Sharkoon | USB LANPORT 400 | USB LANPORT 100 / 400

POLSKI
USB LANPORT 100 / 400
Podreczniki
ppolski
USB LANPORT 100 / 400
1. Właściwości
2. Części i akcesoria
3. Widok urządzenia
4. Wprowadzenie
4.1 Instalacja sprzętu
4.2 Instalacja oprogramowania (na przykład Windows)
5. Interfejs użytkownika
5.1 Pasek menu interfejsu użytkownika
5.1.1 Menu File (Plik)
5.1.1.1 Podmenu Setting (Ustawienie)
5.1.1.2 Zakończenie działania programu (Pozycja Quit (Wyjście))
5.1.2 Menu View (Widok)
5.1.3 Menu Help (Pomoc)
5.2 Menu kontekstowe
5.2.1 Menu kontekstowe serwera USB
5.2.1.1 Backup Firmware (Kopia zapasowa Firmware)
5.2.1.2 Update Firmware (Aktualizacja Firmware)
5.2.1.3 Change Password (Zmień hasło)
5.2.1.4 Restart Server (Ponowne uruchomienie serwera)
5.2.2 Menu kontekstowe urządzeń USB
6. Konfiguracja przez interfejs sieci web
6.1 Device Status (Stan urządzenia)
6.2 Network (Sieć)
6.3 Reset Device (Resetowanie urządzenia)
6.4 Factory Default (Domyślne ustawienia fabryczne)
6.5 Firmware Update (Aktualizacja firmware)
6.6 Password Change (Zmiana hasła)
7. Ważne uwagi
8. Przykład użycia (Windows XP)
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
Spis treści
Szanowny kliencie!
Życzymy miłego korzystania z tego produktu!
SHARKOON Technologies GmbH
1. Właściwości
•
•
•
•
•
•
•
1-portowy serwer USB (USB LANPort 100) lub 4-portowy serwer USB (USB LANPort 400)
Allows connecting any USB device to a LAN
Suitable for any USB devices (e.g. USB sticks, USB printers, external hard
disk drives etc.)
Zewnętrzne interfejsy (USB LANPort 100): 1x USB2.0, 1x LAN (RJ-45)
Zewnętrzne interfejsy (USB LANPort 400): 4x USB2.0, 1x LAN (RJ-45)
Compact design
Power LED and reset button
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu SHARKOON.
Aby produkt służył długo i zapewniał pełne korzyści zalecamy przeczytanie
całego podręcznika.
POLSKI
2. Części i akcesoria
A
B
C
D
•
•
•
•
USB LANPort (A)
Adapter zasilania (B)
Patch kabel (C)
Narzędziowy dysk CD z oprogramowaniem i rozszerzonym podręcznikiem
(PDF / D)
USB LANPORT 100 / 400
USB LANPort 100
B
POLSKI
3. Widok urządzenia
USB LANPort 400
A
C
D
A
B
E
E D
B
A
E
A
B
D C
D C
E
A
B
C
D
E
–
–
–
–
–
Złącze sieciowe (RJ-45)
Złącze zasilania (5 V / prąd stały)
Przycisk Reset
Dioda LED zasilania
Złącze(a) USB
USB LANPORT 100 / 400
4.1 Instalacja sprzętu
1. 2. Podłącz dostarczony patch kabel do złącza sieciowego USB LANPort i
do wolnego złącza sieciowego przełącznika/huba/routera/komputera PC
lub podobnego urządzenia.
Podłącz dostarczony adapter zasilania do USB LANPort i do gniazdka
ściennego. Urządzenie zostanie uruchomione automatycznie.
4.2 Instalacja oprogramowania (na przykład
Windows)
1. 2. 3. 4. 5. Włóż do napędu CD/DVD dostarczony narzędziowy dysk CD.
Użyj programu Windows Explorer do otwarcia katalogu włożonego
narzędziowego dysku CD.
Kliknij dwukrotnie (lewy przycisk myszy) “Setup.exe”. Nastąpi uruchomienie instalacji.
Wykonaj instrukcje kreatora instalacji.
Pojawi się polecenie ponownego uruchomienia komputera PC w celu
dokończenia instalacji. Potwierdź ponowne uruchomienie.
Po pomyślnym ponownym uruchomieniu systemu, na pulpicie pojawi się
następująca ikona:
Kliknij dwukrotnie (lewy przycisk myszy) tę ikonę, aby uruchomić oprogramowanie.
