SC-030
GB
RUS
CZ
BG
PL
RO
UA
SCG
EST
LV
LT
H
KZ
CR
D
COFFEE MAKER .......................................................................................4
................................................................................................5
KÁVOVAR .......................................................................................................6
.........................................................................................7
EKSPRES DO KAWY .............................................................................8
FILTRU DE CAFEA ..................................................................................9
................................................................................................10
..............................................................................11
KOHVIMASIN ...............................................................................................13
KAFIJAS KATLS........................................................................................14
KAVOS VYRYKL ....................................................................................15
KÁVÉF
....................................................................................................16
.............................................................................17
APARAT ZA KUHANJE KAVE .......................................................18
KAFFEEMASCHINE ................................................................................19
GB DESCRIPTION
RUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Body
Transparent water tank
Water tank lid
Heat resistant glass jug
On/Off switch
Anti-drip device
Removable permanent filter basket
7.
CZ POPIS
BG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
T leso spot ebi e
Transparentní nádr ka na vodu
Víko nádr ky na vodu
Konvi ka z tepeln odolného skla
Vypína
Systém zastavení kapání
Ko na odnímatelný trvalý filtr
PL OPIS
RO
1.
2.
3.
4.
Obudowa
Przezroczysty zbiornik na wod
Pokrywa zbiornika na wod
Naczynie ze szk a wytrzyma ego na zmiany
temperatury
5. Wy cznik
6. System przeciwkroplowy
7. Koszyk do zdejmowanego filtra u ytku
wielorazowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UA
SCG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
DESCRIERE
Corp
Rezervor transparent pentru apa
Capacul rezervorului de apa
Vas termorezistent
Intrerupator
Dispozitiv contra picaturilor
7. Cos detasabil pentru filtru
EST KIRJELDUS
LV APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Korpus
Läbipaistev veereservuaar
Veereservuaari kaas
Kuumakindlast klaasist kann
Lüliti
Tilgalukk
Korv korduvkasutusega filtri jaoks
Korpuss
Caursp gs dens rezervu rs
dens rezervu ra v ks
Kr ka no termoiztur ga stikla
Iesl
anas / izsl
anas p rsl gs
Pretpi u sist ma
Grozs no emamajam daudzreiz jas izmanto anas
filtram
mm
308
~ 230V / 50 Hz
800 W
1.25 / 1.67 kg
165
275
www.scarlett-europe.com SC-030
2
LT APRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
H LEÍRÁS
YMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Készülékház
Átlátszó víztartály
Víztartály fedele
H álló üvegkancsó
Kapcsoló
Cseppmentesít rendszer
7. Többhasználatú sz
kosara
Korpusas
Skaidrus vandens rezervuaras
Vandens rezervuaro dangtis
Kolba i termoatsparaus stiklo
Jungiklis
Prie la in sistema
Krait nuimam daugkartiniam filtrui
KZ
CR OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
D GARÄTEBESCHREIBUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gehäuse
Wasserbehälter, transparent
Deckel des Wasserbehälters
Gefäß aus hitzebeständigem Glas
Ein-/Ausschalter
Anti-Tropf-System
Korb des abnehmbaren, mehrmals verwendbaren
Filters
www.scarlett-europe.com SC-030
3
Tijelo
Prozirna posuda za vodu
Poklopac posude za vodu
Posuda od vatrostalnog stakla
Prekida
Sustav protiv prelijevanja
Ko arica za trajni filter na skidanje
GB INSTRUCTION MANUAL
IMPORTANT SAFEGUARDS
· Please read these operating instructions carefully in order to avoid damage due to incorrect use and keep it in a
save place for future references.
· Before first switching on check that the voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in
your home.
· Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
· For home use only. Do not use for industrial purposes.
· Always unplug the appliance from the power supply when not in use.
· Do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquids. If it has happened, remove the plug from the wall
socket immediately and an expert should check the unit before using it again.
· Do not operate the appliance if the cord or the plug is damaged or, if the appliance has been otherwise
damaged. In such cases take the appliance to a qualified specialist for check up and/or repair if necessary.
· Ensure that the cord does not hang over sharp edges and keep it away from hot surfaces.
· To disconnect appliance from the power supply pull it out by the plug only, not by the cord.
· Place the appliance on a dry stable non-hot surface, away from hot objects (e.g. hotplates); do not place under
curtains and shelves.
· You should never leave the appliance not supervised during use.
· Keep the appliance away from children.
· Do not touch hot surface.
· The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric
shock or injury to persons.
· Start the appliance only when the detachable plate and coffee tank is in position.
· Operate the appliance only when there is water in the water tank.
· Before making one more portion of coffee, switch off the appliance for not less than 5 minutes to cool it.
· For making coffee pour cold water only.
· Do not use glass jug in non-recommended purposes, in stoves and microwave ovens.
· Do not clean glass jug in a dishwasher.
BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
· For a perfect taste, carry out 2 or 3 boil-processes with fresh water (without coffee).
· Let it cool down for 5 minutes. Then repeat the process with fresh water 2-3 times.
OPERATION
MAKING COFFEE:
· The preparation of espresso coffee involves hot water being forced through fine grinded coffee under high steam
pressure. This imparts espresso coffee delicate aroma and strong taste. It is preferable to use good roasted and
fine grinded beans.
· Fill the detachable permanent filter with grounded coffee to the required level not tamping it and pack down
firmly.
· Place filter cone on the filter holder.
· Locate the filter holder in position.
· Open the water tank lid and fill in clean water to required level.
· Close the water tank lid.
· Place the glass jug on the warming plate.
· Switch on the appliance. Wait until the brewing process is finished and the filter has run empty.
· When all water has run through the filter, switch off and unplug the appliance.
· After boiling, if you keep switch on and the glass jug on heating plate, this will remain the coffee warm. The water
in jug can be warm at:
75oC in half an hour;
70oC in an hour.
CAUTION:
· Whilst water is passing through the coffee under steam pressure, do not remove the filter holder and lid.
CLEANING AND MAINTENANCE
· Do not forget to unplug the appliance from the power supply before cleaning.
· Allow the appliance to cool down, and then wipe outside with a soft dry cloth. Do not use detergent or abrasives.
· Wash all detachable parts with hot soapy water, then rinse and dry before filling to place.
DESCALING
· Descale your coffee maker regularly.
· Operate the appliance as described. Add proper descaling remedy, available at the market to the water tank and
do not fill the filter with ground coffee. Follow recommendations given.
· After descaling let the appliance work twice more with only water to rinse away the vinegar and scale
remainders.
· Clean the coffee maker about every 5 months to keep high efficiency.
STORAGE
· Switch off and unplug the appliance.
· Complete all requirements of chapter CLEANING AND MAINTENANCE.
www.scarlett-europe.com SC-030
4
· Store the appliance in a cool, dry place.
RUS
·
.
·
,
,
·
,
.
,
.
·
·
·
.
.
,
.
.
,
,
,
.
·
,
.
,
·
·
·
.
.
,
,
.
,
(
,
),
.
·
·
·
·
.
.
.
,
,
.
·
·
·
,
.
.
,
5
,
2-3
.
.
·
·
.
.
·
·
.
.
,
2-3
,
«I».
.
·
5
.
.
·
.
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
,
,
.
.
.
.
.
.
,
.
,
,
.
,
30
:
75 ºC;
1
70 ºC.
:
·
,
,
.
·
·
.
.
.
·
,
.
www.scarlett-europe.com SC-030
5
·
·
·
·
.
,
,
.
.
,
.
·
·
·
,
.
,
5
.
,
.
.
.
