Samsung | HT-D970 | Samsung HT-WS1 Handleiding

Over Megakeuze
Megakeuze is opgericht in 2010
en is een vergelijkingswebsite
op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is
professioneel gereviewd en
beschikt over vele specificaties
en duidelijke afbeeldingen. Zo
kunt u alle informatie inwinnen
die u nodig heeft om over te
gaan tot een goede aankoop.
Bedankt voor het downloaden
van deze handleiding.
Megakeuze Sitemap
• Home
• Beeld en Geluid
• Computer en Telefonie
• Huishoudelijk
• Keukenapparatuur
• Verzorging
Deze handleiding heeft u gedownload van Megakeuze.nl. Zoekt u meer informatie
over het desbetreffende product, bekijk dan hiernaast de sitemap van
www.megakeuze.nl.
Deze handleiding is geen eigendom van Megakeuze en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud.
HT-SB1
HT-WS1
Crystal Surround Air Track
(Active Speaker-systeem)
gebruikershandleiding
ongekende mogelijkheden
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product op
www.samsung.com/register
voor meer volledige service.
programmaonderdelen
Active Speaker-systeem
Dit apparaat is uitgerust met het Active Speaker-systeem dat een uitstekende geluidskwaliteit levert in één apparaat.
Voor dit apparaat is geen satellietluidspreker of kabel nodig zoals bij de meeste gangbare systemen voor
surroundgeluid.
De multifunctionele afstandsbediening
De meegeleverde afstandsbediening kan worden gebruikt om de televisie te bedienen die op dit apparaat is
aangesloten.
De afstandsbediening heeft een sneltoets voor televisie, waarmee u door een simpele druk op de knop verschillende
handelingen kunt uitvoeren.
U kunt met deze multifunctionele afstandsbediening het volume aanpassen, het kanaal wijzigen of het
navigatiemenu van de televisie aanpassen.
De modus Speciaal geluidsveld
U kunt uit drie verschillende geluidsveldmodi kiezen (NEWS, CINEMA en MUSIC), afhankelijk van het brontype dat u
wilt afspelen.
Compatibiliteit met de technologieën
Dit apparaat gebruikt decoders die compatibel zijn met Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) en SFE (Sound
Field Effect).
− Dolby Digital
it is het standaardformaat voor audiosignaal dat voor dvd's en andere, uitsluitend digitale media wordt
D
gebruikt.
Deze surroundtechnologie levert digitale audio van grote kwaliteit tot 5.1 discreetkanalen voor een gericht en
realistischer effect.
− DTS (Digital Theater Systems)
DTS levert een discreet 5.1 CH-digitaal audiosignaal voor zowel inhoud voor muziek als film en gebruikt
minder compressie dan Dolby Digital voor een voller geluid.
− SFE (Sound Field Effect) door middel van 32-bits digitale signaalverwerking voor audio.
Biedt een realistischer surroundgeluid bij gebruik van normale stereo geluidsbronnen.
Draadloze subwoofer (alleen HT-WS1)
De draadloze module van Samsung gebruikt geen kabels tussen het hoofdapparaat en de subwoofer meer.
In plaats daarvan maakt de subwoofer verbinding met een compacte draadloze module die met het hoofdapparaat
communiceert.
nl
Meegeleverde onderdelen
Controleer de onderstaande meegeleverde accessoires.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
Optische kabel
Gebruikershandleiding
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
Afstandbediening
/ Batterijen (formaat AAA)
<alleen HT-WS1>
Standaard
Muurbevestiging
Draadloze subwoofer
(PS-WWS1)
▪ De accessoires zien er mogelijk anders uit dan in de afbeeldingen.
veiligheidsinformatie
Veiligheidsinstructies
OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE
KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE
VAKHANDEL.
LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN.
Dit symbool geeft aan dat onderdelen in het apparaat
onder levensgevaarlijke spanning staan, waardoor u
een elektrische schok kunt krijgen.
Dit symbool geeft aan dat de bijgeleverde documentatie belangrijke aanwijzingen voor
de bediening en het onderhoud bevat.
WAARSCHUWING : Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot
te stellen.
