Sharp | SJ-63M-GY | SJ-WM322T Operation-Manual PL

REFRIGERATOR-FREEZER
OPERATION MANUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
FRIGORIFICO-CONGELADOR
MANUAL DE MANEJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FRIGORÍFICO-CONGELADOR
FUNCIONAMENTO MANUAL . . . . . . . . . . . . . 24
ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . 34
CHŁODZIARKO - ZAMRAŻARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
HŰTŐSZEKRÉNY-FAGYASZTÓ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FRIGIDER-CONGELATOR
MANUAL DE UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . 64
CHLADNIČKA-MRAZÁK
NÁVOD K OBSLUZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
CHLADNIČKA-MRAZNIČKA
NÁVOD NA OBSLUHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ŠALDYTUVAS - ŠALDIKLIS
EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . 94
LEDUSSKAPIS – SALDĒTĀJKAMERA
ROKASGRĀMATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
KÜLMIK-SÜGAVKÜLMIK
KASUTUSJUHEND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
HLADILNIK-ZAMRZOVALNIK
PRIROČNIK Z NAVODILI ZA DELOVANJE . . 124
ХЛАДИЛНИК – ФРИЗЕР
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА . . . . . . . . . . . . 134
Device of this mark is a trademark of
Sharp Corporation.
Plasmacluster is a registered trademark
or a trademark of Sharp Corporation.
SJ-WM322T
(B134)P1_Hyosi.indd
1
2010/09/30
11:23:46
CONTENTS
• DUAL SWING DOOR ............................................... 4
• WARNING ................................................................ 5
• CAUTION ................................................................. 5
• INSTALLATION ........................................................ 6
• DESCRIPTION ......................................................... 7
• OPERATION ............................................................ 8
• STORING FOOD .................................................... 12
• CARE AND CLEANING.......................................... 13
• BEFORE YOU CALL FOR SERVICE..................... 13
CONTENIDO
• PUERTA DE APERTURA DUAL ............................ 14
• ADVERTENCIA ...................................................... 15
• PRECAUCION........................................................ 15
• INSTALACION........................................................ 16
• DESCRIPCION....................................................... 17
• FUNCIONAMIENTO ............................................... 18
• PARA ALMACENAR LOS ALIMENTOS ................ 22
• CUIDADOS Y LIMPIEZA ........................................ 23
• ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TECNICO ..... 23
ÍNDICE
• PORTA DE ROTAÇÃO DUPLA ............................. 24
• AVISO..................................................................... 25
• CUIDADO ............................................................... 25
• INSTALAÇÃO ......................................................... 26
• DESCRIÇÃO .......................................................... 27
• FUNCIONAMENTO ................................................ 28
• CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS ........................ 32
• CUIDADOS E LIMPEZA ......................................... 33
• ANTES DE CHAMAR PELO SERVIÇO DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ....................................... 33
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• ΠΟΡΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ............................ 34
• ΠΡΟΣΟΧΗ .............................................................. 35
• ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ...................................... 35
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ...................................................... 36
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ........................................................... 37
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ........................................................... 38
• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ....................................... 42
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ............................ 43
• ΠΡΙΝ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ................................ 43
SPIS TREŚCI
• DRZWI OTWIERANE NA DWIE STRONY............. 44
• OSTRZEŻENIE ...................................................... 45
• ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ...................................... 45
• INSTALACJA .......................................................... 46
• OPIS CZĘŚCI ......................................................... 47
• OBSŁUGA .............................................................. 48
• PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI ........................ 52
• CZYSZCZENIE LODÓWKI..................................... 53
• ZANIM WEZWIESZ SERWIS ................................. 53
TARTALOMJEGYZÉK
• KÉTIRÁNYÚ AJTÓNYITÁS .................................... 54
• FIGYELMEZTETÉS................................................ 55
• VIGYÁZAT .............................................................. 55
• ÜZEMBE HELYEZÉS ............................................. 56
