Electrolux | EN3881AOX | инструкцию для Холодильник Electrolux EN 3881 AOX

EN3881AOW
EN3881AOX
................................................
PL CHŁODZIARKOZAMRAŻARKA
RO FRIGIDER CU CONGELATOR
RU ХОЛОДИЛЬНИКМОРОЗИЛЬНИК
.............................................
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
MANUAL DE UTILIZARE
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
26
50
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CO ZROBIĆ, GDY… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
HAŁAS/GŁOŚNA PRACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
OCHRONA ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To
pomysłowe i stylowe urządzenie zaprojektowano z myślą o Tobie. Użytkując je masz zawsze pewność uzyskania
wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje
dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowni‐
ka i bezawaryjnej pracy urządzenia przed insta‐
lacją i pierwszym użyciem należy uważnie prze‐
czytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną
uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady
jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć nie‐
potrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o za‐
chowanie instrukcji obsługi przez cały czas uży‐
wania urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu
użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób
oraz szkód materialnych należy przestrzegać
środków ostrożności podanych w niniejszej in‐
strukcji obsługi, gdyż producent nie jest odpowie‐
dzialny za szkody spowodowane wskutek ich
nieprzestrzegania.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób
upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograni‐
czonych zdolnościach fizycznych, sensorycz‐
nych czy umysłowych, a także nieposiadające
wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego
typu urządzeń, chyba, że będą one nadzoro‐
wane lub zostaną poinstruowane na temat ko‐
rzystania z tego urządzenia przez osobę od‐
powiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że
nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko udu‐
szenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wy‐
jąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód zasi‐
lający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić
drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed
porażeniem prądem lub przed zamknięciem
się w środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne
uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządzenie z
blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub
w pokrywie, przed oddaniem starego urządze‐
nia do utylizacji należy usunąć blokadę. Zapo‐
biegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziec‐
ka.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub
w zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczy‐
szczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowy‐
wania żywności i/lub napojów w zwykłych wa‐
runkach domowych, tak jak to opisano w ni‐
niejszej instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie
wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod.
• Nie należy stosować innych urządzeń elek‐
trycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one
dopuszczone do tego celu przez producenta.
• Należy zachować ostrożność, aby nie uszko‐
dzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje
się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który
jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak
jest łatwopalny).
Należy upewnić się, że podczas transportu i
instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone
żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, na‐
leży:
– unikać otwartego płomienia oraz innych
źródeł zapłonu;
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w
którym znajduje się urządzenie.
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się
dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakie‐
kolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego
mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub pora‐
żenie prądem.
OSTRZEŻENIE!
Aby można było uniknąć niebezpie‐
czeństwa, wymiany elementów elek‐
trycznych (przewód zasilający, wtyczka,
sprężarka) może dokonać wyłącznie
technik autoryzowanego serwisu lub
osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
1.
Nie wolno przedłużać przewodu zasilają‐
cego.
4
www.electrolux.com
Należy upewnić się, że tylna ścianka
urządzenia nie przygniotła ani nie uszko‐
dziła wtyczki przewodu zasilającego.
Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka
może się przegrzewać i spowodować po‐
żar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki prze‐
wodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo elektryczne jest obluzowa‐
ne, nie wolno wkładać do niego wtyczki
przewodu zasilającego. Występuje za‐
grożenie pożarem lub porażeniem prą‐
dem.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klosza
żarówki (jeśli występuje) oświetlenia
wnętrza.
Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować os‐
trożność podczas jego przenoszenia.
Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów
w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokrymi rę‐
koma, ponieważ może to spowodować uszko‐
dzenie skóry lub odmrożenie.
Nie należy wystawiać urządzenia na bezpo‐
średnie działanie promieni słonecznych.
Do oświetlenia urządzenia zastosowano spe‐
cjalne żarówki (jeśli występują) przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają
się one do oświetlania pomieszczeń domo‐
wych.
2.
•
•
•
•
1.3 Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plasti‐
kowych elementach urządzenia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów
ani płynów w urządzeniu, ponieważ mogą
spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio
przy otworze wentylacyjnym na tylnej ściance.
(Jeśli urządzenie jest odszraniane automa‐
tycznie)
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po
rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej pro‐
ducenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek do‐
tyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie in‐
strukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać na‐
pojów gazowanych, ponieważ duże ciśnienie
w pojemniku może spowodować ich eksplozję
i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmro‐
żeń w przypadku konsumpcji bezpośrednio po
ich wyjęciu z zamrażarki.
1.4 Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐
du zasilającego z gniazdka.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do
usuwania szronu z urządzenia. Należy stoso‐
wać plastikową skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływo‐
wy skroplin w chłodziarce. W razie koniecz‐
ności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpły‐
wowy jest zablokowany, woda zacznie się
zbierać na dnie chłodziarki.
1.5 Instalacja
Podłączenie elektryczne urządzenia na‐
leży wykonać zgodnie z wskazówkami
podanymi w odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie
jest w żaden sposób uszkodzone. Nie wolno
podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku należy
zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech
godzin przed podłączeniem urządzenia, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze
wszystkich stron urządzenia. Nieodpowiednia
wentylacja prowadzi do jego przegrzewania.
Aby uzyskać wystarczającą wentylację, należy
postępować zgodnie z wskazówkami dotyczą‐
cymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia
należy ustawić od ściany, aby uniknąć dotyka‐
nia lub chwytania za ciepłe elementy (sprężar‐
ka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym opa‐
rzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządze‐
nia możliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do in‐
stalacji doprowadzającej wodę pitną (jeśli
POLSKI
przewidziane jest podłączenie do sieci wodo‐
ciągowej).
5
ma gazów szkodliwych dla warstwy
ozonowej. Urządzenia nie należy wy‐
rzucać wraz z odpadami komunalnymi i
śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera
łatwopalne gazy: urządzenie należy uty‐
lizować zgodnie z obowiązującymi prze‐
pisami, które można uzyskać od władz
lokalnych. Należy unikać uszkodzenia
układu chłodniczego, szczególnie z tyłu
przy wymienniku ciepła. Materiały za‐
stosowane w urządzeniu, które są oz‐
, nadają się do
naczone symbolem
ponownego przetworzenia.
1.6 Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwi‐
sowaniem urządzenia powinny być przepro‐
wadzone przez wykwalifikowanego elektryka
lub inną kompetentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykony‐
wane w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne.
1.7 Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w
materiałach izolacyjnych urządzenia nie
2. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
7
8
13
1 Szuflada CrispFresh
2 Szuflada FreshZone
9
10
11
12
3 Szklane półki
4 Układ dynamicznego chłodzenia powietrza
6
www.electrolux.com
5 Regulacja wilgotności
10 Półka na połowę szerokości
6 Półka na butelki
7 Panel sterowania
11 Półka na butelki
12 Kosze zamrażarki
8 Pojemnik na produkty nabiałowe
13 Tabliczka znamionowa
9 Półki drzwiowe
3. PANEL STEROWANIA
1
7
2
6
3
5
4
1 Wyświetlacz
2 Regulator temperatury
Przycisk plus
3 Regulator temperatury
Przycisk minus
4 Przycisk Mode
5 Przyciski DrinksChill i ON/OFF
6 Przycisk komory zamrażarki
7 Przycisk komory chłodziarki
Można zmienić zdefiniowany dźwięk przycisków
na głośniejszy, naciskając jednocześnie i przy‐
trzymując przez kilka sekund przycisk Mode oraz
przycisk minus. Zmianę tę można cofnąć.
3.1 Wyświetlacz
A
B
C
R
Q
P
O
N
M
L
• A. Funkcja demo
D
E
F
G
H
I
J
K
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
B. Wskaźnik temperatury chłodziarki
C. Funkcja „Wakacje”
D. Funkcja Eco Mode chłodziarki
E. Funkcja FreeStore
F. Funkcja podwyższonej wilgotności
G. Funkcja „Zakupy”
H. Filtr wody
I. Funkcja Drinks Chill
J. Wskaźnik czasu
K. Wskaźnik temperatury zamrażarki
L. Funkcja Action Freeze
M. Tryb WYŁĄCZENIA zamrażarki
N. Filtr powietrza
O. Funkcja Eco Mode zamrażarki
P. Wskaźnik alarmu
Q. Funkcja blokady uruchomienia
R. Tryb WYŁĄCZENIA chłodziarki
3.2 Włączanie
Aby włączyć urządzenie, należy:
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, nacisnąć
przycisk ON/OFF.
3. Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest wska‐
zanie "dEMo", urządzenie działa w trybie
demo. Patrz „Rozwiązywanie problemów”.
4. Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury, należy
zapoznać się z rozdziałem „Regulacja tempera‐
tury”.
Jeżeli drzwi pozostaną otwarte przez
kilka minut, oświetlenie zostanie auto‐
matycznie wyłączone. Oświetlenie włą‐
cza się i wyłącza w momencie otwarcia
i zamknięcia drzwi.
POLSKI
3.3 Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy wykonać na‐
stępujące czynności:
1. Nacisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać
przez 5 sekund.
2. Wyświetlacz wyłączy się.
3. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, nale‐
ży wyjąć wtyczkę elektryczną z gniazda za‐
silającego.
3.4 Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę:
1. Nacisnąć regulator temperatury chłodziarki.
Lub:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
Miga wskaźnik wyłączenia chłodziarki.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wy‐
bór.
3. Wskaźnik wyłączenia chłodziarki zgaśnie.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury, należy
zapoznać się z rozdziałem „Regulacja tempera‐
tury”.
3.5 Wyłączanie chłodziarki lub
zamrażarki
Aby wyłączyć chłodziarkę lub zamrażarkę:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik wyłączenia chłodziarki lub zamra‐
żarki zacznie migać.
Na wskaźniku temperatury chłodziarki lub
zamrażarki pojawią się podkreślenia.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wy‐
bór.
3. Widoczny jest wskaźnik wyłączenia chło‐
dziarki lub zamrażarki.
3.6 Funkcja „Wakacje”
Funkcja ta pozwala na pozostawienie zamkniętej
i pustej chłodziarki na dłuższy czas, na przykład
podczas wakacji, nie dopuszczając do powsta‐
wania nieprzyjemnego zapachu.
Komora chłodziarki musi zostać opró‐
żniona na czas włączenia funkcji „Wa‐
kacje”.
Aby włączyć funkcję:
7
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Wakacje zacznie migać.
Wskaźnik temperatury chłodziarki wskaże
ustawioną temperaturę.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wy‐
bór.
Wskaźnik Wakacje zostanie wyświetlony.
Aby wyłączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż za‐
cznie migać wskaźnik Wakacje.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wy‐
bór.
3. Wskaźnik Wakacje zgaśnie.
1.
Funkcja wyłącza się po wybraniu innej
temperatury chłodziarki.
3.7 Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki (spo‐
wodowany, na przykład, awarią zasilania) jest
sygnalizowany poprzez:
• miganie wskaźników alarmu i temperatury za‐
mrażarki
• dźwięk alarmowy.
Anulowanie alarmu:
1. Nacisnąć dowolny przycisk.
2. Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
3. Wskaźnik temperatury zamrażarki przez kil‐
ka sekund wskazuje najwyższą odnotowaną
temperaturę. Następnie ponownie wskazuje
ustawioną temperaturę.
4. Wskaźnik alarmu miga aż do chwili przywró‐
cenia normalnych warunków.
Gdy normalne warunki przechowywania zostaną
przywrócone, wskaźnik alarmu zgaśnie.
3.8 Funkcja Eco Mode
Aby zapewnić optymalne przechowywanie żyw‐
ności, należy wybrać funkcję Eco Mode.
Aby włączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Eco Mode zacznie migać.
Wskaźnik temperatury przez kilka sekund
będzie wskazywać ustawioną temperaturę:
– dla chłodziarki: +5 °C
– dla zamrażarki: -18 °C
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie pokazany wskaźnik Eco Mode.
Aby wyłączyć funkcję:
8
www.electrolux.com
1.
2.
3.
Naciskać przycisk Mode, dopóki nie zacznie
migać wskaźnik Eco Mode.
Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Eco Mode zgaśnie.
Funkcja wyłącza się po wybraniu inne‐
go ustawienia temperatury.
3.9 Funkcja Drinks Chill
Funkcja Drinks Chill służy jako sygnał ostrzega‐
wczy w przypadku umieszczenia butelek w ko‐
morze zamrażarki.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Drinks Chill zacznie migać.
Minutnik przez kilka sekund przedstawia us‐
tawioną wartość (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji minutnika, aby
zmienić ustawienie w zakresie od 1 do 90
minut.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie pokazany wskaźnik Drinks Chill.
Minutnik zacznie migać.
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Drinks Chill
miga i emitowany jest alarm dźwiękowy:
1. Wyjąć napoje przechowywane w komorze
zamrażarki.
2. Wyłączyć funkcję.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać
wskaźnik Drinks Chill.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaźnik Drinks Chill zgaśnie.
Tę funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili.
3.10 Funkcja Action Freeze
Aby włączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Action Freeze zacznie migać.
Na wskaźniku temperatury chłodziarki na
kilka sekund pojawi się symbol .
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie pokazany wskaźnik Action Freeze.
Zostanie przedstawiona animacja.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzi‐
nach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycznym
zakończeniem:
1.
2.
3.
4.
Naciskać przycisk Mode, dopóki nie zacznie
migać wskaźnik Action Freeze.
Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Action Freeze zgaśnie.
Funkcja Eco Mode zostanie przywrócona,
jeśli została wcześniej wybrana.
Funkcja wyłącza się po wybraniu innej
temperatury zamrażarki.
3.11 Funkcja podwyższonej
wilgotności
W przypadku potrzeby zwiększenia poziomu wil‐
gotności w chłodziarce, zalecane jest włączenie
funkcji podwyższonej wilgotności.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
Zacznie migać wskaźnik podwyższonej wil‐
gotności.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Pojawi się wskaźnik podwyższonej wilgot‐
ności.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk Mode, aż zacznie migać
wskaźnik podwyższonej wilgotności.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaźnik podwyższonej wilgotności znik‐
nie.
3.12 Funkcja „Zakupy”
Jeżeli istnieje konieczność przechowania więk‐
szej ilości ciepłych produktów spożywczych, na
przykład po dokonaniu zakupów, zaleca się uru‐
chomienie funkcji „Zakupy”, w celu szybszego
schłodzenia tych produktów bez podwyższenia
temperatury żywności już przechowywanej w
chłodziarce.
Aby włączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik Zakupy miga.
Wskaźnik temperatury chłodziarki przez kil‐
ka sekund wskaże ustawioną temperaturę.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Zakupy zostanie wyświetlony.
Funkcja „Zakupy” wyłącza się automatycznie po
około 6 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycznym
zakończeniem:
POLSKI
1.
2.
3.
4.
Naciskać przycisk Mode, aż zacznie migać
wskaźnik „Zakupy”.
Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik „Zakupy” zgaśnie.
Funkcja Eco Mode zostanie przywrócona,
jeśli została wcześniej wybrana.
Funkcja wyłącza się po wybraniu innej
temperatury chłodziarki.
3.13 Blokada uruchomienia
Aby zablokować obsługę urządzenia za pomocą
przycisków, należy wybrać funkcję blokady uru‐
chomienia.
Aby włączyć funkcję:
9
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż po‐
jawi się odpowiednia ikona.
2. Wskaźnik blokady uruchomienia zacznie mi‐
gać.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik blokady uruchomienia będzie wi‐
doczny.
Aby wyłączyć funkcję:
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, dopóki
nie zacznie migać wskaźnik blokady uru‐
chomienia.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaźnik blokady uruchomienia zgaśnie.
1.
