Sinbo | SAH-6101 | SAH 6107 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹ KULLANMA KILAVUZU

SAH 6107 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
S‹NBO SAH 6107 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹
KULLANIM TAL‹MATI
Cihaz›n›zdan en iyi flekilde yararlanabilmek için cihaz› ilk defa kullanmaya bafllamadan
önce bu kullan›m talimat›n› dikkatli bir flekilde okuyunuz. Bu talimat› cihaz›n ifllevlerine
iliflkin bilgileri hat›rlamak amac›yla bir baflvuru kayna¤› olarak muhafaza etmenizi tavsiye
ederiz.
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE SGS-CSTC Standards Technical Services
Co., Ltd.
198 Kezhu Road, Scientech Park,
Guangzhou Economic&Technology Dev.
District, Guangzhou, China
GLEMO09120399201
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
‹mal Y›l› : 2012
Made in P.R.C.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
-1-
ÖNEML‹ UYARILAR
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihazlar› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde
bulundurman›z gerekmektedir:
1. Tüm talimat› dikkatli bir flekilde okuyunuz.
2. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce ürünün etiketinde yazan voltaj de¤erinin evinizdeki
prizin voltaj de¤eriyle ayn› oldu¤undan emin olunuz (230 VAC).
3. Bu cihaz› baflka bir cihaz›n tak›l› oldu¤u çoklu priz ile kullanmay›n›z.
4. Kablosu ya da fifli ar›zalanm›fl olan bir cihaz› kullanmaya kalk›flmay›n›z. Güç kablosu
hasar görmüflse yetkili servis merkezi taraf›ndan ayn› tipte ve boyutta yeni bir güç
kablosuyla de¤ifltirilmelidir.
5. Cihaz› gazl› ya da elektrikli ocaklar›n yak›n›na ya da ›s›nm›fl bir f›r›n›n içine koymay›n›z.
6. Cihaz› düz ve dengeli bir yüzey üzerine yerlefltiriniz ve kazaya neden olmamak için
tezgah›n kenarlar›na yaklaflt›rmay›n›z.
7. Herhangi bir makine çocuklar taraf›ndan ya da çocuklar›n yak›n›nda kullan›l›yorken
çok dikkatli olunuz.
8. Elektrik flokuna maruz kalmamak için cihaz› suya sokmay›n›z.
9. Ayarlanabilir Buhar Ç›k›fl Ucunu zorlayarak belirli bir aç›ya getirmeye çal›flmay›n›z.
Aç›y› ayarlamak için cihaz› yeniden yerlefltiriniz.
10. Hava nemlendirici çal›fl›yorken içindeki suyu boflaltmaya, su doldurmaya ve cihaz›
yat›rmaya kalk›flmay›n›z.
11. Cihaz› d›fl mekanlarda kullanmay›n›z.
12. Bu cihaz› tasarlanm›fl kullan›m amac› d›fl›nda kullanmay›n›z.
13. Yaln›zca ev içi kullan›ma yöneliktir.
14. Bu talimat› baflvuru kayna¤› olarak saklay›n›z.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
• 360 derece ayarlanabilir buhar ç›k›fl›
• De¤iflken buhar kontrolü
• Otomatik kapanma özelli¤i
• Ç›kar›labilir su haznesi ve Gürültüsüz çal›flma
• Gece lambas›
• Suyun bitmesi durumunda devreye giren otomatik koruma
• Temizleme f›rças› ürüne dahildir
• AC 230V, 50Hz, 30W
TASARIM VE TEKN‹K ÖZELL‹KLERDE ÖNCEDEN B‹LD‹R‹M YAPILMAKSIZIN DE⁄‹fi‹KL‹⁄E
G‹D‹LEB‹L‹R!
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen
de¤erlerdir. Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
-2-
C‹HAZIN TANITIMI
1. Ayarlanabilir buhar ç›k›fl ucu
2. Tutacak
2
1
3. Su Haznesi
4. Temizleme F›rças›
3
5. Su Haznesi Kapa¤›
6. Transdüser
4
1. Emniyet fiamand›ras›
2. Silikon Conta
5
6
7
7. Güç Göstergesi
8
8. Su Çana¤›
9. Elumi-glow LED
9
10
10. Taban
11. Buhar Kontrol Dü¤mesi
11
12
12. Elumi-glow dü¤me
C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Cihaz›n›zla birlikte gelen aksesuarları kolayl›kla kendiniz tak›p ç›kartabilirsiniz.
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
1. Ayarlanabilir Buhar Ç›k›fl Ucunu ç›kar›n›z.
2. Su Haznesini kald›r›p bafl afla¤› çeviriniz.
3. Su Haznesi Kapa¤›n› aç›n›z.
4. Su Haznesini su haznesinin kenar›ndan taflmayacak seviyeye kadar suyla doldurunuz.
5. Kapa¤› yerine geri kilitleyiniz.
6. Su Haznesini ters çeviriniz ve tabana geri tak›n›z.
7. Ayarlanabilir Buhar Ç›k›fl Ucunu geri tak›n›z.
8. Cihaz› prize tak›n›z.
9. Buhar Kontrol Dü¤mesini istedi¤iniz ayara getiriniz.
10. Birkaç saniye sonra Ayarlanabilir Buhar Ç›k›fl Ucundan buhar ç›kmaya bafllayacakt›r.
11. Cihaz› kulland›ktan sonra kapal› konuma getiriniz.
NOT: Yüksek seviyede buhar ç›k›fl› yap›l›yorken damlama sesi duyman›z normal bir
durumdur.
