Skaitmeninë videokamera
VP-D85/D87D/D87
VP-D85i/D87Di/D87i
AF Automatinis fokusavimas
CCD Susietøjø krûviø matrica
LCD Skystøjø kristalø ekranas
Naudojimo instrukcija
Prieð pradëdami naudotis videokamera, ádëmiai
perskaitykite ðià naudojimo instrukcijø knygelæ ir
iðsaugokite jà ateièiai.
Ðis prietaisas atitinka 89/336 CEE, 73/23 CEE ir
93/68 CEE direktyvø reikalavimus.
ELECTRONICS
Turinys
Perspëjimai ir saugos reikalavimai ................................................................................................................................................................................................................ 6
Apþvalga ......................................................................................................................................................................................................................................................... 11
Videokameros ypatybës ...................................................................................................................................................................................................................................... 11
Komplektuojami priedai ...................................................................................................................................................................................................................................... 12
Pagrindiniai priedai ........................................................................................................................................................................................................................................ 12
Vaizdas ið priekio ir ið kairës .............................................................................................................................................................................................................................. 13
Vaizdas ið kairës ................................................................................................................................................................................................................................................ 14
Vaizdas ið deðinës ir ið virðaus ........................................................................................................................................................................................................................... 15
Vaizdas ið galo ir ið apaèios ................................................................................................................................................................................................................................ 16
Distancinio valdymo pultas ................................................................................................................................................................................................................................. 17
Ekrane atvaizduojama informacija (CAMERA ir PLAYER reþimai) ..................................................................................................................................................................... 18
Ekrane atvaizduojama informacija (M.REC ir M.PLAY reþimai) .......................................................................................................................................................................... 19
Informacijos atvaizdavimas ekrane ir atvaizdavimo atðaukimas .................................................................................................................................................................... 19
Parengimas .................................................................................................................................................................................................................................................... 20
Kaip naudotis distancinio valdymo pultu ............................................................................................................................................................................................................. 20
Baterijos ádëjimas á distancinio valdymo pultà ................................................................................................................................................................................................ 20
Savæs filmavimas, áraðymà valdant distancinio valdymo pultu ....................................................................................................................................................................... 20
Rezervinës lièio baterijos ádëjimas ...................................................................................................................................................................................................................... 21
Rankinio dirþelio reguliavimas ............................................................................................................................................................................................................................ 22
Rankinis dirþelis ............................................................................................................................................................................................................................................. 22
Neðiojimo dirþelis ........................................................................................................................................................................................................................................... 22
Þiedo pritvirtinimas ............................................................................................................................................................................................................................................. 22
Srovës ðaltinio prijungimas ................................................................................................................................................................................................................................. 23
Kaip naudotis tinklo adapteriu ........................................................................................................................................................................................................................ 23
Veikimo reþimø iðrinkimas ............................................................................................................................................................................................................................. 23
Kaip naudotis lièio jonø baterija .......................................................................................................................................................................................................................... 24
Lièio baterijos ákrovimas ................................................................................................................................................................................................................................. 24
Nepertraukiamo áraðymo trukmës reikðmiø lentelë ........................................................................................................................................................................................ 25
Baterijos ákrovos lygio indikatorius ................................................................................................................................................................................................................. 26
Kasetës ádëjimas ir iðëmimas ............................................................................................................................................................................................................................. 27
Filmavimo pagrindai ...................................................................................................................................................................................................................................... 28
Jûsø pirmasis áraðas ........................................................................................................................................................................................................................................... 28
Áraðyto siuþeto paieðka naudojantis REC SEARCH mygtukais ...................................................................................................................................................................... 29
Pastabos, susijusios su stabilaus vaizdo áraðymu .............................................................................................................................................................................................. 30
Filmavimas, vaizdà stebint skystøjø kristalø ekrane ....................................................................................................................................................................................... 30
Filmavimas, vaizdà stebint vaizdo ieðkiklio ekrane ........................................................................................................................................................................................ 30
Skystøjø kristalø ekrano reguliavimas ................................................................................................................................................................................................................ 31
Kaip naudotis vaizdo ieðkikliu ............................................................................................................................................................................................................................. 32
Vaizdo fokusavimas ....................................................................................................................................................................................................................................... 32
2
Turinys
Vaizdo áraðo atkûrimas skystøjø kristalø ekrane ................................................................................................................................................................................................. 33
Skystøjø kristalø ekrane atkuriamo vaizdo parametrø reguliavimas ............................................................................................................................................................... 34
Garso, atkuriamo per garsiakalbá, reguliavimas ................................................................................................................................................................................................. 34
Papildomos áraðymo funkcijos ..................................................................................................................................................................................................................... 35
Kaip naudotis ávairiomis videokameros funkcijomis ............................................................................................................................................................................................ 35
Meniu punktø nuostatø pakeitimas ................................................................................................................................................................................................................. 35
Videokameros perjungimas á reþimus CAMERA, PLAYER bei M.REC ir M.PLAY ......................................................................................................................................... 35
Funkcijø pasirinkimas kiekviename ið reþimø ................................................................................................................................................................................................ 36
CLOCK SET (laikrodþio nustatymas) ............................................................................................................................................................................................................. 37
REMOCON (distancinio valdymo pultas) ....................................................................................................................................................................................................... 38
BEEP SOUND (garsiniai signalai) ................................................................................................................................................................................................................. 39
SHUTTER SOUND (sklendës spragtelëjimas) .............................................................................................................................................................................................. 40
DEMONSTRATION (demonstravimo funkcija) ............................................................................................................................................................................................... 41
PROGRAM AE (programinë automatinë ekspozicija) .................................................................................................................................................................................... 42
Programinës automatinës ekspozicijos reþimø iðrinkimas ............................................................................................................................................................................. 43
WHT. BALANCE (baltos spalvos balanso reguliavimas) ................................................................................................................................................................................ 44
Skaitmeninis vaizdo transfokavimas .............................................................................................................................................................................................................. 45
Subjekto vaizdo priartinimas/atitolinimas ....................................................................................................................................................................................................... 45
Skaitmeninis transfokavimas ......................................................................................................................................................................................................................... 46
EIS (elektroninis vaizdo stabilizavimas) ......................................................................................................................................................................................................... 47
DSE (skaitmeniniø efektø) iðrinkimas ............................................................................................................................................................................................................ 48
Specialiøjø efektø pasirinkimas ...................................................................................................................................................................................................................... 49
FLASH EFECT (blykstës efektas) .................................................................................................................................................................................................................. 50
CUSTOM Q. (vartotojo nuostatos) ................................................................................................................................................................................................................. 51
REC MODE (áraðymo reþimas) ...................................................................................................................................................................................................................... 52
AUDIO MODE (garso signalo reþimas) .......................................................................................................................................................................................................... 53
WIND CUT (vëjo keliamo triukðmo slopinimas) ............................................................................................................................................................................................. 54
DATE/TIME (data/laikas) ............................................................................................................................................................................................................................... 55
TV DISPLAY (informacijos atvaizdavimas) .................................................................................................................................................................................................... 56
Kaip naudotis greitosios kreipties meniu ............................................................................................................................................................................................................ 57
Greitosios kreipties meniu konfigûravimas ..................................................................................................................................................................................................... 58
SHUTTER & EXPOSURE (sklendës judëjimo greitis ir ekspozicija) .............................................................................................................................................................. 59
Supaprastinto filmavimo reþimas (pradedantiesiems) ........................................................................................................................................................................................ 60
Filmavimas, naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus ................................................................................................................................................................................ 61
MF/AF (rankinis fokusavimas/automatinis fokusavimas) .................................................................................................................................................................................... 62
Automatinis fokusavimas ............................................................................................................................................................................................................................... 62
Rankinis fokusavimas .................................................................................................................................................................................................................................... 62
BLC (fono apðviestumo kompensavimas) .......................................................................................................................................................................................................... 63
Palaipsnis vaizdo nuslopinimas ir iðryðkinimas .................................................................................................................................................................................................. 64
Filmavimo pradþia .......................................................................................................................................................................................................................................... 64
Filmavimo pabaiga (naudojantis vaizdo palaipsnio nuslopinimo/iðrykinimo funkcija) ..................................................................................................................................... 64
3
Turinys
Papildomo garso áterpimas ................................................................................................................................................................................................................................. 65
Papildomo garso áterpimo procedûra ............................................................................................................................................................................................................. 65
Kaip atkurti papildomai áterpto garso áraðà ..................................................................................................................................................................................................... 66
Nejudamø vaizdø áraðymas ................................................................................................................................................................................................................................ 67
Nejudamø vaizdø paieðka .............................................................................................................................................................................................................................. 67
Filmavimas tamsoje ........................................................................................................................................................................................................................................... 68
Ávairûs filmavimo bûdai ....................................................................................................................................................................................................................................... 69
Atkûrimas ....................................................................................................................................................................................................................................................... 70
Kasetës juostos áraðo atkûrimas ......................................................................................................................................................................................................................... 70
Vaizdo atkûrimas skystøjø kristalø ekrane ...................................................................................................................................................................................................... 70
Vaizdo atkûrimas televizoriaus ekrane ........................................................................................................................................................................................................... 70
Videokameros prijungimas prie televizoriaus, kuriame yra audio/videosignalo áëjimo lizdai ........................................................................................................................... 70
Videokameros prijungimas prie televizoriaus, kuriame nëra audio/videosignalo áëjimo lizdø .............................................................................................................................. 71
Atkûrimas ....................................................................................................................................................................................................................................................... 71
Ávairios funkcijos, kuriomis galima naudotis iðrinkus PLAYER reþimà ................................................................................................................................................................ 72
Atkûrimo pauzë .............................................................................................................................................................................................................................................. 72
Siuþeto paieðka (tiesiogine ar atgaline kryptimi) ............................................................................................................................................................................................ 72
Sulëtintas atkûrimas (tiesiogine ar atgaline kryptimi) ..................................................................................................................................................................................... 72
Vaizdo áraðo atkûrimas po vienà kadrà .......................................................................................................................................................................................................... 73
Vaizdo áraðo atkûrimas du kartus didesniu greièiu ......................................................................................................................................................................................... 73
ZERO MEMORY (juostos skaitiklio nuliniø parodymø atmintis) .......................................................................................................................................................................... 74
Áraðymas, esant iðrinktam PLAYER reþimui (tik VP-D85i/D87Di/D87i modeliai) ....................................................................................................................................... 75
Duomenø perdavimas per IEEE 1394 prievadà ........................................................................................................................................................................................... 76
DV standarto duomenø perdavimas naudojant sujungimà per IEEE 1394 (i.LINK) prievadà ............................................................................................................................. 76
Prijungimas prie DV aparatûros ......................................................................................................................................................................................................................... 76
Prijungimas prie asmeninio kompiuterio ............................................................................................................................................................................................................. 76
Sistemos konfigûracija ....................................................................................................................................................................................................................................... 77
Áraðymas ið papildomos aparatûros, sujungimus atlikus DV duomenø perdavimui skirtu kabeliu (tik VP-DXXi modeliai) .................................................................................. 77
USB sàsaja ..................................................................................................................................................................................................................................................... 78
Skaitmeninio videosignalo perdavimas per USB lizdà ........................................................................................................................................................................................ 78
Sistemos konfigûracija ....................................................................................................................................................................................................................................... 78
DVC Media 4.0 programos ádiegimas ................................................................................................................................................................................................................. 79
Prijungimas prie asmeninio kompiuterio ............................................................................................................................................................................................................. 81
Skaitmeninio fotoaparato reþimas (tik VP-D590/D590i/D590T/D590Ti modeliai) ....................................................................................................................................... 82
Memory Stick kortelë .......................................................................................................................................................................................................................................... 82
Funkcijos, kuriomis galima naudotis su Memory Stick kortele ....................................................................................................................................................................... 82
Kaip ádëti ir iðimti Memory Stick kortelæ .......................................................................................................................................................................................................... 83
Aplankø ir failø struktûra ................................................................................................................................................................................................................................ 84
4
Turinys
Vaizdo formatas ............................................................................................................................................................................................................................................. 84
Videokameros veikimo reþimo iðrinkimas .......................................................................................................................................................................................................... 84
Vaizdo kokybës reþimo pasirinkimas .................................................................................................................................................................................................................. 85
Kaip pasirinkti vaizdo kokybës reþimà ........................................................................................................................................................................................................... 85
Vaizdø, áraðomø á Memory Stick kortelæ, kiekis .............................................................................................................................................................................................. 85
Nejudamø vaizdø áraðymas á Memory Stick kortelæ ............................................................................................................................................................................................ 86
Vaizdø áraðymas á Memory Stick kortelæ ......................................................................................................................................................................................................... 86
Sustabdyto vaizdo kadrø kopijavimas ............................................................................................................................................................................................................ 87
Nejudamø vaizdø atkûrimas ............................................................................................................................................................................................................................... 88
Vaizdø atkûrimas po vienà ............................................................................................................................................................................................................................. 88
Nepertraukiamas vaizdø atkûrimas ................................................................................................................................................................................................................ 88
Keleto vaizdø atkûrimas vienu metu (Multi Screen) ....................................................................................................................................................................................... 89
Nejudamø vaizdø kopijavimas ið juostos á kortelæ .............................................................................................................................................................................................. 90
Nejudamø vaizdø þymëjimas spausdinimo þenkleliu .......................................................................................................................................................................................... 91
Vaizdø apsauga nuo atsitiktinio iðtrynimo ........................................................................................................................................................................................................... 92
Nejudamø vaizdø trynimas ................................................................................................................................................................................................................................. 93
Memory Stick kortelës formatavimas .................................................................................................................................................................................................................. 94
Dëmesio! .......................................................................................................................................................................................................................... 94
Videokameros prieþiûra ................................................................................................................................................................................................................................. 95
Baigus filmuoti .................................................................................................................................................................................................................................................... 95
Videokameros valymas ir prieþiûra ..................................................................................................................................................................................................................... 96
Vaizdo ieðkiklio valymas ................................................................................................................................................................................................................................ 96
Videogalvuèiø valymas .................................................................................................................................................................................................................................. 96
Kaip videokamera naudotis uþsienyje ................................................................................................................................................................................................................ 97
Srovës ðaltiniai ............................................................................................................................................................................................................................................... 97
TV sistemos ................................................................................................................................................................................................................................................... 97
Veikimo sutrikimø paieðka ............................................................................................................................................................................................................................ 98
Veikimo sutrikimø paðalinimas ........................................................................................................................................................................................................................... 98
Savidiagnostikos funkcijos indikacijos skystøjø kristalø ekrane ..................................................................................................................................................................... 98
Drëgmës kondensavimasis ............................................................................................................................................................................................................................ 98
Savidiagnostikos funkcijos indikacijos atvaizdavimas skystøjø kristalø ekrane esant iðrinktam M.REC/M.PLAY reþimui .............................................................................. 99
Techniniai duomenys .................................................................................................................................................................................................................................. 101
Rodyklë ......................................................................................................................................................................................................................................................... 102
5
Perspëjimai ir saugos reikalavimai
Pastabos, susijusios su skystøjø kristalø ekrano skydelio pasukimu
Skystøjø kristalø ekrano skydelá reikia pasukti atsargiai, kaip taip parodyta pavyzdþiuose.
Neteisingai pasukant ekrano skydelá, gali bûti paþeistas ðarnyras, jungiantis ekrano skydelá ir videokamerà.
1. Skystøjø kristalø ekrano skydelis yra uþdarytas.
2. Áprastinis filmavimas, vaizdà stebint skystøjø kristalø ekrane.
1
2
3. Filmavimas, vaizdà ið virðaus stebint skystøjø kristalø ekrane.
3
4. Filmavimas, vaizdà stebint skystøjø kristalø ekrane ið priekio.
4
5. Filmavimas, skystøjø kristalø ekrano skydeliui esant uþdarytam.
5
6
Perspëjimai ir saugos reikalavimai
Pastabos, susijusios su Autoriø Teisëmis
Televizijos laidos, videokasetës, DVD diskai, kino filmai ir kita videomedþiaga gali bûti apsaugota Autoriø Teisëmis. Nesankcionuotas tokios
videomedþiagos kopijavimas gali bûti nusikalstamas.
Pastabos, susijusios su drëgmës kondensavimusi
1. Staiga pakitus aplinkos temperatûrai, videokameros viduje gali ávykti drëgmës kondensavimasis.
Pavydþiai:
- Þiemà videokamerà atneðus ið lauko á ðiltà patalpà.
- Vasarà videokamerà iðneðus ið vësios patalpos á laukà.
þenklelis), videokamerà praviru kasetës skyreliu reikia
2. Suveikus áspëjimo apie drëgmës kondensavimàsi sistemai (kai yra atvaizduojamas (
palikti sausoje ðiltoje vietoje apytikriai 2 valandoms (nuo videokameros reikia nuimti baterijà).
Saugos reikalavimai
1. Pasirûpinkite, kad videokameros neveiktø karðtis (aukðtesnë nei 60°C temperatûra).
Pavyzdþiui, draudþiama videokamerà palikti saulëkaitoje stovinèiame automobilyje.
2. Bûtina pasirûpinti, kad videokamera nesuðlaptø.
Videokamerà reikia saugoti nuo lietaus, vandens ir drëgmës.
Suðlapusi videokamera gali bûti sugadinta, o kai kuriais atvejais netgi nepataisomai.
7
Perspëjimai ir saugos reikalavimai
Pastabos, susijusios su baterija
-
Prieð pradëdami filmuoti, ásitikinkite, kad baterija yra pilnutinai ákrauta.
Videokameros maitinimà reikia ájungti tik tuomet, kai ketinate naudotis videokamera.
Kai videokamera yra parengties bûsenoje (esant iðrinktam CAMERA reþimui), jei 5 minuèiø laikotarpiu
nebus atliekami jokie valdymo veiksmai, videokamera automatiðkai iðsijungs. Tokiu bûdu yra taupoma
elektros energija.
Baterijà bûtina patikimai pritvirtinti. Nukritusi baterija gali bûti paþeista.
Kà tik ásigyta baterija nëra ákrauta.
Prieð naudojantis baterija, jà reikia pilnutinai ákrauti.
Filmuojant didelës trukmës siuþetà, rekomenduojama naudotis ne skystøjø kristalø ekranu, o vaizdo
ieðkikliu. Naudojantis skystøjø kristalø ekranu, yra sunaudojama daugiau energijos.
* Pasibaigus baterijos tarnavimo laikui, reikia kreiptis á prekybos ástaigà, kurioje baterijà ásigyjote. Baterija turi bûti utilizuojama kaip cheminës
atliekos.
Pastabos, susijusios su videogalvuèiø valymu
-
Siekiant uþtikrinti aukðtà áraðomo ir atkuriamo vaizdo kokybæ, bûtina reguliariai valyti videogalvutes. Jei vaizdas yra atkuriamas su triukðmais arba
ekranas nusidaþo mëlynai, gali bûti, kad videogalvutës uþsiterðë.
Tokiu atveju videogalvutes reikia nuvalyti naudojant sausojo tipo valanèiàjà kasetæ.
Draudþiama naudoti drëgnojo tipo valanèiàjà kasetæ.
Prieðingu atveju videogalvutës gali bûti paþeistos.
8
Perspëjimai ir saugos reikalavimai
Pastabos, susijusios su objektyvu
-
Filmuojant lauke, draudþiama objektyvà nutaikyti á saulæ.
Tiesioginiai saulës spinduliai gali paþeisti átaisà su susietøjø krûviø matrica (CCD).
Pastabos, susijusios su elektroniniu vaizdo ieðkikliu
1. Bûtina pasirûpinti, kad á vaizdo ieðkiklá nepatektø tiesioginiai saulës spinduliai.
Tiesioginiai saulës spinduliai gali paþeisti vaizdo ieðkiklio vidinæ dalá.
2. Draudþiama videokamerà kelti suëmus vaizdo ieðkiklá.
3. Draudþiama vaizdo ieðkiklá traukti naudojant jëgà. Prieðingu atveju jis gali bûti paþeistas.
Pastabos, susijusios su skystøjø kristalø ekrano naudojimu áraðymo ar atkûrimo metu
1. Videokameros skystøjø kristalø ekranas yra pagamintas naudojant labai tikslias
technologijas. Taèiau, ekrane gali matytis maþyèiø raudonø, mëlynø ar þaliø taðkeliø.
Tai yra normalus reiðkinys ir neátakoja áraðomo vaizdo.
2. Stipriai apðvietus skystøjø kristalø ekranà, gali bûti sunku áþiûrëti jame atkuriamà vaizdà.
Tokiu atveju rekomenduojama naudotis vaizdo ieðkikliu.
3. Tiesioginiai saulës spinduliai gali paþeisti skystøjø kristalø ekranà.
Pastabos, susijusios su rankiniu dirþeliu
-
Siekiant uþtikrinti áraðomo vaizdo stabilumà, reikia tinkamai sureguliuoti rankinio dirþelio ilgá.
Perkiðant rankà per dirþelá, draudþiama naudoti jëgà. Prieðingu atveju jis gali bûti paþeistas.
9
Perspëjimai ir saugos reikalavimai
Pastabos, susijusios su vidine lièio jonø baterija
1. Vidinës lièio baterijos dëka yra iðsaugomi laikrodþio parodymai bei pasirinktosios meniu funkcijø nuostatos net ir tuomet, kai nuo videokameros
yra atjungtas tinklo adapteris ar baterija.
