BETJENINGSMANUAL
MARINE MOTOR
1GM10
1GM10C
1GM10V
da
Danish
California Propositionl
65 Advarse
California Propositionl
65 Advarse
Udstødningsgasser fra dieselmotorer og
nogle af dens komponenter er staten
Californien bekendt med kan medføre
kræft, fødselsdefekter og andre reproduktionsskader.
Batteripoler, skruer og tilbehør kan
indeholde bly og blyholdige komponenter,
disse er kemikaler, som staten Californien
godt er klar over kan medføre kræft og
skade på reproduktionssystemet.
Vask hænderne efter håndtering.
Forbehold:
Alle oplysninger, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de
sidste nye oplysninger, som var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Illustrationerne i denne manual er udelukkende beregnet som repræsentative referencevisninger. På grund af vores politik omkring kontinuerlig produktforbedring kan vi
desuden ændre oplysninger, illustrationer og/eller specifikationer for at forklare
og/eller forenkle en produkt-, service- eller vedligeholdelsesforbedring. Vi forbeholder retten til at foretage ændringer når som helst uden varsel.
Yanmar og
er registrerede varemærker tilhørende YANMAR CO., LTD.
i Japan, USA og/eller andre lande.
Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen del af denne publikation må reproduceres eller benyttes på nogen måde –
grafisk, elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering, indspilning, optagelse
eller via systemer til informationslagring og -hentning – uden skriftlig tilladelse fra
YANMAR CO., LTD.
OPERATION MANUAL
MODEL
1GM10, 1GM10C, 1GM10V
CODE
0AGMM-V00101
All Rights Reserved, Copyright
INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Introduktion .............................................................. 1
Ejeroplysninger ..................................................... 2
Sikkerhed ................................................................. 3
Sikkerhedsforskrifter ...............................................
Almen information ...........................................
Før drift .........................................................
Under drift og vedligeholdelse ............................
4
4
4
4
Placering af sikkerhedsetiketter ................................. 8
Produktoversigt ......................................................... 9
Yanmar GM egenskaber og anvendelsesområder ......... 9
Tilkøring af ny motor ....................................... 10
Identifikation af komponenter ................................... 11
Reparationsside - 1GM10 med KM2P ................. 11
Ikke-reparationsside - 1GM10 med KM2P ........... 12
Placering af navneskilte .......................................... 13
Emissionskontrolmærkater ............................... 13
Hovedkomponenter og virkemåder ........................... 14
Kontroludstyr ....................................................... 15
Instrumentpanel (ekstraudstyr) .......................... 15
Ekstraudstyr - etgrebskonsol til gas og gear ......... 18
Før drift ................................................................... 19
Dieselolie ............................................................ 19
Specifikationer for dieselolie ............................. 19
Opfyldning af brændstoftank ............................. 22
Motorolie ............................................................
Motoroliespecifikationer ..................................
Motorolieviskositet .........................................
Kontrol af motorolie ........................................
Påfyldning af motorolie ....................................
23
23
23
24
24
Olie til marinegear eller sejldrev ............................... 25
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
iiii
INDHOLDSFORTEGNELSE
Specifikationer for marinegearolie ......................
Specifikationer for sejldrevolie - SD20 .................
Kontrol af marinegearolie .................................
Tilsætning af marinegearolie .............................
Kontrol og påfyldning af olie til sejldrev ................
25
25
25
26
26
Manuel start af motoren .......................................... 26
Elektrisk start af motoren ........................................ 27
Kontrol af motorolie. ........................................ 28
Daglige kontroller ..................................................
Visuelle kontroller ...........................................
Kontrol af dieselolie og motorolie .......................
Kontrol og efterfyldning af marinegearolie ............
Kontrol af batteriets syretilstand .........................
Kontrol af generatorremmen ............................
Kontrol af gas- og gearkonsollen .......................
Kontrol af advarselsindikatorer ..........................
Klargøring af reservebrændstof, -olie og kølervæske ...................................................
28
28
29
29
29
29
29
29
29
Betjening af motoren ................................................. 31
Elektrisk start af motoren ........................................
Manuel start af motoren ...................................
Genstart efter startfejl ......................................
Start ved lave temperaturer ..............................
Efter start af motoren ......................................
33
34
34
35
35
Brug af gear- og gashåndtag ................................... 37
Acceleration og deceleration ............................ 37
Skift af motoren ............................................. 37
Forholdsregler under drift ....................................... 38
Standsning af motoren ........................................... 39
Kontrol af motoren efter drift .................................... 40
Periodisk vedligeholdelse .......................................... 41
Sikkerhedsforskrifter .............................................. 41
Forholdsregler ......................................................
Vigtigheden af periodisk vedligeholdelse .............
Udførelse af periodisk vedligeholdelse ................
Vigtigheden af daglige kontroller ........................
Før en logbog over maskintimer og daglige
kontroller ......................................................
Yanmar-reservedele .......................................
Nødvendigt værktøj ........................................
Søg hjælp hos den autoriserede Yanmarmarineforhandler eller -distributør ......................
iiiv
43
43
43
43
43
43
43
43
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
INDHOLDSFORTEGNELSE
Stramning af fastgøringsbeslag ......................... 44
Periodisk vedligeholdelsesplan ................................ 45
Periodiske vedligeholdelsesprocedurer .....................
Efter de første 50 timers drift .............................
Hver 50 timers drift .........................................
Hver 150 timers drift ........................................
Hver 250 timers drift ........................................
Hver 1000 timers drift ......................................
47
47
50
51
52
56
Fejlfinding ................................................................ 57
Fejlfinding efter start .............................................. 57
Fejlfindingsinformation ........................................... 58
Fejlfindingsskema ................................................. 59
Langtidsopbevaring .................................................. 63
Klargøring af motoren til langtidsopbevaring................ 63
Tømning af kølesystemet ........................................ 64
Specifikationer ......................................................... 65
Primære motorspecifikationer ..................................
1GM10 motorspecifikationer .............................
1GM10C motorspecifikationer ...........................
1GM10V motorspecifikationer ...........................
65
65
68
71
Systemdiagrammer ................................................... 73
Rørdiagrammer .................................................... 73
Ledningsdiagrammer ............................................. 76
Appendiks............................................................. A-1
Panel af B20-typen (ekstra)................................... A-1
Instrumentpanel . .......................................... A-2
Ledningsdiagrammer....................................A-7
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
iiiv
INDHOLDSFORTEGNELSE
Denne side er med vilje ladt tom
vi
iv
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
INTRODUKTION
Velkommen til Yanmar Marine-verdenen!
Yanmar Marine tilbyder motorer, fremdriftssystemer og tilbehør til alle former for både,
fra motorbåde til sejlbåde, fra cruisere til
mega-lystbåde. Inden for fritidssejlads er
Yanmar Marines verdensomspændende
omdømme uovertruffet. Vi designer vore
motorer med respekt for naturen. Det
betyder mere støjfrie motorer med minimale
vibrationer, som er renere end nogensinde.
Alle vores motorer opfylder gældende
vedtægter, inklusive vedtægter om emissioner, som var gældende på fremstillingstidspunktet.
For at få størst mulig glæde af Yanmar GM
serie motoren i mange år anbefaler vi, at
nedenstående råd følges:
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
• Læs og forstå denne Betjeningsmanual
før maskinen tages i brug for at sikre, at
korrekt driftspraksis og vedligeholdelsesprocedurer overholdes.
• Opbevar denne Betjeningsmanual hvor
det er nemt at nå den.
• Hvis denne Betjeningsmanual mistes
eller bliver beskadiget, kan en ny manual
bestilles hos den autoriserede Yanmarmarineforhandler eller -distributør.
• Sørg for at denne manual overdrages til
fremtidige ejere af motoren. Denne
manual skal opfattes som en fast del af
motoren og forblive sammen med den.
• Der gøres konstant anstrengelser for at
forbedre kvaliteten og ydeevnen af
Yanmar produkter. Derfor kan visse
detaljer, som er medtaget i denne Betjeningsmanual afvige lidt fra Deres motor.
Hvis De har spørgsmål mht. disse afvigelser, bedes De kontakte den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller distributør.
• Specifikationer og komponenter (instrumentpanel, brændstoftank, o.s.v.), som
beskrives i denne manual, kan afvige fra
hvad der er monteret i Deres fartøj. Der
henvises til de manualer, som stilles til
rådighed af producenterne af de pågældende komponenter.
• Der henvises til Yanmar's håndbog om
begrænset garanti for en komplet beskrivelse af garantien.
© 2007 Yanmar Marine International
1
1
INTRODUKTION
EJEROPLYSNINGER
Brug et øjeblik på at nedskrive de oplysninger, som De vil få brug for, når De kontakter Yanmar
i forbindelse med service, dele eller litteratur.
Motormodel:
Motorens serienummer:
Købsdato:
Forhandler:
Forhandlers telefonnummer:
2
2
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SIKKERHED
Yanmar betragter sikkerhed som værende
af allerstørste vigtighed og anbefaler, at alle,
som er i kontakt med Yanmar-produkter,
f.eks. i forbindelse med installation, betjening, vedligeholdelse eller service, udviser
omhu, sund fornuft og fuld overholdelse af
sikkerhedsoplysningerne i denne manual
og på maskinernes sikkerhedsmærkater.
Sørg for, at mærkaterne ikke bliver
tilsmudset eller revet i stykker og erstat dem,
hvis de mistes eller bliver beskadiget. Hvis
det er nødvendigt at udskifte en del, hvorpå
der sidder en mærkat, skal De desuden
sørge for at bestille den nye del og mærkat
samtidigt.
!
Dette sikkerhedssymbol
optræder i forbindelse med de
fleste sikkerhedsmeddelelser.
Det betyder opmærksomhed og
agtpågivenhed, det drejer sig
om Deres sikkerhed! Læs og
følg den besked, som følger
efter sikkerhedssymbolet.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
! FARE
Angiver en farlig situation, som kan
resultere i dødsfald eller alvorlige
kvæstelser, hvis den ikke undgås.
! ADVARSEL
Angiver en farlig situation, som kan
resultere i mindre eller moderate
kvæstelser, hvis den ikke undgås.
! FORSIGTIG
Angiver en farlig situation, som kan
resultere i mindre eller moderate
kvæstelser, hvis den ikke undgås.
BEMÆRK
Angiver en situation, som kan resultere i
skade på maskinen, privat ejendom og / eller
miljøet eller forårsage forkert udstyrsdrift.
© 2007 Yanmar Marine International
3
3
SIKKERHED
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Under drift og vedligeholdelse
Almen information
Sikkerhedsmeddelelserne, som følger,
er farer på FARE-niveauet.
! FARE
De er ingen stedfortræder for sund fornuft og
forsigtig praksis. Forkert praksis eller
skødesløshed kan forårsage forbrændinger, snitsår, lemlæstelse, kulilteforgiftning samt andre kvæstelser eller dødsfald.
Disse oplysninger indeholder almene
sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, som
skal følges for at reducere risikoen for
personlige kvæstelser. Særlige sikkerhedsforskrifter er opført under specifikke procedurer. Læs og forstå alle sikkerhedsforskrifterne før drift eller foretagelse af
reparationer eller vedligeholdelse.
Før drift
Knusningsfare
Stå ALDRIG under en ophejst
motor. Hvis der opstår fejl i
hejsemekanismen, vil
motoren falde ned over Dem.
Brandfare
Sørg for, at passende branddetektion og slukningsudstyr
er installeret, og at det
efterses regelmæssigt for
korrekt funktion.
! FARE
Sikkerhedsmeddelelserne, som følger,
er farer på FARE-niveauet.
Lad ALDRIG nogen
installere eller betjene
motoren uden passende
uddannelse.
• Læs og forstå denne Betjeningsmanual,
inden De betjener eller servicerer
motoren for at sikre, at sikker driftspraksis
og vedligeholdelsesprocedurer overholdes.
• Sikkerhedsskilte og -mærkater er yderligere påmindelser vedrørende sikre driftog vedligeholdelsesmetoder.
• Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør for yderligere træning.
4
4
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SIKKERHED
Afrivningsfare
! ADVARSEL
Sikkerhedsmeddelelserne, som følger,
er farer på ADVARSEL-niveauet.
Eksplosionsfare
Når motoren kører og batteriet
lader, dannes der hydrogen
(brint), som let kan antændes.
Sørg for, at området omkring
batteriet er godt udluftet og
hold gnister, åbne flammer og andre former
for antændingskilder væk fra området.
Bær ALDRIG smykker,
uknappede manchetter, slips
eller løstsiddende tøj, og sæt
ALTID langt hår op, når De
arbejder nær bevægelige /
roterende dele såsom svinghjul eller
drivaksel. Hold hænder, fødder og værktøj
væk fra alle bevægelige dele.
Spiritus- og narkotikafare
Betjen ALDRIG motoren, hvis
De er påvirket af spiritus eller
narkotika, eller hvis De føler
Dem utilpas.
Fare for brand og eksplosion
Dieselolie er yderst brandfarlig og kan under
særlige omstændigheder eksplodere.
Brug ALDRIG klude eller tvist til at opfange
brændstoffet.
Tør omgående alt spildt brændstof op.
Påfyld ALDRIG, når motoren kører.
Opbevar alle beholdere, som indeholder
brændstof, i et område med god udluftning
og væk fra brændbare stoffer eller antændingskilder.
Brandfare
Underdimensionerede
ledningssystemer kan forårsage elektrisk brand.
Eksponeringsfare
Benyt ALTID personligt
beskyttelsesudstyr, såsom
passende tøj, handsker,
arbejdssko, beskyttelsesbriller og høreværn efter opgavens art for at undgå kvæstelser.
Sammenfiltringsfare
med den.
Lad ALDRIG nøglen blive i
tændingskontakten, mens De
vedligeholder motoren. Andre
kan uforsætligt starte motoren
uden at vide, at De arbejder
Betjen ALDRIG motoren, når De bærer
headset (hovedtelefoner) til musik eller
radio, da det vil være vanskeligt at høre
advarselssignaler.
Stands motoren, før De påbegynder
vedligeholdelse.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
5
5
SIKKERHED
! ADVARSEL
! FORSIGTIG
Stikkefare
Undgå hudkontakt i forbindelse med sprøjt fra dieselolie
under højt tryk fra lækager i
brændstofsystemet, f.eks. en
brudt slange til brændstofindsprøjtningen. Brændstof under højtryk kan
trænge gennem huden og forårsage alvorlig
kvæstelse. Hvis De er blevet udsat for
brændstof under højt tryk, skal De omgående søge læge.
Undersøg ALDRIG en brændstoflækage
med hænderne. Brug ALTID et stykke træ
eller pap. Få den autoriserede Yanmarmarineforhandler eller -distributør til at
udbedre skaden.
Forbrændingsfare
Nogen af motorens overflader
bliver meget varme under drift
og umiddelbart efter nedlukning. Hold hænder og andre
legemsdele væk fra varme
motoroverflader.
Sikkerhedsmeddelelserne, som følger,
er farer på FORSIGTIG-niveauet.
Fare i forbindelse med dårlig oplysning
Sørg for, at arbejdsområdet er tilstrækkeligt
oplyst. Montér ALTID trådgitter på bærbare
sikkerhedslamper.
Værktøjsfare
Anvend ALTID værktøj, som er passende for
opgaven, og brug værktøj af korrekt størrelse til at løsne eller stramme maskindele.
Fare - flyvende genstande
Bær ALTID øjenværn, når der foretages
service på motoren, eller når der benyttes
trykluft eller højtryksvand. Støv, flyvende
rester, trykluft, højtryksvand og damp kan
forårsage øjenskader.
Udstødningsfare
Blokér ALDRIG vinduer,
udluftningslemme eller andre
udluftningsveje, når motoren
kører i et aflukket område. Alle
brændstofmotorer udvikler
kulilte når de er i drift, og særlige forholdsregler er påkrævet for at undgå kulilteforgiftning.
6
6
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SIKKERHED
BEMÆRK
alvorlig motorskade. Dette gælder for
motorer, der kører konstant såvel som
motorer, der kører i korte tidsrum.
Ved en installation med to eller tre motorer,
og hvis kun en motor kører, skal de ikkekørende motorers vandindtag gennem
skrog være lukket. Dette vil forhindre vand i
at blive tvunget forbi havvandspumpen og
trænge ind i motoren. Vand, som trænger
ind i motoren, kan forårsage sammenbrænding eller andre alvorlige problemer.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør, hvis De skal
benytte motoren i områder, der ligger
væsentligt over havets overflade. Over
havets overflade kan motorens kraft reduceres, den kan løbe ujævnt og danne
udstødningsgasser, som ligger uden for det,
motoren er konstrueret til.
Ved en installation med to eller tre motorer,
hvor kun en motor kører, og hvis skrueakslens vandindtag (pakdåse) bliver smurt ved
hjælp af motorens vandtryk, og hvis motorerne er indbyrdes forbundne, skal man
sørge for at vand fra den kørende motor ikke
trænger ind i de andre
motorers udstødning. Dette vand kan få de
ikke-kørende motorer til at brænde
sammen. Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributør
for en fyldestgørende forklaring af en sådan
situation.
Sikkerhedsmeddelelserne, som følger,
er farer på BEMÆRK-niveauet.
Det er vigtigt at udføre de daglige kontroller
som angivet i Betjeningsmanual.
Periodisk vedligeholdelse forebygger
uplanlagt nedetid, og det nedsætter antallet
af uheld på grund af dårlig motorydelse, og
det kan hjælpe til med at forlænge motorens
levetid.
Udvis ALTID ansvarlighed
over for miljøet.
Følg retningslinjerne fra EPA og andre miljøorganer for korrekt bortskaffelse af farlige
materialer som motorolie, dieselolie og
kølervæske. Rådfør Dem med den lokale
myndighed eller affaldsstation.