Uwaga:
Oprogramowanie serwera będzie trzeba zainstalować na każdym komputerze PC z którego realizowany będzie dostęp do USB LANPort.
6. Podłącz urządzenie(a) USB do portu(w) USB urządzenia USB LANPort.
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
4. Wprowadzenie
POLSKI
5. Interfejs użytkownika
Najpierw ustaw wymagany język interfejsu użytkownika:
File (Plik) > Setting (Ustawienia) > Languages (Języki):
A
B
D
A –
B –
C –
D –
E –
F –
E
C
F
Pasek menu zawiera pozycje “File” (Plik), “View” (Widok) i “Help”
(Pomoc)
Serwer USB z odpowiednim adresem IP
Urządzenie USB podłączone do serwera USB (na przykład klucz
USB). Zielona ikona = urządzenie dostępne, czerwona ikona =
urządzenie niedostępne
Przycisk “Search” (Szukaj): kliknięcie tego przycisku (lewy przycisk
myszy), umożliwia rozpoczęcie wyszukiwania urządzeń podłączonych
do serwera USB
Przycisk “Config” (Konfiguracja) (wyświetlany wyłącznie po wybraniu
serwera USB): kliknięcie tego przycisku lewym przyciskiem myszy,
otwiera interfejs sieci web serwera USB
Przycisk “Connect” (Połącz) (wyświetlany wyłącznie po wybraniu
podłączonego urządzenia USB): kliknięcie tego przycisku lewym
przyciskiem myszy umożliwia wybór urządzenia USB i zablokowanie
go dla innych użytkowników
USB LANPORT 100 / 400
5.1 Pasek menu interfejsu użytkownika
5.1.1 Menu File (Plik)
Menu Plik udostępnia opcję podmenu “Setting” (Ustawienie) i pozycję “Quit”
(Wyjście).
5.1.1.1 Podmenu Setting (Ustawienie)
Podmenu Ustawienie zawiera pozycje “Polling Interval” (Odstęp czasu
rozsyłania) oraz “Receive Disconnect Request” (Odbiór żądania rozłączenia)
oraz podmenu “Languages” (Języki)
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
Uwaga:
Oprogramowanie automatycznie wykryje podłączony serwer USB i powiązane
urządzenia. Co więcej, serwer USB obsługuje automatyczny I ręczny przydział
adresów IP; domyślnie wybierany jest automatyczny przydział adresów poprzez DHCP.
Aby uniknąć w trakcie procesu instalacji pytań firewalla należy zapewnić
wcześniej dostęp serwera USB do odpowiednich zasobów sieciowych.
2. Pozycja “Polling Interval” (Odstęp czasu rozsyłania):
Pozycja ta umożliwia zdefiniowanie, czy oraz – jeśli tak – w jakim
odstępie czasu, serwer USB będzie rozsyłał informacje o stanie
podłączonego urządzenia(ń) USB.
Po wybraniu tej pozycji menu, nastąpi otwarcie następującego okna:
Wprowadź “0”, aby wyłączyć tę funkcję.
Wprowadź dowolną wartość > 20 sekund, aby uaktywnić tę funkcję i
ustawić odstęp czasu.
3. Pozycja “Receive Disconnect Request” (Odbiór żądania rozłączenia):
Gdy urządzenie jest już używane przez użytkownika A, a użytkownik B
chce uzyskać równoległy dostęp do urządzenia, może wysłać do B
następujące żądanie:
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
1. Podmenu “Languages” (Języki):
W menu podręcznym należy wybrać wymagany język dla interfejsu
użytkownika.
POLSKI
W tym miejscu można włączyć/wyłączyć odbiór tego automatycznego żądania.
5.1.1.2 Zakończenie działania programu (Pozycja Quit (Wyjście))
Wybierz tę pozycję menu, aby opuścić program.
5.1.2 Menu View (Widok)
Menu widok oferuje alternatywne możliwości wyboru pozycji “Servers And Devices” (Serwery i urządzenia) oraz “Devices Only” (Tylko urządzenia).
1. Pozycja “Servers and Devices” (Serwery i urządzenia):
Wybierz tę opcję, aby wyświetlać serwer USB i urządzenia USB
podłączone w interfejsie użytkownika.
2. Pozycja “Devices Only” (Tylko urządzenia):
Po wybraniu tej opcji, interfejs użytkownika będzie pokazywał wyłącznie
podłączone urządzenia USB.
