleiului de motor
În acest scop:
앫 autovehiculul trebuie parcat pe o suprafaþã
planã.
앫 dacã a fost la o temperaturã normalã de
funcþionare, motorul trebuie sã fie oprit de
cel puþin cinci minute.
앫 dacã motorul nu a fost la temperatura
normalã de funcþionare, acesta trebuie sã
fie oprit timp de cel puþin 30 de minute (de
exemplu, dacã motorul a funcþionat doar
pentru o perioadã scurtã de timp).
182
Imagine: autovehicul cu motor pe benzinã
Imagine: autovehicul cu motor diesel:
1 Jojã de ulei
2 Marcaj de nivel maxim
3 Marcaj de nivel minim
1 Jojã de ulei
2 Marcaj de nivel maxim
3 Marcaj de nivel minim
왘 Scoateþi joja de ulei 1 din tubul aferent.
왘 ªtergeþi joja 1.
왘 Introduceþi-o 1 în tubul aferent pânã la
capãt ºi scoateþi-o din nou în afarã.
Nivelul uleiului este corect dacã se situeazã
între marcajul de nivel minim 3 ºi marcajul
de nivel maxim 2.
왘 Dacã este necesar, adãugaþi ulei.
i Diferenþa de nivel între marcajul de nivel
minim 3 ºi marcajul de nivel maxim 2
corespunde unei cantitãþi de ulei de
aproximativ 2 litri.
Operation.fm Page 183 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Compartimentul motorului
Adãugarea de ulei de motor
왘 Deºurubaþi buºonul 1 ºi îndepãrtaþi-l.
왘 Adãugaþi cantitatea necesarã de ulei.
! Nu adãugaþi ulei în exces. Dacã se adaugã
prea mult ulei ºi nivelul acestuia se situeazã
deasupra marcajului maxim de pe jojã, este
posibilã deteriorarea motorului sau a
convertorului catalitic. Îndepãrtaþi excesul de
ulei prin sifonare.
왘 Înºurubaþi buºonul 1 pe gâtul de umplere.
Lichidul de rãcire constã dintr-un amestec de
apã ºi antigel/agent anticoroziune. Verificaþi
nivelul lichidului de rãcire numai când
autovehiculul este oprit pe o suprafaþã planã ºi
motorul este rece.
Verificarea nivelului lichidului de rãcire
Vasul de expansiune este situat în
compartimentul motorului, pe partea dreaptã a
acestuia când este privit în direcþia de mers.
HNotã privind protecþia mediului
Imagine: autovehicul cu motor pe benzinã
1 Buºon
La adãugarea de ulei de motor, luaþi mãsuri
pentru a evita vãrsarea de ulei. Trebuie evitatã
infiltrarea uleiului în sol sau în cursurile de apã.
În caz contrar, acesta va afecta negativ mediul
înconjurãtor.
Lichidul de rãcire
G Pericol de rãnire
Sistemul de rãcire este presurizat. Din acest
motiv, deºurubaþi capacul rezervorului de lichid
de rãcire numai dupã rãcirea motorului.
Temperatura afiºatã a lichidului de rãcire trebuie
sã fie sub 70 °C. În caz contrar, puteþi suferi
arsuri dacã este eliberat lichid de rãcire fierbinte.
Imagine: autovehicul cu motor diesel:
1 Capac
2 Vas de expansiune
3 Marcaj
왘 Rotiþi lent capacul 1 spre stânga
aproximativ o jumãtate de turã pentru a
permite egalizarea presiunilor.
왘 Continuaþi sã rotiþi capacul 1 la stânga ºi
apoi îndepãrtaþi-l.
1 Buºon
183
Operation.fm Page 184 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Compartimentul motorului
Cantitatea de lichid de rãcire din vasul de
expansiune 2 este suficientã dacã nivelul
lichidului atinge marcajul 3 de pe gâtul de
umplere când lichidul este rece sau
depãºeºte marcajul cu 1,5 cm când este
cald.
왘 Adãugaþi lichid de rãcire dacã este necesar.
왘 Amplasaþi capacul 1 ºi strângeþi-l pânã la
capãtul cursei.
Pentru informaþii suplimentare referitoare la
lichidul de rãcire, consultaþi secþiunea „Date
tehnice” (컄 pagina 317).
Sistemul de spãlare a farurilor utilizeazã lichidul
din rezervorul de lichid pentru spãlarea
parbrizului.
Sistemul de spãlare a parbrizului/
farurilor*
Rezervorul de lichid pentru spãlare este situat
în compartimentul motorului, pe partea stângã
a acestuia când este privit în direcþia de mers.
1 Capac
앫
un aditiv pentru lichidul de spãlare a
parbrizului cu proprietãþi anti-îngheþ,
precum MB Winterwash (dacã existã
pericolul de îngheþ).
왘 omogenizaþi în prealabil amestecul într-un
recipient separat. Adaptaþi concentraþia
amestecului la temperatura exterioarã.
! Utilizaþi exclusiv lichid de spãlare a
parbrizului adecvat pentru suprafeþele din
material plastic. Lichidul de spãlare neadecvat
poate deteriora lentilele din plastic ale farurilor.
왘 Pentru deschidere: ridicaþi capacul 1
trãgând de clapetã.
왘 Pentru închidere: apãsaþi capacul 1 pe
gâtul rezervorului, pânã la fixarea completã.
왘 Pe parcursul anului, completaþi cu lichid
concentrat pentru spãlarea parbrizului.
GPericol de incendiu
Lichidul concentrat de spãlare a parbrizului
este foarte inflamabil. Fumatul, utilizarea
focului ºi a flãcãrilor deschise sunt interzise în
timpul manipulãrii lichidului de spãlare a
parbrizului.
Utilizaþi
un aditiv pentru lichidul de spãlare a
parbrizului, de exemplu, aditiv MB
Summerwash, pentru temperaturi peste
punctul de îngheþ, pentru a preveni
murdãrirea parbrizului.
앫
184
* opþional
Operation.fm Page 185 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Pneurile ºi jantele
Pneurile ºi jantele
De reþinut
! Din motive de siguranþã, Mercedes-Benz vã
recomandã sã utilizaþi numai pneuri ºi jante
care au fost special omologate pentru
autovehicul de cãtre Mercedes-Benz. Aceste
pneuri sunt adaptate special pentru utilizarea
împreunã cu sisteme precum ABS sau ESP® ºi
sunt marcate dupã cum urmeazã:
앫
! Pneurile reeºapate nu sunt testate ºi nici
recomandate de Mercedes-Benz, întrucât în
cazul acestora deteriorãrile anterioare nu pot fi
întotdeauna detectate. Din acest motiv,
Mercedes-Benz nu poate garanta siguranþa
autovehiculului. Nu montaþi pneuri
recondiþionate dacã nu aveþi informaþii cu
privire la utilizarea lor anterioarã.
G Pericol de accident
MO = Mercedes-Benz Original
În cazul utilizãrii altor tipuri de pneuri,
Mercedes-Benz nu îºi asumã nicio
responsabilitate asupra eventualelor
deteriorãri. Puteþi obþine informaþii
suplimentare despre pneuri, jante ºi combinaþii
aprobate între acestea de la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Dacã sunt montate alte tipuri de jante sau
pneuri decât cele testate:
앫 frânele sau componentele ºasiului pot fi
deteriorate
앫 spaþiul de manevrã pentru roþi ºi pneuri nu
mai poate fi garantat
Acest fapt poate produce un accident.
În cazul montãrii altor tipuri de pneuri decât
cele testate ºi recomandate de Mercedes-Benz,
caracteristici precum manevrabilitatea, nivelul
zgomotului ºi consumul de carburant pot fi
afectate negativ. În plus, roþile pot intra în
contact cu caroseria sau componentele punþilor
în cazul în care autovehiculul este foarte
încãrcat sau când conduceþi cu lanþuri
antiderapante. Aceste fenomene pot cauza
deteriorarea pneurilor sau a autovehiculului.
Nu sunt permise modificãri ale sistemului de
frânare ºi ale roþilor ºi nici utilizarea
elementelor distanþiere sau a scuturilor
antipraf pentru frâne. Acest lucru anuleazã
valabilitatea certificatului de înmatriculare al
autovehiculului.
Indicaþii privind alegerea, montarea ºi
înlocuirea pneurilor
앫
Montaþi numai jante ºi pneuri de acelaºi tip
ºi aceeaºi marcã.
앫 Montaþi numai pneuri de dimensiuni
corespunzãtoare.
앫 Ulterior montãrii de pneuri noi, rulaþi cu
vitezã moderatã pentru primii 100 km,
deoarece pneurile ating performanþele
maxime numai dupã parcurgerea acestei
distanþe.
앫 Dacã roþile ambelor punþi au aceleaºi
dimensiuni, pneurile noi vor fi montate
iniþial la roþile din faþã.
앫 Pneurile trebuie înlocuite dupã cel mult
ºase ani, indiferent de gradul de uzurã al
acestora. Aceastã recomandare se aplicã ºi
roþii de rezervã*.
앫 Nu conduceþi cu pneuri cu adâncime redusã
a profilului de rulare, pentru cã astfel este
redusã capacitatea de tracþiune în condiþii
de drum umed (acvaplanare).
! Depozitaþi pneurile într-un loc rãcoros ºi
uscat, preferabil la întuneric. Evitaþi contactul
pneurilor cu uleiul, vaselina, benzina sau
motorina.
* opþional
185
Operation.fm Page 186 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Pneurile ºi jantele
Observaþii privind verificarea regulatã a
jantelor ºi pneurilor
앫
Verificaþi în mod regulat pneurile ºi jantele
pentru identificarea defecþiunilor (de
exemplu, tãieturi, perforaþii, deteriorãri prin
lovire ºi deformãri, fisuri, sau coroziune
accentuatã la nivelul jantelor), la intervale
de cel puþin 14 zile, precum ºi dupã
deplasãrile pe teren accidentat sau în
condiþii dificile de drum. Jantele deteriorate
pot cauza pierderi de presiune.
앫 Verificaþi cu regularitate adâncimea
profilului de rulare, precum ºi întregul profil
al pneurilor (컄 pagina 186). Dacã este
nevoie, bracaþi roþile din faþã la maxim
pentru a efectua verificarea flancurilor
interioare ale pneurilor.
앫 Toate ventilele roþilor trebuie sã fie dotate
cu un capac care sã le protejeze împotriva
murdãriei ºi umezelii.
앫 De aceea, trebuie sã verificaþi periodic ºi sã
corectaþi, dacã este necesar, presiunea în
toate pneurile, în special înainte de
deplasãrile pe distanþe lungi
(컄 pagina 187).
Indicaþii privind conducerea
autovehiculului
앫
În timpul rulãrii, fiþi atenþi la vibraþii,
zgomote ºi caracteristici de manevrabilitate
neobiºnuite, de exemplu, dacã
autovehiculul „trage” într-o parte. Acest
lucru indicã faptul cã jantele sau pneurile
sunt deteriorate. Dacã presupuneþi cã unul
186
dintre pneuri este defect, reduceþi viteza ºi
opriþi autovehiculul de îndatã ce este
posibil, pentru verificarea jantelor ºi
pneurilor. Defectele ascunse ale pneurilor
pot, de asemenea, sã afecteze
manevrabilitatea autovehiculului. Dacã nu
identificaþi nicio defecþiune, apelaþi la un
atelier specializat, de exemplu, la oricare
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz pentru verificarea pneurilor
ºi a jantelor.
앫 La parcare, asiguraþi-vã cã pneurile nu vor fi
deformate de bordurã sau de alte
obstacole. Dacã este necesarã trecerea
peste borduri, denivelãri de reducere a
vitezei sau gropi, încercaþi sã faceþi acest
lucru încet ºi în unghi obtuz. În caz contrar
este posibilã deteriorarea pneurilor, în
special a flancurilor acestora.
Sensul de rotaþie
Sensul de rotaþie
Pneurile cu sens de rotaþie specificat oferã
avantaje suplimentare, de exemplu, dacã existã
riscul apariþiei fenomenului de acvaplanare.
Puteþi beneficia de aceste avantaje doar dacã
sensul de rotaþie indicat este respectat.
Marcajul sub formã de sãgeatã de pe flancul
pneului indicã sensul corect de rotaþie.
i Roata de rezervã* poate fi montatã ºi în
sensul invers de rotaþie.
Profilul de rulare
GPericol de accident
Reþineþi faptul cã:
aderenþa pneurilor la carosabilul umed
scade rapid dacã adâncimea canalelor de
pe profilul de rulare este sub 3 mm.
Pneurile cu o adâncime insuficientã a
profilului de rulare trebuie înlocuite.
앫 pneurile de iarnã cu adâncimea profilului
de rulare sub 4 mm trebuie înlocuite
întrucât nu mai pot asigura o aderenþã
corespunzãtoare.
앫 este posibil ca profilul de rulare al
pneurilor sã nu se uzeze uniform. De
aceea, trebuie sã verificaþi cu regularitate
adâncimea canalelor profilului de rulare
precum ºi starea întregii suprafeþe a
profilului de rulare al pneurilor. Dacã este
necesar, rotiþi volanul astfel încât sã puteþi
observa profilul de rulare mai uºor.
În caz contrar, puteþi pierde controlul asupra
autovehiculului ºi provoca un accident, din
cauza aderenþei reduse a pneurilor la
carosabil.
앫
* opþional
Operation.fm Page 187 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Pneurile ºi jantele
Presiunea în pneuri
i Tabelul cu presiunile pentru pneuri
recomandate pentru diferite temperaturi de
funcþionare este situat pe interiorul clapetei
buºonului rezervorului de carburant
(컄 pagina 178).
Valoarea valabilã pentru roata de rezervã* este
menþionatã pe aceasta ºi în secþiunea „Date
tehnice”.
G Pericol de accident
O presiune prea ridicatã sau prea redusã în
pneuri poate avea efecte negative asupra
siguranþei autovehiculului, ceea ce poate duce
la producerea de accidente. De aceea, trebuie
sã verificaþi periodic ºi sã corectaþi, dacã este
necesar, presiunea în toate pneurile, în special
înainte de deplasãrile pe distanþe lungi.
Pentru a mãsura presiunea în pneuri utilizaþi un
manometru adecvat. Aspectul exterior al
pneurilor nu permite evaluarea adecvatã a
presiunii în pneuri.
* opþional
G Pericol de accident
Dacã presiunea într-un pneu scade în mod repetat:
verificaþi dacã existã corpuri strãine în pneu.
앫 verificaþi dacã existã pierderi de presiune
din pneu sau din ventil.
O presiune prea redusã în pneuri poate avea
efecte negative asupra siguranþei active a
autovehiculului, ceea ce poate duce la
producerea de accidente.
앫
Presiunea în pneuri se modificã proporþional cu
modificarea temperaturii exterioare, cu
aproximativ 0,1 bar la fiecare 10 °C.
Dacã mãsuraþi presiunea în pneuri în interior,
unde temperatura diferã de cea exterioarã, va
trebui sã efectuaþi corecþia corespunzãtoare a
valorilor mãsurate.
În timpul deplasãrii autovehiculului,
temperatura în pneuri creºte ºi, odatã cu
aceasta, creºte ºi presiunea, în funcþie de viteza
de deplasare ºi sarcina distribuitã pe pneuri.
Aºadar, trebuie sã corectaþi presiunea în pneuri
numai când acestea sunt reci.
Presiunea în pneurile calde trebuie corectatã
numai dacã aceasta este prea scãzutã pentru
funcþionarea în condiþiile curente.
Rularea cu presiuni prea ridicate sau prea
scãzute în pneuri are ca efect:
앫 scurtarea duratei de viaþã a pneurilor
앫 creºterea probabilitãþii de deteriorare a
pneurilor
앫
apariþia unor efecte negative privind
manevrabilitatea (de exemplu, apare
fenomenul de acvaplanare)
i Valorile presiunii pentru sarcinile reduse
sunt valorile minime care vã oferã confortul
corespunzãtor în timpul conducerii
autovehiculului.
Puteþi utiliza, de asemenea, valorile presiunii ºi
pentru grade mai mari de încãrcare a
autovehiculului. Acestea sunt permise ºi nu vor
afecta negativ rularea autovehiculului.
HNotã privind protecþia mediului
Verificaþi presiunea în pneuri periodic, la cel
puþin 14 zile.
187
Operation.fm Page 188 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Pneurile ºi jantele
Sistemul de avertizare asupra pierderii
de presiune în pneuri
GPericol de accident
Sistemul de avertizare asupra pierderii de
presiune în pneuri nu vã avertizeazã asupra
reglãrii incorecte a presiunii în pneuri. Tabelul
prezent pe partea interioarã a clapetei
buºonului rezervorului de carburant vã va ajuta
sã decideþi dacã este necesarã corectarea
presiunii în pneuri.
Sistemul de avertizare asupra pierderii de
presiune în pneuri nu poate înlocui verificarea
regulatã a presiunii din pneuri, deoarece
sistemul nu poate detecta pierderea
aproximativ egalã a presiunii în mai multe
pneuri.
Sistemul de avertizare asupra pierderii de
presiune în pneuri nu vã poate avertiza în cazul
unei pierderi bruºte de presiune, cauzatã de
exemplu de perforarea pneului de cãtre un
corp strãin.
În cazul unei pierderi bruºte de presiune, opriþi
autovehiculul acþionând frânele cu atenþie. Nu
efectuaþi manevre bruºte de virare pe
parcursul încetinirii autovehiculului.
În timpul deplasãrii autovehiculului, sistemul de
avertizare asupra pierderii de presiune în pneuri
monitorizeazã presiunea prin compararea
vitezelor de rotaþie ale roþilor. Acest fapt
permite sistemului sã detecteze pierderea
188
semnificativã de presiune din pneul unei roþi.
Dacã viteza de rotaþie a unei roþi se modificã din
cauza scãderii presiunii din pneu, pe display-ul
multifuncþional este afiºat un mesaj de
avertizare corespunzãtor.
Funcþionarea sistemului de avertizare asupra
pierderii de presiune în pneuri este limitatã sau
întârziatã dacã:
앫 sunt montate lanþuri antiderapante la roþi
앫 rulaþi pe carosabil pe timp de iarnã
앫 conduceþi pe o suprafaþã acoperitã cu nisip
sau pietriº
앫 adoptaþi un stil de conducere foarte sportiv
(cu viteze ridicate în viraje ºi accelerãri
rapide)
앫 tractaþi o remorcã foarte grea sau foarte
mare
앫 rulaþi cu încãrcãturã mare (în autovehicul
sau pe plafon)
presiunile din cele patru pneuri sunt reglate
corect pentru condiþiile respective de
funcþionare.
왘 Respectaþi, de asemenea, notele din
secþiunea privind presiunea în pneuri
(컄 pagina 187).
Repornirea sistemului de avertizare asupra
pierderii de presiune în pneuri
Configurarea prin intermediul volanului
multifuncþional
Activaþi sistemul de avertizare asupra pierderii
de presiune în pneuri dacã:
앫 aþi modificat presiunea în pneuri
앫 aþi înlocuit jantele sau pneurile
앫 aþi montat jante sau pneuri noi
왘 Înainte de repornire, consultaþi tabelul de
pe partea interioarã a clapetei buºonului
rezervorului, pentru a vã asigura cã
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
GPericol de accident
Sistemul de avertizare asupra pierderii de
presiune va funcþiona corespunzãtor numai
dacã presiunea în pneuri este reglatã corect.
Dacã presiunea în pneuri a fost reglatã
incorect, aceste valori incorecte vor fi utilizate
ca repere pentru monitorizare.
Dacã presiunea într-un pneu este insuficientã,
rezultã o instabilitate a autovehiculului în
timpul rulãrii, crescând astfel pericolul
producerii unui accident.
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi èpentru a selecta meniul Tyre
pressure menu: R (Presiune în pneuri: R).
왘 Apãsaþi tasta í.
Pe display-ul multifuncþional este afiºat
urmãtorul mesaj: RFI active Reactivate: R
(RFI activ Reactivaþi: R)
왘 Apãsaþi tasta í.
Operation.fm Page 189 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Pneurile ºi jantele
Pe display-ul multifuncþional este afiºat
urmãtorul mesaj: Tyre press. OK?
(Presiunea în pneuri este corectã?)
Yes+ Cancel- (Da+ Anulare-).
Pentru a confirma repornirea sistemului de
avertizare asupra pierderii de presiune în
pneuri:
왘 Apãsaþi tasta +.
Pe display-ul multifuncþional este afiºat
urmãtorul mesaj: Run Flat Indicator
restarted (Indicatorul de rulare pe panã
repornit).
Dupã o perioadã de autoprogramare,
sistemul de avertizare asupra pierderii
presiunii în pneuri va monitoriza presiunea
setatã în toate cele patru pneuri.
sau
Pentru a anula repornirea sistemului de
avertizare asupra pierderii de presiune în
pneuri:
왘 Apãsaþi tasta -.
Setarea anterioarã va rãmâne neschimbatã.
Configurarea prin intermediul volanului
multifuncþional de lux*
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Service.
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
selecta meniul Tyre pressure (Presiunea în
pneuri).
왘 Apãsaþi tasta #.
Pe display-ul multifuncþional este afiºat
urmãtorul mesaj: Run Flat Indicator active
Restart with OK (Indicatorul de rulare pe
panã este activat. Reporniþi cu OK).
왘 Apãsaþi tasta #.
Pe display-ul multifuncþional este afiºat
urmãtorul mesaj: Tyre press. now OK?
(Presiunea curentã în pneuri corectã?).
Pentru a confirma repornirea sistemului de
avertizare asupra pierderii de presiune în
pneuri:
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
selecta Yes (Da).
왘 Apãsaþi tasta #.
Pe display-ul multifuncþional este afiºat
urmãtorul mesaj: Run Flat Indicator
restarted (Indicatorul de rulare pe panã
repornit).
Dupã o perioadã de autoprogramare,
sistemul de avertizare asupra pierderii
presiunii în pneuri va monitoriza presiunea
setatã în toate cele patru pneuri.
sau
Pentru a anula repornirea sistemului de
avertizare asupra pierderii de presiune în
pneuri:
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
selecta Cancel (Anulare).
왘 Apãsaþi tasta #.
Setarea anterioarã va rãmâne neschimbatã.
Permutarea pneurilor
GPericol de accident
Schimbaþi pneurile din faþã cu cele din spate
numai dacã au aceiaºi parametri: de exemplu
dimensiune, adâncime de deformare etc.
Verificaþi cuplul de strângere al ºuruburilor dupã
fiecare înlocuire/permutare la un atelier de
specialitate autorizat, care deþine echipamentul ºi
cunoºtinþele tehnice necesare efectuãrii
lucrãrilor. În acest scop, Mercedes-Benz
recomandã apelarea la oricare centru autorizat de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz. Este prioritarã
încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi
sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate
autorizat.
ªuruburile roþilor se pot slãbi dacã nu sunt
strânse la un cuplu de 150 Nm.
Mercedes-Benz recomandã ca, din motive de
siguranþã, sã utilizaþi numai ºuruburi de roatã de
mãrime adecvatã care au fost omologate pentru
autovehiculele Mercedes-Benz.
În funcþie de condiþiile de utilizare, pneurile
roþilor din faþã se uzeazã în mod diferit faþã de
cele din spate. Schimbaþi pneurile între ele
înainte ca diferenþierea modelului de uzurã sã
devinã prea evidentã. Pneurile roþilor din faþã se
uzeazã preponderent pe marginea exterioarã,
pe când cele ale roþilor din spate se uzeazã pe
porþiunea centralã.
Pneurile pot fi permutate la intervale de rulare
între 5.000 ºi 10.000 de km, în funcþie de
gradul de uzurã a suprafeþei de rulare, cu
* opþional
189
Operation.fm Page 190 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Conducerea autovehiculului pe timp de iarnã
condiþia ca roþile din faþã ºi cele din spate sã
aibã aceleaºi dimensiuni. Nu inversaþi sensul de
rotaþie a pneurilor.
Curãþaþi bine suprafeþele de contact ale jantelor
ºi discurile de frânã la fiecare permutare.
Verificaþi presiunea din pneuri ºi, dacã este
necesar, reporniþi sistemul de avertizare asupra
pierderilor de presiune.
Conducerea autovehiculului pe timp de
iarnã
De reþinut
Pentru pregãtirea autovehiculului pentru
sezonul rece apelaþi la un atelier de specialitate
autorizat, de exemplu, la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz,
înainte de sosirea iernii.
Pneurile de iarnã
La temperaturi sub +7 °C, utilizaþi întotdeauna
pneuri pentru toate anotimpurile sau pneuri de
iarnã, iar în condiþii specifice iernii, utilizaþi
întotdeauna pneuri de iarnã.
Doar pneurile de iarnã cu simbolul unui fulg de
zãpadã lângã marcajul M+S furnizeazã cea mai
bunã aderenþã în condiþii rutiere specifice iernii.
Numai aceste pneuri vor permite sistemelor
ABS ºi ESP sã funcþioneze în mod optim în
timpul iernii, deoarece au fost proiectate
special pentru rularea pe zãpadã.
Pentru a menþine capacitatea de manevrare a
autovehiculului, utilizaþi pneuri de iarnã de
acelaºi tip ºi cu profil de rulare identic pentru
toate roþile.
190
G Pericol de accident
GPericol de accident
Pneurile de iarnã cu adâncimea profilului de
rulare sub 4 mm trebuie înlocuite imediat.
Aceste pneuri nu sunt adecvate pentru
utilizarea pe timp de iarnã ºi nu oferã aderenþã
suficientã. Aceasta poate avea drept rezultat
pierderea controlului asupra autovehiculului ºi
provocarea unui accident.
Dacã montaþi roata de rezervã* în timpul
utilizãrii pneurilor de iarnã, luaþi în considerare
faptul cã manevrabilitatea autovehiculului va fi
afectatã negativ de instabilitatea la viraje a
pneurilor de tipuri diferite. Din acest motiv,
este necesar sã vã adaptaþi stilul de conducere
noilor condiþii ºi sã conduceþi cu atenþie
sporitã.
Înlocuiþi roata de rezervã* la cel mai apropiat
atelier de specialitate autorizat, care deþine
echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare
pentru realizarea acestei lucrãri. În acest scop,
Mercedes-Benz recomandã apelarea la un
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea
lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de
siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.
Respectaþi întotdeauna limita maximã de vitezã
specificatã pentru pneurile de iarnã utilizate.
Dacã montaþi pneuri de iarnã pentru care limita
maximã de vitezã specificatã este mai micã
decât viteza maximã a autovehiculului, este
necesarã amplasarea unui semn de avertizare
corespunzãtor în câmpul vizual al ºoferului.
Acesta poate fi obþinut de la un atelier de
specialitate autorizat, de exemplu, de la un
centru autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz.
În astfel de cazuri este recomandatã reducerea
vitezei maxime a autovehiculului la valoarea
maximã permisã pentru pneurile de iarnã,
utilizând sistemul Speedtronic* permanent 1
(컄 pagina 140).
Odatã ce aþi montat pneurile de iarnã:
왘 Verificaþi presiunea în pneuri
(컄 pagina 187).
왘 Reporniþi sistemul de avertizare asupra
pierderilor de presiune (컄 pagina 188).
1. Disponibil doar pentru anumite þãri.
Lanþurile antiderapante
Din motive de siguranþã, Mercedes-Benz
recomandã sã utilizaþi doar lanþuri
antiderapante care au fost omologate special
pentru autovehiculele Mercedes-Benz sau care
au un standard de calitate corespunzãtor.
Dacã intenþionaþi sã montaþi lanþuri
antiderapante, aveþi în vedere urmãtoarele
aspecte:
앫 lanþurile antiderapante nu pot fi montate pe
toate combinaþiile jantã/pneu.
* opþional
Operation.fm Page 191 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
앫
lanþurile antiderapante nu pot fi montate pe
roþile de rezervã, de exemplu, pe roata de
rezervã compactã.
앫 montaþi lanþurile antiderapante în pereche
ºi numai pe roþile din spate. Respectaþi
instrucþiunile de instalare furnizate de
producãtor.
Nu depãºiþi viteza maximã admisã de 50 km/h.
i Este indicat sã dezactivaþi sistemul ESP® la
punerea autovehiculului în miºcare când acesta
este prevãzut cu lanþuri antiderapante
(컄 pagina 57). Aceasta permite roþilor sã
patineze într-o manierã controlatã,
obþinându-se o forþã sporitã de tracþiune (efect
de excavaþie).
Conducerea autovehiculului pe timp de
iarnã
Recomandãri privind conducerea
autovehiculului
GPericol de accident
Deplasarea autovehiculului cu motorul
oprit
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã
pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe
alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea
aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate
derapa.
Conduceþi cu atenþie sporitã pe suprafeþe de
carosabil alunecoase. Evitaþi manevrele bruºte
de accelerare, virare ºi frânare.
Dacã autovehiculul este în pericol de a derapa
sau nu poate fi oprit când se deplaseazã cu
vitezã redusã:
왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia N.
왘 Încercaþi sã menþineþi controlul asupra
autovehiculului prin corectarea direcþiei.
GPericol de accident
Nu opriþi motorul când autovehiculul se aflã în
miºcare.
Servodirecþia ºi frânarea nu vor fi disponibile
atunci când motorul nu este în funcþiune.
Acþionarea direcþiei ºi frânarea necesitã un
efort considerabil mai mare ºi puteþi pierde
controlul asupra autovehiculului ºi provoca un
accident.
Frânarea
GPericol de accident
Nu comutaþi într-o treaptã de vitezã inferioarã
pentru a amplifica frâna de motor pe suprafeþe
alunecoase. Aceasta poate provoca pierderea
aderenþei roþilor motrice ºi autovehiculul poate
derapa.
G Pericol de accident
Asiguraþi-vã cã alþi participanþi la trafic nu vor
fi puºi în pericol de aceastã manevrã.
191
Operation.fm Page 192 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Recomandãri privind conducerea autovehiculului
Conducerea în pantã
La coborârea pantelor abrupte ºi lungi, în
special dacã autovehiculul este încãrcat sau
tractaþi o remorcã, trebuie sã selectaþi la timp
treapta de vitezã 1, 2 sau 3.
i Acest lucru este valabil ºi dacã aþi activat
tempomatul* sau sistemul Speedtronic*.
Astfel veþi utiliza frâna de motor, iar viteza
autovehiculului va fi menþinutã fãrã a fi nevoie
sã solicitaþi frânele la fel de intens. Sistemul de
frânare nu va fi suprasolicitat, prevenindu-se
încãlzirea ºi uzura excesivã a acestuia. Dacã
este nevoie de o frânare suplimentarã, apãsaþi
pedala de frânã în mod repetat ºi nu continuu.
Sarcini mari ºi uºoare
Dacã frânele au fost solicitate intens, nu opriþi
autovehiculul imediat, mai conduceþi o
perioadã de timp. Acest fapt permite fluxului de
aer sã realizeze o rãcire mai rapidã a frânelor.
GPericol de accident
Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de frânã
în timpul deplasãrii autovehiculului, de
exemplu, nu uzaþi frânele prin aplicarea
constantã ºi uºoarã de presiune asupra
pedalei. Acest fapt provoacã supraîncãlzirea
sistemului de frânare, mãreºte distanþa de
frânare ºi poate conduce la deteriorarea
completã a frânelor.
Dacã utilizaþi frâna cu moderaþie, trebuie sã-i
verificaþi ocazional eficienþa. În acest sens,
frânaþi mai energic la o vitezã mai mare. Astfel
este amelioratã aderenþa frânelor.
Carosabilul umed
În cazul în care conduceþi în timpul unei ploi
torenþiale fãrã a frâna pentru mai mult timp,
atunci când frânaþi prima oarã, este posibilã
întârzierea efectului de frânare. Trebuie sã
frânaþi mai puternic.
În consecinþã, este necesarã menþinerea unei
distanþe mai mari faþã de autovehiculul din faþã.
Frânaþi energic dupã deplasarea pe carosabil
umed. Aceastã acþiune va încãlzi discurile de
frânã, ceea ce va determina uscarea mai rapidã
a acestora ºi protejarea lor împotriva coroziunii.
Efect de frânare redus pe carosabil
acoperit cu sare
GPericol de accident
Stratul de sare acumulat pe discurile ºi
plãcuþele/elementele de fricþiune ale frânelor
poate cauza întârzierea efectului de frânare,
ducând la mãrirea semnificativã a spaþiului de
frânare, fapt care poate provoca un accident.
Pentru a evita acest pericol, trebuie:
앫 sã frânaþi cu atenþie din când în când la
deplasarea pe carosabil acoperit cu sare,
fãrã a pune în pericol siguranþa altor
participanþi la trafic. Acest lucru ajutã la
îndepãrtarea stratului de sare care
probabil a început sã se acumuleze pe
discurile ºi plãcuþele/elementele de
fricþiune ale frânelor.
앫 sã menþineþi un spaþiu de frânare mai mare
faþã de autovehiculul din faþã ºi sã
conduceþi cu foarte multã atenþie.