CZ NÁVOD K POU ITÍ
EZPE NOSTNÍ POKYNY
· Pro zamezení poruch si tento Návod k pou ití pe liv p
te a uschovejte jej jako informa ní p íru ku.
·
ed prvním pou itím spot ebi e zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametr m
elektrické sít .
· Nesprávné manipulace se spot ebi em mohou vést k jeho poruchám anebo zp sobit kodu na majetku nebo
zran ní u ivatele.
· Pou ívejte pouze v domácnosti. Spot ebi není ur en pro pr myslové ú ely.
·
dy vytáhn te zástr ku ze zásuvky v p ípad , e elektrický p ístroj nepou íváte.
· Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a po áru nepono ujte p ístroj do vody nebo jiných tekutin. Stane-li se
takto, okam it odpojte spot ebi od elektrické sít a ne ho budete pou ívat dále se obra te na Servisní
st edisko pro kontrolu provozuschopnosti a bezpe nosti.
· Nepou ívejte p ístroj s po kozeným sí ovým kabelem nebo zástr kou, a také po tom, co spadl nebo byl
po kozen jakýmkoliv jiným zp sobem. Pro kontrolu a p ípadnou opravu se obra te na nejbli í servisní
st edisko.
· Dávejte pozor a chra te sí ový kabel p ed ostrými hranami a horkem.
·
i vytahování sí ového kabelu jej uchopte za zástr ku a netahejte za kabel.
· Spot ebi musí pevn stát na suchém rovném povrchu. Nestavte spot ebi na horké povrchy, a také v blízkosti
zdroj tepla (nap íklad elektrických sporák ), záclon a pod záv snými policemi.
· Nikdy nenechávejte zapnutý spot ebi bez dozoru.
· Nedovolujte, aby d ti pou ívaly spot ebi bez dozoru.
· Nesáhejte na horké povrchy.
· Pro zamezení úrazu elektrickým proudem a poruch spot ebi e pou ívejte výhradn p íslu enství z dodávky.
· Zapínejte kávovar pouze v p ípad , e podstavec a konvi ka na kávu jsou na svých místech.
· Pou ívejte p ístroj pouze v p ípad , e v nádob na vodu je voda.
·
ed ka dou novou porcí kávy vypn te kávovar minimáln na 5 minut, aby vychladla.
· Pou ívejte na kávu pouze studenou vodu.
· Nepou ívejte konvi ku z tepeln odolného skla pro jiné ú ely a nestavte ji na elektrické a plynové sporáky nebo
do mikrovlnné trouby.
· Nemyjte konvi ku v my ce na nádobí.
ÍPRAVA K PROVOZU
· Pro perfektní chu kávy 2x-3x zapn te kávovar s istou vodou bez kávy ve filtru.: nalijte vodu do nádr ky a dejte
vypína do polohy «I».
· Po kejte 5 minut, a spot ebi vychladne, a vylijte vodu z konvi ky. Zopakujte to 2x-3x. Kávovar je p ipravený k
pou ití.
PROVOZ
ÍPRAVA KÁVY
· Proces p ípravy kávy spo ívá v p ekapávání horké vody skrze mletou kávu pomocí vysokého parního tlaku. Toto
dává nápoji výjime né aroma a výraznou chu . P i tom pou ívejte dob e pra enou a jemn umletou kávu.
· Nasypte pot ebné mno ství mleté kávy do filtru a urovnejte ji, neotloukávejte kávu.
· Vlo te filtr do dr áku.
· Dejte dr ák na místo.
· Otev ete víko nádr ky a nalijte vodu do po adované úrovn .
· Dob e zav ete víko nádr ky.
· Postavte konvi ku na plochu pro nah ívání kávy.
· Zapn te kávovar a n jakou dobu káva bude hotová.
· Kdy v echna voda p ekapá filtrem, vypn te kávovar.
· Aby Vám káva dlouho z stala horká, nechte konvi ku na plo e pro nah ívání a nevypínejte kávovar:
b hem 30 minut káva vychladne do 75 ºC;
za 1 hodinu do 70 ºC.
VAROVÁNÍ:
·
hem spa ování, zatímco p ekapává voda, nesmíte vyndavat dr ák na filtr a otevírat víko.
NÍ A ÚDR BA
·
dy odpojte spot ebi od elektrické sít p ed
ním.
www.scarlett-europe.com SC-030
6
· Nechte kávovar, aby úpln vychladl a ot ete jeho t leso jemným suchým hadrem. Nepou ívejte úto né chemické
nebo brusné prost edky.
·
echný snímatelné sou ásti umyjte teplou vodou s mýdlem, dob e je vypláchn te a ut ete do sucha, ne je
dáte na místo.
ODVAPN NÍ
· Pravideln odstra ujte z kávovaru usazeniny.
· Pro odvapn ní pou ívejte doporu ené prost edky, které m ete nakoupit v obchodech, a p esn spl ujte pokyny
na jejich obalu.
· Dob e umyjte kávovar: nalijte do nádoby na vodu istou vodu a nedávaje dovnit kávu zapn te p ístroj.
Zopakujte cyklus je
jednou.
· ist te minimáln jednou za 5 m síc .
SKLADOVÁNÍ
·
ed
ním p ekontrolujte, zda je spot ebi odpojen od elektrické sít a úpln vychladl.
· Spln te pokyny ásti
NÍ.
· Skladujte spot ebi v suchém a chladném míst .
BG
·
,
.
·
,
.
·
.
·
·
·
.
,
.
.
.
,
,
.
·
,
.
.
·
·
·
,
.
,
,
·
·
,
(
·
·
·
·
·
.
.
,
),
.
.
.
.
,
.
.
.
,
5
.
·
·
.
,
,
.
·
.
·
,
.
·
2-3
5
2-3
·
«I».
.
.
.
.
.
.
·
,
.
·
·
·
·
www.scarlett-europe.com SC-030
.
.
.
.
7
·
·
·
·
.
.
,
.
,
,
:
30
70 ºC.
75 ºC;
:
·
,
,
.
·
·
.
,
.
.
·
,
.
·
·
.
,
·
·
,
.
.
,
.
·
·
·
,
.
.
,
.
.
.
PL INSTRUKCJA OBS UGI
RODKI BEZPIECZE STWA
· Uwa nie przeczytaj niniejsz instrukcj obs ugi przed u ytkowaniem urz dzenia w celu unikni cia z ama w
czasie u ytkowania oraz zachowaj j w celu informacji.
· Przed pierwszym uruchomieniem sprawd , czy charakterystyki techniczne urz dzenia podane na nalepce
odpowiadaj parametrom sieci elektrycznej.
· Nieprawid owe u ytkowanie mo e spowodowa z amanie wyrobu, wyrz dzi szkod materialn lub szkod na
zdrowiu u ytkownika.
· Tylko do u ytku domowego. Urz dzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemys owego.
· Zawsze od czaj urz dzenie od sieci elektrycznej, je li nie korzystasz z niego.
· Nie zanurzaj urz dzenia oraz kabla w wodzie lub w innych p ynach. Je li taki wypadek mia miejsce, natychmiast
od cz urz dzenie od sieci elektrycznej i zanim zaczniesz go u ytkowa , sprawd gotowo
techniczn i
bezpiecze stwo urz dzenia u wykwalifikowanych fachowców.
· Nie u ywaj urz dzenia z uszkodzonym kablem elektrycznym lub wtyczk oraz po spadaniu lub innych
uszkodzeniach. W celu sprawdzenia i naprawy zwracaj si do najbli szego serwisu.
· Uwa aj, eby kabel nie dotyka ostrych kraw dzi i gor cych powierzchni.
· Od czaj c urz dzenie od sieci elektrycznej, nie ci gnij za kabel, lecz trzymaj si za wtyczk .