• LEÍRÁS ................................................................... 57
• MŰKÖDTETÉS....................................................... 58
• ÉLELMISZER-TÁROLÁS ....................................... 62
• ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS ........................................ 63
• MIELŐTT SZERVIZHEZ FORDULNA .................... 63
CUPRINS
• UŞĂ CU DESCHIDERE DUBLĂ ............................ 64
• AVERTISMENTET ................................................. 65
• PRECAUŢII ............................................................ 65
• INSTALARE............................................................ 66
• DESCRIERE........................................................... 67
• FUNCŢIONAREA ................................................... 68
• PĂSTRAREA ALIMENTELOR ............................... 72
• ÎNGRIJIRE ŞI CURĂŢARE..................................... 73
• ÎNAINTE DE A CHEMA SERVICIUL DE DEPANARE ..... 73
OBSAH
• DVEŘE S OBOUSTRANNÝM OTVÍRÁNÍM ........... 74
• BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.................................... 75
• UPOZORNĚNÍ........................................................ 75
• INSTALACE............................................................ 76
• POPIS..................................................................... 77
• OBSLUHA .............................................................. 78
• ULOŽENÍ POTRAVIN............................................. 82
• PÉČE A ČIŠTĚNÍ ................................................... 83
• NEŽ ZAVOLÁTE OPRAVÁŘE................................ 83
OBSAH
• OBOJSTRANNE OTVÁRATEĽNÉ DVERE ............ 84
• UPOZORNENIE ..................................................... 85
• POZOR ................................................................... 85
• INŠTALÁCIA........................................................... 86
• POPIS..................................................................... 87
• PREVÁDZKA .......................................................... 88
• SKLADOVANIE POTRAVÍN ................................... 92
• STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE ............................. 93
• SKÔR NEŽ ZAVOLÁTE DO SERVISU .................. 93
TURINYS
• IŠ DVIEJŲ PUSIŲ ATIDAROMOS DURYS............ 94
• ĮSPĖJIMAS ............................................................. 95
• ATSARGUMO PRIEMONĖS .................................. 95
• INSTALIAVIMAS .................................................... 96
• APRAŠYMAS ......................................................... 97
• APTARNAVIMAS ................................................... 98
• MAISTO LAIKYMAS ............................................. 102
• PRIEŽIŪRA IR VALYMAS .................................... 103
• PRIEŠ SKAMBINANT Į APTARNAVIMO SKYRIŲ .... 103
2
(B134)_BOOK-W.indb
2
2010/09/28
16:56:21
Dziękujemy Ci bardzo za zakupienie wyrobu firmy SHARP. Aby zapewnić sobie jak
najwięcej korzyści z nowej lodówki SHARP, prosimy, abyś przed podjęciem eksploatacji
dokładnie przeczytał niniejszą instrukcję obsługi.
Tylko do użytku domowego.
DRZWI OTWIERANE NA DWIE STRONY
Drzwi mogą zostać otwarte z prawej lub lewej strony.
Podobnie drzwi zamrażarki.
Zamykanie drzwi
Przytrzymaj rączkę, aby otworzyć lub zamknąć drzwi.
Popchnij drzwi do końca, tak by były w pełni zamknięte,
gdyż nie mają one funkcji samozamykania. Jeśli w trakcie
zamykania puścisz rączkę, drzwi mogą pozostać do połowy
otwarte. Zimne powietrze może
uciekać gdy drzwi są do połowy
otwarte. Drzwi można otworzyć
z przeciwnej strony jedynie jeśli
zostały one w pełni zamknięte.
OSTRZEŻENIE
■ Pod następującymi warunkami: nie zamykaj ani
nie otwieraj drzwi z użyciem siły. Podobnie drzwi
zamrażarki.
Drzwi mogą spaść i może to spowodować ryzyko obrażeń.
• Jeśli pewne przedmioty w drzwiach.
części)
(
• Jeśli trudno otworzyć drzwi.
Otwórz drzwi z przeciwnej strony i sprawdź, czy jakiś
przedmiot w nich nie utknął.
Spód
lodówki
■ Nie wkładaj dłoni i stóp pod otwarte drzwi. Zachowaj
szczególną ostrożność wobec części mechanicznych.
(Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń wywołanych
złapaniem palca w tej sekcji.)
Części mechaniczne
UWAGA
• Nie wkładaj rąk po przeciwnej stronie
w celu otwarcia drzwi.
Twoje palce mogą zostać przytrzaśnięte
przez drzwi.
• Nie ciągnij za obydwie rączki w tym
samym czasie. Rączki mogą się urwać.
• Nie niszcz lub nie wkładaj przedmiotów
w części mechaniczne zainstalowane
na komorze i drzwiach. Spowoduje to
problemy z otwieraniem i zamykaniem
drzwi.
• Nie wkładaj przedmiotów w uchwyt rolki. Drzwi nie będzie
można zamknąć.
• Nie wypełniaj olejem mechanicznych części komory, drzwi,
rolek i uchwytów rolek Zależnie od rodzaju oleju może to
powodować pęknięcia plastiku.
• Nie stawaj na uchwycie rolek komory zamrażarki.
Lodówka może się przewrócić lub uchwyt rolki może ulec
uszkodzeniu.
Zniszczenie uchwytu wałeczka prowadzi do trudności
w otwieraniu i zamykaniu drzwi.
Części mechaniczne
(To samo dotyczy otwierania z lewej strony.)
Struktura
Mechanizmy drzwi
(Zainstalowane w czterech
rogach każdych drzwi)
Mechanizmy korpusu
(Zainstalowane w 4 rogach
każdej komory.)
Rolki
(2 sztuki)
Uchwyt rolki
Stabilizator
Bolec
Uchwyt rolki
Rolki (2 sztuki)
Rolka i uchwyt rolki
Ułatwiają otwieranie i zamykanie
drzwi.
