Samsung | LA40R51B | דגם R51B

‫הוראות הפעלה ושימוש‬
‫לטלוויזיה ‪LCD‬‬
‫דגמים‪:‬‬
‫‪LA32R51B / LA40R51B‬‬
‫יבוא‬
‫סמ‪-‬ליין בע"מ‬
‫ושיווק‪:‬‬
‫רח' גרניט ‪ ,12‬ק‪ .‬אריה‪ ,‬פתח תקווה טל‪ 9254809-03 :‬פקס‪9234349-03 :‬‬
‫לקוחות יקרים!‬
‫תודה על שרכשתם מסך טלוויזיה ‪ LCD‬מעולה זה ממשפחת ‪.SAMSUNG‬‬
‫אנו בטוחים שהטלוויזיה החדשנית העשויה מהטכנולוגיה המתקדמת ביותר ובחומרים באיכות‬
‫הגבוהה ביותר‪ ,‬תענה באופן מרבי על דרישותיכם‪.‬‬
‫הטלוויזיה נוחה וקלה לשימוש‪ ,‬אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת‬
‫להפיק את התוצאות הטובות ביותר‪.‬‬
‫במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה‪ ,‬או שתתגלה תקלה במסך הטלוויזיה‪ ,‬אנא פנו למעבדת‬
‫השירות הקרובה על‪-‬פי הפירוט המופיע בגב החוברת‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫סמ‪-‬ליין בע"מ‬
‫היצרן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש‪ ,‬שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקין‬
‫בטלוויזיה‪ .‬היצרן לא ישא באחריות לכל אי‪-‬דיוק‪/‬ים בחוברת זו‪ ,‬הנובעים משגיאות דפוס וכתיב‪.‬‬
‫האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד‪.‬‬
‫היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת‬
‫המשתמש‪ ,‬מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר‪.‬‬
‫אספקת המכשירים כפופה למצב המלאי בחברה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫פנל ההפעלה הקדמי‪4 ...........................................................................................‬‬
‫לוח החיבורים ‪5 ....................................................................................................‬‬
‫השלט רחוק )כל הפונקציות למעט טלטקסט( ‪8 .........................................................‬‬
‫השלט רחוק )טלטקסט( ‪9 .......................................................................................‬‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק ‪10 ...............................................................................‬‬
‫חיבור וניתוק הטלוויזיה ממערכת החשמל ‪11 ............................................................‬‬
‫כיבוי הטלוויזיה )העברה למצב ‪11 ............................................................ (STANDBY‬‬
‫הכרת השלט רחוק‪12 ............................................................................................‬‬
‫התחבר והפעל )‪13 ............................................................................(Plug And Play‬‬
‫בחירת שפת התפריטים והתצוגה ‪14 .......................................................................‬‬
‫שמירת ערוצים אוטומטית ‪15 ..................................................................................‬‬
‫שמירת ערוצים ידנית ‪17 ........................................................................................‬‬
‫דילוג על ערוצים לא רצויים )עריכת ערוצים( ‪19 .........................................................‬‬
‫מיון הערוצים השמורים ‪20 .....................................................................................‬‬
‫מתן שמות לערוצים ‪21 ..........................................................................................‬‬
‫‪22 ....................................................................................................‬‬
‫כיוון עדין‬
‫שינוי סטנדרד )אפקט( התמונה ‪23 ..........................................................................‬‬
‫כיוון הגדרות התמונה‪24 ........................................................................................‬‬
‫התאמת גוון הצבע של התמונה לעין ‪24 ...................................................................‬‬
‫איפוס‪/‬אתחול הגדרות וכיווני התמונה ‪25 .................................................................‬‬
‫"הקפאת" התמונה במסך ‪25 ..................................................................................‬‬
‫בחירת גודל תמונה‪26 ...........................................................................................‬‬
‫הפחתת רעשים דיגיטליים )‪27 ............................................(NR-Digital Noise Reduction‬‬
‫)‪28 ......................................................................... DNIe (Digital Natural Image engine‬‬
‫אפשרות השליטה בצבעי התמונה )‪29 ............................................ (My Colour Control‬‬
‫ניגודיות דינאמית )‪30 ....................................................................(Dynamic Contrast‬‬
‫חישן בהירות )‪31 ......................................................................... (Brightness Sensor‬‬
‫תמונה בתוך תמונה )‪32 .................................................................................. (PIP‬‬
‫ויסות עוצמת הקול ‪34 ............................................................................................‬‬
‫השתקה זמנית )‪34 ...................................................................................... (MUTE‬‬
‫בחירת מצב הקול ‪35 .............................................................................................‬‬
‫שינוי אפקט הקול ‪36 .............................................................................................‬‬
‫התאמה וכיוון של הגדרות הקול‪37 ..........................................................................‬‬
‫בחירה באפקט סראונד )‪38 ................................................................. XT (SRS TSXT‬‬
‫כיוון אוטומטי של עוצמת הקול‪38 ............................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור אוזניות ‪39 ..................................................................................................‬‬
‫השתקת המגבר הפנימי ‪39 ....................................................................................‬‬
‫האזנה לערוץ השמע של התמונה הקטנה ‪40 ............................................................‬‬
‫כיוון הכיבוי האוטומטי ‪41 .......................................................................................‬‬
‫הדלקה וכיבוי אוטומטים ‪42 ....................................................................................‬‬
‫חסימת צפייה‪43 ...................................................................................................‬‬
‫מסך כחול בסיום השידורים‪44 ................................................................................‬‬
‫בחירת המנגינה )‪44 ................................................................................... (Melody‬‬
‫בחירת אות יציאה למקור חיצוני שאליו מחוברת הטלוויזיה‪45 .....................................‬‬
‫צפייה בתמונה מרכיבי וידיאו חיצונים ‪46 ..................................................................‬‬
‫התקנת התוכנה במחשב ‪) PC‬במ"ה חלונות ‪ 2000‬או ‪47 ....................................... (XP‬‬
‫התאמה אוטומטית של מסך ה‪48 ....................................................................... PC-‬‬
‫כיוון עדין )‪ (Fine‬וגס )‪49 .............................................................................. (Coarse‬‬
‫שינוי מיקום התמונה )‪50 ........................................................................... (Position‬‬
‫איפוס‪/‬אתחול הגדרות התמונה ‪51 ..........................................................................‬‬
‫מפענח טלטקסט ‪52 ..............................................................................................‬‬
‫הצגת נתוני הטלטקסט‪52 ......................................................................................‬‬
‫בחירת דף טלטקסט מסוים ‪53 ................................................................................‬‬
‫בחירת דף טלטקסט מסוים בעזרת הלחצנים הצבעוניים )‪54 ............................. (FLOP‬‬
‫פתרון בעיות לפני פנייה לקבלת שירות ‪55 ...............................................................‬‬
‫תרשים התקנת המעמד ‪56 .....................................................................................‬‬
‫התקן קנזינגטון למניעת גניבה ‪57 ...........................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫פנל ההפעלה הקדמי‬
‫‪ .1‬בורר מקור צפייה‬
‫•‬
‫‪ .5‬מתג הדלקה‪/‬כיבוי ראשי‬
‫מציג תפריט של כל מקורות הכניסה‬
