Electrolux | EFC 9441 | EFC 6441 EFC 9441

Instruktionsbok, Bruksanvisning
EFC 6441
EFC 9441
Brugsvejledning, Käyttöohje
S
N
DK
FIN
S
N
DK
FIN
Innehållsförteckning ............................................................. 2
Innholdsfortegnelse ............................................................ 12
Indholdsfortegnelse ............................................................ 22
Sisällysluettelo .................................................................. 32
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation ................................................................................ 2
Beskrivning av köksfläkten ....................................................................... 3
Så här använder du din fläkt ..................................................................... 4
Skötsel och rengöring ................................................................................ 6
Om fläkten inte fungerar ........................................................................... 8
Extra tillbehör ............................................................................................ 8
Tekniska data ............................................................................................ 9
Installation ................................................................................................. 9
Säkerhetsinformation
Fläkten får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Den uppfyller internationella
säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer. Samtliga säkerhetsåtgärder kan dock inte till fullo eliminera alla
olycksrisker.
Läs därför noga igenom anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar och börjar använda fläkten. Ge
speciellt akt på texter med en varningstriangel för att undvika skador på person eller egendom. Tänk på att spara
bruksanvisningen, som måste finnas om fläkten säljs eller överlåts på annan person.
Vid installation och service
Vid användning
• All eventuell elektrisk installation skall utföras
av behörig fackman och installationen av fläkten
bör utföras av kunnig person. Arbete utfört av
person utan tillräcklig kunskap kan försämra
fläktens funktion samt leda till skada på person
och/eller egendom.
• I samband med installationen skall följande
minimiavstånd från spishällen respekteras:
elektriska spishällar 450 mm
Varning! Fläkten får inte användas över
spisar med gaslåga.
• Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte
kommer i kläm vid installation.
• Fläkten är endast elektriskt avstängd när
stickkontakten eller säkringen (proppen) är
borttagen.
• Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i
rökkanal som används för avledning av rökgaser
från bruksföremål, som matas med annat slag
av energi än elenergi, som t ex oljepanna eller
vedspis.
• Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn. Vid
en eventuell brand: Stäng omedelbart av
köksfläkten och spisen. OBS! Kväv elden
med lock. Använd aldrig vatten.
• Flambering bör inte ske under fläkten. Det kan
orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld
om det blir överhettat. Lämna aldrig stekpannan
utan uppsikt.
• Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för
att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen
och orsaka brand. Se vidare under rubriken
“Skötsel och rengöring” i instruktionsboken.
Skrotning och återvinning
Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att
få reda på var du kan lämna produkten för
skrotning och återvinning. Du kan också gå in på
www.el-kretsen.se för att ta reda på närmaste
inlämningsställe.
När det gäller kyl- och frysprodukter skall du
kontakta din kommun för att få reda var du kan
lämna in produkten för skrotning och återvinning.
2
Beskrivning av köksfläkten
Funktioner
Två system är möjliga:
• Utblås via trumsats (extra tillbehör)
och evakueringskanal.
• Återcirkulation genom kolfilter
(extra tillbehör).
Evakueringsslangen får inte ledas till en
rökkanal som används för avledning av
rökgaser från oljepanna, vedspis el.dyl.
Tillbehör
D
Detta medföljer köksfläkten:
• 1 köksfläkt komplett med belysning,
kontrollpanel och fettfilter.
• 1 påse innehållande dokumentation och
fixeringsmaterial
Följande beställs genom återförsäljaren:
• Kolfilter, Type 31 .
Kolfilter skall användas då fläkten ansluts till
systemet “återcirkulation”.
Utblåsversion
anslutningsflänsen
• Luften leds ut av ett rör som skall sitta på
anslutningsflänsen. Fig. 1.
Varning! Röret medlevereras inte och skall
inhandlas separat.
• För att erhålla det bästa resultatet skall hålet ha
samma diameter som utloppsröret.
Återcirkulationversion
Fig. 1
• Luften filtreras genom det aktiva kolfiltret och
leds ut i köket igen genom det övre gallret på
utloppröret.
• För filtreringsfunktionen behöver
Du ett originalkolfilter Type 31.
• Fixera luftavledaren vid fläktens utsloppsmynning
med hjälp av två skruvar Ø 3.5x9.5 mm. Fig. 2.
