Samsung | MAX-ZS750 | kompaktinơ mini sistema su automatiniu 3 diskǐ grotuvu max

KOMPAKTINƠ MINI SISTEMA SU
AUTOMATINIU 3 DISKǏ GROTUVU
MP3-CD/CD-R/RW DISKǏ ATKNjRIMAS
MAX-ZS730
MAX-ZS750
Vartotojo instrukcija
2
Perspơjimai dơl saugumo laikymosi
I KLASƠS LAZERINIS GAMINYS
PERSPƠJIMAS
EGZISTUOJA NUPURTYMO
SROVE PAVOJUS.
NEATIDARYTI
PERSPƠJIMAS:
TAM, KAD IŠVENGTUMƠTE NUPURTYMO
ELEKTROS SROVE, NENUIMKITE GALINIO
DANGýIO.
VIDUJE NƠRA DETALIǏ, KURIAS GALƠTǏ TAISYTI
VARTOTOJAS. DƠL TECHNINIO APTARNAVIMO
KREIPKITƠS Ʋ KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.
I KLASƠS LAREZINIS GAMINYS
Šis kompaktiniǐ diskǐ grotuvas klasifikuojamas kaip I
KLASƠS LAZERINIS GAMINYS.
Šioje instrukcijoje neaprašytǐ reguliavimo objektǐ
naudojimas arba neaprašytǐ procednjrǐ atlikimas gali
sukelti kenksmingo lazerinio spinduliavimo pavojǐ.
DƠMESIO – NEMATOMAS LAZERINIS
SPINDULIAVIMAS. NUIMDAMI GAUBTĄ IR
ATJUNGDAMI BLOKAVIMO KONTAKTUS,
STENKITƠS IŠVENGTI LAZERIO SPINDULIO
POVEIKIO.
Šis simbolis pažymi, kad gaminio viduje
yra pavojingos Ƴtampos veikiamǐ detaliǐ,
kas gali grơsti nupurtymu elektros srove.
Šis simbolis pažymi, kad gaminio
dokumentuose yra išdơstyta svarbi jo
vartojimo arba aptarnavimo instrukcija.
PERSPƠJIMAS: Siekdami išvengti gaisro arba
nupurtymo elektros srove, neleiskite
šiam gaminiui paklinjti po lietumi arba
aukšto drơgnumo sąlygas.
DƠMESIO: SIEKDAMI IŠVENGTI NUPURTYMO
ELEKTROS SROVE, IKI GALO ƲKIŠKITE
KIŠTUKĄ Ʋ ELEKTROS LIZDĄ TAIP, KAD
PLATAUS KIŠTUKO PLOKŠTELƠS
KRAŠTAS BNjTǏ SULIG LIZDO ƲDUBOS
KRAŠTU.
3
Dơkojame Jums, kad Ƴsigijote kompaktinĊ mini sistemą Samsung.
Bnjtinai perskaitykite šią instrukciją, kadangi vadovaudamiesi ja, Jnjs
lengvai sureguliuosite savo sistemą ir galơsite išnaudoti visas jos
teikiamas galimybes.
Turinys
i Persơjimai dơl saugumo laikymosi............................................................................................................................. 2
i Jnjsǐ kompaktinơs mini sistemos pastatymas ir prijungimas
Priekinơ panelơ .......................................................................................................................................................... 4
Displơjaus indikatoriai................................................................................................................................................. 5
Galinơ panelơ ............................................................................................................................................................. 6
Nuotolinio valdymo pultelis......................................................................................................................................... 6
Kur pastatyti kompaktinĊ mini sistemą ....................................................................................................................... 7
Jnjsǐ sistemos prijungimas prie kintamos srovơs tinklo .............................................................................................. 7
Baterijǐ Ƴstatymas Ƴ nuotolinio valdymo pultelƳ ............................................................................................................ 7
Prijungimas prie išorinio signalo ................................................................................................................................. 8
Garsiakalbiǐ prijungimas ............................................................................................................................................ 8
AM (TB/IB) antenos prijungimas................................................................................................................................. 9
FM antenos prijungimas ............................................................................................................................................. 9
TB antenos prijungimas (ne visuose modeliuose) ...................................................................................................... 9
Demonstracinis režimas / Panelơs apšvietimo išjungimas ....................................................................................... 10
Laikrodžio nustatymas.............................................................................................................................................. 10
i Kompaktiniǐ diskǐ / MP3-CD diskǐ grotuvas
Kompaktiniǐ diskǐ Ƴdơjimas ir keitimas ..................................................................................................................... 11
Kompaktinio disko / MP3-CD disko atknjrimas.......................................................................................................... 11
Disko karuseliniame skyriuje pasirinkimas ............................................................................................................... 12
Kompaktinio disko takelio pasirinkimas .................................................................................................................... 12
MP3-CD disko albumo arba takelio pasirinkimas .................................................................................................... 12
Muzikinio fragmento paieška kompaktiniame diske.................................................................................................. 13
Atknjrimo atsitiktine tvarka funkcija ........................................................................................................................... 13
10 takeliǐ praleidimas iš karto .................................................................................................................................. 14
Paskutiniojo atkuriamo takelio pakartojimas............................................................................................................. 14
Vieno arba visǐ kompaktiniǐ diskǐ takeliǐ pakartojimas........................................................................................... 15
Kompaktiniǐ diskǐ atknjrimo eiliškumo programavimas ............................................................................................ 15
Užprogramuoto atknjrimo kontrolơ ir keitimas ........................................................................................................... 16
i Radijo stoþiǐ nustatymo Ƴtaisas
Radijo stoþiǐ paiešką ir nustatymǐ išsaugojimas sistemos atmintyje ....................................................................... 16
Ʋsimintos stoties pasirinkimas ................................................................................................................................... 17
Bangǐ priơmimo kokybơs pagerinimas..................................................................................................................... 17
i Kaseþiǐ skyrius
Kasetơs klausymas .................................................................................................................................................. 18
Sinchroninis kompaktinio disko perrašymas............................................................................................................. 18
Kompaktinio disko perrašymas ................................................................................................................................ 18
Radijo stoties transliacijos Ƴrašymas......................................................................................................................... 19
Kasetơs kopijavimas (perrašymas)........................................................................................................................... 19
Kasetơs atknjrimo režimo pasirinkimas ..................................................................................................................... 19
Juostelơs skaitliukas................................................................................................................................................. 19
i Kitos funkcijos
Laikmaþio funkcija .................................................................................................................................................... 20
Laikmaþio atšaukimas .............................................................................................................................................. 20
Laikinas garso išjungimas ........................................................................................................................................ 21
Skambesio režimo pasirinkimas ............................................................................................................................... 21
Funkcija Power Surround ......................................................................................................................................... 21
Sistemos automatinio išjungimo nustatymas............................................................................................................ 22
Žemǐ dažniǐ signalo reguliavimas ........................................................................................................................... 22
Ausiniǐ prijungimas .................................................................................................................................................. 22
Mikrofono funkcija (ne visuose modeliuose)............................................................................................................. 22
i Vartojimo rekomendacijos
Saugumo priemonơs ................................................................................................................................................ 23
Jnjsǐ kompaktinơs mini sistemos priežinjra ............................................................................................................... 23
Kaip elgtis su kompaktiniais diskais ......................................................................................................................... 24
Kaip elgtis su audiokasetơmis .................................................................................................................................. 24
Prieš kreipiantis Ƴ aptarnavimo centrą....................................................................................................................... 24
Techninơs charakteristikos....................................................................................................................................... 25
Simboliai
Nuspausti
Pastumti
Svarbu
±
Pastaba
4
Priekinơ panelơ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mygtukas „programa“
Režimo mono / stereo FM diapazone perjungiklis
Laikmatis / laikrodis
Laikmaþio Ƴjungimo / išjungimo mygtukas
Mygtukas „automatinis išsijungimas / miegas“
Mygtukas „budơjimas / Ƴjungimas“
Mygtukas „aidas“ (reverberacija) (opcija)
Signalo iš mikrofono lygio reguliavimas (opcija)
Lizdai MIC1, MIC2 mikrofonui (opcija)
Juostelơs skaitliuko duomenǐ ištrynimas
Kasetơs reverso režimo pasirinkimo mygtukas
Skyrelis kasetei 1
Mygtukas „Ƴrašas/pauzơ“
Kasetơs perrašymas normaliu greiþiu
Skyrius 1/2
Sinchronizuoto kompaktinio disko Ƴrašo mygtukas
Paieškos mygtukas, mygtukas „radijo stoþiǐ
nustatymo režimas“ / „stop“
18. Demonstracinis režimas / displơjaus apšvietimo
Ƴjungimo mygtukas
19. Skyrelis kasetei 2
20. Daugiafunkcinis ratukas Multi Jog / MP3-CD disko
albumo praleidimas
21. Mygtukas „vykdyti “
22. Lizdas ausinơms
23. Žemǐjǐ dažniǐ lygio reguliatorius
24. Mygtukas „skambesio režimas“
25. Garso lygio reguliatorius
26. Sistemos Power Surround mygtukas
27. Kompaktiniǐ diskǐ skyrius
28. Mygtukas „atidaryti / uždaryti“
29. Disko keitimo mygtukas
30. Disko pasirinkimo mygtukas
31. Displơjus
32. Funkcijos pasirinkimo mygtukas
33. Mygtukas „kompaktinio disko pakartojimas“
34. Mygtukas „atmintis“
5
Displơjaus indikatoriai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Sistemos Power Surround veikimo indikatorius
Skambesio režimo indikatorius
Garso lygis ir ekvalaizeris
Užprogramuoto kompaktinio disko takelio arba iš anksto nustatytos radijo stoties numeris
Indikatorius „albumas“
Pagrindinis displơjus (vykdoma funkcija, dažnis, laikas ir panašiai)
Transliavimo FM diapazone (STEREO) režimo indikatorius
Ekvalaizeris
Skaitmeninis garso procesorius
CD-RW diskas
Kasetơs reverso režimas
Sinchronizuotas kompaktinio disko Ƴrašymas
Stoþiǐ nustatymo Ƴtaiso priimamo dažnio matavimo vienetai
Režimas „automatinis išsijungimas“ arba „miegas“
Disko atknjrimo režimo arba kompaktinio disko pakartojimo režimo indikatorius
MP3-CD disko indikatorius
Laikrodis
Atkuriamo disko numeris
Ʋrašo režimas
Skyrius 1/2
Radijo stoþiǐ nustatymo režimas (automatinis)
Atknjrimas užprogramuota tvarka arba stoties nustatymǐ išsaugojimas atmintyje
Ʋrašytǐ atmintyje radijo stoþiǐ klausymo režimas
6
Galinơ panelơ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lizdas FM antenai
Lizdas TB antenai (ne visuose modeliuose)
Gnybtai AM antenai prijungti
Gnybtai pagrindiniams garsiakalbiams
prijungti
Gnybtai žemǐ dažniǐ kolonơlei prijungti
Papildoma jungtis
Tinklo Ƴtampos perjungiklis (ne visuose
modeliuose)
Nuotolinio valdymo pultelis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Mygtukas „budơjimas / Ƴjungimas“
Skambesio režimo mygtukas
Kasetơs persukimo pirmyn/atgal mygtukai
Skyriaus 1/2 perjungiklis
Kasetơs reverso režimo pasirinkimo mygtukas
Mygtukas „kompaktinio disko pakartojimas“
Mygtukas „stop“ kompaktiniam diskui
Mygtukas „programa / nustatymai / paskutinio
atkurto MP3-CD disko takelio pakartojimas
Kompaktinio disko takelio arba radijo stoties
paieška
Radijo stoties nustatymo režimas / MP3-CD
disko atknjrimas
FM diapazono režimas „mono / stereo“
Garso sumažinimo mygtukas
Stoþiǐ nustatymo Ƴtaiso dažniǐ pasirinkimo
mygtukas
Garso padidinimo mygtukas
Disko praleidimo mygtukas
Kompaktinio disko atknjrimo / pauzơs
mygtukas
Kompaktinio disko arba MP3-CD disko
atknjrimo atsitiktine tvarka mygtukas
Mygtukas „+10”
Laikmaþio mygtukas „miegas”
Mygtukas „stop” kasetei
Kasetơs atknjrimo mygtukas
Žemǐ dažniǐ lygio reguliavimo mygtukas
Papildomos Ƴvesties pasirinkimo mygtukas
Laikmaþio Ƴjungimo / išjungimo mygtukas
Laikino garso išjungimo mygtukas
7
Kur pastatyti kompaktinĊ mini sistemą
Baterijǐ Ƴstatymas Ƴ nuotolinio valdymo
pultelƳ
Jnjs galơsite naudotis visomis naujosios kompaktinơs
mini sistemos teikiamais privalumais, jeigu ją
pastatydami ir prijungdami naudositơs šiomis
instrukcijomis.
