Polar Electro | FS3 | FITNESS

FITNESS
Manufactured by
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi
User Manual
Bruksanvisning
Brugerhåndbog
Käyttöohje
Brukerveiledning
17927467.00 ENG/SWE/DNK/FIN/NOR B
Polar FS1/FS2/FS3™
Kära kund!
Tack för att du valde en FS1/FS2/FS3™ pulsmätare från Polar!
Den här manualen innehåller information om hur du använder och sköter din nya pulsmätare.
Läs hela manualen noga, så att du förstår alla funktioner och får ut så mycket som möjligt av
pulsmätaren.
På våra webbsidor hittar du träningsprogram och träningsdagböcker samt massor av tips
och bakgrundsinformation för din träning:
www.polarpersonaltrainer.com
www.polar.fi
SVENSKA
31
SNABBGUIDE
Klock-funktionen
I Exercise-funktionen I File-funktionen
kan du mäta och se visas din
din aktuella puls.
senaste träningsinformation.
Vänta 3 sekunder. Vänta 3 sekunder.
Puls
Total träningstid
Heart Touch*
Snittpuls
Träningstid
Maxpuls under
träningen
I Zone kan du
ange en pulszon
manuellt.
I Time kan du
ställa klockan.
I Date kan du
ställa in datum.
(FS2/FS3)
Vänta 3 sekunder. Vänta 3 sekunder. Vänta 3 sekunder. Vänta 3 sekunder.
Alarm för
pulszon PÅ/AV
Välj 12-eller
24-timmarstid
Ange övre gräns
Välj
AM (FM)/PM (EM)
(i 12-timmarstid)
Ange månad/dag
eller
Ange dag/månad
Ange veckodag
Ange nedre gräns
Klocktid
Träningsdatum
Ange timmar
Aktuell puls
Ange minuter
Du kan återgå till klock-funktionen från alla funktioner förutom Exercise, genom att trycka och hålla knappen intryckt.
* Med Heart Touch kan du ändra information på displayen i Exercise-funktionen.
32
I User kan du
ange ålder.
(FS3)
Ange ålder
INNEHÅLL
Information som endast gäller FS2/FS3 är skuggad med grå bakgrund.
Information som endast gäller FS3 är markerad med en ram.
All övrig information gäller samtliga tre modeller: FS1, FS2 och FS3.
1.
INTRODUKTION TILL FS1, FS2 OCH FS3 ....................34
1.1 PULSMÄTARENS DELAR ....................................34
1.2 KNAPP OCH SYMBOLER PÅ MOTTAGAREN ........35
5.
GRÄNSER FÖR PULSZON ...........................................48
6.
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL ........................................49
2.
TRÄNING....................................................................37
2.1 PULSMÄTNING ..................................................37
2.2 FUNKTIONER UNDER TRÄNING .........................39
2.3 AVSLUTA REGISTRERING AV TRÄNING ..............40
7.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .......................................50
7.1 POLAR PULSMÄTARE OCH STÖRNINGAR ...........50
7.2 MINIMERA RISKERNA VID TRÄNING
MED PULSMÄTARE ...........................................51
3.
KONTROLLERA LAGRAD TRÄNINGSINFORMATION ......41
8.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR .....................................52
4.
INSTÄLLNINGAR ........................................................42
4.1 INSTÄLLNING AV TID .........................................42
4.2 INSTÄLLNING AV DATUM (FS2, FS3) ..................43
4.3 INSTÄLLNING AV ÅLDER (FS3) .........................45
4.4 INSTÄLLNING AV PULSZON ...............................46
9.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER ....................................53
SVENSKA
10. INTERNATIONELL POLAR GARANTI ............................54
11. ANSVARSFRISKRIVNING ............................................55
33
1. INTRODUKTION TILL FS1, FS2 OCH FS3
Följande kapitel innehåller information om pulsmätarna FS1/FS2/FS3 och hur de används.
1.1 PULSMÄTARENS DELAR
Mottagare
Mottagaren visar din aktuella puls, hur länge du har
tränat och hur mycket klockan är. Du kan också använda
mottagaren som ett vanligt armbandsur.
Sändarbälte
Du har sändarbältet på dig när du tränar. Elektrodytorna på
baksidan av bältet känner kontinuerligt av dina hjärtslag
och sänder vidare signalen trådlöst till mottagaren.
Spännband
Det elastiska spännbandet håller fast sändarbältet runt
bröstkorgen.
Polar på Internet
www.polarpersonaltrainer.com är en komplett Internettjänst som hjälper dig att uppnå dina träningsmål. Det
kostar ingenting att registrera sig, sedan har du tillgång
till träningsdagbok, tester, räknare, rapporter och
användbara artiklar. På www.polar.fi hittar du de senaste
produkttipsen och kan få svar på dina frågor.
