Reinecker | MiniMax | Minimax Handleiding - Lexima Reinecker Vision

NL
Gebruiksaanwijzing
2
Inhoud
1. Inhoud verpakking������������������������������������������������������������������������� 4
2. Aanwijzingen voor ingebruikname������������������������������������������������ 4
3. Bediening van de miniMAX����������������������������������������������������������� 4
3.1 De accu in het apparaat leggen�������������������������������������������������� 4
3.2 In-/uitschakelen��������������������������������������������������������������������������� 5
4. Bedieningsknoppen����������������������������������������������������������������������� 5
4.1 Knop kleurweergave������������������������������������������������������������������� 5
4.2 Gele knop Zoom�������������������������������������������������������������������������� 5
4.3 Stilstaand beeld��������������������������������������������������������������������������� 6
5. Gebruik������������������������������������������������������������������������������������������ 6
5.1 Lezen������������������������������������������������������������������������������������������� 6
5.2 Schrijven met gebruik van statief������������������������������������������������ 6
6. Standby-functie����������������������������������������������������������������������������� 7
7. Automatisch uitschakelen������������������������������������������������������������� 7
8. Laag accu-niveau�������������������������������������������������������������������������� 7
9. Accu laden������������������������������������������������������������������������������������ 7
10. Netvoeding���������������������������������������������������������������������������������� 8
11. Meegeleverde stekkers��������������������������������������������������������������� 8
12. Verbinden van de stekker met de netvoeding ��������������������������� 8
13. Gebruik op het lichtnet���������������������������������������������������������������� 8
14. Vervangen van de accu�������������������������������������������������������������� 9
15. Aanwijzingen voor het vervangen van de accu�������������������������� 9
16. Uitsluiting van garantie bij gebruik van een verkeerde accu������ 9
17. Afvoer van de accu��������������������������������������������������������������������� 9
18. Beveiliging van de accu������������������������������������������������������������ 10
19. Beschermhoes�������������������������������������������������������������������������� 10
20. Polsband/nekband��������������������������������������������������������������������� 10
21. Aanwijzingen voor het gebruik�������������������������������������������������� 10
22. Reiniging van het apparaat������������������������������������������������������� 12
23. CE- en FCC-aanwijzingen i.v.m. elektromagnetische
verdraagzaamheid (EMV)��������������������������������������������������������� 12
24. Technische gegevens��������������������������������������������������������������� 13
25. Garantiebepalingen (alleen geldig in Nederland)���������������������� 14
26. Internationale garantiebepalingen��������������������������������������������� 14
3
1. Inhoud verpakking
• Leesloep miniMAX
• Gebruiksaanwijzing
• Netvoeding met vier stekkers voor wereldwijd gebruik
• USB-verbindingskabel voor het opladen aan de computer
• Li-Ion accu, type NP120
• Reinigingsdoek
• Beschermhoes
• Polsband
• Nekband
2. Aanwijzingen voor ingebruikname
Wij adviseren u de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het
apparaat goed door te lezen en op een vaste plaats te bewaren,
zodat u eventueel snel iets kunt nalezen.
Voor het eerste gebruik dient de accu gedurende ca. vijf uur te worden opgeladen, zonder de miniMAX van het lichtnet te verwijderen.
Overige aanwijzingen voor het laden van de accu vindt u op
pagina 7.
!Attentie!
Alinea’s met deze waarschuwing dient u zorgvuldig te lezen.
3. Bediening van de miniMAX
3.1 De accu in het apparaat leggen
Opent u de accu-afdekking op de achterzijde van het apparaat en
legt u de accu met de beschreven kant naar boven in het accuvak.
U dient erop te letten, dat de + en - contacten juist zijn verbonden.
Daarna sluit u de afdekking van de miniMAX.
Accu
Accu-afdekking
!Attentie!
Indien u de miniMAX een langere tijd niet gebruikt, dan dient u de accu
uit het apparaat te verwijderen om lekken of ontladen te vermijden.
4
3.2 In-/uitschakelen
De miniMAX wordt automatisch
ingeschakeld wanneer u het
display verschuift, zodat de
knoppen zichtbaar zijn.
Wanneer u de miniMAX weer
in elkaar schuift, wordt de
­elektronische loep automatisch
uitgeschakeld.
!Attentie!
Kijkt u nooit in de LED-­
verlichting wanneer deze
is ingeschakeld. Uw ogen
­kunnen door het felle licht
schade ondervinden.
4. Bedieningsknoppen
Deze knoppen bevinden zich bij de opengeschoven miniMAX op de
rechterzijde.
4.1 Knop kleurweergave
Door op de bovenste knop te drukken, kunt u de
­kleurweergave op het TFT-beeldscherm veranderen:
• full color
• positieve weergave: zwart op wit
• negatieve weergave: wit op zwart, groen op zwart,
geel op zwart, geel op blauw.