Bortskaf ALDRIG farlige materialer ved at
hælde / anbringe dem i en kloak, på jorden,
i grundvand eller farvand.
Hvis en Yanmar-marinemotor installeres i
en vinkel, som overstiger specifikationerne i
installationsvejledningerne til Yanmar-marinemotoren, kan motorolie trænge ind i
forbrændingskammeret og forårsage for høj
motorhastighed, hvid udstødningsrøg og
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
Ved installationer med to eller tre motorer,
hvor kun en motor er i drift, er det vigtigt at
begrænse gasgivningen til den kørende
motor. Hvis De bemærker sort røg, eller hvis
bevægelse af speederhåndtaget ikke øger
motorens omdrejningshastighed, er den
kørende motor overbelastet. Gå omgående
tilbage til ca. 2/3 af fuld gas eller til et niveau,
hvor motoren kører normalt. Undladelse kan
medføre, at motoren overophedes, og der
kan opstå for stor kulstofaflejring med
kortere motorlevetid til følge.
© 2007 Yanmar Marine International
7
7
SIKKERHED
PLACERING AF SIKKERHEDSETIKETTER
Figur 1 viser placeringen af sikkerhedsetiketter på Yanmar GM serie-marinemotorer.
GM motorer
(1)
WARNING
128296-07350
0005961
1 – Varenummer: 128296–07350
8
8
Figur 1
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PRODUKTOVERSIGT
YANMAR GM EGENSKABER
OG ANVENDELSESOMRÅDER
GM serien omfatter fire-takts dieselmotorer
med direkte indsprøjtning udstyret med
direkte havvandskølesystemer.
1GM10 er en naturligt aspirerende
1-cylindermotor udstyret med et KM2P
marinegear.
1GM10C er en naturligt aspirerende
1-cylindermotor udstyret med et SD20 sejldrev.
1GM10 er en naturligt aspirerende
1-cylindermotor udstyret med et KM3V
marinegear.
Motorerne er udstyret med et marinegear
eller sejldrev.
Disse motorer er konstrueret til brug i lystfartøjer.
Det anbefales, at nye fartøjer udstyres med
motorer, som kan arbejde ved en
omdrejningshastighed, der er
100 til 200 o/m højere end den maksimale o/
m-mærkeeffekt (3700 til 3800) for at give
plads til ekstra vægt og skrogmodstand.
Motoren skal altid kunne nå mærkeeffektens 3600 o/m under fuld belastning.
Motoren skal monteres korrekt med kølervæskeslanger, udstødningsledninger og
elektriske forbindelser. Alt ekstraudstyr,
som er forbundet med motoren, skal være
enkelt at benytte og tilgængeligt for service.
Ved håndtering af kraftoverføringsudstyr,
fremdriftsudstyr (inklusive skruen) og andet
udstyr ombord, skal instruktioner og
forholdsregler i betjeningsmanualerne fra
skibsværftet og udstyrsproducenterne altid
overholdes.
Motorerne i GM serien er designet til at blive
benyttet ved fuld gas (3600 o/m) i mindre
end 5% af den samlede driftstid (30 minutter
for hver 10 timer) og marchhastighed (3400
o/m eller derunder).
I visse lande kan lovgivningen kræve
inspektion af skrog og motor, afhængigt af
bådens brug, størrelse og sejlområder. Det
strukturelle design, anvendelse og installation af denne motor kræver specialistviden
og teknisk kunnen. Kontakt Yanmar’'s lokale
datterselskab eller den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Undladelse af dette kan medføre nedsat
ydeevne for fartøjet, forøget udstødningsrøg
og permanent motorskade, der ikke er
dækket af garantien.
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
9
PRODUKTOVERSIGT
Tilkøring af ny motor
Som med alle stempelmotorer har måden,
hvorpå motoren betjenes i løbet af de første
50 driftstimer, betydelig indvirkning på hvor
længe motoren vil vare samt dens funktion i
løbet af dens levetid.
En ny Yanmar dieselmotor skal betjenes
ved passende hastigheder og kraftindstillinger under tilkøringsperioden for at lejer og
andre friktionsrelaterede komponenter som
f.eks. stempelringe og ventilstyr kan tilkøres
ordentligt og dermed stabilisere smøring og
forbrænding af motoren.
Under tilkøringsperioden bør motorens
kølervæsketemperaturmåler overvåges.
Temperaturen bør være mellem 71˚ and
87˚C (160˚ og 190˚F).
I løbet af de første 10 driftstimer bør motoren
køre ved den højeste omdrejningshastighed
minus 400 - 500 o/m (cirka 60 til 70% belastning) det meste af tiden. Dette vil sikre, at
glidende dele tilkøres korrekt.
BEMÆRK: I løbet af denne periode skal
det undgås at køre ved den højeste
motorhastighed og belastning for at
undgå beskadigelse eller ridsning af
glidende dele.
BEMÆRK: Betjen IKKE motoren ved
WOT (wide open throttle - helt åbent
gasspjæld) i mere end ét minut ad
gangen i løbet af de første 10 driftstimer.
Betjen ikke motoren ved lav tomgangshastighed eller lav hastighed og let belastning i
mere end 30 minutter ad gangen. Da
ubrændt brændstof og motorolie vil klæbe til
stempelringene ved betjening ved lave
hastigheder gennem længere tid, vil dette
forårsage interferens med korrekt bevægelse af ringene, og forbruget af smøreolie
kan stige. Lav tomgangshastighed tillader
ikke tilkøring af glidende dele.
10
10
Hvis motoren betjenes ved lav hastighed og
let belastning, skal motoren gasses op for at
fjerne kulstof fra cylindrene og brændstofindsprøjtningsventilen.
Foretag følgende på åbent vand:
• Med koblingen i FRIGEAR accelerér kort
fra den lave hastighedsposition til den
høje hastighedsposition.
• Gentag denne proces 5 gange.
Efter de første 10 timer og op til 50 timer bør
motoren anvendes gennem hele betjeningsområdet, idet der lægges særlig vægt
på kørsel ved relativt høje kraftindstillinger.
Dette er ikke et godt tidspunkt til en længere
sejltur ved tomgangshastighed eller lav
hastighed. o/m det meste af tiden (cirka 70%
belastning) med 10 minutters kørsel ved
højeste hastighed minus 200 o/m (cirka 80%
belastning) hver halve time og en 4-5 minutters periode med kørsel ved WOT (wide
open throttle - fuldt åbent gasspjæld) én
gang hver halve time. Sørg for, ikke at køre
motoren ved lav hastighed og let belastning
i mere end 30 minutter i løbet af denne
periode. Hvis motoren betjenes ved lav
hastighed og let belastning, fordi det er
nødvendigt, skal motoren gasses op umiddelbart efter kørsel ved lav tomgangshastighed.
Motortilkøring fuldføres ved at foretage
vedligeholdelsesprocedurerne for Efter
første 50 timers drift. Se Efter de første 50
timers drift - 47.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PRODUKTOVERSIGT
IDENTIFIKATION AF KOMPONENTER
Reparationsside - 1GM10 med
KM2P
Figur 1 og Figur 2 viser en typisk version af
en 1GM10 motor. Deres motor kommer
måske med andet udstyr end det på illustrationen.
(1)
(2)
(3)
(16)
(15)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(14)
(13)
(9)
(12)
(11)
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
(10)
Figur 1
Navneskilt
Termostatdæksel
Brændstofindsprøjtningspumpe
Tomgangsjustering
Oliepåfyldningsdæksel
Brændstofindsprøjtningsbegrænser
Motorstoparm
Kileremskive på krumtapaksel
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
0005850
9 – Havvandspumpe
10 – Motoroliefilter
11 – Reguleringshåndtag
12 – Brændstofpumpe
13 – Motoroliepind
14 – Monteringsflange
15 – Blandingsled
16 – Brændstoffilter
© 2007 Yanmar Marine International
11
11
PRODUKTOVERSIGT
Ikke-reparationsside - 1GM10
med KM2P
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(10)
(6)
(7)
(9)
(8)
1–
2–
3–
4–
5–
12
12
Figur 2
Dekompressionsarm
Brændstofindsprøjtningsventil
Lyddæmper ved luftindtag (luftfilter)
Omdrejningsmålersensor
Marinegearoliepind
0005849
6 – Marinegearkasse
7 – Udgangsakselkobling
8 – Skiftegreb
9 – Startmotor
10 – Generator
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PRODUKTOVERSIGT
PRODUKTOVERSIGT
12/05
PLACERING AF NAVNETYPESKILTE
SKILTE
Navneskiltet på motorerne i Yanmar GM
serien er vist i Figur 3. Kontrollér motorens
Navneskiltet
på motorerne
i Yanmar GM
model,
ydeevne,
o/m og serienummer
på
serien
er
vist
i
Figur
3.
Kontrollér
navneskiltet. Udskift, hvis det er motorens
model, ydeevne,
o/m og serienummer på
beskadiget
eller mangler.
navneskiltet. Udskift, hvis det er beskadiget
eller mangler.
Sejldrevets
typeskilt (Figur 5) sidder på
Emissionskontrolmærkater
sejldrevet.
Kontrollér
sejldrevets
model
og
For at sikre en sikker drift,
er motoren
påført
serienummer.
emissionskontrolmærkater. De er placeret
som vist i Figur 6. De skal altid være synlige.
Udskift mærkaterne, hvis de er beskadigede
㻹㻻㻰㻱㻸
eller
mangler.
㻼㻭㻿㻿㻱㻰
㻹㻭㻾㻷
㪤㪦㪛㪜㪣
㪚㪦㪥㪫㪅㪩㪘㪫㪠㪥㪞
Model
㪤㪘㪯㪅㪦㪬㪫㩷㪧㪬㪫
Gear Model
㪜㪥㪞㪠㪥㪜㩷㪥㪦㪅
Continuous power kW
㩷㩷㩷㩷㫂㪮㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㫉㫇㫄
㻹㻲㻳㻚㻺㼛㻚
㩷㩷㩷㩷㫂㪮㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㫉㫇㫄
/
min-1
min-1
Speed of prop,shaf t
/
Fuel stop power kW
Figur 5
min-1
ENG.No.
0005987
Figur 5
Figur 3
Motorens navneskilt er påsat motorens
vippearmskappe.
EPA & ARB label
0004574
Marinegearets navneskilt (Figur 4) er
Figur 3
påsat marinegearet. Kontrollér
Motorens navneskilt
eromsætningsforhold,
påsat motorens
marinegearets
model,
vippearmskappe.
anvendt
olie, oliemængde og
serienummer.
Marinegearets navneskilt (Figur 4) er påsat
marinegearet. Kontrollér marinegearets
㪤㪦㪛㪜㪣
model,
omsætningsforhold, anvendt olie,
㪤㪝㪞㪅㩷㪥㪦㪅og serienummer.
oliemængde
㪞㪜㪘㪩㩷㪩㪘㪫㪠㪦
㪦㪠㪣㩷
MODE L
KM
GEAR R ATIO
OIL
SAE
OIL QT Y.
NO.
Figur 4
0005988
Figur 6
20 / 30 HD
LTR.
0004529
Figur 4
GM serie Betjeningsmanual
GM
serie Betjeningsmanual
Betjeningsvejledning
for YM-serien
© 2007 Yanmar Marine International
13
13
11
PRODUKTOVERSIGT
HOVEDKOMPONENTER OG VIRKEMÅDER
Delens navn
Funktion
Dekompressionsarm
Åbner udstødningsventilen og letter cylindertrykket som hjælp til manuel start af
motoren
Brændstoffilter
Fjerner snavs og vand fra brændstoffet. Aftap filteret regelmæssigt. Filterelementet bør udskiftes regelmæssigt.
Brændstofpumpe
(priminghåndtag)
Pumper brændstof fra tanken til indsprøjtningssystemet. Når priminghåndtaget
pumpes op og ned, tilføres motoren brændstof, når brændstofsystemet skal
primes.
Påfyldningssted til motorolie
Påfyldningsåbning til motorolien.
Påfyldningsåbning til
marinegearolie
Påfyldningsåbning til marinegearets smøreolie.
Motoroliefilter
Filtrerer små metalfragmenter og kulstof fra motorolien. Den filtrerede motorolie
fordeles til motorens ’bevægelige dele. Filteret påskrues, og det indre element skal
udskiftes regelmæssigt. Se Udskiftning af motoroliefilterelementet - 48.
Kølesystem
Direkte havvandskøling
Havvandspumpe
Pumper havvand fra fartøjets yderside til motoren. Havvandspumpen har et udskifteligt gummihjul.
Zinkanode
Metaloverfladerne i havvandskølesystemet er udsat for korrosion. Zinkanoden
monteres i cylinderblokken for at forhindre dette. Overfladen på zinkanoden
eroderer, så den skal udskiftes regelmæssigt for at beskytte motorens havvandskølesystem på en effektiv måde.
Lyddæmper ved
luftindtag (luftfilter)
Lyddæmperen ved luftindtaget beskytter imod, at der kommer snavs i motorens
indsprøjtningssystem og reducerer luftindsugningens støjniveau.
Navneskilte
Der er navneskilte på motoren og marinegearet med oplysninger om model, serienummer og andet.
Startmotor
Startmotoren starter motoren og drives af et batteri.
Generator
Generatoren er remdrevet og genererer elektricitet til opladning af batteriet.
Motoroliepind
Målepind til kontrol af oliestanden.
14
14
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PRODUKTOVERSIGT
KONTROLUDSTYR
Kontroludstyret på kommandopulten gør betjening via fjernkontrol mulig. Det omfatter instrumentpanelet, som er forbundet med motoren via et ledningsnet, og gas- og gearkonsollen,
som er forbundet med motorens kontrolgreb og marinegearet via kontrolkabler.
Instrumentpanel (ekstraudstyr)
Udstyr og funktioner
Instrumentpanelet er placeret på kommandopulten og kan åbnes på to måder. Følgende
kontrolelementer og indikatorer giver dig mulighed for at starte, stoppe og overvåge motoren
under drift.
Instrumentpanelindstillinger og komponenter
(2) (3)
(4)
(5)
(5)
(4)
(2) (3)
(9)
(1)
(8)
(7)
(12)
(6)
(10)
(7)
(8)
(11)
(6)
0005848
Figur 7
1 – Mulighed “A” Instrumentpanel
2 – Advarselslampe om havvand i marinegear
3 – Advarselslampe for vandtemperatur
4 – Advarselslampe for olietryk
5 – Advarselslampe for lav batteriladning
6 – Tændingskontakt
7 – Advarselsbrummer
8 – Knappen Start
9 – Mulighed “B” Instrumentpanel
10 – Omdrejningsmåler
11 – Lyskontakt på instrumentpanel
12 – Timetæller
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
15
15
PRODUKTOVERSIGT
Måleinstrumenter
Instrument
Funktion
Timetæller
Viser antallet af driftstimer. Kan anvendes som en guide til periodiske vedligeholdelseskontroller. Timetælleren findes nederst
på omdrejningsmåleren.
Instrumentpanellys
Når tændingskontakten drejes til ON (TIL), oplyses målerne for
at gøre det lettere, at se dem.
Omdrejningsmåler
Viser motorens omdrejningshastighed.
Tændingskontakt
Når nøglen er i positionen FRA
(Figur 8, (1)) er den elektriske strøm slået
fra. Nøglen kan sættes i eller fjernes i denne
position.
Motordekompressionsarm
Motordekompressionsarmen (Figur 9, (3))
letter cylindertrykket som hjælp til manuel
start af motoren.
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
OFF ON
Figur 9
0005847
Figur 8
1 – Positionen OFF (FRA)
2 – Positionen ON (TIL)
Positionen TIL (Figur 8, (2)) tillader tilførsel
af elektrisk strøm til kontroller og udstyr og
giver motoren mulighed for at blive ved med
at køre. Motoren standes ved at holde
nøglekontakten i positionen TIL og trykke på
motorstop-knappen. Efter motoren er
standset drejes nøglen til positionen FRA.
16
16
1 – Positionen RUN (KØR)
2 – Dekompressionsposition
3 – Dekompressionsarm
0005838
Når dekompressionsarmen løftes til dekompressionspositionen (Figur 9, (2)) åbnes
udstødningsventilen, hvilket gør muligt at
starte motoren manuelt. Når armen sættes
tilbage i positionen RUN (KØR) (DOWN)
(NED) (Figur 9, (1)) lukkes udstødningsventilen, og normal motordrift kan genoptages.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PRODUKTOVERSIGT
Indikatorer og alarmer (ekstraudstyr)
Når en sensor detekterer et problem under
drift, vil indikatoren på instrumentpanelet
lyse, og en alarm vil lyde. Indikatorer findes
på instrumentpanelet. Alarmen findes på
bagsiden af panelet. Under normale driftsforhold er indikatorerne slukkede.
Figur 10
Indikator for lav batteriladning
(Figur 10) - Når generatorens ydeevne er
for lav, vil indikatoren lyse. Når opladning
starter, går indikatoren ud. Ingen alarm vil
lyde for lav batteriladning.
Figur 13
Indikator og alarm for vand i sejldrevets
tætning (Figur 13) - Når der detekteres
havvand mellem tætningerne i sejldrevet, vil
indikatoren lyse, og alarmen vil lyde.
Styring af motorstop
Motoren stoppes ved at trække ud i motorstop-knappen. (Figur 14, (1)). Dette kabel
er tilsluttet motorstopgrebet og afskærer
brændstofforsyningen til motoren.
