Simrad | NSE8 | NSE8-12_rtm 3.0

Kullan›m K›lavuzu
Simrad NSE8 ve NSE12
NSE Yaz›l›m› V3.0 Özellikleri için
Türkçe
www.simrad-yachting.com
Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico’dan bir marka
‹çindekiler
Bu Ek Hakk›nda..........................................................................................................2
NSE’nin OP40 Kontrolü ............................................................................................3
OP40 Ba¤lant› flemas› ..........................................................................................4
OP40’› ilk kez açarken ..........................................................................................4
Tek bir ekran›n OP40 kontrolünü programlama ....................................................4
Çoklu ekranlar› kontrol etmek için bir OP40 programlama ..................................4
OP40’tan bir ekran program›n› kald›rma ..............................................................5
Sonraki OP40’› konfigüre etme ............................................................................5
OP40 konfigürasyonunu bitirme ............................................................................5
OP40 LED ifllemleri ..............................................................................................5
Açma/kapanma: Normal ifllem ............................................................................6
Ekran kontrol seçimi: Normal OP40 kullan›m›......................................................6
Haritalar ......................................................................................................................7
Radar ..........................................................................................................................7
Çal›flma modlar› ....................................................................................................7
Çift Radar ..............................................................................................................7
Cihaz ID’sini s›f›rlama............................................................................................7
H›zl› tarama (Sadece Brodband Radar™) ............................................................8
STC e¤risi (Sadece Brodband Radar™) ..............................................................8
Sonar ..........................................................................................................................9
Üst ve alt s›n›rlar ..................................................................................................9
NMEA2000 Derinli¤i ..............................................................................................9
Bilgi Ekran› ..............................................................................................................10
Zaman Ekranlar› ..................................................................................................10
Otomatik pilot ..........................................................................................................11
SG05 SimNet-EVC A¤ Geçidi..............................................................................11
Kullan›m ..............................................................................................................11
1
Bu Ek Hakk›nda
(3.0 veya üstü yaz›l›m sürümlü cihazlara uygulanabilir)
Bu ek, Simrad NSE8 ve NSE12 kullan›m k›lavuzlar›n› (NSE8-12-MFD_OM_EN_9880175-02_A ) etkileyen de¤ifliklikleri ve ilaveleri ve NSE2.0 ek’ini (NSE812_AD_EN_988-0181-02_A) içerir.
Telif Hakk›
Telif Hakk› © 2011 Navico Holding AS.
Sizden gelen bilgiler
Sizden gelen bilgiler önemlidir ve Navico’nun, bu k›lavuzu tüm marin teknisyenleri
için de¤erli bir kaynak yapmas›na yard›mc› olur. Bu k›lavuzla ilgili düflüncelerinizi ve
önerilerinizi afla¤›daki adrese e-posta ile gönderin.
tech.writing@navico.com
Simrad cihazlar›yla ilgili en son bilgiler için www.simrad-yachting.com web sitesini
ziyaret edin.
2
NSE’nin OP40 Kontrolü
NSE 3.0 yaz›l›m sürümü, OP40 kumandas› ile ço¤u NSE fonksiyonlar›n›
çal›flt›rman›z› sa¤layan OP40 deste¤ini içerir.
Tufl
Aç›klama
MOB (Denize Adam Düfltü). Uzun bas›fl teknenin mevcut konumuna Denize Adam
Düfltü (MOB) iflareti yerlefltirecektir.
Komut LED’leri alt›ndaki cihaz. OP40’›n hangi cihaz› kontrol etti¤ini gösterir.
DISPLAY: OP40’›n hangi NSE cihaz›n› kontrol etti¤ini de¤ifltirir.
PLOT/MARK tuflu. K›sa bir bas›fl Rota çizme menüsünü açar, uzun bas›fl ise tekne
konumuna bir waypoint yerlefltirir.
Zoom IN zoom OUT buttons for radar, echosounder and chart pages
GOTO/VESSEL key. K›sa bir bas›fl Goto menüsünü açar, uzun bas›fl ise haritay› tekne
konumuna ortalar.
4 tuflu - Mevcut seçimi etkinlefltirir/onaylar.
Çevirmeli dü¤me. Dü¤menin ifllevi aktif olan içeri¤e ba¤l›d›r.
X tuflu de¤ifliklikleri iptal eder ve önceki menü seviyesine dönmenizi sa¤lar.
‹mleci ekranda hareket ettirmek ve menü sistemi içinde arama yapmak için kullan›lan
tufl tak›m›.
WIN tuflu. Çoklu panel sayfalar›nda kullan›l›r. K›sa bir bas›fl paneller aras›nda geçifl yapman›z› sa¤lar ve uzun bas›fl ise aktif paneli tam sayfa paneline büyütür ve önceki boyutuna al›r.