· Urz dzenie ma by statecznie ustawione na suchej równej powierzchni. Nie ustawiaj urz dzenia na gor cych
powierzchniach oraz w pobli u róde ciep a (na przyk ad, kuchenek elektrycznych), firanek, a równie pod
pó kami zawieszanymi.
· Nigdy nie pozostawiaj w czonego urz dzenia bez opieki.
· Nie pozwalaj dzieciom u ytkowa urz dzenie bez kontroli doros ych.
· Nie dotykaj gor cych powierzchni.
· eby unikn pora enia pr dem elektrycznym i z amania urz dzenia, u ywaj tylko akcesoriów do czonych do
kompletu dostawy.
·
czaj urz dzenie tylko wtedy, kiedy korytko i naczynie s ustawione na swoim miejscu.
·
ytkowa urz dzenie tylko wtedy, kiedy zbiornik zawiera wod .
· Przed przyrz dzeniem ka dej nowej porcji kawy wy czaj ekspres nie mniej ni na 5 minut, eby on si sch odzi .
· Do przyrz dzenia kawy u ywaj tylko zimnej wody.
· Nie u ywaj naczynia ze szk a wytrzyma ego na zmiany temperatury do innych celów oraz nie umieszczaj go na
kuchenkach gazowych i elektrycznych, jak równie nie wstawiaj do pieców mikrofalowych.
· Nie wolno zmywa naczynie w zmywarce do naczy .
PRZYGOTOWANIE DO PRACY
· eby kawa mia a wspania y smak, wykonaj 2-3 cykle pracy ze wie wod , nie wsypuj c kawy do filtru. W tym
celu nape nij zbiornik wod i przestaw wy cznik w pozycj «I».
· Zostaw urz dzenie na 5 minut, eby ono si sch odzi o, i wylej wod z naczynia. Powtórz procedur 2-3 razy.
Ekspres do kawy jest gotowy do u ytkowania.
www.scarlett-europe.com SC-030
8
PRACA
PRZYRZ DZENIE KAWY
· Proces przyrz dzenia kawy polega na przepuszczaniu gor cej wody przez mielon kaw pod wysokim
ci nieniem pary. To nadaje napojowi niepowtarzalny aromat i wyrazisty smak. Przy tym lepiej stosowa dobrze
palone i zmielone ziarna kawy.
· Wsyp w ciw ilo mielonej kawy do filtra i, nie ubijaj c, wyrównaj kaw .
·
filtr do uchwytu.
· Ustaw uchwyt na miejsce.
· Otwórz pokryw zbiornika na wod i wype nij go wod do wymaganego poziomu.
· Szczelnie zamknij pokryw zbiornika.
· Ustaw naczynie na p ytce do podgrzewania kawy.
·
cz ekspres do kawy, za jaki czas kawa b dzie przyrz dzona.
· Kiedy ca a woda przejdzie przez filtr, wy cz ekspres do kawy.
· Je li chcesz, eby kawa przez d szy czas by a gor ca, nale y zostawi naczynie na p ytce do podgrzewania,
nie wy czaj ekspresu do kawy.
w ci gu 30 minut kawa wystygnie do 75 ºC;
za 1 godzin
do 70 ºC.
UWAGA:
· W czasie zaparzenia, póki woda pod ci nieniem pary przechodzi przez mielon kaw , nie wolno wyci ga
uchwyt filtra i otwiera pokryw .
CZYSZCZENIE I OBS UGA
· Zawsze wy czaj urz dzenie od sieci elektrycznej przed czyszczeniem.
· Zaczekaj, póki ekspres do kawy ca kowicie si sch odzi, a nast pnie przetrzyj powierzchnie zewn trzne such
mi kk szmatk . Nie wolno stosowa agresywnych rodków chemicznych lub ciernych.
· Wymyj wszystkie cz ci zdejmowane ekspresu do kawy gor
wod z myd em, starannie przep ukuj i wytrzyj
do sucha przed ustawieniem na miejsce.
USUNI CIE KAMIENIA
· Regularnie czy ekspres do kawy z kamienia.
· W celu usuni cia kamienia stosuj polecane rodki, które s do nabycia w sieci handlowej, ci le przestrzegaj c
wskazówek na ich opakowaniu.
· Starannie przep ukuj ekspres do kawy. W tym celu nape nij zbiornik czyst wod i, nie wsypuj c kawy, w cz
urz dzenie. Powtórz ten cykl jeszcze raz.
· Czy urz dzenie nie rzadziej ni co 5 miesi cy.
PRZECHOWYWANIE
· Przed przechowywaniem przekonaj si , e urz dzenie zosta o od czone od sieci elektrycznej i ca kowicie si
sch odzi o.
· Wykonaj wymagania rozdzia u CZYSZCZENIE.
· Przechowuj urz dzenie w suchym ch odnym miejscu.
RO MANUAL DE UTILIZARE
ASURI DE SIGURANTA
· Cititi cu atentie instructiunile din Manualul de utilizare considerandu-l un material indrumator.
· Inainte de a pune aparatul in functiune pentru prima data,verificati daca datele tehnice ale aparatului mentionate
pe eticheta corespund cu parametrii sursei de curent electric.
· O utilizare incorecta a aparatului poate duce la defectarea sa si pricinui pagube utilizatorului.
· Folositi-l numai in scopuri casnice in conformitate cu indicatiile din Manualul de utilizare. Aparatul nu este
destinat pentru uzul industrial.
· Deconectati intotdeauna aparatul de la sursa de curent inainte de operatiunea de curatire sau atunci cand nu-l
mai folositi.
· Nu introduceti aparatul sau cordonul de alimentare in apa sau in alte lichide. Daca totusi acest lucru se intampla,
deconectati-l imediat de la reteaua electrica si inainte de a-l mai folosi, verificati aparatul din puctul de vedere al
functionarii si sigurantei la un Centru de Service.
· Nu folositi aparatul cu un cablu de alimentare defect si stecher. Pentru verificare si reparatii adresati-va la un
centru specializat din apropierea Dvs.
· Verificati daca cablul de alimentare nu intra in contact cu margini ascutite si suprafete fierbinti.
· La deconectarea lui de la sursa de curent nu trageti de cordonul de alimentare, tineti de stecher.
· Instalatia trebuie montata intr-un loc uscat si pe o suprafata neteda. Nu-l asezati pe suprafete fierbinti sau in
apropierea surselor de caldura ( de exemplu o plita electrica langa perdele sau sub rafturi).
· Nu deschideti aparatul fara a-l verifica in prealabil.
· Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul.
· Nu atingeti suprafetele fierbinti.
· Pentru a evita electrocutarea si aprinderea aparatului nu folositi aparatul cu accesorii ce nu intra in setul de
livrare.
· Dati drumul cofetierei numai cand placa detasabila si rezervorul de cafea sunt asezate la locul lor.
· Folositi dispozitivul numai cu apa in rezervor.
www.scarlett-europe.com SC-030
9
· Inainte de a prepara o noua portie de cafea inchideti cafetiera nu mai mult de 5 min pentru ca aceasta sa se
raceasca.
· Pentru a pregati cafea turnati numai apa rece.
· Nu folositi vasul de sticla in alte scopuri pe aragaz sau in cuptorul cu micro-unde.
· Nu spalati vasul de sticla in masina de spalat vase.
PREGATIREA PENTRU FUNCTIONARE
· Pentru ca sa obtineti o cafea perfecta efectuati cu apa proaspata ( fara cafea in filtru) 2-3 cicluri de fierbere,.
Pentru aceasta turnati apa in rezervor si asezati comutatorul in pozitia «I».