Güç Göstergesi:
MAV‹ - cihaz düzgün flekilde çal›fl›yor.
KIRMIZI - cihaz bofl (su haznesini yeniden doldurunuz).
-3-
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
1. Cihaz› temizlemeden önce fiflini çekiniz.
2. Cihaz›n taban›n› nemli bir bezle silerek temizleyiniz.
3. Çiziklere neden olmamak için cihaz› temizlerken afl›nd›r›c› malzemeler kullanmay›n›z.
Su Haznesinin Temizlemesi
1. Su haznesini suyla doldurunuz.
2. ‹çerisinde bir miktar deterjan koyup iyice çalkalay›n›z.
3. Su haznesini sallarken her iki elinizle birlikte tutunuz ve sap›n› tutmay›n›z.
4. Su haznesini çalkalad›ktan sonra içindeki suyu döküp hazneyi iyice durulay›n›z.
NOT: Su haznesinin haftada bir kez temizlenmesi gerekmektedir.
Transdüserin ve Su Çana¤›n›n Temizlemesi
1. Su kal›nt›lar›n› temizlemek için su çana¤›na yaklafl›k 2 yemek kafl›¤› beyaz sirke ve su
ekleyiniz. Su çana¤›n›n a¤z›na kadar gelmeden tam olarak dolduruldu¤undan emin
olunuz.
2. Sirkeli suyu en az yar›m saat boyunca bekletiniz.
3. Çözeltiyi transdüsere ve kireç kal›nt›s› bulunan alanlara f›rçayla uygulay›n›z. Cihazla
-4-
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
birlikte verilmifl olan f›rçay› kullan›n›z ya da yumuflak k›ll› baflka bir f›rça kullan›n›z.
4. Çözeltiyi döküp iyice durulay›n›z.
NOT: Kal›nt› birikmesini önlemek için Transdüseri ve Su Çana¤›n› ayda en az bir kez
temizleyiniz.
SORUN G‹DERME
Hava nemlendirici hiç çal›flm›yor.
Cihaz›n prize do¤ru olarak tak›lm›fl oldu¤undan ve Buhar Kontrol Dü¤mesinin AÇIK
konumda oldu¤unda emin olunuz.
Ifl›kl› Gösterge yan›yor ancak, hiç buhar ç›k›fl› olmuyor ya da çok az buhar ç›k›fl› oluyor.
Ayarlanabilir Buhar Ç›k›fl Ucunun t›kal› olmad›¤›ndan emin olunuz.
Su haznesinde su bulundu¤undan emin olunuz.
Hava nemlendiricinin d›fl›nda beyaz bir toz olufluyor.
Kulland›¤›n›z suda çok fazla mineral bulunuyor olabilir. Ar›t›lm›fl ya da filtrelenmifl su
kullan›n›z.
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Bu cihaz fazla bak›m gerektirmemektedir ve kullan›c› taraf›ndan onar›labilecek hiçbir
parças› bulunmamaktad›r. Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Servis ifllemi yaln›zca
ehliyetli servis sorumlular› taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
-5-
ENGLISH
SINBO SAH 6107
ULTRASONIC HUMIDIFIER
INSTRUCTION MANUAL
Before operating this appliance, please read these instructions completely.
SPECIFICATION
• 360 degree adjustable mist nozzle
• Variable mist control
• Auto-off function
• Removable water tank Silent operation
• Night light
• Automatic protection in case water runs dry
• Clean brush included
• AC 230V, 50Hz, 30W
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed,
including the following:
1. Read all instructions carefully.
2. Before using the unit, check if the voltage indicated corresponds with the convenience
outlet (230Va.c.).
3. Do not use two-way socket with other appliance.
4. Do not use any appliance with a damaged cord or plug. If the cord is damaged it should
be replaced with the same type and size or bring the unit to the nearest authorized service
center.
5. Do not place the unit near gas stove, electric stove or in a heated oven.
6. Put the unit on flat stable surface; keep it away from the edge of counter to avoid
accident.
7. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
8. To protect against electric shock, do not immerse the base in water.
9. Do not force the Adjustable Mist Nozzle to a certain angle. To adjust the angle, resettle
it.
10. Do not attempt to empty, fill and tilt the humidifier while it is working.
11. Do not use the unit for outdoor use.
12. Do not use this unit other than its intended use.
13. For household use only.
14. Save this instruction for future reference.
-6-
DESCRIPTION OF PARTS
1. Adjustable Mist Nozzle
2. Handle
2
1
3. Water Tank
4. Cleaning Brush
3
5. Water Tank Cover
6. Transducer
4
1. Safety Floater
2. Silicon Ring
5
6
7
7. Power Indicator
8
8. Water Basin
9. Elumi-glow LED
9
10
10. Base
11. Mist Control Knob
11
12
12. Elumi-glow button
HOW TO USE
1. Remove the Adjustable Mist Nozzle.
2. Lift the Water Tank and turn upside down.
3. Open the Water Tank Cover.
4. Fill the Water Tank with water but not all the way to the water tank rim.
5. Lock the Cover back on.
6. Turn the Water Tank upside down and return to the base.
7. Put the Adjustable Mist Nozzle back on.
8. Plug the unit into the convenience outlet.
9. Turn the Mist Control Knob to the desired setting.
10. After a few seconds mist will start emitting out of the Adjustable Mist Nozzle.
11. Turn OFF after use.
NOTE: It is normal to hear a dripping sound when mist output is at a high level.