‫הזמינים )‪AV2 ,TV‬‬
‫•‬
‫משמש להפעלה‪/‬כיבוי המקלט‬
‫‪ .6 ,S-Video ,AV1,‬נורית חיווי מצב הפעלה‬
‫)‪Component 1, 2, HDMI, PC‬‬
‫‪.2‬‬
‫•‬
‫לחצן ‪MENU‬‬
‫•‬
‫‪ .7‬חישן תאורת סביבה‬
‫משמש לפתיחת התפריט הראשי‪.‬‬
‫‪ .3‬בוררי עוצמת הקול‬
‫•‬
‫דולקת כשהטלוויזיה כבויה‬
‫•‬
‫מתאים את דרגת הבהירות של המסך‬
‫אוטומטית לרמת התאורה הקיימת‬
‫בחדר‪ .‬הדבר נעשה ע"י ידי חישן‬
‫המאתר ומזהה את דרגת הבהירות של‬
‫הסביבה‪ .‬פעולה זו מתבצעת רק‬
‫כשהחיישן מופעל )במצב ‪.(ON‬‬
‫•‬
‫יש לכוון את השלט רחוק לחישן זה‪.‬‬
‫להגברה‪/‬הורדת עוצמת הקול וכן‬
‫לבחירת פריטים בתפריטים שמוצגים‬
‫במסך‪.‬‬
‫‪ .4‬בוררי הערוצים‬
‫• למעבר לערוצים הבאים‪/‬הקודמים וכן ‪ .8‬חישן לקליטת אותות מהשלט רחוק‬
‫לסימון פריטים בתצוגות המסך‪.‬‬
‫‪ .9‬רמקולים‬
‫‪4‬‬
‫לוח החיבורים‬
‫•‬
‫לפני חיבור מערכת סטריאו‪ ,‬רכיב וידיאו וכו' למסך הטלוויזיה‪ ,‬יש לוודא ששני המכשירים‬
‫כבויים ומנותקים משקע החשמל שבקיר‪ .‬לביצוע החיבורים‪ ,‬יש להיעזר גם בחוברת‬
‫ההפעלה של הרכיב אותו אתם עומדים לחבר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .‬חיבור אנטנה או רשת טלוויזיה בכבלים‬
‫על מנת לצפות בצורה נכונה בערוצי טלוויזיה‪ ,‬האותות חייבים להגיע מאחד המקורות הבאים‪:‬‬
‫• מאנטנה חיצונית‬
‫• מרשת טלוויזיה בכבלים‬
‫• ממקלט לוויינים )צלחת(‬
‫‪ .‬חיבור רכיבי אודיו‪/‬וידיאו חיצוניים‬
‫•‬
‫•‬
‫יש לחבר כבל ‪ RCA‬או כבל ‪ S-Video‬לרכיב ‪ AV‬חיצוני כגון ‪ DVD ,VCR‬או מחשב‪.‬‬
‫ש לחבר כבלי אודיו ‪ RCA‬לשקעי הכניסה )‪ AUDIO (L‬ו‪ AUDIO (R)-‬בפנל האחורי של מסך‬
‫הטלוויזיה ואת הצד השני של הכבל ליציאות האודיו המתאימות ברכיב ה‪.AV-‬‬
‫•‬
‫בגב הטלוויזיה‪ .‬כשהאוזניות מחוברות‪ ,‬לא יוצא קול‬
‫ניתן לחבר אוזניות לשקע האוזניות‬
‫מהרמקולים אלא מהאוזניות בלבד‪.‬‬
‫שקע שרות‬
‫•‬
‫מיועד רק לטכנאי‬
‫חיבור רכיב עם שקע חיבור ‪(DTV/DVD) COMPONENT‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫חברו כבל ‪ COMPONENT VIDEO‬לשקע קומפוננט "‪ "Y, Pb, Pr‬בגב הטלוויזיה ואת הקצה‬
‫השני שלו לשקע ‪ Component Out‬המתאים ברכיב המחובר )‪ DTV ,DVD‬וכו'(‪.‬‬
‫אם אתם רוצים לחבר במקביל גם ממיר דיגיטאלי וגם ‪) DTD‬או ‪ ,(DVD‬יהיה עליכם לחבר את‬
‫הממיר ל‪ DVD-‬ואת ה‪ DVD-‬לשקע קומפוננט "‪"Y, Pb, Pr‬בטלוויזיה‪.‬‬
‫היו ערים לעובדה ששקעי "‪"Y, Pb, Pr‬ברכיבים מסומנים לעיתים כ‪ Y, B-Y, R-Y-‬או "‪."Y, Cb, Cr‬‬
‫יש לחבר כבל אודיו ‪ RCA‬לשקעי הכניסה )‪ AUDIO(L‬ו‪ AUDIO (R)-‬בפנל האחורי של הטלוויזיה‬
‫ואת הצד השני של הכבל ליציאות האודיו המתאימות ברכיב האודיו‪/‬וידיאו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חיבור ‪HDMI/DVI‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מסך טלוויזיה זה תומך בחיבור למכשירי אודיו‪/‬וידיאו עם מחברי ‪) HDMI‬ממיר כבלים‪ ,‬נגן‬
‫‪ ,DVD‬רסיברים ‪ A/V‬וטלוויזיות דיגיטליות‪.‬‬
‫כשמתחברים לשקע ‪ HDMI‬אין צורך לבצע חיבורי אודיו בנוסף‪.‬‬
‫מהו ‪(High definition multimedia interface) HDMI‬‬
‫‪) HDMI‬ממשק מולטימדיה ‪ (High definition‬הוא ממשק הדור הבא‪ ,‬המאפשר העברת שידורי אודיו‬
‫ווידאו דיגיטליים בעזרת כבל בודד ללא דחיסה‪ .‬המונח "ממשק מולטימדיה" הוא מונח מדויק יותר‬
‫כיוון שהוא מאפשר קליטה של מספר ערוצי שמע דיגיטליים )‪ .(5.1‬ההבדל בין ‪ HDMI‬לבין ‪ DVI‬הוא‬
‫בזה‪ ,‬שרכיב ‪ HDMI‬קטן יותר בגודל וכולל קידוד הגנה נגד העתקה בפס רחב‪ .‬הוא גם תומך באודיו‪-‬‬
‫דיגיטלי רב ערוצי‪.‬‬
‫חיבור למחשב אישי‬
‫•‬
‫•‬
‫יש לחבר את כבל ‪ D-Sub‬לשקע )‪ PC (PC IN‬בגב המסך ואת הצד השני שלו לכרטיס הוידיאו‬
‫או למחשב האישי‪.‬‬
‫חברו כבל אודיו‪-‬סטריאו לשקע )‪ AUDIO (PC IN‬בגב המסך ואת הצד השני שלו ליציאת‬
‫‪ AUDIO OUT‬בכרטיס הקול של המחשב‪.‬‬
‫חיבור כבלי השמע‬
‫• חברו כבלי ‪ RCA AUDIO‬לשקעי האודיו )‪ (L/R‬במסך ואת הקצה השני שלהם לשקעי האודיו‬
‫המתאימים במגבר‪ ,‬ברסיבר או במערכת הקולנוע הביתי‪.‬‬
‫התקן קנזיגטון נגד גניבה‬
‫•‬
‫עיינו בסעיף "התקן קנזינגטון נגד גניבה בהמשך החוברת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫השלט רחוק‬
‫½‬
‫)כל הפונקציות למעט טלטקסט(‬
‫הפעלת השלט רחוק עשויה להיות מושפעת מאור חזק בקרבת הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫השלט רחוק )טלטקסט(‬
‫‪9‬‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק‬
‫‪.1‬הסירו את המכסה מתא הסוללות של השלט רחוק בלחיצה על‬
‫המגרעת והזזת המכסה בכיוון החץ‪.‬‬
‫‪.2‬הכניסו ‪ 2‬סוללות ‪ AAA‬או שווה‪-‬ערך‪ .‬שימו לב לכיוון ההכנסה‪:‬‬
‫♦ )‪ (+‬על הסוללה עם השרטוט )‪ (+‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫♦ )‪ (-‬על הסוללה עם השרטוט )‪ (-‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.3‬החזירו את המכסה למקום בדחיפתו חזרה בכיוון החץ‪.‬‬
‫♦ אין להשתמש עם סוללות מסוגים שונים או לערבב ישנה‬
‫וחדשה‪.‬‬
‫♦ הטווח האפקטיבי הוא עד ‪ 7‬מטר‪.‬‬
‫♦ משך חיי סוללות )בשימוש רגיל( הוא כשנה אחת‪.‬‬
‫אם הטלוויזיה לא מגיבה לפקודות הנשלחות מהשלט‪,‬‬
‫בדקו‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫האם הטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל?‬
‫האם הסוללות הוכנסו נכון לשלט?‬
‫האם הסוללות חלשות או ריקות?‬
‫האם מתג ההפעלה הראשי ‪ POWER‬בפנל ההפעלה של‬
‫המקלט לחוץ?‬
‫האם יש תאורה חזקה שבחדר? יתכן שהיא משבשת את‬
‫העברת האותות למקלט‪.‬‬
‫האם יש מכשול או חסימת קו‪-‬ראייה בין השלט‬
‫לטלוויזיה?‬
‫‪10‬‬
‫חיבור וניתוק הטלוויזיה ממערכת החשמל‬
‫כבל החשמל מחובר לגב הטלוויזיה‬
‫‪ 1‬חברו את תקע כבל החשמל לשקע מתאים‬
‫תוצאה נורית חיווי נדלקת בפנל ההפעלה של המסך‪.‬‬
‫בחזית פנל ההפעלה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצו על מתג ההפעלה‬
‫תוצאה‪ :‬התכנית האחרונה בה צפיתם תוצג‪.‬‬
‫‪ 3‬על מנת להדליק את הטלוויזיה‪ ,‬לחצו על לחצני הספרות או על‬
‫בפנל הצד או בשלט רחוק‪.‬‬
‫בוררי הערוצים‬
‫• כשתדליקו את הטלוויזיה בפעם הראשונה תתבקשו לבחור‬
‫את שפת התפריטים )ראו סעיף "הכנס והפעל" בהמשך‬
‫החוברת(‪.‬‬
‫‪ 4‬לניתוק הטלוויזיה מהחשמל‪ ,‬לחצו על שוב על‬
‫כיבוי הטלוויזיה )העברה למצב ‪(STANDBY‬‬
‫כשהטלוויזיה מחוברת לחשמל נכנס מתח‪ .‬ניתן לכבות אותה )להעבירה למצב ‪ ,( STANDBY‬שבו‬
‫צריכת החשמל היא מינימאלית‪ ,‬אולם דרושה לשם גיבוי נתוני השעה ושמירת הכיוונים‪,‬‬
‫ההגדרות‪ ,‬השינויים וכו' שבוצעו‪.‬‬
‫בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על מתג ההפעלה‬
‫תוצאה‪ :‬המסך יכבה וצבע נורית מצב ההפעלה בפנל הקדמי של‬
‫המקלט יתחלף לאדום‪.‬‬
‫או על אחד מלחצני הספרות‬
‫‪ 2‬לחצו על מתג ההפעלה‬
‫בשלט רחוק על מנת‬
‫או על אחד מבוררי הערוצים‬
‫להדליק את הטלוויזיה‬
‫תוצאה‪ :‬התכנית האחרונה בה צפיתם נבחרת מחדש אוטומטית‪.‬‬
‫‪ 3‬לכיבוי הטלוויזיה והעברתה למצב המתנה )‪ ,(Standby‬לחצו שוב על‬
‫בשלט רחוק‬
‫לחצן ההפעלה‬
‫•‬
‫מומלץ לא להשאיר את מקלט הטלוויזיה שלכם במצב ‪ STANDBY‬לתקופות זמן ארוכות‬
‫)כשיוצאים לחופשה‪ ,‬למשל(‪ .‬במקרים כאלה‪ ,‬יש לכבות את מקלט הטלוויזיה לחלוטין על ידי‬
‫לחיצה על מתג ההפעלה‬
‫בפנל החזית של הטלוויזיה ולנתק גם את האנטנה‬
‫‪11‬‬
‫הכרת השלט רחוק‬
‫השלט משמש ל‪-‬‬
‫♦ החלפת ערוצים ולויסות עוצמת הקול‪.‬‬
‫♦ לכוון את הטלוויזיה ולבצע את כל הפעולות‪/‬ההגדרות‪/‬השינויים והכיוונים בעזרת מערכת‬
‫התפריטים המוצגים במסך )‪.(OSD‬‬
‫לחצן‬
‫בזמן הצפייה משמש תפקידו בתפריט‬
‫ל‪...‬‬
‫לפריט‬
‫למעבר‬
‫למעבר לערוץ הבא‪.‬‬
‫הקודם‬
‫למעבר לפריט הבא‬
‫למעבר לערוץ הקודם‬
‫לחצני המספרים משמשים לבחירה ישירה בערוץ‪.‬‬
‫בורר ערוץ חד‪/‬דו ספרתי משמש לבחירה בין ערוץ‬
‫חד או דו ספרתי‪.‬‬
‫להורדת עוצמת הקול‬
‫להגברת עוצמת הקול‬
‫משמש להשתקה זמנית של הקול‬
‫• לחיצה נוספת מחזירה את הקול לעוצמתו‬
‫הקודמת‪.‬‬
‫לחזרה‬
‫משמש להצגת התפריט משמש‬
‫הראשי במסך‪.‬‬
‫לתפריט הקודם או‬
‫חזרה למצב צפייה‬
‫רגיל‪.‬‬
‫משמש ליציאה ממערכת התפריטים וחזרה לצפייה‬
‫רגילה‬
‫חץ‬
‫חצים‬
‫חצים‬
‫‪:‬‬
‫משמש למעבר לתפריט המשנה‬
‫הכולל אפשרויות בחירה של הפריט‬
‫בתפריט הנוכחי‪.‬‬
‫‪ :‬משמשים לסריקה ידנית של ערוצים‬
‫קדימה‪/‬אחורה‬
‫‪ :‬משמשים להגדלה או הקטנה של‬
‫הערך של הפריט בתפריט‪.‬‬
‫לאישור‬
‫משמש‬
‫בחירתכם‬
‫‪12‬‬
‫התחבר והפעל )‪(Plug And Play‬‬
‫כשמדליקים את הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מספר כיוונים‬
‫בסיסיים של המשתמש מתבצעים אוטומטית‪ ,‬לפי הסדר‪:‬‬
‫קביעת השפה‪ ,‬קביעת הערוץ וכיוון השעון‪.‬‬
‫‪.1‬אם הטלוויזיה כבויה )הנורית האדומה בחזית המקלט‬
‫דולקת(‪ ,‬לחצו על‬
‫בשלט רחוק‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬ההודעה "‪ "Start Plug & Play‬מהבהבת במשך‬
‫זמן‪-‬מה ואחריה מוצג אוטומטית תפריט‬
‫"‪) "Language‬שפה(‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו את השפה הרצויה עם‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט בחירת השפות תוצג במסך‪ .‬האפשרויות‬