4.2 Gele knop Zoom
Door op de middelste knop te drukken, kunt u tussen ca. 3
keer, 4,5 keer en 6,5 keer vergroting (met schrijfstatief: ca.
1,8, 2,7 en 3,8 keer) kiezen.
5
4.3 Stilstaand beeld
Door op de onderste knop te drukken, wordt het actuele
beeld als stilstaand beeld op het TFT-beeldscherm weergegeven. Zo kunt u details bekijken die binnen uw bereik, maar
buiten uw gezichtsveld liggen. Door nogmaals te drukken, wordt het
actuele beeld weer weergegeven.
5. Gebruik
5.1 Lezen
U dient de miniMAX op de lectuur te plaatsen. Nu kunt u de afbeelding of tekst op het TFT-beeldscherm bekijken.
Opmerking! Bekijken van externe displays
Indien u de weergave op displays van bank-, kaartjesautomaten op
stations of het computerbeeld met de miniMAX wilt bekijken, kan dit
door de verlichting tot verblinding leiden. Om dit te vermijden, dient
u de verlichting, zoals onder 4.1 beschreven, uit te schakelen.
5.2 Schrijven met gebruik van statief
U dient het statief naar beneden te klappen, zodat de miniMAX aan één kant
wordt opgetild en daarna plaatst u de
elektronische leesloep op uw lectuur. Nu
kunt u geriefelijk korte teksten of notities
opschrijven.
6
6. Standby-functie
Wanneer de miniMAX in ingeschakelde toestand ca. vijf minuten
niet wordt gebruikt, dan schakelt het apparaat automatisch naar de
standby-stand (stroom besparend).
Wanneer u het apparaat beweegt of op een knop drukt, worden alle
functies weer actief.
7. Automatisch uitschakelen
Wanneer de miniMAX langer dan vijf minuten in de standby-stand
staat, wordt het apparaat uitgeschakeld. Om in te schakelen schuift
u de miniMAX dicht en weer open.
8. Laag accu-niveau
Ongeveer 30 minuten voordat de
accu van de miniMAX leeg is, knippert­
gedurende vijf minuten het accu-­
symbool in het display.
Als het accu-symbool drie keer kort
knippert, dan is de accu leeg en wordt
de miniMAX automatisch uitgeschakeld.
U dient dan de miniMAX als volgt op te laden.
DC-aansluiting
9. Accu laden
U kunt de miniMAX met de bijgeleverde netvoeding op het lichtnet
laden of door de USB-kabel op een
USB-poort van uw computer aan te
sluiten.
U dient de miniMAX uit te schakelen,
waarna u de DC-stekker van de netvoeding resp. USB-kabel in de DCaansluiting van de miniMAX steekt
en de netvoeding op het lichtnet
Houder
polsband/
(100-240 VAC) resp. de USB-kabel
nekband
op een USB-poort van uw computer Laadsymbool
aansluit.
Het laadsymbool naast de DC-aansluiting is verlicht.
Als de miniMAX volledig is geladen, verdwijnt het laadsymbool.
7
10. Netvoeding
Tot de levering behoren een netvoeding 100-240 VAC en vier stekkers, welke het mogelijk maken om de netvoeding wereldwijd op het
lichtnet aan te sluiten.
11. Meegeleverde stekkers
1 Adapter voor Europa (EU), 1 adapter voor Engeland (UK), 1
adapter voor USA, Zuid-Amerika, Japan o.a. (US/J), 1 adapter voor
Australië (AUS).
12. Verbinden van de stekker met de netvoeding
Nadat u de stekker heeft uitgekozen, welke voor het betreffende
land noodzakelijk is, kunt ­
u de stekker met de netvoeding verbinden. U
dient de stekker in de netvoeding te steken totdat
deze niet verder kan.
13. Gebruik op het lichtnet
Nadat u de netvoeding met de
stekker voor het betreffende
land heeft verbonden, kunt u
de netvoeding op het lichtnet
(100-240 VAC) aansluiten en de
DC-stekker van de netvoeding
met de DC-aansluiting van de
miniMAX verbinden.
U kunt de miniMAX openschuiven.
8
!Attentie!
Alleen de meegeleverde netvoeding met een
uitgangsspanning van 5V mag voor de miniMAX worden gebruikt. Het gebruik van een
andere netvoeding kan ernstige schade aan
de miniMAX veroorzaken. Om verwisselingen
te voorkomen, zit er aan de kabel van de
laadstekker een label met het opschrift
„miniMAX / 5VDC“.