34
1.2 KNAPP OCH SYMBOLER PÅ MOTTAGAREN
Det här avsnittet handlar om hur du använder mottagarens funktioner. Dessutom ges en förklaring till symbolerna
på displayen.
Funktionerna i FS1, FS2 och FS3 styrs med en enda knapp.
Det här kan du göra med knappen:
• Starta och stoppa pulsmätningen och stoppuret.
• Flytta framåt till nästa funktion.
• Bekräfta val/önskat värde.
• Gå tillbaka till klockfunktionen från alla funktioner (utom Exercise) genom att hålla knappen intryckt.
• Aktivera larmet för pulszon i läget Exercise (Träning) genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder.
• Aktivera bakgrundsbelysningen (FS2/FS3)
- Du kan aktivera nattläget från klockfunktionen genom att hålla knappen intryckt i 3 sekunder. När nattläget är aktivt
tänds bakgrundsbelysningen i alla funktioner när du trycker på knappen. Nattläget stängs av automatiskt efter fem
minuter om du inte trycker på knappen. Om du trycker på knappen inom fem minuter, tänds bakgrundsbelysningen
igen och nattläget aktiveras för ytterligare fem minuter. Om du börjar träna medan nattläget är aktiverat förblir
det aktivt under hela träningspasset, dvs lyset tänds om du trycker in knappen. Under träningen kan du även aktivera
bakgrundsbelysningen med Heart Touch.
SVENSKA
35
Symboler på displayen
Klocksymbolen indikerar tiden i Exercise- och Time-funktionen.
I Exercise-funktionen anger larmsymbolen om larmet för pulszon är aktiverat.
Hjärtsymbolen visar att pulsen mäts och att den ligger inom pulszonen.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Indikatorn för veckodag anger veckodagen i klockfunktionen. Veckodagarna är tryckta
på displayramen (FS2/FS3).
Batterisymbolen i klockfunktionen visar att mottagarens batteri börjar bli svagt.
Mer information finns i kapitlet Skötsel och underhåll på sidan 49.
Indikatorn för menynivå visar antalet menyalternativ. När du bläddrar i menyerna anger
symbolen
var du befinner dig i den aktuella menynivån.
36
2. TRÄNING
Det här kapitlet handlar om hur du använder pulsmätaren
och hur du bär sändarbältet.
Innan du börjar träna bör du ställa in en pulszon och larm.
Mer information finns i kapitlet Inställning av pulszon
på sidan 46.
2.1 PULSMÄTNING
För att kunna mäta pulsen måste du ha på dig
sändarbältet.
Kontrollera att det inte finns andra personer med
pulsmätare eller elektromagnetiska störningskällor i din
närheten. (Mer information om störningar finns i kapitlet
Säkerhetsföreskrifter på sidan 50.)
2. Sätt sändarbältet runt bröstkorgen, strax nedanför bröstmusklerna. Justera spännbandets
längd så att det sitter åt lagom
hårt och fäst andra änden av
spännbandet i sändaren.
3. Lätta sändarbältet från bröstet
och fukta de två räfflade
elektrodytorna på baksidan.
Kontrollera att elektrodytorna
ligger tätt an mot huden och
att Polar-logotypen är rättvänd
och mittfram på bröstkorgen.
4. Tag på dig mottagaren som ett vanligt armbandsur.
1. Fäst sändarbältets ena ände
i det elastiska spännbandet.
SVENSKA
37
5. Öppna menyn genom att trycka
på knappen i klockfunktionen.
EXE (Träning) visas. Om du vill
använda bakgrundsbelysningen
under träningen skall du
aktivera nattläget genom att
trycka och hålla in knappen
i klockfunktionen (FS2/FS3).
6. Efter tre sekunder övergår
mottagaren till Exercisefunktionen och stoppuret
startar. Stoppuret visas
och hjärtsymbolen blinkar
tills pulsen hittas.
38
7. Pulsen och hjärtsymbolen
visas inom 15 sekunder.
En blinkande hjärtsymbol anger att pulsmätning pågår.
Hjärtsymbolen blinkar i takt med dina hjärtslag
Obs!
• Det kan ta ett tag innan pulssignalen tas emot.
• Om mottagaren inte tar emot någon pulssignal, fortsätter
stoppuret att gå, men hjärtsymbolen försvinner. Kontrollera
att elektrodytorna är fuktade och att bältet sitter åt ordentligt.
2.2 FUNKTIONER UNDER TRÄNING
Kontroll av träningsinformation
Heart Touch
Genom att föra mottagaren
intill Polar-logotypen på
sändaren kan du ändra följande
information på displayen (puls /
träningstid / klocktid) under träningen. Håll mottagaren
intill logotypen tills den information du vill se visas på
displayen.