MENU tuflu. Aktif panelin/ekran›n içerik menüsünü görüntülemek ve düzenleme modunda opsiyonlar› seçmek için kullan›l›r. Sistem ayarlar› menüsüne eriflmek için
MENU tufluna 2 kez bas›n.
Do¤rudan Eriflim Tufllar› (DET). Bir sayfaya do¤rudan eriflim sa¤lar. Her bir DET’e art
arda basma, DET ile ilgili birkaç farkl› sayfa içinde geçifl yapman›z› sa¤lar.
PWR / Brightness tuflu, parlakl›¤› ayarlamak ve gündüz/gece modunu de¤ifltirmek için
seçenekleri ekrana getirir.
NSE’yi kapatabilir ancak açamaz. NSE’yi açmak için, kullanmak istedi¤iniz her bir
NSE cihaz›ndaki güç dü¤mesine basman›z gerekir.
STBY AUTO: Otomatik pilotu etkinlefltirme / Standby moduna alma.
Diyalog kutular›na yaz›lar ve rakamlar girmek için kullan›lan alfanümerik tufl tak›m›.
3
OP40 Ba¤lant› flemas›
SimNet
Micro-C
SimNet kablosu
SimNet gücü
SimNet sonland›r›c›
OP40’› ilk kez açarken
Fabrikada OP40 kumandas›, herhangi bir NSE cihaz›n› kontrol edecek flekilde ayarlanmam›flt›r ve a¤daki bir NSE cihaz›n› kontrol edecek flekilde ayarlanmad›kça yan›t
vermeyecektir.
NSE ekranlar›n›n PWR tuflu kullan›larak aç›lmas› gerekecektir (e¤er sar› güç kontrol
kablosu ile ba¤lant› yap›lmam›flsa). OP40 konfigürasyon modunda iken, her dört
OP40 LED’i k›rm›z› yanacakt›r.Cihaz ba¤land›ktan ve aç›ld›ktan sonra DISPLAY tufluna 5 saniye bas›larak OP40 konfigürasyon sihirbaz›na girilebilir.
Tek bir ekran›n OP40 kontrolünü programlama
fiimdi EKRAN A, bu OP40’›n 1.
EKRAN A’y› 1, 2, 3 veya 4 LED konumuna
programlamak için 1, 2, 3 ya da 4 tufluna bas›n. LED konumuna programlanm›flt›r.
Örnek; kullan›c› 1 tufluna bas›yor
Çoklu ekranlar› kontrol etmek için bir OP40 programlama
Programlanacak ekran aktif ekran
sayfas›n› görüntüleyinceye kadar
DISPLAY tufluna bas›n.
4
Di¤er NSE cihazlar›na ba¤l› ekranlar aktif olmayan seçim sayfas›n› gösterecektir.
LED 1 –4’ü (soldan sa¤a do¤ru), soldan sa¤a do¤ru hareket eden cihazlara programlamak mant›kl›d›r.
Not: Programlama s›ras›nda, her bir ekrana verilen harfler (sadece programlama
amaçlar› için) rastgeledir ve belli bir s›ray› izlemez.
1 ile 4 aras›nda bir numara seçerek her bir ekran› bir LED numaras›na programlay›n.
OP40’tan bir ekran program›n› kald›rma
Sonraki OP40’› konfigüre etme
Konfigürasyon modunda baflka bir
OP40’›n komutunu almak için DISPLAY
tuflunu 1 saniye kadar bas›l› tutun.
1 san.
OP40 konfigürasyonunu bitirme
OP40 konfigürasyon modundan ç›kmak
için X tufluna bas›n.
OP40 LED ifllemleri
Sabit K›rm›z›: LED konumu 1’e programlanan ifllemci KAPALI
Sabit Yeflil: LED konumu 1’e programlanan ifllemci AÇIK
Tüm LED’ler sabit KIRMIZI: Sistem
çal›flmaya bafllad› ancak, OP40 herhangi
bir ekrana programlanmad›
5
Açma/kapanma: Normal çal›flma
OP40’lar programland›ktan sonra normal cihaz› açma/kapatma ifllem modu.
C‹HAZI AÇMA
STANDBY (BEKLEME)
C‹HAZI KAPATMA
PWR tufluna h›zl› bir bas›fl sistemi bafllatacakt›r: ekranda herhangi bir görüntünün
görünmesi birkaç saniye alacakt›r.
Herhangi bir harici cihaz› ba¤l› de¤ilken cihaz› açarsan›z, simülatör modunda çal›flman›z istenecektir.
