SC-1041
GB
RUS
CZ
BG
PL
RO
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
CR
D
MIXER ................................................................................................................. 4
............................................................................................................ 4
MIXÉR ................................................................................................................. 5
............................................................................................................ 6
MIKSER ............................................................................................................. 7
MIXER ................................................................................................................. 8
.............................................................................................................. 9
.......................................................................................................... 10
MIKSER ............................................................................................................ 11
MIKSERIS ....................................................................................................... 11
MIKSERIS....................................................................................................... 12
TURMIX GÉP ............................................................................................... 13
.......................................................................................................... 14
MIKSER ............................................................................................................ 15
MIXER................................................................................................................ 15
GB DESCRIPTION
RUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
Eggs and cream beaters
Dough hooks
Body
Attachments release button
Speed mode switch
Handle
Cord
TURBO button
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CZ POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
BG
lehací metly pro p ípravu krém a sn hu 1.
z bílku
2.
Hn tacé háky pro husté t sto
3.
T leso spot ebi e
4.
Tla ítko vyhození nástavc
5.
P epína rychlostí
6.
Rukoje
7.
Napájecí kabel
8.
Tla ítko re imu TURBO
PL OPIS
RO DESCRIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mieszade ka do ubijania jajek i kremów
Ko cówki do wymieszania ci kiego ciasta
Obudowa
Przycisk wyrzucenia ko cówek
Prze cznik szybko ci
Uchwyt
Kabel zasilaj cy
Przycisk warunków roboczych TURBO
Teluri pentru baterea ou lor i cremelor
Teluri pentru fr mântat aluatul
Corpul
Buton pentru desprinderea telurilor
Comutator trepte de viteze
Mâner
Cablu de alimentare
Treapt TURBO
UA
SCG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
mm
155
~ 230 / 50 Hz
220 W
0.91 / 0.96 kg
103
208
www.scarlett-europe.com SC-1041
2
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Visplid munade ja kreemide vahustamiseks
Otsikud tiheda taigna segamiseks
Korpus
Otsikute eemaldamisnupp
Kiiruste ümberlüliti
Käepide
Toitejuhe
TURBO nupp
LT APRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
YMAS
Antgaliai kiau ini ir krem suplakimui
Antgaliai sunkiam te lui mai yti
Korpusas
Antgali i metimo migtukas
Grei
jungiklis
Rankena
Maitinimosi laidas
TURBO re imo migtukas
Uzga i olu un kr mu puto anai
Uzga i bl vas m klas m
anai
Korpuss
Uzga u no em anas poga
trumu p rsl gs
Rokturis
Elektrovads
TURBO re ma poga
H LEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tojás, krém felver
Tésztakever
Készülékház
Habver kioldó gomb
Sebességkapcsoló
Fogantyú
Vezeték
TURBÓ gomb
KZ
CR OPIS
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D GERÄTEBESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Schneebesen
Kneteaufsätze für festen Teig
Gehäuse
Knopf für Aufsätzeauswurf
Geschwindigkeitsstufenregler
Griff
Netzkabel
Knopf der TURBO-Funktion
www.scarlett-europe.com SC-1041
3
Pribor za mije anje jaja i krema
Pribor za mije anje gustog tijesta
Tijelo
Sklopka za izvla enje pribora
Mjenja brzina
Dr ka
Kabel napajanja
Sklopka TURBO-re ima
GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
· Please read this manual before use and save it for future reference.
· Before first switching on check that the voltage indicated on unit rating label corresponds the
mains voltage in your home.
· For home use only. Do not use for any other purposes.
· Do not touch rotating beaters with the hand or any objects!
· Do not use the beaters to mix hard ingredients, such as a frozen butter. Mixing heavy
ingredients may cause motor damage.
· Never wash mixer in water; if the mixer accidentally was immersed or spilled, immediately
unplug it, completely dry and let it checked in service center.
· Before unplug the appliance, ensure that the speed switch is at
position. Do not pull the
cord, but the plug only.
USING YOUR MIXER
· Push the beaters into slots, slightly turning until locking into proper position.
· Immerse the beaters into the products mixture. Plug the mixer into the wall socket.
· Slide the speed control switch to the desired speed.
· When the desired consistency is reached, slide the speed control switch to
position. Wait
until the beaters stops and unplug mixer.
· In order to increase the beaters rotation speed to the maximum, use a TURBO mode that
allows you to achieve the best result.
· Press beaters release button and remove the beaters.
NOTE: Set the speed depending on type of food. Always start to work at low speed, and then
gradually increase it. As the mixture during processing becomes thicker, increase power by
switching to a higher speed.
CAUTION: When inserting the dough hooks, remember that the rod with the large washer should
be inserted into the right-hand slot, and the one with the smaller washer into the left-hand slot.
This is to avoid the risk of ingredients spilling over the rim of the utensils/receptacle.