2. Träningstid
(Visas i minuter och
sekunder upp till en timmes
träning och sedan i timmar
och minuter.)
3. Klocktid
1. Symboler för din aktuella puls
Belysning av displayen (FS2/FS3)
anger att pulsen ligger
inom din pulszon.
anger att pulsen ligger under din pulszon.
anger att pulsen ligger över din pulszon.
Om du har aktiverat nattläget i klockfunktionen (genom
att trycka in knappen i 3 sekunder) innan du börjar träna,
aktiveras bakgrundsbelysningen med Heart Touch.
Obs! Om du har aktiverat nattläget, kommer Heart Touch först att
aktivera lyset. För att ändra information på displayen måste du
hålla mottagaren intill Polar-logotypen på sändaren lite längre.
Om pulsen ligger utanför din pulszon så blinkar dessutom
pulsvärdet och larmet för pulszon piper (om du har
aktiverat denna funktion).
SVENSKA
39
Indikator för träningstid
Sätta PÅ och stänga AV larmet för pulszon
Varje av de sex blocken motsvarar tio minuters träning.
När du börjar träna visas tiden i minuter och sekunder,
samtidigt börjar det första blocket att blinka. Du kan
se träningstiden i grafisk form i alla lägen i Exercisefunktionen.
I Exercise kan du stänga AV/PÅ larmet för pulszon genom
att hålla knappen på framsidan intryckt i 3 sekunder.
Larmsymbolen bredvid hjärtat visas eller försvinner.
Obs! Du bör sätta PÅ eller stänga AV larmet för pulszon innan du
börjar träningen, så att stoppuret inte stängs av av misstag.
2.3 AVSLUTA REGISTRERING AV TRÄNING
Efter tio minuters
träning börjar det
andra blocket att
blinka.
40
Efter en timmes träning
försvinner alla block och
det första börjar blinka
igen.
Tryck på knappen på framsidan
om du vill avsluta registreringen
av träningen. STOP visas och
mottagaren återgår till klockfunktionen.
3. KONTROLLERA LAGRAD TRÄNINGSINFORMATION
Din träningsinformation lagras i mottagarens minne
tills du startar stoppuret nästa gång. Då ersätts den
gamla träningsinformationen av ny information. För att
träningsinformation inte ska raderas av misstag lagras ny
information i FILE först efter en minuts registrering.
3. Tryck på knappen på
framsidan. Din snittpuls
(AVG) under träningspasset
visas.
1. Tryck på knappen på
framsidan i klockfunktionen
tills FILE visas.
4. Tryck på knappen på
framsidan. Din maxpuls
(MAX) under träningspasset
visas (FS2/FS3).
2. Efter tre sekunder öppnas
File och den totala
träningstiden (TOTAL) visas.
5. Tryck på knappen på
framsidan. Datum för det
senaste träningspasset visas
(FS2/FS3).
6. Tryck på knappen på framsidan, så kommer du tillbaka
till klockfunktionen.
SVENSKA
41
4. INSTÄLLNINGAR
4.1 INSTÄLLNING AV TID
1. Tryck på knappen på framsidan i klockfunktionen
tills TIME visas. Efter tre sekunder öppnas
tidsinställningarna.
2. 12 h eller 24 h blinkar.
Välj 12 h eller 24 h med
knappen på framsidan.
Vänta tills OK? visas.
Bekräfta genom att trycka på
knappen på framsidan.
Om du inte trycker på knappen
inom tre sekunder återgår
mottagaren till läget för val av
tidsformat.
42
3. Om du har valt läget 12 h blinkar AM (F.M.) eller PM (E.M.).
Välj AM eller PM med knappen
på framsidan.
Vänta tills OK? visas.
Bekräfta med knappen på
framsidan.
4. Timmarna blinkar på displayen.
visas på displayen
När
ökar du värdet med knappen
på framsidan.
Om du ökar värdet övergår
mottagaren till minskningsläget
efter två sekunder.
visas på displayen minskar du värdet med knappen
När
på framsidan.
Om du minskar värdet återgår mottagaren till ökningsläget
efter två sekunder.
När önskat värde visas på displayen väntar du tills
mottagaren övergår till minutinställning.
4.2 INSTÄLLNING AV DATUM (FS2/FS3)
Datumet visas i olika ordning, beroende på om 12- eller
24-timmarstid har valts.
5. Minuterna blinkar på displayen.
visas på displayen
När
ökar du värdet med knappen
på framsidan.
Om du ökar värdet övergår
mottagaren till minskningsläget
efter två sekunder.
När
visas på displayen kan du minska värdet med
knappen på framsidan.
Om du minskar värdet återgår mottagaren till ökningsläget
efter två sekunder.
När önskat värde syns på displayen väntar du tills OK? visas.
Bekräfta valet med knappen på framsidan. Mottagaren
återgår till klockfunktionen.