LET OP : OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN
DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
• Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
• Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom
moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
LET OP
• Het apparaat moet niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en er moeten geen objecten gevuld met vloeistoffen,
zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
• De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat, en dient op ieder moment bereikbaar te zijn.
nl
voorZorgSMAATrEgElEn
2.7 inch
3.9 inch
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
3.9 inch
3.9 inch
Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats
de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie (7,5-10 cm). Zorg dat de
ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit
apparaat is bedoeld voor continu gebruik.
Om de stroomvoorziening van het apparaat helemaal af te sluiten, verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Dit moet u vooral doen als
u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt.
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.
Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet
goed functioneert.
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Phones
Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte
(bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer
het apparaat niet goed functioneert.
Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.
Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt
bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.
De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die
schadelijk zijn voor het milieu.
Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg.
5
inhoud
programmaonderdelen
2
3
Programmaonderdelen
Meegeleverde onderdelen
veiligheidsinformatie
4
5
Veiligheidsinstructies
Voorzorgsmaatregelen
aan de slag
7
Voordat u de gebruikershandleiding leest
beschrijvingen
8
9
Voorpaneel
Achterpaneel
2
4
7
8
afstandsbediening
10
aansluitingen
12
functies
15
problemen oplossen
17
bijlage
18
10 Uitleg over de afstandsbediening
12
12
13
14
De standaard installeren
Wandmontage
De draadloze subwoofer aansluiten
De Crystal Surround Air Track Aansluiten
15 Basisfuncties
15 Geavanceerde functies
17 Problemen oplossen
18 Specificaties
nl
aan de slag
VOORDAT U DE GEBRUIKERSHANDLEIDING LEEST
dient u kennis te nemen van de hieronder staande termen voordat u de gebruikershandleiding leest.
Pictogrammen die in de handleiding worden gebruikt
Term
Let op
Opmerking
● aan de slag
Pictogram
Definitie
Het betreft hier een geval waarin een functie niet werkt of waarin
instellingen mogelijk worden geannuleerd.
Het betreft hier tips of instructies op de pagina voor de werking van de
functies.
Informatie over het gebruik van deze gebruikershandleiding
1) Zorg dat u bekend bent met de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. (Zie pagina 4)
2) Wanneer zich een probleem voordoet, kunt u Problemen oplossen raadplegen. (Zie pagina 17)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co., Ltd.
Alle rechten voorbehouden. De gebruikershandleiding of gedeelten eruit mogen niet worden
gereproduceerd of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics Co. Ltd.
beschrijvingen
voorPAnEEl
MAX
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
MIN
NEWS
CINEMA
MUSIC
MAX
1
5
MIN
inDicATor
gEluiDSnivEAu
lEDlAMPJE
voorSTAnD-BY
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Hiermee wordt het huidige volumeniveau aangegeven.
(De ledlampjes lichten op in 8 stappen, overeenkomstig het
volumeniveau)
Het ledlampje voor stand-by licht op in de stand-bymodus.
Het ledlampje voor stand-by wordt uitgeschakeld wanneer het
apparaat wordt ingeschakeld.
KnoPPoWEr
Hiermee kunt u Crystal Surround Air Track in- en uitschakelen.
voluME+/-
Hiermee kunt u het volumeniveau bedienen.
inPuTMoDE
Hiermee kunt u de optische invoer of audio-invoer selecteren.
SounDFiElD
MoDE
Hiermee kunt u de geluidsveldmodus selecteren.
(News, Cinema of Music)
▪ Wanneer u dit apparaat inschakelt, hoort u een klik en is er een vertraging van 4 tot 5
seconden voordat er geluid wordt weergegeven.
8
nl
AcHTErPAnEEl
●BEScHriJvingEn
1
AUDIO IN
(OPTICAL)
DIGITAL IN
Het ledlampje voor stand-by licht op in de stand-bymodus.
lEDlAMPJEvoor
Het ledlampje voor stand-by wordt uitgeschakeld wanneer het
STAnD-BY
apparaat wordt ingeschakeld.
STrooMKABEl
Steek de stroomkabel in het stopcontact.
AuDioinAAnSluiTing
Aansluiten op de analoge uitvoer van een extern apparaat.
DigiTAlEinAAnSluiTing
Aansluiten op de digitale uitvoer (optisch) van een extern apparaat.