· Lasati sa se raceasca aparatul timp de 5 min si evacuati apa din vas. Repetati operatiunea de 2-3 ori. Cofetiera
este gata de folosire.
FUNCTIONARE
PREGATIREA CAFELEI
· Procesul de pregatire al cafelei se termina prin trecerea apei fierbinti prin cafeaua fin macinata sub presiunea
mare a vaporilor.Acest lucru da cafelei un gust aromat si deosebit. Pentru aceasta folositi numai cafea bine
prajita si fin macinata.
· Puneti cantitatea necesara de cafea macinata in filtru si nu indesati sau presati.
· Montati filtru in suport.
· Puneti suportul la loc.
· Deschideti capacul rezervorului pentru apa si umpleti-l pana la nivelul dorit.
· Inchideti bine capacul rezervorului.
· Asezati vasul de sticla pe plita de incalzire.
· Conectati cafetiera, asteptati putin si cafea este gata.
· Cand intreaga cantitate de apa trece prin filtru inchideti cafetiera.
· Pentru ca sa mentineti cafeau un timp mai indelungat fierbinte, lasati vasul pe plita de incalzire si nu deconectati
cafetiera :
in 30 min cafea atinge o temperatura de pana la 75 ºC;
peste o ora pana la 70 ºC.
ATENTIE:
· Pe parcursul fierberii, pana cand apa sub actiunea vaporilor trece prin cafeaua macinata, sa nu deplasati
niciodata suportul de filtru si sa deschideti capacul.
CURATIRE SI INTRETINERE
· Intodeauna deconectati cafetiera de la sursa de curent inainte de operatiunea de curatire.
· Lasati cafetiera sa se raceasca complet si curatati exteriorul ei cu o carpa uscata, moale. Nu folositi substante
chimic agresive sau abrasive.
· Inmuiati toate partile detasabile in apa fierbinte si detergent, spalati bine si lasati-le sa se usuce inainte de a le
monta la loc.
INDEPARTAREA MURDARIEI
· In mod permanent curatiti cafetiera de murdarii.
· Pentru indepartarea murdariei folositi substantele recomandate care pot fi gasite in comert si urmati cu strictete
indicatiile de pe eticheta de livrare.
· Cu mare grija spalati cofetiera. Pentru aceasts turnati in rezervor apa curata fara cafea puneti-o in functiune.
Repetati operatiunea inca o data.
· Efectuati operatiunea de curatire cel putin o data la 5 luni.
PASTRARE
· Inainte de pastrare verificati ca aparatul sa fie deconectat de la sursa de curent si racit complet .
· Efectuati operatiunile de la punctul CURATIRE SI INTRETINERE.
· Pastrati aparatul in loc uscat si racoros.
UA
·
·
·
,
,
.
,
,
,
.
·
·
·
.
.
,
,
.
.
,
,
,
.
·
·
·
,
.
,
.
.
.
,
www.scarlett-europe.com SC-030
,
10
.
·
.
(
·
·
·
·
,
,
),
.
.
.
.
,
,
·
·
·
.
,
.
.
,
·
·
,
.
,
,
.
·
.
·
,
2-3
·
,
«I».
5
.
,
.
.
2-3
.
·
.
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
.
.
.
.
.
;
.
.
,
,
,
30
:
75 ºC;
1
·
5
.
70 ºC.
:
,
,
.
·
·
.
,
.
.
·
,
.
·
·
.
,
·
·
,
.
.
.
,
,
.
,
5
·
·
·
.
,
.
.
.
SCG
·
.
·
,
.
·
,
.
·
.
www.scarlett-europe.com SC-030
.
11
,
·
·
,
.
.
.
·
,
.
.
·
·
·
.
,
,
.
.
(
·
·
·
·
·
·
·
,
),
.
.
.
.
,
.
.
.
,
5
.
·
·
·
,
.
.
.
·
,2
3
.
·
«I».
5
.
2
3
.
.
·
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
.
,
.
.
.
.
.
.
,
.
,
.
,
,
30
:
75 ºC;
70 ºC.
:
·
,
,
.
·
·
.
.
.
·
,
.
·
·
·
·
.
,
.
.
.
·
·
·
www.scarlett-europe.com SC-030
,
.
.
.
.
.
12
,
EST KASUTAMISJUHEND
OHUTUSNÕUANDED
· Enne seadme kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte
seadme kasutamisel. Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles.
· Enne kohvimasina esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid
kohaliku vooluvõrgu andmetele.
· Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalset kahju, ka kohvimasina kasutaja tervise
kahjustamist.
· Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
· Eemaldage seade vooluvõrgust ajaks, mil seda ei kasutata.
· Ärge asetage seadet ja toitejuhet vette ja teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage seade
kohe vooluvõrgust ja pöörduge teeninduskeskuse poole kontrollimiseks.
· Ärge kasutage vigastatud elektrijuhtme või pistikuga, samuti maha kukkunud või muul moel vigastada saanud
seadet. Vea kõrvaldamiseks pöörduge autoriseeritud teeninduskeskuse poole.
· Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
· Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast
pistikust.
· Asetage seade kuivale tasasele pinnale. Ärge asetage seadet kuumale pinnale. Ärge jätke seadet kuumade
kohtade (nt. elektriahju jm), kardinate lähedale ja riiulite alla.
· Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
· Ärge laske lastel seadet kasutada ilma täiskasvanu juuresolekuta.
· Ärge puudutage kuumi pindu.
· Elektrilöögi saamise ja seadme riknemise vältimiseks ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
· Lülitage kohvimasin tööle ainult siis, kui lett ja valmis kohvi jaoks kann on asetatud oma kohale.
· Ärge lülitage seadet mitte kunagi sisse, kui reservuaaris ei ole vett.
· Laske seadmel vähemalt 5 minutit maha jahtuda, enne kui uut kohvi valmistama hakkate.
· Kohvi valmistamiseks kasutage ainult külma vett.
· Ärge kasutage kuumakindlast klaasist kannu muuks otstarbeks, ärge pange seda gaasi- või elektripliidile ega
mikrolaineahju.
· Ärge peske kannu nõudepesumasinas.
ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS
· Selleks, et kohvi omandaks suurepärase maitse, läbige 2-3 tsüklit värske veega ilma kohvi filtrisse lisamata.
Selleks valage vesi reservuaari ja keerake lüliti asendisse «I».
· Laske seadmel 5 minutit maha jahtuda ja valage vesi kannust välja. Korrake protseduuri 2-3 korda. Kohvimasin
on kasutamisvalmis.
KASUTAMINE
KOHVI VALMISTAMINE
· Kohvi valmistamise protsess seisneb kuuma vee auru läbimises jahvatatud kohvist surve all. See annab joogile
kordumatu aroomi ja erilise maitse. Selleks on parem kasutada hästi röstitud ja jahvatatud kohviube.
· Lisage vastav kogus jahvatatud kohvi filtrisse ja kergelt siluda, mitte suruda.
· Asetage filter hoidikusse.
· Asetage hoidik oma kohale.
· Avage veereservuaari kaas ja täitke see veega soovitud tasemeni.
· Sulgege korralikult reservuaari kaas.
· Asetage kann plaadile kohvi soojendamiseks.
· Lülitage kohvimasin sisse, ning kohvi on valmis mõne aja pärast.
· Kui vesi on läbinud filtri, lülitage kohvimasin välja.
· Selleks, et kohv säilitaks pikemat aega kuumust, hoidke kann soojendusplaadi peal kohvimasinat väljalülitamata.
30 minuti jooksul jahtub kohvi kuni 75 ºC;
1 tunni pärast kuni 70 ºC.
TÄHELEPANU:
· Samal ajal kui veeaur läbib kohvipulbri, ei tohi eemaldada filtrihoidjat ega avada kaant.