2. Videokamera naudojantis normaliai, lièio baterijos tarnavimo laikas yra apytikriai 6 mënesiai.
3. Vidinei baterijai baigiant nusilpti, videokamerà perjungus á CAMERA reþimà, apytikriai 5 sekundes blykèioja datos ir laiko indikacija.
Tokiu atveju lièio baterijà reikia pakeisti nauja (CR2025).
4. Netinkamai ádëta vidinë lièio baterija gali sprogti.
Leidþiama naudoti tik to paties arba analogiðko tipo baterijà.
Perspëjimas: Lièio baterijà reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei vaikas baterijà prarijo, bûtina nedelsiant kreiptis á gydytojà.
10
Apþvalga
Videokameros ypatybës
•
Skaitmeniniø duomenø perdavimas per IEEE1394 prievadà
Videokameros vidinio prievado iEEE1394 (i.LINKTM - duomenø sekos perdavimo protokolas ir ryðio sistema, naudojama perduoti skaitmeniná
videosignalà) dëka tiek judamus, tiek nejudamus vaizdus galima kopijuoti ið videokameros á asmeniná kompiuterá. Naudojantis kompiuteriu,
vaizdus galima redaguoti. (VP-DXX modeliø videokameros negali priimti ir áraðyti skaitmeninio signalo ið kitos DV aparatûros).
•
USB sàsaja, skirta perduoti skaitmeninius duomenis
USB sàsajos dëka Jûs galite ið videokameros á kompiuterá kopijuoti nejudamus vaizdus bei trumpus siuþetus, nenaudodami jokiø papildomø
priedø.
•
Nejudamø vaizdø áraðymo funkcija
Esant iðrinktam CAMERA reþimui, ðios funkcijos dëka Jûs galite áraðyti nejudamus vaizdus kartu su garsu.
•
Skaitmeninis vaizdo transfokavimas (iki 400 kartø) (VP-D87D/D87Di: iki 500 kartø)
Jûs turite galimybæ subjekto vaizdà padidinti iki 400 kartø.
•
Spalvoto vaizdo plonø plëveliø technologijos skystøjø kristalø ekranas
Jûsø videokameros skystøjø kristalø ekrane yra didelës skiriamosios gebos, kas uþtikrina itin raiðkø vaizdà. Jûs galite nedelsdami atkurti kà tik
áraðytà siuþetà, vaizdà stebëdami videokameros skystøjø kristalø ekrane.
•
Elektroninis vaizdo stabilizavimas
Vaizdo skaitmeninio stabilizavimo funkcijos (EIS) dëka yra kompensuojamas kameros virpëjimas, kas bûna pastebima filmuojant smarkiai nutolusá
vaizdà.
•
Ávairûs skaitmeniniai efektai
Naudodamiesi skaitmeniniais efektais (DSE), Jûs galite savo áraðams suteikti originalumo.
•
Fono apðviestumo kompensavimas (BLC)
FIlmuojant subjektà, uþ kurio nugaros yra stiprios ðviesos ðaltinis, ði funkcija kompensuoja fono, kuriame yra filmuojamas subjektas, apðviestumà.
•
Programinës automatinës ekspozicijos reþimai
Iðrenkant programinës automatinës ekspozicijos reþimus, sklendës judëjimo greitis bei objektyvo diafragma yra sureguliuojami automatiðkai.
•
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
F Á Memory StickTM kortelæ galima áraðyti nejudamus vaizdus ir juos atkurti.
F USB sàsajos dëka nejudamø vaizdø duomenis galima perduoti á asmeniná kompiuterá.
•
Filmavimas tamsoje
NIGHT CAPTURE funkcijos dëka Jûs turite galimybæ filmuoti tamsoje.
11
Apþvalga
Komplektuojami priedai
Ásitikinkite, kad Jûsø videokameros komplekte yra ðie priedai.
Pagrindiniai priedai
1. Lièio jonø baterija
2. Tinklo adapteris
3. Elektros laidas
4. Audio/videosignalo
kabelis
5. Naudojimo instrukcija 6. Lièio baterijos
7. S-VIDEO kabelis
8. Distancinio valdymo
pultas
9. Neðiojimo dirþelis
10. USB kabelis
11. SCART adapetris
12. Programinë áranga
13. Memory Stick
kortelë
14. Þiedas
1. Lièio jonø baterija
2. Tinklo adapteris
3. Elektros laidas
4. Audio/videosignalo kabelis
5. Naudojimo instrukcijø knygelë
6. Lièio baterijos distancinio valdymo pultui ir videokamerai (CR2025, 2 vnt.)
7. S-VIDEO kabelis
8. Distancinio valdymo pultas
9. Neðiojimo dirþelis
10. USB kabelis
11. SCART adapteris
12. Kompaktinis diskas su programine áranga
13. Memory Stick kortelë
14. Þiedas
12
Apþvalga
Vaizdas ið priekio ir ið kairës
1. Smart Shoe priedø tvirtinimo lizdas
e
9. Vaizdo ieðkiklis
8. Skystøjø kristalø ekrano
skydelis
7. EASY mygtukas
2. Objektyvas
s
6. CUSTOM mygtukas
3. Vidinis mikrofonas
4. Infraraudonøjø spinduliø skleidimo langelist
5. Infraraudonøjø spinduliø jutiklisr
1. Smart Shoe priedø tvirtinimo lizdas
6. CUSTOM mygtukas (61 psl.)
2. Objektyvas
7. EASY mygtukas (60 psl.)
3. Vidinis mikrofonas
8. Skystøjø kristalø ekrano skydelis
4. Infraraudonøjø spinduliø skleidimo langelis
9. Vaizdo ieðkiklis (32 psl.)
5. Infraraudonøjø spinduliø jutiklis
13
Apþvalga
Vaizdas ið kairës
1. Funkciniai mygtukai
REV
FWD
REC SEARCH
S.SHOW
DELETE
FADE
BLC
DISPLAY
8. Reþimø selektorius
2. Garsiakalbis
7. Meniu ratukas
6. ENTER mygtukas
5. MENU mygtukas
3. DV OUT:VP-Dxx
DV IN/OUT:VP-Dxxi
4. DC lizdas
1. Funkciniai mygtukai
PLAYER reþimas
: (pervyniojimas
atgaline kryptimi)
CAMERA reþimas
REC SEARCH – (siuþeto
paieðka)
M.PLAY reþimas
Paieðka atgaline kryptimi
2. Garsiakalbis
3. DV áëjimas (VP-Dxx)
DV áëjimas/iðëjimas (VP-Dxxi)
REC SEARCH + (siuþeto
: (pervyniojimas
tiesiogine kryptimi) paieðka)
Paieðka tiesiogine kryptimi
4. DC (nuolatinës srovës áëjimo) lizdas
^/2 : (atkûrimas/pauzë) FADE (nuslopinimas)
Nepetraukiamas vaizdø
atkûrimas (S.SHOW)
5. MENU mygtukas
F
: (sustabdymas)
DISPLAY
14
BLC (fono apðviestumo
kompensavimas)
Trynimas (DELETE)
DISPLAY
DISPLAY
6. ENTER mygtukas
7. Meniu ratukas
8. Reþimø selektorius (kasetë/Memory Stick
kortelë)
Apþvalga
Vaizdas ið deðinës ir ið virðaus
1. Transfokavimo svirtelër
2. PHOTO mygtukas
3. Funkcinë rankenëlë
n
4. START/STOP mygtukas
10. NIGHT CAPTURE selektorius
9.
8.
7.
6.
Iðorinio mikrofono prijungimo lizdas
Audio/videosignalo lizdas
USB lizdas
S-VIDEO lizdas
5. Rankinio dirþelio tvirtinimo lizdas
1. Transfokavimo svirtelë
2. PHOTO mygtukas (67 psl.)
3. Funkcinë rankenëlë (CAMERA/PLAYER) (21 psl.)
4. START/STOP mygtukas
5. Rankinio dirþelio tvirtinimo lizdas
6. S-VIDEO lizdas
7. USB lizdas
8. Audio/videosignalo lizdas
9. Iðorinio mikrofono prijungimo lizdas
10.NIGHT CAPTURE selektorius
15
Apþvalga
Vaizdas ið deðinës ir ið virðaus
8. Plyðys Memory Stick kortelei
7. Baterijos atpalaidavimo mygtukas
CHARGE
1. Ákrovimo indikatorius
2. Kabliukas neðiojimo
dirþeliui
3. Lièio baterijos skyrelio
dangtelis
1. Ákrovimo indikatorius
2. Kabliukas neðiojimo dirþeliui
3. Lièio baterijos skyrelio dangtelis
4. Trikojo tvirtinimo lizdas
5. TAPE EJECT rankenëlë
6. Vaizdo ieðkiklio objektyvo reguliavimo rankenëlë
7. Baterijos atpalaidavimo mygtukas
8. Plyðys Memory Stick kortelei
16
4. Trikojo tvirtinimo lizdas
6. Vaizdo ieðkiklio objektyvo
reguliavimo rankenëlë
5. TAPE EJECT rankenëlë
Apþvalga
Distancinio valdymo pultas
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER
4. ZERO MEMORY
5. PHOTO SEARCH
13. A.DUB
6.
(FF)
7.
(REW)
8.
(PLAY)
START/
STOP
17. DISPLAY
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
F.ADV
DISPLAY
16. Transfokavimo mygtukai
SLOW
X2
15. X2
18. DATE/TIME
14.
(SLOW)
12. (STILL)
11.
(STOP)
9. F. ADV
+
10. Kryptiniai mygtukai
1. PHOTO mygtukas
10. Kryptiniai mygtukai (
2. START/STOP mygtukas
11. F (sustabdymo) mygtukas
3. Taimerio mygtukas (20 psl.)
12. 2 (pauzës) mygtukas
4. ZERO MEMORY mygtukas (74 psl.)
13. A.DUB (papildomo garso áraðymo) mygtukas (65 psl.)
5. Nejudamø vaizdø paieðkos mygtukas
14.
6. (pervyniojimo tiesiogine kryptimi) mygtukas
15. Atkûrimo du kartus didesniu greièiu funkcijos mygtukas (73 psl.)
7. (pervyniojimo atgaline kryptimi) mygtukas
16. Transfokavimo mygtukai
8. ^ (atkûrimo) mygtukas
17. DISPLAY (ekraniniø indikatoriø atvaizdavimo) mygtukas (17 psl.)
9. Atkûrimo po vienà kadrà mygtukas (73 psl.)
18. DATE/TIME mygtukas
, %)
(sulëtinto atkûrimo) mygtukas
17
Apþvalga
Informacija, atvaizduojama esant iðrinktam CAMERA ir PLAYER reþimui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Baterijos ákrovos lygio indikatorius (26 psl.)
Filmavimo reþimo (Custom) arba (Easy) indikatorius (60, 61 psl.)
DSE (skaitmeniniø specialiøjø efektø) reþimas (48 psl.)
Automatinës programinës ekspozicijos reþimas (42 psl.)
Baltos spalvos balanso reþimas (44 psl.)
Fono apðvietumo kompensavimo reþimas (63 psl.)
Rankinis fokusavimas (62 psl.)
Sklendës judëjimo greitis ir diafragmos nuostata (59 psl.)
Transfokavimo svirties padëtis (45 psl.)
Filmavimo tamsoje funkcijos indikatorius (68 psl.)
Data/laikas (55 psl.)
USB sujungimo indikatorius
Distancinio valdymo pulto veikimo indikatorius
Vëjo keliamo triukðmo slopinimo funkcijos indikatorius (54 psl.)
Audiosignalo áraðymo reþimas (53 psl.)
Juostos skaitiklio nuliniø parodymø atminties funkcijos indikatorius (74 psl.)
Likusio juostos kiekio indikacija (minutëmis)
Juostos skaitiklis
Funkcionavimo reþimas
Juostos judëjimo greitis
Nejudamø vaizdø áraðymo reþimas
Taimerio indikatorius (20 psl.)
Elektroninis vaizdo stabilizavimas (47 psl.)
Garso stiprumo indikacija (33 psl.)
Atkuriamo garso kanalas
DV áëjimas (skaitmeninio videosignalo áëjimo reþimas) (VP-DXXi) (77 psl.)
Drëgmës kondensavimosi indikatorius (78 psl.)
Praneðimø atvaizdavimo eilutë
Blykstës reþimas
18
Informacija, atvaizduojama
iðrinkus CAMERA reþimà
23
1
2
3
4
6
5
7
22 21
20
19
REC
BLC
18
17
16
28
15
14
13
12
29
11
M-0:00:00
CUSTOM
MIRROR
5 5 min
TAPE !
1 6 bit
NIGHT CAPTURE
SHUTTER
EXPOSURE
20:00
1.NOV.2002
9
10
ZOOM
SHUTTER
8
EXPOSURE
Informacija, atvaizduojama
iðrinkus PLAYER reþimà
21
25
16
SOUND [ 2 ]
20
19
M-0:00:00
5 5 min
27
...C
1 6 bit
28
'9
26
12:00
1.NOV.2002
VOL.
[11]
24
11
Apþvalga
Informacija, atvaizduojama esant iðrinktam M.REC ir M.PLAY reþimui
A. Aplanko ir failo numeris (88 psl.)
B. Vaizdø skaièius
- Esamojo vaizdo numeris/bendras áraðytø vaizdø skaièius
C. Atminties kortelës talpos indikatorius
D. Vaizdo áraðymo/kopijavimo indikatorius
E. Kokybës reþimas
F. Apsaugos nuo atsitiktinio iðtrynimo indikatorius (92 psl.)
G. Spausdinimo þenklelis (91 psl.)
H. Nepetraukiamo vaizdø atkûrimo reþimo indikatorius
Informacija, atvaizduojama
iðrinkus M.REC reþimà
E D C
64
•
Informacijos atvaizdavimas/atvaizdavimo atðaukimas
Paspauskite videokameros kairiajame ðone átaisytà DISPLAY mygtukà.
- Kiekvienà kartà, paspaudus ðá mygtukà, informacijos atvaizdavimo funkcija yra ájungiama/iðjungiama.
- Iðjungus informacijos atvaizdavimo reþimà:
Esant iðrinktam CAMERA reþimui: parengties bûsenos (STBY), áraðymo reþimo (REC),
supaprastinto filmavimo reþimo (EASY.Q) ar filmavimo naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus
reþimo (CUSTOM Q.) indikatoriai yra atvaizduojami 3 sekundes po mygtuko paspaudimo, o po to
iðnyksta.
Esant iðrinktam PLAYER reþimui: paspaudus bet kurá funkciná mygtukà, jo indikatorius yra
atvaizduojamas 3 sekundes po mygtuko paspaudimo, o po to iðnyksta.
Datos/laiko atvaizdavimo funkcijos ájungimas/iðjungimas
- Informacijos atvaizdavimo funkcijos ájungimas/iðjungimas neátakoja datos/laiko atvaizdavimo.
- Naudojantis meniu, galima ájungti/iðjungti datos ir laiko atvaizdavimo funkcijà (55 psl.).
- Datos ir laiko atvaizdavimo funkcijà taip pat galima ájungti/iðjungti naudojantis greitosios kreipties
meniu (57 psl.) (tik CAMERA ir M.REC reþimai).
B
MEMORY STICK !
SHUTTER
EXPOSURE
Informacijos atvaizdavimas/atvaizdavimo atðaukimas
•
[22/240]
10 sec
CUSTOM
MIRROR
20:00
1.NOV.2001
Informacija, atvaizduojama
iðrinkus M.PLAY reþimà
H
F
G
000
SLIDE
[22/240]
MEMORY STICK !
20:00
A
100-0000
1.NOV.2001
19
Apþvalga
Kaip naudotis distancinio valdymo pultu
Baterijos ádëjimas á distancinio valdymo pultà
✤ Á distancinio valdymo pultà reikia ádëti lièio baterijà arba jà pakeisti ðiais atvejais:
- Kà tik ásigijus videokamerà.
- Jei distancinis valdymas neveikia.
✤ Lièio baterijà bûtina ádëti laikantis poliarumo (“+” ir “–” þymëjimo).
START/
STOP
Savæs filmavimas, áraðymo procesà valdant distancinio valdymo pultu
Taimerio funkcijos, valdomos distancinio valdymo pultu, dëka áraðymo proceso pradþià galima uþdelsti 10 sekundþiø.
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA reþimà.
2. Spaudykite SELF TIMER mygtukà, iki ekrane bus atvaizduotas taimerio indikatorius.
3. Jei pageidaujate pradëti áraðymo uþdelsimo laiko atskaità, paspauskite START/STOP mygtukà.
- Praëjus 10 sekundþiø, prasidës áraðymas.
- Jei pageidaujate iðjungti áraðymo reþimà, paspauskite START/STOP mygtukà.
20
Taimerio
mygtukas
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
F.ADV
DISPLAY
DATE/
TIME
SLOW
X2
Parengimas
Lièio baterijos ádëjimas
✤ Lièio baterijos dëka yra iðsaugomi videokameros laikrodþio parodymai ir meniu funkcijø nuostatos net ir tuomet, kai nuo videokameros yra
atjungtas srovës ðaltinis (baterija ar tinklo adapteris).
✤ Normaliai naudojantis videokamera, vidinës lièio baterijos tarnavimo laikas yra apytikriai 6 mënesiai.
✤ Vidinei baterijai baigiant nusilpti, videokamerà perjungus á CAMERA reþimà, apytikriai 5 sekundes blykèioja datos ir laiko indikacija.
Tokiu atveju lièio baterijà reikia pakeisti nauja (CR2025).
1. Atidarykite vidinës lièio baterijos skyrelio dangtelá.
2. Á laikiklá ádëkite lièio baterijà (“[” þenklelis turi bûti iðorëje).
3. Uþdarykite vidinës lièio baterijos skyrelio dangtelá.
Pastaba
Vidinæ lièio baterijà reikia ádëti teisingai.
Perspëjimas: Lièio baterijà reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Atsitiktinai prarijus lièio baterijà, reikia nedelsiant kreiptis á gydytojà.
21
Parengimas
Rankinio ir neðiojimo dirþelio ilgio reguliavimas
Prieð pradedant filmuoti, reikia ásitikinti, kad rankinis dirþelis yra tinkamai sureguliuotas.
Rankinis dirþelis suteikia galimybæ:
- Tvirtai ir stabiliai laikyti videokamerà.
- Paspausti transfokavimo ir START/STOP mygtukus, nepakeièiant rankos padëties.
Rankinis dirþelis
a. Atplëðkite rankinio dirþelio lipniàjà dalá.
c
b. Sureguliuokite rankinio dirþelio ilgá.
a
c. Prispauskite rankinio dirþelio lipniàjà dalá.
b
Neðiojimo dirþelis
Neðiojimo dirþelio dëka galima saugiai neðti videokamerà.
1. Dirþelio galà perkiðkite per videokameros korpuse esanèià àselæ.
Kità dirþelio galà perkiðkite per rankinio dirþelio þiedà.
2. Abu dirþelio galus perkiðkite per sagteles ir juos tvirtai uþverþkite.
Objektyvo þiedo pritvirtinimas
Objektyvo þiedas apsaugo nuo ðoniniø ðviesos spinduliø.
✤ Objektyvo þiedà priglauskite prie objektyvo ir prisukite laikrodþio rodyklës kryptimi.
22
1
2
Parengimas
Srovës ðaltinio parengimas
Videokamerai srovæ galima tiekti ið dviejø ðaltiniø:
- Tinklo adapterio (naudojamas filmuojant patalpoje).
- Baterijos (naudojama filmuojant lauke).
Tinklo adapterio ir elektros laido prijungimas
1. Prie tinklo adapterio prijunkite elektros laidà.
3RZHU
6ZLWFK
2. Elektros laido ðakutæ ájunkite á sieniná tinklo lizdà.
Pastaba
Elektros laido ðakutë turi atitikti sieniná tinklo lizdà.
CAMERA
CAMERA
OFF
OFF
PLAYER
PLAYER
3. Tinklo adapterio laido kiðtukà ájunkite á videokameros nuolatinës srovës áëjimo lizdà.
4. Laikydami nuspaustà funkcinës rankenëlës fiksatoriø, jà pasukite á padëtá CAMERA arba PLAYER. Videokamera persijungs á CAMERA, PLAYER,
M.REC arba M.PLAY reþimà.
Videokameros veikimo reþimø iðrinkimas
✤ Jei pageidaujate áraðinëti á kasetës juostà ar atkurti juostos áraðà, reþimø selektoriø perjunkite á padëtá TAPE.
✤ Jei pageidaujate áraðinëti á atminties kortelæ ar atkurti kortelës áraðà, reþimø selektoriø perjunkite á padëtá
MEMORY STICK.
MEMORY STICK
TAPE
23
Parengimas
Kaip naudotis lièio jonø baterija
✤ Nepertraukiamo áraðymo trukmë priklauso nuo:
- Naudojamos baterijos modelio.
- Naudojimosi transfokavimo funkcija daþnumo. Rekomenduojama turëti keletà ákrautø baterijø
Lièio jonø baterijos ákrovimas
1.
2.
3.
4.
Prie videokameros prijunkite baterijà.
Prie tinklo adapterio prijunkite elektros laidà ir jo ðakutæ ájunkite á tinklo lizdà.
Prie videokameros prijunkite adapterio nuolatinës srovës laidà.
Videokamerà iðjunkite. Ims blykèioti ákrovimo indikatorius.
