Visonic | POWERMAXEXPRESS - | PowerMax Express - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave

PowerMax Express - Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Kort overzicht van de belangrijkste functies ............2
Lijst van contact telefoonnummers ..........................2
Optische indicatoren.................................................2
Sirene geluiden.........................................................3
Handige tips voor PowerMax Express gebruikers..3
1. Introductie ...................................................... 4
Overzicht ...................................................................4
Systeem mogelijkheden...........................................5
Gebruikte termen .....................................................7
Functieknoppen .......................................................7
Keyfobzenders..........................................................8
Screensaver optie.....................................................8
2. Het beveiligde pand bewaken ....................... 9
Beveiligings functietoetsen.......................................9
Gereedmaken voor inschakeling.............................9
‘TOTAAL’ inschakeling.............................................9
Inschakeling ‘DEEL’..................................................9
Van ‘DEEL’ naar ‘TOTAAL’......................................9
Van ‘TOTAAL’ terug naar ‘DEEL’ ......................... 10
‘Direct ’ inschakelen ............................................... 10
Geforceerd inschakelen ........................................ 10
In de KINDZENDER modus inschakelen........... 11
Een paniek alarm activeren .................................. 11
Een brandalarm activeren..................................... 11
Een noodalarm activeren ...................................... 11
Uitschakelen en alarmen stoppen ...................... 11
Sirene gedrag ........................................................ 12
3. Alarmgeheugen en storingen bekijken ...... 14
Alarm / Sabotagemeldingen bekijken................... 14
Storingsinformatie bekijken ................................... 14
Alarm en storingsinformatie tegelijk bekijken ....... 15
Storingen verhelpen .............................................. 16
4. Speciale functies .......................................... 17
Sociale alarmering................................................. 17
Noodoproepen....................................................... 17
D-300622
Afstandbediening per telefoon .............................. 17
Naar privé telefoons rapporteren .......................... 18
Afstandbediening via SMS .................................... 18
Reportage via SMS ............................................... 18
Een looptest uitvoeren ........................................... 18
5. Gebruikersopties .......................................... 20
Welke instellingen kunt u wijzigen ?...................... 20
Het gebruikersoptie menu openen .......................... 20
Zones overbruggen ............................................... 21
Overbrugde zonelijst bekijken ............................. 22
Laatste overbrugschema herhalen .................... 22
Telefoonnummers programmeren........................ 22
Gebruikerscodes instellen ..................................... 22
Keyfobzenders inleren........................................... 25
De Keyfob wissen.................................................. 26
Automatisch inschakelen optie........................... 26
Inschakeltijd programmeren.................................. 26
De IN/UIT toon optie .............................................. 26
Tijd en Tijdformaat instellen................................... 27
Datum en Datumformaat instellen ..................... 27
Monteurmode......................................................... 28
6. Het logboek bekijken .................................... 29
Logboek beschrijving............................................. 29
Het geheugen bekijken.......................................... 29
7. Onderhoud .................................................... 30
De back-up batterij vervangen .............................. 30
Batterijen in draadloze apparaten vervangen....... 30
Periodiek testen ..................................................... 30
Het systeem schoonmaken .................................. 30
8. Prestaties ...................................................... 31
BIJLAGE A. WOORDENLIJST .......................... 32
BIJLAGE B . BRAND EVACUATIEPLAN ......... 34
FCC verklaring .................................................. 35
1
Kort overzicht van de belangrijkste functies
KORTE OVERZICHT VAN DE MEEST GEBRUIKTE FUNCTIES
Inschakelen TOTAAL .....................................
+ [Code]*
Inschakelen TOTAAL-DIRECT .......................
+ [Code]* +
Inschakelen DEEL ...........................................
+ [Code]*
Inschakelen DEEL-DIRECT ...........................
+ [Code]* +
Inschakelen TOTAAL-KINDZENDER ...........
+ [Code]* +
Geforceerd inschakelen TOTAAL (systeem niet gereed)
+ [Code]* +
(om de buzzer te stoppen)
Geforceerd inschakelen DEEL (systeem niet gereed)
+ [Code]* +
(om de buzzer te stoppen)
Uitschakelen en alarm stoppen .....................
+ [Code]
* De standaard hoofdcode is 1 1 1 1. Deze code is niet nodig als direct inschakelen is ingesteld door de installateur.
Verander de hoofdcode direct naar een geheime code (zie Para. 7.7)
Lijst van contact telefoonnummers
G e a c h t e k l a n t ,
Dank u voor uw keuze van de PowerMax Pro, een
geavanceerd draadloos alarm systeem geproduceerd door
Visonic Ltd.
Noteer hieronder het telefoonnummer van uw installateur
zodat u deze in het geval van problemen bij de hand heeft.
Bedrijfsnaam: _____________________________
Telefoonnummer: __________________________
Contactpersoon: ___________________________
Zorg er ook voor dat u de naam en telefoonnummer van
uw meldkamer heeft waarnaar uw systeem zal melden. Als
u ooit de meldkamer moet bellen, wordt door de centralist
gevraagd naar uw “Aansluitnummer” dat wordt gebruikt om
de identiteit van uw alarmsysteem aan de meldkamer te
bevestigen. Schrijf deze informatie op als hij wordt verstrekt
door uw installateur bij oplevering.
Naam van de meldkamer:______________________
Telefoonnummer: ____________________________
Mijn aansluitnummer: _________________________
Als uw systeem door de installateur is ingesteld om privé
telefoonnummers te bellen, noteert u hier de vier
telefoonnummers die door uw installateur zijn
geprogrammeerd:
Telefoonnr. 1: _______________________________
Telefoonnr. 2: _______________________________
Telefoonnr. 3: _______________________________
Telefoonnr. 4: _______________________________
Optische indicatoren
LED
(rood)
(oranje)
(groen)
(groen)
2
Kenmerk
Brand continu
Knippert
UIT
Brand continu
UIT
Brand continu
UIT
Brand continu
UIT
Betekenis
Het systeem is in de ingeschakelde status (TOTAAL)
Het systeem is in de ingeschakelde status (DEEL)
Het systeem is momenteel in de uitgeschakelde status
Er is een storing gedetecteerd
Geen storing – alles is in orde
De deurbelfunctie is actief - deurbelzones zullen een geluid geven bij activering.
De deurbelfunctie is niet actief - deurbelzones zullen geen geluid veroorzaken.
Het systeem heeft netvoeding
Het systeem werkt op de back-up batterijen
D-300622
Sirene geluiden
Alarmtype
Grafische weergave van het geluid
Inbraak/24
–––––––––––––––––––––––––––––––
uur/ Paniek
Brand
– – – – – – – – – – – – .................
Test*
–– (zowel externe als interne sirenes)
* Alleen aanvullend gebruik.
Gesproken beschrijving van het geluid
Continu AAN
AAN- AAN- AAN- pauze- AAN- AAN- AAN- pauze...
2 seconden AAN (eenmalig)
Handige tips voor PowerMax Express gebruikers
Een alarm stoppen: wanneer een alarm luidt – drukt
u op de knop UITSCHAKELEN ( ) op uw
keyfobzender of drukt u op knop
op het
toetsenpaneel en voer uw toegangscode in (1 1 1 1
standaard).
De storingstoon stoppen: wanneer er storing in het
systeem plaatsvindt, gaat de STORING led op het
voorpaneel branden en hoort u drie keer in één minuut
een pieptoon. Indien u de storing niet direct wilt
verhelpen en de tonen worden irritant kunt u de
UITSCHAKELEN ( ) knop op uw keyfobzender
indrukken, of op de
op het toetsenpaneel
drukken en uw toegangscode indrukken (1 1 1 1
standaard). Hiermee zal de buzzer de komende 4 uur
stil zijn waarna de pieptonen weer zullen klinken. De
storingstonen zijn echter tijdens de nachtelijke uren
stil.
Omtrek en interieur vs. 24 uur zones: de meeste
detectoren in uw systeem zijn gekoppeld aan omtrek
of interieur zones. Deze zones zullen alarm
veroorzaken als het systeem is ingeschakeld en niet
als het systeem is uitgeschakeld. Zones die zijn
gekoppeld aan een 24-uurs eigenschap zullen alarm
veroorzaken
ongeacht
de
ingeschakelde/
uitgeschakelde status van het systeem.
Inschakelen als de omtrekzones niet
gesloten zijn (deuren en/of ramen zijn open):
op uw display verschijnt: “NIET GEREED” als een
beveiligde deur of raam nog open staat. U kunt zien
welke zone “niet gereed” is door op de knop
te drukken. U kunt het probleem
oplossen door het raam of de deur te sluiten, of indien
deze optie door uw systeeminstallateur is ingesteld,
met "Geforceerde inschakeling" (zone tijdelijk
deactiveren). In dit geval kiest u ervoor om een zone
te overbruggen, de deur of het raam open te laten en
het systeem in te schakelen (een gesproken bericht
meld
dat
”Geforceerde
inschakeling”
wordt
uitgevoerd).
Overbrugde zones doen niet mee tijdens één
ingeschakelde periode.
D-300622
Toegang tot de 24-uur zones: als u een 24-uur
detector wilt bereiken zonder een alarm te
veroorzaken:
•
Druk op
- op het display
verschijnt: BEDRIJFSKLAAR.
•
Druk weer op
- op het display
verschijnt: GEBRUIKERSOPTIES.
•
Druk op
- op het display
verschijnt: TOETS CODE:___.
Voer uw geheime 4-cijferige <Gebruikerscode> in - de
buzzer laat de “vrolijke melodie” horen (- - - ––––).
U heeft nu 4 minuten om een 24-uur zone te openen en te
bewerken. Wanneer de 4 minuten om zijn zal het systeem
automatisch terugkeren naar de Bedrijfsklaar modus.
Vals alarm uitschakelen: bij een alarm zal de
interne sirene voor een bepaalde tijd geactiveerd
worden. (Afhankelijk van de ingestelde tijdsduur door
de installateur.) Pas daarna begint de externe sirene
en wordt een melding naar de meldkamer gestuurd.
Als u per ongeluk een alarm veroorzaakt kunt u het
systeem uitschakelen voordat de externe sirene begint
- er wordt geen melding naar de meldkamer verstuurd.
Als u per ongeluk een alarm veroorzaakt en de
externe sirene is al begonnen - kunt u het systeem
nog steeds binnen een door de installateur ingestelde
tijd (tussen 1 en 15 minuten) uitschakelen. Als u dit
binnen de ingestelde tijd doet, wordt er een ALARM
HERSTEL melding naar de meldkamer gestuurd.
Het pand verlaten nadat de uitloopvertraging is verstreken: als u het beveiligde
pand verlaat nadat de uitloopvertraging is verstreken
(het uitloopvertragingsgeluid stopt), zal het systeem dit
interpreteren of u net bent binnengekomen. De
inloopvertraging begint en het inloopvertragingsgeluid
is te horen. Om een alarm te voorkomen dient u het
systeem uit te schakelen voordat de inloopvertraging
is afgelopen.
Iemand is in uw woning geweest terwijl u niet
thuis was: indien u thuiskomt en de sirene loeit en
eerder gedoofde lampen branden nu, dan is er een
kans dat er nog een inbreker aanwezig is. Ga niet
naar binnen – blijf buiten en bel de nooddiensten op.
3
INTRODUCTIE
1. Introductie
Overzicht
De PowerMax Express is een draadloos
alarmsysteem wat bescherming biedt tegen inbraak,
brand en sabotage. Het kan ook gebruikt worden om
lampen en andere elektrische apparaten in uw huis
aan te sturen en toezicht te houden op ouderen en
gehandicapten die thuis gebleven zijn. Status
informatie is zichtbaar en hoorbaar en in de meeste
gevallen zal gesproken teksten u begeleiden om de
juiste handeling uit te voeren.
De PowerMax Express bestaat uit een centrale
(Figuur 1) dat is ontworpen om data te verzamelen
van de verschillende detectoren in en om het
beveiligde pand.
In de uitgeschakelde staat geeft het systeem u
optische en akoestische informatie en veroorzaakt
een alarm bij de detectie van rook of bij verstoring
van een 24-uur zone (een zone die 24-uur per dag
actief is).
Als het systeem is ingeschakeld zal een alarm
veroorzaakt worden door detectie in één of meerdere
beveiligde zones.
U heeft een 4-cijferige code nodig om het systeem in
te schakelen (code 0000 is ongeldig), u kunt zeven
andere personen met elk een eigen code het
systeem laten gebruiken. Verder kunt u maximaal 8
meer-knops keyfobzenders en proximity tags aanschaffen waarmee u en andere gebruikers basis
functies kunnen uitvoeren.
Met proximity tags kunnen bevoegde personen
beperkte gebieden betreden. Het systeem wordt
uitgeschakeld als met een geldige proximity tag een
gebied wordt betreed terwijl het systeem is
ingeschakeld. Het systeem wordt ingeschakeld in de
TOTAAL modus (of DEEL) als een geldige proximity
tag wordt getoond.
4
Het
systeem
herkent
een
groot
aantal
gebeurtenissen – alarmen, pogingen om detectoren
te saboteren en verschillende type storingen.
Gebeurtenissen worden automatisch via een
analoge telefoonlijn of GSM netwerk gemeld aan
meldkamer(s) en/of privé nummers (als gesproken
tekst of SMS berichten). De persoon die een
dergelijk bericht ontvangt wordt verondersteld dit
bericht te onderzoeken en overeenkomstig te
handelen.
INTERNE SIRENE
INDICATOREN
DISPLAY
CONTROL KEYS
TOETSENBOORD
Figuur 1. Systeem met gesloten kleppen
BELANGRIJK! Alles wat u dient te weten om uw
eigendom te beveiligen wordt in Hoofdstuk 2 van
deze handleiding beschreven.