앫 sã frânaþi cu atenþie la finalul unei
deplasãri ºi imediat dupã începerea alteia,
astfel încât resturile de sare sã fie
îndepãrtate de pe discul de frânã.
Plãcuþe/elemente de fricþiune noi
Mercedes-Benz recomandã ca, din motive de
siguranþã, sã utilizaþi exclusiv plãcuþe/
elemente de fricþiune ale frânei care au fost
omologate pentru autovehiculele MercedesBenz sau care corespund standardului de
* opþional
192
Operation.fm Page 193 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Conducerea pe teren accidentat
calitate echivalent. Plãcuþele/elementele de
fricþiune ale frânei care nu au fost omologate
pentru autovehiculele Mercedes-Benz sau care
nu au o calitate corespunzãtoare pot afecta
negativ siguranþa funcþionalã a autovehiculului.
GPericol de accident
Plãcuþele/elementele de fricþiune ale frânei
noi ating capacitatea maximã dupã
parcurgerea câtorva sute de kilometri. Înainte
de atingerea unui nivel optim de frânare,
trebuie sã compensaþi efectul redus de frânare
acþionând frâna mai puternic. Aceastã
recomandare este valabilã ºi pentru cazurile în
care discurile ºi plãcuþele/elementele de
fricþiune ale frânei au fost înlocuite.
Aderenþa pneurilor
GPericol de accident
În timp ce pe carosabil uscat, autovehiculul
poate fi pe deplin controlat la anumite viteze,
pe carosabil umed sau acoperit cu polei este
necesarã reducerea vitezei pentru a obþine
acelaºi nivel de siguranþã în trafic. În caz
contrar, puteþi provoca un accident.
Trebuie sã acordaþi o atenþie specialã
condiþiilor de drum, dacã temperatura
exterioarã are valori apropiate celei de îngheþ.
În cazul în care suprafaþa carosabilului este
acoperitã de polei (de exemplu, în urma
îngheþãrii apei din condensarea ceþii), frânarea
autovehiculului va antrena formarea unui strat
subþire de apã sub roþi, care reduce
considerabil aderenþa pneurilor. În astfel de
condiþii meteorologice este necesar sã
conduceþi cu atenþie sporitã.
Conducerea pe carosabil umed
În cazul în care apa acumulatã pe carosabil
depãºeºte o anumitã adâncime, existã pericolul
acvaplanãrii autovehiculului chiar dacã:
앫 vã deplasaþi cu vitezã redusã
앫 pneurile au o adâncime corespunzãtoare a
profilului de rulare
Din acest motiv, nu conduceþi prin ºanþurile
create de roþile altor autovehicule ºi frânaþi cu
atenþie.
Conducerea pe drumuri inundate
Dacã este necesar sã conduceþi pe porþiuni de
carosabil acoperite de apã, aveþi în vedere
urmãtoarele aspecte:
앫 limita maximã permisã de adâncime a apei
este de 30 cm
앫 nu conduceþi cu o vitezã mai mare decât
viteza mersului pe jos
! Aveþi în vedere faptul cã autovehiculele din
faþã, sau cele care circulã din sens opus,
determinã formarea de valuri la înaintarea prin
apã. Astfel se poate depãºi limita permisã de
adâncime a apei.
Aceste indicaþii trebuie respectate, în caz
contrar existând pericolul deteriorãrii
motorului, a sistemelor electrice ºi a
transmisiei.
Conducerea pe teren accidentat
De reþinut
Conducerea pe teren accidentat este posibilã
numai dacã este montat pachetul tehnologic
pentru teren accidentat* (컄 pagina 129).
GPericol de accident
Conduceþi cu vitezã redusã pe terenul
accidentat cu care nu sunteþi familiarizat.
Astfel, veþi putea detecta obstacolele
neprevãzute mai uºor ºi, implicit, veþi reduce
pericolul producerii unui accident.
Nu efectuaþi întoarceri pe teren accidentat.
Este posibilã rãsturnarea autovehiculului. În
cazul în care o pantã este prea abruptã,
conduceþi în treapta de mers înapoi.
Nu conduceþi pe pante foarte abrupte. Este
posibilã rãsturnarea autovehiculului. În cazul în
care conduceþi pe pante foarte abrupte ºi
autovehiculul este în pericol de a se rãsturna,
viraþi imediat în direcþia de cãdere.
Nu permiteþi niciodatã autovehiculului sã se
deplaseze înapoi. În poziþia neutrã nu este
posibilã utilizarea frânei de motor. Dacã
acþionaþi doar frâna de serviciu, este posibil sã
pierdeþi controlul asupra autovehiculului.
193
Operation.fm Page 194 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Conducerea pe teren accidentat
GPericol de accident
Conducerea pe teren accidentat
GPericol de accident
Granulele de nisip, particulele de noroi sau alte
materiale abrazive pot pãtrunde în sistemul de
frânare. Astfel autovehiculul se poate uza
excesiv sau frâna îºi poate pierde eficienþa.
Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat,
de exemplu, la un centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz, pentru verificarea
frânelor dupã conducerea pe drumuri cu noroi.
În caz contrar, existã riscul ca puterea de
frânare sã fie insuficientã în cazul unei urgenþe
sau ca eficienþa frânei sã fie imprevizibilã.
Citiþi cu atenþie aceastã secþiune înainte sã
conduceþi pe teren accidentat. Exersaþi mai
întâi conducând pe terenuri cu grad mai redus
de accidentare.
Urmãtoarele sisteme de conducere sunt special
adaptate conducerii pe teren accidentat:
앫 Programul de rulare pe teren accidentat*
(컄 pagina 129)
앫 ABS pentru teren accidentat (컄 pagina 56)
앫 4-ETS pentru teren accidentat
(컄 pagina 63)
앫 ESP® pentru teren accidentat
(컄 pagina 62)
앫 DSR (regulatorul de vitezã la coborârea
pantelor) (컄 pagina 127)
Deteriorarea autovehiculului mãreºte riscul
producerii unui accident atât în ceea ce vã
priveºte pe dumneavoastrã cât ºi pe ceilalþi
participanþi la trafic. Dacã aveþi îndoieli,
efectuaþi verificarea autovehiculului la un
atelier de specialitate autorizat care deþine
echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare
efectuãrii lucrãrilor. În acest scop, MercedesBenz recomandã apelarea la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
H Notã privind protecþia mediului
Protecþia mediului are o importanþã
primordialã. Respectaþi natura. Respectaþi
toate semnele „interzis”.
Informaþii generale
앫
Înainte de a rula pe teren accidentat, opriþi
autovehiculul ºi, dacã este cazul, selectaþi
programul de rulare pe teren accidentat*
(컄 pagina 129).
앫 adecvat pentru teren accidentat. Asiguraþivã cã garda la sol este suficient de înaltã
pentru a preveni deteriorarea
autovehiculului.
앫
Asiguraþi-vã cã bagajele ºi încãrcãturile
sunt aºezate în siguranþã ºi sunt bine fixate
(컄 pagina 162).
앫 În pantã, menþineþi întotdeauna motorul în
funcþiune ºi în vitezã. Activaþi sistemul DSR.
앫 Conduceþi constant menþinând o vitezã
redusã, dacã este necesar, apropiatã de
cea a mersului pe jos.
앫 Asiguraþi-vã cã roþile sunt tot timpul în
contact cu solul.
앫 Conduceþi cu foarte mare grijã pe terenuri
accidentate necunoscute ºi cu vizibilitate
redusã. Din motive de siguranþã, mai întâi
ieºiþi din autovehicul ºi verificaþi condiþiile
de drum.
앫 Verificaþi adâncimea apei înainte de a
traversa cursuri de apã.
앫 Fiþi atenþi la obstacole precum pietrele,
gropile, buturugile sau denivelãrile.
앫 În timpul cãlãtoriei þineþi întotdeauna
închise geamurile laterale ºi trapa
panoramicã glisantã*.
앫 Nu vã îndepãrtaþi de drumurile sau traseele
marcate.
i Informaþii despre montarea pneurilor
pentru toate tipurile de teren sunt disponibile la
oricare centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
* opþional
194
Operation.fm Page 195 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Conducerea pe teren accidentat
Verificãri necesare înainte de conducerea
pe teren accidentat
왘 Nivelul uleiului de motor: verificaþi nivelul
왘
왘
왘
왘
왘
uleiului de motor ºi completaþi dacã este
necesar.
Trusa de scule a autovehiculului: verificaþi
funcþionarea cricului ºi asiguraþi-vã cã
autovehiculul dispune de o cheie cu clichet,
un cablu de remorcare rezistent ºi o cazma.
Pneurile ºi jantele: verificaþi adâncimea
canalelor profilului de rulare ºi presiunea în
pneuri.
Verificaþi dacã existã deteriorãri ºi
îndepãrtaþi corpurile strãine, de exemplu,
pietrele mici, de pe suprafaþa jantelor/
pneurilor.
Înlocuiþi toate capacele lipsã ale ventilelor
pneurilor.
Înlocuiþi jantele deteriorate sau îndoite.
Lista de verificãri dupã conducerea pe
teren accidentat
Conducerea pe terenuri accidentate solicitã
mult mai mult autovehiculul decât conducerea
pe drumuri normale. Dupã rularea pe teren
accidentat, efectuaþi lista de verificãri. Acest
lucru vã permite depistarea promptã a
deteriorãrilor ºi reduce riscul producerii unui
accident, atât pentru dumneavoastrã, cât ºi
pentru ceilalþi participanþi la trafic.
왘 Dezactivaþi sistemul DSR (컄 pagina 127).
왘 Curãþaþi farurile ºi lãmpile spate ºi verificaþi
왘
왘
왘
왘
왘
왘
왘
existenþa oricãror deteriorãri.
ªtergeþi plãcuþele de înmatriculare faþã ºi
spate.
Curãþaþi jantele/pneurile cu jet de apã ºi
îndepãrtaþi orice corpuri strãine.
Curãþaþi roþile, pasajele roþilor ºi partea de
sub autovehicul cu un jet de apã. Verificaþi
dacã existã deteriorãri sau corpuri strãine.
Verificaþi existenþa unor ramuri sau a altor
fragmente de plante blocate în diverse pãrþi
ale autovehiculului. Acestea mãresc riscul
producerii unui incendiu ºi pot deteriora
conductele de alimentare, furtunurile de
frânã, racordurile din plastic sau
articulaþiile punþilor ºi arborii cardanici.
Dupã cãlãtorie, examinaþi întreaga
structurã de sub caroserie, jantele,
pneurile, frânele, structura caroseriei,
sistemul de direcþie, ºasiul ºi sistemul de
evacuare pentru semne de deteriorare.
Dupã ce aþi condus pentru perioade mai
lungi prin nisip, noroi, pietriº, apã sau în
condiþii de drum similare, verificaþi ºi
curãþaþi discurile de frânã, roþile,
plãcuþele / elementele de fricþiune ale
frânelor ºi articulaþiile punþilor.
În cazul în care detectaþi vibraþii puternice
dupã conducerea pe teren accidentat,
verificaþi dacã existã corpuri strãine în roþi
ºi îndepãrtaþi-le dacã este cazul. Corpurile
strãine pot afecta echilibrul ºi cauza vibraþii
ale autovehiculului.
Urcarea în rampã
Unghiul de atac/degajare
1 Unghiul de atac/degajare faþã
2 Unghiul de atac/degajare spate
Unghiul de atac/degajare faþã 1 are maxim
23° ºi unghiul de atac/degajare spate 2 are
maxim 25° când autovehiculul este încãrcat ºi
gata de plecare.
Încãrcat ºi gata de plecare înseamnã: rezervorul
de carburant plin, toate lichidele la nivelul
corespunzãtor, ºoferul prezent la bord.
앫 Urmãriþi unghiul de înclinare când
conduceþi pe pante sau terenuri foarte
abrupte.
앫 Înainte de abordarea pantelor sau rampelor
cu înclinaþie foarte mare, selectaþi
programul de rulare pe teren accidentat*.
* opþional
195
Operation.fm Page 196 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Conducerea pe teren accidentat
앫
Respectaþi avertizãrile pentru conducerea
pe teren accidentat (컄 pagina 193).
앫 Conduceþi cu vitezã redusã.
앫 Acceleraþi uºor ºi asiguraþi-vã de aderenþa
roþilor.
앫 Evitaþi conducerea la turaþii ridicate ale
motorului, cu excepþia cazului în care
conduceþi pe drumuri nisipoase sau
noroioase cu rezistenþã ridicatã.
앫 Selectaþi treapta de vitezã adecvatã pantei
respective.
앫 Înainte de conducerea pe pante abrupte,
selectaþi treapta de vitezã 1.
i Apãsaþi pedala de frânã când vã opriþi în
rampe cu înclinaþie pronunþatã. Sistemul de
asistenþã la urcarea în rampã vã ajutã la
pornirea de pe loc (컄 pagina 97).
Capacitatea maximã la urcarea în rampã
Pe suprafeþe bune de drum este disponibilã 70%
din capacitatea maximã la urcarea în rampã.
i Dacã sarcina de pe puntea faþã este redusã
la pornirea în rampã, roþile din faþã au tendinþa
de a patina. Sistemul 4-ETS detecteazã acest
lucru ºi frâneazã în consecinþã. Cuplul cãtre
roþile din spate este amplificat ºi demararea
este mai uºoarã.
Vârful rampei
Când conduceþi în rampã, eliberaþi uºor pedala
de acceleraþie imediat înainte sã ajungeþi în
vârful rampei. Utilizaþi propriul impuls al
autovehiculului pentru a traversa vârful rampei.
Acest stil de conducere previne:
앫 ridicarea autovehiculului de la sol în vârful
rampei
앫 pierderea tracþiunii
앫 viteza prea mare a autovehiculului la
coborârea pe cealaltã parte a rampei
Coborârea în pantã
앫
Conduceþi cu vitezã redusã.
Nu conduceþi în unghi faþã de pantã pe
terenuri foarte abrupte. Urmãriþi panta
dealului ºi conduceþi cu roþile din faþã
aliniate drept. În caz contrar, autovehiculul
poate aluneca în lateral, se poate înclina
sau rãsturna.
앫 Înainte de conducerea pe pante abrupte,
selectaþi treapta de vitezã 1.
앫 Activaþi sistemul DSR. În cazul în care acest
lucru nu este suficient, frânaþi uºor. La
efectuarea acestei manevre, asiguraþi-vã cã
autovehiculul este îndreptat spre linia
pantei.
앫 Asiguraþi-vã cã frânele funcþioneazã
corespunzãtor dupã coborârea unei
secþiuni de pantã.
앫
i Sistemul ABS pentru teren accidentat este
activat atunci când este selectat programul de
rulare pe teren accidentat*.
La viteze mai mici de 30 km/h, roþile din faþã se
blocheazã secvenþial în timpul frânãrii. Acest
efect de sãpare pe care roþile îl produc reduce
distanþa de oprire a autovehiculului pe teren
accidentat. Manevrabilitatea autovehiculului
este redusã considerabil la blocarea roþilor.
Trecerea peste obstacole
Respectaþi urmãtoarele reguli la conducerea
peste buturugi, stânci mari sau alte obstacole:
앫 Selectaþi programul de rulare pe teren
accidentat* (컄 pagina 129).
앫 Evitaþi turaþiile mari ale motorului.
앫 Selectaþi treapta de vitezã 1.
앫 Conduceþi cu vitezã redusã.
앫 Încercaþi pe cât posibil sã conduceþi în linie
dreaptã peste partea centralã a
obstacolului, prima datã cu roþile din faþã ºi
apoi cu roþile din spate.
! Obstacolele ar putea deteriora podeaua
autovehiculului sau componentele ºasiului.
Rugaþi pasagerii sã vã ghideze la trecerea peste
obstacole de dimensiuni mari. Orice deteriorare
a autovehiculului creºte pericolul de accident.
* opþional
196
Operation.fm Page 197 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Conducerea pe teren accidentat
Traversarea vadurilor
1 Adâncimea maximã a apei
Adâncimea apei 1 nu trebuie sã depãºeascã
30 cm când autovehiculul este încãrcat ºi gata
de plecare.
Încãrcat ºi gata de plecare înseamnã: rezervorul
de carburant plin, toate lichidele la nivelul
corespunzãtor, ºoferul prezent la bord.
! Adâncimea apei nu trebuie sã depãºeascã
30 cm. Reþineþi faptul cã adâncimea de trecere
maximã va fi mai micã în apã curgãtoare.
앫 Mãsuraþi adâncimea ºi caracteristicile apei
înainte de traversarea acesteia.
앫 Selectaþi treapta de vitezã 1 sau 2.
앫 Evitaþi turaþiile mari ale motorului.
앫 Intraþi ºi ieºiþi din apã într-un loc plan, la
viteza mersului pe jos.
! În niciun caz nu acceleraþi înainte de a intra
în apã. Din cauza undelor de apã, aceasta ar
putea pãtrunde ºi deteriora motorul ºi
angrenajele din apropiere.
앫 Conduceþi cu vitezã redusã ºi constantã
prin apã.
앫 Nu opriþi.
! Nu deschideþi portiera autovehiculului în
timpul traversãrii. În caz contrar, apa ar putea
pãtrunde în habitaclu ºi deteriora
componentele electronice ºi echipamentele
interne ale acestuia.
앫
앫
앫
앫
Apa are un grad mare de rezistenþã, solul
este alunecos ºi, în unele cazuri, instabil.
Aºadar, este dificil ºi periculos sã demaraþi
în apã.
Asiguraþi-vã cã nu se formeazã o undã de
apã în timp ce conduceþi.
Curãþaþi noroiul de pe profilul de rulare al
pneurilor dupã traversarea unui vad.
Acþionaþi frânele pentru uscarea acestora.
Conducerea pe nisip
La conducerea pe nisip, respectaþi urmãtoarele
reguli:
앫 Evitaþi turaþiile mari ale motorului.
앫 Selectaþi o gamã de viteze adecvatã pentru
terenul respectiv.
앫 Conduceþi cu vitezã mãritã pentru a depãºi
rezistenþa autovehiculului la deplasare. În
caz contrar, autovehiculul ar putea rãmâne
blocat în nisip.
앫 Conduceþi pe urmele lãsate de alte
autovehicule, dacã acest lucru este posibil.
Asiguraþi-vã cã urmele nu sunt prea adânci,
cã nisipul este suficient de ferm ºi
autovehiculul are o gardã la sol suficientã.
197
Operation.fm Page 198 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Cãlãtoriile în strãinãtate
Urmele lãsate de roþile altor
autovehicule
La conducerea prin urmele lãsate de alte
autovehicule pe teren accidentat sau pe
terenuri acoperite de pietriº respectaþi
urmãtoarele reguli:
! Asiguraþi-vã cã urmele create de roþile altor
autovehicule nu sunt prea adânci ºi cã
autovehiculul are suficientã gardã la sol. În caz
contrar, autovehiculul ar putea fi deteriorat sau
s-ar putea bloca în acea poziþie.
앫
앫
앫
앫
앫
Selectaþi programul de rulare pe teren
accidentat*(컄 pagina 129).
Evitaþi turaþiile mari ale motorului.
Selectaþi treapta de vitezã 1.
Conduceþi cu vitezã redusã.
În cazul în care urmele lãsate de alte
autovehicule sunt prea adânci, conduceþi,
pe cât posibil, cu roþile de pe o parte pe
secþiunea centralã a ºanþului.
Cãlãtoriile în strãinãtate
GPericol de accident
De reþinut
Nu uitaþi sã comutaþi din nou farurile în modul
fazã scurtã asimetricã în cazul în care cãlãtoriþi
pe teritoriul unei þãri în care traficul se
desfãºoarã pe aceeaºi parte a carosabilului ca
ºi în þara unde a fost înmatriculat
autovehiculul. În caz contrar, puteþi orbi
participanþii la trafic care se deplaseazã din
sens opus ºi este posibilã producerea unui
accident.
O reþea extinsã de centre autorizate de vânzãri
ºi service Mercedes-Benz este disponibilã ºi în
alte þãri. Numerele de telefon ale liniei speciale
de service disponibile din strãinãtate se gãsesc
în capitolul „Service24h” al caietului de service.
În anumite þãri este disponibil doar carburant cu
cifrã octanicã inferioarã.
Informaþii suplimentare despre calitatea
carburantului sunt disponibile la
(컄 pagina 178).
Modul simetric al fazei scurte
În cazul în care cãlãtoriþi în þãri unde traficul se
desfãºoarã pe partea opusã a carosabilului faþã
de þara de înmatriculare a autovehiculului, faza
scurtã a farurilor trebuie comutatã în modul
simetric. Astfel, veþi diminua efectul de orbire al
farurilor asupra conducãtorilor auto care se
deplaseazã din sens opus.
왘 Încredinþaþi comutarea farurilor unui atelier
de specialitate autorizat, de exemplu, unui
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
* opþional
198
Operation.fm Page 199 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Tractarea unei remorci*
Tractarea unei remorci*
왘 Scoateþi capacul de protecþie 2 din
Montarea cârligului de remorcare
왘 Introduceþi cheia 1 în contactul electronic
capãtul rozetei.
de pornire.
Marcajul roºu de pe rozetã trebuie sã fie
aliniat cu zona verde de pe cârlig (poziþia de
montare). În caz contrar:
왘 Rotiþi cheia 1 în sensul indicat de sãgeatã.
Cheia este eliberatã.
왘 Notaþi numãrul cheii cârligului de
remorcare.
i Puteþi utiliza acest numãr pentru a obþine o
cheie de schimb de la oricare centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
GPericol de rãnire
În cazul în care cârligul de remorcare nu se
fixeazã corespunzãtor, ansamblul
autovehicul/remorcã se poate desprinde.
Este posibilã producerea unui accident.
Montaþi cârligul de remorcare cu atenþie ºi
asiguraþi-vã cã este fixat corespunzãtor.
1 Capac de protecþie
왘 Trageþi capacul de protecþie 1 în jos, în
sensul sãgeþii, pentru a-l scoate din degajarea
cârligului.
왘 Puneþi capacul de protecþie 1 în
compartimentul de depozitare pentru cârligul
de remorcare.
Cârligul de remorcare detaºabil este situat în
compartimentul de depozitare de sub podeaua
portbagajului (컄 pagina 163).
왘 Luaþi cârligul de remorcare ºi cheia din
compartimentul de depozitare de sub
podeaua portbagajului.
* opþional
3 Degajarea cârligului de remorcare
4 Rozetã
1 Cheie
2 Capac de protecþie
199
Operation.fm Page 200 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Tractarea unei remorci*
왘 Scoateþi rozeta 4 din cârlig ºi rotiþi-o la
i Cheia poate fi pãstratã în compartimentul
dreapta pânã cupleazã.
Zona verde de pe cârlig este aliniatã cu
marcajul roºu de pe rozetã.
왘 Introduceþi cârligul de remorcare în
degajarea aferentã 3, în sensul indicat de
sãgeatã, pânã cupleazã.
Acþionaþi rozeta 4 astfel încât marcajul
verde 5 de pe aceasta sã fie aliniat cu zona
verde 6 de pe cârlig.
cârligului de remorcare din portbagaj.
În cazul în care cârligul tot nu poate fi montat
(fixat) nici dupã curãþare, scoateþi-l. În astfel de
cazuri, dispozitivul de tractare nu trebuie
utilizat deoarece funcþionarea în siguranþã nu
poate fi garantatã.
Încredinþaþi verificarea întregului dispozitiv de
tractare unui atelier de specialitate autorizat.
În acest scop, Mercedes-Benz recomandã
apelarea la oricare centru autorizat de vânzãri
ºi service Mercedes-Benz. Este prioritarã
încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi
sistemele de siguranþã unui atelier de
specialitate autorizat.
1 Priza remorcii autovehiculului
왘 Pliaþi priza remorcii autovehiculului 1.
GPericol de accident
1
2
5
6
Cheie
Capac de protecþie
Marcajul verde de pe rozetã
Zona verde de pe cârlig
왘 Rotiþi cheia 1 la maxim în sensul sãgeþii,
pentru fixare.
왘 Scoateþi cheia 1.
왘 Apãsaþi capacul de protecþie 2 pe
siguranþã.
Cârligul este montat corespunzãtor numai
când marcajul verde de pe rozetã este aliniat
cu zona verde de pe cârlig, iar cheia poate fi
scoasã. Dacã acesta nu este fixat, se poate
desprinde.
La tractarea unei remorci, cârligul trebuie sã
fie fixat ºi cheia scoasã. Acesta este sigurul
mod de a garanta montarea sigurã a cârligului
ºi imposibilitatea desfacerii acestuia când
autovehiculul este în miºcare. În cazul în care
cârligul de remorcare nu se poate fixa
corespunzãtor iar cheia nu poate fi scoasã,
demontaþi cârligul ºi curãþaþi-l.
* opþional
200
Operation.fm Page 201 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Tractarea unei remorci*
Observaþii privind tractarea unei
remorci
GPericol de accident
Atunci când apropiaþi autovehiculul de
remorcã, asiguraþi-vã cã între acestea nu se
aflã nimeni.
Ataºaþi ºi desprindeþi cu grijã remorca. Dacã
aceasta nu este ataºatã corect de autovehicul,
se poate desprinde.
Asiguraþi-vã cã urmãtoarele valori sunt
respectate:
앫 sarcina maximã admisã pe cuplajul de
tractare
앫 sarcina maximã admisã a remorcii
앫
sarcina admisã pe puntea spate a
autovehiculului de tractare
앫 masa maximã admisã a ansamblului
autovehicul-remorcã
Valorile maxime admise aplicabile sunt
specificate în documentaþia autovehiculului.
Valorile autovehiculului aprobate de
producãtor sunt menþionate pe plãcuþele de
identificare ºi cele pentru remorcã în secþiunea
„Date tehnice”.
Pentru informaþii suplimentare referitoare la
dimensiunile de montare ºi sarcini, consultaþi
secþiunea „Date tehnice” (컄 pagina 308).
Cârligul de remorcare poate suporta o sarcinã
* opþional
maximã de tractare de 80 kg. Masa încãrcãturii
remorcii nu trebuie sã depãºeascã cifra indicatã
pe dispozitivul de tractare ºi plãcuþele de
identificare a remorcii. Se aplicã cea mai micã
valoare.
! Utilizaþi un cuplaj de tractare cu sarcinã cât
mai apropiatã de sarcina maximã admisã. În
cazul utilizãrii unui cuplaj cu sarcina sub 50 kg,
remorca s-ar putea desprinde.
왘 Aºezaþi remorca în poziþie orizontalã în
Reþineþi cã sarcina suportatã de cuplajul de
tractare trebuie scãzutã din sarcina utilã ºi
sarcina punþii spate.
de stabilizare a remorcii ESP® (컄 pagina 63).
Viteza maximã permisã pentru ansamblurile
autovehicul/remorcã în Germania este de
80 km/h.
! Viteza maximã de 80 km/h nu trebuie
depãºitã nici chiar în þãrile unde viteza maximã
permisã pentru ansamblurile autovehicul/
remorcã este mai mare.
i Înãlþimea cârligului de remorcare variazã în
funcþie de sarcina autovehiculului. Dacã este
necesar, utilizaþi o remorcã cu barã de
remorcare reglabilã.
Cuplarea unei remorci
GPericol de rãnire
Nu cuplaþi o remorcã atunci când frâna de
inerþie este acþionatã. În caz contrar, vã puteþi
prinde mâna între bara de protecþie ºi cea de
remorcare.
! Nu decuplaþi o remorcã dacã aceasta
dispune de frânã cu inerþie între bara de cuplare
ºi cea de remorcare, în caz contrar, efectul de
resort generat de frâna cu inerþie poate
produce deteriorarea autovehiculului.
spatele autovehiculului.
왘 Cuplaþi remorca.
왘 Realizaþi conexiunea electricã între
autovehicul ºi remorcã.
Recomandãri privind conducerea
autovehiculului
i Respectaþi instrucþiunile privind sistemul
Caracteristicile de manevrare a autovehiculului
se modificã în momentul în care ataºaþi o
remorcã.
Ansamblul autovehicul/remorcã:
앫 este mai greu
앫 are o acceleraþie ºi o capacitate de urcare a
rampelor limitate
앫 necesitã un spaþiu de frânare mai mare
앫 este afectat mai mult de rafalele laterale de
vânt
앫 necesitã o conducere mai atentã
201
Operation.fm Page 202 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Tractarea unei remorci*
앫
consumã mai mult carburant
La coborârea unei pante lungi ºi abrupte,
trebuie sã selectaþi la timp treapta de vitezã 1,
2 sau 3.
i Acest lucru este valabil ºi dacã aþi activat
tempomatul* sau sistemul Speedtronic*.
Astfel veþi utiliza frâna de motor, iar viteza
autovehiculului va fi menþinutã fãrã a fi nevoie
sã solicitaþi frânele la fel de intens. Sistemul de
frânare nu va fi suprasolicitat, prevenindu-se
încãlzirea ºi uzura excesivã a acestuia. Dacã
este nevoie de o frânare suplimentarã, apãsaþi
pedala de frânã în mod repetat ºi nu continuu.
GPericol de accident
Nu apãsaþi niciodatã continuu pedala de frânã
în timpul deplasãrii autovehiculului, de
exemplu, nu uzaþi frânele prin aplicarea
constantã ºi uºoarã de presiune asupra
pedalei. Acest fapt provoacã supraîncãlzirea
sistemului de frânare, mãreºte distanþa de
frânare ºi poate conduce la deteriorarea
completã a frânelor.
Recomandãri privind conducerea
autovehiculului
앫
앫
Evitaþi frânarea bruscã. Dacã este posibil, la
început, frânaþi uºor pentru a permite
remorcii sã încetineascã. Mãriþi apoi rapid
forþa de frânare.
앫 Capacitatea de urcare a pantelor din poziþia
de staþionare este raportatã la nivelul mãrii.
Când conduceþi în regiuni montane trebuie
sã þineþi cont de faptul cã puterea utilã a
motorului ºi implicit capacitatea de urcare a
rampelor scad odatã cu creºterea
altitudinii.
Dacã remorca se balanseazã lateral:
왘 nu acceleraþi.
왘 nu efectuaþi manevre de corecþie.
왘 frânaþi dacã este necesar.
Demontarea cârligului de remorcare
왘 Scoateþi capacul de protecþie din capãtul
rozetei.
왘 Introduceþi cheia în capãtul rozetei.
왘 Rotiþi cheia la dreapta.
Dispozitivul de fixare este deblocat.
왘 Apucaþi cârligul de remorcare. Scoateþi
왘
왘
GPericol de accident
왘
În niciun caz nu trebuie sã încercaþi
reechilibrarea ansamblului autovehicul/
remorcã mãrind viteza de deplasare.
왘
왘
rozeta din cârlig ºi rotiþi-o la dreapta pânã
cupleazã.
Zona verde de pe cârlig este aliniatã cu
marcajul roºu de pe rozetã.
Extrageþi cârligul în jos.
Curãþaþi cârligul de remorcare dacã este
murdar.
Deschideþi compartimentul de depozitare
de sub podeaua portbagajului.
Scoateþi capacul de protecþie din
compartimentul de depozitare a cârligului.
Apãsaþi capacul de protecþie în degajarea
cârligului pânã când se fixeazã.
왘 Pãstraþi cârligul de remorcare, cu cheia
montatã, în compartimentul de depozitare
aferent.
Menþineþi o distanþã mai mare faþã de
autovehiculul din faþã atunci când tractaþi o
remorcã.
* opþional
202
Operation.fm Page 203 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Tractarea unei remorci*
GPericol de accident
Nu transportaþi niciodatã în interiorul
autovehiculului un cârlig de remorcare nefixat.
În caz contrar, pasagerii pot fi rãniþi dacã
acesta este proiectat în cazul în care:
앫 frânaþi brusc
앫 schimbaþi brusc direcþia
앫 sunteþi implicat într-un accident
Este interzisã încãrcarea bateriei remorcii cu
ajutorul sursei de alimentare.
Puteþi obþine informaþii suplimentare despre
modul de instalare a circuitului electric al
remorcii de la un atelier de specialitate
autorizat, de exemplu, de la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
왘 Activarea ºi dezactivarea sursei de
alimentare: rotiþi cheia în poziþia 2 sau 0 în
contactul electronic de pornire.
Instalarea adaptorului
Remorcile cu conectori cu 7 pini
Alimentarea remorcii
Priza remorcii autovehiculului este dotatã din
fabricaþie cu o sursã de alimentare permanentã
ºi o sursã care este pornitã prin intermediul
contactului.
Alimentarea permanentã este asiguratã prin
mufa remorcii cu 9 pini.
Alimentarea activatã cu ajutorul contactului
este asiguratã prin intermediul mufei cu 10 pini.
! Puteþi conecta consumatori cu o putere de
pânã la 240 W la sursa de alimentare
permanentã ºi de pânã la 180 W la sursa de
alimentare activatã prin intermediul
contactului.