4. CODZIENNA EKSPLOATACJA
4.1 Rozmrażanie
4.3 Zamrażanie świeżej żywności
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki nale‐
ży przed użyciem rozmrozić w komorze chło‐
dziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie
od czasu przeznaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożo‐
nym, od razu po wyjęciu z zamrażarki. W takim
przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
Komory zamrażania (oznaczone grafiką) są
przeznaczone do długotrwałego przechowywania
mrożonek, żywności głęboko zamrożonej oraz
do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności należy włą‐
czyć funkcję Action Freeze.
Informację o maksymalnej ilości żywności, jaką
można zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na
tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym cza‐
sie nie wolno wkładać kolejnej partii żywności
przeznaczonej do zamrożenia.
4.2 Przechowywanie zamrożonej
żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządze‐
nia lub po okresie jego nieużywania, przed wło‐
żeniem żywności do komory zamrażarki należy
odczekać co najmniej 2 godziny od włączenia
urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy chło‐
dzenia.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego roz‐
mrożenia żywności, spowodowanego
na przykład brakiem zasilania przez ok‐
res czasu dłuższy niż podany w para‐
metrach technicznych w punkcie "Czas
utrzymywania temperatury bez zasila‐
nia", należy szybko skonsumować roz‐
mrożoną żywność lub niezwłocznie
poddać ją obróbce termicznej, po czym
ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
10 www.electrolux.com
4.4 Wskaźnik temperatury
Termostat wymaga regulacji
Właściwa temperatura
OK
Aby ułatwić użytkownikowi ustawienie właściwej
temperatury, chłodziarkę wyposażono we wskaź‐
nik temperatury.
Symbol na boku urządzenia wskazuje najchłod‐
niejsze miejsce w chłodziarce.
Najchłodniejszy obszar rozciąga się od wysokoś‐
ci szklanej półki szuflady na owoce i warzywa do
wysokości symbolu lub półki umieszczonej na
tym samym poziomie co symbol.
Aby zapewnić prawidłowe przechowywanie żyw‐
ności, należy zadbać o to, aby wskaźnik tempe‐
ratury wyświetlał wskazanie „OK”.
Jeśli wskazanie „OK” jest niewidoczne, należy
obrócić pokrętło regulacji temperatury na niższą
temperaturę i po upływie 12 godzin ponownie
sprawdzić wskaźnik temperatury.
Po włożeniu do urządzenia świeżej żywności lub
wielokrotnym otwarciu drzwi na dłuższy czas
normalnym zjawiskiem jest zniknięcie wskazania
„OK”.
4.5 Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w kilka
prowadnic umożliwiających umieszczenie półek
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
4.6 Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na odpo‐
wiednio ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona poziomo, można kłaść
na niej wyłącznie zamknięte butelki.
Półka na butelki może zostać przechylona, aby
umożliwić przechowywanie otwartych butelek. W
tym celu należy pociągnąć półkę do siebie tak,
aby można ją było obrócić do góry i zamocować
na wyższym poziomie.
POLSKI
11
4.7 Chłodzenie powietrza
Technologia ClimaTech umożliwia szybkie schła‐
dzanie żywności i zapewnia bardziej równomier‐
ną temperaturę w komorze.
To rozwiązanie umożliwia szybkie schładzanie
żywności i zapewnia bardziej równomierną tem‐
peraturę w komorze.
4.8 Węglowy filtr powietrza
Urządzenie wyposażone jest w filtr węglowy
umieszczony za pokrywą na tylnej ściance osło‐
ny kanału wentylacyjnego.
Filtr oczyszcza powietrze w komorze chłodziarki
z niepożądanych zapachów, podnosząc jakość
przechowywanej żywności.
4.9 Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie artykułów spoży‐
wczych w opakowaniach o różnej wielkości, półki
na drzwiach można umieszczać na różnych wy‐
sokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy:
Stopniowo wyciągać półkę w kierunku strzałek,
aż do odczepienia, a następnie umieścić ją w żą‐
danym miejscu.
Nie zmieniać położenia dużej dolnej
półki w drzwiach, aby nie zakłócić pra‐
widłowej cyrkulacji powietrza.
12 www.electrolux.com
4.10 Kontrola wilgotności
Zaleca się przechowywanie owoców i warzyw w
szufladzie. Chłodziarka utrzymuje niską tempera‐
turę, co spowalnia proces starzenia. W normal‐
nych warunkach, gdy szuflada na warzywa nie
jest pełna i zawiera mieszankę owoców i wa‐
rzyw, należy wybrać ustawienie wysokiej wilgot‐
ności, oznaczone symbolem dużej kropli. Ozna‐
cza to, że górna kratka wentylacyjna jest za‐
mknięta, a wewnątrz szuflady utrzymywana jest
wysoka wilgotność. Jest to standardowe ustawie‐
nie. Kiedy szuflada jest szczelnie wypełniona,
chłodzenie produktów może nie przebiegać wy‐
starczająco skutecznie. Wówczas należy otwo‐
rzyć otwory kratki wentylacyjnej, wybierając usta‐
wienie oznaczone symbolem małej kropli. Wa‐
rzywa normalnie ulegają schłodzeniu poprzez
odparowanie wody. Kiedy otwory wentylacyjne
są zamknięte, wewnątrz szuflady może skraplać
i gromadzić się woda. Produkty wytwarzające
duże ilości wody to między innymi sałata, pie‐
czarki, brokuły i marchew. Jeśli w szufladzie
znajdują się jabłka i inne owoce, dobrze jest lek‐
ko uchylić otwory wentylacyjne, ponieważ istnieje
ryzyko gromadzenia się w szufladzie etylenu.
Etylen to hormon wzrostu uwalniany przez nie‐
które owoce i warzywa, mogący powodować
psucie się lub szybszą utratę świeżości innych
owoców i warzyw.
4.11 Tryb FreshZone
Jeśli komora nie musi pracować w trybie Natura‐
Fresh, można zmienić ustawienia, aby spełniała
ona jedynie funkcję szuflady z niską temperatu‐
rą.
POLSKI
13
Aby włączyć funkcję, należy:
• Przesunąć pokrywę w górę, jak pokazano na
rysunku.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w dół.
4.12 Szuflada NaturaFresh
To rozwiązanie umożliwia szybkie schładzanie
żywności i zapewnia bardziej równomierną tem‐
peraturę w szufladzie.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Włączyć funkcję „Zakupy”.
2. Pojawi się wskaźnik „Zakupy”.
3. Przesunąć pokrywę w górę, jak pokazano
na rysunku.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w dół.
2. Wyłączyć funkcję „Zakupy”.
3. Wskaźnik „Zakupy” zniknie.
Po kilku godzinach funkcja wyłącza się
automatycznie.
14 www.electrolux.com
4.13 Funkcja QuickChill
Ta funkcja umożliwia szybkie schładzanie napo‐
jów.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wyjąć lub umieścić wyżej szufladę Natura‐
Fresh, a następnie umieścić półkę na butel‐
ki na wysokości otworów QuickChill, jak po‐
kazano na rysunku.
2. Włączyć funkcję „Zakupy”.
3. Pojawi się wskaźnik „Zakupy”.
4. Przesunąć pokrywę w górę, jak pokazano
na rysunku.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w dół.
2. Wyłączyć funkcję „Zakupy”.
3. Wskaźnik „Zakupy” zniknie.
Po kilku godzinach funkcja wyłącza się
automatycznie.
4.14 Wyjmowanie koszy z zamrażarki
2
1
Kosze zamrażarki posiadają ograniczniki, które
zapobiegają ich przypadkowemu wyjęciu lub wy‐
padnięciu. W celu wyjęcia kosza należy pociąg‐
nąć go do siebie i po całkowitym wysunięciu wy‐
jąć go, przechylając jego przednią część do góry.
Aby włożyć kosz, należy lekko podnieść jego
przednią część i włożyć do środka zamrażarki.
Po wsunięciu poza ograniczniki, wcisnąć kosz na
miejsce.
5. PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI
5.1 Zwykłe odgłosy pracy urządzenia
• Podczas przetłaczania czynnika chłodniczego
przez rurki i inne elementy układu chłodzące‐
go może być słyszalny odgłos cichego bulgo‐
tania lub odgłos przypominający wrzenie wo‐
dy. Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka jest włączona, a czynnik chło‐
dzący jest pompowany, słychać warkot i od‐
głos pulsowania pochodzący ze sprężarki.
Jest to właściwe.
• Rozszerzalność cieplna może powodować na‐
głe odgłosy pękania. Jest to naturalne, nie‐
groźne zjawisko fizyczne. Jest to właściwe.
5.2 Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, po‐
krętło regulacji temperatury jest ustawione w
POLSKI
najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni za‐
ładowane sprężarka będzie pracowała bezus‐
tannie, powodując zbieranie się szronu lub lo‐
du na parowniku. W takim przypadku należy
obrócić pokrętło regulacji temperatury w kie‐
runku niższego ustawienia, aby umożliwić au‐
tomatyczne usuwanie szronu i jednocześnie
zmniejszyć zużycie energii.
5.3 Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowy‐
wać ciepłej żywności ani parujących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owi‐
nąć, szczególnie te, które mają silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wo‐
kół artykułów spożywczych.
5.4 Wskazówki dotyczące
przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietyleno‐
wych worków i umieścić na szklanej półce nad
szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przecho‐
wywać w ten sposób najwyżej przez jeden lub
dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.: nale‐
ży je przykryć i umieścić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i
umieścić w przeznaczonych dla nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych
hermetycznych pojemnikach lub zapakować w
folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki
i przechowywać na półce na butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie
są zapakowane, nie należy przechowywać w
chłodziarce.
5.5 Wskazówki dotyczące
zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, nale‐
ży skorzystać z poniższych ważnych wskazó‐
wek:
15
• Maksymalną ilość żywności, którą można za‐
mrozić w ciągu 24 godzin, podano na tablicz‐
ce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym
czasie nie należy wkładać do zamrażarki wię‐
cej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczy‐
szczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby
móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później
rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową
lub polietylenową zapewniającą hermetyczne
zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, nie‐
zamrożonej żywności z zamrożonymi produk‐
tami, aby uniknąć wzrostu temperatury pro‐
duktów zamrożonych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się le‐
piej i dłużej niż o wysokiej zawartości tłuszczu.
Sól powoduje skrócenie okresu przechowywa‐
nia żywności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu
z komory zamrażarki może spowodować od‐
mrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na
każdym opakowaniu w celu kontrolowania dłu‐
gości okresu przechowywania.
5.6 Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą wydajnoś‐
cią, należy:
• Upewnić się, że mrożonki były odpowiednio
przechowywane w sklepie.
• Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki w jak
najkrótszym czasie.
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świe‐
żość i nie może być ponownie zamrażana.
• nie przekraczać okresu przechowywania pod‐
anego przez producenta żywności.
16 www.electrolux.com
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
6.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia na‐
leży wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim
elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a na‐
stępnie dokładnie je wysuszyć.
Nie należy stosować detergentów ani
proszków do szorowania, ponieważ mo‐
gą one uszkodzić powierzchni urządze‐
nia.
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych, należy odłączyć
urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera
węglowodory. Prace konserwacyjne i
uzupełnianie mogą wykonywać wyłącz‐
nie technicy autoryzowanego serwisu.
6.2 Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomo‐
cą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego myd‐
ła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić usz‐
czelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie ni‐
szczyć rurek i/lub przewodów umie‐
szczonych w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie
stosować środków czyszczących,
proszków do szorowania, pachnących
środków czyszczących lub wosku do
polerowania, gdyż mogą one uszkodzić
powierzchnię i pozostawić silny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z
tyłu urządzenia za pomocą szczotki. Poprawi to
wydajność urządzenia i zmniejszy zużycie ener‐
gii elektrycznej.
Należy uważać, aby nie uszkodzić ukła‐
du chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają
substancje chemiczne, które mogą uszkodzić
tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego
względu zaleca się mycie zewnętrznych części
urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością płynu
do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie
do zasilania.
6.3 Wymiana węglowego filtra
powietrza
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy wy‐
mieniać filtr węglowy co sześć miesięcy.
Nowe filtry powietrza z węglem aktywnym można
nabyć u lokalnego sprzedawcy.
Instrukcje znajdują się rozdziale "Instalacja węg‐
lowego filtra powietrza".
POLSKI
17
6.4 Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania, za każdym
razem po wyłączeniu się silnika sprężarki, nastę‐
puje automatyczne usunięcie szronu z parownika
komory chłodziarki. Woda z rozpuszczonego
szronu spływa rynienką do specjalnego pojemni‐
ka znajdującego się z tyłu urządzenia nad sprę‐
żarką, skąd następnie odparowuje.
Ważne jest okresowe czyszczenie otworu odpły‐
wowego znajdującego się na środku rynienki w
komorze chłodziarki, aby zapobiec przelewaniu
się wody i kapaniu jej na żywność.
Należy używać specjalnej przetyczki dostarczo‐
nej wraz z urządzeniem i umieszczonej w otwo‐
rze odpływowym.
6.5 Rozmrażanie zamrażarki
Komora zamrażarki w tym modelu jest typu "nofrost" ("bezszronowa"). Oznacza to, że podczas
działania urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na żywności.
Jest to możliwe dzięki ciągłej cyrkulacji zimnego
powietrza wewnątrz tej komory, co zapewnia au‐
tomatycznie sterowany wentylator.
7. CO ZROBIĆ, GDY…
UWAGA!
Przed przystąpieniem do usunięcia
problemu należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nieuwzględ‐
nionych w niniejszej instrukcji można
powierzyć wyłącznie wykwalifikowane‐
mu elektrykowi lub innej kompetentnej
osobie.
Podczas normalnego użytkowania urzą‐
dzenia słychać odgłosy jego pracy
(sprężarka, obieg czynnika chłodnicze‐
go).
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie głośno pracu‐
je.
Urządzenie nie jest prawidłowo Należy sprawdzić, czy urządze‐
ustawione.
nie stoi stabilnie (wszystkie czte‐
ry nóżki powinny stać na podło‐
dze)
Sprężarka pracuje bezus‐
tannie.
Regulator temperatury może
być ustawiony nieprawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz rozdział „Zamykanie
drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt częs‐
to.
Nie pozostawiać otwartych drzwi
dłużej, niż jest to konieczne.
18 www.electrolux.com
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostyg‐
ły do temperatury pokojowej i
dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomie‐
szczeniu.
Włączono funkcję „Błyskawicz‐ Patrz „Funkcja błyskawicznego
ne mrożenie”.
mrożenia”.
Po tylnej ściance chło‐
dziarki spływa woda.
Podczas procesu automatycz‐
nego rozmrażania szron rozta‐
pia się na tylnej ściance.
Jest to właściwe.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają spły‐
wanie skroplin do rynienki na
tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
Końcówka wężyka odprowa‐
dzającego skropliny nie jest
skierowana do pojemnika
umieszczonego nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
sprężarką.
Osadza się za dużo szro‐
nu i lodu.
Żywność nie została poprawnie Należy dokładniej zapakować
opakowana.
żywność.
Drzwi nie są prawidłowo za‐
mknięte.
Patrz rozdział „Zamykanie
drzwi”.
Regulator temperatury może
być ustawiony nieprawidłowo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Temperatura w urządzeniu Drzwi nie są prawidłowo za‐
jest zbyt wysoka.
mknięte.
Patrz rozdział „Zamykanie
drzwi”.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby ostyg‐
ły do temperatury pokojowej i
dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
Włożono jednocześnie zbyt
wiele produktów.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Temperatura w chłodziar‐
ce jest zbyt wysoka.
Brak cyrkulacji zimnego powie‐ Zapewnić cyrkulację zimnego
trza w urządzeniu.
powietrza w urządzeniu.
Temperatura w zamrażar‐
ce jest zbyt wysoka.
Produkty są umieszczone zbyt
blisko siebie.
Produkty należy przechowywać
w sposób umożliwiający cyrkula‐
cję zimnego powietrza.