Blykèiojimø daþnis
Ákrovos lygis
1 kartas per sekundæ
Maþiau nei 50%
2 kartai per sekundæ
50% - 75%
3 kartai per sekundæ
75% - 90%
Indikatorius nepertraukiamai
ðvieèia
90% - 100%
Indikatorius 1 sekundæ ðvieèia
ir 1 sekundæ neðvieèia
Klaida - baterijø blokà ir nuolatinës
srovës laidà atjunkite ir vël prijunkite.
5. Pasibaigus ákrovimo procesui, nuo videokameros atjunkite tinklo adapterá ir baterijà.
F Jei baterija bus palikta prijungta prie videokameros, ji silps net ir tuo atveju, jei videokameros maitinimas bus iðjungtas.
Pastaba
F Kà tik ásigyta baterija gali bûti ðiek tiek ákrauta.
F Siekiant uþtikrinti baterijos ilgaamþiðkumà ir palaikyti jos talpà, ákrautà baterijà reikia visuomet atjungti nuo videokameros.
24
Parengimas
Kaip naudotis lièio jonø baterija
Nepertraukiamo áraðymo trukmë
✤ Uþdarius skystøjø kristalø ekrano skydelá, ekranas automatiðkai iðsijungs; automatiðkai ásijungs vaizdo ieðkiklis.
✤ Lentelëje pateiktos áraðymo trukmës reikðmës yra apytikrës.
Reali áraðymo trukmë priklauso nuo videokameros eksploatavimo sàlygø.
Trukmë
Nepertraukiamo áraðymo trukmë
Ákrovimo
trukmë
Veikia ekranas
Veikia tik vaizdo ieðkiklis
SB-L110
Apytikriai 2
valandos
Apytikriai 1 valanda
ir 30 minuèiø
Apytikriai 2 valandos
SB-L220
Apytikriai 3
valandos ir 30
minuèiø
Apytikriai 3 valandos
ir 10 minuèiø
Baterija
Apytikriai 4 valandos
ir 10 minuèiø
Pastaba
F Baterijà reikia ákrauti, kur aplinkos oro temperatûra yra nuo 0°C iki 40°C.
Draudþiama baterijà ákrauti aplinkoje, kur oro temperatûra yra þemesnë nei 0°C.
F Baterija naudojantis aplinkoje, kur oro temperatûra yra þemesnë nei 0°C, arba jei baterija ilgà laikà buvo palinkoje, kur oro temperatûra yra
aukðtesnë nei 40°C, srovë ið jos bus tiekiama trumpesná laikà.
F Draudþiama baterijà padëti ðalia karðèio ðaltinio ar atviros liepsnos.
F Draudþiama baterijà ardyti, modifikuoti ar kaitinti.
F Bûtina pasirûpinti, kad baterijos “+” ir “–” kontaktai nebûtø sujungti tarpusavyje.
Prieðingu atveju ið baterijos gali iðtekëti elektrolitas, baterija gali perkaisti ar sukelti gaisrà.
25
Parengimas
Baterijos ákrovos lygio indikatorius
•
Ðis indikatorius rodo baterijos ákrovos lygá.
a.
b.
c.
d.
e.
Pilnutinai ákrauta
Sunaudota 20-40% energijos
Sunaudota 40%-80% energijos
Sunaudota 80%-95% energijos
Sunadota beveik 100% energijos (indikatorius blykèioja)
(videokamera greitai iðsijungs; baterijà pakeiskite kaip galima greièiau)
a
b
c
d
e
✤ Nepertraukiamo áraðymo apytikrës trukmës reikðmës yra pateiktos lentelëje (25 psl.).
✤ Nepertraukiamo áraðymo trukmë priklauso nuo aplinkos temperatûros ir baterijos ákrovos lygio. Esant þemai aplinkos temperatûrai,
nepertraukiamo áraðymo trukmë smarkiai sumaþëja. Lentelëje pateiktos reikðmës yra teisingos, jei videokamera yra naudojamasi 25°C
temperatûroje, kai baterija yra pilnutinai ákrauta. Priklausomai nuo eksploatavimo sàlygø, reali nepertraukiamo áraðymo trukmë gali skirtis nuo
nurodytos ðioje knygelëje.
Pastaba, susijusi su baterijos eksploatavimu
Baterijos korpuse yra átaisytas ákrovos lygio selektorius, kuris padës Jums nustatyti, ar baterija yra ákrauta.
Selektoriø galima perjungti á dvi padëtis, kuriose jø yra matomas juodas arba raudonas indikatorius. Nuspræskite,
kuri spalva reiðkia ákrautà baterijà ir selektoriø perjunkite á reikiamà padëtá.
26
Parengimas
Kasetës ádëjimas ir iðëmimas
✤ Ádedant kasetæ ar uþdarant kasetës laikiklá, draudþiama naudoti jëgà. Prieðingu atveju prietaisas gali bûti paþeistas.
✤ Draudþiama naudoti ne Mini DV formato kasetes.
1. Prie videokameros prijunkite srovës ðaltiná. Pastumdami OPEN/EJECT svirtelæ, atidarykite
kasetës skyrelio dangtelá.
- Kasetës laikiklis bus automatiðkai iðkeltas.
2. Kasetæ á laikiklá ádëkite taip, kad permatomas kasetës langelis bûtø atkreiptas á iðoræ, o áraðo
apsaugos lieþuvëlis bûtø matomas.
3. Paspausdami kasetës skyrelio PUSH þymæ, uþdarykite kasetës skyrelá (turi pasigirsti
spragtelëjimas).
- Kasetës laikiklis bus automatiðkai átrauktas á videokameros vidø.
4. Uþdarykite kasetës skyrelio dangtelá.
- Uþdarant kasetës skyrelio dangtelá, turi pasigirsti spragtelëjimas.
1
2
3
4
push
Pastaba
Jûs turite galimybæ kasetës juostos áraðà apsaugoti nuo atsitiktinio iðtrynimo.
a. Kasetës juostos áraðo apsauga nuo atsitiktinio iðtrynimo
Kasetës juostos áraðo apsaugos selektoriø perjunkite á padëtá, kurioje anga nëra uþdengiama.
a. APSAUGA
a. Kasetës juostos áraðo apsaugos nuo atsitiktinio iðtrynimo atðaukimas
Kasetës juostos áraðo apsaugos selektoriø perjunkite á pradinæ padëtá (anga turi bûti uþdengta).
•
Kaip laikyti kasetes
a. Bûtina pasirûpinti, kad kaseèiø neveiktø magnetinis laukas.
b. Reikia vengti drëgmës ir dulkiø.
c. Kasetes reikia laikyti vertikalioje padëtyje. Draudþiama kasetes laikyti vietoje, kur krenta tiesioginiai
saulës spinduliai.
d. Bûkite atidûs, kad kasetës nenukristø ir saugokite jas nuo smûgiø.
b. GALIMA ÁRAÐYTI
27
Filmavimo pagrindai
Jûsø pirmasis áraðas
1. Prie videokameros prijunkite srovës ðaltiná (23 psl.).
(Prijunkite tinklo adapterá arba ákrautà baterijà)
F Á videokamerà ádëkite kasetæ (27 psl.).
2. Nuo videokameros objektyvo nuimkite dangtelá ir já pritvirtinkite prie rankinio dirþelio.
3. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
F Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá TAPE.
F Atidarykite skystøjø kristalø ekrano skydelá ir ásitikinkite, kad jame yra
atvaizduojamas praneðimas STBY.
F Jei kasetës juostos áraðas yra apsaugotas nuo atsitiktinio iðtrynimo, bus
atvaizduotas praneðimas STOP ir PROTECTION!.
F Ásitikinkite, kad subjekto, kurá pageidaujate filmuoti, vaizdas yra atkuriamas
skystøjø kristalø ekrane arba vaizdo ieðkiklyje.
F Ásitikinkite, kad baterijos ákrovos lygio indikatorius rodo, kad baterijos ákrovos lygio
pakaks numatomos trukmës áraðui padaryti.
4. Jei pageidaujate pradëti filmuoti, paspauskite START/STOP mygtukà.
F Skystøjø kristalø ekrane bus atvaizduojamas praneðimas REC.
Jei pageidaujate baigti filmuoti, dar kartà paspauskite START/STOP mygtukà.
F Skystøjø kristalø ekrane bus atvaizduojamas praneðimas STBY.
28
CAMERA
OFF
PLAYER
Filmavimo pagrindai
Jei videokameroje yra ádëta kasetë ir videokamera parengties bûsenoje iðbuvo ilgiau kaip 5 minutes (neatliekant jokiø valdymo veiksmø), jos
maitinimas automatiðkai iðsijungs. Norint vël naudotis videokamera, reikia paspausti START/STOP mygtukà arba funkcinæ rankenëlæ perjungti á
padëtá OFF ir vël á padëtá CAMERA.
Ðios funkcijos dëka yra taupoma elektros energija.
Record Search (siuþeto paieðkos) funkcija
✤ Videokamerai esant parengties bûsenoje, pageidaujamo siuþeto paieðkà galima atlikti naudojantis REC
SEARCH +, – mygtukais. Laikant nuspaustà REC SEARCH – mygtukà, áraðà galima atkurti atgaline
kryptimi, o laikant nuspaustà REC SEARCH + mygtukà, - tiesiogine kryptim
✤ Jei, videokamerai esant parengties bûsenoje, REC SEARCH – mygtukas bus trumpai spûstelëtas, bus
atkuriamas 3 sekundþiø trukmës paskutiniojo áraðyto siuþeto pabaigos fragmentas.
REC SEARCH
Pastaba
Paieðkà atliekant REC SEARCH mygtukø pagalba, ekrane atkuriamas vaizdas gali bûti mozaikinis.
REC SEARCH
29
Filmavimo pagrindai
Patarimai, susijæ su stabilaus vaizdo áraðymu
F Filmavimo metu labai svarbu teisingai laikyti videokamerà.
F Objektyvo dangtelá reikia patikimai pritvirtinti prie rankinio dirþelio.
Filmavimas, áraðomà vaizdà stebint skystøjø kristalø ekrane
1. Videokamerà patikimai suimkite uþ rankinio dirþelio.
2. Deðiniàjà alkûnæ prispauskite prie kûno.
3. Kairiàjà rankà perkelkite po skystøjø kristalø ekrano skydeliuu ar ðalia jo, kad galëtumëte reguliuoti skydelio padëtá.
Negalima liesti vidinio mikrofono.
4. Pasirinkite padëtá, patogià filmuoti.
Siekiant uþtikrinti stabilià padëtá, galima atsiremti á sienà ar stalà.
Filmuojant kvëpuoti reikia lygiai ir ramiai.
5. Ekrane atvaizduojamas rëmelis yra horizontalumo orientyras.
6. Jei yra galimybë, rekomenduojama naudoti trikojá.
Filmavimas, áraðomà vaizdà stebint vaizdo ieðkiklio ekrane
1. Videokamerà patikimai suimkite uþ rankinio dirþelio.
2. Deðiniàjà alkûnæ prispauskite prie kûno.
3. Kairiàjà rankà perkelkite po videokamera, kad galëtumëte jà stabiliai laikyti.
Negalima liesti vidinio mikrofono.
4. Pasirinkite padëtá, patogià filmuoti.
Siekiant uþtikrinti stabilià padëtá, galima atsiremti á sienà ar stalà.
Filmuojant kvëpuoti reikia lygiai ir ramiai.
5. Iðtraukite vaizdo ieðkiklá (turi pasigirsti spragtelëjimas).
Iðtraukiant vaizdo ieðkiklá, draudþiama naudoti jëgà.
6. Aká priglauskite prie okuliaro.
7. Vaizdo ieðkiklio ekrane atvaizduojamas rëmelis yra horizontalumo orientyras.
8. Jei yra galimybë, rekomenduojama naudoti trikojá.
30
Filmavimo pagrindai
Skystøjø kristalø ekrano reguliavimas
✤ Jûsø videokameroje yra átaisytas skystøjø kristalø spalvoto vaizdo ekranas (2,5 colio ástriþainës), kuriame galima stebëti áraðomà arba atkuriamà
vaizdà.
✤ Priklausomai nuo sàlygø, kuriomis yra naudojamasi videokamera (patalpoje ar lauke), galima reguliuoti:
F Vaizdo ðviesumà.
F Vaizdo spalvø sodrumà.
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
F Iðrinkus PLAYER reþimà, skystøjø kristalø ekranà galima reguliuoti tik juostos áraðo atkûrimo metu.
2. Atidarykite skystøjø kristalø ekrano skydelá; ekranas ásijungs.
CAMERA
OFF
PLAYER
3. Paspauskite MENU mygtukà.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà VIEWER ir paspauskite ENTER mygtukà.
5. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà LCD ADJUST.
6. Paspauskite ENTER mygtukà.
7. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite reguliuotinà parametrà: BRIGHT SELECT (ðviesumo
lygio pasirinkimas), BRIGHT ADJUST (ðviesumo reguliavimas), COLOR ADJUST
(spalvø sodrumo reguliavimas).
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
BRIGHT SELECT . . . . NORMAL
BRIGHT ADJUST . . . . . . [ 1 8 ]
COLOUR ADJUST . . . . . [ 1 8 ]
31
Filmavimo pagrindai
8. Dar kartà paspauskite ENTER mygtukà.
F Punktui BRIGHT SELECT priskirkite nuostatà NORMAL (áprastinis ðviesumas) arba SUPER (aukðtas ðviesumo lygis) ir, paspausdami ENTER
mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà.
F Naudodamiesi meniu ratuku, sureguliuokite ðviesumà (BRIGHT ADJUST) ir spalvø sodrumà (COLOR ADJUST).
F Ðiuos parametrus galima reguliuoti 00 - 35 sàlyginiø vienetø ribose.
9. Paspausdami MENU mygtukà, uþbaikite reguliavimà.
Kaip naudotis vaizdo ieðkikliu
✤ Atidarius skystøjø kristalø ekrano skydelá, vaizdas nëra atkuriamas vaizdo ieðkiklyje.
Vaizdo ieðkiklio objektyvo reguliavimas
Norint reguliuoti vaizdo ieðkiklio ekrane atkuriamo vaizdo ryðkumà, reikia pastumti vaizdo ieðkiklio
objektyvo reguliavimo rankenëlæ (þr. pavyzdá).
32
Filmavimo pagrindai
Kasetës juostos áraðo atkûrimas skystøjø kristalø ekrane
✤ Áraðytà vaizdà galima atkurti videokameros skystøjø kristalø ekrane.
✤ Ásitikinkite, kad prie videokameros yra prijungta baterija.
1. Nuspaudæ funkcinës rankenëlës fiksatoriø, jà perjunkite á padëtá PLAYER.
2. Á videokamerà ádëkite kasetæ, kurios juostos áraðà pageidaujate atkurti (27 psl.).
CAMERA
OFF
3. Atidarykite skystøjø kristalø ekrano skydelá.
Ekrano skydelá pasukite reikiamu kampu ir, jei reikia, sureguliuokite vaizdo ðviesumà ar spalvø sodrumà.
4. Paspausdami mygtukà, kasetës juostà pervyniokite á pageidaujamo siuþeto pradþià.
F Norint iðjungti pervyniojimo reþimà, reikia paspausti F (STOP) mygtukà.
F Pasiekus kasetës juostos pradþià, videokamera automatiðkai persijungs á sustabdymo bûsenà.
5. Paspausdami ^/2 mygtukà, ájunkite atkûrimo reþimà.
F Atkuriamà vaizdà galima stebëti skystøjø kristalø ekrane.
F Jei pageidaujate iðjungti atkûrimo reþimà, paspauskite F (STOP) mygtukà.
PLAYER
Pastaba
F Vaizdà taip pat galima stebëti televizoriaus ekrane, prie videokameros prijungus televizoriø ar videomagnetofonà
(70 psl.).
F Atkûrimo metu galima naudotis ávairiomis videokameros funkcijomis (72 psl.).
REW
33
Filmavimo pagrindai
Skystøjø kristalø ekrano reguliavimas atkûrimo metu
✤ Atkûrimo metu galima reguliuoti videokameros skystøjø kristalø ekranà.
✤ Reguliavimo procedûra yra analogiðka procedûrai, apraðytai 31 psl.
Garso, atkuriamo per garsiakalbá, reguliavimas
Garsiakalbis veikia tik tuomet, kai videokamera yra perjungta á PLAYER reþimà.
F Atkuriamà vaizdà stebint skystøjø kristalø ekrane, garso galima klausytis per videokameros garsiakalbá.
- Norint sumaþinti garso stiprumà arba garsà iðjungti, reikia atlikti þemiau nurodytus veiksmus.
- Jei pageidaujate sumaþinti garso stiprumà ar garsà iðjungti esant iðrinktam PLAYER reþimui, reikia atlikti ðià
procedûrà:
PLAY/STILL
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
2. Paspausdami ^/2 mygtukà, ájunkite atkûrimo reþimà.
3. Atkuriamo garso stiprumà galima reguliuoti pasukant meniu ratukà.
F Skystøjø kristalø ekrane bus atvaizduojama garso stiprumo indikacija.
Garso stiprumà galima reguliuoti 00 - 19 sàlyginiø vienetø ribose. Pasirinkus nuostatà 00, garsas nebus
atkuriamas.
F Atkûrimo metu uþdarius skystøjø kristalø ekrano skydelá, garsiakalbis iðsijungs.
VOL
!
0:23:47
5 5 min
VOL.
[11]
12:00
1.NOV.2002
34
Filmavimo pagrindai
Kaip naudotis ávairiomis videokameros funkcijomis
H Meniu funkcijø nuostatos
Funkcijø pasirinkimas kiekviename ið reþimø
MENIU
PAPILDOMAS MENIU
INITIAL
CLOCK SET (laikrodþio nustatymas)
REMOCON (distancinio valdymo pultas)
BEEP SOUND (garsinis signalas)
SHUTTER SOUND (sklendës spragtelëjimas)
DEMONSTRATION (demonstravimo fukcija)
CAMERA
PROGRAM AE (programinë automatinë ekspozicija)
WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas)
D. ZOOM (skaitmeninis transfokavimas)
EIS (elektroninis vaizdo stabilizavimas)
DSE SELECT (specialiøjø efektø iðrinkimas)
FLASH SELECT (blykstë)
CUSTOM Q. (vartotojo nuostatos)
REC MODE (áraðymo reþimas)
PHOTO SEARCH (nejudamø vaizdø paieðka)
PHOTO COPY (kopijavimas)
AUDIO MODE (audiosignalo reþimas)
AUDIO SELECT (garso áraðo iðrinkimas)
WIND CUT (vëjo keliamo triukðmo slopinimas)
A/V
MEMORY
QUALITY (vaizdo kokybës reþimas)
PRINT MARK (spausdinimo þenklelis)
PROTECT (apsauga)
DELETE (trynimas)
FORMAT (formatavimas)
VIEWER
LCD ADJUST (skystøjø kristalø ekrano reguliavimas)
DATE/TIME (data/laikas)
DISPLAY (informacijos atvaizdavimas)
CAMERA PLAYER
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
M.REC
M.PLAY
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
H Videokamerà perjunkite á CAMERA, PLAYER, M.REC arba M.PLAY reþimà.
1. Paspauskite MENU mygtukà.
Bus atvaizduotas ekraninis meniu. Þymeklis parodo, kurios funkcijos parametras yra reguliuojamas.
2. Pasukdami meniu ratukà ir paspausdami ENTER mygtukà, iðrinkite pageidaujamà meniu punktà.
3. Meniu galima iðjungti paspaudþiant MENU mygtukà.
35
Papildomos áraðymo funkcijos
H Funkcijø pasirinkimas visuose reþimuose
Pageidaujama
funkcija
Funkcionavimo reþimas
Skaitmeninës funkcijos
EIS (elektroninis vaizdo
stabilizavimas)
D.ZOOM
(skaitmeninis
transfokavimas)
PHOTO (nejudamø vaizdø
áraðymas)
Skaitmeniniai
specialieji
efektai
Filmavimas
tamsoje
EIS (elektroninis vaizdo
stabilizavimas)
D.ZOOM (skaitmeninis
transfokavimas)
PHOTO (nejudamø vaizdø
áraðymas)
Skaitmeniniai specialieji
efektai
Filmavimas tamsoje
×
: Ði funkcija veikia tik esant iðrinktam ðiam reþimui.
: Iðrinkti negalima
: Esamasis reþimas iðsijungs ir ásijungs pageidaujama funkcija
Pastaba
F Funkcijø, paþymëtø X þenkleliu, nuostatø pakeisti nëra ámanoma.
F Iðrinkus punktà, kurio nuostatos nëra ámanoma pakeisti, ekrane bus atvaizduotas atitinkamas praneðimas.
36
Papildomos áraðymo funkcijos
H CLOCK SET (datos/laiko nustatymas)
✤ Datà/laikà nustatyti galima esant iðrinktam CAMERA, PLAYER, M.REC bei M.PLAY reþimui.
✤ Áraðymo data/laikas yra automatiðkai áraðomi á kasetës juostà.
Prieð pradëdami filmuoti, nustatykite datà ir laikà.
1. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà INITIAL ir paspauskite ENTER mygtukà.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUT SOUND
DEMO
3. Naudodamiesi meniu ratuku, iðrinkite papildomà meniu CLOCK SET.
4. Paspauskite ENTER mygtukà.
F Blykèiojantis meniu punktas reiðkia, kad jo nuostatà galima pakeisti.
Pirmiausiai blykèioja metø punktas.
5. Naudodamiesi meniu ratuku, nustatykite metus.
6. Paspauskite ENTER mygtukà.
F Ims blykèioti mënesio punktas.