Indien u niet bekend bent met sommige van de
gebruikte termen verwijzen wij u naar Bijlage A aan
het einde van deze handleiding.
D-300622
INTRODUCTIE
TEL
SMS
GSM
TELEFOON GPRS INTERNET
NETWERK
MELDKAMER
PANIEKDRUKKERS
LOCALE
COMPUTER
(OPTIE)
MAGNEETCONTACT
INTERNET
ROUTER
COMPUTER
UNIVERSEEL
ZENDER
DRAADLOZE DETECTORS
(MAX 28 EENHEEDEN)
GEINSTALLEERD IN HET
BEVEILIGD PAND
DRAADLOZE OF
EXTERNE SIRENE
ROOKMELDER
4 PRIVE
TELEFOONS
TEL. LIJN
TEMPERATUUR
DETECTOR
OPENBAAR
TELEFOON
NETWERK
BEWEGINGSMELDER
WATER
DETECTOR
CO / GAS
DETECTOR
AWAY
BEKABELDE
DETECTOR
MAX 8
2-WAY KEYFOB DRAADLOZE MAX TWEE
2-WEG
ZENDER
AFSTANDTOETSENBEDIENINGS- BORDEN
EEN COMBINATIE VAN MAX 8
APPARATEN
KEYFOB
ZENDER
MELDKAMERS
Figuur 2. Compleet systeemconfiguratie
KINDZENDER and OVERBRUGGEN.
•
Liquid crystal display (LCD): status informatie en
Systeem mogelijkheden
vragen worden in duidelijke taal en in grote letters
op het LCD scherm getoond.
Uw PowerMax Express biedt een groot aantal unieke
mogelijkheden:
• Real-time klok: de tijd wordt op het display
• Master / User Settings:
getoond.
There are two types of user settings, Master User
• Verschillende bestemmingen voor meldingen:
and User. See the table below for the functions of
gebeurtenissen worden automatisch naar een
each.
meldkamer, privé telefoon of zelfs naar een pieper
verzonden.
User type
Function
Master User Arm/disarm
Zone bypass
Authorize 7 other user codes
Set user codes
Report to private
Enroll/delete keyfob
Automatic arming
Enable squawk
Set date and time format
Read event log
Arm/disarm
User
Zone bypass
• 29 zones: elke beveiligde zone wordt zowel met
een nummer als een naam getoond. (Vraag uw
installateur om de juiste namen bij de zones te
programmeren).
• Meerdere inschakelmogelijkheden: TOTAAL,
DEEL,
TOTAAL-DIRECT,
DEEL-DIRECT,
D-300622
5
INTRODUCTIE
• Selectief melden: uw installateur kan bepalen
welk type melding naar welke bestemming wordt
gestuurd.
• Kindzender mode: als het systeem door een
“KINDZENDER”
wordt
uitgeschakeld
wordt
automatisch een bericht naar een privé nummer
gestuurd (bijv. bij een jonger gezinslid).
• Toetsenbord en draadloze bediening: volledige
bediening vanaf het toetsenpaneel zelf; alle
belangrijke functies kunnen zowel met het
toetsenbord als door middel van keyfobzenders
ingevoerd worden.
6
D-300622
INTRODUCTIE
• Toegang m.b.v. telefoon op afstand: u kunt met
een telefoontoestel op afstand de PowerMax
Express in/uitschakelen of de systeemstatus
informatie opvragen.
• De numerieke toetsen zijn tevens functietoetsen: in
de uitgeschakelde status kunnen de numerieke
toetsen
gebruikt
worden
om
verschillende
systeemfuncties uit te voeren. Een icoon op de toets
geeft de functie van de toets aan.
• Informatie ophalen: u kunt statusinformatie, storing
informatie en opgeslagen alarmgebeurtenissen
bekijken via het display en horen via spraakteksten .
• Voor ouderen, gehandicapten en zorg behoevende
personen: het systeem kan zo geprogrammeerd
worden om activiteit te detecteren waarbij een melding
wordt verstuurd als de persoon in kwestie een te lange
tijd niet heeft bewogen.
• Noodoproep: indien nodig kunnen personen uitgerust
worden met een hals of polszender waarmee ze
noodoproepen kunnen sturen.
• Onder dwang uitschakelen: als een gebruiker wordt
gedwongen om het systeem uit te schakelen, kan hij of
zij een speciale code gebruiken die het systeem
uitschakelt, maar tegelijk een stil alarm naar de
meldkamer verstuurt (zie hoofdstuk 2).
• Systeem supervisie: alle draadloze detectoren en
draadloze bedieningspanelen zenden periodiek
een supervisie melding. Indien dit bericht te laat is
geeft PowerMax Express een ‘supervisie’
storingsbericht weer. Indien gewenst kan uw
installateur deze mogelijkheid uitschakelen.
• Batterij supervisie: u hoeft zich geen zorgen meer te
maken over ‘lege’ batterijen. De PowerMax Express
geeft een ‘Lage batterijspanning’ melding weer als een
batterij in een draadloos apparaat aan het einde van
zijn levensduur komt.
Gebruikte termen
U krijgt een beter begrip over uw systeem als u de
definities in BIJLAGE A aan het einde van deze
handleiding leest. Als dit echter niet uw eerste
alarmsysteem is kunt u gewoon doorlezen.
Functieknoppen
Wanneer de klep van het toetsenpaneel is gesloten,
zoals weergegeven in Figuur 1, zijn er slechts twee
functieknoppen zichtbaar:
Key
Task
Advance from item to item within a
given menu.
Move one step back within a given
menu
Review status messages one by one
I OK and also select a displayed option.
Als de klep geopend is (zie Figuur 3), worden de speciale
functieknoppen zichtbaar. De functies van deze toetsen
worden verder in relevante secties van deze handleiding
toegelicht.
INDICATORES
VOEDING INSCHAKELEN DEURBEL
STORING
DISPLAY
VOLGENDE
KEUZE / OK
DEEL
INSCHAKELEN
TERUG
UITSCHAKELEN
TOTAAL
INSCHAKELEN
DEURBEL
AAN/UIT
GEEN INLOOPVERTRAGING
LOGBOEK
NIET GEBRUIKT
BRAND
(2 sec indrukken)
NOOD
(2 sec indrukken)
Druk op beide voor paniekalarm
Figuur 3. Knoppen en LED's
D-300622
7
INTRODUCTIE
Opmerking over de Speaker knop
De Speaker knop is actief als de optie “Spraak instellen" is ingeschakeld ( zie gebruikersmenu schema, fig. 8).
lang eerst een protesttoon klinken (indien deze optie
door de installateur is ingeschakeld).
Keyfobzenders
Uw systeem reageert tevens op signalen die door
een 4-knops (MCT- 234) of een 6-knops twee-weg
(MCT- 237) ‘keyfob’ zender wordt verzonden die u
en/of andere gebruikers kunnen dragen (zie figuur
4). Door 2 sec. lang samen op de TOTAAL en DEEL
toets te drukken wordt een “PANIEK” alarm
geactiveerd.
Uitschakelen
Display
Inschakelen
Deel
inschakelen
“AUX”
Inschakelen
Deel
inschakelen
“AUX 1”
Uitschakelen
Status
Gedeelte
(Optie)
“AUX 2”
AWAY
Figuur 4. Keyfob zenders enToetsenbord
Door 2 sec. lang op TOTAAL toets te drukken wordt
een KINDZENDER alarm geactiveerd.
Uw installateur kan voor de AUX (auxiliary) knop een
van deze functies toewijzen:
A.
B.
Het systeem DIRECT inschakelen (zonder een
uitloopvertraging en een inloopvertraging): als u op
de AUX knop drukt, na inschakelen en tijdens
uitloopvertraging, wordt het systeem direct
ingeschakeld en stopt de uitloopvertraging. Er is
tevens geen inloopvertraging bij thuiskomst.
Gebruikers die keyfob zenders hebben kunnen het
systeem
uitschakelen
door
op
de
UITSCHAKELEN ( ) toets van uw zender te
drukken voordat u binnenkomt.
Skip exit delay: Pressing the AUX button will
immediately cause the system to arm “instant”.
Uitschakelen van het systeem met een keyfob
met lage batterijspanning
Indien u het systeem wilt uitschakelen met een
keyfob met een lage batterijspanning, zal 15 seconden
8
Gedurende deze periode moet u weer op de
uitschakelknop van de keyfobzender of het toetsenbord
drukken om het systeem uit te schakelen (met het
toetsenbord is een gebruikerscode vereist). Indien dit
binnen de 15 seconden gebeurt, wordt een lage
batterij melding in het logboek opgeslagen.
Indien uitschakeling niet binnen 15 seconden
gebeurt, doe dan het volgende:
A. Druk tweemaal op TOTAAL om het systeem in te
schakelen, anders zal het systeem niet worden
ingeschakeld en zal de bevestigingstoon (voor de
gebruiker om te attenderen op de lage batterij
status) en zal er geen melding worden
opgeslagen in het logboek.
B. Druk op TOTAAL en vervolgens op de
uitschakelknop voor bevestiging, anders zal er
geen bevestiging in het logboek worden
opgeslagen.
Screensaver optie
De screensaver optie zorgt ervoor (indien door de
installateur geactiveerd), dat het LCD display na 30
seconden automatisch “PowerMax” aangeeft en dat
alle LED’s gedoofd zijn (om ervoor te zorgen dat een
indringer de status van het systeem niet kan zien). De
normale status komt weer terug na het indrukken van
de
toets, gevolgd door een
geldige
gebruikerscode (optie: Door code herstellen) of
nadat op een toets wordt gedrukt (optie: Door toets
herstellen), volgens de installateurs programmering.
Als de optie Door toets herstellen is geselecteerd
zal bij de eerste keer indrukken van een toets (m.u.v.
Brand en Nood) het display terugkeren naar de
normale status en zal bij de tweede keer drukken de
functie van de toets uitgevoerd worden. Bij de Brand
en Nood toetsen wordt bij de eerste toets indrukken
het gewone display weergegeven en wordt ook de
Brand/Nood functie uitgevoerd.
D-300622
INTRODUCTION
9
2. Het beveiligde pand bewaken
Beveiligings functietoetsen
Toets
Functie
Inschakelen in de TOTAAL modus
Inschakelen in de DEEL modus
De inloopvertraging opheffen bij inschakeling
van (‘TOTAAL-DIRECT’ of ‘DEEL-DIRECT’)
Het systeem
stoppen
uitschakelen
en
alarmen
Aanbevolen wordt om alle open zone(s) te sluiten of
in rust te krijgen, zodat het systeem “gereed is voor
inschakeling”. Als dit niet lukt, raadpleeg dan uw
installateur.
BELANGRIJK! Alle inschakel procedures die
hieronder worden beschreven zijn gebaseerd op de
veronderstelling dat de functie “Snel inschakelen” is
geactiveerd door de installateur. Als “Snel
inschakelen” is uitgeschakeld, vraagt de PowerMax
Express om een gebruikerscode in te toetsen voor
het inschakelen van het alarm.
Het systeem testen (zie hoofdstuk 6 – de
looptest uitvoeren).
‘TOTAAL’ inschakeling
Gereedmaken voor inschakeling
Controleer, voor inschakeling, dat de tekst GEREED
in het LCD display staat:
GEREED
HH:MM
Als Gereed in het display staat zijn alle zones in rust
en kunt u het systeem naar wens inschakelen.
Als er tenminste 1 zone open of verstoord is, staat er
in het display:
NIET GEREED
HH:MM
Als door een open zone de tekst NIET GEREED
toets om nummer
verschijnt druk op de
en naam van alle open zones te tonen.
Als aangenomen wordt dat zone 2 (de achterdeur)
en zone 13 (de keuken) open zijn gaat u als volgt te
werk om dit te onderzoeken:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
NIET GEREED HH:MM
Als het systeem GEREED is, gaat u als volgt te
werk:
DRUK
TOTAALINSCHAKELING
↓
VERLAAT HET PAND
Geen (zie
onderstaande
opmerking)
Z13 OPEN
(na 10 seconden)
↓
INSCHAKEL LED knippert steeds tijdens de
ingeschakelde status.
Inschakeling ‘DEEL’
Als alle omtrekzones GEREED zijn gaat u als volgt
te werk:
RESULTAAT DISPLAY
INSCHAKELING DEEL
Loop naar interieur
zone
↓
(Uitloopvertraging)
↓
DEEL AAN UU:MM
INSCHAKEL LED
ingeschakelde status.
knippert
tijdens
de
NIET GEREED HH:MM
Opmerking: om de handeling af te breken drukt op
.
D-300622
(Exit delay)
INGESCHAKELD
DRUK
KEUKEN
(knipperen)
↓
Verlaat het pand
ACHTERDEUR
(knipperen)
Z2 OPEN
RESULTAAT DISPLAY
Van ‘DEEL’ naar ‘TOTAAL’
Schakel het alarm niet uit - maar druk op
. De
reactie is hetzelfde als bij bovenstaand TOTAAL
inschakeling. Verlaat het pand voordat de
uitloopvertraging verloopt.
9
HET BEVEILIGDE PAND BEWAKEN
Van ‘TOTAAL’ terug naar ‘DEEL’
Schakel het alarm niet uit - maar druk op
.
Aangezien deze handeling het beveiligingsniveau
verlaagt, vraagt de PowerMax Express u om een
gebruikerscode in te toetsen, waaruit blijkt dat u een
bevoegde gebruiker bent.