If the Power Indicator:
BLUE- the unit is functioning properly.
RED- the unit is empty (refill water tank).
CLEANING AND MAINTENANCE
1. Unplug the unit from the convenience outlet before cleaning.
2. Wipe the base of the unit with damp cloth.
3. Do not use abrasive materials to avoid scratches.
-7 -
CLEANING AND MAINTENANCE
How to Clean the Water Tank
1. Fill the water tank with water.
2. Put a mild detergent and then shake it well.
3. While shaking, hold it with both hands and do not hold it with the handle.
4. After shaking, remove the water and rinse it thoroughly.
NOTE: The water tank should be cleaned once a week.
How to Clean the Transducer & Water Basin
1. To remove the water residue, pour approximately 2 tbsp. of white vinegar and add
water into the water basin. Make sure it fills the entire water basin but not all the way
to the rim.
2. Leave the water with vinegar for at least one half hour.
3. Brush the solution in the transducer and in the areas encrusted with water residue.
Use the brush provided by the unit or with soft bristled brush.
4. Discard the solution and rinse it thoroughly.
NOTE: Clean the Transducer & Water Basin at least once a month to prevent the
accumulation of water residue.
TROUBLE SHOOTING
Humidifier does not work at all.
Make sure it is properly plugged into the convenience outlet and the Mist Control Knob
is in ON position.
The Light Indicator is on but no mist or very little is being emitted.
Make sure that nothing blocks the Adjustable Mist Nozzle.
Check if there is water in the tank.
White dust appears outside the humidifier.
The water you are using might have too minerals. Change to distilled or filtered water.
-8-
FRANÇAIS
SINBO SAH 6107
HUMIDIFICATEUR D’AIR ULTRASONIQUE
MODE D'EMPLOI
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer à utiliser l'appareil.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
• Emission réglable 360°
• Réglage de vapeur
• Fonction auto-off
• Réservoir d’eau amovible, silencieux
• Luminière de nuite
• Protection en cas de réservoir vide
• Brosse de nettoyage
• AC 230V, 50Hz, 30W
CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
Vous devez absolument considérer les précautions principales de sécurité lorsque vous
utilisez les appareils électriques:
1. Lisez le manuel en entier avec attention.
2. Avant de commencer à utiliser l’appareil, assurez-vous que la valeur de voltage
indiquée sur l’étiquette de l’appareil soit identique à la valeur de voltage de la prise de
votre résidence (230 VAC).
3. N’utilisez pas cet appareil avec une prise multiple à la quelle un autre appareil est
branché.
4. Ne tentez pas d’utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche électrique est détériorée.
Dans le cas où le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé avec un
nouveau cordon d’alimentation de même type et de même dimension par le centre de
service agréé.
5. Ne mettez pas l’appareil à proximité des chauffes à gaz ou électrique ou à l’intérieur
d’un four échauffé.
6. Installez l’appareil sur une surface plate et équilibrée et en vue de ne pas causer
d‘accident veuillez ne pas l’approcher aux bords de l’établi.
7. Soyez très prudent lorsqu’une machine quelle conque est utilisée par ou près des
enfants.
8. Pour ne pas subir de choc électrique, n'immergez pas l’appareil dans l’eau.
9. N’essayez pas d’amener l’Embout de Sortie de Vapeur Ajustable à un angle précis en
forçant. Pour ajuster l'angle, réinstallez l'appareil.
10. Pendant que l’humidificateur d’air fonctionne, ne tentez pas d'évacuer l’eau qui est
à l’intérieur, ni d’y remplir de l’eau ou d’allonger l’appareil.
11. N’utilisez pas l’appareil dans des milieux de plein air.
12. N’utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles pour les quelles il est conçu.
13. Destiné uniquement à l’usage domestique.
14. Préservez ce manuel pour consultation future.
-9-
DESCRIPION DES PIÈCES
1. Embout de Sortie de Vapeur Ajustable
2. Poignée
2
1
3. Réservoir d’eau
4. Brosse de nettoyage
3
5. Couvercle de réservoir d’eau
6. Transducteur
4
1. Flotteur de sécurité
2. Joint en silicone
5
6
7
7. Indicateur de puissance
8
8. Bassin d’eau
9. LED Elumi-glow
9
10
10. Semelle
11. Bouton de Contrôle de Vapeur
11
12
12. Bouton Elumi-glow
EMPLOI
1. Retirez l’Embout de Sortie de Vapeur Ajustable.
2. Soulevez le réservoir d’eau et retournez-le à l'envers.
3. Ouvrez le couvercle du réservoir d’eau.
4. Remplissez le réservoir d'eau avec de l’eau sans dégorger du bord du réservoir d’eau.
5. Verrouillez à nouveau le couvercle à sa place.
6. Retournez le réservoir d’eau à l’envers et montez-le à nouveau à la semelle.
7. Montez à nouveau l’Embout de Sortie de Vapeur Ajustable.
8. Branchez l’appareil à la prise de courant.
9. Positionnez le Bouton de Contrôle de Vapeur tel que désiré.
10. Quelques secondes plus tard, une vapeur sortira par l’Embout de Sortie de Vapeur
Ajustable.
11. Positionnez l’appareil sur « arrêt » après l’avoir utilisé.
REMARQUE : Il est normal d’entendre un bruit d’égouttement lorsque la sortie de
vapeur est à un haut niveau.
Indicateur de puissance :
BLEU - l’appareil fonctionne correctement.