SVENSKA
12-timmarstid:
MÅNAD - DAG
24-timmarstid:
DAG - MÅNAD
1. Tryck på knappen på framsidan i klockfunktionen
tills DATE visas. Efter tre sekunder öppnas datum
inställningarna.
2. Värdet för månad (vid 12 h) eller dag (vid 24 h) blinkar.
När
visas på displayen
ökar du värdet med knappen
på framsidan.
Om du ökar värdet övergår
mottagaren till minskningsläget
efter två sekunder.
När
visas på displayen minskar du värdet med knappen
på framsidan.
Om du minskar värdet återgår mottagaren till ökningsläget
efter två sekunder.
43
När önskat läge syns på displayen väntar du tills
mottagaren går till inställning av dag (vid 12 h) eller
månad (vid 24 h).
3. Värdet för dag (vid 12 h) eller månad (i 24 h) blinkar.
När
syns på displayen
ökar du värdet med knappen
på framsidan.
Om du ökar värdet övergår
mottagaren till minskningsläget
efter två sekunder.
4. DAY visas. Indikatorn för veckodag blinkar.
Veckodagarna är tryckta på displayramen.
visas på displayen väljer du veckodag med knappen
När
på framsidan.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Indikator för veckodag
MON =
TUE =
WED =
THU =
FRI =
SAT =
SUN =
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag
syns på displayen minskar du värdet med knappen
När
på framsidan.
Om du minskar värdet återgår mottagaren till ökningsläget
efter två sekunder.
Om du behöver flytta indikatorn för veckodag till föregående
veckodag väntar du tills
syns på displayen och trycker
sedan på knappen på framsidan.
När önskat värde syns på displayen väntar du tills OK? visas.
Bekräfta med knappen på framsidan.
Vänta tills OK? visas och bekräfta sedan med knappen på
framsidan. Mottagaren återgår till klockfunktionen.
Obs! Vid skottår visas inte den 29:e februari, du måste själv
korrigera datumet i inställningarna.
44
4.3 INSTÄLLNING AV ÅLDER (FS3)
3. När önskat värde syns på displayen väntar du tills
OK? visas. Bekräfta valet med knappen på framsidan.
Ange ålder
1. Tryck på knappen på framsidan i klockfunktionen
tills USER visas. Efter tre sekunder öppnas
användarinställningarna.
ZONE SET visas för att bekräfta att en åldersbaserad
pulszon är inställd.
Mottagaren återgår till klockfunktionen.
2. AGE (Ålder) visas i två sekunder. Siffrorna för ålder
blinkar.
OBS! När du anger din ålder ersätts aktuell pulszon av en
åldersbaserad pulszon (om du tidigare har angett pulszon
manuellt). Om du vill kan du senare ändra den åldersbaserade
pulszonen i ZONE.
När
syns på displayen
ökar du värdet med knappen
på framsidan.
Om du ökar värdet övergår
mottagaren till minskningsläget
efter två sekunder.
Obs! Om du inte ändrar värdet inom tre sekunder visas OK?.
Bekräfta valet med knappen på framsidan. Om du inte trycker
på knappen inom tre sekunder återgår mottagaren till läget för
inställning av ålder.
När
syns på displayen kan du minska värdet med
knappen på framsidan.
Om du minskar värdet återgår mottagaren till ökningsläge
efter två sekunder.
SVENSKA
45
4.4 INSTÄLLNING AV PULSZON
Innan du börjar träna bör du ställa in en pulszon med larm,
som hjälper din att träna lagom hårt. Mer information om
din personliga pulszon hittar du i kapitel 5, “Gränser för
pulszon”.
Din pulszon beräknas automatiskt utifrån din ålder, om du
har angivit din ålder (FS3).
Aktivera eller inaktivera larmet för pulszon
1. Tryck på knappen på framsidan i klockfunktionen tills
ZONE visas. Efter tre sekunder öppnas inställningarna
för pulszon.
2. BEEP (Signal) visas i två sekunder. ON (På) eller OFF (Av)
blinkar.
Välj ON eller OFF med knappen
på framsidan.
Vänta tills OK? visas. Bekräfta
med knappen på framsidan.
46
Mottagaren är klar för manuell inställning av pulszon.
Manuell inställning av pulszon
3. HIGH (Övre) visas i två sekunder.
Standardinställningen 160 för den övre gränsen blinkar.
En åldersbaserad gräns kan också visas om du har angivit
din ålder (FS3).
När
visas på displayen
ökar du värdet med knappen
på framsidan.
Om du ökar värdet övergår
mottagaren till minskningsläget
efter två sekunder.
När
visas på displayen kan du minska värdet med
knappen på framsidan.
Om du minskar värdet återgår mottagaren till ökningsläget
efter två sekunder.