USB LANPORT 100 / 400
5.1.3 Menu Help (Pomoc)
POLSKI
Poprzez pozycję “About” (Informacje o), można uzyskać dostęp do niektórych
informacji o programach.
5.2 Menu kontekstowe
Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem pozycji serwera USB lub pozycji
urządzeń w interfejsie użytkownika, można uzyskać dostęp w zależności od
menu kontekstowego.
Menu kontekstowe urządzeń zależy od tego, czy urządzenie jest dostępne
(zielona ikona), czy zablokowane (czerwona ikona).
USB LANPORT 100 / 400
5.2.1 Menu kontekstowe serwera USB
POLSKI
A
B
C
D
E
A –
B –
C –
D –
E –
W tym miejscu należy wprowadzić nazwę serwera USB
Włączone DHCP (ręczne wyłączenie adresu IP) / wyłączenie DHCP
(ręczne włączenie adresu IP)
Definicja portu(w), automatycznie podłączanych podczas uruchamiania programu
“Set” (Ustaw) zapisuje zmiany, “Cancel” (Anuluj) odrzuca zmiany
Pozycje “Backup Firmware” (Kopia zapasowa firmware), “Update
Firmware” (Aktualizacja firmware), “Change Password” (Zmiana
hasła) i “Restart Server” (Uruchom ponownie serwer)
USB LANPORT 100 / 400
5.2.1.1 Backup Firmware (Kopia zapasowa Firmware)
5.2.1.2 Update Firmware (Aktualizacja Firmware)
Jeśli posiadana jest bardziej aktualna wersja firmware serwera USB, poprzez
tę pozycję można zaktualizować bieżącą wersję firmware. Poprzez “Browse”
(Przeglądaj) można wybrać lokalnie zapisaną wersję. “Submit” (Prześlij)
uruchamia, “Cancel” (Anuluj) kończy procedurę aktualizacji.
Bieżącą wersję firmware można uzyskać pod adresem www.sharkoon.com.
5.2.1.3 Change Password (Zmień hasło)
W oknie wprowadzania (patrz poniżej), można przydzielić nowe hasło.
Hasło to jest wymagane do konfiguracji różnych ustawień serwera USB.
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
Serwer USB oferuje możliwość wykonania kopii zapasowej firmware.
Pomocnicze okno (patrz poniżej) oferuje ścieżkę docelową pliku kopii zapasowej. Poprzez “Browse” (Przeglądaj) można zmienić domyślną ścieżkę.
“Submit” (Prześlij) uruchamia kopię zapasową, “Cancel” (Anuluj) powoduje
zakończenie działania.
POLSKI
5.2.1.4 Restart Server (Ponowne uruchomienie serwera)
Wybierz tę pozycję, by ponownie uruchomić serwer USB. Ponowne uruchomienie może być konieczne, gdy serwer nie odpowiada lub w przypadku
wystąpienia innych problemów.
Ponowne uruchomienie można także wymusić poprzez naciśnięcie przycisku
reset na urządzeniu.
5.2.2 The USB devices context menu (Menu kontekstowe
urządzeń USB)
1. Szczegółowe informacje wyświetlają informacje dotyczące podłączonych
urządzeń.
USB LANPORT 100 / 400
Ten element pojawia się wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest zablokowane (czerwona ikona).
6. Konfiguracja przez interfejs sieci web
1. 2. 3.
Uruchom oprogramowanie serwera USB poprzez dwukrotne kliknięcie
(lewy przycisk myszy) ikony programu.
Uruchom przeglądarkę.
Wprowadź adres IP serwera USB (bez “http://” or “www” z przodu) w
wierszu adresu przeglądarki. Adres IP przydzielony do serwera USB
znajduje się w interfejsie użytkownika oprogramowania serwera USB:
lub w menu kontekstowym serwera USB:
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
2. “Request Disconnect” (Żądanie rozłączenia) jest używane do wysyłania
komunikatów do bieżącego użytkownika zablokowanego urządzenia z
prośbą o odblokowanie urządzenia:
Alternatywnie, wybierz element serwer USB w interfejsie użytkownika i
kliknij “Config” (Konfiguracja):
4. Przeglądarka pokaże interfejs sieci web serwera USB.
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
6.1 Device Status (Stan urządzenia)
POLSKI
A
B
C
A –
B –
C –
Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję.