ROUGE – l’appareil est vide (remplissez à nouveau le réservoir d’eau).
-10 -
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyez la semelle de l’appareil en essuyant avec un chiffon humide.
3. Pour ne pas causer de rayures, n’utilisez pas de produits abrasifs lors du nettoyage
de l’appareil.
Nettoyage du Réservoir d’eau
1. Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau.
2. Mettez un peu de détergeant à l’intérieur et secouez bien.
3. Lorsque vous secouez le réservoir d’eau, saisissez-le des deux mains et ne tenez pas
le manche.
4. Après avoir secoué le réservoir d’eau, déversez l’eau qui est à l’intérieur et rincez bien
le réservoir.
REMARQUE: Le réservoir d’eau doit être nettoyé une fois par semaine.
Nettoyage du Transducteur et du Bassin d’eau
1. Pour nettoyer les restes d’eau, rajoutez environ 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc
et de l’eau dans le bassin d’eau. Assurez-vous d’avoir complètement rempli le bassin
d‘eau sans pour autant remplir à ras-bord.
2. Faites attendre l’eau avec le vinaigre pendant au moins une demi-heure.
3. Appliquez la solution avec une brosse sur le transducteur et sur les surfaces ayant
des restes de calcaire dessus. Servez-vous de la brosse fournie avec l’appareil ou d’une
autre brosse ayant des poils doux.
4. Déversez la solution et rincez bien.
REMARQUE: Pour prévenir l’accumulation des restes, nettoyez le Transducteur et le
Bassin d’eau au moins une fois par mois.
DÉPANNAGE
L’humidificateur ne fonctionne pas du tout.
Assurez-vous que l’appareil soit branché correctement à la prise et que le Bouton de
Contrôle de Vapeur soit positionné sur « MARCHE».
Le voyant lumineux est allumé seulement aucune sortie de vapeur n’a lieu ou très peu
de vapeur en sort.
Assurez-vous que l’Embout de Sortie de Vapeur Ajustable n’est pas bouché.
Assurez-vous que de l’eau se trouve dans le réservoir d’eau.
Une poussière blanche se forme à l’extérieur de l’humidificateur d’air.
Il se peut qu'il se trouve trop de minéral dans l'eau que vous utilisez. Utilisez de l'eau
purifiée ou filtrée.
- 11 -
NEDERLANDS
SINBO SAH 6107
ULTRASONISCHE LUCHTBEVOCHTIGER
GEBRUIKSHANDLEIDING
Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat in gebruik neemt.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• 360 graden regelbare uitstoot
• Variabele vocht regeling
• Auto-off functie
• Verwijderbare water tank Geluidsarme werking
• Nacht verlichting
• Automatische bescherming in geval zonder water
• Met reinigingsborstel
• AC 230V, 50Hz, 30W
BELNGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd volgende essentiële
veiligheidsvoorschriften worden in acht genomen.
1. Neem de volledige handleiding aandachtig door.
2. Controleer of de voltage vermeld op het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke
netspanning vooraleer u het apparaat op het stroomnet aansluit (230 VAC).
3. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudig stopcontact waarop nog andere apparaten
zijn aangesloten.
4. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker defect is. Een beschadigd snoer
moet door een bevoegde Service worden vervangen door een snoer van hetzelfde type
en dezelfde dimensies.
5. Plaats het apparaat niet op/in of nabij een gasfornuis, elektrische kookplaat of een
warme oven.
6. Installeer het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak en niet te dicht bij de rand van
tafel of aanrecht om ongelukken te vermijden.
7. Let bijzonder goed op als het apparaat door of in aanwezigheid van kinderen wordt
gebruikt.
8. Dompel het apparaat nooit in water om een elektrische schok te voorkomen.
9. Forceer het verstelbaar uitlaatventiel niet. Verplaats of draai het apparaat om de
waterdamp in de gewenste richting te leiden.
10. Leeg of vul het waterreservoir niet of breng het apparaat niet in horizontale positie
terwijl het functioneert.
11. Gebruik het apparaat niet buitenhuis.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bestemde doel.
13. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
14. Bewaar deze handleiding zorgvuldig als naslagbron.
- 12 -
BENAMING VAN ONDERDELEN
1. Verstelbaar uitlaatventiel
2. Handvat
2
1
3. Waterreservoir
4. Reinigingsborstel
3
5. Waterreservoir deksel
6. Transducent
4
1. Beveiligingsvlotter
2. Silicone afdichtring
5
6
7
7. Stroom indicatielampje
8
8. Waterbassin
9. Illumi-glow LED
9
10
10. Onderstel
11. Damp regelknop
11
12
12. Illumi-glow knop
GEBRUIK
1. Verwijder het damp uitlaatventiel.
2. Licht het waterreservoir uit het onderstel en keer het ondersteboven.
3. Verwijder het deksel.
4. Vul het reservoir met water maar zorg dat het niet overloopt.
5. Breng het deksel aan en schroef het goed vast.
6. Keer het reservoir om en bevestig het in originele positie in het onderstel.
7. Bevestig opnieuw het ventiel.
8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Zet de damp regelknop in de gewenste stand.
10. Binnen enkele seconden zal er uit het verstelbaar uitlaatventiel waterdamp ontsnappen.
11. Schakel het apparaat uit na gebruik.
OPMERKING: Als de dampuitlaat in hoge stand staat is het normaal dat u een drupgeluid
hoort.
Stroomindicatie:
BLAUW – het apparaat functioneert normaal.