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilające‐ Podłączyć prawidłowo wtyczkę
go nie została właściwie podłą‐ do gniazdka.
czona do gniazdka.
POLSKI
Problem
Nie działa oświetlenie.
19
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie jest zasilane.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie elek‐
tryczne do tego samego gniazd‐
ka. Skontaktować się z wykwali‐
fikowanym elektrykiem.
Oświetlenie jest w trybie czu‐
wania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Jeżeli podane rozwiązania nie pomagają, należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym
serwisem.
7.1 Zamykanie drzwi
3.
Wyczyścić uszczelki drzwi.
W razie potrzeby wyregulować drzwi. Patrz
punkt „Instalacja”.
1.
2.
W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Skontaktować się z punk‐
tem serwisowym.
8. INSTALACJA
8.1 Miejsce instalacji
100 mm
min
Urządzenie należy zainstalować z dala od źródeł
ciepła, takich jak grzejniki, kotły, bezpośrednie
promienie słoneczne itd. Należy zapewnić swo‐
bodny przepływ powietrza z tyłu urządzenia. Aby
można było zapewnić optymalną sprawność
urządzenia zainstalowanego pod wiszącą szaf‐
ką, odległość między jego górną powierzchnią a
szafką musi wynosić co najmniej 100 mm. Najle‐
piej jednak nie ustawiać urządzenia pod wiszący‐
mi szafkami. Urządzenie można dokładnie wypo‐
ziomować dzięki regulowanym nóżkom.
B
A
20 mm
OSTRZEŻENIE!
Należy zapewnić możliwość odłączenia
urządzenia od źródła zasilania. Dlatego
po zainstalowaniu urządzenia wtyczka
musi być łatwo dostępna.
8.2 Tylne elementy dystansowe
2
1
4
3
W torebce z dokumentacją znajdują się dwa ele‐
menty dystansowe.
Zamontować elementy dystansowe, wykonując
następujące czynności:
1. Poluzować śrubę.
2. Wsunąć element dystansowy pod łeb śruby.
3. Obrócić element dystansowy do właściwego
położenia.
4. Dokręcić śrubę.
20 www.electrolux.com
8.3 Poziomowanie
Urządzenie należy właściwie wypoziomować
podczas ustawiania. Służą do tego dwie regulo‐
wane przednie nóżki.
8.4 Instalacja filtra CleanAir Control
Węglowy filtr powietrza CleanAir Control zawiera
węgiel aktywny pochłaniający nieprzyjemne za‐
pachy oraz pozwalający jednocześnie zachować
najlepszy smak i zapach wszystkich artykułów
żywnościowych i zapobiec przenikaniu go do in‐
nych artykułów.
Filtr węglowy jest dostarczany w woreczku folio‐
wym w celu wydłużenia jego żywotności i zacho‐
wania właściwości. Filtr należy umieścić pod po‐
krywą przed włączeniem urządzenia.
1. Otworzyć pokrywę.
2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.
3. Wsunąć filtr w prowadnice znajdujące się za
pokrywą.
4. Zamknąć pokrywę.
Z filtrem należy obchodzić się delikat‐
nie, aby nie uszkodzić jego powierzchni.
Filtr należy wymieniać co sześć miesię‐
cy.
8.5 Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elek‐
trycznej należy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwość podane na tabliczce znamionowej
odpowiadają parametrom domowej instalacji za‐
silającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka prze‐
wodu zasilającego dołączonego do urządzenia
posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasila‐
nia nie jest uziemione, urządzenie należy odręb‐
nie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uz‐
gadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
w przypadku nieprzestrzegania powyższych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
Unii Europejskiej.
POLSKI
21
8.6 Zmiana kierunku otwierania drzwi
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem prac należy wyjąć
wtyczkę z gniazda elektrycznego.
OSTRZEŻENIE!
Upewnić się, czy urządzenie nie jest
podłączone do zasilania.
Aby wykonać poniższe czynności, zale‐
ca się skorzystanie z pomocy drugiej
osoby, która przytrzyma drzwi urządze‐
nia.
1
2
A
E
B
F
C
D
• Zdjąć osłonę górnego zawiasu, używając
w tym celu śrubokręta.
• Otworzyć drzwi i zdjąć zaślepkę z otworu w
górnym profilu drzwi.
• Zdjąć po obu stronach górne przednie osłony.
(1)
• Odłączyć złącze przewodu wyświetlacza. (2)
• Odkręcić zawiasy i zdjąć drzwi.
• Wyjąć zaślepki ze środkowej poprzeczki.
• Zdjąć osłonę przy użyciu odpowiedniego na‐
rzędzia (A).
• Odkręcić sworzeń dolnego zawiasu (B) wraz z
podkładką (C) i umieścić je po przeciwnej stro‐
nie.
• Założyć osłonę (A) po przeciwnej stronie.
• Założyć drzwi na dolny zawias.
22 www.electrolux.com
• Wyjąć przewód z otworu w górnym profilu
drzwi i przeprowadzić go przez górny zawias.
• Przykręcić ponownie górny zawias.
• Podłączyć przewód do gniazdka w przednim
panelu.
• Założyć po obu stronach górne przednie osło‐
ny (2).
• Włożyć odłączony przewód wyświetlacza do
otworu w górnym profilu drzwi.
1
2
C
B
A
C
A
B
• Zdjąć osłony (B). Wyjąć zaślepki (A).
• Odkręcić uchwyty (C) i przykręcić je po drugiej
stronie. Przymocować górny uchwyt do do‐
lnych drzwi, a dolny uchwyt do górnych drzwi.
• Włożyć ponownie zaślepki (A) po przeciwnej
stronie.
Na końcu upewnić się, czy:
• Wszystkie wkręty są dokręcone.
• Uszczelka magnetyczna przylega do obudo‐
wy.
• Drzwi otwierają i zamykają się prawidłowo.
Uszczelka może nie przylegać dokładnie do obu‐
dowy w niskiej temperaturze otoczenia (np. zi‐
mą). Należy odczekać, aż uszczelka dopasuje
się naturalnie.
Jeżeli użytkownik nie chce samodzielnie wykony‐
wać opisanych czynności, powinien zwrócić się o
pomoc do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Specjalista z serwisu odpłatnie zmieni kierunek
otwierania drzwi.
POLSKI
23
9. HAŁAS/GŁOŚNA PRACA
Podczas normalnego działania urządzenia sły‐
chać odgłosy pracy (sprężarka, obieg czynnika
chłodniczego).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
24 www.electrolux.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
POLSKI
25
10. DANE TECHNICZNE
Wymiary wnęki
Wysokość
2010 mm
Szerokość
595 mm
Głębokość
658 mm
Czas utrzymywania tempera‐
tury bez zasilania
18 godz.
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne są podane na tabliczce znamio‐
nowej znajdującej się po lewej stronie wewnątrz
urządzenia oraz na etykiecie informującej o zu‐
życiu energii.
11. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
26 www.electrolux.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SFATURI UTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZGOMOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
29
30
33
38
40
41
43
47
49
49
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
27
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea
corectă a aparatului, înainte de instalare şi de
prima utilizare, citiţi cu atenţie acest manual de
utilizare, inclusiv recomandările şi avertismentele
cuprinse în el. Pentru a evita erorile inutile şi ac‐
cidentele, este important să vă asiguraţi că toate
persoanele care vor folosi aparatul cunosc foarte
bine modul său de funcţionare şi caracteristicile
de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni şi asigu‐
raţi-vă că ele vor însoţi aparatul în cazul în care
este mutat sau vândut, astfel încât toţi utilizatorii,
pe întreaga durată de viaţă a aparatului, să fie
corect informaţi cu privire la utilizarea şi siguran‐
ţa sa.
Pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor, res‐
pectaţi măsurile de precauţie din aceste instruc‐
ţiuni de utilizare, deoarece producătorul nu este
responsabil de daunele cauzate prin nerespecta‐
rea acestor cerinţe.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
şi mentale reduse, sau lipsiţi de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheaţi sau li s-au dat instrucţiuni în
legătură cu folosirea aparatului, de către o
persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi ca să nu se joace
cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor.
Există riscul de sufocare.
• Când aruncaţi aparatul, scoateţi ştecherul din
priză, tăiati cablul de alimentare (cât mai
aproape de aparat) şi înlăturaţi uşa, astfel în‐
cât copiii care se joacă să nu se poată electro‐
cuta şi să nu se poată închide înăuntru.
• Dacă acest aparat, care are garnituri magneti‐
ce la uşă, înlocuieşte un aparat mai vechi care
are un sistem de închidere cu arc (zăvor cu
resort), faceţi inutilizabil sistemul de închidere
înainte de a arunca aparatul vechi. În acest
mod nu va putea deveni o capcană mortală
pentru un copil.
1.2 Aspecte generale referitoare la
siguranţă
AVERTIZARE
Menţineţi libere deschiderile de ventilare din car‐
casa aparatului sau din structura în care este în‐
corporat.
• Acest aparat este destinat pentru conservarea
alimentelor şi/sau a băuturilor în locuinţele
normale, aşa cum se arată în acest manual de
instrucţiuni.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mij‐
loace artificiale pentru a accelera procesul de
dezgheţare.
• Nu utilizaţi alte aparate electrice (de ex. apa‐
rate de îngheţată) în interiorul aparatelor de
răcire, decât dacă sunt aprobate în mod spe‐
cial de producător în acest scop.
• Nu deterioraţi circuitul de răcire.
• Circuitul de răcire al aparatului conţine izobu‐
tan ca agent de răcire (R600a), un gaz natural
cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul
înconjurător, dar care este inflamabil.
În timpul transportului şi instalării aparatului,
procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora ni‐
ciuna dintre componentele circuitului de răci‐
re.
Dacă circuitul de răcire este deteriorat:
– evitaţi flăcările deschise şi sursele de foc
– aerisiţi foarte bine camera în care este am‐
plasat aparatul
• Este periculos să modificaţi specificaţiile sau
să modificaţi acest produs, în orice fel. Dete‐
riorarea cablului de alimentare poate produce
un scurt-circuit, un incendiu şi/sau electrocuta‐
rea.
AVERTIZARE
Pentru evitarea oricărui pericol, compo‐
nentele electrice (cablu de alimentare,
ştecher, compresor, etc.) trebuie înlo‐
cuite numai de către un tehnician de
service autorizat şi calificat, cu respec‐
tarea normelor de siguranţă în vigoare.
1.
2.
3.
4.
Cablul de alimentare nu trebuie prelungit.
Cablul de alimentare din spatele aparatu‐
lui nu trebuie strivit sau deteriorat de par‐
tea din spate a aparatului. Un cablu de
alimentare strivit sau deteriorat se poate
supraîncălzi şi poate produce un incen‐
diu.
Trebuie asigurat un acces uşor la şteche‐
rul aparatului.
Nu trageţi de cablul de alimentare.
28 www.electrolux.com
Dacă priza nu este fixă, nu introduceţi
ştecherul în priză. Există riscul de elec‐
trocutare sau incendiu.
6. Aparatul nu trebuie utilizat fără a fi mon‐
tat capacul becului din interior (dacă este
prevăzut).
Acest aparat este greu. Procedaţi cu atenţie
când îl deplasaţi.
Nu scoateţi şi nu atingeţi alimentele din com‐
partimentul congelator dacă aveţi mâinile
umede sau ude, deoarece în acest mod pielea
se poate zgâria sau poate suferi degerături.
Evitaţi expunerea îndelungată a aparatului la
lumină solară directă.
Becurile (dacă sunt prevăzute) din acest apa‐
rat sunt special destinate aparatelor electro‐
casnice. Acestea nu sunt compatibile cu ilumi‐
natul locuinţei.
5.
•
•
•
•
1.3 Utilizarea zilnică
• Nu puneţi oale fierbinţi pe piesele din plastic
ale aparatului.
• Nu păstraţi gaze şi lichide inflamabile în inte‐
riorul aparatului, deoarece ar putea exploda.
• Nu puneţi alimentele în contact cu fantele de
aerisire de pe peretele din spate. (Dacă apa‐
ratul este Frost Free -fără gheaţă)
• Alimentele congelate nu trebuie să mai fie
congelate din nou după ce s-au dezgheţat.
• Păstraţi alimentele congelate ambalate în con‐
formitate cu instrucţiunile producătorului ali‐
mentelor congelate.
• Recomandările producătorului aparatului pri‐
vind conservarea trebuie respectate cu stricte‐
ţe. Consultaţi instrucţiunile respective.
• Nu puneţi băuturi gazoase sau carbonatate în
compartimentul congelator, deoarece se
creează presiune asupra recipientului, iar
acesta ar putea exploda, deteriorând aparatul.
• Îngheţata pe băţ poate cauza degerături dacă
e consumată imediat după scoaterea din apa‐
rat.
1.4 Întreţinerea şi curăţarea
• Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul din priză.
• Nu curăţaţi aparatul cu obiecte din metal.
• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta
gheaţa din aparat. Folosiţi o răzuitoare din
plastic.
• Examinaţi periodic scurgerea din frigider pen‐
tru a vedea dacă există apă rezultată din dez‐
gheţare. Dacă este necesar, curăţaţi scurge‐
rea. Dacă scurgerea este blocată, apa se va
acumula în partea de jos a aparatului.
1.5 Instalarea
Pentru racordarea la electricitate res‐
pectaţi cu atenţie instrucţiunile din para‐
grafele specifice.
• Despachetaţi aparatul şi verificaţi să nu fie de‐
teriorat. Nu conectaţi aparatul dacă este dete‐
riorat. Comunicaţi imediat eventualele defecte
magazinului de unde l-aţi cumpărat. În acest
caz, păstraţi ambalajul.
• Se recomandă să aşteptaţi cel puţin două ore
înainte de a conecta aparatul, pentru a permi‐
te uleiului să curgă înapoi în compresor.
• Trebuie să se asigure o circulaţie adecvată a
aerului în jurul aparatului, în lipsa acesteia se
poate supraîncălzi. Pentru a obţine o ventilare
suficientă, urmaţi instrucţiunile referitoare la
instalare.
• Pe cât posibil, spatele aparatului trebuie să se
afle lângă un perete, pentru a evita atingerea
părţilor calde şi a evita riscul de arsuri.
• Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea
caloriferului sau a aragazului.
• Asiguraţi-vă că după instalarea aparatului pri‐
za rămâne accesibilă.
• Conectaţi numai la o sursă de apă potabilă
(dacă se prevede racordarea la o sursă de
apă).
1.6 Serviciul de Asistenţă Tehnică
• Toate lucrările electrice necesare pentru insta‐
larea acestui aparat trebuie efectuate de către
un electrician calificat sau de o persoană com‐
petentă.
• Acest produs trebuie reparat numai centru de
service autorizat şi trebuie să se folosească
numai piese de schimb originale.
1.7 Protecţia mediului înconjurător
Acest aparat nu conţine gaze care pot
deteriora stratul de ozon, nici în circuitul
de răcire şi nici în materialele de izola‐
re. Aparatul nu poate fi aruncat îm‐
preună cu deşeurile urbane şi cu gu‐
noiul. Spuma izolatoare conţine gaze in‐
flamabile: aparatul trebuie eliminat con‐
form reglementărilor aplicabile ale auto‐
rităţilor locale. Evitaţi deteriorarea
unităţii de răcire, mai ales în spate,
ROMÂNA
lângă schimbătorul de căldură. Materia‐
lele folosite pentru acest aparat marcate
cu simbolul
sunt reciclabile.