MIXING GUIDE
SPEED
1,2
3
4
5
DESCRIPTION
This is a good starting speed for mixing dry foods.
The best mode to mix liquid ingredients and for making sauces and dressings.
For mixing cakes, cookies, puddings, desserts.
For whipping cream, beating eggs, etc.
·
To prevent motor overheating do not work continuously longer than 10 minutes and obligatory
stop mixer for no less than 10 min., letting it cool to room temperature.
CLEAN AND CARE
· Always unplug the unit from the power supply before cleaning.
· Wash beaters with warm soapy water and then dry.
· Clean the body with a damp cloth and never wash or spill mixer with water.
· Do not use abrasive cleaners, metal brushes and sponges, organic solvents or aggressive
liquids.
RUS
·
.
·
,
,
·
·
·
,
.
.
.
!
,
.
www.scarlett-europe.com SC-1041
,
.
4
·
.
,
,
.
·
,
.
·
·
·
·
,
.
,
.
.
.
.
,
,
.
.
·
.
·
.
:
.
.
,
,
,
.
:
,
,
,
.
,
.
1,2
3
4
5
,
,
,
,
·
10
10
,
.
·
·
·
.
.
.
·
,
,
.
CZ NÁVOD K POU ITÍ
BEZPE TNOSTNÍ POKYNY
· Pe liv si p
te tento návod k pou ití a uschovejte jej jako informa ní p íru ku.
·
ed prvním pou itím spot ebi e zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce
odpovídají parametr m elektrické sít .
· Pou ívejte pouze v domácnosti. Spot ebi není ur en pro pr myslové ú ely.
· Za provozu nesáhejte rukama ani jinými p edm ty do otá ecích nástavc !
· Nepou ívejte mixér na tvrdé potraviny, nap íklad na zmra ené máslo. P i zpracování hustých
potravin se motor m e p eh át.
· Nemyjte mixér tekutou vodou a nepono ujte jej do vody nebo do jiných tekutin. Stalo-li se tak,
okam it odpojte spot ebi od elektrické sít , a ne jej budete pou ívat, p ekontrolujte jeho
provozuschopnost a bezpe nost u odborník .
· Ne odpojíte mixér od elektrické sít , p ekontrolujte, aby p epína rychlostí byl v poloze
.Pi
vytahování sí ového kabelu jej uchopte za zástr ku a netáhejte za kabel.
PROVOZ
· Dejte sm nitelné nástavce do hnízda, trochu je oto te a tím upevn te.
www.scarlett-europe.com SC-1041
5
·
·
·
Pono te nástavce do potravin, které budete míchat. ipojte mixér do elektrické sít .
Zvolte si nutnou rychlost.
Po tom, co sm s dosáhla pot ebné hustoty, dejte p epína rychlostí do polohy
. Vytahujte
nástavce teprve, a mixér úpln zastaví a odpojíte ho od elektrické sít .
· Dopl kový re im TURBO umo uje maximáln zv it rychlost otá ení.
· Stiskn te tla ítko vyhození nástavc a vytáhn te je.
POZNÁMKA: Zvolte si rychlostní re im vzhledem k tomu, které potraviny máte. V dy za ínejte
práci nízkou rychlostí a postupn ji zvy ujte. Za ne-li sm s hustnout, zvý te výkon p epnutím do
í rychlosti.
POZOR: Ne nastavíte háky na míchání t sta, p esv
ete se, e jste hák s v ím omezova em
dali do pravého hnízda a hák s men ím omezova em do levého. To je nutné pro zamezení
vylévání t sta z mísy.
NÁVOD PRO MIXOVÁNÍ
RYCHLOST
1,2
3
4
5
·
·
·
·
·
OPERACE
Pro míchání suchých p ísad.
Pro míchání tekutin a p ípravu omá ek.
Pro p ípravu t sta.
Pro lehání smetany a sn hu z bílk .
Pro zamezení p eh átí motoru nepracujte s mixérem více ne 10 minut nep etr it a ud lejte
estávku minimáln 10 minut, aby mixér vychladl do pokojové teploty.
NÍ A ÚDR BA
ed
ním v dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
Omyjte nástavce teplou mýdlovou vodou a ut ete do sucha.
Ot ete t leso spot ebi e vlhkým jemným hadrem, v ádném p ípad jej nepono ujte do vody
ani nemyjte tekutou vodou.
Nepou ívejte brusné isticí prost edky, kovové houby a kartá e, a také organická rozpou dla
nebo úto né tekutiny.
BG
·
.
·
,
.
·
.
.
!.
·
·
·
,
.
.
.
.
,
,
.
·
,
,
.
,
.
·
·
·
·
,
.
.
.
.
,
.
,
,
.
·
·
www.scarlett-europe.com SC-1041
.
.
6
:
.
,
,
-
.
,
,
.
:
,
,
,
-
.
.