ROOD – het reservoir is leeg (het moet opnieuw gevuld worden).
REINIGING EN ONDERHOUD
1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
2. Wrijf het onderstel schoon met een vochtige doek.
-13 -
REINIGING EN ONDERHOUD
3. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingmiddelen om krassen en beschadiging
van het buitenoppervlak te vermijden.
Reinigen van het waterreservoir
1. Vul het reservoir met water.
2. Voeg er een weinig detergent aan toe en schud het reservoir om het te reinigen.
3. Om het reservoir te schudden grijpt u het reservoir vast met beide handen, niet aan
het handvat.
4. Spoel na reiniging goed na met zuiver water.
OPMERKING: Het waterreservoir moet wekelijks worden gereinigd.
Reiniging van transducent en waterbassin
1. Om kalk- en mineraalsporen te reinigen, doe 2 eetlepels witte azijn in het waterbassin
en voeg water toe zodanig dat het bassin tot bijna aan de rand gevuld is.
2. Laat het azijnwater minstens een half uur inwerken.
3. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel of een andere zachte borstel om de
transducent te reinigen en hardnekkige kalkvlekken te verwijderen.
4. Giet vervolgens de azijnoplossing weg en spoel goed na.
OPMERKING: Om te vermijden dat bevuilende resten zich ophopen is het aan te raden
de transducent en het waterbassin minstens eens per maand te reinigen.
PROBLEMEN VERHELPEN
De luchtbevochtiger functioneert helemaal niet.
Controleer of de stekker degelijk in het stopcontact zit en de damp regelknop in AAN
stand staat.
Alhoewel het stroom indicatie-lampje brandt, komt er weinig of geen damp uit het
uitlaatventiel.
Vergewis u ervan dat het ventiel niet verstopt is.
Controleer of er water in het reservoir is.
In de buurt van de luchtbevochtiger ligt er witkleurig stof.
Waarschijnlijk bevat het water dat u gebruikt te veel mineralen. Gebruik gedistilleerd
water of filterwater.
- 14 -
DEUTSCH
SINBO SAH 6107
ULTRASHALL-LUFTBEFEUCHTER
BEDIENUNGSANLEITUNG
Lessen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
TESCHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MODEL NR.
: SAH 6107
NOMINALSPANNUNG : 230V~ 50Hz
ENERGIEVERBRAUCH : 30 Watt
WICHTIGE SICHERHEITSBEDINGUNGEN
Bei Benutzung von elektronischem Geraten, müssen folgende grundsätzliche
Sicherheitsmaßnahmen unbedingt beachtet werden.:
1. Lesen Sie bitte die gesamte Anleitung sorgfältig durch.
2. Bitte seien Sie sich vor der Benutzung des Gerätes sicher, dass auf der Produktetikette
angegebener Netzspannungswert mit der Netzspannungswert Ihres Hauses gleich ist
(230 VAC).
3. Das Gerät nicht zusammen mit weiteren Geräten auf einer Multisteckdose verwenden.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sein Netzkabel oder Netzstecker defekt ist. Wenn
der Spannungskabel defekt ist, muss es durch der zuständigen Service mit einer anderen
Spannungskabel ersetzt werden, dessen Type und Masse gleich ist.
5. Das Gerät niemals in die Nähe von Gasherde und elektronischen Herde stellen oder
in einen geheizten Ofen reinlegen.
6. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und ausgeglichene Fläche. Um mögliche Gefahren
vermeiden zu können nicht am Rande einer Bank abstellen.
7. Bei Benutzung von jeglichen Maschinen in der Nähe von Kindern oder beim Beisein
der Kinder immer sehr vorsichtig
8. Um möglichen Elektroschock zu vermeiden das Gerät niemals in Wasser reinstecken.
9. Bitte versuchen Sie nicht das einstellbare Dampf-Ausfuhrstutze auf einen bestimmten
Standpunkt zu bringen. Um den Standpunkt zu regulieren müssen Sie das Gerät erneut
aufstellen.
10. Während der Betrieb der Luftfeuchter das Wasser nicht abfüllen, keinen Wasser
einfüllen oder das Gerät nicht auf eine liegende Position bringen.
11. Das Gerät nicht in Außengebäuden verwenden.
12. Das Gerät nicht außer dem Benutzungszweck verwenden. benutzen.
13. Ist nur für In-Haus Verwendung geeignet.
14. Bewahren Sie diese Anweisung als Ratgeber auf.
- 15 -
BESCHREIBUNG DER TEILE
1. Einstellbare Dampf-Ausfuhrstutze
2. Griff
3. Wassertank
4. Reinigungsbürste
5. Wassertankverschluss
6. Transducer
1. Sicherheitsboje
2. Silikondichtung
7. Spannungsanzeiger
8. Wassertopf
9. Elumi-glow LED
10. Bodenplatte
11. Dampfkontrolltaste
12. Elumi-glow Taste
2
1
3
4
6
5
7
8
9
11
BEDIENUNG
10
1. Nehmen Sie die einstallbare Dampf-Ausfuhrstutze ab.
12
2. Nehmen Sie den Wassertank ab und drehen Sie es um.
3. Öffnen Sie den Verschluss der Wassertank.
4. Füllen Sie den Wassertank so viel mit Wasser auf, dass es vom Rand der Wassertank
nicht abfließt.