44
(B134)_BOOK-E.indb
44
2010/09/28
17:34:54
OSTRZEŻENIE
■ Nie przechowuj silnie lotnych i łatwopalnych materiałów
takich jak eter, benzyna, gaz propan, aerozole
w pojemnikach, klejów, czystego alkoholu etc.
Materiały te mogą eksplodować.
■ Nagromadzenie się kurzu na wtyczce przewodu zasilającego
może spowodować pożar. Dokładnie wycieraj kurz.
■ Nie próbuj zmieniać konstukcji niniejszej lodówki. Aby
uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
wypadku.
■ Dopilnuj by lodówka nie stanowiła zagrożenia dla
dzieci podczas przechowywania do utylizacji (np.
usuń magnetyczne uszczelki drzwi, żeby zapobiec
ewentualnemu zatrzaśnięciu dziecka.)
■ Lodówkę należy usunąć w odpowiedni sposób. Należy
dostarczyć lodówkę do punktu recyklingu przystosowanego
do obróbki palnych i wybuchowych gazów.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
■ Nie dotykaj zespołu sprężarki ani części zewnętrznych,
ponieważ nagrzewają się one podczas pracy lodówki, a
metalowe brzegi mogą spowodować uszkodzenie ciała.
■ Nie należy dotykać żywności ani metalowych pojemników
w komorze zamrażarki wilgotnymi rękami. Może to
spowodować odmrożenie.
■ Nie korzystaj z przedłużacza ani wtyczek rozdzielających.
■ Nie stawiaj napojów w butelkach ani napojów w puszkach
w zamrażarce, ponieważ mogą pęknąć po zamrożeniu.
■ Sprawdź, czy przewód zasilania nie został uszkodzony
podczas instalacji lub transportu. Jeśli wtyczka lub
przewód zasilania są luźne, nie podłączaj wtyczki do
gniazdka. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
■ Gdy odłączasz lodówkę od sieci, ciągnij za wtyczkę a nie
za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
■ System chłodzący znajdujący się z tyłu i wewnątrz lodówki
wykorzystuje płyn chłodzący. Nie należy dotykać systemu
chłodzącego ostrymi przedmiotami.
■ Jeśli uszkodzisz izolację przewodu zasilającego, musisz
wymienić go w autoryzowanym punkcie SHARP, ponieważ
wymagany jest specjalny przewód.
■ W przypadku ulatniania się gazu, dokładnie wywietrz
pomieszczenie otwierając okna itp. Nie dotykaj lodówki ani
gniazdka elektrycznego w ścianie.
■ Nie stawiaj na lodówce przedmiotów niestabilnych lub
zawierających płyn.
■ Opisywana lodówka nie jest przeznaczona do użytku
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub bez
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są
one nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat
korzystania z lodówki przez osobę odpowiadającą za ich
bezpieczeństwo. Małe dzieci powinny korzystać
z lodówki pod nadzorem zapewniającym, że dzieci nie
będą wykorzystywały lodówki do zabawy.
Informacje dla użytkowników (prywatne gospodarstwa domowe) dotyczące
usuwania odpadów
1. W krajach Unii Europejskiej
Uwaga: Państwa produkt
oznaczony jest tym
symbolem. Oznacza
to, że zużytego sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego nie
należy łączyć z odpadami
z gospodarstw domowych.
Dla tego typu produktów
istnieje odrębny system
zbiórki odpadów.
Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników
na śmieci!
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami
prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa
domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach*
można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod
warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt.
*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory,
należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.
Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić,
że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec
potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które
w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.
2. Kraje pozaunijne
Jeśli chcą Państwo pozbyć się produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi
i uzyskać informacje na temat prawidłowej metody usunięcia produktu.
Szwajcaria: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie zwrócić do punktu
sprzedaży, nawet jeżeli nie dokonuje się zakupu nowego urządzenia. Inne punkty zbiórki
odpadów są wymienione na witrynach internetowych www.swico.ch i www.sens.ch.
45
(B134)_BOOK-E.indb
45
2010/09/28
17:35:04
INSTALACJA
Przed transportem
OSTRZEŻENIE
■ Nie instaluj lodówki w wilgotnym lub mokrym miejscu
może to spowodować uszkodzenie izolacji
i nieszczelność. Wilgoć może ponadto osadzać się na
ścianie komory i spowodować korozję.
• Wytrzyj do sucha tacę zbierającą wodę. Przed wytarciem
wody poczekaj przynajmniej godzinę od wyciągnięciu wtyczki,
gdyż jednostka cyklu chłodzenia jest bardzo rozgrzana. (Taca
zbierająca wodę znajduje się z tyłu produktu.)
Należy zachować odpowiednią przestrzeń wokół lodówki
1 pozwalającą
na wentylację.
• Na rysunku przedstawiono minimalną wymaganą
przestrzeń do instalacji lodówki. Zużycie energii zależy
od ilości wolnego miejsca.
• Przy zachowaniu większej przestrzeni, lodówka może
zużywać mniejszą ilość energii.
