Bestnr. 49 17 74
Roadstar®
CD/MP3-speler en platenspeler,
radio, cassette en USB decodering
HIF-1899TUMPK
Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische
eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.
© Copyright 2014 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be
HIF-1899TUMPK
CD/MP3-SPELER MET PLATENSPELER, CASSETTEN; STEREO RADIO EN USB
ENCODING
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door; om vertrouwd te raken met uw nieuwe radioplatenspeler, voordat u deze in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor een latere
raadpleging.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Het uitroepteken in de driehoek wijst de gebruiker op belangrijke aanwijzingen betreffende
de bediening en onderhoud in deze handleiding, die u beslist moet opvolgen.
Het bliksemsymbool in de driehoek wijst de gebruiker op “gevaarlijke spanningen” op
sommige vrij liggende onderdelen in het toestel.
Om het gevaar van een elektrische schok uit te sluiten, moet u de behuizing in geen geval
verwijderen. Binnenin bevinden zich geen door de gebruiker zelf te repareren onderdelen.
Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een geautoriseerde reparateur.
Dit apparaat werkt op 230V ~ 50Hz netspanning. Als u het toestel langere tijd niet
gebruikt trek dan de netstekker uit het stopcontact.
Stel het apparaat niet bloot aan vochtigheid of regen.
Schakel het systeem pas in nadat u alle verbindingen gecontroleerd hebt.
Plaats het apparaat op een plek waarbij het onbelemmerd geventileerd kan worden.
Zet het niet op een tapijt of in de buurt van gordijnen en bouw het niet in een boekenkast.
Stel het apparaat nooit bloot aan direct zonlicht of aan een andere warmtebron.
Correcte verwijdering van dit product (elektronisch afval)
De aanduiding op dit product resp. op de bijbehorende literatuur geeft aan,
dat het aan het eind van zijn levensduur niet samen met het normale huisvuil
verwijderd mag worden. Verwijder dit product a.u.b. gescheiden van het
andere afval, om geen schade toe te brengen aan het milieu resp. de
menselijke gezondheid. Recycle het apparaat, om het duurzame hergebruik
van grondstoffen te bevorderen.
Privé gebruikers dienen contact op te nemen met de handelaar bij wie het
product gekocht is of met de verantwoordelijke autoriteiten, om te vernemen
hoe u het apparaat op milieuvriendelijke wijze kunt recyclen.
Zakelijke gebruikers dienen zich tot de leverancier te wenden en de voorwaarden van het verkoopcontract te raadplegen. Dit product mag niet samen
met ander zakelijk afval verwijderd worden.
2
HIF-1899TUMPK
3
POSITIE VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32
33
34
35
36
Afdekkap
Toets CD PLAY/PAUZE/STOP/
Toets CD SKIP UP 
Toets CD SKIP DOWN 
Toets PLAY MODE
Toets FUNCTIE
Geluidsregelaar (VOLUME)
Sensor afstandsbediening
Toets RECORD
CD-vak
Toets OPEN/CLOSE
Toets MW RADIO
USB-poort
Toets FM-radio
POWER ON/OFF
CUE LEVER
POWER LED
LC-DISPLAY
LED indicatie voor FM-stereo
Radio DIAL SCALE
TUNING- regelaar (afstemmen)
Pick-up-arm slot
Single adapter
Keuzeschakelaar 33/45 toeren
PICK UP houder
Toets CD/USB
Luidspreker (L/R)
FM- antenne
Netsnoer wisselstroom
Cassetten-toets
Platenspeler-toets
CD/STOP- toets
Cassetten-FF/EJECT-toets
Cassetten sleuf
COVER mechanisme
Platenspeler
4
AFSTANDSBEDIENING
Batterij
De infrarode afstandsbediening heeft voor de werking twee batterijen van het type CR-2025
nodig.
Beschrijving van de bedieningstoetsen
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43
44.
45.
46.
47.
48.
CD OPEN/CLOSE- toets
DECODERING –toets CD/Phono/cassette- mode voor opname
Herhaling- toets “REPEAT” (CD/USB)
PLAY/PAUZE (CD/USB)
SKIP/SEARCH (CD/USB) achterwaarts
SKIP/SEARCH (CD/USB) voorwaarts
STOP- toets (CD/USB)
+10 SKIP toets (CD/USB)
-10 SKIO toets (CD/USB)
Weergave willekeurige volgorde (RANDOM)
Wissen- toets (alleen USB)
PROGRAM- toets (CD/USB)
5
NETAANSLUITING
Voordat u het apparaat inschakelt moet u eerst controleren of de plaatselijke netspanning
overeenkomt met de werkspanning op het typeplaatje.