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
13
9
12
1 Sertar CrispFresh
8 Raft pentru unt
3 Rafturi de sticlă
4 Răcire dinamică a aerului
10 Semi-raft
6 Raft pentru sticle
13 Plăcuţă cu date tehnice
2 Sertar Freshzone
5 Controlul umidităţii
7 Panou de comandă
9 Rafturi pe uşă
11 Raft pentru sticle
12 Cutii congelator
10
11
29
30 www.electrolux.com
3. PANOUL DE COMANDĂ
1
7
2
6
3
5
4
1 Afişaj
2 Butonul de reglare a temperaturii
5 Butonul DrinksChill şi butonul ON/OFF
6 Buton compartiment congelator
7 Buton compartiment frigider
Se poate modifica sunetul predefinit al butoane‐
lor cu un altul de volum mai mare prin apăsarea
simultană a butoanelor Mode şi Minus timp de
câteva secunde. Modificarea este reversibilă.
3.1 Afişaj
B
R
P
O
N
M
L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A. Funcţia Demo
B. Indicator temperatură frigider
C. Funcţia Vacanţă
D. Funcţia frigider Eco Mode
E. Funcţia FreeStore
F. Funcţia de Extra umiditate
G. Funcţia Cumpărături
H. Filtru de apă
I. Funcţia Drinks Chill
Pentru a porni aparatul, efectuaţi următoarele
operaţiuni:
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Dacă afişajul este stins, apăsaţi butonul ON/
OFF.
3. Dacă pe afişaj apare "dEMo", aparatul se
află în modul demonstrativ. Consultaţi para‐
graful „Ce trebuie făcut dacă...”.
4. Indicatorii de temperatură afişează tempera‐
tura aleasă implicit.
Pentru a selecta o temperatură diferită, consultaţi
paragraful "Reglarea temperaturii".
Dacă uşa rămâne deschisă câteva mi‐
nute, lumina se va stinge automat. Lu‐
mina este resetată prin închiderea şi
deschiderea uşii.
C
Q
J. Ora
K. Indicator temperatură congelator
L. Funcţia Action Freeze
M. Mod congelator oprit
N. Filtru de aer
O. Funcţia congelator Eco Mode
P. Indicator alarmă
Q. Funcţia Dispozitiv de blocare pentru copii
R. Mod frigider oprit
3.2 Pornirea aparatului
Buton plus (creştere)
3 Butonul de reglare a temperaturii
Buton minus (scădere)
4 Buton Mode
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.3 Oprirea
D
E
F
G
H
I
J
K
Pentru a opri aparatul, efectuaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butonul ON/OFF pentru 5 secunde.
2. Afişajul se va stinge.
3. Pentru a deconecta aparatul de la alimenta‐
re, scoateţi cablul de alimentare din priză.
3.4 Pornirea frigiderului
Pentru a porni frigiderul:
1. Apăsaţi pe butonul de reglare a temperaturii
frigiderului.
Sau:
1. Apăsaţi butonul Mode până când apare sim‐
bolul corespunzător.
Indicatorul Frigider oprit se aprinde intermi‐
tent.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
3. Indicatorul Frigider oprit se stinge.
ROMÂNA
Pentru a selecta o temperatură diferită, consulta‐
ţi “Reglarea temperaturii".
3.5 Oprirea frigiderului sau a
congelatorului
Pentru a opri frigiderul sau congelatorul:
1. Apăsaţi butonul Mode (mod) până când
apare simbolul corespunzător.
Indicatorul frigider sau congelator oprit se
aprinde intermitent.
Indicatorul temperaturii frigiderului sau con‐
gelatorului afişează linii.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
3. Apare indicatorul frigider sau congelator
oprit.
3.6 Funcţia "vacanţă"
Această funcţie vă permite să ţineţi frigiderul în‐
chis şi gol pe durata unei vacanţe lungi fără să
se formeze mirosuri neplăcute.
Compartimentul frigider trebuie să fie
gol când e activată funcţia Vacanţă
Pentru a porni funcţia:
Apăsaţi butonul Mode până când apare sim‐
bolul corespunzător.
Indicatorul Vacanţă clipeşte intermitent.
Indicatorul de temperatură a frigiderului afi‐
şează temperatura aleasă.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
Apare indicatorul Vacanţă.
Pentru a opri funcţia:
1. Apăsaţi butonul Mode până când se aprinde
intermitent indicatorul "vacanţă".
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
3. Indicatorul Vacanţă se stinge.
1.
Funcţia se opreşte prin selectarea unei
temperaturi diferite setată pentru frigi‐
der.
3.7 Alarmă pentru temperatură
ridicată
O creştere a temperaturii în compartimentul con‐
gelator (de exemplu din cauza unei întreruperi
anterioare a curentului) e indicată de:
• aprinderea intermitentă a indicatorilor de
alarmă şi de temperatură a congelatorului
• sunetul unei sonerii.
Pentru a reseta alarma:
31
Apăsaţi orice buton.
Soneria se va opri.
Indicatorul de temperatură a congelatorului
indică cea mai ridicată temperatură atinsă
pentru câteva secunde. Apoi afişează din
nou temperatura setată.
4. Indicatorul de alarmă se aprinde intermitent
în continuare, până când condiţiile normale
sunt restabilite.
Când alarma se opreşte indicatorul de alarmă se
stinge.
1.
2.
3.
3.8 Funcţia Eco Mode
Pentru stocarea optimă a alimentelor selectaţi
funcţia Eco Mode.
Pentru a porni funcţia:
1. Apăsaţi butonul Mode până când apare sim‐
bolul corespunzător.
Indicatorul Eco Mode se aprinde intermitent.
Indicatorul de temperatură afişează tempe‐
ratura setată pentru câteva secunde:
– pentru frigider: +5 °C
– pentru congelator: -18 °C
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
Indicatorul Eco Mode este afişat.
Pentru a opri funcţia:
1. Apăsaţi butonul Mode până când indicatorul
Eco Mode se aprinde intermitent.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
3. Indicatorul Eco Mode se stinge.
Funcţia se opreşte prin selectarea unei
temperaturi setate diferite.
3.9 funcţia Drinks Chill
Funcţia Drinks Chill se utilizează ca avertizare de
siguranţă când se introduc sticle în compartimen‐
tul congelator.
Pentru activarea funcţiei:
1. Apăsaţi butonul Mode până când apare sim‐
bolul corespunzător.
Indicatorul Drinks Chill se aprinde intermi‐
tent.
Cronometrul indică valoarea setată (30 de
minute) pentru câteva secunde.
2. Pentru a schimba valoarea setată a crono‐
metrului de la 1 la 90 de minute apăsaţi bu‐
tonul de reglare Cronometru.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
Este afişat indicatorul Drinks Chill.
32 www.electrolux.com
Cronometrul începe să se aprindă intermi‐
tent.
La finalul numărătorii inverse, indicatorul Drinks
Chill se aprinde intermitent şi este activată o
alarmă acustică:
1. Scoateţi băuturile din compartimentul con‐
gelator.
2. Dezactivarea funcţiei.
Pentru a dezactiva funcţia:
1. Apăsaţi butonul Mode până când indicatorul
Drinks Chill se aprinde intermitent.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
3. Indicatorul Drinks Chill se stinge.
Puteţi dezactiva funcţia în orice moment.
3.10 Funcţia Action Freeze
Pentru a porni funcţia:
1. Apăsaţi butonul Mode până când apare sim‐
bolul corespunzător.
Funcţia Action Freeze se aprinde intermi‐
tent.
Indicatorul de temperatură a congelatorului
afişează simbolul pentru câteva secunde.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
Indicatorul Action Freeze este afişat.
Porneşte o animaţie.
Această funcţie se opreşte automat după 52 ore.
Pentru a opri funcţia înainte de terminarea ei au‐
tomată:
1. Apăsaţi butonul Mode până când indicatorul
Action Freeze se aprinde intermitent.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
3. Indicatorul Action Freeze se stinge.
4. Funcţia Eco Mode este restabilită dacă a
fost selectată anterior.
Funcţia se opreşte prin selectarea unei
temperaturi diferite setată pentru conge‐
lator.
3.11 Funcţia de extra umiditate
Dacă este necesar să creşteţi gradul de umidita‐
te din frigider, vă sugerăm să activaţi funcţia Ex‐
tra-Umiditate.
Pentru a porni funcţia:
1. Apăsaţi butonul Mode (mod) până când
apare simbolul corespunzător.
Indicatorul pentru Extra-Umiditate clipeste.
2. Apăsaţi butonul OK.pentru a confirma
Este afişat indicatorul pentru Extra-Umidita‐
te.
Pentru a opri funcţia:
Apăsaţi butonul Mode (mod) până când in‐
dicatorul Extra-Umiditate clipeste.
2. Apăsaţi butonul OK.pentru a confirma
3. Indicatorul pentru Extra-Umiditate se stinge.
1.
3.12 Funcţia Cumpărături
Dacă e nevoie să introduceţi o cantitate mare de
alimente calde, de exemplu după ce aţi făcut
cumpărături, vă recomandăm să activaţi funcţia
Cumpărături pentru a răci produsele mai rapid şi
pentru a evita încălzirea alimentelor care se află
deja în frigider
Pentru a porni funcţia:
1. Apăsaţi butonul Mode până când apare sim‐
bolul corespunzător.
Indicatorul Cumpărături se aprinde intermi‐
tent.
Indicatorul de temperatură a frigiderului in‐
dică temperatura setată pentru câteva se‐
cunde.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
Apare indicatorul Cumpărături.
Funcţia Cumpărături se va dezactiva automat
după aproximativ 6 ore.
Pentru a opri funcţia înainte de terminarea ei în
mod automat:
1. Apăsaţi butonul Mode până când indicatorul
Cumpărături se aprinde intermitent.
2. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
3. Indicatorul Cumpărături se stinge.
4. Funcţia Eco Mode este restabilită dacă a
fost selectată anterior.
Funcţia se opreşte prin selectarea unei
temperaturi diferite setată pentru frigi‐
der.
3.13 Funcţia "Blocare pentru copii"
Pentru a bloca orice operaţie posibilă cu ajutorul
butoanelor selectaţi funcţia "Blocare pentru co‐
pii".
Pentru a porni funcţia:
1. Apăsaţi butonul Mode până când apare sim‐
bolul corespunzător.
2. Indicatorul Blocare pentru copii se aprinde
intermitent.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
Apare indicatorul Blocare pentru copii.
Pentru a opri funcţia:
ROMÂNA
1.
2.
Apăsaţi butonul Mode până când indicatorul
Blocare pentru copii se aprinde intermitent.
Apăsaţi butonul OK pentru a confirma.
3.
33
Indicatorul Blocare pentru copii se stinge.
4. UTILIZAREA ZILNICĂ
4.1 Dezgheţarea
4.3 Congelarea alimentelor proaspete
Alimentele congelate, înainte de a fi utilizate, pot
fi dezgheţate în compartimentul frigider sau la
temperatura camerei, în funcţie de timpul de care
dispuneţi pentru această operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct din
congelator: în acest caz, durata de coacere va fi
mai mare.
Compartimentele de congelare (indicate grafic)
sunt adecvate pentru congelarea alimentelor
proaspete şi pentru conservarea pe termen lung
a preparatelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete activaţi
funcţia Action Freeze.
Cantitatea maximă de alimente care poate fi con‐
gelată într-o perioadă de 24 de ore este specifi‐
cată pe plăcuţa cu datele tehnice, o etichetă si‐
tuată în interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 ore: în acest
interval de timp nu mai puneţi alte alimente la
congelat.
4.2 Conservarea alimentelor
congelate
La prima pornire sau după o perioadă de neutili‐
zare, înainte de a introduce alimentele în com‐
partiment, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
cel puţin 2 ore la setările cele mai mari.
În cazul dezgheţării accidentale, de
exemplu din cauza unei întreruperi a
curentului, dacă curentul a fost întrerupt
mai mult timp decât valoarea indicată în
tabelul cu caracteristicile tehnice din pa‐
ragraful "Timpul de atingere a condiţiilor
normale de funcţionare", alimentele de‐
congelate trebuie consumate rapid sau
trebuie gătite imediat şi apoi recongela‐
te (după ce s-au răcit).
34 www.electrolux.com
4.4 Indicatorul de temperatură
Termostatul trebuie reglat
Temperatura corectă
OK
Pentru a vă ajuta la comandarea corectă a apa‐
ratului am prevăzut un indicator de temperatură
pentru frigider.
Simbolul din lateral indică zona cea mai rece din
frigider.
Zona cea mai rece se întinde de la raftul de sticlă
al sertarului pentru fructe şi legume şi până la
simbol sau până la raftul poziţionat pe acelaşi ni‐
vel cu simbolul.
Pentru stocarea adecvată a alimentelor indicato‐
rul pentru temperatură trebuie să afişeze mesajul
"OK".
Dacă nu este afişat "OK" reglaţi temperatura la
un nivel mai scăzut şi aşteptaţi 12 ore înainte de
a verifica din nou indicatorul pentru temperatură.
După ce aţi pus alimentele proaspete în aparat
sau după ce aţi deschis uşa în mod repetat pen‐
tru o perioadă mai lungă, este normal să dispară
mesajul "OK".
4.5 Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de ghidaje,
astfel încât rafturile pot fi poziţionate după do‐
rinţă.
4.6 Raftul pentru sticle
Puneţi sticlele (cu orificiul îndreptat înainte) în
raftul poziţionat anterior.
Dacă raftul este poziţionat orizontal, puneţi nu‐
mai sticle închise.
Acest raft suport pentru sticle poate fi înclinat
pentru a păstra sticle deschise anterior. Pentru a
obţine acest rezultat, trageţi sertarul în sus astfel
încât să se poată roti în sus şi să poată fi pus pe
următorul nivel superior.
ROMÂNA
35
4.7 Răcirea aerului
Tehnologia ClimaTech permite răcirea rapidă a
alimentelor şi o uniformizarea a temperaturii în
compartiment.
Acest dispozitiv permite răcirea rapidă a alimen‐
telor şi creează o temperatură mai uniformă în
compartiment.
4.8 Filtrul de aer pe bază de carbon
Aparatul este echipat cu un filtru pe bază de car‐
bon, situat în spatele unui capac în peretele pos‐
terior al cutiei de distribuire a aerului
Filtrul purifică aerul de mirosurile nedorite din
compartimentul frigider, ceea ce duce la o îm‐
bunătăţire a calităţii conservării
4.9 Poziţionarea rafturilor pe uşă
Pentru a permite conservarea pachetelor cu ali‐
mente de diferite dimensiuni, rafturile de pe uşă
pot fi poziţionate la înălţimi diferite.
Pentru a efectua aceste reglări, procedaţi după
cum urmează:
Trageţi treptat raftul în direcţia săgeţilor până
când se eliberează, apoi re-poziţionaţi-l conform
necesităţilor.
Pentru a asigura circulaţia corectă a ae‐
rului, nu deplasaţi raftul mare inferior de
pe uşă.
36 www.electrolux.com
4.10 Controlul umidităţii
Când conservaţi legume şi fructe în frigider este
recomandat să puneţi produsele în sertar. Frigi‐
derul se asigură că temperatura este redusă, în‐
cetinind învechirea. În condiţii normale, când ser‐
tarul pentru legume nu este complet încărcat şi
conţine un amestec de legume şi fructe, controlul
umidităţii trebuie să fie în poziţia de umiditate ri‐
dicată ilustrată de picătura mare. Aceasta în‐
seamnă că, dacă grătarul superior este închis, în
sertar este menţinută umiditate ridicată. Aceasta
trebuie să fie setarea standard. Uneori, când ser‐
tarul este plin, există riscul ca produsele să fie
răcite mai puţin eficient. În acest caz, este reco‐
mandat să deschideţi orificiile de ventilaţie ale
grătarului spre picătura mică. În mod normal, le‐
gumele se răcesc prin evaporarea apei, iar dacă
orificiile de ventilaţie sunt închise, există riscul
acumulării de picături şi de apă în interior. Produ‐
sele care pot produce cantităţi mari includ lăptu‐
ci, ciuperci, broccoli şi morcovi. Dacă amestecul
conţine mere şi fructe, este indicat să menţineţi
ventilaţiile uşor deschise în cazul în care este po‐
sibilă dezvoltarea unei acumulări de etilenă în in‐
terior. Etilena este un hormon de creştere elibe‐
rat de unele fructe şi legume, care poate dăuna
unor fructe şi legume sau poate grăbi procesul
de învechire a altora.