PUHASTUS JA HOOLDUS
· Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.
· Laske kohvimasinal täielikult maha jahtuda ja puhastage välispinnad pehme kuiva riidega. Ärge kasutage
abrasiivseid puhastusvahendeid ja orgaanilisi lahusteid.
· Peske eemaldatavad osad kuuma seebiveega, loputage hoolikalt ja kuivatage ära enne kohale asetamist.
KATLAKIVI EEMALDAMINE
· Puhastage regulaarselt kohvimasina katlakivist.
· Katlakivi eemaldamiseks kasutage spetsiaalseid vahendeid, mis on saadavad kauplustest. Katlakivi
eemaldusvahendite kasutamisel järgige nende tootja kasutusjuhiseid.
· Peske kohvimasin hoolikalt. Selleks valage reservuaari puhas vesi. Ärge pange masinasse kohvi. Lülitage seade
sisse. Korrake protseduuri.
· Puhastage kohvmasinat vähemalt iga 5 kuu järel.
www.scarlett-europe.com SC-030
13
HOIDMINE
· Enne hoiule panekut veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud ja on täielikult maha jahtunud.
· Täitke nõudmised PUHASTUS.
· Hoidke seade jahedas kuivas kohas.
LV LIETO ANAS INSTRUKCIJA
DRO BAS NOR
UMI
· Uzman gi izlasiet doto lieto anas instrukciju, lai nepie autu ier ces boj jumus t s lieto anas laik un saglab jiet
to k uzzi u materi lu.
· Pirms ier ces piesl
anas p rliecinieties, ka t s darba spriegums atbilst j su elektrot kla dspriegumam.
· Nepareiza ier ces lieto ana var novest pie t s boj jumiem, rad t materi lus zaud jumus un nodar t kait jumu
lietot ja vesel bai.
· Izmantot tikai sadz ves nol kos, atbilsto i dotajai ekspluat cijas instrukcijai. Izstr
jums nav paredz ts
pnieciskai izmanto anai.
· Vienm r atsl dziet ier ci no elektrot kla ja J s to neizmantojat.
· Negremd jiet ier ci un baro anas vadu den vai k
cit
idrum . Ja tas ir noticis nekav joties atsl dziet
ier ci no elektrot kla, pirms turpm kas ier ces izmanto anas p rbaudiet t darbasp ju un dro bu pie
kvalific tiem speci listiem.
· Neizmantojiet ier ci ar boj tu baro anas vadu vai kontaktdak u, p c nokri anas vai citiem boj jumiem. Ier ces
rbaudei un remontam griezieties tuv kaj servisa centr .
· Ne aujiet lai baro anas vadam skarties kl t pie as m mal m vai karst m virsm m.
· Atsl dzot ier ci no elektrot kla velciet aiz kontaktdak as, nevis aiz vada.
· Ier cei j
t stabili novietotai uz sausas, l dzenas virsmas. Nenovietojiet to uz karst m virsm m, k ar blakus
siltuma avotiem (piem ram, elektrisk m pl m), aizkariem un zem piekaramajiem griestiem.
· Nekad neatst jiet iesl gtu ier ci bez uzraudz bas.
· Neat aujiet b rniem izmantot ier ci bez pieaugu o uzraudz bas.
· Nepieskarieties pie karst m virsm m.
· Lai izvair tos no elektrostr vas triecena un ier ces boj jumiem, izmantojiet tikai tos piederumus, kas ietilpst t s
komplekt .
· Kafijas katlu iesl dziet tikai tad, ja tekne un kolba pagatavotajai kafijai ir uzst tas.
· Izmantojiet ier ci tikai tad, ja rezervu
ir dens.
· Pirms jaunas kafijas porcijas gatavo anas atsl dziet kafijas apar tu ne maz k k uz 5 min m, lai tas atdzistu.
· Kafijas v
anai izmantojiet tikai aukstu deni.
· Neizmantojiet kr ku no termoiztur
stikla citiem m iem, k ar nenovietojiet to uz g zes vai elektropl m un
mikrovi u kr sn s.
· Nemazg jiet kolbu trauku mazg anas ma
.
SAGATVO ANA DARBAM
· Lai kafija ieg tu teicamu gar u, veiciet 2-3 darba ciklus ar svaigu deni neieberot kafiju filtr . Lai to izdar tu,
ielejiet deni rezervu
un uzst diet sl dzi st vokl «I».
· aujiet ier cei atdzist apm ram 5 min tes, tad no kr kas izlejiet deni. Atk rtojiet proced ru 2-3 reizes. Kafijas
apar ts ir sagatavots lieto anai.
EKSPLUAT CIJA
KAFIJAS GATAVO ANA
· Gatavo anas process noris, izlai ot karsto deni caur malto kafiju zem augsta tvaika spiediena. Tas piedod
kafijai neatk rtojamu arom tu un spilgti izteiktu gar u. Ieteicams izmantot labi apceptus un samaltus kafijas
graudus.
· Ieberiet vajadz gu daudzumu malt s kafijas filtr , nepiespie ot izl dziniet to.
· Ievietojiet filtru tur
.
· Uzst diet tur ju.
· Atv riet dens rezervu ru un uzpildiet to l dz nepiecie amajam l menim.
· Labi aizv riet rezervu ra v ku.
· Novietojiet kr ku uz pl ts kafijas uzsild anai.
· Iesl dziet kafijas apar tu, p c neilga laika kafija b s gatava.
· Kad viss dens izies caur filtru, izsl dziet kafijas apar tu.
· Lai kafija ilgi saglab tos karsta, turiet kr ku uz uzsild anas pl ts, neizsl dzot kafijas apar tu:
30 min u laik kafija atdzis s l dz 75 ºC;
p c 1 stundas l dz 70 ºC.
UZMAN BU:
·
an s laik , kam r dens zem spiediena tek caur malto kafiju, nedr kst iz emt filtra tur ju un av rt v ku.
ANA UN APKOPE
· Vienm r atsl dziet ier ci no elektrot kla pirms t t anas.
· aujiet kafijas apar tam piln gi atdzist un noslauciet
s virsmas ar sausu, m kstu dr nu. Neizmantojiet
agres vus miskus un abraz vus t anas l dzek us.
· Nomazg jiet visas no emam s da as ar karstu deni un ziep m, k rt gi noskalojiet un pirms uzst
anas viet
no
jiet piln
sausas.
www.scarlett-europe.com SC-030
14
KATLAKMENS LIKVID ANA
· Regul ri att riet kafijas katlu no katlakmens.
· Lai likvid tu katlakmeni, izmantojiet ieteiktos l dzek us, kurus iesp jams ieg
ties tirdzniec bas t klos, stingri
sekojiet nor jumiem, kas nor ti uz to iepakojuma.
·
rt gi noskalojiet kafijas katlu. im nol kam ielejiet rezervu
t ru deni, neieberot kafiju iesl dziet ier ci.
Atk rtojiet ciklu v l vienu reizi.
· Veiciet att anu ne ret k k vienu reizi 5 m ne os.
GLAB ANA
· Pirms glab anas p rliecinaties, ka ier ce ir atsl gta no elektrot kla un piln gi atdzisusi.
· Izpildiet T
ANA UN APKPOPE sada as nosac jumus.
· Glab jiet ier ci saus v
viet .
LT EKSPLUATAVIMO S LYGOS
APSAUGOS PRIEMON S
· Atid iai perskaitykite duot
instrukcij prie prietaiso ekspluatavim gedim vengimui naudojant. Neteisintas
naudojimas gali sugadinti gamin , atne ti materialin al , arba atne ti al naudotojo sveikatai.