5. Schließen Sie den Deckel wieder zu.
6. Drehen Sie den Wassertank um und setzen Sie es an die Bodenplatte wieder auf.
7. Setzen Sie nun die einstellbare Dampf-Ausfuhrstutze wieder auf.
8. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
9. Stellen Sie den Dampfkontrolltaste nach Ihren eigenen Wunsch ein.
10. Nach ein paar Minuten wird Dampf vom Dampf-Ausfuhrsputze rauskommen.
11. Nachdem Sie das Gerät verwendet haben, bringen Sie es wieder in „geschlossene“
Position.
BEMERKUNG: Bei Dampf-Ausfuhr in hohe Stufe ist es ganz normal, dass sie
Tropfengeräusch hören.
Spannungsanzeiger:
MAV‹ – Das Gerät funktioniert ordentlich.
KIRMIZI – Das Gerät ist leer (Füllen Sie das Wassertank wieder auf.).
REINIGUNG UND PFLEGE
1. Nehmen Sie das Gerät vom Netz, bevor sie das Gerät reinigen.
2. Putzen Sie die Bodenplatte des Gerätes mit einen feuchten Tuch.
3. Um die Entstehung von Kratzen zu verbeugen, kein abnutzendes Material verwenden.
-16 -
REINIGUNG DER WASSERTANK
1. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser auf.
2. Legen Sie etwas Reinigungsmittel rein und schütteln Sie es.
3. Halten Sie das Wassertank beim schütteln mit beiden Händen fest. Beim schütteln
nicht vom Griff halten.
4. Nachdem Sie es gründlich geschüttelt haben, leeren Sie das Wasser und trocknen Sie
den Tank richtig ab. .
BEMERKUNG: Der Wassertank muss pro Woche einmal gereinigt werden.
Reinigung der Transducer und Wassertopf
1. Fügen Sie 2 Esslöffel weißes Essig und Wasser zu. Um die Wasserreste zu reinigen,
Seien Sie sich sicher, dass Sie den Wassertopf richtig vollgefüllt haben, aber es darauf
nicht überfüllt werden.
2. Lassen Sie es mit Essigwasser mindestens halbe Stunde warten.
3. Verwenden Sie die Lösung auf Transducer und auf verkalkten Stellen mit Hilfe einer
Bürste. Benutzen Sie dafür die Bürste, die mit dem Gerät zusammen geliefert wurde,
oder auch einen andere weiche Bürste.
4. Leeren Sie die Lösung ab und trocknen Sie es ordentlich.
BEMERKUNG: Um das Anhäufen von Reste zu vermeiden, reinigen Sie bitte den Transducer
und das Wassertopf einmal im Monat.
ERINNERUNG: Bitte füllen Sie den Garantischein aus und senden Sie es uns.
PROBLEMLÖSUNGEN
PROBLEM :Der Luftfeuchter funktioniert überhaupt nicht.
LÖSUNG : Seien Sie sich sicher, dass das Gerät an die Steckdose richtig eingesteckt ist
und der Dampfkontrolltaste in Position „OFFEN“ steht.
Der LED-Anzeiger leuchtet, es kommt jedoch kein Dampf aus oder es kommt nur sehr
gering Dampf aus.
Seien Sie sich sicher, dass der einstellbares Dampf-Ausfuhrstutze nicht gestopft ist.
Seien Sie sich sicher, dass Wasser im Wassertank ist.
Außerhalb der Luftfeuchter bildet sich ein weißer Staub.
Es kann sein, dass der benutzte Wasser zu viel Mineralien beinhaltet. Benutzen Sie bitte
raffiniertes oder gefiltertes Wasser.
- 17 -
ESPANOL
SINBO SAH 6107
HUMIDIFICADOR ULTRASÓNICO
INSTRUCCIÓN DEL USO
Antes de empezar a utilizar la máquina lee esta instrucción hasta su final.
DATOS TÉCNICOS
• 360 grados de la boquilla regulable niebla
• Control de niebla variable
• Auto-apagado de función
• Depósito de agua extraíble, Funcionamiento silencioso
• Luz nocturna
• Protección automática en caso el agua se agota
• Incluida el cepillo de limpieza
• 230 V AC, 50 Hz, 30W
NORMAS IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD
Cuando está utilizando las máquinas eléctricas tiene que tener en cuenta las siguientes
precauciones básicas de la seguridad:
1. Lee toda de la instrucción cuidadamente.
2. Antes de empezar a utilizar la máquina tiene que estar seguro que el voltaje del
producto y su casa son los mismos. (230 VAC)
3. No utilice esta máquina por una toma en que otras máquinas están enchufadas.
4. No intenta utilizar una máquina, si su cable o enchufe está averiada. Si el cable de
energía está averiado, se debe cambiar por el centro autorizado del servicio por un nuevo
cable del mismo tipo y tamaño.
5. No fija la máquina cerca de los hornos de gas y eléctrica o dentro del horno caliente.
6. Haga situar la máquina encima de una superficie recta y equilibrada y para evitar los
accidentes no fija cerca de los bordes de encimera.
7. Cuando cualquier máquina se utiliza cerca de los niños o por los niños tenga mucho
cuidado.
8. Para evitar el choque de electricidad no mete la máquina en el agua.
9. No intenta llevar el Extremo de la Salida de Vapor Configurable a un ángulo por forzar.
Para configurar el ángulo haga situar la maquina otra vez.
10. Cuando el humidificador está funcionándose no intente verter el agua, llenar agua
y asentar.