Ʋstatykite arba keiskite nuotolinio valdymo pultelio
baterijas, kai:
i Ką tik nusipirkote kompaktinĊ mini sistemą;
i Nustatơte, kad nuotolinio valdymo pultelis nustojo tinkamai
dirbti.
i Sistemą pastatykite ant plokšþio tvirto paviršiaus.
i Niekada nestatykite sistemos ant kilimo.
i Niekada nestatykite sistemos ne patalpoje.
i Ventiliacijai palikite maždaug 15 centimetrǐ atstumą nuo
šoniniǐ ir galinơs sienelơs iki kitǐ objektǐ.
i Ʋsitikinkite tuo, kad yra pakankamai vietos atidaryti diskǐ
stalþiǐ.
i Kad gautumơte gerą stereofoninƳ skambesƳ, pastatykite
garsiakalbius tinkamu atstumu nuo abiejǐ sistemos šoniniǐ
sieneliǐ.
i Nukreipkite garsiakalbius Ƴ klausymo zoną.
i Sistema dirbs optimaliai, jeigu abu garsiakalbius pastatysite
vienodame aukštyje.
$ Keisdami baterijas, naudokite naujǐ baterijǐ komplektą ir
niekada nenaudokite kartu mangano ir šarminiǐ (Alkaline)
baterijǐ.
1.
2.
3.
¾
Jnjsǐ sistemos prijungimas prie kintamos
srovơs tinklo
Tinklo laido kištukas turi bnjti jungiamas Ƴ tinkamą tinklo
lizdą.
$ Prieš jungdami sistemą Ƴ tinklą, turite patikrinti tinklo
Ƴtampą.
1.
2.
3.
Patikrinkite tinklo Ƴtampos jungiklio ant galinơs
sistemos panelơs padơtƳ (ne visuose modeliuose).
Ʋstatykite tinklo kištuką (markiruotą ant galinơs
sistemos panelơs užrašu „AC Cord“ (Kintamos srovơs
tinklo laidas) Ƴ tinkamą tinklo lizdą.
Nuspauskite mygtuką Standby/On (budơjimas/Ƴjungti),
kad Ƴjungtumơte kompaktinĊ sistemą.
NykštƳ pridơkite ties baterijǐ skyrelio vieta, pažymơta
simboliu
(ant galinơs pultelio sienelơs) ir pastukite
dangtelƳ rodyklơs nurodyta kryptimi.
Ʋstatykite dvi AAA, LR03 arba atitinkamo tipo baterijas,
laikydamiesi poliškumo:
i baterijos + junkite prie pultelio +
i baterijos - junkite prie pultelio -.
Ʋ vietą Ƴstumkite baterijǐ skyrelio dangtelƳ, kol pasigirs
trakštelơjimas.
Jeigu nuotolinio valdymo pulteliu nesinaudosite ilgesnƳ
laiką, išimkite iš jo baterijas, norơdami išvengti korozijos.
8
Prijungimas prie išorinio signalo
Sistemos papildomas Ƴơjimas skirtas panaudoti skambesio
kokybơs pranašumais, teikiamais Jnjsǐ kompaktinơs mini
sistemos, klausantis signalo iš kitǐ šaltiniǐ.
Pavyzdžiai: i Televizorius
i Video diskǐ grotuvas
i Sistemos HI-FI stereo videomagnetofonas
¾
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prie sistemos galima prijungti tokius išorinius garso
šaltinius, kurie turi audio išơjimą. Be to, Jums prireiks
sujungimo kabelio su RCA tipo lizdais („tulpơ“).
Nustatykite sistemai budơjimo režimą ir išjunkite ją ir
išorinƳ garso šaltinƳ iš tinklo.
Prijunkite audio signalo kabelƳ prie lizdǐ ant galinơs
sistemos panelơs.
Prijunkite...
Prie lizdo, markiruoto...
Garsiakalbiǐ prijungimas
Gnybtai garsiakalbiǐ prijungimai yra galinơje Jnjsǐ
sistemos sienelơje.
1.
Nuspauskite ir palaikykite gnybto liežuvơlƳ ant galinơs
sistemos panelơs.
2.
Ʋstatykite garsiakalbio laido galą Ƴ gnybtą.
i Laikykitơs poliškumo (pagal spalvas): laidą su
raudonos spalvos izoliacija (+) junkite prie gnybto
su raudonu liežuvơliu (+), o laidą su juodos
spalvos izoliacija (-) prie gnybto su juodu liežuvơliu
(-).
i Laikykitơs poliškumo (pagal spalvas): laidą su
mơlynos spalvos izoliacija (+) junkite prie gnybto
su mơlynu liežuvơliu (+), o laidą su juodos spalvos
izoliacija (-) prie gnybto su juodu liežuvơliu (-).
$Naudokite tik tokios varžos garsiakalbius, kokia nurodytas
prie garsiakalbiǐ gnybtǐ ant galinơs sistemos panelơs.
Raudoną kištuką...
R (dešinysis kanalas)
Baltą kištuką...
L (kairysis kanalas)
¾ Kad garsas bnjtǐ optimalus, nesumaišykite dešiniojo
ir kairiojo kanalǐ.
Iš naujo prijunkite sistemą prie tinklo ir Ƴjunkite ją,
nuspausdami mygtuką Standby / On (budơjimas /
Ƴjungti).
Pasirinkite išorinio garso signalo Ƴơjimą, nuspausdami
mygtuką AUX.
Rezultatas
Ʋjunkite išorinƳ garso šaltinƳ.
Nustatykite garso lygƳ ir aukštǐ bei žemǐ dažniǐ
balansą, naudodami:
i Garso reguliatoriǐ
i EkvalaizerƳ
Pavyzdys: Jnjs galite žinjrơti filmą, naudodamiesi stereo
skambesio privalumais, tarsi Jnjs bnjtumơte
kino teatre (su sąlyga, kad originalus garso
takelis Ƴrašytas stereo režimu).
Ypatingi patarimai
i Garsiakalbiǐ pastatymas netoli šildymo prietaisǐ, po
tiesioginiais saulơs spinduliais arba drơgnose vietose gali
pabloginti garsiakalbiǐ eksploatacijos charakteristikas.
i Nekabinkite garsiakalbiǐ ant sienos ir nestatykite jǐ ant
siauro stovo arba bet kokio kito nepatvaraus paviršiaus,
kadangi krisdamas garsiakalbis gali sukelti traumą arba
bnjti sugadintas.
i Nestatykite garsiakalbiǐ prie televizoriaus arba kompiuterio
monitoriaus, kadangi tai gali pabloginti vaizdo kokybĊ.
9
AM (VB/IB) antenos prijungimas
AM antena gali bnjti:
i Pastatyta ant tvirto paviršiaus.
i Pritvirtinta prie sienos (Jnjs pirma turite nuimti antenos stovą).
Antenos prijungimo lizdai yra galinơje sistemos panelơje,
pažymơti užrašu AM.
$ Norơdami išvengti pašalinio triukšmo, Ƴsitikinkite, kad
antenos laidai nơra arti akustinơs sistemos laidǐ. Atstumas
tarp jǐ turi bnjti ne mažesnis kaip 5 cm.
FM antenos prijungimas
Kaip prijungti KOAKSIALINĉ anteną
i Prijunkite 75ȍ anteną prie gnybtǐ FM antenai.
i Ʋstatykite FM antenos kištuką, ƳeinantƳ Ƴ sistemos komplektą, Ƴ koaksialinƳ lizdą (75ȍ), markiruotą FM, galinơje sistemos panelơje.
i Vadovaukitơs instrukcijomis, pateiktomis 16 psl., kaip nustatyti radijo stotƳ ir rasti tinkamiausią antenos padơtƳ.
i Jeigu prasta priơmimo kokybơ, gali tekti prijungti išorinĊ anteną.
Tuo tikslu prijunkite išorinĊ FM anteną prie FM lizdo galinơje sistemos panelơje, naudodami 75ȍ koaksialinƳ kabelƳ (Ƴsigytą atskirai).
75ȍ KOAKSIALINIS KABELIS (perkamas atskirai)
FM ANTENA (Ƴeina Ƴ sistemos komplektą)
TB antenos prijungimas (ne visuose modeliuose)
Kaip prijungti VIELINĉ anteną
i Ištieskite TB anteną ir pritvirtinkite jos galus prie sienos
tokioje padơtyje, kur bangǐ priơmimo kokybơ geriausia.
i Jeigu bloga priơmimo kokybơ (pavyzdžiui, esant dideliam
atstumui nuo radijo stoties siǐstuvo arba kai pastato sienos
blokuoja bangas), prijunkite išorinĊ anteną.