‫הן אנגלית או צרפתית‪.‬‬
‫‪.3‬לאישור‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬ההודעה "‪) "Check antenna input‬בדוק‬
‫הימצאות אנטנה( תוצג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬לאישור‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬טבלת האזורים תוצג במסך‪.‬‬
‫‪.5‬בחרו את האזור עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪) Auto Store‬סריקה אוטומטית( יוצג‬
‫והשורה ‪ Start‬תהיה מסומנת‪.‬‬
‫ולאישור‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬הסריקה האוטומטית של הערוצים תתבצע‬
‫ותסתיים אוטומטית‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .7‬לחצו על לחצן‬
‫עברו לשורת השעה או הדקות עם חצים‬
‫השעה או הדקות עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫וכוונו את‬
‫‪.8‬כשתסיימו‪ ,‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬ההודעה "‪) ”Enjoy Your Viewing‬תיהנו מהצפייה(‬
‫מוצגת ומיד לאחריה יוצג הערוץ שנבחר‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אם אתם רוצים לאפס תכונה זו‪...‬‬
‫•‬
‫תכונה זו לא זמינה במצב ‪.PC‬‬
‫‪ .1‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג ‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪ .2‬בחרו ‪ SETUP‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Setup‬יוצג במסך‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪ .3‬השורה ‪ Plug & Play‬מסומנת‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬ההודעה "‪ "Plug & Play‬תוצג במסך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .5‬לפרטים נוספים אודות הכיוונים‪ ,‬עיינו בעמוד הקודם‪.‬‬
‫בחירת שפת התפריטים והתצוגה‬
‫‪ .1‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג ‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪ .2‬בחרו ‪ Setup‬עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Setup‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לאישור לחצו על לחצן‬
‫‪ .4‬עברו לשורה ‪) Language‬שפה( עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬השפות האפשריות יוצגו‪.‬‬
‫‪ .5‬בחרו את השפה הרצויה עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬ניתן לבחור בין ‪ 5‬שפות‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫‪ .‬לאישור לחצו על‬
‫‪ .6‬בסיום‪ ,‬לחצו על לחצן ‪ EXIT‬כדי לצאת מהתפריט ולחזור‬
‫לצפייה רגילה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫שמירת ערוצים אוטומטית‬
‫ניתן לסרוק את כל תחומי התדרים בטלוויזיה ולשמור את כל הערוצים שנמצאו באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הערוצים נשמרים לפי הסדר שבו הם מופיעים בתחומי התדר השונים‪ .‬יתכן שהמספרים‬
‫הנקבעים אוטומטית לערוצים הנשמרים אינם אלה שבאמצעותם תרצו לזהות את הערוצים‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי מוצג במסך‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו בשורה ‪) Channel‬ערוץ( עם חצים ‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Channel‬מוצג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬השורה ‪) Area‬אזור( מסומנת‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו שוב על לחצן‬
‫)‪ (Asia W/EUROPE‬עם חצים‬
‫האפשרויות הן‪:‬‬
‫‪ .5‬לחצו על לחצן‬
‫‪ .‬בחרו את האזור שלנו‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.6‬בחרו ‪) Auto Store‬שמירה אוטומטית( עם חץ‬
‫לאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪:‬השורה ‪) Start‬התחל( מסומנת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לתחילת הסריקה האוטומטית‪ ,‬לחצו על‬
‫עם תחילת הסריקה‪ ,‬תפריט המשנה ‪ Start‬מתחלף‬
‫לתפריט ‪.Stop‬‬
‫תוצאה‪ :‬הסריקה תסתיים אוטומטית‪ .‬הערוצים שנקלטו‬
‫בזמן הסריקה יישמרו בתחנות הזיכרון בסדר‬
‫הקליטה שלהן‪) .‬הערוץ הראשון שנקלט יישמר‬
‫בתא זיכרון בעל המספר הנמוך ביותר וכן‬
‫הלאה(‪ .‬בסיום הסריקה‪ ,‬הערוץ הראשון‬
‫שנשמר יוצג בטלוויזיה‪.‬‬
‫• לחזרה לתפריט הקודם‪ ,‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫‪.‬‬
‫• להפסקת הסריקה בכל שלב‪ ,‬לחצו על‬
‫בסיום השמירה האוטומטית‪ ,‬תפריט ‪SORT‬‬
‫•‬
‫)מיון(יוצג אוטומטית‪ .‬יש לסדר אותם בסדר הרצוי‪.‬‬
‫‪.8‬בסיום החיפוש והשמירה‪ ,‬ניתן לבצע את הנ"ל‪:‬‬
‫• לתת שם לערוצים השמורים בזיכרון‪.‬‬
‫• להוסיף או למחוק ערוץ מהזיכרון‪.‬‬
‫• לבצע כיוון עדין במידת הצורך‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ניתן לחליפין לשמור את הערוצים אוטומטית בזיכרון בלחיצה על לחצן ‪ AUTO PROG.‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪ AUTO PROG‬בזמן הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Auto Store‬יוצג במסך והשורה ‪Start‬‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪ .2‬לחצו על לחצן‬
‫‪16‬‬
‫שמירת ערוצים ידנית‬
‫ניתן לשמור בזיכרון עד ‪ 100‬ערוצים כולל אלה שנקלטים בממיר הכבלים‪ .‬כששומרים ערוצים‬
‫ידנית‪ ,‬ניתן לבחור‪:‬‬
‫• האם לשמור‪ ,‬או לא לשמור את הערוצים שנמצאו )כל אחד בנפרד(‪.‬‬
‫• את התחנות שבה יאוחסן כל אחד מהערוצים שאותר בסריקה‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪ Channel"-‬עם לחצנים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Channel‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו ב‪ "Manual Store"-‬עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Manual Store‬מוצג במסך והשורה‬
‫‪.Programme‬מסומנת‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫‪.‬‬
‫‪.5‬לחצו שוב על לחצן‬
‫על מנת להקצות את הערוץ לתחנה )לתא הזיכרון‬
‫הרצוי( בטלוויזיה‪ ,‬מצאו את המספר המתאים בלחיצות‬
‫חוזרות על חצים‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫• ניתן להזין את מספר התחנה גם עם הספרות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בחרו בשורה "‪) "Colour System‬שיטת הצבע( עם‬
‫חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬כל לחיצה משנה את שיטת הצבע באופן הבא‪:‬‬
‫‪ .7‬בחרו את שיטת הקול "‪ "Sound System‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬כל לחיצה משנה את שיטת הקול באופן הבא‪:‬‬
‫לשמירה ידנית של ערוצים נוספים חזרו על שלבים ‪5‬‬
‫עד ‪ 7‬שלעיל לאחר בחירת מספר ערוץ בלחיצות‬
‫חוזרות על חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫המשך‬
‫‪ .8‬אם אתם יודעים את מס' הערוץ שאתם רוצים לשמור‪:‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫• בחרו ב‪."Channel"-‬עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫• בחרו "‪) "C‬קליטה דרך האנטנה( או ‪) S‬כבלים( עם‬
‫‪.‬‬
‫חצים‬
‫• עברו ל‪ Channel -‬עם חץ ‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫• בחרו את המספר הרצוי עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫• אם הקול או התמונה משובשים וכו' בחרו את‬
‫השיטה )הקול‪/‬הצבע( המתאימה‪.‬‬
‫• לחליפין‪ ,‬ניתן לקבוע את מספר הערוץ עם הספרות‬
‫‪9‬‬
‫אם אינכם יודעים את מספר הערוץ‪ ,‬בחרו ב‪"Search"-‬‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬הטיונר סורק את תחום התדר עד שהערוץ‬
‫הראשון‪ ,‬או זה בחרתם בו מתקבל על המסך‪.‬‬
‫‪ 10‬על‪-‬מנת לשמור את הערוץ והמספר התחנה שבה‬
‫הערוץ מאוחסן בחרו ב‪ "Store"-‬עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הערוץ ומספר התחנה שבו הוא מאוחסן‬
‫נשמרים בזיכרון‪.‬‬
‫‪ 11‬לשמירת ערוצים נוספים‪ ,‬חזרו על שלבים ‪8-10‬‬
‫‪ 12‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לסגור את התפריט או על לחצן‬
‫‪ EXIT‬כדי לחזור לצפייה רגילה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫דילוג על ערוצים לא רצויים )עריכת ערוצים(‬
‫ניתן למנוע סריקת ערוצים מסוימים לפי בחירתכם‪ ,‬כך שלא יוצגו בעת סריקת הערוצים‬
‫השמורים‪.‬‬
‫כל הערוצים שלגביהם לא הופעל "דילוג" )שלא נבחרו כערוצים מדולגים(‪ ,‬יוצגו במהלך סריקה‬
‫‪1‬‬
‫לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחרו ב‪ "Channel"-‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Channel‬יוצג במסך‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪ 3‬בחרו ב‪ "Add/Delete"-‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪:‬נתונים אודות מצב הערוץ הנוכחי יוצגו‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪4‬‬
‫בחרו את הערוץ שברצונכם להוסיף או למחוק מרשימת‬
‫הערוצים עם בוררי הערוצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬אם הערוץ שברצונכם לערוך לא שמור בזיכרון‪,‬‬
‫האפשרות ‪) Add‬הוסף( נבחרת ומוצגת במסך‪.‬‬
‫אם הערוץ שמור בזיכרון‪ ,‬האפשרות ‪Delete‬‬