7. Naudodamiesi meniu ratuku, nustatykite mënesá.
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
CAM MODE
INITIAL SET
8. Paspauskite ENTER mygtukà.
F Ims blykèioti dienos punktas.
9. Tokiu pat bûdu nustatykite dienà, valandas ir minutes.
CLOCK SET
00:00
01. JAN. 2002
10.Nustatæ minutes, paspauskite ENTER mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas praneðimas “COMPLETE!”. Po keleto sekundþiø bus atvaizduotas papildomas meniu.
11.Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
37
Papildomos áraðymo funkcijos
H REMOCON (distancinio valdymo pultas)
✤ REMOCON funkcija veikia esant iðrinktam CAMERA, PLAYER, M.REC bei M.PLAY reþimui.
✤ Pakeièiant ðio punkto nuostatà, galima leisti arba blokuoti videokameros valdymà distancinio valdymo pultu.
1. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà INITIAL ir paspauskite ENTER mygtukà.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUT SOUND
DEMO
3. Naudodamiesi meniu ratuku, iðrinkite punktà REMOCON.
4. Paspausdami ENTER mygtukà, iðrinkite pageidaujamà nuostatà: ON (leidimas) arba OFF (blokavimas).
Pakartotinai spaudþiant ðá mygtukà, pakaitomis yra iðrenkamos nuostatos ON ir OFF.
CAM MODE
INITIAL SET
5. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
F Jei, videokameros valdymui distancinio valdymo pultu esant uþblokuotam, bus paspaustas distancinio valdymo
pulto mygtukas, ekrane tris sekundes blykèios pulto þenklelis, kuris po to iðnyks.
38
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
Papildomos áraðymo funkcijos
H BEEP SOUND (patvirtinamieji garsiniai signalai)
✤ Garsiniai signalai gali bûti skleidþiami esant iðrinktam CAMERA, PLAYER, M.REC bei M.PLAY reþimui.
✤ Jûs galite pasirinkti, ar garsiniai signalai bus skleidþiami, ar ne.
1. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà INITIAL ir paspauskite ENTER mygtukà.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUT SOUND
DEMO
3. Naudodamiesi meniu ratuku, iðrinkite punktà BEEP SOUND.
4. Paspausdami ENTER mygtukà, ájunkite arba iðjunkite garsinius signalus. Paspaudþiant ENTER mygtukà, yra
iðrenkama nuostata ON (ájungta) arba OFF (iðjungta).
F Pasirinkus nuostatà ON, garsiniai signalai bus skleidþiami.
F START/STOP mygtuko paspaudimu ájungus áraðymo reþimà, garsiniai signalai nëra skleidþiami.
5. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
39
Papildomos áraðymo funkcijos
H SHUTTER SOUND (sklendës spragtelëjimas)
✤ Naudojantis PHOTO (nejudamø vaizdø áraðymo) funkcija, gali bûti girdimas sklendës spragtelëjimas.
✤ Jûs galite pasirinkti, ar sklendës spragtelëjimas bus girdimas, ar ne.
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
M.REC MODE
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUT SOUND
DEMO
3. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà INITIAL ir paspauskite ENTER mygtukà.
5. Naudodamiesi meniu ratuku, iðrinkite punktà SHUTTER SOUND.
6. Paspausdami meniu ratukà, ájunkite arba iðjunkite ðià funkcijà. Paspaudþiant meniu ratukà, yra iðrenkama nuostata
ON (ájungta) arba OFF (iðjungta).
7. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
40
M.REC MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
Papildomos áraðymo funkcijos
H DEMONSTRATION (demonstravimo funkcija)
✤ Ájungus demonstravimo funkcijà, yra demonstruojamos videokameros funkcijos ir galimybës, kad Jums bûtø paprasèiau iðmokti jomis naudotis.
✤ Demonstravimo funkcija veikia esant iðrinktam CAMERA reþimui, jei videokameroje nëra kasetës.
✤ Demonstravimas yra kartojamas, iki punktui DEMONSTRATION nebus priskirta nuostata OFF (iðjungta).
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUT SOUND
DEMO
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà INITIAL ir paspauskite ENTER mygtukà.
4. Naudodamiesi meniu ratuku, iðrinkite punktà DEMONSTRATION ir paspauskite ENTER mygtukà.
CAM MODE
5. Jei pageidaujate ájungti demonstravimo funkcijà, pasirinkite nuostatà ON.
F Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
F Prasidës demonstravimo procesas.
6. Jei pageidaujate iðjungti demonstravimo funkcijà, pasirinkite nuostatà OFF.
INITIAL SET
CLOCK SET
REMOCON
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
DEMONSTRATION
Pastaba
F Demonstravimo funkcija veikia tik tuo atveju, jei videokameroje nëra kasetës.
F Jei punktui DEMONSTRATION yra priskirta nuostata ON, videokamerà perjungus á CAMERA reþimà ir ja nesinaudojant 10 minuèiø, automatiðkai
prasidës demonstravimo procesas (jei videokameroje nëra kasetës).
F Jei demonstravimo metu bus paspaustas koks nors mygtukas (FADE (palaipsnis vaizdo nuslopinimas), BLC (fono apðviestumo kompensavimas),
PHOTO (nejudamø vaizdø áraðymas), EASY (paprasto valdymo reþimas), CUSTOM (vartotojo nuostatos)), demonstravimo procesas bus
pristabdytas. Taèiau, jei joks valdymo veiksmas nebus atliktas 10 minuèiø laikotarpiu, demonstravimo procesas bus tæsiamas.
41
Papildomos áraðymo funkcijos
H PROGRAM AE (programinë automatinë ekspozicija)
✤ PROGRAM AE funkcija veikia tik esant iðrinktam CAMERA ir M.REC reþimui.
✤ PROGRAM AE funkcijos dëka Jûs galite nustatyti sklendës judëjimo greitá ir diafragmà taip, kad jie atitiktø filmuojamà scenà.
✤ Ðios funkcijos dëka Jûs galite kûrybiðkai reguliuoti áraðymà.
F AUTO reþimas
- Automatinis balanso tarp filmuojamo subjekto ir fono reguliavimas.
- Tinka filmuojant áprastinëmis sàlygomis.
- Priklausomai nuo filmuojamos scenos, sklendës judëjimo greitis automatiðkai keièiasi nuo 1/50 sek. iki 1/250 sek.
F SPORT reþimas ( )
- Skirtas filmuoti greitai judanèius subjektus.
F PORTRAIT reþimas ( )
- Fokusuojamas subjekto, o ne fono vaizdas.
- Didesnis efektas pasiekiamas filmuojant lauke.
- Priklausomai nuo filmuojamos scenos, sklendës judëjimo greitis automatiðkai keièiasi nuo 1/50 sek. iki 1/1000 sek.
F SPOTLIGHT reþimas (( )
- Skirtas filmuoti proþektoriaus ðviesa apðviestà subjektà, kai fonas nëra apðviestas.
F SAND/SNOW reþimas (( )
- Skirtas filmuoti subjektus, esanèius sniego ar smëlio fone (kai subjektai yra tamsesni uþ fonà).
F HSS (sklendës judëjimo dideliu greièiu) reþimas ( )
- Skirtas filmuoti greitai judanèius subjektus.
42
Papildomos áraðymo funkcijos
Tinkamo PROGRAM AE reþimo iðrinkimas
1. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà CAMERA ir paspauskite ENTER mygtukà.
3. Iðrinkite punktà PROGRAM AE.
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
EIS
DSE SELECT
FLASH SELECT
CUSTOM
4. Paspausdami ENTER mygtukà, atvaizduokite papildomà meniu.
5. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite pageidaujamà PROGRAM AE reþimà.
F Paspausdami ENTER mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà.
6. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT.BALANCE
D.ZOOM
EIS
DSE SELECT
CUSTOM
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
AUTO
SPORTS
PORTRAIT
SPOTLIGHT
SAND / SNOW
HSS
43
Papildomos áraðymo funkcijos
H WHT. BALANCE (baltos spalvos balansas)
✤ W.BALANCE funkcija veikia tik esant iðrinktam CAMERA ir M.REC reþimui.
✤ W.BALANCE funkcija suteikia galimybæ iðlaikyti subjekto unikalià spalvà esant ávairioms apðvietimo sàlygoms.
✤ Jûs galite iðrinkti pageidaujamà W.BALANCE reþimà, tokiu bûdu uþtikrindami geras áraðomo vaizdo spalvas.
F
F
F
F
AUTO ( ): baltos spalvos balansas bus reguliuojamas automatiðkai.
HOLD ( ): fiksuojama esamoji baltos spalvos balanso nuostata.
INDOOR ( ): reguliavimas yra atliekamas, atitinkant filmavimo sàlygas patalpoje.
OUTDOOR ( ): reguliavimas yra atliekamas, atitinkant filmavimo sàlygas lauke.
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA reþimà.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà CAMERA ir paspauskite ENTER mygtukà.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà WHT.BALANCE.
5. Paspausdami ENTER meniu ratukà, atvaizduokite papildomà meniu.
6. Naudodamiesi meniu ratuku, iðrinkite pageidaujamà baltos spalvos balanso reþimà.
F Paspausdami ENTER mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà.
7. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU ON mygtukà.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
EIS
DSE SELECT
FLASH SELECT
CUSTOM
CAM MODE
CAMERA SET
Pastaba
F Ájungus filmavimo tamsoje funkcijà, baltos spalvos balanso reþimai iðsijungia.
F Baltos spalvos balanso reþimai neveikia iðrinkus EASY filmavimo reþimà.
F Jei, iðrinkus baltos spalvos balanso reþimà, apðvietimo sàlygos pasikeitë, reikia iðrinkti tinkamà baltos spalvos
balanso reþimà.
F Filmuojant lauke normaliomis sàlygomis, rekomenduojama iðrinkti AUTO reþimà.
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D. ZOOM
EIS
DSE SELECT
CUSTOM
CAM MODE
CAMERA SET
WHT. BALANCE
AUTO
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
44
Papildomos áraðymo funkcijos
Skaitmeninis transfokavimas
✤ Vaizdo skaitmeninio transfokavimo funkcijà galima ájungti videokamerai veikiant CAMERA arba M.REC reþimu.
Filmuojamo subjekto vaizdo priartinimas/atitolinimas
✤ Vaizdo transfokavimo funkcijos dëka Jûs galite priartinti arba atitolinti filmuojamo subjekto vaizdà.
Siekiant, kad áraðyta medþiaga atrodytø profesionaliau, nereikia transfokavimo funkcija naudotis pernelyg daþnai.
✤ Jûs galite reguliuoti transfokavimo greitá.
✤ Naudodamiesi ðia funkcija, Jûs galite padaryti savotiðkesná áraðà, taèiau
1-1
1-2
nerekomenduojama ðia funkcija naudotis pernelyg daþnai. Prieðingu atveju
áraðas atrodys neprofesionaliai, o filmavimo metu baterija nusilps greièiau.
1. Jei vaizdà pageidaujate transfokuoti palaipsniui, ðiek tiek
pastumkite transfokavimo svirtelæ. Jei pageidaujate greitesnio
transfokavimo, svirtelæ pastumkite stipriau. Skystøjø kristalø
ekrane bus atvaizduotas transfokavimo funkcijos indikatorius.
2. Postûmis T (teleobjektyvo) kryptimi: subjektø vaizdas bus
priartinamas.
TELEOBJEKTYVO PADËTIS
PLAÈIAKAMPIO OBJEKTYVO PADËTIS
3. Postûmis W (plaèiakampio objektyvo) kryptimi: subjektø vaizdas bus atitolinamas.
Pastaba
Transfokavimo svirtelei esant teleobjektyvo padëtyje, galima filmuoti vaizdà, kuris nuo videokameros objektyvo yra nutolæs ne maþesniu kaip 1 metro
atstumu. Jei transfokavimo svirtelë yra plaèiakampio objektyvo padëtyje, galima filmuoti vaizdà, kuris nuo videokameros objektyvo yra nutolæs ne
didesniu kaip 10 mm atstumu.
45
Papildomos áraðymo funkcijos
Skaitmeninis transfokavimas
✤ Daugiau kaip 10 kartø vaizdas yra transfokuojamas skaitmeniniu bûdu.
✤ Kuo labiau yra priartinamas vaizdas, tuo labiau blogëja jo kokybë.
✤ Siekiant uþtikrinti vaizdo stabilumà (naudojantis skaitmeninio transfokavimo funkcija), rekomenduojama ájungti EIS funkcijà (47 psl.).
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA arba M.REC.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà CAMERA ir paspauskite ENTER mygtukà.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
EIS
DSE SELECT
FLASH SELECT
CUSTOM
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà D.ZOOM.
5. Paspausdami ENTER mygtukà, ájunkite (400×) arba iðjunkite (OFF) skaitmeninio transfokavimo funkcijà.
F VP-D87D/D87Di modeliø videokameros vaizdà gali priartinti iki 500 kartø.
6. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
Pastaba
Naudojantis skaitmeninio transfokavimo funkcija, vaizdo kokybë gali ðiek tiek pablogëti.
46
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D. ZOOM
EIS
DSE SELECT
CUSTOM
Papildomos áraðymo funkcijos
H EIS (elektroninis vaizdo stabilizavimas)
✤ EIS funkcijà galima ájungti videokamerai veikiant CAMERA arba M.REC reþimu.
✤ EIS funkcija kompensuoja videokameros virpëjimà, jei ji virpa nepernelyg stipriai.
✤ Naudojantis DIS funkcija, uþtikrinamas stabilesnis vaizdas, kai:
F Stambiu planu filmuojate maþà subjektà.
F Filmuojate vaikðèiodami.
F Filmuojate per automobilio langà.
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà CAMERA ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas papildomas meniu.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà EIS ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Meniu punktui EIS bus priskirta nuostata ON (ájungta).
F Jei nepageidaujate naudotis vaizdo elektroninio stabilizavimo funkcija, punktui EIS priskirkite nuostatà OFF
(iðjungta).
5. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
EIS
DSE SELECT
FLASH SELECT
CUSTOM
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D. ZOOM
EIS
DSE SELECT
CUSTOM
Pastaba
F Jei videokamera yra pritvirtinta prie trikojo, vaizdo elektroninio stabilizavimo funkcijà rekomenduojama iðjungti.
47
Papildomos áraðymo funkcijos
H DSE (skaitmeniniai specialieji efektai)
✤
✤
✤
✤
Skaitmeniniai efektai veikia tik esant iðrinktam CAMERA arba M.REC reþimui.
Naudojantis skaitmeniniais efektais, galima realizuoti kûrybinius sugebëjimus.
Reikia iðrinkti toká skaitmeniná efektà, kuris geriausiai tinka filmuojamai scenai.
Egzistuoja 9 skaitmeniniai specialieji efektai.
a. ART (tapyba)
Ðis efektas suteikia vaizdui “ðiurkðtumo”.
a
b
c
d
e
f
g
h
b. MOSAIC (mozaika)
Vaizdui suteikiamas mozaikos efektas.
c. SEPIA (sepija)
Vaizdui suteikiamas rausvai-rusvas atspalvis.
d. NEGA (negatyvas)
Vaizdo spalvos bus invertuojamos.
e. MIRROR (veidrodis)
Vaizdas bus padalintas á dvi dalis. Viena vaizdo pusë bus kitos pusës veidrodinis atspindys.
f. BLK & WHT (monochrominis vaizdas)
Vaizdas bus nespalvotas.
g. EMBOSS (reljefas)
Vaizdas bus reljefinis.
h. CINEMA (kino teatras)
Vaizdo virðutinë ir apatinë dalys bus uþdengiamos, dël ko vaizdo formatas tampa panaðus á
kino teatre rodomo vaizdo formatà.
i. MAKE UP (makijaþas)
Vaizdui galima suteikti raudonà, geltonà, þalià arba mëlynà atspalvá.
48
i
Papildomos áraðymo funkcijos
Specialiojo efekto iðrinkimas
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA reþimà.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà CAMERA ir paspauskite ENTER mygtukà.
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
EIS
DSE SELECT
FLASH SELECT
CUSTOM
4. Iðrinkite punktà DSE SELECT.
5. Paspausdami ENTER mygtukà, atvaizduokite papildomà meniu.
6. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite pageidaujamà specialøjá efektà.
F Iðrinkus efektà, reikia paspausti ENTER mygtukà.
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT BALANCE
D ZOOM
EIS
DSE SELECT
CUSTOM
7. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
CAM MODE
Pastaba
F Ájungus filmavimo tamsoje funkcijà, skaitmeniniai efektai neveiks.
F Iðrinkus EASY filmavimo reþimà, skaitmeniniai efektai neveikia.
CAMERA SET
DSE SELECT
OFF
ART
MOSAIC
SEPIA
NEGA
MIRROR
BLK&WHT
49
Papildomos áraðymo funkcijos
H FLASH SELECT (blykstës veikimo reþimo iðrinkimas)
✤ FLASH SELECT funkcija veikia esant iðrinktam CAMERA arba M.REC reþimui, jei prie videokameros Smart Shoe lizdo yra prijungta atskirai
ásigyjama apðvietimo lempa/blykstë VL-S1FL.
1. Prie videokameros Smart Shoe lizdo prijunkite blykstæ (ásigyjama atskirai).
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà CAMERA ir paspauskite ENTER mygtukà.
4. Iðrinkite punktà FLASH SELECT.
5. Paspausdami ENTER mygtukà, iðrinkite pageidaujamà reþimà.
F
: blykstë suveikia automatiðkai, priklausomai nuo apðviestumo.
F : blykstë suveikia priverstinai, nepriklausomai nuo apðviestumo.
6. Jei pageidaujate, kad blykstë neveiktø, pasirinkite nuostatà OFF (iðjungta).
50
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
EIS
DSE SELECT
FLASH SELECT
CUSTOM
Papildomos áraðymo funkcijos
H CUSTOM.Q (áraðymas naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus)
✤ Jûs galite sureguliuoti áraðymo parametrus ir iðsaugoti juos videokameros atmintyje.
F Ðá reþimà galima iðrinkti tik tuomet, jei videokamera yra perjungta á CAMERA arba M.REC reþimà.
✤ Norint filmuoti naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus (61 psl.), parametrus reikia sureguliuoti prieð pradedant filmuoti.
✤ Galima reguliuoti ðiuos parametrus:
F PROGRAM AE (programinë automatinë ekspozicija)
WHT.BALANCE (baltos spalvos balanasas)
EIS (elektroninis vaizdo stabilizavimas)
DSE SELECT (skaitmeniniø specialiøjø efektø iðrinkimas)
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
EIS
DSE SELECT
FLASH SELECT
CUSTOM
2. Paspauskite MENU mygtukà.
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà CAMERA ir paspauskite ENTER mygtukà.
CAM MODE
CAMERA SET
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà CUSTOM Q. ir paspauskite ENTER mygtukà.
5. Pasukdami meniu ratukà ir paspausdami ENTER mygtukà, iðrinkite ir sureguliuokite pageidaujamus áraðymo
parametrus.
PROGRAM AE
WHT BALANCE
D ZOOM
EIS
DSE SELECT
CUSTOM
6. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
CAM MODE
CAMERA SET
CUSTOM
Pastaba
F Jei pageidaujate ájungti áraðymo naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus reþimà, videokamerà perjunkite
CAMERA reþimà ir paspauskite CUSTOM.Q mygtukà.
F Jei buvo iðrinktas ekspozicijos rankinio reguliavimo reþimas, PROGRAM AE reþimas yra iðrenkamas automatiðkai.
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D. ZOOM
EIS
DSE SELECT
51
Papildomos áraðymo funkcijos
H REC MODE (áraðymo reþimas)
✤ REC MODE funkcija veikia esant iðrinktam CAMERA arba PLAYER reþimui.
✤ Naudojantis Jûsø videokamera, áraðinëti galima tiek SP, tiek LP reþimu.
F SP (standartinis greitis): á DVM60 kasetës juostà bus galima padaryti 60 minuèiø trukmës áraðà.
F LP (maþesnis greitis): á DVM60 kasetës juostà bus galima padaryti 90 minuèiø trukmës áraðà.
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA arba PLAYER reþimà.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà A/V ir paspauskite ENTER mygtukà.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà REC MODE ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Kiekvienà kartà, paspaudus ENTER mygtukà, pakaitomis yra iðrenkamas SP ir LP reþimas.
5. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
Pastaba
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
12
SOUND1
OFF
F Naudojantis Jûsø videokamera, rekomenduojama atkurti tik tokiø kaseèiø áraðus, kurios buvo áraðytos naudojantis
Jûsø videokamera.
Atkuriant kasetes, áraðytas naudojantis kita aparatûra, vaizdas gali bûti atkuriamas su mozaikos tipo triukðmais.
F Jei á tà paèià kasetæ áraðas buvo daromas ir SP, ir LP reþimu arba jei kai kurie siuþetai buvo áraðyti LP reþimu, ties siuþetø sujungimais vaizdas gali
bûti iðkraipytas, o laiko kodas gali bûti neteisingai.
F Siekiant uþtikrinti aukðèiausià vaizdo ir garso kokybæ, áraðinëti rekomenduojama SP reþimu.
52
Papildomos áraðymo funkcijos
H AUDIO MODE (garso signalo áraðymo reþimas)
✤ AUDIO MODE funkcija veikia esant iðrinktam CAMERA arba PLAYER reþimui.