1,2
3
4
5
,
,
. .
,
,
.
,
·
,
10
.
10
,
.
·
·
·
.
.
.
.
·
,
,
,
.
PL INSTRUKCJA OBS UGI
RODKI BEZPIECZE STWA
· Uwa nie przeczytaj niniejsz instrukcj obs ugi i zachowaj j w celu informacji.
· Przed pierwszym uruchomieniem sprawd , czy charakterystyki techniczne urz dzenia podane
na nalepce odpowiadaj parametrom sieci elektrycznej.
· Tylko do u ytku domowego. Urz dzenie nie jest przeznaczone do zastosowania
przemys owego.
· W czasie pracy nie dotykaj r
lub innymi przedmiotami ko cówek obrotowych!
· Nie wykorzystuj urz dzenie do wymieszania twardych sk adników, na przyk ad, zamro onego
mas a mietankowego. Stosowanie miksera do obróbki produktów lepkich mo e spowodowa
zniszczenie silnika.
· Nie myj miksera wod bie
i nie zanurzaj go w wodzie lub w innych p ynach. Je li taki
wypadek mia miejsce, od cz mikser od sieci zasilaj cej, ca kowicie wysusz go i sprawd w
najbli szym serwisie.
· Przed wy czeniem urz dzenia od sieci zasilaj cej przekonaj si o tym, e prze cznik
szybko ci znajduje si w pozycji
. Wy czaj c urz dzenie, nie ci gnij za kabel elektryczny,
lecz trzymaj si r
za wtyczk .
PRACA
· Z lekka obracaj c, ustal ko cówki wymienne w gniazdach.
· Zanurz ko cówki w wymieszanych produktach. Pod cz mikser do sieci elektrycznej.
· Wybierz w ciw szybko .
· Po osi gni ciu przez mieszank po danej konsystencji, przestaw przelicznik szybko ci w
pozycj
. Wyci gni cie ko cówek jest mo liwe tylko po ich ca kowitym zatrzymaniu si i
od czeniu miksera od sieci elektrycznej.
· Dodatkowe warunki robocze TURBO umo liwiaj maksymalne zwi kszenie pr dko ci
obrotowej.
· Naci nij przycisk wyrzucenia ko cówek i wyci gnij je.
UWAGA: Dobieraj warunki szybko ciowe w zale no ci od produktów. Zawsze zaczynaj prac od
niskiej szybko ci, stopniowo przechodz do bardziej wysokiej szybko ci. Je li w trakcie obróbki
mieszanka g stnieje, zwi ksz moc, prze czaj c mikser na bardziej wysok szybko .
www.scarlett-europe.com SC-1041
7
UWAGA: Kiedy ustawiasz ko cówki do wymieszania ciasta, przekonaj si , e ko cówka z
wi kszym ogranicznikiem jest w ona do prawego gniazdka, a ko cówka z mniejszym
ogranicznikiem
do lewego gniazdka. To jest konieczne, eby zapobiec wylaniu zawarto ci
czaszy przez brzegi.
ZALECANE WARUNKI WYMIESZANIA
SZYBKO
1,2
3
4
5
OPERACJA
Wymieszanie suchych sk adników
Do cieczy i sosów
Zamieszanie ciasta do biszkoptów, pieczywa, puddingów
Ubijanie mietanki, jajek
·
eby unikn
przegrzania silnika, nie u ywaj urz dzenia bez przerwy ponad 10 minut i
koniecznie rób przerw nie mniej ni 10 minut, eby mikser sch odzi si do temperatury
pokojowej.
CZYSZCZENIE I OBS UGA
· Przed czyszczeniem zawsze od czaj urz dzenie od sieci elektrycznej.
· Przep ukuj ko cówki i czasz zdejmowan w gor cej wodzie mydlanej i wytrzyj do sucha.
· Wytrzyj obudow i podstaw miksera wilgotn szmatk , w adnym wypadku nie zanurzaj w
wodzie i nie oblewaj wod .
· Nie stosowa do czyszczenia ciernych rodków czyszcz cych, szczotek i zmywaków
metalowych oraz rozpuszczalników organicznych i p ynów agresywnych.
RO MANUAL DE UTILIZARE
SURI DE SIGURAN
· Citi i cu aten ie instruc iunile de folosire i p stra i manualul ca material informativ.
· Înainte de prima folosire verifica i dac caracteristicile tehnice ale produsului corespund cu
cele indicate pe cutie, parametrilor re elei electrice.
· A se folosi doar în scopul în care a fost proiectat. Aparatul nu este destinat folosirii în scopuri
industriale.
· Nu atinge i telurile cu mâinile sau cu alte obiecte rotative în timpul func ion rii!
· Nu folosi i mixerul pentru a amesteca produse dure, spre exemplu, untul înghe at. La
amestecarea produselor cu viscozitate ridicat se poate arde motorul.
