Miele | CS 1234 | Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopp av glasskeramikk

Bruks- og monteringsanvisning
Komfyrtopp av glasskeramikk
med induksjon
CS 1234-1
Bruks- og monteringsanvisningen
må leses før oppstilling installasjon - igangsetting.
Da beskytter du deg mot
person- og materiellskade.
no - NO
M.-Nr. 07 938 600
Innhold
Beskrivelse av komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komfyrtopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kokesonedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aktivt miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Før første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Induksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Funksjonsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Støy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kokekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Inn- og utkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Restvarmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Innstillingsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oppkoksautomatikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Boosterfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Varmholding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tips for energisparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sikkerhetsinnretninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sperremekanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sikkerhetsutkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Overopphetingsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
Innhold
Rengjøring og stell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hvis feil oppstår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ekstrautstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sikkerhetsregler for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Apparat- og innbyggingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Klargjøring av benkeplaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Innbygging av flere apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Festing av klemfjærer og mellomlister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Innsetting av apparatet/apparatene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Generelle innbyggingsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Elektrotilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Service / typeskilt / garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3
Beskrivelse av komfyrtoppen
Komfyrtopp
abd Kokesoner med enkel
booster (BI)
c Kokesone med Twinbooster (B I/II)
e Symboler for plassering av
kokesonene
f Indikatorelementer
Brytere for kokesonene:
g Høyre foran
h Høyre bak
i Venstre bak
j Venstre foran
k Display
Indikatorelementer
l Driftsindikatorc
m Indikator for booster
n Restvarmeindikator
4
Beskrivelse av komfyrtoppen
Display
ß
= Manglende eller uegnet kokekar
A
= Oppkoksautomatikk
I
= Booster I
II
= Booster II (kun for kokesoner som er utstyrt med dette)
L
= Sperremekanisme (se kapittel "Sikkerhetsinnretninger")
Kokesonedata
Kokesone
Minimal til maksimal
C i cm*
Effekt i watt ved 230 V**
Venstre foran
14 - 19
Normal:
med booster:
1850
3000
Venstre bak
14 - 19
Normal:
med booster:
1850
3000
Høyre bak
16 - 23
Normal:
med booster I:
med booster II:
2300
3000
3700
Høyre foran
10 - 16
Normal:
med booster:
1400
2200
Totalt:
7400
* Innenfor det angitte området kan gryter med hvilken som helst bunndiameter
brukes.
** Den angitte effekten kan variere avhengig av grytens størrelse og materiale.
5
Sikkerhetsregler
Denne komfyrtoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis komfyrtoppen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og
gjenstander.
Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar
komfyrtoppen i bruk.
Den gir viktige opplysninger om montering, sikkerhet,
bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet.
Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi
den videre til en eventuell senere eier!
6
Sikkerhetsregler
Forskriftsmessig bruk
~ Denne komfyrtoppen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.:
– i butikker, på kontorer og liknende steder
– på gårdsbruk
– av kunder i hoteller, moteller og andre typer
bofellesskap.
~ Komfyrtoppen skal kun brukes innenfor rammen av
hva som er vanlig innen husholdning, til tilberedning og
varmholding av mat.
Annen bruk er ikke tillatt og kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening.
~ Denne komfyrtoppen er ikke beregnet for utendørs
bruk.
~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske
tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er
i stand til å betjene komfyrtoppen på en sikker måte,
må ikke bruke komfyrtoppen uten tilsyn eller veiledning
fra en ansvarlig person.
7
Sikkerhetsregler
Barn i husholdningen
~ Benytt sperremekanismen, slik at barn ikke skrur på
komfyrtoppen utilsiktet eller endrer innstillinger.
~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av
komfyrtoppen. Barn må ikke leke med komfyrtoppen.
~ Barn under 8 år må ikke være i nærheten av komfyrtoppen, med mindre de er under konstant tilsyn.
~ Barn over 8 år får bare bruke komfyrtoppen uten til-
syn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan betjene den på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige
farer ved feil betjening.
~ Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er fortsatt
varm en stund etter at den er skrudd av. Hold barn borte fra komfyrtoppen til den er så avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes.
~ Ikke oppbevar gjenstander som kan være interes-
sante for barn, over eller bak komfyrtoppen. Barn kan
bli fristet til å klatre opp på komfyrtoppen. Fare for forbrenning!
8
Sikkerhetsregler
~ Pass på at barn ikke får mulighet til å rive ned varme
gryter eller panner. Drei håndtakene til siden, over
arbeidsflaten, for å forhindre forbrenning og skålding!
Et spesielt beskyttelsesgitter for barn (som kan kjøpes i
faghandelen) reduserer faren.
~ Emballasjedeler (f.eks. folie, styropor) kan være
farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar
emballasjedelene utenfor barns rekkevidde og fjern
dem så raskt som mulig.
9
Sikkerhetsregler
Teknisk sikkerhet
~ Kontroller at komfyrtoppen ikke har ytre, synlige skader før den monteres. En skadet komfyrtopp må ikke
tas i bruk. Det kan utsette brukeren for fare.
~ Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert
jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes.
I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for
skader som skyldes manglende eller brutt jordledning
(f.eks. elektrisk støt).
~ Før komfyrtoppen tilkobles, må tilkoblingsdataene
(spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes
med dataene for el-nettet.
Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal
oppstå skader på apparatet. Søk i tvilstilfelle råd hos en
elektroinstallatør.
~ Komfyrtoppen må bare brukes når den er bygd inn,
slik at sikker funksjon er sikret.
10
Sikkerhetsregler
~ Du må aldri åpne komfyrtoppens kabinett.
Eventuell berøring av strømførende deler og forandring
i den elektriske og mekaniske oppbyggingen kan utsette brukeren for fare og kan føre til skader på apparatet.
~ Installasjon, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner
skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele.
Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som er utført
av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren,
som Miele ikke er ansvarlig for.
~ Ved installasjon, vedlikeholdsarbeider og repara-
sjoner, må apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun
koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er
oppfylt:
– sikringene i husinstallasjonen er koblet ut,
– skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut.
– tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet.
For apparater med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i
ledningen, for å koble apparatet fra el-nettet.
11
Sikkerhetsregler
~ Reparasjoner av apparatet i garantitiden må bare utføres av servicefolk autorisert av Miele, ellers gjelder
ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.