· Prie pat pirm jungim patikrinkite, ar atitinka technin s gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su
technin mis charakteristikomis, elektros tinklo parametrams.
· Neteisingas naudojimas gali sugdinti gamin , prine ti materialin al arba atne ti al sveikatai.
· Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas n ra skirtas pramoniniam naudojiumui.
· Jeigu prietaisas nenaudojamas visada atjunkite j nuo elektros tinklo.
· Nenardinkite prietais ir maitinimosi laid
vanden arba kitus skys ius. Jeigu tai atsitiko, nedelsiant atjunkite
prietais nuo elektros tinklo ir, prie jo tolimesn naudojim , patikrinkite jo darbingum ir saugum pas
kvalifikuot specialist .
· Nenaudokite prietais su sugadintu maitinimosi laidu arba akute, po kritimo arba su kitais sugedimais.
Patikrinimui ir remontui kreipkit s artimiausi serviso centr .
· Steb kite kad elektros laidas neliestu a tri kamp ir kar
pavir .
· Atjungiant prietais nuo elektros tinklo imkit s u akut s, o netempkite u laido.
· Prietaisas turi patikimai stov ti ant sausaus ligaus pavir iaus. Nestatykite arbatinuk ant kar
pavir , o taip
pat alia ilumos altini (pvz., elektros plyteli ), u uolaid ir po pakabinamosiomis lubomis.
· Niekada nepalikite jungta prietais be prie ros.
· Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suagusi kontrol s.
· Nelieskite kar
pavir .
· Elektros srov s nutrenkimo ir prietaiso gedim vengimui, naudokite tik einan ius pristatymo komplekt
reikmenis.
· junkite kavavir , tik tada kai latakas ir kolba kavai virti nustatytos viet .
· Naudokite prietais tik kai rezervuare yra vanduo.
· Prie paruo im kiekvienos naujos kavos porcijos, atjunkite kavavir ne ma iau kaip minut ms, tam, kad ji
atv stu.
· Kavos virimui naudokite tik alt vanden .
· Nenaudokite kolbos i termoatsparaus stiklo kitiems tikslams ir nestatykite jos ant dujini ir elektrini virykli ir
mikrobang krosneles.
· Neplaukite kolbos ind plovimo ma inose.
PASIRO IMAS DARBUI
· Tam kad kava tur tu puik skon , praveskite 2-3 darbo ciklus su vie iu vandeniu, nepilant kavos filtr . pilkite
vanden rezervuar ir nustatykite jungikl pad «I».
· Duokite prietaisui atv sti minu
b gyje ir i pilkite vanden i kolbos. Pakartokite proced
2-3 kartus.
Kavavir paruo ta naudojimui.
DARBAS
KAVOS PARUO IMAS
· Kavos paruo imo procesas yra tame, kad kar tas vanduo praleid iamas per malt kav po dideliu garo sl giu.
Tai priduoda g rimui nepakartojam kvap ir ry kiai i reik tu skoniu. Tuo metu geriausiai naudoti gerai skrudinti
ir malti kavos grudelius.
· berkite reikaling kiek maltos kavos filtr ir, sutrambuodami, i liginkite j .
·
kite filtr laikituv .
· Nustatykite laikikl viet .
· Atidarykite vandens rezervuaro dangt ir pripilkite j iki reikalingo lygio.
· Kietai u darykite rezervuaro dangt .
· Pastatykite kolb ant virykl s kavos pa ildimui.
· junkite kavavir , ir po kurio laiko kava bus paruo ta.
· Kai visas vanduo praeis per filtr i junkite kavavir .
· Tam kad kava ilgai i liktu kar ta, laikykite kolb ant virykl s pa ildymui, nei jungiant kavavir s:
po 30 minu
kava atv s iki 75 ºC;
u 1 valandos iki 70 ºC.
MESIO:
www.scarlett-europe.com SC-030
15
·
virinimo metu, kol vanduo po garo sl giu praeina per malt kav , negalima i traukti filtro laikikl ir atidaryti
dangt .
VALYMAS IR PIE IURA
· Visada atjunkite prietais nuo elektros tinklo prie valym .
· Duokite kavavirei pilnai atv sti ir pratrinkite i orinius pavir ius mink ta med iaga. Nenaudokite agersevi
chemini arba abrazivin priemoni .
· Nuplaukit visas nuimamas dalys kar tame vandenyje su muil , gerai perplaukite ir sausai nuvalykite prie
pastatant viet .
NUOVIR PA ALINIMAS
· Reguliariai valykite kavavir nuo nuovir .
· Nuovir pa alinimui naudokite rekomenduojamas priemones, kurias galima sigyti prekybos tinkle, ir grie tai
laikykit s nurodym ant pakuot s.
· Kruop iai i plaukite kavavir . Tam pilkite rezervuar
var vanden , ir nepilant kavos, junkite prietais .
Pakartokite cikl dar kart .
· Valykite ne re iau kaip kart per 5 m nesius.
SAUGOJIMAS
· Prie saugojim sitikinkite kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo ir pilnai atv so.
· Atlikite reikalavimus VALYMAS skyriaus.
· Saugokite prietais sausoje viesioje vietoje.
H HASZNALATI UTASÍTÁS
FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
· Használat el tt, a készülék károsodása elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a Kezelési
útmutatót és tartsa meg azt, mint tájékoztató anyagot.
· A készülék els használata el tt, ellen rizze egyeznek-e a címkén megjelölt m szaki adatok az elektromos
hálózat adataival.
· A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó egészségkárosodásához
vezethet.
· A készülék nem való nagyüzemi, csak házi használatra.
· Használaton kívül mindig áramtalanítsa a készüléket.
· Ne merítse a készüléket és a vezetéket vízbe, vagy más folyadékba. Ha ez megtörtént, miel tt újból használná a
készüléket - ellen rizze m ködését szakember segítségével.
· Ne használja a készüléket sérült vezetékkel, csatlakozódugóval, valamint azután, hogy üt dést szenvedett, vagy
más milyen képen károsodva volt. Forduljon a közeli szakszervizbe.
· Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
· A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket.
· A készüléket száraz, sima felületre szilárdan kell felállítani. Ne állítsa a készüléket forró felületre, valamint ne
tartsa azt, meleget kibocsátó készülékek (például, villanysüt ), függöny közelében, és függ polcok alatt.
· Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
· Feln ttek ellen rzése nélkül ne engedje gyereknek használni a készüléket.
· Ne érjen forró felülethez.
· Áramütés, készülékkárosodás elkerülése érdekében ne használjon készlethez nem tartozó tartozékot.
· Csak felhelyezett kávétartóval és kancsóval kapcsolja be a készüléket.
· Csak megtöltött víztartállyal használja a készüléket.
· Minden egyes kávéadag elkészítése el tt legalább 5 percig hagyja h lni a kávéf
t.
· A kávé elkészítéséhez csak hideg vizet használjon.
· Ne használja egyéb célra a h álló üvegkancsót, és ne állítsa azt gáz,- villanyt zhelyre, illetve mikrohullámú
süt be.
· Ne mossa a kancsót mosogatógépben.
EL KÉSZÍTÉS
· Annak érdekében, hogy kit
íz kávét kapjon, készítsen 2-3 f zetet friss vízzel, de ne adagoljon kávét a
sz be. Öntsön vizet a tartályba, és állítsa a kapcsolót «I» helyzetbe.
· 5 percig hagyja h lni a készüléket, és öntse ki a kancsóból a vizet. Ismételje meg 2-3 a m veletet. A kávéf
használatra kész.