0
Demonstracinis režimas / Panelơs
apšvietimo išjungimas
Jnjs galite peržinjrơti visas Jnjsǐ sistemos funkcijas, o taip pat
Ƴjungti ir išjungti panelơs apšvietimą.
Laikrodžio nustatymas
Jnjsǐ sistemoje yra Ƴmontuotas laikrodis, kurio dơka galima
automatiškai Ƴjungti ir išjungti sistemą. Jnjs turite nustatyti laiką:
i kai Jnjs ką tik Ƴsigijote kompaktinĊ mini sistemą;
1.
2.
3.
Nuspauskite mygtuką Demo / Dimmer (demonstracinis
režimas / apšvietimo išjungimas).
Rezultatas: Priekinơs panelơs displơjuje paeiliui parodomos
Ƴvairios Jnjsǐ sistemos funkcijos.
¾ Visos šios funkcijos detaliai aprašytos šioje instrukcijoje.
Nurodymǐ ieškokite atitinkamuose instrukcijos
skyriuose.
Nuspauskite mygtuką Demo / Dimmer dar kartą.
Rezultatas: Išrenkama displơjaus apšvietimo išjungimo
funkcija, ir displơjus užtemsta.
Norơdami vơl Ƴjungti priekinơs panelơs displơjaus
apšvietimą, nuspauskite mygtuką Demo / Dimmer dar
kartą.
¾ Šią funkciją galima reguliuoti tik tada, kai sistema
Ƴjungta.
i po to, kai buvo dingusi elektra;
i išjungus ir vơl Ƴjungus sistemą Ƴ elektros tinklą.
$ Atlikus kiekvieną žingsnƳ, Jnjs turite kelias sekundes reikalaujamǐ
reikšmiǐ Ƴvedimui. Jeigu Jnjs viršysite šƳ laiką, Jums teks pradơti
procednjrą iš naujo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Du kartus nuspauskite mygtuką Timer/Clock (laikmatis /
laikrodis).
Rezultatas: pasirodo pranešimas CLOCK (laikrodis).
Nuspauskite mygtuką Enter (vykdyti).
Rezultatas: displơjuje mirksi skaitmenys, reiškiantys
valandas.
Norơdami...
Pasukite Multi Jog ratuką...
persukti valandas Ƴ priekƳ...
Ƴ dešinĊ
persukti valandas atgal...
Ƴ kairĊ
Kai displơjuje pasirodys teisingas laikas, nuspauskite
mygtuką Enter.
Rezultatas: displơjuje mirksi skaitmenys, reiškiantys
minutes.
Norơdami...
Pasukite Multi Jog ratuką...
persukti minutes Ƴ priekƳ... Ƴ dešinĊ
persukti minutes atgal...
Ƴ kairĊ
NustatĊ teisingą laiką, nuspauskite mygtuką Enter.
Rezultatas: Laikrodis pradeda veikti ir rodo laiką net tada,
kai sistema dirba budơjimo režimu (Standby).
i Net jeigu naudojatơs kita sistemos funkcija, visada galite
displơjuje parodyti laiką, vieną kartą nuspausdami mygtuką
Timer/Clock.
i Atlikdami 3, 5 ir 7 žingsnius, vietoj sistemos korpuso mygtuko
Enter galite naudotis nuotolinio valdymo pultelio mygtuku
Program/Set (programa / nustatymas).
i Atlikdami 4 ir 6 žingsnius, galite naudoti mygtukus lYY/ZZl
vietoj ratuko Multi Jog.
Kompaktinio disko / MP3-CD disko
atknjrimas
Diskǐ Ƴdơjimas ir keitimas
Ʋ kompaktiniǐ diskǐ skyriǐ galima Ƴdơti iki trijǐ 12 cm arba 8 cm
skersmens diskǐ, nenaudojant adapterio.
$ Nenaudokite jơgos, atidarydami arba uždarydami karuselinio tipo
diskǐ skyriǐ.
Niekada nespauskite karuselinio skyriaus ir nedơkite ant jo sunkiǐ
daiktǐ.
¾ Visada atsargiai elkitơs su diskais; jeigu bnjtina, perskaitykite skyriǐ
„Kaip elgtis su kompaktiniais diskais“ 24 psl.
Šiuo grotuvu galima klausytis audio kompaktinius diskus, CD-R,
CD-RW ir MP3-CD diskus, taþiau jis negali išsaugoti diske MP3
formato bylǐ.
Neklausykite neteisingos formos suvenyriniǐ kompaktiniǐ diskǐ
(širdelơs, aštuoniakampio formos). Tai gali sugadinti grotuvą.
Prieš pradedant nuskaitymą, Ƴ karuselinio tipo skyriǐ reikia Ƴdơti bent
vieną diską.
1.
2.
1.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
2.
Nuspauskite mygtuką Open/Close (
uždaryti) priekinơje panelơje.
Rezultatas: atidaromas diskǐ skyrius.
3.
Ʋdơkite vieną arba du diskǐ Ƴ priekinius griovelius diskams
taip, kad diskǐ pusơs su užrašais bnjtǐ viršuje.
) (atidaryti /
3.
4.
i Jeigu Ƴdơti keli kompaktiniai arba MP3-CD diskai, jie bus
atkuriami paeiliui.
i Jnjsǐ grotuvui prireiks keliǐ sekundžiǐ, kad nuskaitytǐ
visus tam tikro MP3-CD disko takelius.
i Displơjuje bus rodomas dainos pavadinimas anglǐ kalba
tik tuo atveju, jeigu jis tiesiogiai Ƴrašytas iš asmeninio
kompiuterio arba pirkto MP3-CD disko turinys
surnjšiuotas pagal dainǐ pavadinimus (disko
kataloguose) (displơjus negali parodyti kitokiǐ nei
angliškǐ raidžiǐ).
i Priklausomai nuo konkretaus MP3-CD disko
charakteristikǐ, dainǐ pavadinimai anglǐ kalba gali
nepasirodyti displơjuje.
$ Prieš uždarydami skyriǐ, Ƴsitikinkite, kad diskas
teisingai Ƴstatytas Ƴ laikiklƳ.
4.
5.
Jeigu norite Ƴdơti treþiąjƳ diską, nuspauskite priekinơs
panelơs mygtuką Disc Change (disko keitimas) (arba
nuotolinio valdymo mygtuką Disc Skip (disko
praleidimas)).
Rezultatas: Karuselinis skyrius pasisuka 120°.
Uždarykite skyriǐ, vơl nuspausdami mygtuką
Open/Close (
).
¾ Jeigu norite iš karto atkurti diską su konkreþiu numeriu,
elkitơs taip.
MP3-CD atknjrimas
Norơdami atkurti...
Nuspauskite mygtuką...
1 diską...
CD (Zll) arba Disc 1
2 diską...
Disc 2
3 diską...
Disc 3
Rezultatas: Skyrius automatiškai uždaromas ir
pradedamas pasirinkto disko atknjrimas.
6.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby / On
(budơjimas / Ƴjungti).
Nuspausdami priekinơs panelơs mygtuką CD (Zll),
pasirinkite kompaktinio disko klausymosi funkciją.
Ʋdơkite Ƴ skyriǐ vieną arba kelis kompaktinius arba MP3-CD
diskus.
Nuspauskite priekinơs panelơs mygtuką CD (Zll) arba
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką Zll.
Takelio numeris
CD atknjrimas
Albumo numeris
Takelio numeris
Laikas
Norơdami pakeisti arba išimti diskus iš karuselinio skyriaus,
pakartokite 2-5 žingsnius.
5.
$ Kai nenaudojate grotuvo, laikykite diskǐ skyriǐ uždarytą, kad Ƴ
grotuvo vidǐ nepatektǐ dulkiǐ.
¾ Jnjs galite Ƴdơti arba išimti diskus, kai pasirinkta radijo stoties,
kasetơs arba išorinio garso šaltinio klausymo funkcija.
6.
7.
Nustatykite garsumo lygƳ:
i Pasukite sistemos korpuse esantƳ ratuką Volume
(garsumas).
arba
i Nuspauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką Vol. +
arba – (garsumas + arba –).
Norơdami laiku sustabdyti atknjrimą, nuspauskite mygtuką
CD (Zll).
¾ Kad atnaujintumơte disko atknjrimą, dar kartą
nuspauskite mygtuką CD (Zll).
Norơdami baigti atknjrimą, nuspauskite mygtuką „ (stop).
i Atknjrimo metu Jnjs galite Ƴdơti naujus diskus Ƴ du laisvus
griovelius (taþiau ne Ƴ tą griovelƳ, Ƴ kurƳ buvo Ƴdơtas
atkuriamasis diskas). Atidarykite diskǐ skyriǐ,
nuspausdami mygtuką Disc Change (disko keitimas).
Atknjrimo metu karuselinis skyrius nepasisuka.
i Kai grotuve nơra nei vieno disko, displơjuje parodomas
pranešimas „NO DISC“ (nơra disko).
i Jeigu nepasirinkta funkcija CD Repeat (Kompaktinio
disko pakartojimas), baigĊs visǐ 3 diskǐ atknjrimą,
grotuvas automatiškai sustoja.
2
Disko karuseliniame skyriuje pasirinkimas
Funkcija CD (kompaktinis diskas) išrenkama
automatiškai, nuspaudus mygtuką Disc Skip (disko
praleidimas).
Norơdami pasirinkti konkretǐ diską, nuspauskite atitinkamą
mygtuką Disc (1, 2, 3) priekinơje panelơje arba spauskite
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką Disc Skip, kol pradơs
mirgơti reikiamo disko indikatorius.
Rezultatas: Visi diskai bus atkuriami paeiliui, pradedant
pasirinktuoju disku.
¾ Jeigu norite klausytis tik esamo disko, spauskite mygtuką
CD Repeat (kompaktinio disko pakartojimas) priekinơje
sistemos panelơje vieną arba kelis kartus, kol displơjuje
pasirodys pranešimas 1 CD (1 kompaktinis diskas).
i Jeigu klausydamiesi radijo stoties arba audio kasetơs,
nuspausite tiesioginio atknjrimo mygtukus Disc (1, 2, 3),
sistema automatiškai pereis Ƴ CD (kompaktinio disko)
režimą.
i Jeigu pasirinkto numerio diskas neƳdơtas, automatiškai
pradedamas nuskaityti sekantis diskas iš eilơs.
MP3-CD disko albumo arba takelio
pasirinkimas
Jnjs galite pasirinkti norimą MP3-CD disko albumą arba
takelƳ tiek sustojus grotuvui, tiek disko atknjrimo metu.
Pagrindinis blokas
Norơdami pasirinkti albumą
(aplanką), pasukite Multi Jog
ratuką Ƴ kairĊ arba dešinĊ.