• Korzystanie z lodówki w przestrzeni mniejszej niż
pokazana na rysunku poniżej może spowodować
wzrost temperatury wewnątrz, hałas i awarię.
90 mm lub więcej
60 mm
więcej
1300 mm
60 mm
lub więcej
60 mm lub
Taca zbierająca
wodę
UWAGA
• Nie wyginaj ani nie niszcz przewodów znajdujących się po
wewnętrznej stronie tacy zbierającej wodę. Może to prowadzić
do awarii.
Podczas transportu
• Kółka pozwalają na przestawianie lodówki.
• Przenoś lodówkę trzymając ją za uchwyty z tyłu i na spodzie.
lub więcej
1350 mm
Typ wolnostojący
2
Użyj dwóch regulowanych przednich nóżek, żeby
zapewnić stabilne ustawienie lodówki na podłodze.
tył
spód
Kółka (4 sztuki)
Jeśli drzwi się ciężko otwierają
Regulowane nóżki
Nasuń osłonę (dostarczoną w zestawie - wewnątrz
3 komory
lodówki) na przednie nóżki regulowane.
Osłona nóżek
UWAGA
•
•
•
•
Ustaw swoją lodówkę tak, by wtyczka była łatwo dostępna.
Nie narażaj lodówki na bezpośrednie światło słoneczne.
Nie umieszczaj lodówki blisko obiektów wydzielających ciepło.
Nie ustawiaj bezpośrednio na ziemi. Zapewnij odpowiednią
podstawę.
Przed rozpoczęciem obsługi lodówki
Jeśli jedna strona drzwi jest zbyt ciężka
• Jeśli lewa strona jest zbyt ciężka, obniż prawą stronę za
pomocą regulowanej nóżki.
(Dopóki przeciwna strona regulowanych nóżek nie oprze
się nieznacznie na podłodze.)
Cięższa
strona
Regulowane
nóżki
• Jeśli prawa strona jest zbyt ciężka, obniż lewą stronę za
pomocą regulowanej nóżki.
Jeśli obie strony są ciężkie
• Gdy lodówka jest pochylona wstaw drewnianą deskę
(stosunkowo szeroka) pomiędzy tył lodówki a podłogę
celem dostosowania pochylenia.
Przód
Tył
Drewniana deska
(stosunkowo szeroka)
Wyczyść części wewnętrzne ściereczką zwilżoną ciepłą
wodą. Jeśli używasz wody z mydłem, po umyciu dokładnie
zmyj ją czystą wodą.
46
(B134)_BOOK-E.indb
46
2010/09/28
17:35:07
OPIS CZĘŚCI
25
19
20
21
1
2
3
22
4
5
6
7
8
Sekcja o obniżonej
temperaturze
9
11
11
12
13
15
14
23
24
25
16
17
18
1. Oświetlenie LED
2. Panel chłodzenia hybrydowego
(panel aluminiowy)
Panel chłodzony jest od tyłu, tym samym pośrednio chłodzi
komorę lodówki. W ten sposób żywność chłodzona jest
delikatnie bez narażania na strumienie zimnego powietrza.
3. Półki lodówki (2 sztuki)
4. Półka na owoce i warzywa
Możesz regulować przepływ powietrza
do pojemnik na warzywa poruszając
dźwignię wentylacyjną w prawo lub
w lewo.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
Pojemnik na owoce i warzywa
Przegroda
Półka
Przedział o obniżonej temperaturze
Panel sterujący
Kostkarka do lodu
Pokrętło
1) Foremek do wytwarzania lodu nie
należy napełniać nadmierną ilością
wody, ponieważ po zamrożeniu
kostki będą pozlepiane.
2) Gdy lód jest gotowy, obróć pokrętło
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
aby opróżnić foremki do zbiornika na Zbiornik lodu
lód w komorze zamrażarki.
UWAGA
11.
12.
13.
14.
Nie rób lodu w pojemniku na lód, ani nie nalewaj do
niego oleju. Pojemnik na lód może pęknąć.
Zbiornik lodu
Pojemnik zamrażarki (górny)
Pojemnik zamrażarki (środkowy)
Pojemnik zamrażarki (dolny)
15.
16.
17.
18.
19.
21.
21.
22.
23.
Półka zamrażarki
Osłona nóżek
Kółka (4 sztuki)
Nóżki regulacyjne (2 sztuki)
Pokrywa pojemnika
Uniwersalny pojemnik
Foremka do przechowywania jajek
Pojemniki w drzwiach (2 sztuki)
Ogranicznik butelek / stojak
Chroni butelki itp. przed upadkiem.
Podłużne produkty żywnościowe mogą
być również przechowywane wewnątrz.
24. Pojemnik na butelki
25. Uszczelki drzwi magnetycznych (2 sztuki)
Urządzenie dezodoryzujące
Katalizator dezodorujący znajduje się na przewodach zimnego
powietrza. Nie ma potrzeby jego czyszczenia ani obsługi.
Więcej żywności może być przechowywane poprzez
usunięcie akcesoriów wskazanych na poniższym rysunku.