Dacã remorca este prevãzutã cu un conector cu
7 pini, acesta poate fi conectat la mufa cu 13
pini a cârligului de remorcare prin intermediul
unui adaptor, sau dacã este cazul, cu un cablu
adaptor. Ambele pot fi obþinute de la un atelier
de specialitate autorizat, de exemplu, la oricare
centru autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz.
1 Conector cu ghidaj
2 Prizã cu canelurã
왘 Deschideþi capacul prizei.
왘 Introduceþi conectorul cu ghidaj 1 în
canelura mufei 2 ºi rotiþi-l complet spre
dreapta.
왘 Fixaþi capacul.
왘 Dacã utilizaþi un cablu adaptor, fixaþi-l la
remorcã cu ajutorul elementelor de
ancorare a cablului.
! Asiguraþi suficientã libertate de miºcare
cablului, pentru a nu se desprinde la efectuarea
virajelor.
* opþional
203
Operation.fm Page 204 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Service
Service
Afiºajul intervalelor pentru efectuarea
reviziilor tehnice ASSYST PLUS
Indicatorul de revizii tehnice ASSYST PLUS vã
informeazã care este data urmãtoarei revizii
tehnice.
Orice revizie tehnicã programatã este indicatã
pe afiºajul multifuncþional:
Next service A in .. days (Urmãtoarea revizie
tehnicã A în ... zile)
Next service A in ... km (Urmãtoarea revizie
tehnicã A peste ... km)
Service A due (Revizie tehnicã A programatã)
de exemplu, unui centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz, puteþi afla costul
aferent lucrãrilor respective.
Indicatorul intern referitor la reviziile tehnice
ASSYST PLUS nu înregistreazã perioadele de
timp în care bateria este deconectatã. Pentru a
respecta programarea reviziei tehnice, apelaþi
data pentru revizia tehnicã ºi reþineþi-o înainte
de deconectarea bateriei. Alternativa este sã
calculaþi data programatã scãzând intervalele
când bateria nu a fost conectatã.
Dispariþia de pe afiºaj a mesajelor
referitoare la reviziile tehnice
왘 Volanul multifuncþional (4 taste): apãsaþi
í.
왘 Volanul multifuncþional de lux* (12-taste):
apãsaþi L sau #.
Depãºirea datei programate pentru revizia
tehnicã
Mesaj privind revizia tehnicã într-un autovehicul
cu volan multifuncþional de lux*
Litera indicã tipul reviziei ce trebuie efectuatã. A
indicã o revizie tehnicã minorã, iar B indicã o
revizie tehnicã majorã. Dupã aceastã literã este
posibil sã fie afiºat un numãr sau o altã literã.
Cifra indicã lucrãrile de întreþinere suplimentare
ce trebuie efectuate. Dacã vã adresaþi referitor
la acest mesaj unui atelier de service autorizat,
204
Pe display-ul multifuncþional va apãrea unul din
urmãtoarele mesaje, de exemplu:
Service A overdue by ...days (Revizia tehnicã
A depãºitã cu... zile)
Service A overdue by ..km (Revizia tehnicã A
depãºitã cu ... km)
Un atelier de specialitate autorizat, de exemplu,
un centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz, poate reseta indicatorul
ASSYST PLUS dupã efectuarea reviziei.
i Nerealizarea reviziilor tehnice la datele
programate poate reprezenta încãlcarea legilor
aplicabile. Garanþia dumneavoastrã ar putea fi
anulatã, iar solicitãrile de culanþã v-ar putea fi
refuzate.
Afiºarea termenului calculat pentru revizia
tehnicã
Volanul multifuncþional (4 taste)
왘 Puneþi contactul.
왘 Utilizaþi è pentru a selecta meniul
Service.
Autovehiculele cu volan multifuncþional de
lux* (12 taste)
왘 Puneþi contactul.
왘 Apãsaþi tasta ( sau & pentru a
selecta meniul Service.
왘 Apãsaþi tasta $ sau % pentru a
selecta submeniul ASSYST PLUS ºi confirmaþi
cu ajutorul tastei #.
Este afiºatã data programatã pentru revizia
tehnicã.
Operation.fm Page 205 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Întreþinerea
Întreþinerea
HNotã privind protecþia mediului
Note privind întreþinerea
Recipientele goale, obiectele folosite pentru
lustruire ºi lavetele uzate trebuie îndepãrtate în
mod ecologic.
Întreþinerea periodicã ºi adecvatã va ajuta la
conservarea valorii autovehiculului.
i Se recomandã utilizarea produselor de
întreþinere Mercedes-Benz.
Zgârieturile, depunerile corozive, zonele
afectate de coroziune ºi deteriorãrile cauzate
de întreþinerea neadecvatã nu pot fi reparate
întotdeauna complet. În asemenea cazuri,
apelaþi imediat la un atelier de specialitate
autorizat, de exemplu, la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Reparaþi imediat deteriorãrile produse de
impactul cu particule de criblurã ºi îndepãrtaþi
imediat urmãtoarele substanþe, fãrã a aplica o
frecare prea puternicã:
앫 Umeziþi resturile de insecte cu spray pentru
îndepãrtarea insectelor, apoi spãlaþi-le.
앫 Umeziþi urmele de excremente de pãsãri cu
apã, apoi spãlaþi-le.
앫 Îndepãrtaþi rãºinile vegetale, uleiurile,
carburanþii ºi grãsimea ºtergându-le uºor cu
o lavetã umezitã cu petrol sau lichid pentru
brichete.
앫 Îndepãrtaþi ceara cu ajutorul detergenþilor
speciali pentru îndepãrtarea siliconului.
앫 Îndepãrtaþi petele de gudron cu ajutorul
detergenþilor speciali pentru îndepãrtarea
gudronului.
! Pe suprafeþele vopsite, nu aplicaþi:
앫
autocolante
pelicule
앫 plãci magnetice sau obiecte similare
în caz contrar, existã riscul deteriorãrii stratului
de vopsea.
앫
Întreþinerea autovehiculului
!
Nu parcaþi autovehiculul pentru o perioadã
îndelungatã imediat dupã curãþare, mai ales
dacã roþile au fost curãþate cu agent de
curãþare special. Agenþii de curãþare pentru roþi
pot cauza corodarea rapidã a discurilor de frânã
ºi a plãcuþelor/elementelor de fricþiune ale
frânei. Dupã curãþare, parcaþi autovehiculul
dupã ce acesta a atins temperatura normalã de
funcþionare.
! Nu recurgeþi la spãlãtoriile automate care
utilizeazã agenþi de spãlare chimici.
Este preferabilã apelarea la spãlãtorii automate
fãrã perii.
Dacã autovehiculul este foarte murdar, este
indicatã spãlarea prealabilã înainte de trecerea
prin spãlãtoria automatã.
! Asiguraþi-vã în prealabil cã spãlãtoria
automatã este adecvatã pentru dimensiunea
autovehiculului. Pliaþi oglinzile exterioare
înainte de spãlarea autovehiculului. În caz
contrar, existã pericolul deteriorãrii acestora.
! Asiguraþi-vã cã geamurile laterale sunt
închise complet ºi cã aeroterma este
dezactivatã, iar comutatorul ºtergãtoarelor de
parbriz se aflã în poziþia 0. În caz contrar,
senzorul de ploaie ar putea fi activat,
declanºând accidental ºtergãtoarele. Aceasta
poate cauza deteriorarea autovehiculului.
Dupã curãþarea într-o spãlãtorie automatã,
îndepãrtaþi prin ºtergere ceara de pe parbriz ºi
de pe lamele ºtergãtoarelor. Procedând astfel,
preveniþi apariþia urmelor pe parbriz ºi reduceþi
zgomotul ºtergãtoarelor ce poate fi cauzat de
reziduurile de pe parbriz.
Spãlãtoria automatã
Pentru curãþarea autovehiculului, puteþi apela,
chiar de la început, la o spãlãtorie automatã.
205
Operation.fm Page 206 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Întreþinerea
Dispozitivele de curãþare cu înaltã
presiune
GPericol de accident
Nu utilizaþi dispozitive de curãþare de înaltã
presiune cu duze de distribuþie circulare
(polizoare) pentru a curãþa autovehiculul, în
special pneurile. Acest fapt poate cauza
deteriorarea autovehiculului ºi produce un
accident.
! Respectaþi informaþiile furnizate de
producãtorul echipamentului privind distanþa
ce trebuie respectatã între duza aparatului cu
înaltã presiune ºi autovehicul (cel puþin 30 cm).
Deplasaþi permanent duza aparatului în timpul
curãþãrii autovehiculului.
Nu îndreptaþi jetul dispozitivelor de curãþare cu
presiune înaltã spre:
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫
pneuri
balamalele uºilor
componentele electronice
baterie
conectori
lãmpi
dispozitivele de etanºare
Dispozitivele de etanºare sau componentele
electrice deteriorate pot provoca disfuncþii ale
sistemelor sau scurgeri.
Curãþarea lamelor ºtergãtoarelor ºi a pãrþii
exterioare a parbrizului
GPericol de rãnire
Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact înainte de
curãþarea parbrizului sau a lamelor
ºtergãtoarelor de parbriz. În caz contrar, existã
pericolul ca ºtergãtoarele de parbriz sã fie
puse în miºcare, cauzând leziuni.
왘 Rotiþi imediat cheia în poziþia 1 în contact
(컄 pagina 69).
왘 Setaþi ºtergãtoarele de parbriz pentru
poziþia u prin intermediul comutatorului
combinat (컄 pagina 91).
왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 sau scoateþi cheia
din contact când braþele ºtergãtoarelor se
aflã în poziþie verticalã (컄 pagina 69).
! Depliaþi ºtergãtoarele de pe parbriz numai
când acestea se aflã în poziþie verticalã, în caz
contrar este posibilã deteriorarea capotei
motorului.
왘 Depãrtaþi braþele ºtergãtoarelor de parbriz
pânã la fixarea acestora în poziþie.
왘 Curãþaþi parbrizul ºi lamele ºtergãtoarelor.
왘 Readuceþi ºtergãtoarele de parbriz în
poziþia normalã înainte de punerea
contactului.
! Nu curãþaþi ºtergãtoarele prea des
deoarece cauciucul poate deveni poros,
cauzând zgomote.
Curãþarea geamurilor
! Nu utilizaþi lavete uscate, agenþi abrazivi,
solvenþi sau agenþi de curãþare pe bazã de
solvenþi pentru curãþarea pãrþii interioare a
geamurilor. Curãþaþi suprafaþa interioarã a
gemurilor cu o lavetã umedã sau agenþi de
curãþare a geamurilor disponibili în comerþ. Nu
atingeþi suprafaþa interioarã a lunetei ºi a
geamurilor laterale cu obiecte dure (de
exemplu, raclete de gheaþã, bijuterii). În caz
contrar, puteþi deteriora geamurile, sistemul de
încãlzire a lunetei sau antena de pe aceasta.
i Montarea foliilor reflectorizante pe
interiorul geamurilor poate afecta recepþia
radio sau a telefonului mobil, mai ales dacã folia
este metalicã sau dintr-un material conductor.
Informaþii despre foliile reflectorizante pot fi
obþinute de la oricare centru autorizat de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Curãþarea farurilor
왘 ªtergeþi geamurile farurilor cu un burete
umed.
206
Operation.fm Page 207 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Întreþinerea
! Utilizaþi numai lichid de spãlare
Ornamentele din plastic
adecvat pentru suprafeþele din plastic. Lichidul
de spãlare neadecvat poate deteriora geamurile
din plastic ale farurilor.
! Nu utilizaþi lavete uscate, aspre sau dure ºi
Nu utilizaþi urmãtoarele:
앫
lavete uscate
앫 agenþi de curãþare abrazivi
앫 solvenþi
앫 agenþi de curãþare pe bazã de solvenþi
În caz contrar este posibilã zgârierea sau
deteriorarea suprafeþei geamurilor farurilor.
Curãþarea trapei panoramice glisante*
Pe geamul din spate al trapei panoramice
glisante este laminatã o peliculã protectoare.
! Nu curãþaþi pelicula protectoare cu:
앫
lavete uscate
앫 agenþi de curãþare abrazivi
앫 solvenþi sau agenþi de curãþare pe bazã de
solvenþi
Nu atingeþi pelicula protectoare cu obiect dure
(de exemplu, raclete de gheaþã, bijuterii). În caz
contrar este posibilã zgârierea sau deteriorarea
suprafeþei peliculei protectoare.
G Pericol de rãnire
Pentru curãþarea consolei centrale sau a
porþiunii centrale a volanului, nu utilizaþi agenþi
de curãþare sau pulverizatoare care conþin
solvenþi. Agenþii de curãþare care conþin
solvenþi pot conferi suprafeþei un aspect
poros, ceea ce poate conduce la leziuni grave
în cazul desprinderii pãrþilor din material
plastic în momentul declanºãrii unui airbag.
nu frecaþi. În caz contrar, veþi zgâria sau veþi
deteriora suprafeþele.
왘 ªtergeþi pãrþile din plastic cu o lavetã
umedã, fãrã scame (de exemplu, o lavetã
din microfibrã).
왘 Murdãrire uºoarã: utilizaþi un sãpun fãrã
spumã (de exemplu, un sãpun de mâini
lichid) diluat în apã.
왘 Murdãrire intensã: utilizaþi un agent de
curãþare non-coroziv, fãrã solvenþi. În acest
scop, Mercedes-Benz recomandã utilizarea
produselor specifice Mercedes-Benz.
Curãþarea porþiunii centrale a volanului ºi a
planºei de bord
왘 Umeziþi în apã o lavetã curatã fãrã scame.
왘 Curãþaþi pãrþile din plastic ºi planºa de bord.
왘 În cazul murdãririi pronunþate, utilizaþi un
detergent neutru.
Tapiþeria din piele*
! Curãþarea
앫
Curãþaþi suprafeþele din piele cu o lavetã
umedã, apoi ºtergeþi-le cu o lavetã uscatã.
Asiguraþi-vã cã pielea nu se udã. Pentru
întreþinerea pielii, se recomandã utilizarea
unui produs de curãþare specific A 001 986
59 71 10, ce poate fi achiziþionat de la
oricare centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz.
앫 Curãþaþi suprafeþele din piele artificialã cu o
lavetã umezitã într-o soluþie care sã conþinã
1% detergent (de exemplu, detergent
lichid).
앫 Curãþaþi suprafeþele din materiale textile cu
o lavetã din microfibrã, umezitã într-o
soluþie care sã conþinã 1% detergent
(de exemplu, detergent lichid). În timpul
curãþãrii, nu aplicaþi o presiune prea mare ºi
ºtergeþi întotdeauna întreaga secþiune a
scaunului pentru a evita lãsarea de urme
* opþional
207
Operation.fm Page 208 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Întreþinerea
vizibile. Lãsaþi scaunul sã se usuce.
Rezultatele curãþãrii depind de tipul de
murdãrie ºi de vechimea acesteia.
i Reþineþi cã suprafeþele din piele sunt
produse naturale ºi prin urmare sunt supuse
unui proces de îmbãtrânire ºi reacþioneazã
diferit (de exemplu prin cutare) la anumite
influenþe de mediu (ca de exemplu, umiditate
ridicatã, cãldurã intensã).
Curãþarea sistemului Parktronic*
Camera video pentru mers înapoi*
Senzorii sunt situaþi în barele de protecþie faþã
ºi spate.
Reþineþi faptul cã întreþinerea regulatã este
esenþialã pentru a asigura menþinerea calitãþii
suprafeþelor (atât a aspectului, cât ºi a
confortului).
Curãþarea suprafeþelor din lemn* ºi a
benzilor ornamentale
왘 Umeziþi în apã o lavetã curatã fãrã scame.
왘 Curãþaþi ornamentele din lemn.
왘 În cazul murdãririi pronunþate, utilizaþi un
detergent neutru.
! Nu utilizaþi agenþi de curãþare care conþin
solvenþi pentru cã aceºtia pot deteriora
ornamentele din lemn.
1 Lentila camerei video
1 Senzorii Parktronic* din bara de protecþie
faþã (partea stângã)
왘 Curãþaþi senzorii 1 din bara de protecþie cu
apã, ºampon auto ºi o lavetã moale.
! Nu utilizaþi lavete uscate, aspre sau dure ºi
nu frecaþi. În caz contrar, veþi zgâria sau veþi
deteriora senzorii. În cazul utilizãrii unui
dispozitiv de curãþare cu presiune înaltã sau cu
abur, respectaþi instrucþiunile furnizate de
producãtorul echipamentelor privind distanþa
necesarã între duza dispozitivului de curãþare
cu jet sub presiune ºi autovehicul.
왘 Utilizaþi apã curatã ºi o lavetã moale pentru
a curãþa lentila camerei 1.
! Pentru curãþarea lentilei ºi a zonei din jurul
acesteia nu utilizaþi:
앫
echipamente de curãþare cu înaltã presiune
o lavetã uscatã ºi presiune mare
앫 produse de curãþare corozive
În caz contrar, este posibilã deteriorarea
camerei pentru mers înapoi.
앫
* opþional
208
Operation.fm Page 209 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Întreþinerea
Dispozitivul de cuplare a remorcii*
Cârligul de remorcare trebuie curãþat dacã este
murdar sau corodat.
왘 Îndepãrtaþi rugina cu o perie de sârmã.
왘 Îndepãrtaþi noroiul cu o lavetã curatã ºi fãrã
scame sau cu o perie.
! Nu curãþaþi cârligul de remorcare cu un
aparat de curãþare sub presiune. Nu utilizaþi
solvenþi.
왘 Dupã curãþare, ungeþi sau gresaþi uºor
poziþiile de la 1 la 5 ºi degajarea
cârligului de remorcare al autovehiculului.
왘 Trataþi dispozitivul de blocare cu un ulei
care nu conþine acizi sau rãºini.
왘 Asiguraþi-vã cã dispozitivul de tractare a
remorcii funcþioneazã corespunzãtor.
i Lucrãrile de întreþinere ce trebuie
efectuate asupra cârligului de remorcare ºi a
dispozitivului de tractare pot fi încredinþate
oricãrui centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
HNotã privind protecþia mediului
Lavetele murdare sau unsuroase trebuie
îndepãrtate în mod ecologic.
Exemplu
1
2
3
4
5
Bile de fixare
Pin de ghidare
Suprafeþe de ghidare
Clapetã de desiguranþare
Bila din capãtul cârligului
* opþional
209
Operation.fm Page 210 Wednesday, January 14, 2009 1:36 PM
Utilizarea autovehiculului
Întreþinerea
210
Practicaladvice.fm Page 211 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Unde pot gãsi...? ............................................212
Mesaje afiºate................................................215
Ce este de fãcut dacã ....................................244
Zãvorârea/deszãvorârea de avarie ................263
Resetarea tetierelor NECK-PRO
declanºate .....................................................264
Înlocuirea bateriilor ........................................264
Înlocuirea becurilor ........................................267
Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor
de parbriz.......................................................272
Panã de cauciuc .............................................273
Bateria ...........................................................285
Pornirea asistatã ............................................288
Remorcarea ºi pornirea prin remorcare .........289
Siguranþele.....................................................291
211
Practicaladvice.fm Page 212 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Unde pot gãsi...?
왘 Depliaþi suportul 3 în jos ºi în lateral.
Unde pot gãsi...?
왘 Ridicaþi segmentele reflectorizante
laterale 2 pentru a forma un triunghi ºi
fixaþi-le în aceastã poziþie cu opritorul 1.
Unde pot gãsi...?
Triunghiul reflectorizant
Trusa de prim ajutor
Triunghiul de avertizare este situat în spatele
panoului din dreapta din partea din spate a
compartimentului pentru bagaje.
i Verificaþi anual datele de expirare a
2 Triunghi reflectorizant
produselor din trusa de prim ajutor ºi
înlocuiþi-le dacã este necesar.
Trusa de prim ajutor se aflã în plasa pentru
bagaje de pe partea stângã spate a
compartimentului pentru bagaje.
왘 Scoateþi triunghiul reflectorizant 2.
Montarea triunghiului reflectorizant
1 Buton de eliberare
왘 Rotiþi butonul de eliberare 1 cu 90° în
direcþia indicatã de sãgeatã ºi scoateþi
triunghiul reflectorizant.
1 Trusã de prim ajutor
왘 Scoateþi trusa de prim ajutor 1 din plasa
pentru bagaje.
1 Opritor
2 Segmente reflectorizante laterale
3 Suporturi
212
Practicaladvice.fm Page 213 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Unde pot gãsi...?
Extinctorul*
i Reumpleþi extinctorul dupã fiecare utilizare
ºi verificaþi-l o datã la doi ani, la un atelier de
specialitate autorizat. În caz contrar, este
posibil ca acesta sã nu funcþioneze în situaþii de
urgenþã.
Respectaþi reglementãrile în vigoare pentru
fiecare þarã.
Extinctorul se aflã sub partea din faþã a
scaunului ºoferului.
Trusa de scule a autovehiculului, cricul,
trusa TIREFIT ºi roata de rezervã
reversibilã*
Trusa de scule a autovehiculului, trusa TIREFIT,
cricul etc. se aflã pe partea stângã a (vãzute din
direcþia) compartimentului de depozitare situat
sub podeaua portbagajului.
왘 Deschideþi compartimentul de depozitare
de sub podeaua portbagajului
(컄 pagina 163).
Trusa de scule conþine:
앫 o manivelã
앫 un cârlig de remorcare
앫 un cric
앫 un compresor electric
앫 o calã de roþi pliabilã
Nu porniþi niciodatã motorul când
autovehiculul este ridicat pe cric.
Nu vã aºezaþi sub autovehicul când
acesta este ridicat pe cric. Dacã nu ridicaþi
autovehiculul conform procedurii descrise mai
sus, acesta poate sã alunece de pe cric (de
exemplu, la pornirea motorului sau la
deschiderea uneia dintre portiere sau a
hayonului) ºi puteþi fi grav accidentat.
i La utilizarea cricului, este necesarã
respectarea notelor privind siguranþa din
secþiunea „Panã de cauciuc” (컄 pagina 273).
Autovehiculele dotate cu trusã TIREFIT
GPericol de rãnire
1 Clapetã
2 Extinctor
왘 Trageþi clapeta 1 în sus.
왘 Scoateþi extinctorul 2.
* opþional
Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi
susþinerii autovehiculului pentru perioade
scurte de timp, în scopul înlocuirii unei roþi.
Dacã intenþionaþi sã lucraþi sub autovehicul,
acesta trebuie ridicat pe dispozitive de
susþinere.
Cricul trebuie amplasat pe o suprafaþã planã,
stabilã, cu aderenþã adecvatã. Nu utilizaþi
bucãþi de lemn sau obiecte similare ca suport
pentru cric. În caz contrar, acesta nu va mai
beneficia de aceeaºi capacitate de susþinere a
sarcinii ca urmare a înãlþimii limitate.
1
2
3
4
5
Manivelã
Inel de remorcare
Cric
Compresor electric
Calã de roþi pliabilã
213
Practicaladvice.fm Page 214 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Unde pot gãsi...?
Autovehiculele cu roatã de rezervã
reversibilã*
Scoateþi roata de rezervã reversibilã
Montarea calei pliabile
Cala pliabilã serveºte ca dispozitiv de siguranþã
suplimentarã împotriva deplasãrii
autovehiculului, de exemplu, în cazul înlocuirii
unei roþi.
Exemplu
Exemplu
1 Compartiment de depozitare
왘 Scoateþi compartimentul de depozitare 1.
1 Roatã de rezervã reversibilã
왘 Scoateþi roata de rezervã reversibilã 1.
1 Ridicarea componentelor
2 Deplierea pãrþii inferioare
3 Fixarea pãrþii inferioare
왘 Ridicaþi ambele componente 1.
왘 Depliaþi partea inferioarã 2.
왘 Introduceþi bosajele pãrþii inferioare în
orificiile corespunzãtoare de pe bazã 3.
* opþional
214
Practicaladvice.fm Page 215 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesajele afiºate
Notã
Sistemul de operare afiºeazã mesaje de
avertizare sau mesaje de defecþiune pe
display-ul multifuncþional. Anumite mesaje sunt
însoþite de un semnal sonor de avertizare sau
de un ton continuu.
Mesajele cu prioritate ridicatã sunt evidenþiate
cu roºu pe display-ul multifuncþional. În
urmãtoarele tabele, aceste mesaje sunt tipãrite
cu roºu.
Vã recomandãm sã þineþi cont de indicaþiile
oferite de mesaje ºi sã urmaþi instrucþiunile
suplimentare din acest manual.
Autovehiculele cu volan multifuncþional
(4 taste)
Pentru ºtergerea mesajelor cu prioritate redusã
utilizaþi tasta í de pe volanul
multifuncþional. ªtergerea mesajelor cu
prioritate ridicatã nu este posibilã. Aceste
mesaje sunt afiºate continuu pe display-ul
multifuncþional pânã la remedierea cauzei
aferente.
Computerul de bord memoreazã anumite
mesaje afiºate. Accesarea mesajelor afiºate
(컄 pagina 109).
În cazul anumitor mesaje, pe display-ul
multifuncþional va fi afiºat simbolul _.
Pentru mai multe informaþii privind mesajele
afiºate, consultaþi secþiunea „Mesaje de tip
text” sau „Mesaje simbol” de mai jos.
* opþional
Autovehiculele cu volan multifuncþional de
lux* (12 taste)
Pentru ºtergerea mesajelor cu prioritate
redusã, utilizaþi # sau tasta L de pe
volanul multifuncþional de lux. ªtergerea
mesajelor cu prioritate ridicatã nu este posibilã.
Aceste mesaje sunt afiºate continuu pe
display-ul multifuncþional pânã la remedierea
cauzei aferente.
Computerul de bord memoreazã anumite
mesaje afiºate. Accesarea mesajelor afiºate
(컄 pagina 120).
Valabil pentru toate modelele
G Pericol de accident
În cazul unei defecþiuni a instrumentului de
bord ºi/sau a display-ului multifuncþional, nu
mai pot fi afiºate niciun fel de mesaje.
Astfel, nu veþi mai putea obþine informaþii
despre condiþiile de rulare, precum viteza
autovehiculului, temperatura exterioarã,
lãmpile de avertizare/martor, mesajele afiºate
sau defecþiunile sistemului. Manevrabilitatea
autovehiculului poate fi afectatã. Din acest
motiv, este necesarã adaptarea
corespunzãtoare a stilului de conducere ºi a
vitezei de deplasare.
Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
autorizat, care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor
necesare. În acest scop, Mercedes-Benz
recomandã apelarea la oricare centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz. Este
prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã
siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier
de specialitate autorizat.
Înaintea unei cãlãtorii, verificaþi dacã lãmpile de
avertizare ºi lãmpile martor sunt în perfectã
stare de funcþionare.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire.
215
Practicaladvice.fm Page 216 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Toate lãmpile de avertizare/martor (cu
excepþia lãmpilor martor pentru faza lungã
ºi pentru semnalizarea direcþiei) se aprind ºi
display-ul multifuncþional este activat.
Toate mesajele afiºabile sunt prezentate în
tabelele urmãtoare. Pentru a facilita cãutarea
mesajelor de care aveþi nevoie, acestea sunt
împãrþite în mesaje de tip text (컄 pagina 216)
ºi mesaje simbol (컄 pagina 224).
Autovehicule cu volan multifuncþional (4 taste):
mesajele de tip text sunt listate în coloana din
partea stângã sub capul de tabel „Mesaje
afiºate”.
Autovehiculele cu volan multifuncþional de lux*
(12 taste): mesajele de tip text sunt listate în
coloana din partea dreaptã sub capul de tabel
„Mesaje afiºate”.
Mesajele de tip text
G Pericol de accident ºi rãnire
Siguranþa funcþionalã a autovehiculului poate fi
afectatã de efectuarea incorectã a lucrãrilor de
întreþinere. În acest caz, existã pericolul
pierderii controlului asupra autovehiculului ºi
producerii unui accident. În plus, este posibil
ca sistemele de siguranþã sã nu mai asigure
protecþia corespunzãtoare a ºoferului ºi a
pasagerilor.
Încredinþaþi efectuarea lucrãrilor de întreþinere
doar personalului unui atelier de specialitate
autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor
necesare.
În acest scop, Mercedes-Benz recomandã sã
apelaþi la oricare din centrele autorizate de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce
implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã
unui atelier de specialitate autorizat.
* opþional
216
Practicaladvice.fm Page 217 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Max. speed 120 km/h
(Viteza max. 120
km/h)
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
1
120 km/h Maximum speed
Viteza maximã a fost depãºitã .
exceeded (Viteza maximã de
120 km/h a fost depãºitã)
ABS and ESP
inoperative
(Sistemele ABS ºi
ESP nu
funcþioneazã)
GPericol de accident
ABS and ESP
inoperative
(Sistemele ABS ºi
ESP nu
funcþioneazã)
GPericol de accident
Sistemele ABS, ESP®, BAS, PRE–SAFE®*,
funcþia de asistenþã la pornirea în rampã ºi
sistemul de stabilizare a remorcii ESP® sunt
indisponibile temporar. Este posibil ca
autodiagnoza sã nu se fi terminat. Lampa de
avertizare v de pe instrumentul de bord
este, de asemenea, aprinsã.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
왘 Reduceþi viteza de deplasare.
왘 Conduceþi cu atenþie pe distanþã scurtã,
manevrând autovehiculul spre stânga sau
spre dreapta cu vitezã de minim 20 km/h.
Mesajul dispare când sistemele ABS, ESP®,
BAS, PRE–SAFE®*, funcþia de asistenþã la
pornirea în rampã ºi sistemul de stabilizare a
remorcii ESP® sunt din nou disponibile.
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu
atenþie.
Sistemele ABS, ESP®, BAS, PRE–SAFE®*,
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
funcþia de asistenþã la pornirea în rampã ºi
sistemul de stabilizare a remorcii ESP® au
fost dezactivate din cauza tensiunii de
alimentare scãzute. Lampa de avertizare
v de pe instrumentul de bord este, de
asemenea, aprinsã.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
* opþional
217
Practicaladvice.fm Page 218 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
ABS and ESP
inoperative
(Sistemele ABS ºi
ESP nu
funcþioneazã)
GPericol de accident
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu
EBV, ABS, ESP
inoperative
(Sistemele EBV,
ABS, ESP nu
funcþioneazã)
GPericol de accident
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu
atenþie.
Sistemele ABS, ESP®, BAS, PRE–SAFE®*,
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
funcþia de asistenþã la pornirea în rampã ºi
sistemul de stabilizare a remorcii ESP® au
fost dezactivate din cauza unei defecþiuni.
Lampa de avertizare v de pe
instrumentul de bord este, de asemenea,
aprinsã.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
atenþie.
Sistemele EBV, ABS, ESP®, BAS, PRE–
왘 Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
SAFE®*, funcþia de asistenþã la pornirea în
autorizat.
rampã ºi sistemul de stabilizare a remorcii
ESP® au fost dezactivate din cauza unei
defecþiuni. În plus, lampa de avertizare v
de pe instrumentul de bord se aprinde ºi
este emis un semnal sonor de avertizare.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
* opþional
218
Practicaladvice.fm Page 219 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
ESP inoperative
(Sistemul ESP nu
funcþioneazã)
ESP inoperative See Owner’s
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu
GPericol de accident
Manual (Sistemul ESP nu
atenþie.
funcþioneazã. Consultaþi
Sistemele ESP®, BAS, PRE–SAFE®*, funcþia 왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
Manualul de utilizare)
de asistenþã la pornirea în rampã ºi sistemul
de stabilizare a remorcii ESP® au fost
dezactivate din cauza unei defecþiuni.
Lampa de avertizare v de pe
instrumentul de bord este, de asemenea,
aprinsã.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
ESP inoperative
(Sistemul ESP nu
funcþioneazã)
ESP currently unavail. See
Owner’s Manual(Sistemul
ESP este în prezent
indisponibil. Consultaþi
Manualul de utilizare)
GPericol de accident
Sistemele ESP®, BAS, PRE–SAFE®*, funcþia
de asistenþã la pornirea în rampã ºi sistemul
de stabilizare a remorcii ESP® sunt
indisponibile temporar. Este posibil ca
autodiagnoza sã nu se fi terminat. Lampa de
avertizare v de pe instrumentul de bord
este, de asemenea, aprinsã. Sistemul de
frânare continuã sã funcþioneze normal, dar
fãrã funcþiile amintite mai sus.
왘 Conduceþi cu atenþie pe distanþã scurtã,
manevrând autovehiculul spre stânga sau
spre dreapta cu vitezã de minim 20 km/h.
Mesajul dispare când sistemele ESP®, ABS,
BAS, PRE–SAFE®*, funcþia de asistenþã la
pornirea în rampã ºi sistemul de stabilizare a
remorcii ESP® sunt din nou disponibile.