Luftavledare
Fig. 2
3
Så här använder du din fläkt
Fig. 3
1
2
3
4
5
a b
6
7
8
Kontrollpanel
• De bästa resultatet erhålls om man använder en låg hastighet vid normala förhållanden och en hög hastighet
när oset är mera koncentrerat.
Slå på fläkten några minuter innan ni börjar laga mat, på detta sätt skapas ett undertryck i köket. Låt fläkten
stå på efter avslutad matlagning i cirka 15 minuter eller till dess matoset har försvunnit.
• Fläkten drivs antingen med hjälp av kontrollpanelen eller med fjärrkontrollen (fjärrkontrollen medlevereras inte
och skall beställas separat, se avsnittet “Extra tillbehör”).
Kontrollpanelen sitter nederst till höger (filtrens kontrollampa) och vänster (hastighetskontroll - utsugningseffekt).
1 - Fläktens huvudströmbrytare, ON/OFF.
Tryck in i mindre än 1½” [sekunder], fläkten står i Stand by-läge (punkt “b” är påslagen).
Tryck in i mer än 1½” [sekunder], fläktens SAMTLIGA funktioner slås av (OFF) (utom belysningsknappen)
(displayen är helt avslagen).
Tryck in igen i mer än 1½” [sekunder], för att återställa köksfläktens Stand by-läge.
2 - Tangent för belysning av spishällen: OFF-svag belysning- full belysning-OFF-.....
3 - Reset-tangent, indikerar när filtren måste rengöras
4 - Tangent för övre belysning: OFF-full belysning-OFF-....
5 - Starta och välj motorhastighet 1-2-3-1-2.........
6 - Display
7 - Intensiv hastighet on/off. Den intensiva hastigheten fungerar i 5 minuter:
Om fläkten är på när den intensiva hastigheten aktiveras, återgår köksfläkten till föregående hastighet
efter 5 minuter.
Om fläkten är avslagen när den intensiva hastigheten aktiveras slås fläkten automatiskt av efter 5 minuter.
Tryck på knapp 1 eller 7 för att avbryta den intensiva hastigheten. Bokstaven P visas på displayen och den
återstående tiden (punkt “a” blinkar), när hastigheten upphör avger systemet en ljudsignal
8 - Automatisk Timer: tidsinställning av samtliga hastighetsnivåer (punkt “b” blinkar), och köksfläkten slås av:
Den automatiska timern är indelad på följande sätt:
1sta hastighetsnivå 20 minuter
2dra hastighetsnivå 15 minuter
3dje hastighetsnivå 10 minuter
P hastighetsnivå 5 minuter
Displayen visar återstående funktionstid, efter avslutad tid avger systemet en ljudsignal. Om man trycker in
knappen igen upphör funktionen.
I det fall fläkten eller manöverknapparna inte fungerar: koppla ifrån strömtillförseln under minst 5 sekunder, slå
därefter på fläkten igen. Vänta i cirka 15 ytterligare sekunder för att kontrollera att fläkten fungerar korrekt.
4
Kontrollanordning för fett- och
kolfilter
Köksfläkten är utrustad med en anordning som
signalerar när det är dags att rengöra fettfiltret eller
byta ut kolfiltret (fläktversion med återcirkulation
och kolfilter).
Fläkten levereras från fabriken utan kolfilter. P.g.a.
detta är lysdioden som signalerar filtrets mättning
deaktiverad.
Aktivera lysdioden för filtrets mättning på följande
sätt om fläkten ska användas med kolfilter:
Ställ fläkten i ”OFF”-läge.
Tryck samtidigt ned knapparna 1 och 3 och håll
dem nedtryckta under 3 sekunder. Först tänds
lysdioden för fettfiltret F och därefter tänds
lysdioden för kolfiltret C. Nu är lysdioden som
signalerar filtrets mättning aktiverad.
Deaktivering: Tryck samtidigt ned knapparna 1 och
3 och håll dem nedtryckta under 3 sekunder tills
lysdioden för kolfiltret C släcks.
Lysdiod för fettfilter (F)
Lysdioden F blinkar när det är dags att rengöra
fettfiltret. Fettfiltret ska rengöras efter cirka 40
drifttimmar.
Läs igenom fettfiltrets underhållsanvisning.
Lysdiod för kolfilter (C)
Lysdioden C blinkar när det är dags att byta ut
kolfiltret.