DRUK
AAN DIRECT
(knipperen)
DEEL SCHAKELING
DEELSCHAKELING
Loop naar
een interieur
zone
↓ (Uitloopvertraging) ↓
DEEL AAN UU:MM
RESULTAAT DISPLAY
TOETS CODE :
[Code
invoeren]
Loop naar
interieur zone
___
TOTAALSCHAKELING
↓ (Uitloopvertraging) ↓
TOTAAL AAN
(knipperen)
TOTAAL+GEHEUGEN
INSCHAKEL LED
ingeschakelde status.
knippert
tijdens
de
‘Direct ’ inschakelen
U kunt na de TOTAAL of DEEL inschakeling de
uitloopvertraging stoppen en vervolgens ook geen
inloopvertraging hebben bij uitschakeling- het
verstoren van een zone resulteert meteen in een
alarm.
Als u TOTAAL-DIRECT wilt inschakelen gaat u als
volgt te werk:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
DEELSCHAKELING
___
INSCHAKEL
LED knippert tijdens de
ingeschakelde status.
Als er tijdens de TOTAAL inschakeling een alarm
heeft plaats gevonden, reageert het display anders:
DRUK
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
TOETS CODE:
[Code
invoeren]
Loop naar
interieur zone
INSCHAKEL LED knippert tijdens de
ingeschakelde status.
Als u DEEL-DIRECT wilt inschakelen gaat u als volgt
te werk:
RESULTAAT DISPLAY
TOTAALSCHAKELING
↓ (Uitloopvertraging) ↓
DEEL AAN UU:MM
(knipperen)
DEEL + DIRECT
INSCHAKEL LED
ingeschakelde status.
knippert
tijdens
de
Geforceerd inschakelen
Met geforceerd inschakelen kunt u het systeem
inschakelen, terwijl er één of meerdere zones open
zijn en in het display NIET GEREED staat.
Automatisch geforceerd inschakelen werkt alleen als
uw installateur deze optie heeft geactiveerd in de
programmering. Open zones worden tijdelijk
overbrugd en zijn dus niet actief tijdens de
ingeschakelde periode. Het beveiligde pand is dus
niet maximaal beschermd.
Opmerking: wanneer het systeem geforceerd wordt
ingeschakeld, wordt een “protest toon” via de buzzer
hoorbaar, gevolgd door een doorlopende toon tijdens
de uitloopvertraging tot de laatste 10 seconden van
de vertragingstijd. U kunt dit signaal stoppen door weer
op de inschakelknop te drukken.
Als NIET GEREED wordt getoond, wordt de
geforceerde inschakeling “TOTAAL” als volgt
uitgevoerd:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
TOTAALSCHAKELING
↓
VERLAAT HET PAND
(Buzzer
stoppen)
↓
(Uitloopvertraging)
↓
TOTAAL AAN
INSCHAKEL LED
ingeschakelde status.
knippert
tijdens
de
AAN DIRECT
(knipperen)
VERLAAT HET PAND
Verlaat het
pand
10
↓ (Uitloopvertraging) ↓
TOTAAL AAN
D-300622
HET BEVEILIGDE PAND BEWAKEN
Als NIET GEREED wordt getoond, wordt de
geforceerde inschakeling “DEEL” als volgt uitgevoerd:
DRUK
(Tegelijkertijd
indrukken)
↓ (Uitloopvertraging) ↓
knippert
tijdens
de
Druk op
modus
U kunt handmatig een brandalarm activeren in de
ingeschakelde en/of uitgeschakelde status:
DRUK
BRAND ALARM
Als, of wanneer, het systeem
uitgeschakeld is:
GEREED
Druk op
Een noodalarm activeren
U kunt handmatig een noodalarm activeren in de
ingeschakelde en/of uitgeschakelde status:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
NOODALARM
Als, of wanneer, het systeem
uitgeschakeld is:
UU:MM
om het alarm te stoppen en voer een
geldige gebruikerscode in.
Uitschakelen en alarmen stoppen
(knipperen)
VERLAAT HET PAND
↓ (Uitloopvertraging) ↓
TOTAAL AAN
tijdens
UU:MM
om het alarm te stoppen en voer een
geldige gebruikerscode in.
Druk op
TOTAAL KINDZNDR
knippert
RESULTAAT DISPLAY
GEREED
TOTAALSCHAKELING
INSCHAKEL LED
ingeschakelde status.
om het alarm te stoppen en voer een
Een brandalarm activeren
RESULTAAT DISPLAY
Verlaat het pand
UU:MM
geldige gebruikerscode in.
Deze modus is vooral handig voor werkende ouders
die er zeker van willen zijn dat hun kinderen thuis
gekomen zijn en het systeem hebben uitgeschakeld.
Door het systeem in de “KINDZENDER” modus in te
schakelen, wordt er een speciale “KINDZENDER”
melding verstuurd wanneer het systeem door een
“KINDZENDER” wordt uitgeschakeld.
KINDZENDER gebruikers zijn de houders van
gebruikerscodes 5 tot 8, of gebruikers van
Keyfobzenders 5 tot 8. De KINDZENDER melding
wordt gezien als een waarschuwing en niet als een
alarm en wordt dus alleen verstuurd naar de privé
telefoonnummers die door de gebruiker of
installateur zijn geprogrammeerd en bedoeld voor
waarschuwingsberichten.
Inschakelen in de KINDZENDER modus is alleen
mogelijk als er “TOTAAL” wordt ingeschakeld. Om in de
KINDZENDER modus in te schakelen gaat u als volgt
te werk:
(Binnen 2 seconden)
de
Opmerking: als u de handzender gebruikt, kunt u
door 2 seconden lang op de toetsen TOTAAL en
DEEL te drukken ook een paniekalarm veroorzaken.
In
de
KINDZENDER
inschakelen
DRUK
Als het systeem in
uitgeschakelde status is:
GEREED
DEEL AAN UU:MM
INSCHAKEL LED
ingeschakelde status.
RESULTAAT DISPLAY
PANIEKALARM
DEELSCHAKELING
(Buzzer
stoppen) Loop
naar een
interieur zone
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
de
Door het systeem uit te schakelen zal de interne of
externe sirene direct stoppen, ongeacht of het systeem
in- of uitgeschakeld is.
Na het uitschakelen kunnen er, afhankelijk van de
status van het systeem, verschillende teksten in het
display verschijnen:
Een paniek alarm activeren
U kunt handmatig een paniekalarm in de
uitgeschakelde en ingeschakelde status genereren.
Als deze functie door de installateur is ingeschakeld,
(uw installatiebedrijf kan u de gegevens hieromtrent
geven). De volgorde is als volgt:
D-300622
11
HET BEVEILIGDE PAND BEWAKEN
A. Uitschakelen – geen gebeurtenis: na een
inschakeling waarin niets is gebeurd, verschijnt
op het display:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
TOETS CODE:
[Code invoeren]
GEREED
___
UU:MM
INSCHAKEL LED gaat uit
B. Uitschakelen na een alarm met alle zones
weer in rust: als de zone die het alarm heeft
veroorzaakt tijdens een ingeschakelde periode
weer in de ruststand is gekomen, zal bij het
uitschakelen het volgende worden weergegeven:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
TOETS CODE:
___
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
GEREED PROBLEEM
INSCHAKEL LED gaat uit en u hoort elke
minuut
.
Zie hoofdstuk 5 om te zien welke storingsoorzaak
is gedetecteerd. De STORING melding in het
display verdwijnt en de STORING LED gaat uit, de
storingspieptonen zullen ophouden als de oorzaak
van de storing is opgeheven.
E. Uitschakelen bij een systeemstoring: de
STORING LED zal oplichten. Als de zone die het
alarm heeft veroorzaak tijdens de ingeschakelde
status weer terugkeert naar de normale status, zal
de uitschakelprocedure er als volgt uitzien:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
TOETS CODE:
CODE
GEREED
UU:MM
(knipperen)
CODE
INSCHAKEL LED gaat uit.
Zie Hoofdstuk 5 om het alarmgeheugen te raadplegen.
Het bericht "GEHEUGEN" verdwijnt alleen als het
systeem weer opnieuw wordt ingeschakeld.
C. Uitschakelen na een alarm, met nog steeds
verstoorde zone(s): als de zone(s) die het alarm
hebben veroorzaakt nog steeds openstaan,
verschijnt op het display:
RESULTAAT DISPLAY
TOETS CODE:
CODE
___
ZONES OPEN UU:MM
(knipperen)
ZONES + LOG
INSCHAKEL LED gaat uit.
Zie Hoofdstuk 5 om het alarmgeheugen te raadplegen.
Het bericht "GEHEUGEN" verdwijnt alleen als het
systeem weer opnieuw wordt ingeschakeld.
Als u niet weet hoe u de verstoorde zone weer in
rust kan krijgen, kunt u de installateur raadplegen.
D. Uitschakelen bij een systeem storing: als een
storing is gedetecteerd tijdens de ingeschakelde
periode zal de STORING LED branden en zal de
uitschakeling als volgt verlopen:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
TOETS CODE:
CODE
GEREED
12
___
UU:MM
(knipperen)
GEREED
UU:MM
(knipperen)
GEREED LOG
DRUK
___
GEREED STOR.
(knipperen)
GEREED LOG
INSCHAKEL LED gaat uit en u hoort elke
.
minuut
Zie hoofdstuk 5 om te zien welke storingsoorzaak
is gedetecteerd. De melding STORING in het
display zal verdwijnen, de STORING LED dooft en
de storingspieptonen zullen ophouden als de
oorzaak van de storing is opgeheven. De melding
"GEHEUGEN" verdwijnt alleen als het systeem
weer opnieuw wordt ingeschakeld.
F. Uitschakelen onder dwang. Als u het systeem
onder dwang moet uitschakelen voert u de standaard
dwangcode (2580) in, of een andere code die door de
installateur is ingesteld op deze locatie. Het systeem
wordt gewoon uitgeschakeld, maar er wordt wel een
stil alarm naar de meldkamer gestuurd.
Sirene gedrag
Continu AAN als door een inbraakzone of een 24uur zone alarm wordt veroorzaakt of als een
gebruiker een “paniekalarm” genereert.
Als het alarm door een brandzone wordt veroorzaakt (er
wordt rood gedetecteerd) zal de sirene als AAN - AAN AAN - pauze - AAN - AAN - AAN - pauze - ........ enz
klinken.
Indien het systeem niet wordt uitgeschakeld en de
zone “open” blijft zal de sirene gedurende een
geprogrammeerde tijd klinken en daarna stoppen. De
flitser blijft flitsen totdat het systeem wordt
uitgeschakeld.
D-300622
SPRAAK EN GELUIDBEDIENING
D-300622
13
ALARM GEHEUGEN EN STORINGDATA BEKIJKEN
3. Alarmgeheugen en storingen bekijken
Alarm / Sabotagemeldingen bekijken
De PowerMax Express bewaart in zijn geheugen alle
alarm en “sabotage” gebeurtenissen die tijdens de
laatste inschakelingperiode zijn voorgevallen.
Opmerking: alarmen worden alleen in het geheugen
opgeslagen nadat de “alarmvertraging” is afgelopen
(zie Bijlage A). Dit betekent dat wanneer u direct
uitschakelt – voordat de alarmvertragingsperiode is
afgelopen – er geen geheugen indicatie wordt
weergegeven.
A. Alarm / sabotage meldingen
Als het geheugen tenminste één gebeurtenis bevat en
het systeem is uitgeschakeld, wordt een knipperende
GEHEUGEN melding weergegeven:
GEREED
UU:MM
Door weer op de
toets te drukken zal
het display de volgende gebeurtenis laten zien (als
die er nog is) of terugkeren naar de normale status.
VOORBEELD 2: er is een alarm ontstaan omdat de
garagedeur - zone nr. 12 - werd geopend en bleef
openstaan.
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
ZONES OPEN UU:MM
Z12 ALARM
(knipperen)
GARAGEDEUR
Z12 OPEN
(knipperen)
(knipperen)
GARAGEDEUR
GEREED LOG
Of als het systeem niet gereed is voor inschakelingZONES OPEN UU:MM
Let op! de melding “geheugen” wordt gewist bij de
volgende systeeminschakeling.
(knipperen)
ZONES + LOG
B. Alarm/sabotage data bekijken
Om het historisch overzicht te bekijken druk op de
knop.
VOORBEELD 1: er ontstond een alarm omdat de
garagedeur – zone nr. 12 – openging. De garage
deur werd vervolgens gesloten. Tevens gaf de
bewegingsmelder in de slaapkamer – zone nr. 7 een “Sabotage” bericht omdat de behuizing werd
geopend.
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
GEREED
UU:MM
Z12 OPEN
(knipperen)
GARAGEDEUR
Z07 SAB. ALARM
(knipperen)
SLAAPKAMER
14
Storingsinformatie bekijken
A. Storing indicaties
Als de melding “STOR” (storing) knippert in het
display, de STORING LED aan is en u hoort 3 korte
pieptonen elke minuut, dan is er een storing
aanwezig in het systeem. Onderzoek welke storing
aanwezig is en waar de storing vandaan komt.
Storing types zijn:
DETECTOREN / KEYFOB / DRAADLOZE BEDIENING
STORINGEN
• Supervisie - supervisiemeldingen zijn van een
bepaalde detector / draadloos bedieningspaneel
niet ontvangen (als de supervisie optie is
ingeschakeld) gedurende een vooraf gedefinieerde
periode.
• Lage batterijspanning - de batterij in een detector,
keyfob of draadloos bedieningspaneel is aan
vervanging toe.
• "Schoonmaken"
de
rookmelder
moet
schoongemaakt worden.
• Gasprobleem - de gas detector heeft een storing.
• Sirene 230V fout – de draadloze sirene ontvangt
geen netvoeding.