✤ Jûsø videokamera garsà gali áraðyti 2 reþimais (12 bitø ir 16 bitø)
F 12 bit: Jûs galite padaryti du stereofoninio garso 12 bitø áraðus.
Pagrindinis stereofoninis garsas gali bûti áraðytas á pagrindiná garso takelá (SOUND1).
Papildomas stereofoninis garsas gali bûti áraðytas á papildomà garso takelá (SOUND2).
F 16 bit: Jûs galite padaryti vienà aukðtos kokybës stereofoninio garso 16 bitø áraðà.
Iðrinkus ðá reþimà, papildomo garso áraðyti nebus ámanoma.
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA reþimà.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà A/V ir paspauskite ENTER mygtukà.
4. Iðrinkite punktà AUDIO MODE ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Paspaudþiant ENTER mygtukà, yra iðrenkama nuostata 12 bit arba 16 bit.
5. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
12
SOUND1
OFF
53
Papildomos áraðymo funkcijos
H WIND CUT (vëjo keliamo triukðmo slopinimas)
✤ WIND CUT funkcija veikia tik esant iðrinktam CAMERA reþimui.
✤ WIND CUT funkcijos dëka yra slopinamas vëjo keliamas triukðmas ir kiti triukðmai.
- Ájungus ðià funkcijà, gali bûti slopinami ir kiti þemo tembro garsai.
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA reþimà.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà A/V ir paspauskite ENTER mygtukà.
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà WIND CUT ir paspauskite ENTER mygtukà.
5. Pakartotinai spaudþiant ENTER mygtukà, yra iðrenkama nuostata ON (ájungta) arba OFF (iðjungta).
6. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
Pastaba
F Prie videokameros iðorinio mikrofono prijungimo lizdo prijungus iðoriná mikrofonà arba prie Smart Shoe lizdo prijungus atskirai ásigyjamà
papildomà mikrofonà, WIND CUT funkcija neveiks.
F Norint uþtikrinti aukðèiausià mikrofono jautrumo lygá, WIND CUT funkcijà reikia iðjungti.
F Jei videokamera naudojatës vëjuotoje vietoje (pvz., paplûdimyje), rekomenduojama ájungti WIND CUT funkcijà.
54
12
SOUND1
OFF
Papildomos áraðymo funkcijos
H DATE/TIME (data ir laikas)
✤ DATE/TIME funkcija veikia esant iðrinktam CAMERA, PLAYER, M.PLAY arba M.REC reþimui.
✤ Data ir laikas yra automatiðkai áraðomi á juostos dalá, skirtà papildomai informacijai.
1. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà VIEWER ir paspauskite ENTER mygtukà.
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà DATE/TIME.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
4. Paspausdami ENTER mygtukà, atvaizduokite meniu.
5. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite pageidaujamà datos ir laiko atvaizdavimo reþimà.
F Galima atðaukti atvaizdavimà arba atvaizduoti tik datà, tik laikà arba ir datà, ir laikà.
- OFF (iðjungta)
- DATE (tik data)
- TIME (tik laikas)
- DATE/TIME (data/laikas)
✤ Jei pageidaujate atvaizduoti ankstesnájá meniu, þymeklá perkelkite ties “sugráþimo” punktu (ekrano apaèioje) ir
paspauskite ENTER mygtukà.
6. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
Pastaba
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
DATE / TIME
DATE
TIME
DATE&TIME
F Informacijos atvaizdavimo (DISPLAY) mygtuko paspaudimas neátakoja datos/laiko atvaizdavimo televizoriaus ekrane.
F Data ir laikas yra atvaizduojami kaip “- - -” ðiais atvejais:
- pasiekus neáraðytà juostos dalá.
- jei áraðas buvo daromas prieð tai nenustaèius datos ir laiko.
- jei nusilpo videokameros rezervinë vidinë lièio baterija.
F Prieð naudojantis ðia funkcija, reikia nustatyti datà ir laikà (37 psl.).
55
Papildomos áraðymo funkcijos
H TV DISPLAY (informacijos atvaizdavimas televizoriaus ekrane)
✤ DISPLAY funkcija veikia esant iðrinktam CAMERA, PLAYER, M.REC arba M.PLAY reþimui.
✤ Naudodamiesi ðia funkcija, Jûs galite iðrinkti árenginá, kurio ekrane bus atvaizduojama papildoma informacija.
F OFF (iðjungta): papildoma informacija bus atvaizduojama tik videokameros skystøjø kristalø ekrane ir vaizdo ieðkiklyje.
F ON (ájungta): papildoma informacija bus atvaizduojama videokameros skystøjø kristalø ekrane, vaizdo ieðkiklyje ir prijungtojo televizoriaus
ekrane.
F Norint ájungti/iðjungti informacijos atvaizdavimo funkcijà, reikia paspausti videokameros kairëje pusëje átaisytà DISPLAY mygtukà.
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA, PLAYER, M.REC arba M.PLAY reþimà.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà VIEWER ir paspauskite ENTER mygtukà.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà TV DISPLAY ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Kiekvienà kartà, paspaudus ENTER mygtukà, pakaitomis yra iðrenkama ON ir OFF nuostata.
5. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
56
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
Papildomos áraðymo funkcijos
Kaip naudotis greitosios kreipties meniu
✤ Greitosios kreipties meniu galima naudotis esant iðrinktam tik CAMERA reþimui.
✤ Greitosios kreipties meniu yra skirtas supaprastinti daþnai reguliuojamø parametrø iðrinkimà. Ði funkcija yra patogi atliekant paprastas reguliavimo
procedûras.
F DATA/LAIKAS
- Kiekvienà kartà, iðrinkus ðá meniu punktà, spaudant ENTER mygtukà, nuostatos yra iðrenkamos tokia tvarka:
DATE (data) - TIME (laikas) - DATE/TIME (data ir laikas) - OFF (iðjungta) (skaitykite 55 psl.)
F DISTANCINIO VALDYMO PULTAS (
)
- Kiekvienà kartà, iðrinkus ðá meniu punktà, spaudant ENTER mygtukà, nuostatos yra iðrenkamos tokia tvarka:
(leidþiama) (blokuojama)
F ELEKTRONINIS VAIZDO STABILIZAVIMAS (EIS) (
)
- Kiekvienà kartà, iðrinkus ðá meniu punktà, spaudant ENTER mygtukà, þenklelis bus atvaizduojamas/iðnyks.
F SKAITMENINIAI SPECIALIEJI EFEKTAI (48 psl.)
- Kiekvienà kartà, iðrinkus ðá meniu punktà, spaudant ENTER mygtukà, anksèiau iðrinktas efektas ásijungs/iðsijungs. Anksèiau iðrinktojo efekto
pakeisti negalima.
F PROGRAMINË AUTOMATINË EKSPOZICIJA (42 psl.)
- Kiekvienà kartà, iðrinkus ðá meniu punktà, spaudant ENTER mygtukà, bus iðrenkamas anksèiau iðrinktas reþimas arba AUTO reþimas.
Anksèiau iðrinktojo reþimo pakeisti negalima.
57
Papildomos áraðymo funkcijos
F BALTOS SPALVOS BALANSAS (44 psl.)
- Kiekvienà kartà, iðrinkus ðá meniu punktà, spaudant ENTER mygtukà, bus iðrenkamas anksèiau iðrinktas reþimas arba AUTO reþimas.
Anksèiau iðrinktojo reþimo pakeisti negalima.
F RANKINIS FOKUSAVIMAS/AUTOMATINIS FOKUSAVIMAS (62 psl.)
- Kiekvienà kartà, iðrinkus ðá meniu punktà, spaudant ENTER mygtukà, nuostatos yra iðrenkamos tokia tvarka:
(rankinis fokusavimas) ) (automatinis fokusavimas)
F SKLENDËS JUDËJIMO GREITIS IR EKSPOZICIJA
- Iðrinkæ
þenklelá ir paspaudæ ENTER mygtukà, Jûs galite reguliuoti sklendës judëjimo greitá ir ekspozicijà.
Iðsamesnë informacija yra pateikta 60 psl.
Kaip naudotis greitosios kreipties meniu
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA reþimà.
CAMERA
OFF
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite pageidaujamà meniu punktà. Paspausdami ENTER
mygtukà, pasirinkite pageidaujamà nuostatà.
PLAYER
Pastaba
F Esant iðrinktam supaprastinto filmavimo reþimui (EASY), greitosios kreipties meniu neveikia.
F Jei ájungëte rankinio fokusavimo reþimà ( ), greitosios kreipties meniu nebus ámanoma
naudotis.
Jei pageidaujate naudotis greitosios kreipties meniu, iðjunkite rankinio fokusavimo reþimà ( ).
EIS
STBY
DSE
MIRROR
0:00:00
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
FOCUS
SHUTTTER
EXPOSURE
REMOCON
SHUTTER
EXPOSURE
20:00
1.NOV.2002
58
DATE/TIME
Papildomos áraðymo funkcijos
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (sklendës judëjimo greitis ir ekspozicija)
✤ Punktus SHUTTER SPEED ir EXPOSURE galima iðrinkti esant iðrinktam CAMERA reþimui.
✤ Ðiuos parametrus bûtina reguliuoti tik áraðant nejudamus vaizdus, todël punktus SHUTTER SPEED ir EXPOSURE galima iðrinkti tik naudojantis
greitosios kreipties meniu.
✤ SHUTTER SPEED ir EXPOSURE funkcijos ásijungia ir/arba iðsijungia automatiðkai.
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA reþimà.
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite
þenklelá ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Bus atvaizduotas meniu, kuriame galima reguliuoti sklendës judëjimo greitá ir ekspozicijà.
F Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite pageidaujamà punktà ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Galima pasirinkti tokius sklendës judëjimo greièius: 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 arba 1/10000 sekundës.
F Ekspozicijà galima reguliuoti 00 - 29 sàlyginiø vienetø ribose.
3. Jei pageidaujate iðjungti meniu, iðrinkite
þenklelá ir paspauskite ENTER mygtukà.
Pastaba
F Jei filmuoti pageidaujate naudodami anksèiau nustatytà sklendës judëjimo greitá ir ekspozicijà, prieð filmuodami, ðiø parametrø meniu
atvaizduokite videokameros ekrane.
F Jei, esant iðrinktam automatinës ekspozicijos reþimui, ekspozicija bus sureguliuota rankiniu bûdu, bus naudojama rankiniu bûdu sureguliuota
ekspozicija.
59
Papildomos áraðymo funkcijos
Supaprastinto filmavimo reþimas EASY (pradedantiesiems)
✤ Ðiuo reþimu filmuoti gali ir pradedantysis.
F Filmuoti ðiuo reþimu galima tik esant iðrinktam CAMERA arba M.REC reþimui.
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
2. Paspaudus EASY mygtukà, visos videokameros funkcijos iðsijungs. Filmavimas bus atliekamas þemiau apraðytu
baziniu reþimu.
F Ájungus videokamerà, ekrane bus atvaizduota informacija apie baterijos ákrovos lygá, áraðymo reþimà, juostos
skaitiklio parodymai, data/laikas ir vaizdo skaitmeninio stabilizavimo funkcijos þenklelis ( ).
F Taip pat ekrane bus atvaizduotas praneðimas “EASY.Q”; data ir laikas bus atvaizduojami tik tuo atveju, jei jie buvo
nustatyti (55 psl.).
3. Jei pageidaujate pradëti áraðymà, paspauskite START/STOP mygtukà.
F Ásijungs áraðymo reþimas. Áraðymas bus atliekamas naudojant gamyklines áraðymo parametrø nuostatas.
EASY
STOP
EASY
0:00:00
53 min
4. Dar kartà paspaudus EASY mygtukà, supaprastinto filmavimo reþimas iðsijungs.
F Videokamera persijungs á bûsenà, kurioje ji buvo prieð ájungiant supaprastinto filmavimo reþimà.
12:00
28 . SEP . 2 0 0 1
Pastaba
F Ájungus supaprastinto filmavimo reþimà, nebus ámanoma naudotis kai kuriomis videokameros funkcijomis, pavyzdþiui MENU (meniu), BLC (fono
apðviestumo kompensavimas), MF/AF (rankinis fokusavimas/automatinis fokusavimas).
- Norint naudotis ðiomis funkcijomis, pirmiausia reikia iðjungti supaprastinto filmavimo reþimà.
F Supaprastinto filmavimo nuostatos yra iðsaugomos videokameros atmintyje, jei vidinë lièio baterija nëra nusilpusi.
60
Papildomos áraðymo funkcijos
Áraðymas naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus
✤ Jûs galite sureguliuoti áraðymo parametrus ir iðsaugoti juos videokameros atmintyje.
F Ðá reþimà galima iðrinkti tik tuomet, jei yra iðrinktas reþimas CAMERA arba M.REC.
✤ Prieð naudojantis ðiuo reþimu, reikia sureguliuoti áraðymo parametrus (51 psl.).
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
2. Paspauskite CUSTOM mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas praneðimas “CUSTOM.Q”.
3. Jei pageidaujate pradëti áraðymà, paspauskite START/STOP mygtukà.
F Ásijungs áraðymo reþimas. Áraðymas bus atliekamas naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus.
4. Dar kartà paspaudus CUSTOM mygtukà, áraðymo naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus reþimas iðsijungs.
F Videokamera persijungs á bûsenà, kurioje ji buvo prieð ájungiant áraðymo naudojant vartotojo sureguliuotus
parametrus reþimà.
Pastaba
F Vartotojo sureguliuoti áraðymo parametrai yra iðsaugomi videokameros atmintyje, jei nuo videokameros nëra
atjungtas srovës ðaltinis.
F Ájungus filmavimo tamsoje funkcijà, áraðymo naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus reþimas iðsijungs.
CUSTOM
STBY
CUSTOM
MIRROR
0:00:00
5 3 min
20:00
1.NOV.2001
61
Papildomos áraðymo funkcijos
MF/AF (rankinis fokusavimas/automatinis fokusavimas)
✤ MF/AF funkcija galima naudotis tik esant iðrinktam CAMERA arba M.REC reþimui.
✤ Daugeliu atveju geriau yra naudotis automatinio fokusavimo funkcija; tuomet Jûs galite realizuoti savo kûrybinius sugebëjimus.
✤ Kai kuriais atvejais vaizdas gali nebûti sufokusuojamas automatiniu bûdu. Tuomet vaizdà reikia sufokusuoti rankiniu bûdu.
Automatinis fokusavimas
✤ Jei Jûs dar neturite pakankamai daug filmavimo patirties, rekomenduojama naudotis automatinio
fokusavimo funkcija.
D
E
F
G
Rankinis fokusavimas
✤ Vaizdà fokusuojant rankiniu bûdu, geresniø rezultatø galima pasiekti ðiais atvejais.
a.
b.
c.
d.
Kai vienu metu yra filmuojama keletas subjektø nuo videokameros nutolusiø skirtingu atstumu.
Filmuojant subjektà, esantá rûke ar sniego fone.
Filmuojant blizganèius daiktus, pavyzdþiui, automobilá.
Filmuojant pastoviai arba greitai judanèius subjektus.
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite meniu punktà FOCUS.
3. Paspauskite ENTER mygtukà.
4. Pasukdami meniu ratukà, sureguliuokite pageidaujamo subjekto vaizdo ryðkumà.
F Jei vaizdà sufokusuoti sunku, pasinaudokite valdymo átaisu ZOOM.
5. Jei pageidaujate, kad vaizdo fokusavimas bûtø atliekamas automatiniu bûdu, dar kartà paspauskite ENTER mygtukà
62
Papildomos áraðymo funkcijos
BLC (fono apðviestumo kompensavimas)
✤ Ðià funkcijà galima ájungti tik tuomet, jei yra iðrinktas reþimas CAMERA arba M.REC.
✤ Fono apðviestumo kompensavimas yra reikalingas, jei filmuojamas subjektas yra tamsesnis uþ fonà:
F Jei subjektas yra prieð langà.
F Asmuo, kurá Jûs ketinate filmuoti, dëvi ðviesius ar blizganèius drabuþius ir yra ðviesiame fone; þmogaus veidas yra pernelyg tamsus, kad bûtø
ámanoma áþiûrëti jo bruoþus.
BLC iðjungta
BLC ájungta
F Filmuojamas subjektas yra lauke, dangaus fone.
F Apðvietimas yra pernelyg stiprus.
F Subjektas yra sniego fone.
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
2. Spaudydami BLC mygtukà, iðrinkite pageidaujamà reþimà.
F Áprastinis reþimas – BLC – Áprastinis reþimas.
F Naudojantis fono apðviestumo kompensavimo funkcija, optimizuojamas tik filmuojamo subjekto vaizdas.
BLC
Pastaba
F Ájungus filmavimo tamsoje funkcijà, fono apðviestumo kompensavimo funkcija iðsijungs.
F Iðrinkus EASY filmavimo reþimà, fono apðviestumo kompensavimo funkcija neveiks.
63
Papildomos áraðymo funkcijos
Vaizdo palaipsnis nuslopinimas/iðryðkinimas
✤ Ðià funkcijà galima ájungti tik tuomet, jei yra iðrinktas reþimas CAMERA.
✤ Jûs galite suteikti savo áraðams profesionalumo, áraðymo pradþioje vaizdà palaipsniui iðryðkindami, o pabaigoje - nuslopindami.
Filmavimo pradþia
1. Prieð pradëdami filmuoti, nuspauskite ir laikykite FADE mygtukà.
Vaizdas ir garsas palaipsniui iðnyks.
FADE
2. Paspauskite START/STOP mygtukà ir tuo pat metu atleiskite FADE mygtukà.
Prasidës áraðymas; vaizdas ir garsas bus palaipsniui iðryðkinti.
➔
Filmavimo pabaiga, palaipsniui nuslopinant vaizdà ir garsà
3. Jei pageidaujate baigti filmuoti, nuspauskite ir laikykite FADE mygtukà.
Vaizdas ir garsas palaipsniui iðnyks.
4. Kai vaizdas ir garsas visiðkai iðnyks, paspauskite START/STOP
mygtukà. Áraðymo reþimas iðsijungs.
➔
FADE
➔
➔
a. NUSLOPINIMAS
(apytikriai 4 sekundës)
Nuspauskite
FADE mygtukà
Nuslopinimas
STBY
0:00:00
REC
0:00:15
REC
0:00:15
STBY
0:00:15
Palaipsnis
nuslopinimas
b. IÐRYÐKINIMAS
(apytikriai 4 sekundës)
64
Palaipsnis
iðryðkinimas
Iðryðkinimas
Atleiskite FADE
mygtukà
Papildomos áraðymo funkcijos
Papildomo garso áterpimas á egzistuojantá áraðà
✤
✤
✤
✤
Ðià funkcijà galima ájungti tik tuomet, jei yra iðrinktas reþimas PLAYER.
Papildomà garsà á egzistuojantá áraðà galima áterpti tik tuo atveju, jei pagrindinis garsas buvo áraðytas 12 bitø, SP reþimu.
Papildomo garso signalà galima priimti ið vidinio mikrofono, iðorinio mikrofono ar kitos aparatûros.
Egzistuojanèio (pagrindinio) garso áraðas nebus iðtrintas.
Papildomo garso áterpimas
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
F Jei pageidaujate naudoti iðoriná mikrofonà, já prijunkite prie mikrofono lizdo, átaisyto
videokameros korpuse.
F Jei papildomà garsà pageidaujate áterpti ið papildomos aparatûros, jà AUDIO/VIDEO kabeliu
prijunkite prie videokameros AV IN/OUT lizdo, átaisyto kairëje pusëje.
2. Paspauskite ^/2 mygtukà ir suraskite siuþeto, nuo kurio pageidaujate pradëti áterpimà, pradþià.
3. Paspausdami ^/2 mygtukà, pristabdykite atkûrimo procesà.
4. Paspauskite distancinio valdymo pulto A.DUB mygtukà.
F Skystøjø kristalø ekrane bus atvaizduotas praneðimas A.DUB.
F Videokamera yra parengta papildomo garso áterpimui.
5. Paspausdami ^/2 mygtukà, pradëkite áterpimà.
F Jei pageidaujate uþbaigti áterpimà, paspauskite F (STOP) mygtukà.
START/
STOP
PLAY/STILL
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
DISPLAY
DATE/
TIME
SLOW
X2
Pastaba
F Jei kasetës juostos áraðas yra apsaugotas nuo atsitiktinio iðtrynimo, papildomo garso nebus ámanoma áterpti.
F Jei papildomà garsà pageidaujate áterpti ið papildomos aparatûros, jà reikia prijungti prie videokameros AUDIO/VIDEO kabeliu.
F Jei AUDIO/VIDEO kabelis yra prijungtas prie televizoriaus, papildomo garso nebus ámanoma áterpti.
65
Papildomos áraðymo funkcijos
Papildomai áterpto garso áraðo atkûrimas
1. Á videokamerà ádëkite kasetæ, á kurios juostà buvo áraðytas papildomas garsas ir paspauskite MENU mygtukà.
2. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà A/V.
3. Paspausdami ENTER mygtukà, atvaizduokite papildomà meniu.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà AUDIO SELECT.
5. Paspausdami ENTER mygtukà, atvaizduokite papildomà meniu.
6. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite pageidaujamà garso áraðà.
F Paspausdami ENTER mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà; bus atvaizduotas pagrindinis meniu.
- SOUND1: pagrindinio garso áraðas.
- SOUND2: papildomo garso áraðas.
- MIX (1+2): vienu metu bus atkuriamas ir pagrindinis (SOUND1), ir papildomas (SOUND2) garsas.