(1)
(2)
Figur 11
Indikator og alarm for vandtemperatur
(Figur 11) - Når vandtemperaturen når den
maksimalt tilladelige temperatur (95˚C
[203˚F] eller højere), vil indikatoren lyse, og
alarmen vil lyde. Fortsat drift ved temperaturer, der overstiger den maksimale
grænse, vil resultere i skade og sammenbrænding. Kontrollér belastningen og
foretag fejlfinding på kølesystemet.
(3)
Figur 14
0005842
1 – Motorstopknap
2 – Skot
3 – Motorstopkabel
Figur 12
Indikator og alarm for lavt motorolietryk
(Figur 12) - Når motorens olietryk falder til
under normalt tryk, vil sensoren for olietryk
sende et signal til indikatoren, hvilket får
indikatoren til at lyse og alarmen til at lyde.
Stop straks drift for at undgå motorskade.
Kontrollér oliestanden og foretag fejlfinding
på smøresystemet.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
17
17
PRODUKTOVERSIGT
Alarmer
Kontrollér, at indikatorer og alarmer virker rigtigt, når nøglen er drejet til TIL.
Tændingskontakt
FRA ⇒ TIL
START ⇒ TIL
Motor
Før start
Under kørsel
Alarm
Lyd
Ingen lyd
Indikator for lav batteriladning
TIL
FRA
Indikator for vandtemperatur
FRA
FRA
Indikator for lavt olietryk
TIL
FRA
Indikator for vand i sejldrevet
FRA
FRA
Indikatorer
Bemærk: Alle advarselsindikatorer fortsætter, indtil motoren startes eller tændingskontakten
drejes til positionen OFF (FRA).
Ekstraudstyr - etgrebskonsol til
gas og gear
Denne konsol (morsetype) anvender ét greb
til styring af gas- og gearmekanismen.
FORWARD (FWD) (FREMAD)
(Figur 15, (1)) - Drivakslen er aktiveret, og
motoren driver fartøjet fremad.
(1)
(4)
(2)
(3)
FWD
NEUTRAL
IPULLI
CLUTCH
REV
0005846
1–
2–
3–
4–
18
18
Figur 15
FORWARD (FWD) (FREMAD)
NEUTRAL (N)
REVERSE (REV) (BAKGEAR)
Træk i håndtaget for at deaktivere
koblingen.
NEUTRAL (N) (Figur 15, (2)) - Drivakslen
er deaktiveret fra skruen, og motoren kører
i tomgang.
REVERSE (REV) (BAKGEAR)
(Figur 15, (3)) - Drivakslen er aktiveret, og
motoren driver fartøjet agter.
Når grebet er i positionen NEUTRAL, skal
grebet trækkes ud fra konsollen
(Figur 15, (4)) for at deaktivere koblingen.
Grebet styrer fartøjets retning (fremad eller
agter) og fungerer som accelerator, der øger
motorhastigheden (o/m), når det skubbes i
de forskellige positioner. Når grebet er
trukket ud, kan motorhastigheden styres,
uden at fartøjet bevæges. Koblingen er
deaktiveret, og fartøjet går i tomgang
(NEUTRAL - uden belastning).
Bemærk: Yanmar anbefaler brug af en
etgrebskonsol til fjernkontrolsystemet. Hvis
kun et togrebshåndtag er tilgængeligt på
markedet, skal motorens o/m reduceres til
1000 o/m eller derunder inden aktivering og
deaktivering af marinegearets kobling.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FØR DRIFT
Dette afsnit i Betjeningsmanual indeholder
en beskrivelse af dieselolie og motorolie og
hvordan det påfyldes. Afsnittet beskriver
også de daglige motorkontroller.
Før der udføres funktioner, der er beskrevet
i dette afsnit, bør De læse afsnittet
Sikkerhed på
side 3.
DIESELOLIE
Specifikationer for dieselolie
BEMÆRK: Benyt kun dieselolier, som
anbefales af Yanmar, for bedste motorydelse, for at forebygge motorskade og
for at leve op til EPA-garantibestemmelser. Brug kun ren dieselolie.
Dieselolie skal leve op til følgende specifikationer. Tabellen angiver flere forskellige
internationale specifikationer for dieselolier.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
DIESELOLIESPECIFIKATION
OMRÅDE
ASTM D975 No. 2-D S15,
No. 1-D S15
USA
EN590-2009
EU
ISO 8217 DMX
Internationalt
BS 2869-A1 eller A2
Storbritannien
JIS K2204 Grade No. 2
Japan
© 2007 Yanmar Marine International
19
19
FØR DRIFT
Yderlige tekniske brændstofkrav
• Brændstoffets cetantal skal være 45 eller
større.
• Svovlindholdet må ikke overstige 0,5 %
(volumenprocent). Mindre end 0,05 % er
at foretrække.
• Bland ALDRIG petroleum, brugt motorolie eller brændstofsrester i dieselolien.
• Vand og bundfald i brændstoffet må ikke
overstige 0,05 % (volumenprocent).
• Hold altid brændstoftanken og udstyr til
håndtering af brændstof rent.
• Askeindhold må ikke overstige 0,01 %
(volumenprocent).
• Kulstofindhold må ikke overstige 0,35 %
(volumenprocent). Mindre end 0,1 % er at
foretrække.
• Det samlede indhold af aromatiske forbindelser må ikke overstige 35 % (volumenprocent). Mindre end 30 % er at foretrække.
• Indhold af PAH (polycykliske aromatiske
kulbrinter) skal være under 10 % (volumenprocent).
• Biocid må ikke anvendes.
20
20
Håndtering af dieselolie
! FARE
Fyld kun dieselolie på brændstoftanken.
Påfyldning af brændstoftanken med benzin
kan resultere i brand og vil beskadige
motoren. Påfyld ALDRIG, når motoren
kører. Tør omgående alt spildt brændstof
op. Sørg for at holde gnister, åben ild eller
andre former for antændingskilder
(tændstikker, cigaretter, statisk elektricitet)
langt borte, når der efterpåfyldes.
Opbevar ALTID alle beholdere, som indeholder brændstof, i et område med god
udluftning og væk fra brændbare stoffer eller
antændingskilder.
Dieseloliebeholderen skal ALTID stå på
jorden, når der pumpes dieselolie fra
pumpen til beholderen. Hold slangestudsen
fast mod siden af beholderen, når den
fyldes. Dette forhindrer, at der opbygges
statisk elektricitet, som kan antænde
brændstofdampene.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FØR DRIFT
Brændstoftank (ekstraudstyr)
BEMÆRK: Vand og/eller støv i brændstoffet kan forårsage motorfejl. Ved
opbevaring af brændstof, skal det
sikres, at opbevaringsbeholderens
indre er rent og tørt, og at brændstoffet
lagres på afstand af snavs eller regn.
Montér en taphane (Figur 1, (2)) i bunden
af brændstoftanken for at kunne fjerne vand
og forureninger fra bundfaldsbeholderen
(Figur 1, (1)).
Brændstofsystem
Montér brændstofledningen mellem brændstoftanken og brændstofindsprøjtningspumpen som vist i Figur 2. Den anbefalede
brændstof / vandudskiller (Figur 2, (3))
(ekstraudstyr) monteres midt på den
ledning.
(1)
(8)
(2)
(9)
(3)
(10)
(5)
(7)
(4)
(6)
(3)
0004788
Figur 2
(2)
(1)
0004542
Figur 1
1 – Bundfaldsbeholder
2 – Taphane
3 – Brændstofslange til motor
Brændstofudløbet bør anbringes
20 til 30 mm (0,75 til 1,125 tom.) over
bunden af tanken, (Figur 2, (4)) således at
kun rent brændstof distribueres til motoren.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
1 – Brændstoffilter
2 – Brændstofpumpe (priminghåndtag)
3 – Brændstof/vandudskiller (ekstraudstyr)
4 – Cirka 20 - 30 mm
(0,75 - 1,125 tom.)
5 – Inden for 500 mm (20 tom.)
6 – Taphane
7 – Brændstofhane
8 – Brændstofreturledning
9 – Til indsprøjtningspumpe
10 – Brændstoftank
© 2007 Yanmar Marine International
21
21
FØR DRIFT
Opfyldning af brændstoftank
Inden første påfyldning af brændstoftanken:
Skyl brændstoftanken med petroleum eller
dieselolie. Bortskaf spildet på passende vis.
Sådan fyldes brændstoftanken:
Hvis beholderen fyldes fra en opbevaringsbeholder, (Figur 3) skal brændstofbeholderen være stationær i flere timer, så
eventuel snavs eller vand kan bundfældes i
beholderen. Sug rent, filtreret brændstof fra
toppen af beholderen ved brug af en pumpe.
BEMÆRK: Udluft kimingen (med
blæsere) i mindst 5 minutter for tømme
motorrummet for dampe efter efterfyldning. Kimingsblæsere må ikke
anvendes under efterfyldning. Dette kan
pumpe eksplosionsfarlige dampe ind i
motorrummet og resultere i en eksplosion.
1.
2.
3.
4.
5.
22
22
Rengør området omkring brændstofdækslet.
Fjern dækslet fra brændstoftanken.
Fyld tanken med rent brændstof, som
er frit for olie og snavs. ADVARSEL!
Hold slangestudsen fast mod
påfyldningsåbningen under efterfyldning. Dette forhindrer, at der
opbygges statisk elektricitet, som
kan antænde brændstofdampene.
Stands påfyldning, når måleren viser, at
tanken er fuld. FORSIGTIG! Overfyld
ALDRIG brændstoftanken.
Sæt brændstofdækslet på igen, og
stram til med hånden. For kraftig
tilstramning kan beskadige brændstofdækslet.
0004512
Figur 3
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FØR DRIFT
MOTOROLIE
Håndtering af motorolie
1.
Motoroliespecifikationer
BEMÆRK: Brug kun den specificerede
motorolie. Anden motorolie kan have
indvirkning på garantidækning, og den
kan få motorens indre dele til at sætte
sig fast og/eller forkorte motorens
levetid. Bland ALDRIG forskellige typer
motorolie. Dette kan have negativ
indvirkning på motoroliens smøreegenskaber.
Benyt en motorolie, som opfylder eller overstiger følgende vejledninger og klassifikationer:
2.
3.
Ved håndtering og opbevaring af
motorolie skal der udvises forsigtighed
med ikke at lade støv og vand kontaminere olien. Rens området omkring
påfyldningsåbningen inden påfyldning.
Bland ikke forskellige typer eller
mærker smøreolie. Blanding kan
ændre oliens kemiske karakteregenskaber og mindske smøringsevnen,
hvilket vil reducere motorens levetid.
Motorolie bør udskiftes regelmæssigt,
uanset motorens hidtidige drift. Se
Periodisk vedligeholdelsesplan - 45.
Motorolieviskositet
• API servicekategorier CD eller højere
TBN-værdi: 9 eller højere
SAE 10W-30
Motorolien skal skiftes, når TBN (Total
Base Number) er kommet ned på 2,0.
TBN (mgKOH/g) testmetode: JIS
K-2501–5.2–2(HCI), ASTM D4739(HCI)
• Anbefalet SAE-olieviskositet: 10W30,
15W40. Motorolie 10W30 og 15W40 kan
anvendes hele året rundt.
• Anvend ALDRIG olier fra API-servicekategorierne CG-4 eller CH-4.
BEMÆRK:
1. Sørg for, at motorolie, motoroliebeholdere og påfyldningsudstyr til
motorolie er fri for bundfald eller
vand.
2. Udskift motorolien efter de første 50
timers drift og derefter hver 150
timers drift. Se Udskiftning af
motorolien - 48.
3. Vælg olieviskositet ud fra den omgivende, temperatur der hvor
motoren benyttes. Se SAE Viskositetsdiagrammet ( Figur 4).
4. Yanmar anbefaler ikke brug af additiver til “motorolie.”
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
SAE 15W-40
-4°F 14°F 32°F 50°F 68°F 86°F 104°F
(-20°C) (-10°C) (0°C) (10°C) (20°C) (30°C) (40°C)
0000005
Figur 4
Vælg den passende olieviskositet ud fra den
omgivende temperatur vist i SAE viskositetsdiagrammet i Figur 4.
BEMÆRK: Hvis udstyret anvendes ved
temperaturer uden for de viste grænser,
kan De rådføre med den autoriserede
Yanmar-forhandler eller -distributør om
særlige smøremidler eller starthjælpeanordninger.
© 2007 Yanmar Marine International
23
23
FØR DRIFT
Kontrol af motorolie
1.
2.
Sørg for at motoren er slukket. Det
anbefales, at motoren er så plan som
muligt før kontrol af olien.
Fjern oliepinden (Figur 5, (2)) og aftør
med en ren klud. BEMÆRK: Undgå at
snavs og restmaterialer forurener
motorolien. Rengør omhyggeligt
oliepinden og de omgivende
områder, før dækslet fjernes.
(4)
5.
6.
24
24
2.
Figur 5
BEMÆRK: Undgå at snavs og restmaterialer forurener motorolien. Rengør
omhyggeligt oliepinden og de omgivende områder, før dækslet fjernes.
Fjern det gule oliepåfyldningsdæksel fra
påfyldningsåbningen (Figur 5, (1)) på
vippearmsdækslet, og påfyld motorolie.
Påfyld olie til øverste streg (Figur 5, (3))
på oliepinden. (Figur 5, (2)). BEMÆRK:
Overfyld ALDRIG motoren med motorolie.
Motoroliekapacitet
(3)
3.
4.
1.
(2)
(1)
1–
2–
3–
4–
Påfyldning af motorolie
0005852
3.
4.
1GM10 (V) (C)
Fuld: 1,5 L (1,5 qt)
Stik oliepinden helt ned for at kontrollere
oliestanden. BEMÆRK: Oliestanden
skal ALTID være mellem øverste og
nederste streg på oliedæksel / -pind.
Skru oliepåfyldningsdækslet på igen
manuelt.
Påfyldningsåbning
Oliepind
Øverste streg
Nederste streg
Indsæt oliepinden helt.
Fjern oliepinden. Oliestanden skal
være mellem den øverste
(Figur 5, (3)) og den nederste
(Figur 5, (4)) streg på oliepinden.
Tilsæt om nødvendigt olie. Se Påfyldning af motorolie - 24.
Indsæt oliepinden helt.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FØR DRIFT
OLIE TIL MARINEGEAR
ELLER SEJLDREV
Kontrol af marinegearolie
1.
Specifikationer for marinegearolie
Sluk motoren. Sørg for, at motoren er så
plan som muligt, og rengør området
omkring påfyldningsåbningen for marinegear (Figur 6, (2)) .
Benyt marinegearolie, som opfylder eller
overstiger følgende retningslinjer og klassifikationer:
1
KM2P-1 (S), (G) eller (GG):
3
• API servicekategorier CD eller højere
• SAE viskositet: #20 eller #30
●054316-00X00●
3
4
4
Specifikationer for sejldrevolie SD20
Der henvises til Sejldrev Betjeningsmanual
for oplysninger om påfyldning eller udskiftning af drevolie.
2
SD20:
054316-00X00
Figur 6
• Kun API servicekategori: GL4.5
• SAE viskositet: 90 eller 80W90
• QuickSilver® 1 HighPerformance Gear
Lube.
1 – Oliepind (Type med kombineret
påfyldningsdæksel)
2 – Påfyldningssted til marinegear
3 – Øverste streg
4 – Nederste streg (Ende af oliepind)
Marinegearoliekapacitet
KM2P
2.
3.
4.
5.
6.
1
0,3 l (0,63 pt)
Fjern påfyldningsdækslet oven på huset.
Fjern oliepinden (Figur 6, (1)) og aftør
med en ren klud.
Stik oliepinden helt ned igen uden at
skrue den i. Se illustrationen (Figur 6).
Fjern oliepinden. Oliestanden skal være
mellem den øverste (Figur 6, (3)) og den
nederste (Figur 6, (4)) streg på oliepinden.
Skru oliepinden i.
QuickSilverer et registreret varemærke tilhørende Brunswick Corporation.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
25
25
FØR DRIFT
Tilsætning af marinegearolie
1.
2.
3.
4.
5.
Sørg for, at motoren er så plan som
muligt.
Fjern oliepåfyldningsdækslet / oliepinden (Figur 6, (1)) øverst på huset.
Fyld med olie til den øverste streg på
oliepinden. (Figur 6, (3)) . BEMÆRK:
Overfyld ALDRIG marinegearet med
olie.
Skru oliepinden i.
Skru påfyldningsdækslet på igen
manuelt.
Kontrol og påfyldning af olie til
sejldrev
Der henvises til Sejldrev Betjeningsmanual
for oplysninger om kontrol og påfyldning af
olie til sejldrev.
MANUEL START AF
MOTOREN
BEMÆRK: Ved foretagelse af motortilkøring, eller hvis motoren ikke er blevet
benyttet i længere tid, vil motorolie ikke
blive distribueret til alle driftsdelene.
Brug af motoren i denne tilstand vil føre
til sammenbrænding.
Efter længere tid uden brug skal motorolie
distribueres til alle dele ved at foretage startrotation af motoren. Udfør følgende fremgangsmåde inden drift af motoren:
1.
2.
3.
4.
Åbn bundventilen.
Åbn brændstofhanen.
Sæt fjernkontrolskiftegrebet i positionen NEUTRAL.
Løft dekompressionsarmen
(Figur 7, (3)) opad.
(2)
(3)
(1)
0005838
Figur 7
1 – Positionen RUN (KØR)
2 – Dekompressionsposition
3 – Dekompressionsarm
26
26
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FØR DRIFT
5.
Skub starthåndtaget (Figur 8, (2)) på
startakslen (Figur 8, (1)), juster rillen
og tappen, og drej motoren ca. 10
gange.
(1)
ELEKTRISK START AF
MOTOREN
BEMÆRK: Ved foretagelse af motortilkøring, eller hvis motoren ikke er blevet
benyttet i længere tid, vil motorolie ikke
blive distribueret til alle driftsdelene.