11. No utilice la máquina en la fuera.
12. No utilice esta máquina por un objeto excepto su objeto de diseño.
13. Es solo para el uso domestico.
14. Guarde esta instrucción para consultar.
- 18 -
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. Extremo de la salida del vapor configurable
2. Mango
2
1
3. Cisterna de agua
4. Cepillo de limpieza
3
5. Tapa de la cisterna de agua
6. Transductor
4
1. Baliza de seguridad
2. Junta silicona
5
6
7
7. Indicador de energía
8
8. Vajillas de agua
9. LED de Elumi-glow
9
10
10. Suelo
11. Botón de control de vapor
11
12
12. Botón de elumi-glow
USO
1. Desmonte el extremo de salida de vapor configurable.
2. Levante la cisterna de agua y gira la cabeza hacia abajo.
3. Abre la tapa de la cisterna de agua.
4. Llene la cisterna de agua por agua hasta el nivel máxima en que no se desborde.
5. Cierra la tapa a su lugar.
6. Gire la cisterna de agua a su inverso y monte al suelo.
7. Monte el extremo de la salida del vapor configurable.
8. Enchufe la máquina.
9. Lleve el botón de control del vapor a cualquier configuración.
10. Después unos segundos se empieza salir vapor desde el extremo de salida del vapor
configurable.
11. Después de utilizar la máquina lleve a la posición de apagada.
NOTA: Cuando se sale vapor en nivel alto es normal que oír un sonido de goteo.
Indicador de energía:
Azul- La máquina se funciona correctamente.
Rojo-La máquina es vacía. (Llene la cisterna de agua otra vez)
LIMPIEZA-MANTENIMIENTO
1. Antes de limpiar la máquina desenchúfela.
2. Puede limpiar el suelo de la máquina por un paño húmedo.
-19 -
LIMPIEZA y MANTENIMIENTO
3. Para no causar a los rayos no utilice los materiales abrasivos para la limpieza.
4. Después de agitar la cisterna de agua, verte y lava bien.
NOTA: Se debe limpiar la cisterna de agua cada semana.
Limpieza de transductor y vajilla de agua
1. Para limpiar los residuos de agua añade a vajilla 2 cuchara de vinagre blanco y agua.
Tiene que estar seguro que la vajilla de agua está llenado completamente.
2. Haga esperar vinagre y agua por lo mínimo treinta minutos.
3. Aplique la mezcla a las zonas que tiene residuos de cal y transductor por cepillo.
Utilice el cepillo que se da con la máquina o utilice un cepillo suave.
4. Haga verter la mezcla y aclara bien.
NOTA: Para evitar los residuos limpie el transductor y la vajilla cada mes.
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
El humidificador no se funciona.
Comprobar que la máquina está enchufada y el botón de control del vapor está abierto.
El indicador con luz se ilumina pero no se sale ningún vapor o se sale poco vapor.
Comprobar que el extremo de la salida del vapor configurable no está obturado.
Comprobar que hay agua dentro de la cisterna de agua.
Se produce polvo blanco en el extremo del humidificador.
El agua usado puede tener mucho mineral. Utilice agua filtrado o purificado.
- 20 -
- 21 -
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-22 -
- 23 -
No: 1-6107-03052012
-24 -
- 25 -
- 26 -
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-27 -
- 28 -
1-6107-03052012
-29 -
- 30 -
HRVATSKI
UPUTSTVO ZA UPORABU
SINBO SAH 6107
ˇ NI OVLAZ
ˇ IVAC
ˇ ZRAKA
ULTRAZVUC
Prije poˇcetka uporabe temeljno proˇ
citajte ovo uputstvo za uporabu.
ˇ KE KARAKTERISTIKE
TEHNIC
• Podesiv izlaz pare za 360 stupnjeva
• Promjenjiva kontrola brzine
• Funkcija automatskog iskljuˇcenja
• Odvojiv spremnik za vodu i beˇsumni rad
• No´
cna lampica
• Automatsko iskljuˇ
cenje koje se aktivira kod nestanka vode
ˇ etka za cˇiˇsc´enje priloˇ
•C
zena s proizvodom
• AC 230V, 50Hz, 30W
BITNA SIGURNOSNA UPOZORENJA
Kada koristite elektriˇ
cne ured¯aje treba obavezno imati u vidu sljede´
ce temeljne sigurnosne
mjere opreza:
Temeljno proˇ
citajte sve upute za uporabu.
1. Prije poˇcetka uporabe ured¯aja uvjerite se da vrijednost napona naznaˇ
cena na
informacijskoj naljepnici proizvoda odgovara vrijednosti napona u utiˇ
cnici u vaˇsem
domu(230 VAC).
2. Ovaj ured¯aj ne treba prikljuˇ
citi na viˇ
sestruku utiˇ
cnicu na koju je ve´
c prikljuˇ
cen neki
drugi ured¯aj.
3. Ne pokuˇsavajte koristiti ured¯aj s oˇste´cenim kabelom ili utikaˇcem. Oˇste´ceni kabel
zamjenite u ovlaˇstenom servisnom centru sa novim kabelom iste vrste i veliˇ
cine.
4. Ured¯aj ne stavljajte u blizini plinskih ili elektriˇ
cnih sˇtednjaka ili unutar zagrijane pe´
cnice.
5. Ured¯aj postavite na ravnu i stabilnu povrˇsinu i ne stavljate u blizini ruba povrˇsine na
tojoj stoji kako biste izbjegli nesre´
cu.