Norơdami pakeisti takelƳ,
spauskite mygtukus lYY/ZZl.
i Perơjimas nuo takelio iki
takelio atliekamas albumo
ribose.
i Jeigu mygtukǐ lYY/ZZl
paspaudimǐ skaiþius viršija
albumo takeliǐ skaiþiǐ,
pereinama prie kito albumo.
Albumo
pasirinkimas
Takelio
pasirinkimas
Kompaktinio disko takelio pasirinkimas
Jnjs galite pasirinkti kompaktinio disko takelƳ (garso
knjrinƳ), kurio norite klausytis, tiek grotuvui sustojus, tiek
disko atknjrimo metu.
Norơdami pradơti
atknjrimą iš pradžiǐ...
Pasukite Multi Jog ratuką...
Distancinio valdymo pultelis
Sekanþio takelio...
Esamo takelio...
Ankstesnio takelio...
Pasirinktą takelƳ...
Viena padala Ƴ dešinĊ
Viena padala Ƴ kairĊ
Dviem padalomis Ƴ kairĊ
Atitinkamą skaiþiǐ padalǐ Ƴ kairĊ
arba
Pasirinkite režimą Album (albumas) arba Track (takelis),
nuspausdami mygtuką Tune/CD Mode (nustatymo režimas / disko
atknjrimas), o tada mygtukus lYY/ZZl.
i Jeigu displơjuje pasirodo pranešimas „Title“, Jnjs galite pasirinkti
albumą.
i Jeigu displơjuje pasirodo pranešimas „Track“, Jnjs galite pasirinkti
takelƳ.
¾ Kad pasirinktumơte takelƳ, Jnjs taip pat galite naudoti
priekinơs sistemos panelơs mygtukus lYY/ZZl arba
nuotolinio valdymo pultelio mygtukus lYY/ZZl.
13
Muzikinio fragmento paieška
kompaktiniame diske
Kas yra MP3?
Klausydamiesi kompaktinio disko, Jnjs galite greitai rasti
reikiamą takelio muzikinƳ fragmentą .
MP3 reiškia MPEG1 Layer 3 – pasaulinis audio signalo suspaudimo
technologijos standartas. Šis standartas naudoja skaitmeninĊ
duomenǐ suspaudimo technologiją, iki 12 kartǐ suspaudžiant audio
duomenis, dơl ko garso kokybơ praktiškai nenukenþia.
Bylǐ suderinamumas
i Šis grotuvas atkuria MP3 (MPEG1 Layer 3) formato bylas su
priesaga *.mp3.
i Jis taip pat gali atkurti bylas, sukurtas formatu MP2 (MPEG1 Layer
2), turinþias priesagą *.mp2.
¾ Rekomenduojame sumažinti garsą, prieš naudojant šią funkciją.
Norơdami rasti reikiamą
takelio fragmentą...
Nuspauskite ir palaikykite...
Arþiau takelio pabaigos...
Mygtuką ZZl bent vieną sekundĊ
Arþiau takelio pradžios...
Mygtuką lYY bent vieną sekundĊ
Automatinei norimo muzikinio fragmento paieškai galite taip pat
spausti ir palaikyti priekinơs sistemos mygtuką lYY/ZZl.
Kiek MP3 formato bylǐ galima Ƴrašyti Ƴ CD-R arba
CD-RW diską?
Maksimali vieno CD-R arba CD-RW disko talpa yra 680 Mbit.
Paprastai vienos MP3 formato bylos dydis lygus 4 Mbit, todơl Ƴ vieną
diską galima Ƴrašyti apie 170 bylǐ.
CD-R arba CD-RW diskǐ atknjrimas
i CD-R (vienkartinio Ƴrašymo) ir CD-RW (perrašomi) diskai, vartotojo
Ƴrašyti muzikiniǐ audio kompaktiniǐ diskǐ formatu, gali bnjti
atkuriami tik tuo atveju, jei jǐ Ƴrašas „užbaigtas“ (taþiau jǐ atknjrimas
priklauso nuo jǐ charakteristikǐ ir Ƴrašymo sąlygǐ Ƴvykdymo).
i CD-RW diskǐ atspindơjimo geba mažesnơ už Ƴprastiniǐ
kompaktiniǐ diskǐ atspindơjimo gebą, todơl nuskaityti informacijai
apie tokio disko turinƳ reikia daugiau laiko.
Jnjs galite klausytis disko takeliǐ kiekvieną kartą kita tvarka,
kadangi skirtingi takeliai bus parenkami automatiškai atsitiktine
tvarka.
Disko albumǐ ir takeliǐ atknjrimo seka
i Disko turinys pristatomas Windows Explorer.
i Rodyklơmis parodyta disko albumǐ ir takeliǐ atknjrimo seka.
i Aplankai, kuriuose Ƴrašytos tik bylos su priesagomis *.jpg,
*.wav arba *.doc, kurios nơra palaikomǐ formatǐ audio
bylos, atkuriant praleidžiami.
2
4
5
3
Atknjrimo atsitiktine tvarka funkcija
1.
Nuspauskite mygtuką Shuffle (atknjrimas atsitiktine tvarka).
Rezultatas: Displơjuje pasirodo indikatorius SHUFLE
(atkuriant muzikinƳ kompaktinƳ diską), arba
RANDOM (atkuriant MP3 CD diską), visi
takeliai atkuriami atsitiktine tvarka. Displơjuje
parodomas ir takelio numeris, ir jo trukmơ.
2.
Atkuriant atsitiktine tvarka, Jnjs galite:
i Pereiti prie kito takelio (parenkamo atsitiktinai), vieną
kartą nuspausdami mygtuką lYY/ZZl arba pasukdami
ratuką Multi Jog viena padala Ƴ dešinĊ.
i Greitai rasti reikiamą esamo takelio vietą, nuspaudžiant
mygtuką lYY/ZZl ir palaikant jƳ ilgiau nei 1 sekundĊ.
6
3.
PabaigĊ klausytis disko atsitiktine tvarka, nuspauskite
mygtuką „ (stop) arba mygtuką Shuffle dar kartą.
7
¾
3
8
9
1 – diskasukis CD-ROM (E); 2 – albumas 01, 3 –
praleidžiama; 4 – albumas 02; 5 – albumas 03; 6 – albumas
04; 7 – albumas 05; 8 – albumas 06; 9 – albumas 07.
Kompaktinio disko pakartojimo ir Ƴrašo sinchronizavimo
funkcijos, atkuriant diską atsitiktine tvarka, neveikia.
14
10 takeliǐ praleidimas iš karto
Atkuriant diską, trumpai nuspauskite mygtuką „+10“ .
Grotuvas pradơs atkurti takelƳ su numeriu, didesniu 10.
Pavyzdys: Jeigu atkuriant 15 takelƳ, Jnjs norite pasirinkti
takelƳ su numeriu 43, tris kartus nuspauskite
mygtuką +10, o po to tris kartus nuspauskite
mygtuką ZZl.
15 ĺ 20 ĺ 30 ĺ 40 ĺ 41 ĺ 43
Paskutiniojo atkuriamo takelio
pakartojimas
* Ši funkcija veikia tik atkuriant MP3-CD diską.
Jeigu po to, kai buvo grotuvas buvo sustabdytas arba
išjungtas, vơl pasirinkta atkurti MP3-CD diską, ši funkcija
leidžia atnaujinti atknjrimą nuo to takelio, kurƳ Jnjs klausơtơs
paskutinƳ.
i MP3-CD disko atknjrimo metu nuspauskite mygtuką
Program (programa) ant pagrindinio bloko arba nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką Program/Set (programa /
nustatymas). Spaudžiant mygtuką, paskutinio atkurto
takelio prisiminimo funkcija tai Ƴsijungia (LAST ON), tai
išsijungia (LAST OFF).
15
Vieno arba visǐ kompaktiniǐ diskǐ takeliǐ
pakartojimas
Jnjs galite neapibrơžtai ilgai pakartoti:
i Konkretǐ kompaktinio disko takelƳ.
i Visus pasirinkto kompaktinio disko takelius.
i Visus diskus, Ƴdơtus Ƴ karuselinƳ diskǐ skyriǐ.
1.
7.
8.
9.
Norơdami pakartoti... Nuspauskite priekinơs panelơs
mygtuką
displơjuje pasirodys...
esamą takelƳ ilgai... REPEAT 1 (1 takelio pakartojimas)
pasirinktą diską…
REPEAT 1 CD (1 disko pakartojimas)
Visus Ƴdơtus diskus... REPEAT ALL CD (visǐ diskǐ
pakartojimas)
2.
Jeigu norite atšaukti pakartojimo režimą, spauskite mygtuką
CD Repeat, kol displơjuje pasirodys pranešimas „ALL CD“
arba „1 CD” arba nuspauskite mygtuką „ (stop).
10.
Kad pasirinktumơte kitus takelius, pakartokite 4-6 žingsnius.
Nuspauskite mygtuką CD (Xll), kad pradơtumơte klausytis
takeliǐ užprogramuota tvarka.
Norơdami...
Pasukite Multi Jog ratuką...
Pasiklausyti
viena padala Ƴ kairĊ
atkuriamą takelƳ dar kartą...
pasiklausyti ankstesnio
dviem padalomis Ƴ kairĊ
takelio...
pasiklausyti sekanþio
viena padala Ƴ dešinĊ
takelio...
praleisti vieną arba kelis
takelius
pirmyn arba atgal...
atitinkamą padalǐ skaiþiǐ Ƴ
dešinĊ
Norơdami atšaukti takeliǐ pasirinkimą, spauskite mygtuką „
(stop):
i vieną kartą, jei kompaktiniǐ diskǐ grotuvas sustabdytas.
Rezultatas: iš displơjaus dingsta pranešimas PRGM
(programa).
i Jeigu atidarysite kompaktiniǐ diskǐ skyriǐ, Jnjsǐ pasirinkimas bus
atšauktas.
i Jeigu pasirenkate diską, kuris neƳdơtas, arba kompaktiniame diske
neegzistuojantƳ takelio numerƳ, pasirinkimas praleidžiamas ir
grotuvas pereina prie kito užprogramuoto takelio.
i Norơdami pasirinkti reikiamus takelius, atlikdami 5 ir 9 žingsnius,
taip pat galite naudoti mygtukus lYY/ZZl.
Kompaktiniǐ diskǐ atknjrimo eiliškumo
programavimas
Jnjs galite sau pasirinkti:
i Ʋdơtǐ diskǐ takeliǐ atknjrimo eiliškumą;
i Takelius, kuriuos norite klausytis.
i Jnjs galite užprogramuoti iki 24 takeliǐ.
i Prieš pasirinkdami takelius, turite sustabdyti kompaktiniǐ diskǐ
grotuvą.
i Ši funkcija gali bnjti naudojama kartu su funkcija „pakartojimas“.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jeigu bnjtina, sustabdykite grotuvą, nuspausdami mygtuką „
(stop).