Sistem yeniden bafllat›ld›¤› zaman, KAPANMADAN önce aktif olan sayfa ve ayarlarla
aç›lacakt›r.
Standby tufluna basma, güç tasarrufu yapmak için arka
ayd›nlatmay› kapatacakt›r. Di¤er tüm fonksiyonlar çal›flmaya devam eder.
Radar çal›fl›yorsa, Light (ayd›nlatma) diyalog kutusundan
bekleme moduna alabilirsiniz.
Not: Sistemi kapat›rken: Ekran kapand›ktan sonra Sistem
ifllemcisinin kapanmas› yaklafl›k 20 saniye alacakt›r. ‹fllemci tamamen kapanmadan
ve OP40, k›rm›z› bir LED’in kapand›¤›n› belirtmeden sistemin gücünü kesmemenizi
tavsiye ederiz.
Ekran kontrol seçimi: Normal OP40 kullan›m›
Normal çal›flma modunda, yeflil bir LED hangi ekran›n kontrol edildi¤ini gösterir. Metin göstergesini kontrol etmek için DISPLAY tufluna bas›n. DISPLAY tufluna k›sa süreli basma, sonraki programlanm›fl olan Ekran LED’ine geçifl yapman›z› sa¤layacakt›r. OP40, sadece ifllemcilere programlanm›fl LED konumlar› aras›nda geçifl
yapacakt›r.
6
Haritalar
Simrad NSE, bölgesel harita yüklenmifl olarak size verilir.
ABD Versiyonlar›, tüm ABD için 3 Boyutlu InsightHD Haritas›n› içerir. Avrupa ve
Dünyan›n Geri Kalan› Versiyonlar› Navionics Sahil Haritas› içerir.
Tüm versiyonlar, SD Kart› vas›tas›yla Navionics Platinum Plus ile uyumludur.
Radar
Çal›flma modlar›
Radar›n çal›flma modlar› NSE cihaz›ndan kontrol edilir. Afla¤›daki modlar mevcuttur:
Off (Kapal›)
Radar anteni kapan›r.
Standby (Bekleme)
Radar anteni aç›l›r ancak, radar yayın yapmaz.
Transmit (Yay›n)
Radar aç›l›r ve çevredeki hedefleri alg›lamak için yayın yapar.
Light ekran› vas›tas›yla radar› açmak veya kapatmak mümkündür.
Radar kapal› veya standby (bekleme) modunda ise, radar ekran›nda radar› açma veya kapatma seçene¤ini göreceksiniz.
Çift Radar
NSE’deki çift radar özelli¤i ile iki radar kayna¤›n›n efl zamanl› olarak görüntülenmesi
mümkündür. ‹ki Broadband Radar› veya iki Digital HD Radar› ba¤lay›n ve her iki
radar görüntüsünü ayn› anda izleyin.
Bir digital HD radar ve bir Broadband Radar™ ayn› teknede ayn› anda çal›flt›¤›nda,
Broadband Radar›™ çeflitli menzillerde kullan›rken karfl›lafl›lan parazit görülecektir.
Navico, bir seferde sadece bir radar›n yay›n yapmas›n› önermektedir: Örne¤in, tipik
seyir kullan›m için Broadband Radar›, uzaktaki k›y› fleridini, hava kütlelerini bulmak
ve radar iflaretçilerini tetiklemek için digital HD radar› kullanabilirsiniz.
Cihaz ID’sini s›f›rlama
Bir radar› de¤ifltirirken veya ikinci bir radar› ilave ederken,
Radar kurulum menüsü (Radar durumu) vas›tas›yla radar
cihaz›n›n ID’sini s›f›rlamak mümkündür.
7
Radar ekran›n› iki radar panelini gösterecek flekilde ayarlay›n.
Bir radar panelini seçin ve kaynak menüsünden gerekli olan radar› seçin.
H›zl› tarama (Sadece Broadband Radar™)
Menzil 2 deniz miline veya daha düflük bir de¤ere ayarl› iken radar anteninin h›z›n›
art›r›r. Bu seçenek, bu menzil içindeki hedef hareketleriyle ilgili daha h›zl› güncellemeler sunar.
STC e¤risi (Sadece Broadband Radar™)
STC (Hassasiyet Zaman Kontrolü), teknenize yak›n radar sinyalinin hassasiyetini
kontrol eder. STC e¤risi seçene¤inin 3 ayar› vard›r. Seçiminiz mevcut deniz koflullar›
esasl› olmal›d›r.
8
Sonar
Üst ve alt s›n›rlar
Sadece derinlik menzilini (alt s›n›r) kontrol eder ve su kesiti
boyunca her yerde üst ve alt s›n›rlar› seçmenizi sa¤lar. Üst ve
Alt s›n›r birbirinden en az 1,5 metre uzak olmal›d›r.