4.11 Modul FreshZone
Dacă nu este nevoie de compartiment ca Natura‐
Fresh, setările pot fi modificate pentru a-l utiliza
ca sertar cu temperatură scăzută.
ROMÂNA
37
Pentru activarea funcţiei:
• Glisaţi în sus clapa, conform indicaţiilor din
imagine.
Pentru a opri funcţia:
1. Glisaţi în jos clapa.
4.12 Sertarul NaturaFresh
Acest dispozitiv permite răcirea rapidă a alimen‐
telor şi creează o temperatură uniformă în sertar.
Pentru activarea funcţiei:
1. Activaţi funcţia Cumpărături.
2. Indicatorul Cumpărături se aprinde.
3. Glisaţi în sus clapa, conform indicaţiilor din
imagine.
Pentru a opri funcţia:
1. Glisaţi în jos clapa.
2. Oprirea funcţiei Cumpărături.
3. Indicatorul Cumpărături se stinge.
Funcţia se opreşte automat după câte‐
va ore.
38 www.electrolux.com
4.13 QuickChill pentru băuturi
Această funcţie permite răcirea rapidă a băuturi‐
lor.
Pentru activarea funcţiei:
1. Scoateţi sau mutaţi sus sertarul Natura‐
Fresh şi puneţi suportul pentru sticle în faţa
sloturilor QuickChill, conform indicaţiilor din
imagine.
2. Activaţi funcţia Cumpărături.
3. Indicatorul Cumpărături se aprinde.
4. Glisaţi în sus clapa, conform indicaţiilor din
imagine.
Pentru a opri funcţia:
1. Glisaţi în jos clapa.
2. Oprirea funcţiei Cumpărături.
3. Indicatorul Cumpărături se stinge.
Funcţia se opreşte automat după câte‐
va ore.
4.14 Scoaterea cutiilor de congelare din congelator
2
1
Cutiile de congelare au un opritor pentru a preve‐
ni scoaterea sau căderea accidentală. Când
scoateţi cutia din congelator, trageţi-o în exterior,
iar când ajunge la capăt, scoateţi-o ridicându-o
de partea frontală.
Când o puneţi înapoi, ridicaţi puţin partea din faţă
a cutiei pentru a o introduce în congelator. După
ce au trecut peste opritoare, împingeţi cutiile îna‐
poi pe poziţia lor.
5. SFATURI UTILE
5.1 Sunete normale în timpul
funcţionării
• Puteţi auzi sunete slabe, ca nişte gâlgâituri
sau ca nişte bule, când agentul de răcire este
pompat prin serpentine sau prin tuburi. Acest
lucru e normal.
• Când compresorul funcţionează, agentul de
răcire este pompat prin circuit, iar de la com‐
presor se aude un sunet ca un sfârâit sau un
zgomot ca de pulsaţie. Acest lucru e normal.
• Dilatarea termică poate produce zgomote
bruşte, asemănătoare cu nişte crăpături. Este
un fenomen fizic natural, nu este periculos.
Acest lucru e normal.
5.2 Recomandări pentru
economisirea energiei
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi des‐
chisă mai mult decât e absolut necesar.
• Dacă temperatura camerei este ridicată şi Bu‐
tonul de reglare a temperaturii este setat pe
ROMÂNA
temperatură redusă, iar aparatul este complet
încărcat, compresorul poate funcţiona în mod
continuu, iar pe evaporator se poate produce
brumă sau gheaţă. Dacă se întâmplă acest lu‐
cru, setaţi butonul de reglare a temperaturii pe
o setare mai caldă pentru a permite dezgheţa‐
rea automată, economisindu-se astfel energia.
5.3 Recomandări pentru conservarea
alimentelor proaspete
Pentru a obţine cele mai bune rezultate:
• nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi lichide
care se evaporă în frigider
• acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales dacă
au un miros puternic
• poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să
poată circula liber în jurul lor
5.4 Recomandări privind păstrarea în
frigider
Recomandări utile:
Carne (toate tipurile) : ambalaţi-o în pungi de po‐
lietilenă şi puneţi-o pe raftul de sticlă, deasupra
sertarului pentru legume.
Carnea poate fi conservată în siguranţă în acest
mod pentru una sau două zile maximum.
Alimente gătite, gustări reci etc.: acestea trebuie
acoperite şi pot fi păstrate pe orice raft.
Legume şi fructe: acestea trebuie să fie bine
curăţate şi puse în sertarul special (sertarele
speciale) din dotare.
Unt şi brânză: acestea trebuie puse în recipiente
ermetice sau învelite în folie de aluminiu sau în
pungi de polietilenă pentru a exclude aerul cât
mai bine posibil.
Sticle de lapte: acestea trebuie să aibă dop şi să
fie păstrate în raftul pentru sticle de pe uşă.
Bananele, cartofii, ceapa şi usturoiul, dacă nu
sunt ambalate, nu trebuie păstrate în frigider.
5.5 Recomandări privind păstrarea în
congelator
Pentru a obţine o congelare eficientă, iată câteva
recomandări importante:
39
• cantitatea maximă de alimente care poate fi
congelată într-o perioadă de 24 de ore este in‐
dicată pe plăcuţa cu datele tehnice;
• procesul de congelare durează 24 ore. În
acest interval de timp nu mai pot fi adăugate
alte alimente de congelat;
• congelaţi numai alimente de calitate supe‐
rioară, proaspete şi bine curăţate;
• faceţi porţii mici de alimente, care să se poată
congela rapid şi complet, iar apoi să puteţi
dezgheţa numai cantitatea necesară;
• înfăşuraţi alimentele în folie de aluminiu sau
de polietilenă şi verificaţi ca pachetele să fie
etanşe;
• aveţi grijă ca alimentele proaspete, neconge‐
late, să nu vină în contact cu cele deja conge‐
late, evitând astfel creşterea temperaturii celor
din urmă;
• alimentele fără grăsime se păstrează mai bine
şi pe o perioadă mai îndelungată decât cele
grase; sarea reduce perioada de păstrare a
alimentelor;
• îngheţatele pe bază de sucuri, dacă sunt con‐
sumate imediat după scoaterea din congela‐
tor, pot produce degerături ale pielii;
• se recomandă să notaţi data congelării pe fie‐
care pachet, pentru a putea ţine evidenţa pe‐
rioadei de conservare.
5.6 Recomandări pentru conservarea
alimentelor congelate
Pentru a obţine cele mai bune rezultate cu acest
aparat, procedaţi astfel:
• verificaţi dacă alimentele congelate au fost
păstrate în mod corespunzător în magazin;
• alimentele congelate trebuie transferate din
magazin în congelator cât mai repede posibil;
• nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi des‐
chisă mai mult decât este necesar;
• după dezgheţare, alimentele se deteriorează
rapid şi nu mai pot fi recongelate;
• nu depăşiţi perioada de păstrare indicată de
producătorul alimentelor.
40 www.electrolux.com
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
6.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară,
spălaţi interiorul şi toate acesoriile interne cu apă
călduţă şi cu detergent neutru, pentru a înlătura
mirosul specific de produs nou, apoi uscaţi-le bi‐
ne.
Nu folosiţi detergenţi sau prafuri abrazi‐
ve, deoarece vor deteriora suprafaţa.
ATENŢIE
Scoateţi ştecherul din priză înainte de a
efectua orice operaţie de întreţinere.
Acest aparat conţine hidrocarburi în uni‐
tatea de răcire; prin urmare, întreţinerea
şi reîncărcarea trebuie efectuate numai
de tehnicieni autorizaţi.
6.2 Curăţarea periodică
Aparatul trebuie să fie curăţat regulat:
• curăţaţi interiorul şi accesoriile cu apă caldă şi
cu detergent neutru.
• verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţi-le,
pentru a vă asigura că sunt curate.
• clătiţi şi uscaţi bine.
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu deterioraţi
tuburile şi/sau cablurile din interiorul
carcasei.
Nu folosiţi niciodată detergenţi, prafuri
abrazive, produse de curăţare foarte
parfumate sau ceară de lustruit pentru a
curăţa interiorul, deoarece acestea vor
deteriora suprafaţa şi vor lăsa un miros
puternic.
Curăţaţi condensatorul (grila neagră) şi compre‐
sorul din spatele frigiderului cu o perie. Această
operaţiune va îmbunătăţi performanţele aparatu‐
lui şi va duce la economia de energie.
Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Multe substanţe speciale de curăţat suprafeţele
din bucătărie conţin substanţe chimice care pot
ataca/deteriora materialul plastic utilizat în acest
aparat. Din acest motiv, se recomandă să
curăţaţi carcasa exterioară a aparatului numai cu
apă caldă în care s-a adăugat puţin detergent.
După curăţare, conectaţi din nou aparatul la re‐
ţea.
6.3 Înlocuirea filtrului de aer cu
carbon
Pentru a obţine cele mai bune rezultate, filtrul de
aer cu carbon trebuie înlocuit o dată pe an.
Filtrele de aer active noi pot fi achiziţionate de la
distribuitorul dvs. local.
Consultaţi "Instalarea filtrului de aer cu carbon"
pentru instrucţiuni.
ROMÂNA
41
6.4 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din evaporatorul
compartimentului frigider de fiecare dată când se
opreşte motorul compresorului, în timpul utilizării
normale. Apa rezultată din dezgheţare se scurge
printr-un orificiu de evacuare într-un recipient
special situat în spatele aparatului, deasupra mo‐
torului compresorului, de unde se evaporă.
Este necesar să curăţaţi periodic orificiul de eva‐
cuare a apei rezultate din dezgheţare, situat in
mijlocul canalului de colectare din compartimen‐
tul frigider, pentru ca apa să nu dea pe dinafară
şi să nu se scurgă peste alimente.
Folosiţi dispozitivul special de curăţare din dota‐
re, pe care-l veţi găsi deja introdus în orificiul de
drenare.
6.5 Dezgheţarea congelatorului
Compartimentul congelator al acestui model este
de tipul "no frost" (fără gheaţă). Acest lucru în‐
seamnă că gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe alimen‐
te.
Absenţa gheţii se datorează circulaţiei continue a
aerului rece în interiorul compartimentului, care e
produsă de un ventilator automat.
7. CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
ATENŢIE
Înainte de a remedia defecţiunile ,deco‐
nectaţi alimentarea electrică .
Numai un electrician calificat sau o per‐
soană competentă trebuie să remedie‐
ze defecţiunile care sunt prezentate în
acest manual.
În timpul utilizării normale se aud unele
sunete (compresorul, circulaţia agentu‐
lui de răcire).
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este sprijinit co‐
rect.
Verificaţi dacă aparatul este sta‐
bil (toate cele patru picioruşe
trebuie să fie pe podea).
Compresorul funcţionează Butonul de reglare a tempera‐
în mod continuu.
turii poate fi setat incorect.
Setaţi o temperatură mai ridi‐
cată.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea "Închiderea
uşii".
Uşa a fost deschisă prea des.
Nu lăsaţi uşa deschisă mai mult
decât este necesar.
Temperatura alimentelor este
prea ridicată.
Înainte de depozitare, lăsaţi
temperatura alimentelor să
scadă până la temperatura ca‐
merei.
42 www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura camerei este
prea mare.
Reduceţi temperatura camerei.
Funcţia "Congelare rapidă" es‐
te activată
Consultaţi paragraful "Funcţia
Congelare rapidă"
Pe peretele posterior al fri‐ În timpul procesului de dezghe‐ Acest lucru este normal.
giderului curge apă.
ţare automată, gheaţa de pe
peretele posterior se topeşte.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea apei
este înfundat.
Curăţaţi orificiul de scurgere a
apei.
Alimentele pot împiedica scur‐
gerea apei în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Se scurge apă pe podea.
Apa rezultată din dezgheţare
nu se scurge în tăviţa de eva‐
porare situată deasupra com‐
presorului.
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din dezgheţare în tăvi‐
ţa de evaporare.
Există prea multă gheaţă.
Produsele nu sunt ambalate
corect.
Ambalaţi produsele mai bine.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea "Închiderea
uşii".
Butonul de reglare a tempera‐
turii poate fi setat incorect.
Selectaţi o temperatură mai ma‐
re.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea "Închiderea
uşii".
Temperatura alimentelor este
prea ridicată.
Înainte de depozitare, lăsaţi
temperatura alimentelor să
scadă până la temperatura ca‐
merei.
Au fost introduse prea multe
alimente simultan.
Introduceţi mai puţine alimente
în acelaşi timp.
Temperatura din frigider
este prea mare.
Aerul rece nu circulă în aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului rece
prin aparat.
Temperatura din congela‐
tor este prea mare.
Produsele sunt depozitate prea Depozitaţi produsele astfel încât
aproape unele de altele.
să fie asigurată circulaţia aerului
rece.
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este dezactivat.
Porniţi aparatul.
Ştecărul nu este introdus co‐
rect în priză.
Introduceţi ştecărul corect în
priză.
Temperatura din aparat
este prea mare.
Aparatul nu este alimentat cu
Conectaţi alt aparat electric la
electricitate. Nu există tensiune priză. Contactaţi un electrician
la priză.
calificat.
Lampa nu funcţionează.
Lampa se află în modul de aş‐
teptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
ROMÂNA
43
Dacă soluţia indicată nu duce la niciun rezultat, contactaţi cel mai apropiat centru local de service
autorizat al firmei.
7.1 Închiderea uşii
3.
Curăţaţi garniturile uşii.
Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi ca‐
pitolul "Instalarea".
1.
2.
Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile defec‐
te ale uşii. Contactaţi centrul de service.
8. INSTALAREA
8.1 Amplasarea
100 mm
min
Aparatul trebuie instalat la distanţă faţă de surse‐
le de încălzire, precum radiatoare, boilere, lumi‐
na solară directă etc. Permiteţi aerului să circule
liber prin partea din spate a aparatului. Pentru a
asigura performanţe optime când aparatul este
amplasat sub un corp de mobilier suspendat, dis‐
tanţa minimă dintre partea de sus a aparatului şi
corpul suspendat trebuie să fie de cel puţin 100
mm. În mod ideal, aparatul nu ar trebui amplasat
sub corpuri de mobilier suspendate. Pentru a
amplasa aparatul cu precizie în poziţie orizontală
utilizaţi picioarele reglabile de la bază.
B
20 mm
A
AVERTIZARE
Trebuie să existe posibilitatea de a de‐
cupla aparatul de la priza de alimentare;
prin urmare, ştecherul trebuie să fie ac‐
cesibil după montare.
8.2 Distanţierele posterioare
2
1
4
3
Puteţi găsi cele două distanţatoare în punga cu
documentaţia.
Efectuaţi aceşti paşi pentru a monta distanţatoa‐
rele:
1. Desfaceţi şurubul.
2. Puneţi distanţatorul sub şurub.
3. Puneţi distanţatorul în poziţia corectă.
4. Strângeţi din nou şuruburile.
44 www.electrolux.com
8.3 Aducerea la nivel
Aparatul trebuie amplasat într-o poziţie perfect
orizontală. Acest lucru se poate face prin inter‐
mediul celor două picioare reglabile aflate in par‐
tea de jos, în faţă.
8.4 Instalarea filtrului CleanAir Control
Filtrul CleanAir Control este un filtru cu carbon
activ care absoarbe mirosurile neplăcute şi per‐
mite menţinerea mirosului şi aromei pentru toate
alimentele, fără riscul contaminării cu mirosuri în‐
tre alimente
La livrare, filtrul cu carbon se află într-o pungă de
plastic pentru a-şi menţine durata de viaţă şi ca‐
racteristicile. Filtrul trebuie plasat în spatele cla‐
petei înainte de a porni aparatul.