Przedział o obniżonej
temperaturze, kostkarka do
lodu, zbiornik lodu, pojemnik
zamrażarki (górny i środkowy)
• Jeśli lodówka jest włączona
z wyjętymi tymi akcesoriami,
będzie pracować w najbardziej
energooszczędnych warunkach.
• Nie wolno demontować pojemnik
zamrażarki (dolney).
47
(B134)_BOOK-E.indb
47
2010/09/28
17:35:09
OBSŁUGA
1
Panel sterujący
4
5
2
3
6
1. Wyświetlacz ustawienia temperatury
Wyświetlana jest temperatura ustawiona w komorach. Nie
jest to rzeczywista temperatura panująca w komorach.
2. Wyświetlacz kontroli temperatury
Istnieje możliwość ustawienia temperatury w chłodziarce
i zamrażarce. Po wybraniu żądanego przedziału,
w którym temperatura ma zostać zmienona, świeci
odpowiedni wskaźnik temperatury.
3. Wyświetlacz ikon funkcji
Wyświetlane są ikony aktywnych funkcji.
Jonizator „Plasmacluster”
Awaria zasilania
4. Wskaźnik ustawienia trybu obniżonego
zużycia energii
Pokazuje, że tryb obniżonego zużycia energii jest "WŁĄCZONY".
5. Wskaźnik ustawienia sygnału dźwiękowego
Wskaźnik pokazuje, że sygnał dźwiękowy jest
„WYŁĄCZONY”.
7
8
9
6. Wskaźnik alarmu drzwi
Wskaźnik pokazuje, że alarm drzwi jest „WŁĄCZONY”.
7. Przycisk wyboru
Przyciśnij, aby wybrać ikony i sygnał alarmu drzwi.
8. Przyciski
/
9. Przycisk
(Enter)
Przyciśnij, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ funkcję lub
ustawić temperaturę.
Zatwierdź ustawienia.
UWAGA
• Funkcje uruchamiają się
automatycznie - patrz rysunek po
prawej po włożeniu wtyczki do
gniazdka elektrycznego. (Początkowe ustawienie: alarm drzwi
„WŁĄCZONY”)
• Jeśli panel nie jest obsługiwany przez 1 minutę, wyświetlacz
automatycznie powróci do początkowych ustawień. Dodatkowo
wyświetlacz zostanie wyłączony, gdy powyżej 1 minuty.
• Jeśli którykolwiek z przycisków zostanie naciśnięty,
wyświetlacz pulsuje jeden raz i pokazuje pierwotne
ustawienia. Jeśli lodówka przerywa pracę z powodu awarii
zasilania, w czasie przywracania zasilania wyświetlacz
pokazuje to samo co przed awarią.
Jonizator „Plasmacluster”
Generator wewnątrz lodówki uwalnia jony Plasmacluster będące mieszaniną jonów
dodatnich i ujemnych. Jony Plasmacluster zapobiegają tworzeniu się pleśni.
1
pleśń
1 Naciśnij przycisk wyboru i wybierz ikonę Plasmacluster.
3 Naciśnij przycisk „
2
3
”.
Pulsuje
przycisk
.
2 [Naciśnij
: ON (WŁĄCZONY),
: OFF (WYŁĄCZONY) ]
Wyłączenie funkcji
W taki sam sposób jak uruchomienie funkcji.
Przyciśnij klawisz
w punkcie 2.
UWAGA
• Może pojawić się słaby zapach w lodówce. To jest zapach
ozonu wytwarzanego przez jonizator. Ilość ozonu jest
minimalna i szybko rozkłada się w lodówce.
48
(B134)_BOOK-E.indb
48
2010/09/28
17:35:12
Regulacja temperatury
Lodówka kontroluje temperaturę automatycznie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wyreguluj
temperaturę jak podano poniżej.
1
2
3
Komora lodówki
Komora zamrażarki
Temperaturę można regulować w zakresie od 0°C do 6°C,
ze skokiem co 1°C.
Naciśnij wybrany przycisk i wybierz ikonę
.
Temperaturę można regulować w zakresie od -13°C do
-21°C, ze skokiem co 1°C.
Naciśnij przycisk wyboru i wybierz ikonę
.
1
Pulsuje
1
Pulsuje
przycisk
/
2 Naciśnij
: zwiększanie,
[
3 Naciśnij przycisk „
i ustaw temperaturę.
: zmniejszanie ]
”.
przycisk
/
2 Naciśnij
: zwiększanie,
[
3 Naciśnij przycisk „
i ustaw temperaturę.
: zmniejszanie ]
”.
Zaawansowane ustawienia komory lodówki
Temperatura komory lodówki może być zmieniana ze skokiem co 0,5°C według poniższych czynności od 1 do 3.
11 Wybierz ikonę .
21 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub dłużej.
31 Ustaw temperaturę w ten sam sposób według punktów od 2 do 3.
Powtórz czynności 1 do 2 po raz kolejny, jeśli chcesz ustawić temperaturę
ze skokiem o 1°C.