GSM Storingen (indien toegepast)
• GSM 230V Fout - GSM module heeft geen
voedingspanning.
• GSM lage batterij - GSM module heeft een lage
batterijspanning.
• GSM sabotage - er is een sabotage gepleegd met
de GSM module.
D-300622
ALARM GEHEUGEN EN STORINGDATA BEKIJKEN
• GSM lijnuitval - GSM geeft lijnuitval melding.
• GSM netfout - GSM netwerk fout.
• GSM ontvangststerkte zwak – het GSM signaal is
zwak.
• GSM modem uit – er is geen communicatie met de
GSM module.
• GSM communicatiestoring – er is geen
communicatie (RS-232 formaat) tussen de
PowerMax Express en de GSM module.
SYSTEEMSTORINGEN
• Netspanningsuitval - de 230V voeding is afwezig
en het systeem werkt op batterijen (deze storing
wordt 5 min. na uitval gemeld).
• RF jamming - de draadloze communicatie met de
aangesloten detectors wordt door een andere
radio signaal verstoord.
• Communicatiestoring - er kon geen bericht naar
de meldkamer of naar het privé nummer verstuurd
worden (of het bericht was verstuurd maar niet
bevestigd).
• Centrale lage batterijspanning - de batterij
spanning van het systeem is laag en moet
vervangen worden (zie hoofdstuk 9 – de batterij
vervangen).
• Centrale sabotage - het systeem is gesaboteerd.
• Zekering storing - de sirene zekering van het
systeem is doorgebrand.
BELANGRIJK! Als u last heeft van de storingstonen,
kunt u het systeem inschakelen en direct weer
uitschakelen. Hierdoor zijn de storingstonen 4 uur stil
B. Onderzoeken waar de storing vandaan
komt
Indien er sprake is van een storing, knippert er een
STOR bericht zoals in de volgende voorbeelden is
weergegeven:
GEREED
UU:MM
(knipperen)
GEREED LOG
(knipperen)
GEREED UU:MM
U kunt de huidige storingen bekijken door op
knop te drukken.
VOORBEELD: de detector in de keuken - zone nr. 9
– is al een tijdje inactief, en de woonkamer detector zone nr. 15 – geeft een melding van een lage
batterijspanning. Deze storingen weerhouden het
systeem er niet van om “in te schakelen”. Om achter
de aard van de storing te komen, doet u het
volgende:
DRUK
D-300622
GEREED
HH:MM
Z09 NIET OK
(knipperen)
KEUKEN
Z15 LAGE BATTERIJ
(knipperen)
HUISKAMER
Als u op de
toets blijft drukken, zullen
de andere storingen in het display verschijnen (als
deze er zijn), of keert het display terug naar de
oorspronkelijk knipperende status. (zie voorbeeld
hierboven).
Alarm en storingsinformatie tegelijk
bekijken
Als er alarm / sabotage in het alarmgeheugen is
opgeslagen en er ook een storing is, zal het display
als volgt uitzien:
GEREED
HH:MM
(knipperen)
GEREED LOG
(knipperen)
GEREED STOR
Of als het systeem NIET GEREED is voor inschakeling ZONES OPEN
UU:MM
(knipperen)
ZONES + LOG
(knipperen)
ZONES + STORING
Opmerking: als er ook een ingesproken bericht in het
systeem is opgeslagen, verschijnt het BERICHT
display ook (zoals in hoofdstuk 3 wordt weergegeven
– Een bericht opnemen).
Om statusinformatie - geheugen info, open zones en
storingsbronnen te bekijken (in deze volgorde) – druk
herhaaldelijk op de
toets. De
geheugeninhoud zal eerst worden getoond, zoals
weergegeven in hoofdstuk 5 – Alarm / Sabotage data
bekijken. Als het systeem niet gereed is zal de open
zone informatie op dezelfde manier volgen, zoals
weergegeven in hoofdstuk 2 – Gereedmaken voor
inschakeling. Storingsbronnen worden het laatste
getoond, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 –
Storingsinformatie bekijken.
RESULTAAT DISPLAY
15
ALARM GEHEUGEN EN STORINGDATA BEKIJKEN
Storingen verhelpen
De storingindicaties (verlichte STORING led en
knipperend PROBLEEM bericht) verdwijnen zodra de
storing is opgelost. Als het u niet lukt om de storing
te verhelpen, neem dan contact op met uw
installateur.
SUPERVISIE: zodra de supervisiemelding van een
detector of draadloze bedieningspaneel weer is
ontvangen zal de storing verholpen zijn en wordt
deze niet langer meer gemeld door het systeem.
16
LAGE BATTERIJ: zodra de batterij in een draadloze
detector, een keyfob of in een draadloos
bedieningspaneel laag is en vervolgens wordt
vervangen, zal een herstelmelding van de
desbetreffende detector/bedieningspaneel getoond
worden en zal de “lage batterij” melding niet meer door
het systeem aangegeven worden.
SYSTEEM
STORING:
herstel
van
de
systeemstoringen wordt automatisch door het
systeem opgemerkt en de storingsindicatie wordt
overeenkomstig gewist.
D-300622
SPECIALE FUNCTIES
4. Speciale functies
Sociale alarmering
Kenmerkend voor de PowerMax Express is de
mogelijkheid om tevens een sociaalalarmering uit te
voeren. Wanneer het systeem is uitgeschakeld of in
de “DEEL” inschakeling mode is, kan de PowerMax
Express activiteit in huis in de gaten houden en
rapporteren: Inactiviteit in interieur zones als er geen
beweging is gedetecteerd gedurende de vooraf
ingestelde periode.
Om deze toepassing te gebruiken, dient u uw
installateur te vragen om een tijdslimiet te
programmeren waarin afwezigheid van beweging
wordt
gerapporteerd
als
een
“Inactiviteit”
waarschuwingsbericht.
Ter verduidelijking: aangenomen wordt dat er een
oudere, zieke of gehandicapte alleen thuis is
gebleven in een beschermde omgeving. Deze
persoon zal, hoe ziek of gehandicapt hij/zij ook is,
niet altijd uren stil blijven zitten. Hij of zij zal zich
waarschijnlijk zo nu en dan omdraaien in zijn slaap.
Hij of zij kan ook af en toe naar de keuken of naar
het toilet gaan. Op deze momenten zullen de
detectoren van de slaapkamer, badkamer en de
keuken deze beweging opmerken.
Als bijvoorbeeld de “Inactiviteit” tijdslimiet door uw
installateur is ingesteld op 6 uur, zal door een interne
klok 6 uur worden “afgeteld”.
Als beweging wordt gedetecteerd binnen het 6-uur
tijdsbestek, zal de tijd weer van voren af aan
beginnen (de 6-uur klok wordt “gereset”) en er wordt
geen waarschuwingsbericht verzonden.
Als er 6 uur lang geen beweging wordt gedetecteerd in
een interieurzone, verzendt het systeem een
“Inactiviteit” waarschuwingsbericht naar een meldkamer of privé nummers die door de installateur zijn
ingesteld.
BELANGRIJK! U kunt dergelijke personen ook
uitrusten met een 1-knops zender voor noodsituaties,
zie de volgende paragraaf.
Noodoproepen
Stel dat een minder valide persoon een ongeluk
krijgt, zoals vallen in het bad, waarbij hij of zij niet
meer overeind kan komen. Het kan uren duren
voordat er een “Inactiviteit” bericht wordt verstuurd,
maar deze persoon heeft veel sneller hulp nodig.
Hoewel de kans hierop natuurlijk erg klein is wordt
het aangeraden om deze persoon uit te rusten met
een enkel-knops handzender of polszender waarmee
een noodoproep gemeld kan worden. Door op de
knop te drukken zal deze handzender de PowerMax
Express activeren om een “noodoproep” naar de
D-300622
meldkamer of naar de privé nummers te zenden die
door uw installateur zijn ingesteld.
Hiervoor vraagt u de installateur om één van de 28
zones van de PowerMax Express als een noodzone
te definiëren.
Schaf vervolgens één van onderstaande zenders
aan en koppel de ID code van deze zender aan de
noodzone.
De compatibele noodzenders zijn (zie Fig. 5):
MCT-201 - hangertype
MCT-211 - polshorlogetype
MCT-101 - zakformaattype
MCT-201
MCT-211
MCT-101
Figuur 5. Enkele knop noodzenders
Afstandbediening per telefoon
controlepaneel
A. Telefooncommunicatie tot stand brengen
U kunt toegang verkrijgen tot het PowerMax Express
systeem d.m.v. een telefoon op afstand en de
volgende operaties uitvoeren: elektrische apparaten
en de PGM poort inschakelen en uitschakelen, een
ingesproken bericht opnemen en weer afspelen en
de systeemstatus opvragen. Deze procedures
worden in de volgende afbeelding weergegeven.
1. Bel het PowerMax Express tel. nr.
Niet toepasselijk
2. Wacht op 2-4 beltonen en
als het GSM
hang op.
nummer van de
3. Wacht 12-30 sec.
PowerMax Pro.
4. Bel weer het PowerMax
wordt gebeld Ga
Express
tel.
nr.
door naar stap 5.
(Gedurende 10 sec. hoort
u geluid).
5.
[*} (om het geluid te stoppen) 1
6.
[gebruikerscode], [#] 2
7.
[Gewenste commando, zie volgende tabel]
3
Opmerkingen
(1) De PowerMax Express reageert hetzelfde als u
één keer belt en de telefoon laat overgaan totdat
de PowerMax Express opneemt (bijvoorbeeld 11
keer).
(2) De gebruikerscode hoeft maar één keer
ingevoerd te worden.
(3) Als u langer dan 50 sec. wacht met het kiezen
17
SPECIALE FUNCTIES
van een functie, verbreekt de PowerMax Express
de verbinding (dit kan per instelling verschillen).
B. Uitvoerbare functies
Functie
Toetsenvolgorde
Uitschakelen
[ ] [1] [#]
DEEL inschakelen
[ ] [2] [#]
DEEL-direct inschakelen
[ ] [2] [1] [#]
TOTAAL inschakelen
[ ] [3] [#]
TOTAAL-direct
inschakelen
[ ] [3] [1] [#]
TOTAAL-KINDZENDER
inschakelen
[ ] [4] [#]
TOTAAL-direct[ ] [4] [1] [#]
KINDZENDER inschakelen
Afsluiten (einde
communicatie)
SMS Formaat
1
TOTAAL
inschakelen
“AAN <code>”
of “AAN <code>”
2
TOTAAL
inschakelen
direct “DIRECT AAN <code>”
3
TOTAAL
KINDZENDER
inschakelen
4
TOTAAL
“DIR AAN CONT <code>”
KINDZENDER direct
inschakelen
5
DEEL inschakelen
6
DEEL
inschakelen
7
Uitschakelen
[ ] [9] [9] [#]
Naar privé telefoons rapporteren
controlepaneel
The PowerMaxExpress can be programmed by the
installer for selective transmission of messages to
private telephone subscribers.
The following siren signal will be sent to private
telephone upon event reporting:
* FIRE: ON - ON - ON - pause.... (- - - - - - ......).
...)
** BURGLAR: ON continuously (
*** EMERGENCY: 2-tone siren; like an ambulance.
The called party must acknowledge the message (as
explained later on), but if he does not respond, the
message will be transmitted repeatedly as many
times as possible within a 45-second time limit.
When the 45 seconds are up, the PowerMaxExpress
will disengage the line and call the next private
telephone number on its list.
The called party can acknowledge the message by
pressing the "2" key on the telephone keypad. As a
result, the PowerMaxExpress will disengage the line
and consider the event duly reported.
Afstandbediening via SMS
Het PowerMax Express systeem met een
aanvullende GSM module kan SMS commando’s
van iedere mobiele telefoon beantwoorden indien
“TEL. TOEGANG” aanstaat, dit wordt vooraf door de
installateur geprogrammeerd.
De verschillende SMS commando’s zijn in de
volgende tabel weergegeven (de gedetailleerde SMS
berichtgeving procedure is beschreven in de mobiele
telefoon handleiding). In deze tabel betekent
“<code>” een 4-cijferige gebruikerscode en blanco
spatie staat voor een spatie.
18
SMS commando lijst
Commando
“CONTR. CODE <code>”
of “COCO <code>”
“DEEL AAN <code>”
of “DEEL <code>”
direct “DIRECT
DEEL<code>”
“UIT <code>”
12 Standaard huis ID
definiëren (zie
opmerking)
“HUIS I.D. <code> <huis ID>”
of “I.D. <code> <huis ID>”
13 Zoeksysteem status
“STATUS
<code>”
“STAT <code>”
of
Opmerking: huis ID zijn max. 16 karakters, bijv.
FAMILIE JANSEN.
Reportage via SMS
Deze optie kan alleen toegepast worden als de GSM
module is geïnstalleerd. Het PowerMax Express
systeem kan SMS berichten versturen naar
geregistreerde GSM telefoontoestellen (tot 4). (De SMS
telefoonregistratie wordt vooraf door de systeem
installateur geprogrammeerd).
De gerapporteerde SMS berichten zijn duidelijk en
spreken voor zichzelf en worden niet in deze
handleiding beschreven.
Enkele voorbeelden van SMS berichten:
• FAMILIE JANSEN
**TOTAAL**
• FAMILIE JANSEN
**UITSCHAKELEN**
• FAMILIE JANSEN
POWERMAX: LAGE BATTERIJ
GARAGE: LAGE BATTERIJ
• FAMILIE JANSEN
STATUSBERICHT 01
(Lijst met gebeurtenissen wordt getoond)
Opmerking
Statusberichten kunnen alleen naar een mobiele
telefoonnummer gestuurd worden waarvan de
nummerherkenning niet door de eigenaar is
geblokkeerd!