‫)מחיקה( תיבחר ותוצג‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לאישור )הוספה או מחיקה( לחצו על לחצן‬
‫‪6‬‬
‫להוספה או הסרת ערוץ נוסף‪ ,‬חזרו על שלבים ‪4-5‬‬
‫שלעיל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לחצו על ‪ MENU‬כדי לסגור את התפריט או על לחצן‬
‫‪ EXIT‬כדי לחזור לצפייה רגילה‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מיון הערוצים השמורים‬
‫ניתן להחליף את המספרים של שני ערוצים על‪-‬מנת‪:‬‬
‫• לשנות את הסדר המספרי בו נשמרו הערוצים‬
‫האלו‪.‬‬
‫• לתת מספרים שקל יותר לזכור אותם לערוצים‬
‫שאתם צופים בהם יותר מבאחרים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .‬לאישור לחצו על‬
‫בחרו ב‪ "Channel"-‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Channel‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 3‬בחרו בשורה ‪) Sort‬מיון ערוצים( עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬השורה הראשונה בתפריט ‪) Sort‬מיון( תהיה‬
‫מסומנת‪ .‬ובה יופיעו מס' התחנה‪ ,‬הערוץ ושם‬
‫הערוץ‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫‪4‬‬
‫בחרו את מספר הערוץ שברצונכם להחליף בלחיצות‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫חוזרות על חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬מספר הערוץ והשם זזים לצד ימין‪.‬‬
‫‪ 5‬ניתן להחליף מספרי ערוצים נוספים על ידי ביצוע שלבים‬
‫‪ 4-5‬מחדש‪.‬‬
‫‪ 6‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לסגור את התפריט או על לחצן‬
‫‪ EXIT‬כדי לחזור לצפייה רגילה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫מתן שמות לערוצים‬
‫שם הערוץ ‪/‬מספרו משודרים יחד עם השידור הרגיל והם נשמרים בשמם המקורי‪ .‬ניתן לשנות‬
‫את שמות הערוצים לפי בחירתכם‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪ "Channel"-‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Channel‬יוצג במסך‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪ 3‬בחרו ב‪) "Name"-‬טבלת ארגון הערוצים( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬טבלת הערוצים השמורים בזיכרון תוצג במסך‬
‫והשורה הראשונה תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו את הערוץ שאת שמו אתם רוצים לשנות מתוך‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫הטבלה עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬מסגרת בחירה תוצג סביב תיבת השם‪.‬‬
‫‪.5‬על מנת‪...‬‬
‫לבחור באות או ספרה‬
‫לעבור לאות הבאה‪/‬הקודמת‬
‫לאישור‬
‫‪.‬‬
‫לחצו על‪...‬‬
‫חצים‬
‫חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫הסימנים האפשריים הם‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אותיות האלפבית )‪(A-Z‬‬
‫מספרים )‪(0-9‬‬
‫סימנים מיוחדים‪ :‬רווח )*‪ ,_ ,- ,‬רווח(‬
‫‪.6‬ניתן לתת לכל ערוץ שם חדש‪ .‬לשם כך חזרו על שלבים‬
‫‪ 4-5‬שלעיל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בסיום הקלדת השם הרצוי לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור‬
‫לתפריט הקודם או לחצו על לחצן ‪ EXIT‬כדי לחזור למצב‬
‫הצפייה הקודם‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫כיוון עדין‬
‫אם הקליטה טובה אין צורך לבצע כיוון עדין של הערוץ‪ ,‬שכן פעולה זו מתבצעת אוטומטית בעת‬
‫הסריקה והשמירה של הערוץ‪ .‬אם למרות זאת האות הנקלט בערוץ חלש או משובש‪ ,‬יש לבצע‬
‫כיוון עדין ידני של הערוץ‪.‬‬
‫• בחרו את הערוץ שבו אתם רוצים לבצע כיוון עדין‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪ "Channel"-‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Channel‬יוצג במסך‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪ 3‬בחרו “‪) ”Fine Tune‬כיוון עדין( עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬סרגל התקדמות הכיוון יופיע במסך‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫‪ 4‬לקבלת תמונה ברורה וחדה ולהשגת צלילים איכותיים‪,‬‬
‫השתמשו בחצים‬
‫‪ .‬לשמירת השינוי‪ ,‬לחצו על‬
‫‪.‬‬
‫לביטול השינוי וחזרה למצב הקודם‪ ,‬בחרו ‪ RESET‬עם‬
‫חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪5‬‬
‫בסיום הכיוון העדין לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם או לחצו על לחצן ‪ EXIT‬כדי לחזור למצב הצפייה‬
‫הקודם‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫שינוי סטנדרד )אפקט( התמונה‬
‫ניתן לבחור בסטנדרד התמונה המתאים באופן מרבי לדרישות הצפייה שלכם‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬לחצו שוב על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Mode‬נפתח‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫לחצו שוב על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬השורה ‪ Mode‬מסומנת‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫בחרו את אפקט התמונה הרצוי עם חצים‬
‫לחיצה מעבירה לאפקט הבא בצורה מחזורית‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫בסיום‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט הקודם או‬
‫לחצו על לחצן ‪ EXIT‬כדי לחזור למצב הצפייה הקודם‪.‬‬
‫•‬
‫‪ .‬כל‬
‫ניתן גם לשנות את האפקט בלחיצות חוזרות על לחצן ‪.P.MODE‬‬
‫‪23‬‬
‫כיוון הגדרות התמונה‬
‫למסך הטלוויזיה ישנן מספר הגדרות המאפשרות לכם לשלוט על איכות התמונה‪:‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו שוב על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Mode‬נפתח‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחרו את הכיוון שברצונכם לבצע‪ :‬ניגודיות )‪,(Contrast‬‬
‫בהירות )‪ ,(Brightness‬חדות )‪ (Sharpness‬או את הצבע‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫)‪ (Colour‬עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬פס התקדמות מוצג‪.‬‬
‫רק במצב ‪ PC‬ניתן לכוון את הניגודיות והבהירות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הגיעו לכיוון הרצוי עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור‪ ,‬לחצו על‬
‫‪7‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫התאמת גוון הצבע של התמונה לעין‬
‫ניתן לבחור את הגוון שיתאים לעין בזמן הצפייה במסך‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 3‬לחצו פעמיים על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Mode‬יוצג במסך‬
‫‪4‬‬
‫בחרו "‪) "Colour Tone‬גוון הצבע( ולחצו על לחצן‬
‫‪ .‬בחרו את הגוון בלחיצות חוזרות על חצים‬
‫‪ .‬כל לחיצה מעבירה‬
‫ובסיום לחצו על‬
‫לאפשרות הבאה בצורה הבאה‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫איפוס‪/‬אתחול הגדרות וכיווני התמונה‬
‫ניתן להחזיר את כל ההגדרות והכיוונים שעשיתם בתמונה למצב ברירת מחדל )כיוון במפעל(‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו שוב על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Mode‬נפתח‬
‫‪5‬‬
‫בחרו ב‪) "Reset"-‬אתחול( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫‪.‬‬
‫בסיום האיפוס‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לחזור לצפות בתכנית‬
‫הטלוויזיה‬
‫"הקפאת" התמונה במסך‬
‫ניתן להקפיא את התמונה בעת צפייה בתכנית טלוויזיה‪.‬‬
‫על‪-‬מנת‪...‬‬
‫להקפיא תמונה‪.‬‬
‫לחצו על‪...‬‬
‫לחצן "‪.”STILL‬בשלט‬
‫לשוב לצפייה רגילה‬
‫לחצן "‪.”STILL‬בשלט‬
‫‪25‬‬
‫בחירת גודל תמונה‬
‫ניתן לבחור את גודל התמונה המתאים ביותר לדרישות הצפייה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬בחרו "‪) "Size‬גודל תמונה( עם חצים‬
‫לחצן‬
‫כדי לפתוח את התפריט‪.‬‬
‫ולחצו על‬
‫‪.‬‬
‫‪ 5‬בחרו את הגודל המתאים בלחיצות חוזרות על‬
‫כל לחיצה מעבירה בצורה מחזורית לאפשרות הבאה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :ZOOM‬הגדלת התמונה ביחס ‪) 16:9‬לצדדים( כדי‬
‫עם‬
‫להתאימה לגודל מסך הטלוויזיה‪ .‬בחרו‬
‫חצים‬
‫‪ .‬הזיזו את התמונה למטה‪/‬למעלה עם‬
‫‪ ,‬הגדילו את‬
‫‪ .‬לאחר שבחרתם‬
‫חצים‬
‫לצדדים‪.‬‬
‫הקטינו את התמונה עם חצים‬
‫ניתן גם לבחור את הגודל המתאים בלחיצות‬
‫חוזרות על ‪ P.Size‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫במצב ‪ PC‬ניתן לעבור למצב רחב )‪ (WIDE‬ו‪4:3-‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫אם לוחצים על לחצן ‪ P.SIZE‬במצב של תמונה בתוך‬
‫תמונה‪ ,(PIP) ,‬הדבר יבטל את הצגת התמונה‬
‫הקטנה וגודל התמונה ישתנה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫הפחתת רעשים דיגיטליים )‪(NR-Digital Noise Reduction‬‬
‫אם האות הנקלט במסך שלכם הוא חלש‪ ,‬ניתן להפעיל תכונה זו כדי להפחית הפרעות סטטיות‬
‫)תמונה כפולה‪/‬צלליות(‪.‬שמופיעות במסך‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו "‪) "Digital NR‬הפחתת רעשים דיגיטליים( עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫אישור לחצו על לחצן‬
‫‪ 5‬בחרו ‪ On‬עם חצים‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫בסיום האיפוס‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לחזור לצפות בתכנית‬