▪ Wanneer u de stroomkabel uit het stopcontact haalt, dient u de stekker vast te houden.
Trek de kabel niet los.
▪ Sluit dit apparaat of andere apparaten niet op de stroom aan totdat alle verbindingen
met de apparaten gereed zijn.
9
afstandsbediening
UITLEG OVER DE AFSTANDSBEDIENING
KNOP POWER
Hiermee kunt u Crystal
Surround Air Track in- en
uitschakelen.
HET TV-NAVIGATIEMENU
AANPASSEN
Hiermee kunt u het
navigatiemenu van uw
Samsung-tv bedienen.
KNOP TV POWER
Hiermee schakelt u de tv in
en uit.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOLUME +/Hiermee kunt u het
volumeniveau van het
apparaat en de tv
aanpassen.
O/A INPUT
Hiermee kunt u de digitale
(optische) invoer of audioinvoer selecteren.
SOUND FIELD MODE
Hiermee kunt u de
geluidsveldmodus
selecteren.
(News, Cinema of Music)
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
TV SOURCE
Hiermee selecteert u de
invoerbron van de tv.
TV CHANNEL
Hiermee schakelt u tussen
de beschikbare tv-kanalen.
MUTE
Hiermee wordt het geluid
van het apparaat gedempt.
Opnieuw drukken om het
geluid terug te zetten naar
het vorige volumeniveau.
AUTO POWER LINK
Synchroniseren zodat het
apparaat in- of uitgeschakeld
wordt met het optische
signaal van de tv.
▪ Met de afstandsbediening kunt u alleen Samsung-televisies bedienen.
▪ Afhankelijk van de televisie die u gebruikt, kunt u mogelijk uw tv niet met deze
afstandsbediening bedienen. In dit geval kunt u de televisie bedienen met behulp van de
afstandsbediening van de tv.
10
1.
2.
Plaats twee AAA-batterijen.
Zorg dat de '+' en '-' aan de uiteinden
van de batterijen overeenkomen met het
diagram in de batterijruimte.
3.
Plaats de klep terug.
Bij normaal gebruik van
de televisie gaan de
batterijen ongeveer een
jaar mee.
Gebruiksbereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 7 meter in een rechte lijn. De afstandsbediening
kan ook worden gebruikt in een horizontale hoek van maximaal 30° ten opzichte van de sensor van de
afstandsbediening.
MAX
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
MIN
NEWS
CINEMA
MUSIC
30°
30°
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
11
● afstandsbediening
Til de klep aan de
achterkant van de
afstandsbediening op
volgens de afbeelding.
nl
Batterijen in de afstandsbediening plaatsen
aansluitingen
DE STANDAARD INSTALLEREN
U kunt de standaard gebruiken om dit apparaat op een plank te installeren.
Zorg dat u het apparaat op een vlak oppervlak zet.
AANSLUITEN
Schuif de standaard in de luidspreker totdat u
een klik hoort.
VERWIJDEREN
Druk op de knop om de standaard los te
koppelen van het apparaat.
• Controleer of de sleuf van de standaard naar voren
wijst bij het aanbrengen.
WANDMONTAGE
U kunt de muurbevestiging gebruiken om het apparaat aan de muur te bevestigen.
1. Plaats de muurbevestiging op een muur en bevestig
deze met twee schroeven (niet bijgeleverd).
2. Bevestig vervolgens het apparaat in de toepasselijke
sleuven in de muurbevestiging. Zorg dat de
bevestigingsbouten voor een veilige installatie volledig in
de sleuven worden geschoven.
3. De installatie van de aanbevolen wandmontage is nu
voltooid.
MAX
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
MIN
NEWS
CINEMA
MUSIC
▪ Bevestig het apparaat stevig aan de muur zodat dit niet naar beneden valt. Als het apparaat valt,
kan dit persoonlijk letsel veroorzaken of kan het product beschadigd raken.
▪ Wanneer het apparaat aan een muur is bevestigd, moet u oppassen dat kinderen niet aan de
kabels trekken. Het apparaat kan dan namelijk vallen.
▪ Bewaar bij wandmontage een afstand van ten minste 5 cm tussen het luidsprekersysteem en de
televisie voor optimale prestaties.