49
(B134)_BOOK-E.indb
49
2010/09/28
17:35:15
1
Awaria zasilania
Gdy ta funkcja jest włączona, będzie wskazywać wzrost
temperatury wnętrza spowodowany przez awarię zasilania
i inne czynniki.
Naciśnij przycisk wyboru, żeby wybrać ikonę awarii
1 zasilania.
(ikona jest pomarańczowa)
2
3
Alarm drzwi
• Jeśli drzwi lodówki są otwarte w lewą stronę będzie
słychać alarm.
• Sygnał alarmu drzwi rozlega się po upłynięciu minuty od
otwarcia drzwi; sygnał rozlega się ponownie po kolejnej
minucie (za każdym razem jest to pojedynczy sygnał).
• Jeżeli drzwi pozostają otwarte przez około 3 minuty,
sygnał alarmu zmieni się na ciągły.
• Na początku alarm drzwi jest ustawiony na „WŁĄCZONY”.
Aby wyłączyć funkcję
przycisk
.
2 [Naciśnij
: ON (WŁĄCZONY),
3
Naciśnij przycisk „
Pulsuje
przycisk wyboru i wybierz wskaźnik alarmu
1 Naciśnij
drzwi tak, jak na poniższym rysunku.
Pulsuje
: OFF (WYŁĄCZONY) ]
”.
2
Wskaźnik alarmu drzwi
Naciśnij przycisk
.
: ON (WŁĄCZONY),
[
3 Naciśnij przycisk „
: OFF (WYŁĄCZONY) ]
”.
Wyłączenie funkcji
W taki sam sposób jak uruchomienie funkcji.
w punkcie 2.
Przyciśnij klawisz
Wskazanie zniknie
Wskaźnik awarii zasilania
• Jeśli w czasie przywracania zasilania temperatura lodówki
i zamrażarki będzie wyglądać następująco (R: powyżej
7°C, F: poniżej -10°C), ikona awarii zasilania będzie
powoli pulsować.
Włączenie funkcji
W taki sam sposób jak wyłączenie funkcji.
w punkcie 2.
Przyciśnij klawisz
Pulsuje
powoli
• Sprawdź jakość pożywienia przed spozyciem.
Wyłączenie pulsowania wskźników
Naciśnij przycisk
Pokazuje, że alarm drzwi jest
„WŁĄCZONY”.
, gdy ikony pulsują.
51
(B134)_BOOK-E.indb
50
2010/09/28
17:35:17
Ustawienie sygnału dźwiękowego
Użyj tej funkcji, by ustawić dźwięk operacji.
1
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy
1 przyciski
i
.
1
Żeby ustawić dźwięk na „WŁĄCZONY”
Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy
i
.
przyciski
Bip bip bip
Bip bip bip
Pokazuje, że dźwięk jest „WYŁĄCZONY”.
Wskazanie zniknie
Oszczędzanie energii
Użyj tej funkcji, jeśli chcesz zmienić tryb pracy na energooszczędny.
1
Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy
1 przyciski
i
.
1
UWAGA
• Gdy ta funkcja jest włączona, temperatura wewnątrz komór
lodówki i zamrażarki będzie wyższa niż ustawiona, według
następującej reguły (R: około 1°C, F: około 2°C).
Powyższe temperatury notuje się jedynie orientacyjnie
gdy ustawioniona temperatura wynosi R: 3°C, F:-18°C.
(Temperatura wyświetlana pozostanie bez zmian.)
Bip bip bip
Pokazuje, że tryb obnizonego zużycia energii
jest "WŁĄCZONY".
Aby wyłączyć funkcję
Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy
i
.
przyciski
• Wydajność oszczędzania energii zależy od warunków
otoczenia (sterowania temperaturą, temperatury otoczenia,
częstotliwości otwierania i zamykania drzwi, ilości
pożywienia).
• Anuluj tę funkcję, jeśli czujesz, że napoje nie są
wystarczająco schłodzone lub tworzenie kostek lodu wymaga
dłuższego czasu.
Bip bip bip
Wskazanie zniknie
Wskazówki dotyczące
oszczędzania energii
■ Zachowaj jak najwięcej wolnej przestrzeni
wokół lodówki dla prawidłowej wentylacji.
■ Trzymaj lodówkę zdala od bezpośredniego
światła słonecznego, ani nie stawiaj
w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń
generujących ciepło.
■ Otwieraj drzwi od lodówki na tak krótko, jak
tylko to możliwe.
■ Ciepłe pożywienie należy ochłodzić przed
przechowywaniem.
■ Poukładaj pożywienie równomiernie na
półkach, aby zapewnić cyrkulację zimnego
powietrza.
Zużycie energii tego modelu mierzone jest wg międzynarodowych
standardów odnoszących się do lodówek.
• Zużycie energii tego modelu
zostało zmierzone w przpadku
odstępów ukazanych na rysunku
po prawej.