Ʋdơkite pasirinktus kompaktinius diskus.
Nuspauskite mygtuką Program (programa).
Rezultatas: Displơjuje pasirodo ši informacija:
(01 = programos numeris, D1 = disko numeris, - - = disko
takelio numeris).
Jeigu bnjtina, pasirinkite diską, kuriame yra norimas takelis,
nuspausdami atitinkamą mygtuką Disc (1, 2, 3).
Pasirinkite norimą takelƳ, pasukdami Multi Jog ratuką:
i Ʋ kairĊ, kad pasirinktumơte vieną iš ankstesniǐ takeliǐ
i Ʋ dešinĊ, kad pasirinktumơte vieną iš vơlesniǐ takeliǐ
Patvirtinkite savo pasirinkimą, nuspausdami mygtuką
Program,.
Rezultatas: Pasirinkimas Ƴrašomas Ƴ atmintƳ, o displơjuje
pasirodo:
16
Užprogramuoto atknjrimo kontrolơ ir
keitimas
Jnjs galite bet kuriuo metu kontroliuoti arba keisti
pasirinktus takelius.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jeigu Jnjs jau pradơjote klausytis pasirinktǐ takeliǐ,
nuspauskite mygtuką „ (stop).
Nuspauskite mygtuką Program (programa).
Rezultatas: displơjuje pasirodo ši informacija:
(CH = keitimas, 01 = programos Nr., D1 = disko numeris, - - =
disko takelio numeris)
¾ Jeigu Jnjs jau užprogramavote 24 takelius, nuspaudus
mygtuką Program, vietoj pranešimo PR (programavimas)
pasirodo pranešimas CH (keitimas).
Dar kartą nuspauskite mygtuką Program.
Rezultatas: pasirodo pirmojo pasirinkto takeliu numeris ir
raidơs CH (keitimas).
Nuspauskite mygtuką Program vieną arba kelis kartus, kol
pasirodys takelio, kurƳ norite pakeisti, numeris.
Jeigu reikia, nuspauskite atitinkamą mygtuką Disc (1, 2, 3),
kad pasirinktumơte kitą disko numerƳ.
Pasirinkite kitą takelƳ, nuspausdami mygtukus lYY/ZZl arba
pasukdami ratuką Multi Jog.
Nuspausdami mygtuką Program, patvirtinkite savo
pasirinkimą.
Nuspauskite mygtuką CD (Xll), kad pradơtumơte klausytis
pasirinktǐ takeliǐ.
Rezultatas: Atkuriamas pirmasis Jnjsǐ pasirinktas takelis.
Radijo stoþiǐ paiešką ir nustatymǐ
išsaugojimas sistemos atmintyje
Jnjs galite išsaugoti sistemos atmintyje nustatymus:
15 FM diapazono stoþiǐ
(priklausomai
nuo modelio)
15 AM diapazono stoþiǐ
15 FM diapazono stoþiǐ
8 MW (VB) diapazono stoþiǐ
7 LW (IB) diapazono stoþiǐ
(priklausomai
nuo modelio)
15 FM diapazono stoþiǐ
5 MW (VB) diapazono stoþiǐ
5 SW1 (TB1) diapazono stoþiǐ
5 SW2 (TB2) diapazono stoþiǐ
(priklausomai
nuo modelio)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Pasirinkite funkciją TUNER (radijo stoþiǐ nustatymo Ƴtaisas),
nuspausdami mygtuką TUNER.
Pasirinkite norimą dažniǐ diapazoną, dar kartą nuspausdami
mygtuką TUNER (Band) (Stoþiǐ diapazonas) priekinơje
panelơje arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką TUNER
(Band).
Rezultatas: displơjuje pasirodo atitinkamo diapazono
pavadinimas:
i FM
Dažniǐ moduliacija
i AM (MW)
Viduriniosios bangos
i LW (ne visuose modeliuose)
Ilgosios bangos
i SW1, SW2 (ne visuose modeliuose) Trumposios bangos
Ieškoti stoties...
Nuspauskite mygtuką Tuning Mode
(nustatymo režimas)...
rankiniu bnjdu...
vieną arba kelis kartus, kol displơjuje
pasirodys pranešimas
MANUAL (rankinis nustatymas)
automatiškai...
vieną arba kelis kartus, kol displơjuje
pasirodys pranešimas
AUTO (automatinis nustatymas).
Pasirinkite stotƳ, kurios nustatymus norite išsaugoti atmintyje.
i Pasukdami ratuką Multi Jog Ƴ dešinĊ arba kairĊ,
atitinkamai padidindami arba sumažinti dažnƳ.
arba
i Nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus Tuning
(nustatymas) V arba U.
i Kad ieškant rankiniu režimu greiþiau keistǐsi dažnis,
nuspauskite ir palaikykite mygtuką Tuning Mode Down
arba Up (nustatymas aukštyn arba žemyn diapazonu).
i Vykdant automatinĊ paiešką, stoþiǐ nustatymo Ƴtaisas gali
sustoti ties tokiu dažniu, kuriame nơra radijo stoties
signalo. Jeigu taip nutiks, naudokite paieškos rankiniu bnjdu
režimą.
Nustatykite garsumą tokiu bnjdu:
i Pasukdami ratuką Volume (garsumas) priekinơje panelơje
arba
i Nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus VOL +
arba -.
Pasirinkite režimą „stereo“ arba „mono“, nuspausdami mygtuką
Mono/ST (mono / stereo).
17
Radijo stoþiǐ paiešką ir nustatymǐ
išsaugojimas sistemos atmintyje (tĊsinys)
8.
9.
Jeigu Jnjs nenorite išsaugoti rastos radijo stoties, grƳžkite prie
4 žingsnio ir ieškokite kitos stoties.
Priešingu atveju:
a) Nuspauskite mygtuką Memory (atmintis).
Rezultatas: keliǐ sekundžiǐ bơgyje displơjuje pasirodo
pranešimas PRGM (programa).
b) Nuspauskite mygtuką Tuning Down arba Up, kad
programai suteiktumơte numerƳ tarp 1 ir 15.
c) Nuspauskite mygtuką Memory, kad išsaugotumơte
stoties nustatymus.
Rezultatas: Displơjuje nustoja mirgơti pranešimas
PRGM, stoties nustatymai išsaugoti.
Norơdami išsaugoti atmintyje bet kokiǐ kitǐ radijo stoþiǐ
nustatymus, pakartokite 3 – 8 žingsnius.
Ʋsimintos stoties pasirinkimas
Jnjs galite klausytis radijo stoties, Ƴrašytos Ƴ sistemos atmintƳ
tokiu bnjdu:
1.
2.
3.
4.
5.
i Funkciją PROGRAM galima naudoti, norint esamu
programos numeriu Ƴrašyti naujos radijo stoties
nustatymus.
i Atlikdami 8 žingsnƳ, vietoj mygtuko Memory galite naudoti
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką Program/Set.
Stoþiǐ nustatymo režimas
i Nustatant stotis rankiniu režimu, galite naudotis ratuku Multi Jog
arba mygtukais lYY/ZZl.
i Ieškant stoþiǐ automatiniu režimu, paiešką sustabdysite,
nuspausdami mygtuką „ (stop).
i Pasirinkdami stotƳ, Ƴrašytą Ƴ sistemos atmintƳ, Jnjs galite pasirinkti
ratuką Multi Jog arba mygtukus lYY/ZZl.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Pasirinkite režimą TUNER (radijo stoþiǐ nustatymo Ƴtaisas),
nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką Tuner.
Pasirinkite reikiamą dažniǐ diapazoną, dar kartą
nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtuką Tuner
(Band) (stoþiǐ dažniǐ diapazonas) arba nuspausdami
mygtuką TUNER (Band) priekinơje panelơje.
Spauskite mygtuką Tuning Mode (Nustatymǐ režimas)
priekinơje sistemos panelơje arba nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką Tune/CD Mode, kol displơjuje pasirodys pranešimas
„PRESET“ (iš anksto nustatytos stotys).
Pasukite ratuką Multi Jog priekinơje sistemos panelơje Ƴ kairĊ
arba dešinĊ arba spauskite mygtuką lYY/ZZl, kol
pasirinksite norimą radijo stotƳ.
arba
i pasirinkite reikiamą stotƳ pagal jai suteiktą numerƳ,
nuspausdami nuotolinio valdymo pultelio mygtukus Tuning
V arba U.
Rezultatas: Jnjs klausotơs norimos stoties.
Bangǐ priơmimo kokybơs pagerinimas
Jnjs galite pagerinti radijo stoþiǐ bangǐ priơmimo kokybĊ:
i Pasukdami FM arba AM (VB) (pakeisdami orientaciją).
i Patikrindami priơmimo kokybĊ, esant skirtingai FM arba AM (VB)
antenos orientacijai, prieš tvirtindami anteną Ƴ pastovią vietą.
¾ Jeigu konkreþios stoties priơmimo kokybơ prasta, nuspausdami
mygtuką Mono/ST (mono / stereo), vietoj režimo „stereo“ Ƴjunkite
režimą „mono“, Tai pagerins skambesio kokybĊ.
18
Sinchroninis kompaktinio disko
perrašymas
Kasetơs klausymas
Jnjs galite perrašyti kompaktinƳ diską Ƴ kasetĊ dviem skirtingais
bnjdais:
x
Sinchroninis Ƴrašas
x
Tiesioginis Ƴrašas
¾ Visada atsargiai elkitơs su savo kasetơmis; jeigu reikia, skaitykite
skyriǐ „Kaip elgtis su audio kasetơmis“ 24 psl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Pasirinkite funkciją TAPE (kasetơ), nuspausdami mygtuką
TAPE priekinơje panelơje.
Atidarykite 1 arba 2 kasetơs skyrelƳ, nuspausdami ir
paleisdami skyrelio dangtelƳ vietoje, kur užrašyta Push Eject (
(atidarykite nuspausdami).
KasetĊ su Ƴrašu Ƴdơkite taip, kad atviras kasetơs kraštas bnjtǐ
nukreiptas Ƴ apaþią.
Uždarykite skyrelƳ, spausdami dangtelƳ tol, kol jis sugrƳš Ƴ vietą
su spragtelơjimu.
Rezultatas: priklausomai nuo pasirinkto skyrelio, prieš
juostelơs duomenǐ skaitliuką displơjuje pasirodo
skaiþius 1 arba 2.
Jeigu Jnjs Ƴdơjote dvi kasetes, pasirinkite kasetơs, kurią norite
klausyti, numerƳ, nuspausdami mygtuką Deck 1/2 (skyrelis
1/2) priekinơje panelơje arba nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką Deck 1/2.
Rezultatas: priklausomai nuo pasirinkto skyrelio, displơjuje
pasirodo pranešimas TAPE 1 arba TAPE 2.