Een looptest uitvoeren
De looptest is een belangrijk onderdeel waarbij u
onderzoekt of alle detectoren correct functioneren,
D-300622
SPECIALE FUNCTIES
zonder dat de buren met luide sirenes worden lastig
gevallen. Deze test moet minstens een keer per
maand uitgevoerd worden en moet alle detectoren in
alle zones omvatten.
Voordat een looptest uitgevoerd kan worden moeten
alle detectoren in de normale status zijn. Een
normale status wordt bereikt als er gedurende
tenminste 2 minuten geen beweging is geweest.
Opmerking: tijdens het testen zullen 24-uurs zones
geen alarm geven, maar een brandzone zal normaal
functioneren.
Een looptest kan als volgt uitgevoerd worden:
.
A. Druk op de test knop
B. Het display vraagt u nu om uw gebruikerscode:
TOETS CODE :
____
C. Voer uw code in. De sirene zal 2 seconden
luiden en het display verandert naar:
TESTMODE
D. Loop door het beveiligde pand en zorg ervoor dat
u alle detectoren activeert (Loop door het zicht
van de bewegingsmelders en open/sluit alle
ramen en deuren). Elke keer dat een detector
wordt geactiveerd:
• Klinkt de “vrolijke melodie”,
• Wordt de zonenaam en zonenummer kort
weergegeven,
VOORBEELD 1: tijdens de looptest activeert u
een bewegingsdetector in de woonkamer (zone
11). Op het display verschijnt:
HUISKAMER
Z11 ALARM
Na 5 seconden verandert het display naar:
TESTMODE
VOORBEELD 2: u opent een raam in de
logeerkamer (zone 13). Op het display verschijnt
nu:
LOGEERKAMER
Z13 OPEN
Na 5 seconden verandert het display naar:
TESTMODE
E. Wanneer u klaar bent drukt u herhaaldelijk op de
knop. De resultaten worden zone
voor zone getoond, in oplopende numerieke
volgorde. Bijvoorbeeld:
LOGEERKAMER
(knipperen)
Z13 OK
of: “Z13 NIET OK” als er geen reactie van
Z13 is binnengekomen.
F. Om verder te gaan met testen, klikt u op
. Om
de testmode te verlaten klikt u op
. Op het
display verschijnt:
<OK> = VERLATEN
G. Klik op
. Het display verandert weer
naar de normale status.
D-300622
19
USER SETTINGS
5. Gebruikersopties
Welke instellingen kunt u wijzigen ?
De installateur installeert en levert uw alarmsysteem
gebruiksklaar op. Er zijn nog wel een paar
instellingen en aanpassingen nodig.
Opmerking: hoewel de gebruikersopties onder uw
verantwoording vallen, kunt u aan uw installateur
vragen of hij dat voor u wilt doen (behalve de
gebruikerscode, die u geheim wilt houden).
De gebruikersopties zijn:
• Zones overbruggen – hier bepaalt u welke
zones overbrugd zullen worden (uitgeschakeld)
tijdens de huidige inschakelperiode en de
volgende inschakelperiode.
• Overbrugde zonelijst bekijken - "Bekijk
overbrug" - dit laat de nummers en namen van de
overbrugde zones zien.
• Het laatste overbrugschema herhalen "Herhaal overbrug" - hiermee roept u het laatst
gebruikte overbrugschema op om weer opnieuw
te gebruiken.
• De 4 telefoonnummers programmeren* - hier
bepaald u het 1e, 2e, 3e en het 4e privé
telefoonnummer
waarnaar
het
systeem
gebeurtenissen zal rapporteren.
• Gebruikerscodes instellen* - hier programmeert
u een gebruikerscode voor uzelf en nog 7 codes
voor andere systeem gebruikers. Codes 5 tot 8
zijn “KINDZENDER” gebruikerscodes (zie
hoofdstuk 2 - In de KINDZENDER modus
inschakelen, voor meerdere details).
• Keyfobzenders inleren* - het PowerMax
Express systeem de unieke ID-code van iedere
keyfobzender (meer-knops, CodeSecure type)
inleren, zodat de PowerMax Express op
dergelijke commando’s kan reageren.
• Proximity tags inleren - de PowerMax Express
de
proximity tag ID-code inleren zodat de
PowerMax Express op het presenteren van de
proximity tags zal reageren.
• Spraakopties instellen* - hiermee kunt u
kiezen of de gesproken berichten wel of niet te
horen zijn (instructies).
• Automatische inschakeloptie* - hiermee kunt
u automatische inschakeling aan/uitzetten (met
een vooraf gedefinieerde tijd).
• Automatische inschakeltijd instellen - de
automatische inschakeltijd instellen.
• De
In/Uit
toon
instellen*
de
ZACHT/MIDDEL/HARD korte sirenetoon optie
inschakelen/uitschakelen bij het inschakelen/
20
•
•
•
•
*
uitschakelen van het systeem. Deze optie geldt
alleen voor de externe draadloze sirene.
Tijd en tijdformaat instellen* - de klok
aanpassen naar de correcte tijd en tijdformaat.
PowerLink inleren - de PowerLink (PowerMax
Express Web bediening) inleren/wissen en de
PowerLink
storingsrapportage
inschakelen/
uitschakelen.
Datum en datumformaat instellen* - de datum
en datumformaat van de kalender aanpassen.
X-10 klok programmering* - tijdschema
instellen voor start/stop activering van X-10
modules.
Deze
opties
kunnen
alleen
met
hoofdgebruiker code worden gebruikt.
de
Het gebruikersoptie menu openen
Figuur 7 beschrijft hoe u in het gebruikersoptie menu
opent.
GEREED 00:00
LOOP TEST
GEBRUIKERSOPTIES
I OK
Voer 4 cijferige hoofdgebruikerscode
(standaard "1111") of gewone gebruikerscode
(zie notitie) in
TOETS CODE:_ _ _ _
[master/ user code]
OVERBRUGGEN
Deze opties worden alleen getoond indien de
installateur overbruggen mogelijkheeft
gemaakt.
BEKIJK OVERBRUG.
HERSTEL OVERBRUG
* Menu opties met een sterretje zijn
alleen toegankelijk met de
hoofdgebruikerscode.
** INSTALLATIE MODUS wordt alleen
weergegeven als GEBRUIKERPERMISSIE
TOEGESTAAN door de installateur is
geselecteerd
(*)
PRIVE MELDING
(*)
GEBRUIKERCODES
(*)
LEER KEYFOB IN
(*)
AUTOM.INSCHAKEL
(*)
AUTOM. INSCH. TYD
(*)
SQUAWK GELUIDEN
(*)
TIJD INSTELLEN
(*) DATUM INSTELLEN
(*)
(*) (**)
KLOKPROG.
INSTALLATIE MENU
<OK> = UIT MODE
Figuur 7 - Het gebruikersmenu openen
D-300622
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
In de volgende paragrafen worden de Gebruikersopties
stap voor stap beschreven. Als u een algemeen
overzicht van het gehele gebruikersopties menu wilt
zien verwijzen wij u naar figuur 8 – het gebruikersopties
menu. U kunt het schema ook als gids gebruiken naast
de gebruikersopties menu procedures, in plaats van de
stap voor stap instructies te volgen.
(knipperen)
KEUKEN
(Als u de
status van de
volgende zone
wilt zien)
Z02: FUNCTIONEEL
(knipperen)
VOORDEUR
Zones overbruggen
A. Inleiding
U kunt de PowerMax Express zo programmeren om
bepaalde geselecteerde zones uit te sluiten
(overbruggen), ongeacht of deze zones "in rust"
(niet verstoord) of "open" (verstoord) zijn.
Overbruggen van zones zorgt ervoor dat personen
zich vrij door deze zones kunnen bewegen, ook al is
het systeem ingeschakeld. Het wordt ook gebruikt
om zones die gerepareerd moeten worden, tijdelijk
uit te schakelen. Brandzones kunnen niet worden
overbrugd.
Let op – overbruggen vermindert de beveiliging!
Zones overbruggen kan alleen uitgevoerd worden als
het systeem is uitgeschakeld.
Opmerking: zones worden alleen overbrugd
gedurende één inschakel periode. Nadat het
systeem is uitgeschakeld wordt het hele schema
opgeschort
dat
later
weer
kan
worden
teruggeroepen.
B. Overbruggen procedure
Nadat u uw gebruikerscode heeft ingevoerd (zie
bovenstaande paragraaf - Het Gebruikersopties
menu openen), geeft het display weer:
OVERBRUGGEN
Als u nu op
drukt worden het nummer,
de status en de naam van de eerste zone op het
display getoond. Er zijn drie mogelijke statussen:
• Open: de zone is niet beveiligd – u kunt hem
overbruggen als u het probleem nu niet wilt, of
weet, op te lossen.
• Overbrugd: de zone is momenteel overbrugd.
(U heeft deze zone reeds overbrugd en het
systeem nog niet ingeschakeld).
• Functioneel: als er niets aan de hand is met
deze zone verschijnt in het display: “Functioneel".
Laten we aannemen dat zone 1 “open” staat en dat u
deze wilt overbruggen, en dat alle andere zones naar
behoren werken.
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
Z01: OPEN
(knipperen)
OVERBRUGGEN
U kunt nu een andere instelling in het
GEBRUIKERSOPTIES menu selecteren of het menu
verlaten door op
te drukken. Als <OK> =
VERLATEN verschijnt, drukt op
.
Nadat het overbruggen is voltooid, knippert het
display met OVERBRUGGEN:
GEREED OVERB
of ZONES + OVERBRUG
Deze indicatie blijft zichtbaar totdat het systeem
wordt ingeschakeld waarna het zal verdwijnen.
Opmerking: de Overb(rug) melding blijft samen met
de andere mogelijke meldingen in het display
knipperen zoals Storing, Log en Bericht.
C. Overbruggen ongedaan maken
Stel dat u een zone weer wilt deactiveren na het
overbruggen te hebben voltooid. Open het
OVERBRUGGEN
menu
weer
(zie
Zones
overbruggen hierboven) en klik op
of op
totdat de zone die u wilt deactiveren verschijnt.
Ga als volgt te werk:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
Z22: OVERBRUGD
(knipperen)
HUISKAMER
<OK> = WISSEN
Z22: FUNCTIONEEL
(knipperen)
HUISKAMER
U kunt nu op
klikken en een ander onderdeel
van het gebruikersopties menu selecteren, of op
klikken om de programmering af te sluiten.
Als <OK> = VERLATEN verschijnt – klikt u op
.
KEUKEN
<OK>=OVERBRUGGEN
Z01: OVERBRUGD
D-300622
21
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
Overbrugde zonelijst bekijken
Telefoonnummers programmeren
Nadat u uw gebruikerscode heeft ingevoerd (zie
hierboven – na het openen van het gebruikersopties
menu), geeft het display weer:
U kunt hier het 1e, 2e, 3e en 4e privé
telefoonnummer programmeren waar het systeem de
gebeurtenissen naar toe meld. U kunt de installateur
vragen om alle, of enkele, van de vier telefoon
nummers voor u in te stellen.
Nadat u uw Hoofd gebruikerscode heeft ingevoerd
(zie hierboven - Het Gebruikersopties menu openen),
knop totdat
drukt u steeds weer op de
het display weergeeft:
OVERBRUGGEN
Druk op
naar:
om het display te veranderen
BEKIJK OVERBRUG .
Druk op
naar:
om het display te veranderen
TELEFOONNUMMER
OVERBRUG LIJST
Als u nu op
drukt zal het nummer, de
status en de naam van de eerste overbrugde zone
te zien zijn.
U kunt nu steeds weer op
drukken om
alle overbrugde zones in oplopende numerieke
volgorde te bekijken. Als u hierna op
klikt gaat
u weer terug naar BEKIJK OVERBRUG, door op
te klikken gaat u weer terug naar <OK> =
VERLATEN.
Laatste overbrugschema herhalen
Door het systeem met een paar zones in de
overbrugde status in te schakelen ontstaat een soort
van "gedeeltelijke inschakeling". Een gelijke
gedeeltelijke inschakeling kan worden herhaald door
de laatst gebruikte overbruggingsschema weer op te
roepen.
Nadat u uw gebruikerscode heeft ingevoerd (zie
hierboven - Het gebruikersopties menu openen),
geeft het display weer:
OVERBRUGGEN
Klik op
twee keer, het display zegt:
HERHAAL OVERBRUG
U kunt als volgt vier telefoonnummers programmeren:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
PRIVE TEL. NR. 1
XXXXXXXXX
[Tel. nr.
invoeren]
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
PRIVE TEL. NR. 2
PRIVE TEL. NR. 3
Doe hetzelfde tot en met het 4e telefoonnummer.
U kunt nu een andere instelling in het
gebruikersopties menu selecteren of het menu
verlaten door op de
knop te drukken
totdat <OK> = VERLATEN verschijnt, waarna u op
drukt.
Hier gaat u als volgt verder:
ACTION
RESULTAAT DISPLAY
<OK> = OPNIEUW
HERHAAL OVERBRUG
U kunt nu een andere instelling in het
Gebruikersopties
menu
selecteren
of
de
te
programmering af te sluiten door op
drukken. Als <OK> = VERLATEN wordt
weergegeven – druk op
.
22
Gebruikerscodes instellen
Nadat u de Hoofd Gebruikerscode heeft ingevoerd
(zie hierboven - Het Gebruikersopties menu openen),
drukt u op
totdat op het display
verschijnt:
GEBRUIKERSCODES
Gebruikerscode 1 vervangt de standaard fabrieks
hoofdgebruikerscode, en wordt toegewezen aan de
hoofdgebruiker van het systeem. Deze code kan niet
worden gewist.