12
De verbindings-id van de subwoofer is vooraf ingesteld in de fabriek en er zou automatisch een verbinding tot
stand moeten komen tussen het apparaat en de subeenheid (bij draadloze verbinding) als de subwoofer wordt
ingeschakeld. Als het verbindingslampje niet brandt wanneer de hoofdeenheid en de subwoofer zijn ingeschakeld,
stelt u de id in aan de hand van de volgende instructies.
nl
DE DRAADLOZE SUBWOOFER AANSLUITEN (ALLEEN HT-WS1)
1. Steek de stekker van het apparaat en de subwoofer in een stopcontact.
• Het indicatielampje STANDBY gaat uit en het indicatielampje LINK (blauw) knippert snel.
POWER
3. Houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld (modus STAND-BY), vijf
seconden lang de toets MUTE op de afstandsbediening ingedrukt.
• De indicator van het volumeniveau op de hoofdeenheid licht op en gaat
weer in stand-by.
4. Druk op de toets POWER om het apparaat in te schakelen.
• Het apparaat en de subwoofer zijn nu aan elkaar gekoppeld (verbonden).
• Het verbindingslampje (blauwe LED) op de subwoofer gaat branden.
• U kunt door de geluidsveldmodus te selecteren beter geluid krijgen van
de draadloze subwoofer. (Zie pagina 16)
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
VOL
TV SOURCE TV CH
MUTE
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
▪ Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat
verplaatsen of installeren.
▪ Als de hoofdeenheid wordt uitgeschakeld, wordt de subwoofer in stand-by gezet en gaat de
led STANDBY op de bovenkant knipperen.
▪ Als u apparaten zoals een magnetron, draadloze LAN-kaart, Bluetooth-apparaten of andere
apparaten die gebruikmaken van dezelfde frequentie (2,4 GHZ) in de buurt van het systeem
gebruikt, kan het geluid worden onderbroken als gevolg van storing.
▪ Het zendbereik van radiogolven is ongeveer 10 meter, maar dit kan variëren, afhankelijk van uw
werkomgeving. Als zich een muur van gewapend beton of metaal tussen het hoofdsysteem en
de draadloze ontvanger bevindt, werkt het systeem mogelijk helemaal niet omdat de
radiogolven niet door metaal heen kunnen dringen.
▪ Als er geen draadloze verbinding tussen de hoofdeenheid en de draadloze subwoofer tot stand
kan worden gebracht, volgt u stappen 1-4 om het opnieuw te proberen.
▪ De draadloze ontvangstantenne is ingebouwd in de draadloze subwoofer. Bescherm de
eenheid tegen water en vocht.
▪ Voor een optimaal luistercomfort zorgt u ervoor dat het gebied rond de draadloze subwoofer
geen obstakels bevat.
13
● aansluitingen
2. Houd de toets ID SET op de achterkant van de subwoofer gedurende 3 seconden ingedrukt met
behulp van een klein puntig voorwerp.
DE CRYSTAL SURROUND AIR TRACK AANSLUITEN
Dit gedeelte gaat over de twee manieren (digitaal en analoog) waarop het apparaat op de televisie kan worden
aangesloten.
Dit apparaat is voorzien van één optische digitale aansluiting en één analoge audio-aansluiting voor het aansluiten
van een tv.
AUDIO IN
Audiokabel
AUDIG IN
(OPTICAL)
DIGITAL IN
(OPTICAL)
DIGITAL IN
Wit
White
AUDIO
OUT
L
R
of
Red
Rood
OPTICAL
OUT
Optische kabel (meegeleverd)
AUDIO IN (AUDIO-INGANG)
Sluit de ingang AUDIO IN op de hoofdeenheid aan op de uitgang AUDIO OUT van de tv.
Zorg dat de kleuren van de aansluitingen met elkaar overeenkomen.
OF,
DIGITAL IN (OPTICAL) (DIGITALE INVOER)
Sluit de digitale invoer van de hoofdeenheid aan op de uitgang OPTICAL OUT van de tv.
▪ Sluit dit apparaat of uw tv niet op de stroom aan totdat alle verbindingen tussen de
apparaten gereed zijn.
▪ Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product gaat
verplaatsen of installeren.
▪ U kunt dit apparaat op andere externe componenten aansluiten.