• Zużycie energii tego modelu
zostało zmierzone po wyjęciu
pewnych akcesoriów, jak pokazano
na rysunku.
90 mm
300 mm
60 mm
300 mm
51
(B134)_BOOK-E.indb
51
2010/09/28
17:35:19
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Nabiał
Jajka
Owoce, Warzywa
Niewielkie produkty
spożywcze itp.
Mięso, ryby, drób itp.
Butelki itp.
• Warzywa nie są
odpowiednie do tej komory.
Mogą zostać zamrożone.
Zamrożona żywność
(małych rozmiarów)
Zamrożona żywność
(dużych rozmiarów)
Przechowywanie produktów żywnościowych w lodówce
zmniejszy ryzyko ich zepsucia. Aby wydłużyć przydatność
produktów żywnościowych do spożycia, upewnij się,
że przechowujesz produkty o najwyższej świeżości. Poniżej
zamieszczono ogólne wskazówki pozwalające właściwie
przechowywać żywność przez dłuższy okres.
Owoce / warzywa
Aby zminimalizować utratę wilgoci, owoce i warzywa
powinny być umieszczone luźno w plastikowej osłonie np.
w folii lub torebkach (nie zamykać) i umieszczone
w pojemniku na warzywa.
Nabiał i jajka
• Większość produktów nabiałowych ma na opakowaniu
zalecaną temperaturę przechowywania i datę przydatności
do spożycia.
• Jajka powinieneś przechowywać w pojemniku na jajka.
Mięso / ryby / drób
• Umieść na talerzu lub w pojemniku i zakryj warstwą
papieru lub folią do zawijania.
• Większe kawałki mięsa, ryb lub drobiu umieść z tyłu półek.
• Upewnij się, że wszystkie gotowane produkty żywnościowe
są dokładnie zawinięte lub umieszczone w hermetycznych
pojemnikach.
UWAGA
• Rozkładaj produkty żywnościowe
na półkach równomiernie, aby
zapewnić efektywną cyrkulację
chłodnego powietrza.
• Przed włożeniem żywności do
lodówki powinieneś pozwolić
żywności się ochłodzić.
Przechowywanie gorącego
pożywienia podnosi temperaturę
wewnątrz lodówki i zwiększa
ryzyko zepsucia się żywności.
• Nie blokuj żywnością ani
pojemnikami otworów wlotu
i wylotu powietrza układu
chłodzącego; w przeciwnym
wypadku żywność znajdująca
się w lodówce nie zostanie
równomiernie schłodzona.
• Trzymaj drzwi dobrze zamknięte.
WLOT
WYLOT
Nie umieszczaj żywności przy wylocie
chłodnego powietrza. Może to prowadzić
do zamarzania żywności.
Aby uzyskać jak najlepsze mrożenie
• Żywność powinna być świeża.
• Aby szybko zamrozić żywność, zamrażaj jednocześnie
niewielkie jej ilości.
• Żywność powinna być odpowiednio przechowywana
i powinna być zawinięta tak, aby uniemożliwić dostęp
powietrza.
• Rozkładaj żywność w lodówce równomiernie.
• Etykietuj torebki i pojemniki, aby orientować się
w zawartości zamrażarki.
52
(B134)_BOOK-E.indb
52
2010/09/28
17:35:20
CZYSZCZENIE LODÓWKI
OSTRZEŻENIE
■ Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, najpierw
odłącz lodówkę od gniazdka elektrycznego w ścianie.
■ Unikaj pryskania wodą bezpośrednio na obudowę
lub do środka lodówki. Może to doprowadzić do
zardzewienia części oraz do uszkodzenia izolacji
przewodów elektrycznych.
WAŻNE
Aby zapobiec pękaniu powierzchni wewnętrznych i elementów
z tworzyw sztucznych, przestrzegaj poniższych zaleceń.
• Wytrzyj dokładnie pochodzące z żywności zatłuszczenia,
które przywarły do elementów plastikowych.
• Niektóre środki chemiczne mogą powodować uszkodzenia,
dlatego należy korzystać jedynie z roztworu płynu do
zmywania naczyń (wody z mydłem).
• Jeśli do czyszczenia użyjesz stężonego detergentu lub nie wytrzesz
dokładnie resztek płynu, plastikowe części mogą popękać.
Wyjmij z lodówki i drzwi akcesoria, np. półki. Umyj je
1 ciepłą
wodą z płynem do mycia naczyń, wypłukaj i
wytrzyj do sucha.
Umyj wnętrze lodówki ściereczką zmoczoną ciepłą wodą
2 zzmyj
płynem do mycia naczyń. Następnie chłodną wodą
resztki płynu.
Za każdym razem, gdy obudowa się zabrudzi, wytrzyj ją
3 miękką ściereczką.
Czyść uszczelki magnetyczny drzwi szczoteczką do
4 zębów
zamoczoną w ciepłej wodzie z płynem do mycia
naczyń.