· Nu sp la i mixerul sub jetul de ap , nu-l introduce i în ap sau în alte lichide. Dac aceasta
totu i s-a întâmplat, scoate i imediat mixerul din priz , usca i-l i verifica i-l la cel mai apropiat
service autorizat.
· Înainte de a scoate mixerul din priz verifica i dac comutatorul de viteze se afl pe pozi ia
Scoate i din priz tr gând numai de techer, nu i de cablul de alimentare.
FOLOSIRE
· ntroduce i telurile în orificiile special prev zute i roti i-le pân la fixare
· Introduce i telurile în ingredientele din bol. Alimenta i mixerul la re eaua electric .
· Alege i viteza necesar .
· Dupa ce amesteul / compozitia a atins consistenta dorita, comutati intrerupatorul pentru viteze
in pozitia
. Asteptati pana ce accesoriile s-au oprit complet apoi deconectati mixerul de la
sursa de curent.
· Treapta TURBO permite cre terea la maxim a vitezei de rota ie.
· Ap sa i butonul pentru desprinderea telurilor i scoate i-le pe acestea.
ATEN IE: Selecta i viteza în dependen de produse. Începe i s amesteca i la o vitez mai mica,
apoi pute i trece treptat la o vitez mai mare. Dac in timp ce amesteca i, con inutul se îngroa ,
ri i puterea trecând la o vitez mai mare.
ATEN IE: La fixarea telurilor pentru aluat, verifica i dac telul cu limitatorul mai mare se afl în
orificiul drept, iar telul cu limitatorul mai mic în cel drept. Acest lucru este necesar pentru a evita
ca con inutul s nu dep easc marginile bolului.
www.scarlett-europe.com SC-1041
8
MODURI DE AMESTECARE RECOMANDATE
VITEZ
1,2
3
4
5
OPERA IUNE
Amestecarea ingredientelor uscate
Pentru lichide i sosuri
Amestecarea aluatului pentru pi coturi, budinc , produsele de panifica ie
Pentru a bate fri ca, ou le
·
Pentru a evita supraînc lzirea motorului, la fiecare 10 minute de utilizare face i o pauz de
minim 10 minute necesar pentru ca temperatura mixerului s ajung la temperatura camerei.
CUR ARE I ÎNTRE INERE
· Întotdeauna scoate i aparatul din priz înainte de cur are.
· Sp la i telurile cu ap cald i detergent, apoi terge i-le bine.
·
terge i corpul mixerului cu o lavet umed i in nici într-un caz nu introduce i mixerul sub ap
i nu-l uda i.
· Nu folosi i pentru cur are solu ii abrazive, perii i bure i metalici, sau dizolvan i organici i
lichidele agresive.
UA
·
·
.
,
,
,
·
·
·
.
.
.
,
!
,
,
.
.
·
.
,
,
.
·
,
.
,
,
.
·
·
·
·
,
.
,
.
.
.
,
,
.
.
·
·
.
.
:
.
,
.
,
,
.
:
,
,
,
.
,
1,2
3
4
5
.
.
,
.
,
,
·
,
,
10
10
.
www.scarlett-europe.com SC-1041
.
.
9
,
·
·
·
.
.
.
·
,
,
.
SCG
·
·
.
,
,
.
·
·
·
.
.
,
!
.
,
,
.
·
.
,
,
.
·
.
.
·
·
,
.
.
.
·
·
.
,
.
.
·
·
.
.
.
:
.
,
.
:
,
.
.
1,2
3
4
5
,
,
,
,
·
,
10
;
10
.
·
·
·
·
.
.
,
.
,
.
www.scarlett-europe.com SC-1041
10
,
EST KASUTAMISJUHEND
OHUTUSNÕUANDED
· Lugege käesolev Kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke see tuleviku tarbeks alles.
· Enne mikseri esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed
vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.
· Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
· Mikseri kasutamise käigus ärge katsuge käte- või teiste asjadega pöörlevaid otsikuid!
· Ärge kasutage mikserit kõvade toiduainete (nt. külmutatud või) töötlemiseks. Sitkete
toiduainete töötlemisel võib mootor läbi põleda.
· Ärge hoidke mikserit voolava vee all ega pange vette või teistesse vedelikesse. Kui seade on
vette sattunud, eemaldage mikser kohe vooluvõrgust, kuivatage seade täielikult ära ja viige
lähimasse teeninduskeskusesse kontrollimiseks.
· Enne vooluvõrgust eemaldamist veenduge, et kiiruste ümberlüliti on asendis
. Ärge
eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas
olevast pistikust.
KASUTAMINE
· Pange otsikud pesadesse ja keerake kuni nad kohale kinni lukustavad.
· Suruge otsikud segamist vajavate toiduainete sisse. Lülitage mikser vooluvõrku.
· Valige vajalik kiirus.