Brug af motoren i denne tilstand vil føre
til sammenbrænding.
Efter længere tid uden brug skal motorolie
distribueres til alle dele ved at foretage startrotation af motoren. Udfør følgende fremgangsmåde inden drift af motoren:
1.
2.
3.
4.
(2)
Åbn bundventilen.
Åbn brændstofhanen.
Bemærk: Hvis motoren ikke er
blevet anvendt i længere tid, skal
det kontrolleres, at nøglen let kan
flyttes fra positionen OFF (FRA) til
ON (TIL).
Sæt fjernkontrolskiftegrebet i positionen NEUTRAL.
Træk motorstopknappen
(Figur 9, (1)) ud, og bliv ved med at
holde fast i den under starten.
(1)
(2)
0005888
Figur 8
(3)
1 – Startaksel
2 – Starthåndtag
6.
7.
8.
Figur 9
Vær opmærksom på unormale lyde
under start af motoren.
Fjern starthåndtaget.
Sæt dekompressionsarmen i positionen RUN (KØR).
1 – Motorstopknap
2 – Skot
3 – Motorstopkabel
5.
6.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
0005842
Mens nøglen er drejet til ON (TIL),
trykkes på startknappen, og motoren
starter.
Fortsæt i ca. 5 sekunder, og vær
opmærksom på eventuelle unormale
lyde.
© 2007 Yanmar Marine International
27
27
FØR DRIFT
BEMÆRK: Hvis motorstopknappen
frigives (trykkes ind) under starten,
starter motoren. Start ALDRIG motoren
i denne tilstand.
Kontrol af motorolie.
Når olien er fordelt i alle interne komponenter, startes motoren, og den køres uden
belastning i ca. 5 sekunder. Dette sikrer, at
alle olieventiler, oliefiltre og olierør er fyldt
med olie. Sluk motoren, og kontrol motorolieniveauet igen. Se Kontrol af motorolie 24. Påfyld eventuelt olie til det nødvendige
niveau.
DAGLIGE KONTROLLER
Inden De starter dagens arbejde, skal det
sikres, at Yanmar motoren er i god driftsstand. FORSIGTIG! Det er vigtigt at
udføre de daglige kontroller som
angivet i betjeningsmanualen. Periodisk
vedligeholdelse forebygger uplanlagt
nedetid, og det nedsætter antallet af
uheld på grund af dårlig motorydelse,
og det kan hjælpe til med at forlænge
motorens levetid. Sørg for, at kontrollere
følgende.
Visuelle kontroller
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
28
28
Undersøg, om der er olielækager.
Undersøg, om der er brændstoflækager.ADVARSEL! Undgå hudkontakt i forbindelse med sprøjt fra
dieselolie under højt tryk fra
lækager i brændstofsystemet, f.eks.
en brudt slange til brændstofindsprøjtningen. Brændstof under
højtryk kan trænge gennem huden
og forårsage alvorlig kvæstelse.
Hvis De er blevet udsat for brændstof under højt tryk, skal De omgående søge læge. Undersøg ALDRIG
en brændstoflækage med
hænderne. Brug ALTID et stykke
træ eller pap. Få den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller distributør til at udbedre skaden.
Undersøg, om der er havvandslækager.
Kontrollér, om der er dele, som mangler
eller er beskadigede.
Kontrollér om der er løse, manglende
eller beskadigede fastgørelsesanordninger.
Undersøg det elektriske ledningssystem for revner, afskrabninger og
beskadigede eller korroderede forbindere.
Undersøg slanger for revner, afskrabninger og beskadigede, løse eller korroderede klemmer.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FØR DRIFT
8.
Kontrollér brændstoffiler / vandudskiller for vand og forurening. Hvis der
er vand eller forurening, skal brændstoffilter / vandudskiller tømmes. Se
Tømning af brændstoffilter / vandudskiller - 50. Hvis det er nødvendigt at
tømme brændstoffilter / vandudskiller
ofte, skal brændstoftanken tømmes og
undersøges for vand i brændstofforsyningen. Se Tømning af brændstoftanken - 47.
Kontrol af generatorremmen
Kontrollér remmens opspænding inden
brug.
Se Kontrol og justering af opspændingen af
generatorens kilerem - 49.
Kontrol af gas- og gearkonsollen
FORSIGTIG! Ved alle problemer, som
konstateres under visuel kontrol, skal
de nødvendige korrigerende indgreb
foretages, før motoren benyttes.
Kontrollér gear- og gashåndtaget. Sørg for,
at det nemt kan bevæges. Hvis det er
vanskeligt at betjene, skal samlingerne på
fjernkontrolkablet og -grebets lejer smøres.
Hvis grebet er for løst, skal De justere
kontrolkabelforbindelser og klemmer. Se
Kontrol og justering af kontrolkabler til gearog gashåndtag - 49.
Kontrol af dieselolie og motorolie
Kontrol af advarselsindikatorer
Følg procedurerne i Opfyldning af brændstoftank - 22 og Kontrol af motorolie - 24 for
at kontrollere dette.
Kontrollér for at sikre, at motordelene og
advarselsindikatorerne fungerer som de
skal. Se Alarmer - 18. Kontrollér disse jævnligt under drift.
Kontrol og efterfyldning af
marinegearolie
Se Kontrol af marinegearolie - 25.
Kontrol af batteriets syretilstand
Kontrollér syrestanden i batteriet før brug.
Se Kontrol af batteriets syrestand (kun
batterier, hvorpå der kan foretages service)
- 51.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
Klargøring af reservebrændstof, olie og -kølervæske
Klargør tilstrækkeligt dieselbrændstof til
hele dagens drift. Opbevar altid reservemotorolie og -kølervæske (til mindst en ekstra
efterfyldning) om bord for at kunne håndtere
nødsituationer.
© 2007 Yanmar Marine International
29
29
FØR DRIFT
Denne side er med vilje ladt tom
30
30
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
BETJENING AF MOTOREN
Dette afsnit i Betjeningsmanual beskriver
procedurerne for start af motoren, kontrol af
motorydelsen under drift og standsning af
motoren.
Før der udføres funktioner, der er beskrevet
i dette afsnit, bør De læse følgende sikkerhedsoplysninger og gennemgå afsnittet
Sikkerhed på side 3.
! ADVARSEL
Fare for brand og eksplosion
Start ALDRIG motoren ved
hjælp af kortslutning. Gnister
ved kortslutning af batteriet til
startmotoren kan forårsage
brand eller eksplosion. Brug
KUN tændingskontakten til at starte
motoren.
Fare ved pludselig bevægelse
Sørg for, at båden er på åbent vand i sikker
afstand fra både, kajer eller andre forhindringer, før omdrejningstallet øges. Undgå
uventet udstyrsbevægelse. Skift marinegearet til NEUTRAL, når motoren kører i
tomgang.
For at forhindre utilsigtet udstyrsbevægelse
må motoren ALDRIG startes, når den er i
gear.
Afrivningsfare
Hold børn og kæledyr i sikker
afstand, når motoren kører.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
31
31
BETJENING AF MOTOREN
BEMÆRK
! ADVARSEL
Udstødningsfare
Blokér ALDRIG vinduer,
udluftningslemme eller andre
udluftningsveje, når motoren
kører i et aflukket område. Alle
brændstofmotorer udvikler
kulilte når de er i drift, og særlige forholdsregler er påkrævet for at undgå kulilteforgiftning.
Hvis en indikator tændes under motordrift,
skal motoren standes øjeblikkeligt. Find
årsagen og afhjælp problemet, før motordriften genoptages.
Hvis alarmindikatorlamperne og den
hørbare alarm ikke vises eller lyder, når
tændingskontakten er i positionen ON (TIL),
kontakt da den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør, før motoren
benyttes.
Overhold følgende krav til miljømæssige
driftsbetingelser for at bevare motorens
ydeevne og undgå unødvendigt slid:
• Undgå at bruge motoren i ekstremt
støvede omgivelser.
• Undgå at bruge motoren i nærheden af
kemiske luftarter eller dampe.
• Brug ALDRIG motoren, hvis den omgivende temperatur er over +40˚C (+104˚F)
eller under -16˚C (+5˚F)
• Hivs den omgivende temperatur overstiger +40˚C (+104˚F), kan motoren blive
overophedet og forårsage nedbrydelse af
motorolien.
• Hvis den omgivende temperatur er under
-16˚C (+5˚F), kan gummidele som
pakninger og tætninger blive hårde og
forårsage, at motoren slides unødvendigt
hurtigt eller bliver beskadiget.
• Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør, hvis
motoren skal betjenes uden for dette standard temperaturområde.
Benyt ALDRIG startmotoren mens motoren
kører. Det vil resultere i beskadigelse af
startmotorens tanddrev og / eller kronhjul.
32
32
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
BETJENING AF MOTOREN
ELEKTRISK START AF
MOTOREN
5.
BEMÆRK: Hvis fartøjet er udstyret med
vanddæmpet lydpotte (muffler), kan
overdreven startrotation få havvand til
at løbe op i cylindrene og beskadige
motoren. Hvis motoren ikke starter efter
10 sekunders startrotation, skal vandindtagsventilen i skroget lukkes for at
undgå, at muffleren fyldes med vand.
Udfør motorstart i 10 sekunder eller
indtil motoren starter. Hvis motoren ikke
starter, skal den omgående standses,
og kontakten skal sættes i positionen
OFF (FRA).
1.
2.
3.
(1)
0005847
Figur 2
1 – Positionen OFF (FRA)
2 – Positionen ON (TIL)
6.
7.
0005890
(2)
OFF ON
Åbn bundventilen (hvis en sådan forefindes).
Åbn brændstofhanen.
Sæt fjernkontrolskiftegrebet i positionen NEUTRAL. (Figur 1, (1)).
Bemærk: Sikkerhedsudstyr bør
gøre det umuligt at starte motoren
i en anden position end NEUTRAL.
(1)
Drej tændingskontakten til ON (TIL)
(Figur 2, (2)). Sørg for, at indikatorerne
på instrumentpanelet lyser, og at
alarmen lyder. Dette angiver, at indikatorer og alarmen fungerer korrekt.
Bemærk: Alarmindikatoren for
vandtemperatur og indikatoren for
vand i sejldrevet bør ikke vises
under opstart.
Tryk på startknappen. Slip startknappen, når motoren er startet.
BEMÆRK: Hold ALDRIG startknappen inde længere end 15
sekunder for at undgå overophedning af starteren.
Alarmen bør ophøre, og indikatorerne
bør gå ud. BEMÆRK: Hvis en indikatorlampe ikke lyser op, når
tændingskontakten er i TIL-positionen, kontakt da den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller distributør, før motoren benyttes.
Figur 1
1 – NEUTRAL (N)
4.
Flyt batteriets hovedkontakt (hvis en
sådan forefindes) til ON (TIL).
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
33
33
BETJENING AF MOTOREN
Manuel start af motoren
6.
2.
3.
7.
1.
Åbn bundventilen (hvis en sådan forefindes).
Åbn brændstofhanen.
Sæt fjernkontrolskiftegrebet i positionen NEUTRAL. (Figur 3, (1)).
Bemærk: Sikkerhedsudstyr bør
gøre det umuligt at starte motoren
i en anden position end NEUTRAL.
8.
Skub starthåndtaget (Figur 3, (2)) på
startakslen (Figur 3, (1)), juster rillen
og tappen, og drej manuelt.
Drej håndtaget hurtigt. Når motoromdrejningshastigheden er høj, sættes
dekompressionshåndtaget i positionen
RUN (KØR).
Fjern starthåndtaget fra startakslen, når
motoren er startet.
Genstart efter startfejl
Før der trykkes på startknappen igen, skal
De kontrollere, at motoren er helt stoppet.
Forsøg ALDRIG at genstarte motoren, mens
den kører. Det beskadiger tanddrevet på
startmotoren.
BEMÆRK: Hold ALDRIG startknappen
inde længere end 15 sekunder for at
undgå overophedning af starteren.
(1)
BEMÆRK: Forsøg ALDRIG at genstarte
motoren, hvis den ikke er standset helt.
Det vil beskadige tanddrevet og startmotoren.
Udluftning af brændstofsystemet
efter startfejl
Hvis motoren ikke starter efter flere forsøg,
kan der være luft i brændstofsystemet. Hvis
der er luft i brændstofsystemet, kan brændstof ikke nå frem til brændstofindsprøjtningspumpen. Udluft brændstofsystemet i
henhold til følgende trin:
(2)
0005888
1.
2.
3.
Figur 3
1 – Startaksel
2 – Starthåndtag
4.
5.
34
34
4.
Flyt batteriets hovedkontakt (hvis en
sådan forefindes) til ON (TIL).
Løft dekompressionsarmen op. Se
Manuel start af motoren - 26.
Kontrollér brændstofniveauet i tanken.
Løsn udluftningsbolten øverst i brændstof/vandudskilleren. Når der ikke
længere er bobler i brændstoffet,
fæstnes bolten igen.
Løsn udluftningsboltene på brændstoffilteret og brændstofindsprøjtningspumpen.
Tilfør brændstof vha. brændstofpumpen ved at bevæge grebet på
venstre side af brændstofpumpen op
og ned.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
BETJENING AF MOTOREN
5.
6.
7.
Lad det brændstof, der indeholder
bobler, flyde ud af hullerne i udluftningsventilbolten.
Når der ikke længere er bobler i brændstoffet, fæstnes udluftningsventilboltene igen.
Prøv at starte motoren igen.
2.
Start ved lave temperaturer
Overhold lokale miljøbestemmelser. Benyt
ikke starthjælpeanordninger. BEMÆRK:
Brug ALDRIG motorstarthjælp som
f.eks. æter. Dette vil forårsage motorskade. Hvis der anvendes starthjælp,
dækker garantien muligvis ikke.
Hvid røg begrænses ved at køre motoren
ved lav hastighed og under moderat belastning, indtil motoren når normal driftstemperatur. Let belastning på en kold motor giver
bedre forbrænding og hurtigere motoropvarmning end ingen belastning.
Undgå at lade motoren køre i tomgang
længere end højst nødvendigt.
3.
4.
Efter start af motoren
Efter at motoren er startet, skal følgende
kontrolleres ved lav motorhastighed:
1.
Kontrollér, at måleinstrumenterne, indikatorerne og alarmen er normale.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
5.
Kontrollér for vand-, brændstof-,
kølervæske- og motorolielækager.
Hvis der findes lækager, slukkes
motoren og de nødvendige reparationer udføres. ADVARSEL! Undersøg
ALDRIG en brændstoflækage med
hænderne. Brug ALTID et stykke
træ eller pap. Få den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller distributør til at udbedre skaden.
Undgå hudkontakt i forbindelse
med sprøjt fra dieselolie under højt
tryk fra lækager i brændstofsystemet, f.eks. en brudt slange til
brændstofindsprøjtningen. Brændstof under højtryk kan trænge
gennem huden og forårsage
alvorlig kvæstelse. Hvis De er blevet
udsat for brændstof under højt tryk,
skal De omgående søge læge.
Kontrollér, at udstødningens farve,
motorvibration og motorlyd alle er
normale.
Hvis der ikke er problemer, hold da
motoren ved lav hastighed, mens
båden fortsat er stoppet, for at distribuere motorolie til alle motorens dele.
Kontrollér, at der løber kølevand ud af
havvandsudløbsrøret. Drift med utilstrækkelig udledning af havvand kan
beskadige pumpehjulet i havvandspumpen. Hvis for lidt havvand udledes,
stands da motoren øjeblikkeligt. Find
årsagen og udfør reparation.
BEMÆRK: Motoren vil brænde
sammen, hvis den kører mens der
er for lille kølehavvandsudledning,
eller hvis den belastes uden at være
varmet op.
• Er bundventilen åben?
• Er bundventilens indtag i skrogets
bund tilstoppet?
• Er havvandssugeslangen beskadiget eller er slangeforbindelsen løs?
© 2007 Yanmar Marine International
35
35
BETJENING AF MOTOREN
Hvis motoren kører med lav hastighed i lang
tid, skal motoren gasses op hver anden
time. Ved opgasning af motoren med
koblingen i NEUTRAL accelereres der fra
stillingen for lav hastighed til stillingen for høj
hastighed. Denne arbejdsgang gentages
ca. 5 gange. Dette gøres for at rense cylindrene og indsprøjtningsventilerne for
kulstof.
BEMÆRK: Undladelse af dette vil resultere i forkert udstødningsfarve og
nedsat ydeevne for motoren.
Betjen regelmæssigt motoren nær højeste
hastighed, når De er undervejs. Dette forårsager højere udstødningstemperaturer,
hvilket hjælper til med at fjerne kulaflejringer,
vedligeholde motorens ydeevne og
forlænge motorens levetid.
For fejlfindingsassistance se Fejlfinding
efter start - 57 eller Fejlfindingsskema 59.
Kontakt om nødvendigt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
36
36
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
BETJENING AF MOTOREN
BRUG AF GEAR- OG
GASHÅNDTAG
2.
Acceleration og deceleration
Bemærk: Kørselsretning vil variere
afhængig af installationsstedet.
Brug gashåndtaget til at styre acceleration
og deceleration. Flyt grebet langsomt.
Skift af motoren
BEMÆRK: Skift af marinegearet under
kørsel ved høj hastighed, eller hvis
grebet ikke skubbes helt ind i en position (delvis aktivering), vil resultere i
beskadigelse af marinegearets dele og
abnorm slid.
1.