7. Paspausdami MENU mygtukà, iðjunkite meniu.
8. Paspausdami ^/2 mygtukà, pradëkite áterpimà.
Pastaba
F Atkuriant papildomà garsà (SOUND2 arba MIX), garsas gali bûti prastos kokybës.
66
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PLAYER MODE
A / V SET
AUDIO SELECT
SOUND [ 1 ]
SOUND [ 2 ]
MIX [ 1 + 2 ]
12
SOUND1
OFF
Papildomos áraðymo funkcijos
Nejudamø vaizdø áraðymas
1. Nuspauskite ir laikykite PHOTO mygtukà.
F Skystøjø kristalø ekrane bus atkuriamas nejudamas vaizdas.
F Jei vaizdo áraðyti nepageidaujate, atleiskite mygtukà.
2. Atleidæ mygtukà, po 2 sekundþiø vël nuspauskite PHOTO mygtukà.
F 6-7 sekundþiø laikotarpiu bus áraðomas nejudamas vaizdas.
PHOTO
3. Áraðius nejudamà vaizdà, videokamera persijungs á parengties bûsenà (STBY).
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
Nejudamø vaizdø paieðka
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
✤ Nejudamø vaizdø paieðkos funkcija veikia esant iðrinktam PLAYER arba M.PLAY reþimui.
1. Paspauskite distancinio valdymo pulto PHOTO SEARCH mygtukà arba...
F Pasinaudokite meniu
a. Paspauskite MENU mygtukà.
- Bus atvaizduotas meniu.
b. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà A/V.
c. Paspauskite ENTER mygtukà.
d. Iðrinkite punktà PHOTO SEARCH ir paspauskite ENTER mygtukà
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
12
SOUND1
2. Paspausdami arba mygtukà, pradëkite paieðkà.
F Paieðkos metu skystøjø kristalø ekrane yra atvaizduojamas paieðkos indikatorius.
F Aptikus nejudamà vaizdà, jis bus atkuriamas skystøjø kristalø ekrane.
3. Jei pageidaujate iðjungti paieðkos funkcijà, paspauskite F (STOP) mygtukà.
67
Papildomos áraðymo funkcijos
Filmavimas tamsoje (kai apðviestumas yra lygus 0 liuksø)
✤ NIGHT CAPTURE funkcija veikia esant iðrinktam CAMERA arba M.REC reþimui.
✤ NIGHT CAPTURE funkcijos dëka Jûs galite filmuoti tamsoje.
1. Videokamerà perjunkite á CAMERA arba M.REC reþimà.
2. NIGHT CAPTURE selektoriø perjunkite á padëtá ON.
F Ekrane ásiþiebs filmavimo tamsoje funkcijos þenklelis.
F Ið videokameros priekyje átaisyto langelio bus skleidþiami infraraudonieji spinduliai.
ON
NIGHT
CAPTURE
OFF
3. Jei pageidaujate iðjungti filmavimo tamsoje funkcija, NIGHT CAPTURE selektoriø perjunkite á padëtá OFF.
Pastaba
F Filmuojant tamsoje, didþiausias atstumas iki subjekto yra apytikriai 3 metrai.
F Jei NIGHT CAPTURE funkcija bus naudojamasi normalaus apðviestumo sàlygomis (pvz., dienà lauke), áraðyto vaizdo spalvos gali bûti
nenatûralios).
F Esant ájungtai NIGHT CAPTURE funkcijai, negalima naudotis PROGRAM AE (programinë automatinë ekspozicija), WHITE BALANCE (baltos
spalvos balansas), DSE (skaitmeniniai specialieji efektai), EXPOSURE (ekspozicija), SHUTTER (sklendës judëjimo greitis), BLC (fono
apðviestumo kompensavimas), CUSTOM (filmavimas naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus) funkcijomis.
68
Papildomos áraðymo funkcijos
Ávairûs filmavimo bûdai
✤ Kai kuriais atvejais, siekiant geresniø rezultatø, filmuoti gali tekti ávairiais bûdais.
Pastaba
Skystøjø kristalø ekrano skydelá reikia sukti atsargiai.
Neteisingai pasukus ekrano skydelá, gali bûti paþeistas ðarnyras, jungiantis skydelá ir videokamerà.
1. Áprastinis filmavimas
2. Filmavimas, videokamerà laikant apaèioje
Tokiu atveju á skystøjø kristalø ekranà reikia þiûrëti ið virðaus.
3. Filmavimas, videokamerà laikant virðuje
Tokiu atveju á skystøjø kristalø ekranà reikia þiûrëti ið apaèios.
4. Savæs filmavimas
Tokiu atveju á skystøjø kristalø ekranà reikia þiûrëti ið videokameros priekio.
5. Filmavimas naudojantis vaizdo ieðkikliu
F Aplinkybëmis, kai skystøjø kristalø ekranu naudotis nëra patogu, vaizdà rekomenduojama stebëti vaizdo
ieðkiklyje.
69
Kasetës áraðo atkûrimas
Kasetës juostos áraðo atkûrimas
✤ Atkûrimo funkcija galima naudotis tik iðrinkus PLAYER reþimà.
Vaizdo áraðo atkûrimas skystøjø kristalø ekrane
✤ Skystøjø kristalø ekrane vaizdà tikslinga atkurti bûnant automobilyje ar lauke.
Vaizdo áraðo atkûrimas televizoriaus ekrane
✤ Norint vaizdo áraðà atkurti televizoriaus ekrane, reikia atitinkamos sistemos televizoriaus.
✤ Srovæ videokamerai rekomenduojama tiekti ið tinklo adapterio.
Prijungimas prie televizoriaus, kuriame yra audio/videosignalo áëjimo lizdai
1. Audio/videosignalo kabeliu videokamerà prijunkite prie televizoriaus.
F Geltonas lizdas: videosignalas
F Baltas lizdas: audiosignalas (kairysis kanalas)
F Raudonas lizdas: audiosignalas (deðinysis kanalas - tik STEREO reþimas)
- Jei videokamerà jungiate su monofoniniu televizoriumi ar videomagnetofonu, geltonà lizdà
sujunkite su televizoriaus ar videomagnetofono videosignalo áëjimu, o baltà (kairiojo kanalo
audiosignalas) - su televizoriaus ar videomagnetofono audiosignalo áëjimu.
✤ Galima naudoti su videokamera komplektuojamà SCART adapterá.
2. Videokameros funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
3. Ájunkite televizoriø ir jo TV/VIDEO selektoriø perjunkite á padëtá VIDEO.
F Skaitykite Jûsø televizoriaus arba videomagnetofono naudojimo instrukcijà.
4. Ájunkite atkûrimo reþimà.
Videosignalo áëjimas (geltonas)
Audiosignalo áëjimas
(kair.) baltas
(deðin.) raudonas
S-VIDEO
áëjimas
Videokamera
S-VIDEO iðëjimas
Televizorius
Audio/videosignalo iðëjimas
Pastaba
F Siekiant uþtikrinti aukðtesnæ vaizdo kokybæ, sujungimams galima naudoti su videokamera komplektuojamà S-VIDEO kabelá, jei Jûsø televizoriuje
yra S-VIDEO lizdas.
F Net ir prijungus S-VIDEO kabelá, bûtina prijungti audiosignalo kabelá.
70
Kasetës áraðo atkûrimas
Prijungimas prie televizoriaus, kuriame nëra audio/videosignalo áëjimo lizdø
✤ Videokamerà galima prijungti prie televizoriaus per videomagnetofonà.
1. Videokamerà reikia prijungti naudojant audio/videosignalo kabelá.
F Geltonas lizdas: videosignalas
F Baltas lizdas: audiosignalas (kairysis kanalas)
F Raudonas lizdas: audiosignalas (deðinysis kanalas) - tik STEREO reþimas.
2. Sujunkite televizoriø ir videomagnetofonà.
3. Videokameros funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
4. Ájunkite televizoriø ir videomagnetofonà.
F Videomagnetofono signalo áëjimo selektoriø perjunkite á padëtá LINE.
F Ájunkite televizoriø ir iðrinkite kanalà, rezervuotà videomagnetofonui.
5. Ájunkite atkûrimo reþimà.
VIDEO
Videomagnetofonas
Televizorius
Antena
AUDIO (kair.)
AUDIO (deðin.)
S-VIDEO áëjimas
S-VIDEO
iðëjimas
A/V iðëjimas
Videokamera
Atkûrimas
✤ Norint atkurti kasetës áraðà, videokameros funkcinæ rankenëlæ reikia perjungti á padëtá PLAYER.
1.
2.
3.
4.
Prie videokameros prijunkite srovës ðaltiná ir funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
Á videokamerà ádëkite kasetæ, kurios áraðà pageidaujate atkurti.
Paspausdami arba mygtukà, suraskite siuþeto, kurá pageidaujate atkurti, pradþià.
Paspausdami ^/2 mygtukà, ájunkite atkûrimo reþimà.
F Po keleto sekundþiø televizoriaus ekrane bus atkuriamas kasetës áraðas.
F Pasiekus kasetës juostos pabaigà, juosta bus automatiðkai pervyniota á pradþià.
CAMERA
OFF
PLAYER
Pastaba
F Videokamerà prijungus prie televizoriaus, rekomenduojama sumaþinti videokameros garso stiprumà.
F Juostos judëjimo greitis (SP/LP) yra iðrenkamas automatiðkai.
71
Kasetës áraðo atkûrimas
Ávairios funkcijos, kuriomis galima naudotis iðrinkus PLAYER reþimà
✤ ^/2, F, ir mygtukai yra átaisyti tiek videokameros korpuse, tiek distancinio valdymo pulte.
✤ F.ADV (atkûrimo po vienà kadrà) ir X2 (atkûrimo 2 kartus didesniu greièiu) mygtukai yra átaisyti tik distancinio valdymo pulte.
✤ Jei videokamera pauzës arba sulëtinto atkûrimo bûsenoje iðbus ilgiau kaip 3 minutes, ji automatiðkai persijungs á sustabdymo bûsenà. Tokiu bûdu
yra iðvengiama kasetës juostos ir videogalvuèiø paþeidimo.
Atkûrimo pauzë
✤ Áprastinio arba sulëtinto atkûrimo metu paspauskite ^/2 mygtukà.
✤ Jei pageidaujate tæsti áprastiná atkûrimà, paspauskite ^/2 mygtukà.
Siuþeto paieðka (tiesiogine arba atgaline kryptimi)
✤ Atkûrimo, sulëtinto atkûrimo metu arba videokamerai esant pauzës bûsenoje paspauskite arba
mygtukà.
Jei pageidaujate tæsti áprastiná atkûrimà, paspauskite ^/2 mygtukà.
✤ Atkûrimo metu arba videokamerai esant pauzës bûsenoje nuspauskite ir laikykite arba mygtukà.
Jei pageidaujate tæsti áprastiná atkûrimà, nuspaustàjá mygtukà atleiskite.
Sulëtintas atkûrimas (tiesiogine arba atgaline kryptimi)
✤ Sulëtintas atkûrimas tiesiogine kryptimi
F Atkûrimo metu paspauskite distancinio valdymo pulto SLOW mygtukà.
F Jei pageidaujate tæsti áprastiná atkûrimà, paspauskite ^/2 mygtukà.
✤ Sulëtintas atkûrimas atgaline kryptimi
F Sulëtinto atkûrimo tiesiogine kryptimi metu paspauskite (–)
mygtukà.
F Jei pageidaujate tæsti sulëtintà atkûrimà tiesiogine kryptimi, paspauskite % (+) mygtukà.
F Jei pageidaujate tæsti áprastiná atkûrimà, paspauskite ^/2 mygtukà.
72
REV
FWD
REC SEARCH
S.SHOW
DELETE
FADE
BLC
DISPLAY
Kasetës áraðo atkûrimas
Atkûrimas po vienà kadrà
H Videokamerai esant pauzës bûsenoje, paspauskite distancinio valdymo pulto F.ADV mygtukà.
Ðià funkcijà galima ájungti tik tuomet, kai videokamera yra pauzës bûsenoje.
H Jei pageidaujate tæsti áprastiná atkûrimà, paspauskite ^/2 mygtukà.
✤ Vaizdo áraðo atkûrimas po vienà kadrà tiesiogine kryptimi.
F Videokamerai esant pauzës bûsenoje, paspauskite distancinio valdymo pulto F.ADV mygtukà.
✤ Vaizdo áraðo atkûrimas po vienà kadrà atgaline kryptimi.
F Paspauskite distancinio valdymo pulto (–)
mygtukà.
F Paspauskite distancinio valdymo pulto F.ADV mygtukà.
START/
STOP
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
DISPLAY
DATE/
TIME
SLOW
X2
F.ADV
F.ADV
Atkûrimas 2 kartus didesniu greièiu (tiesiogine/atgaline kryptimi)
✤ Atkûrimas 2 kartus didesniu greièiu tiesiogine kryptimi
F Atkûrimo metu paspauskite distancinio valdymo pulto X2 mygtukà.
F Jei pageidaujate tæsti áprastiná atkûrimà, paspauskite ^/2 mygtukà.
✤ Atkûrimas 2 kartus didesniu greièiu atgaline kryptimi
F Atkûrimo 2 kartus didesniu greièiu tiesiogine kryptimi metu paspauskite (–)
F Jei pageidaujate tæsti áprastiná atkûrimà, paspauskite ^/2 mygtukà.
mygtukà.
Pastaba
F Ájungus kai kuriuos atkûrimo reþimus, ekrane vaizdas gali bûti atkuriamas su mozaikos tipo triukðmais.
- Ðis reiðkinys gali bûti pastebimas ávairiais reþimais atkuriant LP reþimu padarytà áraðà.
F Garsas yra atkuriamas tik iðrinkus áprastinio atkûrimo reþimà.
73
Kasetës áraðo atkûrimas
ZERO MEMORY (juostos skaitiklio nuliniø parodymø atmintis)
✤ ZERO MEMORY funkcija veikia esant iðrinktam tiek CAMERA, tiek PLAYER reþimui.
✤ Ties pageidaujama juostos vieta nustatæ nulinius juostos skaitiklio parodymus, vëliau tà juostos vietà galësite lengvai surasti.
1. Atkûrimo arba áraðymo metu ties pageidaujama juostos vieta paspauskite distancinio valdymo pulto ZERO MEMORY mygtukà.
F Ekrane ásiþiebs indikacija M 0:00:00.
F Jei pageidaujate iðjungti juostos skaitiklio nuliniø parodymø atminties funkcijà, dar kartà paspauskite distancinio valdymo pulto ZERO
MEMORY mygtukà.
2. Kaip juostà pervynioti á paþymëtàjà vietà.
F Baigæ áraðymà ar atkûrimà, paspauskite arba mygtukà.
- Pasiekus juostos skaitiklio nulinius parodymus, juosta bus automatiðkai sustabdyta.
F Baigæ filmuoti, iðrinkite PLAYER reþimà ir paspauskite mygtukà.
- Pasiekus nulinius juostos skaitiklio parodymus, juosta bus automatiðkai sustabdyta.
3. Juostos skaitiklio indikacija ir M þenklelis nebebus atvaizduojami. Ekrane bus atvaizduojami laikrodþio parodymai.
Pastaba
F ZERO MEMORY funkcija automatiðkai iðsijungia ðiais atvejais:
- Pasiekus nulinius juostos skaitiklio parodymus.
- Iðëmus kasetæ.
- Nuo videokameros atjungus srovës ðaltiná.
F Jei juostoje yra neáraðytø tarpø, juostos skaitiklio nuliniø parodymø atminties funkcija gali neveikti tinkamai.
F Perduodant skaitmeniná signalà, juostos skaitiklio nuliniø parodymø atminties funkcija neveikia.
74
Áraðymas, esant iðrinktam PLAYER reþimui (VP-D85i/D87Di/D87i)
Áraðymas esant iðrinktam PLAYER reþimui
✤ Jûsø videokamera galima naudotis kaip videomagnetofonu.
✤ Jûsø videokamera gali áraðyti signalà ið videomagnetofono ar televizoriaus, jei jame yra audio/videosignalo iðëjimo lizdai.
1. Naudodami audio/videosignalo kabelá, videokamerà prijunkite prie videomagnetofono ar televizoriaus.
2. Videokameros funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
VIDEO
AUDIO (kair.)
AUDIO (deðin.)
Videomagnetofonas
S-VIDEO áëjimas
S-VIDEO iðëjimas
3. Ájunkite videomagnetofonà ar televizoriø.
4. Á videokamerà ádëkite neáraðytà kasetæ, kurios áraðo apsaugos selektorius yra padëtyje,
leidþianèioje áraðymà.
F Jei pageidaujate áraðyti signalà ið videomagnetofono, á já ádëkite áraðytà VHS kasetæ.
Televizorius
Antena
A/V
iðëjimas
Videokamera
5. Paspausdami START/STOP mygtukà, videokamerà perjunkite á áraðymo pauzës bûsenà.
F Skystøjø kristalø ekrane bus atvaizduotas praneðimas “PAUSE”.
6. Iðrinkite pageidaujamà TV kanalà arba ájunkite videomagnetofono atkûrimo reþimà.
CAMERA
OFF
7. Jei pageidaujate pradëti áraðymà, paspauskite START/STOP mygtukà.
F Jei pageidaujate pristabdyti áraðymà, dar kartà paspauskite START/STOP mygtukà.
PLAYER
8. Jei pageidaujate iðjungti áraðymo reþimà, paspauskite F (STOP) mygtukà.
75
Duomenø perdavimas per IEEE 1394 prievadà
DV standarto duomenø perdavimas per IEEE 1394 prievadà (i.LINK)
Prijungimas prie DV aparatûros
✤ Videokameros prijungimas prie kitos DV standarto aparatûros
F Videokameros prijungimas prie kitos DV standarto aparatûros yra labai paprastas.
Jei papildomoje aparatûroje yra DV prievadas, duomenis bus galima perduoti sujungimus atlikus atitinkamu kabeliu.
!!! Bûkite atidûs, kadangi egzistuoja 2 skirtingø tipo DV lizdai (su 4 iðvadais ir su 6 iðvadais).
Ðioje videokameroje yra átaisytas 4 iðvadø DV lizdas.
✤ Atlikus skaitmeninio signalo lizdø sujungimus, yra perduodamas skaitmeninis vaizdo ir garso signalas, kas uþtikrina aukðtà kokybæ.
Prijungimas prie kompiuterio
✤ Norint duomenis perduoti á kompiuterá, á já reikia ámontuoti sàsajos praplëtimo átaisà IEEE 1394 (ásigyjamas atskirai).
✤ Duomenø perdavimo sparta priklauso nuo kompiuterio konfigûracijos.
Pastaba
F Duomenis perduodant ið videokameros á kità DV aparatûrà, gali neveikti kai kurios funkcijos.
Tokiu atveju reikia atjungti ir vël prijungti DV kabelá arba iðjungti ir vël ájungti maitinimà.
F VP-DXXi modeliø videokameros gali priimti skaitmeniná signalà ið kitos aparatûros.
F VP-DXXi modeliø videokameros gali áraðyti vaizdo signalà, priimamà per DV lizdà.
76
Duomenø perdavimas per IEEE 1394 prievadà
H Reikalavimai, susijæ su sistema
F
F
F
F
Procesorius: IntelR Pentium IIITM 450 MHz arba spartesnis
Operacijø sistema: WindowsR 98SE, ME, XP, Mac OS
Operatyvinë atmintis: didesnë kaip 64 MB
Sàsajos iðplëtimo plokðtë IEEE 1394
Áraðymas naudojant kabelá, skirtà perduoti DV standarto duomenis (VP-DXXi modeliai)
1. Videokameros funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
2. DV kabeliu (ásigyjamas atskirai) sujunkite videokameros ir DV aparatûros DV lizdus.
F Ásitikinkite, kad ekrane ðvieèia praneðimas DV IN (skaitmeninio signalo áëjimas).
3. Paspausdami START/STOP mygtukà, videokamerà perjunkite á áraðymo pauzës bûsenà.
F Ekrane bus atvaizduotas praneðimas PAUSE.
4. Ájunkite prijungtosios aparatûros atkûrimo reþimà. Videokameros skystøjø kristalø ekrane stebëkite
atkuriamà vaizdà.
5. Jei pageidaujate pradëti áraðymà, paspauskite START/STOP mygtukà.
F Jei kuriam laikui pageidaujate pristabdyti áraðymà, dar kartà paspauskite START/STOP mygtukà.
6. Jei pageidaujate iðjungti áraðymo reþimà, paspauskite F (STOP) mygtukà.
Pastaba
Ðia videokamera vaizdà áraðant ið kitos aparatûros, ekrane atkuriamas vaizdas gali bûti nekokybiðkas, taèiau tai nereiðkia prastos vaizdo kokybës.
77
USB sàsaja
H Skaitmeniniø duomenø perdavimas per USB sàsajà
✤ Naudojantis USB sàsaja, á asmeniná kompiuterá galima lengvai perduoti nejudamo vaizdo duomenis ið videokameros, kasetës juostos ar vidinio
atminties kaupiklio, nenaudojant jokio iðplëtimo átaiso.
✤ Naudojantis USB sàsaja, vaizdus galima perkelti á asmeniná kompiuterá.
✤ Norint duomenis perduoti á asmeniná kompiuterá, á kompiuterá reikia ádiegti su videokamera komplektuojamà programinæ árangà (tvarkyklæ,
redagavimo programà).