6. Uporaba bilo kog stroja od strane djece ili u blizini djece zahtjeva veliki oprez.
7. Za izbjegavanje rizika od strujnog udara ured¯aj ne uranjajte u vodu.
8. Podesivi vrh za izlaz pare ne pokuˇ
savajte na silu podesiti u odred¯eni kut. Za podeˇ
savanje
kuta ured¯aj ponovno postavite.
9. Kada se ovlaˇzivaˇ
c zraka nalazi u stanju rada ne pokuˇsavajte isprazniti vodu iz njega,
usipati vodu ili poloˇziti ured¯aj.
10. Ured¯aj ne koristite na vanjskim povrˇ
sinama.
11. Ured¯aj ne koristite u neke druge svrhe osim u svrhu za koju je dizajniran.
12. Samo za ku´cansku uporabu.
13. Ovo uputstvo saˇcuvajte i za budu´
ce potrebe.
- 31 -
OPIS URED–AJA
1. Podesiv vrh za izlaz pare
2. Ruˇcka
2
1
3. Spremnik za vodu
ˇ etkica za cˇiˇs´cenje
4. C
3
5. Poklopac spremnika za vodu
6. Sonda
4
1. Sigurnosni plovak
5
6
2. Silikonska brtva
7
7. Power indikator
8
8. Posuda za vodu
9. Elumi-glow LED
9
10
10. Baza
11. Gumb za kontrolu pare
11
12
12. Gumb Elumi-glow
RUKOVANJE
1. Izvadite podesivi vrh za ilaz pare.
2. Podignite spremnik za vodu i okrenite naopako.
3. Podignite poklopac spremnika za vodu.
4. U spremnik za vodu uspite vodu do razine da ne preljeva preko rubova spremnika za
vodu.
5. Vratite poklopac na svoje mjesto.
6. Okrenite spremnik za vodu i umetnite u bazu.
7. Ponovo postavite vrh za izlaz pare.
8. Ukljuˇ
cite ured¯aj u utiˇ
cnicu.
9. Gumb za regulaciju pare podesite u ˇzeljenu poziciju.
10. Nakon nekoliko sekundi iz Podesivog vrha za izlaz pare poˇ
ce´
ce izlaziti para.
11. Nakon uporabe iskljuˇ
cite ured¯aj.
NAPOMENA: Ako iz ured¯aja izlazi visoka razina pare sasvim je normalno ˇcuti zvuk
kapanja.
Indikator Snage:
PLAVO- Ured¯aj ispravno radi.
CRVENO - Ured¯aj je prazan (ponovno napunite spremnik za vodu).
ˇ IS
ˇ ´CENJE I ODRZ
ˇAVANJE
C
1. Prije cˇiˇs´cenja izvucite utikaˇc iz utiˇ
cnice.
-32 -
ˇCIS
ˇ ´CENJE I ODRZ
ˇAVANJE
2. Bazu ured¯aja oˇcistite vlaˇznom krpom.
3. Ne koristite abrazivna sredstva za ˇciˇs´cenje koja mogu biti uzrok ogrebotinama.
ˇ iˇs´cenje Spremnika za vodu
C
1. Spremnik za vodu napunite vodom.
2. U vodu dodajte malo deterdˇzenta i dobro promu´
ckajte.
3. Kada to radite spremnik za vodu uhvatite objema rukama i ne drˇzite za ruˇcku.
4. Kada ste promu´ckali vodu u spremniku, prospite vodu i spremnik dobro isperite.
NAPOMENA: Spremnik za vodu treba cˇistiti jedanput tjedno.
ˇ iˇ
C
s´cenje Sonde i Posude za vodu
Za ˇciˇs´cenje ostataka od vode u posudu za vodu uspite oko 2 velike ˇzlice bijelog ocata i
dodajte vodu. Uvjerite se da ste posudu za vodu potpuno napunili vodom ali tako da ne
prelazi rubove spremnika za vodu.
1. Vodu sa ocatom drˇzite najmanje pola sata.
2. Uz pomo´c cˇetkice rastvor primjenite na sondu i mjesta na kojima se nalaze ostaci
kamenca. Koristite priloˇzenu cˇetkicu ili neku drugu meku cˇetkicu.
3. Prospite rastvor i dobro isperite.
NAPOMENA: Za sprijeˇcavanje stvaranja naslaga kamenca Sondu i Posudu za vodu
oˇcistite najmanje jedanput mjeseˇ
cno.
ˇ AVANJE PROBLEMA
RJES
Ovlaˇzivaˇ
c zraka uop´
ce ne radi.
Uvjerite se da je ured¯aj pravilno ukljuˇcen u utiˇcnicu i da je Gumb za Regulaciju pare
ˇ ENO.
podeˇsen u poziciju UKLJUC
Svijetle´
ci Indikator je upaljen ali para ne izlazi iz ured¯aja ili izlazi u jako maloj koliˇ
cini.
Uvjerite se da Podesiv Vrh za izlaz pare nije zaˇ
cepljen.
Uvjerite se da u spremniku za vodu ima vode.
Na vanjskoj povrˇsini ovlaˇzivaˇca za zrak formira se bijeli prah.
Mogu´
ce da se u vodi koju koristite nalazi previˇ
se minerala.(kamenca) Koristite destiliranu
ili filtriranu vodu.
- 33 -
- 34 -
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-35 -
- 36 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr
- 37 -
- SAH 6107 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹ -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 79366
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010
Garanti Belge Vize Tarihi : 07/02/2012
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹
S‹NBO
SAH 6107
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 38 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN‹K SERV‹S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
7 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(*)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 7* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 7 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 39 -
Download PDF

advertising