14. Vervangen van de accu
U dient de miniMAX dicht te schuiven en de DC-stekker van de
netvoeding uit de DC-aansluiting te verwijderen. Daarna opent u de
accu-afdekking op de achterzijde van het apparaat en haalt u de
accu uit het apparaat. Nu legt u de tweede accu met de bedrukte
zijde naar boven in het accuvak. U dient erop te letten dat de + en
- contacten juist verbonden zijn. Daarna kan de afdekking worden
gesloten.
Accu
Accu-afdekking
15. Aanwijzingen voor het vervangen van de accu
Alleen de speciale accu voor de miniMAX mag worden gebruikt.
Een vervangende accu kan alleen bij Reinecker Reha-Technik
Nederland B.V. worden gekocht.
9
16. Uitsluiting van garantie bij gebruik van een verkeerde accu
!Attentie!
Alleen de speciale accu voor de miniMAX mag worden gebruikt.
Het gebruik van een andere accu, bijv. van een andere producent,
is uitdrukkelijk verboden, daar dit zwaarwegende gevolgen voor het
apparaat kan hebben.
In dit geval vervalt de aanspraak op garantie op de miniMAX.
Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor
gevolgschade (noch voor personen, noch voor producten), welke is
ontstaan door een verkeerde of ondeugdelijke accu, alsmede door
het niet op de juiste wijze omgaan met de accu.
17. Afvoer van de accu
Accu´s moeten volgens de wettelijke regels in het betreffende land
worden afgevoerd. Ze mogen niet worden verbrand. Accu’s mogen
noch aan kinderen, noch aan dieren worden gegeven om ermee te
spelen.
18. Beveiliging van de accu
Ondanks de beveiliging, die bij de accu is aangebracht, is het verboden om de contactpunten van de accu met een metalen voorwerp in aanraking te brengen. In dit geval kan de accu exploderen,
hetgeen gevaar voor mens en dier betekent.
19. Beschermhoes
Wij adviseren u de miniMAX altijd in de beschermhoes te bewaren.
Het display en de behuizing worden daarmee tegen beschadigingen
beschermd.
10
20. Polsband/nekband
Tot de leveringsset behoren een polsband en een nekband. U kunt
deze aan de miniMAX bevestigen om het apparaat naar keuze aan
de pols of om de nek te dragen.
Voor de bevestiging van deze band opent u de accu-afdekking en
haakt u het dunne koord in het apparaat (zie afb. pagina 7). Daarna
sluit u de accu-afdekking om zeker te weten dat de band vastzit.
21. Aanwijzingen voor het gebruik
!Attentie
• “De in deze gebruiksaanwijzing opgenomen afbeeldingen dienen
alleen ter illustratie en kunnen van de werkelijke lokatie afwijken.
• Veranderingen in de inhoud van deze gebruiksaanwijzing kunnen
zonder voorbericht worden doorgevoerd.
• De miniMAX mag niet in direct zonlicht worden geplaatst, bijv. in
een vensterbank.
• De lens mag nooit voor langere tijd aan direct zonlicht of andere
sterke lichtstraling worden blootgesteld. De lichtgevoelige elektronica kan daardoor worden geschaad.
• De miniMAX dient tegen oververhitting, bijv. door een verwarmingsapparaat, beschermd te worden en de miniMAX mag niet
met een voorwerp worden afgedekt.
• U dient de miniMAX alleen bij een temperatuurbereik van -5°C tot
50°C te gebruiken.
• Grote temperatuurschommelingen kunnen tot het beslaan van de
lens leiden.
• Wij raden u af de lens aan te raken.
• U dient te vermijden om in de brandende LED-verlichting te kijken.
Uw ogen kunnen door het felle licht schade ondervinden.
• Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen. De
miniMAX mag alleen in een droge omgeving worden gebruikt
• De behuizing mag nooit door u worden geopend, dit mag alleen
de productspecialist van Reinecker Reha-Technik Nederland B.V.
• Het apparaat mag alleen binnen het genoemde voltagebereik worden gebruikt.
• De miniMAX dient beschermd te worden tegen mechanische
beschadigingen, die door stoten, slaan of vallen worden veroorzaakt.
11
•D
e miniMAX mag niet aan sterk magnetische velden worden
blootgesteld.
• Er mogen op generlei wijze veranderingen aan de miniMAX worden aangebracht.
• De miniMAX mag alleen in de originele verpakking worden verzonden.
• De miniMAX mag niet met natte handen worden bediend.
• Wij raden u aan om bij het meenemen van de miniMAX de
beschermhoes te gebruiken.
• De accu mag nooit worden verwijderd wanneer de miniMAX ingeschakeld is. Dit kan tot beschadiging van de elektronica leiden.
• Zet u de miniMAX niet aan wanneer deze op de USB-poort van de
computer is aangesloten, resp. verwijdert u vooraf de accu.
22. Reiniging van het apparaat
U dient voor de reiniging van het display bij voorkeur de meegeleverde reinigingsdoek of een andere droge, zachte doek te gebruiken. U dient voor de reiniging geen vloeistoffen te gebruiken. Het
display en de behuizing mogen nooit met verdunners, benzine of
andere chemische middelen worden gereinigd.