‫הטלוויזיה‬
‫‪27‬‬
‫)‪DNIe (Digital Natural Image engine‬‬
‫הטכנולוגיה החדשנית והייחודית של ‪ SAMSUNG‬מעניקה לכם תמונה יותר מפורטת עם ניגודיות‬
‫מוגברת וגווני לבן מוגברים‪ .‬אלגוריתם פיצוי התמונה החדשני מעניק לכם תמונה ברורה וחדה‬
‫הרבה יותר מאשר הייתם רגילים‪.‬‬
‫טכנולוגיית ‪ DNIe‬מתאימה את אותות הכניסה‪.‬לעין המתבונן‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו ב‪ "DNIe Demo"-‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫בחרו ‪ On‬עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪ :Demo On‬המסך אחר הפעלת התכונה מוצג בצד ימין‪,‬‬
‫ולפני הפעלת התכונה‪ ,‬בצד שמאל‪.‬‬
‫המסך יותר מפורט ומשופר מאשר במצב‬
‫רגיל‪.‬‬
‫יציאה וכיבוי תכונת ‪DNIe‬‬
‫‪:OFF‬‬
‫• ניתן גם לבחור ישירות עם לחצן ‪ DNLe‬בשלט‬
‫רחוק‪.‬‬
‫‪ 5‬בסיום‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‬
‫•‬
‫•‬
‫פעולה זו לא זמינה כשמקור הכניסה הוא ‪.PC‬‬
‫ברירת המחדל‪ :‬ה‪ DNle Demo-‬מופעל‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫אפשרות השליטה בצבעי התמונה )‪(My Colour Control‬‬
‫תכונה זו מיועדת לכוון את הצבעים שבד"כ יש לכוון אותם כגון‪ :‬ורוד‪ ,‬ירוק‪ ,‬או כחול מבלי לפגוע‬
‫בכיוון של הצבעים האחרים כך שכל אחד יוכל להתאים לעצמו את הצבע באופן אישי בצורה‬
‫האופטימלית‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו ב‪ "My Colour Control"-‬עם חצים‬
‫בחירתכם עם לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "My Colour Control‬יוצג במסך‬
‫ואשרו‬
‫ולאישור‬
‫‪ 5‬עתה‪ ,‬בחרו בשורה ‪ Easy Control‬עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪ .‬בחרו באפשרות ‪ ON‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו בחירתכם עם‬
‫תוצאה‪ :‬כל לחיצה מעבירה לצבע הבא בצורה מחזורית‪:‬‬
‫‪Blue – Green – Pink – Standard - Custom‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫‪ 6‬עברו לשורה ‪ Detail Control‬עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪ .‬עתה‪ ,‬בחרו את המקור של התמונה‬
‫הקטנה עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬כל לחיצה מעבירה לצבע הבא בצורה מחזורית‪:‬‬
‫‪Blue – Green – Pink –Reset‬‬
‫‪7‬‬
‫הגיעו לכיוון הרצוי עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪ 8‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט הקודם‪,‬‬
‫או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים ולחזור לצפות‬
‫בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ניגודיות דינאמית )‪(Dynamic Contrast‬‬
‫תכונה זו מזהה אוטומטית את סוג אות הוידיאו שנכנס‬
‫ומכוונת את הניגודיות האופטימלית‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו ב‪ "Dynamic Contrast"-‬עם חצים‬
‫בחירתכם עם לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Dynamic Contrast‬יוצג במסך‬
‫‪ 5‬עתה‪ ,‬בחרו באפשרות ‪ On‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪ 6‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על לחצן ‪ EXIT‬כדי לחזור לצפות‬
‫בתכנית הטלוויזיה הקודמת‬
‫•‬
‫תכונה זו אינה פועלת כשמקור הכניסה הוא ‪ PC‬או כש‪ PIP-‬מופעל )במצב ‪.(ON‬‬
‫‪30‬‬
‫חישן בהירות )‪(Brightness Sensor‬‬
‫חישן הבהירות מיועד לכוון את רמת הבהירות של המסך‬
‫באופן אוטומטי או ידני בהתאם לרמת הבהירות השוררת‬
‫בחדר‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬בחרו ב‪ "Brightness Sensor"-‬עם חצים‬
‫בחירתכם עם לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Brightness Sensor‬יוצג במסך‬
‫ואשרו‬
‫‪ 5‬עתה‪ ,‬בחרו באפשרות ‪ ON‬עם חצים‬
‫עם לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬בהירות המסך תותאם אוטומטית בהתאם לרמת‬
‫הבהירות השוררת בחדר‪.‬‬
‫ואשרו בחירתכם‬
‫‪ 6‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על לחצן ‪ ENTER‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם או על לחצן ‪ EXIT‬כדי לחזור לצפות בתכנית הקודמת‬
‫•‬
‫תכונה זו אינה פועלת כשמקור הכניסה הוא ‪.PC‬‬
‫‪31‬‬
‫תמונה בתוך תמונה )‪(PIP‬‬
‫ניתן להציג תמונה קטנה בתוך התמונה הראשית משידור‬
‫טלוויזיה או מרכיב וידיאו חיצוני )מכשיר וידיאו‪ DVD ,‬וכו'(‪.‬‬
‫בצורה זו ניתן לצפות גם בתכנית הרגילה וגם בתכנית‬
‫נוספת דרך רכיב חיצוני המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Picture"-‬תמונה( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Picture‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו בחירתכם עם לחצן‬
‫בחרו ב‪ "PIP"-‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "PIP‬יוצג במסך‬
‫‪ .‬בחרו באפשרות ‪ ON‬עם‬
‫‪ 5‬לחצו שוב על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו בחירתכם עם‬
‫חצים‬
‫ולאישור לחצו‬
‫‪ 6‬עברו לשורה ‪) Source‬מקור( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪ .‬בחרו את מקור התמונה הקטנה עם‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫חצים‬
‫תוצאה‪ :‬כשמקור התמונה הגדולה )ראשית( הוא ‪TV/‬‬
‫‪ AV1/AV2/Component1/Component2‬או ‪:S-Video‬‬
‫ניתן לבחור רק ‪ HDMI‬וכשמקור התמונה הגדולה‬
‫)ראשית( הוא ‪ PC/HDMI‬ניתן לבחור תמונה קטנה‬
‫ממקורות‪TV/ AV1/AV2/Component1/Component2 :‬‬
‫או ‪.S-Video‬‬
‫‪ 7‬להחלפת התמונה הראשית )הגדולה( בתמונה הקטנה‪,‬‬
‫עברו לשורה ‪) Swap‬החלף( ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 8‬עברו לשורה ‪ SIZE‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫בחרו את גודל התמונה הקטנה בלחיצות חוזרות על חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫תוצאה‪ 3 :‬האפשרויות מוצגות לפי הסדר‪:‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫•‬
‫כשמקור התמונה הגדולה הוא ‪ SIZE ,PC‬לא זמין‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 9‬בחרו בשורה ‪) POSITION‬מיקום התמונה הקטנה( עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫הזיזו את התמונה הקטנה בניגוד לכיוון השעון בלחיצות‬
‫חוזרות על חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫• כשגודל התמונה הקטנה הוא ‪) DOUBLE 1/2‬כפול ‪ 1‬או‬
‫כפול ‪ ,(2‬לא ניתן להזיז את התמונה הקטנה‪.‬‬
‫‪ 10‬בחרו בשורה ‪ Programme‬עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הערוץ של התמונה הקטנה עם חצים‬
‫ולאישור ללחוץ על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪:‬ערוץ של התמונה הקטנה נשמר בזיכרון‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫‪ 11‬לחזרה לצפייה רגילה לחצו על ‪.EXIT‬‬
‫פעולות שניתן לבצע באמצעות השלט רחוק‬
‫כש‪ PIP-‬מופעל‬
‫‪ :PIP ON‬הפעלה‪/‬כיבוי התמונה הקטנה ‪.PIP‬‬
‫‪ :SWAP‬משמש להחלפת התמונה הקטנה בגדולה‪.‬‬
‫כשמקור התמונה הראשית במסך הוא מרכיב וידיאו ושל‬
‫התמונה הקטנה משידורי הטלוויזיה‪ ,‬לא יהיה קול בתמונה‬
‫הראשית כשתחליפו בין ‪ 2‬הערוצים עם לחצן ‪ SWAP‬לאחר‬
‫החלפת ערוץ התמונה הקטנה‪ .‬במקרה זה יש לבחור את ערוץ‬
‫התמונה הקטנה מחדש‪.‬‬
‫‪ :POSITION‬ניתן להזיז את מיקום התמונה הקטנה בלחיצות‬
‫חוזרות על לחצן ‪.POSITION‬‬
‫‪ :SIZE‬ניתן לקבוע את גודל התמונה הקטנה עם לחצן ‪.SIZE‬‬
‫אפשרויות הצפייה כש‪ PIP-‬מופעל‬
‫מקראה‪:‬‬
‫‪ PIP O‬מופעל‬
‫‪ PIP:X‬כבוי‬
‫‪33‬‬
‫ויסות עוצמת הקול‬
‫ניתן לווסת את עוצמת הקול עם השלט רחוק‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן )‪ (+‬כדי להגביר את הקול‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הקול יוגבר בהדרגה וסרגל העוצמה יוצג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לחצו על לחצן )‪ (-‬כדי להחליש את הקול‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הקול יוחלש בהדרגה וסרגל העוצמה יוצג‪.‬‬
‫השתקה זמנית )‪(MUTE‬‬
‫ניתן להשתיק זמנית את הקול בטלוויזיה‪.‬‬
‫למשל‪ :‬אם אתם רוצים לענות לשיחת טלפון‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MUTE‬‬
‫תוצאה‪ :‬הקול יושתק והחיווי ‪ MUTE‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫להחזרת הקול לעוצמה הקודמת‪ ,‬לחצו שוב על‬
‫או לחצו על לחצן ‪ VOLUME‬כדי להחזיר את הקול‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הקול יחזור לעוצמתו הקודמת והחיווי ייעלם‪.‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪34‬‬
‫בחירת מצב הקול‬
‫לחצן "‪ "DUAL‬מציג‪ /‬שולט על העיבוד והפלט של אותות האודיו כשהטלוויזיה פועלת‪ .‬המצב‬
‫נקבע אוטומטי ל‪ "-Dual1"-‬או "‪ ,"Stereo‬תלוי בסוג השידור‪ .‬ניתן לבחור את מצבי הקול‬
‫הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אם תנאי השידור אינם טובים‪ ,‬ההאזנה תהיה נוחה יותר אם מצב הקול יהיה מכוון ל‪-‬‬
‫"‪"MONO‬‬