Voor uw eigen veiligheid dient u de navolgende aanwijzingen zorgvuldig door te lezen
voordat u het apparaat op de netspanning aansluit.
WERKING OP WISSELSTROOM (AC)
Dit apparaat werkt uitsluitend op een spanning van AC 230V / 50 Hz. Als u het apparaat op
een andere stroombron aansluit kan het hierdoor beschadigd worden.
LET OP!
Om een elektrische schok te vermijden moet het apparaat van het elektriciteitsnet
afgekoppeld worden indien de behuizing geopend moet worden. Voor een onderhoud neemt
u contact op met een gekwalificeerd servicepersoon.
Veiligheidsmaatregelen
Stel het apparaat niet bloot aan vochtigheid of regen.
Voedingsstroom: 230 V 50Hz - enkel wisselstroom (AC)
Dit symbool betekent dat het apparaat dubbel geïsoleerd is. Aansluiting op aarde is
niet noodzakelijk.
VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK
•
•
Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking, bewaar de verpakking.
Lees voor de ingebruikneming deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Stroomnet (AC)
• Sluit de netkabel aan op een reglementair stroomnet-stopcontact.
RADIOWERKING
1. Druk op de ON-OFF-toets (15) om het apparaat in te schakelen. De LED-indicatie (17)
licht op.
2. Kies de gewenste frequentieband met de BANDKEUZE-schakelaar FM(14) of MW (12).
3. Stem de gewenste radiozender af met de afstemregelaar (21).
6
Antenne
Voor de FM- ontvangst bevindt zich op de achterzijde van het apparaat een ingebouwde FMantennedraad (28). Beweeg de draad heen en weer om de beste ontvangst te bereiken.
Voor de MW- ontvangst worden de signalen via de ingebouwde ferrietantenne ontvangen.
Draai het apparaat in de richting tot u de beste ontvangst bereikt heeft.
FM- stereo en mono ontvangst
Bij FM- ontvangst zet u de FM- keuzeschakelaar op FM ST om de uitzending in stereo te
ontvangen. De FM- stereo indicatie (19) licht op.
Gebruik van de platenspeler
Voorbereiding
Open de afdekking.
Schroef de twee TRANSIT- schroeven los, gebruik hiertoe een munt. Verwijder de
toonarmklem en de beschermkap van de naald.
Werking platenspeler
1. Druk de functieschakelaar (31) op PHONO.
2. Leg een langspeelplaat op het draaiplateau. Plaats de EP- adapter als u een 17 cm plaat
wilt afspelen.
3. Zet de toeren-keuzeschakelaar (24) op 33/78 of 45 tpm, overeenkomstig de opgelegde
plaat.
4. Ontgrendel de toonarm-klem en verwijder de beschermkap van de naald.
5. Zet de hendel van de toonarmlift omhoog.
6. Beweeg de toonarm naar het begin van de plaat of een bepaalde titel.
7. Laat de toonarm voorzichtig zakken via de hendel van de toonarmlift, om de weergave te
starten.
8. Na de weergave tilt u de toonarm omhoog en zet u hem terug op de houder.
9. Als u de plaat tijdens de weergave wilt stoppen, tilt u de toonarm omhoog en zet u hem
terug op de houder.
Opmerking: draai of stop het draaiplateau niet handmatig. Als u het draaiplateau beweegt of
aanstoot, zonder dat de toonarm met de klem beveiligd is, kan daardoor de toonarm
beschadigd raken. Steek de beschermkap op de naald als u het apparaat niet gebruikt.
7
WEERGAVE VAN EEN CD
•
Eerste stappen
1. Druk de functieschakelaar (26) op "CD/USB".
2. Open het CD-vak (10) m.b.v. de toets "OPEN/CLOSE" (11).
3. Plaats een CD met de opgedrukte zijde naar boven in het CD-vak en sluit deze weer.
4. De CD wordt gelezen en het afspelen begint.
•
Weergave, Pauze en stop
1. Om te stoppen drukt u op de CD-STOP-toets (32). Het aantal tracks verschijnt op het
display (18). Om de weergave te herstarten drukt u nog een keer op de PLAY/PAUZEtoets (2).