JAVASLATOK A KEZELÉSHEZ
KÁVÉ KÉSZÍTÉSE
· Az eszpresszó kávé elkészítése közben a forró víz magas g znyomás hatása következtében keresztülfolyik az
rölt kávén. Ez adja az eszpresszó kávé egyedi aromáját, és er s íz világát. Ajánlatos megfelel en megpörkölt
és rölt kávét használni.
· Töltsön a sz be megfelel mennyiség rölt kávét, és nyomás nélkül egyenletesen simítsa el.
· Illessze vissza a sz t a foglalatba.
· Helyezze a helyére a foglalatot.
· Nyissa ki a víztartály fedelét és töltse meg a tartályt vízzel a szükséges szintig.
· Zárja le a víztartály fedelét.
· Állítsa a kancsót a forralótalpra.
· Kapcsolja be a kávéf
t, bizonyos id múlva elkészül a kávé.
www.scarlett-europe.com SC-030
16
· Miután az összes víz átfolyik a sz n kapcsolja ki a kávéf
t.
· Azért, hogy a kávé sokáig meleg maradjon tartsa a kancsót a bekapcsolt kávéf
forralótalpán:
30 percig a kávé 75 ºC-ig h l le;
1 óra múlva 70 ºC-ig h l le.
FIGYELEM:
· Amíg a forró víz g znyomás alatt keresztülfolyik az rölt kávén, ne mozdítsa el a sz
foglalatát, ne nyissa ki a
fed t.
TISZTITÁS ÉS KARBANTARTÁS
· Tisztítás el tt mindig áramtalanítsa a készüléket.
· Hagyja teljesen leh lni a kávéf
t, majd törölje meg kívülr l puha, száraz törl kend vel. Ne használjon
agresszív kémiai szert, illetve súrolószert.
· Mossa meg az összes levehet tartozékot meleg szappanos vízzel, visszahelyezés el tt alaposan mossa meg,
és törölje szárazra azokat.
VÍZK ELTÁVOLÍTÁSA
· Rendszeresen tisztítsa a kávéf
t a vízkövesedést l.
· Vízk tisztítás céljából használjon üzletben árusított vízk ellenes szereket. Használja a tisztítószert a
csomagoláson el írt utasításoknak megfelel en.
· Alaposan mossa meg a kávéf
t. E célból töltsön tiszta vizet a tartályba, kávéadagolás nélkül kapcsolja be a
készüléket. Ismételje meg a m veletet.
· Legalább 5 hónaponként tisztítsa a készüléket.
TÁROLÁS
· Tárolás el tt gy
djön meg, hogy a készülék áramtalanítva van és teljesen leh lt.
· Kövesse a TISZTÍTÁS rész lépéseit.
· Száraz, h vös helyen tárolja.
KZ
·
.
·
,
.
·
,
.
·
·
·
.
.
,
.
.
,
,
.
·
.
,
.
·
·
·
.
,
(
,
,
),
.
.
.
.
.
·
·
·
.
.
·
·
·
·
·
·
,
.
.
5
.
.
.
·
·
· 5
www.scarlett-europe.com SC-030
.
,
2-3
«I»
.
.
.
.
17
2-3
.
·
.
.
.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
,
,
.
.
.
.
.
.
,
.
,
.
,
:
30
1
75º C
70º C- .
;
:
·
,
,
.
·
·
.
.
.
·
.
·
·
.
.
·
·
.
.
,
.
5
·
·
·
.
.
.
.
CR UPUTA ZA RUKOVANJE
SIGURNOSNE MJERE
· Pa ljivo pro itajte ovu Uputu prije uporabe ure aja kako biste izbjegli njegovo kvarenje za vrijeme kori tenja i
uvajte Uputu radi informacije.
· Prije prvog uklju enja uvjerite se da tehni ke karakteristike proizvoda, nazna ene na naljepnici, odgovaraju
parametrima elektri ne mre e.
· Nepravilna uporaba mo e dovesti do kvarenja proizvoda, nanijeti materijalnu tetu i tetu zdravlju korisnika.
· Koristiti samo u doma instvu. Ure aj nije namijenjen za profesionalnu uporabu.
· Ako ne upotrebljavate ure aj, uvijek ga isklju ite iz mre e napajanja.
· Ne stavljajte ure aj i kabel napajanja u vodu ili druge teku ine. Ako se to dogodilo, odmah isklju ite ure aj iz
mre e napajanja i prije dalje uporabe provjerite njegovu ispravnost i sigurnost kod ovla tenih stru njaka.
· Ne upotrebljavajte ure aj s o te enim kablom ili utika em, ure aj koji je pao ili zadobio druga o te enja. Za
provjeru i popravljanje obratite se najbli em servisnom centru.
· Pazite da kabel ne dodiruje o tre ivice ili vru e povr ine.
· Kad isklju ujete ure aj iz mre e napajanja, dr ite utika , ne vucite kabel.
· Ure aj mora stabilno stajati na suhoj ravnoj povr ini. Ne stavljajte ga na vru e povr ine, ni blizu izvora topline
(na primjer, tednjaka), zavjesa ili ispod obje enih polica.
· Nikad ne ostavljajte uklju eni ure aj bez kontrole.
· Ne dopu tajte djeci uporabu ure aja bez kontrole odraslih.
· Ne dirajte vru e povr ine.
· Kako biste izbjegli o te enje strujom i kvarenje ure aja, upotrebljavajte samo dijelove iz kompleta ovog ure aja.
· Uklju ujte aparat samo onda kad su namje teni podmeta i posuda za kavu.
· Upotrebljavajte ure aj samo onda kad u posudi ima vode.
· Prije kuhanja svake slijede e porcije kave isklju ite aparat i pri ekajte najmanje 5 minuta kako bi se on ohladio.
· Za kuhanje kave upotrebljavajte samo hladnu vodu.
· Ne upotrebljavajte posudu u druge svrhe, ne stavljajte je na tednjak ili u mikrovalnu pe nicu.
· Ne perite posudu u stroju za pranje posu a.
www.scarlett-europe.com SC-030
18
PRIPREME ZA RAD
· Kako biste dobili kavu najboljeg okusa, najprije 2 3 puta prokuhajte svje u vodu, ne stavljaju i kavu u filter.
Nalijte vodu u posudu i okrenite mjenja re ima u polo aj «I».
· Pri ekajte 5 minuta kako bi se ure aj ohladio i izlijte vodu iz posude. Ponovite cijeli postupak 2 ili 3 puta. Nakon
toga aparat je spreman za uporabu.
RAD
KUHANJE KAVE
· U procesu kuhanja kave vru a voda prolazi kroz mljevena zrna kave pod jakim pritiskom pare. To dodaje kavi
neponovljiv miris i jako izra en okus. Za kuhanje kave najbolje je upotrebljavati dobro ispr ena i samljevena zrna
kave.
· Stavite potrebnu koli inu mljevene kave u filter i izravnajte je, ne pritiskuju i.
· Stavite filter u dr
.
· Vratite dr
na njegovo mjesto.
· Otvorite poklopac posude za vodu i napunite je do potrebnog nivoa.
· Dobro zatvorite poklopac posude.
· Postavite staklenu posudu na plo u za podgrijavanje kave.
· Isklju ite aparat, kava e biti spremna za neko vrijeme.
· Kad sva voda pro e kroz filter, isklju ite aparat.
· Kako bi kava dugo ostala vru a, ostavite staklenu posudu na plo i za podgrijavanje, ne isklju uju i aparat:
za 30 minuta kava e se ohladiti do 75 ºC;
za 1 sat do 70 ºC.
NAPOMENA:
· U vrijeme kuhanja, dok voda pod pritiskom pare prolazi kroz mljevenu kavu, zabranjuje se vaditi dr
filtera i
otvarati poklopac.