‫אם אותות הסטריאו חלשים )או אם המצבים ‪ STEREO-MONO‬מתחלפים לסירוגין( עברו‬
‫למצב "‪."MONO‬‬
‫‪35‬‬
‫שינוי אפקט הקול‬
‫ניתן לבחור בסוג מיוחד של אפקט קול כאשר צופים בתכניות טלוויזיה‪ .‬ניתן לזמן את האפקטים‬
‫של הקול המפורטים לעיל בסדר הבא‪:‬‬
‫‪ Standard,‬ו‪) Custom,-‬כיוון אישי(‬
‫‪Music , Movie,‬‬
‫• ‪Speech.‬‬
‫)רגיל( )מותאם אישית(‬
‫)מוסיקה(‬
‫)סרט(‬
‫)דיבור(‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Sound"-‬קול( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Sound‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬לחצו שוב על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬השורה ‪ MODE‬נבחרת‪.‬‬
‫ואשרו‬
‫‪ 5‬בחרו את אפקט הסאונד המבוקש עם חצים‬
‫בחירתכם עם‬
‫‪ .‬כל לחיצה מעבירה לאפקט‬
‫הבא בצורה מחזורית‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫•‬
‫ניתן לחילופין לבחור אפקטים אלה גם בלחיצות‬
‫חוזרות על לחצן ‪ S.MODE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫התאמה וכיוון של הגדרות הקול‬
‫ניתן לכוון ולהתאים את הגדרות הקול לטעמכם האישי‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Sound"-‬קול( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Sound‬יוצג במסך‬
‫‪ .3‬לחצו על לחצן‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫בחרו ‪ Equalizer‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו בחירתכם עם‬
‫‪.5‬בחרו את האפשרות הרצויה שברצונכם לכוון עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו עם‬
‫‪.6‬לחצו לחיצות חוזרות על חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫כדי לכוון ואשרו עם‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫בחירה באפקט סראונד )‪XT (SRS TSXT‬‬
‫‪ TruSurround XT‬היא טכנולוגיית הדמיה ‪ SRS‬בעלת פטנט רשום‪ ,‬הפותרת את בעיית‬
‫ההאזנה בחומר שהוקלט ב‪ 5.1-‬ערוצים עם ‪ 2‬רמקולים בלבד‪ .‬ניתן לבחור באפקט סראונד מסוג‬
‫‪ SRS TSXT‬על מנת להגביר את התדרים הבינוניים והנמוכים‪ ,‬או על מנת ליצור אפקט סראונד‪.‬‬
‫טכנולוגיה זו מותאמת לכל הפורמטים הרב‪-‬ערוציים‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Sound"-‬קול( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Sound‬יוצג במסך‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחרו ‪ SRS TSXT‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחרו את אפשרות ההפעלה הרצויה של האפקט עם‬
‫‪.‬‬
‫ואשרו עם‬
‫חצים‬
‫• האפשרויות הן‪.Off > 3D Mono > Stereo :‬‬
‫‪6‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫•‬
‫ואשרו בחירתכם עם‬
‫לחליפין ניתן לבצע את הכיוונים עם לחצן ‪ SRS‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫כיוון אוטומטי של עוצמת הקול‬
‫כל תחנה משדרת אות עם מאפיינים ייחודים ועוצמת קול שונה ולפיכך יש לכוון את עוצמת הקול‬
‫בכל פעם שאתם עוברים ערוץ‪ .‬תכונה זו מאפשרת לכם לכוון אוטומטית את עוצמת הקול‬
‫הכללית‪ ,‬באופן שבפועל‪ ,‬בכל הערוצים היא תהיה זהה‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪) "Sound"-‬קול( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Sound‬יוצג במסך‬
‫‪.3‬בחרו ‪ Auto Volume‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫ואשרו בחירתכם עם‬
‫‪4‬‬
‫‪ .5‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫בחרו ‪ On‬עם חצים‬
‫ואשרו עם‬
‫‪.‬‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫חיבור אוזניות‬
‫ניתן לחבר אוזניות לטלוויזיה לצורך האזנה אישית או כדי לא להפריע למנוחת השכנים בלילה‬
‫וכו'‪.‬‬
‫‪.1‬הכניסו תקע מיני ‪ 3.5‬מ"מ של אוזניות לשקע האוזניות‬
‫הממוקם בפנל הקדמי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬השמע יישמע רק דרך האוזניות‪ .‬בזמן שהן‬
‫מחוברות הרמקולים מנותקים‪.‬‬
‫• שימוש ממושך באוזניות בעוצמות קול גבוהות עלול‬
‫לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫• כשהאוזניות מחוברות לא נשמש קול מהרמקולים‪.‬‬
‫השתקת המגבר הפנימי‬
‫אם אתם רוצים להאזין באמצעות רמקולים נפרדים‪ ,‬בטלו את המגבר הפנימי‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחרו ב‪) "Sound"-‬קול( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Sound‬יוצג במסך‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫בחרו בשורה ‪) Internal Mute‬השתקת המגבר הפנימי(‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫עם חצים‬
‫‪5‬‬
‫‪ 6‬לחזרה לצפייה בתכנית הקודמת‪ ,‬לחצו על לחצן ‪.EXIT‬‬
‫בחרו ‪ On‬עם חצים‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫כש‪) Internal Mute-‬השתקת המגבר הפנימי( מכוון למצב ‪ ,On‬לא ניתן לכוון את השמע‬
‫בתפריטי ‪ Sound‬השונים‪ ,‬למעט בתפריט ‪) Sound Select‬במצב ‪.(PIP‬‬
‫‪39‬‬
‫האזנה לערוץ השמע של התמונה הקטנה‬
‫כש‪ .PIP-‬מופעל‪ ,‬ניתן להאזין לסאונד של התמונה הקטנה‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 2‬בחרו ב‪) "Sound"-‬קול( עם חצים‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ " Sound‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחרו ב‪) "Sound Select"-‬בחירת מקור ההשמעה( עם‬
‫חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬האפשרויות ‪ MAIN‬ו‪ SUB-‬יוצגו‪.‬‬
‫אפשרויות אלו מוצגות רק כש‪ PIP-‬מופעל )במצב ‪.(On‬‬
‫‪5‬‬
‫ואשרו‬
‫בחרו ‪) SUB‬תמונה קטנה( עם חצים‬
‫בחירתכם עם‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬שומעים את הקול של התמונה הקטנה‪.‬‬
‫להאזנה של הערוץ של התמונה הראשית‪ ,‬בחרו ב‪-‬‬
‫‪.MAIN‬‬
‫‪40‬‬
‫כיוון הכיבוי האוטומטי‬
‫ניתן לבחור את משך הזמן )בין ‪ 30-180‬דקות(‪ ,‬שאחריו הטלוויזיה תכבה אוטומטית‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Setup"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Setup‬יוצג במסך והשורה ‪TIME‬‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫ולאישור‬
‫‪.‬‬
‫‪ 3‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ TIME‬יוצג במסך והשורה‬
‫תהיה מסומנת‪.‬‬
‫‪Clock Set‬‬
‫‪4‬‬
‫בחרו ב‪) "Sleep Timer"-‬כיבוי אוטומטי( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחרו את משך הזמן שיחלוף עד שהטלוויזיה תכבה‬
‫‪ .‬כל לחיצה מעבירה‬
‫בלחיצות חוזרות על חצים‬
‫לאפשרות הבאה‪.‬בצורה מחזורית‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬בחלוף הזמן שנקבע‪ ,‬הטלוויזיה תכבה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לביטול הכיבוי האוטומטי‪ ,‬בחרו בשורה ‪ Off‬ולאישור‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ניתן לכוון את זמן הכיבוי גם עם לחצן ‪ SLEEP‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪ SLEEP‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬אם הכיבוי האוטומטי לא מופעל המילה‬
‫תוצג‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬יוצג משך ההפעלה עד‬
‫לכיבוי‪.‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪ 2‬קבעו את משך הזמן בלחיצות חוזרות על לחצן ‪.SLEEP‬‬
‫‪41‬‬
‫הדלקה וכיבוי אוטומטים‬
‫ניתן לכוון את קוצבי ההפעלה והכיבוי )הטיימרים( כך שהטלוויזיה‪:‬‬
‫• תידלק אוטומטית בשעה שנקבעה והערוץ שנבחר יוצג‪.‬‬
‫• תכבה אוטומטית בשעה שקבעתם מראש‪.‬‬
‫½ שלב ראשון יהיה לכוון את השעון הפנימי של הטלוויזיה )סעיף "כיוון השעון והצגת‬
‫השעה" בעמודים הקודמים(‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫בחרו ב‪) "Setup"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Setup‬יוצג במסך והשורה ‪ TIME‬תהיה‬
‫מסומנת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫בחרו ב‪) "Time"-‬שעה( עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ TIME‬יוצג במסך והשורה ‪ Clock Set‬תהיה‬
‫מסומנת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחרו ב‪) "On Timer"-‬טיימר השכמה( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט המשנה ‪ On Timer‬ייפתח ויוצג‪.‬‬
‫‪ 5‬כוונו את שעת ההשכמה ואת עוצמת הקול בה אתם רוצים‬
‫שהטלוויזיה תידלק‬
‫כדי‪...‬‬
‫השתמשו ב‪...‬‬
‫לעבור לערך השעה‪ ,‬דקות מס' חצים‬
‫ערוץ‪ AM/PM ,‬ועוצמת קול‬
‫לכוון את ערך השעה‪ ,‬דקות מס' חצים‬
‫ערוץ‪ AM/PM ,‬ועוצמת קול‬
‫חצים‬
‫לעבור לפריט ‪ACTIVATION‬‬
‫לבחור ‪ YES‬כדי לאשר את חצים‬
‫הפעולה‪.‬‬
‫לאישור‪ ,‬לחצו על‬
‫‪ 6‬עברו לשורה ‪) Off Timer‬טיימר כיבוי( באותה צורה וכוונו את‬
‫השעה שבה אתם רוצים שהטלוויזיה תכבה אוטומטית‪.‬‬
‫•‬
‫לחליפין‪ ,‬ניתן לקבוע את השעה גם עם לחצני הספרות בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫חסימת צפייה‬
‫תכונה זו מאפשרת לכם לנעול את הטלוויזיה באופן שלא‬
‫ניתן יהיה להדליק אותה עם לחצני ההפעלה בפנל החזית‬
‫שלה אלא רק עם השלט רחוק‪.‬‬
‫החביאו את השלט )מהילדים וכו'( כדי למנוע אפשרות של‬