* opþional
219
Practicaladvice.fm Page 220 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
ESP inoperative
(Sistemul ESP nu
funcþioneazã)
ESP currently unavail. See
Owner’s Manual(Sistemul
ESP este în prezent
indisponibil. Consultaþi
Manualul de utilizare)
GPericol de accident
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu
ESP inoperative
(Sistemul ESP nu
funcþioneazã)
ESP currently unavail. See
Owner’s Manual(Sistemul
ESP este în prezent
indisponibil. Consultaþi
Manualul de utilizare)
GPericol de accident
Sistemul ETS este reactivat dupã rãcirea frânelor.
Mesajul afiºat dispare ºi lampa de avertizare
v se stinge.
Check brake fluid
level (Verificaþi
nivelul lichidului de
frânã)
atenþie.
Sistemele ESP®, BAS, PRE–SAFE®*, funcþia 왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
de asistenþã la pornirea în rampã ºi sistemul
de stabilizare a remorcii ESP® au fost
dezactivate din cauza tensiunii de
alimentare scãzute. Este posibil ca bateria
sã fie descãrcatã. Lampa de avertizare v
de pe instrumentul de bord este, de
asemenea, aprinsã. Sistemul de frânare
continuã sã funcþioneze normal, dar fãrã
sistemele amintite mai sus.
Dacã acest mesaj este afiºat ºi lampa de
avertizare v lumineazã intermitent,
sistemul ETS a fost dezactivat pentru a
preveni supraîncãlzirea frânelor roþilor
motrice.
GPericol de accident
왘 Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de
trafic permit acest lucru.
왘 Nu continuaþi în niciun caz cãlãtoria.
Lichidul de frânã din rezervor este
insuficient. În plus, lampa de avertizare 3 왘 Apelaþi la cel mai apropiat atelier de
specialitate autorizat.
de pe instrumentul de bord se aprinde ºi
왘 Nu adãugaþi lichid de frânã. O asemenea
este emis un semnal sonor de avertizare.
acþiune nu va remedia defecþiunea.
* opþional
220
Practicaladvice.fm Page 221 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
Aþi încercat sã porniþi motorul dar maneta
selectorului nu se aflã în poziþia P sau N.
왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P sau
Clean the fuel
filter (Curãþaþi
filtrul de carburant)
În filtrul de carburant existã apã. Scurgeþi
complet apa din filtru2.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
Top up coolant
(Adãugaþi lichid de
rãcire)
Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut.
왘 Adãugaþi lichid de rãcire, respectând
To start engine,
shift to P or N
(Pentru a porni
motorul, deplasaþi
selectorul în poziþia
P sau N)
Check tyres
(Verificaþi pneurile)
To start engine, shift to P
or N (Pentru a porni
motorul, deplasaþi
selectorul în poziþia P sau
N)
N.
recomandãrile din notele de avertizare
(컄 pagina 189).
왘 În cazul în care este necesarã adãugarea de
lichid de rãcire mai frecvent decât este
normal, apelaþi la un atelier de specialitate
autorizat pentru verificarea sistemului de
rãcire.
Tyre pressure Check
tyre(s) (Presiunea în
pneuri; verificaþi pneul/
pneurile)
왘 Opriþi autovehiculul fãrã a efectua manevre
GPericol de accident
Sistemul de avertizare asupra pierderii de
presiune în pneuri a detectat o pierdere
semnificativã de presiune. Un semnal sonor
de avertizare este, de asemenea, emis.
왘
왘
왘
왘
bruºte de virare sau de frânare. În aceastã
situaþie, þineþi cont de condiþiile de trafic.
Verificaþi pneurile.
Verificaþi presiunea în pneuri ºi, dacã este
necesar, corectaþi-o (컄 pagina 187).
Dacã este necesar, reparaþi sau înlocuiþi
roata defectã (컄 pagina 273).
Reporniþi sistemul de avertizare asupra
pierderii de presiune în pneuri imediat ce
presiunea în pneuri este cea corectã
(컄 pagina 187).
221
Practicaladvice.fm Page 222 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
Run Flat Indicator
inoperative
(Indicatorul de rulare
pe panã nu
funcþioneazã)
Run Flat Indicator
inoperative (Indicatorul de
rulare pe panã nu
funcþioneazã)
Sistemul de avertizare asupra pierderii de
presiune în pneuri este indisponibil din cauza
unei defecþiuni.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
Check tyres Restart
system (Verificaþi
pneurile; reactivaþi
sistemul)
Check tyre pressures then
restart Run Flat Indicator
(Verificaþi presiunea în pneuri,
apoi reporniþi Indicatorul de
rulare pe panã)
A fost generat un mesaj de avertizare asupra
pierderii de presiune în pneuri.
왘 Asiguraþi-vã cã presiunea din toate pneurile este
pentru verificarea sistemului de avertizare
asupra pierderilor de presiune în pneuri.
cea corectã (컄 pagina 187).
왘 Apoi reporniþi sistemul de avertizare asupra
pierderii de presiune în pneuri (컄 pagina 187).
Key does not belong to
vehicle (Cheia nu
aparþine
autovehiculului)
Aþi introdus o cheie nepotrivitã în contactul
electronic de pornire.
왘 Utilizaþi cheia corectã.
Close doors to lock
veh. (Închideþi
portierele pentru
zãvorârea
autovehiculului)
Când aþi încercat sã zãvorâþi autovehiculul, nu
erau închise toate portierele. Un semnal sonor
de avertizare este, de asemenea, emis.
왘 Închideþi toate portierele ºi zãvorâþi din nou
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
PRE-SAFE inoperative
(Sistemul PRE-SAFE
nu este funcþional)
PRE-SAFE inoperative See
Owner’s Manual (Sistemul
PRE-SAFE nu este funcþional;
consultaþi Manualul de utilizare)
GPericol de rãnire
Child seat position
(Poziþia scaunului de
copil)
Child seat in wrong position
See Owner’s Manual (Scaunul
de copil în poziþie greºitã.
Consultaþi Manualul de
utilizare)
GPericol de rãnire
autovehiculul.
Funcþii importante ale sistemului PRE-SAFE®*
prezintã defecþiuni. Toate celelalte sisteme de
siguranþã, de exemplu, airbagurile, rãmân
funcþionale.
왘 Amplasaþi corespunzãtor scaunul de copil.
Pentru autovehiculele cu sistem de
recunoaºtere automatã a scaunului de copil
instalat pe scaunul pasagerului din faþã*:
scaunul de copil nu este amplasat
corespunzãtor.
* opþional
222
Practicaladvice.fm Page 223 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
Child seat position Child seat in wrong
(Poziþia scaunului de position See Owner’s Manual
copil)
(Scaunul de copil în poziþie
greºitã. Consultaþi
Manualul de utilizare)
Pentru autovehiculele cu sistem de
recunoaºtere automatã a scaunului de copil
instalat pe scaunul pasagerului din faþã*:
senzorul de recunoaºtere a scaunelor de
copil este defect.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
pentru verificarea senzorului.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
Left windowbag
malfunction:wkshp
(Defecþiune la
airbagul tip cortinã
stânga. Apelaþi la un
atelier)
sau
Right windowbag
malfunction:wkshp
(Defecþiune la
airbagul tip cortinã
dreapta. Apelaþi la
un atelier)
GPericol de rãnire
Airbagul tip cortinã stânga sau dreapta este
defect. Lampa de avertizare = de pe
instrumentul de bord este, de asemenea,
aprinsã.
Cruise ctrl. / LIM
inoperative
(Sistemul
TEMPOMAT / lampa
LIM nu
funcþioneazã)
Cruise control and
SPEEDTRONIC inoperative
(Sistemul TEMPOMAT ºi
SPEEDTRONIC nu
funcþioneazã)
Sistemul TEMPOMAT* ºi Speedtronic* nu
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
funcþioneazã. Un semnal sonor de avertizare
pentru verificarea sistemului Speedtronic* ºi
este, de asemenea, emis.
TEMPOMAT.
Cruise control - - km/h (Sistem
TEMPOMAT - - km/h)
Cruise control - - - km/h
(Sistem TEMPOMAT - - km/h)
Una dintre condiþiile de activare a sistemului 왘 Activaþi sistemul ESP® (컄 pagina 58)
TEMPOMAT* nu a fost îndeplinitã. De
왘 Dacã este posibil, mãriþi viteza de deplasare
exemplu, aþi încercat sã memoraþi o vitezã
la peste 30 km/h ºi memoraþi viteza
sub 30 km/h. Un semnal sonor de avertizare
(컄 pagina 130).
este, de asemenea, emis.
1 Numai pentru anumite þãri.
2 Numai pentru anumite þãri.
* opþional
223
Practicaladvice.fm Page 224 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesajele simbol
G Pericol de accident ºi rãnire
Siguranþa funcþionalã a autovehiculului poate fi
afectatã de efectuarea incorectã a lucrãrilor de
întreþinere. În acest caz, existã pericolul
pierderii controlului asupra autovehiculului ºi
producerii unui accident. În plus, este posibil
ca sistemele de siguranþã sã nu mai asigure
protecþia corespunzãtoare a ºoferului ºi a
pasagerilor.
Încredinþaþi efectuarea lucrãrilor de întreþinere
doar personalului unui atelier de specialitate
autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele aferente efectuãrii lucrãrilor
necesare.
În acest scop, Mercedes-Benz recomandã sã
apelaþi la oricare din centrele autorizate de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce
implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã
unui atelier de specialitate autorizat.
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
<
Afiºarea acestei pictograme pe display-ul
multifuncþional indicã faptul cã unul dintre
pasagerii din spate ºi-a desfãcut centura în
timpul deplasãrii autovehiculului.
왘 Cereþi pasagerilor din spate sã-ºi punã centurile.
&
Hayonul este deschis.
왘 Închideþi hayonul.
%
GPericol de accident
왘 Opriþi imediat, acordând atenþie condiþiilor
Pentru mai multe informaþii privind indicatorul de
stare al centurilor de siguranþã ale locurilor din
spate*: (컄 pagina 83).
rutiere ºi de trafic.
În cazul autovehiculelor dotate cu sistem de 왘 Închideþi capota motorului.
alarmã antifurt*: conduceþi cu capota
motorului deschisã.
* opþional
224
Practicaladvice.fm Page 225 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
V
Este deschisã cel puþin o portierã. Simbolul de
pe display vã va indica care dintre portiere este
deschisã. Un semnal sonor de avertizare este,
de asemenea, emis.
왘 Închideþi portierele.
ABS and ESP currently
unavail. See Owner’s
Manual (ABS ºi ESP
actualmente
indisponibile. Consultaþi
Manualul de utilizare)
GPericol de accident
왘 Conduceþi cu atenþie pe distanþã scurtã,
ABS and ESP currently
unavail. See Owner’s
Manual (ABS ºi ESP
actualmente
indisponibile. Consultaþi
Manualul de utilizare)
GPericol de accident
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu
Sistemele ABS, ESP®, BAS, PRE–SAFE®*,
funcþia de asistenþã la pornirea în rampã ºi
sistemul de stabilizare a remorcii ESP® au
fost dezactivate din cauza tensiunii de
alimentare scãzute. Lampa de avertizare
v de pe instrumentul de bord este, de
asemenea, aprinsã.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
-
-
Sistemele ABS, ESP®, BAS, PRE–SAFE®*,
funcþia de asistenþã la pornirea în rampã ºi
sistemul de stabilizare a remorcii ESP® sunt
indisponibile temporar. Este posibil ca
autodiagnoza sã nu se fi terminat. Lampa de
avertizare v de pe instrumentul de bord
este, de asemenea, aprinsã.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
manevrând autovehiculul spre stânga sau spre
dreapta cu vitezã de minim 20 km/h.
Mesajul dispare când sistemele ABS, ESP®,
BAS, PRE–SAFE®*, funcþia de asistenþã la
pornirea în rampã ºi sistemul de stabilizare a
remorcii ESP® sunt din nou disponibile.
atenþie.
* opþional
225
Practicaladvice.fm Page 226 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
-
ABS and ESP currently
unavail. See Owner’s
Manual (ABS ºi ESP
actualmente
indisponibile. Consultaþi
Manualul de utilizare)
#
2
3 cu 4 taste:
Check brake wear
(Verificaþi uzura
plãcuþelor de frânã)
3 cu 12 taste:
Check brake wear
(Verificaþi uzura
plãcuþelor de frânã)
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
GPericol de accident
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu
Nu se mai efectueazã încãrcarea bateriei.
Cauze posibile:
앫 alternator defect
앫 curea trapezoidalã multicanal ruptã
앫 o defecþiune a sistemelor electronice
왘 Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de
Plãcuþele/elementele de fricþiune ale frânei
au atins limita criticã de uzurã.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
atenþie.
Sistemele ABS, ESP®, BAS, PRE–SAFE®*,
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
funcþia de asistenþã la pornirea în rampã ºi
sistemul de stabilizare a remorcii ESP® au
fost dezactivate din cauza unei defecþiuni.
Lampa de avertizare v de pe
instrumentul de bord este, de asemenea,
aprinsã.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
trafic o permit ºi verificaþi cureaua trapezoidalã
multicanal.
왘 Dacã aceasta este ruptã: întrerupeþi cãlãtoria.
Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate
autorizat.
왘 Dacã nu este deterioratã: apelaþi cât mai curând
posibil la un atelier de specialitate pentru
verificarea autovehiculului.
pentru înlocuirea plãcuþelor/elementelor de
fricþiune ale frânei cât mai curând posibil.
* opþional
226
Practicaladvice.fm Page 227 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
3
Cauze/consecinþe posibile
Check brake fluid level
(Verificaþi nivelul
lichidului de frânã)
GPericol de accident
Soluþie posibilã
왘 Opriþi autovehiculul imediat ce condiþiile de
trafic permit acest lucru.
왘 Nu continuaþi în niciun caz cãlãtoria.
Lichidul de frânã din rezervor este
insuficient. Lampa de avertizare 3 de pe 왘 Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate
autorizat.
instrumentul de bord este, de asemenea,
왘 Nu adãugaþi lichid de frânã. O asemenea acþiune
aprinsã.
nu va remedia defecþiunea.
Î
3 cu 4 taste:
Release park. brake
(Eliberaþi frâna de
parcare)
3 cu 12 taste:
Release parking brake
(Eliberaþi frâna de
parcare)
Conduceþi cu frâna de parcare acþionatã. Un 왘
semnal sonor de avertizare este, de
asemenea, emis.
Eliberaþi frâna de parcare.
227
Practicaladvice.fm Page 228 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
3
EBV, ABS, ESP inoperative
See Owner's Manual
(Sistemele EBV, ABS,
ESP nu funcþioneazã;
consultaþi Manualul de
utilizare)
GPericol de accident
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu
{
3 cu 4 taste:
inoperative (nu
funcþioneazã)
3 cu 12 taste:
inoperative (nu
funcþioneazã)
Sistemul DSR a fost dezactivat ca urmare a
unei defecþiuni.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
228
atenþie.
Sistemele EBV, ABS, ESP®, BAS, PRE–
왘 Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
SAFE®*, funcþia de asistenþã la pornirea în
autorizat.
rampã ºi sistemul de stabilizare a remorcii
®
ESP au fost dezactivate din cauza unei
defecþiuni. În plus, lampa de avertizare v
de pe instrumentul de bord se aprinde ºi
este emis un semnal sonor de avertizare.
Sistemul de frânare continuã sã funcþioneze
normal, dar fãrã funcþiile amintite mai sus.
pentru verificarea sistemului DSR.
Practicaladvice.fm Page 229 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
D
D
3 cu 4 taste:
Stop vehicle Engine off
(Opriþi autovehiculul ºi
apoi motorul)
3 cu 12 taste:
Coolant Stop vehicle
Switch engine off
(Lichidul de rãcire. Opriþi
autovehiculul. Opriþi
motorul)
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
Temperatura lichidului de rãcire a depãºit
nivelul critic. În plus, lampa de avertizare
D de pe instrumentul de bord se aprinde
ºi este emis un semnal sonor de avertizare.
왘 Opriþi autovehiculul. În aceastã situaþie, þineþi
3 cu 4 taste:
Este posibil sã se fi rupt cureaua
Stop vehicle Engine off trapezoidalã. Un semnal sonor de avertizare
este, de asemenea, emis.
(Opriþi autovehiculul ºi
apoi motorul)
3 cu 12 taste:
Coolant Stop vehicle
Switch engine off
(Lichidul de rãcire. Opriþi
autovehiculul. Opriþi
motorul)
cont de condiþiile de trafic.
왘 Opriþi motorul.
왘 Asiguraþi-vã cã alimentarea cu aer a radiatorului
nu este obstrucþionatã, de exemplu cu zãpadã,
noroi sau gheaþã.
왘 Aºteptaþi pânã la dispariþia mesajului înainte de
repornirea motorului. În caz contrar, existã
pericolul deteriorãrii motorului.
왘 Atenþie la indicatorul temperaturii lichidului de
rãcire.
왘 Dacã temperatura creºte din nou, apelaþi
imediat la un atelier de specialitate autorizat.
왘 Opriþi autovehiculul. În aceastã situaþie, þineþi
cont de condiþiile de trafic.
왘 Opriþi motorul.
왘 Verificaþi cureaua trapezoidalã multicanal.
왘 Dacã nu este deterioratã: nu porniþi motorul
pânã la dispariþia mesajului de pe display. În caz
contrar, existã pericolul deteriorãrii motorului.
왘 Dacã aceasta este ruptã: întrerupeþi cãlãtoria.
Apelaþi la cel mai apropiat atelier de specialitate
autorizat.
229
Practicaladvice.fm Page 230 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
D
Ventilatorul electric al radiatorului este
defect.
왘 Dacã temperatura lichidului de rãcire a scãzut
sub 120 °C, puteþi continua cãlãtoria pânã la cel
mai apropiat atelier de specialitate autorizat.
왘 În acest interval, evitaþi solicitarea intensã a
motorului (de exemplu, conducerea pe drumuri
montane) ºi opririle/pornirile frecvente.
B
Top up coolant See
Nivelul lichidului de rãcire este prea scãzut.
Owner’s Manual (Adãugaþi
lichid de rãcire.
Consultaþi Manualul de
utilizare)
왘 Adãugaþi lichid de rãcire, respectând
ñ
Clean fuel filter
(Curãþaþi filtrul de
carburant)
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
230
În filtrul de carburant existã apã. Scurgeþi
complet apa din filtru1.
recomandãrile din notele de avertizare
(컄 pagina 183).
왘 În cazul în care este necesarã adãugarea de
lichid de rãcire mai frecvent decât este normal,
apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
pentru verificarea sistemului de rãcire.
Practicaladvice.fm Page 231 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
.
3 cu 4 taste:
Lampa pentru iluminarea suplimentarã în
Left corner. light
viraje de pe partea stângã ºi/sau dreaptã*
(Iluminarea suplimentarã prezintã defecþiuni.
în viraje de pe partea
stângã)
sau
Right corner. light
(Iluminarea suplimentarã
în viraje de pe partea
dreaptã)
3 cu 12 taste:
Left cornering light
(Iluminarea suplimentarã
în viraje de pe partea
stângã)
sau
Right cornering light
(Iluminarea suplimentarã
în viraje de pe partea
dreaptã)
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
.
3 cu 4 taste:
Left dipped beam (Faza
scurtã stânga)
sau
Right dipped beam (Faza
scurtã dreapta)
3 cu 12 taste:
Left dipped beam (Faza
scurtã stânga)
sau
Right dipped beam (Faza
scurtã dreapta)
왘 În cazul becurilor cu halogen: înlocuiþi becul cât
Farul pentru fazã scurtã din partea dreaptã
sau stângã este defect.
mai curând posibil (컄 pagina 267).
왘 Faruri bi-xenon*: apelaþi cât mai curând posibil
la un atelier de specialitate autorizat.
* opþional
231
Practicaladvice.fm Page 232 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
.
3 cu 4 taste:
Lampa de semnalizare stânga sau dreapta a
Trailer left turn sig.
remorcii este defectã.
(Semnalizator de direcþie
al remorcii stânga)
sau
Trailer rt. turn sig.
(Semnalizator de direcþie
al remorcii dreapta)
3 cu 12 taste:
Trailer left turn sig.
(Semnalizator de direcþie
al remorcii stânga)
sau
Trailer rt. turn sig.
(Semnalizator de direcþie
al remorcii dreapta)
왘
Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.
.
3 cu 4 taste:
Trailer brake lamp
(Lampa de frânã a
remorcii)
3 cu 12 taste:
Trailer brake lamp
(Lampa de frânã a
remorcii)
왘
Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.
232
Lampa de frânã a remorcii este defectã.
Practicaladvice.fm Page 233 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
.
3 cu 4 taste:
Trailer tail lamp left
(Lampa de poziþie a
remorcii, stânga)
sau
Trailer rt. tail lamp
(Lampa de poziþie a
remorcii, dreapta)
3 cu 12 taste:
Trailer tail lamp left
(Lampa de poziþie a
remorcii, stânga)
sau
Trailer right tail lamp
(Lampa de poziþie a
remorcii, dreapta)
Lampa de poziþie de pe partea stângã sau
dreaptã a remorcii este defectã.
왘
.
3 cu 4 taste:
AUTO lights inoperative
(Sistemul automat de
aprindere a luminilor
este defect)
3 cu 12 taste:
AUTO lights inoperative
(Sistemul automat de
aprindere a luminilor
este defect)
Senzorul de luminã este defect. Luminile
pentru utilizare diurnã sunt aprinse.
왘 Aprindeþi ºi stingeþi luminile utilizând
Înlocuiþi becul cât mai curând posibil.
comutatorul de lumini (컄 pagina 85).
233
Practicaladvice.fm Page 234 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
Semnalizatorul de direcþie stânga spate sau
dreapta spate este defect. În cazul
autovehiculelor cu LED-uri, acest mesaj apare
numai atunci când toate LED-urile sunt
defecte.
왘 În cazul autovehiculelor fãrã LED-uri: înlocuiþi becul
.
3 cu 4 taste:
Rear left turn signal
(Semnalizatorul de
direcþie stânga spate)
sau
Rear right turn signal
(Semnalizatorul de
direcþie dreapta spate)
3 cu 12 taste:
Rear left turn signal
(Semnalizatorul de
direcþie stânga spate)
sau
Rear right turn signal
(Semnalizatorul de
direcþie dreapta spate)
.
3 cu 4 taste:
Semnalizatorul din oglinda exterioarã stânga
Left mirror turn signal
sau dreapta este defect. Acest mesaj este
(Semnalizatorul din
afiºat doar dacã toate LED-urile sunt defecte.
oglinda exterioarã stânga)
sau
Right mirror turn signal
(Semnalizatorul din
oglinda exterioarã
dreapta)
3 cu 12 taste:
Left mirror turn signal
(Semnalizatorul din
oglinda exterioarã stânga)
sau
Right mirror turn signal
(Semnalizatorul din
oglinda exterioarã
dreapta)
234
cât mai curând posibil (컄 pagina 267).
În cazul autovehiculelor cu LED-uri: apelaþi de
urgenþã la un atelier de specialitate autorizat.
왘 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de
specialitate autorizat.
Practicaladvice.fm Page 235 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
Semnalizatorul de direcþie stânga sau
dreapta faþã este defect.
왘 Înlocuiþi becul cât mai curând posibil
.
3 cu 4 taste:
Front left turn signal
(Semnalizatorul de
direcþie stânga faþã)
sau
Front right turn signal
(Semnalizatorul de
direcþie dreapta faþã)
3 cu 12 taste:
Front left turn signal
(Semnalizatorul de
direcþie stânga faþã)
sau
Front right turn signal
(Semnalizatorul de
direcþie dreapta faþã)
.
3 cu 4 taste:
Lampa suplimentarã de frânã este defectã. 왘 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de
Third brake lamp (Lampa Acest mesaj este afiºat doar dacã toate LEDspecialitate autorizat.
suplimentarã de frânã)
urile sunt defecte.
3 cu 12 taste:
Third brake lamp (Lampa
suplimentarã de frânã)
(컄 pagina 267).
235
Practicaladvice.fm Page 236 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
.
3 cu 4 taste:
Tail/brake lamp, left
(Lampa de poziþie/frânã
stânga spate)
sau
Tail/brake lamp, right
(Lampa de poziþie/frânã
dreapta spate)
3 cu 12 taste:
Left-hand tail lamp/brake
lamp (Lampa de poziþie/
frânã stânga spate)
sau
Right-hand tail lamp/brake
lamp (Lampa de poziþie/
frânã dreapta spate)
Lampa de poziþie/frânã stânga sau dreapta
spate este defectã.
왘
Înlocuiþi becul cât mai curând posibil
(컄 pagina 267).
.
3 cu 4 taste:
Left main beam (Faza lungã
a farului stânga)
sau
Right main beam (Faza
lungã a farului dreapta)
3 cu 12 taste:
Left main beam (Faza lungã
a farului stânga)
sau
Right main beam (Faza
lungã a farului dreapta)
Faza lungã a farului stâng sau drept este
defectã.
왘
Înlocuiþi becul cât mai curând posibil
(컄 pagina 267).
.
Intell. Light System
inoperative (Sistemul
inteligent de iluminare nu
funcþioneazã)
Sistemul inteligent de iluminare „Intelligent
Light System”* este defect. Luminile rãmân
disponibile fãrã Sistemul inteligent de
iluminare*.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
* opþional
236
Practicaladvice.fm Page 237 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
.
3 cu 4 taste:
Left licence plate lamp
(Lampa stânga pentru
plãcuþa de înmatriculare)
sau
Right licence plate lamp
(Lampa dreapta pentru
plãcuþa de înmatriculare)
3 cu 12 taste:
Left licence plate lamp
(Lampa stânga pentru
plãcuþa de înmatriculare)
sau
Right licence plate lamp
(Lampa dreapta pentru
plãcuþa de înmatriculare)
Lampa stânga sau dreapta pentru plãcuþa de
înmatriculare este defectã.
왘 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de
.
3 cu 4 taste:
Left foglamp (Proiectorul
de ceaþã stânga)
sau
Right foglamp (Proiectorul
de ceaþã dreapta)
3 cu 12 taste:
Left foglamp (Proiectorul
de ceaþã stânga)
sau
Right foglamp (Proiectorul
de ceaþã dreapta)
Proiectorul de ceaþã stânga sau dreapta este
defect.
왘 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de
specialitate autorizat.
specialitate autorizat.
237
Practicaladvice.fm Page 238 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
.
3 cu 4 taste:
Lampa de ceaþã stânga sau dreapta spate
Rear left foglamp
este defectã.
(Lampa de ceaþã stânga
spate)
sau
Rear right foglamp
(Lampa de ceaþã dreapta
spate)
3 cu 12 taste:
Rear left foglamp
(Lampa de ceaþã stânga
spate)
sau
Rear right foglamp
(Lampa de ceaþã dreapta
spate)
왘 Înlocuiþi becul cât mai curând posibil
.
3 cu 4 taste:
Lampa de poziþie stânga sau dreapta faþã
Front left parking lamp este defectã.
(Lampa de poziþie stânga
faþã)
sau
Front right parking lamp
(Lampa de poziþie
dreapta faþã)
3 cu 12 taste:
Front left parking lamp
(Lampa de poziþie stânga
faþã)
sau
Front right parking lamp
(Lampa de poziþie
dreapta faþã)
왘 Înlocuiþi becul cât mai curând posibil
238
(컄 pagina 267).
(컄 pagina 267).
Practicaladvice.fm Page 239 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
Lampa de mers înapoi de pe partea stângã sau
dreaptã este defectã.
왘
.
3 cu 4 taste:
Left revers. lamp (Lampa
de mers înapoi stânga)
sau
Right revers. lamp (Lampa
de mers înapoi dreapta)
3 cu 12 taste:
Left revers. lamp (Lampa
de mers înapoi stânga)
sau
Right revers. lamp (Lampa
de mers înapoi dreapta)
.
3 cu 4 taste:
Aþi uitat sã stingeþi luminile la pãrãsirea
Switch off lights (Stingeþi autovehiculului.
luminile)
3 cu 12 taste:
Switch off lights (Stingeþi
luminile)
왘 Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M sau
.
3 cu 4 taste:
Malfunction (Defecþiune)
3 cu 12 taste:
Malfunction See Owner’s
Manual (Defecþiune.
Consultaþi manualul de
utilizare)
Luminile exterioare sunt defecte.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
ò
3 cu 4 taste:
Replace air cleaner
(Înlocuiþi filtrul de aer)
3 cu 12 taste:
Replace air cleaner
(Înlocuiþi filtrul de aer)
Este necesarã înlocuirea filtrului de aer al
motorului.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
Înlocuiþi becul cât mai curând posibil
(컄 pagina 267).
*.
sau
왘 Dacã lampa de ceaþã spate este aprinsã: apãsaþi
comutatorul de lumini pânã la capãtul cursei.
239
Practicaladvice.fm Page 240 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
Cauze/consecinþe posibile
Soluþie posibilã
N
3 cu 4 taste:
Nivelul uleiului de motor a scãzut sub nivelul 왘 Verificaþi nivelul uleiului de motor
Check eng. oil level
critic.
(컄 pagina 182) ºi completaþi dacã este
(Verificaþi nivelul uleiului
necesar.
de motor)
왘 Dacã este necesarã adãugarea de ulei de motor
3 cu 12 taste:
mai frecvent decât în mod normal, verificaþi
Check eng. oil lev. when
dacã motorul prezintã scurgeri de ulei.
next refuelling
(Verificaþi nivelul uleiului
de motor la urmãtoarea
alimentare)
I
3 cu 4 taste:
Cheia nu mai funcþioneazã.
You need a new key (Aveþi
nevoie de o cheie nouã)
3 cu 12 taste:
Replace key (Înlocuiþi
cheia)
왘
I
Key does not belong to
Aþi introdus o cheie nepotrivitã în contactul
vehicle (Cheia nu
electronic de pornire.
aparþine autovehiculului)
왘 Utilizaþi cheia corectã.
I
Close doors to lock veh.
(Închideþi portierele
pentru a zãvorî
autovehiculul)
왘 Închideþi toate portierele ºi zãvorâþi din nou
240
Când aþi încercat sã zãvorâþi autovehiculul,
nu erau închise toate portierele. Un semnal
sonor de avertizare este, de asemenea,
emis.
Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
autovehiculul.
Practicaladvice.fm Page 241 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
=
=
Cauze/consecinþe posibile
3 cu 4 taste:
Malfunction -Workshop(Defecþiune - Atelier)
3 cu 12 taste:
Restraint sys.
malfunction Consult
Workshop (Defecþiune a
sistemelor de retenþie;
apelaþi la un atelier de
service)
3 cu 4 taste:
FL malfunc. -Workshop(Defecþiune stânga faþã Atelier)
sau
FR malfunc. -Workshop(Defecþiune dreapta faþã
- Atelier)
3 cu 12 taste:
Front left malfunction
Consult workshop
(Defecþiune stânga faþã.
Apelaþi la un atelier)
sau
Front right malfunction
Consult workshop
(Defecþiune dreapta faþã.
Apelaþi la un atelier)
Soluþie posibilã
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
GPericol de rãnire
Sistemul SRS (Sistemul suplimentar de
retenþie) este defect. Lampa de avertizare
= de pe instrumentul de bord este, de
asemenea, aprinsã.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
GPericol de rãnire
SRS (Sistem suplimentar de retenþie) este
defect pe partea stânga sau dreapta faþã.
Lampa de avertizare = de pe
instrumentul de bord este, de asemenea,
aprinsã.
241
Practicaladvice.fm Page 242 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
=
=
242
Cauze/consecinþe posibile
3 cu 4 taste:
RL malfunc. workshop
(Defecþiune stânga spate
- atelier)
sau
RR malfunc. workshop(Defecþiune dreapta
spate - atelier)
3 cu 12 taste:
Rear left malfunction
Consult workshop
(Defecþiune stânga
spate. Apelaþi la un
atelier)
sau
Rear right malfunction
Consult workshop
(Defecþiune dreapta
spate. Apelaþi la un
atelier)
3 cu 4 taste:
R. cent. malf. -Workshop(Defecþiune pe partea
centralã spate - Atelier-)
3 cu 12 taste:
Rear centre malfunction
Consult workshop
(Defecþiune pe partea
centralã spate. Apelaþi la
un atelier)
Soluþie posibilã
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
GPericol de rãnire
SRS (Sistem suplimentar de retenþie) este
defect pe partea stânga sau dreapta spate.
Lampa de avertizare = de pe
instrumentul de bord este, de asemenea,
aprinsã.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
GPericol de rãnire
SRS (Sistemul suplimentar de retenþie) este
defect pe partea centralã spate. Lampa de
avertizare = de pe instrumentul de bord
este, de asemenea, aprinsã.
Practicaladvice.fm Page 243 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Mesajele afiºate
Mesaje afiºate
=
Cauze/consecinþe posibile
Left windowbag
malfunction Consult
workshop (Defecþiune la
airbagul tip cortinã
stânga. Apelaþi la un
atelier)
sau
Right windowbag
malfunction Consult
workshop (Defecþiune la
airbagul tip cortinã
dreapta. Apelaþi la un
atelier)
¿
Soluþie posibilã
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
GPericol de rãnire
Airbagul tip cortinã stânga sau dreapta este
defect. Lampa de avertizare = de pe
instrumentul de bord este, de asemenea,
aprinsã.