Norơdami klausytis...
1.
)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Ʋ 2 skyrelƳ Ƴdơkite tušþią kasetĊ.
Pasirinkite funkciją CD (kompaktinis diskas), nuspausdami
mygtuką CD priekinơje panelơje.
Ʋdơkite Ƴ grotuvą kompaktinƳ diską.
Pasirinkite reikalingo disko numerƳ.
Pasirinkite pageidaujamą takelƳ ir nuspauskite mygtuką CD
Synchro (Sinchroninis kompaktinio disko perrašymas), arba
iš karto nuspauskite mygtuką CD Synchro, norơdami pradơti
Ƴrašymą nuo pirmojo takelio.
Rezultatas: displơjuje pasirodo pranešimas REC
(perrašymas) ir Ƴrašymas prasideda.
Norơdami sustabdyti Ƴrašą, nuspauskite mygtuką „ (stop).
Nuspauskite mygtuką...
A pusơs...
TAPE (YZ) vieną kartą
B pusơs...
TAPE (YZ) du kartus
Rezultatas: pradedamas kasetơs atknjrimas
Kai kasetơ sustabdyta, pasirinkite reikiamą funkciją iš žemiau
išvardintǐ, nuspausdami pagrindinio bloko arba nuotolinio
valdymo pultelio mygtukus.
Pagrindinis blokas
Norơdami...
Persukti juostelĊ atgal
Persukti juostelĊ Ƴ priekƳ
Nuspauskite mygtuką...
lYY
ZZl
Nuotolinio valdymo pultelis
Norơdami...
Nuspauskite mygtuką...
Persukti juostelĊ atgal YY
Persukti juostelĊ Ƴ priekƳ ZZ
9.
Ši funkcija leidžia sinchronizuoti Ƴrašo pradžią su kompaktinio
disko arba konkretaus pasirinkto disko takelio atknjrimo pradžia.
Norơdami...
Nuspauskite mygtuką...
Sustabdyti atknjrimą arba paiešką...
„ (stop)
Kompaktinio disko perrašymas
Tiesioginio perrašymo režimas leidžia Jums pradơti perrašymą
nuo bet kurio kompaktinio disko takelio (muzikinio knjrinio).
i Jnjs galite perrašyti takelius tik Ƴ kasetĊ, Ƴdơtą Ƴ 2 skyrelƳ.
i Nereikia reguliuoti garsumo, kadangi tai neturi Ƴtakos Ƴrašui.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Ʋ 2 skyrelƳ Ƴdơkite tušþią kasetĊ.
Pasirinkite funkciją CD (kompaktinis diskas), nuspausdami
mygtuką CD priekinơje panelơje.
Ʋdơkite Ƴ grotuvą kompaktinƳ diską.
Pasirinkite reikalingo disko numerƳ.
Pasirinkite pageidaujamą takelƳ ir nuspauskite mygtuką Zll
priekinơje panelơje arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką
Zll, nustatydami kompaktiniǐ diskǐ grotuvą režimu „pauzơ“.
Nuspauskite mygtuką REC/Pause (perrašymas / pauzơ).
Rezultatas: pasirodo pranešimas REC (perrašymas).
Nuspausdami mygtuką Zll, pradơkite kompaktinio disko
takelio Ƴrašymą.
Rezultatas: Takelis perrašomas Ƴ kasetĊ.
Norơdami sustabdyti Ƴrašą, nuspauskite mygtuką „ (stop).
19
Radijo stoties transliacijos Ƴrašymas
Jnjs galite Ƴrašyti pasirinktą radijo laidą.
i Jnjs galite perrašyti takelius tik Ƴ kasetĊ, Ƴdơtą Ƴ 2 skyrelƳ.
i Nereikia reguliuoti garsumo, kadangi tai neturi Ƴtakos Ƴrašui.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Ʋ 2 skyrelƳ Ƴdơkite tušþią kasetĊ.
Pasirinkite režimą TUNER (radijo stoþiǐ nustatymo Ƴtaisas),
nuspausdami mygtuką TUNER.
Pasirinkite norimą stotƳ, nuspausdami nuotolinio valdymo
pultelio mygtukus Tuning V arba U arba mygtukus Tuning
Down arba Up (diapazono nustatymas) priekinơje panelơje.
Nuspauskite mygtuką REC/Pause (perrašymas / pauzơ).
Rezultatas: užsidega raudonas indikatorius REC,
pradedamas Ƴrašymas.
Norơdami sustabdyti Ƴrašą, nuspauskite mygtuką „ (stop).
Kasetơs atknjrimo režimo pasirinkimas
Jnjsǐ kompaktinơ mini sistema turi tris kaseþiǐ atknjrimo
režimus, kuriais galite perklausyti abi kasetơs puses. Spauskite
mygtuką REV Mode (reverso režimas), kol displơjuje pasirodys
atitinkamo režimo simbolis.
Kai displơjuje
pasirodo...
Kompaktinơ mini sistema atkuria...
Vieną pasirinktos kasetơs pusĊ, o po to sustoja.
Vieną kasetơs pusĊ, po to kitą, ir sustoja.
Abi kasetơs puses neapibrơžtai ilgai, kol Jnjs
sustabdysite ją.
Kasetơs kopijavimas (perrašymas)
Jnjs galite nukopijuoti 1 skyrelyje esanþią kasetĊ Ƴ 2 skyrelyje
esanþią kasetĊ.
i Kopijavimas vyksta normaliu greiþiu.
i Jums nereikia reguliuoti garso, kadangi tai neturi Ƴtakos Ƴrašui.
i Bnjkite atidnjs ir neƳdơkite Ƴ 2 skyrelƳ kasetơs, kurią norite perrašyti,
kadangi tokiu atveju pradơjus Ƴrašą ji bus ištrinta.
1.
2.
3.
4.
5.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Ʋ 2 skyrelƳ Ƴdơkite tušþią kasetĊ.
Ʋ 1 skyrelƳ Ƴdơkite kasetĊ, kurią norite nukopijuoti.
Norơdami kopijuoti kasetĊ...
Nuspauskite mygtuką...
Normaliu greiþiu...
Dubbing (perrašymas)
Rezultatas: displơjuje pasirodo atitinkami simboliai, ir
kasetơ, Ƴdơta Ƴ 1 skyriǐ, kopijuojama Ƴ kasetĊ,
Ƴdơtą Ƴ 2 skyriǐ.
Norơdami sustabdyti Ƴrašą, nuspauskite mygtuką „ (stop).
Juostelơs skaitliukas
Atkuriant kasetĊ, Ƴdơtą Ƴ vieną iš kasetơs skyriǐ, displơjuje
pasirodo juostelơs skaitliuko parodymai, naudodamiesi kuriais
Jnjs galite pažymơti kiekvieno muzikinio knjrinio pradžios
parodymus, ir vơliau, dơka to, pradơti klausymą nuo knjrinio, kurƳ
norite išgirsti, pradžios.
¾
Prieš pradơdami atkurti kasetĊ, kurios kiekvieno muzikinio
knjrinio pradžioje Jnjs norite nustatyti skaitliuko parodymus,
nustatykite skaitliuką ties nuliu, nuspausdami mygtuką Counter
Reset (skaitliuko duomenǐ ištrynimas).
¾
Kiekvienas kasetơs skyrius turi atskirą juostelơs skaitliuką.
20
Laikmaþio funkcija
Sistemos laikmaþio dơka galite Ƴjungti ir išjungti sistemą
pasirinktu laiku.
Pavyzdys: Jnjs norite, kad kiekvieną rytą Jus žadintǐ muzika.
¾ Jeigu Jnjs nenorite, kad sistema automatiškai Ƴsijungtǐ ir išsijungtǐ,
Jnjs turite išjungti laikmatƳ.
i Prieš nustatydami laikmatƳ, Ƴsitikinkite, kad sistemos laikrodis
rodo teisingą laiką.
i Jnjs turite kelias sekundes kiekvieno žingsnio atlikimui. Jeigu Jnjs
viršijote laiką, teks pradơti iš pradžiǐ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ʋjunkite sistemą, nuspausdami mygtuką Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti).
Spauskite mygtuką Timer/Clock (laikmatis / laikrodis), kol
displơjuje pasirodys pranešimas *** TIMER (laikmatis).
Nuspauskite mygtuką Enter (vykdyti).
Rezultatas: Displơjus kelias sekundes rodys pranešimą ON
TIME (Ƴjungimo laikas) (vietoj ekvalaizerio
simboliǐ), po to pasirodys jau nustatytas
sistemos Ƴjungimo laikas; Jnjs galite nustatyti
naują sistemos Ƴjungimo laiką.
Laikmatyje nustatykite Ƴjungimo laiką.
a) Nustatykite valandǐ reikšmes, pasukdami ratuką Multi Jog
Ƴ dešinĊ arba kairĊ.
b) Nuspauskite mygtuką Enter.
Rezultatas: minuþiǐ skaitmenys pradeda mirgơti.
c) Nustatykite minuþiǐ reikšmes, pasukdami ratuką Multi Jog
Ƴ dešinĊ arba kairĊ.
d) Nuspauskite mygtuką Enter.
Rezultatas: Displơjus kelias sekundes rodys pranešimą OFF
TIME (išjungimo laikas) (vietoj ekvalaizerio
simboliǐ), po to pasirodys jau nustatytas
sistemos išjungimo laikas; Jnjs galite nustatyti
naują sistemos išjungimo laiką.
Laikmatyje nustatykite išjungimo laiką.
a) Nustatykite valandǐ reikšmes, pasukdami ratuką Multi Jog
Ƴ dešinĊ arba kairĊ.
b) Nuspauskite mygtuką Enter.
Rezultatas: minuþiǐ skaitmenys pradeda mirgơti.
c) Nustatykite minuþiǐ reikšmes, pasukdami ratuką Multi Jog
Ƴ dešinĊ arba kairĊ.
d) Nuspauskite mygtuką Enter.
Rezultatas: Displơjuje pasirodo pranešimas VOL XX
(garsumas XX), kur XX reiškia jau nustatytą
garso lygƳ.
Spausdami mygtukus Tuning Down arba Up (nustatymas
žemyn arba aukštyn), nustatykite garso lygƳ ir nuspauskite
mygtuką Enter.
Rezultatas: Displơjuje pasirodo pranešimas, sinjlantis
pasirinkti muzikos šaltinƳ.
Sukdami ratuką Multi Jog, pasirinkite muzikos šaltinƳ, kuris
Ƴsijungs, laikmaþiui Ƴjungus sistemą.
Jeigu Jnjs pasirinkote... Jnjs taip pat turite...
TAPE (kasetơ)...