1. Deschideţi capacul.
2. Scoateţi filtrul din punga din plastic.
3. Introduceţi filtrul în locaşul situat pe spatele
capacului.
4. Închideţi capacul.
Filtrul trebuie mânuit cu atenţie, astfel
încât de pe suprafaţa lui să nu se des‐
prindă fragmente. Filtrul trebuie înlocuit
la fiecare şase luni.
8.5 Conexiunea electrică
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că
tensiunea şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu da‐
tele tehnice corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei dv.
Aparatul trebuie să fie legat la pământ. Ştecherul
cablului electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu este le‐
gată la pământ, conectaţi aparatul la o împămân‐
tare separată, în conformitate cu reglementările
în vigoare, după ce aţi consultat un electrician
calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate
dacă aceste măsuri de siguranţă nu sunt respec‐
tate.
Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.
ROMÂNA
45
8.6 Reversibilitatea uşii
AVERTIZARE
Înainte de a face orice operaţie, scoateţi
ştecherul din priză.
AVERTIZARE
Aparatul trebuie deconectat de la re‐
ţeaua electrică.
Pentru a efectua operaţiile următoare,
vă recomandăm să apelaţi la încă o
persoană care să ţină bine uşile apara‐
tului în cursul operaţiilor.
1
2
A
E
B
F
C
D
• Scoateţi capacul balamalei superioare cu aju‐
torul unei şurubelniţe.
• Deschideţi uşa şi scoateţi capacul de la
capătul uşii.
• Scoateţi capacele frontale de pe ambele laturi.
(1)
• Deconectaţi cablul conector pentru afişaj. (2)
• Deşurubaţi balamalele şi scoateţi uşa.
• Scoateţi dopurile traversei din mijloc.
• Scoateţi capacul cu ajutorul unei unelte. (A).
• Deşurubaţi pivotul balamalei de jos (B) şi dis‐
tanţierul (C) şi montaţi-le pe partea opusă.
• Reintroduceţi capacul (A) pe partea opusă.
• Puneţi uşa pe balamaua din partea de jos.
46 www.electrolux.com
• Scoateţi cablul de la capacul din capătul uşii şi
prindeţi-l de balamaua superioară.
• Înşurubaţi din nou balamaua.
• Conectaţi cablul la punctul de conectare din
panoul frontal.
• Montaţi la loc capacele frontale de pe ambele
laturi (2)
• Puneţi cablul afişajului, care acum este deco‐
nectat, în suportul pentru cablul din capătul
celălalt al uşii, apoi montaţi la loc capacul de
la capătul uşii.
1
2
C
B
A
C
A
B
• Scoateţi capacele (B). Scoateţi ştifturile capa‐
celor (A).
• Deşurubaţi mânerele (C) şi fixaţi-le pe partea
opusă. Puneţi mânerul superior în uşa infe‐
rioară şi mânerul inferior în uşa superioară
• Reintroduceţi ştifturile capacelor (A) pe partea
opusă.
Efectuaţi o verificare finală pentru a vă asigura
că:
• Toate şuruburile sunt bine strânse.
• Garnitura magnetică aderă la carcasă.
• Uşa se deschide şi se închide corect.
Dacă temperatura ambiantă este scăzută (de
exemplu iarna), este posibil ca garnitura să nu se
potrivească bine pe aparat. În acest caz, aştep‐
taţi până când garnitura va etanşa în mod natu‐
ral.
Dacă nu doriţi să realizaţi singur operaţiile de
mai sus, adresaţi-vă celui mai apropiat centru de
service. Centrul de service va efectua operaţia
de schimbare a sensului de deschidere a uşilor
contra cost.
ROMÂNA
47
9. ZGOMOTE
În timpul utilizării normale se aud unele sunete
(compresorul, circulaţia agentului de răcire).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
!
ICK
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
48 www.electrolux.com
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
ROMÂNA
49
10. DATE TEHNICE
Dimensiunile spaţiului
Înălţime
2010 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
658 mm
Perioadă de atingere a para‐
metrilor de lucru
18 h
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice de pe partea stângă din interiorul
aparatului şi pe eticheta referitoare la consumul
de energie.
11. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
cu acest simbol împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
50 www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УХОД И ОЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСТАНОВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
54
55
58
63
65
66
68
72
74
74
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия
профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас.
Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут
превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер
устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.electrolux.com/productregistration
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные
части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC),
серийный номер.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по защите окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
51
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения собственной безопасности и
правильной эксплуатации прибора, перед его
установкой и первым использованием внима‐
тельно прочитайте данное руководство, не
пропуская рекомендации и предупреждения.
Чтобы избежать нежелательных ошибок и не‐
счастных случаев, важно, чтобы все, кто по‐
льзуется данным прибором, подробно ознако‐
мились с его работой и правилами техники
безопасности. Сохраните настоящее руковод‐
ство и в случае продажи прибора или его пе‐
редачи в пользование другому лицу передай‐
те вместе с ним и данное руководство, чтобы
новый пользователь получил соответствую‐
щую информацию о правильной эксплуатации
и правилах техники безопасности.
В интересах безопасности людей и имуще‐
ства соблюдайте меры предосторожности,
указанные в настоящем руководстве, так как
производитель не несет ответственности за
убытки, вызванные несоблюдением указан‐
ных мер.
1.1 Безопасность детей и лиц с
ограниченными возможностями
• Данное изделие не предназначено для
эксплуатации лицами (в том числе детьми)
с ограниченными физическими, сенсорны‐
ми или умственными способностями или с
недостаточным опытом или знаниями без
присмотра лица, отвечающего за их без‐
опасность, или получения от него соответ‐
ствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать его.
Необходимо следить за тем, чтобы дети не
играли с прибором.
• Держите все упаковочные материалы в не‐
доступном для детей месте. Существует
опасность удушения.
• Если прибор больше не нужен, выньте вил‐
ку из розетки, обрежьте шнур питания (как
можно ближе к прибору) и снимите дверцу,
чтобы дети, играя, не получили удар током
или не заперлись внутри прибора.
• Если данный прибор (имеющий магнитное
уплотнение дверцы) предназначен для за‐
мены старого холодильника с пружинным
замком (защелкой) дверцы или крышки, пе‐
ред утилизацией старого холодильника
обязательно выведите замок из строя. Это
позволит исключить превращение его в
смертельную ловушку для детей.
1.2 Общие правила по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ!
Не перекрывайте вентиляционные отверстия
в корпусе прибора или в мебели, в которую он
встроен.
• Настоящий прибор предназначен для хра‐
нения продуктов питания и напитков в бы‐
товых условиях, как описано в настоящем
руководстве.
• Не используйте механические приспосо‐
бления и другие средства для ускорения
процесса размораживания.
• Не используйте другие электроприборы
(например, мороженицы) внутри холодиль‐
ных приборов, если производителем не до‐
пускается возможность такого использова‐
ния.
• Не допускайте повреждения контура холо‐
дильника.
• Холодильный контур прибора содержит
хладагент изобутан (R600a) – безвредный
для окружающей среды, но, тем не менее,
огнеопасный природный газ.
При транспортировке и установке прибора
следите за тем, чтобы не допустить повре‐
ждения компонентов контура холодильни‐
ка.
В случае повреждения контура холодиль‐
ника:
– не допускайте использования открытого
пламени и источников возгорания;
– тщательно проветрите помещение, в ко‐
тором установлен прибор.
• Изменение характеристик прибора и внесе‐
ние изменений в его конструкцию сопряже‐
но с опасностью. Любое повреждение кабе‐
ля может привести к короткому замыканию,
возникновению пожара и/или поражению
электрическим током.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание несчастных случаев
замену любых электротехнических
деталей (шнура питания, вилки, ком‐
прессора) должен производить сер‐
тифицированный представитель сер‐
висного центра или квалифицирован‐
ный обслуживающий персонал.
52 www.electrolux.com
Запрещается удлинять сетевой шнур.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура
не раздавлена и не повреждена зад‐
ней частью прибора. Раздавленная
или поврежденная вилка сетевого
шнура может перегреться и стать при‐
чиной пожара.
3. Убедитесь в наличии доступа к вилке
сетевого шнура прибора.
4. Не тяните за сетевой шнур.
5. Если в розетке плохой контакт, не
вставляйте в нее вилку кабеля пита‐
ния. Существует опасность поражения
электрическим током или возникнове‐
ния пожара.
6. Запрещается эксплуатировать прибор
без плафона (если он предусмотрен
конструкцией) лампы внутреннего ос‐
вещения.
Прибор имеет большой вес. Будьте осто‐
рожны при его перемещении.
Не вынимайте и не трогайте предметы в
морозильнике мокрыми или влажными ру‐
ками: это может привести к появлению на
руках ссадин или ожогов от обморожения.
Не подвергайте прибор длительному воз‐
действию прямых солнечных лучей.
В приборе используются специальные лам‐
пы (если предусмотрено конструкцией),
предназначенные только для бытовых при‐
боров. Они не подходят для освещения по‐
мещений.
1.
2.
•
•
•
•
1.3 Ежедневная эксплуатация
• Не ставьте на пластмассовые части прибо‐
ра горячую посуду.
• Не храните в холодильнике воспламеняю‐
щиеся газы и жидкости, так как они могут
взорваться.
• Не помещайте продукты, перекрывая вен‐
тиляционное отверстие у задней стенки
(если прибор относится к виду приборов
«Без образования инея»).
• Замороженные продукты после разморажи‐
вания не должны подвергаться повторной
заморозке.
• При хранении расфасованных заморожен‐
ных продуктов следуйте рекомендациям
производителя.
• Следует тщательно придерживаться реко‐
мендаций по хранению, данных изготовите‐
лем прибора. См. соответствующие указа‐
ния.
• Не помещайте в холодильник газирован‐
ные напитки, т.к. они создают внутри емко‐
сти давление, которое может привести к то‐
му, что она лопнет и повредит холодиль‐
ник.
• Ледяные сосульки могут вызвать ожог об‐
морожения, если брать их в рот прямо из
морозильной камеры.
1.4 Чистка и уход
• Перед выполнением операций по чистке и
уходу за прибором, выключите его и вы‐
ньте вилку сетевого шнура из розетки.
• Не следует чистить прибор металлически‐
ми предметами.
• Не пользуйтесь острыми предметами для
удаления льда с прибора. Используйте
пластиковый скребок.
• Регулярно проверяйте сливное отверстие
холодильника для талой воды. При необхо‐
димости прочистите сливное отверстие.
Если отверстие закупорится, вода будет
собираться на дне прибора.
1.5 Установка
Для подключения к электросети тща‐
тельно следуйте инструкциям, приве‐
денным в соответствующих парагра‐
фах.
• Распакуйте изделие и проверьте, нет ли
повреждений. Не подключайте к электросе‐
ти поврежденный прибор. Немедленно со‐
общите о повреждениях продавцу прибора.
В таком случае сохраните упаковку.
• Рекомендуется подождать не менее четы‐
ре часа перед тем, как включать холодиль‐
ник, чтобы масло вернулось в компрессор.
• Необходимо обеспечить вокруг холодиль‐
ника достаточную циркуляцию воздуха, в
противном случае прибор может перегре‐
ваться. Чтобы обеспечить достаточную
вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐
тановке.
• Если возможно, изделие должно распола‐
гаться обратной стороной к стене так, что‐
бы во избежание ожога нельзя было кос‐
нуться горячих частей (компрессор, испа‐
ритель).
• Данный прибор нельзя устанавливать
вблизи радиаторов отопления или кухон‐
ных плит.
РУССКИЙ
• Убедитесь, что к розетке будет доступ по‐
сле установки прибора.
• Подключайте прибор только к питьевому
водоснабжению (если такое подключение
предусмотрено конструкцией прибора).
1.6 Обслуживание
• Любые операции по техобслуживанию при‐
бора должны выполняться квалифициро‐
ванным электриком или уполномоченным
специалистом.
• Техобслуживание данного прибора должно
выполняться только специалистами авто‐
ризованного сервисного центра с использо‐
ванием исключительно оригинальных зап‐
частей.
1.7 Защита окружающей среды
Ни холодильный контур, ни изоля‐
ционные материалы настоящего при‐
53
бора не содержат газов, которые мог‐
ли бы повредить озоновый слой. Дан‐
ный прибор нельзя утилизировать
вместе с бытовыми отходами и мусо‐
ром. Изоляционный пенопласт содер‐
жит горючие газы: прибор подлежит
утилизации в соответствии с дей‐
ствующими нормативными положе‐
ниями, с которыми следует ознако‐
миться в местных органах власти. Не
допускайте повреждения холодиль‐
ного контура, особенно, вблизи теп‐
лообменника. Материалы, использо‐
ванные для изготовления данного
,
прибора, помеченные символом
пригодны для вторичной переработ‐
ки.
54 www.electrolux.com
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
13
1 Ящик "Хрустящая свежесть"
2 Ящик "Зона свежести"
3 Стеклянные полки
4 Система динамического охлаждения воз‐
духа
5 Контроль влажности
6 Полка для бутылок
7 Панель управления
9
10
11
12
8 Полка для сливочного масла
9 Полки дверцы
10 Полка половинного размера
11 Полка для винных бутылок
12 Корзины морозильника
13 Табличка с техническими данными
РУССКИЙ
55
3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
7
2
6
3
5
4
1 Дисплей
2 Регулятор температуры
Кнопка «плюс»
3 Регулятор температуры
Кнопка «минус»
4 Кнопка Mode
6 Кнопка морозильного отделения
7 Кнопка холодильного отделения
Можно изменить предварительно заданные
звуки нажатия кнопок на более громкие, на‐
жав одновременно на кнопку Mode и на кноп‐
ку «Минус» на несколько секунд. Это измене‐
ние можно отменить.
3.1 Дисплей
B
C
R
Q
P
O
N
M
L
•
•
•
•
•
•
•
•
I. Режим Drinks Chill
J. Время
K. Индикатор температуры морозильника
L. Режим Action Freeze
М. Режим «ВЫКЛ» морозильника
N. Воздушный фильтр
O. Режим Eco Mode морозильника
P. Сигнальный индикатор
Q. Режим «Защита от детей»
R. Режим «ВЫКЛ» холодильника
3.2 Включение
5 Кнопка DrinksChill и кнопка ON/OFF
A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D
E
F
G
H
I
J
K
А. Деморежим
В. Индикатор температуры холодильника
С. Режим «Отпуск»
D. Режим холодильника Eco Mode
E. Режим FreeStore
F. Режим «Дополнительное увлажнение»
G. Режим «День покупок»
H. Водяной фильтр
Чтобы выключить прибор, выполните следую‐
щие действия:
1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Если дисплей отключен, нажмите на
кнопку ON/OFF.
3. Если на дисплее высветилось сообщение
"dEMo", значит, прибор находится в де‐
морежиме. См. «Что делать, если...»
4. На индикаторах температуры отобра‐
жаются значения температуры, заданные
по умолчанию.
Информацию о выборе другого значения тем‐
пературы см. в разделе «Регулировка темпе‐
ратуры».
Если дверца открыта в течение не‐
скольких минут, то свет автоматиче‐
ски выключается. Свет появится сно‐
ва после закрытия и открытия двер‐
цы.
3.3 Выключение
Для выключения прибора выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте
ее нажатой в течение 5 секунд.
2. Дисплей отключится.
3. Для отключения прибора от сети электро‐
питания извлеките вилку сетевого шнура
из розетки.
3.4 Включение холодильника
Для включения холодильника выполните при‐
веденные ниже действия.
1. Нажмите кнопку регулятора температуры
холодильной камеры.
56 www.electrolux.com
Или
2.
Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор выключения холодильника
мигает.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор выключения холодильника
гаснет.
Информацию о выборе другого значения тем‐
пературы см. в разделе "Регулирование тем‐
пературы".
1.
3.
Чтобы подтвердить выбор, нажмите
кнопку OK.
Индикатор «Отпуск» погаснет.