4. När önskat värde syns på displayen väntar du tills OK?
visas. Bekräfta med knappen på framsidan.
5. LOW (Nedre) visas i två sekunder.
6. När önskat värde syns på displayen väntar du tills OK?
visas. Bekräfta med knappen på framsidan.
Mottagaren återgår till klockfunktionen.
Standardinställningen 80 för den nedre gränsen blinkar.
En åldersbaserad gräns kan också visas om du har angivit
din ålder (FS3).
När
syns på displayen
ökar du värdet med knappen
på framsidan.
Om du ökar värdet övergår
mottagaren till minskningsläget
efter två sekunder.
visas på displayen kan du minska värdet med
När
knappen på framsidan.
Om du minskar värdet återgår mottagaren till ökningsläget
efter två sekunder.
SVENSKA
47
5. GRÄNSER FÖR PULSZON
Pulsen är ett mycket bra mått på träningens intensitet.
Maxpulsen är det högsta antalet slag per minut
hjärtat kan slå vid maximal fysisk ansträngning.
Träningsintensiteten kan uttryckas i procent av maxpuls eller
i antal slag/minut. Det finns tre olika intensitetsnivåer: hård,
medel och lätt.
MEDEL
Fördelar: Förbättrar konditionen.
Ger: Bra och lugn andning, måttlig svettning.
Rekommenderas för: Alla, vid träningspass av
medellängd.
HRmax = Maxpuls (220 - din ålder)
Slag/minut
Procent av
maxpuls
HRmax
200
HÅRD
80-90%
180
MEDEL
70-80%
160
LÄTT
60-70%
140
120
HRmax
190
171
152
133
114
HRmax
180
162
144
126
108
HRmax
170
153
136
119
102
HRmax
160
144
128
112
96
20
48
30
HÅRD
Fördelar: Ökar den maximala kapaciteten.
Ger: Tung andning, intensiv svettning och trötthet i
musklerna.
Rekommenderas för: Vältränade personer vid korta
träningspass.
40
50
60 Ålder
LÄTT
Fördelar: Bra för viktreducering. Förbättrar den
grundläggande uthålligheten och är bra för
återhämtning efter tyngre träning.
Ger: Lugn andning, lätt svettning, lätt muskelbelastning.
Rekommenderas för: Alla, vid längre träningspass.
6. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Polar pulsmätare är ett högteknologiskt instrument som bör skötas
och hanteras varsamt. Förslagen nedan hjälper dig att uppfylla
villkoren i garantiavtalet.
Förvara pulsmätare på en sval och torr plats. Förvara den inte
i fuktig miljö, i tätslutande material som inte andas (såsom en
plastpåse) eller tillsammans med elektriskt ledande material,
exempelvis en blöt handduk.
Service
Under den tvååriga garantiperioden rekommenderas du att endast
låta ett auktoriserat Polar Servicecenter utföra service. Garantin
täcker inte skador och följdskador som härrör från service som inte
auktoriserats av Polar Electro.
Så här sköter du din pulsmätare
• Håll pulsmätaren ren. Rengör den med vatten och mild
tvållösning. Torka noggrant med mjuk handduk. Använd aldrig
alkohol eller material med slipverkan, exempelvis stålull eller
kemikalier.
• Förvara aldrig sändarbältet när det är fuktigt. Svett och
annan fukt kan göra att sändarens elektroder förblir fuktiga
och aktiverar sändaren, vilket förkortar batteriets livslängd.
• Förvara inte pulsmätaren i extremt kalla eller varma
temperaturer. Arbetstemperaturen är -10 °C till +50 °C.
• Utsätt inte pulsmätaren för direkt solljus, till exempel genom
att lämna den i bilen, under längre perioder.
• Vik eller sträck inte elektrodytorna. Elektroderna kan skadas.
• Torka inte sändarbältet med något annat än en handduk.
Elektroderna kan skadas.
SVENSKA
Batterier till sändarbältet
Den genomsnittliga livslängden för batteriet i sändarbältet är ungefär
2 500 timmar. Om du misstänker att batteriet i sändaren är slut
kan du skaffa ett nytt sändarbälte från ett auktoriserat Polar
Servicecenter. Polar återvinner använda sändarbälten.
Batterier till mottagaren
Genomsnittslivslängden på batteriet i mottagaren är ungefär 1,5 år
i klockfunktionen visar att
vid normal användning. Symbolen
batteriet börjar ta slut och måste bytas ut. Observera att flitig
användning av larmsignalen och bakgrundsbelysningen(FS2/FS3)
gör att batteriet tar slut fortare. Öppna aldrig mottagaren själv.
Batteriet ska endast bytas av en auktoriserad Polar serviceverkstad,
för att garantera att man använder originaldelar och att mottagaren
förblir vattenresistent även efter batteribytet. På samma gång görs
då en komplett genomgång av pulsmätaren.