BEMÆRK: Skift ALDRIG marinegearet ved høj motorhastighed. Ved
normal drift bør marinegearet kun
skiftes, når motoren kører i
tomgang. Når grebet flyttes mellem
FORWARD (FREMAD) (Figur 4, (1))
og REVERSE (BAKGEAR)
(Figur 4, (3)), skal koblingen sættes i
NEUTRAL, (Figur 4, (2)) og De skal
vente et øjeblik, før der langsomt skiftes
til den ønskede position. Skift ikke
hurtigt fra FORWARD (FREMAD) til
REVERSE (BAKGEAR) og omvendt.
(4)
(2)
(1)
(3)
Inden marinegearet benyttes, skal
gasgrebet flyttes til en lav tomgangshastighed (mindre end 1000 o/m). Flyt
langsomt gasgrebet til en højere hastighedsposition, efter at koblingen er aktiveret.
FWD
NEUTRAL
IPULLI
CLUTCH
REV
0005846
1–
2–
3–
4–
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
Figur 4
FORWARD (FWD) (FREMAD)
NEUTRAL (N)
REVERSE (REV) (BAKGEAR)
Træk i håndtaget for at deaktivere koblingen.
© 2007 Yanmar Marine International
37
37
BETJENING AF MOTOREN
FORHOLDSREGLER UNDER
DRIFT
5.
Kontrollér altid for problemer under motordrift.
1.
2.
3.
4.
38
38
Bliver der ledt tilstrækkeligt med
havvand ud gennem havvandsudløbsrøret?
Hvis der ledes for lidt vand ud, stoppes
motoren med det samme, og problemet
løses.
Er udstødningens farve normal?
Konstant afgivelse af sort udstødningsrøg er tegn på overbelastning af
motoren. Dette forkorter motorens
levetid og bør undgås.
Vær opmærksom på unormal vibration
og unormal motorstøj. Anvend ALDRIG
hastigheder, der frembringer kraftige
vibrationer. Afhængigt af skrogets
opbygning, kan der opstå øget motorog skrogresonans ved bestemte
omdrejningshastigheder. Undgå drift
inden ved disse hastigheder. Stop
motoren, og undersøg for eventuel
unormal motorstøj.
Kontrollér, at der ikke er aktive advarselsindikatorer. Hvis en indikator aktiveres under drift, skal motorhastigheden straks sænkes. Kontrollér
indikatoren, og stop motoren, så den
kan blive repareret.
6.
7.
Kontrollér for vand-, olie- eller brændstoflækager. Kontrollér jævnligt motorrummet. ADVARSEL! Undersøg
ALDRIG en brændstoflækage med
hænderne. Brug ALTID et stykke
træ eller pap. Få den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller distributør til at udbedre skaden.
Undgå hudkontakt i forbindelse
med sprøjt fra dieselolie under højt
tryk fra lækager i brændstofsystemet, f.eks. en brudt slange til
brændstofindsprøjtningen. Brændstof under højtryk kan trænge
gennem huden og forårsage
alvorlig kvæstelse. Hvis De er blevet
udsat for brændstof under højt tryk,
skal De omgående søge læge.
Er der tilstrækkeligt brændstof i brændstoftanken? Påfyld brændstof på
forhånd for at undgå at løbe tør for
brændstof under drift.
Hvis motoren kører med lav hastighed i
lang tid, skal motoren gasses op hver
anden time. Ved opgasning af motoren
med koblingen i NEUTRAL accelereres
der fra stillingen for lav hastighed til stillingen for høj hastighed. Denne
arbejdsgang gentages ca. 5 gange.
Dette gøres for at rense cylindrene og
indsprøjtningsventilerne for kulstof.
BEMÆRK: Slå aldrig batterikontakten
fra eller tænd batteriet under drift. Det
kan medføre beskadigelse af elektriske
dele.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
BETJENING AF MOTOREN
STANDSNING AF MOTOREN
(1)
BEMÆRK: Sluk ALDRIG motoren pludseligt under drift. Yanmar anbefaler at
lade motoren gå i tomgang uden belastning i 5 minutter, inden den standses.
Dette giver motordele, som arbejder ved
høje temperaturer, f.eks. udstødningssystemet, mulighed for at køle lidt ned,
før motoren standses.
1.
2.
3.
4.
Sænk motorhastigheden til lav
tomgang, og sæt skiftegrebet i
NEUTRAL.
Accelerér fra lav hastighed til høj
hastighed og gentag fem gange. Dette
vil fjerne kulstof fra cylindrene og
brændstofindsprøjtningsdyserne.
Lad motoren køre ved lav hastighed
(ca. 1000 o/m) uden belastning i
5 minutter.
Med tændingskontakten i positionen
ON (TIL), skal De trykke på motorstopknappen og holde den nede,
(Figur 5, (1)) indtil motoren er stoppet
helt. Efter motoren er standset drejes
tændingskontakten til OFF.
Bemærk: Fortsæt med at holde
stop-knappen nede, indtil motoren
er standset helt. Hvis knappen
slippes, før motoren er standset
helt, vil den måske starte igen.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
(2)
(3)
Figur 5
0005842
1 – Motorstopknap
2 – Skot
3 – Kontrolkabel
5.
6.
7.
8.
Sluk for batteriets hovedkontakt (hvis
en sådan forefindes).
Tag nøglen ud.
Luk for brændstofhanen.
Luk bundventilen (hvis en sådan forefindes). BEMÆRK: Sørg for at lukke
bundventilen. Undladelse af dette
kan få vand til at lække ind i båden
og måske få den til at synke.
Bemærk: Motoren kan stoppes ved at løfte
dekompressionsarmen, men denne metode
bør kun benyttes i nødstilfælde. Dekompressionsarmen sænker kompressionstrykket i
cylinderen, hvilket får motoren til at stoppe.
Brændstoftilførslen stopper dog ikke, og der
pumpes fortsat brændstof ind i cylinderen.
Dette kan medføre unormal forbrænding,
når motoren genstartes, og det bør undgås.
© 2007 Yanmar Marine International
39
39
BETJENING AF MOTOREN
KONTROL AF MOTOREN
EFTER DRIFT
• Kontrollér, at tændingskontakten er i positionen OFF (FRA), og at batteriets hovedkontakt (hvis en sådan forefindes) er
drejet til OFF (FRA).
• Fyld brændstoftanken. Se Opfyldning af
brændstoftank - 22.
• Luk bundventilen (hvis en sådan forefindes). BEMÆRK: Sørg for at lukke
bundventilen. Undladelse af dette kan
få vand til at lække ind i båden og
måske få den til at synke.
• Hvis der er risiko for frost, skal havvandssystemet tømmes. Se Tømning af kølesystemet - 64.
• Ved temperaturer under 0˚C (32˚F) skal
havvandssystemet tømmes og motorvarmeren (hvis en sådan forefindes) skal
tilsluttes.
40
40
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PERIODISK
VEDLIGEHOLDELSE
Dette afsnit i Betjeningsmanual beskriver
arbejdsgange for pasning og
vedligeholdelse af motoren.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Før der udføres vedligeholdelsesfunktioner,
der er beskrevet i dette afsnit, bør De læse
følgende sikkerhedsoplysninger og
gennemgå afsnittet Sikkerhed på side 3.
! ADVARSEL
Knusningsfare
bilen.
Hvis De er nødt til at transportere motoren med
henblik på reparation,
skaf da hjælp til at hejse
den op og laste den op på
Løfteringene er konstrueret til udelukkende
at løfte marinemotorens vægt. Brug ALTID
motorens løfteringe, når motoren løftes.
Yderligere udstyr er nødvendigt til at løfte
marinemotoren og marinegearet sammen.
Brug ALTID løfteudstyr med tilstrækkelig
kapacitet til at løfte marinemotoren.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
41
41
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
! ADVARSEL
Svejsningsfare
• Slå ALTID batterikontakten fra (hvis en
sådan forefindes), eller frakobl det negative batterikabel og ledningerne til generatoren ved svejsning på udstyret.
• Forbind svejseklemmen med den del, der
skal svejses, og så tæt som muligt på
svejsepunktet.
• Forbind ALDRIG svejseklemmen med
motoren eller på en måde, der vil tillade,
at strøm løber gennem en monteringsbøjle.
• Når svejsning er fuldført, forbindes ledningerne igen med generatoren inden gentilslutning af batterierne.
BEMÆRK
En del som findes at være defekt under
inspektion eller en del, hvis målte værdi ikke
opfylder standarden eller grænsen, skal
udskiftes.
Modifikationer kan have indflydelse på
motorens sikkerhed og ydeevne samt
forkorte dens levetid. Ændringer på denne
motor kan annullere garantien. Sørg for, at
anvende ægte reservedele fra Yanmar.
Udstødningsfare
Sørg ALTID for, at alle
sammenføjninger er
tilstrammet og tætnet ifølge
specifikationer, efter at der har
været foretaget reparation på
udstødningssystemet. Alle brændstofmotorer udvikler kulilte når de er i drift, og
særlige forholdsregler er påkrævet for at
undgå kulilteforgiftning.
Fare for elektrisk stød
Slå ALTID batterikontakten (hvis en sådan
forefindes) fra eller fjern
det negative batterikabel
fra batteriet, før det elektriske system vedligeholdes.
Hold ALTID elektriske forbindere og
klemmer rene. Undersøg det elektriske
ledningssystem for revner, afskrabninger og
beskadigede eller korroderede forbindere.
42
42
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
FORHOLDSREGLER
Før en logbog over maskintimer
og daglige kontroller
Vigtigheden af periodisk
vedligeholdelse
Nedbrydelse og slid af motoren øges i takt
med den tid, den har været i drift, og som
følge af de forhold, den har været brugt
under. Periodisk vedligeholdelse forebygger uplanlagt nedetid, og det nedsætter
antallet af uheld på grund af dårlig motorydelse, og det kan hjælpe til med at forlænge
motorens levetid.
Udførelse af periodisk
vedligeholdelse
Før en logbog over det antal timer, motoren
kører hver dag samt udførte daglige
kontroller. Notér også dato og type af reparation (f.eks. udskiftet generator), og dele
som har været nødvendige i forbindelse
med service mellem de periodiske vedligeholdelsesintervaller. De periodiske vedligeholdelsesintervaller falder hver 50, 150, 300
og 600 motortimer. Mangelfuld periodisk
vedligeholdelse kan forkorte motorens
levetid.
Yanmar-reservedele
ADVARSEL! Blokér ALDRIG vinduer,
udluftningslemme eller andre udluftningsveje, når motoren kører i et
aflukket område. Alle brændstofmotorer udvikler kulilte når de er i drift.
Ophobning af denne luftart i et lukket
område kan forårsage sygdom og
endog dødsfald. Sørg for, at alle
sammenføjninger er tilstrammet og
tætnet, efter at der har været foretaget
reparation på udstødningssystemet.
Hvis dette ikke overholdes, kan det
resultere i dødsfald eller alvorlige
kvæstelser.
Vigtigheden af daglige kontroller
Periodiske vedligeholdelsesplaner forudsætter, at de daglige kontroller udføres
regelmæssigt. Gør det til en vane at starte
hver driftsdag med de daglige kontroller. Se
Daglige kontroller - 28.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
Yanmar anbefaler, at De benytter originale
Yanmar-dele når der er brug for reservedele. Originale reservedele hjælper med til
at sikre lang motorlevetid.
Nødvendigt værktøj
Før udførelse af periodisk vedligeholdelse
skal det kontrolleres, at det fornødne værktøj
forefindes til udførelse af alle opgaverne.
Søg hjælp hos den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller distributør
Vore professionelle serviceteknikere har
den fornødne faglige viden og kunnen til at
kunne hjælpe Dem med alle spørgsmål
vedrørende vedligeholdelse og service.
© 2007 Yanmar Marine International
43
43
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Stramning af fastgøringsbeslag
Benyt korrekt tilspændingsmoment, når De
strammer motorens fastgøringsbeslag. For
højt tilspændingsmoment kan beskadige
fastgøringsbeslaget eller delen, og for lavt
tilspændingsmoment kan forårsage
lækager eller svigt af motorens enkeltdele.
Ved arbejde på kritiske komponenter, der
kræver kalibrerede værktøjer, skal der
anvendes specielle procedurer og tilspændingsrækkefølger. Kontakt en autoriseret
Yanmar-marineforhandler eller -distributør
for yderligere oplysninger.
Boltdiameter x
gevindstigning (mm)
Tilspændingsmoment
44
44
BEMÆRK: Tilspændingsmomentet i
skemaet over standardtilspændingsmomenter må
kun påføres bolte med et
“7”-hoved (JIS styrkeklassifikation: 7T). Benyt kun 60
% tilspændingsmoment ved bolte, som
ikke er anført. Benyt 80 % tilspændingsmoment, når der spændes mod aluminiumslegering.
M6 x 1,0
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M12 x 1,75
M14 x 1,5
M16 x 1,5
N·m
11,0 ± 1,0
26,0 ± 3,0
50,0 ± 5,0
90,0 ± 10,0
140,0 ± 10,0
230,0 ± 10,0
kgf·m
1,1 ± 0,1
2,7 ± 0,3
5,1 ± 0,5
9,2 ± 1,0
14,3 ± 1,0
23,5 ± 1,0
lb-ft
8,0 ± 0,7
19,0 ± 2,1
37 ± 3,6
66,0 ± 7,2
103 ± 7,2
170 ± 7,2
lb-in
—
—
—
—
—
—
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
PERIODISK
EPA-VEDLIGEHOLDELSESVEDLIGEHOLDELSESPLAN
KRAV
Udføre de eftersyn, der er angivet i Periodiske vedligeholdelsesprocedurer - 49 og
logføre resultaterne.
Daglig
For at bibeholde
og periodisk
optimal
vedligeholdelse
motorydeevne
er
vigtigt
samt for
med
at opfylde
henblik på
kravene
at holde
i forordninger
motoren i god
fra
driftsstand.
det amerikanske
Det følgende
miljøministerium
er en oversigt
(EPAover
vedligeholdelsesaktiviteter
Environmental Protection Agency),
for hver enkelt
er det
periodisk
meget vigtigt
vedligeholdelsesinterval.
at overholde PeriodiskPeriovedlidiske
geholdelsesplan
vedligeholdelsesintervaller
- 46 og Periodiske
varierer
vedliafhængigt
geholdelsesprocedurer
af motorens anvendelse,
- 49.
last,
benyttet dieselolie og motorolie, og er
EPA-kravat for
USApræcist.
og andre
vanskelige
definere
Det følgende
gældende
lande
skal kun benyttes som en rettesnor.
FORSIGTIG!
Her følger kravene
Fastlæg
fra EPA.
en periodisk
Medmindre
vedligeholdelsesplan
disse krav er opfyldt,
udvil
fraudsendelse
motorsystemet
af
og
udstødningsgas
sørg for, at periodisk
ikke værevedligeholdelse
inden for de
udføres
grænseværdier,
ved de som
anførte
EPAtidsintervaller.
specificerer.
Hvis disse retningslinjer ikke følges, vil
EPA-emissionsforskrifterne
gælder og
kun i
det
påvirke motorens sikkerhed
USA
og
andre
lande,
som
har
adopteret
ydeevne, forkorte dens levetid og
EPA-kravene
helt eller
delvist. Fastslå og
muligvis
påvirke
garantidækningen
for
følg
emissionsforskrifterne
hvor
Deres motor. Kontakt deni landet,
autoriserede
Deres motor vil blive anvendt.
Yanmar-marineforhandler
eller distributør
for
assistance,
når dele for
Betingelser, der skal opfyldes
markeret
med
●
skal
kontrolleres.
at sikre overholdelse af EPA's
Vær særligt opmærksom på følgende:
emissionsstandarder
1GM10, 1GM10C og 1GM10V er alle EPAcertificerede motorer.
Følgende er betingelser, som skal opfyldes
for at sikre, at emissioner under drift opfylder
EPA-standarderne.
•
•
•
•
Udskiftning af motorolien
Udskiftning af motoroliefilteret
Udskiftning af brændstoffilteret
Rensning af lyddæmperen ved luftindtaget (luftfilter)
Bemærk: Inspektioner er delt op i to afsnit i
henhold til hvem, der er ansvarlig for foretagelse af inspektionen: brugeren eller producenten.
Eftersyn og vedligeholdelse
Se Eftersyn og vedligeholdelse i EPA's
emissionsrelaterede dele - 48 for EPA
emissionsrelaterede dele. Eftersyns-og
vedligeholdelsesprocedurer, der ikke er
nævnt i afsnittet Eftersyn og vedligeholdelse
i EPA's emissionsrelaterede dele - 48 er
beskrevet i Periodisk vedligeholdelsesplan
- 46.
Denne vedligeholdelse skal udføres for at
holde emissionsværdierne for motoren
inden for standardværdierne under garantiperioden. Garantien fastsættes på
baggrund af motorens alder eller antallet af
driftstimer.
• Omgivende temperatur: -20˚ til +40˚C
(-4˚ til +104˚F)
• Relativ luftfugtighed: 80 % eller lavere
Dieselolien bør være:
• ASTM D975 No. 1-D eller No. 2-D eller
tilsvarende (minimum cetantal 45)
Smøreolien bør være:
• Type API, Klasse CD eller højere
46
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
©
© 2007
2007 Yanmar
Yanmar Marine
Marine International
International
45
45
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
◯: Kontrollér eller rengør
◊: Udskift ●: Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller PERIODISK
VEDLIGEHOLdistributør
DELSESPLAN
Periodisk vedligeholdelsesinterval
Før start
System
Del
Se Daglige
Daglig
og periodisk vedligeholdelse
er
kontroller vigtigt med henblik på at holde motoren i god
28.
driftsstand. Det følgende er en oversigt over
Visuel
kontrol
af
motoren
udven◯
Alt
vedligeholdelsesaktiviteter
for hver enkelt
digt
◯
Kontrol af brændstofstanden
periodisk vedligeholdelsesinterval.