Reikalavimai, susijæ su sistema
F
F
F
F
F
F
F
Procesorius: IntelR Pentium IITM 400 MHz arba spartesnis
Operacijø sistema: WindowsR 98/98SE/ME/2000/XP
Operatyvinë atmintis: 64 MB arba didesnë
CD-ROM nuskaitymo árenginys: 4X greièio CD-ROM nuskaitymo árenginys
Vaizdas: vaizdo plokðtë, palaikanti 65000 spalvø arba tobulesnë
USB prievadas
Standusis diskas: 4 GB (rekomenduojama 8 GB)
Pastaba
F IntelR Pentium IITM yra Intel Corporation prekës þenklas.
F WindowsR yra Microsoft Corporation prekës þenklas.
F Visi ðioje knygelëje naudojami kitø gaminiø þenklai yra atitinkamø kompanijø ar organizacijø prekës þenklai.
78
USB sàsaja
DVC Media 4.0 programos ádiegimas
✤ Draudþiama videokamerà prijungti prie kompiuterio prieð pasibaigiant programos ádiegimo á kompiuterá procesui.
✤ Jei prie kompiuterio yra prijungta kita skaitmeninë videokamera ar skeneris, prieð pradedant ádiegimà, tokià aparatûrà reikia atjungti.
✤ Þemiau pateikti ádiegimo veiksmai yra pavyzdys WindowsR 98SE vartotojams.
Programos ádiegimas
1.
1. Á kompiuterio CD-ROM nuskaitymo átaisà ádëkite kompaktiná diskà su programine áranga.
- Ekrane bus atvaizduotas ádiegimo tipo pasirinkimo meniu langas.
2. Jei ádiegimo tipo meniu langas nëra atvaizduojamas, “Start” meniu spragtelëdami þenklelá “Run”, paleiskite
programà SETUP.EXE.
- Jei CD-ROM nuskaitymo átaisui yra priskirta raidë “D:”, surinkite komandà “D:\setup.exe” ir paspauskite
ENTER klaviðà.
3. Paspausdami atitinkamà þenklelá, pasirinkite programinæ árangà, kurià pageidaujate ádiegti.
F DVC tvarkyklë
F Programinë áranga USB sàsajai
F Redagavimo programa
Programos ádiegimas
4. Kai yra atvaizduojamas pradinis langas, spragtelëkite “DVC Driver” þenklelá.
79
USB sàsaja
Programinës árangos USB sàsajai ádiegimas (DVC media 4.0TM)
4. Pakartotinai atlikite 1 - 3 þingsniuose nurodytus veiksmus.
7.
5. Kai yra atvaizduojamas pradinis langas, spragtelëkite “DVC Media 4.0 ” þenklelá.
TM
6. Pasirinkite pageidaujamà kalbà ir spragtelëkite “OK” þenklelá.
7. Kai bus atvaizduotas dialogo langas, spragtelëkite “NEXT” þenklelá.
8. Pasirinkite aplankà, á kurá bus ádiegiama programa.
F Jei pageidaujate, kad aplankas bûtø iðrinktas automatiðkai, spragtelëkite “NEXT” þenklelá.
F Jei pageidaujate pakeisti aplankà, spragtelëkite “BROWSE” þenklelá ir iðrinkite pageidaujamà aplankà.
8.
9. Spragtelëkite “NEXT” þenklelá.
10.Failai bus kopijuojami á pasirinktàjá aplankà.
11.Kai bus atvaizduotas dialogo langas, spragtelëkite “FINISH” þenklelá.
10.
Pastaba
F DVC Media 4.0 programos naudojimo instrukcija yra áraðyta á kompaktiná diskà (Adobe PDF formato failas),
komplektuojamà su Jûsø videokamera.
Ðià naudojimo instrukcijà galima perþiûrëti naudojantis Adobe Reader programa (taip pat áraðyta á
komplektuojamà kompaktiná diskà).
(Adobe Reader programa yra nemokamai platinamas Adobe Systems, Inc. produktas.)
80
11.
USB sàsaja
Prijungimas prie kompiuterio
1. USB kabelio kiðtukà ájunkite á kompiuterio USB lizdà.
2. Kità USB kabelio kiðtukà ájunkite á atitinkamà videokameros lizdà (USB).
3. Audiosignalo kabelá prijunkite prie kompiuterio Line áëjimo lizdo.
Jei kompiuteryje nëra Line áëjimo lizdo, prijunkite prie mikrofono lizdo MIC. Taèiau, ðiuo atveju gali kilti triukðmø.
Pastaba
F Jei duomenø perdavimo metu USB kabelis bus atjungtas nuo videokameros ar kompiuterio, duomenø perdavimas bus nutrauktas; duomenys gali
bûti paþeisti.
F Jei USB kabelis prijungtas prie kompiuterio per USB koncentratoriø arba jei ðis kabelis yra prijungtas prie keleto átaisø su USB sàsaja,
videokamera gali neveikti tinkamai.
- Tokiu atveju nuo kompiuterio atjunkite kitus árenginius su USB sàsaja ir videokamerà prijunkite ið naujo.
USB kabelis
81
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
MEMORY STICK kortelë
✤ Memory Stick kortelëje yra saugomi áraðytø nejudamø vaizdø duomenys.
Funkcijos, kuriomis galima naudotis su Memory Stick kortele
✤ Nejudamø vaizdø áraðymas
✤ Nejudamø vaizdø atkûrimas trimis bûdais:
✤
✤
✤
✤
F Vaizdø atkûrimas po vienà
F Nepertraukiamas vaizdø atkûrimas
F Keleto vaizdø atkûrimas vienu metu
Vaizdø apsauga nuo atsitiktinio iðtrynimo
Á Memory Stick kortelæ áraðytø vaizdø atkûrimas
Nejudamø vaizdø þymëjimas spausdinimo þenkleliu
Memory Stick kortelës formatavimas
Kontaktai
Áraðo
apsaugos
selektorius
Pastaba
F Áraðant á Memory Stick kortelæ, galima naudotis daugeliu videokameros funkcijø.
F Áraðant á Memory Stick kortelæ, ekrane yra atvaizduojamas “
” þenklelis.
F Vykstant áraðymui á Memory Stick kortelæ, draudþiama kortelæ iðimti.
- Iðimant kortelæ, kai vyksta áraðymas, duomenys gali bûti paþeisti.
F Jei Jûs pageidaujate iðsaugoti visus á Memory Stick kortelæ áraðytus vaizdus, jos áraðo apsaugos selektoriø perjunkite á padëtá, blokuojanèià
áraðymà (LOCK).
TM
H Pavadinimas “Memory Stick” ir
þenklelis yra Sony Corporation prekës þenklai.
H Visi kiti ðioje knygelëje naudojami pavadinimai taip pat gali bûti atitinkamø kompanijø prekës þenklai.
Þenklai “TM” ir “R” nëra naudojami ties kiekvienu pavadinimu.
TM
82
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Memory Stick kortelës ádëjimas/iðëmimas
H Kaip ádëti Memory Stick kortelæ
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá OFF.
2. Á videokameros apaèioje esantá plyðá rodyklës kryptimi ástumkite atminties kortelæ.
H Kaip iðimti Memory Stick kortelæ
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá OFF.
2. Spûstelëkite atminties kortelës briaunà. Kortelë bus dalinai iðstumta.
3. Iðimkite atminties kortelæ.
F Funkcinæ rankenëlæ perjungus á padëtá M.PLAY, ekrane bus atkuriamas paskutinysis áraðytas vaizdas.
- Jei á kortelæ nëra nieko áraðyta, bus atvaizduotas praneðimas “NO STORED IMAGE!” ir ásiþiebs
þenklelis.
F Vaizdø áraðymo, kopijavimo, trynimo bei kortelës formatavimo metu draudþiama nuo videokameros atjungti srovës
ðaltiná.
F Prieð iðimant arba ádedant atminties kortelæ, bûtina iðjungti videokameros maitinimà.
Prieðingu atveju kortelës áraðo duomenys gali bûti paþeisti.
F
F
F
F
Pasirûpinkite, kad prie Memory Stick kortelës kontaktø nesiliestø metaliniai daiktai.
Draudþiama atminties kortelæ sulenkti, numesti ar trankyti.
Ið videokameros iðimtà atminties kortelæ reikia á futliarà, kortelæ apsaugantá nuo statinio elektros krûvio.
Jei kortele bus naudojamasi neteisingai, jei jà paveiks statinis elektros krûvis, á jà áraðyti duomenys gali bûti paþeisti. Rekomenduojama padaryti
svarbiø áraðø kopijas.
F Samsung kompanija nëra atsakinga uþ duomenø praradimà, jei kortele buvo naudojamasi neteisingai.
F Prie videokameros prijungus USB kabelá ir iðrinkus M.PLAY (kortelës áraðo atkûrimo) reþimà, neveiks ðie mygtukai: F, ^/2, ir .
83
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Aplankø ir failø struktûra Memory Stick kortelëje
✤ Á Memory Stick kortelæ áraðyti vaizdai yra JPEG formato failai.
DCIM
100 SSDVC
DCAM 0001
DCAM 0002
..
..
✤ Kiekvienas failas turi numerá. Visi failai yra saugomi aplankuose.
F Kiekvienam áraðomam vaizdui yra priskiriamas failo numeris nuo DCAM0001 iki DCAM9999.
F Kiekvienam aplankui yra priskiriamas numeris nuo 100SSDVC iki 999SSDVC.
101SSDVC
Vaizdo failø formatai
✤ Vaizdo failø duomenys yra suspaudþiami JPEG formatu.
✤ Iðrinkus bet kurá reþimà, vaizdo elementø skaièius yra 640 × 480 (VGA).
Videokameros veikimo reþimø iðrinkimas
✤ Ði videokamera gali bûti naudojama kaip skaitmeninis fotoaparatas.
✤ Norint videokamera naudotis kaip skaitmeniniu fotoaparatu, reþimø selektoriø reikia perjungti á padëtá
MEMORY STICK.
F Reþimas M.REC (áraðymas á atminties kortelæ)
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
F Reþimas M.PLAY (atminties kortelës áraðo atkûrimas)
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
84
0(03
000-0000
Failo
numeris
File
number
Aplanko numeris
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Vaizdo kokybës reþimo iðrinkimas
✤ Jûs galite pasirinkti pageidaujamà vaizdo kokybës reþimà.
M.REC MODE
Kaip pasirinkti vaizdo kokybës reþimà
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
3. Paspauskite MENU mygtukà.
F Ekrane bus atvaizduotas meniu.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite meniu punktà MEMORY.
5. Paspausdami ENTER mygtukà, atvaizduokite papildomà meniu.
6. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite papildomo meniu punktà QUALITY.
7. Paspauskite ENTER mygtukà.
8. Naudodamiesi meniu ratuku, iðrinkite pageidaujamà vaizdo kokybës reþimà.
F Paspausdami ENTER mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà.
F Jei papildomas meniu bus iðjungtas nepaspaudus ENTER mygtuko, vaizdo kokybës
reþimas nepasikeis.
9. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
QUALITY
PRINT MARK
PROTECT
DELETE
FORMAT
M.REC MODE
M.REC MODE
MEMORY SET
QUALITY
PRINT MARK
PROTECT
DELETE
FORMAT
MEMORY SET
S.H.Q
000
QUALITY
FINE
HIGH
STANDARD
S.H.Q
H.Q
S.Q
H Skaièius vaizdø, kuriuos galima áraðyti á Memory Stick kortelæ
8 MB
16 MB
FINE (aukðèiausia kokybë)
apytikriai 60
apytikriai 120
HIGH (aukðta kokybë)
apytikriai 120
apytikriai 240
STANDARD (standartinë kokybë)
apytikriai 240
apytikriai 480
KOKYBËS REÞIMAS
Realus vaizdø, kuriuos galima áraðyti, skaièius priklauso nuo vaizdø dydþio.
85
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Nejudamø vaizdø áraðymas á atminties kortelæ, iðrinkus M.REC reþimà
✤ Á Memory Stick kortelæ nëra ámanoma áraðyti judamø vaizdø.
✤ Á Memory Stick kortelæ nëra ámanoma áraðyti garso.
CAMERA
OFF
PLAYER
Vaizdø áraðymas á Memory Stick kortelæ
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá CAMERA.
3. Paspauskite PHOTO mygtukà.
F Jei vaizdo nepageidaujate áraðyti, mygtukà atleiskite ir palaukite ne ilgiau nei 2 sekundes (iki iðnyks atkuriamas
nejudamas vaizdas).
4. Praëjus ne maþiau nei 2 sekundëms, vël paspauskite PHOTO mygtukà.
F Á atminties kortelæ bus áraðytas nejudamas vaizdas.
F Nejudamo vaizdo áraðymo metu ekrane yra atvaizduojamas “^^^” þenklelis.
PHOTO
64
[22/240]
86
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Pasirinktojo vaizdo kadro kopijavimas ið kasetës juostos á atminties kortelæ
✤ Á Memory Stick kortelæ galima nukopijuoti pasirinktàjá vaizdo kadrà ið kasetës juostos.
✤ Norint á Memory Stick kortelæ nukopijuoti keletà pasirinktøjø vaizdo kadrø ið kasetës juostos, reikia naudotis COPY funkcija.
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá TAPE.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
3. Ájunkite kasetës juostos áraðo atkûrimo reþimà.
4. Nuspauskite ir laikykite PHOTO mygtukà.
F Videokamera persijungs á atkûrimo pauzës bûsenà.
F Jei paieðkà pageidaujate tæsti neáraðydami ðio vaizdo, atleiskite PHOTO mygtukà ir palaukite ne trumpiau nei 2 sekundes (iki iðnyks
atkuriamas nejudamas vaizdas) ir pasirinkite kità vaizdà.
5. Praëjus ne maþiau nei 2 sekundëms, vël paspauskite PHOTO mygtukà.
F Á atminties kortelæ bus áraðytas nejudamas vaizdas.
F Nejudamo vaizdo áraðymo metu ekrane yra atvaizduojamas “^^^” þenklelis.
87
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Nejudamø vaizdø atkûrimas
✤ Jûs galite atkurti á Memory Stick kortelæ áraðytus nejudamus vaizdus.
✤ Egzistuoja trys nejudamø vaizdø atkûrimo reþimai.
F Vaizdø atkûrimas po vienà
F Nepertraukiamas vaizdø atkûrimas
F Keleto vaizdø atkûrimas vienu metu
Vaizdø atkûrimas po vienà
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
F Bus atkuriamas paskutinysis áraðytas nejudamas vaizdas.
- Jei á kortelæ nëra nieko áraðyta, bus atvaizduotas praneðimas “NO STORED IMAGE!” ir ásiþiebs
3. Paspausdami arba mygtukà, iðrinkite pageidaujamà nejudamà vaizdà.
F Jei pageidaujate iðrinkti paskesná vaizdà, paspauskite mygtukà.
F Jei pageidaujate iðrinkti ankstesná vaizdà, paspauskite mygtukà.
F Jei, atkuriant paskutinájá áraðytà vaizdà, bus paspaustas mygtukas, bus atkuriamas pirmasis
vaizdas. Jei, atkuriant pirmàjá áraðytà vaizdà, bus paspaustas mygtukas, bus atkuriamas
paskutinysis vaizdas.
F Jei paieðkà pageidaujate atlikti dideliu greièiu, laikykite nuspaustà arba mygtukà.
Nepertraukiamas vaizdø atkûrimas
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
F Bus atkuriamas paskutinysis áraðytas nejudamas vaizdas.
3. Paspauskite ^/2 mygtukà.
F Visi áraðyti nejudami vaizdai bus atkuriami po apytikriai 4-5 sekundes.
4. Jei pageidaujate sustabdyti nepertraukiamo atkûrimo procesà, paspauskite ^/2 mygtukà.
88
þenklelis.
REV
FWD
REC SEARCH
S.SHOW
DELETE
FADE
BLC
DISPLAY
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Keleto vaizdø atkûrimas vienu metu
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
F Bus atkuriamas paskutinysis áraðytas nejudamas vaizdas.
3. Jei ekrane vienu metu pageidaujate atkurti 6 vaizdus, paspauskite PHOTO mygtukà.
F Po vienu ið vaizdø atsiras þymëjimo þenklelis (^).
F Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite pageidaujamà vaizdà.
100-0025
19
20
22
23
21
24
[24/24]
4. Jei pageidaujate ájungti áprastinio atkûrimo reþimà, paspauskite PHOTO mygtukà.
F Vaizdas, po kuriuo yra atvaizduojamas þymëjimo þenklelis (^), bus atkuriamas visame ekrane.
Pastaba
F Jei pageidaujate iðrinkti anksèiau áraðytus vaizdus, paspauskite mygtukà.
F Jei pageidaujate iðrinkti vëliau áraðytus vaizdus, paspauskite mygtukà.
89
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Nejudamø vaizdø kopijavimas ið kasetës á Memory Stick kortelæ
✤ Naudojantis PHOTO funkcija, nejudamus vaizdus galima kopijuoti ið juostos á Memory Stick kortelæ.
1. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
2. Paspauskite MENU mygtukà.
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà A/V ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Bus atvaizduotas papildomas meniu.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà PHOTO COPY ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Visi juostoje áraðyti nejudami vaizdai bus nukopijuoti á Memory Stick kortelæ.
5. Videokamera automatiðkai pradës nejudamø vaizdø paieðkà; prasidës kopijavimo procesas.
6. Jei pageidaujate sustabdyti kopijavimo procesà, paspauskite F (STOP) mygtukà.
F Kopijavimo procesas bus sustabdytas pasibaigus kasetës juostai arba uþpildþius visà Memory Stick kortelës
atmintá.
90
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
16
AUDIO SELECT SOUND1
WIND CUT
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
16
SOUND1
OFF
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Nejudamø vaizdø kopijavimas ið kasetës á Memory Stick kortelæ
✤ Jûsø videokamera palaiko spausdinimo formatà DPOF.
✤ Naudodami DPOF formato spausdintuvà, Jûs galite automatiðkai spausdinti á Memory Stick kortelæ áraðytus vaizdus.
✤ Nejudamus vaizdus spausdinimo þenkleliu galima þymëti 2 bûdais.
F THIS FILE (ðis failas): ðiuo metu ekrane atkuriamo vaizdo failo þymëjimas spausdinimo þenkleliu.
F ALL FILES (visi failai): visø á atminties kortelæ áraðytø vaizdo failø spausdinimas po vienà kopijà.
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
F Bus atkuriamas paskutinysis áraðytas nejudamas vaizdas.
3. Paspausdami arba mygtukà, iðrinkite vaizdà, kurá pageidaujate paþymëti spausdinimo þenkleliu.
4. Paspauskite MENU mygtukà.
5. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà MEMORY ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Bus atvaizduotas papildomas meniu MEMORY SET.
6. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà PRINT MARK ir ratukà paspauskite.
7. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà THIS FILE arba ALL FILES ir ratukà paspauskite.
8. Pasukdami meniu ratukà, pasirinkite vaizdø skaièiø ir paspauskite ENTER mygtukà.
Pastaba
F Pasirinkus nuostatà ALL FILES, bus spausdinami 999 vaizdai, skaièiuojant nuo esamojo.
F Pasirinkus nuostatà ALL FILES, spausdinimas gali trukti ilgà laikà (priklausomai nuo áraðytø vaizdø skaièiaus).
91
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Vaizdø apsauga nuo atsitiktinio iðtrynimo
✤ Á atminties kortelæ áraðytus vaizdus Jûs galite apsaugoti nuo atsitiktinio iðtrynimo.
F Suformatavus atminties kortelæ, bus iðtrinti visi áraðyti vaizdai, áskaitant ir apsaugotus.
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
F Bus atkuriamas paskutinysis áraðytas nejudamas vaizdas.
F Jei á kortelæ nëra nieko áraðyta, bus atvaizduotas praneðimas “NO STORED IMAGE!” ir ásiþiebs
þenklelis.
3. Paspausdami arba mygtukà, iðrinkite vaizdà, kurá pageidaujate apsaugoti nuo atsitiktinio iðtrynimo.
4. Paspauskite MENU mygtukà.
5. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà MEMORY ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Bus atvaizduotas papildomas meniu MEMORY SET.
6. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà PROTECT ir paspauskite ENTER mygtukà.
7. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite apsaugos reþimà ir paspauskite ENTER mygtukà.
F THIS FILE: nuo atsitiktinio iðtrynimo bus apsaugotas iðrinktasis vaizdas.
8. Paspausdami arba mygtukà, iðrinkite vaizdà, kurio apsaugà nuo atsitiktinio iðtrynimo pageidaujate atðaukti.
F Jei apsaugà pageidaujate atðaukti, pereikite prie 6-ojo þingsnio.
9. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
92
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Nejudamø vaizdø trynimas
✤ Jûs galite trinti á Memory Stick kortelæ áraðytus vaizdus.
✤ Norint iðtrinti nejudamus vaizdus, pirmiausia reikia atðaukti jø apsaugà nuo atsitiktinio iðtrynimo.
✤ Nëra ámanoma atstatyti iðtrintøjø vaizdø.
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
3. Paspausdami arba mygtukà, iðrinkite vaizdà, kurá pageidaujate iðtrinti.
4. Paspauskite MENU mygtukà.
5. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà MEMORY ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Bus atvaizduotas papildomas meniu MEMORY SET.
6. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà DELETE ir paspauskite ENTER mygtukà
F Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà THIS FILE (ðis failas) arba ALL FILES (visi failai).