· Pärast seda, kui segu on vajaliku konsistentsi saavutanud, keerake kiiruste ümberlüliti
asendisse
. Enne otsikute eemaldamist, oodake kuni nad lõplikult peatuvad ja eemaldage
mikser vooluvõrgust.
· TURBO-re iim võimaldab maksimaalselt suurendada pöörlemise kiirust.
· Vajutage otsikute eemaldamisnuppu ja tõmmake need välja.
MÄRKUS: Valige kiirus olenevalt toiduainetest. Alati alustage tööd madalama kiirusega, kiirust
aegamööda suurendades. Kui töötlemise käigus segu muutub paksemaks, lülitage mikser
kõrgemale kiirusele ümber.
TÄHELEPANU: Taigna segamiseks otsikute külgekinnitamisel veenduge, et suurem taignakonks
oleks paigutatud paremasse pessa ja väiksem taignakonks vasakusse pessa. See on vajalik
selleks, et vältida ainete voolamist üle anuma serva.
SOOVITATAVAD SEGAMISE RE IIMID
KIIRUS
1,2
3
4
5
OPERATSIOON
Kuivade ainete segamine
Vedelikke, kastmete ja soustide jaoks
Biskviitide, küpsiste taigna segamine; pudingite valmistamine
Vahukoore, munade vahustamine
·
Mootori ülekuumenemise vältimiseks ärge kasutage mikserit üle 10 minuti ning tehke vähemalt
10-minutiline vaheaeg, laske mikseril toatemperatuurini jahtuda.
PUHASTUS JA HOOLDUS
· Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
· Peske otsikud kuuma seebiveega ja pühkige üle kuiva riidega.
· Puhastage mikseri korpus niiske riidega, ärge pange seadet vette ja voolava vee alla.
· Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharjasid ja käsnasid,
samuti ka orgaanilisi lahusteid.
LV LIETO ANAS INSTRUKCIJA
DRO BAS NOR
JUMI
· Uzman gi izlasiet ekspluat cijas instrukciju un saglab jiet to k uzzi u materi lu.
· Pirms ier ces piesl
anas p rliecinieties, ka t s darba spriegums atbilst j su elektrot kla
spriegumam.
· Izmantot tikai sadz ves nol kos. Izstr
jums nav paredz ts r pnieciskai izmanto anai.
· Miksera darb bas laik neaiztieciet ar rok m vai citiem priek metiem rot jo os uzga us!
· Neizmantojiet mikseri cietu produktu apstr dei, piem ram, sasald ts saldais kr jums.
du
produktu apstr de var izrais t motora p rslodzi.
www.scarlett-europe.com SC-1041
11
·
Nemazg jiet mikseri zem teko a dens, ka ar negremd jiet to deni vai k
cit
idrum , ja
tas ir noticis nekav joties atsl dziet mikseri no elektrot kla, piln gi iz av jiet un p rbaudiet
tuv kaj servisa centr .
· Pirms atsl
anas no elektrot kla p rliecinieties, ka trumu p rsl gs atrodas st vokl
.
Atsl dzot mikseru no elektrot kla, velciet aiz kontaktdak as, nevis aiz baro anas vada.
EKSPLUAT CIJA
· Viegli pagrie ot, ievietojiet no emamos uzga us fiks cijas ligzd s.
· Ievietojiet uzga us samais mus produktos. Piesl dziet mikseri pie elektrot kla.
· Izv laties nepiecie amo trumu.
·
c tam, kad mais jums ir vajadz gaj konsistenc , p rsl dziet trumu sl dzi st vokl
.
Iz emiet uzga us tikai tad, kad tie pavisam apst sies un atsl dziet mikseri no elektrot kla.
· Papildus TURBO re ms dod iesp ju palielin t rot anas trumu.
· Nospiediet uzga u no em anas pogu un iz emiet tos.
PIEZ ME: Izv jieties truma re mu atkar
no produktu veida. Vienm r s ciet darb bu ar
zem ku trumu, pak peniski p rejot uz augst ku. Ja darb bas proces masa biez , palieliniet
jaudu, p rsl dzot mikseri uz augst ku trumu.
UZMAN BU: Uzst dot uzga us m klas m
anai p rliecinieties, ka uzgalis ar liel ko ierobe ot ju ir
ievietots labaj ligzd , uzgalis ar maz ko ierobe ot ju
kreisaj . Tas ir nepiecie ams, lai
izvair tos no satura izl anas no kausa p ri mal m.
IETEICAMIE SAMAIS ANAS RE MI
TRUMS
1,2
3
4
5
·
·
·
·
·
DARB BA
Sausu izejvielu sajauk anai
idrumiem, m rc m
M klas m
anai biskv tiem cepumiem, pudi iem
Olbaltumu un kr juma puto anai
Lai izvair tos no motora p rkar anas nestr
jiet ar to nep rtraukti vair k k 10 min tes, ar
rtraukumu ne maz ku par 10 min m - lai mikseris atdzistu l dz istabas temperat rai.