•
Skip- en zoekfunctie
1. Druk tijdens de weergave of pauze op de toets "SKIP UP" (3), om naar de volgende track
te springen, het overeenkomstige tracknummer wordt aangeduid, het apparaat blijft in de
weergave- resp. pauzemode.
2. Druk tijdens de weergave op de toets "SKIP DOWN" (4) om naar het begin van de actuele
track te springen, het actuele tracknummer wordt aangeduid, het apparaat blijft in de
weergave- resp. pauzemode.
3. Als u nog een keer op de toets "SKIP DOWN" (4) drukt, wordt de vorige track
opgeroepen, het apparaat blijft in de weergave- resp. pauzemode.
4. Houdt u de toets "SKIP UP of DOWN" (3,4) ingedrukt, wordt een snelle vooruit- of
terugloop geactiveerd tot u de toets weer loslaat.
5. Om 10 tracks vooruit of achteruit te springen drukt u op de afstandsbediening de toets
+10 of –10.
VOORWAARDE MP3/WMA- TRACKFORMAAT
- MP3-bitrate: 32 kbps-256 kbps; WMA-bitrate: 32 kbps-320 kbps.
- De kwaliteit bij de weergave van een MP3- disc is afhankelijk van de opnamekwaliteit en
de opnameprocedure. Bovendien duurt de zoek- en leesprocedure van een MP3-disc
langer vanwege de verschillende formaten.
HERHALING; INTRO EN TOEVALSWEERGAVE
Druk meermaals op de toets „REPEAT” (afstandsbediening) vooraf of tijdens het afspelen
om de gewenste weergavenmode voor een track, map (alleen bij MP3) of alle tracks te
selecteren.
8
• Herhaling (REPEAT)
Met behulp van deze functie kunt u de gewenste track of een map herhaaldelijk afspelen.
• Willekeurige weergave (RANDOM)
Met deze functie kunnen tracks of mappen in willekeurige volgorde afgespeeld worden.
GEPROGRAMMEERD AFSPELEN
Tot 20 tracks kunnen bij een normale CD of 99 tracks bij een MP3- cd geprogrammeerd of in
willekeurige volgorde afgespeeld worden.
1. Druk op de CD/USB- mode en stop de CD-weergave.
2. Druk op de toets "PLAY/MODE", er wordt op het display (18) een "P" weergegeven.
Bovendien verschijnen de programmanummers en de cijferposities voor de te
programmeren tracknummers.
3. Kies nu een track met de SKIP- toetsen  / .
4. Druk op de toets "PLAY/MODE" om de track op te slaan.
5. Herhaal de stappen 3 en 4 om verdere tracks te programmeren.
6. Als u alle gewenste tracks geprogrammeerd heeft, drukt u op "CD PLAY/PAUZE" (2) om
de tracks in de geprogrammeerde volgorde af te spelen.
7. Om de programmering te wissen drukt u de "STOP" –toets op de afstandsbediening.
Afspelen van MP3/WMA-tracks vanaf een USB-geheugenmedium
Met het systeem is het mogelijk om MP3- en WMA-bestanden te decoderen en af te spelen,
die zich op een aangesloten USB- geheugen bevinden.
1.
Druk op de toets CD /USB (26) en druk vervolgens op de toets FUNCTIE (6) om "USB"
te selecteren.
2. Plaats vervolgens de USB-aansluiting van het geheugenmedium met de bovenzijde naar
boven wijzend in de USB-poort.
•
Als geheugenmediums verkeerd aangesloten worden kan het audiosysteem of het
geheugenmedium (USB) beschadigd worden. Let daarom beslist op, dat het
geheugenmedium steeds correct ingestoken wordt.
3. Na het aansluiten begint het systeem automatisch met het inlezen van het
geheugenmedium, het display (18) toont het aantal MP3/WMA-bestanden.
4.
Het afspelen gebeurt op dezelfde manier dan voor Cd's of MP3-cd's.
9
Opmerking
• Via de USB-poort kan het systeem alleen bestanden in het MP3- en WMA-formaat
registreren en lezen.
• Als het systeem via de USB-poort met een MP3-speler verbonden is, kan het bij
sommige MP3-spelers gebeuren, dat vanwege de verschillende codeerformaten de
weergave via de USB-poort niet mogelijk is. Dit is geen fout van het systeem.