Ʋdơti kasetĊ Ƴ vieną iš skyreliǐ
prieš nustatant
sistemą budơjimo režimu
TUNER (radijas)...
a Nuspausti mygtuką Enter.
b Pasirinkti iš anksto nustatytą
stotƳ, pasukant Multi
Jog ratuką Ƴ dešinĊ arba kairĊ.
CD (kompaktinis diskas)... a Ʋdơti vieną ar kelis diskus.
Nuspausdami mygtuką Enter, patvirtinkite laikmaþio
nustatymus.
Nuspausdami mygtuką Standby/On, nustatykite sistemą
budơjimo režimu.
Rezultatas: Apaþioje, Ƴ kairĊ nuo esamo laiko, displơjuje
pasirodys simbolis ¥, reiškiantis, kad nustatytas
laikmatis. Sistema automatiškai Ƴsijungs ir
išsijungs nustatytu laiku.
¾ Jeigu nustatytas tas pats sistemos Ƴsijungimo ir išsijungimo laikas,
displơjuje pasirodys pranešimas ERROR (klaida).
Laikmaþio nustatymams
i Nustatant laikmatƳ, 4, 5, 6, 7 žingsniuose galite naudoti ratuką
Multi Jog arba mygtukus lYY/ZZl.
i Atliekant 3, 4, 5, 6, 7, 8 žingsnius vietoj mygtuko Enter galite taip
pat naudoti nuotolinio valdymo pultelio mygtuką Program/Set
(Programa / nustatymai).
Laikmaþio atšaukimas
Nustaþius laikmatƳ, jis pradeda dirbti automatiškai, ką pažymi
LAIKMAýIO simbolis
displơjuje. Jeigu Jnjs daugiau nebenorite
Laikmaþio
atšaukimas
naudotis laikmaþiu, turite jƳ išjungti.
¾ Jnjs galite išjungti laikmatƳ bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to,
ar sistema Ƴjungta, ar veikia budơjimo režimu).
Norơdami...
Nuspauskite mygtuką Timer On/Off
(Laikmaþio Ƴjungimas / išjungimas)...
Išjungti laikmatƳ...
vieną kartą.
Rezultatas: dingsta simbolis ¥.
du kartus.
Vơl Ƴjungti laikmatƳ...
Rezultatas: displơjuje vơl pasirodo
simbolis ¥.
21
Laikinas garso išjungimas
Funkcija Power Surround
Jnjs galite laikinai išjungti Jnjsǐ sistemos garsą.
Pavyzdys : Jnjs norite atsakyti Ƴ telefono skambutƳ.
Jnjsǐ kompaktinơ mini sistema turi funkciją Power Surround
(erdvinis garsas).
1.
2.
Funkcija Power Surround padaro ƳprastinƳ stereofoninƳ garsą
didesnơs apimties ir realistiškesnƳ. Ji sukuria tokƳ ƳspnjdƳ, tarsi
Jnjs bnjtumơte muzikos skambesio centre, visiškai apsupti jos
garsǐ.
Nuspauskite mygtuką Mute (laikinas garso išjungimas)
Norơdami vơl Ƴjungti garsą (tuo paþiu lygiu, koks buvo prieš
išjungiant), dar kartą nuspauskite mygtuką Mute arba
mygtukus Volume (garsumas).
Skambesio režimo pasirinkimas
Jnjsǐ kompaktinơ mini sistema aprnjpinta ekvalaizeriu su
išankstiniais nustatymais, kurie leidžia pasirinkti labiausiai Jnjsǐ
klausomai muzikai tinkantƳ aukštǐ ir žemǐ dažniǐ balansą,
Be to, šis modelis turi skaitmeninio signalǐ procesoriaus
režimus, dơl ko Jnjs galite klausytis praktiškai tokio garso, tarsi
bnjtumơte jo Ƴrašymo vietoje.
Pasukite ratuką Sound Mode (skambesio režimas) priekinơje
panelơje arba spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką Sound
Mode, kol pasirinksite reikalingą variantą.
Norơdami nustatyti...
Pasirinkite...
Ʋprastą dažniǐ balansą (linijinƳ)...
Balansą, tinkantƳ popmuzikai...
Balansą, tinkantƳ rokmuzikai...
Balansą, tinkantƳ klasikinei muzikai...
Balansą, tinkantƳ Ƴrašui iš koncertinơs salơs...
Balansą, tinkantƳ koncertiniam Ƴrašui...
Balansą, tinkantƳ filmo garso takeliui...
PASS
POP
ROCK
CLASSIC
HALL
LIVE
CINEMA
¾
Nuspauskite mygtuką P. Surround priekinơje panelơje, kad
pasirinktumơte norimą režimą. Paeiliui spaudant mygtuką P.
Surround, displơjuje pasirodo (funkcija Ƴjungta) ir išnyksta
(funkcija išjungta) pranešimas „P.SURR“.
¾
Jeigu prie sistemos MIC (mikrofonas) lizdo prijungtas
mikrofonas, funkcija Power Surround neveikia.
22
Sistemos automatinio išjungimo
nustatymas
Klausydamiesi kompaktinio disko arba kasetơs, Jnjs galite
nustatyti sistemą automatiniam išsijungimui.
Pavyzdys: Jnjs norite užmigti, klausydamiesi muzikos.
1.
2.
Nuspauskite mygtuką Al Sleep (automatinis išsijungimas –
miegas).
Rezultatas: Pradedamas atknjrimas, o displơjuje pasirodo toks
pranešimas:
90 MIN (90 minuþiǐ)
Nuspausdami mygtuką AI Sleep vieną arba kelis kartus,
nurodykite, kai ilgai sistema turi dirbti iki išsijungimo
momento.
Ausiniǐ prijungimas
Jnjs galite prijungti ausines prie kompaktinơs mini sistemos,
todơl galơsite netrukdomas klausytis muzikos arba radijo laidǐ,
nesukeldamas nepatogumǐ kitiems kambaryje esantiems
žmonơms. Ausinơs turi turơti 3,5 mm jungtƳ arba atitinkamą
adapterƳ.
Ʋjunkite ausines Ƴ lizdą Phones (ausinơs) priekinơje sistemos
panelơje.
Rezultatas: nustoja veikti garsiakalbiai.
$ Ilgalaikis klausymasis per ausines dideliu garsu gali pakenkti Jnjsǐ
klausai.
¾ Bet kuriuo metu Jnjs galite:
i Patikrinti laiką, likusƳ iki sistemos išsijungimo,
nuspausdami mygtuką AI Sleep.
i Pakeisti laiką, likusƳ iki išsijungimo, pakartodami 1 ir 2
žingsnius.
3.
4.
Spauskite mygtuką AI Sleep vieną arba kelis kartus, kol
displơjuje pasirodys pranešimas AI SLEEP (automatinis
išsijungimas).
Rezultatas: sistema automatiškai išsijungs, pasibaigus
kompaktinio disko arba kasetơs atknjrimui.
Norơdami atšaukti funkciją „miegas“ arba „automatinis
išsijungimas“, nuspauskite mygtuką AI Sleep vieną arba kelis
kartus, kol displơjuje pasirodys pranešimas OFF(išjungta).
Mikrofono funkcija (ne visuose modeliuose)
Mikrofonas leidžia Ƴkomponuoti vartotojo balsą, dainuojant
pagal fonogramą.
Paruošimas
Prijunkite stereofoninƳ mikrofoną su dviem 6,3 mm skersmens
jungtimis prie mikrofono lizdǐ.
Žemǐ dažniǐ signalo reguliavimas
Žemǐ dažniǐ kolonơlơ sustiprina žemǐ dažniǐ akustinƳ
spaudimą, sukurdama „audringo“ skambesio efektą.
1.
Pasukite ratuką Subwoofer Level (žemǐ dažniǐ signalo
lygis) priekinơje panelơje arba nuspauskite nuotolinio valdymo
pultelio mygtuką Subwoofer Level.
Paeiliui spausdami pultelio mygtuką, pasirinkite skirtingus
žemǐ dažniǐ signalo lygius:
Arba palaipsniui sukdami reguliatoriǐ priekinơje panelơje,
pasirinkite žemǐ dažniǐ signalo lygƳ.
2.
Tokiu bnjdu Jnjs galite pasirinkti pageidaujamą žemǐ dažniǐ
lygƳ.
1.
Mikrofono garso signalą galite reguliuoti, sukdami ratuką MIC
Level (mikrofono signalo lygis).
2.
Reverberacijos efektui pasirinkti arba jam išjungti (ECHO1,
ECHO2, ECHO OFF), spauskite mygtuką Echo
(reverberacija).
23
Saugumo priemonơs
Žemiau pateikti paveikslơliai iliustruoja saugumo priemones,
kuriǐ bnjtina laikytis eksploatuojant arba pervežant Jnjsǐ
kompaktinĊ mini sistemą.
Siekdami, kad Jnjsǐ sistema funkcionuotǐ puikiai, turite
reguliariai valyti šiuos komponentus:
i Išorines sieneles.
i Kompaktiniǐ diskǐ grotuvą.
i Kaseþiǐ skyrelius (galvutes, prispaudžianþiuosius ratukus ir
varomąjƳ volelƳ).
$ Visada išjunkite sistemą iš tinklo:
i Prieš valydami ją.
i Jeigu Jnjs ja nesinaudosite ilgesnƳ laiką.
Išorinơs sienelơs
Aplinkos sąlygos, tinkanþios sistemos darbui:
Darbinơ temperatnjra
5°C ~ 35°C
Drơgmơ
10~75%
Venkite tiesioginiǐ saulơs spinduliǐ pakliuvimo
ant sistemos. Tai gali sukelti sistemos
perkaitimą ir jos išvedimą iš rikiuotơs.
Reguliariai valykite išorines sistemos sieneles, naudodami minkštą
skudurơlƳ ir silpną plovimo priemonơs tirpalą. Nenaudokite
abrazyviniǐ milteliǐ, skysþiais arba valikliais aerozoliniuose induose.
Niekada neleiskite, kad Ƴ sistemos vidǐ paklinjtǐ skystis.
Kompaktiniǐ diskǐ grotuvas
1. Prieš klausydamiesi kompaktinio disko, nuvalykite jƳ naudodami
specialią kompaktiniǐ diskǐ valymo priemonĊ. Nesinaudokite
priemonơmis, skirtomis viniliniǐ diskǐ valymui. Atsargiai valykite
kompaktinƳ diską kryptimi nuo centro Ƴ kraštus.
2. Reguliariai valykite kompaktiniǐ diskǐ grotuvą, naudodami specialǐ
valomąjƳ diską (jƳ galite Ƴsigyti pas vietinƳ prekybos agentą).
Skyreliai kasetơms
Nestatykite ant gaminio indǐ su vandeniu arba
gơliǐ vazonơliǐ. Patekus vandeniui Ƴ gaminio
vidǐ, galimas nupurtymas elektros srove arba
gaminio pažeidimas. Tokiais atvejais
nedelsiant išjunkite gaminƳ iš elektros tinklo.