~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale
Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater
blir oppfylt.
~ Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut
av en elektrofagmann. Den må byttes ut med en spesiell tilkoblingsledning av type H 05 VV-F (PVC-isolert),
som kan kjøpes hos produsenten.
~ Komfyrtoppen er ikke beregnet for bruk med et eksternt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem.
~ Komfyrtoppen må ikke kobles til el-nettet via
flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting).
~ Ikke ta komfyrtoppen i bruk, skru den evt. av omgående, hvis det er brudd, rifter eller sprekker i
glasskeramikkflaten. Koble komfyrtoppen fra el-nettet.
Hvis ikke er det fare for støt!
~ Hvis støpselet blir fjernet fra tilkoblingsledningen på
komfyrtopper med støpsel, må komfyrtoppen monteres
og tilkobles av en elektrofagmann som følger gjeldende forskrifter. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader
som skyldes feil ved montering eller tilkobling.
12
Sikkerhetsregler
Forskriftsmessig bruk
~ Bare for personer med pacemaker:
Vær oppmerksom på at det i umiddelbar nærhet av det
innkoblede apparatet oppstår et magnetisk felt. Det er
ikke sannsynlig at pacemakeren blir påvirket av dette.
Hvis du imidlertid er i tvil, henvend deg til produsenten
av pacemakeren eller til legen.
~ Magnetiserbare gjenstander, f.eks. kredittkort, dis-
ketter, lommekalkulatorer, må ikke være i umiddelbar
nærhet av komfyrtoppen når den er i bruk. Da kan
funksjonen til disse gjenstandene bli påvirket.
~ Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm
en stund etter at den er skrudd av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, kan forbrenningsfaren
utelukkes.
~ Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i
bruk!
Kjeler som er kokt tomme kan føre til skader på
glasskeramikkflaten, som Miele ikke overtar noe ansvar
for.
Overopphetet fett eller olje kan selvantennes og forårsake brann.
~ Hvis varmt fett eller varm olje skulle antennes, forsøk
aldri å slokke med vann! Kvel flammen, f.eks. med et
kjelelokk, et fuktig kjøkkenhåndkle eller lignende.
13
Sikkerhetsregler
~ Beskytt hendene med grillvotter, grytekluter e.l. når
du arbeider ved den varme komfyrtoppen. Pass på at
disse tekstilene ikke er våte eller fuktige. Fuktighet gjør
at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger.
~ Flamber aldri under en ventilator. Flammene kan antenne ventilatoren.
~ Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass.
Hvis den blir skrudd på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at metalliske gjenstander blir varme
(fare for forbrenning).
Andre gjenstander kan – avhengig av materiale – smelte eller begynne å brenne.
Fuktige kjelelokk kan suge seg fast.
Skru av kokesonene etter bruk!
~ Ved innbygging av flere apparater ved siden av
hverandre
Ikke plasser varme gryter eller panner på listene mellom apparatene. Da kan tetningslistene bli skadet.
~ Dekk aldri til komfyrtoppen, f.eks. med deksler,
kleder eller beskyttelsesfolie. Hvis komfyrtoppen slås
på ved en feil, eller den har restvarme, er det fare for at
materialet kan antenne, sprekke eller smelte.
~ Ikke bruk kokekar av kunststoff eller aluminiumsfolie.
Det smelter ved høye temperaturer. Dessuten er det
brannfare!
14
Sikkerhetsregler
~ Ikke varm opp lukkede beholdere, f.eks. hermetikk-
bokser, på blussene. På grunn av overtrykket som oppstår, kan beholderne hhv. boksene eksplodere, og det
er fare for skade og skålding!
~ Bruk bare gryter og panner med glatt bunn. Gryter
og panner med ru bunn lager riper i
glasskeramikkflaten.
~ Hvis du bruker et elektrisk apparat, f.eks. en
håndmikser, i nærheten av komfyrtoppen, pass på at
ledningen ikke kommer i kontakt med den varme komfyrtoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet. Fare
for støt!
~ Varm aldri opp kokekar uten innhold, hvis ikke kokekarprodusenten uttrykkelig tillater det. På grunn av
induksjonens høye oppvarmingshastighet, kan bla.
temperaturen i grytebunnen i løpet av kort tid nå
selvantennelsestemperaturen til olje og fett.
~ Hold komfyrtoppen ren. Salt, sukker eller sandkorn,
f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan forårsake riper.
~ Ikke sett varme gryter eller panner i displayområdet.
Elektronikken som ligger under kan bli skadet.
~ Pass på at ingen gjenstander eller kokekar faller ned
på glasskeramikkflaten. Også lette gjenstander (f.eks.
en saltbøsse) kan forårsake sprekker eller brudd i
glasskeramikkflaten.
15
Sikkerhetsregler
~ Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller alumi-
niumsfolie skulle havne på komfyrtoppen mens den er
varm, må du skru av komfyrtoppen. Fjern restene av
slike stoffer omgående med en glass-skrape, mens kokesonene fortsatt er varme, ellers vil glasskeramikkflaten bli skadet når den kjøles ned. Forsiktig, fare for
forbrenning!
Rengjør kokesonen én gang til når den er blitt kald.
~ Komfyrtoppen er utstyrt med en kjølevifte. Hvis det er
en skuff under apparatet, må det sørges for tilstrekkelig
avstand mellom innholdet i skuffen og undersiden av
apparatet, slik at ventilasjonen er sikret. Spisse eller
små gjenstander, samt papir, må ikke oppbevares i
skuffen. De kan trenge hhv. suges inn i apparatet via
lufteventilene og skade viften eller påvirke kjølingen.
~ Hvis det er en skuff under komfyrtoppen, må det ikke
oppbevares spraybokser, lett antennelige væsker eller
andre brennbare materialer i skuffen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale.
~ Metalliske gjenstander som oppbevares i en skuff
under komfyrtoppen, kan bli varme ved langvarig, intensiv bruk av apparatet.
~ Varm alltid opp maten tilstrekkelig. Eventuelle bakterier i maten uskadeliggjøres bare ved tilstrekkelig høye
temperaturer og tilstrekkelig lang virketid.
16
Sikkerhetsregler
~ Bruk aldri to kokekar samtidig på en kokesone.