PerioTømning af brændstoftanken
diske vedligeholdelsesintervaller
varierer
Tømning af anvendelse,
brændstoffilter /last,
vandafhængigt af motorens
udskiller
benyttet
dieselolie
og motorolie,
og er
BrændstofsyUdskiftning
af brændstoffilterelestem*
mentet præcist. Det følgende
vanskelige
at definere
Kontrol
af brændstofindsprøjtninskal kun benyttes
som
en rettesnor.
gens timing
FORSIGTIG! Fastlæg
en periodisk vedliKontrol af brændstofindsprøjt*
ningsdysens
geholdelsesplan
ud frasprøjtemønster
motorsystemet
Motor
og sørg for, atKontrol
periodisk
vedligeholdelse ◯
af brændstofMaristanden
◯
udføres ved de
anførte tidsintervaller.
negear
Hvis disse retningslinjer ikke følges,
vil
Motor
Udskiftning af
olie
det
påvirke motorens
sikkerhed
og
MariSmøresystem
negear
ydeevne, forkorte dens levetid og
Kontrol af advarselslampen for ◯ Under drift
muligvis påvirke
garantidækningen for
olietryk
Deres motor.Udskiftning
Kontakt afden
autoriserede
motoroliefilterelementet
Yanmar-marineforhandler
eller ◯ Under drift
Kontrol af havvandsudløbet
distributør for
assistance, når dele
Kontrol af pumpehjulet på
Kølesystem
markeret med
● skal kontrolleres.
havvandspumpen
Kontrol af zinkanoden
Rensning af lyddæmperen ved
luftindtaget (luftfilter)
Luftindtag og
Rensning af blandingsleddet for
udstødningssy- udstødning / vand
stem
Rensning af ventilationsrøret
◯ Under drift
Kontrol af udstødningsgas
Kontrol af advarselslampen for
◯
batteriopladning
◯
Kontrol af batteriets syrestand
Elektrisk
Kontrol
og
justering
af
opspænsystem
dingen af generatorens kilerem
Kontrol af forbindelser i ledningsføringen
Kontrol for brændstof-, olie- eller ◯ Efter start
motorlækager
af alle større
Topstykke og Efterspænding
møtrikker og bolte
motorblok
Justering af spillerummet på
udstødnings- og indsugningsventilerne
Kontrol og justering af kontrolkaDiverse
bler til gear- og gashåndtag
dele
Justering af skrueakslens sporing
Første Hver 50
50 timer timer
Hver
150
timer
◯
Hver
Hver
250
1000
timer
timer
eller 1 eller
4 år
år
◯
◯
◊
●
●
*
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◯
◊
◊
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◊
◯
●
◯
◯
◯
●
●
●
Bemærk: Disse procedurer betragtes som normal vedligeholdelse og bekostes af ejeren.
46
46
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
©
© 2007
2007 Yanmar
Yanmar Marine
Marine International
International
47
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
PERIODISKE VEDLIGEHOLDELSESPROCEDURER
1.
Sæt et kar under taphanen
(Figur 1, (2)) til at opfange brændstoffet.
Efter de første 50 timers drift
Udfør følgende vedligeholdelse efter de
første 50 timers drift.
• Tømning af brændstoftanken
• Tømning af brændstoffilter / vandudskiller
• Udskiftning af motorolien
• Udskiftning af motoroliefilterelementet
• Udskiftning af marinegearolie
• Kontrol og justering af opspændingen
af generatorens kilerem
• Kontrol og justering af spillerummet
på udstødnings / indsugningsventilerne
• Kontrol og justering af kontrolkabler
til gear- og gashåndtag
• Justering af skrueakslens sporing
Tømning af brændstoftanken
ADVARSEL! Ved tømning af brændstoftanken i forbindelse med
vedligeholdelse, skal en passende
beholder placeres under åbningen, så
brændstoffet kan løbe deri. Brug
ALDRIG klude eller tvist til at opfange
brændstoffet. Dampe fra klude er
ekstremt brændbare og eksplosionsfarlige. Tør omgående alt spildt brændstof
op. Bær øjenværn. Brændstofsystemet
er under tryk, og brændstof kan sprøjte
ud når De fjerner en af brændstofsystemets dele.
(3)
(1)
0004542
Figur 1
1 – Bundfaldsbeholder
2 – Taphane
3 – Brændstofslange til motor
2.
Bemærk: Valgfri brændstoftank
vist. Det faktiske udstyr kan være
forskelligt fra det viste.
Åbn taphanen og tøm for vand og bundfald. Luk taphanen, når brændstoffet er
rent og uden vand.
Tømning af brændstoffilter / vandudskiller
ADVARSEL! Ved fjernelse af enhver del
af brændstofsystemet i forbindelse med
vedligeholdelse (f.eks. ved udskiftning
af brændstoffilteret), skal en godkendt
beholder anbringes under åbningen for
at opfange brændstoffet. Brug ALDRIG
klude eller tvist til at opfange brændstoffet. Dampe fra klude er ekstremt
brændbare og eksplosionsfarlige. Tør
omgående alt spildt brændstof op. Bær
øjenværn. Brændstofsystemet er under
tryk, og brændstof kan sprøjte ud, når
De fjerner en af brændstofsystemets
dele.
1.
2.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
(2)
Luk for brændstofhanen.
Placer et kar under brændstof/vandudskilleren.
© 2007 Yanmar Marine International
49
47
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
3.
4.
5.
Fjern brændstoffilterdækslet, og dræn
det for vand og snavs, der kan være
opsamlet indeni.
Saml brændstoffilteret igen.
Udluft brændstofsystemet. Se Udluftning af brændstofsystemet efter startfejl - 34.
Udskiftning af motoroliefilterelementet
1.
2.
Sluk motoren.
Drej oliefilteret (Figur 2) mod uret med
en skruenøgle.
Udskiftning af motorolien
Motorolien i en ny motor bliver forurenet af
den første tilkøring af interne dele. Det er
meget vigtigt, at det første olieskift udføres
på det planlagte tidspunkt. Det omfatter
udskiftning af oliefilteret.
Det er lettest og mest effektivt at tømme
motoren for motorolie efter drift, mens
motoren stadig er varm. ADVARSEL! Hvis
det er nødvendigt at aftappe motorolie,
mens motoren stadig er varm, skal man
holde sig væk fra den varme motorolie
for at undgå forbrænding. Bær ALTID
øjenværn.
1.
2.
3.
4.
5.
50
48
SLUK motoren.
BEMÆRK: Undgå at snavs og restmaterialer forurener motorolien.
Rengør omhyggeligt oliepinden og
de omgivende områder, før oliepinden fjernes. Fjern oliepinden.
Tilslut olieaftapningspumpen (hvis en
sådan forefindes) og pump olien ud.
Fjern oliepåfyldningsdækslet for at
gøre tømningen lettere.
Fyld ny motorolie på. Se Påfyldning af
motorolie - 24. BEMÆRK: Bland
ALDRIG forskellige typer motorolie.
Dette kan have negativ indvirkning
på motoroliens smøreegenskaber.
Overfyld ALDRIG. Overfyldning kan
resultere i hvid udstødningsrøg, for
høj motorhastighed og indre
skader.
Udfør en kontrolkørsel og undersøg for
olielækage.
Fjern oliepinden ca. 10 minutter efter at
motoren er standset, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter behov.
0004797
3.
4.
5.
6.
7.
Figur 2
Fjern oliefilteret.
Rens overfladen på filtermonteringsflangen, og påfør et tyndt lag olie på
pakningen til det nye oliefilter.
Montér et nyt filterelement og stram det
med hånden, indtil tætningen har
kontakt med huset.
Drej filteret endnu 3/4 omdrejning med
en topnøgle. Stram til 20 til 24 N·m
(14 til 17 lb-ft.).
Udfør en kontrolkørsel og undersøg for
olielækage.
Udskiftning af marinegearolie
Bemærk: Der henvises til betjeningsmanualen for marinegear eller sejldrev for
oplysninger om eftersyn og vedligeholdelse.
I løbet af den første brug, forurenes olien
hurtigt pga. slitage på de indvendige dele.
Smøreolien skal derfor udskiftes på et tidligt
tidspunkt.
1.
2.
3.
Fjern dækslet fra påfyldningsåbningen
og påsæt en olieaftapningspumpe.
Dræn marinegearolien.
Fyld marinegearet med ren marinegearolie. Se Specifikationer for marinegearolie - 25.
Udfør en kontrolkørsel og undersøg for
olielækage.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
4.
Efter ca. 10 minutter stoppes motoren,
og oliestanden kontrolleres. Efterfyld,
hvis oliestanden er for lav.
Kontrol og justering af opspændingen af generatorens kilerem
Ukorrekt opspænding af kileremmen genererer elektricitet og øger slitagen på
remmen. For stram opspænding af kileremmen kan beskadige generatorlejet.
BEMÆRK: Der må ALDRIG komme olie
på
remmen. Olie på remmen kan forårsage
skridning og strækning. Udskift
remmen, hvis den er beskadiget.
ADVARSEL! Udfør denne kontrol, mens
motoren er slukket og tændingsnøglen
fjernet for at undgå kontakt med bevægelige dele.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kontroller kileremmen for beskadigelse
eller slitage, og udskift den, hvis det er
nødvendigt.
Find et sted på remmen, der ligger
mellem de to skiver.
Kontrollér opspændingen ved at trykke
midt på remmen.
Ved passende opspænding vil kileremmen bevæge sig 8 til 10 mm (ca.
3/8 tom.).
Løsn generatorbolten, og flyt generatoren for at justere kileremmens
opspænding.
Hold generatoren på plads, og fastspænd bolten.
Kontroller opspændingen igen ved at
gentage trin 3.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
Kontrol og justering af spillerummet
på udstødnings / indsugningsventilerne
Korrekt justering er nødvendig for at bibeholde korrekt timing for åbning og lukning af
ventilerne. Ukorrekt justering kan få
motoren til at støje, nedsætte motorens
ydeevne og forårsage motorskade. Kontakt
den autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributør med henblik på justering af
spillerum for indsugnings- / udstødningsventilerne.
Kontrol og justering af kontrolkabler
til gear- og gashåndtag
Forskellige kontrolgreb og kabler på
motoren og marinegear er forbundet med
gas- og gearkonsollen. Hele samlingen
løsnes og strækkes ved brug over lang tid
og de første tilkøringsbevægelser. Drift kan
være farligt under sådanne forhold. Gas- og
gearkonsollen skal altid fastholdes i en
passende justering og bør kontrolleres
jævnligt.
BEMÆRK: Stopbolten for høj hastighed
på motorregulatoren indstilles fra
fabrikken. Undgå at justere den yderligere. Eventuelle justeringer reducerer
garantien på motoren.
Justering af regulatorkontrolkablet
1. Mens motoren er slukket, sættes
gasgrebet i højhastighedsposition.
2. Kontroller regulatorkontrolgrebet på
motoren, og kontroller, at grebet
rammer stopbolten for høj hastighed.
3. Flyt gasgrebet til lavhastighedspositionen.
4. Kontroller, at regulatorkontrolgrebet på
motoren, og kontroller rammer stopbolten for lav hastighed.
© 2007 Yanmar Marine International
51
49
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Hvis der er behov for justering, løsnes den
bøjle, der holde kontrolgrebet, og positionen
justeres efter behov. Juster højhastighedspositionen først og derefter lavhastighedspositionen. BEMÆRK: Stopbolten for høj
hastighed på motorregulatoren
indstilles fra fabrikken. Undgå at justere
den yderligere. Eventuelle justeringer
reducerer garantien på motoren.
Justering af marinegearkontrolkabel
1. Kontroller, at kontrolgrebet flyttes til
den rigtige position, når fjernkontrolkablet sættes i positionerne NEUTRAL,
FORWARD (FREMAD) og REVERSE
(BAKGEAR).
2. Benyt positionen NEUTRAL som standarden ved justering. Ved afvigelse
løsnes bøjlen for gearkontrolkablet på
marinegear, og positionen justeres
efter behov.
Justering af skrueakslens sporing
Det fjedrende motorophæng sammentrykkes en smule i begyndelsen af motorens
drift. Dette kan forårsage fejltilpasning
mellem motoren og skrueakslen.
Hver 50 timers drift
Når du har udført vedligeholdelsesprocedurerne for de første 50 timers drift, skal du
efterfølgende udføre procedurerne efter
hver 50 timer.
• Tømning af brændstoffilter / vandudskiller
Tømning af brændstoffilter / vandudskiller
ADVARSEL! Ved fjernelse af enhver del
af brændstofsystemet (f.eks. ved
udskiftning af brændstoffilteret), skal en
godkendt beholder anbringes under
åbningen for at opfange brændstoffet.
Brug ALDRIG klude eller tvist til at
opfange brændstoffet. Dampe fra klude
er ekstremt brændbare og eksplosionsfarlige. Tør omgående alt spildt brændstof op. Bær øjenværn. Brændstofsystemet er under tryk, og brændstof kan
sprøjte ud når De fjerner en af brændstofsystemets dele.
Se Tømning af brændstoffilter / vandudskiller - 47.
Efter de første 50 timers drift bør tilpasningen kontrolleres og genjusteres, hvis det
er nødvendigt. Dette anses for at være
normal vedligeholdelse, og justeringen
kræver specialiseret kundskab og specialiserede teknikker. Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
52
50
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
4.
Hver 150 timers drift
Udfør følgende vedligeholdelse hver 150
timers drift.
• Udskiftning af motorolien
• Udskiftning af marinegearolie
• Kontrol af batteriets syrestand
Hvis syreniveauet er under minimumsniveauet (Figur 3, (1)) , skal der efterfyldes med destilleret vand
(Figur 3, (2)) (fås lokalt) til den øverste
streg (Figur 3, (3)) på batteriet.
(2)
Udskiftning af motorolien
Se Udskiftning af motorolien - 48.
UPPER
LEVEL
LOWER
LEVEL
Udskiftning af marinegearolie
Der henvises til Betjeningsmanual for marinegear eller sejldrev for oplysninger om
eftersyn og vedligeholdelse.
(3)
(1)
Kontrol af batteriets syrestand (kun
batterier, hvorpå der kan foretages
service)
ADVARSEL! Batterier indeholder svovlsyre. Lad ALDRIG batterivæsken
komme i kontakt med tøj, hud eller øjne.
Dette kan resultere i alvorlige forbrændinger. Bær ALTID sikkerhedsbriller og
beskyttende tøj, når batteriet vedligeholdes. Hvis batterisyre kommer i
kontakt med øjne og / eller hud, skal det
påvirkede område straks skylles med
store mængder rent vand, og der skal
omgående søges læge.
0004566
Figur 3
1 – Nederste streg
2 – Batterivæske
3 – Øverste streg
BEMÆRK: Batterisyren har tendens til
at fordampe ved høje temperaturer, især
om sommeren. I sådanne tilfælde, skal
batteriet efterses tidligere end anført.
1.
2.
3.
Kontroller, at motoren er slukket, og at
nøglen er fjernet.
Flyt batteriets hovedkontakt til FRA
(OFF) (hvis en sådan forefindes) eller
frakobl det negative (-) batterikabel.
Fjern propperne og kontrollér syrestanden i cellerne. BEMÆRK: Forsøg
ALDRIG at fjerne dækslerne eller at
fylde et vedligeholdelsesfrit batteri.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
53
51
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Hvis motoren ikke kan startes, eller o/m ikke
stiger til mærkeeffekten, måles batteriets
vægtfylde med et hydrometer. Vægtfylden
for et fuldt opladet batteri er 1,27 eller mere
ved 20°C
(68°F). En vægtfylde på 1,24 eller mindre
betyder, at batteriet skal oplades.
Hvis vægtfylden ikke stiger ved opladning af
batteriet, skal batteriet udskiftes.
Bemærk: Det maksimale påfyldningsniveau
er ca. 10 til 15 mm
(3/8 til 9/16 tom.) over pladerne.
BEMÆRK: Standardgeneratoren med
det anbefalede batteri er udelukkende
designet til at producere elektricitet til
normal motordrift. Hvis der bruges
strøm til lys og andre systemer på
båden, er ladesystemet muligvis utilstrækkeligt. Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller distributør.
Hver 250 timers drift
Udfør følgende vedligeholdelse hver 250
timer eller efter et års drift.
• Tømning af brændstoftanken
• Udskiftning af brændstoffilterelementet
• Kontrol af brændstofindsprøjtningsdysens sprøjtemønster
• Udskiftning af motoroliefilterelementet
• Kontrol af pumpehjulet på havvandspumpen
• Kontrol af zinkanoden
• Rensning af lyddæmperen ved
luftindtaget (luftfilter)
• Rengøring af blandingsleddet for
udstødning og vand
• Rensning af ventilationsrøret
• Kontrol og justering af opspændingen
af generatorens kilerem
• Kontrol af forbindere i ledningsføringen
• Kontrol og justering af spillerummet
på udstødnings/indsugningsventilerne
• Kontrol og justering af kontrolkabler
til gear- og gashåndtag
Tømning af brændstoftanken
Se Tømning af brændstoftanken - 47.
54
52
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Udskiftning af brændstoffilterelementet
3.
ADVARSEL! Ved fjernelse af enhver del
af brændstofsystemet (f.eks. ved
udskiftning af brændstoffilteret), skal en
godkendt beholder anbringes under
åbningen for at opfange brændstoffet.
Brug ALDRIG klude eller tvist til at
opfange brændstoffet. Dampe fra klude
er ekstremt brændbare og eksplosionsfarlige. Tør omgående alt spildt brændstof op. Bær øjenværn. Brændstofsystemet er under tryk, og brændstof kan
sprøjte ud når De fjerner en af brændstofsystemets dele.