Kolfiltret ska bytas ut efter cirka 160 drifttimmar.
Läs igenom anvisningarna för byte av kolfilter.
Återställning av Filtrets indikator
När filtren rengjorts eller ersatts, skall knapp 3
tryckas in i 3 sekunder tills fettfiltrets lysdiod F eller
kolfiltrets lysdiod C upphör att blinka.
Ventilera på rätt sätt
För att fläkten skall fungera oklanderligt måste det
skapas ett undertryck i köket. Håll därför köksfönstren stängda när fläkten är igång. Öppna gärna
ett fönster i ett angränsande rum när fläkten
används.
Viktigt att veta
Används fläkten samtidigt med t ex en öppen
eldstad som tar luften inifrån huset, kan detta
orsaka baksug och rök i rummet. Åtgärda genom
att öppna ett fönster. Gäller ej då fläkten är försedd
med kolfilter.
5
Skötsel och rengöring
Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen (proppen) innan
rengöring.
Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att
stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag).
Rengöring av kåpan
Fläktens utsida rengörs med en fuktig tvättduk och
rengöringsmedel
avsett för rostfritt. Använd inte frätande, repande
eller brandfarliga medel vid rengöring.
Avlägsna
Rengöring av fettfiltren
Avlägsna först frontramen I vilket fettfiltret sitter
för att komma åt fettfiltret.
Borttagning av frontramarna:
Avlägsna den mindre ramen, rotera uppåt och
kroka av.
Upprepa proceduren för samtliga små ramar. Fig.
4.
Kroka av
Varning: fettfiltret/n och frontpanelen/erna skall
avlägsnas och diskas för hand eller i diskmaskin en
gång i månaden. Använd ett milt diskmedel.
Fig. 4
Avlägsna fettfiltret
• För handtaget nedåt och ta därefter ur
filtret.Fig. 5.
Handtag
Fettfiltret består av aluminiumtrådar, där fettet
fångas upp. Filtret rengöres i hett vatten med handdiskmedel eller i diskmaskin. Låt filtret torka innan
det sätts tillbaka. OBS! I diskmaskin kan filtret få
en viss missfärgning.
Fig. 5
6
Byte och rengöring av kolfilter
Gäller endast vid återcirkulation. Kolfilterna
absorberar lukter och dofter. Jämfört med andra
kolfilter, kan LONGLIFE kolfilter rengöras och åter
användas. Vid normal användning skall kolfiltret
rengöras varannan månad.
Bästa sättet att rengöra filtret är i diskmaskinen.
Använd vanligt maskin-diskmedel och högsta
temperaturen (65º C). Rengör filtret separat för att
undvika matrester eller dyligt att fastna i filtret för
att vid ett senare tillfälle förorsaka lukter och
dofter. För att återställa filtret till normal funktion,
skall filtret torkas 10 minuter i en ugn, maximal
temperatur 100º C. Efter ungefär tre års
användning skall filtret bytas ut och ersättas med
ett nytt eftersom filtrets funktion har reducerats.
• Montering
Sätt kolfiltret på fettfiltrets baksida, fixera det
med två metalltrådar. Fig. 6.
Varning! Filterhållarna är inkluderade i
kolfilterförpackningen och saknas på fläkten.
• Följ anvisningarna i omvänd ordning för
nedmontering.
• Ange alltid fläktmodell, kodnummer och
serienummer i samband med beställningar av
nya filter. Denna information anges på
märkplåten som sitter inne i enheten.
• Aktiva kolfilter kan beställas från ert lokala
Återförsäljare.
Kolfilter
Metalltrådar
Fettfilter
Fig. 6
Byte av lampa
• Gör fläkten strömlös innan byte av lampa.
Byt lampan så här. Fig. 7:
• Avlägsna lampan, använd en skruvmejsel som
hävstång.
• Ersätt dem gamla glödlampan med en ny av
samma typ.
• Om belysningen inte fungerar, kontrollera att
glödlampan är korrekt isatt innan ni kontaktar
ert lokala Servicekontor.
Fig. 7
7
Om fläkten inte fungerar
Reklamation
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara kvittot
för eventuell reklamation.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.electrolux.se
Service och reservdelar
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel 0771-76 76 76
eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror – service
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns
en tabell, som beskriver enklare fel
och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning ...............................