ENJE I ODR AVANJE
· Prije
enja uvijek isklju ite ure aj iz mre e napajanja.
· Pri ekajte da se aparat potpuno ohladi i obri ite njegovu povr inu suhom mekanom krpom. Ne uporabljujte
agresivna kemijska ili abrazivna sredstva.
· Operite sve dijelove koji se mogu skinuti vru om vodom s rastvorom blagog deterd enta. Dobro ih isperite
istom vodom i obri ite, nakon ega ih mo ete montirati.
UKLANJANJE KAMENCA
· Redovito uklanjajte kamenac s aparata za kuhanje kave.
· Za uklanjanje kamenca upotrebljavajte specijalna sredstva koja se mogu kupiti u prodavaonicama, te dosljedno
slijedite upute na njihovom pakiranju.
· Dobro isperite aparat. Nalijte u rezervoar istu vodu i, ne stavljaju i kavu, uklju ite ure aj. Ponovite ovaj
postupak jo jednom.
· Uklanjajte kamenac najmanje jednom u pet mjeseci.
UVANJE
· Prije spremanja ure aja uvjerite se da je isklju en i da se potpuno ohladio.
· Ispunite sve zahtjeve odjeljka
ENJE.
· uvajte ure aj na suhom i prohladnom mjestu.
D BEDIENUNGSANLEITUNG
SICHERHEITSHINWEISE
· Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren sie zum
Nachschlagen auf.
· Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber
angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen
· Unkorrekter Gebrauch kann Funktionsstörungen zur Folge haben, den materiellen Schaden hinzufügen bzw.
Ihre Gesundheit gefährden.
· Das Gerät ist nur für Hashaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht zu Industriezwecken geeignet.
· Ziehen Sie den Stecker jedes Mal vor der Reinigung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird, aus der
Steckdose.
· Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Brandgefahr weitgehend auszuschließen, tauchen Sie
das Gerät niemals ins Wasser bzw. andere Flüssigkeiten. Sollte das passieren, ziehen Sie sofort den
Netzstecker aus der Steckdose und wenden sich an geschulte Fachleute zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit
und Sicherheit des Gerätes.
· Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn Netzkabel bzw. Netzstecker beschädigt sind, wenn die
Keffeemaschine heruntergefallen ist oder andere Beschädigungen aufweist. Zur Fehlersuche und Reparierung
wenden Sie sich an die nächstgelegene Kundendienststelle.
· Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt.
· Beim Abschalten des Gerätes vom Stromnetz immer am Stecker, niemals an der Leitung ziehen.
· Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, rutschfeste Oberfläche auf. Plazieren Sie es keinesfalls auf heißen
Oberflächen sowie in der Nähe von Heizkörpern (z.B. Elektroherden), Gardinen und unter den Hängeregalen.
· Lassen Sie nie das eingeschaltete Gerät unbeaufsichtigt.
· Lassen Sie Kinder das Gerät nie ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
www.scarlett-europe.com SC-030
19
· Fassen Sie nicht heiße Oberflächen an.
· Um sich vor Schädigungen durch Strom zu schützen und Funktionsstörungen des Gerätes auszuschließen,
verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
· Schalten Sie die Kaffeemaschine nur dann ein, wenn die Mulde und das Gefäß für den gekochten Kaffee
bedienungsgerecht eingesetzt sind.
· Benutzen Sie das Gerät niemals mit leerem Wasserbehälter.
· Vor der Zubereitung jeder neuen Kaffeeportion schalten Sie die Kaffeemaschine für mindestens 5 Minuten zum
Abkühlen aus.
· Benutzen Sie zum Kaffeekochen nur das kalte Wasser.
· Verwenden Sie das Gefäß aus hitzebeständigem Glas nicht zweckentfremdet und stellen es unter keinen
Umständen auf Gas- und Elektroherde bzw. in einen Mikrowellenofen.
· Waschen Sie das Gefäß nie in einer Geschirrspülmaschine.
VORBEREITUNG
· Damit Ihr Kaffee einen vorzüglichen Geschmack hat, führen Sie 1-2 Arbeitsgänge mit frischem Wasser durch,
ohne den Kaffee in den Filter zu geben. Dafür füllen Sie den Wasserbehälter ein und bringen den Regler in die
Position «I».
· Lassen Sie das Gerät innerhalb 5 Minuten auskühlen und gießen das Wasser aus dem Gefäß weg. Wiederholen
Sie den Vorgang 2 bis 3 Male. Die Kaffeemaschine ist einsatzbereit.
INBETRIEBNAHME
KAFFEEZUBEREITUNG
· Der Prozess der Kaffeezubereitung besteht im Durchlassen des heißen Wassers durch gemahlten Kaffee unter
hohem Dampfdruck. Das verleiht dem Getränk ein unbeschreibliches Aroma sowie einen ausgeprägten
Geschmack. Am Besten verwenden Sie gut geröstete, gemahlene Kaffeebohnen.
· Schütten Sie die nötige Menge des gemahlenen Kaffees in den Filter und streichen ihn, ohne festzustampen.
· Stellen Sie den Filter in den Halter ein.
· Öffnen Sie den Deckel des Wasserbehälters und füllen ihn bis zur nötigen Marke ein.
· Stellen Sie das Gefäß auf die Warmhalteplatte
· Drücken Sie den Schalter. Die Kontrolleuchte leuchtet auf und die Kaffeemaschine wird betrieben.
· Stellen Sie das Gefäß auf die Heizplatte.
· Schalten Sie die Kaffeemaschine ein, kurz darauf wird der Kaffee fertig sein.
· Wenn das ganze Wasser durch den Filter gelaufen ist, schalten Sie die Kaffeemaschine aus.
· Damit der Kaffee über längere Zeit warm bleibt, halten Sie das Gefäß auf der Heizplatte, ohne die
Kaffeemaschine auszuschalten.
in einer halben Stunde kühlt sich der Kaffee bis zu 75 ºC ab.
in einer Stunde bis zu 70 ºC.
ACHTUNG:
· Während des Kochens, solange das Wasser unter dem Dampfdruck durch den gemahlenen Kaffee fließt, nicht
herausgenommen und der Deckel geöffnet werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
· Ziehen Sie immer vor der Reinigung den Stecker aus der Netzdose.
· Warten Sie, bis sich die Kaffeemaschine vollständig abgekühlt hat, und wischen die Außenoberflächen mit
einem trockenen, weichen Tuch ab. Verzichten Sie auf agressive Chemikalien oder scheuernde
Reinigungsmittel.
· Waschen Sie alle abnehmbaren Elemente mit warmem Seifenwasser, reiben sie sorgfältig trocken, bevor die
Teile wieder eingesetzt werden.
ENTKALKEN
· Führen Sie das Entkalken der Kaffeemaschine regelmäßig durch.
· Zur Beseitigung von Kalkablagerungen verwenden Sie nur die empfohlenen Anti-Kalk-Mittel, die im Fachhandel
erhältlich sind, und halten Sie sich strikt an die Hinweise auf der Verpackung.
· Um Ihre Kaffeemaschine sorgfältig zu reinigen, gießen Sie in den Wasserbehälter sauberes Wasser ein und
schalten das Gerät ein, ohne den Kaffee reinzuschütten. Wiederholen Sie den Vorgang noch einmal.
· Die Reinigung soll nicht seltener als 5 Mal pro Monat vorgenommen werden.
AUFBEWAHRUNG
· Vor der Aufbewahrung vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker aus der Dose gezogen ist und sich das
Gerät vollständig abgekühlt hat.
· Erfüllen Sie die Vorschriften aus dem Teil REINIGUNG UND PFLEGE.
· Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
www.scarlett-europe.com SC-030
20
Download PDF

advertising