A mai rãmas o cantitate redusã de carburant 왘 Realimentaþi la cea mai apropiatã staþie de
în rezervor.
alimentare.
W
3 cu 4 taste:
Nivelul carburantului a coborât sub cota de
Reserve fuel level (Nivel rezervã.
carburant de rezervã)
3 cu 12 taste:
Reserve fuel level (Nivel
carburant de rezervã)
왘 Realimentaþi la cea mai apropiatã staþie de
W
3 cu 4 taste:
Top up washer fluid
(Adãugaþi lichid de
spãlare)
3 cu 12 taste:
Top up washer fluid
(Adãugaþi lichid de
spãlare)
왘 Adãugaþi lichid de spãlare (컄 pagina 184).
Nivelul lichidului în rezervorul de lichid
pentru spãlarea parbrizului a scãzut sub
nivelul minim.
alimentare.
1 Numai pentru anumite modele de autovehicule.
243
Practicaladvice.fm Page 244 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Ce este de fãcut dacã
De reþinut
G Pericol de accident ºi rãnire
Siguranþa funcþionalã a autovehiculului poate fi afectatã de efectuarea incorectã a lucrãrilor de întreþinere. În acest caz, existã pericolul pierderii controlului
asupra autovehiculului ºi producerii unui accident. În plus, este posibil ca sistemele de siguranþã sã nu mai asigure protecþia corespunzãtoare a ºoferului
ºi a pasagerilor.
Încredinþaþi efectuarea lucrãrilor de întreþinere doar personalului unui atelier de specialitate autorizat care deþine cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele
aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.
În acest scop, Mercedes-Benz recomandã sã apelaþi la oricare din centrele autorizate de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.
Lãmpile martor ºi de avertizare integrate în comutatoare ºi taste
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Sistemul de încãlzire a scaunelor*
s-a dezactivat prematur sau nu
poate fi activat.
Tensiunea de alimentare este
insuficientã, deoarece sunt porniþi
prea mulþi consumatori.
왘 Deconectaþi consumatorii care nu sunt necesari, de exemplu lãmpile
Lampa martor integratã în tasta
2 de pe panoul de comandã al
sistemului Thermatic*/
Thermotronic* s-a stins sau
lumineazã intermitent de trei ori la
apãsarea tastei. Sistemul de rãcire
nu poate fi activat.
Sistemul de rãcire a fost dezactivat 왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
din cauza unei defecþiuni.
de lecturã, sistemul de iluminare a habitaclului etc.
Sistemul de încãlzire a scaunelor* va fi reactivat automat, imediat ce
tensiunea de alimentare revine la valoarea suficientã.
* opþional
244
Practicaladvice.fm Page 245 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Sistemul de încãlzire a lunetei s-a Tensiunea de alimentare este
dezactivat prematur sau nu poate fi insuficientã, deoarece sunt porniþi
reactivat.
prea mulþi consumatori.
Soluþii propuse
왘 Deconectaþi consumatorii care nu sunt necesari, de exemplu lãmpile
de lecturã, sistemul de iluminare a habitaclului etc.
Sistemul de încãlzire al lunetei va fi reactivat automat imediat ce
tensiunea de alimentare revine la o valoare suficientã.
Autovehicule cu sistem de
recunoaºtere automatã a scaunului
de copil instalat pe scaunul
pasagerului din faþã*:
Lampa martor 5/ de pe
consola centralã se aprinde.
Pe scaunul pasagerului din faþã
este instalat un scaun special de
copil Mercedes-Benz, prevãzut cu
sistem de recunoaºtere automatã.
În consecinþã, airbagul pentru
pasagerul din faþã a fost dezactivat.
Autovehicule cu sistem de
recunoaºtere automatã a scaunului
de copil instalat pe scaunul
pasagerului din faþã*:
Lampa martor 5/ de pe
consola centralã se aprinde.
GPericol de rãnire
왘 Îndepãrtaþi echipamentele electronice de pe scaunul pasagerului din
Pe scaunul pasagerului din faþã nu
este instalat un scaun de copil.
Sistemul de recunoaºtere
automatã a scaunului de copil
instalat pe scaunul pasagerului din
faþã* este defect.
앫
faþã, de exemplu:
agende
앫 telefoane mobile
앫 carduri cu transponder, de exemplu, permise de schi sau de acces
Dacã lampa martor 5/ nu se stinge:
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
245
Practicaladvice.fm Page 246 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Lãmpile martor ºi de avertizare de pe
instrumentul de bord
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
- Lampa galbenã de avertizare
pentru sistemul ABS se aprinde în
timpul funcþionãrii motorului.
GPericol de accident
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu atenþie.
왘 Acordaþi atenþie celorlalte mesaje de pe display-ul multifuncþional
Sistemele ABS, ESP®, BAS, PRE–
SAFE®*, funcþia de asistenþã la
pornirea în rampã ºi sistemul de
stabilizare a remorcii ESP® au fost
dezactivate din cauza unei defecþiuni.
(컄 pagina 215).
왘 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat.
Sistemul de frânare continuã sã
funcþioneze normal, dar fãrã funcþiile
amintite mai sus. Prin urmare, este
posibilã blocarea roþilor, de exemplu,
în cazul frânãrii puternice.
v Lampa galbenã de avertizare
pentru sistemul ESP® este aprinsã în
timpul funcþionãrii motorului.
v Lampa galbenã de avertizare
pentru sistemul ESP® este aprinsã în
timpul funcþionãrii motorului. În plus,
pe display-ul multifuncþional este
afiºat un mesaj.
GPericol de accident
왘 Reactivaþi sistemul ESP®.
Sistemul ESP® este dezactivat.
Sistemul ESP® nu va mai efectua
stabilizarea autovehiculului în cazul
intrãrii acestuia în derapaj sau în
cazul patinãrii roþilor.
왘 Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile rutiere ºi meteorologice
GPericol de accident
왘 Acordaþi atenþie celorlalte mesaje de pe display-ul multifuncþional
Sistemul ESP® nu funcþioneazã din
cauza unei defecþiuni. Sistemul ESP®
nu va mai efectua stabilizarea
autovehiculului în cazul intrãrii
acestuia în derapaj sau în cazul
patinãrii roþilor.
왘 Continuaþi sã conduceþi autovehiculul cu atenþie.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
Excepþii: (컄 pagina 58).
curente.
(컄 pagina 215).
* opþional
246
Practicaladvice.fm Page 247 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
v Lampa galbenã de avertizare
GPericol de accident
왘 Acþionaþi pedala de acceleraþie numai atât cât este necesar la
Sistemul ESP® sau sistemul de
control al tracþiunii a intrat în
funcþiune întrucât cel puþin una
dintre roþi a început sã patineze.
Sistemul TEMPOMAT* este
dezactivat.
왘 Eliberaþi pedala de acceleraþie în timpul conducerii autovehiculului.
GPericol de accident
왘 Acordaþi atenþie celorlalte mesaje de pe display-ul multifuncþional
pentru sistemul ESP® lumineazã
intermitent în timpul deplasãrii
autovehiculului.
Cel puþin o roatã a început sã
patineze ºi sistemul ETS este
dezactivat pentru a preveni
supraîncãlzirea frânelor roþilor
motrice.
3 Lampa roºie de avertizare
Conduceþi cu frâna de parcare
acþionatã.
pentru sistemul de frânare se
aprinde în timpul conducerii
autovehiculului. De asemenea, este
generat un semnal sonor de
avertizare.
pornirea de pe loc.
왘 Adaptaþi-vã stilul de conducere la condiþiile rutiere ºi meteorologice
curente.
왘 Nu dezactivaþi sistemul ESP®.
Excepþii (컄 pagina 58).
(컄 pagina 215).
Sistemul ETS este reactivat dupã rãcirea frânelor. Mesajul afiºat dispare,
iar lampa de avertizare v se stinge.
왘 Eliberaþi frâna de parcare (컄 pagina 98).
Lampa de avertizare se stinge, iar semnalul sonor înceteazã.
* opþional
247
Practicaladvice.fm Page 248 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
3 Lampa de avertizare roºie a
Soluþii propuse
왘 Nu continuaþi în niciun caz cãlãtoria.
sistemului de frânare este aprinsã
GPericol de accident
când motorul este pornit. De
asemenea, este generat un semnal Lichidul de frânã din rezervor este
sonor de avertizare.
insuficient.
왘 Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.
왘 Acordaþi atenþie celorlalte mesaje de pe display-ul multifuncþional
(컄 pagina 215).
왘 În niciun caz nu trebuie sã adãugaþi lichid de frânã. O asemenea
acþiune nu va remedia defecþiunea.
D Lampa roºie de avertizare
pentru lichidul de rãcire este
aprinsã în timpul funcþionãrii
motorului ºi acul indicatorului de
temperaturã al lichidului de rãcire
este situat la începutul scalei.
248
Senzorul indicatorului de
temperaturã al lichidului de rãcire
este defect.
Temperatura lichidului de rãcire a
depãºit nivelul critic. Motorul nu
este rãcit suficient ºi se poate
deteriora.
왘 Nu continuaþi în niciun caz cãlãtoria.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
Practicaladvice.fm Page 249 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
D Lampa roºie de avertizare
Temperatura lichidului de rãcire a
depãºit 130 °C. Este posibil ca
alimentarea cu aer a radiatorului sã
fie obstrucþionatã sau nivelul
lichidului de rãcire sã fie prea
scãzut.
Motorul nu este rãcit suficient ºi se
poate deteriora.
왘 Opriþi autovehiculul cât mai curând posibil. În aceastã situaþie, þineþi
pentru lichidul de rãcire este
aprinsã în timpul funcþionãrii
motorului. De asemenea, este
generat un semnal sonor de
avertizare.
± Lampa galbenã de avertizare În cazul autovehiculelor cu motor
diesel: rezervorul de carburant este
pentru diagnoza motorului este
aprinsã când motorul funcþioneazã. complet gol.
cont de condiþiile de trafic.
왘 Asiguraþi-vã cã alimentarea cu aer a radiatorului nu este
obstrucþionatã, de exemplu cu zãpadã, noroi sau gheaþã.
왘 Permiteþi motorului ºi lichidului de rãcire sã revinã la temperatura
normalã.
왘 Verificaþi nivelul lichidului de rãcire. Respectaþi indicaþiile de
avertizare (컄 pagina 183). Dacã este necesar, adãugaþi lichid de
rãcire.
왘 În cazul în care este necesarã adãugarea de lichid de rãcire mai
frecvent decât este normal, apelaþi la un atelier de specialitate
autorizat pentru verificarea sistemului de rãcire.
Dacã nivelul lichidului de rãcire este corect, este posibil ca ventilatorul
radiatorului sã fie defect. În acest caz:
왘 Nu continuaþi în niciun caz cãlãtoria.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
왘 Porniþi motorul de trei sau patru ori consecutiv dupã alimentare.
Modul de funcþionare în regim de avarie este anulat. Nu este
necesarã verificarea autovehiculului.
249
Practicaladvice.fm Page 250 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
왘 Apelaþi cât mai curând posibil la un atelier de specialitate autorizat
± Lampa galbenã de avertizare Este posibilã existenþa unei
defecþiuni:
pentru verificarea autovehiculului.
pentru diagnoza motorului se
aprinde când motorul funcþioneazã. 앫 la sistemul de injecþie a
carburantului
앫 la sistemul de evacuare
앫 la sistemul de aprindere (în
cazul autovehiculelor cu motor
pe benzinã)
Este posibil ca valorile limitã pentru
emisiile de noxe sã fi fost depãºite
ºi motorul sã funcþioneze în regim
de avarie.
= Lampa roºie de avertizare
pentru sistemul SRS este aprinsã în GPericol de rãnire
timpul funcþionãrii motorului.
Sistemele de retenþie sunt defecte.
În caz de accident, este posibil ca
airbagurile sau dispozitivele de
pretensionare a centurilor de
siguranþã sã fie declanºate
accidental sau sã nu fie declanºate.
왘 Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat.
< Lampa roºie de avertizare
Lampa de avertizare pentru centura 왘
de siguranþã aminteºte ºoferului ºi
pasagerului din faþã sã poarte
centurile de siguranþã.
< Dupã pornirea motorului
GPericol de rãnire
pentru centura de siguranþã
rãmâne aprinsã timp de 6 secunde
dupã pornirea motorului1.
este emis un semnal sonor de
avertizare timp de maxim 6
secunde2.
250
ªoferul nu are centura de siguranþã
fixatã.
Fixaþi centura de siguranþã (컄 pagina 80).
왘 Fixaþi centura de siguranþã (컄 pagina 80).
Semnalul de avertizare înceteazã.
Practicaladvice.fm Page 251 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
< Lampa roºie de avertizare
GPericol de rãnire
pentru centurile de siguranþã se
aprinde dupã pornirea motorului, la ªoferul sau pasagerul din faþã nu
închiderea portierei ºoferului sau a are centura de siguranþã fixatã.
pasagerului din faþã.
GPericol de rãnire
Existã obiecte pe scaunul
pasagerului din faþã.
< Lampa roºie de avertizare
GPericol de rãnire
pentru centurile de siguranþã
lumineazã intermitent ºi este emis ªoferul sau pasagerul din faþã nu
un semnal intermitent de avertizare poartã centura de siguranþã ºi
sonorã.
viteza de deplasare depãºeºte sau
a depãºit pentru scurt timp
25 km/h.
GPericol de rãnire
Existã obiecte pe scaunul
pasagerului din faþã ºi viteza de
deplasare depãºeºte sau a depãºit
pentru scurt timp 25 km/h.
Soluþii propuse
왘 Fixaþi centura de siguranþã (컄 pagina 80).
Lampa de avertizare se stinge.
왘 Îndepãrtaþi obiectele de pe scaunul pasagerului din faþã ºi
depozitaþi-le într-un loc sigur.
Lampa de avertizare se stinge.
왘 Fixaþi centura de siguranþã (컄 pagina 80).
Lampa de avertizare se stinge, iar semnalul sonor intermitent
înceteazã.
왘 Îndepãrtaþi obiectele de pe scaunul pasagerului din faþã ºi
depozitaþi-le într-un loc sigur.
Lampa de avertizare se stinge, iar semnalul sonor intermitent
înceteazã.
251
Practicaladvice.fm Page 252 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
4 Lampa galbenã de avertizare Nivelul carburantului a coborât sub 왘
cota de rezervã.
privind nivelul de carburant
(rezervã) se aprinde când motorul
este pornit.
Realimentaþi la cea mai apropiatã staþie de alimentare.
1 Numai pentru anumite modele de autovehicule.
2 Numai pentru anumite modele de autovehicule.
Semnalele de avertizare sonorã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Alarma sistemului antifurt* este
declanºatã.
Aþi deschis autovehiculul prin
intermediul cheii mecanice de
avarie când sistemul de alarmã
antifurt* era activat.
Opriþi alarma (컄 pagina 60).
Este generat un semnal sonor de
avertizare.
Pe display-ul multifuncþional este
afiºat un mesaj.
왘 Consultaþi explicaþiile mesajului (컄 pagina 215).
Este generat un semnal sonor de
avertizare.
Conduceþi cu frâna de parcare
acþionatã.
왘 Eliberaþi frâna de parcare.
Este generat un semnal sonor de
avertizare.
Aþi uitat sã stingeþi luminile la
pãrãsirea autovehiculului.
왘 Rotiþi comutatorul de lumini în poziþia M sau *.
sau
왘 Dacã lampa de ceaþã spate este aprinsã: apãsaþi comutatorul de
lumini pânã la capãtul cursei.
* opþional
252
Practicaladvice.fm Page 253 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Este generat un semnal sonor de
avertizare.
GPericol de rãnire
왘 Fixaþi centura de siguranþã (컄 pagina 80).
ªoferul sau pasagerul din faþã nu
are centura de siguranþã fixatã.
În caz de accident
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Autovehiculul prezintã scurgeri de
carburant.
GPericol de incendiu
왘 Luaþi contactul imediat.
왘 Scoateþi cheia din contact.
Existã o defecþiune la nivelul
Nu porniþi în niciun caz motorul. Carburantul scurs creeazã pericolul
conductei de alimentare sau al
declanºãrii unui incendiu sau a unei explozii.
rezervorului de carburant.
Carburantul scurs creeazã pericolul 왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
declanºãrii unui incendiu sau a unei
explozii.
Nu puteþi determina amploarea
defecþiunii.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
Nu puteþi identifica nicio
defecþiune.
왘 Porniþi motorul în mod normal.
Tetiera NECK-PRO a scaunului
ºoferului ºi pasagerului din faþã a
fost declanºatã.
Autovehiculul a fost implicat într-o
coliziune din spate.
왘 Resetaþi tetierele NECK-PRO declanºate (컄 pagina 266).
253
Practicaladvice.fm Page 254 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Carburantul ºi rezervorul de carburant
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Autovehiculul prezintã scurgeri de
carburant.
GPericol de explozie sau
왘 Rotiþi imediat cheia în poziþia 0 ºi scoateþi-o din contactul electronic
incendiu
Existã o defecþiune la circuitul de
alimentare sau la rezervorul de
carburant.
왘 Nu porniþi în niciun caz motorul.
Clapeta buºonului nu este
eliberatã.
왘 Deszãvorâþi autovehiculul (컄 pagina 263).
Mecanismul de deschidere este
blocat.
왘 Eliberaþi manual clapeta buºonului (컄 pagina 265).
Existã aer în sistemul de
alimentare.
왘 Realimentaþi autovehiculul cu carburant.
Clapeta buºonului rezervorului nu
poate fi deschisã.
Rezervorul de carburant al
autovehiculului cu motor diesel
este complet gol.
de pornire.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
왘 Menþineþi contactul pus timp de aproximativ 10 secunde (rotiþi cheia
în poziþia 2 în contactul electronic de pornire).
왘 Porniþi motorul în mod continuu timp de maxim 40 de secunde, pânã
când funcþioneazã uniform.
Aerul din sistemul de alimentare a fost eliminat.
Dacã motorul nu porneºte:
왘 Aºteptaþi douã minute.
왘 Repetaþi procedura de pornire timp de 40 de secunde.
Dacã motorul nu porneºte nici acum:
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
254
Practicaladvice.fm Page 255 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Motorul
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Motorul nu porneºte. Puteþi auzi
demarorul în funcþiune.
앫
Echipamentele electronice ale
motorului sunt defecte.
앫 Sistemul de alimentare este
defect.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 în contact înainte de a încerca repornirea
Rezervorul de carburant este
complet gol.
왘 Realimentaþi autovehiculul cu carburant.
În cazul autovehiculelor cu motor
diesel:
Motorul nu porneºte. Puteþi auzi
demarorul în funcþiune. Lampa de
avertizare privind nivelul
carburantului este aprinsã ºi
indicatorul nivelului de carburant
indicã 0.
motorului.
왘 Încercaþi sã porniþi motorul din nou (컄 pagina 96). Evitaþi tentativele
de pornire a motorului excesiv de lungi ºi repetate, deoarece acestea
au ca rezultat descãrcarea bateriei.
Dacã motorul nu porneºte dupã câteva încercãri:
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
왘 Purjaþi sistemul de alimentare cu carburant (컄 pagina 254).
Motorul nu porneºte. Nu puteþi auzi Tensiunea furnizatã de baterie este 왘 Apelaþi la procedura de pornire asistatã a motorului (컄 pagina 288).
demarorul în funcþiune.
insuficientã, deoarece aceasta din Dacã motorul nu porneºte în ciuda tentativelor de pornire asistatã:
urmã este prea slabã sau
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
descãrcatã.
255
Practicaladvice.fm Page 256 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Autovehicule cu motor pe benzinã: Echipamentele electronice ale
Motorul funcþioneazã neuniform ºi motorului sau o componentã
mecanicã a unitãþii de comandã a
dã rateuri.
motorului sunt deteriorate.
Temperatura afiºatã a lichidului de
rãcire depãºeºte 120 °C. Este
posibil, de asemenea, ca lampa de
avertizare pentru lichidul de rãcire
sã fie aprinsã ºi sã fie emis un
semnal de avertizare sonorã
(컄 pagina 104).
256
Soluþii propuse
왘 Acþionaþi uºor pedala de acceleraþie.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru eliminarea cauzei
defecþiunii.
În caz contrar, carburantul nears poate pãtrunde în convertorul
catalitic, cauzând deteriorarea acestuia.
Nivelul lichidului de rãcire este prea 왘 Opriþi imediat ce este posibil ºi permiteþi motorului ºi lichidului de
scãzut. Lichidul de rãcire este prea
rãcire sã revinã la temperatura normalã.
fierbinte ºi nu mai este realizatã
왘 Verificaþi nivelul de lichid (컄 pagina 183). Respectaþi notele de
rãcirea suficientã a motorului.
avertizare referitoare la aceastã procedurã ºi adãugaþi lichid de
rãcire, dacã este necesar.
Dacã nivelul lichidului de rãcire
este corect, este posibil ca
ventilatorul radiatorului sã fie
defect. Lichidul de rãcire este prea
fierbinte ºi nu mai este realizatã
rãcirea suficientã a motorului.
왘 Dacã temperatura lichidului de rãcire a scãzut sub 120 °C, puteþi
continua conducerea autovehiculului pânã la cel mai apropiat atelier
de specialitate autorizat.
왘 În acest interval, evitaþi solicitarea intensã a motorului, de exemplu,
conducerea pe teren accidentat ºi opririle/pornirile frecvente.
Practicaladvice.fm Page 257 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Transmisia automatã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Transmisia prezintã probleme la
schimbarea vitezelor
Transmisia pierde ulei.
왘 Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru
Capacitatea de accelerare este
diminuatã.
Transmisia nu mai efectueazã
schimbarea treptelor de vitezã.
Transmisia funcþioneazã în regim
de avarie.
Se poate efectua schimbarea
vitezei doar în treapta a 2-a de
vitezã ºi în treapta de mers înapoi.
verificarea transmisiei.
왘 Opriþi autovehiculul.
왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia P.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 în contactul electronic de pornire.
왘 Aºteptaþi minim 10 secunde înainte de repornirea motorului.
왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia D sau R.
Dacã este selectatã poziþia D, transmisia comutã în a 2-a treaptã de
vitezã; dacã este selectatã poziþia R, transmisia schimbã în treapta de
mers înapoi.
왘 Apelaþi imediat la un atelier de specialitate autorizat pentru
verificarea transmisiei.
257
Practicaladvice.fm Page 258 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Sistemul Parktronic*
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Pe indicatorul de avertizare al
Sistemul Parktronic a funcþionat
sistemului Parktronic se aprind
defectuos ºi s-a dezactivat
doar segmentele roºii. De
automat.
asemenea, este emis un semnal
sonor timp de aproximativ douã
secunde.
Sistemul Parktronic este dezactivat
dupã aproximativ 20 de secunde ºi
lampa martor integratã în tasta
sistemului Parktronic se aprinde.
왘 Dacã problema persistã, apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
Pe indicatorul de avertizare al
sistemului Parktronic se aprind
doar segmentele roºii. Sistemul
Parktronic este dezactivat dupã
aproximativ 20 de secunde.
Senzorii sistemului Parktronic sunt
murdari sau existã interferenþe.
왘 Curãþaþi senzorii sistemului Parktronic (컄 pagina 208).
Pe indicatorul de avertizare al
sistemului Parktronic se aprind
doar segmentele roºii. Sistemul
Parktronic este dezactivat dupã
aproximativ 20 de secunde.
Aceastã problemã poate fi cauzatã
de o sursã externã de unde radio
sau ultrasunete.
왘 Verificaþi funcþionarea sistemului Parktronic în altã locaþie.
pentru verificarea sistemului Parktronic.
왘 Puneþi contactul.
* opþional
258
Practicaladvice.fm Page 259 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Farurile ºi semnalizatoarele de direcþie
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Farurile sau semnalizatoarele de
direcþie integrate în oglinzile
exterioare sunt aburite pe interior.
Umiditatea atmosfericã este foarte 왘 Conduceþi cu farurile aprinse.
ridicatã.
Farurile se vor dezaburi dupã parcurgerea unei distanþe scurte.
Umezeala a pãtruns în interiorul
carcasei farului pentru cã aceasta
nu era închisã etanº.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
ªtergãtoarele de parbriz sunt
blocate.
Cursa ºtergãtoarelor de parbriz
poate fi obstrucþionatã, de
exemplu, de frunze sau de zãpadã.
Dispozitivul de acþionare a
ºtergãtoarelor de parbriz a fost
dezactivat.
왘 Din motive de siguranþã, este recomandat sã scoateþi cheia din
farurilor.
ªtergãtoarele de parbriz
ªtergãtoarele de parbriz nu
funcþioneazã deloc.
contactul electronic de pornire.
왘 Înlãturaþi cauza ce obstrucþioneazã cursa ºtergãtoarelor.
왘 Porniþi ºtergãtoarele de parbriz.
Motoraºul ºtergãtoarelor de parbriz 왘 Selectaþi o altã treaptã de vitezã pentru ºtergãtoarele de parbriz prin
este defect.
intermediul comutatorului combinat.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea
ºtergãtoarelor de parbriz.
259
Practicaladvice.fm Page 260 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Geamurile
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Unul dintre geamurile laterale nu se Între geamul lateral ºi rama
închide.
portierei se aflã un obiect,
împiedicând închiderea acestuia.
Soluþii propuse
왘 Îndepãrtaþi obiectul/obiectele.
왘 Închideþi geamul lateral.
Pe ºina de ghidaj a geamului existã 왘 Îndepãrtaþi obiectele.
obiecte care obstrucþioneazã cursa 왘 Închideþi geamul lateral.
ascendentã a acestuia.
Nu existã cauze aparente.
왘 Închideþi geamul lateral cu mai multã forþã sau fãrã funcþia de
protecþie la strângere (컄 pagina 94).
Oglinzile
Problemã
O oglindã exterioarã a fost
deplasatã din poziþia corectã.
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Autovehiculele care dispun de oglinzi exterioare care nu pot fi pliate/
depliate electric:
왘 Corectaþi manual poziþia oglinzii.
Autovehiculele cu oglinzi exterioare acþionate electric*:
왘 Apãsaþi în mod repetat butonul de pliere a oglinzii* (컄 pagina 77)
pânã ce aceasta se fixeazã cu un sunet specific.
Carcasa oglinzii este fixatã din nou în poziþia corespunzãtoare ºi
puteþi regla oglinda ca de obicei (컄 pagina 77).
* opþional
260
Practicaladvice.fm Page 261 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Cheia
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Autovehiculul nu poate fi zãvorât
sau deszãvorât cu ajutorul cheii.
Bateriile telecomenzii integrate în 왘 În acest caz, orientaþi vârful cheii cãtre mânerul portierei ºoferului de
cheie sunt descãrcate sau aproape
la micã distanþã ºi încercaþi sã deszãvorâþi ºi sã zãvorâþi din nou
descãrcate.
autovehiculul.
Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate:
왘 Zãvorâþi sau deszãvorâþi autovehiculul cu ajutorul cheii mecanice de
avarie (컄 pagina 263).
왘 Verificaþi bateriile cheii (컄 pagina 267) ºi, dacã este necesar,
înlocuiþi-le (컄 pagina 267).
Cheia este defectã.
Soluþii propuse
왘 Zãvorâþi sau deszãvorâþi autovehiculul cu ajutorul cheii mecanice de
avarie (컄 pagina 263).
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru verificarea cheii.
Lampa martor pentru încãrcarea
bateriei cheii nu se aprinde când
este verificatã.
Aþi pierdut o cheie.
Bateriile cheii sunt descãrcate.
왘 Înlocuiþi bateriile (컄 pagina 267).
왘 Apelaþi la oricare centru autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-
Benz pentru a o anula.
왘 Comunicaþi imediat pierderea cheii companiei la care a fost asigurat
autovehiculul.
왘 Dacã este necesar, luaþi, de asemenea, mãsuri pentru înlocuirea
butucilor.
Aþi pierdut cheia mecanicã de
avarie.
왘 Comunicaþi imediat pierderea cheii companiei la care a fost asigurat
autovehiculul.
왘 Dacã este necesar, luaþi, de asemenea, mãsuri pentru înlocuirea
butucilor.
261
Practicaladvice.fm Page 262 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Ce este de fãcut dacã
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Motorul nu poate fi pornit cu
ajutorul cheii.
Tensiunea de alimentare este
insuficientã.
왘 Opriþi consumatorii a cãror funcþionare nu este strict necesarã, de
Motorul nu poate fi pornit cu
ajutorul cheii.
Dispozitivul de blocare a volanului
este blocat mecanic.
왘 Scoateþi cheia ºi reintroduceþi-o în contactul electronic de pornire.
exemplu, sistemul de încãlzire a scaunelor* sau iluminarea
habitaclului, apoi încercaþi sã porniþi din nou motorul.
Dacã aceastã procedurã nu dã rezultate:
왘 Verificaþi bateria de pornire ºi, dacã este necesar, încãrcaþi-o
(컄 pagina 285).
sau
왘 Apelaþi la procedura de pornire asistatã a motorului (컄 pagina 288).
sau
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat.
Rotiþi în acelaºi timp volanul în ambele direcþii.
Parcarea autovehiculului pe perioade
îndelungate
Problemã
Cauze/consecinþe posibile
Soluþii propuse
Autovehiculul urmeazã sã rãmânã
parcat o perioadã mai lungã de
ºase sãptãmâni.
Parcarea autovehiculului pe
perioade îndelungate poate cauza
deteriorarea acestuia.
왘 Apelaþi la un atelier de specialitate autorizat pentru consultanþã.
262
왘 Deconectaþi bateria (컄 pagina 286).
Practicaladvice.fm Page 263 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Zãvorârea/deszãvorârea de avarie
Zãvorârea/deszãvorârea de avarie
Eliberarea ºi scoaterea cheii mecanice de
avarie
Cheia mecanicã de avarie
Dacã autovehiculul nu mai poate fi zãvorât sau
deszãvorât prin intermediul cheii, utilizaþi cheia
mecanicã de avarie.
Dacã deszãvorâþi ºi deschideþi portiera
ºoferului prin intermediul cheii mecanice de
avarie, sistemul de alarmã antifurt* va fi
declanºat automat (컄 pagina 60).
Existã mai multe moduri de oprire a alarmei:
왘 Apãsaþi tasta k sau j de pe cheie.
sau
왘 Introduceþi cheia în contactul electronic de
pornire.
Dacã deszãvorâþi autovehiculul prin intermediul
cheii mecanice de avarie, clapeta buºonului
rezervorului de combustibil nu va fi deszãvorâtã
automat.
Deszãvorârea autovehiculului
Dacã autovehiculul nu mai poate fi descuiat
centralizat prin intermediul cheii:
왘 Scoateþi cheia mecanicã de avarie din cheia
cu telecomandã (컄 pagina 263).
1 Buton de eliberare
2 Cheie mecanicã de avarie
왘 Apãsaþi butonul de eliberare 1 în sensul
indicat de sãgeatã ºi, simultan, scoateþi
cheia mecanicã de avarie 2.
$ Deszãvorârea
왘 Introduceþi cheia mecanicã de avarie în
încuietoarea portierei ºoferului pânã la
capãtul cursei.
왘 Rotiþi cheia spre stânga, în poziþia $.
Portiera este deszãvorâtã.
i Pentru autovehiculele cu volanul pe partea
dreaptã, rotiþi cheia spre dreapta.
왘 Rotiþi cheia în poziþia iniþialã ºi scoateþi-o
din încuietoare.
263
Practicaladvice.fm Page 264 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Zãvorârea/deszãvorârea de avarie
Zãvorârea autovehiculului
Dacã autovehiculul nu mai poate fi încuiat
centralizat prin intermediul cheii:
왘 Deschideþi portiera ºoferului.
왘 Închideþi portiera pasagerului din faþã,
portierele din spate ºi hayonul.
왘 Apãsaþi butonul de zãvorâre (컄 pagina 66).
왘 Verificaþi dacã butoanele de siguranþã ale
portierelor mai sunt vizibile. Apãsaþi manual
tijele de zãvorâre, dacã este cazul.
왘 Închideþi portiera ºoferului.
왘 Scoateþi cheia mecanicã de avarie din cheia
cu telecomandã (컄 pagina 263).
$ Zãvorârea
왘 Introduceþi cheia mecanicã de avarie în
încuietoarea portierei ºoferului pânã la
capãtul cursei.
264
왘 Rotiþi cheia mecanicã de avarie spre
dreapta, pânã la capãtul cursei, în poziþia
$.
i Pentru autovehiculele cu volanul pe partea
dreaptã, rotiþi cheia spre stânga.
왘 Rotiþi cheia în poziþia iniþialã ºi scoateþi-o
din încuietoare.
왘 Verificaþi dacã portierele ºi hayonul sunt
zãvorâte.