‫צפייה בערוצים שלא מתאימים להם וכו'‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בחרו ב‪) "Setup"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Setup‬יוצג במסך והשורה ‪ TIME‬תהיה‬
‫מסומנת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחרו ב‪) "Child Lock"-‬חסימת צפייה( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Child Lock‬יוצג במסך‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצו שנית על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪) Child Lock‬חסימת צפייה( ייפתח‬
‫‪ .5‬בחרו ‪ On‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪6‬‬
‫בחרו ‪) Programme‬מספר ערוץ( עם חצים‬
‫לחצו על‬
‫‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בחרו את הערוץ שאותו אתם רוצים לחסום עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫ולאישור‬
‫‪8‬‬
‫עברו לשורה ‪) Lock‬חסום( עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫לביצוע החסימה‪ ,‬בחרו באפשרות ‪) Locked‬חסימה( עם‬
‫חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪10‬‬
‫לחסימת ערוצים נוספים‪ ,‬חזרו על שלבים ‪ 6-9‬שלעיל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫לחזרה לצפייה בתכנית הקודמת‪ ,‬לחצו על לחצן ‪.EXIT‬‬
‫‪43‬‬
‫מסך כחול בסיום השידורים‬
‫אם לא נקלט אות שידור כלשהי‪ ,‬או שהאות הנקלט חלש מאוד‪ ,‬מסך כחול מחליף את התמונה‬
‫הרועשת שברקע‪.‬‬
‫אם תרצו לראות את התמונה החלשה )שלג( בכל‪-‬זאת‪ ,‬עליכם לבטל את אפשרות המסך הכחול‬
‫ולכוונה ל‪.”OFF"-‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Setup"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך‬
‫ולאישור לחצו‬
‫‪ .3‬בחרו ב‪) "Blue Screen"-‬מסך כחול( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו את המצב הרצוי "‪) ”ON/OFF‬הפעלה‪/‬כיבוי( עם‬
‫‪.5‬ליציאה וחזרה לצפייה במצב רגיל לחצו על ‪.EXIT‬‬
‫בחירת המנגינה )‪(Melody‬‬
‫ניתן לשמוע מוסיקה כשהטלוויזיה דולקת או כבויה‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫בחרו ב‪) "SETUP"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "SETUP‬יוצג במסך והשורה ‪ TIME‬תהיה‬
‫מסומנת‪.‬‬
‫בחרו בשורה "‪ "Melody‬עם חצים‬
‫לחצן‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על‬
‫‪4‬‬
‫בחרו ב‪ "ON"-‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת‬
‫התפריטים ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪44‬‬
‫בחירת אות יציאה למקור חיצוני שאליו מחוברת הטלוויזיה‬
‫תכונה זו מאפשרת לכם לבחור אילו אותות אודיו‪/‬וידיאו יעברו לרכיב החיצוני שמחובר לטלוויזיה‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫לחצו על‬
‫כדי לבחור בתפריט המשנה ‪.Input‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Input‬יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬רשימת מקורות הכניסה יוצגו במסך‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫ניתן לבחור רכיב רק מאלה שמחוברים למסך‪.‬‬
‫בחרו את הרכיב עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪ 4‬חזרו על שלב ‪ 1‬שלעיל‪.‬‬
‫בחרו "‪) "Edit Name‬עריכת שם( עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט המשנה "‪ "Edit Name‬יוצג‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחרו את הרכיב שאותו אתם רוצים לערוך בלחיצות‬
‫‪ .‬כל לחיצה מעבירה לאפשרות‬
‫חוזרות על חצים‬
‫הבאה בצורה מחזורית‪:‬‬
‫‪ 6‬לחצו על לחצן‬
‫‪7‬‬
‫‪ .‬לאישור‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫בחרו את הרכיב בלחיצות חוזרות על חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬כל לחיצה מעבירה לאפשרות הבאה‪:‬‬
‫•‬
‫‪8‬‬
‫מצב ‪ PC‬לא תומך ב‪.STB-‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫צפייה בתמונה מרכיבי וידיאו חיצונים‬
‫ניתן לחבר את הטלוויזיה למקור וידיאו )‪ ,VCR‬מצלמת וידיאו וכו'( ולצפות בתמונה דרך‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ניתן להתחבר גם למערכת שמע )מגבר‪ ,‬רסיבר‪ ,‬מערכת סטריאו וכו'( ולנתב את‬
‫השמע דרך המערכת החיצונית ובכך לשפר את השמע בצורה משמעותית )על ידי תוספת‬
‫מערכת רמקולים וכו'(‪.‬‬
‫‪.1‬בצעו תחילה את החיבורים בין הטלוויזיה לרכיב‪/‬ים‬
‫החיצוניים הרלוונטיים כשהמערכת כבויה‪.‬‬
‫‪ 2‬לחצו על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הרכיב שמחובר לטלוויזיה וכן מצב האודיו‬
‫מוצגים בחלק העליון השמאלי של המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצו לחיצות חוזרות על לחצן ‪ SOURCE‬עד שהרכיב‬
‫הרצוי ייבחר‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫התקנת התוכנה במחשב ‪) PC‬במ"ה חלונות ‪ 2000‬או ‪(XP‬‬
‫שלבי ההתקנה האופייניים של התוכנה מוסברים להלן‪ .‬אולם יתכן שהמסכים בפועל שתראו‬
‫בזמן ההתקנה יהיו שונים מעט מאלו שבהסבר‪ .‬הדבר תלוי בגרסה של מערכת ההפעלה‬
‫שברשותכם ובמיוחד בכרטיס הוידיאו שבמחשב שלכם‪ .‬אולם גם מסכי ההתקנה יהיו שונים‪ ,‬הרי‬
‫שככלל‪ ,‬אותם נתונים יוצגו בזמן ההתקנה‪.‬‬
‫אם אתם נתקלים בבעיות בזמן ההתקנה‪ ,‬אנא התקשרו לתחנת השרות הקרובה שלנו‪.‬‬
‫‪ .1‬הקישו על >התחל<‪ ,‬היכנסו ל>הגדרות<‬
‫והיכנסו ל>לוח הבקרה<‪.‬‬
‫בלוח הבקרה לחצו על " ‪Appearance and‬‬
‫‪ ."Themes‬תיבת דו שיח הבאה תיפתח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ .3‬בלוח הבקרה לחצו על >תצוגה<‪ .‬תיבת‬
‫דו שיח תיפתח‪.‬‬
‫‪ .4‬בתיבת הדו‪-‬שיח‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫>הגדרות< ובשטח המסך בחרו בגודל‬
‫של ‪ 1360x768‬פיקסלים‪.‬‬
‫•‬
‫אם בתיבת הדו‪-‬שיח קיימת אופציה לבחירה‬
‫ב‪) Verical Frequency-‬תדר אופקי(‪ ,‬בחרו‬
‫בערך ‪ .60/60Hz‬אם אין אופציה כזו‪ ,‬לחצו על‬
‫‪ OK‬כדי לסגור את תיבת הדו‪-‬שיח‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫התאמה אוטומטית של מסך ה‪PC-‬‬
‫ההתאמה האוטומטית מאפשרת לצג ה‪ PC-‬להתאים עצמו בצורה אוטומטית לאות הוידיאו‬
‫שנכנס למחשב‪.‬‬
‫• הערכים ‪ COARSE ,FINE‬ו‪ POSITION-‬מכוונים אוטומטית‪.‬‬
‫• עברו למצב ‪ PC‬בלחיצה על לחצן ‪ PC‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪ .2‬בחרו ב‪) "Setup"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Setup‬יוצג במסך‬
‫ולאישור‬
‫‪ .3‬בחרו ב‪) "PC"-‬התאמת צג המחשב( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ PC‬יוצג‪.‬‬
‫‪ .4‬בחרו את "‪) ”Auto Adjustment‬כוונון אוטומטי( עם‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬בזמן הכוונון האוטומטי הצג של המחשב‬
‫"רוקד" ובסיום הערכים נקבעים אוטומטית‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫כיוון עדין )‪ (Fine‬וגס )‪(Coarse‬‬
‫תכונה זו משמשת לביצוע כיוון עדין ולהשגת התמונה הטובה ביותר על ידי ביטול רעשים‬
‫הגורמים לתמונה להיות לא יציבה‪.‬‬
‫אם הכיוון העדין )‪ (FINE TUNE‬לא מנקה את הרעש‪ ,‬יש צורך לכוון את התדר בצורה ידנית גסה‬
‫)‪ (COARSE‬ולאחר מכן לבצע שוב כיוון עדין‪ .‬לאחר סילוק הרעש יש לכוון שוב את התמונה כך‬
‫שהיא תהיה במרכז המסך‪.‬‬
‫• עברו למצב ‪ PC‬בלחיצה על לחצן ‪ PC‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ 1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫בחרו ב‪) "Setup"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Setup‬יוצג במסך‬
‫בחרו ב‪ "PC "-‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ PC‬יוצג‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 4‬לאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ Image Lock‬יוצג‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחרו באפשרות ‪) Coarse‬גס( או ‪) Fine‬עדין( עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫תוצאה‪ :‬סרגל התקדמות הכיוון מוצג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 6‬כוונו את האיכות הרצויה עם חצים‬
‫• פסי אורך עלולים להופיע בתמונה‪ .‬והתמונה עלולה‬
‫להיות מטושטשת‪.‬‬
‫‪ 7‬בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לצאת ממערכת התפריטים‬
‫ולחזור לצפות בתכנית הטלוויזיה הקודמת‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫שינוי מיקום התמונה )‪(Position‬‬
‫•‬
‫עברו למצב ‪ PC‬בלחיצה על לחצן ‪ PC‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪) "Setup"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Setup‬יוצג במסך‬
‫‪.3‬בחרו ב‪ "PC "-‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ PC‬יוצג‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.4‬בחרו ב‪) "Position"-‬מיקום התמונה( עם חצים‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬ניתן להזיז וממקם את התמונה כרצונכם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫חצים‬
‫חצים‬
‫‪6‬‬
‫בסיום הכיוונים‪ ,‬לחצו על ‪ MENU‬כדי לחזור לתפריט‬