W tym obszarze wyświetlane są różne informacje dotyczące serwera
USB: Server Name (Nazwa serwera), Manufacturer (Producent),
Model, Firmware Version (Wersja firmware) oraz Server Up-Time
(Czas uruchomienia serwera)(czas od ostatniego uruchomienia
serwera).
W tym obszarze wyświetlane są różne informacje dotyczące
podłączonego urządzenia: Device Name (Nazwa urządzenia), Link
Status (Stan połączenia), Device Status (Stan urządzenia) oraz
Current User (Bieżący użytkownik).
USB LANPORT 100 / 400
6.2 Network (Sieć)
POLSKI
A
B
C
D
A –
B –
C –
D –
Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję.
W tym obszarze wyświetlany jest bieżący stan sieci: IP Setting
(Ustawienie IP) (automatyczne lub ręczne przydzielenie adresu IP),
IP Address (Adres IP) (adres IP przydzielony serwerowi), Subnet
Mask (Maska podsieci), MAC Address (Adres MAC) (adres MAC
serwera).
W tym obszarze można skonfigurować ustawienia sieci.
Poprzez “DHCP Setting” (Ustawienie DHCP), można zdefiniować,
czy adres sieciowy powinien być przydzielany automatycznie (Enable
(Włącz)) lub ręcznie (Disable (Wyłącz)).
Odpowiednie ręczne ustawienia należy wprowadzić do pól “IP
Address” (Adres IP) i “Subnet Mask” (Maska podsieci).
Poprzez “Server Name” (Nazwa serwera) można zdefiniować własną
nazwę serwera.
Aby zabezpieczyć ustawienia serwera przed niepożądanymi zmianami należy przydzielić “Password” (Hasło).
“Submit” (Prześlij) zapisuje zmiany, a “Clear” (Usuń) odrzuca zmiany.
USB LANPORT 100 / 400
6.3 Reset Device (Resetowanie urządzenia)
POLSKI
A
B
A – Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję.
B – Wykonaj a reset po wprowadzeniu przydzielonego hasła w polu
“Password” (Hasło) i potwierdź klikając przycisk “Submit” (Prześlij).
6.4 Factory Default (Domyślne ustawienia fabryczne)
A
B
A –
B –
Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję.
Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, wprowadź hasło w
polu “Password” (Hasło) i potwierdź klikając lewym przyciskiem
przycisk “Factory Default” (Domyślne ustawienia fabryczne).
USB LANPORT 100 / 400
6.5 Firmware Update (Aktualizacja firmware)
POLSKI
A
B
C
A –
B –
C –
Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję.
Aby wykonać aktualizację firmware, pobierz odpowiednie oprogramowanie z naszej strony sieci web i zapisz je lokalnie. Następnie
wprowadź odpowiednio hasło (patrz powyżej) w polu “Password”
(Hasło) i wybierz poprzez użycie funkcji “Search” (Szukaj) ścieżkę do
lokalnego pliku źródłowego aktualizacji.
“Submit” (Prześlij) potwierdza i rozpoczyna procedurę aktualizacji.
“Clear” (Usuń) usuwa akcję.
6.6 Password Change (Zmiana hasła)
A
B
USB LANPORT 100 / 400
Kliknij lewym przyciskiem łącze, aby wybrać odpowiednią pozycję.
W celu zmiany bieżącego hasła, wprowadź je do pola “Current Password” (Bieżące hasło), a następnie wprowadź nowo przydzielone
hasło w polu “New Password” (Nowe hasło). Potwierdź nowe hasło
wpisując je ponownie w polu “Confirm New Password” (Potwierdź
nowe hasło), kliknięcie lewym przyciskiem “Submit” (Prześlij) spowoduje dokończenie procedury.
7. Ważne uwagi
1. Po pomyślnej instalacji i skonfigurowaniu USB LANPort (zgodnie z
opisem powyżej) można podłączyć dowolne urządzenie USB do złącza(y)
USB tego urządzenia.
2. W każdym komputerze PC, który będzie miał dostęp USB LANPort do
należy zainstalować oprogramowanie serwera.
3. System operacyjny będzie traktował podłączone urządzenie USB, tak
jakby było bezpośrednio podłączone do komputera PC. Oznacza to, że
należy zainstalować w systemie potencjalne sterowniki (tj. sterowniki drukarek) (dalsze informacje znajdują się w podręcznikach odpowiednich urządzeń).