12
23. CE- en FCC-aanwijzingen i.v.m. elektromagnetische
verdraagzaamheid (EMV)
De miniMAX is voor gebruik in alle woonruimten geschikt, mits de
stroom van het openbare net wordt afgenomen.
De miniMAX is voor gebruik in de aangegeven elektromagnetische
omgeving bestemd. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen, dat het apparaat daadwerkelijk in de beschreven omgeving
wordt gebruikt.
De miniMAX gebruikt HF-energie uitsluitend voor het eigen functioneren. Daardoor is hoogfrequente storing zeer gering en is de kans
dat apparaten, welke in de nabijheid worden gebruikt, hierdoor worden gestoord, zeer klein.
De miniMAX is volgens de Europese voorschriften, alsmede volgens de FCC-richtlijnen getest.
Hierbij is bewezen dat de in de voorschriften vastgelegde waarden
niet worden overschreden.
Desondanks kan het mogelijk zijn, dat gebruik van de miniMAX
tezamen met andere apparaten tot storing van één van de apparaten leidt.
Daarom dient erop gelet te worden, dat het apparaat niet direct
naast of op een ander apparaat wordt geplaatst. Hierbij dient een
minimale afstand van een meter te worden aangehouden.
13
24. Technische gegevens
• Vergroting: ca. 3, 4,5 en 6,5 keer
met schrijfstatief: ca. 1,8, 2,7 en 3,8 keer
• Beeldweergave:
full color,
monochroomkleuren: positieve weergave: zwart op wit
negatieve weergave: wit op zwart,
groen op zwart, geel op zwart, geel op blauw
• Gewicht: ca. 142 g
• Afmetingen van het apparaat, gesloten/open:
90/115 x 60 x 30 mm
• Diagonaal TFT: 2,8”/7,1 cm
• Stroomaansluiting:
100-240 VAC 50-60 Hz secundair 5 VDC 2.0 A
(met gebruik van netvoeding type UE15WCP1-050200SPA)
• 3,5 mm DC-IN-aansluiting
• Capaciteit: ca. 2 Watt
• Li-Ion-accu: model NP120, 3,7VDC, 1800 mAh
• Gebruikstijd ca. 3 uur, laadtijd ca. 5 uur
• Voorwaarden voor opslag en transport:
• temperatuurbereik -10 tot +50°C
• relatieve luchtvochtigheid 30% tot 80%
(niet condenserend)
• luchtdruk 700-1060 hPa
14
25. Garantiebepalingen (alleen geldig in Nederland)
1) De garantietermijn bedraagt 24 maanden en gaat in op het
moment van eerste levering. De datum van levering wordt door
ondertekening van de leveringsbon bepaald.
2) De bij een reparatie of update uitgewisselde onderdelen worden
eigendom van Reinecker Reha-Technik Nederland B.V.
3) De garantie geldt niet voor schade, ontstaan door onzorgvuldige
behandeling of door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
4) De garantie vervalt indien reparatie is uitgevoerd door een niet
door Reinecker Reha-Technik Nederland B.V. gemachtigd bedrijf,
zover de schade een oorzakelijk gevolg is van deze reparatie.
5) De accu is van de garantie uitgesloten.
6) Bij een reparatie of garantie dient het apparaat in de originele
kartonnen verpakking gezonden te worden naar het servicecenter van
Reinecker Reha-Technik Nederland B.V.
Oudenhof 2 d
4191 NW Geldermalsen
Telefoonnummer: 0345 - 585160
Porto-, verpakkings- en verzekeringskosten worden niet door ons
vergoed.
26. Internationale garantiebepalingen
Buiten Nederland gelden de wettelijke bepalingen in het betreffende
land.
15
Voor verkoop, informatie en
service in Nederland:
Reinecker Reha-Technik Nederland B.V.
Bij vragen of service
gelieve u zich tot uw
leverancier te wenden.
Oudenhof 2 d
4191 NW Geldermalsen
Tel. 0345-585160
Fax 0345-585169
info@reinecker.nl
www.reinecker.nl
International Contact
Reinecker Reha-Technik GmbH
sales department, customer relations:
Sandwiesenstraße 19
DE-64665 Alsbach- Hähnlein
customer service:
Am Eichwald 14
DE-64665 Alsbach-Hähnlein
Tel.: +49 62 57-93 11-0
Fax: +49 62 57-25 61
Email: info@reineckerreha.com
www.reineckerreha.com
Versie NL 1.1, uitgave 06/11, art.nr: 000 10 257
Veranderingen en drukfouten voorbehouden.
In case service is
necessary, please
contact your auth­o­
rized distributor.
Download PDF

advertising