Normalde menzil IN ve OUT tufllar›yla kontrol edilir ve Sistem,
Ayarlar, Geliflmifl Eko menüsünde “Menzil/Zoom kontrollerini
de¤ifltir” seçene¤ini iflaretleyerek zoom’u ayarlaman›z› sa¤layacak flekilde bu tufllar› birbirleriyle de¤ifltirebilirsiniz.
ÜST SINIR 30 FEET
ALT SINIR 50 FEET
NMEA2000 Derinli¤i
NSE cihaz›na ba¤l› uyumlu bir sonar›n›z yoksa eko sayfas›, bir NMEA0183 veya
NMEA2000 derinlik sensöründen al›nan derinlik verilerine ba¤l› olarak net olarak boyanm›fl bir derinlik çizgisini gösterecektir.
NMEA’dan al›nan derinlik bal›k sinyallerini/ekolar› göstermeyecektir.
Ayarlanabilir derinlik rakamlar›
Sistem, Ayarlar menüsündeki Geliflmifl Eko k›sm›ndaki
ayarlamay› de¤ifltirerek derinlik rakamlar›n›n boyutunu küçük, orta veya büyük konumuna ayarlayabilirsiniz. Standart
olarak bu rakamlar büyük konumuna ayarlanm›flt›r.
9
Bilgi Ekran›
Zaman Ekranlar›
INFO (Bilgi) sayfa grubu, teknenizden al›nan canl› verileri temsil eden bir ayarlanabilir ekranlar grubunu içerir.
Sistem, veri kay›tlar›n› farkl› ekranlarda sunabilir ve veri seçimi kullan›c› taraf›ndan
belirlenebilir.
Ekranlar tek bir panel düzeni biçiminde ayarlanabilir veya afla¤›da gösterildi¤i gibi
bir panelde birlefltirilebilir.
Zaman ekran paneli önceden belirlenmifl iki biçimden oluflur. Zaman ekran paneli
aktif iken sol ve sa¤ ok tufllar›n› kullanarak veya menüden ön konsolu seçerek ekran biçimleri aras›nda geçifl yapabilirsiniz.
Düzen 1, 4 veri grubu
Düzen 2, 3 veri grubu
Eksik Veri
Gösterge verileri yoksa, zaman ekran› verilerin kayboldu¤u noktada kesik çizgiye
dönecek ve kaybolacakt›r. Veriler tekrar al›nd›¤›nda kesik çizgi, iki noktay› birlefltirerek eksik verilerin oldu¤u yerde bir ortalama e¤im çizgisi gösterecektir.
10
Otomatik pilot
SG05 SimNet-EVC A¤ Geçidi
Simrad SG05, NSE sistemini bir Elektronik Tekne Kontrol (EVC) sistemine ba¤layan
bir a¤ geçididir.
Daha fazla bilgi için SG05 montaj k›lavuzuna bak›n.
Kullan›m
NSE, SG05 vas›tas›yla bir EVC sistemine ba¤land›¤›nda, otomatik pilot modundan
ba¤›ms›z olarak dümeni elle kontrol edebilirsiniz.
Ekran üstü göstergedeki mod göstergesi, EVC’nin devre d›fl› oldu¤unu belirten bir
çizgi ile yer de¤ifltirecektir.
Belirlenen süre içinde EVC sisteminde herhangi bir dümen komutu verilmezse sistem standby modunda NSE kontrolüne dönecektir.
A = Otomatik pilot otomatik modunda
Tire iflareti bir EVC Sistemi
vas›tas›yla manuel dümeni belirtir
11
MERKEZ
Promar Deniz Malzemeleri D›fl Tic. ve Müm. Ltd.fiti.
Postahane Mah.Derinsu Sok.No:8 Tuzla / ‹ST.
Tel : (216) 395 26 52 - 216 395 26 53
Faks : (216) 395 26 60
E-posta : promar@promar.com.tr
TUZLA SERBEST BÖLGE fiUBES‹
Matrafl Cad. No:1 Desbafl Bina 52/B Tuzla ‹STANBUL
Tel : (216) 395 26 52 - (216) 395 26 53
Faks : (216) 395 26 60
E-posta : promar@promar.com.tr
NSO Operation Manual, English, Doc.no. 988-10028-001
BODRUM fiUBES‹
‹çmeler Mevkii No: 10 Bodrum MU⁄LA
Tel : (252) 313 62 03
Faks : (252) 313 50 16
E-posta : promar@promar.com.tr
Download PDF

advertising