Gebruikerscodes 2, 3 en 4 kunnen aan andere
gebruikers - familieleden, medewerkers, enz. toegewezen worden.
D-300622
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
Gebruikerscodes 5 tot en met 8 worden aan
“KINDZENDER”
gebruikers
toegewezen
(zie
hoofdstuk 2 – In de kindzender modus inschakelen,
voor meer details over de kinderzender modus).
LET OP! Code “0000” is niet geldig! Gebruik deze
code niet.
Opmerking: de dwangcode die door de installateur is
ingesteld (standaard 2580) kan niet worden
geselecteerd als een normale gebruikerscode. Bij
programmering wordt deze door de PowerMax
Express afgewezen.
Doe het volgende om de codes te programmeren:
DRUK
U kunt nu een andere optie in het gebruikersopties
menu selecteren of het programmeren af te sluiten
door op
te drukken, als <OK> = VERLATEN
verschijnt - klikt u op
.
RESULTAAT DISPLAY
GEBRUIKER #1: _ _ _ _
GEBRUIKER #1:
[4cijferige
gebruikerscode]
bijv. 6854)
0 000
GEBRUIKER #1: 685 4
GEBRUIKER #1: 6854
GEBRUIKER #2
Vervolg op dezelfde manier tot code 8.
GEBRUIKER #8: 5537
GEBRUIKERSOPTIES
D-300622
23
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
GEREED 00:00
LOOP TEST
GEBRUIKERSOPTIES
INSTALLATIEMENU
I OK
TOETS CODE:_ _ _ _
[4-cijferige (hoofd) gebruikerscode]
(Om de status van de volgende zone te bekijken)
(5)
OVERBRUGGEN
(voorbeeld)
I OK Z01: FUNCTIONEEL
knipperend
KEUKEN
<OK>=OVERBRUGGEN I OK
I OK
KEUKEN
(5)
(5)
(1)
Z01: OVERBRUGD
knipperend
(3)
BEKIJK OVERBRUG.
I OK
OVERBRUG LIJST
I OK
HERSTEL OVERBRUG
I OK
<OK> = HERSTEL
I OK
PRIVE MELDING
I OK
PRIVE MELDING
SMS MELD.TEL.NR.
VOICE REPORT
I OK
I OK
I OK
geen rapportage
alles
alles (-op/cl)
alles (-alert)
alarm
alert
O/C
I OK
prive tel nr. 1
prive tel nr. 2
prive tel nr. 3
prive tel nr. 4
I OK
I OK
I OK
I OK
Tel. Nr.
Tel. Nr.
Tel. Nr.
Tel. Nr.
I OK
I OK
I OK
I OK
I OK
Belpogingen
I OK
I OK
I OK
BEVESTIGING
I OK
I OK
1 poging
2 poging
3 poging
4 poging
enkel nummer
alle nummers
I OK
I OK
1e SMS nummer
2e SMS nummer
I OK
SMS Tel. Nr.
I OK
(1)
GEBRUIKERCODES
I OK
3e SMS nummer
I OK
SMS Tel. Nr.
I OK
I OK
code 1
I OK
SMS Tel. Nr.
I OK
I OK
code 1
I OK
4e SMS nummer
I OK
1111
SMS Tel. Nr.
I OK
[code]
I OK
I OK
code 1
I OK
(example)
(voor overige codes)
Voor volgende (op) of vorig (neer) inleren keyfob
(1)
LEER KEYFOB IN
I OK
AFST. BED. NR:
ZEND NU
I OK
keyfob # invoeren
(1)
AUTOM. INSCHAKEL
I OK
AUTO INSCH.:NEE
Indien niet
tevreden bent
AUTO INSCH.: JA
(Indien dit de huidige selectie is)
(1)
AUTOM. INSCH.TYD
I OK
(1)
SQUAWK GELEUIDEN
I OK
TIJD INSTELLEN
I OK
(1)
INSCH. TIJD: UU:MM
[tijd]
Indien niet
tevreden
12 UURS KLOK
I OK
I OK
TIJD 19:55
Indien niet
tevreden
I OK
DATUM: _ _/_ _/_ _ _ _
(date)(2) (e.g. 30/12/2007)
(1)
KLOKPROG.
I OK
(Zie detail A
op de
volgende pagina)
(1)
INSTALLATIEMODE
<OK> = UIT MODE
I OK
24
DATUM 30/12/2007
I OK
24 UURS KLOK
I OK
TIJD 07:55 P
DATUM DD/MM/JJJJ
squawk disable
sqwk low volume
sqwk mid volume
sqwk hi volume
[tijd] bijv. 19:55
I OK
I OK
AUTO INSCH.: JA
I OK
I OK
(To review options, use
or
button)
TIJD _ _:_ _
[tijd] bijv. 07:55P (4)
DATUM INSTELLEN
I OK
I OK
(Zie voorbeeld bij
I OK "Tijd instellen" hieronder)
I OK
TIJD _ _:_ _A
(1)
AFST. BED. NR: 1
(druk een toets)
To move within most of
the menus, the following
keys can be used:
I OK
DATUM MM/DD/JJJJ
I OK
DATUM:_ _/_ _/_ _ _ _
(date)(2) (e.g. 12/30/2007)
I OK
I OK
Moving forward
Show / confirm
data
Moving backward
Moving one level
up in the menu
Return to
“<OK> TO EXIT”
DATUM 12/30/2007
I OK
I OK
Toegang tot de
INSTALLATIE
MODUS
(beschreven in de
installatie
handleiding)
D-300622
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
(Zie figure 8)
DATUM INSTELLEN
KLOKPROG.
PGM
I OK
I OK
ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
SCHEMA 1
WOENSDAG
SCHEMA 2
DONDERDAG
SCHEMA 3
VRIJDAG
ZATERDAG
SCHEMA 4
Gebruik de volgende
toetsen om binnen de
menuopties te navigeren
Optie verder
Data tonen/
bevestigen
Optie terug
Een niveau terug
in het menu
Terug naar
<OK>= verlaten
start - UU:MM A
stop - UU:MM A
of
Notities
1. Selecteer de tijd in 10 minuten intervals.
2. Druk op OFF om een getoonde tijd te wissen.
Opmerkingen:
DAGELIJKS
TIJD - - / - -
(1) De functie in de zwarte vakjes zijn alleen toegankelijk als de hoofdgebruikerscode wordt ingevoerd.
(2) Voer voor het jaar alleen de laatste twee cijfers in.
(3) Druk op
om het nummer, status en de naam van de eerste overbrugde zone weer te geven. Druk herhaalde malen op
om alle overbrugde zones weer te geven.
(4) Om "A" (AM) in te voeren drukt u op
(of één van de 3 toetsen erboven), om "P" (PM) in te voeren drukt u op
(of één van de 3
toetsen erboven).
(5) De menu’s OVERBRUGGEN/BEKIJK OVERBRUG/HERHAAL OVERBRUG zijn alleen toegankelijk als "handmatige overbrugging” door de
installateur is geselecteerd.
aan of uit gezet worden
(6) Bij de optie SPRAAK INSTELLEN," kan de gesproken teksten
Keyfobzenders inleren
Figuur 8 – Gebruikersopties menu schema
display verandert naar:
Keyfobzenders zijn draadloze meer-knops zenders
van het CodeSecure™ type. Acht gebruikers kunnen
keyfobzenders gebruiken om een betere, snellere en
veiligere
bediening
van
de
standaard
systeemfuncties uit te voeren. Uw systeem moet de
verschillende identificatiecodes (ID) van iedere
keyfob inleren om op de verzonden commando’s te
kunnen reageren.
Verzamel eerst alle keyfobzenders die u wilt inleren
en controleer dat ze allemaal voorzien zijn van
batterijen.
Doe het volgende om de keyfobzenders in te leren:
A. Nadat u de Hoofd Gebruikerscode heeft
ingevoerd (zie hierboven – Gebruikersopties
menu), drukt u (indien nodig herhaalde malen) op
de
knop totdat op het display het
volgende wordt weergegeven:
KEYFOB nr:
5
Het lege vakje rechts van het cijfer geeft aan dat
deze geheugen locatie nog vrij is.
LEER KEYFOB IN
B. Druk op
. Op het display verschijnt:
KEYFOB Nr:
_
C. Stel dat u keyfobzender 5 wilt inleren en dat
geheugen locatie 5 nog vrij is – er is nog geen
keyfob op ingeleerd – u drukt op toets <5>. Het
D-300622
25
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
D. Druk op
. Het display vraagt u nu
om met de gekozen keyfob een signaal te
versturen:
ZENDEN S.V.P.
E. Activeer een zending van de gekozen keyfob
door op één van de drukknoppen te drukken.
Hierna hoort u “de vrolijke melodie” (- - - –––) en
het display verandert naar:
KEYFOB Nr:
5
-Druk op
(6 7 8.....)
om verder te gaan
om
terug
te
gaan
-Druk op
<keyfob #>.
• Om terug te keren naar het hoofdmenu, druk
. Hierdoor verschijnt op het display:
op
<OK> = VERLATEN
U kunt nu een ander submenu in
gebruikersopties
menu
bekijken
door
of
DRUK
het
op
te drukken).
AUTO INSCH. JA
Als niet
tevreden druk
SCHAKELKLOK
U kunt nu een andere optie in het gebruikersopties
menu selecteren of het gebruikersopties menu
verlaten door op
te drukken. Als <OK> =
.
VERLATEN verschijnt - drukt u op
Inschakeltijd programmeren
Als u de hoofdgebruikerscode heeft ingevoerd (zie
hierboven - Het Gebruikersopties menu openen),
drukt u (indien nodig herhaaldelijk) op de knop:
totdat het display verschijnt:
AUTOM INSCH. TIJD
U gaat nu als volgt te werk:
De Keyfob wissen
Keyfob nr.
<OFF> = WISSEN
. Het display verandert naar:
5
U ziet dat het donkere vakje rechts van het cijfer TOTAAL
is. Dit betekent dat u nu een nieuwe zender kunt inleren.
U kunt de vrijgekomen zone of de geheugenlocatie ook
vrij laten en het hoofdmenu verlaten.
Automatisch inschakelen optie
U kunt zelf bepalen dat het systeem automatisch op
26
[tijd
cijfers] (bijv.
12:55 A)
INSCH.TIJD 12:55 A
INSCH.TIJD 12:55 A
AUTOM INSCH. TIJD
5
. Het display verandert
Keyfob nr.
RESULTAAT DISPLAY
INSCH.TIJD _ _ : _ _ A
Voordat een keyfob op een bezette locatie ingeleerd
kunnen worden, moeten deze locaties eerst gewist
worden (de ingeleerde ID-code moet gewist worden).
Doe het volgende om een bestaande ID te wissen:
A. Selecteer de geheugen locatie zoals in de vorige
paragraaf is beschreven, stappen A-C. Stel dat u
bijvoorbeeld keyfob nr. 5 heeft gekozen geeft
display weer:
C. Druk op
Schakelklok uitschakelen
AUTO INSCH. NEE
DRUK
B. Druk op
naar:
RESULTAAT DISPLAY
(als dit de huidige optie is)
Het donkere vakje rechts geeft aan dat de
gekozen Keyfob ingeleerd is als Keyfob nr. 5.
Opmerking: as deze keyfob zender reeds op
een andere locatie geprogrammeerd staat, zal
“de vrolijke melodie” tweemaal klinken.
F. U kunt nu verschillende kanten op:
• Indien u nog een keyfob zender wilt inleren,
selecteert u het gewenste: -
-Druk op
(4 3 2.....)
een bepaalde tijd inschakelt.
Als u de hoofdgebruikerscode heeft ingevoerd drukt
u op
totdat de SCHAKELKLOK optie
wordt weergegeven.
U gaat nu als volgt te werk:
Opmerkingen:
1. Voor de 12u/24u tijdsformaat selectie, verwijzen wij
u naar onderstaande Tijdinstelling en Tijdformaat.
2. Druk op " " om A (AM) in te voeren, of druk op
"#" om P (PM) in te voeren.
De IN/UIT toon optie
U kunt zelf bepalen of het systeem kortstondig het
sirenegeluid zal activeren (of niet) met een
hard/middel/laag volume sirenegeluid (1 pieptoon) en
uitschakelen (2 pieptonen) tijdens in- en uitschakeling.
Deze functie werkt alleen als er wordt in- of
uitgeschakeld d.m.v. een keyfob handzender.
D-300622
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
Als u de hoofdgebruikerscode heeft ingevoerd (zie
hierboven - Het Gebruikersopties menu openen),
drukt u (indien nodig herhaaldelijk) op de knop
en ga naar:
B. Als 24u formaat gewenst is vervolgt u met:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
12 UURS KLOK
IN/UIT TOON
U gaat nu als volgt te werk:
DRUK
24 UURS KLOK
RESULTAAT DISPLAY
TOON UIT
(als dit de huidige optie is)
Als niet tevredenTOON ZACHT
TIJD
[tijd
cijfers] (bijv.
19:55)
Als niet tevredenTOON MIDDEL
Als niet tevredenTOON HARD
Als wel tevredenTOON HARD
U kunt nu een andere optie in het gebruikersopties
menu selecteren of het gebruikersopties menu verlaten
door op
te drukken. Als "<OK> =
.
VERLATEN" verschijnt - drukt u op
DRUK
12 UURS KLOK
(tijd
cijfers] (bijv.
12:55A)
TIJD
__:__A
TIJD
12:55A
TIJD
HH:MM A
Opmerking: om “A” in te voeren- drukt u op [ ], om
“P” in te voeren - drukt u op [#].