Deschiderea hayonului
Dacã hayonul nu poate fi deschis, utilizaþi
dispozitivul de deblocare de urgenþã de pe
partea interioarã a hayonului.
왘 Scoateþi cheia mecanicã de avarie din cheia
cu telecomandã (컄 pagina 263).
1 Degajare în capitonaj
2 Cheie mecanicã de avarie
! Hayonul se deschide înspre spate ºi în sus.
Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi cã
existã spaþiu suficient deasupra ºi în spatele
acestuia.
왘 Introduceþi cheia de avarie 2 în degajarea
din capitonaj 1.
왘 Rotiþi cheia de avarie 2 90° spre dreapta.
왘 Împingeþi cheia 2 în sensul indicat de
sãgeatã ºi deschideþi hayonul.
Practicaladvice.fm Page 265 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Zãvorârea/deszãvorârea de avarie
Deblocarea de avarie a clapetei
buºonului rezervorului de carburant
GPericol de rãnire
Este posibil ca muchiile de pe partea interioarã
a caroseriei sã fie ascuþite. Prin urmare, existã
pericolul de rãnire atunci când utilizaþi
dispozitivul de deblocare de avarie a clapetei
buºonului rezervorului de carburant. Evitaþi
contactul cu muchiile de pe partea interioarã a
caroseriei.
1 Dispozitiv de deblocare de avarie
Dispozitivul de deblocare de avarie este situat
pe partea dreaptã, în sensul de deplasare a
autovehiculului, în spatele blocului de siguranþe
din compartimentul pentru bagaje.
왘 Deschideþi hayonul.
왘 Deschideþi panoul de pe partea dreaptã
(컄 pagina 270).
왘 Trageþi dispozitivul de deblocare de
avarie 1.
Clapeta buºonului rezervorului de carburant
este descuiatã.
왘 Deschideþi clapeta buºonului rezervorului
de carburant.
Deblocarea manualã a manetei
selectorului de viteze din poziþia pentru
parcare
1 Husa manetei selectorului de viteze
2 Buton de eliberare
왘 Acþionaþi ferm frâna de parcare.
왘 Apãsaþi husa manetei selectorului de viteze
1 la stânga ºi trageþi-o în sus.
왘 Apãsaþi butonul de eliberare 2 în jos ºi,
simultan, deplasaþi maneta selectorului de
viteze din poziþia P.
Maneta selectorului poate fi deplasatã
acum liber pânã revine în poziþia P.
În eventualitatea unei defecþiuni la sistemul
electric, este posibilã deblocarea manualã a
manetei selectorului de viteze pentru a o scoate
din poziþia P, de exemplu, dacã doriþi tractarea
autovehiculului.
265
Practicaladvice.fm Page 266 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Resetarea tetierelor NECK-PRO declanºate
Resetarea tetierelor NECK-PRO
declanºate
Dacã tetierele NECK-PRO sunt declanºate în
cazul unui accident, tetiera scaunului ºoferului
ºi a pasagerului din faþã trebuie resetate. În caz
contrar, funcþia de protecþie suplimentarã nu va
mai fi disponibilã la producerea unei alte
coliziuni din spate. Tetierele declanºate pot fi
recunoscute prin faptul cã sunt deplasate
înainte ºi nu mai pot fi reglate.
Mercedes-Benz recomandã verificarea
tetierelor NECK-PRO în urma unei coliziuni din
spate, la un atelier de specialitate autorizat, de
exemplu un centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz.
i Aceastã acþiune necesitã multã forþã; dacã
întâmpinaþi dificultãþi la repoziþionarea
tetierelor, adresaþi-vã unui atelier de
specialitate autorizat, de exemplu, un centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Înlocuirea bateriilor
Notã
Pentru înlocuirea bateriilor, este recomandat sã
apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de
exemplu, la un centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz.
GPericol de intoxicare
1 Rabataþi înapoi
2 Împingeþi înapoi
3 Împingeþi în jos
왘 Împingeþi perna tetierei înapoi, de partea de
jos, complet 2.
왘 Împingeþi perna tetierei în jos în ghidaje,
complet 3.
왘 Apãsaþi cu putere perna tetierei 1 pânã la
fixarea acesteia în poziþie.
266
Bateriile conþin substanþe toxice ºi caustice.
Din acest motiv, depozitaþi bateriile în afara
accesului copiilor.
În cazul ingerãrii accidentale a unei baterii,
consultaþi de urgenþã un medic.
HNotã privind protecþia mediului
Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile
menajere. Acestea conþin substanþe foarte
toxice.
Încredinþaþi bateriile descãrcate unui centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz
sau unui punct special de colectare a bateriilor
uzate.
Practicaladvice.fm Page 267 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Înlocuirea becurilor
Cheia
왘 Scoateþi compartimentul pentru baterii 2
din cheie.
Verificarea bateriilor
Notã privind înlocuirea becurilor
Becurile ºi lãmpile sunt elemente importante
pentru utilizarea în siguranþã a autovehiculului.
Din acest motiv, este necesar sã vã asiguraþi cã
toate becurile funcþioneazã întotdeauna corect.
왘 Apãsaþi tasta j sau k.
Bateriile sunt încãrcate dacã lampa martor
pentru încãrcarea bateriei se aprinde scurt.
Înlocuirea bateriilor
GPericol de rãnire
Sunt necesare douã baterii CR 2025 de 3 V.
왘 Scoateþi cheia mecanicã de avarie din cheia
cu telecomandã (컄 pagina 263).
1 Baterii
왘 Scoateþi bateriile uzate 1 din
compartiment.
왘 Introduceþi bateriile noi sub arcul lamelar
1 Cheie mecanicã de avarie
2 Compartimentul bateriilor
Înlocuirea becurilor
de contact cu borna pozitivã orientatã în
sus. În acest scop, utilizaþi o lavetã fãrã
scame.
왘 Împingeþi compartimentul bateriilor înapoi
în corpul cheii pânã la fixarea acestuia în
poziþie.
왘 Verificaþi funcþionarea tuturor tastelor
cheii.
Becurile ºi lãmpile pot fi foarte fierbinþi. Din
acest motiv, trebuie lãsate sã se rãceascã
înainte de înlocuire. În caz contrar, este posibil
sã suferiþi arsuri la atingerea becurilor sau a
lãmpilor.
Nu lãsaþi becurile la îndemâna copiilor. În caz
contrar, copiii pot deteriora becurile ºi se pot
accidenta.
Nu utilizaþi niciodatã becuri care au fost
supuse ºocurilor mecanice. Acestea pot
exploda ºi vã pot rãni.
Becurile de tip H7 sunt presurizate ºi pot
exploda în timpul înlocuirii, mai ales dacã sunt
fierbinþi. Din acest motiv, la înlocuirea acestor
becuri este recomandatã purtarea de ochelari
ºi mãnuºi de protecþie.
왘 Introduceþi cheia de avarie 1 în degajarea
din cheie ºi împingeþi-o în sensul indicat de
sãgeatã.
Compartimentul pentru baterii 2 este
eliberat.
267
Practicaladvice.fm Page 268 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Înlocuirea becurilor
GPericol de rãnire
Becurile cu xenon funcþioneazã cu înaltã
tensiune. Atingerea contactelor electrice ale
becurilor cu xenon comportã risc de
electrocutare ºi accidentare gravã sau fatalã.
Prin urmare, nu îndepãrtaþi niciodatã capacul
de protecþie al becurilor xenon.
Nu înlocuiþi personal becurile cu xenon, ci
apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor
respective.
În acest scop, Mercedes-Benz recomandã sã
apelaþi la oricare centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz. Este prioritarã
încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi
sistemele de siguranþã unui atelier de
specialitate autorizat.
! Nu înlocuiþi personal LED-urile. În caz
contrar, puteþi deteriora LED-urile sau alte
piese ale autovehiculului.
Prezentare generalã
Becurile lãmpilor faþã
Bec
Tip
1
Semnalizator de
LED-uri1
direcþie suplimentar
2
Semnalizator de
direcþie
PY 21 W
ºi
WY 5 W
3
Lãmpi laterale/
lãmpi de poziþie
W 5 W1
sau
W 5 W (Blue Vision*)1
Iluminarea
suplimentarã în
viraje*
H7 55 W1
4
Faza scurtã a
farurilor
H7 55 W2
sau
D1S 35 W*3
5
Faza lungã a
farurilor
H7 55 W1
6
Proiector de ceaþã
H11 55 W1
1 Becurile trebuie sã fie înlocuite la un atelier de
specialitate autorizat, de exemplu la un centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
2 Autovehiculele dotate cu faruri cu halogen.
3 Autovehiculele dotate cu faruri bi-xenon*: pentru
înlocuirea acestor becuri, apelaþi întotdeauna la un
atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la un
centru autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz.
* opþional
268
Practicaladvice.fm Page 269 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Înlocuirea becurilor
Becurile lãmpilor spate
Înainte de înlocuirea becurilor
Bec
Tip
Lampa
suplimentarã de
frânã
LED1
8
Lampa de frânã/
lampa de poziþie
spate
P 21 W
9
Semnalizator de
direcþie
PY 21 W
sau
LED*1
a
Lampã de ceaþã/
poziþie spate
P 21 W
b
Lampã de mers
înapoi
W 16 W
sau
P 21 W2
c
Lampa plãcuþei
de înmatriculare
W5W
d
Reflector spate
-
7
Puteþi înlocui urmãtoarele becuri:
앫 Lampa semnalizatorului de direcþie (faþã)
앫 Lampa de mers înapoi
앫 Lampa de frânã/lampa de poziþie spate
앫 Lampa de ceaþã/poziþie spate
앫 Lampa semnalizatorului de direcþie (spate)
(cu excepþia LED-urilor1)
앫 Lampa plãcuþei de înmatriculare
Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni:
앫 Utilizaþi exclusiv tipurile de becuri
specificate.
앫 Pentru a evita un eventual scurtcircuit,
stingeþi luminile înainte de înlocuirea unui
bec.
앫 Manevraþi becurile numai prin intermediul
unei lavete fãrã scame.
앫 Nu lucraþi dacã aveþi degetele umede sau
murdare de unsoare.
앫 Dacã nici noul bec nu se aprinde, apelaþi la
un atelier de specialitate autorizat, de
exemplu, la un centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz.
1 Becurile trebuie sã fie înlocuite la un atelier de
specialitate autorizat, de exemplu la un centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
2 Autovehicule cu LED-uri pentru semnalizarea
direcþiei (spate)
i Ca urmare a poziþiei farurilor, este mai bine
sã apelaþi la un atelier de specialitate autorizat
pentru înlocuirea becurilor, de exemplu la un
centru autorizat de vânzãri ºi service Mercedes
Benz.
i Pentru verificarea reglãrii farurilor, apelaþi
regulat la un atelier de specialitate autorizat, de
exemplu, la un centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz.
Înlocuirea becurilor lãmpilor faþã
Înlocuirea lãmpilor de semnalizare a
direcþiei
1 Soclul becului semnalizatorului (PY 5 W)
2 Soclul becului semnalizatorului (P 21 W)
1. Becurile trebuie sã fie înlocuite la un atelier de
specialitate autorizat, de exemplu un la centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
왘 Stingeþi luminile.
왘 Deschideþi capota motorului.
269
Practicaladvice.fm Page 270 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Înlocuirea becurilor
왘 Rotiþi soclul becului 1 sau 2 spre stânga
왘
왘
왘
왘
왘
왘 Pentru deschidere: rotiþi butonul de
eliberare 1 90° în direcþia indicatã de
sãgeatã ºi scoateþi panoul lateral 2.
ºi îndepãrtaþi-l împreunã cu becurile.
WY 5 W: extrageþi becul din soclul 1.
PY 21 W: rotiþi becul spre stânga,
exercitând o uºoarã presiune ºi scoateþi-l
din soclul 2.
WY 5 W: introduceþi becul nou în soclul 1.
PY 21 W: introduceþi noul bec în soclul 2 ºi
rotiþi-l spre dreapta.
Rotiþi soclul 1 sau 2 spre dreapta pânã la
fixarea acestuia în poziþie.
Înlocuirea becurilor lãmpilor spate
Deschiderea ºi închiderea panourilor
laterale
왘 Pentru închidere: introduceþi panoul 2 ºi
rotiþi butonul de eliberare 1 90° în sensul
opus celui indicat de sãgeatã.
Înlocuirea becurilor lãmpilor de poziþie
spate
왘 Stingeþi luminile.
왘 Deschideþi portbagajul.
1 Buton de eliberare
2 Panou lateral
왘 Deschideþi panoul lateral (컄 pagina 270).
Deschideþi panoul lateral din compartimentul
pentru bagaje înainte de a schimba becurile
lãmpilor de poziþie spate.
Soclul becului
1 Buton de eliberare
2 Panou lateral
270
1 Cleme de reþinere
2 Fiºã
Practicaladvice.fm Page 271 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Înlocuirea becurilor
왘 Scoateþi fiºa 2.
왘 Apãsaþi clema de reþinere 1 în sensul
Înlocuirea becurilor lãmpilor plãcuþei de
înmatriculare
indicat de sãgeþi ºi scoateþi soclul becului.
Soclu fãrã lampã martor cu LED*
1
2
3
4
Lampã de poziþie/lampã de frânã
Semnalizator de direcþie
Lampã de mers înapoi
Lampã de ceaþã/poziþie spate
왘 Apãsaþi uºor becul aferent în soclu, rotiþi-l
spre stânga ºi scoateþi-l.
왘 Introduceþi noul bec în soclu ºi rotiþi-l spre
dreapta.
왘 Montaþi soclul ºi apãsaþi-l ferm.
Clemele de reþinere de pe soclu emit un
sunet specific la cuplare.
왘 Introduceþi fiºa.
왘 Închideþi panoul lateral (컄 pagina 270).
1 Lampa plãcuþei de înmatriculare
2 Clemã de reþinere
왘 Stingeþi luminile.
왘 Deschideþi hayonul.
왘 Apãsaþi clema de reþinere 2 a lãmpii
plãcuþei de înmatriculare 1 în direcþia
indicatã de sãgeatã ºi scoateþi lentila lãmpii
1.
왘 Scoateþi lentila lãmpii plãcuþei de
înmatriculare 1.
왘 Înlocuiþi becul.
왘 Introduceþi lentila lãmpii 1 ºi apãsaþi-o
pânã se fixeazã.
* opþional
271
Practicaladvice.fm Page 272 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de parbriz
Înlocuirea lamelor ºtergãtoarelor de
parbriz
Lamele ºtergãtoarelor de parbriz
GPericol de accident
Dacã lamele sunt uzate, acestea nu mai ºterg
parbrizul în mod corespunzãtor. Este posibil sã
nu mai puteþi urmãri condiþiile de trafic ºi sã
provocaþi un accident. Înlocuiþi lamele
ºtergãtoarelor de parbriz de douã ori pe an, de
preferinþã primãvara ºi iarna.
GPericol de accident
Demontarea
Montarea
! Înainte de a înlocui lamele ºtergãtoarelor,
왘 Montaþi noua lamã în dispozitivul de fixare a
setaþi întotdeauna braþele acestora în poziþie
verticalã utilizând comutatorul combinat. În caz
contrar, existã pericolul deteriorãrii capotei
motorului.
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 1 sau 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Setaþi ºtergãtoarele de parbriz în
poziþia u prin intermediul comutatorului
combinat (컄 pagina 92).
왘 Când braþele ºtergãtorului se aflã în poziþie
verticalã, rotiþi cheia în poziþia M ºi
scoateþi-o din contactul electronic de
pornire.
Dacã ºtergãtoarele de parbriz rãmân activate,
braþele acestora pot începe sã se deplaseze
accidental ºi sã vã rãneascã.
Înainte de a înlocui lamele ºtergãtoarelor,
scoateþi cheia din contactul electronic de
pornire.
! Nu atingeþi decât braþele ºtergãtoarelor de
parbriz, pentru a nu deteriora lamele acestora.
왘 Trageþi lama ºtergãtorului din dispozitivul
de fixare a braþului în sensul indicat de
sãgeatã.
272
braþului ºtergãtorului glisând-o în sensul
opus celui indicat de sãgeatã.
왘 Aduceþi lama în poziþie paralelã cu braþul
ºtergãtorului.
왘 Readuceþi ºtergãtorul în poziþia normalã pe
parbriz.
Lama ºtergãtorului lunetei
GPericol de rãnire
Dacã ºtergãtoarele de parbriz sunt activate,
braþele acestora pot începe sã se deplaseze
accidental ºi sã vã rãneascã.
Înainte de a înlocui lama ºtergãtorului, scoateþi
cheia din contactul electronic de pornire.
Practicaladvice.fm Page 273 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
Demontarea
Montarea
Panã de cauciuc
왘 Ataºaþi noua lamã 2 pe braþul
왘
왘
왘
왘
1 Braþul ºtergãtorului
2 Lama ºtergãtorului
왘 Scoateþi cheia din contactul electronic de
pornire.
왘 Îndepãrtaþi braþul ºtergãtorului 1 de pe
lunetã pânã la fixarea acestuia în poziþie.
왘 Poziþionaþi lama ºtergãtorului 2 în unghi
drept faþã de braþ 1.
왘 Þineþi de braþul ºtergãtorului 1 ºi apãsaþi
lama acestuia 2 în direcþia indicatã de
sãgeatã, pânã când poate fi eliberatã.
왘 Îndepãrtaþi lama ºtergãtorului 2.
ºtergãtorului 1.
Þineþi de braþul ºtergãtorului 1 ºi apãsaþi
lama acestuia 2 în sensul opus celui
indicat de sãgeatã, pânã la fixare.
Asiguraþi-vã cã lama ºtergãtorului 2 este
amplasatã corect.
Aduceþi lama 2 în poziþie paralelã cu braþul
ºtergãtorului 1.
Pliaþi braþul ºtergãtorului 1 pe lunetã.
Echipamente utilizate în cazul unei
pene de cauciuc
Autovehiculul poate fi dotat cu:
o trusã TIREFIT (컄 pagina 213)
앫 o roatã de rezervã
reversibilã* (컄 pagina 213)
앫
Pregãtirea autovehiculului
왘 Opriþi autovehiculul cât mai departe posibil
de zona de trafic, pe teren ferm, plan ºi
nealunecos.
왘 Porniþi semnalizatoarele de avarie.
왘 Acþionaþi ferm frâna de parcare.
왘 Deplasaþi maneta selectorului de viteze în
poziþia P.
왘 Toþi pasagerii trebuie sã pãrãseascã
autovehiculul. Asiguraþi-vã cã aceºtia pot
face acest lucru în siguranþã.
왘 Asiguraþi-vã cã în timpul înlocuirii unei roþi
nu se aflã nicio persoanã în zona
periculoasã. De exemplu, persoanele care
nu participã la înlocuirea roþii trebuie sã
stea în spatele glisierei de siguranþã.
왘 Opriþi motorul.
왘 Scoateþi cheia din contactul electronic de
pornire.
왘 Pãrãsiþi autovehiculul.
* opþional
왘 Închideþi portiera ºoferului.
273
Practicaladvice.fm Page 274 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
왘 Amplasaþi triunghiul reflectorizant
(컄 pagina 212) sau lãmpile de avertizare la
o distanþã adecvatã. Respectaþi prevederile
legale.
Utilizarea trusei TIREFIT
Puteþi utiliza trusa TIREFIT pentru a etanºa
perforaþii minore, în special cele din zona
profilului de rulare. Utilizarea agentului TIREFIT
este posibilã pânã la temperaturi exterioare de
-20 °C.
왘 Nu îndepãrtaþi corpurile strãine care au
pãtruns în pneu, de exemplu, ºuruburi sau
cuie.
왘 Scoateþi trusa TIREFIT, autocolantul anexat
„max. 80 km/h” ºi compresorul electric din
compartimentul de depozitare situat sub
podeaua portbagajului (컄 pagina 213).
GPericol de accident
Siguranþa personalã este periclitatã ºi trusa
TIREFIT nu poate oferi asistenþã în urmãtoarele
situaþii:
앫 dacã dimensiunea tãieturilor sau a perforaþiilor în pneu depãºeºte 4 mm
앫 dacã janta este deterioratã
앫 dacã aþi condus autovehiculul având o presiune insuficientã în pneuri sau cu pneurile
dezumflate
Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi imediat la un
atelier de specialitate autorizat, care deþine
cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele
aferente efectuãrii lucrãrilor necesare.
În acest scop, Mercedes-Benz recomandã sã
apelaþi la oricare din centrele autorizate de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz. Este
prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã
siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier
de specialitate autorizat.
274
앫
Dacã agentul de etanºare TIREFIT intrã în
contact cu ochii sau pielea, clãtiþi imediat
cu multã apã curatã.
앫 Schimbaþi imediat îmbrãcãmintea care a
fost contaminatã cu agent de etanºare
TIREFIT.
앫 Dacã apare o reacþie alergicã, consultaþi
imediat un medic.
Nu lãsaþi trusa TIREFIT la îndemâna copiilor.
앫 În cazul ingerãrii de agent de etanºare
TIREFIT, clãtiþi-vã temeinic gura ºi
consumaþi multã apã.
앫 Nu utilizaþi vomitive. Consultaþi imediat un
medic.
앫 Nu inhalaþi vapori de agent TIREFIT.
i Dacã existã scurgeri de agent de etanºare
1 Autocolant pentru câmpul vizual al ºoferului
2 Autocolant pentru roatã
왘 Fixaþi partea 1 a autocolantului în câmpul
vizual al ºoferului.
왘 Fixaþi partea 2 a autocolantului în
apropierea ventilului roþii cu pneul
deteriorat.
GPericol de rãnire
Agentul de etanºare TIREFIT nu trebuie sã intre
în contact cu pielea, ochii sau îmbrãcãmintea.
TIREFIT, aºteptaþi pânã la uscarea acestora.
Ulterior, acestea pot fi îndepãrtate sub forma
unei pelicule de substanþã uscatã.
Dacã pe haine rãmâne agent de etanºare
TIREFIT, curãþaþi-le cât mai rapid cu
percloretilenã.
GPericol de rãnire
Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate
de producãtor, inscripþionate pe autocolantul
compresorului electric.
Practicaladvice.fm Page 275 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
i Autovehiculul poate fi echipat cu douã
tipuri de compresoare. Tipul 1 poate fi
identificat dupã capacul în spatele cãruia se
gãseºte furtunul cu manometru ºi cablul; tipul 2
dispune de un manometru integrat în
compresorul electric.
Tipul 1
왘 Scoateþi cablul de alimentare 5 ºi furtunul
compresorului 6 din compartimentul de
depozitare.
왘 Înºurubaþi capãtul furtunului 6 pe
flanºa 7 a recipientului cu agent de
etanºare TIREFIT 1.
왘 Puneþi recipientul TIREFIT 1 în degajarea
3 a compresorului, cu vârful în jos.
a Robinet de depresurizare
b Manometru
왘 Asiguraþi-vã cã robinetul de depresurizare
1
2
3
4
5
6
7
Recipientul cu agent de etanºare TIREFIT
Capac
Degajare
Comutator pornire/oprire
Cablu de alimentare cu fiºã
Furtunul compresorului
Flanºã
8 Furtun de umflare a pneului
9 Ventil
왘 Deºurubaþi capacul ventilului 9 al pneului
deteriorat.
a de pe manometrul b este închis
complet.
왘 Înºurubaþi capãtul furtunului de umflare a
pneului 8 pe ventilul 9.
왘 Introduceþi fiºa 5 în priza de alimentare a
brichetei* (컄 pagina 172) sau în priza de
12 V din autovehicul (컄 pagina 172).
왘 Rotiþi cheia în poziþia 1 (컄 pagina 69) în
contactul electronic de pornire.
왘 Deschideþi capacul 2 al compresorului
electric.
* opþional
275
Practicaladvice.fm Page 276 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
왘 Apãsaþi comutatorul de pornire/oprire 4
de pe compresor în poziþia I.
Compresorul electric este pornit. Pneul
este umflat.
i Mai întâi, agentul de etanºare TIREFIT este
pompat în pneu. Presiunea poate creºte pentru
scurt timp la 5 bar.
Nu opriþi compresorul electric în aceastã fazã.
Lãsaþi compresorul electric sã funcþioneze
timp de cinci minute. Dupã acest interval,
pneul trebuie sã aibã o presiune de 1,8 bar.
! Nu lãsaþi compresorul electric în funcþiune
timp de mai mult de ºase minute fãrã pauzã. În
caz contrar, acesta se poate supraîncãlzi.
왘
Compresorul poate fi utilizat din nou dupã
revenirea la temperatura normalã.
În cazul în care nu se atinge o presiune în pneuri
de 1,8 bar, în cinci minute:
왘 Opriþi compresorul electric ºi deconectaþi-l,
apoi conduceþi autovehiculul aproximativ
10 m înainte sau înapoi.
Aceastã acþiune ajutã la distribuirea mai
uniformã a agentului de etanºare TIREFIT.
왘 Scoateþi recipientul cu agent de etanºare
TIREFIT 1 din compresor.
왘 Umflaþi din nou pneul.
276
GPericol de accident
GPericol de accident
În cazul în care presiunea nu atinge valoarea
de 1,8 bar nici dupã cinci minute, pneul este
prea deteriorat.
Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi imediat la un
atelier de specialitate autorizat, care deþine
cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele
aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest
scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la
un centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea
lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de
siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.
Dacã presiunea a scãzut sub valoarea de
1,3 bar, pneul este prea deteriorat. Nu
continuaþi cãlãtoria. Apelaþi imediat la un
atelier de specialitate autorizat, care deþine
cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele
aferente efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest
scop, Mercedes-Benz recomandã apelarea la
un centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea
lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de
siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.
왘 Dacã presiunea în pneu are valoarea de cel
În cazul în care presiunea atinge valoarea de
1,8 bar:
왘 Apãsaþi comutatorul de pornire/oprire 4
de pe compresor în poziþia 0.
Compresorul se opreºte.
왘 Deconectaþi compresorul electric ºi
depozitaþi-l într-un loc sigur.
왘 Pliaþi triunghiul reflectorizant ºi depozitaþi-l
într-un loc sigur.
왘 Puneþi imediat autovehiculul în miºcare.
Aceastã acþiune ajutã la distribuirea mai
uniformã a agentului de etanºare TIREFIT.
왘 Opriþi dupã aproximativ 10 minute ºi
verificaþi presiunea în pneuri prin
intermediul compresorului.
puþin 1,3 bar, aduceþi presiunea la valoarea
recomandatã (valorile recomandate sunt
înscrise pe partea interioarã a clapetei
buºonului rezervorului de carburant).
Pentru a creºte presiunea în pneuri: porniþi
compresorul electric.
Pentru a reduce presiunea în pneuri:
deschideþi robinetul de depresurizare a de
pe manometru b.
왘 Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai
apropiat atelier de service pentru înlocuirea
pneului.
왘 Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
autorizat, de exemplu, la un centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz, pentru
înlocuirea trusei TIREFIT.
Practicaladvice.fm Page 277 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
GPericol de accident
Tipul 2
Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km / h.
Autocolantul cu inscripþia „max. 80 km/h”
trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al
ºoferului.
Manevrabilitatea autovehiculului poate fi
afectatã.
HNotã privind protecþia mediului
Trusa TIREFIT uzatã trebuie încredinþatã pentru
casare unui atelier de specialitate, de exemplu,
unui centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
왘 La fiecare patru ani, apelaþi la un atelier de
specialitate autorizat, de exemplu, la un
centru autorizat de vânzãri ºi service,
pentru înlocuirea trusei TIREFIT.
1
2
3
4
5
6
Recipientul cu agent de etanºare TIREFIT
Degajare
Comutator pornire/oprire
Cablu de alimentare cu fiºã
Furtunul compresorului
Flanºã
왘 Scoateþi cablul de alimentare 4 ºi furtunul
compresorului 5 din compartimentul de
depozitare.
왘 Înºurubaþi capãtul furtunului 5 pe
flanºa 6 a recipientului cu agent de
etanºare TIREFIT 1.
왘 Puneþi recipientul TIREFIT 1 în degajarea
2 a compresorului, cu vârful în jos.
7 Ventil
8 Furtun de umflare a pneului
왘 Deºurubaþi capacul ventilului 7 al pneului
deteriorat.
왘 Înºurubaþi capãtul furtunului de umflare a
pneului 8 pe ventilul 7.
왘 Introduceþi fiºa 4 în priza de alimentare a
brichetei* (컄 pagina 172) sau în priza de
12 V din autovehicul (컄 pagina 172).
왘 Rotiþi cheia în poziþia 1 (컄 pagina 69) în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi comutatorul de pornire/oprire 3
de pe compresor în poziþia I.
Compresorul electric este pornit. Pneul
este umflat.
i Mai întâi, agentul de etanºare TIREFIT este
pompat în pneu. Presiunea poate creºte pentru
scurt timp la 5 bar.
* opþional
277
Practicaladvice.fm Page 278 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
Nu opriþi compresorul electric în aceastã fazã.
왘
Lãsaþi compresorul electric sã funcþioneze
timp de cinci minute. Dupã acest interval,
pneul trebuie sã aibã o presiune de 1,8 bar.
! Nu lãsaþi compresorul electric în funcþiune
timp de mai mult de ºase minute fãrã pauzã. În
caz contrar, acesta se poate supraîncãlzi.
Compresorul poate fi utilizat din nou dupã
revenirea la temperatura normalã.
În cazul în care în cinci minute nu se atinge o
presiune în pneuri de 1,8 bar:
왘 Opriþi compresorul electric ºi deconectaþi-l,
apoi conduceþi autovehiculul aproximativ
10 m înainte sau înapoi.
Aceastã acþiune ajutã la distribuirea mai
uniformã a agentului de etanºare TIREFIT.
왘 Scoateþi recipientul cu agent de etanºare
TIREFIT 1 din compresor.
왘 Umflaþi din nou pneul.
278
GPericol de accident
GPericol de accident
În cazul în care presiunea nu atinge valoarea de
1,8 bar nici dupã cinci minute, pneul este prea
deteriorat.
Dacã presiunea a scãzut sub valoarea de 1,3 bar,
pneul este prea deteriorat. Nu continuaþi
cãlãtoria. Apelaþi imediat la un atelier de
specialitate autorizat, care deþine cunoºtinþele
tehnice ºi echipamentele aferente efectuãrii
lucrãrilor necesare. În acest scop, Mercedes-Benz
recomandã apelarea la un centru autorizat de
vânzãri ºi service Mercedes-Benz. Este prioritarã
încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi
sistemele de siguranþã unui atelier de specialitate
autorizat.
Nu continuaþi cãlãtoria. Apelaþi imediat la un
atelier de specialitate autorizat, care deþine
cunoºtinþele tehnice ºi echipamentele aferente
efectuãrii lucrãrilor necesare. În acest scop,
Mercedes-Benz recomandã apelarea la un centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã
siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui atelier de
specialitate autorizat.
În cazul în care presiunea atinge valoarea de
1,8 bar:
왘 Apãsaþi comutatorul de pornire/oprire 3
de pe compresor în poziþia 0.
Compresorul se opreºte.
왘 Deconectaþi compresorul electric ºi
depozitaþi-l într-un loc sigur.
왘 Pliaþi triunghiul reflectorizant ºi depozitaþi-l
într-un loc sigur.
왘 Puneþi imediat autovehiculul în miºcare.
Aceastã acþiune ajutã la distribuirea mai
uniformã a agentului de etanºare TIREFIT.
왘 Opriþi dupã aproximativ 10 minute ºi
verificaþi presiunea în pneuri prin
intermediul compresorului.
9 Buton depresurizare
a Manometru
왘 Dacã presiunea în pneu are valoarea de cel
puþin 1,3 bar, aduceþi presiunea la valoarea
recomandatã (valorile recomandate sunt
înscrise pe partea interioarã a clapetei
buºonului rezervorului de carburant).
Practicaladvice.fm Page 279 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
Pentru a creºte presiunea în pneuri: porniþi
compresorul electric.
Pentru a reduce presiunea în pneuri:
apãsaþi butonul galben de depresurizare 9
situat lângã manometrul a.
왘 Conduceþi autovehiculul cãtre cel mai apropiat
atelier de service pentru înlocuirea pneului.
왘 Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
autorizat, de exemplu, la un centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz, pentru
înlocuirea trusei TIREFIT.
GPericol de accident
Nu depãºiþi viteza maximã de 80 km / h.
Autocolantul cu inscripþia „max. 80 km/h”
trebuie sã fie amplasat în câmpul vizual al
ºoferului.
Manevrabilitatea autovehiculului poate fi
afectatã.
HNotã privind protecþia mediului
Trusa TIREFIT uzatã trebuie încredinþatã pentru
casare unui atelier de specialitate, de exemplu,
unui centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
왘 La fiecare patru ani, apelaþi la un atelier de
specialitate autorizat, de exemplu, la un
centru autorizat de vânzãri ºi service,
pentru înlocuirea trusei TIREFIT.