Perknjnijos metu ištraukite kištuką iš elektros
lizdo. Tinklo Ƴtampos šokinơjimas, sukeltas
perknjnijos, gali pakenkti gaminiui.
Jeigu nesinaudosite gaminiu ilgesnƳ laiką,
išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pultelio.
Ištekơjusios baterijos gali rimtai sugadinti
pultelƳ.
Naudodami ausines, nenustatykite itin didelio
garso. Ilgalaikis klausymasis per ausines
dideliu garsu gali pakenkti Jnjsǐ klausai.
1. Nuspausdami dangtelƳ ties žyma Push Eject (
), atidarykite
skyrelƳ.
2. Naudodami vatos gumulơlƳ ir specialią valomąją priemonĊ,
išvalykite:
i Galvutes (1)
i Prispaudžianþiuosius ratukus (2)
i VaromąjƳ volelƳ (3)
i Jeigu nuotolinio valdymo pulteliu nesinaudosite ilgesnƳ laiką,
išimkite iš jo baterijas, kad išvengtumơte korozijos.
i Nors Jnjsǐ sistema labai atspari nusidơvơjimui, ji neturi bnjti
naudojama itin dulkinoje aplinkoje arba bnjti veikiamą smnjgiǐ,
aukštos temperatnjros (negalima statyti arti šildymo Ƴrenginiǐ, po
tiesioginiais spinduliais ir panašiai).
i Jeigu sistemos darbo metu jauþiamas nemalonus kvapas, išjunkite
ją iš tinklo ir kreipkitơs Ƴ aptarnavimo centrą.
Ant tinklo laido nestatykite sunkiǐ objektǐ.
Tinklo laido pažeidimas gali gaminƳ išvesti iš
rikiuotơs (gaisro pavojus), arba gali kilti
nupurtymo elektros srove pavojus.
Nenuimkite nuo sistemos jokiǐ dangþiǐ arba
sieneliǐ. Gaminio viduje yra komponentǐ,
veikiamǐ aukštos Ƴtampos, kas gali sukelti
nupurtymo elektros srove pavojǐ.
24
Kaip elgtis su kompaktiniais diskais
i Su kompaktiniais diskais elkitơs atsargiai. Visada laikykite
už kraštǐ, kad nepaliktumơte pirštǐ antspaudǐ ant
blizganþio paviršiaus
i PabaigĊ klausytis kompaktinio disko, visada sugrąžinkite jƳ Ƴ
dơklą.
i Neklijuokite popieriaus arba lipnios juostos ant disko ir
nedarykite užrašǐ.
i Valykite naudodami specialią servetơlĊ.
i Laikykite kompaktinius diskus švarioje vietoje toliau nuo
tiesioginiǐ saulơs spinduliǐ ir aukštos temperatnjros šaltiniǐ.
i Naudokite tik kompaktinius diskus, pažymơtus
simboliu
.
.
Prieš kreipiantis Ƴ aptarnavimo centrą
Visada prireikia šiek tiek laiko, kad susipažintumơte su nauja
aparatnjra. Jeigu iškilo kokia nors iš žemiau išvardintǐ problemǐ,
pabandykite pritaikyti pateiktus sprendimus. Tai gali sutaupyti Jnjsǐ
laiką, išvengiant nereikalingo aptarnaujanþio specialisto iškvietimo.
Problema
Sistema nedirba
B
E
N
D
R
O
S
I
O
S
Nơra garso
Laikmatis nedirba
Jeigu sistema nedirba
teisingai, atlikus šiuos
patarimus
Kaip elgtis su audiokasetơmis
i Patikrinkite, ar kasetơs juostelơ tinkamai Ƴtempta.
i Norơdami išvengti nepageidaujamo kasetơs, kurią norite
išsaugoti, ištrynimo, nulaužkite Ƴrašo apsaugos lapelius
viršutinơje kasetơs briaunoje. Norơdami Ƴrašyti Ƴ kasetĊ,
kurios apsauginiai lapeliai buvo pašalinti, paprasþiausiai
užklijuokite angas lipnia juostele.
i BaigĊ klausytis kasetơs, visada grąžinkite ją Ƴ dơklą.
i Laikykite kasetes švarioje vietoje toliau nuo tiesioginiǐ
saulơs spinduliǐ ir aukštos temperatnjros šaltiniǐ.
i Stenkitơs nenaudoti 120 minuþiǐ trukmơs kaseþiǐ, kadangi
jos perkrauna juostelơs sukimo mechanizmą.
Nepradedamas
kompaktinio disko
atknjrimas
Kompaktinis
diskas
K
A
S
E
T
Ơ
S
R
A
D
I
J
A
S
Nepradedamas
kasetơs atknjrimas
Sumažơja garsumas.
Kasetơ nenuskaitoma
teisingai. Pernelyg
didelơ garso
detonacija
Bloga priơmimo
kokybơ arba radijo
stotys visai
nepagaunamos
Patikrinimas / paaiškinimas
x Tinklo laidas neteisingai Ƴkištas Ƴ lizdą arba
tinkle nơra Ƴtampos.
x Reikia pakeisti nuotolinio valdymo pultelio
baterijas, arba jos buvo Ƴstatytos, nesilaikant
poliškumo.
x Nebuvo nuspaustas mygtukas Standby/On
(budơjimas / Ƴjungti)
x Garso lygis sumažintas iki nulio.
x Nebuvo pasirinkta teisinga sistemos funkcija
(STOýIǏ NUSTATYMO ƲTAISAS,
KOMPAKTINIS DISKAS, KASETƠ arba
PAPILDOMAS ŠALTINIS).
x Jnjs prijungơte prie sistemos ausines.
x Buvo atjungti garsiakalbiǐ laidai.
x Buvo nuspaustas mygtukas MUTE (laikinas
garso išjungimas)
x Laikmatis buvo išjungtas, nuspaudus mygtuką
Timer On/Off (laikmaþio Ƴjungimas / išjungimas)
x Nuspauskite mygtuką P.Surround ir
palaikykite jƳ nuspaustą 5 sekundes, esant
Ƴjungtam maitinimui. Po to sistema grƳš Ƴ
pradinĊ bnjseną.
x Nebuvo pasirinkta funkcija CD (kompaktinis
diskas).
x Diskas buvo Ƴdơtas „aukštyn kojom“, arba jis
buvo purvinas ar subraižytas.
x Lazerinio garso skaitytuvo galvutơ dulkina arba
sutepta.
x Sistema pastatyta ant nelygaus paviršiaus.
x Ʋvyko drơgmơs kondensacija grotuvo viduje;
leiskite sistemai pastovơti šiltoje vơdinamoje
patalpoje ne mažiau kaip valandą.
x Nebuvo pasirinkta funkcija TAPE (kasetơ)
x Kasetơ buvo neteisingai Ƴdơta Ƴ skyrelƳ.
x Skyrelis nebuvo uždarytas.
x Juostelơ arba blogai Ƴtempta, arba nutrnjkusi.
x Nuskaitymo galvutơs suteptos.
x Prispaudžiantieji ratukai arba varomasis volelis
sutepti.
x Juostelơ susidơvơjusi.
x Nebuvo pasirinkta funkcija TUNER (radijo
stoþiǐ nustatymo Ƴtaisas).
x Nebuvo teisingai pasirinktas radijo signalo
dažnis.
x Antena atjungta arba neteisingai nustatyta.
Pasukiokite ją, kol rasite tinkamiausią padơtƳ.
x Jnjs gyvenate name, kurio ienos blokuoja radijo
bangas; Jnjs turite naudoti išorinĊ anteną.
Jeigu Jums nepavyko išsprĊsti problemos, ant popieriaus lapelio
užrašykite:
i Modelio numerƳ ir gamybinƳ numerƳ, paprastai nurodytus galinơje
sistemos panelơje.
i Informaciją apie garantiją.
i Aiškǐ problemos aprašymą.
Po to kreipkitơs Ƴ vietinƳ prekybos agentą arba kompanijos SAMSUNG
aptarnavimo centrą.
25
Techninơs charakteristikos
Kompanija Samsung pastoviai siekia pagerinti savo gaminius. Dơl to ir gaminio charakteristikos, ir vartojimo
instrukcija gali bnjti pakeisti be išankstinio perspơjimo.
RADIJO IMTUVAS
TRUMPOSIOS BANGOS (ne visuose modeliuose)
Naudojamasis jautris Ƴtampai
ILGOSIOS BANGOS (ne visuose modeliuose)
Naudojamasis jautris Ƴtampai
VIDURINIOSIOS BANGOS (AM)
Signalo / triukšmo santykis
Naudojamasis jautris Ƴtampai
Pilnas harmonikǐ koeficientas
FM
Signalo / triukšmo santykis
Naudojamasis jautris Ƴtampai
Pilnas harmonikǐ koeficientas
40 dB
60 dB
40 dB
54 dB
2%
60 dB
10 dB
0,5%
KOMPAKTINIǏ DISKǏ GROTUVAS
Talpa
Dažniǐ diapazonas
Signalo / triukšmo santykis
Iškraipymai
Kanalǐ atskyrimas
Diskǐ dydžiai
3 diskai
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
90 dB (1 kHz dažniu) su filtru
0,05% (1 kHz dažniu)
80 dB
Diametras: 120 arba 80 mm. Storis: 1,2 mm
KASEýIǏ SKYRIAI
Dažniǐ diapazonas
Signalo / triukšmo santykis
Kanalǐ atskyrimas
Ištrynimo efektas
125 Hz ~ 10 kHz
40 dB
35 dB
60 dB
STIPRINTUVAS
Ʋ pagrindinius garsiakalbius (4 ȍ apkrova)
Ʋ žemǐ dažniǐ kolonơlĊ (6 ȍ apkrova)
Kanalǐ atskyrimas
Signalo / triukšmo santykis
BENDROSIOS CHARAKTERISTIKOS
Išmatavimai
40 W / SKV kanalas, pagal IEC standartą (pilnas
harmonikǐ koeficientas: 10 %) (MAX-ZS730)
60 W / SKV kanalas, pagal IEC standartą (pilnas
harmonikǐ koeficientas: 10 %) (MAX-ZS750)
80 W / SKV kanalas, pagal IEC standartą (visas
iškraipymǐ koeficientas: 10 %) (MAX-ZS730)
140 W / SKV kanalas, pagal IEC standartą (visas
iškraipymǐ koeficientas: 10 %) (MAX-ZS750)
50 dB
75 dB
270 (P) x 332 (A) x 425 (G) mm
26
ŠIS GAMINYS PAGAMINTAS KOMPANIJOJE:
The translation was made by:
© 2004
GRADE@one.lv
Download PDF

advertising