Obs!
• I kalla förhållanden kan batteriindikatorn visas, men
försvinna när du kommer tillbaka till normal rumstemperatur.
• Vi kan inte garantera att utrustningen är vattenresistent efter
ej auktoriserad service.
• Ljudet och bakgrundsbelysningen (FS2/FS3) inaktiveras när
batteriet börjar ta slut för att batteriet ska vara längre.
49
7. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
7.1 POLAR PULSMÄTARE OCH STÖRNINGAR
Elektromagnetisk störning
Störningar kan inträffa i närheten av högspänningsledningar,
trafikljus, elledningar för tågtrafik, spårvagnar, tv-apparater,
bilmotorer, cykeldatorer, vissa motordrivna träningsutrustningar,
mobiltelefoner och elektriska säkerhetsgrindar.
Träningsutrustning
Ett flertal träningsutrustningar med elektroniska eller elektriska
komponenter, t ex lysdioddisplay, motorer och elektriska bromsar,
kan orsaka störningar i strösignalerna. Försök rätta till problemet
genom att flytta på mottagaren enligt följande:
1. Ta bort sändarbältet från bröstkorgen och använd
träningsutrustningen som vanligt.
2. Flytta runt mottagaren tills du hittar en plats där inte strövärden
visas eller hjärtsymbolen blinkar. Störningarna är ofta starkast
alldeles framför utrustningens displaypanel medan vänster och
höger sida av displayen är relativt fria från störningar.
3. Sätt tillbaka sändarbältet runt bröstkorgen och håll mottagaren
så mycket som möjligt i det störningsfria området.
4. Om Polar pulsmätare fortfarande inte fungerar med träningsutrustningen, kanske utrustningen avger för mycket elektriska
störningar för att kunna användas med trådlös pulsmätning.
50
Signaler från andra pulsmätare
Polar-mottagaren kan ta emot signaler från sändare inom en meters
avstånd. Flera okodade samtidiga signaler från mer än en sändare
kan orsaka felaktiga värden.
Använda Polar pulsmätare i vatten
Polar pulsmätare är vattenresistent och kan användas vid simning.
Tryck inte på mottagarens knapp under vatten. Om du mäter pulsen
i vatten kan störningar förekomma pga. följande orsaker:
• Bassängvatten med hög klorhalt och havsvatten är mycket
elledande. Elektroderna på sändarbältet kan kortslutas, vilket
förhindrar att sändaren registrerar EKG-signalerna.
• Om du hoppar i vattnet eller gör ansträngande muskelrörelser
under hård simning kan det orsaka vattenmotstånd som
flyttar sändarbältet på kroppen dit det inte går att registrera
EKG-signaler.
• EKG-signalernas styrka är individuell och varierar också
beroende på individens vävnadssammansättning. Risken för
problem när pulsen mäts i vatten är avsevärt högre än
i andra miljöer.
7.2 MINIMERA RISKERNA VID TRÄNING
MED PULSMÄTARE
Träning kan innebära vissa risker, speciellt för personer som under
lång tid varit helt inaktiva.
Innan du börjar med nya träningsvanor bör du svara på följande
frågor för att kontrollera din hälsa. Om du svarar ja på någon
av frågorna rekommenderar vi att du uppsöker läkare innan du
påbörjar träningen.
• Har du avstått från att träna under de senaste 5 åren?
• Har du högt blodtryck?
• Har du högt kolesterolvärde?
• Har du uppvisat symtom på någon sjukdom?
• Tar du några mediciner för högt blodtryck eller hjärtsjukdom?
• Har du tidigare haft problem med andningen?
• Återhämtar du dig efter allvarlig sjukdom eller medicinsk
behandling?
• Använder du pacemaker eller någon annan implanterad
elektronisk apparat?
• Röker du?
• Är du gravid?
Det är viktigt att du lyssnar på kroppens reaktioner vid fysisk
träning. Om du upplever plötslig smärta eller känner dig trött på
en viss intensitetsnivå, rekommenderas du avbryta träningen eller
övergå till lugnare intensitet.
Information till personer med pacemaker Personer som har
pacemaker använder pulsmätaren från Polar Electro Oy på egen
risk. Vi rekommenderar därför alltid att dessa personer innan man
börjar använda mätaren gör ett konditionstest under läkarövervakning. Avsikten med testet är att man ska kunna försäkra sig om
att pacemakern och pulsmätaren kan användas tillsammans på ett
säkert och tillförlitligt sätt.
Om du har någon form av kontaktallergi bör du kontrollera
de material som produkten innehåller, under kapitlet
“Tekniska Specifikationer”. För att undvika allergiska reaktioner från
sändarbältet kan du bära bältet utanpå en t-shirt. Observera att
du måste blöta ner t-shirten ordentligt under elektrodytorna för att
mätningen skall fungera utan störningar.