~ Hvis komfyrtoppen er montert bak en møbeldør, må
den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk
møbeldøren før komfyrtoppen er skrudd av og restvarmeindikatorene er sloknet.
~ Hvis komfyrtoppen er montert over en stekeovn med
pyrolyse, må du ikke bruke komfyrtoppen under pyrolyseprosessen. Da kan overopphetingsbeskyttelsen til
komfyrtoppen utløses (se tilsvarende kapittel).
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt.
17
Aktivt miljøvern
Kassering av transportemballasjen
Emballasjen beskytter apparatet mot
transportskader. Emballasjematerialene
er valgt med sikte på miljøvennlighet og
avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.
Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden.
Forhandleren tar vanligvis emballasjen i
retur.
Kassering av gamle apparater
Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også
skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være
helseskadelige og skade miljøet. Kast
derfor aldri apparatet som restavfall.
Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til
en kommunal gjenbruksstasjon.
For mer informasjon, se www.miele.no
Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort.
18
Før første gangs bruk
Kleb typeskiltet, som befinner seg blant
underlagene, på det beregnede stedet
i kapittel "Typeskilt".
Første rengjøring
^ Fjern evt. beskyttelsesfolie og klebemerker.
^ Rengjør apparatet med en fuktig klut
og tørk det.
Ikke bruk oppvaskmiddel til rengjøring av glasskeramikkflaten, det kan
føre til blivende blålige misfarginger.
Igangsetting
Første gang du tar komfyrtoppen i bruk
eller etter et strømbrudd, lyser alle
indikatorelementene i ca. 1 sekund for
testformål. Så snart disse indikatorene
har sloknet, kan du begynne å bruke
apparatet.
Når apparatet blir tatt i bruk for første
gang, vil det oppstå lukt og evt. røyk.
Lukten reduseres for hver gang du tar
apparatet i bruk, og vil til slutt forsvinne
helt.
Lukten og evt. røyk og innebærer ikke
feil tilkobling eller feil på apparatet og
er ikke helseskadelig.
Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden for induksjonskomfyrtopper
er mye kortere enn for vanlige komfyrtopper.
19
Induksjon
Funksjonsmåte
Under en induksjonskokesone er det en
induksjonsplate. Når kokesonen blir
skrudd på, produserer denne platen et
magnetfelt, som virker direkte på grytebunnen og varmer den opp. Kokesonen
oppvarmes bare indirekte ved hjelp av
varmen fra gryten.
Kokesoner med induksjon virker bare
når det er satt på kokekar med magnetiserbar bunn (se kapittel "Kokekar").
Induksjonen tar automatisk hensyn til
størrelsen på det påsatte kokekaret,
dvs. den virker bare på den flaten som
er dekket av kokekaret.
Kokesonen virker ikke,
– hvis den blir skrudd på uten eller
med uegnet kokekar (kokekar med
ikke magnetiserbar bunn).
– hvis bunndiameteren på det påsatte
kokekaret er for liten.
– hvis kokekaret fjernes fra en kokesone som er skrudd på.
I dette tilfellet vises symbolet ß i displayet.
20
Hvis det blir satt på egnet kokekar i løpet av 3 minutter, slokner ß, og du kan
fortsette som vanlig.
Hvis det ikke blir satt på kokekar, eller
kokekaret er uegnet, kobles kokesonen
hhv. komfyrtoppen automatisk ut etter
3 minutter. Symbolene C og 0 blinker
vekselvis.
Bryterne må stilles på "0", for at kokesonene skal kunne tas i bruk igjen.
Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass for kniver, gafler, skjeer
osv. eller andre gjenstander som
inneholder metall. Hvis komfyrtoppen er skrudd på eller blir skrudd på
utilsiktet eller har restvarme, er det
fare for at gjenstandene blir varme
(fare for forbrenning).
Skru av kokesonene med bryterne
etter bruk.
Det er ikke tilstrekkelig å bare fjerne
kokekaret fra kokesonen.
Induksjon
Støy
Når induksjonskokesoner er i drift, kan
det oppstå følgende lyder i kokekaret,
avhengig av materialet og bunnens utførelse:
For å øke elektronikkens levetid, er apparatet utstyrt med en kjølevifte. Hvis
apparatet blir brukt intensivt, kobler viften seg inn og du hører surring. Kjøleviften kan også fortsette etter at du har
skrudd av apparatet.
– Brumming kan oppstå ved høye effekttrinn. Den blir svakere eller forsvinner, når effekttrinnet reduseres.
– Spraking kan oppstå for kokekar som
har bunn av forskjellige materialer
(f.eks. sandwichbunn).
– Piping kan oppstå, hvis begge kokesonene er i drift, og det på disse er
plassert kokekar med bunn av forskjellige materialer (f.eks.
sandwichbunn), og en av kokesonene brukes med booster-funksjon.
– Klikking kan oppstå når effekttrinnet
kobler seg inn og ut, spesielt ved
lave effekttrinn.
21
Induksjon
Kokekar
Type
Følgende kokekar er egnet:
Vær oppmerksom på at det ofte er den
maksimale eller øvre diameteren som
oppgis for gryter og panner. Det er
imidlertid bunnens diameter (som regel
mindre) som er viktig.
– rustfritt stål med magnetiserbar bunn
– emaljert stål
– støpejern
Følgende kokekar er ikke egnet:
– rustfritt stål med ikke magnetiserbar
bunn
– aluminium, kobber
– glass/keramikk, steingods
Hvis du ikke er sikker på om en gryte
eller panne er egnet for induksjon, kan
du kontrollere det ved å teste om en
magnet fester seg på bunnen av kokekaret. Hvis magneten blir sittende, er
kokekaret egnet.
Vær oppmerksom på at kokekarbunnens bruksegenskaper kan ha innflytelse på hvor jevnt koke-/stekeresultatet
blir.
For optimal utnyttelse av kokesonen,
bør du velge kokekar som passer mellom den innerste og ytterste markeringen på kokesonen. Hvis kokekaret er
mindre enn den innerste markeringen,
kan det hende at induksjonen ikke virker. Da vil kokesonen reagere som om
det ikke var satt på noe kokekar.
22
Sett kokekaret midt på kokesonen.
Hvis kokekaret bare står delvis på
kokesonen, kan det hende at håndtakene blir svært varme.