D-300622
19:55
TIJD
19:55
Datum en Datumformaat instellen
Als u de hoofdgebruikerscode heeft ingevoerd (zie
hierboven - Het Gebruikersopties menu openen),
drukt u op
knop (indien nodig
herhaaldelijk) totdat op het display verschijnt
DATUM INSTELLEN
U gaat nu als volgt te werk:
DRUK
RESULTAAT DISPLAY
DATUM MM/DD/JJJJ
Als niet
tevreden druk
DATUM DD/MM/JJJJ
DATUM _ _ / _ _ /_ _ _ _
RESULTAAT DISPLAY
(als dit de huidige optie is)
TIJD
U kunt nu een andere optie in het gebruikersopties
menu selecteren of het gebruikersopties menu
verlaten door op
te drukken. Als "<OK> =
.
VERLATEN" verschijnt - drukt u op
Tijd en Tijdformaat instellen
Als u de hoofdgebruiker code heeft ingevoerd (zie
Het Gebruikersopties menu openen, hierboven),
drukt u op
totdat op het display
verschijnt:
TIJD INSTELLEN
A. Als 12u formaat is gewenst vervolgt u met:
__:__
[Datum
invoeren] (bijv.
01/01/2007)
DATUM 01/01/2007
DATUM 01/01/2007
DATUM DD/MM/JJJJ
U kunt nu een andere optie in het gebruikersopties
menu selecteren of het gebruikersopties menu
verlaten door op
te klikken. Als <OK> =
.
VERLATEN verschijnt - drukt u op
27
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
Monteurmode
Als de functie MONTEURMODE is ingeschakeld
door de systeem installateur, kan de installateur het
INSTALLATIEMODE alleen bereiken via de
GEBRUIKERSOPTIES menu. Dit betekent dat de
systeem
installateur
de
INSTALLATIEMODE
(beschreven in de installatie handleiding) alleen kan
openen met permissie (d.m.v. de gebruikerscode)
van de gebruiker.
28
D-300622
HET LOGBOEK BEKIJKEN
6. Het logboek bekijken
Logboek beschrijving
Alle gebeurtenissen worden opgeslagen in een
logboek dat tot 100 gebeurtenissen kan bewaren. U
kunt dit logboek bekijken en eventueel hieruit uw
conclusies trekken.
Als het logboek helemaal vol is (het aantal
geregistreerde gebeurtenissen heeft de 100 bereikt)
zal het nieuwe gebeurtenissen accepteren en - wordt
de oudste gewist als een nieuwe wordt opgeslagen.
Bij elke gebeurtenis wordt ook de datum en tijd
opgeslagen. Wanneer u het logboek bekijkt, worden
de gebeurtenissen in chronologische volgorde, van
nieuw naar oud, getoond.
TOETS CODE: _ _ _ _
(Voer 4-cijferige
hoofdgebruikerscode in)
GEHEUGEN
Laatste gebeurtenis
Voorlaatste gebeurtenis
Door ruimtegebrek in het display wordt eerst de
gebeurtenisbeschrijving getoond, daarna de datum en
tijd. De twee displays worden afwisselend getoond
totdat u op
drukt om naar een oudere
gebeurtenis te gaan, of totdat de 4-minuten durende
time-out “geen actie” het systeem naar de normale
operatiemodus terugbrengt.
Het logboek kan worden bekeken door op de
sterretjes ( ) toets te klikken en daarna uw
hoofdgebruikerscode in te voeren.
Als u een overzicht wilt krijgen hoe u het logboek
kunt gebruiken, verwijzen wij u naar Figuur 9. Het
schema kan mogelijk dienst doen als uw gids
voor het gebruik van het logboek, i.p.v. dat u de
geschreven stap-voor-stap procedure volgt.
WIS GEHEUGEN
<OK> = UIT MODE
Attentie: het systeem staat
niet toe dat u het logboek
wist. Alleen de installator
kan deze functie bekijken
en uitvoeren.
(Terug naar het
normale menu)
Oudste gebeurtenis
Figuur 9. Het logboek gebruiken
Het geheugen bekijken
Om het geheugen van het logboek te bekijken gaat u
als volgt te werk:
A. Als het systeem in de gewone bedrijfsmodus is,
klikt u op de sterretjes ( ) toets. Het display
verandert naar:
De twee displays verschijnen afwisselend totdat u
op
drukt om de volgende
gebeurtenis te bekijken, of totdat het logboek
times-out (4 minuten).
D. Druk zo vaak als nodig op
om alle
gebeurtenissen die u wilt zien te bekijken.
TOETS CODE: _ _ _ _
B. Voer de hoofdgebruikerscode in. Als de code
correct is zal de “vrolijke melodie“ klinken en op
het display verschijnt:
Om het logboek te bekijken:
-
GEHEUGEN
Druk op
of
op het
log. Het display geeft weer:
<OK> = VERLATEN
Belangrijk! Als er 5 keer een foute code is
ingevoerd wordt het toetsenbord voor 30
seconden geblokkeerd.
C. Druk op
. Op het display verschijnt
nu de laatste gebeurtenis. Als dit een alarm in
zone 13. is verschijnt het display:
-
Druk op
. Het
systeem gaat terug naar de
gewone werkmodus.
Z13 ALARM
En vervolgens:
09 / 02/ 99
D-300622
3:37 P
29
ONDERHOUD
7. Onderhoud
De back-up batterij vervangen
The PowerMax Express uses regular electrical
supply, but incorporates rechargeable backup 4.8V
battery pack to ensure its proper operation during a
power failure (see sticker on battery cover). After
power failure the battery is recharged to its full
capacity.
Upon receiving CPU LOW BATTERY trouble
message on your LCD display when there is no
power failure or immediately following a power
failure, this indicates a possible fault in the battery
that may require immediate battery replacement. You
should contact your installer to perform this service.
1
Battery
insertion
2
Battery connection
Figuur 10. Batterijvervanging
Batterijen in draadloze apparaten
vervangen
De draadloze detectoren die met uw systeem zijn
meegeleverd worden gevoed door hoge capaciteit
lithium batterijen die verschillende jaren meegaan,
afhankelijk van het aantal keren dat de detector wordt
geactiveerd.
Als de batterijspanning laag wordt zendt de detector
zelf een “lage batterijspanning” melding naar het
systeem. Het lage batterijspanning storingsbericht
wordt, samen met de zone-informatie weergegeven
(zie hoofdstuk 5 - Storingsinformatie bekijken).
30
De keyfobzenders voor de bediening van het
systeem worden gevoed door een alkaline batterij
die tenminste één jaar levensduur heeft als u niet
meer dan 10 keer per dag op een knop drukt.
Wanneer de batterij bijna leeg is zal het rode
indicatie LED bij transmissies gaan knipperen (i.p.v.
constant branden).
Zodra u voor het eerst een lage batterijmelding krijgt
duurt het nog even voordat de batterij daadwerkelijk
leeg is. U heeft gewoonlijk nog voldoende tijd
(ongeveer 30 dagen) om nieuwe batterijen te
plaatsen, in deze tijd zijn zowel de detectoren als de
keyfobzender nog volledig operationeel. Aangeraden
wordt om niet te lang te wachten.
Gebruik uitsluitend de batterijen die gespecificeerd
zijn in de installatie instructies. Als u deze instructies
niet heeft raadpleeg dan uw installateur of vraag hem
om de batterijen te vervangen van het betreffende
apparaat.
Het draadloze bedieningspaneel wordt gevoed
door twee stuks 3V Lithium batterijen. Als de
batterijspanning laag is verschijnt op het logboek
display van de PowerMax Express bijvoorbeeld "C01
Lage Batterij" (dit betekend dat er een lage
batterijspanning conditie in het de draadloze
bedieningspaneel #01 is). Om de batterijen zelf te
vervangen verwijzen wij u naar de handleiding van
de MKP-150.
Nadat de batterijen zijn vervangen wordt er een
batterij herstel melding naar het systeem gestuurd en
verdwijnt de “lage batterijspanning” melding.
Periodiek testen
Alle componenten in uw systeem zijn zo
onderhoudsvrij mogelijk ontworpen. Het wordt wel
aangeraden om tenminste eens per maand een
“looptest” uit te voeren en ook na alarm te
controleren dat alle detectoren correct functioneren.
Volg de aanwijzingen in hoofdstuk 6 - Een looptest
uitvoeren. Indien hier problemen ontdekt worden
neem dan contact op met uw installateur.
Het systeem schoonmaken
Het systeem kan in de loop der tijd vuil en stoffig
worden. Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend
een zachte vochtige doek met een mild
schoonmaakmiddel en water en maak het droog na
het schoonmaken.
Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen.
Oplosmiddelen zoals kerosine, aceton of thinner
zullen de buitenkant en het transparante display
beschadigen.
D-300622
PERFORMANCE LIMITS
8. Prestaties
Hoewel het alarm- en bewakingsysteem dat u heeft
aangekocht zeer betrouwbaar is sluit dit het risico
van diefstal en brand niet uit. Zelfs de meest
geavanceerde systemen kunnen buiten werking
worden gesteld of soms geen alarm doorgeven.
Hieronder volgen enkele redenen:
Slecht onderhoud: als het systeem een lange tijd
zonder te testen wordt gebruikt, kan het zijn dat
belangrijke onderdelen zoals een detector of een
sirene kan uitvallen zonder aanwijsbare tekenen. Als
een lage batterijspanning melding wordt genegeerd
kan het zijn dat er geen stroom back-up is om het
systeem operationeel te houden bij een eventuele
stroomuitval.
Stroomuitval: als u lange tijd van huis bent, kan het
gebeuren dat de stroom een lange tijd uit is gevallen
(een aardlekschakelaar die ingrijpt waardoor de
stroom uitvalt). In een dergelijk geval zal het
alarmsysteem zijn voeding van de back-up batterijen
krijgen totdat de reserve voeding op is waarna het
pand onbeveiligd is.
Telefoonlijn storing: telefoonlijnen kunnen worden
afgesloten of door kortsluiting uitvallen. Als de
telefoonlijn is "uitgevallen" kan uw alarmsysteem
geen gebeurtenissen meer naar de meldkamer of
privé telefoonnummers melden.
D-300622
Sirenes kunnen mogelijk vaste slapers niet
wekken: als sirenes buiten of ver van de
slaapkamers zijn geplaatst kan het zijn dat mensen
die vast slapen (bijv. achter gesloten deuren in het
beveiligde gebied of in nabijgelegen gebouwen) niet
wakker worden van het geluid.
Het systeem wordt soms buiten werking gesteld:
met voldoende technische kennis kunnen indringers
manieren vinden om verschillende detectoren of
waarschuwingsapparaten buiten werking te stellen.
Indringers kunnen ook door niet beveiligde
openingen of daklichten binnentreden, of zelfs op
onvoorspelbare locaties binnendringen.
Rookdetectors zijn beperkt: in vele gevallen
melden rookdetectors te laat omdat het vuur op een
andere etage in het pand of te ver van de rookmelder
begon.
Door
bovenstaande
voorbeelden
wordt
voldoende bewezen dat zelfs met een correct
geïnstalleerd alarm systeem het wel degelijk
nodig is om een levens en eigendomsverzekering
af te sluiten. Gebruikers moeten ook hun
alarmsystemen op regelmatige tijden testen om
er zeker van te zijn dat defecten worden
gedetecteerd voordat er een alarmsituatie is.
31
BIJLAGE
BIJLAGE A. WOORDENLIJST
Hieronder is een alfabetische woordenlijst. Iedere
term die in het cursieve lettertype is weergegeven
kan apart worden nagegaan.
Alarm: er zijn 2 soorten alarmen:
Luid alarm – de interne en externe sirenes loeien en
het systeem rapporteert telefonisch de gebeurtenis.
Stil alarm - de sirenes loeien niet, maar het systeem
rapporteert wel telefonisch de gebeurtenis.
Een alarm wordt veroorzaakt door:
• Een beweging die door een bewegingsdetector is
gedetecteerd
• Een statusverandering die door een magneet
contact detector is gedetecteerd – een gesloten
raam of deur wordt geopend
• Rook wordt gedetecteerd door een rookmelder
• Er is sabotage aan één van de detectors
• Tegelijkertijd op twee noodknoppen te drukken
(paniek)
Alarmvertraging: als een alarm afgaat wordt eerst
gedurende een geprogrammeerd periode de interne
buzzer geactiveerd die als alarmvertraging door de
installateur is ingesteld. Als u per ongeluk een alarm
veroorzaakt, kunt u het systeem binnen de
alarmvertraging uitschakelen voordat de sirenes
gaan luiden en het alarm wordt doorgemeld.
Bewegingsdetector (draadloos): een passief
infrarood bewegingsmelder en een draadloze
PowerCode zender in samen in één behuizing.
Nadat beweging is gedetecteerd, verzend de
detector zijn ID code, een “alarmsignaal” en
eventueel statussignalen naar de PowerMax Pro.
Nadat de bewegingsmelder een melding heeft
verstuurd zal de melder in een zogenoemde
slaapstand vallen voor 2 minuten, dit om de batterijen
te besparen. Zodra de 2 minuten voorbij zijn is de
bewegingsmelder weer gereed om een nieuwe
melding te detecteren.
DEEL: deze alarmsituatie wordt gebruikt als de
bewoners in het beveiligde pand aanwezig zijn. Een
klassiek voorbeeld is bijv. als de familie gaat slapen.
Met de DEEL inschakeling zijn omtrekzones
beveiligd maar de interieur zones niet. Hierdoor
worden bewegingen in de interieur zones door het
systeem genegeerd, maar de verstoring van een
omtrekzone zal alarm slaan.