Skru fjederringen (Figur 4, (2)) mod
uret med en filternøgle.
Bemærk: Når brændstoffilteret
fjernes, skal bunden af brændstoffilteret holdes med en klud for at
forhindre spild af brændstof. Tør
straks spildt brændstof op.
Hvis der er snavs i brændstoffet, tilstoppes
filteret, og brændstoffet har ikke fri passage.
Kontroller og udskift elementet.
1.
2.
(2)
(1)
Luk brændstofhanen på brændstoftanken.
Placer en godkendt beholder under
brændstoffilteret.
0004804
Figur 4
1 – Brændstoffilterhus
2 – Fjederring
4.
5.
6.
7.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
Fjern brændstoffilterhuset,
(Figur 4, (1)) og fjern elementet.
Udskift elementet med et nyt.
Smør et tyndt lag ren dieselolie på overfladen af tætningen i den nye filterpakning.
Rengør indersiden af brændstoffilterhuset grundigt, monter O-ringen, og
stram fjederringen med håndkraft.
Benyt en filternøgle og spænd til 12
N·m
(8,8 lb-ft).
Der kommer luft ind i brændstofsystemet, når filteret afmonteres, og det
skal udluftes. Udluft brændstofsystemet. Se Udluftning af brændstofsystemet efter startfejl - 34. Bortskaf
spildet på passende vis.
© 2007 Yanmar Marine International
55
53
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Kontrol af brændstofindsprøjtningsdysens sprøjtemønster
1.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Løsn dækselboltene og fjern pumpens
sidelåge. (Figur 5, (7)) .
(3)
Udskiftning af motoroliefilterelementet
(1)
(2)
Se Udskiftning af motoroliefilterelementet 48.
(4)
Kontrol af pumpehjulet på
havvandspumpen
Bemærk: Pumpehjulet på havvandspumpen skal udskiftes for hver 1000 timer
eller hvert fjerde år, også selvom det ikke er
beskadiget.
Pumpehjulet på havvandspumpen bliver
slidt og forringes efter lang tids brug.
Dermed nedsættes kapaciteten til at flytte
kølevand gennem motoren. Kontroller
pumpehjulet på havvandspumpen på den
planlagte vedligeholdelsesintervaller eller
tidligere, hvis mængden af afledt havvand
reduceres. Se Figur 5 ved udførelse af dette
eftersyn.
(7)
(6)
(5)
0005887
Figur 5
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
2.
Cam
Indgang
Udgang
Havvandspumpelegeme
Pumpehjul
Pakning
Sidelåge
Kontroller pumpens indvendige
komponenter.
• Kontroller skovlbladene (Figur 5, (5)) .
Kontroller for hakker, brud og andre tegn
på beskadigelse. Det omfatter omfattende ridser og spolering af skovlbladenes overflader.
• Kontroller pumpelegemet (Figur 5, (4)) .
Kontroller for korrosion og tegn på strukturel beskadigelse på overflader, der er i
kontakt med skovlbladene. Kontroller, at
pumpekammerets vægge er glatte og
uden udhulninger og ætsende tæring.
Hvis der ikke er tegn på beskadigelse,
påmonteres sidelågen igen.
56
54
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Kontroller drænslangen og pumpen under
drift. Hvis der hele tiden lækker store
mængder vand, skal olietætningen
udskiftes. Kontakt den autoriserede
Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
BEMÆRK: Under normal drift drejer
pumpehjulet mod uret (Figur 6, (1)). Vær
forsigtig ved montering af hjulet for at
sikre, at alle blade vender i den rigtige
retning. Ved manuel drejning af
motoren, skal den normale motorrotationsretning ikke vendes modsat. Ellers
kan bladene på pumpehjulet på
havvandspumpen (Figur 6, (3)) beskadiges.
(2)
Kontrol af zinkanoden
Planen for eftersyn og udskiftning af zinkanoden afhænger af havvandet og driftsmiljøet. Kontroller zinkanoden mindst hver 300
driftstimer, men gør intervallet kortere, hvis
der er tegn på forøget korrosionshastighed.
Udskift zinkanoden, når overfalden er reduceret til halvdelen af den oprindelige størrelse.
Hvis den ikke udskiftes, begynder
havvandet at påvirke de indvendige
områder i motorkølesystemet. Det vil
medføre lækage af havvand, indvendig
korrosion og muligvis fejl på motorkomponenter.
Zinkanoden er placeret inden i anodeproppen og er markeret “Anticorrosion Zinc.
(Anti-korrosions zinkanode)”
(1)
Rensning af lyddæmperen ved
luftindtaget (luftfilter)
1.
2.
3.
(4)
1–
2–
3–
4–
4.
5.
(3)
0005889
Figur 6
6.
Løsn de klemmer, der holder luftfilterdækslet på plads.
Fjern det luftfilterelementet.
Rengør luftfilterelementet med et
neutralt rengøringsmiddel og vand.
Lad elementet tørre helt.
Fjern eventuel støv fra filterhuset og
dækslet.
Monter filterelementet igen, og sæt det
fast med klemmerne.
Rotationsretning
Udgang
Pumpehjul
Indgang
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
57
55
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Rensning af blandingsleddet for
udstødning / vand
Blandingsleddet er forbundet med udstødningsmanifolden. Udstødningsgassen
bliver blandet med havvand i blandingsleddet.
1.
2.
3.
4.
5.
Fjern blandingsleddet.
Rens udstødnings- og havvandsdelene
for snavs og flager.
Hvis blandingsleddet er beskadiget,
skal det repareres eller udskiftes.
Kontakt den autoriserede Yanmarmarineforhandler eller -distributør.
Kontrollér pakningen og udskift den
hvis nødvendigt.
Erstat blandingsleddet med et nyt blandingsled hver 500 timer eller hvert 2. år,
hvad der end forekommer først, selvom
om det ikke er beskadiget.
Rensning af ventilationsrøret
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Kontrol og justering af opspændingen af generatorens kilerem
Hver 1000 timers drift
Udfør følgende vedligeholdelse hver 1000
driftstimer eller hvert 4. år, hvad der end
forekommer først.
• Kontrol af brændstofindsprøjtningens timing
• Kontrol af pumpehjulet på havvandspumpen
• Kontrol og justering af opspændingen
af generatorens kilerem
• Efterspænding af alle større møtrikker
og bolte
• Justering af skrueakslens sporing
Kontrol af brændstofindsprøjtningens timing
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Kontrol af pumpehjulet på
havvandspumpen
Se Kontrol af pumpehjulet på havvandspumpen- 54.
Kontrol og justering af opspændingen af generatorens kilerem
Se Kontrolog justering af opspændingen af
Se Kontrol og justering af opspændingen af
generatorens kilerem - 49.
generatorens kilerem - 49.
Kontrol af forbindere i ledningsføringen
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Kontrol og justering af spillerummet
på udstødnings / indsugningsventilerne
Efterspænding af alle større
møtrikker og bolte
Se Stramning af fastgøringsbeslag - 44 eller
kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Justering af skrueakslens sporing
Se Kontrol og justering af spillerummet på Se Justering af skrueakslens sporing - 50.
udstødnings / indsugningsventilerne - 49. Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Kontrol og justering af kontrolkabler
til gear- og gashåndtag
Se Kontrol og justering af kontrolkabler til
gear- og gashåndtag - 49.
58
56
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FEJLFINDING
Før der udføres fejlfindingsprocedurer, der
er beskrevet i dette afsnit, bør De læse
afsnittet Sikkerhed på side 3.
Hvis der opstår et problem, skal motoren
omgående standses. Find problemet ved
hjælp af SYMPTOM-kolonnen i fejlfindingsskemaet.
FEJLFINDING EFTER START
Umiddelbart efter motoren er startet, skal
følgende kontrolleres ved lav motorhastighed:
Bliver der ledt tilstrækkeligt med vand
ud gennem havvandsudløbsrøret?
Hvis for lidt havvand udledes, stands da
motoren øjeblikkeligt. Find årsagen og udfør
reparation.
Er udstødningens farve normal?
Konstant afgivelse af sort udstødningsrøg er
tegn på overbelastning af motoren. Dette
forkorter motorens ’levetid og bør undgås.
Hvis motoren kører med lav hastighed i lang
tid, skal motoren gasses op hver anden
time. Ved opgasning af motoren med
koblingen i NEUTRAL accelereres der fra
stillingen for lav hastighed til stillingen for høj
hastighed. Denne arbejdsgang gentages
ca. 5 gange. Dette gøres for at rense cylindrene og indsprøjtningsventilerne for
kulstof. BEMÆRK: Undladelse af dette vil
resultere i forkert udstødningsfarve og
nedsat ydeevne for motoren.
Betjen regelmæssigt motoren nær højeste
hastighed, når De er undervejs. Dette forårsager højere udstødningstemperaturer,
hvilket hjælper til med at fjerne kulaflejringer,
vedligeholde motorens ydeevne og
forlænge motorens levetid.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
59
57
FEJLFINDING
Er der usædvanlige vibrationer eller
støj?
Afhængigt af skrogets opbygning, kan der
opstå øget motor- og skrogresonans ved
bestemte omdrejningshastigheder, hvilket
forårsager kraftig vibration. Undgå drift i
dette hastighedsområde. Hvis der høres
usædvanlige lyde, stands da motoren og
undersøg årsagen.
Alarmen lyder under drift.
Hvis alarmen lyder under drift, sænk da
straks motorhastigheden, kontrollér advarselslamperne og stands motoren for reparationer.
Forekommer der vand-, olie- eller
brændstoflækager? Er der løse bolte
eller forbindelser?
Kontrollér motorrummet dagligt for eventuelle lækager eller løse forbindelser.
Er der tilstrækkeligt brændstof i brændstoftanken?
Fyld brændstoffet på forhånd for at undgå at
løbe tør for brændstof. Hvis tanken bliver
tom, skal brændstofsystemet udluftes. Se
Udluftning af brændstofsystemet efter startfejl - 34.
60
58
FEJLFINDINGSINFORMATION
Hvis motoren ikke virker korrekt, henvises
der til Fejlfindingsskema - 59 eller kontakt
den autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributør.
Giv Yanmar-marineforhandleren eller distributøren følgende oplysninger:
• Motorens modelbetegnelse og serienummer.
• Bådens model, skrogmateriale, størrelse
(tons)
• Bådens anvendelse og type, antal timer
båden har været sejlet
• Samlet antal driftstimer (benyt timemåleren), bådens alder
• Driftsomstændigheder da problemet
opstod:
• Motorens omdrejningshastighed
• Udstødningsgassens farve
• Dieselolietype
• Motorolietype
• Eventuel unormal støj eller vibration
• Driftsvilkår, såsom høje områder eller
ekstrem omgivelsestemperaturer
• Motorens vedligeholdelseshistorik og
eventuelle tidligere problemer
• Andre faktorer, som kan have været
medvirkende til problemet
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FEJLFINDING
FEJLFINDINGSSKEMA
Sandsynlig årsag
Symptom
Foranstaltning
Henvisning
Indikatorer lyser på
instrumentpanelet, og
alarmen lyder under drift
Skift til lav hastighed øjeblikkeligt og undersøg hvilken indikator, der blev aktiveret
på displayet. Stop motoren og undersøg den. Hvis der ikke registreres nogen unormale tilstande og der ikke er problemer med driften, skal du vende tilbage til havnen
ved laveste hastighed og kontakte den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller
-distributør.
• Alarmindikatorlys for
lavt motorolietryk
Motorens oliestand er lav.
Kontrollér motoroliestanden. Tilsæt eller
udskift olie.
Se Kontrol af
motorolie - 24.
Motorens oliefilter er tilstoppet.
Udskift motorens oliefilter. Udskift motorolie.
Se Udskiftning af
motoroliefilterelementet - 48.
• Indikator for vand i
sejldrevets tætning
Sejldrevets gummitætning er
ødelagt.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Alarm for høj temperatur
på kølervæske
For lav havvandsudledning får
temperaturen til at stige.
Kontrollér
havvandskølesystemet.
—
Forurening i kølesystemet.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Fejlbehæftede advarselsanordninger
Benyt ikke motoren, hvis alarmenhederne ikke er repareret. Alvorlige uheld kan
forekomme, hvis ikke unormale tilstande identificeres pga. fejlbehæftede indikatorer eller alarm.
Indikatorer lyser ikke:
• Når nøglen er drejet til
TIL (ON)
• Når der opstår
problemer, f.eks. olietryk
Ingen elektrisk strøm er tilgængelig. Kredsløbet er ødelagt eller
lampen er brændt sammen.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
En af indikatorerne
slukker ikke.
Sensorkontakt er fejlbehæftet.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
Indikatoren for lav batteriladning slukker ikke
under drift.
Kileremmen er løs eller ødelagt.
Udskift kileremmen eller
justér opspændingen.
Se Kontrol og
justering af
opspændingen
af generatorens
kilerem - 49.
Batteriet er defekt.
Kontrollér batteriets
væskestand, vægtfylde,
eller udskift batteriet.
Se Kontrol af
batteriets syrestand (kun batterier, hvorpå der
kan foretages
service) - 51.
Udfald i generatorstrøm.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
—
—
—
61
59
FEJLFINDING
Symptom
Sandsynlig årsag
Foranstaltning
Henvisning
Intet brændstof
Tilsæt brændstof. Udluft
brændstofsystemet.
Kontroller, at brændstofstopventilen er åben.
Se Opfyldning af
brændstoftank 22.
Brændstoffilteret er tilstoppet.
Udskift filterelementet.
Se Udskiftning af
brændstoffilterelementet - 53.
Forkert brændstof
Erstat med anbefalet
brændstof.
Se Specifikationer for dieselolie - 19.
Problem med brændstofindsprøjtningen
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Komprimeringslækage fra
udstødnings- / indsugningsventilen
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Fejlbehæftet koblingsposition
Skift til FRIGEAR og
start.
Se Genstart efter
startfejl - 34.
Utilstrækkelig batteriladning
Kontrollér væskestanden. Genoplad.
Udskift.
Se Kontrol af
batteriets syrestand (kun batterier, hvorpå der
kan foretages
service) - 51.
Klemmekontaktfejl på kabel
Fjern korrosion fra klemmerne. Stram batterikablerne.
Se Kontrol af
batteriets syrestand (kun batterier, hvorpå der
kan foretages
service) - 51.
Fejlbehæftet sikkerhedskontaktanordning
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Fejlbehæftet starterkontakt
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Mangler strøm pga. aktivering af
tilbehørsdrevet
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Interne dele har sat sig fast
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Startfejl:
Starteren drejer, men
motoren starter ikke.
Starteren drejer ikke eller
drejer langsomt
(motoren kan drejes
manuelt).
Motoren kan ikke drejes
manuelt.
62
60
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
FEJLFINDING
Symptom
Sandsynlig årsag
Foranstaltning
Henvisning
Motoren er overbelastet.
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Forkert skruetilpasning
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Tilsmudset lyddæmper ved
luftindtag (luftfilter)
Rens elementet.
Se Rensning af
lyddæmperen
ved luftindtaget
(luftfilter) - 55.
Forkert brændstof
Erstat med anbefalet
brændstof.
Se Specifikationer for dieselolie - 19.
Fejlbehæftet sprøjtning fra
brændstofindsprøjtningen
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Forkert spillerum på udstødnings / indsugningsventilerne
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Forkert brændstof
Erstat med anbefalet
brændstof.
Fejlbehæftet sprøjtning fra
brændstofindsprøjtningen
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Brændstofindsprøjtningens
timing er fejlagtig
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Motoren brænder olie (voldsomt
forbrug)
Kontakt den autoriserede Yanmar-marineforhandler eller -distributør.
—
Unormal udstødningsfarve:
• Sort røg
• Hvid røg
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
Se Specifikationer for dieselolie - 19.
63
61
FEJLFINDING
Denne side er med vilje ladt tom
64
62
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
LANGTIDSOPBEVARING
Før der udføres opbevaringsprocedurer, der
er beskrevet i dette afsnit, bør De læse
afsnittet Sikkerhed på side 3.
Hvis motoren ikke skal bruges i længere tid,
bør særlige forholdsregler tages for at
beskytte kølesystemet, brændstofsystemet
og forbrændingskammeret imod korrosion
samt motorens ydre imod rust.
Motoren kan normalt stå ubrugt hen i op til
seks måneder. Hvis den forbliver ubrugt i
mere end seks måneder, kontakt da den
autoriserede Yanmar-marineforhandler
eller -distributør.
KLARGØRING AF
MOTOREN TIL LANGTIDSOPBEVARING
BEMÆRK: Det lukkede kølesystem skal
ALDRIG tømmes ved langtidsopbevaring. Antifrostmiddel skal
bruges for at undgå frysning og beskadigelse af komponenterne. Antifrostmiddel vil forhindre rustdannelse under
langtidsopbevaring.
Bemærk: Hvis tiden næsten er inde for et
periodisk vedligeholdelsesinterval for
motoren, foretag da disse vedligeholdelsesprocedurer inden motoren anbringes i
langtidsopbevaring.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
Tør støv og olie af motorens yderside.
Tøm brændstoffiltrene for vand.
Tøm brændstoftanken helt, eller fyld
tanken for at forhindre kondensering.
Aftap kølesystemet. (Se Tømning af
kølesystemet - 64.)
Smør de blottede områder og led på
fjernkontrolkablerne og lejerne på gearog gashåndtaget.
Forsegl lyddæmperen ved luftindtaget,
udstødningsrøret, osv. for at forhindre
fugt eller kontaminering i at trænge ind
i motoren.
Tøm lænsepumpen helt i skrogets
bund.
Sørg for, at motorrummet er vandtæt for
at forhindre regn eller havvand i at
trænge ind.
© 2007 Yanmar Marine International
65
63
LANGTIDSOPBEVARING
9.