CASSETTE-SPELER WERKING
ALGEMEEN
Weergave cassetten:
Druk de functieschakelaar (30) voor de modus “TAPE”.
Na het plaatsen van een cassette begint het apparaat automatisch met afspelen.
Snel vooruit spoelen:
Druk de cassette- FF/EJECT-toets (33) half in om de cassette snel vooruit te spoelen.
Druk zacht op deze toets om het vooruit spoelen te stoppen..
Stop en uitwerpen
Druk de cassette- FF/EJECT-toets (33) volledig in.
De cassette wordt door het cassettevak (34) uitgeworpen.
10
MP3- DECODERING VAN CD/PHONO
Het systeem maakt een decodering mogelijk van tracks op een CD, cassette of LP naar het
MP3- formaat en kopieert deze naar een geheugenmedium dat op de USB-poort is
aangesloten.
A) CD decoderen
I) Decodering van een track:
1. Start de normale weergave van de CD-track, welke decodeert en opgenomen zal worden.
2. Druk tijdens het afspelen 2x op toets "RECORD" (9), op het display verschijnt "REC" wat
aangeeft dat het decoderen gestart is.
3. Om de opname te stoppen drukt u op de STOP- toets
II) Decodering van een CD
1.
Plaats een CD met de bedrukte zijde naar boven in het cd-vak en sluit deze..
2. Druk na het inlezen 2x op toets "RECORD" (9), op het display verschijnt "REC" wat
aangeeft dat de decodering gestart is.
3.
Na het beëindigen van de decodering wordt de weergave automatisch gestopt.
Opmerking:
- De opnamesnelheid is 1:1 en komt overeen met de afspeeltijd van de cd-track.
- Het systeem maakt een RECORD- map aan, in welke de decodeerde tracks opgeslagen
worden.
- Het opnameformaat is op een MP3- bitrate van 128 kbps en een sampling rate van
44,1 kHz vooraf ingesteld.
- Tijdens de decodering worden geen songtitels opgenomen.
- Om de opname te annuleren drukt u opnieuw op RECORD.
- De opname wordt alleen afgesloten wanneer een volledige track decodeert wordt. Als u
de decodering afbreekt wordt geen track opgenomen of opgeslagen.
III) Kopiëren van een MP3-/WMA-bestand
Als u een MP3-/WMA-CD in plaats van een normale CD geplaatst heeft, kopieert het
systeem de bestanden na het indrukken van de RECORD- toets (9) naar het USBgeheugenmedium.
De procedure komt verder overeen met de hiervoor beschreven CD- decodering. Let er op,
dat het systeem alleen kopieert wanneer de MP3/WMA- bestanden gelezen kunnen worden.
11
PHONO- DECODERING
1) Sluit een geheugenmedium aan op de USB-poort.
2) Druk de functieschakelaar op PHONO
3) Start nu op de LP de weergave van een titel die u wilt decoderen.
4) Druk dan direct 2x op de RECORD- toets
5. Op het display wordt "REC" aangegeven en de decodering wordt gestart.
CASSETTE- DECODERING
1) Sluit een geheugenmedium aan op de USB-poort.
2) Druk de functieschakelaar op TAPE.
3) Start nu op de cassette de weergave van een track die u wilt decoderen.
4) Druk dan direct 2x op de RECORD- toets
5. Op het display wordt "REC" aangegeven en de decodering wordt gestart.
Wissen van een track op het USB-medium:
1) Plaats het USB-geheugenmedium.
2) Druk de functieschakelaar op "CD/USB".
3) Druk op de toets "FUNCTIE" om “USB” te selecteren.
4) Druk tijdens het afspelen 2x op de DELETE-toets om de track te wissen.
.
Afkoppelen van het USB-geheugenmedium
Om het USB-geheugenmedium te verwijderen schakelt u deze eerst uit of zet u de
functiemode op CASSETTE, PHONO of TUNER. Trek dan het USB-apparaat uit de USBpoort.
TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning
Netwerking AC
:
Batterijen afstandsbediening :
230V / 50 Hz
2 x CR-2025
Radiofrequenties
FM
MW
87.5 - 108 MHz
522 - 1620 kHz
:
:
Vanwege continue verbeteringen blijft een wijziging van de technische gegevens en het
design onder voorbehoud en zonder vooraf aan te kondigen.
12
Download PDF

advertising