Deurbelzones: hiermee kunt u activiteiten in het
beveiligde gebied nagaan als het alarmsysteem in de
uitgeschakelde status is. Als een deurbelzone wordt
“verstoord” is een deurbelgeluid of de zonenaam via
de speaker van de PowerMax Express te horen. De
deurbel gaat niet af als de zone weer herstelt (terug
gaat naar de normale status). Bewoners kunnen
32
deze functie gebruiken om bezoek aan te kondigen
of om op de kinderen te letten. Bedrijven kunnen
deze optie gebruiken als klanten het bedrijf
binnenkomen of als personeel beperkte gebieden
betreden.
Opmerking: uw installateur zal nooit een 24-uur
zone of een brandzone als deurbelzone instellen,
daar beide zonetypes al een alarm doen afgaan als
het systeem in de uitgeschakelde status is.
Hoewel er meerdere zones als deurbelzones
ingesteld kunnen worden, kunt u de deurbelfunctie
ook inschakelen of uitschakelen.
Direct: u kunt het systeem programmeren op
TOTAAL-DIRECT of DEEL-DIRECT, hierdoor
annuleert u
de inloopvertraging voor alle
vertragingszones tijdens één inschakelingsperiode.
U kunt bijvoorbeeld het systeem in de DEELDIRECT modus inschakelen en in het beveiligde
gebied blijven. Uw alarmsysteem is direct actief en
kent geen inloopvertraging. Dit is handig als u niet
verwacht dat er iemand onverwachts binnenkomt
terwijl het systeem is geactiveerd. Bij binnenkomst
door de voordeur zal er direct een alarm veroorzaakt
worden. Om het systeem uit te schakelen zonder
een alarm te veroorzaken, gebruikt u uw
keyfobzender of bedieningspaneel (dat gewoonlijk
toegankelijk is zonder dat een omtrekzone wordt
verstoord).
Doormelding : u als eigenaar kan ervoor kiezen om
de PowerMax Express door te laten melden naar een
professionele meldkamer of een familierelatie/vriend
die er voor zorgt dat er op uw beveiligde pand wordt
gelet tijdens de afwezigheid van de bewoners. Het
systeem rapporteert telefonische meldingen naar één
of beide partijen.
Gebruikerscodes: de PowerMax Express is
ontworpen om uw opdrachten uit te voeren,
aangenomen dat zij eerst door een geldige
gebruikerscode worden voorafgegaan. Onbevoegde
personen die deze code niet kennen en die proberen
om het systeem uit te schakelen zullen hierin niet
slagen. Er zijn echter bepaalde handelingen die
zonder een gebruikerscode kunnen worden
uitgevoerd daar zij niet het veiligheidsniveau van het
alarmsysteem in gevaar brengen.
Geen alarmzone: uw installateur kan ook zones
toewijzen die niet voor alarm bestemd zijn. Een
bewegingsmelder die in een donkere trap is
geïnstalleerd kan bijvoorbeeld automatisch het licht
aandoen als iemand deze donkere trap oploopt. Een
ander voorbeeld is een miniatuur draadloze zender,
gekoppeld
aan
een
zone
die
het
openingsmechanisme van een hek bediend.
D-300622
BIJLAGE
Geforceerde inschakeling: als één van de zones
open is, kan het alarmsysteem niet worden
ingeschakeld. Een manier om dit probleem op te
lossen is de oorzaak van de zonestoring te vinden en
op te lossen (deuren en ramen sluiten). Een andere
manier om dit op te lossen is een geforceerde
inschakeling – een inschakeling met automatische
overbrugging van zones die nog steeds open zijn.
Overbrugde zones zijn niet actief tijdens de
inschakelingperiode. Zelfs als zij zijn hersteld naar
normaal (gesloten), overbrugde zones blijven niet
actief totdat het systeem weer is uitgeschakeld.
Toestemming voor “geforceerd inschakelen” wordt
door de installateur geprogrammeerd.
Herstel: als een detector van de alarmstatus naar de
gewone stand-by status overgaat is hij “hersteld”.
Een bewegingsdetector herstelt automatisch nadat
een beweging is gedetecteerd en is gelijk weer in
staat om te detecteren. Deze vorm van “herstel”
wordt niet gerapporteerd naar meldkamer,
Een magneetcontact herstelt alleen als de beveiligde
deur of het beveiligde raam weer wordt gesloten.
Deze vorm van “herstel” wordt wel gerapporteerd
naar de meldkamer.
Inschakelen: het alarmsysteem inschakelen is een
actie waarna een alarm afgaat als een zone wordt
“gestoord” door een beweging of bij het openen van
een deur of raam. Het systeem kan zijn ingeschakeld
in verschillende modi (zie TOTAAL, DEEL, DIRECT
en KINDZENDER).
KINDZENDER: de KINDZENDER modus is een
speciale inschakelmodus waarin "KINDZENDER
gebruikers" een bericht genereren naar een telefoon
of een pieper als zij het systeem uitschakelen.
Als bijvoorbeeld ouders die zeker willen zijn dat hun
kind uit school is teruggekomen en het systeem heeft
uitgeschakeld. KINDZENDER inschakeling is alleen
mogelijk als het systeem in de TOTAAL modus is
ingeschakeld.
Magneetcontact (draadloos): een magnetisch
aangestuurde schakelaar en een draadloze
PowerCode zender in één behuizing. De detector
wordt op deuren en ramen gemonteerd om
veranderingen te detecteren (van gesloten naar open
en omgekeerd). Nadat is gedetecteerd dat een deur
of raam open staat verzend de detector zijn ID code,
een “alarmsignaal” en eventueel statussignalen naar
de PowerMax Pro. Als het alarmsysteem niet is
ingeschakeld zal deze het als een “niet gereed voor
inschakeling”
beschouwen
totdat
het
een
“herstelmelding” (gesloten) van dezelfde detector
krijgt.
D-300622
Open zone: een zone die in staat van alarm is (dit
kan zijn veroorzaakt door een open raam of deur of
door een beweging in het bereik van een
bewegingsmelder). Een open zone wordt als “niet
veilig” beschouwd.
Rookmelder (draadloos): een gewone rookmelder
en een draadloze PowerCode zender in één behuizing.
Nadat rook is gedetecteerd, verzend de rookmelder
zijn ID code, een alarmsignaal en meerdere status
signalen naar de PowerMax Pro. Daar de rookmelder
aan een speciale brandzone is gekoppeld, wordt een
brandalarm geslagen.
Snel inschakelen: inschakeling zonder een
gebruikerscode. Het systeem vraagt niet naar uw
gebruikerscode als u één van de inschakelknoppen
indrukt op de PowerMax Pro. Toestemming om deze
inschakelingmethode te gebruiken wordt door de
installateur gegeven of geweigerd bij het
programmeren van het systeem.
Systeem: het systeem is een elektronische
schakelkast met een microprocessor die het
alarmsysteem aanstuurt. Het verzamelt informatie
van verschillende detectoren, verwerkt deze en zal
op verschillende manieren hierop reageren. Het
bevat ook de gebruikersinterface - bedieningspaneel,
het numerieke toetsenpaneel, display, sirene,
microfoon en speaker.
TOTAAL: dit alarmtype wordt ingeschakeld als er
niemand in het beveiligde gebied is. Alle zones,
interieur en omtrek zijn beveiligd.
Uitschakelen:
het
tegenovergestelde
van
inschakelen – een actie waarbij het systeem naar de
normale stand-by status wordt gebracht. In deze
status kunnen alleen een brand en 24-uur zones een
alarm activeren als deze worden verstoord, maar
een “paniek alarm” kan ook een alarm veroorzaken.
Zone: een zone is een gebied in het beveiligde pand
dat onder toezicht van een specifieke detector staat.
Tijdens programmering, stelt de installateur het
systeem in staat om de ID codes van de detectors te
leren en deze naar een gewenste zone te koppelen.
Daar de zone wordt onderscheiden volgens het
nummer en de naam, kan het systeem de zonestatus
aan de gebruiker rapporteren. Direct en vertraagde
zones worden alleen “bewaakt” als het systeem is
ingeschakeld, andere (24-uurs) zones worden altijd
“bewaakt” ongeacht of het systeem wel of niet
ingeschakeld is.
33
APPENDICES
BIJLAGE B . BRAND EVACUATIEPLAN
Vuur kan snel in uw huis verspreiden waardoor u
weinig tijd heeft om veilig te ontsnappen. Een veilige
ontsnapping kan worden bereikt door een vroege
waarschuwing door rookmelders en een vooraf
gepland brand/evacuatieplan – een plan dat
iedereen in uw familie kent en dat ook meerdere
malen is geoefend.
• Maak samen met alle bewoners van uw huis een
evacuatieplan.
• Maak een plattegrond van uw huis waarbij twee
manieren worden gevonden om uit iedere kamer
te ontsnappen, inclusief ramen. Vergeet niet om
de locatie van iedere rookdetector aan te geven.
Test periodiek alle rookmelders (door een
gekwalificeerd installateur) om er zeker van te
zijn dat zij in goede staat zijn. Vervang de
batterijen op tijd.
• Zorg ervoor dat iedereen het evacuatieplan
begrijpt en het geluid van het brandalarm
herkent. Wees er zeker van dat iedereen de
ontsnappingsroutes kent en dat deuren en ramen
gemakkelijk kunnen worden geopend.
•
•
34
•
•
•
•
Stel een ontmoetingspunt vast buiten het pand,
waar iedereen bij elkaar komt nadat zij uit het
pand zijn ontsnapt. Ga eerst naar buiten en bel
vervolgens om hulp. Betreed het pand niet meer
totdat de brandweer dit toestaat.
Laat iedereen het telefoonnummer van de
brandweer uit zijn hoofd leren, zodat iedereen
van het gezin dit kan bellen vanaf een mobiele
telefoon of een naburig huis.
Wees ten alle tijden voorbereid op brandgevaar:
als een brandalarm afgaat, verlaat u gelijk het
pand en laat de brandweer zijn taak doen!
Leer het evacuatieplan van het flatgebouw
waarin u woont kennen. In geval van brand
gebruikt u het trappenhuis en nooit de lift.
Breng uw bezoekers op de hoogte van het
evacuatieplan. Als u andere familieleden of vrienden
bezoekt, informeer dan ook naar hun evacuatieplan.
Als zij geen evacuatieplan hebben kunt u ze
aanbieden om er samen één te maken. Dit is
bijzonder belangrijk als kinderen slaappartijtjes
hebben bij vriendjes.
Controleer dat ramen en deuren met
veiligheidsgrendels een eenvoudig te bedienen
openingsmechanisme aan de binnenkant hebben,
zodat zij onmiddellijk bij een noodgeval kunnen
worden geopend. Snel te openen mechanismen
zullen uw veiligheid niet in de waagschaal stellen,
maar vergroten uw kansen op een veilige
evacuatie bij een brand.
Oefen de evacuatie tenminste twee keer per jaar,
terwijl iedereen hierbij aanwezig is – incl.
kinderen en grootouders. Aanbevolen wordt dat
kinderen eerst bekend raken met een
brandoefening, voordat zij onverwacht ‘s nachts
hiervoor worden wakker gemaakt. Het is
belangrijk om te oefenen en niet om ze te
beangstigen, het is daarom net zo effectief om
kinderen, voordat zij naar bed gaan, te vertellen
dat er vannacht een brandoefening wordt
gehouden,
als
bij
een
onverwachte
brandoefening. Als kinderen of andere personen
niet gelijk wakker worden bij een brandalarm, of
als er kinderen of familieleden zijn met
bewegingsbeperkingen, is het noodzakelijk dat
iemand aangewezen wordt om ze bij te staan bij
een brandoefening en bij een noodsituatie.
D-300622
FCC verklaring
Het 315 MHz model van dit apparaat voldoet aan
deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is
onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke verhindering
veroorzaken en (2) Dit apparaat moet elke
verhindering accepteren, ook die verhindering die
een ongewenst effect kan veroorzaken.
De digitale circuits van deze apparatuur zijn getest
en in overeenstemming bevonden met de
beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse
B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze
grenswaarden dienen om een redelijke bescherming
te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere
installatie.
Door
deze
apparatuur
wordt
radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en
mogelijk uitgestraald en indien niet geïnstalleerd en
gebruikt volgens de instructies, zou het schadelijke
storing kunnen veroorzaken voor radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat in een bepaalde
installatie geen storing zal optreden. Mocht het
apparaat storing in radio- of televisieontvangst
veroorzaken, wat kan worden vastgesteld wanneer
de apparatuur uit en aan wordt gezet, dan kunt u met
de volgende maatregelen trachten de storing te
verhelpen:
– Verander de positie van de ontvangstantenne.
– Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat
verder bij elkaar vandaan.
– Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde
stopcontact als het ontvangende apparaat.
– Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tvtechnicus.
Bij 315 MHz voldoet dit product aan de FCC
vereisten.
W.E.E.E. recycling productdeclaratie
Neem contact op voor informatie over de recycling van dit product met het bedrijf waarvan u het hebt aangeschaft. Als u dit product niet
gebruikt en het niet ter reparatie aanbied, moet u het product retour zenden volgens de voorschriften van uw leverancier. Het is niet
toegestaan om dit product weg te gooien met het huisafval.
Regelement 2002/96/EC Electrische en electronische apparatuur afval.
VISONIC
LTD.
P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAËL. TELEFOON: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788
(ISRAEL):
VISONIC INC. (U.S.A.):
65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. TELEFOON: (860) 243-0833,
VISONIC LTD. (UK):
7 COPPERHOUSE
(800) 223-0020 FAX: (860) 242-8094
COURT, CALDECOTTE, MILTON
KEYNES. MK7 8NL. TEL: (0870) 7300800
FAX: (0870) 7300801
INTERNET:
D-300622
www.visonic.com
35
Download PDF

advertising