* opþional
Pregãtirea autovehiculului
Înlocuirea unei roþi/montarea roþii de
rezervã*
왘 Pregãtiþi autovehiculul conform
GPericol de accident
왘 Dacã este cuplatã o remorcã, decuplaþi-o.
Dimensiunile jantei ºi ale pneului roþii de
rezervã* pot diferi de cele ale jantelor ºi
pneurilor roþilor standard.
Caracteristicile de manevrare ale
autovehiculului se vor schimba dacã montaþi o
roatã de rezervã*. Adaptaþi-vã stilul de
conducere în consecinþã.
Utilizarea roþii de rezervã* este permisã doar
pentru scurt timp. Nu depãºiþi viteza maximã
de 80 km/h ºi nu dezactivaþi sistemul ESP®.
Nu este permisã montarea mai multor roþi de
rezervã*.
instrucþiunilor anterioare (컄 pagina 273).
왘 Aºezaþi roþile în poziþia drept înainte.
왘 Scoateþi urmãtoarele articole din
앫
앫
앫
왘
compartimentul de depozitare de sub
podeaua portbagajului:
roata de rezervã reversibilã*
trusa de scule a autovehiculului
cricul
Asiguraþi autovehiculul împotriva punerii
accidentale în miºcare.
Pe o suprafaþã planã: amplasaþi cale sau
alte obiecte similare în faþa ºi în spatele roþii
diagonal opuse roþii de înlocuit.
GPericol de accident
Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
autorizat, care deþine echipamentul ºi
cunoºtinþele tehnice necesare pentru
înlocuirea roþii de rezervã*. În acest scop,
Mercedes-Benz recomandã apelarea la oricare
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea
lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de
siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.
279
Practicaladvice.fm Page 280 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
Ridicarea autovehiculului
GPericol de rãnire
Asigurarea autovehiculului pe teren plan
(ilustrare)
왘 La coborârea unei pante abrupte: amplasaþi
cale sau alte obiecte similare sub roþile
celeilalte punþi.
Cricul este destinat exclusiv ridicãrii ºi
susþinerii autovehiculului pentru perioade
scurte de timp, în scopul înlocuirii unei roþi.
Dacã intenþionaþi sã lucraþi sub autovehicul,
acesta trebuie ridicat pe dispozitive de
susþinere.
Cricul trebuie amplasat pe o suprafaþã planã,
stabilã, cu aderenþã adecvatã. Nu utilizaþi
bucãþi de lemn sau obiecte similare ca suport
pentru cric. În caz contrar, acesta nu va mai
beneficia de aceeaºi capacitate de susþinere a
sarcinii ca urmare a înãlþimii limitate.
Nu porniþi niciodatã motorul când
autovehiculul este ridicat pe cric.
Nu vã aºezaþi sub autovehicul când
acesta este ridicat pe cric. Dacã nu ridicaþi
autovehiculul conform procedurii descrise mai
sus, acesta poate sã alunece de pe cric (de
exemplu, la pornirea motorului sau la
deschiderea uneia dintre portiere sau a
hayonului) ºi puteþi fi grav accidentat.
GPericol de accident
Asigurarea autovehiculului pe pante lejere
(ilustrare)
280
Amplasarea incorectã a cricului poate antrena:
alunecarea autovehiculului de pe cric
앫
앫
accidentarea dumneavoastrã sau a altor
persoane
앫 deteriorarea autovehiculului
De aceea, este important sã asiguraþi
amplasarea corectã a cricului în punctele de
aplicare corespunzãtoare. Înainte de a
amplasa cricul, îndepãrtaþi murdãria de pe
punctele de aplicare (dacã este cazul).
1 Manivelã
왘 Cu ajutorul manivelei 1, slãbiþi ºuruburile
roþii pe care doriþi sã o înlocuiþi efectuând
aproximativ o rotaþie completã. Nu
desfaceþi complet ºuruburile.
Practicaladvice.fm Page 281 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
Montarea unei roþi noi
GPericol de accident
Înlocuiþi ºuruburile deteriorate sau corodate.
Nu ungeþi niciodatã ºuruburile de roatã. Acest
lucru poate slãbi ºuruburile din butucul roþii.
GPericol de accident
왘 Aºezaþi cricul în poziþie verticalã, perfect
perpendicular pe sol.
왘 Scoateþi cheia cu clichet 3 din trusa de
1 Punct de aplicare a cricului
2 Cric
3 Cheie cu clichet
왘 Amplasaþi cricul 2 în punctul de
aplicare 1.
scule ºi fixaþi-o pe piuliþa hexagonalã a
cricului 2 astfel încât marcajul AUF sã fie
vizibil.
왘 Ridicaþi autovehiculul prin rotirea cheii cu
clichet 3 pânã când pneul este ridicat de
la sol maxim 3 cm.
왘 Desfaceþi ºuruburile de roatã.
! Nu aºezaþi ºuruburile în nisip sau pe
suprafeþe murdare. În caz contrar, ºuruburile ºi
canalele filetate din butucul roþii se pot
deteriora.
왘 Scoateþi roata.
Dacã unul din canalele filetate din butucul de
roatã este deteriorat, este interzisã
continuarea conducerii autovehiculului.
Apelaþi imediat la un atelier de specialitate
autorizat, care deþine cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele necesare efectuãrii lucrãrilor.
În acest scop, Mercedes-Benz recomandã
apelarea la un centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz. Este prioritarã
încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi
sistemele de siguranþã unui atelier de
specialitate autorizat.
GPericol de accident
Utilizaþi numai ºuruburi proiectate special
pentru roþi ºi autovehicul. Mercedes-Benz
recomandã ca, din raþiuni de siguranþã, sã
utilizaþi numai ºuruburi care au fost omologate
pentru autovehiculele Mercedes-Benz.
ªuruburile de alt tip se pot slãbi în timp.
281
Practicaladvice.fm Page 282 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
Umflarea roþii de rezervã*
Nu strângeþi complet ºuruburile de roatã
atunci când autovehiculul este ridicat pe cric.
Autovehiculul poate aluneca de pe cric.
GPericol de accident
Umflaþi roata de rezervã înainte de coborârea
autovehiculului de pe cric; în caz contrar,
existã pericolul deteriorãrii jantei.
왘 Scoateþi compresorul electric din
compartimentul de depozitare situat sub
podeaua portbagajului (컄 pagina 213).
왘 Aºezaþi roata de rezervã reversibilã* pe
butuc ºi împingeþi-o.
GPericol de rãnire
Respectaþi instrucþiunile de siguranþã furnizate
de producãtor, inscripþionate pe autocolantul
compresorului electric.
1 ªuruburi pentru jante de 17", 19" ºi 20"
2 ªuruburi pentru roata de rezervã*
왘 Curãþaþi suprafeþele de contact dintre roatã
ºi butuc.
왘 Strângeþi ºuruburile roþilor.
Autovehiculul este echipat cu unul din douã
tipuri de compresoare electrice:
앫 tipul 1: compresor electric cu manometru
fixat de furtun.
앫 tipul 2: compresor electric cu manometru
integrat.
Descrierea de mai jos este valabilã pentru
ambele tipuri de compresor electric.
Diferenþele vor fi detaliate în funcþie de situaþie.
* opþional
282
Practicaladvice.fm Page 283 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
왘 Apãsaþi comutatorul de pornire/oprire 2
de pe compresor în poziþia 0.
왘 Introduceþi fiºa de conectare 3 în priza
Tipul 1
Tipul 2
1
2
3
4
2
3
4
5
6
Capac
Comutator pornire/oprire
Cablu de alimentare cu fiºã
Furtun de compresor cu manometru ºi
robinet de depresurizare
5 Piuliþã de îmbinare
Comutator pornire/oprire
Cablu de alimentare cu fiºã
Manometru
Piuliþã de îmbinare
Buton de depresurizare
왘 Tipul 1: deschideþi capacul 1.
왘 Tipul 1: scoateþi fiºa de alimentare 3 ºi
왘
왘
왘
왘
furtunul 4 din compartimentul de
depozitare.
Tipul 2: scoateþi fiºa de alimentare 3 ºi
furtunul din compartimentul de depozitare.
Tipul 1: asiguraþi-vã cã robinetul de
depresurizare 4 de pe manometru este
închis complet.
Deºurubaþi capacul ventilului pneului
deteriorat.
Înºurubaþi piuliþa de îmbinare 5 de pe
furtunul de aer în ventil.
pentru brichetã* (컄 pagina 172) sau în
priza de 12 V a autovehiculului
(컄 pagina 172).
왘 Cheia trebuie sã se afle în poziþia 2 în
contactul electronic de pornire.
왘 Apãsaþi comutatorul de pornire/oprire 2
de pe compresor în poziþia I.
Compresorul electric este pornit. Pneul
este umflat.
왘 Când presiunea atinge valoarea de 2,8 bar,
apãsaþi comutatorul de pornire/oprire 2
de pe compresor în poziþia 0.
Compresorul se opreºte.
! Nu lãsaþi compresorul electric sã
funcþioneze mai mult de opt minute fãrã pauzã.
În caz contrar, acesta se poate supraîncãlzi.
Compresorul poate fi utilizat din nou dupã
revenirea la temperatura normalã.
Dacã presiunea în pneu depãºeºte 2,8 bar:
* opþional
283
Practicaladvice.fm Page 284 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Panã de cauciuc
i Nu activaþi sistemul de monitorizare a
왘 Tipul 1: deschideþi robinetul de
depresurizare 4 de pe manometru pânã la
atingerea presiunii corecte.
왘 Tipul 2: apãsaþi butonul de depresurizare
6 pânã la atingerea presiunii corecte.
왘 Opriþi compresorul electric utilizând
comutatorul de pornire/oprire 2,
deconectaþi-l de la ventilul pneului ºi
depozitaþi-l într-un loc sigur.
presiunii în pneuri* înainte de înlocuirea pneului
defect.
Coborârea autovehiculului
왘 Aºezaþi cheia cu clichet pe piuliþa
hexagonalã a cricului astfel încât marcajul
AB sã fie vizibil.
왘 Rotiþi cheia cu clichet ºi coborâþi
autovehiculul pânã când staþioneazã din
nou stabil pe sol.
왘 Scoateþi cricul de sub autovehicul.
1 – 5 ªuruburi de roatã
왘 Strângeþi uniform ºuruburile de roatã în
diagonalã, în secvenþa indicatã (1 la 5).
Cuplul de strângere este de 150 Nm.
GPericol de accident
Verificaþi cuplul de strângere a ºuruburilor
dupã fiecare înlocuire a roþilor. ªuruburile de
roatã se pot slãbi dacã acestea nu sunt strânse
la un cuplu de 150 Nm.
왘 Rotiþi cricul în poziþia iniþialã ºi depozitaþi-l
împreunã cu restul trusei de scule a
autovehiculului în portbagaj.
왘 Depozitaþi roata defectã în portbagaj.
* opþional
284
Practicaladvice.fm Page 285 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Bateria
Bateria
Pericol de explozie
Notã cu privire la bateria
autovehiculului
Pentru a prelungi la maxim durata de viaþã a
bateriilor, este necesar ca acestea sã fie
permanent suficient încãrcate.
Verificaþi gradul de încãrcare a bateriei mai
frecvent dacã utilizaþi autovehiculul
preponderent pentru cãlãtorii scurte sau dacã
acesta este menþinut în stare de nefuncþionare
pentru perioade îndelungate de timp.
Pentru a preveni deteriorãrile cauzate de
coroziune, înlocuiþi bateria numai cu una
prevãzutã cu capac central de ventilaþie.
Dacã nu intenþionaþi sã conduceþi autovehiculul
pentru perioade mai lungi de timp, consultaþi un
centru autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz.
GPericol de rãnire
Respectaþi instrucþiunile de siguranþã ºi luaþi
mãsuri de protecþie la manipularea bateriilor
de autovehicul.
Fumatul, lucrul cu focul ºi cu
flãcãrile deschise sunt interzise în
timpul manipulãrii bateriei. Evitaþi
producerea scânteilor.
Acidul din baterie este caustic.
Evitaþi contactul acestuia cu
pielea, ochii sau îmbrãcãmintea.
Purtaþi echipament de protecþie
adecvat, mai ales mãnuºi,
salopetã ºi mascã.
Clãtiþi imediat stropii de acid cu
care aþi intrat în contact cu apã
curatã. Dacã este necesar,
consultaþi un medic.
Purtaþi ochelari de protecþie.
Tineþi copiii la distanþã.
Respectaþi instrucþiunile oferite
de Manualul de utilizare.
HNotã privind protecþia mediului
Nu aruncaþi bateriile împreunã cu resturile
menajere. Îndepãrtaþi bateriile defecte în mod
ecologic. Încredinþaþi bateriile uzate unui
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz sau unui punct special de
colectare a bateriilor uzate.
G Pericol de rãnire
Din motive de siguranþã, Mercedes-Benz vã
recomandã sã utilizaþi numai baterii care au
fost special omologate pentru autovehiculul
dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz.
Aceste baterii oferã protecþie superioarã la
impact pentru a preveni producerea de arsuri
chimice în cazul deteriorãrii bateriei ca urmare
a unui accident.
Pentru a preveni arsurile chimice, respectaþi
urmãtoarele instrucþiuni de siguranþã la
manipularea bateriilor:
앫 Nu vã aplecaþi asupra bateriilor.
앫 Nu aºezaþi obiecte din metal pe baterie. În
caz contrar, este posibilã provocarea unui
scurtcircuit ºi aprinderea amestecului de
gaze foarte inflamabil din baterie.
285
Practicaladvice.fm Page 286 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Bateria
앫
앫
앫
Asiguraþi-vã cã nu sunteþi încãrcat electrostatic, de exemplu, în cazul purtãrii de articole de îmbrãcãminte din material sintetic
sau ca rezultat al frecãrii de un material
textil. Evitaþi sã trageþi sau sã faceþi sã
gliseze bateria pe covoare sau alte materiale sintetice.
Nu atingeþi niciodatã bateria înainte de a
vã fi descãrcat de eventualele sarcini electrostatice. Pentru aceasta, pãrãsiþi autovehiculul ºi atingeþi caroseria acestuia.
Nu ºtergeþi bateria cu lavete textile. Bateria poate exploda ca urmare a unei
încãrcãri electrostatice sau a scânteilor
care sar.
! Opriþi motorul ºi scoateþi cheia înainte de
deºurubarea sau deconectarea fiºelor de la
bornele bateriei. În caz contrar, este posibilã
distrugerea unor componente electronice, cum
ar fi alternatorul.
sub carcasa filtrului de aer de pe partea dreaptã
a autovehiculului în sensul de deplasare a
acestuia.
1
2
3
4
Baterie
Borna pozitivã
Borna negativã
Furtun de ventilaþie
Deconectarea bateriei autovehiculului
un atelier de specialitate autorizat, de exemplu,
la un centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz, pentru efectuarea tuturor
operaþiilor legate de baterie, de exemplu,
pentru scoaterea, încãrcarea ºi înlocuirea
acesteia.
GPericol de accident
Autovehiculul este echipat cu o baterie montatã
în compartimentul motorului. Aceasta este
situatã în partea din faþã a peretelui despãrþitor
286
maneta selectorului de viteze este blocatã
în poziþia P
! La deconectarea bateriei, respectaþi
i Mercedes-Benz vã recomandã sã apelaþi la
Amplasarea bateriei
앫
Dacã bateria este deconectatã:
efectul de amplificare a frânei nu va fi disponibil. În acest caz, va fi necesarã o forþã
de frânare mai mare, iar cursa pedalei va fi
mai lungã. Dacã este cazul, acþionaþi cu
forþã maximã pedala de frânã.
앫 nu veþi mai putea roti cheia în contactul
electronic de pornire.
앫
întotdeauna ordinea operaþiunilor indicatã în
continuare. Nu inversaþi niciodatã polaritatea
fiºelor bateriei. În caz contrar, este posibilã
deteriorarea sistemelor electronice ale
autovehiculului.
왘 Acþionaþi ferm frâna de parcare ºi setaþi
transmisia automatã în poziþia P.
왘 Deconectaþi toþi consumatorii electrici.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 0 ºi scoateþi-o din
contact.
왘 Deschideþi capota motorului.
왘 Deconectaþi fiºa bornei negative a bateriei.
왘 Scoateþi capacul fiºei bornei pozitive.
왘 Deconectaþi fiºa bornei pozitive a bateriei.
왘 Deconectaþi furtunul de ventilaþie.
Practicaladvice.fm Page 287 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Bateria
Demontarea bateriei
왘 Deconectaþi bateria (컄 pagina 286).
왘 Slãbiþi ºurubul de fixare a bateriei.
왘 Scoateþi bateria.
Încãrcarea ºi montarea bateriei
! Efectuaþi încãrcarea bateriei exclusiv cu un
redresor care a fost testat ºi omologat de
Mercedes-Benz. Acest tip de redresoare
permite încãrcarea bateriei, fãrã ca aceasta sã
fie demontatã. În caz contrar, este posibilã
deteriorarea sistemelor electronice ale
autovehiculului.
G Pericol de rãnire
! Utilizaþi exclusiv redresoare cu tensiunea
Efectuaþi încãrcarea bateriei numai într-un
spaþiu bine ventilat. În timpul încãrcãrii
bateriei, este posibilã eliberarea de gaze care
provoacã mici explozii. Aceasta poate provoca
rãnirea dumneavoastrã sau a altor persoane
sau poate duce la deteriorarea vopselei sau
coroziunea acidã a autovehiculului.
Puteþi obþine informaþii despre redresoarele
care permit încãrcarea bateriei fãrã ca aceasta
sã fie demontatã de la orice atelier de
specialitate autorizat, de exemplu, de la
oricare centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
왘 Încãrcaþi bateria. Respectaþi instrucþiunile
de încãrcare de maxim 14,8 V.
de utilizare aferente redresorului.
왘 Montaþi din nou bateria încãrcatã.
În acest scop, parcurgeþi etapele descrise
în cadrul secþiunii „Demontarea bateriei”, în
ordine inversã (컄 pagina 287).
GPericol de rãnire
Acidul din baterie este caustic. Evitaþi
contactul acestuia cu pielea, ochii sau
îmbrãcãmintea.
Reconectarea bateriei
! La reconectarea bateriei, respectaþi
întotdeauna ordinea operaþiunilor indicatã în
continuare. Nu inversaþi niciodatã polaritatea
fiºelor bateriei. În caz contrar, este posibilã
deteriorarea sistemelor electronice ale
autovehiculului.
왘 Deconectaþi toþi consumatorii electrici.
왘 Conectaþi fiºa bornei pozitive ºi fixaþi
capacul.
왘 Conectaþi fiºa bornei negative.
왘 Conectaþi furtunul de ventilaþie. Montaþi un
racord de ventilaþie între baterie ºi furtunul
de ventilaþie.
왘 Închideþi capota motorului.
i În cazul în care alimentarea bateriei a fost
întreruptã (de exemplu, bateria a fost
reconectatã), trebuie sã efectuaþi urmãtoarele
operaþiuni:
앫
Setaþi ora (컄 pagina 122).
Resetaþi trapa glisantã panoramicã
(컄 pagina 156).
앫 Resetaþi funcþia pentru plierea/deplierea
automatã* a oglinzilor exterioare,
depliindu-le o singurã datã (컄 pagina 77).
앫
GPericol de rãnire
În timpul încãrcãrii, existã pericolul de arsuri
chimice din cauza gazelor eliberate din baterie.
Nu vã aplecaþi deasupra bateriei în timpul
procesului de încãrcare.
287
Practicaladvice.fm Page 288 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Pornirea asistatã
Pornirea asistatã
Dacã bateria autovehiculului este descãrcatã,
motorul poate fi pornit utilizând bateria unui alt
autovehicul sau o baterie externã, prin
intermediul cablurilor pentru pornire asistatã.
Respectaþi urmãtoarele instrucþiuni:
앫 Pornirea asistatã trebuie efectuatã numai
când motorul ºi convertorul catalitic sunt
reci.
앫 Nu porniþi motorul dacã bateria este
îngheþatã. Permiteþi bateriei sã se
încãlzeascã mai întâi.
앫 Pornirea asistatã poate fi efectuatã numai
prin intermediul bateriilor cu o tensiune
nominalã de 12 V.
앫 Utilizaþi cabluri pentru pornirea asistatã
protejate împotriva inversãrii polaritãþii, cu
un diametru al secþiunii transversale
corespunzãtor ºi cleºti de conectare izolaþi.
i Cablurile pentru pornirea asistatã protejate
împotriva inversãrii polaritãþii ºi informaþiile
suplimentare despre pornirea asistatã sunt
disponibile la oricare centru autorizat de vânzãri
ºi service Mercedes-Benz.
! Evitaþi tentativele prelungite ºi repetate de
pornire.
Nu porniþi niciodatã autovehiculul prin
intermediul unui redresor rapid.
288
GPericol de rãnire
Din cauza gazelor eliberate din baterie în
timpul pornirii asistate a unui autovehicul,
existã pericolul arsurilor cu acid. Nu vã aplecaþi
deasupra bateriei când se efectueazã pornirea
asistatã a motorului.
GPericol de explozie
Gazele eliberate din baterie în timpul pornirii
asistate pot provoca mici explozii. Evitaþi
producerea scânteilor. Evitaþi prezenþa
flãcãrilor deschise ºi fumatul în preajma
bateriei.
Respectaþi instrucþiunile de siguranþã ºi luaþi
mãsuri de protecþie la manipularea bateriilor
de autovehicul. Le puteþi gãsi în secþiunea
„Baterie” din index.
왘 Cele douã autovehicule nu trebuie sã intre
în contact.
왘 Acþionaþi frâna de parcare.
왘 Deplasaþi maneta selectorului de viteze în
왘
poziþia P.
Deconectaþi toþi consumatorii electrici.
1 Capac
2 Borna pozitivã a bateriei autovehiculului
personal
3 Borna pozitivã a bateriei furnizoare
4 Borna negativã a bateriei furnizoare
5 Punctul de prindere la masã (autovehiculul
personal)
왘 Deplasaþi capacul 1 al bornei pozitive 2
în sensul indicat de sãgeatã.
왘 Conectaþi borna pozitivã 2 a
autovehiculului personal la borna
pozitivã 3 a bateriei furnizoare prin
intermediul cablului pentru pornire asistatã,
începând cu bateria autovehiculului
personal.
왘 Porniþi motorul autovehiculului furnizor ºi
lãsaþi-l sã funcþioneze la ralanti.
Practicaladvice.fm Page 289 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Remorcarea ºi pornirea prin remorcare
왘 Conectaþi borna negativã 4 a bateriei
왘
왘
왘
왘
furnizoare la punctul de prindere la masã
5 al autovehiculului personal, ataºând mai
întâi cablul pentru pornire asistatã la borna
bateriei furnizoare.
Porniþi motorul autovehiculului.
Consumatorii electrici pot fi reporniþi.
Totuºi, nu conectaþi luminile deoarece
acest lucru ar suprasolicita bateria.
Deconectaþi mai întâi cablul care leagã
punctul de masã 5 ºi borna negativã 4,
apoi pe cel care leagã borna pozitivã 2 ºi
borna pozitivã 3, începând întotdeauna cu
bateria autovehiculului personal.
Apelaþi la un atelier de specialitate
autorizat, de exemplu, la un centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz, pentru
verificarea bateriei.
Remorcarea ºi pornirea prin remorcare
De reþinut
GPericol de accident
În cazul în care sunteþi nevoit sã tractaþi
autovehiculul, trebuie sã utilizaþi o barã de
tractare rigidã dacã:
앫 motorul nu poate fi pornit
앫 sistemul de frânare este defect
앫 alimentarea cu energie electricã sau
sistemul electric al autovehiculului funcþioneazã defectuos
Servodirecþia ºi sistemul de asistenþã la
frânare nu funcþioneazã când motorul nu este
pornit. În acest caz, va fi necesarã o forþã de
frânare mai mare, iar cursa pedalei va fi mai
lungã. Dacã este necesar, acþionaþi cu forþã
maximã pedala de frânã.
Nu tractaþi autovehiculul dacã nu puteþi roti
cheia în contact. În acest caz, direcþia este
blocatã, iar autovehiculul nu poate fi manevrat.
Pentru remorcarea sau pentru pornirea prin
remorcare a altui autovehicul, masa acestuia
nu trebuie sã depãºeascã masa maximã
admisã a autovehiculului personal.
Se recomandã transportarea autovehiculului în
locul tractãrii acestuia.
Respectaþi reglementãrile privind tractarea în
vigoare pentru fiecare þarã.
! În cazul tractãrii, porniþi de pe loc lent ºi
fãrã smucituri. Dacã forþa de tracþiune este
prea mare, autovehiculele pot suferi deteriorãri.
Nu utilizaþi inelul de remorcare în scopul
eliberãrii unui autovehicul blocat.
! Distanþa maximã admisã pentru remorcare
este de 50 km. Viteza maximã admisã în cazul
remorcãrii este de 50 km/h.
Pentru distanþe de tractare mai lungi de 50 km,
este necesarã ridicarea autovehiculului ºi
transportarea acestuia pe o platformã.
! Cablul sau bara de tractare trebuie ataºate
numai la inelele de remorcare. În caz contrar,
este posibilã deteriorarea autovehiculului.
앫 Nu este permisã pornirea prin tractare a
autovehiculului.
앫 Dacã motorul nu porneºte, încercaþi
pornirea asistatã a acestuia
(컄 pagina 288).
앫 Dacã pornirea asistatã a autovehiculului nu
este posibilã, remorcaþi-l pânã la cel mai
apropiat atelier de specialitate autorizat, de
exemplu, la un centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz.
앫 Dacã transmisia autovehiculului este
deterioratã, transportaþi-l pe o platformã.
앫 În timpul tractãrii autovehiculului, maneta
selectorului transmisiei automate trebuie
sã se afle în poziþia N.
289
Practicaladvice.fm Page 290 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Remorcarea ºi pornirea prin remorcare
앫
Dacã remorcaþi autovehiculul fãrã a ridica
una din punþi, deplasaþi maneta selectorului
de viteze în poziþia N ºi rotiþi cheia în poziþia
2 în contactul electronic de pornire.
앫 Autovehiculele dotate cu sistem 4MATIC*
nu trebuie tractate cu una din punþi ridicatã.
앫 Înainte de remorcarea autovehiculului,
asiguraþi-vã cã bateria acestuia este
conectatã ºi încãrcatã. În caz contrar:
앫
contactul nu poate fi pus
앫
nu puteþi deplasa maneta
selectorului în poziþia N
앫
frânarea nu este asistatã
Montarea inelului de remorcare
Deschiderea capacului spate
Autovehicule cu inel de remorcare: dacã
intenþionaþi sã utilizaþi autovehiculul pentru
tractare, montaþi cârligul de remorcare
(컄 pagina 199) ºi ataºaþi bara de tractare.
Deschiderea capacului faþã
Dispozitivele de prindere a inelelor de
remorcare se gãsesc în barele de protecþie.
Acestea sunt situate în partea din faþã ºi spate,
sub capacele de pe partea dreaptã a
autovehiculului în sensul de deplasare a
acestuia.
1 Capac
i Înainte de remorcarea autovehiculului,
dezactivaþi funcþia de zãvorâre automatã. În caz
contrar, existã posibilitatea sã nu puteþi intra în
autovehicul în timpul împingerii sau remorcãrii.
왘 Împingeþi capacul 1 în sensul indicat de
Anterior remorcãrii, dezactivaþi sistemul de
protecþie antiremorcare (컄 pagina 60).
Fixarea inelului de remorcare
sãgeatã.
왘 Scoateþi capacul 1.
왘 Scoateþi inelul de remorcare ºi manivela din
1 Capac
왘 Împingeþi capacul 1 în sensul indicat de
trusa de scule a autovehiculului
(컄 pagina 213).
왘 Înºurubaþi inelul de remorcare spre
dreapta, pânã la capãt.
왘 Introduceþi manivela în inelul de remorcare
ºi strângeþi-l.
sãgeatã.
왘 Scoateþi capacul 1.
* opþional
290
Practicaladvice.fm Page 291 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Siguranþele
Remorcarea autovehiculului
! Distanþa maximã admisã pentru remorcare
este de 50 km. Viteza maximã admisã în cazul
remorcãrii este de 50 km/h.
Pentru distanþe de tractare mai lungi de 50 km,
este necesarã ridicarea autovehiculului ºi
transportarea acestuia pe o platformã.
! Autovehiculele dotate cu sistem 4MATIC*
Transportarea autovehiculului
Inelele de remorcare pot fi utilizate pentru
urcarea autovehiculului pe o platformã în
scopul transportãrii acestuia.
! Ancoraþi autovehiculul numai de roþi sau de
jante, nu de piese cum ar fi punþile sau
componentele sistemului de direcþie. În caz
contrar, existã pericolul deteriorãrii
autovehiculului.
nu trebuie tractate cu una din punþi ridicatã.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire.
왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia N.
Demontarea inelului de remorcare
왘 Scoateþi manivela din trusa de scule a
왘
왘
왘
왘
autovehiculului (컄 pagina 213).
Introduceþi manivela în inelul de remorcare
ºi rotiþi-o spre stânga.
Deºurubaþi inelul de remorcare.
Amplasaþi capacul ºi fixaþi-l prin apãsare.
Puneþi inelul de remorcare ºi manivela
înapoi în trusa de scule.
왘 Rotiþi cheia în poziþia 2 în contactul
electronic de pornire.
왘 Deplasaþi maneta selectorului în poziþia N.
Siguranþele
Observaþii privind înlocuirea
siguranþelor
Siguranþele din dotarea autovehiculului sunt
destinate întreruperii circuitelor defecte. În
cazul arderii unei siguranþe, toate
componentele din circuit ºi funcþiile asociate
acestora vor fi indisponibile.
Siguranþele arse trebuie înlocuite cu siguranþe
cu aceleaºi caracteristici, care pot fi identificate
prin culoare ºi amperaj. Caracteristicile
siguranþelor sunt specificate în schema de
corespondenþã a siguranþelor. Apelaþi la un
centru autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz pentru asistenþã în acest sens.
G Pericol de incendiu
Utilizaþi numai siguranþe omologate pentru
autovehiculele Mercedes-Benz, care au
amperajul corespunzãtor pentru sistemul
protejat. Nu încercaþi sã reparaþi siguranþele
defecte sau sã le înlocuiþi cu dispozitive
artizanale. Suprasolicitarea circuitului poate
cauza un incendiu. Apelaþi la un atelier de
specialitate autorizat, de exemplu, la un centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz,
pentru detectarea ºi remedierea problemei.
291
Practicaladvice.fm Page 292 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Siguranþele
În cazul în care siguranþa nou introdusã se arde,
apelaþi la un atelier de specialitate autorizat, de
exemplu, la un centru autorizat de vânzãri ºi
service Mercedes-Benz, pentru identificarea ºi
remedierea problemei.
! Utilizaþi numai siguranþe omologate pentru
autovehiculele Mercedes-Benz, cu amperajul
corespunzãtor pentru sistemul respectiv. În caz
contrar, este posibilã deteriorarea
componentelor sau a sistemelor electrice.
Înainte de schimbarea unei siguranþe
왘 Parcaþi autovehiculul.
왘 Deconectaþi toþi consumatorii electrici.
왘 Scoateþi cheia din contactul electronic de
pornire.
Blocul de siguranþe situat în planºa de
bord*
Siguranþele sunt situate în diverse blocuri de
siguranþe:
앫 blocul de siguranþe de pe planºa de bord,
spre ºofer*
앫 blocul de siguranþe din compartimentul
motorului, pe partea ºoferului
앫 blocul de siguranþe din compartimentul de
depozitare situat sub podeaua
portbagajului, pe partea dreaptã a
autovehiculului
Schema de corespondenþã a siguranþelor
Schema de corespondenþã a siguranþelor se
gãseºte împreunã cu trusa de scule
(컄 pagina 213) în compartimentul de
depozitare de sub podeaua portbagajului.
왘 Rabataþi capacul 1 cãtre interior pânã se
fixeazã.
왘 Închideþi portiera ºoferului.
Blocul de siguranþe din compartimentul
motorului
왘 Asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de parbriz
sunt dezactivate.
GPericol de rãnire
Anterior deschiderii capacului blocului de
siguranþe, asiguraþi-vã cã ºtergãtoarele de
parbriz sunt dezactivate ºi cheia este scoasã
din contactul electronic de pornire. În caz
contrar, ºtergãtoarele ºi braþele acestora
situate deasupra capacului ar putea fi puse în
funcþiune. Acest lucru ar putea cauza rãnirea
dumneavoastrã sau a altor persoane.
왘 Pentru deschidere: deschideþi capota
1 Capac
2 Demontarea capacului
3 Eliberarea capacului
motorului (컄 pagina 180).
왘 Pentru deschidere: deschideþi portiera
ºoferului.
왘 Detaºaþi uºor capacul 1 din partea de jos
3.
왘 Trageþi capacul 1 în exterior ºi scoateþi-l
2.