Betjening
Inn- og utkobling
Restvarmeindikator
Hver kokesone blir koblet inn, ved å
vri bryteren mot høyre a til ønsket effekttrinn og koblet ut ved å vri bryteren
mot venstre b til "0".
Restvarmeindikatoren slokner først når
apparatet kan berøres uten fare.
Så lenge restvarmeindikatoren lyser,
må du ikke berøre komfyrtoppen og
ikke legge varmeømfintlige gjenstander på den.
Forbrennings- og brannfare!
Bryteren må ikke vris mot høyre forbi BI hhv. BI/II til "0".
Etter innkobling av en kokesone, lyser
driftsindikatoren, og etter en stund også
restvarmeindikatoren.
Etter at apparatet er skrudd av, slokner
også driftsindikatoren.
23
Betjening
Innstillingsområder
Tilberedning
Varmholding
Smelte smør
Løse opp gelatin
Innstillingsområde*
(
1-2
Koke grøt
2
Varme opp små mengder væske
Koke ris
Tine grønnsaker i blokk
Bløte opp korn
3
Varme opp flytende og halvfaste retter
Lage omelett og speilegg uten skorpe
Dampe frukt
Koke pasta
4
Dampe grønnsaker, fisk
Tining og oppvarming av dypfryst mat
5
Koke opp store mengder, f.eks. gryterett
Lage saus, f.eks. jevnet saus
eller hollandaise
Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av speilegg.
6
Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av fisk, snitsel, pølse
Steke potetpannekaker, pannekaker osv.
7
Bruning av stek osv. som deretter skal surre i gryte eller
langtidsstekes i ovnen
8
Koke store mengder vann
Koke opp
9
* Disse verdiene er veiledende.
Effekten på induksjonsplaten varierer avhengig av størrelse og materiale på kokekarets bunn. Det er derfor mulig at effekttrinnene kan avvike litt for ditt kokekar. Ved praktisk bruk finner du de optimale innstillingene for ditt kokekar.
24
Betjening
Oppkoksautomatikk
Aktivere oppkoksautomatikken
Viderekokingstrinn
Oppkokstid
i minutter og sekunder (ca.)
1
0 : 15
2
0 : 15
3
0 : 25
4
0 : 50
5
2 : 00
6
5 : 50
7
2 : 50
8
2 : 50
9
-
Når oppkoksautomatikken er aktivert,
varmes kokesonen automatisk opp med
høyeste effekt (hurtigoppkok) og kobles
så tilbake til det valgte trinnet for viderekoking. Oppkokstiden avhenger av
det valgte trinnet for viderekoking (se
tabellen).
^ Vri bryteren mot venstre til den
stopper. Hold den der, til A vises i
displayet.
Hvis du holder bryteren for lenge, vises en L i displayet og sperremekanismen er aktiv (se kapittel "Sperremekanisme").
^ Vri bryteren mot høyre til ønsket viderekokingstrinn.
Hvis du ikke velger viderekokingstrinn i
løpet av 5 sekunder, er ikke oppkoksautomatikken aktiv.
Det er kun mulig å endre viderekokingstrinnet i løpet av 10 sekunder etter
aktivering av oppkoksautomatikken. Etter at denne tiden har gått, vil en endring føre til deaktivering av oppkoksautomatikken.
Under oppkokstiden vises A i displayet.
Ved de høye viderekokingstrinnene er
det kun nødvendig med relativt korte
oppkokstider, da det tomme kokekaret
som regel varmes opp for bruning ved
disse innstillingene.
Hvis kokekaret blir fjernet i løpet av
oppkokstiden, avbrytes oppkoksautomatikken. Den fortsetter hvis kokekaret
settes på kokesonen igjen i løpet av
3 minutter.
25
Betjening
Boosterfunksjon
Kokesonene er utstyrt med enkel- (I) eller TwinBooster (I/II) (se kapittel "Beskrivelse av komfyrtoppene").
Boosterfunksjonen er en effektforsterkning, for å kunne varme opp store
mengder raskt, f.eks. pastavann. Ved
innkobling av booster I og booster II arbeider kokesonene i 10 minutter med
ekstra høy effekt.
Boosterfunksjonen kan kun brukes for
to kokesoner samtidig, en på venstre
og en på høyre side.
Når boostertiden er slutt kobles det automatisk tilbake til trinn 9.
Hvis kokekaret fjernes i løpet av boostertiden, avbrytes boosterfunksjonen.
Den fortsetter, hvis kokekaret settes på
kokesonen igjen i løpet av 3 minutter.
For å få effekten på boosteren, må en
del av effekten fra en annen kokesone
brukes i løpet av boostertiden. Derfor er
to kokesoner forbundet med hverandre,
som vist under:
Eksempel:
Innkobling av booster/TwinBooster trinn
1 fører til følgende for de to kokesonene
som er forbundet med hverandre:
– hvis oppkoksautomatikken er aktivert, blir den deaktivert.
– hvis effekttrinn 9 er innstilt for den kokesonen som er forbundet med kokesonen du kobler inn booster/TwinBooster for, blir effekttrinnet
redusert. I displayet blinker det
reduserte effekttrinnet vekselvis med
C.
Innkobling av TwinBooster trinn 2, fører
til at den kokesonen som er forbundet
med kokesonen du kobler inn
TwinBooster for, blir koblet ut. I displayet blinker 0 vekselvis med C.
26
Betjening
Innkobling av booster I
Utkobling av boosteren
^ Vri bryteren forbi effekttrinn 9 til BI
hhv. BI/II og tilbake til 9.
Du kan koble ut boosteren før tiden.
I kokesonens display vises I og i tillegg
lyser B på driftsindikatoren.
^ Vri bryteren så mange ganger forbi
effekttrinn 9 til BI hhv. BI/II og tilbake
til 9, til symbolet I hhv. II slokner i displayet; eller reduser effekttrinnet.
Innkobling av booster II
^ Vri bryteren forbi effekttrinn 9 til BI
hhv. BI/II og tilbake til 9.
I kokesonens display vises I og i tillegg
lyser B på driftsindikatoren.
^ Vri bryteren på nytt forbi effekttrinn 9
til BI/II og tilbake til 9.
I kokesonens display vises II.
27
Betjening
Varmholding
Tips
Alle kokesonene er utstyrt med en funksjon for å holde maten varm.