Produktnummer ...............................
Serienummer
...............................
Inköpsdatum...............................
Hur och när uppträder felet ?
Extra tillbehör:
Kolfilter Type 31
Fjärrkontroll RM 6940
Trumsats
E-Nr. 942 120 692
942 121 051
8
Tekniska data
Yttermått (cm)
Belysning
Fettfilter
Spänning
Total effekt
Höjd
Bredd
Djup
EFC 6441
65
59,8
30,4
4 X 20 W (60° Ø50 12V GU5.3)
1
220 - 240 V
255 W
Installation
Uppackning
OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev
saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Lämna inte förpackningsmaterialet så att små barn kan
leka med det.
Placering
• I samband med installationen skall följande
minimiavstånd från spishällen respekteras:
elektriska spishällar 450 mm
Varning! Fläkten får inte användas över spisar
med gaslåga.
Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som
används för avledning av rökgaser från bruksföremål,
som matas med annat slag av energi, som t ex
oljepanna eller vedspis.
Elanslutning
Eluttaget bör placeras inuti skorstenen. Fläkten är försedd
med sladd och jordad stickpropp, och skall anslutas till
220-240V.
9
EFC 9441
65
89,8
30,4
5 X 20 W (60° Ø50 12V GU5.3)
1
220 - 240 V
275 W
Installation
Montering av fläkten på vägg Fig. 8-9-10
Fläkten är utrustad med halogenlampor, såväl vid
den övre som den lägre belysningspunkten,
ombesörj ett lagom stort utrymme mellan fläkten
och köksskåpet för att undvika att lamporna och
skåpsväggarna hettas upp.
Lämna även ett lagom stort utrymme för att
möjliggöra öppnandet och borttagningen av
frontpanelerna.
• Placera de tre gummiremmarna på köksfläktens
baksida.
Om så krävs skall de två bifogade
distansbrickorna placeras över de borrade hålen
för definitiv fixering.
Distansbrickorna är nödvändiga när väggen på
vilken köksfläkten skall monteras har
nivåskillnader (till exempel om den är delvis
täckt med kakelplattor).
• Märk ut en centrumlinje på väggen i syftet att
underlätta monteringsarbetet (1), positionera
mallen så att mittlinjen på mallen sammanfaller
med den utmärkta centrumlinjen, den undre
sidan av mallen motsvarar den monterade
fläktens underkant (2).
• Borra två Ø 8mm hål och fixera
upphängningsskenan med två
expansionspluggar och skruvar (3).
• Avlägsna frontramarna (se paragrafen
“Borttagning av frontramarna”).
• Häng upp fläkten (4) justera positionen (5-6)
och märk från fläktens insida ut två punkter
för definitiv fixering (7), avlägsna fläkten och
borra två Ø 8mm hål (8), sätt i två
expansionspluggar, häng upp fläkten igen och
fixera den slutgiltigt med två skruvar (9). Täck
borrhålen med de två bifogade skruvskydden.
Gummiremmar
Gummiremmar
Definitiv
fixering
Definitiv
fixering
Distansbrickor
Fig. 8
4
4
(5x18)
6
(5x18)
6
5
5
3
7
8
8
2
1
9
Fig. 9
10
• Utför den elektriska anslutningen (10), men
anslut inte fläkten till hemmets elsystem.
• I det fall ni beslutar att använda köksfläkten
som utsugningsversion skall en av de två
bifogade flänsarna placeras i utloppsöppningen.
(11 – Utsugning) Varning! Den långa flänsen
skall användas när en teleskopisk rökkanal skall
monteras (denna del beställs separat- se extra
tillbehör), den korta flänsen skall användas i alla
andra fall.
• Montera tillbaka fettfiltret/n och frontpanelen/
erna (12 a-b-c).
10
11
Utblåsversion
12a
12b
11
12c
Fig. 10
11
Återcirkulation
Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 Stockholm
www.electrolux.se
Electrolux Home Products
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf: 81 53 02 22
E-mail: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
Electrolux Husholdningsapparater A/S
Lundtoftevej 160
2800 Lyngby
Tlf: 45 87 70 88
Oy Electrolux Ab
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA
Puh. 0200-2662 (0,1597 €/min+pvm)
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each
year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.
© Electrolux 2003
LI2KQC Ed. 10/05
Download PDF

advertising