Функция выключается при задании
другой температуры холодильной ка‐
меры.
3.7 Оповещение о высокой
температуре
Чтобы отключить морозильную или холодиль‐
ную камеру,
1. нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не отобразится соответствующий значок.
Замигает значок отключения холодиль‐
ной или морозильной камеры.
На дисплее температуры холодильной
или морозильной камеры отобразятся
символы тире.
2. Чтобы подтвердить отключение, нажмите
кнопку OK.
3. На дисплее отобразится индикатор от‐
ключения холодильной или морозильной
камеры.
Повышение температуры в морозильной ка‐
мере (например, из-за имевшего ранее место
перебоя в подаче электропитания) отобра‐
жается:
• миганием сигнального индикатора и дис‐
плея температуры;
• звуковым сигналом.
Отключение оповещения.
1. Нажмите любую кнопку.
2. Звуковой сигнал выключится.
3. На дисплее температуры морозильной
камеры в течение нескольких секунд от‐
образится самое высокое достигнутое
значение температуры. Затем снова от‐
образится заданная температура.
4. Сигнальный индикатор продолжит мигать
до достижения заданной температуры.
При достижении заданной температуры сиг‐
нальный индикатор погаснет.
3.6 Функция «Отпуск»
3.8 Функция Eco Mode
Функция позволяет оставлять холодильную
камеру пустой и закрытой в течение продол‐
жительного отсутствия владельца без образ‐
ования в ней неприятных запахов.
Для оптимального хранения продуктов выбе‐
рите функцию Eco Mode.
Для включения функции выполните приведен‐
ные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор Eco Mode начнет мигать.
На индикаторе температуры в течение
нескольких секунд отображается задан‐
ное значение температуры:
– для холодильной камеры: +5°C
– для морозильной камеры: -18°C
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор Eco
Mode.
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор Eco Mode.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3.5 Выключение морозильной или
холодильной камеры
При включенной функции «Отпуск» в
холодильнике не должно быть про‐
дуктов.
Включение функции.
Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не отобразится соответствующий значок.
Замигает индикатор «Отпуск».
На дисплее температуры отображается
заданное значение температуры.
2. Чтобы подтвердить выбор, нажмите
кнопку OK.
Отобразится индикатор «Отпуск».
Выключение функции.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока не зами‐
гает индикатор «Отпуск».
1.
РУССКИЙ
3.
Индикатор Eco Mode гаснет.
Функция выключается при выборе
другой заданной температуры.
3.9 Функция Drinks Chill
Функцию Drinks Chill следует использовать,
чтобы обеспечить подачу предупредительно‐
го сигнала при помещении бутылок в моро‐
зильную камеру.
Включение функции:
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не отобразится соответствующий значок.
Индикатор Drinks Chill начнет мигать.
На таймере в течение нескольких секунд
отображается заданное значение (30 ми‐
нут).
2. Нажатием кнопки регулятора таймера из‐
мените заданное значение таймера в ин‐
тервале от 1 до 90 минут.
3. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
Отобразится индикатор Drinks Chill.
Индикатор "Таймер" начнет мигать.
По окончании обратного отсчета индикатор
Drinks Chill начнет мигать и раздастся звуко‐
вой сигнал:
1. Выньте напитки из морозильной камеры.
2. Выключите функцию.
Выключение функции:
1. Нажмите и удерживайте кнопку Mode, по‐
ка не начнет мигать индикатор Drinks
Chill.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор Drinks Chill погаснет.
Данную функцию можно отключить в любое
время.
3.10 Функция Action Freeze
Для включения функции выполните приведен‐
ные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор Action Freeze мигает.
На индикаторе температуры морозиль‐
ной камеры в течение нескольких секунд
отображается символ .
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор
Action Freeze.
Включается анимированное изображе‐
ние.
57
Эта функция автоматически выключится че‐
рез 52 часа.
Для выключения функции до ее автоматиче‐
ского завершения выполните приведенные
ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор Action
Freeze.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор Action Freeze гаснет.
4. Функция Eco Mode восстанавливается,
если она была выбрана ранее.
Функция выключается при выборе
другой заданной температуры моро‐
зильной камеры.
3.11 Функция "Дополнительное
увлажнение"
Если требуется повысить уровень влажности
в холодильнике, рекомендуется включить
функцию "Дополнительное увлажнение".
Для включения функции выполните приведен‐
ные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
Индикатор "Дополнительное увлажнение"
начинает мигать.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор "До‐
полнительное увлажнение".
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор "Дополни‐
тельное увлажнение".
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор "Дополнительное увлажнение"
гаснет.
3.12 Функция "День покупок"
Если необходимо поместить в холодильник
большое количество теплых продуктов, на‐
пример, после посещения магазина, рекомен‐
дуется включить функцию "День покупок" для
ускоренного охлаждения продуктов и предот‐
вращения повышения температуры уже нахо‐
дящихся в холодильнике продуктов.
Для включения функции выполните приведен‐
ные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
58 www.electrolux.com
Мигает индикатор "День покупок".
На индикаторе температуры холодиль‐
ной камеры в течение нескольких секунд
отображается заданное значение темпе‐
ратуры.
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор
"День покупок".
Функция "День покупок" автоматически отклю‐
чается примерно через 6 часов.
Для выключения функции до ее автоматиче‐
ского завершения выполните приведенные
ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор "День поку‐
пок".
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор "День покупок" гаснет.
4. Функция Eco Mode восстанавливается,
если она была выбрана ранее.
3.13 Функция "Защита от детей"
Функция "Защита от детей" служит для блоки‐
ровки кнопок управления прибора.
Для включения функции выполните приведен‐
ные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не появится соответствующий значок.
2. Индикатор "Защита от детей" мигает.
3. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
На дисплее отображается индикатор "За‐
щита от детей".
Для выключения функции выполните приве‐
денные ниже действия.
1. Нажимайте кнопку Mode, пока на дисплее
не начнет мигать индикатор "Защита от
детей".
2. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
3. Индикатор "Защита от детей" гаснет.
Функция выключается при выборе
другой заданной температуры холо‐
дильной камеры.
4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1 Размораживание продуктов
Замороженные продукты, включая продукты
глубокой заморозки, перед использованием
можно размораживать в холодильном отделе‐
нии или при комнатной температуре, в зави‐
симости от времени, которым Вы располагае‐
те для выполнения этой операции.
Маленькие куски можно готовить, даже не
размораживая, в том виде, в каком они взяты
из морозильной камеры: в этом случае про‐
цесс приготовления пищи займет больше вре‐
мени.
4.2 Хранение замороженных
продуктов
При первом запуске или после длительного
простоя перед закладкой продуктов в отделе‐
ние дайте прибору поработать не менее 2 ча‐
сов в режиме ускоренной заморозки.
При случайном размораживании про‐
дуктов, например, при сбое электро‐
питания, если напряжение в сети от‐
сутствовало в течение времени, пре‐
вышающего указанное в таблице тех‐
нических данных "время повышения
температуры", размороженные про‐
дукты следует быстро употребить в
пищу или немедленно подвергнуть
тепловой обработке, затем повторно
заморозить (после того, как они осты‐
нут).
4.3 Замораживание свежих
продуктов
Помеченные значками отделения для замора‐
живания предназначены для замораживания
свежих продуктов и продолжительного хране‐
ния замороженных продуктов, а также продук‐
тов глубокой заморозки.
Для замораживания свежих продуктов вклю‐
чите функцию Action Freeze.
Максимальное количество продуктов, которое
может быть заморожено за 24 часа, указано
РУССКИЙ
на табличке с техническими данными, распо‐
ложенной внутри прибора.
59
Процесс замораживания занимает 24 часа: в
течение этого времени не добавляйте другие
продукты для замораживания.
4.4 Индикатор температуры
Термостат требует регулировки
Необходимая температура
OK
Для того, чтобы Вам было удобнее контроли‐
ровать прибор, мы установили на Ваш холо‐
дильник индикатор температуры.
Символ сбоку обозначает область максималь‐
ного холода в холодильнике.
Область максимального холода начинается у
стеклянной полки ящика для фруктов и ово‐
щей и заканчивается у символа или полки,
расположенной на уровне символа.
Для обеспечения надлежащего хранения про‐
дуктов убедитесь, что на индикаторе темпера‐
туры отображается сообщение «ОК».
Если сообщение «ОК» не отображается, пе‐
реведите ручка термостата в более холодное
положение и подождите 12 часов, прежде чем
снова проверить показания индикатора тем‐
пературы.
После закладки в прибор свежих продуктов
или после многократного открывания дверцы
в течение долгого времени сообщение «ОК»
может пропасть с экрана: это нормально.
4.5 Передвижные полки
Расположенные на стенках холодильника на‐
правляющие позволяют размещать полки на
нужной высоте.
4.6 Полка для бутылок
Уложите бутылки (горлышками к себе) на
предварительно установленную полку.
Если полка установлена в горизонтальное по‐
ложение, можно класть только закрытые бу‐
тылки.
Полку для бутылок можно установить под на‐
клоном, чтобы хранить ранее открытые бу‐
тылки. Для этого потяните полку так, чтобы ее
можно было повернуть вверх и установить на
следующий верхний уровень.
60 www.electrolux.com
4.7 Воздушное охлаждение
Технология ClimaTech позволяет быстрее
охлаждать продукты и поддерживать более
равномерную температуру в отделении.
Данная система позволяет быстро охладить
продукты и обеспечивает более равномерную
температуру в отделении.
4.8 Угольный воздушный фильтр
Ваш прибор оснащен угольным фильтром, ус‐
тановленным за крышкой заслонки в задней
стенке блока распределения воздуха.
Этот фильтр очищает воздух от нежелатель‐
ных запахов в холодильной камере, еще бо‐
лее улучшая качество хранения продуктов.
4.9 Размещение полок дверцы
Чтобы обеспечить возможность хранения упа‐
ковок продуктов различных размеров, полки
дверцы можно размещать на разной высоте.
Чтобы переставить полку, действуйте сле‐
дующим образом:
Медленно потяните полку по направлению,
указанному стрелками, пока она не высвобо‐
дится; затем установите ее на нужное место.
Чтобы обеспечить правильную цирку‐
ляцию воздуха, не меняйте положе‐
ние большой нижней полки в дверце.
РУССКИЙ
61
4.10 Контроль влажности
При хранении в холодильнике овощей и фрук‐
тов практично и полезно размещать их в ящи‐
ке. Холодильник обеспечивает поддержание
низкой температуры, замедляя процессы оки‐
сления и распада. Как правило, если ящик
для овощей заполнен не до конца и в нем на‐
ходятся как овощи, так и фрукты, ручку регу‐
лировки влажности следует установить в по‐
ложение высокой влажности, обозначенной
изображением большой капли. Это означает,
что верхняя решетка будет закрыта, и внутри
ящика будет поддерживаться высокая влаж‐
ность. Такую настройку следует выбирать для
большинства случаев. Иногда, когда ящик за‐
полнен доверху, есть риск, что эффектив‐
ность охлаждения продуктов может понизить‐
ся. В таком случае будет разумным открыть
вентиляционные отверстия в решетке, повер‐
нув ручку по направлению к изображению ма‐
ленькой капли. Обычно овощи охлаждаются
также и путем испарения содержащейся в них
влаги: закрывание вентиляционных отвер‐
стий, может привести к образованию внутри
капель и даже «лужиц». В число продуктов,
которые могут выделять особенно много вла‐
ги, входят различные виды салатов, грибы,
брокколи и морковь. В случае, если в ящике
хранятся яблоки и фрукты, будет разумным
немного открыть вентиляционные отверстия
на случай скопления внутри этилена. Этилен
– это гормон роста, выделяемый некоторыми
овощами и фруктами. Этилен может привести
к порче или преждевременному старению ря‐
да продуктов.
4.11 Режим FreshZone
Если использование отделения в качестве
ящика для свежих продуктов NaturaFresh не
требуется, можно изменить настройки и ис‐
пользовать его в качестве отделения с низкой
температурой.
62 www.electrolux.com
Включение функции:
• Сдвиньте заслонку вверх, как показано на
рисунке.
Выключение функции:
1. Сдвиньте заслонку вниз.
4.12 Ящик NaturaFresh
Это устройство обеспечивает быстрое охла‐
ждение продуктов и более равномерную тем‐
пературу в ящике.
Включение функции:
1. Включите функцию «День покупок».
2. Загорится индикатор «День покупок».
3. Сдвиньте заслонку вверх, как показано
на рисунке.
Выключение функции:
1. Сдвиньте заслонку вниз.
2. Выключите функцию «День покупок».
3. Индикатор «День покупок» погаснет.
Функция выключается автоматически
через несколько часов.
РУССКИЙ
63
4.13 Функция QuickChill для охлаждения напитков
Эта функция предназначена для быстрого
охлаждения напитков.
Включение функции:
1. Извлеките или переставьте выше ящик
для свежих продуктов NaturaFresh, а пол‐
ку для бутылок поместите перед полкой
быстрого охлаждения QuickChill, как по‐
казано на рисунке.
2. Включите функцию «День покупок».
3. Загорится индикатор «День покупок».
4. Сдвиньте заслонку вверх, как показано
на рисунке.
Выключение функции:
1. Сдвиньте заслонку вниз.
2. Выключите функцию «День покупок».
3. Индикатор «День покупок» погаснет.
Функция выключается автоматически
через несколько часов.
4.14 Извлечение из морозильника корзин для замораживания
2
1
Корзины морозильного отделения оснащены
стопором, препятствующим их случайному
выниманию или падению. Чтобы вынуть кор‐
зину из морозильной камеры, потяните ее на
себя. Когда она достигнет конечного положе‐
ния, приподнимите передний край корзины и
снимите ее.
Вставляя корзину в морозильную камеру,
слегка приподнимите ее переднюю часть.
Преодолев стопоры, задвиньте корзину до
упора.
5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
5.1 Нормальные звуки при работе
прибора
• При протекании хладагента по трубкам мо‐
гут быть слышны негромкие булькающие и
журчащие звуки. Это нормальное явление.
• Когда компрессор включен, он нагнетает
хладагент в холодильный контур, и в это
время могут быть слышны гудение и шум
от вибрации. Это нормальное явление.
• Тепловое расширение может вызывать по‐
явление внезапного треска. Это естествен‐
ное физическое явление, не представляю‐
щее опасности. Такое явление является
нормальным.
64 www.electrolux.com
5.2 Рекомендации по экономии
электроэнергии
5.5 Рекомендации по
замораживанию
• Не открывайте дверцу слишком часто и не
держите ее открытой дольше, чем необхо‐
димо.
• Если температура окружающей среды вы‐
сокая, регулятор температуры находится в
самом высоком положении и холодильник
полностью загружен, компрессор может ра‐
ботать без остановок, что приводит к обра‐
зованию инея или льда на испарителе.
Если такое случается, поверните регулятор
температуры до более низких значений,
чтобы сделать возможным автоматическое
оттаивание, и, следовательно, снизить по‐
требление электроэнергии.
Ниже приведен ряд рекомендаций, направ‐
ленных на то, чтобы помочь сделать процесс
замораживания максимально эффективным:
• максимальное количество продуктов, кото‐
рое может быть заморожено в течение 24
часов. указано на табличке технических
данных;
• процесс замораживания занимает 24 часа.
В этот период не следует класть в моро‐
зильную камеру новые продукты, подлежа‐
щие замораживанию;
• замораживайте только высококачествен‐
ные, свежие и тщательно вымытые продук‐
ты;
• перед замораживанием разделите продук‐
ты на маленькие порции для того, чтобы
быстро и полностью их заморазить, а также
чтобы иметь возможность размораживать
только нужное количество продуктов;
• заверните продукты в алюминиевую фоль‐
гу или в полиэтиленовую пленку и проверь‐
те, чтобы к ним не было доступа воздуха;
• не допускайте, чтобы свежие незаморожен‐
ные продукты касались уже замороженных
продуктов во избежание повышения темпе‐
ратуры последних;
• постные продукты сохраняются лучше и
дольше, чем жирные; соль сокращает срок
хранения продуктов;
• пищевой лед может вызвать ожог кожи,
если брать его в рот прямо из морозильной
камеры;
• рекомендуется указывать дату заморажи‐
вания на каждой упаковке; это позволит
контролировать срок хранения.