‫הקודם‪ ,‬או על ‪ EXIT‬כדי לחזור לצפות בתכנית‬
‫הטלוויזיה‬
‫‪ :‬תזוזה ימינה‪/‬שמאלה‪.‬‬
‫‪ :‬הזזה למעלה‪/‬למטה‬
‫‪50‬‬
‫איפוס‪/‬אתחול הגדרות התמונה‬
‫ניתן להחזיר את כל הגדרות התמונה להגדרות הראשוניות )ברירת המחדל(‪.‬‬
‫• עברו למצב ‪ PC‬בלחיצה על לחצן ‪ PC‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪.1‬לחצו על לחצן ‪.MENU‬‬
‫תוצאה‪ :‬התפריט הראשי יוצג במסך‪.‬‬
‫‪.2‬בחרו ב‪) "Setup"-‬הגדרה( עם חצים‬
‫על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט "‪ "Setup‬יוצג במסך‬
‫‪.3‬בחרו ב‪ "PC "-‬עם חצים‬
‫‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬תפריט ‪ PC‬יוצג‪.‬‬
‫ולאישור לחצו‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫‪.4‬בחרו ב‪) "Image Reset"-‬אתחול הגדרות התמונה( עם‬
‫‪.‬‬
‫ולאישור לחצו על לחצן‬
‫חצים‬
‫תוצאה‪ :‬ניתן להחזיר את ההגדרות למצב הראשוני‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בסיום אתחול ההגדרות‪ ,‬לחצו על ‪ EXIT‬כדי לחזור‬
‫לצפות בתכנית הטלוויזיה‬
‫‪51‬‬
‫מפענח טלטקסט‬
‫רוב תחנות הטלוויזיה מספקות מידע שירות בכתב דרך מערכת הטלטקסט‪ .‬המידע כולל‪:‬‬
‫• לוח משדרי הטלוויזיה‬
‫• מהדורת חדשות ותחזית מזג אוויר‪.‬‬
‫• תוצאות ספורט‬
‫• מידע למטיילים‬
‫מידע זה מחולק לדפים לפי ‪ 6‬קטגוריות‪:‬‬
‫תוכן‬
‫חלק‬
‫מספר הדף הנבחר‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫זיהוי התחנה המשדרת‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או מצב החיפוש‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫טקסט‬
‫‪E‬‬
‫נתוני מצב‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫הצגת נתוני הטלטקסט‬
‫ניתן להציג מידע של הטלטקסט בכל עת‪ ,‬אך קליטת הערוץ חייבת להיות טובה ויציבה‪ ,‬אחרת‪:‬‬
‫• ייתכן שחלק מהנתונים יהיו חסרים‪.‬‬
‫• דפים מסוימים עלולים לא להופיע‪.‬‬
‫על מנת להפעיל את מצב הטלטקסט ולהציג את תוכן הדפים‪ ,‬בצעו את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫בחרו בערוץ המספק שירותי טלטקסט עם לחצנים‬
‫או‬
‫‪ 2‬לחצו על בורר‬
‫טלטקסט‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬עמוד התוכן מוצג‪ .‬ניתן להציגו שוב בכל עת‬
‫בלחיצה על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫על מנת להפעיל מצב‬
‫‪3‬‬
‫אם אתם רוצים להציג את השידור ואת הטלטקסט באותו‬
‫מסך‪ ,‬לחצו שוב על לחצן בורר‬
‫‪4‬‬
‫כדי לצאת ממצב‬
‫לחצו שוב על בורר‬
‫טלטקסט‪.‬‬
‫‪ 5‬כדי לחזור למצב צפייה רגיל‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪ 6‬כדי לסגור את הטלטקסט‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫בחירת דף טלטקסט מסוים‬
‫לחצו על מספר העמוד בשלט רחוק כדי להיכנס ישירות למספר העמוד המבוקש‪.‬‬
‫‪ 1‬הכניסו מספר עמוד בן ‪ 3‬ספרות עם לחצני הספרות‬
‫בשלט‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬עמוד זה מוצג‬
‫‪2‬‬
‫אם הדף הנבחר כולל מספר עמודי משנה‪ ,‬הם יוצגו בזה‬
‫אחר זה‪ .‬כדי להקפיא את התצוגה בעמוד מסוים‪ ,‬לחצו‬
‫לחצו שוב על לחצן זה שוב על‪-‬‬
‫על לחצן‬
‫מנת להמשיך‪.‬‬
‫‪ 3‬שימוש באפשרויות התצוגה השונות‪:‬‬
‫לחצו על‪:‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫על‪-‬מנת להציג‪. .‬‬
‫נתוני טלטקסט יחד עם שידור רגיל‬
‫‪INFO‬‬
‫• טקסט מוסתר‪.‬‬
‫לחידונים‪,‬‬
‫תשובות‬
‫)דוגמא‪:‬‬
‫תשבצים(‬
‫שוב‬
‫‪INFO‬‬
‫• מסך רגיל‪.‬‬
‫• דף פנימי ע"י הקשת מספרו ב‪4-‬‬
‫)עמוד פנימי(‬
‫ספרות‬
‫• הדף הבא‪.‬‬
‫‪PAGE-UP‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫• הדף הקודם‬
‫• אותיות בגודל כפול ב‪:‬‬
‫חצי המסך העליון‪.‬‬
‫חצי המסך התחתון‪.‬‬
‫פעם אחת‪.‬‬
‫פעמיים‪.‬‬
‫• מסך רגיל‬
‫שלוש פעמים‪.‬‬
‫‪PAGE-DOWN‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪53‬‬
‫בחירת דף טלטקסט מסוים בעזרת הלחצנים הצבעוניים )‪(FLOP‬‬
‫הנושאים השונים הנכללים בדפי הטלטקסט מסווגים ומקודדים לפי צבעים וניתן לבחור בהם עם‬
‫הלחצנים הצבעוניים בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫הציגו את דף התוכן בלחיצה על‬
‫‪.2‬לחצו על הלחצן הצבעוני המתייחס לנושא שברצונכם‬
‫לבחור‪) .‬הנושאים האפשריים מפורטים בשורת נתוני‬
‫המצבים(‪.‬‬
‫תוצאה‪ :‬הדף מוצג עם נתונים מקודדי צבע נוספים‬
‫הניתנים לבחירה באותו אופן‪.‬‬
‫לחצו על‪:‬‬
‫‪.3‬על מנת להציג את‬
‫הלחצן האדום‪.‬‬
‫הדף הקודם‬
‫הלחצן הירוק‪.‬‬
‫הדף הבא‬
‫)עמוד פנימי(‪.‬‬
‫להצגת העמוד הפנימי‪ ,‬לחצו על לחצן‬
‫‪.‬‬
‫• למעבר לעמוד הפנימי הבא לחצו על‬
‫‪.‬‬
‫• לחזרה לעמוד הקודם‪ ,‬לחצו על‬
‫‪4‬‬
‫בסיום‪ ,‬לחצו על‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫כדי לחזור לצפייה‬
‫‪54‬‬
‫פתרון בעיות לפני פנייה לקבלת שירות‬
‫לפני הפנייה לקבלת שירות‪ ,‬בצעו את הבדיקות הפשוטות הבאות‪.‬‬
‫אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה בעצמכם‪ ,‬בעזרת ההנחיות המפורטות למטה‪ ,‬רשמו את‬
‫הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה וצרו קשר עם מעבדת השירות הקרובה‪.‬‬
‫אין תמונה ואין קול‬
‫• בדקו אם תקע החשמל מחובר לשקע החשמל שבקיר‪.‬‬
‫התמונה רגילה‪ ,‬אך ללא קול‬
‫או‬
‫אין תמונה‪,‬‬
‫בשחור‪/‬לבן‬
‫הפרעות קול או תמונה‬
‫תמונה מטושטשת‬
‫"שלג" וקול מעוות‬
‫התמונה‬
‫או‬
‫עם‬
‫הטלוויזיה לא מגיבה לפקודות‬
‫שנשלחות מהשלט רחוק‬
‫ההודעה‬
‫מוצגת במסך‬
‫‪Check Signal Cable‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬ההודעה‬
‫‪ Supported Mode‬מוצגת‪.‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬הפרעות בצורת פסי‬
‫אורך או רוחב מופיעים או‬
‫מהבהבים במסך‬
‫במצב ‪ ,PC‬המסך שחור ונורית‬
‫חיווי מצב ההפעלה דולקת‬
‫בצבע ענבר או מהבהבת כל ‪1‬‬
‫שנייה‪.‬‬
‫במצב ‪ ,PC‬התמונה לא יציבה‬
‫ויתכן שאף רועדת‬
‫במצב ‪ ,PC‬התמונה אינה‬
‫נמצאת במרכז המסך‬
‫‪Not‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪.‬‬
‫וודאו שלחצתם על לחצן "‪"ON/OFF‬‬
‫בדקו את כיוון ניגודיות התמונה )‪ (Contrast‬ובהירותה‬
‫)‪.(Brightness‬‬
‫בדקו את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדקו את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדקו אם נלחץ לחצן ה‪ ”MUTE"-‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫כוונו את הגדרות הצבע‪.‬‬
‫בדקו ששיטת השידור נכונה‪.‬‬
‫נסו לזהות את המכשיר החשמלי הגורם הפרעות אלה‬
‫והרחיקו אותו‪.‬‬
‫חברו את הטלוויזיה לשקע‪-‬חשמל אחר‪.‬‬
‫בדקו את הכיוון‪ ,‬המיקום והחיבורים של האנטנה שלכם‪.‬‬
‫שיבושים כאלה נובעים בדרך‪-‬כלל משימוש באנטנה פנימית‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫החליפו את הסוללות בשלט רחוק‪.‬‬
‫נקו את הקצה העליון של השלט רחוק )חלון השידור(‪.‬‬
‫בדקו את כיוון הכנסת הסוללות בתא‪.‬‬
‫ודאו שהכבל מחובר ל‪ PC-‬או למקור הוידיאו בצורה נכונה‬
‫ויציבה‪.‬‬
‫ודאו שה‪ PC-‬או רכיב הוידיאו דולקים‪.‬‬
‫בדקו את הרזולוציה המרבית ואת תדר מתאם הוידיאו‬
‫השוו את הערכים שקיבלתם עם טבלת תזמן מצבי התצוגה‪.‬‬
‫כוונו ל‪ COARSE-‬או ‪.FINE‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מקלט הטלוויזיה משתמש במערכת ניהול צריכת החשמל‬
‫הזיזו את העכבר או לחצו על לחצן כלשהו במקלדת כדי‬
‫שתהיה תמונה בצג של המחשב‪.‬‬
‫•‬
‫בדקו את הרזולוציה של התצוגה ואת התדר דרך לוח‬
‫הבקרה במחשב‪ .‬אם היא לא תקינה‪ ,‬שנו אותה‪.‬‬
‫כוונו את המיקום לאורך ולרוחב‪.‬‬
‫•‬
‫‪55‬‬
‫תרשים התקנת המעמד )לא יפורט‪ .‬התקנה תיעשה ע"י הטכנאי(‬
‫‪ .1‬הורידו את הטלוויזיה בכיוון החץ )בזווית ישרה( וקבעו אותה על המעמד‪.‬‬
‫‪ .2‬קבעו את הטלוויזיה למעמד עם ‪ 4‬הברגים המסופקים‪.‬‬
‫תחזוקה וטיפול שוטף במסך ה‪LCD-‬‬
‫אזהרה‬
‫למניעת סכנת התחשמלות‪ ,‬אין לפרק את גוף נמסך בשום אופן‪ .‬הטיפול היחידי שהמשתמש רשאי‬
‫לבצע הוא ניקוי באופן המפורט להלן‪:‬‬
‫חובה לנתק את תקע כבל הטלוויזיה משקע החשמל לפני הניקוי‪.‬‬
‫‪ .1‬ניקוי המסך ייעשה עם מטלית לחה )ניתן גם עם מעט תמיסת סבון(‪ .‬מומלץ לנגב עם‬
‫מטלית המיועדת לניקוי מסכי ‪ ,LCD‬או נוזל המתאים לניקוי משטחים המצופים בחומר אנטי‪-‬‬
‫סטטי‪.‬‬
‫‪ .2‬אין לנקות עם חומרי ניקוי דליקים‪ ,‬או כאלה שעלולים להתלקח‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫התקן קנזינגטון למניעת גניבה‬
‫בריח קנזינגטון הוא התקן נעילה בטיחותי המשמש לקיבוע המערכת כאשר משתמשים בה‬
‫במקום ציבורי )בתערוכות‪ ,‬באולמות תצוגה וכו'( על מנת למנוע את "סילוק" או גניבת המכשיר‪.‬‬
‫את ההתקן יש לרכוש בנפרד‪ .‬ייתכן שצורת ההתקן הקיים כיום בשוק אינו זהה לזה שמופיע‬
‫באיור‪ .‬כל יצרן מייצר דגם שונה מרעהו‪.‬‬
‫הוראות חיבור התקן קנזינגטון‬
‫‪ .1‬הכניסו את הבריח לתוך פתח קנזינגטון שבטלוויזיה )איור ‪ (1‬וסובבו אותו כך שיינעל במקום‬
‫)איור ‪.(2‬‬
‫‪ .2‬חברו את הכבל‪.‬‬
‫‪ .3‬קבעו את הבריח לשולחן או לחפץ כבד אחר כדי להקשות על הגנבים‪.‬‬
‫‪57‬‬
Download PDF

advertising