왘 Pentru închidere: prindeþi capacul 1 în
partea din faþã.
292
* opþional
Practicaladvice.fm Page 293 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Siguranþele
Blocul de siguranþe din compartimentul
pentru bagaje
1 Cleme
2 Furtunuri
왘 Îndepãrtaþi umezeala de pe blocul de
왘
왘
왘
왘
왘
왘
왘
왘
siguranþe cu o cârpã uscatã.
Desfaceþi furtunurile 2 de pe capac.
Pliaþi clemele 1 în sus.
Ridicaþi capacul blocului de siguranþe cãtre
partea din faþã a autovehiculului.
Pentru închidere: verificaþi dacã garnitura
de cauciuc este montatã corect în capac.
Introduceþi capacul în opritorul din partea
din spate a blocului de siguranþe.
Apãsaþi capacul ºi fixaþi-l cu clemele 1.
Fixaþi furtunurile 2 pe capac.
Închideþi capota motorului (컄 pagina 180).
1 Compartiment de depozitare*
2 Podeaua portbagajului
3 Capacul tabloului de siguranþe
왘 Pentru deschidere: deschideþi hayonul.
왘 Rabataþi podeaua portbagajului 2
(컄 pagina 163) în sus.
왘 Scoateþi compartimentul de depozitare*
1.
왘 Deschideþi capacul blocului de siguranþe 3
în jos.
* opþional
293
Practicaladvice.fm Page 294 Wednesday, January 14, 2009 1:37 PM
Sfaturi practice
Siguranþele
294
Technicaldata.fm Page 295 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Introducere în datele tehnice......................... 296
Piesele ºi componentele originale
Mercedes-Benz .............................................. 296
Echipamentele electronice
ale autovehiculului ......................................... 297
Plãcuþele de identificare
ale autovehiculului ......................................... 298
Motorul .......................................................... 300
Performanþele ................................................ 301
Pneurile ºi jantele .......................................... 302
Dimensiunile autovehiculului ......................... 306
Masele autovehiculului .................................. 306
Dispozitivul de cuplare a remorcii* ................ 308
Fluidele de lucru ºi capacitãþile
aferente ......................................................... 309
295
Technicaldata.fm Page 296 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Introducere în datele tehnice
Introducere în datele tehnice
i Datele tehnice au fost stabilite în
conformitate cu directivele UE. Toate datele se
aplicã dotãrilor standard ale autovehiculului.
Din acest motiv, este posibil ca datele tehnice
reale sã difere pentru autovehiculele cu dotãri
opþionale. Puteþi obþine informaþii suplimentare
în aceastã privinþã de la oricare centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
296
Piesele ºi componentele originale
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz testeazã piesele,
componentele suplimentare ºi accesoriile
originale care au fost omologate expres pentru
autovehicul în ceea ce priveºte fiabilitatea,
siguranþa în funcþionare ºi sfera de utilizare. În
ciuda studiilor de piaþã în desfãºurare,
Mercedes-Benz nu poate garanta calitatea altor
piese. Mercedes-Benz nu poate accepta nicio
responsabilitate în urma utilizãrii unor astfel de
piese la autovehiculul Mercedes-Benz, chiar
dacã acestea sunt aprobate în mod oficial sau
independent.
În Germania sau în alte þãri, anumite piese sau
componente sunt aprobate oficial pentru
montare sau modificare numai dacã se
conformeazã normelor legale în domeniu. Toate
componentele originale Mercedes-Benz
respectã aceste norme. Utilizarea
componentelor care nu sunt omologate poate
atrage dupã sine anularea talonului de
înmatriculare al autovehiculului. Acest lucru se
poate întâmpla în cazul în care:
앫 respectivele componente determinã
modificarea tipului autovehiculului astfel
încât acesta diferã de cel pentru care a fost
eliberat certificatul de înmatriculare
앫 modificãrile aduse reprezintã un risc pentru
siguranþa celorlalþi participanþi la trafic
앫
modificãrile afecteazã negativ emisiile de
noxe ºi zgomot
Utilizarea componentelor care nu sunt
omologate poate afecta negativ siguranþa
funcþionalã a autovehiculului. Din acest motiv,
Mercedes-Benz recomandã utilizarea pieselor,
componentelor suplimentare ºi accesoriilor
originale Mercedes-Benz omologate special
pentru autovehicul.
HNotã privind protecþia mediului
Daimler furnizeazã de asemenea piese ºi subansamble recondiþionate, de aceeaºi calitate
cu cea a componentelor noi. Pentru aceste
piese se oferã aceeaºi garanþie ca ºi pentru
cele noi.
Piesele de schimb originale Mercedes-Benz ºi
componentele suplimentare ºi accesoriile
aprobate sunt disponibile la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
În aceste centre, puteþi primi îndrumãri privind
modificãrile tehnice dorite ºi vi se poate asigura
montarea componentelor suplimentare.
Însoþiþi întotdeauna comenzile pentru piese de
schimb de numãrul de identificare al
autovehiculului ºi seria motorului. Aceste date
sunt disponibile în cartela cu datele
autovehiculului din caietul de service sau pe
plãcuþele de identificare ale autovehiculului
(컄 pagina 298).
Technicaldata.fm Page 297 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Echipamentele electronice ale autovehiculului
Echipamentele electronice ale
autovehiculului
Modificarea echipamentelor electrice ºi
electronice
Modificarea echipamentelor
electronice ale motorului
Echipamentele electrice ºi electronice pot pune
în pericol siguranþa funcþionalã a
autovehiculului. Dacã sunt montate astfel de
echipamente, acestea trebuie sã prezinte un
certificat de conformitate ºi marcajul e.
Marcajul e poate fi obþinut de la producãtorul
echipamentului sau de la autoritatea de
certificare în domeniu.
! Daunele provocate de montarea sau ca
urmare a montãrii unui echipament neautorizat
de Mercedes-Benz nu sunt acoperite de
garanþia oferitã de Mercedes-Benz.
Dacã doriþi instalarea unor staþii de emisierecepþie la bordul autovehiculului, trebuie sã
obþineþi o aprobare oficialã în acest sens.
Mercedes-Benz aprobã instalarea staþiilor
emisie-recepþie dacã aceste echipamente sunt
instalate în mod profesionist ºi sunt utilizate cu
o antenã exterioarã fãrã efect de reflexie.
Puterea de emisie a aparatului de emisierecepþie nu trebuie sã depãºeascã puterile
maxime de emisie indicate.
GPericol de accident
Lucrãrile asupra sistemelor electronice ºi
componentelor asociate trebuie efectuate
numai la ateliere de specialitate autorizate,
care deþin cunoºtinþele tehnice ºi
echipamentele necesare. În acest scop,
Mercedes-Benz recomandã apelarea la oricare
centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz. Este prioritarã încredinþarea
lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de
siguranþã unui atelier de specialitate autorizat.
În caz contrar, funcþionalitatea ºi siguranþa
autovehiculului pot fi afectate.
! Lucrãrile asupra sistemelor electronice ale
motorului ºi componentelor asociate, cum ar fi
modulele de comandã, senzorii ºi
conductoarele, trebuie efectuate numai la un
atelier de specialitate autorizat, de exemplu, la
un centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz. În caz contrar, componentele
autovehiculului se pot uza mai rapid ºi
certificatul de înmatriculare al autovehiculului
poate fi anulat.
GPericol de accident
Aparatele de emisie-recepþie pot bruia echipamentele electronice ale autovehiculului ºi pot
afecta negativ siguranþa funcþionalã a autovehiculului, precum ºi siguranþa personalã dacã:
앫
nu au o antenã exterioarã
앫
antena exterioarã nu are coeficient de
reflexie redus
앫 antena exterioarã a fost montatã incorect
GPericol de rãnire
Radiaþiile electromagnetice excesive pot
dãuna sãnãtãþii. La utilizarea unei antene
exterioare vã recomandãm sã luaþi în calcul
dezbaterile ºtiinþifice privind efectul nociv al
câmpurilor electromagnetice asupra sãnãtãþii.
Din aceste motive, montarea antenei
exterioare trebuie efectuatã numai la un atelier
de specialitate autorizat care deþine
echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare
efectuãrii lucrãrilor. În acest scop, MercedesBenz recomandã apelarea la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce
implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã
unui atelier de specialitate autorizat.
i Mercedes-Benz recomandã utilizarea unei
antene exterioare omologate. Aceasta este în
mãsurã sã asigure o calitate maximã a recepþiei
pentru telefoanele mobile/echipamentele
wireless aflate în interiorul autovehiculului.
Antena asigurã, de asemenea, menþinerea
interferenþei dintre aceste dispozitive ºi
componentele electronice ale autovehiculului la
297
Technicaldata.fm Page 298 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Plãcuþele de identificare ale autovehiculului
un nivel minim. Dacã este instalatã, antena
exterioarã dirijeazã câmpurile
electromagnetice generate de telefonul mobil
în exteriorul autovehiculului.
Gama de frecvenþe
Putere maximã de
emisie (waþi)
Unde scurte
(< 50 Mhz)
100
gama de frecvenþã de 20
4m
Plãcuþele de identificare ale
autovehiculului
Plãcuþa de identificare a
autovehiculului, cu numãrul de
identificare al autovehiculului (VIN) ºi
codul vopselei
Plãcuþa de identificare a autovehiculului este
situatã pe partea lateralã a cadrului portierei
pasagerului din faþã.
Plãcuþã de identificare a autovehiculului
(exemplu)
gama de frecvenþã de 50
2m
gama de frecvenþã de 35
70 cm
gama de frecvenþã de 10
25 cm
! Dacã utilizaþi în autovehicul echipamente
electrice sau electronice care nu respectã
condiþiile de instalare de mai sus, certificatul de
înmatriculare al autovehiculului poate fi anulat
(Directiva UE 95/54/CE – Directiva privind
compatibilitatea electromagneticã pentru
autovehicule).
298
1 Plãcuþa de identificare a autovehiculului
왘 Deschideþi portiera ºoferului.
Veþi observa plãcuþa de identificare a
autovehiculului 1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Plãcuþã de identificare a autovehiculului
Producãtorul autovehiculului
Numãr de autorizaþie tip UE
Numãrul de identificare al autovehiculului
Masa maximã admisã a autovehiculului
Masa tractatã maximã admisã
Sarcina maximã admisã pe puntea faþã
Sarcina maximã admisã pe puntea spate
Codul vopselei
Numãrul de identificare al
autovehiculului
În plus faþã de informaþiile de pe plãcuþa de
identificare, numãrul de identificare al
autovehiculului este ºtanþat ºi pe caroserie.
Acesta este specificat pe podea, în faþa
scaunului pasagerului din faþã.
Technicaldata.fm Page 299 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Plãcuþele de identificare ale autovehiculului
Seria motorului
Seria motorului este inscripþionatã pe blocul
motor (carter). Puteþi obþine informaþii
suplimentare în aceastã privinþã de la oricare
centru autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz.
1 Covoraº
2 Numãrul de identificare al autovehiculului
왘 Împingeþi scaunul pasagerului din faþã în
poziþia cea mai îndepãrtatã de bord.
왘 Împãturiþi covoraºul 1 cãtre bord.
Veþi vedea numãrul de identificare al
autovehiculului (VIN) 2.
299
Technicaldata.fm Page 300 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Motorul
Motorul
Putere nominalã
La turaþia
Cuplu nominal
La turaþia
Numãr de cilindri
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
170 kW (231 CP)
200 kW (272 CP)
165 kW (225 CP)
6.000 rpm
6.000 rpm
3.800 rpm
300 Nm
350 Nm
540 Nm
2.500 – 5.000 rpm
2.400 – 5.000 rpm
1.600 – 2.400 rpm
6
6
6
cm3
Capacitate cilindricã
2.996
Turaþie maximã a motorului
6.500 rpm
300
cm3
2.987 cm3
6.500 rpm
4.500 rpm
3.498
Technicaldata.fm Page 301 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Performanþele
Performanþele
Vitezele
Vitezã maximã
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
210 km/h
230 km/h
220 km/h
Accelerarea de la 0 la 100 km/h
Transmisie automatã cu 7 trepte
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
7,6 secunde
6,7 secunde
7,5 secunde
301
Technicaldata.fm Page 302 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Pneurile ºi jantele
Pneurile ºi jantele
De reþinut
!
Mercedes-Benz recomandã ca, din motive
de siguranþã, sã utilizaþi doar pneuri care au fost
expres omologate pentru autovehiculul
dumneavoastrã de cãtre Mercedes-Benz.
Aceste pneuri sunt adaptate special pentru
utilizarea împreunã cu sisteme precum ABS sau
ESP® ºi sunt marcate dupã cum urmeazã:
앫
MO = Mercedes-Benz Original
În cazul utilizãrii altor tipuri de pneuri,
Mercedes-Benz nu îºi asumã nicio
responsabilitate pentru eventualele deteriorãri.
Informaþii despre pneuri pot fi obþinute de la
oricare centru autorizat de vânzãri ºi service
Mercedes-Benz.
! În cazul montãrii altor tipuri de pneuri decât
cele testate ºi recomandate de Mercedes-Benz,
caracteristici precum manevrabilitatea, nivelul
de zgomot ºi consumul de carburant pot fi
afectate negativ. În plus, în cazul conducerii
autovehiculului cu încãrcãturi mari, variaþiile
dimensionale ºi deformarea diferitã a pneurilor
pot cauza contactul pneurilor cu caroseria ºi
componentele punþilor. Aceste fenomene pot
conduce la deteriorarea pneurilor sau a
autovehiculului.
302
i Puteþi obþine informaþii suplimentare
despre pneuri ºi jante de la oricare centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Tabelul cu presiunile recomandate pentru
pneuri este situat pe interiorul clapetei
buºonului rezervorului de carburant. Informaþii
suplimentare referitoare la presiunile
recomandate pentru pneuri sunt disponibile în
cadrul secþiunii „Utilizarea autovehiculului”
(컄 page 187).
Technicaldata.fm Page 303 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Pneurile ºi jantele
Pneuri
GLK 280 / GLK 350 / GLK 320 CDI
17"
19"
Ambele punþi
Ambele punþi
Pneuri pentru toate
anotimpurile
235/60 R17 102 V M+S1
Pneuri de iarnã
235/60 R17 102 H M+S .
Pneuri pentru toate
tipurile de teren
235/60 R17 102 H M+S2
Jante din aliaj uºor
7,5J x 17 H2 ET 47,5
Pneuri pentru toate
anotimpurile
235/50 R19 99 V
Jante din aliaj uºor
7,5J x 19 H2 ET 47
1 Pneuri pentru toate anotimpurile cu certificare M+S. Sunt omologate doar anumite tipuri de mãrci. Pentru informaþii suplimentare, adresaþi-vã oricãrui centru
autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
2 Pneuri pentru toate tipurile de teren pentru montare ulterioarã. Sunt omologate doar anumite tipuri de mãrci. Pentru informaþii suplimentare, adresaþi-vã oricãrui
centru autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
303
Technicaldata.fm Page 304 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Pneurile ºi jantele
Pneuri combinate
GLK 280 / GLK 350 / GLK 320 CDI
17"
Puntea faþã
Puntea spate
19"
Puntea faþã
Puntea spate
20"
Puntea faþã
Puntea spate
Pneuri pentru toate
anotimpurile
235/60 R17 102 V M+S1
Jante din aliaj uºor
7,5J x 17 H2 ET 47,5
Pneuri pentru toate
anotimpurile
255/55 R17 104 V M+S1, 2
Jante din aliaj uºor
8J x 17 H2 ET 57
Pneuri de varã
235/50 R19 99 V
Jante din aliaj uºor
7,5J x 19 H2 ET 47
Pneuri de varã
255/45 R19 100 V2
Jante din aliaj uºor
8,5J x 19 H2 ET 52
Pneuri de varã
235/45 R20 100 W XL
Jante din aliaj uºor
8,5J x 20 H2 ET 45
Pneuri de varã
255/40 R20 101 W XL2
Jante din aliaj uºor
9,5J x 20 H2 ET 57
1 Pneuri pentru toate anotimpurile cu certificare M+S. Sunt omologate doar anumite tipuri de mãrci. Pentru informaþii suplimentare, adresaþi-vã oricãrui centru autorizat
de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
2 Utilizarea lanþurilor antiderapante nu este permisã.
304
Technicaldata.fm Page 305 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Pneurile ºi jantele
Roata de rezervã de uz temporar
În funcþie de þarã, de tipul de motor ºi de jantele
cu care este prevãzut, autovehiculul
dumneavoastrã poate fi dotat cu o trusã TIREFIT
sau cu o roatã de rezervã reversibilã*.
GLK 280 / GLK 350 / GLK 320 CDI
17"
1
Roatã de rezervã
reversibilã*1
Pneuri
185/75 - 17 98P
Presiunea în
pneuri
2,8 bari
Pneuri
6,0B x 17 H2 ET 25
Utilizarea lanþurilor antiderapante nu este permisã.
* opþional
305
Technicaldata.fm Page 306 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Dimensiunile autovehiculului
Dimensiunile autovehiculului
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
Lungimea autovehiculului
(ECE)
4.525 mm
4.525 mm
4.525 mm
Lãþimea autovehiculului
inclusiv oglinzile exterioare
2.016 mm
2.016 mm
2.016 mm
Înãlþimea autovehiculului1
1.683 – 1,698 mm
1.683 – 1,698 mm
1.683 – 1.698 mm
2.755 mm
2.755 mm
2.755 mm
Ampatament
1 În funcþie de dotãrile autovehiculului.
Masele autovehiculului
Masa proprie include masa ºoferului (68 kg), a
bagajului (7 kg) ºi a tuturor lichidelor (rezervorul
de carburant umplut la 90% din capacitatea
nominalã). Elementele de dotare opþionalã se
adaugã masei proprii a autovehiculului ºi reduc
sarcina utilã maximã. Informaþii mai exacte cu
privire la mase se gãsesc pe plãcuþa de
identificare a autovehiculului (컄 pagina 298).
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
Masa proprie (la gol) (conform directivei
CE)
1.830 kg
1.830 kg
1.880 kg
Masa maximã admisã a autovehiculului
2.480 kg
2.480 kg
2.500 kg
Sarcina maximã admisã pe puntea faþã
1.220 kg
1.220 kg
1.270 kg
306
Technicaldata.fm Page 307 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Dimensiunile autovehiculului
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
1.280 kg
1.280 kg
1.280 kg
Sarcinã maximã pe plafon
75 kg
75 kg
75 kg
Sarcinã maximã admisã
650 kg
650 kg
620 kg
Sarcina maximã admisã pe puntea spate
307
Technicaldata.fm Page 308 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Dispozitivul de cuplare a remorcii*
Dispozitivul de cuplare a remorcii*
Sarcinile remorcii
Dimensiunile de montare
Toate
modelele
GPericol de accident
Montaþi dispozitivul de tractare numai la un
atelier de specialitate autorizat care deþine
echipamentul ºi cunoºtinþele tehnice necesare
efectuãrii lucrãrilor. În acest scop, MercedesBenz recomandã apelarea la oricare centru autorizat de vânzãri ºi service Mercedes-Benz.
Este prioritarã încredinþarea lucrãrilor ce implicã siguranþa ºi sistemele de siguranþã unui
atelier de specialitate autorizat.
750 kg
Sarcinã maximã admisã
pentru remorcã, cu frâne1
2.000 kg
Sarcina maximã pe cuplajul
de tractare2
80 kg
1 La un unghi de atac de 12% la pornirea de pe loc în
rampã.
2 Sarcina pe cuplajul de tractare nu este inclusã în
sarcina remorcii.
!
Dacã montaþi un dispozitiv de tractare, în
funcþie de tipul autovehiculului, se pot impune
modificãri ale sistemului de rãcire.
De asemenea, respectaþi punctele de ancorare
de pe ºasiu.
Sarcinã maximã admisã
pentru remorcã, fãrã frâne
Puncte de ancorare a dispozitivului de tractare
1 Puncte de ancorare
2 Dimensiuni consolã spate
3 Linia centralã punte spate
Dimensiunea consolei pentru dispozitivele de
tractare instalate din fabricã este de
1.030,5 mm.
* opþional
308
Technicaldata.fm Page 309 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Fluidele de lucru ºi capacitãþile aferente
Fluidele de lucru ºi capacitãþile aferente
Note referitoare la fluide de lucru ºi
capacitãþi
Fluidele de lucru includ:
carburanþi (de exemplu, benzinã, motorinã)
앫 lubrifianþi (de exemplu, ulei de motor, ulei
pentru transmisie)
앫 lichid de rãcire
앫 lichid de frânã
앫 lichid pentru spãlarea parbrizului
Mercedes-Benz recomandã utilizarea exclusivã
a produselor special testate ºi omologate
pentru autovehiculele Mercedes-Benz ºi
prezentate în capitolul corespunzãtor din
Manualul de utilizare Mercedes-Benz,
deoarece:
앫 piesele de schimb ºi fluidele de lucru sunt
compatibile.
앫 deteriorãrile produse ca urmare a utilizãrii
de fluide de lucru neaprobate nu sunt
acoperite de garanþie.
Puteþi recunoaºte fluidele de lucru MercedesBenz dupã urmãtoarele inscripþii aflate pe
recipientele acestora:
앫 MB-Freigabe (de ex. MB-Freigabe 229.51)
앫
앫
MB Approval (de ex. MB Approval 229.51)
Alte utilizãri sau recomandãri legate de nivelul
de calitate sau de o specificaþie conformã cu o
omologare (MB Approval) nu au fost neapãrat
aprobate de Mercedes-Benz.
Puteþi obþine informaþii suplimentare în aceastã
privinþã de la oricare centru autorizat de vânzãri
ºi service Mercedes-Benz.
GPericol de rãnire
Când manevraþi, depozitaþi sau îndepãrtaþi
orice tip de fluide de lucru, vã rugãm sã
respectaþi legislaþia din domeniu, pentru a nu
vã pune în pericol pe dumneavoastrã ºi pe
ceilalþi.
Nu lãsaþi fluidele de lucru la îndemâna copiilor.
Pentru a vã proteja sãnãtatea, nu permiteþi
contactul acestor produse cu ochii sau rãnile
deschise. Consultaþi imediat un medic în cazul
ingerãrii oricãrui fluid de lucru.
HNotã privind protecþia mediului
Îndepãrtaþi fluidele de lucru uzate în mod ecologic.
Carburanþii
GPericol de explozie
Carburantul este extrem de inflamabil.
Fumatul, utilizarea focului ºi a flãcãrilor
deschise sunt interzise în timpul manipulãrii
carburantului.
Opriþi motorul înainte de a alimenta.
GPericol de rãnire
Evitaþi contactul carburantului cu pielea sau
articolele de îmbrãcãminte.
Contactul carburantului cu pielea sau cu
articolele de îmbrãcãminte sau inhalarea
vaporilor dãuneazã sãnãtãþii.
Capacitatea rezervorului de carburant
Capacitate totalã
66 l
Din care carburant de Aproximativ 8 l
rezervã
! Nu utilizaþi benzinã pentru alimentarea
autovehiculelor cu motor diesel. Nu utilizaþi
motorinã pentru alimentarea autovehiculelor cu
motor pe benzinã. Nu amestecaþi motorina cu
benzina. Chiar ºi cantitãþile reduse din tipul de
carburant necorespunzãtor cauzeazã
309
Technicaldata.fm Page 310 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Fluidele de lucru ºi capacitãþile aferente
deteriorarea sistemului de injecþie. Defecþiunile
provocate de adãugarea carburantului
neadecvat nu sunt acoperite de garanþie.
Informaþii suplimentare despre alimentare ºi
carburant sunt disponibile în secþiunea
„Utilizarea autovehiculului”.
Introducere privind consumul de
carburant
Autovehiculul va consuma mai mult carburant
decât în mod normal în urmãtoarele situaþii:
앫 la temperaturi foarte scãzute
앫 în trafic urban
앫 în timpul cãlãtoriilor scurte
앫 la tractarea unei remorci
앫 pe teren accidentat
Valorile consumului de carburant au fost
stabilite în conformitate cu directiva UE,
RL 80 / 1268 / CEE.
i Disponibil numai în anumite þãri: valorile
curente ale consumului ºi emisiilor
autovehiculului dumneavoastrã sunt disponibile
în documentele COC (Certificatul de
conformitate CE). Aceste documente vã sunt
furnizate împreunã cu autovehiculul.
! Nu utilizaþi aditivi speciali, deoarece
aceºtia pot duce la apariþia unor defecþiuni ºi
deteriorãri ale motorului. Daunele provocate de
utilizarea unor astfel de aditivi nu sunt acoperite
de garanþia Mercedes-Benz.
310
HNotã privind protecþia mediului
CO 2 (dioxidul de carbon) este gazul
considerat de comunitatea ºtiinþificã ca fiind
responsabil în cea mai mare mãsurã de
încãlzirea globalã (efectul de serã). Emisiile
de CO2 ale autovehiculului dumneavoastrã
variazã proporþional cu consumul de
carburant ºi, prin urmare, sunt influenþate
de:
앫 eficienþa utilizãrii carburantului de cãtre
motor
앫 stilul de conducere
앫 alþi factori non-tehnici, cum ar fi
influenþele externe ºi condiþiile de drum
Puteþi contribui la micºorarea emisiilor de CO2
conducând cu atenþie ºi efectuând la timp
reviziile tehnice periodice ºi operaþiunile de
întreþinere a autovehiculului.
Technicaldata.fm Page 311 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Fluidele de lucru ºi capacitãþile aferente
Consumul de carburant
Valorile consumului de carburant au fost
stabilite în conformitate cu Directivele UE în
vigoare ºi nu se referã la un autovehicul anume.
În condiþii reale, aceste valori pot varia.
Transmisia automatã
Regim urban
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
10,2 l/100 km
10,4 l/100 km
7,9 l/100 km
245 g/km
250 g/km
209 g/km
1
Regim extraurban1
Total (NEDC)
Emisii CO2
1
Valorile lipsã nu erau disponibile la momentul tipãririi manualului.
311
Technicaldata.fm Page 312 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Fluidele de lucru ºi capacitãþile aferente
Uleiul de motor
Lista uleiurilor de motor testate ºi omologate
conform Specificaþiilor pentru Fluide de Lucru
Mercedes-Benz este disponibilã la oricare
Numãrul fiºei MB
1
corespunzãtor inscripþionat pe ambalaj. Tabelul
prezintã numãrul de fiºã MB corespunzãtor
fiecãrui tip de motor:
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
GLK 320 CDI1
229.3/229.5
229.3/229.5
229.31/229.51
229.3/229.31
229.5/229.51
Autovehicule fãrã filtru de particule Diesel.
i În eventualitatea în care:
앫
marca uleiului de motor
gradul (numãrul fiºei MB)
앫 clasificarea SAE (vâscozitatea)
nu sunt disponibile, puteþi utiliza un alt ulei de
motor mineral sau sintetic omologat de
Mercedes-Benz.
앫
Amestecarea uleiurilor reduce beneficiile
utilizãrii unor uleiuri cu grad înalt de calitate.
! Nu utilizaþi aditivi pentru lubrifianþi,
deoarece aceºtia cauzeazã accentuarea uzurii
ºi deteriorarea angrenajelor mecanice.
Utilizarea acestora poate sã cauzeze limitarea
acoperirii garanþiei.
Urmãtoarele valori se referã la schimbarea
uleiului ºi a filtrului de ulei.
312
centru autorizat de vânzãri ºi service MercedesBenz. Uleiurile de motor omologate de
Mercedes-Benz poartã numãrul de fiºã MB
Technicaldata.fm Page 313 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Fluidele de lucru ºi capacitãþile aferente
Capacitãþi
Valorile urmãtoare se referã la schimbarea uleiului ºi a filtrului de polen
Motor cu filtru de ulei
Cantitate de înlocuit
Lichidul de rãcire
Lichidul de rãcire constã dintr-un amestec de
apã cu agent antigel/agent anticoroziune.
Acesta îndeplineºte urmãtoarele funcþii:
앫 protecþie anticoroziune
앫 protecþie împotriva îngheþului
앫 ridicarea punctului de fierbere
i La livrarea autovehiculului, lichidul de
rãcire din dotare va asigura o protecþie
adecvatã împotriva îngheþului ºi a coroziunii.
! Adãugaþi numai lichid de rãcire amestecat
în prealabil cu cantitatea doritã de agent
antigel. În caz contrar, este posibilã
deteriorarea motorului.
Informaþii suplimentare referitoare la lichidul de
rãcire ºi la completarea nivelului acestuia sunt
disponibile în Specificaþiile Mercedes-Benz
pentru Fluide de Lucru, Fiºa 310.1.
Lichid de rãcire
GLK 280
GLK 350
7,0 l
7,0 l
! Utilizaþi întotdeauna un amestec de lichid
de rãcire adecvat, chiar ºi în þãrile cu climã
foarte caldã.
În caz contrar, sistemul de rãcire nu va fi
protejat suficient împotriva coroziunii, iar
punctul de fierbere va fi prea coborât.
Dacã antigelul/agentul anticoroziune este
prezent în concentraþia corectã, punctul de
fierbere al lichidului de rãcire se va situa în jurul
temperaturii de 130 °C.
Concentraþia de antigel/agent anticoroziune în
lichidul de rãcire trebuie:
앫 sã fie de cel puþin 50%. Acest amestec va
proteja sistemul de rãcire împotriva
îngheþului pânã la temperaturi de –37 °C.
앫 sã nu depãºeascã 55% (protecþie împotriva
îngheþului pânã la temperaturi de –45 °C),
în caz contrar, disiparea cãldurii va fi mai
puþin eficientã.
GLK 320 CDI
8,0 l
Dacã autovehiculul a pierdut lichid de rãcire,
adãugaþi apã ºi agent antigel/anticoroziune în
cantitãþi egale. Mercedes-Benz recomandã
utilizarea în acest scop a unui agent antigel/
anticoroziune omologat pentru autovehiculele
Mercedes-Benz.
! Sistemul de rãcire conþine o rezervã
permanentã care trebuie înlocuitã dupã 15 ani
sau cel mai târziu dupã parcurgerea a 250. 000
de km. Înlocuirea lichidului de rãcire trebuie
înregistratã în Carnetul de service.
Garanþia este valabilã doar dacã adãugaþi agent
antigel/anticoroziune omologat de MercedesBenz ºi respectaþi proporþiile de amestecare
recomandate.
Capacitatea totalã a sistemului de rãcire este
indicatã de valorile urmãtoare.
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
8,4 l
8,4 l
11,5 l
313
Technicaldata.fm Page 314 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Fluidele de lucru ºi capacitãþile aferente
Cantitate de agent antigel/anticoroziune necesar protecþiei împotriva îngheþului
GLK 280
GLK 350
GLK 320 CDI
Pânã la –37 °C
(aproximativ 50%)
4,2 l
4,2 l
5,75 l
Pânã la –45 °C (aproximativ
55%)
4,6 l
4,6 l
6,3 l
Lichidul de frânã
În timp, lichidul de frânã absoarbe umezeala din
aer, ceea ce determinã coborârea punctului de
fierbere al acestuia.
GPericol de accident
Dacã punctul de fierbere al lichidului de frânã
este prea redus, la utilizarea intensã a frânelor
se pot acumula vapori în interiorul sistemului
de frânare (de exemplu, la deplasarea în
pantã). Acest lucru poate reduce eficienþa
frânãrii.
Înlocuiþi lichidul de frânã la fiecare doi ani cu lichid de frânã omologat de Mercedes-Benz ºi
înregistraþi aceastã operaþiune în Carnetul de
service.
i De regulã, în compartimentul motorului se
aflã o notã care vã reaminteºte data urmãtoarei
înlocuiri a lichidului de frânã.
314
Sistemul de spãlare a parbrizului
Rezervorul de lichid de spãlare a parbrizului are
o capacitate de aproximativ 6,0 litri.
Atât sistemul de spãlare a farurilor cât ºi
sistemul de spãlare a parbrizului sunt
alimentate din rezervorul de lichid de spãlare.
왘 La temperaturi situate deasupra punctului
de îngheþ:
umpleþi rezervorul pentru lichid de spãlare
cu un amestec de apã ºi concentrat pentru
lichid de spãlare a parbrizului
(컄 pagina 184).
왘 La temperaturi situate sub punctul de
îngheþ:
umpleþi rezervorul pentru lichid de spãlare
cu un amestec de apã, agent antigel ºi
concentrat pentru lichid de spãlare a
parbrizului (컄 pagina 184). Adaptaþi
concentraþia amestecului la temperatura
exterioarã.
GPericol de incendiu
Lichidul concentrat de spãlare a parbrizului
este foarte inflamabil. Fumatul, utilizarea focului ºi a flãcãrilor deschise sunt interzise în timpul manipulãrii lichidului de spãlare a
parbrizului.
Technicaldata.fm Page 315 Wednesday, January 14, 2009 1:38 PM
Date tehnice
Fluidele de lucru ºi capacitãþile aferente
315
Download PDF

advertising