Bruk kun kokekar (gryte/panne) for å
holde maten varm. Bruk lokk.
Hvis varmholdingstrinnet er innkoblet,
kobles kokesonen ut etter maksimalt 2
timer.
Det er ikke nødvendig å røre i maten
mens den holdes varm.
Varmholdingstrinnet er beregnet for
å holde maten varm rett etter at den
er tilberedt, altså mens den fortsatt
er varm. Det skal ikke brukes til å
varme opp igjen mat som er blitt
kald!
28
Tapet av næringsstoffer starter med en
gang du begynner å tilberede maten,
og fortsetter under varmholdingen. Jo
lengre maten holdes varm, jo større er
tapet av næringsstoffer. Bruk derfor så
kort varmholdingstid som mulig.
Tips for energisparing
– Kok helst i lukkede gryter eller panner. Da forhindres unødig varmetap.
åpen
lukket
– Velg en liten gryte for små mengder.
En liten gryte trenger mindre energi
enn stor gryte med lite innhold.
– Kok med lite vann.
– Skru tilbake til et lavere effekttrinn i
tide etter oppkok hhv. bruning.
– Koketiden kan reduseres betydelig
ved bruk av trykkoker.
29
Sikkerhetsinnretninger
Sperremekanisme
Sikkerhetsutkobling
For at kokesonene ikke skal kunne
skrus på utilsiktet eller innstillinger forandres, er de utstyrt med en sperremekanisme.
Komfyrtoppen er utstyrt med en sikkerhetsutkobling.
Sperremekanismen kan kun aktiveres
når alle kokesonene er skrudd av.
Sperremekanismen aktiveres og
deaktiveres med den høyre bryteren.
Aktivering
Hvis en kokesone blir varmet opp i
uvanlig lang tid (se tabellen) med uforandret effekttrinn, kobles den automatisk ut.
I displayet blinker C vekselvis med 0.
For å ta kokesonen i bruk igjen, må bryteren først stilles på "0".
Driftsindikatoren og visningen i displayet slokner.
^ Vri bryteren mot venstre til den
stopper og hold den der, til L vises i
displayet.
Effekttrinn
Hver gang du betjener bryteren vises L
i displayet i 3 sekunder.
Maksimal driftstid i
timer
1
10
2
5
3
5
4
4
5
3
6
2
7
2
8
2
9
1
Deaktivering
^ Vri bryteren mot venstre til den
stopper og hold den der, til L slokner
i displayet og 0 vises raskt.
30
Sikkerhetsinnretninger
Overopphetingsbeskyttelse
Alle induksjonsplatene og elektronikken
er utstyrt med en overopphetingsbeskyttelse.
Før induksjonsplaten eller elektronikken
blir overopphetet, setter overopphetingsbeskyttelsen i gang ett av følgende tiltak for den aktuelle kokesonen
eller hele komfyrtoppen:
– En innkoblet boosterfunksjon blir avbrutt.
– Hvis temperaturen fortsetter å stige
etter at effekttilførselen er redusert,
kobles kokesonen ut.
Muligens kobles andre kokesoner ut
kort etter dette.
I displayet blinker C vekselvis med 0.
^ Still bryteren for de(n) aktuelle kokesonen(e) på "0".
Så snart kokesonene er tilstrekkelig avkjølt, kan du ta dem i bruk igjen som
vanlig.
– Det innstilte effekttrinnet blir redusert.
– Hvis det gjelder en induksjonsplate,
kobles komfyrtoppen ut. I displayet
vises en H.
Muligens kobles andre kokesoner ut
kort etter dette.
^ Still bryteren for de(n) aktuelle kokesonen(e) på "0".
Først når H er sloknet, kan kokesonen
tas i bruk igjen som vanlig.
Hvis bryteren ikke stilles på "0", blinker
C og 0 vekselvis i displayet. For å ta kokesonen i bruk igjen, må bryteren først
stilles på "0".
Overopphetingsbeskyttelsen kan utløses hvis
– kokekar uten innhold varmes opp.
– fett eller olje varmes opp ved høyt
effekttrinn.
– undersiden av apparatet ikke har tilstrekkelig lufting.
Hvis overopphetingsbeskyttelsen utløses på nytt, til tross for at årsaken er
fjernet, tilkall service.
– Hvis det gjelder elektronikken, blir effekttilførselen til kokesonene redusert.
Så snart elektronikken er tilstrekkelig
avkjølt, arbeider kokesonene igjen med
den opprinnelige effekten.
31
Rengjøring og stell
,Damprenser må absolutt ikke
brukes til rengjøring av apparatet.
Dampen kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning.
Rengjør hele apparatet etter hver bruk.
La apparatet avkjøles først.
Tørk apparatet etter hver fuktig rengjøring, da unngås kalkavleiringer.
For å unngå skader på overflatene,
ikke bruk
– håndoppvaskmiddel
– rengjøringsmidler som inneholder
soda-, alkali-, ammoniakk-, syre eller
klorid,
– kalkløsende rengjøringsmidler,
– flekk- og rustfjerner,
– skurende rengjøringsmidler, f.eks.
skurepulver, skuremelk,
universalstein,
– løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
– rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin,
– grill- og stekeovnsspray,
– glassrens,
– skurende, harde børster og svamper
(f.eks. grytesvamper) eller brukte
svamper som inneholder rester av
skuremidler,
– spisse gjenstander
(slik at pakningene mellom ramme
og benkeplate ikke blir skadet)
32
Rengjøring og stell
Glasskeramikk
Ikke bruk håndoppvaskmiddel til rengjøring av komfyrtoppen. Da blir ikke
alle flekker og matrester fjernet. Det
vil dannes en usynlig film, som fører
til misfarging av glasskeramikken.
Disse misfargingene kan ikke fjernes.
Rengjør komfyrtoppen regelmessig
med et spesielt rengjøringsmiddel for
glasskeramikk.
Hvis sukker, kunststoff eller aluminiumsfolie havner på komfyrtoppen når
den er varm, skru av apparatet. Skrap
grundig bort slike stoffer fra kokesonen
med en glass-skrape omgående, altså
mens kokesonen fortsatt er varm. Forsiktig, fare for forbrenning!