4. Ponieważ urządzenia będą obsługiwane, tak jak bezpośrednio podłączony
sprzęt, zaleca się usunięcie urządzeń pamięci USB (kluczy USB,
zewnętrznych dysków twardych, itd.) poprzez funkcję “Safely remove
hardware” (Bezpieczne usuwanie sprzętu), przed zakończeniem
połączenia, poprzez “Disconnect” (Rozłącz).
Oprogramowanie serwera wygeneruje także następującą uwagę:
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
A –
B –
Inne urządzenia USB, takie jak drukarki, skanery, itd., nie wymagają tej
czynności i można je odłączyć bezpośrednio.
5. Translacja USB do IP może powodować zmniejszanie szybkości transfe
ru, w porównaniu do oryginalnego działania urządzeń USB, co jest spowo
dowane względami technicznymi.
8. Przykład użycia (Windows XP)
Użytkownik A chce uzyskać dostęp w swoim komputerze desktop do klucza
USB, podłączonego bezpośrednio do USB LANPort.
W tym celu uruchamia on oprogramowanie serwera, wcześniej zainstalowane
w jego systemie.
Interfejs użytkownika oprogramowania serwera wyświetli serwer USB i
powiązane z nim urządzenie.
Zielona ikona oznacza, że urządzenie jest dostępne (rys. 1).
rys. 1
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
rys. 2
Użytkownik A ma teraz dostęp do klucza USB i może z niego korzystać, tak
jakby był bezpośrednio podłączony do jego komputera PC.
Użytkownik B także chce uzyskać dostęp do klucza USB, podłączonego do
USB LANPort. Także posiada zainstalowane już oprogramowanie serwera.
Interfejs użytkownika wyświetli serwer USB i powiązane z nim urządzenie.
Czerwona ikona oznacza, że urządzenie jest aktualnie używane i nie jest
dostępne, przycisk “Connect” (Połącz) jest wyświetlany w kolorze szarym
(rys. 3).
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
W celu dostępu do urządzenia A należy je wybrać (1 kliknięcie lewym przyciskiem), a następnie kliknąć (lewy przycisk myszy) przycisk “Connect
(Połącz)”.
System operacyjny zainstaluje wszystkie niezbędne sterowniki, po czym klucz
USB będzie pokazywany, jako urządzenie wymienne w programie Eksplorator
Windows (rys. 2).
POLSKI
rys. 3
Używając menu kontekstowego urządzeń (rys. 4), B może wysłać teraz do A
(rys. 5) żądanie zwolnienia blokowanego aktualnie urządzenia.
rys. 4
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
rys. 5
Żądanie to zostanie wyświetlone na ekranie A. Użytkownik A może
zdecydować, czy zgadza się na zwolnienie urządzenia “Yes” (Tak) lub, że nie
zgadza się “No” (Nie).
Po zwolnieniu przez A urządzenia, B otrzyma następujący komunikat i będzie
mógł wykonać funkcję “Connect” (Połącz) w celu połączenia z urządzeniem.
Gdy B nie będzie już potrzebował urządzenia, może anulować połączenie poprzez funkcję “Disconnect” (Rozłącz) i zwolnić urządzenie do dalszego wykorzystania.
USB LANPORT 100 / 400
Ostrzeżenie:
W następstwie polityki stałego ulepszania produktu przez firmę Sharkoon, konstrukcja i specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Specyfikacje produktu na rynek krajowy mogą się różnić.
Prawo do dołączonego oprogramowania przynależy do odpowiednich
właścicieli. Przed rozpoczęciem używania oprogramowania należy zapoznać
się z warunkami licencji.
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie (także w streszczeniach) w zakresie
tłumaczenia, przedruku, powielania poprzez kopiowanie lub powielania w inny
technicznie sposób. Naruszenie praw może spowodować wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie.
Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie w zakresie praw do patentu lub
do sposobu wykorzystania patentu. Zastrzega się wybór sposobu dostawy i
możliwość modyfikacji technicznych.
© SHARKOON Technologies GmbH 2009
www.sharkoon.com
USB LANPORT 100 / 400
POLSKI
Firma Sharkoon nie ponosi odpowiedzialności za potencjalną utratę danych,
szczególnie w wyniku nieprawidłowej obsługi.
Wszystkie opatrzone nazwą produkty i opisy są chronionymi znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów.
Download PDF

advertising