5.3 Рекомендации по охлаждению
продуктов
Для получения оптимальных результатов:
• не помещайте в холодильник теплые про‐
дукты или испаряющиеся жидкости
• накрывайте или заворачивайте продукты,
особенно те, которые имеют сильный запах
• располагайте продукты так, чтобы вокруг
них мог свободно циркулировать воздух
5.4 Рекомендации по охлаждению
Полезные советы:
Мясо (всех типов): помещайте в полиэтилено‐
вые пакеты и кладите на стеклянную полку,
расположенную над ящиком для овощей.
Храните мясо таким образом один, максимум
два дня, иначе оно может испортиться.
Продукты, подвергшиеся тепловой обработке,
холодные блюда и т.д.: должны быть накрыты
и могут быть размещены на любой полке.
Фрукты и овощи: должны быть тщательно
очищенными; их следует помещать в спе‐
циально предусмотренные для их хранения
ящики.
Сливочное масло и сыр: должны помещаться
в специальные воздухонепроницаемые кон‐
тейнеры или быть обернуты алюминиевой
фольгой или полиэтиленовой пленкой, чтобы
максимально ограничить контакт с воздухом.
Бутылки с молоком: должны быть закрыты
крышкой и размещены в полке для бутылок
на дверце.
Бананы, картофель, лук и чеснок не следует
хранить в холодильнике в неупакованном ви‐
де.
5.6 Рекомендации по хранению
замороженных продуктов
Для получения оптимальных результатов по‐
заботьтесь о следующем:
• убедитесь, что продукты промышленной
заморозки хранились у продавца в дол‐
жных условиях;
• обеспечьте максимально короткий интер‐
вал времени между покупкой заморожен‐
ных продуктов в магазине и их помеще‐
нием в морозильник;
• не открывайте дверцу слишком часто и не
держите ее открытой дольше, чем необхо‐
димо;
РУССКИЙ
• после размораживания продукты быстро
портятся и не подлежат повторному замо‐
раживанию;
65
• не превышайте время хранения, указанное
изготовителем продуктов.
6. УХОД И ОЧИСТКА
6.1 Чистка холодильника изнутри
Перед первым включением прибора вымойте
его внутренние поверхности и все внутренние
принадлежности теплой водой с нейтральным
мылом, чтобы удалить запах, характерный
для только что изготовленного изделия, затем
тщательно протрите их.
Не используйте моющие или абра‐
зивные средства, т.к. они могут по‐
вредить покрытие поверхностей хо‐
лодильника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед выполнением каких-либо опе‐
раций по чистке или уходу за прибо‐
ром выньте вилку сетевого шнура из
розетки.
В холодильном контуре данного при‐
бора содержатся углеводороды; по‐
этому его обслуживание и заправка
должны осуществляться только упо‐
лномоченными специалистами.
6.2 Периодическая чистка
Прибор нуждается в регулярной чистке:
• внутренние поверхности прибора и принад‐
лежности мойте теплой водой с нейтраль‐
ным мылом.
• тщательно проверьте уплотнение дверцы и
вытрите его дочиста, чтобы оно было чи‐
стым и без мусора.
• сполосните и тщательно вытрите.
Не тяните, не двигайте и старайтесь
не повредить трубки и кабели внутри
корпуса.
Никогда не пользуйтесь для чистки
внутренних поверхностей моющими
средствами, абразивными порошка‐
ми, чистящими средствами с силь‐
ным запахом или полировальными
пастами, так как они могут повредить
поверхность и оставить стойкий за‐
пах.
Чтобы очистить конденсатор (решетка черно‐
го цвета) и компрессор, расположенные с зад‐
ней стороны прибора, воспользуйтесь щет‐
кой. Эта операция повышает эффективность
работы прибора и снижает потребление элек‐
троэнергии.
Будьте осторожны, чтобы не повре‐
дить систему охлаждения.
Некоторые чистящие средства для кухни со‐
держат химикаты, могущие повредить пласт‐
массовые детали прибора. По этой причине
рекомендуется мыть внешний корпус прибора
только теплой водой с небольшим количест‐
вом моющего средства.
После чистки подключите прибор к сети элек‐
тропитания.
6.3 Замена угольного воздушного
фильтра
Для обеспечения оптимальной работы уголь‐
ного воздушного фильтра его следует заме‐
нять каждые шесть месяцев.
Вы можете приобрести новые активные воз‐
душные фильтры у местного представителя.
Инструкции см. в разделе "Установка угольно‐
го воздушного фильтра".
66 www.electrolux.com
6.4 Размораживание холодильника
При нормальных условиях эксплуатации уда‐
ление инея с испарителя холодильной каме‐
ры происходит автоматически при каждом вы‐
ключении компрессора. Талая вода стекает
через сливное отверстие в специальный под‐
дон, установленный с задней стороны прибо‐
ра над компрессором, а затем испаряется.
Необходимо регулярно прочищать сливное
отверстие, находящееся в середине канала
холодильного отделения, во избежание нако‐
пления воды и попадания капель на находя‐
щиеся внутри продукты.
Используйте для этого специальное приспо‐
собление для прочистки, которое уже устано‐
влено в сливное отверстие.
6.5 Размораживание морозильной
камеры
Морозильная камера данной модели относит‐
ся к типу "no frost" (без инея). Это означает,
что в ней не образуются иней и лед ни на про‐
дуктах, ни на стенках самой камеры.
Отсутствие инея обеспечивается благодаря
постоянной циркуляции холодного воздуха
внутри камеры от автоматически включающе‐
гося вентилятора.
7. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед устранением неисправностей
выньте вилку сетевого кабеля из ро‐
зетки.
Устранять неисправности, не описан‐
ные в данном руководстве, должен
только квалифицированный электрик
или уполномоченный специалист.
При нормальных условиях
эксплуатации слышны некоторые зву‐
ки (работы компрессора, циркуляции
хладагента).
Неполадка
Возможная причина
Устранение
Прибор издает сильный
шум.
Прибор не установлен дол‐
жным образом.
Проверьте, прочно ли стоит
прибор (все четыре ножки
должны стоять на полу).
Компрессор работает не‐ Возможно, неправильно ус‐
прерывно.
тановлена температура.
Задайте более высокую тем‐
пературу.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
Дверцу открывали слишком
часто.
Не оставляйте дверцу откры‐
той дольше, чем это необхо‐
димо.
РУССКИЙ
Неполадка
67
Возможная причина
Устранение
Температура продуктов
слишком высокая.
Прежде чем положить продук‐
ты на хранение, дайте им
охладиться до комнатной тем‐
пературы.
Температура воздуха в поме‐ Обеспечьте снижение темпе‐
щении слишком высокая.
ратуры воздуха в помещении.
Включена функция «Замора‐
живание».
См. раздел «Функция "Замора‐
живание"».
Вода стекает по задней
стенке холодильника.
Во время автоматического
размораживания на задней
панели размораживается на‐
ледь.
Это нормально.
Вода стекает внутрь хо‐
лодильника.
Засорилось сливное отвер‐
стие.
Прочистите сливное отвер‐
стие.
Продукты мешают воде сте‐
кать в водосборник.
Убедитесь, что продукты не
касаются задней стенки.
Вода стекает на пол.
Сброс талой воды направлен Направьте сброс талой воды в
не в поддон испарителя над поддон испарителя.
компрессором.
Слишком много льда и
инея.
Продукты не упакованы на‐
длежащим образом.
Упакуйте продукты более тща‐
тельно.
Неплотно закрыта дверца.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
Возможно, неправильно ус‐
тановлена температура.
Задайте более высокую тем‐
пературу.
Температура внутри при‐ Неплотно закрыта дверца.
бора слишком высокая.
См. раздел «Закрытие двер‐
цы».
Температура продуктов
слишком высокая.
Прежде чем положить продук‐
ты на хранение, дайте им
охладиться до комнатной тем‐
пературы.
Одновременно хранится
слишком много продуктов.
Одновременно храните мень‐
шее количество продуктов.
Температура в холо‐
Внутри прибора нет циркуля‐ Убедитесь, что внутри прибо‐
дильнике слишком высо‐ ции холодного воздуха.
ра циркулирует холодный воз‐
кая.
дух.
Температура в моро‐
зильнике слишком высо‐
кая.
Продукты расположены
слишком близко друг к другу.
Укладывайте продукты таким
образом, чтобы обеспечить
циркуляцию холодного возду‐
ха.
Прибор не работает.
Прибор выключен.
Включите прибор.
Вилка сетевого кабеля не‐
правильно вставлена в ро‐
зетку.
Правильно вставьте вилку се‐
тевого кабеля в розетку.
68 www.electrolux.com
Неполадка
Лампочка не горит.
Возможная причина
Устранение
На прибор не подается элек‐
тропитание. Отсутствует на‐
пряжение в сетевой розетке.
Подключите к этой сетевой
розетке другой электропри‐
бор. Обратитесь к квалифици‐
рованному электрику.
Лампочка находится в режи‐
ме ожидания.
Закройте и снова откройте
дверцу.
Если приведенные рекомендации не позволяют устранить неисправность, обратитесь в мест‐
ный авторизованный сервисный центр.
7.1 Закрытие дверцы
Прочистите уплотнители дверцы.
При необходимости отрегулируйте двер‐
цу. См. раздел «Установка».
1.
2.
3.
При необходимости замените непригод‐
ные уплотнения дверцы. Обратитесь в
сервисный центр.
8. УСТАНОВКА
100 mm
min
8.1 Выбор места установки
20 mm
A
B
Прибор следует устанавливать вдали от ис‐
точников тепла, таких, как радиаторы отопле‐
ния, котлы, прямые солнечные лучи и т.д.
Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха
вокруг задней части корпуса прибора. Если
прибор расположен под подвесной мебелью,
то для обеспечения оптимальной работы ми‐
нимальное расстояние между верхом прибо‐
ра и мебелью должно быть не менее 100 мм.
Однако желательно вовсе не устанавливать
прибор под подвесной мебелью. Точная уста‐
новка по уровню достигается с помощью регу‐
лировки одной или нескольких регулировоч‐
ных ножек, расположенных в основании кор‐
пуса.
ВНИМАНИЕ!
Необходимо обеспечить возможность
отключения прибора от сети электро‐
питания; к вилке шнура питания при‐
бора после его установки должен
быть обеспечен легкий доступ.
РУССКИЙ
69
8.2 Упоры задней стенки
2
1
4
3
Два упора находятся в пакете с документа‐
цией.
Для установки упоров выполните следующие
действия.
1. Выверните винт.
2. Подложите упор под головку винта.
3. Сориентируйте упор в нужном положе‐
нии.
4. Снова затяните винты.
8.3 Выравнивание
При установке прибора убедитесь, что он
стоит ровно. Это достигается с помощью двух
регулируемых ножек, расположенных спереди
внизу.
8.4 Установка угольного фильтра CleanAir Control
Фильтр CleanAir Control представляет собой
фильтр с активированным углем, поглощаю‐
щий неприятные запахи и обеспечивающий
сохранение наилучшего вкуса и аромата всех
пищевых продуктов - без смешения запахов.
Чтобы обеспечить сохранение характеристик
и срока службы угольного фильтра, при по‐
ставке он находится в пластиковом пакете.
Перед включением прибора фильтр следует
установить за заслонкой.
1. Закройте крышку заслонки.
2. Достаньте фильтр из пластикового паке‐
та.
3. Вставьте фильтр в паз, расположенный с
задней стороны крышки заслонки.
4. Закройте крышку заслонки.
Чтобы не повредить поверхность
фильтра, обращаться с ним следует
аккуратно. Фильтр необходимо заме‐
нять раз в шесть месяцев.
70 www.electrolux.com
8.5 Подключение к электросети
Перед включением прибора в сеть удосто‐
верьтесь, что напряжение и частота, указан‐
ные в табличке технических данных, соответ‐
ствуют параметрам вашей домашней элек‐
трической сети.
Прибор должен быть заземлен. С этой целью
вилка сетевого шнура имеет специальный
контакт заземления. Если розетка электриче‐
ской сети не заземлена, выполните отдельное
заземление прибора в соответствии с дей‐
ствующими нормами, поручив эту операцию
квалифицированному электрику.
Изготовитель снимает с себя всякую ответ‐
ственность в случае несоблюдения вышеука‐
занных правил техники безопасности.
Данное изделие соответствует директивам
Европейского Союза.
8.6 Перевешивание дверцы
ВНИМАНИЕ!
Перед выполнением любой операции
извлекайте вилку из сетевой розетки.
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что прибор отключен от
электросети.
Чтобы надежно удерживать дверцы
прибора, следующие операции реко‐
мендуется выполнять вдвоем.
1
2
A
E
B
F
C
D
• Снимите крышку петли при помощи отверт‐
ки.
• Откройте дверцу и снимите заглушку двер‐
цы.
• Снимите верхние крышки с обеих сторон.
(1)
• Отключите разъем кабеля дисплея. (2)
• Отвинтите петли снимите дверцу.
• Снимите заглушки со средней раздели‐
тельной перегородки.
• Снимите крышку при помощи инструмента
(A).
• Отвинтите поворотный штифт нижней пет‐
ли (B) и шайбу (C) и установите их на про‐
тивоположной стороне.
• Установите крышку (А) на противополож‐
ной стороне.
• Установите дверцу на нижнюю петлю.
РУССКИЙ
71
• Извлеките из заглушки дверцы кабель и
уложите его в верхнюю петлю.
• Привинтите петлю обратно.
• Подключите кабель к разъему на передней
панели.
• Установите на место верхние крышки с
обеих сторон (2).
• Уложите отключенный кабель дисплея в
держатель кабеля в заглушку дверцы, а за‐
тем поставьте на место заглушку дверцы.
1
2
C
B
A
C
A
B
• Извлеките крышки (В). Выньте заглушки
(A).
• Вывинтите ручки (C) и установите их с про‐
тивоположной стороны. Установите верх‐
нюю ручку на нижнюю дверцу, а нижнюю
ручку - на верхнюю.
• Установите заглушки (A) на противополож‐
ной стороне.
В завершение проверьте, чтобы:
• все винты были затянуты;
• магнитная прокладка прилегала к корпусу;
• дверца как следует открывалась и закрыва‐
лась.
При низкой температуре в помещении (т.е. зи‐
мой) прокладка может неплотно прилегать к
корпусу. В таком случае дождитесь естествен‐
ной усадки прокладки по месту.
В случае нежелания выполнять вышеописан‐
ные операции самостоятельно можно обрат‐
иться в ближайший сервисный центр. Специа‐
лист сервисного центра перевесит Вам двер‐
цу за отдельную плату.
72 www.electrolux.com
9. ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ
При нормальных условиях работы слышны
некоторые звуки (работы компрессора, цирку‐
ляции хладагента).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
BRRR!
!
BB
U
BL
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
K!
IC
CL
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
BLUBB!
РУССКИЙ
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
HISSS!
SSSRRR!
CRACK!
73
74 www.electrolux.com
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Размеры ниши для встраи‐
вания
Высота
2010 мм
Ширина
595 мм
Глубина
658 мм
Время повышения темпера‐
туры
18 час
Напряжение
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технические данные указаны на табличке с
техническими данными на левой стенке внут‐
ри прибора и на табличке энергопотребления.
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует сдавать
на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте вместе
с бытовыми отходами бытовую технику,
помеченную символом . Доставьте
изделие на местное предприятие по
переработке вторичного сырья или
обратитесь в свое муниципальное
управление.
РУССКИЙ
75
280150683-A-162012
www.electrolux.com/shop
Download PDF

advertising