Obs! En kombination av fukt och slitage kan orsaka att svart färg
från sändarbältets yta lossnar och missfärgar ljusa klädesplagg.
Tänk på att hjärtfrekvensen inte enbart påverkas av träningens
intensitet. Den kan även påverkas av såväl läkemedel mot
hjärtsjukdomar, högt blodtryck, astma, andningssvårigheter samt
psykofarmaka, som vissa energidrycker, alkohol och nikotin.
SVENSKA
51
8. VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Vad gör jag om...
...inget pulsvärde visas (--)?
1. Kontrollera att sändarbältets elektrodytor är fuktiga och att
du bär sändaren enligt anvisning.
2. Kontrollera att elektrodytorna är rengjorda.
3. Kontrollera att inga elektromagnetiska strålningskällor
finns i närheten av Polar-mottagaren, t ex tv-apparater,
mobiltelefoner eller CRT-skärmar.
4. Har ett hjärttillstånd inträffat som kan ha förändrat din
EKG-våg? Kontakta i så fall en läkare.
...hjärtsymbolen blinkar oregelbundet?
1. Kontrollera att mottagaren är inom Polar-sändarens räckvidd
och inte längre än 1 meter från den.
2. Kontrollera att det elastiska spännbandet inte lossn at under
träningen.
3. Kontrollera att sändarbältets elektrodytor är fuktiga.
4. Se till att det inte finns någon annan person med sändrabälte
i din närhet (inom 1 meter).
5. Oregelbundna hjärtslag kan orsaka oregelbundna värden.
Kontakta i så fall en läkare.
52
...pulsvärdet blir slumpmässigt eller mycket högt?
Starka elektromagnetiska signaler kan orsaka slumpmässig
variation. Flytta dig därför bort från möjliga störningskällor som
högspänningsledningar, trafikljus, luftledningar för järnvägar
eller spårvägar, bil- och motorcykelmotorer, motordriven träningsutrustning (exempelvis för konditionstestning) eller mobiltelefoner.
Om pulsvärdena varierar slumpmässigt trots att du flyttar bort från
störningskällan minskar du din hastighet och kontrollerar pulsen
manuellt. Om pulsen motsvarar det höga värdet på displayen kan
hjärtrytmen ha rubbats. Detta är oftast inte allvarligt, men du bör
ändå tala med en läkare.
...displayen bleknar?
Det första tecknen på att batteriet håller på att ta slut är att
visas eller att siffrorna bleknar när du
batteriindikatorn
använder bakgrundsbelysningen (FS2/FS3). Kontrollera mottagarens
batteri.
...mottagarbatteriet måste bytas ut?
All service bör göras av ett auktoriserat Polar Servicecenter. Den
tvååriga internationella garantin gäller inte för skada eller följdskada
som orsakats av service utförd av någon som inte är auktoriserad
av Polar Electro. Polars Servicecenter testar mottagarens vattenresistens när batteriet bytts ut och genomför en fullständig periodisk
kontroll av hela Polar pulsmätare.
9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Pulsmätaren FS1/FS2/FS3 är konstruerad för att:
• Hjälpa användare att uppnå sina personliga träningsmål.
• Visa den fysiska belastningen och intensiteten under ett träningspass.
Ingen annan användning är avsedd eller underförstådd. Pulsen visas i antal slag per minut.
Produktens vattenresistens är testad enligt internationell standard ISO 2281. Enligt denna standard delas produkter in i tre olika kategorier
utifrån dess vattenrestens. Kontrollera baksidan på din Polar produkt vilken vattenresistens den har och jämför med tabellen nedan.
Observera att dessa definitioner inte nödvändigtvis kan tillämpas på produkter från andra tillverkare.
Märkning på
bakboetten
Vattenstänk, svett,
regndroppar o.dyl.
Bad och
simning
Water resistant
X
Water resistant 50m
X
X
Water resistant 100m
X
X
Mottagare
Batterityp:
Batteriets livslängd:
Arbetstemperatur:
Armbandets material:
Det bakre höljets material:
Dykning med snorkel Djuphavsdykning Karaktärsdrag för
med tuber
vattentåligheten
(utan tuber)
Vattenstänk,
regndroppar o.dyl.
CR 2025
i genomsnitt två år
(en timmes daglig användning)
-10 °C till +50 °C
Termoplastisk polyuretan (TPU)
Rostfritt stål som uppfyller
EU-bestämmelserna beträffande
nickelavgivning (EG-direktivet 94/27/EG
med ändringen 1999/C 205/05).
SVENSKA
Minimikrav för bad
och simning
X
För regelbunden
användning i vatten,
dock inte djuphavsdykning
Klockans noggrannhet: bättre än ± 2,0 sekunder per dag
Pulsmätningens
noggrannhet:
störst av ± 1% eller ± 1 slag per minut.