(Zoals dvd-spelers, settopboxen, enz.)
14
nl
functies
BASISFUNCTIES
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
TV SOURCE
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
TV POWER
MENU
TOOLS
TV CH
MUTE
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
VOL
TV SOURCE
TV CH
1. R
aak POWER ( ) aan op het voorpaneel.
OF,
Druk op POWER op de afstandsbediening om in te schakelen.
• Het volumeniveau wordt in het display op het voorpaneel weergegeven.
2. Raak POWER ( ) aan op het voorpaneel.
OF,
Druk opnieuw op POWER op de afstandsbediening om uit te schakelen.
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
VOL
TV SOURCE
TV CH
CINEMA
MUSIC
NEWS
INFO
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
INFO
EXIT
EXIT
MUTE
VOL
TV SOURCE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
TV CH
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
Het volume aanpassen
Raak VOL +/– aan op het voorpaneel.
OF,
Druk op VOL +/– op de afstandsbediening om het volumeniveau te verhogen
of te verlagen.
• Het volumeniveau wordt in cijfers in het display op het voorpaneel
weergegeven.
▪ Het volumeniveau wordt verhoogd of verlaagd wanneer u op VOL
+/– drukt.
▪ Wanneer u alleen geluid van de Crystal Surround Air Track wilt
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
horen, selecteert u EXTERNE VERSTERKER in het menu AUDIO
SETUP van de televisie. Raadpleeg de handleiding voor de tv die
met uw televisie is meegeleverd.
GEAVANCEERDE FUNCTIES
INFO
POWER
EXIT
TV POWER
MENU
TOOLS
VOL
TV SOURCE
Deze functie komt van pas als iemand aanbelt of als de telefoon gaat.
MUTE
INFO
EXIT
VOL
TV SOURCE
TV CH
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
MUTE
Het geluid dempen
TV CH
1. Druk op MUTE (
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
) op de afstandsbediening om het geluid te dempen.
2. D
ruk opnieuw op MUTE op de afstandsbediening (of druk op VOL +/–)
om het geluid opnieuw weer te laten geven.
De invoermodus selecteren
U kunt de optische invoer of audio-invoer selecteren.
Raak INPUT MODE aan op het voorpaneel.
OF,
Druk meerdere malen op O/A INPUT op de afstandsbediening om de
digitale (optische) invoer of de audio-invoer te selecteren.
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Invoermodus
Digitale invoer
(Optische)
Audio-invoer
Kleur ledlampje
PCM
Rood
DOLBY
Groen
DTS
Blauw
Uit
15
● functies
VOL
O/A
INPUT
In-/uitschakelen
POWER
De geluidsveldmodus gebruiken
U kunt uit drie verschillende geluidsveldmodi kiezen
(NEWS, CINEMA en MUSIC), afhankelijk van de bron die u wilt afspelen.
De kleur van het ledlampje geeft de geluidsveldmodus aan.
INPUT MODE
PCM
DOLBY
DTS
NEWS
CINEMA
MUSIC
Geluidsveldmodus
Kleur
ledlampje
NEWS
Rood
CINEMA
Groen
MUSIC
Blauw
PASS
Uit
Functie
Druk op NEWS op de
afstandsbediening wanneer u
nieuwsbronnen wilt afspelen.
Druk op CINEMA op de
afstandsbediening wanneer u
filmbronnen wilt afspelen.
Druk op MUSIC op de
afstandsbediening wanneer u
muziekbronnen wilt afspelen.
Druk op PASS op de
afstandsbediening wanneer u het
oorspronkelijke geluid wilt horen.
De functie AUTO POWER LINK gebruiken
Wanneer u de televisie in- of uitschakelt, en de Crystal Surround Air Track op
uw Samsung-televisie is aangesloten, wordt het apparaat ook automatisch
in- of uitgeschakeld. (Het apparaat wordt na 20 minuten uitgeschakeld.)
Druk op AUTO POWER LINK op de afstandsbediening van dit apparaat.
• De functie voor automatische voeding wordt in- of uitgeschakeld als u op
AUTO POWER LINK drukt.