Oplad batteriet en gang om måneden
for at kompensere for batteriets selvafladning.
10. Tag nøglen ud af tændingskontakten
og tildæk tændingskontakten med fugtdækslet (hvis et sådan forefindes).
TØMNING AF KØLESYSTEMET
Ved kolde temperaturer og før langtidsopbevaring, skal kølesystemet aftappes for
havvand.
1.
2.
3.
Placer en beholder under havvandsaftapningshanen
Løsn taphanen på siden af termostatdækslet, og dræn vandet.
Løsn det tre bolte, der fastgør sidelåget
(Figur 1, (7)) på havvandspumpen.
Fjern låget, og lad havvandet i pumpelegemet løbe ud (Figur 1, (4)). Monter
låget igen, og stram boltene.
(3)
(1)
(2)
(4)
(7)
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
4.
66
64
(6)
(5)
Figur 1
Cam
Indgang
Udgang
Havvandspumpelegeme
Pumpehjul
Pakning
Sidelåge
Luk aftapningshanen.
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
0005887
SPECIFIKATIONER
PRIMÆRE MOTORSPECIFIKATIONER
1GM10 motorspecifikationer
Type
Vertikal, vandkølet 4-gangsdieselmotor
Forbrændingssystem
Dyseforkammer
Antal cylindre
1
Boring x slaglængde
75 mm x 72 mm (2,95 tom. x 2,83 tom.)
Slagvolumen
Kontinuerlig
mærkeeffekt
Maksimal
mærkeeffekt
0,318 L (19,4 cu. tom.)
Ydelse ved
krumtapakslen /
motorhastighed
5,9 kW (8 hk metrisk)/3400 o/m*
Bremsende
effektivt
middeltryk
6,66 kg/cm² (94,73 psi)
Stempelhastighed
8,16 m / sek. (26,77 ft / sek.)
Ydelse ved
krumtapakslen /
motorhastighed
6,7 kW (9 hk metrisk)/3600 o/m*
6,6 kW (9 hk metrisk) / 3600 o/m**
Bremsende
effektivt
middeltryk
7,07 kg/cm² (100,56 psi)
Stempelhastighed
8,64 m / sek. (28,35 ft / sek.)
Komprimeringsforhold
23,0 : 1
Brændstofindsprøjtningens timing
(BTDC)
15° ± 1°
Brændstofindsprøjtningstryk
170 ± 5 kg/cm² (2347- 2489 psi)
Starteffekt
Ved svinghjulsende
Frontmonteret kraftudtag
Rotationsretning
Ved krumtapakslens remskive
Krumtapaksel
Mod uret set fra stævnen
Skrueaksel
(fremad)
Med uret set fra stævnen
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
67
65
SPECIFIKATIONER
Kølesystem
Smøresystem
*
**
68
66
Direkte havvandskøling (gummipumpehjul)
Helt lukket tryksmøringssystem
Klassifikationsstandard: Temperatur på brændstof: 25˚C ved brændstofpumpeindtag; ISO 3046-1
Klassifikationsstandard: Temperatur på brændstof: 40˚C ved brændstofpumpeindtag; ISO 8665
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SPECIFIKATIONER
Type
Startsystem
Marinegearsystem
Elektrisk og manuel
Startmotor
12 VDC, 1,0 kW (12 VDC, 1,4 hk metrisk)
Vekselstrømsgenerator
12V, 35A
Model
KM2P
Type
Mekanisk konuskobling med enkelt niveau for både fremad og bagud
Udvekslingsforhold
Fremadgående
gear
2,21 : 1
2,62 : 1
3,22 : 1
Bakgear
3,06 : 1
3,06 : 1
3,06 : 1
Fremadgående
gear
1540 o/m
1298 o/m
1055 o/m
Bakgear
1113 o/m
1113 o/m
1113 o/m
Smøreoliekapacitet
0,3 L (0.317 qt)
Vægt
Dimensioner
Smøreoliekapacitet (motor)
(8° Hældningsvinkel)
10,3 kg (22,71 lb)
Samlet længde
554 mm (21,81 tom.)
Samlet bredde
410 mm (16,14 tom.)
Samlet højde
485 mm (19,09 tom.)
Total
1,3 L (1,373 qt)
Effektiv
0,6 L (0,634 qt)
Motorvægt med marinegear
76 kg (167 lb)
Bemærk: Brændstoffets vægtfylde: 0,842 g/cm3 ved 15˚C. Brændstoftemperatur ved
indsprøjtningspumpens indtag.
1 hk (metrisk) = 0,7355 kW
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
69
67
SPECIFIKATIONER
1GM10C motorspecifikationer
Type
Vertikal, vandkølet 4-gangsdieselmotor
Forbrændingssystem
Dyseforkammer
Antal cylindre
1
Boring x slaglængde
75 mm x 72 mm (2,95 tom. x 2,83 tom.)
Slagvolumen
0,318 L (19,4 cu. tom.)
Kontinuerlig
mærkeeffekt
Maksimal
mærkeeffekt
Ydelse ved
krumtapakslen /
motorhastighed
5,9 kW (8 hk metrisk)/3400 o/m*
Bremsende
effektivt
middeltryk
6,66 kg/cm² (94,73 psi)
Stempelhastighed
8,16 m / sek. (26,77 ft / sek.)
Ydelse ved
krumtapakslen /
motorhastighed
6,7 kW (9 hk metrisk)/3600 o/m*
6,6 kW (9 hk metrisk) / 3600 o/m**
Bremsende
effektivt
middeltryk
7,07 kg/cm² (100,56 psi)
Stempelhastighed
8,64 m / sek. (28,35 ft / sek.)
Komprimeringsforhold
23,0 : 1
Brændstofindsprøjtningens timing
(BTDC)
15° ± 1°
Brændstofindsprøjtningstryk
Starteffekt
Ved svinghjulsende
Frontmonteret kraftudtag
Rotationsretning
Mod uret set fra stævnen
Skrueaksel
(fremad)
Med uret set fra stævnen
Direkte havvandskøling (gummipumpehjul)
Smøresystem
Helt lukket tryksmøringssystem
Type
70
68
Ved krumtapakslens remskive
Krumtapaksel
Kølesystem
Startsystem
170 ± 5 kg/cm² (2347- 2489 psi)
Startmotor
Vekselstrømsgenerator
Elektrisk og manuel
12 VDC, 1,0 kW (12 VDC, 1,4 hk metrisk)
12V, 35A
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SPECIFIKATIONER
Model
SD20
Type
Marinegearsystem
*
**
Sejldrev, klokobling med skruedrev
Udvekslingsforhold
Fremadgående
gear
2,64 : 1
Bakgear
2,64 : 1
Skruehastighed
Fremadgående
gear
1290 o/m
Bakgear
1290 o/m
Klassifikationsstandard: Temperatur på brændstof: 25˚C ved brændstofpumpeindtag; ISO 3046-1
Klassifikationsstandard: Temperatur på brændstof: 40˚C ved brændstofpumpeindtag; ISO 8665
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
71
69
SPECIFIKATIONER
Dimensioner
Smøreoliekapacitet (motor)
(8° Hældningsvinkel)
Samlet længde
412 mm (16,22 tom. )
Samlet bredde
410 mm (16,14 tom.)
Samlet højde
485 mm (19,09 tom.)
Total
1,3 L (1,373 qt)
Effektiv
0,6 L (0,634 qt)
Motorvægt med sejldrev
104 kg (229 lb)
Bemærk: Brændstoffets vægtfylde: 0,842 g/cm3 ved 15˚C. Brændstoftemperatur ved
indsprøjtningspumpens indtag.
1 hk (metrisk) = 0,7355 kW
72
70
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SPECIFIKATIONER
1GM10V motorspecifikationer
Type
Vertikal, vandkølet 4-gangsdieselmotor
Forbrændingssystem
Dyseforkammer
Antal cylindre
1
Boring x slaglængde
75 mm x 72 mm (2,95 tom. x 2,83 tom.)
Slagvolumen
0,318 L (19,4 cu. tom.)
Kontinuerlig
mærkeeffekt
Maksimal
mærkeeffekt
Ydelse ved
krumtapakslen /
motorhastighed
5,9 kW (8 hk metrisk)/3400 o/m*
Bremsende
effektivt
middeltryk
6,66 kg/cm² (94,73 psi)
Stempelhastighed
8,16 m / sek. (26,77 ft / sek.)
Ydelse ved
krumtapakslen /
motorhastighed
6,7 kW (9 hk metrisk)/3600 o/m*
6,6 kW (9 hk metrisk) / 3600 o/m**
Bremsende
effektivt
middeltryk
7,07 kg/cm² (100,56 psi)
Stempelhastighed
8,64 m / sek. (28,35 ft / sek.)
Komprimeringsforhold
23,0 : 1
Brændstofindsprøjtningens timing
(BTDC)
15° ± 1°
Brændstofindsprøjtningstryk
170 ± 5 kg/cm² (2347- 2489 psi)
Starteffekt
Ved svinghjulsende
Frontmonteret kraftudtag
Rotationsretning
Ved krumtapakslens remskive
Krumtapaksel
Mod uret set fra stævnen
Skrueaksel
(fremad)
Med uret set fra stævnen
Kølesystem
Direkte havvandskøling (gummipumpehjul)
Smøresystem
Helt lukket tryksmøringssystem
Type
Startsystem
*
**
Elektrisk og manuel
Startmotor
12 VDC, 1,0 kW (12 VDC, 1,4 hk metrisk)
Vekselstrømsgenerator
12V, 35A
Klassifikationsstandard: Temperatur på brændstof: 25˚C ved brændstofpumpeindtag; ISO 3046-1
Klassifikationsstandard: Temperatur på brændstof: 40˚C ved brændstofpumpeindtag; ISO 8665
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
73
71
SPECIFIKATIONER
Marinegearsystem
Dimensioner
Smøreoliekapacitet (8°
Hældningsvinkel)
Model
KM3V
Type
Mekanisk konuskobling med enkelt niveau for både fremad og bagud
(15°)
Udvekslingsforhold
Skruehastighed DIN
6270A-normering
Fremadgående
gear
2,36 : 1
Bakgear
3,16 : 1
Fremadgående
gear
1441 o/m
Bakgear
1076 o/m
Smøreoliekapacitet
0,8 L (0,845 qt)
Vægt
19,5 kg (43,0 lb)
Samlet længde
680 mm (26,77 tom.)
Samlet bredde
450 mm (17,71 tom.)
Samlet højde
554 mm (21,81 tom.)
Total
1,3 L (1,373 qt)
Effektiv
0,6 L (0,634 qt)
Motorvægt med marinegear
90 kg (198 lb)
Bemærk: Brændstoffets vægtfylde: 0,842 g/cm3 ved 15˚C. Brændstoftemperatur ved
indsprøjtningspumpens indtag.
1 hk (metrisk) = 0,7355 kW
74
72
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SYSTEMDIAGRAMMER
RØRDIAGRAMMER
Notation
Skruesamling (samlestykke)
Kugleformet rørsamling
Boret hul
Kølehavvandsrør
Smøreolierør
Brændstofolierør
STP
Stålrør
RH
Gummislange
VH
Vinylrør
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
75
73
SYSTEMDIAGRAMMER
20
19
0005993
1GM10 Rørdiagram
Figur 1
76
74
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SYSTEMDIAGRAMMER
Notation
Nøgle
1
Brændstofpumpe
Beskrivelse
Justeringsventil til motorolietryk
Motorolierør
2
Kontakt for olietryk
Vandafkølingsrør
3
Brændstofindsprøjtningsdyse
4
Brændstofreturrør
5
Til hovedleje
6
Til hovedleje
7
Til bundkar
8
Til ventilvippearm
9
Kølevandsafløb
10
Udstødningsgas
11
Kølevand
12
Blandingsled
13
Brændstofindtag
14
Brændstofpumpe
15
Brændstoffilter
16
Udstødningsgas
17
Kølevand
18
Termostat
19
Havvandsindløb
20
Havvandspumpe
21
Brændstoffilter
22
Motoroliefilter (indløb)
23
Motoroliepumpe
24
Motoroliefilter (udløb)
Boret hul
Kugleformet rørsamling
Skruesamling
Bajonetsamling
Hane
STP
Stålrør
RH
Gummislange
VH
Vinylrør
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
77
75
SYSTEMDIAGRAMMER
LEDNINGSDIAGRAMMER
0005995
1GM10 Serie A-Type Instrumentpanel
Figur 2
78
76
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SYSTEMDIAGRAMMER
Farvekodning
Nøgle
Beskrivelse
1
Batteri
R
Rød
W
Hvid
2
Batterikontakt
3
Startmotor
4
Generator
5
Ikke brugt
6
Kontakt for kølevandstemperatur
7
Kontakt for motorolietryk
8
Omdrejningsmålersender
9
Sejldrevforbindelsesstykke (gummitætningskontakt)
10
Omdrejningsmåler
11
Brummer
12
Gummitætningslampe (sejldrev)
13
Olietrykslampe
14
Lampe for kølevandstemperatur
15
Opladningslampe
16
Trykknapomskifter
17
Tændingskontakt
18
Lyskontakt
19
Ikke brugt (undtagen 1GM10)
20
Sikring
21
Forlængerkabel 3 m (standard).
Forlængerkablets samlede længde
skal være mindre end 6 m.
B
Sort
O
Orange
L/B
Blå/Sort
W/L
Hvid/Blå
Y/W
Gul/Hvid
W/R
Hvid/Rød
L/R
Blå/Rød
W/B
Hvid/Sort
R/B
Rød/Sort
Bemærk: A + B + C < 2,5 m → 20 mm2
(Tværsnitsområde)
A + B + C < 5 m → 40 mm2
(Tværsnitsområde)
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
79
77
SYSTEMDIAGRAMMER
0005994
1GM10 Serie B-Type Instrumentpanel
Figur 3
80
78
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
SYSTEMDIAGRAMMER
Farvekodning
Nøgle
Beskrivelse
1
Batteri
R
Rød
W
Hvid
2
Batterikontakt
3
Startmotor
4
Generator
5
Ikke brugt
6
Kontakt for kølevandstemperatur
7
Kontakt for motorolietryk
8
Ekstra forbindelsesstykke
9
Ekstra forbindelsesstykke
10
Forlængerkabel 3 m (standard).
Forlængerkablets samlede længde
skal være mindre end 6 m.
11
Brummer
12
Olietrykslampe
13
Lampe for kølevandstemperatur
14
Opladningslampe
15
Trykknapomskifter
16
Tændingskontakt
17
Ikke brugt (undtagen 1GM10)
18
Sikring
B
Sort
O
Orange
L/B
Blå/Sort
W/L
Hvid/Blå
Y/W
Gul/Hvid
W/R
Hvid/Rød
L/R
Blå/Rød
W/B
Hvid/Sort
R/B
Rød/Sort
Bemærk: A + B + C < 2,5 m → 20 mm2
(Tværsnitsområde)
A + B + C < 5 m → 40 mm2
(Tværsnitsområde)
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
81
79
SYSTEMDIAGRAMMER
Denne side er med vilje ladt tom
82
80
GM serie Betjeningsmanual
GM serie Betjeningsmanual
© 2007 Yanmar Marine International
APPENDIKS
PANEL AF B20-TYPEN (EKSTRA)
INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Instrumentpanel ..................................................... A-2
Ledningsdiagrammer .............................................. A-7
GM serie Betjeningsmanual
A-1
APPENDIKS
12/05
Instrumentpanel
Figure 1Indstillinger og komponenter i instrumentpanelet af typen B20
1
2 3
4 5 6 7
8
9
042563-00X01
Figur 1
1–“B20” instrumentpanel
2–Omdrejningstæller
3–Alarmlampe for lavt tryk i motorolie
4–Alarmlampe for kølevandstemperatur
5–Alarmlampe for havvand i sejldrev (ekstra)
6–Alarmlampe for lavt batteriniveau
7–LCD (timetæller)
8–Startkontakt
9–Power-knap
Kontakter på kontrolpanel
Alle kontakter er trykknapper.
Startkontakt
Glødekontakt
Tryk på denne kontakt aktiverer
starteren og starter motoren.
Denne funktion er ikke
tilgængelig på denne motor.
042566-00X00
042564-00X00
Stopkontakt
Afbryder
Denne funktion er ikke
tilgængelig på denne motor.
Tryk på denne kontakt tænder
eller slukker strømmen.
042567-00X00
042565-00X00
A-2
Betjeningsvejledning for YM-serien
GM serie Betjeningsmanual
9
APPENDIKS
Indikatorer og alarmer (ekstra)
Når en sensor registrerer et problem under drift, begynder indikatoren på
instrumentpanelet at lyse, og der lyder en alarm. Indikatorerne sidder på
instrumentpanelet, og alarmerne sidder bag på panelet. Under normale driftsbetingelser
er indikatorerne slukkede.
Indikator for lavt batteriniveau
Når generatorudladningen er for lav, begynder indikatoren at lyse. Når
opladning påbegyndes, slukker indikatoren.
Indikator og alarm for for høj kølertemperatur
Når kølervæsketemperaturen når den maksimalt tilladte temperatur
(95°C [203°F] eller derover), begynder indikatoren at lyse, og alarmen
lyder. Fortsat drift ved temperaturer, der overstiger den maksimale
grænse, resulterer i beskadigelser og beslaglæggelser. Kontrollér
belastningen, og udfør fejlfinding af kølesystemet.
Indikator og alarm for lavt tryk i motorolie
Når trykket i motorolien falder til under normalt niveau, sender sensoren
for olietryk et signal til indikatoren, som får den til at lyse og alarmen til at
lyde. Indstil driften for at undgå motorskade. Kontrollé
Download PDF

advertising