Definitionen avser stabila tillstånd.
Pulsmätområde:
15-240 slag per minut
Klocka:
Träningstid:
Pulszon:
Visning av träningstid
Visning av träningstid
12- eller 24-timmarsvisning
0 - 23:59
30-199 slag per minut
< 1 h: mm:ss
> 1 h: hh:mm
53
10. INTERNATIONELL POLAR GARANTI
Sändarbälte
Batterityp:
Batteriets livslängd:
Arbetstemperatur:
Material:
Vattenresistens:
Elastiskt spännband
Spännets material:
Vävmaterial:
54
Inbyggd litiumcell
I genomsnitt 2 500 timmars användning
-10 °C till +50 °C
Polyuretan
Water resistant 100 m
Polyuretan
Nylon, polyester och naturgummi
med en liten mängd latex
• Den internationella Polar garantin är utfärdad av Polar Electro Inc.
för de kunder som har inköpt denna produkt i USA eller Kanada.
Den internationella Polar garantin är utfärdad av Polar Electro Oy
för de kunder som har inköpt denna produkt i annat land.
• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy garanterar den ursprunglige
kunden/köparen av denna produkt att produkten är fri från
produktionsoch materialfel i två år från inköpsdatum.
• Vänligen behåll kvitto eller ifyllt garanti-/servicekort som
bevis för ditt inköp!
• Garantin täcker inte batterier, skador orsakade av felaktigt
användande, ovarsamhet, olyckor eller om föreskrifterna i
bruksanvisningen inte uppfylls; felaktigt underhåll, kommersiellt
användande, spräckt eller trasigt glas och spännband.
• Garantin täcker inte skador, förluster, kostnader eller utgifter,
direkt, indirekt eller oförutsedda, efterföljande eller specifika,
uppkomna av, eller relaterade till produkten. Under garantiperioden kommer produkten antingen att repareras eller bytas
ut på ett auktoriserat servicecenter, utan kostnad.
• Denna garanti påverker inte konsumentens lagstadgade
rättigheter enligt tillämpning i gällande nationella eller statliga
lagar, eller konsumentens rättigheter så som de är fastslagna
i gällande försäljningsavtal.
11. ANSVARSFRISKRIVNING
0537
Detta CE-märke visar att den här produkten
uppfyller direktivet 93/42/EEC.
Den överkryssade soptunnan på hjul betyder att produkten
från Polar innehåller elektronik och därmed innefattas
av EU-direktiv 2002/96/EC från Europaparlamentet och
EU-kommissionen rörande “Hantering av avfall från elektronisk
och elektrisk utrustning (WEEE)”. I länder inom EU skall förbrukade
produkter samlas in, sorteras och avfallet skall hanteras separat.
Polar uppmuntrar till att minimera eventuella miljö och hälso-effekter
orsakade av elektroniskt avfall även i länder utanför den Europeiska
Unionen, genom att följa lokala återvinningsbestämmelser och om
möjligt nyttja separat återvinning av elektronisk utrustning.
Polar Electro Oy är ett ISO 9001:2000-certifierat företag
Copyright © 2006 Polar Electro Oy, 90440 Kempele, Finland.
Ingen del av denna bruksanvisning får användas eller kopieras utan
skriftligt tillstånd från Polar Electro Oy.
• Innehållet i bruksanvisningen är endast avsedd som information
till kunden. Produkten som beskrivs i denna kan ändras utan
förvarning, enligt tillverkarens kontinuerliga utvecklingsprogram.
• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ger inga garantier vad
gäller denna bruksanvisning eller de produkter som beskrivs
häri. Polar Electro Inc./Polar Electro Oy kan inte hållas ansvarig
för några skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta,
indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna
av, eller relaterade till användandet av detta material eller de
produkter som beskrivs häri.
Produkten skyddas av ett eller flera av följande patent:
FI 68734, DE 3439238, GB 2149514, HK 812/1989, US 4625733,
FI 88223, DE 4215549, FR 92.06120, GB 2257523, HK 113/1996,
SG 9591671-4, US 5491474, FI 88972, FR 92.09150, GB 2258587,
HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI 4150, DE 20008882.3,
FR 0006504, US 6477397, F1 4069, DE 29910633, GB 2339833,
US 6272365, US 6361502
Andra patent är sökta.
Namn och logotyper som märkts med symbolen ™ i denna
bruksanvisning eller på förpackningen till denna produkt är
varumärken från Polar Electro Oy. Namn och logotyper som märkts
med symbolen ® i denna bruksanvisning eller på förpackningen till
denna produkt är registrerade varumärken från Polar Electro Oy.
SVENSKA
55
Download PDF

advertising