POWER
TV POWER
MENU
TOOLS
POWER
INFO
VOL
TV POWER
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
MENU
TOOLS
AUTO POWER LINK
Ledlampje voor stand-by
Aan
Het ledlampje voor stand-by knippert 3 keer kort.
Uit
Het ledlampje voor stand-by knippert 1 keer lang.
De functies voor televisie gebruiken
1. Druk op TV POWER op de afstandsbediening van dit apparaat.
ruk op de knop TV CH op de afstandsbediening om een kanaal te
2. D
selecteren.
INFO
VOL
EXIT
TV SOURCE
TV CH
MUTE
O/A
INPUT
AUTO
POWER
LINK
PASS
CINEMA
MUSIC
NEWS
ruk op VOL +/– op de afstandsbediening om het volumeniveau van dit
3. D
apparaat aan te passen.
ies een van de knoppen voor de geluidsveldmodus op de
4. K
afstandsbediening om de gewenste geluidsveldmodus te selecteren.
▪ Met de afstandsbediening kunt u alleen Samsung-televisies
bedienen.
16
nl
problemen oplossen
Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt:
Symptoom
Controleren
Remedie
• Is de stekker aangesloten
op het stopcontact?
• Sluit de stekker aan op het
stopcontact.
Een functie werkt niet als de
knop wordt ingedrukt.
• Is er statische elektriciteit in
de lucht?
• Haal de stekker uit het
stopcontact en sluit deze
opnieuw aan.
Ik hoor geen geluid.
• Is het apparaat goed op uw
tv aangesloten?
• Is de functie voor geluid
dempen aan?
• Is het volume minimaal?
• Sluit deze apparaten correct
aan.
• Druk op de toets MUTE om
de functie uit te schakelen.
• Regel het volume.
Er verschijnt geen beeld op de tv
na het selecteren van functie.
• Is de tv goed aangesloten?
• Sluit dit apparaat correct
aan.
Afstandsbediening werkt niet.
• Zijn de batterijen leeg?
• Is de afstand tussen de
afstandsbediening en de
speler niet te groot?
• Plaats nieuwe batterijen.
• Houd de afstandsbediening
dichter bij de speler.
Het geluid van het linker/rechter
kanaal is omgekeerd.
• Zijn de audio-uitvoerkabels
van de tv links en rechts
goed aangesloten?
• Controleer het linker/rechter
kanaal en sluit alles goed
aan.
17
● problemen oplossen
Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.
bijlage
SPECIFICATIES
Stroomverbruik in stand-bymodus 0,9 W
Stroomverbruik
Gewicht
ALGEMEEN
Afmetingen (b x h x d)
FREQUENTIEBEREIK
Subwoofer
35 W
Hoofdapparaat 2,6 kg
Subwoofer
7,3 kg
Hoofdapparaat 1000 x 117 x 64 mm
Subwoofer
290 x 372 x 295 mm
Temperatuurbereik voor gebruik
5°C-35°C
Vochtigheidspercentage voor
gebruik
10%-75%
Uitvoervermogen
VERSTERKER
Hoofdapparaat 35 W
Hoofdapparaat 80 W/KAN, 4Ω, THD = 10 %, 1 kHz
Subwoofer
100W, 3Ω, THD = 10%, 120Hz
Invoergevoeligheid/impedantie
1800mV/47KΩ
S/N-ratio (analoge invoer)
70 dB
Verschil (1kHz)
60 dB
Analoge invoer
20Hz~20kHz(±3dB)
Digitale invoer/48 kHz PCM
20 Hz-20 kHz (±3 dB…gebaseerd op tv
* S/N (signaal-ruis)-ratio, vervorming, verschil en bruikbare gevoeligheid zijn gebaseerd op metingen uitgevoerd
volgens de AES (Audio Engineering Society)-richtlijnen.
*: Nominale specificatie
- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te
wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
18
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te
nemen met de consumenten dienst van Samsung
Regio
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Land
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Klantenservice 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu
’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of
Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn
2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn
voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en
op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Code No. AH68-02184C(0.0)
EGAKEUZE
)
Nederlands winkelplatform
Bedankt voor het bekijken van deze handleiding.
Voor meer informatie, ga naar www.megakeuze.nl
Over Megakeuze
Sitemap
Alle bedrijven
RSS feeds
Download PDF

advertising