Rengjør deretter kokesonen når den er
avkjølt, som beskrevet tidligere.
Rustfritt stål
Fjern alle grove tilsmussinger med en
fuktig klut. Smuss som sitter fast fjernes
med en glass-skrape.
Rengjør til slutt komfyrtoppen med
Miele rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål eller et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk (se
kapittel "Ekstrautstyr") og et kjøkkenpapir eller en ren klut. Ikke påfør middelet
når kokesonen er varm, da kan det
oppstå flekker. Følg anvisningene fra
produsenten av rengjøringsmiddelet.
Tørk til slutt over komfyrtoppen med en
fuktig klut og gni den tørr med en ren
klut. Pass på å fjerne alle rester etter
rengjøringsmidler. Ved påfølgende
kokeprosesser vil restene brenne seg
stadig mer fast og skade glasskeramikkflaten.
Et ikke-skurende rengjøringsmiddel for
glasskeramikk og rustfritt stål er egnet
til rengjøring (se kapittel "Ekstrautstyr").
For å forhindre rask tilsmussing igjen,
anbefaler vi et pleiemiddel for rustfritt
stål (se kapittel "Ekstrautstyr").
Påfør middelet i et tynt lag med en myk
klut.
Ikke bruk rengjøringsmidler for rustfritt stål i området rundt tallene og
Miele-logoen. Disse kan bli gnidd
av. Rengjør dette området kun med
en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann.
Flekker som skyldes kalkrester, vann
og aluminium (metallisk skimrende flekker) kan fjernes med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål.
33
Hvis feil oppstår
,Reparasjoner på elektriske ap-
parater skal bare utføres av elektrofagfolk. Ukyndig utførte reparasjoner
kan medføre betydelig fare for brukeren.
Kokesonene blir ikke varme
Undersøk om sikringen i husinstallasjonen er utløst. Aktiver evt. sikringen.
Hvis problemet ikke lar seg løse med
dette, still bryteren på "0" og koble komfyrtoppen fra el-nettet i ca. 1 minutt.
Hvis du fremdeles ikke kan ta komfyrtoppen i bruk, kontakt elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling.
I displayet til en kokesone blinker ß
I displayet til en kokesone blinker C
vekselvis med et effekttrinn
Effekttrinnet ble redusert, fordi boosteren er koblet inn på den kokesonen som
denne kokesonen er forbundet med (se
Kapitel "Boosterfunksjon").
I displayet til en kokesone blinker C
vekselvis med 0
Kokesonen har koblet seg ut, fordi
– trinn II TwinBooster er koblet inn på
den kokesonen som er forbundet
med denne kokesonen (se kapittel
"Boosterfunksjon").
– det ikke er satt på kokekar eller kokekaret ikke er egnet.
– overopphetingsbeskyttelsen er utløst
(se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse").
Undersøk om
– den tomme kokesonen fremdeles
utilsiktet er innkoblet.
– det påsatte kokekaret er egnet for induksjon og er stort nok (se kapittel
"Kokekar").
34
Etter at kokesonen er skrudd på, vises symbolet "d" i noen sekunder i
displayet og kokesonen blir ikke
varm
Demonstrasjonsmodus er aktivert.
For å deaktivere; vri den høyre bryteren
2 x kort mot venstre (<1 sek) til den
stopper, deretter nok en gang, og da
holder du den der i ca. 3 sekunder.
Hvis feil oppstår
Etter at kokesonen er skrudd på, vises en L i displayet i noen sekunder
Boosterfunksjonen blir automatisk
avbrutt for tidlig.
Sperremekanismen er aktivert (se kapittel "Sperremekanisme").
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst
(se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse").
I displayet til en kokesone vises H
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst
(se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse").
Kokesonen arbeider ikke som vanlig
ved det innstilte effekttrinnet.
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst.
(Se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse").
F 47 og F 48 vises vekselvis i displayet
Gitteret til komfyrtoppens vifte er tildekket eller viften er defekt.
Gitteret til komfyrtoppens vifte må ikke
tildekkes. Fjern evt. gjenstander som er
i veien. Hvis feilmeldingen vises igjen,
tilkall service.
Når oppkoksautomatikken er innkoblet, begynner ikke innholdet i kokekaret å koke
Grunnen kan være at
– store mengder matvarer blir varmet
opp.
– kokekaret leder varmen dårlig.
Andre feilmeldinger med FE..vises i
displayet
Velg et høyere trinn for viderekoking eller kok opp på høyeste effekttrinn og
koble så ned manuelt.
Det har oppstått en feil i elektronikken.
Koble komfyrtoppen fra el-nettet i ca.
1 minutt.
Hvis feilen ikke forsvinner etter at du
har koblet strømmen til igjen, tilkall service.
Kjøleviften fortsetter etter utkoblingen
Det er ingen feil! Viften fortsetter til apparatet er avkjølt og kobles så ut automatisk.
En eller flere kokesoner kobler seg
automatisk ut
Sikkerhetsutkoblingen eller
overopphetingsbeskyttelsen er utløst
(se kap. "Sikkerhetsutkobling",
"Overopphetingsbeskyttelse").
35
Ekstrautstyr
Miele har et bredt sortiment av tilbehør og rengjørings- og
pleieprodukter tilpasset ditt apparat.
Disse produktene kan enkelt bestilles i Mieles nettbutikk:
De kan også kjøpes i Mieles deleavdeling eller hos din Mieleforhandler.
Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål
250 ml
Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester
Pleiemiddel for rustfritt stål 250 ml
Enkel fjerning av vannstriper, flekker og fingeravtrykk.
Forhindrer rask tilsmussing igjen
Mikrofiberklut
Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger
36
Sikkerhetsregler for innbygging
For å unngå skader på komfyrtoppen, må den ikke bygges inn før overskapene og ventilatoren er montert.
~ De sikkerhetsavstandene som er
oppført på de påfølgende sidene må
overholdes nøyaktig.
Alle mål er angitt i mm.
~ Finér i benkeplaten må være forarbeidet med varmebestandig lim
(100 °C), for at den ikke skal løsne eller
bli deformert.
Avslutningslistene på vegger må være
varmebestandige.
~ Denne komfyrtoppen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
~ Det må sikres at apparatets tilkoblingsledning ikke blir utsatt for mekaniske belastninger, f.eks. av en skuff.