F THIS FILE (ðis failas): bus iðtrintas esamasis failas.
F ALL FILES (visi failai): bus iðtrinti visi failai.
7. Bus atvaizduotas dialogo langas, kuriame reikia patvirtinti trynimo komandà arba jà atðaukti.
F EXECUTE (vykdyti): iðrinktasis vaizdas (visi vaizdai) bus iðtrintas.
F CANCEL (atðaukimas): trynimo komanda bus atðaukta; bus atvaizduotas ankstesnysis meniu langas.
Pastaba
F Mëginant iðtrinti vaizdà, kuris yra apsaugotas nuo atsitiktinio iðtrynimo, ekrane bus atvaizduota “Protect!”.
F Atkuriant nejudamus vaizdus, esamàjá vaizdà galima iðtrinti paspaudþiant F mygtukà.
Paspaudus F mygtukà, bus atvaizduotas praneðimas “DELETE REALLY?”. Jei ðis mygtukas bus paspaustas dar kartà, vaizdas bus iðtrintas.
93
Skaitmeninio fotoaparato reþimas
Memory Stick kortelës formatavimas
✤ MEMORY FORMAT funkcija yra skirta iðtrinti visus vaizdus (áskaitant ir apsaugotus nuo atsitiktinio iðtrynimo) ir papildomà informacijà, áraðytà á
atminties kortelæ.
✤ Formatuojant atminties kortelæ, ji yra sugràþinama á pradinæ bûsenà.
✤ Su videokamera komplektuojama Memory Stick kortelë jau buvo suformatuota.
Dëmesio
✤ Pasinaudojus MEMORY FORMAT funkcija, bus iðtrinti visi á atminties kortelæ áraðyti vaizdai; jø nebebus ámanoma atstatyti.
1. Reþimø selektoriø perjunkite á padëtá MEMORY STICK.
2. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
3. Paspauskite MENU mygtukà.
4. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà MEMORY ir paspauskite ENTER mygtukà.
F Bus atvaizduotas papildomas meniu.
5. Pasukdami meniu ratukà, iðrinkite punktà FORMAT ir paspauskite ENTER mygtukà.
6. Ekrane bus atvaizduotas praneðimas “ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?”.
7. Pasukdami meniu ratukà, pasirinkite pageidaujamà punktà.
F NO: sugráþimas á ankstesnájá meniu.
F YES: formatavimo pradþia.
8. Paspauskite ENTER mygtukà.
9. Jei pageidaujate iðjungti meniu, paspauskite MENU mygtukà.
Pastaba
F Jei Memory Stick kortelë buvo suformatuota asmeniniu kompiuteriu, naudojant adapterá, prijungtà per USB sàsajà, atminties kortelës
suderinamumas su Jûsø videokamera nëra garantuojamas.
Jei atminties kortelæ pageidaujate formatuoti naudodamiesi asmeniniu kompiuteriu, pasinaudokite programa “Memory Stick Formatter”. Ði
programa yra áraðyta á diskà, komplektuojamà su Jûsø videokamera.
94
Videokameros prieþiûra
Baigus filmuoti
✤ Baigus filmuoti, nuo videokameros reikia atjungti srovës ðaltiná.
✤ Tai yra ypaè svarbu, jei srovë videokamerai buvo tiekiama ið baterijos. Prieðingu atveju baterija nusilps. Dël ðios prieþasties baterijà bûtina atjungti
nuo videokameros.
1. Rodyklës kryptimi pastumkite EJECT rankenëlæ.
F Atidarius kasetës skyrelio dangtelá, kasetë bus automatiðkai iðstumta.
F Palaukite, iki kasetë bus iðstumta iki galo.
2. Iðëmæ kasetæ, uþdarykite kasetës skyrelá ir videokamerà padëkite vietoje, kur nëra dulkiø.
F Dulkës ir kiti neðvarumai gali sàlygoti prastà vaizdo kokybæ.
3. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá OFF.
4. Nuo videokameros atjunkite srovës ðaltiná.
F Laikydami nuspaustà BATT. RELEASE mygtukà, baterijà pastumkite rodyklës kryptimi ir jà nuimkite.
CAM
OFF
VCR
95
Videokameros prieþiûra
Videokameros valymas ir prieþiûra
Vaizdo ieðkiklio valymas
H
1.
2.
3.
Okuliaro nuëmimo procedûra.
Vaizdo ieðkiklá iðtraukite ir pakelkite.
Iðsukite du varþtus ir nuimkite okuliarà.
Minkðtu audiniu, vatos tamponëliu ar oro pûtikliu nuvalykite okuliarà ir vaizdo ieðkiklio ekranëlá.
H Okuliaro pritvirtinimo procedûra.
4. Okuliarà uþdëkite ant vaizdo ieðkiklio.
5. Ásukite du varþtus.
Videogalvuèiø valymas
Siekiant uþtikrinti aukðtà vaizdo kokybæ, videogalvutes reikia reguliariai valyti. Jei
atkuriamame vaizde yra pastebimi triukðmai (kvadratëliai) arba jei atkûrimo metu
ekranas tampa mëlynas, tai reiðkia, kad galvutës uþsiterðë.
1.
2.
3.
4.
Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
Á videokamerà ádëkite valanèiàjà kasetë.
Paspauskite ^/2 mygtukà.
Praëjus 10 sekundþiø, paspauskite F mygtukà.
Pastaba
F Ádëjæ áraðytà videokasetæ, patikrinkite atkûrimo kokybæ. Jei vaizdas vis tiek nekokybiðkas, pakartokite apraðytàjà procedûrà. Jei problemos
iðspræsti nepavyko, kreipkitës á techninio aptarnavimo centrà.
F Valymui leidþiama naudoti tik sausojo tipo kasetes.
96
Kaip videokamera naudotis uþsienyje
✤ Ávairiose ðalyse yra naudojamos skirtingos TV sistemos, o tip pat skiriasi tinklo srovës parametrai.
✤ Prieð pradëdami naudotis videokamera, patikrinkite þemiau pateiktus punktus.
Elektros tinklas
F Su Jûsø videokamera komplektuojamu tinklo adapteriu galima naudotis ðalyse, kur srovës parametrai yra nuo 100 V iki 240 V, 50/60 Hz.
F Jei elektros laido ðakutë neatitinka tinklo lizdo, reikia naudoti atskirai ásigyjamà ðakutës adapterá.
TV sistema
F Áraðytà vaizdà galima atkurti videokameros vaizdo ieðkiklio ekranëlyje.
Taèiau, jei vaizdà pageidaujate atkurti televizoriaus ekrane arba áraðà kopijuoti videomagnetofonu, reikia PAL sistemos televizoriaus arba
videomagnetofono, kuriame yra atitinkami audio/videosignalo lizdai.
H Valstybës, kuriose yra naudojama PAL sistema
Australija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Kinija, NVS, Èekija, Danija, Egiptas, Suomija, Prancûzija, Vokietija, Didþioji Britanija, Olandija,
Honkongas, Vengrija, Indija, Iranas, Irakas, Kuveitas, Libija, Malaizija, Mauricijaus sala, Norvegija, Rumunija, Saudo Arabija, Singapûras,
Slovakija, Ispanija, Ðvedija, Ðveicarija, Sirija, Tailandas, Tunisas ir t.t.
H Valstybës, kuriose yra naudojama NTSC sistema
Bahamø salos, Kanada, Centrinë Amerika, Japonija, Meksika, Filipinai, Pietø Korëja, Taivanas, JAV ir t.t.
Pastaba
Naudojantis Jûsø videokamera, filmuoti galima bet kurioje valstybëje, o áraðà atkurti videokameros skystøjø kristalø ekrane.
97
Videokameros prieþiûra
Funkcionavimo sutrikimø paðalinimo bûdai
✤ Prieð kreipdamiesi á techninio aptarnavimo centrà, perskaitykite ðiame skyriuje pateiktà informacijà.
Tokiu bûdu Jûs galite sutaupyti laiko ir iðvengti specialisto nebûtino iðkvietimo.
Savidiagnostikos funkcijos indikacijos
Indikacija Blykèioja
TAPE END!
Informuoja apie tai, kad
Baterija beveik visiðkai nusilpo.
Prijunkite ákrautà baterijà.
Retai
Iki juostos pabaigos liko 2 minutës.
Paruoðkite kità kasetæ.
TAPE END! Neblykèioja Pasibaigë kasetës juosta.
TAPE!
PROTECTION!
....D
L
C
R
Jûsø veiksmai
Retai
Ádëkite kità kasetæ.
Retai
Videokameroje nëra kasetës.
Á videokamerà ádëkite kasetæ.
Retai
Áraðas apsaugotas nuo atsitiktinio
iðtrynimo.
Jei ketinate filmuoti, apsaugos selektoriø
perjunkite á kità padëtá.
Retai
Sutriko videokameros mechaninës dalies
funkcionavimas.
1.
2.
3.
4.
Iðimkite kasetæ.
Iðjunkite videokameros maitinimà.
Atjunkite baterijà.
Vël prijunkite baterijà.
*Jei sutrikimo paðalinti nepavyko,
kreipkitës á techninio aptarnavimo centrà.
Retai
Videokameroje ávyko drëgmës
kondensavimasis.
Skaitykite þemiau pateiktà informacijà.
Drëgmës kondensavimasis
✤ Videokamerà ið ðaltos aplinkos á ðiltà, jos viduje, ant kasetës juostos ir ant objektyvo gali kondensuotis drëgmë. Dël ðios prieþasties kasetës
juosta gali prilipti prie videogalvuèiø bûgno ir bûti paþeista, arba videokamera gali neveikti tinkamai.
Siekiant to iðvengti, videokameros viduje yra átaisytas drëgmës jutiklis.
✤ Videokameros viduje ávykus drëgmës kondensavimuisi, ásiþiebs (
indikatorius.
Taip ávykus, neveiks në viena videokameros funkcija, iðskyrus kasetës iðstûmimà.
Atidarykite kasetës skyrelá ir prie videokameros prijunkite baterijà.
Videokamerà sausoje ðiltoje vietoje palikite maþiausiai 2 valandoms.
98
Funkcionavimo sutrikimø paieðka
Savidiagnostikos funkcijos indikacijos, esant iðrinktam M.REC/M.PLAY reþimui
(áraðymas á kortelæ, kortelës áraðo atkûrimas)
Indikacija
Blykèioja
Informuoja apie tai, kad
MEMORY STICK!
Retai
Á videokamerà nëra ádëta Memory Stick
kortelë.
Á videokamerà ádëkite Memory Stick kortelæ.
Jûsø veiksmai
MEMORY FULL!
Retai
Atminties kortelëje nëra pakankamai
vietos áraðyti vaizdà.
Ádëkite naujà Memory Stick kortelæ arba iðtrinkite
áraðytà vaizdà.
NO STORED
IMAGE!
Retai
Á Memory Stick kortelæ nëra áraðyta në
vieno vaizdo.
Áraðykite vaizdø.
WRITE
PROTECT!
Retai
Memory Stick kortelës áraðas yra
apsaugotas nuo atsitiktinio iðtrynimo.
Atminties kortelës áraðo apsaugos selektoriø
perjunkite á padëtá, leidþianèià áraðymà.
PROTECT!
Retai
Yra mëginama iðtrinti vaizdà,
apsaugotà nuo atsitiktinio iðtrynimo.
Atðaukite vaizdo apsaugà nuo atsitiktinio
iðtrynimo.
READ ERROR!
Retai
Videokamera negali nuskaityti
atminties kortelës áraðo.
Memory Stick kortelæ suformatuokite arba á
videokamerà ádëkite atminties kortelæ, kuri buvo
áraðyta naudojantis ðia videokamera.
WRITE ERROR!
Retai
Videokamera negali vaizdø áraðyti á
atminties kortelæ.
Memory Stick kortelæ suformatuokite arba á
videokamerà ádëkite naujà atminties kortelæ.
NOT FORMAT!
Retai
Reikia suformatuoti Memory Stick
kortelæ.
Memory Stick kortelæ suformatuokite.
NOW DELETE...
Retai
Vyksta vaizdo trynimas.
Palaukite, iki vaizdas bus iðtrintas.
NOW FORMAT...
Retai
Vyksta atminties kortelës formatavimo
procesas.
Palaukite, iki atminties kortelë bus suformatuota.
NOW COPY...
Retai
Vyksta nejudamø vaizdø kopijavimo
procesas.
Palaukite, iki kopijavimas bus uþbaigtas.
99
Funkcionavimo sutrikimø paieðka
✤ Jei, atlikus ðiame skyriuje nurodytus veiksmus, sutrikimo paðalinti nepavyko, kreipkitës á artimiausià ágaliotàjá techninio aptarnavimo centrà.
Sutrikimas
Prieþastis/Paðalinimo bûdai
Neásijungia videokameros maitinimas.
Patikrinkite baterijà arba tinklo adapterá.
Neveikia START/STOP mygtukas.
Ásitikinkite, kad funkcinë rankenëlë yra perjungta á padëtá CAMERA.
Pasibaigë kasetës juosta.
Patikrinkite kasetës juostos áraðo apsaugos selektoriaus padëtá.
Videokamera automatiðkai iðsijungia.
Videokamera parengties bûsenoje iðliko ilgiau kaip 5 minutes, ja nesinaudojant.
Visiðkai nusilpo baterija.
Baterija nusilpsta pernelyg greitai.
Aplinkos temperatûra yra labai þema.
Baterija nebuvo pilnutinai ákrauta.
Pasibaigë baterijos tarnavimo laikas; jos nebëra ámanoma ákrauti.
Prijunkite kità baterijà.
Atkûrimo metu ekranas tampa mëlynas.
Gali bûti, kad uþsiterðë videogalvutës.
Videogalvutes nuvalykite naudodami valanèiàjà kasetæ.
Filmuojant tamsiame fone esantá subjektà,
vaizde atsiranda vertikali juosta.
Subjekto ir fono kontrastas yra pernelyg didelis.
Padidindami fono ðviesumà arba ájungdami BLC funkcijà, sumaþinkite kontrastà.
Vaizdo ieðkiklio ekranëlyje atkuriamas
vaizdas nëra ryðkus.
Nebuvo sureguliuotas vaizdo ieðkiklio objektyvas. Pastumdami vaizdo ieðkiklio objektyvo reguliavimo
rankenëlæ, pasiekite, kad ekranëlyje atkuriamas vaizdas bûtø ryðkus.
Neveikia automatinio fokusavimo
funkcija.
Patikrinkite, ar nëra ájungta rankinio fokusavimo funkcija (nuostata M.FOCUS).
Esant ájungtai rankinio fokusavimo funkcijai, vaizdas nëra fokusuojamas automatiðkai.
Neveikia atkûrimo, juostos pervyniojimo
tiesiogine/atgaline kryptimi mygtukai.
Patikrinkite funkcinës rankenëlës padëtá. Funkcinæ rankenëlæ perjunkite á padëtá PLAYER.
Buvo pasiekta juostos pradþia arba pabaiga.
Paieðkos arba kopijavimo metu vaizdas
yra atkuriamas su triukðmais.
Tai nëra videokameros funkcionavimo sutrikimas.
100
Techniniai duomenys
Modeliai: VP-D85/D85i/D87D/D87Di/D87/D87i
Sistema
Videosignalo sistema
Videosignalo áraðymo sistema
Audiosignalo áraðymo sistema
Kasetë
Juostos judëjimo greitis
Áraðymo trukmë
Juostos pervyniojimo trukmë
Vaizdo formavimo átaisas
Objektyvas
Filtro skersmuo
Skystøjø kristalø ekranas/vaizdo ieðkiklis
Ástriþainë/vaizdo elementø skaièius
Skystøjø kristalø ekranas
Vaizdo ieðkiklis
Lizdai
Videosignalo iðëjimas
S-VIDEO iðëjimas
Audiosignao iðëjimas
DV áëjimas/iðëjimas
PAL, MKKP standartai
2 besisukanèios galvutës, spiralinio skenavimo sistema
Besisukanèios galvutës, kodinës-impulsinës moduliacijos sistema
Mini-DV formato skaitmeninë videokasetë (juostos plotis 6,35 mm)
SP: apytikriai 18,83 mm/sek., LP: apytikriai 12,57 mm/sek.
SP: 60 minuèiø (naudojant DVM 60 kasetæ)
LP: 90 minuèiø (naudojant DVM 60 kasetæ)
Apytikriai 180 sekundþiø (naudojant DVM 60 kasetæ)
CCD (susietøjø krûviø matrica)
F1,4 (iki 10 kartø optinis transfokavimas ir iki 400 kartø skaitmeninis transfokavimas)
37 mm
2,5 colio/200000 (VP-D87D/D87Di modeliuose - 112000)
Plonø plëveliø technologija
VP-D87D/D87Di/D87/D87i: 0,44 colio ástriþainës, spalvoto vaizdo
VP-D85/D85i: 0,24 colio ástriþainës, monochrominis
USB iðëjimas
Iðorinio mikrofono prijungimo lizdas
1 Vp-p (esant 75Ω varþai)
Y (ðviesinis signalas): 1 Vp-p, 75Ω, C (spalvinis signalas): 0,286 p-p, 75Ω
-7,5 dB (esant 600Ω varþai)
VP-DXXi: specialus 4 iðvadø áëjimo/iðëjimo lizdas
VP-DXX: tik iðëjimas
Mini-B tipo lizdas
∅3,5 mm, stereofoninis
Bendrojo pobûdþio duomenys
Srovës ðaltinis
Srovës ðaltiniø tipai
Naudojama galia (áraðymo metu)
Eksploatavimo tamperatûra
Saugojimo temperatûra
Matmenys
Svoris
Vidinis mikrofonas
Efektyvus distancinis valdymas
8,4 V nuolatinë srovë (tinklo adapteris), 7,4 V (baterija)
Lièio jonø baterija, elektros tinklas nuo 100 V iki 240 V, 50/60 Hz
5,2 W (naudojantis skystøjø kristalø ekranu), 3,9 W (naudojantis vaizdo ieðkikiu)
0°C ~ 40°C
-20°C ~ 60°C
Ilgis 178 mm, aukðtis 90 mm, plotis 63 mm
550 g (be baterijos ir kasetës)
Visakryptis kondensatorinis stereofoninis mikrofonas
Patalpoje: daugiau 15 metrø (tiesiogiai), lauke: daugiau 5 metrø (tiesiogiai)
* Prietaiso iðvaizda ir techniniai duomenys gali bûti pakeisti be atskiro áspëjimo.
101
Rodyklë
B
Baltos spalvos balansas ....................................................................... 44
Baterija .................................................................................................. 24
Blykstë .................................................................................................. 50
D
Data/laikas ............................................................................................ 55
Demonstravimo funkcija ....................................................................... 41
Distancinio valdymo pultas ............................................................. 17, 20
DV standartas ................................................................................. 76, 77
E
Ekrane atvaizduojama informacija ................................................. 18, 19
Ekspozicija ............................................................................................ 59
Elektroninis vaizdo stabilizavimas ........................................................ 47
F
Fono apðviestumo kompensavimas .................................................... 63
Funkciniai mygtukai .............................................................................. 14
G
Garsiniai signalai .................................................................................. 39
Garso reguliavimas .............................................................................. 34
Garso signalo reþimas .......................................................................... 53
Greitosios kreipties meniu .................................................................... 57
I
IEEE 1394 ............................................................................................ 76
Informacijos atvaizdavimas televizoriaus ekrane ................................ 56
Á
Áraðymas, naudojant vartotojo sureguliuotus parametrus .................... 61
Áraðymo reþimas ................................................................................... 52
J
Juostos skaitiklio nuliniø parodymø atminties funkcija ........................ 74
K
Kasetë ................................................................................................... 27
L
Laikrodþio nustatymas .......................................................................... 37
M
Memory Stick kortelë ...................................................................... 82, 86
Memory Stick kortelës formatavimas ................................................... 94
102
N
Nejudami vaizdai .................................................................................. 88
Nejudamø vaizdø paieðka .................................................................... 67
Nuolatinës srovës laidas ...................................................................... 23
P
Papildomo garso áterpimas ................................................................... 65
Priedai ................................................................................................... 12
Programinë automatinë ekspozicija ..................................................... 42
R
Rankinis dirþelis .................................................................................... 22
Rankinis fokusavimas/automatinis fokusavimas ................................. 62
REMOCON ........................................................................................... 38
S
Siuþeto paieðka .................................................................................... 29
Skaitmeniniai specialieji efektai ........................................................... 48
Skystøjø kristalø ekranas ............................................................... 30, 31
Sklendës judëjimo greitis ..................................................................... 59
Sujungimai ............................................................................................ 71
Supaprastinto filmavimo reþimas ......................................................... 60
T
Transfokavimas .............................................................................. 45, 46
U
USB ....................................................................................................... 78
V
Vaizdo ieðkiklis ............................................................................... 30, 32
Vaizdo kokybës reþimai ........................................................................ 85
Vaizdo palaipsnis nuslopinimas/iðryðkinimas ...................................... 64
Vaizdø apsauga .................................................................................... 92
Vaizdø atkûrimas po vienà kadrà ......................................................... 73
Vaizdø trynimas .................................................................................... 93
Valymas ................................................................................................ 96
Vartotojo nuostatos ............................................................................... 51
Vëjo keliamo triukðmo slopinimas ........................................................ 54
Videokameros garsiakalbis .................................................................. 34
ELECTRONICS
Download PDF

advertising