ANA UN APKOPE
Pirms t anas vienm r oblig ti atsl dziet ier ci no elektrot kla.
Nomazg jiet uzga us ar siltu deni un ziep m, noslauciet tos piln gi sausus.
Miksera korpusu not riet ar nedaudz mitru dr nu un nek
gad jum negremd jiet un
neaplejiet to ar deni.
Neizmantojiet t anai abraz vos mazg jamos l dzek us, met liskas birstes un vammes, k
ar organiskos s aid jus un agres vos idrumu.
LT EKSPLUATAVIMO S LYGOS
APSAUGOS PRIEMON S
· Atid iai perskaitikite Ekspluatavimo vadov ir i saugokite j kaip informacin material .
· Prie pirm
naudojim patikrinkite, ar atitinka gaminio technin s charakteristikos, elktros
tinklo parametrams.
· Naudokite tik buitiniais tikslais. Prietaisas n ra skirtas pramoniniam naudjimui.
· Darbo metu nelieskite rankomis arba kitais daiktais besisukan
antgali !
· Nenaudokite mikser kiet produkt apdirbimui, pvz., u aldyto sviesto. Apdirbant klampius
produktus variklis gali perdegti.
· Nevalykite mikser vandeniu ir nenardinkite jo vanden arba kitus skis ius. Jaigu tai atsitiko,
atjunkite mikser nuo elektros tinklo, pilnai i
iovinkite j ir patikrinkite artimiausiame serviso
centre.
· Prie i jungiant i elektros tinklo, sitikinkite, kad grei
jungilkis randasi
pad tyje. Imkit s
ranaka u akut o ne u elektros laid .
DARBAS
· Lengvai pasukant,
kite kei iamus antgalius lizdus iki fiksacijos.
· Panardinkite antgalius sumai omus produktus. Pajunkite mikser prie elektros tinklo.
·
sirinkite reikiam greit .
· Po to kai mi inys pasiek reikalingos konsistencijos, perjunkite jungikl pad
. U movas
traukite tik po pilno sustojimo ir mikserio i jungimo nuo elektros tinklo.
www.scarlett-europe.com SC-1041
12
· Papildomas TURBO re imas leid ia maksimaliai padidinti sukimosi greit .
· Paspauskite antgali i metimo migtuk , ir i traukite juos.
PASTABA: Rinkit s grei io re im priklausant nuo produkt . Visada prad kite darb ma ame
greityje, tolygiai pereinant prie dedesnio. Jaigu apdirbant mi inys tank ja, padidinkite galingum ,
perjungus mikser didesn geit .
MESIO: Te lo i mai imo antgali nustatymo metu, sitikinkite, kad antgalis su didel s i meros
apribotojiu statyta de nij lizd , o antgalis su ma esniu apribotojiu
kairij . To reikia tam, kad
turinys nei silietu pro taur s kra tus.
REKOMENDUOJAMI SUMAI IMO RE IMAI
GREITIS
1,2
3
4
5
OPERACIJA
Saus ingredijent sumai imas
Skis iams, pada ams ir sousams
Te lo paro imas kepimui, pudingams
Grietin li ir kia
suplakimas
·
Dulki siurblio variklio perkaitynimo i vengimui nedirbkite be sustoim daugiau 10 minu
ir
butinai darykite pertrauk ne ma iau kaip 10 minu
tam, kad mikseris atv stu iki patalpos
temperaturos.
VALYMAS IR SAUGOJIMAS
· Prie valym visada atjunkite prietais nuo elektros tinklo.
·
plaukite antgalius putajan iu vandeniu, ir nuvalykite juos sausai.
· Mikserio korpus valykite dr gnu audiniu ir jokiu atv jiu nenuleiskite vanden it nelaistikite
vandeniu.
· Nenaudokite valymui abrazivinias valymo priemones, metlinius epe ius, o taip pat organinius
tirpdyklius ir agresivius skis ius.
H HASZNALATI UTASÍTÁS
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
· Használat el tt, kérjük, figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót és tartsa meg azt, mint
tájékoztató anyagot.
· A készülék els használata el tt, ellen rizze egyeznek-e a címkén megjelölt m szaki adatok
az elektromos hálózat adataival.
· Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
· Ne érintse kézzel, vagy más tárgyal a forgó tartozékokat!
· Ne használja a habver t kemény anyagok mixelésére (pl. keményre fagyott vaj). Ragadós
összetev k megm velésekor kiéghet a motor.
· Soha ne mossa vízcsap alatt, ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a készüléket. Ha ez
megtörtént, azonnal áramtalanítsa a készüléket, szárítsa meg, és vigye el a közeli szervizbe.
· Miel tt kihúzná a dugót az aljzatból, gy
djön meg, hogy a sebességkapcsoló
fokozatban
áll. A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.
JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ
· Finoman csavarja a habver ket a foglalatba, amíg a helyükre nem kerülnek.
· Eressze a habver ket az összetev kbe. Csatlakoztassa a turmixgépet a hálózatra.
· Állítsa be a szükséges sebességet.
· Miután a keverék elérte a szükséges állagot, állítsa a sebességkapcsolót
helyzetbe. Vegye
ki a tartozékokat, de csakis azután, miután teljesen leálltak és áramtalanította a készüléket.
· A TURBÓ üzemmód maximálisan emeli a forgássebességet.
· Nyomja meg a habver kioldó gombot, és vegye ki a habver ket.
MEGJEGYZÉS: Válassza a sebességet az összetev knek megfelel en. El bb alacsony
sebességnél kezdjen dolgozni fokozatosan emelve azt. Ha a megm velés következtében az
anyag s södik emelje az er kifejtést, átkapcsolva a turmixgépet magasabb sebességre.
FIGYELEM: A habver felhelyezésekor figyeljen arra, hogy a nagyobb méret határolóval ellátott
habver a jobb furatba kerüljön, a kisebb határolóval a bal furatba. Ez gátolja az összetev k
kifolyását a csészéb l.
www.scarlett-europe.com SC-1041
13
KEVERÉSI ÚTMUTATÓ
SEBESSÉG
1,2
3
4
5
M VELET
Száraz összetev k keverésére.
Híg összetev k, mártások, szószok keverésére.
Piskóták, sütemények, pudingok keverésére.
Habok, krémek készítéséhez, tojás felveréséhez.
·
A motor túlmelegedése elkerülése érdekében ne használja a készüléket 10 percnél tovább és
tartson legalább 10 perces szünetet, hogy a készülék leh ljön.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
· Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
· Mossa meg a habver ket meleg, szappanos vízben, majd törölje szárazra ket.
· Tisztítsa le a készülékházat nedves ruhával, soha ne merítse/öntse le vízzel.
· Ne használjon súrolószert, fémkefét, csutakot, szerves oldószert és agresszív tisztítószert.
KZ
·
.
·
,
.
·
.
.
·
·
!
,
,
.
.
·
.
,
,
.
·
"0"
.
·
·
,
.
,
.
.
.
·
·
.
"0"
.
.
·
·
.
.
:
.
,
.
,
.
:
,
.
.
1,2
3
4
5
,
,
,
,
·
10
10
.
www.scarlett-europe.com SC-1041
14
·
·
·
.
.
.
·
,
,
.
CR UPUTA ZA RUKOVANJE
SIGURNOSNE MJERE
· Pa ljivo pro itajte Uputu za rukovanje i uvajte je radi informacije.
· Prije prvog uklju enja provjerite da li tehni ke karakteristike proizvoda, nazna ene na
naljepnici, odgovaraju parametrima elektri ne mre e.
· Koristiti samo u doma instvu. Ure aj nije namijenjen za profesionalnu uporabu.
· U vrijeme rada ne dirajte pribore koji se okre u, rukama ili drugim predmetima!
· Ne rabite mikser za preradu tvrdih produkata (kao zamrznuti maslac). Ako se prera uju ljepljivi
produkti, motor mo e pregorjeti.
· Ne perite mikser teku om vodom. Ne stavljajte ga u vodu ili druge teku ine. Ako se to
dogodilo, odmah isklju ite mikser iz mre e napajanja, potpuno ga osu ite i provjerite u
najbli em servisnom centru.
· Prije isklju enja miksera iz mre e napajanja provjerite da li je mjenja brzina u polo aju
. Ne
vucite kabel nego utika .
RAD
· Polako okre
i zamjenjive pribore, stavite ih u le te tako da se oni fiksiraju.
· Stavite pribore u proizvode koje je potrebno izmije ati. Uklju ite mikser u mre u napajanja.
· Izaberite potrebnu brzinu.
· Kad je smjesa dobila potrebnu konzistenciju, okrenite mjenja brzina u polo aj «0». Izvadite
nastavke samo nakon ih potpunog zaustavljanja i isklju enja miksera iz elektri ne mre e.
· Dodatni TURBO-re im dopu ta maksimalno pove anje brzine okretanja.
· Pritisnite sklopku za izvla enje pribora i izvucite pribore.
NAPOMENA: Birajte brzinu zavisno od vrste proizvoda. Uvijek zapo nite rad malom brzinom te je
postupno pove avajte. Ako je u procesu rada smjesa postala gu a, pove ajte brzinu miksera.
PAZITE: Prilikom namje tanja pribora za mije anje tijesta uvjerite se da je pribor s ve im
grani nikom u desnom le tu, a pribor s manjim grani nikom u lijevom le tu. To je neophodno
kako se sadr aj posude ne bi prelijevao preko ruba posude.