~ Det er ikke tillatt å montere apparatet over kjøle- og fryseapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler. De til dels høye strålingstemperaturene kan skade slike apparater.
~ Innbygging over en Miele stekeovn
er kun mulig hvis benkeplaten er minst
40 mm høy.
37
Sikkerhetsregler for innbygging
Sikkerhetsavstand ovenfor
Mellom apparatet og en ventilator som
er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt,
overholdes.
Hvis det mangler opplysninger fra produsenten av ventilatoren eller det er
montert lett antennelige materialer over
apparatet (f.eks. en hylle), må denne
avstanden være min. 760 mm.
38
Hvis det i bruks- og monteringsanvisningen er oppgitt forskjellige sikkerhetsavstander for forskjellige apparater under en ventilator, f.eks. wokbrenner og elektrisk komfyrtopp, velg
den største avstanden.
Sikkerhetsregler for innbygging
Sikkerhetsavstand til siden
Ved innbygging av en komfyrtopp kan
det på en side og på baksiden være
skap eller vegger med vilkårlig høyde.
På den andre siden må det ikke være
innredning eller apparater som er høyere enn komfyrtoppen (se tegninger).
På grunn av strålingstemperaturen, må
det være en sikkerhetsavstand på minst
50 mm fra utskjæringen i benkeplaten
til bakveggen.
Anbefales sterkt!
Mellom utskjæringen i benkeplaten og
kjøkkenskapene ved siden av, f.eks. et
høyskap på høyre eller venstre side,
skal følgende sikkerhetsavstander a
overholdes:
40 mm
ved CS 1212 / CS 1212-1
CS 1221 / CS 1221-1
CS 1234 / CS 1234-1
CS 1223
CS 1222
50 mm
ved CS 1112
CS 1122
CS 1134
CS 1326
CS 1327
CS 1411
Anbefales ikke!
100 mm ved CS 1012 / CS 1012-1
150 mm ved CS 1421
CS 1312
CS 1322
200 mm ved CS 1034 / CS 1034-1
250 mm ved CS 1011
CS 1021
Ikke tillatt!
39
Sikkerhetsregler for innbygging
Minsteavstand nedenfor
Mellomhylle
For å sikre luftingen av apparatet, må
det under apparatet være en minsteavstand til en stekeovn, en mellomhylle eller en skuff.
Montering av en mellomhylle under
komfyrtoppen er ikke nødvendig, men
tillatt.
Minsteavstanden fra underkanten av
komfyrtoppen til
– overkanten av en stekeovn må være
15 mm.
– overkanten av en mellomhylle må
være 15 mm.
– Bunnen i en skuff må være 75 mm.
40
I det bakre området må det være en
luftspalte på 10 mm for plassering av
tilkoblingsledningen.
For bedre lufting av komfyrtoppen anbefaler vi en luftspalte på 20 mm foran.
Sikkerhetsregler for innbygging
Sikkerhetsavstand til nisjeplate
Hvis det skal monteres en nisjeplate, må en minimumsavstand mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten overholdes, da høye temperaturer kan forandre eller ødelegge materialer.
Ved en nisjeplate av brennbare materialer (f.eks. tre) må minimumsavstanden e
mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm.
Ved en nisjeplate av ikke brennbare materialer (f.eks. metall, naturstein, keramiske fliser) må minimumsavstanden e mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm minus tykkelsen på nisjeplaten.
Eksempel: Tykkelse på nisjeplaten 15 mm
50 mm - 15 mm = minimumsavstand 35 mm
a Murverk
b Nisjeplate
Mål x = tykkelse på nisjeplaten
c Benkeplate
d Utskjæring i benkeplaten
e Minimumsavstand
ved brennbare materialer 50 mm
ved ikke brennbare materialer 50 mm - mål x
41
Apparat- og innbyggingsmål
a Klemfjærer
b Foran
c Innbyggingshøyde
d Innbyggingshøyde tilkoblingsboks med tilkoblingsledning, L = 2000 mm
42
Klargjøring av benkeplaten
^ Skjær ut benkeplaten for ett eller flere
apparater iht. målskissen.
Ta hensyn til minsteavstanden til
bakveggen og til en sidevegg på
høyre eller venstre side.
Se kapittel "Sikkerhetsregler for innbygging".
^ For benkeplater av tre: forsegl snittflatene med spesiell lakk, silikongummi eller støpeharpiks, for å unngå
oppsvulming på grunn av fuktighet.
De anvendte materialene må være
temperaturbestandige.
Pass på at slike midler ikke havner
på benkeplatens overflate.
Hvis det blir fastslått ved innbyggingen at rammepakningen ikke ligger riktig inntil benkeplaten ved hjørnene, kan hjørneradiene, ß R4, bearbeides forsiktig med en stikksag.
43
Innbygging av flere apparater
Ved innbygging av flere enn ett apparat, må det monteres en mellomlist b mellom
de enkelte apparatene.
Se kapittel "Festing av klemfjærer og mellomlister".
Utskjæring i benkeplaten
- to apparater
Utskjæring i benkeplaten
- tre apparater
Ved innbygging av to apparater, er
bredden på utskjæringen i benkeplaten
D, målene A og C.
Ved innbygging av tre apparater, er
bredden på utskjæringen i benkeplaten
D, målene A og B og C.
A = Apparatbredde (288 mm eller 380 mm eller 576 mm) minus 8 mm
B = Apparatbredde (288 mm eller 380 mm eller 576 mm)
C = Apparatbredde (288 mm eller 380 mm eller 576 mm) minus 8 mm
D = Bredde på utskjæringen i benkeplaten
Ved innbygging av flere enn tre apparater, må den aktuelle
apparatbredden B (288 mm eller 380
mm eller 576 mm) for hvert ekstra apparat legges til målene A og B og C.
44
Innbygging av flere apparater
Utregningseksempler for utskjæring i benkeplaten ved innbygging av tre
apparater
A
Apparatbredde
minus 8
B
Apparatbredde
C
Apparatbredde
minus 8
D
Utskjæring i
benkeplaten
280
288
280
848
280
380
372
1032
280
576
568
1424
372
288
280
940
372
380
372
1124
372
576
568
1516
568
288
280
1136
568
380
372
1320
568
-
568
1136
Alle mål i mm.