5 Wytrzyj panel sterujący suchą ściereczką.
UWAGA
• Aby zapobiec uszkodzeniu lodówki, nie używaj silnych
środków czyszczących lub rozpuszczalników (lakier, farba,
proszek polerski, benzyna, wrzątek itp.).
• Jeśli dojdzie do odłączenia zasilania, należy odczekać co
najmniej 5 minut przed ponownym podłączeniem zasilania.
• Szklane półki ważą ok. 2 kg każda. Gdy wyjmujesz je
z lodówki lub przenosisz, trzymaj je mocno.
• Płyny (na przykład soki) rozlane w okolicy panelu sterowania
należy natychmiast wytrzeć. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować uszkodzenie panelu sterowania.
• Nie upuszczaj żadnych przedmiotów wewnątrz lodówki ani
nie uderzaj w ściany wewnętrzne. Może to spowodować
popękanie powierzchni ścian.
Odmrażanie
Odmrażanie lodówki odbywa się automatycznie dzięki
unikalnemu systemowi oszczędności energii.
Przepalona żarówka w komorze
Skontaktuj się z punktem serwisowym autoryzowanym
przez firmę SHARP w celu zamówienia zapasowej lampy
oświetlenia komory. Lampę mogą wymontowywać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
Wyłączanie lodówki
Jeśli przed wyjazdem na dłuższy czas wyłączasz lodówkę,
wyjmij wszystkie produkty żywnościowe i dokładnie wyczyść
wnętrze lodówki. Odłącz przewód zasilania od gniazdka
elektrycznego w ścianie i pozostaw wszystkie drzwi otwarte.
ZANIM WEZWIESZ SERWIS
Zanim wezwiesz serwis, sprawdź poniższe punkty.
Problem
Zewnętrzna część obudowy jest
gorąca w dotyku.
Lodówka hałasuje.
Wewnątrz lub na zewnątrz lodówki
pojawia się szron lub zbiera się
wilgoć.
Żywność w komorze lodówki
zamarza.
Nieprzyjemny zapach w komorze
lodówki.
Rozwiązanie
To normalne. W obudowie znajduje się przewód grzejny, zapobiegający gromadzeniu
się wilgoci.
Jest normalnym objawem, że lodówka wydaje następujące dźwięki.
• Głośny dźwięk wydawany przy rozpoczęciu pracy sprężarki
--- Dźwięk staje się po chwili cichszy.
• Głośny dźwięk wydawany raz dziennie przez sprężarkę
--- Dźwięk wskazujący na działanie wydawany natychmiast po automatycznym rozmrażaniu.
• Dźwięk przelewanego płynu (bulgotanie, syczenie)
--- Dźwięk czynnika chłodzącego w przewodach chłodzących (od czasu do czasu
dźwięk może być głośniejszy).
• Dźwięk pękania lub trzaskania, dźwięk skrzypienia
--- Dźwięk powstający podczas rozszerzania lub kurczenia się wewnętrznych ścian i części
lodówki podczas ochładzania.
Może do tego dochodzić w jednym z poniższych przypadków. Użyj mokrej ściereczki
do starcia szronu i suchej ściereczki do starcia wilgoci.
• Jeśli wilgotność otoczenia jest wysoka.
• Jeśli drzwi lodówki są często otwierane i zamykane.
• Jeśli przechowywana jest żywność zawierająca dużo wilgoci. (Należy ją w coś zawinąć.)
• Czy lodówka jest używana przez dłuższy czas z temperaturą chłodzenia ustawioną na
0°C?
• Czy lodówka jest używana przez dłuższy czas z temperaturą zamrażania ustawioną na
-21°C?
• Niska temperatura otoczenia może także spowodować zamarznięcie produktów
żywnościowych w lodówce, nawet jeśli temperaturą chłodzenia nastawiona jest w
pozycji 6°C.
• Żywność o silnym zapachu należy owinąć lub zapakować.
• Urządzenie dezodoryzujące nie jest w stanie całkowicie usunąć zapachu.
JEŚLI NADAL POTRZEBUJESZ PORADY W SERWISIE
Skonsultuj się z najbliższym punktem serwisowym autoryzowanym przez firmę SHARP.
53
(B134)_BOOK-E.indb
53
2010/09/28
17:35:20
SHARP CORPORATION
SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH.
Sonninstrasse 3, 20097 Hamburg
Federal Republic of Germany
Printed in Thailand
Impreso en Tailandia
Impresso na Thailândia
Τυπώθηκε στην Ταϋλάνδη
Wydrukowano w Tajlandii
Nyomtatva Thaifoldon
Tiparit in Thailanda
Vytišteno v Thajsku
Vytlacené v Thajsku
Atspausdinta Tailande
Iespiests Taizemē
Trükitud Tais
Natisnjeno na Tajskem
Отпечатано в Тайланд
TINS-B134CBRZ 10KK TH
(B134)P144_last page.indd
144
1
2010/09/30
10:06:17
Download PDF

advertising