PREPORU LJIVI RE IMI MJE ANJA
BRZINA
1,2
3
4
5
·
·
·
·
·
POSTUPAK
Mije anje suhih sastojaka
Za teku ine, umak
Mije anje tijesta za biskvit, pecivo, puding
Mije anje laga, jaja
Kako biste izbjegli pregrijavanje motora, vrijeme neprekidnog rada ne smije biti du e od 10
minuta; obavezno napravite pauzu od najmanje 10 minuta kako bi se mikser ohladio
ENJE I ODR AVANJE
Prije
enja uvijek isklju ite ure aj iz mre e napajanja.
Isperite pribore toplom vodom i blagim deterd entom, te ih dobro obri ite.
Tijelo miksera obri ite vla nom tkaninom, nikad ga ne stavljajte u vodu i ne to ite vodu na
njega.
Ne uporabljujte za
enje abrazivna sredstva ili metalne etke.
D BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE
· Vor Gebrauch lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und
bewahren sie zum Nachschlagen auf.
www.scarlett-europe.com SC-1041
15
·
Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die
auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes
übereinstimmen.
· Das Gerät ist nur für Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
· Während des Betriebes berühren Sie die drehbaren Aufsätze nicht mit den Händen bzw.
anderen Gegenständen!
· Verwenden Sie den Mixer nicht zur Behandlung von harten Lebensmitteln, z.B. gefrorener
Butter. Bei der Bearbeitung von zähen, teigigen Produkten kann sich das Triebwerk
überhitzen.
· Waschen Sie den Mixer nicht mit Leitungswasser und tauchen ihn nicht ins Wasser bzw.
andere Flüssigkeiten. Sollte das passieren, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der
Steckdose, wischen es trocken und wenden sich an die nächstgelegenen
Kundendienststellung zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Gerätes.
· Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsstufenregler auf
geschaltet ist, bevor Sie den
Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei immer am Stecker und niemals am
Netzkabel.
INBETRIEBNAHME
· Setzen Sie Wechselaufsätze in die für sie vorgesehenen Öffnungen, drehen sie leicht um, bis
sie sich einrasten.
· Tauchen Sie die Aufsätze in die zu mischenden Produkte. Schließen Sie den Mixer an das
Stromversorgungsnetz.
· Wählen Sie die nötige Geschwindigkeit.
· Nachdem die Mischung die erforderliche Konsistenz erlangt hat, schalten Sie den
Geschwindigkeitsstufenregler auf
um. Nehmen Sie die Aufsätze nur dann heraus, wenn sie
endgültig zum Stillstand gekommen sind und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
· Die
zusätzliche
TURBO-Funktion
dient
zur
maximalen
Beschleunigung
der
Drehgeschwindigkeit.
· Drücken Sie auf den Auswurfknopf und nehmen die Aufsätze ab.
BEMERKUNG: Wählen Sie die Geschwindigkeitsstufe je nach der Beschaffenheit der
Lebensmittel. Fangen Sie immer von der niedrigeren Geschwindigkeit an, indem Sie allmählich zu
den höheren Geschwindigkeitsstufen übergehen. Wenn während der Bearbeitung die Mischung
dichter wird, erhöhen Sie die Leistung, indem Sie den Mixer auf eine höhere Geschwindigkeit
umschalten.
ACHTUNG: Beim Fixieren der Aufsätze zum Teigkneten, vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz
mit dem größeren Begrenzer in die rechte Öffnung gesteckt wird und der mit dem kleineren
Begrenzer in die linke Öffnung kommt. Das ist nötig, um dem Übergießen des Behälterinhalts
vorzubeugen.
DIE ZU EMPFEHLENDEN GESCHWINDIGKEITEN BEIM MISCHEN
GESCHWINDIGKEIT
1,2
3
4
5
VORGANG
Mischen von trockenen Zutaten
Für Flüssigkeiten, Tunken und Soßen
Teigkneten für Kekse, Gebäck und Puddings
Schlagen von Sahne und Eiern
·
Um Überhitzung des Triebwerkes weitgehend auszuschließen, betreiben Sie den Mixer nicht
länger als 10 Minuten während eines Arbeitsganges und legen unbedingt Zwischenpausen
von 10 Minuten ein, damit sich der Mixer wieder bis zur Raumtemperatur abkühlen kann.
REINIGUNG UND PFLEGE
· Ziehen Sie immer vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
· Waschen Sie die Aufsätze mit warmem Seifenwasser, reiben sie sorgfältig trocken.
· Wischen Sie das Mixergehäuse mit einem feuchten Tuch ab, tauchen es jedoch niemals ins
Wasser.
· Verzichten Sie auf scheuernde Reinigungsmittel, Metallbürsten, Stahlwolle sowie organische
Lösungsmittel und agressive Flüssigkeiten.
www.scarlett-europe.com SC-1041
16
Download PDF

advertising