45
Innbygging av flere apparater
a Klemfjærer
b Mellomlister
c Mellomrom mellom list og benkeplate
d Deksel
Festingen av klemfjærene a og mellomlistene b vises for tre apparater på tegningen.
For hvert ekstra apparat er en ekstra mellomlist nødvendig. Posisjonen for festingen av en ekstra mellomlist, er avhengig av apparatbredden B (288mm / 380mm /
576mm).
46
Festing av klemfjærer og mellomlister
Benkeplate av tre
^ Legg de medfølgende klemfjærene
a og mellomlistene b på de merkede stedene på den øvre kanten i utskjæringen.
^ Fest klemfjærene og mellomlistene
med de vedlagte skruene
3,5 x 25 mm.
47
Festing av klemfjærer og mellomlister
Benkeplate av naturstein
Skruene behøves ikke for benkeplater av naturstein.
^ Smør silikon på sidekantene og underkanten av klemfjærene a og mellomlisten b.
^ Fyll mellomrommet e mellom listene
og benkeplaten med silikon.
^ Posisjoner og fest klemfjærene a og
mellomlistene b med kraftig, dobbeltsidig tape c.
48
Innsetting av apparatet/apparatene
^ Før apparatets nettledning nedover
gjennom utskjæringen i benkeplaten.
^ Legg først forsiden av apparatet i utskjæringen i benkeplaten.
^ Trykk apparatet jevnt nedover med
begge hendene til det tydelig fester
seg. Pass på at apparatets pakning
ligger inntil på benkeplaten. Bare da
er det garantert tetningseffekt på alle
sider. Ikke bruk fugetetningsmiddel!
^ Skyv det innebygde apparatet til siden, til hullene i mellomlistene er synlige.
^ Legg det neste apparatet, start med
forsiden, i utskjæringen i benkeplaten.
^ Koble apparatet/apparatene til
el-nettet (se kapittel "Elektrotilkobling").
^ Test apparatets/apparatenes funksjon.
Apparatene kan tas ut med spesialverktøy.
Apparatene kan også trykkes ut nedenfra. Vær oppmerksom på at det
bakre området skal trykkes ut først.
^ Fest dekselet d i hullene i mellomlisten b.
49
Generelle innbyggingsråd
Tetning mellom apparat og
benkeplate
Tetningsbåndet under kanten på apparatets overdel sikrer tilstrekkelig tetning
mot benkeplaten
Apparatet må ikke tettes med ekstra
fugetetningsmiddel (f.eks. silikon).
Da kan apparatet og benkeplaten bli
skadet, dersom apparatet må tas ut.
50
Flislagt benkeplate
Fugen a og det skraverte området under rammen til apparatet må være glatt
og jevnt, slik at rammen ligger jevnt og
tetningsbåndet under kanten til apparatets øvre del gir tilstrekkelig tetning
mot benkeplaten.
Elektrotilkobling
Totaleffekt
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke
overtar noe ansvar for indirekte eller
direkte skader som oppstår på
grunn av ukyndig utført montering
eller feil tilkobling.
Se typeskiltet
Tilkobling og sikring
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for
skader som skyldes manglende eller
brutt jordledning (f.eks. elektrisk
støt).
De nødvendige tilkoblingsdata finner
du på typeskiltet.
Disse dataene må stemme overens
med dataene for el-nettet.
Spenning AC 230 V / 50 Hz
Berøringsbeskyttelsen mot strømførende deler må være sikret etter
monteringen!
Tilkoblingsmulighetene finner du på tilkoblingsskjemaet.
Apparatet skal kobles til el-nettet av en
elektrofagmann som følger gjeldende
forskrifter.
Jordfeilbryter
For å øke sikkerheten, anbefales å
koble en jordfeilbryter med en utløserstrøm på 30 mA til apparatet.
51
Elektrotilkobling
Skilleanordninger
Utskiftning av tilkoblingsledningen
Apparatet må kunne kobles fra nettet
på alle poler med skilleanordninger! (I
frakoblet tilstand må det være en kontaktavstand på minst 3 mm!) Skilleanordningene er overstrømvern og jordingsbrytere.
Hvis tilkoblingsledningen skal skifte ut,
må den skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning av type H 05 VV-F
(PVC-isolert), som kan kjøpes hos
Miele.
Tilkoblingsledningen må bare skiftes ut
av produsenten, servicefolk som er autorisert av produsenten eller elektrofagfolk. Nødvendige tilkoblingsdata finner
du på typeskiltet.
Skille apparatet fra el-nettet
Hvis apparatets strømkrets skal skilles
fra el-nettet, gjør følgende – avhengig
av installasjon:
– Stikkontakt/støpsel
Ta ut støpselet.
eller:
– Smeltesikringer
Ta sikringsinnsatsene helt ut av
skruekappene.
eller:
Tilkoblingsskjema
a b c
L1
– Jordfeilbryter
Skru hovedbryteren fra 1 (på) til 0
(av) eller trykk kontrolltasten.
L3
52
N
200 - 240 V~
200 - 240 V~
a b c
L1
L2
d
-
N
(L3)
200 - 240 V~
200 - 240 V~
a b c
L1
d
N
(L2)
200 - 240 V~
Etter atskillelsen må nettet sikres
mot gjeninnkobling.
-
200-240 V~
– Sikrings-skrueautomater
Trykk kontrollknappen (rød) til midtknappen (sort) spretter ut.
eller:
– Innbyggings-sikringsautomater
Sikring, min. type B eller C !):
Still vippearmen fra 1 (på) til 0 (av).
eller:
L2
d
-
Service / typeskilt / garanti
Ved feil som du ikke kan rette på selv, kontakt:
– Miele-forhandleren eller
– Mieles serviceavdeling.
Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen.
Serviceavdelingen trenger apparatets modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer.
Begge opplysningene finner du på det vedlagte typeskiltet.
Fest det vedlagte typeskiltet her. Pass på at modellbetegnelsen stemmer overens
med modellbetegnelsen på forsiden av denne bruksanvisningen.
Garantitid og garantibetingelser
Garantitiden er 2 år. Nærmere informasjon finner du i garantibetingelsene.
53
54
55
Rett til endringer forbeholdes / 4711
M.-Nr. 07 938 600 / 03
Download PDF

advertising